Trường : Nguyễn Bá Ngọc _ Lê Chân _ Hải Phòng

Bài tập về nhà
Bài 1. Tính hợp lí nếu có thể
a.
1 8 1 81
: : :
9 27 3 128
− 1
¸ _
÷ 1
¸ , ¸ ]
b. ( )
7 5 15
. . . 32
15 8 7

¸ _

÷

¸ ,
c.
1 5 1 4
0, 5 0, 4
3 7 6 35
+ + + + −
d.
8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 72 56 42 30 20 12 6 2
− − − − − − − − e. ( ) ( )
1 1 1
66. 124. 37 63 124
2 2 11
¸ _
− − + + − + −
÷
¸ ,
Bài 2. Tìm x a.
3 3 2
35 5 7
x
¸ _
− + ·
÷
¸ ,
b. ( )
1
5 1 2 0
3
x x
¸ _
− − ·
÷
¸ ,
c.
3 1 3
:
7 7 14
x + ·
d.
2 1 5
. .
3 2 6
x x

+ ·

e.
3
1 1
:
3 3
x
¸ _
− · −
÷
¸ ,
g. x: 0,16 = 9: x
Bài 3.Tìm x a. / x +
4
5
/ -
1
7
= 0 b.
3 5
1 1
.
2 2
x
¸ _ ¸ _
− · −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
c. / x – 1, 4 / =
2,6
d.
2 1
/ /
3 5
x − · e.
1 3
/ /
6 4
x + · f.. / x – 2 / = x - 2
Bài 4. So sánh
a.
14 60
;
21 72
b.
38 129
;
133 344
c.
17 17
;
200 314
d.
11 22
;
54 37
e.
141 159
;
893 901
g.
5 5 10 5
; ;
24 24 8
+
Bài 5. Tính
a.
2 1 10
.
3 5 7
+ b.
7 27 1
.
12 7 18
− c.
23 15 41
.
41 83 25
¸ _

÷
¸ ,
d.
4 1 3 8
.
5 2 13 13
¸ _ ¸ _
+ −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
Bài 6. Tính nhanh
a.
6 1 2 1 5
. .
7 7 7 7 7
+ + b.
4 13 4 40
. .
9 3 3 9
− c.
8 2 3 19
. . . .10
3 5 8 92
d.
5 5 5 2 5 14
. . .
7 11 7 11 7 11
+ −
Bài 7. Tính nhanh
a.
3 3 3 4 6 5
. . .
4 10 4 20 8 10

− + b.
2 3 4 9 2 2
. . .
5 14 10 14 5 14
− − − −
− + c. 0,4.3 + 5. ( -0, 4) – ( -0,4) .( -8 )
Bài 8. Tìm x biết a. ( ) ( ) 1 2 0 x x − + ·
b.
2
5 0 x x + · c. ( ) ( ) 1 2 0 x x − + >
d.
( ) ( ) 1 2 0 x x − + <
Bài 9. Tìm x biết a. ( ) ( ) 3 2 3 3 5 0 x x + − <
b.
2
1 0 x + > c. ( ) ( )
2
1 2 5 0 x x + − >
d.
2
2 0 x x + <
Bài 10. Tính a. / -3 / b. / 2+4.( -5) / c. / x
2
+1/ d. A = / 2x +2xy –y / biết x = 2,5 và y =
3
4

e. B = 3a- 3ab –b biết / a / = 2 và b = -1 g. C =
5 3
3
a
b
− biết / a / =
1
3
; / b/ = 0,25
Bài 11. tìm x , y biết a. 2 / 2x – 3 / b. 7,5 -3 / 5-2x / = -4,5 c. / 3x – 4 / + / 3y + 5 / = 0
Giáo viên :§Æng Thanh Nhµn 1
Trường : Nguyễn Bá Ngọc _ Lê Chân _ Hải Phòng
d. x
2
= 4 e. ( )
2
2 3 16 x − · f. ( )
5
3 2 243 x − · − g.
1
.27 3
9
x x
· h.
4 7
2
1
.3 .3 3
3
n
·
Bài 12. Tìm x biết
a. / x / + x = 0 b. / x / - x = 0 c. / x / + x = 2x d. x. / x / = x
2
e. / -3 / + / 3x – 1 /
= 5
Bài 13. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau
a. A = 3, 7 + / 2x + 5 / b. B = / 3x – 5, 2 / - 14, 5 c. C = x
2
+ 1 d. D = ( x +1)
2
Bài 14. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau
a.M = 2 - / 2x – 3 / b .N = - / 2x + 5 / + 7 c. P = -1 - / 5-3x / d .Q = - (x + 3)
2

5
Bài 15. Tính
a.
2 2
3
1 1
3 . .81 .
243 3
b. ( )
5 3
1
4.2 : 2 .
16
¸ _
÷
¸ ,
c. ( ) ( ) ( )
2 2
2
3 2
3 2 5 − − − −
d.
( )
0 2
2
3
1 1 1
2 3 .4 2 : : 8
2 2 2

¸ _ ¸ _ 1
+ − + −
÷ ÷
1
¸ , ¸ , ¸ ]
e. ( ) ( ) ( )
3 1 1
4 0, 37 1, 28 2, 5 3
4 8 12
+ − + + − + − +
Bài 16. So sánh
a.
1 1
;
5 1000

b.
267 1347
;
268 1343


c.
13 29
;
38 88


d.
18 181818
;
31 313131
− −
e.
7 9
1 1
;
32 16
¸ _ ¸ _
÷ ÷
¸ , ¸ ,
Bài 17. So sánh a. 63
7
; 16
12
b.
18 23
;
91 114
c.
21 213
;
52 523
d.
1313 1111
;
9191 7373
e.
500 300
3 ; 7
Bài 18. So sánh
a.
13 1
;
19 1000000
b.
3246 45984
;
3247 45983


c.
33 53
;
131 217


d.
22 51
;
67 152


e.
1
; 0
a
a

g.
4 6 9 2
; ;
9 6.9 3
+
Bài 19 .So sánh
a.
5 7
8 ;3.4 b.
20 10
99 ;9999 c.
333 222
222 ;333 d.
21 31
3 ; 2 e.
1979 1320
11 ;37
Bài 20. So sánh
a. 10
10
; 48. 50
5
b. 1990
10
+1990
9
; 1991
10
c. 5
299
; 3
501
d. 3
23
; 5
15
e. 127
23
; 513
18
Bài 21. So sánh : a. 5
27
; 2
63
; 5
28
b.
9 13
1 1
;
243 83
¸ _ ¸ _
÷ ÷
¸ , ¸ ,

c.
20 22 18 14 22 18
;
39 27 43 39 29 41
A B · + + · + +
Bài 22. So sánh
Giáo viên :§Æng Thanh Nhµn 2
Trường : Nguyễn Bá Ngọc _ Lê Chân _ Hải Phòng
a.
3 4 3 4
3 7 7 3
;
8 8 8 8
A B · + · + b.
7 8
7 8
10 5 10 6
;
10 8 10 7
A B
+ +
· ·
− −

c.
1992 1993
1991 1992
10 1 10 1
10 1 10 1
A B
+ +
· ·
+ +
Bài 23. So sánh
a.
15 16
16 17
10 1 10 1
;
10 1 10 1
A B
+ +
· ·
+ +
b.
2
; ( )
1 3
n n
n N
n n
+

+ +
c.
*
1
; ( )
3 4
n n
n N
n n


+ +
Bài 24. Tính giá trị biểu thức
a. / 111-324 / + / -2 – 415/ + / 354 – 123 / b. / -2
3
+ 5
2
– 35 / - / 3
4
- 2
5
– 12
2
/
c.
( )
1
1, 09 0, 29 .1
4
13 8
18, 9 16 .
20 9

¸ _

÷
¸ ,
d.
1 1 3
2 1 : 4
3 9 4
¸ _
− −
÷
¸ ,
c.
( ) 2, 3 5: 6, 25 .7
6
8.0, 0125 6, 9
+

+
d.
10 25
45 44
63 84

Bài 25. Tìm số nguyên dương n biết
a. ( )
2
2 : 4 .2 32
n
·
b. 27 3 243
n
< ≤ c. 125 5.5 25
n
≤ ≤ d. 32< 2
n
< 128 e.
2.16 2 4
n
≥ >
Bài 26. Tính
a. A =
1 1 1 11
3 2, 5 : 3 4
3 6 5 31
¸ _ ¸ _
+ − −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
b. B = ( ) ( )
2
5 10 15 ... 1000 : 0, 5 2. 0, 4
5
1
+ + + + + ≤ −
1
¸ ]
C =
1 1 1 1
...
5 10 15 1000
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,
d. ( ) ( ) ( )
2 1 1
1 1 1
n n n + +
− − − ( n là số tự nhiên )
Bài 27. tìm x biết
a.
3 2 1
4 5 10
x + · − b.
2 5 1
7 11 21
x − · − c. ( )
2 1
3 1 0
3 5
x x
¸ _
− + ·
÷
¸ ,
d.
( )
2 1
3 1 0
3 5
x x
¸ _
− + >
÷
¸ ,
Bài 28. Tìm x biết a. ( )
2 1
3 1 0
3 5
x x
¸ _
− + ≤
÷
¸ ,
b.
5
0
2 x
>

c.
1
0
2
x +
<

d.
1
0
2
x
x
+
>

e.
( ) ( ) 1 2 0 x x + − <
Bài 29. Tìm x
a. / x – 3,5 / < 2 b. / 2x - 7 / ≤ 7 c. / x – 8 / ≤ 0 d. / 3x – 2 /
< -4
e. / x – 4 / > 6 g. / 2x / -
1
0
2
≥ h. 3 < / x / < 5 i. / 3x + 1 / + 7
> 0
Giáo viên :§Æng Thanh Nhµn 3
Trường : Nguyễn Bá Ngọc _ Lê Chân _ Hải Phòng
Bài 30. Tính a. ( ) ( )
2 0
3
3 3 3 − + − − b.
( )
0
2
3 2
1 1
2 3. 2 .4 2 : .8
2 2
¸ _
+ − + −
÷
¸ ,
c.
8
2 3 2
1
2 .64 .16. : 8
2
¸ _
÷
¸ ,
Bài 31. Chứng minh rằng
a.
8 12 16
12 .9 18 · b.
20 10 30
75 45 .5 · c.
( )
4 3
5 3
5 5
64
125 25

·
d.
( )
3
2
4 3
9 1
4
3 3
·

Bài 32. Tìm x biết
a, ( ) ( )
2 4
1 1
x x
x x
+ +
− · − b. ( ) ( )
2 3
1 1
x x
x x
+ +
+ · +
Bài 33. Tính
1 5 5 1 3
(13 2 10 ).230 46
4 27 6 25 4
A · − − + ;
3 10 1 2
1 : 12 14
7 3 3 7
B
¸ _ ¸ _
· + −
÷ ÷
¸ , ¸ ,

Tính A: B
Bài 34. tìm x ; y nguyên biết x. y = 8 và x + y = 6
Bài 35. tính
a.
3 1 3 1
16 . 13 .
4 3 4 3
¸ _ ¸ _
− − −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
b.
2 3
1 1 1
: 3.
3 9 3
¸ _ ¸ _
− + −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
c.
4 4
1 2 2 1
32 . .67
2 3 3 2
¸ _ ¸ _
− +
÷ ÷
¸ , ¸ ,
Bài 36. Tìm x biết
a.
1 7
1 : 1 : 0, 2
3 9
x · b. / x +
3
4
/ - 3 = -1 c. 5 : x = x : 125 d. 2x + 3 = 4 =
3x
Bài 37.Tìm x và y biết
1 1 1
/ 3/ / / 0
2 2 3
x y + + − ≤
Bài 38.Tìm số nguyên x để biểu thức A là số nguyên
3
2
A
x
·

Bài 39. Rút gọn phân số
a.
4.7
9.32
b.
3.21
14.15
c.
2.5.13
26.35
d.
9.6 9.3
18

e.
17.5 17
3 20


Bài 40. Rút gọn phân số
a.
49 7.49
49
+
b.
4116 14
10290 35


c.
2929 101
2.1919 404

+
d.
3 5 6
2 3
2 .3 .4
9 .4
e.
( )
( )
5
3 5
3
2 2
2 .5
5 .4
Bài 41. Chứng tỏ rằng phân số sau tối giản A=
12 1
30 2
n
n
+
+
Giáo viên :§Æng Thanh Nhµn 4
Trường : Nguyễn Bá Ngọc _ Lê Chân _ Hải Phòng
Bài 42. Tính giá trị của biểu thức a . A =
2 2 2 2
1 2 3 4
. . .
1.2 2.3 3.4 4.5
b. B =
2 2 2 2
2 3 4 5
. . .
1.3 2.4 3.5 4.6

c.
2 2 2 2
...
3.5 5.7 7.9 97.99
+ + + +
Bài 43. Tìm 2 số biết rằng
9
11
của số này bằng
6
7
của số kia và tổng của 2 số đó bằng 258
Bài 44. Tính a.
3 1
6 5
8 2
+ b.
3 3
5 2
7 7
− c.
1 2
5 3
7 5
− + d.
1 2
2 1
3 7
− − e.
1 2
6 3
3 3
+
Bài 45. Tìm y
a. 0, 5 y -
2 7
3 12
y · b.
1
: 4 2, 5
3
y · − c.
13
5, 5
15
y · d.
( )
3 1
1 : 4
7 28
x −
¸ _
+ − ·
÷
¸ ,
Bài 46 . Tìm n biết
a. n + 30% n = -1,3 b. n - 25% n =
1
2
c.
1 3
3 16 13, 25
3 4
n + · − d. 0, 25 n + 0, 75 n =
1
Bài 47. Tính a.
3 3 3
...
5.7 7.9 59.61
+ + + b.
5 3 1
22 13 2
4 2 3
13 11 2
+ −
− +
c
13 104 24 12
1 .0, 75 25% . 3 : 3
15 195 47 13
¸ _
− + −
÷
¸ ,
Bài 48. Tìm x biết a.
1 1 3 1
3 30, 75 . 8 0, 415 : 0, 01
12 6 5 200
x
¸ _ ¸ _
+ − − · + +
÷ ÷
¸ , ¸ ,
b.
3 5 2
1 5 7 :16 0
8 24 3
x
¸ _
− + − ·
÷
¸ ,

c.
1 1 2 3
2 10, 75 . 7 0, 225 : 0,1
6 12 5 8
x
¸ _ ¸ _
+ − − · + +
÷ ÷
¸ , ¸ ,
Bài 49. So sánh A =
8
8
10 2
10 1
+

B =
8
8
10
10 3 −
Bài 50. Tìm x nguyên
a.
2 1 1 3 1 2 1
3 . .
3 5 2 11 5 3 2
x
¸ _ ¸ _
− ≤ ≤ + −
÷ ÷
¸ , ¸ ,

b.
1 3
4, 85 3 1,105 9,1 6,85 2
8 4
x
¸ _ ¸ _
− + < < − −
÷ ÷
¸ , ¸ ,
Giáo viên :§Æng Thanh Nhµn 5