CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

không mùi. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 22. CuSO4 khan. 20 C. tăng áp suất.11. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). B. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. giảm áp suất. giảm nhiệt độ. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. D. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. D. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. giảm áp suất. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. D. D. D. 2.923g/ml). đồng thời tính bazơ tăng dần. D. .12. C. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A.914 lít dd NH3 (D= 0. D.8. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. NH3 là chất khí không màu. D. B. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2.3. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. D. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. 2. D. D. CuO không thay đổi màu. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. H2SO4 đặc. NH3 + HCl → NH4Cl C.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. tăng áp suất.15. C.1. 2. không thay đổi. C. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. A. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. 2. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . B. B. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. NH3 là chất oxi hoá. C. phân tử N2 không phân cực. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 2. 2. tăng nhiệt độ. C. Câu 7 . C. 23. NH4Cl D. B.5. axit nitric là axit mạnh nhất. C. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. B. Zn(OH)2 là một bazơ tan. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . 20 % C. Trong các phản ứng dưới đây. NaNO2 2.9. tăng nhiệt độ. B. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. 2. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C. C. P2O5. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A.2. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 22. tăng nhiệt độ. CaO. NH3 là chất khử.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. D. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. B. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. giảm nhiệt độ. 2. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 25% Câu 6. Tính hiệu suất của phản ứng. đồng thời tính kim loại giảm dần. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. Tính phi kim tăng dần. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.10. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. chuyển dịch theo chiều thuận. C. 2. 20 Câu 5. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. có năng lượng lớn. NH3 + H2O 4 + OH 2.75 B. giảm áp suất. Trong nhóm nitơ. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. NH4NO2 B. NH3 C. Trong các axit có oxi. C.4. C.5 % D. C. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. tan nhiều trong nước. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. B.5 D. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. B. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. Trong phòng thí nghiệm. 30 % B. 2.6. khi đi từ N đến Bi. Hiện tượng quan sát được là A. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. NH3 + HCl → NH4Cl B. Tính axit của các oxit giảm dần. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A.14. Tìm hiệu suất phản ứng. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. chuyển dịch theo chiều nghịch. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Cl2 là chất khử. 2. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. Câu 8.13. B.892g/ml). B. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. không xác định được.

2 lít. B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. Biết thể tích các khí được đo ở đktc.3 gam kết tủa và 6. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. 2. 2 lít B.22. 8 lít D.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. trong ñoù N chieám 30. 33. 2− − 2. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit.9%.4 . 2. B. 2) Caùc muoái NH4Cl.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. C. Tất cả các muối amoni tan trong nước. 2.12 lít. 50%. Na2CO3 vaø HCl. trong đó N chiếm 30. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn.344 lít NH3 vào bình chứa 0. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. 39%. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. B. 2M và 2M.8%.672 lít Cl2. 1 : 2 .2. C.50%. khoâng tan trong NH3 dö.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 3.16. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx.18. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân.24.0 %. 1. C. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. C. Bài 26. 50%. tan nhieàu trong nöôùc. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. 11. (NH4)2CO3. B. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. 50.4. B. D. 2M và 2M.0 %.4. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. C. CuCl2. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. 1. B. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. D.Xaùc ñònh NOx . H2O D. 0. B. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. 38. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. N2O4. Hiệu suất phản ứng là A. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . Al vaø HCl.25. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. C. Khi đó. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2.43% veà khoái löôïng . Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. 75. laø chaát ñieän li maïnh. 4 lít B. D. C)11.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). N2O5. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. 1. 38. C. 12 lít 2. 40% 2. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. (NH4)2SO4.1%. Bài 28.0 %. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A.17. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. B. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 50% B. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. 2.33%.2.3. dung dịch HCl B. B. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. 1M và 2M. 3 : 1 . 30% C. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . 1 M và 1M. cùng điều kiện nhiệt độ. B)11.56 lít.23. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn.6 lít. Muối amoni kém bền với nhiệt. D. thoát ra chất khí không màu. 25. D. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. 4 lít D. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. A. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . C. C. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. NO2. Bài 27. NO. dung dịch NaOH 2. không mùi. 5 lít 2.21. 5. 20% D. CH3COONH4. 3 lít C. 1 : 1 . 6 lít C. NaOH vaø HCl.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2.3. ZnCl2.43 % về khối lượng. 2. D. Oxit đó có công thức là A. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A.20.19. D. dung dịch NH3 C. D. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. SO 4 . Cho hỗn hợp gồm N2. D. D. đun nóng. 2: 1 . Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. B. NH3 vaø HCl.2%. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. thoát ra chất khí không màu. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. có mùi xốc. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

38. p=300atm. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. 3. Tất cả đều sai 38. MgCl2. H= a.2P. 3.6 d. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. 15 b.38%. không đổi d. 21 40.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. D.3%. = 285 atm. chiều thuận b.8%). B. 18 b.(NH4)2CO3(37. Fe(NO3)3. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. B)62%.Cl2.Tổng số mol khí sau phản ứng: a.9 b.Sau đó p. KCl.2%). Cho: N2 + 3H2 2NH3.7 c. NH4Cl. [H2]=9 mol/lit. thaáy aùp suaát trong bình 1. 37. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. H2SO4.5 39. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. A.. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Trình tự phân biệt: 42. Ba(OH)2. 11 d. Có 5 bình: N2. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. 19 c. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. 14 c. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.8%.O3.. [N2]=3 mol/lit. 3.[NH3]=1 mol/lit. 3. t không đôỉ. NaOH.O2. t0 không đổi.NH3. chiều nghịch c. .Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . Cu(NO3)2. 20 d. Fe(NO3)2. C. NH4NO3. Al(OH)3. C)62. Khác .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful