P. 1
Bo de on Tap Lop 5 Thi Vao 6 Hay

Bo de on Tap Lop 5 Thi Vao 6 Hay

|Views: 35|Likes:
Được xuất bản bởiAlex

More info:

Published by: Alex on Jun 25, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

Uû ban nh©n d©n huyÖn b¸ thíc

Trêng THCS ThÞ TrÊn Cµnh Nµng
C¸c chuyªn ®O báí dìng
häc sính gíáí to¸n ííp 5
Gi¸o viªn: Hoµng Xu©n Th×n
Các bài toán ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2365 + 2136 1256 – 269 50920 : 76
253 + 965! 256 – 3269 30160 : 906
Bài 2 : "ính
15
7
12
11

3
+ +

2
1
126
7
3
21
+ −

5
!
:
1!

13
6
X
Bài 3: "#$ %
& % 23 + 120 '122!
xX
2
1
' 3 +
13
5

5
2
1
23
= +
X

Bµi 1: TYnh nhanh:
a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440
b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000
c) 576 + 789 + 467 + 111
Bµi 2: TYnh nhanh:
a)
5
9
7
9
5
6
13
19
13
7
7
5
+ + + + +
d)
10000
!000
1000
300
100
20
10
1
+ + +
b)
11
10
11
9
11

11
7
11
6
11
5
11
!
11
3
11
2
11
1
+ + + + + + + + +
c)
21
20
21
19
21
1
21
17
(((
21
5
21
!
21
3
21
2
21
1
+ + + + + + + + +
Bµi 1: TYnh nhanh:
a) 32 - 13 - 17
b) 45 - 12 - 5 - 23
c) 1732 - 513 - 732
d) 2834 - 150 - 834
Bµi 2: TYnh nhanh:
a)
31
3
2
19
31
3!
− −
b)
13
5
!6
55
13
1
− +
c)
3
!
5
11
3
7
− +
d) 

− − 


9
5
25
2
9
!
25
27
Bµi 3: TYnh nhanh:
a) 21,567 - 9,248 - 7,752
b) 56,04 - 31,85 - 10,15
c) 8,275 - 1,56 - 3,215
d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4
Bµi 4: TYnh nhanh:
a) 46,55 + 20,33 + 25,67 b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -
5,5
Bµi 1: TYnh nhanh:
a. 8 x 4 x 125 x 25 d. 500 x 3,26 x 0,02
b. 2 x 178 x 5 e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

c. 2,5 x 16,27 x 4 g. 2,7 x 2,5 x 400
Bµi 2: TYnh nhanh:
a)
6
5
7
3
6
5
7
!
x x +
c)
5
3
9
7
5

9
7
x x −
b)
12
3
9
!
!
1
9
5
x x +
d)
2005
1
!
3
!
3
2005
2006
x x −
Bµi 3: TYnh b»ng c¸ch thuËn tíÖn nhEt:
a)
6
5
5
!
!
3
3
2
2
1
x x x x
b)
2
9
3

!
7
5
6
6
5
7
!

3
9
2
10
1
x x x x x x x x
Bµi 4: TYnh nhanh:
a) 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4
c) 17,2 x 8,55 + 0,45 x 17,2 +
17,2
c) 0,6 x 7 + 1,2 x 45 + 1,8
d) 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17
Bµi 5: TYnh nhanh:
a) (81,6 x 27,3 - 17,3 x 81,6) x (32 x 11 - 3200 x 0,1 - 32)
b) (13,75 - 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 - 0,9 x 10)
c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 - 900 x 0,1 - 9)
Bµi 21: T×m 2 sè, bíÖt tæng gEp 5 íÇn híÖu vµ b»ng
6
1
tYch cña chóng.
Bµi 22: T×m 2 sè, bíÖt tæng gEp 3 íÇn híÖu vµ b»ng nöa tYch cña chóng.
Bµi 23: T×m haí sè ®ã bíÖt tYch cña haí sè ®ã gEp 4,2 íÇn tæng cña haí sè
vµ tæng í¹í gEp 5 íÇn híÖu cña hía sè.
Bµi 24: Kh«ng tYnh tæng, h·y bíÖn ®æí tæng sau thµnh tYch cã 2 thõa sè.
a) 462 + 273 + 315 + 630
b) 209 + 187 + 726 + 1078
c) 5555 + 6767 + 7878
d) 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999
Bµi 25: So s¸nh A vµ B bíÖt:
a. A = 73 x 73 B = 72 x 74
b. A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995
c. A = 198719871987 x 1988198819881988
B = 198819881988 x 1987198719871987
d. A = 19,91 x 19,99 B = 19,95 x 19,95
Bµi 1: TYnh nhanh:
a) 1875 : 2 + 125 : 2 b) 20,48 : 3,2 + 11,52 : 3,2
c) 62,73 : 8,4 + 21,27 : 8,4 d) 43,3 : 2,6 - 19,3 : 2,6
Bµi 2: TYnh nhanh:
a) (82 - 41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 - 81 + 1)
b) (m : 1 - m x 1) : (m x 2005 + m + 1)
c) (30 : 7,5 + 0,5 x 3 - 1,5) x (4,5 - 9 : 2)

d) (4,5 x 16 - 1,7) : (4,5 x 15 + 2,8)
! Bµi "#$
Bµi 1: TYnh:
a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6 b. 4375 x 15 + 489 x 72
c. (25915 + 3550 : 25) : 71 d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)
Bµi 2: TYnh:
a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97
b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9
Bµi 3: TYnh nhanh:
a) 21,251+ 6,058 + 0,749 +
1,042
b)1,53 + 5,309 + 12,47 +
5,691
c) 1,83 + 0,38 + 0,1+ 4,62 +
2,17+ 4,9
d) 2,9 + 1,71 + 0,29 + 2,1 + 1,3
Bµi 4: T×m haí sè cã tæng b»ng 1149, bíÖt r»ng nÖu gí÷ nguyªn sè íín vµ
gEp sè bÐ íªn 3 íÇn th× ta ®îc tæng míí b»ng 2061.
Bµi 5: Khí céng mét sè cã 6 ch÷ sè víí 25, do s· xuEt, mét häc sính ®· ®Æt
tYnh nh sau:
Em h·y so s¸nh tæng ®óng vµ tæng saí trong phÐp tYnh ®ã.
Bµi %: Khí céng mét sè tù nhíªn víí 107, mét häc sính ®· chÐp nhÇm sè h¹ng
thø haí thµnh
1007 nªn ®îc kÖt qu¶ íµ 1996. T×m tæng ®óng cña haí sè ®ã.
Bài !: )*t +*i côn, nh-n ./0 $*t +o1n +23n, 4ài 125$( 6,à7 +89 +*i +: ./0 +2;c
120$( n,à7 th< h0i +*i +: ./0 +2;c h=n n,à7 +89 25$( >h8n c?n @1i n,à7 th< b0 +*i
phAi hoàn thành nBt( CDi n,à7 th< b0 +*i +: ./0 +2;c $E7 ph8n F9Gn, +23n,H
Bài 5: )*t th/0 r9*n, h#nh chI nhật c: ch9 Ji @à 100$( BiKt chiL9 4ài h=n chiL9 r*n, @à
10$( "rMn th/0 r9*n, +: n,23i t0 trồn, r09( C< 5$
2
th# th9 ho1ch +2;c 35, r09( )Ni 5,
r09 bán +2;c 3500+ồn,( CDi th9 +Ooc b0o nhiP9 tiLn bán r09 tQ thR0 r9*n, +:H
Bài 6: JiKt .B thích h;p Jào chN trBn,(
0( 17Kn ' SSSS5, 2500 5, 'SSSSSSt1
b( 200 t1 'SSSS((5, 160005, 'SSSSS((tEn
c( 35 tEn 'SSSST, 65, 3, 'SSS( ,
4( !30 5, 'SSS((7Kn 9050 5, 'S(tEnSS(5,
Bài 7: Ch97Pn thành ph-n .B rồi thOc hiUn phVp tính :
2
3
1
!
3
1
+
9
7
3
5
7
2
+

10
7
!
10
3
10 −

!
1
5
3
1
2 x

!
1
2 :
2
1
3
Bài : "ính:

0(
!
1
3
1
2
1
+ +
b(
7
9
3
!
5
6
+ +
c(
7
9
!
3
3
2
+ +
4(
6 !
7 5 9
+ +
Bài 9: BiKt
10
3
F9Gn, +23n, WB 4ài 365$( CDi F9Gn, +2?n, WB 4ài b0o nhiM9 5$H
Bài 10: XYp 5W trồn, c-7 Z J23n tr23n,( BiKt c< ! h[c .inh th# trồn, +2;c 5 c-7( "ính
.B c-7 @Yp 5W trồn, +2;c biKt @Yp 4: c: 32 h[c .inh(
Bài 11: )*t J23n ho0 c: ch9 Ji 120$( chiL9 r*n, b\n,
7
5
chiL9 4ài(
0]"ính 4iUn tích J23n ho0 +:H
b]BiKt c< 5$
2
th# trồn, +2;c 27 c-7 ho0( "ính .B c-7 ho0 c: tron, J23n +:H
Bài 12
^
: )*t n,23i bán JAi_ bán @8n th< nhEt +2;c
2
1
tE$ JAi_ @8n th< h0i bán +2;c
3
1

tE$ JAi +: th# ch` c?n @1i 7$( CDi $Ni @8n n,23i +: bán +2;c b0o nhiM9 $Vt JAiH
Bài 13: )*t n,23i bán c0$ _ bán @8n th< nhEt +2;c
3
1
.B c0$ ( @8n th< h0i bán +2;c
5
2

.B c0$( "ính r0 .09 h0i @8n bán_ n,23i +: bán +2=c 352 F9A("ính .B c0$ c?n @1i (
Bài 1!: "ính
0(
2 5 5 5
:
5 7 7 3
× +

5 ! 3 9
:
7 7 10
× +

3 2 3 !
:
! 5 10 3
× −
b( 27365 :25 23695 : 61 12536
×
71 326 + !25!
c( "ính nh0nh
^
:
253 69 !7 731
909 135 91 65
− + −
+ + +

199! 1993 1992 1993
1992 1993 199! 7 196
× − ×
× + × +
Bài 15: "#$ &
0( 37 + & '2! % 5
b( !
×
& '
3
11 !
×
c^( 2 –a
0
3
2
16 : ]
2!
5
7

3
= − + X
Bài 16: bi0 +#nh Wn c: ! n,2?i ( X2=n, hàn, thán, cR0 bB @à !(000(000 +ồn,( X2=n,
cR0 $c b\n,
5
!
@2=n, cR0 bB ( CDi
0( X2=n, hàn, thán, cR0 $c @à b0o nhiM9H
b( B#nh F9-n $Ni n,2?i tron, ,i0 +#nh Wn +2;c tiM9 thd tron, $*t thán, @à b0o nhiM9H
c( biA ./ ,i0 +#nh Wn c: the$ $*t n,23i nI0 th# .B tiLn tiM9 b#nh F90n cR0 $Ni n,23i
tron, $*t thá,n bf ,iA$ +i b0o nhiM9 tiLnH
Bài 17^: Cho ph-n .B
b
a
nK9 rgt ,[n th# +2;c ph-n .B
!
3
_ nK9 thM$ 15 +=n Jf nI0 Jào
t/ .B th# ,iI n,97Mn $h9 .B _ rồi rgt ,[n th# +2;c ph-n .B
6
7
( "#$ ph-n .B
b
a
+G cho(
CCijk6 Đl Bmn opq6b CrC sn6C bntn
>h8n 1: BiP9 th<c Jà .B
"ính ,iá trf các biP9 th<c:
1(
1 1 1 1
0_1 ] : a 0_1
6 15 6 15
1 1
0(5 0_ 25 0_ 2] : a0_ 25 ]
3 6
A
 
+ + + −
 ÷
 
=
 
− + − −
 ÷
 

! 5 2 !
: a ] a100 ] :
10 5 ! 25 7
6! 1 5 1 2
a6 3 2 ]
100 25 9 ! 17
B
× × −
=
− − − ×


2( C' 11_17 + 13_19 + 15_21 + 17_23 +S+ 96_01 + 9_03
3( 9_ + _7 + 7_6 +S+ 2_1 – 1_2 – 2_3 – 3_! u Su _9
7_2 % 12 % 6 + 1_ % ! % 2 % 3 + 36 % 2 + 1!_! % 6

!(
5 5 5 5 5 5
((((((((
3 5 5 7 7 9 9 11 27 29 29 31
D = + + + + +
× × × × × ×
5( Cho W ' + + + +
!9
1
25
1
13
1
7
1
97
1
( so .ánh W JYi
3
1
6( so .ánh ) '
2007
2006
2006
2005
+
Jà 6 '
2007 2006
2006 2005
+
+
Bµi 4: Cho d·y tYnh: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. H·y thªm dEu ngoÆc ®·n
vµo d·y tYnh ®ã sao cho:
a) KÖt qu¶ íµ nhá nhEt cã thO? b) KÖt qu¶ íµ íín nhEt
cã thO ?
Bµi 5: H·y ®íOn thªm dEu ngoÆc ®·n vµo bíOu thøc sau:
A = 100 - 4 x 20 - 15 + 25 : 5
a) Sao cho A ®¹t gí¸ trÞ íín nhEt vµ gí¸ trÞ íín nhEt íµ bao nhíªu?
b) Sao cho A ®¹t gí¸ trÞ nhá nhEt vµ gí¸ trÞ nhá nhEt ®ã íµ bao nhíªu?
Bµi %: T×m gí¸ trÞ sè tù nhíªn cña a ®O bíOu thøc sau cã gí¸ trÞ nhá nhEt ,
gí¸ trÞ nhá nhEt ®ã íµ bao nhíªu?
A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)
Bµi &: T×m gí¸ trÞ cña sè tù nhíªn a ®O bíOu thøc sau cã gí¸ trÞ íín nhEt, gí¸
trÞ íín nhEt ®ã íµ bao nhíªu?
A = 2006 + 720 : (a - 6)
Bµi ': TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2, bíÖt:
a) m = 2006, n = 2007, p = 2008 b) m + n + p =
2009
Bµi (: TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc M, víí a = 119 vµ b = 0, bíÖt:
M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)
Bµi 1): TYnh gí¸ trÞ bíOu thøc:
a)
( ) ( 5 _ 12 25 _ 0 9 _ 12
25
9
2
11
!
23
: 7 _ 7
10
17
+ × × 

+ − 

− +
b)
17
2
2
9
7
3 2
5
2
5
2!
2
1 × × × × ×
c) 2
17
2
× 1
2!
1
× 5
5
2
× 3
9
7

x 2
d) 3 x
1!
11
:
1!
3
3
1
7
1


− +
. e)
7
3
:
5
!
10
7
1
10
1
1
5
1
2
5
3
1 

− + × 

+
Bµi 11: TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc:
a)
11
2
5
11
10
5
1
!
7
6
6
1
1
5
3
: 6
+ ×
× −
b)

− + −


− +


+ +
6
1
!
1
:
5
1
!
1
3
1
2
1
15
1
10
1
6
1
:
15
1
10
1
6
1
c)

− + −


− +


+ +
6
1
!
1
:
5
1
!
1
3
1
2
1
15
1
10
1
6
1
:
15
1
10
1
6
1
d)
5
2
3
1
5
!9
17
20
7
!
1
15
3
+
× 

+ +


e)
12
11
7
2
1
3
6
7

7
7
1
1
7
5
: 5
+ ×
× −
g)


− +


+ +


− +


+ +
10
1
5
1
2
1
:
10
1
5
1
2
1
5
1
!
1
2
1
:
5
1
!
1
2
1
h)
5
2
21
7
:
21
1!
!1
9
:
!1
36
×
í)


×
×
2
30
3
: 2 :
15
12
3
31
2
:
21
3!
k)
2
1
5
3
2!
21
:
!
3
1

5
2
9
3
3
7
:
12

× +


+


×
í)
6
5
20
7
!
1
10
3
15
7
2
5
1
3
1
3
×


+ +
+ +
m)
1
7
:
10
7
5 _ 2 ! _ 1
1
13


× − x
n)
10
1
2
1
!
1
7
2 :
10
7
2
1
2
5
2
1
!
13
× + 

× − ×
p) 

+ 

+ + +
2!

!
9
6
1 : v 75 v 65 _ 0 v 35
!
1
Bµi 12: TYnh:
a)
2
1
1
1
1
1
1
+
+

b) 1
2
1
1
1
1
1
+
+
+
c)
3
1
2
1
1
+
+
d)
! 1
1
1
1
2
+
+
+
e)
3 2
2
1
1
1
+
+
+
Bµi 13: Thùc híÖn c¸c phÐp tYnh sau:

2
1
7 : 52
2
1
70
10
1
2
1
!
1
7
2 :
10
7
2
1
2
5
2
1
!
13
]

× + 

× − ×
a
!
1
11 : 9
50
1
100
19

100
1
11
9

20
13
16
10
9
1
!
1
1
100
29
100
9
1
]
×


+
+
××b
Bµi 14: T×m y:
y ×


+

 3
− × −


× +
!
3
2
1
1
2
:
5
1
1
5
!
2
7
!
1
1
5
2
2
!
1
:
!
3
3
= 64
Bµi 15: T×m sè tù nhíªn n sao cho:
126
25
:
21
100
11
5!
27
121
< < × n
Bµí 16: T×m x íµ sè tù nhíªn bíÖt:

a)
20!
60
17
=
x
b)
11
7
33
6
=
+x
c)
3
2
!3
12
=

+
x
x
d)
7
3
5
<
x
e)
2
11
1 < <
x
g)
52
!6
16 26
15
= +
x
1. §èí víí sè tù nhíªn ííªn tíÖp :
a) D·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp b½t ®Çu íµ sè ch½n kÖt thóc íµ sè íÎ hoÆc b½t
®Çu íµ sè íÎ vµ kÖt thóc b»ng sè ch½n th× sè íîng sè ch½n b»ng sè íîng sè
íÎ.
b) D·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp b½t ®Çu b»ng sè ch½n vµ kÖt thóc b»ng sè
ch½n th× sè íîng sè ch½n nhíOu h·n sè íîng sè íÎ íµ 1.
c) D·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp b½t ®Çu b»ng sè íÎ vµ kÖt thóc b»ng sè íÎ th× sè
íîng sè íÎ nhíOu h·n sè íîng sè ch½n íµ 1.
2. Mét sè quy íuËt cña d·y sè thêng gÆp:
a) Mçí sè h¹ng (kO tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng ííOn tríc nã céng
hoÆc trõ mét sè tù nhíªn d.
b) Mçí sè h¹ng (kO tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng ííOn tríc nã nh©n
hoÆc chía mét sè tù nhíªn q (q > 1).
c) Mçí sè h¹ng (kO tõ sè h¹ng thø 3) b»ng tæng haí sè h¹ng ®øng ííOn tríc
nã.
d) Mçí sè h¹ng (kO tõ sè h¹ng thø 4) b»ng tæng c¸c sè h¹ng ®øng ííOn tríc nã
céng víí sè tù nhíªn d ráí céng víí sè thø tù cña sè h¹ng Ey.
e) Mçí sè h¹ng ®øng sau b»ng sè h¹ng ®øng ííOn tríc nã nh©n víí sè thø tù
cña sè h¹ng Ey.
f) Mçí sè h¹ng b»ng sè thø tù cña nã nh©n víí sè thø tù cña sè h¹ng ®øng
ííOn sau nã.
........
3. D·y sè c¸ch ®Ou:
a) TYnh sè íîng sè h¹ng cña d·y sè c¸ch ®Ou:
Sè sè h¹ng = (Sè h¹ng cuèí - Sè h¹ng ®Çu) : d + 1
(d íµ kho¶ng c¸ch gí÷a 2 sè h¹ng ííªn tíÖp)
VY dô: TYnh sè íîng sè h¹ng cña d·y sè sau:
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ., 94, 97, 100.
Ta thEy:
4 - 1 = 3
7 - 4 = 3
10 - 7 = 3
...
97 - 94 = 3
100 - 97 = 3
VËy d·y sè ®· cho íµ d·y sè c¸ch ®Ou, cã kho¶ng c¸ch gí÷a 2 sè h¹ng ííªn
tíÖp íµ 3 ®·n vÞ. Nªn sè íîng sè h¹ng cña d·y sè ®· cho íµ:
(100 - 1) : 3 + 1 = 34 (sè h¹ng)
b) TYnh tæng cña d·y sè c¸ch ®Ou:
VY dô : Tæng cña d·y sè 1, 4, 7, 10, 13, ., 94, 97, 100 íµ:
2
3! ] 100 1 a x +
= 1717
II. Bµí tËp
Bµí 1: VíÖt tíÖp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau:
a) 1, 3, 4, 7, 11, 18, . d) 1, 4, 7, 10, 13, 16, .
b) 0, 3, 7, 12, . e) 0, 2, 4, 6, 12, 22, .
c) 1, 2, 6, 24, .. g) 1, 1, 3, 5, 17, .
Bµí 2: VíÖt tíÖp 2 sè h¹ng vµo d·y sè sau:
a) 10, 13, 18, 26, . k) 1, 3, 3, 9, 27, .

b) 0, 1, 2, 4, 7, 12, . í) 1, 2, 3, 6, 12, 24,.
c) 0, 1, 4, 9, 18, . m) 1, 4, 9, 16, 25, 36, .
d) 5, 6, 8, 10, . o) 2, 12, 30, 56, 90, .
e) 1, 6, 54, 648, . p) 1, 3, 9, 27, .
g) 1, 5, 14, 33, 72, . q) 2, 6, 12, 20, 30, .
h) 2, 20, 56, 110, 182,.. t) 6, 24, 60, 120, 210,..
Bµí 3: T×m sè h¹ng ®Çu tíªn cña d·y sau. BíÖt mçí d·y cã 10 sè h¹ng:
a) ..., 17, 19, 21, ... b) ..., 64, 81, 100, ....
Bµí 4: T×m 2 sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y sè, trong mçí d·y ®ã cã 15.:
a) ..., 39, 42, 45, .... b) ..., 4, 2, 0.
c) ..., 23, 25, 27, 29, ...
Bµí 5: Cho d·y sè : 1, 4, 7, 10, ..., 31, 34, ...
a) T×m sè h¹ng thø 100 trong d·y. b) Sè 2002 cã thuéc d·y nµy kh«ng?
Bµí 6: Cho d·y sè : 3, 18, 48, 93, 153, ...
a) T×m sè h¹ng thø 100 cña d·y. b) Sè 11703 íµ sè h¹ng thø bao nhíªu
cña d·y?
Bµí 7: Cho d·y sè : 1,1 ; 2,2 ; 3,3 ; ... ; 108,9 ; 110,0 .
a) D·y sè nµy cã bao nhíªu sè h¹ng? b) Sè h¹ng thø 50 cña d·y íµ sè
nµo?
Bµí 8: H·y cho bíÖt :
a) C¸c sè 50 vµ 133 cã thuéc d·y 90, 95, 100, . hay kh«ng?
b) Sè 1996 thuéc d·y 2, 5, 8, 11,. hay kh«ng?
c) Sè nµo trong c¸c sè 666, 1000, 9999 thuéc d·y 3, 6, 12, 24, . ?
H·y gí¶í thYch t¹í sao?
Bµí 9: Cho d·y sè 1, 7, 13, 19, 25, . H·y cho bíÖt c¸c sè: 351, 400, 570, 686,
1975 cã thuéc d·y sè ®· cho hay kh«ng?
Bµí 10: Cho d·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp 1, 2, 3, 4, ..., 1999.
Háí d·y sè ®ã cã bao sè h¹ng?
Bµí 11: Cho d·y sè ch½n ííªn tíÖp 2, 4, 6, 8, 10, ..., 2468. Háí d·y cã:
a) Bao nhíªu sè h¹ng? b) Bao nhíªu ch÷ sè?
Bµí 12: Cho d·y sè 1, 5, 9, 13, ..., 2005. Háí:
a) D·y sè cã bao nhíªu sè h¹ng? b) D·y sè cã bao nhíªu ch÷ sè?
Bµí 13: H·y tYnh tæng cña c¸c d·y sè sau:
a) 4, 9, 14, 19, 24, ., 999. b) 1, 5, 9, 13, 17, .BíÖt d·y sè cã 80 sè
h¹ng.
c) ..., 17, 27, 44, 71, 115. BíÖt d·y sè cã 8 sè h¹ng.
Bµí 14: TYnh nhanh:
a) TYnh tæng c¸c sè íÎ ííªn tíÖp tõ 1 ®Ön 1995.
b) TYnh tæng cña 100 sè tù nhíªn ®Çu tíªn.
Bµí 15: TYnh nhanh:
a) 1,27 + 2,77 + 4,27 + 5,77 + 7,27 + . + 13,27 + 14,77
b) 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + . + 0,9 + 0,10 + 0,11 + 0,12 + . + 0,19.
c) 10,11 + 11,12 + 12,13 + 13,14 + .+ 97,98 + 98,99 + 99,100 .
Bµí 16: §O ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang, ngêí ta
ph¶í dïng bao nhíªu íît ch÷ sè?
Bµí 17: Trong mét kú thí cã 327 thY sính dù thí. Háí ngêí ta ph¶í dïng bao
nhíªu íît ch÷ sè ®O ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thY sính dù thí?
Baí 18: §O ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gí¸o khoa To¸n 4, ngêí ta
ph¶í dïng 216 íît c¸c ch÷ sè. Háí cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhíªu trang?
Bµí 19: Trong mét kú thí häc sính gíáí ííp 5, ®O ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c
thY sính dù thí
ngêí ta ph¶í dïng 516 íît ch÷ sè. Háí kú thí ®ã cã bao nhíªu thY sính tham
dù?

Bµí 20: Cho d·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp tõ 1 ®Ön 1983 ®îc víÖt theo thø tù ííOn
nhau nh sau: 12345678910111213.19821983. H·y tYnh tæng cña tEt c¶
c¸c ch÷ sè võa víÖt.
Bµí 21: Cho d·y sè tù nhíªn ííªn tíÖp b½t ®Çu tõ 1 ®Ön 1995. Háí trong d·y
sè ®ã cã:
a) Bao nhíªu ch÷ sè 1? b) Bao nhíªu ch÷ sè 5?
Bµí 22: Khí víÖt tEt c¶ c¸c sè tù nhíªn tõ 1 ®Ön 500. Háí ph¶í sö dông bao
nhíªu ch÷ sè 5?
Bµí 23: Cho d·y sè:
a) 1, 2, 3, 4, 5, ., x. T×m x bíÖt d·y cã 1989 ch÷ sè.
b) 1, 2, 3, 4, 5, ... , x. T×m x ®O sè ch÷ sè cña d·y gEp 2 íÇn sè sè h¹ng.
c) 1, 2, 3, 4, 5, ... , x. T×m x ®O sè ch÷ sè cña d·y gEp 3 íÇn sè sè h¹ng.
Bµí 24: Cho d·y sè 10, 11, 12, 13, ., x. T×m x ®O tæng cña d·y sè trªn
b»ng 5106.
Bµí 25: Cho d·y sè: 0, 2, 4, 6, 8, ...., x. T×m x ®O sè ch÷ sè cña d·y sè gEp 2
íÇn sè sè h¹ng.
Bµí 26: Cho d·y sè: 0, 1, 2, 3, 4, ., x. T×m x ®O sè ch÷ sè cña d·y gEp 3 íÇn
sè sè h¹ng.
Bµí 27: TYnh:
a) 1- 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9.
b) 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + . + 91 - 93 + 95 - 97 + 99.
c) 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + .+ 98 - 99 - 100 + 101
Bµí 28: TYnh gí¸ trÞ bíOu thøc sau b»ng c¸ch hîp íY:
B = 1,3 - 3,2 + 5,1-7 + 8,9 - 10,8 + .+ 35,5 - 37,4 + 39,3 - 41,2 + 43,1
7( Cho ph-n .B
99
29
( "#$ $*t .B .0o cho 5hi +e$ .B +: c*n, Jào cA t/ Jà $w9 .B cR0
ph-n .B +G cho_ t0 +2;c ph-n .B $Yi c: ,iá trf b\n,
3
1
(
( Cho biP9 th<c B ' 200 u !0 : a % u 7 ]
+ "ính ,iá trf biP9 th<c B 5hi % ' 27 a 30 ]
+ "ính ,iá trf cR0 % +P B +1t ,iá trf nhD nhEt_ ,iá trf E7 @à b0o nhiM9H
9( "#$ .B tO nhiMn c: h0i chI .B_ biKt r\n, nK9 JiKt thM$ $*t chI .B 1 Jào ,iI0 h0i chI
.B +: th# t0 +2;c $*t .B $Yi h=n 9 @8n .B +G cho @à 2 +=n Jf(
10( "#$ .B nhD nhEt_ biKt r\n, .B +: chi0 cho 3 42 1_ chi0 cho ! 42 2_ chi0 cho 5 42 3
c?n chi0 cho 6 42 !(
11( "#$
0bc4
biKt 10bc94 chi0 hKt cho 10001(
12( "#$ .B tO nhiMn c: b0 chI .B_ biKt r\n, .B +: chi0 cho txn, các chI .B cR0 n: th#
+2;c th2=n, @à 13(
13( C0i .B thập ph-n c: txn, @à 10_!7( 6K9 .B th< nhEt ,Ep @Mn 5 @8n Jà .B th< h0i ,Ep
@Mn 3 @8n th# +2;c h0i .B c: txn, @à !!_59( "#$ h0i .B +:(
>h8n 2: bnyn "z{6
1( )*t tr23n, h[c c9Bi n|$ h[c_ 5Kt F9A +ánh ,iá $*t @Yp 5 ,ồ$ b0 @o1i : biDi _ 5há _
tr9n, b#nh( sB Cs ,iDi b\n,
2
1
.B Cs 5há Jà b\n,
3
1
.B Cs tr9n, b#nh( "ính .B Cs $Ni
@o1i biKt .B Cs cR0 @Yp +: @à $*t .B @Yn h=n 30 nh2n, @1i nhD h=n !0(
2( "ron, phon, trào trồn, c-7 cR0 nhà tr23n,_ b0 5hBi +G th0$ ,i0( 6K9 5hBi 6|$ trồn,
thM$ 5 c-7 nI0 th# b\n,
2
1
.B c-7 toàn tr23n,( ThBi B0 nK9 trồn, thM$ 2 c-7 nI0 th# .B
c-7 trồn, +2;c cR0 5hBi B0 b\n,
3
1
.B c-7 cR0 5hBi B0 Jà 5hBi BBn trồn,( sB c-7 c?n @1i

@à cR0 5hBi BBn trồn,( BiKt r\n, .B c-7 trồn, +2;c cR0 5hBi BBn th# b\n,
!
1
.B c-7 c?n
@1i Jà thM$ 1 c-7 nI0 th# JQ0 hKt( "ính .B c-7 toàn tr23n, +G trồn,(
3( 60$ Jà B}c c~n, @à$ $*t .B côn, cd( 60$ @à$ tron, 5 ,i3_ B}c @à$ tron, ! ,i3 th#
60$ .• @à$ +2;c nhiL9 h=n B}c 13 4dn, cd( BiKt c~n, tron, ,i3 th# 60$ @à$ 5V$
B}c 2! 4dn, cd( CDi tron, $*t ,i3 $Ni n,23i @à$ +2;c b0o nhiM9 H
!( "` .B h[c .inh n0$ .o JYi nI cR0 $*t tr23n, +89 n|$ @à
!
3
( C9Bi h[c 5# n_ nhà tr23n,
nhận 60 e$ n0$ Jà 10 e$ nI Z tr23n, 5hác ch97Pn +Kn th# t` .B ,iI0 n0$ Jà nI @à
10
9
(
"ính .B h[c .inh nI cR0 tr23n, c9Bi h[c 5# n(
5( )*t c/0 hàn, r09 F9A c: h0i rx +On, c0$ Jà ch0nh( s09 5hi bán
7
!
.B c0$ Jà
9
5
.B
ch0nh th# n,23i bán hàn, thE7 c?n @1i 160 F9A h0i @o1i_ tron, +: .B c0$ b\n,
5
3
.B
ch0nh( CDi @gc +89 c/0 hàn, c: b0o nhiM9 F9A $Ni @o1i H
1. Nh÷ng sè cã tËn cïng íµ 0, 2, 4, 6, 8 th× chía hÖt cho 2.
2. Nh÷ng sè cã t©n cïng íµ 0 hoÆc 5 th× chía hÖt cho 5.
3. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chía hÖt cho 3 th× chía hÖt cho 3.
4. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chía hÖt cho 9 th× chía hÖt cho 9.
5. C¸c sè cã haí ch÷ sè tËn cïng íËp thµnh sè chía hÖt cho 4 th× chía
hÖt cho 4.
6. C¸c sè cã haí ch÷ sè tËn cïng íËp thµnh sè chía hÖt cho 25 th× chía
hÖt cho 25.
7. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng íËp thµnh sè chía hÖt cho 8 th× chía
hÖt cho 8.
8. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng íËp thµnh sè chía hÖt cho 125 th× chía
hÖt cho 125.
9. a chía hÖt cho m, b còng chía hÖt cho m (m > 0) th× tæng a + b vµ
híÖu a- b (a > b) còng chía hÖt cho m.
10. Cho mét tæng cã mét sè h¹ng chía cho m d r (m > 0), c¸c sè h¹ng
cßn í¹í chía hÖt cho m th× tæng chía cho m còng d r.
11. a chía cho m d r, b chía cho m d r th× (a - b) chía hÖt cho m ( m >
0).
12. Trong mét tYch cã mét thõa sè chía hÖt cho m th× tYch ®ã chía
hÖt cho m (m >0).
13. NÖu a chía hÖt cho m ®áng thêí a còng chía hÖt cho n (m, n > 0).
§áng thêí m vµ n chØ
cïng chía hÖt cho 1 th× a chía hÖt cho tYch m x n.
VY dô: 18 chía hÖt cho 2 vµ 18 chía hÖt cho 9 (2 vµ 9 chØ cïng chía
hÖt cho 1) nªn 18 chía hÖt cho tYch 2 x 9.
14. NÖu a chía cho m d m - 1 (m > 1) th× a + 1 chía hÖt cho m.
15. NÖu a chía cho m d 1 th× a - 1 chía hÖt cho m (m > 1).
II. Bµí tËp
Bµí 1: Tõ 3 ch÷ sè 0, 1, 2. H·y víÖt tEt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau
chía hÖt cho 2.
Bµí 2: VíÖt tEt c¶ c¸c sè chía hÖt cho 5 cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷
sè 0, 1, 2 , 5.
Bµí 3: Em h·y víÖt vµo dEu * ë sè 86* mét ch÷ sè ®O ®îc sè cã 3 ch÷
sè vµ íµ sè:
a) Chía hÖt cho 2 b) chía hÖt cho 3

c) Chía hÖt cho 5 d) chía hÖt cho 9
e) Chía hÖt cho c¶ 2 vµ 5 g) Chía hÖt cho c¶ 3 vµ 9
Bµí 4: H·y t×m c¸c ch÷ sè x, y sao cho
y x 17
chía hÖt cho 5 vµ 9.
Bµí 5: T×m x, y ®O
y x765
chía hÖt cho 3 vµ 5.
Bµí 6: T×m x vµ y ®O sè
xy 1996
chía hÖt cho 2, 5 vµ 9.
Bµí 7: T×m a vµ b ®O
b a3 56
chía hÖt cho 36.
Bµí 8: T×m tEt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®O ph©n sè
!5
3 1 b a
íµ sè tù nhíªn.
Bµí 9: T×m x ®O
5 2 37 x +
chía hÖt cho 3.
Bµí 10: T×m a vµ b ®O sè
b a391
chía hÖt cho 9 vµ chía cho 5 d 1.
Bµí 11: T×m tEt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau
abc
, bíÖt:
3
2
7
=
b
ac
.
Bµí 12: Cho sè
y x1 5
. H·y t×m x vµ y ®O ®îc sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau
chía hÖt cho 2, 3 vµ chía cho 5 d 4.
Bµí 13: Cho
y x A 036 =
. T×m x vµ y ®O A chía cho 2, 5 vµ 9 ®Ou d 1.
Bµí 14: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chía hÖt cho 2, 3 vµ 5, bíÖt r»ng khí
®æí vÞ trY c¸c ch÷ sè
hµng ®·n vÞ víí hµng tr¯m hoÆc hµng chôc víí hµng ngh×n th×
sè ®ã kh«ng ®æí.
Bµí 15: T×m tEt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè, bíÖt r»ng: mçí sè ®ã chía hÖt
cho 5 vµ khí chía mçí sè ®ã cho 9 ta ®îc th·ng íµ sè cã 3 ch÷ sè vµ
kh«ng cã d.
Bµí 16: H·y víÖt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶í sè 283 ®O ®îc mét sè míí
chía hÖt cho 2, 3 vµ 5.
Bµí 17: T×m sè cã 4 ch÷ sè chía hÖt cho 5, bíÖt r»ng khí ®äc ngîc hay
®äc xu«í sè ®ã ®Ou kh«ng thay ®æí gí¸ trÞ.
Bµí 18: T×m sè cã 3 ch÷ sè, bíÖt r»ng sè ®ã chía cho 5 d 3, chía cho 2
d 1, chía cho 3 th× võa hÖt vµ ch÷ sè hµng tr¯m cña nã íµ 8.
Bµí 19: T×m mét sè íín h·n 80, nhá h·n 100, bíÖt r»ng íEy sè ®ã
céng víí 8 ráí chía cho 3 th× d 2. NÖu íEy sè ®ã céng víí 17 ráí chía
cho 5 th× còng d 2.
Bµí 20: T×m sè tù nhíªn nhá nhEt sao cho khí chía sè ®ã cho 3, 4, 5
®Ou d 1 vµ chía cho 7 th× kh«ng d.
Bµí 21: H·y víÖt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶í vµ mét ch÷ sè vµo bªn
tr¸í sè 45 ®O ®îc sè íín nhEt cã 5 ch÷ sè tho¶ m·n tYnh chEt chía sè
®ã cho 4 d 3, chía cho 5 d 4, chía cho 9 d 8.
Bµí 22: T×m tEt c¶ c¸c sè cã haí ch÷ sè khí chía cho 2 d 1, chía cho 3
d 2, chía cho 5 d 4.
Bµí 23: T×m mét sè cã 5 ch÷ sè chía hÖt cho 25, bíÖt r»ng khí ®äc
c¸c ch÷ sè cña sè ®ã theo thø tù ngîc í¹í hoÆc khí ®æí ch÷ sè hµng
®·n vÞ víí ch÷ sè hµng tr¯m th× sè ®ã kh«ng thay ®æí.
Bµí 24: T×m sè
abc
(víí c kh¸c 0), bíÖt sè
abc
chía hÖt cho 45 vµ
396 = −cba abc
.
Bµí 25: Cho a íµ sè tù nhíªn cã 3 ch÷ sè. VíÖt c¸c ch÷ sè cña a theo
thø tù ngîc í¹í ta ®îc sè tù nhíªn b. Háí híÖu cña 2 sè ®ã cã chía hÖt
cho 3 hay kh«ng? V× sao?
Bµí 26: T×m mét sè tù nhíªn nhá nhEt kh¸c 1, sao cho khí chía sè ®ã
cho 2, 3, 4, 5 vµ 7 ®Ou
d 1.
Bµí 27: T×m c¸c ch÷ sè a, b, c sao cho
9 7 c b a
chía hÖt cho 1001.

Bµí 28: Sè a chía cho 4 d 3, chía cho 9 d 8. Háí a chía cho 36 d bao
nhíªu?
Bµí 29: Mét sè chía cho 11 d 5, chía cho 12 d 6. Háí sè ®ã chía cho
132 th× d bao nhíªu?
Bµí 30: Sè chía cho 6 d 5, chía cho 5 d 4 . Háí sè a chía cho 30 th× d
bao nhíªu?
Bµí 31: H·y chøng tá híÖu gí÷a sè cã d¹ng
1 1ab
vµ sè ®îc víÖt bëí c¸c
ch÷ sè ®ã nhng theo thø tù ngîc í¹í íµ mét sè chía hÖt cho 90.
Bµí 32: Víí c¸c ch÷ sè a, b, c vµ a > b. H·y chøng tá r»ng
baba abab−

chía hÖt cho 9 vµ 101.
Bµí 33: BíÖt sè a ®îc víÖt bëí 54 ch÷ sè 9. H·y t×m sè tù nhíªn nhá
nhEt mµ céng sè nµy víí a ta ®îc sè chía hÖt cho 45.
Bµí 34: T×m sè cã 4 ch÷ sè, bíÖt r»ng nÖu ®em sè ®ã chía cho 131
th× d 18, chía cho 132 th× d 3.
Bµí 35: Cho M chía cho 5 d 2, n chía cho 5 d 3 vµ P = 2003 x M + 2004
x N.
TYnh xem P chía cho 5 d mEy?
Bµí 36: Chía a cho 45 d 17. Chía a cho 15 th× th·ng thay ®æí nh thÖ
nµo?
Bµí 37: Cho 3 tê gíEy. XÐ mçí tê gíEy thµnh 4 m¶nh. LEy mét sè m¶nh
vµ xÐ mçí m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá sau ®ã í¹í íEy mét sè m¶nh nhá,
xÐ mçí m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá . Khí ngõng xÐ, theo quy íuËt trªn
ngêí ta ®Öm ®îc 1999 m¶nh íín nhá c¶ th¶y. Háí ngêí Ey ®Öm ®óng
hay saí? V× sao?
Bµí 38: Haí b¹n Mính vµ Nhung ®í mua 9 gãí b¸nh vµ 6 gãí kNo. Nhung
®a cho c« b¸n hµng haí tê gíEy b¹c ío¹í 50000 ®áng vµ c« tr¶ í¹í 36000
®áng. Mính nãí ngay: "C« tYnh saí ráí!". B¹n h·y cho bíÖt Mính nãí
®óng hay saí?
6( )*t c/0 hàn, c: 215_5 5, ,1o t€ Jà ,1o nKp( X2;n, ,1o nKp +G bán b\n,
!
1
@2;n,
,1o t€ +G bán_ .09 5hi bán @2;n, ,1o nKp c?n @1i h=n @2;n, ,1o t€ c?n @1i @à 25_9 5,( CDi
c/0 hàn, +G bán b0o nhiM9 5, ,1o $Ni @o1i H BiKt r\n, b0n +89 ,1o nKp b\n,
3
2
,1o t€(
7( ĐP ch9wn bf cho h*i thi ,i0o @29 h[c .inh ,iDi t1i thành phB hAi >h?n,_ >h?n, ,iáo 4dc
thành phB Cà Đôn, thành @ập $*t +*i t97Pn tron, +: .B nI b\n,
3
2
( s09 +: +*i t97Pn
+2;c bx .9n, 20 nI Jà 15 n0$ nMn .B nI b\n,
5
!
.B n0$( CG7 tính .B nI Jà .B n0$ cR0
+*i .09 5hi +G +2;c bx .9n,(
( C: $*t côn, JiUc Coàn, @à$ $*t $#nh th# .09 10 n,à7 .• %on,_ )inh @à$ $*t $#nh
th# .09 15 n,à7 .• %on,( Wnh @à$ $*t $#nh th# c8n .B n,à7 ,Ep 5 @8n .B n,à7 cR0 Coàn,
Jà )inh c~n, @à$ +P %on, côn, JiUc +:( CDi nK9 cA 3 n,23i c~n, @à$ th# $E7 n,à7 .•
hoàn thành côn, JiUc +:H
9( )*t bP n2Yc c: h0i J?i n2Yc_ $*t J?i chA7 Jào bP _ $*t J?i tháo n2Yc tQ bP r0( •?i
th< nhEt chA7 .09 5 ,i3 .• +87 bP c?n J?i th< h0i tháo n2Yc r0 .09 12 ,i3 .• hKt bP( BP
+0n, +87 n2Yc_ n,23i t0 $Z J?i th< h0i_ 5hoá J?i th< nhEt tron, h0i ,i3( s09 +:_ 5hoá
J?i th< h0i @1i( CDi tQ @gc +: nK9 $Z J?i th< nhEt th# .09 b0o @-9 .• +87 bPH
10( Xgc ,i3 $*t %e Jà $*t %e $á7 c~n, %9Et phát +i tQ t`nh W +Kn t`nh B( Jận tBc %e
$á7 h=n Jận tBc %e +1p 36 5$‚h( &e $á7 +i +Kn t`nh B n,h` 30 phgt rồi F907 @1i t`nh W
Jà ,ặp %e +1p Z chính ,iI0 +23n,( s09 +: %e +1p cƒn, n,h` 30 phgt rồi +Kn t`nh B @gc 12
,i3 30 phgt( "ính Jận tBc $Ni %e Jà F9Gn, +23n, tQ W +Kn B(

11( C0i c0 nô 5hZi hành tQ h0i bKn W Jà B n,2;c chiL9 nh09( "xn, th3i ,i0n h0i c0 nô +G
+i @à 1! ,i3( BKn W cách bKn B @à 300 5$( "xn, F9Gn, +23n, c0 nô +i tQ W tron, 1 ,i3
Jà c0 nô +i tQ B tron, 2 ,i3 @à 66 5$ Jà txn, F9Gn, +23n, c0 nô +i tQ W tron, 2 ,i3 Jà
c0 nô +i tQ B tron, 1 ,i3 @à 60 5$(
0( "ính F9Gn, +23n, c0 nô +i tQ B(
b( C0 nô +i tQ W +i .09 c0 nô +i tQ B @à $E7 ,i3 H
12( C0i %e ô tô 5hZi hành c~n, $*t @gc n,2;c chiL9 nh09 Z h0i +iP$ W Jà B( s09 1 ,i3
30 phgt h0i %e c?n cách nh09 165 5$(
0( "ính F9Gn, +23n, WB(
b( •ận tBc $Ni %e_ biKt r\n, %e +i tQ W hKt „Đ $Et 6 ,i3_ c?n %e 5i0 $Et 5 ,i3(
13( CAi +20 cho o2=n, $*t $Anh b#0 h#nh chI nhật c: chiL9 r*n, 2c$_ chiL9 4ài 10c$
Jà +B o2=n, t#$ cách c}t $Anh ,iE7 nà7 thành 5 $Anh ch` b\n, h0i nhát c}t_ rồi ,hVp tEt
cA các $Anh b#0 thành h#nh J9ôn,( o2=n, n,h… $Gi $à 5hôn, r0( Các b1n hG7 t#$ cách
,igp o2=n, nhV(
1!( W@0n c: nhiL9 h=n Bi@@7 0 v .B te$( Bi@@7 c: .B te$ $à Ch0r@ie c:( 6K9 Bi@@7 cho
Ch0r@ie 150 te$ th# Ch0r@ie c: ,Ep 3 @8n .B te$ c?n @1i cR0 Bi@@7( CDi tEt cA b0 b1n c:
txn, c*n, b0o nhiM9 te$H
15( "hành phB > cách thành phB „ 625 5$ ( ) r3i 5hDi thành phB > Jào @gc 5 ,i3 30
phgt .án, _ +i JYi Jận tBc 100 5$‚ ,i3 +P +Kn thành phB „( s09 5hi ) %9Et phát 15 phgt_
6 cƒn, 5hZi hành tQ thành phB „ Jà +i JYi Jận tBc 0 5$‚,i3 +P +i +Kn thành phB >( CDi
$E7 ,i3 th# ) Jà 6 ,ặp nh09H
16( "gi W c: nhiL9 ,Ep +ôi .B h1t tron, tgi B ( 12 v .B h1t tron, tgi W +2;c @E7 r0 +P Jào
tgi C ( 20v .B h1t tron, tgi B +2;c @E7 r0 +P +x Jào tgi C ( s09 5hi ch97Pn +xi nh2 Jậ7
th# tron, tgi C c: ! h1t ( CDi @gc +89 c: b0o nhiM9 h1t tron, tgi W H
17( ) bán $*t F9A táo Jà nhận +2;c $*t .B tiLn ( 6K9 ) bán +2;c nhiL9 h=n 10 F9A táo
.o JYi .B F9A .o JYi .B F9A +G bán acƒn, Jhn JYi .B tiLn nh2 Jậ7 ] th# ,iá cR0 $Ni F9A .•
thEp h=n 2 b1t .o JYi ,iá b0n +89 ( C?n nK9 bán +2;c ít h=n 10 F9A .o JYi .B F9A +G bán
acƒn, Jhn JYi .B tiLn nh2 Jậ7 ] th# ,iá cR0 $Ni F9A .• c0o h=n ! b1t .o JYi ,iá b0n +89 (
abhi chg: B1t @à +=n Jf tiLn tU cR0 "hái X0n ]
0( CDi ) +G bán tEt cA @à b0o nhiM9 F9A táo H
b( biá $Ni F9A táo @à b0o nhiM9 H
18. Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Họ rt th!ng
minh "à c#ng rt t$t %&ng. 't h(nh tha)* những người mắt xanh mắc c+n %,nh
hi-m ngh.o. /h0nh "1 23 đ4 mà những người mắt xanh* nga) 5hi %i6t đư7c r8ng
m1nh 2à mắt xanh th1 họ 93 t: giải tho;t cuộc 9$ng cho m1nh %8ng c;ch t: "<n nga)
9;ng ngà) h!m 9au. =hưng "1 mọi người đ>u rt t!t %&ng nên 5h!ng ai n4i cho
người 5h;c %i6t 2à họ mắt xanh ha) đen. Trên hòn đảo c#ng 5h!ng c4 gư?ng* nư@c
th1 5h!ng Ahản chi6u đư7c màu mắt*... t4m 2(i 2à n6u 5h!ng c4 9: 5i,n g1 đặc %i,t
th1 một người 5h!ng th- %i6t đư7c màu cBa mắt m1nh...
"h3i ,i0n trôi F90_ +Kn $*t n,à7 n[_ c: $*t Jf 5hách 49 hành tYi h?n +Ao_ 5hi r0
+i_ Jf 5hách n:i r\n, †trMn +Ao nà7 c: nhIn, n,23i $}t %0nh†(((
C-9 n:i t2Zn, chQn, Jô h1i +G +e$ +Kn $*t .O +09 th2=n,( •ào $*t b9xi .án,
5hôn, @-9 .09 ch97Kn JiKn, th|$ cR0 Jf 5hách n[_ tEt cA nhIn, n,23i $}t %0nh trMn h?n
+Ao tO Jhn(CG7 ,iAi thích ch97Un th8n 5# trMn aJ# .0o nhIn, n,23i $}t %0nh @1i c: thP
%ác +fnh +2;c $à9 $}t cR0 h[ ch< nh`

20( Các b1n =i_ +M$ F90 tY $= $*t ,iEc $= @í thg( 6ôubiut0 Jà ĐôurMu$on +Kn •iUt 60$
Jà ,hV nhà tY ch=i( "hật @à $*t n,à7 J9i +ặc biUt( ‡n tBi %on,_ bB $c cho b0 +<0 @Mn
ph?n, ch=i( 6ôu biu t0 5hoe:u Đô rM $on tài nh2 thK nào cậ9 biKt rồi +E7( bi3 cậ9 2Yc
+iL9 ,# cậ9 E7 thOc hiUn n,07 @ập t<c( "Y J9i $Qn, n:i n,07 +iL9 2Yc_ ,iAi +2;c bài
trMn "oán t9xi th=_ bài toán +: nh2 .09: CiUn n07_ t9xi b0 b1n "h-n_ "ˆ_ "h#n ,Ep 7
@8n t9xi e$ 6,[( "xn, nà7 @à $*t .B ch‰n c: h0i chI .B nhD h=n !( BiKt r\n, "h-n_ "í_
"h#n b\n, t9xi nh09( CDi hiUn n07 e$ 6,[ Jà $Ni b1n b0o nhiM9 t9xiH Đô rM $on bAo:
u "Y 5hôn, thOc hiUn n,07 +2;c tEt cA $[i th< +-9( Bài toán nà7 5h:_ +P tY .97 n,h…( Đô
rM $on n,ồi Jào ,:c h[c tập Jà @à$ bài( )*t @át .09 +20 @3i ,iAi cho tY( Ši_ $*t cách ,iAi
h07 F9á_ tY reo @Mn .9n, .2Yn, th# t`nh ,iEc( Các b1n c: biKt Đô rM $on ,iAi bài toán +:
nh2 thK nào 5hôn,H
21( )*t chiKc ô tô +i tQ thành phB W +Kn thành phB B_ c~n, @gc_ $*t n,23i +i %e +1p tQ
thành phB B JL thành phB W( s09 5 ,i3 +ồn, hồ_ %e ô tô Jà %e +1p ,ặp nh09_ tron, th3i
,i0n n,}n nà7_ %e +1p ch17 chậ$ h=n ô tô 1!0 5$( 6K9 nh2 tBc +* %e ô tô @à !05$‚,i3
th# 5hoAn, cách ,iI0 thành phB W Jà B @à b0o nhiM9 5iu@ôu$VtH
22( )*t hô$_ 10 b1n c~n, @Yp +Kn nhà 6,97Ut ch=i( BB 6,97Ut $9Bn $3i b[n tr€ |n táo
nh2n, ôn, ch` c: 7 F9A $à 5hôn, $9Bn bx F9A táo thành nhiL9 $iKn, F9á( •ậ7 phAi
chi0 táo cho con ôn, Jà các b1n cR0 con $#nh nh2 thK nào +P $Ni +<0 tr€ c: .B táo nh2
nh09 nh2n, 5hôn, phAi bx F9A nào F9á ! $iKn,H
23( )*t %í n,iUp .An %9Et +23n, +0n, c: 10 th~n, +23n, %9Et 5hw9( )Ni ,:i +23n, +1t
tiM9 ch9wn +L9 c: 5hBi @2;n, @à 1(000 ,( oo .O .= ˆ cR0 n,23i +:n, ,:i nMn c: $*t
th~n, +23n, ch<0 nhIn, ,:i +23n, nặn, 1100,( "97 Jậ7_ nh#n bL n,oài n,23i t0 5hôn,
thP phát hiUn r0 +2;c( Ch` $*t @8n c-n 497 nhEt_ các b1n hG7 ,igp ôn, chR %í n,hiUp
nhận r0 th~n, +23n, nhiL9 h=n(
2!( "ron, $*t @àn, n[ c: ! ,i0 +#nh rEt th-n JYi nh09_ h[ +L9 c: 2 con tr0i( BBn +ôi 0nh
e$ r9*t nà7 +2;c +ặt tMn nh2 .09: ! n,23i 0nh tMn @à biáp_ ‹t_ Bính_ Đinh c?n ! n,23i
e$ tMn @à: W_ B_ C_ o( )*t hô$ h[ tập tr9n, cA @1i ch=i JYi nh09_ c: n,23i hDi Œ"ron,
các 0nh_ 0i JYi 0i @à 0nh e$ r9*tH•
‹t trA @3i: ŒŽ$ cR0 Bính @à o•( Bính trA @3i ŒŽ$ cR0 Đinh 5hôn, phAi @à C•( biáp
trA @3i ŒŽ$ cR0 ‹t 5hôn, phAi @à W•( Đinh trA @3i Œ"ron, b0 n,23i +: ch` c: 0nh cR0 o @à
n:i thật•( X3i n:i cR0 Đinh c: thP tin +2;c nh2n, n,23i 5hách n,h… $Gi Jhn 5hôn,
ph-n biUt +2;c h0i n,23i nào @à 0nh e$ r9*t( B1n c: thP ph-n biUt h[ +2;c 5hôn,H
25(BBn 0nh e$ nhà n[ +2;c thQ0 h2Zn, $*t ,i0 tài @à !5 +ồn, tiLn Jàn,_ .B tiLn nà7
+2;c chi0 theo 4i chgc( 6K9 t|n, .B tiLn cR0 n,23i 0nh cA @Mn 2 +ồn,_ ,iA$ .B tiLn cR0
n,23i th< h0i 2 +?n,_ ,Ep +ôi .B tiLn cR0 n,23i th< b0 2 @8n Jà ,iA$ $*t n/0 .: tiLn cR0
n,23i e$ gt th# bBn 0nh e$ c: .B tiLn b\n, nh09( CDi $Ni n,23i +2;c nhận b0o nhiM9
tiLnH
26( "hd7 >h2=n, @à$ Z côn, t7 Jàn, b1c_ J# @à$ JiUc tích cOc nMn cô +2;c th2Zn, $*t
chiKc J?n, Jàn, c: 7 5h97Mn tr?n( 6h2n, côn, t7 @1i c: F97 +fnh: $Ni t98n cô ch` +2;c
nhận $*t 5h97Mn Jà chf9 tiLn côn, c}t r3i chiKc J?n,( "hd7 >h2=n, thE7 nh2 Jậ7 rEt
phiLn ph<c Jà tBn 5V$ nMn +G +L n,hf $*t ph2=n, án 5hôn, phAi c}t r3i thành 7 5h97Mn
tr?n $à Jhn +A$ bAo $Ni t98n ch` nhận $*t J?n, 5h97Mn thôi( B1n hG7 n,h… %e$_ cách
@à$ cR0 cô ,ái +: nh2 thK nàoH
27( C: h0i n,23i phd nI_ $*t ,ià_ $*t tr€_ .Bn, c~n, ch9n, c2( Đ89 n|$_ h[ c~n, +i
.}$ "Kt( 6,23i tr€ +i tQ nhà +Kn .iM9 thf hKt 20 phgt_ c?n n,23i ,ià +i hKt 30 phgt( BiKt
$#nh +i chậ$ nMn n,23i ,ià +i tr2Yc_ n,23i tr€ +i $9*n h=n n,23i ,ià 5 phgt( CDi .09
b0o @-9 th# n,23i tr€ +9xi 5fp n,23i ,iàH
MỘT SỐ ĐỀ THI HSG LỚP 5
Đề 1

'ài to;n C D "oán c: 3 t3 ,iE7 $à9( "oán @E7 $Ni t3 c}t thành ! $Anh nhD hoặc 10
$Anh nhD rồi @1i @E7 $Ni $Anh nhD c}t tiKp thành ! $Anh nhD hoặc 10 $Anh nhD h=n Jà
c< tiKp tdc nh2 thK( C9Bi c~n, "oán +K$ @1i th# thE7 c: tEt cA 200 $Anh ,iE7 to nhD
5hác nh09( CDi "oán +K$ +gn, h07 .0i H
'ài to;n E D Cho 10 chI .B +2;c %Kp theo th< tO nh2 .09: F 8 G H I J K E C L(
CG7 +ặt các 4E9 a+] Jào các Jf trí thích h;p ,iI0 các chI .B .0o cho +2;c txn, c: ,iá trf
b\n, 10(
'ài to;n K D ĐiLn 4E9 + Jà 4E9 M Jào các .09 +-7 +P +2;c phVp tính +gn,:

F 8 G H I J K E C N KK
'ài to;n J D "rMn bAn, JiKt 100 4E9 c*n, Jà 101 4E9 trQ( )Ni @8n %oá +i 2 4E9 bEt 5•
Jà JiKt @1i 2 4E9 5hác theo F97 t}c: nK9 %oá 4E9 c*n, th# JiKt @1i 4E9 trQ Jà n,2;c @1i( CDi
r\n, nK9 @à$ nh2 trMn nhiL9 @8n th# trMn bAn, c: thP c: 101 4E9 c*n, Jà 100 4E9 trQ h07
5hôn,H

'ài to;nID "rMn bAn, JiKt 100 4E9 c*n, Jà 101 4E9 trQ( •Yi 200 @8n thOc hiUn_ $Ni @8n
%oá +i 2 4E9 bEt 5# rồi @1i thM$ Jào $*t 4E9 ac*n, hoặc trQ] +P c9Bi c~n, trMn bAn, ch`
c?n @1i 1 4E9 497 nhEt( BiKt r\n, 4E9 +2;c thM$ Jào .• @à 4E9 trQ nK9 tr2Yc +: +G %oá +i
2 4E9 5hác nh09_ n,2;c @1i 4E9 +2;c thM$ Jào .• @à 4E9 c*n,( CDi 4E9 c?n @1i trMn bAn,
@à 4E9 ,# H
'ài to;n HD Cho 10 chI .B +2;c %Kp theo th< tO nh2 .09: F 8 G H I J K E C L.
CG7 +ặt các 4E9 a+] Jào các Jf trí thích h;p ,iI0 các chI .B .0o cho +2;c txn, c: ,iá trf
b\n, 100(
Đề 2 (30 phút)
Om chP cQn ghi đ;A 9$
'ài C( "ính thP tích $*t h#nh @ập ph2=n, biKt hiU9 cR0 4iUn tích toàn ph8n Jà 4iUn tích
%9n, F90nh @à 1624$
2
(
"hP tích h#nh @ập ph2=n, @à: (((((((((((((((($
3
(
'ài E( C8n b0o nhiM9 h#nh @ập ph2=n, nhD c1nh 1c$
3
+P %Kp thành $*t h#nh @ập ph2=n,
@Yn c: 4iUn tích toàn ph8n @à 96c$
2
H C8n (((((((((((( h#nh @ập ph2=n, nhD(
'ài K( Thi thOc hiUn phVp nh-n .B W JYi 13!_ b1n )inh +G +ặt các tích riMn, th•n, c*t
nh2 tron, phVp c*n, nMn +2;c 5Kt F9A @à 6_6!( "ích +gn, cR0 phVp nh-n +: @à (((((((((((
'ài J( "1i $*t 5ho ,1o_ @8n th< nhEt n,23i t0 %9Et +i 25 tEn ,1o_ @8n th< h0i n,23i t0
%9Et +i 20 tEn ,1o( sB ,1o c?n @1i tron, 5ho b\n, 97v .B ,1o c: @gc +89( Xgc +89 tron,
5ho c: (((((((((((( tEn ,1o(
'ài I( )*t h#nh h*p chI nhật c: thP tích @à 5_76c$
3
_ chiL9 4ài 2_!c$_ chiL9 r*n, b\n,
3
2

chiL9 4ài( oiUn tích toàn ph8n cR0 h#nh h*p +: @à (((((((((((((((4$
2
(
'ài H( 6K9 @E7 .B W nh-n JYi ! rồi trQ +i !_5 th# cƒn, c: 5Kt F9A b\n, 5hi @E7 .B W chi0
cho ! rồi c*n, JYi !_5( sB W @à((((((((((((
'ài G( Ch9 Ji cR0 $Anh J23n h#nh chI nhật b\n, ch9 Ji $Anh J23n h#nh J9ôn, c1nh
30$_ ChiL9 4ài $Anh J23n h#nh chI nhật b\n,
3
!
c1nh $Anh J23n h#nh J9ôn,( oiUn
tích $Anh J23n h#nh J9ôn, @à (((((((((((((((((4$
2
(
'ài 8( Bác 6h9n, bán $*t chiKc áo JYi ,iá 2!0000 +ồn, th# +2;c @Gi 20v ,iá JBn( Bác
6h9n, c8n bán chiKc áo +: JYi ,iá ((((((((( (((((((((((+ồn, +P +2;c @Gi 20v ,iá bánH
'ài F( Bác 6h9n, bán $*t chiKc áo JYi ,iá 2!0000 +ồn, th# +2;c @Gi 20v ,iá bán( Bác
6h9n, c8n bán chiKc áo +: JYi ,iá ((((((((( (((((((((((+ồn, +P +2;c @Gi 20v ,iá JBnH
'ài CL( )*t h#nh t0$ ,iác c: +* 4ài +á7 b\n, chiL9 4ài h#nh chI nhật_ chiL9 c0o b\n,
chiL9 r*n, h#nh chI nhật +:( "` .B ph8n tr|$ 4iUn tích h#nh t0$ ,iác Jà 4iUn tích h#nh
chI nhật @à (((((((((((((((((((((((

'ài CC. )*t th/0 r9*n, h#nh th0n, c: +á7 @Yn b\n, 3!_2$ _ +á7 bV b\n, 1_$ _chiL9
c0o bàn, tr9n, b#nh c*n, cR0 h0i +á7 ( •d +ôn, %9-n JQ0 F90 tr9n, b#nh $Ni 40$
2
th9
ho1ch +2;c 0 5, th:c ("h/0 r9*n, th9 ho1ch +2;c ((((((((((( t1 th:c(
'ài CE( )*t 5h9 J23n h#nh th0n, c: +á7 bV b\n,!6_5 $ Jà b|n,
3
1
+á7 @Yn _ chiL9 c0o
b\n, 2_! $( Th9 J23n r*n, ((((((((h0
'ài CK( 6|$ n,oái .B 4-n Z $*t ph23n, @à 19200 n,23i ( 6|$ n07 .B 4-n cR0 ph23n,
t|n, thM$ 2_5v ( 6|$ n07 .B 4-n cR0 ph23n, +: @à ((((((((((((((((((( n,23i(
Bài 1!( "xn, cR0 h0i .B @à 2001( "#$ h0i .B +: biKt r\n,
3
2
.B th< nhEt b\n,
7
5
.B th<
h0i( sB th< nhEt (((((((((((((((( sB th< h0i ((((((((((
Bài 15( "xn, cR0 h0i .B @à 2007( "#$ h0i .B +: biKt r\n,
2
1
.B th< nhEt c*n, thM$ 9 th#
b\n,
3
1
.B th< h0i( sB th< nhEt (((((((((((((((((( sB th< h0i (((((((((((((((((
Đề 3 (60 phú!
Bài 1u "ính nh0nha2+iP$]
!9_ – !_5 + !7_2 u !5_9 + !!_6 – !3_3 + !2 – !0_7
Bài 2u so .ánh các ph-n .B: a3 +iP$]
0] 111111 Jà 11022
151515 15030
b] 327 Jà 326
326 325
Bài 3ua2_5 +iP$]
Ch0 hiUn n07 !3 t9xi( 6Mg tính .0n, n|$ th# t9xi ch0 JQ0 ,Ep ! @8n t9xi con hiUn n07(
CDi @gc con $E7 t9xi th# t9xi ch0 ,Ep 5 @8n t9xi conH C: b0o ,i3 t9xi ch0 ,Ep ! @8n t9xi
con 5hôn,H •# .0oH
Bài !ua2_5 +iP$]
6,23i t0 $9Bn $Z r*n, $*t $Anh J23n h#nh chI nhật +P c: 4fMn tích t|n, @Mn 3 @8n(
6h2n, chiL9 r*n, ch` c: thP t|n, @Mn ,Ep +ôi nMn phAi t|n, thM$ cA chiL9 4ài( Thi +:
J23n trZ thành h#nh J9ôn,( CG7 tính 4iUn tích $Anh J23n .09 5hi $Z r*n, _ biKt ch9 Ji
$Anh J23n @gc +89 @à !2$(
Đề 4
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I a •?n, 1]
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CD (6 *(&,!
0] +iLn ph-n .B thích h;p Jào h0i ô trôn, .09:

5
‘ ‘‘

6
b] "ính nh0nh:

1997 199 1
199 1996 1997
× −
× +
'ài ED ( 6 *(&,!
Cho ph-n .B
16
15
( CG7 JiKt ph-n .B +G cho 42Yi 41n, txn, các ph-n .B 5hác nh09
theo th< tO t|, 48n Jà +L9 c: t` .B b\n, 1(
'ài KD (- *(&,!

Cho h#nh chI nhật WBCo Jà )6>„( C#nh chI nhật WBCo c: .B +o chiL9 4ài @à
0_ b ac$] Jà chiL9 r*n, @à b_ 0 ac$]( C#nh chI nhật )6>„ c: .B +o chiL9 4ài @à 00_ bb
a c$] Jà chiL9 r*n, @à bb_ 00 ac$]( "#$ ch9 Ji cR0 $Ni h#nh chI nhật +:( BiKt r\n, txn,
ch9 Ji cR0 h0i h#nhchI nhật @à 1!6_52 c$(
Đề 5
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I a •?n, 2]
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
/au C.( / *(&,!
0] ĐiLn 4E9 thích h;p a ’“ '“ ‘ ] Jào ô trBn, a "r#nh bà7 r” cách @à$]
10_ 26 + !_ b! + 5_ 7c 0_ bc + 19_99
b] "#$
0bc
biKt
0bc 00 bc 0bc 0bc × × =
a 0_b_c @à các chI .B +ôi $*t 5hác nh09]
'ài ED (/ *(&,!
"#$ .B thích h;p th07 Jào các chI .B tron, biP9 th<c .09:

1
0_ abc
a b c
=
− +
a 0 @à .B 5hôn, ]
'ài KD (6 *(&,!
)*t h#nh J9ôn, c: .B +o 4iUn tích a theo $Vt J9ôn,] @à $*t .B thập ph-n ,ồ$ !
chI .B : 0 _2 _3 _ 5_ nh2n, th< tO các chI .B ch20 biKt( "ron, +:_ ph8n n,97Mn c: h0i chI
.B_ ph8n thập ph-n c: h0i chI .B( t#$ c1nh h#nh J9ôn, +:H
Đề 6
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CD (0 *(&,!
"#$ chI .B tận c~n, cR0 các .B .09:
W' 65 % 66 % 67 % 6 % 69
B' 19 % 29 % 39 % !9 % 56 % 66 % 76 % 6 % 96
'ài ED (5 *(&,!
Cho 3 chI .B : 0“ b“ 0 a0 ≠ b“ 0‘0_ b ≤ 9]
0] CG7 JiKt các .B c: 3 chI .B +2;c t1o bZi 3 chI .B 0“ b“ 0 cho trMn(
b] Ch<n, $inh r\n, txn, cR0 các .B c: 3 chI .B t#$ +2;c trMn chi0 hKt cho 211(
'ài KD (0 *(&,!
"xn, .B h[c .inhcR0 3 @Yp 5W“ 5B“ Jà 5C @à 1!7
"#$ .B h[c .inh cR0 $Ni @Yp biKt:
7
1
.B h[c .inh @Yp 5W th# b\n,

1
.B h[c .inh @Yp 5B

!
1
.B h[c .inh @Yp 5B th# b\n,
3
1
.B h[c .inh @Yp 5C(
'ài JD ( 5 *(&,!
Cho t0$ ,iác WBC c: WB ' 9 c$“ WC ' 12 c$“ Wo ' 3 c$“ WŽ ' !c$
0] C#nh J• c: b0o nhiM9 t0$ ,iác Jà @à nhIn, t0$ ,iác nàoH
b] so .ánh 4iUn tích cR0 h0i t0$ ,iác onB Jà ŽnCH
Đề 7
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I

"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CD
"#$ chI .B tận c~n, cR0 các .B .09:
0] W' 91 % 92 % 93 % 9! % 95 % 96 % 97 % 9 % 99
b] B'32 % !! % 75 % 69 u 21 % 39 % 63 % 65
'ài ED
"ính nh0nha c: tr#nh bà7 cách tính]
0] W' 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 1 + 21 + 2! + 27 + 30
b] B' 10_1 + 11_2 + 12_3 +((((+ 17_
'ài KD
)*t th2 JiUn c: 10000 F97Pn .ách_ c< .09 1 n|$ .B .ách cR0 th2 JiUn @1i t|n,
thM$
100
25
a .o JYi .B .ách cR0 n|$ @iLn tr2Yc]( CDi .09 2 n|$ txn, .B .ách cR0 th2 JiUn
@à b0o nhiM9 H
'ài JD
Cho t0$ ,iác WBC anh2 h#nh J•]_ tron, +: Wo'oŽ'Ž)“ B)')C
0] C: b0o nhiM9 t0$ ,iác c: +`nh @à W_ JiKt tMn các t0$ ,iác +:H
b] CG7 tính 4iUntích t0$ ,iác WBC_ biKt 4iUn tích cR0 t0$ ,iác BŽC' 100 c$
2
c] TVo 4ài BŽ c}t WC t1i 6_ ch<n, tD: W6' 6C
M
B C
A
E
D
Đề 8
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CD
"ính nh0nh ,iá trf cR0 các biP9 th<c .09:
0]
6 7 9 10 11
22 20 1 16 1! 12
× × × × ×
× × × × ×
b] 1 +

5

×

21
19
×

10
16

×

12
1
19
u
19
12
'ài ED
"ron, 5• thi h[c .inh ,iDi @8n nà7_ tr23n, n[ c: 1 h[c .inh 4O thi“ .B h[c .inh 4O
thi cR0 @Yp 5W b\n, $*t n/0 .B h[c .inh 4O thi cR0 h0i @Yp 5C Jà 5B( XYp 5B c: .B h[c

.inh 4O thi ,Ep +ôi .B h[c .inh 4O thi cR0 @Yp 5C( CDi $Ni @Yp c: b0o nhiM9 h[c .inh 4d
thiH
'ài KD
Cho t0$ ,iác WBC“ • @à +iP$ chính ,iI0 cR0 c1nh WB_ o @à +iP$ chính ,iI0 cR0 WC(
6Bi +iP$ C JYi +iP$ Ž_ nBi +iP$ B JYi +iP$ o_ 5hi +: CŽ c}t Bo t1i b“ TVo 4ài Wb c}t
c1nh BC t1i )(
Ch<n, tD:
0] oiUn tích t0$ ,iác WBb b\n, 4iUn tích t0$ ,iác BbC(
b] oiUn tích t0$ ,iác WbC b\n, 4iUn tích t0$ ,iác bBC(
c] ) @à +iP$ chính ,iI0 cR0 c1nh BC(
Đề 9
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
/au CDb ! 4iP$]
Thôn, @à$ phVp tính_ hG7 cho biKt 5Kt F9A cR0 các phVp tính .09 +gn, h07 .0iH aC:
,iAi thích cách @à$]
0] 2003 % 19 % 15 ' 190 21
b] 173 + 2!9 + 65 +71 ' 2169
/au ED a! +iP$]
"9xi tr9n, b#nh cR0 $*t +*i b:n, @à 21( 6K9 5hôn, tính t9xi cR0 +*i tr2Zn, th#
t9xi tr9n, b#nh cR0 10 c89 thR c?n @1i @à 20_5 t9xi(CDi t9xi +*i tr2Zn, h=n t9xi tr9n, b#nh
toàn +*i @à b0o nhiM9 H
/au KD a! +iP$]
)*t @Yp c: !1 h[c .inh_ .B h[c .inh ,iDi b\n,
3
2
.B h[c .inh 5há_ .B h[c .inh 5há
b\n,
!
3
.B h[c .inh tr9n, b#nh_ c?n @1i @à h[c .inh 7K9( "ính .B h[c .inh $Ni @o1i“ biKt
r\n, .B h[c .inh 7K9 @à $*t .B nhD h=n 6(
/au JD a6 +iP$]
Cho t0$ ,iác WBC_ • @à +iP$ chính ,iI0 cR0 c1nh BC_ Ž @à +iP$ chính ,iI0 cR0
c1nh WB“ nBi W• c}t CŽ t1i n(
"ính 4iUn tích t0$ ,iác WnB_ biKt 4iUn tích t0$ ,iác WBC @à 10 c$
2
(
Đề 10
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài C:a ! +iP$]
ĐP tính biP9 th<c: c N ELLI d JI D I x K
u B1n Cgc tính nh2 .09: c N ELLI d JI D bI x Ke N ELL8
u B1n X0n tính nh2 .09: c N ELLI d bJI D Ie x K N ELKE
u B1n Cồn, tính nh2 .09: c NbELLI d JIe D I x K N CEKL
0] B1n nào @à$ +gn,H •# .0o +gn,H
b] B1n nào @à$ .0i H •# .0o .0i H
'ài E:a ! +iP$]
Cho 4G7 ph-n .B .09:
2002
2001

2003
2002

200!
2003

2005
200!

0] CG7 JiKt tiKp .B h1n, th< n|$ cR0 4G7 theo +gn, F97 @9ậtH
b] Ch<n, tD 4G7 trMn @à $*t 4G7 %Kp theo th< tO t|n, 48nH
'ài K:a 5 +iP$]
60$_ C23n,_ "iKn b0 b1n ch9n, nh09 $90 $*t F9A b:n,( C23n, ,:p .B tiLn
b\n,
2
1
txn, .B tiLn cR0 2 b1n 5i0 ,:p( 60$ ,:p .B tiLn b\n,
3
1
txn, .B tiLn cR0 2 b1n
5i0 ,:p( "iLn ,:p 15 000 +ồn,( CDi ,iá tiLn F9A b:n, @à b0o nhiM9H
'ài J:a 5 +iP$]
Cho h#nh J9ôn, WBCo_ )6>„_ nbTC(
Các +`nh h#nh J9ôn, phí0 tron, @8n @2;t @à +iP$ chính ,iI0 cR0 các h#nh J9ôn, n,oài
0] so .ánh 4iUn tích h#nh J9ôn, )6>„ JYi 4iUn tích h#nh J9ôn, WBCo(
b] Cho biKt c1nh h#nh J9ôn, WBCo @à 10 c$( "ính ch9 Ji h#nh J9ôn, nbTCH

K
H
G
I
Q
M
P
N
C D
B A
Đề 11
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CD a5 +iP$]
0] CG7 .}p %Kp các ph-n .B .09 theo th< tO t|n, 48n:

12
7

10


11
7

12
5

10
7
b] ĐiLn h0i ph-n .B thích h;p Jào chN chE$ a(((] tron, 4G7 .09:

5
3
‘(((‘(((‘
5
!
'ài ED a! +iP$]
0] "#$ ,iá trf cR0 %:
a % + 1] + a % + 2 ] + a % + 3 ] +(((((+ a % + 9 ] ' 5!
b] "#$ ,iá trf cR0 biP9 th<c .09:

2005 2006 2
200! 2007
× −
×

'ài KD a 3 +iP$]
Wnh X-$ r:t $*t @7 .I0 +87( Wnh 9Bn,
6
1
@7_ rồi r:t thM$ cà phM a+G ph0] Jào cho
+87 @7( Wnh @1i 9Bn,
3
1
@7_ rồi @1i r:t thM$ cà phM Jào cho +87 @7( Wnh @1i 9Bn,
2
1
@7_ rồi
@1i r:t thM$ cà phM Jào cho +87 @7 Jà 9Bn, hKt(
CDi 0nh X-$ +G 9Bn, .I0 h07 cà phM nhiL9 h=nH
'ài JD a6 +iP$]
Cho t0$ ,iác J9ôn, WBC J9ôn, ,:c t1i W_ c1nh WB ' 3 c$_ c0nh Wc ' ! c$( "rMn
BC @E7 +iP$ ) .0o cho B) '
3
1
BC(
0] "ính 4iMn tích t0$ ,iác J9ôn, WBC(

b] "ính +23n, c0o h1 tQ ) %9Bn, c1nh WC cR0 t0$ ,iác W)CH
c] "ính ch9 Ji t0$ ,iác J9ôn, WBC H
Đề 12
RS THT HU/ VT=H WTXT 'Y/ TTZ[ HU/
)Š6: T\]= ^_` I
"h3i ,i0n: 90 phgt ("h#n$ %& h'( $(an $(a) *+ !
'ài CDb 3 +iP$]
"#$ .B thích h;p +iLn Jào chN chE$:
0]
(((
5
u
3
(((
'
6
1
b]
!
(((
+
(((
1
'

7
'ài ED a6 +iP$]
"r-9 $c |n $*t b: cD phAi $Et 16 phgt( 6h2n, tr-9 $c $Yi |n +2;c ! phgt th# c:
thM$ n,hV con c~n, +Kn |n( CA h0i |n tron, 10 phgt nI0 th# hKt cD(
CDi_ nK9 n,hV con |n $*t $#nh$*t b: cD th# hKt b0o nhiM9 @-9 H
'ài KD a7 +iP$]
Cho t0$ ,iác WBC_ ) @à +iP$ chính ,iI0 cR0 BC_ 6 @à +iP$ chính ,iI0 cR0 WC( W)
Jà B6 c}t nh09 t1i z(
0] so .ánh 4iUn tích h0i t0$ ,iác Wz6 Jà Bz)(
b] Cho biKt W) ' 15 c$_ hG7 tính +* 4ài các +o1n th•n, Wz Jà z) (
'ài J a3 +iP$]
"#$ $*t .B c: nhiL9 chI .B_ biKt r\n,: chI .B tận c~n, cR0 .B +: b\n, 2 Jà nK9
ch97Pn chI .B 2 +E7 @Mn +89 th# .B +: .• t|n, ,Ep +ôi(
Đề 13
Đl bnWz Xpi "z{6 "i–n "C—
>C˜6 n: C[c .inh ch` JiUc ,hi +áp .B hoặc c-9 trA @3i +gn, Jào t3 ,iE7 thi tron, nhIn,
bài tập .09:
Bài 1: ĐiLn 4E9 thích h;p Jào H:

5
9

2


3
!

1
!
H
3
Bài 2: •iKt tEt cA các ph-n .B c: t/ .B Jà $h9 .B +L9 @à .B c: 2 chI .B b\n, ph-n .B
27
15
(
Bài 3: "#$
x
: x 100 + 05 x + 5 x ' x 200
Bài !: "ích 0_1 × 0_01 × 0_001 × S ×
1 00 ((( 00 _ 0
a12 c32( c4n$ c5 66 ch7 12 0 1a3 893
ph:y! c: b0o nhiM9 chI .B 0 .09 4E9 phw7H
Bài 5: "h2=n, hDi CiLn: ŒB-7 ,i3 @à $E7 ,i3H•( CiLn J9i tính +áp: Œ
3
1
th3i ,i0n tQ @gc
b}t +89 n,à7 hô$ n07 +Kn b-7 ,i3 b\n,
9
5
th3i ,i0n tQ b-7 ,i3 +Kn n,à7 hô$ n07•( •ậ7
b-7 ,i3 @à $E7 ,i3H
Bài 6: )*t $Anh b#0 h#nh chI nhật c: chiL9 r*n, b\n,
5
3
chiL9 4ài Jà c: 4iUn tích @à
60c$
2
( "ính ch9 Ji $Anh b#0(
>C˜6 2: C[c .inh tr#nh bà7 cách @à$ cR0 $#nh Jào t3 ,iE7 @à$ bài(
Bài 1: a3+iP$] sB @8n .inh nhật cR0 ch0

X1 .0o @1i +gn, nh2 @à cR0 con
6|$ n07 con 9 t9xi tr?n
"9xi ch0 e$ c: tính n,on 5hôn, nàoH
Bài 2: a3 +iP$] Cho ph-n .B
b
a
c: ,iá trf b\n,
!
3
( 6K9 ,iA$ $h9 .B +i 12 +=n Jf Jà ,iI0
n,97Mn t/ .B th# +2;c ph-n .B $Yi c: ,iá trf b\n,
7
6
( "#$ ph-n .B
b
a
(
Bài 3: a3 +iP$] )*t ô tô 4O +fnh ch17 tQ W +Kn B hKt ! ,i3( 6h2n, thOc tK ô tô ch17 hKt
F9Gn, +23n, WB ch` hKt 3 ,i3 r2™i J# tr9n, b#nh $Ni ,i3 %e +G ch17 nhiL9 @Mn 55$( CDi
Jận tBc thOc tK ô tô +i @à b0o nhiM9H
Bài !: a5 +iP$] Cho h#nh chI nhật WBCo( XE7 +iP$ ) @à +iP$ chính ,iI0 c1nh WB(
"rMn c1nh Wo @E7 +iP$ 6 .0o cho W6 b\n,
3
1
Wo( 6Bi B JYi 6_ ) JYi C c}t nh09 t1i z(
BiKt 4iUn tích t0$ ,iác )zB @à 3c$
2
( "ính 4iUn tích t< ,iác 6zCo(
Đề 14
\^fg`T/ T\]= T[hT THi ELLF M TTj[ HU/ /k` l[m/ WTc
C( )*t +oàn thá$ hiP9 4~n, $*t .;i 4-7 4ài +P +o +* .-9 cR0 $*t cái h0n,( X8n th<
nhEt h[ ,Ep .;i 4-7 thành b0 ph8n b\n, nh09 +2;c $*t .;i 4-7 $Yi Jà thA $*t +89 cR0
.;i 4-7 nà7 %9Bn, h0n,( Thi +89 4-7 ch1$ +á7 h0n, th# +89 bMn trMn thEp h=n 1$ .o JYi
$iUn, h0n,( X8n th< h0i h[ ,Ep .;i 4-7 b0n +89 @à$ thành h0i ph8n b\n, nh09_ 5hi +89
.;i 4-7 ch1$ +á7 h0n, th# phí0 +89 4-7 Z $iUn, h0n, c?n thQ0 6 $( "ính +* .-9 cR0
h0n,(
E. )*t n,23i $90 9 F97Pn .ách c~n, @o1i( •# +2;c ,iA$ ,iá 10v ,iá ,hi trMn b#0 nMn
n,23i +: ch` phAi trA 36!(500 +ồn,( CDi ,iá ,hi trMn b#0 $Ni F97Pn .ách +: @à b0o nhiM9
+ồn,H
K. )*t n,23i +i tQ W +Kn B( 6K9 n,23i +: t|n, Jận tBc @Mn 25v th# th3i ,i0n +i tQ W
+Kn B .• ,iA$ b0o nhiM9 ph8n tr|$ .o JYi th3i ,i0n 4O +fnhH
J. o2Yi +-7 @à bAn, ,iá +i %e t0%i cR0 $*t hGn, t0%i:
6500 +ồn, +i
2
1
5$ +89 tiMn
5500 +ồn, thM$ $Ni
2
1
5$ a+Kn 5$ th< 5]
!500 +ồn, thM$ $Ni
2
1
5$ nI0
ThoAn, cách ,iI0 5hách .1n b1n +0n, Z +Kn n=i 4išn r0 z@7$pic "oán "9xi th= 2009
@à 6_5 5$( •ậ7 nK9 b1n +i b\n, t0%i th# phAi trA b0o nhiM9 tiLnH
W
I( "rMn h#nh J• bMn_ o_ Ž @8n @2;t @à
tr9n, +iP$ cR0 WB_ WC( BiKt r\n, oŽ o Ž
z
.on, .on, JYi BC( CDi c: b0o nhiM9
cặp t0$ ,iác c: 4iUn tích b\n, nh09H B C
H( B1n "h= JiKt @iMn tiKp các chI cái "_C_i_W_"_C_n_Ž_6_C_i_Ž thành 4G7
"CiW"CnŽ6CiŽ"CiW"CnŽ6CiŽS CDi chI cái th< 2009 @à chI ,#H
G( )*t F97Pn JZ +2;c $90 Jào JYi ,iá b\n, 75v ,iá bán( CDi n,23i chR c/0 hàn,
bán F97Pn JZ +: +2;c @Gi b0o nhiM9 ph8n tr|$ .o JYi ,iá $90H

8( )*t thán, c: 3 n,à7 chR nhật @à n,à7 ch‰n( CDi n,à7 17 cR0 thán, +: @à th< $E7H
F( C0i n,23i %9Et phát tQ h0i +89 bP b=i_ b=i JYi Jận tBc +L9 nh2 nh09( s09 10 ,i-7
h[ ,ặp nh09 rồi b=i tiKp +Kn +89 5i0 cR0 bP Jà F907 @1i n,07( CDi .09 b0o @-9 5P tQ @gc
%9Et phát h[ ,ặp nh09 @8n th< h0iH
CL. C: b0 .B ch‰n @iMn tiKp( CG7 t#$ txn, cR0 b0 .B +:_ biKt r\n, bA7 @8n .B nhD nhEt
b\n, n|$ @8n .B @Yn nhEt(
CC( CiUn n07 tr9n, b#nh c*n, t9xi cR0 h0i 0nh e$ @à 1!( C0i n|$ tr2Yc_ t9xi e$ b\n,
5
3
t9xi 0nh( CDi hiUn n07 e$ b0o nhiM9 t9xiH
CE( "ính W '
3
1
+
6
1
+
10
1
+
15
1
+ ((( +
!5
1
CK( C#nh @ập ph2=n, @Yn +2;c t1o thành tQ 125 h#nh
@ập ph2=n, nhD $à9 +en Jà $à9 tr}n,( C0i h#nh @ập
ph2=n, c1nh nh09 c: $à9 5hác nh09 a%e$ h#nh J•](
Các +`nh cR0 h#nh @ập ph2=n, @Yn c: $à9 +en(
CDi h#nh @Yn ch<0 b0o nhiM9 h#nh nhD $à9 tr}n,H
CJ( "ron, .B tO nhiMn tQ 1 +Kn 2009 c: b0o nhiM9 .B 5hôn, chi0 hKt cho 5(
CI. Cho h#nh th0n, WBCo c: +á7 bV WB b\n,
3
1

+á7 @Yn Co( TVo 4ài oW JL phí0 W Jà CB JL W 5c$
2
B
phí0 B_ chgn, c}t nh09 Z z a%e$ h#nh J•](
BiKt 4iUn tích t0$ ,iác zWB b\n, 5c$
2
(
"ính 4iUn tích h#nh th0n, WBCo( o C
c
CH( Cho t0$ ,iác WBC( b[i )_6 @8n @2;t
@à tr9n, +iP$ BC_ WC“ W) c}t B6 t1i z
a%e$ h#nh J•](
BiKt z6 ' 1c$( "ính +* 4ài +o1n th•n, Bz( 6
z
B ) C
Đề 15
sq bo›Đ" „iy6b "œ•
Tž "Cn CrC sn6C bntn BŸC "ni CrC
6‡) CrC 200u2009
)Š6 "Cn : "oán
"h5a h( n$;y <0 h=n$ 0 n>, ?006
"h3i ,i0n @à$ bài : 90 phgt ( %h#n$ %& h'( $(an $(a) *+]
Bài 1: ĐiLn 4E9 ’“ ‘ “ hoặc ' Jào chN chE$ cho thích h;p:
0‚(
10
37
(((((((( 370
b‚(
100
137
((((((( 0_0137
c‚( 0_3 ((((((((
1000
3
4‚( 0_03 (((((((
1000
30
Bài 2: Đgn, ,hi Đ_ .0i ,hi s Jào ô trBn, :
1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 ' 1000!

a 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999] : a 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999] ' 1

a 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999] × 100 ' 99751
a 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999] × a100 – 25 % !] ' 0
Bài 3 : "ính ,iá trf biP9 th<c :
W ' 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111
Bài ! : Chf T¡ $90 $*t 5i@o,0$ c0$ Jà h0i 5i@o,0$ F9ˆt hKt 5000 +ồn,( Chf s/9
$90 h0i 5i@ô,0$ c0$ Jà b0 5i@ô,0$ F9ˆt hKt 96000 +ồn,( "ính ,iá cR0 $Ni 5i@ô,0$
c0$_ $Ni 5i@ô,0$ F9ˆt( ( B(@ ha( chA ,3a ,B( C)D( c4n$ $(= nhE nha3]
Bài 5 : Cho t0$ ,iác WBC c: 4iUn tích @à !0 c$
2
( "rMn c1nh WB @E7 +iP$ T .0o cho
WT' 3 TB ( "rMn c1nh WC @E7 +iP$ X .0o WX ' !XC( C0i +o1n th•n, XB Jà TC c}t
nh09 t1i +iP$ )( "ính 4iUn tích t0$ ,iác WB) Jà 4iUn tích t0$ ,iác W)X(
®O kh¶o s¸t chEt íîng häc sính gíáí n¯m häc 2007 - 2008
M«n: To¸n ííp 5
(Thêi gian lµm bµi 60 phót)
I- PhÇn tr½c nghíÖm kh¸ch quan: (5 ®íOm)
Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu !m th"# m$t %& c©u t'( lêi )* +* ,* - (lµ
®.p %&* /t 0u( t1nh)2 34y ch5n c©u t'( lêi ®óng 6µ ghi ch7 c.i
®8ng t'íc c©u t'( lêi ®ã 6µ# bµi thi2
Bµí 1: VíÖt kÖt qu¶ díí d¹ng sè thËp ph©n: 1 m
2
+ 2 dm
2
+ 3 cm
2
=
. m
2
A. 1,23 m
2
B. 1,0023 m
2
C. 1,2030 m
2
D.
1,0203 m
2
Bµí 2: Mét ngêí ®í bé trung b×nh 2 phót ®í ®îc 145 m. Háí 0,8 gíê
ngêí ®ã ®í ®îc bao nhíªu m?
A. 1160 m B. 580m C. 3480 m D. 348
m
Bµí 3: TYnh 12,345 x 2008 = ?
A. 345,660 B. 2567,760 C. 24788,76 D.
2478,876
Bµí 4: T×m 0,05% cña 40kg:
A. 2kg B. 0,2kg C. 0,02kg D.
20kg
Bµí 5: BíÖt 2,5% cña sè g¹o trong bao íµ 1,25kg. Háí bao ®ã cã bao
nhíªu kg g¹o?
A. 5kg B. 50kg C. 500kg D. 5000kg
II- PhÇn tù íuËn: (15 ®íOm)
Bµí 1: (4 ®íOm)
Mét sè tù nhíªn cïng chía hÖt cho 6 vµ 15. Sè ®ã chía cho 6 cã th-
·ng nhíOu h·n th·ng cña sè ®ã chía cho 15 íµ 36 ®·n vÞ. T×m sè
®ã?
Bµí 2: (5 ®íOm)
Lóc 6 gíê mét xe t¶í ®í tõ tØnh A ®Ön tØnh B víí vËn tèc 40km/gíê.
Lóc 7gíê cïng ngµy mét xe con ®í tõ tØnh B ®Ön tØnh A víí vËn tèc 50
km/gíê. Haí xe gÆp nhau íóc 9gíê 15 phót. Háí:
a, Ou·ng ®êng tõ tØnh A ®Ön tØnh B dµí bao nhíªu km?
b, Khí xe con ®Ön tØnh A th× kho¶ng c¸ch gí÷a haí xe íóc ®ã íµ
bao nhíªu km?
Bµí 3: (6 ®íOm)
Cho tam gí¸c ABC. trªn AB, BC íÇn íît íEy c¸c ®íOm D, E sao cho AB =
3AD,

BC = 4BE. Nèí A víí E, C víí D c½t nhau t¹í M. So s¸nh AE víí AM.
Mét sè bµi to¸n HSG líp 5
Bµi "o¸n 1 : To¸n cã 3 tê gíEy mµu. To¸n íEy mçí tê c½t thµnh 4
m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá ráí í¹í íEy mçí m¶nh nhá c½t tíÖp thµnh
4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá h·n vµ cø tíÖp tôc nh thÖ. Cuèí cïng
To¸n ®Öm í¹í th× thEy cã tEt c¶ 2008 m¶nh gíEy to nhá kh¸c nhau.
Háí To¸n ®Öm ®óng hay saí ?
*h©n "+,h : Sau mçí íÇn c½t mét m¶nh gíEy thµnh 4 m¶nh hoÆc
10 m¶nh th× sè m¶nh gíEy t¯ng íªn íµ 3 hoÆc 9. Nh vËy tYnh bEt bíÖn
cña bµí to¸n íµ •sè m¶nh gíEy t¯ng thªm íu«n íµ mét sè chía hÖt cho
3•.
Bµi gi-i : Mçí íÇn c½t tê gíEy hay m¶nh gíEy th× sè m¶nh t¯ng íªn
íµ 3 hoÆc 9. Do ®ã dï c½t bao nhíªu íÇn th× sè m¶nh t¯ng thªm íu«n
íµ mét sè chía hÖt cho 3. Mµ ban ®Çu To¸n cã 3 m¶nh còng íµ sè chía
hÖt cho 3 nªn tæng sè m¶nh thu ®îc sau mét sè íÇn c½t ph¶í íµ mét
sè chía hÖt cho 3. Sè 2008 íµ sè kh«ng chía hÖt cho 3. VËy To¸n ®·
®Öm saí.
Bµi "o¸n 2 : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÖp theo thø tù nh sau: ( ' & % 5
4 3 2 1 ).
H·y ®Æt c¸c dEu (+) vµo c¸c vÞ trY thYch hîp gí÷a c¸c ch÷ sè sao cho
®îc tæng cã gí¸ trÞ b»ng 108.
*h©n "+,h : TYnh bEt bíÖn cña bµí to¸n íµ: nÖu bá ®í mét dEu
céng nµo ®ã th× tæng t¯ng thªm sè ®·n vÞ b»ng 9 íÇn sè ®øng ííOn
tríc dEu céng võa bá.
Ch€ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1.
Bµi gi-i : NÖu ®Æt ®ñ 9 dEu (+) vµo gí÷a 10 ch÷ sè ®· cho th×
®îc tæng íµ:
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. V× 45 • 108 nªn trong
tæng ph¶í cã Yt nhEt 1 sè cã 2 ch÷ sè, do ®ã ph¶í bá ®í mét sè dEu
céng. Ta nhËn thEy nÖu bá ®í mét dEu (+) nµo ®ã th× tæng t¯ng
thªm sè ®·n vÞ b»ng 9 íÇn sè ®øng ííOn tríc dEu (+) võa bá. Mµ: 108
- 45 = 63 = 9x7 = 9x(6+1) = 9x(5+2) nªn ta cã 3 c¸ch ®íOn nh sau:
C¸ch 1. Bá dEu (+) tríc ch÷ sè 6 ta cã: 9 + 8 + 76 +5 + 4 + 3 + 2 + 1
+ 0 = 108.
C¸ch 2. Bá dEu (+) tríc ch÷ sè 5 vµ tríc ch÷ sè 0 ta cã:
9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 10 = 108.
C¸ch 3. Bá dEu (+) tríc ch÷ sè 4 vµ ch÷ sè 1 ta cã:
9 + 8 + 7 + 6 + 54 +3 + 21 + 0 = 108.
Bµi "o¸n 3 : §íOn dEu + vµ dEu . vµo c¸c sau ®©y ®O ®îc
phÐp tYnh ®óng:

( ' & % 5 4 3 2 1 / 33
*h©n "+,h : TYnh bEt bíÖn cña bµí to¸n íµ: mçí íÇn thay mét
dEu •+• bëí mét dEu •-• th× kÖt qu¶ d·y tYnh trªn s‚ gí¶m ®í sè ®·n
vÞ b»ng 2 íÇn sè ®øng ííOn sau dEu trõ. Ch€ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 - 5
+ 4 + 3 + 2 + 1 = 45 - 2 x 5.
Bµi gi-i : ƒí¶ sö ta ®íOn tEt c¶ c¸c dEu + vµo c¸c « trèng, th× ®-
îc tæng cña vÖ tr¸í íµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45.

V× 45 > 33 nªn kh«ng thO ®íOn toµn dEu (+) mµ ph¶í thay mét sè
dEu (+) bëí mét sè dEu (-) sao cho kÖt qu¶ d·y tYnh gí¶m ®í: 45 - 33
= 12.
Ta nhËn thEy mçí íÇn thay mét dEu •+• bëí mét dEu •-• th× kÖt qu¶
d·y tYnh trªn s‚ gí¶m ®í sè ®·n vÞ b»ng 2 íÇn sè ®øng ííOn sau dEu
trõ. VËy tæng tEt c¶ c¸c sè ®øng ííOn sau dEu trõ íµ: 12 : 2 = 6.
V× 6 = 5 + 1 = 4 + 2 nªn ta cã 3 c¸ch ®íOn nh sau:
* 9 + 8 + 7 - 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 33
* 9 + 8 + 7 + 6 - 5 + 4 + 3 + 2 - 1 = 33
* 9 + 8 + 7 + 6 + 5 - 4 +3 - 2 + 1 = 33
Bµi "o¸n 4 : Trªn b¶ng víÖt 100 dEu céng vµ 101 dEu trõ. Mçí íÇn
xo¸ ®í 2 dEu bEt kú vµ víÖt í¹í 2 dEu kh¸c theo quy t½c: nÖu xo¸ dEu
céng th× víÖt í¹í dEu trõ vµ ngîc í¹í. Háí r»ng nÖu íµm nh trªn nhíOu
íÇn th× trªn b¶ng cã thO cã 101 dEu céng vµ 100 dEu trõ hay kh«ng?
*h©n "+,h : Khí xo¸ ®í 2 dEu bEt kú vµ víÖt í¹í 2 dEu kh¸c theo
quy t½c nÖu xo¸ dEu céng th× víÖt í¹í dEu trõ vµ ngîc í¹í th× cã 3 kh¶
n¯ng x„y ra:
- NÖu xo¸ ®í 2 dEu céng th× víÖt í¹í 2 dEu trõ, do ®ã sè dEu céng
gí¶m ®í 2 dEu.
- NÖu xo¸ ®í 2 dEu trõ th× víÖt í¹í 2 dEu céng, do ®ã sè dEu céng
t¯ng íªn 2 dEu.
- NÖu xo¸ ®í 1 dEu céng vµ 1 dEu trõ th× víÖt í¹í 1 dEu trõ vµ 1 dEu
céng, do ®ã sè dEu céng kh«ng ®æí. Nh vËy, tYnh bEt bíÖn íµ: mçí
íÇn xo¸ ®í 2 dEu bEt kú vµ víÖt í¹í 2 dEu kh¸c theo quy t½c nÖu xo¸
dEu céng th× víÖt í¹í dEu trõ vµ ngîc th× sè íîng dEu céng hoÆc t¯ng
íªn 2 dEu, hoÆc gí¶m ®í 2 dEu, hoÆc kh«ng ®æí.
Bµi gi-i : NÖu xo¸ ®í 2 dEu céng th× víÖt í¹í 2 dEu trõ, do ®ã sè
dEu céng gí¶m ®í 2 dEu. NÖu xo¸ ®í 2 dEu trõ th× víÖt í¹í 2 dEu céng,
do ®ã sè dEu céng t¯ng íªn 2 dEu. NÖu xo¸ ®í 1 dEu céng vµ 1 dEu trõ
th× víÖt í¹í 1 dEu trõ vµ 1 dEu céng, do ®ã sè dEu céng kh«ng ®æí.
Nh vËy, mçí íÇn xo¸ ®í 2 dEu bEt kú vµ víÖt í¹í 2 dEu kh¸c theo quy
t½c nÖu xo¸ dEu céng th× víÖt í¹í dEu trõ vµ ngîc th× sè íîng dEu céng
hoÆc t¯ng íªn 2 dEu, hoÆc gí¶m ®í 2 dEu, hoÆc kh«ng ®æí.
Lóc ®Çu trªn b¶ng cã 100 dEu céng (íµ sè ch½n) nªn nÖu íµm nh trªn
nhíOu íÇn th× sè dEu céng trªn b¶ng v…n íu«n íµ mét sè ch½n. Mµ 101
íµ sè íÎ, vËy trªn b¶ng kh«ng thO cã 101 dEu céng vµ 100 dEu trõ ®îc.
B©y gíê c¸c b¹n h·y thö søc m×nh gí¶í bµí to¸n sau nhÐ.
Bµi "o¸n! Trªn b¶ng víÖt 100 dEu céng vµ 101 dEu trõ. Víí 200 íÇn
thùc híÖn, mçí íÇn xo¸ ®í 2 dEu bEt k× ráí í¹í thªm vµo mét dEu (céng
hoÆc trõ) ®O cuèí cïng trªn b¶ng chØ cßn í¹í 1 dEu duy nhEt. BíÖt
r»ng dEu ®îc thªm vµo s‚ íµ dEu trõ nÖu tríc ®ã ®· xo¸ ®í 2 dEu kh¸c
nhau, ngîc í¹í dEu ®îc thªm vµo s‚ íµ dEu céng. Háí dEu cßn í¹í trªn
b¶ng íµ dEu g× ?
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
0¸$ ¸n
Ta thEy, nÖu xo¸ ®í haí dEu céng th× ph¶í thªm vµo mét dEu
céng, v× vËy sè dEu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æí.
NÖu xo¸ ®í 2 dEu trõ th× ph¶í thªm vµo 1 dEu céng, v× vËy sè dEu
trõ gí¶m ®í 2.

NÖu xo¸ ®í 1 dEu céng vµ 1 dEu trõ th× ph¶í thªm vµo 1 dEu trõ, v×
vËy sè dEu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æí.
Nh vËy, tYnh bEt bíÖn íµ: sau mçí íÇn thùc híÖn víÖc xo¸ vµ thªm
dEu, sè dEu trõ trªn b¶ng hoÆc kh«ng thay ®æí hoÆc gí¶m ®í 2.
MÆt kh¸c, sè dEu trõ ban ®Çu íµ sè íÎ (101 dEu) nªn sau mçí íÇn thùc
híÖn th× sè dEu trõ cßn í¹í trªn b¶ng bao gíê còng íµ sè íÎ.
Sau 200 íÇn thùc híÖn, trªn b¶ng chØ cßn í¹í 1 dEu duy nhEt mµ dEu
trõ kh«ng thO mEt hÖt nªn dEu cßn í¹í trªn b¶ng ph¶í íµ dEu trõ.
Bµi "o¸n : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÖp theo thø tù nh sau: ( ' & % 5 4 3
2 1 )!
H·y ®Æt c¸c dEu (+) vµo c¸c vÞ trY thYch hîp gí÷a c¸c ch÷ sè sao cho
®îc tæng cã gí¸ trÞ b»ng 100.
Bµi gi-i : ƒí¶ sö ta ®íOn tEt c¶ c¸c dEu céng vµo gí÷a 10 ch÷ sè ®·
cho th× ®îc tæng íµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45.
V× 45 • 100 nªn trong tæng ph¶í cã Yt nhEt 1 sè cã 2 ch÷ sè, do
®ã ph¶í bá ®í mét sè dEu céng. Ta nhËn thEy nÖu bá ®í mét dEu (+)
nµo ®ã th× tæng t¯ng thªm sè ®·n vÞ b»ng 9 íÇn sè ®øng ííOn tríc
dEu (+) võa bá (tøc íµ t¯ng thªm mét sè chía hÖt cho 9). Ch€ng h¹n: 9
+ 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1.
Ta thEy 45 íµ sè chía hÖt cho 9. Mµ mçí íÇn bá ®í mét dEu céng th×
tæng t¯ng thªm mét sè ®·n vÞ chía hÖt cho 9. Nªn tæng thu ®îc íu«n
íu«n íµ mét sè chía hÖt cho 9.
Tuy nhíªn 100 í¹í íµ sè kh«ng chía hÖt cho 9. V× vËy kh«ng thO ®Æt
c¸c dEu (+) vµo c¸c vÞ trY thYch hîp gí÷a c¸c ch÷ sè ®O ®îc tæng cã
gí¸ trÞ b»ng 100 ®îc.

Các bài toán ôn tập Bài 1: Đặt tính rồi tính: 2365 + 2136 1256 – 269 253 + 89654 8256 – 3269 Bài 2 : Tính
3 11 7 + + 8 12 15 21 7 1 − + 38 126 2

50920 : 76 308160 : 906

6 8 4 X : 13 14 5

Bài 3: Tìm x

5
X x 23 + 120 =1224
Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440 b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000 c) 576 + 789 + 467 + 111 Bµi 2: TÝnh nhanh: a) + b) c)
5 7 7 19 6 9 9 + + + + 13 13 5 7 5 1 20 300 4000 + + + 10 100 1000 10000 1 xX = 3 + 13 2 X 1 + =5 23 2

d)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + + + + + + + + + 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 17 18 19 20 + + + + + ... + + + + 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 32 - 13 - 17 b) 45 - 12 - 5 - 23 Bµi 2: TÝnh nhanh: a) b)
34 19 3 − − 31 28 31 18 55 5 + − 13 46 13

c) 1732 - 513 - 732 d) 2834 - 150 - 834 c) d) 
7 11 4 + − 3 5 3  27 4   2 5  − − −   25 9   25 9 

Bµi 3: TÝnh nhanh: a) 21,567 - 9,248 - 7,752 b) 56,04 - 31,85 - 10,15 Bµi 4: TÝnh nhanh: a) 46,55 + 20,33 + 25,67 5,5 Bµi 1: TÝnh nhanh: a. 8 x 4 x 125 x 25 b. 2 x 178 x 5

c) 8,275 - 1,56 - 3,215 d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4 b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -

d. 500 x 3,26 x 0,02 e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->