Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. chi phÝ chung.. ®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ. 6.. nh©n c«ng. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. vËt liÖu phô. gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. .Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng..000 VN§.1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp. tÝnh chÊt nguån vèn. m¸y thi c«ng. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh.Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21.. . gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6.1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh.Chi phÝ båi th­êng. 7. qu¶n lý dù ¸n. ®Ó bæ sung.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸). Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n. 3 . SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn. kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. .2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT.. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. tiÕn ®é thùc hiÖn. 6.. cô thÓ: 7. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. vËt kiÕn tróc. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011. . chi phÝ tæ chøc båi th­êng.. kinh doanh). chi phÝ trùc tiÕp kh¸c. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng. ®iÒu chØnh.

n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n.7. ®èi t­îng sö dông. c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­. PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh.Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. ph¹m vi. gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . gi¸ x©y dùng tæng hîp. §iÒu chØnh. .§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. 8. Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông. gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông. .Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè. néi dung chi phÝ.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè. vÝ dô nh­: .MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp.Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh. . 4 . qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp. chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. .§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh. T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp. 9.Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. tËp suÊt vèn ®Çu t­. gi¸ x©y dùng tæng hîp. . 10. .

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. 7 . IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.150 10. III. Nguyªn t¾c chung”. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. t­êng bao x©y g¹ch. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I.180 III 1 610 560 520 910 1.540 1000®/m2sµn 8.630 4.. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.350 11.930 8. II. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.1. sµn. kÕt cÊu. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn. sµn. Nguyªn t¾c chung”. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.300 7.260 1000®/m2sµn 1.200 11.760 1.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.080 6.070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. t­êng bao x©y g¹ch. sµn. t­êng bao x©y g¹ch. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc.. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7.820 9. ®iÖn.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT).920 6. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7.010 1. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.890 8.110 6.710 7.750 8.460 9.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng. m¸i BTCT ®æ t¹i chç.

Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .25 .1. th«ng giã. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.40% .22 . ..10 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I..21 1.1. l¾p ®Æt thang m¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. m¸y b¬m cÊp n­íc. 8 . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: .ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.1. c. hoàn thiÖn.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . hÖ thèng BMS. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. d.19 . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.35% e.b. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1..1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.25% .18 1. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. b¸o ch¸y tù ®éng..

C«ng tr×nh c«ng céng 2.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .250 1000®/m2 sµn 14.530 19.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.980 1.980 6.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.740 20.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.930 1000®/m2 sµn 11.380 3.790 12.120 19.590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.800 6.590 3.150 1.130 21.930 9.790 2.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.2.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.600 20.410 10.270 1000®/m2 sµn 16.850 3.250 6.310 7. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.380 20.530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .980 19.

SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim... quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. Nguyªn t¾c chung”. Chi phÝ trang. f. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng.). SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I..2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.a. d.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶.Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .10% 10 . triÓn l·m.. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. qu¹t ®iÖn. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c.90% . c. phßng tr­ng bµy. th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 .. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. triÓn l·m. phßng ®äc. b.Chi phÝ trang. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.. th­ viÖn bao gåm: . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: . . e..Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng. nhµ vÖ sinh..

quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. c¸c yªu cÇu.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.710 43. kü thuËt ®iÖn. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. chiÕu s¸ng. tr­êng mÇm non.840 Tr­êng mÉu gi¸o...2.. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: .1 Nhµ göi trÎ.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.v. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. nhµ ®Ó xe.360 37.. khu gi¶i trÝ.510 2. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.840 _ 46. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å.2. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i..480 43. nhµ giÆt quÇn ¸o.180 35..760 41.730 1000®/hs 52.730 _ 53.840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49.v. s©n v­ên. 11 . gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.070 43.730 _ 51.750 3. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54.840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43. b. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh).. III.240 3. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ.770 2.040 2. tr­êng mÉu gi¸o. a.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I.740 3.530 40.240 2.

85% : 15 . nhµ kho.v.S©n.Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. d.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . giÆt quÇn ¸o. bµn ghÕ. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 . phßng ngñ.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp . phßng y tÕ.Chi phÝ trang. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n.. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . phßng nghØ cña gi¸o viªn. .. tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. v. phßng vÖ sinh. qu¹t ®iÖn. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. phßng ¨n.Tû träng chi phÝ cho s©n. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. nhµ ®Ó xe. .. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ... v­ên vµ khu vui ch¬i. c.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ.5% . phßng giao nhËn trÎ.10% : 10 . phßng nghØ.. bao gåm: .

thÓ thao.840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29.570 3.730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34... Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu. gi¶i trÝ.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.170 22.210 25.. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp.840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26.2 Tr­êng häc B¶ng I.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32..2.770 30. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. b... Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. thÓ dôc thÓ thao.730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc..610 2.730 a. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 13 .580 3. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.600 2.120 2.050 2. .910 23.2.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.490 26. vui ch¬i. diÖn tÝch.930 21. khu ®Êt x©y dùng.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250..460 28.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38. yªu cÇu thiÕt kÕ.. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh.Chi phÝ vÒ trang. thùc hµnh.990 3.840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28. c¸c h¹ng môc phôc vô.

kho cña c¸c x­ëng. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc. phßng tiÕp kh¸ch.10%. : 15 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 . .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . v¨n phßng §oµn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp .20%. . nhµ ®Ó xe.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. phßng truyÒn thèng. ®iÖn. : 5%. d. : 15 . . . . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . §éi. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng gi¸m hiÖu.55%. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp. bao gåm: . phßng nghØ cña gi¸o viªn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. c¬ khÝ. th­ viÖn.c. : 15 .10%.

220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127..550 108.580 a. cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145.220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc.920 7. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.2.520 105. vui ch¬i. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.460 6. trung häc chuyªn nghiÖp..450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.940 113.3 Tr­êng ®¹i häc.500 6..430 54.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136. mÆt b»ng tæng thÓ. Nguyªn t¾c chung”.680 6.040 6. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.190 52. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc.290 49.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I.490 120. häc viÖn.2. cao ®¼ng. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.. häc viÖn.140 7.230 6. cao ®¼ng. häc viÖn.140 6. nghiªn cøu vµ thùc hµnh.5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ .5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. 15 . cao ®¼ng. häc viÖn.370 116. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp. gi¶i trÝ.

Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . häc viÖn.Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. kho. bãng chuyÒn.10 20 . cao ®¼ng. cao ®¼ng bao gåm: . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. . th­ viÖn. d. héi tr­êng. tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh. chç ®Ó xe). th­ viÖn.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a. tr¹m b¬m.50 15 . bÓ b¬i.60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. thiÕt bÞ tr¹m b¬m. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. tr¹m biÕn thÕ. häc viÖn. c. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t.30 5 Tr­êng ®¹i häc.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. . tr¹m y tÕ.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng.. nhµ ¨n. líp häc. lµm viÖc. . y tÕ. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. % 40 . % 16 .. phßng gi¸o viªn. tr­êng nghiÖp vô. häc viÖn. . häc viÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. gi¶ng ®­êng. khu ký tóc x¸ sinh viªn. phßng gi¸m hiÖu. tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. nhµ ®Ó xe « t«. cao ®¼ng.b. s©n bãng ®¸.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao.25 5 35 .15 30 . nhµ hµnh chÝnh. bao gåm: . bãng ræ. cao ®¼ng.

840 586. ch÷a bÖnh. khu vÖ sinh.570 518. nhµ giÆt. phßng nghiÖp vô. phßng vÖ sinh..Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m.690 558. khoa d­îc. nhµ th­êng trùc. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.030 653.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I.236..480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1. kho. ®iÖn. c¸c yªu cÇu. phßng cÊp cøu.380.660 676.930 _ 1. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. bè côc mÆt b»ng. 17 . thùc nghiÖm. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n.. b. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y. + Khèi hµnh chÝnh. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. n­íc. th«ng giã. phßng cÊp cøu. phßng hµnh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô.. xÐt nghiÖm.480 582. . x­ëng.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. qu¶n trÞ gåm bÕp. c..331. phßng nghiÖp vô. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng.750 631.6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. ch÷a ch¸y. chiÕu s¸ng.280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a. Nguyªn t¾c chung”. phßng nghiÖp vô. phôc vô sinh ho¹t. nhµ ®Ó xe...2. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê.380 _ 1.. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nghØ ng¬i cña nh©n viªn.810 598.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1. bÖnh nh©n.426.

c¨ng tin.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.. y tÕ. phßng th«ng tin. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ. c¸c yªu cÇu. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. l­u tr÷. héi tr­êng.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. d.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.35% 18 . th­ viÖn. phßng kh¸ch.7 nh­ sau: ..Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .7 bao gåm: . hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .40% . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I.2. phßng häp. .Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. l¾p ®Æt thang m¸y.. Nguyªn t¾c chung”. c. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.100 950 a. hoàn thiÖn. m¸y b¬m cÊp n­íc.120 7. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8.690 1. b.7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.…. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10. quÇy gi¶i kh¸t.25% .…. v¨n phßng lµm viÖc. kho dông cô.600 6.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.800 2 Trô së c¬ quan. qu¹t ®iÖn. kho v¨n phßng phÈm. khu vÖ sinh.100 3 Trô së c¬ quan. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc. chç ®Ó xe. kü thuËt ®iÖn. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc. vÖ sinh. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. .Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc.. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6.900 1. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng..

22 . .25 .21 1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. 19 .10 .1.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan.19 . v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.1. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.1.18 1.e.

m¸y b¬m cÊp n­íc.22 .8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.1.1.8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.100 1. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung”.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .10 . ®iÖn.25% . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I.19 . Nguyªn t¾c chung”. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh..310 a. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11.21 1. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I.25 . 20 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. d. kÕt cÊu. hoàn thiÖn.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt thang m¸y.8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.35% e. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.40% .18 1..500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. b. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.8 nh­ sau: .1.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I.

680 45.590 941.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch. . kho. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô.Khèi phßng ngñ: phßng ngñ. phßng y tÕ.5% 15 . hÖ thèng cøu ho¶.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.400 672. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh . thang m¸y.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238. c.490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110. nhµ bÕp.. nhµ ®Ó xe.55% Kh¸ch s¹n 2* 60 .870 673..25% 25 . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.250 129. bao gåm: .qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 . tr¹m b¬m ¸p lùc.. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.. tr¹m cung cÊp n­íc.2. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. . th«ng tin liªn l¹c.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158.090 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: .. b.750 490.620 79.5% 10 .960 352.65% Kh¸ch s¹n 4* 70 . c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao. x­ëng söa ch÷a. c¸c phßng phôc vô kh¸c. . vui ch¬i gi¶i trÝ. thÓ dôc thÓ thao. .180 464.250 155. khu thÓ thao. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. phßng ®iÖn.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t.230 28.30% 20% 25 -20% 20% 15 .65% Kh¸ch s¹n 3* 60 ...30% 25 . d..660 163. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô. phßng ¨n. phßng trùc cña nh©n viªn.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .5% 5% 21 . phßng tiÕp kh¸ch. ®iÖn tho¹i.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. l¸i xe.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.75% 30 . ... phßng gi¶i trÝ.

420 1.120 90 1.380 1.900 3.7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kh«ng cã kh¸n ®µi. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4. kh«ng cã kh¸n ®µi. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8.820 130 870 700 50 _ 5.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.370 6.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.460 7. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.410 1.2. cÇu l«ng.340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa. kh«ng cã kh¸n ®µi.690 610 710 610 610 1. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.080 90 1. qui m« 20.900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.100 1.220 4. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.940 2. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.070 9. qui m« 40.300 1.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng.530 360 360 4 5 _ 22 .900 250 6 S©n quÇn vît.210 360 2. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 3.

cÇu l«ng. kho. 2000 chç ngåi. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. phßng phô tr¸ch s©n.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng träng tµi. phßng huÊn luyÖn viªn.C¸c chi phÝ trang. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. kh¸n gi¶. phßng c¨ng tin.850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10. tenis.140 18. ®iÖn. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. cÇu l«ng. phßng cÊp cøu.450 7. phßng vÖ sinh. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. b¶o vÖ. tenis. bãng ræ. khu vÖ sinh. phßng nghØ cña nh©n viªn.710 9.480 14. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . bãng ræ. 3000 chç ngåi. tenis. 23 .850 148. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. phßng thay quÇn ¸o. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng th­êng trùc. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. cÇu l«ng.850 360 890 1000®/chç ngåi 9. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. b. phßng y tÕ. bãng ræ.630 11.910 870 12. kh¸n ®µi.410 360 14.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.030 7. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao.650 52.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ. n­íc. 1000 chç ngåi.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. chiÕu s¸ng. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng.270 330 _ 8.840 10.540 330 _ 9.010 330 _ 225.

c¨ng tin. c. phßng c¨ng tin. phßng vÖ sinh. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. phßng nghØ cña nh©n viªn.SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. 24 . bãng chuyÒn. phßng nghØ (hµnh lang). nhµ t¾m. kho.).. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ. thiÕt bÞ läc n­íc. . thiÕt bÞ y tÕ. phßng b¶o vÖ. phßng vÖ sinh. phßng nghØ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o..Chi phÝ trang. phßng b¸n vÐ. cÇu l«ng. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. dông cô thi ®Êu. quÇn vît. bao gåm: . thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn. phßng trùc kü thuËt. phßng y tÕ. kho dông cô vÖ sinh.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

15%. c«ng suÊt 300. tr¹m biÕn ¸p. hoÆc tÊn thÐp qui ­íc. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.85%.1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. e. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.75%. m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. c. : 80 .000 tÊn/n¨m. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. .380 a. : 20 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . phô trî 26 : 70 . cÊp n­íc. d.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp. Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.090 470 1.1. : 30 . . phô trî .Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. phô trî nh­ sau: .000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô. phôc vô. c«ng suÊt 250.25%. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. b.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô.410 320 930 - 2. cÊp ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II. kÐo thÐp x©y dùng.

27 .380 7. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p. hÖ thèng cÊp dÇu.. b.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. hÖ thèng th¶i tro xØ.340 12. . §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW).2. hÖ thèng cung cÊp than. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî. c«ng suÊt 600. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: .760 12. c. hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc . hÖ thèng ®iÒu khiÓn. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin.000 kW 1000®/kW 23.600 7. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh.680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn..000 kW - 22.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. tr¹m biÕn ¸p. c«ng suÊt 330.430 a.

3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990.340 14. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t. . c. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y.010 X©y dùng ThiÕt bÞ a.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. hÖ thèng chiÕu s¸ng. hÖ thèng chèng sÐt. ®Ëp trµn).2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m.). c«ng suÊt tõ 60. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).852 11. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y. l¾p ®Æt. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. th«ng giã. ®­êng èng ¸p lùc. nhµ m¸y.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng.2..000 kW - 20. hÖ thèng ®iÒu hoµ..000 kW - 25. 28 . thiÕt bÞ c¬ ®iÖn . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.000 ®Õn 700..740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. th¸p ®iÒu ¸p. ®­êng hÇm dÉn n­íc.740 8. c«ng suÊt tõ 200..432 9. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: .. tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.000 kW 1000®/kW 30. kªnh x¶.840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. b..000 ®Õn 150..640 10. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh.610 11.000 ®Õn 400.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.). c«ng suÊt tõ 500.

180 730 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.200 1.050 2.480 1.430 3.000 1.640 3.900 1.570 - 5.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2.180 8.650 870 2.780 - a.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.240 9.930 - 4.370 - 2. b.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.010 8.490 2.330 440 740 1000®/ KVA 12.2.690 550 940 - 1.010 2.750 580 970 - 1.660 4.750 - 3.340 - 7.730 650 1.260 6.200 1.220 1.960 5.810 - 4. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.

30 . hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. c. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.v. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo). SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. ®­êng. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. d. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p.- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p. v. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt.

240 §­êng d©y trÇn 110KV.95 §­êng d©y trÇn 35 KV.560 242. 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.185 AC . SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .000 120.130 1.900 1. d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263.040.670 341.630 1.580 297.740 1.320 a b c 5 AC .70 AC .570 98. 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215.120 §­êng d©y trÇn 110KV.150 AC .210 233. d©y nh«m lâi thÐp.2.400 203.790 a b c d 4 AC .4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.870 2.150 AC .35 AC . b.70 AAC . d©y nh«m lâi thÐp.380 1. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.423.50 AC . III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.040 184.487.708.239.240 _ _ _ 1.850 211.460 a.470 a b c AC .930 296.560 919.055.50 AC .70 AC . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.204.250 219.185 AC .610 252.5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.95 §­êng d©y trÇn 22 KV.550 137. d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .990 340.194.300 187.930 a b 3 AAC .980 229. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.770 278.620 1.5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.95 AC .030 775.000 1.919.

vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. chØ dÉn ®­êng d©y. thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y.- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. 32 . c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2). c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. cét bª t«ng ly t©m. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. mãng cét. xµ. d.

050 668. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. cét bª t«ng ly t©m cao 8.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740.4kV nªu t¹i B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. mãng cét. b. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.4kV bao gåm: .4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.150 620.470 559. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn. chi phÝ thÝ nghiÖm. cét bª t«ng ly t©m.960 a.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. d.2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.930 593.710 657. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. chØ dÉn ®­êng d©y.4 kV B¶ng II. c. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. 33 .4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.

2. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. mét sè chç qua cÇu c¸p. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0. 34 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.910 _ 73. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. 2 m¹ch. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 6 sîi c¸p. 6 sîi c¸p. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm. C¸p sè cã mói c¸p ≥5.2m vµ chiÒu dµi 19m. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.040 2.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa . 2 m¹ch. STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. hè c¸p.070 a. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p.6m.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV.070 _ 64.c¸p quang. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång. èng luån c¸p. 2 m¹ch.18 x 0. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.74m.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. b. C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.860 55. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991.830 2.880 2.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p. c.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5.95m x 3.820 63. 2 m¹ch.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. tiÕt diÖn sîi c¸p 2.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p.200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72.070 TriÖu ®ång/km 92. hÇm nèi c¸p.21m x 0. 6 sîi c¸p.74m x 0. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p).

580 23. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.000 s¶n phÈm/n¨m _ 34. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. cÊp ®iÖn.390 12..860 21. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. tr¹m biÕn ¸p. c. c¸c thiÕt bÞ phô trî. phô trî : 20 . d.650 X©y dùng 11. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc.060 a..360 11. 35 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: .Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . b. C«ng tr×nh dÖt.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39.060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850.910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38.680 18. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh.85%.15%. n­íc.. may B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.3. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. e.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phôc vô.

.85%. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc. c.25%. thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1.910 3.250 990 2.000tÊn/n¨m - 4.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. . . chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.. thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. cÊp ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. d. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc.15%.260 9.4. cÊp n­íc. 36 . c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. phô trî : 30 . + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. e. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu. c«ng suÊt 15.75%. bia. tr¹m biÕn ¸p . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . c¸c thiÕt bÞ phô trî..050 ThiÕt bÞ 720 a.9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phô trî : 20 . thùc phÈm B¶ng II.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13. b. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.

5.75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.30% .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 . thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3.25% 37 . phô trî : 30 . thiÕt bÞ phôc vô..510 a. c«ng suÊt tõ 1.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. hÖ thèng phôc vô kü thuËt. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30.500 1. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.500 1. vËn chuyÓn. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. tr¹m biÕn thÕ.560 1.550 _ 3.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. phô trî : 35 .1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.470 1.. b. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. hÖ thèng kü thuËt phô trî. c. d.2 triÖu ®Õn 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II. ®­êng ra c¶ng.. phô trî.

l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.300 56. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp.270 75. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u. . l¸t ®­îc qui ®æi. èp l¸t Ceramic. c.230 71. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp. b.240 a.630 ®/m2 SP 148. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.610 35. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104.280 52.710 50..740 _ 99. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé.770 53.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. ®­êng giao th«ng. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.480 55. d. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 .5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. phôc vô.160 68. l¸t Ceramic. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.530 33. c¸c thiÕt bÞ phô trî. cÊp ®iÖn. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.Chi phÝ mua s¾m.740 _ 101.870 53.11 bao gåm: .11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.. l¸t Ceramic. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp. g¹ch Granit B¶ng II... l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt..960 _ 134.230 _ 141. n­íc. phô trî.560 35. tr¹m biÕn thÕ.5.

25% : 85 .75% : 30 .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô..10% . phô trî .90% : 15 . phô trî 39 : 70 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.

310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch. ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch.12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1. - Chi phÝ mua s¾m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II.12 bao gåm: . c¸c thiÕt bÞ phô trî. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. tr¹m biÕn thÕ. ®­êng giao th«ng... c. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch..290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a. ngãi nung ®­îc qui ®æi.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1.450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch.5.25% .10% 40 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. b. phô trî.. cÊp ®iÖn.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. phô trî : 15 . phô trî : 30 . d. ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch. n­íc.

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

480 2. c«ng suÊt 16. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . c«ng suÊt tõ 6. .16 bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi.100 5. phô trî : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II..7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.790 15. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.000 tÊn/n¨m. b. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.10% .16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh. phô trî.460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. phô trî 44 : 70 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin..5.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. c..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 .75% : 30 .300 a. phôc vô. phô trî.25% .000 ®Õn 13.90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.650 _ 8. d.

200 2.060 2. t­êng g¹ch. kÌo thÐp.770 3.770 _ _ 2. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.530 _ _ 1. m¸i t«n _ 3. cao ≤ 9 m. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp.810 2. m¸i t«n T­êng g¹ch.840 3.440 6 Cét kÌo bª t«ng. t­êng g¹ch.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m.530 1.870 3 Cét kÌo thÐp. m¸i t«n _ 3.400 4. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II.860 3. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n _ 2.610 4 Cét kÌo thÐp. cao 9 m. bæ trô. cao ≤ 6m.6. t­êng bao che t«n. kÌo thÐp. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 .580 5 Cét bª t«ng. m¸i t«n _ 4.630 7 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.220 4. m¸i t«n _ 2. t­êng g¹ch.640 1.140 3.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch.380 2. kÌo thÐp liÒn nhÞp. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch.580 3. t­êng g¹ch.890 1.110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m.640 1. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. t­êng g¹ch. m¸i b»ng Cét bª t«ng.610 2.

cao 9 m.430 4.300 1000®/m2XD 7. t­êng g¹ch. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc.990 6 Cét bª t«ng.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7. m¸i t«n 46 .810 2. m¸i t«n _ 4.690 _ 7. m¸i ngãi _ 1. t­êng g¹ch.450 6.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. t­êng g¹ch.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng. t­êng g¹ch. kÌo thÐp liÒn nhÞp. kÌo thÐp.970 4. m¸i t«n _ 4.690 1. m¸i t«n Cét bª t«ng.950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 4.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.950 1000®/m2XD 2.370 2 Cét kÌo bª t«ng. khung thÐp. sµn gç hay bª t«ng.580 _ 2.640 3 Cét kÌo thÐp.510 1.250 4. m¸i t«n 1000®/m2XD 4.440 _ 1. t­êng g¹ch.280 3. kÌo thÐp. kÌo thÐp.130 _ 5. m¸i t«n _ 4.450 6.170 6. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. t­êng bao che b»ng t«n. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng.600 4.680 4.610 2.

s©n bèc dì hµng ho¸. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. trang thiÕt bÞ kü thuËt... c¸c thiÕt bÞ kh¸c. b.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9.970 a.000 tÊn _ 2.470 5. vËn chuyÓn hµng ho¸. . bèc dì. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.520 2. th«ng khÝ. 47 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. cÊp.830 1000®/tÊn 2.460 8. phßng thay quÇn ¸o.. nhµ kho.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.660 2.500 tÊn _ 2. nhµ kho th«ng dông bao gåm: . hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.870 2.000 3. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.000 tÊn _ 3. tho¸t n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho.17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh.250 1. th«ng giã.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20.220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1. lo¹i kho chøa hµng.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.100 1.000m3 1000®/m3 7.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

950 20.140 16.450 _ 26. t¶i träng HL93.720 17. t¶i träng HL93.060 31. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I. T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng.570 _ 21. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 .1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ.720 _ 34.140 23.970 _ 27.1.880 _ 30. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18.340 27. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.580 25. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.990 _ 22. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III.580 22. T.190 TriÖu ®ång/m2 24.880 19. t¶i träng HL93. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.

t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. e.1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m. ®iÒu chØnh.230 X©y dùng 36. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m.5%. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. c. d.30 58. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u.760 - 73.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi.20 ThiÕt bÞ a. b. 50 . bæ sung cho phï hîp. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. ®iÒu chØnh cho phï hîp. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40.

1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .130 131.280 314.26 _ 326.14 T¶i träng T22 . biÓn ch¾n.670 261..340 229.050 303.290 258.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989.140 393. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.14 CÇu t¶i träng T22 .900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281.. 51 .26 1000®/m _ 203.800 143. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.380 186.030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 . trªn cÇu. b.770 2 T¶i träng T22 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.210 288.370 361.250 249.060 189. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III.. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. c. c¸c biÓn b¸o.520 108.2. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .26 1000®/m _ 117.330 a.230 217.070 299. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II.760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.530 331.14 1000®/m 237.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .350 284. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206.2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II.

5m.5m. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44.110 đồng/km 22.3.3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1.050 1.480 1.4 Nền đường rộng 31m.5m.990 48. mặt đường rộng 22.5m.1 2. lề rộng 2x3. dải phân cách giữa rộng 3m.400 1.1. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. mặt đường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1.980 II 2.5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50.940 55.1 Triệu Nền đường rộng 32. dải phân cách giữa rộng 1 . mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56. mặt đường rộng 15m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ).5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa.100 40.2 Nền đường rộng 32.830 46. lề rộng 2x3. lề rộng 2x3. tiêu chuẩn nhựa 4. mặt đường rộng 61.5m. mặt đường rộng 22.3 Nền rộng đường 31m. mặt đường láng nhựa.5m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng).5m.1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 3m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51. tiêu chuẩn nhựa 4.5m. lề rộng 2x3.760 52 . dải phân cách giữa rộng 1.5m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59.

mặt đường rộng 44.260 45.1. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.370 21.3 III 3. dải phân cách giữa rộng 1 .780 15m.5m .5m. dải phân cách giữa rộng 1 . lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.2.5m đồng nhất kết cấu áo đường).5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. lề rộng 2x2 . mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22.070 15m.650 41.390 15m.1. dải phân cách giữa rộng 1.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.950 34.5m. lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2.2 2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m.980 Triệu Nền đường rộng 22.390 38.5m.1 3.2 2.5m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m.1 2.TT 2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. dải phân cách giữa rộng 1 .2 2.3 2. dải phân cách giữa rộng 1 .1.720 . mặt đường rộng 41.510 15m.2.2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. mặt đường rộng đồng/km 15m.5m. mặt đường rộng 37. 5m.mặt đường rộng 49.5m.5m.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39.

mặt đường rộng 7m.430 22. mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.980 - 24. lề rộng 2x2 . lề rộng 2x2.2 3.2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 .410 17.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.630 3.3 Nền đường rộng 12m.470 3. lề rộng 2x2 .320 20.4 Nền đường rộng 12m . lề rộng 2x2 .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).1.240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19.3 3.2. lề rộng 2x2 . mặt đường rộng 7m.990 18.980 21.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng đồng/km 7m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.580 - 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2. mặt đường rộng 7m.2 Triệu Nền đường rộng 12m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2.1. mặt đường rộng 7m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. lề rộng 2x2 .2 3.940 3. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m .240 - 22.630 3.030 24.4 54 .1.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).

5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 6m. lề rộng 2x1. mặt đường rộng 7m.660 24.850 4. mặt đường rộng 6m.3 Nền đường rộng 9m . mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15. mặt đường rộng 7m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 28. lề rộng 2x1. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16.1.710 . lề rộng 2x1.070 14.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3. mặt đường rộng 6m.2 Nền đường rộng 9m.3.330 3. lề rộng 2x1.3.3 3.3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.670 14.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3.1.900 đồng/km 6m.400 25. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1 4.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m .280 24.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27. lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0.4 Nền đường rộng 9m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).290 IV 4.650 3.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m.2 Nền đường rộng 9m.480 55 26.

mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.770 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 5.2 4. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7.040 15.TT 4.1.480 13.540 13.3 4.2.520 15. mặt đường rộng 7m.380 17. mặt đường rộng 7m.2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).220 22.350 16. mặt đường rộng 7m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.3.5m.4 4.3 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0.380 .2 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .5m. mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 4.3 4.2. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.620 14.700 14.400 14.4 4.440 24.

5m.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).830 21.2 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.5m.120 10.3 V 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.310 5.3 5.710 - 10.5m.220 11.1.5m.510 9.2.5m.3.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2 4.280 - 10.1 5.2 5. mặt đường rộng đồng/km 5. mặt đường rộng 5.300 . lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.540 - 11.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7. mặt đường rộng 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 5.5m. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21.1.TT 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. mặt đường rộng 5.620 Triệu Nền đường rộng 7.1 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7.210 9.5m.440 - 12. mặt đường rộng 23.3.5m.5m.

200 - 5.1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6.1.2 Nền đường rộng 7. lề rộng 2x1 .250 - 5.5m.2 Triệu Nền đường rộng 7.5m.2.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6.5m.380 - 13.3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3 Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m.200 12.1.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 5.080 Đơn vị tính Tên công trình 5.5m. mặt đường rộng đồng/km 5.3.440 - 13.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10. lề rộng 2x1.670 - 11.230 10.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 6.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m.2 Nền đường rộng 6. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 .3 5.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6.500 5. mặt đường rộng 3.5m.460 12.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 3. lề rộng 2x1 .2. mặt đường rộng 3.TT Suất vốn đầu tư 11.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.680 5.5m. mặt đường rộng 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.

Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới.2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. trung du.240 10. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng.730 a.3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6. tường hộ lan. bổ sung cho phù hợp.410 7.5m. mặt đường. sơn kẻ vạch đường. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu.5m. gia cố mái ta luy. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. trạm dịch vụ.25m. giải phân cách giữa).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m.5m. d.3. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. hệ thống chiếu sáng.2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt.TT 6. hệ thống cống kỹ thuật.5m. mặt đường rộng 7. lề rộng 2x1 . hệ th ống công trình phòng hộ.2 6. 59 .5m.25m. có tính chất phổ biến. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường. lề rộng 2x1 . mặt đường rộng 11.2 6. hang castơ). mặt đường rộng 8. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m. lề rộng 2x1. nhà cung hạt.1 6.610 3.5m. cống thoát nước ngang.5m.1 6.2.770 3. điều chỉnh. lề rộng 2x1.010 đồng/km 3. b. rãnh thoát nước dọc. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7.880 10. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). c.5m. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu.3 6. biển báo. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường.830 3. mặt đường rộng 11.

MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.790 6. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.435m NÒn ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.120 5.480 7. ray P50.200 6.590 TriÖu ®ång/km - 6.620 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng.280 5.210 6.000 TriÖu ®ång/km - 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.580 6. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 .6 m. ray P50.6 m. ray P43. ray P43. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1.6 m.435m NÒn ®­êng. ray P43. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.370 7. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.830 6. ray P50. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P43.600 7.6 m.6 m. c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III.6 m. ray P43. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.840 6.880 7. ray P43.390 TriÖu ®ång/km - 6. ray P50.710 6. ray P50. tµ vÑt gç NÒn ®­êng.320 TriÖu ®ång/km - 6.080 7.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1.560 6.230 7. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng. ray P43. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. ray P43. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1.510 - ThiÕt bÞ a.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II.400 TriÖu ®ång/km - 7. ray P50.650 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.430 6.435m NÒn ®­êng.020 6.100 6. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II.780 6.4.

qui ®Þnh.BiÓn b¸o. .. c. . 61 .kÕ . b.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng. trung du. biÓn ch¾n.HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. tho¸t n­íc m­a..435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. miÒn nói).HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

v¨n phßng. kho x­ëng.740 a. .580 1.130 1. Nhµ s¶n xuÊt. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. b.470 1. c«ng suÊt 100. ®­êng èng dÉn n­íc th«.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc.v. Tæng mÆt b»ng. Tr¹m b¬m n­íc röa läc. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. BÓ l¾ng vµ bÓ läc. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n.1. gara. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc.050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. nhµ th­êng trùc. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô.410 1.150 1. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm. c«ng suÊt 50. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: . c«ng suÊt 300.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. II. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV. c«ng suÊt 40. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. c..000 m3/ngµy-®ªm _ 4. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc.v..670 1. 63 .000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4. b¶o vÖ. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.640 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. hÖ thèng tho¸t n­íc. BÓ chøa n­íc s¹ch.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. d.610 2. HÖ thèng thu n­íc th¶i.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi.

tho¸t n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8.040 260 Tr.070 970 a.710 1.670 6. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. 64 .380 1..2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ B¶ng IV.920 6.®/ha 8.800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.320 5. TCVN 3989: 1985 .2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.®/ha 9.660 6.350 5. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc .620 5.350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7. cÊp ®iÖn giao th«ng. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7.2.080 6.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6.240 6.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr.®/ha 7..990 6. kÕt cÊu.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp.

khu ®« thÞ. . tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. c©y xanh.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. d. c. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . hè ga. khu ®« thÞ. cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. tr¹m xö lý). tr¹m b¬m. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. khu ®« thÞ bao gåm: .Trang thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. cÊp ®iÖn. tr¹m biÕn thÕ. tr¹m b¬m). ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. cÊp n­íc. 65 .b.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. bÓ chøa. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. sinh ho¹t. . e. ®­êng néi bé.

16E1.730 97.690 441. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.080 126. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. phô kiÖn ®ång bé. − Chi phÝ cµi ®Æt . b. TCN 68-149:1995. − Chi phÝ l¾p ®Æt.000 - 256.000 - 748. d©y ®Êt.020 86.590 189.700 83.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.710 80. TCN 68-177:1998. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.000 - 348. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi. vµ c¸c thiÕt bÞ. 1E1. 4E1. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995.410 113. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba.180 525. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.740 210.3. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. c.090 81. 2E1. TCN 68-145: 1995. gi¸. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba. 8E1.840 136. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.bÞ 241. 66 .000 - 631.500 - 319.

750 336.000 - 228. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s. 4FE. vµ c¸c thiÕt bÞ. − Chi phÝ l¾p ®Æt.000 - 610.900 252.740 147.100 441. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2. c. 4FE. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s.660 420.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.230 48.000 304. 67 .5 Gbit/s.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.890 441.170 71. TCN 68178: 1999.bÞ 338. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF. b. d©y ®Êt.480 90. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.5 Gbit/s.990 231. 4FE.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang.000 - 378. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.600 100.000 - 667. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. 2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s.3. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. 4FE. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2.690 70. − Chi phÝ cµi ®Æt. 2GE 1000®/t. TCN 68-177: 1998. DDF. 4FE.910 57.420 128.500 - 500. phô kiÖn ®ång bé. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. 4FE. TCN 68-173: 1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.

®iÖn. − Chi phÝ cµi ®Æt.3. 68 .640 315 - 10. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.640 840 17.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.®iÖn.®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p. − Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . TCN 68178: 1999. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. TCN 68-173: 1998. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF).802 14.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17. vµ c¸c thiÕt bÞ.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. phô kiÖn ®ång bé. b. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. TCN 68-177: 1998. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.310 630 2 3 a.198 14. c.281 8.

l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. − Chi phÝ cµi ®Æt. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. c. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. phô kiÖn ®ång bé.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.3. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. d©y ®Êt. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN.6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a. 69 . − Chi phÝ l¾p ®Æt. b. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN.

SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV. b. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT.553 94. anten 0.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. c.859 29.000 - 145.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao. 70 . ®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y. TCN 68-193:2000.3. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ. TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.859 42.bÞ 160.400 a. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t. d©y ®Êt. anten 1.7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997. phô kiÖn ®ång bé.778 94. − Chi phÝ l¾p ®Æt. − Chi phÝ cµi ®Æt.

091 101.3 1.000 259. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m.307 137. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y. m¸ng c¸p. cÇu c¸p. TCN 68-179-1999.6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV.384 16.201 21. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV. hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC.000 94.907 86. 5739. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn.695 16..4 1. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0.642 85.386 215.097 11.895 41. chèng Èm (TCN 68-149:1998).3.666 118. hÖ thèng chiÕu s¸ng. chiÕu s¸ng. ATS.309 95. b.695 28.2 4.4 3 4 4.2 2.272 80.928 7.1 1.783 2.562 114.267 - a.662 32. m¸y.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn.755 56.814 3. TCN 68-162:1996.875 317.000 25.1 2. c.838 71.326 151. 5740:1993).290 53. 71 .031 68.3 2. STT 1 1.1 4.957 37.491 4.000 177. TCN 68-174:2006).5 2 2. ®iÒu hßa kh«ng khÝ.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. tr¹m.707 102. l¾p ®Æt.969 82. hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738.2 1.384 1000®/m¸y - 125.000 1000®/tr¹m - 25.548 163. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2. chèng Èm.8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî.…. TCN 68-135:2001.804 31. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201.

940 13.030 7.7 C«ng tr×nh ®µi.560 2 75m - 17.650 7.300 6 100m - 23.010 4 125m - 20.310 10.550 10.170 10.490 9 125m - 27.080 9. ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.210 8.810 72 .510 8.3.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.040 6.780 10.900 7 125m - 24.130 10.610 11 100m - 23.340 9.470 10.740 8. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.470 13.880 3 100m - 20. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV.860 II C«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.400 9.400 10.750 8.690 12 125m - 23.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20.970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.980 8.720 10.100 10.850 10.430 10.

Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.500 15 125m - 30.940 8. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV. d.160 10. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. ph¸t h×nh vµ cét an ten. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. tr¹m thu.130 a.900 16. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . c. 73 .STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25.820 15. c¸c yªu cÇu.400 15.390 100m - 29.610 10.820 16 145m - 30.680 14.170 10.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. . ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu. III. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. b.

800 1.460 422.540 758. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.003.045.040 795. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.510 78.350 52.320 63.070 541.120 893.113.280 1000®/ hÖ - 933. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.750 770.410 49.340 172.094.700 483.8 C«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV.000 .290 1.090 300.890 152. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m.260 604.015.760. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521.570 770.750 785.3.079. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.300 1. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.903.630 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m.490 139.850 1.670 490.331.460 1.210 418.210 129.366.530 1.830 1.390 3. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.

790 483.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.540 .939.870 10.700 417. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630.930 642.050 878. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.880 3.280 1000®/ hÖ - 935.130 1. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.550 1. ph¸t sãng FM.230 16.027.400 528.890 631.958.390 1.560 1.560 C«ng tr×nh thu.110 1 330.980.510 4.710 501.660 3.481.670 300.210 15.071.260 1.120 783.320 413.998.290 1.810 145. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.079.567.780 134.029.670 172.425.020 12.818. cét cao 100m.450 760.931.259.820 501.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.270 855.560 2.810 605.960 124.066.262.410 5. cét anten tù ®øng thÐp trßn.117.802.590 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.283.476.760 C«ng tr×nh thu.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13.600 63.840 2.247.230 78.

tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II. III. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. c¸c yªu cÇu. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. c. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. b. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. 76 . tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i.a.

11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: .3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. b.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. 77 . chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. d. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. III.070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV. cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. c¸c yªu cÇu. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.020 a. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV.

thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. TCN 68-255:2006. phô kiÖn ®ång bé.464 147.291 163. cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.3.229 199. − Chi phÝ l¾p ®Æt.bÞ 259. b. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS.993 231. 78 . c. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. gi¸.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.829 119.500 - 463.000 ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt.744 74. d©y ®Êt. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004. TCN 68-193:2000. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. − Chi phÝ cµi ®Æt.000 - 373.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

260 8.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới.940 1000đ/ha 16.000 3 2 BxH = 2 m - 7. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước.811.140 68.200 18. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới.1. tiêu với cấp công trình là cấp III.760 11.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối.770 1.620 6.210 - 103.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0.25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4.500 86. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”.910 11.890 1. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85.792.120 6.890 3.680 1000đ/km 1.510 8. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: . C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.318.920 1000đ/ha 19.280 4 BxH = 3 m2 - 11.220 1.300 - 30. cụ thể: 80 . Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”.850 5.840 - 21. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.610 8. b.566.580 a.360 10. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu. IV. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước . Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”.521.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V.146. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79.018.100.

thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí. . + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. chạy thử các thiết bị. thiết bị bảo vệ. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. thủy lực đóng mở (cống lấy nước. tiêu bao gồm: Nhà trạm. 81 . nhà quản lý. tràn). c. bể xả. tiêu bao gồm: Máy bơm. suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. cống lấy nước đầu mối. thiết bị quan trắc. tràn xả lũ. thiết bị điều khiển trạm bơm. động cơ. nhà quản lý. d. cống điều tiết đầu mối. thiết bị bảo vệ.Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. bể hút. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp. theo dõi an toàn công trình đầu mối. đập phụ (nếu có).

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.870 493.4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.3 3.0 kg/m 2.1 4.5 kg/m2.1 2.4 5 5.170 506.1.3 5.810 539.2 3.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.4 2 2.0 kg/m2. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A.990 421.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 4.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.940 485. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618.190 421.4 3 3.3 2.490 645.360 426.760 565.1 1. môđun đàn hồi Eyc 1.290 434.2 1.600 362. môđun đàn hồi Eyc 84 .100 698.4 4 4.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.3 1.2 5.410 362.1 3.1 5.2 2.230 479.320 751.2 4.5 kg/m 2.

2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.420 900.950 10 Mặt đường bê tông xi măng.640 8.1 Mặt đường bê tông xi măng.388.580 827.1 7.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm. môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.371.3 7.1 Mặt đường bê tông xi măng.4 7 7.2 7.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.310 9.410 933.980 8.3 6.549. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.1 85 . móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1. môđun đàn hồi Eyc 9.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.810 847.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.473.2 6.670 6.1 6.620 đồng/m2 1.447.346. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.574.340 8.640 953.560 9 10.190 880.

545. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.609.1 Mặt đường bê tông xi măng. l¸n tr¹i.840 đồng/m2 1.1 Mặt đường bê tông xi măng. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. 1m r·nh däc.591.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. b. cÇu (TCVN 4054:2005. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12. 86 .STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10.420 12.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.406.430 11.490.200 10.070 11. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. chi phÝ chung. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng.780 11 12.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968.647. c.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«.508.720 đồng/m2 1.443. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.580 a.110 - 552.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

TCN68-173: 1998. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp.7 3 3.1 2.1 3.4 2. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.240 60.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32. TCN 68-160:1996.350 351. c.790 36.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.4 3.5 3.3 1.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B.200 378.150 75.970 a.550 - 348.690 112. b.530 45.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1.400 80.230 358.7 2 2.210 67.870 86.560 372.710 105.5 2.5 1.270 356.6 3. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.2.3 2.6 2.310 367. TCN 68-178: 1999. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.1 1.3 3.070 40.900 - 71.2 2.4 1.2 3.680 99. 90 .2 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang.790 54.6 1.

B-R - 197. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B.270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6.2.860 a. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. b.B-R - 144.B-V - 155.B-V - 115. phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT .B-R - 134. c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét. 91 . TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6. phô kiÖn trang bÞ cho cét. TCN68-178: 1999.520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7.B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7.

070 - 821. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.700 - 830.4 X©y dùng tuyÕn cèng. bÓ bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.500 - 1. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. n¾p bª t«ng.850 - 1. n¾p bª t«ng.130. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.318. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng.395. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng.741.400 - 680. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.800 - 1.980 - 540. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.000. bÓ bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng. bÓ bª t«ng.120 - 1. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng. bÓ x©y g¹ch.057. n¾p bª t«ng.430 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. n¾p bª t«ng.227. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng.2.030 - 746. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng.290 - 1. bÓ bª t«ng.350 - 1.020 - 1.660 - 623. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. n¾p bª t«ng.430 .465. n¾p bª t«ng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.810 - 1. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng.971.060.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng.080 - 878. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng.897. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.810 - 1.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng.195. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.540. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.540 - 1.070 - 2. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.

TCN 68-153: 1995. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. TCN 68-178: 1999.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng. n¾p b»ng bª t«ng). bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. b. c. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). 93 . Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng.

4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2. g¹ch Granit 5.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2. C«ng tr×nh nhµ ë 2.2.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.4kV 2.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5. tr­êng nghiÖp vô 2.3 Tr¹m biÕn ¸p 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. thùc phÈm 5. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6.2 Tr­êng häc 2. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.2. C«ng tr×nh dÖt may 4.3 Tr­êng ®¹i häc. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1.2. cao ®¼ng.7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. tr­êng mÉu gi¸o 2.1 Nhµ göi trÎ. C«ng tr×nh c«ng céng 2.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2. ngãi ®Êt sÐt nung 5. v¨n phßng lµm viÖc 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1.

bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . C«ng tr×nh ®­êng bé 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2. X©y dùng tuyÕn cèng. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3. C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3.Néi dung Trang Ch­¬ng 3. X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2. khu ®« thÞ 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful