P. 1
Bai Thu Hoach Dien an Ho So 010 Ds

Bai Thu Hoach Dien an Ho So 010 Ds

|Views: 1,038|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Hanh

More info:

Published by: Nguyen Hanh on Jun 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
Môn : KỶ NĂN C!A LUẬT SƯ T"ON V# ÁN D$N S%
M& '( H) '*: +,+ - T"ANH CH.P H/P Đ0N MUA BÁN HH
N123 456n: ,78,+89+,+
H0 S: S;: +,+
T"ANH CH.P H/P Đ0N MUA BÁN HÀN HOÁ T"ANH CH.P
I<A C=N T> TNHH TNHH KIM THÀNH - NU>?N Đ:N
@ C=N T> KINH DOANH AU.T NHẬP KHBU THUỶ SCN CDV
DCADOVIMEAF - BG Đ:N
IH TIM TJT NKI DUN V# ÁN
Ngày 14/5/2010 Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản CD !CD"
k# h$p %&ng kinh t' s( 041/)*+,-10 ./i 01 nghi2p Ch' 3i'n thuỷ sản ,h4i ,5n 6
t789 thu:9 Công ty ,N)) +i; ,hành !,h4i ,5n"< ./i n:i dung h$p %&ng =à> Công ty
CD s? 34n 9ho ,h4i ,5n tô; s@t xô ABD %ông =Cnh xuất khẩuD 9E thF nhG sau>
,H S( LMNn1O 15P QRO STU5 15Vn 15VW T2n1:
H ,ô; s@t xô ABD< siIJ 100/200> K1L100 ki2n !12kg/ki2n"D gi4 M<1 BND/kg
- *$t 1 giao K 5L000 ki2n< giao hàng ngày M1/5/2010D
- *$t 2 giao K O000 ki2n< giao hàng t7ong th4ng O/2010D
H,ô; CP QR K ML000 ki2n< gi4 1<5 BND/kgD giao hàng t7ong th4ng O/2010
9H ĐXV Y5Z[: - +iF; hàng> tCi nhà ;4y CDL
- Siao hàng> tCi ,h4i ,5n !NT9 ,7Ung"
,uy nhiVn< do tWnh hWnh nguyVn =i2u 1t nVn hai 3Vn %X %&ng # k# AhE ki2n )$p
%&ng s( 01/A+/041-10 ngày 24/0O/2010 .à 9ông .Un 9Ya CD gYi 9ho ,h4i ,5n ngày
04/0Z/2010 thoả thuận =Ci th[i gian giao h't s( hàng t7Vn 9ho ,h4i ,5n =à th4ng 0\/2010L
+F t] ngày )$p %&ng 9T hi2u =89< 3Vn CD %X th89 hi2n .i29 giao hàng 9ho ,h4i
,5n =^n =G$t nhG sau>
• N@t xô ABD 100/200> giao %G$9 4L1\Z ki2nD 9_n thi'u> OLZ02 th`ng so ./i )*<
9E thF>
- Ngày 20/05> Z\Z ki2n - ,hanh to4n> 2a/05/2010
- Ngày 2Z/05> \00 ki2n - ,hanh to4n> 04/0O/2010
- Ngày 2\/05> 1LM00 ki2n - ,hanh to4n> 05/0O/2010
- Ngày M0/05> 400 ki2n - ,hanh to4n> 1a/0O/2010
- Ngày 04/0O> 400 ki2n - ,hanh to4n> 1a/0O/2010
- Ngày 05< 0\/0a> M00 ki2n - ,hanh to4n> 1Z/0O/2010
H N@t xô QR> giao %G$9 ML000 ki2n !t] ngày 20/5 %'n ngày 0\/0a/2010"> %X giao
%b thJo )*
Do .ậy< ngày 0M/12/2010< ,h4i ,5n %X gYi %cn khdi ki2n CD tCi ,oà 4n Nh5n
d5n tenh NT9 ,7Ung< yVu 9^u ,oà giải fuy't 3u:9 Qg %cn CD th89 hi2n nhhng .ấn %i
sau 9ho nguyVn %cn =à ,h4i ,5n>
1L Qu:9 Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu CD phải 9hgu ;j9 phCt 12k t1nh
t7Vn gi4 t7g 9hGa th89 hi2n =à OLZ02 th`ng x 12 kg x M<1 BND 0 12k K M0LMO4<12Z
BND !4a0LO4ML\Z4 ND"L
2L Qu:9 Công ty ClDmnRo0 phải 3&i thG[ng s( tiin thi2t hCi ;à 9hpng tôi
phải ;ua ngu&n hàng 3q sung thay th' 9ho s( hàng thi'u< 9hVnh =29h 0LZ BND
!12L400ND"/ 1+g 0 Z1LO24 kg K O5L2\\<2 BND !1L012L1MaLO00 ND"L
T\n1 Q]n1: ,H^^9H_`,H^`a Y)n1H
Nau nhiiu =^n h_a giải không thành< ,_a 4n nh5n d5n )uy2n C4i NG/9< tenh Cà
Rau 7a fuy't %gnh %Ga .E 4n 7a xrt xY 9ấp sc thẩ;L
IIH D% KIbN PHcN T"C LdI TH! T#C HeI TẠI PHI?N TOÀ
,H "fS []S gThn 3ij Qhj kTl5 k5mn:
,h4i ,5n 7pt yVu 9^u 3u:9 Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu CD phải 9hgu
;j9 phCt 12k t1nh t7Vn gi4 t7g 9hGa th89 hi2n =à OLZ02 th`ng x 12 kg x M<1 BND 0
12k K M0LMO4<12Z BND !4a0LO4ML\Z4 ND"L
9H B\ 'jn1 3ij Qhj kTl5 k5mn:
Ngoài thi2t hCi th89 t' t789 ti'p do CD .i phC; )$p %&ng =à 1L012L1MaLO00
NDL ,h4i ,5n yVu 9^u CD 3&i thG[ng ph^n khoản =$i %4ng =? %G$9 hGdng =à =Xi do
,h4i ,5n d`ng .(n 9ba ;Wnh %F ;ua hàng 9ba 0s NS)ntA +DCQ,N0+ NSuC NnN)
3` %@p 9ho s( =G$ng ;à CD 9_n thi'u =à> 1L012L1MaLO00% x 0Lak/12 x s( th4ng !)vi
9ô"
IIIH D% KIbN NKI DUN HeI T"ON PHcN T"ANH LUẬN TẠI PHI?N
TnA
,H Do k5pn n]5 4jn1 Tq5 N1j3in Y*n - Đr5 45mn CS3 TTP5 Tsn
- Hq5: Côn1 S3 VnT k5mn V5t K5mn u5mQ 1vt
Đáp: Kiện Công ty xuất nhập khẩu CDV về việc vi phạm Hợp đng g!y thiệt
hại kinh t" ch# $hái $!n%
- Hq5: 5wV Côn1 S3 VnT kx TNg Y)n1 [jV yPn T2n1 STjz 'Rn u{5 Côn1 S3
k5nT 4WVnT |j}S nT~g kT•j CDV n]5 4jn1 TNg Y)n1 nTM STp n2Wt
Đáp: &'i (ung Công ty $hái $!n mu) tôm *+t th,t *- ./ợng 01%222 th3ng4 5uy
cách 6 kg .7c x 8 .7c9 0 th3ng : 06 kg 9 th3ng% $;#ng 01%222 th3ng c7
00%222 th3ng *i<= 0229622 v> ?222 th3ng *i<= @A%
- Hq5: HV5 yin SToQ T5mn TNg Y)n1 n123 STPn1 n€[t
Đáp: &g>y 0B9B96202 C+t đDu thEc hiện hợp đng%
- Hq5: •jP S‚vnT SToQ T5mn TNg Y)n1O Côn1 S3 k5nT 4WVnT |j}S nT~g kT•j
CDV Y& SToQ T5mn YMNQ yVW nT5ijt S( LMNn1 nTM STp n2Wt
Đáp: CDV gi)# h>ng đ/ợc F .Dn4 gi)# h>ng cG chHnh v> hợp đng phI kiện%
Hợp đng chHnh B .Dn *i<= 0229622: ?%J22 th3ngK *i<= @K& L%LB2 th3ng4 cMn 6 .Dn gi)#
cN) hợp đng phI kiện 209OK9210P02% $Qng *- ./ợng 0229622: ?22 th3ng4 *i<= @K&:
6%01L th3ng% $Qng F .Dn *i<=: 1%622 th3ng4 *i<= @K&: 6%JJL th3ng% Hiện cMn thi"u:
8%L22 th3ng *i<=
0229622 v> *i<= @K& không cMn thi"u%
Hq5: •jP S‚vnT 15VW kpS TNg Y)n1 Qƒ „j3 YXnT gTM*n1 ST…Q k5Z[ S‚V T2n1
kTôn1t
Đáp: C7 5uy đ,nh tiRu chuẩn Việt &)m kiSm t;) cGm 5u)n CTng cách nhUn h>ng
t/Vi v> kHch cW tôm th=# 5uy đ,nh *i<= đX mu)%
Hq5: Côn1 S3 k5nT 4WVnT |j}S nT~g kT•j CDV n1Mn1 SToQ T5mn TNg Y)n1
S† kT5 n2Wt PT‡V Côn1 S3 QPQ VnT Y& 3ij Qhj 1v uˆ u5mQ n23t
Đáp: &g/ng gi)# h>ng kS tY ng>y J9F96202 đ"n n)y% Z)u đ7 ch[ng tôi điện
th#ại yRu cDu Công ty CDV4 ng>y 19L96202 CDV công v\n xin gi) hạn t;#ng tháng
L% CI thS: H"t *- cMn .ại đ"n tháng J (]t điSm4 *)u đ7 ch[ng tôi chấp thuận4 CDV .ại
không gi)# h>ng4 tôi t;)# đQi CTng điện th#ại t;Ec ti"p nh/ng CDV c7 thái đ' không
ti"p tIc thEc hiện hợp đng% Ch[ng tôi đ/) ;) h)i giGi pháp:
0% CDV ti"p tIc gi)# h>ng đ[ng 5uy đ,nh
6% &"u không gi)# thU ch[ng tôi mu) tôm nVi khác4 m^i tQn thất4 chi phH CDV
phGi ch,u%
Hq5 : AnT YMV ‚V 15R5 gTPg S‚in y‰n1 u€n yRn TV3 S‚VW Y\5 y‰n1 Y5mn STWr5t
Đáp: $hái $!n đX g_i công v\n *- 26K`P02 ng>y 0J90096202
Hq5: PT‡V Côn1 S3 VnT yX ST5mS Tr5 4W u5mQ kTôn1 SToQ T5mn TNg Y)n1 QŠV
CDV L2 yVW nT5ijt
Đáp: $hiệt hại chRnh .ệch 8%L22 x 0B0%1LL đng : 0%2?2%00L%122
đng% s
Hq5: Côn1 S3 VnT Qƒ Q* 'l n2W QT…n1 [5nT ST5mS Tr5 YMNQ kTôn1t
Đáp: Ch[ng tôi c7 Hợp đng mu) Cán gia) Công ty &g^c Zinh v> $hái t!n4 kbm
th=# h7) đVn c$c$ đDu ;)%
- Hq5: PT‡V Côn1 S3 QŠV VnT S‚M{Q Ys3 „jP S‚vnT SToQ T5mn TNg Y)n1 QPQ
VnT QTW ‚‰n1 CDV 15VW T2n1 k‹[ QT}S LMNn1O QPQ VnT Q€n Q… u2W Ysj
YZ |PQ YXnT nTM u~3t
Đáp: Ch[ng tôi c\n c] CiRn CGn kiSm t;) h>ng th=# 5uy đ,nh tiRu chuẩn Việt
&)m kiSm t;) cGm 5u)n CTng cách nhUn h>ng t/Vi v> kHch cW $ôm th=# 5ui đ,nh
*i<= đX mu) thU tôm CDV gi)# không đN t;^ng ./ợng v> tôm không đ/ợc t/Vi
nh/ th=# 5uy đ,nh% HDu nh/ tất cG các .ô h>ng đều không đ[ng t;^ng ./ợng v>
đều kdm chất ./ợng%
- Hq5: AnT S‚vnT y23 Lr5 gTM*n1 gTPg k5Z[ S‚V T2n1t
Đáp: $ôm phGi đS ;á# n/ec mei c!n4 thfi gi)n thU không th-ng nhất (# phI
thu'c v># ./ợng tôm v> hiện n)y tUnh t;ạng tôm th/fng đS ng!m n/ec nRn
5uá t;Unh kiSm t;) h>ng ch[ng tôi phGi đS ;á# n/ec mei c!n4 không phI thu'c
v># thfi gi)n%
- Hq5: Tr5 'VW QPQ Lô T2n1 Yˆj ST5pj S‚Œn1 LMNn1 u2 k‹[ QT}S LMNn1 [2
gT‡V Côn1 S3 VnT kTôn1 S‚R T2n1 Lr5 QTW DCVt
Đáp: D# điều kiện kh# h>ng cN) phH) CDV g ;ất x)4 n"u t;G .ại h>ng thU Gnh
h/gng CDV4 hVn na) CDV đX c7 thiện chH giGm giá ch# các .ô h>ng thi"u chất
./ợng đS $hái $!n tái ch" .ại h>ng%
- Hq5: CPQ VnT 15R[ 15P Q• STZ S†n1 YNS L2 yVW nT5ijt
Đáp: Các .ô h>ng tY ng>y 629B đ"n ng>y 6J92B hciGm tY ?%0 iZD xu-ng cMn ?
iZDj4
CMn các .ô *)u mkc (3 ch/) đGm CG# chất ./ợng v> *- ./ợng nh/ng công ty
$Hlm $n& von chấp nhận giá th=# hợp đng .> ?%0 u*(%
- Hq5: TToQ Sp u5mQ STVnT SWPn S5ˆn u2 QTj3Zn kTWRn QTW CDV nTM
STp n2Wt
Đáp: $h=# 5ui đ,nh t;#ng Hợp đng *- 2109HDK$P02 @Rn $hái $!n
th)nh t#án tiền h>ng ch# CDV t;#ng vMng F ng>y kS tY ng>y nhận h>ng
c7 kbm th=# H#á đVn c$c$% p đ!y (# khi gi)# h>ng CDV không xuất
h#á đVn c$c$ kbm th=# nRn $hái $!n không c7 cV *g đS chuySn kh#Gn
5u) &g!n h>ng% $hEc t" $hái $!n th)nh t#án chq chậm tY 0 đ"n ? ng>y
tHnh tY ng>y nhận đ/ợc h#á đVn%
- Hq5: HV5 yin Qƒ STWR STj~n 1v uˆ u5mQ QT~[ STVnT SWPn kTôn1:
Đáp: $h=# th#G thuận n"u c7 vi phạm thU $hái $!n ch,u .Xi 0r4 nh/ng (# CDV
không yRu cDu về phDn n>y vU thEc t" ch[ng tôi chậm th)nh t#án tY 0 đ"n ? ng>y
kS tY ng>y nhận h7) đVn ch# hDu h"t các .ô h>ng v> điều n>y csng .> CUnh
th/fng t;#ng gi)# (,ch .>m \n%
- Hq5: TTU5 15Vn 15VW T2n1 QT~[ QŠV CDV L2 STU5 15Vn n2Wt
Đáp: $h=# hợp đng chHnh thfi gi)n gi)# h>ng cu-i c3ng .> t;#ng tháng
28902024 tuy nhiRn t;#ng 5uá t;Unh thEc hiện hợp đng đX g_i ch# $hái $!n 0
phI kiện Hợp đng *- 209OK9210P024th=# phI kiện n>y4 tHnh chung mIc 046 5uy
đ,nh @A phGi gi)# đ"n B9F (]t điSm4 cMn đ-i vei *i<= 0229622 t;/ec ?29F :
?%222 th3ngK t;/ec ?29L96202: 1%022 th3ng gi)# (]t điSm%
&h/ng CDV không h#>n th>nh *- ./ợng nRn ng>y 19L96202 CDV g_i công
v\n xin gi) hạn thfi gi)n gi)# h>ng cu-i c3ng .> tháng 2J96202%
- Hq5: Đpn kT5 n2W CDV kTôn1 SToQ T5mn TNg Y)n1 S5pgt
Đáp: KS tY khi gi) hạn cu-i c3ng đ"n n)y CDV không cMn gi)# h>ng ti"p na)%
9H Do k5pn n]5 4jn1 Tq5 BX Y*n - Đr5 45mn CS3 CDV
- *Ci di2n 3g %cn 9ho 3i't 949 anh %X giao 3ao nhiVu hàng< thi'u 3ao nhiVu hàng< tGcng
jng %X th89 hi2n 3ao nhiVu ph^n t7U; h$p %&ngw
- *Ci di2n 3g %cn 9ho 3i't 949 anh %X nhận %b tiin hàng jng ./i s( hàng %X giao 9hGaw
-*Ci di2n 3g %cn 9ho 3i't 949 anh kiF; hàng d %5uw ,Ci sao =Ci kiF; hàng d %Tw
- AhGcng thj9 kiF; hàng =à gWw +'t fuả kiF; hàng fua 949 =^n giao hàng nhG th' nàow
- *Ci di2n 3g %cn 9ho 3i't .W sao CD =Ci phải giả; gi4 hàngw
- ,hJo th]a nhận 9ba 3g %cn =à t7ong 949 th4ng a<Z<\ ngu&n hàng d&i dào< %i nghg %Ci
di2n 3g %cn 9ho 3i't tCi sao =Ci gia hCn giao hàng t] %^u th4ng a %'n 9u(i th4ng Z %'n 9u(i
th4ng \ 7&i 9u(i 9`ng không giao hàngw ,7Wnh 3ày =# dow
- *Ci di2n 3g %cn 9ho 3i't CD 9T nhận %G$9 9ông .Un 9ba 9hpng tôi ngày 1\/11/2010
;à 9hpng tôi gYi t7ong %T khxng %gnh .yn ;u(n ;ua hàng t] ph1a CD .à yVu 9^u CD
ti'p tE9 giao s( hàng 9_n thi'u %'n hCn 9hTt =à 9u(i th4ng 11 khôngw
RE9 %19h hvi>
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày =à 3g %cn .yn không giao hàng .à không th89 hi2n n(t
h$p %&ngL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày =à 3g %cn %X nhận %b tiin hàng 9ho nhhng =ô hàng
t7G/9 9hj nguyVn %cn không 9_n n$ tiin hàng 3g %cnL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày =à 3g %cn %X th(ng nhất kiF; hàng tCi kho 9ba nguyVn
%cn< kh49 ./i fuy %gnh t7ong h$p %&ngL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày =à 3g %cn %X không 9T # ki'n gW .i phGcng ph4p kiF;
hàng t7ong tất 9ả 949 =^n giao hàng .à hàng giao =^n nào 9zng sai fuy 949h< kr; 9hất
=G$ngL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày =à 3g %cn th]a nhận giả; gi4 hàng do hàng kr; 9hất
=G$ngL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày 3g %cn không 9T thi2n 9h1 34n hàng .W t7ong nhhng
th4ng này ngu&n hàng nhiiuL
- )vi %F %Ci di2n 3g %cn t7Wnh 3ày 7{ng 3g %cn 3i't .i29 %G$9 gia hCn th89 hi2n h$p %&ng
9ba nguyVn %cn nhGng 9( tWnh không th89 hi2n h$p %&ng< không giao hàngL
IVH LUẬN CŽ BCO VỆ NU>?N Đ:N - A• NHIỆP CHb BIbN TH%C
PHBM THÁI T$N:
,hGa ):i %&ng xrt xY<
,ôi tVn =à |||||||||||LLL 6 }E5t sG 9ba .Un ph_ng }uật sG ALlL 6
*oàn }uật sG ,AL *à N~ng< tha; gia t( tEng tCi phiVn t_a hô; nay ./i tG 949h =à
ngG[i 3ảo .2 fuyin .à =$i 19h h$p ph4p 9ba th5n 9hb tôi %5y =à 01 nghi2p 9h' 3i'n
th89 phẩ; ,h4i ,5n 6 khdi ki2n Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu CD %F yVu 9^u
3&i thG[ng thi2t hCi do .i phC; h$p %&ng< 9E thF s( tiin nhG sau>
-,hi2t hCi th89 t' t789 ti'p do CD .i phC; )$p %&ng !s( tiin 9hVnh =29h" =à
1L012L1MaLO00 ND
-+hoản =$i %4ng =? %G$9 hGdng =à ||||||||LL
•ua nghiVn 9ju h& sc .à t] nhhng 9hjng 9j tWnh ti't 9T %G$9 t7ong phiVn t_a hô; nay<
xin )*00 xJ; xrt ;:t s( %iF; sau>
Thứ nhất là về việc bị đơn vi phạm hợp đồng:
Về chất ./ợng h>ng h7)
Ngay khi kiF; hàng t] nhhng =ô hàng %^u tiVn< th5n 9hb tôi %X d`ng phGcng ph4p kiF;
t7a 9ả; fuan 3{ng 949h nhWn hàng tGci .à k19h 9P tô; thJo fuy %gnh siIJ %X ;ua thJo
fuy %gnh tiVu 9huẩn i2t Na; .à ph4t hi2n 7a s( hàng 9ba CD không %png t7€ng =G$ng
9zng nhG 9hất =G$ng %X %G$9 fuy %gnh t7ong h$p %&ng .à yVu 9^u ph1a CD giải t7WnhL
*F t74nh .i29 3Vn th5n 9hb tôi không nhận s( hàng sai fuy 949h này< ph1a CD %X %Ga 7a
%i xuất .i .i29 giả; gi4 =ô hàng %F th5n 9hb tôi t4i 9h' =CiL W 9T thi2n 9h1 giao dg9h .à
9zng nh{; gipp CD kh@9 phE9 sai sTt< 9hpng tôi %X 9hấp nhận nhận nhhng =ô hàng %^u
./i gi4 MBND nhGng nhhng =ô hàng sau< d` hàng kr; 9hất =G$ng 9hpng tôi 9zng .yn
phải thanh to4n ./i gi4 ML1 BND nhG h$p %&ngL CT thF nTi ngay t] %^u< CD %X .i phC;
.i 9hất =G$ng hàng hTaL
Về việc gi)# h>ng
,hJo h$p %&ng 9h1nh th[i gian giao hàng 9u(i 9`ng =à t7ong th4ng 0O/1010< nhGng
t7ong fu4 t7Wnh th89 hi2n h$p %&ng CD %X gYi 9ho 9hpng tôi 1 phE ki2n )$p %&ng s(
01/A+/041-10 .à thJo phE ki2n này< t1nh 9hung ;E9 1<2 fuy %gnh QR phải giao %'n
5/a djt %iF;< 9_n %(i ./i siIJ 100/200 t7G/9 M0/a K ML000 th`ngD t7G/9 M0/Z/2010>
4L100 th`ng giao djt %iF;L NhGng CD t i ' p t E9 không hoàn thành % b s( =G$ng
nVn ngày 4/Z/2010 CD gYi 9ông .Un xin gia hCn th[i gian giao hàng 9u(i 9`ng =à
th4ng 0\/2010L
,uy nhiVn< kF t] khi gia hCn 9u(i 9`ng %'n nay CD không 9_n giao hàng ti'p nhaL
NhG .ậy< CD =Ci ti'p tE9 .i phC; h$p %&ng do không hoàn thành ngh•a .E giao hàngL
Về đ,) điSm kiSm h>ng
,hJo h$p %&ng 9h1nh< %ga %iF; kiF; hàng %G$9 fuy %gnh tCi kho CD !Cà Rau"L ,uy
nhiVn< sau %T hai 3Vn %X 9`ng th(ng nhất kiF; hàng d kho 3Vn 9hpng tôi !NT9 ,7Ung" %F
thuận =$i 9ho 2 3Vn .à t7Vn th89 t'< t7ong a =^n giao hàng t]|||||%'n|||||
3Vn 9hpng tôi %iu kiF; hàng tCi kho d NT9 ,7Ung .à CD %iu 9hấp nhận giao hàng %'n
kho 3Vn 9hpng tôi %F kiF; hàng ;à không 9T # ki'n gWL
,h' nhGng d 9ông .Un ngày 10/Z/2010< CD =Ci yVu 9^u 9hpng tôi phải kiF; hàng tCi
kho 9ba CD d Cà Rau .à 9_n 9ảnh 34o s? 9hấ; djt h$p %&ng n'u 9hpng tôi không
kiF; hàng tCi %5yL *iiu này =à h't sj9 .ô =#< 9ho d` t7ong h$p %&ng 9T fuy %gnh 3an %^u
=à kiF; hàng tài kho 9ba CD d Cà Rau nhGng do %iiu ki2n không thuận =$i nVn 2 3Vn
%X %i %'n th(ng nhất kiF; hàng d kho 9ba 9hpng tôi d NT9 ,7Ung .à 7‚ 7àng t7Vn th89 t'<
9ả 2 %X ti'n hành kiF; hàng tCi NT9 ,7Ung =iVn tE9 .à qn %gnh t7ong a =^n giao hàng .à
9ả 2 %iu không 9o # ki'n gWL
NhG .ậy xJ; nhG thva thuận sau =à kiF; hàng tCi NT9 ,7Ung %X %G$9 th(ng nhất .à =à
thva thuận 9u(i 9`ng< yVu 9^u 9ba CD d 9ông .Un 10/Z/2010 =à %cn phGcng .à không
9T gi4 t7g thG9 hi2nL
/i M ph5n t19h nVu t7Vn< 7‚ 7àng =à ph1a CD không 9T thi2n 9h1 th89 hi2n h$p %&ng .à
;ƒ9 d` th5n 9hb tôi %X nhiiu =^n thông 9ả; .à tCo %iiu ki2n 9ho CD ti'p tE9 th89 hi2n
h$p %&ng nhGng k't fuả =à CD %X .i phC; h$p %&ng nhiiu =^n d nhiiu %iiu khoảnL
Thứ hai là về yêu cầu bồi thưng thiệt hại c!a nguyên đơn:
,h5n 9hb 9hpng tôi =à ngG[i ;ua hàng< ngay t] khi k# k't h$p %&ng %X 7ất 9T thi2n 9h1
;ua .à s( hàng này 9T # ngh•a 7ất =/n .i ;ƒt kinh t' %(i ./i 9ông .i29 kinh doanh 9ba
9hpng tôiL
Rƒ9 d` „nU; =^n 3ảy =G$t… 3Vn 34n =à CD .i phC; h$p %&ng d nhiiu %iiu khoản .à 9T
th4i %: không h$p t49 nhGng 9hpng tôi .yn 9hấp nhận tCo %iiu ki2n 9ho 3Vn CD ti'p
tE9 th89 hi2n h$p %&ng .à 9hpng tôi 9T thi2n 9h1 giao dg9h t/i 9`ng %F 9ả 2 9`ng 9T =$iL
*iiu này thF hi2n kh4 7‚ d 9ông .Un ngày 1\/11/2010 ;à 9hpng tôi gYi 9ho 3Vn 34n
CD< 9hpng khxng %gnh .yn ;u(n ;ua hàng t] ph1a CD .à yVu 9^u CD ti'p tE9
giao s( hàng 9_n thi'u %'n hCn 9hTt =à 9u(i th4ng 11 t7ong khi CD 9he xin gia hCn %'n
9u(i th4ng \L N'u CD 9hgu giao s( hàng này 9ho 9hpng tôi thW .i29 giao dg9h %X xong
.à 9hpng tôi xJ; nhG 3v fua 949 .i phC; 9ba CD t7G/9 %5y .W 9hpng tôi 7ất 9T thi2n
9h1 th89 hi2n h$p %&ngL C_n n'u CD .yn „` =†… không 9hgu giao hàng thW 3@t 3u:9
9hpng tôi phải ;ua hàng t] doanh nghi2p kh49 %F .i29 kinh doanh không 3g gi4n %oCn
.à kh@9 phE9 khT khUn ph4t sinh t] .i29 CD không th89 hi2n %png h$p %&ngL
‡‚ 7àng< CD %X không 9T thi2n 9h1< không hi 9T t749h nhi2; t7ong giao dg9h này khi'n
9hpng tôi 3@9 %@9 d• phải t8 tW; 949h giải fuy't =à ;ua hàng 9ba doanh nghi2p kh49 .à
.i29 yVu 9^u .i .i29 CD phải t7ả s( tiin 9hVnh =29h =à h$p =# .à 9T 9c sdL ,h89 t'< thi2t
hCi t] nhhng =^n .i phC; t7iin ;iVn 9ba CD t] t7G/9 9zng %X 1t nhiiu g5y thi2t hCi 9ho
9hpng tôi nhGng d %5y 9hpng tôi 9he yVu 9^u CD 3&i thG[ng 9ho 9hpng tôi s( tiin
9hVnh =29h !9T hTa %cn 9hjng t]< h$p %&ng 7‚ 7àng" .à khoản =$i %4ng =? %G$9 hGdng t]
s( tiin này ;à thôiL
NhG .ậy< .i29 yVu 9^u CD 3&i thG[ng thi2t hCi =à 9T 9c sd .à h$p =#L
,T; =Ci< t] 949 =ập =uận nVu t7Vn< k't =uận 7‚ 7àng 7{ng th5n 9hb tôi 7ất 9T thi2n 9h1 giao
dg9h .à t] %^u %'n 9u(i =uôn 3v fua h't .i phC; này %'n .i phC; kh49 9ba CD ./i
;ong ;u(n giao dg9h ;ua 34n %G$9 t7€n .ˆnL
,h' nhGng ./i thi2t hCi ;à CD g5y 7a t] .i29 9( tWnh không giao hàng %X khi'n ,h5n
9hb 9hpng tôi gUp khT khUn .i nhiiu ;ƒt .à 3u:9 CD phải 3&i thG[ngL CUn 9j thJo
%iiu M02< }E5t ,hGcng ;Ci 2005< .i 3&i thG[ng thi2t hCi>
t0% @i th/fng thiệt hại .> việc CRn vi phạm Ci th/fng nhang tQn thất (# h>nh vi vi
phạm hợp đng g!y ;) ch# CRn C, vi phạm%
6% ciá t;, Ci th/fng thiệt hại C)# gm giá t;, tQn thất thEc t"4 t;Ec ti"p m> CRn C, vi
phạm phGi ch,u (# CRn vi phạm g!y ;) v> kh#Gn .ợi t;Ec ti"p m> CRn C, vi phạm đáng .u
đ/ợc h/gng n"u không c7 h>nh vi vi phạm%v
)*00 s? thấy yVu 9^u 9ba th5n 9hb tôi =à 7ất 9h1nh x49< 9T 9c sd< h$p =# .à x49 %4ngL
,hay ;ƒt 01 nghi2p 9h' 3i'n th89 phẩ; ,h4i ,5n< xin 94; cn )*00

NHẬN A•T VAI DIỄN T"ON DIỄN ÁN
TT•[ gTPn DQTŠ SŒV gT5in S‘VF
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5Z[ 'PS u5in
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTM kx T‘V Pn
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lj~S 'M yin n1j3in
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lj~S 'M yin yX
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đr5 45mn n1j3in Y*n
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đr5 45mn yX Y*n
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ngày 28/05: 900 kiện . *Tôm Cỡ BM = 3. giá 1. ngày 03/12/2010.Thanh toán: 05/06/2010 .Ngày 04/06: 400 kiện . Địa điểm: . thời gian giao hàng: * Tôm sắt xô P U D . giá cả. do tình hình nguyên liệu ít nên hai bên đã đồng ý ký Phụ kiện Hợp đồng số 01/PK/041-10 ngày 24/06/2010 và công văn cửa CDV gửi cho Thái Tân ngày 04/08/2010 thoả thuận lại thời gian giao hết số hàng trên cho Thái Tân là tháng 09/2010.Thanh toán: 27/05/2010 . . . Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.100 kiện (12kg/kiện). với nội dung hợp đồng là: Công ty CDV sẽ bán cho Thái Tân tôm sắt xô PUD đông lạnh xuất khẩu.Ngày 05.Kiểm hàng: tại nhà máy CDV. giao hàng trong tháng 6/2010.000 kiện. Số lượng. bên CDV đã thực hiện việc giao hàng cho Thái Tân lần lượt như sau: • Sắt xô PUD 100/200: giao được 4.HỒ SƠ SỐ: 010 TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY TNHH TNHH KIM THÀNH – NGUYÊN ĐƠN & CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CDV (CADOVIMEX) – BỊ ĐƠN I.Ngày 29/05: 1.Ngày 30/05: 400 kiện .000 kiện. giao hàng trong tháng 6/2010 2.Đợt 2 giao = 6000 kiện.Thanh toán: 17/06/2010 . cụ thể như sau: 1.Thanh toán: 04/06/2010 .Thanh toán: 18/06/2010 * Sắt xô BM: giao được 3. cụ thể: .5 USD/kg. Thái Tân đã gửi đơn khởi kiện CDV tại Toà án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.Đợt 1 giao = 5. giao hàng ngày 31/5/2010. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 14/5/2010 Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản CDV (CDV) ký hợp đồng kinh tế số 041/HĐKT-10 với Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản Thái Tân – trực thuộc Công ty TNHH Kim Thành (Thái Tân).198 kiện. yêu cầu Toà giải quyết buộc Bị đơn CDV thực hiện những vấn đề sau cho nguyên đơn là Thái Tân: .802 thùng so với HĐ.1 USD/kg . còn thiếu: 6. giá 3.300 kiện . size 100/200: =1. 09/07: 300 kiện .Thanh toán: 17/06/2010 .Giao hàng: tại Thái Tân (Sóc Trăng) Tuy nhiên.000 kiện (từ ngày 20/5 đến ngày 09/07/2010): đã giao đủ theo HĐ Do vậy.Ngày 20/05: 898 kiện .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->