CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. D. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu.6. chuyển dịch theo chiều thuận.5. C.75 B.11. C. B. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. D. B. Tính phi kim tăng dần. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. B. giảm áp suất. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. B. 2. Trong các axit có oxi. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. giảm nhiệt độ. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C.5 % D. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. giảm nhiệt độ. chuyển dịch theo chiều nghịch. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần.8. D. không xác định được. 20 Câu 5. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. giảm áp suất.12. NH4Cl D. 2. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. C. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. 2. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch.14. tăng nhiệt độ. D. B. C. Zn(OH)2 là một bazơ tan. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. B. C. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. 2. khi đi từ N đến Bi. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. 23. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. NH3 + H2O 4 + OH 2. . 2. Trong các phản ứng dưới đây. NH3 là chất khí không màu. 2. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Câu 7 . C. H2SO4 đặc. 25% Câu 6. C. NH3 + HCl → NH4Cl B. D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. D. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. NH3 là chất khử.9. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. D. 2. Câu 8. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. phân tử N2 không phân cực. NH3 là chất oxi hoá. Hiện tượng quan sát được là A. C. không mùi. 2.5 D. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. D. đồng thời tính kim loại giảm dần.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. C.1. CaO. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. 2.13. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . 30 % B. B. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0.3. D. B. đồng thời tính bazơ tăng dần. tăng nhiệt độ. CuO không thay đổi màu. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. Tính hiệu suất của phản ứng. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). B. 2. A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. B. Tính axit của các oxit giảm dần. B. P2O5.15. D. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. axit nitric là axit mạnh nhất. 20 C. tăng nhiệt độ. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. B.2. C. NaNO2 2. CuSO4 khan.923g/ml). NH3 + HCl → NH4Cl C. tăng áp suất. D. Cl2 là chất khử. Tìm hiệu suất phản ứng. tan nhiều trong nước. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A.914 lít dd NH3 (D= 0. D.10. 20 % C. NH3 C. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. Trong nhóm nitơ. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. không thay đổi. Trong phòng thí nghiệm. NH4NO2 B. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. 2. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. có năng lượng lớn. tăng áp suất.892g/ml). 22. giảm áp suất.4. C. 22.

3. B. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67.23.33%.2%. D. B.56 lít. dung dịch HCl B. 1M và 2M. 2. 20% D. 40% 2. B. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm.4. B. ZnCl2. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. C. D. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.4. đun nóng. 2M và 2M. 50%. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. Khi đó. B.6 lít. 25.672 lít Cl2. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. SO 4 . có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 5. B. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. D. 30% C. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. B. C.22. D. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2.Xaùc ñònh NOx . 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. D. laø chaát ñieän li maïnh. N2O5.0 %. CH3COONH4. (NH4)2SO4. 1 M và 1M. 50%. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. 50% B. khoâng tan trong NH3 dö.0 %. 75. NO2. 1. Cho hỗn hợp gồm N2. 2. C. Al vaø HCl. 3 : 1 . C)11. dư thì thể tích khí còn lại một nửa.3 gam kết tủa và 6.8%. 2. 50. 1. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . C. (NH4)2CO3. Bài 26. Oxit đó có công thức là A. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén.24. C. dung dịch NaOH 2. C. 2) Caùc muoái NH4Cl. tan nhieàu trong nöôùc.19. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.2 lít.9%. D. 4 lít D. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn.18. NO.20. N2O4.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. D. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 6 lít C. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. trong đó N chiếm 30. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. thoát ra chất khí không màu. Na2CO3 vaø HCl. D.16.21. D.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 3. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. A. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 0. NH3 vaø HCl. 1. 2. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. 38. B.344 lít NH3 vào bình chứa 0. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. C. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. không mùi. C.2. 5 lít 2.2.4 . 8 lít D. C. 39%. thoát ra chất khí không màu. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. Muối amoni kém bền với nhiệt.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). 2− − 2. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3.50%. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. B. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A.43 % về khối lượng.25. có mùi xốc.17. 3 lít C. trong ñoù N chieám 30. Hiệu suất phản ứng là A. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . 4 lít B. cùng điều kiện nhiệt độ. D. H2O D. CuCl2. 2M và 2M. 2. 12 lít 2. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. NaOH vaø HCl. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. 38. Bài 27. 2: 1 .3. dung dịch NH3 C. 1 : 1 . C. 2 lít B. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. Bài 28. Tất cả các muối amoni tan trong nước.43% veà khoái löôïng .1%. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. 33. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. B)11. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ.0 %.12 lít.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 11. 1 : 2 . B.

aùp suaát trong bình luùc naøy laøP.8%.38%. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc.Sau đó p.O3. p=300atm. 19 c. B. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. C. H2SO4. A. Fe(NO3)2. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. [N2]=3 mol/lit. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .2P.3%. chiều nghịch c. 15 b. Al(OH)3. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. t0 không đổi. Ba(OH)2. Có 5 bình: N2..Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. 37.5 39.8%). 3. = 285 atm. t không đôỉ. 14 c. C)62. MgCl2. 3. Cách tách riêng mỗi muối : 41.9 b. NaOH. 3. Cho: N2 + 3H2 2NH3. Trình tự phân biệt: 42. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4.Cl2..O2.(NH4)2CO3(37. B)62%. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. 20 d. thaáy aùp suaát trong bình 1. . Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. H= a.6 d. D. 3. [H2]=9 mol/lit.[NH3]=1 mol/lit. NH4NO3.NH3. NH4Cl. 18 b.38. KCl. không đổi d. chiều thuận b.2%). 11 d. Cu(NO3)2.7 c. 21 40. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. Khác . Tất cả đều sai 38. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Fe(NO3)3.