Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

6. lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­.. 3 . qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21. . Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸). ®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ..1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh.Chi phÝ båi th­êng. 6. kinh doanh). 7.Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. vËt kiÕn tróc. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn. cô thÓ: 7. gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh. chi phÝ trùc tiÕp kh¸c.. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. tiÕn ®é thùc hiÖn... gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011. c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c.Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . ®Ó bæ sung. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­.. nh©n c«ng.1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. chi phÝ tæ chøc båi th­êng. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. m¸y thi c«ng. .SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT. gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. vËt liÖu phô.000 VN§. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. . mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. qu¶n lý dù ¸n. ®iÒu chØnh. tÝnh chÊt nguån vèn. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng. chi phÝ chung. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n. kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. .

Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông. gi¸ x©y dùng tæng hîp.§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­.Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. §iÒu chØnh.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè. 10. . qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp. vÝ dô nh­: . . 8. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông. 9. gi¸ x©y dùng tæng hîp. PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh.MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n. . chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. . c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­.Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè. ®èi t­îng sö dông. . qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­.Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng.Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. 4 .7. néi dung chi phÝ. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. tËp suÊt vèn ®Çu t­.§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh. n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp. ph¹m vi. . h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I.710 7. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.200 11.890 8. t­êng bao x©y g¹ch. Nguyªn t¾c chung”. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.300 7. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.930 8. Nguyªn t¾c chung”.. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. sµn.010 1. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT).070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng.630 4. 7 . Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. III. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. ®iÖn. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. sµn.540 1000®/m2sµn 8.180 III 1 610 560 520 910 1.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng.460 9.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. t­êng bao x©y g¹ch. kÕt cÊu. t­êng bao x©y g¹ch.350 11. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.150 10.750 8.760 1.. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I. sµn. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.920 6.110 6.080 6.260 1000®/m2sµn 1.1. II. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc.820 9.

hoàn thiÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi...Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . c. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.25% ..40% . hÖ thèng BMS. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.19 . th«ng giã. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . .1. m¸y b¬m cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.1. l¾p ®Æt thang m¸y.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .10 .. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.1.b.21 1.35% e.18 1. 8 .25 . b¸o ch¸y tù ®éng.22 . suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: .1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. d.

980 1.850 3.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.380 20.800 6.600 20.310 7.980 19.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.740 20.530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .150 1.130 21.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.270 1000®/m2 sµn 16. C«ng tr×nh c«ng céng 2.120 19.980 6.930 1000®/m2 sµn 11.380 3. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.530 19.790 2.250 1000®/m2 sµn 14.790 12.590 3.410 10.930 9.250 6.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.2.

c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. th­ viÖn bao gåm: ...).. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. qu¹t ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I..90% . c¸c thiÕt bÞ kh¸c. phßng tr­ng bµy. triÓn l·m. c. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é..a.Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 .2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I..Chi phÝ trang. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng. th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. d.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. . qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. f. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. Nguyªn t¾c chung”. b. Chi phÝ trang. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh...Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 . SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. e. phßng ®äc.. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: . triÓn l·m. nhµ vÖ sinh.10% 10 .

.240 2.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2. 11 .. chiÕu s¸ng. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.750 3.v. nhµ giÆt quÇn ¸o. khu gi¶i trÝ. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54.2.1 Nhµ göi trÎ.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ.. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i.040 2.770 2.730 _ 51.180 35.840 _ 46.840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43. nhµ ®Ó xe.710 43. kü thuËt ®iÖn.530 40.360 37. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.740 3. a..840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49.480 43.840 Tr­êng mÉu gi¸o.240 3.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I.. tr­êng mÉu gi¸o.2.730 1000®/hs 52. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.730 _ 53.. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. c¸c yªu cÇu..v.760 41. tr­êng mÇm non.510 2. s©n v­ên. b. III. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh).070 43. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å.

Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .5% . c. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ.v... tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. qu¹t ®iÖn. giÆt quÇn ¸o.85% : 15 .S©n. .Chi phÝ trang.. phßng ¨n. d. phßng giao nhËn trÎ. phßng y tÕ..10% : 10 . bµn ghÕ. v­ên vµ khu vui ch¬i. nhµ ®Ó xe. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 . bao gåm: . phßng vÖ sinh.Tû träng chi phÝ cho s©n.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp . phßng nghØ. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. phßng ngñ.. phßng nghØ cña gi¸o viªn.Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. nhµ kho. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. v.. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ. .

2. khu ®Êt x©y dùng.610 2.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.730 a..210 25. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. .840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29.990 3.Chi phÝ vÒ trang.910 23. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng. thÓ dôc thÓ thao.730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36.840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.490 26. gi¶i trÝ. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. 13 .730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34. c¸c h¹ng môc phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: . yªu cÇu thiÕt kÕ. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu..450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32.580 3..840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc.600 2..170 22. thÓ thao. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I.570 3. thùc hµnh. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh.770 30. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp.. vui ch¬i. b.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.930 21.120 2.2.2 Tr­êng häc B¶ng I.. diÖn tÝch..460 28.050 2.

Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao .Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . phßng tiÕp kh¸ch. . : 5%. . nhµ ®Ó xe. ®iÖn. .20%.10%. d. kho cña c¸c x­ëng. phßng truyÒn thèng. . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.55%. phßng nghØ cña gi¸o viªn.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. phßng gi¸m hiÖu. : 15 . bao gåm: . : 15 .c.10%. th­ viÖn. . phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . §éi. v¨n phßng §oµn. c¬ khÝ. : 15 .

cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127.. häc viÖn. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ .920 7.940 113.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp.550 108.040 6. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc. vui ch¬i.490 120.140 6.2.520 105. cao ®¼ng.290 49.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.680 6. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. häc viÖn. häc viÖn.220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131.. 15 . c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.140 7.5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.460 6..370 116.430 54. Nguyªn t¾c chung”. gi¶i trÝ.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141.. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I.580 a. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70. mÆt b»ng tæng thÓ.230 6. häc viÖn. cao ®¼ng. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.2. trung häc chuyªn nghiÖp. cao ®¼ng.190 52.5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136.500 6. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.3 Tr­êng ®¹i häc. nghiªn cøu vµ thùc hµnh.

cao ®¼ng. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao. cao ®¼ng. nhµ ®Ó xe « t«. cao ®¼ng. % 40 . tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh. líp häc.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng. cao ®¼ng bao gåm: . th­ viÖn. tr¹m y tÕ. häc viÖn. c. .50 15 . nhµ ¨n. s©n bãng ®¸. bao gåm: .Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. héi tr­êng. y tÕ. bãng chuyÒn. nhµ hµnh chÝnh. häc viÖn. phßng gi¸o viªn.30 5 Tr­êng ®¹i häc. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. % 16 . chç ®Ó xe).Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn.Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt.10 20 .Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a. .15 30 . tr¹m biÕn thÕ. bãng ræ. lµm viÖc.. tr¹m biÕn thÕ.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng. thiÕt bÞ tr¹m b¬m. .60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. häc viÖn. gi¶ng ®­êng. . tr­êng nghiÖp vô. häc viÖn. khu ký tóc x¸ sinh viªn. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . th­ viÖn. d.25 5 35 . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.b. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. phßng gi¸m hiÖu. bÓ b¬i. tr¹m b¬m. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. kho.

bè côc mÆt b»ng. nhµ th­êng trùc. khoa d­îc. 17 .331. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. qu¶n trÞ gåm bÕp. xÐt nghiÖm.690 558.480 582..280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: .930 _ 1..380. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phßng nghiÖp vô. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. phßng nghiÖp vô.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y... c¸c yªu cÇu.030 653.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. Nguyªn t¾c chung”..3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I. nghØ ng¬i cña nh©n viªn. thùc nghiÖm. bÖnh nh©n. chiÕu s¸ng.. x­ëng. b. n­íc..750 631. . ch÷a ch¸y. nhµ giÆt. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nhµ ®Ó xe.380 _ 1.. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.840 586. th«ng giã.660 676. phßng cÊp cøu. ®iÖn. ch÷a bÖnh. phßng cÊp cøu. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phßng hµnh chÝnh.2. kho.810 598. phßng vÖ sinh.570 518.480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I.6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.236. + Khèi hµnh chÝnh. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. khu vÖ sinh. phôc vô sinh ho¹t.426. phßng nghiÖp vô. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý.

v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. kho v¨n phßng phÈm. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. kü thuËt ®iÖn. chç ®Ó xe.120 7.. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I. . phßng häp.600 6. Nguyªn t¾c chung”.40% . c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. b. m¸y b¬m cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. y tÕ. . héi tr­êng.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.2.…. c. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10. khu vÖ sinh. c¨ng tin. c¸c yªu cÇu.…. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. phßng th«ng tin.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. phßng kh¸ch. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. qu¹t ®iÖn. v¨n phßng lµm viÖc. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. vÖ sinh.. l¾p ®Æt thang m¸y. kho dông cô.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .100 950 a.7 bao gåm: ..690 1. th­ viÖn.900 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan. quÇy gi¶i kh¸t.7 nh­ sau: .35% 18 .. hoàn thiÖn. l­u tr÷.7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I.800 2 Trô së c¬ quan. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ..25% .100 3 Trô së c¬ quan. d. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.

1.22 .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.1. v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.18 1.e.7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan. .25 . Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. 19 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.21 1.19 .10 .

c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .25% . vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.100 1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.21 1.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.2. b.. ®iÖn. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. Nguyªn t¾c chung”.40% .18 1.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .8 nh­ sau: . STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.310 a. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. d.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­..25 .8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. 20 . hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .1. kÕt cÊu. m¸y b¬m cÊp n­íc. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.22 .10 . Nguyªn t¾c chung”.8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. hoàn thiÖn.1. l¾p ®Æt thang m¸y. .19 .35% e. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.1.

30% 20% 25 -20% 20% 15 . . x­ëng söa ch÷a. hÖ thèng cøu ho¶..720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.. . khu thÓ thao.250 129. nhµ bÕp.680 45. thang m¸y.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.25% 25 .. l¸i xe.. .870 673.75% 30 . .9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158. th«ng tin liªn l¹c.750 490.490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110.qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 ..5% 15 .6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I.5% 5% 21 . phßng giÆt lµ ph¬i sÊy.960 352. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch. tr¹m b¬m ¸p lùc.. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh . phßng tiÕp kh¸ch. phßng trùc cña nh©n viªn..Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t.180 464. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .660 163. tr¹m cung cÊp n­íc. nhµ ®Ó xe.2.30% 25 .400 672. . c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao...55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô. phßng gi¶i trÝ. thÓ dôc thÓ thao. phßng y tÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. phßng ®iÖn. c¸c phßng phôc vô kh¸c. d. kho. bao gåm: . ®iÖn tho¹i.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. b.230 28. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.250 155. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: . c.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n.090 a. vui ch¬i gi¶i trÝ..590 941.620 79.65% Kh¸ch s¹n 4* 70 .65% Kh¸ch s¹n 3* 60 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.5% 10 . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phßng ¨n.Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.

900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.380 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 250 6 S©n quÇn vît.690 610 710 610 610 1.370 6.900 3. qui m« 40. kh«ng cã kh¸n ®µi.940 2.530 360 360 4 5 _ 22 .2. cÇu l«ng. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.420 1.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8.070 9. kh«ng cã kh¸n ®µi. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.120 90 1.100 1. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.220 4.7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4.340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng.410 1. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.080 90 1. qui m« 20. kh«ng cã kh¸n ®µi.460 7.300 1. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.820 130 870 700 50 _ 5.210 360 2.900 3.

140 18. cÇu l«ng. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. tenis.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.450 7.710 9. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. cÇu l«ng. ®iÖn.410 360 14.270 330 _ 8. khu vÖ sinh. n­íc. phßng cÊp cøu. b. bãng ræ. phßng c¨ng tin. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. tenis. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. kho. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng nghØ cña nh©n viªn. 1000 chç ngåi.630 11. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: .850 360 890 1000®/chç ngåi 9. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”.030 7.650 52.540 330 _ 9. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a.850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10.480 14. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. 23 .010 330 _ 225. phßng th­êng trùc. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. chiÕu s¸ng. phßng phô tr¸ch s©n. kh¸n gi¶. tenis.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. 3000 chç ngåi.850 148. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I.C¸c chi phÝ trang.840 10. kh¸n ®µi.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng thay quÇn ¸o. bãng ræ. b¶o vÖ. cÇu l«ng.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. phßng vÖ sinh. . 2000 chç ngåi.910 870 12. phßng y tÕ. bãng ræ. phßng huÊn luyÖn viªn. phßng träng tµi. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn.

phßng nghØ (hµnh lang). c. phßng trùc kü thuËt. c¨ng tin. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ.. thiÕt bÞ y tÕ. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. kho. thiÕt bÞ läc n­íc. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. bao gåm: . thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn. kho dông cô vÖ sinh.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. . bãng chuyÒn. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. phßng c¨ng tin. phßng vÖ sinh. phßng nghØ.Chi phÝ trang. dông cô thi ®Êu.). cÇu l«ng. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. nhµ t¾m. 24 . quÇn vît. phßng nghØ cña nh©n viªn. phßng vÖ sinh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. phßng y tÕ.. phßng b¸n vÐ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi).SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. phßng b¶o vÖ. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. e.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.000 tÊn/n¨m.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp. kÐo thÐp x©y dùng. b. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.75%.380 a.15%. cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. . m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. c«ng suÊt 250. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. cÊp ®iÖn. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. tr¹m biÕn ¸p. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. : 80 .1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. hoÆc tÊn thÐp qui ­íc. phô trî nh­ sau: . hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.090 470 1. : 30 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô.410 320 930 - 2. . c. phô trî . c«ng suÊt 300.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. phôc vô.1. : 20 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. phô trî 26 : 70 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II.85%.25%.

000 kW 1000®/kW 23. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. c«ng suÊt 600. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.380 7.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II.000 kW - 22. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.760 12. hÖ thèng cÊp dÇu. c. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. c«ng suÊt 330. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW). . tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng cung cÊp than.2.600 7. hÖ thèng th¶i tro xØ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: . §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. hÖ thèng ®iÒu khiÓn.. b.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. 27 .680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m.430 a.340 12.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc ..Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p.

000 kW 1000®/kW 30. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW). tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y. .740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. nhµ m¸y.852 11.740 8.000 kW - 20. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. hÖ thèng chiÕu s¸ng. 28 .840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.432 9.). c. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . c«ng suÊt tõ 200.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. ®­êng èng ¸p lùc. hÖ thèng ®iÒu hoµ.2.010 X©y dùng ThiÕt bÞ a.340 14. kªnh x¶. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. l¾p ®Æt..Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y.000 ®Õn 700. c«ng suÊt tõ 60.000 kW - 25.). ®Ëp trµn).610 11.640 10.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.. th«ng giã.000 ®Õn 150. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. hÖ thèng chèng sÐt. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng. b. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. ®­êng hÇm dÉn n­íc.. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh.. th¸p ®iÒu ¸p...Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.. c«ng suÊt tõ 500.000 ®Õn 400.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990.

4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.050 2.010 8. b.340 - 7.750 - 3.000 1.660 4. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.480 1.200 1.490 2.200 1.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.570 - 5.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.220 1.260 6.180 8.690 550 940 - 1.730 650 1.650 870 2.330 440 740 1000®/ KVA 12.780 - a.430 3.2.810 - 4.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2.180 730 1. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.930 - 4.240 9.750 580 970 - 1.370 - 2.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .640 3.010 2.960 5.900 1.

- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. 30 . chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. d. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. v. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. c. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo). ®­êng.v. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ.

055. d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .919.630 1.790 a b c d 4 AC . c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215.95 AC .000 120.320 a b c 5 AC .460 a.2.210 233.708.204.70 AC .040 184. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .130 1.185 AC .150 AC .300 187.50 AC .423. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.185 AC .95 §­êng d©y trÇn 22 KV.040.239.570 98.194.70 AAC .120 §­êng d©y trÇn 110KV. d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263.610 252.870 2. III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.550 137.95 §­êng d©y trÇn 35 KV.400 203.740 1. 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.580 297.770 278.240 §­êng d©y trÇn 110KV.990 340.560 919. d©y nh«m lâi thÐp.250 219.930 296.5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.000 1. d©y nh«m lâi thÐp.5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.980 229.560 242.50 AC .4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.470 a b c AC .380 1.150 AC .930 a b 3 AAC .35 AC . b.70 AC .487.850 211.030 775.900 1. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112.670 341.620 1.240 _ _ _ 1. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.

- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2). c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. mãng cét. cét bª t«ng ly t©m. xµ. 32 . thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. d. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. chØ dÉn ®­êng d©y.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV bao gåm: . 33 . b.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.2.930 593.4 kV B¶ng II.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt.4kV nªu t¹i B¶ng II.470 559. chi phÝ thÝ nghiÖm. cét bª t«ng ly t©m cao 8. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c.150 620.4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. mãng cét.050 668. chØ dÉn ®­êng d©y. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm. cét bª t«ng ly t©m. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn.960 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.710 657. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.

880 2.820 63.2m vµ chiÒu dµi 19m.200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994.070 _ 64.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0. 2 m¹ch. 2 m¹ch. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n.74m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.860 55.6m.74m x 0. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«. hÇm nèi c¸p. C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. 6 sîi c¸p. 34 . 2 m¹ch.c¸p quang. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa .21m x 0. C¸p sè cã mói c¸p ≥5.040 2.070 a. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p). HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.95m x 3. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.070 TriÖu ®ång/km 92.2. 6 sîi c¸p. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1.830 2.910 _ 73.18 x 0. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång. hè c¸p. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p. mét sè chç qua cÇu c¸p. b. STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. 2 m¹ch. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5. c.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p. èng luån c¸p. 6 sîi c¸p.

n­íc.910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38.060 a.3.15%..860 21.000 s¶n phÈm/n¨m _ 34. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. b.650 X©y dùng 11. e.390 12. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. tr¹m biÕn ¸p. cÊp ®iÖn. may B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.360 11. d.Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.580 23. c¸c thiÕt bÞ phô trî.060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.680 18. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. phô trî : 20 .Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . . c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. c...85%. 35 . C«ng tr×nh dÖt.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39. phôc vô.

thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13.15%. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu.910 3. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.000tÊn/n¨m - 4. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.25%.260 9. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. thùc phÈm B¶ng II. 36 .. bia. thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. phô trî : 30 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . c«ng suÊt 15.85%. cÊp ®iÖn. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.050 ThiÕt bÞ 720 a.9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. d.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.75%.110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n.. + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. cÊp n­íc.. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 .250 990 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc. phô trî : 20 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.4. .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . c¸c thiÕt bÞ phô trî. tr¹m biÕn ¸p . c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. b. e. c.

c.. thiÕt bÞ phôc vô. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.30% .75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.5.500 1. hÖ thèng kü thuËt phô trî. hÖ thèng phôc vô kü thuËt.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 . C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.25% 37 .510 a. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. vËn chuyÓn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II.70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3. phô trî.. phô trî : 30 ..550 _ 3. b.500 1.2 triÖu ®Õn 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. ®­êng ra c¶ng. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.470 1. phô trî : 35 . c«ng suÊt tõ 1. tr¹m biÕn thÕ.560 1. d.

160 68..300 56.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. n­íc. .710 50.. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.560 35. l¸t ®­îc qui ®æi. phôc vô.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng.230 _ 141. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u.230 71.Chi phÝ mua s¾m.740 _ 99. d. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp.480 55. c. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.870 53. phô trî. tr¹m biÕn thÕ..5. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 .5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. cÊp ®iÖn.530 33. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.270 75. c¸c thiÕt bÞ phô trî. l¸t Ceramic. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp. ®­êng giao th«ng.740 _ 101..630 ®/m2 SP 148. èp l¸t Ceramic. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II. g¹ch Granit B¶ng II. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.11 bao gåm: .280 52. l¸t Ceramic. b.960 _ 134. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé.610 35.770 53..240 a.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.

90% : 15 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. phô trî ..75% : 30 . phô trî 39 : 70 .25% : 85 .10% .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.

5. ngãi nung ®­îc qui ®æi.310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch.. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.25% . ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1.450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch. n­íc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. - Chi phÝ mua s¾m..3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. c. d.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch. phô trî : 30 . ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch.12 bao gåm: . l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. ®­êng giao th«ng.75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé... tr¹m biÕn thÕ. phôc vô.90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. phô trî : 15 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . cÊp ®iÖn. ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch. c¸c thiÕt bÞ phô trî. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II.12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . b..290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.. phô trî. ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1.10% 40 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. d..480 2. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. tr¹m biÕn thÕ.16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.000 ®Õn 13. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. c«ng suÊt 16.000 tÊn/n¨m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II.75% : 30 .25% .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 . . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.5. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28.100 5.10% . phô trî.300 a.650 _ 8.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin..790 15.16 bao gåm: . c«ng suÊt tõ 6.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . phôc vô. phô trî : 15 .90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. c. phô trî.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.. phô trî 44 : 70 . b.

bæ trô. cao ≤ 9 m.610 4 Cét kÌo thÐp.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 2.140 3. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch.440 6 Cét kÌo bª t«ng. t­êng g¹ch. cao 9 m. m¸i t«n _ 2.400 4.640 1. t­êng g¹ch.220 4. kÌo thÐp.380 2.640 1. cao ≤ 6m.840 3. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. m¸i t«n _ 3.6. t­êng g¹ch.860 3.580 5 Cét bª t«ng.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.890 1.770 _ _ 2. m¸i t«n _ 3. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 .110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m. t­êng g¹ch.580 3.200 2. t­êng g¹ch. t­êng bao che t«n.530 1.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m.630 7 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. m¸i b»ng Cét bª t«ng. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.060 2.610 2. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n T­êng g¹ch. kÌo thÐp. kÌo thÐp liÒn nhÞp.770 3.870 3 Cét kÌo thÐp.810 2. m¸i t«n _ 3.530 _ _ 1. m¸i t«n _ 4.

510 1.950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. t­êng g¹ch.300 1000®/m2XD 7. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. m¸i t«n _ 4.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7. t­êng bao che b»ng t«n. m¸i t«n Cét bª t«ng. m¸i ngãi _ 1. kÌo thÐp.450 6. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.970 4. kÌo thÐp.280 3. t­êng g¹ch.580 _ 2.950 1000®/m2XD 2.690 1. sµn gç hay bª t«ng. t­êng g¹ch.810 2.600 4.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.430 4. kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 4. kÌo thÐp.610 2.690 _ 7. m¸i t«n _ 4. cao 9 m. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc.130 _ 5.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng. m¸i t«n 46 .640 3 Cét kÌo thÐp.680 4. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 4. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. khung thÐp.170 6.450 6.250 4.990 6 Cét bª t«ng.370 2 Cét kÌo bª t«ng.440 _ 1. m¸i t«n 1000®/m2XD 4.

100 1.870 2. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. vËn chuyÓn hµng ho¸. nhµ kho. 47 .000 3.. cÊp.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10. nhµ kho th«ng dông bao gåm: .17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”.470 5. tho¸t n­íc.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. lo¹i kho chøa hµng. s©n bèc dì hµng ho¸. phßng thay quÇn ¸o.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1.000 tÊn _ 3.970 a. bèc dì. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.830 1000®/tÊn 2. th«ng giã. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.520 2.000 tÊn _ 2.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.000m3 1000®/m3 7.250 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. th«ng khÝ.. b. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”..§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. trang thiÕt bÞ kü thuËt.460 8. .220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1.500 tÊn _ 2.660 2.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

990 _ 22.880 _ 30. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III.720 _ 34.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.450 _ 26.580 25. t¶i träng HL93.970 _ 27.880 19.1. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93.060 31. chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18.720 17.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.140 23.190 TriÖu ®ång/m2 24. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 . t¶i träng HL93. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.950 20. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93.570 _ 21.580 22. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.340 27. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. T. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.140 16. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I. t¶i träng HL93.

50 .1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o.5%. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u.20 ThiÕt bÞ a.760 - 73. e. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40. b. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. ®iÒu chØnh cho phï hîp. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. bæ sung cho phï hîp. ®iÒu chØnh. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m.230 X©y dùng 36. t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé. c.30 58. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè.

2.770 2 T¶i träng T22 .230 217.900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .140 393.370 361. trªn cÇu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 ..210 288. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .250 249.26 1000®/m _ 117. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III. biÓn ch¾n.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 . III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.26 _ 326. c.14 CÇu t¶i träng T22 .050 303.520 108.2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II.530 331.670 261.340 229. 51 .380 186. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu.130 131.330 a. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989.14 T¶i träng T22 . 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281..350 284. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III. b.. c¸c biÓn b¸o.760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.070 299.26 1000®/m _ 203.290 258.800 143.060 189.14 1000®/m 237.280 314.

3.5m.3 Nền rộng đường 31m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ).3.940 55. dải phân cách giữa rộng 1. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m.1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng).5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44.5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51.5m. tiêu chuẩn nhựa 4. dải phân cách giữa rộng 1 . mặt đường láng nhựa.050 1. tiêu chuẩn nhựa 4.5m.980 II 2.100 40.1 Triệu Nền đường rộng 32.760 52 .1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22.400 1. lề rộng 2x3. lề rộng 2x3. dải phân cách giữa rộng 3m.480 1.2 Nền đường rộng 32. lề rộng 2x3.5m.830 46. mặt đường láng nhựa. mặt đường rộng 22.110 đồng/km 22.5m. mặt đường rộng 22.4 Nền đường rộng 31m. mặt đường rộng 61.5m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1.5m.1 2. dải phân cách giữa rộng 3m. dải phân cách giữa rộng 1.5m. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III. mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56. mặt đường rộng 15m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3.990 48. mặt đường rộng 22.

1 3.2. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.5m đồng nhất kết cấu áo đường).1.5m.5m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 III 3. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.2 2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m.260 45.390 15m. lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. mặt đường rộng 7m.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m.TT 2. mặt đường rộng 37.2.5m.5m.5m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 41.3 2.1 2.5m. mặt đường rộng 44.mặt đường rộng 49. dải phân cách giữa rộng 1.2 2. mặt đường rộng đồng/km 15m. dải phân cách giữa rộng 1 . mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23.5m. dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m . dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.510 15m. 5m.070 15m.780 15m. lề rộng 2x2 .650 41.2 2.720 .1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39.1.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22.390 38. dải phân cách giữa rộng 1 .980 Triệu Nền đường rộng 22.950 34.2.370 21. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m.1.

580 - 22. lề rộng 2x2 .430 22. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.030 24. lề rộng 2x2.470 3.4 Nền đường rộng 12m .940 3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.990 18.410 17.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19.1.2.2 3.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).980 - 24.3 3.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m .2.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).3 Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 .630 3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.2.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x2 . mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 .980 21.1. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.320 20.2 3.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21.1. mặt đường rộng 7m.4 54 . lề rộng 2x2 . mặt đường rộng 7m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.240 - 22.2 Triệu Nền đường rộng 12m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2. mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m . lề rộng 2x2 . mặt đường rộng đồng/km 7m.630 3. mặt đường rộng 7m.

2 Nền đường rộng 9m.850 4. mặt đường rộng 7m.1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m . mặt đường rộng 6m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.710 .3. lề rộng 2x1. lề rộng 2x1.3 Nền đường rộng 9m . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0.2 Nền đường rộng 9m.400 25.070 14.290 IV 4.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 6m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 6m.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3. lề rộng 2x1. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16. lề rộng 2x1.1 4.1. mặt đường rộng 28.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).3 3. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).4 Nền đường rộng 9m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.650 3.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).1.660 24.900 đồng/km 6m.280 24.480 55 26. mặt đường rộng 7m.3.330 3.670 14. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27.3.

mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .2 4.3 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.770 14.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.4 4.890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13.1 4. mặt đường rộng 7m.1.3.620 14. mặt đường rộng 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14.480 13. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2. mặt đường rộng 7m.040 15.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2.1.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m.5m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.2 4.220 22.540 13.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m.4 4.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.440 24. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.TT 4.700 14.350 16. mặt đường rộng 7m.520 15. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7.380 .400 14. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 4.380 17.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0.2.

5m.3 V 5. mặt đường rộng đồng/km 5.5m.510 9.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).440 - 12.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).120 10. mặt đường rộng 5.1.2 5.5m.2.5m.220 11. mặt đường rộng 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 5.210 9. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.2 5.TT 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.3 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7.540 - 11. mặt đường rộng 23. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.5m. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7. mặt đường rộng 5.300 . lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.310 5.280 - 10.710 - 10.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.620 Triệu Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3.5m.1. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23.3.2 4.5m.1 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.830 21.1 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.

mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6.5m.TT Suất vốn đầu tư 11.3 Nền đường rộng 7.250 - 5. mặt đường rộng đồng/km 5.200 - 5.1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6.5m.1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.2.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10.3. mặt đường rộng 5. lề rộng 2x1 . mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 .5m.670 - 11.380 - 13. mặt đường rộng 3.5m. lề rộng 2x1 . lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 6.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.200 12.5m.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6.2 Nền đường rộng 7.440 - 13.460 12.680 5.5m.5m.5m.3 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 Triệu Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m. lề rộng 2x1. mặt đường rộng 3. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.3. mặt đường rộng 3.1.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.2.080 Đơn vị tính Tên công trình 5.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.2 Nền đường rộng 6.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.5m.230 10.500 5. mặt đường rộng 5.

bổ sung cho phù hợp.010 đồng/km 3.2 6. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường.3 6.3. sơn kẻ vạch đường. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt.3. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.730 a.2. điều chỉnh. mặt đường rộng 7.5m. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. hệ thống cống kỹ thuật.5m. lề rộng 2x1. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m. lề rộng 2x1 . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.25m.610 3. hang castơ). rãnh thoát nước dọc. hệ th ống công trình phòng hộ.25m.5m.410 7. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m. tường hộ lan. có tính chất phổ biến. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới. nhà cung hạt. trạm dịch vụ. 59 . mặt đường rộng 11. b. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng.5m.2.1 6. mặt đường.1 6.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m. d.830 3.2 6. lề rộng 2x1.TT 6. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. hệ thống chiếu sáng. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. mặt đường rộng 11.5m.770 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.5m.5m. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu. biển báo. c. giải phân cách giữa).2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6.880 10. trung du. lề rộng 2x1 .5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6. mặt đường rộng 8. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7.240 10. gia cố mái ta luy. cống thoát nước ngang.

650 7.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. ray P43. ray P43. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng. ray P43. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II. ray P50. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.435m NÒn ®­êng. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1.6 m.435m NÒn ®­êng.880 7.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II. ray P50.560 6.710 6.510 - ThiÕt bÞ a. tµ vÑt gç NÒn ®­êng. ray P43. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.6 m.000 TriÖu ®ång/km - 6. ray P43. ray P50.390 TriÖu ®ång/km - 6.780 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. ray P50.435m NÒn ®­êng. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.120 5.790 6. ray P50. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.600 7.590 TriÖu ®ång/km - 6.6 m.020 6.580 6.430 6.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng.080 7.6 m. ray P43.480 7. ray P43.830 6.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.280 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.320 TriÖu ®ång/km - 6.620 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. ray P43.400 TriÖu ®ång/km - 7.840 6. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 .6 m.4. ray P50.210 6.230 7.100 6.6 m.370 7. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.200 6.

BiÓn b¸o. 61 . b..HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. .HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng. trung du.. .®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu. miÒn nói). . biÓn ch¾n. tho¸t n­íc m­a.. qui ®Þnh.kÕ .435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). c.HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1.

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

BÓ l¾ng vµ bÓ läc. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. gara. c«ng suÊt 50. Tæng mÆt b»ng. HÖ thèng thu n­íc th¶i. II.640 2.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi. kho x­ëng. hÖ thèng tho¸t n­íc.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc.050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm.v. Nhµ s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV. .740 a.000 m3/ngµy-®ªm _ 4. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. c«ng suÊt 40. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. c.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt.470 1. v¨n phßng.410 1. c«ng suÊt 100. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. b. nhµ th­êng trùc. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: . BÓ chøa n­íc s¹ch..150 1. ®­êng èng dÉn n­íc th«. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. c«ng suÊt 300.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc.v.610 2.580 1. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. 63 . Tr¹m b¬m n­íc röa läc. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.670 1.1. b¶o vÖ.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. d.. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt.130 1. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm.

040 260 Tr.660 6. kÕt cÊu.800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr.710 1. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .920 6. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.380 1.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6.®/ha 8. cÊp ®iÖn giao th«ng.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6..HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc . khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.®/ha 9. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr. 64 ..990 6.670 6. TCVN 3989: 1985 .620 5.350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.070 970 a.080 6..320 5. khu ®« thÞ B¶ng IV.030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8.®/ha 7. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.2.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7. tho¸t n­íc.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8.2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.350 5.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.240 6.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ bao gåm: .X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. bÓ chøa. d. c. khu ®« thÞ. cÊp n­íc. ®­êng néi bé. tr¹m b¬m). tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc. ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. e.b. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tr¹m b¬m. khu ®« thÞ. hè ga. .Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. cÊp ®iÖn. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . tr¹m biÕn thÕ. tr¹m xö lý). sinh ho¹t. 65 . c©y xanh.Trang thiÕt bÞ.

16E1. TCN 68-149:1995.000 - 256. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.020 86. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. c.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.000 - 748.740 210.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba. TCN 68-145: 1995. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.000 - 631. 8E1. 66 .410 113. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba.000 - 348.590 189. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.3. d©y ®Êt.690 441. phô kiÖn ®ång bé. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995. TCN 68-177:1998.090 81. − Chi phÝ l¾p ®Æt. 2E1. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3.840 136.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.700 83.080 126. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi. 4E1. vµ c¸c thiÕt bÞ.bÞ 241. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba.730 97. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. 1E1.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a.180 525.500 - 319. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. gi¸. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. − Chi phÝ cµi ®Æt .710 80. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.

910 57.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.890 441.5 Gbit/s. b. 67 .000 - 378.000 304. − Chi phÝ l¾p ®Æt. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. DDF.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. 4FE. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s.740 147. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2. TCN 68-177: 1998. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. phô kiÖn ®ång bé.3.990 231.100 441. TCN 68178: 1999. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang. 4FE. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang.000 - 610. 4FE. 2GE 1000®/t.170 71.900 252.480 90. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2.660 420. − Chi phÝ cµi ®Æt. 4FE. 4FE.420 128.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s.bÞ 338. vµ c¸c thiÕt bÞ. d©y ®Êt.5 Gbit/s. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.000 - 667. 4FE.500 - 500. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF.600 100.000 - 228. c. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s.750 336.690 70. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. TCN 68-173: 1998. 2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s.230 48. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.

3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV. b. − Chi phÝ cµi ®Æt.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. − Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF. FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17.281 8. TCN 68-173: 1998. − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF).®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.3. vµ c¸c thiÕt bÞ.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp.®iÖn.®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . TCN 68-177: 1998.310 630 2 3 a. TCN 68178: 1999.640 840 17. GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. 68 .198 14.802 14. phô kiÖn ®ång bé. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .640 315 - 10. c. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.

d©y ®Êt. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. − Chi phÝ cµi ®Æt. c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. phô kiÖn ®ång bé.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. − Chi phÝ l¾p ®Æt.6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN. b.3. 69 .

®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. TCN 68-193:2000.bÞ 160. b.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV.859 42. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao. − Chi phÝ l¾p ®Æt. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV.000 - 145. d©y ®Êt.553 94. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån. 70 . phô kiÖn ®ång bé.400 a. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ. TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. − Chi phÝ cµi ®Æt.778 94.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t. anten 0. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT.859 29.7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997. c.3. anten 1.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT.

m¸ng c¸p. TCN 68-162:1996.384 16.707 102.290 53. ATS. ®iÒu hßa kh«ng khÝ. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m.000 259.755 56. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV.4 1. chiÕu s¸ng.201 21.386 215.662 32.548 163. hÖ thèng chiÕu s¸ng.957 37. b.3 1. tr¹m. TCN 68-135:2001.695 16.6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV. TCN 68-179-1999.2 1.…. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.562 114. c.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.1 1. chèng Èm (TCN 68-149:1998).1 4.3.2 2.8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî.3 2. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0. cÇu c¸p.5 2 2.307 137.814 3.895 41. m¸y.000 94.031 68. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201.695 28. 71 .272 80. STT 1 1.642 85. 5740:1993).309 95..091 101.804 31.491 4.4 3 4 4.000 25.928 7. chèng Èm.838 71. TCN 68-174:2006). hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738. l¾p ®Æt.783 2. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998.384 1000®/m¸y - 125.326 151.1 2.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn.875 317.907 86.969 82. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y. 5739.267 - a. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2.000 1000®/tr¹m - 25.666 118. hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC.5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.2 4.000 177.097 11.

130 10.3.980 8.210 8.510 8.810 72 .720 10.010 4 125m - 20.030 7.470 13. ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.610 11 100m - 23.860 II C«ng tr×nh ®µi.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.100 10.080 9.690 12 125m - 23.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20.7 C«ng tr×nh ®µi.400 9.880 3 100m - 20.430 10.750 8. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.170 10.780 10.740 8.400 10.340 9.490 9 125m - 27.560 2 75m - 17.550 10.900 7 125m - 24.310 10.300 6 100m - 23.650 7. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV.970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.470 10.850 10.040 6. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.940 13.

. tr¹m thu. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25.170 10. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.680 14. III. d.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh.160 10.390 100m - 29. 73 .940 8.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.610 10. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. b.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.400 15.900 16. ph¸t h×nh vµ cét an ten. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.130 a.820 16 145m - 30. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . c.820 15. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. c¸c yªu cÇu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi.500 15 125m - 30. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.

830 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m.015. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521.094.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.510 78.800 1.000 .040 795.390 3. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.890 152.210 418.003.630 1. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.850 1.490 139. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.350 52.540 758.331.570 770.210 129.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.410 49.670 490.460 422.366.090 300.750 785.290 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.340 172.8 C«ng tr×nh ®µi.113.760.280 1000®/ hÖ - 933. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.903.070 541.700 483.530 1.320 63.045.079.750 770.120 893.460 1.260 604. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV.3.300 1.

710 501.230 78.670 300.567.998.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13.590 1.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.540 .071.079.066. ph¸t sãng FM. cét anten tù ®øng thÐp trßn.400 528.120 783.510 4.390 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.820 501. cét cao 100m. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.410 5.660 3.780 134.290 1.700 417.960 124.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.600 63.890 631.283.450 760.802.210 15.481. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.880 3.260 1.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.280 1000®/ hÖ - 935.029.476.560 2.818.117.931. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.870 10.560 1.259.810 605.110 1 330.958.939.930 642. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630.810 145.980.550 1.020 12.320 413.270 855.425.130 1.050 878. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.840 2.230 16.790 483.760 C«ng tr×nh thu.027.670 172.247.262.560 C«ng tr×nh thu.

qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. 76 . Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. c¸c yªu cÇu. b. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. III. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.a. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.

b. d. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS.020 a.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co.3. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. III. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. c.11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. c¸c yªu cÇu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: . 77 .

cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.464 147.500 - 463. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004. b. d©y ®Êt.bÞ 259. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS.000 ThiÕt bÞ a.229 199. 78 . SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. phô kiÖn ®ång bé.993 231. − Chi phÝ cµi ®Æt.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. c. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ.291 163. cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.000 - 373.3. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. gi¸. TCN 68-193:2000.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV.744 74. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. TCN 68-255:2006.829 119. − Chi phÝ l¾p ®Æt. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

100.200 18.680 1000đ/km 1. cụ thể: 80 .770 1.890 1.360 10. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.521.840 - 21. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới.280 4 BxH = 3 m2 - 11.792.940 1000đ/ha 16.566.25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4.140 68.910 11.580 a.510 8. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới.920 1000đ/ha 19.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0.146. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”.890 3.760 11.000 3 2 BxH = 2 m - 7. tiêu với cấp công trình là cấp III. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: .500 86.811.850 5.120 6.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V.018.300 - 30. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”. b. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79.318.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới. IV. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước .210 - 103.620 6.1.260 8.610 8.220 1.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước.

. cống điều tiết đầu mối. 81 . thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. động cơ. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. bể xả. tràn). thiết bị điều khiển trạm bơm. thủy lực đóng mở (cống lấy nước. nhà quản lý. tiêu bao gồm: Máy bơm. thiết bị bảo vệ. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp. thiết bị bảo vệ. nhà quản lý. tiêu bao gồm: Nhà trạm.Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. theo dõi an toàn công trình đầu mối. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. bể hút. tràn xả lũ. thiết bị quan trắc. suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. cống lấy nước đầu mối. đập phụ (nếu có).+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. chạy thử các thiết bị. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí. c. d.

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

1.3 4.190 421. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.320 751.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.5 kg/m 2.3 1.1 1. môđun đàn hồi Eyc 84 .0 kg/m2.1 2.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.170 506.1 4.990 421.3 2.3 5.2 1.760 565.2 5.1 3.4 2 2.490 645.360 426. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349.4 4 4.2 2.4 3 3. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618.100 698. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A.2 4.810 539.3 3.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.5 kg/m2.4 5 5.1 5.0 kg/m 2.2 3.230 479.870 493.940 485.4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307. môđun đàn hồi Eyc 1.600 362.290 434.410 362.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.

1 Mặt đường bê tông xi măng.2 7.346. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.410 933.574.1 7.950 10 Mặt đường bê tông xi măng. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.670 6.640 8.310 9.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm. môđun đàn hồi Eyc 9.340 8. móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.420 900.447.640 953.3 6.870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.371.388.980 8.580 827.1 Mặt đường bê tông xi măng.2 6.4 7 7.473.1 6. môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.3 7.1 85 .549.190 880.4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.620 đồng/m2 1.810 847.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.560 9 10.

200 10. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12.609.430 11. b.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968.840 đồng/m2 1.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.508. cÇu (TCVN 4054:2005. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.406.490.580 a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11.1 Mặt đường bê tông xi măng.110 - 552.780 11 12.591.1 Mặt đường bê tông xi măng. c. 86 .420 12.070 11. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.545. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp. 1m r·nh däc.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. chi phÝ chung.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«.443.720 đồng/m2 1. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.647. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu. l¸n tr¹i.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

070 40.2 2.530 45.7 3 3.560 372. TCN 68-160:1996.240 60.3 2.690 112.200 378.230 358.2 1.550 - 348. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp. TCN68-173: 1998.3 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.150 75. c.680 99.2 3. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.870 86.790 54.1 3.790 36.5 2.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh.400 80. 90 . b.350 351.210 67. TCN 68-178: 1999.4 1. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.900 - 71.4 3.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.4 2.1 1.2.3 3.7 2 2.6 2.710 105.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32.5 3.270 356.970 a.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1.1 2.310 367.5 1.6 1.6 3.

390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8. b.B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96.B-V - 115. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.2.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8. 91 . phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT .B-V - 155. TCN68-178: 1999. c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B.B-R - 144.B-R - 134.270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6.B-R - 197. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6.520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét.860 a.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét. phô kiÖn trang bÞ cho cét.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

trªn hÌ TuyÕn: 4 èng.741. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng.660 - 623. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.000.897.350 - 1. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng.430 - 1.800 - 1.070 - 2.980 - 540. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng.4 X©y dùng tuyÕn cèng.540 - 1.070 - 821. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng.430 . trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.400 - 680. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.057.080 - 878.030 - 746. bÓ x©y g¹ch.850 - 1. n¾p bª t«ng.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. bÓ bª t«ng.810 - 1. n¾p bª t«ng.700 - 830.060. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng.971. bÓ x©y g¹ch.540. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng. n¾p bª t«ng.2. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng.195. n¾p bª t«ng.020 - 1. bÓ x©y g¹ch.810 - 1.465. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.318. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng.120 - 1. bÓ bª t«ng.290 - 1.227.500 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch.395. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. n¾p bª t«ng.130.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng.a. n¾p b»ng bª t«ng). b. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. c. TCN 68-178: 1999. TCN 68-153: 1995. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). 93 .

6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1. tr­êng mÉu gi¸o 2.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.2 Tr­êng häc 2. thùc phÈm 5. g¹ch Granit 5. C«ng tr×nh nhµ ë 2. cao ®¼ng.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2. v¨n phßng lµm viÖc 2.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.3 Tr­êng ®¹i häc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1. tr­êng nghiÖp vô 2.2. C«ng tr×nh dÖt may 4. C«ng tr×nh c«ng céng 2. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6. ngãi ®Êt sÐt nung 5.4kV 2.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.1 Nhµ göi trÎ. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.2. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2.

X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. C«ng tr×nh ®­êng bé 2. X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. khu ®« thÞ 3. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2.Néi dung Trang Ch­¬ng 3. X©y dùng tuyÕn cèng. C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful