P. 1
Mẫu sổ sách kế toán

Mẫu sổ sách kế toán

4.75

|Views: 24,001|Likes:
Được xuất bản bởiMr. Hành
Các mẫu sổ kế toán
Các mẫu sổ kế toán

More info:

Published by: Mr. Hành on Apr 22, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

1

SOÅ CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Naêm ………… Taøi khoaûn:………. Teân kho:…………. Teân, qui caùch vaät lieäu, saû n phaå m, haøng hoaù: …………… Ñôn vò tính:…………….
Chöù ng töø Nhaäp Xuaát Toàn
Soá Ngaøy
Dieãn Giaû i TK
ÑÖ
Ñôn
giaù Löôïng Tieàn Löôïng Tieàn Löôïng Tieàn
A B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6)


SOÅ CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Naêm ………… Taøi khoaûn:………. Teân kho:…………. Teân, qui caùch vaät lieäu, saû n phaå m, haøng hoaù: …………… Ñôn vò tính:…………….
Chöù ng töø Nhaäp Xuaát Toàn
Soá Ngaøy
Dieãn Giaû i TK
ÑÖ
Ñôn
giaù Löôïng Tieàn Löôïng Tieàn Löôïng Tieàn
A B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6)
SOÅ CHI TIEÁT
Taøi khoaûn:………………..…………..….
Chöù ng töø Soá tieàn Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi TKÑÖ
Nôï Coù
1 2 3 4 5 6 7SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:
Chöù ng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi TK
ÑÖ
Thôøi haïn ñöôïc
chieá t khaá u Nôï Coù Nôï Coù
A B C D E 1 2 3 4 5
Soá dö ñaà u kyø


Coäng soá phaùt sinh x x x x
Soá dö cuoái kyø x x x x

2
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:
Chöù ng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi TK
ÑÖ
Thôøi haïn ñöôïc
chieá t khaá u Nôï Coù Nôï Coù
A B C D E 1 2 3 4 5
Soá dö ñaà u kyø


Coäng soá phaùt sinh x x x x
Soá dö cuoái kyø x x x x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:
Chöù ng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi TK
ÑÖ
Thôøi haïn ñöôïc
chieá t khaá u Nôï Coù Nôï Coù
A B C D E 1 2 3 4 5
Soá dö ñaà u kyøCoäng soá phaùt sinh x x x x
Soá dö cuoái kyø x x x x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:
Chöù ng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi TK
ÑÖ
Thôøi haïn ñöôïc
chieá t khaá u Nôï Coù Nôï Coù
A B C D E 1 2 3 4 5
Soá dö ñaà u kyøCoäng soá phaùt sinh x x x x
Soá dö cuoái kyø x x x x
BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (S.PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Taøi khoaûn Thaùng……………. Naêm……………….
Soá tieàn STT Teân, qui caùch vaät tö
(SP,HH) Toàn ñaàu kyø Nhaäp trong kyø Xuaát trong kyø Toàn cuoái kyø
A B 1 2 3 4


Coäng
BAÛNG KEÂ TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
Soá dö ñaà u kyø Soá phaùt sinh Soá dö cuoái kyø Taøi khoaûn, Ñoái
töôï ng Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
A 1 2 3 4 5 63
BAÛNG KEÂ TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI BAÙN
Soá dö ñaà u kyø Soá phaùt sinh Soá dö cuoái kyø Taøi khoaûn, Ñoái
töôï ng Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
A 1 2 3 4 5 6SOÅ CHI TIEÁT BAÙN HAØNG
Teân saû n phaå m (Haøng hoaù, dòch vuï, BÑS ñaà u tö……………………………………… Naêm:…………….. Quyeån soá:…………
Chöù ng töø Doanh thu Caùc khoaûn tính tröø Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Taøi khoaûn
ñoái öùng Soá löôï ng Ñôn giaù Thaønh tieàn Thueá Khaùc (521,
531, 532)
A B C D ECoäng soá phaùt sinh
Doanh thu thuaàn
Giaù voán haøng baùn
Laõi goä p
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:………627… Teân phaân xöôû ng………………………….. Teân saû n phaå m, dòch vuï:…………………..
Chöù ng töø Ghi Nôï TK………..
Chia ra
Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Taøi khoaûn
ñoái öùng Toång soá
tieàn ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Soá dö ñaà u kyø


Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……632…… Teân phaân xöôû ng………………………….. Teân saû n phaå m, dòch vuï:…………………..
Chöù ng töø Ghi Nôï TK………..
Chia ra
Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Taøi khoaûn
ñoái öùng Toång soá
tieàn ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Soá dö ñaà u kyøCoäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø
4
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……641…… Teân phaân xöôû ng………………………….. Teân saû n phaå m, dòch vuï:…………………..
Chöù ng töø Ghi Nôï TK………..
Chia ra
Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Taøi khoaûn
ñoái öùng Toång soá
tieàn ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Soá dö ñaà u kyø
Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……642…… Teân phaân xöôû ng………………………….. Teân saû n phaå m, dòch vuï:…………………..
Chöù ng töø Ghi Nôï TK………..
Chia ra
Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Taøi khoaûn
ñoái öùng Toång soá
tieàn ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Soá dö ñaà u kyø
Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø

5
BAÛNG PHAÂN BOÅ TIEÀN LÖÔNG VAØ BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI
Thaùng…….Naê m………….
TK 334 – Phaûi traû ngöôøi LÑ TK 338 – Phaûi traû phaûi noäp khaù c Soá
TT
Ghi coù TK
Ñoái
töôï ng söû duïng
(ghi nôï caùc TK)
Löông Caùc
khoaûn
khaùc
Coäng coù
334
Kinh phí
coâng ñoaøn
(3382)
Baûo hieåm xaõ
hoäi (3383)
Baûo hieåm y
teá (3384)
Coäng coù TK
338 (3382,
3383, 3384)
TK
335
Toång
coäng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. TK 622
2. TK 623
3. TK 627
4. TK 641
5. TK 642
6. TK 142
7. TK 242
8. TK 335
9. TK 241
10. TK 334
11. TK 338
12. ……………
Toång coäng
BAÛNG PHAÂN BOÅ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG CUÏ DUÏ NG CUÏ
Thaùng…….Naê m………….
TK 152 (HSCL…………) TK 153 (HSCL…………) ST
T
TK ghi coù
TK ghi nôï GHT GTT GHT GTT
TK 142 TK 242
A B 1 2 3 4 5 6
1 TK 621
2 TK 623
3 TK 627
4 TK 641
5 TK 642
6 TK 142
7 TK 242
8 TK 335
9 …………..
Toång coäng
BAÛNG TÍNH VAØ PHAÂN BOÅ KHAÁU HAO TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
Thaùng…….Naê m………….
Nôi söû duïng
Toaøn DN
TK 627 – Chi
phí SX chung

Soá
TT

Chæ tieâu
Tyû leä
KH
hoaëc
TGSD
Nguyeân
giaù TSCÑ
Soá khaá u
hao
PX
……
PX
……
623 641 642 241 142 242 335
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I-Soá khaá u hao ñaõ trích thaùng tröôùc
2 II-Soá KH taê ng trong thaùng


3 III-Soá KH giaû m trong thaùng


4 IV-Soá KH trích thaùng naøy (I+II-III)
6
SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG
Naêm:………..
Chöù ng töø Soá phaùt sinh Ngaøy ghi
soå Soá N
Dieãn giaûi Ñaõ ghi
soå caùi
STT
doøng
Soá hieä u
TKÑÖ Nôï Coù
A B C D E G H 1 2


7

SOÅ NHAÄT KYÙ THU TIEÀN (Tieàn maët)
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
TK khaùc
Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Ghi Coù
TK ………. … … … …
Soá tieàn Soá hieä u
A B C D 1 2 3 4 5 6 E

SOÅ NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN (Tieà n maët)
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
TK khaùc
Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Ghi Coù
TK ………. … … … …
Soá tieàn Soá hieä u
A B C D 1 2 3 4 5 6 ESOÅ NHAÄT KYÙ THU TIEÀN (TGNH)
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Coù caùc taøi khoaûn:
TK khaùc
Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Ghi Nôï
TK ………… 131 511 333
Soá tieàn Soá hieä u
A B C D 1 2 3 4 5 6 E
8
SOÅ NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN (TGNH)
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
TK khaùc
Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Ghi Coù
TK ………. 156 331 641 642

Soá tieàn Soá hieä u
A B C D 1 2 3 4 5 6 E

SOÅ NHAÄT KYÙ MUA HAØNG
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
TK khaùc
Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi
Haøng hoaù Nguyeân lieäu, vaät lieäu
Soá hieä u Soá tieàn
Phaûi traû
ngöôøi baù n
(ghi coù)
A B C D 1 2 E 3 4

SOÅ NHAÄT KYÙ BAÙN HAØNG
Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi Coù taøi khoaû n doanh thu: Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Phaûi thu töø
ngöôøi mua
(Ghi Nôï)
Haøng Hoaù Thaønh
phaåm
Dòch vuï
Ghi coù taøi
khoaûn thueá
GTGT phaûi noäp
A B C D 1 2 3 4 5

SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Nhaä t Kyù Chung)
Teân, Soá hieä u taøi khoaûn:…………………………
Naêm:………………………………………………………..…..
Chöù ng töø Nhaät kyù chung Soá tieàn Ngaøy ghi
soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi
Trang soå STT doøng
Soá hieä u
TKÑÖ Nôï Coù
A B C D E G H 1 2
Soá dö ñaà u naêm
Coäng soá phaùt sinh thaù ng
Soá dö cuoái thaù ng
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù
9
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng…....naêm…….
Soá dö ñaà u thaùng Soá phaùt sinh trong thaù ng Soá dö cuoái thaù ng STT Teân (soá hieäu) Taøi khoaû n
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
A B 1 2 3 4 5 6
1 111-Tieà n maët
2 112-Tieà n göûi ngaân haøng
3 113-Tieà n ñang chuyeån
4 131-Phaûi thu kaù ch haøng
5 133-Thueá GTGT ñöôïc KT
6 138-Phaûi thu khaùc
7 142-Chi phí traû tröôùc
8 151-Haø ng mua ñi ñöôøng
9 152-nguyeân lieä u, vaät lieäu
10 153-coâng cuï duï ng cuï
11 154-Chi phí SXKD dôû dang
12 156-Haø ng hoaù
13 157-Haø ng göûi ñi baùn
14 211-Taøi saûn coá ñònh HH
15 214-Hao moø n TSCÑ
16 311-Vay ngaén haïn
17 331-Phaûi traû ngöôøi baù n
18 333-Thueá &ø CKPNNN
19 334-Phaûi traû CNV
20 335-Chi phí phaû i traû
21 338-Phaûi traû Pnoäp khaùc
22 411-Voán kinh doanh
23 421-LN chöa phaân phoá i
24 511-Doanh thu baùn haøng
25 621-CPNVL tröïc tieáp
26 622-C phí nhaân coâng TTieáp
27 627-CP Saûn xuaá t chung
28 632-Giaù voán haøng baùn
29 641-Chi phí baù n haøng
30 642-Chi phí quaû n lyù DN
31 911-Xaùc ñònh keát quaû KD
Toång coäng
10

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Soá hieä u:………, Ngaøy laäp:………………
TKÑÖ Trích yeáu
Nôï Coù
Soá tieàn Ghi
chuù
A B C 1 D
Keøm theo …….. chöùng töø goác
CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Soá hieä u:………, Ngaøy laäp:………………
TKÑÖ Trích yeáu
Nôï Coù
Soá tieàn Ghi
chuù
A B C 1 D
Keøm theo …….. chöùng töø goác
11
SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Naêm:…………..
Chöùng töø ghi soå
Soá Ngaøy
Soá tieàn
A B 1

A B 1


Coäng thaùng
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù
SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Chöùng Töø Ghi Soå)
Teân, Soá hieäu taøi khoaûn: ……………………… Naêm:……………………………..
Chöù ng töø ghi soå Soá tieàn Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Soá hieä u
TKÑÖ Nôï Coù
Ghi
chuù
A B C D E 1 2 G
Soá dö ñaà u naêm


Coäng soá phaùt sinh thaù ng x x
Soá dö cuoái thaù ng x x
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù x x
SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Chöùng Töø Ghi Soå)
Teân, Soá hieäu taøi khoaûn: ……………………… Naêm:……………………………..
Chöù ng töø ghi soå Soá tieàn Taøi khoaûn caá p 2
TK TK TK
Ngaøy
ghi soå Soá Ngaøy
Dieãn giaûi Soá hieä u
TKÑÖ Nôï Coù
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
Soá dö ñaà u naêm


Coäng soá phaùt sinh thaù ng x
Soá dö cuoái thaù ng x
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù x
12
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 1
Ghi coù TK 111-Tieàn maët Thaùng……….Naêm:…………
Ghi coù TK 111, Ghi Nôï caùc taøi khoaûn: STT Ngaøy
112 133 … Σ Coù TK111
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaù ng……….naêm……….
BAÛNG KEÂ SOÁ 1
Ghi nôï TK 111-Tieàn maët Thaùng……….Naêm:………… Soá dö ñaàu thaùng:…………………….……………
Ghi Nôï TK 111, Ghi Coù caùc taøi khoaûn: STT Ngaøy
131 … Σ Nôï TK111
SD cuoái
ngaøy
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Coäng
Soá dö cuoái thaùng:………………………………..
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 2
Ghi coù TK 112-Tieàn göûi ngaân haøng Thaùng……….Naêm:…………
Chöù ng töø Ghi coù TK 112, Ghi Nôï caùc taøi khoaûn: STT
Soá Ng
Dieãn giaûi

Σ Coù TK112
A B C D 1 2 3 4 5 6 7
Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaù ng……….naêm……….
BAÛNG KEÂ SOÁ 2
Ghi nôï TK 112-Tieàn göûi ngaân haøng Thaùng……….Naêm:………… Soá dö ñaàu thaùng:…………………
Chöù ng töø Ghi Nôï TK 112, Ghi coù caùc taøi khoaûn: STT
Soá Ng
Dieãn giaûi
111 … Σ Nôï TK112
SD cuoái
ngaøy
A B C D 1 2 3 4 5 6

Coäng
Soá dö cuoái thaùng:…………………………
17
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466 Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaà u thaùng Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn: Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK: Soá dö cuoái thaù ng S
T
T
Dieãn
giaûi Nôï Coù Σ Nôï TK … Σ Coù TK … Nôï Coù

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaù ng……….naêm……….
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466 Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaà u thaùng Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn: Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK: Soá dö cuoái thaù ng S
T
T
Dieãn
giaûi Nôï Coù Σ Nôï TK … Σ Coù TK … Nôï Coù

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaù ng……….naêm……….
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466 Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaà u thaùng Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn: Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK: Soá dö cuoái thaù ng S
T
T
Dieãn
giaûi Nôï Coù Σ Nôï TK … Σ Coù TK … Nôï Coù

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaù ng……….naêm……….
SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN
(Duøng cho hình thöùc Nhaät kyù – Chöù ng töø)
Soá dö ñaàu naêm
Nôï Coù

Taøi khoaûn:………………
Ghi coù caùc TK, ñoái öùng vôùi
Nôï TK naøy
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12 Coäng
Töø NKCT ……..
Töø NKCT ……..
Töø NKCT ……..
Coäng soá phaùt sinh Nôï
Toång soá phaùt sinh Coù
Nôï
Soá dö cuoái thaù ng
Coù

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->