P. 1
TTLT - Huong Dan Luong Toi Thieu

TTLT - Huong Dan Luong Toi Thieu

|Views: 4|Likes:
Được xuất bản bởiHạt Điều Cường

More info:

Published by: Hạt Điều Cường on Jun 06, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

___________________
Số: 01/2012/TTLT-BNV-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - H!" p"#c
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012
TH$NG T% &I'N T(CH
H)*!+ d,! -"ực "./! 01c l)2!+ -3. -".45 c"5!+ -6 !+78 9: -";!+ <
!=0 >9:> ?3. @*. c2 A5B! !"7 !)*cC -D c"1c c"E!" -FGC -D c"1c
c"E!" -FG - HI "ộ. @7 ?2! @G Jự !+"./p
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐC! ngày 1" tháng 4 năm 2008 c#$
Ch%nh &h# '(y định chức năng, nhi)m *+, '(y,n h-n *à c. c/( t0 chức c#$
1ộ Nội *+2
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐC! ngày 2" tháng 11 năm 2008 c#$
Ch%nh &h# '(y định chức năng, nhi)m *+, '(y,n h-n *à c. c/( t0 chức c#$
1ộ 3ài ch%nh2
Căn cứ 4h56n 2 Đi,( 5 Nghị định số 71/2012/NĐC! ngày 12 tháng 4
năm 2012 c#$ Ch%nh &h# '(y định mức 89.ng tối thi:( ch(ng2
;$( <hi t=$5 đ0i > <i?n *@i 1$n 30 chức 3=(ng 9.ng *à các c. '($n 8iAn
'($n, 1ộ t=9Bng 1ộ Nội *+ *à 1ộ t=9Bng 1ộ 3ài ch%nh C$n hành 3hDng t9
8iAn tịch h9@ng EFn thGc hi)n mức 89.ng tối thi:( ch(ng tH ngày 01 tháng 5
năm 2012 đối *@i c. '($n nhà n9@c, t0 chức ch%nh t=ị, t0 chức ch%nh t=ị IJ
hội *à đ.n *ị sG nghi)& nh9 s$(K
Đ.K5 :L Đ3. -)M!+ ;p dN!+
1. Cán bộ, công chức thuộc biên ch h!"ng #!$ng t% ng&n 'ách nh( n!)c
#(* +i,c t-.ng các c$ /u0n nh( n!)c, t1 chức ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56
hội " T-ung !$ng7 " t8nh, th(nh 9hố t-:c thuộc T-ung !$ng7 " hu;,n, /u<n,
th3 56, th(nh 9hố thuộc t8nh.
2. Công chức t-.ng bộ *á; #6nh =>., /u?n #@ +( +iên chức thuộc biên ch
h!"ng #!$ng t% ng&n 'ách nh( n!)c +( các nguAn thu ': nghi,9 thB. /u; =3nh
cC0 9há9 #u<t #(* +i,c t-.ng các =$n +3 ': nghi,9 cC0 Nh( n!)c, t1 chức ch2nh
t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56 hội D'0u =&; gEi chung #( =$n +3 ': nghi,9 công #<9F.
G. Cán bộ, công chức, +iên chức thuộc biên ch nh( n!)c +( h!"ng
#!$ng thB. b?ng #!$ng H. Nh( n!)c /u; =3nh =!Ic cJ9 cK thL* /u;Mn cN =n
#(* +i,c t>i các hội, các t1 chức 9hi Ch2nh 9hC, các H: án +( các c$ /u0n, t1
chức /uốc t =Ot t>i Vi,t N0*.
P. Cán bộ, công chức " 56, 9h!Qng, th3 t-Jn /u; =3nh t>i Rh.?n 1 +(
Rh.?n 2 SiMu 2 Ngh3 =3nh 'ố T2/200T/NS-CU ng(; 22 tháng 10 nV* 200T
cC0 Ch2nh 9hC +M chức H0nh, 'ố #!Ing, *ột 'ố ch =ộ, ch2nh 'ách =ối +)i cán
bộ, công chức " 56, 9h!Qng, th3 t-Jn +( nhWng ng!Qi h.>t =ộng Xhông chu;ên
t-ách " cJ9 56.
Y. Ziá. +iên *[* n.n t-.ng biên ch +( giá. +iên *[* n.n hI9 =Ang
/u; =3nh t>i \u;t =3nh 'ố ]0/2011/\S-TTg ng(; 2] tháng 10 nV* 2011 cC0
ThC t!)ng Ch2nh 9hC.
]. Cán bộ ; t 56, 9h!Qng, th3 t-Jn h!"ng #!$ng thB. \u;t =3nh 'ố
Y^/TTg ng(; 0G tháng 02 nV* 1TTP +( \u;t =3nh 'ố 1G1/TTg ng(; 0P
tháng G nV* 1TTY cC0 ThC t!)ng Ch2nh 9hC.
_. S>i bi`u aội =Ang nh&n H&n các cJ9 h!"ng h.>t =ộng 9h2 thB. /u;
=3nh t>i Rh.?n 2 SiMu _Y \u; ch h.>t =ộng cC0 aội =Ang nh&n H&n các cJ9
b0n h(nh Xb* thB. Ngh3 /u;t 'ố _YG/200Y/N\-cBTV\a11 ng(; 02 tháng P
nV* 200Y cC0 cd b0n Th!Qng +e \uốc hội.
^. Ng!Qi #(* công tác c$ ;u +( ng!Qi #(* công tác Xhác t-.ng t1 chức c$ ;u.
T. Các =ối t!Ing '0u =&; cfng thuộc 9h>* +i á9 Heng Thông t! #iên t3ch
n(; =` t2nh =Kng, h!"ng ch =ộ b?. hi`* 56 hội +( gi?i /u;t các ch =ộ #iên
/u0n =n tiMn #!$ng thB. /u; =3nh cC0 9há9 #u<t:
0F Cán bộ, công chức, +iên chức thuộc biên ch t-? #!$ng cC0 c$ /u0n
nh( n!)c, t1 chức ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56 hội +( cC0 =$n +3 ': nghi,9
công #<9 =!Ic cJ9 cK thL* /u;Mn ch. 9hg9 +<n Heng 59 #!$ng thB. Ngh3
=3nh 'ố 20Y/200P/NS-CU ng(; 1P tháng 12 nV* 200P cC0 Ch2nh 9hC /u;
=3nh h, thống th0ng #!$ng, b?ng #!$ng +( ch =ộ 9he cJ9 #!$ng t-.ng các
công t; nh( n!)c7
bF Cán bộ, công chức, +iên chức =i hEc, th:c t<9, công tác, =iMu t-3,
=iMu H!hng t-.ng n!)c +( ng.(i n!)c thuộc biên ch t-? #!$ng cC0 c$
/u0n nh( n!)c, t1 chức ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56 hội +( cC0 =$n +3
': nghi,9 công #<97
cF Ng!Qi =0ng t-.ng thQi gi0n t<9 ': h.Oc thN +i,c DX` c? t<9 ': công
chức cJ9 56F t-.ng c$ /u0n nh( n!)c, t1 chức ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56
hội +( =$n +3 ': nghi,9 công #<97
HF Cán bộ, công chức, +iên chức =0ng b3 t>* =inh ch8 công tác, =0ng b3
t>* giW, t>* gi0*7
=F Các =ối t!Ing X@ Xt hI9 =Ang #0. =ộng =6 =!Ic 59 #!$ng thB. Ngh3
=3nh 'ố 20P/200P/NS-CU ng(; 1P tháng 12 nV* 200P cC0 Ch2nh 9hC +M ch
=ộ tiMn #!$ng =ối +)i cán bộ, công chức, +iên chức +( #:c #!Ing +f t-0ng.
T1 chức ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 4 56 hội nêu t>i Thông t! #iên t3ch
n(; #( các t1 chức /u; =3nh t>i SiMu 1 \u;t =3nh 'ố 12^-\S/Tj ng(; 1P
tháng 12 nV* 200P cC0 B0n B2 th! T-ung !$ng S?ng +M ch =ộ tiMn #!$ng =ối
+)i cán bộ, công chức, +iên chức c$ /u0n S?ng, kOt t-<n +( các =.(n th`.
Các c$ /u0n, =$n +3, t1 chức t>i SiMu 1 Thông t! #iên t3ch n(; '0u =&;
gEi chung #( c$ /u0n, =$n +3.
Đ.K5 >L C;c" -E!" 01c l)2!+C p"N cOp @7 "o- ?ộ!+ p"E
2
kức #!$ng, 9he cJ9 DX` c? h, 'ố chênh #,ch b?. #!u, nu cKF +( h.>t
=ộng 9h2 cC0 các =ối t!Ing /u; =3nh t>i SiMu 1 Thông t! #iên t3ch n(; t% ng(;
01 tháng Y nV* 2012 =!Ic t2nh nh! '0u:
1. Sối +)i cán bộ, công chức, +iên chức
Cán bộ, công chức, +iên chức /u; =3nh t>i Rh.?n 1, 2, G, P, Y +( ] SiMu
1 Thông t! #iên t3ch n(;, thi cVn cứ +(. h, 'ố #!$ng +( 9he cJ9 hi,n h!"ng
/u; =3nh t>i Ngh3 /u;t 'ố _G0/200P/N\-cBTV\a11 ng(; G0 tháng T nV*
200P cC0 cd b0n th!Qng +e \uốc hội, Ngh3 /u;t 'ố 100G/200]/N\-
cBTV\a11 ng(; 0G tháng G nV* 200] cC0 cd b0n th!Qng +e \uốc hội,
Ngh3 /u;t 'ố _TP/200T/N\-cBTV\a12 ng(; 22 tháng ] nV* 200T cC0 cd
b0n th!Qng +e \uốc hội, Ngh3 /u;t 'ố ^2G/200T/cBTV\a12 ng(; 0G tháng
10 nV* 200T cC0 cd b0n th!Qng +e \uốc hội, Ngh3 /u;t 'ố
^^^N\/2010/cBTV\a12 ng(; 0Y tháng G nV* 2010 cC0 cd b0n th!Qng +e
\uốc hội, \u;t =3nh 'ố 12^-\S/Tj ng(; 1P tháng 12 nV* 200P cC0 B0n B2
th! T-ung !$ng S?ng, \u;t =3nh 'ố 2_Y-\S/Tj ng(; 0P tháng 12 nV*
200T cC0 B0n B2 th! T-ung !$ng S?ng, Ngh3 =3nh 'ố 20P/200P/NS-CU ng(;
1P tháng 12 nV* 200P cC0 Ch2nh 9hC, Ngh3 =3nh 'ố _]/200T/NS-CU ng(; 1Y
tháng T nV* 200T cC0 Ch2nh 9hC, Ngh3 =3nh 'ố T2/200T/NS-CU ng(; 22
tháng 10 nV* 200T cC0 Ch2nh 9hC, Ngh3 =3nh 'ố 11]/2010/NS-CU ng(; 2P
tháng 12 nV* 2010 cC0 Ch2nh 9hC, Ngh3 =3nh 'ố 1P/2012/NS-CU ng(; 0_
tháng G nV* 2012 cC0 Ch2nh 9hC +( *ức #!$ng tối thi`u chung thB. /u; =3nh
t>i SiMu 1 Ngh3 =3nh 'ố G1/2012/NS-CU ng(; 12 tháng P nV* 2012 cC0
Ch2nh 9hC /u; =3nh *ức #!$ng tối thi`u chung D'0u =&; +it tlt #( Ngh3 =3nh
'ố G1/2012/NS-CUF =` t2nh *ức #!$ng, *ức 9he cJ9 +( *ức tiMn cC0 h, 'ố
chênh #,ch b?. #!u Dnu cKF nh! '0u:
0F Công thức t2nh *ức #!$ng:
kức #!$ng
th:c hi,n t%
01/Y/2012
m
kức #!$ng tối thi`u
chung 1.0Y0.000
=Ang/tháng
5
a, 'ố
#!$ng
hi,n h!"ng
bF Công thức t2nh *ức 9he cJ9:
- Sối +)i các Xh.?n 9he cJ9 t2nh thB. *ức #!$ng tối thi`u chung:
kức 9he cJ9
th:c hi,n t%
01/Y/2012
m
kức #!$ng
tối thi`u chung
1.0Y0.000 =Ang/tháng
5
a, 'ố
9he cJ9
hi,n h!"ng
- Sối +)i các Xh.?n 9he cJ9 t2nh thB. n *ức #!$ng hi,n h!"ng cộng
9he cJ9 chức +e #6nh =>. +( 9he cJ9 th&* niên +!It Xhung Dnu cKF:
kức
9he cJ9
th:c hi,n
t%
01/Y/2012
m
kức
#!$ng
th:c hi,n t%
01/Y/2012
o
kức 9he cJ9
chức +e
#6nh =>.
th:c hi,n t%
01/Y/2012
o kức 9he cJ9
th&* niên
+!It Xhung
th:c hi,n t%
01/Y/2012
5 Td #,
n 9he cJ9
=!Ic
h!"ng
thB. /u;
G
Dnu cKF Dnu cKF =3nh
- Sối +)i các Xh.?n 9he cJ9 /u; =3nh bpng *ức tiMn ce th` thi giW
ngu;ên thB. /u; =3nh hi,n h(nh.
cF Công thức t2nh *ức tiMn cC0 h, 'ố chênh #,ch b?. #!u Dnu cKF:
kức tiMn cC0 h, 'ố
chênh #,ch b?. #!u
th:c hi,n t%
01/Y/2012
m
kức #!$ng tối
thi`u chung
1.0Y0.000
=Ang/tháng
5
a, 'ố chênh
#,ch b?. #!u
hi,n h!"ng
Dnu cKF
2. Sối +)i =>i bi`u aội =Ang nh&n H&n các cJ9
S>i bi`u aội =Ang nh&n H&n các cJ9 /u; =3nh t>i Rh.?n _ SiMu 1 Thông
t! #iên t3ch n(;, thi cVn cứ +(. h, 'ố h.>t =ộng 9h2 =ối +)i =>i bi`u aội =Ang
nh&n H&n các cJ9 /u; =3nh t>i Rh.?n 2 SiMu _Y \u; ch h.>t =ộng cC0 aội
=Ang nh&n H&n các cJ9 b0n h(nh Xb* thB. Ngh3 /u;t 'ố _YG/200Y/N\-
cBTV\a11 ng(; 02 tháng P nV* 200Y cC0 cd b0n th!Qng +e \uốc hội =`
t2nh *ức h.>t =ộng 9h2 thB. công thức '0u:
kức h.>t =ộng
9h2 th:c hi,n t%
01/Y/2012
m
kức #!$ng tối thi`u
chung 1.0Y0.000
=Ang/tháng
5
a, 'ố
h.>t =ộng 9h2
thB. /u; =3nh
G. Sối +)i ng!Qi #(* công tác c$ ;u +( ng!Qi #(* công tác Xhác t-.ng
t1 chức c$ ;u /u; =3nh t>i Rh.?n ^ SiMu 1 Thông t! #iên t3ch n(;
0F Ng!Qi #(* công tác c$ ;u +( ng!Qi #(* công tác Xhác t-.ng t1
chức c$ ;u thuộc 9h>* +i /u?n #@ cC0 Bộ \uốc 9hqng +( Bộ Công 0n
th:c hi,n thB. h!)ng Hrn cC0 Bộ \uốc 9hqng +( Bộ Công 0n7
bF Ng!Qi #(* công tác c$ ;u +( ng!Qi #(* công tác Xhác t-.ng t1 chức
c$ ;u t-.ng các c$ /u0n S?ng, Nh( n!)c, t1 chức ch2nh t-3 - 56 hội DXhông
thuộc 9h>* +i /u?n #@ cC0 Bộ \uốc 9hqng +( Bộ Công 0nF, thi th:c hi,n
t2nh *ức #!$ng, *ức 9he cJ9 +( *ức tiMn cC0 h, 'ố chênh #,ch b?. #!u Dnu
cKF thB. cách t2nh /u; =3nh t>i Rh.?n 1 SiMu 2 Thông t! #iên t3ch n(;.
Đ.K5 PL TD c"1c -"ực "./!
1. Ng!Qi =ứng =[u c$ /u0n, =$n +3 t-:c ti9 /u?n #@ các =ối t!Ing
h!"ng #!$ng, 9he cJ9 +( h.>t =ộng 9h2 /u; =3nh t>i SiMu 1 Thông t! #iên t3ch
n(;, cVn cứ +(. 'ố =ối t!Ing =n ng(; 01 tháng Y nV* 2012 =` t2nh *ức
#!$ng, *ức 9he cJ9, *ức tiMn cC0 h, 'ố chênh #,ch b?. #!u Dnu cKF +( h.>t
=ộng 9h2 thB. h!)ng Hrn t>i Thông t! #iên t3ch n(;.
2. Vi,c 5ác =3nh /us tiMn #!$ng, 9he cJ9, h.>t =ộng 9h2 +( 5ác =3nh nhu
c[u /us tVng thê* +( nguAn Xinh 9h2 =ối +)i các =ối t!Ing h!"ng #!$ng t%
ng&n 'ách Nh( n!)c th:c hi,n thB. h!)ng Hrn cC0 Bộ T(i ch2nh.
G. Ng!Qi #0. =ộng #(* +i,c thB. ch =ộ hI9 =Ang t-.ng các =$n +3 ':
nghi,9 ng.(i công #<9 =!Ic th(nh #<9 +( h.>t =ộng thB. /u; =3nh cC0 9há9
#u<t nu +<n Heng 59 #!$ng thB. Ngh3 =3nh 'ố 20P/200P/NS-CU ng(; 1P
P
tháng 12 nV* 200P cC0 Ch2nh 9hC, Ngh3 =3nh 'ố 20Y/200P/NS-CU ng(; 1P
tháng 12 nV* 200P cC0 Ch2nh 9hC thi cVn cứ +(. *ức #!$ng tối thi`u chung
/u; =3nh t>i SiMu 1 Ngh3 =3nh 'ố G1/2012/NS-CU =` t2nh *ức #!$ng ghi
t-.ng hI9 =Ang7 t2nh =Kng, h!"ng ch =ộ b?. hi`* 56 hội, b?. hi`* ; t7 tiMn
#!$ng. Rinh 9h2 th:c hi,n *ức #!$ng tối thi`u chung H. =$n +3 ': nghi,9 t:
b?. =?* t% nguAn thu ': nghi,9 thB. /u; =3nh cC0 9há9 #u<t.
P. Thông t! #iên t3ch n(; cK hi,u #:c thi h(nh X` t% ng(; 01 tháng ]
nV* 2012.
kức #!$ng, 9he cJ9 DX` c? h, 'ố chênh #,ch b?. #!u, nu cKF +( h.>t =ộng
9h2 cC0 các =ối t!Ing /u; =3nh t>i SiMu 1 Thông t! #iên t3ch n(; =!Ic t2nh thB.
*ức #!$ng tối thi`u chung 1.0Y0.000 =Ang/tháng t% ng(; 01 tháng Y nV* 2012.
B6i bt Thông t! #iên t3ch 'ố 0P/2011/TTLT-BNV-BTC ng(; 0] tháng Y
nV* 2011 cC0 Bộ Nội +e +( Bộ T(i ch2nh h!)ng Hrn th:c hi,n *ức #!$ng tối
thi`u chung t% ng(; 01 tháng Y nV* 2011 =ối +)i c$ /u0n nh( n!)c, t1 chức
ch2nh t-3, t1 chức ch2nh t-3 - 56 hội +( =$n +3 ': nghi,9.
Y. Các Xh.?n t-2ch +( các ch =ộ =!Ic h!"ng t2nh thB. *ức #!$ng tối
thi`u chung =!Ic t2nh #>i t!$ng ứng t% ng(; 01 tháng Y nV* 2012.
T-.ng /uá t-inh th:c hi,n nu cK +!)ng *lc, các Bộ, ng(nh, =30 9h!$ng
9h?n ánh +M Bộ Nội +e =` 9hối hI9 +)i Bộ T(i ch2nh nghiên cứu, gi?i /u;t./.
BỘ TQ%RNG BỘ TÀI CHÍNH
S?I TUV
V)2!+ ĐW!" H5/
BỘ TQ%RNG BỘ NỘI VỤ
S?I TUV
N+58X! T";. BW!"
Nơi nhậnL
- VVn 9hqng ChC t3ch n!)c7
- VVn 9hqng \uốc hội7
- aội =Ang u&n tộc +( các cd b0n cC0 \uốc hội7
- VVn 9hqng Ch2nh 9hC7
- VVn 9hqng T-ung !$ng +( các B0n S?ng " T-ung !$ng7
- Các Bộ, c$ /u0n ng0ng Bộ, c$ /u0n thuộc Ch2nh 9hC7
- VU BCS Tj +M 9hqng, chống th0* nhfng7
- T.( án nh&n H&n tối c0.7
- Vi,n Ri`* 'át nh&n H&n tối c0.7
- Ri`* t.án Nh( n!)c7
- cBTj kOt t-<n T1 /uốc Vi,t N0*7
- C$ /u0n Tj cC0 các aội, =.(n th`7
- cBNu, aSNu, SNV, STC các t8nh, TU t-:c thuộc Tj7
- Bộ T! 9há9 DCec Ri`* t-0 +Vn b?nF7
- Công bá.7
Y
- C1ng thông tin =i,n tN Ch2nh 9hC7
- T-0ng thông tin =i,n tN cC0 Bộ Nội +e7
- T-0ng thông tin =i,n tN cC0 Bộ T(i ch2nh7
- L!u : VT, Ve TL DBNVF, VT DBTCF.
]

thị trấn hưởng lương theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan. c) Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan nhà nước. tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập. công tác. viên chức cơ quan Đảng. 5. Cách tính mức lương. đơn vị. 9. 7. phụ cấp và hoạt động phí 2 . Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư liên tịch này để tính đóng. tạm giam. 6. công chức. Người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. phường. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. đơn vị. 8. đang bị tạm giữ. Điều 2. bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. điều dưỡng trong nước và ngoài nước thuộc biên chế trả lương của cơ quan nhà nước. công chức. công chức. Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. tổ chức tại Điều 1 Thông tư liên tịch này sau đây gọi chung là cơ quan. tổ chức chính trị. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật: a) Cán bộ. d) Cán bộ. viên chức và lực lượng vũ trang. viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác. viên chức đi học. công chức. tổ chức chính trị – xã hội nêu tại Thông tư liên tịch này là các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ. tổ chức chính trị – xã hội và của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền cho phép vận dụng xếp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương. tổ chức chính trị. viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan nhà nước. công chức. Tổ chức chính trị. thực tập. điều trị. b) Cán bộ. tổ chức chính trị. Mặt trận và các đoàn thể. Cán bộ y tế xã.trách ở cấp xã. tổ chức chính trị – xã hội và của đơn vị sự nghiệp công lập. đ) Các đối tượng ký kết hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->