P. 1
Luat Si Quan Quan Doi

Luat Si Quan Quan Doi

|Views: 23|Likes:
Được xuất bản bởiHungle Le

More info:

Published by: Hungle Le on May 20, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

Quèc héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè

16/1999/QH10

níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 18 th¸ng 11 ®Õn ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999)

Quèc héi

LuËt
sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam
§Ó x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam v÷ng m¹nh, lµm nßng cèt x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i; b¶o ®¶m hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao; gãp phÇn x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ sÜ quan) lµ c¸n bé cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù, ®îc Nhµ níc phong qu©n hµm cÊp Uý, cÊp T¸, cÊp Tíng. Qu©n phôc, cÊp hiÖu, phï hiÖu cña sÜ quan do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña sÜ quan SÜ quan lµ lùc lîng nßng cèt cña qu©n ®éi vµ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi, ®¶m nhiÖm c¸c

2 chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c, b¶o ®¶m cho qu©n ®éi s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 3. L·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý sÜ quan §éi ngò sÜ quan ®Æt díi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù thèng lÜnh cña Chñ tÞch níc, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ vµ sù chØ huy, qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé trëng Bé Quèc phßng. §iÒu 4. §iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é häc vÊn, søc kháe vµ tuæi ®êi; cã nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù th× cã thÓ ®îc tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan. §iÒu 5. Nguån bæ sung sÜ quan t¹i ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc tuyÓn chän bæ sung cho ®éi ngò sÜ quan t¹i ngò: 1. H¹ sÜ quan, binh sÜ tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o sÜ quan hoÆc c¸c trêng ®¹i häc ngoµi qu©n ®éi; 2. H¹ sÜ quan, binh sÜ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chiÕn ®Êu; 3. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 4. C¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®îc ®iÒu ®éng vµo phôc vô trong qu©n ®éi ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 5. SÜ quan dù bÞ. §iÒu 6. QuyÒn, nghÜa vô quan vµ tr¸ch nhiÖm cña sÜ

1. SÜ quan cã quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; cã quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. SÜ quan ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é u ®·i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Æc thï qu©n sù.

6. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. 3. SÜ quan kü thuËt lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ kü thuËt vò khÝ. tham mu lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c t¸c chiÕn. Gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh h¹ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i cña sÜ quan xuèng cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. c«ng t¸c chÝnh trÞ. Ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng dù bÞ ®éng viªn ®îc ®¨ng ký. SÜ quan dù bÞ h¹ng mét. 4. 11. 8. Ng¹ch sÜ quan t¹i ngò lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng thêng trùc ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi hoÆc ®ang ®îc biÖt ph¸i. qu¶n lý. 12. SÜ quan chØ huy. huÊn luyÖn vµ t¸c chiÕn cña qu©n ®éi. SÜ quan hËu cÇn lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ vËt chÊt cho sinh ho¹t. 14. dù bÞ h¹ng hai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. 5. 6. ®îc ph©n h¹ng theo h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét. . SÜ quan chÝnh trÞ lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng.3 §iÒu 7. huÊn luyÖn ®Ó s½n sµng huy ®éng vµo phôc vô t¹i ngò. Tíc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh huû bá qu©n hµm sÜ quan cña qu©n nh©n. 7. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c trong c¸c ngµnh kh«ng thuéc c¸c nhãm ngµnh sÜ quan quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5. 9. SÜ quan biÖt ph¸i lµ sÜ quan t¹i ngò ®îc cö ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy. 7 vµ 8 §iÒu nµy. Phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh trao cÊp bËc qu©n hµm cho ngêi trë thµnh sÜ quan. Th¨ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t sÜ quan lªn cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n. 13. sÜ quan dù bÞ h¹ng hai lµ sÜ quan thuéc ng¹ch dù bÞ. 10. c¸c tõ ng÷ sau ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. trang thiÕt bÞ. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò lµ sÜ quan chuyÓn ra ngoµi qu©n ®éi. huÊn luyÖn vµ x©y dùng lùc lîng vÒ qu©n sù.

§iÒu 9. ChuyÓn h¹ng sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn sÜ quan dù bÞ tõ h¹ng mét sang h¹ng hai. SÜ quan hËu cÇn. Trung t¸. CÊp T¸ cã bèn bËc: ThiÕu t¸. §iÒu 8. SÜ quan chØ huy. §iÒu 10. §¹i t¸. . 2. CÊp Tíng cã bèn bËc: ThiÕu tíng. 2. SÜ quan kü thuËt. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n. Nhãm ngµnh sÜ quan SÜ quan gåm c¸c nhãm ngµnh sau ®©y: 1. Trung uý. 3. mêi hai bËc: 1. Gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn ra khái ng¹ch sÜ quan dù bÞ. SÜ quan chÝnh trÞ. §« ®èc H¶i qu©n. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c. Phã §« ®èc H¶i qu©n. §¹i tíng. tham mu. Thîng t¸. Ng¹ch sÜ quan SÜ quan chia thµnh hai ng¹ch: sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ. 3. Thîng uý. ChuyÓn ng¹ch sÜ quan lµ chuyÓn sÜ quan tõ ng¹ch sÜ quan t¹i ngò sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ hoÆc ngîc l¹i. Thîng tíng. CÊp Uý cã bèn bËc: ThiÕu uý. 16. 5. §¹i uý. Trung tíng. HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan gåm ba cÊp.4 15. 4. 17.

ph¸t huy d©n chñ. s½n sµng chiÕn ®Êu. S ®oµn trëng. Trung ®oµn trëng. c) Cã tr×nh ®é chÝnh trÞ. T lÖnh Qu©n ®oµn. binh chñng. ®îc quÇn chóng tÝn nhiÖm. Chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan gåm cã: Trung ®éi trëng. x· héi. g¬ng mÉu chÊp hµnh ®êng lèi. ph¸p luËt vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. nhµ trêng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c t¬ng ®¬ng víi c¸c chøc vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. TiÓu ®oµn trëng. C¸c chøc vô thuéc Bé ®éi Biªn phßng. t«n träng vµ ®oµn kÕt víi nh©n d©n. Tæng Tham mu trëng. ®êng lèi. 2.Lª nin. cã kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸. L÷ ®oµn trëng. Tiªu chuÈn chung: a) Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. T lÖnh Qu©n chñng. TØnh ®éi trëng. cÇn kiÖm liªm chÝnh. kinh tÕ. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vµo nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. cã tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng cao. chñ tr¬ng cña §¶ng. T lÖnh Qu©n khu. hoµn hµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. §¹i ®éi trëng. Tiªu chuÈn cña sÜ quan 1. §iÒu 12. c¬ quan. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ. b) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. gi÷ nghiªm kû luËt qu©n ®éi. quan ®iÓm. hy sinh. Chøc vô cña sÜ quan 1. HuyÖn ®éi trëng. tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc vµ nh©n d©n. víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Bé trëng Bé Quèc phßng. t tëng Hå ChÝ Minh. víi ®ång ®éi. x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n. cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn . khoa häc qu©n sù vµ kh¶ n¨ng vËn dông s¸ng t¹ä chñ nghÜa M¸c . chÝnh s¸ch.5 §iÒu 11. Chñ nhiÖm Tæng côc. chÝ c«ng v« t.

50. 48. 35. 45. 55. dù bÞ h¹ng hai 52. Thîng t¸: t¹i ngò 52. chuyªn m«n. dù bÞ h¹ng hai 55. H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan gi÷ chøc vô l·nh ®¹o. dù bÞ h¹ng hai 48. chØ huy trong c¸c ®¬n vÞ kü thuËt. tuæi ®êi vµ søc khoÎ phï hîp víi chøc vô. dù bÞ h¹ng mét 55. ThiÕu t¸: t¹i ngò 46. CÊp Tíng: t¹i ngò 60. Theo chøc vô chØ huy ®¬n vÞ: Trung ®éi trëng §¹i ®éi trëng TiÓu ®oµn trëng Trung ®oµn trëng L÷ ®oµn trëng S ®oµn trëng T lÖnh Qu©n ®oµn 30. tèt nghiÖp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo quy ®Þnh ®èi víi tõng chøc vô. T lÖnh Qu©n chñng 60. dù bÞ h¹ng mét 49. qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ dù bÞ ®éng viªn cã thÓ cao h¬n h¹n tuæi cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy nhng kh«ng qu¸ 5 tuæi. dù bÞ h¹ng mét 46. dù bÞ h¹ng mét 63. Trung t¸: t¹i ngò 49. Tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi tõng chøc vô cña sÜ quan do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. . T lÖnh Qu©n khu.6 ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao. Tuæi phôc vô cña sÜ quan H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. d) Cã lý lÞch râ rµng. dù bÞ h¹ng mét 58. dù bÞ h¹ng hai 65. §¹i t¸: t¹i ngò 55. dù bÞ h¹ng hai 58. dù bÞ h¹ng hai 60. 2. Theo cÊp bËc qu©n hµm: CÊp Uý: t¹i ngò 44. 2. cÊp bËc qu©n hµm mµ sÜ quan ®¶m nhiÖm. dù bÞ h¹ng mét 52. 40. §iÒu 13.

TiÓu ®oµn trëng ThiÕu t¸. sÜ quan cã ®ñ phÈm chÊt. HuyÖn ®éi trëng Trung t¸. T lÖnh Qu©n khu. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Trong ph¹m vi chøc n¨ng. tæ chøc. §¹i ®éi trëng §¹i uý. n¨ng lùc. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: Trung ®éi trëng Thîng uý. Trung ®oµn trëng. chøc vô sÜ quan §iÒu15. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ §¹i tíng. 2. T lÖnh Qu©n ®oµn ThiÕu tíng. L÷ ®oµn trëng Thîng t¸. sÜ quan lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng cã thÓ ®îc kÐo dµi ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng ®¬ng víi chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh.7 3. trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®îc kÐo dµi trªn h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. nhiÖm vô. søc khoÎ vµ tù nguyÖn th× cã thÓ ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét. c¸c c¬ quan. S ®oµn trëng. Bé trëng Bé Quèc phßng §¹i tíng. ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ mäi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. T lÖnh Qu©n chñng Trung tíng. Tæng Tham mu trëng. §iÒu 14. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô cña sÜ quan 1. Ch¬ng II Qu©n hµm. Khi qu©n ®éi cã nhu cÇu. TØnh ®éi trëng §¹i t¸. Chñ nhiÖm Tæng côc Trung tíng. quyÒn h¹n cña m×nh. .

binh sÜ trong thêi chiÕn. 4 n¨m. trêng hîp tèt nghiÖp lo¹i giái hoÆc tèt nghiÖp lo¹i kh¸ mµ ®· tham gia chiÕn ®Êu. 2. ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc xÐt phong qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò: 1. thµnh phè thuéc tØnh träng yÕu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng th× cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cao h¬n mét bËc so víi cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 2.8 3. b) CÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm. 3 n¨m. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan t¹i ngò ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò. §èi tîng ®îc phong qu©n hµm sÜ quan t¹i . §iÒu 17. quËn. 4 n¨m. thÞ x·. SÜ quan ë ®¬n vÞ cã nhiÖm vô ®Æc biÖt hoÆc ë lùc lîng qu©n sù tØnh. 4 n¨m. Th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò 1. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò ®îc quy ®Þnh nh sau: ThiÕu uý lªn Trung uý Trung uý lªn Thîng uý Thîng uý lªn §¹i uý §¹i uý lªn ThiÕu t¸ ThiÕu t¸ lªn Trung t¸ Trung t¸ lªn Thîng t¸ Thîng t¸ lªn §¹i t¸ 2 n¨m. huyÖn. 3 n¨m. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµo phôc vô t¹i ngò ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô cña sÜ quan th× ®îc phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¬ng xøng. H¹ sÜ quan. c¸n bé. SÜ quan t¹i ngò ®îc th¨ng qu©n hµm khi cã ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. Anh hïng Lao ®éng th× ®îc phong qu©n hµm Trung uý. c) §ñ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4 n¨m. thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. §iÒu 16. phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc lµ Anh hïng Lùc lîng vò trang nh©n d©n.

Trong thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. sÜ quan bÞ kû luËt khiÓn tr¸ch th× thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ph¶i kÐo dµi Ýt nhÊt mét n¨m. §iÒu 18. 3. sau Ýt nhÊt mét n¨m kÓ tõ ngµy bÞ gi¸ng cÊp. miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan . §iÒu 20. Trong chiÕn ®Êu lËp chiÕn c«ng xuÊt s¾c hoÆc trong c«ng t¸c. nÕu hÕt thêi h¹n ®ã vÉn kh«ng ®îc th¨ng qu©n hµm th× th«i phôc vô t¹i ngò. nÕu tiÕn bé th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm. nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. 2. gi¸ng chøc. gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan ViÖc th¨ng hoÆc gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan mçi lÇn chØ ®îc mét bËc. c¸ch chøc hoÆc trong n¨m cuèi cña thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. SÜ quan bÞ kû luËt gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm. 2. §iÒu 21. Møc th¨ng. nghiªn cøu khoa häc ®îc tÆng Hu©n ch¬ng. SÜ quan lËp c«ng ®Æc biÖt xuÊt s¾c th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vît bËc.9 Th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n. sÜ quan bÞ kû luËt c¶nh c¸o. Trong thêi chiÕn. Hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch. 3. thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm cã thÓ ®îc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. trêng hîp ®Æc biÖt míi th¨ng hoÆc gi¸ng nhiÒu bËc. SÜ quan ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. nhiÖm vô mµ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô mµ sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm tõ hai bËc trë lªn. Th¨ng qu©n hµm sÜ quan tríc thêi h¹n SÜ quan ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm tríc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Bæ nhiÖm. Thêi gian sÜ quan häc tËp t¹i trêng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. §iÒu 19. KÐo dµi thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan 1.

do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. biªn chÕ. SÜ quan cã thÓ ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc chøc vô cã quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) T¨ng cêng cho nhiÖm vô ®Æc biÖt. 2. Quan hÖ cÊp bËc. c) SÜ quan hÕt h¹n tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy mµ kh«ng ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. trêng hîp sÜ quan cã chøc vô cao h¬n nhng cã cÊp bËc qu©n hµm b»ng hoÆc thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan thuéc quyÒn th× sÜ quan cã chøc vô cao h¬n lµ cÊp trªn. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi sÜ quan . søc khoÎ cña sÜ quan. ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay cÊp trªn trùc tiÕp. b) Thay ®æi tæ chøc.10 1. §iÒu 22. §iÒu 23. BiÖt ph¸i sÜ quan C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng. ViÖc miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan ®îc thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a) Khi thay ®æi tæ chøc mµ kh«ng cßn biªn chÕ chøc vô sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm. §iÒu 24. c) §iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc. chøc vô cña sÜ quan SÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n lµ cÊp trªn cña sÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. sÜ quan t¹i ngò ®îc biÖt ph¸i ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. b) SÜ quan kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®¶m nhiÖm chøc vô hiÖn t¹i. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. 3. QuyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan trong trêng hîp khÈn cÊp Trêng hîp khÈn cÊp mµ sÜ quan thuéc quyÒn kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng th× sÜ quan cã chøc vô tõ Trung ®oµn trëng trë lªn ®îc quyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan ®ã vµ chØ ®Þnh ngêi thay thÕ t¹m thêi. §iÒu 25. SÜ quan ®îc bæ nhiÖm chøc vô khi cã nhu cÇu biªn chÕ vµ ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®¶m nhiÖm.

Thi hµnh ¸n trong qu©n ®éi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. tµi s¶n.11 1. phong. c¸ch chøc. miÔn nhiÖm. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Chñ tÞch níc bæ nhiÖm Tæng tham mu trëng. 2. giao chøc vô thÊp h¬n. b¶o vÖ tµi s¶n vµ lîi Ých cña Nhµ níc. tæ chøc. NghÜa vô cña sÜ quan SÜ quan cã nghÜa vô sau ®©y: 1. b¶o vÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ ®Õn chøc vô. Phã §« ®èc H¶i qu©n. Ch¬ng III NghÜa vô. n¨ng lùc vÒ chÝnh trÞ. Thêng xuyªn gi÷ g×n vµ trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. . qu©n sù. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n. hy sinh b¶o vÖ ®éc lËp. c) ViÖc bæ nhiÖm c¸c chøc vô thuéc ngµnh KiÓm s¸t. v¨n ho¸. tham gia x©y dùng ®Êt níc. kiÕn thøc. ThiÕu tíng. T lÖnh Qu©n ®oµn vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng. toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan. b) Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm Chñ nhiÖm Tæng côc. d) Bé trëng Bé Quèc phßng bæ nhiÖm c¸c chøc vô vµ phong. th¨ng qu©n hµm Trung tíng.tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan §iÒu 26. phong. n©ng l¬ng. phong. chuyÓn ng¹ch. 2. th¨ng qu©n hµm ®Õn chøc vô. gi¸ng chøc. ThÈm quyÒn bæ nhiÖm chøc vô. häc tËp. biÖt ph¸i. T lÖnh Qu©n chñng. b¶o vÖ tÝnh m¹ng. S½n sµng chiÕn ®Êu. th¨ng qu©n hµm §¹i tíng. cÊp bËc ®ã. quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n. Thîng tíng. tíc qu©n hµm. phong. cÊp bËc nµo th× cã quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. ®iÒu ®éng. cña c¬ quan. chuyªn m«n vµ thÓ lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. T lÖnh Qu©n khu. chñ quyÒn. §« ®èc H¶i qu©n. th¨ng c¸c cÊp bËc qu©n hµm cßn l¹i. Toµ ¸n. cho th«i phôc vô t¹i ngò. rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ.

tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan biÖt ph¸i SÜ quan biÖt ph¸i cã nghÜa vô. TuyÖt ®èi phôc tïng tæ chøc. NghÜa vô. Nh÷ng viÖc sÜ quan kh«ng ®îc lµm SÜ quan kh«ng ®îc lµm nh÷ng viÖc tr¸i víi ph¸p luËt. ph¸p luËt cña Nhµ níc. G¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. vÒ viÖc chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn vµ viÖc thõa hµnh nhiÖm vô cña cÊp díi thuéc quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng mÖnh lÖnh cña m×nh. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖnh. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t. chÕ ®é. §iÒu 27. chÕ ®é. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi sau ®©y: 1. ®îc c¬ quan. chñ tr¬ng cña §¶ng. §iÒu 28. s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô trong bÊt kú hoµn c¶nh. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan SÜ quan cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. tæ chøc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo chøc tr¸ch ®îc giao. L·nh ®¹o. 2. 3. §iÒu 29. 5. ®iÒu lÖ. ph¸p luËt cña Nhµ níc. ®iÒu lÖ. trong trêng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh th× b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ngêi ra mÖnh lÖnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh mÖnh lÖnh ®ã. . gi÷ bÝ mËt qu©n sù. kû luËt qu©n ®éi vµ nh÷ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé. chØ huy. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi nh sÜ quan ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi. chñ tr¬ng cña §¶ng. Khi nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi chØ huy. 4. qu¶n lý. c«ng chøc kh«ng ®îc lµm. b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ chÊp hµnh triÖt ®Ó ®êng lèi. chÝnh s¸ch. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. ®iÒu lÖnh. nÕu sÜ quan cã c¨n cø cho lµ mÖnh lÖnh ®ã tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ngêi ra mÖnh lÖnh. bÝ mËt quèc gia. Thêng xuyªn ch¨m lo lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña bé ®éi. Thùc hiÖn nghÜa vô. ®iÒu kiÖn nµo. chÝnh s¸ch. t«n träng vµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. phôc tïng chØ huy.12 3.

c«ng chøc cã cïng ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ phô cÊp. khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng. nhiÖm vô cña qu©n ®éi. ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm nhng ®· cã bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc ®· cã bËc qu©n hµm §¹i t¸ 4 n¨m trë lªn mµ cha ®îc th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng th× ®îc n©ng l¬ng theo chÕ ®é tiÒn l¬ng cña sÜ quan. §îc b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. §îc b¶o ®¶m nhµ ë. 3. TiÒn l¬ng. NÕu gi÷ nhiÒu chøc vô trong cïng mét thêi ®iÓm th× ®îc hëng quyÒn lîi cña chøc vô cao nhÊt. Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nhiÖm chøc vô th× ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo c¬ng vÞ míi. 6. nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi sÜ quan t¹i ngò SÜ quan t¹i ngò ®îc hëng tiÒn l¬ng. ChÕ ®é nghØ cña sÜ quan t¹i ngò . SÜ quan ®îc ®µo t¹o. Thùc hiÖn nhiÖm vô do Bé Quèc phßng giao. phô cÊp. ®¨ng ký hé khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. trî cÊp nh ®èi víi c¸n bé. lµm tham mu vÒ nhiÖm vô quèc phßng vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan. §iÒu 31. th©m niªn tÝnh theo møc l¬ng hiÖn hëng vµ thêi gian phôc vô t¹i ngò. båi dìng t¹i c¸c trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. 2. §iÒu 30. Khi ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 21 cña LuËt nµy th× ®îc gi÷ nguyªn quyÒn lîi cña chøc vô cò. 7. trî cÊp cã tÝnh chÊt ®Æc thï qu©n sù. §iÒu 32. b¶ng l¬ng cña sÜ quan c¨n cø vµo cÊp bËc qu©n hµm vµ chøc vô ®îc quy ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt. SÜ quan ®îc hëng phô cÊp. nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh sau: 1. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i. båi dìng ®èi víi sÜ quan 1. 4. §ñ tiªu chuÈn. phô cÊp. 5. 2. SÜ quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ch¨m lo.13 2. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §µo t¹o.

SÜ quan t¹i ngò ®îc ch¨m sãc søc khoÎ. ngêi nu«i dìng hîp ph¸p cña chång vµ cña vî. nÕu sÜ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc c«ng chøc quèc phßng vµ ®îc hëng møc l¬ng kh«ng thÊp h¬n khi cßn lµ sÜ quan. èm ®au ë xa c¸c c¬ së qu©n y hoÆc m¾c nh÷ng bÖnh mµ c¬ së qu©n y kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ th× ®îc kh¸m bÖnh.14 1. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. Ch¨m sãc søc khoÎ sÜ ®×nh sÜ quan quan t¹i ngò vµ gia 1. ®îc qu©n ®éi thanh to¸n viÖn phÝ . mÑ. . SÜ quan t¹i ngò chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. Bè. khi bÞ th¬ng. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu. c«ng chøc quèc phßng. vî hoÆc chång vµ con díi 18 tuæi cña sÜ quan t¹i ngò kh«ng cã chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ th× ®îc kh¸m bÖnh. b) HÕt tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. 2. d) §· qu¸ thêi h¹n kÐo dµi xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña LuËt nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th¨ng qu©n hµm. c«ng chøc quèc phßng Khi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. mäi sÜ quan ®ang nghØ ph¶i vÒ ngay ®¬n vÞ. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së d©n y. Khi cã lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé vµ trong thêi chiÕn. §iÒu 35. §iÒu 34. c) Do thay ®æi tæ chøc. SÜ quan t¹i ngò ®îc nghØ nh÷ng ngµy lÔ theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ nghØ theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 33. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc ra lÖnh ®×nh chØ chÕ ®é nghØ cña sÜ quan. 2. biªn chÕ mµ kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1.

. d) Kh¸m bÖnh. c«ng chøc quèc phßng hoÆc kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc. trêng hîp cha cã nhµ ë th× ®îc b¶o ®¶m nhµ ë hoÆc ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 36. nÕu nam sÜ quan cã ®ñ 25 n¨m vµ n÷ sÜ quan cã ®ñ 20 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn th× ®îc nghØ hu. qu©n ®éi kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. 2. Trong trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ¨n sinh sèng. 2. c) Phôc viªn. qu©n hiÖu. ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y. nh÷ng buæi giao lu truyÒn thèng cña qu©n ®éi. b) ChuyÓn ngµnh. phï hiÖu trong nh÷ng ngµy lÔ vµ nh÷ng cuéc héi häp. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) NghØ hu. QuyÒn lîi cña sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. §iÒu kiÖn nghØ hu cña sÜ quan SÜ quan ®îc nghØ hu khi: 1.15 ®) Kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. 2. b) Sö dông qu©n phôc. cÊp hiÖu. Khi th«i phôc vô t¹i ngò. SÜ quan nghØ hu ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) L¬ng hu tÝnh trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 cña LuËt nµy. c) §îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i sÜ quan c tró hîp ph¸p ®¨ng ký hé khÈu. §ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh b¶o hiÓm x· héi cña Nhµ níc. §iÒu 37. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. nghiÖp vô cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng sÜ quan chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña tæ chøc. nÕu ®ñ tiªu chuÈn vµ cha hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng 2 quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ. SÜ quan chuyÓn ngµnh ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Nhµ níc b¶o ®¶m ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n. 3.

4.16 b) B¶o lu møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh trong thêi gian tèi thiÓu lµ 18 th¸ng. . §iÒu 39. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¬ së qu©n y theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. h¹ sÜ quan khi th«i phôc vô t¹i ngò vµ h¹ sÜ quan dù bÞ ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. c¸n bé lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp khi th«i phôc vô t¹i ngò cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña sÜ quan dù bÞ. c) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. §èi tîng ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ Nh÷ng ngêi sau ®©y ph¶i ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ: 1. H¹ng ng¹ch sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ gåm cã sÜ quan dù bÞ h¹ng mét vµ sÜ quan dù bÞ h¹ng hai theo h¹n tuæi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. SÜ quan cã thêi gian trùc tiÕp chiÕn ®Êu. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. SÜ quan phôc viªn ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Trî cÊp t¹o viÖc lµm vµ trî cÊp phôc viªn mét lÇn. d) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. c) Khi nghØ hu ®îc hëng phô cÊp th©m niªn tÝnh theo thêi gian phôc vô t¹i ngò vµ cÊp bËc qu©n hµm t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh. ngµnh nghÒ cã tÝnh chÊt ®Æc thï th× ®îc quy ®æi thêi gian ®ã ®Ó tÝnh hëng quyÒn lîi khi th«i phôc vô t¹i ngò. trêng hîp møc l¬ng hiÖn hëng thÊp h¬n møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× ®îc lÊy møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh l¬ng hu. b) NÕu cã ®ñ 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thùc hiÖn §iÒu nµy. khi èm ®au ®îc kh¸m bÖnh. phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc c«ng t¸c ë ®Þa bµn. Ch¬ng IV sÜ quan dù bÞ §iÒu 38. SÜ quan.

5. c«ng chøc. §iÒu 40. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Bæ nhiÖm chøc vô. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ dµi h¬n 2 n¨m so víi thêi h¹n cña mçi cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. SÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò th× c¨n cø vµo tiªu chuÈn. thêi gian phôc vô t¹i ngò lµ 2 n¨m. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc quyÒn: 1. b) Trong thêi chiÕn. kÕt qu¶ häc tËp qu©n sù vµ thµnh tÝch phôc vô quèc phßng. 3. ®èi víi sÜ quan dù bÞ cha phôc vô t¹i ngò. c«ng chøc tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ th× c¨n cø vµo chøc vô ®îc bæ nhiÖm trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. tiªu chuÈn chøc vô cña sÜ quan. Gäi sÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Trong thêi b×nh. C¸n bé. ®éng viªn côc bé hoÆc khi cã nhu cÇu sÜ quan lµm nhiÖm vô chiÕn ®Êu. 4. phong. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ vµ gäi sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®èi víi c¸n bé. rÌn luyÖn vµ møc l¬ng ®ang hëng ®Ó xÐt phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ t¬ng xøng. 2. quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cña chøc vô ®îc bæ . sÜ quan dù bÞ ®îc bæ nhiÖm chøc vô trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn vµ ®îc th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng víi chøc vô ®¶m nhiÖm. sinh viªn vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ngoµi qu©n ®éi. phong. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý sÜ quan dù bÞ. C¨n cø vµo nhu cÇu biªn chÕ. C¸n bé. th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ ViÖc bæ nhiÖm chøc vô. §iÒu 41. phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ mµ cha ®Õn møc ®éng viªn côc bé. ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. 2.17 3. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn cã chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña qu©n ®éi. kÕt qu¶ häc tËp. khi cã lÖnh tæng ®éng viªn.

2. §iÒu 43. chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn vµ c¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng n¬i c tró hoÆc c«ng t¸c vµ ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. kiÓm tra s½n sµng chiÕn ®Êu ®îc hëng l¬ng. trêng hîp qu©n ®éi cã nhu cÇu. gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ 1. tËp trung kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn.18 nhiÖm. ViÖc chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai hoÆc kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn. trong thêi gian tËp trung huÊn luyÖn. 4. cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ hiÖn t¹i vµ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®Ó xÐt th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng. §iÒu 44. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang sÜ quan dù bÞ h¹ng hai. §¨ng ký. 2. s½n sµng chiÕn ®Êu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. phô cÊp. tiªu chuÈn th× gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ. trî cÊp. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ ®îc hëng c¸c chÕ ®é kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2. 3. Tham gia c¸c líp huÊn luyÖn. ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn. §iÒu 42. §îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. khi hÕt thêi h¹n ®îc trë vÒ c¬ quan hoÆc ®Þa ph¬ng tríc khi nhËp ngò vµ tiÕp tôc phôc vô trong ng¹ch dù bÞ. Vµo phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 cña LuËt nµy. . ChuyÓn h¹ng. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. SÜ quan dù bÞ ®îc gäi vµo phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh. ®îc kh¸m bÖnh. nhiÖm vô ®îc giao trong lùc lîng dù bÞ ®éng viªn. sÜ quan cã ®ñ tiªu chuÈn th× ®îc chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan t¹i ngò. Hoµn thµnh chøc tr¸ch. QuyÒn lîi cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã quyÒn lîi sau ®©y: 1.

gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i. tè c¸o. cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ngµnh theo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. Gi¸o dôc híng nghiÖp.19 Ch¬ng V qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan §iÒu 45. bè trÝ viÖc lµm cho sÜ quan ®· hoµn thµnh nhiÖm vô trong qu©n ®éi. båi dìng. chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé. khen thëng. 4. bè trÝ. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. chÕ ®é ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. 2. c¸c Bé. kiÓm tra. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. u tiªn tiÕp nhËn. sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò vµ gia ®×nh sÜ quan. Tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ. . thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. t¹o nguån ®µo t¹o sÜ quan trong thanh niªn. cung cÊp cho qu©n ®éi nh÷ng c¸n bé phï hîp víi yªu cÇu qu©n sù. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o. Uû ban nh©n d©n tØnh. c¬ quan ngang Bé. c¬ quan ngang Bé. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô. Ban hµnh vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ sÜ quan. c¬ quan ngang Bé. chÕ ®é ®èi víi ®éi ngò sÜ quan. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1. sö dông sÜ quan. b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch. 3. qu¶n lý. §iÒu 46. 3. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. LËp quy ho¹ch. kÕ ho¹ch x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. C¸c Bé. Bé Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. chÝnh s¸ch. 2. xö lý vi ph¹m ®èi víi sÜ quan vµ viÖc thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy. ChØ ®¹o. tæ chøc viÖc thanh tra. ®µo t¹o. §iÒu 47 Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan bao gåm: 1.

bè trÝ viÖc lµm ®èi víi sÜ quan chuyÓn ngµnh. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2000. qu¶n lý. SÜ quan vi ph¹m kû luËt qu©n ®éi. Quy ®Þnh thi hµnh LuËt . tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt nµy th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Khen thëng SÜ quan cã thµnh tÝch trong chiÕn ®Êu. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. t¹m giam.20 2. tæ chøc. chÝnh s¸ch ®èi víi sÜ quan vµ gia ®×nh sÜ quan c tró hîp ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng. c¸ nh©n vi ph¹m LuËt nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c¬ quan. sÜ quan bÞ ph¹t tï th× ®¬ng nhiªn bÞ tíc qu©n hµm khi b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 4. c«ng t¸c. LuËt nµy thay thÕ LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1981 vµ LuËt söa ®æi. ¦u tiªn tiÕp nhËn. Xö lý vi ph¹m 1. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sÜ quan dù bÞ hoµn thµnh nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. C¬ quan. §iÒu 51. 2. phôc vô chiÕn ®Êu. phôc viªn. 3. xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990. Ch¬ng VI khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 48. SÜ quan t¹m thêi kh«ng ®îc mang qu©n hµm khi bÞ khëi tè. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é. ph¸p luËt cña Nhµ níc th× tuú theo tÝnh chÊt. 3. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 50. møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo §iÒu lÖnh qu¶n lý bé ®éi. §¨ng ký. t¹m gi÷.

LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X.21 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. Chñ tÞch Quèc héi N«ng §øc M¹nh . kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->