HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Biến giả thường là các biến định tính Một biến giả

Sử dụng cho trường hợp đối tượng có hoặc không có một tính chất nào đó. Y = b1 + b2X2 +b3D Ví dụ: Giới tính: D = 1 (Nam), D = 0 (Nữ). Nhiều biến giả Sử dụng trường hợp có nhiều lựa chọn. Y = b1 + b2X2 + b3D3 + b4D4 Ví dụ: Vùng miền: D3 = 1 (Bắc), D3 = 0 (Khác), D4 = 1 (Trung), D4 = 0 (Khác) Dùng Excel để đặt các biến D3, D4 rồi copy vào SPSS, đặt các thông tin cần thiết rồi hồi quy bình thường. Sau khi có phương trình hồi quy, và kiểm định xong muốn dự báo cho vùng nào thì chỉ cần cho các giá trị D tương ứng đề có được giá trị cần thiết. Hồi quy Binary logistic Biến phụ thuộc là xác xuất xảy ra 2 lựa chọn: có hoặc không. Kết quả hồi quy: Xác suất 0: không xảy ra, 1: có xảy ra. Pi = eb1 + b2X2 + ………… + bkXk/(1 + eb1 + b2X2 + ………… + bkXk) Ln(Pi/(1-Pi)) = b1 + b2X2 + ………… + bkXk  Kiểm định hệ số hồi quy  Đánh giá độ phù hợp của mô hình Căn cứ vào giá trị -2 Log Likelihood (Tổng sai số bình phương). Nếu giá trị này càng nhỏ về 0 càng tốt.  Kiểm định các hệ số b