SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
MÔN: Toán. Khối 11. Chương trình: Cơ bản, nâng cao.
Tiết
1-3
4-5
6
7-12
13-15
16-18
19-24
25-27
28-30
31-36
37
38-39
40
41-42
43-45
46-48
49-51
52-53
54
55-57
58-60
61-63

Nội dung
Phân môn
Luyện tập về các công thức lượng giác
ĐS&GT
Hàm số lượng giác
ĐS&GT
Phép tịnh tiến
HH
Phương trình lượng giác
ĐS&GT
Phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm , phép
HH
quay
Quy tắc đếm
ĐS&GT
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
ĐS&GT
Phép vị tự, Phép đồng dạng
HH
Nhị thức Niu - Tơn
ĐS&GT
Xác suất
ĐS&GT
HH
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường
HH
thẳng song song
Phương pháp quy nạp toán học
ĐS&GT
Cấp số cộng
ĐS&GT
Đường thẳng và mặt phẳng song song
HH
Cấp số nhân
ĐS&GT
Giới hạn của dãy số
ĐS&GT
Hai mặt phẳng song song
HH
Phép chiếu song song
HH
ĐS&GT
Giới hạn của hàm số
HH
Vectơ trong không gian
HH
Hàm số liên tục
ĐS&GT

64-66 Hai đường thẳng vuông góc
67-72 Đạo hàm

Số buổi
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Thời gian
Tháng 9
(Từ 6/9/2012
đến 30/9/2012)
Tháng 10
(Từ 1/10/2012
đến 31/10/2012)
Tháng 11
(Từ 1/11/2012
đến 30/11/2012)
Tháng 12
(Từ 1/12/2012
đến 31/12/2012)

Tháng 1
(Từ 1/1/2013
đến 31/1/2013)

1
1
1

HH

1

Tháng 2
(Từ 1/2/2013
đến 28/2/2013)

ĐS&GT

2

Tháng 3

đạo hàm cấp hai Khoảng cách Tổng ôn tập Phân môn HH ĐS&GT HH ĐS&GT HH Số buổi 1 1 1 1 1 1 Thời gian (Từ 1/3/2013 đến 31/3/2013) Tháng 4 (Từ 1/4/2013 đến 30/4/2013) Tổng: 90 tiết ( 30 buổi). ngày 20 tháng 08 năm 2012 HIỆU TRƯỞNG . TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Mai Văn Tánh Nga sơn.Tiết 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 Nội dung Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phương trình tiếp tuyến Hai mặt phẳng vuông góc Vi phân.