P. 1
De Thi Cuoi Hoc Ki 1 Mon Tieng Viet Toan Lop 5

De Thi Cuoi Hoc Ki 1 Mon Tieng Viet Toan Lop 5

|Views: 505|Likes:
Được xuất bản bởiNgoc Diep Ngocdiep

More info:

Published by: Ngoc Diep Ngocdiep on Jun 02, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI

Năm học 2010 - 2011
Môn: Tiếng i!" - #$% &
A' KIỂM TRA Đ(C: )10 *i+m,
I' Đọc "h-nh "iếng: (05 điểm)
Kiểm tra ở cac tiết ôn tập tuần 18.
II' Đọc "h.m /- 0-m 1-i "2%: (05 điểm - 30 phut)
M34 c56i m74
Nua đêm, Be chot thuc giâc vi tiếng đông ầm ầm. Mua xôi xa. Cây côi trong vuon nga
nghiêng nghiêng nga trong anh chop nhoang nhoang sang loe va tiếng sâm i ầm luc gần luc xa.
Hoi nuoc mat lanh pha vao ngập gian phong. Mua gio nhu cô y moi goi Be chay ra choi voi
chung. Mây lần đinh nhôm dậy, sau lai thôi. Be keo chán trum kin cô mo mo mang mang rôi ngu
thiếp đi luc nao không biết. Sang hôm sau luc trở dậy, Be vui suong nhát lên chiếc la bô đê vang
ruc roi ngay canh chân giuong Be nám. Be chay đến bên cua sô, nguoc nhin lên đinh ngon cây
bô đê. Dung la chiếc la vang duy nhât ây rôi. Mây hôm nay Be đã nhin thây no, muôn ngát xuông
qua ma không co cach gi ngát đuoc. Giua trám ngan chiếc la xanh binh thuong, tu nhiên co môt
chiếc la vang ruc đến nao long.
Sau trận mua to đêm hôm ây, suôt mây tuần lê tiếp sau, troi trong veo không môt gon mây.
Mong moi mát, con mua cung không quay trở lai. Luc bây gio be moi chot nhận ra mua mua đã
châm dut. Thi ra, con mua đêm ây chinh la con mua cuôi cung để bát đầu chuyển sang mua khô.
Be ân hận qua. Be rât yêu troi mua va trận mua đêm hôm ây đã đến chao tu biêt Be. Mua đã
moi goi Be suôt mây tiếng đông hô ma Be cháng chiu ra gáp mát. Chiếc la bô đê vang ong tu tit
trên cao, mua đã ngát xuông gui táng cho Be, Be cháng nhận ra sao ?
(Theo TRAN HOAI DUONG)
Dựa vào nội dung bài đọc em khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời phù hp nh!t cho
t"ng c#u hỏi $au%
C85 1: Đi95 g: ;hiến <= "h>c gi?c 0@c nA4 *Bm C
a. Nhung anh chop choi loa.
b. Tiếng mua ao ao, tiếng sâm i ầm.
c. Tiếng đông ầm ầm, tiếng mua xôi xã, tiếng sâm i ầm.
d. Cây côi nga nghiêng nghiêng nga.
C85 2: D *.5 *EFn 2G "Hc giI *J ;+ m34 giK c6 L 0-m g: C
a. Ru Be ra tám mua.
b. Ru Be chay ra choi voi chung.
c. Mang hoi nuoc lam mat lanh cán phong cua Be.
d. Goi Be trum chán ngu tiếp.
C85 M: <= cK cIm N@c g: ;hi "h?O chiếc 0H /-ng PQc giR4 "Păm ng-n 0H N4nh C
a. Vui suong.
b. Thuong xot.
c. Nao long.
d. Rao ruc.
C85 S: Đi95 g: ;hiến <= nh2n P4 cTn m34 *Bm ?O 0- cTn m34 c56i c7ng C
a. Be mong moi mát nhung không co môt trân mua nao.
b. Suôt nhung tuần tiếp theo, không co môt con mua nao.
c. Be cho mua đến suôt mây tuần lê
d. Suôt mây tuần lê tiếp sau, troi không môt gon mây.
C85 &: Đi95 g: ;hiến <= 8n h2n C
a. Be không biết con mua ây đã ngát táng Be chiếc la bô đê vang ruc.
b. Be rât yêu troi mua, Be không biết để chao tu biêt con mua cuôi mua.
c. Be không biết con mua đêm ây la con mua cuôi cua mua mua.
d. Chiếc la bô đê vang ong tu tit trên cao mua ngát xuông gui táng Be.
C85 U: VWng n-E X3$i *8O không g&m cHc cY% "Z "PHi ngh[4 C
a. Mua - náng; đầu - cuôi; thuc - ngu;
b. Dầu tiên - cuôi cung; đinh - đay; ngon - gôc
c. Dầu - cuôi; vui - buôn; mua - náng
d. Sang suôt - tinh tao; truoc - sau; ngu - dậy
C85 \: ] ngR "PEng c85 '(!) hôm na) *+ đ, nh-n th!) n./ mu0n ng1t 2u0ng 3u4 m5 không
c. c4ch g- ng1t đưc67 0- nhRng "Z ngR n-E C
a. Dã nhin thây no, muôn ngát xuông qua, ma không co cach gi ngát đuoc.
b. Muôn ngát xuông qua, ma không co cach gi ngát đuoc.
c. Dã nhin thây no, muôn ngát xuông qua.
d. Be đã nhin thây no, muôn ngát xuông qua.
C85 ^: Ch_ ngR "PEng c85 '(ưa gi. như c0 ý m8i g9i *+ ch:) ra chơi v;i ch<ng7 0- nhRng
"Z ngR n-E C
a. Mua gio, Be.
b. Mua gio nhu cô y moi goi.
c. Be.
d. Mua gio.
C85 `: TPFng ngR "PEng c85 '=4ng hôm $au l<c tr> d?)/ *+ vui $ư;ng nh@t lAn chiBc l4 b& đC
v5ng rDc rơi nga) c:nh ch#n giư8ng *+ nEm67 0- nhRng "Z ngR n-E C
a. Sang hôm sau
b. Canh chân giuong
c. Sang hôm sau luc trở dậy
d. Luc trở dậy
C85 10: NhRng "Z n-E "PEng *EFn c56i F'*+ #n h?n GG ra $ao H7I 0- a54n h! "Z C
a. Va, ma, tu.
b. Rât, va, ma, tu.
c. Rât, va, ma, tu, cháng.
d. Cháng, rât, va.
<' KIbcM TRA IbdT: )10 *iBcm,
I' iBd" chidnh "4c )0& *iBcm - 1& %h5d",
Giao viên đo c cho hoc sinh nghe viêt bai 'Jh KaL$ken7 SGK Tiêng Viêt 5, tâp 1 trang 174.

II' T2% 0-m /ăn: )0& *i+m - M0 %h@",
Đề: Em hãy ta môt nguoi thân (Ông, ba, cha, me, anh, em.) cua em.
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI H(C Ke I
Năm học 2010 - 2011
Môn: TEHn #$% & - Thfi gi4n: S0 %h@"
gHhN I: TRiC NjHIkM )KhE4nh "PWn /-E chR *Y" "P3$c c85 "PI 0fi *@ng,:
<-i 1: (1 điểm)
4' ChR l6 ^ "PEng l6 "h2% %h8n `&G^2S cK giH "P] 0-:
A.
1000
8
B.
100
8
C.
10
8
D. 8
1' Hmn l6 MS
100
6
/iế" X3$i XFng l6 "h2% %h8n 0-:
A. 34,600 B. 34,06 C. 34,6 D. 34,006
<-i 2: )1 *i+m,
4' Kh6i 0$% & cK 10^ 1Fn nR /- 1M& 1Fn n4m' Tn l6 %h.n "Păm c_4 l6 1Fn nR /- l6
1Fn n4m 0-:
A. 80° B.44° C. 125° D. 8°
1' Th3Tng c_4 ^2GU2 /- 2&G& 0-:
A. 108,12 B. 3,24 C. 32,4 D. 57,12
<4oi M: )1*i+m,
4' Tpng c_4 2^G\ /- \`G&U 0-:
A. 107,26 B. 107,63 C. 10,826 D. 108,26
1' jiH "P] c_4 1i+5 "h>c 1& : \G& N 0G1 0-:
A. 200 B.0,2 C. 2 D. 20
gHhN II: <qI Trg
<-i S: (1điểm) iế" l6 "h2% %h8n "hsch ht% /-E chm "P6ng'
a. 2010 kg ÷ ....... tân
b. 3 met 5 cm ÷ ...... m
2
<-i &: (1 điểm) Đi9n X?5 )u v w v x , "hsch ht% /-E chm ch?m'
a. 76,5 ..... 76,49 b. 8,615...8,62
c. 15,5..15,500 d. 67,33...68,1
<-i U: (2điểm) ĐY" "snh Pyi "snh:
a. 378,25 ¹ 586,96 b. 516,4 350,68
......... ..........
......... ..........
......... ..........
c. 29,04 x 8,6 d. 20,65 : 35
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
<-i \:(2 điểm)
Mz" mInh *?" h:nh chR nh2" cK chi95 X-i 2U m="G chi95 Pzng 1{ng
4
1
chi95 X-i'
Ng3fi "4 0?O M0| Xi!n "sch mInh *?" *K 0-m nh- ' Tsnh Xi!n "sch mInh *?" 0-m nh- '
<-i giIi
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
<-i ^: (1 điểm)
Tsnh Xi!n "sch h:nh "4m giHc cK *z X-i *HO 0- S2G&cm /- chi95 c4E 0- &G2cmC
<-i giIi
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
H}~Nj V•N Đ€NH jI€ CH• ĐIỂM KHỐI &
C56i Học ;‚ 1v Năm học 2010 - 2011
I' H3$ng Xƒn *Hnh giH chE *i+m môn TEHn 0$% &:
<-i 1: (1 điểm) đung môi bai đat 0,5 điêm.
a. <. 34,06 b. C'
10
8
<-i 2: (1 điểm)
a. A. 80° b. <. 3,24
<-i M: (01 điểm)
a. V. 108,26 b. <. 0,2
<-i S: (01 điểm)
a. 2,010 b. 3,0005
<-i &: (01 điểm) đung m•i câu đat 0,5 điêm.
a. 76,5 € 76,49 b. 8,615 • 8,62
c. 15,5 ÷ 15,500 d. 67,33 • 68,1
<-i U: (02 điểm)
a. 965,21 b. 165,72 c. 249,744 d. 0,59
<-i \: (02 điểm)
Chiêu rông manh đât la (0,25điểm)
26 x
4
1
÷ 6,5 (m) (0,5 điểm)
Diên tich manh đât la: (0,25 đ)
26 x 6,5 ÷ 169 (m
2
) (0,5 điểm)
Dap sô: 169 m
2
(0,5 điểm)
<-i ^: (1 điểm)
Diên tich hinh tam giac la: (0,25 điểm)
(42,5 x 5,2) : 2 ÷ 110,5 (cm
2
) (0,5 điểm)
Dap sô: 110,5 cm
2
(0,25 điểm)
II' H3$ng Xƒn *Hnh giH chE *i+m môn Tiếng i!" - 0$% &:
M6 N9c thOm v5 l5m b5i t?p% 05 điểm
Câu 1: c (0,5 điêm) Câu 6: d (0,5 điêm)
Câu 2: b (0,5 điêm) Câu 7: a (0,5 điêm)
Câu 3: c (0,5 điêm) Câu 8: d (0,5 điểm)
Câu 4: d (0,5 điêm) Câu 9: c (0,5 điểm)
Câu 5: b (0,5 điêm) Câu 10: a (0,5 điểm)
MM6 PiQm tra viBt% 10 điểm
1' Chsnh "I: 05 điểm
- Bai viết không mác l•i chinh ta, chu viết r‚ rang trinh bay đung đoan ván (tho) : RS
điQm
- M•i l•i chinh ta trong bai viết (sai lƒn âm đầu hoác vần, thanh; không viết hoa
đung quy đinh): tr" R/S điQm6
*Lưu ý: Nếu chu viết không r‚ rang, sai vê đô cao, khoang cach, kiểu chu hoác trinh bay
do,. bi tru 01 điểm toan bai.
2' T8„% 04om /ăn: 05 điêm
Giao viên đanh gia cho điêm dua vao yêu câu vê nôi dung va hinh thuc trinh bay,
diên đat cua bai tâp lam ván cu thê (co thê theo cac muc điêm tu 0,5; 1; 1,5; 2;.đên 5
điêm).

nắng.cuối. mà.đáy. Bé không biết cơn mưa đêm ấy là cơn mưa cuối của mùa mưa. Bé không biết để chào từ biệt cơn mưa cuối mùa. ngọn . Chiếc lá bồ đề vàng óng từ tít trên cao mưa ngắt xuống gửi tặng Bé. Mưa gió như cố ý mời gọi. Suốt mấy tuần lễ tiếp sau. c. Và. d. và. c. Đã nhìn thấy nó. Lúc trở dậy Câu 10: Những từ nào trong đoạn cuối (“Bé ân hận …… ra sao ?”) là quan hệ từ ? a. mà không có cách gì ngắt được. vui . muốn ngắt xuống quá. thức . Muốn ngắt xuống quá. Suốt những tuần tiếp theo. d. trời không một gợn mây. muốn ngắt xuống quá mà không có cách gì ngắt được. b. Mưa gió. Đầu tiên . và. Mưa . từ. . c. Sáng suốt . d.gốc d. tập 1 trang 174. Viết chính tả (05 điểm . mà. Câu 6: Dòng nào dưới đây không gồm các cặp từ trái nghĩa ? a. Bé. b. Bé vui sướng nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm. muốn ngắt xuống quá.nắng b.sau. Cạnh chân giường d. Bé. Đầu .tỉnh táo. Chẳng.dậy Câu 7: Vị ngữ trong câu “Mấy hôm nay Bé đã nhìn thấy nó. Bé chờ mưa đến suốt mấy tuần lễ d. Mưa gió. Sáng hôm sau lúc trở dậy b. từ.buồn. Đã nhìn thấy nó.cuối. từ.cuối cùng. b. trước . c. Rất. đỉnh . mà không có cách gì ngắt được. Câu 8: Chủ ngữ trong câu “Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng” là những từ ngữ nào ? a.ngủ. đầu . không có một cơn mưa nào. Bé mong mỏi mắt nhưng không có một trân mưa nào. c. Sáng hôm sau c. ngủ . b. d. Câu 5: Điều gì khiến Bé ân hận ? a. Câu 9: Trạng ngữ trong câu “Sáng hôm sau lúc trở dậy. Bé đã nhìn thấy nó. và. Bé không biết cơn mưa ấy đã ngắt tặng Bé chiếc lá bồ đề vàng rực. mưa . mà. Bé rất yêu trời mưa. chẳng.” là những từ ngữ nào ? a.15 phút) Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài “Chợ Ta-sken” SGK Tiếng Việt 5.” là những từ ngữ nào ? a. rất. Rất. B. muốn ngắt xuống quá.Câu 4: Điều gì khiến Bé nhận ra cơn mưa đêm ấy là cơn mưa cuối cùng ? a. c. b. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) I.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->