P. 1
Danh Muc Thiet Bi

Danh Muc Thiet Bi

|Views: 1|Likes:
Được xuất bản bởiThuanDinh

More info:

Published by: ThuanDinh on Jun 18, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

BM-06-01

Danh môc thiÕt bÞ s¶n xuÊt thi c«ng
Tªn ®¬n vÞ sö dông : Tªn c«ng tr×nh : Thêi gian : Tõ ngµy STT M· hiÖu Tªn thiÕt bÞ

th¸ng

n¨m 200 §¬n vÞ tÝnh Sè lîng Níc SX

§Õn ngµy N¨m SX

th¸ng Ngµy ®a vµo sö dông

n¨m 200 T×nh tr¹ng thiÕt bÞ Ghi chó

Ngµy n¨m 200
nghiÖp

th¸ng

§¹i diÖn xÝ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->