Uû ban nh©n d©n huyÖn b¸ thíc

Trêng THCS ThÞ TrÊn Cµnh Nµng

C¸c chuyªn ®Ò båi dìng
häc sinh giái to¸n líp 5

Gi¸o viªn: Hoµng Xu©n Th×n

Các bài toán ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2365 + 2136
1256 – 269
253 + 89654
8256 – 3269
Bài 2 : Tính
3 11 7
+
+
8 12 15

50920 : 76
308160 : 906

6
8 4
X :
13 14 5

21
7
1

+
38 126 2

Bài 3: Tìm x

5
X x 23 + 120 =1224

1
xX = 3 + 13
2

X 1
+ =5
23 2

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440
b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000
c) 576 + 789 + 467 + 111
Bµi 2: TÝnh nhanh:
5
7

a) +

7 19 6 9 9
+ + + +
13 13 5 7 5

d)

b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
+ + + + + + + + +
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

c)

1
2
3
4
5
17 18 19 20
+
+
+
+
+ ... +
+
+
+
21 21 21 21 21
21 21 21 21

1
20
300
4000
+
+
+
10 100 1000 10000

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 32 - 13 - 17
b) 45 - 12 - 5 - 23
Bµi 2: TÝnh nhanh:

c) 1732 - 513 - 732
d) 2834 - 150 - 834

a)

34 19
3


31 28 31

c)

b)

18 55 5
+

13 46 13

d) 

Bµi 3: TÝnh nhanh:
a) 21,567 - 9,248 - 7,752
b) 56,04 - 31,85 - 10,15
Bµi 4: TÝnh nhanh:
a) 46,55 + 20,33 + 25,67

7 11 4
+ −
3 5 3
 27 4   2 5 
− −
− 
 25 9   25 9 

c) 8,275 - 1,56 - 3,215
d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4
b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -

5,5
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a. 8 x 4 x 125 x 25
b. 2 x 178 x 5

d. 500 x 3,26 x 0,02
e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

c.55 + 0.2 x 45 + 1.32) b) (13.5 x 3 .19.8 .5 .81 x 0.9) Bµi 21: T×m 2 sè.4 c) 0.9 : 2) .5 + 0.91 x 19.5) x (4.9 x 10) c) (792.8 c) 17. a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078 c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997. biÕt tæng gÊp 3 lÇn hiÖu vµ b»ng nöa tÝch cña chóng. h·y biÕn ®æi tæng sau thµnh tÝch cã 2 thõa sè.41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 .17.75) x (11.5 x 400 a) 4 5 3 5 x + x 7 6 7 6 b) 5 1 4 3 x + x 9 4 9 12 c) 7 8 7 3 x − x 9 5 9 5 d) 2006 3 3 1 x − x 2005 4 4 2005 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 1 2 3 4 5 x x x x 2 3 4 5 6 b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bµi 4: TÝnh nhanh: a) 32.99 B = 19. A = 198719871987 x 1988198819881988 B = 198819881988 x 1987198719871987 d.6 x 27. 2.48 : 3.2 lÇn tæng cña hai sè vµ tæng l¹i gÊp 5 lÇn hiÖu cña hia sè.7 x 2. Bµi 24: Kh«ng tÝnh tæng.4 + 21.2 Bµi 5: TÝnh nhanh: a) (81.52 : 3.2 d) 43.34 + 3.1.27 x 4 Bµi 2: TÝnh nhanh: g.3 .2 + 11.1997 + 1998. biÕt tæng gÊp 5 lÇn hiÖu vµ b»ng 1 tÝch cña chóng.2 + d) 2.6 x 7 + 1.1 .6 a) (82 .75 .8 x 5 .3 x 81.75 : 3 + 2.81 x 0.3 : 2. Bµi 23: T×m hai sè ®ã biÕt tÝch cña hai sè ®ã gÊp 4.9) x (1.66 x 32.17 17.1999 Bµi 25: So s¸nh A vµ B biÕt: a.0.9 .48 x 5) x (42.27 : 8.25 + 792.1998 + 1999.95 Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 1875 : 2 + 125 : 2 c) 62. A = 73 x 73 B = 72 x 74 b.6) x (32 x 11 .1 .5 x 16.45 x 17.900 x 0.6 .8 x 1. 6 Bµi 22: T×m 2 sè. A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995 c.4 Bµi 2: TÝnh nhanh: b) 20.17 x 3.m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7.81 + 1) b) (m : 1 .3.3200 x 0.4 x 6. 2.73 : 8.2 x 8.3 : 2. A = 19.0.95 x 19.

biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè lín vµ gÊp sè bÐ lªn 3 lÇn th× ta ®îc tæng míi b»ng 2061.17 + 0.51 : 0.5) x 43 .tấn c.47 + d) 2. 200 tạ =………….71 + 0..9 + 4.17+ 4. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được mấy phần quãng đường? Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 100m.5 x 15 + 2. 4375 x 15 + 489 x 72 d. Cứ 5m2 thì thu hoạch được 3kg rau. Hỏi thu đựoc bao nhiểu tiền bán rau từ thủa ruộng đó? Bài 6: viết số thích hợp vào chỗ trống.kg Bài 7: Chuyển thành phân số rồi thực hiện phép tính : 1 3 2 +4 1 3 Bài 8 : Tính: 2 3 +5 7 97 10 3 7 −4 10 10 2 1 1 x5 3 4 3 1 1 :2 2 4 .691 Bµi 4: T×m hai sè cã tæng b»ng 1149. 14 x 10 x 32 : (300 + 20) a) (85. mét häc sinh ®· chÐp nhÇm sè h¹ng thø hai thµnh 1007 nªn ®îc kÕt qu¶ lµ 1996.8) II. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 10m. ngày thứ hai đội đó sửa được hơn ngày đầu 25m.3 5. Ngày đầu đội đó sửa được 120m.62 + 1.150. Bµi 6: Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107.749 + c) 1.5 x 16 .9 + 1. Mỗi kg rau bán được 3500đồng. do s¬ xuÊt. Bµi 5: Khi céng mét sè cã 6 ch÷ sè víi 25. 430 kg =………. (25915 + 3550 : 25) : 71 Bµi 2: TÝnh: b.1+ 4. 35 tấn =…………Kg 6kg 3g =………. g d.251+ 6.tấn…….97 b) 0.38 + 0. Phần còn lại ngày thứ ba đội phải hoàn thành nốt.. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh: a. Bài 4: Một đội công nhân sửa một đoạn đường dài 12km.57 : 1. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau.7) : (4.d) (4.058 + 0.72 : 0.yến 9050 kg =….9 b)1.53 + 5.8 : 0.29 + 2. a. 70 .9 Bµi 3: TÝnh nhanh: a) 21.05 : 27 + 850.16 + 0..49 : 7 + 3 x 6 c.kg 16000kg =…………….1.309 + 12. 18yến = …………kg 2500 kg =………………tạ b. T×m tæng ®óng cña hai sè ®ã. mét häc sinh ®· ®Æt tÝnh nh sau: Em h·y so s¸nh tæng ®óng vµ tæng sai trong phÐp tÝnh ®ã.042 2.83 + 0.1 + 1.

6 4 8 + + 7 5 9 3 quãng đường AB dài 36km.2 – 2.8 + 8.…. Tính số cây lớp 5A trồng được biết lớp dó có 32 học sinh.a. 7 a)Tính diện tích vườn hoa đó? b)Biết cứ 5m2 thì trồng được 27 cây hoa. Hỏi quãng đưòng AB dài bao nhiêu km? 10 Bài 10: Lớp 5A trồng cây ở vườn trường. Hỏi 5 a.6 +…+ 2. bán lần thứ nhất được 1 2 số cam . Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu mét vải? Bài 13: Một người bán cam .Tính số cam còn lại .3 – 3. 25 − 0. Bài 11: Một vườn hoa có chu vi 120m.5 − + 0. Bài 14: Tính a. C= 11. nếu thêm 15 đơn vị nữa vào b 4 7 a tử số thì giữ nguyên mẫu số . Tính số cây hoa có trong vườn đó? Bài 12* : Một người bán vải. 25 − ) ÷ 100 25 9 4 17 3 6   2.4 x 6 . Biết cứ 4 học sinh thì trồng được 5 cây. 4 × X = 8 3 × 11 4 c*.1 + ) : ( + 0. 2 5 5 5 × + : 5 7 7 3 5 4 3 9 × + : 8 7 7 10 b.03 3. Lương hàng tháng của mẹ là bao nhiêu? b.19 + 15. người đó bán đươc 352 quả. 9. lần thứ hai bán được 3 5 số cam. chiều rộng bằng 5 chiều dài.000. 2 –( 3 2 3 4 × − : 4 5 10 3 12536 × 871 3268 + 4254 1994 × 1993 − 1992 × 1993 1992 × 1993 + 1994 × 7 + 1986 3 5 2 + X − 7 ) : 16 = 0 8 24 3 Bài 16: Gia đình An có 4 ngưòi .8 x 4 x 2 x 3 + 36 x 2 + 14. Tính nhanh * 23695 : 61 65 + 891 + 135 + 909 : 731 − 47 + 69 − 253 Bài 15: Tìm X a.17 + 13. Tính ra sau hai lần bán. lần thứ hai bán được 2 3 tấm vải đó thì chỉ còn lại 7m. 1 1 1 + + 2 3 4 Bài 9: Biết b. Lương hàng tháng của bố là 4. 6 b Bài 17*: Cho phân số CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỞNG HỌC SINH GIỎI Phần 1: Biểu thức và số Tính giá trị các biểu thức: 1 1 1 1 8 4 5 2 4 : ( × ) × (100 − ) :  + 0.000 đồng.01 + 98. A = 64 1 5 1 2 1 1   − − (6 − 3 × 2 )  0. rồi rút gọn thì được phân số . bán lần thứ nhất được 1 1 tấm vải. Giả sử gia đình An có them một người nữa thì số tiền tiêu bình quan của mỗi người trong một thágn bị giảm đi bao nhiêu tiền? a 3 nếu rút gọn thì được phân số . 27365 :25 c. 2 3 9 + + 3 4 7 d. 2) : (0. Lương của mẹ bằng 4 lương của bố .9 7.4 . 37 + X =24 x 5 b.21 + 17. Bình quân mỗi ngưòi trong gia đình An được tiêu thụ trong một tháng là bao nhiêu? c.1 – 1.1 − ÷ 15 6 15  6 25 7 B = 10 5 4 1.8.23 +…+ 96. 6 4 9 + + 5 3 7 c. Tìm phân số đã cho.2 x 12 x 6 + 1.7 + 7.

gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = 2006 + 720 : (a .29) x …x (a .5 5 5 5 5 5 + + + + .6) Bµi 8: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2.b x 2005) Bµi 10: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:  17   23 11 9  + 7 − 8. víi a = 119 vµ b = 0.98 × 0.. biÕt: M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a .30) x (a .15 + 25 : 5 a) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt lµ bao nhiªu? b) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? Bµi 6: T×m gi¸ trÞ sè tù nhiªn cña a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt . biÕt: a) m = 2006. n = 2007.. 2 25   10   4 2 2 7 2 2 1 × 5 × 2 × 3 × 2 × × b) 1 c) 2 1 24 5 9 17 17 24 a)  × 5 x2 1 7 1 3 d) 3 x  + − 3  11 : . H·y thªm dÊu ngoÆc ®¬n 6.. 14  14 × 3 7 9 1 1 4 3  3  7 + 2  ×1 + 1 − : 5 10 5 7  5  10 e) 1 Bµi 11: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 b) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 3 1 6 −1 × 5 6 7 a) 1 10 2 4 × + 5 5 11 11 6 : 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 c) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 2 5 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 7  17 3 + +   × 15 4 20  49 d)  1 2 5 + 3 5 . So sánh M = vµo d·y tÝnh ®ã sao cho: a) KÕt qu¶ lµ nhá nhÊt cã thÓ? b) KÕt qu¶ lµ lín nhÊt cã thÓ ? Bµi 5: H·y ®iÒn thªm dÊu ngoÆc ®¬n vµo biÓu thøc sau: A = 100 .5.. Cho A = + . gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = (a .. + 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 27 × 29 29 × 31 1 1 1 1 1 1 + + + 5..1) Bµi 7: T×m gi¸ trÞ cña sè tù nhiªn a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ lín nhÊt.7  :  − +  × (12.4 x 20 . D= 2005 2006 2005 + 2006 + và N = 2006 2007 2006 + 2007 Bµi 4: Cho d·y tÝnh: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. p = 2008 b) m + n + p = 2009 Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M. So sánh A với 3 7 13 25 49 97 4.25 ) + 12..

65% + 75%  : 1 + 4  24  4   9 p)  Bµi 12: TÝnh: 1− a) c) e) 1+ 1 + 1 1+ + 1 1+ 1 2 b) 1 1 2+ 1 + d) 1 3 1 2+ 1 1+ 1 1+ 1 2 1 1 + 1 1 + 4 2 2 + 3 Bµi 13: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau: 29  1  9 − 1 ×1 100 100  4  b) 9 13  8  −16 18 × 20  9  10 2 1 7  7 1 1  13 ×1 −2 × +4 ×  : 2 84 5 2 180  18 2 10 a)  1 1 70 − 528 : 7 2 2 81 19 1   +8 11 × 100 100   50 + 1 9 : 11 4 Bµi 14: T×m y: 2 1  7 4 1 3  3 1 3 : + 2 × 1  −  × −1 :  5 4  2 5 5 2  4 4 = 64 3  1 1 + × y 4  2 Bµi 15: T×m sè tù nhiªn n sao cho: 121 54 100 25 × <n < : 27 11 21 126 Bµi 16: T×m x lµ sè tù nhiªn biÕt: .5 1 7 −1 × 7 7 8 e) 7 1 11 × 3 +7 6 2 12 5: 36 9 : 2 h) 41 41 × 14 7 5 : 21 21 8 7 3 : ×  3 1 12  3 9 + × k) 3  21 5 2  5 2 + 1  : 4  24  8 1 1 1 1 1 1  + + : + −  4 5 2 4 5 2 g) 1 1  1 1 1  1  + + : + −  5 10   2 5 10  2 34  2  : × 3 21  31  i) 12   3  : 2  : × 2  15   30  1 1 7 3 + +2 3 5 15 l) 3 1 7  5  + +   × 4 20  6  10 7  7 13 x 1.4 − 2.5 × : 180  18 18 2 1 7  7 1 1  13 ×1 − 2 × +4 ×  : 2 5 2 180  18 2 10  84 m)  n) 8  1   6 + 35% + 0.

… Bµi 2: ViÕt tiÕp 2 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 10. c) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 3) b»ng tæng hai sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã... 22. 17. 3. … k) 1. 10. b) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n hoÆc chia mét sè tù nhiªn q (q > 1). … . 94. 4. . cã kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp lµ 3 ®¬n vÞ. 7.Sè h¹ng ®Çu) : d + 1 (d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp) VÝ dô: TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè sau: 1. d) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 4) b»ng tæng c¸c sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng víi sè tù nhiªn d råi céng víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 18. 26. 4. b) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè ch½n vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n nhiÒu h¬n sè lîng sè lÎ lµ 1. ….a) d) x 60 = 17 204 x 3 < 5 7 b) 6 +x 7 = 33 11 e) 1 < 11 <2 x 12 +x 2 c) 43 −x =3 g) 15 x 46 + = 26 16 52 1. 100 lµ: (1 +100) x 34 2 = 1717 II...94 = 3 10 . 7. 10. 100. 97.. 16. 19. 5. Mét sè quy luËt cña d·y sè thêng gÆp: a) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng hoÆc trõ mét sè tù nhiªn d.. … d) 1.97 = 3 VËy d·y sè ®· cho lµ d·y sè c¸ch ®Òu. 2. 16.. 4. e) Mçi sè h¹ng ®øng sau b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 3.. … b) 0. 7-4=3 97 .1) : 3 + 1 = 34 (sè h¹ng) b) TÝnh tæng cña d·y sè c¸ch ®Òu: VÝ dô : Tæng cña d·y sè 1. 4. f) Mçi sè h¹ng b»ng sè thø tù cña nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng ®øng liÒn sau nã. Bµi tËp Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 1. 6. Ta thÊy: 4-1=3 . 1. 9. 2. 13. 11. 7. 24. 10. 3.7 = 3 100 . 13. 3. … c) 1. 6. 13. 3. 27. … e) 0. 12. 4. 12. 18. 7. 3. 2. g) 1. 94. D·y sè c¸ch ®Òu: a) TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè c¸ch ®Òu: Sè sè h¹ng = (Sè h¹ng cuèi . c) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè lÎ th× sè lîng sè lÎ nhiÒu h¬n sè lîng sè ch½n lµ 1. 13. 97. …. §èi víi sè tù nhiªn liªn tiÕp : a) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu lµ sè ch½n kÕt thóc lµ sè lÎ hoÆc b¾t ®Çu lµ sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n b»ng sè lîng sè lÎ. 7.. Nªn sè lîng sè h¹ng cña d·y sè ®· cho lµ: (100 . ….

24. 31. 153. 6. 100.27 + … + 13. b) Sè 11703 lµ sè h¹ng thø bao nhiªu cña d·y? Bµi 7: Cho d·y sè : 1.. b) . Bµi 16: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang.11 + 0.19. ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè? Bµi 17: Trong mét kú thi cã 327 thÝ sinh dù thi.. b) TÝnh tæng cña 100 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. 115.. Hái: a) D·y sè cã bao nhiªu sè h¹ng? b) D·y sè cã bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 13: H·y tÝnh tæng cña c¸c d·y sè sau: a) 4. 24. 1. b) .. 45. … l) 1.9 . . 24. 42. 4. . 100.13 + 13.. 2. 7.. 10.. … e) 1. trong mçi d·y ®ã cã 15. 19. 4. …BiÕt d·y sè cã 80 sè h¹ng. 2. 4.14 + …+ 97. 17. 10. 54. 3..98 + 98.… c) 0. 400.. Hái cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang? Bµi 19: Trong mét kú thi häc sinh giái líp 5. .. … h) 2. 16. 90. 2468. 60. 8. 570. 29. Bµi 15: TÝnh nhanh: a) 1. 64. Bµi 4: T×m 2 sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y sè.. c) 10. 17. 10. 25.. 56. 5.: a) . 11. 6. 7. 30. 12.. 36.. 19. … m) 1. … p) 1. 25. Hái kú thi ®ã cã bao nhiªu thÝ sinh tham dù? .. ... 6. 12. 95. ….2 + 0. 3. 39.77 + 7.. 81.27 + 5. 27. Bµi 14: TÝnh nhanh: a) TÝnh tæng c¸c sè lÎ liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1995.. 4. 5. . 6. 9. Hái d·y cã: a) Bao nhiªu sè h¹ng? b) Bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 12: Cho d·y sè 1..27 + 14. … ? H·y gi¶i thÝch t¹i sao? Bµi 9: Cho d·y sè 1.. .9 + 0. Hái d·y sè ®ã cã bao sè h¹ng? Bµi 11: Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2. 9999 thuéc d·y 3. 2. 1. 93. 4. . ... 3. 6. 14. 34.. 3.77 b) 0. 9. a) D·y sè nµy cã bao nhiªu sè h¹ng? b) Sè h¹ng thø 50 cña d·y lµ sè nµo? Bµi 8: H·y cho biÕt : a) C¸c sè 50 vµ 133 cã thuéc d·y 90.. 182. b) Sè 2002 cã thuéc d·y nµy kh«ng? Bµi 6: Cho d·y sè : 3. 30. a) T×m sè h¹ng thø 100 trong d·y..3 . 44. 19. 5. 33. 18. … hay kh«ng? b) Sè 1996 thuéc d·y 2.... c) . … g) 1.27 + 2. ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi ngêi ta ph¶i dïng 516 lît ch÷ sè. 12. 27.. BiÕt mçi d·y cã 10 sè h¹ng: a) .3 + 0.1 .100 . 4.b) 0. a) T×m sè h¹ng thø 100 cña d·y. .. 7. Hái ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi? Bai 18: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4.. 12. 20.. 9. 8.12 + 12. … d) 5. 56. 1000. 0. 4. 110. Bµi 5: Cho d·y sè : 1. 48.. 12. 8.. BiÕt d·y sè cã 8 sè h¹ng. 18. 648. 5.2 .4 + … + 0.. … o) 2. 24. 120.…. c) . 1999... 13. 9.… hay kh«ng? c) Sè nµo trong c¸c sè 666. 14. 72. 9. . 686...12 + … + 0.0 .11 + 11.99 + 99.1 + 0.. 17. 6. 25. 13. 27. 23. Bµi 3: T×m sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sau. 210.10 + 0. .. 2005. 1975 cã thuéc d·y sè ®· cho hay kh«ng? Bµi 10: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp 1. ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. b) 1. 9. t) 6. 2. 20... … q) 2. … H·y cho biÕt c¸c sè: 351.. 21. . 999... 13.. 71.77 + 4. 110. 108. 2.

7 + 9 . biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào giữa hai chữ số đó thì ta được một số mới hơn 9 lần số đã cho là 2 đơn vị.8 + …+ 98 .37. biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 13. Tìm abcd biết 1a8bc9d chia hết cho 10001. 4. b) 1. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng.93 + 95 .3 + 5 . T×m x biÕt d·y cã 1989 ch÷ sè. 4. …. Hái trong d·y sè ®ã cã: a) Bao nhiªu ch÷ sè 1? b) Bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 22: Khi viÕt tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 500. Bµi 24: Cho d·y sè 10. Nếu khối Năm trồng 1 số cây toàn trường. x.3. Số cây còn lại 3 thêm 5 cây nữa thì bằng .. Khối Ba nếu trồng thêm 2 cây nữa thì số 2 1 cây trồng được của khối Ba bằng số cây của khối Ba và khối Bốn trồng. Số HS giỏi bằng 1 1 số HS khá và bằng số HS trung bình. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần và số thứ hai gấp lên 3 lần thì được hai số có tổng là 44. . 12.5 . Bµi 26: Cho d·y sè: 0. c) 1.4 + 39.41.97 + 99. Cho biểu thức B = 2008 . Tìm số tự nhiên có ba chữ số.2 + 43. 8. x. 2.7 .. …. x.. 10. . 11.Bµi 20: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1983 ®îc viÕt theo thø tù liÒn nhau nh sau: 12345678910111213…19821983.100 + 101 Bµi 28: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lÝ: B = 1. 2.9 . biết rằng số đó chia cho 3 dư 1. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y sè gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng.1-7 + 8. Hái ph¶i sö dông bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 23: Cho d·y sè: a) 1.10. Tìm một số sao cho khi đem số đó cộng vào cả tử và mẩu số của 99 1 phân số đã cho. 2. …. trung bình. Cho phân số 8. Tìm hai số đó.1 29 . Tìm số nhỏ nhất. kết quả đánh giá một lớp 5 gồm ba loại : Giỏi .3 .11 + … + 91 .. . 1. 6. x. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng.99 . Trong phong trào trồng cây của nhà trường.2 + 5. .59.480 : ( x .4 + 5 + 6 . khá . 3.2 + 3 . Bµi 21: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ 1 ®Õn 1995.47. x. Bµi 27: TÝnh: a) 1. c) 1 + 2 . 12. Tìm số tự nhiên có hai chữ số.8 + …+ 35. giá trị ấy là bao nhiêu? 9. 5. 5.3 . Hai số thập phân có tổng là 10. 2.. Bµi 25: Cho d·y sè: 0. 4. 2.4 + 5 . T×m x ®Ó tæng cña d·y sè trªn b»ng 5106.7 ) + Tính giá trị biểu thức B khi x = 27 ( 30 ) + Tính giá trị của x để B đạt giá trị nhỏ nhất. 13. 3.8 + 9.3 . H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c ch÷ sè võa viÕt.. 11. x. b) 1 . ba khối đã tham gia. 3. 3. 5.6 + 7 . Tính số HS mỗi 2 3 loại biết số HS của lớp đó là một số lớn hơn 30 nhưng lại nhỏ hơn 40. Phần 2: GIẢI TOÁN 1.. 4. ta được phân số mới có giá trị bằng . 3 7. chia cho 5 dư 3 còn chia cho 6 dư 4. chia cho 4 dư 2. Một trường học cuối năm học.. 13. 2. . 4.

§ång thêi m vµ n chØ cïng chia hÕt cho 1 th× a chia hÕt cho tÝch m x n. 1. 5. Bµi 2: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè chia hÕt cho 5 cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè 0. Tính số cây toàn trường đã trồng. 1. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại ? 1. 6. b còng chia hÕt cho m (m > 0) th× tæng a + b vµ hiÖu a.b (a > b) còng chia hÕt cho m. a chia cho m d r. Bắc làm trong 4 giờ thì Nam sẽ làm được nhiều hơn Bắc 13 dụng cụ. 2 . 13. Nh÷ng sè cã t©n cïng lµ 0 hoÆc 5 th× chia hÕt cho 5. 10 4. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. 2. VÝ dô: 18 chia hÕt cho 2 vµ 18 chia hÕt cho 9 (2 vµ 9 chØ cïng chia hÕt cho 1) nªn 18 chia hÕt cho tÝch 2 x 9. Bµi 3: Em h·y viÕt vµo dÊu * ë sè 86* mét ch÷ sè ®Ó ®îc sè cã 3 ch÷ sè vµ lµ sè: a) Chia hÕt cho 2 b) chia hÕt cho 3 . Sau khi bán số chanh. 3. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 25 th× chia hÕt cho 25. a chia hÕt cho m. Nh÷ng sè cã tËn cïng lµ 0. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 8 th× chia hÕt cho 8. 4. Hỏi trong một giờ mỗi người làm được bao nhiêu ? 3 . c¸c sè h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho m th× tæng chia cho m còng d r. Biết rằng số cây trồng được của khối Bốn thì bằng 1 số cây còn 4 lại và thêm 18 cây nữa thì vừa hết. 12.1 (m > 1) th× a + 1 chia hÕt cho m. NÕu a chia cho m d 1 th× a . 4 5 số cam và 7 9 3 chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả hai loại. Nam và Bắc cùng làm một số công cụ. 6. II. 4. 3. 7. Biết cùng trong 8 giờ thì Nam làm kém Bắc 24 dụng cụ. Cuối học kì I.b) chia hÕt cho m ( m > 0). C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9. 5. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. NÕu a chia hÕt cho m ®ång thêi a còng chia hÕt cho n (m. 8.là của khối Bốn trồng. 9. nhà trường 4 9 nhận 60 em nam và 10 em nữ ở trường khác chuyển đến thì tỉ số giữa nam và nữ là . 8 th× chia hÕt cho 2. Bµi tËp Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè 0. n > 0).1 chia hÕt cho m (m > 1). trong đó số cam bằng số 5 5. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 125 th× chia hÕt cho 125. 2. b chia cho m d r th× (a . Nam làm trong 5 giờ. NÕu a chia cho m d m . 14. 11. 10. Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho m th× tÝch ®ã chia hÕt cho m (m >0). 15. Tỉ số học sinh nam so với nữ của một trường đầu năm là Tính số học sinh nữ của trường cuối học kì I. Cho mét tæng cã mét sè h¹ng chia cho m d r (m > 0). 2. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 4 th× chia hÕt cho 4.

H·y t×m x vµ y ®Ó ®îc sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. ac 2 = 3 b7 Bµi 11: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau abc . Bµi 22: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè khi chia cho 2 d 1. Bµi 24: T×m sè abc (víi c kh¸c 0). Hái hiÖu cña 2 sè ®ã cã chia hÕt cho 3 hay kh«ng? V× sao? Bµi 26: T×m mét sè tù nhiªn nhá nhÊt kh¸c 1. 5 ®Òu d 1 vµ chia cho 7 th× kh«ng d. biÕt r»ng khi ®äc c¸c ch÷ sè cña sè ®ã theo thø tù ngîc l¹i hoÆc khi ®æi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã kh«ng thay ®æi. 3. T×m x vµ y ®Ó A chia cho 2. y ®Ó x765 y chia hÕt cho 3 vµ 5. 6: T×m x vµ y ®Ó sè 1996 xy chia hÕt cho 2. biÕt r»ng khi ®äc ngîc hay ®äc xu«i sè ®ã ®Òu kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ. 5 vµ 7 ®Òu d 1. 5: T×m x. chia cho 5 d 4. 7: T×m a vµ b ®Ó 56a3b chia hÕt cho 36. Bµi 18: T×m sè cã 3 ch÷ sè. 5 vµ 9 ®Òu d 1. 3 vµ 5. 4. biÕt r»ng sè ®ã chia cho 5 d 3. Bµi 25: Cho a lµ sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. chia cho 3 d 2. y sao cho 17 x8 y chia hÕt cho 5 vµ 9. 5 x1 y Bµi 12: Cho sè . biÕt sè abc chia hÕt cho 45 vµ abc −cba =396 . c sao cho a 7b8c9 chia hÕt cho 1001. biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 8 råi chia cho 3 th× d 2. chia cho 2 d 1. 37 + 2 x 5 Bµi 9: T×m x ®Ó chia hÕt cho 3. Bµi 23: T×m mét sè cã 5 ch÷ sè chia hÕt cho 25. Bµi 14: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 2.Bµi Bµi Bµi Bµi c) Chia hÕt cho 5 d) chia hÕt cho 9 e) Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 g) Chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 4: H·y t×m c¸c ch÷ sè x. Bµi 10: T×m a vµ b ®Ó sè a391b chia hÕt cho 9 vµ chia cho 5 d 1. biÕt r»ng khi ®æi vÞ trÝ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi hµng tr¨m hoÆc hµng chôc víi hµng ngh×n th× sè ®ã kh«ng ®æi. b. chia cho 3 th× võa hÕt vµ ch÷ sè hµng tr¨m cña nã lµ 8. ViÕt c¸c ch÷ sè cña a theo thø tù ngîc l¹i ta ®îc sè tù nhiªn b. Bµi 21: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i vµ mét ch÷ sè vµo bªn tr¸i sè 45 ®Ó ®îc sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè tho¶ m·n tÝnh chÊt chia sè ®ã cho 4 d 3. Bµi 19: T×m mét sè lín h¬n 80. 4. NÕu lÊy sè ®ã céng víi 17 råi chia cho 5 th× còng d 2. . 3 vµ 5. Bµi 27: T×m c¸c ch÷ sè a. chia cho 5 d 4. sao cho khi chia sè ®ã cho 2. chia cho 9 d 8. Bµi 15: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè. nhá h¬n 100. Bµi 17: T×m sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 5. Bµi 13: Cho A =x 036 y . biÕt r»ng: mçi sè ®ã chia hÕt cho 5 vµ khi chia mçi sè ®ã cho 9 ta ®îc th¬ng lµ sè cã 3 ch÷ sè vµ kh«ng cã d. Bµi 16: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i sè 283 ®Ó ®îc mét sè míi chia hÕt cho 2. Bµi 20: T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt sao cho khi chia sè ®ã cho 3. 1a83b 45 Bµi 8: T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó ph©n sè lµ sè tù nhiªn. biÕt: . 3 vµ chia cho 5 d 4. 5 vµ 9.

chia cho 12 d 6. khoá vòi thứ hai lại. Sau đó xe đạp cũng nghỉ 30 phút rồi đến tỉnh B lúc 12 giờ 30 phút. 3 7. Hái sè a chia cho 30 th× d bao nhiªu? Bµi 31: H·y chøng tá hiÖu gi÷a sè cã d¹ng 1ab1 vµ sè ®îc viÕt bëi c¸c ch÷ sè ®ã nhng theo thø tù ngîc l¹i lµ mét sè chia hÕt cho 90. biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 131 th× d 18. Bµi 32: Víi c¸c ch÷ sè a.9 kg. n chia cho 5 d 3 vµ P = 2003 x M + 2004 x N. Hãy tính số nữ và số nam của 5 đội sau khi đã được bổ sung. Chia a cho 15 th× th¬ng thay ®æi nh thÕ nµo? Bµi 37: Cho 3 tê giÊy. một vòi tháo nước từ bể ra. b. sau khi bán lượng gạo nếp còn lại hơn lượng gạo tẻ còn lại là 25. Sau đó. H·y chøng tá r»ng abab −baba chia hÕt cho 9 vµ 101. Bµi 33: BiÕt sè a ®îc viÕt bëi 54 ch÷ sè 9. xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá … Khi ngõng xÐ. chia cho 9 d 8. XÐ mçi tê giÊy thµnh 4 m¶nh. Vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ sẽ đầy bể còn vòi thứ hai tháo nước ra sau 12 giờ sẽ hết bể. chia cho 132 th× d 3. Để chuẩn bị cho hội thi giao lưu học sinh giỏi tại thành phố hải Phòng. Anh làm một mình thì cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong công việc đó. người ta mở vòi thứ hai. Bµi 35: Cho M chia cho 5 d 2. khoá vòi thứ nhất trong hai giờ. theo quy luËt trªn ngêi ta ®Õm ®îc 1999 m¶nh lín nhá c¶ th¶y. Phòng giáo dục thành phố Hà Đông thành lập một đội tuyển trong đó số nữ bằng được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên số nữ bằng 2 . H·y t×m sè tù nhiªn nhá nhÊt mµ céng sè nµy víi a ta ®îc sè chia hÕt cho 45. Nhung ®a cho c« b¸n hµng hai tê giÊy b¹c lo¹i 50000 ®ång vµ c« tr¶ l¹i 36000 ®ång. Bµi 34: T×m sè cã 4 ch÷ sè. Minh nãi ngay: “C« tÝnh sai råi!”. vận tốc xe máy hơn vận tốc xe đạp 36 km/h. Có một công việc Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong. . c vµ a > b. Minh làm một mình thì sau 15 ngày sẽ xong. Sau đó đội tuyển 3 4 số nam. Hái a chia cho 36 d bao nhiªu? Bµi 29: Mét sè chia cho 11 d 5. 8. LÊy mét sè m¶nh vµ xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá sau ®ã l¹i lÊy mét sè m¶nh nhá. một vòi chảy vào bể . Hỏi từ lúc đó nếu mở vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 10.Bµi 28: Sè a chia cho 4 d 3. Một cửa hàng có 215. Hỏi nếu cả 3 người cùng làm thì mấy ngày sẽ hoàn thành công việc đó? 9. Xe máy đi đến tỉnh B nghỉ 30 phút rồi quay lại tỉnh A và gặp xe đạp ở chính giữa đường. Một bể nước có hai vòi nước. Lượng gạo nếp đã bán bằng 1 lượng 4 gạo tẻ đã bán. Lúc 8 giờ một xe và một xe máy cùng xuất phát đi từ tỉnh A đến tỉnh B.5 kg gạo tẻ và gạo nếp. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường từ A đến B. Hái sè ®ã chia cho 132 th× d bao nhiªu? Bµi 30: Sè chia cho 6 d 5. chia cho 5 d 4 . TÝnh xem P chia cho 5 d mÊy? Bµi 36: Chia a cho 45 d 17. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại ? Biết rằng ban đầu gạo nếp bằng 2 gạo tẻ. B¹n h·y cho biÕt Minh nãi ®óng hay sai? 6. Hái ngêi Êy ®Õm ®óng hay sai? V× sao? Bµi 38: Hai b¹n Minh vµ Nhung ®i mua 9 gãi b¸nh vµ 6 gãi kÑo. Bể đang đầy nước.

12 % số hạt trong túi A được lấy ra để vào túi C . tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh. Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh.. Ca nô đi từ A đi sau ca nô đi từ B là mấy giờ ? 12. 14. Tính quãng đường ca nô đi từ B. Sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau 165 km.. Tổng thời gian hai ca nô đã đi là 14 giờ. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau ở hai điểm A và B. những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. khi ra đi. nước thì không phản chiếu được màu mắt.. còn xe kia mất 5 giờ. Tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 1 giờ và ca nô đi từ B trong 2 giờ là 66 km và tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 2 giờ và ca nô đi từ B trong 1 giờ là 60 km. M rời khỏi thành phố P vào lúc 5 giờ 30 phút sáng . M bán một quả táo và nhận được một số tiền . (Ghi chú: Bạt là đơn vị tiền tệ của Thái Lan ) a. đến một ngày nọ.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ .11. Hỏi tất cả ba bạn có tổng cộng bao nhiêu tem? 15. Alan có nhiều hơn Billy 80 % số tem. a. tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.. 13. Túi A có nhiều gấp đôi số hạt trong túi B . a. Còn nếu bán được ít hơn 10 quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ cao hơn 4 bạt so với giá ban đầu . Trên hòn đảo cũng không có gương. Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. đi với vận tốc 100 km/ giờ để đến thành phố Q. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ. Nếu M bán được nhiều hơn 10 quả táo so với số quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ thấp hơn 2 bạt so với giá ban đầu . b. Vận tốc mỗi xe. chiều dài 10cm và đố Dương tìm cách cắt mảnh giấy này thành 5 mảnh chỉ bằng hai nhát cắt. biết rằng xe đi từ A hết QĐ mất 6 giờ.. Dương nghĩ mãi mà không ra. Sau khi chuyển đổi như vậy thì trong túi C có 488 hạt . b. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khác biết là họ mắt xanh hay đen. 20% số hạt trong túi B được lấy ra để đổ vào túi C . Giá mỗi quả táo là bao nhiêu ? 18. Thời gian trôi qua. Hải đưa cho Dương một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 2cm. ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Nếu Billy cho Charlie 150 tem thì Charlie có gấp 3 lần số tem còn lại của Billy. Tính quãng đường AB. N cũng khởi hành từ thành phố Q và đi với vận tốc 80 km/giờ để đi đến thành phố P. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hạt trong túi A ? 17. có một vị khách du hành tới hòn đảo. Các bạn hãy tìm cách giúp Dương nhé. Bất hạnh thay. Thành phố P cách thành phố Q 625 km . Billy có số tem mà Charlie có. rồi ghép tất cả các mảnh bìa thành hình vuông.. Hỏi mấy giờ thì M và N gặp nhau? 16.. Hai ca nô khởi hành từ hai bến A và B ngược chiều nhau. Sau khi M xuất phát 15 phút. vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh". Bến A cách bến B là 300 km. Hỏi M đã bán tất cả là bao nhiêu quả táo ? b.

giảm số tiền của người thứ hai 2 đòng. Bạn có thể phân biệt họ được không? 25. Biết mình đi chậm nên người già đi trước. đêm qua tớ mơ một giấc mơ lí thú. Một lát sau đưa lời giải cho tớ. Bài toán này khó. Nhưng công ty lại có quy định: mỗi tuần cô chỉ được nhận một khuyên và chịu tiền công cắt rời chiếc vòng. C. Nếu như tốc độ xe ô tô là 40km/giờ thì khoảng cách giữa thành phố A và B là bao nhiêu ki-lô-mét? 22. Một xí ngiệp sản xuất đường đang có 10 thùng đường xuất khẩu. Nô-bi-ta và Đô-rê-mon đến Việt Nam và ghé nhà tớ chơi. Đinh trả lời “Trong ba người đó chỉ có anh của D là nói thật”. Giáp trả lời “Em của Ất không phải là A”. Thụy Phương làm ở công ty vàng bạc. Có hai người phụ nữ. Do sự sơ ý của người đóng gói nên có một thùng đường chứa những gói đường nặng 1100g. Sau 5 giờ đồng hồ. 24. Bạn hãy nghĩ xem. gấp đôi số tiền của người thứ ba 2 lần và giảm một nửa só tiền của người em út thì bốn anh em có số tiền bằng nhau. xe đạp chạy chậm hơn ô tô 140 km. Hỏi hiện nay em Ngọ và mỗi bạn bao nhiêu tuổi? Đô rê mon bảo: . cùng lúc. Đinh còn 4 người em tên là: A.Tớ không thực hiện ngay được tất cả mọi thứ đâu. vì làm việc tích cực nên cô được thưởng một chiếc vòng vàng có 7 khuyên tròn. một cách giải hay quá. D.bi. Thìn bằng tuổi nhau. Một hôm. cách làm của cô gái đó như thế nào? 27. sống cùng chung cư. nhìn bề ngoài người ta không thể phát hiện ra được. tớ reo lên sung sướng thì tỉnh giấc. giải được bài trên Toán tuổi thơ. B. Thụy Phương thấy như vậy rất phiền phức và tốn kém nên đã đề nghị một phương án không phải cắt rời thành 7 khuyên tròn mà vẫn đảm bảo mỗi tuần chỉ nhận một vòng khuyên thôi. Nô. một già. tuổi ba bạn Thân. Biết rằng Thân. Ất. 10 bạn cùng lớp đến nhà Nguyệt chơi.Đô rê mon tài như thế nào cậu biết rồi đấy. Bính trả lời “Em của Đinh không phải là C”. trong thời gian ngắn này. Tổng này là một số chẵn có hai chữ số nhỏ hơn 84. Giờ cậu ước điều gì cậu ấy thực hiện ngay lập tức. Bố Nguyệt muốn mời bọn trẻ ăn táo nhưng ông chỉ có 7 quả mà không muốn bổ quả táo thành nhiều miếng quá. Đầu năm. Lời nói của Đinh có thể tin được nhưng người khách nghĩ mãi vẫn không phân biệt được hai người nào là anh em ruột. Một chiếc ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B. Tý. Mỗi gói đường đạt tiêu chuẩn đều có khối lượng là 1. Vậy phải chia táo cho con ông và các bạn của con mình như thế nào để mỗi đứa trẻ có số táo như nhau nhưng không phải bổ quả nào quá 4 miếng? 23. Tớ vui mừng nói ngay điều ước. một người đi xe đạp từ thành phố B về thành phố A. bài toán đó như sau: Hiện nay. còn người già đi hết 30 phút. người trẻ đi muộn hơn người già 5 phút. Thìn gấp 7 lần tuổi em Ngọ.ta khoe:. Tuy vậy. Hỏi sau bao lâu thì người trẻ đuổi kịp người già? MỘT SỐ ĐỀ THI HSG LỚP 5 Đề 1 . Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền? 26. một trẻ. Các bạn có biết Đô rê mon giải bài toán đó như thế nào không? 21. Trong một làng nọ có 4 gia đình rất thân với nhau. để tớ suy nghĩ.20. Tí. Chỉ một lần cân duy nhất. các bạn hãy giúp ông chủ xí nghiệp nhận ra thùng đường nhiều hơn. Người trẻ đi từ nhà đến siêu thị hết 20 phút.000 g. Nếu tăng số tiền của người anh cả lên 2 đồng. Bính. Một hôm họ tập trung cả lại chơi với nhau.Bốn anh em nhà nọ được thừa hưởng một gia tài là 45 đồng tiền vàng. Đô rê mon ngồi vào góc học tập và làm bài. số tiền này được chia theo di chúc. Các bạn ơi. Ăn tối xong. họ đều có 2 con trai. Thật là một ngày vui đặc biệt. có người hỏi “Trong các anh. bố mẹ cho ba đứa lên phòng chơi. họ cùng đi sắm Tết. Ôi. Bốn đôi anh em ruột này được đặt tên như sau: 4 người anh tên là Giáp. ai với ai là anh em ruột?” Ất trả lời: “Em của Bính là D”. xe ô tô và xe đạp gặp nhau.

.. . Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm3 để xếp thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 96cm2? Cần ...............76cm3...5. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật bằng chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 30m.. Thể tích hình lập phương là: ....đồng để được lãi 20% giá vốn? Bài 10.. Đề 2 (30 phút) Em chỉ cần ghi đáp số Bài 1. Bài 5....... Toán lấy mỗi tờ cắt thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ rồi lại lấy mỗi mảnh nhỏ cắt tiếp thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ hơn và cứ tiếp tục như thế.... lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo..... Hỏi rằng nếu làm như trên nhiều lần thì trên bảng có thể có 101 dấu cộng và 100 dấu trừ hay không? Bài toán5: Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ.... Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá vốn.... Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá .. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là . lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo... chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết rằng dấu được thêm vào sẽ là dấu trừ nếu trước đó đã xoá đi 2 dấu khác nhau....dm2... Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 5.. chiều rộng bằng chiều dài. 2 3 ....... Tỉ số phần trăm diện tích hình tam giác và diện tích hình chữ nhật là . Mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kỳ và viết lại 2 dấu khác theo quy tắc: nếu xoá dấu cộng thì viết lại dấu trừ và ngược lại........vào các sau đây để được phép tính đúng: 9 8 7 6 54 3 2 1 = 33 Bài toán 4 : Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ...dm2....... Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu. ngược lại dấu được thêm vào sẽ là dấu cộng. Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng 4 cạnh mảnh vườn hình vuông. Với 200 lần thực hiện... tấn gạo...đồng để được lãi 20% giá bán? Bài 9....... Tại một kho gạo. Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 100. Bài 4....... Tính thể tích một hình lập phương biết hiệu của diện tích toàn phần và diện tích xung quanh là 162dm2. Bài 2. Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật.. mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào một dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất.. Tích đúng của phép nhân đó là . Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá bán........ Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá ...5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số A chia cho 4 rồi cộng với 4.. Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 108. Hỏi Toán đếm đúng hay sai ? Bài toán 2 : Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0..m3.... Bài 8. Số A là..... chiều dài 2. Diện 3 tích mảnh vườn hình vuông là ... bạn Minh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 6.. hình lập phương nhỏ.. Cuối cùng Toán đếm lại thì thấy có tất cả 2008 mảnh giấy to nhỏ khác nhau.............Bài toán 1 : Toán có 3 tờ giấy màu... Nếu lấy số A nhân với 4 rồi trừ đi 4. Bài toán 3 : Điền dấu + và dấu ....... Bài 7. Lúc đầu trong kho có ......4cm... Bài 6..... Hỏi dấu còn lại trên bảng là dấu gì ? Bài toán 6: Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0... Khi thực hiện phép nhân số A với 134.. Bài 3.64. .

.7 Bài 2....5 + 47...Tính nhanh(2điểm) 49.5 m và băng 1 đáy lớn . Tìm hai số đó biết rằng bằng 2 5 số thứ nhất bằng số thứ 3 7 1 số thứ nhất cộng thêm 9 thì 2 1 số thứ hai......So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2.. Tổng của hai số là 2007..9 + 44... Năm ngoái số dân ở một phường là 19200 người .... Tổng của hai số là 2001......chiều cao bàng trung bình cộng của hai đáy .. Tìm hai số đó biết rằng hai.... Năm nay số dân của phường đó là .. Số thứ hai . Năm nay số dân của phường tăng thêm 2..... Bài 14. Bài 3: (8 điểm) .2m . biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m. Khu vườn rộng ... Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2...8m ..5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi.Bài 11...3 + 42 – 40...8 – 48... Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay.5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần...2 .. 3 Đề 3 (60 phút) Bài 1. Đề 4 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 1) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (6 điểm) a) điền phân số thích hợp vào hai ô trông sau: 5 6 < << 8 8 b) Tính nhanh: Bài 2: ( 6 điểm) Cho phân số 1997 ×1998 − 1 1998 × 1996 + 1997 15 ...4 m..6 – 43.. chiều cao 3 bằng 28..... Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 34. Hãy viết phân số đã cho dưới dạng tổng các phân số khác nhau 16 theo thứ tự tăg dần và đều có tỉ số bằng 1..... Số thứ nhất . Số thứ hai ........ đáy bé bằng 18. Một khu vườn hình thang có đáy bé bằng46. Bài 12.. Vụ đông xuân vừa qua trung bình mỗi dam2 thu hoạch được 80 kg thóc .Thửa ruộng thu hoạch được .........5% ... Khi đó vườn trở thành hình vuông. tạ thóc. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài. Số thứ nhất .... người.... Bài 15.ha Bài 13...45......... Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng .

nhưng thứ tự các chữ số chưa biết. < ) vào ô trống ( Trình bày rõ cách làm) 1a. Hình chữ nhật ABCD có số đo chiều dài là a. bb ( cm) và chiều rộng là bb. AE = 4cm a) Hình vẽ có bao nhiêu tam giác và là những tam giác nào? b) So sánh diện tích của hai tam giác DIB và EIC? Đề 7 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 .bc + 19. 0 cho trên. Tìm chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. 0 (a ≠ b. =. a (cm). b (cm) và chiều rộng là b. 4 3 Tìm số học sinh của mỗi lớp biết: Bài 4: ( 5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 9 cm.b4 + 5.3 . AC = 12 cm. 0<a. AD = 3 cm.c là các chữ số đôi một khác nhau) Bài 2: (7 điểm) Tìm số thích hợp thay vào các chữ số trong biểu thức sau: 1 = 0. Hình chữ nhật MNPQ có số đo chiều dài là aa.99 b) Tìm abc biết abc × aa × bc = abc abc ( a.2 . Biết rằng tổng chu vi của hai hìnhchữ nhật là 146. b) Chứng minh rằng tổng của các số có 3 chữ số tìm được trên chia hết cho 211. b. b ≤ 9) a) Hãy viết các số có 3 chữ số được tạo bởi 3 chữ số a.52 cm. Trong đó. 5. 5B. tìm cạnh hình vuông đó? Đề 6 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (4 điểm) Tìm chữ số tận cùng của các số sau: A= 65 x 66 x 67 x 68 x 69 B= 19 x 29 x 39 x 49 x 56 x 66 x 76 x 86 x 96 Bài 2: (5 điểm) Cho 3 chữ số : a. Đề 5 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 2) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 7 điểm) a) Điền dấu thích hợp ( >. abc ( 0 là số không ) a −b + c Bài 3: (6 điểm) Một hình vuông có số đo diện tích ( theo mét vuông) là một số thập phân gồm 4 chữ số : 0 . aa (cm). và 5C là 147 1 1 số học sinh lớp 5A thì bằng số học sinh lớp 5B 7 8 1 1 và số học sinh lớp 5B thì bằng số học sinh lớp 5C.b. phần thập phân có hai chữ số.26 + 4.7c a. Bài 3: (4 điểm) Tổng số học sinhcủa 3 lớp 5A.Cho hình chữ nhật ABCD và MNPQ. phần nguyên có hai chữ số. b.

trường nọ có 81 học sinh dự thi. biết diện tích của tam giác BEC= 100 cm2 c) Kéo dài BE cắt AC tại N. Hỏi sau 2 năm tổng số sách của thư viện 100 là bao nhiêu ? Bài 4: Cho tam giác ABC (như hình vẽ).2 + 12.1 + 11.8 Bài 3: Một thư viện có 10000 quyển sách.Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) A= 91 x 92 x 93 x 94 x 95 x 96 x 97 x 98 x 99 b) B=32 x 44 x 75 x 69 . số học sinh dự thi của lớp 5A bằng một nửa số học sinh dự thi của hai lớp 5C và 5B.21 x 39 x 63 x 65 Bài 2: Tính nhanh( có trình bày cách tính) a) A= 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 b) B= 10.. trong đó AD=DE=EM. cứ sau 1 năm số sách của thư viện lại tăng thêm 25 ( so với số sách của năm liền trước). viết tên các tam giác đó? b) Hãy tính diệntích tam giác ABC.3 +..+ 17. BM=MC a) Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là A. Lớp 5B có số học . chứng tỏ: AN= NC A D E B M C Đề 8 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau: a) 6 × 7 × 8 × 9 ×10 × 11 22 × 20 ×18 ×16 × 14 ×12 b) 1 + 12 12 5 19 16 × × × 1 8 21 10 19 19 Bài 2: Trong kỳ thi học sinh giỏi lần này..

. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh dụ thi? Bài 3: Cho tam giác ABC. Đề 9 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 4 diểm) Không làm phép tính. biết diện tích tam giác ABC là 180 cm2. số học sinh khá 3 3 số học sinh trung bình. khi đó CE cắt BD tại G. c) M là điểm chính giữa của cạnh BC. D là điểm chính giữa của AC.sinh dự thi gấp đôi số học sinh dự thi của lớp 5C.Bạn Lan tính như sau: A = 2005 + (45 : 5) x 3 = 2032 . b) Diện tích tam giác AGC bằng diện tích tam giác GBC. Tính số học sinh mỗi loại.Bạn Hồng tính như sau: A =(2005 + 45) : 5 x 3 = 1230 a) Bạn nào làm đúng? Vì sao đúng? b) Bạn nào làm sai ? Vì sao sai ? Bài 2:( 4 điểm) Cho dãy phân số sau: 2001 2002 2003 2004 . số học sinh giỏi bằng bằng 2 số học sinh khá. còn lại là học sinh yếu.Bạn Cúc tính như sau: A = 2005 + 45 : (5 x 3) = 2008 . E là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối điểm C với điểm E.5 tuổi. biết 4 rằng số học sinh yếu là một số nhỏ hơn 6. F là điểm chính giữa của cạnh AB. F là điểm chính giữa của cạnh BC.Hỏi tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu ? Câu 3: (4 điểm) Một lớp có 41 học sinh. Tính diện tích tam giác AIB. Đề 10 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 4 điểm) Để tính biểu thức: A = 2005 + 45 : 5 x 3 . nối AF cắt CE tại I. Kéo dài AG cắt cạnh BC tại M. nối điểm B với điểm D. Câu 4: (6 điểm) Cho tam giác ABC. Nếu không tính tuổi của đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20. hãy cho biết kết quả của các phép tính sau đúng hay sai? (Có giải thích cách làm) a) 2003 x 19 x 15 = 190 281 b) 1783 + 249 + 65 +71 = 2169 Câu 2: (4 điểm) Tuổi trung bình của một đội bóng là 21. 2002 2003 2004 2005 . Chứng tỏ: a) Diện tích tam giác ABG bằng diện tích tam giác BGC. .

Các đỉnh hình vuông phía trong lần lượt là điểm chính giữa của các hình vuông ngoài a) So sánh diện tích hình vuông MNPQ với diện tích hình vuông ABCD. Nam góp số tiền bằng tổng số tiền của 2 bạn 2 3 kia góp.) trong dãy sau: 3 4 <. Cường. Tiến ba bạn chung nhau mua một quả bóng.. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = 1 BC. .<... .< 5 5 Bài 2: (4 điểm) a) Tìm giá trị của x: ( x + 1) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) +. Hỏi anh Lâm đã uống sữa hay cà phê nhiều hơn? Bài 4: (6 điểm) Cho tam giác vuông ABC vuông góc tại A. canh Ac = 4 cm.. cạnh AB = 3 cm. IGKH. MNPQ. Anh lại uống ly. 3 a) Tính diên tích tam giác vuông ABC. 12 10 11 12 10 b) Điền hai phân số thích hợp vào chỗ chấm (. Anh uống lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly và uống hết.. Cường góp số tiền bằng 1 1 tổng số tiền của 2 bạn kia góp. Hỏi giá tiền quả bóng là bao nhiêu? Bài 4:( 5 điểm) Cho hình vuông ABCD. . .. rồi 3 2 Anh Lâm rót một ly sữa đầy.... Tính chu vi hình vuông IGKH? N A B G I M P K D H Q C Đề 11 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (5 điểm) a) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 7 8 7 5 7 .+ ( x + 9 ) = 54 b) Tìm giá trị của biểu thức sau: Bài 3: ( 3 điểm) 2005 × 2006 − 2 2004 × 2007 1 ly. rồi lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly. Anh lại uống ly. rồi rót thêm cà phê (đã pha) vào cho 6 1 1 đầy ly. Tiền góp 15 000 đồng.. b) Cho biết cạnh hình vuông ABCD là 10 cm.a) Hãy viết tiếp số hạng thứ năm của dãy theo đúng quy luật? b) Chứng tỏ dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần? Bài 3:( 5 điểm) Nam.

27 Bài 3: Tìm x : 100 x + x05 + x5 = 200 x Bài 4: Tích 0.001 (số cuối cùng có 99 chữ số 0 sau dấu phẩy) có bao nhiêu chữ số 0 sau dấu phẩy? 1 3 Bài 5: Thương hỏi Hiền: “Bây giờ là mấy giờ?”. 2 4 ... 1 = . a) So sánh diện tích hai tam giác AON và BOM.... Nhưng trâu mẹ mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con cùng đến ăn. 5 8 . Tính chu vi mảnh bìa. Hiền vui tính đáp: “ thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ bằng 5 thời gian từ bây giờ đến ngày hôm nay”. Hỏi.. Bài 4 (3 điểm) Tìm một số có nhiều chữ số. Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì hết cỏ. PHẦN 2: Học sinh trình bày cách làm của mình vào tờ giấy làm bài.. 1 7 b) + = 4 . 8 a) Bài 2: (6 điểm) Trâu mẹ ăn một bó cỏ phải mất 16 phút... AM và BN cắt nhau tại O. Vậy 9 bây giờ là mấy giờ? Bài 6: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 chiều dài và có diện tích là 5 60cm2. 3 6 . M là điểm chính giữa của BC.1 × 0. 1 3 ? Bài 2: Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số bằng phân số 15 . 00. 3 4 . hãy tính độ dài các đoạn thẳng AO và OM .b) Tính đường cao hạ từ M xuống cạnh AC của tam giác AMC? c) Tính chu vi tam giác vuông ABC ? Đề 12 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 3 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 .01 × 0. nếu nghé con ăn một mìnhmột bó cỏ thì hết bao nhiêu lâu ? Bài 3: (7 điểm) Cho tam giác ABC.001 × … × 0. biết rằng: chữ số tận cùng của số đó bằng 2 và nếu chuyển chữ số 2 đấy lên đầu thì số đó sẽ tăng gấp đôi. Đề 13 ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ PHẦN I: Học sinh chỉ việc ghi đáp số hoặc câu trả lời đúng vào tờ giấy thi trong những bài tập sau: Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ?: 9 .. Bài 1: (3điểm) Số lần sinh nhật của cha . b) Cho biết AM = 15 cm. N là điểm chính giữa của AC.

E lần lượt là trung điểm của AB.T. 2. Biết rằng DE D E O song song với BC. Một đoàn thám hiểu dùng một sợi dây dài để đo độ sâu của một cái hang. Trên hình vẽ bên.TIỂU HỌC CẤP QUỐC GIA 1. Lấy điểm M là điểm chính giữa cạnh AB. 7 b Bài 2: (3 điểm) Cho phân số Bài 3: (3 điểm) Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 4 giờ. Tính diện tích tứ giác NOCD. Hỏi giá ghi trên bìa mỗi quyển sách đó là bao nhiêu đồng? 3. Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu phần trăm so với thời gian dự định? 4.N. Một người đi từ A đến B. Tính độ sâu của hang. Đề 14 OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2009 .U. Hỏi vận tốc thực tế ô tô đi là bao nhiêu? Bài 4: (5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. AC. Vì được giảm giá 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364.Lạ sao lại đúng như là của con Năm nay con 9 tuổi tròn Tuổi cha em có tính ngon không nào? a 3 có giá trị bằng .E thành dãy THUATHIENHUETHUATHIENHUE… Hỏi chữ cái thứ 2009 là chữ gì? 7.A. Nhưng thực tế ô tô chạy hết quãng đường AB chỉ hết 3 giờ rưỡi vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy nhiều lên 5km.5 km. Một quyển vở được mua vào với giá bằng 75% giá bán.H.I. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác có diện tích bằng nhau? B C 6. Lần thứ hai họ gấp sợi dây ban đầu làm thành hai phần bằng nhau. Tìm phân số . D.H.E. M với C cắt nhau tại O. Vậy nếu bạn đi bằng taxi thì phải trả bao nhiêu tiền? A 5. Lần thứ nhất họ gấp sợi dây thành ba phần bằng nhau được một sợi dây mới và thả một đầu của sợi dây này xuống hang. Nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữa b 4 6 a nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng . Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Trên cạnh AD lấy điểm N sao cho AN bằng 1 AD. 3 Biết diện tích tam giác MOB là 3cm2. Dưới đây là bảng giá đi xe taxi của một hãng taxi: 1 km đầu tiên 2 1 5500 đồng thêm mỗi km (đến km thứ 5) 2 1 4500 đồng thêm mỗi km nữa 2 6500 đồng đi Khoảng cách giữa khách sạn bạn đang ở đến nơi diễn ra Olympic Toán Tuổi thơ 2009 là 6.H. Khi đầu dây chạm đáy hang thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng hang. Nối B với N.U. khi đầu sợi dây chạm đáy hang thì phía đầu dây ở miệng hang còn thừa 6 m. Hỏi người chủ cửa hàng bán quyển vở đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua? .500 đồng. Bạn Thơ viết liên tiếp các chữ cái T.

. tuổi em bằng 3 tuổi anh. Hai năm trước. 370 10 137 . hoặc = vào chỗ chấm cho thích hợp: a/.. 0. 1000 Bài 2: Đúng ghi Đ. sai ghi S vào ô trống : 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1 C . < .. Biết ON = 1cm.3 ... Có ba số chẵn liên tiếp... Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát họ gặp nhau lần thứ hai? 10... Hỏi ngày 17 của tháng đó là thứ mấy? 9. N O B Đề 15 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KÌ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI : Toán Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2009 Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1: Điền dấu >.. Hãy tìm tổng của ba số đó. Gọi M..... Một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn.. + 3 6 10 15 45 13. Kéo dài DA về phía A và CB về phía B. Tính A = + + + + . Tính diện tích hình thang ABCD.. 11. biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng năm lần số lớn nhất. AC.N lần lượt là trung điểm BC.... Sau 10 giây họ gặp nhau rồi bơi tiếp đến đầu kia của bể và quay lại ngay.. 1 3 A 5cm2 B D C A 16.. Biết diện tích tam giác OAB bằng 5cm2. Hỏi hình lớn chứa bao nhiêu hình nhỏ màu trắng? 14... Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi? 5 1 1 1 1 1 12.03 . Hai hình lập phương cạnh nhau có màu khác nhau (xem hình vẽ).. Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng đáy lớn CD.. Trong số tự nhiên từ 1 đến 2009 có bao nhiêu số không chia hết cho 5. Hai người xuất phát từ hai đầu bể bơi. Hình lập phương lớn được tạo thành từ 125 hình lập phương nhỏ màu đen và màu trắng. chúng cắt nhau ở O (xem hình vẽ). Tính độ dài đoạn thẳng BO..8. Cho tam giác ABC. M 37 . b/. 1000 30 0. 15.0137 100 3 0. bơi với vận tốc đều như nhau. Các đỉnh của hình lập phương lớn có màu đen. c/. d/... AM cắt BN tại O (xem hình vẽ).

348 m Bµi 3: TÝnh 12.345 x 2008 = ? A. ( Biết hai chị mua mỗi loại cùng giá như nhau) Bài 5 : Cho tam giác ABC có diện tích là 40 cm2. 0. E sao cho AB = 3AD. trªn AB.25kg. 580m C.876 Bµi 4: T×m 0.760 C. Bµi 1: ViÕt kÕt qu¶ díi d¹ng sè thËp ph©n: 1 m2 + 2 dm2 + 3 cm2 = … m2 A. BC lÇn lît lÊy c¸c ®iÓm D. Tính diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác AML.0023 m2 C. 3480 m D.5% cña sè g¹o trong bao lµ 1. 1.0203 m2 Bµi 2: Mét ngêi ®i bé trung b×nh 2 phót ®i ®îc 145 m. 0. 50kg C. 2kg B. Qu·ng ®êng tõ tØnh A ®Õn tØnh B dµi bao nhiªu km? b. 1. Hái 0. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK= 3 KB . mỗi kilôgam quýt. 20kg Bµi 5: BiÕt 2. 1160 m B. ®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh giái n¨m häc 2007 . D (lµ ®¸p sè. Hái bao ®ã cã bao nhiªu kg g¹o? A. 5kg B. 500kg D.2008 M«n: To¸n líp 5 (Thêi gian lµm bµi 60 phót) I.( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × 100 = 99751 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 Bài 4 : Chị Kỷ mua một kilogam cam và hai kilogam quýt hết 58000 đồng. Hai xe gÆp nhau lóc 9giê 15 phót.PhÇn tù luËn: (15 ®iÓm) Bµi 1: (4 ®iÓm) Mét sè tù nhiªn cïng chia hÕt cho 6 vµ 15.23 m2 B. Chị Sửu mua hai kilôgam cam và ba kilôgam quýt hết 96000 đồng. Hái: a. Hai đoạn thẳng LB và KC cắt nhau tại điểm M.PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (5 ®iÓm) Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A. 2478. Sè ®ã chia cho 6 cã th¬ng nhiÒu h¬n th¬ng cña sè ®ã chia cho 15 lµ 36 ®¬n vÞ. 5000kg II. 2567. T×m sè ®ã? Bµi 2: (5 ®iÓm) Lóc 6 giê mét xe t¶i ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 40km/giê. . 24788. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. 1.76 D. Lóc 7giê cïng ngµy mét xe con ®i tõ tØnh B ®Õn tØnh A víi vËn tèc 50 km/giê. 345. B.2kg C.02kg D. Tính giá của mỗi kilôgam cam.05% cña 40kg: A. Trên cạnh AC lấy điểm L sao AL = 4LC.660 B. Khi xe con ®Õn tØnh A th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lóc ®ã lµ bao nhiªu km? Bµi 3: (6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC. C.8 giê ngêi ®ã ®i ®îc bao nhiªu m? A.2030 m2 D. 1. kÕt qu¶ tÝnh).

Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 5 vµ tríc ch÷ sè 0 ta cã: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 10 = 108.vµo c¸c sau ®©y ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 33 Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. So s¸nh AE víi AM. do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. Bµi gi¶i : Mçi lÇn c¾t tê giÊy hay m¶nh giÊy th× sè m¶nh t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 4 vµ ch÷ sè 1 ta cã: 9 + 8 + 7 + 6 + 54 +3 + 21 + 0 = 108. th× ®îc tæng cña vÕ tr¸i lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45. Mµ: 108 .BC = 4BE. Nèi A víi E. To¸n lÊy mçi tê c¾t thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá råi l¹i lÊy mçi m¶nh nhá c¾t tiÕp thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá h¬n vµ cø tiÕp tôc nh thÕ. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu + vµo c¸c « trèng. C víi D c¾t nhau t¹i M. Hái To¸n ®Õm ®óng hay sai ? Ph©n tÝch : Sau mçi lÇn c¾t mét m¶nh giÊy thµnh 4 m¶nh hoÆc 10 m¶nh th× sè m¶nh giÊy t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 108.45 = 63 = 9x7 = 9x(6+1) = 9x(5+2) nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: C¸ch 1. Bµi to¸n 2 : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Mµ ban ®Çu To¸n cã 3 m¶nh còng lµ sè chia hÕt cho 3 nªn tæng sè m¶nh thu ®îc sau mét sè lÇn c¾t ph¶i lµ mét sè chia hÕt cho 3. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. Cuèi cïng To¸n ®Õm l¹i th× thÊy cã tÊt c¶ 2008 m¶nh giÊy to nhá kh¸c nhau. . Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 6 ta cã: 9 + 8 + 76 +5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 108. Sè 2008 lµ sè kh«ng chia hÕt cho 3. V× 45 < 108 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè. Bµi gi¶i : NÕu ®Æt ®ñ 9 dÊu (+) vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. VËy To¸n ®· ®Õm sai. C¸ch 3.5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 .2 x 5. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 . C¸ch 2. Mét sè bµi to¸n HSG líp 5 Bµi to¸n 1 : To¸n cã 3 tê giÊy mµu. Nh vËy tÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ "sè m¶nh giÊy t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3". Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá. Do ®ã dï c¾t bao nhiªu lÇn th× sè m¶nh t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3. Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: nÕu bá ®i mét dÊu céng nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu céng võa bá. Bµi to¸n 3 : §iÒn dÊu + vµ dÊu .

Víi 200 lÇn thùc hiÖn. tÝnh bÊt biÕn lµ: mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. Lóc ®Çu trªn b¶ng cã 100 dÊu céng (lµ sè ch½n) nªn nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× sè dÊu céng trªn b¶ng vÉn lu«n lµ mét sè ch½n. Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ.V× 45 > 33 nªn kh«ng thÓ ®iÒn toµn dÊu (+) mµ ph¶i thay mét sè dÊu (+) bëi mét sè dÊu (-) sao cho kÕt qu¶ d·y tÝnh gi¶m ®i: 45 . Nh vËy. Ta nhËn thÊy mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. BiÕt r»ng dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu trõ nÕu tríc ®ã ®· xo¸ ®i 2 dÊu kh¸c nhau.2 + 1 = 33 Bµi to¸n 4 : Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu. Nh vËy. . Mµ 101 lµ sè lÎ. Bµi gi¶i : NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ.1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 + 5 . hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu céng. . V× 6 = 5 + 1 = 4 + 2 nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: * 9 + 8 + 7 .4 +3 . do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. v× vËy sè dÊu trõ gi¶m ®i 2. hoÆc kh«ng ®æi. vËy trªn b¶ng kh«ng thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ ®îc. VËy tæng tÊt c¶ c¸c sè ®øng liÒn sau dÊu trõ lµ: 12 : 2 = 6.5 + 4 + 3 + 2 . . v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. hoÆc kh«ng ®æi.33 = 12. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. nÕu xo¸ ®i hai dÊu céng th× ph¶i thªm vµo mét dÊu céng. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng. Hái r»ng nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× trªn b¶ng cã thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ hay kh«ng? Ph©n tÝch : Khi xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i th× cã 3 kh¶ n¨ng xÈy ra: . ngîc l¹i dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu céng.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. Bµi to¸n.6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 . Hái dÊu cßn l¹i trªn b¶ng lµ dÊu g× ? _________________________________________________ §¸p ¸n Ta thÊy. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt k× råi l¹i thªm vµo mét dÊu (céng hoÆc trõ) ®Ó cuèi cïng trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. B©y giê c¸c b¹n h·y thö søc m×nh gi¶i bµi to¸n sau nhÐ. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. Mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c: nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i.

NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu trõ. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. Sau 200 lÇn thùc hiÖn. MÆt kh¸c. V× 45 < 100 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè. Tuy nhiªn 100 l¹i lµ sè kh«ng chia hÕt cho 9. Nªn tæng thu ®îc lu«n lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 9. Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá (tøc lµ t¨ng thªm mét sè chia hÕt cho 9). Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. tÝnh bÊt biÕn lµ: sau mçi lÇn thùc hiÖn viÖc xo¸ vµ thªm dÊu. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu céng vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt mµ dÊu trõ kh«ng thÓ mÊt hÕt nªn dÊu cßn l¹i trªn b¶ng ph¶i lµ dÊu trõ. sè dÊu trõ ban ®Çu lµ sè lÎ (101 dÊu) nªn sau mçi lÇn thùc hiÖn th× sè dÊu trõ cßn l¹i trªn b¶ng bao giê còng lµ sè lÎ. Mµ mçi lÇn bá ®i mét dÊu céng th× tæng t¨ng thªm mét sè ®¬n vÞ chia hÕt cho 9. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè ®Ó ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100 ®îc. sè dÊu trõ trªn b¶ng hoÆc kh«ng thay ®æi hoÆc gi¶m ®i 2. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100. Ta thÊy 45 lµ sè chia hÕt cho 9. . do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. Nh vËy. Bµi to¸n : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful