SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
MÔN: Toán. Khối 11. Chương trình: Cơ bản, nâng cao.
Tiết
1-3
4-5
6
7-12
13-15
16-18
19-24
25-27
28-30
31-36
37
38-39
40
41-42
43-45
46-48
49-51
52-53
54
55-57
58-60
61-63

Nội dung
Phân môn
Luyện tập về các công thức lượng giác
ĐS&GT
Hàm số lượng giác
ĐS&GT
Phép tịnh tiến
HH
Phương trình lượng giác
ĐS&GT
Phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm , phép
HH
quay
Quy tắc đếm
ĐS&GT
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
ĐS&GT
Phép vị tự, Phép đồng dạng
HH
Nhị thức Niu - Tơn
ĐS&GT
Xác suất
ĐS&GT
HH
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường
HH
thẳng song song
Phương pháp quy nạp toán học
ĐS&GT
Cấp số cộng
ĐS&GT
Đường thẳng và mặt phẳng song song
HH
Cấp số nhân
ĐS&GT
Giới hạn của dãy số
ĐS&GT
Hai mặt phẳng song song
HH
Phép chiếu song song
HH
ĐS&GT
Giới hạn của hàm số
HH
Vectơ trong không gian
HH
Hàm số liên tục
ĐS&GT

64-66 Hai đường thẳng vuông góc
67-72 Đạo hàm

Số buổi
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Thời gian
Tháng 9
(Từ 6/9/2012
đến 30/9/2012)
Tháng 10
(Từ 1/10/2012
đến 31/10/2012)
Tháng 11
(Từ 1/11/2012
đến 30/11/2012)
Tháng 12
(Từ 1/12/2012
đến 31/12/2012)

Tháng 1
(Từ 1/1/2013
đến 31/1/2013)

1
1
1

HH

1

Tháng 2
(Từ 1/2/2013
đến 28/2/2013)

ĐS&GT

2

Tháng 3

ngày 20 tháng 08 năm 2012 HIỆU TRƯỞNG .Tiết 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 Nội dung Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phương trình tiếp tuyến Hai mặt phẳng vuông góc Vi phân. đạo hàm cấp hai Khoảng cách Tổng ôn tập Phân môn HH ĐS&GT HH ĐS&GT HH Số buổi 1 1 1 1 1 1 Thời gian (Từ 1/3/2013 đến 31/3/2013) Tháng 4 (Từ 1/4/2013 đến 30/4/2013) Tổng: 90 tiết ( 30 buổi). TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Mai Văn Tánh Nga sơn.