P. 1
Phuong Phap Giai Mot So Bai Tap Kinh Te Vi Mo

Phuong Phap Giai Mot So Bai Tap Kinh Te Vi Mo

|Views: 14|Likes:
Được xuất bản bởixuka300000

More info:

Published by: xuka300000 on Jun 10, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dưới đây

cầu: P!"#$%&"''( cung: P%&"' )P: đ*ng+ %:,g-
".H/y t0m đi1m cân 23ng của th4 t5ư6ng
$.H/y t7nh độ co giản của cung và cầu th8o gi9 t:i đi1m cân 23ng cuả th4 t5ư6ng
;.H/y t7nh th<ng dư sản =u>t+ th<ng dư ti?u d@ng+ th<ng dư toàn =/ hội. Aiả sB
ch7nh phủ đ9nh thuC Dđ*ng#đvsp.EFn th>t =/ hội do thuC gây 5a Gà 2ao nhi?uH v0 sao
G:i cI ,hoản tFn th>t đIH
J.KCu nhà nước 9p đ<t mLc gi9 t5ần cho sản phẩm Gà D' đ*ng+ h/y t7nh ,hoản tFn
th>t vM 7ch của phNc Gợi =/ hội và h/y giải th7ch t:i sao G:i cI ,hoan tFn th>t nàyH
a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD=> Giải pt cung cầu có: PE=! "#
QE=$!
b) E%= Q&%'P(Q= ) *,++, E,= Q&,'P(Q= -,-$
c) ./ 01n0 2a có : 3S= 4!!, PS=-5!!=> 6S7=3S8PS=*!!
G(S 3P đ9n0 t0u: .;< ng=>i ,ản ?u@t A; : t= B=> PS=Q8-B
Ciểm cân bằng mDi: PE&=-E$, QE&=B$,$
Gi9 m; ng=>i tiFu %Gng p0ải t2ả: PD= Gi9 cân bằng ,au t0u:= -,$
Gi9 m; ng=>i ,ản ?u@t p0ải t2ả: PS= -,$) T=$$,$
3S=5!*,+, PS= -$!B,H=> 6S7= *H!5,H
P0ần m@t I0Jng A;: *4-,B+
%)P3= B! => QD=-!!,QS=H!=> DKL= +!!
E5ong c:nh t5anh độc OuyPn:nCu ch7nh phủ đ9nh thuC a ngàn đ*ng#sản phẩm+ th0
sản Gượng tối ưu+ gi9 29n và Gợi nhuQn của doanh nghiRp thay đFi như thC nàoH
Giả ,M 0;m tNng c0i p0O t2=Dc t0u: A; T3 t01 P3= T3&
Q0i c0On0 p0R đ9n0 t0u: a đSng(,p T01 0;m tNng c0i p0O mDi A;
T3-= T38a'Q nFn P3-=T3-&=T3&8Ta'Q)&=P38a
3ó AUi n0uVn tWi đa t01 PX=P3-
Giải 2a t1m đ=Uc P .; Q AYc đó
.; tOn0 đ=Uc AUi n0uVn tWi đa
Shi ch7nh phủ đ9nh thuC ngàn đ*ng# sản phẩm th0 g9nh n<ng thuC ,hIa này ai Gà
ngư6i phải g9nh ch4uH TU th1 Gà 2ao nhi?uH
Q0i c0On0 p0R đ9n0 t0u: t0Jng t0=>ng cả n0; ,ản ?u@t AZn ng=>i tiFu %Gng đ[u p0ải c0\u
t0u:
T0]< cJng t0^c n0; ,ản ?u@t p0ải c0\u - I0<ản t0u: bằng TE%'t)(TE,)E%) c_n ng=>i tiFu
%Gng c0\u TE,'t)(TE,)E%) E D< .V` I0i E%>E, t01 ng=>i ,ản ?u@t p0ải c0\u p0ần ADn t0u:
.; ng=Uc Aại I0i E,>E% t01 g9n0 nang t0u: %Sn .;< ng=>i tiểu %Gng
Q0i E%=E, t01 t0u: đ=Uc p0ân bN đ[u c0< cả 0ai bFn
6g<;i 2a I0i Epb- t01 I0i gi9 0;ng 0óa tcng t01 tNng %<an0 t0u ,/ tcng .; ng=Uc Aại
# I0i I0Jng có 0d ,W c< gien t01 ta có t0ể %Gng 0d ,W góc t2<ng p0=fng t21n0 cung .; cầu
để tOn0 tg t2hng p0an bN t0u:
60= A; TE%'t)(TE,)E%)=Ti%'t)(Ti,)i%) .Di i, .; i% Aần A=Ut A; 0d ,W góc cRa đ=>ng
cung .; đ=>ng cầu
Vột h/ng c:nh t5anh hoàn hảo cI hàm tFng chi ph7 Ga ET%
$
&%&"WX t5ong đI % Gà
sản Gượng sản phẩm con ET đo 23ng Y
a. H/y cho 2iCt ZT+[T+\[T+\ET+và VT
2. KCu gi9 th4 t5ư6ng Gà DDY+h/y =9c đ4nh Gợi nhuQn tối đa h/ng cI th1 thu được
c. ]9c đ4nh sản Gượng h^a vốn của h/ng
d. Shi nào h/ng phải đIng cB sản =u>t
8. ]9c đ4nh đư6ng cung của h/ng
_. Aiả sB ch7nh phủ đ9nh thuC DY#đ`n v4 sp th0 điPu g0 sa =ảy 5aH
g. Shi mLc gi9 t5?n th4 t5ư6ng Gà ;'Y th0 hàng cI tiCp tUc sản =u>t ,o và sản Gượng Gà
2ao nhi?uH
aE
j3 = T3k=! = -$4
"3 = T3 l j3 = Q
*
8 Q
i"3 = T3(Q = Q 8 - 8 -$4(Q
P3 = TT3)m = *Q 8 -
bE Q0i P = BB n
DDQ tWi đa 0<9 AUi n0uVn P = P3
ó BB = *Q 8 -
=> Q = *
LUi n0uVn tWi đa:
TX l T3 = BB'* l T** 8 * 8 -$4) = B$!
cE oeng 0<; .Wn I0i P = iT3 min
iT3 = Q 8 - 8-$4(Q
iT3min ó TiT3)m = !
Q = -+
%E oeng đóng cMa ,ản ?u@t I0i: P = i"3min
i"3 = Q 8 - => i"3min = -
"V` I0i P = - 0eng đóng cMa ,ản ?u@t
]E C=>ng cung cRa 0eng A; đ=>ng P3 bpt %ầu tq điểm P > i"3min
P = *Q 8 - T.Di P > -)
rE 6:u 30On0 P0R đan0 t0u: Bn(đfn .\ ,ản p0sm I0i đó:
T3 = Q
*
8 Q 8 -$4 8 BQ = Q
*
8 $Q 8 -$4
P3 = *Q 8 $
i"3min = $, 0eng đóng cMa ,ản ?u@t I0i P = $
C=>ng cung cRa 0eng P = *Q 8 $
gE Q0i m^c gi9 t2Fn t0\ t2=>ng P = +! n
iT3min = *, ta t0@` iT3min > P
0eng ti:p ttc ,ản ?u@t
Sản A=Ung I0i đó : Q = -HEB
Put b;i giải I09c: ?in c9c bạn c0< v Ii:n
a( j3:c0i p0O cW đ\n0, A; c0i p0O I0i Q= !, j3 = -$4
"3 A; c0i p0O bi:n đNi, = T3 ) j3 = Q b1n0 8 Q
i"3:c0i p0O bi:n đNi t2ung b1n0, = "3(Q = Q8-
iT3: c0i p0O t2ung b1n0 = i"38ij3 0a` = T3(Q = Q8-8-$4(Q
P3: c0i p0O biFn, = TT3)& = *Q8-
b( Gi9 P = BB, để tWi đa 0óa AUi n0uVn, P3=P
=> Q = * .; TX)T3 = BB?* ) *?*)*)-$4 = B$!
c(o_a .Wn I0i T3=TX b=> PQ=T3
BBP= Q
*
8Q8-$4 => Q= B!,$$ 0a` Q = +,++
%( oeng đóng cMa I0i Pb iT3 min
P; iT3 = Q8-8-$4( Q
L@` đạ< 0;m cRa iT3 = - ) -$4(Q b1n0
=> Q= -+ => iT3 min = *
"V` I0i gi9 b 0a` = *, 0eng ,/ đóng cMa ,ản ?u@t
](C=>ng cung cRa 0eng A; đ=>ng P3, bpt đầu tq điểm đóng cMa P=* t2w AFnE
r( 6:u 3P đ9n0 t0u: Bn t01 c0i p0O ,ản ?u@t w mxi m^c ,/ tcng AFn BnE C=>ng cung %\c0
AFn t2Fn, điểm đóng cMa %\c0 AFn t0;n0 +*E
g(Q0i gi9 A; +!, n:u n0= ,au I0i đ9n0 t0u: t01 ,/ I0Jng ,ản ?u@t .1 nó w %=Di điểm đóng
cMa A; +*E
3_n t2=Dc I0i đ9n0 t0u: gi9 A; +* t01 .Zn ,/ ,ản ?u@tE
6Sy ,/ ,ản ?u@t ,a< c0< P3=P
b=> *Q8- = +* => Q= -B,B
" doanh nghiRp t5ong thb t5ư6ng c:nh t5anh hoàn hảo cI hàm \[T $% & "' t5ong
do \[T đ`n v4 Gà cde . % Gà đ`n v4 "''' sản phẩm.
a- [iCt phư`ng t50nh 2i1u difn đư6ng cung của doanh nghiRp
2- Shi gia 29n của sản phẩm Ga $$ cde th0 doanh nghiRp h^a vốn . E7nh chi ph7 cố
đ4nh của doanh nghiRp nCu doanh nghiRp tiCt ,iRm được "''' usd chi ph7 cố đ4nh
th0 Gợi nhuQn của doanh nghiRp Gà 2ao nhi?u
c- KCu ch7nh phủ t5ợ c>p $ usd t5?n một đ`n v4 sản phẩm 29n 5a th0 doanh nghiRp
sa Gga chhn mLc sản Gượng nào t7nh Gợi nhuQn thu được
aE Ta có:
"3 = i"3EQ = *Q
*
8 -!Q
P3 = T"3)& = HQ 8 -!
D< đâ` A; %<an0 ng0idp cạn0 t2an0 0<;n 0ả< => P,= P3 = HQ 8 -!E
"V` đ=>ng cung cRa %<an0 ng0idp có p0=fng t21n0 A; P, = HQ 8 -!E
bE D<an0 ng0idp 0_a .Wn =>> TX = T3 b=> PEQ = "3 8 j3E
b=> **EQ = *Q
*
8 -!Q 8 j3
b=> j3 = -*Q ) *Q
*
Tq câu a, ta có P, = HQ 8 -! => Q = TP ) -!)(H = T** ) -!)(H = +
T0a` Q = + .;< ta đ=Uc:
j3 = -*E+ ) *E+
*
= -5 Tng01n zSD)
Ta có: T3 = "3 8 j3 = *Q
*
8 -!Q 8 -5
LUi n0uVn %<an0 ng0idp t0u đ=Uc:
TP = TX ) T3 = PEQ ) T*Q
*
8 -!Q 8 -5) T-)
Q0i %<an0 ng0idp ti:t Iidm đ=Uc -!!!zSD c0i p0O cW đ\n0:
TP = TX ) T3* = PEQ ) T*Q
*
8 -!Q 8 -) T*)
Tq T-) .; T*) ,u` 2a, I0i %<an0 ng0idp ti:t Iidm đ=Uc -!!!zSD c0i p0O cW đ\n0 t01 AUi
n0uVn cRa %<an0 ng0idp ,/ tcng t0Fm -!!!zSDE T2=Dc I0i ti:t Iidm, %<an0 ng0idp 0_a
.Wn, .V` ,au I0i ti:t Iidm, tNng %<an0 t0u cRa %<an0 ng0idp A; -!!!zSDE
cE Q0i c0On0 p0R t2U c@p c0< %<an0 ng0idp *n( - ,ản p0sm:
P3] = P3 ) ] = HQ 8 -! ) *
=> P3] = HQ 8 5E
T2=Dc I0i có t2U c@p t01 %<an0 ng0idp đang 0_a .WnE L{a c0hn ,ản ?u@t cRa %<an0 ng0idp
AuJn n0ằm để tWi đa 0óa AUi n0uVn, %< đó:
P = P3] => ** = HQ 8 5 => Q = +,B Tng01n ,ản p0sm)
LUi n0uVn m; %<an0 ng0idp t0u đ=Uc:
TP = TX ) T3 = PEQ ) T*Q
*
8 -!Q 8 -5 ) *Q)
= **E+,B) T*E+,B
*
8 -!E+B 8 -5 ) *E+,B) = $,B Tng01n n)
Vột ngư6i ti?u d@ng cI hàm Gợi 7ch : c "#$ ].i và Mng ta cI ,hoản thu nhQp Jj'Y.
k1 mua ]+ i với P= "Y+ Py ;Y.
a. k1 tối đa ho9 Gợi nhuQn với thu nhQp đ/ cho+ Mng ta sa mua 2ao nhi?u sản phẩm
]H 2ao nhi?u iH. E7nh Gợi 7ch thu được
2. Aiả đ4nh thu nhQp Mng ta giảm chl c^n ;W'Y+ ,Ct hợp ]+ i được mua Gà 2ao nhi?u
đ1 Gợi 7ch tối đa. E0m Gợi 7ch đI.
c. Aiả đ4nh 53ng gi9 của i ,hMng đFi+ gi9 ] tmng th?m D'n th0 ,C hợp ]+ i được
chhn Gà 2ao nhi?u đ1 Gợi 7ch tối đa ho9 với o ;W'Y.
a, Ta có:|=yEP?8}EP` =>H5!=-y8+} T-)
CSng t0>i t01 đi[u Iidn để tWi đa 0óa AUi n0uVn0 t01:
TPz?(P?)=TPz`(P`) =>T!,B}(-)=T!,By(+) T*)
Tq T-) .;T*) ta có: y=*-! .; }=5!
LUi Oc0 A;:Tz=!,BE*-!E5!=5H!!
b, Q0i t0u n0Vp giảm c_n +$! t01
+$!=-y8+} T-&&)
Tq T-&&) .; T*) ta đ=Uc 0d pt =>Giải 2a ta đc t=fng t{
c, "1 gi9 0;ng 0óa y tcng AFn B!~ nFn P?&&=-,B
od pt: +$!=-,By8+}
.; T!,B}(-,B)=T!,By(+)
Su` 2a y=-*! ,}=$!
" doanh nghiRp c:nh t5anh hoàn hảo cI hàm chi ph7 2iCn đFi 20nh Ouân: \[T
$%&J )cde-
a+ [iCt phư`ng t50nh 2i1u difn chi ph7 2i?n và =9c đ4nh mLc gi9 mà doanh nghiRp
phải đIng cBa sản =u>t.
2+ Shi P $J cde th0 doanh nghiRp 24 Gp "D' cde. E0m mLc gi9 và sản Gượng h^a
vốn.
c+ eoanh nghiRp sản =u>t 2ao nhi?u sản phẩm đ1 tối đa hIa Gợi nhuQn nCu gi9 29n
P jJ cde
E7nh % tối ưuH Gợi nhuQn ma=H
a, T0]< đ[ 2a ta có:i"3=*Q8H ,u` 2a P3="3&TQ)=T3&TQ)
.Di "3=i"3'Q=*Q•*8HQ ==> P3=HQ8H
Pct I09c đâ` A; t0\ t2=>ng cạn0 t2an0 0<;n 0ả< nFn P,=HQ8H TQ>!)
D<an0 ng0idp đóng cMa ,ản ?u@t I0i P=i"3min .Di i"3min=H ==> P=H
b, Q0i P=*H %<an0 ng0idp t0ua Ax -B! %< đó ta ,/ t0@` A; :TX)T3=)-B!
==> *H'Q)T*Q•*8HQ))j3=)-B! ==>j3=*!Q)*Q•*8-B! T-)
P; I0i p=*H t01 Q=T*H)H)(H=B t0a` .;< - ta đc j3=*!!
60= .V` t01 T3="38j3= *Q•*8HQ8*!! T*)
=>iT3=*Q8H8*!!(Q
Q0i %<an0 ng0idp 0_a .Wn t01 P=iT3min
.Di iT3min b=> iT3&=! b=> *)T*!!(Q•*) =! =>Q=-!
T0a` .;< P, ta có: P= TH'-!)8H=HH
c, "Di gi9 P=5H t01 %<an0 ng0idp tWi đa 0óa AUi n0uVn I0i P'=P3
=> 5H=HQ8H=> Q'=*!
TPma?= *!'5H) *'*!•*8H'*!8*!!=-$5!)-!5!=$!!
"doanh nghiRp cI hàm số cầu :P "W!%&$J#% (
và ET J;&J%
a. H/y viCt hàm số chi ph7 2i?n+ doanh thu+ chi ph7 2i?n+ chi ph7 2iCn đFi+ Gợi nhuQn
2. H/y =9c đ4nh sản Gượng+ tFng doanh thu+ tFng Gợi nhuQn+ gi9 th4 t5ư6ng t5ong c9c
t5ư6ng hợp :
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa Gợi nhuQn
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa số Gượng 2àn với điPu ,iRn ,hMng Gp
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa doanh thu ,hMng ,qm th8o điPu ,iRn 5àng
2uộc
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tFng Gợi nhuQn "W
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tr Gợi nhuQn đ4nh mLc t5?n chi ph7 20nh Ouân $'n
a( P3=TT3)&=H
TX=P'Q=Q'T-$)Q8*H(Q)
=-$Q)Q•*8*H
Q0i Q=! t01 j3=T3=H+
=> "3=T3)j3=HQ
L6=TX)T3=-*Q)Q•*)-4
b(
8E L6 ma? b=> P3=PX => H=-$)*Q => Q=$,P=-H => TX=5H, T3=$, L6=-
8E L6>=! b=> -*Q)Q•*)-4>=! => -,5bQb-!,- => Q=-! =>P=5EH ,TX=5H ,L6=-
TX ma? b=> TX&=! =>-$)*Q=! =>Q=5,P=--,TX=55,L6=-+
8E L6=-$ b=> -*Q)Q•*)-4=-$ => &8 Q=B=>P=-BE5,TX=4
&8 Q= =>P=-*EH+,TX=5
=E L6=-*!~T3(Q b=> -*Q)Q•*)-4=-,*'TH+(Q8H) => 8 Q=5EB=>P=HE$,
TX=5EB,L6=-!EB
8 Q=HE5=>P=-$E*, TX=E$,L6=-BEB$
]st th4 t5ư6ng c:nh t5anh hoàn hảo. Hàm số cầu và hàm số cung như sau:
%d ;$j' ! jp
%s $j$ & $p
a# ]9c đ4nh sản Gượng và gi9 cả cân 23ng. E7nh hR số co giản gita cầu và cung t:i
th6i đi1m cân 23ng. KCu ch7nh phủ đ9nh thuC sản Gượng th0 ai ch4u thuC nhiPu h`nH
t:i sao H
2# Th7nh phủ đ9nh thuC sản Gượng Gà ;'. ]9c đ4nh hàm cung mới. E7nh sản Gượng và
gi9 cả cân 23ng t5ong th4 t5ư6ng này.
c# KCu ch7nh phủ >n đ4nh mLc gi9 sàn P5 ;D' th0 Gượng dư thua Gà 2ao nhi?u.
t5ong t5ư6ng hợp ch7nh phủ mua hCt Gượng dư thua: =9c đ4nh doanh thu của nhà s=
t5ước và sau ,hi ch7nh phủ 9p dUng gi9 sàn+ =9c đ4nh ch7nh phủ phải chi 5a cho
ch7nh s9ch này
a( Q0i can bang t0i Q,=Q% => +*5!)5P=*5*8*P => P=+!! =>Q=55!
E%=Q%&'P(Q=)5'+!!(55!=)*E+
E,=Q,&'P(Q=*'+!!(55!=!EB
b(7an c< t0] n<i 2< 0<n cau na` đu<c I<€ c0in0 p0u đan0 t0u] .a< tung ,an p0am 0a`
đan0 t0u] t<ng c<ng Aa +!€
c( 6]u c0in0 p0u đat gia ,an P=+B! t0i Q,=45* .a Q%=H5! => Au<ng %u t0ua Aa DT=B!*
T2u<c I0i đat gia ,an t0i %<an0 t0u cua n0a Sy Aa: TX-=P'Q=*$H!!!
Sau I0i đat gia ,an :TX*=+B!'45*=+H+!!
30in0 P0u p0ai c0i 2a m<t I0<an T=T45*)H5!)'+B!=-B!!
]st th4 t5ư6ng độc OuyPn hoàn toàn. hà số cầu: P "$J'!$%. hàm tFng chi ph7 của
doanh nghiRp: ET ;%$ & $J'% & ;D'''
a# ]9c đ4nh hàm số: EZT+ E[T+ \ZT+ \[T+ \ET+ VT của doanh nghiRp.
2# ]9c đ4nh sản Gượng và gi9 tối đa hIa Gợi nhuQnH t7nh Gợi nhuQn của doanh
nghiRpH
c# E7nh hR số G85n85 và cho 2iCt OuyPn Ggc độc OuyPn của doanh nghiRp cao hay
th>pH
d# KCu th4 t5ư6ng c:nh t5anh hoàn hảo th0 gi9 29n và sản Gượng 2ao nhi?uH
8# KCu ch7nh phủ đ4nh gi9 t5ần Pc Xj' th0 doanh nghiRp sa s= 2ao nhi?uH Gượng
thiCu hUt Gà 2ao nhi?u
a( Ta có I0i Q=! T01 j3=T3 => j3=+B!!!
=> ij3=j3(Q=+B!!!(Q
"3=T3)j3=+Q•*8+H!Q
=> i"3="3(Q=+Q8+H!
=>iT3=T3(Q=+Q8+H!8+B!!!(Q
P3="3&=$Q8+H!
b( Ta có TX=P'Q=-*H!Q)*Q•*
=> PX=TX&=-*H!)HQ
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn b=> P3=PX b=>-*H!)HQ=$Q8+H! =>Q=4!
=>P=-!$! =>L6=TX)T3=-HB!!
c( od ,W L]n]2 : L=TP)P3)(P=T-!$!)55!)(-!$!=!E-
=> Qu`[n A{c đuc ku`[n cRa %<an0 ng0idp t0@p
%( 6:u t0\ t2=>ng A; cạn0 t2an0 0<;n 0ả< t01 PX=P
=>Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn b=> P3=P b=> -*H!)*Q=$Q8+H! =>Q=--*EB =>P=-!-B
]( 6:u 30On0 P0R đat gi9 t2ần P=45! t01 y6 ,/ Sy A=Ung ,ản p0sm Q=-! t2<ng I0i
A=Ung cầu A; Q=-+! => A=Ung t0i:u 0tt =*+
Hàm cung và hàm cầu của Go:i 29nh \ZT t5?n th4 t5ư6ng nmm $''v như sau
hàm cung : %s "$P ! "D
hàm cầu : %d !jP & JD
)% : ngàn hộp+ P : ngàn đ*ng # hộp-
a# Ai9 và sản Gượng cân 23nng t5?n t5ư6ng của 29nh \ZT nmm $''v Gà 2ao nhiu H
2# eo nh0u Go:i 29nh mới =u>t hiRn t5?n th4 t5ư6ng+ cầu vP 29nh \ZT nam $''j
giảm "'n. h/y t7nh t9c động của viRc giảm cầu này đối với gi9 và sản Gượng 29nh
\ZT đầu nam $''j H
c# E7nh độ co gi/n của cung và cầu 29nh \ZT th8o gi9 t:i đi1m cân 23ng nmm $''v
và $''j H
a( T0\ t2=>ng cân bằng b=> Q,=Q% => -*P )-B= ) 5P 8 HB => P = + => Q = *-
b(D< có t9c đung nFn A=Ung cầu giảm -!~ =>Q%' = 4!~Q% = )E*P 8 H!EB
=>Q0i t0\ t2=>ng cân bằng t01 gi9 .; A=Ung ,ản p0sm đầu ncm *!!5 : Q%' = Q, =>
)E*P 8 H!EB = -*P )-B
=> P = *E4 => Q = -4E
c( 6cm *!!
Tại điểm cân bằng: E% = Q%&'P(Q = ) 5'+(*- = )-E-H+
E, = Q,& ' P(Q = -*'+(*- = -E-H
6cm *!!5
Tại điểm cân bằng: E% = TQ%')& 'P(Q = )E*'*E4(-4E = )-E!$
E, = Q,&'P(Q = -*'*E4(-4E = -E$$
Hàm cung và cầu th4 t5ư6ng của sản phẩm ] được cho như sau
%d !$P & "''
%s $P ! $'
)P: ngàn đ*ng# sản phẩm+ % : ngàn sản phẩm-
a# ]9c đ4nh gi9 và sản Gượng cân 23ng t5?n th4 t5ư6ng. E7nh th<ng dư ti?u d@ng+
th<ng dư sản =u>t và tFng th<ng dư =/ hội
2# KCu ch7nh phủ đ4nh gi9 t5ần cho sản phẩm ] Gà $D. H/y t7nh Gượng thiCu hUt
c# KCu ch7nh phủ đ4nh gi9 cho sản phẩm ] Gà ;D. t7nh Gượng dư thua
d# KCu ch7nh phủ đ9nh thuC D ngàn đ*ng # sp. h/y t7nh gi9 và sản Gượng cân 23ng
t5?n th4 t5ư6ng+ ,hoản thuC t5?n mpi sản phẩm mà ngư6i ti?u d@ng và ngư6i sản
=u>t phải ch4u+ ,hoản thuC mà nhà nước thu được
a( Q0i t0\ t2=>ng đạt cân bằng b=> Q,=Q% => )*P8-!!=*P)*! =>P=+! =>Q=H!
P=)Q%(*8B!
P=Q,(*8-!
T0ang %= tiFu %Gng: 3S=-(*'TB!)+!)'H!=H!!
T0ang %= ,ản ?u@t: PS=-(*'T+!)-!)PH!=H!!
=> TNng t0ang %= ?e 0ui: =PS83S=5!!
TP@` c9i n;` ./ 01n0 t01 tOn0 t<9n ,/ %• %;ng 0fn )
b( 6:u c0On0 p0R đat gi9 t2ần A; *B t01 AYc đó A=Ung cầu .; A=Ung cung cRa t0\ t2=>ng A;:
Q%=B!,Q,=+!
=> L=Ung t0i:u 0tt A; To=B!)+!=*!
c( 6:u c0On0 p0R đat gi9 ,;n A; +B t01:
Q,=+!,Q%=B!=> L=Ung %= t0qa: DT=B!)+!=*!
Vột h/ng sản =u>t cI hàm cầu Gà:%";'!"'P
a- Shi gi9 29n PX th0 doanh thu Gà 2ao nhi?uHE7nh độ co gi/n của cầu th8o gi9 t:i
mLc gi9 này và cho nhQn =st.
2- H/ng đang 29n với gi9 Pj+D h/ng OuyCt đ4nh giảm già đ1 tmng doanh thu.OuyCt
đ4nh này của h/ng đNng hay saiH[0 saoH
c- KCu cho hàm cung %sj'+ h/y t7nh gi9 và Gượng cân 23ngHE7nh độ co gi/n của
cầu th8o gi9 t:i mLc gi9 cân 23ng và cho nhQn =st.
a) Ta có: P=4 t0a` .;< pt đ=>ng cầu ta đ=Uc: Q=-+!)-!?4=H!E
Ta Aại có TX=P?Q= 4?H!= +$!
"V` I0i gi9 b9n A; P=4 t01 %<an0 t0u A; TX= +$!E
Ta có: Q= -+!)-!P => TQ)‚= )-!
Cu c< gien cRa đ=>ng cầu = TQ)‚? PƒQ= )-!?4ƒH!= )*,*B
"V` I0i gi9 t0a` đNi -~ t01 A=Ung cầu t0a` đNi *,*B~
b) Q0i gi9 A; P= 5,B t01 AYc đó A=Ung cầu ,/ A; Q=-+!)-!?5,B=HB
LYc đó %<an0 t0u ,/ A; TX= 5,B?HB=+5*,B
"V` I0i 0eng ku`:t đ\n0 giảm gi9 t01 %<an0 t0u đạt đ=Uc ADn 0fnE Qu`:t đ\n0 cRa 0eng A;
đYngE
c) Tại .\ t2O cân bằng ta có: Q%=Q,
b=> -+!)-!P=5!
b=>-!P=B!
b=>P =B
=>P]=BE
Q]=Q,=5!E
"V` m^c gi9 cân bằng A; P=B, m^c ,ản A=Ung cân bằng A; Q=5!
Cu c< gien cRa %q<ng cầu= )-!?B(5!= )!,$*BE
"V` I0i gi9 t0a` đNi -~ t01 A=Ung ,/ t0a` đNi !,$*B~
Vột ngư6i ti?u d@ng cI thu nhQp Gà o !"+Dt5iRu#th9ng đ1 mau hai hàng hIa ] và i.
Ai9 của hàng hIa ] Gà "D+'''đ*ng#,g và hàng hIa i Gà D''' đ*ng#,g Hàm tFng Gợi
7ch được hco 2wi Ec $]i
\. ]9c đ4nh ,Ct hợp ti?u d@ng tối ưuH xợi nhuQn hIa tối đa thu được 2ao nhi?u.H
y. KCu thu nhQp tmng G?n g>p đMi th0 ,Ct hợp ti?u d@ng tối ưu mới Gà 2ao nhi?uH
T. KCu thu nhQp của ng ti?u d@ng vân Gà "+D t5iRu#th9ng nhưng gi9 của hàng hIa ]
giảm c^n "'+'''đ^ng#,g+ ]9c đ4nh ,Ct hợp ti?u d@ng tối ưu mới.
a(Ta có: Pz?=*}, Pz`=*y
=> Cể I:t 0Up tiFu %Gng tWi =u t01 y,} p0ải t0„a men 0d p0=fng t21n0:
-B!!!y8B!!!}=-B!!!!!
Pz?(Pz`=P?(P`
=>y=B!,}=-B! =>AUi n0uVn tWi đa t0u đ=Uc A;: Tz=*'B!'-B!=-B!!!
b( 6:u t0u n0Vp tcng AFn g@p đJi m; gi9 c9c 0;ng 0óa I0Jng t0a` đNi t01 I:t 0Up tiFu
%Gng tWi =u A; : y<=*y=-!! , }<=*}=+!! Tta c…ng có t0ể %Gng c9c0 giải n0= câu a để
giải p0ần n;`)
c(6:u gia 0;ng 0óa y giản c_n -!!!! t01 để I:t 0Up tWi =u t01 y',}' p0ải t0„a men 0d
,au
-!!!!y'8B!!!}'=-B!!!!!
Pz?(Pz`=P?(P`
=> y'=B,}'=-B!
một h/ng độc OuyPn cI đư6ng cầu %"$'!P tFng chi ph7 ngzn h:n ET$%)GQp
phư`ng-!W%)20nh-!;"%&"$'
a+ viCt phư`ng t50nh 2i1u difn c9c chi ph7 ngzn h:n
h/ng sa sản =u>t 2an nhi?u sản phẩm đ? tối đa hIa Gợi nhuQn.,hi đI gia 29n+tFng
doanh thu+tFng chi ph7 và Gợi nhuQn của h/ng Gà 2ao nhi?uH=9c d4nh mLc sản Gượng
đ1 h/ng tối đa hIa doanh thu.,hi đI gi9 29n+ tFng doanh thu+tMng chi ph7 và Gợi
nhuQn của h/ng Gà 2ao nhi?uH
d+giả sB ch7nh phủ d9nh thuC Gà ;' đ*ng#" đ`n v4 sản phẩm .,hi đI gi9 29n+ doanh
thu+Gợi nhuQn sa thay đFi như thC nàoH
a( Ta có:
I0i Q= ! t01 j3=T3 =>j3=-*! =>"3 = *Q•+ ) $Q•* ) +-Q
P3= T3&=$Q•* ) -*Q ) +-
TX=P'Q=Q'T-*! )Q)=-*!Q )Q•*
=> PX=TX&=-*! ) *Q
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01 P3=PX
=> $Q•* )-*Q )+-=-*! )*Q => Q=BE4 =>P= --HE-
=> TX=$+E*, T3= -+4, L6=B+HE*
Cể tWi đa 0óa %<an0 t0u t01 PX=!
=> -*! )*Q=! =>Q=$! =>P=$!, TX=+$!!, T3=*-H*$! ,L6= )*-!$$! TAx)
b( n:u c0On0 p0R đ9n0 t0u: +!đ(,p t01 c0i p0O cVn biFn ,/ t0a` đNi
P3<=-*! )*Q 8+!=-B!)*Q
Cể tWi đa 0óa %<an0 t0u t01 PX=P3<
=> $Q•* ) -*Q ) +-=-B! ) *Q => Q=HE ,P=--BE+ ,TX=BH-E4 ,T3= -4!EH TAYc n;` 0;m
tNng c0i p0O A; : T3= *Q•+ ) $Q•* )+-Q 8-*! 8 +!Q)
=> L6=+B-EB
c>u vP sản phẩm ] Gà PX'!%.th4 t5ư6ng này do " h/ng độc OuyPn ,hMng chC.chi ph7
của h/ng độc OuyPn TJj'&O{$&JO
a+ h/y =9c đ4nh gi9 và sản Gượng cân 23ng cho h/ng độc OuyPn này
2+ h/ng tao 5a 2ao nhi?u Gợi nhuQn và th<ng dư ti?u d@ngHnCu h/ng muốn tối đa hIa
doanh thu th0 phải chhn mLc gi9 và sản Gượng Gà 2ao nhi?uH,hi đI Gợi nhuQn thu
được Gà 2ao nhi?uH
c+ giả sư ch7nh phủ đ<t gi9 t5ần Gà W' th0 h/ng sản =u>t 2ao nhi?u đ1 đ:t được Gợi
nhuQn Gớn nh>tHGuc đI th<ng dư ti?u d@ng Gà như thC nàoH
a( Gi9 .; ,ản A=Ung cân bằng I0i .; c0† I0i E% = Qp&'P(Q = ) -
=> )-'T4! )Q)(Q =)- => Q=HB, P=HB
b( Tại điểm cân bằng : T3= *$5B, TX= P'Q= *!*B => L6= )$$! TAx)
T0ang %= tiFu %Gng: 3S= -(*'T4!)HB)'HB = -!-*EB
Tc9i n;` bạn ./ 01n0 t01 tOn0 t<9n ,/ %• %;ng 0fn)
TX= P'Q =4!Q ) Q•* => PX= 4! ) *Q
Cể tWi đa 0óa %<an0 t0u t01 PX=! => P= Q = HB
=> L6= )$$! Tn0= t2Fn)
7ạn c…ng có t0ể nói AuJn 2ằng I0i gi9 .; ,ản A=Ung cân bằng t0i %<an0 t0u đạt tWi đa
c( 6:u c0On0 p0R đat gi9 t2ần A; $! t01 Auc đó
TX =$!' Q, T3= H5! 8 Q•* 8 HQ => L6= TX ) T3 = B$Q ) Q•* ) H5!
Cể AUi n0uVn đạt tWi đa b=> Q= *5 => L6 = +!H
LYc đó 3S= H*! Tc9i n;` bạn p0ải ./ 01n0 t0Ji)
một h/ng độc OuyPn cI đư6ng cầu %D'!P( \[T%!W( ZTJ'
a+ gi9 và sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn của h/ng Gà 2ao nhi?uHt7nh Gợi nhuQn tối đa
đI H
2+ =9c đ4nh hR số co d/n của cầu t:i đi1m tối đa hIa Gợi nhuQn
c+ nCu ch7nh phủ đ<t gi9 t5ần Gà $D#" đon v4 sản phẩm th0 nhà độc OuyPn sa sản =u>t
2ao nhi?uHGợi nhuQn của nI sa Gà 2ao nhi?uH
d+ giả sB ch7nh phủ t5ợ c>p W đ*ng#" đ`n v4 sản phẩm và đ:t mưc gi9 sao cho nhà
đhc OuyPn sản =u>t w mLc sản Gượng cao nh>t th0 ch7nh phủ phải chhn mLc gi9 nàoH
a( Ta có:
TX=Q'P=B!Q)Q•* => PX=B!)*Q
"3= i"3'Q=Q•* ) $Q => P3= *Q ) $
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01 P3=PX => HQ= B$ =>Q=-H, P=+$
=> L6= TX ) T3 =TX ) "3 )j3 = +B*
b(Tại điểm tWi đa 0óa AUi n0uVn t01: E%= Qp&'P(Q = )*EB
c(6:u c0On0 p0R đat gi9 t2ần A; *B(-đ.,p t01
P= B! )Q = *B, TX= $*B, T3= "3 8 j3 = B-B => L6 = --!
th4 t5ư6ng sản phẩm \ coi Gà canh t5anh hàm cầu và hàm cung được cho 2wi sau
đây:
Pd"''!%
Ps"'&%
a+ =9c đ4nh mLc gi9 và sản Gượng cân 23ng H
2+t7nh th<ng dư ti?u d@ng và th<ng dư sản =u>t
c+ nCu ch7nh phủ Fn đ4nh mLc gi9 PD' th0 điPu g0 sa =ảy 5aH
d+ nCu ch7nh phủ đ9nh thuC "' đM#" sản phẩm 29n 5a th0 đi1m cân 23ng của th4
t5ư6ng sa thay đFi như thC nàoH
a( Tại điểm cân bằng t01:
P,=P% => -!!)Q=-!8Q =>Q=HB ,P=BB
b( T0ang %= tiFu %Gng‡ 3S=-(*'HB'T-!!)BB)=-!-*EB
T0ang %= ,ản ?u@t: PS=-(*'HB'TBB)-!)=-!-*EB
c( 6:u c0On0 p0R Nn đ\n0 m^c gi9 A; P=B! t01 A=Ung cầu A; Q%=$! t2<ng I0i đó A=Ung
cung A; Q,=H! => t0i:u 0tt
%( 6:u c0On0 p0R đ9n0 t0u: -!n(-,p t01 n0; ,ản ?u@t ,/ đSng v b9n ,ản p0sm .Di m^c gi9
P,&= *!8Q,
=> Ciểm cân bằng mDi P%=P,& =>*!8Q=-!!)Q
=> Q=H!,P=$!
một h/ng canh t5anh hoàn hảo cI \[T;%&J
a+ =9c đinh cung sản phẩm của h/ng
2+nCu gi9 29n Gà DD th0 h/ng Gp Gà "$' h/y =9c đinh gi9 và sản Gượng h^a vốn của
h/ng ,hi đI chi ph7 cố đ4nh của h/ng Gà 2ao nhi?uH
c+ nCu gi9 29n của th4 t5ư6ng Gà W' h/y =9c đinh mLc sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn
của h/ng.,hi đI doanh thu và Gợi nhuQn của h/ng Gà 2ao nhi?uH
d+ h/y =9c đ4nh th<ng dư sản =u>t t:i đi1m tối đa hIa Gợi nhuQnH
a( Ta có: "3=i"3'Q=+Q•*8HQ => P3="3&=$Q8H
D< đâ` A; t0\ t2=>ng cạn0 t2an0 0<;n 0ả< nFn đ=fng cung ngpn 0ạn cRa 0eng c0On0 A;
đ=>ng c0i p0O cVn biFn nằm p0Oa t2Fn i"3 min
0a` P= $Q, 8H T.Di Q>=!)
b( T3="38j3=+Q•* 8HQ 8j3
Q0i P=BB =PX TD< cạn0 t2an0 0<;n 0ả<)=> Q=5EB
=> TX=P'Q=BBQ,T3=*B!EB8j3
Ta Aại có TX)T3=)-*! => H$EB)*B!EB)j3=)-*! => j3=++$EB
=> T3=+Q•*8HQ8++$EB => iT3=+Q8H8++$EB(Q >= $EB
Tại điểm 0_a .Wn P=iT3min=$EB
c( 6:u P=$! =>PX=$!
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01 P3=PX =>Q=*5(+=4E+
=>TX=B$!,L6=)BEH
%( TWi đa 0óa AUi n0uVn t2<ng câu n;` ^ng .Di P=€ .V` 0a` A; %Gng P w câu t2Fn
" doanh nghiRp độc OuyPn mua với 2i1u cầu:
P D' J' ;' $' "'
% D "' "D $' $D
Eg cho số Gi?u hợp G| hàm \}H
]9c đ4nh sản Gượng đ1 doanh nghiRp tối đa hIa Gợi nhuQnH
]9c đ4nh Ps )th<ng dư sản =u>t- mà ngư6i 29n 24 m>tH
Th7nh phủ n?n Ouy đ4nh gi9 nào đ1 tối đa hIa tFng th<ng dưH
-E0;m iE c0On0 A; 0;m cung cRa %<an0 ng0idp đuc ku`[n mua đóEbạn c0† cần c0< 0;m
đó 0d ,W góc %=fng A; đ=UcE
0;m cầu cRa %<an0 ng0idp đuc ku`[n mua tOn0 đ=Uc A; P=$!)*QEm; 0;m cầu cRa %<an0
ng0idp t2Gng .Di 0;m P"=>P"=$!)*QEta c0< 0;m iE=Q8*!=>S=Q8*! .;
PE=*Q8*!E
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01 P"=PE b=>$!)*Q=*Q8*! b=>Q=-! =>P=+!
*E"/ 01n0 ta t0@` P"=P,=>Q'=H!(+=>P'=-!!(+
PS'=-(*T-!!(+)*!)EH!(+=5!!(4
PS=-(*T+!)*!)E-!=B!
=>PS)PS'=+B!(4
+E30On0 p0R ,/ ku` đ\n0 gi9 tại P' để I0<ng b\ m@t I0Jng 0a` tNng t0ang %= A; tWi đa
Vột doanh nghiRp sản =u>t với \T;'' & XWD''#% và đư6ng cầu P"'''!%
a+ OuyCt đ4nh của doanh nghiRp tối đa hIa Gợi nhuQn Gà 2ao nhi?uHt7nh Gợi nhuQn Gớn
nh>y đIH
2+ doanh nghiRp sa đ<t gi9 nào đ1 tối đa hIa doanh thu
c+ =9c đ4nh mLc gi9 và sản Gượng đ1 doanh nghiRp 29n được nhiPu sản phảm nh>t
mà ,hMng 24 GpH
d+ mLc sản Gượng tối ưu cho =a hội Gà 2ao nhi?uH và Gợi nhuQn của doanh nghiRp Gà
2ao nhi?uH
Câ` A; %<an0 ng0idp đuc ku`[n t{ n0iFn %< i3=+!!84$B!!(Q
=>T3=+!!Q84$B!!=>P3=+!!EP; PX=-!!!)*Q
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01:PX=P3b=>-!!!)
*Q'=+!!=>Q'=+B!,P'=$B!,TX=**B!!,TPma?=*$!!!
b>tWi đa 0óa %<an0 t0u:PX=!b=>Q=B!!,P=B!!,TXma?=*B!!!!,TP=+B!!
c>để A{a c0hn ,ản A=Ung ADn n0@t m; I< b\ Ax t01 TX=T3b=>T-!!!)
Q)EQ=+!!Q84$B!!b=>Q=B--,*$ "; Q=-55,BTL<ại)=>P=H55,H
%>%< A; %<an0 ng0idp đuc ku`[n t{ n0iFn nFn ,ản A=Ung tWi =u cRa ?e 0ui c0On0 A;
Q=B--,*$ ./ 01n0 ta t0@` nga`ETP=!ED< gi9 .; ,ản A=Ung A;m t2_n n0i[u ku9 nFn tOn0 I<
2a TP=!E7ạn A@` ,W ct t0ể n0a
2i1u sau đây với đư6ng cầu của sản phẩm i.với chi ph7 2inh Ouân ,hMng đFi Gà
"Jcde
Ao~)đ*ng#sp- $J $" "j "D "$ X
x•€KA)"'''d#sp- ' v'' "J'' $"'' $j'' ;D''
a+ h/y =9c đ4nh gi9 và sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn cho nhà độc OuyPn H,hi đI
doanh thu và Gợi nhuQn Gà 2ao nhi?uH
2+ h/y =9c đ4nh hR số co d/n của cầu và t7nh th<ng dư ti?u d@ng t:i mLc gi9 tối đa
hIa Gợi nhuQn
c+ h/y =9c đ4nh hR số sLc m:nh độc OuyPn và phần m>t ,hMngH
d+ giả sB ch7nh phủ đ9nh thuC cố đ4nh E"''' vào nhà độc OuyPn ,hi đI gi9 và sản
Gượng thay đFi như thC nàoH
8+ giả sB ch7nh ph5 đ9nh thuC Gà $cde#"sp 29n 5a ,hi đI gi9+sản Gượng+doanh thu và
Gợi nhuQn thay đFi như thC nàoH
_+ =/ hội được Gợi g0 nCu nhà độc OuyPn sản =u>t w đi1m cân 23ng c:nh t5anh Hai
được Gợi và ai 24 thiRtH
giải 0d pt ta đ=Uc:P=*H)+(!!EQEP3=i3=-H,PX=*H)+(+B!Q
PX=P3b=>Q'=+B!!(+,P'=-4,TX=$$B!!(+,TP=-B!!(+
b>E=)!!(+E-4E+(+B!!=)-4(B
3S=-(*ET*H)-4)E+B!!(+=-B!!($
c>L=)-(E=B(-4,PS=T-4)-H)E+B!!(+=-B!!(+
%>đ9n0 t0u: cJ đ\n0 t01 I< ản0 0=wng đ:n m^c ,ản A=Ung .; gi9 n0=ng TPm=TP)-!!!
]>P3t=P38*=-$EPX=P3b=>*H)
+(+B!Q=-$=>Qt=*5!!(+,Pt=*!,TXt=B$!!!(+,TPt=--*!!(+
r>AYc n;` ?e 0ui I< có m@t I< .; ng=>i có AUi A; tiFu %Gng %< 3S Tcng .; I< có AUi A;
%<an0 ng0idp .1 PS giảm€
Vột h/ng độc OuyPn cI đư6ng cầu vP sản phẩm Gà P ;'!'.D% + hàm tFng chi ph7
của nhà độc OuyPn nàu Gà ET "J%
"+ E7nh gi9 và sản Gượng đ1 tối đa hIa Gợi nhuQn . E7nh gi9 t54 th<ng dư ti?u d@ng và
th<ng dư sản =u>t t:i mLc gi9 và sản Gượng tối ưu này .
$+ E7nh chl số đo Gư6ng sLc m:nh của nhà độc OuyPn và phần m>t ,hMng do nhà dộc
OuyPn gây 5a .
;+ Shi ch7nh phủ thu thuC Gà "# đ`n v4 sản phẩm th0 gi9 và sản Gượng tối ưu c•ng
như Gợi nhu:n của nhà độc OuyPn thay đFi như thC nào H
J + [a đ* th4 minh hha
-ETX=P'Q=+!Q)!EBQ•*
=>PX=+!)Q
P3=T3&=-H
TWi đa 0óa AUi n0uVn b=> PX=P3 => Q=-$
=> P=**
T0ang %= tiFu %Gng: 3S=-(*'T+!)**)'-$=$H
T0ang %= ,ản ?u@t: PS=TX)"3=-*5
*E 30† ,W ,^c mạn0 : L=TP)P3)(P=!E*
6:u A; t0\ t2=>ng 0<;n 0ả< t01:
TNng Oc0 AUi ?e 0ui = PS'83S'= *H!
=> P0ần m@t I0Jng %< t0\ t2=>ng đuc ku`[n gâ` 2a:
DL=PS'83S')PS)3S=H5
+E Q0i c0On0 p0R đ9n0 t0u: -đ(-,p t01 0;m c0i p0O cVn biFn AYc n;` A;:
P3'=-B
Cể tWi đa 0óa AUi n0uVn t01: PX=P3' => Q=-B,P=-B
L6= TX)T3=!
Aiả đ4nh hàm số cung và hàm số cầu th4 t5ư6ng g:o của [iRt Kam Gà:
%s$'P!"'' và %dj'!"'P
a- H/y =9c đ4nh gi9 cả cân 23ng+số Gượng cân 23ng và mM tả 23ng đ* th4H
2- k1 hp t5ợ cho ngư6i ti?u d@ng+nhà nước đ/ >n đ4nh gi9 tối đa PD.D +h‚i Gượng
thiCu hUt t5?n th4 t5ư6ng Gà 2ao nhi?uH
c- k1 giải OuyCt Gượng thiCu hUt +nhà nước nhQp ,hẩu g:o với gi9 Ouy đFi Gà W.D
+t5ư6ng hợp này ngân s9ch nhà nước phải 2@ Gp số tiPn Gà 2ao nhi?u Hxà ngư6i ti?u
d@ng 2:n được Gợi g0 ,hi nhà nước thgc hiRn nhQp ,hẩu thay v0 phân phối th8o đ4nh
Gượng #H
a) cân bằng t0\ t2=>ng b=>Q,= Q%b=>*!P)-!!=5!)-!P b=> P'=$ => Q'=*!
Tbạn ./ đ=>ng cung đ=>ng cầu AFn đS t0\ t01 điểm m; * đ=>ng @` cpt n0au c0On0 A; điểm
cân bằng, gi9 cân bằng =$ .; A=Ung cân bằng = *!)
b) I0i c0On0 p0R 9p đat gi9 P=B,Bn b P'
I0i đó Q,=*!'B,B)-!!=-! .; Q%=5!)-!'B,B=*B
=> Q%>Q,=> t0i:u 0tt t0\ t2=>ng = Q%)Q,= *B)-!=-B
c)để giải ku`:t A=Ung t0i:u 0tt, n0; n=Dc p0ải n0Vp I0su .Di gi9 $,Bn =>.Di A=Ung t0i:u
0tt A; -BT đfn .\ g1 đó) t01 ,W ngân ,9c0 n0; n=Dc p0ải c0i = -B'$,B=4,BTn)
' A; ng=>i tiFu %Gng,I0i c0On0 p0R p0ải n0Vp gạ< để bG p0ần t0i:u 0tt %< c0On0 p0R 9p
đat gi9 t2ần b gi9 cân bằng, t01 c0Yng ta) n0ˆng ng=>i tiFu %Gng ,/ mua đ=Uc ,ản p0sm
.Di gi9 2‰ 0fn, nFn ,/ mua n0i[u 0fn‡)
Eh4 t5ư6ng sản phẩm ] cI hàm cung và cầu cI d:ngW'!"#;%d +p"#$%s!"D
a-Aiả sB ch7nh phủ đ9nh thuC Gà giảm sản Gượng cân 23ng =uống và 23ng jJ.]9c
đ4nh mLc thuC ch7nh phủ đ9nh v9o mpi sản phẩm Ga 2ao nhi?uH
2- tiPn thuCu mà ngư6i ti?u d@ng phải ch4u t5?n mpi sản phẩmH
c-dg thay đFi t5ong th<ng dư ti?u d@ng và th:ng dư sản =u>t ,hi ch7nh phủ đ9nh
thuCH
d- tFn th>t vM 7ch =ảy 5a ,hi ch7nh phủ đ9nh thuC
a)' 3ân bằng cung cầu I0i c0On0 p0R c0=a đ9n0 t0u:
b=> $!)T-(+)'Q=T-(*)'Q)-Bb=>Q'=4!=>P'=+!
.1 I0i có t0u:, ,ản A=Ung cân bằng giảm=> t0u: đ9n0 .;< cầuT gia tcng=> cầu giảm)
' Giả ,M c0On0 p0R đ9n0 t0u: mxi ,ản p0sm A; tTn)
I0i đó 0;m cầumDi A; P%&= P,8t=T-(*)'Q)-B8t
=>cân bằng cung cầu mDi A; b=> $!)T-(+)'Q=T-(*)'Q)-B8t
m; A=Ung cân bằng mDi A; 5H, t0a` .;< p0=fng t21n0 cân bằng cung cầu mDi => t=EEEEEE
.V` c0On0 p0R đ9n0 .;< mxi ,ản p0sm A;EEEEEEn
7)Gi9 cân bằng ,au I0i có t0u: A; P=EEEEEE=> ,< .Di gi9 cân bằng AYc đầu t01 ng=>i tiFu
%Gng ,/ đ=Uc mua %pt 0fnEEE (- ,ản p0sm=> ng=>i tiFu %Gng p0ải c0\uEEEEE(- ,ản p0sm
c)câu c .; %, bạn c0† cần ./ 01n0 2a A; ,/ t0@`
I0i c0=a có t0u:, t0ang %= ,ản ?u@t A; p0ần %idn tOc0 nằm %=Di đ=>ng gi9 cân bằng,t2Fn
đ=>ng cung,t0ang %= tiFu %Gng A; p0ần %idn tOc0 nằm t2Fn đ=>ng gi9 cân bằng, %=Di
đ=>ng cầu
'''' Q0i có t0u:, t01 t0ang %= ,ản ?u@t A; p0ần %idn tOc0 nằm t2Fn %=>ng cung, %=Di
đ=>ng gi9 cân bằng mDi, .; đ=Uc gióng AFn tq A=Ung cầu Q=5H nˆaT b\ c0an @`), t0ang
%= tiFu %Gng A; p0ần %idn tOc0 %=Di đ=>ng cầu, t2Fn đ=>ng gi9 cân bằng mDi, .; c…ng b\
c0an bwi đ=>ng t0Šng gióng tq 5H t0Šng đ^ng AFn
Tho hàm số cung và cầu của sản phẩn ] cI d:ng P %& $' và P !$%& "J'. KCu
ch7nh phủ đ9nh thuC mpi TGic, h858
Gà Xđvt+ th0 gi9 cân 23ng mới Gà 2ao nhi?uH
n:u I< đNi t01 t0: n;` n0‹:
6:u c0On0 p0R đ9n0 t0u: mxi ,ản p0sm A; 4%.t ==> o;m cung mDi n0‹ :
P=Q 8 *! 8 4 = Q 8 *4 T-)
o;m cầu giˆ ngu`Fn : P= )*Q 8 -H! T*)
Gi> bạn giải 0d * pt2in0 T-) .; T*) A; có gi9 .; A=Ung cân bằng mDiE T P', Q')
Tho c9c thMng tin sau vP th4 t5ư6ng sản phẩm \: A7a th4 t5ư6ng tg do của sản phẩm
Gà "' ngh0n đ*ng#đ`n v4+ sản Gượng t5ao đFi Gà $' ngh0n đ`n v4. To gi/n của cầu th8o
gi9 hiRn hành Gà !"+ co gi/n cung w mLc gi9 đI Gà ".
a. H/y viCt pt50nh đư6ng c@ng và đư6ng cầu của th4 t5ư6ng vP sản phẩm này+ 2iCt
53ng chNng Gà đư6ng thƒng.
2. [a đ* th4 đư6ng cung và đư6ng cầu vua t7nh được
c. E7nh th<ng dư ti?u d@ng+ th<ng dư sản =u>t và Gợi 7ch 5^ng =/ hội w mLc gi9 cân
23ng th4 t5ư6ng.
d. „ mLc gi9 và sản Gượng này tFng doanh thu 23ng 2ao nhi?u và đ/ đ:t tối đa
chưaH
a)
Giả ,M p0=fng t21n0 đ=>ng cầu A; Q=aP8b Tab!)
T0]< giả t0i:t c< %en cRa cầu bằng )- b=> T%Q(%P)'TP(Q)=)-b=> a'-!(*!=)-b=>a=)*
t0a` a=)*, P=-!, Q=*! .;< p0=fng t21n0 đ=>ng cầu ta có:
*!=)*'-!8b b=>b=H!
.V` p0=fng t21n0 đ=>ng cầu A;: Q=)*P8H! T-)
T=fng t{, giả ,M p0=fng t21n0 cung A; Q=cP8%
c< %en cRa cung bằng - b=> T%Q(%P)'TP(Q)=-b=>c'-!(*!=-b=>c=*
T0a` c=* , P=-!, Q=*! .;< p0=fng t21n0 0;m cung ta có:
*!=*'-!8% b=>%=!
.V` p0=fng t21n0 0;m cung A; Q=*P
b) ./ 01n0 t01 bạn t{ ./ n0‹
c) t0]< b;i 2a, cân bằng t0\ t2=>ng tại điểm P'=-! .; Q'=*!
.1 I0Jng có 01n0 ./ nFn m1n0 nói c9c0 tOn0 t0ui bạn n0‹
' t0ang %= tiFu %ungT3S) A; p0ần %idn tOc0 nằm t2Fn đ=>ng gi9, %=Di đ=>ng cầu T đ=>ng
gi9 A; đ=>ng ((!? I‰ tq -! 2a, đ=>ng cầu bạn ./ 2a n0= tOn0 đ=Uc t01 ,/ tOn0 đ=Uc 3S)
' t0ang %= ,ản ?u@t A; p0ần %idn tOc0 nằm t2Fn đ=>ng cung, %=Di đ=>ng gi9T đ=>ng cung
A; đ=>ng đe tOn0 w câu a, đ=>ng gi9 .ân n0= t2Fn)
%)tại P'=-!, Q'=*! ta có TX=P'Q=-!'*!=*!!
.V` %<an0 t0u cRa 0eng A; *!!n
tq p0=<ng t21n0 0;m cầu Q=)*P8H! b=> P=)!,BQ8*! b=>TX=P'Q=)!,BQ•*8*!Qb=>
PX=)Q8*!
0eng tWi đa 09< %<an0 t0ub=> PX=!b=> Q=*! b=>P=-!.aa`Œ tại m^c gi9 .; ,ản A=Ung
cân bằng t01 0eng đe tWi đa 0óa %<an0 t0u
Vột h/ng c:nh t5anh hoàn hảo đi1n h0nh cI tFng chi ph7 ngzn h:n: ET "''& v% &
%.% và ET J% & %.%
a- E0m sản Gượng tối ưu của h/ng w gi9 ;DY# đvH xợi nhuQn tối đa thu đượcH
2- VLc gi9 cân 23ng của th4 t5ư6ng dài h:nH Shi gi9 th4 t5ư6ng giảm =uốn $DY# đv
th0 h/ng n?n đIng cBa sản =u>t ,hMngH t:i sao#
c- ]9c đ4nh đư6ng cung ngzn h:n+ dài h:n cải h/ngH
P^c gi9 cân bằng %;i 0ạn ?9c đ\n0 bwi điểm đ9` cRa đ=>ng Li3
ta có P=Li3 min=H
c) Gi9 0óa .Wn P=*n bằng c9c0 giải pt P3=i3
Gi9 đóng cMa P<=n bằng c9c0 giải pt P3=i"3
• m^c gi9 P<=nbP=*Bnb*n nFn 0eng cần ti:p ttc ,ản ?u@t để bG Aại mut p0ần c0i p0O
cW đ\n0E
%) C=>ng cung ngpn 0ạn P=*k8
C=>ng cung %;i 0ạn P=*k8H
zp%at]%:
Ža .Zn c0=a gMi đ=Uc p0ần a ,a<€
Sản A=Ung tWi =u Q=-H bằng c9c0 giải pt P3=8*Q=+B
LUi n0uVn tWi =u A; -HE+B)T-!!8-HE8-HE-H)=4$n
một h/ng c:nh t5anh hoàn hảo cI hàm tFng chi ph7 đgoc cho 2wi
. ET D&$O&'+$O{$ . gi9 th4 t5ư6ng Gà W
a#sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn cNa h/ng Gà 2ao nhi?uHt7nh Gợi nhuQn mà h/ng thu
được
2#t7nh gi9 và sản Gượng h^a vốn của h/ng+gi9 th>p nh>t mà h/ng cI th1 sản =u>t
t5ong ngzn h:n Gà mLc nào
a) Tq T3= B8*Q8!,*Q•*, ta tOn0 đ=Uc P3=TT3)&= *8!,HQ
T2<ng cạn0 t2an0 0<;n 0ả< để tWi đa 0óa AUi n0uVn 0eng ,ản ?u@t t0]< ngu`Fn tpc P3=P
T .Di P A; gi9 t0\ t2=>ng)
T=fng đ=fng .Di b=> *8 !,HQ= $ b=> Q'=-!
'.V` ,ản A=Ung tWi đa 0óa AUi n0uVn cRa 0eng A; -!
AUi n0uVn= TX) T3 = P'Q) TB8*Q8!,*Q•*) = $'-!)TB8*'-!8!,*'-!•*)=*B
b)T2<ng ngpn 0ạn
iT3=T3(Q= B(Q8*8!,*Q
iT3minb=>Q=BT t1m min cRa iT3 .Di Q A; bi:n n0= t<9n 0hc)
.Di Q=B => iT3=H
Ta có Ciểm 0_a .Wn cRa 0eng A; tại P=iT3min=H .fO ,ản A=Ung Q=B
' j3=T3TQ=!)=B => "3= *Q8!,*Q•*=> i"3= *8!,*Q>=*
m; ta có 0eng ,/ đóng cMa ,ản ?u@t tại điểm m; P=i"3 min= *
"V` gi9 n0„ n0@t m; 0eng có t0ể ti:p ttc ,ản ?u@t nằm >*
"-. Vột h/ng TEHH cI hàm chi ph7 2iCn đFi 20nh Ouân như sau: \[T $%&J )Y-
".Shi gi9 29n cảu sản phẩm Gà $JY th0 h/ng 24 thua Gp Gà "D'Y.E0m mLc gi9 và sản
Gượng h^a vốn của h/ngH
$. H/y =9c đ4nh đư6ng cung của h/ng và th<ng dư sản =u>t t:i mLc gi9 jJYH
$ - S7 hiRu của mMn hhc này thQt nhiPu+ và hay nhầm nta ,hMng 2iCt anh cI c9ch
nào phân 2iRt chNng và df nhớ ,hMng aHnhiPu cMng thLc nta chLH[7 dU
d\T+\ET+\[T+dVT+x\T....hu.
-) i"3 = "3(Q=> "3= i"3?Q= *Q•*8HQ
P3= "3&= HQ8H
D<an0 ng0idp 0_a .Wn => P=P3‡ P= i3 T-)
Ta có AUi n0uVn pi = TX ) T3= QTP)i3) I0i p= *Hn t01 0eng b\ t0ua Ax -B!nb=> QT*H)
i3)= )-B! T*)
Q:t 0Up - .; * giải đ=Uc P= i3= H!,H ‡Q= 4,-
*) đ=>ng cung S=P3
+) bạn c0† cần p0ân bidt i: b1n0 kuân, P: cVn biFn ‡ S: ngpn 0ạn‡ L: %;i 0ạn‡ 3: c0i p0O‡
T: tNng
.%: Si3 A; c0i p0O b1n0 kuân ngpn 0ạn
một h/ng cI hàm s= Gà %DSx h/ng sB dUng $ đầu vào Gà vMn S và Gao động x. gi9
của đầu vào tư`ng Lng Gà $Y#" đv vốn( …JY#" đv Gao động
". giả sB h/ng cI mLc chi ph7 Gà ET YD''''+ ,hi đI h/ng sa Gưa chhn mLc đầu vào
tối ưu nào đ1 tối đa hIa sản GượngH
$. giả sB gi9 của vốn tmng G?n $ Gần gi9 Gao động ,hMng thay đFi h/y t7nh G:i câu "H
Q=BQL =>PzI= Q&I=BL ‡ PzA=Q&A= BQ
2=*‡ •=H‡ T3=B! !!! => *Q 8 HL=B!!!!T-)
đi[u Iidn tWi đa 0óa ,ản A=fng: PzI(2 =PzA(•
=> L(*=Q(H 0a` L=*Q
T0: .;< T-): -!Q=B! !!! => Q=B!!! =>L= -!!!!
câu * A;m t=fng t{ .Di 2=H n09•
Vột eK độc OuyPn cI chi ph7 cQn 2iCn ,o đFi Gà ;''Y. eoanh thu 2i?n "''' ! $%.
Shi eK sản =u>t 5a D'' sp th0 chi ph7 cho mpi đ`n v4 sp Gà ;WDY. i?u cầu:
"+ KCu đc toàn OuyPn hành động th0 eK sa sản =u>t w mLc gi9 và sản Gượng nào đ1
tối đa hIa Gợi nhuQn và tối đa hIa doanh thu.
$+ eK n?n đ<t gi9 2ao nhi?u đ1 29n đc nhiPu sp nh>t mà ,o 24 thua Gp ,hi mới 2ước
vào th4 t5ư6ng.
;+ Aiả sB ch7nh phủ Ouy đ4nh mLc thuC t#đv4 sp 29n 5a ,hi đI gi9 29n sản Gượng và
G6i nhuQn của eK th8o đuFi sa thay đFi ntnH ]9c đ4nh t đ1 ch7nh phủ thu đc tiPn cao
nh>t.
-)tWi đa 0óa AUi n0uVn TP: c0< PX=P3 TPX A; %<an0 t0u biFn n0‹EP3 A; c0i p0O cVn
biFn n0‹)=>Q'=+B!E
bâ` gi> ta tOn0 TP ma?Et2c tiFn t1m pt đg cầu D <r %nE
TX T%<an0 t0u) A; ng 0;m <r PX=>PX=-!!!Q)Q&*&
=>pt đg cầu D A; P=TX(Q=-!!!)Q
Q'=+B! t01 P'=$B!
Et1m T3 n0]TT3 A; tNng c0i p0O cRa %n)E
TT3)&=Tj38"3)&=T"3)&=P3E=>"3 A; ng 0;m <r P3=>"3=+!!'QETj3 A; c0i p0O cW
%\n0 n0‹,"3 A; c0i p0O bi:n đNi)
c0i p0O c0< ?, B!!,p A; B!!'+$B
=>B!!'+$B="38j3=+!!'B!!8j3
=>j3=+*B!!E
tq đó =>T3=+!!Q8+*B!!=-+B!!
TX=P'Q=**B!!
=>TP=4!!!!
tWi đa 0óa %<an0 t0u TX: t01 c0< PX=!=>P,Q n0‹E
*)0eng đat gi9 P=iT3TiT3 A; tNng c0i p0O bing kuân)
m; P=TX(Q
iT3=T3(Q
=>TX=T3 0a` -!!!Q)Q&*=+!!Q8+*B!!Egiải 2a n0aE
+)có t0u: t01 P3t=P38t=+!!8t
c0< PX=P3t 2Yt 2a đc Q=+B!)t(*
tt<ng2 ,W t0u: cp0u t0u đc A; T=t'Q =>T=+B!t)t&*(*
Tma? I0i T&=! ,u` 2a t=+B! n0aE
tq đó tOn0 đc Q,P,TP I0i có t0u: n0aE.V` Q giảm,P tcng,AUi n0uVn b\ âm
c_n tcng 0a` giảm ct t0ể ba< n0iFu t01 bạn t{ Aam p0‹p t2q n0‹
TI hàm cung và cầu như sau:
%s "$ & $P
%d J' ! DP
a- E7nh sản Gượng và gi9 cân 23ng.
2- E7nh độ co gi/n của cầu và cung th8o mLc gi9 cân 23ng
c- k1 tmng tFng doanh thu cMng ty n?n tmng hay giảm gi9 nCu hiRn t:i cMng ty đang
29n w mLc gi9 P WH
d- EFng doanh thu của cMng ty Gớn nh>t w mLc gi9 nàoH
a,ta có điểm cân bằng Q,=Q% .V` P=H‡ Q=*!
b,đu c< gien cRa cung A; E,p=*EH(*!=!,H
đu c< gien cua cầu A;:E%p=BEH(*!=-
c, để tcng %<an0 t0u t01 c<g t` p0ải giảm gi9 b9n .1 0idn tại cJg tt` đang b9n .Di gOa ca<
0fn w .\ t2O cân bằng %< đó Aầm A=Ung ng=>i mua Ot đi
%, để %<an0 ng0idp đạt tNng %<an0 t0u ADn n0@t
ta c< tNng %<ang0 t0Œu n0= ,au:TX=PEQ=PTH!)BP)
ta t0@` 2ằng TX A; 0;m bVc 0ai .V` TXma? I0i đạ< 0;m TXmin 0a` nói c9c0 I09c A; 0;m
bac 0ai có b[ A‘m kua` AFn p0Oa t2Fn
H!)-!P=! .V` P=H
.V` P=H t01 tNng %<an0 t0u ADn n0@t
Vột ngư6i ti?u d@ng cI thu nhQp Gà o ".Dt5iRu đ*ng#th9ng đ1 mua hai hàng hIa ]
và i.Ai9 của hàng hIa ] Gà "D.''' đ*ng#,g và hàng hIa i Gà D''' đ*ng#,g.Hàm
tFng Gợi 7ch được cho 2wi Ec$]i.
a.]9c đ4nh ,Ct hợp ti?u dung tối ưuHxợi 7ch tIi đa thu được Gà 2ao nhi?uH
2.nCu thu nhQp tmng G?n g>p đMi th0 ,Ct hợp ti?u d@ng tối ưu mới Gà 2ao nhi?uH
c.KCu thu nhQp của ngư6i ti?u d@ng v†n Gà ".D t5iRu đ*ng#th9ng nhưng gi9 của hàng
hIa ] giảm =uống c^n "'.''' đ*ng#,g.]9c đ4nh ,Ct hợp ti8u d@ng tối ưu mới.
Ta có Pu?(P?= *`(-B!!!, Pu`(p`=*?(B!!! .; yEP? 8 }EP` = | b==>-B!!!y 8 B!!!}
= -EBt2
I:t 0Up * p0=fng t21n0 Pu?(P? = Pu`(p` .; yEP? 8 }EP` = |
giải pt đó 2a t1m y, } A; ?9c đ\n0 đ=Uc c9c0 I:t 0Up tiFu %Gng tWi =u
3ó y, } t0a` ’J Tz = *y} A; t1m đ=Uc AUi Oc0 tWi đa
P@` câu %=Di t=fng t{ t0Ji‡)
Tho 2i1u thLc =9c đ4nh sản phẩm 2i?n của Gao động Gà )"J ! '+'jx- với x số Gượng
Gao động .
a.H/y t0m 2i1u thLc mM tả cầu vP Gao động với tiPn cMng danh ngh‡a ˆ và mLc gi9 P
.
2.]9c đ4nh cầu vP Gao động ,hi tiPn cMng danh ngh‡a 23ng J ngh0n + ; ngh0n + "
ngh0n đ*ng với mLc gi9 23ng " .
c.[a đ* th4 đư6ng cầu Gao động .
Giả ,M A; ti[n A=fng t@t cả c9c cJng n0ân A; n0= n0au KE
Q0i D6 t0uF t0Fm - cJng n0ân t01 0h p0ải b„ 2a K ti[n
oh t0u .[ T-H)!,!5L) ,ản p0sm .; b9n .Di gi9 P
60= .V` 0h t0u .[ tq - cJng n0ân A; T-H)!,!5L)P
Ti[n A=fng K A; I0Jng đNi, P I0Jng đNi , m; T-H)!,!5) giảm %ầnE D< đó c;ng t0uF n0i[u
t01 AUi n0uVn biFn c;ng giảm %ầnE D6 ,/ tSi đa 0óa AUi n0uVn I0i AUn n0uVn tcng t0Fm
biFn = ti[n A=fng t2ả c0< cJng n0ân t0uF t0FmE T0]< đó :
K=T-H)!,!5L)P
30u`ển .: tOn0 t<9n ta ,/ có L= -B ) -*EB•(p TgiWng c0\ %u`0i]n)
60= .V` A; có biểu t0^c .[ cầu Aa< đung 2Gi đóE
b( 30† cần t0a` ,W tOn0 t<9n E
P=-!!!, K=H!!!, L=-*B
P=-!!!,K=+!!!, L=-+EB
39c 7ạn t{ tOn0 ti:p n0a‡)
"[ đS t0\, ./ đ=>ng t0Šng L = -B )-*EB•(p : t2tc 0<;n0 A; •(p, t2tc tung A; L, đ=>ng
t0Šng đi ?uWng
". kƒng thLc nào dưới đây chl 5a sg tối đa hIa Gợi 7ch đối với hai hàng hIa ]" và
]$:
a. Vc=" Vc=$ 2. Vc="#Vc=$ P="#P=$ c. Vc="#P=" Vc=$#P=$ d. Tả 2 và c
$. Eh4 t5ư6ng cho hàm cung cầu sau % P!W và % $$!P. Eh<ng dư ti?u d@ng và
th<ng dư sƒn =u>t tải đi1m cân 23ng Gà:
a. Td ;$:Pd$; 2. Td$;(Pd$;
c. Td;$ ( Pd;$ d. ShMng ,Ct Ouả nào đNng.
;. Vột doanh nghiRp cI E‰ "'''% ! "'%Š và [T"''%&D%Š
a. ]9 đ4nh Ai9 và sản Gượng ,hi doanh nghiRp th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa Gợi
nhuQn.H
2. ]9c đ4nh gi9 và sản Gượng ,hi doanh nghiRp th8o đuFi mUc ti?u tối đ/ hIa doanh
thu.
c. KCu đ9nh thuC t"'#sp =9c đ4nh gi9 và sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn sau thuCH
d. [a đ* th4 minh hha c9c ,Ct Ouả.
-E CŠng t0^c n;< %=Di đâ` c0† 2a ,{ tWi đa 0óa AUi Oc0 đWi .Di 0ai 0;ng 0óa y- .; y*:
aE Pz?- = Pz?* bE Pz?-(Pz?* = P?-(P?* cE Pz?-(P?- = Pz?*(P?* %E 3ả b .; c
*E T0\ t2=>ng c0< 0;m cung cầu ,au Q = P)$ .; Q= **)PE T0ang %= tiFu %Gng .; t0ang %=
,Šn ?u@t tải điểm cân bằng A;:
aE 3S =+*:PS=*+ bE 3S=*+‡PS=*+
cE 3S=+* ‡ PS=+* %E Q0Jng I:t kuả n;< đYngE
+E Put %<an0 ng0idp có TX = -!!!Q ) -!Q“ .; "3=-!!Q8BQ“
aE y9 đ\n0 Gi9 .; ,ản A=Ung I0i %<an0 ng0idp t0]< đuNi mtc tiFu tWi đa 0óa AUi n0uVnE€
để tWi đa 0óa AUi n0uVn t01 PX=P3 =>> P=!!,Q=+!
bE y9c đ\n0 gi9 .; ,ản A=Ung I0i %<an0 ng0idp t0]< đuNi mtc tiFu tWi đe 0óa %<an0 t0uE
T”| Ci o•i D–i6o Toz To— P3=! =>>P=B!!, Q = B!
cE 6:u đ9n0 t0u: t=-!(,p ?9c đ\n0 gi9 .; ,ản A=Ung tWi đa 0óa AUi n0uVn ,au t0u:€
6˜z C™6o Toz˜ To— P3t= P38-! =>> P3t=PX
%E "/ đS t0\ min0 0ha c9c I:t kuảE
yài ":
Vột nPn ,inh tC đIng cI thuC phU thuộc vào thu nhQp. Eti+ chi ti?u hộ gia đ0nh
T"''&'.jid đầu tư dg ,iCn o $$D+ chi ti?u ch7nh phủ A;$D
a. =9c đ4nh thuC su>t đ1 đảm 2ảo ngân s9ch cân 23ng tai mLc sản Gượng cân 23ng
2. KCu thuC su>t t '.J h/y =9c đ4nh mLc sản Gượng cân 23ng và c9n cân ngân s9ch
t:i mLc sản Gượng đI.
c. KCu chi ti?u ch7nh phủ giảm =uống " Gượng Gà D$ và thuC su>t Gà '.J th0 sản Gượng
cân 23ng mới thay đFi ntnH
yài $
Vột nPn ,inh tC cI c9c thMng số sau : T"''&'.j id+ oJ'&'."Wi+ED'&'.$i+
A$''+]"''+oV$D&'.'Di
a. ]9c đ4nh mLc sản Gượng cân 23ng cI nhQn =st g0 vP t0nh t5:ng ngân s9ch và c9n
cân thư`ng mai.
2. KCu =u>t ,hẩu tmng th?m Gà "v.D t7nh mLc sản Gượng cân 23ng mới. T9n cân
thư`ng m:i thay đFi th8o chiPu hướng nàoH
"[ ngu`Fn tpc ta có cJng t0^c tNng ku9t ,au :
} = 3 8 | 8 G 8 6y Tn]t ]?p<2t)
t2<ng đó :
) 6y T?u@t I0su 2_ng) = ?u@t I0su ) n0Vp I0su = y) |m
) 3 t0=>ng A; mut 0;m tu`:n tOn0 cRa }%‡ }% T} I0ả %tng ) = t0u n0Vp ) t0u: = }) T
) 39c0 tOn0 T n0= t0: n;<, đầu b;i ,/ c0<, t0Jng t0=>ng T t† Ad .Di } : T= t}
Tq cJng t0^c t2Fn ng=>i ta c0< n0i[u %ˆ Aidu p0^c tạp, .O %t n0= b;i * , c…ng c0† để A;m
2Wi mpt m1n0 m; t0JiE
7;i -:
câu a: c0\u •30=a gap câu n;` ba< gi>E
câu b: p0=fng t21n0 t2Fn t2<ng b;i n;` ,/ A; :
} = -!! 8 }% 8 **B 8 +*B T%< Iin0 t: đóng nFn IJ có 6y)
= -!! 8 T-)t)} 8 **B 8 +*B
.Di t= !EH t01 } = -$*B
ngân ,9c0 t0u .;< -$*B'!EH =$B!E T2<ng I0i đó c0i tiFu c0On0 p0R c0† có +*B, .V` t0ang
%= $B!)+*B =+*B Tc9i n;` c0† có t2<ng Av t0u`:t t0Ji, 0] 0])
c, c0i tiFu c0On0 p0R giảm B* t01 G=+*B)B*= *+E
TOn0 t=fng t{ p0ần a, ta có }=-H4BE
o<ac đfn giản 0fn A; A@` -$*B ban đầu t2q đi B*(!EH
7;i * : p0=fng t21n0 t2Fn t2w t0;n0 :
}= 3 8 |8 G 8 6y
}= 3 8 |8 G 8 y ) |m
}= -!!8!E5 }% 8 H!8!E-$} 8 *!! 8-!! ) *B)!E!B}
3ó }% = })T => } = -!! 8 !E5 T}) B!)!E*}) 8 H! 8!E-$} 8 *!! 8 -!! ) *B ) !E!B}
} = +B 8!EB}
= > } = -B!!
6gân ,9c0 t0u bằng t0u: A; +B!, c0i tiFu c0On0 p0R A; *!!, .V` ngân ,9c0 t0ang %= -B!
60Vp I0su đạt -!!, .V` t0=fng mại cân bằngE
b, I0i y= --EB => } = -B!
|m=-!+EB => t0ang %= t0=fng mại -H
Vột h/ng 2iCt được hàm cầu vP sản phamcua5 m0nh Gà: P"''!'.'"%d( t5ong đI %
Gà sản Gượng t7nh 23ng đ`n v4. Hàm tFng chi ph7 củ h/ng Gà:ETD'%&;''''
".[iCt phư`ng t50nh 2i1u difn tFng doanh thu+ doanh thu 2i?n+ chi ph7 2i?n
$.]9c đ4nh sản Gượng tối ưu đ1 h/ng cI th1 tối đa hIa Gợi nhuQn.
;.KCu h/ng phải ch4u thuC t"'đvtt#đ`n v4 sản phẩm th0 sản Gượng+ gi9 cả Gà 2ao
nhi?u đ1 h/ng này cI th1 tối đa hIa Gợi nhuQnH
P=-!!)!E!-Q%, T3= B!Q8+!!!!
-E TX= P'Q= -!!Q) !E!-Q*
PX= TX&=-!!) !E!*Q , P3= T3&= B!
*E tWi %a 0óa AUi n0uVn: pi ma?b=> PX=P3b=>-!!)!E!*Q= B!=> Q= *B!!
+E T3= B!Q8+!!!!8-!Q=$!Q8+!!!!
Pi ma? b=>PX=P3b=>$! = -!!)!E!*Qb=>Q=*!!!=> P= 5!
'"doanh nghiRp cI hàm số cầu :P "W!%&$J#% (
và ET J;&J%
a. h/y viCt hàm số chi ph7 2i?n+ doanh thu+ chi ph7 2i?n+ chi ph7 2iCn đFi+ Gợi nhuQn
2. H/y =9c đ4nh sản Gượng+ tFng doanh thu+ tFng Gợi nhuQn+ gi9 th4 t5ư6ng t5ong c9c
t5ư6ng hợp :
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa Gợi nhuQn
&Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa số Gượng 2àn với điPu ,iRn ,hMng Gp
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tối đa hIa doanh thu ,hMng ,qm th8o điPu ,iRn 5àng
2uộc
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tFng Gợi nhuQn "W
& Shi eK th8o đuFi mUc ti?u tr Gợi nhuQn đ4nh mLc t5?n chi ph7 20nh Ouân $'n
aE c0i p0O biFn : P3 = T3&=H
%<an0 t0u TX= P'Q=-$Q) Q*8*H
c0i p0O bi:n đNi "3= HQ
AUi n0uVn pi = TX)T3=-*Q)Q*)-4
7E I0i D6 t0]< đuNi mtc tiFu tWi 0óa AUi n0uVn : pi ma? I0i PX=P3
PX = TX&= -$) *Q=>-$)*Q=H=>Q=$, P= -H, TX= 5H, T3= $, pi = 5H )$ = -
I0i D6 t0]< đuNi mtc tiFu tWi đa 0óa %<an0 t0u : TX me I0i PX = !=>-$)*Q = !=>Q=5,
P=--, TX= 55, T3= B, pi
zp%at]%:
= -+
I0i D6 t0]< đuuNi mtc tiFu tNng AUi n0uVn =-$=> pi= -$=>-*Q) Q*)-4=-$=>Q*)
-*Q8+B=!=> Q= , Q=B
Q0i %<an0 ng0idp t0]< tuNi mtc tiFu tg Ad AUi n0uVn đi\n0 m^c t2Fn c0i p0O b1n0 kuân =
*!~=>pi : i3= -(B b=>T-*Q)Q*)-4)Q(T3= -(B b=>T-*Q*)Q+)-4Q)'B = H+8HQ
BQ+)$!Q*844Q8H+=!
Q0i %<an0 ngidp t0]< đuuNi tWi đa 0óa ,ản A=Ung b9n .Di đii[u Iidn I0Jng Ax
pi =!=>-*Q )Q* )-4=!
Aiả sL " ngư6i ti?u d@ng co thu nhQp o W'.'''đ đ1 mua hai hàng ho9 ] và i với
gi9 tư`ng Lng P= ".;''đ và Py ".'''. yiCt hàm Gợi 7ch của ngư6i ti?u d@ng Gà Ec
)=+y- ].i
"+ [iCt phư`ng t50nh ngân s9ch ngư6i ti?u d@ng và minh ho: t5?n đ* th4H
$+ t7nh V‹+Vcy và tr GR thay thC cQn 2i?n gi•a hai hàng ho9 nàyH
;+ k1 tối đa hIa Gợi 7ch+ ngư6i ti?u d@ng n?n mua 2aoa nhi?u hàng ho9 ] và iH t7nh
tFng G`ic 7ch tối đa đIH Vinh ho: G?n đ* th4H
J+ Aiả sB hai hàng ho9 ,hMng đFi nhưng thu nhQp của ngư6i ti?u d@ng Gà X'.'''đ.
H/y =9c đ4nh đi1m ti?u d@ng tối ưu mới của ngư6i ti?u d@ngH d@ng đ* th4 đ1 minh
ho:H
D+ KCu thu nhQp của ngư6i ti?u d@ng và gi9 hàng ho9 ] ,hMng thay đFi c*n gi9 hàng
ho9 i Gà ;.''' thi đi1m ti?u d@ng tối ưu mới thay đFi như thC nàoH EhiCt GQp 2i1u
cầu hàng ho9 i và minh ho: t5?n đ* th4H
pt đg n, |=-+!!y8-!!!}=$!!!! =>}=$!)-+(-!y
Pz?=TTz?)&=}
Pz`=y
PXS=Pz?(Pz`=}(y
tWi đa 0óa AUi Oc0 t0„a men 0d ,au Pz?(P?=Pz`(P` "# -+!!y8-!!!}=$!!!!
=>y=+!!(-+
}=+!
Tz ma?=y'}=+!!(-+'+!=4!!(-+
Q0i |=4!!!! pt %g n, mDi A; }=4!)-+(-!y
t=fng t{ n0= t2Fn n0‹Eđiểm tiFu %Gng tWi =u c0On0 A; điểm m; tại đó tWi đâ 0óa AUi Oc0E,au
đóa Aại t1m Tz ma?
I0i |=4!!!! P? I< t0a` đNi ,P`=+!!!,c…ng AVp 0d t=fng t{ n0]&
biểu cầu A; P=-!!! +!!!
Q HB -B
2ai ".Tho hàm cung+cầu dP ]: %d J'!P + %s"'&$p
E0m gi9 và sản Gượng cân 23ng t5?n th4 t5ư6ng.
2ài $.Eh4 t5ư`ng sản phẩm ] dang cân 23ng w mLc gi9 P"D va%$'.t:i đi1m cân
23ng này+hR số của cầu co d/n th8o gi9 và của cung th8o gi9 Gần Gượt Gà !"#$và
"#$.Aiả dB hàm số cung và ham so cầu Gà hàm tuyCn t7nh.]9c đ4nh hàm số cung và
hàm số cầu th4 t5ư`ng.
2ài ; [ào nmm $''W+do =u>t ,hẩu được g:o n?n cầu vP g:o tmng.Hàm cầu g:o 2ây
gi6 Ga: %d"""'!"'P.]9c đ4nh gi9 và sản Gượng cân 2àng mới.
câu -: cung cầu cân bằng nFn ta có Q%=Q,=>H!)P =-! 8 *P
giải pt t2Fn ta có : p=-!, Q = +!E
câu *: pt TQ cầu Q% = a 8bP, Q,= a-8b-P, p=-B,Q=*!
c< gien cầu t0]< gi9 ta có: Ep = T%Q(%P)P(Q)=)-(*
=> T-Bb(*!)=)-(*
=>b=)H(+
=>t0a` .;< pt t có a=H!
.V` pt cầu :Q%= H!)HP(+
t=fng t{: ta c…ng có Q, = HP(+
câu +:c…ng giải giWng câu -, Q%-=Q,
b=>-!8*P=--!)-!p
b=>P=5E+
=>Q = -E
Vột nhà độc OuyPn cI hàm tFng chi ph7: ET %$ & W% & "$'. dản phẩm của nhà
độc OuyPn này được 29n t5?n th4 t5ư6ng cI hàm cầu Gà: P D' ! '+"%.
".]9c đ4nh gi9 cả và sản Gượng tối đa hIa Gợi nhuQn của nhà độc OuyPn.
$. KCu mUc ti?u Gà tối đa hIa doanh thu th0 OuyCt đ4nh của nhà độc OuyPn sa như thC
nàoH Shi đI Gợi nhuQn Gà 2ao nhi?uH
;.KCu ch7nh phủ đ9nh thu1 cố đ4nh " Gần E"'' th0 gi9 cả+ sản Gượng và Gợi nhuQn
thay đFi như thC nàoH
a)đi[u Iidn tWi đa 0óa AUi n0uVn cRa n0; đuc ku`[n : PX=P3
P3=T3&=*Q8$ .; PX=TX&=TP'Q)&=TB!Q)!,-Q*)=B!)!,*Q
=>*Q8$=B!)!,*Q=>Q=*! , P=H5
b) tWi đa 0óa %<an0 t0u TX ma? I0i PX=!=>B!)!,*Q= !b=>Q=*B! , P=*B Q0i đó: pi=
TX) T3= ) B5!=> D<an0 ng0idp b\ Ax
c) T= -!!=> T3= Q*8$Q8**!
P= H5, Q= *! n0=ng pi = TX) T3= 4$!)H!= **!
gi9 GNa nmm vua Oua Gà $'''Y#,g( sản Gượng cân 23ng Gà D''' t>n. nmm nay do h:n
h9n n?n nhtng ngư6i nMng dân t5*ng GNa 24 m>t m@a. hR số co d/n của càu vP GNa
th8o gi9 cả Gà ! '.W
!thu nh:p của ngư6i t5*ng GNa nmm nay Gà tmng hay giảm so với nmm t5ướcH
! gi9 GNa nam nay tmng G?n $D''Y#,g+ sản Gượng GNa can 23ng nmm nay Gà 2ao nhi?uH
! thu nhQp ngư6i nMng dân t5*ng GNa thay đFi 2ao nhlH
) t0u n0Vp cRa ng=>i t2Sng AYa ncm na` tcng 0a` giảm ,< .Di ncm t2=Dc€
t2a A>i:
0d ,W c< %en cRa c;u .[ AYa t0]< gi9 cả A;š) !E$šb-
3ầu c< gien Ot nFn P› TX đSng bi:nE Q0i gi9 cRa t0\ t2=>ng giảm t01 t0u n0Vp cRa nJng
%ân giảm ?uWng ,< .Di t2=DcE
)gi9 AYa nam na` tcng AFn *B!!n(Ig, ,ản A=Ung AYa can bằng ncm na` A; ba< n0iFu€
Ta có: E%=P(Q'TQ*)Q-)(TP*)P-)=>QTnam na`)=*B!!'-EB(š)!E$š=$*B!Tt@n)
)t0u n0Vp ncm na`=*B!!'$*B!'-!•+=-B$*B'-!•$ t2idu đSng
t0u n0Vp ncm ng<9i=*!!!'B!!!'-!•+=-!!!!'-!•$ t2idu đSng
P0ần t2cm t0u n0Vp ncm ng<9i=-!!!!'-!•$(T-B$*B'-!•$8-!!!!'-!•$)=œ -!~
P0ần t2cm t0u n0Vp ncm na`=-B$*B'-!•$(T-B$*B'-!•$8-!!!!'-!•$)=œ4!~
"V` t0u n0Vp cRa ng=>i nJng %ân ncm na` tcng 0fn 4 Aần ,< ncm ng<9iE

cung và đường cầu Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí la TC=Q2+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $ a. Hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC b. Nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu được c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng d. Khi nào hãng phải đóng cử sản xuất e. Xác định đường cung của hãng f. Giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra? g. Khi mức giá trên thị trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu? a. FC = TCq=0 = 169 VC = TC – FC = Q2 + Q AVC = TC/Q = Q + 1 + 169/Q MC = (TC)’ = 2Q + 1 b. Khi P = 55 $ DDK tối đa hoá lợi nhuận P = MC ó 55 = 2Q + 1 => Q = 27 Lợi nhuận tối đa: TR – TC = 55*27 – (272 + 27 + 169) = 560 c. Hãng hoà vốn khi P = ATC min ATC = Q + 1 +169/Q ATCmin ó (ATC)’ = 0 Q = 13 d. Hãng đóng cửa sản xuất khi: P = AVCmin AVC = Q + 1 => AVCmin = 1 Vậy khi P = 1 hãng đóng cửa sản xuất e. Đường cung của hãng là đường MC bắt dầu từ điểm P > AVCmin P = 2Q + 1 (với P > 1) f. Nếu Chính Phủ đanh thuế 5$/đơn vị sản phẩm khi đó: TC = Q2+ Q + 169 + 5Q = Q2 + 6Q + 169 MC = 2Q + 6 AVCmin = 6, hãng đóng cửa sản xuất khi P = 6 Đường cung của hãng P = 2Q + 6 g. Khi mức giá trên thị trường P = 30 $ ATCmin = 27, ta thấy ATCmin > P hãng tiếp tục sản xuất Sản lượng khi đó : Q = 14.5 Một bài giải khác: xin các bạn cho ý kiến a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->