P. 1
MA KIM LOAI

MA KIM LOAI

|Views: 7,678|Likes:
Được xuất bản bởibackhanhchung

More info:

Published by: backhanhchung on Apr 30, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
------------- -------------
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
CÁC QUÁ TRÌNH SN !U"T C# BN
Tên chuyên đề:
TÌM HI$U CÔNG NGHỆ MẠ KIM %OẠI
&'NG THI VÀ CÁC CH"T THI QUAN TRỌNG

Giáo viên hướng dẫn : Đ()* B+,* K*-.
Nhóm AKL : Bui Vân Anh
Phạm Quang Khanh
Đỗ Thị %ương
Lớp : Công nghệ môi trường
Khóa : K49
Ha Nôi 10/2006
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
M/C %/C
1 CHƯƠNG 0:
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠ KIM LOẠI VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
CỦ CÔNG NGHỆ MẠ !IỆN" """""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""" #
010 V.( 234 ,5. 6(.( 7-8) *-9) 2*(:) ;< =>2? 1111111111111111111111111111111111111111111111111 @
01A C+, B*CD)6 B*+B 7CE, 7< FGH2 7I *-9) 2*(:) ;< =>2? 1111111111111111111111111 @
01J K*+( KG+2 L< =8 7(:)? 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 M
1.3.1 Bảng năng suấ !"a m# s$ !% s& m' (i)n & *i) Nam năm 1++, ....... ,
1.3.- Bảng năng .ư/ng iêu h0 !"a m# s$ !1ng 2 năm 1++, ..................... +
1.3.3 Bảng (#! 3nh m# s$ hoá !hấ s4 d0ng 5ong !1ng ngh) m' (i)n: . . . 11
$ %H&N I : QUÁ T'ÌNH X( L) *Ề M+T """""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,
A10 C*CD)6 0? G(. ,N)6 ;< =>2 O(= P-8( ;Q)6 B*CD)6 B*+B ,D *R, 11111111 0J
-.1.1 6á! .o'i gia !1ng !% h7!. .................................................................. 13
-.1.- *8 .i)u m9i v9 (ánh :óng : .............................................................. 1;
-.1.3 <h9nh ph=n hu$! (ánh :óng !ho >im .o'i v9 h/p >im : ................... 1;
-.1.; 6hu?n :@ : ........................................................................................... 1A
A1A C*CD)6 A? G(. ,N)6 ;< =>2 ;Q)6 B*CD)6 B*+B *S. *R, L9 7(:) *S.1
0@
-.-.1 <?2 d=u mB hóa h7! v9 (i)n hóa. ...................................................... 1C
2.2.1.1Tây dâu mõ báng dung môi huu . ................................................ 17
-.-.- <?2 d=u mB hóa h7!. .......................................................................... 1C
-.-.3 <?2 d=u mB (i)n hóa. ......................................................................... 1+
-.-.; <?2 s'!h 5ong siêu Dm. ...................................................................... 1+
-.-.A <?2 gE hóa h7! v9 (i)n hóa . .............................................................. 1+
-.-.F Go' hóa :H mI : ............................................................................... --
-.-.C <h0 (#ng 'm hJi : ............................................................................ -3
-.-., <?2 :óng hóa h7! hoI! (i)n hóa : ..................................................... -3
, %H&N II: MẠ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""" $-
J10 MẠ KTM THIUC CHÌ CA&IMI  111111111111111111111 AV
J1A MẠ ĐWNG VÀ MẠ KỀN 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 A@
J1J MẠ CROMX COBANX SYT 111111111111111111111111111 AM
J1Z MẠ KIM %OẠI QU[ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 AM
J1V MẠ H\] KIM 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J^
- %H&N III:HOÀN THIỆN *Ề M+T VÀ X( L) Ô NHI.M/!Ề ' CÁC GIẢI
%HÁ% MÔI T'Ư0NG """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""" ,1
Z10 %ỜI M_ Đ`U ]H`N III 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 JV
Z1A H-9) 2*(:) PaB =8 O(= P-8(? 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jb
Z1J K(I= 23. ,*H2 PCE)6 PaB =8? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J@
;.3.1 KiKm 5a hLnh dáng :ên ngo9i: .......................................................... 3C
;.3.- Mo !hiHu d92 .ớp m': ........................................................................ 3,
4.3.2.1 Phương phap tia dong dung dịch: ................................................ 38
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
4.3.2.2 Phương phap tia dong thê tich ..................................................... 38
4.3.2.3 Phương phap vât ly : ................................................................. 38
4.3.2.4 Phương phap mâu bị pha huy: ..................................................... 38
;.3.3 Mo (# N$p .ớp m': .............................................................................. 3,
;.3.; Mo (# >3n .ớp nh1m oNi: ................................................................... 3,
;.3.A Mo (# :Hn ăn mOn !"a m' >im .o'i: ................................................. 3,
;.3.F Mo (# gPn :ám !"a .ớp m': ............................................................... 3,
4.3.6.1 Phương phap gạch khia: .............................................................. 39
4.3.6.2 Phương phap be gâp: ................................................................... 39
4.3.6.3 Phương phap nung nong: ............................................................. 39
4.3.6.4 Đo dô cung lop mạ: .................................................................... 39
1 Ô NHI.M T'ONG CÔNG NGHỆ MẠ !IỆN: """"""""""""""""""""""""""" """"" ,2
V10 Ô )*(c= )*(:2? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jd
V1A Ô )*(I= 2(e)6 f)? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jd
V1J Ô )*(c= O*g 2*h(? 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jd
A.3.1 NguQn g$! gD2 1 nhiRm >h1ng >h3: .................................................... 3+
A.3.- Shư%ng pháp N4 .T >h3 hải: ............................................................... ;U
5.3.2.1 Thông gio cho xưong mạ:dê kiêm soat hơi axit cromit va hơi kiêm
thoat ra trong qua trinh mạ. ..................................................................... 40
5.3.2.2 Thiêt kê dê thông gio cho xưong mạ: .......................................... 40
5.3.2.3 Thông gio cho phong may mai va danh bong: ............................ 41
5.3.2.4 Thông gio cho phong phun cat va phun bi kim loại .................... 41
5.3.2.5 Hệ thông ông thông gio: .............................................................. 41
V1Z Ô )*(c= 2i ,*H2 2*h( 3j)? 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ZA
A.;.1 NguQn g$! !hấ hải 5Pn: .................................................................. ;-
A.;.- Shư%ng pháp N4 .T !hấ hải 5Pn: ...................................................... ;-
V1V Ô )*(c= )Ca, 2*h( L9 )Ca, 3k.? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ZJ
A.A.1 NguQn g$! gD2 1 nhiRm nướ! ............................................................ ;3
A.A.- Lưu .ư/ng v9 h9nh ph=n !á! !hấ 1 nhiRm (I! 5ưng 5ong nướ! hải
ng9nh m' (i)n: ............................................................................................ ;3
A.A.3 61ng ngh) N4 .T nướ! hải 'i *i) Nam: ........................................... ;;
A.A.; Bảng !á! !hE s$ 1 nhiRm >im .o'i nIng !"a nướ! hải m' (i)n ......... ;;
A.A.A <Vng Wuan vH !á! phư%ng pháp N4 .T nướ! hải m' (i)n: ................. ;A
A.A.F ShDn .o'i !á! .o'i nướ! hải 5ong m' (i)n: ..................................... ;A
5.5.6.1 Đác diêm nưoc thai chua xyanua: ............................................... 45
5.5.6.2 Cac phương phap lam sạch xyanua trong chât thai: .................... 46
1"1"3"$"1 L45 6789 :;<8 =9>? @AB:CB DE:F G9;H:F G9IG
9JB 9K8: """""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -3
1"1"3"$"1"1 O@A 9LI @AB:CB MN:F 8I8 9OG 89P= CQL " " -3
1"1"3"$"1"$ Ô@A 9LI @AB:CB DE:F RSSO- """"""""""""""""" -3
1"1"3"$"1", K9T UV8 :;<8 =9>? DE:F KM:O-: =9W89 9OG
89L :X:F 6CP= :9Y Z[ =\B:F =9?]= D^ Z_: 94:9 UH: F?>:
:9;:F U`= ML K5:O- 8BL" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -#
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
1"1"3"$"$ L45 6789 :;<8 =9>? @AB:CB DE:F G9;H:F G9IG
U?a: 9LI """""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -#
5.5.6.3 Đôi voi nưoc thai chua Cr6¹ va Ni2¹: ........................................ 48
1"1"3","1 %9;H:F G9IG b9T c b]= =dB 9JB 9K8: """"""""""""" -e
1"1"3","1"1 SH Uf @T Qg :;<8 =9>? b?5 QL7? :h:F DE:F
G9;H:F G9IG b]= =dB: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -2
1"1"3","1"$ LL7? DY C\,i Z4 N?$i j M7:F b]= =dB: " " " " -2
5.5.6.4 Xu ly cac cation kim loại náng trong nưoc thai: ......................... 50
1"1"3"-"1 %9;H:F G9IG =\BL Uk? ?L:: """"""""""""""""""""""""""""" 10
1"1"3"-"1"1 CI89 =?]: 94:9 G9;H:F G9IG =\BL Uk? ?L::
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""" 10
1"1"3"-"1"$ ƯC U?l5: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11
1"1"3"-"1", N9;O8 U?l5: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1$
5.5.6.5 Lam sạch nưoc thai kiêm-axit: .................................................... 52
5.5.6.6 Phương phap diện hoa: ................................................................ 52
1"1"3"3"1 ƯC U?l5: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """ 1$
1"1"3"3"$ N9;O8 U?l5: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1$
5.5.6.7 Phương phap sinh hoc: ................................................................ 53
1"1"3"#"1"1 N9;O8 U?l5: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,
5.5.6.8 Phương phap hâp phu .................................................................. 53
1"1"3"e"1"1 NFCAm: =`8: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,
1"1"3"e"1"$ N9;O8 U?l5: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,
A.A.C M$i với nướ! 54a hu hQi: nướ! 54a hu hQi (ư/! dXng (K :V Nung
v9o :K m' mYi >hi !'n Z nhấ .9 !á! :K !ó (un nóng[\ 5ưJng h/p >h1ng
!=n h] !=n V !h^! á!h 5i] !á! >im .o'i >h_i nướ! 54a hu hQi :`ng !á!
phư%ng pháp: n#i (i)n phDn\ (i)n phDn dOng ngo9i\ !hưng !ấa ............ A;
5.5.7.1 Xu ly nưoc rua thu hôi: .............................................................. 55
1"1"#"1"1 %9;H:F G9IG :V? U?a: G9n:: """""""""""""""""""""""" 11
1"1"#"1"$ %9;H:F G9IG U?a: G9n: DE:F Mo:F :FL4?: """" 11
1"1"#"1", %9;H:F G9IG 89;:F 8P=: """"""""""""""""""""""""""""""" 11
A.A., bc bdNG *e Gfgh ihj *k Gfd <GkNG 6d6 SGlmNG SGdS
no Lp Nlq6 <Gjf. ................................................................................... AA
3 CÁC %HƯƠNG %HÁ% MpI GIq% GIẢM THIrU VÀ X( L) CHẤT Ô
NHI.M T'ONG CÔNG NGHs MẠ !IsN TtT HƠN" """""""""""""""""""""" 13
b10 SN !U"T SẠCH H#N ? 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Vb
3"1"1"1"1 S>: @CP= 6789 9H: Z4 b?l5 6LI= u :9?v5: """"" 1#
F.1.- L/i 3!h !"a bnbGZsản Nuấ s'!h h%n[: .............................................. AC
F.1.3 33 giải pháp sản Nuấ s'!h h%n với !1ng ngh) m' (i)n: ................... AC
b1A Đl( La( )Ca, 3k. 2*G *f(? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 b^
F.-.1 rXng h) h$ng ?2 54a r5agsintd5agsou: ......................................... FU
F.-.- rXng h) h$ng ?2 54a ngư/! dOng: .................................................. F1
F.-.3 rXng dung di!h 54a :`ng nướ!: ........................................................ F1
b1J Đl( La( ,*H2 2*h( 3j)? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 b0
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
F.3.1 F phư%ng pháp !h3nh N4 .T !hấ hải 5Pn !1ng nghi)p: ..................... F1
6.3.1.1 Cơ hoc: ........................................................................................ 61
6.3.1.2 Nhiệt ¹cơ : ................................................................................... 62
6.3.1.3 Hoa ly: ........................................................................................ 62
6.3.1.4 Sinh hoc: ...................................................................................... 62
6.3.1.5 Chưng cât: .................................................................................. 62
6.3.1.6 Công nghệ chôn lâp hop vệ sinh: ................................................ 62
b1Z Đl( La( ,+, O(= P-8( KGm *(e=? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 bJ
F.;.1 rXng hi] :@ hu hQi hi)n ('i: ........................................................... F3
F.;.- <hu hQi :'! v9 v9ng u dung di!h !v\ h_ng: ...................................... F3
6.4.2.1 Thu hôi bạc tu dung dịch mạ cu, hong: ....................................... 63
6.4.2.2 Thu hôi vang tu dung dịch cu, hong: ........................................... 64
b1V Mn2 ol B*CD)6 *Ca)6 Fk Pm )Ca, 2*h( L9 )Ca, 3k. =a(? 1111111111111111111 bZ
F.A.1 <hăm dO >hả năng N4 .T >im .o'i nIng Ni-w\ xn-w :`ng (á ong: . . F;
F.A.- Nghiên !^u N4 .T ni>yn\ >zm\(Qng\ !hL\ 5ong m1i 5ưJng ni5a :`ng
v_ ngao: ....................................................................................................... FA
F.A.3 nư{ .i| nư%|! ha{i :ă}ng phư%ng pha|p uD}n hoa}n ư~ nhiên .................... FA
6.5.3.1 Nguyên tác:cua hê thông dưa trên hoat dông cua cac vi sinh vât co
sán trong tư nhiên nhám phân huy cac hơp chât hưu cơ. ........................ 66
6.5.3.2 Ung dung: .................................................................................... 66
6.5.3.3 Uu diêm : ..................................................................................... 66
F.A.; G) h$ng N4 .T nướ! hải Ni m' hyo m1 hLnh h/p >h$i • (#ng: ...... FF
F.A.A n4 .T nướ! hải :`ng !ánh (Qng .au s82 ZphX h/p với vXng (ấ 5#ng[
FC
6.5.5.1 Nguyên tác: .................................................................................. 67
6.5.5.2 Kêt qua: ....................................................................................... 67
6.5.5.3 Ung dung: .................................................................................... 68
6.5.5.4 Uu diêm: ...................................................................................... 68
6.5.5.5 Liên hệ:
Công ty cô phân AE Toan Tich Thiện, 45 Hang Bun, Ha Nôi,
ĐT/Fax:04.7164656. ............................................................................... 68
b1b Đ< 3. ,+, 6(h( B*+B KGh) Pm 7l( La( ,*H2 7n, *8(p)*C FG.)G.q? 1111111111 bd
b1@ Ke2 PGr) B*s) III? 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 @^
# KwT LUxN """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""" #1
e TÀI LIỆU THM KHẢO """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""" #$
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
%ỜI M_ Đ`U
-Mạ diện la môt trong nhung nghanh công nghiệp quan trong nhám bao vệ va
trang tri bê mát kim loại.Mạ diện dưoc ung dung trong rât nhiêu linh vuc khac
nhau, dác biệt la trong việc san xuât dô dân dung.
-Qua trinh mạ diện co cac phân chinh:
¹phân I : chuân bị bê mát trưoc khi mạ.
¹phân II : mạ
¹phân III: hoan thiện bê mát va xu ly cung như dê ra cac giai phap môi
trường.
-Tuy theo so thich va kha náng cua mỗi người ma nhom AK% phân công dam
nhiệm cac phân như sau:
¹phân I : Đỗ Thị %ương.
¹phân II : Bui Vân Anh.
¹phân III: Phạm Quang Khanh.
-Việc lua chon kiên thuc,sô lưong va muc dô thich hop vua dam bao tinh cơ ban
lân tinh hiện dại la môt việc rât kho khán,bị hạn chê boi trinh dô,kinh nghiệm vi
thê,chuyên dê mạ kim loại nay chác chán không tranh khoi nhung hạn chê va
thiêu sot.
-Nhom AK% rât mong nhân dưoc sư dong gop y kiên cua thây Đinh Bach Khoa
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
va cua cac thây cô khac cung như y kiên cua moi người xung quanh dê chuyên
dê nay ngay cang hoan thiện hơn va co thê ung dung vao trong thuc tê.
Nhom AK% xin chân thanh cam ơn!
0 CHƯ#NG ^?
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠ KIM %OẠI VÀ TÌNH
HÌNH SN !U"T CtA CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN1
010 V.( 234 ,5. 6(.( 7-8) *-9) 2*(:) ;< =>2?
-Theo thông kê cho thây, háng nám việc án mon gây thiệt hại 3-5° tông gia trị
quôc dân cua mỗi nưoc. Ãn mon không ch• lam giam hiệu xuât san xuât,anh
hưong xâu dên giao thông, giam hiệu suât tin cây cua thiêt bị, gây tai nạn lao
dông, va anh hưong toi môi trường.
01A C+, B*CD)6 B*+B 7CE, 7< FGH2 7I *-9) 2*(:) ;< =>2?
uHEB O(= *S.?tạo vât liệu bên báng cach nhờ cac chât d€ bị thu dông hoa
trong môi trường xâm thuc như Ni,Co,Ti..
uBh- L: 7(:) *S.:báng cach dung kim loại phu
u&v)6 PaB B*5 ;h- L:?
%aB B*5 B*( O(=?
¹Sơn•co ca sơn diện di,sơn tinh diện‚.
¹Trang men•vơi do gôm suƒ‚
¹Phôtphat hoa•như bao vệ cac cây côt diện ngoai trời..‚.
¹Ngoai ra con dung thuy tinh,hay nitrat hoa dê bao vệ va trang tri kim
loạiƒ
%aB B*5 O(= P-8(?cac phương phap mạ kim loại:
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
¹mạ nong•như trang 1 hay nhiêu lop kim loại bên ngoai..‚
¹phun kim loại:phun kim loại trong diêu kiện nhiệt dô cao hay
plasma•2.500-8000
0
C‚,chu yêu dung trong việc mạ cac chi tiêt tau vu tru,hang
không,tên lua..
¹=8 7(:):la phương phap hay dung trong san xuât dô phuc vu dân dung
báng cach kêt tua kim loại trên bê mát nên môt lop phu co tinh chât mong muôn.
01J K*+( KG+2 L< =8 7(:)?
-Nám 1085,nha hoa hoc Luigi v.Brugnatelli lân dau tiên ra công nghệ mạ diện.
-Nám 1940,khi nghanh diện tu ra dời thi nghanh mạ diện phat triên rât mạnh
m„.
-… Việt nam,công nghệ mạ diện d† phat triên mạnh trong vai chuc nám nay va
tiêp thu dưoc k‡ thuât cua nhiêu nưoc trên thê gioi.
1.3.1 Bh)6 )w)6 oGH2 ,5. =n2 ol ,D ox =8 7(:) x V(:2 N.= )w= 0ddM
Thu tu Tên cơ sơ Loại hinh san phâm Lưong
san phâm mạ
•m
2
/nám‚
1 Công ty khoa
Minh Khai
Khoa,ban lê cac loại 15.000
2 Nha may cơ
khi xuât khâu
Cac dung cu diện va
phu tung xe dạp
1.300
3 Xi nghiệp diện
cơ Thông Nhât
Quạt diện cac loại 34.000
4 Nha may cơ
khi chinh xac
Quạt va cac may bơm
thuy luc
3.000
5 Nha may kim
Ha Nôi
Kim khâu tay,khâu
may
1.000
6 Nha may cơ
khi Ngu Hiêp
ˆim dong bao bi 800
7 Công ty Kim
Khi Tháng Long
Bêp dâu vo d‰n cao ap 27.000
8 Công ty khoa
Việt Tiệp
Khoa cac loại 30.000
9 Nha may phu
tung ˆroshi Tháng
Long
Phu tung ô tô, xe may 30.000
10 Công ty dung Šung cu cát va do 3.000
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
cu cát va do lường
cơ khi
lường
11 Công ty xe dạp,
xe may Đông Đa
Phu tung xe may,xe
dạp
23.000
12 Nha may xe dạp,
xe may Nam Ha
Phu tung xe dạp, xe
may
55.537
yTuy nhiên,mạ diện la môt nghanh tiêu thu hoa chât ,nưoc va náng lưong rât
lon.
1.3.2 Bh)6 )w)6 PCE)6 2(zG 2*{ ,5. =n2 ol ,N)6 2| )w= 0ddM
Tên cơ so San phâm Nguyên liệu, nhiên liệu
Công ty dung cu
cơ khi xuât khâu
Loại Sô
lưong•chiêc

Loại Sô lưong
Phu tung xe
may
219.705 Th‹p 306.500 kg
Hoa chât 46.820 kg
Šung cu câm
tay
685.705 Than 36 tân
Điện náng 1.596.060
kŒh
Nưoc 87.600 m
3
Công ty cơ khi
chinh xac sô 1
Quạt diện 44.000 Šây dông 12.000 kg
Th‹p 90.000 kg
Bơm
thuy luc
1.800 Sơn 3.500 kg
Nưoc 7.200 m
3
Phu tung
xe may
166 Điện náng 150.000 kŒh
Šâu FO 7.200 lit
Phu tung
xe dạp
1465 Than 12.000 kg
Šâu mõ 150 kg

-Cac cơ so mạ diện công nghiệp thường tô chuc san xuât ngay nơi o mát
báng chât h•p, công nghệ va thiêt bị lạc hâu. o cac cơ so co mát báng qua h•p va
qua bât loi việc khác phuc ô nhi€m dôi khi không thê thuc hiện dưoc voi cac cơ
so co mát báng tương dôi thuân loi thi việc xu ly nhám giam thiêu ô nhi€m voi
chi phi thâp vân hanh dơn gian va không chiêm nhiêu diện tich vân la nhung doi
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
2
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
hoi co tinh ưu tiênyMạ diện la nganh thai ra môi trường rât nhiêu chât thai
khi•CrO
3
gâp 3 lân ,NiO gâp 3.5 lân,H
2
SO
4
gâp 1.5 lân‚,long va rán.

C+, )6Gf) 6}| N )*(c= 23-)6 ,N)6 )6*: =8 7(:)
Công doạn Cac chât thai chinh Tac hại
Mai thô
Mai tinh
Bui bôt mai, bui kim
loại, SiO
2
, Cr
2
O
3
, silic
ˆây bệnh vê mát, phôi,
da
Quay bong khô Bui, mun cưa, dâu hôi,
bôt mai, oxit kim loại,
oxit sát, oxit dông va oxit
crom
Bui rac anh hưong dên
môi trường
Quay bong ưot Bôt kim loại, H
2
SO
4
, cac
chât hoạt dông bê mát,
Nưoc thai axit, cán thai
kim loại, gây ô nhi€m
nguôn nưoc. Hơi axit,
khi hidro d€ gây bệnh
dường hô hâp
Tây dâu mõ báng dung
môi huu cơ
Cac chât dâu mõ va hơi
dung môi huu cơ su dung
cán kim loại
La cac chât d€ gây chay
nô, bay hơi tạo ra dôc tô
cho công nhân
Tây dâu mõ diện hoa Nưoc thai co dô axit cao,
kiêm cao
Nưoc thai gây dôc tô ô
nhi€m
Tây r• hoa hoc Šung dịch axit cao hơn
10°, muôi kim loại
náng, hơi axit
Khi dôc va hơi axit gây
cay mát, co tac dông lên
da, nưoc thai co pH thâp
axit án mon ham lưong
cac muôi sát, dông cao
Mạ k„m Nưoc thai co dô pH cao,
co chua nhiêu k„m, muôi
xianua, muôi amoni, va
cac chât hoạt dông bê
mát, xut, sôda, khi thoat
tu bê mạ, H
2,
HCN
Nưoc thai co chua nhiêu
kim loại dôc, chu yêu la
k„m, xianua, amoni, gây
ô nhi€m môi trường tac
dông lên người công
nhân viêm da
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
10
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Mạ Niken Cac muôi Niken •1 dong‚
muôi Florrua, axit Boric,
axit Sunphuric, khi dôc
thoat ra tu bê mạ
Nưoc thai co chua kim
loại náng, Žlorua, amoni,
gây ô nhi€m nguôn nưoc,
khi hidro, cac loại khi
anh hưong dên suc khoe
Mạ Crom Axit sunphuric, axit
cromic
Nưoc thai co chua
cromat, rât dôc cho người
va dông vât. ˆây ô
nhi€m cho nguôn nưoc,
cromat la chât gây ung
thư da, ung thư phôi
Mạ dông Nưoc thai co chua muôi
vô cơ cao, muôi dông,
muôi amoni, soda,
xianua
Nưoc thai co dôc tô cao,
chua xianua dông. ˆây ô
nhi€m nguôn nưoc. Muôi
dông, muôi dông, muôi
xianua gây ngô dôc câp
tinh cho người công nhân
lam truc tiêp
-Mạ diện la môt nganh co muc dô ô nhi€m môi trường cao boi cac tac nhân
chinh: Hơi hoa chât dôc hại, nưoc thai co pH thay dôi thâp va cao va co chua
nhiêu cac ion kim loại náng d€ gây cho con người nhung cán bệnh hiêm ngh‰o.
01J1J Bh)6 7n, 2g)* =n2 ol *-+ ,*H2 ok ~{)6 23-)6 ,N)6 )6*: =8 7(:)?
Hoa chât
H
2
SO
4
Khi tiêp xuc gây bong náng, pha huy tê bao tiêp xuc
lâu ngay gây hại da viêm da, viêm dường hô hâp,
gây viêm phê quan.
HCl ˆây bong da, ngua
HNO
3
Kich thich niêm mạc, mát, dường hô hâp
H
2
O
2
Mát rât nhạy cam voi hơi va dung dịch H
2
O
2
NaOH ˆây viêm da, hư da, không khôi phuc dưoc
KCN va NaCN ˆây ngua, nôi sân, châm do chân da, dau dâu, oi,
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
11
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
hoa mát, chong mát
CuCl
2
va CuSO
4
,
Cu•NO
3

2
, Cu•CO
3

2
•nh hưong toi gan, tu• va tôn thương têbao phôi,
anh hưong toi thân kinh, thânva gây gan to.
CrO
3
, Cr
2
•SO
4

3
, K
2
CrO
7
Ãn mon da va cac mang cơ, rât kho lanh, gây ung
thư phôi, viêm mang phôi
‘nO, ‘nSO
4
, ‘nCl
2
ˆây bệnh 'cam dông thau¨, oi mua, niêm mạc hô
hâp va hôi chung xanh tai.
NiO, NiSO
4
.7H
2
O,
Ni•NO
3

2
gây rôi loạn tiêu hoa, co giât, ngạt tho kich thich
phôi gây ngua
NH
4
OH va cac hop chât
amoni
ˆây nô,kich thich cơ, da,va nhung nơi tiêp xuc, gây
ngua
mát va xưng mi mát.
Cac hop chât cua Flo ˆây xơ cung mô, gân, nhuy€n, xương,hư ráng.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨

A ]H`N I ? QUÁ TRÌNH !• %[ BỀ M€T
Xu ly bê mát la khâu dâu tiên la khâu dâu tiên trong qua trnh hoan tât cac trnh
hoan tât cac san phâm kim loại. Muc dich lam cho bê mát báng ph’ng, sác n‹t,
bong va tuyệt dôi lam sạch dâu mõ, cac bavia, g• khoi bê mát chi tiêt dê dam bao
dô bam dinh bê mát khi mạ tôt nhât, không xưoc, không sân sui, bong sang dêu
va toan bô bê mát lop mạ dông nhât. Co 2 phương phap mạ :
ˆia công bê mát kim loai báng phương phap cơ hoc.
ˆia công bê mát kim loại báng phương phap hoa hoc va diện hoa.
A10 C*CD)6 0? G(. ,N)6 ;< =>2 O(= P-8( ;Q)6 B*CD)6 B*+B ,D
*R,
A1010 C+, P-8( 6(. ,N)6 ,D *R,1
M9( L9 7+)* ;S)6 ?
Loại bo hêt g• ,oxit, chât bân , bavia, khuyêt tât va dạt dưoc dô nh“n bong
theo yêu câu bê mát kim loại .
Quay:
Lam sạch bê mát cho cac vât nho, manh khoi cac vêt bân, mun tay trong
axit, bavia, khuyêt tât, quay cn dê mai va danh bong bê mát.
Quay khô co hay không co vât liệu mai, dung dê hoan thiện lân chot cho
ôc vit cõ nho dê loại bo bavia, goc cạnh sác va bê mát nh“n bong.
Chât long dung trong quay ưot la dung dịch Na
2
CO
3
2-3°, dung dịch
H
2
SO
4
hay HCl loáng .
!S,X B*G) ?
• !S, : Šung dê mai, danh bong , loại bo bavia, vê trn cạnh, lam sạch cho vât
duc, lam sạch g•, dâu vêt án mn, táng dô nh“nƒ.
Vât gia công voi hạt mai , chât dôn chât hoạt dông bê mát dô chung vao
khoang chua va dưoc rung theo nhung tân sô biên dô khac nhau.
Xoc âm: co 20° khoang chua la chât long.
Xoc ưot: cac cán bân dưoc loại bo báng cach rua khoang chua ngay trong
khi xoc.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
• B*G) ? Šung khi n‹n, chât longƒ, phun vât liệu mai voi tôc dô lon dâp lên bê
mát kim loại . co nhiêu cach phun :
- Phun cat , phun bi, phun nưocva hạt mai :Šung dê 'cạo¨g•, boc lop mạ
cu.
- Phun ưot: Šung huyên phu nưoc va vât liệu mai.
¹ ˆia công cho th‹p :Šung bun gôm 30° cat ¹70° nưoc.
¹ ˆia công cho kim loại mau: Šung bun gôm 20° ¹ 80° nưoc. •thường
cho thêm Na
2
CO
3
, Na
2
NO
2, ,.
dâu, ƒ vao bun ‚. Vât liệu mai phun la mạt cưa cua
kim loại , mạt gang , bi va hạt kim loại ƒ.
A101A Vr2 P(:G =9( L9 7+)* ;S)6 ?
H82 =9( ?,S )6Gf) 6l, 2i ?
- Thiên nhiên như : corun •90-98° Al
2
O
3
‚, cacbordas lua, thạch anh,
catundum • hỗn hop oxyt cua Al, Fe, Si, Ti ,ƒ‚, da lua, thạch anh, cat ,ƒdê mai
va sát oxyt•co 75° Fe
2
O
3
‚, trepel, dôlômit •CaCO
3.
MgCO
3
‚, da phân, vôi, cao
lanh,ƒ.
- Nhân tạo như: cacborun•SiC‚, cacbuabo, corun diện luyện,ƒdung dê
mai, crom oxyt, nhôm oxyt,ƒ.
Vr2 P(:G 7+)* ;S)6 ?
- Crom oxyt.
- Vôi tôi.
- Marsalit.
- Tripoli: thanh phân chu yêu la SiO
2
.
- Nhôm oxyt : san xuât báng cach nung Al•OH‚
3
.
- Sát oxyt: chua 75° Fe
2
O
3
.
A101J T*9)* B*s) 2*Gl, 7+)* ;S)6 ,*- O(= P-8( L9 *EB O(= ?
Bảng 1.1 :<h9nh ph=n hu$! (ánh :óng !ho >im .o'i >im
Kim loại
cân danh
bong
Thanh phân thuôc Ty lệ ° trong lưong
Th‹p , Kên
, Crom
Cr
2
O
3
Stearin
Caolanh
Axit oleic
Mõ ki thuât
Petrolatium
73
-
17
10
-
-
37
37
13
-
-
13
40
-
40
10
10
-
-
Th‹p ,Kên ,
Đông, Hop
kim dông
Cr
2
O
3
Fe
2
O
3
Cao lanh
-
73
-
-
-
68
-
72
14
36
37
-
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Stearin
ParaŽin
Sere”in
Axit oleic
Petrolatium
19
5
2
1
-
17
-
-
-
15
-
-
-
14
-
27
-
-
-
Nhôm ,
Kên ,Đông
, Hop kim
dông
Cr
2
O
3
Fe
2
O
3
Vôi
Stearin
ParaŽin
Axit oleic
Mõ ki thuât
Šâu thông
-
49
-
18
33
-
-
-
70
-
-
18
8
4
-
-
-
-
72
23
2
-
2
1
-
Nhôm ,
dông, k„m,
hop kim
k„m
Fe
2
O
3
SiO
2
Al
2
O
3
Stearin
ParaŽin
Stearin
Axit oleic
Mõ ki thuât
Šâu may
2
45
-
-
37
6
-
-
10
36
-
36
8
-
13
3
4
-
- -
Kim loại
den , kim
loại mau va
hop kim
Cr
2
O
3
Bôt mai mịn
Xa phng •60°‚
ˆlyxerin sạch
Šâu may
Carbamit •loại A‚
Nưoc
• 1 ‚
34
34
16
5
4
2
5
•2‚
69
-
16
5
4
1
5
•1‚ Thuôc dung
cho mai •
danh bong
y$zThuôc danh
bong.Hai loại
nay tan dưoc
trong dung
dịch rua
nong la
Na
2
CO
3
50°
.
A101Z C*G‚) ;ƒ ?
B+)* =9( ?
Lam báng da, dạ •n• ‚, vai bạt,ƒdạng banh xe, hnh côn, hnh dia,ƒ.
B+)* ,*h( ?
Đê banh chai lam báng gỗ hay kim loai co gám k•p dây kim loại, dây
cưoc ƒ dường kinh banh chai 250-350 mm .
- Chai thô dung dây co dường kinh 0,30-0,60 mm.
- Chai tinh nên dung dây co dường kinh 0,05-0,1 mm .dê chon
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
11
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
banh chai • tham khao bang 1.2 ‚
Bảng 1.- : !h7n :ánh !hải
Vât cân chai Vât liệu dây chai Đường kinh dây •mm‚
Au Đông thau 0,05-0,15
ˆang, th‹p, dông
thanh
Th‹p 0,05-0,30
Ag Đông thau ,dây hop kim
dông
0,10-0,15
Lop mạ k„m , thiêc
,Cu , Đông thau
Đông thau 0,15-0,20
Kên , lop mạ kên Th‹p ,bạc moi •Cu • Ni 5-
35° ,‘n 13-45°‚
0,15-0,25
ˆang ,th‹p ,dông
thau
Th‹p ƒ
- Co thê chai khô dê lam sạch mun, bavia, g•, vay xôp,ƒMuôn dưoc bê
mát mươt d•p hơn nên chai ưot nhờ dung dịch Na
2
CO
3
, hay xa phong.
]*a2 ;S)6 ?
Lam báng vât liệu mêm hơn banh mai như phot •n•‚, dạ, vai môc, vai phin
vôi nhunh kiêu dạng, kich thưoc khac nhau.
T*Gl, 7+)* ;S)6?
-Co thê mua trên thị trường hay tu chê lây.
Bảng 1.3 : 6á! nguQn gD2 1 nhiRm

CN)6 7-8) C+, ,*H2 2*h( ,*g)* T+, 7n)6
Mai thô ,mai tinh Bui bôt mai , bui kim loại
SiO
2
,Cr
2
O
3
, silic
ˆây bệnh vê mát , phôi
,ngoai da
Quay bong khô Bui mun cưa , dâu hôi ,
bôt mai , oxit kim loại Fe
,Oxit Cu , Oxit Cr
Bui rac công nghiệp ,anh
hưong toi môi trường
Quay bong ưot Bôt kim loại , axit H
2
SO
4
, cac chât hoạt dông bê
mát
Nưoc thai axit ,cán thai kim
loại gây ô nhiêm nguôn
nưoc,hơi axit , khi H
2
dê gây
cac bệnh dường hô hâp
.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
13
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
A1A C*CD)6 A? G(. ,N)6 ;< =>2 ;Q)6 B*CD)6 B*+B *S. *R, L9
7(:) *S.1
A1A10 T‚| ~sG =„ *S. *R, L9 7(:) *S.1
A1A1010T‚| ~sG =„ ;Q)6 ~G)6 =N( *…G 1
- Lam sạch cac loại dâu mõ khoang •không xa phng hoa dưoc như dâu
mõ, hác in, cao su, Žaraphin,ƒ‚, thuôc danh bong dâu mõ bao quan.
- Không nên dung nhung dung môi d€ chay như xáng, dâu hoa, ben”en,
xylen,ƒ.
- Cac dung môi thương hay dung la cac loai hydrocacbon dá clo hoa
không chay như tricloetylen, tetracloetylen, pecloetylen, cacbon
tetraclorua,ƒ.Trong do, cac dung môi tricloetylen va tetracloetylen dưoc
dung phô biên nhât.
- Tricloetylen co thê tây dâu mõ cho: th‹p, dông , kên va hop kim cua
chung. Nhưng no phan ung rât mạnh voi nưoc, hơi nưoc va tạo ra HCl gây
dôc va án mn thiêt bị va vât tây, v vây vât trưoc khi tây không dưoc âm ưot.
- Nưoc triêt cua tricloetylen phai co pH tu 6 tro lên. Tricloetylen thường
cho thêm chât ôn dịnh như trietylamin, mono butylamin, urotropin hoác cac
thương phâm dá má hoa khac,ƒ voi lưong khoang 0,01kg/m
3
.
- Tetracloetylen•C
2
Cl
4
‚ co thê dung dê tây hâu hêt cho cac kim loại– kê ca
nhôm va magiê. Nhưoc diêm lon nhât cua cac hydrocacbon clo hoa la dôc va
dát.
- Báng cach thêm chât nhu hoa vao dung môi s„ dưoc môt hỗn hop tây
'dung môi • nhu tương¨ co tac dung tây rât mạnh cac hạt bân rán va bui bam
cung voi dâu mõ trên bê mát.
Bảng -.1 :Khả năng h~a an m# s$ d=u mB !"a 1 s$ dung m1i.Z>gtm
-
.
.s[
Šâu hoa 0,65
Xáng 1,30
Tetracloetylen 1,70
Xylen 2,20
Tricloetylen 3,10
A1A1A T‚| ~sG =„ *S. *R,1
Šâu mõ hoa hoc bam trên bê mát co 2 loại:
- Loại co nguôn gôc dông thuc vât: nhung este phuc tạp cua glyxerin va
nhung axit b‹o bâc cao như stearic, palmitic.Loại nay tac dung voi xut
•NaOH‚ thanh xa phng tan trong nưoc.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
- Loại co nguôn gôc khoang vât• tu dâu mo‚ :cac hỗn hop cac
hydrocacbon như: paraŽin, va”elin, dâu may, mõ ki thuât, ƒ.Loại nay
không co kha náng xa phng hoa nên tây chung báng dung môi hay báng
chât tây rua. Đác biệt • chât nhu hoa • biên dâu mõ bam trên bê mát thanh
nhu tương–chât huyên phu • bát cán bân bong khoi bê mát va di vao dung
dịch–ƒ‚.
- Trong công nghiệp, dung dịch tây thường co cac thanh phân: xut,
phôtphat, thuy tinh long, xa phng, chât tây rua tông hop• chât hoạt dông
bê mát, chât nhu hoa,ƒ‚,natricacbonat,ƒtrong do xut la quan trong nhât
dê lam sạch bê mát.
— Co 3 nhom dung dịch tây dâu mõ:
- Šung dịch kiêm dác, tôi da la 1000g/l, pH˜12-14.
- Šung dịch kiêm vua, pH˜11-12.
- Šung dịch kiêm loáng, không qua 50g/l, pH˜ 10-11.
- Ngoai ra, con co dung dịch kiêm yêu •Na
2
CO
3
, K
2
CO
3,
Na
3
PO
4
,ƒ‚ dê
tây cho cac kim loại tan trong kiêm như Al, ‘n , Sn.
- Đê bao vệ môi trường gân dây người ta san xuât cac chât tây rua chua
rât it hoác không chua photphat va thay vao do la cac hop chât vng như
natri gluconat, natri heptagluconat, natri xitrat, NTA, EŠTA.
Bảng -.- : <h9nh ph=n dung d@!h ?2 d=u mB hóa h7!.
Thanh phân •g/l‚ va chê
dô tây
Šung dịch sô
1 2 3 4 5 6 7
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
'Labomind¨ hay
Implulse¨
'™dyprep 110 EC¨
Chât tây rua 'OCA - 1¨
NaOH
Na
3
PO
4
.12H
2
O
Na
2
CO
3
Chât hoạt dông bê mát
Na
2
SiO
3
•thuy tinh
long‚
Nhiệt dô
o
ˆ
Thời gia tây ,PH
20-
30
-
-
-
-
-
-
-
60-
80
3-10
-
-
-
5-15
15-
35
15-
35
3-5
-
60-
80
3-20
-
-
-
20-
40
5-15
-
3-5
10-
30
50-
70
2-5
-
-
-
8-12
20-
50
-
-
25-
30
40-
70
3-10
-
-
10-
50
-
-
-
-
-
70-
80
7-10
-
-
-
-
15-
35
15-
35
3-5
-
60-
80
5-20
-
40-
80
-
-
-
-
-
-
40-
70
5-15
.
A1A1J T‚| ~sG =„ 7(:) *S.1
- Tây di mang dâu mõ cn sot lại sau cac khâu tây trưoc. Šung dịch tây
diện hoa co thanh phân giông như dung dịch tây dâu mõ hoa hoc nhưng
nông dô loáng hơn.
- Nhươc diêm: Kho tây sạch trong cac khe, khuât, lỗƒ.cho cac vât co
hnh thuc phuc tạp.
A1A1Z T‚| o8,* 23-)6 o(zG }=1
- Šung may phat kiêm th tây siêu âm truyên song dao dông co tân sô nho
hơn 20KH” vao dung môi hay dung dich rua s„ nhanh va sạch hơn nhiêu .
Luc do ca dâu mõ , g• , oxyt, cán, bân,ƒ dêu dưoc tây sạch, ca trong khe,
ránh, lô, chân renƒ.
A1A1V T‚| 6† *S. *R, L9 7(:) *S. 1
T‚| 6† *S. *R,?
- Bê mát kim loại den thường phu lop g• gôm• tu trong ra ngoai‚ FeO,
Fe
3
O
4
,Fe
2
O
3,
Fe•OH‚
2,
Fe•OH‚
3
. Šung dịch tây thường dung : cac axit HCl,
H
2
SO
4
co nông dô 10°.
- Tac dung giua dung dịch HCl voi g• va nên sát như sau:
Fe
2
O
3
¹ 6HCl ˜ 2FeCl
3
¹ 3H
2
O
Fe
3
O
4
¹ 8HCl ˜ 2FeCl
3
¹ FeCl
2
¹ 4H
2
O
FeO ¹ 2 HCl ˜ FeCl
2
¹ H
2
O
Fe ¹ 2 HCl ˜ FeCl
2
¹ H
2
2FeCl
3
¹ Fe ˜ 3FeCl
2
-tac dung giua H
2
SO
4
voi nên g• sát như sau :
Fe
2
O
3
¹ 3 H
2
SO
4
˜ Fe
2
•SO
4

3
¹ 3H
2
O
Fe
3
O
4
¹ 4 H
2
SO
4
˜ Fe
2
•SO
4

3
¹ FeSO
4
¹ 4H
2
O
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
12
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
FeO ¹ H
2
SO
4
˜ FeSO
4
¹ H
2
O
Fe ¹ H
2
SO
4
˜ FeSO
4
¹ H
2
•ưu tiên‚
Fe
2
•SO
4

3
¹ H
2
˜ FeSO
4
¹ H
2
SO
4
Fe
2
•SO
4

3
¹ Fe ˜ 3FeSO
4

- Nông dô Axit tây nhanh nhât la 20° - 25° trong lưong .Nhưng dê nên it
bị án mon nhât ch• dung nông dô dưoi 20° trong lưong.
- Tôc dô tây g• cua axit HCl phu thuôc chu yêu vao nông dô cn cua H
2
SO
4
phu thuôc chu yêu vao nhiệt dô.
- Đê tây tung phân hay tây cho vât to qua không cho vao bê dưoc , dung
kem tây co thanh phân tương tu như dung dịch tây nhưng co thêm chât dôn •dât
trich trung ,dât a s‹t nh• , amian ƒ ‚ . ˆioi thiệu môt loại kem tây co thanh phân
:

H
2
SO
4
•d˜ 1,84‚ 29 cm
3
H
3
PO
4
• d ˜ 1,70‚ 46 cm
3
HCl •d ˜ 1,19‚ 356 cm
3
™rotropin 6g
Kiêm xenlulosunŽat •d ˜ 1,22‚ 50 cm
3
Amian nghiên mịn 400 •g‚
Nưoc 590 cm
3
- Thanh phân co ca axit lân chât nhu hoa dung dê tây g• kêt hop dông thời
voi tây dâu mõ.
T‚| 6† 7(:) *S. ?
Vât tây co thê mác vao anôt hay katôt •như câu dao dôi chiêu dng diện‚.
- Tây Anot : g• bị ha tan diện hoa ,dông thời bị tơi ra do tac dung cơ hoc
cua khi ơi sinh ra trên vât tây .
4OH
-
- 4e ˜ 2H
2
O ¹ O
2

Šung dịch tây la axit H
2
SO
4
hay HCl va luôn co mát cac muôi sát
- Tây catot : H
2
thoat ra nhiêu , mạnh trên vât tây
H
¹
¹ e ˜ H
H ¹ H ˜ H
2


- Nguyên tu H se khu 1 thanh phân oxit thanh kim loại , bot khi H
2
lam
tơi lop g• nên dê dang bong ra .
- Ngay nay , dung muôi khô dê tây g• hôn hop hay diện hoa cho thêp
cac bon , th‹p không g• va môt sô kim loại mau . do la 1 hôn hop dạng bôt
khô cua H
2
SO
4
voi cac muôi •như NaHSO
4 ƒ
‚ va cac chât hoạt dông bê mát ,
chât nhu hoa ƒ.
T‚| 6† O(= P-8( =sG ?
T‚| 6† CG L9 *EB ,*H2 CG ?
- Šung dịch tây : H
2
SO
4 ,
HCl hay HNO
3
va H
2
SO
4
.thường qua 2 bưoc :
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$0
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
¹ bưoc 1 : tây sơ bô cho hêt g• bân .
¹ Bưoc 2 : tây bong , nh’n .
- Tây Cu va hop chât Cu sinh ra khi NO hoác NO
2
rât dôc do HNO
3
dác
hay loáng dêu ha tan Cu sinh ra nên khi tây phai tây trong thiêt bị kin co
trang bị hut khi hơi mu axit dam bao an toan lao dông
T‚| AP L9 *EB ,*H2 AP ?
- Đưoc tiên hanh trong dung dịch kiêm sau tây , dua dưoc trung ha va lam
sạch trong dung dịch HNO
3
15 • 20° o nhiệt dô thường .
T‚| *EB ,*H2 M6 ?
- Šung dung dịch co thanh phân •g/l‚ va chê dô tây sau :
HNO
3
90 • 100
K
2
Cr
2
O
7
4 • 6
HCl 3 • 5
Nhiệt dô •
o
C ‚ 18 • 25
T/g ,ph 10 • 20
Bảng -.3 : dung d@!h ?2 h/p !hấ €g
T‚| ‡) L9 C.~(=(
- Tiên hanh trong dung dịch H
2
SO
4 ,
va HCl •15 • 200 g/l hay lon hơn ‚ o
trong nhiệt dô thường , thời gian không qua 1 phut .
- Hôn hop H
2
SO
4
•d ˜ 1,84‚ môt thanh phân thê tich ¹ HNO3

•d ˜ 1,4‚
3 phân thê tich ,rât tôt cho tây mau trên ‘n va Cd
T‚| ,*ˆ‰ :
- Tiên hanh trong dung dịch HNO
3
50 • 100 g/l cung co thê tây nh’n ch
trong dung dịch gôm H
2
O
2
•30°‚ 3,5 ° thê tich ¹ CH
3
COOH •1,05‚ 3,5 ° thê
tich .
T‚| 2*(e, S) ?
Šung dịch HCl 50 • 100 g/l .
T‚| T(2.) ?
Bảng-.; : dung di!h ?2 m9ng oN2 !"a ian
Thanh phân
•g/l‚
Šung dịch sô
1 2 3 4
HF •40°‚
H
2
SO
4
HCl
Na
NaCl
HNO
3
•1,4‚
H
2
O
10ml
15 ml
-
-
-
-
90ml
40-50 g/l
-
-
-
-
160-180 g/l
-
2° thê tich
-
-
-
-
20° thê tich
78° thê tich
-
-
60 g/l
27 g/l
21 g/l
-
-
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
T‚| *EB ,*H2 N(OŠ) ‹ ,3-= X ,-)2.)2.) X =-=ŠP =Š2.P ?
- Su dung dung dịch H
2
SO
4
20° co thêm phu gia Cr
2
O
3
hay Na
2
CrO
4
•20
g/l‚ hoác Fe
2
•SO4


3
o 60 • 80
o
C .
T‚| O<) L9 =-=ŠP =Š2.P ?
- Trong dung dịch gôm : 60 ° thê tich H
3
PO
4
•1,70‚ ¹ 20 ° thê tich
H
2
SO
4
•1,84‚ ¹ 20 °thê tich HNO
3
•1,42‚ tây o 80
o
C tong 3 phut .
T‚| MŠPO*-3 p*EB ,*H2 N( ‹ CG q ?
- Šung dịch tây H
2
SO
4
20 ° o 80
O
C , muôn co bê mát nh“n hơn th tây
tiêp trong trong dung dịch gôm : HNO
3
•d ˜ 1,42‚ 240ml/l ¹ HCl •d ˜ 1,4‚
170 ml/l ¹ NaCl •1 • 15 g‚ ¹ ‘nSO
4
•1,42‚ •1 • 1,4 g‚.
T‚| A6 ?
- Šung dịch gôm co NaCN 15 g/l ¹ H
2
O
2
30 ° 85 ml/l o nhiệt dô không
qua 30
o
C
A1A1b H-82 *S. ;< =>2 ?
Bảng -.A .dung d@!h ho' hóa hóa h7! v9 (i)n hóa.
Thanh phân
•g/l‚ va chê
dô hoạt hoa
Th‹p
kên
th‹p Đông Th‹p
,dông co
vây han
Hoạt hoa hoa
hoc
Hoạt hoa diện
hoa
Hoa
hoc
Điện
hoa
Hoa hoc
1 2 3 4 5 6 7
H
2
SO
4
HCl
KCN
K
2
CO
3
K
2
Cr
2
O
7
Nhiệt dô
o
C
Š
a
, A/dm
2
V , vôn
Thời gian , s
50-
100
-
-
-
-
phng
-
-
30-60
-
50-
100
-
-
-
phng
-
-
30-60
700-
800
-
-
-
20-30
phng
5-10
10-12
3-5
750±
50
-
-
-
-
phng
5-10
10-12
30-60
-
-
30-40
-
-
phng
-
-
5-10
-
-
30-40
20-30
-
phng
3-5
-
20-30
-
dác•1,19‚
-
-
-
phng
-
-
dên sạch
Thanh phân
•g/l‚ va chê
dô hoạt hoa
K„m va hop
kim k„m
Nhôm va hop
kim nhôm
Kên Th‹p
không g•
Hoạt hoa hoa hoc
1 2 3 4 5 6 7
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
H
2
SO
4
HCl
KCN
HNO
3
CH
3
COOH
™rotropin
Nhiệt dô
o
C
Thời gian , s
30-50
-
-
-
-
-
phng
3-10
-
30-50
-
-
-
-
phng
3-10
-
-
50-
100
-
-
-
40-60
3-10
-
30-50
-
-
-
-
phng
3-5
-
0,2
-
28-38
50-58
-
phng
15-30
-
300-
350
-
-
-
phng
30-60
-
50-100
-
-
-
40-50
phng
1-2 ph
A1A1@ T*{ 7n)6 28= 2*Œ( ?
- Sau khi tây g• xong chưa kịp gia công tiêp vât rât mau bị g• tro lại trong
không khi cân thu dông tạm thời trong dung dịch •g/l‚ :
¹ NaNO
2

•5 • 10 ‚ Na
2
CO
3
•2 • 4 ‚ o 65 • 75
o
C trong 0,5 • 1
PH • vât báng th‹p‚ .
¹ HNO
3
•d ˜ 1,4 ‚ 300 • 500 g/l •Vât bang thêp hop chât‚.
¹ HNO
3
•d ˜ 1,4 ‚ 270 • 280 g/l trong 15 - 20 phut • Vạt báng th‹p
Crom‚.
• Rk. ?
- Phai cân khoang 2m
3
nưoc cho 1 m
2
bê mát gia công .Nên tông lưong
nưoc cân dung la rât lon , dông thời lưong nưoc thai mang nhiêu hoa chât dôc
hai • cac chât su dung trong qua trinh tây‚
- Nưoc dung trong xưong mạ co 2 loại : nưoc rua va nưoc pha chê .
A1A1M T‚| ;S)6 *S. *R, *->, 7(:) *S. ?
- Đưoc dung rông dái dê lam bong , d•p cho th‹p không g• , Al va hop chât Al ,
Cu va hop chât Cu ,kên , momel metal , cac lop mạ ƒ
- Tây bong hôn hop không dêu tây dưoc cho vât co hnh dạng phuc tạp voi moi
kich thưoc .
- Šung dịch tây bong hôn hop không dung dưoc lâu , kho diêu ch•nh va tai sinh ,
cho dô bong không cao , thường tiên hanh o nhi•t dô cao va dôi khi thai nhiêu
khi dôc hại • NO , NO
2
ƒ‚
- Tây bong diện hoa : cho dô bong cao dông thời cai thiện dưoc tinh chât cho
kim loại
Bảng-.F : dung d@!h ?2 :óng hóa h7! !ho h•p \(Qng v9 >Hn.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
• C+, )6Gf) 6}| N )*(c= 23-)6 Fk Pm ;< =>2?
Bảng -.C : NguQn gD2 !hấ 1 nhiRm
Công doạn Cac chât thai chinh Tac dung
tây dâu mõ
dung môi
huu cơ
cac chât dâu mõ , dung môi va hơi
huu cơ su dung cán kim loại
La cac chât d€ gây chay
nô ,bay hơi tạo ra dôc tô
cho công nhân
Tây dâu
mõ diện
hoa
Nưoc thai co dô axit cao hay dô
kiêm cao .
Nưoc thai dôc tô gây ô
nhiêm
Tây g• hoa
hoc
Šung dịch cao hơn 10° muôi kim
loại náng • muôi Fe , Cu cao ‚ ,
hơi axit như HCl , khi dôc .
Khi dôc va hơi axit gây
cay m’t , tac dung lên da
Kêt luân:qua trinh xu ly bê mát phai qua nhiêu bưoc gia công khac nhau ,thường
rât dai nên kha tôn k‹m va thai ra nguôn chât thai lon.


J ]H`N II? MẠ
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
Thanh phân
•g/l‚va chê tây
Th‹p , th‹p hop kim Đông ,hop kim dông Tây bong kên
1 2 3 4 5 6
H
3
PO
4
H
2
SO
4
HNO
3
HCl
CH
3
COOH
H
3
PO
3
Chât mau 2š
KNO
3
KMnO
4
CrO
3
Na
2
SiO
3
NaCl
Nhiệt dô
o
C
Thời gian ,ph
1
-
-
-
-
0,2
-
-
2
10
2
4
100-105
2-5
-
350-430
35-50
20-40
-
-
20-25
-
-
-
-
-
65-75
2-10
935-950
-
280-290
-
250-260
-
-
-
-
-
-
-
phng
1-6
1300-1400
-
-
-
-
-
-
450-500
-
-
-
-
90-100
0,5-2
170
180
420
-
500
-
-
-
-
-
-
-
80-90
1-2
-
-
420
6
735
-
-
-
-
-
-
-
75-80
0,5-1
$-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨


J10 MẠ KTM THIUC CHÌ CA&IMI 
THU
T›
LOAI
MA
Š™Nˆ ŠœCH
MA
TH•NH PHžN MA
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
1
Mạ k„m
Šung dịch
axit
•H
2
SO
4

CH
3
COONa,K
2
SO
4
,NH
4
Cl,•NH
4

2
SO
4
,C
6
H
12
N
4
,
‘nSO
4
.7H
2
,‘nO,AL
2
•SO
4

3
.18H
2
O,Na
2
SO
4
.1
0H
2
O
Šextrin vang, polyacrylamit, gluco”a
Šung dich
xyanua
‘nO,NaCN,NaOH,Na
2
S,C
3
H
5
•OH‚
3
,
Šung dịch
”incat
‘nO,NaOH,SnCl
4
•hay
Na
2
SnO
3
‚,Polietilenimin
Šung dịch
amoniacat
‘nO,‘nCl
2
,NH
4
Cl,H
3
BO
3
,CH
3
COONH
4
,Na
Cl,
™rotropin,gelatin,liconda‘nSŸ
A,linconda‘nSŸ B
Šung dịch
pyrophothanh
phânhat
Na
2
HPO
4
,•NH
4

2
HPO
4
,dextrin,axit sunŽanilic,
‘nSO
4
.7H
2
O,K
4
P
2
O
7
.3H
2
O,Na
4
P
2
O
7
.10H
2
O,N
H
4
Cl
2
Mạ
cadimi
Šung dịch
sunŽat
CdSO
4
.8/3H
2
O,CdCl
2
,CdO,H-
2
SO
4
,•NH
4

2
SO
4
,ŠS™
,NaCl,NH
4
Cl,H
3
BO
3
,gelatin,ŠS-
10,BK10,•NH
2

2
CS
Šung dịch
Žloborat
Cd•BF
4

2
,NH
4
BF
4
,NH
4
F,H
3
BO
3
,Pb•OH‚
2
.2Pb
CO
3
,
Natri-b-naphtylamin-sunŽonat,gelatin,ŠS™
Šung dịch
xyanua
CdO,NaCN,NaOH,Na
2
SO
4
.10H
2
O,NiSO
4
.7H
2
O,
Šextrin, dâu thâu dâu sunŽo hoa,
Šung dịch
amoniacat
CdO,CdSO
4
.8/3H
2
O,CdCl
2
.2H
2
O,•NH
4

2
SO
4
,
NH
4
Cl,NaCl,H
3
BO
3
,dextrin,tioure,gelatin,uro
tropin
Šung dịch
khac
Môt sô dung dịch phuc:
urotropin,pyrophothanh phânhat,...
3
Mạ chi
Šung dịch
Žloborat
Pb•BF
4

2
,HBF
4
tu do,keo dông vât, H
3
BO
3
tu
do
Šung dịch
Žlosikicat
PbSiF
6
,H
2
SiF
6
,keo dông vât
Šung dịch
phenolsunŽona
t
Pb•C
6
H
4
OHSO
3

2
,C
6
H
4
OHSO
3
H, keo dông
vât
Šung dịch
kiêm
Pb•C
2
H
3
O
2

2
,Pb,NaOH,muôi tatrat
,glixerin,Sn,nhưa
Thông
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$3
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
4
Mạ thiêc
Šung dịch
axit
SnSO
4
,H
2
SO
4
,Na
2
SO
4
,OS-20,crerol thô,keo
da,Formalin,axetilaxeton,limedaSn-
2
,1,4-
butindio•
35
°‚,
rưou propagilic,ŽuŽurol•
5
°‚,sintanol ŠS-10
Šung dịch
kiêm
Na
2
SnO
4
.3H-
2
O,Na
2
Sn•OH‚
6
.3H
2
O,K
2
Sn•OH‚
6
,
NaOH,KOH,NaCH
3
COO,SnCl
4
Mạ thiêc
hoahoc
SnCl
2
.2H
2
O,tioure,NaCl,HCl,NaOH,

J1A MẠ ĐWNG VÀ MẠ KỀN
THU
T›
LOAI
MA
Š™Nˆ ŠœCH
MA
TH•NH PHžN MA
1
Mạ dông
Šung dịch axit
•sunŽat‚
CuSO
4
.5H
2
O,H
2
SO
4
,dextrin sunŽo
hoa,sunŽurol-8,ch ât b ong B-7211,chât
bong ™bac1A,chât bong LTI Avangard
Šung dịch axit
•Žloborat‚
Cu•BF
4

2
,HBF
4
,H
3
BO
4
Šung dịch xyanua CuCN,NaCN tông, NaCN,tu do,
NaOH,Na
2
CO
3
,™dylit#60
Šung dịch amoni CuSO
4
.5H
2
O,NH
4
NO
3
,•NH
4

2
SO
4
,NH
4
OH•
25
°‚,
Šung
dịchpyroŽotŽat
CuSO
4
.5H
2
O,Na
2
P
2
O
7
.10H
2
O,K
2
P
4
O
7
,
Na
2
HPO
4
.12H
2
O`
Natri sunŽoxalisilat,axit
xitricH
3
C
6
H
5
O
7
, Na
2
SeO
3,
NH
4
OH,axit
trioxy glutaric
Šung dịch
etylendiamin
CuSO
4
.5H
2
O,En•
70
°‚, Na
2
SO
4.
10H
2
O,
•NH
4

2
SO
4
, H
3
BO
3.
Šung dịch
polietylenpolyami
n
CuSO
4
.5H
2
O,•NH
4

2
SO
4
,polietilenpoly
amin
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
2

Mạ kên
Šung dịch sunŽat NiSO
4.7
H
2
O, NaCl, H
3
BO
3,
Na
2
SO
4,
KF
hay, sunŽonol,NaF,HCHO•40°‚,
cloraminB,C
4
H
4
•OH‚
2
,2,6-2,7
disunŽonaphtalen
Šung dịch
Žloborat
Ni•BF
4

2
,NiCl
2
.6H
2
O, H
3
BO
3
Šung dịch
sunŽamat
kên sunŽamat
Ni•H
2
NSO
3

2
,H
3
BO
3
,rưou propagylic
CHCCH
2
OH,ben”osunŽamid,sacarin
C
6
H
4
SO
2
NHCO
ˆHI CHU: Ngoai mạ dông báng cac dung dịch trên,người ta con dung môt sô
phương phap khac dác biệt như MA ĐUC,MA ĐONˆ chông thâm cuc bô cho
vât báng th‹p,mạ dông nôị diện phân,mạ chê tạo lưoi dông.....va con mạ dông
cho kim loại mau, ơ dây chưa dê câp dênšš!

J1J MA CŸOM, COBAN, SAT


THU
T›
LOAI
MA
Š™Nˆ ŠœCH MA TH•NH PHžN MA
1 Mạ
crom
SunŽat,tu diêuch•nh,
Tetracromat,Žlorua
Cac dung dịch nay dêu co thanh phân
chât tham gia như nhau,tuy
Nhiên khac nhau vê nông dô.thanh
phân:CrO
3
, H
2
SO
4,
nông dô
Cr

,SrSO
4
,K
2
SiF
6
,NaOH,NH
4
F.
2 Mạ sát Šung dịch dung
công nghệ in,mạ Žuc
hôi kt..
Cac dung dịch nay dêu co thanh phân
chât tham gia như nhau,tuy
nhiên khac nhau vê nông dô.thanh
phân:FeSO
4
.7H
2
O,FeCl
2
.4H
2
O,
NaCl,MnCl
2
.4H
2
O,HCl tu do,axit
ascorbic
3 Mạ
coban
thường hay dung CoSO
4
.7H
2
O, NaCl,

ˆHI CHU: Trong qua trinh mạ crom người ta con co thê mạ lot trươc môt lop
kim loai khac nhám dạt dưoc yêu câu su dung.
J1Z MẠ KIM %OẠI QU[

Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨

THU
T›
LOAI MA Š™Nˆ ŠœCH MA TH•NH PHžN MA
1 Mạ bạc Šung dịch xyanua AgCN,KCN,K
2
CO
3
,NaOH,KNO
3
,su
nŽus cacbon–
Šung dịch
Žeroxyanua
AgCl,K
4
Fe•CN‚
6
.3H
2
O,Na
2
CO
3
.10H
2
O,K
2
CO
3

Šung dịch iodua AgCl,Ag
2
SO
4
,KI,K
4
P
2
O
7
,NH
4
OH•25
°‚–
Šung dịch nitrat AgNO
3
, NH
4
OH•25°‚,•NH
4

2
SO
4,
Šung dịch mạ bạc
hoa hoc
AgNO
3,
KCN,KOH, K
2
CO
3–
2 Mạ vang Šung dịch xyanua
kiêm
KAu•CN‚
2
,KCN tu do
Šung dịch xyanua
trung tinh
KAu•CN‚
2,
axit nitrix, kali xitrat,
KH
2
PO
4
.3H
2
O, TL
2
SO
4
Šung dịch xyanua
axit
KAu•CN‚
2,
axit nitrix, kali
xitrat,CoSO
4
.7H
2
O–
Šung dịch
Žeroxyanua
AuCl
3
.HCL.4H
2
O,
K
4
Fe•CN‚
6.
3H
2
O,K
2
CO
3
, KCNS–
Šung dịch vang
bạc hoa hoc
AuCl
3 ,
KHCO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
,
K
4
Fe•CN‚
6.
3H
2
O ,
3 Mạ rôdi Šung d ịch sunŽat
Axit sunŽamic, H
2
SO
4 ,
[Ÿh•H
2
O‚
x
]
2
•SO
4

3
,
Šung d ịch
phothanh phânhat
K
3
ŸhCl
6
, H
3
PO
4,–
4 Mạ bạch
kim
Šung d ịch
phothanh phânhat
H
2
PtCl
6
, •NH
4

2
HPO
4
,
Na
2
HPO
4
.12H
2
O –
Šung d ịch nitrit Pt•NH
3

2
•NO
2

2
, NH
4
NO
3
, KNO
2
,
NH
4
OH
mạ tiêp xuc bạch
kim
•NH
4

2
PtCl
6
, NH
4
Cl –
5 Mạ paladi Thường dung 1
trong 3 dung dịch:
amoni
clorua,phothanh
phânhat,sunŽamat
Thanh phân chât tham gia như nhau
nhưng co t• lê khac nhau:PdCl
2
,
NH
4
Cl , Na
2
HPO
4
.12H
2
O,
,•NH
4

2
HPO
4,
NH
4
OH•25°‚,
NaNO
2
,HCl
•NH
4

2
SO
4
, axit ben”oic, amon
sunŽamat , sacarin–
6 Mạ indi Šung dịch clorua InCl
3
, NaCl, gelatin , tioure
Šung dịch sunŽat In
2
•SO
4

3
.9H
2
O , Na
2
SO
4
.10H
2
O –
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
$2
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
7 Mạ ruteni Šung dịch 1 •NH
4

3
•ŸuNCl
8
.2H
2
O‚ , HCl , amon
sunŽamat
Šung dịch 2 K
3
•ŸuNCl
8
.2H
2
O‚ , HCl , amon
Žomiat

ˆhi chu: Môt sô dung dịch o trên thuc chât co thê pha chê theo nhung nông dô
khac nhau m uc dich su dung trong công nghệ mạ

J1V MẠ H\] KIM
THU
T›
LOAI
MA
Š™Nˆ ŠœCH MA TH•N
H PHžN MA
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,0
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨

1
Hop kim
Cu¸‘n
Cac dung dịch
xyanua,pyrophothanh
phânhat,etylendiamin,tatra
t
CuCN, ‘n•CN‚
2
, KCN tỗng
, KCO
3
•hoác
NaCO
3
‚,NH
4
OH25°,CuSO
4
.5H
2
O, ‘nSO
4
.5H
2
O ,
Na
4
P
2
O
7
,axit oxalic, H
3
BO
3,
•NH
4

2
SO
4 ,
NH
2
CH
2
CH
2
CH
2
,
NaOH,KNaC
4
H
4
O
6
, gelatin
Hop kim
Cu¸Sn
¦voi thanh Žân 15-45°
Sn}
Cu •tu CuCn‚ ,Sn •tu
SnCl
2
‚ ,KCN , NaOH
¦ voi thanh Žân Sn 54°} CuCN, SnSO
4
, KCN ,
K
4
P
2
O
7
,K
3
PO
4
,keo
¦ voi thanh Žân Sn 50° } CuF
2
, SnCl
2
, K
4
P
2
O
7.
3H
2
O
,gelatin , ,
¦hop kim mau vang } Tioure, CuSO
4
.5H
2
O ,
SnSO
4
,H
2
SO
4
,phenol ,
Hop kim
Cu¸Pb
Nitrat Cu•NO
3

2
,Pb•NO
3

2
, KNO
3
,HNO
3
Xyanua CuCN , Pb•CH
3
COO‚
2
,NaCN ,NaOH ,KNaC
4
H
4
O
6
Hop kim
Cu ¸Ni
Pyrophothanh phânhat 1 Cu , Ni , K
4
P
2
O
7
,
KNaC
4
H
4
O
6
Hop kim
Cu¸Co
Pyrophothanh phânhat 2 Cu ¹ Co , K
4
P
2
O
7 ,
amon
xitrat ,•NH
4

3
C
6
H
5
O
7
Hop kim
Cu¸Cd
Šung d ịch xyanua¦ dôi
voi HK chua5-15°Cd
}
CuCN , Cd•CN‚
2
,NaCN ,
¦ dôi voi HK chua5-
10°Cd }
CuSO
4
.5H
2
O
,CdSO
4
.8/3H
2
O ,
KNaC
4
H
4
O
6 ,
NaOH ,trilon B
Hop kim
Cu¸‘n¸Sn
thường dung dung dịch co
thanh phân sau:
CuCN ,‘nO ,
Na
2
SnO
3
.3H
2
O , NaCN
,Na
2
CO
3

Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
2 Hop kim chi
•Pb-Sn‚
Šung dịch Žloborat Pb•BF
4

2
, Sn•BF
4

2
, HBF
4
,H
3
BO
3
, pepton ,
Hydroqinon , Žormalin ,
chât uc chê tông hop
Šung dịch phenolsunŽonat Pb•C
6
H
4
OHSO
3

2
,
Sn•C
6
H
4
OHSO
3

2
,
C
6
H
4
OHSO
3
H , pepton
Šung dich sunŽamat Pb•SO
3
NH
2

2
,
Sn•SO
3
NH
2

2 ,
HSO
3
NH
2 ,
Xetiltrimetilamonibromit
•chât bong‚
Pb-In Šunng dịch Žloborat
•10-12° In‚
Pb•BF
4

2 ,
In•BF
4

3
, HBF
4
Pb-Sn-‘n Šunng dịch Žloborat•dôi
voi hk : 91-93,5°‚Pb–•6-
8°‚Sn–•0,5-5°‚‘n
Pb•BF
4

2 ,
Sn•BF
4

2,
‘n•BF
4

2,
HBF
4
Pb-Sn-Cu thường dung dung dịch co
thanh phân sau:
Pb•BF
4

2 ,
Sn•BF
4

2,
Cu•BF
4

2,
HBF
4 ,
gelatin
Pb-Sn-Sb •dung dịch co thanh phân
sau:
Pb•BF
4

2 ,
Sn•BF
4

2 ,
HBF
4 ,
H
3
BO
3,
Sb•BF
4

3,
pepton ,
Hydroquinon
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨

3
Hop kim
thiêc
•Sn-‘n‚
Šung dịch kiêm-xyanua Na
2
SnO
3
. 3H
2
O , •‘nCN‚
2
,
NaOH , NaCN
Šung dịch pyrophothanh
phânhat
SnCl
2
.2H
2
O ,‘nO , K
4
P
2
O
7
,NH
4
Cl , gelatin
Sn-Ni Šung dịch dung cho HK
co :65°Sn v a 35°Ni
NiCl
2
.6H
2
O , SnCl
2
.2H
2
O ,
NH
4
F , K
4
P
2
O
7
.3H
2
O , axit
quinolinsunŽomic ,
etylendiamin , hydra”in
Šung dịch
pycrophothanh phânhat
Sn
2
P
2
O
7
, NiCl
2
.6H
2
O ,
K
4
P
2
O
7
, Amon xitrat
••NH
4

3
C
6
H
5
O
7
Sn-Sb dôi voi dung dịch co
10°Sn–co thanh phân như
sau:
SnCl
2
.2H
2
O ,SbF
3
, HCl ,
NH
4
F , gelatin , phenol
Sn-Bi Šung dịch kiêm-stanat Kali stanat K
2
SnO
3
,
kalibitmutat KbiO
3
, KOH ,
Šung dịch pyrophothanh
phânhat
SnCl
2
.2H
2
O ,BiCl
3
,
Na
2
B
4
O
7
.10H
2
O , Trilon B ,
ˆelatin
4 Hop kim
k„m va Hop
kim cadimi
•dôi voi hop kim chua 85-
90°Cd-10-15°‘n‚
Cd•CN‚
2
, ‘n•CN‚
2
, KCN ,
KOH
•dôi voi hop kim chua 60-
70°Cd-30-40°Sn‚ dung
dịch Žloborat
Sn•BF
4

2 ,
Cd•BF
4

2
,
NH
4
BF
4
, NH
4
CNS , ,H
3
BO
3
,
keo da/gelatin
•dôi voi hop kim k„m •
2°Ni‚ dung dịch thường
dung
‘n , Ni, NaCN, NaOH,
•dôi voi hop kim k„m •15-
25°Ni‚
‘nO, NiCl
2
.6H
2
O, NH
4
Cl,
H
3
BO
3 ,
Šung d ịch sunŽamat
•dôi voi hop kim Cd-8-
23°Ni‚
Cd•H
2
NSO
3

2
,
Ni•H
2
NSO
3

2
, glycocol,
gelatin,
axit naphtadisunŽonic
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
5 Hop kim
nhom sát
•Fe,Ni,Co‚
•dôi voi hop kim Ni-20-
25°Fe‚ thường dung
NiSO
4
.7H
2
O ,FeSO
4
.7H
2
O,
NH
4
Cl, NaCl,H
3
BO
3 ,
Axit xitric, sacarin, 1,4-
butindiol, natri laurinsunŽat
phu gia LTI-2
•dôi voi hop kim tu tinh
Ni-•60-85°‚Co‚ thường
dung
NiSO
4
.7H
2
O ,CoSO
4.
7H
2
O,
H
3
BO
3 ,
KCl,
•dôi voi hop kim tu tinh
53°Ni-47°Co‚dung dịch
Žloborat
Ni•BF
4

2
, Co•BF
4

2
,
NiCl
2
.6H
2
O,
•dôi voi hop kim tu tinh
80°Co-20°Ni‚ dung
dung dịch sunŽamat

Ni•NH
2
SO
3

2
, Co•NH
2
SO
3

2,
H
3
BO
3 ,
MgCl
2
,
•dôi voi hop kim nhom sát
voi Mo, Œ‚ dung dung
dịch pyrophothanh
phânhat
NaMoO
4
.
n
H
2
O, FeCl
2
.4H
2
O,
Na
2
P
2
O
7
.10H
2
O, NaHCO
3
,
CoCl
2
.
N
H
2
O, Hydra”in,
Na
2
ŒO
4
, NiCl
2
.6H
2
O,
•NH
4

2
HC
6
H
5
O
7
.H
2
ONH,
NH
4
Cl, NiSO
4
.7H
2
O

6

Hop kim bạc
Šung dịch
Xyanua mạ Ag-Sb
Ag
¹
,Sb

, KCN,
KNaC
4
H
4
O
6
, KOH
Šung dịch
Xyanua mạ Ag-Cu
Ag
¹
, Cu
¹
, KCN, KOH,
K
2
CO
3
, K
4
P
2
O
7
,
Šung dịch
Xyanua mạ Ag-
30°Cd•anôt‚
Ag
¹
,Cd

, NaCN, gelatin
Šung dịch mạ hop kim Ag
v oi Pb,Sn, Bi,In
Ag
¹
, Pb

,Sn

,Bi

, In

,
KCN, KOH, KNaC
4
H
4
O
6
,
K
4
P
2
O
7
.3H
2
O, K
4
| Fe•CN‚
6
|
,KCNS,dextrin, gluco”a,
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨

7
Hop kim
vang
Šung dịch dê mạ hop kim
Au-Cu
vang, dông, KCN t u do,
Šung dịch dê mạ hop kim
Au- Ag
vang, bạc, KCN t u do,
Šung dịch dê mạ hop kim
Au-Ni va Au-Co
Au, Ni,Co, K
4
P
2
O
7
.3H
2
O,
KNaC
4
H
4
O
6
.4H
2
O, KCN,
K
2
CO
3
Šung dịch dê mạ hop kim
Au-Sb
Au, Sb ,KCN tu do,
KNaC
4
H
4
O
6
.4H
2
O,
Šung dịch dê mạ hop kim
Au-25°Pd
Vang, paladi, KCN tu do,
etylendiamin tu do,


8
Hop kim
platin
Šung dịch dê mạ hop kim
Pd-Ni va Pd-Co
Pd, Ni, Co, NH
4
Cl, sacarin
Šung dịch dê mạ hop kim
Pd-In
NH
4
Cl, Pd, trilon B, In,
sacarin
Šung dịch dê mạ hop kim
Ÿh-In va Ÿh-Ni,Ÿh- Œ
Ÿodi, indi, Na
2
ŒO
4
, Niken,
H
2
SO
4
, axit sunŽamic,
H
3
BO
3 ,
HF,

ˆhi chu: hop kim Cu-Sn con c o thê dưoc mạ báng cac dung dịch
khac:peclorat, pyrophothanh phânhat,glyxerat,kiêm
Z ]H`N III?HOÀN THIỆN BỀ M€T VÀ !• %[ Ô NHI•MXĐỀ
RA CÁC GII ]HÁ] MÔI TRƯỜNG
Z10 %ỜI M_ Đ`U ]H`N III
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
HOÀN THIỆN BỀ M€T VÀ !• %[ Ô NHI•MXĐỀ RA CÁC
GII ]HÁ] MÔI TRƯỜNG
-Tại việt nam vân dê môi trường nhât la môi trường nưoc ngay cang dưoc
quan tâm. Việc phat triên kinh tê di dôi voi bao vệ môi trường. tuy theo tinh chât
tung nganh công nghiệp ma nưoc thai co nhung dác trưng khac nhau.
-Tuy nhiên co thê noi nganh công nghệ mạ diện la nganh gây ô nhi€m nguôn
nưoc lon nhât..Nưoc thai mạ chua nhiêu thanh phân dôc hại như xyanua, crom,
niken, dông, k„mƒ nêu không co biện phap xu ly nưoc thai thich hop no s„ gây
nên nhiêu hâu qua xâu cho cac hệ sinh thai nưoc, dông thuc vât va con người.
-Hiện nay co nhiêu phương phap xu ly nưoc thai mạ diện như: phương phap
kêt tua hoa hoc, phương phap hâp phu, phương phap trao dôi ion, phương phap
diện hoa, phương phap sinh hocƒTuy nhiên ap dung cac phương phap nay vao
diêu kiện việt nam cân tinh dên cac yêu tô kinh tê k‡ thuât dê thoa m†n muc
dich phat triên kinh tê di dôi voi bao vệ môi trường.
-Šo thời gian thuc hiện va kiên thuc con hạn chê nên phân hoan thiện va xu
ly ô nhi€m môi trường không tranh khoi thiêu xot. Em mong nhân dưoc su dong
gop, bô sung cua thây cô giao.
Ž= F() ,h= D)•
Z1A H-9) 2*(:) PaB =8 O(= P-8(?
-Hoan thiện lop mạ sau khi mạ san phâm dưoc hoan thiện lân cuôi dê dạt dưoc
tinh thâm m‡ như mong muôn. dê hoan thiện lop mạ người ta co thê dung
phương phap thu dông hoa bê mát sau khi mạ hoác phương phap gia công cơ khi
như mai bavia, danh bong bê mát.
-Sau khi mạ,lop mạ chưa hoan toan hoan ch•nh,con nhiêu lỗ xôp,d€ bị oxy hoa,
dô bên, dô cungƒ.chưa dạt yêu câu,do do cân co khâu hoan thiện lop mạ báng
nhiêu phương phap tuy theo muc dich cu thê.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,3
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Lop mạ kim
loại
Cach lam Muc dich
1.Mạ k„m 1.1.Cromat hoa•tạo lop mang thu
dông‚
1.2.sơn lên lop mạ k„m
1.3.nhuôm mau lop mạ k„m
1.4.oxy hoa lop mạ k„m
1.5.photphat lop mạ k„m
Đê khác phuc hiện tưong bị
phu lop ‘nCO
3
, ‘n•OH‚
2
,
lôm dôm tráng lam xâu lop
mạ dông thời nâng cao thêm
kha náng bao vệ hoác kha
náng trang suc, sau khi mạ
phai hoan thiện lop mạ k„m
2.mạ cadimi 2.1.cromat hoa
2.2. nhuôm mau lop mạ cadimi
2.3. oxy hoa lop mạ cadimi
2.4.khu gion hydro.
nhám nâng cao tinh thâm m‡
cung như kha náng bao vệ
cho lop mạ cadimi.
3.mạ thiêc 3.1.thu dông lop bê mát báng
phương phap hoa hoc hay diện hoa
3.2.nung chay lop mạ thiêc
Thieecstaoj vân hoa thiêc
3.4. nhuôm mau lop mạ thiêc
Đê táng dô bên án mon cho
sát tây lam vo dô hôp,táng
tinh thâm m‡.
4.mạ dông 4.1. cromat hoa lop mạ dông
4.2. oxy hoa va nhuôm mau lop
mạ dông
Nhám bao vệ chông oxy hoa
5.mạ kên 5.1. oxy hoa o nhiệt dô cao
5.2.nhuôm mau cho kim kim loại
va hop kim tư dung dich kiêm
nong
thu dông lop mạ kên
Tranh hiện tưong lỗ xôp,táng
kha náng bao vê.
6.mạ bạc 6.1.chông mờ cho lop mạ
6.2.oxy hoa cho lop mạ bạc
6.3.nhuôm mau cho bạc
Táng tinh thâm m‡, chông
mờ x•n. giam diện tro tiêp
xuc bê mát.
Z1J K(I= 23. ,*H2 PCE)6 PaB =8?
Sau khi mạ va hoan lop mạ báng phương phap thich hop thi tiên hanh kiêm
tra lop mạ dê co biện phap khác phuc cu thê,hân loại san phâm.
Z1J10 K(I= 23. *‰)* ~+)6 ;z) )6-9(?
Quan sat báng mát dưoi anh sang ban ngay hay anh sang d‰n huynh quang dê
phat hiện cac sai sot, nhưoc diêm cua cac san phâm mạ theo cac tiêu chi: gai, rỗ,
nham, vêt xưoc, mau sác, dô phu kin, sân suiƒ
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
4.3.2 Đ- ,*(<G ~9| PaB =8?
Z1J1A10 ]*CD)6 B*+B 2(. ~4)6 ~G)6 ~ƒ,*?
Hoa tan lop mạ tại môt diêm báng dong dung dịch dác biệt, xoa liên tuc cho
dên khi nên lô ra. Quan sat dô dai dê kiêm tra lop mạ.
Z1J1A1A ]*CD)6 B*+B 2(. ~4)6 2*I 2g,*
-Šung dung dịch án mon dê kiêm tra chiêu day. Quan sat chiêu day cua lop mạ.
-Phương phap nho giot: nho môt giot án mon lên bê mát mạ cân kiêm tra. cu thê
láp lại cho dên khi chỗ thu xuât hiện mau dác trưng cua lop mạ lot hay cua dông
thoat ra do lop tiêp xuc1
Z1J1A1J ]*CD)6 B*+B Lr2 Pm ?
phương phap không pha huy mâu như diện tu, phong xạ, dong diện xoay, quang
hoc.
Z1J1A1Z ]*CD)6 B*+B =•G ;ƒ B*+ *G‘:
Như kim tương, trong lưongƒ.
÷Chon phương phap nao la tuy thuôc vao vât liệu nên va vât liệu lop mạ
Z1J1J Đ- 7n FlB PaB =8?
-Đo dô xôp phat hiện lỗ xôp, lỗ ho lop mạ báng cach cho thuôc thu cho chui qua
lỗ thung va phan ung voi kim loại nên hay lop mạ lot thanh hop chât co mau.
4.3.4 Đ- 7n Og) PaB )*N= -F(2?
-Phat hiện cac diêm, cac vung bê mát nhôm chưa dưoc phu lop oxit báng cach
nhung san phâm vao dung dịch thu co chua ion dông dê chung thoat tiêp xuc
thanh nguyên tu dông co mau do hông
4.3.5 Đ- 7n ;<) w) =4) ,5. =8 O(= P-8(?
-Sau khi oxi hoa, rua nưoc lạnh, thâm khô mâu báng giây loc nho môt dên hai
giot dung dịch thu lên vai ba diêm cach xa nhau. Khi chuyên sang mau xanh luc
la kêt thuc thuc nghiệm thời gian chưa bị biên mau cang lâu chung to chât lưong
bao vệ chông án mon cua mạ cang tôt.
4.3.6 Đ- 7n 6j) ;+= ,5. PaB =8?
-Co thê xac dịnh dô gán bam cua lop mạ voi nên báng cac phương phap dơn
gian cho kêt qua gân dung sau dây.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Z1J1b10 ]*CD)6 B*+B 68,* O*g.?
-Šung mui nhon sát cung khia thung lop phu thanh nhung dường cát th’ng goc
voi nhau quan sat chỗ giao nhau nêu lop mạ không bị bong vênh tại cac d•nh
goc vuông la dạt yêu câu vê dô gán bam.
Z1J1b1A ]*CD)6 B*+B ;’ 6rB?
-Voi nhung tâm, la mong co thê thu dô gán bam báng cach be gâp mâu 90 dô.
Sô lân be dác trưng cho dô gán bam cua lop mạ voi nên.
Z1J1b1J ]*CD)6 B*+B )G)6 )S)6?
Nung nong mâu thu lên dên 200-250
o
C. do hệ sô gi†n no cua kim loại mạ va
kim loại nên khac nhau gây nên ung suât lon lam lop mạ bong ra nêu dô gán
bam không du tôt.
Z1J1b1Z Đ- 7n ,“)6 PaB =8?
Đô cung tê vi lop mạ thường do báng cach dung môt phu tai P dê kiêm tra dô
cung H.
V Ô NHI•M TRONG CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN?
V10 Ô )*(c= )*(:2?
Nhiệt dô công nghệ mạ diện không su dung nhiệt dô cao nên ô nhi€m nhiệt gân
như không co.
V1A Ô )*(I= 2(e)6 f)?
N6Gf) 6l,?chu yêu la tại cac xưong gia công cơ khi như dâp han, danh bong.
G(h( B*+B?khi lam việc công nhân cân dưoc trang bị khâu trang, gáng tay, nut
bịt tại, nhám giam anh hưong cua khi thai va tiêng ôn.
V1J Ô )*(c= O*g 2*h(?
V1J10 N6Gf) 6l, 6}| N )*(c= O*N)6 O*g?
-bui sinh ra trong qua trinh danh bong:do bui kim loại co ty trong náng nên
không phat tan di xa dưoc, ô nhi€m thâp va co thê dung xiclon dê xu ly.
-khi thai như hơi kiêm tư công doan tây dâu mõ,hơi axit tư công doạn hoạt
hoa bê mát,hơi H2CrO4 va H2SO4 tu khâu mạ crom.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
,2
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-hơi dung môi huu cơ tu khâu sây.
-khi thai tu lo hơi,phương tiện giao thông nôi bô chua SO2,Nox,CO2ƒ.
5.3.2 ]*CD)6 B*+B Fk Pm O*g 2*h(?
V1J1A10 T*N)6 6(S ,*- FCx)6 =8:dê kiêm soat hơi axit cromit va hơi kiêm
thoat ra trong qua trinh mạ1
-Qua trinh chuân bị vât mạ va qua trinh mạ thường phat sinh môt lưong lon hơi,
khi buiƒ dôc hại dôi voi con người va lam hư hại may moc, vi thê xưong mạ
nhât thiêt phai dưoc trang bị tôt thiêt bị thông gio dê dam bao vệ sinh công
nghiệp.
-Cac bê mạ dêu dưoc láp dát hệ thông hut va xu ly hơi sinh ra trong qua trinh
mạ, dam bao nông dô hơi, khi thai sau xu ly dạt. TCVN • 5939- 5540-1995. hệ
thông gôm cac miệng hut trên tung bê cân thiêt.
-Hiện tại nhiêu nha may co su dung hệ thông xu ly khi thai voi phân xưong mạ.
Khi thai bao gôm hơi kiêm, hơi axit, hơi kim loại dưoc quạt hut truc tiêp tu cac
bê dưa vao thap rua va dưoc tây sạch qua nhiêu công doạn xu ly sau:
¹ Lam ưot va hạ nhiệt dô khi thai báng nưoc phun
¹ ˆiam tôc,hut dinh
¹ Phun nưoc tây rua dôc tô
¹ Chán khi âm va dưa khi sạch thoat ra không khi
¹ Cho ph‹p tuân hoan su dung nưoc rua sau do thai vao bê nưoc thai dê
xu ly chung.
Hệ thông xu ly co thê dạt 90° hiệu qua xu ly.
V1J1A1A T*(e2 Oe 7I 2*N)6 6(S ,*- FCx)6 =8?
Phong mạ phai dưoc thiêt kê dung quy dịnh vê khoang cach giua cac thiêt bị,
diện tich danh cho dường vân chuyên phai trang bị hệ thông hut khi, sưoi, hut
âm, sao cho phong luôn thông thoang, nhiệt dô không dưoi 18
0
C, dô âm không
qua 70-75°.Kho bao quan hoa chât, nhât la muôn xyanua, phai co quạt hut khi
ra tu phia dưoi.Cac bê toa hơi, khi dôc hại phai trang bị mang hut khi tại miệng
bê toa nhiêu khi dôc hại như bê tây dông va hop kim dôngƒ phai dát trong tu
hut kin.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-0
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
÷Đôi voi nha xưong san xuât, khi thiêt kê co chu y dên su thông gio tu nhiên
dê giam lưong khi dôc hại nhât la phân xưong mạ.
V1J1A1J T*N)6 6(S ,*- B*4)6 =+| =9( L9 7+)* ;S)6?
Phong nay phat sinh nhiêu bui kim loại, bui bông vai, bui hạt mai va hwoi
thuôc mai, danh bongƒ phai dát phong nay cach xa phong mạ, phong thi
nghiệm, dông thời pha hut bui cuc bô tại banh mai, banh danh bong va phai thôi
gio tươi mat vao chỗ công nhân thao tac may. Nên tân dung thông gio va anh
sang tu nhiên tôi da cho phong nay.
Tôc dô không khi trong ông phai dạt 1620m/s dê cho tôc dô không khi bị
hut tại miệng vo chup không thâp hơn 34m/s moi du suc hut dưoc bui kim loại
vao ông.
Không khi hut tu cac may ma • danh bong tưoc khi thai ra ngoai trời phai
dưoc lam sạch hêt bui, bân. Thiêt bị lam sạch co thê la xyclon, buông láng,
buông rua, loc ưotƒ
V1J1A1Z T*N)6 6(S ,*- B*4)6 B*G) ,+2 L9 B*G) ;( O(= P-8(
Phun cat lam sạch bê mát kim loại phai dung tia cat co ap suât lon 6kg/cm2,
hiện nay dang su dung phương phap phun cat ưot hoác phun bi hay cat kim loại.
phong phun cat phai cach li khoi phong mạ, phong cơ khi va cac phong kị bui
khac.
V1J1A1V H: 2*l)6 l)6 2*N)6 6(S?
Thiêt bị tach bui trong khi thai, dua trên nguyên tác tac dung cua trong luc,
luc quan tinh va luc li tâm co thê tach khô hoác ưot dưoc chia lam ba nhom thiêt
bị: buông láng, buông xoay lôc, xyclon va buông non tach bui,
Buông láng dê láng bui hạt to co ham lưong dên 200g/m3,
Buông xoay lôc láng báng loc li tâm
Buông non va cyclon tach bui, không khi vao non lon tach bui va ra khoi non
báng khe 60 dô, bui trong non nho cung voi 5-7° không khi theo ông dân dên
xyclon rôi tach ra va rơi xuông buông chua con không khi sạch dưoc quạt phong
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
không ra ngoai. Loại nay thường dung lam sạch bui cho phong phun cat. Nhờ co
bô tach bui hinh non ma xyclon co thê nho di tu 3-6 lân.
Láp dát hê thông cyclon du công sât hut thu gom bui cho cac khu vuc san
xuât:mai va danh bong vanh, danh bong trong vanh, danh bong cạnhva danh
bong ông xa,
Cac cyclon nay la loại ưot bao gôm 2 phân:phân tach bui va phân phun nưoc dê
gom bui nh• lơ lung vê bê láng.
V1Z Ô )*(c= 2i ,*H2 2*h( 3j)?
5.4.1 N6Gf) 6l, ,*H2 2*h( 3j)?
-Th‹p vun tu qua trinh san xuât o cac công doạn dâp tạo hinhƒ con bao bi
hoa chât co thê cac bao nilon , bao tai, bao giây, dê dung hoa chât dạng khô,
cac can dung hoa chât dạng longƒ
-Bun láng tu hệ thông xu ly chât thai co chua kim loại náng: voi hệ thông xu
ly hiện dại lưong bun sau khi n‹n ‹p ch• con gân 500 tân/nám.
-Chât thai rán trong sinh hoạt:chât thai nha bêp, chât thai ván phong
-Công doạn lam sạch bê mát o dây su dung cac loại may mai, may danh
bong,cat va may phun cat.Šo do lưong cat tạo ra co thê coi la chât thai.
÷Đôi voi môt sô cơ so san xuât loại vua thi lưong chât thai rán sinh hoạt thi
không qua 600m3 /nám.
Chât thai rán tu qua trinh san xuât công nghệ mạ diện chua nhiêu kim loại
náng va ca cac chât thai dôc hại khac. Vi thê no s„ gây ô nhi€m dât va nguôn
nưoc nêu không dưoc xu ly va chôn lâp cân thân. Cac chât gây ô nhi€m nay
co thê theo chuỗi dinh dưõng di vao cơ thê người gây ra nhung bệnh nguy
hiêm.
5.4.2 ]*CD)6 B*+B Fk Pm ,*H2 2*h( 3j)?
Lưong chât thai rán dưoc tạo thanh không dang kê va dưoc xu ly như sau:
-Chât thai rán sinh hoạt dưoc dưa di xu ly cung voi rac thai cua thanh phô.
Công ty hop dông voi công ty môi trường dịa phương dê vân chuyên toi b†i
chôn lâp theo quy dịnh
-Phê thai kim loại, o dây chu yêu la th‹p vun thi dưoc tai su dung quay tro
lại nơi san xuât th‹p dê san xuât th‹p thanh phân.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-Ÿiêng nguôn thai co chua kim loại náng dưoc thu gom va xu ly tâp trng
theo quy trinh công nghệ cân thiêt công ty ky hop dông voi nhung dơn vị
chuyên vê xu ly chât thai dôc hại vê nơi xu ly.
V1V Ô )*(c= )Ca, 2*h( L9 )Ca, 3k.?
V1V10 N6Gf) 6l, 6}| N )*(c= )Ca,
-Nguôn nưoc thai tu khâu xu ly bê mát cho mạ, nưoc thai sau khi mạ. Lưong
nưoc chua chât rán lơ lung, dâu mõ, hoa chât xu ly, va cac hoa chât mạ. ˆôm
co:
-Nưoc thai mang tinh kiêm: Sinh ra khi tây dâu mõ co chua Na
2
SO
3
, Na3PO4,
Na2SiO2, nưoc thai mang tinh axit: tu khâu hoạt hoa bê mát H2SO4, H3PO4,
nưoc thai mạ co chua cac chât hoa hoc như H2CrO4, H2SO4
-Nưoc thai sinh hoạt nôi bô nha may chua cán b† chât rán lơ lung , chât huu cơ,
chât dinh dưõng •nitrogen, photpho‚ va vi sinh.
-Nưoc mưa chay tran
-Lưong nưoc thai sinh ra không ôn dịnh ma luôn thay dôi theo qua trinh san
xuât. Nưoc thai co thanh phân rât da dạng, nông dô lại thay dôi rât rông, pH thay
dôi tu axit trung tinh, hoác kiêm.
-Ta ch• x‹t lưong nưoc thai ra do qua trinh san xuât chu không tinh ra riêng dê
d€ dang hơn cho qua trinh xu ly.
5.5.2 %CG PCE)6 L9 2*9)* B*s) ,+, ,*H2 N )*(c= 7>, 23C)6 23-)6 )Ca, 2*h(
)69)* =8 7(:)?
-Trong công nghệ xi mạ, lưong nưoc thai phat sinh không nhiêu, dôi voi cac cơ
so nho khoang 5 - 10 m3/ngay va dôi voi cơ so lon khoang 12 - 50 m3/ngay.
Nưoc thai trong nganh xi mạ bao gôm nưoc rua trưoc mạ va nưoc rua sau mạ,
trong do cac chât gây ô nhi€m trong nưoc rua trưoc mạ chu yêu la nưoc thai co
pH qua cao •pH ~ 9‚ hoác qua thâp •pH · 4‚, sát va dâu mõ •sinh ra tu khâu tây
dâu‚, SO42-,ƒ Trong khi do, cac kim loại náng phat sinh chu yêu trong phân
nưoc rua sau mạ, va tuy thuôc vao loại hinh mạ ma nưoc thai co thê chua cac
kim loại náng khac nhau như: crom, niken, k„m, dông,ƒ
- Đôi tưong xu ly chinh nưoc thai mạ la cac ion vô cơ ma dát biệt la cac muôi
kim loại như crom, niken, dông, k„m, xyanua, cromat, sátƒ
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
5.5.3 CN)6 )6*: Fk Pm )Ca, 2*h( 28( V(:2 N.=?
s … Việt Nam cac công nghệ dưoc ap dung dê xu ly nưoc thai chua kim loại
náng chu yêu la kêt tua va keo tu. Cac phương phap xu ly nưoc thai khac
như trao dôi ion, diện hoa,ƒ ch• dưoc nghiên cuu ma chưa dưoc ap dung.
Sô liệu khao sat thuc tê cho thây, nưoc thai sau xu ly cua môt sô nha may
xi mạ vân chưa dạt tiêu chuân xa thai, nguyên nhân la do thanh phân nưoc
thai rât phuc tạp. Nưoc thai không ch• chua kim loại náng ma chung con
co pH dao dông rât lon tu nưoc rât kiêm •pH ~9‚ dên nưoc rât axit
•pH·3‚, va ham lưong dâu khoang cao,ƒ vi thê việc xu ly rât kho khán
va rât tôn k‹m. ˆia thanh xu ly nưoc thai dao dông tu 10.000 - 20.000
dông/m3 chưa tinh dên chi phi xu ly bun thai va dây cung la môt trong
nhung ly do ma cac nha may xây dung trạm xu ly nưoc thai nhưng không
vân hanh thường xuyên, muc dich ch• la dôi pho cac cơ quan quan ly.
V1V1Z Bh)6 ,+, ,*† ol N )*(c= O(= P-8( )>)6 ,5. )Ca, 2*h( =8 7(:)
Ch• tiêu Đơn vị
Nưoc thai chưa
xu ly
Tiêu chuân kiêm soat
TCVN 5945 - 1995
Loại B Loại C
pH 3,11 5,5 • 9,0 5 • 9,0
Niken mg/l 5 • 85 1,0 2,0
Crom mg/l 1,0 • 100 0,1 0,5
K„m mg/l 2,0 • 150 1,0 5
Đông mg/l 15 • 200 0,1 5
Sát mg/l 1,0 • 5,0 5,0 10
Xyanua mg/l 1,0 • 50 6,1 0,2
G*( ,*”?
¹ Nưoc thai công nghiệp co thông sô va nông dô cac chât thanh phân báng
hoác nho hơn gia trị quy dịnh trong côt B dưoc dô vao vung nưoc không dung
lam nguôn nưoc câp sinh hoạt.
u Nưoc thai công nghiệp co thông sô va nông dô cac chât thanh phân lon
hơn gia trị quy dịnh trong côt B va nho hơn gia trị trong côt C. Ch• dưoc dô
vao dung nơi quy dịnh.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
--
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
V1V1V T•)6 KG.) L< ,+, B*CD)6 B*+B Fk Pm )Ca, 2*h( =8 7(:)?
-Trong công nghệ mạ diện dung dịch mạ dưoc loc va giu lại trong bê mạ, phân
hoa chât tiêu hao dưoc bô sung thêm dê giu nguyên thanh phân dung dịch.
-Xong mạ diện la công nghiệp su dung nhiêu hop chât khac nhau trong cac công
doạn khac nhau tu khâu lam sạch phôi dên khâu mạ, su dung nưoc va cac hoa
chât dê tây rua vât mạ trưoc khi cho vao mạ cung như sau khi lây ra dê thuc hiện
cac công doạn cho dên khi hoan thanh san phâm, sây khô, dong goi.
-Chât thai chinh cua qua trinh mạ la nưoc thai xi mạ, nưoc rua tuy cac phương
phap mạ khac nhau như mạ dông, crom, niken, thiêc, k„mƒ ma cac chât co
chua ham lưong cac muôi kim loại vô cơ khac nhau. Điêm giông nhau cua nưoc
thai công nghệ mạ la chua nhiêu muôi kim loại hoa tan co dô pH thay dôi rông
tu axit mạnh dên kiêm mạnh. Šo do công nghệ xu ly nưoc thai cua công nghệ
mạ cung co môt sô phương phap chinh dua trên tinh chât cua cac muôi kim loại
co trong nưoc thai.
-Lam sạch nưoc thai cua công nghệ xi mạ co nhiệm vu chinh la loại bo cac ion
kim loại náng co trong nưoc thai va gây dôc cho con người như k„m, cromat,
niken, sát, dông, chi, thuy ngân va cac chât dôc khac như xyanua, cac chât hoạt
dông bê mát, cac chât huu cơ phu gia.
Đê giai quyêt việc giam thiêu cac hoa chât dôc trong nưoc ta phân loại như sau:
V1V1b ]*}) P-8( ,+, P-8( )Ca, 2*h( 23-)6 =8 7(:)?
V1V1b10 Đ>, 7(I= )Ca, 2*h( ,*“. F|.)G.?
y Xyanua la chât co tinh dôc rât cao va s„ gây tu vong nêu án vao, hit vao hoác

thâm vao da..
yNgoai ion tu do CN
-
con co phuc xyanua, k„m, cadimi, dông,muôi,mum,chât
huu cơ.Šao dông tu 5-300mg/l,nông dô tông cac kim loại 30-70 mg/l,pH~7 va
chua môt it tạp chât cơ hoc.
-Công nghệ mạ dông, k„m, Cadmi, vangƒ thường chua hop chât rât dôc hại
như: Na•CN‚
2
, KCN, CuCN
2
, Fe•CN‚
2
va cac gôc xyanua phuc tạp | Cu•CN‚
2
|
1-
,
| Cu•CN‚
3
|
2-
, | Cu•CN‚
4
|
3-
,
| ‘n•CN‚
4
|
3-
ƒ
.
Lưong xyanua trong nưoc thai mạ
dao dông rât lon tu 10300mg/l.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-Cân xu ly dê nông dô xyanua •CN
-
‚ không qua 0,01mg/l. Co thê dung sunphat
sát FeSO
4
.7H
2
O dê biên CN
-
thanh môt hop chât xanh berlin hay xanh pruxơ
lam cho xyanua tro thanh không dôc.
- Quan ly chât thai co xyanide rât la tôn k‹m. Báng cach không dung hay giam
su dung xyanua bạn co thê giam bot dưoc chi phi xu ly va trach nhiệm phap ly
co liên quan dên việc quan ly va huy bo chât thai co xyanua.
V1V1b1AC+, B*CD)6 B*+B P9= o8,* F|.)G. 23-)6 ,*H2 2*h(?
V1V1b1A10%9= o8,* )Ca, 2*h( F|.)G. ;Q)6 B*CD)6 B*+B *S. *R,?
N6G|z) 2j,?oxi hoa xyanua tu do va phuc cua no thanh hop chât it dôc hơn,
xyanat hoác khi nitơ va cacbonic.Chât dê oxy hoa co thê la:nưoc Clo, H
2
O
2
,NaOCl, CaOCl
2
, KMnO
4
ƒ
-Đ(<G O(:) 2(e) *9)* ?oxi hoa cac xyanua phu thuôc vao:
¹Loại chât oxi hoa su dung, nông dô xyanua tu do va phuc chât, pH cua
dung dịch.
¹Liêu lưong chât oxi hoa quyêt dịnh muc dô sạch cua nưoc sau xu ly,
nhưng liêu lưong nay phu thuôc vao nông dô xyanua va dạng tôn tại cua chung
trong nưoc thai, vao pH va dô biên dông pH trong qua trinh xu ly. Nông dô
xyanua cang lo†ng cang tôn nhiêu chât oxi hoa. Như vây moi oxi hoa triệt dê
xyanua dưoc
V1V1b1A1010OF| *-+ F|.)G. ~v)6 ,+, *EB ,*H2 CP-
-Šung dung dịch NaOCl co thê tich lon. Oxi hoa xyanua báng clo va hop chât
chua clo phai tiên hanh trong phạm vi pH˜8,5-12 tuy loại chât oxi hoa, tuy pH
môi trường va chât oxi hoa ma xyanua co thê bị oxi hoa thanh xyanat hoác
cacbonic va nitơ.
-Đê xu ly xyanua quy ra 1kg HCN cân dung 3,9 kg lưong Clo. Đê dam bao
thường phai dung gâp dôi, khuây trong bê lon liên tuc trong môt giờ.
-Trong qua trinh trung hoa xyanua co tạo ra hydroxit Ca•OH‚
2
,
Pb•OH‚
2
,
Fe•OH‚
3
, giu pH tu 7,59 dê kiêm tra.
V1V1b1A101A ÔF| *-+ F|.)G. ;Q)6 –ŠSO
Z
Trong diêu kiện san xuât nho o cac xưong mạ thu công nghiệp việc trung hoa
CN
-
tiên hanh thuân loi báng dung dịch sunphat sát FeSO
4
.7H
2
O:
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-3
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Fe

¹ 6CN
-
˜ Fe•CN‚
6
4-
Phan ung tiêp theo tạo kêt tua không tan:
Fe•CN‚
6
4-
¹ Fe

˜ Fe
2
Fe•CN‚
6
•xanh berlin‚
Hay 3Fe•CN‚
6
¹4 Fe

˜ Fe
4
|Fe•CN‚
6
|
3
•xanh pruxơ‚
Oxi hoa nưoc thai xyanua báng o”ne , KMnO4, FeSO4, co nhiêu ưu diêm vê
mát công nghệ hơn dung clo vi chung không sinh ra cac hop chât trung gian bay
hơi.
Oxi hoa nưoc thai xyanua báng o”ne thich hop cho trường hop cân xu ly
nưoc thai lon ma trong do co chua cac cation dông, kên, nêu không dưoc lam
sạch thêm co thê dung lại nưoc san xuât cua xưong.
ƯG 7(I=?
-ˆiam dưoc tông lưong nưoc trong nưoc xu ly do phân huy dưoc cac xyanua va
duôi dưoc hêt oxi , nitơ va môt phân H2CO3.
-Sau khi tach cac hydroxit kim loại náng báng cach láng, gạn, co thê lam sạch
thêm nưoc xu ly dê dung lại báng phương phap trao dôi ion hay diện thâm tich
V1V1b1A101JK*k 7n, )Ca, 2*h( ;Q)6 KM)OZ? thich hop cho náng suât nho vi
trang thiêt bị vân hanh dơn gian nhưng dát do KmnO4 cao.
V1V1b1A1A%9= o8,* )Ca, 2*h( F|.)G. ;Q)6 B*CD)6 B*+B 7(:) *-+
yKhi xu ly s„ sinh NH4¹, xyanat, Na
3
CO
3
, ure, trên catot thường co kim loại
thoat ra. Anot co thê la th‹p không g•.
-Nưoc thai chua nhiêu xyanua nên cho thêm NaCl hoác NaOH rôi moi diện
phân vi khi do tại anot ngoai oxi con co ion ClO-, lam táng thêm tac dung oxi
hoa nâng cao hiệu qua lam sạch nưoc va tiêt kiệm diện náng tiêu thu.
-Co thê diện phân, chê tạo NaClO tu muôi rôi dung như môt hoa chât.
ƯG 7(I=?no la xu ly dưoc nưoc thai chua nhiêu hoác it xyanua hoác thiêt bị chê
tạo NaClO kha dơn gian re,
-Sau khi oxi hoa xyanua cân tach kim loại náng trong nưoc thai, khâu nay dưoc
tiên hanh dông thời voi việc lam sạch nưoc thai kiêm- axit chung cua xưong.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
V1V1b1J Đl( La( )Ca, 2*h( ,*“. C3bu L9 N(
Au
?
V1V1b1J10]*CD)6 B*+B O*k y Oe2 25. *S. *R,?
N6G|z) 2j,? Khu Cr

rât dôc vê Cr

la dạng it dôc hơn sau do loại bo Cr

va
Ni

báng cach cho kêt tua voi NaOH hoác Ca•OH‚
2
o gia trị pH tôi ưu, cac
hidroxit kim loại tạo thanh kêt tua.
-Chât khu co thê dung la natri sunŽŽit, natri bisunŽit, natri hydrosunŽit va sát •II‚
sunŽat, khi SO2, phoi th‹pƒ vi du:
&v)6 –ŠSOZ 23-)6 =N( 23CŒ)6 .F(2?
H2Cr2O7 ¹ 6FeSO4 ¹ 6H2SO4 ˜ Cr2•SO4‚3 ¹ 3Fe2•SO4‚3 ¹7H2O
&v)6 –ŠSOZ 23-)6 =N( 23CŒ)6 O(<=?
Na2CrO4 ¹ 3FeSO4 ¹ 4NaOH ¹ 4H2O ˜ Cr•OH‚3 ¹ 3Fe•OH‚3 ¹ 3
Na2SO4
&v)6 ,*H2 O*k ,S ,*“. (-) SO
J
Ay
:phai tiên hanh trong môi trường pH˜2,5-3,5.
nêu dê pH lon hơn 3,5-4 phan ung khu Cr6¹ s„ bị ngung lại cho du chât khu co
dung dư di nua.
-Nông dô Cr6¹ trong nưoc thai co y nghia rât quan trong. khi nông dô Cr6¹ thâp
qua thi s„ tôn nhiêu chât khu, pH cang cao cang tiêu tôn chât khu
yNz) O*k ;Q)6 –ŠSOZ 23-)6 =N( 23CŒ)6 O(<= vi s„ tân dung dung dịch kiêm
hong , dung dịch kiêm tây mõ, nưoc thai kiêm tinh dê kiêm hoa nưoc thai cân
xu ly.
-Lam sạch Cr

co thê lam sạch báng phương phap diện keo tu voi anot th‹p hoa
tan, phai thêm ion Cl- dê khác phuc hiện tưong thu dông anot va catot.
C+,* O*k C3bu L< C3Ju 23-)6 ,N)6 )6*(:B?
-Šung dịch phan ung dưoc bơm vao bê láng dung, bê loc bun • nưoc sau loc
dưa vao bê diêu hoa, tại dây su dung dung dịch axit sunphuric hoác tân dung
axit tây r• dê diêu hoa pH vê gia trị tu 69 cho phu hop voi tiêu chuân dong thai,
bun thai dưoc lam khô va dem di chôn cât.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
V1V1b1J1010SD 7f Fk Pm )Ca, 2*h( O(= P-8( )>)6 ;Q)6 B*CD)6 B*+B Oe2 25.?

-Đê kêt tua 1kg Ni2¹ lưong Ca•OH‚2 cân dung la 1,52kg.
V1V1b1J101A%-8( ;— C3
Ju
L9 N(
Au
x ~8)6 Oe2 25.?
-Nưoc thai sau khi loại bo hêt Cr

dưoc hoa chung voi nưoc thai kiêm-axit dê
lam sạch tiêp .Cuôi cung dưoc tach khoi nưoc thai dưoi dạng kêt tua hydroxyt
báng cach kiêm hoa nưoc thai dên pH˜8,5-8,8.
-Thông thường o pH ~7 cac ion kim loại k„m, chi, dông, crom, niken, sát tạo ra
hydroxyt không tan : ‘n•OH‚2, Ni•OH‚, Cu•OH‚2, Ni•OH‚2, Fe•OH‚3,
Cr•OH‚3 ƒ..tạo bông láng va d€ dang hut ra khoi chât thai.
-Nêu thê tich nưoc thai xu ly nho nên dung phoi kim loại dê khu : thiêt bị dơn
gian, kim loại tôn it.Lam sạch nưoc thai Cr co thê dung thiêt bị lam việc gian
doạn theo chu ky.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
-2
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
V1V1b1Z !k Pm ,+, ,.2(-) O(= P-8( )>)6 23-)6 )Ca, 2*h(?
Công nghệ mạ diện sinh ra nhiêu chât thai dôc hại, dác biệt la kim loại náng gây
ô nhiêm môi trường xung quanh.
V1V1b1Z10]*CD)6 B*+B 23.- 7•( (-)?
N6G|z) 2j,?
-Cho nưoc thai loc lân lưot qua hai côt cationit va anionit, cac cation tạp chât s„
dưoc giu lại o côt dâu, cac anion tạp chât s„ dưoc giu lại trong côt cuôi, nưoc tro
nên rât sạch hoan toan co thê dung lại
V1V1b1Z1010C+,* 2(e) *9)* B*CD)6 B*+B 23.- 7•( (-)?
yCho nưoc thai lân lưot loc qua côt cationit va anionit. Nưoc thai khi tiêp xuc
voi nhua cationit cac kim loại náng s„ dưoc giu lại o côt dâu do trao dôi voi H
¹
nhua:
Ÿ-H ¹ Me-X ˜ Ÿme ¹ H
¹
¹ X
-
-
Ÿ-H la nhua trao dôi cation Me la kim loại náng
-Tiêp theo nưoc thai loc qua côt trao dôi anion, cac anion trong nưoc thai s„
dưoc giu lại o côt cuôi do trao dôi voi OH- cua nhua. Ion OH- chuyên vao nưoc
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
10
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
kêt hop voi cac ion H¹ tạo thanh nưoc khi do nưoc tro nên rât sạch va co thê
dung lại:
Ÿ-OH ¹ X
-
˜ Ÿ-X ¹ OH
-
H
¹
¹ OH
-
˜ H
2
O
-Ÿ-OH la nhua trao dôi anion
-X- la anion
-Sau thời gian cac côt ionit co thê tai sinh:
¹nưoc rua cationit chua cac ion va axit dư dưoc dưa di thu hôi va dung
vao việc khac, cation nưoc rua cationit dưoc tai sinh va bát dâu chu ky moi.
¹nưoc rua anionit chua cac ion va axit dư dưoc dưa di thu hôi va dung
vao việc khac, anion nưoc rua anionit dưoc tai sinh va cung bát dâu chu ky moi ,
-Nêu nưoc thai ch• co môt loại cation tạp chât thi qua trao dôi ion s„ tach dưoc
riêng anion do nên co thê dung lại ngay cho bê tương ung cua xưong ây.Nêu
nưoc thai hỗn hop thi dung dịch tai sinh s„ chua nhiêu loại cation. muôn su dung
va tach riêng ra.
T*(e2 ;ƒ 23.- 7•( (-)?
-Thiêt bị dê dun chinh gôm môt côt chua nhua trao dôi ion như hinh v„, côt trao
dôi ion co thê tu chê báng nhưa PVC su dung ông nhua PVC loại dường kinh O
˜ 220mm va cac chi tiêt co s“n.
-Nưoc rua cua cơ so xi mạ gom vê hô gom, qua bưoc tach rac
-Co thê dát hang va mua cac thiêt bị trao dôi ion tại cac cua hang chuyên doanh
xu ly nưoc theo yêu câu.
C+, 7(<G O(:) O˜ 2*Gr2 ,s) 2G}) 2*5?
- Phai loc sạch tạp chât cơ hoc hâp phu hêt dâu mõ, chât huu cơ va chât lam
dôc nhua ionit rôi moi thai va loc.
- Mỗi lưong muôi tạp chât trong nưoc thai không qua 12mg/l vi vây cân
giai doạn rua thu hôi trưoc dê giam bot nông dô hoa chât trong chât thai.
V1V1b1Z101AƯG 7(I=?
- Šiện tich su dung thâp.
- Tôc dô xu ly nhanh.
- Thao tac vân hanh dơn gian.
- Nưoc thai sau xu ly co thê su dung lại.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
11
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-Phương phap trao dôi ion cung thich hop voi việc lam sạch nưoc thai crom
va nưoc thai kiêm-axit nhưng phai tach riêng chung ra.
-Trong nhiêu trường hop phương phap trao dôi ion dưoc dung dê lam sạch
thêm cho nưoc d† qua xu ly báng hoa chât
V1V1b1Z101JN*CE, 7(I=?
- Chi phi dâu tư va vân hanh cao.
- Ch• thich hop voi qui mô náng suât nho.
V1V1b1V%9= o8,* )Ca, 2*h( O(<=y.F(2?
N6G|z) 2j,:trung hoa pH˜8,5-9 dê kêt tua cac kim loại trong nưoc thai.
-Việc trung hoa nưoc thai kiêm-axit co thê tiên hanh tu dông báng cach hoa trôn
cac dong nưoc thai cua xưong va bô sung thêm nưoc thai xyanua, nưoc thai
crom d† qua xu ly.
-Sau do láng gạn dê tach cac kim loại,muôn loại bo triệt dê kim loại sau khi láng
gạn cân gia công nưoc thêm báng hoa chât rôi loc trên may loc cơ.
-Nưoc tu may loc ,dác biệt la loc co thêm sunŽocacbon co thê dưa phân lon
chung va hệ thông câp dân nưoc dê dung lại, hay dân toan bô dên nơi nao cân
dung nưoc co chât lưong không cao lám.
ƯG 7(I=?khu dưoc dôc hại cho nưoc thai
N*CE, 7(I=?tuy nhiên không thu hôi dưoc cac chât co ich như cac kim loại, cac
axit, kiêm, hoa chât xu ly
V1V1b1b]*CD)6 B*+B 7(:) *S.?
N6G|z) Pm? Chuyên hoa cac chât bân co hại truc tiêp báng phan ung diện cuc
trên anot va catot. Cân bô sung ion Cl
-
va nưoc thai dê khác phuc hiện tưong thu
dông anot va catot.
V1V1b1b10ƯG 7(I=?
-Thu hôi kim loại sạch va kim loại qui
-Công nghệ dơn gian d€ tu dông hoa.
-Không tiêu tôn chât xu ly
V1V1b1b1AN*CE, 7(I=?
- Tiêu tôn nhiêu diện náng nên chi phi xu ly lon •0,22kwh/m3‚
- Thich hop voi nưoc thai co ham lưong ion kim loại nho
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
- Khi co nhiêu ion khac nhau thi kho diêu khiên qua trinh xư ly do co nhiêu
yêu tô anh hưong
V1V1b1@]*CD)6 B*+B o()* *R,?
-Phương phap sinh hoc dê xu ly nưoc thai chua kim loại náng hiện nay dang
dưoc chu y nghiên cuu va ung dung do co nhiêu ưu diêm lon vê hiệu qua kinh tê
N6G|z) 2j,? Su dung cac loại thuc vât, cac thuy vi sinh vât hiêm khi va yêm
khi, b‰o tô ong, taoƒ dê tiêu thu kim loại náng trong nưoc thai .Cac vi sinh vât
nay su dung kim loại náng như nguôn dinh dưõng dê phat triên
-Hiện nay d† co môt sô nghiên cuu ap dung tao dê xu ly crom, niken voi hiệu
suât khoang 80°.
-Tuy nhiên việc ap dung phương phap sinh hoc con nhiêu hạn chê do phai dam
bao cac diêu kiện vê dinh dưõng, nhiệt dô va ham lưong kim loại náng không
qua cao khi do vi sinh vât moi tôn tại dưoc.
ƯG 7(I= ,5. B*CD)6 B*+B o()* *R,?
- chi phi xu ly thâp
- không tôn hoa chât va náng lưong vân hanh
- thân thiện voi môi trường
V1V1b1@1010N*CE, 7(I=?
- mát báng lon
- thời gian xu ly dai khi co nhiêu kim loại thi hiệu qua thâp
- cân dam bao diêu kiện môi trường cho vi sinh vât phat triên.
÷do vây không thich hop voi cơ so nám trong thanh phô hoác dân cư.
V1V1b1M]*CD)6 B*+B *HB B*{
V1V1b1M1010N6G|z) 2j,?
Tach cac câu tu dôc hại như Ni

, Cr6¹ ra khoi pha long va chuyên vao bê mát
hoác trong mao quan cua cac chât hâp phu. Đây la phương phap co nhiêu triên
vong trong xu ly nưoc thai chua kim loại náng. môt sô nghiên cuu cho thây hiệ
suât xu ly Cr

toi 97° voi cac chât hâp phu la than hoạt tinh, cac vât liệu dê hâp
phu la oxit nhôm, mạt cưa, than hoạt tinh, ”olitƒ
V1V1b1M101AN*CE, 7(I=?
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
- ch• thich hop voi nông dô kim loại thâp do do cân co cac biện phap xu ly
sơ bô như pha loang hoác hoác keo tu
- chi phi lon
Ke2 PGr) ? mỗi phương phap co môt ưu nhưoc diêm nhât dịnh. Phương phap
khu-kêt tua co nhiêu ưu thê va thich hop cho phân xưong mạ lon ,dam bao dưoc
cac yêu câu k‡ thuât cung như kinh tê. phương phap nay thường su dung chât
khu la FeSO4, chât khu nay chê tạo d€ dang tu qua trinh san xuât •tân dung axit
thai va phoi th‹p‚ nên co thê giam dang kê chi phi xu ly sau do kêt tua Ni

va
Cr

báng Ca•OH‚
2
.Šo do quyêt dịnh toi gia thanh san phâm sau do kêt tua Ni2¹
va Cr

báng Ca•OH‚
2
.
5.5.7 Đl( La( )Ca, 3k. 2*G *f(? nưoc rua thu hôi dưoc dung dê bô xung
vao bê mạ mỗi khi cạn • nhât la cac bê co dun nong‚, trường hop không
cân hêt cân tô chuc tach triêt cac kim loại khoi nưoc rua thu hôi báng cac
phương phap: nôi diện phân, diện phân dong ngoai, chưng câtƒ

Ml( KG.) *: 6(…. )Ca, 3k.X,N)6 )6*: 3k. L9 )Ca, 2*h( 23-)6 ,N)6 )6*z =8
7(:)1
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
Công nghệ mạ
Sơ dô
\TB
Nưoc tiêu
thu
Chât lưong
rua
Chât lưong
mạ
Chât lưong
nưoc
Đác tinh nưoc thai
phương phap xu ly nưoc thai
1-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
V1V1@10!k Pm )Ca, 3k. 2*G *f(?
V1V1@1010Phương pháp nội điện phân:
dát cac diện cuc báng kim loại co diện thê kha âm •Mg va Al‚ vao bê chua dung
dịch thu hôi rôi nôi ngán mạch voi cac tâm th‹p bên án mon. giua chung s„ xuât
hiện môt hiệu sô diện thê. Mg va Al tro thanh anot hoa tan ra, con th‹p tro thanh
catot va kim loại tu dung dịch s„ thoat ra o do dưoi dạng bôt hoác mang xôp.
phương phap cho ph‹p thu lại hâu như hoan toan cac kim loại dông, thiêc, va
hop kim chi, cadimi va cac kim loại qui.
V1V1@101A]*CD)6 B*+B 7(:) B*}) ;Q)6 ~4)6 )6-9(?
-Vo bê dưoc dung lam môt trong hai diện cuc. catot báng th‹p không r•. anot
báng th‹p không r•, grapit, chi,ƒ khoang cach giua cac diện cuc tu 50100mm.
Cân khuây dao mạnh dung dịch trong khi diện phân.
V1V1@101JPhương pháp chưng cất:
-Phương phap chưng cât dê cô dác hoa chât trong nưoc rua dên nông dô thich
hop rôi dung lại bê.
5.5.8 SO SÁNH VỀ HIỆU QU VÀ GIÁ THÀNH CÁC
]HƯ#NG ]HÁ] !• %[ NƯ™C THI1
Phương phap lam sạch hiệu qua lam
sạch, °
ˆia thanh,
dơn vị tiên/m
3
ˆia thanh,
dơn vị
tiên/kg
Lam sạch báng hoa chât •trung
hoa, khu, oxy hoa cac chât vô cơ‚
va lam môt phân chât huu cơ
Loc •tạp chât keo, hydroxyt,
huyên phu‚
Hâp phu báng than hoạt tinh •cac
chât vô cơ va huu cơ‚
80-95
50-90
90-98
50-80
30-80
100-200
340-380
20-50
400-500
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
11
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Trao dôi ion •cac chât vô cơ, n,
hop chât chua P‚
Thâm thâu ngưoc •siêu loc‚ dung
cho chât vô cơ hoa tan.
Điện thâm tich dung cho cac chât
vô cơ va môt phân cac chât huu
cơ hoa tan
Chưng cât
80-92
65-95
60-80
90-98
60-200
50-300
65-100
200-500
360-500
10-20
2-5
100-200
b CÁC ]HƯ#NG ]HÁ] M™I GIš] GIM THI$U VÀ !• %[ CH"T Ô
NHI•M TRONG CÔNG NGHÊ MẠ ĐIÊN T›T H#N1
Hiện nay co kha nhiêu phương phap moi nhám lam sạch nưoc thai dông thời thu
hôi lại cac kim loại. cac phương phap triên vong nhât la vua lam sạch nưoc thai
vua thu hôi lại cac chât co gia trị riêng tung bưoc cua qua trinh công nghệ. Uu
diêm cua chung la tach riêng ra tung câu tu chu không ch• la thu hôi o dạng hỗn
hop cac câu tu.
b10 SN !U"T SẠCH H#N ?
™NEP dịnh nghia san xuât sạch hơn la:
ƒ.'việc ap dung liên tuc chiên lưoc phong ngua tông hop vê môi trường vao
cac qua trinh san xuât, san phâm va dịch vu nhám nâng cao hiệu suât sinh thai
va giam thiêu rui ro cho con người va môi trường¨.
Muc tiêu cua san xuât sạch hơn la tranh ô nhi€m báng cach su dung tai nguyên,
nguyên vât liệu va náng lưong môt cach co hiệu qua nhât. Diêu nay co nghia la
thay vi bị thai bo s„ co thêm môt ty lệ nguyên vât liệu nua dưoc chuyên vao
thanh phâm. Dê dạt dưoc diêu nay cân phai phân tich môt cach chi tiêt va hệ
thông trinh tu vân hanh cung như thiêt bị san xuât hay yêu câu môt danh gia vê
san xuât sạch hơn.
Cac giai phap vê san xuât sạch hơn co thê la:
-Tranh cac ro r•, rơi v†i trong qua trinh vân chuyên va san xuât, hay con goi la
kiêm soat nôi vi–
-Dam bao cac diêu kiện san xuât tôi ưu tu quan diêm chât lưong san phâm, san
lưong, tiêu thu tai nguyên va lưong chât thai tạo ra–
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
13
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-Tranh su dung cac nguyên vât liệu dôc hại báng cach dung cac nguyên liệu thay
thê khac–
-Cai tiên thiêt bị dê cai thiện qua trinh san xuât–
-Láp dát thiêt bị san xuât co hiệu qua, va
-Thiêt kê lại san phâm dê co thê giam thiêu lưong tai nguyên tiêu thu.
b10101010Sh) FGH2 o8,* *D) L9 O(I= o-+2 N )*(c=?
-San xuât sạch hơn không giông như xu ly cuôi dường ông, vi du như xu ly khi
thai, nưoc thai hay b† thai rán. Cac hệ thông xu ly cuôi dường ông lam giam tai
lưong ô nhi€m nhưng không tai su dung dưoc phân nguyên vât liệu d† mât di.
-Šo do, xu ly cuôi dường ông luôn luôn lam táng chi phi san xuât. Trong khi do,
san xuât sạch hơn mang lại cac loi ich kinh tê song song voi giam tai lưong ô
nhi€m.
-San xuât sạch hơn dông nghia voi giam thiêu chât thai va phong ngua ô nhi€m.
-San xuât sạch hơn cung la môt bưoc huu ich cho hệ thông quan ly môi trường
như ISO14000.
6.1.2 %E( g,* ,5. S!SHpoh) FGH2 o8,* *D)q?
-Sạch hơn tôt hơn cho cac doanh nghiệp
-Loi ich vê mát môi trường:
-Cai thiện hiệu suât san xuât,su dung nguyên liệu, nưoc, náng long co hiệu qua
hơn–
-Tai su dung phân ban thanh phâm co gia trị–
-ˆiam ô nhi€m:giam chi phi xu ly va thai bo cac chât thai rán,
nưoc thai, khi thai– tạo nên hinh anh vê minh tôt hơn– va cai thiện suc khoe nghê
nghiệp va va an toan.
-ˆiam nguyên liệu va náng lưong su dung
-Tiêp cân tai chinh d€ dang hơn.
-Cac cơ hôi thị trường moi va doc cai thiện: thuc hiện danh gia san xuât sạch
hơn s„ giup cho việc thuc hiện hệ thông quan ly môi trờng nh ISO 14001 d€
dang hơn.
-Tạo nên hinh anh công ty tôt hơn.
-Môi trờng lam việc tôt hơn.
-Tuân thu luât môi trờng tôt hơn.
6.1.3 JJ 6(h( B*+B oh) FGH2 o8,* *D) La( ,N)6 )6*: =8 7(:)?
Šong thai Nguyên
nhân
ˆiai phap san xuât sạch hơn
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
1.Tiêu hao
nhiêu hoa chât
1.1. Šo lưong
tạp chât dâu
mõ, g• nên thời
gian su dung
cua bê dung
dịch nho
1.1.1. ˆiam sat chát ch„ qua trinh san
xuât bao gôm kiêm soat, hiệu ch•nh, va lam
sạch cac bê
1.1.2. Khu dâu mõ liên tuc báng cach
vot vang bot li tâm hoác lam bay hơi trong
bê tây dâu mõ
1.2.Šo chât
dong cán
Vệ sinh bê xu ly thường xuyên
1.3. Hoa chât
bay hơi thanh
mu khi
1.3.1. Su dung chât tạo bot o bê diện
phân, axit nhám lam giam diện tich bê mát
dung dịch tiêp xuc voi không khi lam giam
su bôc hơi cua hoa chât
1.3.2. Tha cac qua bong nhua trên bê
mát lam giam diện tich bê mát dung dịch
tiêp xuc
1.3.3. Thu hôi mu khi trong môt mang
loc dác biệt nhám thu hôi lại chât long dưa
vê bê xu ly
1.4. Hoa chât
rơi v†i khi trôn
Vệ sinh va thu hôi ngay
1.5. Hoa chât
rơi v†i tu bê nay
sang bê khac
Láp dát cac khay hưong dân o khoang
giua cac bê dát nghiêng vê bê nưoc
1.6.Hoa chât
bam dinh
Kiêm soat nông dô dung dịch o muc
thâp nhât ma không anh hưong dên chât
lưong.
1.7. kiêm soat
vât tư hoa chât
1.7.1. Kiêm kho tang cơ so co sô ghi
ch‹p thời hạn cac vât tư hoa chât
1.7.2. Xu ly va lưu kho nguyên vât liệu:
chuân bị dây du dung cu do lường va pha
trôn, su dung cac cân chât lưong dê cân va
pha chê hoa chât
1.7.3. Kiêm soat việc tran dung dịch, bao
dưõng thiêt bị, hệ thông thường xuyên
chông ro r•
1.7.4. Kiêm tra bao dưõng hệ thông dêu
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
1e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
2. Lưong
nưoc thai lon
2.1. Nưoc
câp va nhiêu
hơn du tinh
2.1.1. Thường xuyên kiêm tra va diêu
ch•nh van câp nưoc vao cac bê dê dam bao
nưoc trong bê du cho san xuât
2.1.2. Láp dát dông hô do nưoc dôi voi
nguôn nưoc giêng khoan dê kiêm soat lưong
nưoc giêng khoan su dung
2.2. Nưoc
rua ch• dung
môt lân va thai
ngay
Tai su dung nưoc rua o nhung bê rua
phu báng phương phap rua ngưoc chiêu
tuân hoan nưoc rua
3. Tôn thât
nưoc
3.1. Ÿo r•
dường ông,
hong van
Khác phuc ro r•, thay van moi
3.2. Y thuc
công nhân chưa
cao
3.2.1. Đao tạo nâng cao y thuc tiêt kiệm
nưoc va cac tai nguyên khac
3.2.2. Đong van nưoc khi không lam
việc
4. Tiêu hao
nhiêu crom
Lưong crom
ch• di vao lop
mạ môt phân
con môt phân
lon di vao dong
thai
Thu hôi báng phương phap cô dác o nhiệt
dô thâp
5.Nhiêu san
phâm mạ hong
5.1. Xu ly bê
mát chưa dạt
yêu câu
5.1.1. Kiêm tra san phâm trưoc khi di vao bê
mạ
5.1.2. Không chê cac thông sô tây dâu mõ,
tây g• tôt hơn
5.2. Šo chât
lưong nưoc rua
Nâng cao chât lưong nưoc câp tu dâu
nguôn giêng khoan tach sát giam bot dô
cung
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
12
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
6. Tiêu hao
nhiêu diện,
nhiêu ga
6.1. Đông cơ
xuông câp
Bao dưõng thiêt bị dông cơ theo dịnh ky
6.2. Nhiêu thiêt
bị su dung
không hêt công
suât
6.2.1. Lâp kê hoạch san xuât phu hop
6.2.2. Thay dông cơ phu hop
6.3. Môt sô
vị tri trên buông
sây hong, bao
ôn nhiệt
Táng cường bao ôn cac vị tri mât mat nhiệt
cao
6.4.Chon tôi ưu
trong su dung
diện chiêu sang
Láp cac tâm tôn tráng trên trân nha xưong,
tân dung anh sang mát trời dê san xuât
•không tiêu thu diện vao ban ngay va táng
thời gian su dung bong d‰n‚
6.5. Khôn chê
cac thông sô cac
qua trinh chưa
tôt
6.5.1. Đao tạo công nhân vân hanh buông
sây theo dung quy dịnh
6.5.2. Không chê qua trinh chay trong lo sây
tôi ưu

b1A Đl( La( )Ca, 3k. 2*G *f(?
b1A10 &v)6 *: 2*l)6 2‚| 3k. &3.6y()œ~3.6y-G2?
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
30
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
6.2.2 &v)6 *: 2*l)6 2‚| 3k. )6CE, ~4)6?
b1A1J &v)6 ~G)6 ~(,* 3k. ;Q)6 )Ca,?
-Co nhiêu dung dịch rua báng nưoc co thê su dung an toan hơn la dung môi clo.
-Šung dịch rua báng nưoc cung hiệu qua như dung môi clo ma lại it tạo ra chât
thai.
÷Šo do, khi dung dung dịch rua báng nưoc s„ giam dưoc chi phi quan ly va
cung giam dưoc trach nhiệm phap ly liên quan dên việc quan ly va huy bo chât
thai dôc hại
b1J Đl( La( ,*H2 2*h( 3j)?
b1J10 b B*CD)6 B*+B ,*g)* Fk Pm ,*H2 2*h( 3j) ,N)6 )6*(:B?
b1J1010 CD *R,?
¹ Phương phap ‹p
¹ Phương phap cát
¹ Phương phap nghiên
¹ Phương phap sang
¹ Phương phap tuyên
- Tuyên trong luc •tuyên khi‚: tach cac vât liệu nh• ra khoi hỗn hop vât liệu
náng. Šưoi tac dung cua dong khi thôi lên, vât liệu nh• s„ bị dưa lên trên, vât
liệu náng s„ rơi xuông va dưoc hung boi môt báng tai dê chuyên dên công doạn
xu ly khac.
- Tuyên tu : tach cac chât thai nhi€m tu mạnh •Oxit sát, Hydroxit sát, Carbonat
sát, sát sunŽua, Mangan, Crôm .v.v.‚ ra khoi cac thanh phân khac.
-Tuyên diện: Šua trên su khac nhau vê tinh dân diện cua vât liệu khi tiêp xuc
voi bê mát cua diện cuc.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
31
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
b1J101A N*(:2 u,D ?
¹ Tạo khôi: dưoc thuc hiện o nhiệt dô cao nhám chuyên cac phê thai cua khai
thac quáng mo, tro cua nha may nhiệt diện .v.v. thanh vât liệu xây dung
¹ Nhiệt phân: dung nhiệt dê oxi hoa hoan toan cac chât thai nguy hại, lam giam
thê tich vât liệu dem dôt tu 85 - 95°
b1J101J H-+ Pm?
¹ Hâp phu: chât bân dưoc hâp phu ly hoc hoác hoa hoc trên bê mát chât hâp
phu.
¹ Hâp thu: chât bân dưoc hâp thu ca trong va trên bê mát vât liệu hâp thu. ¹ Kêt
tua: Šua trên tac dung hoa hoc giua chât thai va hoa chât dê tạo thanh dạng kêt
tua láng dưoc.
¹ Oxi hoa: Nhám chuyên nhung chât dôc hại thanh nhung chât it hoác không
dôc hại dưoi tac dung cua nhung tac nhân oxi hoa
¹ Cô dịnh va hoa rán: thêm nhung chât liệu khac vao chât thai dê lam thay dôi
tinh chât vât ly, giam dô hoa tan, giam dô dôc va dô lan truyên chât thai vao môi
trường

b1J101Z S()* *R,?
-La qua trinh phân huy dưoi tac dung cua vi sinh lam thay dôi câu truc cua cac
hop chât huu cơ
b1J101V C*C)6 ,H2?
La qua trinh tach hỗn hop chât long bay hơi thanh nhung câu tu riêng biệt dua
vao dô bay hơi khac nhau, o nhung nhiệt dô sôi khac nhau cua mỗi câu tu chua
trong hỗn hop do, báng cach láp di láp lại nhiêu lân bay hơi va ngưng tu.
b1J101b CN)6 )6*: ,*N) PHB *EB L: o()*?
yChôn lâp hop vệ sinh la biện phap tiêu huy chât hai dưoc ap dung rât rông r†i
trên thê gioi. Hô chôn lâp co it nhât 2 lop lot chông thâm, co hệ thông thu gom
nưoc ro r• dê xu ly, co hệ thông thoat khi, co giêng khoan dê giam sat kha náng
anh hưong dên nưoc ngâm. Địa diêm xây dung b†i chôn lâp cach xa khu dân cư
lon hơn 5 km– giao thông thuân loi, nên dât phai ôn dịnh, chông thâm tôt, muc
nưoc ngâm thâpƒ
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
b1Z Đl( La( ,+, O(= P-8( KGm *(e=?
-Šung cac hê thông loc dác biệt va tham lau giay dê giu lại mạt kim loại dôc hại.
Nêu giu lại dưoc mạt kim loại do thi co thê bao vệ cho công nhân không tiêp
xuc voi mạt kim loại va tranh dưoc tiên phạt va hinh phạt.
-Cung co thê cho mạt kim loại qui dên nơi dưoc cho ph‹p xu lychât thai dôc hại
dê thu hôi lại kim loại qui.
b1Z10 &v)6 2*(e2 ;ƒ 2*G *f( *(:) 78(?
T*(e2 ;ƒ 2*G *f( O(= P-8( ;Q)6 7(:) B*}) không mác tiên va gia trị kim loại
qui thu lại s„ du cho chi phi mua thiêt bị moi.
-Hơn nua, khi giam khôi lưong nưoc thai ma bạn phai xu ly va huy bo thi bạn
giam bot dưoc chi phi va trach nhiệm liênquan dên quan ly va xu ly chât thai
dôc hại
Sk ~{)6 *: 2*l)6 7+)* ;S)6 *-9) 2-9) O*•B Og) :s„ lam giam bui bay ra
ngoai. Chu y la may hut bui trên xe danh bong hoan toan chạy tôt.
-Hai diêu bao hiệu hệ thông quạt không du tôt la:
-1‚ Mạt kim loại dinh vao banh xe
danh bong rât nhanh.
2‚ Nêu dê giây sạch bên ngoai phong danh bong thi trong vai ngay s„ thâ• bui
dong trên giây.
-Nên mác dô bao hô hệ hô hâp khi danh bong, khi thay may loc khi va cac tui
dung bui.
-Mác du cac nha chê tạo dô trang suc phai mua thiêt bịmoi nhưng ho s„ thu lại
sô tiên do trong thời gian ngá vi thiêt bị do giup ho thu hôi dưoc nhiêu kim loại
qui phai mât trưoc kia
b1Z1A T*G *f( ;8, L9 L9)6 2i ~G)6 ~(,* ,žX *—)6?
b1Z1A10 T*G *f( ;8, 2i ~G)6 ~ƒ,* =8 ,žX *—)6?
Thu hôi bạc tu dung dịch xyanua va Žeroxyanua dưoc tiên hanh báng phương
phap diện phân dung anot không tan dên nông dô 1,5-2,0g/l. lưong bạc thu hôi
báng phương phap nôi diện phân dung diện cuc báng th‹p bên án mon nôi ngán
mạch voi nhôm, bạc s„ kêt tua trên tâm th‹p va thoat ra trên tâm nhôm.
Phương phap hac la kêt tua bạc dưoi dạng AgCl báng HCl sau do hoa tan
báng HNO3. Co thê thu hôi bạc báng bôt k„m hay bôt nhôm kêt tua bạc thu con
lân kim loại cân hoa tan chung trong HCl nong nêu dung bôt k„m hay trong
NaOH nêu dung bôt nhôm.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3,
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Tach chiêt bạc báng dung dịch kiêm Amon bâc bôn 0,5M trong tetraclo
etylen co thêm môt it rưou ”esilic la phương rât tiện loi sau do rut bạc ra báng
dung dịch KCN va KOH s„ thu dưoc K•CN‚2 b†o hoa.
b1Z1A1A T*G *f( L9)6 2i ~G)6 ~ƒ,* ,žX *—)6?
-Šung dịch xyanua cu hong thu hôi vang báng bôt k„m hay bôt nhôm dê kêt tua
no. -Kêt tua thu dưoc cho HCl vao dê hoa tan k„m hay nhôm dư. ˆạn, rua rôi
cho Hno3 vao dê hoa tan tạp chât bạc va dông, rua sạch bôt vang rôi hoa tan
trong cường toan dê dưoc vang clorua.
-Pha dung dịch xyanua báng cach cho dư axit sunŽuric sau do thu hôi vang báng
bôt k„m hay nhôm, •lam trong tu hut khi‚
-Pha dung dịch chua vang báng dung dịch NaOH 10°, dun vang dên 60
0
C, rôi
kêt tua vang báng nhôm. Phương phap nay lưong vang tôn thât la 0,012 dên
0,022°.
Phương phap trao dôi ion dung dê thu hôi vang tu dung dịch cu hong va dác biệt
huu hiệu dôi voi việc thu hôi vang tu nưoc rua
b1V Mn2 ol B*CD)6 *Ca)6 Fk Pm )Ca, 2*h( L9 )Ca, 3k. =a(?
6.5.1 T*w= ~4 O*h )w)6 Fk Pm O(= P-8( )>)6 N(
Au
X ‡)
Au
;Q)6 7+ -)6?
pV(:) O*-. *R, L9 ,N)6 )6*: =N( 23CŒ)6X Đ8( *R, B+,* K*-. H9 Nn(q1
Xu ly nưoc thai báng phương phap co chi phi thâp luôn la hưong nghiên cuu
dưoc quan tâm.Nghiên cuu thám do kha náng hâp phu kim loại náng báng da
ong, môt loại vât liệu d€ tim o nhiêu vung cua Việt Nam, kêt qua cho thây da
ong co kha náng xu ly nưoc thai co chua kim loại náng voi dâu vao cua niken va
k„m lon hơn 25mg/l, nưoc thai chưa qua xu ly va nho hơn 1mg/l, nưoc thai d†
qua xu ly nhưng chưa dạt tiêu chuân, hiệu suât hâp phu lên dên 99,05 ° o pH tu
6,57,7. Ty lệ da ong: dung dịch báng 1,4g/l. Nghiên cuu d† tiên hanh cac thi
nghiệm khao sat môt sô yêu tô anh hưong dên hiệu suât hâp phu như pH ban
dâu, cõ hạt, thời gian tiêp xuc, ty lệ rán long. Cac nghiên cuu xây dung dường
d’ng nhiệt hâp phu cua Ni

va ‘n

cho thây qua trinh hâp phu báng da ong tuân
theo thuyêt Langmuir va chu yêu la qua trinh hâp phu dơn lop trên bê mát.
nghiên cuu d† dưa ra du doan cơ chê hâp phu kim loại náng cua da ong dâyla
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3-
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
hưong nghiên cuu mo ra nhiêu triên vong dê xu ly va thu hôi cac kim loại náng
dác biệt la cac kim loại co gia trị cao.
6.5.2 N6*(z) ,“G Fk Pm )(OŠ)X OŸ=X7f)6X ,*‰X 23-)6 =N( 23CŒ)6 )(23.2 ;Q)6
L— )6.-?
pV(:) O*-. *R, L9 ,N)6 )6*: =N( 23CŒ)6X Đ8( *R, B+,* K*-. H9 Nn(q1
Ô nhi€m chât thai dang la vân dê nong bong ma nhiêu nưoc trên thê gioi dang
phai ganh chịu, dác biệt la o cac nưoc dang phat triên. môt sô ion kim loại khac
như Ni

, ‘n

, Cu

, Pb

co mát trong nưoc tu san xuât công nghiệp co nông dô
cao gây nên nhung tac dông nghiêm trong toi môi trường. ngay nay công nghệ
xu ly nưoc thai chua kim loại náng thường su dung phương phap kêt tua hoa
hoc. tuy nhiên, phương phap nay tạo nên chât ô nhi€m thu câp voi cac chât hoa
hoc dưa vao. Chinh vi vây hiện nay phương phap xu ly kim loại không su dung
hoa chât la diêu mong muôn.
-Phương phap d† nghiên cuu kha náng loại bo cac ion kim loại náng trong môi
trường nitrat báng vo ngao. Cac kêt qua thuc nghiệm d† cho thây kha náng loại
bo kim loại náng báng vo ngao Pb

~ Cu

- ‘n

~ Ni

, tại pH cân báng báng
8,5– 87° Ni2¹ , 99° ‘n

, Cu

, Pb

co thê loại bo báng vo ngao. Tại 25
o
C voi
tôc dô lác 150 vong /phut thi loại bo kim loại náng dạt dưoc cân báng trong
khoang thời gian 30 phut. Voi cac diêu kiện thuc nghiêm, su hâp phu cac ion
kim loại náng lên vo ngao tuân theo mô hinh hâp phu Freundlist. Như vây việc
ap dung vât liệu vo ngao dê xu ly nưoc thai co chua kim loại náng d† dạt dưoc
kêt qua như mong muôn.
b1V1J !C P(ˆ )CDˆ, 2*.( ;w¡)6 B*CD)6 B*.ˆB 2G}¡) *-.¡) 2C¢ )*(z)
•Khoa hoc va công nghê Ha Nôi, 5/2004, tr. 28‚
Vưa qua, cac nha khoa hoc thuôc Trung tâm Môi trương va an toan hoa
chât•Viêt Hoa hoc công nghê‚ da thư nghiêm thanh công HÊ THÔNˆ T™ÂN
HOAN TU NHIÊN tai Ha Nôi, mơ ra hương lam sach nươc sông, hô dang bi ô
nhiêm nghiêm trong. HÊ THÔNˆ T™ÂN HOAN TU NHIÊN la hê thông tuân
hoan tư nhiên dê lam giam cac chât ô nhiêm hưu cơ, cac hơp chât hưu cơ, hơp
chât chưa ni-tơ, phôt-pho, chât rán lơ lưng, mau va mui trong nươc thai.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
31
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
b1V1J10 N6G|z) 2wˆ,?cua hê thông dưa trên hoat dông cua cac vi sinh vât co sán
trong tư nhiên nhám phân huy cac hơp chât hưu cơ.
b1V1J1A £)6 ~{)6?
-Hê thông xư li nươc thai tai thanh phô Viêt Tri •Phu Tho‚, Công ty banh keo
Trang An, khu công nghiêp Biên Hoa II dêu co gia thanh trên 4.000 dông/m3.
-Trong khi do, vơ i HÊ THÔNˆ T™ÂN HOAN TU NHIÊN, nêu dươc xây dưng
quy mô tương tư cac cơ sơ trên, gia thanh chi vao khoang 1.200-1.400 dông/m3
va vân cho chât lương nươc sau xư li dat loai A.
b1V1J1J ƯG 7(z= ?
Đươc lam tư cac vât liêu re tiên, dê kiê m như: than cui, vo chai nhưa da qua sư
dung, da vôi dong nươc thai cha y trong hê thông theo nguyên li tư cha y.
-Mưc dô tiêp xuc giưa nươc thai vơi vi sinh vât, cac môi trương khư chât bân
lơn,
do do hiêu qua xư li cua hê thông luôn ôn dinh, hiêu suât va cương dô phân huy
cac chât ô nhiêm trong nươc thai dat rât cao.
-HÊ THÔNˆ T™ÂN HOAN TU NHIÊN không sư dung hoa chât trong qua
trinh xư li.
-Qua trinh vân hanh hê thông kha dơn gian va giam chi phi xư li •chu yêu la
náng lương cho qua trinh thôi khi‚.
-Thơi gian thay vât liêu xư li kha lâu khoang 10-15 nám.
6.5.4 H: 2*l)6 Fk Pm )Ca, 2*h( F( =8 2*Š- =N *‰)* *EB O*l( 2¤ 7n)6?
p*22B?œœ¥¥¥12Š,*=.32L(Š2).=1,-=1L)œq
-Nưoc thai dưoc diêu ch•nh pH thich hop trưoc khi vao ngán trôn va ngán phan
ung. Tại ngán trôn, hoa chât thich hop dưoc dưa vao dê phuc vu cho qua trinh
phan ung tiêp theo. Sau giai doạn phan ung, kim loại náng co trong nưoc thai xi
mạ dưoc tach o dạng kêt tua o ngán láng. Phân nưoc thai dưoc tiêp tuc di sang
thiêt bị tuyên nôi ap luc dê tach loại cac chât lơ lung co ty trong nho, không thê
láng. Nưoc thai trong dưoc láng lân 2, sang thiêt bị hâp thu dê tach triệt dê cac
chât tạo mau trưoc khi thai ra hệ thông công chung cua thanh phô
Công suât: tu 5 - 300 m3/ngay dêm.
- Đạt tiêu chuân Việt Nam.
- Cac ch• tiêu kinh tê - k‡ thuât khac: ˆia thanh xu ly 1 m3 nưoc thai: 2.000
dông - 2.500 dông
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
33
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Uu diêm CN/TB: - ˆia ca phu hop. - Thiêt bị theo mô hinh hop khôi, co thê
thao rap tung cum. - Nưoc thai sau xu ly dạt yêu câu vê chât lưong
ˆia tham khao:
-ˆia ban thiêt bị: 90 triệu/hệ xu ly 5 m3/ngay dêm
-Phi dao tạo:5 triệu
-Phi tư vân k‡ thuât:10 triệu
6.5.5 !k Pm )Ca, 2*h( ;Q)6 ,+)* 7f)6 P.G or| pB*v *EB La( Lv)6 7H2 3n)6q
pCN)6 2| B.oŠ TŠ,* y CH%B Đ“,q
-Công nghệ xu ly nưoc thai dua trên kha náng xu ly chât huu cơ va hâp thu kim
loại qua hệ thông r€ cua môt giông cây dác biệt ho lau sây do công ty nay nghiên
cuu, lai tạo va dôc quyên.Công nghệ nay d† dưoc ung dung thanh công o nhiêu
nưoc nhiệt doi va rât co triên vong ap dung o Việt Nam.
-Quy trinh công nghệ nay rât dơn gian. No kêt hop hai hoa phương phap loc cơ
hoc va sinh hoc trong cung môt hệ thông. Nưoc thai dưoc cho chay qua môt canh
dông trông giông cây dác biệt ho lau sây trên. Phia dưoi day canh dông, cach mát
dât môt khoang cach du dê cây phat triên tôt, người ta lot môt lop vai chông
thâm nưoc •o môt sô nơi co lop dât s‹t dây co kha náng ngán nưoc thai thâm
xuông sâu vao tâng nưoc ngâm, vê ly thuyêt co thê không phai trai lop vai nay‚.
Nưoc thai trưoc khi xa vao canh dông co thê dưoc xu ly báng phương phap khac
dê dạt dô ô nhi€m vua phai, bao dam không anh hưong toi su phat triên cua cây.
b1V1V10 N6G|z) 2j,?
vi sinh vât k• khi va hiêu khi trong hệ thông r€ cây s„ phân huy chât huu cơ
chua kim loại. Ban thân r€ cây hâp thu kim loại co trong nưoc thai va thông qua
do lam sạch nưoc. Khi nưoc thai d† dưoc lam sạch dạt yêu câu s„ dưoc xa ra hệ
thông sông hô chung.
b1V1V1A Ke2 KGh?
y Hiệu qua xu ly nưoc thai sinh hoạt •voi cac thông sô như amoni, nitrat,
phosphat, BOŠ5, COŠ, coliŽom‚ dạt ty lệ phân huy 92-95°. Con dôi voi nưoc
thai công nghiệp co chua kim loại thi hiệu qua xu ly COŠ, BOŠ5, crom, dông,
nhôm, sát, chi, k„m dạt 90-100°.
yCac kêt qua ung dung công nghệ xu ly nay cho thây, canh dông giông cây dác
biệt ho lau sây trên co thê giup loại bo hâu hêt cac chât dinh dưõng co trong
dong thai như cac hop chât cua photpho, nitơ, sunŽua va nhiêu chât khac.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3#
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
-Qua trinh nitrat hoa va phan nitrat hoa xay ra dông thời vi vây loại bo dưoc
amoniac va nitrat khoi dong thai.
-Cac loại kim loại như sát, mangan, k„m, crôm, chi... trong nưoc cung bị r€ cây
hâp thu tu 40-80° tuy loại. Cac tac nhân gây bệnh nêu co trong dong thai cung
bị loại tru hiệu qua.
b1V1V1J £)6 ~{)6?
yHệ thông công nghệ dác biệt nay co thê dưoc xây dung o quy mô tu 10m2
dên 19ha, co thê ap dung cho nhiêu nganh công nghiệp, sân bay, khu dân cư va
ca nhung toa nha tach biệt. No dưoc danh gia la hai hoa vê loi ich kinh tê va sinh
thai boi nhiêu ly do.
b1V1V1Z ƯG 7(I=?
-Hệ thông công nghệ nay lam sạch nưoc thai hiệu qua, co tinh ôn dịnh cao nhờ
kha náng dệm va kha náng tu diêu ch•nh sinh hoc tôt quanh
nám.
-Điêu hâp dân hơn ca la chi phi vân hanh công nghệ rât thâp so voi cac công
nghệ xu ly ô nhi€m nưoc thai khac.
-Điện náng su dung cho may moc thiêt bị rât it hoác không co.
-Đôi voi nưoc thai co dô ô nhi€m vua phai, người ta không cân su dung cac chât
phu gia hoa hoc dê xu ly nên loại bo dưoc chi phi mua hoa chât va không gây
ô nhi€m môi trường chung quanh.
-Người ta cung không tôn chi phi xu ly bun, vi hệ thông nay không san sinh ra
bun hay cac chât thai khac.
-Quy trinh vân hanh hệ thông dơn gian nên phi bao dưõng o muc thâp.
-Chi phi xây dung hệ thông cung rât thâp nhờ việc su dung cac nguyên liệu co
s“n o dịa phương.
-Ngay ca giông cây trông cung co thê tim dưoc o Việt Nam.
-Hê thông xu ly nưoc thai báng canh dông cây ho lau sây co chi phi vân hanh ôn
dịnh tu dâu dên cuôi, rõ rang va nám trong du tinh va dạt hiệu qua sau hang
trám nám.
-Co tinh linh dông cao nhờ d€ dang thiêt kê cac canh dông theo chiêu ngang hay
doc, rông hay h•p tuy theo nhu câu va kha náng.
-Phương phap nay cung co loi thê vê canh quan khi cac canh dông lau sây dưoc
bô tri phu hop voi môi trường chung quanh.
b1V1V1V %(z) *:?
Công ty cô phân AE Toan Tich Thiện, 45 Hang Bun, Ha Nôi,
ĐT/Fax:04.7164656.
•Q™YNH KHANH -Theo Thời bao kinh tê Việt Nam ‚
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
3e
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
b1b Đ< 3. ,+, 6(h( B*+B KGh) Pm 7l( La( ,*H2 7n, *8(p)*C FG.)G.q?
-Không dưoc án, uông hoác hut thuôc trong khu vuc chua hay xu ly chât thai
xyanua va axit la hai chât k y nhau.
-Chât thai dôc hại co chua xyanua va axit phai dưoc chua o hai nơi riêng biệt
hoác dung vach ngán hoác vât gi co thê ngán chán hai chât näy tiêp xuc voi nhau
trong trường hop bị dô ,
-Phai tach rời hai chât näy vi khi xyanua hoác xyanua trong chât thai tac dung
voi axit hoác axit trong chât thai s„ tạo ra môt loại khi dôc goi la hydrogen-
xyanua.
-Môt người hit vao môt vai hơi khi hydrogen- xyanua co thê chêt ngay trong
vong vai phut.Šo vây,phai mang khâu trang vân không tranh dưoc hit khi näy
vao phôi.
-Khi chât näy bị dô phai lau sạch ngay tuc khác du dang trong qui trinh chê tạo
dô trang suc hay ngay nơi chua chât thai dôc hại .
-Quan ly chât thai dôc hại báng cach nao ma tranh dưoc lam dô, ro r•, gây chay
hay phat nô.
-Công nhân phai biêt rõ tinh dôc hại cua xyanua.
-Šan nh†n dê tên xyanua trên cac vât chua chât nây
-Mang gáng tay khi tiêp xuc voi xyanua.
-Su dung dung cu dê do va pha trôn không dưoc dung lam việc khac.
-Hạn chê nhung công nhân tiêp xuc voi xyanua.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
32
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
b1@ Ke2 PGr) B*s) III?
yTrong tương lai, công nghệ xu ly s„ tâp trung vao nhung công nghệ it su dung
hoa chât va ưu tiên dôi voi ap dung công nghệ sinh hoc. Bên cạnh do, cac công
nghệ tiên tiên như mang loc, oxy hoa tiên tiên s„ dưoc quan tâm hơn dôi voi
việc tai su dung nưoc thai.
-Việc khác phuc cac tac nhân gây ô nhi€m trên nhám dam bao cho môi trường
lam việc cho con người truc tiêp san xuât va bao vệ môi trường chung la vân dê
k‡ thuât bát buôc ngay ca khi cơ so san xuât dát trong khu công nghiệp tâp
trung.
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
#0
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
@ KUT %U¦N
-Trong tương lai,cung voi su phat triên chung cua cac nganh công nghiệp,mạ
diện s„ dong vai tro ngay cang quan trong trong viêc bao vệ va trang tri bê mát
kim loại.
-Tuy nhiên,nghanh mạ diện la môt nghanh co muc dô ô nhi€m nhiêu nhât,o ca 3
dạng:rán,long,khi.Šo do,gây hâu qua nghiêm trong cho môi trường.Vi vây,việc
tim ra cac phương phap xu ly va giam thiêu ô nhi€m la môt vân dê ngay cang
buc thiêt.
-Trong chuyên dê 'mạ kim loại¨ nay, du nhom AK% d† trinh bay :
¹T*—. =§) ,+, |zG ,sG ,*G)6 ,5. ,*G|z) 7<.
-V9 7§ 23‰)* ;9| 2*z=:
¹33 giai phap san xuât sạch hơn voi công nghệ mạ diện.
¹Xu ly nưoc rua thu hôi báng: hệ thông tây rua Šrag-in/drag-out, hệ
thông tây rua nhưoc dong,thay dôi dung dich rua.
¹ Xu ly chât thai rán báng cach dung: thiêt bị thu hôi hiện dại,va thu hôi
lại cac kim loai quy kiêm.
¹ Xu ly nưoc thai báng 5 phương phap moi: kim loại náng báng da ong,
báng vo ngao,thay dôi phương phap xư li nươc thai báng phương phap tuân hoan
tư nhiên hay mô hinh hop khôi tu dông va xu ly nưoc thai báng canh dông lau
sây •phu hop voi vung dât rông‚.
-Nhom AK% xin kêt thuc chuyên dê 'mạ kim loại¨ tại dây.Đây la lân dâu tiên
lam chuyên dê theo nhom,kiên thuc va ly luân thuc ti€n con nhiêu yêu k‹m
nhưng qua do cung co nhiêu thuân loi như dưoc su ch• dân cua thây giao,su phat
triên cua thông tin nên chuyên dê cung co nhung kêt qua nhât dịnh.
Mn2 Ps) )….X )*S= AK% F() ,h= D) ,*}) 2*9)* 7e) ;8) ;¨ L9 2*s| ,N 6(+-
7§ 6(”B )*S= AK% *-9) 2*9)* ,*G|z) 7< ©=8 O(= P-8(ª )9|•
H• NOI
2006
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
#1
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
M TÀI %IỆU THAM KHO
Sách tham khả:
|1|Trân Minh Hoang,Nguy€n Ván Thanh,Lê Đuc Tri,•2003‚,¨Sô tay mạ
diện¨,nha xuât ban khoa hoc va k‡ thuât
|2|Trân Minh Hoang,¨Công nghệ mạ diện¨ ,nha xuât ban khoa hoc va k‡
thuât.
|3|Nguy€n Khương,¨ Điện hoa hoc¨, nha xuât ban khoa hoc va k‡ thuât.
T!ang "#$ %& '(ng:
*22B?œœ¥¥¥1~2o,1,.16-Lœ
http:))"""*t#chma!t+i#tnam*cm*+n *
http:))"""*n#a*!g*+n )*
http:))""" *"!,'$ank*!g)
http:)) """*mc*g+*+n
http:)) """*'%t#phuth*g+*+n
http:))"""*+i#tt#ch% cm)*
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
#$
Chuyên dê 'MA KIM LOAI¨
Trường Đại Hoc Bach Khoa Ha Nôi Công nghệ môi trường-
K49
#,

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->