P. 1
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ RANG XAY TRUNG NGUYÊN

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ RANG XAY TRUNG NGUYÊN

|Views: 2,050|Likes:
Được xuất bản bởiSnow_nguyen13

More info:

Published by: Snow_nguyen13 on May 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ RANG

XAY TRUNG NGUYÊN
1.Hç và Tên(noi ó, quân 1,2,3.....)
……………………………………………….
2. Anh/ ch[ có dang sú dµng sán phâm cà phê không?
• Có
• Không
3. Ai Ià nguòi quyêt d[nh nhãn hiêu cà phê mà anh/ch[
dang sú dµng?
• Chính tôi
• Người khác trong gia đình
4. Anh/ ch[ thuòng thuóng thúc cà phê duói dang cà phê
rang xay (CPRX) hay cà phê hòa tan (CPHT)?
• CPHT
• CPRX
5. Lí do vì sao anh/ch[ chçn CPRX hay CPHT ?
………………………………………………………
6. Nhåc tói CPRX anh/ ch[ thuòng nghï dên diêu gì ?
• Hương v đ!" đ#
• CPRX $áng t%o v&i cách ri'ng ()i*tr+, +$-r+$$o....
• /i0" 12o
• Thư gi0n
• 30ng khoái, n4ng cao hi56 760 *ao đ8ng
• 9:t thời gian
• ;th+r<
7. Anh /ch[ vui Iòng xêp hang thú tµ múc dô yêu tô ánh
huóng dên quyêt d[nh Iµa chçn sp CPRX
=<3>c kh?+ , @<Thương hi56 , A</iá c0, B<C60ng cáo h:- DEn,
F<3G thíchH I……….
    
8. Anh/ch[ biêt dên Ioai CPRX nào trên th[ truòng?
• 9' Trang
• Tr6ng Ng6J'n
• Hương Ki5t
• Kinaca)+
• High*anD$
• ;th+r<
9. Nhãn hiêu CPRX nào anh/ch[ dang sú dµng hiên nay?
• 9' Trang
• Tr6ng Ng6J'n
• Hương Ki5t
• 9' Trang
;th+r<
10. Anh/ch[ vân tiêp tµc mua sán phâm này trong Iân mua
tói?

Không
;th+r<
11. Anh/ch[ thuòng mua sán phâm dó ó dâu?
3i'6 th
CLa h#ng ti5n *Mi
Ti5" t%- hóa *&n
T%- hóa gNn nh#
;th+r<
12. Bao Iâu anh/ch[ sú dµng CPRX 1 Iân
@OA *Nn Png#J
= *Nn Png#J
BOF *Nn Pt6Nn
BOF*NnPtháng
;th+r<
13. Anh/ch[ dã dùng hoåc nghe dên CPRX Trung Nguyên
chua? (Có và tù ai, tù dâu.)

Chưa
;th+r<
14. Anh/ch[ dánh giá dµa trên suy nghï cúa mình vê CPRX
Trung Nguyên dù có thê anh/ch[ chua tùng dùng:
NhQn hi56 76+n th68c
Hương v đ!" đ#
RJ tín caoO 76Sc tT
/iá c0 -h0i chUng
Ti5n *Mi
Cao c:-
Vình thường
Có nhiW6 *o%i đX chYn tZJ th+o công D[ng, $G thích
Chương trình kh6JTn "Qi h:- DEn
K5 $inh an to#n th\c -h]"
;th+r<
15. Anh/ch[ dánh giá nhu thê nào vê CPRX Trung Nguyên?
R:t
thích
Thích
v^a
-h0i
Không
thích
không
gh2t
/h2t
v^a
-h0i
R:t gh2t
ChYn
16. Vây anh/ch[ mong muôn gì vê các sán phâm CPRX Trung Nguyên?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Anh/ ch[ thuôc nhóm tuôi nào trong các nhóm tuôi sau?
• =_O@F t6`i
• @IOAF t6`i
• AIOBF t6`i
• aBF t6`i
18. Giói tính? Na" Nb Khác
19. Ngê nghiêp hiên tai cúa anh/ch[ Ià
• 3inh vi'n O HYc $inh
• Công nh4n
• Nh4n vi'n vUn -hcng
• Kd $ư
• Nghe hư6
• ;th+r<
• fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffoo;ooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
htt-<PPggg.tr6ngng6J+n.co".vnPtr6ngng6J+n.a$-h.
i4J *# trang g+1 gi&i thi56 vW c# -h' Tr6ng Ng6J'n v&i nhiW6 thông tin, hình 0nh thj v. knhPch có thX gh2 76a gi4J *át đX thư
giQn v# tì" hiX6 th'".
llChjc anhPch c6Si t6Nn v6i vmll

^^Chúc anh/chị cuối tuần vui vẻ^^ .com. Anh/chị có thể ghé qua giây lát để thư giãn và tìm hiểu thêm.26-35 tuổi 36-45 tuổi >45 tuổi 18.Học sinh Công nhân Nhân viên văn phòng Kỹ sư Nghỉ hưu Other: *************************************************************ooOoo************************************************************************ http://www. Ngề nghiệp hiện tại của anh/chị là Sinh viên .trungnguyen.aspx. hình ảnh thú vị. Đây là trang web giới thiệu về cà phê Trung Nguyên với nhiều thông tin. Giới tính? Nam Nữ Khác 19.vn/trungnguyen.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->