BM-06-01

Danh môc thiÕt bÞ s¶n xuÊt thi c«ng
Tªn ®¬n vÞ sö dông : Tªn c«ng tr×nh : Thêi gian : Tõ ngµy STT M· hiÖu Tªn thiÕt bÞ

th¸ng

n¨m 200 §¬n vÞ tÝnh Sè lîng Níc SX

§Õn ngµy N¨m SX

th¸ng Ngµy ®a vµo sö dông

n¨m 200 T×nh tr¹ng thiÕt bÞ Ghi chó

Ngµy n¨m 200
nghiÖp

th¸ng

§¹i diÖn xÝ