CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Kính gửi: Ban Chỉ huy quân sự Quận/Huyện …………………..………………………………………
Kính đề nghị BCH QS xác nhận anh:........................................................... Số hiệu sinh viên: …………..........
Đang học tại Viện:…………..…………………………………………..., Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.
Sinh ngày:................tháng................năm..................Tại Thành phố/Tỉnh ...........................................................
Là công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hộ khẩu tại Số nhà, phố/Thôn………………………………………….
Phường/xã……………………..Quận /Huyện…………………..Thành phố/Tỉnh………………………………
Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự : Số giấy đăng ký NVQS:…………Ngày đăng ký……………………………….
Nơi đăng ký NVQS:……………………………………………………………………………………………...
Xin chân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày ..........tháng .......... năm 20…......
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP HUYỆN