Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.

COM
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Bài 1:
Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại khác nhau.
Mỗi điện thoại có 9 chữ số có dạng 0XX-8XXXXX với X nhận giá trị từ 0 đến 9.
Giải:
Vì số mã vùng có dạng: 0XX-8XXXXX, với X nhận các giá trị từ 0 đến 9 (10 số), có 07 ký tự X
do vậy sẽ có 107 trường hợp. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet với 10 triệu máy điện thoại thì số mã vùng
⎤ 25.000.000 ⎡
cần thiết là: ⎥
= ]2,5[ = 3 . Vậy số mã vùng cần thiết thỏa yêu cầu bài toán là 3.
⎦ 10.000.000 ⎢⎣
Bài 2:
Biển số xe gồm 8 ký tự, dạng NN-NNNN-XN, ví dụ 75_1576_F1. Hai số đầu là mã tỉnh, X là
chữ cái (26 chũ cái). N gồm các số 0, 1, …, 9. Hỏi một tỉnh nào đó cần đăng ký cho 10 triệu xe thì
cần bao nhiêu serial (X).
Giải

Bài toán này có 02 cách hiểu: serial ở đây có thể là 02 ký tự NN đầu tiên hoặc là 02 ký tự XN cuối
cùng.
Cách hiểu 1: (serial là 02 ký tự XN cuối cùng).
Hai số NN đầu là mã tỉnh, do nhà nước quy định nên không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.
Sáu ký tự còn lại có 5 ký tự là N, như vậy có 10 5 trường hợp. Theo nguyên lý Dirichlet, số serial
⎤10.000.000 ⎡
= 100 . Điều này không hợp lý vì số ký tự chữ cái chỉ là 26. Do
X tối thiểu phải thỏa mãn: ⎥
⎦ 100.000 ⎢⎣
vậy, nếu bài toán sửa lại là 1 triệu bảng số xe thì kết quả hợp lý hơn, khi đó số serial là:
⎤1.000.000 ⎡
⎥⎦ 100.000 ⎢⎣ = 10 .
Cách hiểu 2: (serial là 02 ký tự NN đầu tiên)
Bốn ký tự NNNN sẽ có 104 trường hợp, 02 ký tự XN sẽ có 26*10 = 260 trường hợp. Theo quy tắc
nhân, tổng số trường hợp sẽ là: 104*260 = 2.600.000. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet, số serial tối thiểu
phải là:
⎤ 10.000.000 ⎡
⎥⎦ 2.600.000 ⎢⎣ = ]3,84[ = 4 .
Vậy cần 04 số serial để đăng ký đủ cho 10 triệu xe.
Bài 3:
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 10:
a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
b. Bắt đầu bẳng 00 và kết thúc bằng 11.
Giải

a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 có dạng: 00.xxxx.xxxx. Ký tự x có thể là 0 hoặc 1, có 8 ký tự x do
vậy có 2 8 xâu.
Xâu nhị phân kết thúc bằng 11 có dạng: xx.xxxx.xx11. Tương tư ta cũng tính được có 28 xâu.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11 có dạng 00.xxxx.xx11. Tương tự như trên, ta
cũng tính được có 2 6 xâu.
Vậy số xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 hay kết thúc bằng 11 là:
BT Toan roi rac 

1

Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.COM

n = 2 * 2 8 − 2 6 = 512 − 64 = 448 xâu.
b. Bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11.
Xâu nhị phân thỏa mãn đề bài phải có dạng: 00.xxxx.xx11. Hai ký tự đầu và 02 ký tự cuối là
không đổi, do vậy chỉ còn 06 ký tự ở giữa. Do đó số xâu nhị phân thỏa mãn đề bài là: 26 xâu.
Bài 4:
Khóa 29 CNTT có 150 SV học NNLT Java, 160 SV hoc Delphi, 40 SV học cả hai môn trên.
a. Tìm tất cả SV của khóa 29 biết rằng SV nào cũng phải học ít nhất 01 môn.
b. Biết tổng số SV là 285, hỏi có bao nhiêu SV không học Java hoặc Delphi.
Giải

Gọi

J: SV học Java
D: SV học Delphi
a. Số SV của khóa 29 là: n1 = J U D = J + D − J I D = 150 + 160 − 40 = 270 SV

b. Câu b có 02 cách hiểu:
Cách 01: không học ít nhất 01 môn.
Số SV không học Java hoặc Delphi là (áp dụng nguyên lý bù trừ) ta tính được:
n 2 = n − J I D = 285 − 40 = 245 SV
Cách 02: không học Java cũng chẳng học Delphi:
Theo cách hiểu này, áp dụng nguyên lý bù trừ ta tính được số SV như sau:
'
n2 = J U D = n − J − D + J I D = 285 − 150 − 160 + 40 = 15 SV
Bài 5:
Mỗi người sử dụng máy tính dùng password có 6 -> 8 ký tự. Các ký tự có thể là chữ số hoặc
chữ cái, mỗi password phải có ít nhất 01 chữ số. Tìm tổng số password có thể có.
Giải

Bài toán này cũng có thể được hiểu theo 02 cách.
Cách 01: phân biệt chữ thường với chữ hoa.
Chữ cái thường:
26
Chữ cái hoa:
26
Chữ số:
10
Do đó, tổng cộng có 26 + 26 + 10 = 62 ký tự khác nhau.
Nếu password có n ký tự.
62 n
Tổng số trường hợp:
Số password không có chữ số: 52 n
Suy ra số password có ít nhất 01 chữ số: nn = 62 n − 52 n
Áp dụng cho các trường hợp n = 6, 7, 8. Tổng số password thỏa yêu cầu đề bài là:

n = n6 + n7 + n8 = 626 − 526 + 627 − 527 + 628 − 528 = 167.410.949.583.040
Cách 02: không phân biệt chữ thường với chữ hoa:
Cách làm hoàn toàn tương tự, nhưng thay vì sử dụng các số 62 và 52 thì ở đây sử dụng 02 số: 36
và 26. Kết quả sẽ là:

n = n6 + n7 + n8 = 366 − 266 + 367 − 267 + 368 − 268 = 2.684.483.063.360
Bài 6:
Có n lá thư bỏ vào n bì thư. Hỏi xác suất để xảy ra trường hợp không có lá thư nào bỏ đúng
được bì thư của nó.
Giải

BT Toan roi rac

2

.COM Vì có n phong bì và n bì thư nên có tất cả N = n! cách bỏ thư khác nhau. Vậy bài toán đã được chứng minh. {3. với mỗi cách lấy m lá thư. Từ 02 trường hợp trên ta suy ra được: f n = f n −1 + f n − 2 Các điều kiện đầu: f1 = 2 . Giải Gọi n là số sinh viên tối thiểu thỏa mãn đề bài. c. ta chia thành 04 cặp: {1. như vậy: Nm = C nm (n . + (−1)n ). ta áp dụng nguyên lý bù trừ: N = n! − N1 + N2 − . 8}. 8} thì bao giờ cũng có ít nhất 01 cặp số có tổng là 9. 7..m)! = n! 1 1 1 do vậy N = n!(1 − + − . Do vậy n = 10 * 64 + 1 = 641 SV. Giải Với xâu nhị phân có độ dài n. ta chia thành 02 trường hợp: Nếu ký tự cuối cùng là 1 thì ký tự trước đó (ký tự thứ n – 1) có thể là 1 hay là 0 đều được. Như vậy. {4. 6}. Bài 9: Cần phải có bao nhiêu SV ghi tên vào lớp TRR để chắc chắn có ít nhất 65 SV đạt cùng điểm thi. giả sử thang điểm thi gồm 10 bậc. {2. Nếu ký tự cuối cùng là 0 thì ký tự trước đó (ký tự thứ n – 1) chỉ có thể là 1 (vì nếu là 0 thì vi phạm yêu cầu bài toán) nhưng ký tự trước đó nữa (thứ n – 2) có thể là 0 hay 1 đều được. 7}. đề bài sẽ trở thành chọn 5 số từ 4 cặp số trên. 2. BT Toan roi rac 3 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. x. Theo nguyên lý Dirichlet. f 2 = 3 Có 13 xâu nhị phân có độ dài 5 và không có 2 số 0 liên tiếp. 5} và tổng của mỗi cặp đều bằng 9. trong đó Nm (1 ≤ m ≤ n) là số cách bỏ thư sao cho có ít nhất m lá thư đúng địa chỉ... có (n-m)! cách bỏ để m lá thư này đúng địa chỉ..+. b. Có bao nhiêu xâu nhị phân như thế có độ dài bằng 5.. z. theo nguyên lý Dirichlet thì n ] 10[ = 65 . …. phải có ít nhất 01 cặp số được chọn hết.+(-1) k N n! 1! 2! 3! k! Bài 7: Chỉ ra rằng nếu chọn 5 số từ tập 8 số {1. Để đếm số cách bỏ thư sao cho không lá thư nào đúng địa chỉ. y. + (−1)nNn. Giải Bảng chữ cái của tiếng anh gồm 26 ký tự: a. Bài 8: Chứng minh rằng trong bất kỳ một nhóm 27 từ tiếng Anh nào cũng có ít nhất 2 từ bắt đầu từ cùng 01 chữ cái. k! 1! 2! n! Dođó xác suất thỏa bài toán: p = N N 1 1 1 1 = = 1 − + . Bài 10: Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và không có 2 số 0 liên tiếp. Giải Từ 8 số ở trên. Nm là số cách lấy m lá thư từ n lá. …. Vì có 27 từ tiếng Anh và mỗi từ bắt đầu bằng 01 chữ cái nên theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 từ bắt đầu bằng cùng 01 chữ cái.

Giải Phương trình đặc trưng: x 2 − x − 1 = 0 có các nghiệm là: r1 = 1+ 5 1− 5 và r2 = . Giải BT Toan roi rac 4 . Ta có hệ phương trình như sau: ⎧7 = α 1 + α 2 + α 3 ⎧α 1 = 5 ⎪ ⎪ ⎨− 4 = α 1 − 2α 2 + 3α 3 ⇒ ⎨α 2 = 3 ⎪8 = α + 4α + 9α ⎪α = −1 1 2 3 ⎩ 3 ⎩ Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: a n = 5 + 3(−2) n − 3 n Bài 13: Tìm hệ thức truy hồi và rn . Biết rằng không có 2 đường thẳng nào song song và cũng không có 03 đường thẳng nào đi qua cùng 1 điểm.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. a 2 = 8 . a1 = −4 . cho điều kiện đầu: ⎨ 0 . 2 2 n ⎛ 1+ 5 ⎞ ⎛ 1− 5 ⎞ Do đó các số Fibonacci tổng quát sẽ có dạng: f n = α1 ⎜⎜ ⎟⎟ + α 2 ⎜⎜ ⎟⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 1 ⎧ ⎧α1 + α 2 = 0 α1 = ⎪ ⎧ f0 = 0 ⎪ 5 ⎪ ⎛ 1− 5 ⎞ với các điều kiện ban đầu : ⎨ ⇒ ⎨ ⎛ 1+ 5 ⎞ ⇒⎨ ⎩ f1 = 1 ⎪α1 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + α 2 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ = 1 ⎪α = −1 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ ⎝ 5 ⎩⎪ Do đó các số Fibonacci được cho bởi công thức như sau: n 1 ⎛ 1+ 5 ⎞ 1 ⎛ 1− 5 ⎞ fn = ⎜⎜ ⎟⎟ − ⎜ ⎟ 5⎝ 2 ⎠ 5 ⎜⎝ 2 ⎟⎠ n n Bài 12: Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi sau: a n = 2a n −1 + 5a n − 2 − 6a n −3 trong đó các điều kiện đầu là: a 0 = 7 . a 2 = 8 . Với rn là số miền của mặt phẳng bị phân chia bởi n đường thẳng.COM Bài 11: ⎧f =0 Dãy các số Fibonacci thõa f n = f n −1 + f n − 2 . Hãy tìm hệ thức truy ⎩ f1 = 1 hồi của Fibonacci. hệ thức truy hồi sẽ có dạng: a n = α 11n + α 2 (−2) n + α 3 3 n Với các điều kiện đầu được cho: a 0 = 7 . Giải Phương trình đặc trưng x 3 − 2 x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇔ ( x − 1)( x 2 − x − 6) = 0 ⎧ x0 = 1 ⎪ Các nghiệm của phương trình đặc trưng: ⎨ x1 = −2 ⎪x = 3 ⎩ 2 Do đó. a1 = −4 .

II. khi có n đỉnh thì mỗi đỉnh đều nối với n -1 đỉnh còn lại. khi đó số bậc tối thiểu của các đỉnh là 0. số bậc của các đỉnh đi từ 1 đến n-1 (n-1) giá trị. và số bậc tối đa chỉ là n-2 (vì là đơn đồ thị. BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 14 Chứng minh rằng trong một đơn đồ thị luôn có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc. theo đề bài thì đường thẳng thứ n sẽ cắt n – 1 đường thẳng còn lại tại n – 1 điểm. Có n đỉnh.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Do đó theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc. Có n đỉnh. TH2: Giả sử đồ thị có ít nhất 01 đỉnh treo. số bậc tối đa cung TH1: Giả sử đồ thì không có đỉnh treo. Giải Phương trình đặc trưng x 3 − 2 x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇔ ( x − 1)( x 2 − x − 6) = 0 ⎧ x0 = 1 ⎪ Các nghiệm của phương trình đặc trưng: ⎨ x1 = −2 ⎪x = 3 ⎩ 2 Do đó. Các điều kiện đầu là: n = 0: r0 = 1. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi sau: a n = 2a n −1 + 5a n − 2 − 6a n −3 trong đó các điều kiện đầu là: a 0 = 7 . Từ đó. Do vậy. a1 = −4 . do đó số bậc tối thiểu của các đỉnh là 1.COM Với n đường thẳng. tức là sẽ cắt n – 1 + 1 = n phần mặt phẳng. Do đó theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc. ta có được hệ thức truy hồi: rn = rn −1 + n . tức là bậc của mỗi đỉnh đều bằng n – 1. a 2 = 8 . tổng số bậc của cả đồ thị là: n*(n – 1) bậc. Ta có hệ phương trình như sau: ⎧7 = α 1 + α 2 + α 3 ⎧α 1 = 5 ⎪ ⎪ ⎨− 4 = α 1 − 2α 2 + 3α 3 ⇒ ⎨α 2 = 3 ⎪α = −1 ⎪8 = α + 4α + 9α 1 2 3 ⎩ 3 ⎩ Vậy hệ thức truy hồi là: a n = 5 + 3(−2) n − 3 n Bài 17: BT Toan roi rac 5 . a 2 = 8 . số phần mặt phẳng tăng lên là n. a1 = −4 . đồng thời có đỉnh treo). Bài 15: Tính tổng số bậc của K n (đơn đồ thị đủ). Giải Trong đồ thị đơn. số bậc tối đa của các đỉnh là n-1 (vì là đơn đồ thị). Các bài tập trong giấy kiểm tra lần 1. Bài 16: (giống bài 12 phần trước). hệ thức truy hồi sẽ có dạng: a n = α 11n + α 2 (−2) n + α 3 3 n Với các điều kiện đầu được cho: a 0 = 7 . n = 1: r1 = 2. Do đó. Giải Với đồ thị đủ thì mỗi đỉnh đều nối với các đỉnh còn lại. số bậc của các đỉnh chỉ có thể đi từ 0 đến n-2 (n-1) giá trị. Vậy.

Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. i 0 ⎟⎟ 0⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ 6 .1. Ngoài ra còn biết 876 sinh viên học cả Pascal và Fortran. 290 học cả Pascal và C. Bài 18: Hãy tìm số đỉnh. e. Fortran và C thì trong trường hợp đó có bao nhiêu sinh viên không học môn nào trong cả 03 môn nói trên. ma trận liên thuộc trong mỗi đồ thị vô hướng sau: Giải Câu 18. Số đỉnh: 8 Số cạnh: 11 Đỉnh cô lập: D Đỉnh treo: không có Tên đỉnh Bậc của định Ma trận liền kề: BT Toan roi rac ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎝ a 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 C 4 0 0 1 0 2 0 0 0 d 0 0 1 0 0 0 0 0 1 e 5 g 3 h 2 i 3 1⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 0⎟ . số bậc của mỗi đỉnh và xác định các đỉnh cô lập. số cạnh. c. 999 học môn ngôn ngữ Fortran và 345 học môn ngôn ngữ C. 232 học cả Fortran và C. ta có: K = PU F UC = P + F + C − PI F − F IC − C I P + PI F IC K = 1876 + 999 + 345 − 876 − 232 − 290 + 189 = 2011 ⇒ K = N − K = 2504 − 2011 = 493 SV Vậy có 493 SV không học môn nào trong 03 môn: Pascal. đỉnh treo. d. h. Nếu 189 sinh viên học cả 03 môn Psacal. có 1876 theo học môn NNLT Pascal. Fortran và C. ma trận liền kề. g. Giải Gọi P: là tập gồm các SV học Pascal F: là tập gồm các SV học Fortran C: là tập gồm các SV học C N: là tổng số SV (2504 SV) Gọi K là số SV học ít nhất 01 môn Theo nguyên lý bù trừ. b.COM Trong tổng số 2504 sinh viên của một khoa công nghệ thông tin. thứ tự đỉnh: a.

c) ⎪e = (a. b) ⎪ 2 ⎨ ⎪e3 = (a. h) ⎧e5 ⎪e ⎪ 6 ⎨ ⎪e7 ⎪⎩e8 e8 0 0 1 0 0 0 0 1 e9 0 0 0 0 1 1 0 0 e10 0 0 0 0 1 1 0 0 e11 ⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 0 ⎟⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 1 ⎟⎠ ⎧e9 = (e. d ) ⎪ 10 ⎨ ⎪e11 = (c. d ) ⎪⎩e12 = (d .2. d ) ⎪e = (c. e) ⎪ 6 ⎨ ⎪e7 = (b. e) ⎪ 2 trong đó: ⎨ ⎪e3 = (a. b) ⎪⎩e4 = (a. thứ tự đỉnh: a. g ) ⎪ ⎨e10 = (e. i ) ⎪⎩e4 = (b. e) ⎪e = (b. d. a) ⎪e = (a. i ) ⎩ 11 = ( c .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. b. e2 1 0 0 0 1 0 0 0 e3 1 0 0 0 0 0 0 1 e4 0 1 0 0 1 0 0 0 e5 0 1 0 0 0 0 1 0 e6 0 0 1 0 1 0 0 0 e7 0 0 1 0 0 1 0 0 = (b. ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ e3 1 1 0 0 0 e4 1 1 0 0 0 e5 1 0 0 0 1 e6 0 1 0 0 1 ⎧e5 = (a. d ) ⎪⎩e8 = (c. g ) = (c. g ) ⎪e = (h. c) e7 0 1 0 1 0 e8 0 0 1 0 0 e9 0 0 1 1 0 e10 0 0 1 1 0 e11 0 0 1 1 0 e12 ⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 1 ⎟⎟ 1 ⎟⎠ ⎧e9 = (c. c. i ) a b c d e Số đỉnh: 5 Số cạnh: 12 Đỉnh cô lập: không có Đỉnh treo: không có Tên đỉnh Bậc của định Ma trận liền kề: ⎛1 ⎜ ⎜3 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎝ e1 ⎛ ⎜ ⎜a 1 ⎜b 0 Ma trận liên thuộc: ⎜ ⎜c 0 ⎜d 0 ⎜ ⎜e 0 ⎝ trong đó: ⎧e1 = (a. e) = (c . b) BT Toan roi rac a 6 3 0 0 1 1 0 0 1 3 0 e2 1 1 0 0 0 b 5 c 5 d 5 e 3 0 1 3 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 0 ⎟ .COM Ma trận liên thuộc: ⎛ ⎜ ⎜A ⎜B ⎜ ⎜C ⎜ ⎜D ⎜E ⎜ ⎜G ⎜H ⎜⎜ ⎝I e1 1 0 1 0 0 0 0 0 ⎧e1 = (a. e) 7 . e) Câu 18.

Vậy hai đồ thị có ma trận liền kề đã cho ở trên không đẳng cấu. u1 v2 v1 u2 v6 v5 u3 u4 v3 v4 6 u5Hai đồ thị cho ở trên có:usố đỉnh. Bài 20: Xét xem các đồ thị cho sau đây có đẳng cấu với nhau không? Giải a. một bên có 4 cạnh và một bên có 5 cạnh.COM Bài 19: Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝1 1 0 1⎞ ⎟ 0 0 1⎟ 0 0 1⎟ ⎟ 1 1 0 ⎟⎠ . Đặc biệt.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. tổng số bậc và số bậc của mỗi đỉnh bằng nhau. số cạnh. các đỉnh của đồ thị thứ nhất và thứ hai khi sắp theo thứ tự sau đây thì chúng hoàn toàn tương đương về mọi mặt: Đồ thị thứ nhất Đồ thị thứ hai BT Toan roi rac u1 v5 u2 v6 u3 v3 u4 v2 u5 v1 u6 v4 8 . từ ma trận kề ta cũng có thể dễ dàng xác định được số cạnh của mỗi đồ thị lần lượt là 4 và 5. Hình 01. Bài toán này có thể không cần vẽ hình lại cũng được. ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 1 1⎞ ⎟ 0 0 1⎟ 0 0 1⎟ ⎟ 1 1 0 ⎟⎠ . Do vậy chúng không thể đẳng cấu. Giải Dựa vào ma trận liền kề của hai đơn đồ thị ta có thể vẽ lại các đồ thị bằng hình vẽ: U1 U2 V1 V2 U4 U3 V4 V3 Theo hình vẽ của hai đơn đồ thị ta thấy chúng không có cùng số cạnh.

bậc ra của mỗi đỉnh. bậc vào.M ⎪⎩ ∑ i =1 . ≤ 2e ≤ vM . ⎧2e ≥ vm 2e . hai đồ thị trên là đẳng cấu. v ⇔ ⎨ v ⎪ deg( v i ) ≤ v . tổng số bậc.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. hai đồ thị có hướng ở trên là đẳng cấu với nhau. b. Bài 21: (3.2) Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh. Hình 02. v ⎩2e ≤ vM (đpcm) Bài 22: (3. khi đó chứng minh bất đẳng thức sau đây: v2 e ≤ (1) 4 Giải BT Toan roi rac 9 . do đó ta dễ dàng có được: ⎧ v ⎪ ∑ deg( v i ) ≥ v .COM Số bậc của mỗi đỉnh 3 4 4 3 5 5 Chính vì vậy. tổng số cạnh.1) Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh. ⇔m ≤ ≤ M ⇔⎨ ⇔vm . Chứng tỏ rằng: m ≤ ≤M v Giải Vì m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các đỉnh của G. i = 1. thứ tự và chiều của các cạnh đều tương ứng: Đồ thị thứ nhất Đồ thị thứ hai Bậc vào: deg-(X) Bậc ra: deg+(X) u1 v3 1 2 u2 v5 2 1 u3 v1 1 2 u4 v2 2 1 u5 v4 2 1 u6 v6 1 2 Vì vậy. còn m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các 2e đỉnh của G. u1 u2 u3 v1 v2 v6 u4 u5 v3 u6 v5 v4 Hai đồ thị có hướng cho ở trên khi sắp theo thứ tự sau đây về các đỉnh thì chúng tương đương về tất cả các mặt: từ số đỉnh.m ⎪ i =1 m ≤ deg( v i ) ≤ M .

Km.COM Gọi n1.Kn b.Cn c. Vì là đơn đồ thị phân đôi nên số cạnh K n1 . n = n1 × n2 ⇔ e ≤ n1n2 (2) . số cạnh nhiều nhất sẽ là: Ta dễ dàng có được: . Bài 23: (3.n e. ⎜ 2 0 4 ⎟ b.6) Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau: a.c Bài 24: (3.b B C D E h. ⎜ 3 1 ⎜ ⎟ 0 3 1 1 ⎜ ⎜3 4 0⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎜0 3 ⎝1 0 1 0⎠ ⎜4 0 ⎝ 3 1 1 0 1 0 3 0 0 2 4⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 2⎟ 3 ⎟⎠ Giải A C A C D B A B h. (n1 − n2 ) 2 ≥ 0 ⇔ n12 − 2n1n2 + n22 ≥ 0 ⇔ n12 + 2n1n2 + n22 ≥ 4n1n2 (n1 + n2 )2 v2 (2) ⇔ ≥ n1n2 ≥ e ⎯⎯→ ≥ e 4 4 (đpcm).Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. ⎜ c.Qn Giải BT Toan roi rac 10 . tức là: Khi đó.Wn d.a h.4) Hãy vẽ các đồ thị vô hướng biểu diễn bởi các ma trận sau: ⎛0 1 ⎛1 2 0 1⎞ ⎜ ⎛1 2 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜1 2 2 0 3 0 ⎜ ⎟ ⎟ a. n2 lần lượt là số đỉnh của mỗi phần (n1 + n2 = v). n2 nhiều nhất khi nó là đơn đồ thị phân đôi đủ.

⎜ ⎜1 ⎜1 ⎝ ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ c..... 0 ..8) Hai đồ thị với ma trận liền kề sau đây có đẳng cấu với nhau không? ⎛0 1 0 1⎞ ⎛0 1 1 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 0 0 1 ⎟ (h. .... 1 0 1 1 . . 0 1 .K m ..........2) 0 0 1 0⎟ ⎟ 0 1 0 1⎠ Giải Thưa thầy.. ⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ ⎛ 0 1 0 0 .....COM ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜ a ..1) ⎜ 1 0 0 1 ⎟ (h. 0 ⎟ ⎜⎪ ⎟ . . .2) ⎜0 0 0 1⎟ ⎜1 0 0 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝1 1 1 0⎠ ⎝1 1 1 0⎠ Giải Hai đồ thị với ma trận liền kề ở trên không thể đẳng cấu với nhau vì: chúng có số cạnh khác nhau: đồ thị thứ nhất có 4 cạnh..... 0 1 .. 0 1 ..Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP..... theo em nghĩ thì đây là hai ma trận liên thuộc chứ không phải là hai ma trận liền kề... ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 0 0 0 0 .. ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎝ 1 1 1 . ⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ m n 8 6474 8⎞ ⎛ 6474 ⎜ ⎧ 0 . .... 0 0 ⎟ ⎜ 0 1 0 1 . 0 ⎟ ⎝⎩ ⎠ Bài 25: (3.. 1 0 ... 1 0 ⎟ ⎝ ⎠ 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 1 ⎟ d . 0 1 ⎟ ⎜ 1 0 0 0 ....... ............ .K n : ⎜ 1 ⎜ .. . ....... . 0 0 ⎟ ⎜ ⎟ b... 0 1 1 1 ... ... ...... .. 1 1 .. ..9) Hai đồ thị với ma trận liền kề sau đây có đẳng cấu với nhau không? ⎛1 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ ⎝0 1 0 0 0⎞ ⎟ 0 1 0 1⎟ (h.... đồ thị thứ hai có 5 cạnh. ⎜⎨ ⎟ ⎪ ⎜ 1 .. . Bài 26: (3... 0 0 ⎟ ⎜ ...... .... 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 1⎟ .. ... 1 1 1 0 1 1 0 . 0 1 1 1 ... 1 0 ... 1 ⎟ ⎜⎪ ⎟ ⎜ ⎨.... .... 1 1 1 .. 1 0 1 1 0 0 . n ..C n : ⎜ 0 0 1 0 .... . 0 0 1 0 . ⎟ ⎜ ⎪ 0 . ... .1) 0 0 1 1⎟ ⎟ 1 1 1 0⎠ ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎜ ⎝1 1 0 0 1⎞ ⎟ 1 1 1 0⎟ (h... Và nếu là hai ma trận liên thuộc thì chúng đẳng cấu với nhau vì: BT Toan roi rac 11 . 1 1 0 0 .. 1 ⎟ ⎩ ⎟ :⎜ m n 6474 8 ⎜ 6474 8⎟ ⎜ ⎧ 1 .. 0 0 0 . 0 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 1 0 1 0 . .. .Wn : ⎜ 0 ⎜ ..

5. Tìm số đường đi phân biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8. 8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u.COM ⎛ ⎜ ⎜ v1 ⎜ v2 ⎜ ⎜ v3 ⎜v ⎝ 4 e1 e2 1 1 1 0 e3 0 1 e4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 e5 ⎞ ⎟ 0⎟ 1 ⎟ (h.10) Các cặp đồ thị sau có đẳng cấu với nhau không? Giải Bài này hoàn toàn giống bài số 20 đã giải ở trên. E ) . v) của V sao cho u < v và u với v là các số nguyên tố cùng nhau. đồng thời biểu diễn lại đồ thị ' ' ⎪⎩ f (v3 ) = v3 _& _ f (v4 ) = v4 . hai ma trận liên thuộc hoàn toàn giống nhau. Bài 28: (3.2 ') ⎟ 0⎟ 1 ⎟⎠ ⎧⎪ f (v1 ) = v1' _& _ f (v2 ) = v2' . 6.2’). Trong đó.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Hãy vẽ đồ thị có hướng G = (V . ⎛ ⎜ ' ⎜ v1 ⎜ v2' ⎜ ' ⎜ v3 ⎜ v' ⎝ 4 e1' e2' e3' e4' 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 ⎛ e5' ⎞ ⎟ ⎜ ' 1⎟ ⎜ v1 0 ⎟ ( h. Giải 2 8 3 7 4 BT Toan roi rac 12 . Xét ánh xạ f từ V1 lên V2 sao cho: ⎨ . 4. 3.1') ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ ⎛ ⎜ ' ⎜ v1 ⎜ v2' ⎜ ' ⎜ v3 ⎜ v' ⎝ 4 e1' e2' e3' e4' 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 e5' ⎞ ⎟ 1⎟ 0 ⎟ (h. 7.11) Cho V = {2.2 ') ⇒ ⎜ v2' ⎟ ⎜ ' 0⎟ ⎜ v3 ⎜ v' 1 ⎟⎠ ⎝ 4 e2' e5' e3' 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 e1' e4' ⎞ ⎟ 0 0⎟ 0 1 ⎟ (h. Vì vậy chúng đẳng cấu với nhau. của ma trận liên thuộc ở hình (h. Lúc này. các cạnh được sắp theo thứ tự: e2' ⎯⎯ → e5' ⎯⎯ → e3' ⎯⎯ → e1' ⎯⎯ → e4' .2 '') ⎟ 1 1⎟ 1 0 ⎟⎠ Bài 27: (3.

n lẽ: m = 0. Nếu n chẵn thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở cùng 1 phần. Do vậy ta có được các kết luận sau đây: o Hai đỉnh liền kề. Một cạnh chỉ có thể nối từ 1 đỉnh ở phần (I) đến 1 đỉnh ở phần (II) và ngược lại. c. o Hai đỉnh không liền kề. o Hai đỉnh liền kề. n = 4. o Hai đỉnh không liền kề.3 có độ dài n. TH2: n lẻ.12) Hãy tìm số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh liền kề (t. n chẵn: m = 3n-1. n = 2. Gọi m là số đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ trong K3. Giải 1 4 (I) (II) 5 2 3 6 Hai đỉnh liền kề phải ở 2 phần khác nhau. n lẻ: m = 3n-1. b. do vậy chúng phải liền kề (vì đây là K3.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.3 với mỗi giá trị của n sau: a.ư không liền kề) tùy ý trong K3. do vậy chúng không thể liền kề. n = 5. Mặc khác mỗi một đỉnh ở phần này luôn có 3 phương án để đi qua 1 đỉnh ở phần kia.COM Bài 29: (3. d.3). n = 3. TH1: n chẵn. Áp dụng cho các trường hợp: Số cạnh n=2 n=3 n=4 n=5 Liền kề 0 9 0 81 Không liền 3 0 27 0 kề BT Toan roi rac 13 . Nếu n lẻ thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở trên 2 phần khác nhau. n chẵn: m = 0.

Câu 6: Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau: a) Kn b) Cn c) Wn d) Km. ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1 1 0 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 0 ⎟⎠ . b) ⎝ 1 2 0 1⎞ ⎟ 0 3 0⎟ 3 1 1⎟ ⎟ 0 1 0⎠.COM Bài tập chương III Câu 1: Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh. khi đó e ≤ v2/4. 14 . còn M.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.n e) Qn Câu 8: Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1 0 0 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 0 ⎟⎠ . ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1⎞ ⎟ 1 1 1 0⎟ 0 0 1 0⎟ ⎟ 0 1 0 1 ⎟⎠ . Câu 9: Hai đơn đồ thị với ma trận liên thuộc sau đây có là đẳng cấu không? ⎛1 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝0 BT Toan roi rac 1 0 0 0⎞ ⎟ 0 1 0 1⎟ 0 0 1 1⎟ ⎟ 1 1 1 0 ⎟⎠ . Chứng tỏ rằng: m≤ 2e ≤ M. ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜3 ⎜ ⎜0 ⎜ c) ⎝ 4 1 2 1 3 0 3 1 1 0 1 0 3 0 0 2 4⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 2⎟ ⎟ 3⎠ . m tương ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G. v Câu 2: Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh. Câu 4: Hãy vẽ các đồ thị vô hướng được biểu diễn bởi ma trận liền kề sau: ⎛1 ⎜ ⎛1 2 3 ⎞ ⎜2 ⎜ ⎟ ⎜0 ⎜ 2 0 4⎟ ⎜ ⎜ ⎟ 3 4 0 ⎝ ⎠ a) .

Tìm số các đường đi phân biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8.4.v) của V sao cho u<v và u. d) n=5.8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u. không liền kề) tùy ý trong K3.COM Câu 10: Các đồ thị G và G’ sau có đẳng cấu với nhau không? a) u v 1 v2 1 u2 v6 v5 u3 u4 u6 u5 v3 v4 b) u1 u2 u3 v1 v2 v6 u4 u5 u6 v3 v5 v4 Câu 11: Cho V={2. b) n=3. BT Toan roi rac 15 .5.6.E).3.7.3 với mỗi giá trị của n sau: a) n=2. Hãy vẽ đồ thị có hướng G=(V. c) n=4.ư.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.v nguyên tố cùng nhau. Câu 12: Hãy tìm số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh liền kề (t.

m m ≤ deg(vi ) ≤ M .COM Câu 1: Vì m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các đỉnh của G. i=1.M v i =1 v i =1 . v ⎩2e ≤ vM Câu 2: Gọi n1.d 2 Khi đó. ≤ 2e ≤ vM . n2 lần lượt là số đỉnh của mỗi phần (d1 + d2 = v).Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Câu 4: a) V1 V2 V3 b) V1 BT Toan roi rac V4 V2 V3 16 . tức là: K d 1. ⇔m ≤ ≤ M ⇔⎨ ⇔vm . Vì là đơn đồ thị phân đôi nên số cạnh nhiều nhất khi nó là đơn đồ thị phân đôi đủ. ⎧2e ≥ vm 2e .d ≥ e Æ 4 2 1 2 1 2 (đã chứng minh xong).v ⇔ ⎨ ⎪⎩ ∑ deg(vi ) ≤ v. số cạnh nhiều nhất sẽ là: Ta dễ dàng có được: d = d1 × d 2 ⇔ e ≤ d1d 2 (2) (d1 − d 2 ) 2 ≥ 0 ⇔ d12 − 2d1d 2 + d 22 ≥ 0 ⇔ d12 + 2d1d 2 + d 22 ≥ 4d1d 2 (d + d ) ≥ d . do đó ta dễ dàng có được: ⎧⎪ ∑ deg(vi ) ≥ v.

.. 1 1 1 1 1 0 .. 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 . 1 1 ..⎥ ⎥ 1⎥ 0 ⎥⎦ 17 .. .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. . ⎢ ⎢1 ⎢⎣ 1 n BT Toan roi rac 1 0 1 1 ............. .. 0 1 1⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ 1⎥ ⎥ .. ..COM c) V1 V5 V2 V4 V3 Câu 6: ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢1 a) K : ⎢ 1 ⎢ ⎢... . .....

... .... 1 ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢0 c) Wn : ⎢ 0 ⎢ ⎢. ....... .. 0 0 .... ⎢ ⎢0 ⎢⎣ 1 .. . 1 0 ⎥⎦ 1 0 0 .COM BT Toan roi rac ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢0 b ) Cn : ⎢ 0 ⎢ ⎢.. 1⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ 0⎥ ⎥ . 0 1 0 0 1 1 .. .... . . ......Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. ⎢ ⎢1 ⎢⎣ 1 1⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ 1 ⎥⎥ .. 0 0 1 0 ... . 0 1 ⎥ 1 1 1 ... ... ...⎥ ⎥ 0 0 0 ........ ...... 0 0 0 . 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ....⎥ ⎥ 1⎥ 0 ⎥⎦ 1 0 0 0 18 . 0 0 0 0 ..

.... ⎢⎨ ⎥ ⎢ ⎪⎩ 0 ..n : ⎢ ⎥ m n 8⎥ ⎢ 64748 6474 ⎢ ⎧ 1 . .. 1 ⎥ ⎢⎪ ⎥ .... 1 0 . .. . .. . 0 ⎥⎦ BT Toan roi rac 19 . 0 ⎥ ⎢ ⎪....⎥ ⎢⎨ ⎥ ⎪ ⎢⎣ ⎩ 1 . 0 1 . 0 1 .......COM m n 8 6474 8⎤ ⎡ 6474 ⎢ ⎧ 0 ...... 1 0 .. ... .... 1 ⎥ d ) Km......Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. .......

COM Câu 8: Dựa vào ma trận liền kề của hai đơn đồ thị ta có thể vẽ lại các đồ thị bằng hình vẽ: V1 V2 V4 V3 U1 U2 U4 U3 Dựa vào hình vẽ của hai đơn đồ thị ta thấy hai đơn đồ thị không có cùng số cạnh. Vậy hai đơn đồ thị có ma trận liền kề đã cho không đẳng cấu.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. một bên có 4 cạnh và một bên có 5 cạnh. Câu 9: Theo em dề ra là hai ma trận liên thuộc Dựa vào hai ma trận liên thuộc ta có thể vẽ lại đồ thị của hai ma trận như sau: e1 V1 e2 e3 V1 V2 e5 e5 e3 G1 V2 e4 e4 V4 e2 e1 V3 V4 G2 V3 Hai đồ thị có các cạnh tương ứng là: G1 e1 e2 e3 e4 e5 G2 e2 e5 e3 e1 e4 Hai đồ thị G1 và G2 hoàn toàn giống nhau nên chúng đẳng cấu với nhau BT Toan roi rac 20 .

3 có độ dài n. TH1: n chẵn. Một cạnh chỉ có thể nối từ 1 đỉnh ở phần (I) đến 1 đỉnh ở phần (II) và ngược lại. Do vậy ta có được các kết quả sau đây rút ra từ suy luận trên: o Hai đỉnh liền kề. G2 cho ở trên khi sắp lại thứ tự về các đỉnh thì chúng tương đương về tất cả các mặt: từ số đỉnh. Câu 12: 1 4 (I) (II) 2 5 3 6 Hai đỉnh liền kề phải ở 2 phần khác nhau cảu đồ thị. thứ tự và chiều đi và đến của các cạnh đều tương ứng với nhau: Đồ thị G1 Đồ thị G2 Bậc vào: Bậc ra: u1 v3 1 2 u2 v2 2 1 u3 v5 1 2 u4 v4 2 1 u5 v1 2 1 u6 v6 1 2 Vì vậy.3). v4 là như nhau và bằng: ⎡ 0 1 0 0 1 1 ⎤ ⎢ 1 0 1 0 1 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 1 0 1 1 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 0 1 0 1 1 ⎥ ⎢ 1 1 1 1 0 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ 1 1 1 1 1 0 ⎦ b/ Hai đồ thị có hướng G1. bậc ra của mỗi đỉnh. do vậy chúng phải liền kề (vì đây là K3. Mặc khác mỗi một đỉnh ở phần này luôn có 3 đường đi để đi qua 1 đỉnh ở phần kia. v1. u3. v6. v5. bậc vào. u6 và của G’ theo thứ tự các đỉnh v2. n chẵn: b = 0. do vậy chúng không thể liền kề. TH2: n lẻ.COM Câu 10: a/ Hai đồ thị G1 và G2 là đẳng cấu vì hai ma trận liền kề của G theo thứ tự các đỉnh u1. BT Toan roi rac 21 . u5. v3. u4.G2 có hướng cho ở trên là đẳng cấu với nhau. tổng số cạnh. hai đồ thị G1. u2.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. n lẻ: b = 3n-1. Nếu n chẵn thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở cùng 1 phần. Gọi b là số đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ trong K3. tổng số bậc. Nếu n lẻ thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở trên 2 phần khác nhau. o Hai đỉnh liền kề.

các đỉnh còn lại phải là bậc chẵn. Cn: Vì mọi đỉnh của Cn đều có bậc là 2 nên Cn luôn là đồ thị Euler. Giải a. Qn: Vì mọi đỉnh đều có bậc là n. giá trị còn lại phải là số lẻ. do vậy đây không thể là đồ thị Euler. n chẵn: o Hai đỉnh không liền kề. Đường đi Euler. b. n lẽ: b = 0. n phải là 2. Vì các đỉnh của đồ thị phân đôi đủ Km. Chu trình Euler.COM b = 3n-1. Bài 2: Với các giá trị nào của m và n thì đồ thị phân đôi đầy đủ Km. o Hai đỉnh không liền kề. Để một đồ thị có đường đi Euler thì phải có đúng 2 đỉnh bậc lẻ. Áp dụng cho các trường hợp: Số cạnh n=2 n=3 n=4 n=5 Liền kề 0 9 0 81 Không liền 3 0 27 0 kề BÀI TẬP CHƯƠNG 4 ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON Bài 1: Với giá trị nào của n thì các đồ thị sau đây là đồ thị Euler? a. còn lại các đỉnh khác đều có bậc là 3. để nó là đồ thị Euler thì m và n đều phải là một số chẵn. c.n có bậc là m hoặc n. Qn Giải: Điều kiện cần và đủ để một đồ thị là đồ thị Euler là khi và chỉ khi tất cả các đỉnh của nó đều có bậc chẵn. Để Kn là đồ thị Euler thì n – 1 = chẵn. BT Toan roi rac 22 . b. b. Wn: Chủ có một đỉnh có bậc là n – 1. d. Cn c. Vậy một trong 2 giá trị m. Kn: Vì mỗi đỉnh của Kn có số bậc bằng nhau và bằng n – 1. Do vậy n phải lẻ (n >= 3).Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.n có: a. do vậy để Qn là đồ thị Euler thì n chẵn. Kn b. Wn d. Do vậy. Do đó ta có: a.

Như vậy theo giả thiết của bài toán ta sẽ xác lập được một đồ thị là một đơn đồ thị có 2n đỉnh. 2. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho mỗi lần ngồi họp. để mỗi người ngồi giữa hai người mà sinh viên đó quen. đi qua tất cả các cửa phòng. Mặc khác. 10. theo định lý Dirac thì G là đồ thị Hamilton. E = (u. (đpcm) Câu 7: Một ông vua đã xây dựng một lâu đài để cất báu vật.COM Bài 3: Với giá trị nào của m và n thì đồ thị phân đôi đầy đủ Km. và sắp xếp như thế nào ? Câu 6: Hiệu trưởng mời 2n (n ≥ 2) sinh viên giỏi đến dự tiệc. Giải Giả sử có đồ thị G = (V. mỗi cửa chỉ một lần. E) mà trong đó ta có: V là tập hợp các sinh viên được mời dự tiệc. chỉ cần từ một trong các phòng bên ngoài cùng (số 1. Câu 5: Trong một cuộc họp có 15 người mỗi ngày ngồi với nhau quanh một bàn tròn một lần. nếu G là đơn đồ thị có n đỉnh và mọi đỉnh của G đều có bậc không nhỏ hơn n+m ⎧ n ≥ ⎪⎪ 2 ⇔m≤n≤m⇔n=m ⎨ n m + ⎪m ≥ ⎪⎩ 2 Câu 4: Chứng minh rằng đồ thị lập phương Qn là một đồ thị Hamilton.n có chu trình Hamilton. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp tất cả các sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn.). Mỗi sinh viên giỏi quen ít nhất n sinh viên giỏi khác đến dự tiệc. Hãy tìm nơi giấu báu vật? 1 BT Toan roi rac 3 2 4 5 6 23 . nên để đồ thị đầy đủ Km. mỗi đỉnh có bậc tối thiểu là n (vì theo đề bài cho: mỗi sinh viên quen biết với ít nhất là n sinh viên khác). Vẽ cây liệt kê tất cả các chu trình Hamilton của đồ thị lập phương Q3. 6.n là đồ thị Hamilton thì phải có điều kiện sau: Theo định lý Dirac.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.n các đỉnh có bậc m hoặc n.v) với u. đây là đồ thị vô hướng Vậy theo các lập luận trên thì luôn luôn có thể xếp tất cả các sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn. v có quan hệ là quen biết nhau (theo giả thiết của đề bài). Người ta tìm thấy sơ đồ của lâu đài (hình sau) với lời dặn: muốn tìm báu vật. để mỗi người ngồi giữa hai người mà sinh viên đó quen. v thuộc V và u. . Giải n thì G 2 là một đồ thị Hamilton..Cho nên ta có: số bậc của mỗi đỉnh n ≥ 2n = n 2 Do đó. Với Km. mỗi người có hai người bên cạnh là bạn mới. báu vật được giấu sau cửa cuối cùng..

Câu 8: Đồ thị cho trong hình sau gọi là đồ thị Peterson P. b) Câu 9: Giải bài toán người phát thư Trung Hoa với đồ thị cho trong hình sau: 1 2 9 BT Toan roi rac 12 8 10 11 3 7 6 5 4 24 .COM Giải Giả sử chúng ta xem mỗi một phòng là một đỉnh của đồ thị G và mỗi một cửa thông giữa các phòng là một cạnh của đồ thị G thì theo yêu cầu của bài toán (qua tất cả các cửa và mỗi cửa chỉ qua một lần) ta phải đi tìm đường đi Euler của đồ thị cho ở trên. là một đồ thị Hamilton. với v là một đỉnh bất kỳ của P. a) Tìm một đường đi Hamilton trong P. b) Chứng minh rằng P \ {v}. kết thúc ở phòng 18 là cửa cuối cùng) 6 Æ 2 Æ 1Æ 4 Æ 3 Æ 7 Æ 11 Æ 12 Æ 8 Æ 13 Æ 12 Æ 17 Æ 16 Æ 20 Æ 21 Æ 17 Æ 18 Æ 13 Æ 14 Æ 9 Æ 5 Æ 4 Æ 2 Æ 5 Æ 6 Æ 10 Æ 15 Æ 14 Æ 19 Æ 18. Sau đây là đường đi để tìm báu vật: (xuất phát từ phòng số 6.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. a e b g f h k i d c Giải a) Đường đi Hamilton là: a Æ b Æ c Æ d Æ e Æ f Æ h Æ k Æ g Æ i.

3. 1. là đồ thị Hamilton. 10. 11) = 3 + 2 = 5 d(Pi) = d (Pi ) = 5 + 4 + 5 = 14 m(G) = min (Pi) = d(P2) = 4 Ta vẽ thêm cạnh (2. 12. 8) + d (2. 4. (2. 6.8). 11) = 3 + 1 = 4 d(P3)= d (4. nhưng hai chu trình đó không trùng nhau. 4. 11). 2. 9. c) Đồ thị có 6 đỉnh. d) Đồ thị có 6 đỉnh. 4. 4) + d (8.11) } P3 ={ (4. 7. (8. 8. 6. 11. 3. 8. (4. 9.COM Giải Gọi Vo(G) là tập tất cả các đỉnh bậc lẻ trong G. 8) + d (4.11) } d(P1)= d (2.11) } P2 ={ (2. Giải s d r c e g b f h a Đồ thị G có đường đi Hamilton từ s tới r nhưng không có chu trình Hamilton thì ta cần tìm một đường đi từ s tới r qua tất cả các đỉnh còn lại nhưng không trở về đỉnh xuất phát . 11) =2 + 3 = 5 d(P2)= d (2. Câu 11: Cho thí dụ về: a) Đồ thị có một chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton. Vo(G)= {2.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Giải 1 a) 1 2 3 b) 6 2 BT Toan roi rac 3 5 4 25 .8). Đường đi Hamilton là : s Æ a Æ b Æ c Æ e Æ f Æ g Æ d Æ h Æ r Từ đồ thị ta nhận thấy sẽ không có bất kỳ chu trình Hamilton nào xuất phát từ s và lại trở về s. (4. 1. nhưng không phải là đồ thị Euler. 12.4). là đồ thị Euler. 10. 8). 5. nhưng không phải là đồ thị Hamilton. 5. Chu trình Euler trong hành trình ngắn nhất cần tìm là:1. 8. Câu 10: Chứng minh rằng đồ thị G cho trong hình sau có đường đi Hamilton (từ s đến r) nhưng không có chu trình Hamilton. 3. 11} P1= { (2. b) Đồ thị có một chu trình Euler và một chu trình Hamilton. 2.

3. 2. rồi trở về chỗ cũ. 4. ---Hết--- BT Toan roi rac 26 . 2. 1 Chu trình Hamilton: 1.1 Chu trình E: 1. 6. 2. 5.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 4. 6. 4. 2. 6 c) d) 1 2 2 3 6 3 1 6 5 4 5 4 Câu 12: Chứng minh rằng con mã không thể đi qua tất cả các ô của một bàn cờ có 4 x 4 hoặc 5 x 5 ô vuông. 3. mỗi ô chỉ một lần. 3. 2. 1 Chu trình Haminton: 1. 3.COM Chu trình E : 1. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful