P. 1
hợp đồng mua bán tài sản - mẫu 01 - hcm

hợp đồng mua bán tài sản - mẫu 01 - hcm

5.0

|Views: 4,920|Likes:
Được xuất bản bởizonzonvn

More info:

Published by: zonzonvn on Apr 24, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Mẫu số 01-CC/MBCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
H! Đ"NG M#A $%N
Tại Phòng Công chứng số …... thành phố Hồ Ch Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và h!ng
"ông chứng#! ch"ng tôi gồ# c$%
$&n '(n )*+, -./ 012 l3 $&n A4%
&ng '$à#%..................................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2" 'trường hợp &hông c' h( &h)* thường tr+ thì ghi đ,ng &- t.m tr+#%.....
.................................................................................................................................

/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c ch3 thể sa*%
45 "h3 thể 6à vợ ch7ng%
&ng % .......................................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"% ...............................................................................................
.................................................................................................................................
C3ng 45 6à 7à% .........................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
'Trường hợp vợ ch7ng c' h( &h)* thường tr+ &h2c nha*, thì ghi h( &h)* thường tr+ c3a t8ng
người#5
95 "h3 thể 6à h( gia đình%
H8 4à t9n ch: h-% ....................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
C;c thành 4i9n c:< h- gi< =>nh%
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
1
Mẫu số 01-CC/MBCN
- H8 4à t9n%..............................................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
: Trong trường hợp c2c ch3 thể n;* tr;n c' đ.i <iện thì ghi%
H8 4à t9n ng01i =ại +iNn%........................................................................................
(inh ngà)%................................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
H- .h/u th01ng t2"%................................................................................................
.................................................................................................................................
Th@A gi,) :) Ou)Pn 'trường hợp đ.i <iện th=o 3> ?*>@n# số% ………………………..
ngà) ……………….+A ……………………………………………………..6Qp.
A55 "h3 thể 6à tB chức%
T9n tR chức% ............................................................................................................
T2S sT% .....................................................................................................................
Bu)Ct =Dnh thành 6Qp số%.....................ngà)..............th;ng ..............nL#
............................................................
+A ....................................................................................................................c,p.
Ui,) chứng nhQn =Lng .V .inh +A<nh số%...........ngà)..........th;ng ........nL#
............................................................................
+A ....................................................................................................................c,p.
(ố W<X% ...............................................(ố =iNn thAại%..............................................
H8 4à t9n ng01i =ại +iNn% .......................................................................................
Chức 4S% .................................................................................................................
(inh ngà)%...............................................................................................................
Chứng #inh nh*n +*n số%.......................c,p ngà)..................................................
tại.............................................................................................................................
Th@A gi,) :) Ou)Pn 'trường hợp đ.i <iện th=o 3> ?*>@n# số% ………………………..
ngà) ……………….+A ……………………………………………………..6Qp.
$&n 5,+ )*+, -./ 012 l3 $&n $46
("h1n m(t trong c2c ch3 thể n;* tr;n#
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
H<i 79n =ồng V thYc hiNn 4iNc #u< 7;n tài sZn 4[i c;c th\< thuQn s<u =*)%
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
E
Mẫu số 01-CC/MBCN
ĐI7# 8
T9I :;N M#A $%N
Cô tD cụ thể c2c chi tiEt v@ tài sDn m*a F2n và giG> tờ chứng minh ?*>@n sở hH* c3a
$;n I đJi vKi tài sDn m*a F2n
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ĐI7# <
GI% M#A $%N V9 !H=>NG TH?C THANH T@%N
1. Ui; #u< 7;n tài sZn n9u tại HiPu 1 6à% ... ………………………………
'FLng chH 5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
M555#
E. Ph0]ng thức th<nh tA;n% ……………………………………………….
.................................................................................................................................

F. ^iNc th<nh tA;n số tiPn n9u t29n +A h<i 79n tY thYc hiNn 4à chDu t2;ch
nhiN# t20[c ph;p 6uQt.
ĐI7# A
THBI HCND ĐEA ĐIFM V9 !H=>NG TH?C GIA@ T9I :;N
No c2c F;n thOa th*Pn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ĐI7# G
H#I7N :J HK# ĐLI VMI T9I :;N M#A $%N
1. Bu)Pn sT h_u =ối 4[i tài sZn #u< 7;n =05c chu)`n chA B9n B .` ta
th1i =i`# B9n B nhQn tài sZn 'nE* &hông c' thOa th*Pn &h2c ho0c ph2p 6*Pt &hông c'
?*> định &h2c#b
E. Hối 4[i tài sZn #à ph;p 6uQt Ou) =Dnh phZi =Lng .V Ou)Pn sT h_u th>
Ou)Pn sT h_u =05c chu)`n chA B9n B .` ta th1i =i`# hAàn thành th: tSc =Lng
.V Ou)Pn sT h_u =ối 4[i tài sZn =$b
ĐI7# N
VIỆC NỘ! TH#O V9 PỆ !HQ CRNG CH?NG
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
F
Mẫu số 01-CC/MBCN
ThuC 4à 6N ph 6i9n Ou<n =Cn 4iNc #u< 7;n tài sZn th@A H5p =ồng nà) +A
B9n ………. chDu t2;ch nhiN# n-p.

ĐI7# S
!H=>NG TH?C GI;I H#IOT TTANH CHU!
T2Ang Ou; t2>nh thYc hiNn H5p =ồng #à ph;t sinh t2<nh ch,p! c;c 79n
c3ng nh<u th0]ng 605ng giZi Ou)Ct t29n ngu)9n tcc tôn t28ng Ou)Pn 65i c:<
nh<ub t2Ang t201ng h5p .hông giZi Ou)Ct =05c! th> #-t t2Ang h<i 79n c$ Ou)Pn
.hTi .iNn =` )9u cdu tAà ;n c$ th/# Ou)Pn giZi Ou)Ct th@A Ou) =Dnh c:< ph;p
6uQt.
ĐI7# V
CAM Đ@AN CỦA C%C $WN
B9n e 4à 79n B chDu t2;ch nhiN# t20[c ph;p 6uQt 4P nh_ng 61i c<# =A<n
s<u =*)%
1. B9n e c<# =A<n%
<f Nh_ng thông tin 4P nh*n th*n! 4P tài sZn #u< 7;n ghi t2Ang H5p =ồng
nà) 6à ="ng sY thQtb
7f Tài sZn #u< 7;n .hông c$ t2<nh ch,p! .hông 7D c] Ou<n nhà n0[c c$
th/# Ou)Pn Xg 6V th@A Ou) =Dnh ph;p 6uQtb
cf ^iNc gi<A .Ct H5p =ồng nà) hAàn tAàn tY ngu)Nn! .hông 7D 6a< +ối
hAhc ip 7u-cb
+f ThYc hiNn ="ng 4à =d) =: t,t cZ c;c thAZ thuQn =j ghi t2Ang H5p =ồng
nà)b
=f C;c c<# =A<n .h;c ...
E. B9n B c<# =A<n%
<f Nh_ng thông tin 4P nh*n th*n ghi t2Ang H5p =ồng nà) 6à ="ng sY thQtb
7f Hj X@# Xit .k! 7iCt 2l 4P tài sZn #u< 7;n 4à c;c gi,) t1 chứng #inh
Ou)Pn sT h_ub
cf ^iNc gi<A .Ct H5p =ồng nà) hAàn tAàn tY ngu)Nn! .hông 7D 6a< +ối
hAhc ip 7u-cb
+f ThYc hiNn ="ng 4à =d) =: t,t cZ c;c thAZ thuQn =j ghi t2Ang H5p =ồng
nà)b
=f C;c c<# =A<n .h;c...
ĐI7# X
ĐI7# YH@;N C#LI CZNG
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
m
Mẫu số 01-CC/MBCN
1. H<i 79n công nhQn =j hi`u 2l Ou)Pn! nghn< 4S 4à 65i ch h5p ph;p c:<
#>nh! V nghn< 4à hQu OuZ ph;p 6V c:< 4iNc gi<A .Ct H5p =ồng nà)b
E. H<i 79n =j tY =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t cZ c;c =iPu .hAZn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht c:< Công chứng
4i9nb
/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c trường hợp sa* đQ>%
- H<i 79n =j tY =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t cZ c;c =iPu .hAZn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V! =i`# cho 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht
c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j tY =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t cZ c;c =iPu .hAZn
ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i`# cho 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht
c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V 4àA H5p =ồng nà) t20[c
sY c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V! =i`# cho 4àA H5p =ồng
nà) t20[c sY c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i`# cho 4àA H5p =ồng nà)
t20[c sY c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V 4àA H5p =ồng nà) t20[c
sY c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à .V! =i`# cho 4àA H5p =ồng
nà) t20[c sY c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
- H<i 79n =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng! =j hi`u 4à =ồng V t,t
cZ c;c =iPu .hAZn ghi t2Ang H5p =ồng 4à =i`# cho 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY
c$ #ht c:< Công chứng 4i9nb
F. H5p =ồng c$ hiNu 6Yc ta ngà)% ………………………………………….
$&n A $&n $
'&-, điểm chR và ghi rS h1 t;n# '&-, điểm chR và ghi rS h1 t;n#
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
G
Mẫu số 01-CC/MBCN
PBI CH?NG CỦA CRNG CH?NG VIWN
Ngà) ….. th;ng .…. nL# .…..'FLng chH5MMMMMMMMMMMMMMMMM555f
'Trường hợp công chứng ngoài giờ 6àm việc ho0c th=o đ@ nghị c3a người >;* cT*
công chứng được thực hiện ngoài giờ 6àm việc, thì ghi th;m giờ, ph+t và cUng ghi FLng chH
trong <G* ngo0c đVnf
Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Ch Minh.
'Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
công chứng và h!ng "ông chứngf
Tôi ………………………….! Công chứng 4i9n Phòng Công chứng số ...
thành phố Hồ Ch Minh
Ch[n0 nhận6
- H5p =ồng #u< 7;n nà) =05c gi<A .Ct gi_< B9n e 6à .…...........……… 4à
B9n B 6à …......................…….... b c;c 79n =j tY ngu)Nn th\< thuQn gi<A .Ct
H5p =ồng 4à c<# =A<n chDu t2;ch nhiN# t20[c ph;p 6uQt 4P n-i +ung H5p =ồngb
- Tại th1i =i`# công chứng! c;c 79n =j gi<A .Ct H5p =ồng c$ nLng 6Yc
hành 4i +*n sY ph3 h5p th@A Ou) =Dnh c:< ph;p 6uQtb
- N-i +ung th\< thuQn c:< c;c 79n t2Ang H5p =ồng ph3 h5p 4[i ph;p 6uQt!
=ạA =ức Xj h-ib
- C;c 79n gi<A .Ct =j =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng V tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =j .V 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht c:< tôib
/o0c c' thể ch1n m(t trong c2c trường hợp sa* đQ>%
- C;c 79n gi<A .Ct =j =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng V tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =j .V! =i`# cho 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht
c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng V tAàn 7- n-i +ung ghi
t2Ang H5p =ồng 4à =j =i`# cho 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$ #ht c:<
tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng
V tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng =j .V 4à =i`# cho 4àA H5p
=ồng nà) t20[c sY c$ #ht c:< tôib
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
p
Mẫu số 01-CC/MBCN
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng
V tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =j =i`# cho 4àA H5p =ồng
nà) t20[c sY c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ Công chứng 4i9n =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng
V tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =j .V 4àA H5p =ồng nà)
t20[c sY c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng
V tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng =j .V 4à =i`# cho 4àA H5p
=ồng nà) t20[c sY c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng
V tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =j =i`# cho 4àA H5p =ồng
nà) t20[c sY c$ #ht c:< tôib
- C;c 79n gi<A .Ct =j ngh@ ng01i 6à# chứng =8c H5p =ồng nà)! =j =ồng V
tAàn 7- n-i +ung ghi t2Ang H5p =ồng 4à =j .V 4àA H5p =ồng nà) t20[c sY c$
#ht c:< tôib
- H5p =ồng nà) =05c 6Qp thành .……….. 7Zn chnh '#qi 7Zn chnh gồ#
........ t1! .........t2<ngf! c,p chA%
r B9n e .….. 7Zn chnhb
r B9n B .….. 7Zn chnhb
r s0u tại Phòng Công chứng #-t 7Zn chnh.
(ố công chứng .…................ ! Ou)`n số .…........... TP/CC- .….
C\n0 ch[n0 ]2&n
'&-, đ'ng <G* và ghi rS h1 t;n#
Mẫu nà) =05c 7<n hành .?# th@A Bu)Ct =Dnh số 1EF/E00G/BH-IBNJ ngà) 1G th;ng K nL# E00G
c:< M) 7<n nh*n +*n thành phố Hồ Ch Minh.
K

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->