P. 1
NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT KIM LOẠI

NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT KIM LOẠI

|Views: 4,166|Likes:
Được xuất bản bởiQuốc Việt Quốc Việt

More info:

Published by: Quốc Việt Quốc Việt on Jun 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ: NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT KIM LOẠI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
a. Muối nitrat của kim loại trước Mg: Tạo muối nitrit và O
2
:
2M(NO
3
)
n
 → 
C t
0
2M(NO
2
)
n
nO
2

!" #$:
2%NO
3
 → 
C t
0
2%NO
2
O
2

&a(NO
3
)
2
 → 
C t
0
&a(NO
2
)
2
O
2

'. Muối nitrat của kim loại t( Mg )*n &u: Tạo o+it, NO
2
và O
2
:
-M(NO
3
)
n
 → 
C t
0
-M(NO
2
)
n
-nNO
2
2O
2

!" #$:
2Mg(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2MgO -NO
2
O
2

-./(NO
3
)
3
 → 
C t
0
2./
2
O
3
02NO
2
3O
2
.
&12 3:
24a(NO
3
)
2
 → 
C t
0
24aO -NO
2
O
2
.
-./(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2./
2
O
3
5NO
2
O
2
.
Muối nitrat của kim loại 6au &u: Tạo kim loại, NO
2
và O
2
:
2M(NO
3
)
3
 → 
C t
0
2M 2n NO
2
nO
2

!" #$:
27gNO
3
 → 
C t
0
27g 2NO
2
O
2

Các phương pháp thường dùng khi giải nhiệt phân muối nitrat.
8 9: #$ng );n1 lu<t '=o toàn k1ối lư>ng
8 9: #$ng :1ư?ng :1@: tAng gi=m k1ối lư>ng
8 Bi=i cCu t<: 'Dng :1ư?ng :1@: )Et Fn, l<: 1G :1ư?ng trHn1 rIi gi=i
8 4iGn lu<n.
II. BÀI TẬP P !"N#
Câu 1: N1iGt :1Cn J,K5 gam muối &u(NO
3
)
2
t1u )ư>c -,LJ gam c1Mt rNn và toàn 'O k1" t1o@t ra )ư>c 1M: t1$
vào nước tạo ra 300 ml #ung #;c1 7. T"n1 :P của #ung #;c1 7.
Giải:
Q1=n Rng n1iGt :1Cn: 2&u(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2&uO -NO
2
O
2

Q1=n Rng 1>: nước: -NO
2
O
2
2P
2
O  → 
C t
0
-PNO
3

&@c1 0: BSi +, T lUn lư>t là 6ố mol của &u(NO
3
)
2
)V n1iGt :1Cn và c1ưa '; n1iGt :1Cn:
055(+ T) W J,K5 gam (0)
50+ 055T W -,LJ gam (2)
T( (0, 2) ta cX: + W 0,00K molY T W 0,02 mol
&@c1 2: Q1ư?ng :1@: tAng gi=m k1ối lư>ng
Z[ #àng cX 1iGu 6ố c1\n1 lGc1 k1ối lư>ng trước và 6au :1=n Rng c1"n1 là k1ối lư>ng k1" 6in1 ra #o n1iGt
:1Cn n\n n*u gSi ] là 6ố mol NO
2
6in1 ra t1H:
mt 8 m6 W mNO
2
mO
2
⇔ J,K5 ^ -,LJ W -J] 32.
-
z
⇒ ] W 0,03 mol
(T( )X ta c_ng t"n1 )ư>c k*t `u= giống 2 c@c1 tr\n)
!<T n
PNO3
W 0,03 mol
aPb W 0,0M ⇒ :P W 0
Câu 2: Trong mOt 'Hn1 k"n #ung t"c1 0 lit c1Ra N
2
c 2d,3
0
& và 0,K atm. T1\m vào 'Hn1 L,- gam mOt muối
kim loại M. N1iGt :1Cn 1*t muối rIi )ưa n1iGt )O 'Hn1 ve 03J,K
0
& @: 6uMt trong 'Hn1 là :, c1Mt rNn cfn lại là
- gam.
a. g@c );n1 chng t1Rc muối nitrat
'. T"n1 :, c1o rDng t1i t"c1 c1Mt rNn k1hng )@ng ki.
Giải:
a. %1i n1iGt :1Cn muối cX t1i +=T ra 3 trưjng 1>::
8 kối với muối kim loại trước Mg trong #VT )iGn 1o@:
2M(NO
3
)n  → 
C t
0
2M(NO
2
)n n.O
2

Ta cX: ⇔ K,-M W n(J2.- ^ L,-.-J) ⇔M W 83-n (loại)
1
8 kối với muối mà o+it của kim loại #[ '; :1Cn 1ul c n1iGt )O cao:
2M(NO
3
)n  → 
C t
0
2M 2nNO
2
nO
2

Ta cX: ⇔ M W -K,L2n. %1hng cX kim loại t1o= mVn.
8 kối với kim loại cfn lại:
-M(NO
3
)n  → 
C t
0
2M
2
O
n
-nNO
2
nO
2

Ta cX: ⇔M W 32n.
Ng1iGm :1m 1>: là n W 2, M W J- (&u)
nmuối W
'. 2&u(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2&uO -NO
2
O
2
0 mol 2 mol 0,K mol
0,0K mol 0,0 mol 0,02K mol
nN
2
trước k1i n1iGt :1Cn muối W nau k1i n1iGt :1Cn muối, 6ố mol k1" là: 0,02 0,0 0,02K W 0,0dK mol
Q W
Câu 3: Nung 302,K gam muối ./(NO
3
)
3
mOt t1ji gian rIi #(ng lại và )i nguOi. &1Mt rNn g cfn lại cX k1ối
lư>ng 222 gam.
a.T"n1 k1ối lư>ng của muối )V :1Cn 1ul
'.T"n1 t1i t"c1 c@c k1" t1o@t ra.
Giải:
-./(NO
3
)
3
 → 
C t
0
2./
2
O
3
02NO
2
3O
2
.
&R 0 mol ./(NO
3
)
3
:1=n Rng, k1ối lư>ng c1Mt rNn gi=m 2-2 ^ 50 W 0J2 gam
!<T + mol ./(NO
3
)
3
:1=n Rng, k1ối lư>ng c1Mt rNn gi=m 302,K ^ 222 W 50,K gam
+ W
a. %1ối lư>ng muối )V :1Cn 1ul: W 0,K.2-2 W 020 gam
'. Z[ #àng t"n1 )ư>c: n
NO2
W 0,K molY n
O2
W 0,3dK mol
Tong 6ố mol c1Mt k1" t1o@t ra là: 0,K 0,3dK W 0,5dK mol
T1i t"c1 c1Mt k1" t1o@t ra là: ! W 0,5dK.22,- W -2 lit.
C$% &: N1iGt :1Cn K,2- gam 1pn 1>: &u(NO
3
)
2
và Mg(NO
3
)
2
)*n k1ối lư>ng k1hng )oi t1H 6au :1=n Rng
:1Un rNn gi=m 3,2- gam. g@c );n1 q mpi muối trong 1pn 1>: )Uu.
Bi=i:
2Mg(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2MgO -NO
2
O
2

2&u(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2&uO -NO
2
O
2

BSi +, T lUn lư>t là 6ố mol của Mg(NO
3
)
2
và &u(NO
3
)
2
(+, T r 0)
0-5+ 055T W K,2- (0)
-J(2+ 2T) 32( ) W 3,2- (2)
T( (0, 2) ta )ư>c: + W 0,00Y T W 0,02. T( )X tHm ra k*t `u=.
C$% ': Nung nXng 000 gam 1pn 1>: 1ai muối NaNO
3
và &u(NO
3
)
2
c1o )*n k1i :1=n Rng +=T ra +ong. &1Mt
rNn cfn lại cCn nEng K3,5 gam. T"n1 ts lG :1Un trAm ve k1ối lư>ng của mpi muối trong 1pn 1>:.
Bi=i: BSi +, T lUn lư>t là 6ố mol của NaNO
3
và &u(NO
3
)
2
trong 1pn 1>::
5K+ 055T W 000 (0)
2NaNO
3
 → 
C t
0
2NaNO
2
O
2
2&u(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2&uO -NO
2
O
2

50+ JLT W K3,5 (2)
T( (0, 2) ta cX: + W 0,2 molY T W 0,K mol.
Z[ #àng t"n1 )ư>c qNaNO
3
W 0K,3q và q&u(NO
3
)
2
W 5-,dq
C$% (: Nung 1pn 1>: g gIm ./&O
3
và ./(NO
3
)
2
trong 'Hn1 k"n k1hng c1Ra k1hng k1". nau k1i :1=n Rng
+=T ra 1oàn toàn t1u )ư>c 0 c1Mt rNn #uT n1Mt và 1pn 1>: 7 c1Ra 2 c1Mt k1". T"n1 q k1ối lư>ng của ./&O
3

trong 1pn 1>: trước k1i nung và t"n1 #7tk1hng k1"
Giải:
-./(NO
3
)
2
 → 
C t
0
2./
2
O
3
5NO
2
O
2
.
-./&O
3
O
2
 → 
C t
0
2./
2
O
3
-&O
2

&1Mt rNn #uT n1Mt là ./
2
O
3
, 2 k1" là NO
2
và &O
2
, k1hng cfn O
2

./(NO
3
)
2
./&O
3
 → 
C t
0
./
2
O
3
2NO
2
&O
2

&1Sn 6ố mol c@c muối )eu là 0 mol
2
q./&O
3
W
⇒ #
7tkk
W
II. CÂU TẬP T) LUYỆN
T* +%,-.
C$% .: N1i\ut :1Cn 0J,2g 7gNO
3
mhut t1?vi gian t1u )ư?uc 1hwn 1?u: k1ix cox thyng 1khxi lư?ung J,2gam. Tixn1 k1hxi
lư?ung 7g tauo ra trong :1ayn ưxng tr\n kn: K,-g
C$% /: N1i\ut :1Cn L,- gam &u(NO
3
)
2
mhut t1?vi gian t1u )ư?uc d,2- g c1Cxt rAxn. Tixn1 1i\uu 6uCxt cuya :1ayn ưxng
n1i\ut :1Cn kn: 20q
C$% 0: N1iGt :1Cn 1oàn toàn m gam 1pn 1>: g gIm Q'(NO
3
)
2
và 7gNO
3
t1u )ư>c 02,32 l"t 1pn 1>: k1" z.
nau k1i làm lạn1 1pn 1>: z )i 1o@ l{ng NO
2
t1H cfn lại mOt k1" với t1i t"c1 là 3,3J l"t. T"n1 t1àn1 :1Un q
k1ối lư>ng c@c muối cX trong 1pn 1>: g. 4i*t t1i t"c1 c@c k1" )ư>c )o c )ktc.
C$% &: N1iGt :1Cn 2L,d5g 1pn 1>: gIm 7l(NO
3
)
3
và 7gNO
3
)ư>c 5,- l"t 1pn 1>: k1" )ktc và c1Mt rNn 7.
a) !i*t :1ư?ng trHn1 :1=n Rng +=T ra.
') T"n1 :1Un trAm c@c c1Mt trong 1pn 1>: )Uu.
c) N*u c1o c1Mt rNn tr\n t@c #$ng với PNO
3
(l) t1H t1u )ư>c 'ao n1i\u l"t k1" NO()ktc)
C$% ': Nung nXng 1oàn toàn 3d,J gam muối nitrat của kim loại M cX 1o@ tr; k1hng )oi t1u )ư>c 0J gam
c1Mt rNn là o+it kim loại và 1pn 1>: k1".
a) g@c );n1 chng t1Rc của muối nitrat.
') |MT 02,5 gam kim loại M t@c #$ng với 000 ml 1pn 1>: PNO
3
0M, P&l 2M, P
2
nO
-
2M t1H t1u )ư>c ! l"t
k1" NO (6=n :1Fm k1} #uT n1Mt c )ktc). T"n1 !.
C$% (: Nung nXng 1oàn toàn 3d,J gam muối nitrat của kim loại M cX 1o@ tr; k1hng )oi t1u )ư>c 0J gam
c1Mt rNn là o+it kim loại và 1pn 1>: k1".
a) g@c );n1 chng t1Rc của muối nitrat.
') |MT 02,5 gam kim loại M t@c #$ng với 000 ml 1pn 1>: PNO
3
0M, P&l 2M, P
2
nO
-
2M t1H t1u )ư>c ! l"t
k1" NO (6=n :1Fm k1} #uT n1Mt c )ktc). T"n1 !.
C$% 1: Ppn 1>: g gIm: &u(NO
3
)
2
Y Mg(NO
3
)
2
Y ./(NO
3
)
3
nEng 000 gam. nhiệt phân 1oàn toàn g t1u )ư>c
'ao n1i\u gam c1Mt rNn .4i*t trong g, k1ối lư>ng o+i c1i*m Jd,2q.
C$% 2: Nung nXng -,-3 gam 1pn 1>: NaNO
3
và &u(NO
3
)
2
)*n :1=n Rng 1oàn toàn t1u )ư>c k1" 7 cX ts k1ối
6o với P
2
'Dng 0L,K.
a.T"n1 t1i t"c1 k1" 7 ()ktc).
'.T"n1 k1ối lư>ng mpi muối trong 1pn 1>: 'an )Uu.
c.&1o k1" 7 1M: t1$ vào 0L5,L2 ml nước t1u )ư>c #ung #;c1 4 và cfn lại k1" & 'aT ra. T"n1 nIng )O q của
#ung #;c1 4 và t1i t"c1 k1" & c )ktc.
C$% 3:Nung nXng 302,K gam muối ./(NO
3
)
3
mOt t1ji gian rIi ng(ng lại và )i nguOi. &1Mt rNn g cfn lại cX
k1ối lư>ng là 220,K gam.
a.T"n1 k1ối lư>ng muối )V :1Cn 1ủT.
'.T"n1 t1i t"c1 c@c k1" t1o@t ra ()ktc).
c.T"n1 ts lG 6ố mol của muối và o+it cX trong c1Mt rNn g.
C$% .4:Nung 2d,2Kg 1pn 1>: 2 muối NaNO
3
và &u(NO
3
)
2
k1an t1u )ư>c mOt 1pn 1>: k1" 7. Z~n toàn 'O
k1" 7 vào 5L,2ml nước t1H t1MT cX 0,02 l"t k1" c )ktc k1hng '; nước 1M: t1$.
a. T"n1 qm mpi muối.
'. T"n1 &
M
và &q của #ung #;c1 tạo t1àn1, coi t1i t"c1 #ung #;c1 k1hng )oi và lư>ng o+i tan trong nước là
k1hng )@ng ki.
T567 -89:;<.
C$% .: N1iGt :1Cn 1oàn toàn %NO
3
t1u )ư>c c@c 6=n :1Fm là:
7. %NO
2
, NO
2
, O
2
. 4. %NO
2
, NO
2
&. %NO
2
, O
2
. Z. %
2
O, NO
2
, O
2
.
C$% /: N1iGt :1Cn 1oàn toàn &u(NO
3
)
2
t1u )ư>c c@c 6=n :1Fm là:
7. &u(NO
2
)
2
, NO
2
. 4. &u, NO
2
, O
2
. &. &uO, NO
2
, O
2
. Z. &uO, NO
2
.
C$% 0: N1iGt :1Cn 1oàn toàn 7gNO
3
t1u )ư>c c@c 6=n :1Fm là:
7. 7g
2
O, NO
2
, O
2
. 4. 7g, NO
2
. &. 7g
2
O, NO
2
. Z. 7g, NO
2
, O
2
.
C$% &: Nung L,- gam mOt muối nitrat của mOt kim loại cX 1o@ tr; 'en cao n1Mt )*n k1ối lư>ng k1hng )oi
)ư>c - gam c1Mt rNn. g@c );n1 kim loại 7.Mg 4. ./ &. &u Z. 7g
3
C$% ': N1iGt :1Cn 1oàn toàn •(NO
3
)
2
t1u )ư>c 5 gam o+it kim loại và K,0- l"t 1pn 1>: k1" g. %1ối lư>ng
của 1pn 1>: k1" g là 00 gam. &hng t1Rc của muối g là:
7. ./(NO
3
)
2
. 4. Mg(NO
3
)
2
. &. &u(NO
3
)
2
. Z. €n(NO
3
)
2
.
C$% 1: N1iGt :1Cn 1oàn toàn 05,5 gam muối nitrat của kim loại M (1o@ tr; ••), t1u )ư>c 5 gam o+it tư?ng
Rng. %im loại M là: 7. Mg. 4. &u. &. €n. Z. &a.
C$% 2: k/m nung nXng m gam &u(NO
3
)
2
mOt t1ji gian rIi #(ng lại, làm nguOi và )/m cCn t1MT k1ối lư>ng
gi=m 0,K- gam 6o với 'an )Uu. %1ối lư>ng muối &u(NO
3
)
2
)V '; n1iGt :1Cn là:
7. 0,55 gam. 4. L,- gam. &. 0,-d gam. Z. 0,L- gam.
C$% 3: Nung nXng 2d,3 gam 11 g gIm NaNO
3
và &u(NO
3
)
2
)ư>c 11 k1" z .PM: t1$ z vào P
2
O #ư )ư>c ##
€ và cX 0,02 l"t k1" ()ktc) k1hng '; 1M: t1$ t1o@t ra .T"n1 :1Un tAm k1ối lư>ng của NaNO
3
trong g(c@c :R
+=T ra 1oàn toàn) ‚ 7. 30,03q 4. J5,5dq &. J5,d5q Z. k@: @n k1@c
C$% .4: Ppn 1>: g k1ối lư>ng 20,K2 gam gIm kim loại 1o@ tr; 2 (k1hng :1=i là kim loại mạn1) và muối
nitrat của nX . Nung g trong 'Hn1 k"n )*n 1oàn toàn )ư>c c1Mt rNn z. 4i*t z :R v(a 1*t với J00ml ## P
2
nO
-

0,2 M và z c_ng :R v(a 1*t )ư>c với 350 ml ## PNO
3
nIng )O 0,333 M tạo NO. g@c );n1 kim loại
7. &u 4. Q' &. Mg Z. k@: @n k1@c
C$% ..: &1o m gam 'Ot &u vào ## 7gNO
3
.nau k1i :R +ong t1u )ư>c ## g và -L,J gam c1Mt rNn z.&h cạn
g lMT c1Mt rNn t1u )ư>c )/m n1iGt :1Cn )*n 1oàn toàn t1u )ư>c 0J g c1Mt rNn €. T"n1 m‚
7. 05,- g 4. 0L,2 g &. 2- g Z. k@: @n k1@c
C$% ./: Nung 0J,3L gam c1Mt rNn g gIm %&l, %&lO
3
, %NO
3
)*n k1ối lư>ng k1hng )oi )ư>c c1Mt rNn z và
3,K5- l"t ()ktc) k1" €.&1o z vào ## 7gNO
3
#ư t1H )ư>c 20,0L gam k*t tủa. T"n1 k1ối lư>ng của %&lO
3
trong
g‚ 7. -,L gam 4. d,3K gam &. J,3 gam Z. k@: @n k1@c
C$% .0.N1iGt :1Cn 1oàn toàn L,-g mOt muối nitrat kim loại t1u )ư>c -g mOt c1Mt rNn. &hng t1Rc muối )V
#mng: 7. NP
-
NO
3
4. PNO
3
&. &u(NO
3
)
2
Z. ./(NO
3
)
3
C$% .&.k/m nung mOt k1ối lư>ng &u(NO
3
)
2
6au mOt t1ji gian #(ng lại, làm nguOi, rIi cCn t1MT k1ối lư>ng
gi=m 0,K-g. !<T k1ối lư>ng muối &u(NO
3
)
2
)V '; n1iGt :1Cn là:
7. 0,Kg. 4. 0,-Lg. &. L,-g Z. 0,L-g
C$% .'. N1iGt :1Cn 1oàn toàn -,d gam muối nitrat của kim loại M t1u )ư>c 2 gam c1Mt rNn. &hng t1Rc của
muối là: 7. Q'(NO
3
)
2
. 4. ./(NO
3
)
2
. &. &u(NO
3
)
2
. Z. 7gNO
3
.
C$% .(.Q1Cn 1ul 1oàn toàn 05,5g muối nitrat của mOt kim loại 1o@ tr; ••, t1u )ư>c 5g o+it của kim loại
)X. !<T kim loại c1ưa 'i*t là:7. Mg 4. €n &. &u Z. nn
C$% .1.(kP482000): Ppn 1>: g gIm ./(NO
3
)
2
, &u(NO
3
)
2
và 7gNO
3
. T1àn1 :1Un q k1ối lư>ng của nit?
trong g là 00,5J-q. &X t1i )ieu c1* )ư>c tối )a 'ao n1i\u gam 1pn 1>: 'a kim loại t( 0-,0J gam g‚
7. 00,KJ gam 4. d,J5 gam &. 3,3J gam !. (=1/ 8><
C$% .2.Nung m gam 1pn 1>: g gIm €n(NO
3
)
2
và NaNO
3
c n1iGt )O cao )*n :1=n Rng 1oàn toàn t1u )ư>c
5,LJ l"t 1pn 1>: k1" z ()ktc). &1o k1" 1M: t1$ vào nước t1u )ư>c 2 l"t #ung #;c1 € và cfn lại t1o@t ra 3,3J l"t
k1" ()ktc). T"n1 :P của #ung #;c1 €. 7.:P W 0 4. :P W 0 &. :P W 2 Z. :P W3
C$% .3.Nung 1oàn toàn m gam &u(NO
3
)
2
t1u )ư>c 1pn 1>: k1" NO
2
và O
2
. PM: t1$ 1oàn toàn lư>ng k1" )X
'Dng nước t1u )ư>c 2 l"t #ung #;c1 cX :P W 0,0. T"n1 m.
7.L,- gam 4. 0-,0 gam &. 0K,0- gam Z. 05,5 gam
C$% /..N1iGt :1Cn 1oàn toàn •(NO
3
)
2
t1u )ư>c 5 gam o+it kim loại và K,0- l"t 1pn 1>: k1" g (NO
2
và O
2
).
%1ối lư>ng của 1pn 1>: k1" g là 00 gam. g@c );n1 chng t1Rc của muối g.
7. ./(NO
3
)
2
4. Mg(NO
3
)
2
&u(NO
3
)
2
Z. €n(NO
3
)
2
.
C$% //. k/m n1iGt :1Cn 1oàn toàn a mol ./(NO
3
)
2
t1u )ư>c 1pn 1>: k1" g cX ts k1ối 6o với P
2
'Dng T
0
.
N1iGt :1Cn 1oàn toàn a mol ./(NO
3
)
3
t1u )ư>c 1pn 1>: k1" z cX ts k1ối 6o với P
2
'Dng T
2
. 4iiu t1Rc nào
#ưới )CT là )2ng :
7.T
0
= 0,972T
2
B.T
1
= T
2
C.T
2
= 0,972T
1
D.T
2
= 1,08T
1
4

02.Tính thể tích các khí thoát ra. Chất rắn X còn lại có khối lượng 222 gam.375 = 1. khối lượng chất rắn giảm 302.5 + 0.3% và %Cu(NO3)2 = 84. Khối lượng muối đã phân huỷ: = 0.Tính khối lượng của muối đã phân huỷ b. Tính % khối lượng của FeCO3 trong hỗn hợp trước khi nung và tính dA/không khí Giải: 4Fe(NO3)2  tC → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2. nO2 = 0.Đối với muối mà oxit của kim loại dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao: 2M(NO3)n  tC → 2M + 2nNO2 + nO2 Ta có: ⇔ M = 45.5 mol 0.01. Nghiệm phù hợp là n = 2. Dễ dàng tính được: nNO2 = 1. Giải: Gọi x. Từ đó tìm ra kết quả.92n. Câu 4: Nhiệt phân 5.875 mol Thể tích chất khí thoát ra là: V = 1. y = 0.24 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng phần rắn giảm 3.24 (2) Từ (1. y = 0. M = 64 (Cu) nmuối = b. Cứ 1 mol Fe(NO3)3 phản ứng.02 + 0. .22. 2) ta được: x = 0.175 mol P= Câu 3: Nung 302.. 2Cu(NO3)2  tC → 2CuO + 4NO2 + O2 1 mol 2 mol 0. Chất rắn còn lại cân nặng 53.Đối với kim loại còn lại: 4M(NO3)n  tC → 2M2On + 4nNO2 + nO2 Ta có: ⇔ M = 32n.5 mol.7% Câu 6: Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và Fe(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí.242 = 121 gam b.025 = 0. Câu 5: Nung nóng 111 gam hỗn hợp hai muối NaNO3 và Cu(NO3)2 cho đến khi phản ứng xảy ra xong.025 mol nN2 trước khi nhiệt phân muối = Sau khi nhiệt phân muối. Xác định % mỗi muối trong hỗn hợp đầu. 4FeCO3 + O2  tC → 2Fe2O3 + 4CO2 Chất rắn duy nhất là Fe2O3.05 mol 0.8 (2) Từ (1.4 = 42 lit.1 mol 0. a.5 gam x= a.2 mol.5 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian rồi dừng lại và để nguội. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1 chất rắn duy nhất và hỗn hợp A chứa 2 chất khí.8 gam. không còn O2 Fe(NO3)2 + FeCO3  tC → Fe2O3 + 2NO2 + CO2 Chọn số mol các muối đều là 1 mol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . Giải: 2Mg(NO3)2  tC → 2MgO + 4NO2 + O2 2Cu(NO3)2  tC → 2CuO + 4NO2 + O2 Gọi x. 2) ta có: x = 0. y lần lượt là số mol của NaNO3 và Cu(NO3)2 trong hỗn hợp: 85x + 188y = 111 (1) 2NaNO3  tC → 2NaNO2 + O2 2Cu(NO3)2  tC → 2CuO + 4NO2 + O2 80x + 69y = 53.5 – 222 = 80. y > 0) 148x + 188y = 5. Dễ dàng tính được %NaNO3 = 15. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.1 + 0.24 gam.375 mol Tổng số mol chất khí thoát ra là: 1.5 mol. 2 khí là NO2 và CO2.5. Giải: 4Fe(NO3)3  tC → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2. y lần lượt là số mol của Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 (x. Không có kim loại thoả mãn.875. khối lượng chất rắn giảm 242 – 81 = 162 gam Vậy x mol Fe(NO3)3 phản ứng. số mol khí là: 0.24 (1) 46(2x + 2y) + 32( ) = 3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->