LÒCH SÖ Û CA Ù C HO Ï C THUYE Á T KINH TE Á .

A – CHU Û NGHÓ A TRO Ï NG THÖÔNG : 1/ Hoa ø n caûnh ra ñô ø i: CNTT hình tha ø nh va ø phaùt trie å n ôû Cha âuA Â u va ø o giö õ a theá kyû XV va ø toàn taï i trong khoaûng 3 theá kyû. Theá kyû XV Æ XVIII : goï i la ø : Ha ä u ky ø phong kieán. Tích lu õ y nguye â n thuûy cuûa CNTB Trong thô ø i ky ø na ø y cheá ño ä phong kieán ôû Cha âu A Â u baét ñaàu tan ra õ , quan he ä saûn xuaát TBCN baét ñaàu xuaát hie ä n. Söï xuaát hie ä n chuû nghóa troï ng thöông gaén lieàn vôùi nhö õ ng tieàn ñeà lòch söû sau : * Kinh teá : _Va ø o thô ø i ñie å m na ø y ha ø ng hoùa ôû Cha â uA Â u phaùt trie å n maï nh. Thò tröô ø ng da â n to ä c trong nöôùc môû ro ä ng xuaát hie ä n caùc hoaï t ño ä ng giao tho â ng quoác teá. _ Tieàn te ä kho â ng ch æ ñöôï c söû duï ng la ø m phöông tie ä n trung gian trong trao ño å i ha ø ng hoùa ma ø tieàn te ä co ø n söû duï ng la ø m tö baûn ñe å sinh lôï i 1 caùch pho å bieán. * Chính trò xa õ ho ä i: _ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy ta ø n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nha â n trong xa õ ho äi taêng cöô ø ng. _ Xuaát hie ä n khoái lie â n minh cuûa nha ø nöôùc phong kieán trung öông va ø tö baûn thöông nha â n döï a vaø o nhau ñe å toàn taï i. * Vaên hoùa tö töôûng: _ Phaùt trie å n cuûa khoa hoïc ña ë c bie ä t khoa hoï c töï nhie â n. _ Xuaát hie ä n phong tra ø o phuï c höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laï i tö töôûng ñen toái cuûa phong kieán thô ø i trung co å , ñeà cao tö töôûng töï do nha â n quyeàn, bình ñaúng ). _ Söï chuye å n bieán ta â m lyù va ø loái soáng cuûa ngöô ø i da â n. Keát lua ä n : Söï kie ä n tre â n la ø m thay ño å i nhanh choùng bo ä ma ë t phong kieán trung co å neàn saûn xuaát phong kieán baét ñaàu nhöô ø ng cho ã cho cheá ño ä tö baûn thöông maïi Æ CNTT xuaát hie ä n. 2/ La ä p tröô ø ng cô baûn cuûa CNTT : 3 la ä p tröô ø ng * Söï gia ø u coù : Caùc nha ø troï ng thöông coi tieàn va ø ng baï c la ø bie å u hie ä n duy nhaát cuûa cuûa caûi cuûa söï gia ø u coù. Ba quan ñie åm: + Quoác gia gia ø u coù phaûi la ø quoác gia coù khoái löôï ng va ø ng baï c kho å ng loà. + Moï i hoaï t ño ä ng kinh teá ñeàu phaûi höôùng va ø o muï c tie â u duy nhaát : la ø m sao coù the å coù nhieàu tieàn. + Tieàn te ä la ø muï c ñích ha ø ng hoùa ch æ la ø phöông tie ä n ñe å la ø m taêng khoái löôï ng tieàn. *Y Ù nie ä m veà thöông maï i : ch æ coù the å tích lu õ y tieàn te ä tho â ng qua hoaï t ño ä ng thöông maï i ña ë c bie ä t ngoaï i thöông.

Keát quaû : Söï giao thöông ha ø ng hoùa bò ngaên caûn. + Khuyeán khích xuaát khaàu ha ø ng ra nöôùc ngoa ø i. Chính saùch : +Caám xuaát kha + Haï n cheá toái ña nha ä p ha ø ng nöôùc ngoa ø i va ø o trong nöôùc. baèng moï i caùch chieám lónh thò tröô ø ng theá giôùi. + Phaù giaù ñoàng tieàn trong nöôùc Æ giaûm giaù ha ø ng thu huùt nhieàu tieàn tö ø nöôùc ngoa ø i. + Phaûi giö õ tieàn laï i trong nöôùc kho â ng ñe å tieàn te ä chaï y ra nöôùc ngoa ø i chi tie â u ca ø ng ít ca ø ng toát. Keát quaû : Söï giao thöông ha ø ng hoaù ñöôï c môû ro ä ng phaùt trie å n. ñeà cao vai tro ø cuûa nha ø nöôùc._ Trong thöông maï i phaûi thöï c hie ä n baùn nhieàu mua ít. Tieàn la ø bie å u hie ä n cuûa cuûa caûi. Neàn kinh teá ha ø ng hoùa bò maát ca â n ñoái nghie â m troïng tieàn > ha ø ng. tu ø y thuo ä c va ø o nha ø nöôùc. * Su ø ng baùi nha ø nöôùc : Tieàn te ä ch æ coù the å tích lu õ y vôùi söï can thie ä p cuûa nha ø ngöô ø i. Khuyeán khích xuaát kha å u. Thô ø i ky ø ñaàu Thô ø i ky ø sau . å u tieàn. Thò tröô ø ng la ø tre â n heát. Muï c tie â u tích lu õ y tieàn cho CNTB ra ñô ø i. quoác gia muoán gia ø u la ø phaûi tích lu õ y tieàn. giö õ a caùc quoác gia taát yeáu coù söï ñoái la ä p veà lôï i ích “ Da â n to ä c na ø y la ø m gia ø u baèng caùch cöôùp ñoaït ta ø i saûn cuûa da â n to ä c kia “. _ Thöông maï i la ø mo ä t cuo ä c chieán tranh. mua reû nöôùc na ø y ñe å baùn maéc nöôùc kia. Neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trie å n maï nh. Le â n aùn vie ä c tích trö õ tieàn chuû tröông ñe å cho tieàn va ä n ño ä ng vì qua ñoù môùi thu ñöôï c tieàn nhieàu hôn. + Thô ø i ky ø sau cuûa CNTT : TK XVI Æ cuoái TK XVII : Chuû nghóa troï ng thöông thöïc söï hay Chuû nghóa troï ng thöông tröôûng tha ø nh. Phaùt trie å n co â ng nghie ä p ( ña ë c bie ä t co â ng nghie ä p cheá bieán ) ñe å taï o nguoàn ha ø ng ñe å xuaát kha å u. caùc nha ø troï ng thöông chöa thaáy ñöôï c tính khaùch quan caùc hoaï t ño ä ng kinh teá . va ã n coi troï ng tieàn. _ Hai cöông lónh : Mua nhieàu ñe å baùn nhieàu hôn nha ä p nhieàu xuaát nhieàu. Chính saùch : Kho â ng caám xuaát kha å u tieàn : khuyeán khích mang tieàn ra nöôùc ngoaø i. _ Lôï i nhua ä n thu ñöôï c trong thöông maï i la ø keát quaû cuûa söï trao ño å i kho â ng ngang giaù. taùn tha ø nh nha ä p kha å u vôùi qui mo â lôùn hôn neáu coù taùc duï ng toát ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc. 3/ Caùc thô ø i ky ø phaùt trie å n cuûa chuû nghóa troï ng thöông : 3 thô ø i ky ø : + Thô ø i ky ø ñaàu cuûa CNTT : die ã n ra khoaûng TK XV Æ XVI goï i la ø Chuû nghóa tieàn te ä hay Chuû nghóa troï ng tieàn. Ña ë c ñie å m : su _ Hai cöông lónh : + Phaûi ca â n ñoái tieàn theo nguye â n taéc thu > chi : baèng moï i caùch ñem tieàn veà ca ø ng nhieàu ca ø ng toát. ø ng baùi tieàn te ä 1 caùch tuye ä t ñoái coi tieàn la ø taát caû.

_ Do söï phaùt trie å n cuûa khoa hoï c ña ë t cô sôû cho mo ä t phöông phaùp lua ä n nghie â n cöùu kinh teá sa â u saéc hôn. Coi troï ng baûng ca â n ñoái thöông maï i. ch æ döø ng laï i ôû löu tho â ng chöa nghie â n cöùu lónh vöï c saûn xuaát. 4/ Caùc hình thöùc CNTT : 3 hình thöùc tie â u bie åu + CNTT tieàn te ä ( Ta â y Ban Nha ) + CNTT co â ng nghie ä p ( Phaùp ) + CNTT thöông maï i ( Anh ) 5/ Nha ä n xeùt ñaùnh giaù veà chuû nghóa troï ng thöông : Trong TK XV Æ XVII : CNTT la ø mo ä t böôùc tieán lôùn so vôùi nhö õ ng tö töôûng vôùi chính saùch cuûa thô ø i phong kieán trung co å. nha ø nöôùc phong kieán hoa ø n toa ø n tan ra õ. ñoaïn tuye ä t vôùi tö töông to â n giaùo Haï n cheá + Caùc nha ø troï ng thöông giaûi thích vaán ñeà kinh teá co ø n quaù ñôn giaûn + Tha ø nh töï u lyù lua ä n ñöôïc co ø n raát nhoû beù tính lyù lua ä n co ø n raát thaáp. tha ä m chí choáng laï i söï can thie ä p cuûa nha ø nöôùc phong kieán Æ khoái lie ân minh TBTN. hôn 1/3 die ä n tích ñaát boû hoang. CNTT kho â ng co ø n phu ø hôï p bò phe â phaùn maïnh me õ Æ hoï c thuyeát kinh teá môùi thích öùng vôùi thöï c tie ã n baét ñaàu xuaát hie ä n. phöông thöùc canh taùc laï c ha ä u. Co â ng cuï . Coi troï ng nguye â n taéc thu > chi. + Thô ø i ky ø cuoái cuûa CNTT : Cuoái TK XVII Æ giö õ a TK XVIII : CNTT baét ñaàu tan ra õ Ba nguye â n nha â n da ã n ñeán tan ra õ : _ Do keát thuùc thô ø i ky ø tích lu õ y nguye â n thuûy cuûa CNTT. . Tích lu õ y tieàn te ä vì coi tieàn te ä la ø cuûa caûi Chuû tröông xuaát kha å u ha ø ng ra nöôùc ngoa øi vôùi giaù cao ñe å thu huùt nhieàu tieàn. Xuaát ha ø ng vôùi giaû reû muï c tie â u chieám lónh thò tröô ø ng. Coi troï ng xuaát > kha åu Kinh doanh tieàn te ä vì coi tieàn kho â ng ch æ la ø cuûa caûi ma ø tieàn co ø n la ø tö baûn. B – CHU Û NGHÓ A TRO Ï NG NO Â NG : 1/ Hoa ø n caûnh ra ñô ø i: Ra ñô ø i va ø o khoaûng giö õ a TK XVIII trong hoa ø n caûnh lòch söû heát söùc ña ë c bie ä t: + Phaùp la ø mo ä t quoác gia no â ng nghie ä p hôn 90% da â n soá la ø no â ng da â n. + Ch æ dö ø ng laï i ôû mo â taû hie ä n töôï ng beà ngoa ø i chöa thöï c söï tìm ra caùc quy lua ä t phaûn aùnh baûn chaát be â n trong cuûa caùc hie ä n töôïng kinh teá .Coi troï ng baûng ca â n ñoái tieàn te ä. Noù nha ä n thöùc giaûi thích caùc vaán ñeà kinh teá tre â n cô sôû tri thöùc khoa hoï c môû ra ky õ nguye â n môùi trong vie ä c nha ä n thöùc caùc vaán ñeà kinh teá . + Taàm nhìn co ø n phieán die ä n. Tö töôûng KTHH ñeà cao KTHH khuyeán khích giao löu buo â n baùn. thuùc ña å y saûn xuaát phaùt trie å n. phaùt trie å n va ø troïng ta â m lôï i ích kinh teá chuye å n tö ø löu tho â ng Æ saûn xuaát . _ Do giai caáp tö saûn luùc na ø y ña õ lôùn maï nh khoâ ng caàn ñeán söï baûo trôï cuûa nha ø nöôùc phong kieán. saûn xuaát nguoàn la ø m gia ø u cuûa CNTB. neàn saûn xuaát tö baûn ra ñô ø i.

+ Trong no â ng nghie ä p giaù trò taï o ra bao giô ø cu õ ng lôùn hôn to å ng chi phí.+ Caùc ma â u thua ã n xa õ ho ä i Phaùp bo ä c lo ä raát ga â y gaét. nöôùc Phaùp coù 2 tra ä n tuyeán ñoái la ä p: giai caáp phong kieán. + Trong co â ng nghie ä p quaù trình taï o ra saûn pha å m ch æ la ø söï keát hôï p chaát cu õ. Ngoa ø i no â ng nghie ä p caùc nga ø nh khaùc la ø kho â ng sinh lôï i. Tröôùc heát laø löông thöï c thöï c pha å m. kho â ng phaûi moï i cuûa caûi bie å u hie ä n söï gia ø u coù. Nhö õ ng ha ø nh vi na ø o taïo ra ñöôï c thu nha ä p thuaàn tuyù la ø ha ø nh vi saûn xuaát. Tuy nhie â n. cheá ño ä phong kieán Æ no å i da ä y. Keát lua ä n : Thu nha ä p thuaàn tuùy la ø keát quaû cuûa töï nhie â n la ø ta ë ng va ä t cuûa töï nhie â n. vua. Söï gia ø u coù ch æ bie å u hie ä n cuûa caûi sinh so â i naûy nôû Æ Quesney goï i la ø taï o ra thu nha ä p thuaàn tuùy. taêng lö õ . mo ä t quoác gia cöô ø ng thònh la ø mo ä t quoác gia coù nhieàu löôï ng thöï c thöï c pha å m. + Nha ø nöôùc kho â ng can thie ä p va ø o caùc hoaï t ño ä ng kinh teá to â n troï ng söï töï do . * Thuyeát chu trình kinh teá : Quesney chia xa õ ho ä i tha ø nh 3 giai caáp : . Nha ä n ñònh : Theo Quesney coù 2 nguye â n taéc hình tha ø nh giaù trò + Trong co â ng nghie ä p giaù trò saûn pha å m taï o ra se õ ngang baèng vôùi to å ng chi phí. + Trong no â ng nghie ä p nhô ø söï taùc ñoä ng cuûa töï nhie â n : kho â ng khí… ne â n coù söï gia taêng veà chaát taï o ra chaát môùi. 2/ La ä p tröô ø ng cô baûn : Chuû nghóa troï ng no â ng coù 3 la ä p tröô ø ng cô baûn sau : + Söï gia ø u coù tha ä t söï cuûa mo ä t quoác gia kho â ng bie å u hie ä n ôû khoái löôï ng va ø ng baï c ma ø bie åu hie ä n ôû khoái löôï ng no â ng saûn. Ma ë t tra ä n choáng phong kieán bò aùp böùc ñe ø neùn. Phaùp tieán gaàn tôùi CM tö saûn : Kinh teá suy suï p : do 2 nguye â n nha â n: + Do söï thoáng trò cuûa cheá ño ä phong kieán. thò da â n. + Saûn xuaát no â ng nghie ä p la ø nguoàn duy nhaát taïo ra mo ã i cuûa caûi va ä t chaát. ha ø nh vi saûn xuaát thöï c söï ch æ coù trong no â ng nghie ä p. töï do saûn xuaát. quùy to ä c >< no â ng da â n . + Do ma â u thua ã n cuûa CNTT co â ng nghie äp Æ Kinh teá suy suï p Tö ø söï kie ä n ñoù : Phaùp xuaát hie ä n ye â u caàu giaûi quyeát ma â u thua ã n beá taét trong xa õ ho ä i la ät ño å cheá ño ä phong kieán phaùt trie å n no â ng nghie ä p ñe å vöï c da ä y neàn kinh teá Æ Chuû nghóa troï ng no â ng xuaát hie ä n. suï gia ø u coù kho â ng bie å u hie ä n ôû va ø ng baï c ma ø ôû cuûa caûi ñaùp öùng nhu caàu tie â u du ø ng cuûa con ngöô ø i . No ä i dung chuû yeáu : Francois Quesney la ø nha ø kinh teá ngöô ø i Phaùp (1694 – 1764) * Thuyeát traä t töï thie â n ñònh : Quesney phe â phaùn. tö saûn. Ña ë c ñie å m: Giai caáp phong kieán giö õ ñaát ñai soáng sa hoa höôûng thuï . khoâ ng taêng the â m. baùc boû CNTT . caêm thu ø . ch æ coù no â ng nghie ä p môùi ñem laï i söï gia ø u coù aám no haï nh phuùc. kinh doanh trao ño å i. Theo Quesney : Thu nha ä p thuaàn tuyù = soá thu ñöôï c – soá tie â u phí.

Phaûi la ø tra ä t töï thie â n ñònh. Caùc giai caáp gaén lieàn vôùi nhau trong mo ä t vo ø ng lua â n chuye å n ñi tö ø saûn xuaát ñeán pha ân phoái thu nha ä p va ø tie â u du ø ng. kho â ng ñöôï c pheùp can thie ä p va ø o caùc hoaï t ño ä ng kinh teá . gia ø y deùp. pha â n boùn… Æ Taát caû caùc nhu caàu ñeàu ñöôï c thoûa ma õ n. coù 2 tyû ñòa to â do giai caáp saûn xuaát no ä p. . saép ña ë t. chi phoái xa õ ho ä i . ñoàng nhaát cuûa giôùi töï nhie â n. Mo ã i giai caáp gioáng nhö cô quan trong cô the å. Do thöôï ng ñeá taï o ra. vì söï can thie ä p na ø y la ø m sai le ä ch tra ä t töï thie â n ñònh. * Giai caáp sôû hö õ u : Soáng döï a va ø o giai caáp saûn xuaát .+ Giai caáp saûn xuaát : bao goàm nhö õ ng ngöô ø i hoaït ño ä ng trong no â ng nghie ä p ( no â ng da ân) + Giai caáp sôû hö õ u : nhö õ ng ngöô ø i chieám hö õ u ñaát ñai ( ñòa chuû ) + Giai caáp kho â ng saûn xuaát : nhö õ ng ngöô ø i hoaï t ño ä ng trong lónh vöïc co â ng nghie ä p. nguye â n lie ä u. Nhö õ ng ñònh lua ä t do thöôï ng ñeá saùng taï o la ø baát di baát dòch baát khaû cöï tuye ä t la ø nhö õ ng ñieàu coù lôï i nhaát cho con ngöô ø i. Æ Nhu caàu ñöôï c thoûa ma õ n Æ tieáp tuï c toàn taï i hoaï t ño ä ng. * Thuyeát traä t töï thie â n ñònh : Quesney cho raèng xa õ ho ä i la ø mo ä t bo ä pha ä n cuûa giôùi töï nhie â n. Nha ø nöôùc kho â ng ne â n. maùy moùc. löu tho â ng kho â ng taï o ra cuûa caûi va ø giaù trò. Chu trình kinh teá tre â n tua â n theo nhö õ ng ñònh lua ä t töï nhie â n va ø khaùch quan gioáng nhö söï tuaàn hoa ø n maùu trong cô the å con ngöô ø i. löông thöï c thöï c pha å m. tra ä t töï xa õ ho ä i naèm trong tra ä t töï chung cuûa vu õ truï va ø nhö õ ng ñònh lua ä t chi phoái töï nhie â n. ngaên caûn tö löu tho â ng töï do giö õ a caùc giai caáp gioáng nhö maùu khaép cô the å. phaùp lua ä t qui ñònh xaõ ho ä i la ø mo ä t he ä thoáng ñieàu khoûa thích hôï p nhaát ñe å höôùng tôùi thöï c hie ä n traä t töï thie â n ñònh. nha ø cöûa… Saûn xuaát : co â ng cuï . thöï c hie ä n. 3/ Nha ä n xeùt ñaùnh giaù veà CNTN: Tha ø nh töï u : La ø mo ä t böôùc tieán lôùn so vôùi CNTT _ Caùc nha ø troï ng no â ng ña õ chuye å n ñoái töôï ng nghie â n cöùu tö ø löu tho â ng Æ saûn xuaát _ Nguoàn goác cuûa söï gia ø u coù trong lónh vöï c saûn xuaát. Traùch nhie ä m con ngöô ø i ch æ khaùm phaù. giai caáp na ø y tieáp tuï c hoaï t ño ä ng. _ Nha ä n 2 tyû : 1 tyû do giai caáp saûn xuaát 1 tyû do giai caáp sôû hö õu Du ø ng 2 tyû na ø y trao ño å i vôùi giai caáp saûn xuaát ñe å laáy no â ng saûn. thöông maï i ( co â ng thöông ) Mo â taû söï löu tho â ng cuûa cuûa caûi giö õ a 3 giai caáp trong sô ñoà bie å u Quesney * Giai caáp saûn xuaát : Giaû söû giai caáp thu nha ä p 5 tyû ( Thu nha ä p thuaàn tuùy ) Giö õ 2 tyû ñe å tie â u du ø ng No ä p 2 tyû cho giai caáp sôû hö õ u ( ñòa to â ) Du ø ng 1 tyû trao ño å i vôùi giai caáp kho â ng saûn xuaát Æ Laáy co â ng nghe ä pha å m tie â u du ø ng : quaàn aùo. ø be â n ngoa ø i ñe å cho cuûa caûi Keát lua ä n : Do ñoù phaûi xoaù boû moï i söï haï n cheá.

Adam Smith luo â n luo â n choáng laï i cheá ño ä phong kieán. Hai baûn naêng na ø y ñoái la ä p. uûng ho ä caùc tö töôûng töï do da ân chuû. chính phuû phaûi to â n troïng söï töï do cuûa con ngöô ø i . Caùc nha ø troïng no â ng ña õ coá gaéng nghie â n cöùu moái lie â n he ä baûn chaát cuûa neàn saûn xuaát tö baûn trong khi chöa pha â n tích ñöôï c nhö õ ng khaùi nie ä m cô sôû. Haï n cheá : 3 ñie å m chính. Baûn naêng vò tha : Thuùc ña å y tính co ä ng ñoàng khuyeán khích hôï p taùc. lónh vöï c ñaï o ñöùc. Laàn ñaàu tie â n nghie â n cöùu vaán ñeà löu tho â ng cuûa caûi ñe å taùi saûn xuaát tre â n phaï m vi toa øn xa õ ho ä i . _ Caùc nha ø troï ng no â ng laàn ñaàu tie â n ne â u le â n tö töôûng caùc quy lua ä t khaùch quan chi phoái ñô ø i soáng sinh hoaï t kinh teá Æ ñöa ñeán tính khoa. co ø n mang tính maùy moùc sie â u hình. C – HO Ï C THUYE Á T KINH TE Á CU Û A ADAM SMITH 1/ La ä p tröô ø ng cô baûn : _ Caùc nha ø co å ñie å n cho raèng söï gia ø u coù cuûa mo ä t quoác gia kho â ng bie å u hie ä n ôû khoái löôï ng va ø ng. nha ø nöôùc kho â ng ne â n can thie ä p va ø o caùc hoaï t ño ä ng kinh teá. Adam Smith nha ø kinh teá ngöô ø i Anh (5/6/1723) _ Theá giôùi quan va ø phöông phaùp lua ä n cuûa Adam Smith + Theá giôùi quan : coù 2 ñie å m no å i ba ät Chuû nghóa duy va ä t : Adam Smith luo â n luo â n tin töôûng TGVC bò chi phoái bôûi caùc quy lua ä t khaùch quan kho â ng tu ø y thuo ä c va ø o yù muoán cuûa con ngöô ø i. O Â ng luo â n coi CNTB la ø mo ä t xa õ ho ä i hôï p lyù duy nhaát va ø vónh cöûu Æ Adam Smith theo chuû nghóa töï do tö saûn. ña ë t cô sôû cho vie ä c nghie â n cöùu caùc moái quan he ä baûn chaát cuûa neàn saûn xuaát tö baûn. . ñoàng nhaát khaùch quan vôùi thöôï ng ñeá Æ ma ø u saéc duy ta â m. To â n troïng caùc quy lua ät khaùch quan . _ Nha ø nöôùc. Pha â n bie ä t 2 lónh vöï c cuûa ñô ø i soáng : Lónh vöï c kinh teá . _ Lao ño ä ng cuûa con ngöô ø i la ø nguoàn duy nhaát taïo ra moï i cuûa caûi va ä t chaát Æ nguoàn goác duy nhaát cuûa söï gia ø u coù. thuùc ña å y lôï i ích caù nha â n phaùt trie å n tinh thaàn chieám hö õ u. _ Saûn xuaát kho â ng ch æ gia taêng veà soá löôï ng cuûa caûi ma ø co ø n gia taêng veà giaù trò cuûa caûi. Adam Smith ca ngôï i CNTB trung thöï c chính xaùc._ Cuo ä c caùch maï ng trong lòch söû kinh teá cuûa nhaâ n loaï i. _ Saûn xuaát cuûa caùc nhaø troï ng no â ng co ø n heï p hoø i cöùng nhaéc. co ø n mang tính sie â u hình xa laï vôùi pheùp bie ä n chöùng. thoáng nhaát taï o tha ø nh löï c ña å y löï c huùt. + Nha â n sinh quan : Chuû nghóa caù nha â n. _ Caùc nha ø troï ng no â ng kho â ng thaáy ñöôï c vai tro ø cuûa löu tho â ng va ø phuû nha ä n moï i cô sôû phaùt sinh lôïi nhua ä n trong löu tho â ng. Baûn naêng vò kyû. tö saûn : Con ngöô ø i cu ø ng luùc bò chi phoái bôûi 2 söùc maï nh baûn naêng. khoái löôï ng no â ng saûn ma ø bie å u hie ä n ôû toa ø n bo ä caùc loaï i kinh teá ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöô ø i.

Keát quaû lao ño ä ng . ha ø nh ño ä ng theo lôï i ích caù nha â n. . va ø tu ø y theo keát quaû lao ño ä ng cuûa mo ã i quoác gia coù ñöôï c nhieàu hay ít caùc va ä t duï ng na ø y. Do va ä y kho â ng taï o ne â n söï khaùc bie ä t veà ta ø i naêng. Do ñoù möùc ño ä gia ø u coù cuûa mo ä t quoác gia ñöôï c phaûn aùnh baèng mo ä t tyû le ä. ø nh ño ä ng theo nguye â n taéc vò tha phaûi coù tính ñoàng loaï i. Chính thie â n höôùng trao ño å i ña õ thuùc ña å y mo ã i ngöô ø i hieán da â n caû ñô ø i mình cho mo ä t co â ng vie ä c chuye â n mo â n nhaát ñònh va ø phaùt trie å n ñeán möùc hoa ø n haûo nhö õ ng naêng khieáu ba åm sinh cuûa mình trong lónh vöï c chuye â n mo â n. + Tieát kie ä m soá thô ø i gian thöô ø ng bò maát maùt khi thay ño å i co â ng vie ä c. Adam Smith suy lua ä n : Neáu coù thie â n höôùng trao ño å i moï i ngöô ø i töï cung caáp thuû tuïc caàn thieát. No ä i dung : Kho â ng phaûi la ø va ø ng baïc ma ø la ø khoái löôï ng cuûa caûi va ä t duï ng caàn thieát la ø bie å u hie ä n cuûa söï gia ø u coù. Cô sôû la ä p lua ä n trong toa ø n bo ä hoï c thuyeát cuûa Adam Smith mang tính 2 ma ë t: Ñi sa â u pha â n tích baûn chaát be â n trong Mo â taû caùc hie ä n töôïng kinh teá theo bie å u hie ä n beà ngoa øi O Â ng quan nie ä m baûn chaát hie ä n töôï ng ñoàng nhaát 2/ No ä i dung cô baûn hoï c thuyeát : 3 lyù thuyeát a/ Lyù thuyeát veà neàn kinh teá ha ø ng hoùa : + Lyù lua ä n veà söï pha â n co â ng lao ño ä ng : Tö töôûng cô baûn : Pha â n co â ng lao ño ä ng söï tieán bo ä heát söùc vó ñaï i trong vie ä c phaùt trie ån söùc saûn xuaát cuûa lao ño ä ng . tham lam caïnh tranh.S nha â n toá thöù 2 quan troï ng ) Adam Smith naêng suaát lao ño ä ng ca ø ng cao möùc ño ä gia ø u coù taêng. ã n ñeán naêng suaát lao ño ä ng cao nhô ø pha â n co â ng lao ño ä ng . Lónh vöï c ñaïo ñöùc : Phaûi ha Khaùi nie ä m veà con ngöô ø i trong lónh vöï c kinh teá : Con ngöô ø i luo â n theo ñuo å i lôï i ích caù nha â n ch æ bieát ch æ thaáy lôï i ích caù nha â n. naêng suaát quyeát ñònh gia ø u coù. pha â n co â ng Nguye â n nha â n : Da lao ño ä ng coù 3 taùc duï ng : + Taêng the â m ta ø i kheùo leùo cuûa ngöôø i lao ño ä ng . + Giuùp ngöô ø i lao ño ä ng caûi tieán phaùt minh ra caùc co â ng cuï tinh xaûo. thie â n höôùng trao ño å i la ø mo ä t ña ë c tröng cuûa loa ø i ngöô ø i keát quaû cuûa khaû naêng suy lua ä n va ø tieáng noùi. Adam Smith khaúng ñònh : _ mo ä t quoác gia ca ø ng tie â n tieán trình ño ä pha â n co â ng ca ø ng cao _ pha â n co â ng lao ño ä ng la ø baét nguoàn tö ø thie â n höôùng trao ño åi cuûa con ngöô ø i .Lónh vöï c kinh teá : Con ngöô ø i bò chi phoái bôûi baûn naêng vò kyû ha ø nh ño ä ng theo nguye ân taéc ích kyû. Nhu caàu tie â u du ø ng Tyû le ä na ø y tu ø y thuo ä c 2 nha â n toá : Tyû troï ng soá löôï ng chieám tyû troï ng bao nhie â u trong da â n soá Naêng suaát cuûa lao ño ä ng (A. la ø nguoàn goác cuûa söï gia ø u coù.

A. giaù trò cuûa moï i loaï i ha ø ng hoùa baát cöù ña â u va ø baát cöù luùc na ø o. vì tre â n giaáy cho ta co â ng cuï reû hôn . A. Do nhö õ ng khoù khaên trong vie ä c trao ño å i tröï c tieáp.S cho raèng lao ño ä ng hao phí mua ñöôï c nhö nhau Æ giaù trò ha ø ng hoùa = giaù trò lao ño ä ng = tieàn löông ( kho â ng chính xaùc ) A. Ngöô ø i ta ña õ söû duï ng mo ä t loaï i ha ø ng hoùa la ø phöông tie ä n trung gian trao ño å i” Luùc ñaàu coù nhieàu ha ø ng hoùa du ø ng la ø m phöông tie ä n trao ño å i chung daàn daàn thích du ø ng kim loaï i hôn baát ky ø ha ø ng hoùa na ø o khaùc.S : “pha â n co â ng lao ño ä ng la ø nguye â n nha â n ñöa tôùi söï gia ø u coù cuûa mo ä t quoác gia.Ñieàu kie ä n ñe å phaùt trie å n pha â n co â ng lao ño ä ng : ñoù la ø söï phaùt trie å n thò tröô ø ng . + Lyù lua ä n veà giaù trò ha ø ng hoùa : Tö töôûng : lao ño ä ng la ø thöôùc ño duy nhaát chính xaùc cuûa giaù trò ha ø ng hoùa la ø tie â u chua ån tuye ä t ñích cuûa giaù trò ha ø ng hoùa. thay tieàn ñuùc baèng tieàn giaáy la ø hoa ø n toa ø n hôï p lyù. O Â ng pha â n bie ä t giaù thöï c teá ( giaù trò ha ø ng hoùa ) giaù danh nghóa ( giaù tính baèng tieàn ) A. A. Keát lua ä n: Söï gia ø u coù kho â ng bie å u hie ä n la ø tieàn ma ø bie å u hie ä n ôû khoái löôïng cuûa caûi mua ñöôï c baèng tieàn. söï phaùt trie å n cuûa thò tröô ø ng tu ø y thuo ä c söï phaùt trie å n cuûa giao tho â ng va ä n taûi. • Giaù trò baát cöù ha ø ng hoùa na ø o cu õ ng ngang baèng vôùi soá löôï ng lao ño ä ng ma ø ngöô øi ta coù the å mua ñöôï c chi phoái baèng ha ø ng hoùa ñoù.S pha _ Giaù trò söû duï ng : la ø co â ng duï ng cuûa ha ø ng hoùa ñoù thoûa ma õ n nhu caàu na ø o ñoù ä t ñoù laáy caùc va ä t khaùc _ Giaù trò trao ño å i : khaû naêng va + Nha ä n ñònh : + Giaù trò söû duï ng kho â ng quyeát ñònh giaù trò trao ño åi O Â ng cho raèng caùi na ø o ma ø giaù trò söû duï ng ca ø o giaù trò trao ño å i thaáp + Cô sôû cuûa giaù trò trao ño å i chính la ø lao ño ä ng . thua än tie ä n hôn. â n bie ä t 2 loaï i giaù trò : giaù trò söû duï ng va ø giaù trò trao ñoå i No ä i dung : A.S la ø cha ñeû cuûa thuyeát giaù trò lao ño ä ng. A.S ne â u ra 2 ñònh nghóa veà giaù trò : • Giaù trò ha ø ng hoùa la ø do soá löôï ng lao ño ä ng hao phí ñe å saûn xuaát ra ha ø ng hoùa ñoù quyeát ñònh.S cho raèng : “khi pha â n co â ng lao ño ä ng hình tha ø nh mo ã i ngöô ø i se õ soáng va ø trao ñoå i va ø xa õ ho ä i töï noù se õ trôû tha ø nh mo ä t lie â n minh trao ño å i. Vie ä c söû duïng kim loaï i daï ng tho â ga â y ra nhieàu phieàn toaùi Æ cheá taï o ra tieàn ñuùc. mo ät da â n to ä c ca ø ng gia ø u coù khi noù ca ø ng la ø m chuye â n mo â n hoùa ta ø i naêng cuûa caùc tha ø nh vie ân va ø ñaï t tôùi mo ä t naêng suaát cao hôn” + Lyù lua ä n veà tieàn te ä : Tieàn te ä chính la ø phöông tie ä n trong trao ño å i la ø 1 baùnh xe vó ñaï i cuûa löu tho â ng. lao ño ä ng la ø tie â u chua å n thöï c teá cao nhaát ñe å qua ñoù coù the å so saùnh va ø ñaùnh giaù.S trình ba ø y veà caùc caáu phaàn cuûa giaù trò ha ø ng hoùa : 2 tröô ø ng hôï p .

A. khi ñöa haø ng hoùa ra thò tröô ø ng vôùi mo ä t löôï ng ha ø ng hoùa vö ø a ñuû thoûa ma õ n nhu caàu thöï c teá. Nha ä n xeùt : + Tha ø nh töï u : _Y Ù nghóa cuûa söï pha â n co â ng lao ño ä ng _ Pha â n bie ä t giö õ a 2 thuoä c tính ha ø ng hoùa ( giaù trò söû duï ng . khaúng ñònh giaù trò söû duïng kho â ng quyeát ñònh giaù trò trao ño åi) _ Pha â n bie ä t giö õ a giaù caû töï nhie â n. _ Giaù caû thò tröô ø ng dao ño ä ng quanh giaù caû töï nhie â n va ø se õ ngang baèng vôùi giaù töï nhie â n. _ Tieàn la ø thöôùc ño danh nghóa. giaù trò trao ño å i.S ñoàng nhaát kinh teá ha ø ng hoùa ñôn giaûn ñôn vôùi kinh teá ha ø ng hoùa TBCN Æ aùp duï ng va ø o CNTB nhö õ ng ñieàu kie ä n ña ë c tröng cuûa kinh teá ha ø ng hoùa giaûn ñôn . ñòa to â la ø 3 nguoàn goác ñaàu tie â n cuûa moï i thu nha ä p cu õ ng nhö cuûa moï i giaù trò trao ño å i. coù tính khaùch quan.S chöa nhaát quaùn trong vie ä c ñònh nghóa giaù trò ha ø ng hoùa A. lôï i nhua ä n. _ Tieàn la ø phöông tie ä n phuï c vuï cho trao ño å i ha ø ng hoùa noù kho â ng phaûi la ø cuûa caûi cuûa bie å u hie ä n söï gia ø u coù. Do ñoù lao ño ä ng la ø yeáu toá duy nhaát ñe å saûn xuaát ra ha ø ng hoùa . _ Luo â n bieán ño ä ng. A. • Trong neàn saûn xuaát vaên minh coù tích lu õ y tö baûn coù chieám hö õ u ñaát ñai coù lao ño ä ng la ø m thue â . tö baûn.S la ã n lo ä n giö õ a quaù trình hình tha ø nh giaù trò va ø pha â n phoái giaù trò Æ bieán caùc bo ä pha än thu nha ä p tö ø giaù trò tha ø nh nguoàn goác cuûa giaù trò. do taùc ño ä ng cuûa cung caàu.S pha â n bie ä t giaù caû töï nhie â n va ø giaù caû thò tröô ø ng : Giaù caû töï nhie ân Giaù caû thò tröô ø ng • _ Bie å u hie ä n cuûa giaù trò _ Giaù baùn thöï c teá cuûa ha ø ng hoùa tre â n thò _ La ø giaù caû trung ta â m. Do ñoù tham gia va ø o saûn xuaát coù 3 yeáu toá : lao ño ä ng . giaù caû thò tröô ø ng tìm ra quy lua ä t kinh teá cuûa söï hình tha ø nh giaù caû tre â n thò tröô ø ng . ñaát ñai . giaù trò ha ø ng hoùa = lao ño ä ng = tieàn löông.Trong neàn saûn xuaát nguye â n thuûy chöa coù tích luõ y tö baûn chöa coù chieám hö õ u ñaát ñai . o å n tröô ø ng ñònh. + Haï n cheá : A. _ Lao ño ä ng la ø thöôùc ño duy nhaát chính caùc. Giaù trò ha ø ng hoùa se õ bao goàm : tieàn löông ñe å traû cho co â ng nha ân Lôï i nhua ä n traû cho tö baûn Ñòa to â traû cho ñòa chuû Keát lua ä n: Trong xa õ ho ä i vaên minh tieàn löông.

Giai caáp CN : Thu nha ä p la ø tieàn löông. lôï i nhua ä n. . möùc tieàn löông tu ø y thuo ä c 2 nha â n toá : Giaù caû ma ë t ha ø ng thieát yeáu. A. Tieàn löông thaáp hôn möùc toái thie å u ch æ coù ôû nhö õ ng nöôùc ñang die ã n ra suy thoaùi kinh teá . A. b/ Lyù thuyeát pha â n phoái thu nha ä p cuûa A. tieàn löông thaáp hôn möùc toái thie å u la ø thaûm hoaï cho söï toàn taï i cuûa mo ä t da â n to ä c. la ø keát quaû lao ño ä ng cuûa co â ng nha â n.A. Ñòa to â la ø khoaûn khaáu trö ø thöù nhaát va ø o saûn pha å m cuûa lao ño ä ng . Do ñoù co â ng nha â n phaûi quan ta â m ñeán vie ä c la ø m taêng ta ø i saûn cho chuû. A. Co ø n ôû nhö õ ng nöôùc ma ø kinh teá phaùt trie å n maï nh tieàn löông > möùc toái thie å u Æ A. Nhu caàu veà lao ño ä ng tre â n thò tröô ø ng A. Möùc löông cao töông ñoái se õ kích thích ngöô ø i co â ng nha â n la ø m vie ä c tích lu õ y la ø nha â n toá khuyeán khích moï i söï phaùt trie å n. Qui mo â .S cho raèng bieán ño ä ng kinh teá cuûa mo ä t nöôùc se õ quyeát ñònh bieán ño ä ng cuûa tieàn löông.S ña õ giaûi thích ñöôï c nhö õ ng vaán ñeà cô baûn cuûa xa õ ho ä i tö baûn 3 lyù lua ä n: * Lyù lua ä n tieàn löông : Tieàn löông trong baát cöù xa õ ho ä i na ø o cu õ ng la ø keát quaû cuûa lao ño ä ng _ trong xa õ ho ä i nguye â n thuûy : Toa ø n bo ä saûn pha å m thuo ä c veà ngöô ø i lao ño ä ng _ Trong xa õ ho ä i vaên minh : Tieàn löông la ø mo ä t bo ä pha ä n trong giaù trò saûn pha å m do ngöô øi co â ng nha â n saûn xuaát ra . Lôï i nhua ä n la ø khoûa khaáu trö ø thöù hai va ø o saûn pha å m cuûa lao ño ä ng . Giai caáp tö baûn : Thu nha ä p la ø lôïi nhua än Giai caáp ñòa chuû : Thu nha ä p la ø ñòa to â. + Quan ñie å m cuûa A.S phuû nha ä n cuo ä c ñaáu tranh cuûa co â ng nha â n trong vie ä c ño ø i taêng löông. * Lyù lua ä n veà lôï i nhua ä n: Lôï i nhua ä n la ø khoaûn trö ø va ø o giaù trò saûn pha å m cuûa lao ño ä ng .S cho raèng quy mo â cuûa tö baûn giö õ vai tro ø quyeát ñònh trong vie ä c qui ñònh möùc tieàn löông. co ø n chuû thì muoán traû ca ø ng ít. Trong neàn kinh teá ha ø ng hoùa tö baûn giaù trò saûn xuaát < giaù trò cuûa ha ø ng hoùa saûn xuaát ra. “Giaù trò ma ø co â ng nha â n la ø m taêng the â m cho va ä t lie ä u ñöôï c chia la ø m 2 phaàn : Mo ä t phaàn du ø ng traû löông cho hoï .S kho â ng thaáy ñöôï c raèng : trong neàn kinh teá ha ø ng hoùa ñôn giaûn ñôn chi phí saûn xuaát ngang baèng vôùi giaù trò ha ø ng hoùa.S cho raèng coù söï ñoái la ä p vo â ích trong tieàn löông co â ng nha â n muoán ca ø ng nhieàu löông ca ø ng toát. co ø n phaàn kia la ø lôï i nhua ä n cuûa kinh doanh tính tre â n toa ø n bo ä tö baûn” Ña â y la ø tha ø nh töï u cao nhaát cuûa kinh teá tö saûn maàm moáng cuûa lyù lua ä n giaù trò tha ë ng dö.S : tieàn löông phaûi traû ñuû ñe å co â ng nha â n soáng. Kho â ng phaûi ôû caùc nöôùc gia ø u coù nhaát ma ø ôû caùc nöôùc trôû ne â n gia ø u coù nhanh nhaát tieàn co â ng lao ño ä ng se õ taêng le â n nhanh nhaát. ñòa to â ) La ø ngöô ø i ñaàu tie â n chia xa õ ho ä i tö baûn tha ø nh 3 giai caáp töông öùng vôùi ba hình thöùc thu nha ä p.S ( Lyù lua ä n tieàn löông.

* Lyù thuyeát tra ä t töï töï nhie â n (Thuyeát ba ø n tay vo â hình ) No ä i dung : Trong 1 xa õ ho ä i vaên minh con ngöô ø i luo â n caàn phaûi hôï p taùc va ø trao ño å i vôùi nhau . He ä thoáng quy lua ä t khaùch quan la ø tra ä t töï töï nhie â n cuûa xa õ ho ä i. Cu ø ng vôùi lôï i nhua ä n cho vie ä c kinh doanh ñoù. Vì va ä y mo ä t caùi gì ñoù luo â n co ø n laï i ñoù la ø tieàn thue â traû cho chuû ñaát. lao ño ä ng trong no â ng nghie äp luo â n coù naêng suaát cao hôn do ñoù coù söï ho ã trôï cuûa töï nhie â n va ø taï o ra nhieàu cuûa caûi giaù trò cao hôn so vôùi trong co â ng nghie ä p.S chöa giaûi thích nguoàn goác cuûa lôï i nhua ä n tre â n cô sôû nguye â n taéc trao ño å i ngang giaù. A. Theo A. tuy ø thuo ä c nhu caàu thò tröô ø ng . . co ø n coù ñòa to â ñe å traû cho chuû ñaát.Bieán ño ä ng cuûa lôï i nhua ä n ñoái la ä p vôùi bieán ño ä ng cuûa tieàn löông nha â n toá la ø m taêng tieàn löông se õ la ø m giaûm lôï i nhua ä n. Ñaát ñai trong haàu heát caùc tình huoáng saûn sinh ra mo ä t soá löông thöï c nhieàu hôn vôùi soá löôï ng vö ø a ñuû ñe å duy trì söï sinh soáng cuûa ngöô ø i lao ño ä ng .S : Lôï i nhua ä n la ø khoaûn ñöôï c co ä ng the â m va ø o giaù trò ñe å traû cho söï maï o hie åm cuûa doanh nghie ä p Æ Lôïi nhua ä n la ø keát quaû baùn giaù cao. Giaù trò saûn pha å m taï o ra trong no â ng nghie ä p ngoa ø i tieàn löông . A. A. ño äc quyeàn chieám hö õ u ra ruo ä ng ñaát la ø ñieàu kie ä n phaùt sinh ñòa to â. Do da â n soá taêng Æ cung < caàu Æ löông thöï c se õ ñöôï c baùn ra cao hôn giaù trò keát quaû coù ñöôï c ñòa to â traû cho chuû ñaát. Ñòa to â la ø keát quaû cuûa vie ä c baùn giaù cao. Nöôùc gia ø u löông cao lôï i nhua ä n thaáp Nöôùc nghe ø o löông thaáp lôï i nhua ä n cao Trong mo ä t nöôùc tieàn löông tha ø nh thò > no â ng tho ân Lôï i nhua ä n < no â ng tho ân Lôï i töùc la ø 1 phaàn cuûa lôï i nhua ä n vaø bieán ño ä ng cuûa lôï i töùc la ø ñoàng nhaát va ø phaûn aùnh bieán ño ä ng cuûa lôï i nhua ä n. Tuy nhie â n.S : Ñòa to â la ø baét nguoàn tö ø nhö õ ng ñieàu kie ä n töï nhie â n. trong khi trao ño å i saûn pha å m cho nhau con ngöô ø i luo â n bò chi phoái bôûi lôï i ích caù nha â n .S la ø caùc quy lua ä t kinh teá khaùch quan töï phaùt hoaï t ño ä ng chi phoái ha ø nh ño ä ng cuûa con ngöô ø i. la ø keát quaû cuûa ldd .S pha â n bie ä t giö õ a nöôùc gia ø u. lôï i nhua ä n. * Lyù lua ä n ñòa to â cuûa Adam Smith: Ñòa to â la ø khoaûn khaáu trö ø va ø o saûn pha å m cuûa ngöô ø i lao ño ä ng . Giaù trò saûn pha å m taï o ra trong co â ng nghie ä p ch æ coù tieàn löông . lôï i nhua ä n. A. Tích lu õ y tö baûn se õ la ø m cho tieàn löông taêng nhöng la ø m cho lôï i nhua ä n ca ø ng thaáp ñi A. ba ø n tay vo â hình ñoù cuûa A. Soá löông thöï c dö thö ø a cu õ ng luo â n nhieàu hôn so vôùi löôï ng ñuû ñe å hoa ø n laï i soá tieàn voán boû ra ñe å thue â möôùn ngöô ø i lao ño ä ng .S : Löông thöï c cho con ngöô ø i la ø saûn pha å m duy nhaát ma ø nhaát thieát va ø luo â n mang laï i tieàn thue â cho ngöô ø i chuû ñaát. ngheø o. khi theo ñuo å i lôïi ích caù nha â n luo â n coù mo ä t ba ø n tay vo â hình buo äc ngöô ø i ta phaûi ñaùp öùng lôï i ích chung cuûa xa õ ho ä i . Ñòa to â la ø keát quaû chuù kho â ng phaûi la ø nguye â n nha â n.S : Coù nhö õ ng saûn phaå m luo â n coù khaû naêng traû ñöôï c ñòa to â va ø cu õ ng coù loaï i saûn phaå m coù the å hoa ë c kho â ng the å traû ñòa to â .

S tuy co ø n coù ma â u thua ã n va ø haï n cheá nhöng veà cô baûn va ã n mang tính khaùch quan khoa hoï c. D/ HO Ï C THUYE Á T KINH TE Á CU Û A RICARDO : Ricardo la ø nha ø kinh teá hoï c ngöô ø i Anh (goác Do Thaùi) 19-4-1772 taï i Lua â n Ño â n. keát quaû möùc soáng taêng nhu caàu caùc quoác gia ñöôï c thoaû ma õ n toát hôn .S la ø mo ä t nha ø kinh ñie å n . coù the å tieát kie ä m ñöôï c chi phí taï o ra löôï ng cuûa caûi lôùn hôn Æ söï pha â n co â ng lao ño ä ng A. A. Döï a va ø o cô cheá töï do ma ä u dòch mo ã i quoác gia se õ nha ä n bieát lôï i theá cuûa mình. nha ø nöôùc coù 3 chöùc naêng : quoác pho ø ng. cai quaûn co â ng lyù. Keát lua ä n: A. + Neàn kinh teá phaûi döï a tre â n cô cheá töï do ( töï do saûn xuaát. kinh doanh. Neáu caùc quoác gia ñi va ø o chuye â n mo â n hoaù ma ë t ha ø ng na ø o ma ø mình coù lôï i theá tuye ä t ñoái. Cô cheá töï ñieàu tieát cuûa thò tröô ø ng se õ giaûi quyeát moï i vaán ñeà 1 caùch toát nhaát. Keát lua ä n: A. HTKT cuûa A.S cho raèng söï chuye â n mo â n hoùa caù nha â n coù the å môû ro ä ng cho caùc da â n to ä c tre â n theá giôùi. Tö ø ñoù bie ä n minh cho CN töï do kinh teá va ø söï ho ø a hôï p cuûa caùc da â n to ä c trong quan he ä giao thöông quoác teá. phaùt trie ån caùc cuûa caûi co â ng co ä ng.S khaúng ñònh taàm quan troï ng cuûa thöông maï i quoác teá trong vie ä c laø m gia ø u coù caû 2 quoác gia . Haï n cheá : mo ä t quoác gia ma ø vie ä c saûn xuaát ch æ caàn hao phí mo ä t löôï ng lao ño ä ng va ø tö baûn töông ñoái ít hôn thì se õ kho â ng caàn giao thöông vôùi nöôùc ngoa ø i. To å ng löï c cuûa caûi tö ø ng quoác gia cu õ ng nhö cuûa caû theá giôùi cuûa caûi se õ taêng le â n.Nhö õ ng ñieàu kie ä n caàn thieát ñe å caùc quy lua ä t khaùch quan ha ø nh ño ä ng : + Phaûi coù söï toàn taï i va ø phaùt trie å n neàn saûn xuaát trao ño å i ha ø ng hoùa. Baát cöù mo ä t söï can thie ä p va ø o tieán trình töï nhie â n cuûa do ø ng thöông maï i ñeàu se õ tö ø boû cô ho ä i nha än ñöôï c nhö õ ng lôï i ích tieàm ta ø ng tö ø thöông maï i. caùc quoác gia thu ñöôï c lôï i ích nhieàu hôn.S Cho raèng thöông maï i quoác teá la ø m cho theá giôùi söû duï ng caùc nguoàn löï c coù hie ä u quaû hôn.S A. Nha â n sinh quan: chuû nghóa caù nha â n thöï c duï ng tö saûn. * Lyù thuyeát veà lôï i theá so saùnh ( Lyù thuyeát ma ä u dòch quoác teá ) Baét nguoàn tö ø lôï i theá tuye ä t ñoái cuûa A. Lôï i theá tuyeä t ñoái bie å u hie ä n ôû naêng suaát cao hôn chí phí thaáp hôn. Do ñoù CNTB la ø 1 xa õ ho ä i hôï p töï nhie â n co ø n caùc xa õ ho äi khaùc la ø traùi töï nhie â n. .S cho raèng do pha â n co â ng lao ño ä ng . Theá giôùi quan cuûa o â ng Ricardo: chuû nghóa duy va ä t sie â u hình.S cho raèng hoa ø n caûnh töï nhie â n luo â n taï o khaû naêng cho söï chuye â n mo â n hoùa döï a tre ân nhö õ ng lôï i theá tuye ä t ñoái cuûa caùc da â n to ä c. Nha ø nöôùc phaûi la ø toái thie å u. A. nhö õ ng ñieàu kie ä n na ø y chæ coù trong CNTB. 1823 o â ng maát taï i Lua â n Ño â n. No ä i dung . mo ä t ñaï i bie å u xuaát saéc cuûa tröô ø ng phaùi co å ñie å n la ø cha ñeû cuûa kinh teá hoï c. + Nha ø nöôùc kho â ng ne â n can thie ä p va ø o caùc hoaï t ño ä ng kinh teá . trao ño å i) + Quan he ä giö õ a nhö õ ng ngöô ø i vôùi ngöô ø i quan he ä phuï thuo ä c veà ma ë t kinh teá .

R: ch æ ne â n giö õ laï i ñònh nghóa giaù trò la ø löôï ng lao ño ä ng hao phí.S tö ø boû giaù trò lao ño ä ng vì tö ø cho ã xaùc ñònh giaù trò = lao ño ä ng A. R pha â n tích cô caáu cuûa giaù trò ha ø ng hoùa. Vì va ä y khi noùi ñeán nhö õ ng quy lua ä t ñieàu tieát giaù trò trao ño å i phaûi noùi ñeán nhö õ ng ha ø ng hoùa ma ø co â ng nghie ä p cuûa moï i ngöô ø i coù the å nha â n le â n tu ø y yù muoán. pha ân bie ä t khaùi nie ä m giaù trò tuye ä t ñoái. Ricardo : Giaù trò trao ño å i ha ø ng hoùa ñöôï c hình tha ø nh tö ø 2 nguoàn: Tính chaát khan hieám. R cho raèng: giaù caû töï nhie â n bie å u hie ä n giaù trò tuye ä t ñoái. Caàn pha â n bie ä t giö õ a thöï c the å va ø chöùc naêng cuûa giaù trò ha ø ng hoùa. Laáy caùi sau thay cho caùi tröôùc. Ví duï : Böùc tranh quùy. _ Giaù trò töông ñoái: la ø giaù trò ñöôï c bie å u hie ä n ôû mo ä t löôï ng nhaát ñònh ha ø ng hoùa khaùc. Ma ë c du ø va ä y noù laï i tuye ä t ñoái caàn thieát cho giaù trò trao ño å i. _ R phe â phaùn A. Giaù trò ha ø ng hoùa kho â ng phuï thuo ä c va ø o caùc khoaûn thu nha ä p giaù trò ch æ phuï thuo ä c va ø o soá löôï ng thô ø i gian hao phí kho â ng nhö õ ng trong kinh teá ha ø ng hoùa giaûn ñôn ma ø caû trong xa õ ho ä i tö baûn giaù trò ha ø ng hoaù cu õ ng do lao ño ä ng hao phí quyeát ñònh. Saûn löôï ng lao ño ä ng caàn thieát saûn xuaát ra chuùng.S ña õ ñi tôùi cho ã xaùc ñònh giaù trò = to å ng thu nha ä p. Nha ä n ñònh : Giaù trò trao ño å i cuûa 1 soá ha ø ng hoùa ch æ do söï hieám coù quyeát ñònh vì kho â ng mo ä t lao ño ä ng na ø o coù theå la ø m taêng saûn löôï ng cuûa chuùng. R khaúng ñònh: löôï ng lao ño ä ng hao phí ñe å saûn xuaát ra mo ä t ha ø ng hoùa va ø löôï ng lao ño ä ng ma ø ta coù the å du ø ng ha ø ng hoùa ñoù ño å i laáy tre â n thò tröô ø ng la ø nhö õ ng ñaïi löôï ng khaùc xa nhau. O Â ng khaúng ñònh tính hö õ u ích (giaù trò söû duï ng) kho â ng phaûi la ø thöôùc ño cuûa giaù trò trao ño å i . Du ø cho noù la ø khan hieám hoa ë c phaûi boû nhieàu lao ño ä ng ñe å môùi coù ñöôïc . No ä i dung hoï c thuyeát cuûa Ricardo: * Lyù thuyeát veà giaù trò ha ø ng hoùa (thuyeát giaù trò lao ño ä ng) Giaù trò ha ø ng hoùa tu ø y thuo ä c va ø o saûn löôï ng lao ño ä ng caàn thieát ñe å saûn xuaát ra ha ø ng hoùa ñoù. Pha â n bie ä t giö õ a 2 khaùi nie ä m giaù caû töï nhie â n va ø giaù caû thò tröô ø ng . . giaù trò ha ø ng hoùa goàm 2 tha ø nh phaàn caáu taï o: lao ño ä ng hie ä n taï i (lao ño ä ng tröï c tieáp).Tö saûn mo ä t caùch trie ä t ñe å.S : kho â ng nhaát quaùn trong vie ä c ñònh nghóa giaù trò ha ø ng hoùa. lao ño ä ng quaù khöù (lao ño ä ng va ä t chaát hoùa). 4 lua ä n ñie å m chính: Ricardo pha â n bie ä t 2 ma ë t cuûa giaù trò : Giaù trò söû duï ng Giaù trò trao ño å i. ñoà co å …do söï hieám coù.S : A. _ Giaù trò tuye ä t ñoái: la ø saûn löôï ng lao ño ä ng keát tinh chính la ø giaù trò cuûa va ä t pha å m. Giaù trò töông ñoái la ø hình thöùc caàn thieát ñe å bie å u hie ä n giaù trò tuye ä t ñoái. tuy nhie â n ha ø ng hoùa na ø y ch æ chieám tyû le ä raát nhoû. Ricardo: Neáu mo ä t va ä t kho â ng coù mo ä t chuùt lôï i ích na ø o thì va ä t ñoù hoa ø n toa ø n kho â ng coù giaù trò trao ño å i. giaù trò töông ñoái. R phe â phaùn A. giaù caû töï nhie â n do chi phí saûn xuaát quyeát ñònh . Löôï ng lao ño ä ng coá ñònh trong mo ä t va ä t pha å m qui ñònh giaù trò cuûa va ä t pha å m ñoù.

R mo â taû lôï i nhua ä n caên cöù va ø o vie ä c naêng suaát lao ño ä ng cao . R cho raèng ñoù la ø söï ñoái la ä p giö õ a lôï i nhua ä n va ø tieàn löông. thuyeát giaù trò lao ño ä ng cuûa R coù tính nhaát quaùn kie â n ñònh tính khoa hoï c. bieán ño ä ng cuûa tieàn te ä… R nha ä n ñònh : Giaù caû thò tröô ø ng luo â n coù söï che â nh le ä ch so vôùi giaù caû töï nhie â n. Tuy nhie â n aûnh höôûng quan he ä cung caàu giaù caû thò tröô ø ng cuûa ha ø ng hoùa ch æ la ø nhaát thô øi . Tre â n thöï c teá toàn taï i mo ä t tyû suaát lôïi nhua ä n chung giö õ a caùc nga ø nh khaùc nhau trong mo ät nöôùc do söï di chuye å n tö baûn va ø lao ño ä ng giö õ a caùc nga ø nh. + Lôï i nhua ä n la ø keát quaû cuûa lao ño ä ng . + Lôï i nhua ä n coù tính quy lua ä t vónh vie ã n. R: giaù trò haø ng hoùa do co â ng nha â n saûn xuaát bao giô ø cu õ ng lôùn hôn soá tieàn co â ng ma ø anh ta ñöôï c traû.Giaù caû thò tröô ø ng bie å u hie ä n giaù trò töông ñoái giaù caû thò tröô ø ng chòu taùc ño ä ng cuûa nhieàu nha â n toá. Nguye â n nha â n thöï c söï va ø duy nhaát ga â y ra xu höôùng giaûm do tieàn löông coù xu höôùng taêng ( kho â ng chính xaùc ) Marx: Nguye â n nha â n tyû suaát lôï i nhua ä n giaûm do caáu taï o hö õ u cô cuûa tö baûn coù xu höôùng taêng. Ngoa ø i lao ño ä ng hao phí co ø n chòu taùc ño ä ng söï khan hieám. * Lyù thuyeát pha â n phoái thu nha ä p: Tha ø nh töï u : ñöôï c xa â y döïng tre â n cô sôû thuyeát giaù trò lao ño ä ng. Trong ñieàu kie ä n giaù caû ha ø ng hoùa kho â ng ño å i lôï i nhua ä n cao hay thaáp tu ø y theo tieàn co â ng cao hay thaáp. Chöa bieát tôùi tính 2 ma ë t cuûa lao ño ä ng saûn xuaát ha ø ng hoùa. Chính nhö õ ng chi phí saûn xuaát se õ ñieàu tieát giaù caû cuûa taát caû ha ø ng hoùa. Nha ä n xeùt: Theo R lôï i nhua ä n la ø keát quaû traû co â ng thaáp hôn giaù trò co â ng nha â n taï o ra (chöa giaûi thích ñöôï c ma â u thua ã n chung cuûa giai caáp tö baûn) * Lyù lua ä n veà tieàn löông : 4 lua ä n ñie å m: . Do ñoù coù ñöôï c lôïi nhua ä n trong tö baûn. Vie ä c taêng giaûm lôï i nhua ä n luo â n ñem laï i keát quaû. Vì kho â ng mo ä t ha ø ng hoùa na ø o söï cung öùng tre â n thò tröô ø ng luo â n theo ye â u caàu va ø yù muoán cuûa moï i ngöô ø i. + Lôï i nhua ä n = giaù trò co â ng nha â n taï o ra – tieàn löông. Nha ä n xeùt: R la ø mo ä t nha ø lyù lua ä n trie ä t ñe å cuûa thuyeát giaù trò lao ño ä ng . kho â ng la ø nguye â n nha ân cuûa vie ä c ñoàng thô ø i giaûm hay taêng tieàn löông. Do naêng suaát lao ño ä ng cao giaù trò co â ng nha â n saûn xuaát se õ lôùn hôn tieàn löông . Tuy nhie â n R ña õ kho â ng the å phaùt trie å n lyù thuyeát na ø y tôùi cu ø ng (haï n cheá cuûa o â ng) Haï n cheá: Coi giaù trò ha ø ng hoùa la ø phaï m tru ø vónh vie ã n. Marx: Ña â y la ø chìa khoùa giaûi quyeát ñieàu bí a å n cuûa lôï i nhua ä n. Theo R tyû suaát lôï i nhua ä n coù xu höôùng nga ø y ca ø ng giaûm xuoáng. _ Lyù lua ä n veà lôï i nhua ä n: 4 lua ä n ñie å m sau: + Lôï i nhua ä n la ø khoaûn trích ra. soá tieàn co ø n laï i la ø lôï i nhua ä n.

phuï thuo ä c va ø o ta ä p quaùn cuûa mo ã i da â n to ä c. Giaù trò no â ng saûn ñöôï c xaùc ñònh theo chi phí tre â n ñaát ñai loaï i 2 giaû ñònh = b. Do ñoù ngöô ø i canh taùc ñaát loaï i 1 se õ . Do söï bieán ño ä ng da â n soá coù ñieàu tieát. Ngöôï c laï i tieàn löông taêng la ø m cho lôï i nhua ä n giaûm giaù trò ha ø ng hoùa kho â ng bieán ño å i. + Xu höôùng taêng tieàn löông. R cho raèng tieàn löông va ä n ño ä ng theo 2 xu höôùng traùi ngöôï c: + Xu höôùng haï thaáp tieàn löông. 3. Ch æ coù nhö õ ng tieán bo ä veà naêng suaát cuûa khu vöï c no â ng nghie ä p môùi quyeát ñònh giaù caû lao ño ä ng veà la â u da ø i. giaù caû thò tröô ø ng. 4. Ch æ trong ñieàu kie ä n ña ë c bie ä t thua ä n lôï i khi khaû naêng taêng naêng saûn xuaát vöôï t qua söï gia taêng da â n soá thì tieàn löông môùi cao hôn möùc toái thieûu co ø n trong ñieàu kie ä n bình thöô ø ng vôùi ñaát ñai haï n cheá vôùi söï giaûm suùt hie ä u quaû cuûa ñaàu tö bo å sung. 2. tre â n nhö õ ng loaï i ñaát trung bình va ø ñaát toát se õ thu ñöôï c khoaûn phuï tro ä i ñe å traû cho chuû ñaát. Giaù caû thò tröô ø ng lao ño ä ng do giaù caû töï nhie â n cuûa lao ño ä ng quyeát ñònh coù xu höôùng phu ø hôï p vôùi giaù caû töï nhie â n cuûa lao ño ä ng. lôï i nhua ä n la ø bieán ño ä ng ngöôï c chieàu trong ñoù lôï i nhua ä n bieán ño ä ng vôùi naêng suaát lao ño ä ng. R cho raèng tieàn löông kho â ng taùc ño ä ng ñeán giaù caû ha ø ng hoùa vie ä c haï thaáp tieàn löông la ø m cho lôï i nhua ä n taêng le â n. Tieàn löông la ø giaù caû thò tröô ø ng cuûa lao ño ä ng . Giaù caû nga ø y nay coù xu höôùng taêng do giaù caû löông thöï c taêng do ñieàu kie ä n saûn xuaát löông thöïc nga ø y ca ø ng khoù khaên. Lao ño ä ng cu õ ng nhö ha ø ng hoùa khaùc coù giaù caû töï nhie â n. + Cô cheá hình tha ø nh ñòa to â : luùc khôûi ñaàu bao giô ø cu õ ng choï n ñaát toát nhaát ñe å canh taùc va ø giaù trò cuûa no â ng saûn ñöôï c xaùc ñònh tre â n ñaát loaï i 1. Tieàn löông phuï thuo ä c va ø o cung caàu lao ño ä ng . töï nhie â n cho moï i xa õ ho ä i la ø tieàn löông phaûi ôû möùc toái thie å u. _ Tieàn löông. _ Lyù lua ä n ñòa to â cuûa Ricardo: + Ñòa to â la ø mo ä t saûn phaå m cuûa lao ño ä ng du ø ng ñe å traû cho chuû ñaát ñe å coù quyeàn khai thaùc nhö õ ng khaû naêng töï nhie â n cuûa ñaát ñai. R neáu kho â ng ke å ñeán söï thay ño å i cuûa tieàn thì bieán ño ä ng tieàn löông do 2 nguye â n nhaâ n: _ Nhö õ ng thay ño å i veà cung caàu trong lao ño ä ng . cuûa caûi se õ taêng cha ä m hôn so vôùi taêng da â n soá va ø tieàn löông phaûi thaáp hôn giaù caû töï nhie â n cuûa lao ño ä ng. Neáu ñaát ñai la ø vo â haï n.1. + Ñòa to â kho â ng ñieàu tieát giaù trò no â ng saûn ma ø phuï thuo ä c va ø o giaù trò no â ng saûn . giaù trò ñoù giaû ñònh = a. Do giaù no â ng saûn nga ø y ca ø ng cao R khaúng ñònh xu höôùng taêng tieàn löông se õ thaáp. Va ø söï xuaát hie ä n cuûa ñòa to â gaén lieàn vôùi söï xaùc la ä p quyeàn tö hö õ u cuûa ñaát ñai. chaát löôï ng nhö nhau se õ kho â ng coù ñòa to â. do da â n soá taêng nhu caàu no â ng saûn taêng Æ canh taùc sang ñaát xaáu hôn. R cho raèng quy lua ä t chung. R giaù trò no â ng saûn la ø möùc lao ño ä ng tre â n ñaát xaáu nhaát va ø ñaát xaáu kho â ng phaûi traû ñòa to â. söï bieán ño ä ng giaù caû cuûa caùc tö lie ä u sinh hoaï t. Giaù caû töï nhie â n cuûa lao ño ä ng coù tuy ø thuo ä c va ø o giaù caû cuûa sinh hoaït caàn thieát.

S cho raèng do pha â n co â ng lao ño ä ng. Traùi laï i. No ä i dung: A. Ñòa to â taêng la ø xu höôùng taát yeáu. R phuû nha ä n söï toàn taï i cuûa ñòa to â tuye ä t ñoái.thu ñöôï c phuï tro ä i b-a . Trong quaù trình tích luy õ tö baûn va ø söï phaùt trie å n cuûa CNTB cu ø ng luùc Æ tieàn löông co â ng nha â n va ø ñòa to â cuûa ñòa chuû coù xu höôùng nga ø y ca ø ng taêng. Choáng laï i tham voï ng cuûa ñòa chuû. + Da â n soá tieáp tuï c taêng Æ canh taùc sang ñaát xaáu hôn. Giaù trò cuûa no â ng saûn na ø y ñöôï c xaùc ñònh theo chi phí ñaát loaï i 2 . ñòa to â ca ø ng cao Æ chöùng toû xa õ ho ä i ca ø ng thieáu no â ng saûn. Luùc na ø y xuaát hie ä n 2 khoaûn ñòa to â: Ñòa to â tre â n ñaát loaïi 1 c-a Ñòa to â tre â n ñaát loaïi 2 c-b Æ phaûi traû cho chuû ñaát. khoaûn phuï tro ä i na ø y phaûi traû cho chuû ñaát.S cho raèng söï chuye â n mo â n hoùa caù nha â n coù the å môû ro ä ng cho caùc da â n to ä c tre â n theá giôùi. lôï i ích cuûa giai caáp ñòa chuû la ø ma â u thua ã n vôùi lôï i ích chung cuûa xa õ ho ä i. chi phí se õ cho mo ä t löôï ng saûn pha å m ít hôn va ø luùc ñoù môùi coù ñòa to â. lôï i nhua ä n cuûa tö baûn coù xu höôùng nga ø y ca ø ng giaûm. R coi ñòa to â la ø vónh vie ã n. R cho raèng ñòa to â kho â ng tyû le ä vôùi möùc ño ä ma ø u mô õ tuye ä t ñoái ma ø tyû leä vôùi möùc ño ä ma øu mô õ töông ñoái. _ Lyù thuyeát veà lôï i theá so saùnh ( lyù thuyeát ma ä u dòch quoác teá ) Baét nguoàn tö ø lôï i theá tuye ä t ñoái cuûa A. ñaát loaï i 3.S khaúng ñònh taàm quan troï ng cuûa thöông maï i quoác teá trong vie ä c laø m gia ø u coù caû 2 quoác gia. Moï i nguye â n nha â n thuùc ña å y canh taùc ñaát xaáu se õ na â ng cao ñòa to â ñaát toát le â n. Ñoù laø ñòa to â tre â n ñaát loaï i 1. kho â ng mang laï i ñòa to â chi khi trôû ne â n nghe ø o na øn cu ø ng mo ä t loaï i lao ño ä ng . Do ñoù caán phaûi baûo ve ä lôï i nhua ä n cuûa tö baûn choáng laï i ye â u saùch cuûa co â ng nha â n. coù the å tieát kie ä m ñöôï c chi phí taï o ra löôï ng cuûa caûi lôùn hôn Æ söï pha â n co â ng lao ño ä ng. A. Giaû ñònh = c. R söï caûi tieán trong mo â i tröô ø ng se õ la ø m giaûm ñòa to â traùi laï i taêng tích lu õ y voán taêng ñòa to â. Keát lua ä n cuûa Ricardo veà pha â n phoái thu nha ä p döôùi chuû nghóa tö baûn. o â ng cho raèng ñòa to â tuye ä t ñoái ma â u thua ãn vôùi giaù trò. Tö ø ñoù bie ä n minh cho CN töï do kinh teá va ø söï ho ø a hôï p cuûa caùc da â n to ä c trong quan he ä giao thöông quoác teá.S A. . Xuaát phaùt tö ø nhö õ ng yeáu toá töï nhie â n ñe å lyù giaûi veà vaán ñeà xa õ ho ä i. R cho raèng ñòa to â la ø baèng chöùng cuûa söï baàn cu ø ng baát lôï i. Luùc khôûi ñaàu ñaát ñai raát toát raát nhieàu. Nha ä n xeùt: Lyù thuyeát pha â n phoái thu nha ä p Ricardo coù 2 haïn cheá sau: The å hie ä n tính giai caáp baûo ve ä cho lôïi ích cuûa giai caáp tö saûn.

Haï n cheá: mo ä t quoác gia ma ø vie ä c saûn xuaát ch æ caàn hao phí mo ä t löôï ng lao ño ä ng va ø tö baûn töông ñoái ít hôn thì se õ kho â ng caàn giao thöông vôùi nöôùc ngoa ø i.A. Nhöng phaûi la ø m theá na ø o khi 1 trong 2 ngöô ø i coù hie ä u quaû hôn trong caû 2 lónh vöï c. Baát cöù 1 söï can thie ä p va ø o tieán trình töï nhie â n cuûa do ø ng thöông maïi ñeàu se õ tö ø boû cô ho ä i nha ân ñöôï c nhö õ ng lôï i ích tieàm ta ø ng tö ø thöông maï i. ngöô ø i gioûi nhaát se õ töï chuye â n mo â n hoùa va ø o lónh vöï c ma ø anh ta ñöôï c ña ë t va ø o mo ä t caùch töông ñoái toát nhaát.S cho raèng hoa ø n caûnh töï nhie â n luo â n taï o khaû naêng cho söï chuye â n mo â n hoùa döï a tre ân nhö õ ng lôï i theá tuye ä t ñoái cuûa caùc da â n to ä c. Keát quaû möùc soáng taêng nhu caàu caùc quoác gia ñöôï c thoûa ma õ n toát hôn. Neáu caùc quoác gia ñi va ø o chuye â n mo â n hoùa ma ë t ha ø ng na ø o ma ø mình coù lôï i theá tuye ä t ñoái. baèng caùch töï chuye â n mo ân hoùa mo ã i nöôùc se õ phaùt huy ñöôï c lôï i theá cuûa mình ñaï t hie ä u quaû cao nhaát. To ä ng löï c cuûa caûi tö ø ng quoác gia cu õ ng nhö cuûa caû theá giôùi cuûa caûi se õ taêng le â n. Lôï i theá tuyeä t ñoái bie å u hie ä n ôû naêng suaát cao hôn chi phí thaáp hôn Keát lua ä n: A. Trong tröô ø ng hôï p na ø y. * Thuyeát lôï i theá so saùnh/ thuyeát töông ñoái: R cho raèng thöông maï i quoác teá coù lôï i cho caû 2 quoác gia ngay caû trong tröô ø ng hôïp 1 trong 2 quoác gia coù hie ä u quaû saûn xuaát cao hôn trong taát caû caùc lónh vöï c. do lôï i ích cuûa mình mo ã i nöôùc se õ töï chuye â n mo â n hoùa va ø o lónh vöï c coù lôï i nhaát. caùc quoác gia thu ñöôï c lôï i ích nhieàu hôn. No ä i dung: R cho raèng trong he ä thoáng thöông maï i hoa ø n toa ø n töï do . Chuye â n mo â n hoaù la ø giaûi phaùp logic khi caù nha â n coù hie ä u quaû hôn trong vie ä c saûn xuaát saûn pha å m A va ø mo ä t caù nha â n coù hie ä u quaû hôn trong vie ä c saûn xuaát saûn pha å m B.S cho raèng thöông maï i quoác teá la ø m cho theá giôùi söû duï ng caùc nguoàn löï c coù hie ä u quaû hôn. Döï a va ø o cô cheá töï do ma ä u dòch mo ã i quoác gia se õ nha ä n bieát lôï i theá cuûa mình . .