-1

-

Chuyên đề Dung dịch – Sự điện li – pH
A. Môi trường của dung dịch 1. AXIT là những chất có khả năng cho H+ , dung dịch axit là dung dịch có chứa H+
2. BAZƠ là chất có khả năng nhận H+ đdung dịch bazo là đung dịch có chứa OH3. Muối Muối của bazơ mạnh – axit mạnh; bazơ yếu – axit yếu (độ mạnh yếu tương đương nhau) pH = 7 hay pH ≈ 7. Muối của bazơ yếu – axit mạnh dung dịch muối có môi trường axit (pH<7) Muối của bazơ mạnh – axit yếu dung dịch muối có môi trường bazơ (pH>7) B. Môi trường các ion Ion dương của bazơ yếu có tính axit: NH4+, Al3+, Fe3+,Ag+, Zn2+ ... Ion âm của axit yếu mà không còn H trong gốc có tính bazơ: CO32−, CH3COO-, SO32−, ClO- C6H5OIon âm của axit yếu mà còn H trong gốc có tính bazơ: HCO3-, HS-...riêng H2PO4- bazo nhẹ (pH 7,2) Ion âm HSO4- có tính axit Ion dương của kim loại mạnh, ion âm của phi kim (gốc anion axit) mạnh là trung tính Các amin có tính bazo(tính luôn amin không làm quỳ tím hóa xanh) Aminoaxit thì dựa vào số nhóm COOH và NH2 để xác định C. Chất lương tính: tác dung được với axit và bazo Chất Lương tính không phải là chất tạo môi trường trung tính. Một chất lưỡng tính có thể cótạo MT axit, bazo, tr/ tính Các chất lưỡng tính thường gặp Các hidroxit thường gặp và dạng oxit tương ứng của nó Zn(OH)2 <=> H2ZnO2 (Axit Zincic) Al(OH)3 <=> HAlO2.H2O (Axit aluminic) Cr(OH)3 <=> HCrO2.H2O (Sn(OH)2, Pb(OH)2 Be(OH)2ít gặp hơn) Các muối mà trong gốc axit còn H Muối của axit yếu và bazo yếu (NH4)2CO3... Chú ý: Al, Zn, Cr ... không phải là chất lưỡng tính vì trong phản ứng với axit-bazo các kim loại trên tham gia với vai trò chất khử và không trao đổi proton TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ CHẤT TRONG H2O Các axit hầu như tan trừ H2SiO3 ↓ Các bazo hầu như không tan trừ bazo của kim loại kiềm (Na,K…) kiềm thổ (Ba,Sr..), Ca(OH) 2 ít tan Muối Nitrat, Muối Axetat, muối axit có gốc hóa trị 1, kim loại kiềm tan. Muối sunfat (SO4 2−đa số tan, trừ muối của Sr, Ba, Pb; Ag, Ca( ít tan ). Muối bạc halogenua không tan trừ AgF Muối cacbonat(CO3), phôtphat trung tính(PO43−, sunfit(SO32−: phần lớn ít tan trừ muối của kim loại kiềm và amoni Muối sunfua(S2− phần lớn không tan, trừ muối của kim loại kiềm, amôni, Ba, Ca, Sr tan Muối chứa anion AlO2- , ZnO22− , CrO2-,tan Muối còn H trong gốc axit thường tan trừ NaHCO 3 ít tan D. pH - α: thang đo tính axit – bazo dủa dung dịch loãng.

pH : độ axit hoặc độ kiềm dung dung dịch Đánh giá độ mạnh hay yếu của axit, bazo không dùng pH mà dùng Ka, Kb pH axit mạnh pH = -log[H+, pH bazo mạnh pH = 14- pOH, pOH = -log[OH- thường ra thi
Tính pH của dd axit yếu HA: pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( αCa) (Với α là độ điện li của axit trong dung dịch.) công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0,01M)

Tính pH của dd bazo yếu pH = 14 + (log Kb + logCb) Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA(pH đệm axit): thường ra thi pH = –(log Ka + log ) chú ý: đệm bazo pOH = pKb + log ([Cmuối]/ [Cb]) Độ điện li: Độ điện ly là tỉ số giữa số phân tử phân ly thành ion và và tổng số phân tử trong dung dịch. Chất điện li mạnh: axit mạnh, bazo mạnh, các muối tan trong nước (hầu hết các muối) Chất điện li yếu: axit yếu, bazo yếu Chú ý: BaSO4, AgCl độ tan trong nước quá nhỏ, dung dịch không có khả năng dẫn điện nên không được xét trong dung dịch chất điện li

Ca(OH)2. OH-. cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? A. Na2CO3. Al3+. H2SO4.NO3 . C. C. . NH4+. H2SO3. giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu xanh. giá trị pH D. KCl. . KHSO4. 2<3<1<5<6<4. CH3COONa. D. + 2+ C. c mol NaHCO3. K2CO3. Ag . C. Hoà tan X vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư ở nhiệt độ thường. pH = a. H2CO3. B. B. CH3COOH. Mg2+. 5. H2SO4. Na+. NaOH. Vậy có kết luận là A. B. NH3. D. HF. D. Câu 10: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lit là: Dung dịch NaCl1. HSO4-. C. a > c. B.Fe2+. Na2CO3. B. NaCl. NH4HSO4 7. B. Nhận định nào dưới đây là đúng ? A. Câu 3: Để đánh giá độ mạnh. D. KCl. D. 1. CuSO4 . HCl và AlCl3. H2SO4. Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau: A. Br . CuSO4 . Các dd: NaHCO3. NH4+. H . 2.OH. b > c. dung dịch NaHCO35. C. Câu 5: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHCO3 thì A. D. HF. Loại bỏ kết tủa. NaHSO4. Câu 7: Trong số các dd: Na2CO3. B. B. Ba . FeCl3 . OH . KCl. dung dịch NaOH6. AlCl3 và CuSO4. B. Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ? A. D. Câu 19: Một hỗn hợp rắn X có a mol NaOH. H3PO4. hằng số điện li axit. người ta dựa vào: A. pH = b. SO42−. yếu của axit. . 3. CH3COONa 6. Fe2+. KHSO4. D. AlCl3. NH4Cl. Câu 13. KHS. CH3COOH. KCl. NaOH đều có pH>7 C.4. + 2+ C. Kb). 1. 6 . 5. OH-. HClO. CH3COOH. B. Cho các dung dịch muối: Na2CO3 1. trong nước đều là chất điện li yếu ? A. NaNO3 2. KHSO4. NaNO3. H2SO3. Fe3+.-2Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai A. C. C. H2SO4. C6H5ONa. + 2+ + C. khả năng điện li ra ion H+. CO32−. HClO. K+ . C. Cu2+ . NaHSO4. KCl. CH3COONa. bazơ (Ka. NH4+. Cl-. D. Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) A. < < < < < . Na2CO3. CuSO4 . dung dịch Na2CO3 3. B. Ca(NO3)2 đều có pH=7 D. Câu 14: Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ? A. Ba2+. K+. Na+. Na+.. Câu 8: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là: A. SO42−. Na+. NO3 . dung dịch HCl2. Các dd: NH4Cl. Ba(OH)2. NH3 và AgNO3 . CH3COONa. HSO4-. Câu 4: Cho các dung dịch: Na2S. 2<1<3<4<5<6. NaNO3 .. 2. Ag+. 3. Các dd: Na2SO4. H2SO4. D. H2CO3. 3. KHSO4. 1 3 6 8 C. FeSO4. Câu 15: Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là A. CH3COONa. B. Na2SO4. Na2S 8. Cl-. B. những dd có pH > 7 là A. NO3 . C. S2−. 2 4 1 5 3 6 C. HCl và BaCl2 .d<c<a<b. D. Mg2+. 1. B. 2− Câu 16: Ion CO3 cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch: A. CuSO4. HF. Mg(NO3)2. KCl. H2S.dung dịch NH4Cl. 7. NaCl 4. . Na+. HCO3-. C6H5ONa. NaHSO4 và NaHCO3 Câu 18: Trong các dung dịch: HNO3. D. NH4+. Câu 11. B. giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu đỏ. NH4 . C6H5ONa. Fe2+. K+. CH3COONa. Na2CO3.NO3-. Mg . Na2SO4 5. NaHSO4.Na . NH4Cl. 3. H2SO4. NO3-. KHSO4. C. 1<2<3<4<5<6. NaNO2 3. 2. C. D. Các dung dịch có pH = 7 là: A. Na2CO3. a < c. B. HF. pH = c và dung dịch NaOH pH = d. Câu 12. 6. K2CO3 đều có pH<7 Câu 2: Dãy chất nào sau đây. Al3+ . Na2CO3 và Na2SO3. NO3-. 4. NH4Cl. a = b = c. C. Zn2+. AlCl3. Số dung dịch có giá trị pH > 7 là: A. Cu2+ . có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2? A. bazơ. giấy quỳ không đổi màu. Na2CO3.NH4+ . Câu 6: Cho các muối sau đây: NaNO3 . 5. Al3+. Al2(SO4)3.b<a<c<d. 4. Fe . độ điện li. AlCl3 . K2SO3. b mol Na 2CO3. KCl. D. D. NH3. Những dung dịch muối làm quỳ hoá xanh là: A. H2S. HCO3-. C. K2CO3 . NaHCO3 và AlCl3 . KCl. Na2ZnO2 và HCl. B. Câu 9: Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl.c<a<d<b. NO3. Câu 17: Trong các cặp chất cho dưới đây. CH3COO-. NO3-. CuSO4. . đun nóng phần nước lọc thấy có kết tủa nữa. giấy quỳ tím bị mất màu. K2CO3 . NH4Cl. Các dd: KHSO4. NaHSO4 đều có pH< 7 B. NaHSO4. OH–. B. dung dịch H 2SO4.a<b<c<d D. Cu2+. dung dịch NH4Cl4. FeCl3 . 2 D.

160 C. NaHSO4 C. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4. CO2.04M và Ba(OH) 2 0. C. CO2.015M.10-5 ) A. 5. B. 1. Al.76 C. 2 lit C. 3.04 Câu 28: Trộn 0. Mg.03 M và CH3COONa 0. Mg(NO3)2. Ca(NO3)2.5. 0. D.75 M vào V ml dd chứa đồng thời NaOH 0.10-2 l B. FeCl2. HCl.007M có pH = 3. 1. C. D.5. 1. Cho hỗn hợp A vào nước dư.28 B. Câu 24: Cho dãy các chất: NH4Cl.28 D. Giá trị của m và x tương ứng là A. Câu 55: Dung dịch axit fomic 0. bỏ qua sự phân li của nước. 4. NaOH. 2. 60 B. 0. 5.06M. B.5825 gam. Ba(NO3)2. NaHCO3.06M. 6.001M. C. B. CO2. H2SO4. ZnO. C. Câu 30: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.01 M. NaCl. D. NH4Cl. 0.29%. Na2HPO3 D. đun nóng sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa: A. NaHCO3. Al2O3 . Thể tích tối thiểu của dung dịch B để trung hòa dung dịch A là: A. 1. Na2CO3. D.12M. Kết luận nào sau đây không đúng? A. Ba(NO3)2 D. D.01M và H2SO4 0. 2. B. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là A. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. 1.5l dung dịch có pH = 9 là A. Na2CO3. Na2CO3. SO3. B. C. Số chất tác dung với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa là : A.77. NaOH.43. Na2CO3 .75. 6. NaOH Câu 26: Thể tích dung dịch KOH 0.5.12M. Mg(NO3)2. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. 0. Mg(NO3)2. NaOH. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A.3.10-2 l C. 0. Câu 25: Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1 lít dung dịch HCl aM . C. AgNO3. FeSO4. CaCO3 B. MgCl2 . Biết ở 25 C. D.33. NaHCO3. NH3NO3.5 lit hỗn hợp A gồm: KOH 0. 2.10-2l 0 Câu 27: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. Na2CO3.025 lit Câu 29: Cho 40 ml dd HCl 0. NaCl. (NH4)2SO4.495 gam. Zn. KOH. 3. Ba(OH)2. 150 D. CrCl3. K2SO4. B. BaCl2 . 4. 4. Ka của CH3COOH là 1.495 gam. HCl. 2. Câu 21: Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 là: A.10-3 l D. 3. thu được dung dịch A và a (mol) khí thoát ra . BaCl2. 0. Câu 22: Cho các dung dịch riêng biệt: HNO3. 120 Câu 29: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0. HCl.-3Câu 20: Hỗn hợp A gồm Na2O. NaHSO4.01M và Ca(OH)2 0.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=12 . B. 2012 Chuyên để Dung dịch – pH – Điện li 02 PH .08M thu được dd có pH =12. NaCl. NaCl. Giá trị V là: A.55. 2.001M để pha 1. 3. C. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1.5 lit D. B.75. D. 1 lit B. NaCl. NaHCO3. Câu 23: Cho dãy các chất: H2SO4 . Na2CO3. NaHCO3. Mg(NO3)2.10-5. 4. BaCl2 (có cùng số mol). AlCl3. BaCO3. 4. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14.005M với hỗn hợp B gồm: HCl 0.08M và H2SO4 0. BaCl2. 3. 0. C.5825 gam. NaHSO4. 0. Dãy gồm cấc chất đều tác dụng với dung dịch A là A. Na2SO3. 4.

C. Z lần lượt là: A.01M. Câu 12 Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. bỏ qua sự phân li của nước.55. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1. B. Cl2. thu được dung dịch X. metylamin. Câu 15 Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: . (T). HCOONa.77. C2H5OH (Y). D. Câu 3 Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12. D.28. C. B.2. natri axetat. (T). C. KNO3. 0. C. (X). Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. Dung dịch X có pH là A. CH3NH3Cl và CH3NH2.01M với V ml dung dịch HCl 0.0 vào 8. Ka của CH3COOH là 1. 3. 3. Câu 6 Câu 55: Dung dịch axit fomic 0. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là A. D. C. (Y).01M. Câu 13 Câu 28: Cho các chất HCl (X).0 thu được dung dịch Y có pH =11. 4. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14. 2. C.04. CaO  +X → CaCl2   Công thức của X.10−5. C. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3. 0. Môi trường axit.60. CH3NH3Cl và CH3NH2. 4. (Z). D. CuS. C. MgCO3.33. Fe(OH)3. Dung dịch Y có pH là A. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. 1. D. Giá trị của a là A. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.03 M được 2V ml dung dịch Y. 13. (Y). 1. 6. CuO. C.28. HNO3. B. Câu 2 Câu 59: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0.2M và Ba(OH)2 0. B.00 lít dung dịch HCl có pH = 3. C. C6H5OH (phenol) (T). Mg(HCO3)2.75. HCl. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A.12. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4. Glyxin. D. (T).0.bazo – trung tính Câu 7 Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic. 2. Y. AgNO3.80. dung dịch H2S có pH lớn nhất. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.8.1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.10-5 ) A. H2SO4.007M có pH = 3. CH3COOH (Z).1M. Câu 9 Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. B. AgNO3.29%. Etylamin. BaSO4. (NH4)2CO3. 4. HNO3. Na2CO3. Câu 11 Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: +Y +Z → Ca(NO3)2   → CaCO3.05M và HCl 0.76. (X). (Z). Cl2. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. AgNO3.75. Phenylamoni clorua.001M. thu được kết tủa trắng. (Z). CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. B. C. phenylamoni clorua. Biết ở 25oC.0. (X). Anilin. H2S có cùng nồng độ 0. 2. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A. 4. Câu 8 Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. 2. D. Câu 5 Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. D. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. D. CH3NH2 và H2NCH2COOH. Câu 10 Câu 31: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. D. Kết luận nào sau đây không đúng? A. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4. B. 5. B. (Y). (Z). phenol (C6H5OH). (Y). B. (X). D. B. B.-4Câu 1 Câu 53 KA 2012: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. KOH. C. thu được kết tủa xanh. D. CH3NH2 và H2NCH2COOH. (T). 12. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. Trong các dung dịch: HCl. D. Câu 14 Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. D. CO2. (NH4)2CO3.03M và CH3COONa 0. C. FeS.0. C. B. CaCO3. 1. glyxin. 1. 1. 1.43. B.78. HCl. 6. B. 4.

6. 3. C. 3 Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. I. C. Giá trị của m là A. B. C. 3. MgO. NaHCO3. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. CuO. SO2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X. Al2O3. Câu 19 Câu 56: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Câu 21 Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm Cu. II. 4. 2. III và VI. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. 4.1. 6. H2SO4 (2).1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34. 3. Hợp chất lưỡng tính Câu 18 Câu 22: Cho dãy các oxit: NO2. B. Al2O3. C. 3. Fe(OH)3. NaHCO3. Al(OH)3. D. Ca(HCO3)2. H2N-CH2-COONa. D. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 4. C. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. Mg(OH)2. BaCO3. 7. D. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. CuO. D. Cho Y vào dung dịch HCl dư. 4. 3. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước. HF. 3. D. khuấy kĩ. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A. Cl2O7. Mg(OH)2. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A. C. 39. C. dư. SO3 và CrO3 đều là oxit axit. B. Câu 22 Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. Al(OH)3. Ag2O. ClH3N-H2-COOH. NaHCO3. CO. Al2O3.4. Al2(SO4)3. Cr2O3. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. Cr(OH)3. Số chất trong dãy . B. Ca(HCO3)2. 2. 5. 8. B. Câu 27 Câu 53: Cho dãy các chất: Cr(OH)3. Fe(OH)3. V và VI. Fe2O3. BaO.7. 5 Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 4 Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. 5. D. 4. B. C. Fe.-5(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. Fe3O4 vào nước (dư). CuO. P2O5. 2. 3. 6. Ag. SiO2. C. D. HCl (3). Al2O3. Câu 17 Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). D. 2. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.5. Câu 16 Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1). 2. C. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. D. D. 3. NH4Cl. CrO3. I. 6 Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. Mg(OH)2. ZnO. 5. có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. 4. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. 1.2 gam Ba(OH) 2. Fe2O3. II. K2CO3. Ag. 5. 1. CuO. Sau khi các phản ứng kết thúc. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. 1. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là A. 1. có màng ngăn. Zn(OH)2. sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng. C. Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. C. IV và V. Ca(HCO3)2. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. Pb(OH)2. CrO3. 2 Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). B. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. D. Câu 20 Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH. Thành phần của Z gồm: A. thu được dung dịch X và chất rắn Y. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. B. 15. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Fe2O3. D. B. Câu 24 Câu 28: Cho các chất: NaHCO3. 2. 17. Al(OH)3. Câu 26 Câu 8: Cho dung dịch chứa 0. II và III. B. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. MgO. Câu 23 Câu 15: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O. 19. KNO3 (4). Sn(OH)2. Fe2O3. CO2. 1. Câu 25 Câu 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl. 4. B. 4. B. Cl2.

C. C12H22O11 (saccarozơ).→ CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây ? 1. NH4+. V = a (x+y) . 6. Ba2+. C. có tính cứng toàn phần. C2H5OH. C. D. NaHS. KH2PO4. 1 và 2. 6. C. Ca 0. dung dịch NaOH là A. C.35 mol KOH. y mol Ba2+. C. V =(X+y)/ a. 1. 1 và 4. D. K3PO4 và KOH Câu 38 KB Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). + 2+ 2+ Câu 31 Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na 0. đun nóng thu được 0. SO42-. C. Ca(OH)2. K2HPO4.và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). 8. B. B. Cl.21.-6có tính chất lưỡng tính là A. 0. 4. z mol HCO3−. 4. B.và 0.02 mol). C.04 gam. C. 5. trong đó số mol của ion Cl– là 0. thu được 4. D.03.006 mol Cl–. Câu 30 KB Câu 22: Một dung dịch gồm: 0. 3. Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32. C. CH3COOH. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư). KH2PO4. C. K3PO4.79. (NH4)2CO3. Al2O3. B.02 mol HCO3. thu được hỗn hợp gồm các chất là A. B. B. 3. NO3. 2 và 3. OH–. K2HPO4. K+. Câu 40. Cl− 0.Ca(OH)2 + CO2 3. . 6. K2SO3. KH2PO4 và K2HPO4. D.007 mol Na+. K3PO4. Câu 33 Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0. .1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0. 2. Câu 35 Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) 2. 4. D.03. B.10 mol) và SO42− 0.Ca(HCO3)2 + NaOH 4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 A. 4. Al3+. D.01 mol Na+. D. Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. V = 2a(x+y). CO32–. 7.46 gam.04 mol. D.02 mol. thu được 2 gam kết tủa. D. B. y là A.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. Câu 28 Câu 17: Cho các chất: Al. x.01 mol). thu được dung dịch X. Cl–. 9. B. 3. 5. C.5M. Dung dịch thu được có các chất: A.003 mol Ca2+. KH2PO4 và K3PO4. 3.03.73 gam. CH3COONH4. 0. 0. B. Câu 32 Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. OH–. V = (x+2y)/a. Cl-. là nước mềm. HCO3–.120. K+. 0. Cl–. Ion + BT Đt Câu 29 KA Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+. 0. Giá trị của a là A. C. 7.02 mol Ca2+. 0. nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Câu 34 Câu 44: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+.12H2O. 1. 7.001 mol NO3–. 0.180. CO32− và 0. B. D. 0.26. 9.52 gam. Na+. a. 7. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH) 2. 2. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 6. có tính cứng vĩnh cửu. D. 6. Na+. 3.07 gam kết tủa. C. H3PO4. Cl–. Cô cạn dung dịch X. 2. 2. B.47. HCO3− 0. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: . KOH. Mg 0.444.1 mol. Câu 39 Câu 28: Cho các phản ứng hóa học sau: 1 2 (NH4)2SO4 + BaCl2 → CuSO4 + Ba(NO3)2 → 3 4 Na2SO4 + BaCl2 → H2SO4 + BaSO3 → 5 6 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2→ Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. Zn(OH)2. Na+. B. Ba2+. thu được 3 gam kết tủa.222.01.66 gam kết tủa. Câu 36 Câu 41: Cho 0. có tính cứng tạm thời. 2 và 4. Ca2+. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. KH2PO4 và H3PO4. Al2(SO4)3. 5. OH− và 0.672 lít khí (ở đktc) và 1. 4.02 mol. PO43–. Giá trị của m là A. B. HCO3– và Cl–.5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0. 0. 3. 5. CaCl2 + Na2CO3 2. D. 5. Số chất điện li là A.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Mặt khác. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V. Câu 37 Câu 49: Cho 100 ml dung dịch KOH 1. D.006 mol HCO3– và 0. Ion X và giá trị của a là A.và 0. 3. D. 3.

Cl2O7. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là A. x. B. C.94 gam. C. Ka của CH3COOH là 1. SO2. 6.10−5. C. 8. 4. 150.x+2yV = a. metylamin. C. CuO. 3.1M. D.88 gam. y là A. D.85 gam. D.04. 4.01M. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH) 2. 6. P2O5. z mol 3 HCO−. Thêm từ từ dung dịch HCl 0. V = 2ª(x+y). 75. phenylamoni clorua. Câu 22: Cho dãy các oxit: NO2.045 gam kết tủa. D. .-7- CĐ Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic. y mol Ba2+. ĐH KA Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+. 7. Câu 53: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. phenol (C6H5OH). 6. B. Giá trị của V là A. 4. X+yV = a. 11. B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. 300. C. 4. Cr2O3. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A.28. D. B. C. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước.75. Biết ở 25oC. glyxin. B.5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Câu 13: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V.03M và CH3COONa 0. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 5. bỏ qua sự phân li của nước. sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12.28. Khối lượng kết tủa X là A. 200. CrO3. B. SO3 và CrO3 đều là oxit axit. C. 7. V = a2x+y) . natri axetat. a. 5.76. CO2. B.28 gam. SiO2.1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0. 3. Câu 56: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. D. Câu 39: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. 9. D.

B. . Na2CO3.001M.33. CH3NH2 và H2NCH2COOH. D. B. Ca2+ 0. Fe2O3. C.-8KB Câu 22: Một dung dịch gồm: 0.và 0. Dung dịch lysin. AgNO3. AgNO3. CO32− và 0. PO43–. Sn(OH)2.80. AgNO3. Cr(OH)3. Dung dịch glyxin. Dung dịch trong các ống nghiệm 1. B. HI.10 mol) và SO42− 0. Na2CO3. 0.03. 54. HI. B. B. HI. đun nóng là A. 1. C. Pb(OH)2. HI. Cl–. là nước mềm. Câu 43: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. 3. 3. B. 6. Ca2+. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 6 Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.01 mol). 2.01 mol Na+. Al(OH)3. 3 Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm Cu. AgNO3.03. ancol benzylic. Ag.9 gam. B.60. ZnCl2. OH–. OH− và 0. 1. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí. OH–. Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. 2. 4. 4. D. 2. 4 lần lượt là: A. Cl. 4 Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. 3.02 mol và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Pb(OH)2. B.10-5 ) A. có tính cứng vĩnh cửu. C. D. Cl–. Câu 46: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A. có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0. B. ZnCl2. D. Ba2+.5 gam. Al(OH)3.02 mol). C. Na2CO3. HCO3–. HI. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng.95) gam hỗn hợp chất rắn khan. 2. 1. Sau khi các phản ứng kết thúc. có tính cứng tạm thời. Al2O3. Cr(OH)3.02 mol Ca2+.78. D. D. 3. 4.02 mol). C.0 thu được dung dịch Y có pH =11.02 mol). Giá trị của a là A. Ba2+. Ag.0 vào 8. Dung dịch alanin. C. Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ 0. D. Cl− 0. khuấy kĩ. ZnCl2. 2011 CD CD Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH. 30. có tính cứng toàn phần. D. isopropyl clorua.01. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. Fe.00 lít dung dịch HCl có pH = 3. K+. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. natri phenolat. m-crezol. dư. 1.12. . CuO. 20. ZnCl2. C. anlyl clorua. Na+. Dung dịch valin. 5. 6. 2011 DH KACâu 22: Cho dãy các chất: NaOH. ZnCl2. 0. B. Na+. Na2CO3. benzyl clorua. Cho Y vào dung dịch HCl dư. CuO. 2. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1.0 gam. HCO3− 0 . Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. D. C. Câu 35: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1. C.6 gam. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. B. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. 4. 1. 0. 3. D. D. D. 2. B. CO32–. D. Ion X và giá trị của a là 3 HCO− A. Cl–. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. Fe2O3. B. NO3.0.04 mol). Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12. Thành phần của Z gồm: A. Câu 59: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0. 2. K+. sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng. Fe2O3. C. 4. Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. Na2CO3. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. 5 Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). C.5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là A.75. Mỗi ống nghiệm chứa một trong dung dịch AgNO 3. Mg2+0. Fe2O3. Al3+.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau. 0. C. CH3NH3Cl và CH3NH2. 3. CuO.03. Câu 33: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua. 5. Sn(OH) 2. 2010 CD Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Ag2O. D.43.77. C. Biết rằng: .và 0. C.55. B. 51. 2 Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

thu được 2 gam kết tủa. Câu 31: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. Câu 35: Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng. NaHCO3.1.001 mol NO3–. B. (T). 15. B.62 gam. 13. 5.70 gam. Cl2.9. C.444. 19. Mg(OH)2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư). C.5. (Z). Giá trị của m và a lần lượt là E. (Y). C. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). Trong các dung dịch: HCl. Câu 8: Cho dung dịch chứa 0. B. Al(OH)3. 7. D. 0. C. 2009 CD Câu 6: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A.36 lít khí H 2 (đktc). 8. dung dịch H2S có pH lớn nhất.8. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là A. K2CO3. HCO3– và Cl–. Thổi khí CO 2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. 8. KHSO4. C. B. Etylamin.25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng. Fe(OH)3.3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO.01M. Giá trị của m là A. D. trong đó số mol của ion Cl– là 0. thu được dung dịch X và 2. BaCl2. B. MgCO3. D. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2 (dư). H2S có cùng nồng độ 0. 9. 6. D. 7. (T).-9Câu 15: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O. 2010 DH Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0. B.006 mol Cl–. 8. .2 gam Ba(OH)2. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4. Câu 30: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung C. thì thu được 3. 11. 0. C. Ca(HCO3)2.21. AgNO3. H2SO4. D. 0. (Y). Al.3 và 3. B. B. (Y). 4. Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 8. Fe(OH)3.003 mol Ca2+. 14. D. Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: +Y +Z → Ca(NO3)2   → CaCO3. Al(OH)3. 18. Zn. D. CaO  +X → CaCl2   Công thức của X. H2SO4. Mặt khác. D. HNO3. Na+. B. Giá trị của m là A. 59. D. NH4Cl. Na. HCl. NaOH.63%. Câu 46: Hỗn hợp bột X gồm Cu. AgNO3. 0. thu được dung dịch X và chất rắn Y. C.180. C6H5OH (phenol) (T). CH3COOH (Z). (Z).5M. Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4. C. HCl. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: B. D. (Z).81%. Al2O3. 0. Al2O3. C.006 mol HCO3– và 0.3 và 7.78 gam. B. Mg. Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. 0. 13. D.72%. BaO. C. Câu 28: Cho các chất HCl (X). Z lần lượt là: A. 39.3 và 7. Ca(NO3)2. Câu 38: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2. 39. 29. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. ZnO. NaHCO3. nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan.4.7. Ca(OH)2. Cl2. Mg. Phenylamoni clorua. Ca(HCO3)2. 0.120. (X). K. AgNO3. CuSO4. dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0. D. (Z). HF. (X). Na2CO3. Anilin. Mg. Na2SO4.8. thu được kết tủa trắng. A.46 gam. Y. C. Al2O3. Fe3O4 vào nước (dư). Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3. 4. B. Al. B.26. 17. C.1.007 mol Na+. Glyxin. 3. D. C. Giá trị của a là A. D. MgO. C. B. (X).1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34. Câu 28: Cho các chất: NaHCO3. Zn. CO2. (X). Câu 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl. tổng khối lượng các muối được tạo ra là BTDT A. NH3.79. 5. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là A. Al2O3. Al2O3.44%. Ca(HCO3)2. (NH4)2CO3. Câu 44: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+. (T). 9. B. C.2. B. KOH. NaNO3. 6. Cl2. K và Ba vào nước. BaCO3. D.222. thu được 40. D. NaHCO3. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y. Fe. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. B. thu được kết tủa xanh. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) 2. CO. HNO3.47.2 và 7. C2H5OH (Y). tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. (Y). Na2CO3. D. (T).688 lít khí H 2 (đktc). C.94 gam hỗn hợp gồm Na. 12. HCl. nếu cho 0. Mg(OH)2. Sục khí CO 2 đến dư vào dung dịch X. thu được 3 gam kết tủa. AgF. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A. 19. Al2O3. Mặt khác.

Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. thu được hỗn hợp gồm các chất là A. D. 13. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. Cu và FeCl3. 3. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 oC là . Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. Câu 40: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. 1. C. 4. 1. Ka của CH3COOH là 1. C.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M. Câu 25: Cho 6. 3. số ống nghiệm có kết tủa là A. C. 1. D. Biết ở 25 oC.1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0. D. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. D. 6. D. CaCO3.5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0. 3. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. CuO. 1. FeS.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. B. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi. 5. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 3. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. B. I. 1. B. BaSO4. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na 2O và Al2O3. thu được dung dịch X.2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. (NH4)2CO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.. CuS.2.1M và CH3COONa 0. K3PO4 và KOH. Câu 49: Cho 100 ml dung dịch KOH 1.48. KNO3. 4. Câu 22: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1. Câu 47: Cho hỗn hợp gồm 1. 6. B. 3.24. KH2PO4 và H3PO4. I. 1.8. IV và V.12. K2CO3. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.84. 2. Cô cạn dung dịch X. KH2PO4 và K3PO4.0. D. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Câu 28: Cho các phản ứng hóa học sau: 1 2 (NH4)2SO4 + BaCl2 → CuSO4 + Ba(NO3)2 → 3 4 Na2SO4 + BaCl2 → H2SO4 + BaSO3 → 5 6 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2→ Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. có màng ngăn. 2. Fe(OH)3. Câu 58: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0. 3. thu được chất rắn Z là A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. KB Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al. 1. 1. D. Dung dịch X có pH là A. 0. 4.2M và Ba(OH)2 0. II và III.2. C.8. D. Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào dung dịch X. B. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. thu được dung dịch X. C. B. II. thu được dung dịch X. 6. Trong các giá trị sau đây. 6. 2. D. 5. Ba và NaHCO3. Fe2O3. 3.5M. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X.5M và KHCO3 1M. C. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 2.1M.05M và HCl 0.64.92.1M. sinh ra V lít khí (ở đktc). D. C. 4. D.10 2009 DH KACâu 5: Cho bốn hỗn hợp. 2. KOH. FeCl2. Al(NO3)3.0. Giá trị của m là A.0. V và VI. KH2PO4 và K2HPO4. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. C. giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? A. 12. III và VI. C.75. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). Mg(HCO3)2. B. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. 1. 3. D. 5. Sau khi phản ứng kết thúc. B. BaCl2 và CuSO4. 3. C. B. 4. B. thu được kết tủa Y.20. C. Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). HCOONa. 1. Cr(NO3)3. Câu 41: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4. C.36. AgNO3. II. B. Giá trị của V là A.5. B. 2. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.

NaHCO3. 4. 5.46 gam. (NH4)2CO3. BaCl2. 2.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. 3. 7. 4. C. 6. SO3. Câu 17: Cho các chất: Al. 3. NaHS. 2. Dung dịch Y có pH là A. B. 5. D. Cl-. 2.672 lít khí (ở đktc) và 1. B. FeCl3. NaHSO4. H2N-CH2-COONa.1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0. D. MgO. NH4+. 1. 4. 4.66 gam kết tủa. FeCl2.52 gam.. Z lần lượt là: A. CH3COOH. B. 2.07 gam kết tủa. Câu 41: Cho 0. B. Y. D. NaHSO4. Số chất điện li là A. Al2O3. 1.03 M được 2V ml dung dịch Y. KH2PO4. Al2(SO4)3. Na2CO3. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A. CrO3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. 3. Zn(OH)2. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: . K3PO4. H2SO4 (loãng). B. CaCO3. K2HPO4. NaCl. K2SO3. ClH3N- . Zn(OH)2. Ba(NO3)2. 2008 DH KA Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X → t X1 + CO2 X1 + H2O  X2 X2 + Y  X + Y1 + H2O X2 + 2Y  X + Y2 + H2O Hai muối X. B.00. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. C. Ba(NO3)2. 2. 5. 3. C.35 mol KOH. H2SO4 (đặc. C. C. 5. C. H2-COOH. C12H22O11 (saccarozơ). (NH4)2SO4. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. D. Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 1. D. B. D. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. B. H2SO4 (đặc. HCl 3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. Ca(NO3)2. nóng). dung dịch NaOH là A. 7. 3. D. 1. 4. B. K2HPO4. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. C. 4. H3PO4.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. FeCl2. AlCl3.73 gam. Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): ddX ddY ddZ  → Fe(OH)2  +  → Fe2(SO4)3  +  → BaSO4 NaOH  + Các dd (dung dịch) X. C. thu được 4. Y tương ứng là A. Ca(OH)2. 3. 2. CH3COONH4. KOH. 4. 4.04 gam. Câu 53: Cho dãy các chất: Cr(OH)3. 1. MgCl2. D. 4.01M với V ml dung dịch HCl 0. C. 1.24. BaCO3. FeCl3. CaCO3. . 2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. D.11 A.76. Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). 3. 3. B. 5. D. 4. C. B. K2SO4. FeCl2. BaCl2. 3. 3. 1. 2008 CD Câu 10: Cho dãy các chất: NH4Cl. D. nóng). 6. D. đun nóng thu được 0. K3PO4. 4. SO42-. 4. 4. B. nóng). B. Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. 2. 3. KB Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 2. Na2SO3. C2H5OH. H2SO4 (đặc. Dung dịch thu được có các chất: A.12H2O. Mg(OH)2. 1. H2SO4 2.88. KH2PO4. 3. Al2(SO4)3. KNO3 4. 7. D. Câu 30: Cho dãy các chất: KOH. C. MgCO3. Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+. 2. C. NaHCO3. C.

12 - ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful