P. 1
de thi dai hoc khoi B năm 2005

de thi dai hoc khoi B năm 2005

5.0

|Views: 770|Likes:
Được xuất bản bởihoa1

More info:

Published by: hoa1 on Apr 21, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Nguyễn Bá Huy

BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005
------------------ Môn HÓA HỌC, !"ố# B
ĐỀ CHÍ NH TH$́C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
________________________________________
C%& I (1! "iê#m$
Ch% hai i%n &'
(
)*
+à ,'
(
*
tr%ng "%́ %-i .hiếm /0̀n /12̣t 3445 +à 6675 the% 8hối /12̣ng9
19 &á. "ịnh & ,9
)9 H%àn thành .á. :h12ng trình :ha#n 1́ng h%́a h%̣. sau;
a$ H
)
&'
(
< C/
)
< 999

= < = > ?$ &'
)
< H
)
&

= < = > .$ Na
)
&'
(
< =

NaC/ < &'
)
<
999
d$ H,'
(
< Cu =

< ,' < = > e$ Cu(,'
(
$
)

= < ,' < = > @$ ,'
)
< = <=

H,'
(
g$ H,'
(
< &

H
)
&'
7
< ,'
)
<=> h$ Ba(,'
(
$
)
< =

H,'
(
< =
C%& II (1! "iê#m$
19 a$ Aiết .á. :h12ng trình :ha#n 1́ng h%́a h%̣. d12́i dạng .ông th1́. .0́u tạ% thu g%̣n the% dãy .huyê#n h%́a sau;
   → 
as Cl
Toluen

) B
1

o
t
Na!
   → 
B
)
o
t
Cu
  → 
B
(

(
)
NH dd
   → 
"g
B
7
o
t #
! C!
H
7 )
(
    → 
B
!

?$ Aiết :h12ng trình :ha#n 1́ng thu#y :h0n .u#a B
!
tr%ng dung dị.h a-it +à dung dị.h ?aB29 Nêu "C̣. "iê#m
.u#a t1̀ng :ha#n 1́ng9
)9 D% sánh nhiệt "ộ sôi .u#a .á. h2̣: .h0́t sau; r12̣u n*:r%:y/i. a-it a-eti. mety/ @%miat9 Eia#i thí.h9
C%& III (1! "iê#m$
19 Ch% .á. dung dị.h 8hông mà u "1̣ng tr%ng .á. /%̣ riêng ?iệt ?ị m0́t nhãn; NaC/ Na
)
D Na
)
D'
(
Na
)
C'
(
9 Chi#
dùng dung dị.h H
)
D'
7
(/%ãng$ hãy nh0̣n ?iết .á. /%̣ h%́a .h0́t trên9 Aiết .á. :h12ng trình :ha#n 1́ng h%́a h%̣.
minh h%̣a9
)9 Ch% muối .a.?%nat .u#a 8im /%ại F (FC'
(
$9 Chia 113 gam muối .a.?%nat "%́ thành hai :h0̀n ?C̀ng nhau9
a$ H%̀a tan một :h0̀n ?C̀ng dung dị.h H
)
D'
7
(/%ãng$ +1̀a "u# thu "12̣. mộ t .h0́t 8hí +à dung dị.h E
1
9 Cô
.ạn E
1
G12̣. 63 gam muối sun@at trung h%̀a 8han9 &á. "ịnh .ông th1́. h%́a h%̣. .u#a muối .a.?%nat9
?$ Ch% :h0̀n hai tá. dụng +1̀a "u# +2́i dung dị.h HN'
(
G12̣. hỗn h2̣: 8hí C'
)
N' +à dung dị.h E
)
9 Hhi
thêm dung dị.h HC/ (d1$ +à% dung dị.h E
)
thì dung dị.h thu "12̣. h%̀a tan tối "a ?a% nhiêu gam ?ột "ồng
8im /%ại ?iết rC̀ng .%́ 8hí N' ?ay ra9
C%& IV (1! "iê#m$
19 Ch% 3 h2̣: .h0́t h1̃u .2 "2n .h1́. mạ.h h2# .%́ .ùng .ông th1́. :h0n t1# /à C
7
H
I
'
)
9 Aiết .á. .ông th1́. .0́u
tạ% thu g%̣n .h0́t "%9
)9 Hỗn h2̣: & gồm mộ t an8an +à mộ t an8in .%́ ty# /ệ :h0n t1# 8hối t12ng 1́ng /à ));1(9 Gốt .háy h%àn t%àn 4)
m%/ hỗn h2̣: & thu "12̣. )) gam C'
)
+à J gam H
)
'9 &á. "ịnh .ông th1́. :h0n t1# .u#a an8an +à an8in9
C%& V ()4 "iê#m$
H%̀a tan h%àn t%àn 13) gam A/ tr%ng )I4m/ dung dị.h HN'
(
1F "12̣. dung dị.h A +à 8hí N' ( sa#n
:h0#m 8h1# duy nh0́t$9 FC̣t 8há. .h% 6(! gam hai 8im /%ại 8iềm thuộ. hai .hu 8ì /iên tiế: +à% !44 m/ dung
dị.h HC/ "12̣. dung dị.h B +à )I /ít 8hí H
)
("8/t.$9 Hhi trộn dung dị.h A +à% dung dị.h B th0́y tạ% thành
1!3 gam 8ết tu#a9
19 &á. "ịnh tên ) 8im /%ại 8iềm
)9 Tính nồng "ộ m%/K/ít .u#a dung dị.h HC/ "ã dùng9
C%& VI ()4 "iê#m$
Hỗn h2̣: F gồm hai r12̣u "2n .h1́.9 Chia 7!3 gam hỗn h2̣: F thành ?a :h0̀n ?C̀ng nhau9 Ch% :h0̀n
một tá. dụng +2́i Na (d1$ "12̣. ((3 /ít 8hí hi"r% ("8t.$9 Ch% hai :h0̀n :ha#n 1́ng h%àn t%àn +2́i Cu' 2#
nhiệt "ộ .a% "12̣. hỗn h2̣: F
1
.h1́a hai andehit (r12̣u .hi# ?iến thành andehit$9 T%àn ?ộ /12̣ng F
1
:ha#n
1́ng hết +2́i Ag
)
' tr%ng NH
(
thu "12̣. I37 gam Ag9
19 Aiết .á. :h12ng trình :ha#n 1́ng h%́a h%̣. +à g%̣i tên hai r12̣u tr%ng hỗn h2̣: F9
)9 Gốt .háy h%àn t%àn :h0̀n ?a rồi .h% t%àn ?ộ sa#n :h0#m h0́: thụ hết +à% !44 m/ dung dị.h Na'H thu "12̣.
3!7 gam muối9 Tính nồng "ộ m%/K/ít .u#a dung dị.h Na'H9
Ch% H L 1 Mi L 6 C L 1) N L 17 'L 13 Na L )( A/ L )6 D L () HL (J Ne L !3 Cu L 37 Ag L 14I
_____________________________________________________________________________________
C'́n (ộ )*# +"# ,"ôn- -#'̉# +"#́)" -#̀ +"./9
H%̣ +à tên thí sinh;99999999999999999999999999999999999999999999 Dố ?á% danh;99999999999999999999999999999999999999
THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Nguyễn Bá Huy
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005
------------------ Môn SINH HỌC, !"ố# B
ĐỀ CHÍ NH TH$́C Th2̀i gian /àm ?ài; 1I4 :hút 8hông 8ê# th2̀i gian :hát "ề
_________________________________________
C%& I (1! "iê#m$
19 D% sánh .0́u trú. .u#a ANO +à APN9
)9 Ch% ?iết ?ộ gen .u#a mộ t /%ài "ộng .0̣t .%́ ti# /ệ ! 1 =
+
+
$ %
T "
+à .h1́a (-14
J
.C̣: nu./êôtit9 Tính số /12̣ng
t1̀ng /%ại nu./êôtit +à tô#ng sô /ien 8ết hydr% .%́ tr%ng ?ộ gen .u#a /%ài "%́9
C%& II (1! "iê#m$
Prôtêin ?ì nh th12̀ ng .%́ J4 a-it amin9 Hhi :rôtêin nà y ?ị "ộ t ?iế n thì a-it amin th1́ 34 .u# a n%́ ?ị
thay thế ?C̀ ng mộ t a-it amin m2́ i9
19 M%ạ i "ộ t ?iế n gen nà % .%́ thê# sinh ra "ộ t ?iế n trênQ
)9 Gộ t ?iế n gen /à gì Q Nêu .á . tí nh .h0́ t +à +ai tr%̀ .u# a "ộ t ?iế n gen t1̣ nhiên tr%ng Ruá trì nh tiế n
h%́ a9
C%& III (1! "iê# m$
Hạ t :h0́ n .u# a /%à i th1̣ . +0̣ t A .%́ 6 nhiễ m sĆ . thê# 9 Cá . tế ?à % rê# .u# a /%à i th1̣ . +0̣ t B .%́ )) nhiễ m
sĆ . thê# 9 Thụ :h0́ n /%à i B ?C̀ ng hạ t :h0́ n /%à i A ng12̀ i ta thu "12̣ . mộ t số .0y /ai ?0́ t thụ nh1ng .%́
8ha# nCng sinh sa# n sinh d12̃ ng9 Dau mộ t số thế hệ .h% .0y /ai sinh sa# n sinh d12̃ ng ng12̀ i ta thu
"12̣ . .0y h1̃ u thụ 9
19 Miệ t 8ê trì nh t1̣ .á . s1̣ 8iễ n d0̃ n "ế n s1̣ hì nh thà nh .0y h1̃ u thụ trên +à .h% ?iế t "C̣ . "iê# m ?ộ
nhiễ m sĆ . thê# .u# a .0y /ai ?0́ t thụ 9
)9 Hiệ n t12̣ ng t12ng t1̣ .%́ -a# y ra tr%ng t1̣ nhiên 8hôngQ Ch% +í dụ 9
C%& IV (1! "iê# m$
19 Ch1́ ng minh rC̀ ng Ru0̀ n thê# .%́ ty# /ệ .á . 8iê# u gen 4! AA ; 47 Aa ; 41 aa sẽ "ạ t t2́ i trạ ng thá i
.0n ?C̀ ng .hi# sau mộ t thế hệ ng0̃ u :hố i9
)9 S# mộ t Ru0̀ n thê# "ộ ng +0̣ t ng0̃ u :hố i trung ?ì nh .1́ 14444 .á thê# .%́ mộ t .á thê# ?ạ .h tạ ng (aa$9
Hã y tí nh ty# /ệ :h0̀ n trCm .á . .á the# dị h2̣ : t1# ?iế t rC̀ ng Ru0̀ n thê# nà y 2# trạ ng thá i .0n ?C̀ ng +à tí nh
trạ ng d% mộ t gen .%́ hai a/en Rui "ị nh9
C%& V ()4 "iê# m$
19 O1̣ a trên +ai tr%̀ .u# a .á . nh0n tố tiế n h%́ a hã y gia# i thí .h hiệ n t12̣ ng TRuen thuố .U +2́ i thuố . tr1̀
s0u 2# mộ t /%à i s0u9 Ch% rC̀ ng tí nh 8há ng thuố . /à s% tá . "ộ ng ?ô# sung .u# a ( gen /C̣ n a ? +à d 2# trạ ng
thá i "ồ ng h2̣ :9
)9 Eiá trị thí .h nghi .u# a thê# "ộ t ?iế n :hụ thuộ . +à % nh1̃ ng yế u tố nà %Q
C%& VI ()4 "iê# m$
Hhi /ai ruồ i gi0́ m .á i thu0̀ n .hu# ng mĆ t "%# .á nh ?ì nh th12̀ ng +2́ i ruồ i gi0́ m "1̣ . mĆ t trĆ ng .á nh -e#
thu "12̣ . N
1
gồ m 1445 ruồ i gi0́ m mĆ t "%# .á nh ?ì nh th12̀ ng9 Ch% .á . ruồ i gi0́ m N
1
tạ : gia% +2́ i nhau
nh0̣ n "12̣ . N
)
nh1 sau;
Puồ i gi0́ m .á i; (44 .%n .%́ mĆ t "%# .á nh ?ì nh th12̀ ng
Puồ i gi0́ m "1̣ .; 1(! .%n .%́ mĆ t "%# .á nh ?ì nh th12̀ ng
1(! .%n .%́ mĆ t trĆ ng .á nh -e#
17 .%n .%́ mĆ t "%# .á nh -e#
13 .%n .%́ mĆ t trĆ ng .á nh ?ì nh th12̀ ng9
19 Hã y ?iệ n /u0̣ n "ê# -á . "ị nh .á . Ruy /u0̣ t di truyề n .hi :hố i .á . tí nh trạ ng trên9
)9 Aiế t s2 "ồ /ai t1̀ P "ế n N
)
9
Biế t rC̀ ng mỗ i tí nh trạ ng trên "ề u d% mộ t gen Ruy "ị nh9
99999999999999999999999Hế t 9999999999999999999999999
C'́ n (ộ )*# +"# ,"ôn- -#'̉ # +"#́ )" -#̀ +"./0
H%̣ +à tên thí sinh; 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Dố ?á % danh;999999999999999999999999999999999999999

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->