DANH MỤC MẪU HỒ SƠ HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 - 2012 Đánh giá cán bộ

, viên chức và công tác thi đua khen thưởng
(Kèm theo Hướng dẫn số 515 /HD-ĐHHP ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng) 1. Mẫu dành cho các đơn vị trực thuộc STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tên biểu mẫu Mẫu 1a – CBVC: là giảng viên Mẫu 1b – CBVC: là chuyên viên Mẫu 1c – CBVC: là giáo viên trường PT PĐL Mẫu 1d – CBVC: là giáo viên trường THTH Mẫu 1e – CBVC: là giáo viên trường THMN Mẫu 2a – CBVC: bảng tổng hợp Báo cáo tổng kết năm học của tập thể. Chương trình công tác năm học của tập thể. Bản khai thành tích đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở. Biên bản kiểm phiếu bầu danh hiệu CSTĐ cơ sở. Biên bản cuộc họp về công tác thi đua khen thưởng. Danh sách đề nghị tặng danh hiệu, khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Bản khai thành tích đơn vị. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến. BM-PTC-09-01 BM-PTC-09-02 BM-PTC-09-03 BM-PTC-09-04 BM-PTC-09-05 BM-PTC-09-06 BM-PTC-09-07 BM-PTC-09-08 Kí hiệu Ghi chú Viết tay Viết tay Viết tay Viết tay Viết tay Đánh máy Đánh máy Đánh máy Viết tay Viết tay Viết tay Đánh máy Đánh máy Đánh máy

15

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân BM-PTC-09-09 chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ

Đánh máy

tỉnh. Mẫu dành cho Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường STT 1 Tên biểu mẫu Tóm tắt thành tích tập thể đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Tập thể lao động tiên tiến. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. ngành. không xét lao động tiên tiến.chính trị). 16 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân BM-PTC-09-10 chương. Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ. ban. thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị). Cờ thi đua của Chính phủ. Đánh máy 2. tương đương lao động tiên tiến Bảng tổng hợp kết quả phiếu bầu các cá nhân đề BM-PTC-09-16 nghị xét thi đua Bảng tổng hợp kết quả phiếu bầu các tập thể đề nghị xét thi đua Quyết định về việc tặng danh hiệu thi đua kèm danh sách BM-PTC-09-17 BM-PTC-09-18 6 7 8 Đánh máy Đánh máy Đánh máy Chú ý: Các biểu mẫu in 2 mặt 2 . Kí hiệu BM-PTC-09-11 Ghi chú Đánh máy 2 3 4 5 Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng BM-PTC-09-12 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Bảng tổng hợp số liệu các đơn vị đề nghị xét thi BM-PTC-09-13 đua Danh sách cán bộ giảng viên đề nghị xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến BM-PTC-09-14 Đánh máy Đánh máy Đánh máy Đánh máy Danh sách cán bộ giảng viên không đạt danh BM-PTC-09-15 hiệu lao động tiên tiến. đoàn thể Trung ương.