P. 1
Giao Trinh Ky Thuat Chieu Sang

Giao Trinh Ky Thuat Chieu Sang

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởiKiên Cường
hay hay
hay hay

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Kiên Cường on May 25, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

Chương mở đầu

:
ÁNH SÁNG VÀ TỰ NHIÊN.
§1. ÁNH SÁNG LÀ GÌ?
*Ánh sáng là sóng điện từ
- Là các nguồn bức xạ điện từ trong tự nhiên , nhân tạo.Các BXĐ c! b"#c $!ng %
r&t r'ng (à ánh $áng ch) *à ('t +h,n trong đ!.t-c đ' tru./n c01 ánh $áng 2-
-.-c đ' tru./n c01 ánh $áng 2
C34. % rong đ! 4 *à t,n $- ánh $áng.
-5goài t6nh ch&t hạt t6nh ch&t điện t ừ đ"7c th8 hiện b9ng : ;<ct= c">ng đ' từ
tr">ng ? ;à B *1n tru./n ;à $u. gi@( A,n trong BhCng gi1n th<o *uDt hEnh $in
-Fnh $áng tự nhiên *à tD+ h7+ c01 ;C $- ánh $áng đ=n $Gc.
Chiếu sáng.
Page H
Iồng ngoại
ĐJ
K t6(
Lu1ng +hM 26( , x1nh A1 tr>i , x1nh *1(,;àng c1(, đJ.
h<o tiêu chuNn Ou-c tP QCR?S đ"1 r1 tiêu chuNn +h-i (àu2
TTTn( *à b"#c $!ng c! Bh@ nUng gâ. c@( giác thV giác t-t nh&t

§2 CƠ CẤU CỦA !T.
Chiếu sáng.
Page :
WXY ZW[ Z[X TYX T[:
\WH ]XY
n( TTT
^
ngoại
X1nh X1nh
*_c
`àng C1( ĐJ Iồng
ngoại
ZH: Z]Y TH.T T]] \YY \]W
• Cấu tạo của mắt 2
h0. tinh th8
;ang ngoài b
`ang gic1 B
`dng (ạc 5hen c,u
-5hen c,u thực ch&t *à ('t th&u B6nh (/( c! Bh@ nUng đi/u tiPt tiêu cự c01 n!
đ8 h"#ng đ' $áng c01 n! ;ào ;dng (ạc
-`dng (ạc *à n=i tD+ trung các th,n Binh thV giác .C! : *oại ch6nh 2
f`ang tD+ trung cg ] triệu noron th,n Binh hEnh n!n Aang đh c@( th_ (ức
chiêu $áng c1o ,c! chức nUng thV giác ánh $áng ;ào b1n ngà. ;à (àu c01 $ự
;Dt .
f`ang ngoài Qxung Ou1nhS tD+ trung H:Y triệu noron th,n Binh hEnh Ou< Aang
đ8 tri giác ánh $áng i (ức th&+ ch) nhDn thức đ"7c (ức đ' trGng $áng h1. t-i
c01 (Gt.

§".T#NH N$NG NHÌN %& CỦA !T
-jo các tP bào hEnh n!n tD+ trung i gic1 ;dng (ạc nên (Gt ;à tri giác đ"7c rd
nkt hEnh @nh các ti1 $áng tD+ trung ;ào gic1 ;dng (ạc .5!i cách Bhác Bhi chlng
t1 nhEn H $ự ;Dt chlng t1 BhCng tri giác (àu $Gc c01 $ự ;Dt *ân cDn .
-5Ung *ực nhEn , các th6 nghiệ( cho th&. (Gt co Bh@ nUng Ou1n $át +hân biệt
đ"7c h1i đi8( Ou1n $át $1i *êch nh1u Y,YH] đ'Qg!c %S.
-6nh nUng nhEn c01 (Gt đ"7c đánh giá bii hà( `+h_ thu'c b"#c $!ng ánh
$áng `Q%S n!i *ên Bh@ nUng Ou1n $át c01 ng">i.
Chiếu sáng.
Page W
`3H tức nhin rd HYYm.
`3Y BhCng nhEn th&. gE .

6nh nUng nhEn c01 (Gt r&t +h_ thu'c ;1o b"#c $!ng

Bhái niệ(
đ">ng cong hiệu Ou@ `Q%S +hân biệt gic1 ngà. ;à đê(.
B1n đê(
B1n ngà.
%Qn(S
Chương :
CÁC '(I L)*NG '+C T%)NG CH, ÁNH SÁNG
Các đại *"7ng ánh $áng 2Lu1ng thCng n
Đ' roi ?
C">ng đ' R
Đ' ch!i L
ĐVnh *uDt j1*1(b<rt cho (-i Ou1n hệ gic1 L;
§1 . -UANG TH.NG .
pKoi bức xạ điện từ n!i chung gâ. r1 các hiệu ứng Bhác nh1u 2h!1 , nhiệt , điện
từ q;#i A@i t,n r&t r'ng .5Pu goi rQsS*à +hM t,n nUng *"7ng c01 ánh $áng thE
tồng nUng *"7ng c01 nguồn bức xạ
Chiếu sáng.
Page Z
r3
Y
tQ


%SA%
u. nhiên trong đ! ch) ('t +h,n
r3
]XY
WXY
tQ

%SA% *à nUng *"7ng tạo r1 ánh $áng.5h"ng xkt đPn t6nh nUng c01
(Gt ,xktđPn nUng *"7ng gâ. r1 hiệu ứng nhEn th&. cho (Gt ng">i t1 đinh nghu1
n3
]XY
WXY
tQ

%S.`Q%S.A% vLu1ng thCng nguồn bức xạ

*à +h,n nUng *"7ng
thực $ự gâ. hiệu ứng nhEn th&. cho (Gt.
wnx-*inQ*u(<nS.
!"nh ngh#a $uang th%ng:
Lu1ng thCng c01 nguồn $áng *à tMng thCng nUng *"7ng gâ. hiệu Ou@ ánh
$áng ;#i (Gt ng">i n! bi8u Aiyn +h,n nUng *"7ng c01 nguồn tạo r1 ánh $áng
nhEn th&.
*&iệu suất 'hát $uang :
ĐVnh nghu12 5Pu H nguồn $áng tiêu th_ cCng $u&t *à zQtS ;à Ou1ng thCng c!
thCng *"7ng *à n thE t) $- 2

{ 3

ρ
w *(|tx
đ"7c goi *à hiệu $u&t +hát Ou1ng c01 nguồn.


*à ch) $- Ou1n trong n!i *ên t6nh Binh tP c01 nguồn .
`j2 Đ}n $7i đ-t ::Y;~HYYt

n3 HW[Y*(
::Y;~ZYt

n3ZWY*(
Chiếu sáng.
Page T

{đ}n $7i đ-t 3QHT:YS*(~t
{hu•nhOu1ng3Q\Y2XYS *(~t.

§2. C)/NG '0 ÁNH SÁNG.
pG12 3456 .
-5Pu từ tâ( € c01 Ou@ c,u bán B6nh • chlng t1 nhEn th&. Aiện t6ch ‚ trên (ƒt
c,u thE ng">i t1 đVnh nghu1 2
Ω= :
(
)
-„!c Bh-i $t<r1Ai1n.
BiPt ‚c,u3Z… . •
:

Ωđầy=Z…Q$t<r1Ai1nS.
†5hDn xkt 2-5Pu chlng t1 nhEn $ự ;Dt A"#i cang ('t g!c Bh-i Ω Bho@ng cách
tUng *ên B *,n Aiện t6ch tUng *ên B
:
*,n.
pCư*ng đ+ ánh sáng ,: đƒc tr"ng cho (ức đ' ánh $áng ánh $áng th<o các +h"=ng
Bhác nh1u.
-5!i chung ánh $áng BhCng +h@i +hát đi nh" nh1u th<o các +h"=ng Bhác nh1u ;E
;D. đ8 đƒc tr"ng cho thCng *"7ng ánh $áng th<o ('t +h"=ng nào đ!
-Xkt nguồn $áng ‡‚ g!c Bh-i ‡ˆ2
‰n ‰‚

C">ng đ' $áng +hát ;/ đi8( b2
Chiếu sáng.
Page \
R3
Y
*i(
∆Ω→
∆∅
∆Ω
3
-
-


.†thực ch&t R ch6nh *à Ou1ng thCng +hát đi th<o H +h"=ng .
wRx3cA
.!"nh ngh#a can-/la2*à c">ng đ' ánh $áng th<o ('t +h"=ng c01 nguồn bức xạ
,ánh $áng đ=n $Gc c! b"#c $!ng %3TTTnm ;à c">ng đ' nUng *"7ng th<o +h"=ng
nà. b9ng H~\XWQr~‚rSŠ
`j25Pu R3Y.XcAQth<o (oi +h"=ng
Đ}n $7i đ-t ZYr~::Y` R3HYYcA
Đ}n $7i đ-t WYYr~::Y` R3HYYcA đPn HTY cA Bhi *G+ trong b' đ}n .
Đ}n A‹ng h"#ng , BiPt Ou1ng thCng n2
R3
-
-


.† An3RAˆ†n3R
Z
Y
π

Aˆ3Z…R.†R3


.
fhực tP th">ng gƒ+ đ}n đƒt trong Ou@ c,u (à c! hệ $- th&u Ou1ng Œ • H S Y.] đPn
o.[S t1 c! 2
R3Ž.n|Z…Š
fĐ}n đƒt trong b' đ}n Qch1o đ}n S
1 đVnh nghu1 đ">ng cong trGc Ou1n *à đ">ng cong cho Ou1n hệ RQ4 S v4 g!c A" ;u.
†cho +hân b- R trong to1 đ' cực .
†Đ">ng trGc Ou1ng *à thCng $- đ,u tiên ;à Ou1n trong nh&t trong ('t b' đ}n
†cho biPt +hân b- Ou1ng thCng c01 ('t b' đ}n trong BhCng gi1n .
-01nh 22
Koi đ">ng cong trGc Ou1ng đ/u cho ;#i ('t nguồn $áng tiêu chuNn HYYY*( đƒt
trong b' đ}n .

Ou1ng thCng c01 b' đ}n 2 n3
Z
Y
π

R Aˆ.
Chiếu sáng.
Page ]

§". '0 %7I .
1 8'9 :;6 <:ung =>n4 ?
-Xkt (ot nguồn $áng +hát thCng *"7ng ánh $áng n xu-ng Aiện t6ch ‚
n nguồn $áng
-ĐVnh nghu1 đ' roi ? trên (ƒt +h‹ng ‚
?3
(

Q*(~
:
m S
-3 ngh#a 2đƒc tr"ng cho (ức đ' đ"7c chiPu $áng c01 $ự ;Dt .`E ;D. n! *à đại
*"7ng r&t Ou1n trong đánh giá ch) tiêu chiPu $áng c01 ('t BhCng gi1n .`E ;D. trong
thiPt BP chiPu $áng n'i th&t đâ. *à ch) tiêu tiêu chuNn đ,u tiên đ"7c Ou1n tâ( .
-Đ' roi cho các BhCng gi1n tiêu chuNn Bhác nh1u đ"7c tr1 trong các b@ng
C`5,CR?.
452+h•ng hoc WYY
÷
TYY *ux.
zh•ng tri8n *e( \YY
÷
HYYY *ux.
2 @'9 :;6 <:An B9< C6DB. n
t
dS
-Xkt nguồn $áng đƒt tại € b
%3Q ,
r
, n
r

Chiếu sáng.
Page X

Aˆ nhEn t6ch *à A$.co$% QAiện t6ch đ">ng b1oS.
C!2 Aˆ3co$%. :
-(
6
Kƒt Bhác 2
An3RAˆ
Lại c!2
?b3
-
-(

3 :
co$ ,
6
α
pĐ}n tr<o trên c't2 A
?13 :
co$ ,
-
α
3
( )
W
:
co$
-
α
`6 A_2 Cho đ}n ::Y`~HTYrQBhCng c! ch1oS
h3Z(, bI3W(. 6nh ?b.
Co$%3
: :
Z
W Z +
3
Z
T
Š


§E. '0 CHFI.
18.'9 2416 346 n4>n <:G2 <6ếH IJK nguLn sáng.
-Đo (ức đ' gâ. r1 hiện t"7ng *!1 (Gt.
Chiếu sáng.
Page [
h
-•hi t1 nhEn ;ào nguồn $áng (à t1 c@( nhD đ"7c $ự ch!i BhCng ch) +h_ thu'c
;ào c">ng đ' R (à c•n +h_ thu'c ;ào cách nhEn *iên Ou1n đPn g!c Ou1n $át đPn
Aiện t6ch c01 (ƒt Ou1n $át .
-5Pu chlng t1 Ou1n $át (ƒt A‚ Q ,
r
S A"#i g!c nghiêng % thE đ' ch!i (à t1 nhDn
đ"7c ch6nh *à t) $- gic1 c">ng đ' $áng c01 nguồn ;à Aiện t6ch (à t1 Ou1n $át đ"7c.
L3
‚ o$
-,
- c α
QcA~(
:
S
- rong tr">ng h7+ chung nPu ánh $áng c! +hân b- R đ/u c! Aiện t6ch +hát
$áng *á ‚ thE 2
L3
I
S

- K't $- Aiện t6ch bi8u biPn th">ng gƒ+
fĐ}n c,u 2‚3… .
2
R .
fĐ}n hu•nh Ou1ng 2
‚3*.A
`j26nh L c01 đ}n c,u c! j3Y,H( trGng ,
τ
3Y.]T.trong đƒt ('t b!ng
hu•nh Ou1ng.z3XYr.
`#i z3XYr tr1 b@ng t1 c! n*(3WXTYQ*(S
R3
τ
n~Z…3:WYQcAS
L3R~‚bB3:T
†*#n Ž
Þ
gâ. ch!i (Gt .
-h<o tiêu chuNn Lgh3TYYcA~
2
m
L(in3
5
10
-
cA~
2
m
Chiếu sáng.
Page HY
28'9 2416 346 MuNn sá< B9< IO< CPQ2 246ếu sáng.'Rn4 SuO< LNB=T:<.
N8U4Vn WX 34uYế24 CX6 4KJn <KJn.
-Xkt ('t b/ (ƒt đ"7c chiPu $áng bii nguồn $áng ‚ Bhi đ! nguồn $áng c! cách ứng
x^ Bhác nh1u.
f5Pu đ"7c c&u tạo bii các hạt (Vn đồng nh&t +h‹ng thE $‘ c! hiện t"7ng +h@n xạ
Bhu.Pch tán hoàn toàn x@. r1 .C! đƒc đi8( 2
fĐ' ch!i L c01 nguồn $áng gâ. r1 BhCng đMi ;à nh" nh1u i (oi +h"=ng Aiện
nhEn.
f`<ctor Ao ‚ gâ. r1 c! +hân b- tạo thành ('t (ƒt c,u tiP+ xlc ;#i đi8( t#i
c01 ti1 $áng ;à c! đ">ng B6nh L.‚
fC! c">ng đ' c01 ti1 $áng R
%
3L.‚co$% .
.01nh 7:
fĐVnh *uDt *1(b<rt 2trong tr">ng h7+ c! +h@n xạ BhuPch tán hoàn toàn *ên (ƒt
+h‹ng c! hệ $- +h@n xạ *à ’ đ' roi *à thE đ' ch!i *à Ao (ƒt +h‹ng gâ. r1 2
?.’3L…
†ĐVnh *uDt nà. c“ng đlng ;#i tr">ng h7+ *à nguồn $áng Qtức ánh $áng đi Ou1 ('t
;Dt *iệu cho +hk+ ánh $áng đi Ou1 ;#i (ức đ' Ž xu.ên $áng .
•hi đ!2 Ž? 3 LR
2
Chiếu sáng.
Page HH
`6 A_ 2 Xkt t> gi&. trGng c! hệ $- +h@n xạ ’ 3 Y.] , nPu đ"7c chiPu $áng ? 3 \YY
L 3
E
p
ρ
3
0, 7.600
p
3 HWW.]
§.Z '0 T)ƠNG UH[N @T#NH N$NG NHÌN
'0 NHÌN %&.
1. '9 <P\ng H4Vn C.
C3
Lo L
L
- σ
σ
3
L
L
V
σ
3
L
L
D
σ
rong đ! 2 Lo đ' ch!i Bhi t1 nhEn đ-i t"7ng
L” đ' ch!i c01 +h•ng.
C- đƒc tr"ng cho (ức đ' Ou1n $át nhEn rd ;Dt.
hực tP c3 HY
-:
*à giá trV ng"gng .
C•Y.YH BhCng nhEn th&. $ự ;Dt†nhEn ;ào *lc b1n đê(
`j2 Xkt t> gi&. trên n/n b@ng đ<n
’b@ng3 Y.W,?b@ng 3:HY*x.
’gi&.3Y.], ?gi&.3[Y*x.
†’gi&.3
E
p
ρ
3 3:Y,YTQcA~(
:
S.
’b@ng3
s
C
C
3:Y,YTQcA~(
:
S.
Þ
c3Y
Þ
BhCng nhEn th&. gE.
2.T]n4 n^ng n4>n.
-b9ng thực nghiệ( cho th&. nUng *ực Ou1n $át c01 (Gt ng">i t) *ệ thuDn ;#i C .C t)
*ệ ;#i *gC.`E ;D. ng">i t1 đVnh nghu1 *gC *à t6nh nUng nhEn c01 (Gt ;à trong các
đồ thV đ">n cong bi8u Aiyn h1. Aang *gC.
".'9 n4>n :_ V6s.
`i$ 3
s
C
C
C$Šng"gng t"=ng +h@n nhJ nh&t (à (Gt ng">ic•n nhEn th&.
đ"7c†Ou1n hệ gic1 L

;à C.
Chiếu sáng.
Page H:—`. CÁC '+C T#NH CỦA NGUaN SÁNG .
H. N46b< C9 BJu 2cN nguLn sáng T
K
d .
-đâ. *à đƒc tr"ng Ou1n trong cho (àu $Gc c01 nguồn $áng.
-Đ8 $o $ánh ch&t *"7ng ;/ (àu $Gc c01 ánh $áng ;#i ánh $áng tự nhiên b1n ngà.
ng">i t1 đ"1 r1 Bhái niệ( ;/ nhiệt đ' (àu , n! (C t@ b9ng cách $o $ánh ánh $áng
c01 n! ;#i ánh $áng bức xạ c01 ('t ;Dt đ<n tu.ệt đ-i đ"7c nung $áng đPn các nhiệt
đ' nh" nh1u trong Bho@ng Q:YYY đPn HY.YYY
Y
S •.•hi đ! chuNn nhiệt đ' nhJ nh&t $‘
Ou.Pt đVnh +hM t,n bức xạ ;à Ao ;D. Ou.Pt đVnh đ"7c (àu $Gc ánh $áng .
Đồ thV QW:S2 rQ%S.
8i9u đ: ;6uitho<2nghiên cứu $inh *˜ nhEn c01 (Gt ng">i trong (-i t"=ng Ou1n đPn
nhiệt đ' (à đ' roi đ8 đ@( b@o tiện nghi nhEn .
†= ngh#a 2đâ. *à c= $i Bho1 hoc đ,u tiên cho chlng t1 chon nguồn $áng cho các
ứng A_ng .êu c,u các đ' roi Bhác nh1u .
Chiếu sáng.
Page HW
T
0
(K) Màu
1500 ĐJ
2000 ĐJ- trGng
3000 ĐJ trGng &(
4000-5500 Fnh $áng b1n ngà.
7000-10000 Fnh $áng *ạnh
†n!i chung các *oại đ}n c! nhiệt đ' (àu th6ch h7+ cho chlng t1 c! c@( giác n!ng
;à ;E ;D. n! đ"7c ứng A_ng i nhi/u n=i c! .êu c,u đ' roi th&+ .
-các đ}n c! nhiệt đ' (àu c1o thE gâ. c@( giác *ạnh ,(àu Aang cho nhcng n=i c!
(ức chiPu $áng c1o.
2.8C4e s5 4KJn BJu %N
-Cang ('t $ự ;Dt đ"7c chiPu $áng b9ng các nguồn $áng Bhác nh1u thE $‘ th8 hiện
các (àu $Gc Bhác nh1u .•1 đƒc tr"ng cho nguồn ;/ $ự th8 hiện (àu $Gc trung thực
c01 $ự ;Dt đ"7c chiPu $áng. 5! *à thCng $- n!i *ên ch&t *"7ng c01 nguồn $áng .5!
r&t Ou1n trong trong Bhi *ự1 chon nguồn $áng ứng A_ng trong thiPt BP.
•13Y
³
™HYY
`à càng c1o ch&t *"7ng càng t-t
•13Y†đlng ;#i (oi ánh $áng đ=n $Gc .
•13HYY†ánh $áng tự nhiên
•1•TY†(àu $Gc c01 $ự ;Dt bV biPn đMi hoàn toàn.
•1•]Y†ứng A_ng trong cCng nghiệ+ QthCS
•1
³
XT †ánh $áng g,n trung thực.Iiện n1. các đ}n -ng hu•nh Ou1ng
đ1 +h,n c! •13XT.

Y
,•1 *à các thCng $- BhCng th8 thiPu đ"7c trong *˜ *Vch các *oại đ}n.
`j2cho đ}n $7i đ-t ::Y~WYYr ,h3W,T(
1St6nh đ' roi ?$.
bSt6nh đ' ch!i Bhi nhEn $ách ;#i ’$3Y,X.
cSt6nh ?:Y, nPu (ƒt bàn nghiêng đi g!c :Y
Y
$o ;#i (ƒt +h‹ng n9( ng1ng.
AS6nh đ' ch!i Bhi nhEn đ}n biPt jđ}n3\c(.
Đ
Chiếu sáng.
Page HZ
% š
H,]( H,T(
:,W(
C4P\ng 2?
CÁC fgNG Cg CHIhU SÁNG.
§1 NGUYÊN LÝ TẠO CÁC ĐÈN ĐIỆN
VÀ CH TIÊU ĐÁNH GIÁ.
1.NguYAn Si.
-C! W ngu.ên *˜ ch6nh2
*>gu?@n l= đAn sBi đCt:
-đ-t $7i Bi( *oại b9ng b9ng điện đPn nhiệt đ' c1o t#i HYYY†:YYY
Y
• thE bGt đ,u c!
bức xạ c! b"#c $!ng *#n n9( trong ;ang hồng ngoại. 5Pu tiP+ t_c tUng nhiệt đ'
thExu&t hiện ánh $áng ;à +hM c01 n! $‘ AVch A,n;/ +h61 b"#c $!ng ngGn Bhi nhiệt
đ' tUng.5hiệt đ' (àu c“ng n!i *ên ch&t *"7ng ánh $áng Bhi tUng nhiệt đ' đ-t
n!ng .`Dt *iệu th">ng Aang *à( $7i đ-t *à ;on–r1(.
-I9ng $- +hát Ou1ng QHY™:YS *(~t†hiệu $u&t th&+ .Iiện n1. Aang $7i đ-t xoGn
Bk+ đ8 nâng hiệu $u&t Ou1ng nUngQtD+ trung nUng *"7ng ;ào Aiện h›+S.
Chiếu sáng.
Page HT
*>gu?@n l= 'hóng điện t6Dc tiE'
-5Pu cho +h!ng điện trong H -ng +h!ng c! chứ1 51 hoƒc Ig i á+ $u&t ;à nhiệt đ'
th6ch h7+ $‘ c! các ánh $áng đ=n $Gc n9( trong ;ang nhEn th&..
-Iiện n1. n! *à *oại cho hiệu $u&t c1o nh&t .5h"7c đi8( c01 n! *à ch&t *"7ng ánh
$áng BhCng c1o†th">ng $^ A_ng trong BhCng gi1n *#n ngoài tr>i.
*>gu?@n l= 'hóng điện ;Et hB' FGi huHnh $uang .
-C“ng cho +h!ng điện trong -ng +h!ng trong đi/u Biện th6ch h7+ đ8 tạo r1 bức xạ
n9( trong ;ang t^ ngoại c! b"#c $!ng ngGn BhCng nhEn th&. goi *à b"#c $!ng $=
c&+ .‚1u đ! chlng B6ch hoạt *ên *#+ hu•nh Ou1ng Oukt trong thành -ng đ8 +hát r1
ánh $áng nhEn th&. ,(àu $Gc ;à ch&t *"7ng ánh $áng +h_ thu'c r&t nhi/u ;ào *#+
hu•nh Ou1ng.
.!Ic đi9m :
fạo r1 các *oại đ}n c! hiệu $u&t c1o Bho@ng :Ym™::m
-Ch&t *"7ng ánh $áng t"=ng đ-i t-t.
JKCác ti@u chuLn đánh giá m+t ngu:n sángK
C! Z tiêu chuNn đánh giá.
aM.&iệu suất 'hát $uang của đAnK
-n! *à chi tiêu Ou1n trong ;/ Binh tP.
{3QHY™:YYYS *(~t.
NM.0uOi thP 5QhM
-tuMi tho trung bEnh c01 ('t *oại đ}n.
-ch) tiêu Ou1n trong
j3QHYYY™:YYYS*(~t
cM.>hiệt đ+ màu 0
R
S
Chiếu sáng.
Page H\
-Đâ. *à ch) tiêu +h@n ánh tiện nghi chiPu $áng trong ('t BhCng gi1n.rong thực tP
th">ng +h@i đ"7c +h-i h7+ ;#i đ' roi th<o b@n đồ Bruitho–.
-5hiệt đ' (àuQ:YY™]YYYS
Y
•.
-M.ChT sC hoàn màu )a.
-5!i *ên chât *"7ng chiPu $áng c01 nguồn ,+h@n ánh đ' trung thực , (àu $Gc c01
$ự ;Dt trong BhCng gi1n đ"7c chiPu $áng ,Cang
Y
• thE •1 *à ch) tiêu ch&t *"7ng
,ch) tiêu Bu thuDt c01 BhCng gi1n thP.
§.2 .'jN S*I 'kT.
1 KCấu tạo K
p;J2 *à ('t Ou@ c,u th0. tinh chVu nhiệt đ' c! +h1 ('t hà( *"7ng nhJ z nh9( tạo
r1 (ot h9ng $- th&u Ou1 Ž.
psBi đCt *à( b9ng $7i ;on–r1( ;#i $7i Aâ. xoGn Bk+ t
Y
*;
3WTYY
Y
•.uMi tho trung
bEnh Bho@ng ('t nghEn gi>.
pĐuCi đ}n2 *à +h,n đ8 n-i điện gic1 b!ng đ}n ;à nguồn.C! : *oại +hM biPn2
-ĐuCi cài 2tháo *G+ Ay nh"ng tiPt Biệ( điện Bk(†ứng A_ng cho cCng $u&t nhJ.
ĐuCi xoá. 2th">ng Aang cho các c&+ Bhác nh1u từ nhJ đPn *#n.
JKCác chT ti@u đánh giáK
-tuMi tho th&+ nh&t trong các *oại b!ng hiện n1. +h_ thu'c ;ào œ
j3j
đ(
Q
dm
U
U
S
HW,T
j,œ chP đ' *à( ;iệc bEnh th">ng
j~j
đ}n
nQuS zQuS
Chiếu sáng.
Page H]
H
œ~œ
đ(
`j2œ
đ(
3::Y;Šj
đ(3
HYYY
œ3:TY`
⇒j3H]Xh.
Lu1ng thCng 2n3n
đ(
Q
dm
U
U
S
W,T
CCng $u&t 2z3z
đ(
Q
dm
U
U
S
H,T
-Iiệu $u&t +hát Ou1ng th&+ QTmS
-5hiệt đ' (àu th&+ †ứng A_ng cho chiPu $áng (ức th&+
-Ch) tiêu ;/ ch) tiêu hoàn (àu c1o •1•HYY†c! th8 ứng A_ng cho chiPu $áng c_c
b',tr1ng tr6 các đ}n *à( ;iệc .
-žu đi8( nMi tr'i *à c&u thành đ=n gi@n,nh"ng c,n th>i gi1n Bhii đ'ng.
UK!An halog/n sBi đCtK
-Là *oại đ}n $7i đ-t c@i tiPn b9ng cách cho thê( ('t t) *ệ th6ch h7+ Bh6 h1*og<n
trong b!ng đ}n $7i đ-t.
žu đi8( 2
Chiếu sáng.
Page HX
fUng tuMi tho.
fUng Bh@ nUng +hát Ou1ng c01 đ}n.
f
Y
(àu
Bho@ng WYYY
Y

f•1-3HYY
fj3WYYYh
fIiệu $u&t +hát Ou1ng 3Q:Y™:TS*(~r
zhân *oại 2
fĐ}n c*i<n2œ3QH:™::Y`S
fĐ}n Ou@ nh!t 2z3HY,:Y,WY,TYr
fĐ}n đ“1 œ3::Y`,z3HYY™:YYYr
jang trong BhCng gi1n *#n đ•i hJi á+ $u&t c1o.Qcho $ân th8 th1o ,$àn Aiyn c,u
tru./n hEnh (àu, tri8n *e( nghệ thuDt ,$ân Bh&uS
⇒h<o b@ng QZ[S cho th&. b!ng c! cCng $u&t *#n thE hiệu $u&t càng c1o trong
chừng (ực c! th8 đ"7c.
V" .'jN HUlNH -UANGK
Ioạt đ'ng th<o ngu.ên *˜ +h!ng điện BPt h7+ ;#i hu•nh Ou1ng .c! W *oại2
fĐ}n -ng
fĐ}n th0. ngân c1o á+
fĐ}n co(+1c.
H .Đ}n -ng hu•nh Ou1ng
-„ồ( H -ng +h!ng điện : đ,u c! điện cực đ-t n!ng chứ1 1rgCng c'ng ;#i ('t
*"7ng nhJ hg i á+ $u&t th&+ z3Y,YHIg
Điện cực
Chiếu sáng.
Page H[
1cgong hu•nh Ou1ng
-ngu.ên *˜ +hát $áng2nPu đƒt œ đ0 *#n *ên h1i điện cực Bhi $7i đ-t đe đ"7c đ-t
n!ng $‘ x@. r1 hiện t"7ng +h!ng điện tạo r1 các ti1 cực t6( Q%3:TZn(S chlng
B6ch hoạt *ên thành -ng tác A_ng ;ào *#+ hu•nh Ou1ng *à( cho chlng +hát $áng.
r
Bức xạ thứ c&+
:TZ ZYY XYY %
BX $= c&+
a. thu'c *#+ b't hu•nh Ou1ng (à

Y
(àu
3WYYY
Y
†ánh $áng ;àng &(

Y
(àu
3ZYYY
Y
† ánh $áng nhạt

Y
(àu
3TYYY
Y
† ánh $áng b1n ngà.
p5gu.ên *˜ *à( ;iệc
Chiếu sáng.
Page :Y
CC œ

3ZYY`
œ
*;
3HYX`
-•hi đƒt điện á+ *ên đ}n †điện á+ đ"7c đƒt *ên Bh< hi tGc t<†tại đ! c! +h!ng
điện hồ Ou1ng ,A•ng điện nà. đ-t n!ng h1i $7i đ-t tạo đi/u Biện thuDn *7i cho ;iệc
gi@i +h!ng các <*<ctron r1 BhJi cực •.‚1u đ! ;E tiP+ đi8( đ'ng tGct< *à( b9ng
bi(<t1n†tiP+ đi8( A"#i Aen ni *#n †tự đ'ng ngGt hồ Ou1ng.
- 5h> cu'n ch&n *"u tạo $u&t điện đ'ng tự c@( BPt h7+ œ
nguồn
tạo œ

đƒt *ên đ}n cg
ZYY`†+h!ng điện trong đ}n †hoàn thành Ouá trEnh.œ
*;
•HYX`.
†ch&n *"u $Gt từ đ"7c Aang.5goài r1 con c! ch&n *"u điện t^ *à *oại biPn t,n biPn
đMi –
H
†–
:.
*
(o sánh:
-Ch&n *"u $Gt từ 2
f*à( ;iệc Mn đVnh, j c1o ,Ay th6ch ứng ;#i các *oại đ}n Bhác nh1u ,co$Ÿ3Y,T.
fMn h1o *#n.
f•hi đ}n *à( ;iệc c! th>i gi1n Bhii đ'ng.
-Ch&n *"u điện từ
fco$Ÿ c1o
fMn h1o th&+
f•hii tức th>i
f j@i điện á+ *à( ;iệc r'ng (à n th1. đMi BhCng nhi/u .tuMi tho c01 đ}n bV $u.
gi@(
fBh! t"=ng th6ch ;#i đ}n.
pCh) tiêu Aánh giá.
Chiếu sáng.
Page :H
-Iiệu $u&t +hát Ou1ng c1o
-5hiệt đ' (àu c! A@i r'ng Q:TYY™\TYYS
Y
•.
- •13XT†cho ánh $áng trung thực .
-uMi tho c1o j3HYYYh.
JK!An thủ? tinhK
-5gu.ên *˜ *à( ;iệc2Bhi trong -ng x@. r1 +h!ng điện i á+ $u&t c1o đPn HY1t, c!
chứ1 Ig h=i, thE n! tạo r1 ('t Ou1ng +hM ;ạch c! b"#c $!ng ZYY,ZTY,TZY,T\Y n(
đồng th>i tạo r1 các bức xạ t^ ngoại đ"7c Aang đ8 B6ch hoạt *#+ hu•nh Ou1ng.
-Ch) tiêu đánh giá 2
f Iiệu $u&t +hát Ou1ng c1o.
fj3ZYYYh.
f•13TY™[Y.
fz3 ]Tr, HTYr,:TYr,ZYYr.
†h">ng đ"1 r1 á+ A_ng trong chiPu $áng các cCng trEnh cCng nghiệ+ nƒng ,nhà
(á. *#n.u. nhiên hiện n1. Bk( cạnh tr1nh $o ;#i đ}n 51 c! nhi/u "u ;iệt h=n.
UK!An hB' N+K
*Cấu tạo K
-5h> c@i tiPn cCng nghệ cho +hk+ thu nhJ -ng +h!ng ,ng">i t1 đe c@i tiPn đ}n
hu•nh Ou1ng thành đ}n co(+1ct cho +hk+ $^ A_ng tiện *7i các chi tiPt b!ng đ}n,
ch&n *"u đ/u đ"7c tM h7+ thành ('t thiPt bV tron b'.
pĐƒc đi8( .
fBDt $áng ng1.
fIiệu Ou@ ánh $áng t-t
f{
+O
3TY™XY *(~t
f•13 XT,
Y
•3:]YY™ZYYY,j3TYYY™XYYYh.
fj +h_ thu'c ch&n *"u.
§E.CÁC 'jN UHFNG 'ImN T%ỰC TIhU.
Chiếu sáng.
Page ::
51 th&+ á+ ,c1o á+ ,h1*og<n Bi( *oại.
K!An hơi >a á' thấ'K
p5gu.ên *˜2 ạo điện á+ c1o *ên h1i cực c01 -ng +h!ng c! chứ1 h=i 51 i á+ $u&t
th&+ *àH((Ig.t
Y
3TY™HYY
Y
C thE $‘ +h!ng điện tạo r1 đCi +hM ;ạch r&t g,n nh1u
%3TX[;à TX[,\ n( tạo r1 ánh $áng (àu ;àng c1( r&t g,n ;#i ;ang nhạ. c@( c01
(Gt.
*Các chT ti@u đánh giá
-{ c1o nh&t trong các *oại đ}n hiện c! :[Y*(~r, c! tuMi tho Bhá c1o Bho@ng
XYYYh,
Y
• 3H,•13[Y⇒jang trong BhCng gi1n r'ng ,6t Ou1n tâ( ch&t *"7ng.
JK !An hơi >a cao á'K
p5gu.ên *˜2cho +h!ng điện trong -ng +h!ng c! chứ1 h=i 51 i á+ $u&t
H™:1t ,t
Y
3HYYY
Y
C⇒ánh $áng c! +hM ;ạch r'ng⇒cho ánh $áng trGng.
pCh) tiêu
-{3HWY*(~rQc1oS.
-j3HYYYYh.
-
Y
•3HTYY™:TYY
-•13:Y™XY
†jang trong c= $i gi1o thCng , $ân bei , nhà x"ing cCng nghiệ+ nƒng.
UK!An &alog/n ;im loại QW/tal &alog/nMK
p5gu.ên *˜2cho +h!ng điện trong -ng +h!ng chứ1 Ig,Bh6 h1*og<n thu đ"7c ánh
$áng c! (àu trGng.C! cCng $u&t QHYY™:YYSr.
*ChT ti@u 2
-{ c1o3[T*(~r
-j3ZYYYh
-
Y
3ZTYY™\YY
Y

-•13[Y.
Chiếu sáng.
Page :W
†th6ch h7+ cho BhCng gi1n r'ng *#n đ•i hJi ch&t *"7ng ánh $áng c1o.
ChươngU:
V!N Đ" ĐI"U #HI$N ÁNH SÁNG VÀ CÁC %& ĐÈN.
—1.CÁC NGUYÊN LÝ ĐI"U #HI$N ÁNH SÁNG.
KXYt m+t ngu:n sáng có th%ng lưBng 2ZchiEu l@n N[ mIt của m+t F\t liệuK
a.4\t liệu có U cách ]ng ^_
-`Dt *iệu +h@n xạ ánh $áng .
fĐVnh nghu12 ’3
:
π
Q•HS,n’ v*"7ng Ou1ng thCng +h@n xạ tri *ại th<o các
h"#ng Bhác nh1u.
f5Pu goi n
Ž
3*à *"7ng Ou1ng thCng xu.ên Ou1 đ"7c ;Dt *iệu .
†ĐVnh nghu1 2 Ž3
τ ∅

•H ,h9ng $- xu.ên $áng.
fK't +h,n Ou1ng thCng n
%
gâ. r1 h" nhiệt *à( n!ng ;Dt *iệu QbV h&+ th_S.
† ĐVnh nghu12 %3
∅α

•H, h9ng $- h&+ th_.
†C! n3n
Ž
fn

fn
%
⇒’fŽf%3H.
`j2 B't (àu trGng c! ’3Y,X.
hạch c1o ’3Y,[.
„"=ng ’3Y,XT.
L#+ (ạ bạc ’3Y,[™Y,[W.
">ng hoƒc tr,n (àu trGng2’3Y,[.
">ng hoƒc tr,n (àu $áng2’3Y,T™Y.\.
">ng hoƒc tr,n (àu t-i 2’3Y,W™Y,Z.
N.0hư*ng $uan t`mnhất là aZbK
’,Ž +h_ thu'c –Q%S.
Chiếu sáng.
Page :Z
QHS- I9ng $- +h@n xạ đ/u,+h@n xạ b/ (ƒt .
Q:S-’ c01 t> gi&. (àu ;àng.
QW,ZS- Ž c01 BEnh (àu *_c ;à đJ.
’,Ž
QZS
1
0, 85
QHS Q:S


QWS
%
JK>gu?@n l= đi[u ;hi9n ánh sángK
Các ;Dt *iệu c! c&u trlc ;à hEnh Aạng Bhác nh1u $‘ c! cách ứng x^ Bhác nh1u ;#i
ánh $áng ,đ"7c ứng A_ng cho Bu thuDt đi/u Bhi8n ánh $áng ;à nghiên cứu chP tạo
các b' đ}n .chi1 thành Z hiện t"7ng +h@n xạ ;à tru./n $áng Bhác nh1u.
ĐVnh h"#ng BhuPch tán,BhuPch tán hn h7+,BhPch tán hoàn toàn.
".CÁC UH)ƠNG UHÁU CHIhU SÁNG .
-CUn cứ ;ào ;iệc +hân b- Ou1ng thCng c01 ('t b' đ}n i : +h61 trên A"#i (à ng">i
t1 chi1 thành T+h"=ng +há+ $1u2
KChiEu sáng t6Dc tiE' .
Chiếu sáng.
Page :T
-‚1o cho •[Ym n
b' đ}n
h"#ng xu-ng A"#i.
-„ồ( 2
pChiPu $áng trực tiP+ tUng c">ng QchiPu $âuS.
-zh,n *#n Ou1ng thCng h"#ng xu-ng +h61 A"#i ;E ;D. (à ch) b/ (ƒt *à( ;iệc đ"7c
chiPu $áng c•n t">ng ;à BhCng gi1n xung Ou1nh bV t-i.
pChiPu $áng trực tiP+ (i r'ng.
-C! +hân b- ánh $áng r'ng h=n†BhCng gi1n xung Ou1nh ('t +h,n đ"7c chiPu
$áng.
J.ChiEu sáng Nán t6Dc tiE' K
-\Y™[Ym n h"#ng xu-ng bàn *à( ;iệc Bhi đ! c@ t">ng ;à tr,n nhà c“ng đ"7c
chiPu $áng ;ang b!ng t-i gi@( đi ;E ;D. BhCng gi1n *à( ;iệc c! tiện nghi t-t h=n.
-¡ng A_ng r'ng rei trong nhà i trong ;Un +h•ng.
U.Si9u chiEu sáng hcn hB'.
-•i8u n^1 trên, n^1 A"#iQđ/u c@ h1i +h61S.
-QZY-\YSm Ou1ng thCng xu-ng A"#i.
-¡ng A_ng cho các BhCng gi1n (à tr,n c! h9ng $- +h@n xạ *#n, ứng A_ng ánh $áng
+h@n xạ từ tr,n nhà xu-ng, nên th">ng Aang cho cCng c'ng hoƒc +h•ng Bhách.
d.ChiEu sáng Nán gián tiE'K
-5g"7c ;#i h1i Bi8u trên HY™ZYm n h"#ng xu-ng A"#i ,đ"7c ứng A_ng cho BhCng
gi1n cCng c'ng.
e.ChiEu sáng gián tiE'.
-HYm n
đ}n
h"#ng xu-ng.
-h">ng $^ A_ng cho nhà hàng ,rạ+ chiPu +hi( ,nhà hát.
§".UHnN L,(I o0 'jN VÀ HImU SUẤT
Chiếu sáng.
Page :\
CỦA CHpNG.
-' chức nUng c01 b' đ}n.
fchiPu $áng
fChức nUng .êu c,u điện
fChức nUng .êu c,u c=.
H.zhân *oại b' đ}n th<o c&+ chiPu $áng
-jự1 trên c= $i +hân b- Ou1ng thCng c01 b' đ}n (à CR? đe đe +hân *oại chi tiPt
các b' đ}n chiPu $áng n'i th&t thành :Y c&+ Bhác nh1u ;à đ"7c goi tên th<o chc
cái.
b,B,C,j,? ¢,„,I,R ,£ •,L,K,5 €,z,L,•,‚
ChiPu $áng trực tiP+ c$ trực tiP+ các c&+ bán c$ trực tiP+
tUng c">ng. (i r'ng . trực tiP+. hn h7+.
-Đ8 *à( cUn cứ +hân *oại b' đ}n CR? chi1 BhCng gi1n xung Ou1nh b' đ}n thành T
;ang Bhác nh1u c! g!c Bh-i $1i *ệch
:
π
‚h.

:…
¢
Z
Y ¢
H
-„oi các ¢
H
™¢
T
*à Ou1ng thCng xâ( nhD+ ;ào ,g!c Bh-i …~L *à +h,n gic1 g!c
:
π

W
:
π

T
Ou1ng thCng ¤ bán c,u trên.
¢¥
H

H

:

W

Z
.
Chiếu sáng.
Page :]
¢T
„!c *"#i
Ou1ng
thCng ˆ
…~:W…~:

:…

Z…
¢
H
¢
:
¥ ¢
W
¥ ¢
H
¥ ¢
:

H
¥f¢
W
¥
ZH.Z
Y
\Y
Y
]T,T
Y
[Y
Y
HXY
Y
⇒5g">i t1 cUn cứ ;ào ¢
i
đ8 +hân c&+ b' đ}n.
*&iệu suất của m%t N+ đAn
-Iiệu $u&t chiPu $áng c01 ('t b' đ}n *à t) $- gic1 n c01 b' đ}n +hát r1 trên
Ou1ng thCng tMng c01 nguồn $áng*à b!ng đ}n đƒt trong đ!.
{3
A
f'
f
.HYYm.
rong *˜ *Vch b' đ}n th">ng cho +hân b- ¢
i
;#i ('t b!ng đ}n tiêu chuNn c! Oung
thCng *à HYYY*( *G+ trong b' đ}n $1u đ! ng">i t1 chi1 hiệu $u&t thành h1i thành
+h,n {
i
;à {
đ
t"=ng ứng *à hiệu $u&t trực tiP+ ;à gián tiP+.
{3 {
i
f{
đ
3
H : W Z
HYYY
f f f f + + +
HYYmf
T
HYYY
f
HYYm.
pC&+ c01 b' đ}n cho biPt hiệu $u&t trực tiP+ ,gián tiP+ ;à +hân b- Ou1ng thCng c01
b' đ}n.
`j2 Cho b' đ}n c&+ Y,ZT„fY,YX.
⇒{
i
3Y,YX. C&+ gián tiP+.
{
đ
3Y,ZT. C&+ trực tiP+ .
Y,TWj⇒c&+ trực tiP+ tUng c">ng.QBhCng c! c&+ gián tiP+ S
`j2cho b' đ}n2
(
1
(
)
(
'
(
*
(
+
WTY :\Y H:] :Y Y
⇒{
đ
3
Q H : WS
\
, , ,
π
+ +
.HYYm3]Tm.
*Cách ^ác đ"nh cấ' N+ đAnK
Chiếu sáng.
Page :X
-1 c,n t6nh các Ou1ng thCng riêng +h,n t"=ng đ-i ¢
i
¦ $1u đ! cUn cứ ;ào b@ng
].:Q[:S.
¢
i
¦3
fi
i η
.
5h" ;D. 2
¢
H
¦3
WTY
0, 757
3Z\:Š ¢
W
¦3
H:]
0, 757
3H\TŠ ¢
:
¦3
:\Y
0, 757
3WZW.
⇒¢
H
¦f¢
:
¦3XYT.
¢
H
¦f¢
:
¦f¢
W
¦3[]Y.
Các thCng $- tr1 b@ng Q]-:S t1 c!2¢
H
¦ c! c&+ ?,¢.
¢
H
¦f¢
:
¦ c! c&+ j,?,¢
¢
H
¦f¢
:
¦ f¢
W
¦ c! c&+ b,„,R.I.
⇒;D. c! c&+ b' đ}n ?,¢ thJ1 (en nh"ng cUn cứ ¢
H
¦ g,n ;#i giá trV gi#i hạn nào
h=n thE chon.§ đâ. chon ? ;E g,n ;#i H\: h=n.
Chl ˜2
-5Pu BhCng biPt +hân b- Ou1ng thCng ¢
i
c01 b' đ}n Bhi đ! c! th8 t6nh chlng b9ng
cách t6ch +hân đ">ng cong trGc Ou1ng RQνS†6nh t6ch +hân
Ι(υ)

Aν trong T ;ang.
-`iệc thực hiện các t6ch +hân đ! đ"7c *à( g,n đlng b9ng các cCng thức B].HQXWS.
`j2 Xkt b' +u$(1:ZYQtr1ng H:\S c!2
RQH\
Y
S 3H:\cA.
RQ:[
Y
S 3HHYcA.
RQW],\
Y
S 3HYYcA.
⇒¢
H
3
Q H : WS
\
, , ,
π
+ +
3 H]\Q*(S.
JKgh`n loại N+ đAn th/o ti@u chuLn F[ điệnK
-CUn cứ th<o ch) tiêu 1n toàn điện t1 +hân b' đ}n thành Z c&+ nh" $1u2
C&+ b@o ;ệ •˜ hiệu KC t@
Chiếu sáng.
Page :[
C&+ Y •hCng c! biện +há+ b@o
;ệ
C&+ H B@o ;ệ 1n toàn b9ng cách
n-i đ&t.
C&+ : C! : cách c&+ điện2*1(
;iệc,b@o ;ệ ch-ng giDt Bhi
chạ( ;J.
C&+ W B' đ}n *1( ;iệc ;#i điện
á+ th&+ œ≤TY`.
UKgh`n loại th/o ti@u chuLn cơK
-zhân *oại th<o : .êu c,u b@o ;ệ2ch-ng các ;Dt rGn ;à ch-ng n"#c.
-•6 hiệu RzX
H
X
:
.
fX
H
ch) \ c&+ ch-ng xâ( nhD+ ;ào các ;Dt rGn c01 b' đ}n.
Ch) $- H : W Z T \
`Dt c! th8
xâ( nhD+
n•Q((S
TY H: :,T H B_i
u.ệt đ-i
B6n b_i.
fX
:
2ch) c&+ ch-ng xâ( nhD+ n"#c
H-5"#c r=i th‹ng
:-5"#c r=i nghiêng HT
Y
$o ;#i +h"=ng th‹ng đứng.
W-5"#c r=i nghiêng \Y
Y
$o ;#i +h"=ng th‹ng đứng.
Z-Ch-ng ti1 n"#c +hun từ (oi h"#ng .
T- Ch-ng ti1 n"#c +hun từ (oi h"#ng ;#i á+ *ực +3Y,Wb1r,Bho@ng cách W( tri *ại.
\-
]- Cho +hk+ ngâ( A"#i n"#c ;#i đ' $âu đPn H(.
X-cho +hk+ ngâ( A"#i n"#c $âu h=n.
VdK CÁC g&hi>j g&Ág 8,kl 5,m> g&n> 8o plq>j
Chiếu sáng.
Page WY
0&r>j Csq Wt0 8t !u>K
1. !ư*ng cong t6ắc $uang ,Q ν M
.h">ng Aang cho các b' đ}n đ-i xứng.
fh<o (oi +h"=ng .
fC! : (ƒt +h‹ng đ-i xứng.
-•hi đ! ánh $áng th">ng đ"7c bi8u Aiyn bii đ">ng b1o (lt các ;<cto c">ng đ'
ánh $áng n9( trong ('t (ƒt +h‹ng chứ1 tr_c Ou1ng c01 đ}n .rong tr">ng h7+ đ-i
xứng ch) c,n ;‘ ('t n^1 .
*8+ đAn có chaoK
†;‘ cho b!ng HYYY*( đƒt trong b' đ} nPu tUng *ên
:YYY*( thE R nhân đCi.
.
B' đ}n c! : (ƒt +h‹ng đ-i xứng.
joc
5g1ng
†h">ng Aang cho các b' đ}n chiPu $áng trong nhà
JK8i9u -ivn th/o Nwng ,QcK ν MK
- ¡ng A_ng cho các b' đ}n đ">ng.
Chiếu sáng.
Page WH
C ν
qqqqqqq..HY
qq..
qq..
qq..
WY
Y
†RQc,νS
UK8i9u -ivn th/o Nwng ,Q β K8MK
-h">ng gƒ+ trong đ}n +h1 QAang chiPu $áng $ân th8 th1o ,tr1ng tr6q
¨
Đ}n +h1.
`
β r_c Ou1ng.
B
Y ©
z
X B3Y.
`-„!c nhEn đ}n.
B-Đ' *ệch.
B31rctg
?
x
-`Š β31rctg
: :
^
? x +
Š
Chiếu sáng.
Page W:
-cách bi8u Aiyn RQc,νS,RQβ,BS *à các cách Bhác nh1u đ8 bi8u Aiyn +hân b- Ou1ng
thCng c01 ('t b' đ}n +hức tạ+ trong BhCng gi1n ⇒Chlng c! th8 chu.8n đMi Ou1
*ại ;#i nh1u.


ghần J:
0&,y0 Sy C&,yl (Á>jK
Chương d:
0&,y0 Sy C&,yl (Á>j 0)z>j >&{K
*W|c đ1ch 25h9( đạt đ"7c (_c đ6ch chiPu $áng tiện nghi đƒc biệt th<o th<o .êu
c,u.
p5'i Aung2
-B"#c H2hiPt BP $= b'.
f5h9( xác đVnh đ"7c gi@i +há+ ;à thCng $- c= b@n c01 đ/ án 2Bi8u chiPu
$áng,*oại b' đ}n,chi/u c1o đ}n,$- *"7ng nh9( đ@( b@o đ"7c đ' roi .êu c,u
th<o chuNn ;à +hân b- đồng đ/u ánh $áng trên (ƒt +h‹ng *à( ;iệc.`iệc nà.
c! *iên Ou1n đPn nhi/u t#i +h"=ng Aiện thN( (ixcho BhCng gi1n thiPt BP ;E
;D. c! th8 c! $ự +h-i h7+ c01 các BiPn trlc $".
-B"#c :2•i8( tr1 thiPt BP.
fC,n +h@i Bi8( tr1 các tiêu chuNn ;/ (àu, đ' t"=ng +h@n,đ' ch!i,đ'
roi,th<o tiêu chuNn.Đ•i hJi đPn chu.ên (Cn c01 các B $" chiPu $áng .
,K0hiEt ;E chiEu sáng sơ N+.
-„ồ( các b"#c $1u2
H.5ghiên cứu Bh@o $át Ac *iệu cho BhCng gi1n thiPt BP.
Chiếu sáng.
Page WW
pCác B6ch th"#c hEnh hoc2 1xbxIQ(S
pCác thCng $- ;Dt *˜ @nh h"ing t#i ch&t *"7ng áng $áng.
Các h9ng $- +h@n xạ,Qb' +h@n xạ,’
H
,’
:
, ’
:
,’
Z
S

H
-hệ $- +h@n xạ c01 tr,n

:-
hệ $- +h@n xạ cM tr,n

W
-hệ $- +h@n xạ c01 t">ng

Z
-hệ $- +h@n xạ c01 $àn.
⇒B' +h@n xạ *à *à b' $- đƒc tr"ng cho t6nh +h@n xạ c01 BhCng gi1n n'i th&t.
`j2’3Y,X-hệ $- +h@n xạ c01 tr,n t">ng, thạch c1o.
’3Y,]-hệ $- +h@n xạ t">ng trGng ,$ạch nhªn
’3Y,T- Oukt ;Ci ;< (àu $áng.
’3Y,W-$=n (àu t-i,đD(,ho1 ;Un $ƒc $g.
’3Y,H-$=n (à t-i ,B6nh .
`#i $àn2
’3Y,H-$àn ghk+ b9ng các t-i (àu.
«3Y,W-$àn c! (1u $áng.
•hi c! nhi/u (@ng (àu Bhác nh1u thE +h@i t6nh ’
tb
2

tb
3Q’1.‚1f’b.‚bfq.S~Q‚1f‚bfq.S.
pKCi tr">ng ;à Ou@n *˜ hệ th-ng chiPu $áng.
-KCi tr">ng Bh!i ,b_i,q
-Lu@n *˜ 2B@o A"gng th">ng xu.ên
KCi tr">ng⇒ch) $- ν
H
-Iệ $u. gi@( Ou1ng thCng Ao (Ci tr">ng
Lu@n *˜ ;Dn hành ⇒ch) $- ν
c
-Iệ $- $u. gi@( từ thCng Ao Ou@n *˜.
ĐVnh nghu12
‚3
H
4
3
H
H. : 4 4
3-Iệ $- ba Ou1ng thCng.
†6nh cho hệ $- chiPu $áng $1u ('t nU( $^ A_ng.
¬3H,:™H,\
H,: vKCi tr">ng $ạch $‘ ;à Ou@n *˜ t-t.
H,\ -KCi tr">ng nhi/u b_i ;à Ou@n *˜ Bk(.
Chiếu sáng.
Page WZ
`j2¬3H,\ ,Lu1ng thCng *G+ đƒt b1n đ,u ,đ' roi +h@i tr'i \Ym đ8 đ@( b@o $1u ('t
nU( $^ A_ng $‘ đạt đ"7c Ou1ng thCng .êu c,u.
JKChPn đ+ 6Pi ?@u cầu }K
-h<o b"#c Bh@o $át trên chlng t1 tr1 b@ng tiêu chuNn đ8 chon đ' roi .êu c,u th<o
? tiêu chuNn .†CUn cứ ;ào hoạt đ'ng h1. cCng nghệ Aiyn r1 BhCng gi1n thiPt BP.
-r1 b@ng C`5,;6 A_2
fzh•ng hoc +h•ng th6 nghiệ(2 WYY™TYY*x
fIành *1ng( rC 2 HYY*x
f‚iêu thV2\YY*x
fC= Bh6 ch6nh xác. 2 -HYYY*x
UKChPn ;i9u chiEu sángK
-CUn cứ ;ào đƒc đi8( c01 đ-i t"7ng thiPt BP ;à các hoạt đ'ng Aiyn r1 trong đ! đ8
Ou.Pt đVnh Bi8u chiPu $áng
fChiPu $áng trực tiP+2
-rực tiP+ h›+ QtUng c">ngS th">ng Aang cho BhCng gi1n c!
chi/u c1o *#n,đạt đ"7c hiệu Ou@ chiPu $áng c1o.•hi đ! c@ tr,n ;à
t">ng 6t đ"7c chiPu $áng .
frực tiP+ (i r'ng ;à bán trực tiP+2
-ạo đ"7c BhCng gi1n tiện nghi,Bhi đ! c@ tr,n ;à t">ng đ"7c
chiPu $áng ('t +h,n.¡ng A_ng cho BhCng gi1n ;ừ1
+h@i.`j2+h•ng hoc ,cCng $i.
f„ián tiP+ ;à bán gián tiP+2
-¡ng A_ng cho các BhCng gi1n cCng c'ng nh" nhà g1,nhà Un,đại
$@nh.
-‚1u Bhi chon đ"7c Bi8u chiPu $áng thE *â. đ! *à( c= $i chon b' đ}n,c,n +h@i
th1( Bh@o *˜ *Vch c01 chlng đ8 đá+ ứng đ"7c Bi8u chiPu $áng đe đ/ r1 $1u đ! c“ng
c,n Ou1n tâ( t#i th@( (® c01 b' đ}n.
dKChPn loại đAn Fà ngu:n sángK
Chiếu sáng.
Page WT
-K_c đ6ch 2tạo r1 (Ci tr">ng ánh $áng c! tiện nghi t-t ,c! nhiệt đ' (àu ;à ch) $-
hoàn (àu +ha h7+ t"=ng ứng ;#i đ' roi +ha h7+ t"=ng ứng đ' roi đe chon.Đ@(
b@o2
¯C! $ự +ha h7+ gic1
Y
• ;à ?.
f•1 c,n c! +ha h7+ ;#i .êu c,u ;/ ch&t *"7ng ánh $áng *iên Ou1n đPn cCng ;iệc
Aiyn r1 trong n'i th&t .
f6nh Binh tP *iên Ou1n đPn hiệu $u&t +hát Ou1ng c01 nguồn, tuMi tho c01 đ}n,*iên
Ou1n đPn ;&n đ/ ;Dn hành ,$^1 chc1.
-K't $- g7i ˜2
fLoại đ}n -ng hu•nh Ou1ng đ"7c Aang +hM biPn trong nhà ;à các x6 nghiệ+ cCng
nghiệ+ nh›QchiP( Bho@ng ]Ym trong cu'c $-ng đ>i th">ngS.
fĐ}n $7i đ-t ,h1*og<n đ"7c $^ A_ng ch0 .Pu trong n'i th&t ,trong chiPu $áng c_c
b'.
`j2đ}n bàn,đ}n tr1ng tr6.
fCác đ}n +h!ng điện2đ}n h=i 51.Ig, I1*og<n ch0 .Pu Aang trong các nhà
x"ing,x6 nghiệ+ *#n hoƒc các nhà thi đ&u c! BhCng gi1n r'ng,đ' c1o *#n.
eKChPn chi[u cao t6/o đAnK
-Đ' c1o tr<o đ}n hQ(S *à thCng $- Ou.Pt đVnh tiện nghi chiPu $áng.
-h *#n thE2
f„i@( đ"7c Bh@ nUng nhEn đ}n trực tiP+ ,gâ. *!1 ,;à tUng tiện nghi.
fCho +hk+ đƒt các đ}n c! cCng $u&t *#n†hiệu $u&t +hát Ou1ng c1o.
f‚- *"7ng đ}n đƒt $‘ gi@(†*à( đ=n gi@n cho b' đ}n ;à hệ th-ng chiPu
$áng.
-•hi Ou.Pt đVnh chi/u c1o h c,n cân nhGc t#i các .Pu t- BiPn trlc trong +h•ng
†Ou1n tâ( đPn hiệu Ou@ c_ th8.
-ĐVnh nghu12
£3

°
h
h h +
-ch) $- tr<o fS£3Y
fS£3H~W.
Chiếu sáng.
Page W\
rong đ! h¥ *à Bho@ng cách gic1 đ}n ;à tr,n,h *à Bho@ng cách gic1 đ}n ;à (ƒt
+h‹ng *à( ;iệc.

(ƒt +h‹ng
*à( ;iệc.
h
B- tr6 đ}n ;à xác đVnh $- *"7ng t-i thi8u 5
(in
c01 các b' đ}n.
-rong các tiêu chuNn Oui đVnh $G+ xP+ th<o ('t *"#i chc nhDt.5Pu $- *"7ng Ouá 6t
$‘ BhCng đ@( b@o $ự +hân +h-i đ/u ánh $áng trong +h•ng.5g"7c *ại nPu *"#i Ouá
nhi/u đi8( b- tr6 thE (ạng điện ;à hệ th-ng đi/u Bhi8n t-n Bk(.
5
(in
*à $- đi8( b- tr6 nguồn $áng t-i thi8u đ8 đ@( b@o ch) tiêu chiPu $áng cho
+h•ng,*à ch) tiêu đ,u tiên +h_ thu'c .Pu t-2
fSCách b- tr6 đ}n.
fS•ho@ng cách gic1 các b' đ}n.
fSzh_ thu'c ;ào b' +h@n xạ c01 +h•ng.
⇒5Pu gic ngu.ên t) $-
n
h
Qn Bho@ng cách gic1 các đ}nS thE $‘ gic ngu.ên đ"7c
+hân b- đồng đ/u ánh $áng .`E ;D. đ8 đ@( b@o đồng đ/u ánh $áng t1 đ"1 r1 Ou.
đVnh.
C&+ b' đ}n b B C j qqqq.
n
h
Q(1xS.
Y,T Y,X H H,:
]. 6nh Ou1ng thCng tMng.
-n
tt
*à Ou1ng thCng c,n c&+ cho BhCng gi1n thiPt BP đ8 đ@( b@o $1u ('t nU( $^
A_ng đạt đ"7c .êu c,u th<o tiêu chuNn.
n
tt
3
. . . a N }?c
;s-
δ
3
. . .
.
a N }?c
;s- 4
w*(x.
¬-Iệ $- ba Ou1ng thCng.
Chiếu sáng.
Page W]
`-Iệ $- gi@( Ou1ng thCng.

$A
-Iệ $- $^ A_ng b' đ}n.
⇒Lu1n trong c,n xác đVnh Bhi t6nh toán.
*W+t sC đ"nh ngh#aK
-Iệ $- $^ A_ng Ou1ng thCng 2*à t) $- gic1 Ou1ng thCng nhDn đ"7c trên (ƒt +h‹ng
*à( ;iệc ;à Ou1ng thCng +hát r1 c01 b!ng đ}n.

$A
3
2q 8 `."
2
.
-Iệ $- *7i A_ng Ou1ng thCng 2hệ $- c! 6ch œ *à t) $- gic1 Ou1ng thCng nhDn đ"7c
trên (ƒt +h‹ng *à( ;iệc ;à Ou1ng thCng +hát r1 c01 b' đ}n.
œ3
nA
+h1t


.
hCng th">ng 2 œ3œ
đ

i
.
œ
A
2 hệ $- *7i A_ng Ou1ng thCng trực tiP+.
œ
i
2 hệ $- *7i A_ng Ou1ng thCng gián tiP+.
-Iiệu $u&t b' đ}n
{ *à t) $- gic1 Ou1ng thCng +hát r1 trên Ou1ng thCng tMng c01 b' đ}n.
⇒ •
$A
3{.œ3{
A
œ
A
f{
R
œ
i
.

$A
+h_ thu'c c&+ b' đ}n, b' +h@n xạ,+h_ thu'c ch) $- đV1 đi8( ,n!i *ên B6ch th"#c
hEnh hoc ;à ch) $- đ' c1o c01 đ}n.
•3
1b
4rN s =t
-Ch) $- tr<o đ}n.
`j2 rong BhCng gi1n thiPt BP c! •3:,WŠ ’3]THŠ£3Y,Aang b' đ}n
Y,TZ?fY,H\.6nh •
$A
.

$A
3Y,TZ.œ
A
fY,H\.œ
i
3Y,TZ[XX
œ
A
3Y,X:f
quvw 8 quv2
2uZ 8 2uq
.Q:,W-:,YS3Y,XT.
œ
i
3Y,TTf
quZv 8 quZZ
2uZ 8 2uq
.Q:,W-:,YS3Y,T\X.
X.Xác đ"nh sC N+ đAn Fà lưGi NC t61K
‚- b' đ}n2
53

ν.∅.
.n- $- b!ng đ}n c! n
đ
Chiếu sáng.
Page WX
-B- tr6 *"#i *G+ đ}n 2cUn cứ ;ào B6ch th"#c hEnh hoc c_ th8 (à b- tr6 +h@i đ@(
b@o2
fS6nh thN( (®.
fSzh@i cân nhGc các B6ch th"#c (,n,+,O2
1
3
≤+QOS≤
1
2
(QnS.
fSĐ@( b@o đ}n chiPu $áng 5-5
(in
5•5
(in
†•hCng đạt.zh@i tUng 5 ;à gi@( n
đ
5•5
(in
†Đạt.
5••5
(in
†•hCng Binh tP ;à +hức tạ+ hệ th-ng†nên thiPt BP cho h7+
*˜.†Ung n
đ
;à gi@( 5.
`j2hiPt BP chiPu $áng cho ('t +hân x"ing $c1 chc1 c= Bh6 c! Bich th"#c *à
1xbxI *à :YxHTxZ,HT.Chon b' +h@n xạ ’3TTH.
h<o t6nh ch&t cCng ;iệc chon đ' roi .êu c,u ?
.c.
B- tr6 đ}n $át tr,nQ£3YSchon b'
đ}n -ng hu•nh Ou1ng c! c&+ *à Y,Z:„fY,Y].B!ng đ}n chon *oại H,: ( c! các
thCng $- W\r,n
đ
3WWT.6nh $- b' đ}n t-i thi8u 5
(in.
„i@i2
h3I-Y,XT3Z,HT-Y,XT3W,WQ(S
r1 b@ngQ
n
4
S
(1x
3Y,HT†5
(1x
3H,T.h3Z,[TQ(S
h<o chi/u ng1ngQbS2
1
"
(QnS≤+QOS≤
1
2
(QnS.
‚- Bho@ng 3 $- đ}n3
1Z
n
3
1Z
EuxZ
⇒x3W.
⇒n3
1Z
"
3T•Z,T⇒BhCng đạt †x3Z
n3
1Z
E
3W,]T(⇒O3H,X(
⇒n3
1Z 8 2.1uv
"
3W,XQ(S.
h<o chi/u 12chon +3H,T
(3
2q 8 2.1uZ
E
3Z,:TQ(S.
⇒5
(in
3ZxT3:YQ(S
Chiếu sáng.
Page W[
p6nh Ou1ng thCng tMng n
tt
n
tt
31.b.¬~•
$A
.⇒+hân x"ing 6t b_i bƒ( chon ‚3H,Z.

$A
3{
A

A
f{
i

i
Iệ $- đV1 đi8( •3
N.=
4rN s =t
3
2q.1Z
"u "r2q s 1Zt
3:,\.
œ
A
3Y,][X.Šœ
i
3Y,ZYZ.
⇒Iệ $- $^ A_ng2

$A
3Y,Z:.Y,][XfY,Y].Y,ZYZ3Y,W\WZZ.
n
tt
3
2q.1Z.2Zq.1uE
qu "`"EE
3:XX,XY\Q*(S.
n
tt
*à Ou1ng thCng c,n c&+ cho x"ing đ8 $1u H nU( $^ A_ng $o ?3:TY*x
p6nh toán b' đ}n.Chon đ}n heng c*1uA<.
z3W\rŠn3WWTY*(Š
Y
3WYYY
Y
•Š•13XTŠj3:\((.
53n
tt
~n.n
đ
3ZW b'⇒Chon 53Z:3\x].
pzhân b- *"#i b- tr6 đ}n

L&. O3Y,Z(⇒n3
1Z
Z s 2.quE
3:,T[ (
†chon n3:,\ (
(3
2q
` s 2.quE
3:,[Z ( chon (3WQ(S.
†+3
2q 8 `."
2
3HQ(S.
p5hDn xkt 2‚o $ánh 5 ;à 5
(in
5•5
(in
†đ@( b@o thiPt BP ;/ đồn đ/u chiPu $áng.u. nhiên
5••5
(in
†c! th8 x<( xkt *ại đ8 đ"1 r1 +h"#ng án t-t h=n th<o
h"#ng gi@( 5.
,,KSi9m t6a thiEt ;EK
rong +h,n nà. c! ('t $- .êu c,u đe đạt đ"7c Bhi thiPt BP $= b' nh"2(àu c01
nguồn $áng +ha h7+ ;#i ?,đ' đồng đ/u.C,n t6nh toán đ8 đ@( b@o2đ' t"=ng +h@n
c01 đ}n tr,n.
Chiếu sáng.
Page ZY
H. ChT ti@u đ+ tương 'hwn của đAn t6ầnK
-ĐVnh nghu1 2Iệ $- ch!i Bhi nhEn đ}n
r3
Ao choi nhin A<n,goc nhin ZT
Ao choi cu1 tr1n
3L
đ
Q43]T
Y
S~L
tr,n.
-iêu chuNn Ou. đVnh 2
r≤:Y-(ức tinh x@o .
r≤TY v(ức thCng th">ng.
-± nghu1 2Xkt đPn (ức tiện nghi c01 BhCng gi1n tránh cho ng">i *1o đ'ng bV ch!i
Bhi Ou1n $át đ}n tr,n.
: •i8( tr1 đ' t"=ng +h@n th<o đ' roi.
-h<o tiêu chuNn 2Y,T ≤
y"
yZ
≤Y,X.
Ioƒc th<o các đƒc t6nh ?
W
Q?
Z
S
UKSi9m t6a ti@u chuLn soll/6.
-5ghiên cứu $inh *˜ nhEn c01 con ng">i ;#i (ức *1o đ'ng Bhác nh1u thE $o**<r đ"1
r1 b@n đồ cho đ">ng cong đ' ch!i .
©
(1x
3Q4,(ức *1o đ'ngS
-C1ch Bi8( tr1 2+h@i t6nh đ"7c đ' ch!i tại ('t $- g!c nhEn †tr1 trên đ">ng cong
hoƒc ;‘ các đ">ng cong LQ4S *ên đƒc t6nh $o**<r c01 b' đ}n đe chon.5Pu đ">ng
cong n9( bên trái đ">ng cong gi#i hạn thE BPt *uDn tiêu chuNn Bi8( tr1 nà. đạt
.êu c,u ;/ tiện nghi.
dK01nh đ+ 6Pi }
i
K
-CCng thức 2 ?
i
3
HYYY
>f
aN
η
δ
3w•
i

i
¦f‚
i
x. QpS
-rong đ!2 i3H,:,W.†các đ' roi *ên tr,n, t">ng, ;à (ƒt +h‹ng *à( ;iệc.
5- $- b' đ}n.
¢-Lu1ng thCng c01 ('t b' đ}n.
{-Iiệu $u&t +hát Ou1ng
¢
i
¦-Lu1ng thCng t"=ng đ-i riêng +h,n trên (ƒt +h‹ng *à( ;iệc,tr1 th<o
b' đ}n ;à các ch) $- BhácQHH\,HH]S

i,

i
- Các ch) $- đ"7c tr1 th<o b@ngQHHXS.
Chiếu sáng.
Page ZH
K't $- ch) $-2
•3
Q S
aN
h a N +
- ch) $- đV1 đi8(.
£3
°
°
h
h h +
- ch) $- tr<o.

(
3
:
Q S
mn
h m n +
-Ch) $- *"#iŠ•
+3
Q S
a' N$
h a N
+
+
- ch) $- g,n t"=ng đ-i.
⇒?
i
đe xkt t#i (oi .Pu t- hEnh hoc,*"#i +hân b- đ}n, g,n h1. x1
t">ngq..đ"7c x<( *à các thiPt BP tin cD. nh&t.
`j2 •i8( tr1 thiPt BP cho ;6 A_ trên.
-C!2
•3:,\Š £3Y.

(
3
:
Q S
mn
h m n +
3Y,XZZŠ •
+
3
Q S
a' N$
h a N
+
+
3Y,WYW.
%3•
+
~•
(
3Y,WT[.
⇒X
+
3Y,WT[QB(S.
*01nh toán }
i
th/o Q*MK
¢
u
¦3–Q•,•
(
,•
+,
c&+ b' đ}n,£S.
-Xkt •3:,T.

(
3Y,XZZ

+
3Y,WT[
- •hi •
(
3Y,T † •
+
3Y,H][T.† •
+
3Y hoƒc Y,:T QHS

(
3H † •
+
3Y,WT[.† •
+
3Y hoƒc Y,T. Q:S
QHS⇒¢
u
¦3TXX hoƒc \Z:⇒ ¢
u
¦3 TXXf
\Z: TXX
Y, :T Y


Y,H][T
3 \:\,]]:.
Q:S⇒ ¢
u
¦3TW] hoƒc \TW.⇒¢
u
¦3 TW]f
\:Y.:XX \:\, ]]:
H Y, T


Y,WT[
3 \:Y.:XX.
5'i $u. c&+ •
(
¢
u
¦3\:\,]]:f
Z:.Q:.WWTYS.Y, Z:
W
:Y.HT.H, Z.HY
QY,XZZ-Y,WT[S
Chiếu sáng.
Page Z:
3\::,WHH.
Ioàn toàn t"=ng tự ;#i •3W t1 c!
¢
u
¦3\WH,W:.
r1 b@ng ;à t6nh •
i,

i
Qth<o b@ng HHXS.
’3TTHŠ •3:,\.
?
Z
3?
ZA
f?
Zi
W
Z:.Q:.WWTYS.Y, Z:S
Z .wY, ]:.H:.\WH, W: WH]x :H], :\
:Y.HT.H, Z.HY
} - = + =
Q*xS
°°
Z Y, \] w Z. Z x H[, :T } i i ) fu ( i η = + =
Q*xS
3• ?Z 3 :W\,TH
"=ng tự t1 t6nh đ"7c ?W 3 HXH,[: *x
6nh ?H 3 ZY,X f TY,Y: 3 [Y,W: Q*xS
•i8( tr1 2 f Đ' roi trên KzL` ‰?m 3 T,Zm 3• t-t Q‰?m ² HYmS
f Đ' ch!i nhEn đ}n
.~c
°
= ≤
®(75 )
50
Çn
L
r
Ltr
Ltn 3
ρ
= =
1. 1 90,82.0,5
1,5
E
r r
QcA~(³S
- Đ' ch!i c01 đ}n i 4 3 ]T´
•6ch th"#c b' đ}n H,:ZpY,HXpY,H
jiện t6ch b~B th<o : h"#ng nhEn
Chiếu sáng.
Page ZW
a
!
‚bB ng1ng 3 1b.co$4 f 1c.$in4 3 Y,H]]T (³
‚bB Aoc 3 1b.co$4 f bc.$in4 3 Y,Y]TH (³
Đ' ch!i th<o : h"#ng Lđ 3
° (75 ) Id
Sbk
r1 đ">ng cong trGc Ou1ng c01 b!ng đ}n 2
RđngQ]T´S 3 ZT.cA.
=
2.""50
"01,5
1000
cd
3• Lđng 3
=
"01,5
1698
0,1775
QcA~(³S
RđAocQ]T´S 3 WY.cA.
=
2.""50
201
1000
cd
3• LđAoc 3
=
201
2676,"
0,0751
QcA~(³S
3•Các t) $- 2
•ng 3
=
1698,6
117,5
1,5
• TY 3• •o đạt
•Aoc 3
=
2676,"
185,2
1,5
• TY 3• •o đạt
•hGc +h_c b9ng cách 2 f X^ *6 *à( tUng ’H c01 tr,n
f Chon *ại đ}n th<o h"#ng tUng ‚bB
f „i@( đ' ch!i c01 đ}n
Chiếu sáng.
Page ZZ
pSi9m t6a tT sC }
U
~}
d
Đ• Y,T ² }
U
~}
d
² Y,X
C! }
U
~}
d
3
=
181,92
0,77
2"6,5
3• thJ1 (en
5Pu t´ thJ1 (en t1 BhGc +h_c b9ng : cách 2
f Chon *ại b' đ}n ;/ +h61 chiPu $áng (i r'ng
f Chon *ại c&+ b' đ}n
-Cách Bhác Ou1n trong h=n th1. đMi +,O
p•i8( tr1 th<o $= đồ ‚o**;i<r
f Chon T giá trV 4 đ8 t6nh LQ4S
f ‚1u đ! ;‘ đ">ng cong LQ4S *ên đƒc t6nh ‚o** c01 b' đ}n đe cho
5X 2 5Pu đƒc t6nh t1 ;‘ đ"7c n9( hPt ;/ bên trái 3• đạt
C4P\ng 2 ?
T46ế< 3ế 246ếu sáng CPzng
§1, Đ-. đ/01 23 .4. 5/67 .879: 58/;5 <; .8/;7 =4:> đ?@:>
K_c đ6ch 2 5h9( tạo r1 (C hEnh chiPu $áng t-t , tiện nghi , đƒc biệt cho ng">i
th1( gi1 gi1o thCng , Ou@n *6 ;à x^ *6 ch6nh xác , nh1nh ch!ng các tEnh hu-ng gi1o
thCng x@. r1 trên đ">ng .
1.Cá2 C{2 C6DB .
Chiếu sáng.
Page ZT
-hiPt BP chiPu $áng Q•C‚S cho ng">i Ou1n $át chu.8n đ'ng , Ou1n $át c@ (ƒt
đ">ng *µn đ-i t"7ng c“ng đ1ng chu.8n đ'ng .
-•hác ;#i chiPu $áng n'i th&t , i đ&. *&. đ' roi *à( tiêu chuNn đ,u tiên ;à Ou1n
trong nh&t đ8 *à( tiêu ch6 thiPt BP , thE i đâ. ng">i t1 Ou1n tâ( nh&t đPn đ' ch!i
c01 (ƒt đ">ng . hực nghiệ( cho th&. Bo +h@i đ' roi (à ch6nh đ' ch!i (ƒt đ">ng
(#i Ou.Pt đVnh ch&t *"7ng Ou1n $át c01 ng">i *ái x<.
3• L.c tr1 th<o tiêu chuNn
-•hác ;#i trong n'i th&t L c01 t">ng , tr,nq..tuân th0 đVnh *uDt L1(b<rg ;à Bo
+h_ thu'c ;ào h"#ng Ou1n $át . Đ' ch!i c01 (ƒt đ">ng Bo tuân th<o Ou. *uDt đ! ;E
+h@n xạ trên đ">ng *à +h@n xạ hn h7+ ;à r&t ngµu nhiên , n! +h_ thu'c ch0 .Pu
;ào b/ (ƒt ;à c&u tạo ;Dt ch&t c01 *#+ +h0 (ƒt đ">ng ;à g!c Ou1n $át c01 ng">i
*ái x< .
-•C‚ cho đ">ng c“ng gi-ng trong n'i th&t *à .êu c,u đ@( b@o đồng đ/u ;/ đ'
ch!i th<o chi/u ng1ng , đƒc biệt th<o h"#ng Aoc c01 đ">ng .5Pu Bo đ@( b@+ +hân
b- đ' ch!i đồng đ/u th<o chi/u Aoc thE gƒ+ +h@i hiện t"7ng ¶hiệu ứng bDc th1ng¦
gâ. (ệt (Ji th,n Binh ;à gâ. buồn ng0 cho ng">i *ái x< .
-`E th>i gi1n chiPu $áng cho đ">ng gi1o thCng cang ;#i cCng $u&t c01 nguồn c&+
*à Bhá *#n , c,n chl ˜ đPn ch) tiêu tiPt Biệ( điện nUng th<o h"#ng cân nhGc *ự1
chon b' đ}n c! hiệu nUng c1o ;à tE( các biện +há+ đi/u Bhi8n chiPu $áng th<o các
gi> c1o , th&+ đi8( .
-`E chiPu $áng đ">ng ch0 .Pu *à các Bhu đC thV càc chl ˜ đPn t6nh thN( (® , c@nh
Ou1n , *à( đ›+.
2.Cá2 <6Au 24u|n.
-Đ' ch!i c01 (ƒt đ">ng 2 L *à tiêu chuNn đ,u tiên ;à Ou1n trong nhát Ou.Pt đVnh
đPn Ou1n $át c01 ng">i *ái x< . h<o tiêu chuNn t1 Ou. đVnh +hạ( ;i Ou1n $át c01
ng">i *ái x< .
Chiếu sáng.
Page Z\
-Loại (ƒt đ">ng 2 *#+ +h0 , (ƒt đ">ng $ạch h1. bNn , ;Dn t-c x<q.
-„i@i +há+ chiPu $áng
C`5 2 L`5 3 H,\ cA~(³ Qc&+ bS
LCR? 3 : cA~(³ Qc&+ BS
*!+ đ:ng đ[u 7
-Đ"7c xkt th<o : +h"=ng 2 Aoc , ng1ng A"7c đánh giá th<o : thCng $-
fĐ' đồng đ/u chung
œo 3
(in 7
7tN
- Y,Z +h_ thu'c c&+ đ">ng b,B,C,j
rong đ! 2¯L(in *à đ' ch!i nhJ nh&t trên *"#i đi8( chi1 th<o tiêu chuNn
¯Ltb *à giá trV trung bEnh 3
7i
n


.!+ đ:ng đ[u -Pc
œH 3
(in
(1x
7
7
- Y,] +h_ thu'c c&+ đ">ng
rong đ! 2 L(in , L(1x *à đ' ch!i các đi8( trên *"#i t6nh th<o chi/u Aoc
p&ạn chE chói loá mắt tiện nghi K
Chiếu sáng.
Page Z]
- ránh cho ng">i *ái x< Bo bV ch!i *oá Bhi Ou1n $át đ}n đ"7c đánh giá th<o ch) $-
*oá „ đ"7c CR? đVnh nghu1 2
„ 3 R‚L f Y,[]*gQLtbS f Z,ZH*gQh¥S v H,Z\*gQzS.
rong đ! 2 ¯R‚L 2 *à ch) $- riêng đƒc tr"ng cho (ức đ' ch!i *oá c01 H b'
đ}n đ"7c cho rtrong *6 *Vch QW™\S.
¯tb 2 đ' ch!i trung bEnh c01 (ƒt đ">ng
¯h 2 chi/u c1o đ}n $o ;#i (ƒt đ">ng
¯h¥ 3 h-H,T 2 chi/u c1o đƒt đ}n $o ;#i (Gt ng">i Ou1n $át .
¯+ 2 $- đ}n đ"7 đƒt trên H B( chi/u Aài c01 đ">ng .
-1 c! 2 „ 3 H 2 ch!i *oá Ouá $ức chVu đựng.
„ 3 [ 2 Bo c•n ch!i *oá.
„ 3 T 2 ng"gng ;ừ1 chVu đ"7c.
C`5 2 Z ² „ ² \.
pppppp

§), A8B: CDE/ đ?@:> 58FD 5/67 .879: .8/;7 =4:>
1.TCVN
Chi1 thành Z c&+ 2
Chiếu sáng.
Page ZX
-C&+ b 2 *à đ">ng +h- c&+ đC thV , đ">ng c1o t-c c! t-c đ' chạ. x< XY™HYY B(~h
;à +h_ thu'c ;ào *"u *"7ng x< t6nh b9ng $- *"7t ~ đ">ng (à ng">i t1 Ou. đVnh Ltb
3 Y,X ™ H,\ cA~(³.
-C&+ B 2 *à đ">ng c&+ Bhu ;ực c! t-c đ' chạ. x< Bho@ng XY B(~h , th<o Ou. đVnh
Ltb 3 Y,Z ™ H,: cA~(³.
-C&+ C 2*à đ">ng n'i b' Qtrong các Bhu ;ực chung c" S c! ;(1x 3 \Y B(~h , Ou.
đVnh 2
f *"u *"7ng *#n h=n TYY *"7t~h 2 Ltb 3 Y,\ cA~(³ Š ?tb 3 H: *x.
f *"u *"7ng nhJ h=n TYY *"7t~h 2 Ltb 3Y,Z cA~(³ 2 ?tb 3 X *x.
3• jo t-c đ' i c&+ C th&+ , đ' roi đ!ng ;1i tr• Ou1n trong , c,n Ou1n tâ( .
-C&+ j 2 *à các đ">ng nhánh nhJ c•n *ại Ltb 3 Y,:™Y,Z cA~(³.
2.T6Au 24u|n CIy r1`Zt.
-C! T c&+ đ">ng , các tiêu chuNn c1o h=n .
ppppp
§' , C4. 58G:> =H 8I:8 8J. .KL 1M5 N8?O:> 4: 23 N8B: CDE/
PM đQ:.
1.Cá2 <4}ng s5 4>n4 4;2 .
-Là các thCng $- B6ch th"#c ch6nh c01 H +h"=ng án chiPu $áng đ">ng , $‘ trực tiP+
@nh h"ing đPn hiệu Ou@ ;à ch&t *"7ng chiPu $áng . C= $i đ,u tiên đ8 đ"1 r1 các
thCng $- c•n *ại *à chi/u r'ng c01 đ">ng .
Chiếu sáng.
Page Z[

$ 2 t,( nhC 2 Y-Y,T-H-H,T-:(
4 2 th">n *à( b9ng HT´
1 2 Bho@ng cách hEnh chiPu c01 (ƒt đ">ng *ên ;)1 h}
1 • Y 2 đ}n chiPu trên (ƒt đ">ng
1 • Y 2 đ}n chiPu (k+ ;)1 h}
* 2 b"#c c't *à Bho@ng cách gic1 : c't *iên tiP+ B8 c@ ;/ : +h61 đ">ng
2.U4~n SKX6 =9 C•n.
1.Các Bi8u
p•i8u ch_+ $âu
-C! ánh $áng +hát r1 trong +hạ( ;i h›+ ;E ;D. tránh đ"7c ch!i *oá ;à th">ng Aung
cho n=i c! đV1 hEnh đƒc biệt Qcu1 g&+ , đ">ng A-cq S.
p•i8u ch_+ ;ừ1
-Fnh $áng +hát r1t rung bEnh ;à đ"7c ứng A_ng r'ng rei nh&t , th">ng Aang ;#i
đ}n 51 c1o, th&+ á+ hoƒc đ}n thu· ngân c1o á+ . jang cho các *oại đ}n thCng
th">ng.
p•i8u ch_+ r'ng.
Chiếu sáng.
Page TY
-Fnh $áng +hát r1 r'ng th<o (oi h"#ng Ao đ! c! Bh@ Ung gâ. ch!i *oá cho ng">i
Ou1n $át th">ng đ"7c Aang đ8 chiPu $áng cho ;)1 h} , cho các đ">ng đi n'i b' Qbei
đ , cCng ;iên , đ">ng cho ng">i đi b'qS.
-Đ8 hạn chP ch!i *oá th">ng Aang Ou@ c,u (i đ8 tUng Aiện t6ch , gi@( đ' ch!i *oá.
3• CUn cứ ;ào ;iệc +hân b- Ou1ng thCng , ng">i t1 đ"1 r1 b@ng đ8 tr1 QH\XS.
b.„7i ˜ ;/ ;iệc Aang các *oại nguồn $áng cho chiPu $ánh gi1o thCng.
-Đ}n $7i đ-t hiện n1. Bo đ"7c Aang trong chiPu $áng gi1o thCng ;E ch) tiêu Binh tP
Bk( , hiệu $u&t +hát Ou1ng th&+.
-`#i *oại đ">ng c&+ b th">ng Aang các b!ng H:TŠHTYŠ:TYŠZYYr 51 c1o á+ , hạ
á+.Š đ}n :TY r Ig c1o á+.
-Loại c&+ B,C th"•ng Aang đ}n 51 c! cCng $u&t th&+ ]TŠHYYŠH:Tr Ig c1o á+.
-`#i đ">ng h,( ;à *-i đi ng,( th">ng đ">ng Aang đ}n -ng hu•nh Ou1ng ;à đ}n
co(+1ct.
-L-i ;ào các toà nhà , các đ">ng đi Aạo ;à các ngd +h- +hM biPn nh&t Aang đ}n
co(+1ct.
ppppp
§* , C4. N8?O:> 4: PH 5RS đQ:

.o5 <:] B9< H4]N . -¡ng A_ng cho đ">ng h›+ hoƒc ('t +h61 c! câ. ch< *&+ , đƒc
biệt *à các đoạn đ">ng cong +h@i b- tr6 H +h61 đ8 gil+ đVnh h"#ng cho ng">i *ái
x< , đ}n đ"7c b- tr6 r1 +h61 ngoài đ">ng cong QAo tiêu chuNn 1n toànS.
Chiếu sáng.
Page TH
-Đi/u Biện á+ A_ng 2 đ8 ánh $áng +hân b- đ/u th<o chi/u ngâng thE h - * . Đâ. *à
đi/u Biện ràng bu'c đ8 chon chi/u c1o c't ;à chi/u r'ng đ">ng .
2.o5 <:] 2 H4]N sKST.
-¡ng A_ng cho đ">ng r'ng , đ">ng đCi c! *"u thCng : chi/u . Đi/u Biện đ8 đ@(
b@o *à h -
:
W
* , b- tr6 c't th&+ h=n $o ;#i chi/u r'ng *•ng đ">ng.
".o5 <:] 2 H4]N n4Png C56 €6bn.
-¡ng A_ng cho đ">ng r'ng ;à nhi/u *àn x< đi . Đi/u Biện h -
H
:
* .
E.d6Du <:•2 g6‚N .
-¡ng A_ng cho các đ">ng đCi c! A@i +hân cách gic1
-Đi/u Biện H,T( ² „ ² \( , „ *à A@i +hân cách .
-rong t6nh toán ch) t6nh cho H bên nh"ng +h@i xkt @nh h"ing c01 c@ : bên.
Chiếu sáng.
Page T:
3• 5Pu đ">ng Ouá r'ng cho +hk+ +h-i h7+ các +h"=ng +há+ ;#i nh1u.
ppppp
—W 2 Iệ $- $^ A_ng Ou1ng thCng
*!"nh ngh#a 2 hệ $- $^ A_ngOu1ng thCng Q–uS *à t) $- gic1 Ou1ng thCng nhDn đ"7c
trên (ƒt đ">ng ;à Ou1ng thCng nhDn đ"7c từ b' đ}n.
–u 3
nh-c
No-/n
Φ
Φ
3 –H f –:.
-–u gồ( : thành +h,n 2 ¯hệ $- $^ A_ng +h61 tr"#c –H
¯hệ $- $^ A_ng +h61 $1u –:
f5Pu 1 • Y 2 –u 3 –H f –:
f5Pu 1 • Y 2 –u 3 –H v –:

-5hà $@n xu&t +h@i cho trong *6 *Vch đ">ng cong I‚‚j c01 b' đ}n QH]YS.
Chiếu sáng.
Page TW
`j2 đ">ng cong hệ $- $^ A_ng c01 b' đ}n QH]\S
I 3 HY( Š 1 3 H( Š * 3 HY( Š
-• 6nh % 2 tg%H 3 Y,[ 3• –H 3 Y,:]T
tg%: 3 Y,H 3• –: 3 Y,Y:T
3• – 3 –H f –: 3 Y,:]T f Y,Y:T 3 Y,W.
-•hi –: Ouá nhJ thE *à( tu.Pn t6nh hoá từng đoạn đ8 t6nh t) *ệ .
`j 2 ;µn b' đ}n trên b- tr6 Bhác
tg%H 3 H.YT
Chiếu sáng.
Page TZ
tg%: 3 Y.YT
3• –H 3 Y.W Š –:QY.HS 3 Y.Y:T
3• –:QY.YTS 3 Y.YH:T 3• – 3 –H v –: 3 Y.:X]T
-• 5hµn xkt 2
Iệ $- –u càng *#n Ou1ng thong nhDn đ"7c trên (ƒt đ}n càng nhi/u.5Pu c,n
đ}n Aài hoƒc đƒt c't đ}n g,n (k+ ;)1 h} thE hệ $- $^ A_ng Ou1ng thCng càng
*#n.Kƒt Bhác chi/u c1o đƒt đ}n càng nhJ thE –u càng *#n
`j 2 B- tr6 tr_c gic1
–u 3 –ub f –uB
H
:
l h
tg
a
a
tg
h
α
α

=
=
-• r1 –u

W
Z
l j a
tg
h
j a
tg
h
α
α
+ +
=
+
=
Chiếu sáng.
Page TT
-•r1 cạnh $1u đ}n
–uB 3 –W v –Z
Q5Pu tg%: • H thE *&. tg%: 3 H đ8 Bi8( tr1S
§+ , A8?O:> N84N 5T =H U
p‚= *"7c *Vch $^ •C‚ đ">ng 2
-H[ZY 2 *,n đ,u tiên c! h"#ng Aµn Ou-c tP r&t $= *"7c ;/ chiPu $áng đ">ng +h-
trong đ! *&. đ' roi *à( c= $i ;à .êu c,u đ8 t6nh toán , thiPt BP.
-H[\T 2 CR? cCng b- +h"=ng +há+ t) $- • trong đ! tiêu chuNn đ' roi đ"7c th1. thP
b9ng đ' ch!i trên (ƒt đ">ng . u. nhiên Ao +h"=ng tiện đƒc biệt *à (á. t6nh c•n
r&t hạn chP nên t6nh toán +hân b- ánh $1ng gƒ+ r&t nhi/u Bh! BhUn ;à các biện
+há+ t6nh th<o +h"=ng +há+ nà. c! đ' ch6nh xác hcu hạn nên ngà. n1. ;µn đ"7c
$^ A_ng nh"ng ch) t6nh toán $= b' cho các +h"=ng án *ự1 chon .
-H[]T 2 CR? cCng b- +h"=ng +há+ t6nh toán đ' ch!i đi8( , ;/ ngu.ên tGc cho +hk+
t6nh toán đ' roi trên từng đi8( c01 (ƒt đ">ng ;à ngà. n1. đ"7c ứng A_ng r'ng rei
đ8 Bi8( tr1 , thiPt BP ;à ng">i t1 đe c! nhcng +h,n (/( chu.ên A_ng đ8 ứng A_ng
cho các +h"=ng +há+ nà..
f5'i Aung 2 •hi thực hiện H đồ án thiPt BP ng">i t1 th"=ng cân nhGc *ự1 chon : , W
+h"=ng án Bh@ thi goi *à +h"=ng án $o $ánh đ8 Bi8( tr1 $= b' th<o +h"=ng +há+
nà. .‚1u Bhi đe chon Bi8u b- tr6 đ}n , Bi8u b' đ}n chlng t1 tiPn hành các b"#c t6nh
toán $1u 2
1.Xác đVnh Bho@ng cách gic1 các c't , b"#c c't < +h_ thu'c chi/u c1o c01 c't
nh9( h"#ng đPn (_c đ6ch nh9( tạo r1 đ' đồng đ/u chiPu $áng đƒc biệt *à th<o
chi/u Aoc.rong tiêu chuNn đ"1 r1 b@ng *(1x QH\[S.
2.T]n4 MuNng <4}ng 2cN =9 C•n ƒ
<<
-Lu1ng thCng t6nh cho H nU( $^ A_ng th<o cCng thức 2
Chiếu sáng.
Page T\
ntt 3
. . .
.
/ l 7?c )
<u4

rong đ! 2 f L.c 2 tr1 th<o tiêu chuNn +h_ thu'c c&+ đ">ng
f` 3 `H.`: 3
H
δ
¯`H2 +h_ thu'c th>i gi1n Ou@n *6
¯`: 2 +h_ thu'c (Ci tr">ng
¯ δ 2 hệ $- ba Ou1ng thCng.
C`5 2 δ 3 H,W 2 $7i đ-t .
δ 3 H,]2 +h!ng điện
-) $- • 3
}tN
7tN
2 cho Ou1n hệ gic1 đ' roi ;à đ' ch!i trên đ">ng , tE( r1 th<o thực
nghiệ( cho +hk+ đánh giá $= b' (ƒt đ">ng .
C`5
6nh ch&t *#+ +h0 „iá trV •
Ch_+ $âu Ch_+ ;ừ1
-Bê tCng 2 f $ạch H: X
f bNn HZ HY
-Bê tCng nhự1 2 f (àu $áng HZ HY
f (àu trung bEnh :Y HZ
f (àu t-i :T HX
-Đ">ng gạch *át HX HW
-Chl ˜ 2 $1u Bhi đe nhDn đ"7c ntt , t1 chon nđ th">ng Bhác nh1u , Ao đ! c,n hiệu
ch)nh b"#c c't < . Chon *ại < th<o cCng thức 2
tt
-
Φ
Φ
3
thuc
/
/

Chiếu sáng.
Page T]
`j 2 6nh đ"7c ntt 3 ::YYY *(
BiPt đ}n Ig c1o á+ 2 z 3 :TYr c! nđ 3 HZYYY *(
z 3 ZYYr c! nđ 3 :ZYYY *(
-• 5Pu chon z 3 :TYr thE +h@i rlt ngGn < r&t nhi/u Ao đ! t1 chon z 3 ZYYr Bhi đ!
<thực 3 <.
-
tt
Φ
Φ
".T:>n4 <G =J6 <Kán <46ế< 3ế s\ =9 .
-8ưGc 2 Xác đVnh B6ch th"#c hEnh hoc , chi/u r'ng , chi/u Aài *•ng đ">ng , ;)1 h}
, c&+ chiPu $áng , đ' +h0 (ƒt đ">ng , $1u đ! cUn cứ ;ào b@ng tiêu chuNn đ8 chon
c&+ chiPu $áng , L.c, t) $- • , đ' +h0 (ƒt đ">ng.
-8ưGc J 2 Xkt đPn +h"=ng án b- tr6 đ}n 2 c,n chon b' đ}n trên c= $i đ! xác đVnh
chi/u c1o c't , t,( nhC c01 c,n đ}n $ , 1 , +h"=ng án chiPu $áng , +h,n nà. c,n cân
nhGc *ự1 chon r1 H $- +h"=ng án $o $ánh đ8 t6nh toán ;à *ự1 chon +h"=ng án t-i
"u.
-8ưGc U 2 Xác đVnh Bho@ng cách gic1 các c't Qb"#c c'tS th<o b@ng *(1x , h , ;à Bi8u
b' đ}n th<o b@ng.
-8ưGc d 2 6nh hệ $- $^ A_ng –u , rồi t6nh ntt c01 b' đ}n c,n *G+ th<o cCng thức đe
c! .
-8ưGc e 2 CUn cứ ;ào ntt đ8 chon *oại b!ng đ}n +ha h7+ . ‚1uB hi chon c,n hiệu
ch)nh ;à cân nhGc *ại b"#c c't ;à L.c.
-8ưGc • 2 •i8( tr1 ch) $- tiện nghi ch!i *oá . 6nh hà( „ -• đ8 $o $ánh.
-8ưGc € 2 6nh toán chiPu $áng cho ;)1 h} QnPu c!S goi *à chiPu $áng tUng c">ng -•
c,n t6nh chiPu $áng bM xung +h,n Ou1ng thCng c•n thiPu $1u Bhi đe nhDn đ"7c
nguồn c&+ từ hệ th-ng chiPu $áng đ">ng đ8 đ@( b@o .êu c,u đ' roi c01 ;)1 h} .
E.C46ếu sáng IeN 4• .
ph<o C`5 Ou. đVnh thE 2
Chiếu sáng.
Page TX
- Các đ">ng (à c! h} đ">ng - T( thE +h@i tUng c">ng chiPu $áng đ8 b@o ;ệ
f ?tb • WH*x ;à œo - Y,:T
f Đo ch!i *đ ² :YYY cA~(³ .
- 5Pu ;)1 h} c! đ' r'ng ² T( thE c! th8 c! hoƒc Bo c,n chiPu $áng thê( Qch) chiPu
$áng Bhi c! .êu c,u đƒc biệtS.
6nh chiPu $áng ;)1 h} nh> hệ th-ng đ}n đ">ng 2 –u 3 –H v –:.
6nh tg%H -• –H
tg%: -• –:
3• ?;h *à đ' roi Ao hệ th-ng chiPu $áng *•ng đ">ng c&+ .
?H;h 3
Fh
(Fh
Φ
3
.
Fh
/ F
Φ
n;h 3 –u.;.nđ
-Xác đVnh đ' roi c•n thiPu bM xung 2 ?:;h 3 ?.c;h v ?H;h. Đ' roi nà. c,n đ"7c
thiPt BP ;à bM xung b9ng hệ th-ng tUng c">ng c01 ;)1 h} .
Chiếu sáng.
Page T[
ppppppp
§V , A8?O:> N84N đM .8W/ đ/01
1.N96 €ung .
-zh"=ng +há+ cho +hk+ t6nh đ' roi , đƒc biệt *à đ' ch!i trên H *"#i đi8( đe đ"7c
chi1 th<o tiêu chuNn trên (ƒt đ">ng Ou1 đ! c! đ"7c $ự +hân b- c01 ?, L nh9(
Bi8( tr1 các tiêu chuNn ;à ?tb , Ltb , œY , œH.
-Đ8 t6nh toán ?+ tại z trên (ƒt đ">ng t1 c! cCng thức 2
?+ 3
W
:
.co$ ,'
h
γ

-jang b@ng RQc,4S tr1 ;à n'i $u. R+ , t6nh ?+ , đ' ch!i L+. jo ?+ , L+ Bo tuân th<o
đVnh *uDt L1(b<rg -• L+ +h_ thu'c ;V tr6 Ou1n $át , th<o tiêu chuNn Ou. đVnh ;V tr6
Ou1n $át c01 ng">i *ái x< cách ;ang Ou1n $át \Y( , cách ;)1 h} Bho@ng *~Z , đ' c1o
H,T(.
-CCng thức t6nh L+ 3 O.?+ trong đ! O 3 OQ%,¸,4S *à hệ $- ch!i . u. nhiên Ao %
#
Y
H
nên O +h_ thu'c Bo nhi/u ;ào % ;à c! th8 bJ Ou1 3• O 3 OQ¸,4S
3• L+ 3 OQ¸,4S.
W
:
Q , S.co$ ,' c
h
γ γ

1 đVnh nghu1 •Q¸,4S 3 OQ¸,4S.
W
co$ γ
*à hệ $- ch!i Ou. đMi
Chiếu sáng.
Page \Y
3• L+ 3 •Q¸,4S.
:
Q , S ,'
h
β γ

-Xác đVnh R+Qc,4S , tr1 b@ng BPt h7+ ;#i n'i $u..
-Xác đVnh •Q¸,4S , tr1 b@ng BPt h7+ ;#i n'i $u..
2.Cá24 Wá2 CRn4 I
H
.
-`#i đ}n c,u 2 th">ng gƒ+ i chiPu $áng ;)1 h}
R 3
.
Z
- τ
π
Φ

-Các b' đ}n c! tr_c đ-i xứng 2 R4 tr1 th<o đ">ng cong trGc Ou1ng
-Các b' đ}n chu.ên A_ng cho chiPu $áng đ">ng +hân b- Ou1ng thCng r&t +hức tạ+
c! th8 hEnh Aung ;C $- các (ƒt +h‹ng đ-i xứng đi Ou1 tr_c Ou1ng c01 đ}n . `E ;D.
trong *6 *Vch ng">i t1 th">ng cho H $- các đ">ng cong trGc Ou1ng ch6nh ;à H b@ng
+hân b- RQc,4S.
Chiếu sáng.
Page \H
-Ki đi8( z Qto1 đ'S
g&
a6ctg
5&
γ =
-h">ng Qc,4S t6nh toán đ"7c thE Bhác giá trV trong b@ng 3• n'i , ngoại $u.
".T:N C9 2416 MuY C„6 %r…u<g†t
-zh_ thu'c b/ (ƒt đ">ng , chi1 thành Z c&+ Ou. chuNn từ •H-••Z. Ki c&+ đ"7c
đƒc tr"ng bii : thCng $- đ! *à 2
fIệ $- nhEn rd 1o Y,YT Qt-iS
Y,HH Q$ángS
fIệ $- $^ A_ng ‚H , càng $áng thE ‚H càng *#n
C&+ ‚H ‚H đi8n hEnh LY
•H • Y,ZT Y,:T Y,H
•: Y,ZT™Y,XT Y,TX Y,Y]
•W Y,XT™H,WT H,HH Y,Y]
Chiếu sáng.
Page \:
•Z • H,WT H,TT Y,YX

p•H2 *à đ">ng Bitu( • HTm ;Dt *iệu nhân tạo (àu $áng hoƒc đ">ng bêtCng (àu
$áng.
p•:2 *à đ">ng Bitu( HY™HTm ;Dt *iệu nhân tạo (àu trGng nh"ng B6ch th"#c hạt -
HY ((, BPt c&u rGn chGc .
p•Z 2 đ">ng đM nhự1 $1u nhi/u tháng $^ A_ng .
E.Cá24 246N SP‡6 C6DB 36DB <:N
-h<o chi/u ng1ng *&. : đi8( cho H *àn x< .
-h<o chi/u Aoc 2 * ² HX( 2 W đi8(
* ² W\( 2 \ đi8(
* ² TZ( 2 [ đi8(
Ch¬ng 6 :
TÝnh to¸n chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn
pha
Chiếu sáng.
Page \W
-$%n &'a () (*+, !- ®%n ./ 0n' s0ng &'1n !2 '3& d4ng ®5 .',67
s17 tr*ng .0. 8'9ng g,an r-ng :) 8'*;ng .0.'
§1 : C¸c th«ng sè cña b !"n #ha
1.Gãc ph©n t¸n chïm tia †
-<) g/. g,=a t1m .>a .'4m t,a s0ng :?, tr@. A7ang , () '?ng ./
BmaC :) '?ng ./ .Dng ®- 0n' s0ng !Eng 1F2 :) 1F10 BmaC , g/.
n)G t'Dng ®H. t'5 ',In trJn ®K. tLn' trM. A7ang .>a 1 !- ®%n
-NOn .P :)* g/. % chi1 b' đ}n +h1 thành W *oại $1u2
fB' đ}n c! +hân b- ánh $áng h›+ % ² WY¹
fB' đ}n c! +hân b- ánh $áng ;ừ1 WY¹ ² % ²\Y¹
fB' đ}n c! +hân b- ánh $áng r'ng % - \Y¹
40° 60° 90°
50
I
550
α
60° 60° 60° 60°
2.Hb <KX C9 WYˆ
-Iệ nà. đ"7c $^ A_ng Bhi H đ}n đƒt tại g!c c01 $ân đ"7c chiPu $áng
Chiếu sáng.
Page \Z
β
B
A(x,y)
Tr?c quang
y
x
B=0 B>o
B<0
X
Y
-g!c nhEn đ}n Qc't đ}n , tr_c Ou1ngS,th">ng Ou. đVnh 5 ² \T¹.•hi đ! h"#ng c01 R
+hát ;/ b
f„!c B
f„!c ¸
-5hà $@n xu&t c01 b' đ}n cho +hân b- Ou1ng thCng RQB,¸S trong *6 *Vch
B3 1rctg
?
x
¸ 3 1rctg
: :
^
? x +
3•n'i $u. RQB,¸S
".U4‰H €R24 29< IJ €R24 <KX C9
Chiếu sáng.
Page \T

5Pu AVch c't Y -• Y¥
-jang cCng thức chu.8n hệ toạ đ' xo.-• x¥o¥.¥
x¥3 x - xH
.¥3. v .H
E.U4‰H MuNY 4b <KX C9 W K Y K ˆ K
-hực tP tr_c Ou1ng Bo n9( trong (ƒt +h‹ng .oº (à th">ng Ou1. đi ('t g!c • đh
h"#ng b' đ}n ;ào $ân ;à +hân b- ánh $áng đồng đ/u
`j2 E( ?1 tại trung đi8( H $ân b!ng QHYT~\TS c't đƒt tại o¥ QxH3-:H( , . 3
-:Y( S , • 3 TY¹ , ; 3 \W¹ ;à chi/u c1o º 3 Z:(.
Chiếu sáng.
Page \\

pppppp

§ 2 ?T46ế< 3ế 246ếu sáng s~n IOn C9ng
1.Cá2 YAu 2Šu u <6Au 24u|n
-K't $- .êu c,u , tiêu chuNn •C‚ các cCng trEnh th8 th1o b@ng H\.H Q:HHS
-iêu chuNn th1( Bh@o C`5 :YYW
2.Cá2 H4P\ng án =5 <:] C•n
pB-n c't c! g!c Ou1. •3Y
.hu đi9m 2 hiệu $u&t $^ A_ng ánh $áng c1o tu. nhiên œ th&+
Chiếu sáng.
Page \]
p8Cn c+t nhưng có )•R

-Đâ. *à +h"=ng án h1. đ"7c $^ A_ng .Iệ $- $^ A_ng Bo *#n *G( nh"ng "u đi8( *1
đ' đồng đ/u chiPu $áng r&t t-t, đƒc biệt *à đ' đồng đ}u Aoc t6nh th<o +h"=ng th‹ng
đứng . Đ8 +hân b- đồng đ/u ánh $áng trên $ân ng">i t1 chi1 $- b' đ}n trên (i c't
thành nhi/u đ}n nh!( $1u đ! b- tr6 các g-c Ou1. Bhác nh1u cho chlng .
*(áu c+t có góc $ua? )‚R
.hu đi9m 2 hệ $- $^ A_ng c1o $- c't tUng $‘ *à( tUng đ' đồng đ/u chiPu $áng
.>hưBc đi9m 2 đGt ti/n , Bo Binh tP th">ng ch) Aung cho các $ân ;Dn đ'ng đ1 chức
nUng
Chiếu sáng.
Page \X
p`#i các $ân b!ng *i<n h7+ c! chi/u c1o Bhán đài • :\( thE c! th8 b- tr6 Aàn đ}n
trên các (ái ch< Bhán đài .zh"=ng án nà. ;ừ1 đạt t6nh Binh tP *ại ;ừ1 c! t6nh +hân
b- ánh $áng đồng đ/u c1o.
-rong tr">ng h7+ nPu các Bh1n đài i : +h61 Bo đ0 Aài c! th8 Bhu ;ực c,u (Cn bV
thiPu ánh $áng Bhi đ! c,n b- tr6 chiPu $áng tUng cho Bhu ;ực c,u (Cn
".d4á6 n6bB I‹ C; CLng C‹u €;2 IJ ngNng
-`E Ou1n $át c01 các c,u th0 trên $ân b!ng Bo ch) Aiyn r1 trên (ƒt $ân gGn ;#i đo
roi ng1ng ?h Q?ngS (à trong Bo gi1n c•n Ou1n $át trên các (ƒt +h‹ng th‹ng đứng ,
i đ! c•n Ou1n tâ( đPn đ' roi Aoc ?; ;à đ' đồng đ/u c01 chlng
-?h trên $ân b!ng th<o tiêu chuNn *à đ' roi trên (ƒt $ân h1. cách (ƒt $ân H(
-?; *à đ' roi t6nh th<o : +h"=ng x ;à . tại c1o đ' cách (ƒt $ân H.T(
f?;x 2 đ' roi đứng trên (ƒt +h‹ng ;uCng g!c tr_c €x
f?;. 2 đ' roi đứng trên (ƒt +h‹ng ;uCng g!c tr_c €.
-Đ' đồng đ/u Aoc ;à ng1ng *à các th-ng $- +h@i Bi8( chứng th<o thiPt BP
fĐ' đồng đ/u ng1ng œh3
(in }h
}htN
Chiếu sáng.
Page \[
fĐ' đồng đ/u Aoc œ;3
(in }F
}FtN
-CCng thức t6nh đ' roi ?3
:
Q , S.co$ , c
-
γ α
frong cCng thức nà. c,n +h@i tr1 BPt h7+ ;#i n'i , ngoại $u. đ8 c! RQc,4S. C,n
+h@i chl ˜ xác đVnh đlng g!c % trong các tr">ng h7+ Bhác nh1u
% 3 w , , n
77r7r
c01 (ƒt +h‹ng c,n t6nh ?x
E.T]n4 2}ng suŒ< IJ SKX6 C•n
pLu1ng thCng t6nh toán
CCng thức ntt 3
. .
s-
}?c (
N
δ
» 3H.YT-• H.H ;E hệ th-ng đ}n đ"7c b@o A"gng ;à th1. thP *iên t_c
‚ Aiện t6ch $ân
h<o tiêu chuNn QZYY-•TYYSh thE +h@i b@o A"gng , *1u chai
b$A 3 Y.H]-•Y.Z -.th&+ ;E ánh $áng +hát r1 h›+ ,chi/u c1o đƒt đ}n *#n ;à đƒt cách x1
$o ;#i $ân
-•hi thiPt BP b"#c đ,u +h@i tạ( "#c *"7ng *&. giá trV trung bEnh cgY.:-•Y.:T ‚1u
Bhi t6nh toán thE Bi8( đVnh *ại b$A3 nnhDn đ"7c trên $ân ~ nđ}n
*ChPn loại Nóng đAn
-Các đ}n +h!ng điện c! th8 Aang đ}n 51 c1o á+ c! cCng $u&t HYY-•HYYYr, Ig c1o
á+ ]Y-•:YYYr ,hiệu $u&t +hát Ou1ng Bk( h=n, tuMi tho th&+ h=n nh"ng ch&t *"7ng
ánh $áng t-t ,•13HYY.5Pu các $ân Ou-c gi1 c! tru./n hEnh (àu thE đƒc biệt "u tiên
*oại nà..
*(C lưBng Nóng đAn t1nh th/o c%ng th]c
Chiếu sáng.
Page ]Y
53ntt~nđ trong đ! nđ *à Ou1ng thCng c01 H b!ng đ}n
-zh_ thu'c $- c't -• $- b!ng f b' đ}n trên H c't
-zhân b- các b' đ}n thành nh!( , $- nh!( +h_ thu'c $- đih( r=i c01 tr_c Ou1ng
+hân b- trên (ƒt $ân th<o tiêu chuNn .`E đ}n +h1 th">ng c! +hân b- ánh $áng h›+
nên các đih( r=i đ"7c xác đVnh th<o cCng thức2
Qn~hS(1x 3 Y.\ trong đ! n *à Bho@ng cách *#n nh&t gic1 : đi8( r=i
`j2 chi/u c1o c't h3WY( -• n(1x3Y.\pWY 3 HX(
Đ8 đ@( b@o đ' đồng đ/u chiPu $áng Bho@ng cách gic1 các đi8( r=i trên $ân tho@
(en n • n(1x
ppppp
§', C8/;7 =4:> .4. .G:> 5RI:8 580 58LD :>D3/ 5R@/
1.Cá2 nguYAn <•2 24ung
*>hƒng Fấn đ[ cần ;hwo sát
-IEnh Aáng , BPt c&u ;à B6ch th"#c hEnh hoc c01 cCng trEnh , các Bhu ;ực c,n chiPu
$áng , ;Dt *iệu xâ. Aựng , (àu $Gc ;à t6nh ch&t +h@n xạ c01 (ƒt t">ng, (ƒt $ân ,
Bh1n đài ;à đƒc biệt *à các ;V tr6 c! th8 b- tr6 *G+ đƒt c't ;à đ}n
-©êu c,u ;à (_c đ6ch $^ A_ng c01 $ân 2*u.ện tD+ , thi đ&u ,c! h1. Bo Ou1. tru./n
hEnh (àu
-Đƒc đi8( c01 Bo gi1n *ân cDn 2n9( cạnh Bhu Aân c" , cạnh đ">ng gi1o thCng
,cang các đƒc đi8( Bh6 hDu nh" ;Dn t-c gi!, đ' N( ,$"=ng (aq
*Các ?@u cầu
-?tb , ?;, ?h , đ' đồng đ/u œ tr1 th<o tiêu chuNn
Chiếu sáng.
Page ]H
-Iạn chP t-i đ1 hiện t"7ng ch!i *oá cho các ;Dn đ'ng ;iên ;à Bhán gi@ .C,n chon
các b' đ}n th6ch h7+ $1u đ! b- trl g!c nhEn đ}n œ ² \T¹
-•hGc +h_c t-i đ1 hiện t"7ng nh&+ nhá. nPu Aang đ}n +h!ng điện b9ng cách $^
A_ng nhi/u +h1
-•hi *ự1 chon b!ng đ}n c,n Ou1n tâ( t#i hiệu $u&t , tuMi tho jQhS ,hệ $- $u. gi@(
Ou1ng thCng, (àu $Gc ánh $áng ;$– ch) $- th8 hiện (àu .
-Iệ th-ng đi8u Bhi8n chiPu $áng +h@i b- tr6 tD+ trung ;à n-i t#i nguồn Aự +h•ng
Bhi c! $ự c- . rong đ! Ou. đVnh b!ng Aự +h•ng cho $ự c- +h@i $^ A_ng *oại đ}n
$7i đ-t hoƒc đ}n -ng hu•nh Ou1ng nh"ng +h1 Aang ch&n *"u điện t^ đ8 bDt $áng
ng1. Bo c! th>i gi1n (ồi
-Đ8 đ@( b@o hạn chP ch!i *oá ;à hiệu Ou@ $^ A_ng thE chi/u c1o đƒt đ}n t-i thi8u
đ"7c đ"1 r1 trong b@ng tiêu chuNn
0
3
4

!
9
"0
""
"#
"5
"
##
$a%og&n
'?( )?*
#00+
300+
500+
$g
,a
-a
,a
.&*a%
$a%()&
"000+
"500+
#000+
!0+
"#5+
#50+
400+
0+
"50+
#50+
400+
"000+
0+
"50+
#50+
400+
#000+
"000+
/o?( )0n
12(n(2)
2.Cá2 <6Au 24u|n 246ếu sáng s~n =1ng Cá
Chiếu sáng.
Page ]:
*ghạm Fi chiEu sáng
-‚ân b!ng đá thCng th">ng +hạ( ;i chiPu $áng *à (ƒt $ân đ"7c gi#i hạn bii các
đ">ng biên Aoc ;à ng1ng .
-`#i các $ân *iên h7+ th8 th1o đ"7c hi8u *à các $ân b1o gồ( nhi/u chức nUng +hạ(
;i thiPt BP chiPu $áng b1o gồ( c@ đ">ng chạ. ;à các hạng (_c th8 th1o Bhác ngoài
$ân b!ng đá.
*!+ 6Pi 2 đ"7c Ou. đVnh th<o (_c đ6ch $^ A_ng $ân
K_c đ6ch $^ A_ng ?ng tb Q*xS œng3 ?ng(in~?ngtb
hi đ&u ch6nh thức - TYY Y.\
hi đ&u thCng th">ng -:YY Y.T
Lu.ện tD+ gi@i tr6 - HYY Y.Z
*8C t61 đAn 2 u• thu'c Ou. (C BPt c&u cCng trEnh , .êu c,u ;/ ch&t *"7ng ánh $áng
(à ng">i t1 c! th8 đƒt đ/n trên c't hoƒc (ái ch< Bhán đài
Cách b- tr6 ‚- c't Đ' c1o t-i thi8u I(inQ(S
ChiPu $áng : bên $ân X Y.WTLH ² I ² Y.\ LH
L: ² I ² Z L:
ChiPu $áng Z g!c Z Y.WTLH ² I ² Y.\L:
I ² W L:
".C46ếu sáng s~n <Tnn6s
pzhạ( ;i chiPu $áng *à toàn b' (ƒt $ân đ"=c Aang đ8 thi đ&u gi#i hạn bii hàng rào
hoƒc Bhán đài .
Chiếu sáng.
Page ]W
pLu. đVnh ;/ đ' roi ;à đ' đồng đ/u
f5Pu thi đ&u ch6nh thức ?ngtb 3 ]TY *x , œng 3Y.\
f5Pu thi đ&u thCng th">ng ?ngtb 3 TYY *x , œng 3 Y.T
f5Pu *u.ện tD+ gi@i tr6 ?ngtb 3 WYY *x , œng 3 Y.Z
pLu. đVnh đ' c1o đ}n đƒt I(in
K_c đ6ch CCng thức t6nh I(in
hi đ&u *u.ện tD+ I - TfY,Z L HY
I - WfY,Z L
C4P\ng w ?
T46ế< 3ế 2ŒH C6bn 24K 246ếu sáng
§1 , XM5 =H y67 .ầ7 23 đ-. đ/01 .KL 8Y 58H:> đ/6: .8/;7 =4:>
1.Cá2 YAu 2Šu
-Điện á+ cung c&+ cho nguồn chiPu $áng +h@i đ@( b@o $_t á+ t6nh từ đ,u r1 c01
nguồn t#i +h_ t@i x1 nh&t Bo đ"7c ;"7t Ouá Wm
-Đ' tin cD. cung c&+ điện 2 *à (ức đ' cho +hk+ (&t điện
-5guồn chiPu $áng trừ các c= $i (à c! các +h,n t^ đ'ng *ực Bo đáng B8 c•n n!i
chung ;/ ngu.ên tGc thE các +h_ t@i chiPu $áng c! .êu c,u c&+ điện c1o h=n -•
th">ng thiPt BP th<o ngu.ên tGc đ'c *D+ ;#i hệ đ'ng *ực b1o nhiêu thE càng t-t b&.
nhiêu Qtrong nhà (á. th">ng *&. r1 trực tiP+ từ th1nh cái tMngS
-•inh tP 2
Chiếu sáng.
Page ]Z
f Chon nguồn $áng c! hiệu nUng +hát Ou1ng c1o nh" đ}n -ng hu•nh Ou1ng , đ}n
+h!ng điện .
f Đi/u tiPt nguồn $áng +ha h7+ th<o gi> c! th8 cGt b#t các +h_ t@i chiPu $áng trong
gi> th&+ đi8( -•tiPt Biệ( nh"ng +h@i ch&+ nhDn +hân b- ánh $áng Bo đ/u .
f jang các b' đ}n c! nhi/u b!ng rồi tGt b#t b!ng trong b' đ}n
f Đi/u ch)nh điện á+ đ8 đi/u ch)nh Ou1ng thCng tu. nhiên c,n +h@i cân nhGc đPn
đi/u Biện *à( ;iệc ;à Bh-i đ'ng c01 đ}n .
2.Cá2 €Xng H4• <V6 <4Pzng g{H <:Kng 246ếu sáng
-„ồ( các *oại ch6nh
pCác +h_ t@i tD+ trung `j2 các +hân x"ing , c't đ}n , b!ng đá qCoi R đ,u ;à
cu!i đ">ng b9ng nh1u
pCác +h_ t@i +hân b- A@i đ/u `j2 đ}n đ">ng q R trong các đoạn Bhác nh1u Ao đ!
$= đồ th1. thP t"=ng đ"=ng *à H +h_ t@i tD+ trung c! cCng $u&t *à tMng cCng $u&t
c01 các b!ng đ}n ;à n9( tại gic1 đ">ng Aâ.

*gh| twi 6wi đ[u t6ong sơ đ: 'h`n nhánh
Chiếu sáng.
Page ]T

-`#i (i Bi8u +hân b- +h_ t@i c,n c! cách *ự1 chon tiPt Aiện Aâ. +ha h7+.
§) , T8/;5 <; 5RE1 đ/Y: .8/;7 =4:>
1.Cá2 €Xng BX24 2NK áH
-Các (ức điện á+ gồ( các (ức WT,:Y,HT,HY,\ B;
*&„nh tia

Chiếu sáng.
Page ]\
-Koi +h_ t@i đ/u trực tiP+ nhDn nguồn từ H đi8(. žu đi8( *à BPt c&u *"#i rd r1ng
;Dn hành (ạch *ạc thiPt bV b@o ;ệ t"=ng đ-i đ=n gi@n ;à Ay tin cD. nh"ng giá thành
đGt.
*5ạng li@n th%ng
-žu đi8( 2 tiPt Biệ( , rh ti/n.
-5h"7c đi8( 2 Bhi ;Dn hành t6nh đ'c *D+ t"=ng đ-i c01 các +h_ t@i th&+ h=n .
*!ư*ng -`? ;Y'

-jang cho +h_ t@i c! .êu c,u c1o ;/ đ' tin cD.
*(ơ đ: mạch F…ng
Chiếu sáng.
Page ]]

-Đƒc biệt tiện Aang ;à +hJ biPn i các đC thV các c= $i cCng nghiệ+. C! : cách ;Dn
hành 2
fKạch ;•ng B6n nh"ng nhánh hi , i gic1 ;•ng c! (á. cGt K , Bhi c! $ự c- thE K
đ!ng -•t6nh c= đ'ng c1o , rh .
f`Dn hành B6n 2 đGt ti/n ,;Dn hành ;à b@o ;ệ +h@i $^ A_ng các thiPt bV b@o ;ệ c1o
c&+.
2.T:XB H4~n H456 C6bn
-„ồ( c! ('t $- Bi8u BPt c&u nh" $1u2
*06ạm hở *à các trạ( đƒt ngoài tr>i c! t">ng b1o th">ng đ"7c ứng A_ng tại các
nhà (á. , x6 nghiệ+ h1. Bhu ;ực nCng thCn n=i c! (ƒt b9ng r'ng
.hu đi9m 2 Binh +h6 rh
*06ạm ;1n 2 đƒt trong nhà , th">ng $^ A_ng trong các +hân x"ing cCng nghiệ+,
trong các Bhu Aân c" đC thV n=i c! (ƒt b9ng t"=ng đ-i r'ng
*06ạm t6/o 2KBb đ"7c đƒt trên c't
.hu đi9m 2 Binh tP , rh ti/n , tiPt Biệ( Aiện t6ch
.>hưBc đi9m 2 +há ;g c@nh Ou1n
Chiếu sáng.
Page ]X
-•ch0 .Pu Aang cho nCng thCn,;ang $âu ;ang x1 Ao đ! bV c&( $^ A_ng trong thành
+h- .
*06ạm hB' N+ QSiogM
-oàn b' t0 c1o, hạ á+ ;à KBb th">ng đ"7c đƒt trong H ;J th">ng *à( b9ng Bi(
*oại ;à co(+o$it
.hu đi9m 2BPt c&u gon đ›+ , t6nh c= đ'ng c1o
.>hưBc đi9m 2giá thành đGt .
".S\ CL nguYAn Si <:XB C6bn

-0 c1o á+ th">ng c! các +h"=ng án
*5†ng 5C7 ‡ CC

Chiếu sáng.
Page ][
.hu đi9m Aang cho các trạ( đ=n gi@n , rh , cCng $u&t nhJ đ' tin cD. th&+
-jCch) đ!ng ;1i tr• cách *. ;à Aang đ8 cGt KBb BhJi nguồn Bhi Bo t@i
-CC b@o ;ệ ngGn (ạch
*5†ng >Cf0 ‡ CC
-C! th8 cGt đ"7c KBb ng1. c@ Bhi (1ng t@i ,tu. nhiên ;µn c,n Aang c,u chE đ8
b@o ;ệ ngGn (ạch


-ĐGt ti/n
-Ká. cGt đ!ng cGt +h_ t@i 2t@i ch ,từ x1 ,;à đ!ng cGt c! đi/u Bhi8n .
-B@o ;ệ 2ngGn (ạch -•c! nUng *ực cGt ,cGt đ"7c A•ng ngGn (ạch *#n ,b@o ;ệ Ouá
á+
-rong hệ th-ng chiPu $áng Aang các KBb r&t nhJ nên th">ng Aang jCL
-rong các nhà (á. nguồn chiPu $áng c,n đ"7c *&. đ'c *D+ nh&t ;#i nguồn đ'ng
*ực ;E ;D. th">ng đ"7c *&. ng1. $1u th1nh cái c01 trạ( hạ á+ .Các nguồn cCng
$u&t chu.ên A_ng nh" đ">ng gi1o thCng th">ng Aang các trạ( c! cCng $u&t nhJ ;à
th">ng Aang trạ( tr<o tại các thV tr&n thV tứ .rong đC thV th">ng $^ A_ng nh&t *à
trạ( •iog
ppppp
Chiếu sáng.
Page XY
§', LZL .8J: .4. T%Đ [ #CĐ .8D C?\/ 8E 4N
H.'6‹u 36bn 24ung CD SGN 24;n
aK0h/o điện á' đ"nh m]c
-Là *"7ng Aâ. ;#i thiPt bV W +h1 *à các thCng $- cho tr"#c trong *6 *Vch thiPt bV .
Đ! *à điện á+ th<o Ou. đVnh cho +hk+ thiPt bV *à( ;iệc *âu Aài (à Bo gâ. h"
hJng QH.YT -• H.HSœđ(
-Đi/u Biện đ8 *ự1 chon œđ(tb - œđ( *"#i .`#i các thiPt bV Bhác thE $1i *ệch
điện á+ +h@i đ"7c nhân ;#i các hệ $- nh" $1u 2
fCá+ điện *ực ,Bháng điện ,biPn A•ng ,biPn á+ , c,u chE B3H.H
fr">ng h7+ Bhác $ứ cách điện , jCL , (á. cGt +h@i nhân H.H
fCác thiPt bV ch-ng $kt thE B3H.:T
C 2 Rđ(tb - Rc"gng bức
rong đ! Rc"gng bức *à A•ng điện *#n nh&t (à thiPt bV +h@i (1ng trong hoàn c@nh
bV $ự c- (à ;µn +h@i đ@( b@o cung c&+ điện *iên t_c cho +h_ t@i
-‚1u Bhi chon th<o : đi/u Biện œđ(, Rđ( thE thiPt bV đ@( b@o *à( ;iệc *âu Aài
trong tEnh trạng xác *D+ .u. nhiên (oi thiPt bV *ự1 chon ;µn c! th8 h" hJng Bhi
c! $ự c-
*Các sD cC ^w? 6a t6ong lưGi điện
-‚ự c- điện á+QOuá á+S
fOuá á+ Bh6 Ou.8n Ao $kt đánh¯đánh trực tiP+ Qc't thu *CiS
¯$kt c@( ứng
fOuá điện á+ n'i b' x@. r1 Bhi đ!ng cGt b&t th">ng ,t@i c@(, Aung -•b@o ;ệ
b9ng các thiPt bV b@o ;ệ ch-ng $kt.
-‚ự c- A•ng 2 *#n ,bk c01 R
Chiếu sáng.
Page XH
f‚ự c- Ouá t@i R 3 H.: -• H.Z Rđ( -•@nh h"ing đPn tuMi tho (á. -• Aang •n,
•đt, •$-q
f‚ự c- ngGn (ạch gâ. r1 A•ng điện ;à nUng *"7ng r&t *#n c! th8 *à( h" hJng
nh1nh ch!ng thiPt bV .jo đ! c,n đ"7c BhGc +h_c tức thE 2•từQ•KS, •đt^, •$-
q`E ;D. $1u Bhi *ự1 chon (u-n thiPt bV *à( ;iệc t-t c,n +h@i Bi8( tr1 $ự c-
cho n! đƒc biệt *à $ự c- ngGn (ạch W +h1 .•i8( tr1 ngGn (ạch W +h1 th<o :
đi/u Biện2
¯Đi/u Biện Mn đVnh đ'ng thiPt bV 2 Bh@ nUng Mn đVnh c01 thiPt bV Ao t"=ng tác ;/
*ực điện từ gic1 các b' +hDn (1ng A•ng ngGn (ạch đi Ou1 thiPt bV
XCđđ đ(B - Rxb
RCđđBđ( QBbS c! trong *6 *Vch thiPt bV
Rxb 3 : .H,X.Rn Š Rn2giá trV xác *D+ ngGn (ạch
¯Đi/u Biện Mn đVnh nhiệt 2 Bi8( tr1 Mn đVnh c01 thiPt bV Bhi bV hu· hoại Ao nhiệt
+hát $inh Ao A•ng ngGn (ạch *#n .h">ng c! Ouá trEnh ;à AiPn r1 chD( h=n $o
;#i Mn đVnh đ'ng
Đ• Bi8( tr1 Bnđ( tb - Bn $ực- Š B2 xung *"7ng nhiệt
R³Cđn tb .Cđn - R³n.c 3 Bn
 RCđn tb - Rn.
0o-n
0c
trong đ! RCđntb, Cđntb c! trong *6 *Vch tbV
-5Pu *à cá+ h1. Aâ. Aµn Bi8( tr1 th<o : cách
fCUn cứ ;ào nhiệt đ' cu-i cang Bhi ngGn (ạch Bo đ"7c ;"7t Ouá nhiệt
đ' cho +hk+ ¼:n ² ¼c+ Š ¼:n nhiệt đ' cu-i
fCUn cứ ;ào tiPt Aiện nhJ nh&t c! Mn đVnh nhiệt c01 Aâ. Aµn
‚(in3
8n
C
• ‚chon Š C tr1 th<o b@ng
Loại Aâ. ¼¹ Hn ¼¹:n C
Chiếu sáng.
Page X:
A đồng ]Y WYY H]H
A nhC( ]Y :YY X]
Cá+ HYB; đồng \T :TY HT[
Cá+ HYB; *di nhC( \T HYY [Y
pCác thiPt bV Bhác Bi8( tr1 th<o t&t c@ các đi/u Biện trên
2.U4P\ng H4áH 24;n IJ 36DB <:N 2á2 <46ế< =R C6bn
pChon (á. cGt điện
-Chon œđ( - œ*
Rđ( - Rcbức
-•i8( tr1 ¯nUng *ực cGt B RcGt - Rn
¯Mn đVnh đ'ng B RCđđ - Rxb
¯Mn đVnh nhiệt B RCđn - Rn.
0c
0o-n
pKC¢ 2 Chon *ự1 nh" trên
pjCL 2chon nh" trên
*Cầu ch„
-Chon th<o œđ(, Rđ( $1u đ! Bi8( tr1 th<o đi/u Biện cCng $u&t cGt đVnh (ức ;à
A•ng điện ngGn (ạch đVnh (ức
*0hanh -ˆn
-Chon A•ng điện +hát n!ng *âu Aài BH.B:.Rc+ - R
fBH3 H nPu th1nh Aµn th‹ng đứng Š BH3: nPu th1nh Aµn n9( ng1ng
fB: 2hệ $- hiệu ch)nh th<o (Ci tr">ng -• Bi8( tr1 Cđđ, Cđn
Chiếu sáng.
Page XW
¯Cđđ 2 »btbđ( -»tt nhC( »b 3 ]YY Bg~(³
đồng »b 3 HZY Bg~(³
¯Cđn 2 ¢ - 1.Rn. 0c trong đ! c2 th>i gi1n cGt c01 thiPt bV
1 2 bán B6nh gic1 các +h1 Qc(S
pBu , Bi chon th<o œđ(,Rđ( , chon th<o +h_ t@i (à chlng +h@i (1ng , đi/u Biện
Mn đVnh đ'ng , Mn đVnh nhiệtq..
ppppp
§*, C8J: 5/;5 d/Y: dBy d]: 5RD:> 1E.8 .8/;7 =4:>
1.NguYAn <•2 24ung ? CLng <4z6 CVB =VK
-Đ• Mn đVnh nhiệt , +hát n!ng cho +hk+ ‚chon -‚cho +hk+Qtr1 th<o RttS
-Đ• tMn th&t œc+ 2‡œ ² ‡œc+ 3Wm .œđ( 3 \,\`
C! th8 *&. H đi/u Biện đ8 *à( ;iệc rồi Bi8( tr1 đi/u Biện c•n *ại, th">ng *&. th<o
đi/u Biện : tr"#c
-5Pu đ">ng Aâ. c! tMng tri ¨A3 •A f ½XA 3¨A ¾ŸA thE
‡œ3 •.R.co$ŸA. R.$inŸA
rong thực tP các (ạch chiPu $áng th">ng đ"7c baL đ8 nâng c1o co$Ÿ•Y.XT
‡œ3•.R 3 R.’.*~$ ’Cu 3 :: Q¿.B(~((³ S
’b* 3 WT Q¿.B(~((³ S
2.U4• <V6 :V6 C‹u <:An 1 <:•2 rC•n CPzngS
Chiếu sáng.
Page XZ
*ChPn tiEt -iện
R 3
.
W. .co$
g-
l-
n
ϕ
‡œ 3
. .
.
:
l n
,
(
ρ
² ‡œc+ 3 \.\` 3• ‚ -
. . .
:
, l n
lc'
ρ

*ChPn J cấ' -`? (Z(J
-Chon tr"#c các tiPt Aiện ‚H, ‚: cUn cứ ;ào ‚ đ8 chon ‚H ;à th<o các c&+ Aâ. tiêu
chuNn
H.T-:.T-Z-\-[-HY-H\-:T-WT-TY-]Y-[Y-H:Yq.
‚: c! th8 chon nhJ đi H, : c&+
-C! A•ng đ,u các đoạn đ">ng Aâ.2
Bài tD+ 2* 3WY, n3:Y, œ3WXY~::YŠ co$Ÿ 3Y.XTŠ zđ(3 QHYYf:YS, Cu
".oJ6 <Kán 4>n4 2~Y
aK71 thu?Et
Chiếu sáng.
Page XT
*0hDc hiện th/o d NưGc
-6nh A•ng điện Ri tại các đ,u đ">ng Aâ. QcNn thDnS
-Chon tr_c c= $i QC‚S 2
fĐVnh nghu1 2C‚ *à tr_c c! ‡œ *#n nh&t B8 từ đ,u nguồn
r_c c! ‡œ(1x trang ;#i K +h_ t@i (1x
K3
.
i
7i ,i

i2ch) $- các đoạn thu'c tr_c
f Chon tikt Aiện ‚i cho tr_c c= $i
6nh hệ $- b3
lc'
ρ

.
.
i
7i ,i

¯ i 2tr_c c= $i
Chon t6nh ‚itt 3 b. ,i
ừ ‚itt chon th<o tiêu chuNn ‚i - ‚tt
f •i8( tr1 ‡œ cho tr_c c= $i c! ‡œ3
i
li ∆


`j2C‚ Y¯H¯W¯T thE ‡œ 3‡œH f ‡œW f ‡œT
5Pu ‡œ ² ‡œc+ 3 Y.\ ` 3•đạt
- Chon tiPt Aiện cho các đoạn c•n *ại
C! ‡œi ² ‡œc+-
l ∆
∑ các đoạn trên
`j 2‡œZ3 \.\- ‡œH - ‡œ: - ‡œW
f Chon ‚Z -
Z Z
Z
. . .
:
7 n ,
l
ρ

Chl ˜25Pu ‚i ² H.T((³ thE th<o tiêu chuNn đ/u +h@i chon ‚i3H.T((³ 3‚(in
`j 2 œ3 ::Y ` Š co$Ÿ 3Y.XT ŠCu
Chiếu sáng.
Page X\
-• „i@i
-6nh R
i
2
R
:
3n: .
:
W .co$
-
-
g
l ϕ
3b.n:.zđ 3].HZY.H,]X] 3 H,]T QbS
b3
H
W .co$ l- ϕ
3
H
W.WXY.Y,XT
3H.]X]
R
Z
3 b.nZ.zZđ3 b.\.HZY3 H,T QbS
R
T
3 b.nT.zTđ3 b.T.:]T3 :,Z\ QbS
R
W
3 b.nZ.zZđ f RZf RT 3HH,T\ QbS
R
H
3 b.X.:]T f R: f RW 3H],:Z QbS
-Chon tr_c c= $i Y-H-W-T
ft6nh
b3
.Q:YY. H], :Z :TY. HH, T\ HWY. :, Z\
lc'
ρ
+ +

S 3\.:X
f6nh các ‚ic ho tr_c c= $i
‚H3 \,:X. H], :Z 3 :\,Y] Q((³S
‚W3 \,:X. HH, T\ 3 :H,WT Q((³S
‚T3\,:X. :, Z\ 3[,XT Q((³S
fChon ‚H3:T Q((³S hoƒc ‚H3WT Q((³S
‚W3:T Q((³S ‚W3H\ Q((³S
‚T3HY Q((³S ‚T3HY Q((³S
-•i8( tr1 ‡œ cho tr_c c= $i
Chiếu sáng.
Page X]
‡œ3‡œH f ‡œW f ‡œT
‡œ3
H
H Q H : WS. Q : WS.
: H :
l
, , , , , l
(
ρ  
− − + +
 
 
‡œ3
H .Q H : WS.
: H
, , , l
(
ρ
+ +
3•‡œi 3
.
Q S
:
i
li
,i
(i
ρ

3• ‡œH3
W
::.:YY.HY
.QH], :Z HH, T\ H, ]TS :, \[Q S
:.:T
4

+ + =
‡œW3 H,]H` Š ‡œT3Y,HZ`
3• ‡œ3 :,\[f H,]H f Y,HZ 3Z,TZ Q`S • \,\`
fChon tiPt Aiện các đoạn c•n *ại 2
¯Chon ‚:2 ‡œ:c+ ² \,\ - ‡œH3 \,\-:,\[ 3 W,[H Q`S
‡œ:3
: .
. :
:. :
l
,
(
ρ
3• ‚: - Y,XZ ((³ -•chon ‚:3 H,T ((³
¯Chon ‚Z 2 ‡œHc+ ² \,\ - ‡œH - ‡œW 3 \,\ - :,\[ v H,]H 3 :,: Q`S
3•‚Z - H,H:T -• chon ‚Z3 H,T ((³
3• •i8( tr1 (oi tiPt Aiện th<o đi/u Bi ện +hát n!ng cho +hk+
L˜ *Vch 2 `#i Aâ. đồng :T ((³ 2 Rc+3 HZYb - H],:Z b
pppppp
Chiếu sáng.
Page XX

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->