Nhóm 1

H MBHH : H p H MBTS : H p

ng mua bán hàng hóa ng mua bán tài s n

Theo chu kì s n xu t
Tài s n c nh là t li u s n xu t chuyên dùng trong s n xu t kinh doanh dùng c vào nhi u chu kì s n xu t
Tài s n c nh h u hình là nh ng t li u lao ng ch y u có hình thái v t ch t (t ng n v tài s n có k t c u c l p ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c n ng nh t nh) tho mãn các tiêu chu n c a tài s nc nh h u hình, tham gia vào nhi u chu k kinh doanh nh ng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u nh nhà c a, v t ki n trúc,máy móc,thi t b ... Tài s n c nh vô hình: là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t, th hi n m t l ng giá tr ã c u t tho mãn các tiêu chu n c a tài s n c nh vô hình, tham gia vào nhi u chu k kinh doanh, nh m t s chi phí liên quan tr c ti p t i t s d ng; chi phí v quy n phát hành, b ng phát minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi ... Tài s n c nh thuê tài chính: là nh ng tài s nc nh mà doanh nghi p thuê c a công ty cho thuê tài chính. Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theo các i u ki n ã th a thu n trong h p ng thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng thuê tài chính, ít nh t ph i t ng ng v i giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p ng.

Tài s n l u ng Là t li u s n xu t ch dùng c trong m t chu k s n xu t. ó là t ng th nói chung ti n m t, ti n g i ngân hàng và nh ng kho n có th chuy n ngay thành ti n m t, nh th ng phi u, v.v.

c tính c u t o c a v t ch t
Tài s n h u hình : Bao g m nh ng v t (có nh ng i u ki n nh t nh), ti n và gi y t có giá.Tài s n h u hình là nh ng cái có th dùng giác quan nh n bi t c ho c dùng n v cân o ong m c. i u ki n v t tr thành tài s n là m t v n còn tranh cãi r t nhi u. B i vì khi v t không thu c c a ai g i là v t vô ch không ai g i là tài s n vô ch c .khi nói n tài s n h u hình b t bu c chúng ph i có m t s c tính riêng nh : * Thu c s h u c a ai ó; * Có c tính v t lý; * Có th trao i c; * Có th mang giá tr tinh th n ho c v t ch t; * Là nh ng th ã t n t i(tài s n tr c kia) ang t n t i và có th có trong t ong lai. Tài s n h u hình khi có càng nhi u c tính nêu trên thì càng ch c ch n ó là tài s n h u hình. Tài s n vô hình : Là nh ng quy n tài s n (ngh a h p) thu c s h u c a m t ch th nh t nh và th ng ch g n v i m t ch th nh t nh và không th chuy n giao. Tuy nhiên m t s quy n tài s n có th chuy n giao nh th ng hi u hàng hóa ho c y quy n cho ch th khác. Tài s n vô hình là nh ng th không th dùng giác quan th y c và không th dùng i l ng tính. Nh ng trong quá trình chuy n giao có th quy ra ti n (cái này là quan tr ng nh t). Tùy t ng th i i m nh t nh mà quy n tài s n có giá nh th nào. Vi c gây thi t h i v tài s n vô hình c a ch th s ph i b i th ng nh ng r t khó xác nh giá tr c a nó. Ngoài nh ng quy nh trong lu t còn vi c xác nh giá tr c a tài s n vô hình không th xác nh c.

H p ng mua bán tài s n là m t lo i h p ng dân s , c nh c n M c 1, ch ng 17, ph n III trong B Lu t dân s 2005 t i u 428 n i u 462

428 : H p ng mua bán tài s n là s tho thu n gi a các bên, theo ó bên bán có ngh a v giao tài s n cho bên mua và nh n ti n, còn bên mua có ngh a v nh n tài s n và tr ti n cho bên bán.

429:

it

ng c a h p

ng mua bán là tài s n

c phép giao d ch (v t ho c quy n tài s n)

430: Ch t l ng c a v t mua bán theo th a thu n, trong tr ng h p ch t l ng c a v t ã c công b ho c c c quan nhà n c có th m quy n quy nh thì ch t l ng c a v t c xác nh theo các tiêu chu n ã công b ho c theo quy nh c a c quan nhà n c có th m quy n. Khi các bên không có tho thu n và pháp lu t không có quy nh v ch t l ng thì ch t l ng c a v t mua bán c xác nh theo m c ích s d ng và ch t l ng trung bình c a v t cùng lo i.

431:Giá do các bên tho thu n ho c do ng i th ba xác nh theo yêu c u c a các bên. Trong tr ng h p các bên tho thu n thanh toán theo giá th tr ng thì giá c xác nh t i a i m và th i i m thanh toán. i v i tài s n trong giao d ch dân s mà Nhà n c có quy nh khung giá thì các bên tho thu n theo quy nh ó. Các bên có th tho thu n áp d ng h s tr t giá khi có bi n ng v giá. Tho thu n v giá có th là m c giá c th ho c m t ph ng pháp xác nh giá. Trong tr ng h p tho thu n m c giá ho c ph ng pháp xác nh giá không rõ ràng thì giá c a tài s n c xác nh c n c vào giá th tr ng t i a i m và th i i m giao k t h p ng. Ph ng th c thanh toán do các bên tho thu n.

432:Th i h n th c hi n h p ng mua bán do các bên tho thu n. Bên bán ph i giao tài s n cho bên mua úng th i h n ã tho thu n; bên bán ch c giao tài s n tr c ho c sau th i h n n u c bên mua ng ý. Khi các bên không tho thu n th i h n giao tài s n thì bên mua có quy n yêu c u bên bán giao tài s n và bên bán c ng có quy n yêu c u bên mua nh n tài s n b t c lúc nào, nh ng ph i báo tr c cho nhau m t th i gian h p lý. Khi các bên không có tho thu n v th i h n thanh toán thì bên mua ph i thanh toán ngay khi nh n tài s n.

433: a i m giao tài s n do các bên tho thu n; n u không có tho thu n thì giao t i n i có b t ng s n, n u i t ng c a h p ng là b t ng s n; Còn n u i t ng c a h p ng không ph i là b t ng s n thì giao t i n i c trú ho c tr s c a bên mua. Khi bên mua thay i n i c trú ho c tr s thì ph i báo cho bên bán và ph i ch u chi phí t ng lên do vi c thay i n i c trú ho c tr s , tr tr ng h p có tho thu n khác.

434: Ph ng th c giao tài s n: do các bên tho thu n; n u không có tho thu n v ph thì tài s n do bên bán giao m t l n, giao tr c ti p cho bên mua.

ng th c giao tài s n

435: Trách nhi m do giao v t không úng s l ng : 1. Trong tr ng h p bên bán giao v t v i s l ng nhi u h n s l ng ã tho thu n thì bên mua có quy n nh n ho c không nh n ph n dôi ra; n u nh n thì vi c thanh toán c th c hi n theo tho thu n i v i ph n dôi ra. 2. Trong tr ng h p bên bán giao ít h n s l ng ã tho thu n thì bên mua có m t trong các quy n sau ây: a) Nh n ph n ã giao và yêu c u b i th ng thi t h i; b) Nh n ph n ã giao và nh th i h n bên bán giao ti p ph n còn thi u; c) Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i.

436:Trách nhi m do giao v t không ng b 1.Trong tr ng h p v t c giao không ng b làm cho m c ích s d ng c a v t không t c thì bên mua có m t trong các quy n sau ây: a)Nh n và yêu c u bên bán giao ti p ph n ho c b ph n còn thi u, yêu c u b i th ng thi t h i và hoãn thanh toán ph n ho c b ph n ã nh n cho n khi v t c giao ng b ; b)Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. 2. Trong tr ng h p bên mua ã tr ti n nh ng ch a nh n v t do giao không ng b thì c tr lãi i v i s ti n ã tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c quy nh và yêu c u bên bán b i th ng thi t h i do giao v t không ng b , k t th i i m ph i th c hi n h p ng cho n khi v t c giao ng b . i u 437. Trách nhi m giao v t không úng ch ng lo i Trong tr ng h p v t c giao không úng ch ng lo i thì bên mua có m t trong các quy n sau ây: 1. Nh n và thanh toán theo giá do các bên tho thu n; 2. Yêu c u giao úng ch ng lo i và b i th ng thi t h i; 3. Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. 438: Ngh a v tr ti n 1. Bên mua ph i tr ti n vào th i i m và t i a i m ã tho thu n; n u không có tho thu n thì ph i tr ti n vào th i i m và t i a i m giao tài s n. 2. Bên mua ph i tr lãi, k t ngày ch m tr theo quy nh t i kho n 2 i u 305 c a B lu t này, tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 439: Th i i m chuy n quy n s h u 1. Quy n s h u i v i tài s n mua bán c chuy n cho bên mua k t th i i m tài s n c chuy n giao, tr tr ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 2. i v i tài s n mua bán mà pháp lu t quy nh ph i ng ký quy n s h u thì quy n s h u c chuy n cho bên mua k t th i i m hoàn thành th t c ng ký quy n s h u i v i tài s n ó. 3. Trong tr ng h p tài s n mua bán ch a c chuy n giao mà phát sinh hoa l i, l i t c thì hoa l i, l i t c thu c v bên bán.

440: Th i i m ch u r i ro 1. Bên bán ch u r i ro i v i tài s n mua bán cho n khi tài s n c giao cho bên mua, còn bên mua ch u r i ro i v i tài s n mua bán k t khi nh n tài s n, n u không có tho thu n khác. 2. i v i h p ng mua bán tài s n mà pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ng ký quy n s h u thì bên bán ch u r i ro cho n khi hoàn thành th t c ng ký, bên mua ch u r i ro k t th i i m hoàn thành th t c ng ký, k c khi bên mua ch a nh n tài s n, n u không có tho thu n khác.

441. Chi phí v n chuy n và chi phí liên quan n vi c chuy n quy n s h u Trong tr ng h p các bên không có tho thu n và pháp lu t không quy nh v chi phí v n chuy n và chi phí liên quan n vi c chuy n quy n s h u thì bên bán ph i ch u chi phí v n chuy n n a i m giao tài s n và chi phí liên quan n vi c chuy n quy n s h u.

442. Ngh a v cung c p thông tin và h ng d n cách s d ng Bên bán có ngh a v cung c p cho bên mua thông tin c n thi t v tài s n mua bán và h ng d n cách s d ng tài s n ó; n u bên bán không th c hi n ngh a v này thì bên mua có quy n yêu c u bên bán ph i th c hi n; n u bên bán v n không th c hi n thì bên mua có quy n hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i.

443. B o m quy n s h u c a bên mua i v i tài s n mua bán 1. Bên bán có ngh a v b o m quy n s h u i v i tài s n ã bán cho bên mua không b ng i th ba tranh ch p. 2. Trong tr ng h p tài s n b ng i th ba tranh ch p thì bên bán ph i ng v phía bên mua b o v quy n l i c a bên mua; n u ng i th ba có quy n s h u m t ph n ho c toàn b tài s n mua bán thì bên mua có quy n hu b h p ng và yêu c u bên bán b i th ng thi t h i. 3. Trong tr ng h p bên mua bi t ho c ph i bi t tài s n mua bán thu c s h u c a ng i th ba mà v n mua thì ph i tr l i tài s n cho ch s h u và không có quy n yêu c u b i th ng thi t h i

444. B o m ch t l ng v t mua bán 1. Bên bán ph i b o m giá tr s d ng ho c các c tính c a v t mua bán; n u sau khi mua mà bên mua phát hi n khuy t t t làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr s d ng c a v t ã mua thì ph i báo ngay khi phát hi n ra khuy t t t và có quy n yêu c u bên bán s a ch a, i v t có khuy t t t, gi m giá và b i th ng thi t h i, n u không có tho thu n khác. 2. Bên bán ph i b o m v t bán phù h p v i s mô t trên bao bì, nhãn hi u hàng hoá ho c phù h p v i m u mà bên mua ã l a ch n. 3. Bên bán không ch u trách nhi m v khuy t t t c a v t trong các tr ng h p sau ây: a) Khuy t t t mà bên mua ã bi t ho c ph i bi t khi mua; b) V t bán u giá, v t bán c a hàng c ; c) Bên mua có l i gây ra khuy t t t c a v t.

445. Ngh a v b o hành Bên bán có ngh a v b o hành i v i v t mua bán trong m t th i h n, g i là th i h n b o hành, n u vi c b o hành do các bên tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Th i h n b o hành c tính k t th i i m bên mua có ngh a v ph i nh n v t.

446. Quy n yêu c u b o hành Trong th i h n b o hành n u bên mua phát hi n c khuy t t t c a v t mua bán thì có quy n yêu c u bên bán s a ch a không ph i tr ti n, gi m giá, i v t có khuy t t t l y v t khác ho c tr l i v t và l y l i ti n.

447. S a ch a v t trong th i h n b o hành 1. Bên bán ph i s a ch a v t và b o m v t có các tiêu chu n ch t l ng ho c có các c tính ã cam k t. 2. Bên bán ch u chi phí v s a ch a và v n chuy n v t n n i s a ch a và t n i s a ch a n n i c trú ho c tr s c a bên mua. 3. Bên mua có quy n yêu c u bên bán hoàn thành vi c s a ch a trong th i h n do các bên tho thu n ho c trong m t th i gian h p lý; n u bên bán không th s a ch a c ho c không th hoàn thành vi c s a ch a trong th i h n ó thì bên mua có quy n yêu c u gi m giá, i v t có khuy t t t l y v t khác ho c tr l i v t và l y l i ti n.

448. B i th ng thi t h i trong th i h n b o hành 1. Ngoài vi c yêu c u th c hi n các bi n pháp b o hành, bên mua có quy n yêu c u bên bán b i th ng thi t h i do khuy t t t v k thu t c a v t gây ra trong th i h n b o hành. 2. Bên bán không ph i b i th ng thi t h i n u ch ng minh c thi t h i x y ra do l i c a bên mua. Bên bán c gi m m c b i th ng thi t h i n u bên mua không áp d ng các bi n pháp c n thi t mà kh n ng cho phép nh m ng n ch n, h n ch thi t h i.

449. Mua bán quy n tài s n 1. Trong tr ng h p mua bán quy n tài s n thì bên bán ph i chuy n gi y t và làm th t c chuy n quy n s h u cho bên mua, còn bên mua ph i tr ti n cho bên bán. 2. Trong tr ng h p quy n tài s n là quy n òi n và bên bán cam k t b o m kh n ng thanh toán c a ng i m c n thì bên bán ph i liên i ch u trách nhi m thanh toán, n u khi n h n mà ng i m c n không tr . 3. Th i i m chuy n quy n s h u i v i quy n tài s n là th i i m bên mua nh n c gi y t xác nh n v quy n s h u i v i quy n v tài s n ó ho c t th i i m ng ký vi c chuy n quy n s h u, n u pháp lu t có quy nh.

450. Hình th c h p ng mua bán nhà H p ng mua bán nhà ph i c l p thành v n b n, có công ch ng ho c ch ng th c, tr tr lu t có quy nh khác.

ng h p pháp

451. Ngh a v c a bên bán nhà Bên bán nhà có các ngh a v sau ây: 1. Thông báo cho bên mua v các h n ch quy n s h u i v i nhà mua bán, n u có; 2. B o qu n nhà ã bán trong th i gian ch a giao nhà cho bên mua; 3. Giao nhà úng tình tr ng ã ghi trong h p ng kèm theo h s v nhà cho bên mua; 4. Th c hi n úng các th t c mua bán nhà theo quy nh c a pháp lu t.

452. Quy n c a bên bán nhà Bên bán nhà có các quy n sau ây: 1. Yêu c u bên mua nh n nhà úng th i h n ã tho thu n; 2. Yêu c u bên mua tr ti n úng th i h n, theo ph ng th c ã tho thu n; 3. Yêu c u bên mua hoàn thành các th t c mua bán nhà trong th i h n ã tho thu n; 4. Không giao nhà khi ch a nh n ti n nhà nh ã tho thu n.

453. Ngh a v c a bên mua nhà Bên mua nhà có các ngh a v sau ây: 1. Tr ti n mua nhà úng th i h n, theo ph ng th c ã tho thu n; n u không có tho thu n v th i h n và a i m tr ti n thì bên mua ph i tr vào th i i m bên bán giao nhà và t i n i có nhà; 2. Nh n nhà và h s v nhà úng th i h n ã tho thu n; 3. Trong tr ng h p mua nhà ang cho thuê, ph i b o m quy n, l i ích c a ng i thuê nh tho thu n trong h p ng thuê khi th i h n thuê còn hi u l c.

454. Quy n c a bên mua nhà Bên mua nhà có các quy n sau ây: 1. c nh n nhà kèm theo h s v nhà theo úng tình tr ng ã tho thu n; 2. Yêu c u bên bán hoàn thành các th t c mua bán nhà trong th i h n ã tho thu n; 3. Yêu c u bên bán giao nhà úng th i h n; n u không giao ho c ch m giao nhà thì ph i b i th

ng thi t h i.

455. Mua nhà s d ng vào m c ích khác Trong tr ng h p pháp lu t không có quy nh khác thì các quy nh t i các i u t i u 450 n i u 454 c a B lu t này c ng c áp d ng i v i vi c mua nhà s d ng vào m c ích khác không ph i là mua nhà .

456. Bán u giá Tài s n có th c em bán u giá theo ý mu n c a ch s h u ho c pháp lu t có quy nh. Tài s n chung em bán u giá ph i có s ng ý c a các ch s h u chung, tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác.

i u 457. Thông báo bán u giá 1. Ng i bán u giá ph i thông báo công khai t i n i bán u giá và trên ph ng ti n thông tin i chúng v th i gian, a i m, s l ng, ch t l ng và danh m c các tài s n bán u giá ch m nh t là b y ngày i v i ng s n, ba m i ngày i v i b t ng s n tr c ngày bán u giá. 2. Nh ng ng i có liên quan n tài s n bán u giá ph i c thông báo v vi c bán u giá tham gia nh giá kh i i m, tr tr ng h p có tho thu n khác.

i u 458. Th c hi n bán u giá 1. Khi bán u giá, ng i bán u giá công b giá bán kh i i m. 2. Ng i tr giá cao nh t và ít nh t b ng giá kh i i m là ng i c mua tài s n bán u giá và c coi là ã ch p nh n giao k t h p ng. 3. Vi c bán u giá c l p thành v n b n và có ch ký c a ng i mua, ng i bán và hai ng i ch ng ki n. 4. Th i h n giao tài s n bán u giá, th i h n và ph ng th c thanh toán c th c hi n theo quy ch bán u giá. 5. Ng i bán u giá không ch u trách nhi m v giá tr , ch t l ng c a tài s n bán u giá. 6. Trong tr ng h p giá mua cao nh t c công b th p h n so v i giá kh i i m thì cu c bán u giá xem nh không thành. Chính ph quy nh chi ti t v t ch c và th t c bán u giá tài s n.

i u 459. Bán u giá b t ng s n 1. Vi c bán u giá b t ng s n c th c hi n t i n i có b t ng s n ho c n i do ng i bán u giá xác nh. 2. Sau khi có thông báo v vi c bán u giá b t ng s n, nh ng ng i mu n mua ph i ng ký mua và ph i n p m t kho n ti n t tr c. Danh sách nh ng ng i ng ký mua c công b công khai t i n i bán u giá. 3. Trong tr ng h p mua c tài s n bán u giá thì kho n ti n t tr c c tr vào giá mua; n u ng i mua t ch i mua thì không c hoàn tr kho n ti n ó. 4. Ng i bán u giá ph i hoàn tr kho n ti n t tr c cho nh ng ng i khác ã ng ký mà không mua c tài s n bán u giá. 5. Vi c mua bán b t ng s n bán u giá c l p thành v n b n có công ch ng, ch ng th c ho c ph i c ng ký, n u pháp lu t có quy

i u 460. Mua sau khi s d ng th 1. Các bên có th tho thu n v vi c bên mua c dùng th v t mua trong m t th i h n g i là th i h n dùng th . Trong th i h n dùng th , bên mua có th tr l i mua ho c không mua; n u h t th i h n dùng th mà bên mua không tr l i thì coi nh ã ch p nh n mua theo các i u ki n ã tho thu n tr c khi nh n v t dùng th . 2. Trong th i h n dùng th , v t v n thu c s h u c a bên bán. Bên bán ph i ch u m i r i ro x y ra i v i v t, n u không có tho thu n khác. Trong th i h n dùng th , bên bán không c bán, t ng cho, cho thuê, trao i, th ch p, c m c tài s n khi bên mua ch a tr l i. 3. Trong tr ng h p bên dùng th tr l i không mua thì ph i tr l i v t cho bên bán và ph i b i th ng thi t h i cho bên bán, n u làm m t mát, h h ng v t dùng th . Bên dùng th không ph i ch u trách nhi m v nh ng hao mòn thông th ng do vi c dùng th gây ra và không ph i hoàn tr hoa l i do vi c dùng th mang l i.

i u 461. Mua tr ch m, tr d n 1. Các bên có th tho thu n v vi c bên mua tr ch m ho c tr d n ti n mua trong m t th i h n sau khi nh n v t mua; bên bán c b o l u quy n s h u c a mình i v i v t bán cho n khi bên mua tr ti n, tr tr ng h p có tho thu n khác. 2. H p ng mua tr ch m ho c tr d n ph i c l p thành v n b n. Bên mua có quy n s d ng v t mua tr ch m, tr d n và ph i ch u r i ro trong th i gian s d ng, tr tr ng h p có tho thu n khác.

i u 462. Chu c l i tài s n ã bán 1. Bên bán có th tho thu n v i bên mua v quy n chu c l i tài s n ã bán sau m t th i h n g i là th i h n chu c l i. Th i h n chu c l i tài s n do các bên tho thu n nh ng không quá m t n m i v i ng s n và n m n m i v i b t ng s n, k t th i i m giao tài s n. Trong th i h n này bên bán có quy n chu c l i b t c lúc nào, nh ng ph i báo tr c cho bên mua trong m t th i gian h p lý. Giá chu c l i là giá th tr ng t i th i i m và a i m chu c l i, n u không có tho thu n khác. 2. Trong th i h n chu c l i, bên mua không c bán, trao i, t ng cho, cho thuê, th ch p, c m c tài s n, ph i ch u r i ro i v i tài s n

1. M i liên h gi a h p

ng mua bán hàng hoá và h p

ng mua bán tài s n

Lu t Th ng m i c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam khoá XI, kì h p th 7 thông qua ngày 14/6/2005. Lu t này thay th Lu t Th ng m i ngày 10/5/1997 và có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2006 ã ánh d u m t b c phát tri n m i c a pháp lu t th ng m i nói chung và pháp lu t v mua bán hàng hoá nói riêng. Quan h mua bán hàng hoá c xác l p và th c hi n thông qua hình th c pháp lí là h p ng mua bán hàng hoá (H MBHH). H MBHH có b n ch t chung c a h p ng, là s tho thu n nh m xác l p, thay i ho c ch m d t các quy n và ngh a v trong quan h mua bán. Dù Lu t Th ng m i 2005 không a ra nh ngh a v H MBHH song có th các nh b n ch t pháp lí c a H MBHH trong th ng m i trên c s i u 428 c a B lu t Dân s v h p ng mua bán tài s n (H MBTS). Do ó, H MBHH trong th ng m i là m t d ng c th c a H MBTS, dù v n mang nh ng nét c thù riêng v ch th , i t ng, hình th c«, tho thu n v vi c MBHH hi n t i ho c MBHH s có m t th i i m nào ó trong t ng lai u có th là m t H MB. Quan h H MBHH s hình thành b t c khi nào n u m t ch th mua hàng hoá b ng ti n ho c ph ng th c thanh toán khác và nh n quy n s h u hàng hoá.

2.Phân bi t h p

ng mua bán hàng hoá và h p

ng mua bán tài s n

Th nh t, v i t ng. H MBHH trong th ng m i có i t ng là hàng hoá. Tuy nhiên không th hi u theo ngh a thông th ng, hàng hoá là s n ph m lao ng c a con ng i, c t o ra nh m m c ích tho mãn nhu c u c a con ng i hay ch bao g mmáy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng, các ng s n khác c l u thông trên th tr ng, nhà dùng kinh doanh i hình th c cho thuê, mua, bán (kho n 3 i u 5 Lu t Th ng M i 1997). Lu t Th ng m i 2005 quy nh : ³Hàng hoá bao g m : a) T t c các lo i ng s n, k c ng s n hình thành trong t ng lai; b) Nh ng v t g n li n v i ât ai.´ Nh v y, hàng hoá trong th ng m i là i t ng mua bán có th là hàng hoá hi n ang t n t i ho c s có trong t ng lai, hàng hoá có th là ng s n ho c b t ng s n c phép l u thông th ng m i và ph i lo i tr m t s hàng hoá c bi t ch u s i u ch nh riêng nh c phi u, trái phi u« Còn i t ng c a H MBTS r ng h n là các lo i tài s n quy nh trong i u 162 B lu t Dân s 2005 : v t, ti n, gi y t có giá và các quy n tài s n c phép giao d ch.

Th hai, v ch th . ch th trong H MBHH ch y u là th ng nhân. Khái ni m v th ng nhân c c p n trong kho n 1 i u 6 Lu t Th ng m i bao g m : t ch c kinh t c thành l p h p pháp, cá nhân ho t ng th ng m i m t cách c l p, th ng xuyên và có ng kí kinh doanh. Th ng nhân là ch th c a H MBHH có th là th ng nhân Vi t Nam ho c th ng nhân n c ngoài (trong H MBHH qu c t ). Ngoài ch th là th ng nhân, các t ch c, cá nhân không ph i là th ng nhân c ng có th tr thành ch th c a H MBHH. Ho t ng c a ch th không ph i là th ng nhân và không nh m m c ích l i nhu n trong quan h H MBHH ch ph i tuân theo Lu t Th ng ma khi ch th này l a ch n áp d ng Lu t Th ng m i. Trong khi ó, ch th tham gia H MBTS có th là m i t ch c, cá nhân y n ng l c, có nhu c u mua bán tài s n, có s m r ng h n r t nhi u so v i ch th trong H MBHH.

2.Phân bi t h p

ng mua bán hàng hoá và h p

ng mua bán tài s n

Th ba, v m c ích. H MBHH trong th ng m i ch y u là kinh doanh thu l i nhu n cho các th ng nhân. Ch ph n nào ó ph c v m c ích tiêu dùng và các m c ích khác cho c th ng nhân và nh ng ch th không ph i th ng nhân tu theo mong mu n và nhu c u c a h trong t ng th i i m. H MBTS l i không nh t thi t là có m c ích kinh doanh mà có th nh m nhi u m c ích khác nhau nh : tiêu dùng, t ng, cho, làm t thi n ho c n gi n là vì s thích«S khác nhau này là do y u t ch th quy t nh. Vì ch th ch y u c a H MBHH là th ng nhân, mà ã nói n th ng nhân thì khó có th không nh c n l i nhu n, ho t ng chính c a h là kinh doanh và thu l i nhi n, không có l i nhu n h không th t n t i lâu dài dù v n u t có l n i n a. Th t , v hình th c. Ta h u nh không th y s khác bi t nào khi so sánh i u 401 v hình th c h p ng dân s c a B lu t Dân s 2005 v i i u 24 v hình th c H MBHH c a Lu t Th ng m i 2005. Chúng u có th xác l p b ng l i nói, v n b n ho c hành vi c th . Tuy nhiên, trong th c t kinh doanh chúng ta th y r ng, i t ng là hàng hoá th ng mang s l ng nhi u, giá tr l n và m b o l i ích, tránh x y ra tranh ch p không áng có thì hình th c h p ng b ng v n b n hay c u tiên do nh ng u i m v n có c a nó (minh b ch, rõ ràng, có th d dàng a ra làm b ng ch ng khi có tranh ch p).

2.Phân bi t h p

ng mua bán hàng hoá và h p

ng mua bán tài s n

Th n m, v n i dung. N i dung c a H MBHH là các i u kho n do các bên tho thu n, th hi n quy n và ngh a v c a các bên trong quan h h p ng, là s phát tri n ti p t c nh ng quy nh c a dân lu t truy n th ng v H MBTS. Có r t nh u s ti p t c t o nên s khác bi t nh : Khó có th tìm th y i u lu t c th trong B lu t Dân s v ngh a v b o m quy n s h u trí tu c a H MBTS, nh ng trong Lu t Th ng m i c c p trong i u 46 nh sau: ³1. Bên bán không c bán hàng hoá vi ph m quy n s h u trí tu . Bên bán ph i ch u trách nhi m trong tr ng h p có tranh ch p liên quan n quy n s h u trí tu v i hàng hoá ã bán. 2. Tr ng h p bên mua yêu c u bên bán ph i tuân theo b n v k thu t, thi t k , công th c ho c nh ng s li u chi ti t do bên mua cung c p thì bên mua ph i ch u trách nhi m v các khi u n i liên quan n nh ng vi ph m quy n s h u trí tu phát sinh t vi c bên bán ã tuân th nh ng yêu c u c a bên mua.´ i m c bi t h n, giá không ph i là n i dung b t bu c H MBHH có hi u l c. B i ngay c khi không có s tho thu n v giá hàng hoá, không có s to n thu n v ph ng pháp xác nh giá và c ng không có b t kì ch d n nào khác v giá thì giá c a hàng hoá c xác nh theo giá c a lo i hàng hoá ó trong các i u ki n t ng t v ph ng th c giao hàng, th i i m mua bán hàng hoá, th tr ng a lí, ph ng th c thanh toán và các i u ki n khác có nh h ng n giá ( i u 52 Lu t Th ng m i 2005). Trong H MBTS th ng mang tính ch t nh , l thì vi c to n thu n v giá mang ý ngh a r t l n. tránh x y ra tranh ch p các ch th , c bi t là các th ng nhân ph i r t chú ý i m khác bi t này trong kinh doanh. 3. Ý ngh a vi c phân bi t h p ng mua bán hàng hóa và h p ng mua bán tài s n: i v i Lu t Th ng m i 2005, B lu t Dân s 200 luôn luôn là b lu t g c, vi c xác nh i t ng i u ch nh riêng ôi khi không dàng chút nào. Vi c phân bi t H MBHH trong th ng m i và H MBTS là i u h t s c c n thi t cho các nhà làm lu t và ý ngh a c bi t quan tr ng trong vi c ch n lu t áp d ng c a t ng tr ng h p c th .

M uh p

ng mua bán tài s n a ch các bên

Tên và thông tin,

M uh p

ng mua bán tài s n

M uh p

ng mua bán tài s n

Các i u kho n: +/ Tài s n mua bán +/ Giá mua bán & ph ng th c thanh toán +/ Th i han, a i m và ph ng th c giao tài s n +/ Quy n s h u v i tài s n mua bán +/ Vi c n p thu và i u l công ch ng +/ Ph ng th c gi i quy t tranh ch p +/ Cam oan gi a các bên +/ i u kho n cu i cùng

M uh p

ng mua bán tài s n

M uh p

ng mua bán tài s n

M uh p

ng mua bán tài s n

L i ch ng c a công ch ng viên

M uh p

ng mua bán tài s n

M u h p ng mua bán xe là tài s n chung c a v ch ng

Tên, thông tin,

a ch các bên.

M u h p ng mua bán xe là tài s n chung c a v ch ng

Các i u kho n

M u h p ng mua bán xe là tài s n chung c a v ch ng

M u h p ng mua bán xe là tài s n chung c a v ch ng

M u h p ng mua bán xe là tài s n chung c a v ch ng

M uh p

ng mua bán nhà _cá nhân_gia ình

M uh p

ng mua bán nhà _cá nhân_gia ình

M uh p

ng mua bán nhà _cá nhân_gia ình

M u h p ng mua bán nhà thu c s h u c a nhà n c

M u h p ng mua bán nhà thu c s h u c a nhà n c

M u h p ng mua bán nhà thu c s h u c a nhà n c

M u h p ng mua bán nhà thu c s h u c a nhà n c

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán 1 ph n nhà

M uh p

ng mua bán tài s n

u giá

M uh p

ng mua bán tài s n

u giá

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

M uh p

ng h y h p

ng mua bán

Tài li u tham kh o 1. B lu t Dân s n m 2005. 2. Lu t Th ng m i 2005. 3. Giáo trình lu t th ng m i (t p 2), tr ng i h c Lu t Hà N i, Nguy n Vi t Tý (ch biên), Nxb. CAND, Hà N i, 2006. 4. Giáo trình lu t th ng m i (t p 2), Bùi Ng c C ng (ch biên), NXB. Giáo d c, 2008. 5. Pháp lu t v h p ng trong th ng m i và u t - nh ng v n pháp lí c b n, Nguy n Th Dung (ch biên), Nxb. CTQG, Hà N i, 2008. 6. Lu t t ai 2005, THÔNG T LIÊN T CH B T PHÁP - B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NG S 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT NGÀY 13 THÁNG 6 N M 2006 7. Và m t s tài li u khác.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful