P. 1
Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

|Views: 328|Likes:
Được xuất bản bởiCuong Le Dinh
dang bai tap kha hay va thuong xuyen gay kho khan cho nguoi hoc! chucs cac ban thanh cong voi su phan dang chi tiet
dang bai tap kha hay va thuong xuyen gay kho khan cho nguoi hoc! chucs cac ban thanh cong voi su phan dang chi tiet

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cuong Le Dinh on Jun 02, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

C. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. NH3 C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. B. 2. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. Hiện tượng quan sát được là A. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. NH4NO2 B. tăng nhiệt độ. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. D. Tính hiệu suất của phản ứng. D. D.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. D. giảm áp suất. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá).10. Tính axit của các oxit giảm dần.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ.5 % D. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. P2O5. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. chuyển dịch theo chiều thuận. không mùi. giảm áp suất.923g/ml). 2. Trong phòng thí nghiệm. Tìm hiệu suất phản ứng. 2. B. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. CuSO4 khan.11. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. 25% Câu 6. D. 20 Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. D. B. D. tăng nhiệt độ. Cl2 là chất khử. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. . tăng áp suất. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. NH3 + HCl → NH4Cl B. D. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C.15. 2. không thay đổi. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. B. không xác định được. NH4Cl D. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) .CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . H2SO4 đặc. 2. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. B.5. Câu 7 . ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. tan nhiều trong nước. C. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. NH3 là chất khử. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3.914 lít dd NH3 (D= 0.9. đồng thời tính bazơ tăng dần. có năng lượng lớn.3. NH3 là chất khí không màu.8. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. C. 22. C. 20 % C. 2. C. B. C. C. 30 % B.14. C. khi đi từ N đến Bi. giảm áp suất. B. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. A. B. B. C. B. C. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt.75 B.5 D. 2. Câu 8. Trong các axit có oxi. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Trong nhóm nitơ. B. tăng nhiệt độ. 2. axit nitric là axit mạnh nhất.892g/ml). Zn(OH)2 là một bazơ tan. 2. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B.12. tăng áp suất. Trong các phản ứng dưới đây. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. B. C. NH3 là chất oxi hoá.1. Tính phi kim tăng dần. giảm nhiệt độ. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. D. đồng thời tính kim loại giảm dần. 20 C. NH3 + H2O 4 + OH 2. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A.2. 22. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.4. D. chuyển dịch theo chiều nghịch. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. 2. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. D. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. 23. NaNO2 2. C. CaO. CuO không thay đổi màu. D.6. 2. NH3 + HCl → NH4Cl C.13. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. phân tử N2 không phân cực. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. giảm nhiệt độ. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

B. (NH4)2CO3. thoát ra chất khí không màu.33%. 11. trong ñoù N chieám 30. 5 lít 2. Bài 26. C.672 lít Cl2. Oxit đó có công thức là A. N2O5.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. 2.25. SO 4 . 1 M và 1M. 1 : 2 . B. Cho hỗn hợp gồm N2. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh.4 . (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô.6 lít. cùng điều kiện nhiệt độ. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. 50%. CH3COONH4. không mùi. C. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. D. 4 lít B. 3. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng.1%.18. D. Tất cả các muối amoni tan trong nước. 0.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. 2. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. H2O D. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi.8%.Xaùc ñònh NOx .0 %. D. (NH4)2SO4. 6 lít C. NO. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. 2) Caùc muoái NH4Cl.2%. D.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. có mùi xốc.43 % về khối lượng. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. Khi đó.21.56 lít. ZnCl2. 1 : 1 .22. trong đó N chiếm 30. 2. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. 1. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. B)11. C. D.3 gam kết tủa và 6. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. dung dịch HCl B. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit.2. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. C.43% veà khoái löôïng . 2− − 2. Al vaø HCl. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . C. 39%.24. N2O4. 2.16. CuCl2.3. Bài 28. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.2. D. 12 lít 2. D. B. 2 lít B. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. tan nhieàu trong nöôùc. dung dịch NaOH 2. 30% C. 1. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. Bài 27. 2. 1M và 2M. D. 2M và 2M. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx.4. 20% D. dung dịch NH3 C.0 %. B. 38. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. NO2. C)11. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. 2: 1 . 2M và 2M. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A.3. B.12 lít. C. D. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 8 lít D. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. C. C.2 lít. B. 3 : 1 .H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 38. Muối amoni kém bền với nhiệt. khoâng tan trong NH3 dö. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. B. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. 50% B. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. C.0 %. 50.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. B. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. 1.17.19.20. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2. laø chaát ñieän li maïnh. 75. thoát ra chất khí không màu. 50%. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. 25. NH3 vaø HCl. NaOH vaø HCl. Hiệu suất phản ứng là A.9%.23. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 5. B. Na2CO3 vaø HCl. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu.344 lít NH3 vào bình chứa 0. 4 lít D. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. 40% 2.50%. 33. 3 lít C.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). D. B. C. đun nóng.4. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. dư thì thể tích khí còn lại một nửa.

NH4Cl. 20 d. [N2]=3 mol/lit. 3.(NH4)2CO3(37. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. Khác . Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. Nồng độ ban đầu của N2 là: a.[NH3]=1 mol/lit. C)62.9 b. 18 b.38. t0 không đổi. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC.2P. B.O3. B)62%. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. D.2%). . H2SO4.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . KCl. Fe(NO3)3. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%.7 c. Al(OH)3. Tất cả đều sai 38.3%. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Có 5 bình: N2. 11 d. = 285 atm. NaOH. NH4NO3. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. p=300atm. Trình tự phân biệt: 42. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.Sau đó p. chiều nghịch c. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. thaáy aùp suaát trong bình 1. 3. 21 40.NH3. 14 c.O2. 3. Fe(NO3)2. Ba(OH)2. 15 b. MgCl2. 19 c.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. Cu(NO3)2.5 39. [H2]=9 mol/lit. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3... Cho: N2 + 3H2 2NH3.8%.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC .Cl2.6 d. 3. chiều thuận b.38%. không đổi d. 37. A. C.8%). t không đôỉ. H= a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->