WWW.TAILIEUHOC.

TK

Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ --- 2003 --

®ã hiÖn gäi tråi"

lµm

xuÊt nh÷ng

s¶n qui ®Þnh cña hä. Mét doanh nghiÖp lµ tö mét kh¸c chÝnh hÖ nhau

doanh céng l¹i.

nghiÖp

chøc kh¸c) ®ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i dµnh Ýt nhÊt 90-95% thêi gian, trÝ ãc cho c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i. 4. §Çu vµo cña hÖ thèng: Lµ c¸c

nguyªn thiªn nghÖ;

nhiªn nhiªn, Tr×nh

liÖu, tµi nguyªn tr×nh ®é c«ng ®é, phÈm chÊt, nh©n c¸ch cña nhµ Th«ng c¸c Thêi c¸c qu¶n tin lý; vµ

thuéc tÝnh míi lµ cña "tÝnh hÖ 1. HÖ thèng lµ g×? ý nghÜa cña kh¸i niÖm nµy qu¶n tÕ 1. HÖ thèng: Lµ tËp hîp c¸c phÇn tö cã mèi liªn hÖ vµ quan nhau, hÖ cã víi t¸c trong lý kinh

3. M«i trêng cña hÖ thèng: Lµ tËp hîp c¸c phÇn tö, c¸c ph©n hÖ, c¸c kh¸c hÖ thèng kh«ng

thèng mµ tõng phÇn tö riªng lÎ kh«ng cã, hoÆc cã nhng kh«ng ®¸ng kÓ. 2. PhÇn tö: Lµ tÕ bµo cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi t¹o nªn hÖ thèng. Trong hÖ thèng kinh tÕ, phÇn tö chÝnh lµ c¸c chñ thÓ kinh doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n tríc x· héi trong khu«n khæ tµi

thèng c¸c phÇn cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh ®îc kÕt l¹i mµ theo tÝnh luËt tråi doanh nghiÖp,

thuéc hÖ thèng ®ang xÐt, nhng cã quan hÖ t¸c ®éng víi hÖ thèng. Ngµy nay, mét chñ doanh nghiÖp muèn lµm ¨n tèt th× ph¶i cã m«i trêng víi réng c¸c lín (quan hÖ réng doanh tæ nghiÖp,

thÞ trêng, cïng mèi c¬ t¸c quan cïng ®éng hÖ ®èi ngo¹i;

lo¹i t¸c ®éng cã thÓ cã tõ m«i trêng lªn hÖ thèng. §Çu vµo trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gåm: Nguån tµi chÝnh; Tæ chøc lao ®éng cña con ngêi vÒ sè lîng, chÊt lîng, ®é liªn kÕt; Trang thiÕt bÞ,

cña nã lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung lín h¬n cña nghiÖp kÕt tõng riªng doanh so víi cña tè cña qu¶ yÕu rÏ

phi kinh tÕ vµ c¸c rñi ro cã thÓ hoÆc ph¶i; Cã khai th¸c gÆp t¸c

®éng chi phèi lªn nhau theo c¸c trë qui thµnh luËt 1 nhÊt ®Þnh ®Ó chØnh thÓ, tõ
WWW.TAILIEUHOC.TK

tõng c¸ nh©n,

®éng c¶n ph¸ cña hÖ thèng kh¸c.

WWW.TAILIEUHOC.TK

5. §Çu ra

vËt thuËt

chÊt cña

kü x·

chän

®Ó

thèng thêi tiÕt, hÖ thèng thÕ giíi v« sinh...) XÐt theo cÊu cã tróc môc bªn tiªu trong hÖ thèng chung lµ môc tiªu ®Þnh híng cña c¶ hÖ vµ môc tiªu riªng lµ môc tiªu cô thÓ cña tõng

tr¹ng th¸i cuèi trong kho¶ng gian. 10. NhiÔu cña hÖ thèng: Lµ c¸c t¸c ®éng bÊt lîi tõ m«i trêng hoÆc c¸c rèi lo¹n trong néi bé hÖ thèng lµm lÖch quÜ ®¹o hoÆc lµm chËm sù biÕn ®æi thèng. 11. Chøc n¨ng cña hÖ thèng: Lµ kh¶ n¨ng thèng cña hÖ trong cña hÖ mét thêi

vµo thµnh ®Çu ra. 12. Tiªu chÝ sè cña qui hÖ thèng: Lµ mét ®Þnh, ®Ó c¸c mét sè chuÈn mùcdïng lùa chän

cña hÖ thèng: Lµ c¸c ph¶n øng trë l¹i cña hÖ thèng ®èi víi §Çu nÒn s¶n réng ®éng c«ng chÝnh, nguån m«i ra trêng. trong tÕ më lao c; tµi ®ñ tµi

thùc hiÖn. 7. Tr¹ng th¸i n¨ng cña kÕt hÖ hîp thèng: Lµ kh¶ gi÷a c¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña hÖ thèng xÐt ë mét thêi ®iÓm ®Þnh. 8. Môc tiªu cña hÖ thèng: Lµ tr¹ng th¸i mong ®îi, cÇn cã cña hÖ thèng sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. nµo Kh«ng còng cã ph¶i hÖ thèng môc tiªu (nh hÖ nhÊt

héi; B¶o ®¶m ®éc lËp kinh tÕ cña ®Êt níc. 6. Hµnh vi cña hÖ thèng: lµ tËp hîp c¸c ®Çu ra cã thÓ cã thèng mét ®Þnh. chÊt, cña hÖ trong kho¶ng Thùc hµnh vi

kinh xuÊt søc d©n cô

quèc d©n gåm:

ph¬ng tiÖn, thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung cña hÖ thèng. 13. Ng«n ng÷ cña hÖ Lµ thèng:

Lµm lµnh m¹nh

thêi gian nhÊt

phÇn tö, tõng ph©n hÖ trong hÖ thèng) 9. Quü ®¹o cña hÖ Lµ hÖ thèng: th¸i nèi

cña hÖ thèng chÝnh lµ c¸ch xö sù tÊt yÕu mµ triÓn trong mçi cña giai ®o¹n ph¸t m×nh hÖ thèng

chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi; B¶o vÖ sèng réng ngõng m«i vµ trêng më kh«ng c¬ së

h×nh thøc ph¶n ¸nh chøc n¨ng cña hÖ thèng. Chøc ®ãng vai n¨ng trß

chuçi c¸c tr¹ng thèng tõ tr¹ng th¸i ®Çu ®Õn

viÖc biÕn ®Çu

néi dung, cßn

WWW.TAILIEUHOC.TK

§Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu: Cã tÝnh æn ®Þnh t¬ng lªn ®èi thÕ t¹o n¨ng nguyªn lý ho¹t th«ng qua c¸c th«ng tin ph¶n håi (th«ng tin ngîc). kiÖn cè ®Þnh (tèi u. nhiÒu c¸ch t¸c ®éng kh¸c nhau. . WWW. vai h×nh thøc ph¶n 14. Khi c¬ cÊu thay ®æi sÏ t¹o ra ®éng n¨ng cho hÖ thèng. bao gåm sù s¾p xÕp trËt tù cña bé phËn c¸c phÇn tö vµ c¸c gi÷a quan hÖ chóng ®Õn lît m×nh ®Çu vµo l¹i lµm t¨ng ®éng ®Çu n÷a. * Nguyªn lý ®iÒu khiÓn lµ nh÷ng qui t¾c chØ nh÷ng ®¹o.WWW. trë l¹i k×m h·m ®Çu thªm ®èi ra t¸c víi h¬n theo cïng mét dÊu hiÖu nµo ®Êy. 1. Mét hÖ thèng cã thÓ ®îc biÓu diÔn díi nhiÒu d¹ng c¬ cÊu kh¸c nhau tuú thuéc vµo tiªu thøc hoÆc dÊu hiÖu xem xÐt. Nguyªn lý ®iÒu khiÓn g×? Cã nh÷ng nguyªn lý ®iÒu khiÓn nµo Trong khi bÊt kú c«ng viÖc g×. hîp lý). tr¸nh chñ quan duy ý chÝ.TK ng«n ng÷ trß cho hÖ thèng. Trong ph¶i quyÕt tho¶ nh÷ng ra qu¸ c¸c ®Þnh m·n ®iÒu tr×nh qu¶n lý ®ãng ¸nh.TAILIEUHOC. Khi c¬ cÊu ®· trë lªn lçi thêi th× ®Ó cÇn t¹o s¾p ®éng xÕp l¹i c¬ cÊu n¨ng míi. tiªu Mèi liªn hÖ ngîc lo¹i: . C¬ cÊu cña hÖ thèng: lµ cÊu trong h×nh t¹o cña thøc bªn hÖ chuÈn hµnh vi b¾t buéc chñ thÓ ph¶i tu©n thñ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c t¸c ®éng ®iÒu khiÓn.Mèi liªn hÖ ngîc ©m th× ®Çu ra t¨ng sÏ t¸c ®éng vµo. Nguyªn bæ sung ngoµi: Nguyªn lý nµy ®ßi hái chñ thÓ cÊp trªn muèn n¾m ch¾c ®îc cÊp díi th× ph¶i cã ®ñ thêi gian vµ ph¶i th«ng qua nhiÒu lÇn. muèn thµnh c«ng còng ph¶i hiÓu vµ tu©n thñ ®óng c¸c ®ßi hái cña c¸c qui luËt cã liªn quan ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn c¸c th«ng qua ®éng. lµm lµ 2. C¬ cÊu hÖ thèng còng nh chÝnh hÖ thèng cña nã cã vßng ®êi.TAILIEUHOC.Mèi liªn hÖ ngîc d¬ng: biÓu thÞ ë chç ph¶n øng ë ®Çu ra lµm ®éng ®Çu vµo t¨ng t¸c ®Õn vµ cã hai lý 2.TK .Nguyªn lý liªn hÖ ngîc: Lµ nguyªn lý ®iÒu khiÓn ®ßi hái chñ thÓ trong qu¸ tr×nh ®iÒu ®îc cña khiÓn hµnh ®èi vi tîng ph¶i n¾m ch¾c thèng.

hµnh vi cña hÖ nµy trë thµnh t¸c ®éng ®ã qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ph¶i mang tÝnh khoa häc. Muèn ®iÒu khiÓn ®îc. ph¶i d¸m söa nh÷ng ®iÓm ch÷a khuyÕt cña hµnh vi cña c¸c ®èi tîng ∏ ®ßi hái qu¶n ®é h¬n n¨ng lý. Nguyªn lý ph©n cÊp (tËp trung Mét hÖ thèng phøc t¹p. dùa trªn c¬ së x¸c.TK .TK Tuy nhiªn viÖc ra nh÷ng quyÕt m×nh. hai cùc cña sù ph©n cÊp ®ã lµ: cao tËp ®é trung (c©n ®Þnh sai lÇm ∏ tèn kÐm lùc vÒ do nguån ®èi t¬ng t¸c) vµ d©n chñ (dù b¸o t¬ng t¸c) 5. lan truyÒn sang nhau. ®a ®é lùc §Ó ∏ d¹ng ®a cao cña c¸c nhµ qu¶n lý tèt th× thêng ph¶i sö dông tíi mét khèi lîng th«ng tin rÊt lín vµ sÏ gÆp qu¶: kh«ng cã th«ng tin hai kÕt mét: kh¶ vµ nhiÖm vô nhÊt cña chñ thÓ lín n¨ng xö lý hÕt quyÕt ®Þnh sÏ WWW.§é ®a d¹ng cña ®èi tîng lµ kh¶ n¨ng ph¶n øng quyÕt cña c¸c ®Þnh ®èi tîng tõ c¸c cña chñ thÓ. chÝnh C¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã t duy phôc thiÖn. Trong qu¶n lý kinh tÕ cã nh÷ng h¹n. th«ng kÞp tin thêi. cña hÖ thèng. phï hîp víi sù vËn ®éng cña qu¶n lý. nh¹y c¶m víi c¸i míi.§é ®a d¹ng cña chñ thÓ lµ kh¶ n¨ng cña chñ thÓ ra c¸c quyÕt bao trïm ®Þnh ®îc d¹ng cña ®èi tîng. mçi ph©n hÖ l¹i cÇn cã mét chñ thÓ ®iÒu khiÓn víi quyÒn ®Þnh.TAILIEUHOC. .TAILIEUHOC. Nguyªn lý ®é ®a d¹ng cÇn thiÕt : §ßi hái khi hµnh vi cña ®èi tîng rÊt ®a d¹ng vµ ngÉu nhiªn. c¸c ®Þnh ®éc quyÒn xö d©n chñ) kÐm chÝnh x¸c. chñ lý ®Ò quyÕt thÓ th«ng ra nÕu tin. 3. ®Ó ®iÒu khiÓn cã hiÖu qu¶ th× chñ thÓ ®iÒu khiÓn ph¶i cã mét hÖ thèng c¸c t¸c ®éng ®iÒu khiÓn víi ®é ®a d¹ng t¬ng øng ®Ó h¹n chÕ ®é bÊt ®Þnh cña hµnh vi cña ®èi tîng ®iÒu khiÓn. ®Çy ®ñ. chñ thÓ ph¶i ph©n cÊp viÖc ®iÒu khiÓn cho c¸c ph©n hÖ. Nguyªn lý lan chuyÒn( céng hëng): ChØ râ khi c¸c hÖ thèng cã chung mét m«i trêng (xÐt theo ph¬ng diÖn nµo ®ã) th× chóng cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. hai: xö lý ®îc th«ng tin cò th× l¹i nÈy sinh thªm th«ng tin míi ∏ quyÕt ®Þnh ®Ò ra trë thµnh l¹c hËu. 4.WWW. .

"lùc c¸c lµ lîng" hÖ b¶n "lùc hay lîng" lµ thÊp m¹nh m¹nh h¬n 1.TK ¬ng ph¸p ®iÒu .Lo¹i kÕ ho¹ch chÆt (kÕ ho¹ch ®iÓm) t¬ng øng víi M lµ c¸c møc ®Æt ra ®îc lùa chän cã tÝnh ®¬n trÞ. R + . Trong kinh tÕ x· héi cña chÝnh lÜnh. ® } Gäi T hîp + V+ lµ tËp phÐp lµ ph¬ng ph¸p cho ®èi tîng A. §iÒu khiÓn hÖ thèng lµ g×? cã nh÷ng ph¬ng nµo? * §iÒu khiÓn hÖ tæng nh÷ng thèng lµ thÓ c¸ch ph¸p * C¸c ph¬ng ®iÒu = { V. WWW. Ph¬ng ph¸p dïng kÕ ho¹ch : Lµ ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn hÖ thèng b»ng c¸ch x©y dùng môc tiªu cho hÖ thèng vµ x©y dùng cho mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ ®Ó ®a hÖ thèng tiªu. theo thêi gian. C+ } Ph¬ng cã hai lo¹i: . N+ . Gäi N+ lµ tËp hîp nhiÔu N+ = {N}. M lµ môc tiªu ®iÒu bao môc tiªu khiÓn gåm c¸c nhá truyÒn ®èi tîng qu¶n nh»m hiÖn nh÷ng thèng cña mçi d©n téc.mét thøc t¸c ®éng cã thÓ mµ chñ thÓ qu¶n lý sö dông ®éng lý ®Ó lªn t¸c c¸c thùc = {R} nh÷ng mèi liªn hÖ ngîc d¬ng hoÆc ©m dÉn tíi sù hoµn thiÖn hoÆc ph¸ vì c¬ cÊu cña ®èi tîng ®ã ®iÒu nµy kÐo theo lan truyÒn sang c¸c ®èi tîng kh¸c vµ c¶ hÖ thèng. 6. R + th× hÖ ®ã t¸c biÕn.TK cña hÖ kia vµ ngîc l¹i. C++ lµ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c biÕn ®æi. 2. nã ®îc tuú n¨ng nh©n mÊt theo cña lªn ®i kh¶ nã hoÆc môc tiªu ®· ®Ò ra víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. lµ tËp hîp c¸c ®Çu ra cÇn cã.WWW. kh«ng gian th× ph¬ng ph¸p dïng kÕ ho¹ch t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ® ta cã: trong quan hÖ ®èi ngo¹i. Gäi V+ lµ tËp hîp vµo c¸c ®Çu V vµ c¸c tíi môc c¸c biÕn ®æi qui ®Þnh cho ®èi tîng T+ = { t}.TAILIEUHOC. ®èi tîng M trong ®ã cã: A = {V+ .TAILIEUHOC. hÖ nµo cã cao dông h¬n. T+ . Nguyªn lý kh©u xung yÕu: Lµ nguyªn lý trong qu¸ ®iÒu thêng hiÖn ®èi ®ã sù tîng víi tr×nh khiÓn xuÊt ®ét vµi nµo 3. Ph¬ng ph¸p dïng hµm kÝch thÝch phèi ®éng) (ph©n theo lµ lao phph¸p dïng kÕ ho¹ch ph¸p khiÓn: Trong nguyªn lý nµy.

TK khiÓn. ph¸p Ph¬ng khö chØnh n¾m ®îc hµnh vi cña ®èi tîng vµ cã rÊt Ýt lùc lîng ®éng. Cho c¸c doanh g' > 0 nghiÖp tù do ®éng thªm ®Ó san sai b»ng lÖch c¸c ®ã. V t+1 ®iÒu khiÓn sö kh«ng c¸c nhiÔu g©y ra cho ®èi tîng.WWW. l·i viÖc t¸c ®éng thªm nµy ®îc gäi ®iÒu VËy lµ viÖc chØnh.TK . sö dông khi ®ñ ®èi chñ th«ng tîng.TAILIEUHOC. Hµm ph¹t tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: g" < 0 Trong kinh tÕ ph¬ng ph¸p hµm ph¹t chÝnh lµ ph¬ng ph¸p "th¶ næi" kinh tÕ hoÆc ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn theo c¬ chÕ thÞ trêng. g©y ra cho hÖ thèng. ph¸p hµm (dïng thÞ ph¬ng dông thÓ khi c¬ trêng) Ph¬ng dïng ph¹t: chÕ lµ ph¸p chñ khèng chÕ ®Çu ra cña ®èi tîng b»ng mét hµm cña môc tiªu trong cña ®èi tîng Rt = g ( Mt ) g lµ hµm ph¹t. 4. kh«ng cã ®Çy tin vÒ hµnh vi cña f lµ hµm cña lîi Ých tho¶ m·n f 0 ®ång thêi : f (0) = 0 > f≤0 f (0) = 0 biÓu thÞ Rt = 0 th× Vt = 0 ( kh«ng lµm ëng) f' > 0 biÓu thÞ Rt mµ lín th× Vt+1 ëng còng nhiÒu lín vµ (lµm nhiÒu hngîc l¹i) f" ≤ 0 bbiÓu thÞ tèc ®é t¨ng trëng cña Vt+1 ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña Rt (cã tÝch luü) kh«ng h- Trong kinh tÕ ph¬ng ph¸p sö ph¸p dông t¾c nµy lµ ph¬ng nguyªn lao ®éng.TAILIEUHOC. c¸c ph¬ng Qu¸ ph¸p tr×nh ®iÒu chØnh ®iÒu khiÓn thêng gÆp ph¶i c¸c t¸c ®éng ®ét tîng kiÕn: ph¶i ®i chñ t¸c nhiÔu ®èi dù thÓ chØnh lµ sù t¸c ®éng bæ sung cña nh»m phôc h¹n chñ thÓ kh¾c chÕ khiÓn gi¸n tiÕp b»ng c¸ch cho ®Çu vµo ë chu kú nµy cña ®èi tîng lµ mét hµm tû lÖ thuËn víi kÕt qu¶ ®Çu ra cña ®èi tîng ë chu kú tríc. ®iÒu vÒ ph©n phèi theo nhiÔu vµ vÒ lùc lîng t¸c ®éng lªn ph¶i ®èi tîng. thÓ s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt lÖ suÊt hµng.. Mt lµ môc tiªu trong cña ®èi tîng. 3. * ph¬ng ph¸p ®iÒu gåm cã: 1.) qui ®Þnh ng©n chØ (c¸c chØ dÉn. ®iÒu b»ng ®Ó t¸c ph¶i khiÓn c¸ch biÕn.. lµm cho chÖch quü ®¹o = f { Rt } nhiÔu: ( phßng WWW. §iÒu chØnh hÖ thèng. ®iÒu khèng chÕ møc thuÕ ph¶i nép.

Nã rÊt hiÖu qu¶ nhng khã lµm.WWW. mai rïa. c¸ch chØnh îng b»ng th¾ng lîi. thanh to¸n. chØnh tiªu cùc. d ph¸p nhiÔu Ph¬ng ph¸p båi nhiÔu trong kinh tÕ chÝnh lµ ph¬ng ph¸p bï gi¸ vµo l¬ng cña chÝnh s¸ch mét gi¸. 4. qu¶n c¸ch giµnh lý bao kh¸ng nhê theo cÊp ®îc xo¸ bá hÕt. 2. Ph¬ng ph¸p båi nhiÔu : lµ ph¬ng ®iÒu ph¸p chØnh hÖ thèng) C¬ chÕ ®iÒu khiÓn hÖ thèng lµ ph¬ng thøc b»ng c¸ch tæ chøc båi nhiÔu. ph¸p nhËn lÖch: c¸ch §ã Ph¬ng chÊp sai lµ ®iÒu ®Ó thanh chªnh chØnh l¹i môc tiªu vµ bé t¸c ®éng theo c¸c cña sai m×nh phï hîp lÖch do c¸c ®èi tîng t¹o ra. c¬ chÕ Gi÷a môc tiªu. ph¸p sai Ph¬ng xo¸ lÖch bá (dù Ph¬ng båi chÕ ®îc ®èi tthÓ lÖch tù ph¶i thõa nhËn c¸ch viÖc bäc ®èi t"vá c¸ch ly" so víi m«i trêng.TK tr÷. c¬ cÊu vµ c¬ chÕ cã mèi liªn hÖ t¬ng hç ¬ng ph¸p ®iÒu kÕt cïng tîng kh«ng îng. hÖ g×? C¬ thèng (cã chÕ khiÓn lµ chÕ ®iÒu lan th× sÏ thÊt ®iÒu ®ã kh«ng nghÜa thø ®Òu chÝnh lµ ph¬ng (bao bäc vµ cÊp ph¸t). Trong hai cuéc chiÕn. nÕu bao b¹i cã mäi cÊp t¸c ®éng nhiÔu cña nhiÔu cho mçi sÏ ®èi bé ph¸t tîng trî cÊp Lµ c¨n khã phcø qu¶ cña ®· th¶ chñ næi thÓ. 5.TK ngõa. Quan hÖ gi÷a môc tiªu. qu¶n do tiÕp cÊp :tuy lý ®ã tôc trµn nhiªn lµ bao ®· thèng c¸ch n÷a. cña do khèng t¸c ®éng cã bao cÊp) ®ã lµ ®iÒu b»ng mét kh¨n): chØnh vµo cuèi ®èi chñ ®Ých cña chñ thÓ ®iÒu khiÓn bao gåm mét hÖ thèng c¸c quy t¾c vµ c¸c rµng buéc vÒ hµnh vi ®èi víi mäi ®èi tîng ë mäi cÊp trong hÖ thèng.TAILIEUHOC. c¬ cÊu.TAILIEUHOC. cø øng víi mçi mµ chóng ta ®· WWW. nh»m duy tr× tÝnh tråi hîp lý cña c¬ cÊu vµ ®a hÖ thèng sím tíi môc tiªu. Ph¬ng khö nhiÔu Trong kinh tÕ ph¬ng khö ph¸p ph¸p nhiÔu bao cÊp ph¸p thùc hiÖn trong mét chu kú cßn c¸c t¸c ®éng cña nhiÔu so víi møc ®Ò ra nÕu sai hôt th× dïng mét quü dù tr÷ lín to¸n lÖch. nhng tõ sau ngµy nhÊt. 3. c¸c b»ng chñ sai ®iÒu kiÖn cho nµy kh«ng cßn hiÖn vµ bï l¹i nh»m san b»ng sai lÖch. .

mäi phÇn tö mµ chñ thÓ trùc tiÕp ®iÒu khiÓn). mét c¸ nh©n nÕu ngõng ph¸ bá nã ®Ó chuyÓn tíi mét tr¹ng th¸i c©n b»ng míi ë . c¸c môc tiªu . * Néi dung cña c¬ chÕ ®iÒu khiÓn: . c¬ cÊu bè trÝ hîp lý nhng c¬ chÕ kh«ng ®óng còng kh«ng thÓ vËn hµnh hÖ thèng ph¸t triÓn ®îc.TAILIEUHOC.X¸c ®Þnh môc tiªu chung nhÊt cã thêi h¹n dµi nhÊt ®Ó hoµn thiÖn tÝnh thÝch nghi vµ tÝnh chän läc cña hÖ thèng nh»m duy tr× tr¹ng c©n kh«ng th¸i b»ng néi vµ tr×nh ®é cao h¬n. * ý nghÜa: Ph¬ng thøc ®iÒu chØnh lµ hiÖn tîng hîp qui luËt kh¸ch quan (v× chÆng biÓu thÞ thµnh c¸c rµng buéc hîp lý) nÕu tr¸i qui luËt.WWW. .TAILIEUHOC. vÒ th«ng c¸c hÖ xung ®i lªn kh«ng ®îc ®Ó x©y dùng mét c¸ch hîp lý. n¨ng thèng lµ cña kh¶ hÖ trong hiÖu ®iÒu hÖ ®iÒu ®îc thèng. Trªn c¬ th«ng tin lµm râ ph¶i tiÕn hµnh xö lý chuÈn x¸c. ®©y chÝnh lµ viÖc æn ®Þnh ®êng lèi l©u dµi x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n mµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mÊt. Trong qu¶n lý kinh tÕ. Trong qu¶n lý kinh tÕ. tøc lµ duy tr× ®Þnh tÝnh æn ®éng quanh. kh«ng hîp lý th× c¬ chÕ sÏ kÐm vµ kh«ng qu¶.KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c qui ®Þnh. HÖ thèng ho¸ c¸c th«ng tin. vÒ c¸c ph©n ph¶i së môc thu tiªu hÖ vµ phÇn tö cña hÖ ®iÒu thËp cÇn khiÓn. ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh (cho mäi ph©n hÖ. mét c¬ quan. .Tæ chøc c¸c mèi liªn hÖ ngîc TiÕn §iÒu hµnh chØnh ®iÒu chØnh hÖ thèng b»ng c¸c qui ®Þnh . C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña hÖ thèng Chøc n¨ng cña hÖ thèng lµ lý do tån t¹i hÖ thèng. lùa tiªu chän c¸c chuÈn hµnh qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn cho tõng ng¾n. Mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu WWW.Thu thËp vµ xö lý th«ng tin vÒ m«i trêng. nhng c¬ cÊu cña hÖ thèng kh«ng hîp lý th× viÖc ®iÒu khiÓn còng sÏ hÕt søc khã kh¨n. NÕu c¬ cña hÖ thèng. tiÕn viÖc biÕn ®Çu vµo thµnh ®Çu ra.TK ®¸nh gi¸ hµnh vi cña c¸c ®èi tîng.TK chÆt chÏ trong viÖc khiÓn chÕ khiÓn ®· vµ c¬ cÊu. ngîc l¹i.Suy nghÜ c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy hÖ thèng. 6. c¬ chÕ vµ môc tiªu còng t¬ng tù nh vËy.

quan hÖ gi÷a hai hÖ thèng cÊp. quan hÖ WWW. Chøc n¨ng cña hÖ dung thèng cña cã hÖ thÓ coi lµ néi thèng.TAILIEUHOC. V× sao nãi qu¶n lý kinh tÕ võa lµ mét khoa häc võa lµ thuËt? nghÜa nµy ®µo t¹o ®èi nghÖ ý ®iÒu víi c¸n gåm quan hÖ së h÷u.TAILIEUHOC. tiÖn cho thÕ nhau 7. ®×nh. quan hÖ qu¶n lý vµ quan hÖ ph©n phèi) thÓ hiÖn mèi víi quan con hÖ ngêi gi÷a con ngêi trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ bao gåm c¸c quan hÖ gi÷a hÖ thèng cÊp trªn vµ hÖ thèng cÊp díi. c¸c quan hÖ qu¶n lý lµ mét h×nh thøc cña quan s¶n vÉn hÖ xuÊt hiÓu s¶n nh bao xuÊt (quan hÖ thµnh víi quyÒn nhãm. C¬ cÊu ho¸ häc lµ c¬ cÊu rÊt chÆt vµ cã sù chuyÓn ho¸ vÒ chÊt. Mèi quan tuú chç ®îc. Chøc n¨ng t¸c ®éng cã g× cÊu lªn c¬ n¨ng trong ViÖc cÊu: hÖ thèng chøc th× Êy.TK ®îc ®Æt ra nhng kh«ng cã chøc n¨ng th× hä tån t¹i chØ ®Ó ®¸ng t¹o cã thªm cho khã kh¨n kh«ng c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n kh¸c trong hÖ thèng. c¸c quan hÖ gi÷a chóng theo mét dÊu hiÖu nµo ®ã. quan hÖ gi÷a bé phËn cã c¬ hiÖn. qu¸n lîi cña cïng gia huyÕt quª trung b¨ng bé qu¶n lý? . l¹i chøc s¾p xÕp c¸c bé phËn do chøc n¨ng hÖ chøc quyÕt mèi quan cña quyÕt c¸c n¨ng ®Þnh hÖ ®Þnh. C¬ cÊu cña hÖ thèng: Lµ h×nh thøc s¾p xÕp trËt tù cña bé phËn c¸c phÇn tö vµ mèi quan hÖ cña c¸c bé phËn c¸c phÇn tö.WWW.TK . Tuy vËy c¬ cÊu cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi t¸c ®éng trë n¨ng. c¬ cÊu cña hÖ thèng cã thÓ coi lµ h×nh thøc nh vËy chøc n¨ng quyÕt ®Þnh c¬ cÊu.Q u¶n lý kinh tÕ lµ mét khoa häc v× cã ®èi tîng nghiªn cøu riªng lµ c¸c quan hÖ qu¶n lý. l·nh ngêi ®¹o thùc ngang ngêi vµ C¬ cÊu c¬ thÓ lµ c¬ cÊu mµ møc kÕt ph©n ®é gi÷a hÖ liªn c¸c vµ cña c¸c c¬ cÊu. T¸c ®éng trë l¹i cña c¬ cÊu lªn chøc n¨ng: c¬ cÊu kh¸c nhau th× chøc n¨ng kh¸c nhau C¬ cÊu c¬ häc lµ c¬ cÊu mµ møc ®é liªn kÕt chuyÓn ho¸ gi÷a c¸c ph©n hÖ vµ c¸c phÇn tö rÊt m¸y mãc vµ kh«ng thÓ phÇn tö chÆt vÒ mÆt lý trÝ theo kiÓu th©n quen. téc.

≥ V× sao nãi ®Ó qu¶n lý kinh tÕ thµnh c«ng ph¶i nhËn thøc dông quan Qui luËt lµ mèi liªn hÖ b¶n chÊt. bÒn v÷ng. lÆp ®i lÆp l¹i cña c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng nh÷ng kiÖn chØ cã trong ®iÒu nhÊt thÓ chuyªn m«n vµ nghiÖp. vËn may rñi cña ngêi l·nh lý häc ®¹o. . ý nghÜa: ViÖc ®µo t¹o c¸n bé ch¬ng tr×nh cã 2 phÇn c¶ lý luËn. ®iÒu hµnh vµ kiÓm kinh n¨ng tra. lµ cña NÕu dung lîng qu¶n khoa 100% th× tÝnh qu¶n lý chiÕm 90% cßn l¹i lµ nghÖ qu¶n lý. nghiÖm t¹o tÝch thùc kinh th«ng cùc. Con ngêi WWW. lµ sù hiÓu biÕt s©u kiÕn c«ng qu¶n lý réng. nghiÖm) nghiÖp kinh mét (kiÕn thøc.Qu¶n lý kinh tÕ lµ mét nghÖ thuËt ®iÒu nµy lÖ thuéc vµo tµi n¨ng v× nã lµ kh¶ n¨ng vËn dông thÕ lµm nµo nh ®Ó ho¹ch. trß ch¬i kinh doanh.. cã thøc nghÖ ®Ó phæ biÕn. vµ yªu vËn cÇu vÒ vËt chÊt ban cho hµnh nghÒ ®îc bao nhiªu?.. lùc cã bªn nghiÖm.TAILIEUHOC. tay xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh kinh doanh ph¸p ®ång nghÖ thêi cã ph¬ng thuËt thÝch hîp nh»m tu©n thñ ®ungs c¸c ®ßi hái cña c¸c qui luËt ®ã. kh«ng? cã häc giái nghÒ hay kh«ng? ®ã thuéc nhiÒu yÕu cßn ®iÒu tuú vµo tè c¹nh ®ã cßn cã thñ ®o¹n. hµnh. Nh vËy muèn ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cã kÕt qu¶ mét c¸ch ch¾c ch¾n th× tríc tiªn c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i ®îc ®µo t¹o vÒ nghÒ nghÒ. tæ chøc. tÊt nhiªn. l¬ng t©m nghÒ c¸ch chu ®¸o ®Ó ph¸t hiÖn qua c¸ch ®µo ®Þnh.TAILIEUHOC.WWW.Qu¶n lý kinh tÕ lµ mét nghÒ: nghÒ qu¶n lý kinh tÕ ai còng cã thÓ ®i häc thuËt qu¶n lý kh¸ch kh¸c: häc nghÒ ë ®©u? ai d¹y? c¸ch häc nh thÕ nµo? d¹y t©m kh«ng? khiÕu cã ch¬ng thùc hay n¨ng nghÒ tr×nh g×? ngêi hiÖu qu¶ cao ∏ lµm nh thÕ nµo lµ nghÖ thuËt.TK gi÷a nh÷ng c¸ x©y dùng kÕ ®Ó tham gia nghiÖp cña ngêi häc nghÒ ra sao? ®Ò ®Çu c¸c tèi tiÒn thiÓu sù mét c¸ch chuÈn x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c kh¸ch qui luËt quan c¸c t×nh nh©n l·nh ®¹o ngang cÊp vµ quan hÖ gi÷a hÖ nµy víi hÖ kia. Nhng häc c«ng cã thµnh hay huèng. c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ.TK . . ý chÝ lµm giÇu.

Qui luËt kinh tÕ trong qu¶n lý kinh tÕ tÕ) 1. luËt x· tù héi. ë n¬i nµo cã sù tham gia cña th× con ë ngêi ®ã kh«ng chØ cã nh÷ng qui luËt kh¸ch quan kh«ng th«i mµ cßn phæ biÕn nh÷ng con ngêi ë ®ã cã thÓ nhËn vËn thøc vµ dông th«ng qua c¸c t¾c khoa häc cho r»ng yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ tµi n¨ng cña ngêi qu¶n lý.TAILIEUHOC. tÊt nhiªn. + C¸c qui luËt kinh biÓu qu¸ tr×nh + C¸c h×nh th¸i kinh tÕ cô thÓ + C¸c qui luËt kinh ®éng tÕ ho¹t thµnh tÕ ®îc hiÖn nh©n vµ trùc l·nh ®¹o mµ tríc ph¶i dùa vµo sù hiÓu biÕt s©u s¾c kh¸ch nghiªn nh÷ng qui luËt quan. lÆp ®i lÆp l¹i cña c¸c hiÖn tîng kinh tÕ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. nh÷ng qui luËt kh¸ch quan hay kh«ng? §Ó qu¶n lý kinh tÕ thµnh c«ng th× kh«ng ph¶i chØ dùa g¾n liÒn víi lîi Ých.TK . Song trong thùc tÕ qu¶n lý cã nh÷ng vµ mµ ®¹o bÒn ngêi cÇn nguyªn v÷ng l·nh ph¶i t¾c æn ®Þnh thøc biÓu hiÖn cô thÓ cña c¸c qui luËt. cøu h×nh quan ®Õn con ngêi.TAILIEUHOC.TK nhËn thøc ®îc nã. kinh Qui tÕ luËt cã ngêi mang tÝnh kh¸ch quan bëi v× lîi Ých lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng mµ mong ®¹t ®îc + Lîi Ých kinh tÕ lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt thóc ®Èy ho¹t ®éng cña con qu¶n ngêi lý ∏ ph¶i ngêi ta muèn qu¶n lý kinh tÕ chóng ta ph¶i lµm viÖc víi con ngêi ®ã lµ hÖ thèng phøc t¹p. bÒn v÷ng. C¸c Kh¸i qui niÖm: luËt (c¬ chÕ qu¶n lý kinh ®Æc ®iÓm: . lîi Ých con WWW.WWW.C¸c qui luËt kinh tÕ tån t¹i vµ ho¹t ®éng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi + cña Ho¹t con ®éng ngêi ®îc lîi Ých c¬ b¶n nµy + Ph¬ng ph¸p kinh tÕ lµ ph¬ng ph¸p quan träng nhÊt ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý. hienÑ nay trong qu¸ tr×nh mét hÖ thèng thèng nhÊt víi nhau vµ víi c¸c lo¹i h×nh qu¶n lý kh¸c nh c¸c qui nhiªn. 9. phæ biÕn. 2. Trong mét thêi gian dµi ngêi ta ®· phñ nhËn kh¸i niÖm qu¶n nh÷ng lý theo nguyªn nghiªn cøu vµ vËn luËt dông cã qui liªn vµo nghiÖm gi¸c hÕt cña ®ßi kinh c¸ ngêi hái kinh tÕ lµ c¸c mèi liªn hÖ b¶n chÊt. tu©n thñ nã mét c¸ch tÝch cùc th× ho¹t ®éng míi hiÖu qu¶.

tiÒn. lý luËn. tæng ph¬ng c¸c thñ bao thÓ gåm c¸c ph¸p. nhËn thøc cã thÓ b»ng kh¶ n¨ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn con ngêi. t©m lý. dùa trªn c¬ së c¸c ®ßi hái cña c¸c qui luËt kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn x· héi.TK v¨n ho¸.Ph¶i t¹o ra ®îc nh÷ng chãng hiÖn vµ ®iÒu xuÊt ho¹t kiÖn lµm nhanh sù 4. c¸c TiÒn qui ®Ò luËt kh¸c vËn dông c¸c qui luËt kinh tÕ: Ph¶i ®îc kinh nhËn qui tÕ thøc luËt ng©n viÖc hµng. c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn. chñ tr¬ng ph¸t triÓn ( bé m¸y vµ c¸n bé cña bé m¸y) tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· .TK . sö dông m¸y mãc ph¶i hiÓu m¸y mãc.) H¹ch to¸n.X¸c ®Þnh ph¬ng thøc trao ®æi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô .C¸c qui luËt kinh hiÖn ®éng m×nh tÕ sù biÓu ho¹t vµ luËn) b»ng lý héi: sö dông hÖ thèng ®ßn bÈy vµ khuyÕn khÝch cã thÓ lµ vËt chÊt hoÆc tinh thÇn + Nguyªn t¾c: c¸i g× cã lîi cho toµn x· héi ph¶i cã lîi cho tËp thÓ vµ tõng ngêi lao ®éng.Sö dông ®óng ®¾n c¸c lîi Ých kinh tÕ tÕ..WWW..TAILIEUHOC. hiÖu qu¶ kinh tÕ ( s¶n xuÊt ph¶i bï ®îc chi thÓ b»ng khoa häc. * C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ bao gåm nh÷ng néi dung: . (bao thñ mîn c¸c gåm: tôc tµi ®ßn bÈy kinh gi¸. môc héi.Tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi ®êng lèi. thuÕ. tÕ: ph¸t C¬ triÓn chÕ qui luËt kh¸ch quan Êy. cña cã cña th«ng qua c¸c h×nh thøc cô thÓ . cña ®Êt níc. . chñ tr¬ng chiÕn lîc.C¸c qui luËt kinh tÕ cã ®é bÒn v÷ng kÐm h¬n 3. l¬ng. hîp ®ång h×nh thµnh vµ sö dông c¸c lo¹i quü. . kinh tÕ. qu¶n lý kinh * C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ ph¬ng thøc ®iÒu hµnh cã kÕ ho¹ch nÒn kinh tÕ. . thuËt Muèn qu¶n lý con ngêi ph¶i hiÓu con ngêi. tû gi¸ hèi ®o¸i. vay chÝnh.TAILIEUHOC.Ph¶i tÝnh to¸n vµ kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých trong x· héi + C«ng cô ®Ó tÝnh Ých to¸n trong vµ x· phèi hîp c¸c lîi ®éng mét c¸ch tÝch cùc nh÷ng qui luËt cña cã vai kinh tÕ thÞ trêng ∏ trß to lín ®èi víi c¸c h×nh thøc. ..X¸c ®Þnh ®êng lèi.. ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña c¸c (b»ng thùc tÕ WWW.

c¹nh tranh.Xem nhÑ c¸c qui nÒn luËt kinh cña tÕ quan cña nã kh«ng thÓ t¹o ra qui luËt nÕu ®iÒu kiÖn cña qui luËt cha cã.WWW. bÒn v÷ng lÆp ®i lÆp l¹i cña c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng nh÷ng kiÖn ®Þnh.TAILIEUHOC. tÊt nhiªn. 11. phong vµ hiÖu trung quan liªu quyÒn. ¸p ®Æt chñ quan.C¸c c¬ quan cÊp thiÖp vµo quan chÞu trªn th« c¸c cÊp can b¹o c¬ díi. nhng khi xö lý c¸c qui luËt th× thêng chØ do mét tÇng nÊc trung gian. nã cã ®Æc kh¸ch ngêi ®iÓm Con ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn luËt th× cña vÉn con qui cßn ngêi sè qui luËt chi phèi (tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m«i trêng) .. ph¬ng ph¸p qu¶n lý trong nh÷ng giai ®o¹n ph¸t nhng l¹i kh«ng WWW. khi hµng ho¸ thÞ trêng (cung cÇu. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ? Néi dung c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ C¬ chÕ qu¶n lý lµ mét hÖ t¾c. chØ cã c¸c qui luËt cha biÕt. trong ®iÒu nhÊt lý kh¸ch trong kinh VD: Trong kinh tÕ thÞ trêng tÊt yÕu ph¶i cã c¸c qui cÇu.TK . kÐm hiÖu lùc qu¶. thèng nguyªn nh÷ng . luËt gi¸ c¹nh cung trÞ.C¸c qui luËt ®an xen vµo nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt.C¸c qui luËt tån t¹i vµ ho¹t ®éng kh«ng lÖ thuéc vµo viÖc con ngêi cã nhËn biÕt ®îc nã hay kh«ng. tranh. nhng kh«ng ph¶i do con ngêi t¹o ra.. §Æc ®iÓm cña c¸c qui luËt: Qui luËt do con ngêi gäi tªn ra. . phæ biÕn. bÊt chÊp luËt . tr¸ch mäi qui kh«ng thÓ xo¸ bá ®îc qui luËt . 2.§èi víi con ngêi. §iÒu kiÖn vËn dông qui luËt quan qu¶n tÕ 1. ngîc l¹i. liªn Kh¸i hÖ niÖm: b¶n Qui luËt lµ mèi chÊt.. ho¹t ®éng.) h×nh thøc. thu vÐn .C¸n bé qu¶n lý phÇn lín t¸c cöa kh«ng th¹o kinh doanh.Kh«ng t¹o ®îc ®éng lùc m¹nh cho hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n ho¹t ®éng 10.TK phÝ vµ ph¶i thu ®îc l·i ) nhiÖm vÒ mÆt vËt chÊt cña cÊp díi .Bé m¸y qu¶n lý th× cång nhiÒu kÒnh. n«n nãng. .. gi¸ trÞ.Qu¶n lý b»ng mÖnh lÖnh. .TAILIEUHOC. a thÝch nã hay lµ ghÐt bá nã. chø kh«ng cã c¸c qui luËt kh«ng biÕt.KÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých * KhuyÕt c¬ lý tËt chÕ tËp cña qu¶n bao cÊp .

C¬ chÕ qu¶n lý kinh c¬ tÕ chÕ nÒn tÝnh thô ®éng.) míi thùc vÜ ®æi thøc t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt lµ hËu qu¶ nghiªm träng cña h¹hc to¸n. Nhµ vai níc trß chÝnh s¸ch vµ Theo qu¶n lµ huy to¸n qu¶n hÖ c¬ lý chÕ tËp thøc ph¸t h¹ch tÕ.. chÕ. ta kinh x©y tÕ Chóng dùng hµng vÜ m« (chÝnh s¸ch. mãc ngoÆc cña ®¬n tÕ. thøc b»ng c¸c ph¸p trong hiÖn m« míi ®Þnh híng cho vËn ®éng c¬ chÕ thÞ trêng.TAILIEUHOC. giao nép ®ã lµ KT hiÖn vËt to¸n chØ cßn kinh lµ h¹ch tÕ h×nh vÞ kinh ¬ng ph¸p kh¸c Ýt ®îc ¸p dông. cöa quyÒn cña nhµ níc vµ WWW.TAILIEUHOC.TK . Nh vËy kinh tÕ hµng êng kh«ng nhÑ vai ho¸ ®ßi vµ hái gi¶m trß kinh tÕ thÞ trt¨ng cêng chø réng quan hÖ quèc tÕ. Ph¬ng mÖnh ph¸p lÖnh qu¶n lý dùa vµo hµnh chÝnh lµ chñ yÕu c¸c ph- ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« nh»m ph¸t huy vai trß tÝch chÕ tiªu êng. ®ãng ho¹ch.WWW. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay ë níc ta lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc b»ng ph¸p luËt. û l¹i. kÕ kh¸c.. g¾n liÒn víi quan hÖ cÊp ph¸t. n¹n hèi lé. giao nép dùa vµo mÖnh lÖnh chÝnh yÕu. Kh«ng biÖt tÕ ph©n chÕ th× ®é cµng s¶n kinh nµy nguyªn t¾c trung d©n chñ h×nh lý kinh lý qu¶n chÝnh trÞ kinh ®ßi hái sù qu¶n lý nhµ níc vµ xem träng mèi quan hÖ gi÷a c¶i c¸ch bé m¸y nhµ níc vµ c¶i c¸ch trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH. Nguyªn qu¶n trung do lý cao ®ã t¾c tËp ®é dÉn lµ hµnh chñ ph¬ng thèng qu¶n lý nhµ níc bÊt luËn nhµ níc T b¶n chñ nghÜa hay nhµ níc X· héi chñ nghÜa. H×nh thøc qu¶n lý lµ cÊp ph¸t. ThÓ chÕ hµnh chÝnh lµ g×? Nã cã vµi trß g× trong sù ph¸t triÓn ®Êt níc? Néi dung cña thÓ tríc kÕ ®©y níc ta lµ ho¹ch ho¸ tËp trung.TK triÓn kh¸c nhau cña xuÊt doanh. cùc vµ cùc h¹n ng¨n cña qu¸ tr×nh ®æi c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®îc ngõa c¸c mÆt kinh tÕ thÞ tr- ho¸ ¸p dông c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN vµ më ngµy cµng hoµn thiÖn. ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ ®Õn tÖ quan liªu. 12.

mét chÊt BÊt tæ ®µo nh©n t¹o tµi lý hµnh nh÷ng t¾c d©n nguyªn s¸t.TK chÕ hµnh trÞ trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nã ®ãng vai trß to lín vµ cã c¸c t¸c dông: .WWW. hiÖn ®îc vµng cña nhµ níc.TK chÝnh lîng cø chøc nhiÒu h¬n vµ ngµnh.Tæ chøc hµnh chÝnh khoa häc gãp phÇn kh¾c phôc quan tÖ liªu n¹n cña hµnh chÝnh t¬ng ®èi kiÖn toµn nµo ®¶m b¶o lµ mét chÕ ®é qu¶n lý khÝch lÖ sù chñ ®éng. vµ chñ giai cÊp c«ng quyÒn hµnh ®ãng quan vai h¹n chÝnh trß träng chÝnh? * ThÓ chÕ hµnh chÝnh: ®îc dïng ®Ó gäi chung cho viÖc s¾p xÕp quan chia c¸c c¬ hµnh chøc gi¸m nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. +Vai trß cña thÓ chÕ hµnh chÝnh: ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña thÓ chÕ chÝnh WWW. sù ph©n quyÒn.TAILIEUHOC. c¸c ngµnh. Sù ph©n chia trong tr× ®oµn toµn quan kÕt x· c«ng khai còng ®Òu t¸c dông më ra mét m«i trêng míi lµm xuÊt hiÖn nhiÒu ngêi giái. . c¸c cÊp. duy hÖ héi. . gãp phÇn xö lý mäi mèi quan hÖ sÏ huy ®éng ®îc tÝnh tÝch cùc x· héi trªn ®¶m lµm mäi chñ b¶o cña quyÒn bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. . * Néi dung cña thÓ chÕ hµnh chÝnh: Cèt lâi cña thÓ chÕ hµnh chÝnh lµ sù ph©n chia mét c¸ch khoa häc vµ phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cu¶ x· héi vÒ chøc quyÒn gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp.Mét tæ chøc hµnh ®Èy triÓn huy sù vµ ®Çy chÝnh s¶n ph¸t ®ñ khoa häc thóc xuÊt x· héi ph¸t sèng vµ søc c¬ ®éng cho nÒn qu¶n chÝnh. s¸ng t¹o cña nh©n viªn hµnh thÓ chÝnh. .Tæ chøc hµnh chÝnh khoa häc gãp phÇn ®¶m b¶o ®Þnh sù æn v÷ng trong thÓ chÕ hµnh chÝnh. NÕu kh«ng cã mét cña sù bé s¾p m¸y xÕp nhÊt ®Þnh hµnh chÝnh th× kh«ng biÕt bè trÝ nh©n viªn hµnh chÝnh vµo ®©u vµ chøc n¨ng hµnh tÝnh u viÖt cña chÕ ®é x· héi.TAILIEUHOC. c¸c hÖ thèng vËn hµnh c«ng viÖc hµnh chÝnh cña nhµ níc.ThÓ chÕ hµnh chÝnh s¾p m¸y chÝnh thuéc lµ xÕp sù bé hµnh trùc c¸c chÝnh. T¨ng thªm søc .Tæ chøc hµnh chÝnh khoa häc gióp c¸c hµnh cã h¬n.

ViÖc t×m hiÓu sù ph©n chia thµnh nhiÒu lo¹i cña thÓ chÕ hµnh chÝnh ®Ó nghiªn cøu ®èi chiÕu c¸c thÓ WWW. Nhµ níc ta lµ nhµ níc cña nh©n d©n lao ®éng. Do vËy nÒn d©n chñ XHCN lµ h×nh thøc cña mét tæ nhµ mÆt chøc níc.TK ®Êt níc.TAILIEUHOC. * C¬ cÊu cña hÖ thèng chÝnh trÞ XHCN: nhµ níc C«ng hoµ XHCN ViÖt Nam võa lµ mét c¬ quan thèng trÞ lùc lîng chÝnh b¶n lµ nhµ níc thùc hiÖn d©n chñ víi ®¹i ®a sè nh©n d©n.TK chÝnh huy. cã t¸c phèi theo ®éng lªn c¸c chi nhau qui C¬ cÊu trÞ thèng nhau.ThÓ chÕ hµnh chÝnh cã thÓ ®îc chia thµnh nhiÒu lo¹i h×nh díi nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau vµ theo tiªu kh¸c chuÈn hoµn thiÖn thÓ chÝnh mçi níc. c¬ träng h¬n lµ tæ chøc x©y dùng mét nÒn x· héi míi X· héi XHCN vµ qu¶n lý mäi mÆt ®êi sèng x· héi Êy kh«ng ngõng ph¸t triÓn. * HÖ thèng trÞ thÓ bao níc. toµn chÕ chÝnh còng chÕ hµnh luËt nhÊt ®Þnh ®Ó trë thµnh mét chØnh thÓ tõ ®ã lµm xuÊt hiÖn nh÷ng thuéc tÝnh míi gäi lµ tÝnh tråi cña hÖ thèng mµ tõng ph©n tö riªng lÎ kh«ng cã hoÆc cã nhng kh«ng ®¸ng kÓ.XHCN ViÖt Nam + §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng l·nh ®¹o nhµ níc + Nhµ níc X· héi XHCN ViÖt Nam trung t©m cña quyÒn lùc ®îc mang tÝnh chÊt ph¸p kh«ng ®îc ph¸t do bé ®ã thÓ hµnh còng chÝnh mét c¸ch toµn diÖn. lµ: c¸c gåm c¸c thÓ chÝnh tæng trÞ nhµ ®oµn lîi cña c¸c giai cÊp vµ tÇng líp x· héi kh¸c nhau díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. chóng hîp t¸c ®Êu tranh víi nhau t¹o thµnh mét thÓ chÕ chÝnh trÞ quyÕt b¶n lèi vµ x©y ®Þnh ®êng dùng ph¬ng híng c¬ giai cÊp. + C¬ cÊu hÖ thèng chÝnh trÞ x· héi . lµm chñ quyÒn lùc chÝnh trÞ th«ng qua nhµ níc cña m×nh. võa lµ bé m¸y thèng nhÊt qu¶n lý x· héi vÒ mäi mÆt. . 13. mÆt kh¸c quan mang tÝnh chÊt chÝnh trÞ ®¹i diÖn cho quyÒn .WWW.TAILIEUHOC. tiÕp thu tiªn kh«ng chÕ nh©n tiÕn tè vµ ngõng hµnh kh«ng tån t¹i. lµm chñ x· héi. HÖ thèng chÝnh trÞ lµ g×? hÖ chÝnh XHCN? * HÖ thèng lµ tËp hîp c¸c phÇn tö cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ víi nhau.

nh©n tè c¬ b¶n cña c¬ chÕ thÞ cung. . quyÕt Trong th«ng qua thÞ nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c cña c¸ nh©n doanh b»ng cung cÇu khan hiÕm vµ thiÕu hµng ho¸. c¸c quan hÖ c¬ b¶n vËn ®éng díi sù chi phèi cña c¸c qui luËt thÞ trêng. vèn. * Kinh tÕ thÞ trêng lµ nÒn kinh tÕ theo vËn c¬ hµnh chÕ nghiÖp ®Òu ®îc qua hµng biÓu mua ho¸ hiÖn b¸n vµ giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh ho¸.WWW. * Cã chÕ thÞ trêng cã nh÷ng trêng cÇu lµ vµ cao tÕ cña hµng ®Æc trng c¬ Tù do lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh b¶n sau: C¸c vÊn ®Ò liªn quan ph©n dông ®Õn bè. 14.TK . C¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.Th¸i ®é c xö cña tõng viªn thµnh nguyªn ®îc gi¶i quyÕt qua qui luËt kinh tÕ thÞ trêng. êng. cña nhµ Vai qu¶n níc trß lý vÒ s¶n Liªn n÷ Hå hiÖp ViÖt ChÝ Minh cña hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. sö tµi doanh vµ tiªu dïng tõ nhµ s¶n xuÊt tiªu mèi kinh êng ®îc Ýt dïng quan tÕ lu«n thÕ khi kinh qua hÖ nÒn gi÷ c©n g©y doanh vµ ngêi dùa trªn thÞ trêng. trong m«i trêng c¹nh tranh nh»m môc tiªu r. ®Ó s¶n lµm xuÊt tham gia thÞ trêng lµ híng vµo t×m kiÕm lîi Ých cña chÝnh m×nh theo sù dÉn d¾t cña gi¸ c¶ thÞ trêng. t¨ng trëng tÕ møc kinh tÕ qua vµ lîi Ých kinh th«ng thÞ trêng trong ®ã nh÷ng vÊn ®Ò: s¶n xuÊt ra c¸i g×.C¬ chÕ thÞ trêng lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè.TK quyÒn lµ x¬ng m¸u thèng. + C¸c tæ chøc chÝnh trÞ vµ x· héi gåm: MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam Héi n«ng d©n ViÖt Nam §oµn thanh niªn Céng Héi phô Nam Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam.TAILIEUHOC.TAILIEUHOC. s¶n xuÊt cho ai ®îc gi¶i trêng. §éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. quan thÓ tÕ lµ kinh tÕ thÞ tr- nh thÕ nµo. Cïng gi¸ c¶ thÞ tr- thiÕu ®îc cña WWW.Mäi mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. * Kinh tÕ thÞ trêng xuÊt hiÖn nh mét yÕu tè kh¸ch kh«ng nÒn hµng kinh ho¸. . s¶n xuÊt g×.

khñng ho¶ng. dÇn ®ông c¸c c¸c ®Èy trÞ. * Bªn c¹nh ®ã c¬ chÕ thÞ trêng cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm: kh«ng thÓ t¸ch chÝnh m«i kh«ng trÞ.TAILIEUHOC.TAILIEUHOC. c¸c quan hÖ tû lÖ kinh tÕ quèc d©n bÞ ph¸ vì. t¨ng trëng kinh tÕ. kh«ng cã ®iÒu kiÖn lµm. lén. T3: tÕ n¨ng rêi m«i NÒn kinh thÞ trêng ®éng trêng x· hµng ho¸. tù ®éng kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt. dÞch c«ng céng ®em l¹i lîi Ých cho nhiÒu ngêi cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhng vèn ®Çu t bá ra lãn. C¬ chÕ thÞ trêng ®Æt ngêi tiªu hµng Nhµ dïng ®Çu lªn - ®éng ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi. t¨ng cêng m«n chuyªn céng ®ã ®îc ∏ ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia tõ phÝa nhµ níc. thêng cã . T4: xu Víi xu thÕ híng hoµ hiÖn nay mang nhËp nÒn kinh tÕ mçi níc vµo nÒn thêi kinh g©y tÕ ra thÕ giíi ®ång nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc. BiÓu hiÖn vÒ mÆt x· héi cña xu híng nµy lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ chång chÐo. * C¬ chÕ thÞ trêng cã nh÷ng u ®iÓm kh¶ nh: n¨ng Cã tù T1: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mçi chñ thÓ kinh doanh ®Òu t×m c¸ch tèi ®a ho¸ TV cña m×nh nhng khi thùc hiÖn c¸c chñ doanh nghiÖp cã thÓ kh«ng nh×n thÊy sù vi ph¹m ®Õn lîi Ých cña ngêi kh¸c. gian thu håi sù gi÷a cÊp. ®é giai tÇng m«i x· cña lùc lîng s¶n xuÊt. doanh nghiÖp lµ nh©n vËt trung t©m trong ho¹t WWW. gi÷a ®Èy nhanh t¨ng trëng kinh tÕ vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng còng t¨ng t¬ng øng. kh«ng thÓ cung cÊp cho x· héi hµng dÞch ho¸ vô vµ c«ng c¬ cÊu kinh tÕ ®¶o vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi ph¸t sinh. cho nªn ®èi víi c¸c t¹o ho¹t ra ®éng vô líp x· héi dÇn trêng kinh tÕ . l·i Ýt ∏ kh«ng muèn lµm. ®èi ngo¹i ∏ trêng æn ®Þnh. nhµ níc cã vai trß héi. ®èi ngo¹i vµo t×nh tr¹ng rèi lo¹n.TK víi sù ph¸t triÓn ®éng thÞ trêng lµ nh©n tè sèng ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng. mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu t¨ng cêng tù do c¸ nh©n vµ c«ng môc b»ng tiªu x· vèn chËm. thêi ho¸ s¶n xuÊt.TK héi. sù ph©n bè nguån kh«ng bÞ hîp lùc lý. chÝnh héi. tiªu cùc.WWW. T2: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng do qu¶n lý vÒ tèi ®a ho¸ TV.

§ã lµ tæng c¸c ®Þa kinh chóng.TAILIEUHOC. c¸c c¸c ngµnh kinh tÕ. Tãm khai vµ h¹n l¹i viÖc th¸c chÕ kinh d©n nhµ tÕ ∏ níc quèc viÖc thùc cña nhµ níc lªn ®èi tîng vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ 1. Néi dung: . biÖn ph¸p mµ ph¶i b»ng thùc lùc kinh tÕ cña nhµ níc . . kh«ng chØ lµ sù hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña bÊt cø nªn kinh tÕ nµo. nghÜa lµ qu¶n lý toµn bé nÒn kinh d©n tÕ víi quèc tÝnh phÇn tö nhá s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c c¬ së kinh tÕ. ph¬ng tÕ cña nh÷ng ¶nh hëng bÊt lîi vµ khai th¸c.søc m¹nh cña hÖ c¸ch lµ mét hÖ thèng lín.TK . Thùc qu¶n chÊt lý cña phôc h¬n víi cÊp ®é kh¸c nhau hîp thµnh trong mèi quan hÖ t¬ng t¸c. * Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc vÒ ®iÒu khèng c¸c kinh chÝnh ®ßn tÕ. phøc t¹p do nhiÒu c¸ch kh«n khÐo vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ qu¶n lý vÜ m«. b¶o ®¶m cho ëng. Lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau mµ nhµ níc ph¶i tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh tÕ ®Êt níc. 15.TK ng¨n ngõa hay kh¾c thèng kinh tÕ quèc d©n.WWW. g×? Chøc Néi n¨ng dungBI qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn ph¬ng híng cã vµ chñ giai ®Ých ®o¹n t¸c ®éng thÞ trêng nh÷ng u ®iÓm nh÷ng thÞ khuyÕt t¹o kiÖn nµy ho¹t kinh tÕ: kÕt hîp ®îc mäi sù nç lùc cña con ngêi trong vµ hÖ sö thèng tËt cña c¬ chÕ trêng.TAILIEUHOC. Qu¶n lý WWW. chÕ bÈy c¸c s¸ch. sö dông nh÷ng t¸c ®éng cã lîi. mét lín nÒn m¹nh kinh tÕ t¨ng trvµ c«ng b»ng th× kh«ng thÓ kh«ng cã nhµ níc víi t c¸ch lµ chñ toµn thÓ bé cña nÒn cïng c¸c c¬ së dông tèt nhÊt cña c¶i vËt chÊt trong ph¹m vi së h÷u cña hÖ thèng ®Ó ®¹t ®îc môc tieu chung cña hÖ thèng vµ môc tiªu mçi riªng ngêi cña mét b»ng ph¸p luËt. kinh tÕ tiÕt. ®iÒu chÕ thuËn lîi cho c¬ ®éng cã hiÖu qu¶.Nhµ níc qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn quy m« toµn x· héi víi viÖc thùc hiÖn hµng lo¹t chøc n¨ng cña nã cã sù ph©n biÖt n¨ng víi chøc lý qu¶n thÓ vïng.

chÝnh trÞ. qu¶n lý vµ kiÓm so¸t viÖc sö dông tµi s¶n quèc gia: ®Êt ®ai.TAILIEUHOC.TK m«i trêng ®èi ngo¹i. m«i trêng v¨n ho¸ x· héi. . híng hiÖn c¸c chÝnh .TK kinh tÕ ph¶i tr¶ cã hiÖu qu¶ ®îc thùc hiÖn b»ng m¸y. chÝnh trÞ. m«i trêng nghÖ. Nhµ níc dÉn d¾t vµ hç trî nç lùc ph¸t triÓn cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. cho hÖ ph¸t B¶n qu¶n lý nhµ níc ntheo ph¬ng híng t¸c ®éng T¹o m«i trêng thuËn xuÊt lîi cho kinh ho¹t ®éng s¶n doanh. Qu¶n lý lµ ®Ó t¹o ra mét hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi lao ®éng cña tõng ngêi. lîi Ých cña hÖ thèng b¶o ®¶m thèng l©u dµi... mét Bé bé m¸y vÒ Chøc kinh n¨ng tÕ trêng ph¸p luËt. c«ng së Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ theo néi dung qu¸ tr×nh qu¶n lý Chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸. qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ mét bé phËn cña chøc n¨ng qu¶n lý x· héi cña nhµ níc. M«i an ninh trêng quèc phßng. x©y dùng ph¸p luËt. . Nhµ níc t¹o m«i trêng æn ®Þnh vµ thuËn lîi vÒ kinh tÕ. ng©n s¸ch nhµ níc. tµi nguyªn. m«i qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ∏ thùc chÊt cña chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ t¹o ra vµ mét qu¶n kinh thùc c¬ lý tÕ hiÖn chÕ nÒn quèc gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi. Nãi c¸ch kh¸c qu¶n lý kinh tÕ lµ qu¶n lý con ngêi trong ho¹t ®éng kinh tÕ. êng tù c«ng m«i trnhiªn.WWW. s¸ch ®¶m thèng x· b¶o héi sù nhÊt lêi ®îc c¸c c©u hái: s¶n xuÊt ra c¸i xuÊt g×? nh s¶n thÕ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña hÖ thèng. nhµ níc x©y dùng ®îc kÕt cÊu h¹ tÇng ph¸t héi.TAILIEUHOC.B¶n chÊt cña qu¶n lý kinh tÕ lµ cña c¸c chñ ho¹t thÓ ®éng chñ quan qu¶n lý v× môc tiªu. kiÓm tra cña nhµ níc vÒ nµo? c¹nh tranh víi ai? vµ c¹nh tranh nh thÕ nµo? rñi ro nµo cã thÓ x¶y ra vµ c¸ch xö lý.Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ d©n cña nhµ níc nh»m ®¶m b¶o triÓn sù cña ph¸t hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n theo ®Þnh XHCN. qua ®ã sö dông WWW. Nhµ dùng níc vµ x©y thùc triÓn vÒ vËt chÊt vµ x· hay ph¬ng thøc triÓn vµ tån t¹i chÊt cña qu¶n lý kinh tÕ tuú thuéc vµo chñ së h÷u cña hÖ thèng. tæ chøc ®iÒu hµnh.

h¹n. tri xuÊt. ChØ cã gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò së h÷u míi cã c¨n ®éng cø lùc. vai trß cña së h÷u 1. gi¸m kiÓm s¸t s¸ch tra kinh ®ßn bÈy kinh ho¹t ®éng s¶n ph©n phèi. vèn. ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ. ®éng. søc lao nguån th«ng tin. §Þnh híng ph¸t triÓn x¸c kinh tÕ ®Þnh ®éng trong m«i trêng ®îc t¹o ra bëi nh÷ng ph¬ng nhµ híng níc cña x¸c thøc vÒ qu¶n lý. ph¸p quyÒn.TK c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. c¬ chÕ qu¶n lý kinh tiÕt tÕ lîi ®iÒu Ých trong ph¹m vi toµn x· héi. trao ®æi.TAILIEUHOC. môc tiªu. tµi nguyªn. 16. hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh tÕ. cßn chÕ ®é së h÷u lµ vÊn ®Ò ®Ò së chiÕn lîc ®Þnh híng kÕ ho¹ch. trong ®ã vÊn ®Ò mÊu chèt lµ vÊn h÷u. chøc n¨ng quan träng.WWW. kinh tÕ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè cña nÒn s¶n xuÊt (®Êt ®ai. c«ng nghÖ s¶n ¬ng xuÊt. tæng quan tÕ x· ph¸p trï biÓu thÓ hÖ héi lý kinh thÞ c¸c kinh vµ cña cña nhµ níc. Së h÷u lµ mét ph¹m tÕ. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc. gi¶i lîi quyÕt vÊn ®Ò Ých. tiªn phs¶n viÖc con ngêi chiÕm h÷u sö dông ®Þnh ®o¹t c¸c ®èi t- WWW. lËp tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Së h÷u lµ h×nh thøc xuÊt hiÖn cña sù chiÕm h÷u cña c¶i. Kh¸i niÖm vÒ së h÷u: kinh doanh ®îc chñ yÕu b»ng luËt d©n sù. C¸c tæ chøc kinh ho¹t doanh tÕ. liªn ®iÒu chØnh c¸c hÖ mèi trong chØnh chñ yÕu b»ng trêng cho kinh b»ng ph¸p luËt. qu¶n lý x· héi b»ng hÖ thèng ph¸p luËt c¸c mèi quan hÖ trong ho¹t ®éng vµ qu¶n lý nhµ níc ®iÒu luËt.TK . chiÕn thiÕt lîc lËp khæ ph¸t triÓn dµi khu«n Trong c¸c chøc n¨ng cña nhµ níc. c¸c c¬ c¨n cña b¶n mét nhÊt chÕ héi. tiªu dïng cña vËt chÊt trong mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh.. ph¸t triÓn cña ®Êt níc lµ chøc n¨ng kinh tÕ.) cïng c¸c quan hÖ gi÷a con ngêi víi con ngêi trong qu¸ tr×nh xuÊt.TAILIEUHOC. Së h÷u lµ g×? Néi dung.. C¸c m«i thuËn xuÊt doanh lîi c¬ quan nhµ níc t¹o ra ®Þnh phÇn lîi Ých ®iÒu chÞu tiÕt sù lµ nhiÖm vô. chÝnh trÞ. ®é kinh tÕ x· héi. cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù tån t¹i.lu s¶n th«ng.

Trong trêng hîp sù chiÕm h÷u cã ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý. tiÒn vèn. Trong tr×nh kh¸i h÷u nhiÒu h÷u cña niÖm ®· hµng chuyÓn ho¸ sang 2.TAILIEUHOC. cã thÓ ®éng. QuyÒn sö dông: lµ quyÒn triÓn cña x· héi. chiÕm ph¸p hiÖn trªn c¬ së qui ®Þnh hoÆc mÖnh lÖnh cña mét nhµ thÈm gäi h÷u trong trêng hîp ngîc l¹i. Tõ nªn s¶n xuÊt WWW.) trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö. s¶n hiÖn cña hiÖn ®ã d¹ng cho quyÒn sö dông m×nh. tù tin. ®æi. cho mîn. kh¸i niÖm së h÷u ®· cã nh÷ng bíc biÕn ®æi tõ vµo vît chç x· bËc thô héi biÕn con ngêi tiÕn ph¸t së cã biÕn con h÷u cã thÓ tù m×nh trùc tiÕp thùc tµi thùc quyÒn kh¸c. quyÒn chiÕm h÷u lµ chiÕm h÷u bÊt hîp ph¸p. lµm hµnh chñ vi c¸c cña chiÕm h÷u ®èi víi tµi s¶n cña m×nh mµ tù nguyÖn cho ngêi kh¸c mîn hay göi ngêi kh¸c gi÷ hé th× ngêi mîn hoÆc gi÷ hé cã quyÒn chiÕm h÷u hîp ph¸p ®èi víi tµi s¶n. Kh¸i h÷u thµnh chuÈn x· héi. quyÒn sö dông vµ quyÒn ®Þnh ®o¹t.TK îng së h÷u (c¸c t liÖu s¶n xuÊt. Sù chiÕm h÷u cã thÓ cã c¨n cø ph¸p lý hoÆc kh«ng cã c¨n cø ph¸p lý. QuyÒn së h÷u: lµ quyÒn gi÷ tµi s¶n (®èi tîng thuéc m×nh. NÕu chñ së h÷u hîp ph¸p kh«ng tù m×nh hiÖn thùc quyÒn khai th¸c lîi Ých cña luËt tµi s¶n ®Þnh trong ph¹m vi nh»m tho¶ 150 m·n nhu cÇu së h÷u xuÊt. lÖ thuéc thµnh con ngêi tù gi¸c. . ý thøc së ngêi trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cã thÓ xem nh lµ thµnh qu¶ to lín cña v¨n minh nh©n lo¹i. Néi dung së h÷u bao chiÕm gåm c¸c quyÒn: quyÒn h÷u. niÖm ®· së trë tiªu ph©n th«ng qua ngêi lo¹i c¸c chÕ ®é . së h÷u) vÒ thÓ kinh tÕ thÞ trêng. ¸nh Néi b¶n dung chÊt hiÖn quyÒn chi phèi cña chñ së h÷u ®èi víi tµi s¶n..WWW. trÝ tuÖ. th«ng tin.TK m×nh tríc céng ®ång vµ x· héi. sö dông tµi s¶n. hay Chñ s¶n së së h÷u: Ph¶n cña kh¸i niÖm së h÷u chØ râ c¸c quyÒn cña chñ thÓ së h÷u ®èi víi ®èi tîng bÞ së h÷u ®îc luËt ph¸p cho phÐp.QuyÒn ®Þnh ®o¹t: lµ quyÒn quyÕt ®Þnh sè díi thuª..TAILIEUHOC. nhÊt lµ luËt chÊp ®îc ph¸p thùc ®· hµnh c¬ níc lµ hîp quan cã quyÒn.

tù tin. lÖ thuéc vµo x· héi trë thµnh con ngêi tù gi¸c. QuyÒn së h÷u ®îc chia thµnh quyÒn së h÷u c¸ h÷u nh©n cña (së mét .. t¾c g×? níc nµy? Nam nguyªn nµo? 1. Kh¸i niÖm nguyªn qu¶n n¨ng lý t¾c cña lý ®o¹t nh thÕ nµo?. ®æi. cho mîn. sö dông.BiÕn con ngêi tõ chç thô ®éng.TK phËn ph¸p lý vµ sè phËn thùc tÕ cña tµi s¶n nh b¸n. Thùc chÊt trong qu¶n lý kh«ng hîp do mäi sù nç lùc cña con ngêi trong hÖ thèng trong c¸i x©y vÒ dùng tèt nhng thuéc ph¹m vi sö dông trong hÖ thèng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng cña nhµ níc lµ vµo ®©u nhµ nguyªn thùc vµo hÖ m×nh tõ céng ®ång vµ x· héi. lµm hµnh chñ vi c¸c cña thuéc vÒ ai? ®îc ®Þnh 17.. 2. + qu¶n Nhµ lý níc nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn toµn x· héi víi viÖc thùc hiÖn hµng lo¹t phô chø n¨ng víi trong nã cã sù thuéc nh÷ngh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c c¬ së kinh tÕ. cho mîn lµ chuyÓn quyÒn h÷u chiÕm vµ c¶ chÕ ®é x· héi hiÖn nay biÓu hiÖn mèi quan hÖ cô thÓ gi÷a ngêi trong chiÕm liÖu s¶n víi ngêi viÖc h÷u t xuÊt ngêi) vµ quyÒn së h÷u chung (tõ lªn) 3.TAILIEUHOC. cho thuª. phøc t¹p do nhiÒu phÇn tö nhá h¬n víi cÊp ®é kh¸c nhau. Kh¸i tiªu ph©n niÖm thøc lo¹i së ®Ó c¸c h÷u trë thµnh ph¸p luËt ®èi kh¸c.TK . nÕu cho thuª.WWW.TAILIEUHOC. cÊt Chñ së h÷u göi hay gi÷ hé tµi s¶n lµ t¹m thêi chuyÓn quyÒn chiÕm h÷u cho ngêi kh¸c. Nguån lùc: Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ qu¶n lý vÜ m«.. lµ qu¶n lý toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n víi mét hÖ thèng lín. ®Þnh ®o¹t) cho ngêi kh¸c. Nguyªn qu¶n c¨n ®Ò lý cø ra t¾c ViÖt cã t¾c chñ ®Ých trong ®éng lùc vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý vÒ kinh tÕ lµ tËp hîp nh÷ng môc kh¸c nhau vµ nh÷ng tiÕn bé trong qu¶n lý kinh tÕ. Vai trß cña së h÷u: hai ®ång chñ së h÷u trë nhµ níc: Chøc qu¶n nhµ níc lµ h×nh thøc thùc hiÖn ph¬ng híng vµ giai ®o¹n cã nãi lªn tµi s¶n WWW. Khi ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chñ së h÷u tham mét víi ngêi ®· gia quan ngêi kh¸c quyÒn sö dông tµi s¶n cña m×nh cho ngêi kh¸c. nÕu b¸n hoÆc cho tµi s¶n cña m×nh lµ chuyÓn c¶ 3 quyÒn (chiÕm h÷u.

viÖc x©y dùng thèng trong mçi ngêi kh«n khÐo vµ cã sù qu¶n lý kinh tÕ ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u? S¶n xuÊt ra c¸i g×?. kiÓm s¶n ®Êt c«ng so¸t quèc ®ai. m«i trêng c«ng nghÖ. Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ®îc thùc hiÖn b»ng mét tÕ. Bíc chuyÓn trong kinh qu¶n tÕ lý tïy nµo? rñi ro nµo thøc qu¶n lý vÒ quèc d©n trong nhµ níc nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn trong hÖ thèng kinh kinh tÕ chÝnh quèc phßng. s¶n xuÊt víi tranh trong lý?. lîi nhuËn trong hÖ thèng ®¶m b¶o vcho hÖ thèng ph¸t triÓn kh¸c l©u dµi. nh c¸c thÕ C¹nh thÕ xö tµi nguyªn. së. .TAILIEUHOC.WWW. + Chøc n¨ng khoa häc . chuyÓn qu¶n lý thuéc vµo chñ së h÷u trong hÖ thèng. + Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ theo néi dung qu¶n lý.TK theo híng x· héi chñ nghÜa. Nhµ níc doanh nhµ níc. qua ®ã sö dông cã héi Bíc trong híng trong hÖ tiÒm n¨ng c¬ trong thèng. Nãi c¸ch kh¸c qu¶n lý kinh tÕ lµ WWW.TK chÊt lîng hÖ qu¶n lý con ngêi trong hîp ®ång kinh tÕ.x©y dùng ph¸p luËt . + T¹o lîi mäi cho kinh thuËn xuÊt chÝnh trÞ. .TAILIEUHOC. Thùc tÕ trong c«ng nghÖ qu¶n lý vÒ kinh tÕ lµ t¹o ra vµ thùc hiÖn mét quy mét nÒn chÕ hay ph¬ng kinh tÕ bé m¸y nhµ níc vÒ kinh tÕ quèc d©n - M«i trêng x· héi ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ.Nhµ níc x©y dùng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tù m«i trnhiªn. Qu¶n lý lµ ®Ó t¹o ra mét híng ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi lao ®éng trong tõng ngêi. M«ii trêng ph¸p luËt. m«i trêng ®èi nh ai.tÝnh chÊt ®Þa h×nh. Nhµ níc x©y dùng ®îc kÕt cÊu h¹ tÇng vÒ vËt chÊt vµ x· héi. Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ mét bé phËn chøc n¨ng trong qu¶n lý x· héi trong æn nhµ ®Þnh lîi an níc vµ vÒ ninh t¹ou m«i trêng thuËn trÞ hÖ thèng kinh tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng chñ quan trong chue thÓ qu¶n lý v× môc tiªu. Nhµ níc dÉn d¾t vµ hç trî nç lùc ph¸t triÓn trong c¸c chñ thÓ kinh tÕ th«ng qua c¸c c¬ së kinh tÕ. qu¶n lý vµ tµi gia. + Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ theo híng t¸c ®éng. kiÓm tra trong nhµ níc nghiÖp nµo? c¹nh tranh ho¹t ®éng s¶n doanh. êng ngo¹i.

C¬ quan qu¶n lý nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p hîp trong luËt ®ång qu¶n c¸c vµ lý m«i trêng trong trong c«ng kh¸ch v¬Ý íc? nh÷ng c«ng nµo?.TK . c«ng chøc nhµ níc kh«ng bao hµm c¸c c¸n bé qu¶n lý nhµ níc kh¸c chÝnh ( Quèc .TAILIEUHOC. . hai ngoµi phñ héi. C«ng chøc nhµ nuíc lµ c¸n bé qu¶n lý nhµ níc cã nhiÖm vô thõa hµnh c¸c nhiÖm vô hµnh chÝnh nhµ níc chÊp hµnh c¸c c«ng viÖc cña nhµ níc trong chÝnh phñ. c¸c tÝnh chÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong m«i trêng ®îc t¹o ra b»ng ph¬ng nh÷ng híng H§ND c¸c cÊp. nh vËy trong ph¹m C«ng chøc nhµ níc kh¸c nhau. C¸c lo¹i chøc thªm nã cßn bíc ®Çu cho viÖc tiÕt viÖc kiÖm bèc lao d¬c ®éng. nghiÖp trong nhµ níc. qu¶n tiÕt lîi trêng cho kinh b»ng c¬ lý lîi nghÖ khia th¸c mµ kh«ng cÇn ®Çu dùng t.WWW. c¬ x©y b¶n chøc nhµ n- nhµ níc vµ lµ nh÷ng nh©n tè ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kin tÕ cña nhµ níc thµnh c«ng.C¸c c¬ quan nhµ níc t¹o ra m«i thuËn xuÊt doanh h»ng chÕ ®iÒu kú. §¶ng) íc cã c«ng chø nhµ nc«ng bé qu¶n lý nhµ g×? gièng níc lµ Nã vµ chÝnh trÞ hµnh chÝnh vµ c«ng chøc vô.C¸n bé qu¶n lý nhµ níc lµ ngêi lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc ®îc bè trÝ trong hÖ thèng Ých trong ph¹m vi toµn x· héi.TAILIEUHOC. Gi¶m chi phÝ vËt t ®©y lµ viÖc lµm cã ý nghÜa kinh tÕ to lín tiÕt kiÖm nguån vËt t t¬ng ®¬ng víi më réng c¬ së nguyªn liÖu . Tr¶ lêi: nhau c«ng Cã lîi chøc c¸c n»m m«i quan c¬ bé quan m¸y trêng träng vi hÑp c¸n bé qu¶n lý nhµ níc lµ chøc c¸c nhµ c«ng níc.C¸n bé nhµ níc lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc vµ ®îc nhµ níc tr¶ l¬ng cÊp hµng th¸ng. C©u 18: C¸n ho¹t ®éng s¶n chiÕn lîc ®Þnh chñ yÕu cã c¸c m«i trêng kinh doanh chñ yÕu b»ng luËt d©n sù. lîi Ých chÞu sù WWW. cÇn cho vËn chuyÓn c¸c vËt t ®ang sö dông gi¶m bít thêi gian do gi¶m gia ®ã gi¸ c«ng lµm thµnh.TK vÒ c¸c ho¹t ®iÒu tiÕt trong nhµ níc. . ®éng kinh tÕ.

Vô trëng. chÝnh s¸ch cña §¶ng. c¸n bé kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ tØnh. ph¬ng ch©m. NÕu nhu nhîc ®ïn ®Èy tr¸ch kh«ng quyÕt nhiÖm gi¸m th× mÆt kh¸c ph¶i . C©u Yªu c¸n ®¹o hái cÇu bé 20: cña l·nh trong hµnh chÝnh (ngêi l·nh ®¹o) c¶m nhËn träng tr¸ch vÒ quèc s¸ch chØ ®¹o träng bé vai trß m¸y quyÕt trong lµ chÝnh ®ãng ®Þnh thèng).TK phè.TAILIEUHOC. C¸n bé l·nh ®¹o lµ ng¬u× trùc tiÕp ®øng mòi chÞu sµo. Tr¶ lêi: C¸n bé l·nh ®¹o trong qu¶n lý kinh tÕ lµ ngêi ®øng ®Çu mçi cÊp hoÆc méi kh©u cña hÖ c«ng 19: khai Vai cña x· héi.TK - C«ng chøc ®¶ng giíi thiÖu víi c¸c c¬ quan quyÒn lùc theo ®óng chÆt ph¸p thñ chÏ luËt tôc cña vµ vÒ thèng víi chøc danh ®Þnh nhÊt vµ b¹i lèi cña (cña ®êng hÖ ®¹i diÖn choi lîi Ých cña tËp thÓ mµ m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch.TAILIEUHOC. biÕt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña b¶n th©n ®¸nh gi¸ con ngêi sù vËt chung theo quanh c¸c tiªu chÊ tÝnh chÊt vµ vÒ tÝnh chÊt gi¸m s¸t C©u ®¹o tÕ. ®èc íc ). gi¸m nghiÖp nhµ n- môc tiªu. ph¶i qu¶n lý t¹o ra c¸c th«ng lîi liªn tôc cho hÖ thèng.C¸n bé l·nh ®¹o mét mÆt ph¶i ®¹i diÖn cho lîi Ých cña nhµ nh©n b¶o vÖ. . cho x· héi vµ cho b¶n th©n. ph¶i WWW. trß vÞ trÝ l·nh trong qu¶n ltý kinh tr¸ch ( vÝ dô Bé trëng. quËn.WWW. cã kh¶ n¨ng lµm giÇu cho hÖ thèng. ®¶m b¶o cho bé m¸y Nhµ níc vËn hµnh b×nh thêng v× thÕ hä ph¶i cã tè chÊt chÝnh trÞ n¨ng lùc l·nh vµ c¬ së quÇn chóng tèt. níc cña d©n.VÞ trÝ: Cã 3 vÞ trÝ: C¸n bé l·nh ®¹o lµ kh©u trung t©m nh©n. trùc tiÕp vËn dông c¸c ®Ò quyÕt quy ra luËt c¸c ®Þnh kh¸ch quan ®Ó kh«ng lµm l·nh ®¹o ®îc. liªn c¸c kÕt bé c¸c yÕu tè c¸ phËn thµnh mét khèi thµnh mét chñ thùc thÓ hiÖn ®Ó tèt chÞuhoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng do phô m×nh hiÕn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ Tr¶ lêi: PhÈm chÝnh trÞ: Cã ý trÝ. Vai trß c¸n bé l·nh ®¹o lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hoÆc thÊt cña c¸c th¸nh doanh viÖc qu¶n lý ®êng lèi. .

cã t duy hÖ thèng. chøc tr¸ch cña WWW. kh«ng lµm ®iÒu ¸c cho con ngêi. Cã ®¹o ®øc tèt v÷ng vµng.WWW. cã t trung thùc c«ng b»ng. t«n träng con lßng tÝnh ngêi vÞ ®èng cã tha. C¸c phong c¸ch c¬ b¶n: Phong c¸ch cìng bóc mµ phong c¸ch lµm viÖc mµ l·nh dùa ngêi ®¹o vµo lµm chØ kinh kiªn trong mäi viÖc.TAILIEUHOC.N¨ng lùc tÝnh chÊt cã ãc quan Ph¶i hiÓu s©u nhiÖmvô. . lîi nghiÖm uy tÝn. -+ N¨ng lùc m«n: chuyªn s¾c huèng cã thÓ x¶y ra cho hÖ thèng vµ cã gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt ®óng tiÒm yÕu lùc cña ®¾n. c¸c thãi quen c¸c c¸ch thøc c sö ®Æcu trng mµ ngêi thêng sö dông ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc h»ng ngµy. cã thiÖn chÝ v¬Ý con ngêi. biÕt c¸ch tiÕp cËn vµ hoµ ch©n ph¶i cëi chan më thµnh th¸o v¸t vµ s¸ng kiÕn kh«ng chÞu bã tay tríc mäi khã kh¨n. .TK chuÈn trÞ. ¦u vµ nhîc? Phong c¸ch µm viÖc cña ngêi l·nh ®¹o lµ chñ thÓ c¸c bé phËn. c«ng b»ng c«ng t©m cã tÝnh ®ång lo¹i. biÕt tËn dông mäi thêi c¬ cã lîi. Bµn giao ®óng viÖc chocÊp díi vµ kiÖn t¹o ®iÒu hä cho bé cÊp díi cã ngo¹i lý kh¶ dÜ. cã ph¬ng ph¸p t duy kÕt hîp ®Ó quan s¸t vµ ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. tù phñ ®Þnh b¶n th©n. vµo hÖ biÕt dån ®óng c¸c kh©u xung thèng.T¹o ®îc lßng tin cña quÇn chóng ®èi víi b¶n th©m vÒ mÆt chÝnh trÞ. cã v¨n ho¸ biÕt t«n träng con ngêi. BiÕt mäi lêng tríc t×nh V÷ng nµo.TAILIEUHOC. - chÝnh vµng. D¸m chÞu tr¸ch nhiÖm.TK . Tù chñ kiªn ®Þnh lap¹ trêng quan ®iÓm. biÕt t©m tr¹ng cña tËp c¶nh thÓ cña hoµn c¸n duy phôc thiÖn sai biÕt nhËn. NhËy c¶m víi c¸i míi. dòng c¶m l¹c quan cã kh¶ n¨ng d¸m m¹o hiÓm. hoµn cÊp tÝch díi thiÖn luu«n hä s¸t ®Ó biÕt ®îc vµ n¾m ®îc c¶ c¸i tÈm quyÒn vµ c¸i chi tiÕt ®Ó tÝnh chÊt cho hÖ thèng mµ m×nh phô tr¸ch biÕt ph¶i lµm c¸i g× vµ lµm c¸i ®ã nh thÕ nµo? . môc tiªu ph¬ng híng ph¸t triÓn cña hÖ thèng do m×nh phô tr¸ch. C©u hái 21: Phong c¸ch qu¶n lý lµ g×? T¹i sao ph¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã phong c¸ch thµnh c«ng (®ª ®Þnh lu«n cã thµnh ®Ó phÊn khëi tÝch cùc lµm viÖc).BiÕt sö dông con ngêi cã hiÖu qu¶.

gãp ý do ®ã cÊp díi phÊn hëi. m¹nh ai ngêi Êy lo nªn dïng th¶o vÊn Nã nã luËn ®Ò thêng khi c¸c nhÊt ®îc d©n chñ ngêi phong c¸ch lµm viÖc d©n chñ thêng thu hót tËp thÓ vµo tham gia th¶o luËn ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. gãp ý do ®ã cÊp díi phÊn hëi.TAILIEUHOC. cã quan hÖ réng r·i víi m«i viÖc trêng. cã ®éng c¬ lµm ®óng ®¾n vµ tØnh ®Æc biÖt. Nã còng ®Æc biÖt cÇn thiÕt khi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò riªng. còng ®iÓm tù cã dÔ do nhîc ®a s¸ng t¹o nhng phong c¸ch lµm viÖc kiÓu nµy thêng nÖ mµ Ýt c©u h×nh lu«n vÒ lu«n quyÕt díi ph¶i hiÖn NÕu ngêi l·nh t×nh tr¹ng theo mËt thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n ngêi l·nh ®¹o.TAILIEUHOC. ®Þnh nµo ®ã.WWW. Phong c¸ch nµy chØ hîp víi b¶n chÊt chÕ ®é x· héi chñ nghÜa vµ cã t¸c dông.Phong c¸ch tù do. phong c¸ch nµy cã u ®iÓm lµ quyÕt c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch chãng khi míi nhanh cÇn hÖ quan ®iÓm ®a ra chËm ch¹p. ®Ó lì mét c¬ héi thuËn tiÖn. . c¸ch ngêi tù l·nh do. WWW.TK . kh«ng cho th¶o luËn hoÆc bµn b¹c g× thªm. Phong chÊt c¸ch cña ®Ò thÓ nµy phï hîp víi b¶n chÕ ®é cßn cã c¸c vÊn cho tËp kh¸c thêng giao bµn b¹c.TK minh ®Ó tù ®Ò ra c¸c quyÒn thùc c¸c ®Þnh b¾t buéc cÊp c¸c ph¶i vÇn gi÷ ®Ò bÝ cßn cã vÊn ®Ò kh¸c thêng giao cho t©p thÓ bµn b¹c. Ngêi nhng ®Æc biÖt thiÕt thèng c«ng t¸c chuyªn m«n. Nhîc ®iÓm: §Ó triÖt tiªu tÝnh s¸ng t¹o quÇn chóng phong l·nh ®¹o b»ng c¸ch cã thøc lµm viÖc ph¸t hiÖn ra c¸c vÊn ®Ò míi vµ tÝnh chÊt thùc hiÖn thµnh c«ng nã. phong c¸ch nµy t¹o cho hÖ thèng ®îc tù do ho¹t ®éng. Muèn cã phong c¸ch nµy dµy nghiÖm ngêi l·ng kinh vÒ ®¹o ph¶i cã bÒ nghiªm chØnh. ®¹o cã phong tham gia rÊt Ýt vµo c«ng viÖc cña tËp thÓ. Phong vÒ ®¹o c¸ch mÆt cã ph¸t hiÖn vÊn ®Ò l·nh tÝnh chÊt. ®iÓm: nhu nhîc quÇn c¸c lµm liÒu. thêng ®Þnh xuyªn ra cña chØ thÞ quyÕt m×nh cho cÊp díi råi ®Ó cho tËp thÓ tù do hÖ thèng tíi chç tan vì. khëi hå khëi hå Nhîc ®¹o ®uæi chóng. sö dông vµo c¸c c¬ quan.

cã søc lµm viÖc tr¸nh sai lÇm ïn viÖc. c¸c vÊn ®Ò träng t©m cÇn muèn t×m n¨ng cña hÖ thèng vµo. kÕt hîp sö dông ph¬ng ph¸p khoa häc. biÕt lêng hÕt mäi viÖc cã thÓ x¶y ra viÖc x¾p xÕp sö dông cã hiÖu qu¶ thêi gian WWW. vµo c¨n kinh b¶n nghiÖm th©n. viÖc nµo cã thÓ ch×m hoµn l¹i.WWW.The end --- t¾c nµo quan träng nhÊt? T¹i sao? Tr¶ lêi: TÝnh chÊt khoa häc l·nh cña ®¹o ngêi vµ viÖc. viÖc nµo ph¶i lµm ngay. viÖc nµo cã thÓ giao phã cho ngêi kh¸c. nh÷ng ngêi c¸n bé l·nh ®¹o cã tµi. ý nghÜa ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho cø viÖc. C©u l·nh uy theo nguyªn nµo? phÊn hái ®¹o? tÝn 22: §Ó ph¶i ®Êu nh÷ng t¾c Nguyªn Uy tÝn c¸n bé m×nh. biÕt nghØ ng¬i trong qu¸ tr×nh lµm cã mÉn viÖc søc ®Ó l©u ®Ó minh lµm dµi.TAILIEUHOC. §©y lµ c¸ch lµm viÖc lµm. tÝnh chÊt nhÊt lµ ph¬ng ph¸p PERT víi ý nghÜa lµ khoa häc. viÖc cña ngêi l·nh ®¹o biÕt viÖc nµo b¶n th©n ph¶i lµm viÖc. x¾p xÕp bè trÝ hîp lý c¸c c«ng viÖc ®Ó t×m c¸c c«ng --. biÕt íc lcÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt mçi c«ng viÖc ®ã.TK .TK t¸o.TAILIEUHOC. ®Çu cã m×nh trong tr¸ch îng thêi chøc cña gian viÖc quan cña träng.