CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

B. D. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. NH3 là chất khử. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. Hiện tượng quan sát được là A. Zn(OH)2 là một bazơ tan. tan nhiều trong nước. tăng nhiệt độ. tăng nhiệt độ. 22. Trong phòng thí nghiệm. C. đồng thời tính bazơ tăng dần. Trong các axit có oxi. C. B. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. B. có kết tủa màu xanh lam tạo thành.14. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. không mùi.892g/ml). Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. chuyển dịch theo chiều nghịch. B. Cl2 là chất khử. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. D. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. 2. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. NH3 + H2O 4 + OH 2. có năng lượng lớn. D. NH3 + HCl → NH4Cl C. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) .5 % D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Câu 8. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.914 lít dd NH3 (D= 0. tăng áp suất. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.9. tăng áp suất.923g/ml). CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. 30 % B. H2SO4 đặc. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. C. B. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. C. B. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. 2. D. 22. C. Tính phi kim tăng dần. Câu 7 . Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. 2. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. khi đi từ N đến Bi.5. B. C. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. CaO.4. D. C. Tìm hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất của phản ứng. giảm áp suất. NaNO2 2. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu.12.10.6. D. D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3.75 B. D. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.3. tăng nhiệt độ. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. D. Trong nhóm nitơ. D.15. 2. 2. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A.1. đồng thời tính kim loại giảm dần. B. NH3 là chất oxi hoá. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. D. 2. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. 2. giảm áp suất. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. C. không xác định được. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. C. B.13. CuSO4 khan. NH4NO2 B. chuyển dịch theo chiều thuận. NH4Cl D. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). tăng nhiệt độ và giảm áp suất. 20 % C. 2. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. phân tử N2 không phân cực. 23. B.11.8. axit nitric là axit mạnh nhất. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. giảm áp suất. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 2. . Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. C. CuO không thay đổi màu. 2. C. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. C. giảm nhiệt độ. NH3 C. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. B. 25% Câu 6. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. B. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. không thay đổi. NH3 là chất khí không màu. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. Trong các phản ứng dưới đây. D. 20 C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 20 Câu 5.2. giảm nhiệt độ. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. 2. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O.5 D.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. NH3 + HCl → NH4Cl B. Tính axit của các oxit giảm dần. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . A. P2O5. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl.

D.56 lít.Xaùc ñònh NOx .6 lít. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. 2 lít B. D. C.24. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. C. D. 6 lít C. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. D.43 % về khối lượng.50%. đun nóng. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. Na2CO3 vaø HCl. 39%.19. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. A. C.33%. B.4. ZnCl2. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. C. N2O5. trong ñoù N chieám 30. B. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. dung dịch NH3 C.2%. CH3COONH4.344 lít NH3 vào bình chứa 0. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2.0 %.18. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. Bài 27. 38.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1.4 . 50%. 50. Bài 26. 1.0 %. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác.43% veà khoái löôïng . áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.2. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén.2. Hiệu suất phản ứng là A. C. B)11. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. D. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . B. 11. 2. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. 25. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. 1. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.16. D. 3 lít C. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh.3. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. 5. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. (NH4)2CO3. H2O D. NO2. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. C)11. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.23. 3. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn.2 lít. 75.3. D. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. 50%. 1M và 2M.672 lít Cl2. 1. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. B. 2. Khi đó. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. khoâng tan trong NH3 dö. 2− − 2. 2. dung dịch NaOH 2. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. 2) Caùc muoái NH4Cl. D. C. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 20% D.21.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. B. tan nhieàu trong nöôùc. trong đó N chiếm 30. 30% C. 2. Oxit đó có công thức là A. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Cho hỗn hợp gồm N2. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. D. C. 3 : 1 . Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A.4.25. 0. (NH4)2SO4. Muối amoni kém bền với nhiệt. 2M và 2M. 2: 1 . 1 : 1 . Tất cả các muối amoni tan trong nước. 1 : 2 . 2. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. C. B. B. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. B. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. C. có mùi xốc.20. 40% 2. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . thoát ra chất khí không màu. N2O4.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. cùng điều kiện nhiệt độ. NH3 vaø HCl. 1 M và 1M. 50% B. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. Al vaø HCl.0 %. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi.1%. NO.17. CuCl2. 33. B. thoát ra chất khí không màu. 8 lít D. 12 lít 2. 5 lít 2.9%. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. 2M và 2M. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. 4 lít B.22. SO 4 . C. 38. không mùi.8%. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. Bài 28. NaOH vaø HCl. B.3 gam kết tủa và 6. D. 4 lít D.12 lít. laø chaát ñieän li maïnh.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . dung dịch HCl B.

[N2]=3 mol/lit. 20 d. 3. Trình tự phân biệt: 42.38%. 18 b.[NH3]=1 mol/lit. C. Al(OH)3. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl.9 b. Khác .7 c. KCl.. Fe(NO3)3. H2SO4. 19 c. 11 d. Cu(NO3)2. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. A.O3.6 d.2%).Cl2. 3. [H2]=9 mol/lit. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. NaOH. MgCl2. 21 40. chiều thuận b. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. 37. C)62. không đổi d. Tất cả đều sai 38.Sau đó p. Cho: N2 + 3H2 2NH3. . 3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. t không đôỉ. t0 không đổi.O2. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. Có 5 bình: N2.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 15 b. B)62%. p=300atm. 14 c. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3.NH3. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập.38.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. 3. thaáy aùp suaát trong bình 1.8%).(NH4)2CO3(37.2P. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4.3%. Ba(OH)2. NH4NO3.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . H= a. chiều nghịch c.8%. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%.. Fe(NO3)2. NH4Cl. = 285 atm. D.5 39. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful