P. 1
Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

|Views: 338|Likes:
Được xuất bản bởiCuong Le Dinh
dang bai tap kha hay va thuong xuyen gay kho khan cho nguoi hoc! chucs cac ban thanh cong voi su phan dang chi tiet
dang bai tap kha hay va thuong xuyen gay kho khan cho nguoi hoc! chucs cac ban thanh cong voi su phan dang chi tiet

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cuong Le Dinh on Jun 02, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Cl2 là chất khử. Trong nhóm nitơ. C. 22. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. tăng nhiệt độ. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. 2. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. C. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. D. Tính axit của các oxit giảm dần. Trong các phản ứng dưới đây. CaO. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. 2. D.6.5 D. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A.1. 2. Câu 8. khi đi từ N đến Bi. có năng lượng lớn. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. C. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. tan nhiều trong nước. NH3 là chất khử. 25% Câu 6. D. B. . Câu 7 . Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2.9.914 lít dd NH3 (D= 0. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.5. giảm áp suất. 20 Câu 5.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Zn(OH)2 là một bazơ tan. NH3 C. C.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ.892g/ml). Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. NH3 + HCl → NH4Cl C. NH3 là chất khí không màu. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. H2SO4 đặc. D. 2. A.13. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. đồng thời tính bazơ tăng dần. C. D. C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. 20 % C. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. 2. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. 2. NH4NO2 B. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. 2. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. C. B. tăng áp suất. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. D. D. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu.4. B. đồng thời tính kim loại giảm dần. chuyển dịch theo chiều thuận. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. C.10. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.15. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. giảm áp suất.5 % D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. 20 C. Tính hiệu suất của phản ứng. axit nitric là axit mạnh nhất. 22. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. B. NaNO2 2. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng.14. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. B. D. tăng nhiệt độ. NH3 là chất oxi hoá. B. Trong phòng thí nghiệm. không mùi. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. 2. Hiện tượng quan sát được là A. không thay đổi. CuO không thay đổi màu. B. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. B. Tìm hiệu suất phản ứng. 30 % B. Trong các axit có oxi. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C. NH3 + HCl → NH4Cl B. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . D. B.75 B. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. C. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A.8. giảm nhiệt độ.2. 23. tăng nhiệt độ.3. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. tăng áp suất. phân tử N2 không phân cực.923g/ml).11. giảm nhiệt độ. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). 2. C. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. C. D. chuyển dịch theo chiều nghịch. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. C. 2. P2O5.12. không xác định được. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. giảm áp suất. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. Tính phi kim tăng dần. NH4Cl D. D. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. D. CuSO4 khan. B. 2. NH3 + H2O 4 + OH 2. B. B.

NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 50%. 40% 2. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.50%.43 % về khối lượng.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. CH3COONH4. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. 11. 5. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. N2O4. B.24. 30% C.344 lít NH3 vào bình chứa 0. không mùi. B. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. 39%.2%. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. C. 4 lít D. Bài 26. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. NO. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. D.21.3 gam kết tủa và 6.19. 20% D. C. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. 1. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. B)11. 38.18. 2 lít B. 75.16. 2) Caùc muoái NH4Cl. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. Tất cả các muối amoni tan trong nước. B. 2. ZnCl2. NH3 vaø HCl.22. 4 lít B. khoâng tan trong NH3 dö. B. C. B. dung dịch HCl B.2. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. NO2. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác.4.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. C. dung dịch NH3 C.2. C. Oxit đó có công thức là A.4 . Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. C. A.23. Na2CO3 vaø HCl.4.33%. 1M và 2M.9%. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. 1. thoát ra chất khí không màu.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. có mùi xốc. 25. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. 38. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. B. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. 3 lít C. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. SO 4 .Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. 2M và 2M.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. D. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. Bài 27. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng.0 %. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. cùng điều kiện nhiệt độ. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. 2. Muối amoni kém bền với nhiệt.25. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. 3. H2O D. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A.2 lít. (NH4)2SO4. 1 : 2 . (NH4)2CO3. D. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M.3. 50% B. NaOH vaø HCl. D. C)11. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . laø chaát ñieän li maïnh. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. Cho hỗn hợp gồm N2. 12 lít 2. Al vaø HCl. CuCl2.672 lít Cl2. 2.1%. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2.12 lít. dung dịch NaOH 2. 2M và 2M. trong ñoù N chieám 30. Hiệu suất phản ứng là A. B.8%. 33.6 lít. B. B. 50%. C. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. 3 : 1 . Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. 50. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. B. 5 lít 2. 1. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. trong đó N chiếm 30.3. 1 M và 1M. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. D. N2O5. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. D. đun nóng. 2. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 2− − 2. thoát ra chất khí không màu. Bài 28. D.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. C. Khi đó. 2. D. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. dư thì thể tích khí còn lại một nửa.0 %.56 lít. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3.Xaùc ñònh NOx .20. 1 : 1 .0 %. tan nhieàu trong nöôùc. C. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 8 lít D. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. 2: 1 . muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 0.17. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. D. C.43% veà khoái löôïng . 6 lít C. D. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? .

Khác .NH3.8%. NH4Cl. 18 b. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. 15 b.7 c. p=300atm. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4.38%.38.5 39. MgCl2. Fe(NO3)3.(NH4)2CO3(37. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. 14 c.3%.O3.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . A.2%). 37. NaOH. Al(OH)3. không đổi d. 19 c. KCl.Sau đó p. B)62%.8%). H2SO4. C. Cho: N2 + 3H2 2NH3. . chiều nghịch c. chiều thuận b.9 b.O2.. thaáy aùp suaát trong bình 1. 20 d.[NH3]=1 mol/lit. 3. Trình tự phân biệt: 42.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . NH4NO3. Tất cả đều sai 38. [H2]=9 mol/lit. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm.Cl2. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. 3. B. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. 21 40.6 d. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Có 5 bình: N2. t không đôỉ. H= a. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. [N2]=3 mol/lit. 3. D. Ba(OH)2. Cu(NO3)2. = 285 atm.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. 11 d.2P. Fe(NO3)2. C)62. 3.. t0 không đổi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->