P. 1
Luat Si Quan Quan Doi

Luat Si Quan Quan Doi

|Views: 23|Likes:
Được xuất bản bởiHungle Le

More info:

Published by: Hungle Le on May 20, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

Quèc héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè

16/1999/QH10

níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 18 th¸ng 11 ®Õn ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999)

Quèc héi

LuËt
sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam
§Ó x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam v÷ng m¹nh, lµm nßng cèt x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i; b¶o ®¶m hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao; gãp phÇn x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ sÜ quan) lµ c¸n bé cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù, ®îc Nhµ níc phong qu©n hµm cÊp Uý, cÊp T¸, cÊp Tíng. Qu©n phôc, cÊp hiÖu, phï hiÖu cña sÜ quan do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña sÜ quan SÜ quan lµ lùc lîng nßng cèt cña qu©n ®éi vµ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi, ®¶m nhiÖm c¸c

2 chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c, b¶o ®¶m cho qu©n ®éi s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 3. L·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý sÜ quan §éi ngò sÜ quan ®Æt díi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù thèng lÜnh cña Chñ tÞch níc, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ vµ sù chØ huy, qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé trëng Bé Quèc phßng. §iÒu 4. §iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é häc vÊn, søc kháe vµ tuæi ®êi; cã nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù th× cã thÓ ®îc tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan. §iÒu 5. Nguån bæ sung sÜ quan t¹i ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc tuyÓn chän bæ sung cho ®éi ngò sÜ quan t¹i ngò: 1. H¹ sÜ quan, binh sÜ tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o sÜ quan hoÆc c¸c trêng ®¹i häc ngoµi qu©n ®éi; 2. H¹ sÜ quan, binh sÜ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chiÕn ®Êu; 3. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 4. C¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®îc ®iÒu ®éng vµo phôc vô trong qu©n ®éi ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 5. SÜ quan dù bÞ. §iÒu 6. QuyÒn, nghÜa vô quan vµ tr¸ch nhiÖm cña sÜ

1. SÜ quan cã quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; cã quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. SÜ quan ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é u ®·i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Æc thï qu©n sù.

Ng¹ch sÜ quan t¹i ngò lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng thêng trùc ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi hoÆc ®ang ®îc biÖt ph¸i. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. huÊn luyÖn ®Ó s½n sµng huy ®éng vµo phôc vô t¹i ngò. huÊn luyÖn vµ x©y dùng lùc lîng vÒ qu©n sù. trang thiÕt bÞ. huÊn luyÖn vµ t¸c chiÕn cña qu©n ®éi. 14. 7 vµ 8 §iÒu nµy. SÜ quan biÖt ph¸i lµ sÜ quan t¹i ngò ®îc cö ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. 12. . SÜ quan chÝnh trÞ lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng. qu¶n lý. sÜ quan dù bÞ h¹ng hai lµ sÜ quan thuéc ng¹ch dù bÞ. SÜ quan kü thuËt lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ kü thuËt vò khÝ. 13. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò lµ sÜ quan chuyÓn ra ngoµi qu©n ®éi. ®îc ph©n h¹ng theo h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét.3 §iÒu 7. 7. 11. 5. 8. Th¨ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t sÜ quan lªn cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n. 4. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c trong c¸c ngµnh kh«ng thuéc c¸c nhãm ngµnh sÜ quan quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy. SÜ quan chØ huy. Tíc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh huû bá qu©n hµm sÜ quan cña qu©n nh©n. dù bÞ h¹ng hai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. 6. 10. 9. SÜ quan dù bÞ h¹ng mét. tham mu lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c t¸c chiÕn. 3. 2. 6. c«ng t¸c chÝnh trÞ. Phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh trao cÊp bËc qu©n hµm cho ngêi trë thµnh sÜ quan. Gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh h¹ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i cña sÜ quan xuèng cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. SÜ quan hËu cÇn lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ vËt chÊt cho sinh ho¹t. c¸c tõ ng÷ sau ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng dù bÞ ®éng viªn ®îc ®¨ng ký.

SÜ quan chØ huy. 2. §iÒu 10. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n.4 15. Nhãm ngµnh sÜ quan SÜ quan gåm c¸c nhãm ngµnh sau ®©y: 1. . ChuyÓn ng¹ch sÜ quan lµ chuyÓn sÜ quan tõ ng¹ch sÜ quan t¹i ngò sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ hoÆc ngîc l¹i. Gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn ra khái ng¹ch sÜ quan dù bÞ. 3. §« ®èc H¶i qu©n. 3. ChuyÓn h¹ng sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn sÜ quan dù bÞ tõ h¹ng mét sang h¹ng hai. 4. 17. Thîng t¸. SÜ quan hËu cÇn. Phã §« ®èc H¶i qu©n. Trung t¸. §¹i tíng. CÊp Tíng cã bèn bËc: ThiÕu tíng. SÜ quan kü thuËt. §iÒu 9. Trung tíng. Trung uý. Thîng uý. 2. §¹i t¸. 16. §iÒu 8. HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan gåm ba cÊp. §¹i uý. CÊp Uý cã bèn bËc: ThiÕu uý. 5. Thîng tíng. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c. SÜ quan chÝnh trÞ. tham mu. Ng¹ch sÜ quan SÜ quan chia thµnh hai ng¹ch: sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ. CÊp T¸ cã bèn bËc: ThiÕu t¸. mêi hai bËc: 1.

§¹i ®éi trëng. TØnh ®éi trëng. Tiªu chuÈn chung: a) Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. HuyÖn ®éi trëng. ®îc quÇn chóng tÝn nhiÖm. TiÓu ®oµn trëng. víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. ®êng lèi. cÇn kiÖm liªm chÝnh. Tiªu chuÈn cña sÜ quan 1. t«n träng vµ ®oµn kÕt víi nh©n d©n. binh chñng.5 §iÒu 11. chñ tr¬ng cña §¶ng. L÷ ®oµn trëng. kinh tÕ. c) Cã tr×nh ®é chÝnh trÞ. chÝ c«ng v« t. Trung ®oµn trëng. nhµ trêng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c t¬ng ®¬ng víi c¸c chøc vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2.Lª nin. g¬ng mÉu chÊp hµnh ®êng lèi. x· héi. cã tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng cao. víi ®ång ®éi. ph¸p luËt vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. S ®oµn trëng. c¬ quan. chÝnh s¸ch. tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc vµ nh©n d©n. §iÒu 12. quan ®iÓm. b) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vµo nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. T lÖnh Qu©n ®oµn. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ. Chñ nhiÖm Tæng côc. ph¸p luËt cña Nhµ níc. T lÖnh Qu©n khu. Tæng Tham mu trëng. khoa häc qu©n sù vµ kh¶ n¨ng vËn dông s¸ng t¹ä chñ nghÜa M¸c . hoµn hµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. C¸c chøc vô thuéc Bé ®éi Biªn phßng. x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n. Bé trëng Bé Quèc phßng. gi÷ nghiªm kû luËt qu©n ®éi. ph¸t huy d©n chñ. T lÖnh Qu©n chñng. hy sinh. Chøc vô cña sÜ quan 1. Chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan gåm cã: Trung ®éi trëng. cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn . s½n sµng chiÕn ®Êu. cã kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸. t tëng Hå ChÝ Minh.

d) Cã lý lÞch râ rµng. 45. dù bÞ h¹ng hai 55. T lÖnh Qu©n khu. §iÒu 13. dù bÞ h¹ng mét 46. dù bÞ h¹ng hai 60. Trung t¸: t¹i ngò 49. 50.6 ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao. 2. 2. 35. dù bÞ h¹ng hai 58. Thîng t¸: t¹i ngò 52. Theo chøc vô chØ huy ®¬n vÞ: Trung ®éi trëng §¹i ®éi trëng TiÓu ®oµn trëng Trung ®oµn trëng L÷ ®oµn trëng S ®oµn trëng T lÖnh Qu©n ®oµn 30. 55. Tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi tõng chøc vô cña sÜ quan do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. dù bÞ h¹ng hai 48. dù bÞ h¹ng mét 58. Tuæi phôc vô cña sÜ quan H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. T lÖnh Qu©n chñng 60. cÊp bËc qu©n hµm mµ sÜ quan ®¶m nhiÖm. H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan gi÷ chøc vô l·nh ®¹o. dù bÞ h¹ng mét 52. chuyªn m«n. dù bÞ h¹ng mét 63. ThiÕu t¸: t¹i ngò 46. 40. dù bÞ h¹ng hai 52. CÊp Tíng: t¹i ngò 60. §¹i t¸: t¹i ngò 55. dù bÞ h¹ng hai 65. Theo cÊp bËc qu©n hµm: CÊp Uý: t¹i ngò 44. dù bÞ h¹ng mét 49. tèt nghiÖp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo quy ®Þnh ®èi víi tõng chøc vô. . qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ dù bÞ ®éng viªn cã thÓ cao h¬n h¹n tuæi cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy nhng kh«ng qu¸ 5 tuæi. tuæi ®êi vµ søc khoÎ phï hîp víi chøc vô. chØ huy trong c¸c ®¬n vÞ kü thuËt. dù bÞ h¹ng mét 55. 48.

CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô cña sÜ quan 1. Ch¬ng II Qu©n hµm. TiÓu ®oµn trëng ThiÕu t¸. 2. n¨ng lùc. tæ chøc. Trung ®oµn trëng. T lÖnh Qu©n khu. T lÖnh Qu©n ®oµn ThiÕu tíng. quyÒn h¹n cña m×nh. Chñ nhiÖm Tæng côc Trung tíng. §¹i ®éi trëng §¹i uý. §iÒu 14. TØnh ®éi trëng §¹i t¸. . c¸c c¬ quan. sÜ quan lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng cã thÓ ®îc kÐo dµi ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai.7 3. ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ mäi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. søc khoÎ vµ tù nguyÖn th× cã thÓ ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét. Bé trëng Bé Quèc phßng §¹i tíng. sÜ quan cã ®ñ phÈm chÊt. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ §¹i tíng. T lÖnh Qu©n chñng Trung tíng. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Trong ph¹m vi chøc n¨ng. HuyÖn ®éi trëng Trung t¸. chøc vô sÜ quan §iÒu15. L÷ ®oµn trëng Thîng t¸. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: Trung ®éi trëng Thîng uý. Khi qu©n ®éi cã nhu cÇu. trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®îc kÐo dµi trªn h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. S ®oµn trëng. nhiÖm vô. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng ®¬ng víi chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Tæng Tham mu trëng.

Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan t¹i ngò ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý. thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. 3 n¨m. 4 n¨m.8 3. Anh hïng Lao ®éng th× ®îc phong qu©n hµm Trung uý. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò. §iÒu 16. 4 n¨m. huyÖn. H¹ sÜ quan. thÞ x·. SÜ quan ë ®¬n vÞ cã nhiÖm vô ®Æc biÖt hoÆc ë lùc lîng qu©n sù tØnh. thµnh phè thuéc tØnh träng yÕu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng th× cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cao h¬n mét bËc so víi cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc xÐt phong qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò: 1. phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc lµ Anh hïng Lùc lîng vò trang nh©n d©n. 4 n¨m. b) CÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm. c) §ñ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò ®îc quy ®Þnh nh sau: ThiÕu uý lªn Trung uý Trung uý lªn Thîng uý Thîng uý lªn §¹i uý §¹i uý lªn ThiÕu t¸ ThiÕu t¸ lªn Trung t¸ Trung t¸ lªn Thîng t¸ Thîng t¸ lªn §¹i t¸ 2 n¨m. §iÒu 17. §èi tîng ®îc phong qu©n hµm sÜ quan t¹i . 4 n¨m. binh sÜ trong thêi chiÕn. quËn. 2. c¸n bé. trêng hîp tèt nghiÖp lo¹i giái hoÆc tèt nghiÖp lo¹i kh¸ mµ ®· tham gia chiÕn ®Êu. Th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò 1. 2. SÜ quan t¹i ngò ®îc th¨ng qu©n hµm khi cã ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. 3 n¨m. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµo phôc vô t¹i ngò ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô cña sÜ quan th× ®îc phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¬ng xøng.

SÜ quan ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. nÕu tiÕn bé th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm. §iÒu 19. gi¸ng chøc. trêng hîp ®Æc biÖt míi th¨ng hoÆc gi¸ng nhiÒu bËc.9 Th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n. 3. Trong chiÕn ®Êu lËp chiÕn c«ng xuÊt s¾c hoÆc trong c«ng t¸c. sau Ýt nhÊt mét n¨m kÓ tõ ngµy bÞ gi¸ng cÊp. SÜ quan bÞ kû luËt gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm. nÕu hÕt thêi h¹n ®ã vÉn kh«ng ®îc th¨ng qu©n hµm th× th«i phôc vô t¹i ngò. §iÒu 18. thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm cã thÓ ®îc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3. §iÒu 21. SÜ quan lËp c«ng ®Æc biÖt xuÊt s¾c th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vît bËc. KÐo dµi thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan 1. 2. §iÒu 20. Hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch. c¸ch chøc hoÆc trong n¨m cuèi cña thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. Bæ nhiÖm. 2. Thêi gian sÜ quan häc tËp t¹i trêng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. nhiÖm vô mµ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô mµ sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm tõ hai bËc trë lªn. Trong thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. Th¨ng qu©n hµm sÜ quan tríc thêi h¹n SÜ quan ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm tríc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. nghiªn cøu khoa häc ®îc tÆng Hu©n ch¬ng. sÜ quan bÞ kû luËt khiÓn tr¸ch th× thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ph¶i kÐo dµi Ýt nhÊt mét n¨m. Møc th¨ng. miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan . gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan ViÖc th¨ng hoÆc gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan mçi lÇn chØ ®îc mét bËc. sÜ quan bÞ kû luËt c¶nh c¸o. Trong thêi chiÕn.

c) SÜ quan hÕt h¹n tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy mµ kh«ng ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. BiÖt ph¸i sÜ quan C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng. §iÒu 23. §iÒu 24. 2. QuyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan trong trêng hîp khÈn cÊp Trêng hîp khÈn cÊp mµ sÜ quan thuéc quyÒn kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng th× sÜ quan cã chøc vô tõ Trung ®oµn trëng trë lªn ®îc quyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan ®ã vµ chØ ®Þnh ngêi thay thÕ t¹m thêi. SÜ quan ®îc bæ nhiÖm chøc vô khi cã nhu cÇu biªn chÕ vµ ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®¶m nhiÖm. b) Thay ®æi tæ chøc. sÜ quan t¹i ngò ®îc biÖt ph¸i ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. §iÒu 25. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. chøc vô cña sÜ quan SÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n lµ cÊp trªn cña sÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. søc khoÎ cña sÜ quan. ViÖc miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan ®îc thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a) Khi thay ®æi tæ chøc mµ kh«ng cßn biªn chÕ chøc vô sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm. 3. ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay cÊp trªn trùc tiÕp. trêng hîp sÜ quan cã chøc vô cao h¬n nhng cã cÊp bËc qu©n hµm b»ng hoÆc thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan thuéc quyÒn th× sÜ quan cã chøc vô cao h¬n lµ cÊp trªn. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi sÜ quan . §iÒu 22.10 1. b) SÜ quan kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®¶m nhiÖm chøc vô hiÖn t¹i. SÜ quan cã thÓ ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc chøc vô cã quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) T¨ng cêng cho nhiÖm vô ®Æc biÖt. c) §iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc. biªn chÕ. Quan hÖ cÊp bËc.

gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan. T lÖnh Qu©n ®oµn vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ. th¨ng qu©n hµm §¹i tíng. toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. cña c¬ quan. b) Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm Chñ nhiÖm Tæng côc. b¶o vÖ tÝnh m¹ng. c) ViÖc bæ nhiÖm c¸c chøc vô thuéc ngµnh KiÓm s¸t. quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n. ThiÕu tíng. Thi hµnh ¸n trong qu©n ®éi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thîng tíng. ®iÒu ®éng. phong. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Chñ tÞch níc bæ nhiÖm Tæng tham mu trëng. tµi s¶n. hy sinh b¶o vÖ ®éc lËp. cho th«i phôc vô t¹i ngò. ThÈm quyÒn bæ nhiÖm chøc vô. §« ®èc H¶i qu©n. cÊp bËc ®ã. th¨ng qu©n hµm ®Õn chøc vô. rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é. Phã §« ®èc H¶i qu©n. giao chøc vô thÊp h¬n.11 1.tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan §iÒu 26. miÔn nhiÖm. tham gia x©y dùng ®Êt níc. 2. th¨ng qu©n hµm Trung tíng. v¨n ho¸. c¸ch chøc. b¶o vÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. häc tËp. chuyªn m«n vµ thÓ lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. n©ng l¬ng. tæ chøc. chuyÓn ng¹ch. b¶o vÖ tµi s¶n vµ lîi Ých cña Nhµ níc. phong. Ch¬ng III NghÜa vô. chñ quyÒn. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n. T lÖnh Qu©n chñng. biÖt ph¸i. cÊp bËc nµo th× cã quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. phong. qu©n sù. n¨ng lùc vÒ chÝnh trÞ. kiÕn thøc. d) Bé trëng Bé Quèc phßng bæ nhiÖm c¸c chøc vô vµ phong. NghÜa vô cña sÜ quan SÜ quan cã nghÜa vô sau ®©y: 1. T lÖnh Qu©n khu. . CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. S½n sµng chiÕn ®Êu. th¨ng c¸c cÊp bËc qu©n hµm cßn l¹i. Thêng xuyªn gi÷ g×n vµ trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. phong. gi¸ng chøc. tíc qu©n hµm. Toµ ¸n. 2. chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ ®Õn chøc vô.

phôc tïng chØ huy. t«n träng vµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. qu¶n lý. nÕu sÜ quan cã c¨n cø cho lµ mÖnh lÖnh ®ã tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ngêi ra mÖnh lÖnh. chÕ ®é. L·nh ®¹o. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. §iÒu 28. ®iÒu lÖ. ph¸p luËt cña Nhµ níc. chÝnh s¸ch. ®îc c¬ quan. b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ chÊp hµnh triÖt ®Ó ®êng lèi.12 3. vÒ viÖc chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn vµ viÖc thõa hµnh nhiÖm vô cña cÊp díi thuéc quyÒn. §iÒu 29. G¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. . tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan biÖt ph¸i SÜ quan biÖt ph¸i cã nghÜa vô. chñ tr¬ng cña §¶ng. TuyÖt ®èi phôc tïng tæ chøc. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan SÜ quan cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi sau ®©y: 1. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô trong bÊt kú hoµn c¶nh. 3. 4. tæ chøc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo chøc tr¸ch ®îc giao. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Thêng xuyªn ch¨m lo lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña bé ®éi. 2. 5. chÝnh s¸ch. ®iÒu kiÖn nµo. gi÷ bÝ mËt qu©n sù. Thùc hiÖn nghÜa vô. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng mÖnh lÖnh cña m×nh. kû luËt qu©n ®éi vµ nh÷ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé. Nh÷ng viÖc sÜ quan kh«ng ®îc lµm SÜ quan kh«ng ®îc lµm nh÷ng viÖc tr¸i víi ph¸p luËt. Khi nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi chØ huy. chÕ ®é. NghÜa vô. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi nh sÜ quan ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi. chØ huy. ®iÒu lÖnh. trong trêng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh th× b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ngêi ra mÖnh lÖnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh mÖnh lÖnh ®ã. bÝ mËt quèc gia. ®iÒu lÖ. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖnh. c«ng chøc kh«ng ®îc lµm. §iÒu 27. chñ tr¬ng cña §¶ng. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t.

phô cÊp. phô cÊp. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i. ®¨ng ký hé khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng. Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nhiÖm chøc vô th× ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo c¬ng vÞ míi. trî cÊp nh ®èi víi c¸n bé. TiÒn l¬ng. 4. NÕu gi÷ nhiÒu chøc vô trong cïng mét thêi ®iÓm th× ®îc hëng quyÒn lîi cña chøc vô cao nhÊt. §iÒu 32. §iÒu 31.13 2. §îc b¶o ®¶m nhµ ë. ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm nhng ®· cã bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc ®· cã bËc qu©n hµm §¹i t¸ 4 n¨m trë lªn mµ cha ®îc th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng th× ®îc n©ng l¬ng theo chÕ ®é tiÒn l¬ng cña sÜ quan. b¶ng l¬ng cña sÜ quan c¨n cø vµo cÊp bËc qu©n hµm vµ chøc vô ®îc quy ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt. lµm tham mu vÒ nhiÖm vô quèc phßng vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan. SÜ quan ®îc ®µo t¹o. §iÒu 30. c«ng chøc cã cïng ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ phô cÊp. 7. båi dìng t¹i c¸c trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. §µo t¹o. Khi ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 21 cña LuËt nµy th× ®îc gi÷ nguyªn quyÒn lîi cña chøc vô cò. nhiÖm vô cña qu©n ®éi. 6. nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi sÜ quan t¹i ngò SÜ quan t¹i ngò ®îc hëng tiÒn l¬ng. 2. ChÕ ®é nghØ cña sÜ quan t¹i ngò . nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh sau: 1. 2. §îc b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. Thùc hiÖn nhiÖm vô do Bé Quèc phßng giao. båi dìng ®èi víi sÜ quan 1. trî cÊp cã tÝnh chÊt ®Æc thï qu©n sù. SÜ quan ®îc hëng phô cÊp. 5. SÜ quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ch¨m lo. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh. th©m niªn tÝnh theo møc l¬ng hiÖn hëng vµ thêi gian phôc vô t¹i ngò. §ñ tiªu chuÈn. 3.

SÜ quan t¹i ngò ®îc ch¨m sãc søc khoÎ. b) HÕt tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. mäi sÜ quan ®ang nghØ ph¶i vÒ ngay ®¬n vÞ. c) Do thay ®æi tæ chøc. c«ng chøc quèc phßng Khi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. ®îc qu©n ®éi thanh to¸n viÖn phÝ . vî hoÆc chång vµ con díi 18 tuæi cña sÜ quan t¹i ngò kh«ng cã chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ th× ®îc kh¸m bÖnh. èm ®au ë xa c¸c c¬ së qu©n y hoÆc m¾c nh÷ng bÖnh mµ c¬ së qu©n y kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ th× ®îc kh¸m bÖnh. 2. biªn chÕ mµ kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. ngêi nu«i dìng hîp ph¸p cña chång vµ cña vî. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. SÜ quan t¹i ngò chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. SÜ quan t¹i ngò ®îc nghØ nh÷ng ngµy lÔ theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ nghØ theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. . §iÒu 34. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së d©n y. 2. c«ng chøc quèc phßng. mÑ. §iÒu 35. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Bè. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. Ch¨m sãc søc khoÎ sÜ ®×nh sÜ quan quan t¹i ngò vµ gia 1. nÕu sÜ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc c«ng chøc quèc phßng vµ ®îc hëng møc l¬ng kh«ng thÊp h¬n khi cßn lµ sÜ quan.14 1. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc ra lÖnh ®×nh chØ chÕ ®é nghØ cña sÜ quan. khi bÞ th¬ng. §iÒu 33. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu. d) §· qu¸ thêi h¹n kÐo dµi xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña LuËt nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th¨ng qu©n hµm. Khi cã lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé vµ trong thêi chiÕn.

qu©n ®éi kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. 2. nÕu ®ñ tiªu chuÈn vµ cha hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng 2 quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ. SÜ quan nghØ hu ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) L¬ng hu tÝnh trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 cña LuËt nµy.15 ®) Kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. Trong trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. cÊp hiÖu. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ¨n sinh sèng. §ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh b¶o hiÓm x· héi cña Nhµ níc. 2. §iÒu kiÖn nghØ hu cña sÜ quan SÜ quan ®îc nghØ hu khi: 1. d) Kh¸m bÖnh. b) ChuyÓn ngµnh. c) §îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i sÜ quan c tró hîp ph¸p ®¨ng ký hé khÈu. 2. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) NghØ hu. §iÒu 36. nÕu nam sÜ quan cã ®ñ 25 n¨m vµ n÷ sÜ quan cã ®ñ 20 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn th× ®îc nghØ hu. 3. b) Sö dông qu©n phôc. trêng hîp cha cã nhµ ë th× ®îc b¶o ®¶m nhµ ë hoÆc ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. qu©n hiÖu. SÜ quan chuyÓn ngµnh ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Nhµ níc b¶o ®¶m ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n. . nghiÖp vô cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng sÜ quan chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña tæ chøc. c«ng chøc quèc phßng hoÆc kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc. nh÷ng buæi giao lu truyÒn thèng cña qu©n ®éi. §iÒu 37. phï hiÖu trong nh÷ng ngµy lÔ vµ nh÷ng cuéc héi häp. c) Phôc viªn. Khi th«i phôc vô t¹i ngò. QuyÒn lîi cña sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp.

phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc c«ng t¸c ë ®Þa bµn. h¹ sÜ quan khi th«i phôc vô t¹i ngò vµ h¹ sÜ quan dù bÞ ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. §èi tîng ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ Nh÷ng ngêi sau ®©y ph¶i ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ: 1. SÜ quan phôc viªn ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Trî cÊp t¹o viÖc lµm vµ trî cÊp phôc viªn mét lÇn. c¸n bé lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp khi th«i phôc vô t¹i ngò cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña sÜ quan dù bÞ. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¬ së qu©n y theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. c) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. SÜ quan. ngµnh nghÒ cã tÝnh chÊt ®Æc thï th× ®îc quy ®æi thêi gian ®ã ®Ó tÝnh hëng quyÒn lîi khi th«i phôc vô t¹i ngò. b) NÕu cã ®ñ 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn. . trêng hîp møc l¬ng hiÖn hëng thÊp h¬n møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× ®îc lÊy møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh l¬ng hu. Ch¬ng IV sÜ quan dù bÞ §iÒu 38. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. khi èm ®au ®îc kh¸m bÖnh. H¹ng ng¹ch sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ gåm cã sÜ quan dù bÞ h¹ng mét vµ sÜ quan dù bÞ h¹ng hai theo h¹n tuæi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. §iÒu 39. SÜ quan cã thêi gian trùc tiÕp chiÕn ®Êu.16 b) B¶o lu møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh trong thêi gian tèi thiÓu lµ 18 th¸ng. c) Khi nghØ hu ®îc hëng phô cÊp th©m niªn tÝnh theo thêi gian phôc vô t¹i ngò vµ cÊp bËc qu©n hµm t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thùc hiÖn §iÒu nµy. 3. 2. d) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy.

Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®èi víi c¸n bé. khi cã lÖnh tæng ®éng viªn. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. SÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò th× c¨n cø vµo tiªu chuÈn. §iÒu 41. phong. b) Trong thêi chiÕn. th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ ViÖc bæ nhiÖm chøc vô.17 3. C¸n bé. rÌn luyÖn vµ møc l¬ng ®ang hëng ®Ó xÐt phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ t¬ng xøng. sÜ quan dù bÞ ®îc bæ nhiÖm chøc vô trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn vµ ®îc th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng víi chøc vô ®¶m nhiÖm. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ dµi h¬n 2 n¨m so víi thêi h¹n cña mçi cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. phong. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc quyÒn: 1. 2. c«ng chøc. kÕt qu¶ häc tËp qu©n sù vµ thµnh tÝch phôc vô quèc phßng. tiªu chuÈn chøc vô cña sÜ quan. C¸n bé. Gäi sÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Trong thêi b×nh. quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cña chøc vô ®îc bæ . c«ng chøc tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ th× c¨n cø vµo chøc vô ®îc bæ nhiÖm trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. C¨n cø vµo nhu cÇu biªn chÕ. 4. 5. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý sÜ quan dù bÞ. ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. kÕt qu¶ häc tËp. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ vµ gäi sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. thêi gian phôc vô t¹i ngò lµ 2 n¨m. 3. phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ mµ cha ®Õn møc ®éng viªn côc bé. §iÒu 40. sinh viªn vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ngoµi qu©n ®éi. 2. ®èi víi sÜ quan dù bÞ cha phôc vô t¹i ngò. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn cã chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña qu©n ®éi. ®éng viªn côc bé hoÆc khi cã nhu cÇu sÜ quan lµm nhiÖm vô chiÕn ®Êu. Bæ nhiÖm chøc vô.

2. kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn. Tham gia c¸c líp huÊn luyÖn. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai hoÆc kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn. 2. kiÓm tra s½n sµng chiÕn ®Êu ®îc hëng l¬ng. ViÖc chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ ®îc hëng c¸c chÕ ®é kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. phô cÊp. 4. §iÒu 43. §îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. ChuyÓn h¹ng. ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. trong thêi gian tËp trung huÊn luyÖn. §iÒu 44. trêng hîp qu©n ®éi cã nhu cÇu. khi hÕt thêi h¹n ®îc trë vÒ c¬ quan hoÆc ®Þa ph¬ng tríc khi nhËp ngò vµ tiÕp tôc phôc vô trong ng¹ch dù bÞ. §iÒu 42. SÜ quan dù bÞ ®îc gäi vµo phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang sÜ quan dù bÞ h¹ng hai.18 nhiÖm. ®îc kh¸m bÖnh. 2. tËp trung kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn. chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn vµ c¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng n¬i c tró hoÆc c«ng t¸c vµ ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. sÜ quan cã ®ñ tiªu chuÈn th× ®îc chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan t¹i ngò. Vµo phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 cña LuËt nµy. s½n sµng chiÕn ®Êu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. nhiÖm vô ®îc giao trong lùc lîng dù bÞ ®éng viªn. . Hoµn thµnh chøc tr¸ch. QuyÒn lîi cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã quyÒn lîi sau ®©y: 1. §¨ng ký. gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ 1. tiªu chuÈn th× gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ. cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ hiÖn t¹i vµ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®Ó xÐt th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng. trî cÊp. 3.

cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ngµnh theo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. c¬ quan ngang Bé. sö dông sÜ quan. . Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan bao gåm: 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o. ®µo t¹o. sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò vµ gia ®×nh sÜ quan. Uû ban nh©n d©n tØnh. 3. bè trÝ. 2. chÕ ®é ®èi víi ®éi ngò sÜ quan. kÕ ho¹ch x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. chÕ ®é ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. C¸c Bé. 3. tè c¸o. båi dìng. ChØ ®¹o. b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch. xö lý vi ph¹m ®èi víi sÜ quan vµ viÖc thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. Gi¸o dôc híng nghiÖp. c¸c Bé. LËp quy ho¹ch. u tiªn tiÕp nhËn. c¬ quan ngang Bé. tæ chøc viÖc thanh tra. Tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ. khen thëng. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô. t¹o nguån ®µo t¹o sÜ quan trong thanh niªn. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. kiÓm tra. c¬ quan ngang Bé. chÝnh s¸ch. 4. Bé Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i. thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé. 2. bè trÝ viÖc lµm cho sÜ quan ®· hoµn thµnh nhiÖm vô trong qu©n ®éi. §iÒu 46. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1.19 Ch¬ng V qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan §iÒu 45. §iÒu 47 Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô. cung cÊp cho qu©n ®éi nh÷ng c¸n bé phï hîp víi yªu cÇu qu©n sù. Ban hµnh vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ sÜ quan. qu¶n lý.

c«ng t¸c. qu¶n lý. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990. §¨ng ký. ph¸p luËt cña Nhµ níc th× tuú theo tÝnh chÊt. Khen thëng SÜ quan cã thµnh tÝch trong chiÕn ®Êu. sÜ quan bÞ ph¹t tï th× ®¬ng nhiªn bÞ tíc qu©n hµm khi b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 2. Ch¬ng VI khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 48. 3. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 50. phôc vô chiÕn ®Êu. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sÜ quan dù bÞ hoµn thµnh nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt nµy th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.20 2. 4. møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo §iÒu lÖnh qu¶n lý bé ®éi. t¹m gi÷. chÝnh s¸ch ®èi víi sÜ quan vµ gia ®×nh sÜ quan c tró hîp ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng. c¸ nh©n vi ph¹m LuËt nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. t¹m giam. LuËt nµy thay thÕ LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1981 vµ LuËt söa ®æi. phôc viªn. Quy ®Þnh thi hµnh LuËt . ¦u tiªn tiÕp nhËn. bè trÝ viÖc lµm ®èi víi sÜ quan chuyÓn ngµnh. SÜ quan vi ph¹m kû luËt qu©n ®éi. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2000. C¬ quan. tæ chøc. Xö lý vi ph¹m 1. SÜ quan t¹m thêi kh«ng ®îc mang qu©n hµm khi bÞ khëi tè. 3. c¬ quan. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é. xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 51.

kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X. Chñ tÞch Quèc héi N«ng §øc M¹nh .21 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->