P. 1
Chuyên đề Dung dịch

Chuyên đề Dung dịch

|Views: 183|Likes:
Được xuất bản bởinguyenbinhtrsuyen
trắc nghiệm
trắc nghiệm

More info:

Published by: nguyenbinhtrsuyen on Jun 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

-1

-

Chuyên đề Dung dịch – Sự điện li – pH
A. Môi trường của dung dịch 1. AXIT là những chất có khả năng cho H+ , dung dịch axit là dung dịch có chứa H+
2. BAZƠ là chất có khả năng nhận H+ đdung dịch bazo là đung dịch có chứa OH3. Muối Muối của bazơ mạnh – axit mạnh; bazơ yếu – axit yếu (độ mạnh yếu tương đương nhau) pH = 7 hay pH ≈ 7. Muối của bazơ yếu – axit mạnh dung dịch muối có môi trường axit (pH<7) Muối của bazơ mạnh – axit yếu dung dịch muối có môi trường bazơ (pH>7) B. Môi trường các ion Ion dương của bazơ yếu có tính axit: NH4+, Al3+, Fe3+,Ag+, Zn2+ ... Ion âm của axit yếu mà không còn H trong gốc có tính bazơ: CO32−, CH3COO-, SO32−, ClO- C6H5OIon âm của axit yếu mà còn H trong gốc có tính bazơ: HCO3-, HS-...riêng H2PO4- bazo nhẹ (pH 7,2) Ion âm HSO4- có tính axit Ion dương của kim loại mạnh, ion âm của phi kim (gốc anion axit) mạnh là trung tính Các amin có tính bazo(tính luôn amin không làm quỳ tím hóa xanh) Aminoaxit thì dựa vào số nhóm COOH và NH2 để xác định C. Chất lương tính: tác dung được với axit và bazo Chất Lương tính không phải là chất tạo môi trường trung tính. Một chất lưỡng tính có thể cótạo MT axit, bazo, tr/ tính Các chất lưỡng tính thường gặp Các hidroxit thường gặp và dạng oxit tương ứng của nó Zn(OH)2 <=> H2ZnO2 (Axit Zincic) Al(OH)3 <=> HAlO2.H2O (Axit aluminic) Cr(OH)3 <=> HCrO2.H2O (Sn(OH)2, Pb(OH)2 Be(OH)2ít gặp hơn) Các muối mà trong gốc axit còn H Muối của axit yếu và bazo yếu (NH4)2CO3... Chú ý: Al, Zn, Cr ... không phải là chất lưỡng tính vì trong phản ứng với axit-bazo các kim loại trên tham gia với vai trò chất khử và không trao đổi proton TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ CHẤT TRONG H2O Các axit hầu như tan trừ H2SiO3 ↓ Các bazo hầu như không tan trừ bazo của kim loại kiềm (Na,K…) kiềm thổ (Ba,Sr..), Ca(OH) 2 ít tan Muối Nitrat, Muối Axetat, muối axit có gốc hóa trị 1, kim loại kiềm tan. Muối sunfat (SO4 2−đa số tan, trừ muối của Sr, Ba, Pb; Ag, Ca( ít tan ). Muối bạc halogenua không tan trừ AgF Muối cacbonat(CO3), phôtphat trung tính(PO43−, sunfit(SO32−: phần lớn ít tan trừ muối của kim loại kiềm và amoni Muối sunfua(S2− phần lớn không tan, trừ muối của kim loại kiềm, amôni, Ba, Ca, Sr tan Muối chứa anion AlO2- , ZnO22− , CrO2-,tan Muối còn H trong gốc axit thường tan trừ NaHCO 3 ít tan D. pH - α: thang đo tính axit – bazo dủa dung dịch loãng.

pH : độ axit hoặc độ kiềm dung dung dịch Đánh giá độ mạnh hay yếu của axit, bazo không dùng pH mà dùng Ka, Kb pH axit mạnh pH = -log[H+, pH bazo mạnh pH = 14- pOH, pOH = -log[OH- thường ra thi
Tính pH của dd axit yếu HA: pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( αCa) (Với α là độ điện li của axit trong dung dịch.) công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0,01M)

Tính pH của dd bazo yếu pH = 14 + (log Kb + logCb) Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA(pH đệm axit): thường ra thi pH = –(log Ka + log ) chú ý: đệm bazo pOH = pKb + log ([Cmuối]/ [Cb]) Độ điện li: Độ điện ly là tỉ số giữa số phân tử phân ly thành ion và và tổng số phân tử trong dung dịch. Chất điện li mạnh: axit mạnh, bazo mạnh, các muối tan trong nước (hầu hết các muối) Chất điện li yếu: axit yếu, bazo yếu Chú ý: BaSO4, AgCl độ tan trong nước quá nhỏ, dung dịch không có khả năng dẫn điện nên không được xét trong dung dịch chất điện li

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ? A. 2. Số dung dịch có giá trị pH > 7 là: A. FeSO4. độ điện li. Al2(SO4)3. Câu 13. cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? A. B. D. giá trị pH D. Br . 6. Na2CO3. NO3-. đun nóng phần nước lọc thấy có kết tủa nữa. B. 3. 1. pH = c và dung dịch NaOH pH = d. Ag . giấy quỳ tím bị mất màu. B. giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu đỏ. Vậy có kết luận là A. dung dịch NaOH6. D. Câu 3: Để đánh giá độ mạnh. KCl. NaOH. OH–. C. C. Mg2+. NO3 . Na2CO3. dung dịch Na2CO3 3. NaNO3. trong nước đều là chất điện li yếu ? A. khả năng điện li ra ion H+. D. K2CO3 đều có pH<7 Câu 2: Dãy chất nào sau đây. AlCl3 . C. 2<3<1<5<6<4. H2SO4.NH4+ . Cu2+.b<a<c<d. NH3 và AgNO3 . H2SO4. CuSO4. Ag+. NH4Cl. + 2+ C. K+. Na2CO3. C. Al3+. 6 . HCO3-.c<a<d<b. NH4Cl. NO3. 2 D. H2SO4. 7. H . OH . CH3COONa. Câu 10: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lit là: Dung dịch NaCl1. NH4HSO4 7. Na+. B. B. CH3COOH. 3. NH4 . Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) A. CH3COONa. NaHSO4 đều có pH< 7 B. a > c. NH3. FeCl3 . HSO4-. 5. B. H2SO3. HF. Câu 5: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHCO3 thì A. K+. NO3-.Fe2+. . B. Loại bỏ kết tủa. KHSO4. D. Mg . D. D. Câu 12. HF. + 2+ + C. K2CO3 . HF. NaCl 4. Các dung dịch có pH = 7 là: A. NH4+. Mg2+. CO32−. Na2SO4. Al3+. + 2+ C. NaNO3 2. NaHSO4. . CH3COONa 6. Na2SO4 5. Nhận định nào dưới đây là đúng ? A. D. B. HClO. NH4+. pH = a. Na2CO3. . 4. D. B. Na2S 8. D. Fe2+. KHSO4. NaHCO3 và AlCl3 . B. NaHSO4. CH3COO-. H2S. K2CO3. Các dd: NH4Cl. . Câu 11. FeCl3 . NO3 . OH-. Câu 17: Trong các cặp chất cho dưới đây. dung dịch NH4Cl4. C. 5. a = b = c. KCl. Hoà tan X vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư ở nhiệt độ thường. H2S. Ca(OH)2. B. Câu 9: Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl. Mg(NO3)2. H2CO3. HCl và BaCl2 . B. Câu 4: Cho các dung dịch: Na2S.d<c<a<b. D. NH4Cl. KHSO4. HF. C6H5ONa. KCl. Ba2+. Na+. 2− Câu 16: Ion CO3 cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch: A. Ba(OH)2. NaHSO4. K2CO3 . c mol NaHCO3. 2. CuSO4. CH3COOH. pH = b. 1<2<3<4<5<6. Kb). HClO. Na2CO3. bazơ. những dd có pH > 7 là A. NaNO2 3.. 3. KCl. Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau: A. Fe . H2SO3. C. K2SO3. D. H2SO4. C. 5. HCl và AlCl3. KCl. D. Câu 6: Cho các muối sau đây: NaNO3 . Các dd: KHSO4. KCl. NaNO3 . 3. OH-. NH3. H2SO4. CuSO4 . dung dịch HCl2. SO42−. C. CH3COONa. Na2CO3 và Na2SO3. C. có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2? A. SO42−. B. Ba . dung dịch H 2SO4. AlCl3. . C. D. C. CuSO4 . 1 3 6 8 C. Cl-. CuSO4 . dung dịch NaHCO35. Na+. 2 4 1 5 3 6 C.-2Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai A. b mol Na 2CO3. C. NH4Cl. D. Na+. Cho các dung dịch muối: Na2CO3 1. H2CO3.a<b<c<d D. KHSO4. Cl-. 2<1<3<4<5<6. Fe3+. yếu của axit. NaHSO4. b > c. AlCl3. NO3-. 2. Na2ZnO2 và HCl. < < < < < .4. S2−. B. NH4+. C6H5ONa. KHSO4. C6H5ONa. Câu 14: Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ? A. người ta dựa vào: A. Cu2+ . KHS. C. hằng số điện li axit. AlCl3 và CuSO4. Na+. Câu 19: Một hỗn hợp rắn X có a mol NaOH. Cu2+ . a < c. CH3COONa. B. CH3COOH. Các dd: Na2SO4. bazơ (Ka. Những dung dịch muối làm quỳ hoá xanh là: A. D.NO3 . Fe2+. 1. HCO3-.dung dịch NH4Cl. B. B. KCl. giấy quỳ không đổi màu. NaOH đều có pH>7 C. Các dd: NaHCO3. H2SO4. H3PO4. CH3COONa. NaCl. Ca(NO3)2 đều có pH=7 D. Câu 8: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là: A. B. Câu 15: Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là A. Zn2+. NH4+. KCl. K+ . giấy quỳ chuyển từ màu tím thành màu xanh. NaHSO4 và NaHCO3 Câu 18: Trong các dung dịch: HNO3.Na . 4.OH. Na2CO3. Al3+ .NO3-. 1. HSO4-. Câu 7: Trong số các dd: Na2CO3..

MgCl2 . 2. C. Câu 21: Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 là: A. Giá trị V là: A. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. NaCl.03 M và CH3COONa 0. C. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1. BaCO3. 3. 1. Câu 22: Cho các dung dịch riêng biệt: HNO3. Al2O3 .10-2 l B. thu được dung dịch A và a (mol) khí thoát ra . FeSO4. Câu 30: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0. D. Cho hỗn hợp A vào nước dư.29%.28 B. 1. Câu 25: Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1 lít dung dịch HCl aM .43. SO3. 2 lit C. NaHCO3. K2SO4. NaHCO3. Giá trị của m và x tương ứng là A.10-2l 0 Câu 27: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. 6. 2. 2. CO2. 0. 120 Câu 29: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0.01M và Ca(OH)2 0. 2.77. Ka của CH3COOH là 1.001M để pha 1. 2012 Chuyên để Dung dịch – pH – Điện li 02 PH . Na2CO3.495 gam. 1. Na2CO3. Na2CO3. Na2CO3. NaCl.75.5. NaHCO3.01 M. Mg(NO3)2. C.5825 gam.015M.76 C.04 Câu 28: Trộn 0.06M.025 lit Câu 29: Cho 40 ml dd HCl 0. C. 4. D.5l dung dịch có pH = 9 là A. C. 0. Na2HPO3 D. Ca(NO3)2.75 M vào V ml dd chứa đồng thời NaOH 0. BaCl2. Na2CO3 .08M và H2SO4 0. Câu 24: Cho dãy các chất: NH4Cl.01M và H2SO4 0.10-2 l C.06M. Mg(NO3)2. NaOH. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14.495 gam. D. CO2. 3. BaCl2 .12M. NaOH Câu 26: Thể tích dung dịch KOH 0. ZnO. NaCl. 5. CrCl3. NaHCO3. Biết ở 25 C. Mg. HCl. KOH. NaHSO4. 150 D.3. 3. Al. NaOH. D. HCl. C. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. B. D. NaHSO4. NH4Cl. BaCl2 (có cùng số mol). đun nóng sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa: A. 1.001M.08M thu được dd có pH =12. B. 0. B.5 lit D. NaCl. NaOH. Mg(NO3)2.005M với hỗn hợp B gồm: HCl 0. B. 0. H2SO4.04M và Ba(OH) 2 0. Zn. 0. (NH4)2SO4.007M có pH = 3. 4. 4. 0. Câu 55: Dung dịch axit fomic 0.55. Dãy gồm cấc chất đều tác dụng với dung dịch A là A. 3.-3Câu 20: Hỗn hợp A gồm Na2O.33. C. AlCl3.10-5.5. FeCl2. 1 lit B. AgNO3. 4.75. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. Ba(OH)2.10-3 l D. Ba(NO3)2 D. 4. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. Mg(NO3)2. 4. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4. NH3NO3. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là A. Kết luận nào sau đây không đúng? A. D. 0.28 D. HCl. Ba(NO3)2. CO2. 160 C. Na2CO3. Na2SO3.5 lit hỗn hợp A gồm: KOH 0. bỏ qua sự phân li của nước. 3. B. NaCl.12M. NaHSO4 C. BaCl2.5825 gam. B.5. CaCO3 B. D. 5. C. Số chất tác dung với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa là : A. 2. Câu 23: Cho dãy các chất: H2SO4 . 0. NaHCO3. B.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=12 . 60 B. 1. B. Thể tích tối thiểu của dung dịch B để trung hòa dung dịch A là: A.10-5 ) A. 6.

13. 6. CH3COOH (Z). Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4. natri axetat.2.0. HNO3.0.80.77. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4. thu được kết tủa trắng. CH3NH3Cl và CH3NH2. Z lần lượt là: A. 5.1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. 0. dung dịch H2S có pH lớn nhất. D. (X). Phenylamoni clorua. D. C. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A.03M và CH3COONa 0. B. D. Biết ở 25oC. C. thu được dung dịch X. B.55. D. B. AgNO3. Môi trường axit. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1. CH3NH2 và H2NCH2COOH. glyxin. Anilin. CO2. 12. CaO  +X → CaCl2   Công thức của X. 4.05M và HCl 0. BaSO4. Câu 12 Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl.0.76. AgNO3. CaCO3. thu được kết tủa xanh.75. C. bỏ qua sự phân li của nước. B. (NH4)2CO3. C.04. 1. phenylamoni clorua. metylamin. (T).28. HNO3. Dung dịch X có pH là A. 1. Câu 3 Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12. phenol (C6H5OH). FeS.12. (T). Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. (Z).03 M được 2V ml dung dịch Y. Câu 2 Câu 59: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0. (X). 2.43.001M.29%. Mg(HCO3)2. D. C6H5OH (phenol) (T).01M với V ml dung dịch HCl 0. Cl2.8. D. C. C.1M. Trong các dung dịch: HCl. B. CH3NH2 và H2NCH2COOH. C. (Z). 2. 3. Glyxin. B. Etylamin. (Y). 0. (T). B.10−5. (T). 1. Câu 14 Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. D. 6. Câu 9 Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. MgCO3. Giá trị của a là A. (Z).01M. C. C. Ka của CH3COOH là 1. HCOONa. Dung dịch Y có pH là A. C. B. 4. (Y). HCl.10-5 ) A. 4.28. C. B. D.bazo – trung tính Câu 7 Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic. KOH. C. Câu 10 Câu 31: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. D. C. B. HCl.01M. 2. B. H2S có cùng nồng độ 0. Câu 8 Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. B.0 thu được dung dịch Y có pH =11. C2H5OH (Y). Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là A. (Z). Y.00 lít dung dịch HCl có pH = 3. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3. (X). Cl2. 2. Câu 11 Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: +Y +Z → Ca(NO3)2   → CaCO3. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. 4. KNO3. AgNO3.007M có pH = 3. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. Kết luận nào sau đây không đúng? A. C. D. B. D.75. Câu 13 Câu 28: Cho các chất HCl (X). B.33. Na2CO3. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. 3. D. D. CuS.2M và Ba(OH)2 0. (Y). 4. (NH4)2CO3.0 vào 8. 1. (X). Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14. 1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A. 1. Fe(OH)3.60.78. H2SO4. CuO. Câu 15 Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: . Câu 5 Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. D. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. Câu 6 Câu 55: Dung dịch axit fomic 0.-4Câu 1 Câu 53 KA 2012: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. (Y). CH3NH3Cl và CH3NH2.

Fe2O3. SO2. Fe(OH)3. 1. Al2O3. Al(OH)3. sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng. Giá trị của m là A. Câu 23 Câu 15: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O. 19. 2 Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). Fe2O3. 5. 1. V và VI. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. D. D. B.2 gam Ba(OH) 2. 4 Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. SiO2. BaCO3. Ag. 1. D.7. HF. Câu 19 Câu 56: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. CuO. C. Câu 24 Câu 28: Cho các chất: NaHCO3. Ca(HCO3)2. Ag. Fe2O3. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. 3. 2. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Thành phần của Z gồm: A. Câu 16 Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1). D. 2. Cl2O7. HCl (3). Sau khi các phản ứng kết thúc. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là A. 39. Al2O3. 7. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. C. Câu 25 Câu 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl. 4. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. Fe. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. Zn(OH)2. B. 3. MgO. dư. Ca(HCO3)2. NaHCO3. 4. CrO3. 3. C. D.5. B. Al2(SO4)3. 3. 4. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước. IV và V. Al2O3. B. thu được dung dịch X và chất rắn Y. 5 Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). C. CuO. MgO. 5. C. 4. Cl2. H2SO4 (2). CO2. Câu 27 Câu 53: Cho dãy các chất: Cr(OH)3. 5. Câu 17 Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). D. Cho Y vào dung dịch HCl dư. D. 4. Mg(OH)2. 3. 2. 6. CrO3. 4. CO. Mg(OH)2. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A. ZnO.1. Sn(OH)2. có màng ngăn. Mg(OH)2. 3. II. Cr2O3. NH4Cl. 3. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử. K2CO3. 3 Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. II và III. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. B. 1. I. 15. B. III và VI. D. Câu 20 Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH. NaHCO3.-5(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. I. D. ClH3N-H2-COOH. 2. Câu 21 Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm Cu. Pb(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Al(OH)3. 5. B. khuấy kĩ. SO3 và CrO3 đều là oxit axit. Số chất trong dãy . Fe(OH)3. Cr(OH)3. 1. 8. 2. D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. CuO. B.4. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 6. 17. 4. Câu 22 Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. Fe2O3. Al(OH)3.1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34. C. có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. BaO. Fe3O4 vào nước (dư). NaHCO3. D. H2N-CH2-COONa. Ag2O. Câu 26 Câu 8: Cho dung dịch chứa 0. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X. C. C. B. B. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. C. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. D. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. C. II. Ca(HCO3)2. CuO. B. Al2O3. P2O5. Hợp chất lưỡng tính Câu 18 Câu 22: Cho dãy các oxit: NO2. B. 4. C. KNO3 (4). 6 Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. 3. 6. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A. 2.

C.001 mol NO3–.02 mol Ca2+. 1 và 2. . K3PO4 và KOH Câu 38 KB Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. D. 3. D. B. D.01 mol Na+. B. KOH. 7. HCO3–.66 gam kết tủa. Cl-.222. C.26. Ba2+. 5. thu được dung dịch X. Câu 32 Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. 1. 6. Al2(SO4)3.52 gam. Na+. 2. Giá trị của m là A. Giá trị của a là A. C. Mặt khác. Cl–. 3. V = a (x+y) . 4. Câu 39 Câu 28: Cho các phản ứng hóa học sau: 1 2 (NH4)2SO4 + BaCl2 → CuSO4 + Ba(NO3)2 → 3 4 Na2SO4 + BaCl2 → H2SO4 + BaSO3 → 5 6 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2→ Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. 8.47. Ion X và giá trị của a là A. trong đó số mol của ion Cl– là 0. Ca2+. K+. có tính cứng toàn phần. V = 2a(x+y). 3. 0. Câu 28 Câu 17: Cho các chất: Al. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư).Ca(OH)2 + CO2 3. 6. D. B. đun nóng thu được 0. 9. 6. B. D. Ca(OH)2. 7. 0. 3. D.1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0.180.444. CaCl2 + Na2CO3 2. D. B. V =(X+y)/ a. PO43–. B. a. HCO3− 0.006 mol Cl–. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH) 2. HCO3– và Cl–. 2. C. Cl− 0. 0.Ca(HCO3)2 + NaOH 4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 A. thu được 4. K3PO4.-6có tính chất lưỡng tính là A.79. D.01 mol). C. Câu 36 Câu 41: Cho 0. 4. y là A. CH3COONH4. 4.007 mol Na+. 0. 0. Cô cạn dung dịch X. D. 1.03. 3. NH4+.02 mol. 6. 2. Câu 37 Câu 49: Cho 100 ml dung dịch KOH 1. 9. CO32− và 0. B. 7. K2SO3. 0. z mol HCO3−.04 gam. C. NaHS. 3.02 mol HCO3. có tính cứng vĩnh cửu. D. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. KH2PO4 và K2HPO4. thu được hỗn hợp gồm các chất là A. 5.01.21. B. 7. B.03. có tính cứng tạm thời. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. Dung dịch thu được có các chất: A.→ CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây ? 1. C12H22O11 (saccarozơ). 3. Na+.672 lít khí (ở đktc) và 1. Zn(OH)2. Ion + BT Đt Câu 29 KA Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+. Câu 30 KB Câu 22: Một dung dịch gồm: 0. Ca 0. CH3COOH.73 gam. KH2PO4. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: . 5. C.10 mol) và SO42− 0. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) 2. Ba2+. KH2PO4. C. thu được 3 gam kết tủa. Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32. Cl–. 3. K+. + 2+ 2+ Câu 31 Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na 0.5M. Câu 34 Câu 44: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+. Na+. OH–.02 mol. 2 và 3. KH2PO4 và K3PO4. 0. x.5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0. D. K2HPO4. (NH4)2CO3.1 mol. thu được 2 gam kết tủa.03. D. Cl. 5. 4.02 mol). C. NO3. 5.35 mol KOH. B. D.006 mol HCO3– và 0.12H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V. V = (x+2y)/a. SO42-. 0. là nước mềm. Câu 35 Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư).07 gam kết tủa. Al3+. B. 2. 6. C2H5OH. 1 và 4. D. Cl–. Số chất điện li là A. Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. C.46 gam. KH2PO4 và H3PO4. C. K3PO4.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. H3PO4. C. B. CO32–.và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước).Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. C. Câu 33 Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0. Mg 0.04 mol.và 0. y mol Ba2+. OH–. OH− và 0. Al2O3.và 0. B. 0. 4.120.003 mol Ca2+. C. 2 và 4. . nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. dung dịch NaOH là A. K2HPO4. Câu 40. B.

D. Cl2O7. .28 gam. 200. C. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử.76. a.x+2yV = a. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. B. B.04. 4. 11. 300. D. SO3 và CrO3 đều là oxit axit. SO2.1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0. Ka của CH3COOH là 1. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử. V = a2x+y) . Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V. CO2. 4. 6. sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12. natri axetat. CuO. 6.85 gam. SiO2. V = 2ª(x+y). Biết ở 25oC.75. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH) 2. metylamin. glyxin. Cr2O3. B. y là A. Thêm từ từ dung dịch HCl 0. 150. y mol Ba2+. Giá trị của V là A.10−5. Câu 39: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. D. B. B. 6. bỏ qua sự phân li của nước. C. Câu 22: Cho dãy các oxit: NO2. D. 9. 4. D.5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là A. z mol 3 HCO−.94 gam. B. 5. 5. D. Khối lượng kết tủa X là A. C.28. 75.045 gam kết tủa. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước. CrO3. C. C. D. 4. Câu 56: Nhận xét nào sau đây không đúng? A.88 gam. X+yV = a.03M và CH3COONa 0. P2O5. B. phenol (C6H5OH). 8. 3. C. 7. 3. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. ĐH KA Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+.-7- CĐ Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. Câu 13: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0.28. Câu 53: Dung dịch X gồm CH3COOH 0. phenylamoni clorua. C.1M. 7.01M. x.

0. AgNO3. Na2CO3. Al(OH)3. 2. Dung dịch valin.0 thu được dung dịch Y có pH =11.80. Cr(OH)3.-8KB Câu 22: Một dung dịch gồm: 0. B. C. có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. B. Cl− 0. PO43–. Al3+. Câu 33: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua. Dung dịch glyxin. 2. 20. C.10-5 ) A.02 mol). 4. Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ 0.33. 6. Ba2+. 3 Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.0 gam. 3. B. D. B.5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là A.00 lít dung dịch HCl có pH = 3. B.01.và 0. Cl–. . Ca2+ 0. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. D. D. 4 Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. Na2CO3. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. K+. B. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1. Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cl–. Thành phần của Z gồm: A. Na2CO3. B. Câu 43: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. B. D. C. C. Cl.02 mol và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). AgNO3. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. là nước mềm. 1. 3. C. Pb(OH)2. Fe2O3. C. ZnCl2. isopropyl clorua. D. 2. 6. CH3NH3Cl và CH3NH2. Biết rằng: . sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng. Cr(OH)3. 2. Al(OH)3.12. C. 2 Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). natri phenolat. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng. C. Fe2O3. 0. Ag2O. Al2O3. benzyl clorua. Cl–. C. 4. 5. Na2CO3.43.02 mol Ca2+. 1. ZnCl2.75. Dung dịch trong các ống nghiệm 1. B. B. NO3.và 0. OH–. B. 0. 2011 CD CD Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0. đun nóng là A. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm Cu. ZnCl2. CuO. Ag.03. D. HI. D. 4. 51. Sau khi các phản ứng kết thúc. 1. C. 4.03.02 mol). B. Sn(OH)2.01 mol). 30. D.6 gam.9 gam. D.55. CH3NH2 và H2NCH2COOH. Fe2O3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A.04 mol). Ca2+. 2. ZnCl2.01 mol Na+. 6 Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. HCO3− 0 . 54. có tính cứng vĩnh cửu. Câu 59: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0. D. 5 Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). Giá trị của a là A. m-crezol. Ba2+. Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. 0. C.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau. . 4. ZnCl2. AgNO3. K+. Ag.77.95) gam hỗn hợp chất rắn khan. B. Câu 46: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A. CO32–. 1.5 gam.10 mol) và SO42− 0. Dung dịch lysin. có tính cứng tạm thời. Sn(OH) 2. OH–. dư. HI. ancol benzylic. Mỗi ống nghiệm chứa một trong dung dịch AgNO 3.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí. HI. 2. 4 lần lượt là: A. AgNO3. anlyl clorua. 2. Dung dịch alanin. 3. Pb(OH)2. Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. C.78. Fe2O3. Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. 1. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. CO32− và 0. Na+. Na2CO3. Na+. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31. Mg2+0. D. CuO. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. Ion X và giá trị của a là 3 HCO− A. D.60. D. 3. 2010 CD Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A.02 mol). 2011 DH KACâu 22: Cho dãy các chất: NaOH.0. HI. có tính cứng toàn phần. 3. HI.03. OH− và 0. C.0 vào 8. Cho Y vào dung dịch HCl dư. Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12. B. C. 5. Câu 35: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1. HCO3–. 3.001M. Fe. CuO. khuấy kĩ. D.

Na2CO3. tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. B. B. B. D. Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: +Y +Z → Ca(NO3)2   → CaCO3. D. CuSO4.007 mol Na+. Anilin. Al2O3. Etylamin. Mg. Câu 35: Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. Al2O3. B. K. D. Zn. Câu 8: Cho dung dịch chứa 0. 39. C.001 mol NO3–. B. KOH. Giá trị của m là A. Mg(OH)2. Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Al. D.3 và 7. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A.46 gam.78 gam. MgO. trong đó số mol của ion Cl– là 0. Câu 46: Hỗn hợp bột X gồm Cu. Al2O3. Phenylamoni clorua. Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4. 12. D.26. Na+. Ca(HCO3)2. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư).-9Câu 15: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O. (Y). HF. 0. (T).5M. (Z). MgCO3. AgF. Fe3O4 vào nước (dư). D. Câu 44: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+. 15. C. D. Z lần lượt là: A. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y. C.8. thu được 40. C.94 gam hỗn hợp gồm Na. C. Na2SO4. Câu 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl. C. Cl2. H2SO4.2 gam Ba(OH)2. Sục khí CO 2 đến dư vào dung dịch X. C. B. Glyxin. Mặt khác. 3.21.4. 6. . dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0. Al(OH)3. D. B.3 và 3. B. 8. dung dịch H2S có pH lớn nhất. (X). Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là A. NaNO3. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3. C. NaHCO3. thu được kết tủa trắng. Mg(OH)2. (Y). C. HCl. NH4Cl.1. 8.180. Câu 28: Cho các chất HCl (X). (Y). B. B. Ca(HCO3)2. (X). 0. (Z). Fe(OH)3. H2SO4. B. CO. 4. (X). 9. BaCl2. Al. 0.120. Y. 13.006 mol HCO3– và 0. 0. Fe. KHSO4. thu được dung dịch X và chất rắn Y.1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34.7. 17. Trong các dung dịch: HCl. nếu cho 0. Na. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư). Al2O3. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2 (dư). Thổi khí CO 2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. AgNO3. D. Câu 31: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A.36 lít khí H 2 (đktc). Ca(OH)2.8. BaO. HCl. 11. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. B.01M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa.72%. 6.62 gam. CaO  +X → CaCl2   Công thức của X. 14.3 và 7. H2S có cùng nồng độ 0. Câu 38: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2. 19. C6H5OH (phenol) (T). thu được 3 gam kết tủa. Câu 30: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung C. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A.444. C2H5OH (Y). Giá trị của m là A.63%. CO2. 0. 4. AgNO3. 29. D. 9. 59. ZnO. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) 2. nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. D. 5. 7. C. 19. D.5. 2009 CD Câu 6: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Ca(HCO3)2. (Z).79. HNO3. Câu 28: Cho các chất: NaHCO3. 2010 DH Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0. 13. 0.70 gam.47. (T). Mg. Cl2.25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng. 7. Fe(OH)3. Giá trị của m và a lần lượt là E. Al2O3. C. HCl. 18. D.1. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.2.81%. CH3COOH (Z). C. C. C. NaOH. A. B.688 lít khí H 2 (đktc). 8. C. NaHCO3. (Y). (NH4)2CO3. Al2O3. B. (T). tổng khối lượng các muối được tạo ra là BTDT A. (Z).006 mol Cl–. 5. Al(OH)3. Cl2. Na2CO3. NH3. D. (X). AgNO3. Mặt khác. D. thu được dung dịch X và 2. Zn. NaHCO3. Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 8. B.9. HNO3.3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO.2 và 7. thu được kết tủa xanh. C. B. (T). 0. thì thu được 3. Mg. K và Ba vào nước. thu được 2 gam kết tủa. 39. Ca(NO3)2. D.44%.222. Giá trị của a là A. HCO3– và Cl–. BaCO3. D. K2CO3. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: B.003 mol Ca2+. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là A.

sinh ra V lít khí (ở đktc). hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO.2.36. B.75. D. giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? A. KH2PO4 và K2HPO4. 5. 2. C. Cr(NO3)3. 4. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. 4. 1.1M. Câu 58: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0. 4. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 oC là . D.5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0. IV và V.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M. Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào dung dịch X. 12. K3PO4 và KOH.2M và Ba(OH)2 0. FeCl2. 1. 6. Fe(OH)3. Giá trị của m là A. CuO. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. Ka của CH3COOH là 1. 3.. KH2PO4 và K3PO4. B. Al(NO3)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. 6. Ba và NaHCO3. Sau khi phản ứng kết thúc.84.24. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 1. B. V và VI. thu được kết tủa Y. Câu 40: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. C.1M và CH3COONa 0. Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. 4. 2. D. 2. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 3. C.20. 1. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. D. Giá trị của V là A. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được dung dịch X. 6. B.64. BaCl2 và CuSO4. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Câu 25: Cho 6. D. 4. Dung dịch X có pH là A. D. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. số ống nghiệm có kết tủa là A.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. có màng ngăn. Câu 49: Cho 100 ml dung dịch KOH 1.12. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. I. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). 3. II.5.0. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. thu được dung dịch X. Câu 28: Cho các phản ứng hóa học sau: 1 2 (NH4)2SO4 + BaCl2 → CuSO4 + Ba(NO3)2 → 3 4 Na2SO4 + BaCl2 → H2SO4 + BaSO3 → 5 6 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2→ Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. Trong các giá trị sau đây. 2. C. B.5M và KHCO3 1M. 2. 1. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. BaSO4. HCOONa. B.0. Câu 22: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1.1M.48. III và VI. D. KH2PO4 và H3PO4. 3.2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. CuS. KNO3. K2CO3. 3. 1. D. 2. Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. FeS. 3. B. thu được chất rắn Z là A. KB Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al. B. C. C. 1. Mg(HCO3)2. C. C. 0. KOH. 6. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. 1. D. 3. I. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. 5. D. Cu và FeCl3.1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. D. B.5M.2. C.05M và HCl 0.8. (NH4)2CO3. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi. II và III. Fe2O3. AgNO3. 1. II.92. D. thu được dung dịch X.10 2009 DH KACâu 5: Cho bốn hỗn hợp. thu được hỗn hợp gồm các chất là A. 5. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). Câu 47: Cho hỗn hợp gồm 1. Câu 41: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4. 3. B. 13.8. C. Biết ở 25 oC. 1. 3. B. CaCO3. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na 2O và Al2O3. thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. C. Cô cạn dung dịch X. B.0.

4. nóng). ClH3N- . Y. 4. 1.73 gam. H2SO4 (đặc. 7. 2. . 4. K2HPO4. FeCl2.76. H2SO4 (loãng). 3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. H2N-CH2-COONa. 3. 2. C. C12H22O11 (saccarozơ). AlCl3. 5.. B. 2008 CD Câu 10: Cho dãy các chất: NH4Cl. D. D. NaHCO3.1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0. Ca(OH)2. 4. B. 4.672 lít khí (ở đktc) và 1. Câu 53: Cho dãy các chất: Cr(OH)3. C. 2. D. SO3. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A.46 gam. Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 1. 7. H2SO4 (đặc. D. NaHSO4. 3. 1. FeCl3. 2. 5. Dung dịch Y có pH là A.66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. KH2PO4. B. Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): ddX ddY ddZ  → Fe(OH)2  +  → Fe2(SO4)3  +  → BaSO4 NaOH  + Các dd (dung dịch) X. Al2O3. NaHS. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.24. CH3COOH. 3. C. CH3COONH4. Z lần lượt là: A. 4. 2. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. D. 1. Câu 41: Cho 0.52 gam. D. 3. 4. 5. SO42-. Ba(NO3)2. B. (NH4)2CO3. H3PO4. 4. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+. 3. 4. C. 3. C2H5OH. C. HCl 3. FeCl3. 4. Câu 30: Cho dãy các chất: KOH. K2SO4. KH2PO4. B. Cl-. 3. Số chất điện li là A.04 gam. 3.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. MgCl2. NaHSO4. D. 5. 2. 6. H2SO4 (đặc. Na2CO3. B. Na2SO3. 1. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: . K3PO4. B. 3. Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. 4. D. KOH. D. C. B. H2SO4 2. 4. 1. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A. 1.11 A. 5. 6. C. H2-COOH. 2. C. Mg(OH)2. B. 7. Al2(SO4)3. Al2(SO4)3. NaHCO3. 2. D. MgO. BaCl2. C.03 M được 2V ml dung dịch Y. Zn(OH)2. thu được 4.12H2O. CaCO3. Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). NaCl. Ba(NO3)2. nóng). BaCO3. KB Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. B.01M với V ml dung dịch HCl 0.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. C. BaCl2. Y tương ứng là A. D. KNO3 4. 3.88. đun nóng thu được 0. CaCO3. Zn(OH)2. K2SO3. 2. C. B. K3PO4.00.35 mol KOH. 2. D. dung dịch NaOH là A. B. 4. 1. nóng).07 gam kết tủa. 2008 DH KA Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X → t X1 + CO2 X1 + H2O  X2 X2 + Y  X + Y1 + H2O X2 + 2Y  X + Y2 + H2O Hai muối X. 3. K2HPO4. D. Câu 17: Cho các chất: Al. C. B. FeCl2. NH4+. C. Ca(NO3)2. MgCO3. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Dung dịch thu được có các chất: A. CrO3. FeCl2. (NH4)2SO4.

.12 - .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->