P. 1
Phan Phoi Chuong Trinh Day Them Khoi 11

Phan Phoi Chuong Trinh Day Them Khoi 11

|Views: 86|Likes:
Được xuất bản bởilkhungdn

More info:

Published by: lkhungdn on Jun 22, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự !- H"#$ p$%c
&' H()CH
*)+ TH,M TR(NG NH- TRƯỜNG
M.N/ T!0#1 &$23 441 C$56#7 89:#$/ C6 ;<#= #>#7 c?!1
T3@8 Nộ3 A#7 P$># BC# D2 ;AE3 T$F3 73?#
1-3 Luyện tập về các công thc !"#ng g$ác ĐS&GT 1
T$0#7 G
%T& '()(*+1*
,-n 3+()(*+1*.
/-0 H12 34 !"#ng g$ác ĐS&GT
1
' 5h6p t7nh t$-n HH
8-1* 5h"9ng t:;nh !"#ng g$ác ĐS&GT *
13-10
5h6p ,4$ <ng t:=c> ph6p ,4$ <ng t?2 > ph6p
@uAy
HH
1
T$0#7 4H
%T& 1(1+(*+1*
,-n 31(1+(*+1*.
1'-1B Cuy tDc ,-2 ĐS&GT 1
1)-*/ HEán v7> chFnh h#p> tG h#p ĐS&GT *
*0-*8 5h6p v7 tH> 5h6p ,Ing JKng HH 1
T$0#7 44
%T& 1(11(*+1*
,-n 3+(11(*+1*.
*B-3+ Nh7 thc N$u - T9n ĐS&GT 1
31-3' Lác 3uMt ĐS&GT *
38 ĐK$ c"9ng về ,"Nng thOng v1 2Pt phOng HH
1
T$0#7 4I
%T& 1(1*(*+1*
,-n 31(1*(*+1*.
3B-3)
HA$ ,"Nng thOng ch6E nhAu v1 hA$ ,"Nng
thOng 3Eng 3Eng
HH
/+ 5h"9ng pháp @uy nKp tEán hQc ĐS&GT
1
/1-/* RMp 34 cSng ĐS&GT
/3-/0 Đ"Nng thOng v1 2Pt phOng 3Eng 3Eng HH 1
/'-/B RMp 34 nh?n ĐS&GT 1
T$0#7 4
%T& 1(1(*+13
,-n 31(1(*+13.
/)-01 G$T$ hKn cUA JVy 34 ĐS&GT 1
0*-03 HA$ 2Pt phOng 3Eng 3Eng HH
1
0/ 5h6p ch$-u 3Eng 3Eng HH
00-08 G$T$ hKn cUA h12 34
ĐS&GT
HH
1
0B-'+ WXct9 t:Eng Yhông g$An HH 1
T$0#7 I
%T& 1(*(*+13
,-n *B(*(*+13.
'1-'3 H12 34 !$Zn t=c ĐS&GT 1
'/-'' HA$ ,"Nng thOng vuông g[c HH 1
'8-8* ĐKE h12 ĐS&GT * T$0#7 J
T3@8 Nộ3 A#7 P$># BC# D2 ;AE3 T$F3 73?#
%T& 1(3(*+13
,-n 31(3(*+13.
83-80 Đ"Nng thOng vuông g[c vT$ 2Pt phOng HH 1
8'-8B 5h"9ng t:;nh t$-p tuy-n ĐS&GT 1
8)-B1 HA$ 2Pt phOng vuông g[c HH 1
T$0#7 K
%T& 1(/(*+13
,-n 3+(/(*+13.
B*-B/ W$ ph?n> ,KE h12 cMp hA$ ĐS&GT 1
B0-B8 \hE]ng cách HH 1
BB-)+ TGng ôn tập 1
TE#7/ GH 83@8 L JH ;AE3M1
T^ T_`ỞNG RHabcN deN
M?3 VN# T0#$
Nga sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2012
Hfga T_`ỞNG

ngày 20 tháng 08 năm 2012 HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Mai Văn Tánh .Tiết 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 Nội dung Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phương trình tiếp tuyến Hai mặt phẳng vuông góc Vi phân. đạo hàm cấp hai Khoảng cách Tổng ôn tập Phân môn HH ĐS&GT HH ĐS&GT HH Số buổi 1 1 1 1 1 1 Thời gian (Từ 1/3/2013 đến 31/3/2013) Tháng 4 (Từ 1/4/2013 đến 30/4/2013) Tổng: 90 tiết ( 30 buổi). Nga sơn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->