PHÒNG GD & ĐT CHƯPRÔNG TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Iatôr, ngày 20 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2013 – 2014 Họ và tên giáo viên: Phan Thị Hương Trình độ CMNV: CĐSP Toán Dạy môn: Toán Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Lê Lợi, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) năm học 2013 – 2014 như sau: Nội dung, thời lượng BDTX: 1. Khối kiến thức bắt buộc: 1.1 Nội dung bỗi dưỡng 1: Do Bộ giáo dục-Đào tạo biên soạn và hướng dẫn. 1.2 Nội dung bỗi dưỡng 2: Do Bộ giáo dục-Đào tạo biên soạn và hướng dẫn. 2. Khối kiến thức tự chọn. Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết /năm học/ giáo viên. Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Tôi thực hiện bồi dưỡng thường xuyên : 04 mô đun sau: Yêu cầu Mục tiêu Nội dung Mã Hình Thời Thời gian chuẩn nghề bồi dưỡng Mô thức bồi lượng thực hiện nghiệp cần đun dưỡng (tiết) bồi dưỡng I.Tăng Có biện Dạy học với công nghệ THCS Tập 15 Tháng7/2013 cường năng pháp để thông tin: 19 trung lực dạy học nâng cao 1. Vai trò của công hiệu quả nghệ thông tin trong dạy học nhờ dạy học. sự hổ trợ 2. Ứng dụng công nghệ của công thông tin trong dạy

III. Vai trò của SKKN và tổng kết kinh nghiệm trong dạy học. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS. giáo dục. nhiệm. Nội dung phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS 3. IV. THCS Tập 25 trung 15 Tháng 8/2013 THCS Tự học 15 32 kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn. Thực hiện viết SKKN. giáo viên cấp THCS 3. 3. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS 1. Các hình thức tổ giáo viên tác chủ chức hoạt động của chủ nhệm. Xác định đề tài. 2. Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học . Vai trò và mục tiêu trị xã hội trong giáo của việc phối hợp với dục học các tổ chức xã hội sinh cấp trong công tác giáo dục THCS học sinh cấp THCS 2. nội dung và phương pháp viết SKKN.giáo dục học. Một số biện pháp phối hợp các lực lượn giáo dục để giáo dục học sinh THCS nghệ thông tin. Tăng Có kĩ năng Hoạt động của GVCN cường năng tổ chức các 1. Tháng 9/2013 THCS Học tập 15 40 từ xa Tháng 10/2013 .II. Phát Có kĩ năng Phối hợp với các tổ triển năng phối hợp chức xã hội trong công lực hoạt với các tổ tác giáo dục động chính chức xã hội 1. Các hoạt động của lực làm hoạt động GVCN cấp THCS công tác tro9ng công 2.

Người thực hiện Phan Thị Hương .Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tôi trong năm học 2013-2014.