Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. vËt kiÕn tróc.1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh.. gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n. 6. 3 . lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt.Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸).. h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. m¸y thi c«ng. .Chi phÝ båi th­êng.. kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng.. gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6. cô thÓ: 7.SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT. ®iÒu chØnh. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh. tÝnh chÊt nguån vèn. tiÕn ®é thùc hiÖn.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. . . thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n. chi phÝ chung. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn. qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp. nh©n c«ng. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng.000 VN§. 6. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. vËt liÖu phô. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . chi phÝ tæ chøc båi th­êng. 7. c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c. qu¶n lý dù ¸n. ®Ó bæ sung. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21.. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. kinh doanh). .. ®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ. chi phÝ trùc tiÕp kh¸c. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh..

qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh. §iÒu chØnh.Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. .7. . . h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. ph¹m vi.Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè. .Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp. T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­. 8. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. gi¸ x©y dùng tæng hîp. vÝ dô nh­: . . gi¸ x©y dùng tæng hîp. chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông. néi dung chi phÝ. Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông. tËp suÊt vèn ®Çu t­. 9.§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. 4 .§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè.MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . ®èi t­îng sö dông. 10. gi¸ x©y dùng tæng hîp.Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng. c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. . PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh.

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. ®iÖn.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng. sµn. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.. t­êng bao x©y g¹ch.930 8. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.890 8. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. III.260 1000®/m2sµn 1. t­êng bao x©y g¹ch. kÕt cÊu. t­êng bao x©y g¹ch.760 1. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn. Nguyªn t¾c chung”. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 7 .1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.080 6.630 4. sµn.540 1000®/m2sµn 8.350 11..750 8. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7.110 6.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.180 III 1 610 560 520 910 1.460 9.070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4.920 6. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I. Nguyªn t¾c chung”.150 10. sµn. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.010 1.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.200 11. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.710 7.300 7.1. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc. II.820 9.

21 1.35% e.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.1.. hoàn thiÖn. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. 8 . . d.25 .ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.b. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. c..Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 ..1.19 . tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. m¸y b¬m cÊp n­íc. l¾p ®Æt thang m¸y.1. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.40% .. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.10 . hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .18 1. th«ng giã. b¸o ch¸y tù ®éng.22 .25% . hÖ thèng BMS. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: .

740 20.380 3. C«ng tr×nh c«ng céng 2.380 20.250 6.980 6.980 1.2.930 9.120 19.790 2.530 19.130 21.250 1000®/m2 sµn 14.590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .150 1.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.410 10.800 6.270 1000®/m2 sµn 16. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.980 19.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.930 1000®/m2 sµn 11.310 7.590 3.850 3.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.790 12.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .600 20.

.90% . e.. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng.Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 .. phßng ®äc. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. phßng tr­ng bµy.a.. SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. c. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho... c¸c thiÕt bÞ kh¸c. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. nhµ vÖ sinh.. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. d. Nguyªn t¾c chung”.10% 10 . th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.. triÓn l·m. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. f. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. b. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim.Chi phÝ trang.). gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: .2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .. Chi phÝ trang. qu¹t ®iÖn. th­ viÖn bao gåm: . triÓn l·m. . theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim.

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan. tr­êng mÇm non. kü thuËt ®iÖn.1 Nhµ göi trÎ. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n.750 3.760 41. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ.. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å.. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh). nhµ giÆt quÇn ¸o. III.360 37. 11 .710 43.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ.v.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2..840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43.070 43. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ. c¸c yªu cÇu.840 Tr­êng mÉu gi¸o.770 2.530 40... a..2.730 _ 51. khu gi¶i trÝ. b.240 2.240 3.040 2.2. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ. chiÕu s¸ng.840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49..740 3.730 _ 53. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nhµ ®Ó xe.730 1000®/hs 52.510 2.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.480 43.v.840 _ 46. tr­êng mÉu gi¸o.180 35. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54. s©n v­ên.

. phßng ¨n. nhµ ®Ó xe.5% . phßng nghØ. nhµ kho. bao gåm: ..S©n. giÆt quÇn ¸o. v­ên vµ khu vui ch¬i. d. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n..Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. phßng nghØ cña gi¸o viªn. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ. c. qu¹t ®iÖn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp . . phßng y tÕ.85% : 15 .10% : 10 . m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.v. phßng vÖ sinh. phßng ngñ.. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ... phßng giao nhËn trÎ. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. .Chi phÝ trang. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 . v.Tû träng chi phÝ cho s©n.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. bµn ghÕ.

770 30.730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36..Chi phÝ vÒ trang. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp.930 21.910 23.170 22.120 2.990 3.730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.2. thÓ thao. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I. 13 . Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu.840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28.210 25..4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.600 2... . quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh.840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29..730 a.. b. vui ch¬i. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: . khu ®Êt x©y dùng.2 Tr­êng häc B¶ng I. c¸c h¹ng môc phôc vô. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng.840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32.570 3.. yªu cÇu thiÕt kÕ. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.2.580 3.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.460 28. gi¶i trÝ. thÓ dôc thÓ thao.050 2.490 26. diÖn tÝch. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc..610 2.. thùc hµnh. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

phßng tiÕp kh¸ch. bao gåm: .20%. c¬ khÝ. : 15 . ®iÖn.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . kho cña c¸c x­ëng.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. §éi. . : 5%.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . . v¨n phßng §oµn. . : 15 . nhµ ®Ó xe. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 .55%.c. th­ viÖn. d. . phßng gi¸m hiÖu.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc.10%.10%.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng. . phßng truyÒn thèng. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y. phßng nghØ cña gi¸o viªn. : 15 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .

140 7.430 54.230 6.370 116. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc.. cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145. häc viÖn.5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.550 108. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141.190 52. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.2.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. Nguyªn t¾c chung”. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I.5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ .490 120. trung häc chuyªn nghiÖp. vui ch¬i. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc. häc viÖn.. cao ®¼ng. mÆt b»ng tæng thÓ.3 Tr­êng ®¹i häc.220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127.2. häc viÖn.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. cao ®¼ng. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh.. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.580 a. gi¶i trÝ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.140 6. nghiªn cøu vµ thùc hµnh.520 105. 15 . häc viÖn. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp.460 6.450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.040 6.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136.940 113.290 49.500 6. cao ®¼ng.920 7.680 6..

nhµ ®Ó xe « t«. phßng gi¸o viªn. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. d.. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. tr¹m y tÕ. . gi¶ng ®­êng. . s©n bãng ®¸. khu ký tóc x¸ sinh viªn.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. lµm viÖc. th­ viÖn. th­ viÖn. . cao ®¼ng.30 5 Tr­êng ®¹i häc. y tÕ. % 40 . tr¹m biÕn thÕ.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a.15 30 . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.b.Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. nhµ hµnh chÝnh. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. cao ®¼ng bao gåm: . tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. bao gåm: .50 15 . tr¹m biÕn thÕ.10 20 . bãng ræ. häc viÖn. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng. tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh. tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. . häc viÖn.60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. % 16 . líp häc. nhµ ¨n. häc viÖn. phßng gi¸m hiÖu.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. thiÕt bÞ tr¹m b¬m.. cao ®¼ng. chç ®Ó xe). c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. kho. c.25 5 35 . bÓ b¬i.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng. héi tr­êng. tr¹m b¬m. häc viÖn. tr­êng nghiÖp vô. cao ®¼ng. bãng chuyÒn.

kho. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y. nhµ ®Ó xe. phßng vÖ sinh.331.426.380 _ 1.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. + Khèi hµnh chÝnh..690 558. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.810 598. bÖnh nh©n. Nguyªn t¾c chung”.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I. nhµ th­êng trùc.2.750 631.280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a. bè côc mÆt b»ng. c.. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. phßng hµnh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: .. phßng nghiÖp vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô.480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1. khoa d­îc.. H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. chiÕu s¸ng. ®iÖn.. nhµ giÆt.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1. ch÷a ch¸y. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê..480 582. b.030 653.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. qu¶n trÞ gåm bÕp. x­ëng.840 586. c¸c yªu cÇu. phßng nghiÖp vô. phßng cÊp cøu. th«ng giã. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I.. phôc vô sinh ho¹t.660 676.6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. xÐt nghiÖm. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nghØ ng¬i cña nh©n viªn.236. n­íc. phßng cÊp cøu. phßng nghiÖp vô.570 518..380. khu vÖ sinh. thùc nghiÖm. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 17 .930 _ 1. ch÷a bÖnh. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. .

tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . v¨n phßng lµm viÖc. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I. khu vÖ sinh. phßng häp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. hoàn thiÖn.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. kü thuËt ®iÖn. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. l­u tr÷. m¸y b¬m cÊp n­íc.2. th­ viÖn. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. quÇy gi¶i kh¸t.100 3 Trô së c¬ quan. héi tr­êng. Nguyªn t¾c chung”.290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6. . quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8..100 950 a.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc. phßng kh¸ch.600 6..7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I.120 7. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. l¾p ®Æt thang m¸y. phßng th«ng tin.40% . v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I.690 1. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ. qu¹t ®iÖn.. c¨ng tin.800 2 Trô së c¬ quan.…. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.35% 18 . d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. kho dông cô.25% . yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. c¸c yªu cÇu. SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan.900 1. kho v¨n phßng phÈm. c. vÖ sinh.7 bao gåm: .Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chç ®Ó xe. b..…. y tÕ..7 nh­ sau: .

suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.1. .22 .1.18 1. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. 19 .10 .19 .1.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.e. v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.25 .21 1.

1. c.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.21 1.22 .1. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. 20 .18 1.8 nh­ sau: .35% e. b.25 .8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­. l¾p ®Æt thang m¸y.100 1. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. kÕt cÊu. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. ®iÖn.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 ..HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.. d. Nguyªn t¾c chung”.40% .5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.10 . .19 .8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.2.310 a.25% . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. hoàn thiÖn. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. Nguyªn t¾c chung”. m¸y b¬m cÊp n­íc. STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11.

30% 25 .Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.5% 15 . hÖ thèng cøu ho¶.5% 10 .250 155.Khèi phßng ngñ: phßng ngñ. kho.720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238.. thang m¸y. .6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. l¸i xe. thÓ dôc thÓ thao.590 941.25% 25 . phßng ¨n.55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. . chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô. .) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.75% 30 . tr¹m b¬m ¸p lùc. x­ëng söa ch÷a.180 464.. ®iÖn tho¹i. phßng trùc cña nh©n viªn.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.. phßng gi¶i trÝ.250 129. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy.2.230 28.5% 5% 21 . c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao.30% 20% 25 -20% 20% 15 . phßng ch¸y ch÷a ch¸y.490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110. th«ng tin liªn l¹c. vui ch¬i gi¶i trÝ..960 352. phßng y tÕ. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.660 163.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: ..400 672.. phßng tiÕp kh¸ch. nhµ bÕp.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch.65% Kh¸ch s¹n 3* 60 . khu thÓ thao. .. d. .090 a.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t.620 79.qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 .680 45.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.750 490.65% Kh¸ch s¹n 4* 70 .870 673. c¸c phßng phôc vô kh¸c.. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh . phßng ®iÖn. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. bao gåm: . XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. nhµ ®Ó xe. tr¹m cung cÊp n­íc.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158. c.

7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.410 1.530 360 360 4 5 _ 22 .900 3.340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa. cÇu l«ng. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.380 1. qui m« 20.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.460 7.370 6. qui m« 40.420 1.080 90 1.120 90 1. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.2. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4. kh«ng cã kh¸n ®µi.300 1. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.210 360 2.940 2.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8. kh«ng cã kh¸n ®µi.220 4. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.900 250 6 S©n quÇn vît.100 1.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.070 9.900 3.820 130 870 700 50 _ 5.690 610 710 610 610 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.

270 330 _ 8. phßng th­êng trùc.850 360 890 1000®/chç ngåi 9. kh¸n ®µi. tenis. ®iÖn. chiÕu s¸ng. 23 . phßng cÊp cøu.850 148. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phßng y tÕ. phßng träng tµi.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. cÇu l«ng. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. bãng ræ. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. kh¸n gi¶.540 330 _ 9. . cÇu l«ng.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.630 11.C¸c chi phÝ trang. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.140 18.910 870 12. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. phßng nghØ cña nh©n viªn. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.710 9.410 360 14.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. kho.010 330 _ 225. phßng c¨ng tin. cÇu l«ng. b¶o vÖ. bãng ræ.850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. 1000 chç ngåi.480 14. bãng ræ. tenis.450 7. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. tenis. phßng phô tr¸ch s©n. phßng vÖ sinh. n­íc. khu vÖ sinh. 3000 chç ngåi. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.840 10. b.650 52. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng.030 7. phßng huÊn luyÖn viªn. 2000 chç ngåi. phßng thay quÇn ¸o.

c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. quÇn vît. phßng nghØ cña nh©n viªn. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. c. kho. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). phßng c¨ng tin. phßng nghØ. phßng trùc kü thuËt. 24 . thiÕt bÞ läc n­íc. . m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. thiÕt bÞ y tÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ.Chi phÝ trang. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc..Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. phßng nghØ (hµnh lang). SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô.SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. phßng b¶o vÖ.). c¨ng tin. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn. phßng b¸n vÐ. bãng chuyÒn. phßng y tÕ. kho dông cô vÖ sinh.. phßng vÖ sinh. cÇu l«ng. bao gåm: . dông cô thi ®Êu. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. phßng vÖ sinh. nhµ t¾m.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô.1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. . phôc vô. : 80 . c«ng suÊt 300. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô.410 320 930 - 2. b. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé. .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô. : 30 .1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. e. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1.75%. Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. cÊp n­íc. phô trî .000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . c«ng suÊt 250.15%. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. phô trî nh­ sau: . hoÆc tÊn thÐp qui ­íc.85%. d.090 470 1.380 a. : 20 . m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî.25%. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.000 tÊn/n¨m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II. tr¹m biÕn ¸p. phô trî 26 : 70 . chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. cÊp ®iÖn. c.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. kÐo thÐp x©y dùng.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: . hÖ thèng cÊp dÇu.. tr¹m biÕn ¸p. c«ng suÊt 600.380 7. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. b.430 a.600 7.2.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2. hÖ thèng th¶i tro xØ. c. §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.760 12. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. 27 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW).2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. hÖ thèng cung cÊp than.000 kW - 22. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m.. c«ng suÊt 330. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc . hÖ thèng ®iÒu khiÓn. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.000 kW 1000®/kW 23. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî.340 12. .

010 X©y dùng ThiÕt bÞ a.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. kªnh x¶.852 11. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh.. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . hÖ thèng chiÕu s¸ng. hÖ thèng ®iÒu hoµ.. th¸p ®iÒu ¸p.640 10.610 11..432 9.000 ®Õn 400.000 kW - 25. 28 . c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y.).).2.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.000 kW - 20. c«ng suÊt tõ 60.740 8. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng. b. . th«ng giã. ®Ëp trµn). tr¹m ph©n phèi ®iÖn.840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. nhµ m¸y. ®­êng èng ¸p lùc.000 kW 1000®/kW 30. c«ng suÊt tõ 500.340 14. hÖ thèng chèng sÐt. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn ...000 ®Õn 150. c. ®­êng hÇm dÉn n­íc..000 ®Õn 700. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990.740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW). c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng. l¾p ®Æt.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt. c«ng suÊt tõ 200.. tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.

810 - 4.220 1.960 5.180 730 1.570 - 5.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2.900 1.750 - 3.650 870 2.050 2.340 - 7. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.240 9. b.930 - 4.370 - 2.490 2.000 1.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.010 8.430 3.200 1.180 8.4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.660 4.640 3.010 2.330 440 740 1000®/ KVA 12.480 1.750 580 970 - 1. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .260 6. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.730 650 1.780 - a.200 1.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.2.690 550 940 - 1.

+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo). chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p.- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p.v. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt. 30 . v. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. d. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. c. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. ®­êng. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu.

930 a b 3 AAC .000 1.35 AC . b.250 219. 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.900 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.980 229.055.70 AAC .930 296.150 AC .560 242.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.850 211.610 252.204.50 AC .470 a b c AC . d©y nh«m lâi thÐp.185 AC .239.130 1.400 203. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112.550 137.770 278.708.740 1.460 a.5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.570 98.210 233.630 1.560 919.150 AC .240 §­êng d©y trÇn 110KV.95 §­êng d©y trÇn 35 KV. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215.95 §­êng d©y trÇn 22 KV.240 _ _ _ 1.120 §­êng d©y trÇn 110KV. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .2. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.620 1.185 AC .95 AC .5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.040.030 775.919.320 a b c 5 AC .000 120.580 297. d©y nh«m lâi thÐp.790 a b c d 4 AC .423.380 1.70 AC .487. d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263. d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .300 187.70 AC .040 184.990 340. III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.670 341.194.870 2.50 AC .

mãng cét. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. cét bª t«ng ly t©m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2). chØ dÉn ®­êng d©y. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. xµ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. d. 32 . thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. c.

d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm. 33 . d. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. chi phÝ thÝ nghiÖm. mãng cét.930 593.470 559. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn. c.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.4 kV B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.960 a.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV nªu t¹i B¶ng II.710 657. b.4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. chØ dÉn ®­êng d©y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.2.050 668.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt.150 620.4kV bao gåm: . cét bª t«ng ly t©m. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. cét bª t«ng ly t©m cao 8. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.

6m. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.910 _ 73.820 63. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II.c¸p quang. mét sè chç qua cÇu c¸p.21m x 0.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. 2 m¹ch. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. 6 sîi c¸p. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3.74m.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p.070 _ 64.2. 34 . vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.74m x 0. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.830 2. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. b. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm. 6 sîi c¸p. èng luån c¸p. 2 m¹ch.040 2.070 a. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p). phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång. hÇm nèi c¸p.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 6 sîi c¸p. hè c¸p.200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72.070 TriÖu ®ång/km 92. 2 m¹ch. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1.880 2. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa .860 55.95m x 3.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV. 2 m¹ch. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991.18 x 0. c.2m vµ chiÒu dµi 19m.

SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc. e. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II. c. c¸c thiÕt bÞ phô trî.Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . may B¶ng II.360 11.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39. tr¹m biÕn ¸p.650 X©y dùng 11. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.680 18.3. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.. b.390 12. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh.060 a.15%.85%. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. . C«ng tr×nh dÖt. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. d.910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. cÊp ®iÖn.000 s¶n phÈm/n¨m _ 34. n­íc. phô trî : 20 .860 21. phôc vô.580 23. 35 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng..

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc. + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu. phô trî : 20 .9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc..910 3. phô trî : 30 .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 .9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.000tÊn/n¨m - 4.260 9. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.250 990 2.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1. c¸c thiÕt bÞ phô trî. cÊp ®iÖn.050 ThiÕt bÞ 720 a.4. thùc phÈm B¶ng II. ..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70. tr¹m biÕn ¸p .75%.25%.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.15%. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: ..110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. e.85%. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. d. c. 36 . C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. c«ng suÊt 15. . cÊp n­íc. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc. bia.

. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II.550 _ 3. tr¹m biÕn thÕ. ®­êng ra c¶ng.. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.560 1. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. d. phô trî : 30 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 .25% 37 . Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.470 1.2 triÖu ®Õn 1.500 1.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. hÖ thèng kü thuËt phô trî. b.30% .10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. phô trî : 35 . hÖ thèng phôc vô kü thuËt. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.500 1.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 . phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. vËn chuyÓn. thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má. c«ng suÊt tõ 1. thiÕt bÞ phôc vô.70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.. c.510 a. phô trî.

280 52.. l¸t ®­îc qui ®æi.240 a. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé.710 50. èp l¸t Ceramic. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng.Chi phÝ mua s¾m. phô trî. g¹ch Granit B¶ng II. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp.770 53. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. b.230 71.870 53.560 35.480 55. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp.740 _ 101. phôc vô.610 35. c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.11 bao gåm: .530 33. . phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 .960 _ 134..2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104. d. tr¹m biÕn thÕ.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp.630 ®/m2 SP 148.740 _ 99. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. l¸t Ceramic. cÊp ®iÖn.5. ®­êng giao th«ng. c¸c thiÕt bÞ phô trî. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.270 75. l¸t Ceramic.. n­íc.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1..300 56.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u.230 _ 141.160 68.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.

10% . phô trî 39 : 70 . phô trî .25% : 85 ..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.90% : 15 .75% : 30 .

cÊp ®iÖn. b. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . n­íc.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . phô trî : 30 . ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1.12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi nung ®­îc qui ®æi.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.25% . - Chi phÝ mua s¾m.. c¸c thiÕt bÞ phô trî.. ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch. c. phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.10% 40 . ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1.290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a.450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch. ®­êng giao th«ng. phô trî..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. d.5. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1. ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm..Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.12 bao gåm: . phô trî : 15 .310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch.90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch... hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé.

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

c¸c c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.650 _ 8.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.300 a.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 . c. b.5.460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9.10% . tr¹m biÕn thÕ.000 ®Õn 13.480 2.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28.90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.790 15. .16 bao gåm: .. phô trî 44 : 70 . phô trî.100 5.000 tÊn/n¨m. c«ng suÊt tõ 6.16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.25% . phô trî : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II.75% : 30 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. d. phôc vô. phô trî... c«ng suÊt 16.

kÌo thÐp liÒn nhÞp. kÌo thÐp.610 4 Cét kÌo thÐp. m¸i t«n _ 2.200 2. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.530 _ _ 1. m¸i t«n _ 3.640 1.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. t­êng g¹ch. cao 9 m.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m.860 3.640 1.060 2.770 3. m¸i t«n _ 3. cao ≤ 9 m. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp.610 2. bæ trô. m¸i t«n _ 4.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m.140 3. m¸i t«n T­êng g¹ch. m¸i b»ng Cét bª t«ng. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng.530 1. t­êng bao che t«n.890 1.810 2. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch.840 3.630 7 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 2. m¸i t«n _ 3. kÌo thÐp.400 4. t­êng g¹ch.6. m¸i t«n _ 3.440 6 Cét kÌo bª t«ng.770 _ _ 2. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 .580 3.870 3 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch.580 5 Cét bª t«ng. cao ≤ 6m.220 4. t­êng g¹ch.380 2.

m¸i t«n _ 4.810 2. kÌo thÐp liÒn nhÞp. sµn gç hay bª t«ng. t­êng g¹ch.430 4.600 4. kÌo thÐp.170 6.990 6 Cét bª t«ng. cao 9 m.690 _ 7. m¸i t«n 46 . kÌo thÐp.680 4.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7. khung thÐp.950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. t­êng g¹ch.440 _ 1. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 4. m¸i t«n _ 4.640 3 Cét kÌo thÐp.970 4. t­êng g¹ch.450 6. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc.580 _ 2.950 1000®/m2XD 2. t­êng g¹ch. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.450 6.250 4. m¸i ngãi _ 1. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. t­êng bao che b»ng t«n. m¸i t«n Cét bª t«ng.610 2.690 1.280 3.370 2 Cét kÌo bª t«ng.300 1000®/m2XD 7. m¸i t«n _ 4. m¸i t«n 1000®/m2XD 4. kÌo thÐp.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch. t­êng g¹ch.510 1.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng.130 _ 5.

lo¹i kho chøa hµng.100 1.460 8. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. s©n bèc dì hµng ho¸. th«ng khÝ. phßng thay quÇn ¸o.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. c. nhµ kho th«ng dông bao gåm: .660 2.500 tÊn _ 2. tho¸t n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho..830 1000®/tÊn 2..220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh. nhµ kho.000 3. . bèc dì. 47 .000 tÊn _ 2.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9. b.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.000 tÊn _ 3. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. th«ng giã.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10. trang thiÕt bÞ kü thuËt.250 1. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.870 2.17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”.470 5.000m3 1000®/m3 7.970 a. vËn chuyÓn hµng ho¸.520 2. cÊp. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18.060 31. T.990 _ 22.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.140 16. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93.580 22.340 27. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I.570 _ 21. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.580 25.1.880 19.880 _ 30. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng. t¶i träng HL93.950 20. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III.720 _ 34.970 _ 27.140 23. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 .190 TriÖu ®ång/m2 24. t¶i träng HL93. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.450 _ 26.720 17.

cã tÝnh chÊt phæ biÕn. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u.760 - 73. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. e. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m.30 58.20 ThiÕt bÞ a.1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III. ®iÒu chØnh cho phï hîp. c. 50 . t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé.230 X©y dùng 36. bæ sung cho phï hîp.5%.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40. d. ®iÒu chØnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi.

2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206.14 1000®/m 237. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.14 CÇu t¶i träng T22 . c¸c biÓn b¸o.050 303.130 131..520 108. 51 . 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.530 331. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II.350 284.230 217.760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.250 249.800 143. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.330 a..070 299.210 288. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281.26 1000®/m _ 117.26 _ 326.670 261. biÓn ch¾n..060 189.280 314.340 229.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .140 393. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.26 1000®/m _ 203.380 186.770 2 T¶i träng T22 .2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II. b.290 258. trªn cÇu.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .14 T¶i träng T22 . C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III.370 361. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .2. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. c.

1.4 Nền đường rộng 31m.940 55.400 1.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51. dải phân cách giữa rộng 1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường).5m.990 48.5m.5m.480 1. tiêu chuẩn nhựa 4. dải phân cách giữa rộng 1 .5m.1 2. lề rộng 2x3.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44. mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56. lề rộng 2x3.110 đồng/km 22.5m.5m. mặt đường láng nhựa. lề rộng 2x3. mặt đường láng nhựa. mặt đường rộng 22.050 1.980 II 2. mặt đường rộng 61.3.830 46. lề rộng 2x3.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng). lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III. tiêu chuẩn nhựa 4. dải phân cách giữa rộng 3m. dải phân cách giữa rộng 3m.3 Nền rộng đường 31m.5m.1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1.5m.3.2 Nền đường rộng 32.760 52 .5m.100 40. mặt đường rộng 22. mặt đường rộng 15m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ).5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50. mặt đường rộng 22. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1.5m.1 Triệu Nền đường rộng 32.

510 15m.5m.mặt đường rộng 49.980 Triệu Nền đường rộng 22.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.1.5m.070 15m.950 34.370 21.3 III 3. mặt đường rộng đồng/km 15m. mặt đường rộng 37. lề rộng 2x2 .1 3.5m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.2 2. 5m.1 2.780 15m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.5m .5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39.2 2.5m. dải phân cách giữa rộng 1 .1. dải phân cách giữa rộng 1 .390 38.650 41. dải phân cách giữa rộng 1. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. mặt đường rộng 7m.5m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).TT 2. dải phân cách giữa rộng 1 .720 .260 45. mặt đường rộng 44.1.5m.3 2. mặt đường rộng 41.390 15m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m.2 2.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.5m đồng nhất kết cấu áo đường).2. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2.2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường).

980 21. mặt đường rộng 7m.2 3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x2 .430 22.2.2 Triệu Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 . mặt đường rộng đồng/km 7m.630 3.1.3 Nền đường rộng 12m. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m . mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 .4 54 .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).1.320 20.240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19. mặt đường rộng 7m.2.2 3.990 18. lề rộng 2x2 .980 - 24. lề rộng 2x2 .580 - 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.940 3.470 3. lề rộng 2x2.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m . mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.1.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m.3 3.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).240 - 22.630 3.2. lề rộng 2x2 .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).4 Nền đường rộng 12m .410 17. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.030 24. mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.

3.2 Nền đường rộng 9m.1.3.4 Nền đường rộng 9m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).670 14.1. mặt đường rộng 6m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 28.480 55 26.1 4. mặt đường rộng 6m. mặt đường rộng 6m. mặt đường rộng 7m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15.850 4.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).3 Nền đường rộng 9m .3.710 .3.290 IV 4. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16. lề rộng 2x1. lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. lề rộng 2x1. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m.900 đồng/km 6m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m .5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).280 24.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1.2 Nền đường rộng 9m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26. lề rộng 2x1.070 14.3 3.650 3.660 24.400 25.330 3.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27. mặt đường rộng 7m.

5m.040 15. mặt đường rộng 7m.2 4.700 14. mặt đường rộng 7m.540 13. mặt đường rộng 7m.1 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m.1. mặt đường rộng 7m.3 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.480 13.3 4.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.350 16. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.620 14. lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.2. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.380 . mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2 4.2.520 15.380 17. mặt đường rộng 5.1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.4 4.400 14.1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m.220 22.3.TT 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0.3 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).770 14.4 4.890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .440 24. mặt đường rộng 7m.

mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21.1.830 21. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3 5.510 9.5m.3 V 5.1 5.5m.3. mặt đường rộng 5.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23.1.710 - 10.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).540 - 11.2 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.5m.210 9. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).TT 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1. mặt đường rộng 23. mặt đường rộng 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 5.440 - 12.620 Triệu Nền đường rộng 7.280 - 10.2 5.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.300 . lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1 5.220 11.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.5m.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. mặt đường rộng đồng/km 5.3. mặt đường rộng 5.120 10. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.5m.5m.310 5.5m.

mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6.5m.460 12.5m.500 5.5m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng đồng/km 5.2.3 5. lề rộng 2x1 .200 - 5.1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 .5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.2.5m.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 3. mặt đường rộng 3.680 5.5m.1.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m.5m.230 10.2 Triệu Nền đường rộng 7.5m.3.5m.670 - 11.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.TT Suất vốn đầu tư 11.5m. mặt đường rộng 5.200 12. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1.1 6.250 - 5.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 Nền đường rộng 7.5m. mặt đường rộng 5.5m. mặt đường rộng 3.440 - 13. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.3.2 Nền đường rộng 6.380 - 13.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).080 Đơn vị tính Tên công trình 5.3 Nền đường rộng 7.1. lề rộng 2x1 .

lề rộng 2x1 .1 6. tường hộ lan. bổ sung cho phù hợp. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới.2.2.5m.25m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6. mặt đường rộng 11.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7.3 6. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. sơn kẻ vạch đường.2 6. có tính chất phổ biến.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường. trạm dịch vụ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng).25m.610 3. hệ th ống công trình phòng hộ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.TT 6. d. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát.3.2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6. 59 . trung du.5m. mặt đường rộng 7.410 7.880 10.5m.3. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m. mặt đường rộng 11. lề rộng 2x1.830 3. b.010 đồng/km 3. hang castơ). cống thoát nước ngang. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. lề rộng 2x1 . Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng. nhà cung hạt.770 3.2 6. mặt đường rộng 8. giải phân cách giữa). hệ thống chiếu sáng.730 a.240 10.1 6. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu.5m. hệ thống cống kỹ thuật. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m. lề rộng 2x1. điều chỉnh. c. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường. biển báo.5m.5m. rãnh thoát nước dọc. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. mặt đường. gia cố mái ta luy.

tµ vÑt gç §­êng cÊp II.790 6.390 TriÖu ®ång/km - 6.480 7.650 7.6 m. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.280 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.880 7. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P43. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng.780 6.710 6.400 TriÖu ®ång/km - 7.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt gç NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng. ray P43. ray P50. ray P43.560 6.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1.230 7.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. ray P50.6 m. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. ray P43.6 m.200 6.000 TriÖu ®ång/km - 6.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1.600 7. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 .320 TriÖu ®ång/km - 6.620 7.840 6. ray P50.830 6. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II.435m NÒn ®­êng.6 m.6 m. ray P50. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II.435m NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.100 6.120 5.4.080 7. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ray P50.6 m.430 6.210 6.020 6. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.580 6. ray P43. ray P43. ray P43.370 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.510 - ThiÕt bÞ a. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6.435m NÒn ®­êng. ray P43. c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III.590 TriÖu ®ång/km - 6.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1. ray P50.

qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: .BiÓn b¸o. .. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. miÒn nói).HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng. tho¸t n­íc m­a. .kÕ .HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng.HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. 61 . qui ®Þnh.. . trung du. b. c. biÓn ch¾n.

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

kho x­ëng. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c«ng suÊt 50.740 a.v. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm. II.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc. Tr¹m b¬m n­íc röa läc. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. c«ng suÊt 40.670 1.470 1. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm. Tæng mÆt b»ng. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh.1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«. b¶o vÖ.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt. c«ng suÊt 300.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi..050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc.410 1. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. c«ng suÊt 100. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. v¨n phßng. hÖ thèng tho¸t n­íc. nhµ th­êng trùc. Nhµ s¶n xuÊt. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.640 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc.610 2.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc. ®­êng èng dÉn n­íc th«. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV. BÓ chøa n­íc s¹ch. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. gara. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô. 63 .000 m3/ngµy-®ªm _ 4. HÖ thèng thu n­íc th¶i. c. b.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4.580 1. BÓ l¾ng vµ bÓ läc. d.130 1. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”..1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn.v.150 1. .

. tho¸t n­íc. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV. TCVN 3989: 1985 .350 5.030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8. kÕt cÊu. 64 .®/ha 9.080 6.380 1.2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7.710 1.®/ha 7. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc . khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.670 6.920 6..2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.®/ha 8.800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr. khu ®« thÞ B¶ng IV. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6.040 260 Tr. cÊp ®iÖn giao th«ng.990 6.660 6. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .240 6.2.320 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp..070 970 a.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.620 5.350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7.

Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. c. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. sinh ho¹t. tr¹m biÕn thÕ.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc. khu ®« thÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. khu ®« thÞ bao gåm: .Trang thiÕt bÞ.b. tr¹m biÕn thÕ.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. cÊp ®iÖn. tr¹m xö lý). h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. cÊp n­íc. hè ga. d. ®­êng néi bé. hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. bÓ chøa. khu ®« thÞ. . e. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. c©y xanh. cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. 65 . tr¹m b¬m). tr¹m b¬m.

− Chi phÝ l¾p ®Æt. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.000 - 631. phô kiÖn ®ång bé. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba.690 441.500 - 319. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995.740 210. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba.730 97.700 83. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.bÞ 241. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. 2E1. c. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba. d©y ®Êt. TCN 68-145: 1995. 66 .000 - 256.410 113. TCN 68-149:1995.3. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.020 86. vµ c¸c thiÕt bÞ.840 136. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.000 - 748. b.710 80.000 - 348. 8E1.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. 16E1. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi.590 189. 4E1.080 126. 1E1. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. TCN 68-177:1998.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.180 525. gi¸. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV.090 81. − Chi phÝ cµi ®Æt .

2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s.500 - 500. d©y ®Êt. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2.bÞ 338.000 - 228. TCN 68178: 1999. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.000 - 667. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF. 4FE. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. 4FE. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.750 336. 4FE. 67 . vµ c¸c thiÕt bÞ. c. 2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.5 Gbit/s.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. 2GE 1000®/t.890 441. − Chi phÝ cµi ®Æt.5 Gbit/s.100 441. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang.910 57.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.000 304. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang.740 147. 4FE.480 90. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2. − Chi phÝ l¾p ®Æt.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV.990 231. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.690 70.900 252. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. b. TCN 68-173: 1998. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. phô kiÖn ®ång bé. DDF.170 71.230 48. 4FE.000 - 610.000 - 378.600 100.420 128.3. TCN 68-177: 1998. 4FE.660 420.

− Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF.198 14.310 630 2 3 a.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV.640 840 17. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . TCN 68178: 1999.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.3. vµ c¸c thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.®iÖn.802 14. c. TCN 68-177: 1998.®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp. phô kiÖn ®ång bé.640 315 - 10. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.®iÖn.281 8. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17. − Chi phÝ cµi ®Æt. b.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TCN 68-173: 1998. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . 68 . − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF).®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.

®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y. − Chi phÝ l¾p ®Æt. b. c. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. 69 .6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. − Chi phÝ cµi ®Æt. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.3. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN. d©y ®Êt. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. phô kiÖn ®ång bé.

7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV. TCN 68-193:2000. c. d©y ®Êt. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT. − Chi phÝ l¾p ®Æt.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. anten 1. phô kiÖn ®ång bé.778 94. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ.859 42. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV.859 29. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. − Chi phÝ cµi ®Æt.400 a.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten. ®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y.553 94. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån.bÞ 160.000 - 145. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t. TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ. 70 . anten 0.3. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao. b.

cÇu c¸p.2 2. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.4 3 4 4.4 1.1 4.814 3.326 151.272 80.384 16.695 28.1 1.031 68. TCN 68-135:2001. 5739.755 56.000 177.307 137.895 41. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m. hÖ thèng chiÕu s¸ng. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3. l¾p ®Æt.838 71.3 1. m¸y.386 215. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2. tr¹m.562 114.491 4.091 101. b. 71 .290 53.384 1000®/m¸y - 125.666 118. ATS.5 2 2. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998. hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738. 5740:1993).6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV.000 25.707 102.097 11.642 85.2 1. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201. m¸ng c¸p.804 31.969 82. chiÕu s¸ng.2 4.8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî. TCN 68-174:2006).5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.309 95..000 94. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y. TCN 68-179-1999.907 86. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0.000 1000®/tr¹m - 25.875 317. chèng Èm.928 7.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. ®iÒu hßa kh«ng khÝ.783 2.3 2. chèng Èm (TCN 68-149:1998).000 259.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn.548 163. STT 1 1. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn. hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC.695 16. c.201 21.957 37.267 - a.662 32. TCN 68-162:1996.1 2.….

7 C«ng tr×nh ®µi.130 10.550 10.970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.880 3 100m - 20.170 10.740 8.510 8.720 10.030 7.080 9.310 10.430 10.3.100 10.690 12 125m - 23.860 II C«ng tr×nh ®µi.010 4 125m - 20. ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.400 9.750 8.980 8.400 10. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.850 10.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV.650 7.940 13.900 7 125m - 24.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.470 13.610 11 100m - 23. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.780 10.470 10.040 6.810 72 .560 2 75m - 17.340 9.490 9 125m - 27.300 6 100m - 23.210 8.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.820 15. III. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. 73 . .680 14. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu.400 15. c. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.610 10.170 10.940 8. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.160 10. tr¹m thu. c¸c yªu cÇu.900 16. ph¸t h×nh vµ cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. d. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV.130 a.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. b.390 100m - 29. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: .STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25.820 16 145m - 30.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.500 15 125m - 30. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.

490 139.460 422.510 78.120 893.350 52.366.210 418.003.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.290 1.340 172.094.670 490.090 300.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.750 785.890 152.000 . cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.070 541.015.530 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.8 C«ng tr×nh ®µi.390 3. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m.903.280 1000®/ hÖ - 933.210 129.045.830 1.331.700 483.260 604.040 795.850 1.800 1.3.570 770.540 758.750 770.410 49. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.113.079. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m.460 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.760. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.300 1.630 1.320 63.

567.802.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.958.410 5.510 4.280 1000®/ hÖ - 935.960 124. ph¸t sãng FM.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.020 12.130 1.259.066.320 413. cét cao 100m.390 1.262.890 631.780 134.120 783.810 605.840 2.290 1.670 300. cét anten tù ®øng thÐp trßn.560 C«ng tr×nh thu.400 528.050 878.071.230 78. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.029. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.980.110 1 330.027.210 15.260 1.117.560 2.700 417.930 642.880 3.710 501.818.079.931.760 C«ng tr×nh thu.270 855.540 .670 172. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630.820 501.998.550 1.230 16.939.560 1.476.810 145.425.870 10.481.450 760.600 63. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.283.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.660 3. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.590 1.790 483.247.

tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. III. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. c¸c yªu cÇu. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten.a. 76 . c. b. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV.

cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. c¸c yªu cÇu. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.3. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. III. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: .11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267.020 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. 77 .070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. b.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV.

78 . ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.229 199.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV. − Chi phÝ l¾p ®Æt. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.829 119.993 231. − Chi phÝ cµi ®Æt. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS. TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. TCN 68-255:2006.744 74. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.000 ThiÕt bÞ a. TCN 68-193:2000. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. gi¸. c. cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. b. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.bÞ 259. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.000 - 373.3. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004. d©y ®Êt. phô kiÖn ®ång bé. cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.500 - 463.291 163. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ.464 147.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.850 5.318.566. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”.300 - 30.770 1.260 8.018. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: .890 1.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối.792.940 1000đ/ha 16.920 1000đ/ha 19.840 - 21. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.500 86. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85.610 8. cụ thể: 80 .25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4. tiêu với cấp công trình là cấp III. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”.200 18.521.1.580 a. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0.220 1.100. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”.620 6. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới.890 3.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới.510 8.146.000 3 2 BxH = 2 m - 7.811.680 1000đ/km 1.760 11. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước .360 10. IV.210 - 103.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”.140 68.910 11.280 4 BxH = 3 m2 - 11.120 6.

suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. nhà quản lý. c. thiết bị quan trắc. tiêu bao gồm: Máy bơm. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. thiết bị điều khiển trạm bơm. bể hút. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. bể xả. . cống điều tiết đầu mối. thiết bị bảo vệ.Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. chạy thử các thiết bị. cống lấy nước đầu mối. thủy lực đóng mở (cống lấy nước. tiêu bao gồm: Nhà trạm. theo dõi an toàn công trình đầu mối.+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. tràn). + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. tràn xả lũ. nhà quản lý. d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp. đập phụ (nếu có). 81 . động cơ. thiết bị bảo vệ. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí.

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.2 2.1 5.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.490 645.230 479.4 4 4.870 493.360 426.170 506.4 2 2.320 751.5 kg/m 2. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A.810 539.2 5.1 3.1 4.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.4 5 5. môđun đàn hồi Eyc 84 . môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 1.5 kg/m2.2 3.990 421.600 362.1 2.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.290 434.3 2.3 4.100 698.4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307.1.3 3.2 4.760 565.1 1.410 362.940 485.0 kg/m 2. môđun đàn hồi Eyc 1. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.3 5.190 421.0 kg/m2.3 1.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.4 3 3.

870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.2 7. môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.1 85 .2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.810 847.549.640 953.1 Mặt đường bê tông xi măng.1 6.473. môđun đàn hồi Eyc 9.410 933.190 880.640 8.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.447.620 đồng/m2 1. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.580 827.388.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.3 6.1 7.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.346.420 900.574.3 7.310 9.371.560 9 10.4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1. móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.670 6.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.1 Mặt đường bê tông xi măng.4 7 7.2 6.340 8.980 8.950 10 Mặt đường bê tông xi măng.

647. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp.508. b.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.070 11. cÇu (TCVN 4054:2005. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11.430 11.490. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.545.720 đồng/m2 1.200 10.591.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. chi phÝ chung. l¸n tr¹i. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng.420 12. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10.406.609. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«.1 Mặt đường bê tông xi măng.840 đồng/m2 1.780 11 12.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. 1m r·nh däc. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12. c.443. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.1 Mặt đường bê tông xi măng.110 - 552. 86 .3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.580 a.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

b. TCN68-173: 1998.3 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang.6 2.2 3.2 1.200 378. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.210 67.1 3.560 372.240 60.3 1.230 358.4 3.6 3.7 3 3.710 105.270 356.070 40.7 2 2.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.1 2.6 1.970 a.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32.680 99.870 86.150 75.3 3.1 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1.790 54.400 80.310 367.5 1.530 45. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.5 3.690 112. TCN 68-160:1996.900 - 71.2.550 - 348.4 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B.2 2. TCN 68-178: 1999.5 2. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. c. 90 .790 36.350 351.4 1.

B-R - 134.860 a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.B-R - 144.390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8.B-V - 155. phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT . 91 .B-V - 115.B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96. c.2. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B. phô kiÖn trang bÞ cho cét.270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6. b.B-R - 197.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét. TCN68-178: 1999.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét.520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

070 - 2. bÓ x©y g¹ch.057.971.500 - 1.227. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.2. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.290 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.540 - 1.060. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng.020 - 1.540.080 - 878. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng.430 - 1.810 - 1. n¾p bª t«ng.660 - 623.980 - 540. n¾p bª t«ng.070 - 821. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng. bÓ bª t«ng.000. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.810 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.897. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng.350 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng.465. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.195.741. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng. d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng.800 - 1.130.700 - 830.120 - 1.395.030 - 746. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch.400 - 680. n¾p bª t«ng.4 X©y dùng tuyÕn cèng.430 . n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng. n¾p bª t«ng.318. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng.430 - 1. bÓ bª t«ng.850 - 1.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.a. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. c.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng. bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). TCN 68-153: 1995. b. n¾p b»ng bª t«ng). TCN 68-178: 1999. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. 93 . TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.

v¨n phßng lµm viÖc 2.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2. C«ng tr×nh c«ng céng 2. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1.7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic. tr­êng nghiÖp vô 2.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. thùc phÈm 5. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .2.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.3 C«ng tr×nh y tÕ 2. C«ng tr×nh dÖt may 4.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2. cao ®¼ng.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2. g¹ch Granit 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.4kV 2.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.2.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi ®Êt sÐt nung 5.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. C«ng tr×nh nhµ ë 2. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.3 Tr­êng ®¹i häc. tr­êng mÉu gi¸o 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.2 Tr­êng häc 2. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.1 Nhµ göi trÎ.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6.2.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2. C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3. C«ng tr×nh ®­êng bé 2. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1. khu ®« thÞ 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2.Néi dung Trang Ch­¬ng 3. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. X©y dùng tuyÕn cèng. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful