ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Số: 351/QĐ-ĐHCNTT&TT

QUYẾT ĐỊNH
V c g ao nh m ụ cho CBVC nguyên là s nh ên của trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Công văn số 36/ĐHCNTT&TT ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc triệu tập cán bộ tham gia buổi gặp mặt CBVC nguyên là sinh viên của Trường; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV,
QUYẾT ĐỊNH:

Đ u 1: Giao nhiệm vụ Trưởng Ban liên lạc các Khóa, Trưởng Ban liên lạc các lớp sinh viên đã tốt nghiệp cho những ông, bà (có danh sách kèm theo). Đ u 2: Trưởng Ban liên lạc lớp có trách nhiệm thu thập thông tin cựu sinh viên của lớp mình phụ trách, triển khai công tác khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp và lấy phiếu khảo sát của nhà tuyển dụng (có hướng dẫn thực hiện kèm theo). Đ u 3. Các ông Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (Th/h); - Lưu: VT, CTHSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) TS. VŨ VINH QUANG

Khoa Công ngh thông t n Giám sát thực hiện: ThS. LỚP CỰU SINH VIÊN (Kèm theo quyết định số: 351/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 09 tháng 05 năm 2013) I.DANH SÁCH TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CÁC KHÓA. Đỗ Đình Cường. Nguyễn Hữu Thái Tổng hợp dữ liệu: Trưởng BLL Khóa học Stt Họ tên Đinh Xuân Lâm Bùi Anh Tú Nguyễn Lan Oanh Vũ Huy Lượng Phạm Bá Trường Vũ Tiến Thanh ã Văn u L Vi Vũ Hà Ph c Trưởng BLL Đơn ị công tác Lớp SV KHÓA I Phòng Công tác HSSV CNTT K1A Khoa CNTT CNTT K1B CNTT K1C HCĐH K1A VHVL K1A VHVL K1B VHVL K1C VHVL K1D Khoa CNTT Khoa CNTT Phòng QTPV Phong CNTT&TV Phòng QTPV Phòng TTKT Khoa CNTT Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL Khóa I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trần Văn Khánh 11 Nguyễn Đức Bình 12 Vũ Xuân Nam 13 Nguyễn Anh Chuyên 14 Lê Viết uy 15 Kiều Thị Hương Lan 16 Phùng Thế Huân 17 Nguyễn Văn Việt 18 Nguyễn Thu Phương KHÓA II CNTT K2A Khoa CNTT CNTT K2B CNTT K2C CNTT K2D VHVL K2B CĐ K2A Khoa CNTT Khoa HTTT KT Phòng CNTTTV Phong CNTTTV Phòng Đào tạo Trưởng BLL Khóa II KHÓA III CNTT K3A Khoa CNTT CNTT K3B CNTT K3C Khoa CNTT Khoa CNTT Trưởng BLL Khóa III . ThS.

19 Nguyễn Quang Hiệp 20 ạch Qu ương CNTT K3D KS2 K3 VHVL K3A CĐ K3A TC K3A Khoa CNTT Phòng HCTC Phòng THTK Phòng THTK Khoa ĐT TT 21 Đào Huy Hiệu 22 Bùi Phương Thảo 23 Vũ Thị Hoa 24 Nguyễn Đức Minh 25 Đàm Xuân 26 Hà Trinh KHÓA IV CNTT K4A Khoa CNTT CNTT K4B CNTT K4C CNTT K4D Khoa CNTT Phòng THTK Khoa HTTT KT Phòng Đào tạo KS2 K4 VHVL K4B CĐ K4B CĐ K4C TC K4A Phòng Đào tạo Phòng THTK Khoa HTTT KT Phòng Đào tạo Phòng THTK Trưởng BLL Khóa IV 27 Lê Anh Tú 28 Ngô Hữu Huy 29 Phạm Việt Th ng 30 Đ ng Văn Tuấn 31 Lê Thị uyên 32 Nguyễn Thị H ng Thu 33 Nguyễn Thành Trung 34 Đỗ Thị Chi 35 Lương Thị Thu Hà 36 Nguyễn Văn Linh 37 Nguyễn Hiền Trinh 38 Bùi Thị 39 ai Hoa KHÓA V HTTT K5A B Truyền thông ĐPT CNPM K5B B Truyền thông ĐPT ạng&TT Khoa CNTT K5C KHMT K5 Khoa CNTT KTMT K5 KS2 K5 VHVL K5A ạng&TT K6D Mạng&TTK6E Khoa CNĐTTT Phòng CTHSSV Phòng HCTC Trưởng BLL Khóa V ương Thị Thanh Tâm 40 Nguyễn Thị Xuân Phượng 41 Lê Thị Hòa 42 Nguyễn Đức Bình KHÓA VI Khoa CNTT Khoa CNTT Trưởng BLL Khóa VI .

43 Nguyễn H ng Tân 44 Nguyễn H ng Tân 45 Phạm Thị C c 46 Nguyễn Hiền Trinh 47 Bùi Thị ai Hoa CNPM K6B CNPM K6C HTTT K6A KHMT K6G KTMT K6H VHVL K6A CĐ K6A CĐ K6 Khoa CNTT Khoa CNTT B TTĐPT Khoa CNTT Khoa CNĐTTT Phòng Đào tạo Phòng CTHSSV Phòng CTHSSV 48 Vũ Thanh Huế 49 ương Thu Trang 50 Hà Thị Thu Hà 51 Trần Thị Tuyết 52 Nguyễn Xuân Trường 53 Nguyễn Văn Phước KHÓA VII HCĐH K7A HCĐH K7C KS2 K7 VHVL K7A Khoa ĐT TT Phòng THTK Phòng KHTC Phòng THTK Trưởng BLL Khóa VII 54 Nguyễn Thị Ngà 55 Bùi T. Khoa Công ngh đ n tử truy n thông Giám sát thực hiện: ThS. ThS. Hoàng Quang Trung. Trung Thành 56 Trần Xuân Trường KHÓA VIII HCĐH K8A HCĐH K8E Phòng Đào tạo Phòng THTK Trưởng BLL Khóa VIII Trưởng BLL Khóa IX KHÓA IX 57 Nguyễn An Khánh 58 Đặng Ngọc Linh HCĐH K9A HCĐH K9B Phòng THTK Phòng THTK II. Nguyễn Hữu Thái Tổng hợp dữ liệu: Trưởng BLL Khóa học Stt Họ tên Nguyễn Thị Ngân Phạm Quốc Thịnh Trưởng BLL Đơn ị công tác Lớp SV KHÓA I ĐTVT K1A Khoa CNĐT&TT Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL Khóa I 1 2 KHÓA II ĐTVT K2A Khoa CNĐT&TT Trưởng BLL Khóa II .

ThS. Vũ Xuân Nam. Nguyễn Hữu Thái Tổng hợp dữ liệu: Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL Đơn ị công tác Lớp SV KHÓA VII THKT K7A Khoa HTTT KT Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL KhóaVII Stt Họ tên 1 Hoàng Hương Quỳnh .3 Đinh Văn Nam KHÓA III ĐTVT K3A Khoa CNĐT&TT KHÓA IV ĐTVT K4A Khoa CNĐT&TT KHÓA V ĐTVT K5A Khoa CNĐT&TT KHÓA VI ĐTVT K6A Khoa CNĐT&TT Trưởng BLL Khóa III 4 Nguyễn Thế ũng Nguyễn Thị Chinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trưởng BLL Khóa IV Trưởng BLL Khóa V Trưởng BLL Khóa VI 5 6 III. Nguyễn Hữu Thái Stt Họ tên 1 Bùi Văn Tùng IV. Khoa Công ngh tự động hóa Giám sát thực hiện: ThS. ThS. Nguyễn uy Tổng hợp dữ liệu: Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL Đơn ị công tác Lớp SV KHÓA VI ĐKTĐ K6A Khoa CN TĐH Trưởng BLL Khóa học Trưởng BLL Khóa VI inh. Khoa H thống thông t n k nh tế Giám sát thực hiện: ThS.

doc hoặc bản in. Trưởng BLL nhận từ email có tên miền ictu.edu.1.3. ên 1.vn những tài liệu sau: +) Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi CSV (a) +) Địa chỉ trang web Phiếu khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp (b) +) Phiếu khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp ở dạng file .vn danh sách của 1.edu. Trưởng BLL in và gửi tài liệu (c) qua đường văn thư hoặc liên lạc qua điện thoại với CSV để điền trực tiếp vào phiếu.edu.vn 2. 1.3.edu. Quy trình khảo sát s nh ên sau kh tốt ngh p 2. ữ liệu của phiếu điều tra điện tử sẽ được thống kê tự động.2. Trưởng BLL gửi qua email cho CSV do lớp mình phụ trách các tài liệu (a)(b). 2. số điện thoại liên lạc và địa chỉ nơi công tác. Đối với những CSV không có điều kiện sử dụng phiếu điều tra điện tử.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Công tác khảo sát s nh ên sau kh tốt ngh p à lấy ph ếu khảo sát của nhà tuyển dụng (Kèm theo quyết đinh số: 351/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 09 tháng 05 năm 2013) 1. Trưởng BLL nhận từ email có tên miền ictu. Quy trình thu thập thông t n cựu s nh lớp mình. 2. Trưởng Ban liên lạc (BLL) nhận từ email có tên miền ictu.2. liên lạc để vận động CSV đó hoàn thành phiếu điều tra (ít nhất 20 ph ếu mỗi lớp).vn những tài liệu sau: +) Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi cho nhà tuyển dụng (d) +) Địa chỉ trang web Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng (e) . Trưởng BLL chuyển danh sách (ít nhất 80% số CSV trong lớp) đã có đủ thông tin của CSV cho BLL cựu sinh viên trường Đại học CNTT&TT bản mềm qua email: cuusinhvien@ictu.1.1. Quy trình lấy ph ếu khảo sát của nhà tuyển dụng 3. 3.doc (c) 2. Trưởng BLL có trách nhiệm tổng hợp và gửi lại cho BLL cựu sinh viên của trường.4. Trưởng BLL có thể sử dụng đa dạng hóa các kênh thông tin liên lạc để liên hệ với cựu sinh viên (CSV) để hoàn thành các nội dung còn thiếu trong danh sách như: Địa chỉ email. đối với các phiếu điều tra dạng file .

vn Hoặc liên lạc trực tiếp với những đ ng chí trong BLL dưới đây: Họ à tên Đinh Xuân Lâm Bùi Anh Tú Vũ Huy Lượng Vũ Xuân Nam Đ n thoạ 0989 406 446 0914 400 246 0983 315 335 0978 686 793 Email dxlam@ictu. 3.edu.doc (f) 3.vn vxnam@ictu.edu. đối với các phiếu điều tra dạng file . tổng hợp và gửi lại cho BLL cựu sinh viên của trường. 3. liên lạc trực tiếp để vận động CSV đó gửi phiếu cho lãnh đạo đơn vị đang công tác hoàn thành phiếu. Trưởng BLL in và gửi tài liệu (f) qua đường văn thư cho CSV. Trưởng BLL có trách nhiệm thu lại.doc hoặc bản in.vn batu@ictu. Trưởng BLL gửi qua email cho CSV do lớp mình phụ trách các tài liệu (d)(e).vn . L ên h ọi thông tin liên hệ theo địa chỉ sau: Ban l ên lạc Cựu s nh ên Trường Đạ học Công ngh thông t n à Truy n thông – ĐH Thá Nguyên Địa chỉ: Xã Quyết Th ng – Thành phố Thái Nguyên Email: cuusinhvien@ictu.edu. Đối với những CSV không có điều kiện sử dụng phiếu điều tra điện tử.4. liên lạc để vận động CSV đó gửi phiếu cho lãnh đạo đơn vị đang công tác hoàn thành phiếu. 4.+) Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng ở dạng file . ữ liệu của phiếu điều tra điện tử sẽ được thống kê tự động.edu.edu.3.vn vhluong@ictu.2.