P. 1
29 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà binh” của các thế lực thù địch.

29 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà binh” của các thế lực thù địch.

|Views: 616|Likes:
Được xuất bản bởingxtruongbka

More info:

Published by: ngxtruongbka on Jun 20, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Lêi më ®Çu
Lịch sử xã hội loài người đã ghi nhận từ năm 1848, “ Chủ ngh! xã hội đã
đư"c t#t c$ c%c th& l'c ( Ch)* +* thừ! nhận là một th& l'c,- .ừ /hi 0! đời n1 đư"c
coi là một 21ng m! đ!ng %m $nh 23* t0ời Ch)* +* 4à gi!i c#5 tư s$n th& gi6i đã
li7n h"5 l8i thành một li7n minh th3n th%nh đ9 t0ừ /hử 21ng m! đ1-
.ừ s!* đ8i hội đ8i 2i9* toàn :*;c làn th< => củ! ?$ng @ 4 A BCC1D, tEnh hEnh
th& gi6i FiGn 2i&n nh!nh ch1ng 4à 5h<c t85- C*ộc đ#* t0!nh F)n tộc, đ#* t0!nh gi!i
c#5 ngàH càng :*H&t liIt hJn- C%c th& l'c 5h$n động :*;c t& ti&5 tKc đLH m8nh th'c
hiIn chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh,, /&t h"5 46i )m mư* 28o lo!n lật đN ch& độ
xã hội chủ ngh! ( OiIt P!m, t0ong đ1 chQng coi “ FiGn 2i&n hoà 2Enh, t07n mRt
t0ận 4ăn ho% tư tư(ng là /h)* đột 5h%-
ShTng, ch;ng chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, củ! /U thV nhWm 2$o 4I ?$ng,
2$o 4I ch& độ xã hội chủ ngh!, 2$o 4I nh)n F)n, 2$o 4I thành :*$ c%ch m8ng, th'c
hiIn thXng l"i cYng c*ộc ?Ni m6i 4E mKc ti7* Z “ M)n già*, nư6c m8nh, xã hội cYng
2Wng, F)n chủ, 4ăn minh, là một t0ong nh[ng 4#n đ\ s;ng cTn đ;i 46i s' nghiI5
c%ch m8ng nư6c t!, là t0%ch nhiIm củ! hI th;ng ch]nh t0ị Fư6i s' lãnh đ8o củ!
?$ng- OE 4ậH, nghi7n c<* đ9 làm 0^ )m mư* thủ đo8n củ! chi&n lư"c “ MiGn 2i&n
hoà 2Enh, là một 4#n đ\ c#5 thi&t 4à c1 _ ngh! cJ 2$n, l)* Fài đ;i 46i s' nghiI5
x)H F'ng chủ ngh! xã hội 4à 2$o 4I tN :*;c OiIt P!m xã hội chủ ngh!-
Mư6i đ)H là 2ài ti9* l*ận củ! `m tEm hi9* 4\ )m mư*, thủ đo8n củ! chi&n lư"c
FiGn 2i&n hoà 2Enh- a#t mong đư"c s' đ1ng g15 củ! c%c th3H, cY gi%o cVng toàn th9
c%c 28n sinh 4i7n đ9 2ài làm củ! `m th7m hoàn chbnh- cm xin ch)n thành c$m Jnd
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 1
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
NỘI DUNG
I. Khái quát chung về chiến lược diễn biến hoà bình
a.Khái ni!.
“Diễn biến hoà bình, là chi&n lư"c cJ 2$n nhWm lật đN ch& độ ch]nh t0ị củ!
c%c nư6c ti&n 2ộ, t0ư6c h&t là c%c nư6c xã hội chủ ngh! từ 27n t0ong 2Wng 2iIn
5h%5 5hi :*)n s' Fo chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c 5h$n động ti&n hành-
MiGn 2i&n hoà 2Enh là một t0ong nh[ng chi&n lư"c c1 _ ngh! 4à 5h8m 4i toàn
c3* củ! chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c 5h$n động đư"c hEnh thành từ nh[ng năm
c*;i thậ5 /b 4C đ3* thậ5 /b eC 4à hoàn chbnh ( thậ5 /b 8C củ! th& /b >> nhWm
ch;ng 5h% c%c nư6c xã hội chủ ngh!, 5hong t0ào độc lậ5 F)n tộc 4à 5hong t0ào
c%ch m8ng ti&n 2ộ t07n th& gi6i- fhi chủ ngh! đ& :*;c nhận 0! 0Wng, /h1 c1 th9
ti7* FiIt chủ ngh! xã hội 2Wng 2iIn 5h%5 :*)n s', đã ch*H9n từ ti&n cYng :*)n s'
chủ H&* s!ng ti&n cYng 2Wng FiGn “MiGn 2i&n hoà 2Enh, ngh! là sử FKng 2iIn 5h%5
5hi 4g t0!ng là ch]nh, th'c hiIn chi&n lư"c “MiGn 2i&n hoà 2Enh, ch*H9n ho% F3n
chủ ngh! xã hội s!ng chủ ngh! tư 2$n mà /hYng c3n 5h%t động chi&n t0!nh-
Pội F*ng ch]nh củ! chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, là /U thV sử FKng mhi
thủ đo8n /inh t&, ch]nh t0ị, tư tư(ng, 4ăn ho%, xã hội, đ;i ngo8i, !n ninh---, đ9 5h%
ho8i, làm s*H H&* từ 27n t0ong c%c nư6c xã hội chủ ngh!- f]ch động c%c m)*
th*in t0ong xã hội, t8o 0! c%c l'c lư"ng ch]nh t0ị đ;i lậ5 nQ5 Fư6i chi7* 2ài t' Fo,
F)n chủ, nh)n :*H\n, t' Fo tYn gi%o, sXc tộc, /h*H&n /h]ch tư nh)n ho% 4\ /inh t&
4à đ! ng*H7n 4\ ch]nh t0ị, làm mJ hj gi!i c#5 4à đ#* t0!nh gi!i c#5 t0ong nh)n F)n
l!o động- ?Rc 2iIt, chQng coi t0hng, /h]ch lI l;i s;ng tư s$n 4à từng 2ư6c làm 5h!i
nh8t mKc ti7*, l] tư(ng xã hội chủ ngh! ( một 2ộ 5hận sinh 4i7n- .0iIt đ9 /h!i th%c
4à l"i FKng nh[ng /h1 /hăn, s!i s1t củ! ?$ng, Phà nư6c xã hội chủ ngh! t07n c%c
lnh 4'c củ! đời s;ng xã hội, t8o n7n s<c k5, từng 2ư6c ch*H9n ho% 4à th!H đNi
đường l;i ch]nh t0ị, ch& độ xã hội th`o :*l đ8o củ! chủ ngh! tư 2$n-
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 2
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
b."# hình thành và $hát t%i&n c'a chiến lược ( Diễn biến hoà bình)
Chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, đã 0! đời, 5h%t t0i9n cVng 46i s' đi\* chbnh
5hưJng th<c, thủ đo8n chi&n lư"c củ! chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c 5h$n động
:*;c t& đ9 ch;ng 5h% c%c nư6c xã hội chủ ngh!- Chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh,
củ! chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch hEnh thành 4à 5h%t t0i9n :*! nhi\*
gi!i đo8n /h%c nh!*-
m ni!i đo8n từ 1o4e A 1o8C, đ)H là gi!i đo8n m!nh nh! hEnh thành chi&n lư"c “
MiGn 2i&n hoà 2Enh, đư"c 2Xt ng*jn từ nư6c p- .h%ng q năm 1o4r, ch]nh :*H\n
.0*m!n t07n cJ s( /& thừ! tư tư(ng củ! f`nn!n đã 2N s*ng, hEnh thành 4à cYng 2; th'c
hiIn chi&n lư"c “ ngăn chRn, chủ ngh! cộng s$n- .h%ng 4s1o48, t*;c hội p ch]nh
th<c 5h7 ch*Ln /& ho8ch p%c u!n, tăng 4iIn t0" đ9 /h]ch lI l'c lư"ng F)n chủ, cài cXm
gi%n điI5 4ào c%c ?$ng cộng s$n đ9 5h% ho8i c%c nư6c xã hội chủ ngh! 4à ngăn chRn
chủ ngh! cộng s$n ( .)H +*, hư6ng hh 5hK th*ộc 4ào p- ?&n th%ng 1Bs1oer, .Nng
th;ng vix`nh!o đã t*H7n 2; “ p sw giành thXng l"i 2Wng hoà 2Enh, 4à mKc đ]ch củ!
chi&n lư"c đ9 làm s*H H&* 4à lật đN c%c nư6c xã hội chủ ngh!-
m .ừ nh[ng năm xC đ&n 8C củ! th& /b >>, nhi\* đời tNng th;ng /& ti&5 củ! p
như f`nnJđi, niYnxJn, PichxJn, Sho, đã coi t0hng 4à th'c hiIn chi&n lư"c “ MiGn
2i&n hoà 2Enh, đ9 ch;ng l8i làn s1ng cộng s$n, lật đN c%c nư6c xã hội chủ ngh!-
?Rc 2iIt, từ s!* th#t 28i ( OiIt P!m, p đã từng 2ư6c th!H đNi chi&n lư"c ch*H9n
tV ti&n cYng 2Wng s<c m8nh :*)n s' là ch]nh, s!ng ti&n cYng 2Wng “ MiGn 2i&n hoà
2Enh, là chủ H&*- .ừ 4ị t0] là thủ đo8n /&t h"5 46i chi&n lư"c “ ngăn chRn,, đã 5h%t
t0i9n thành một chi&n lư"c cJ 2$n, ngàH càng hoàn thiIn đ9 ch;ng c%c nư6c cộng
s$n-
m ni!i đo8n từ năm 1o8C đ&n n!H, chủ ngh! đ& :*;c, c%c th& l'c thV địch từng
2ư6c hoàn thiIn “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, 4à t0( thành chi&n lư"c chủ H&* t#n cYng
ch;ng c%c nư6c xã hội chủ ngh!- Mo 5h%t hiIn th#H nh[ng s!i l3m, /h*H&t đi9m
củ! ?$ng Cộng s$n 4à nhà nư6c xã hội chủ ngh! t0ong c$i tN, c$i c%ch, từ năm
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 3
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
1o8C đ&n 1ooC, chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch đã sử FKng chi&n lư"c “
MiGn 2i&n hoà 2Enh, đ9 ti&n cYng nhWm làm s*H H&*, ti&n t6i lật đN c%c nư6c xã hội
chủ ngh!-
u!* s' sK5 đN củ! c%c nư6c xã hội chủ ngh! ( ?Yng +* 4à Li7n >Y, chủ
ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch ti&5 tKc 0! s<c sử FKng chi&n lư"c “ MiGn 2i&n
hoà 2Enh, đ9 th'c hiIn )m mư* xo% 2y c%c nư6c xã hội chủ ngh! cTn l8i- C%c th&
l'c thV địch cho 0Wng, 5h$i làm x1i mTn tư tư(ng, đ8o F<c 4à ni\m tin cộng s$n củ!
th& hI t0U đ9 “.' FiGn 2i&n,, t' s*H H&*, Fin đ&n sK5 đN, t!n 0ã ch& Fộ xã hội chủ
ngh! ( một s; nư6c cTn l8i-
II. *! !ưu th' +o,n c'a chiến lược ( Diễn biến hoà bình) c'a các thế l#c th- +.ch.
*! !ưu.
“ MiGn 2i&n hoà 2Enh, chi&n lư"c củ! chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c 5h$n
động :*;c t&, đư"c th'c hiIn Fư6i một 5hưJng th<c, thủ đo8n m6i đ9 ch;ng 5h%,
đLH lVi 4à đi đ&n xo% 2y chủ ngh! xã hội- +m mư* củ! chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c
th& l'c thV địch l*Yn th`o đ*Ni /hi th'c hiIn chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, đ1 là
xo% 2y toàn 2ộ hI th;ng xã hội chủ ngh!, 2*ộc c%c nư6c xã hội chủ ngh! đi th`o
con đường tư 2$n chủ ngh! 4à lI th*ộc 4ào chQng- >o% 2y 4!i t0T lãnh đ8o củ!
?$ng cộng s$n, ?$ng ti7n 5hong củ! gi!i c#5 cYng nh)n 4à làm 5h!i mờ l] tư(ng
xã hội chủ ngh! t0ong nh)n F)n l!o động, 5hủ định nhận th<c củ! chủ ngh! p%c A
L7nin, đ1 ch]nh là nh[ng mKc ti7* x*H7n s*;t củ! chQng-
/h' +o,n.
?9 th'c hiIn )m mư* t07n, chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch đã /hYng
từ 2y 2#t /E thủ đo8n ch;ng 5h% nào như sử sKng 28o l'c 5hi 4g t0!ng, 28o l'c 4g
t0!ng, /inh t&, ch]nh t0ị , 4ăn ho%, xã hội---.0ong đi\* /iIn m6i củ! so s%nh l'c
lư"ng t07n th& gi6i, chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, đư"c ti&n hành chủ H&* 2Wng
c%c thủ đo8n 5hi :*)n s' nhWm “ ch*H9n ho% hoà 2Enh, c%c nư6c xã hội chủ ngh!
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 4
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
th`o tư 2$n chủ ngh!- u!* 2i&n động ( Li7n xY 4à c%c nư6c xã hội chủ ngh! (
?Yng +*, ShưJng .)H đã cYng /h!i t*H7n 2; ch*H9n hư6ng chi&n lư"c “ fi\m
ch&, s!ng chi&n lư"c “ m( 0ộng, 46i B nội F*ng cJ 2$n Z “ M)n chủ ho% 4\ ch]nh
t0ị, 4à “ .' Fo ho% 4\ /inh t&,- O#n đ\ “ Ph)n :*H\n, 4à “ M)n chủ, đư"c coi là
4g /h] l"i h8i-
III. *! !ưu và th' +o,n c'a chiến lược ( Diễn biến hoà bình) +0i v1i 2it Na!.
*! !ưu
Chủ ngh! đ& :*;c cVng c%c th& l'c thV địch l*Yn coi OiIt P!m là một t0hng
đi9m t0ong chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, ch;ng chủ ngh! xã hội- .ừ đ3* năm
1oeC đ&n 1ore, chủ ngh! đ& :*;c FVng hành động :*)n s' đ9 x)m lư"c 4à m*;n
2i&n OiIt P!m thành th*ộc đị! 4nh 4iGn củ! chQng nhưng c*;i cVng đã 2ị th#t 28i
hoàn toàn- u!* /hi sử FKng nh[ng đTn t#n cYng 2Wng :*)n s' đ9 x)m lư"c OiIt
P!m /hYng thành cYng, chQng đã ch*H9n s!ng chi&n lư"c m6i như “2!o 4)H c#m
4ận /inh t&,, “cY lậ5 4\ ngo8i gi!o, /&t h"5 46i “MiGn 2i&n hoà 2Enh,, 28o lo8n lật
đN nhWm xo% 2y ch& độ chủ ngh! xã hội ( OiIt P!m- L"i FKng thời /E nư6c t! gR5
nhi\* /h1 /hăn 4\ /inh t& m xã hội, từ năm 1ore A 1oo4 Fo hậ* :*$ củ! chi&n t0!nh
đ9 l8i 4à s' 2i&n động ch& độ xã hội chủ ngh! ( Li7n >Y, ?Yng +*, c%c th& l'c thV
địch càng 0%o 0i&t đLH m8nh “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, đ;i 46i OiIt P!m-
pKc ti7* nh#t :*%n củ! chQng t0ong sử FKng chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh,
đ;i 46i OiIt P!m là th'c hiIn )m mư* xo% 2y 4!i t0T lãnh đ8o củ! ?$ng cộng s$n
OiIt P!m, xo% 2y ch& độ xã hội chủ ngh!, l%i nư6c t! đi th`o con đường chủ ngh!
tư 2$n 4à lI th*ộc 4ào chủ ngh! đ& :*;c---
/h' +o,n tiến hành
Chủ ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch ch;ng 5h% c%ch m8ng nư6c t! toàn
FiIn, t07n t#t c$ c%c lnh 4'c đời s;ng xã hội, tinh 4i, th)m độc 4à nhi\* thủ đo8n
tinh 4i /h1 nhận 2i&t, cK th9Z
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 5
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
/h' +o,n về 3inh tế4
ChQng m*;n ch*H9n ho% n\n /inh t& thị t0ường định hư1ng xã hội chủ ngh!
( OiIt P!m F3n F3n th`o :*l đ8o /inh t& thị t0ường tư 2$n chủ ngh!- fh]ch lI
thành 5h3n /inh t& tư nh)n 5h%t t0i9n, từng 2ư6c làm m#t 4!i t0T chủ đ8o củ! thành
5h3n /inh t& nhà nư6c- L"i FKng s' giQ5 đz, 4iIn t0" /inh t&, đ3* tư 4;n, ch*H9n
gi!o cYng nghI cho OiIt P!m đ9 đRt 0! c%c đi\* /iIn 4à g)H s<c k5 4\ ch]nh t0ị,
từng 2ư6c ch*H9n ho% OiIt P!m th`o con đường tư 2$n chủ ngh!-
/h' +o,n về ch5nh t%.4
C%c th& l'c thV địch /]ch động đTi th'c hiIn ch& độ “?! ng*H7n ch]nh t0ị, đ!
đ$ng đ;i lậ5,, “ .' Fo ho%, mhi mRt đời s;ng xã hội, từng 2ư6c xo% 2y 4!i t0T lãnh
đ8o củ! ?$ng Cộng s$n OiIt P!m, ch& độ xã hội chủ ngh! ( OiIt P!m- ChQng tậ5
h"5, n*Yi Fưzng c%c tN ch<c, 5h3n tử 5h$n động t0ong nư6c 4à ngoài nư6c, l"i
FKng c%c 4#n đ\ “ M)n chủ,, “nh)n :*H\n,, “F)n tộc,, “tYn gi%o, đ9 chi! 0w m;i
:*!n hI gi[! ?$ng 46i nh)n F)n 4à /h;i đ8i đoàn /&t toàn F)n tộc, làm m#t đi 4!i
t0T lãnh đ8o củ! ?$ng- .ận FKng nh[ng sJ h( t0ong đường l;i củ! ?$ng, ch]nh
s%ch củ! Phà nư6c t!, s{n sàng c!n thiI5 t0Xng t0"n 2Wng s<c m8nh :*)n s' đ9 lật
đN ch& độ xã hội chủ ngh! ( OiIt P!m-
/h' +o,n về tư tư6ng v7n hoá4
P\n tư tư(ng th;ng nh#t 4à 4[ng 4àng đ$m 2$o :*!n t0hng t8o n7n s' đjng
th*ận xã hội, m;i :*!n hI gXn 21 gi[! nh)n F)n t! 46i ?$ng 4à ch& độ xã hội chủ
ngh!- OE lw đ1 n7n đi\* FG hi9* là )m mư* 4à thủ đo8n củ! “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, củ!
c%c th& l'c thV địch đ;i 46i nư6c t! FiGn 0! t07n nhi\* lnh 4'c, song chủ H&* là t07n
lnh 4'c tư tư(ng 4ăn ho%- ChQng tậ5 t0*ng 5hủ định chủ ngh! p%c A L7nin, tư tư(ng
|j Ch] pinh, mKc ti7*, l] tư(ng, 2$n ch#t t;t đ}5 củ! ch& độ xã hội chủ ngh!, cYng
/]ch, 5h$n 2%c 4!i t0T lãnh đ8o củ! ?$ng Cộng s$n OiIt P!m, ch;ng 5h% ?$ng 4\
ch]nh t0ị, tư tư(ng 4à tN ch<c---~(i lw, đ)H là nh[ng 4#n đ\ c;t l^i nh#t củ! c%ch m8ng
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 6
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
OiIt P!m, đjng thời cgng là cJ s( c#* thành n\n t$ng tư tư(ng ch]nh t0ị, xã hội củ!
đ#t nư6c t!- ?i li\n 46i nh[ng 4iIc làm đ1 là s' hY hào, cN x*_ cho hI tư tư(ng 5hi xã
hội chủ ngh!, c%c /h*Hnh hư6ng đ;i lậ5, đ! ng*H7n ch]nh t0ị, đ! đ$ng đ;i lậ5--- nhWm
xo% 2y 4!i t0T lãnh đ8o củ! ?$ng cộng s$n 4à con đường đi l7n chủ ngh! xã hội mà
nh)n F)n t! đã l'! chhn, /i7n t0E 5h#n đ#* th'c hiIn t0ong s*;t 8C năm :*!- ChQng l"i
FKng x* th& m( 0ộng h"5 t%c :*;c t&, F* nhậ5 nh[ng s$n 5hLm 4ăn ho% đji t0*•, l;i
s;ng ShưJng .)H, đ9 /]ch động l;i s;ng tư 2$n t0ong th!nh ni7n từng 2ư6c làm 5h!i
mờ 2$n sXc 4ăn ho% 4à gi% t0ị 4ăn ho% củ! F)n tộc OiIt P!m-
/h' +o,n t%8n l9nh v#c t:n giáo ; d<n t=c4
ChQng l"i FKng nh[ng /h1 /hăn ( nh[ng 4Vng đjng 2ào F)n tộc ]t người,
nh[ng tjn t8i Fo lịch sử đ9 l8i, t0Enh độ F)n t0] củ! một 2ộ 5hận đjng 2ào cTn th#5
4à nh[ng /h*H&t đi9m t0ong th'c hiIn ch]nh s%ch F)n tộc, tYn gi%o củ! một 2ộ
5hận c%n 2ộ đ9 /]ch động tư tư(ng đTi li /h!i, t' :*H&t F)n tộc-
L"i FKng ch]nh s%ch t' Fo tYn gi%o củ! ?$ng, Phà nư6c t! đ9 t0*H\n đ8o t0%i
5hk5 nhWm th'c hiIn )m mư* tYn gi%o ho% F)n tộc, từng 2ư6c g)H m#t Nn định xã
hội 4à làm chIch hư6ng ch& độ chủ ngh! xã hội ( OiIt P!m-
/h' +o,n t%8n l9nh v#c qu0c $h>ng ; an ninhZ
C%c th& l'c thV địch l"i FKng x* th& m( 0ộng, h"5 t%c :*;c t&, th'c hiIn x)m
nhậ5, tăng cường ho8t động tEnh 2%o th* thậ5 2] mật :*;c gi!- ChQng /]ch động đTi
5hủ nhận 4!i t0T lãnh đ8o củ! ?$ng t0ong lnh 4'c :*;c 5hTng, !n ninh 4à đ;i 46i
l'c lư"ng 4g t0!ng- ?;i 46i :*)n đội 4à cYng !n, c%c th& l'c thV địch chủ t0ưJng 4Y
hiI* ho% s' lãnh đ8o củ! ?$ng 46i l*ận đi9m “5hi ch]nh t0ị ho%, làm cho c%c l'c
lư"ng nàH x! 0ời mKc ti7* chi&n đ#*-
/h' +o,n t%8n l9nh v#c +0i ngo,i4
C%c th& l'c thV địch l"i FKng chủ t0ưJng OiIt P!m m( 0ộng hội nhậ5 :*;c t&,
m( 0ộng :*!n hI h"5 t%c 46i c%c nư6c t07n th& gi6i đ9 t*H7n t0*H\n 4à hư6ng OiIt
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 7
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
P!m đi th`o :*l đ8o củ! chủ ngh! tư 2$n- |8n ch& s' m( 0ộng :*!n hI h"5 t%c
củ! OiIt P!m đ;i 46i c%c nư6c l6n t07n th& gi6i, tEm c%ch ngăn c$n nh[ng F' %n
đ3* tư :*;c t& 4ào OiIt P!m- ?Rc 2iIt, chQng 0#t coi t0hng 4iIc chi! 0w tEnh đoàn
/&t, h[* nghị gi[! OiIt P!m 46i Lào, C!m5*chi! 4à c%c nư6c xã hội chủ ngh!, h8
th#5 *H t]n củ! nư6c t! t07n t0ường :*;c t&-
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 8
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
K?/ @UAN
.0ong thời /E m6i, chủ ngh! đ& :*;c cVng c%c th& l'c thV địch đ!ng ngàH
càng 0%o 0i&t th'c hiIn chi&n lư"c “ Mi7n 2i&n hoà 2Enh,, /&t h"5 46i 28o lo8n lật
đN 46i mKc ti7* xo% 2y hI th;ng xã hội chủ ngh! t07n toàn c3* 4à xo% 2y 4!i t0T
lãnh đ8o củ! ?$ng cộng s$n- .Enh th& đ1 đRt 0! cho c%c nư6c xã hội chủ ngh! n1i
ch*ng 4à 46i OiIt P!m n1i 0i7ng nh[ng th%ch th<c 4Y cVng to l6n 4à đQng như L7
A Pin đã n1i “ niành ch]nh :*H\n đã /h1, gi[ ch]nh :*H\n l8i càng /h1 hJn,- ~ài
hhc củ! s' t!n 0ã củ! Li7n >Y 4à c%c nư6c ?Yng +* là một hji ch*Yng c$nh tbnh
cho chQng t!- .Em hi9* 4à 5hTng ch;ng chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, là nhiIm
4K t0hng t)m củ! ?$ng, Phà nư6c 4à nh)n F)n t!, m€i cYng F)n OiIt P!m 5h$i c1
ngh! 4K 4à t0%ch nhiIm t0ong s' nghiI5 2$o 4I .N :*;c, l*Yn c$nh gi%c 46i nh[ng
)m mư*, thủ đo8n củ! 2hn đ& :*;c, 5h$n c%ch m8ng, 2$o 4I thành cYng thành :*$
c%ch m8ng mà ch! Yng t! đã hi sinh 2!o mj hYi, xưJng m%* đ9 giành đư"c- u' /i7n
định chủ ngh! p%c A L7nin, tư tư(ng |j Ch] pinh sw là nh[ng /im chb n!n cho
toàn ?$ng, toàn F)n, toàn :*)n th'c hiIn thXng l"i cYng c*ộc x)H F'ng chủ ngh!
xã hội 4à 2$o 4I thành cYng .N :*;c OiIt P!m xã hội chủ ngh! mà t0ư6c h&t làm
th#t 28i )m mư* cgng như thủ đo8n củ! chi&n lư"c “ MiGn 2i&n hoà 2Enh, củ! chủ
ngh! đ& :*;c 4à c%c th& l'c thV địch-
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 9
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
/BI @ICU /DEF KDGH
1- ni%o t0Enh gi%o FKc :*;c 5hTng A !n ninh
2. •••-googl`-com-4n
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 10
TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
FIJ @IJ
Lêi më ®Çu......................................................................................................1
NỘI DUNG.........................................................................................................2
I. Khái quát chung về chiến lưc !i"n #iến h$% #&nh........................................2
'.Khái ni(m.......................................................................................................2
#.)* h&nh th%nh v% +hát t,i-n c.' chiến lưc / Di"n #iến h$% #&nh0................1
II. 2m mưu th. 3$4n c.' chiến lưc / Di"n #iến h$% #&nh0 c.' các thế l*c th5
36ch...................................................................................................................7
2m mưu............................................................................................................7
8h. 3$4n..........................................................................................................7
III. 2m mưu v% th. 3$4n c.' chiến lưc / Di"n #iến h$% #&nh0 39i v:i ;i(t
N'm..................................................................................................................<
2m mưu............................................................................................................<
8h. 3$4n tiến h%nh..........................................................................................<
K=8 LU>N..........................................................................................................?
SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n 11

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NỘI DUNG I. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kích động các mâu thuẫn trong xã hội. chính trị. tạo nên sức ép. khó có thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp quân sự. lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một bộ phận sinh viên. tư tưởng. nhân quyền. xã hội. trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành. Khi chủ nghĩa đế quốc nhận ra rằng. phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới. làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. đã chuyển từ tiến công quân sự chủ yếu sang tiến công bằng diễn “Diễn biến hoà bình” nghĩa là sử dụng biện pháp phi vũ trang là chính. “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ. dân chủ.Khái niệm. Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn. SV: hoµng v¨n kiªn . khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên về chính trị.. Đặc biệt.MSV: 10a05080n 2 . khích lệ lối sống tư sản và từng bước làm phai nhạt mục tiêu. văn hoá.. thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” chuyển hoá dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không cần phát động chiến tranh. để phá hoại. làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Khái quát chung về chiến lược diễn biến hoà bình a.. đối ngoại. Diễn biến hoà bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập kỉ 40 đầu thập kỉ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỉ 80 của thế kỉ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. chúng coi trọng. an ninh. sắc tộc. tự do tôn giáo. Nội dung chính của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế. sai sót của Đảng. tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do. từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->