P. 1
Chien LuocMarketing Cho San Pham Keo Cua Cong Ty Bibica

Chien LuocMarketing Cho San Pham Keo Cua Cong Ty Bibica

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởiKhả Hân
De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Thien Chien LuocMarketing Cho San Pham Keo Cua Cong Ty Bibica
De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Thien Chien LuocMarketing Cho San Pham Keo Cua Cong Ty Bibica

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Khả Hân on Jun 05, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

Sections

VIETHANIT Đồ án môn học

LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ khi ra đời cho đến nay, ark!tin" đ# t$ kh%n" đ&nh m'nh nh( )* m+t
khoa học ,-.n )/ hi0n đ1i2 V3i )/ )-4n c5 6.n )* nh7n m1nh 8*o nh- c9- c:a
khách h*n", ark!tin" đ# th!o ;át ;$ 6iến đ+n" c:a th& tr(ờn" để đ< ra các ch=nh
;ách th>a m#n t?i đa nh- c9- c:a khách h*n" đồn" thời tho. m#n m@c tiA- c:a
Boanh n"hi0C2
DEy B$n" chiến )(Fc ark!tin" )* nhi0m 8@ 8ô cGn" ,-an trọn" c:a mHi
Boanh n"hi0C nhIm th$c hi0n cJ hi0- ,-. nh7t 6a m@c tiA-K )Fi nh-4n, 8& thế 8* an
to*n2
Tron" n<n kinh tế th& tr(ờn" c1nh tranh "ay "Lt, m+t Boanh n"hi0C m-?n tồn
t1i 8* Chát triển th' Boanh n"hi0C đJ Ch.i tiến h*nh h-y đ+n" mọi n"-ồn )$c, Ch.i
6iết đi<- h*nh tMn" hFC mọi yế- t? nhIm đ1t đ(Fc m@c tiA- đ# đ&nh ;Nn2 Thôn"
,-a chiến )(Fc ark!tin", Boanh n"hi0C cJ thể Chát h-y hết n+i )$c h(3n" 8*o
nhOn" c5 h+i h7C BPn trAn th& tr(ờn" 8* 8' thế ;Q "iRC Boanh n"hi0C nEn" cao hi0-
,-. kinh Boanh, tSn" c(ờn" kh. nSn" c1nh tranh tron" ,-á tr'nh mT cUa 8* t$ Bo
hJa n<n kinh tế2 Vai trV c:a chiến )(Fc ark!tin" nJi ch-n" đ# khôn" cVn m3i mW
nOa nh(n" th$c hi0n các ho1t đ+n" chiến )(Fc đJ nh( thế n*o để cJ hi0- ,-. nh7t
)1i )* m?i trSn trT ,-an tEm c:a các nh* ,-.n tr& kinh Boanh2
Nh( chRn" ta đ# 6iết tr(3c đEy, Xi6ica 8?n cJ thế m1nh tr-y<n th?n" tron"
;.n Y-7t kZo2 T-y nhiAn ;a- khi đ9- t( 8*o BEy ch-y<n ;.n Y-7t 6ánh 6ôn" )an
m3i T Xi6ica i<n Đôn", Xi6ica c[n" đ# trT th*nh m+t th(5n" hi0- m1nh 8< ;.n
Ch\m 6ánh tron" nhOn" nSm "9n đEy2
Xi6ica đ# ]^ nSm )iAn tiếC đ1t đ(Fc Banh hi0- _H*n" Vi0t Nam ch7t )(Fn"
cao` atừ ]bbcdeffbg2 hôn" ty cJ m+t h0 th?n" ;.n Ch\m r7t đa B1n" 8* Chon" ChR
"ồm các ch:n" )o1i ch=nhK Xánh ,-y, 6ánh cooki!;, 6ánh )ay!r cak!, choco)at!,
kZo cin", kZo m<m, kZo BWo, ;nack, 6+t n"[ c?c Binh B(jn", 6ánh tr-n" th-,
m1ch nhak N"*y ]cl]eleff] Xi6ica ch=nh thic niAm yết cM Chiế- t1i tr-n" tEm
chin" khoán th*nh Ch? Hồ hh= inh aHmnEg 83i m# chin" khoán )* XXh2
V3i đ< t*iK _Ho*n thi0n chiến )(Fc ark!tin" cho ;.n Ch\m 6ánh kZo c:a
Xi6ica`2 NhJm chRn" tôi c? "Ln" đ(a ra nhOn" "i.i CháC để ho*n thi0n thAm
chiến )(Fc c:a côn" ty2
V3i tr'nh đ+ 8* kiến thic cJ h1n nAn chLc chLn đ< t*i n*y khôn" thể tránh
kh>i nhOn" thiế- ;Jt, r7t mon" nh4n đ(Fc ;$ "JC / từ th9y cô 8* các 61n2
h-?i cGn", nhJm chRn" tôi Yin chEn th*nh c.m 5n ;$ "iRC đj 8* cho 6.o t4n
t'nh c:a Th1c ;pK H-qnh Xá ThRy ri0- đ# h(3n" BPn, "iRC chRn" tôi ho*n th*nh
ch-yAn đ< n*y2
Xin chân thành cảm ơn!
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]
VIETHANIT Đồ án môn học
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................. 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU...................................................................................4
DANH MỤC HÌNH VẼ........................................................................................ 5
Phần I: C !Ở L" LU#N V$ CHI%N L&'C MA()*+ING.........................,
-.-. )h./ n/01 23 4h/5n 6784 M9:;<=/n>..........................................................,
1.1.1. Khái niệm về chiến lược......................................................................6
1.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing.....................................................6
-.2. B?n 4h@= 4A9 4h/5n 6784 M9:;<=/n>...........................................................,
1.2.1. !n c" và# khách hàng........................................................................6
1.2.2. !n c" và# $#anh nghiệ%.....................................................................6
-.B. V9/ =:C 4A9 4h/5n 6784 M9:;<=/n>..............................................................,
-.4. +/5n =:Dnh hEF4h GHnh: 5 I7J4...................................................................K
1.&.1. Xác '(nh )" mệnh t*m nh+n và m,c ti-............................................./
1.&.2. 0hân t1ch t+nh h+nh hiện t2i c3a t4 ch"c............................................./
1.&.5. 0hân t1ch 67i cảnh h#2t '8ng..............................................................9
1.&.&. :(nh $2ng các chiến lược kinh $#anh.................................................;
1.&.<= >#2ch '(nh chiến lược marketing.....................................................1?
Phần II: +HLC +(MNG V$ CHI%N L&'C MA()*+ING +MI CNNG +O
BIBICA................................................................................................................ -2
2.-. G/J/ =h/0P 4hPn> 23 4Qn> =R B/I/49..........................................................-2
2.1.1. @.á tr+nh h+nh thành.........................................................................12
2.1.2. @.á tr+nh %hát triAn c3a cBng tC Di6ica.............................................12
2.1.5. Ehành tF............................................................................................15
2.2. Ch/5n 6784 ;/nh SE9nh 4A9 4Qn> =R =:En> =hT/ >/9n UP9........................-B
2.B. Đ.nh >/. h/0P UP? hEF= GVn> ;/nh SE9nh =:En> =hT/ >/9n UP9..............-4
2.4. Ch/5n 6784 19:;<=/n> 4A9 4Qn> =R =:En> =hT/ >/9n UP9.........................-5
2.&.1. hiến lược )ản %hGm..........................................................................1<
2.&.2. hiến lược về giá................................................................................1/
2.&.5. hiến lược %hân %h7i ........................................................................19
2.&.&. hiến lược c4 '8ng.............................................................................2?
NhJm th$c hi0nK s Tran" e
VIETHANIT Đồ án môn học
e2t2t2e2 uvK2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ef
e2t2t2^2 Kh-yến m1iK 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222e]
2.5. Đ.nh >/. 4Qn> =.4 =hW4 =h/ 4h/5n 6784 M9:;<=/n>..................................2-
Phần III: HXYN +HIZN CHI%N L&'C MA()*+ING CHX CNNG +O
+(XNG N[M 2\-\............................................................................................. 2B
B.-. +ầ1 nhDn] ^_ 10nh] 1`4 =/aP..................................................................2B
5.1.1. E*m nh+n............................................................................................. 25
5.1.2. H" mệnh.............................................................................................. 25
5.1.5. I,c ti-...............................................................................................25
B.2. Ch/5n 6784 ;/nh SE9nh =:En> =hT/ >/9n G5n............................................2B
5.2.1. 0hân t1ch mBi trưJng Iarketing.......................................................2&
^2e2]2]2 ôi tr(ờn" 8i mô22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222et
^2e2]2e2 ôi tr(ờn" 8p mô22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ew
5.2.2. 0hân t1ch mBi trưJng 6-n tr#ng........................................................2/
^2e2e2]2 N"-ồn nhEn )$c 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ec
^2e2e2e2 T*i ch=nh222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222es
^2e2e2^2 T*i ;.n2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222eb
^2e2e2t2 xy t=n th(5n" hi0- 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222eb
^2e2e2y2 n.n Ch\m, ark!tin"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222eb
B.B. HEbn =h/0n 4h/5n 6784 ;/nh SE9nh...........................................................B\
B.4. HEbn =h/0n 4h/5n 6784 19:;<=/n>............................................................B2
5.&.1. Hản %hGm............................................................................................52
5.&.2. 4 '8ng............................................................................................... 55
^2t2^2]2 z-.n" cáoK222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^^
^2t2^2e2 uv 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^^
^2t2^2^2 Kh-yến m1iK2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^t
^2t2^2t2 Xán h*n" tr$c tiếCK222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^t
)%+ LU#N.......................................................................................................... B5
LIZU +HAM )HẢX......................................................................................... B,
PHỤ LỤC............................................................................................................. BK
NH#N cd+ CeA GIfX VIgN..........................................................................Bh
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^
VIETHANIT Đồ án môn học
DANH MỤC BẢNG BIỂU
B?n> 2.- Chi ^j =b/ 4hknh nl1 2\\h...................................................................-4
B?n> 2.2. B?n> I.E >/. 4A9 B/I/49.....................................................................-K
B?n> 2.B. B?n> I.E >/. 4A9 )/nh ĐQ..................................................................-K
B?n> 2.4. B?n> I.E >/. 4A9 H?/ Hb....................................................................-K
B?n> 2.5. B?n> hDnh =h_4 UP?n> 4.E nl1 2\\h................................................2\
B?n> 2.,. !j 678n> 4.n IV] 4Qn> nhmn 2/an 4A9 B/I/49.....................................2n
B?n> 2.K. Co 4@P 69E GVn> =h<E =:Dnh GV 2b =knh 4h@= 4Qn> 2/04 p +knh G5n ...2n
=h.n> -2q2\\hr..................................................................................................... 2n
B?n> 2.n. B?n> Phmn =k4h 1Q/ =:7Tn> M9:;<=/n> 2b nhmn =j Ian =:En> 4Qn> =R
.............................................................................................................................. B\
B?n> 2.h. Phmn =k4h !sX+:...............................................................................B-
B?n> 2.-\. B?n> hDnh =h_4 UP?n> 4.E nl1 2\-\..............................................BB

NhJm th$c hi0nK s Tran" t
VIETHANIT Đồ án môn học
DANH MỤC HÌNH VẼ
HDnh 2.-. )5= UP? ;/nh SE9nh nl1 2\\nt2\\h..................................................-4
HDnh 2.2. HDnh ?nh ^?n uhv1 B/I/49.................................................................-,
HDnh 2.4. HDnh 2w ^o Gx uhmn uhj/ ^?n uhv1....................................................-h
HDnh 2.5. B/I/49 =b/ =:8 4hE =:y <1 IH zE< h{9 4o D*L+A...............................2\
HDnh 2.,: )hPR5n 1|/.........................................................................................2-
HDnh 2.K. DE9nh =hP 4A9 B/I/49 UP9 4.4 nl1...................................................2n
HDnh 2.n: C.4 >/?/ =h7}n> 4A9 B/I/49................................................................2h
HDnh 2.h. !?n uhv1 1J/ 4A9 B/I/49...................................................................B2
NhJm th$c hi0nK s Tran" y
VIETHANIT Đồ án môn học
Phần I: C !Ở L" LU#N V$ CHI%N L&'C
MA()*+ING
-.-. )h./ n/01 23 4h/5n 6784 M9:;<=/n>
1.1.1. Khái niệm về chiến lược
Th!o A){r!BK hhiến )(Fc 6ao h*m 8i0c Yác đ&nh các m@c tiA- c5 6.n, B*i h1n
đồn" thời )$a chọn cách thic h*nh đ+n" để th$c hi0n m@c tiA- )$a chọn2
Th!o |i))iam }2 ~)-!ckK hhiến )(Fc )* m+t kế ho1ch man" t=nh th?n" nh7t,
to*n Bi0n đ(Fc thiết kế để đ.m 6.o rIn" các m@c tiA- c5 6.n c:a Boanh n"hi0C ;Q
đ(Fc th$c hi0n
Nh( 84y, hhiến )(Fc )* m+t ch(5n" tr'nh h*nh đ+n" tMn" ,-át nhIm h(3n"
t3i nhOn" m@c tiA- c5 6.n tron" t(5n" )ai c:a m+t tM chic nh7t đ&nh2
1.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing
hhiến )(Fc ark!tin" )* cách thic m* Boanh n"hi0C th$c hi0n để đ1t đ(Fc
m@c tiA- mark!tin" 8* th(ờn" )iAn ,-an đến tu2
hhiến )(Fc ark!tin" "i.i ,-yết nh(n" 87n đ< ;a-K
d Th& tr(ờn" c1nh tranh )* "'•
d Khách h*n" )* ai•
d Khách h*n" )* "'•
d hác ch=nh ;ách ark!tin" nh( thế n*o•
-.2. B?n 4h@= 4A9 4h/5n 6784 M9:;<=/n>
1.2.1. !n c" và# khách hàng
Khách h*n" )* c5 ;T c:a mọi chiến )(Fc2 Để chiến )(Fc ark!tin" th$c ;$
B$a 8*o khách h*n", khi YEy B$n" chiến )(Fc th' Boanh n"hi0C Ch.i ChEn đo1n th&
tr(ờn"K th!o m@c đ=ch ;U B@n" 8* th!o kh. nSn" đáC in" th& tr(ờn"2
1.2.2. !n c" và# $#anh nghiệ%
Khai thác t?i đa các )Fi thế c:a Boanh n"hi0C m'nh để t1o ;$ khác 6i0t2
1.2.5 !n c" và# '7i th3 c2nh tranh
h1nh tranh )Fi thế c:a m'nh ;o 83i đ?i th: c1nh tranh 8* t4C tr-n" cho các
ChEn đo1n m'nh cho )* t?t nh7t2
-.B. V9/ =:C 4A9 4h/5n 6784 M9:;<=/n>
hhiến )(Fc ark!tin" 81ch ra nhOn" n€t )3n tron" ho1t đ+n" c:a Boanh
n"hi0C2 roanh n"hi0C c9n Ch.i nLm 8On"K
NhJm th$c hi0nK s Tran" w
VIETHANIT Đồ án môn học
d roanh ;? cJ thể "i.m B9n 8' c1nh tranh, 8' ChEn Ch?i2
d Khi đ# đ1t đến đonh cao th' mic đọ tSn" tr(Tn" c:a Boanh n"hi0C ;Q ch4m
)1i2
d roanh n"hi0C Ch.i BGn" nhi<- ;ic )$c tron" n"hiAn ci- th& tr(ờn"2
d h9n kiểm tra 8* đi<- chonh để 8i0c ;U B@n" các chi Ch= đJ hFC )/ 8* hi0-
,-. h5n tron" tr(ờn" hFC )1m Chát, ;-y thoái2
-.4. +/5n =:Dnh hEF4h GHnh: 5 I7J4
1.&.1. Xác '(nh )" mệnh t*m nh+n và m,c ti-.
ni m0nhK )* 6.n" cam kết nhOn" "iá tr& m* Boanh n"hi0C cJ thể c-n" in"
cho khách han", đ?i th: c1nh tranh, nh* c-n" in"k tron" t(5n" )ai2
T9m nh'n a8i•n c.nhgK )* h(3n" đi, )* 6ic tranh )3n mô t. 8< nhOn" "i7c m5
m* Boanh n"hi0C hIn" 7C :, ni<m hy 8ọn" 8* trách nhi0m, cJ thể đ1t đ(Fc tron"
t(5n" )ai2
@c tiA-K )* nhOn" đi<- m* tM chic cam kết đ1t đ(Fc2
‚ @c tiA- đ&nh )(Fn"2
‚ @c tiA- đ&nh t=nh2
1.&.2. 0hân t1ch t+nh h+nh hiện t2i c3a t4 ch"c
 hác điểm m1nh angK NhOn" điểm tM chic )*m t?t hoƒc nhOn" đƒc t=nh "iRC
tSn" c(ờn" t=nh c1nh tranhK m+t k„ nSn" hoƒc ch-yAn môn ,-an trọn", t*i ;.n "iá
tr& hO- h'nh, t*i nSn" "iá tr&, th*nh t=ch hoƒc "i.i th(Tn" t1o th*nh t=ch trAn th&
tr(ờn"k2
‚ …Fi thế c:a m'nh )* "'•
‚ hôn" 8i0c n*o m'nh )*m t?t nh7t•
‚ †- thế m* n"(ời khác th7y đ(Fc T m'nh )* "'•
‚ uh.i Y!m Y€t 87n đ< từ trAn Ch(5n" Bi0n 6.n thEn 8* c:a n"(ời khác2
 hác điểm yế- a|gK )* nhOn" 87n đ< m* tM chic c9n Ch.i khLc Ch@cK Thiế-
8?n tr= t-0, thiế- k„ nSn" hoƒc thiế- ch-yAn môn ,-an trọn" để c1nh tranh2 Thiế-
t*i ;.n 8ô h'nh, t*i ;.n tM chic, hoƒc t*i ;.n hO- h'nh c9n để c1nh tranh2 Thiế- kh.
nSn" tron" m+t ;? )pnh 8$c ,-an trọn" achi Ch= cao h5n đ?i th:, thiế- 8?n, kg
‚ hJ thể c.i thi0n đi<- "'•
‚ hôn" 8i0c n*o m'nh )*m tồi nh7t•
‚ h9n tránh )*m "'•
NhJm th$c hi0nK s Tran" c
VIETHANIT Đồ án môn học
uh.i Y!m Y€t 87n đ< trAn c5 ;T 6An tron" 8* c. 6An n"o*i2 N"(ời khác cJ thể
nh'n th7y yế- điểm m* 6.n thEn m'nh khôn" th7y2 V' ;ao đ?i th: c1nh tranh cJ thể
)*m t?t h5n m'nh •
…Rc n*y Ch.i nh4n đ&nh m+t cách th$c tế 8* đ?i mƒt 83i ;$ th4t2
 Xa tiA- ch-\nK
‚ Kh. nSn" cJ thể t1o ra thAm ti<m nSn" để mT r+n" th& Ch9n
‚ Kh. nSn" đ!m )1i nhi<- )Fi =ch h5n cho khách h*n"2
‚ Kh. nSn" t1o ra nhOn" ;.n Ch\m m* các ĐThT khôn" thể ;ao ch€C đ(Fc2
1.&.5. 0hân t1ch 67i cảnh h#2t '8ng
 h5 h+i amgK
‚ h5 h+i t?t đan" T đE-•
‚ D- h(3n" đán" ,-an tEm n*o m'nh đ# 6iết•
h5 h+i cJ thể Y-7t Chát từ ;$ thay đMi côn" n"h0 8* th& tr(ờn" BG )* ,-?c tế
hay Ch1m 8i hZC, từ ;$ thay đMi tron" ch=nh ;ách c:a nh* n(3c cJ )iAn ,-an t3i
)pnh 8$c ho1t đ+n" c:a Xi6ica, từ ;$ thay đMi kh-ôn mP- Y# h+i, c7- trRc BEn ;?
hay c7- trRc thời tran"k2, từ các ;$ ki0n Y.y ra tron" kh- 8$c2
uh(5n" thic t'm kiếm hO- =ch nh7t )* r* ;oát )1i các (- thế c:a m'nh 8* t$
đƒt cE- h>i )i0- các (- thế 7y cJ mT ra c5 h+i m3i n*o khôn"2 h[n" cJ thể )*m
n"(Fc )1i, r* ;oát các yế- điểm c:a m'nh 8* t$ đƒt cE- h>i )i0- cJ c5 h+i n*o Y-7t
hi0n nế- )o1i 6> đ(Fc chRn"2
 Đ! Bọa aTgK
‚ NhOn" trT n"1i đan" "ƒC Ch.i•
‚ hác đ?i th: c1nh tranh đan" )*m "'•
‚ NhOn" đVi h>i đƒc thG 8< côn" 8i0c, 8< ;.n Ch\m hay B&ch 8@ cJ thay đMi
"' khôn"•
‚ Thay đMi côn" n"h0 cJ n"-y c5 "' 83i Xi6ica hay khôn"•
‚ hJ 87n đ< "' 8< nF ,-á h1n hay BVn" ti<n•
‚ …i0- cJ yế- điểm n*o đan" đ! Bọa Xi6ica•
‚ hác ChEn t=ch n*y th(ờn" "iRC t'm ra nhOn" 8i0c c9n Ch.i )*m 8* 6iến
yế- điểm th*nh triển 8ọn"2
 n$ c1nh tranh "iOa các Boanh n"hi0C tron" n"*nhK
‚ z-y<n th(5n" )(Fn" tr. "iá c:a nh* c-n" c7C2
‚ n$ đ! Bọa c:a h*n" hJa, B&ch 8@ thay thế2
NhJm th$c hi0nK s Tran" s
VIETHANIT Đồ án môn học
‚ n$ đ! Bọa c:a đ?i th: c1nh tranh2
‚ z-y<n th(5n" )(Fn", tr. "iá c:a khách h*n"2
1.&.&. :(nh $2ng các chiến lược kinh $#anh
a2 uhEn t=ch t'nh h'nh kinh Boanh hi0n t1i2
62 Triển khai các chiến )(Fc Chát triển2
 hhiến )(Fc c7C côn" ty Xi6icaK
T4C tr-n" 8*o c?t )‡i2
hhiến )(Fc tSn" tr(Tn"2
 hhiến )(Fc tSn" tr(Tn" t4C tr-n"K
hhiến )(Fc thEm nh4C th& tr(ờn"K "ia tSn" th& Ch9n cho các ;.n Ch\m
hoƒc B&ch 8@ hi0n cJ 6In" mark!tin", ,-.n" cáo, tr-y<n thôn"k
hhiến )(Fc Chát triển th& tr(ờn"K thEm nh4C 8*o các th& tr(ờn" m3i 83i
các ;.n Ch\m, B&ch 8@ c:a Boah n"hi0C m'nh2
hhiến )(Fc Chát triển ;.n Ch\mK Chát triển, c.i tiến các ;.n Ch\m 8* B&ch
8@ hi0n t1i trAn các th& tr(ờn" hi0n cJ c:a m'nh2
 hhiến )(Fc Chát triển h+i nh4CK
H+i nh4C th-4n chi<-K thEm nh4C 8* th- hRt nhOn" tr-n" "ian ChEn Ch?i
8* tiA- th@ ;.n Ch\m c:a Boanh n"hi0C acác đ1i )/ 6án ;p 8* )Wg2
H+i nh4C n"(Fc chi<-K cách thEm nh4C 8* th- hRt nhOn" nh* c-n" c7C
ach: đ+n" n"-ồn n"-yAn )i0-g2
H+i nh4C n"an"K )iAn kết 8* th- hRt các đ?i th: c1nh tranh nhIm ChEn
chia th& Ch9n 8* kiểm ;oát th& tr(ờn"2 ~ồm cJK H+i nh4C th!o côn" n"h0 hoƒc h+i
nh4C th!o th& tr(ờn"2
 hhiến )(Fc đa B1n" hJaK
Đa B1n" hJa đồn" tEmK từ ;.n Ch\m 6an đ9- Boanh n"hi0C Chát triển
thAm B#y ;.n Ch\m Y-n" ,-anh2
Đa B1n" hJa h*n" n"an"K roanh n"hi0C ;Q đ(a ra ;.n Ch\m m3i c:a )pnh
8$c ho1t đ+n" m3i2 NhOn" ;.n Ch\m m3i n*y cJ thể )* đ# cJ trAn th& tr(ờn"
nh(n" tr(3c đEy Boanh n"hi0C ch(a )*m2
Đa B1n" hJa kết hFCK đMi m3i 8* mT r+n" h*n" )o1t nhOn" ;.n Ch\m,
B&ch 8@ m3i ho*n to*n khác 6i0t 83i ;.n Ch\m, B&ch 8@ hi0n cJ
 hhiến )(Fc c7C nXxK
r-y tr' 8* B*nh )Fi thế c1nh tranh2
Dác đ&nh các )pnh 8$c chic nSn"2
NhJm th$c hi0nK s Tran" b
VIETHANIT Đồ án môn học
uhEn 6M các n"-ồn )$c2
‚ hhiến )(Fc BPn đ1o chi Ch=K roanh n"hi0C c-n" c7C ;.n Ch\m 83i chi
Ch= th7C nh7t tron" m?i ,-an h0 83i các đ?i th: c1nh tranh2
‚ hhiến )(Fc t1o ;$ khác 6i0t hJaK t1o ;$ khác 6i0t để đ1t đ(Fc )Fi thế
c1nh tranh2
‚ hhiến )(Fc t4C tr-n"K h(3n" 8*o Ch@c 8@ nh- c9- c:a nhJm hay ChEn
đo1n khách h*n" h1n chế2
1.&.<= >#2ch '(nh chiến lược marketing
a2 Hi0n tr1n" chiến )(Fc mark!tin"K
Th& tr(ờn"K ,-y mô, mic tSn" tr(Tn", các ChEn đo1n th& tr(ờn", nh- c9-k
n.n Ch\mK ch7t )(Fn", mP- m#k
~iá 6ánK cao hay th7C, ChG hFC 8* c1nh tranh 83i đ?i th: khôn"•
uhEn Ch?iK h0 th?n" kAnh ChEn Ch?i nh( thế n*o•
Tr-y<n thôn"d cM đ+n"K hFC )/, hi0- ,-.•
62 @c tiA- chiến )(Fc mark!tin"K
@c tiA- t*i ch=nhK tˆ ;-7t )Fi nh-4nk
@c tiA- mark!tin"K th& tr(ờn", th& Ch9n, t?c đ+ tSn" tr(Tn"2
n.n Ch\m, "iá, ChEn Ch?i, tr-y<n thôn"d cM đ+n", mark!tin"d miY2
c2 hhi Ch= ark!tin"2
B2 hh(5n" tr'nh h*nh đ+n"2
!2 N"En ;ách2
{2 Kiểm tra2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]f
VIETHANIT Đồ án môn học
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]]
VIETHANIT Đồ án môn học
Phần II: +HLC +(MNG V$ CHI%N L&'C
MA()*+ING +MI CNNG +O BIBICA
2.-. G/J/ =h/0P 4hPn> 23 4Qn> =R B/I/49
2.1.1. @.á tr+nh h+nh thành
hôn" ty cM Ch9n Xánh kZo XiAn HVa )* Boanh n"hi0C nh* n(3c cM Ch9n th!o
z-yết đ&nh ;? et^l]bbslzĐdTT" c:a Th: t(3n" hh=nh Ch: 6an h*nh n"*y
]l]el]bbs2 Ti<n thEn c:a hôn" ty )* ChEn Y(Tn" 6ánh kZo c:a Nh* máy Đ(ờn"
XiAn HVa đ(Fc th*nh )4C từ nSm ]bbf2 V3i nSn" )$c ;.n Y-7t )Rc m3i th*nh )4C )*
y t7n kZoln"*y, hôn" ty đ# khôn" n"ừn" mT r+n" ;.n Y-7t, nEn" cao côn" ;-7t 8*
đa B1n" hJa ;.n Ch\m2 Hi0n nay, hôn" ty )* m+t tron" nhOn" đ5n 8& ;.n Y-7t 6ánh
kZo )3n nh7t Vi0t Nam 83i côn" ;-7t thiết kế )* ]s t7n 6ánhln"*y, ]s t7n m1ch
nhaln"*y 8* eb,y t7n kZoln"*y2
2.1.2. @.á tr+nh %hát triAn c3a cBng tC Di6ica
~iai đo1n ]bbfd]bb^d]bbt ChEn Y(Tn" 6ánh đ(Fc th*nh )4C 8* mT r+n" 83i
BEy tr-y<n ;.n Y-7t 6ánh ,-y hi0n đ1i tSn" nSn" ;-7t đến s t7nln"*y2
NSm ]bby đ9- t( m3i cho ChEn Y(Tn" ;.n Y-7t m1ch nha nSn" ;-7t ]s t7nl
n"*y2
NSm ]bbwK uhEn Y(Tn" 6ánh kZo đ(Fc đ9- t( mT r+n" nEn" nSn" ;-7t )An
đến e] t7nl n"*y2 Để ChG hFC 83i yA- c9- 8< ,-.n )/, ChEn Y(Tn" kZo đ(Fc tách
th*nh e ChEn Y(Tn"K ChEn Y(Tn" kZo cin" ]e t7nl n"*y, ChEn Y(Tn" kZo m<m b
t7nl n"*y2
NSm ]bbcK Đ9- t( m3i BEy ch-y<n ;.n Y-7t kZo BWo th!o côn" n"h0 hi0n đ1i
c:a ‰c 83i nSn" ;-7t e t7nl n"*y2
‚ Đ9- t( mT r+n" nEn" nSn" )$c ;.n Y-7t ChEn Y(Tn" kZo cin" đến ]w t7nl
n"*y2
N"*y f]l]el]bbs, Th: t(3n" hh=nh Ch: đ# k/ ,-yết đ&nh ;? e^tl]bbs zĐd
TT", ChA B-y0t Ch(5n" án cM Ch9n hJa 8* ch-yển ChEn Y(Tn" 6ánh kZo 8* m1ch
nha c:a hôn" ty Đ(ờn" XiAn HVa từ m+t 6+ Ch4n c:a Boanh n"hi0C nh* n(3c
th*nh hôn" ty hM Ch9n Xánh KZo XiAn HVa2
N"*y fblf]l]bbbK Đ9- t( mT r+n" ChEn Y(Tn" 6ánh kZo m<m nEn" cao côn"
;-7t )An đến ]] t7nl n"*y 2
‚ Đ9- t( m3i BEy ch-y<n ;.n Y-7t thGn" carton 8* BEy ch-yến ;.n Y-7t
khay nh$a, nhIm ch: đ+n" c-n" c7C m+t Ch9n 6ao 6' cho ;.n Y-7t 6ánh kZo2
Thán" felefff hôn" ty Xi6ica đ# 8inh B$ )* côn" ty 6ánh kZo đ9- tiAn c:a
Vi0t Nam ch=nh thic nh4n "i7y chin" nh4n đ1t tiA- ch-\n Inmbffe c:a tM chic
XVzIŠAnh ,-?c2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]e
VIETHANIT Đồ án môn học
Thán" tleffe, nh* máy 6ánh kZo XiAn HVa II đ(Fc khánh th*nh2
NSm efft, côn" ty đ# m1nh B1n đ9- t( 8*o h0 th?n" ,-.n tr& tMn" thể Boanh
n"hi0C đồn" thời c[n" đánh B7- m+t 6(3c Chát triển m3i cho h0 th?n" ;.n Ch\m2
~iOa nSm effy, côn" ty mT r+n" đ9- t( ;an" )pnh 8$c đồ -?n" 8* cho ra đời
;.n Ch\m 6+t n"[ c?c 83i th(5n" hi0- N!t;-r!2
NSm effw, côn" ty 6Lt tay 8*o YEy B$n" h0 th?n" nh* máy m3i t1i kh- côn"
n"hi0C „ uh(3c th-+c tonh X'nh r(5n"
NSm effc, côn" ty cM Ch9n 6ánh kZo XiAn HVa ch=nh thic đMi tAn th*nh
_hôn" ty cM Ch9n Xi6ica`2
‚ ri•n ra )• k/ kết hFC đồn" hFC tác chiến )(Fc "iOa Xi6ica 8* …ott! 8*
Xi6ica đ# ch-yển nh(Fn" ^f‹ tMn" ;? cM Ch9n2
‚ Từ c-?i nSm effc, Xi6ica đ9- t( 8*o tVa nh* tt^ …/ Th(ờn" Ki0t,
Tu2Hh2 Đ&a điểm n*y trT th*nh tr@ ;T ch=nh c:a côn" ty đ9- nSm effs2
^leffs đ1i h+i cM đôn" th(ờn" niAn c:a Xi6ica đ(Fc tM chic, )9n đ9- tiAn
cJ ;$ tham B$ c:a cM đôn" )3n …ott!2
2.1.5. Ehành tF.
hôn" ty hM Ch9n Xánh KZo XiAn HVa )* m+t tron" nhOn" đ5n 8& ;.n Y-7t
6ánh kZo )3n c:a Vi0t Nam
y nSm )i<n ;.n Ch\m c:a hôn" ty đ(Fc 6'nh chọn )* h*n" Vi0t Nam ch7t
)(Fn" cao2
~i7y chin" nh4n Inmbffe Bo tM chic XVzIdV(5n" z-ôc Anh c7C2
]^ nSm )iAn tiếC đ1t đ(Fc Banh hi0- K>àng Liệt Mam chNt lượng ca#K OtP
1;;/Q2??;R
2.2. Ch/5n 6784 ;/nh SE9nh 4A9 4Qn> =R =:En> =hT/ >/9n UP9
Tron" thời "ian ,-a, 6i6ica đ# th$c hi0n chiến )(Fc h+i nh4C n"an" nhIm
)iAn kết 8* th- hRt các đ?i th: c1nh tranh nhIm ChEn chia th& Ch9n 8* kiểm ;oát th&
tr(ờn" th!o Ch(5n" thic h+i nh4C th!o côn" n"h02 Đồn" thời Xi6ica c[n" th$c
hi0n chiến )(Fc đa B1n" hJa ;.n Ch\m th!o h*n" n"an"2
T4C đo*n …ott! d H*n z-?c )* m+t tron" nhOn" t4C đo*n 6ánh kZo )3n nh7t
hhE- Œ, ;a- khi trT th*nh đ?i tác chiến )(Fc, …ott! hH trF Xi6ica tron" )pnh 8$c
côn" n"h0, 6án h*n" 8* tiếC th&, n"hiAn ci- Chát triển, Ch?i hFC 83i Xi6ica th$c
hi0n B$ án côn" ty Xi6ica i<n Đôn" 8* t1o đi<- ki0n "iRC Xi6ica mT r+n" 8*
Chát triển kinh Boanh tron" )pnh 8$c 6ánh kZo 8* trT th*nh m+t tron" nhOn" côn"
ty ;.n Y-7t kinh Boanh 6ánh kZo h*n" đ9- Vi0t Nam2
Ho1t đ+n" ;.n Y-7t ch=nh )* ;.n Y-7t các ;.n Ch\m 6ánh kZo 8* m1ch nha2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]^
VIETHANIT Đồ án môn học
Xi6ica hFC tác 83i Vi0n rinh r(jn" ,-?c "ia n"hiAn ci- 8* đ(a ra th&
tr(ờn" các ;.n Ch\m Binh B(jn" 8* Binh B(jn" chic nSn" cho t7t c. các đ?i
t(Fn" từ trW !m, 6* mZ, n"(ời "i*, đến 60nh nhEn tiể- đ(ờn", Sn kiAn" k
ƒc BG t'nh h'nh effb B$ 6áo ;Q tiếC t@c cVn nhi<- khJ khSn nh(n" Xi6ica
8Pn đ(a ra m@c tiA- "iO t?c đ+ tSn" tr(Tn" 6'nh ,-En Boanh th- ]f‹, )Fi nh-4n 8<
;.n Y-7t kinh Boanh akhôn" 6ao "ồm t*i ch=nhg tSn" trAn ^f‹ ;o 83i nSm tr(3c2
Đ&nh h(3n" chiến )(Fc t4C tr-n" Chát triển BVn" ;.n Ch\m cao c7C kZo
r!Co;it!, 6ánh ui! 8* th$c Ch\m Binh B(jn"2 Đ\y m1nh các ho1t đ+n" mark!tin"
cho các BVn" ;.n Ch\m m3i nhIm t1o 8& thế BPn đ9- tron" n"*nh h*n" 6ánh kZo2
T r+n" ,-an h0 hFC tác chiến )(Fc để kh-yếch tr(5n" th(5n" hi0-, ho*n
thi0n Boanh n"hi0C 8* tSn" c(ờn" ti<m )$c t*i ch=nh2
2.B. Đ.nh >/. h/0P UP? hEF= GVn> ;/nh SE9nh =:En> =hT/ >/9n UP9
B?n> 2.- Chi ^j =b/ 4hknh nl1 2\\h
roanh th- aTˆ VNĐg wes
…Fi nh-4n th-9n aTˆ VNĐg ys
Eun aVNĐg ^c^t
Tˆ ;-7t )Fi nh-4n th-9n a‹g b2e
NF Ch.i tr.lV?n a‹g ]s2w
vmA a‹g s2w
vmE a‹g ]]2^
HDnh 2.-. )5= UP? ;/nh SE9nh nl1 2\\nt2\\h
ĐVTK Tˆ đồn"
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]t
606,168
491,683
544,419
420,514
20,851
737,930
523,502
627,997
440,664
57,545
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
TTS VCSH DTT GVHB LNST
Năm 2008 Năm 2009
VIETHANIT Đồ án môn học
NSm effs )* m+t nSm khôn" t?t c:a Xi6ica khi đ1t ytt tˆ Boanh th- 8* "9n
e] tˆ )Fi nh-4n ;a- th-ế, "hi nh4n tSn" tr(Tn" ef‹ tron" Boanh th- nh(n" )Fi
nh-4n ;@t "i.m "9n ]y‹ ;o 83i nSm effc2 …Fi nh-4n "+C 6iAn "i.m h5n ^‹
Y-?n" mic ee,s‹2
N"-yAn nhEn BoK T?c đ+ tSn" "iá 6án th7C h5n t?c đ+ tSn" "iá n"-yAn )i0- 8*
côn" ty Ch.i th$c hi0n B$ ChVn" et tˆ đồn" "i.m "iá đ9- t( chin" khoán2
hh=n thán" đ9- nSm effb, Xi6ica đ1t tff tˆ Boanh th- 8* h5n ^t tˆ )Fi
nh-4n ;a- th-ế, t(5n" in" "hi nh4n ;$ tSn" tr(Tn" w‹ 8* ]fs]‹ ;o 83i cGn" kq
nSm tr(3c2 …Fi nh-4n "+C đ(Fc c.i thi0n đán" kể tSn" h5n w,y‹ )An "9n ^f‹ từ
mic e^,e‹ c:a cGn" kq2
Đi<- n*y cJ đ(Fc nhờK
‚ hhi Ch= t*i ch=nh "i.m sf‹ Bo côn" ty khôn" Ch.i th$c hi0n B$ ChVn"
"i.m "iá đ9- t( chin" khoán2
‚ ranh m@c ;.n Ch\m đ(Fc th- "ọn hi0- ,-. h5n cGn" 83i ;$ "i.m "iá c:a
n"-yAn )i0- đ9- 8*o "iRC tˆ ;-7t )Fi nh-4n đ(Fc c.i thi0n2
roanh th- th-9n c:a Xi6ica tron" nSm effb đ# 8(Ft y‹ ;o 83i kế ho1ch 8*
đ1t wes tˆ đồn"2 …Fi nh-4n tr(3c th-ế đ1t wy‹ tˆ đồn", tSn" "7C 6a )9n ;o 83i
nSm effs2 Kết ,-. kh. ,-an trAn cJ đ(Fc )* Bo Xi6ica khôn" cVn Ch.i ch&- "ánh
nƒn" chi Ch= t*i ch=nh nh( nSm effs2
T'nh h'nh t*i ch=nh c:a côn" ty r7t )*nh m1nh2 T=nh đến c-?i ,-/ ^leffb,
côn" ty cVn "9n eff tˆ đồn" ti<n "Ui n"En h*n", h0 ;? nF trAn 8?n ch: ;T hO- T
mic h5n e^‹ khá th7C ;o 83i các Boanh n"hi0C cGn" n"*nh2
Th& tr(ờn"K n.n Ch\m đ(Fc tiA- th@ ch: yế- T th& tr(ờn" n+i đ&a achiếm
bw‹dbc‹ tMn" Boanh th- c:a Boanh n"hi0C2 Th& tr(ờn" ch=nh )* kh- 8$c mi<n
Nam tron" đJ th*nh Ch? Hồ hh= inh đJn" 8ai trV ch: đ1o2 n.n Ch\m Y-7t kh\-
Ch9n )3n )* các ;.n Ch\m m1ch nha2 T?c đ+ tSn" tr(Tn" n"*nh 6'nh ,-En c‹ds‹l
nSm )* đi<- ki0n th-4n )Fi để Xi6ica mT r+n" 8* Chát triển th& tr(ờn"2
T?c đ+ tSn" tr(Tn" Boanh ;? 6án )W 6ánh kZo "iai đo1n effsdef]e (3c t=nh
đ1t kho.n" ]]t,c]‹, cao h5n các th& tr(ờn" khác tron" kh- 8$c2
hôn" ty đ9- t( n"*y c*n" nhi<- h5n 8*o nh* Y(Tn", tran" thiết 6&, máy
mJck Để nEn" cao nSn" )$c ;.n Y-7t kinh Boanh c:a Boanh n"hi0C n"*y c*n"
tSn" )An nhIm đáC in" đ(Fc nh- c9- c:a th& tr(ờn"2
2.4. Ch/5n 6784 19:;<=/n> 4A9 4Qn> =R =:En> =hT/ >/9n UP9
2.&.1. hiến lược )ản %hGm
d Đ?i 83i các )o1iK
‚ hác )o1i 6ánh tr-n" th-K
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]y
VIETHANIT Đồ án môn học
Xánh nh4t n"-y0t Xánh inh N"-y0t Xánh r1 N"-y0t
‚ hác )o1i 6ánh h+CK
‚ Đ?i 83i
các )o1i kZoK
‚ hhoco6!))a
HDnh 2.2. HDnh ?nh ^?n uhv1 B/I/49
Xi6ica )* th(5n" hi0- m1nh tron" )pnh 8$c ;.n Y-7t 8* kinh Boanh 6ánh kZo,
)3n thi e ;a- Kinh Đô 83i c,e‹ th& Ch9n c. n(3c2 Th(5n" hi0- Xi6ica đ(Fc 6iết
đến nhi<- h5n kể từ khi nh#n hi0- 6ánh 6ôn" )an H-ra ra mLt th& tr(ờn" aeffwg2
Tr(3c đJ thế m1nh c:a côn" ty )* ;.n Y-7t kZo các )o1i, Ch@c 8@ ChEn khRc tr-n"
c7C 8* 6'nh BEn2 hôn" ty c[n" t1o ;$ khác 6i0t 6In" 8i0c hFC tác 83i Vi0n rinh
r(jn" Vi0t Nam cho ra đời các ;.n Ch\m Binh B(jn" B*nh cho n"(ời Sn kiAn",
n"(ời tiể- đ(ờn" k
Xi6ica đan" nH )$c c5 c7- )1i Banh m@c ;.n Ch\m, Chát triển th!o h(3n" cao
c7C, 83i ;$ hH trF m1nh mQ từ Ch=a cM đôn" chiến )(Fc …ott!, m+t tron" nhOn" t4C
đo*n 6ánh kZo )3n nh7t chE- Œ2 hhiến )(Fc n*y đ# 6Lt đ9- từ "iOa nSm effs khi
côn" ty m1nh B1n cLt 6> yf mƒt h*n" cJ tˆ ;-7t )Fi nh-4n th7C2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]w
VIETHANIT Đồ án môn học
Xao 6' đ(Fc thiết kế đZC 6Lt mLt ChG hFC 83i từn" ch:n" )o1i ;.n Ch\m2 Đƒc
6i0t ;.n Ch\m 6ánh đ(Fc thiết kế th!o tr* đ1o c:a Nh4t X.n2
Xi6ica B$ đ&nh tSn" c(ờn" đ9- t( cho v•r 8* tiếC th& để Chát triển các BVn"
;.n Ch\m cao c7C 8* cJ chH đin" t1i ChEn khRc n*y2 Tron" nUa c-?i nSm effb,
Xi6ica t4C tr-n" Chát triển ChEn khRc cao c7C 83i 8i0c đ(a ra th& tr(ờn" BVn" 6ánh
6ôn" )an H-ra r!)i 8* kZo ;Oa cin" EYKoo)2
Từ z^leffb, côn" ty ra mLt ;.n Ch\m kZo ;Oa cao c7C EYKoo) 8* 6ánh 6ôn"
)an H-ra r!)i, đEy )* BVn" ;.n Ch\m cJ tˆ ;-7t )Fi nh-4n "+C cao 8* đi kŽm 83i
chiến B&ch ,-.n" 6á h'nh .nh m3i, 6(3c đ9- đ(Fc đánh "iá khá th*nh côn"2 Đ9-
nSm ef]f, 6ánh hhocoCi! ;Q tiếC n?i ch-Hi ;.n Ch\m cao c7C2
Xánh hhocoCi! )* ;.n Ch\m đ(Fc kq 8ọn" ;Q đJn" "JC đán" kể 8*o c5 c7-
Boanh th-, B$ kiến 6In" 83i tˆ trọn" c:a 6ánh 6ôn" )an2 h9n Ch.i nJi thAm k„
th-4t ;.n Y-7t 6ánh hhocoCi! khá khJ2 Tron" khi đJ hhocoCi! 8?n )* ;.n Ch\m
n?i tiến" c:a …ott! T th& tr(ờn" n(3c n"o*i2 n.n Ch\m hhocoCi! Bo Xi6ica ;.n
Y-7t ;Q man" th(5n" hi0- …ott!, đồn" thời …ott! cam kết hH trF XXh tron" ch-yển
"iao k„ th-4t ;.n Y-7t, 84n h*nh BEy ch-y<n, ChEn Ch?i ;.n Ch\m 8* Y-7t kh\-
;an" th& tr(ờn" n(3c n"o*i thôn" ,-a h0 th?n" ChEn Ch?i ;Nn cJ c:a …ott!2
2.&.2. hiến lược về giá
n.n Ch\m 6ánh kZo c:a côn" ty cJ nhi<- ch:n" )o1i, nhi<- mP- m#, kh?i
)(Fn" nAn tGy th-+c 8*o từn" )o1i ;.n Ch\m m* Xi6ica đ(a ra các ch=nh ;ách "iá
khác nha-2
B?n> 2.2. B?n> I.E >/. 4A9 B/I/49.
!?n uhv1 G/.
Xánh tr-n" th- Từ e^ffff đến tfffff VNĐ
hác )o1i 6ánh khác Từ e]fff đến ]fffff VNĐ
hác )o1i 6ánh h+C Từ effff đến sffff VNĐ
hác )o1i kZo Từ ^fff đến tffff VNĐ
hhoco6!))a Từ ]yfff đến yffff VNĐ
B?n> 2.B. B?n> I.E >/. 4A9 )/nh ĐQ.
Xánh tr-n" th- Từ ]fffff đến yfffff VNĐ
hác )o1i 6ánh h+C Từ ]yfff đến ]fffff VNĐ
hác )o1i kZo Từ ^ffff đến wffff VNĐ
hhocodCi! Từ effff đến wffff VNĐ
B?n> 2.4. B?n> I.E >/. 4A9 H?/ Hb.
Xánh tr-n" th- Từ ]fffff đến ^fffff VNĐ
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]c
VIETHANIT Đồ án môn học
hác )o1i 6ánh h+C Từ ]ffff đến cffff VNĐ
hác )o1i kZo Từ ^fff đến ^yfff VNĐ
Nh'n từ các 6.n" 6áo "iá trAn ta cJ thể nh4n th7y đ(Fc rIn" Xi6ica đ# đ&nh "iá
th!o đ?i th: c1nh tranh2
2.&.5. hiến lược %hân %h7i
1n" )(3i kAnh ChEn Ch?i B*i e kAnh
ch=nhK
NnD NXn NX… NTr
NnD Đ… NX… NTr
hôn" ty cJ các Nh* máyK
]g2 Nh* máy Xi6ica XiAn HVa
ĐhK KhN XiAn HVa ], TC2 XiAn HVa,
Đồn" Nai
eg2 Nh* máy Xi6ica H* N+i
ĐhK KhN n*i Đồn" X, z2…on" XiAn, H*
N+i
^g hôn" ty Xi6ica mi<n Đôn"
ĐhK Kh- côn" n"hi0C „ uh(3c ],
h-y0n Xến hát, tonh X'nh r(5n"2 HDnh 2.B. Phmn uhj/ ^?n uhv1
hác hhi nhánhK
]g2 hhi nhánh hôn" ty Xi6ica t1i TC2HhK tt^ …/ Th(ờn" Ki0t, z2TEn
X'nh,Tu Hồ hh= inh2
eg2 hhi nhánh hôn" ty Xi6ica t1i Đ* NNn"K ewcX, Đ?n" Đa, z2H.i hhE-,
Tu Đ* NNn"2
^g2 hhi nhánh hôn" ty Xi6ica t1i h9n Th5K yA] Đ(ờn" ^flt, z2Ninh Ki<-,
Tu h9n Th52
tg2 hhi nhánh T H* N+iK Đ(ờn" efw, Kh- X, Kh- hôn" N"hi0C uh? N?i
A, H-y0n VSn …Em, Tonh H(n" •An2
V3i h0 th?n" ChEn Ch?i đ(Fc YEy B$n" từ nSm ]bbt 8* đ(Fc mT r+n" B9n2
hôn" ty hi0n cJ ]fs nh* ChEn Ch?i, tron" đJ ]^ nh* ChEn Ch?i t1i kh- 8$c đồn"
6In" ;ôn" hU- …on", te nh* ChEn Ch?i t1i kh- 8$c Đôn" Nam X+, e^ nh* ChEn
Ch?i t1i kh- 8$c mi<n Tr-n" 8* ^f nh* ChEn Ch?i t1i kh- 8$c mi<n XLc2 Đến nay,
;.n Ch\m c:a hôn" ty đ# đ(Fc tiA- th@ trAn Ch1m 8i c. n(3c2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]s
VIETHANIT Đồ án môn học
HDnh 2.4. HDnh 2w ^o Gx uhmn uhj/ ^?n uhv1
Xi6ica c-n" c7C ;.n Ch\m ,-a các kAnh 6án )Q, ;iA- th&, m!tro, nh* ;ách, cUa
h*n" "i3i thi0- ;.n Ch\m, ch*o h*n" tr$c tiếC 8* Y-7t kh\-2 Tron" đJ kAnh 6án )W
chiếm tˆ trọn" )3n nh7t2
Xi6ica hi0n cJ kho.n" tf2fff điểm 6án )W tr.i B*i welwt tonh th*nh c. n(3c,
tiA- th@ kho.n" sf‹ ;.n Ch\m, kho.n" ]y‹ tiA- th@ ,-a h0 th?n" ;iA- th& 8* y‹
Y-7t kh\-2 hôn" ty cJ đ&nh h(3n" ;Q "ia tSn" ;? điểm 6án )W từ ]fd]y‹ mHi nSm2
Xi6ica đ# Y-7t kh\- ;.n Ch\m ;an" „, Nh4t, uhi)iCCin!;, Đ*i …oan, Hồn"
Kôn" aTr-n" z-?cg, hamC-chia, nin"aCor!, Nam uhi, • v4C na-Bi, Xan")aB!;h222
non" ;on" 83i 8i0c Chát triển ;.n Ch\m m3i th' hôn" ty cVn đ\y m1nh côn"
tác tiếC th& 8* mT r+n" h0 th?n" ChEn Ch?i để đ1t đ(Fc m@c tiA- tSn" tr(Tn"2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ]b
NHY MfO BIBICA HY N~I
ĐhK KhN n*i Đồn" X, z2…on" XiAn, H* N+i2
ĐMI L"
N91V/0=P69•9
ĐhK Nh* AyedTT]c,
Kh- đô th& VSn z-án,
H* Đôn", H* N+i2
ĐMI L"
B.nh =:Pn> =hP
ĐhK hw Kim …iAn,
z-4n Đ?n" Đa, H*
N+i2
ĐMI L"
ĐF/ 6€ I.nh =:Pn> =hP
)/nh ĐQ] H•P N>hH]
B/I/49 2b Hb NV/.
ĐhK Nh* ec Ch?
N"-y•n Hi<n, Xách
Khoa, H* N+i
NBL NBL NBL NBL NBL NBL
NG&ỜI +IgU D‚NG
VIETHANIT Đồ án môn học
N"o*i ra, hôn" ty cM Ch9n Xi6ica ;Q ch=nh thic triển khai hh(5n" tr'nh 6án
h*n" ,-a m1n" cJ tAnK hGn" Xi6ica _Ni<m 8-i nhEn ^` trAn to*n ,-?c, từ n"*y ef
thán" ]e nSm effs đến hết n"*y ee thán" ] nSm effb2
Th!o đJ, khách h*n" cJ nh- c9- m-a 8* ch-yển ,-* Tết a)* các ;.n Ch\m
6ánh, kZo c:a Xi6icag cho n"(ời thEn, cho c9n nh7C ch-+t 8*o ‘!6;it!
httCKll‘‘‘26i6ica2com28n hoƒc các ‘!6;it! Bo hôn" ty Xi6ica kết n?i2
2.&.&. hiến lược c4 '8ng
2.4.4.1. Quảng cáo:
@c tiA- ,-.n" cáoK nhLc nhT 8* th-yết Ch@c mọi n"(ời nh3 đến 8* h#y ;U
B@n" 6i6ica2
N+i B-n" ,-.n" cáoK …7y h'nh .nh m+t ch-yAn "ia n"hiAn ci- đ(a ra thôn"
đi0C _n$ đ+t Chá n"o1n m@c c:a côn" ty Xi6ica đ(a ra BVn" th$c Ch\m đ+c đáo
nEn" cao ch7t )(Fn" c-+c ;?n"2 X1n 6iết "' 8< nhOn" ch7t ;inh học đ(Fc 6M ;-n"
tinh ch7t Tr* Yanh, ~7c ch=n, các tinh ch7t n*y cJ tác B@n" hH trF B$ ChVn" 60nh
đái tháo đ(ờn", thừa cEn 6€o Ch', ;5 8Oa đ+n" m1ch2 Tron" chiếc 6ánh n*y ch7t
t1o n"ọt I;oman cJ cho ;? đ(ờn" h-yết r7t th7C2 Kết ,-. n"hiAn ci- chin" minh
t?t cho ;ic kh>! mọi n"(ời, kể c. n"(ời Sn kiAn"`2 h-?i đo1n ,-.n" cáo Xi6ica
đ(a ra BVn" chOK _rinh B(jn" 8' ch7t )(Fn" c-+c ;?n"` 8* …o"o c:a côn" ty,
~i7y chin" nh4n c:a 8i0n Binh B(jn" cGn" h'nh .nh ;.n Ch\m2
B?n> 2.5. B?n> hDnh =h_4 UP?n> 4.E nl1 2\\h
H'nh thic Thời "ian T9n ;-7t Thôn" đi0C
VTV^ d w
h
đến c
h
d ef
h
đến ef
h
ty
d e )9nln"*y
d ^];l)9n
XIn" chin" k)hoa
học
VTV] d ]e
h
đến ]e
h
^f
d ]s
h
đến ]s
h
ty
d ] )9nln"*y
d ^];l)9n
XIn" chin" khoa
học
h7- trRc thôn" đi0CK Đ(a ra thôn" đi0C đJn" cho đọa ,-.n" cáo2
Th$c hi0n thôn" đi0CK Em nh1c 8* nJi đến c. )?i ;?n" c:a mọi khách h*n"2
2.4.4.2. PR:
~JC h5i 7m cho đồn" 6*o )* ch(5n" tr'nh ,-yAn "JC hi0n 84t ci- r€t cho
đồn" 6*o mi<n nRi Ch=a XLc c:a nhJm TNV _hGn" h*nh đ+n"`2 NhJm đ# ,-yAn
"JC đ(Fc h5n ] t7n áo ,-9n, chSn m*n, k
Xi6ica đ# trao tƒn" cf tri0- đồn" cho trW !m 6& Y5 hJa c5 rE…TA2
HDnh 2.5. B/I/49 =b/ =:8 4hE =:y <1 IH zE< h{9 4o D*L+A
NhJm th$c hi0nK s Tran" ef
VIETHANIT Đồ án môn học

Xi6ica 83i ch(5n" tr'nh _Trái tim nhEn ái`K hh-\n 6& tết canh B9n ef]f,
hôn" ty cM Ch9n Xi6ica t*i trF kho.n" ]ff tri0- đồn" để các học ;inh, "iáo 8iAn t1i
m+t tr(ờn" học t1i tonh uhR •An cJ thể YEy ;Ua, tran" 6& 6*n "hế cho m+t tr(ờn"
học2 hôn" ty c[n" ;Q trao ef Y! đ1C ahoƒc tf ;-7t học 6Mn"g cJ tMn" tr& "iá ef
tri0- đồn" cho nhOn" học ;inh n"hŽo, cJ ho*n c.nh đƒc 6i0t t1i các th*nh Ch? )3n
nh( Tu Hh, Đồn" Nai, X'nh r(5n" 8* H* N+i2
2.4.4.3. Khuyến mại:
Xi6ica đ# ch: đ+n" th$c hi0n h*n" )o1t các ch(5n" tr'nh kh-yến m#i nhIm
Ch@c 8@ khách h*n", kŽm th!o B&ch 8@ h4- m#i ch- đáo nh7t khôn" ,-An kŽm th!o
)ời cam kếtK ]ff‹ ;.n Ch\m Xi6ica đ<- đ.m 6.o ch7t )(Fn", t-y0t đ?i khôn" cJ
!)amin!2
Kh-yến m#i )3n B*nh cho ;.n Ch\m H-ra nh( ;a-K
‚ Khi m-a f] h+C 6ánh HxvA, khách h*n" ;Q t'm th7y n"ay f] "Ji 6ánh
may mLn 6An tron" h+C2 Khách h*n" Y€ 6ao 6' ;.n Ch\m 8* t'm thôn" tin T Ch=a
6An tron" m*n" "Ji để Yác đ&nh "i.i th(Tn"2
‚ Thời "ian ch(5n" tr'nhK từ f]l]fleffb đến n"*y
^fl]]leffb2
’ ]f "i.i nh7tK f] nhPn kim c(5n"
’ ef "i.i nh'K f] đôi 6ôn" tai kim c(5n"
’ yf "i.i 6aK f] mƒt BEy ch-y<n kim c(5n"
’ hGn" 83i yf2fff "i.i kh-yến kh=ch mHi "i.i đ(Fc trRn" f] h+C 6ánh
H-ra eff"2
2.5. Đ.nh >/. 4Qn> =.4 =hW4 =h/ 4h/5n 6784 M9:;<=/n>
Nh'n ch-n", các chiến )(Fc mark!tin" c:a Xi6ica t(5n" đ?i ho*n chonh2 V*
chRn" ta khôn" thể Ch: nh4n đ(Fc nhOn" th*nh côn" c:a Xi6ica n"*y hôm nay2
 †- điểm
d n.n Ch\mK nU B@n" côn" n"h0 cao 83i BEy tr-y<n ;.n Y-7t hi0n đ1i đ(a ra
các ;.n Ch\m m3i 8* t?t cho ;ic kh>! n"(ời tiA- BGn"2
‚ uhát triển các ;.n Ch\m c7C cao2
‚ Xao 6' đ(Fc thiết kế đZC 6Lt mLt ChG hFC 83i từn" ch:n" )o1i ;.n Ch\m2
NhJm th$c hi0nK s Tran" e]
HDnh 2.,: )hPR5n 1|/
VIETHANIT Đồ án môn học
‚ Đ(a ra các ;.n Ch\m m3i
d ~iáK hác mic "iá m* Xi6ica đ(a ra ChG hFC 83i n"(ời tiA- BGn"
d uhEn Ch?iK H0 th?n" ChEn Ch?i r+n" khLC trAn c. n(3c, các ;.n Ch\m đến
tr$c tiếC tay n"(ời tiA- BGn"2
‚ D-7t kh\- ;an" n(3c n"o*i
d hM đ+n"K z-.n" cáo trAn các Ch(5n" ti0n thôn" tin2 Th$c hi0n các
ch(5n" tr'nh kh-yến m#i, 8* các B&ch 8@ h4- m#i2
 Nh(Fc điểm
d n.n Ch\mK n$ đa B1n" 8< m\- m#, kh?i )(Fn" =t2
d hM đ+n"K “t ,-.n" cáo th(ờn" Y-yAn trAn tr-y<n h'nh2
‚ H0 th?n" 6án h*n" tr$c tiếC ch(a cJ2
‚ hh(5n" tr'nh kh-yến m#i =t2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ee
VIETHANIT Đồ án môn học
Phần III: HXYN +HIZN CHI%N L&'C
MA()*+ING CHX CNNG +O +(XNG N[M 2\-\
B.-. +ầ1 nhDn] ^_ 10nh] 1`4 =/aP
5.1.1. E*m nh+n
_hôn" ty Xi6ica )* th(5n" hi0- m1nh tron" )pnh 8$c ;.n Y-7t 8* kinh Boanh
6ánh kZo đin" đ9- tron" n(3c 8* Y-7t kh\- m1nh ra n(3c n"o*i2`
5.1.2. H" mệnh
 V3i ch=nh ;ách ch7t )(Fn" _khách h*n" )* trọn" tEm tron" mọi ho1t đ+n"
chRn" tôi`2
 Xi6ica )-ôn h(3n" đến ;ic kh>! 8* )Fi =ch cho mọi n"(ời2
 Xi6ica 83i mon" m-?n n"*y c*n" trT nAn "9n "[i 8* nSn" đ+n" h5n
tron" mLt n"(ời tiA- BGn"2
 Xi6ica khôn" n"ừn" ;án" t1o, t1o ra nhOn" ;.n Ch\m 8* B&ch 8@ cao 83i
"iá c. kFC )/2 Th$c hi0n chế đ+ đ#i n"+ th>a đán" 8< 84t ch7t 8* tinh th9n nhIm
kh-yến kh=ch cán 6+ côn" nhEn 8iAn t1o ra nhi<- "iá tr& m3i cho côn" ty nJi riAn"
8* to*n Y# h+i nJi ch-n"2
5.1.5. I,c ti-.
T r+n" ,-y mô 8* Ch1m 8i các kAnh ChEn Ch?i, Chát triển th& tr(ờn" t3i nhOn"
8Gn" ;E- 8Gn" Ya thôn" ,-a h0 th?n" đ1i )/ 8* nh* ChEn Ch?i 2
uhát triển th& tr(ờn" Y-7t kh\- ;an" nhi<- n(3c2
B.2. Ch/5n 6784 ;/nh SE9nh =:En> =hT/ >/9n G5n
ag2 Đ&nh h(3n" Chát triển nSm ef]f
Th!o nhOn" đánh "iá nh4n đ&nh "9n đEy c:a các tM chic ,-?c tế cho th7y
kh. nSn" kinh tế thế "i3i nSm ef]f ;Q thoát kh>i ;-y thoái 6Lt đ9- 6(3c 8*o ch-
kq Mn đ&nh h5n, Xi6ica đ(a ra m@c tiA- tSn" tr(Tn" Boanh th- ]w‹ ;o 83i nSm
effb nhJm ;.n Ch\m H-ra, hhocoCi!, mHi nhJm ;.n Ch\m chiếm ]ydef‹ Boanh
th- nSm ef]f2 NhJm ;.n Ch\m 6ánh m', 6+t n"[ c?c 6ánh tr-n" th- yd]f‹ Boanh
th- ef]f, Chát triển th& tr(ờn" n+i đ&a )*m cho th& Ch9n n+i đ&a Xi6ica tSn" s‹ ;o
83i effb2 NSm ef]f Xi6ica tSn" đ+i n"[ 6án h*n" tr$c tiếC "ia tSn" đ+ 6ao Ch:
m@c tiA- tSn" ;? điểm 6án )An bf2fff điểm chiếm ef‹ Boanh ;?, YEy B$n" th&
tr(ờn" H* N+i, th*nh Ch? Hồ hh= inh Boanh ;? chiếm ^f‹ đ1t đ+ Ch: yf‹
điểm 6án2 uhát triển th& tr(ờn" Y-7t kh\- m@c tiA- ef]f đ1t t triA- xnr tron" đJ
;.n Ch\m hhocoCi! chiếm e,c tri0- xnr, Y-7t kh\- chiAm b,w‹ Boanh th- cho
côn" ty2
6g2 Đ&nh h(3n" Chát triển tron" t(5n" )ai
NhJm th$c hi0nK s Tran" e^
VIETHANIT Đồ án môn học
T4C tr-n" khai thác BEy ch-y<n m3i đ9- t( đƒt 6i0t )* BEy ch-y<n hhocoCi!
tron" đJ n+i đ&a yf‹ Y-7t kh\- yf‹, B$ án nh* máy Xi6ica H(n" •An 8*o nSm
ef]], th$c hi0n Bi Bời nEn" c7C BEy ch-y<n thiết 6& nh* máy Xi6ica H* n+i, YEy
B$n" c5 ;T h1 t9n" t1i H(n" •An tMn" 8?n )* es,s tˆ đồn"2
NSm ef]] đ9- t( thAm hai BEy ch-y<n ;.n Y-7t 6ánh 83i côn" ;-7t ]f
t7nln"*ylBEy ch-y<n 83i tMn" 8?n đ9- t( efs,s tˆ đồn" tron" đJ YEy B(n" ec tˆ,
BEy ch-y<n thiết 6& ]fs tˆ, chi Ch= khác ],s tˆ, đồn" thời đ(a 8*o ho1t đ+n" B(3i
h'nh thic côn" ty 6i6ica mi<n XLc TNHH m+t th*nh 8iAn 2
NSm ef]e tiếC t@c đ9- t( thAm hai BEy ch-y<n ;.n Y-7t 6ánh m' 83i côn"
Y-7t ef t7nln"*ylBEy ch-y<n 8?n đ9- t( ]s],s tˆ2
Đ9- t( đ\y m1nh ark!tin" nhIm YEy B$n" các nh#n h*n" ch: )$c 6ánh
6ôn" …an, k!m H-ra c)!)i, 6ánh hhocoCi! )ott! Ci!, kZo B!Co;t!, ;.n Ch\m cho
n"(ời tiể- đ(ờn" z-a;-rr! )o"ht2 uhát triển h0 th?n" ChEn Ch?i )An bf2fff điểm
,YEy B$n" tr-n" tEm ChEn Ch?i t1i các th*nh Ch? )3n nh( H* N+i, th*nh Ch? Hồ
hh= inh, Đ* NNn", h9n Th52
5.2.1. 0hân t1ch mBi trưJng Iarketing
3.2.1.1. Môi trường vi mô
ag2 Nh* c-n" in"K
NhOn" nh* c-n" in" c:a Xi6ica đ<- )* nhOn" t4C đo*n, nhOn" tAn t-Mi cJ
tiến" trAn th& tr(ờn", c-n" c7C các n"-ồn )$c 8< ;.n Ch\m, B&ch 8@ n"-yAn nhiAn
84t )i0-, n"-ồn nhEn )$c, r7t c9n thiết cho ho1t đ+n" c:a Boanh n"hi0C2
hh=nh 8' 84y ;$ thay đMi "iá hay khan hiếm các n"-ồn )$c n*y trAn th&
tr(ờn" ;Q .nh h(Tn" r7t )3n đến các ho1t đ+n" mark!tin" c:a Boanh n"hi0C
6g2 Khách h*n"K
Khách h*n" )* đ?i t(Fn" Ch@c 8@ c:a Boanh n"hi0C 8* )* nhEn t? t1o nAn
th& tr(ờn"2 ro 84y Boanh n"hi0C c9n Ch.i n"hiAn ci- k„ nhOn" khách h*n" c:a
m'nh tr(3c khi m-?n t-n" ra th& tr(ờn" m+t ;.n Ch\m m3i2
Xi6ica h(3n" đến mọi )ia t-Mi, mọi khách h*n" từ n"(ời tiA- BGn", nh* ;.n
Y-7t cho đến các khách h*n" ,-?c tếk
cg2 Đ?i th: c1nh tranhK
 Đ?i th: c1nh tranh tron" n(3cK
hôn" ty DEy r$n" 8* hhế Xiến Th$c uh\m Kinh ĐôaKinh ĐôgK c1nh
tranh 83i hôn" ty 8< các ;.n Ch\m 6ánh crack!r t1i các tonh Ch=a Nam2 V3i h0
th?n" ChEn Ch?i "ồm ]^f đ1i )/, ;.n Ch\m c:a Kinh Đô đ(Fc ChEn Ch?i trAn khLC
th& tr(ờn" Vi0t Nam, đƒc 6i0t t1i th*nh Ch? Hh2 Kinh Đô r7t chR trọn" đến các
ho1t đ+n" tiếC th& 83i nhi<- 6i0n CháC nh( ,-.n" cáo, kh-yến m#i, tˆ )0 chiết
kh7- cho các đ1i )/ cao 8* đƒc 6i0t )* thiết )4C h0 th?n" các 6ak!ry t1i th*nh Ch?
NhJm th$c hi0nK s Tran" et
VIETHANIT Đồ án môn học
Hh, th& tr(ờn" ch=nh c:a hôn" ty2 Kinh Đô c[n" đan" tiến h*nh YEy B$n" h0
th?n" các Xak!ry t1i H* N+i2 Thán" b nSm eff], nh* máy ;.n Y-7t t1i H(n" •An
c:a Kinh Đô 6Lt đ9- đi 8*o ;.n Y-7t,2 Ch@c 8@ cho th& tr(ờn" mi<n XLc 8* XLc
Tr-n" X+, T-y nhiAn, "iá 6án ;.n Ch\m c:a côn" ty Kinh Đô T mic tr-n" 6'nh
đến khá cao ;o 83i các ;.n Ch\m c:a các côn" ty khác trAn th& tr(ờn", Hi0n nay,
Kinh Đô chiếm kho.n" ]f‹ th& tr(ờn" 6ánh kZo tron" n(3c2
hôn" ty Xánh KZo H.i H* ;.n Y-7t các ;.n Ch\m T c. nSm nhJm cooki!;,
6ánh ,-y, kZo cin", kZo m<m 8* kZo BWo nh(n" cJ thế m1nh ch: yế- T các ;.n
Ch\m kZo2 n.n Ch\m c:a H.i H* Ch@c 8@ cho th& tr(ờn" 6'nh BEn 83i mic "iá
tr-n" 6'nh th7C2 V3i h5n ]ff đ1i )/, H.i H* đ# thiết )4C đ(Fc m+t h0 th?n" ChEn
Ch?i T ^t tonh th*nh tron" c. n(3c, t4C tr-n" ch: yế- T các kh- 8$c mi<n XLc 8*
mi<n Tr-n"2 hh: tr(5n" c:a H.i H* )* đa B1n" hJa ;.n Ch\m đƒc 6i0t )* nhOn"
;.n Ch\m man" h(5n" 8& đƒc tr(n" c:a hoa ,-. mi<n XLc nh( kZo chanh, m4nk
đồn" thời 6.o đ.m Mn đ&nh ch7t )(Fn" ;.n Ch\m hi0n h*nh, V< chiến )(Fc tiếC th&
c:a hôn" ty chiếm kho.n" w,y‹ th& tr(ờn" 6ánh kZo tron" n(3c2
hôn" ty Xánh KZo H.i hhE-K c[n" t(5n" t$ nh( H.i H*, th& tr(ờn" ch=nh
c:a H.i hhE- )* các tonh Ch=a XLc, ;.n Ch\m Ch@c 8@ cho th& tr(ờn" 6'nh BEn 83i
"iá 6án tr-n" 6'nh 8* th7C, H.i hhE- đan" chiếm kho.n" ^‹ th& tr(ờn" 6ánh kZo2
hôn" ty Đ(ờn" z-.n" N"#iK 6Lt đ9- tham "ia 8*o th& tr(ờn" 6ánh kZo từ
nSm ]bbt, đến nay hôn" ty đ# cJ h5n wf ;.n Ch\m 6ánh kZo các )o1i2 Th& tr(ờn"
ch=nh c:a các ;.n Ch\m 6ánh kZo c:a côn" ty )* kh- 8$c mi<n Tr-n", T-y nhiAn,
Bo 6ánh kZo cho )* m+t tron" nhi<- n"*nh h*n" c:a hôn" ty Đ(ờn" z-.n" N"#i,
mic đ+ t4C tr-n" đ9- t( cho 6ánh kZo khôn" )3n2 Th& Ch9n c:a hôn" ty Đ(ờn"
z-.n" N"#i 8*o kho.n" e,y ‹2
N"o*i ra cVn cJ hôn" ty Đ(ờn" …am n5n, D= n"hi0C 6ánh …-6ico, hôn"
ty Xánh kZo Tr*n" Ank
 Đ?i th: c1nh tranh n(3c n"o*i K
…* các đ5n 8& cJ 8?n đ9- t( n(3c n"o*i nh( hôn" ty …iAn Boanh
Vina6icodKoto6-ki, hôn" ty …iAn Boanh ;.n Y-7t KZo C!r{!ttik các Boanh n"hi0C
n*y đ<- cJ )Fi thế 8< côn" n"h0 Bo m3i đ(Fc th*nh )4C kho.n" 6?n nSm trT )1i
đEy,
Tron" đJ hôn" ty …iAn Boanh VinacodKoto6-ki đ(Fc th*nh )4C n"*y
]el]]l]bbe 83i 8?n đSn" k= kinh Boanh )* ^2ctf2fff xnr, t4C tr-n" 8*o ;.n Y-7t
các )o1i 6ánh cooki!; 8* 6ánh 6=ch ,-y2 T-y nhiAn, Bo th& tr(ờn" ch=nh c:a
Vina6icodKoto6-ki )* th& tr(ờn" Y-7t nh4C kh\- nAn côn" ty =t đ9- t(, khôn"
,-.n" cáo để mT r+n" th& Ch9n tron" n(3c2 Vina6icodKoto6-ki cho chiếm kho.n"
]‹ th& tr(ờn" 6ánh kZo tron" n(3c2
hôn" ty …iAn Boanh n.n Y-7t KZo u!r{!tti d Vi0t Nam đ(Fc h'nh th*nh
8*o n"*y eelsl]bby 83i 8?n đSn" k/ kinh Boanh )* y2wff2fff xnr, t4C tr-n" ;.n
Y-7t các )ọai kZo cin" cao c7C u!r{!tti t4C tr-n" 8*o côn" tác tiếC th& 8* ChEn
NhJm th$c hi0nK s Tran" ey
VIETHANIT Đồ án môn học
Ch? 2 n.n Ch\m c:a u!r{!tti đ(Fc Mn đ&nh ch7t )(Fn" T mic cao, u!r{!tti đan"
chiếm kho.n" wf‹ th& tr(ờn" 6ánh kZo ;.n Y-7t tron" n(3c2
XAn c1nh các côn" ty ;.n Y-7t )3n, các c5 ;T ;.n Y-7t 6ánh kZo nhT
chiếm m+t th' Ch9n )3n, kho.n" ^y‹dtf‹ tMn" ;.n )(Fn" 6ánh kZo ;.n Y-7t tron"
n(3c2
n.n Ch\m nh4C kh\- chiếm ^f‹ th& Ch9n a 6ao "ồm ch=nh thic 8* ch(a
ch=nh thicg ch: yế- từ Thái …an, a)ay;ia, Hồn" Kôn" 8* Tr-n" z-?ck +t ;?
;.n Ch\m 6ánh kZo nh4C kh\- hi0n nay các đ5n 8& tron" n(3c 8Pn ch(a ;.n Y-7t
đ(Fc2
Bg2 hôn" chRn"K
hôn" chRn" )* 67t k' m+t nhJm n*o ,-an tEm th$c ;$ hay ;Q ,-an tEm đến
Boanh n"hi0C 8* cJ .nh h(Tn" đến kh. nSn" đ1t t3i nh(n" m@c tiA- đ< ra c:a
Boanh n"hi0C2 Họ cJ thể hM trF hoƒc ch?n" )1i nh(n" nM )$c c:a Boanh n"hi0C
đan" Ch@c 8@ th& tr(ờn"2
3.2.1.2. Môi trường v mô
ag2 ôi tr(ờn" kinh tếK
Xao "ồm nhOn" yế- t? tác đ+n" đến kh. nSn" chi tiA- c:a khách h*n" 8*
t1o ra nhOn" m\- tiA- B-n" khác 6i0t2 ro đJ đVi h>i các nh* mark!tin" Ch.i nh4n
6iết đ(Fc các Y- h(3n" ch=nh 8< th- nh4C tron" BEn chRn" 8* nhOn" thay đMi
tron" chi tiA- c:a các nhJm BEn chRn" khác 6i0t2
N<n kinh tế cJ B7- hi0- Ch@c hồiK
‚ hác 6i0n CháC k=ch th=ch c:a ch=nh Ch: a"Ji k=ch c9- 8* đ9- t( "9n s tˆ
xnr chiếm s,w‹ ~ru 8* "Ji )#i ;-7t (- đ#i t‹ tr& "iá ] tˆ xnr g đ# đ!m )1i kết
,-.2
‚ no 83i nSm effs, tSn" tr(Tn" ~ru từ ^2]‹ tron" ,-= Ileffb2 Đi<- n*y
đ: c5 ;T để chin" t> kinh tế Vi0t Nam đan" B9n 8(Ft ,-a "iai đo1n khJ khSn 8*
ch=nh ;ách k=ch th=ch n<n kinh tế đ# Chát h-y tác B@n"2
‚ T'nh h'nh ;.n Y-7t côn" n"hi0C 6Lt đ9- cJ B7- hi0- khTi ;Lc, tSn"
tr(Tn" thán" s đ1t ]f,w‹ ;o 83i cGn" k' nSm effs 8* "7C e )9n o 83i mic tSn"
tr(Tn" đ9- nSm effb2 roanh th- 6án )W th$c tế "ồm c. m-a ;Lm "ia đ'nh 8* cho
Boanh n"hi0C tiếC t@c tSn" m1nh, hi0n đ# 8(Ft con ;? ef‹2 v‡ r*n", ho1t đ+n"
th(5n" m1i n+i đ&a đ# c.i thi0n đán" kể2
d …1m ChátK
‚ …1m Chát )1i tái Bi•n Bo n"-yAn nhEn từ các tác đ+n" cSn 6.n 8* áC )$c
8< c9-, tˆ )0 )1m Chát "i.m từ mic đonh ec,b‹ 8*o thán" bleffs Y-?n" cVn e‹
8*o thán" sleffb2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ew
VIETHANIT Đồ án môn học
‚ T-y nhiAn, áC )$c 8< "iá )1i 6Lt đ9- )!o than", k€o th!o ;$ "ia tSn" 8<
)1m Chát2
6g2 ôi tr(ờn" ch=nh tr&d CháC )-4tK
NhOn" ,-yết đ&nh mark!tin" ch&- tác đ+n" m1nh mQ c:a nhOn" Bi•n 6iến
tron" môi tr(ờn" ch=nh tr&d CháC )-4t2 hh=nh 8' 84y, nhi0m 8@ c:a nhOn" mark!t!r
)* Ch.i nLm 8On" nhOn" đ1o )-4t 6.o 80 c1nh tranh, n"(ời tiA- BGn" 8* Y# h+i2
n$ Mn đ&nh 8< ch=nh tr& 8* ;$ nh7t ,-án 8< ,-an điểm ch=nh ;ách )3n khiến
các nh* đ9- t( cJ cái nh'n )1c ,-an 8< th& tr(ờn", 6Ti 84y đEy )* yế- t? th- hRt m+t
;? )(Fn" )3n đ9- t( n(3c n"o*i 8*o Vi0t Nam2
ƒt khác, n<n ch=nh tr& Mn đ&nh c[n" "JC Ch9n thRc đ\y ;.n Y-7t c:a Boanh
n"hi0C2 roanh n"hi0C khôn" Ch.i ch&- ;ic €C 8< 67t Mn đ&nh ch=nh tr&, cJ các đi<-
ki0n c5 ;T để Ch@c 8@ ;.n Y-7t2
Vi0t Nam "ia nh4C |Tm đ# man" )1i cho Xi6ica c[n" nh( các Boanh
n"hi0C khác tron" n(3c r7t nhi<- c5 h+i c[n" nh( thách thic2
cg2 ôi tr(ờn" 8Sn hJaK
hJ thể nJi nhOn" n"(ời ;?n" tron" m+t n<n 8Sn hJa, môi tr(ờn" Y# h+i c@
thể cJ r7t nhi<- ni<m tin 8* "iá tr& c?t )‡i, cJ kh-ynh h(3n" tồn t1i 6<n )E-2
V' 84y, nhOn" mark!t!r c9n hết ;ic ,-an tEm t3i 8i0c Chát hi0n nhOn" 6iến
đMi 8< 8Sn hJa th' cJ thể 6áo tr(3c nhOn" c5 h+i mark!tin" 8* m?i đ! Bọa m3i2
Đi<- n*y Ch@c 8@ cho 8i0c đ(a ra nhOn" ;.n Ch\m ChG hFC 83i đƒc điểm 8* Y-
h(3n" 8Sn hJa c:a BEn t+c2
Bg2 ôi tr(ờn" côn" n"h0K
n$ tiến 6+ khoa học k„ th-4t đ# tác đ+n" đến th& tr(ờn" )*m k=ch th=ch ;$
Chát triển nhOn" ;.n Ch\m )iAn ,-an hoƒc khôn" )iAn ,-an đến k„ th-4t m3i2
hôn" n"h0 n"*y c*n" Chát triển th' ;$ ra đời n"*y c*n" nhi<- 8* 83i t?c đ+
n"*y c*n" cao c:a các ;.n Ch\m m3i (- 8i0t h5n thay thế cho các ;.n Ch\m hi0n
hO- trAn th& tr(ờn" 8* )*m tSn" ;ic c1nh tranh2
!g2 ôi tr(ờn" t$ nhiAnK
ôi tr(ờn" t$ nhiAn 6ao "ồm các n"-ồn t*i n"-yAn thiAn nhiAn đ(Fc Y!m
)* nhOn" nhEn t? đ9- 8*o c9n thiết cho ho1t đ+n" c:a Boanh n"hi0C 8* cVn cJ .nh
h(Tn" nh7t đ&nh đến nhOn" ho1t đ+n" mark!tin" c:a Boanh n"hi0C nh(K
‚ n$ khan hiếm n"-ồn n"-yAn 84t )i0-
‚ hhi Ch= nSn" )(Fn" tSn"
‚ ic đ+ ô nhi•m tSn"
5.2.2. 0hân t1ch mBi trưJng 6-n tr#ng
3.2.2.1. !gu"n nh#n $%c
NhJm th$c hi0nK s Tran" ec
VIETHANIT Đồ án môn học
B?n> 2.,. !j 678n> 4.n IV] 4Qn> nhmn 2/an 4A9 B/I/49
C.4 4hi =/aP 4hknh Nl1 2\\K Nl1 2\\n Nl1 2\\h
…ao đ+n" 6'nh ,-En ]2t]s ]2wfy ]2c^c
z-p )(5n", th(Tn" th$c hi0n ^w tˆ tf,yyt tˆ te,ft^ tˆ
d X'nh ,-En th- nh4C
ađồn"ln"(ờilthán"g
d Tron" đJ …(5n" 6'nh
,-Enl thán"
d Th(Tn" 8* các th- nh4C
khác n"o*i )(5n"
thán" a6'nh ,-En lthán"g
e2w]^2c^f
e2fyf2w]w
ew^2]]t
e2yf]2y^w
e2]ts2s]b
^ye2c]c
e2b^f2wbw
e2yst2sbw
^ty2sff
B?n> 2.K. Co 4@P 69E GVn> =h<E =:Dnh GV 2b =knh 4h@= 4Qn> 2/04 p +knh G5n
=h.n> -2q2\\hr
Phmn 6EF/ !j n>7T/ +ƒ =:„n> p…r
+h<E =:Dnh GV
TrAn đ1i học t f,]t
Đ1i học ]by ]y,cf
hao đ%n" be w,sf
Tr-n" c7C, hNKT )*nh n"h< ^ec es,ff
…ao đ+n" ChM thôn" bty w],^y
Th!o t=nh ch7t côn" 8i0c
…ao đ+n" tr$c tiếC ]ftw wb,bf
…ao đ+n" "ián tiếC tcs ^e,]f
hôn" ty )-ôn chR trọn" đến Chát triển
n"-ồn nhEn )$c2
XAn c1nh đJ côn" ty cVn cJ r7t nhi<-
ch=nh ;ách ti<n )(5n" 8* th(Tn" cho côn"
nhEn2
3.2.2.2. &'i ch(nh
HDnh 2.K. DE9nh =hP 4A9 B/I/49 UP9 4.4
nl1
NhJm th$c hi0nK s Tran" es
VIETHANIT Đồ án môn học
3.2.2.3. &'i )ản
Xi6ica hi0n cJ ^ nh* máy ;.n Y-7t t1i Đồn" Nai, X'nh r(5n" 8* H* N+i2
Nh* máy Xi6ica i<n Đôn" "iai đo1n e t1i X'nh r(5n" ;.n Y-7t 6ánh hhocoCi!
;Q đi 8*o ho1t đ+n" 8*o đ9- nSm ef]f, nEn" côn" ;-7t thiết kế to*n côn" ty )An
"7C đôi2 na- đJ côn" ty tiếC t@c đ9- t( YEy B$n" nh* máy Xi6ica H(n" •An, B$
kiến ho*n t7t 8*o nSm ef]]2 ro 84y tron" ]de nSm t3i, nSn" )$c ;.n Y-7t c:a côn"
ty ;Q đ(Fc "ia tSn" m1nh mQ2
NSm ef]f nSn" )$c ;.n Y-7t c:a côn" ty ;Q tSn" "7C đôi nhờ 8i0c nh* máy
Xi6ica i<n Đôn" "iai đo1n e, ;.n Y-7t 6ánh hhocoCi! đi 8*o ho1t đ+n".
3.2.2.4. *y t(n thư+ng hi,u
H'nh e2sK hác "i.i th(Tn" c:a Xi6ica
hôn" ty đ(Fc nh4n các "i.i th(Tn"K H*n" Vi0t Nam ch7t )(Fn" cao Bo n"(ời tiA-
BGn" 6'nh chọn2 hhin" nh4n Inm bff] K efff2 Đ1t cRC 8*n" cho th(5n" hi0- an
to*n 8' ;ic khoW c+n" đồn" tron" hai nSm )iAn tiếC efft 8* effy Bo h@c An To*n
V0 ninh Th$c uh\md X+ • Tế trao tƒn"2 Đ(Fc n"(ời tiA- BGn" 6'nh chọn )*
th(5n" hi0- m1nh Vi0t Nam nSm effw Bo Xáo n*i ~Vn TiếC Th& tM chic2
3.2.2.-. .ản /h0m1 M2r34ting
n.n Ch\m 6ánh cao c7C ~ooBi!; 8* H-ra r!)i )* hai mJn ,-* đ+c đáo2 ”
6ánh ~ooBi!;, n"(ời BGn" khôn" cho h*i )Vn" 8' thiết kế ;an" trọn", đa B1n" 8<
ch:n" )o1i 83i cooki!; chiC cran6!rry, cooki!; Bừak m* nSm nay, ;.n Ch\m n*y
cVn )* 6ánh Tart 83i )3C nhEn choco)at! đ4m đƒc hVa ,-y0n 83i h(5n" th5m c:a
65 8* 8& n"ọt thanh khiết c:a ;Oa2 Đ?i 83i n"(ời trW t-Mi, 6ánh H-ra r!)i )* ;.n
Ch\m ChG hFC2 Xánh 6ôn" )an ^ )3C đ(Fc chLt )ọc 6In" côn" n"h0 hi0n đ1i m*
côn" đ# n"hiAn ci- 8* Chát triển2 Xánh đ(Fc tran" tr= hoa 8Sn choco)at! trLn" trAn
6< mƒt, khá 8ừa mi0n", )1i m<m tan khi đ(Fc BGn" kŽm 83i các )o1i tr* cM tr-y<n
NhJm th$c hi0nK s Tran" eb
VIETHANIT Đồ án môn học
c:a Vi0t Nam2 H-ra r!)i cVn )* ;.n Ch\m tinh tRy B*nh cho nhOn" c@ "i* 6Ti
h(5n" 8& đƒc tr(n" c:a ;Oa cao c7C 8* 6+t m' th(Fn" h1n" man" đ4m Chon" cách
Ita)y, đ.m 6.o tiA- ch-\n 8< ;ic kh>!2
N"o*i các ;.n Ch\m trAn, 6i6ica cVn cJ các ;.n Ch\m khácK 6ánh 6i;c-it các
)o1i a;.n Y-7t trAn BEy ch-y<n thiết 6& c:a Anhg• 6ánh cooki!; a;.n Y-7t trAn BEy
ch-y<n thiết 6& c:a „g• 6ánh Y?C Ch: choco)at!• ;nack các )o1i• kZo BWo222 TMn"
c+n" h*n" nSm, hôn" ty 6i6ica c-n" c7C cho th& tr(ờn" h5n ]y2fff t7n 6ánh kZo
các )o1i2
B.B. HEbn =h/0n 4h/5n 6784 ;/nh SE9nh
B?n> 2.n. B?n> Phmn =k4h 1Q/ =:7Tn> M9:;<=/n> 2b nhmn =j Ian =:En> 4Qn> =R
Co hV/pXr:
]2 Kinh tế Y# h+i Chát triển, th- nh4C
8* ;ic m-a "ia tSn"2
e2 Vi0t Nam "ia nh4C |Tm2
^2 ic ;?n" n"(ời BEn khôn" n"ừn"
nEn" cao2
t2 Khoa học kp th-4t hi0n đ1i2
y2 …1m Chát )-ôn T mic Mn đ&nh.
w2 Ti<m nSn" c:a th& tr(ờn" n+i đ&a
)3n2
Đ< S„9p+r:
]2 Đ?i th: c1nh tranh Kinh Đô
n"*y c*n" )3n m1nh2
e2 •A- c9- c:a khách h*n" 8<
;.n Ch\m n"*y c*n" cao2
^2 N"-ồn n"-yAn 84t )i0- khan
hiếm2
t2 h1nh tranh trAn th& tr(ờn"
n"*y c*n" "ay "Lt h5n2
y2 Vi0t Nam "ia nh4C A–TA.
w2 hJ nhi<- ;.n Ch\m thay thế
Đ/†1 1Fnhp!r:
]2 Th(5n" hi0- đ# kh%n" đ&nh đ(Fc
chH đin" trAn th& tr(ờn"2
e2 H0 th?n" ChEn Ch?i r+n" khLC2
^2 Đ(Fc 6'nh chọn )* ;.n Ch\m cJ
ch7t )(Fn" cao từ ]bbcdeffb2
t2 hJ nhi<- nh* máy ;.n Y-7t 83i
,-y mô )3n2
y2 N"-ồn nhEn )$c Bồi B*o.
w2 —n" B@n" đ(Fc khoa học kp th-4t
8*o ;.n Y-7t2
c2 rEy ch-y<n ;.n Y-7t hi0n đ1i2
s2 V?n )3n2
Đ/†1 R5Ppsr:
]2 hh(a khai thác hết đ(Fc th&
tr(ờn" ti<m nSn"2
e2 hôn" tác mark!tin" ch(a
m1nh ;o 83i đ?i th: c1nh
tranh2
^2 hôn" n"h0 thiết 6& nh'n
ch-n" 8Pn cVn T mic tr-n"
6'nh2
t2 Tr'nh đ+ tay n"h< ch(a cao2
y2 ~iá h5i cao, kh. nSn" c1nh
tranh cVn th7C2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^f
VIETHANIT Đồ án môn học
B?n> 2.h. Phmn =k4h !sX+:
)5= h8u !tX:
n
]
n
e
n
c
‚m
]
m
^
m
w
K˜ Th$c hi0n chiến
)(Fc thEm nh4C th& tr(ờn"2
n
]
n
e
n
s
‚m
]
m
e
m
w
K ˜ uhát triển th&
tr(ờn"
n
y
n
w
n
c
n
s
‚m
]
m
^
m
t
K˜ uhát triển ;.n
Ch\m2
)5= h8u !t+:
n
]
n
t
n
y
‚T
e
T
^
K˜ H+i nh4C
n"(Fc chi<-2
n
]
n
e
n
y
n
c
n
s
‚T
]
T
e
T
t
T
w
K ˜ H+i
nh4C n"an"

)5= h8u stX:
m
]
m
e
m
t
m
w
‚|
]
|
e
|
t
K˜ThEm nh4C
th& tr(ờn"2
m
]
m
^
m
w
‚|
]
|
y
K˜ Kết hFC h*n"
n"an"
)5= h8u st+:
|
e
|
^
‚T
]
T
t
T
w
K˜ H+i nh4C
cGn" chi<-
|
e
|
y
‚ T
e
K˜ ThEm nh4C th&
tr(ờn"2
d n
]
n
^
m
]
m
e
m
^
m
t
K r$a 8*o th(5n" hi0- đ# cJ chH đin" trAn th& tr(ờn", cGn"
83i h0 th?n" ChEn Ch?i r+n" khLC, BEy ch-y<n ;.n Y-7t hi0n đ1i 8* n<n kinh tế Y#
h+i n"*y c*n" Chát triển, đời ;?n" đ(Fc nEn" cao, ;ic m-a c:a n"(ời tiA- BGn"
tSn" m1nh, th& tr(ờn" n+i đ&a đ9y ti<m nSn"2 hôn" ty nh4n th7y đ(Fc đi<- đJ nAn
tiếC t@c th$c hi0n chiến )(Fc Ch@c 8@ th& tr(ờn" n+i đ&a để thEm nh4C n"*y c*n"
;E- 8*o th& tr(ờn" n+i đ&a2
d n
]
n
e
n
s
‚m
]
m
e
m
w
K Khi ;.n Ch\m côn" ty đ# cJ th(5n" hi0-, h0 th?n" ChEn
Ch?i r+n" khLC, 8?n )3n kết hFC 83i đi<- ki0n kinh tế trAn đ* Chát triển côn" ty
nAn th$c hi0n chiến )(Fc mT r+n" th& tr(ờn" c:a m'nh để tSn" th& Ch9n 8* kh.
nSn" c1nh tranh2
d n
y
n
w
n
c
n
s
‚m
]
m
^
m
t
K hôn" ty 83i thế m1nh 8< n"-ồn nhEn )$c, 8?n, BEy
ch-y<n hi0n đ1i, cGn" 83i đời ;?n" c:a n"(ời BEn n"*y c*n" đ(Fc nEn" cao 8* ;$
Chát triển c:a khoa học k„ th-4t2 hôn" ty nAn th$c hi0n chiến )(Fc Chát triển ;.n
Ch\m để Ch@c 8@ th& tr(ờn"2
d m
]
m
e
m
t
m
w
‚|
]
|
e
|
t
K V3i )Fi thế Vi0t Nam "ia nh4C |Tm, n<n kinh tế Y#
h+i Chát triển, khoa học k„ th-4t hi0n đ1i, ti<m nSn" th& tr(ờn" n+i đ&a )3n2 r$a
8*o đJ côn" ty khLc Ch@c nhOn" điểm yế- c:a m'nh nh(Kch(a khai thác hết đ(Fc
th& tr(ờn" ti<m nSn", côn" tác mark!tin" ch(a m1nh ;o 83i đ?i th: c1nh tranh,
tr'nh đ+ tay n"h< c:a côn" nhEn ch(a cao2 z-a đJ, c.i thi0n )1i để thEm nh4C ;E-
h5n nOa th& tr(ờn" hi0n cJ2
d m
]
m
^
m
w
‚|
]
|
y
K V' kh. nSn" c1nh tranh cVn th7C, "iá 8Pn cVn cao h5n ;o
83i m+t ;? đ?i th: khác nh(n" th& tr(ờn" n+i đ&a đ9y ti<m nSn"2
d n
]
n
t
n
y
‚T
e
T
^
K HFC tác c? đ&nh 8* )E- B*i 83i nh* c-n" c7C để đáC in" đ(Fc
n"-ồn n"-yAn )i0- Ch@c 8@ cho ;.n Y-7t, đáC in" yA- c9- n"*y c*n" cao c:a
khách h*n"2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^]
VIETHANIT Đồ án môn học
d n
]
n
e
n
y
n
c
n
s
‚T
]
T
e
T
t
T
w
K Th- hRt khách h*n" c:a đ?i th: để "i.m áC )$c c1nh
tranh2
d |
e
|
^
‚T
]
T
t
T
w
K HFC tác 83i đ?i th: c1nh tranh 8< mƒt côn" n"h02
d |
e
|
y
‚ T
e
K TSn" c(ờn" ho1t đ+n" mark!tin" nhIm tSn" th& Ch9n tr(3c khi
các c5 ;T khác thay đMi côn" n"h0,
z-a nhOn" ChEn t=ch trAn th' tron" thời "ian đến côn" ty ;Q ;U B@n" chiến
)(Fc thEm nh4C th& tr(ờn" cGn" 83i Chát triển ;.n Ch\m để tiếC t@c nEn" cao -y t=n
th(5n" hi0- Xi6ica2
B.4. HEbn =h/0n 4h/5n 6784 19:;<=/n>
5.&.1. Hản %hGm
Ho*n thi0n ;.n Ch\m "iO n"-yAn mP- m# kiể- Bán", 6ao 6' nh(n" cho thAm
;.n Ch\m đa B1n" 8< kh?i )(Fn"2
hho ra các ;.n Ch\m cJ kh?i )(Fn" nh> nh(K ]f", ]y", ef"2 Đồn" thời c[n"
đ(a ra ;.n Ch\m cJC kh?i )(Fn" )3n nh(K yff", cff", ]fff"2
rEy ch-y<n ;.n Y-7t 6ánh chocoCi! đƒt t1i hôn" ty Xi6ica mi<n Đôn" đ# cho
ra đVi ;.n Ch\m 6ánh 6ánh chocoCi! 83i nhPn hi0- …ott!ui!2 Xi6ica đ# đ9- t( YEy
B$n" t1i hôn" ty Xi6ica mi<n Đôn" BEy ch-y<n ;.n Y-7t 6ánh …ay!r cak! anh#n
hi0- H-rag2
HDnh 2.h. !?n uhv1
1J/ 4A9 B/I/49
T4C tr-n" đ9- t( Chát triển ;.n Ch\m cJ Boanh th- th7C để nEn" cao hi0- ,-.
ho1t đ+n" 8* kh. nSn" c1nh tranh c:a côn" ty2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^e
VIETHANIT Đồ án môn học
Khôn" n"ừn" Chát triển ;.n Ch\m m3i, đ+c đáo, cJ ch7t )(Fn" cao, "iá th*nh
t?t 8* đ.m 6.o 80 ;inh an to*n th$c Ch\m2
Thiết kế 6ao 6' ;.n Ch\m m3i, t1o ra nhi<- mP- m#, đa B1n" 8< ch-\n )o1i2
N"o*i ra Xi6ica nAn "Ui t3i khách h*n" nhOn" ;.n Ch\m n"ọt n"*o, đ+c đáo, th5m
n"on 8* đáC in" đ: nh- c9- Binh B(jn" cho nhOn" đ?i t(Fn" khách h*n"2
n.n Ch\m )*m ra Ch.i )-ôn h(3n" đến nh- c9- th& hiế- n"(ời tiA- BGn"2T-q
8*o )ia t-Mi 8* ;T th=ch c:a khách h*n" m* đ(a ra ;.n Ch\m cho ChG hFC2 ĐáC
in" tôi đa nh- c9- khách h*n"2 Ho1t đ+n" 83i ch=nh ;ách ch7t )(Fn" ‡)h.4h
hbn> 6b =:„n> =m1 =:En> 1„/ hEF= GVn> 4A9 4hˆn> =Q/‰
5.&.2. 4 '8ng
3.4.3.1. Quảng cáo:
’ Đ(a ra / t(Tn" ,-.n" cáo m3iK
d @c tiA- ,-.n" cáoK nhLc nhT mọi n"(ời nh3 đến 6i6ica2
N+i B-n" ,-.n" cáoK +t ch*n" trai hZn 61n "ái đi Sn t?i khôn" may cJ
8i0c đ+t Y-7t nAn đ# đến trể2 hô "ái n"ồi đFi m#i khôn" th7y đE- 6$c m'nh đ&nh
6> 8< th' th7y ch*n" trai đến2 hô n"ồi im )ƒn" khôn" nJi "'2 hh*n" trai 6iết )Hi 8*
đ# thay cho )ời Yin )Hi 6In" m+t h+C 6ánh 83i nhOn" chiếc 6ánh hhocoCi! th5m
n"on đ9y / n"hpa2 hô "ái )ƒn" )Q mon c(ời nh'n ch*n" trai 6In" ánh mLt tr'- mến
thay cho )ời m-?n nJi2
B?n> 2.-\. B?n> hDnh =h_4 UP?n> 4.E nl1 2\-\
HDnh =h_4 +hT/ G/†1 +ần ^P@= Ch/ uhk +hQn> G/0u
V+VB d w
h
^f đến c
h
d ]]
h
đến ]e
h
def
h
đến ef
h
ty
d ^ )9nln"*y
d yf;l)9n
cf tri0- VNĐ
h.m t=nh
V+V- d]e
h
đến ]e
h
^f
d]s
h
đến ]s
h
ty
d e )9nln"*y
d yf;l)9n
yf tri0- VNĐ
+Fu =:k e )9nlt-9n ef tri0- VNĐ
(9S/E d w
h
đến c
h
d ]f
h
đến ]]
h
d ef
h
đến e]
h
^ )9nln"*y
wf;l)9n
^f tri0- VNĐ
h.m t=nh
s<I^/=<
d Vat"ia2com d 6i6ica2com28n
3.4.3.2. PR
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^^
VIETHANIT Đồ án môn học
TM chic t*i trF nhOn" trV ch5i hoƒc các c-+c thi cJ / n"hpa, ch%n" h1nK†5m
m9n t*i nSn" trW, h*nh tr'nh Y-yAn Vi0t, hhLC cánh th(5n" hi0- hoƒc các trV ch5i
"iRC n"(ời n"hŽo Yoá nF n"En h*n" 83i tMn" ;? ti<n ]ff tri0- VNĐ2
T*i trF cho tr-n" tEm n-ôi B(jn" trW mồ côi Hoa ai2 Đ&a cho uh(ờn" HVa
H.i, z-4n N"[ H*nh n5n, Tu2 Đ* NNn" đJn tết tr-n" th- nSm ef]f đ9y t'nh
th(5n" 83i ;? ti<n ef tri0- VNĐ.
V*o B&C No!) côn" ty ;Q tM chic ch(5n" tr'nh từ thi0n _Trái tim 7m áC` 83i
;? ti<n yf tri0- đồn" cho ,-„ thiế- nhi n"hŽo 8(Ft khJ2
Tết từ thi0n, Tết 7m áC cGn" XiXihaK ~iOa khôn" kh= tr*n n"4C ;Lc Y-En n"ọt
n"*o, nồn" 7m t'nh yA- 8* đ4m đ* ;Lc D-En, cGn" 83i nhi<- đ5n 8&, tM chic khác,
côn" ty cM Ch9n Xi6ica ;Q t*i trF cho nhi<- ho1t đ+n" Y# h+i "i*- / n"hpa nhEn 8Sn
8* t-n" ra nhi<- ;.n Ch\m cao c7C, đ+c đáo tron" B&C Tết cM tr-y<n nSm ef]] để
thLC )Ua yA- th(5n", nồn" đ(Fm đến từn" "ia đ'nh n"(ời Vi0t Nam2 TMn" ;? ti<n
)* yf tri0- VNĐ2
XAn c1nh nhOn" ho1t đ+n" Y# h+i "i*- / n"hpa, tron" mGa Y-En r+n r*n", 7m
cRn" c:a nSm hanh r9n ef]f, 8* )• t'nh nhEn Va)!ntin!, Xi6ica cVn tri En khách
h*n" 6In" nhOn" ;.n Ch\m n"ọt n"*o, đ+c đáo đ(Fc t-n" ra t1i tyfff h0 th?n"
đ1i )/ ChEn Ch?i 8* eff ;iA- th& )3n nh> trAn to*n ,-?c2
3.4.3.3. Khuyến mại:
TM chic các ho1t đ+n" kh-yến m1i đƒc 6i0t 8*o các n"*y )•, tết nh(K
~i.m ]f‹ cho các đ1i )/, 6án ;p, 6án )Q khi m-a ;.n Ch\m c:a Xi6ica 83i ;J
)(Fn" )3n2 Từ f]lfclef]f đến ^]lslef]f
-a ;.n Ch\m 6ánh …ott!Ci! 8* …ay!r cak! ;Q đ(Fc tƒn" kŽm nhOn" tRi Yách
Từ n"*y f]lfwlef]f đến ^flfwlef]f2
Khi m-a 6ánh kZo Xi6ica 83i ;? ti<n từ eff2fffVNĐ trT )An 61n ;Q nh4n
đ(Fc m+t thW c*o may mLn từ eylfylef]f đến n"*y ]wlfslef]f2
Triển hai ch-5n" tr'nh 6án h*n" ,-a m1n", khách h*n" cJ thể 8*o ‘!6;it!
‘‘‘26i6ica2com28n để m-a các ;.n Ch\m 6ánh kZo c:a Xi6ica2 Khách đƒt h*n" từ
]ff2fff đồn" trT )An ;Q đ(Fc chiết kh7- y‹• đ(Fc h(Tn" B&ch 8@ "Ji ,-*, "iao
h*n" mi•n Ch= nế- đƒt h*n" ]f "i> ,-* tr& "iá ]yf2fff đồn" trT )An2
3.4.3.4. 5án h'ng tr%c tiế/:
~Ui nhOn" t7m cato)o đến khách h*n" để "i3i thi0- ;.n Ch\m m3i2aTừ
n"*yeylfylef]f đến n"*y ]ylfwlef]fg2
Từ n"*y eylfwlef]f đến n"*y ]ylfclef]f đ(a đ+i n"[ tiếC th& ;.n Ch\m c:a
côn" ty đến các "ia đ'nh T kh- 8$c TEy N"-yAn2 z-.n" 6á ;.n Ch\m 8* 6án ;.n
Ch\m cho khách h*n" tr$c tiếC2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^t
VIETHANIT Đồ án môn học
)%+ LU#N
Tron" Y- thế to*n c9- hJa hi0n nay, ranh "i3i "iOa 8Gn" mi<n, ,-?c "ia, các
th& tr(ờn" khác nha- đ# trT nAn mờ nh1t, đi<- đJ )*m cho ;.n Ch\m c:a côn" ty
đến tay n"(ời tiA- BGn" m+t cách nhanh nh7t2 V* đồn" n"hpa 83i đi<- đJ )* mic
đ+ c1nh tranh n"*y c*n" "ay "Lt khôn" 6J hZC tron" 67t ci th& tr(ờn" đ5n )W n*o2
XAn c1nh đJ tron" n<n kinh tế nhi<- th*nh Ch9n đan" tron" thời kq ,-á đ+, các
Boanh n"hi0C nJi ch-n" 8* côn" ty Xi6ica nJi riAn" đ(Fc đƒt tron" môi tr(ờn"
c1nh tranh "ay "Lt 8* kh?c )i0t h5n 6ao "iờ hết2 hách B-y nh7t để Boanh n"hi0C
tồn t1i 8* Chát triển 8* th=ch in" 83i th& tr(ờn", nLm 6Lt c5 h+i 8* đi<- h*nh ho1t
đ+n" ;.n Y-7t, kinh Boanh th!o đ&nh h(3n" th& tr(ờn", Ch.i t( B-y th!o )?i t( B-y
ark!tin"2
n$ th*nh côn" c:a Xi6ica đ# kh%n" đ&nh đ(Fc ;$ đin" đLn 8* t=nh ;án" t1o
tron" chiến )(Fc kinh Boanh c[n" nh( tron" các ch(5n" tr'nh ark!tin" iY c:a
m'nh2
XAn c1nh ;$ th*nh côn" đJ 8Pn cVn m+t ;? tồn t1i2 z-a n"hiAn ci- 8* t'm
hiể- 8' thế nhJm chRn" tôi đ(a ra nhOn" / kiến đJn" "JC để "iRC côn" ty ho*n
thi0n h5n nOa chiến )(Fc m* côn" ty đan" th!o đ-Mi2
Tron" ,-á tr'nh )*m đ< t*i, Bo kiến thic cJ h1n ;$ 84n B@n" )/ th-yết 8* th$c
tế )* m+t kho.n cách khá )3n nAn khôn" thể tránh kh>i nhOn" thiế- ;Jt2 v7t mon"
nh4n đ(Fc ;$ "JC / c:a th9y cô 8* các 61n để đ< t*i đ(Fc ho*n thi0n h5n2
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^y
VIETHANIT Đồ án môn học
LIZU +HAM )HẢX
™]š G/.E =:Dnh ŠP?n =:H h„4, !guy6n &h7 Kim 8nh, Tr(ờn" hao Đ%n" hNTT hO-
n"h& Vi0tdH*n
™eš httCKll‘‘‘26i6ica2com28n
™^š httCKllthitr-on"8i!tnam2com28n
™tš httCKllth-on"hi!-8i!t2com28n
™yš httCKll8-acoChi!-2com
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^w
VIETHANIT Đồ án môn học
PHỤ LỤC
Đồ án đ(Fc ho*n th*nh nhờ ;$ Ch?i hFC c:a các th*nh 8iAn tron" nhJm2
Nhi0m 8@ c:a từn" th*nh 8iAn nh( ;a-K
+an =hbnh 2/an
Nh/01 2` M_4 GV
=hW4 h/0n
Phần I
hao ThiAn Th-4n
]2]2 Khái ni0m 8< chiến )(Fc
ark!tin"
]ff‹
N"-y•n Th& Th- Th(
]2e2 X.n ch7t c:a chiến )(Fc
ark!tin"
]ff‹
uhGn" Th& Hiến
]2^2 Vai trV c:a chiến )(Fc
ark!tin"
]ff‹
Tr9n Th& Th- Th(5n"
]2t2 Tiến tr'nh ho1ch đ&nhK y
6(3c
]ff‹
H-qnh N"ọc To*n
…ời mT đ9-
Kết )-4n
]ff‹
Phần II
H-qnh N"ọc To*n
e2]2 ~i3i thi0- ch-n" 8< côn"
ty Xi6ica
e2t2e2 hhiến )(Fc 8< "iá2
]ff‹
uhGn" Th& Hiến
e2e2 hhiến )(Fc kinh Boanh c:a
côn" ty tron" thời "ian ,-a
e2t2t2 hhiến )(Fc cM đ+n"
]ff‹
N"-y•n Th& Th- Th(
e2^2 Đánh "iá hi0- ,-. ho1t
đ+n" kinh Boanh tron" thời
"ian ,-a
e2y2 Đánh "iá côn" tác th$c thi
chiến )(Fc ark!tin"
]ff‹
hao ThiAn Th-4n e2t2]2 hhiến )(Fc ;.n Ch\m ]ff‹
Tr9n Th& Th- Th(5n" e2t2^2 hhiến )(Fc ChEn Ch?i ]ff‹
Phần III hao ThiAn Th-4n ^2]2 T9m nh'n, ;i m0nh, m@c
tiA-
^2e2e2y2 n.n Ch\m, ark!tin"
^2^2 Ho*n thi0n chiến )(Fc
kinh BoanhK D< S„9 p+r
^2t2]2 n.n Ch\m
]ff‹
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^c
VIETHANIT Đồ án môn học
H-qnh N"ọc To*n
^2e2]2]2 ôi tr(ờn" 8i mô
^2^2 Ho*n thi0n chiến )(Fc
kinh BoanhK Co hV/pXr
^2t2]2 n.n Ch\m
]ff‹
N"-y•n Th& Th- Th(
^2e2]2e2 ôi tr(ờn" 8p mô
^2^2 Ho*n thi0n chiến )(Fc
kinh BoanhK Đ/†1 O5P psr
^2t2]2 n.n Ch\m
]ff‹
uhGn" Th& Hiến
^2e2 hhiến )(Fc kinh Boanh
tron" thời "ian đến
ag2 Đ&nh h(3n" Chát triển nSm
ef]f
6g2 Đ&nh h(3n" Chát triển tron"
t(5n" )ai
^2e2e2^2 T*i ;.n
^2e2e2t2 xy t=n th(5n" hi0-
^2^2 Ho*n thi0n chiến )(Fc
kinh BoanhK Đ/†1 1Fnh p!r
^2t2e2 hM đ+n"
]ff‹
Tr9n Th& Th- Th(5n"
^2e2e2e2 T*i ch=nh
^2e2e2]2 N"-ồn nhEn )$c
^2^2Ho*n thi0n chiến )(Fc kinh
BoanhK Phmn =k4h !sX+
^2t2e2 hM đ+n"
]ff‹
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^s
VIETHANIT Đồ án môn học
NH#N cd+ CeA GIfX VIgN
NhJm th$c hi0nK s Tran" ^b
VIETHANIT Đồ án môn học
NhJm th$c hi0nK s Tran" tf

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->