CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÍ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Chứng nhận anh / chị:............................................................... Số hiệu sinh viên:..........................
Đang học tại Viện:…………………………………………...Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội
Sinh ngày:................tháng................năm..................Tại Thành phố/Tỉnh ......................................
Là công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hộ khẩu tại Số nhà, phố/Thôn……………………………..
Phường/xã………………..Quận /Huyện……………..Thành phố/Tỉnh……………………………
Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự : Số giấy đăng ký NVQS:…………Ngày đăng ký………………….
Nơi đăng ký NVQS:…………………………………………………………………………………
Xin chân trọng cảm ơn !
Nam Định, ngày ..........tháng .......... năm 2013
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP HUYỆN