P. 1
Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem Dung Thi Thu Dai Hoc60 Cau Dep Va Ro Net

Mau Phieu Tra Loi Trac Nghiem Dung Thi Thu Dai Hoc60 Cau Dep Va Ro Net

|Views: 3|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Huy Phong

More info:

Published by: Phạm Huy Phong on May 28, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Giám thị 1
Họ tên:………………
………………………
Chữ kí:……………...
1. Tên trường:…………………...
…………………………………..
2. Điểm thi:……………………...
……………………………….….
3. Phòng thi:………………….….
4. Họ và tên thí inh:………….…
……………………………….….
!. "gà# inh:……………….……
$. Chữ kí:…………………….….
%. &'n thi:……………………....
(. "gà# thi:………………….…..
). *+ ,-. /0nh 11. &2 34 thi
Giám thị 2
Họ tên:………………
………………………
Chữ kí:……………..
Thí sinh lưu ý: 5 6iữ 7h. 8hi9: 8h;ng< kh'ng ,'i ,=n< >àm r-7h.
5 Ph?i ghi 3@# 3A 7-7 mB7 thC. hưDng /En.
5 FGng ,Ht 7hI 3Cn t' kín 7-7 ' tr.ng mB7: Số báo danh, mã đề thi .
5 6hi mã đề thi và. 8h@n ,ài >àm 3ể 7hJm thA 7'ng.
Phần t! l"i: *+ thK tL 7M: tr? >ời /ưDi 3M# Kng vDi + thK tL 7M: trN7 nghiOm tr.ng 34 thi.
Đ+i vDi mPi 7M: trN7 nghiOm thí inh 7họn và t# $ín m%t # t&n tưQng Kng vDi 8hưQng -n tr? >ời 3Hng.
1 21 '1
2 22 '2
( 2( '(
' 2' ''
) 2) ')
* 2* '*
+ 2+ '+
, 2, ',
- 2- '-
1. (. ).
11 (1 )1
12 (2 )2
1( (( )(
1' (' )'
1) () ))
1* (* )*
1+ (+ )+
1, (, ),
1- (- )-
2. '. *.
/ã đề thi:
…...
………

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->