P. 1
Muc Tieu Quan Ly KT Vi~ Mo

Muc Tieu Quan Ly KT Vi~ Mo

|Views: 2|Likes:
Được xuất bản bởiHuynh Vu
Muc tieu quan ly kinh te vi mo
Muc tieu quan ly kinh te vi mo

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Huynh Vu on Jun 01, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

A.Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ „ I. Moät soá khaùi nieäm cô baûn „ II.

Moät soá vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ

A.Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ
I. Moät soá khaùi nieäm cô baûn
1.Kinh teá hoïc
- Söï giôùi haïn hoaëc khan hieám caùc nguoàn taøi nguyeân laø lyù do cuûa vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá hoïc. - Kinh teá hoïc laø khoa hoïc nghieân cöùu nhöõng löïa choïn cuûa caù nhaân vaø xaõ hoäi veà caùch thöùc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân coù giôùi haïn.

2. Kinh teá hoïc vi moâ vaø kinh teá hoïc vó moâ

Kinh teá hoïc nghieân cöùu caùc hieän töôïng vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá döôùi hai goùc ñoä:

„ - Goùc ñoä cuï theå töøng yeáu toá cuûa neàn kinh teá „ kinh teá hoïc vi moâ.
„ - Goùc ñoä toång theå cuûa toaøn boä neàn kinh teá „ kinh teá hoïc vó moâ.

ngöôøi saûn xuaát. „ 2. ñaàu tö vaø phaùt trieån. taêng tröôûng kinh teá. xuaát nhaäp khaåu. ngaân saùch. .2. phaân phoái thu nhaäp. laïm phaùt. Kinh teá hoïc vi moâ „  Nghieân cöùu caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa neàn kinh teá nhö: Ngöôøi tieâu duøng. thaát nghieäp.„ 2. moät ngaønh.1. toång cung. Kinh teá hoïc vó moâ „  Nghieân cöùu toaøn boä neàn kinh teá nhö moät toång theå goàm: Toång caàu. moät thò tröôøng. moät doanh nghieäp. phaân phoái nguoàn löïc.

. Toång saûn phaåm quoác noäi ‟ GDP (Gross Domestic Product) „  Toång giaù trò cuûa taát caû haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc saûn xuaát ra trong phaïm vi moät laõnh thoå.1. vaø ñöôïc tính trong moät thôøi kyø cuï theå. thöôøng laø moät naêm. Moät soá chæ tieâu cô baûn cuûa kinh teá hoïc vó moâ „ 3.3.

„ 3. vaø ñöôïc tính trong moät thôøi kyø cuï theå. Toång saûn phaåm quoác daân ‟ GNP (Gross National Product) „  Toång giaù trò cuûa taát caû haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc taïo ra bôûi nhöõng ngöôøi coù cuøng quoác tòch. thöôøng laø moät naêm.2. .

„ NFFI = IFFI ‟ OFFI „ IFFI: Thu nhaäp cuûa yeáu toá chuyeån vaøo „ OFFI: Thu nhaäp yeáu toá chuyeån ra .M) „ GNP = GDP + NFFI „ NFFI (Net Foreign Factor Income): Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi.„ „ GDP = C + I + G + (X .

2002 .6 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.Baûng 1: Chæ tieâu GDP vaø GNP moät soá nöôùc naêm 2000 Nöôù c M yõ Ñaø i Loan Singapore M alaixia Vieä t Nam GDP (tæ USD) 9837.2 GNP/GDP (% ) 97.7 31.4 107.4 92.8 89.4 309.3 89.6 101.7 98.

3. „ .GDP hay GNP bình quaân ñaàu ngöôøi „  Toång GDP hay GNP treân soá daân cuûa moät quoác gia. GDP hay GNP bình quaân ñaàu ngöôøi vaø theo söùc mua töông ñöông „ . .Theo söùc mua töông ñöông (Purchasing Power Parity ‟ PPP) „  Tính toaùn treân cô sôû quy ñoåi thu nhaäp cuûa quoác gia ñoù theo söùc mua chung cuûa theá giôùi.3.

Baùo caùo phaùt trieån theá giôùi.Baûng 2: GNP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi theo PPP moät soá nöôùc naêm 2002 Nöôù c M yõ Nhaä t I nñoâ neâ xia M alaixia Philippin Singapore Thaù i Lan Vieä t Nam GNP/ngöôø i 35060 33550 710 3540 1020 20690 1980 430 PPP ÑVT:USD Nguoàn: WB (2004). 35060 26070 2990 8280 4280 23090 6680 2240 .

 HDI = (X + Y + Z )/3 Trong ñoù: X: Chæ soá tuoåi thoï Y: Chæ soá giaùo duïc Z: Chæ soá thu nhaäp (theo PPP) „ „ „ „ „ . giaùo duïc vaø GDP/ngöôøi tính theo PPP. Chæ tieâu phaùt trieån con ngöôøi (Human Development Index ‟ HDI) „  Chæ tieâu HDI laø söï keát hôïp 3 yeáu toá: tuoåi thoï.4.3.

754 0.Baûng 3: Chæ soá HDI moät soá nöôùc Asean naêm 2000 Nöôù c I nñoâ neâ xia M alaixia Philippin Singapore Thai Lan Vieä t Nam* Chæ soá HDI 0.885 0.762 0.684 0. 2002 .782 0.688 Xeá p haï ng treâ n 173 nöôù c 110 59 77 25 70 109 *: vò trí xeáp haïng HDI cuûa Vieät Nam naêm 1995: 122 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.

30 173 .91 13 .0 3.4 5. 2002.4 4.4 6.14 29 .0 2.8 4.58 90 .8 4.Baûng 4: Öôùc tính thôøi gian GDP bình quaân ñaàu ngöôøi Vieät Nam ñuoåi kòp caùc nöôùc trong khu vöïc Nöôù c GDP/ng Taê ng Taê ng Thôø i gian naê m tröôû ng tröôû ng ñuoå i kò p 2000 GDP/ naê m GDP/ng caù c nöôù c (USD) GÑ (1999 – döïñoaù n Asean 2010 (% ) (% ) (naê m) Vieä t Nam 390 Thaù i Lan 2000 M alaixia 3380 I nñoâ neâ xia 570 Philippin 1040 Singapore 24740 7.0 3.174 Nguoàn: WB.5 3.4 5.5 57 . Asea Week thaùng 8 .5 3.2000 & uôùc tính cuûa taùc giaû .

„ . Saûn löôïng tieàm naêng (Potential Output) „ . .II. „ .ÔÛ möùc saûn löôïng tieàm naêng khoâng phaûi laø möùc saûn löôïng toái ña. „ .Saûn löôïng coù xu höôùng taêng leân ñeàu ñaën theo thôøi gian khi caùc yeáu toá saûn xuaát taêng leân. Moät soá vaán ñeà cô baûn kinh teá vó moâ „ 1.Taïi möùc saûn löôïng tieàm naêng luoân toàn taïi moät tæ leä thaát nghieäp nhaát ñònh (thaát nghieäp töï nhieân).Neàn kinh teá coù moät tæ leä laïm phaùt vöøa phaûi.

1: Ñoà thò cuûa saûn löôïng tieàm naêng theo giaù P 0 Yp GDPr .Ñoà thò 2.

chính phuû vaø nöôùc ngoaøi döï kieán chi tieâu ôû moãi möùc giaù nhaát ñònh.2.Toång caàu laø toång giaù trò haøng hoaù vaø dòch vuï maø caùc hoä gia ñình. . caùc doanh nghieäp. „ -Toång caàu thieát laäp moái quan heä giöõa GDP thöïc yeâu caàu vaø möùc giaù trong ñieàu kieän taát caû caùc yeáu toá khaùc ñöôïc giaû thieát khoâng ñoåi. Toång caàu (Aggregate Demand ‟ AD) „ .

Ñoà thò ñöôøng caàu „ Ñoà thò 2.2.1.2 P P1 P2 P3 0 Y1 Y2 Yp Y3 AD GDPr .

ñoù laø: . Ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng caàu „ Khi giaù cuûa taát caû saûn phaåm vaø dòch vuï (möùc giaù chung) taêng seõ coù 3 yeáu toá thay theá cho khoái löôïng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï taïo thaønh GDP thöïc.Tieàn teä vaø nhöõng tích saûn taøi chính .2. AD doác xuoáng .„ Taïi sao ñöôøng caàu doác xuoáng? 2.Saûn phaåm vaø dòch vuï töông lai .Saûn phaåm vaø dòch vuï ñöôïc saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi.

Lôïi nhuaän döï ñoaùn (taùc ñoäng keùp) .„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .Laõi suaát .Tæ giaù hoái ñoaùi (taùc ñoäng keùp) .Söï giaøu coù cuûa daân chuùng .Thu nhaäp cuûa ngoaïi quoác .Daân soá 2.Thueá vaø chi chuyeån nhöôïng .3.Khoái löôïng tieàn (taùc ñoäng keùp) + Taùc ñoäng caùn caân thöïc + Taùc ñoäng cuûa laõi suaát .Laïm phaùt ñöôïc döï ñoaùn .Caàu cuûa khu vöïc coâng veà saûn phaåm vaø dòch vuï . Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán AD .

Toång cung (Aggegate Supply .AS) „ Toång cung laø toaøn boä giaù trò haøng hoaù vaø dòch vuï maø caùc doanh nghieäp. ngöôøi saûn xuaát trong vaø ngoaøi nöôùc cung öùng cho neàn kinh teá töông öùng vôùi moãi möùc giaù chung nhaát ñònh trong moät khoaûng thôøi gian vaø trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh. .3.

3.3 P P2 LAS SAS P1 0 Y1 Yp Y2 GDPr .1. Ñoà thò vaø ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng toång cung Ñoà thò 2.

Nguoàn nhaân löïc Trình ñoä kyõ thuaät coâng ngheä Nguoàn nguyeân lieäu Thôøi tieát Nhöõng thay ñoåi trong thaønh phaàn cuûa GDP thöïc Nhöõng yeáu toá kích thích (caùc chính saùch) .Giaù caû caùc yeáu toá saûn xuaát khaùc. 3.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng toång cung „ b. Caùc yeáu toá laøm thay ñoåi toång cung ngaén haïn vaø daøi haïn „ .Tieàn löông . Söï thay ñoåi giaù caû cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo laøm thay ñoåi toång cung ngaén haïn „ „ .„ a.

Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng thaát nghieäp (caân baèng khieám duïng) Ñoà thò 2. Caùc ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng kinh teá vó moâ „ a.1. Caân baèng kinh teá vó moâ „ 4.4.4 P Thaëng dö E Pe Thieáu huït 0 Ye Yp AS AD GDPr .

b.5 P AS Pe E AD 0 Yp Ye GDPr . Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng treân möùc toaøn duïng (möùc cheânh leäch laïm phaùt) Ñoà thò 2.

6 P AS Pe E AD 0 Ye = Yp GDPr .c. Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng toaøn duïng (traïng thaùi caân baèng cuûa muïc tieâu kinh teá vó moâ) Ñoà thò 2.

2.7 P AS1 AS0 P2 P1 E2 E1 Pe E AD1 AD0 0 Ye=Yp Y1 GDPr .4. Aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi toång caàu ñoái vôùi caân baèng kinh teá vó moâ Ñoà thò 2.

„  Moät chính saùch ngaân saùch cuõng hoaøn toaøn töông töï. giaù caû taêng leân. . vieäc môû roäng tieàn teä. laõi suaát  gia taêng saûn löôïng vaø gia taêng möùc giaù.„  Trong ngaén haïn. taùc ñoäng cuûa vieäc môû roäng tieàn teä ñoái vôùi saûn löôïng vaø laõi suaát bieán maát  Tieàn teä coù tính trung tính trong daøi haïn. suït giaûm „  Trong daøi haïn.

Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi toång cung ñoái vôùi caân baèng kinh teá vó moâ Ñoà thò 2.8: Phaân tích nhöõng taùc ñoäng cuûa moät thay ñoåi toång cung ñoái vôùi GDP thöïc vaø möùc giaù.4.3. P AS1 AS0 P1 Pe E1 E AD0 0 Y1 Yp GDPr .

9 P AS1 AS0 E2 P2 P1 Pe E1 E AD1 AD0 0 Y1 Ye=Yp GDPr .Ñoà thò 2.

Laïm phaùt II. Moät soá muïc tieâu quaûn lyù vó moâ I. Coâng baèng xaõ hoäi . Caân baèng ngaân saùch vaø caùn caân thanh toaùn IV. Ñaàu tö vaø taêng tröôûng V.B. Thaát nghieäp III.

„ . Khaùi nieäm I. Töø ñoù gaây ra tình traïng quaù nhieàu tieàn ñuoåi baét quaù ít saûn phaåm”. „ .Friedman: “.Laïm phaùt laø moät daõy tình huoáng caàu dö thöøa.v. „ . „ Laïm phaùt laø hieän töôïng möùc giaù chung cuûa haøng hoaù vaø dòch vuï taêng leân ñoàng thôøi söùc mua thöïc teá cuûa ñoàng tieàn giaûm xuoáng theo thôøi gian. v. Laïm phaùt xuaát hieän vaø chæ xuaát hieän khi soá löôïng tieàn trong löu thoâng taêng leân vôùi nhòp ñoä nhanh hôn so vôùi saûn xuaát. ..Laïm phaùt laø söï taêng leân cuûa möùc giaù chung.Theo M. Laïm phaùt „ .Laïm phaùt laø söï boùc loät nhöõng ngöôøi laøm coâng aên löông.„ 1.Laïm phaùt laø söï ngheøo ñi cuûa daân chuùng. „ ..

„ „ „ „ Ño löôøng laïm phaùt Trong ñoù: IPt:Chæ soá giaù naêm hieän haønh IPt-1: Chæ soá giaù naêm tröôùc .Chæ soá giaù laø tæ leä (%) so saùnh giöõa soá tieàn phaûi traû ñeå mua moät gioû haøng hoaù trong naêm ñoù vôùi soá tieàn phaûi traû ñeå mua cuøng moät gioû haøng hoaù ñoù trong naêm goác.Tæ leä laïm phaùt = (IPt ‟ Ipt-1)*100/Ipt-1 . „ .2.

.Chæ soá giaù tieâu duøng ñöôïc tính toaùn döïa treân cô caáu chi tieâu hoä gia ñình ña muïc tieâu do Toång cuïc Thoáng keâ xaây döïng naêm 1995 goàm moät gioû haøng hoaù 296 maët haøng.Chæ soá giaù tieâu duøng ño löôøng möùc giaù trung bình cuûa nhöõng saûn phaåm. dòch vuï maø moät gia ñình tieâu duøng (gioû haøng hoaù). „ .„ Chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) „ .

Coâng thöùc tính chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) „ CPIt = Q0iP ti *100/  Q0ip0i „ Trong ñoù: „ Q0i: khoái löïong saûn phaåm i maø moät gia ñình tieâu duøng ôû naêm goác „ P ti: ñôn giaù saûn phaåm i naêm t „ p0i: ñôn giaù saûn phaåm i naêm goác. .

Laïm phaùt do caàu keùo (ñoà thò 3. Phaân loaïi laïm phaùt .Laïm phaùt vöøa phaûi .1) „ .2) .Sieâu laïm phaùt „ 4. Nguyeân nhaân cuûa laïm phaùt „ .Laïm phaùt do chi phí ñaåy (ñoà thò 3.3.Laïm phaùt phi maõ .Laïm phaùt do söùc yø cuûa neàn kinh teá (laïm phaùt yø) „ .

1: Laïm phaùt do caàu keùo P E2 P2 P1 E1 E AD1 AD0 AS1 AS0 Pe 0 Ye=Yp Y1 GDPr Cô cheá tieáp tuïc  voøng xoaùy: laïm phaùt giaù -löông .Ñoà thò 3.

Ñoà thò 3. .2: Laïm phaùt do chi phí ñaåy P AS1 AS0 P1 Pe E1 E AD0 0 Y1 Ye=Yp GDPr Neáu cô cheá tieáp tuïc tieáp dieãn  voøng xoaùy: laïm phaùt chi phí ‟ giaù caû.

tín duïng do söï baát oån giaù trong töông lai. phaù vôõ thò tröôøng voán. suy giaûm loøng tin. ñaëc bieät laø haønh vi ñaàu tö  tình traïng khan hieám khoâng bình thöôøng vaø laõng phí. „  Bieán daïng haønh vi kinh doanh. „  Suy yeáu. Nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa laïm phaùt „ Laïm phaùt (laïm phaùt töø 2 con soá trôû leân)  caùc taùc ñoäng tieâu cöïc sau: „  Roái loaïn chöùc naêng laøm thöôùc ño giaù trò cuûa tieàn teä  bieán daïng caùc yeáu toá vaø tín hieäu thò tröôøng  caùc hoaït ñoäng saûn xuaát bò ñình ñoán. ñoäng cô ngöôøi göûi.1.5. . caùc theå cheá taøi chính ‟ tín duïng. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt „ 5.

„  Taêng nguy cô phaù saûn do vôõ nôï vaø laøm taêng chi phí dòch vuï nôï nöôùc ngoaøi tính baèng ngoaïi teä. höôùng ra khoûi ñaàu tö saûn xuaát  suy thoaùi kinh teá.„  Taïo ra laõi suaát thöïc teá aâm  tieát kieäm giaûm vaø chuyeån „  Phaân phoái thu nhaäp thöôøng keùm ñoàng ñeàu trong caùc kyø laïm phaùt cao. . „  Moâi tröôøng kinh doanh trong nöôùc xaáu ñi  doøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi suy giaûm. „  Giaù haøng nhaäp khaåu trôû neân ñaét ñoû hôn  thaâm huït taøi chính  thaâm huït ngaân saùch naëng  chaâm ngoøi cho khuûng hoaûng kinh teá.

Laïm phaùt töïa nhö daàu môõ giuùp “boâi trôn” neàn kinh teá. .2. Nhöõng taùc ñoäng tích cöïc cuûa laïm phaùt „ Laïm phaùt: 2. <=10% (caùc nöôùc ñang phaùt trieån)  Moät soá lôïi ích sau: „ .5. vay nôï vaø ñaàu tö  giaûm bôùt thaát nghieäp xaõ hoäi.5% (caùc nöôùc phaùt trieån). „ . kích thích taêng tröôûng kinh teá.Laïm phaùt vöøa phaûi  boû ngoû khaû naêng laõi suaát thöïc aâm  kích thích tieâu duøng.

Caùc bieän phaùp ñeå giaûm laïm phaùt „ .6.Kìm cheá hieän töôïng “laïm phaùt caàu keùo”  Chính phuû caàn taêng cöôøng caùc bieän phaùp taøi chính ‟ tieàn teä theo höôùng sieát chaët: „ „ „ „ „ „ + Giaûm phaùt haønh tieàn + Thu heïp tín duïng + Taêng laõi suaát tieàn göûi + Taêng thu ngaân saùch. . giaûm chi ngaân saùch + Phaùt haønh coâng traùi +Tung vaøng vaø ngoaïi teä ra baùn ñeå ruùt bôùt noäi teä trong löu thoâng.

. „ + Thöïc hieän chieán löôïc thò tröôøng caïnh tranh töï do vaø bình ñaúng  Taêng toång cung.„ . gia taêng dòch vuï baèng vieäc khai thaùc. ñoäng vieân caùc nguoàn löïc tieàm naêng trong nöôùc.Thuùc ñaåy toång cung. giaûm chi phí saûn xuaát laãn kieåm soaùt ñöôïc tieàn löông vaø giaù caû. giaûm thieáu huït  Chính phuû caàn thöïc thi caùc bieän phaùp: „ + Phaùt trieån saûn xuaát haøng hoaù.

Thaát nghieäp „ .Coù khaû naêng lao ñoäng „ .Ngöôøi ñang ôû trong ñoä tuoåi lao ñoäng „ . . Thaát nghieäp „ 1.Chöa coù vieäc laøm.II.Muoán ñöôïc lao ñoäng „ .

Caùc daïng thaát nghieäp „ .Thaát nghieäp do cô caáu „ .Thaát nghieäp taïm thôøi „ .2.Thaát nghieäp theo chu kyø „ .Thaát nghieäp töï nhieân = Thaát nghieäp taïm thôøi + thaát nghieäp do cô caáu .

3.Ph) I1 Ie 0 U1 U* U(%) U*: möùc thaát nghieäp töï nhieân. Moái lieân heä giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäp „ Ñoà thò 3.3: Ñöôøng cong Phillips ngaén haïn vaø daøi haïn • I(%) (S-Ph) (L. E: Ir = Ie  Ur = U* .

.Chính saùch chuyeån dòch cô caáu kinh teá hôïp lyù „ .Hình thaønh vaø toå chöùc toát thò tröôøng lao ñoäng „ . Chính saùch giaûm thaát nghieäp ôû nöôùc ta „  Ñaïi hoäi IX ñaõ ñeà ra moät soá chuû tröông giaûm thaát nghieäp ôû nöôùc ta nhö sau: „ . ñaøo taïo laïi.4.Taêng cöôøng vaø hoaøn thieän caùc chöông trình daïy ngheà.

. Caân baèng ngaân saùch vaø caùn caân thanh toaùn „ 1. „ „ .Ngaân saùch cuûa chính phuû coù theå thaëng dö hoaëc thaâm huït.Caân baèng ngaân saùch laø muïc tieâu cuûa neàn taøi chính quoác gia.III. „ . Ngaân saùch „ .Ngaân saùch laø baûn töôøng trình caùc keá hoaïch chi tieâu vaø taøi trôï cuûa chính phuû.

giaûm chi ngaân saùch: „ + Taêng nguoàn thu ngaân saùch trong nöôùc baèøng caùc bieän phaùp hieäu quaû. choáng laäu thueá.„  Caùc bieän phaùp taêng thu. troán thueá. „ + Choáng thaát thoaùt ngaân saùch thoâng qua quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng hieäu quaû. „ + Vay daân. „ + Khoâng buø ñaép boäi chi ngaân saùch thoâng qua phaùt haønh tieàn döôùi baát kyø hình thöùc naøo. Quan troïng laø hoaøn thieän heä thoáng thu thueá. vay nöôùc ngoaøi laø bieän phaùp chuû yeáu ñeå buø ñaép thaâm huït ngaân saùch. .

Caân baèng caùn caân thanh toaùn Payments (BOP) .Taøi khoaûn vaõng lai ‟ Current Accounts (CA) + Xuaát khaåu roøng .Taøi khoaûn voán ‟ Kapital Account (KA) .Taøi khoaûn buø tröø (CA + KA) a.Caùn caân thöông maïi (X ‟ M) + Caùc khoaûn traû laõi roøng ‟ Net Factor Payments from abroad (NFP) + Caùc khoaûn chuyeån nhöôïng roøng khaùc ‟ Net Transfers from abroad (NTR) .Caùc taøi khoaûn cuûa caùn caân thanh toaùn ‟ Balance Of „ „ „ „ „ „ .2.

„ b. Caân baèng caùn caân thanh toaùn
„ Taïo caân baèng trong caùn caân thanh toaùn  giaûm thieåu nhaäp sieâu vaø taêng döï tröõ ngoaïi teä  caùc chính saùch sau: „ - Duy trì tæ giaù hoái ñoaùi hôïp lyù nhaèm kích thích xuaát khaåu. „ - Ñieàu tieát nhaäp khaåu hôïp ly.ù „ - Tranh thuû vieän trôï cuûa nöôùc ngoaøi, keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa kieàu baøo.
„ - Töøng böôùc  ñoàng tieàn Vieät Nam coù giaù trò chuyeån ñoåi ñaày ñuû, phöông tieän thanh toaùn höõu hieäu.

„ 1. Ñaàu tö
„ „ „ „ „ „

IV. Ñaàu tö vaø taêng tröôûng

Y = C + S + T (1) Y: thu nhaäp, S: tieát kieäm, C: tieâu duøng, T: thueá Maët khaùc: Y = C + I + G + (X ‟ M) (2) I: ñaàu tö, G: chi tieâu chính phuû, X ‟M: xuaát khaåu roøng. Töø (1) vaø (2) ta coù: I = S + (T - G) - (X-M) (3) Giaû ñònh: X ‟ M = 0

„ (3)  Tieát kieäm laø cô sôû cuûa ñaàu tö. Ñaàu tö  thoaû maõn nhu caàu tieâu duøng cho töông lai  ñieàu kieän taêng tröôûng kinh teá. „

„ 2. Taêng tröôûng kinh teá
„  Taêng tröôûng kinh teá cao vaø beàn vöõng laø muïc tieâu cuûa taát caû caùc neàn kinh teá.
„  Taêng tröôûng kinh teá phuï thuoäc: - Taøi nguyeân thieân nhieân - Lao ñoäng - Voán - Tieán boä kyõ thuaät. „  Nhöõng trôû ngaïi cuûa taêng tröôûng kinh teá: - Buøng noå daân soá - Möùc tieát kieäm thaáp - Nôï nöôùc ngoaøi.

Thuùc ñaåy toång caàu. .Vieän trôï töø nöôùc ngoaøi .„  Vöôït qua nhöõng trôû ngaïi ñeå taêng tröôûng: .Taêng tröôûng veà maët löôïng „ . .Taêng tröôûng veà maët chaát.Côûi boû caùc haïn cheá maäu dòch vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.Kieåm soaùt daân soá . „  Muïc tieâu: „ .

V. . khoâng phaân bieät ñoái töôïng. thöïc hieän thoâng qua caùc chính saùch kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa Nhaø nöôùc. ñöôïc thöïc hieän tuaân theo söï vaän haønh cuûa cô cheá thò tröôøng. Coâng baèng xaõ hoäi  Coâng baèng xaõ hoäi theå hieän theo quan ñieåm cuûa Ñaûng ta treân cô sôû: „ .Coâng baèng theo chieàu ngang: laø thöïc hieän coâng baèng. „ .Coâng baèng theo chieàu doïc: laø thöïc hieän coâng baèng treân cô sôû coù phaân bieät ñoái töôïng.

1997 III. Moät soá vaán ñeà kinh teá vó moâ chuû yeáu cuûa Vieät Nam keå töø sau ñoåi môùi I. Thôøi kyø 1998 ñeán nay IV. Thôøi kyø 1992 .C. Chính saùch kích caàu cuûa Vieät Nam . Thôøi kyø 1986 .1991 II.

2002.1997 1998 . 1997.7 Nguoàn: Tính toaùn cuûa taùc giaû töø NGTKâ 1992.2 2.2 8.Baûng 5: Caùc chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 1996 ‟ 2002 ÑVT:% Chæ tieâ u 1986 – 1991 1992 .2002 GDP Laï m phaù t 4. .5 260.7 6.9 9.

Thöïc hieän chính saùch laõi suaát tieàn göûi thöïc döông.„  Chính phuû ñaõ thöïc thi caùc bieän phaùp caûi caùch. ñònh höôùng thò tröôøng baèng “lieäu phaùp soác” nhö: Töï do hoaù giaù caû haàu heát caùc maët haøng tieâu duøng. I. Thaû noåi tæ giaù hoái ñoaùi. Thöïc hieän cheá ñoä töï chuû taøi chính trong caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc.Thôøi kyø 1986.1991 .

9%/naêm (töông ñöông toác ñoä taêng tröôûng caùc NIEs ôû Ñoâng AÙ nhöõng naêm 70.II.Thôøi kyø 1992 ‟ 1997 „ . . „ -Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá bình quaân laø 8.Neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ oån ñònh. 80 theá kyû tröôùc). „ -Tæ leä laïm phaùt duy trì tích cöïc döôùi 10%/naêm „  Theå hieän chính saùch ñoåi môùi ñaõ phaùt huy taùc duïng.

„ . „ .Chòu aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính chaâu AÙ. . Ñaëc bieät laø bò taùc ñoäng theo cô cheá “treã “cuûa noù.Söï taùc ñoäng tích cöïc cuûa caùc chính saùch sau ñoåi môùi trong giai ñoaïn tröôùc ñaõ khoâng coøn phaùt huy taùc duïng do ñieàu kieän beân trong vaø beân ngoaøi ñaõ coù nhieàu thay ñoåi. Ñoù laø heä quaû töø 3 nguyeân nhaân cô baûn sau: „ . thieáu oån ñònh.Cô caáu kinh teá boäc loä daáu hieäu maát caân ñoái. Thôøi kyø 1998 ñeán nay „ Neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ boäc loä daáu hieäu giaûm suùt.III.

85 6. 1997.2 0.75 6.6 25.4 25.80 7.15 5.88 6.6 3.7 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.6 0.04 4.6 9.7 26.7 24. 2002.34 8.8 4.76 4.Baûng 6: Caùc chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 1996 ‟ 2002 ÑVT:% Chæ tieâ u 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 GDP LP TNTT TNNT 9.01 6.3 27.0 5.1 -0.01 26.77 6. .44 6.28 6.5 28.74 6.

„ + Khai thoâng caùc keânh tín duïng nhaèm ñaåy tieàn ra löu thoâng. .IV. Thaùng 5 ‟ 1997. chính phuû ñöa ra boán nhoùm giaûi phaùp kích caàu: „ + Mua heát thoùc haøng hoaù ñeå taïm tröõ chôø xuaát khaåu vaø moät phaàn taêng döï tröõ quoác gia. „ + Ñaåy nhanh ñaàu tö xaây döïng cô baûn töø nguoàn voán trong nöôùc „ + Ñaåy maïnh vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Moät soá chính saùch kích caàu cuûa Vieät Nam „ 1.

Chöông trình kích caàu ñaàu tö „ + Chöông trình kieân coá hoaù heä thoáng keânh töôùi thuyû lôïi lieân huyeän. „ + Chöông trình naâng caáp maët baèng ñöôøng giao thoâng noâng thoân. „ + Trieån khai chöông trình hoã trôï. „ + Chöông trình khuyeán khích xaây döïng nhaø ôû khu vöïc ñoâ thò vaø vuøng khoù khaên. baøo luït. giaûi quyeát vieäc laøm.1. . lieân xaõ. Caùc chính saùch kích caàu troïn goùi keå töø ñaàu naêm 1999 „ 2.2.

Chöông trình kích caàu tieâu duøng „ + Khuyeán khích caùc toå chöùc tín duïng cho vay tieâu duøng ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân vaø ñoái vôùi caùc taàng lôùp daân cö coù thu nhaäp thaáp ôû vuøng noâng thoân vaø ñoâ thò khoâng caàn ñaûm baûo taøi saûn theá chaáp. „ + Thöïc hieän cô cheá mua haøng traû goùp treân moät soá lónh vöïc.„ 2. .2.

„ + Mieãn giaûm thueá noâng nghieäp. .„ 2. „ + Thöïc hieän giaõn nôï vaø cho vay (môùi) cho ngöôøi saûn xuaát vaø doanh nghieäp saûn xuaát gaïo.3. Chính saùch hoã trôï noâng daân „ + Giao cho caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc mua taïm tröõ noâng saûn (Nhaø nöôùc hoã trôï 100% laõi suaát vay voán ngaân haøng.

thòt lôïn.5. . Chính saùch thu nhaäp  Taêng löông toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng ôû khu vöïc Nhaø nöôùc. „ 2. caø pheâ. rau quaû.4.„ 2. „ + Khuyeán khích caùc ñaïi dieän thöông maïi vaø ñaïi dieän ngoaïi giao cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän moâi giôùi xuaát khaåu vaø ñöôïc höôûng hoa hoàng theo quy ñònh. Chính saùch hoã trôï xuaát khaåu „ + Khuyeán khích thöông nhaân xuaát khaåu moïi maët haøng maø luaät phaùp khoâng caám. „ + Thöïc hieän theâm cheá ñoä thöôûng theo kim ngaïch xuaát khaåu moät soá maët haøng nhö: gaïo.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->