CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K 0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 2. tan nhiều trong nước. giảm nhiệt độ. chuyển dịch theo chiều thuận. không thay đổi. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. B. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. phân tử N2 không phân cực. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. Hiện tượng quan sát được là A.6. Tìm hiệu suất phản ứng. 22. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. tăng áp suất. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. C. 2.13. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. C. 2. đồng thời tính kim loại giảm dần. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. không mùi. chuyển dịch theo chiều nghịch. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. 2. C.923g/ml). Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. NH4Cl D.892g/ml). giảm áp suất. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. CuO không thay đổi màu.5 % D. Câu 7 . B. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. . D. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. NH3 là chất oxi hoá. NH3 + H2O 4 + OH 2. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra.5. Tính phi kim tăng dần. Tính hiệu suất của phản ứng. Trong các phản ứng dưới đây. axit nitric là axit mạnh nhất. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. D. 2. A.4. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. C. C. 2. D. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. C. Zn(OH)2 là một bazơ tan. Trong phòng thí nghiệm. không xác định được. 2. có năng lượng lớn. CaO. tăng áp suất. NH3 + HCl → NH4Cl C. B.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . giảm nhiệt độ. tăng nhiệt độ.3. 2. C.914 lít dd NH3 (D= 0. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. D. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A.11.75 B. NH4NO2 B. D. Trong các axit có oxi. khi đi từ N đến Bi. B. B. tăng nhiệt độ. D. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. C. Câu 8. B. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. NaNO2 2. C. CuSO4 khan. D. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. B. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 o − t C. Tính axit của các oxit giảm dần. tăng nhiệt độ. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. Trong nhóm nitơ. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. 30 % B.2. 2NH3 + 3CuO  NH + → N2 + 3Cu + 3H2O D. 20 % C. giảm áp suất. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 23. H2SO4 đặc.14.10. Cl2 là chất khử.12. giảm áp suất.8. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. B. D. ∆H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. B. B. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. 22. B. 25% Câu 6. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ.9. D. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D.5 D.1. 2. D.15. 2. P2O5. C.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. D. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. 20 Câu 5. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. NH3 là chất khử. NH3 C. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. 20 C. đồng thời tính bazơ tăng dần. D. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). 2. C. B. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. NH3 là chất khí không màu. NH3 + HCl → NH4Cl B. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. B.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện).24. Bài 27. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. B.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . D. 2. 3 lít C.672 lít Cl2. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. 3 : 1 . 1. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. C.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. Oxit đó có công thức là A. thoát ra chất khí không màu. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi.0 %. D. B. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. C. 5. tan nhieàu trong nöôùc. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3.3 gam kết tủa và 6.4. thoát ra chất khí không màu. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. dung dịch NaOH 2. đun nóng.1%. 1.22.43% veà khoái löôïng .12 lít. 2M và 2M. 25.56 lít. Khi đó. N2O4. 50%. C. 38. C. B. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. 2− − 2. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 4 lít B. 2.8%. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. 8 lít D. C.2 lít. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. C)11. 2: 1 . 1 : 1 . Al vaø HCl.2.18. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. 5 lít 2. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. 6 lít C. 0. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. Cho hỗn hợp gồm N2. (NH4)2CO3. 1 : 2 . Bài 26. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A.33%. 3.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. 12 lít 2. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. cùng điều kiện nhiệt độ. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M.6 lít. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. dung dịch HCl B. Muối amoni kém bền với nhiệt. trong đó N chiếm 30. C. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al 2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng.3. NO3 rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23. ZnCl2. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? . sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. 2. Bài 28. C. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ.0 %. 2) Caùc muoái NH4Cl. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. D.4. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. (NH4)2SO4. B. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2.19. Tất cả các muối amoni tan trong nước. C. NaOH vaø HCl. B. 75. Trộn 2 lít NO với 3 lít O 2. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. Na2CO3 vaø HCl.2%.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%.0 %.43 % về khối lượng. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. H2O D. laø chaát ñieän li maïnh. B. 2. có mùi xốc. không mùi. 2.50%. trong ñoù N chieám 30.23. 20% D. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + 4 . dung dịch NH3 C. Hiệu suất phản ứng là A. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. 50%. 2M và 2M. 1 M và 1M. 2 lít B. D. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. B. 4 lít D.9%.344 lít NH3 vào bình chứa 0. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. B. D. D.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. 39%. CuCl2. 50% B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3.16. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . 38. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2.21. NH3 vaø HCl. D.17. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. NO2. NO. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. khoâng tan trong NH3 dö. B. 40% 2.20. 1. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. 33. A. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. N2O5. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. C. D. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx.25.Xaùc ñònh NOx . 11. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. SO 4 . 1M và 2M.4 . D. B)11. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén.2. 50. D. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. C. 30% C.3. CH3COONH4.

NaOH. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. C)62. . Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc.. Fe(NO3)3. Khác . 3. Cu(NO3)2. Trình tự phân biệt: 42. chiều thuận b.[NH3]=1 mol/lit. 14 c. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.8%).Cl2. Cách tách riêng mỗi muối : 41. NH4Cl. t0 không đổi. Ba(OH)2.2%). 21 40. t không đôỉ. Fe(NO3)2. NH4NO3. p=300atm.NH3. H= a. 19 c. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. [H2]=9 mol/lit.3%.5 39. thaáy aùp suaát trong bình 1. Có 5 bình: N2.7 c. = 285 atm. 3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. Cho: N2 + 3H2 2NH3. MgCl2. C.O3.9 b.2P. 15 b. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. Al(OH)3. B.. H2SO4. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. B)62%. KCl. 3. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. [N2]=3 mol/lit.6 d.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. 37.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . A. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập.8%. Tất cả đều sai 38.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. 20 d. 3. 18 b. không đổi d.O2.38. 11 d.38%. chiều nghịch c.(NH4)2CO3(37.Sau đó p. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful