P. 1
To hop Xac suat

To hop Xac suat

|Views: 6|Likes:
Được xuất bản bởiLy Phạm

More info:

Published by: Ly Phạm on May 26, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

chuyªn ®Ò 6

Tæ hîp, khai triÓn nhÞ thøc niut¬n vµ x¸c suÊt
Chuyªn ®Ò
Ho¸n vÞ – chØnh hîp – tæ hîp
I. Lý thuyÕt
1. Ho¸n vÞ.
* §Þnh nghÜa:
Cho tËp hîp A gå n ph!n t"# $% &Õt 'u( c)* +, +-p .Õp th/ t, n ph!n t" c)*
tËphîp A ®îc g0% 12 3t ho¸n vÞ c)* n ph!n t" ®4.
* Sè ho¸n vÞ.
56 ho¸n vÞ c)* n ph!n t"# ®îc &ý h%7u 12 8
n
8
n
9 n:
VÝ dô 1. C4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õp < h0c +%nh v2o < ch$ ngå% t=ong 3t ;2n h0c
+%nh.
Gi¶i
56 c¸ch +-p .Õp < h0c +%nh v2o < ch$ ngå% ;>ng +6 ho¸n vÞ c)* < ph!n t"
?Ëy 8
<
9 <: 9 @.A.B.< 9 A< c¸ch +-p .Õp.
2. Chnh hîp.
* §Þnh nghÜa:
Cho tËp hîp A gå n ph!n t" Cn ≥ @D
EÕt 'u( c)* v%7c 1Fy & ph!n t" &h¸c nh*u tG n ph!n t" c)* tËp hîp A v2 +-p
.Õp chHng thIo 3t th/ t, n2o ®4 ®îc g0% 12 3t chØnh hîp chËp & c)* n ph!n t"
®J cho.
* Sè chØnh hîp.
56 chØnh hîp chËp & c)* n ph!n t" ®îc &ý h%7u 12
k
n
A
k
n
A 9
( )! k n
n!

C@ ≤ & ≤ nD
K ChØnh hîp chËp n c)* n ph!n t" chLnh 12 3t ho¸n vÞ c)* n ph!n t".
n
n
n
P A =
VÝ dô 2M NG c¸c chO +6 @P AP BP <P QP 6P R. HS% c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 c4 B chO
+6 &h¸c nh*u.
Gi¶i
C4
3
7
A 9 Q.6.U 9 A@V +6 c4 B chO +6&h¸c nh*u
!. Tæ hîp.
* §Þnh nghÜa:
W%( +" tËp A c4 n ph!n t" Cn ≥ @D. X$% tËp con gå & ph!n t" c)* A ®îc g0% 12
3t tæ hîp chËp & c)* n ph!n t" ®J cho
* Sè c¸c tæ hîp.
56 c¸c tæ hîp chËp & c)* n ph!n t"# &ý h%7u 12
k
n
C
k
n
C 9
( )! k n k!
n!

VÝ dô 3M HJy tLnh tæ hîp
3
6
C
Gi¶i
N* c4M 20
1.2.3
4.5.6
3!3!
6!
C
3
6
= = =
VÝ dô 4M X3t c$ ;2% tH1Y&hY c4 QA 'uZn ;2%# ch%* c$ ;2% t=ªn th2nh < ph!n ;>ng
nh*u C$% ph!n @B 'uZnD. HS% c4 ;*o nh%ªu c¸ch ch%* ®îc @ ph!n +*o choM
*. c4 A con ¸t.
;. c4 Lt nhFt 3t con ¸t.
Gi¶i
*. 56 c¸ch ch0n A con ¸t tG < con ¸t 12M
2
4
C
56 c¸ch ch0n @@ con ;2% c[n 1\% t=ong <R con ;2% 12M
11
48
C
NhIo 'uy t-c nhZn t* c4M
2
4
C .
11
48
C c¸ch ch%*.
;. 56 c¸ch ch%* ®îc ph!n c4 @B con ;2% 12
13
52
C
56 c¸ch ch%* ®îc @ ph!n 2 &h]ng c4 con ¸t n2o c( 12M
13
48
C
?Ëy +6 c¸ch ch%* ®îc @ ph!n c4 Lt nhFt @ con ¸t 12
13
52
C ^
13
48
C
* Ýnh ch!t c"a tæ hîp:
K NLnh chFt @M
k n
n
k
n
C C

=
K NLnh chFt AM
k
n
k
1 n
1 k
1 n
C C C = +VÝ dô 3M Ch/ng %nh =>ng n r 2 , C C 2C C
r
2 n
2 r
n
1 r
n
r
n
≤ ≤ = + +
+
− −
P n# = ∈ _
II. C¸c ;2% tËp vËn `angM
* Bµi to¸n ®Õm cã ®iÒu kiÖn:
b2% @. X3t ®3% th*nh n%ªn tcnh nguy7n c4 @Q ngd% gå @A n* v2 B nO. HS% c4
;*o nh%ªu c¸ch phZn c]ng ®3% vÒ g%Hp ®e B tØnh %Òn nH% +*o cho $% tØnh c4 <
n* v2 @ nO.
Gi¶i.
W0% B tØnh c4 tªn 12 A# b# C
Ch0n ®3% th*nh n%ªn tcnh nguy7n phac va tØnh A c4
1
3
4
12
.C C
Ch0n ®3% th*nh n%ªn tcnh nguy7n phac va tØnh A c4
1
2
4
8
.C C
Ch0n ®3% th*nh n%ªn tcnh nguy7n phac va tØnh A c4
1
1
4
4
.C C
NhIo 'uy t-c nhZn t* c4M
1
3
4
12
.C C .
1
2
4
8
.C C
1
1
4
4
.C C 9 AVUfVV
b2% A. g3% th*nh n%ªn .ung &Lch c)* nh2 t=dng c4 @A h0c +%nh gå Q h0c +%nh 1hp
A# < h0c +%nh 1hp b v2 B h0c +%nh 1hp C. C!n ch0n < h0c +%nh ®% 12 nh%7 va# +*o
cho < h0c +%nh n2y &h]ng 'u¸ A 1hp.
Gi¶i
56 c¸ch ch0n < h0c +%nh tG @A h0c +%nh 12
4
12
C
iÕu ch0n < h0c +%nh tG B 1hp thcM
56 c¸ch ch0n A h0c +%nh tG 1hp A# @ h0c +%nh 1hp b v2 @ h0c +%nh 1hp C 12M
1
3
1
4
2
5
.C .C C
56 c¸ch ch0n @ h0c +%nh tG 1hp A# A h0c +%nh 1hp b v2 @ h0c +%nh 1hp C 12M
1
3
2
4
1
5
.C .C C
56 c¸ch ch0n @ h0c +%nh tG 1hp A# @ h0c +%nh 1hp b v2 A h0c +%nh 1hp C 12M
2
3
1
4
1
5
.C .C C
⇒ 56 c¸ch ch0n < h0c +%nh tG B 1hp 12
1
3
1
4
2
5
.C .C C
K
1
3
2
4
1
5
.C .C C
K
2
3
1
4
1
5
.C .C C
?Ëy +6 c¸ch ch0n < h0c +%nh tG &h]ng 'u¸ A 1hp 12M
4
12
C ^ C
1
3
1
4
2
5
.C .C C K
1
3
2
4
1
5
.C .C C K
2
3
1
4
1
5
.C .C C D
b2% B. X3t ;3 ;2% tZy c4 QA con# c!n =Ht =* Q con ;2%. HS% c4 ;*o nh%ªu c¸chM
*. jHt tuk ý.
;. C4 Lt nhFt A con ¸t.
Gi¶i
*. 56 c¸ch =Ht Q con ;2% tuk ý 12M
5
52
C
;. N* .lt c¸c t=dng hîpM
^ =Ht ®îc A con ¸t v2 B con ;2% &h]ng ph(% ¸t 12M
3
48
2
4
.C C
^ jHt ®îc B con ¸t v2 A con &h]ng ph(% ¸t 12M
2
48
3
4
.C C
^ jHt ®îc < con ¸t v2 @ con &h]ng ph(% ¸t 12M
1
48
4
4
.C C
?Ëy c4
3
48
2
4
.C C K
2
48
3
4
.C C K
1
48
4
4
.C C c¸ch ch0n.
b2% <. C4 Q tI th &h¸c nh*u v2 6 ;c th cmng &h¸c nh*u. igd% t* u6n ch0n =*
tG ®4 B tI th v2 B ;c th# $% ;c th `¸n @ tI. C4 ;*o nh%ªu c¸ch nh vËyn
Gi¶i
56 c¸ch ch0n =* B tI th t=ong Q tI th 12
3
5
C
56 c¸ch ch0n =* B phong ;c th t=ong 6 phong ;c th 12M C
3
6
56 c¸ch `¸n 12 B:
?Ëy +6 c¸ch th,c h%7n c]ng v%7c 12
3
5
C . C
3
6
.B: 9 @AVV c¸ch.
b2% Q. N=ong 3t ]n h0c# th!y g%¸o c4 BV cZu hS% &h¸c nh*u gå Q cZu hS%
&h4# @V cZu hS% t=ung ;cnh v2 @Q cZu hS% `o. NG BV cZu hS% ®4 c4 thT 1Ëp ®îc
;*o nh%ªu ®Ò &%T t=*# $% ®Ò gå Q cZu hS% &h¸c nh*u# +*o cho $% ®Ò nhFt
th%Õt ph(% c4 ®) B 1o\% cZu hS% C&h4# `o v2 t=ung ;cnhD v2 +6 cZu hS% `o &h]ng
Lt hYn A.
Gi¶i
N=ong ®Ò &%T t=*# +6 cZu hS% `o c4 thT 12 A hopc B.
N* c4 c¸c t=dng hîp nh +*uM
^ N=dng hîp @M gÒ gå A cZu `o# A cZu t=ung ;cnh v2 @ cZu &h4M c4
1
5
2
10
2
15
C .C C
^ N=dng hîp AM gÒ gå A cZu `o# @ cZu t=ung ;cnh v2 A cZu &h4M c4
2
5
1
10
2
15
C .C C
^ N=dng hîp BM gÒ gå B cZu `o# @ cZu t=ung ;cnh v2 @ cZu &h4M c4
1
5
1
10
3
15
C .C C
?Ëy t* c4
1
5
2
10
2
15
C .C C K
2
5
1
10
2
15
C .C C K
1
5
1
10
3
15
C .C C 9 Q6URQ ®Ò th%
* Bµi to¸n s¾p xÕp:
b2% 6.
*. X3t ngd% c4 < pho tîng &h¸c nh*u v2 u6n ;2y < pho tîng v2o `Jy 6 vÞ t=L
t=ªn 3t &7 t=*ng t=L. HS% c4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õpn
;. X3t ngd% c4 R pho tîng &h¸c nh*u v2 u6n ;2y 6 pho tîng t=ªn v2o 6 vÞ t=L
t=ªn 3t &7 t=*ng t=L. HS% c4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õpn
Gi¶i
*. 56 c¸ch ;2y < pho tîng &h¸c nh*u v2o `Jy 6 vÞ t=L t=ªn 3t &7 t=*ng t=L 12M
4
6
A
;. 56 c¸ch ch0n 6 pho tîng t=ong R pho tîng 12M
6
8
C
56 c¸ch ;2y 6 pho tîng v2o 6 vÞ t=L 12M 6:
?Ëy c4
6
8
C .6: 9 AV@6V c¸ch
b2% U. C4 ;*o nh%ªu c¸ch M
*. Xd% @ t=ong +6 n ;\n thZn.
;. Npng vËt cho n ngd%.
Gi¶i
*. ?h% 3t ngd% c4 A c¸ch d%M d% hopc &h]ng d%.
?Ëy vh% n ngd% ;\n thZn thc c4 A
n
c¸ch d%.
;. ?h% @ ®å vËt c4 thT tpng cho n ngd%M c4 n c¸ch tpng
qo ®4 c4 n.n.nr.n 9 n

c¸ch tpng.
b2% R. X3t tæ c4 @V h0c +%nh. C4 ;*o nh%ªu c¸chM
*. sÕp th2nh @ h2ng `0c.
;. igå% 'u*nh 3t ;2n t=[n @V ghÕ.
Gi¶i
*. 56 c¸ch .Õp @V h0c +%nh th2nh @ h2ng `0c 12 @V:.
;. igd% th/ nhFt c4 @ c¸ch ch0n# &h]ng &T vÞ t=L vc ngå% t ®Zu cmng g%6ng
nh*u.
Eh% ngd% th/ nhFt ®J ngå% thc f vÞ t=L c[n 1\% cho f ngd% ngå%# c4 f:
?Ëy c4 @.f: 9 f:
b2% f. C4 n n* v2 n nO ngå% v2o A `Jy ghÕ ®6% `%7n. C4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p
.ÕpM
*. i* nO ngå% tuk ý.
;. i* nO ngå% ®6% `%7n nh*u.
Gi¶i
*. C4 A c¸ch ch0n `Jy ghÕ.
Næng c3ng c4 An ngd%# c!n ch0n n ngd% thc c4
n
2n
C c¸ch ch0n.
sÕp n ngd% ®4 v2o n vØtL c)* `Jy 12M n:
?Ëy c4M A.
n
2n
C .n: c¸ch.
;. bhc @M sÕp n n* v2o @ `Jy thc c4 n: c¸ch
bhc AM sÕp n nO v2o @ `Jy thc c4 n: c¸ch
bhc BM ®æ% ch$ n cpp n* nO thc c4 A.Ar.A 9 A
n
c¸ch.
?Ëy c4 n:.n:.A
n
c¸ch.
* Bµi to¸n phn ph!i"
b2% @V. C4 ;*o nh%ªu c¸ch tpng Q 4n 'u2 &h¸c nh*u cho B ngd% 2 ngd% n2o
cmng c4 'u2.
Gi¶i
Ch%* Q 4n 'u2 cho B ngd%# ngd% n2o cmng c4 'u2# t* c4 nhOng c¸ch ch%* nh +*uM
#$ng hîp @M X3t ngd% nhËn @ 4n 'u2# h*% ngd% c[n 1\%# $% ngd% nhËn A 4n 'u2M
^ C4 B c¸ch ch0n ngd% nhËn @ 4n 'u2
^ C4 Q c¸ch cho ngd% nhËn @ 4n 'u2
^ C4
2
4
C c¸ch cho 'u2 ngd% nhËn A 4n 'u2 th/ nhFt.
^ C4 @ c¸ch cho ngd% cu6% cung
⇒ c4 B.Q.
2
4
C .@ 9 fV c¸ch.
#$ng hîp %M X3t ngd% nhËn B 4n 'u2# h*% ngd% $% ngd% nhËn @ 4n 'u2.
^ C4 B c¸ch ch0n ngd% nhËn B 4n 'u2.
^ C4
3
5
C c¸ch cho ngd% nhËn B 'u2.
^ C4 A c¸ch cho ngd% nhËn @ 4n 'u2 th/ nhFt.
^ C4 @ c¸ch cho ngd% nhËn @ 'u2 th/ h*%.
⇒ c4 B.
3
5
C
.A 9 6V c¸ch.
?Ëy c4 fV K 6V 9 @QV c¸ch
b2% @@. Cho Q 'u( c!u 2u t=-ng &h¸c nh*u v2 < 'u( c!u .*nh &h¸c nh*u. N*
+-p .Õp f 'u( c!u ®4 v2o 3t h2ng f ch$ cho t=hc.
*. C4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õp &h¸c nh*un
;. C4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õp cho h*% 'u( c!u ®/ng c\nh nh*u &h]ng cung
2un
c. C4 ;*o nh%ªu c¸ch +-p .Õp cho Q 'u( c!u t=-ng ®/ng c\nh nh*u.
Gi¶i
*. C4 f: 9 B6ARRV c¸ch
;. W0% c¸c vÞ t=L c!n +-p .Õp 12 @AB<Q6URf.
?c c4 Q 'u( c!u 2u t=-ng# < 'u( c!u 2u .*nh nªn c¸c vÞ t=L +6 @# B# Q# U# f
12 c¸c 'u( c!u t=-ng# c¸c vÞ t=L A# <# 6# R 12 c¸c 'u( c!u 2u .*nh
gT +-p .Õp Q 'u( c!u t=-ng c4 Q: c¸ch.
gT +-p .Õp < 'u( c!u .*nh c4 <: c¸ch
?Ëy c4 Q:<: 9 ARRV c¸ch
c. N* g0% Q 'u( c!u t=-ng 12 vÞ t=L *# nh vËy vh% f vÞ t=L nh t=ªn thc c4 < vÞ t=L +6
v2 @ vÞ t=L *.
sÕp Q 'u( c!u t=-ng v2o vÞ t=L * c4 Q: c¸ch.
sÕp < 'u( c!u .*nh v2o c¸c vÞ t=L +6 12 <:.
C4 Q c¸c ch0n vÞ t=L *
?Ëy c4 Q.Q:<: 9 @<<VV c¸ch.
* Bµi to¸n ®Õm s!:
b2% @AM vh% c¸c chO +6 V# @# A# B# <# Q c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªuM
*. 56 1v gå < chO +6 &h¸c nh*u.
;. 56 chwn gå < chO +6 &h¸c nh*uM
Gi¶i
W0% +6 c4 < chO +6 12 *;c`
*. 56 c!n 1Ëp 12 +6 1v nªnM
C4 B c¸ch ch0n +6 `.
C4 < c¸ch ch0n +6 *.
C4
2
4
A c¸ch ch0n +6 ;c
?Ëy c4M B. < .
2
4
A 9 @<< +6.
;. 56 c!n 1Ëp 12 +6 chwnM
N=dng hîp @M ` 9 V
⇒ 56 c¸ch 1Ëp ®îc +6 c4 < chO +6 vh% ` 9 V 12
3
5
A
N=dng hîp ` ≠ V
C4 A c¸ch ch0n +6 `.
C4 < c¸ch ch0n +6 *
C4
2
4
A c¸ch ch0n ;c
⇒ c4 A.<.
2
4
A 9 f6 +6.
?Ëy c4
3
5
A K f6 9 @Q6 +6.
b2% @B. C4 ;*o nh%ªu hc nguyªn `Yng c)* +6 A
B
.B
<
.Q
6
.U
R
@@
@A
.@B
@<
Gi¶i
xhc nguyªn `Yng c)* +6 A
B
.B
<
.Q
6
.U
R
@@
@A
.@B
@<
&h% ®J phZn tLch =* thG* +6 nguyªn
t6 thc c4 `\ngM A
*
.B
;
.Q
c
.U
`
@@
I
.@B
y

?h% +6 * c4 thT ch0n V# @# A# B thc c4 < c¸ch ch0n.
?h% +6 ; c4 thT ch0n V# @# A# B# < thc c4 Q c¸ch ch0n.
?h% +6 c c4 thT ch0n V# @# A# B# <# Q# 6 thc c4 U c¸ch ch0n.
?h% +6 ` c4 thT ch0n V# @# A# B# <# Q# 6# U# R thc c4 f c¸ch ch0n.
?h% +6 I c4 thT ch0n V# @# A# B# r.# @V# @@# @A thc c4 @B c¸ch ch0n.
?h% +6 y c4 thT ch0n V# @# A# B# r.# @A# @B# @< thc c4 @Q c¸ch ch0n.
?Ëy c4 <.Q.U.f.@B.@Q 9 A<QUVV hc +6.
* Bµi to¸n ®Õm s! cã ®iÒu kiÖn:
b2% @<. C4 ;*o nh%ªu +6 c4 6 chO +6 &h¸c nh*u 2 c4 pt c)* chO +6 V v2 chO +6
f.
Gi¶i
W0% +6 c!n 1Ëp 12 A 9 *
@
*
A
*
B
*
<
*
Q
*
6
N=dng hîp *
@
9 f ⇒ f *
A
*
B
*
<
*
Q
*
6
C4 Q vÞ t=L ch0n +6 V
< vÞ t=L c[n 1\% ch0n < t=ong R +6 c[n 1\% ⇒ c4
4
8
A
⇒ Q.
4
8
A
N=dng hîp *
@
≠ f# *
A
9 f ⇒ *
@
f*
B
*
<
*
Q
*
6
56 V c4 < vÞ t=L
< vÞ t=L c[n 1\% c4
4
8
A c¸ch ch0n.
⇒ <.
4
8
A
?c +6 f t vÞ t=L *
A
*
B
*
<
*
Q
*
6
12 nh +*u nªn t* c4 Q.<.
4
8
A +6
?Ëy c4 . Q.
4
8
A K Q.<.
4
8
A 9 <AVVV +6.
b2% @Q. NG c¸c chO +6 V# @# A# B# < 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 t, nh%ªn c4 U chO +6#
t=ong ®4 +6 @ c4 pt ®Hng B 1!n v2 c¸c +6 &h¸c c4 pt ®Hng @ 1!n.
Gi¶i
W0% +6 c4 U chO +6 12 *
@
*
A
*
B
*
<
*
Q
*
6
*
U
#$ng hîp a
&
' &
Ch0n A vÞ t=L t=ong 6 vÞ t=L cho +6 @ 12
2
6
C .
< vÞ t=L c[n 1\% cho < +6 V# A# B# < ⇒ c4 <: c¸ch

2
6
C .<:
#$ng hîp a
&
≠ &
Ch0n B vÞ t=L cho +6 @ 12
3
6
C
C4 B vÞ t=L cho +6 V
B vÞ t=L c[n 1\% cho B +6 c[n 1\% ⇒ B: C¸ch
⇒ B
3
6
C .B:
?Ëy c4
2
6
C .<: K B
3
6
C .B: 9 UAV c¸ch
b2% @6. C4 thT th2nh 1Ëp ;*o nh%ªu +6 c4 R chO +6# t=ong ®4 chO +6 @ v2 chO
+6 6 ®Òu c4 pt A 1!n# c¸c chO +6 A# B# <# Q ®Òu c4pt ®Hng @ 1!n.
Gi¶i
Ch0n vÞ t=L +6 @ c4
2
8
C c¸ch.
Ch0n vÞ t=L +6 6 c4
2
6
C c¸ch.
< vÞ t=L c[n 1\% ch0n cho < +6 c[n 1\% ⇒ <: c¸ch.
?Ëy c4
2
8
C .
2
6
C .<: 9 @V.VRV c¸ch.
b2% @U. C4 ;*o nh%ªu +6 t, nh%ªn c4 U chO +6# t=ong ®4 chO +6 A c4 pt ®Hng
A 1!n# chO +6 B c4 pt ®Hng B 1!n# c¸c chO +6 c[n 1\% c4 pt &h]ng 'u¸ @ 1!n.
Gi¶i
W0% +6 c!n 1Ëp 12 b 9 *
@
*
A
*
B
*
<
*
Q
*
6
*
U
Ch0n vÞ t=L cho +6 A c4
2
7
C c¸ch.
Ch0n vÞ t=L cho +6 B c4
3
5
C c¸ch.
H*% vÞ t=L c[n 1\% ch0n cho c¸c +6 c[n 1\%# nÕu tLnh c( *
@
c4 thT ;>ng V thc c4
2
8
A c¸ch.
⇒ c4
2
7
C
.
3
5
C
.
2
8
A
c¸ch.
()* a
&
' +
Ch0n vÞ t=L cho +6 A c4
2
6
C
Ch0n vÞ t=L cho +] B c4
3
4
C
?Þ t=L c[n 1\% ch0n cho U +6 c[n 1\%# c4 U c¸ch ch0n

2
6
C .
3
4
C .U
?Ëy +6 c¸c +6 c!n 1Ëp 12M
2
7
C .
3
5
C .
2
8
A ^
2
6
C .
3
4
C .U 9 @@B<V +6
* Bµi to¸n chi# hÕt
b2% @R. NG c¸c chO +6 tG @ ®Õn f# 1Ëp c¸c +6 t, nh%ªn c4 f chO +6 &h¸c nh*u# c4
;*o nh%ªu +6M
*. Ch%* hÕt cho Q. ;. 56 f ®/ng t chLnh g%O*.
Gi¶i
*. +6 c¸c +6 ch%* hÕt cho Q 12M
8
8
A 9 <VBAV +6.
;. ChO +6 f t chLnh g%O* thc c4 @ c¸ch ch0n# R vÞ t=L c[n 1\% cho R +6
⇒ +6 c¸c +6 tho( Jn yªu c!u 12
8
8
A
9 <VBAV +6
b2% @f. NG c¸c chO +6 V# @# A# B# <# Q 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 t, nh%ªn c4 B chO +6
®]% 3t &h¸c nh*u v2 ch%* hÕt cho f.
Gi¶i
W0% +6 c4 B chO +6 v2 ch%* hÕt cho f 12 +6 *;c# vh% * K ; Kc f
?Ëy z*# ;# c{ 9 zV# <# Q{# z@# B# Q{# zA# B# <{
?h% tËp zV# <# Q{ c4 A.A.@ 9 < +6
?h% c¸c tËpz@# B# Q{ v2 zA# B# <{# $% tËp c4 B: 56
?Ëy c4 < K A.B: 9 @6 +6.
* Bµi to¸n ®Õm s! h$n% k&m"
b2% AV. NG c¸c chO +6 @# A# B# <# Q# 6 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 c4 B chO +6 &h¸c
nh*u# c4 ;*o nh%ªu +6 ;l hYn B<Q
Gi¶i
W0% +6 c!n 1Ëp 12abc # vc abc | B<Q nªn t* c4 c¸c t=dng hîpM
N=dng hîp @M * ≠ B
* c4 thT 12 @ hopc A ⇒ c4 A c¸ch ch0n *.
bc ch0n t=ong Q +6 ⇒ c4
2
5
A
⇒ c4 A.
2
5
A
9 <V +6.
N=dng hîp * 9 B# vc 3bc | B<Q
iÕu ; 9 z@# A#{ thc ; c4 A c¸ch ch0n
ChO +6 c c4 < c¸ch ch0n.
⇒ A.< 9 R c¸ch ch0n.
iÕu ; 9 < thc c4 A c¸ch ch0n c ⇒ c4 A +6.
⇒ c4 A K R 9 @V +6.
?Ëy c4 @V K <V 9 QV +6 c!n 1Ëp.
* Bµi to¸n 'i(i ph$n' t)*nh% +,t ph$n' t)*nh:
b2% A@. Nc +6 t, nh%ªn n +*o choM
( )
( ) ( )( )
( ) 2 n 5
! 4 n 3 n 24
n!
!4! 3 n
! 1 n
.
1 n
5
− =
− −


+
+
b2% AA. W%(% c¸c phYng t=cnh +*uM
@. x
2
7
C C C
3
x
2
x
1
x
= + +
A.
1 k
14
2 k
14
k
14
2C C C
+ +
= +
B. 14x 9x 6C 6C C
2 3
x
2
x
1
x
− = + +
<. ( )
x
2
x
2
x x
2P A 6 72 A P + = +
Q. 48 .C A
1 x
x
2
x
=

6.
23
24
C A
A
4 x
x
3
1 x
4
x
=


+
U.
3
12
x
12
C C =
b2% AB. W%(% ;Ft phYng t=cnhM
@. 0 21x 5A A
2
x
3
x
≤ − +
A. 10 .C
x
6
A A
2
1
3
x
2
x
2
2x
+ ≤ −
b2% A<. Nc c¸c +6 h\ngM
*. `Yng c)* `Jy .
n
9
3
1 n
4
1 n
2
2 n
C C A
4
5
− − −
+ − # n ≥ <
;. Z c)* `Jy y
n
9
n 2 n
4
4 n
4P
143
P
A

+
+
# n ≥ @
* Bµi to¸n 'i(i hÖ ph$n' t)*nh:
b2% AQ. W%(% c¸c h7 phYng t=cnh +*uM
*.

= −
= +
80 2C 5A
90 5C 2A
y
x
y
x
y
x
y
x
;. 2 : 5 : 6 C : C : C
1 y
x
1 y
x
y
1 x
=
− +
+
"µi t#p v$ nhµ
b2% @. W%( c¸c phYng t=cnh +*uM
*.
x
6
x
5
x
4
C
1
C
1
C
1
= −
;.
2 1 x
x
3 x
x
2 x
x
1
x
14x 46C 6C 6C C − = + +
− − −
c. 100 C C C 2C C C
3 x
x
3
x
3
x
2
x
2 x
x
2
x
= + +
− −
`. 8
.
A
.
A
K @RV 9 6CA
.
A
K Q8
.
D
b2% A. NLnh g%¸ t=Þ c)* ;%Tu th/c A 9
( )! 1 n
3A A
3
n
4
1 n
+
+
+
b%Õt 149 C 2C 2C C
2
4 n
2
3 n
2
2 n
2
1 n
= + + +
+ + + +
b2% B. Cho `Jy z.
n
{ .¸c ®Þnh ;t% M .
n
9
n 2 n
4
4 n
4P
143
P
A

+
+
# vh% n ∈ _
K
.
Nc c¸c +6 Z t=ong `Jy +6 t=ªn.
,§- .n (inh / . 0 %++&1
III. W%(% ®Ò th%
b2% @. NG U chO +6 V# @# A# B# <# Q# 6 c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 chwn# $% +6 gå
Q chO +6 &h¸c nh*u.
,§- .n ninh / . 0 &2231
-4: G5i 6è ch7n c8n 9:p 9;
5 4 3 2 1
a a a a a
- &: ()* a
<
' + ⇒ c=
4
6
A
6è.
- %: ()* a
<
≠ + ⇒ c= 3.<.
3
5
A
V:> c=
4
6
A ? 3.<.
3
5
A ' &%@+ 6è
b2% A. Cho c¸c chO +6 V# @# A# B# <. HS% c4 thT th2nh 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 c4 U chO
+6 tG nhOng chO +6 t=ªn# t=ong ®4 chO +6 < c4 pt ®Hng B 1!n# c¸c chO +6 &h¸c
c4 pt ®Hng @ 1!n.
,§- .n (inh / 4 0 %++&1
b2% B.
*. Ch/ng %nhM
k
2 n
2 k
n
1 k
n
k
n
C C 2C C
+
− −
= + + CA ≤ & ≤ nD
;. HS% vh% @V chO +6 tG V ®Õn f c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 t, nh%ªn c4 Q chO +6
&h¸c nh*u.
,§- A¶nh 6¸t (4 / . 0 &2221
b2% <. ?h% c¸c chO +6 @# A# B# <# Q# 6 t* 1Ëp c¸c +6 2 $% +6 c4 Q chO +6# t=ong ®4
c¸c chO +6 &h¸c nh*u tGng ®]% 3t. HS%.
*. HS% c4 ;*o nh%ªu +6 t=ong ®4 c4 pt c)* chO +6 An
;. C4 ;*o nh%ªu +6 t=ong ®4 ph(% c4 npt h*% chO +6 @ v2 6n
,§- A8n thB 0 4 0 %+++1
b2% Q. C4 Q thv t=-ng v2 Q thv ®In# $% 1o\% ®îc ®¸nh +6 tG @ ®Õn Q. C4 ;*o nh%ªu
c¸ch +-p .Õp tFt c( c¸c thv n2y th2nh 3t h2ng +*o cho h*% thv cung 2u &h]ng
n> 1%Òn nh*u
,§- §; CDt / 4 0 %+++1
b2% 6. Cho R chO +6 V# @# A# B# <# Q# 6# U. HS% c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6 gå 6
chO +6 &h¸c nh*u# t=ong ®4 nhFt th%Õt ph(% c4 pt c)* chO +6 6.
,§- Giao thEng v:n t¶i / . 0 %++&1
b2% U. N=ong +6 @6 h0c +%nh c4 B h0c +%nh g%S%# Q &h¸# R t=ung ;cnh. HS% c4 ;*o
nh%ªu c¸ch ch%* +6 h0c +%nh ®4 th2nh A tæ# $% tæ R ngd% +*o cho t $% tæ ®Òu
c4 h0c +%nh g%S% v2 $% tæ c4 Lt nhFt A h0c +%nh &h¸.
,-5c viFn GH th*:t I*Jn 6K / . 0 %++&1
b2% R. N=ong pt ph}ng cho 3t thËp g%¸c 1å% A
@
A
A
rA
@V
. slt tFt c( c¸c t* g%¸c
2 B ®Ønh c)* n4 12 ®Ønh c)* hcnh thËp g%¸c. HS% t=ong +6 c¸c t* g%¸c ®4 c4
;*o nh%ªu t* g%¸c 2 c( B c\nh c)* n4 ®Òu &h]ng ph(% 12 c\nh c)* thËp g%¸c.
,§- (goDi thBng / . 0 %++&1
b2% f. NG c¸c chO +6 @# A# B# <# Q# 6 th%Õt 1Ëp tFt c( c¸c +6 c4 6 chO +6 &h¸c nh*u.
HS% t=ong +6 c¸c +6 ®J th%Õt 1Ëp ®îc c4 ;*o nh%ªu +6 2 chO +6 @ v2 6 &h]ng ®/ng
c\nh nh*u.
,§- (goDi thBng AS% L -AM / . 0 %++&1
b2% @V. C4 6 h0c +%nh n* v2 B h0c +%nh nO .Õp thIo 3t h2ng `0c ®T ®% v2o 1hp.
HS% c4 ;*o nh%ªu c¸ch ®T c4 ®Hng A h0c +%nh n* ®/ng .In &~ B h0c +%nh nO CEh%
®S% ch$ h*% h0c +%nh ;Ft &k cho nh*u t* ®îc @ c¸ch +-p .Õp h%D
,§- (Eng nghiFp N / . 0 %++&1
b2% @@. W%(% ;Ft phYng t=cnh 21x 5A A
2
x
3
x
≤ +
,§-OG -( / P 0 &22Q1
b2% @A. NG c¸c chO +6 V# @# B# Q# U c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6# $% +6 gå < chO
+6 &h¸c nh*u v2 &h]ng ch%* hÕt cho Qn
,§-OG -( / P 0 %+++1
b2% @B. Cho tËp hîp A 9 z@# A# B# <# Q# 6# U# R{
*. C4 ;*o nh%ªu tËp con s c)* tËp A tho( Jn ®%Òu &%7n s ch/* @ v2 &h]ng
ch/* An
;. C4 ;*o nh%ªu +6 t, nh%ªn chwn gå Q chO +6 ®]% 3t &h¸c nh*u 1Fy tG tËp A
v2 &h]ng ;-t ®!u ;t% @ABn
,§-OG L -AM / . 0 &2221
b2% @<. X3t th!y g%¸o c4 @A cu6n +¸ch ®]% 3t &h¸c nh*u# t=ong ®4 c4 Q cu6n +¸ch
v•n h0c# < cu6n +¸ch Z nh\c v2 B cu6n +¸ch h3% ho\. €ng u6n 1Fy =* 6 cu6n v2
®I tpng cho 6 I h0c +%nh A# b# C# q# •# ‚ $% I 3t cu6n.
*. W%( +" th!y g%¸o chØ u6n tpng cho c¸c I h0c +%nh t=ªn nhOng cu6n +¸ch
thu3c h*% thT 1o\% v•n h0c v2 Z nh\c. HS% c4 tFt c( ;*o nh%ªu c¸ch tpngn
;. W%( +" th!y g%¸o u6n =>ng +*u &h% tpng +¸ch .ong# $% 3t t=ong B 1o\% v•n
h0c# Z nh\c# h3% ho\ ®Òu c[n 1\% Lt nhFt 3t cu6n. HS% c4 tFt c( ;*o nh%ªu c¸ch
ch0nn
,§-OG L -AM / . 0 %+++1
b2% @Q. Cho c¸c chO +6 @# A# Q# U# R. C4 ;*o nh%ªu c¸ch 1Ëp =* 3t +6 gå ;* chO
+6 &h¸c nh*u tG Q chO +6 t=ªn +*o choM
*. 56 t\o th2nh 12 3t +6 chwn.
;. 56 t\o th2nh 12 3t +6 &h]ng c4
chO +6 U.
c. 56 t\o th2nh 12 3t +6 nhS hYn
AUR.
,§- h¸i ng*>Rn / . 0 &2231
b2% @6. C4 Q nh2 to¸n h0c n*# B nh2 to¸n h0c nO v2 < nh2 vËt 1ý n*.
LËp 3t ®o2n c]ng t¸c gå B ngd% c!n c4 c( n* v2 nO# c!n c4 c(
nh2 to¸n h0c v2 nh2 vËt 1ý. HS% c4 ;*o nh%ªu c¸chn
,§- S -; (Ti / P 0 %+++1
b2% @U. ?h% c¸c chO +6 @# A# B# <# Q# 6# U# R# f c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu
+6 chwn c4 B chO +6 &h¸c nh*u v2 &h]ng 1hn hYn URf.
,§- S -; nTi / P 0 %++&1
b2% @R. ?h% c¸c chO +6 V# @# A# B# <# Q# 6 c4 thT 1Ëp ®îc ;*o nh%ªu +6
chwn gå Q chO +6 ®]% 3t &h¸c nh*u# t=ong ®4 chO +6 ®!u t%ªn
ph(% &h¸c V.
CgH ƒ qîc N8 HCX – b ^ @ffUD
b2% @f. Cho ®* g%¸c ®Òu A
@
A
A
rA
An
n3% t%Õp ®dng t=[n C„# jD. b%Õt
=>ng +6 t* g%¸c c4 c¸c ®Ønh 12 B t=ong An ®%T A
@
# A
A
# r# A
An
nh%Òu
gFp AV 1!n +6 hcnh chO nhËt c4 c¸c ®Ønh 12 < t=ong An ®%T A
@
# A
A
#
r# A
An
# tc nn
,§U §- ? A§ 0 P 0 %++%1
b2% AV. Cho tËp A gå n ph!n t" Cn ≥ <D. b%Õt =>ng# +6 tËp con gå <
ph!n t" c)* A ;>ng AV 1!n +6 tËp con gå A ph!n t" c)* tËp A. Nc &
∈ z@# A# B# r# n{ +*o cho +6 tËp con gå & ph!n t" c)* A 12 1hn nhFt.
,§U §- ? A§ 0 P 0 %++@1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->