Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn
kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011
(kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§- Bxd
ngµy 9/8/2012 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi - 2012

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Số : 725/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ
phận kết cấu công trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 ủa
c Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG
Đã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp
bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh n¨m 2011

(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 9 / 8 /2012 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư XDCT và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu
công trình năm 2011)
thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t­) lµ møc chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc c«ng
suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng (gäi t¾t lµ gi¸
x©y dùng tæng hîp) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ bé
phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng.
Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng lµ phÇn cÊu thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng
®¸p øng mét môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ vÒ x©y dùng, kü thuËt.
3. SuÊt vèn ®Çu t­ lµ c«ng cô hç trî cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n,
lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng ë giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n.
Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
4. ViÖc c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­, gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬
së:
- LuËt X©y dùng n¨m 2003;
- NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
- Qui chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh trong
thiÕt kÕ;
- C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ
®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh.
5. SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT, gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh
®­îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt
c«ng nghÖ thi c«ng trung b×nh tiªn tiÕn.
2

. chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­. 3 . chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ lµ USD th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 1USD = 21.Mét sè chi phÝ kh¸c gåm: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. kinh doanh).1 Bæ sung c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh. cô thÓ: 7. gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: 6. h­íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc c«ng bè x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ dù ¸n. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng QuÝ IV n¨m 2011. . SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh to¸n ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn. 6.. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ gåm: chi phÝ båi th­êng nhµ cöa. gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. 7. chi phÝ tæ chøc båi th­êng..2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm: Gi¸ x©y dùng tæng hîp bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh.Chi phÝ båi th­êng. ®¨ng kiÓm chÊt l­îng quèc tÕ. vËt kiÕn tróc. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vÒ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. tiÕn ®é thùc hiÖn.SuÊt vèn ®Çu t­ XDCT. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. vËt liÖu phô. nh©n c«ng. hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. ®iÒu chØnh. c¸c kho¶n hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. chi phÝ thuª t­ vÊn n­íc ngoµi. t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. tÝnh chÊt nguån vèn.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t­ (dù phßng khèi l­îng ph¸t sinh vµ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸).Vèn l­u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt..1 SuÊt vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng.. Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ch­a bao gåm chi phÝ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc theo yªu cÇu riªng cña c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ nh­: . c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ båi th­êng kh¸c. ®Ó bæ sung. chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n..L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay). . m¸y thi c«ng. chi phÝ chung. chi phÝ trùc tiÕp kh¸c.000 VN§. qu¶n lý dù ¸n. . thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. qui ®æi l¹i sö dông cho phï hîp. 6...

. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh. ®èi t­îng sö dông. . . gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng bè cßn cã thuyÕt minh riªng vÒ tiªu chuÈn ¸p dông. gi¸ x©y dùng tæng hîp nµy ®­îc bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm: PhÇn 1 : SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh më réng.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn nªu trong danh môc ®­îc c«ng bè. T¹i mçi b¶ng suÊt vèn ®Çu t­.7. . 4 . qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t­ trong mét sè tr­êng hîp.Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ ®o sö dông trong danh môc ®­îc c«ng bè. chi tiÕt nh÷ng néi dung ®· tÝnh vµ ch­a ®­îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t­. c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®­îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­. gi¸ x©y dùng tæng hîp. 9. n©ng cÊp c¶i t¹o hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ.Dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cã nh÷ng néi dung chi phÝ ®­îc quy ®Þnh kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ nªu trong c«ng bè. h­íng dÉn sö dông tËp suÊt vèn ®Çu t­. ph¹m vi.MÆt b»ng chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi thêi ®iÓm c«ng bè suÊt vèn ®Çu t­ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp.§èi víi suÊt vèn ®Çu t­ viÖc ®iÒu chØnh. .Cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng.§èi víi gi¸ x©y dùng tæng hîp viÖc ®iÒu chØnh. vÝ dô nh­: . PhÇn 2 : Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh. Tr­êng hîp sö dông gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th× cÇn bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc tæng møc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®­îc tÝnh to¸n trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t­. §iÒu chØnh. Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông. 10. gi¸ x©y dùng tæng hîp. qui ®æi vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc c«ng bè theo quy ®Þnh. gi¸ x©y dùng tæng hîp. ë phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n. 8. . néi dung chi phÝ. gi¸ x©y dùng tæng hîp vÒ thêi ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: . tËp suÊt vèn ®Çu t­.

phÇn 1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch­¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

.300 7. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.620 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t­êng bao x©y g¹ch.1 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. Nguyªn t¾c chung”.930 8. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.150 10. kÕt cÊu.260 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng. sµn.710 7. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 4. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. ®iÖn.080 6. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I.760 1.350 11. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 7. III.260 1000®/m2sµn 1. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. Nguyªn t¾c chung”. t­êng bao x©y g¹ch. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.890 8. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I. sµn. kÕt cÊu t­êng g¹ch chÞu lùc.630 4.1. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 7. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. t­êng bao x©y g¹ch.010 1.920 6. sµn.180 III 1 610 560 520 910 1.540 1000®/m2sµn 8. 7 . m¸i BTCT ®æ t¹i chç a..820 9.200 11. t­êng bao x©y g¹ch. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.750 8.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c­ cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT).070 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng.110 6.460 9. II. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.

th«ng giã. hÖ thèng BMS. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 . 8 .b. b¸o ch¸y tù ®éng. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.25 .40% .25% . suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. hoàn thiÖn. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë nh­ sau: ..1.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c­ cao tÇng ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt thang m¸y.19 . c.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .1.10 . m¸y b¬m cÊp n­íc..22 ..1.21 1. . d. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. hÖ thèng kü thuËt tiªn tiÕn nh­ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.18 1.35% e..

310 7.010 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 31.980 1.980 6.790 12.740 20.430 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.130 21.590 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.120 19.570 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.800 6.790 2.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 32.850 3.530 19.600 20.triÓn l·m V 1 Th­ viÖn Nhµ th­ viÖn 9 .530 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .410 10.930 1000®/m2 sµn 11.250 6.2.590 3.150 1.270 1000®/m2 sµn 16.870 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 30.380 20.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.980 19.250 1000®/m2 sµn 14. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 26.930 9. C«ng tr×nh c«ng céng 2.380 3.720 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 30.

Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa nh­ sau: . d. f. c.).90% . phßng ®äc. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.2 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. Nguyªn t¾c chung”.a..Chi phÝ trang. triÓn l·m. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng.Tû träng chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 . qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. . c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. nhµ h¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶..Tû träng chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng.. SuÊt vèn ®Çu t­ b¶o tµng. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng v¨n hãa ch­a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. Chi phÝ trang. SuÊt vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. thiÕt bÞ phôc vô nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. triÓn l·m. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng... nhµ vÖ sinh.. qu¹t ®iÖn. phßng tr­ng bµy. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. th­ viÖn bao gåm: . nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. th­ viÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. b... thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh­: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é..10% 10 . e. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ r¹p chiÕu phim.

240 2.750 3. tr­êng mÉu gi¸o B¶ng I. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh). nhµ chÕ biÕn thøc ¨n.1 Nhµ göi trÎ.770 2.240 3... theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:2011 “Nhµ trÎ.840 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 49. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan. a. chiÕu s¸ng..840 _ 46. tr­êng mÇm non. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: kho ®Ó ®å.v.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc. khu gi¶i trÝ.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. c¸c yªu cÇu. tr­êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.040 2.2.740 3.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2. b.530 40.840 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 43.070 43.710 43.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ göi trÎ. III.760 41. tr­êng mÉu gi¸o bao gåm: . gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.. nhµ giÆt quÇn ¸o. nhµ ®Ó xe.480 43. 11 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ.360 37.730 _ 51..180 35. kü thuËt ®iÖn.3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.510 2.730 _ 53.. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. tr­êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ göi trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 54.730 1000®/hs 52.2. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. s©n v­ên. tr­êng mÉu gi¸o..v.840 Tr­êng mÉu gi¸o. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh­: trang trÝ s©n ch¬i.

. . bµn ghÕ. v. bao gåm: .. thiÕt bÞ néi thÊt: gi­êng tñ.85% : 15 . . phßng ngñ... phßng nghØ.Tû träng chi phÝ cho s©n. phßng vÖ sinh. giÆt quÇn ¸o. d.. v­ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 .Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. tr­êng mÉu gi¸o ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.v.Chi phÝ trang. v­ên vµ khu vui ch¬i.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. c. nhµ ®Ó xe.. phßng ¨n. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .5% .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . nhµ kho. qu¹t ®iÖn. phßng y tÕ. phßng giao nhËn trÎ. phßng nghØ cña gi¸o viªn. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ.S©n.10% : 10 . m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp . nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n.

4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc bao gåm: .610 2. khu ®Êt x©y dùng.. thÓ dôc thÓ thao.730 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 34. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu.990 3..Chi phÝ vÒ trang.570 3. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng häc nªu t¹i B¶ng I.730 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 36. c¸c h¹ng môc phôc vô.210 25.580 3.930 21.4 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. gi¶i trÝ. b.600 2.2 Tr­êng häc B¶ng I. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. thÓ thao. . diÖn tÝch. thùc hµnh..840 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 29.. 13 ..2. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.840 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 28. vµ quy ®Þnh trong TCVN 8793:2011 “Tr­êng tiÓu häc. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp..450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 32. yªu cÇu thiÕt kÕ. vui ch¬i.840 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 26.120 2..170 22.2.840 II Tr­êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 38.730 a..Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.050 2. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh.490 26.460 28.770 30. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCVN 8794:2011 “Tr­êng trung häc c¬ së vµ phæ th«ng.910 23.

Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . .10%. : 15 . kho cña c¸c x­ëng. c¬ khÝ. phßng truyÒn thèng.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng. phßng tiÕp kh¸ch. th­ viÖn.55%. : 15 . . §éi.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . phßng nghØ cña gi¸o viªn.c. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 . ®iÖn. v¨n phßng §oµn.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao.Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . .Tû träng chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . d.20%.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x­ëng thùc hµnh vÒ méc. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y. : 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr­êng.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. : 5%. nhµ ®Ó xe. . bao gåm: . .10%. C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®­îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng gi¸m hiÖu.

gi¶i trÝ.430 54. TCXDVN 60:2003 “tr­êng d¹y nghÒ .5 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. Nguyªn t¾c chung”.940 113.520 105. häc viÖn. cao ®¼ng cã quy m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 145. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp.230 6.450 3 800 < Quy m« ≤ 1200 häc sinh _ 63. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. vui ch¬i.460 6. 15 .5 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. nghiªn cøu vµ thùc hµnh.3 Tr­êng ®¹i häc. tr­êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh. häc viÖn.2..2.370 116.. tr­êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr­êng ®¹i häc. tr­êng nghiÖp vô B¶ng I. cao ®¼ng.220 II 1 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.190 52.290 49.. mÆt b»ng tæng thÓ.220 4 3000 < Quy m« ≤ 5000 häc sinh _ 131. tr­êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 70. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.140 6.140 7. cao ®¼ng. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.550 108.920 7.500 6. häc viÖn. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. häc viÖn.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc.580 3 2000 < Quy m« ≤ 3000 häc sinh _ 136.. trung häc chuyªn nghiÖp.580 a.680 6.450 2 500 < Quy m« ≤ 800 häc sinh _ 67.580 2 1000 < Quy m« ≤ 2000 häc sinh _ 141.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 127. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.490 120. cao ®¼ng.040 6. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr­êng ®¹i häc.

tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. bÓ b¬i.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x­ëng söa ch÷a. .50 15 . SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. s©n bãng ®¸. tr¹m biÕn thÕ.Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt.60 Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. cao ®¼ng. tr­êng nghiÖp vô ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng gi¸o viªn. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao.. nhµ hµnh chÝnh. cao ®¼ng bao gåm: . th­ viÖn.. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. chç ®Ó xe). bãng chuyÒn. . kho. khu ký tóc x¸ sinh viªn. nhµ ¨n. häc viÖn. lµm viÖc. th­ viÖn. bao gåm: . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . cao ®¼ng. cao ®¼ng. tr¹m biÕn thÕ.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®­êng. tr­êng nghiÖp vô. nhµ ®Ó xe « t«. tr¹m y tÕ.15 30 . häc viÖn. thiÕt bÞ tr¹m b¬m. phßng gi¸m hiÖu. tr¹m b¬m. gi¶ng ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. bãng ræ.10 20 . tr­êng nghiÖp vô ®­îc tÝnh cho 1 häc sinh.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao.25 5 35 . C«ng tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹i häc. y tÕ. % 16 . tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. häc viÖn.b.30 5 Tr­êng ®¹i häc. % 40 . c. . c¬ së nghiªn cøu khoa häc. häc viÖn. .Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr­êng. líp häc. d. héi tr­êng.

phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. phßng nghiÖp vô. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. ch÷a ch¸y.280 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh X©y dùng ThiÕt bÞ a. nhµ giÆt. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. phßng hµnh chÝnh. phßng vÖ sinh. 17 . gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m.750 631.690 558. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ.480 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi­êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi­êng bÖnh _ 1..2.660 676.. bè côc mÆt b»ng. b. H­íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. phßng cÊp cøu.480 582. phôc vô sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. Nguyªn t¾c chung”. chiÕu s¸ng.. x­ëng.. khoa d­îc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. c. c¸c yªu cÇu. ch÷a bÖnh. thùc nghiÖm.380 _ 1.840 586. kho. bÖnh nh©n. n­íc. th«ng giã. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phßng nghiÖp vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.. qu¶n trÞ gåm bÕp.930 _ 1.331.426.6 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. phßng cÊp cøu.570 518.6 SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi­êng bÖnh 1000®/ gi­êng 1. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nhµ ®Ó xe.380. khu vÖ sinh. .030 653.. nghØ ng¬i cña nh©n viªn. + Khèi hµnh chÝnh.810 598..3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I.236. xÐt nghiÖm. phßng nghiÖp vô. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. nhµ th­êng trùc. ®iÖn.

l­u tr÷.120 7. quÇy gi¶i kh¸t.7 bao gåm: . theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. c¸c yªu cÇu. b..290 X©y dùng ThiÕt bÞ 6. c.40% . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ®iÒu hoµ.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .Chi phÝ thiÕt bÞ gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. chç ®Ó xe.. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.100 3 Trô së c¬ quan.690 1. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 5 tÇng 1000®/m2sµn 7. qu¹t ®iÖn.. v¨n phßng lµm viÖc t¹i B¶ng I. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 8 tÇng _ 8. kü thuËt ®iÖn. l¾p ®Æt thang m¸y. phßng th«ng tin. .. khu vÖ sinh. m¸y b¬m cÊp n­íc. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. v¨n phßng lµm viÖc ≤ 15 tÇng _ 10. kho v¨n phßng phÈm.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. th­ viÖn.2.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.900 1. Nguyªn t¾c chung”. v¨n phßng lµm viÖc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc. y tÕ.….600 6.100 950 a. c¨ng tin. v¨n phßng lµm viÖc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. . kho dông cô.Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 .800 2 Trô së c¬ quan. héi tr­êng. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. d.35% 18 . c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh­: phßng lµm viÖc.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th­êng trùc.…. vÖ sinh.7 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.25% . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I. phßng kh¸ch. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. phßng häp.7 nh­ sau: . SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Trô së c¬ quan. hoàn thiÖn.

25 .10 .7 tÝnh cho c«ng tr×nh trô së c¬ quan.19 . v¨n phßng lµm viÖc ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm.1.21 1.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­.22 .18 1. . suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.1. 19 .e. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.1.

HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t­¬ng ®­¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.Tû träng chi phÝ phÇn kÕt cÊu th©n c«ng tr×nh : 30 .8 bao gåm: Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 20 . c.1. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp.8 nh­ sau: . III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. hoàn thiÖn. STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhà hçn hîp sè tÇng tõ 20 tÇng ®Õn 25 tÇng 1000®/m2sµn SuÊt vèn ®Çu t­ 11. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. SuÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh ë B¶ng I.100 1. d.18 1.310 a.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.8 ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.1. l¾p ®Æt thang m¸y. Nguyªn t¾c chung”. suÊt vèn ®Çu t­ theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®­îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. m¸y b¬m cÊp n­íc.40% . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ hçn hîp t¹i B¶ng I. kÕt cÊu.2..ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­. Nguyªn t¾c chung”. Tr­êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t­ ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: Tr­êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1.35% e. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh x©y dùng B¶ng I.25 . trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.1.500 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I.19 .Tû träng chi phÝ phÇn mãng c«ng tr×nh : 15 ..10 .8 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ hçn hîp ch­a cã x©y dùng tÇng hÇm. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.21 1. . theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.22 . hÖ thèng kü thuËt trong CT : 55 .25% . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Tû träng chi phÝ phÇn kiÕn tróc. b.

) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. ®iÖn tho¹i. nhµ bÕp.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi­êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 . tr¹m b¬m ¸p lùc. b. thÓ dôc thÓ thao.. phßng y tÕ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: . ..660 163. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. phßng tiÕp kh¸ch.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. khu thÓ thao. . phßng ®iÖn.75% 30 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. c¸c phßng phôc vô kh¸c.. l¸i xe. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.680 45. hÖ thèng cøu ho¶..65% Kh¸ch s¹n 4* 70 .590 941. phßng gi¶i trÝ. d.30% 25 . phßng ¨n.30% 20% 25 -20% 20% 15 .Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao.5% 10 .490 X©y ThiÕt bÞ dùng 110. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. x­ëng söa ch÷a.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. .55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . thang m¸y.9 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. .960 352. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.25% 25 . c. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®­îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.230 28. nhµ ®Ó xe. kho.2. tr¹m cung cÊp n­íc... .5% 15 .Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t.620 79. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. bao gåm: ..250 155.400 672.250 129. vui ch¬i gi¶i trÝ.5% 5% 21 .65% Kh¸ch s¹n 3* 60 .9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi­êng 158.. phßng trùc cña nh©n viªn.180 464.870 673. th«ng tin liªn l¹c.090 a.qu¶n trÞ Kh¸ch s¹n 1* 50 .Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.720 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 238. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.750 490. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô c«ng céng Khèi hµnh chÝnh ..

220 4. kh«ng cã kh¸n ®µi. qui m« 20. kÝch th­íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.940 2.380 1.370 6.120 90 1. qui m« 40. cÇu l«ng. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kh«ng cã kh¸n ®µi.070 9. kh«ng cã kh¸n ®µi.900 250 6 S©n quÇn vît.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn. kÝch th­íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 4.300 1.2. kÝch th­íc s©n 40x20m _ 4.160 250 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.900 3.460 7.410 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.100 1.210 360 2. ®­êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.420 1. nh¶y 3 b­íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.900 250 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th­íc 12.7 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §­êng ch¹y th¼ng.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 8.340 450 530 450 450 90 90 90 90 90 90 2 S©n nh¶y xa. kÝch th­íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.690 610 710 610 610 1.820 130 870 700 50 _ 5.080 90 1.900 3.530 360 360 4 5 _ 22 .

bãng ræ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . ph©n lo¹i c«ng tr×nh. cÇu l«ng. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn.540 330 _ 9. n­íc. kho. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. chiÕu s¸ng.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh _ 13. phßng vÖ sinh. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.630 11.410 360 14. phßng c¨ng tin.C¸c chi phÝ trang.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ. 23 . + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. phßng thay quÇn ¸o. x­ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. 3000 chç ngåi. kh¸n gi¶.5x6 m BÓ b¬i kÝch th­íc 16x8 m 1000®/m2bÓ _ 3 BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m _ IV 1 2 3 4 SuÊt vèn ®Çu t­ Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng cÊp cøu.030 7. 2000 chç ngåi.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng nghØ cña nh©n viªn. b¶o vÖ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I.650 52.140 18. cÇu l«ng. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a.850 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 10. khu vÖ sinh.450 7. kh¸n ®µi.910 870 12. 1000 chç ngåi. b. tenis. phßng huÊn luyÖn viªn.850 360 890 1000®/chç ngåi 9. cÇu l«ng.010 330 _ 225. . phßng th­êng trùc. phßng träng tµi. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh.710 9.850 148. bãng ræ.480 14. tenis.170 §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th­íc 50 x26 m BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 2 BÓ b¬i kÝch th­íc 12. phßng phô tr¸ch s©n.840 10.270 330 _ 8. ®iÖn. tenis. bãng ræ. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. phßng y tÕ.

kho dông cô vÖ sinh.Chi phÝ trang. . thiÕt bÞ phôc vô nh­ qu¹t ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. phßng b¸n vÐ. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. phßng y tÕ. 24 . m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. nhµ t¾m. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô.. bao gåm: .SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng bÓ b¬i ®­îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. c. phßng nghØ (hµnh lang). phßng vÖ sinh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®­îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh­ bãng ræ. phßng nghØ cña nh©n viªn. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. dông cô thi ®Êu. thiÕt bÞ läc n­íc. phßng b¶o vÖ. thiÕt bÞ y tÕ. c¨ng tin. quÇn vît. bãng chuyÒn. phßng nghØ. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. phßng trùc kü thuËt. phßng c¨ng tin. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). phßng vÖ sinh.). cÇu l«ng.. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. kho.

Ch­¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 25 .

phôc vô. phô trî 26 : 70 .25%.090 470 1. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. c«ng suÊt 300. c«ng suÊt 250. . cÊp ®iÖn.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng c¸c c«ng tr×nh phôc vô.410 320 930 - 2. phô trî .85%. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.1 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.000 tÊn/n¨m. : 20 .000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. d. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. c.380 a. : 30 . chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. .75%. kÐo thÐp x©y dùng. phô trî nh­ sau: . e. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. tr¹m biÕn ¸p. cÊp n­íc. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh­: ®­êng giao th«ng. m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî.1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp.15%.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. hoÆc tÊn thÐp qui ­íc.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt + Tû träng thiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé. : 80 . b.

2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW). c. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh­: nhµ tua bin. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. b.600 7.000 kW - 22.680 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. . hÖ thèng cung cÊp than. c«ng suÊt 600.000 kW 1000®/kW 23. hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc . hÖ thèng ®iÒu khiÓn. ®o l­êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.2.380 7. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: .1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. hÖ thèng th¶i tro xØ.430 a.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. tr¹m biÕn ¸p. §­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. c«ng suÊt 330.760 12. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i.. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.340 12.2 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604:1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh.. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî. hÖ thèng cÊp dÇu. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p. 27 .

). thiÕt bÞ c¬ ®iÖn . hÖ thèng chèng sÐt. c. tuyÕn n¨ng l­îng (cöa lÊy n­íc.852 11.432 9.000 ®Õn 150.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II..).Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. c«ng suÊt tõ 60. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh. . c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc sinh ho¹t. c«ng suÊt tõ 200.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh­ tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.640 10..740 8.... th¸p ®iÒu ¸p. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l­îng.3 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. ®­êng hÇm dÉn n­íc. th«ng giã.000 kW - 20.000 ®Õn 400. l¾p ®Æt.740 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn..340 14. ®­êng èng ¸p lùc.000 kW - 25. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II. c«ng suÊt tõ 500.610 11. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng. hÖ thèng chiÕu s¸ng.000 kW 1000®/kW 30. ®Ëp trµn). nhµ m¸y. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y.840 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y.000 ®Õn 700.010 X©y dùng ThiÕt bÞ a.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. 28 .3 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990. b. hÖ thèng ®iÒu hoµ.2. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. kªnh x¶..

960 5.2.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.010 8. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 29 .370 - 2.570 - 5.240 9.650 870 2.480 1.010 2.780 - a.340 - 7.220 1.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 2.730 650 1.900 1. b.200 1.050 2.810 - 4.260 6.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.660 4.640 3.750 - 3.930 - 4.490 2.000 1.180 730 1.200 1.330 440 740 1000®/ KVA 12.4 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.750 580 970 - 1.690 550 940 - 1.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.430 3.180 8. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.

chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt.- - Chi phÝ x©y dùng: + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. 30 . v. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh­ s©n. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr­êng hîp tr¹m treo).v. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. d. c. m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.

150 AC .770 278.900 1.470 a b c AC .055. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.620 1.204.120 §­êng d©y trÇn 110KV.70 AC . d©y nh«m lâi thÐp. d©y nh«m lâi thÐp. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.2.150 AC .000 1.300 187.185 AC .460 a. d©y hîp kim nh«m _ _ _ _ 1000®/km 112.423.239.930 296.320 a b c 5 AC .630 1. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: 31 .185 AC .250 219.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.560 919.040 184.550 137.95 AC . III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.030 775.5 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 §­êng d©y trÇn 6-10-22 KV.400 203. 1 m¹ch _ _ _ _ 1000®/km 215.210 233.560 242.000 120.240 §­êng d©y trÇn 110KV.930 a b 3 AAC .240 _ _ _ 1.670 341.50 AC .487. d©y nh«m lâi thÐp _ _ 1000®/km 263.50 AC .919.980 229.130 1. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.870 2.194.040.990 340.70 AAC .708.70 AC . d©y nh«m lâi thÐp 1000®/km a b c d 2 AC .570 98.580 297.35 AC .95 §­êng d©y trÇn 22 KV.95 §­êng d©y trÇn 35 KV. 2 m¹ch _ _ _ 1000®/km 890.5 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.850 211.740 1.610 252.380 1.790 a b c d 4 AC . b.

d. mãng cét. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi ®­êng d©y. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. cét bª t«ng ly t©m. xµ. 32 . c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2). c.- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. chØ dÉn ®­êng d©y. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®­êng d©y. chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh.

SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.6 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 740.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.710 657. mãng cét.6 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.4kV nªu t¹i B¶ng II. 33 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.150 620. chi phÝ thÝ nghiÖm. chØ dÉn ®­êng d©y.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.930 593. SuÊt ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV bao gåm: .050 668.4 kV B¶ng II. c. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. d. b.960 a. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.5 §­êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.2. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. cét bª t«ng ly t©m. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.470 559.4kV ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. cét bª t«ng ly t©m cao 8. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.

18 x 0.070 _ 64. STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.c¸p quang.070 TriÖu ®ång/km 92.000mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m­¬ng c¸p. hè c¸p.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè B¶ng II.7 cã quy m« ®­îc m« t¶ nh­ sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.21m x 0. èng luån c¸p. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.95m x 3. 2 m¹ch. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th­íc 1. 6 sîi c¸p. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 2 m¹ch. TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®­êng giao th«ng néi ®«.860 55. mét sè chç qua cÇu c¸p. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p. 2 m¹ch.7 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV.6m. 34 . kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®­êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa .2. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. hÇm nèi c¸p.7 ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®­êng c¸p.2m vµ chiÒu dµi 19m. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. 6 sîi c¸p.070 a. b.040 2. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0.820 63. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th­íc h×nh hép 5. C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 2 m¹ch.74m x 0. c. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE.600mm2 §­êng c¸p ®iÖn ngÇm 220kV. 6 sîi c¸p.7 ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l­íi ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.880 2.74m. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p).200mm2 2 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV ®­îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång.910 _ 73. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th­íc 3. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.830 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.

e. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. cÊp ®iÖn. b. C«ng tr×nh dÖt.390 12. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. tr¹m biÕn ¸p. .910 ThiÕt bÞ 2 X­ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 38. phôc vô.650 X©y dùng 11. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.360 11. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui ­íc.Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . phô trî : 20 .860 21. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may t¹i B¶ng II.580 23. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî..Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh.15%.060 a. 35 . may B¶ng II. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. c¸c thiÕt bÞ phô trî.060 3 X­ëng may thªu c«ng suÊt 850.85%. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: .680 18.8 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c.3. n­íc..8 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x­ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã 1 X­ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 39.000 s¶n phÈm/n¨m _ 34.

85%.15%.260 9. 36 .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 .000tÊn/n¨m - 4. d.050 ThiÕt bÞ 720 a. phô trî : 20 . n­íc gi¶i kh¸t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 lÝt s¶n phÈm qui ­íc. bia. + Tû träng chi phÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. .75%. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ­íc. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh­ sau: . . e. c¸c thiÕt bÞ phô trî.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r­îu. cÊp ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. b. thùc phÈm SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70. thùc phÈm ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng. cÊp n­íc.4.. c. tr¹m biÕn ¸p . thùc phÈm B¶ng II. + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.9 ®­îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l­¬ng thùc. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.25%. c«ng suÊt 15.250 990 2.910 3. c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. phô trî : 30 .770 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n­íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 13.110 X©y dùng 260 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. hÖ thèng kü thuËt: ®­êng giao th«ng néi bé.

550 _ 3. hÖ thèng phôc vô kü thuËt.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 70 .10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.500 1. thiÕt bÞ phôc vô. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.70% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô. c«ng suÊt tõ 1. tr¹m biÕn thÕ.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu.. thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má. c. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 .5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 3. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. phô trî : 30 .2 triÖu ®Õn 1.30% . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II.75% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.. phô trî.510 a. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. hÖ thèng kü thuËt phô trî. phô trî : 35 . vËn chuyÓn. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.500 1. b. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng PC30.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.5. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. ®­êng ra c¶ng.25% 37 .470 1..560 1.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.

l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.770 53.5. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp.11 bao gåm: .740 _ 99. g¹ch Granit ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. phô trî. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.300 56. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: 38 . c¸c thiÕt bÞ phô trî.230 _ 141. cÊp ®iÖn..5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.280 52.480 55. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. ®­êng giao th«ng. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp.560 35.740 _ 101.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 104. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. . hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. l¸t ®­îc qui ®æi.630 ®/m2 SP 148. l¸t Ceramic.710 50.Chi phÝ mua s¾m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. b. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.960 _ 134..270 75. l¸t Ceramic. tr¹m biÕn thÕ. d.240 a. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp.230 71.530 33. c. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.610 35.160 68. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n­íc Ch©u ¢u. phôc vô. g¹ch Granit B¶ng II.870 53. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. n­íc. èp l¸t Ceramic... l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.

25% : 85 .75% : 30 .90% : 15 .Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô..10% . phô trî . phô trî 39 : 70 .Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.

. hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.. phôc vô. ®­êng giao th«ng. phô trî : 30 . tr¹m biÕn thÕ.25% .. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. ngãi ®Êt sÐt nung ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. n­íc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch.90% + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.290 660 480 ®Çu t­ X©y dùng ThiÕt bÞ a. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: .310 680 490 4 Nhµ m¸y g¹ch. phô trî : 15 . b. ngãi c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.12 bao gåm: . cÊp ®iÖn.5. phô trî.450 760 530 2 Nhµ m¸y g¹ch. d.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 .3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. - Chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . ngãi ®Êt sÐt nung SuÊt vèn Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 Nhµ m¸y g¹ch. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. ngãi c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1.10% 40 . c¸c thiÕt bÞ phô trî. ngãi nung ®­îc qui ®æi.75% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.12 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.. c... SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ngãi c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1.350 690 510 3 Nhµ m¸y g¹ch.

5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
B¶ng II.13 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh
STT

Tªn c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

1

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
300.000 s¶n phÈm/n¨m

1000®/SP

590

X©y
dùng
180

ThiÕt bÞ

2

Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt
400.000 s¶n phÈm/n¨m

_

560

170

310

3

Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø
vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000
®Õn 500.000 s¶n phÈm/n¨m

_

430

90

280

330

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.13 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 60 - 65%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 40 - 35%
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô, phô trî

41

: 85 - 90%
: 15 - 10%

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng
B¶ng II. 14 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng

STT

Lo¹i c«ng tr×nh

1

Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn
thuû tinh/ngµy)
Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng
suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500
tÊn thuû tinh/ngµy)

2

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã

®/m2SP

88.650

X©y
dung
26.620

®/m2SP

88.660

24.180

ThiÕt bÞ
51.560
54.100

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm:
-

Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
hÖ thèng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng néi bé, cÊp ®iÖn, n­íc,...
Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, phôc vô, phô trî.
Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé c¸c n­íc Ch©u ¢u.

b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y
dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Chi phÝ x©y dùng:
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 65 - 70%
+ Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô, phô trî : 35 - 30%.
- Chi phÝ thiÕt bÞ:
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh
+ Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phô trî

42

: 80 - 85%.
: 20 - 15%.

5.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª t«ng
B¶ng II.15 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
vµ tr¹m trén bª t«ng
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

I

Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n
Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 30.000 m3/n¨m

1

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t­

Trong ®ã
X©y
dùng
ThiÕt bÞ

1000®/m3

3.110

1.500

1.260

2

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 50.000 m3/n¨m

_

2.950

1.430

1.180

3

Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng
suÊt 100.000 m3/n¨m

_

2.810

1.370

1.130

4

D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng
xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m

_

1.930

780

940

II

C«ng tr×nh tr¹m trén bª
t«ng
Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê

1000®/m3

387.760

68.950

280.040

1
2

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê

_

364.020

62.390

265.330

3

Tr¹m trén bª t«ng th­¬ng
phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê

_

368.280

67.040

264.360

a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, tr¹m trén bª
t«ng nªu t¹i B¶ng II.15 bao gåm:
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî;
- Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, c¸c thiÕt bÞ
phôc vô, phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo
gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.
b. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,
tr¹m trén bª t«ng ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng
tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng, tr¹m biÕn thÕ,...
c. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.
d. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau:
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh
: 70 - 75%
- Tû träng chi phÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, phô trî
: 30 - 25%
43

phô trî 44 : 70 . phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u.100 5.16 bao gåm: . phô trî : 15 . .16 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.790 15. c«ng suÊt tõ 6. d. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II.. c«ng suÊt 16.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ x©y dùng: + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 85 .460 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 9. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh­: ®­êng giao th«ng.480 2.10% .000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.90% + Tû träng chi phÝ c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/T 28. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.000 ®Õn 13. tr¹m biÕn thÕ. c. b. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t­ nh­ sau: . phôc vô.75% : 30 ..5.650 _ 8.000 tÊn/n¨m.Chi phÝ thiÕt bÞ: + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh + Tû träng chi phÝ thiÕt bÞ phôc vô.300 a. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi..25% . phô trî.

m¸i b»ng Cét bª t«ng. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp.380 2.640 1.630 7 Cét kÌo thÐp. kÌo thÐp.770 _ _ 2. m¸i t«n _ 3. bæ trô.530 1.400 4.17 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m. t­êng bao che t«n.640 1. m¸i t«n SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1. m¸i t«n _ 4.610 4 Cét kÌo thÐp.220 4.510 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. t­êng g¹ch.840 3. m¸i t«n _ 2.860 3.580 5 Cét bª t«ng.530 _ _ 1. t­êng g¹ch.140 3.870 3 Cét kÌo thÐp. cao ≤ 9 m.110 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m.6. cã cÇu trôc 5 tÊn 45 . kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 3. t­êng g¹ch. kÌo thÐp. t­êng g¹ch. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II.350 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m. t­êng g¹ch. cao ≤ 6m.580 3.610 2. m¸i t«n T­êng g¹ch.440 6 Cét kÌo bª t«ng.060 2.770 3.200 2. m¸i t«n _ 2. kh«ng cã cÇu trôc T­êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T­êng g¹ch thu håi m¸i t«n T­êng g¹ch.810 2. m¸i t«n _ 3. t­êng g¹ch. m¸i t«n _ 3. t­êng g¹ch. t­êng g¹ch.890 1. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. cao 9 m.

690 _ 7.130 _ 5.510 1. t­êng bao che b»ng t«n. m¸i ngãi _ 1. t­êng g¹ch.250 4.630 Kho l­¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch. t­êng g¹ch.950 1 2 II 1 2 3 4 5 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. kÌo thÐp.900 STT 4 Tªn c«ng tr×nh 5 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 4. t­êng g¹ch. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. m¸i t«n _ 4.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 Cét bª t«ng. sµn gç hay bª t«ng. m¸i t«n 1000®/m2XD 4. t­êng g¹ch.600 4. m¸i t«n 46 .370 2 Cét kÌo bª t«ng.610 2.450 6. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l­¬ng thùc. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.440 _ 1. kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n Cét bª t«ng.300 1000®/m2XD 7. m¸i t«n _ 4. t­êng g¹ch.170 6.580 _ 2.950 1000®/m2XD 2.690 1. kÌo thÐp.410 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 7. cao 9 m.450 6.970 4.680 4.990 6 Cét bª t«ng. t­êng g¹ch.430 4. m¸i t«n _ 4.280 3.640 3 Cét kÌo thÐp. kÌo thÐp.810 2. khung thÐp.

cÊp. 47 .500 tÊn _ 2. nhµ kho.250 1.000m3 1000®/m3 7. tho¸t n­íc. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh­: nhµ vÖ sinh.970 a. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.220 340 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l­¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l­¬ng thùc søc chøa 1.. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. trang thiÕt bÞ kü thuËt. vËn chuyÓn hµng ho¸. .000 tÊn _ 2.830 1000®/tÊn 2. lo¹i kho chøa hµng. nhµ kho th«ng dông bao gåm: .100 1. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt. s©n bèc dì hµng ho¸.870 550 4 Kho muèi søc chøa 1.870 2. bèc dì. c. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn.800 410 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20.660 2.520 2.000 3.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 9..17 ®­îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. th«ng giã. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II.460 8. th«ng khÝ.000 tÊn _ 3.310 470 3 Kho l­¬ng thùc søc chøa 10.470 5.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. b.. phßng thay quÇn ¸o.

ch­¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh giao th«ng 48 .

t¶i träng HL93.570 _ 21. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng.720 _ 34.1.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93.060 31. T.100 2 CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp th­êng mãng n«ng. t¶i träng HL93.880 19. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp L= 9m ®ång/m2 18.340 27. t¶i träng HL93.580 22. t¶i träng HL93.450 _ 26. Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.140 23. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93. T Super T bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m _ 18.120 STT 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 49 .880 _ 30. t¶i träng HL93.950 20. t¶i träng HL93.140 16. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng n«ng. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé B¶ng III.990 _ 22.190 TriÖu ®ång/m2 24.970 _ 27.580 25.720 17. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.

biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u. th× suÊt ®Çu t­ sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc t¨ng thªm 8. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m.1 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th­êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. e.20 ThiÕt bÞ a. t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v­ît qua ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé. c. tr­êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. Tr­êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. b. 50 . d.230 X©y dùng 36. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®­îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m. ®iÒu chØnh.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng « t« nªu t¹i B¶ng III. ®iÒu chØnh cho phï hîp.5%. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n.30 58. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. bæ sung cho phï hîp. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã - 40.760 - 73.

vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng s¾t cÊp II.280 314.770 2 T¶i träng T22 .26 1000®/m _ 203. biÓn ch¾n.14 CÇu t¶i träng T22 .2.350 284.14 T¶i träng T22 . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.530 331.030 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .26 1000®/m _ 117.060 189.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .14 1000®/m 237. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .. c¸c biÓn b¸o.520 108. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 281.340 229.. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.800 143. 51 .760 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.140 393.130 131. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 206.230 217. trªn cÇu.330 a.050 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989.250 249.050 303.070 299.380 186. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t nªu t¹i B¶ng III..900 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.370 361.210 288. b.290 258.670 261.26 _ 326. C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t B¶ng III.2 ®­îc tÝnh to¸n víi ®­êng s¾t cÊp II. c.

5m.4 Nền đường rộng 31m. mặt đường rộng 61.980 II 2.990 48. dải phân cách giữa rộng 1 .5m.5m.400 1.110 đồng/km 22. mặt đường rộng 22. lề rộng 2x3.1.5m. c«ng tr×nh §­êng « t« B¶ng III.5m.3.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đườ ng). dải phân cách giữa rộng 1.830 46.050 1. tiêu chuẩn nhựa 4.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường ). tiêu chuẩn nhựa 4.1 Triệu Nền đường rộng 32. lề rộng 2x3.940 55.100 40. mặt đường rộng 22.2 Nền đường rộng 32.5m. dải phân cách giữa rộng 3m. mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56.480 1.3.5m. dải phân cách giữa rộng 3m.760 52 .5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 51.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 59. lề rộng 2x3.5m.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 44. mặt đường láng nhựa.1 Đường cấp II Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 22.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x3. mặt đường rộng 22. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« TT Tên công trình I Đường cấp I Khu vực đồng bằng Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 1. dải phân cách giữa rộng 1. mặt đường láng nhựa.3 Nền rộng đường 31m. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.1 2.5m. mặt đường rộng 15m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm - 50.

mặt đường rộng 44.5m đồng nhất kết cấu áo đường).5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Khu vực trung du Nền đường rộng 22. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.mặt đường rộng 49. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.2.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 39.1 3.980 Triệu Nền đường rộng 22.2 2.390 15m.1. lề rộng 2x2 .390 38. mặt đường rộng đồng/km 15m.5m . dải phân cách giữa rộng 1 .5m.260 45.2 2. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m. mặt đường rộng 7m.3 III 3.1.2 2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. 5m.950 34. dải phân cách giữa rộng 1 .1 2. mặt đường rộng 37.TT 2.650 41.5m. lề rộng 2x3m (trong đó ề l gia cố rộng 2x2. mặt đường rộng 41.2. dải phân cách giữa rộng 1 .3 2.5m đồng nhất kết cấu áo đường).370 21.5m.1. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 53 - 23.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm Đường cấp III Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 12m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.510 Trong đó Xây Thiết dựng bị 36.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).780 15m.5m. dải phân cách giữa rộng 1.070 15m. dải phân cách giữa rộng 1 .5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22.2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 22. lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.510 15m.5m.5m.5m.720 .

mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).030 24. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 3.1 Khu vực trung du Nền đường rộng 12m .2.990 18.630 3.2 Triệu Nền đường rộng 12m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 27.3 3.240 - 22. lề rộng 2x2 .4 Nền đường rộng 12m .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 .2.410 17. mặt đường rộng 7m.4 54 . mặt đường rộng 7m.980 - 24. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.2. mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 19.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 21.2.430 22. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 12m.1.2 3.470 3. lề rộng 2x2. lề rộng 2x2 .5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m. lề rộng 2x2 .1.1.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 12m.580 - 22.240 Trong đó Xây Thiết dựng bị 19.3 Nền đường rộng 12m.5m (trong đó ềl gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường).940 3.320 20. lề rộng 2x2 .980 21. mặt đường rộng đồng/km 7m.630 3. lề rộng 2x2 .

3. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 15.1 Đường cấp IV Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 9m.2 Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m.1 4.710 . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.670 14. mặt đường rộng 6m.330 3. lề rộng 2x1. mặt đường rộng 7m.3 Nền đường rộng 9m . lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1.280 24. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 3.660 24.3.480 55 26. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 27. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm - 16.1. mặt đường rộng 6m. mặt đường rộng 28.650 3. lề rộng 2x1.1.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn - 26.2 Nền đường rộng 9m.3.070 14. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.850 4.TT Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Trong đó Xây Thiết dựng bị 3.3 3.290 IV 4.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 6m.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).5m ồđng nhất kết cấu áo đường).4 Nền đường rộng 9m.3. lề rộng 2x1m (trong đ ó lề gia cố rộng 2x0.900 đồng/km 6m.400 25. lề rộng 2x1.1 Khu vực miền núi Triệu Nền đường rộng 9m .

lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 7m.520 15. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đ á dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 7.4 4.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m. mặt đường rộng 7m.2 4.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.380 17. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.380 .3 4. mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m .TT 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).040 15.540 13.1.700 14.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). mặt đường rộng 7m.2.890 Trong đó Xây Thiết dựng bị 13. mặt đường rộng 7m.3 4.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 56 Suất vốn đầu tư 14.2.1 Đơn vị tính Tên công trình Triệu Nền đường rộng 9m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố đồng/km rộng 2x0.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).620 14.350 16.400 14.4 4. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.440 24.770 14. mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 9m. lề r ộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.3.480 13. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 4.2 4.1 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.5m.5Kg/m2 trên ớp l móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 9m.220 22. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực trung du Nền đường rộng 9m. mặt đường rộng 7m.

3 V 5.1. mặt đường rộng 5. mặt đường rộng 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.5m.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7.5m. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.310 5.2 5.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).440 - 12. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 57 Trong đó Xây Thiết dựng bị 21. mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm Nền đường rộng 7.830 21.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.620 Triệu Nền đường rộng 7.1 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư 23.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).300 .120 10.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2 5.3. mặt đường rộng 5.1 5. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực Trung du Nền đường rộng 7.5m.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m. mặt đường rộng đồng/km 5.280 - 10. mặt đường rộng 5.5m.1. mặt đường rộng 23.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.210 9.220 11. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.1. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.TT 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Đường cấp V Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 7.540 - 11.5m.3 5.510 9.710 - 10.2 4.1 5.5m.3. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).

mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.2 Nền đường rộng 6. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 58 . mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.440 - 13.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 5.200 - 5.1 Đường cấp VI Khu vực đồng bằng Nền đường rộng 6.5m.570 Trong đó Xây Thiết dựng bị 10. lề rộng 2x1 .2 Triệu Nền đường rộng 7. mặt đường rộng 3.670 - 11.1 Khu vực miền núi Nền đường rộng 6.380 - 13. mặt đường rộng 5.TT Suất vốn đầu tư 11.1 6.5m ồđng nhất kết cấu áo đường). lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1 .200 12.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường).2 Nền đường rộng 7.460 12.5m.3 Nền đường rộng 7.080 Đơn vị tính Tên công trình 5.5m.1.5m.5m.3.5m.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).2.5m.5m.5m. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mó ng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn VI 6. mặt đường rộng 3.5m.5m.230 10.250 - 5. mặt đường rộng 5. mặt đường rộng 3.2.5m ồđng nhất kết cấu áo đường).5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 6.500 5.680 5.3 5. lề rộng 2x1. mặt đường rộng đồng/km 5.1.3.5m.

880 10. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. hệ thống cống kỹ thuật. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp m óng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Trong đó Xây Thiết dựng bị 7. bổ sung cho phù hợp. lề rộng 2x1 . d. tường hộ lan.5m.610 3.010 đồng/km 3.5m. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. hệ thống chiếu sáng. lề rộng 2x1 .5m. vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. mặt đường rộng 7. hệ th ống công trình phòng hộ.5m.5m.25m.770 3. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường.730 a.25m.3. trạm dịch vụ.1 6. rãnh thoát nước dọc. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng.3 6. hang castơ). có tính chất phổ biến.2. b. trung du.5m.2 Đơn vị tính Tên công trình Suất vốn đầu tư Khu vực trung du Triệu Nền đường rộng 6.1 6. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6. mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt đường rộng 11. cống thoát nước ngang. sơn kẻ vạch đường. mặt đường rộng 8. mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền đường rộng 6m. mặt đường.410 7.240 10.830 3. biển báo. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®­êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®­êng (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng).2 6. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn Nền đường rộng 6m.TT 6. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường. c. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. giải phân cách giữa). lề rộng 2x1. điều chỉnh. gia cố mái ta luy.5m. nhà cung hạt.2 6.2. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát.3.5m. lề rộng 2x1. và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt. mặt đường rộng 11. 59 .

430 6.6 m.120 5. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng.4.830 6.480 7.580 6.790 6.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1. c«ng tr×nh §­êng s¾t B¶ng III.435m NÒn ®­êng. ray P43. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.560 6. tµ vÑt gç NÒn ®­êng. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 60 .100 6.Trung du Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.6 m.320 TriÖu ®ång/km - 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt gç SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng TriÖu ®ång/km - 6.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5.400 TriÖu ®ång/km - 7.510 - ThiÕt bÞ a. ray P43. ray P43.780 6.435m NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®­êng.200 6. ray P43. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P43.6 m.230 7.370 7. tµ vÑt gç §­êng cÊp II.020 6.6 m.4 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §­êng cÊp II. ray P50.880 7. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.590 TriÖu ®ång/km - 6.MiÒn nói Lo¹i ®­êng ray khæ 1. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ray P43.280 5. tµ vÑt gç §­êng cÊp II. ray P50. ray P43.080 7.210 6.000 TriÖu ®ång/km - 6.435m NÒn ®­êng. ray P50.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1. ray P50.650 7. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®­êng réng 5.620 7.§ång b»ng Lo¹i ®­êng ray khæ 1m NÒn ®­êng réng 5. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®­êng.6 m. ray P43.710 6.390 TriÖu ®ång/km - 6.6 m.600 7.840 6. ray P50. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. ray P50. tµ vÑt gç 1 §­êng cÊp II.

tho¸t n­íc m­a. biÓn ch¾n..HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®­êng. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t ch­a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng.. trung du. . b..®­êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.kÕ .HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®­êng. . SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®­êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. .HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.BiÓn b¸o. c.435m (gåm nÒn ®­êng vµ mÆt ®­êng). miÒn nói). 61 . qui ®Þnh.

ch­¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 62 .

b. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t B¶ng IV. kho x­ëng. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n­íc s¹ch/ngµy-®ªm. v¨n phßng. c«ng suÊt 40.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi.v.580 1.060 2 Nhµ m¸y cÊp n­íc. hÖ thèng tho¸t n­íc.. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc nªu t¹i B¶ng IV. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm. BÓ chøa n­íc s¹ch. C¸c c«ng tr×nh nh­ nhµ lµm viÖc.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n­íc mÆt. nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc. trô së ®­îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. Tæng mÆt b»ng. BÓ l¾ng vµ bÓ läc.. b¶o vÖ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tr¹m b¬m n­íc röa läc. d.1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh­ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh­ c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n­íc th«.790 4 Nhµ m¸y cÊp n­íc. . Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t­ nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ s©n.000 m3/ngµy-®ªm _ 4.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 4. c«ng suÊt 300. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n­íc. c«ng suÊt 100. ®­êng èng dÉn n­íc th«. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. HÖ thèng thu n­íc th¶i.150 1. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n­íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc bao gåm: .640 2.v. c.050 3 Nhµ m¸y cÊp n­íc.670 1. gara. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh­ x©y dùng ®­êng c«ng vô. Nhµ s¶n xuÊt. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c«ng suÊt 50.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.470 1. 63 .130 1. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.740 a. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991.610 2.410 1. nhµ th­êng trùc. n­íc kü thuËt vµ n­íc sinh ho¹t. II. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.

2.070 970 a. TCVN 3989: 1985 .350 5.620 5.®/ha 8.030 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 8. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch..800 310 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr.990 6.260 280 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 6.2 ®­îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.040 260 Tr.920 6.M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. khu ®« thÞ B¶ng IV. cÊp ®iÖn giao th«ng. tho¸t n­íc. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp..080 6.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc . khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.380 1. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.320 5.350 330 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 7. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.900 350 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 7.®/ha 7.000 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 8.670 6. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d­íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr.320 300 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 6. 64 .Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp.®/ha 9.240 6.2 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.710 1. kÕt cÊu.660 6.

tr¹m xö lý).Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. SuÊt vèn ®Çu t­ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. hÖ thèng cÊp n­íc (tuyÕn èng cÊp n­íc. 65 . hè ga. khu ®« thÞ bao gåm: . tr¹m b¬m. . sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp.b. c. khu ®« thÞ. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. ®­êng néi bé. cÊp n­íc. ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ san nÒn. d. tr¹m biÕn thÕ. . l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. tr¹m b¬m). bÓ chøa. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ hÖ thèng tho¸t n­íc (tuyÕn èng tho¸t n­íc.Trang thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. e.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. c©y xanh. tr¹m biÕn thÕ. cÊp ®iÖn. khu ®« thÞ ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . cÊp tho¸t n­íc trong nhµ. khu ®« thÞ. tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng.

SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt truyÒn dÉn vi ba gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.000 - 631.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba B¶ng IV. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ vi ba ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. TCN 68-234:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. ¸c quy cña thiÕt bÞ vi ba. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. 8E1. vµ c¸c thiÕt bÞ. 2E1. d©y ®Êt. c. SUÊT VèN §ÇU T­ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG 3.180 525.3 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba STT 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. TCN 68-177:1998. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-137-1995. 4E1.bÞ 241. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt vÞ Vi ba ®Çu cuèi. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ vi ba. phô kiÖn ®ång bé.500 - 319.590 189.740 210. 16E1.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn vi ba víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.000 - 256.690 441.840 136.080 126.710 80. b. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vi ba. TCN 68-145: 1995. − Chi phÝ cµi ®Æt . cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. TCN 68-149:1995.3. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.090 81.000 - 748.000 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi. gi¸.000 - 348. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vi ba. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.730 97. cÊu h×nh 1+0 ThiÕt bÞ Vi ba ®Çu cuèi.020 86. STM1 cÊu h×nh 1+0 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/t. 1E1.700 83. 66 . − Chi phÝ l¾p ®Æt.410 113.

2GE ThiÕt bÞ SDH REG 155 Mbit/s ThiÕt bÞ NGSDH TRM 622Mbit/s. ¸c quy cña thiÕt bÞ quang. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 2. TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ quang.100 441. 67 . − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ quang. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 155Mbit/s. 4FE.5 Gbit/s. vµ c¸c thiÕt bÞ. 4FE. TCN 68-177: 1998. 4FE.230 48.420 128. DDF.000 - 610.000 2 3 4 5 6 7 L¾p ®Æt ThiÕt bÞ a.000 - 378.5 Gbit/s. b. phô kiÖn ®ång bé.890 441.4 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ 1 ThiÕt bÞ NGSDH TRM 155Mbit/s. − Chi phÝ l¾p ®Æt.000 - 667. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. 4FE.660 420. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH ADM 622Mbit/s. 4FE.990 231.500 - 500. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y ODF.bÞ 338.690 70.600 100. d©y ®Êt.000 304.480 90. 2GE 1000®/t. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo cho 1 thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang. 4FE. ®o thö kiÒm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ quang ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. c.170 71. TCN 68178: 1999.000 - 228. − Chi phÝ cµi ®Æt.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang B¶ng IV.910 57. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. 2GE ThiÕt bÞ NGSDH TRM 2. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. TCN 68-173: 1998.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.900 252.750 336.740 147.

TCN 68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. 68 .®iÖn ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .3. − Chi phÝ cµi ®Æt.802 14.281 8. vµ c¸c thiÕt bÞ. b. TCN 68178: 1999. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.5 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. phô kiÖn ®ång bé. GE SDF 10km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.640 315 - 10.®iÖn.198 14. c. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .640 840 17. − Chi phÝ l¾p ®Æt khung gi¸ ®Êu d©y nh¶y quang (ODF).3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang B¶ng IV.5 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang . − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .®iÖn vµo hÖ thèng truy nhËp. FE-SFP 10km 1000®/thiÕt bÞ - 17.®iÖn. GE SFP 40km ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn.®iÖn: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 ThiÕt bÞ (bé) chuyÓn ®æi quang ®iÖn. − Chi phÝ ®Êu nèi sîi nh¶y quang vµo gi¸ ODF. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng thiÕt bÞ truy nhËp dÉn quang bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt sîi nh¶y quang trªn cÇu c¸p. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ chuyÓn ®æi quang .310 630 2 3 a. TCN 68-177: 1998. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995. TCN 68-173: 1998.

d©y ®Êt. b. phô kiÖn ®ång bé. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng vµ giao tiÕp thuª bao tõ MSAN ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. c. ¸c quy cña thiÕt bÞ MSAN. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ MSAN. 69 .6 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet: Trong ®ã SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 MSAN 360 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 480 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 600 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 720 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet MSAN 960 ®­êng th«ng (line tho¹i) vµ internet 1000 ®/®­êng th«ng - 971 93 735 956 80 735 - 962 85 735 - 959 83 735 - 940 67 735 2 3 4 5 a. − Chi phÝ l¾p ®Æt. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ MSAN vµ c¸c thiÕt bÞ. phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV.3.6 ®­îc tÝnh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo n¨ng lùc phôc vô cña mét hÖ thèng lµ sè ®­êng th«ng (lines) cung cÊp. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. − Chi phÝ cµi ®Æt.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ truy nhËp tho¹i vµ internet B¶ng IV.

7 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-168:1997.7 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT-IP UT: STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. − Chi phÝ cµi ®Æt.000 - 145. gi¸ vµ c¸c blog ®Êu d©y thuª bao. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT – IP tr¹m UT ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ.bÞ 160. b. anten 0. TCN 68-193:2000.84m Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/t. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT t¹i B¶ng IV.2m ThiÕt bÞ VSAT-IP UT. l¾p dÆt ®Çu nèi c¸p nguån. TCN68-149: 1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT B¶ng IV. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ VSAT vµ c¸c thiÕt bÞ. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT. phô kiÖn ®ång bé. anten 1. c.778 94.3.553 94. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ. ®Êu nèi víi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt vÞ VSAT ®Õn c¶ gi¸ phèi d©y.859 29. d©y ®Êt. − Chi phÝ l¾p ®Æt c©n chØnh anten.400 a. 70 . − Chi phÝ l¾p ®Æt.859 42. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ truyÒn dÉn VSAT gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung.

384 16. tr¹m.562 114.8 ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c TCXD vµ TCN: hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt.000 25. m¸ng c¸p. 5740:1993).707 102.386 215.5 2 2.3 2.3 1.783 2.2 4. c«ng suÊt 10KVA 25KVA 50KVA 10KVA (kh«ng cã ATS) L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 5KVA SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë R = 10 ¤M R = 2 ¤M R = 0.755 56.662 32. m¸y. TCN 68-135:2001. ATS. cÇu c¸p.642 85. hÖ thèng chiÕu s¸ng..290 53.928 7.6 L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî B¶ng IV.000 259.1 1.969 82.4 1.000 1000®/tr¹m - 25.907 86.307 137.838 71.091 101. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî ®­îc tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ tÝnh to¸n thÝch hîp lµ m2.272 80. b.3.895 41. c.1 4.5 ¤M SuÊt ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. hÖ thèng b¸o vµ chèng ch¸y (theo TCVN 5738.2 1. hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp (TCN 68-174:1998.491 4.384 1000®/m¸y - 125. chèng Èm (TCN 68-149:1998).8 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî.1 2. l¾p ®Æt.3 5 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî phßng m¸y cã diÖn tÝch 80m2 60m2 40m2 20m2 10m2 L¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn.814 3. chiÕu s¸ng. TCN 68-174:2006). hÖ thèng cung cÊp ®iÖn AC. 71 . SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî gåm: Chi phÝ mua s¾m.548 163.875 317. TCN 68-179-1999.000 94.4 3 4 4.695 16.957 37.201 21. TCN 68-162:1996.326 151. ®o kiÓm thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®ång bé gåm: hÖ thèng b¸o ch¸y vµ chèng ch¸y.309 95. chèng Èm.804 31. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã L¾p ®Æt ThiÕt bÞ 1000®/tr¹m - 201. STT 1 1. 5739.097 11.000 177.2 2.666 118. hÖ thèng cung cÊp nguån diÖn DC theo TCN 68-163: 1996 vµ yªu cÇu riªng cña thiÕt bÞ vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.…. ®iÒu hßa kh«ng khÝ. hÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn.031 68. hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî t¹i b¶ng IV.695 28.267 - a.

3.040 6.810 72 .860 II C«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 64m Tr®/hÖ 16.210 8.7 C«ng tr×nh ®µi.970 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 8 100m - 26.300 6 100m - 23.400 10.490 9 125m - 27.780 10.100 10.850 10.560 2 75m - 17.080 9.510 8.880 3 100m - 20. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng IV.940 13. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 21.610 11 100m - 23.470 10.550 10.430 10. ph¸t thanh truyÒn h×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.010 4 125m - 20.720 10.690 12 125m - 23.650 7.470 13.980 8.130 10.080 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 20.030 7.400 9.900 7 125m - 24.340 9.750 8.170 10.9 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.310 10.740 8.

cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.610 10.820 16 145m - 30. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.900 16.400 15.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.500 15 125m - 30. tr¹m thu.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 25.680 14.170 10. c¸c yªu cÇu. .390 100m - 29. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi.940 8. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. 73 . ph¸t h×nh vµ cét an ten. d.160 10. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu.820 15. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. III. b. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.130 a. c. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng IV.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu.9 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn.

750 785.390 3.210 129.015.510 78. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.750 770.570 770. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m.460 422.890 152.079. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng IV.340 172.10 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.366.540 758.280 1000®/ hÖ - 933. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m.800 1.350 52.260 604.8 C«ng tr×nh ®µi.460 1.070 541.630 1.003.670 490. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m.000 .903. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t­ 1000®/ hÖ - 521. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.120 893.700 483.290 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.040 795.830 1.410 49.210 418. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ 74 1.300 1.320 63.331.045.530 1.113. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m.760. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.490 139.850 1.094.290 1.090 300.3.

283.027. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 2 3 10 kW 20 kW II III §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ - 630.210 15.230 78.958. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 75 20.998.600 63.870 10.280 1000®/ hÖ - 935. cét anten tù ®øng thÐp trßn.820 501.117.071.700 417.590 1. ph¸t sãng trung AM 1 IV Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 602.890 631. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.939.262.410 5. cét cao 100m.010 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.476.230 16.760 C«ng tr×nh thu.560 1.790 483. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.270 855.079.290 1.670 300.560 C«ng tr×nh thu.550 1.960 124.660 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 13.660 3.390 1.481.110 1 330.510 4.066.818.540 .810 145.840 2.980.400 528.710 501.020 12. ph¸t sãng FM.802.120 783.050 878.560 2.260 1.880 3.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m.259.130 1.940 1000®/ hÖ - 1000®/ hÖ - 6.810 605. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m.425.247.931.567.780 134.450 760.930 642.320 413.670 172.029.

c¸c yªu cÇu. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. c. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng IV. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n­íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n­íc. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135:2001. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. 76 . thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. III. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. cÊp c«ng tr×nh cét anten lµ cÊp II.a. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.10 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68:170:1998. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. b. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.

b. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.11 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t­ 267.070 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 241. 77 .Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. d.020 a. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch­a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.3. c. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. c¸c yªu cÇu.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng IV.11 ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l­îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. III. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: . cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.

III theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. gi¸.000 - 373. cã 1 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-219:2004. SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS bao gåm: − Chi phÝ l¾p ®Æt khung. 78 . TCN 68-149:1995 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. − Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS vµ c¸c thiÕt bÞ. d©y ®Êt. ¸c quy cña thiÕt bÞ BTS. vµ c¸c blog ®Êu d©y DDF.bÞ 259.12 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.500 - 463.291 163. cã 3 Sector Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t­ L¾p ®Æt 1000®/t. thiÕt bÞ nguån ®iÖn DC.12 SuÊt vèn ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. l¾p ®Æt ®Êu nèi c¸p nguån. SuÊt vèn ®Çu t­ t¹i B¶ng IV. − Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS. phô kiÖn ®ång bé. cã 2 Sector L¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS B¶ng IV. SuÊt vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh cho 1 thiÕt bÞ BTS ®­îc l¾p ®Æt. − Chi phÝ cµi ®Æt.3. − Chi phÝ l¾p ®Æt.000 ThiÕt bÞ a. b.744 74. c.229 199.829 119.993 231. TCN 68-255:2006. TCN 68-193:2000. ®o thö kiÓm tra kÕt nèi hÖ thèng vµ vËn hµnh thö thiÕt bÞ.464 147. ®Êu nèi c¸c lo¹i c¸p giao tiÕp m¹ng tõ thiÕt bÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ BTS ®Õn c¸c gi¸ phèi d©y.

ch­¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t­ c«ng Tr×nh thñy lîi 79 .

b.220 1.890 3.1 SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV Loại công trình Công trình đầu mối hồ chứa nước Công trình đầu mối hồ chứa nước. Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tiêu.146.940 1000đ/ha 16. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tiêu Công trình đầu mối trạm bơm tiêu. cụ thể: 80 .620 6.1.yêu cầu thiết kế công trình đầu mối”. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm: .280 4 BxH = 3 m2 - 11.760 11.910 11. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”.140 68. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước .680 1000đ/km 1. IV.1 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới. công trình cấp III Công trình đầu mối trạm bơm tưới. công trình cấp III Công trình đầu mối hồ chứa nước.850 5.510 8.811.Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối.200 18.210 - 103.25 m2 2 BxH = 1 m2 - 4. công trình cấp IV Công trình kênh bê tông Đơn vị tính Suất vốn đầu tư Trong đó Xây dựng Thiết bị 1000đ/ha 79.890 1.580 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại bảng V.792.360 10.521.770 1. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”.120 6.280 Kênh có kích thước 1 BxH = 0.018.566.500 86.000 3 2 BxH = 2 m - 7.300 - 30.318.920 1000đ/ha 19.840 - 21.610 8.100. công trình cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm tưới Công trình đầu mối trạm bơm tưới. Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế”. tiêu với cấp công trình là cấp III. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.260 8.

81 . Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp. tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế. cống điều tiết đầu mối. đập phụ (nếu có).Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt. cụ thể: + Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí. bể hút. tràn). + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới. thủy lực đóng mở (cống lấy nước. thiết bị bảo vệ. thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở. tràn xả lũ. thiết bị quan trắc. cống lấy nước đầu mối. tiêu bao gồm: Máy bơm. tiêu bao gồm: Nhà trạm. suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh. . bể xả. nhà quản lý. chạy thử các thiết bị. d. theo dõi an toàn công trình đầu mối. thiết bị bảo vệ. + Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới. nhà quản lý. máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành. thiết bị điều khiển trạm bơm. c.+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính. động cơ.

PhÇn 2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp Bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh 82 .

ch­¬ng 1 gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng Tr×nh giao th«ng 83 .

0 kg/m 2.410 362.1 1.940 485.5 kg/m2. môđun đàn hồi Eyc 1.190 421.030 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.1 4.2 1.3 4. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 290.0 kg/m2.060 Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.810 539.990 421.2 2.1.640 Bê tông nh ựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.320 751.170 506.1 5.600 362. c«ng tr×nh §­êng bé B¶ng A.4 3 3.3 5. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140Pa đồng/m2 - 349.4 Đơn vị Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa Giá xây dựng tổng hợp đồng/m2 - 307.360 426. môđun đàn hồi Eyc 84 .100 698.550 Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 3.1 2.3 3.450 Eyc ≥ 80MPa Eyc ≥ 100MPa Eyc ≥ 120MPa Eyc ≥ 140MPa đồng/m2 - 367.230 479.760 565.2 5.2 4.490 645.4 4 4.290 434.3 1.5 kg/m 2.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé STT Tên bộ phận kết cấu I 1 Mặt đường Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.1 3.870 493.4 2 2.3 2.4 5 5. môđun đàn hồi Eyc Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 618.

560 9 10. môđun đàn hồi Eyc 9. móng cấp phối đá dăm dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 9.574.1 Mặt đường bê tông xi măng.447.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị 6 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.2 7.190 880.620 đồng/m2 1.2 6.388.1 85 . môđun đàn hồi Eyc đồng/m2 - 820.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.4 7 7.3 6.950 10 Mặt đường bê tông xi măng.580 827.410 933.870 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa đồng/m2 - 800.810 847. móng cấp phối đá dăm dày 20cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.640 8.473.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.1 Mặt đường bê tông xi măng.670 6.371.549.640 953.4 8 Eyc ≥ 130MPa Eyc ≥ 140MPa Eyc ≥ 160MPa Eyc ≥ 180MPa Giá xây dựng tổng hợp Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm.346.1 7.340 8.3 7.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.310 9. móng cấp phối đá dăm dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm đồng/m2 1.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.420 900.1 6.980 8.

420 12.720 đồng/m2 1.1 Mặt đường bê tông xi măng.200 10. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh bé phËn kÕt cÊu ®­êng bé theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 mÆt ®­êng. 86 . 1m r·nh däc.591.840 đồng/m2 1.580 a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«. Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.STT Tên bộ phận kết cấu Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 10.609.508.110 - 552.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. l¸n tr¹i. 22 TCN 272-05) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.545. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.1 Mặt đường bê tông xi măng.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1.780 11 12.070 11.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.3 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm - 1. chi phÝ chung. b.430 11. ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng. chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng.490.443. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 11. móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm 12.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.647. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp. Gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô. c.060 12 II Rãnh dọc 1 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm Rãnh bê tông xi ămng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) 2 đồng/m 968.2 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm - 1.406. cÇu (TCVN 4054:2005.

2. c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé

B¶ng A.2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé
STT

Tên bộ phận kết cấu cầu đường bộ

I

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác
40MPa

Đơn vị

Giá xây dựng tổng
hợp

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dầm I, dài
18m
20m
24m
30m
33m

đồng/dầm
-

322.361.060
356.239.520
454.585.290
584.598.250
704.416.270

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dầm T, dài
18m
21m
24m
33m

đồng/dầm
-

344.926.330
402.550.660
486.406.260
753.876.950

3
3.1
3.2
3.3

Dầm bản, dài
18m
21m
24m

đồng/dầm
-

321.767.890
382.394.020
434.550.790

-

851.310.720

4

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng
lực mác 45MPa dài 38,3m

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ®­îc tÝnh to¸n phï
hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng « t«, cÇu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) vµ c¸c
qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé bao gåm c¸c chi phÝ
cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hoµn thµnh mét cÊu kiÖn ®iÓn h×nh. C¸c chi phÝ tÝnh trong gi¸ x©y
dùng tæng hîp c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé gåm chi phÝ trùc tiÕp c«ng t¸c tháo lắp ván
khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bãi đúc
dầm, chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc,
l¸n tr¹i, ®¶m b¶o giao th«ng néi bé c«ng tr­êng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ch­a bao gåm chi phÝ
cÇu t¹m vµ ®­êng c«ng vô.
87

ch­¬ng 2
gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu
c«ng Tr×nh viÔn th«ng

88

2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
B¶ng B.1 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tên bộ phận kết cấu
TuyÕn c¸p kÐo cèng lo¹i
100X2X0,5
200X2X0,5
300X2X0,5
400X2X0,5
500X2X0,5
600X2X0,5

Đơn vị

TuyÕn c¸p treo lo¹i
20X2X0,5
30X2X0,5
50X2X0,5
100X2X0,5
200X2X0,5

Giá xây dựng tổng hợp

1000®/km
-

145.580
262.050
380.980
490.230
608.810
728.850

-

39.230
51.560
76.020
139.350
257.520

a. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.1 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn
c¸p ®ång víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phï hîp víi c¸c TCN:
TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan .
b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p ®ång bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p ®ång treo trªn ®­êng cét cã s½n.
c. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p ®ång .

89

6 1.5 3.400 80.7 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn c¸p quang treo trªn cét lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi TuyÕn c¸p quang kÐo cèng lo¹i 8 sîi 12 sîi 16 sîi 24 sîi 32 sîi 36 sîi 48 sîi Đơn vị Giá xây dựng tổng hợp 1000®/km - 32.690 112.2 1. TCN 68-178: 1999.310 367.210 67.240 60.150 75.1 3.4 1.350 351.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang B¶ng B.2 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn c¸p quang víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.2 2.270 356.230 358. §èi víi tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi tr­êng hîp mét sîi c¸p quang ch«n trong mét r·nh. TCN68-173: 1998.900 - 71.680 99.4 2.6 3.1 1.530 45.2 3.7 2 2.3 1. c¸p quang kÐo cèng trong cèng bÓ cã s½n vµ c¸p quang treo trªn ®­êng cét cã s½n.1 2.4 3. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn c¸p quang.070 40.3 2.790 36. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp.200 378. TCN 68-160:1996.7 3 3. TCN 68-254:2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 3.560 372. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-139: 1995.6 2. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.5 2.970 a.5 1. c.870 86. b.790 54.710 105. 90 .2 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn c¸p quang STT 1 1.2.550 - 348.

520 4 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 7.390 5 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 8.270 2 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 6.3 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 6.B-R - 197. TCN68-178: 1999. b.B-V - 155.B-V - 115.770 6 TuyÕn cét bª t«ng trßn lo¹i 8. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1km chiÒu dµi tuyÕn cét.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin B¶ng B.860 a. hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. phï hîp víi c¸c TCN: TC 05-04-2003-KT . 91 .B-R - 134.B-V Đơn vị 1000®/km Giá xây dựng tổng hợp 96.B-R - 144. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cét bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cét. TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan.3 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cét ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.2. c.770 3 TuyÕn cét bª t«ng vu«ng lo¹i 7. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B. phô kiÖn trang bÞ cho cét.

trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. bÓ bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 6 èng. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng.350 - 1. n¾p bª t«ng.070 - 2. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng. trªn hÌ TuyÕn: 2 èng. n¾p bª t«ng.660 - 623.700 - 830. d­íi ®­êng TuyÕn: 2 èng. n¾p bª t«ng.130. n¾p bª t«ng.971. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng.227. bÓ bª t«ng.070 - 821. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.741. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.057. trªn hÌ TuyÕn: 6 èng.080 - 878. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 12 cèng.540. n¾p bª t«ng.897. trªn hÌ TuyÕn: 3 èng.500 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. trªn hÌ TuyÕn: 1 èng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. trªn hÌ TuyÕn: 9 èng. bÓ x©y g¹ch.318. d­íi ®­êng TuyÕn: 3 èng.400 - 680.000. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch. bÓ bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.465.810 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch.020 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. n¾p bª t«ng. bÓ x©y g¹ch. bÓ x©y g¹ch.430 .980 - 540.540 - 1. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 4 èng.430 - 1. n¾p bª t«ng.195. d­íi ®­êng TuyÕn: 12 èng. bÓ x©y g¹ch.4 X©y dùng tuyÕn cèng. n¾p bª t«ng.030 - 746. bÓ bª t«ng. d­íi ®­êng TuyÕn: 9 èng.2.810 - 1.850 - 1. n¾p bª t«ng. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng. d­íi ®­êng Đơn vị 1000®/km 92 Giá xây dựng tổng hợp 596. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin B¶ng B.060. bÓ bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng. n¾p bª t«ng.430 - 1. trªn hÌ TuyÕn: 4 èng.4 Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng.120 - 1. bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên bộ phận kết cấu TuyÕn: 1 èng. trªn hÌ TuyÕn: 12 èng. n¾p bª t«ng.800 - 1. bÓ bª t«ng.395.290 - 1.

n¾p b»ng bª t«ng). TCN 68-254: 2006 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. TCN 68-178: 1999. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn cèng.4 ®­îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng tuyÕn cèng bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TCN 68-153: 1995. c.a. bÓ c¸p (bÓ bª t«ng hoÆc x©y g¹ch. phï hîp víi c¸c TCN: TCN 68-144: 1995. Gi¸ x©y dùng tæng hîp tuyÕn cèng. bÓ bao gåm chi phÝ x©y dùng tuyÕn cèng (cèng b»ng èng nhùa φ 110 nong 1 ®Çu). 93 . b. Gi¸ x©y dùng tæng hîp t¹i B¶ng B.

2 Tr­êng häc 2.4 §­êng d©y t¶i ®iÖn 2. v¨n phßng lµm viÖc 2.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.1 Nhµ göi trÎ. ngãi ®Êt sÐt nung 5.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. C«ng tr×nh chÕ biÕn l­¬ng thùc. cao ®¼ng.2. tr­êng nghiÖp vô 2.2. tr­êng mÉu gi¸o 2. C«ng tr×nh c«ng céng 2.2.Môc lôc Néi dung thuyÕt minh vµ h­íng dÉn sö dông PhÇn 1. thùc phÈm 5. g¹ch Granit 5. C«ng tr×nh n¨ng l­îng 2. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2. tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.3 Tr­êng ®¹i häc.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic.5 C«ng tr×nh nhµ hçn hîp 2.5 §­êng d©y c¸p h¹ thÕ 0. suÊt vèn ®Çu t­ XDCT Ch­¬ng 1.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.4kV 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.6 C«ng tr×nh ®­êng c¸p ngÇm 220kV 3. C«ng tr×nh nhµ ë 2. C«ng tr×nh dÖt may 4.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.2 C«ng tr×nh tr­êng häc 2.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. C«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ kho th«ng dông 94 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 40 41 42 43 44 45 .6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.7 C«ng tr×nh thÓ thao Ch­¬ng 2.

bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin 82 95 49 51 52 60 63 64 66 80 83 84 87 88 89 90 91 92 . C«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t 3. C«ng tr×nh thñy lîi 79 PhÇn 2. C«ng tr×nh ®­êng bé 2. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng 1.Néi dung Trang Ch­¬ng 3. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ch­¬ng 2. C«ng tr×nh ®­êng « t« 4. Gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh viÔn th«ng 1. khu ®« thÞ 3. gi¸ x©y dùng tæng hîp bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh Ch­¬ng 1. X©y dùng tuyÕn c¸p quang 3. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång 2. C«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2. X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin 4. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng tr×nh ®­êng s¾t 48 Ch­¬ng 4. C«ng tr×nh viÔn th«ng 62 Ch­¬ng 5. SuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. X©y dùng tuyÕn cèng. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n­íc 2.