Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011.000 VN§. qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. kinh doanh). thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.. 6. kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. nh©n c«ng. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n. chi phÝ tæ chøc båi th­êng. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. chi phÝ trùc tiÕp kh¸c. vËt liÖu phô. . SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh. vËt kiÕn tróc. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. . gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. qu¶n lý dù ¸n. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh. 6... m¸y thi c«ng. ®iÒu chØnh. cô thÓ: 7.Chi phÝ båi th­êng. c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c. tiÕn ®é thùc hiÖn..1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸). c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. chi phÝ chung. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt.Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng. tÝnh chÊt nguån vèn. 7. 3 ..Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n.1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. .L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay). ... hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. ®Ó bæ sung.

9. ph¹m vi. tËp suÊt vèn ®Çu t­.§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh.Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh.MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­. 4 . .2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­. 10.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè.Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè. gi¸ x©y dùng tæng hîp. gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông. n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. gi¸ x©y dùng tæng hîp. gi¸ x©y dùng tæng hîp. 8. . PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh. c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­. Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. ®èi t­îng sö dông. . qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh.Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. . gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . .Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng. §iÒu chØnh. vÝ dô nh­: . h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n.7. néi dung chi phÝ. .§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh.

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

7 .1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). t­êng bao x©y g¹ch.930 8.540 1000®/m2sµn 8.110 6. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc.460 9. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.760 1. II. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. t­êng bao x©y g¹ch. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.350 11.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.1. sµn. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I. Nguyªn t¾c chung”. sµn.710 7. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. Nguyªn t¾c chung”. sµn. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.200 11.300 7. m¸i BTCT ®æ t¹i chç.010 1. ®iÖn. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7.750 8.630 4..820 9. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. kÕt cÊu.080 6.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng.260 1000®/m2sµn 1. III. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng.150 10.180 III 1 610 560 520 910 1. t­êng bao x©y g¹ch. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng..890 8.920 6.

HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi..21 1. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.22 . th«ng giã.1.25 . b¸o ch¸y tù ®éng. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.b. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. d.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.25% .. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.40% . Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. 8 . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.19 . l¾p ®Æt thang m¸y. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. .18 1.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . hÖ thèng BMS.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. hoàn thiÖn. m¸y b¬m cÊp n­íc. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: .10 .1.1. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 ...35% e.

590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.380 20.980 1.410 10.150 1.2.120 19. C«ng tr×nh c«ng céng 2.430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.980 19.790 2.740 20.380 3.250 1000®/m2 sµn 14.310 7.530 19.600 20. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.270 1000®/m2 sµn 16.250 6.790 12.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.930 9.850 3.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.130 21.980 6.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.590 3.800 6.930 1000®/m2 sµn 11.530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .

. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.. phßng ®äc. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. qu¹t ®iÖn.2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. triÓn l·m.. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. nhµ vÖ sinh. phßng tr­ng bµy. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: .. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶.90% . c. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng..Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 . nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan..Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. d. e. Nguyªn t¾c chung”. f. th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. triÓn l·m.a. SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. . th­ viÖn bao gåm: . b. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 . quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. Chi phÝ trang.10% 10 ..)..Chi phÝ trang.

480 43. III. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54.040 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.750 3..3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ.. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n. kü thuËt ®iÖn.360 37. nhµ ®Ó xe. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. chiÕu s¸ng.240 3. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ.1 Nhµ göi trÎ.2.740 3. tr­êng mÉu gi¸o.v.. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh). 11 .730 _ 53. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: . khu gi¶i trÝ.730 1000®/hs 52. nhµ giÆt quÇn ¸o. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I.760 41. b.770 2. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng...510 2. tr­êng mÇm non.730 _ 51.070 43. s©n v­ên. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.840 Tr­êng mÉu gi¸o..840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.710 43. c¸c yªu cÇu.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.840 _ 46. a..Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.240 2.530 40..v.2.180 35.

SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ. v­ên vµ khu vui ch¬i. tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.. giÆt quÇn ¸o. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 .10% : 10 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp .Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. bao gåm: .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .Tû träng chi phÝ cho s©n. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. .v. nhµ ®Ó xe. phßng ngñ. phßng nghØ. c.. v. bµn ghÕ. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n. qu¹t ®iÖn.. phßng nghØ cña gi¸o viªn. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.85% : 15 .. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ. phßng giao nhËn trÎ..Chi phÝ trang. phßng y tÕ.. phßng vÖ sinh.5% .Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. . d. phßng ¨n. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .S©n. nhµ kho.

cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. 13 . vui ch¬i. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp..910 23.Chi phÝ vÒ trang. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. thÓ thao.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II..730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36.610 2. thÓ dôc thÓ thao.570 3.2. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu. b. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: .930 21.840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26..Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.580 3. .840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28.600 2. diÖn tÝch. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38.990 3. yªu cÇu thiÕt kÕ.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32.730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34.460 28.. gi¶i trÝ.2 Tr­êng häc B¶ng I... thùc hµnh..840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc.. khu ®Êt x©y dùng.490 26.120 2.210 25.730 a.050 2.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c¸c h¹ng môc phôc vô.170 22..770 30.2.

. phßng gi¸m hiÖu. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . .10%.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . kho cña c¸c x­ëng.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp .Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng nghØ cña gi¸o viªn. v¨n phßng §oµn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . nhµ ®Ó xe. c¬ khÝ. ®iÖn.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 .10%. .20%.c.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng. . bao gåm: . . phßng truyÒn thèng. : 15 .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . th­ viÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp.55%. §éi. phßng tiÕp kh¸ch.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng. d. : 5%. : 15 . phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. : 15 .

tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp. häc viÖn.550 108..450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63.500 6.580 a.5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. 15 . Nguyªn t¾c chung”.290 49.490 120. cao ®¼ng. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc..5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.940 113. häc viÖn. trung häc chuyªn nghiÖp. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. nghiªn cøu vµ thùc hµnh.230 6. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ . mÆt b»ng tæng thÓ. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I.3 Tr­êng ®¹i häc.. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. gi¶i trÝ. cao ®¼ng.190 52.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.520 105. häc viÖn.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.140 6.. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70.370 116.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136.040 6. vui ch¬i. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.140 7.220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141. cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145.2.920 7. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.2.460 6. häc viÖn.680 6.430 54. cao ®¼ng. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.

. tr¹m biÕn thÕ.b. nhµ ¨n.15 30 .Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. tr­êng nghiÖp vô. % 16 .. tr¹m y tÕ. th­ viÖn. cao ®¼ng. häc viÖn.60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. bÓ b¬i. . s©n bãng ®¸. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. häc viÖn. gi¶ng ®­êng. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao. cao ®¼ng bao gåm: .Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. phßng gi¸o viªn..Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng. phßng gi¸m hiÖu. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. lµm viÖc. % 40 . tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh. líp häc.30 5 Tr­êng ®¹i häc.50 15 .10 20 . bao gåm: . c. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. y tÕ. cao ®¼ng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 .Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. nhµ hµnh chÝnh. d. häc viÖn. nhµ ®Ó xe « t«. th­ viÖn.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. bãng chuyÒn. tr¹m biÕn thÕ.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a. bãng ræ. . tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. thiÕt bÞ tr¹m b¬m.25 5 35 . kho. . chç ®Ó xe). cao ®¼ng. häc viÖn. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. héi tr­êng. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. tr¹m b¬m. khu ký tóc x¸ sinh viªn.

2.480 582.426.. Nguyªn t¾c chung”. phßng nghiÖp vô. phßng nghiÖp vô.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . c. phßng cÊp cøu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. . phßng cÊp cøu.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I. nghØ ng¬i cña nh©n viªn. c¸c yªu cÇu. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. x­ëng. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng.930 _ 1. kho.030 653.660 676. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. phßng vÖ sinh..236..380. chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô.380 _ 1. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. qu¶n trÞ gåm bÕp.331. xÐt nghiÖm. 17 . + Khèi hµnh chÝnh. bÖnh nh©n. phßng nghiÖp vô. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa.280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a.480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y. phôc vô sinh ho¹t. nhµ th­êng trùc. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. ch÷a ch¸y. khoa d­îc. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ.. thùc nghiÖm. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nhµ ®Ó xe.. n­íc. phßng hµnh chÝnh.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. bè côc mÆt b»ng.810 598..570 518. khu vÖ sinh.. nhµ giÆt. b.750 631. ch÷a bÖnh. ®iÖn.840 586.6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. th«ng giã.690 558. H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1.

7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.100 950 a. Nguyªn t¾c chung”.25% . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .…. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. hoàn thiÖn. khu vÖ sinh. l¾p ®Æt thang m¸y.2. chç ®Ó xe.690 1. b.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.7 bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan. .….120 7. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I. th­ viÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. qu¹t ®iÖn. m¸y b¬m cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8. v¨n phßng lµm viÖc. c.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. vÖ sinh. phßng th«ng tin. d.290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6. kho v¨n phßng phÈm.40% . kho dông cô. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. quÇy gi¶i kh¸t.7 nh­ sau: ..Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc.7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.. c¨ng tin. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. héi tr­êng. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. c¸c yªu cÇu. y tÕ.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .100 3 Trô së c¬ quan. kü thuËt ®iÖn. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. phßng kh¸ch. phßng häp.35% 18 .. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc. . quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. l­u tr÷. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10.800 2 Trô së c¬ quan. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I.900 1..600 6.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.

1.21 1.1.22 .e. 19 . .25 . Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.18 1.7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.10 . suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.1.19 .ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.

Nguyªn t¾c chung”.1. m¸y b¬m cÊp n­íc. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.25 .Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. ®iÖn. d.310 a.8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.100 1. hoàn thiÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y. . STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11.18 1. l¾p ®Æt thang m¸y.8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.21 1.19 .500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. 20 . kÕt cÊu.. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.25% .2. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. c.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.10 ..ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.22 .5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . b.1. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .1.8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. Nguyªn t¾c chung”. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.8 nh­ sau: .8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.40% .35% e.

d.230 28.. phßng y tÕ. hÖ thèng cøu ho¶.5% 15 . .870 673.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.400 672. . thÓ dôc thÓ thao.25% 25 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: .680 45.. thang m¸y.. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô.qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 . phßng ®iÖn.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158. nhµ bÕp. vui ch¬i gi¶i trÝ.090 a. phßng gi¶i trÝ.720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ..65% Kh¸ch s¹n 4* 70 . c¸c phßng phôc vô kh¸c. nhµ ®Ó xe.30% 20% 25 -20% 20% 15 .590 941. th«ng tin liªn l¹c. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.620 79.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n.660 163.Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.. ..Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I.75% 30 .55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh .. b. ®iÖn tho¹i.65% Kh¸ch s¹n 3* 60 .75% Kh¸ch s¹n 5* 70 . phßng ¨n.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.180 464.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t. phßng trùc cña nh©n viªn.250 129.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao. x­ëng söa ch÷a.30% 25 . phßng tiÕp kh¸ch.750 490. .250 155. tr¹m cung cÊp n­íc. khu thÓ thao.5% 5% 21 . .2.5% 10 .Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.. tr¹m b¬m ¸p lùc.. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch. kho. bao gåm: . l¸i xe. c.960 352.

340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa.220 4.900 250 6 S©n quÇn vît. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.070 9.210 360 2.370 6. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4.690 610 710 610 610 1. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.2. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 3.300 1.900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. cÇu l«ng.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng. kh«ng cã kh¸n ®µi.380 1.940 2.080 90 1.410 1.820 130 870 700 50 _ 5.160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn. kh«ng cã kh¸n ®µi. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.530 360 360 4 5 _ 22 . qui m« 40.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8.420 1.900 3. qui m« 20.460 7.100 1.120 90 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.

tenis. 23 . bãng ræ. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. kho. cÇu l«ng. 1000 chç ngåi.030 7.650 52. phßng c¨ng tin. kh¸n gi¶.850 360 890 1000®/chç ngåi 9.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13. bãng ræ.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. tenis. kh¸n ®µi. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao.C¸c chi phÝ trang. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.270 330 _ 8. . + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. phßng phô tr¸ch s©n. cÇu l«ng. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 2000 chç ngåi. phßng thay quÇn ¸o.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng vÖ sinh. phßng y tÕ.410 360 14. phßng th­êng trùc.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. tenis. cÇu l«ng.710 9. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: .010 330 _ 225. 3000 chç ngåi.630 11. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. khu vÖ sinh. b¶o vÖ.540 330 _ 9.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.450 7. phßng huÊn luyÖn viªn.140 18. phßng cÊp cøu.840 10.910 870 12. n­íc. bãng ræ.480 14. phßng träng tµi.850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10. chiÕu s¸ng. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. ®iÖn. phßng nghØ cña nh©n viªn.850 148. b.

tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. phßng nghØ. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. cÇu l«ng.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. phßng vÖ sinh. thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn. kho. phßng b¸n vÐ. bao gåm: .. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ.. nhµ t¾m. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. thiÕt bÞ läc n­íc. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). c. phßng trùc kü thuËt. phßng b¶o vÖ. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. bãng chuyÒn. phßng vÖ sinh. phßng nghØ (hµnh lang). kho dông cô vÖ sinh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. c¨ng tin. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ. 24 . thiÕt bÞ y tÕ.). dông cô thi ®Êu. phßng nghØ cña nh©n viªn.SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. quÇn vît. phßng c¨ng tin. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o.Chi phÝ trang. phßng y tÕ.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

. e.25%. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II. c«ng suÊt 300. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II. phô trî 26 : 70 . c«ng suÊt 250.1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. : 30 . phô trî . : 80 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . phô trî nh­ sau: . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô.1. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. kÐo thÐp x©y dùng. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.75%.000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. hoÆc tÊn thÐp qui ­íc. tr¹m biÕn ¸p. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. d. phôc vô.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô.15%. . m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî.85%. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé. cÊp n­íc.090 470 1.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. : 20 . cÊp ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô.000 tÊn/n¨m.380 a. Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.410 320 930 - 2. c.

hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc .2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW)..680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.000 kW 1000®/kW 23. §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2. hÖ thèng th¶i tro xØ.380 7. c«ng suÊt 330. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. hÖ thèng cung cÊp than.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. hÖ thèng ®iÒu khiÓn. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994. tr¹m biÕn ¸p.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. b. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p.. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m. hÖ thèng cÊp dÇu. c«ng suÊt 600.760 12.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i.340 12. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin.430 a. .000 kW - 22.600 7. 27 .

C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. hÖ thèng ®iÒu hoµ. th¸p ®iÒu ¸p. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y.740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. ®­êng èng ¸p lùc.000 ®Õn 400.). c«ng suÊt tõ 60.000 ®Õn 700.000 kW - 25. tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc.. c«ng suÊt tõ 200.000 ®Õn 150. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).. kªnh x¶..010 X©y dùng ThiÕt bÞ a. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt. c.640 10.340 14. hÖ thèng chiÕu s¸ng.. nhµ m¸y. th«ng giã. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.2. ®­êng hÇm dÉn n­íc.. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c.. 28 .3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y.. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. hÖ thèng chèng sÐt. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .).c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. ®Ëp trµn).740 8.852 11. c«ng suÊt tõ 500.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990.000 kW - 20.610 11. .840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.432 9. b.000 kW 1000®/kW 30.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.010 2.010 8.900 1.050 2.430 3.200 1.570 - 5.220 1.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2.930 - 4. b.180 730 1.730 650 1.640 3. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.660 4. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .180 8.750 580 970 - 1.810 - 4.240 9.480 1.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.960 5.260 6.4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.650 870 2.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.780 - a.000 1.750 - 3.2.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.200 1.330 440 740 1000®/ KVA 12.340 - 7.690 550 940 - 1.370 - 2.490 2.

hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo). hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p. v. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. d. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.v. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. ®­êng. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. 30 .

300 187.5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.130 1.50 AC .870 2.95 §­êng d©y trÇn 35 KV.630 1.150 AC .185 AC . b. d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .320 a b c 5 AC .95 §­êng d©y trÇn 22 KV.185 AC . d©y nh«m lâi thÐp.2.194.790 a b c d 4 AC .620 1.919.610 252. d©y nh«m lâi thÐp.000 120.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.000 1.240 §­êng d©y trÇn 110KV.95 AC .580 297.35 AC .990 340.70 AC .120 §­êng d©y trÇn 110KV.210 233.670 341.423.150 AC . d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263.930 296.239.930 a b 3 AAC . 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.380 1.560 242.550 137.460 a.055.50 AC . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.250 219.980 229. III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.70 AC .470 a b c AC .5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.030 775. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .400 203.487.040. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215.560 919.040 184.850 211.70 AAC .570 98.770 278.240 _ _ _ 1.900 1. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112.204.708.740 1.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. xµ. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. cét bª t«ng ly t©m. mãng cét. 32 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. d. thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y.- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2). vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. chØ dÉn ®­êng d©y. c.

chØ dÉn ®­êng d©y. d.050 668. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.470 559. cét bª t«ng ly t©m.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.930 593. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. b.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.960 a.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. 33 .2.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.150 620. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm. chi phÝ thÝ nghiÖm. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.710 657.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.4kV bao gåm: . cét bª t«ng ly t©m cao 8. mãng cét.4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c.4kV nªu t¹i B¶ng II.4 kV B¶ng II.

C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3.070 a. 6 sîi c¸p. mét sè chç qua cÇu c¸p.040 2. 2 m¹ch. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p. 2 m¹ch.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II. c.6m.74m x 0. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p). C¸p sè cã mói c¸p ≥5. 6 sîi c¸p. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.820 63.830 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1.860 55. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p. 2 m¹ch.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. hè c¸p. èng luån c¸p.910 _ 73.c¸p quang.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5. 2 m¹ch.2m vµ chiÒu dµi 19m. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.880 2. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.18 x 0.2. 34 .21m x 0.74m. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa . STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.070 _ 64.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p. b. 6 sîi c¸p. hÇm nèi c¸p. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72.95m x 3. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV.070 TriÖu ®ång/km 92.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ..000 s¶n phÈm/n¨m _ 34. d. b. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: .910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38. c¸c thiÕt bÞ phô trî.390 12.. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. n­íc. phô trî : 20 .. 35 . e. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc. .360 11. C«ng tr×nh dÖt.650 X©y dùng 11.Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.680 18. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.860 21. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. cÊp ®iÖn.3. phôc vô.15%.580 23. may B¶ng II.85%. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh.Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 .060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850. tr¹m biÕn ¸p.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî.060 a. c.

770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13.4. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .000tÊn/n¨m - 4. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II. .15%.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.85%. phô trî : 20 . thùc phÈm B¶ng II. c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.260 9. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc. thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. cÊp ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.050 ThiÕt bÞ 720 a. phô trî : 30 .25%. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 . n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc. c. cÊp n­íc.. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.. bia. thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.75%.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . 36 . tr¹m biÕn ¸p . c«ng suÊt 15. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.250 990 2. e. d.110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. c¸c thiÕt bÞ phô trî..910 3. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.

vËn chuyÓn. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. c.500 1. c«ng suÊt tõ 1.5.2 triÖu ®Õn 1. thiÕt bÞ phôc vô. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3. tr¹m biÕn thÕ. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. hÖ thèng phôc vô kü thuËt.550 _ 3. hÖ thèng kü thuËt phô trî.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II. d. phô trî : 35 .10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu.25% 37 .10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.470 1. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.30% . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. b.500 1. phô trî. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 . ®­êng ra c¶ng... phô trî : 30 .560 1.70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.510 a. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.

l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. èp l¸t Ceramic. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.230 71. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.630 ®/m2 SP 148.5.230 _ 141.. c¸c thiÕt bÞ phô trî. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.960 _ 134..5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1. b.480 55. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. c.560 35. d. ®­êng giao th«ng.870 53. n­íc. phôc vô.300 56. cÊp ®iÖn.270 75. phô trî. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp.280 52. l¸t ®­îc qui ®æi. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.Chi phÝ mua s¾m. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.610 35.11 bao gåm: .11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp..240 a. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104.740 _ 99.530 33.740 _ 101. .770 53. tr¹m biÕn thÕ.. l¸t Ceramic.160 68. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. g¹ch Granit B¶ng II.710 50. l¸t Ceramic. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 .

phô trî .25% : 85 . phô trî 39 : 70 .10% .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.90% : 15 .75% : 30 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô..

290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a.. phô trî. - Chi phÝ mua s¾m. ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1. b. n­íc. ®­êng giao th«ng. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.... l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 .25% . ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1.10% 40 .12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. tr¹m biÕn thÕ. c¸c thiÕt bÞ phô trî. ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1. phô trî : 30 . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. phôc vô. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.12 bao gåm: ..3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî : 15 . ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1.310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch.450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch. cÊp ®iÖn. ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. ngãi nung ®­îc qui ®æi. c.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.5..Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28. phôc vô.75% : 30 .Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. d.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin. b. phô trî. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II. c«ng suÊt tõ 6.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô. c«ng suÊt 16.650 _ 8.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II.10% . tr¹m biÕn thÕ. phô trî 44 : 70 .100 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng..16 bao gåm: .25% .. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. c. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .480 2.790 15.16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh. phô trî : 15 . .000 tÊn/n¨m.300 a.000 ®Õn 13.5.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh..460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 . phô trî. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.

1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp. cao ≤ 9 m. m¸i t«n _ 3.770 _ _ 2.890 1.840 3.870 3 Cét kÌo thÐp.200 2. t­êng g¹ch.530 _ _ 1. kÌo thÐp. t­êng bao che t«n. t­êng g¹ch.610 2. m¸i t«n _ 3.400 4.440 6 Cét kÌo bª t«ng.6. t­êng g¹ch.640 1.770 3. m¸i t«n _ 4. m¸i b»ng Cét bª t«ng. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch. m¸i t«n T­êng g¹ch. cao ≤ 6m.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m. m¸i t«n _ 2. t­êng g¹ch. cao 9 m.220 4.610 4 Cét kÌo thÐp.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.140 3. t­êng g¹ch.580 3. t­êng g¹ch.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.640 1.060 2.860 3. kÌo thÐp. bæ trô. m¸i t«n _ 2. m¸i t«n _ 3.580 5 Cét bª t«ng.810 2. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng.530 1.110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m. t­êng g¹ch. kÌo thÐp liÒn nhÞp.380 2.630 7 Cét kÌo thÐp. t­êng g¹ch. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 .

990 6 Cét bª t«ng. t­êng g¹ch.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng.250 4.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch. kÌo thÐp. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 4.370 2 Cét kÌo bª t«ng. khung thÐp. m¸i ngãi _ 1.580 _ 2. kÌo thÐp. t­êng bao che b»ng t«n. m¸i t«n 1000®/m2XD 4.450 6.610 2.970 4.440 _ 1. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc.130 _ 5. cao 9 m.640 3 Cét kÌo thÐp.600 4.950 1000®/m2XD 2. t­êng g¹ch.280 3. m¸i t«n Cét bª t«ng. kÌo thÐp liÒn nhÞp.680 4.170 6.510 1.450 6. t­êng g¹ch. kÌo thÐp. m¸i t«n 46 .950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m.430 4. m¸i t«n _ 4.690 _ 7. sµn gç hay bª t«ng.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 4.810 2.300 1000®/m2XD 7. t­êng g¹ch. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.690 1. m¸i t«n _ 4.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. 47 .Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9. tho¸t n­íc.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. th«ng giã.830 1000®/tÊn 2.17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”.000m3 1000®/m3 7. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. vËn chuyÓn hµng ho¸.870 2. lo¹i kho chøa hµng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. nhµ kho th«ng dông bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. cÊp. b..470 5. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh..000 tÊn _ 2.220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1. c.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.660 2. th«ng khÝ. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.500 tÊn _ 2. s©n bèc dì hµng ho¸.000 3. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.520 2.100 1.000 tÊn _ 3. trang thiÕt bÞ kü thuËt. . nhµ kho. bèc dì. phßng thay quÇn ¸o.. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn.970 a.460 8. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”.250 1.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.950 20.570 _ 21.340 27.450 _ 26.1.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.140 23.720 17. T.990 _ 22.580 22. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18.060 31.580 25. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18.970 _ 27.720 _ 34.190 TriÖu ®ång/m2 24. t¶i träng HL93.880 19. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93.140 16.880 _ 30. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 .

cã tÝnh chÊt phæ biÕn. 50 .760 - 73.230 X©y dùng 36. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u. t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. b. bæ sung cho phï hîp.30 58. ®iÒu chØnh cho phï hîp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m.20 ThiÕt bÞ a. d.5%.1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. c. e. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. ®iÒu chØnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o.

2. c. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.210 288. b.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 . 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. c¸c biÓn b¸o.770 2 T¶i träng T22 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281.2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .250 249.520 108.350 284.14 CÇu t¶i träng T22 .670 261.070 299..050 303..26 1000®/m _ 203.®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.14 1000®/m 237.800 143. trªn cÇu.14 T¶i träng T22 . C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .380 186. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu.060 189.230 217..030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .26 _ 326.290 258. 51 .760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.530 331. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.26 1000®/m _ 117.130 131.280 314.340 229.140 393. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II. biÓn ch¾n.370 361.330 a.

mặt đường rộng 22.830 46.990 48.2 Nền đường rộng 32. lề rộng 2x3.050 1. mặt đường rộng 22. mặt đường rộng 61.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51. dải phân cách giữa rộng 1 .1.5m. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50. mặt đường rộng 15m.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44.100 40.110 đồng/km 22. lề rộng 2x3.5m.400 1.5m.4 Nền đường rộng 31m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng). tiêu chuẩn nhựa 4. mặt đường láng nhựa.1 Triệu Nền đường rộng 32. dải phân cách giữa rộng 1. dải phân cách giữa rộng 3m.5m.5m.1 2.3. mặt đường láng nhựa.5m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.760 52 .5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ).480 1. dải phân cách giữa rộng 1.5m. lề rộng 2x3.3.5m.940 55.5m.980 II 2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59. lề rộng 2x3. tiêu chuẩn nhựa 4.5m.3 Nền rộng đường 31m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1.1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22. mặt đường rộng 22. mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56. dải phân cách giữa rộng 3m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường).

650 41.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m.5m.1 2.TT 2. dải phân cách giữa rộng 1 .950 34.2.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.720 .1.5m đồng nhất kết cấu áo đường).5m. dải phân cách giữa rộng 1 .370 21.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39. mặt đường rộng đồng/km 15m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. dải phân cách giữa rộng 1 . lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2.1 3.5m.2. mặt đường rộng 7m.390 15m.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.260 45. mặt đường rộng 37.980 Triệu Nền đường rộng 22. mặt đường rộng 44.2. dải phân cách giữa rộng 1.5m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.1. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m.2 2.2 2.390 38.1.3 III 3.mặt đường rộng 49. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.780 15m. mặt đường rộng 41.5m. dải phân cách giữa rộng 1 .5m.3 2.2 2.5m . lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.510 15m. lề rộng 2x2 . 5m.5m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m.070 15m. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23.

5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.940 3.2 3.430 22.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m . lề rộng 2x2.580 - 22.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).990 18.1.2 Triệu Nền đường rộng 12m.1. mặt đường rộng 7m.410 17.630 3.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27.2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x2 .980 21.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m.4 Nền đường rộng 12m . mặt đường rộng 7m.2.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. lề rộng 2x2 .1.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2.030 24. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).2 3.4 54 . lề rộng 2x2 .240 - 22.630 3.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21.3 Nền đường rộng 12m. mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 .3 3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2. lề rộng 2x2 . mặt đường rộng 7m.320 20.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).470 3.980 - 24. lề rộng 2x2 . mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m .240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19. mặt đường rộng đồng/km 7m.

5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.900 đồng/km 6m. lề rộng 2x1. mặt đường rộng 28. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).3.070 14.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).850 4.660 24.710 . mặt đường rộng 6m. lề rộng 2x1.650 3.330 3.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2 Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).3. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3. mặt đường rộng 6m.400 25.1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m . mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x1.280 24.3 Nền đường rộng 9m .2 Nền đường rộng 9m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15.290 IV 4.1.1 4.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m.3 3.3.4 Nền đường rộng 9m.1.480 55 26.3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26. lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường rộng 6m.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3.670 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.

mặt đường rộng 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14.4 4.890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13. mặt đường rộng 7m.5m.1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.540 13.2. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).520 15.1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).620 14.2. lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.220 22. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.380 17.2 4.480 13. mặt đường rộng 7m.2.380 .040 15.3 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.440 24. mặt đường rộng 7m.3 4.2 4. mặt đường rộng 7m.350 16.4 4.3 4.5m. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .2.3. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0.TT 4. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.400 14. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1.770 14.1 4.700 14.

1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7.5m.5m.220 11.210 9.1 5.310 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).510 9. mặt đường rộng đồng/km 5.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 5. mặt đường rộng 5. mặt đường rộng 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.3 V 5.5m.5m.280 - 10. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.5m.1.5m.3 5.300 .5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.830 21. mặt đường rộng 5. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21.1.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).TT 4.440 - 12.2 4.2.540 - 11.3.5m.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.2 5. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.710 - 10.620 Triệu Nền đường rộng 7.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.2 5. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 23.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).120 10. mặt đường rộng 5.3.

5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).680 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 Nền đường rộng 6. lề rộng 2x1 . lề rộng 2x1.5m.5m.2 Nền đường rộng 7.5m. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 .1.5m.1 6. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m.200 12.2 Triệu Nền đường rộng 7.2.3.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.670 - 11.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6.5m.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10.2.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).200 - 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6. mặt đường rộng 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m. mặt đường rộng 3. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 5.3 5.TT Suất vốn đầu tư 11.3 Nền đường rộng 7.230 10. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.5m. mặt đường rộng 3. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.1.380 - 13. mặt đường rộng 3. lề rộng 2x1 .500 5.080 Đơn vị tính Tên công trình 5.5m.460 12.5m.3.440 - 13.5m.5m. mặt đường rộng đồng/km 5.250 - 5.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6.

5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6.TT 6.610 3. lề rộng 2x1 . hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. lề rộng 2x1 .5m.010 đồng/km 3. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu. mặt đường rộng 7. mặt đường rộng 8. lề rộng 2x1.3.2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6. điều chỉnh.1 6. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m.3. d.3 6. trạm dịch vụ.880 10.2. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. sơn kẻ vạch đường. mặt đường rộng 11. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.5m. lề rộng 2x1. tường hộ lan. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới. gia cố mái ta luy. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng. b. giải phân cách giữa). mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7.410 7.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. cống thoát nước ngang. nhà cung hạt. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt. hang castơ). bổ sung cho phù hợp. hệ thống chiếu sáng. có tính chất phổ biến.5m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng).25m. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.730 a. 59 . c.5m. hệ thống cống kỹ thuật.830 3. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. biển báo.5m.5m. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường. hệ th ống công trình phòng hộ.5m.770 3.2 6. mặt đường rộng 11.240 10.1 6. mặt đường. rãnh thoát nước dọc.2.5m.25m.2 6. trung du.

ray P50. ray P50.320 TriÖu ®ång/km - 6. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.280 5. ray P43. ray P50.780 6. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 . tµ vÑt gç §­êng cÊp II.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.020 6.400 TriÖu ®ång/km - 7.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1.6 m.200 6. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II. c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III.000 TriÖu ®ång/km - 6.6 m.6 m. tµ vÑt gç NÒn ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II.620 7.600 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.830 6.080 7. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P43. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6.370 7. ray P50.650 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.6 m. ray P43.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1.480 7. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.435m NÒn ®­êng.710 6. ray P43.210 6.560 6. ray P50.510 - ThiÕt bÞ a.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.790 6. ray P50.435m NÒn ®­êng.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.435m NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.230 7.840 6. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.580 6.120 5.430 6.4. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. ray P43.590 TriÖu ®ång/km - 6. ray P43.6 m. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng.6 m. ray P43.390 TriÖu ®ång/km - 6.100 6. ray P43.880 7.

HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. . miÒn nói). c.BiÓn b¸o. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. tho¸t n­íc m­a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: .HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng. qui ®Þnh. . 61 .435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng).kÕ . trung du. biÓn ch¾n. .®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu..HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng.. b.

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

b. ®­êng èng dÉn n­íc th«.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4.610 2.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc.410 1.150 1.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. c«ng suÊt 40.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc. b¶o vÖ.580 1. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV.v. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm. d. BÓ chøa n­íc s¹ch. c«ng suÊt 100. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. c«ng suÊt 50.740 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV.470 1. v¨n phßng. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n.1. c«ng suÊt 300. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. hÖ thèng tho¸t n­íc.130 1.670 1. Tæng mÆt b»ng. BÓ l¾ng vµ bÓ läc.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. kho x­ëng. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô..640 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc.. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. nhµ th­êng trùc.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc. gara. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. HÖ thèng thu n­íc th¶i. Tr¹m b¬m n­íc röa läc. c. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.v. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc.000 m3/ngµy-®ªm _ 4. II. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV. Nhµ s¶n xuÊt. 63 .

c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8.350 5.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp.620 5.240 6.670 6.380 1. kÕt cÊu.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.070 970 a.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7. cÊp ®iÖn giao th«ng.040 260 Tr.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6... 64 .990 6.®/ha 7. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.®/ha 8.350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7. tho¸t n­íc.920 6.660 6. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc .®/ha 9. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.320 5.800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ B¶ng IV. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 . TCVN 3989: 1985 ..2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.710 1.2.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8.080 6.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6.

hè ga. . c©y xanh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. c. cÊp ®iÖn.Trang thiÕt bÞ. hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . . tr¹m b¬m). cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. tr¹m biÕn thÕ.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. cÊp n­íc. d. 65 . l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. khu ®« thÞ bao gåm: . bÓ chøa. tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. tr¹m xö lý).b.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc. tr¹m b¬m. khu ®« thÞ. sinh ho¹t. e. ®­êng néi bé. khu ®« thÞ.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m.

vµ c¸c thiÕt bÞ. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3. b. gi¸.180 525.3. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.080 126.700 83. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba. − Chi phÝ cµi ®Æt . 4E1. 66 . phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.740 210. d©y ®Êt. 16E1.690 441.000 - 256. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.500 - 319. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.710 80.590 189.000 - 631. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba. TCN 68-177:1998.410 113.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a.090 81. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.bÞ 241.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. 8E1. TCN 68-149:1995. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.020 86. − Chi phÝ l¾p ®Æt. c. 1E1.000 - 348. 2E1. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV.730 97.840 136. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. phô kiÖn ®ång bé.000 - 748. TCN 68-145: 1995. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.

4FE.500 - 500.600 100.170 71. 2GE 1000®/t. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. d©y ®Êt. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån.910 57. 67 . 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s.480 90. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.740 147. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.100 441.230 48.660 420. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.bÞ 338.5 Gbit/s.000 - 378.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.750 336. 2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV.990 231. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang.000 304.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s. TCN 68-177: 1998. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.3.000 - 228. TCN 68-173: 1998. 4FE. 4FE. 4FE.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. − Chi phÝ l¾p ®Æt. b.900 252. c. 4FE. − Chi phÝ cµi ®Æt.000 - 610. phô kiÖn ®ång bé. TCN 68178: 1999. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.000 - 667.5 Gbit/s.890 441. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang. DDF. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. vµ c¸c thiÕt bÞ.420 128. 4FE.690 70.

b. TCN 68-177: 1998. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . TCN 68178: 1999.198 14.®iÖn.®iÖn. − Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF.®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp. GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. − Chi phÝ cµi ®Æt. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.802 14.640 315 - 10. phô kiÖn ®ång bé.310 630 2 3 a. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . c.640 840 17. 68 . TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.281 8.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. TCN 68-173: 1998. − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF). SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .3. vµ c¸c thiÕt bÞ.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. − Chi phÝ l¾p ®Æt.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV.3. d©y ®Êt. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. c.6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN. 69 . − Chi phÝ cµi ®Æt. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. b. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN. phô kiÖn ®ång bé.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y.

7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ. TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.bÞ 160. 70 .859 42. anten 1. phô kiÖn ®ång bé. b.400 a.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t.000 - 145.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. − Chi phÝ l¾p ®Æt.859 29. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. TCN 68-193:2000. ®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y.3.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT.778 94. c.553 94. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån. − Chi phÝ cµi ®Æt. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. d©y ®Êt. anten 0. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao.

695 28.2 1. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.642 85. hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738.957 37.000 177. TCN 68-174:2006). b. chèng Èm (TCN 68-149:1998). m¸ng c¸p. cÇu c¸p.895 41.000 259. TCN 68-162:1996.755 56.804 31.3 2. ®iÒu hßa kh«ng khÝ.5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.267 - a.3.091 101.666 118. STT 1 1.309 95.2 2.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.000 1000®/tr¹m - 25.386 215.097 11. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn.928 7.272 80. chiÕu s¸ng.307 137. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998.6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV. ATS.290 53.4 3 4 4. hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC.695 16.1 1.1 4.875 317. 5740:1993).4 1.384 1000®/m¸y - 125.838 71.8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî. TCN 68-135:2001.2 4. 5739.548 163.. tr¹m.662 32. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201. l¾p ®Æt. 71 .907 86.562 114. hÖ thèng chiÕu s¸ng.707 102.326 151.031 68.814 3.491 4.5 2 2.969 82. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m.…. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn. m¸y.000 94.3 1. c.1 2.783 2. chèng Èm. TCN 68-179-1999.000 25. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0.384 16. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y.201 21.

ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.040 6.210 8.850 10.980 8.560 2 75m - 17. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV.300 6 100m - 23.940 13.310 10.490 9 125m - 27.550 10.010 4 125m - 20. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.7 C«ng tr×nh ®µi.610 11 100m - 23.750 8.780 10.3.340 9.810 72 .740 8.720 10.130 10.430 10.100 10.080 9.690 12 125m - 23.650 7.900 7 125m - 24.860 II C«ng tr×nh ®µi.510 8.470 10.170 10. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.400 9.470 13.970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.030 7.880 3 100m - 20.400 10.

cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.820 15. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. tr¹m thu.170 10.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.500 15 125m - 30.680 14. c. ph¸t h×nh vµ cét an ten.160 10.130 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.940 8.900 16. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. III. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu. c¸c yªu cÇu. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. .390 100m - 29. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV.610 10. d.820 16 145m - 30. b.400 15. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . 73 .

120 893. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521.903.630 1.320 63.390 3.090 300.530 1.3.700 483.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.570 770.015. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.350 52.800 1.094.045.040 795. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m.670 490.460 1.8 C«ng tr×nh ®µi.280 1000®/ hÖ - 933.890 152.540 758.750 785.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.510 78.260 604.331.070 541.850 1.830 1.079.366.290 1.003. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.210 418.210 129. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.410 49.340 172. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.750 770.490 139.113.460 422.000 . Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.300 1. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV.760.

590 1.110 1 330.029.130 1.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.230 16.998.260 1.567.020 12.958.390 1.283.760 C«ng tr×nh thu.027.560 1.790 483.980.550 1.066.540 . m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630. cét cao 100m.450 760. ph¸t sãng FM. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.890 631.259.960 124.210 15. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.820 501.425.930 642.270 855.670 300.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.476.230 78.560 C«ng tr×nh thu.931.670 172.818.120 783.840 2.560 2.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.400 528.510 4.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13.410 5.290 1.880 3.262.280 1000®/ hÖ - 935.810 605. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.247. cét anten tù ®øng thÐp trßn. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.700 417.939.870 10.780 134.071. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.810 145.079.320 413.802.481.117.600 63.660 3.710 501.050 878.

c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. III. 76 . §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. c¸c yªu cÇu. c. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.a. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. b. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.

11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: .070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. c. b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten.3.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co.020 a. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. III. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. c¸c yªu cÇu.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. d. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. 77 .

cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS.464 147. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ.000 ThiÕt bÞ a. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. c. d©y ®Êt. TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. TCN 68-255:2006.229 199. TCN 68-193:2000. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt. b. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. − Chi phÝ cµi ®Æt. 78 . − Chi phÝ l¾p ®Æt. cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. phô kiÖn ®ång bé.3. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.000 - 373.bÞ 259.744 74. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004.291 163. III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. gi¸.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV.993 231. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.829 119.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.500 - 463.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.580 a.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới.100.521.910 11.792.890 3.360 10. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79.610 8.260 8.280 4 BxH = 3 m2 - 11. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.140 68. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: .220 1.300 - 30.500 86.811.760 11.1.25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4. cụ thể: 80 .840 - 21. b.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”.000 3 2 BxH = 2 m - 7. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước .850 5.940 1000đ/ha 16.200 18.210 - 103.680 1000đ/km 1. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V. IV. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.620 6.120 6.566.890 1.920 1000đ/ha 19. tiêu với cấp công trình là cấp III.318. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước.770 1.018.146.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”.510 8.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối.

theo dõi an toàn công trình đầu mối. cống lấy nước đầu mối. thiết bị điều khiển trạm bơm. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí. bể hút. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp. tràn). động cơ. thiết bị bảo vệ. 81 . tràn xả lũ. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. d. chạy thử các thiết bị. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh. nhà quản lý. thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. thiết bị quan trắc.+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. nhà quản lý. đập phụ (nếu có). tiêu bao gồm: Nhà trạm. thiết bị bảo vệ. . thủy lực đóng mở (cống lấy nước. tiêu bao gồm: Máy bơm.Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. cống điều tiết đầu mối. bể xả. c.

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

320 751.870 493.4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307.1.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.490 645.2 2.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.940 485.4 2 2.2 1.4 4 4.3 5.810 539.0 kg/m2.990 421.230 479.2 5.2 3.410 362. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349.3 1.3 2.2 4.5 kg/m 2.1 3. môđun đàn hồi Eyc 84 .3 4. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.1 2.4 5 5. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618.190 421.1 1.100 698.1 5. môđun đàn hồi Eyc 1.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.3 3.360 426.600 362.170 506.4 3 3.5 kg/m2.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0 kg/m 2.1 4.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.760 565.290 434.

môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.371.950 10 Mặt đường bê tông xi măng.980 8.1 Mặt đường bê tông xi măng. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.410 933.1 6.388.620 đồng/m2 1. môđun đàn hồi Eyc 9.574. móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.580 827.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.346.560 9 10.1 7.670 6.310 9.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.340 8.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.3 7.2 6.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.1 Mặt đường bê tông xi măng.3 6.640 8.447.870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.190 880.420 900.1 85 .4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.2 7.4 7 7.549.473.640 953.810 847.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.1 Mặt đường bê tông xi măng.840 đồng/m2 1.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12.070 11.430 11.1 Mặt đường bê tông xi măng.443. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng.420 12.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«. 1m r·nh däc.780 11 12.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. cÇu (TCVN 4054:2005. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.609.720 đồng/m2 1. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu. 86 . thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10.580 a.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng.490. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11.406. chi phÝ chung.591. b.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.508.200 10. l¸n tr¹i. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.647.110 - 552.545. c.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

970 a. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.240 60.7 2 2.310 367.3 1.150 75.200 378.210 67. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh.680 99.4 2. 90 .790 36. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 3. TCN 68-160:1996.230 358.560 372.6 3.7 3 3. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.5 1.900 - 71.3 3.790 54.6 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.5 2.2 3.400 80.550 - 348.690 112.870 86.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1.1 2.350 351.5 3.3 2.070 40.4 3.2.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32.2 2.1 1.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B.6 2.530 45. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang. TCN68-173: 1998.270 356. b. TCN 68-178: 1999.2 1.710 105.4 1.

B-V - 115.270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6.B-R - 144.B-R - 134. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét.390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét. 91 .3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B.B-V - 155.520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7.B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96. phô kiÖn trang bÞ cho cét. phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT .3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6. TCN68-178: 1999. b. c. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.B-R - 197. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.860 a.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7.2.

897. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng. n¾p bª t«ng.660 - 623. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng.227. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. n¾p bª t«ng.080 - 878. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B.395.810 - 1. bÓ bª t«ng.540.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng.540 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. n¾p bª t«ng.120 - 1.430 - 1. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. n¾p bª t«ng.2. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.850 - 1. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng.350 - 1. n¾p bª t«ng. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng.060.070 - 2.980 - 540. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng.500 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.000. bÓ x©y g¹ch. bÓ bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng.400 - 680.4 X©y dùng tuyÕn cèng. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.430 . d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng. bÓ bª t«ng.700 - 830. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. bÓ x©y g¹ch.318.741. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.130.810 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng.057.800 - 1.971.020 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng.465. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.290 - 1. bÓ bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng.070 - 821. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.030 - 746. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng.195. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.

TCN 68-153: 1995.a. n¾p b»ng bª t«ng). TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. 93 . TCN 68-178: 1999.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng. c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.

6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.2 Tr­êng häc 2.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2. cao ®¼ng. thùc phÈm 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .2.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2. g¹ch Granit 5.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.2. C«ng tr×nh c«ng céng 2. v¨n phßng lµm viÖc 2.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic. tr­êng nghiÖp vô 2.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2. ngãi ®Êt sÐt nung 5.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. C«ng tr×nh dÖt may 4. C«ng tr×nh nhµ ë 2. tr­êng mÉu gi¸o 2.4kV 2.3 Tr­êng ®¹i häc.1 Nhµ göi trÎ.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.

khu ®« thÞ 3. C«ng tr×nh ®­êng bé 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1. C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. X©y dùng tuyÕn cèng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3. C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2.Néi dung Trang Ch­¬ng 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful