CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

13. C. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. B. C. tăng áp suất. D. Trong nhóm nitơ. Tính phi kim tăng dần. D. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. .5. 22. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A.12.9. 2.5 D. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). C. tan nhiều trong nước. D.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. tăng nhiệt độ.8. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. 2. 2. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Hiện tượng quan sát được là A. NH4NO2 B. 2. C. D. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. đồng thời tính bazơ tăng dần. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. Tính hiệu suất của phản ứng. D. CaO. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. 2. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. NH3 là chất khử. B. Trong phòng thí nghiệm. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. giảm nhiệt độ. Câu 7 . 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.3. Trong các axit có oxi. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. NH3 + HCl → NH4Cl C. 2. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.923g/ml). CuSO4 khan. D. NH3 + H2O 4 + OH 2. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A.1. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu.892g/ml). Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. Câu 8. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. 22. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. tăng áp suất. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. B.4. phân tử N2 không phân cực. D. D. C.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . giảm áp suất. 30 % B. C. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. 20 Câu 5. Trong các phản ứng dưới đây. B. B. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. Tìm hiệu suất phản ứng. A.10. giảm áp suất. CuO không thay đổi màu. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. có kết tủa màu xanh lam tạo thành.15. C. axit nitric là axit mạnh nhất. B. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. C. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. tăng nhiệt độ. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.75 B. C. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. không thay đổi. D. NH4Cl D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. có năng lượng lớn. Cl2 là chất khử. đồng thời tính kim loại giảm dần. H2SO4 đặc. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. 23. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. B. B. NaNO2 2. chuyển dịch theo chiều thuận. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. 20 % C. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. B. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. giảm áp suất. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. B.2. NH3 là chất oxi hoá. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. B. NH3 là chất khí không màu. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. 20 C. C.914 lít dd NH3 (D= 0. Zn(OH)2 là một bazơ tan.11. C.6. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. khi đi từ N đến Bi. P2O5. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A.14. 2. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. giảm nhiệt độ. NH3 C. không mùi. D. 25% Câu 6.5 % D. B. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . tăng nhiệt độ. Tính axit của các oxit giảm dần. D. 2. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. 2. C. không xác định được. 2. 2.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. chuyển dịch theo chiều nghịch. NH3 + HCl → NH4Cl B. D. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.

2.672 lít Cl2. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . 5 lít 2. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. 2M và 2M. 50%.3. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . C. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. 40% 2. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. NaOH vaø HCl. C. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. D. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. trong ñoù N chieám 30. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. C)11. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. 1. B. N2O4.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. 0. dung dịch NaOH 2. 33. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. D. 20% D.8%.Xaùc ñònh NOx . NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. ZnCl2. Biết thể tích các khí được đo ở đktc.33%. B.4. 3 lít C. D. 2) Caùc muoái NH4Cl. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. C.1%. SO 4 . CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . B. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. đun nóng. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. N2O5. thoát ra chất khí không màu. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. Cho hỗn hợp gồm N2. cùng điều kiện nhiệt độ. Hiệu suất phản ứng là A. 8 lít D. D. D. 1M và 2M. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. B. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. Muối amoni kém bền với nhiệt. NO2. 11. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.4 .6 lít. 12 lít 2.4.43% veà khoái löôïng .0 %. D.43 % về khối lượng. 4 lít B.50%. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. Tất cả các muối amoni tan trong nước. 50. 38. B.12 lít. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.24. 3 : 1 . dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Bài 27. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. C. 2. 2 lít B. 2.2%. D. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. trong đó N chiếm 30. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. D. A. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. Oxit đó có công thức là A.56 lít. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. 39%. C. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. NO. 50%. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. 50% B. B)11. 1 : 1 . 1. thoát ra chất khí không màu. C. B. Al vaø HCl. Bài 26.18. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. B.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện).16. 2− − 2.9%. có mùi xốc. Khi đó. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A.21. B.344 lít NH3 vào bình chứa 0. 1. laø chaát ñieän li maïnh. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. H2O D.19. 75.22. 5. Na2CO3 vaø HCl. 4 lít D. 6 lít C. CuCl2. CH3COONH4. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. 2: 1 . khoâng tan trong NH3 dö. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . 2M và 2M.23.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. C.2. 25.3.20. C.0 %. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. (NH4)2SO4. B. C. D. C. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. 38. 1 M và 1M. B. 3. dung dịch NH3 C. D. 1 : 2 .17. 2.2 lít.0 %. không mùi. Bài 28. tan nhieàu trong nöôùc. 30% C.25. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. dung dịch HCl B. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù.3 gam kết tủa và 6. NH3 vaø HCl. (NH4)2CO3. 2. 2.

7 c.(NH4)2CO3(37. C)62. Cu(NO3)2. Ba(OH)2. Khác . Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm.Tổng số mol khí sau phản ứng: a.6 d. NH4Cl.O2. thaáy aùp suaát trong bình 1. . MgCl2. B)62%.8%.Sau đó p. 21 40. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . D. = 285 atm. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. t0 không đổi. H2SO4. H= a. Tất cả đều sai 38. không đổi d.38. 15 b. Al(OH)3.3%. [N2]=3 mol/lit. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4.9 b. Trình tự phân biệt: 42.[NH3]=1 mol/lit. Fe(NO3)3.8%). KCl.2%).NH3. NH4NO3.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Cách tách riêng mỗi muối : 41. Cho: N2 + 3H2 2NH3. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. 19 c. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. 11 d. 3. A.Cl2. B. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a.2P. chiều nghịch c.38%.5 39. Có 5 bình: N2. [H2]=9 mol/lit. 3. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. C. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Fe(NO3)2. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. 20 d. 18 b. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. p=300atm.. 3. t không đôỉ. 3. 14 c. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. 37. chiều thuận b. NaOH..O3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful