P. 1
Một số đề thi toán vào lớp 6 LÊ QUÝ ĐÔN

Một số đề thi toán vào lớp 6 LÊ QUÝ ĐÔN

|Views: 1,513|Likes:
Được xuất bản bởitunggds

More info:

Published by: tunggds on May 17, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Toantieuhoc.

vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẦU GIẤY ĐỀ K!" #$T %&T '()*+ *,M -% ./0/1/00
T2ư3ng T%# '4 5u6 Đ7n MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gia !"# $"i %6& 'h() *#+ ,- ./
Ng0ời 1h2# 34 )5 Đi6# Ph71h
89* :.;8& <=.
>?i 0. T2@c ghi9# ;A <=
T2B l3i cCu hDi EFng cách Ghoanh t2Hn v?o chI cái <Jng t2ưKc cCu t2B l3i <Lng.
%Cu 0: Ch: )a# gi71 ;<C 1= >i9 )41h ?6 @GAi ,i6# M BNB P !C !0D) !" ,i6# 1h4h giEa
171 1Fh ;< B;CB <C@Ghi ,= >i9 )41h )a# gi71 MNP !" %
;@8H <@ I C@8. D@J.
%Cu .: Đ6 KL ,Mg )hời 1hia hN) 1h: .O ?O PO Q )hR
;@S T .O U T & <@ S T PO U TP
C@S T8O U T & D@ S T .O U T P
%Cu M : TV:g #W) )41h hai )hXa KLBNY hai )hXa KL 1Zg )[g g2' ,\i )hR )41h K] %
;@GiE gYU5 <@ G2' ,\i
C@ G2' $L D@ Gi^# #W) _a
%Cu N: HRh 1hE h`) 1= 1hi-Y >"i g2' ,\i 1hi-Y VWg@ <iN) )ag 1hi-Y >"i b" 1hi-Y VWg !" ?6
#c)@ Ghi ,= >i9 )41h hRh 1hE h`) )4h $dg !"%
;@ 8PP <@ J. C@?.P D@.HH
%Cu A: GN) eY^ 1fa 'hg' )4h % h h h i h h !" %
A.
<@ C@ D@
%Cu O: <iN) - j T 8 )hR %
A.
T Q <@ T . C@ T ? D@ T
1
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu P : QY+g ,0ờg )X ; ,N < gM# #W) ,:F !5 >L1 b" #W) ,:F SYLg >L1@ MW) g0ời ,i
)X ; ,N < VMi !Fi eYaU b- ; #2) J giờ ?& 'h()@ <iN) b` )L1 1fa g0ời ,= 3hi !5 >L1 !" ?3#kh
b" 3hi SYLg >L1 !" 6 3#kh @ ĐW >"i eY+g ,0ờg ;< !"
;@ 8Q# <@ 8Q3# C@ .&3# D@.Q3#
%Cu Q: laY 3hi $7 )2# b^i )hR 1m !Fi PH #g)@ Ghi ,= 1hi-Y >"i )2# b^i )4h $dg #g)
;@?. <@8PP C@6P D@J.
%Cu R: TX ? 1hE KL &O PO J@ lL 171 KL )n hi5 1= ? 1hE KL !`' ,0D1 !"%
;@ 8H <@8& C@PJ D@P
%Cu 0/ : GN) eY^ 1fa 'hg' )4h * .J hQ?/ % H % . !" %
;@.& <@8& C@Q D@P&

>?i 00 : *? ,i6#/
a/ T4h hah% H % - J
$/ MW) hRh )hag 1= ,7U !o $dg 86& 1#B ,7U hp 3g# ,7U !o P >#@ Chi-Y 1a:
2
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
hRh )hag $dg )VYg $Rh 1Wg 1fa hai ,7U@Hpi >i9 )41h 1fa hRh )hag ,2U
$dg $a: hi5Y q
>?i 0.: *. ,i6# /
Ghi 1: hA1 hN) $`1 Ti6Y hA1 )Yai #r $dg 8kQ )ag KL )Yai 1fa hEg g0ời 1m !Fi )V:g gia
,Rh@ ĐN 3hi 1: hA1 ĐFi hA1 )hR )Yai #r bs $dg 8kQ )ag KL )Yai 1fa hEg g0ời 2U@ Hpi
gia ,Rh 2U 1= #2U g0ời q
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
89* :: : ;A <iSm=
%Cu 0: *. ,i6#/
MW) \ )\ >n 3iN ,i )X ; boi b` )L1 PQ3#kh ,6 ,N < !(1 88 giờ@ D: )Vời #0aB ,0ờg
)Vt ,6 ,^# $^: a ):" gia: )h\g 5 #ui giờ Sc 1hv ,i ,0D1 ?Q 3#kh b" ,N < 1h`# #2) ?&
'h() K: boi >n 3iN@T4h eY+g ,0ờg ;<@
%Cu .: *? ,i6#/
Ch: hRh 1hE h`) 1hi-Y >"i a *1#/ B1hi-Y VWg $*1#/@NNY ghg' hRh 1hE h`) boi hRh
bY\g 1Fh a *1#/ )a ,0D1 hRh 1hE h`) 1= 1hY bi !" ?P 1# @NNY ghg' hRh 1hE h`) boi hRh
bY\g 1Fh $ *1#/ )a ,0D1 hRh 1hE h`) 1= 1hY bi !" .6 1#@ T4h >i9 )41h hRh 1hE h`) $a
,CY@
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
T2ư3ng t2ung hTc cU sV '4 5u6 Đ7n
ĐỀ T: MW* T"$* O – .//R1./0/ – ĐỀ :1 Th3i gian : O/ phLt
:. 89* TXY% *+:ZM :
%hTn <áp án <Lng t2ong các <áp án cho t2ưKc c[a m\i cCu hDi sau:
4
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu 0: lL )a# gi71 )V:g hRh b] KaY !"%


B C D E F G
A.10 <@ 8Q C@ Q D@ .&
%Cu .: lL )hw 6 1fa >+U % 8B ?B JB 8Q Bi@ !"%
;@ I? <@ ?8 C@ 88J D@ 6?
%Cu M: Hi9 aU #r ?& )YaiB 1: ? )Yai @Hpi KaY $a: hi5Y [# Ea )Yai #r g2' P )Yai 1: q
;@ ? [# <@ I [# C@ 6 [# D@8. [#
%Cu N :
Ch: ; T @Gi7 )Vx 1fa ; !" %

A. 8 <@ C@.I D@
%Cu A: GN) eY^ 1fa 'hg' )4h % h I h h .P !"%
A.
<@ C@ 8 D@
%Cu O : Chia H& 1h: #W) KL B)a ,0D1 KL >0 !" ?I @Th0tg 1fa 'hg' 1hia ,= !" %
;@ & <@ 8 C@ MW) gi7 )Vx 3h71 D@P8
%Cu P: TX ? 1hE KL &B 8B . @yiN) )2) 1^ 171 KL 1= ? 1hE KL@ Hpi 1= $a: hi5Y KL 1hia hN) 1h: Q@
;@ . <@P C@6 D@H
5
A
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu Q: Ch: )a# gi71 ;<C 1= >i9 )41h ?6 @ GAi MB NB P !" 171 ,i6# 1h4h giEa 1fa 171
1Fh ;<B ;CB <C@ Ghi ,= >i9 )41h )a# gi71 MNP !"%
A
B
C
M N
P
;@8H <@8. C@ J. D@I
%Cu R: lL ; 1= . 1hE KL 3hi 1hia 1h: Q )hR >0 PB3hi 1hia 1h: 88 )hR 3h\g 1m >0B= 3h\g
1hia hN) 1h: ?@L(1 ,= 1Wg ; boi )ag 171 1hE KL 1fa = )a ,0D1 %
;@ Q. <@PP C@HH D@88J
%Cu 0/: Ch: P T I @lL 1hE KL & z )` 1Zg $5 'h^i 1fa P
!" %
;@. <@P C@? D@Q
::.89* T] '^_* % Gi^i 171 $"i )`' KaY
>?i 0 %*. ,i6#/
1) T4h% 8. h 6P % *? – 8 /
6
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
2) TR# S % * h S@ / % . T 8
>?i . % *. ,i6# /@ M^h b^i )hw h2) >"i ht #^h b^i )hw . !" ?B6 #@ Tv KL ,W >"i 1fa . #^h
b^i !" P& @T4h ,W >"i #ui #^h b^i@
>?i M % * . ,i6#/@ MW) g0ời ,i hN) eY+g ,0ờg ;< )V:g 8&& 'h()@Hpi NY g0ời ,= )[g b`
)L1 )h5# .Q )hR g0ời ,= ,i hN) eY+g ,0ờg ;< )V:g $a: !{Y q
>?i N % *8BQ ,i6#/@ Ch: #W) KL 1= ? 1hE KL@T4h )ag 171 1hE KL 1fa =@T4h )ag 171 1hE KL
1fa 3N) eY^@Hpi KL $a ,CY $dg $a: hi5Y NY KL ,= b" hai )ag ,0D1 #\ )^ h0 KaY %
>?i A % *.BQ ,i6# / Ch: hRh 1hE h`) ;<CD 1= 1hY bi 8&&1# *;< | <C /@L2U ,i6# M )V5
1Fh ;< B,i6# N )V5 1Fh CD Ka: 1h: ;MND !" hRh bY\gB1m <MNC !" hRh 1hE h`) 1=
1hY bi 6&1#@
a/ TR# ,W >"i 171 1Fh 1fa hRh 1hE h`) ;<CD@
$/ T4h >i9 )41h )a# gi71 DMC@
TX(`*+ T%# 'a 5^b ĐW* ĐỀ K!" #$T MW* T"$* 'c8 O
%&^ +:&d e *f: ; *gm hTc .//P 1.//Q =
* Thời gian 45 phút )
7
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu 0. T4h hD' !} %
a/ .?PJ – *8?PJ – QJI/
$/ 8B.? @ H. h8.B? @?B8 – 8B.? @ 8?
%Cu .@TR# S $iN)@
a) S - % 8 T &B8.Q
b) * 8 - - S / % * - 8 - / h T 8
%Cu M .TR# )2) 1^ 171 KL 1= $a 1hE KL $iN) Vdg KL ,= 1hia hN) 1h: IB1hE KL h"g ,t bx $dg
PB1hE KL h"g 1h~1 $dg 1hE KL h"g )V[#@
%Cu N. Ch: )a# gi71 ;<C 1= M !" )VYg ,i6# 1fa <CB N !" )VYg ,i6# ;C@ Hai ,:F ;M b"
<N 1•) haY )Fi &@<iN) Vdg <O T <N@T4h >i9 )41h )a# gi71 ;<C $iN) >i9 )41h )a# gi71
MON !" .&
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
TX(`*+ T%# 'a 5^b ĐW* ĐỀ K!" #$T MW* T"$* 'c8 O ;Đh chin=
%9^ +:9d e *f: (Thời gian 45 phút)
%Cu 0.T4h hD' !}%
a/ *8IIJh8IIH j8III/ % *8III j.&&& -.&&8/
b)


9
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu ..TR# KL 1= hai 1hE KL $iN) T .8
%Cu M@ TV:g 8 $Yai Sc# SiN1 $F ; ,N# ,0D1 .Q 1: )h( gM# g2YB ha b" 1hi# 1\g )ha#
gia@Tag 1Wg KL 1h{ g2YB ha b" 1hi# 1\g !" J& 1h{@ < iN) KL ha g2' P !C KL g2Y@ T4h KL
1: #ui !:Fi @
%Cu N@Ch: )a# gi71 ;<C 1= >i9 )41h .8JBQ @ TV5 1Fh ;< !2U ,i6# DB )V5 1Fh <C !2U
,i6# €B $iN) ;D T H1#B <€ T <C b" >i9 )41h )a# gi71 <D€ !" 8PBQQ @T4h ,W >"i ;<
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
TX(`*+ T%# 'a 5^b ĐW* ĐỀ K!" #$T MW* T"$* 'c8 O
%9^ +:&d e *f: ; *gm hTc .//O1.//P=
*Thời gia 6& 'h()/
>?i 0.TR# S $iN)
a/ *S – .8@8?/ % 88T?&
$/ *6.J -8?H / % *S % ./ T86?
>?i ..C71 1hE KL 3h71 & ,0D1 biN) !C !0D) h0 KaY%
I H J 6 Q P ? . 8
H+U ,i- )h5# 171 >2Y hO - b": hEg 3h:^g )VLg ": ,= ,6 ,0D1 3N) eY^ 1fa 'hg' )4h !"
8&& *3h\g 1C gi^i )h41h 171h ,i-/
>?i M.hi9 aU )Yai #r $dg P !C )Yai 1:@ l7Y [# )V0o1 )Yai #r $dg J !C )Yai 1:@T4h
)Yai #rB )Yai 1: hi9 aU@
>?i N.
a/ Ch: ; !" KL )n hi5@ H+U K: K7h ;@.&&8 b" ;@.&&.
b) TR# KL )n hi5 aB $ $i5) 1Zg 1hia hN) 1h: .B ? b" Q
>?i A@ ;
Ch: hRh b] $iN) %
<D T D€ T€C
;I T IDO ;G T G€ I G
11
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
Di9 )41h )a# gi71 ;IG !" .&
T4h >i9 )41h )a# gi71 ;<C < C
D €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ĐỀ K!" #$T %&T '()*+ 'c8 O *,M -% .//Q1.//R
89* T] '^_* ;<h 0=
12
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
>?i 0: T4h hah *. ,i6# /
a)
$/ 8JBJQ h 86B.Q h 8PBJQ h8?B.Q hi hPB.Q h .BJQ h8B.Q
>?i .: *. ,i6#/MW) b0ờ 1{U [ eY^ 1= KL h"g 1{U $dg KL 1{U z #ui h"g@C= g0ời g•#
b0ờ 1{U b" 0o1 )4h KL 1{U )V:g b0ờ !" KL 1= $a 1hE KL 1= h"g ,t bx !" J@Hpi g0ời ,=
0o1 )4h KL 1{U ,(g haU Kaiq
>?i M:; . ,i6# / TR# hai KL $iN) )h0tg giEa 1h(g !" .BQ b" NY $o) KL !o ,i 6 ,t bx ,Mg
)hời )h5# b": KL $g 8. ,t bx )hi )h0tg giEa hai KL #oi !" 8@
>?i N: ;. <iSm =. TR# gi7 )Vx 1fa S )V:g #ui $i6Y )hw1 KaY%
a/ * S h &BI / @ * 8- &BP / T .P8.
$/ *6.J -8?H / % * S % . / T 86?
>?i A: ;. <iSm=
Ch: hRh b] $5 @<iN) ; !" ,i6# 1h4h giEa <M B< !" ,i6# 1h4h giEa CNB C !" ,i6# 1h4h
giEa P; B>i9 )41h )a# gi71 ;<C !" IJ @T4h >i9 )41h )a# gi71 MNP
M

;
<
C
P N
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
13
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ĐỀ K:jM TXk 'c8 O *,M -% .//Q1.//R ;8hln tm lunn = ;Đh .=
>?i 0 % T4h hD' !}
a/ ?IBQ6 h PIB6. hQIB?H h6IBPP
b) * ?& % J h &BQ S ? 8BQ / S * P - / % *8BPQ S 8& /
>?i . % TR# S $iN) %
a)
h % S T 8
$/ 86Q – *?Q % S h ?/@8Q T8Q
>?i M % TYai ah hi9 aU !" P& )Yai @N[# #" )Yai ah $dg )Yai c# hi9 aU )hR )Yai c# $dg
8k? )Yai ah@T4h )Yai ah hi9 aU@
>?i N % NNY 1hia !o' Q; )h"h 171 )aB #ui )a 1= I $F hA1 Kih )hR )hXa ? $FB NY #ui )a 1= 8&
$F hA1 Kih )hR )hiNY . $F@Hpi KL hA1 Kih !o' Q; !" $a: hi5Yq
>?i A % Ch: )a# gi71 ;<C 1= >i9 )41h $dg P.& @ Đi6# N !" ,i6# 1h4h giEa 1Fh ;C@
TV5 1Fh ;< !2U ,i6# P Ka: 1h: ;P T ?P<@Đ0ờg )h•g <N b" CP 1•) haY )Fi ,i6# G@ T4h
>i9 )41h )a# gi71 <GC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
15
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
ĐỀ W* MW* T"$* ;M/ phLt= ;Đh N=
%Cu 0 % MW) Sc \ )\ ,i )X ; ,N < hN) . giờB )X < ,N ; hN) ? giờ@ y` )L1 !(1 ,i ht b` )L1
!(1 b- 8Q 3#kh@ QY+g ,0ờg ;< !"%
;@6Q3# <@I&3# C@ H&3# D@ PQ3#
%Cu .:Tag 1fa H& KL )n hi5 1h‚ 3h71 & ,CY )i5 )VX ,i )ag KL H& KL )n hi5 !ƒ ,CY )i5 !"%
;@P& <@ .& C@ 6& D@ H&
%Cu M: N[# )hD #aU 1= )h6 #aU [# 1hiN1 7: >"i )V:g Q g"U@NNY g0ời 1hf )i9# #aU #YL
#aU Q& 1hiN1 7: >"i )V:g Q& g"U b" [g KY2) #aU 1fa #ui g0ời ,-Y h0 haY )hR g0ời 1hf
)i9# #aU 1C 1=%
;@ 8& g0ời )hD <@8Q g0ời )hD
C@Q g0ời )hD D@ Q& g0ời )hD
%Cu N:
Ch: ; T h h i h b" < T
H+U K: K7h ; b" <
;@ C^ ? ,7' 7 )V5 ,-Y Kai <@ ;T <
C@;„ < D@ ;| <
%Cu A: ThaU SO U )V:g KL $zi 171 KL )h41h hD' ,6 KL ,= 1hia hN) 1h: .B ?B P b" Q
;@ STPO UT& <@ STPO UTH C@ STHO UTP D@ STHOUT&
%Cu O:Tag hai KL $dg PPP@ NNY !2U KL !o 1hia 1h: KL $g )hR ,0D1 )h0tg !" P b" >0 .P@ Nh0
b`U KL !o !"%
;@ ??6 <@ 88J C@ ?6& D@HP
%Cu P: C= $a: hi5Y 'h() )V:g h
;@ 8& 'h() <@ 8. 'h() C@ 86 'h() D@ 8Q 'h()
%Cu Q: Mr ht 1: .Q )Yai@ N[# [# )V0o1 ,{U )Yai #r g2' ?BQ !C )Yai 1:@ Hpi )Yai 1: hi9
aUq
;@ .Q <@ 8& C@ P& D@ 8Q
%Cu R:
Ch: – % S T 8@ Gi7 )Vx 1fa S !"%
16
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
;@ <@P C@ D@.
%Cu 0/: Mih gh… Va #W) KL@ Đc# KL ,= 1hia ? ,0D1 $a: hi5Y 1Wg boi 8 VMi h{ boi &BQ
KaY ,= )VX ,i !Fi h{ boi &BQ@ GN) eY^ 1YLi 1Zg !" 6@ Hpi Mih ,+ gh… Va KL ": q
;@ 6J <@ J8 C@8J D@ Q8
%Cu 00: TV:g #W) 1YW1 )hi #ui )h4 Kih 'h^i )V^ !ời P& 1{Y hpi@ Mui )h4 Kih )V^ !ời ,(g ,0D1
8& ,i6# 1m Kai $x )VX Q ,i6#@ <F D†g ,0D1 8JQ ,i6#@ Hpi D†g )V^ !ời ,(g #2U 1{Yq
;@ .Q <@ 8Q C@ .& D@ 8&
%Cu 0.: GN) eY^ 1fa 'hg' )4h JBQ – JBQ @ &BP h IB6 !"%
;@ & <@ 8PB8 C@ IB6 D@ 8&
%Cu 0M: H ‡ 1fa I& !" %
;@ JB. <@ &B8 C@ HB. D@ 8&
%Cu 0N: Phg' 1Wg >0oi ,{U Kai@ H+U )R# 1hE KL !o h2) 1= )h6 ,i-Y 1hvh ,6 'hg' 1Wg !"
,(g
6P8
h HQ.
IJ?
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
.PQ6

;@6 <@P C@J D@Q
%Cu 0A :
GN) eY^ 1fa 'hg' )4h *P o . = o * Q – . / !" %
;@ H <@ 8& C@ 6 D@ I
%Cu 0O: Ch: )a# gi71 ;<C 1= ,7U <C T . 1#@ Hpi 'h^i 3g: >"i <C )hc# ,:F CD $a: hi5Y
17
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
,6 ,0D1 )a# gi71 ;<D 1= >i9 )41h g2' ? !C >i9 )41h )a# gi71 ;<C@
;
< D
C
;@ CDT ?1# <@ CD T P1#
C @ CD T 6 1# D@ GN) eY^ 3h71
%Cu 0P: GN) eY^ 1fa 'hg' )4h !" %
A. 8 <@ GN) eY^ 3h71 C@ D@
%Cu 0Q: GN) eY^ 1fa 'hg' )4h % *8 - /@*8 - /@*8 - /@*8- /@@@*8- / !"%
A.
<@ C@ D@
%Cu 0R:
GN) eY^ 'hg' )4h !"%
;@8 <@88& C@86H D@QH
18
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
%Cu ./: HRh KaY 1= $a: hi5Y )a# gi71
B C
A
E F D
;@I <@Q C@8& D@P
>e: T_8:
8@Ch: >+U KL .O 8.O?&OQ6OiO ?&6O ?H& O i
a/ yiN) )iN' ? KL hFg !i- KaY KL Q6
$/ TR# KL hag‰ )hw Q& 1fa >+U KL ,=
.@Ch: >+U KL 8O 6O8QO .HOi@O8.& O8Q?O i@
a/ yiN) )iN' hai KL hFg !i- KaY KL .H
$/ TR# KL hFg )hw 8&& 1fa >+U KL ,=
?@Ch: >+U KL ?O HO8QO.PO iO8.&O 8P?Oi
a/ yiN) )iN' Q KL hFg !i- KaY KL .P
$/ TR# KL hFg )hw .&& 1fa >+U KL ,=@
P@ Ch: >+U KL 8O HO.8O P&OiO .H&O?P8Oi
TR# KL hFg )hw 8&& 1fa >+U KL ,=
Q@Ch: >+U KL .O86OP.O H&OiOQ6&O 6H.O i
a/ yiN) )iN' ? KL hFg !i- KaY KL H&
$/ TR# KL hFg )hw .& 1fa >+U KL ,=
6@Ch: >+U KL .O 8QOP&O JJOiO8.J6O 8PQJOi
a/ yiN) )iN' hai KL hFg !i- KaY KL JJ
$/ TR# KL hFg )hw 8& 1fa >+U KL ,=
J@Ch: >+U KL QO PQO88JO..8Oi
a/ yiN) )iN' ? KL hFg !i- KaY KL ..8
$/ TR# KL hFg )hw 8& 1fa >+U KL ,=
H@Ch: >+U KL .O .&O Q6O88&O iOII.O88I&O i
a/ TR# KL hFg )hw 8& 1fa >+U KL ,+ 1h:
$/ lL 8P&6 !" KL hFg )hw $a: hi5Y 1fa >+U KL ,=@
I@Ch: >+U KL 6O.PO 6&O8.&OiOJIH&OI.P&Oi
a/ TR# KL hFg )hw 8& 1fa >+U KL ,=
$/ lL 8.?P 1= 'h^i !" KL hFg 1fa >+U KL ,= 3h\gq yR Ka:q
8&@Ch: >+U KL 6O 8HO?6O6&OiO8.6&O8?H6i
a/ TR# KL hFg )hw 8&& 1fa >+U KL ,=
$/ lL 6JHI 1= )hYW1 >+U KL "U 3h\gq yR Ka:q
C& lL ??& !" KL hFg )hw $a: hi5Y 1fa >+U KL ,=
19
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
>e: T"$* pỀ ĐqM #r s*
>?i 0: TV:g hRh b] 1= $a: hi5Y )a# gi71
>?i .: TV:g hRh b] 1= $a: hi5Y hRh 1hE h`)B $a: hi5Y hRh bY\g

iiiiiii iii@
>?i M: TV:g hRh b] 1= $a: hi5Y ,:F )h•g B1= $a: hi5Y )a# gi71
>?i N: TV:g hRh b] 1= $a: hi5Y )a# gi71

tttttttt. ttttt..
20
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
K:jM TXk T"$*
:.89* TXY% *+:ZM
%Cu 0: Ch: - % S T 8
Ghi ,= gi7 )Vx 1fa S !"%
;@? <@Jk? C@?kJ D@.8kP
%Cu .: TV:g hRh b] 1= $a: hi5Y hRh 1hE h`)
%Cu M Đ6 KL 1hia hN) 1h: .O? b" Q >0 P )hR
;@S TJO U T P <@S T 6 OU T P C@S T 8B U T I D@ST PB UT I
%Cu N <iN) * S h &B8/ h *S h &B6/ h * Sh 8B8 / hih *S h &B6/ T 6?BQ
Ghi ,= gi7 )Vx 1fa S !"%
;@PB6 <@. C@H D@P
::.89* T] '^_* :
>?i 0 T4h
8.. – P. %* Q - ? /
>?i .: TR# S $iN)
* – S@ /@? T P
>?i M .MW) hRh 1hE h`) 1= 1hY bi !" 661#B 1hi-Y >"i $dg 8.&‡ 1hi-Y VWg @ T4h >i9 )41h
hRh 1hE h`)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đ6 i h+U 2 )a hD' 'h4# C)V! h P@
H+U )ha# 3h^: http://toantieuhoc.vn/ ,6 1= )h5# hi-Y ,- b" ,7' 7@
22

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->