Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

kinh doanh). quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh.. . hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. ®Ó bæ sung. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c.000 VN§. 3 . qu¶n lý dù ¸n. 7. gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6. chi phÝ trùc tiÕp kh¸c.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh. cô thÓ: 7. vËt kiÕn tróc.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸). kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng..Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.. tiÕn ®é thùc hiÖn. ®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn. gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. ...Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng.SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21. vËt liÖu phô. lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. tÝnh chÊt nguån vèn. 6.1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c. h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).Chi phÝ båi th­êng.. nh©n c«ng. chi phÝ tæ chøc båi th­êng. 6. chi phÝ chung.1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. . ®iÒu chØnh.. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n. . yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng. m¸y thi c«ng. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­.

7. Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông.§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. néi dung chi phÝ. gi¸ x©y dùng tæng hîp. 10. gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông.§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­.Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n. vÝ dô nh­: .Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. ®èi t­îng sö dông. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. 4 . . gi¸ x©y dùng tæng hîp.Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng. . 8. n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. tËp suÊt vèn ®Çu t­. gi¸ x©y dùng tæng hîp. .Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp.MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. . . h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­. §iÒu chØnh. 9. ph¹m vi. .Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­.

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

.110 6.890 8. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.930 8.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.1. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.. 7 . IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.300 7. sµn. II.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.710 7. kÕt cÊu.070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. III.200 11. t­êng bao x©y g¹ch.920 6.540 1000®/m2sµn 8.630 4.750 8.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. t­êng bao x©y g¹ch.820 9. t­êng bao x©y g¹ch.260 1000®/m2sµn 1.150 10.350 11.010 1. sµn. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. ®iÖn.460 9.180 III 1 610 560 520 910 1. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I. Nguyªn t¾c chung”. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4. Nguyªn t¾c chung”.760 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. sµn.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.080 6. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.

.b. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. hoàn thiÖn. l¾p ®Æt thang m¸y. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.19 . trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m..22 .1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.10 . . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. c..40% . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: . d.1.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. th«ng giã.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. m¸y b¬m cÊp n­íc.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.1. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.18 1.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . b¸o ch¸y tù ®éng. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .25 .. hÖ thèng BMS.21 1.35% e.25% .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. 8 .

2.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .530 19.790 12. C«ng tr×nh c«ng céng 2.410 10.430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.930 9.600 20.980 6. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.380 20.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.790 2.590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.250 1000®/m2 sµn 14.740 20.250 6.930 1000®/m2 sµn 11.130 21.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.850 3.800 6.980 1.590 3.150 1.980 19.120 19.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.380 3.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.270 1000®/m2 sµn 16.310 7.530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.

. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.Chi phÝ trang. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng..a. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.10% 10 .. nhµ vÖ sinh.2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. b. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. . C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim.. d.. e. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶.). f. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng. qu¹t ®iÖn. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Chi phÝ trang..Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 . triÓn l·m.... c¸c thiÕt bÞ kh¸c. phßng tr­ng bµy. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. Nguyªn t¾c chung”. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. th­ viÖn bao gåm: . phßng ®äc. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. c. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .90% . th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. triÓn l·m.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho.

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.730 _ 53.840 Tr­êng mÉu gi¸o.840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.710 43. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: .070 43. chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. kü thuËt ®iÖn. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh).750 3.240 3.760 41.. nhµ giÆt quÇn ¸o.180 35. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ. nhµ ®Ó xe. tr­êng mÉu gi¸o..2.v.v. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. c¸c yªu cÇu.1 Nhµ göi trÎ.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.480 43.. b.2.840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43.240 2.740 3. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I. a. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II...730 _ 51..360 37.510 2. tr­êng mÇm non.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. s©n v­ên... III. khu gi¶i trÝ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ.040 2. 11 . quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.730 1000®/hs 52.770 2.530 40. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å.840 _ 46.

bao gåm: .. v. giÆt quÇn ¸o. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. v­ên vµ khu vui ch¬i.. qu¹t ®iÖn. phßng y tÕ..85% : 15 .Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t.. nhµ ®Ó xe.Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. phßng nghØ cña gi¸o viªn. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Chi phÝ trang. nhµ kho. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n.5% . phßng nghØ. . tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. bµn ghÕ.S©n.10% : 10 . phßng giao nhËn trÎ.. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 . phßng vÖ sinh. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. . d. phßng ¨n. phßng ngñ..Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . c.v. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ.Tû träng chi phÝ cho s©n.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp .

210 25. thÓ dôc thÓ thao.930 21. 13 .490 26.460 28..840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan..990 3. yªu cÇu thiÕt kÕ.2 Tr­êng häc B¶ng I. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc.770 30.2. thùc hµnh.2.730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34.580 3. thÓ thao. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp.910 23. c¸c h¹ng môc phôc vô.730 a.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II..Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu.840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32.600 2.730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36. gi¶i trÝ.... phßng ch¸y ch÷a ch¸y. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp..4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250. khu ®Êt x©y dùng. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh. b.610 2.170 22.120 2.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38. vui ch¬i.570 3. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I. diÖn tÝch. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: .Chi phÝ vÒ trang.050 2. . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng.840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29..

v¨n phßng §oµn. . §éi. : 15 .Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. d.20%. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . c¬ khÝ. bao gåm: . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng gi¸m hiÖu.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. ®iÖn. phßng nghØ cña gi¸o viªn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp. nhµ ®Ó xe. .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . . .Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng. phßng tiÕp kh¸ch.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . phßng truyÒn thèng.c. kho cña c¸c x­ëng.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.55%. : 15 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 . : 15 . : 5%.10%. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y. th­ viÖn. .10%.

cao ®¼ng. cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145. häc viÖn.450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.140 6. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.460 6. vui ch¬i. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I.580 a.290 49. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I. häc viÖn.040 6.430 54. Nguyªn t¾c chung”. 15 .220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131.230 6. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh..520 105.3 Tr­êng ®¹i häc. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp.5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.370 116. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. cao ®¼ng. mÆt b»ng tæng thÓ.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.490 120..680 6.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70.5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. gi¶i trÝ. cao ®¼ng. trung häc chuyªn nghiÖp.2. häc viÖn.920 7. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nghiªn cøu vµ thùc hµnh..220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc.940 113. häc viÖn.190 52.550 108. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.140 7.2.500 6.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ .

nhµ hµnh chÝnh. . gi¶ng ®­êng.30 5 Tr­êng ®¹i häc. lµm viÖc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng.50 15 . . nhµ ¨n. héi tr­êng. tr¹m biÕn thÕ. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. . bÓ b¬i. tr¹m y tÕ.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng. tr¹m biÕn thÕ.60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.10 20 . tr¹m b¬m. th­ viÖn. c. cao ®¼ng. häc viÖn. phßng gi¸m hiÖu. häc viÖn. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao. thiÕt bÞ tr¹m b¬m. s©n bãng ®¸.15 30 . th­ viÖn. kho. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. phßng gi¸o viªn. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. líp häc. cao ®¼ng bao gåm: .Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. khu ký tóc x¸ sinh viªn. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. bãng ræ.b. % 16 .. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. . häc viÖn. bao gåm: . tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. tr­êng nghiÖp vô. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t.. % 40 . cao ®¼ng. chç ®Ó xe). Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . häc viÖn. tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh. d.25 5 35 . y tÕ. nhµ ®Ó xe « t«.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a. bãng chuyÒn. cao ®¼ng.

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m..331. c¸c yªu cÇu. nhµ ®Ó xe.810 598. x­ëng.840 586. th«ng giã..480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1.750 631.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.2.570 518. ch÷a bÖnh. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y. b. phßng cÊp cøu.380 _ 1.. bè côc mÆt b»ng.. phßng nghiÖp vô. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m.426. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. phßng nghiÖp vô.030 653. H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. nhµ giÆt. . xÐt nghiÖm. khu vÖ sinh. ®iÖn. ch÷a ch¸y.690 558..480 582. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.930 _ 1. phßng vÖ sinh.380.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1.. phßng nghiÖp vô. bÖnh nh©n. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. 17 . c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . phßng cÊp cøu. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. chiÕu s¸ng. nghØ ng¬i cña nh©n viªn. nhµ th­êng trùc. khoa d­îc.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I.660 676. phßng hµnh chÝnh..6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a. Nguyªn t¾c chung”.236. n­íc. + Khèi hµnh chÝnh. phôc vô sinh ho¹t. qu¶n trÞ gåm bÕp. kho. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. thùc nghiÖm.

Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. l¾p ®Æt thang m¸y.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.25% . phßng th«ng tin.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.…. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan.….100 3 Trô së c¬ quan.2. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8. héi tr­êng. v¨n phßng lµm viÖc. . Nguyªn t¾c chung”. kho v¨n phßng phÈm. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. l­u tr÷.7 nh­ sau: .900 1.7 bao gåm: . c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I.. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.. c¸c yªu cÇu. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . y tÕ.120 7.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc. quÇy gi¶i kh¸t.290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. kü thuËt ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. m¸y b¬m cÊp n­íc. th­ viÖn. phßng kh¸ch. qu¹t ®iÖn.40% . phßng häp.100 950 a. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. hoàn thiÖn.800 2 Trô së c¬ quan. khu vÖ sinh.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. . vÖ sinh. chç ®Ó xe. kho dông cô. d.690 1. c¨ng tin.. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.. b.35% 18 .600 6.

v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. 19 .1.1.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.e. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.22 .ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.18 1.25 .1.7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan.10 . .21 1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.19 .

5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I.25 .2.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .310 a. Nguyªn t¾c chung”. l¾p ®Æt thang m¸y.1. STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.21 1.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. b. 20 .19 .8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. Nguyªn t¾c chung”.25% .8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. m¸y b¬m cÊp n­íc.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp. kÕt cÊu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I.8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.22 . Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.35% e.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. c. ®iÖn. . III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.8 nh­ sau: .1.1. hoàn thiÖn.100 1.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 ..18 1.500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I..10 .40% . c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.

c¸c phßng phôc vô kh¸c... C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh . c.5% 15 .250 155. thang m¸y.Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.. phßng y tÕ.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .25% 25 .. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh. ®iÖn tho¹i.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. kho. tr¹m cung cÊp n­íc.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t. phßng gi¶i trÝ. ..2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: ..qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 .30% 25 .750 490.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I.680 45. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. phßng ¨n.75% 30 . x­ëng söa ch÷a.620 79.230 28. phßng ®iÖn.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158. hÖ thèng cøu ho¶. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. phßng trùc cña nh©n viªn.65% Kh¸ch s¹n 3* 60 .. . l¸i xe.65% Kh¸ch s¹n 4* 70 . thÓ dôc thÓ thao.490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110.5% 10 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. vui ch¬i gi¶i trÝ. b.090 a. nhµ bÕp.400 672.30% 20% 25 -20% 20% 15 . .180 464.870 673. khu thÓ thao. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch. nhµ ®Ó xe.250 129. phßng tiÕp kh¸ch.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. tr¹m b¬m ¸p lùc.660 163. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238. d. . bao gåm: . th«ng tin liªn l¹c..590 941. ..5% 5% 21 .960 352. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.55% Kh¸ch s¹n 2* 60 .. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao.

530 360 360 4 5 _ 22 .160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8. qui m« 20.210 360 2.220 4. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.120 90 1.080 90 1.7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I. kh«ng cã kh¸n ®µi.300 1.410 1. kh«ng cã kh¸n ®µi. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 3. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.370 6. qui m« 40.690 610 710 610 610 1. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.2.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng.380 1.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa.460 7.940 2.900 250 6 S©n quÇn vît.900 3.100 1.420 1. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.070 9.900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4. kh«ng cã kh¸n ®µi.820 130 870 700 50 _ 5. cÇu l«ng.

650 52.C¸c chi phÝ trang. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. kho. cÇu l«ng. bãng ræ. kh¸n ®µi. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. 2000 chç ngåi. phßng thay quÇn ¸o. bãng ræ. phßng huÊn luyÖn viªn. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng th­êng trùc. 23 .STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13.840 10.540 330 _ 9. phßng träng tµi.010 330 _ 225.710 9.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. ®iÖn. tenis. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. 1000 chç ngåi. 3000 chç ngåi.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.910 870 12. cÇu l«ng. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”.030 7.630 11. phßng c¨ng tin. kh¸n gi¶. tenis. .270 330 _ 8. phßng y tÕ.410 360 14.850 360 890 1000®/chç ngåi 9. n­íc.450 7.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. phßng cÊp cøu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: .850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10. phßng vÖ sinh. phßng nghØ cña nh©n viªn. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn.480 14.850 148. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. bãng ræ. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. chiÕu s¸ng. b. cÇu l«ng. khu vÖ sinh.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. phßng phô tr¸ch s©n. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. tenis.140 18. b¶o vÖ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I.

thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. dông cô thi ®Êu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ.Chi phÝ trang. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). c. kho. phßng vÖ sinh.. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. phßng nghØ cña nh©n viªn. phßng trùc kü thuËt. phßng b¸n vÐ. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. .Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. bãng chuyÒn. phßng y tÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. nhµ t¾m.). thiÕt bÞ y tÕ. phßng nghØ (hµnh lang). quÇn vît. kho dông cô vÖ sinh. cÇu l«ng. c¨ng tin. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. phßng c¨ng tin. bao gåm: . phßng b¶o vÖ.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. phßng vÖ sinh. 24 .SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. thiÕt bÞ läc n­íc. phßng nghØ. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

.000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. . chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. : 20 . §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. b.000 tÊn/n¨m. cÊp n­íc.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp.75%.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô.380 a.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.25%. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . phô trî 26 : 70 . c«ng suÊt 300. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.410 320 930 - 2. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.1. : 30 . d.85%. cÊp ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. phôc vô.1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phô trî nh­ sau: . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. hoÆc tÊn thÐp qui ­íc. c«ng suÊt 250. tr¹m biÕn ¸p. : 80 . c. e. phô trî .090 470 1. m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II.15%. Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. kÐo thÐp x©y dùng. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.

Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. 27 . c«ng suÊt 330. .430 a. hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. b.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.760 12. hÖ thèng th¶i tro xØ. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.000 kW 1000®/kW 23. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: .380 7. hÖ thèng ®iÒu khiÓn.2. §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i.600 7. c. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî. hÖ thèng cung cÊp than.340 12. c«ng suÊt 600. hÖ thèng cÊp dÇu. tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng ®iÖn tù dïng.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin.680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW).000 kW - 22...

640 10. l¾p ®Æt.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.740 8. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh.. c. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng.. hÖ thèng chiÕu s¸ng.000 ®Õn 150.000 kW - 20. hÖ thèng ®iÒu hoµ. b.2. th¸p ®iÒu ¸p.852 11. tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc. 28 . ®­êng hÇm dÉn n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .340 14.). hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW). c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. c«ng suÊt tõ 200. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t..3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.000 kW - 25.010 X©y dùng ThiÕt bÞ a.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn... ®Ëp trµn). tr¹m ph©n phèi ®iÖn.610 11... kªnh x¶.000 ®Õn 400.000 ®Õn 700.432 9. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c.000 kW 1000®/kW 30. .3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990..Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y.740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. nhµ m¸y. hÖ thèng chèng sÐt. th«ng giã. c«ng suÊt tõ 60. c«ng suÊt tõ 500.). C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. ®­êng èng ¸p lùc.840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.

2.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.200 1. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.260 6.180 730 1.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.240 9.640 3.200 1.650 870 2.750 580 970 - 1.730 650 1.4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.480 1.960 5.690 550 940 - 1. b.570 - 5.010 8.750 - 3.050 2.330 440 740 1000®/ KVA 12.900 1.010 2.340 - 7.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.430 3.000 1.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .490 2.930 - 4.220 1.780 - a.180 8.810 - 4.660 4.370 - 2.

chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. v. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo). c. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt. ®­êng. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. d. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. 30 . chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu.v.

550 137.580 297.040 184.850 211.630 1.000 120. b. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. d©y nh«m lâi thÐp.95 §­êng d©y trÇn 22 KV.980 229. d©y nh«m lâi thÐp.040. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.150 AC .250 219. 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.460 a.400 203.2.740 1.95 AC .790 a b c d 4 AC .320 a b c 5 AC .487. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .570 98.470 a b c AC .185 AC . 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.120 §­êng d©y trÇn 110KV.210 233.194.919.708.620 1.185 AC .70 AAC .150 AC .95 §­êng d©y trÇn 35 KV.770 278.670 341.930 a b 3 AAC .610 252.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.380 1.300 187.50 AC . d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263.5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.50 AC .130 1.055.900 1.030 775.239.990 340.560 242.930 296.000 1.870 2.204.70 AC .560 919. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112. d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .35 AC .240 §­êng d©y trÇn 110KV.423.240 _ _ _ 1.70 AC . III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.

d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. mãng cét. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. chØ dÉn ®­êng d©y. thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. cét bª t«ng ly t©m. c. xµ.- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. 32 . c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2).

930 593.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC. chØ dÉn ®­êng d©y.4 kV B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV nªu t¹i B¶ng II.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.150 620.050 668. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.2.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.710 657. b.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. cét bª t«ng ly t©m cao 8. c.960 a.4kV bao gåm: . cét bª t«ng ly t©m. 33 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.470 559. mãng cét. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm. chi phÝ thÝ nghiÖm. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.

070 TriÖu ®ång/km 92. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72.2m vµ chiÒu dµi 19m. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.6m. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa . HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE. 6 sîi c¸p. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994.c¸p quang. 6 sîi c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. hÇm nèi c¸p. hè c¸p. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm. b.18 x 0. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5.830 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.820 63.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.74m x 0. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p.070 _ 64.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3. 6 sîi c¸p. 34 .95m x 3.2. STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.880 2. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.860 55. 2 m¹ch. mét sè chç qua cÇu c¸p. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. èng luån c¸p.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång.910 _ 73.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p. 2 m¹ch. C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 2 m¹ch.74m. 2 m¹ch.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p).21m x 0.040 2.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.070 a. c.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng..060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850. C«ng tr×nh dÖt.680 18.860 21. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38.650 X©y dùng 11. 35 . b. tr¹m biÕn ¸p.. may B¶ng II.580 23. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.000 s¶n phÈm/n¨m _ 34.060 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II. d.390 12. cÊp ®iÖn.Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . n­íc..8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phôc vô. phô trî : 20 .3. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.85%. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc.15%. . c. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. c¸c thiÕt bÞ phô trî. e.Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.360 11. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: .

36 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc.4.050 ThiÕt bÞ 720 a.110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé..Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc.15%. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. tr¹m biÕn ¸p .9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng..9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. bia. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II. e. thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.910 3.250 990 2. c«ng suÊt 15.000tÊn/n¨m - 4. c. thùc phÈm B¶ng II..75%. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. cÊp ®iÖn.260 9.770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13. .85%.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. .25%. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . c¸c thiÕt bÞ phô trî. phô trî : 30 . cÊp n­íc. phô trî : 20 .Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 .

75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. hÖ thèng phôc vô kü thuËt. tr¹m biÕn thÕ.5.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. d.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu.510 a. phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3. c«ng suÊt tõ 1. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 ... phô trî : 30 . phô trî : 35 . vËn chuyÓn.25% 37 . Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. ®­êng ra c¶ng. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30.470 1.500 1. thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt phô trî.500 1. thiÕt bÞ phôc vô.70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 . c. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II..30% . c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.550 _ 3.560 1.2 triÖu ®Õn 1.

g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II. .240 a. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.530 33. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1..710 50.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.630 ®/m2 SP 148. phôc vô.960 _ 134.870 53. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng. n­íc.230 71...770 53.. tr¹m biÕn thÕ.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.560 35.610 35. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp. b. cÊp ®iÖn.280 52. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.11 bao gåm: .270 75.160 68. l¸t Ceramic. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 . l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u.740 _ 101. l¸t Ceramic. c¸c thiÕt bÞ phô trî.Chi phÝ mua s¾m.230 _ 141. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. d. phô trî. ®­êng giao th«ng. l¸t ®­îc qui ®æi.300 56. g¹ch Granit B¶ng II.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.480 55. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt.740 _ 99. èp l¸t Ceramic.5.

phô trî ..10% .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.75% : 30 . phô trî 39 : 70 .25% : 85 .90% : 15 .

450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch. b.12 bao gåm: .90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . d. c¸c thiÕt bÞ phô trî. tr¹m biÕn thÕ.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô..10% 40 . phô trî : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a. phôc vô.25% . - Chi phÝ mua s¾m.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .5.310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî : 30 . l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch... ®­êng giao th«ng. cÊp ®iÖn. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. c. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch. ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1. ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch. ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. ngãi nung ®­îc qui ®æi.12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . phô trî. n­íc. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1.. ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1..

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

phô trî 44 : 70 . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. c.5. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28. c«ng suÊt 16.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. phôc vô.25% ..460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 .000 ®Õn 13.790 15.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. phô trî.16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.650 _ 8.16 bao gåm: .75% : 30 .000 tÊn/n¨m.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh...480 2.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin.10% . d. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II.100 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II. . c«ng suÊt tõ 6. b.300 a. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. phô trî. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. tr¹m biÕn thÕ. phô trî : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.

cao 9 m.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m. m¸i t«n _ 3.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.840 3. kÌo thÐp. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp. cao ≤ 6m. m¸i t«n _ 2. t­êng g¹ch. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch. kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 4. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n T­êng g¹ch. t­êng g¹ch.220 4.890 1. m¸i t«n _ 3. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. t­êng bao che t«n.810 2.110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m. t­êng g¹ch.610 2. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. m¸i b»ng Cét bª t«ng.200 2.610 4 Cét kÌo thÐp.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m.530 _ _ 1.580 3.400 4.6.860 3. cao ≤ 9 m. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 .640 1.870 3 Cét kÌo thÐp.630 7 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch.440 6 Cét kÌo bª t«ng. m¸i t«n _ 3.580 5 Cét bª t«ng. m¸i t«n _ 2. t­êng g¹ch.530 1.140 3. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.380 2. bæ trô.770 _ _ 2.640 1. t­êng g¹ch.060 2.770 3. t­êng g¹ch. kÌo thÐp. t­êng g¹ch.

kÌo thÐp.610 2.170 6.690 _ 7.450 6. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng.690 1. khung thÐp.370 2 Cét kÌo bª t«ng. m¸i ngãi _ 1.680 4. sµn gç hay bª t«ng.950 1000®/m2XD 2. t­êng bao che b»ng t«n. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc. m¸i t«n _ 4.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng. t­êng g¹ch.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n Cét bª t«ng. cao 9 m. m¸i t«n _ 4.430 4. kÌo thÐp.250 4.990 6 Cét bª t«ng. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch.440 _ 1. t­êng g¹ch.510 1. t­êng g¹ch.280 3. kÌo thÐp liÒn nhÞp.640 3 Cét kÌo thÐp. kÌo thÐp. m¸i t«n 1000®/m2XD 4. t­êng g¹ch.970 4.810 2.950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. m¸i t«n 46 .130 _ 5.580 _ 2.300 1000®/m2XD 7.600 4. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7.450 6. m¸i t«n _ 4. m¸i t«n _ 4.

trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”.500 tÊn _ 2. th«ng giã. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. phßng thay quÇn ¸o.000m3 1000®/m3 7. 47 . th«ng khÝ. nhµ kho.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.660 2.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10..520 2.460 8. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II.970 a. b.470 5. lo¹i kho chøa hµng. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho.000 tÊn _ 2.000 3. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt. vËn chuyÓn hµng ho¸.000 tÊn _ 3. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.830 1000®/tÊn 2. . thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. s©n bèc dì hµng ho¸.. c.220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1. nhµ kho th«ng dông bao gåm: . c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh.250 1.17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. cÊp.100 1..870 2. tho¸t n­íc.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. bèc dì.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. trang thiÕt bÞ kü thuËt.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

580 25. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93.950 20. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93.190 TriÖu ®ång/m2 24. T. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng.580 22.720 _ 34. t¶i träng HL93. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.880 _ 30.340 27. chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 . T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.450 _ 26.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I.990 _ 22. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.720 17.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ.060 31. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.140 16. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.880 19. t¶i träng HL93.970 _ 27.1.140 23.570 _ 21.

5%. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III.20 ThiÕt bÞ a.760 - 73. b. t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé. 50 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. d. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m.1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. ®iÒu chØnh. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40.230 X©y dùng 36. c. e. ®iÒu chØnh cho phï hîp. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o.30 58. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. bæ sung cho phï hîp. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m. cã tÝnh chÊt phæ biÕn.

900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.050 303. c¸c biÓn b¸o. 51 . 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .130 131. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. b.2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II.380 186.26 _ 326.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .060 189.030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .2.770 2 T¶i träng T22 .. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III.26 1000®/m _ 203. biÓn ch¾n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.670 261..330 a.350 284. c. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 . vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206.230 217. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.250 249.340 229.290 258.14 CÇu t¶i träng T22 .210 288. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.530 331.14 1000®/m 237.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281. trªn cÇu.14 T¶i träng T22 .520 108.26 1000®/m _ 117.800 143.140 393.370 361.280 314..070 299.

dải phân cách giữa rộng 3m.5m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng).5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ). lề rộng 2x3.480 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1.3.1 2.3 Nền rộng đường 31m. mặt đường rộng 15m.5m.940 55. lề rộng 2x3.110 đồng/km 22.5m.5m.1 Triệu Nền đường rộng 32.3. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III. mặt đường rộng 22. mặt đường rộng 22. lề rộng 2x3.5m.760 52 .830 46. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.4 Nền đường rộng 31m.050 1. mặt đường rộng 22.400 1. dải phân cách giữa rộng 1. mặt đường láng nhựa.5m.5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51.990 48.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3. mặt đường láng nhựa.5m.1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22.2 Nền đường rộng 32.980 II 2. tiêu chuẩn nhựa 4. dải phân cách giữa rộng 1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59. dải phân cách giữa rộng 1 . tiêu chuẩn nhựa 4. mặt đường rộng 61. mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44.5m.5m. dải phân cách giữa rộng 3m.1.100 40.

1.650 41.5m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. dải phân cách giữa rộng 1 .1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39.510 15m.980 Triệu Nền đường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. mặt đường rộng 44. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. 5m. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2.070 15m.3 III 3.2.5m.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 2.mặt đường rộng 49.5m .5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22.3 2.5m. dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m.2.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.390 38.2 2.2 2. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 .720 .2. dải phân cách giữa rộng 1. dải phân cách giữa rộng 1 .390 15m.260 45.5m.780 15m. mặt đường rộng 41.950 34.5m. mặt đường rộng đồng/km 15m.1 2.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.1.5m.5m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 37.370 21.TT 2.5m.1.1 3.

lề rộng 2x2 .240 - 22.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m. lề rộng 2x2 .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27.2 3.980 21.2. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m .3 3.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2 Triệu Nền đường rộng 12m.2. mặt đường rộng đồng/km 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.2.4 Nền đường rộng 12m .030 24. lề rộng 2x2 .4 54 .2 3. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 .430 22.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19.3 Nền đường rộng 12m.630 3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m . mặt đường rộng 7m.410 17.1. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.990 18.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).320 20.980 - 24.1.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21. lề rộng 2x2 .630 3.580 - 22. lề rộng 2x2.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.1.470 3. mặt đường rộng 7m.940 3.

mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 4.3 Nền đường rộng 9m .5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1.330 3.660 24.3. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16.4 Nền đường rộng 9m.1.280 24. mặt đường rộng 6m.070 14.850 4. mặt đường rộng 28.400 25. mặt đường rộng 6m. lề rộng 2x1.670 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).650 3.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m.900 đồng/km 6m.3.1.3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).290 IV 4.3. mặt đường rộng 6m.480 55 26.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3.2 Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15.1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m .5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26. lề rộng 2x1.3 3.710 .2 Nền đường rộng 9m.

4 4.400 14. mặt đường rộng 7m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m.2 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .2.2.040 15.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).TT 4.1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3 4.1 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).700 14.620 14.4 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m.480 13.3. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1. mặt đường rộng 5.2 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.3 4.440 24.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).380 .890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13.1. mặt đường rộng 7m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m.520 15. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.220 22.540 13.770 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.2. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14.380 17.350 16.3 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).

2. mặt đường rộng 5.1 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 5.5m.280 - 10.5m.300 .3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7.3 5.710 - 10.440 - 12.5m.1.540 - 11. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 V 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.220 11. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 23.2 5.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.620 Triệu Nền đường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.2 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).TT 4.5m. mặt đường rộng 5. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21. mặt đường rộng 5. mặt đường rộng đồng/km 5.1.1.310 5.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.120 10.2 4.210 9.1 5.5m.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.510 9.830 21. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.

5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.500 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5. lề rộng 2x1 . mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 . mặt đường rộng 5.3 Nền đường rộng 7.5m.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6.670 - 11.2 Nền đường rộng 7.200 12.5m.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.1.5m.1.TT Suất vốn đầu tư 11.2 Triệu Nền đường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.080 Đơn vị tính Tên công trình 5.440 - 13.5m.680 5.1 6. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1.2. mặt đường rộng 3.380 - 13. mặt đường rộng 3.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).250 - 5.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10.5m.1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6.200 - 5.5m. lề rộng 2x1 .460 12.3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2.3.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.5m.5m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m.230 10.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5. mặt đường rộng đồng/km 5.3 5.2 Nền đường rộng 6.

mặt đường rộng 11. giải phân cách giữa). SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. mặt đường. điều chỉnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát.2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6.5m. lề rộng 2x1 . miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường. lề rộng 2x1 . Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu.25m.2 6. tường hộ lan.410 7. bổ sung cho phù hợp. sơn kẻ vạch đường. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường. c.5m.5m.5m.1 6. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng. hang castơ).010 đồng/km 3.5m.830 3.3. gia cố mái ta luy. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới.5m. lề rộng 2x1.610 3.2.730 a. mặt đường rộng 11. hệ thống chiếu sáng. hệ thống cống kỹ thuật.880 10.5m. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2. hệ th ống công trình phòng hộ. trung du.TT 6.25m.240 10. lề rộng 2x1. rãnh thoát nước dọc. mặt đường rộng 7. biển báo. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. cống thoát nước ngang. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7. d. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. mặt đường rộng 8. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt.3 6. b. nhà cung hạt. trạm dịch vụ. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu.2 6.5m.1 6.770 3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6. có tính chất phổ biến. 59 . mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m.3.

tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.430 6.400 TriÖu ®ång/km - 7. ray P50. ray P50. ray P43.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.6 m.590 TriÖu ®ång/km - 6.780 6.435m NÒn ®­êng.4. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 . c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III.560 6.6 m.320 TriÖu ®ång/km - 6.6 m.600 7. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P43. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1.000 TriÖu ®ång/km - 6. tµ vÑt gç NÒn ®­êng.580 6. ray P50.6 m.620 7.120 5.100 6. ray P43. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.6 m. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng. ray P50. ray P43.480 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II.650 7.080 7. ray P43. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P50.200 6.370 7.230 7.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.210 6.280 5.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.830 6. ray P43. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.390 TriÖu ®ång/km - 6.790 6.6 m. ray P43. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.020 6.510 - ThiÕt bÞ a.710 6. ray P43.435m NÒn ®­êng.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1.435m NÒn ®­êng.880 7.840 6. ray P50.

. vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. miÒn nói)... tho¸t n­íc m­a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: .HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng. c. 61 . b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1.BiÓn b¸o.HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. .435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). trung du. qui ®Þnh. biÓn ch¾n.kÕ .HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.. .

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc. Tr¹m b¬m n­íc röa läc.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc.050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn.740 a. gara. c«ng suÊt 40. Nhµ s¶n xuÊt. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc.410 1.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. nhµ th­êng trùc. c«ng suÊt 50.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc.670 1.. ®­êng èng dÉn n­íc th«. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô. kho x­ëng. c«ng suÊt 100.000 m3/ngµy-®ªm _ 4.470 1.610 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm. 63 . C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. . c«ng suÊt 300.. c. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV. BÓ chøa n­íc s¹ch. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. hÖ thèng tho¸t n­íc.640 2. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. II. BÓ l¾ng vµ bÓ läc. HÖ thèng thu n­íc th¶i. d.v.130 1.150 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV. b. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tæng mÆt b»ng. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc. v¨n phßng. b¶o vÖ. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t.580 1.1. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt.v. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm.

64 .2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp. kÕt cÊu.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7.710 1.®/ha 7. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.990 6.240 6. khu ®« thÞ B¶ng IV..2. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .920 6.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr.800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr.320 5.350 5.660 6.670 6.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.080 6. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tho¸t n­íc.070 970 a..®/ha 8.040 260 Tr.®/ha 9.380 1.030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8.. cÊp ®iÖn giao th«ng. TCVN 3989: 1985 .350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7.620 5.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc .2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.

SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. d. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. tr¹m b¬m. khu ®« thÞ bao gåm: .X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ.Trang thiÕt bÞ. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. e. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. . h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. tr¹m biÕn thÕ. c. hè ga. tr¹m xö lý). .Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. tr¹m b¬m). cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . khu ®« thÞ. cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. bÓ chøa. khu ®« thÞ. sinh ho¹t. cÊp ®iÖn.b.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc. ®­êng néi bé. c©y xanh. 65 . hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng.

2E1. 1E1.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a.000 - 256.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.bÞ 241. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba.840 136. TCN 68-145: 1995. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV.090 81.700 83.000 - 348.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.020 86. 8E1. TCN 68-177:1998. − Chi phÝ cµi ®Æt .500 - 319. 16E1.3. − Chi phÝ l¾p ®Æt. gi¸. d©y ®Êt.710 80. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. 4E1. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba.730 97. b. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. c. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3.000 - 748. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi.000 - 631.180 525. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995. vµ c¸c thiÕt bÞ.740 210. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.690 441. TCN 68-149:1995. phô kiÖn ®ång bé. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.410 113.080 126. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. 66 .590 189.

230 48. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.750 336. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.5 Gbit/s.500 - 500. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF.480 90.000 - 228. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.990 231. vµ c¸c thiÕt bÞ.660 420. 4FE. TCN 68178: 1999. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. 4FE.3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. c.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TCN 68-177: 1998. b.890 441.420 128. 2GE 1000®/t.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. 67 .900 252.100 441.000 304.600 100.5 Gbit/s.000 - 610.170 71. TCN 68-173: 1998. − Chi phÝ l¾p ®Æt. phô kiÖn ®ång bé. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.000 - 378.690 70. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.000 - 667. 4FE. 4FE.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV. 4FE.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s. 4FE.910 57. DDF.740 147. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang. 2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s. − Chi phÝ cµi ®Æt.bÞ 338. d©y ®Êt.

GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. b.®iÖn. TCN 68178: 1999.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.640 315 - 10. − Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF.198 14. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p. c. phô kiÖn ®ång bé. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. TCN 68-173: 1998. vµ c¸c thiÕt bÞ.281 8.®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp.3.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF). FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . 68 . − Chi phÝ cµi ®Æt. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.802 14.310 630 2 3 a. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV.640 840 17.®iÖn. TCN 68-177: 1998. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .

thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. − Chi phÝ l¾p ®Æt. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y. − Chi phÝ cµi ®Æt. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.3. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN.6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. d©y ®Êt. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. phô kiÖn ®ång bé. 69 . b.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. c.

TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT.7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997.bÞ 160. − Chi phÝ cµi ®Æt.778 94. c. 70 .859 29.400 a. b.553 94.859 42. phô kiÖn ®ång bé.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t. − Chi phÝ l¾p ®Æt. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån. TCN 68-193:2000. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. d©y ®Êt. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. anten 0. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten. anten 1. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ.000 - 145.3. ®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y.

562 114.2 4.969 82. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m. ®iÒu hßa kh«ng khÝ.326 151.2 1.662 32.1 4.000 94.4 1.…. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn.000 25. chèng Èm (TCN 68-149:1998).2 2. cÇu c¸p.031 68.000 1000®/tr¹m - 25.386 215. m¸ng c¸p. TCN 68-179-1999.707 102.928 7.3 2. chèng Èm. 5740:1993).091 101.5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.384 16.491 4.6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV.548 163.3 1.3. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.875 317. hÖ thèng chiÕu s¸ng.4 3 4 4.695 28.272 80.201 21. c.097 11.804 31. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV. 71 .814 3.783 2. 5739.309 95. STT 1 1.267 - a.8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998. l¾p ®Æt. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. b.895 41. m¸y.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn. tr¹m.307 137.5 2 2.957 37. hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738. ATS. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0.1 2.290 53. TCN 68-174:2006).. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. TCN 68-162:1996. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2.838 71.695 16.666 118. chiÕu s¸ng.1 1.755 56.384 1000®/m¸y - 125.000 259. TCN 68-135:2001.907 86. hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC.000 177.642 85.

340 9.850 10.740 8.860 II C«ng tr×nh ®µi.310 10.720 10.400 9.300 6 100m - 23.100 10.400 10. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.3.080 9.170 10.510 8.010 4 125m - 20.030 7.980 8.610 11 100m - 23.690 12 125m - 23.040 6. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.470 13.470 10.940 13.550 10. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV. ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.490 9 125m - 27.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.750 8.780 10.880 3 100m - 20.430 10.650 7.130 10.900 7 125m - 24.810 72 .970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.210 8.7 C«ng tr×nh ®µi.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20.560 2 75m - 17.

170 10. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.680 14. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. 73 . Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. b. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. c¸c yªu cÇu.820 16 145m - 30.900 16. tr¹m thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu.820 15. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. .160 10.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.940 8. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.130 a.610 10.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. ph¸t h×nh vµ cét an ten.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. c.500 15 125m - 30.390 100m - 29.400 15. III.

ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.340 172.8 C«ng tr×nh ®µi.120 893.113.3. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m.090 300.390 3.260 604.830 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521.070 541.290 1.570 770.460 1. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m.460 422.700 483.280 1000®/ hÖ - 933.366.045.890 152.300 1.331.320 63.410 49. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.000 . tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV.510 78.903.210 129.079.800 1.003.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.490 139.540 758. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.850 1.530 1.670 490.630 1. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.210 418.094.760.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.750 770.040 795. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.750 785. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.015.350 52.

029.283.670 172. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.247.290 1.130 1.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.120 783.810 605.780 134.079.760 C«ng tr×nh thu. cét anten tù ®øng thÐp trßn.980.931.481.270 855.590 1.110 1 330.660 3.802.280 1000®/ hÖ - 935.410 5.998.050 878.560 2.066.510 4. ph¸t sãng FM.390 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630.939.230 16.880 3.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.700 417. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.560 C«ng tr×nh thu.870 10. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.550 1.117.210 15.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.670 300.560 1.840 2.710 501.930 642.450 760.260 1.890 631.818.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13. cét cao 100m.476. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.958.027.425.230 78.400 528.600 63.540 .810 145.960 124.262.790 483.820 501.071.259.320 413. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.020 12.567.

c¸c yªu cÇu. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II. c. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. III. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi.a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. 76 . §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. b. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.

cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267. 77 . tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. c. III. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: .9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. b. c¸c yªu cÇu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS.11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241.020 a.3. cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.

744 74.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. − Chi phÝ cµi ®Æt. c. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS.291 163.829 119. TCN 68-255:2006. TCN 68-193:2000. phô kiÖn ®ång bé. 78 .500 - 463. − Chi phÝ l¾p ®Æt. cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.000 - 373.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. b. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt.000 ThiÕt bÞ a.229 199.993 231. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.3.bÞ 259. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. d©y ®Êt. III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV. cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.464 147. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. gi¸.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

220 1. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85.940 1000đ/ha 16.770 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: .1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước.811. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước .910 11.580 a. b.500 86.100.260 8.620 6. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0.018.200 18. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới.300 - 30.360 10. IV.760 11.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”.1.25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.792.890 1.210 - 103.510 8.318.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới.120 6. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối.280 4 BxH = 3 m2 - 11. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”.000 3 2 BxH = 2 m - 7. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”.521.566. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”.140 68.146.680 1000đ/km 1. cụ thể: 80 .850 5. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới. tiêu với cấp công trình là cấp III.610 8.920 1000đ/ha 19.890 3.840 - 21. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79.

tiêu bao gồm: Nhà trạm. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp.+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. . đập phụ (nếu có). thủy lực đóng mở (cống lấy nước. tràn). suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh. cống điều tiết đầu mối. bể xả. thiết bị bảo vệ. nhà quản lý. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. 81 . bể hút. động cơ. thiết bị điều khiển trạm bơm. theo dõi an toàn công trình đầu mối. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. tiêu bao gồm: Máy bơm. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. c. tràn xả lũ.Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. thiết bị bảo vệ. chạy thử các thiết bị. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí. thiết bị quan trắc. d. cống lấy nước đầu mối. nhà quản lý.

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307.290 434.4 2 2.3 4. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618.760 565.3 5.1 5.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 2.4 3 3.1.320 751.810 539.5 kg/m 2.230 479.3 2.1 1.600 362.1 3.4 5 5.410 362.990 421. môđun đàn hồi Eyc 84 .3 1.5 kg/m2.2 3.2 1.870 493. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A. môđun đàn hồi Eyc 1.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0 kg/m2.100 698.1 4.360 426.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.490 645.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.0 kg/m 2.4 4 4.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.3 3. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 5.1 2.190 421.170 506.2 4.940 485. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.

4 7 7.1 Mặt đường bê tông xi măng.980 8.340 8. môđun đàn hồi Eyc 9.810 847.371.1 85 .640 8. môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.549. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.1 7.2 7.420 900.447.190 880.410 933.1 Mặt đường bê tông xi măng.388.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.580 827.473. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.310 9.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.346.950 10 Mặt đường bê tông xi măng.3 6.4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm. móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.620 đồng/m2 1.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.640 953.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.574.670 6.870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.3 7.1 6.560 9 10.2 6.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«. b.647. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968.406. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.110 - 552.200 10. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.508.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.490.609. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.070 11.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng.443.780 11 12.1 Mặt đường bê tông xi măng. 1m r·nh däc.420 12. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng.720 đồng/m2 1. l¸n tr¹i.580 a.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.545. 86 .840 đồng/m2 1. cÇu (TCVN 4054:2005. c.1 Mặt đường bê tông xi măng. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11.430 11.591.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. chi phÝ chung.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

6 1.070 40.4 2.900 - 71. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. 90 .790 36. b.2 1.1 2.5 1.350 351. c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang.3 1.270 356. TCN 68-160:1996.550 - 348.1 3.210 67. TCN 68-178: 1999.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32.7 3 3.400 80.2. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh.230 358.240 60.530 45.2 2. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.690 112.680 99.5 3.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.870 86.970 a.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.1 1.3 2.4 1.6 3.560 372.790 54.3 3. TCN68-173: 1998.5 2.710 105.4 3.150 75.310 367.200 378. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.2 3.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B.6 2.7 2 2.

B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96.390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7. phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT .270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B.B-V - 115. 91 .B-V - 155.860 a. phô kiÖn trang bÞ cho cét.3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6.520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7. c. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.B-R - 144.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8.B-R - 197.2. TCN68-178: 1999.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.B-R - 134.

227. n¾p bª t«ng.810 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng.660 - 623.741.060. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng.465.400 - 680. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng. n¾p bª t«ng.897. bÓ bª t«ng.070 - 821.080 - 878. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. n¾p bª t«ng.540 - 1. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. bÓ bª t«ng.810 - 1. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.057. n¾p bª t«ng.850 - 1.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng.318.395. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B.700 - 830.540.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. bÓ bª t«ng. bÓ bª t«ng.120 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng.195.030 - 746. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.430 . n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. bÓ x©y g¹ch. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.350 - 1. bÓ x©y g¹ch.4 X©y dùng tuyÕn cèng. bÓ x©y g¹ch.980 - 540. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. n¾p bª t«ng.2. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch.000.500 - 1.971. bÓ x©y g¹ch. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng.290 - 1. bÓ bª t«ng.800 - 1. bÓ x©y g¹ch.070 - 2.130. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.020 - 1.

93 . n¾p b»ng bª t«ng). Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch.a. TCN 68-153: 1995.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. TCN 68-178: 1999. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.

g¹ch Granit 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2.2. C«ng tr×nh c«ng céng 2. tr­êng mÉu gi¸o 2.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5.7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2.4kV 2. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5.1 Nhµ göi trÎ.3 Tr¹m biÕn ¸p 2. thùc phÈm 5.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.2.2. v¨n phßng lµm viÖc 2.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. tr­êng nghiÖp vô 2.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2. C«ng tr×nh dÖt may 4.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.3 Tr­êng ®¹i häc. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1. C«ng tr×nh nhµ ë 2.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.2 Tr­êng häc 2. cao ®¼ng.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1.3 C«ng tr×nh y tÕ 2. ngãi ®Êt sÐt nung 5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.

C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. khu ®« thÞ 3. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2.Néi dung Trang Ch­¬ng 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C«ng tr×nh ®­êng bé 2. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. X©y dùng tuyÕn cèng. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1. X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3.