Uû ban nh©n d©n huyÖn b¸ thíc

Trêng THCS ThÞ TrÊn Cµnh Nµng

C¸c chuyªn ®Ò båi dìng
häc sinh giái to¸n líp 5

Gi¸o viªn: Hoµng Xu©n Th×n

Các bài toán ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2365 + 2136
1256 – 269
253 + 89654
8256 – 3269
Bài 2 : Tính
3 11 7
+
+
8 12 15

50920 : 76
308160 : 906

6
8 4
X :
13 14 5

21
7
1

+
38 126 2

Bài 3: Tìm x

5
X x 23 + 120 =1224

1
xX = 3 + 13
2

X 1
+ =5
23 2

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440
b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000
c) 576 + 789 + 467 + 111
Bµi 2: TÝnh nhanh:
5
7

a) +

7 19 6 9 9
+ + + +
13 13 5 7 5

d)

b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
+ + + + + + + + +
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

c)

1
2
3
4
5
17 18 19 20
+
+
+
+
+ ... +
+
+
+
21 21 21 21 21
21 21 21 21

1
20
300
4000
+
+
+
10 100 1000 10000

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 32 - 13 - 17
b) 45 - 12 - 5 - 23
Bµi 2: TÝnh nhanh:

c) 1732 - 513 - 732
d) 2834 - 150 - 834

a)

34 19
3


31 28 31

c)

b)

18 55 5
+

13 46 13

d) 

Bµi 3: TÝnh nhanh:
a) 21,567 - 9,248 - 7,752
b) 56,04 - 31,85 - 10,15
Bµi 4: TÝnh nhanh:
a) 46,55 + 20,33 + 25,67

7 11 4
+ −
3 5 3
 27 4   2 5 
− −
− 
 25 9   25 9 

c) 8,275 - 1,56 - 3,215
d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4
b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -

5,5
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a. 8 x 4 x 125 x 25
b. 2 x 178 x 5

d. 500 x 3,26 x 0,02
e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995 c. 2.1998 + 1999.81 x 0.48 x 5) x (42.45 x 17.900 x 0.3 : 2.0.1 .2 x 45 + 1.55 + 0.5) x (4.9 . 2.4 + 21.6 x 7 + 1.19. A = 19.9 x 10) c) (792.9) Bµi 21: T×m 2 sè.75 : 3 + 2.2 Bµi 5: TÝnh nhanh: a) (81. biÕt tæng gÊp 5 lÇn hiÖu vµ b»ng 1 tÝch cña chóng.6 x 27.9) x (1.5 + 0.4 c) 0. Bµi 24: Kh«ng tÝnh tæng.17 17.32) b) (13.95 x 19. a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078 c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997.8 .8 x 1.91 x 19.52 : 3. Bµi 23: T×m hai sè ®ã biÕt tÝch cña hai sè ®ã gÊp 4.25 + 792.66 x 32.73 : 8.3200 x 0.9 : 2) .3 : 2.48 : 3.8 x 5 .2 lÇn tæng cña hai sè vµ tæng l¹i gÊp 5 lÇn hiÖu cña hia sè.m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7.41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 .27 : 8.3.6 a) (82 .c.3 .5 x 3 .99 B = 19.7 x 2.2 x 8.1.6 .2 + d) 2.1 . biÕt tæng gÊp 3 lÇn hiÖu vµ b»ng nöa tÝch cña chóng. h·y biÕn ®æi tæng sau thµnh tÝch cã 2 thõa sè.5 .5 x 400 a) 4 5 3 5 x + x 7 6 7 6 b) 5 1 4 3 x + x 9 4 9 12 c) 7 8 7 3 x − x 9 5 9 5 d) 2006 3 3 1 x − x 2005 4 4 2005 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 1 2 3 4 5 x x x x 2 3 4 5 6 b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bµi 4: TÝnh nhanh: a) 32.8 c) 17.0.17.1997 + 1998.27 x 4 Bµi 2: TÝnh nhanh: g.1999 Bµi 25: So s¸nh A vµ B biÕt: a. A = 198719871987 x 1988198819881988 B = 198819881988 x 1987198719871987 d.75 .75) x (11.34 + 3.81 x 0.4 Bµi 2: TÝnh nhanh: b) 20.5 x 16. 6 Bµi 22: T×m 2 sè.2 + 11.95 Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 1875 : 2 + 125 : 2 c) 62.6) x (32 x 11 .4 x 6. A = 73 x 73 B = 72 x 74 b.2 d) 43.3 x 81.81 + 1) b) (m : 1 .17 x 3.

5 x 16 .17+ 4.yến 9050 kg =…. Hỏi thu đựoc bao nhiểu tiền bán rau từ thủa ruộng đó? Bài 6: viết số thích hợp vào chỗ trống. g d.17 + 0. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 10m. ngày thứ hai đội đó sửa được hơn ngày đầu 25m. 430 kg =……….749 + c) 1.. Phần còn lại ngày thứ ba đội phải hoàn thành nốt. do s¬ xuÊt. mét häc sinh ®· ®Æt tÝnh nh sau: Em h·y so s¸nh tæng ®óng vµ tæng sai trong phÐp tÝnh ®ã.kg Bài 7: Chuyển thành phân số rồi thực hiện phép tính : 1 3 2 +4 1 3 Bài 8 : Tính: 2 3 +5 7 97 10 3 7 −4 10 10 2 1 1 x5 3 4 3 1 1 :2 2 4 . 200 tạ =………….1+ 4. 70 . Bài 4: Một đội công nhân sửa một đoạn đường dài 12km.3 5. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được mấy phần quãng đường? Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 100m.5) x 43 .53 + 5. 18yến = …………kg 2500 kg =………………tạ b.57 : 1.d) (4.1 + 1. mét häc sinh ®· chÐp nhÇm sè h¹ng thø hai thµnh 1007 nªn ®îc kÕt qu¶ lµ 1996.7) : (4..83 + 0.5 x 15 + 2.49 : 7 + 3 x 6 c.9 b)1. 35 tấn =…………Kg 6kg 3g =………. T×m tæng ®óng cña hai sè ®ã.38 + 0.691 Bµi 4: T×m hai sè cã tæng b»ng 1149. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh: a.97 b) 0.8) II. 14 x 10 x 32 : (300 + 20) a) (85.8 : 0.1.16 + 0.9 Bµi 3: TÝnh nhanh: a) 21. Cứ 5m2 thì thu hoạch được 3kg rau.62 + 1.29 + 2. a.058 + 0. 4375 x 15 + 489 x 72 d. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau.47 + d) 2.71 + 0.kg 16000kg =……………. biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè lín vµ gÊp sè bÐ lªn 3 lÇn th× ta ®îc tæng míi b»ng 2061.tấn……. Ngày đầu đội đó sửa được 120m..042 2. Bµi 6: Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107.309 + 12. (25915 + 3550 : 25) : 71 Bµi 2: TÝnh: b.05 : 27 + 850.72 : 0.9 + 1.tấn c. Mỗi kg rau bán được 3500đồng. Bµi 5: Khi céng mét sè cã 6 ch÷ sè víi 25.251+ 6.9 + 4.150.51 : 0.

Tính số cây lớp 5A trồng được biết lớp dó có 32 học sinh.9 7. Hỏi 5 a. 25 − 0. Hỏi quãng đưòng AB dài bao nhiêu km? 10 Bài 10: Lớp 5A trồng cây ở vườn trường.4 . 6 b Bài 17*: Cho phân số CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỞNG HỌC SINH GIỎI Phần 1: Biểu thức và số Tính giá trị các biểu thức: 1 1 1 1 8 4 5 2 4 : ( × ) × (100 − ) :  + 0.21 + 17. Biết cứ 4 học sinh thì trồng được 5 cây. 7 a)Tính diện tích vườn hoa đó? b)Biết cứ 5m2 thì trồng được 27 cây hoa. rồi rút gọn thì được phân số . 25 − ) ÷ 100 25 9 4 17 3 6   2.2 – 2. 9.Tính số cam còn lại .17 + 13. Bài 11: Một vườn hoa có chu vi 120m. bán lần thứ nhất được 1 2 số cam . nếu thêm 15 đơn vị nữa vào b 4 7 a tử số thì giữ nguyên mẫu số .000 đồng. C= 11.5 − + 0. 6 4 9 + + 5 3 7 c.03 3.2 x 12 x 6 + 1. 4 × X = 8 3 × 11 4 c*. người đó bán đươc 352 quả. 37 + X =24 x 5 b. Lương của mẹ bằng 4 lương của bố .7 + 7. lần thứ hai bán được 3 5 số cam. Tìm phân số đã cho.3 – 3. 2 –( 3 2 3 4 × − : 4 5 10 3 12536 × 871 3268 + 4254 1994 × 1993 − 1992 × 1993 1992 × 1993 + 1994 × 7 + 1986 3 5 2 + X − 7 ) : 16 = 0 8 24 3 Bài 16: Gia đình An có 4 ngưòi . 2) : (0.…. 1 1 1 + + 2 3 4 Bài 9: Biết b.8 + 8. 2 3 9 + + 3 4 7 d.8. Giả sử gia đình An có them một người nữa thì số tiền tiêu bình quan của mỗi người trong một thágn bị giảm đi bao nhiêu tiền? a 3 nếu rút gọn thì được phân số . 2 5 5 5 × + : 5 7 7 3 5 4 3 9 × + : 8 7 7 10 b.1 − ÷ 15 6 15  6 25 7 B = 10 5 4 1. Lương hàng tháng của mẹ là bao nhiêu? b. Bài 14: Tính a. 6 4 8 + + 7 5 9 3 quãng đường AB dài 36km.1 + ) : ( + 0. Bình quân mỗi ngưòi trong gia đình An được tiêu thụ trong một tháng là bao nhiêu? c.4 x 6 .1 – 1.6 +…+ 2. lần thứ hai bán được 2 3 tấm vải đó thì chỉ còn lại 7m. A = 64 1 5 1 2 1 1   − − (6 − 3 × 2 )  0.8 x 4 x 2 x 3 + 36 x 2 + 14. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu mét vải? Bài 13: Một người bán cam . 27365 :25 c.19 + 15.23 +…+ 96. chiều rộng bằng 5 chiều dài.01 + 98. Lương hàng tháng của bố là 4. Tính nhanh * 23695 : 61 65 + 891 + 135 + 909 : 731 − 47 + 69 − 253 Bài 15: Tìm X a. bán lần thứ nhất được 1 1 tấm vải.a. Tính số cây hoa có trong vườn đó? Bài 12* : Một người bán vải.000. Tính ra sau hai lần bán.

2 25   10   4 2 2 7 2 2 1 × 5 × 2 × 3 × 2 × × b) 1 c) 2 1 24 5 9 17 17 24 a)  × 5 x2 1 7 1 3 d) 3 x  + − 3  11 : ... gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = 2006 + 720 : (a .6) Bµi 8: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2..1) Bµi 7: T×m gi¸ trÞ cña sè tù nhiªn a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ lín nhÊt.. biÕt: M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a . H·y thªm dÊu ngoÆc ®¬n 6.5.. víi a = 119 vµ b = 0. D= 2005 2006 2005 + 2006 + và N = 2006 2007 2006 + 2007 Bµi 4: Cho d·y tÝnh: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. So sánh M = vµo d·y tÝnh ®ã sao cho: a) KÕt qu¶ lµ nhá nhÊt cã thÓ? b) KÕt qu¶ lµ lín nhÊt cã thÓ ? Bµi 5: H·y ®iÒn thªm dÊu ngoÆc ®¬n vµo biÓu thøc sau: A = 100 .b x 2005) Bµi 10: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:  17   23 11 9  + 7 − 8.. Cho A = + . biÕt: a) m = 2006..4 x 20 . gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = (a . n = 2007. + 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 27 × 29 29 × 31 1 1 1 1 1 1 + + + 5.98 × 0. p = 2008 b) m + n + p = 2009 Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M.30) x (a . 14  14 × 3 7 9 1 1 4 3  3  7 + 2  ×1 + 1 − : 5 10 5 7  5  10 e) 1 Bµi 11: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 b) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 3 1 6 −1 × 5 6 7 a) 1 10 2 4 × + 5 5 11 11 6 : 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 c) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 2 5 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 7  17 3 + +   × 15 4 20  49 d)  1 2 5 + 3 5 .25 ) + 12. So sánh A với 3 7 13 25 49 97 4.5 5 5 5 5 5 + + + + .15 + 25 : 5 a) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt lµ bao nhiªu? b) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? Bµi 6: T×m gi¸ trÞ sè tù nhiªn cña a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt .7  :  − +  × (12.29) x …x (a .

5 × : 180  18 18 2 1 7  7 1 1  13 ×1 − 2 × +4 ×  : 2 5 2 180  18 2 10  84 m)  n) 8  1   6 + 35% + 0.5 1 7 −1 × 7 7 8 e) 7 1 11 × 3 +7 6 2 12 5: 36 9 : 2 h) 41 41 × 14 7 5 : 21 21 8 7 3 : ×  3 1 12  3 9 + × k) 3  21 5 2  5 2 + 1  : 4  24  8 1 1 1 1 1 1  + + : + −  4 5 2 4 5 2 g) 1 1  1 1 1  1  + + : + −  5 10   2 5 10  2 34  2  : × 3 21  31  i) 12   3  : 2  : × 2  15   30  1 1 7 3 + +2 3 5 15 l) 3 1 7  5  + +   × 4 20  6  10 7  7 13 x 1.65% + 75%  : 1 + 4  24  4   9 p)  Bµi 12: TÝnh: 1− a) c) e) 1+ 1 + 1 1+ + 1 1+ 1 2 b) 1 1 2+ 1 + d) 1 3 1 2+ 1 1+ 1 1+ 1 2 1 1 + 1 1 + 4 2 2 + 3 Bµi 13: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau: 29  1  9 − 1 ×1 100 100  4  b) 9 13  8  −16 18 × 20  9  10 2 1 7  7 1 1  13 ×1 −2 × +4 ×  : 2 84 5 2 180  18 2 10 a)  1 1 70 − 528 : 7 2 2 81 19 1   +8 11 × 100 100   50 + 1 9 : 11 4 Bµi 14: T×m y: 2 1  7 4 1 3  3 1 3 : + 2 × 1  −  × −1 :  5 4  2 5 5 2  4 4 = 64 3  1 1 + × y 4  2 Bµi 15: T×m sè tù nhiªn n sao cho: 121 54 100 25 × <n < : 27 11 21 126 Bµi 16: T×m x lµ sè tù nhiªn biÕt: .4 − 2.

. … k) 1. 19. Nªn sè lîng sè h¹ng cña d·y sè ®· cho lµ: (100 . 7-4=3 97 . 3. . 7. …. 2. 5. 11. 6. 94. … b) 0. b) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n hoÆc chia mét sè tù nhiªn q (q > 1). 97.7 = 3 100 . 18. §èi víi sè tù nhiªn liªn tiÕp : a) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu lµ sè ch½n kÕt thóc lµ sè lÎ hoÆc b¾t ®Çu lµ sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n b»ng sè lîng sè lÎ. Mét sè quy luËt cña d·y sè thêng gÆp: a) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng hoÆc trõ mét sè tù nhiªn d. 10. 22. b) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè ch½n vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n nhiÒu h¬n sè lîng sè lÎ lµ 1. 6. …. 17. cã kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp lµ 3 ®¬n vÞ.1) : 3 + 1 = 34 (sè h¹ng) b) TÝnh tæng cña d·y sè c¸ch ®Òu: VÝ dô : Tæng cña d·y sè 1. f) Mçi sè h¹ng b»ng sè thø tù cña nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng ®øng liÒn sau nã. 3. 3. e) Mçi sè h¹ng ®øng sau b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. Ta thÊy: 4-1=3 . 13. 3.Sè h¹ng ®Çu) : d + 1 (d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp) VÝ dô: TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè sau: 1. 7. 12.. Bµi tËp Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 1.. 12. 7. 100. d) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 4) b»ng tæng c¸c sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng víi sè tù nhiªn d råi céng víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 2. 1. 13. 18. 10. … d) 1. 13.a) d) x 60 = 17 204 x 3 < 5 7 b) 6 +x 7 = 33 11 e) 1 < 11 <2 x 12 +x 2 c) 43 −x =3 g) 15 x 46 + = 26 16 52 1. 4. 26. 4. … Bµi 2: ViÕt tiÕp 2 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 10. 100 lµ: (1 +100) x 34 2 = 1717 II.. 3. c) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè lÎ th× sè lîng sè lÎ nhiÒu h¬n sè lîng sè ch½n lµ 1. … . 27. 4. 2.. D·y sè c¸ch ®Òu: a) TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè c¸ch ®Òu: Sè sè h¹ng = (Sè h¹ng cuèi .94 = 3 10 . 3... g) 1.. …. 13. 9.97 = 3 VËy d·y sè ®· cho lµ d·y sè c¸ch ®Òu. c) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 3) b»ng tæng hai sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã. 10. 24. 7. 16. 4. 16.. 7. 97. 94. 4. … e) 0. … c) 1.

… o) 2. 4. 13. . 153. Hái kú thi ®ã cã bao nhiªu thÝ sinh tham dù? .99 + 99.27 + … + 13. 39. 36. 1. 25.. 11. ….. 27.9 + 0. 110.. 17. 6. t) 6.27 + 14.. 19. 33.27 + 5.. 45. … q) 2.. 72. 12. 3.. 9.... 10. 120. 20. b) 1. 16. 4.98 + 98. 19. 64.19. 13. 31. 6.3 + 0. 56. ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. 4. ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi ngêi ta ph¶i dïng 516 lît ch÷ sè. 48... Bµi 5: Cho d·y sè : 1. 95. 7. 5.. 9. 81. 10. … m) 1. 12. 17. 1000. BiÕt d·y sè cã 8 sè h¹ng.9 . 12. 93.. 10.. 8...….. … d) 5. c) 10. … h) 2... 12. a) T×m sè h¹ng thø 100 trong d·y.77 + 7.12 + … + 0. … g) 1..12 + 12. 3. …BiÕt d·y sè cã 80 sè h¹ng... . 570. 2. 2. Hái cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang? Bµi 19: Trong mét kú thi häc sinh giái líp 5. . 27. 21. Hái ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi? Bai 18: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4.10 + 0.2 + 0.. 25. Hái d·y sè ®ã cã bao sè h¹ng? Bµi 11: Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2.1 . 6.. … ? H·y gi¶i thÝch t¹i sao? Bµi 9: Cho d·y sè 1.1 + 0.. 27.... Hái: a) D·y sè cã bao nhiªu sè h¹ng? b) D·y sè cã bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 13: H·y tÝnh tæng cña c¸c d·y sè sau: a) 4. trong mçi d·y ®ã cã 15..77 b) 0. 115. 1975 cã thuéc d·y sè ®· cho hay kh«ng? Bµi 10: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp 1. b) TÝnh tæng cña 100 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. 8. Bµi 4: T×m 2 sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y sè. 3. 13.4 + … + 0. 100. c) . 29..… hay kh«ng? c) Sè nµo trong c¸c sè 666. 100. … p) 1. . 2. 18. ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè? Bµi 17: Trong mét kú thi cã 327 thÝ sinh dù thi. 999.3 . 2. 14.. 90. b) .. 19.: a) .11 + 11. 110. 12. 24.b) 0. 30. 17. Hái d·y cã: a) Bao nhiªu sè h¹ng? b) Bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 12: Cho d·y sè 1. Bµi 3: T×m sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sau. 4. . c) . 9. 4. . 6. 182.. 1. 2. b) . 210. 2468...100 .. 400. 14. 71. . a) D·y sè nµy cã bao nhiªu sè h¹ng? b) Sè h¹ng thø 50 cña d·y lµ sè nµo? Bµi 8: H·y cho biÕt : a) C¸c sè 50 vµ 133 cã thuéc d·y 90. 25. 9. . 34. 5. . 6. 24. 7. b) Sè 11703 lµ sè h¹ng thø bao nhiªu cña d·y? Bµi 7: Cho d·y sè : 1. 9999 thuéc d·y 3..13 + 13.. 9. .77 + 4. 108.14 + …+ 97. 2005. 5.. 1999. 686. … e) 1. Bµi 16: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang. . … l) 1. 5.. 20. … H·y cho biÕt c¸c sè: 351. b) Sè 2002 cã thuéc d·y nµy kh«ng? Bµi 6: Cho d·y sè : 3.. 56.. 54. 60.11 + 0. 24. 18.. 30. a) T×m sè h¹ng thø 100 cña d·y.… c) 0.. Bµi 15: TÝnh nhanh: a) 1.0 . BiÕt mçi d·y cã 10 sè h¹ng: a) ..2 . … hay kh«ng? b) Sè 1996 thuéc d·y 2. 6. 3. 0... 9. 23.27 + 2. 42. Bµi 14: TÝnh nhanh: a) TÝnh tæng c¸c sè lÎ liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1995. 4. 7. . 44. 4. 648. 8. 24.

7 . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng. 12. Bµi 25: Cho d·y sè: 0.10. Bµi 21: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ 1 ®Õn 1995.7 ) + Tính giá trị biểu thức B khi x = 27 ( 30 ) + Tính giá trị của x để B đạt giá trị nhỏ nhất. 3. Cho biểu thức B = 2008 .. 2.9 . 4. Tìm một số sao cho khi đem số đó cộng vào cả tử và mẩu số của 99 1 phân số đã cho.3. 1. 5. c) 1 + 2 . . 2. ta được phân số mới có giá trị bằng .. Tìm số tự nhiên có ba chữ số.4 + 39. Tìm số tự nhiên có hai chữ số.480 : ( x . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng. trung bình. ba khối đã tham gia. 4. H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c ch÷ sè võa viÕt. x.2 + 5. 6. 13. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y sè gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng.5 . Nếu khối Năm trồng 1 số cây toàn trường. 11. 2.37. chia cho 5 dư 3 còn chia cho 6 dư 4. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần và số thứ hai gấp lên 3 lần thì được hai số có tổng là 44. Cho phân số 8. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng.1 29 . ….Bµi 20: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1983 ®îc viÕt theo thø tù liÒn nhau nh sau: 12345678910111213…19821983. Hai số thập phân có tổng là 10. 13. Tìm số nhỏ nhất. Trong phong trào trồng cây của nhà trường. …. . 4.2 + 3 .100 + 101 Bµi 28: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lÝ: B = 1.3 .8 + 9. Khối Ba nếu trồng thêm 2 cây nữa thì số 2 1 cây trồng được của khối Ba bằng số cây của khối Ba và khối Bốn trồng. Tìm hai số đó. 4. T×m x biÕt d·y cã 1989 ch÷ sè.3 . 3. b) 1 .4 + 5 .4 + 5 + 6 . Tìm abcd biết 1a8bc9d chia hết cho 10001.97 + 99.3 + 5 . x. Tính số HS mỗi 2 3 loại biết số HS của lớp đó là một số lớn hơn 30 nhưng lại nhỏ hơn 40. 8. 3. khá . .. Số HS giỏi bằng 1 1 số HS khá và bằng số HS trung bình.93 + 95 . biết rằng số đó chia cho 3 dư 1. b) 1.99 .3 .. 2..1-7 + 8. Hái trong d·y sè ®ã cã: a) Bao nhiªu ch÷ sè 1? b) Bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 22: Khi viÕt tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 500. 10. T×m x ®Ó tæng cña d·y sè trªn b»ng 5106. c) 1. …. .47. Phần 2: GIẢI TOÁN 1.7 + 9 . 3 7.. 4.11 + … + 91 . Hái ph¶i sö dông bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 23: Cho d·y sè: a) 1. Bµi 26: Cho d·y sè: 0. 5.2 + 43. 12. 3.6 + 7 . 2. x. chia cho 4 dư 2. x.. Bµi 24: Cho d·y sè 10. 5.59.41. x. Một trường học cuối năm học. 11. biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 13. 2.8 + …+ 35..8 + …+ 98 . Số cây còn lại 3 thêm 5 cây nữa thì bằng . Bµi 27: TÝnh: a) 1. kết quả đánh giá một lớp 5 gồm ba loại : Giỏi . giá trị ấy là bao nhiêu? 9. x. . biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào giữa hai chữ số đó thì ta được một số mới hơn 9 lần số đã cho là 2 đơn vị.

8. b còng chia hÕt cho m (m > 0) th× tæng a + b vµ hiÖu a. 1. Nh÷ng sè cã t©n cïng lµ 0 hoÆc 5 th× chia hÕt cho 5. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 125 th× chia hÕt cho 125. Sau khi bán số chanh. 7.b (a > b) còng chia hÕt cho m. a chia hÕt cho m. Nam làm trong 5 giờ. Bµi 3: Em h·y viÕt vµo dÊu * ë sè 86* mét ch÷ sè ®Ó ®îc sè cã 3 ch÷ sè vµ lµ sè: a) Chia hÕt cho 2 b) chia hÕt cho 3 . Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. 14. 3. b chia cho m d r th× (a . Biết cùng trong 8 giờ thì Nam làm kém Bắc 24 dụng cụ. 4 5 số cam và 7 9 3 chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả hai loại. n > 0). 4. 4. 2 . C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 4 th× chia hÕt cho 4. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. 12. 2. Tính số cây toàn trường đã trồng. 5. 11. NÕu a chia cho m d m . 6. §ång thêi m vµ n chØ cïng chia hÕt cho 1 th× a chia hÕt cho tÝch m x n. a chia cho m d r. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. Bµi tËp Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè 0. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại ? 1. 9.là của khối Bốn trồng. 2. Nam và Bắc cùng làm một số công cụ. NÕu a chia cho m d 1 th× a . Tỉ số học sinh nam so với nữ của một trường đầu năm là Tính số học sinh nữ của trường cuối học kì I. 13. 8 th× chia hÕt cho 2. 10. Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho m th× tÝch ®ã chia hÕt cho m (m >0). 15.b) chia hÕt cho m ( m > 0). 1. Cuối học kì I. 6. Biết rằng số cây trồng được của khối Bốn thì bằng 1 số cây còn 4 lại và thêm 18 cây nữa thì vừa hết. Cho mét tæng cã mét sè h¹ng chia cho m d r (m > 0).1 chia hÕt cho m (m > 1). 3. c¸c sè h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho m th× tæng chia cho m còng d r. 2. Nh÷ng sè cã tËn cïng lµ 0. NÕu a chia hÕt cho m ®ång thêi a còng chia hÕt cho n (m. VÝ dô: 18 chia hÕt cho 2 vµ 18 chia hÕt cho 9 (2 vµ 9 chØ cïng chia hÕt cho 1) nªn 18 chia hÕt cho tÝch 2 x 9. Bắc làm trong 4 giờ thì Nam sẽ làm được nhiều hơn Bắc 13 dụng cụ. 10 4.1 (m > 1) th× a + 1 chia hÕt cho m. trong đó số cam bằng số 5 5. Bµi 2: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè chia hÕt cho 5 cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè 0. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 25 th× chia hÕt cho 25. Hỏi trong một giờ mỗi người làm được bao nhiêu ? 3 . nhà trường 4 9 nhận 60 em nam và 10 em nữ ở trường khác chuyển đến thì tỉ số giữa nam và nữ là . 5. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 8 th× chia hÕt cho 8. II. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9.

4. Bµi 22: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè khi chia cho 2 d 1. Bµi 19: T×m mét sè lín h¬n 80. NÕu lÊy sè ®ã céng víi 17 råi chia cho 5 th× còng d 2. c sao cho a 7b8c9 chia hÕt cho 1001. biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 8 råi chia cho 3 th× d 2. biÕt r»ng khi ®äc ngîc hay ®äc xu«i sè ®ã ®Òu kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ. 3 vµ 5. y ®Ó x765 y chia hÕt cho 3 vµ 5. chia cho 3 th× võa hÕt vµ ch÷ sè hµng tr¨m cña nã lµ 8. 3 vµ chia cho 5 d 4. Bµi 13: Cho A =x 036 y . 1a83b 45 Bµi 8: T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó ph©n sè lµ sè tù nhiªn. 3 vµ 5. chia cho 5 d 4. Bµi 24: T×m sè abc (víi c kh¸c 0). 4. 5 vµ 9. Bµi 20: T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt sao cho khi chia sè ®ã cho 3.Bµi Bµi Bµi Bµi c) Chia hÕt cho 5 d) chia hÕt cho 9 e) Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 g) Chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 4: H·y t×m c¸c ch÷ sè x. biÕt sè abc chia hÕt cho 45 vµ abc −cba =396 . biÕt r»ng sè ®ã chia cho 5 d 3. 5 vµ 9 ®Òu d 1. Bµi 21: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i vµ mét ch÷ sè vµo bªn tr¸i sè 45 ®Ó ®îc sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè tho¶ m·n tÝnh chÊt chia sè ®ã cho 4 d 3. nhá h¬n 100. Bµi 15: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè. b. 5 ®Òu d 1 vµ chia cho 7 th× kh«ng d. H·y t×m x vµ y ®Ó ®îc sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. Bµi 18: T×m sè cã 3 ch÷ sè. biÕt: . chia cho 3 d 2. 3. 5 vµ 7 ®Òu d 1. 37 + 2 x 5 Bµi 9: T×m x ®Ó chia hÕt cho 3. chia cho 2 d 1. 7: T×m a vµ b ®Ó 56a3b chia hÕt cho 36. T×m x vµ y ®Ó A chia cho 2. biÕt r»ng khi ®æi vÞ trÝ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi hµng tr¨m hoÆc hµng chôc víi hµng ngh×n th× sè ®ã kh«ng ®æi. Bµi 17: T×m sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 5. sao cho khi chia sè ®ã cho 2. chia cho 9 d 8. 6: T×m x vµ y ®Ó sè 1996 xy chia hÕt cho 2. 5 x1 y Bµi 12: Cho sè . . Bµi 14: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 2. ac 2 = 3 b7 Bµi 11: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau abc . ViÕt c¸c ch÷ sè cña a theo thø tù ngîc l¹i ta ®îc sè tù nhiªn b. Bµi 25: Cho a lµ sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. Bµi 23: T×m mét sè cã 5 ch÷ sè chia hÕt cho 25. Bµi 27: T×m c¸c ch÷ sè a. y sao cho 17 x8 y chia hÕt cho 5 vµ 9. Bµi 10: T×m a vµ b ®Ó sè a391b chia hÕt cho 9 vµ chia cho 5 d 1. biÕt r»ng khi ®äc c¸c ch÷ sè cña sè ®ã theo thø tù ngîc l¹i hoÆc khi ®æi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã kh«ng thay ®æi. 5: T×m x. chia cho 5 d 4. biÕt r»ng: mçi sè ®ã chia hÕt cho 5 vµ khi chia mçi sè ®ã cho 9 ta ®îc th¬ng lµ sè cã 3 ch÷ sè vµ kh«ng cã d. Hái hiÖu cña 2 sè ®ã cã chia hÕt cho 3 hay kh«ng? V× sao? Bµi 26: T×m mét sè tù nhiªn nhá nhÊt kh¸c 1. Bµi 16: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i sè 283 ®Ó ®îc mét sè míi chia hÕt cho 2.

Minh nãi ngay: “C« tÝnh sai råi!”. chia cho 12 d 6. Một cửa hàng có 215. XÐ mçi tê giÊy thµnh 4 m¶nh. Sau đó đội tuyển 3 4 số nam. Nhung ®a cho c« b¸n hµng hai tê giÊy b¹c lo¹i 50000 ®ång vµ c« tr¶ l¹i 36000 ®ång. B¹n h·y cho biÕt Minh nãi ®óng hay sai? 6. Xe máy đi đến tỉnh B nghỉ 30 phút rồi quay lại tỉnh A và gặp xe đạp ở chính giữa đường. Chia a cho 15 th× th¬ng thay ®æi nh thÕ nµo? Bµi 37: Cho 3 tê giÊy. sau khi bán lượng gạo nếp còn lại hơn lượng gạo tẻ còn lại là 25. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại ? Biết rằng ban đầu gạo nếp bằng 2 gạo tẻ. chia cho 9 d 8. Để chuẩn bị cho hội thi giao lưu học sinh giỏi tại thành phố hải Phòng. Anh làm một mình thì cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong công việc đó. biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 131 th× d 18.9 kg. Lúc 8 giờ một xe và một xe máy cùng xuất phát đi từ tỉnh A đến tỉnh B.5 kg gạo tẻ và gạo nếp. 8. một vòi chảy vào bể . LÊy mét sè m¶nh vµ xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá sau ®ã l¹i lÊy mét sè m¶nh nhá. Bµi 34: T×m sè cã 4 ch÷ sè. Minh làm một mình thì sau 15 ngày sẽ xong. một vòi tháo nước từ bể ra. 3 7. Bµi 32: Víi c¸c ch÷ sè a. Hỏi nếu cả 3 người cùng làm thì mấy ngày sẽ hoàn thành công việc đó? 9. Sau đó. Vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ sẽ đầy bể còn vòi thứ hai tháo nước ra sau 12 giờ sẽ hết bể. theo quy luËt trªn ngêi ta ®Õm ®îc 1999 m¶nh lín nhá c¶ th¶y. Hỏi từ lúc đó nếu mở vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 10. . H·y t×m sè tù nhiªn nhá nhÊt mµ céng sè nµy víi a ta ®îc sè chia hÕt cho 45. người ta mở vòi thứ hai. Hái a chia cho 36 d bao nhiªu? Bµi 29: Mét sè chia cho 11 d 5. chia cho 5 d 4 . Hái ngêi Êy ®Õm ®óng hay sai? V× sao? Bµi 38: Hai b¹n Minh vµ Nhung ®i mua 9 gãi b¸nh vµ 6 gãi kÑo. c vµ a > b. H·y chøng tá r»ng abab −baba chia hÕt cho 9 vµ 101. Hái sè ®ã chia cho 132 th× d bao nhiªu? Bµi 30: Sè chia cho 6 d 5. TÝnh xem P chia cho 5 d mÊy? Bµi 36: Chia a cho 45 d 17. b. khoá vòi thứ hai lại. Sau đó xe đạp cũng nghỉ 30 phút rồi đến tỉnh B lúc 12 giờ 30 phút. Một bể nước có hai vòi nước. Hãy tính số nữ và số nam của 5 đội sau khi đã được bổ sung. Hái sè a chia cho 30 th× d bao nhiªu? Bµi 31: H·y chøng tá hiÖu gi÷a sè cã d¹ng 1ab1 vµ sè ®îc viÕt bëi c¸c ch÷ sè ®ã nhng theo thø tù ngîc l¹i lµ mét sè chia hÕt cho 90. vận tốc xe máy hơn vận tốc xe đạp 36 km/h. Bể đang đầy nước. n chia cho 5 d 3 vµ P = 2003 x M + 2004 x N. Lượng gạo nếp đã bán bằng 1 lượng 4 gạo tẻ đã bán. khoá vòi thứ nhất trong hai giờ.Bµi 28: Sè a chia cho 4 d 3. chia cho 132 th× d 3. Bµi 33: BiÕt sè a ®îc viÕt bëi 54 ch÷ sè 9. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường từ A đến B. Bµi 35: Cho M chia cho 5 d 2. Có một công việc Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong. Phòng giáo dục thành phố Hà Đông thành lập một đội tuyển trong đó số nữ bằng được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên số nữ bằng 2 . xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá … Khi ngõng xÐ.

. Giá mỗi quả táo là bao nhiêu ? 18. Hỏi M đã bán tất cả là bao nhiêu quả táo ? b. b. Bến A cách bến B là 300 km. Tổng thời gian hai ca nô đã đi là 14 giờ. Hỏi tất cả ba bạn có tổng cộng bao nhiêu tem? 15. Billy có số tem mà Charlie có. nước thì không phản chiếu được màu mắt. Alan có nhiều hơn Billy 80 % số tem. Tính quãng đường AB. 14. M bán một quả táo và nhận được một số tiền . Vận tốc mỗi xe. tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình. Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Các bạn hãy tìm cách giúp Dương nhé. Thời gian trôi qua.. ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. 12 % số hạt trong túi A được lấy ra để vào túi C . biết rằng xe đi từ A hết QĐ mất 6 giờ. 20% số hạt trong túi B được lấy ra để đổ vào túi C .. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau ở hai điểm A và B. chiều dài 10cm và đố Dương tìm cách cắt mảnh giấy này thành 5 mảnh chỉ bằng hai nhát cắt. có một vị khách du hành tới hòn đảo. Ca nô đi từ A đi sau ca nô đi từ B là mấy giờ ? 12. Trên hòn đảo cũng không có gương.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ . Bất hạnh thay. Sau khi chuyển đổi như vậy thì trong túi C có 488 hạt . Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Tính quãng đường ca nô đi từ B. những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo.. đến một ngày nọ. N cũng khởi hành từ thành phố Q và đi với vận tốc 80 km/giờ để đi đến thành phố P. đi với vận tốc 100 km/ giờ để đến thành phố Q. Hai ca nô khởi hành từ hai bến A và B ngược chiều nhau. (Ghi chú: Bạt là đơn vị tiền tệ của Thái Lan ) a. Sau khi M xuất phát 15 phút. a. Còn nếu bán được ít hơn 10 quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ cao hơn 4 bạt so với giá ban đầu . Tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 1 giờ và ca nô đi từ B trong 2 giờ là 66 km và tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 2 giờ và ca nô đi từ B trong 1 giờ là 60 km. a. Sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau 165 km. Túi A có nhiều gấp đôi số hạt trong túi B . rồi ghép tất cả các mảnh bìa thành hình vuông. Thành phố P cách thành phố Q 625 km . tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn. 13. vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh".. Hải đưa cho Dương một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 2cm. M rời khỏi thành phố P vào lúc 5 giờ 30 phút sáng . Nếu Billy cho Charlie 150 tem thì Charlie có gấp 3 lần số tem còn lại của Billy. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hạt trong túi A ? 17. Hỏi mấy giờ thì M và N gặp nhau? 16. Nếu M bán được nhiều hơn 10 quả táo so với số quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ thấp hơn 2 bạt so với giá ban đầu .. b. còn xe kia mất 5 giờ. khi ra đi. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khác biết là họ mắt xanh hay đen. Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ.11.. Dương nghĩ mãi mà không ra.

Bính trả lời “Em của Đinh không phải là C”. trong thời gian ngắn này. Biết mình đi chậm nên người già đi trước. 24. Nhưng công ty lại có quy định: mỗi tuần cô chỉ được nhận một khuyên và chịu tiền công cắt rời chiếc vòng. Nếu tăng số tiền của người anh cả lên 2 đồng. Các bạn ơi. Các bạn có biết Đô rê mon giải bài toán đó như thế nào không? 21. nhìn bề ngoài người ta không thể phát hiện ra được. một già. xe ô tô và xe đạp gặp nhau. số tiền này được chia theo di chúc. Người trẻ đi từ nhà đến siêu thị hết 20 phút. Thật là một ngày vui đặc biệt. Giờ cậu ước điều gì cậu ấy thực hiện ngay lập tức. Ăn tối xong. một người đi xe đạp từ thành phố B về thành phố A. Vậy phải chia táo cho con ông và các bạn của con mình như thế nào để mỗi đứa trẻ có số táo như nhau nhưng không phải bổ quả nào quá 4 miếng? 23. Sau 5 giờ đồng hồ. Ất. Nếu như tốc độ xe ô tô là 40km/giờ thì khoảng cách giữa thành phố A và B là bao nhiêu ki-lô-mét? 22. Bốn đôi anh em ruột này được đặt tên như sau: 4 người anh tên là Giáp. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền? 26. Một chiếc ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B. Hỏi sau bao lâu thì người trẻ đuổi kịp người già? MỘT SỐ ĐỀ THI HSG LỚP 5 Đề 1 . Mỗi gói đường đạt tiêu chuẩn đều có khối lượng là 1. Nô. Giáp trả lời “Em của Ất không phải là A”. cùng lúc.000 g. Hỏi hiện nay em Ngọ và mỗi bạn bao nhiêu tuổi? Đô rê mon bảo: . Tổng này là một số chẵn có hai chữ số nhỏ hơn 84. bố mẹ cho ba đứa lên phòng chơi.bi. D. đêm qua tớ mơ một giấc mơ lí thú. người trẻ đi muộn hơn người già 5 phút. Tý. gấp đôi số tiền của người thứ ba 2 lần và giảm một nửa só tiền của người em út thì bốn anh em có số tiền bằng nhau. Tớ vui mừng nói ngay điều ước.ta khoe:. Bính. Bố Nguyệt muốn mời bọn trẻ ăn táo nhưng ông chỉ có 7 quả mà không muốn bổ quả táo thành nhiều miếng quá. Thìn bằng tuổi nhau. Một xí ngiệp sản xuất đường đang có 10 thùng đường xuất khẩu. Đinh trả lời “Trong ba người đó chỉ có anh của D là nói thật”. Đô rê mon ngồi vào góc học tập và làm bài. các bạn hãy giúp ông chủ xí nghiệp nhận ra thùng đường nhiều hơn. Đầu năm. họ đều có 2 con trai. còn người già đi hết 30 phút. để tớ suy nghĩ. Một hôm họ tập trung cả lại chơi với nhau. giảm số tiền của người thứ hai 2 đòng. giải được bài trên Toán tuổi thơ. Một lát sau đưa lời giải cho tớ. Một hôm. Bạn hãy nghĩ xem. Lời nói của Đinh có thể tin được nhưng người khách nghĩ mãi vẫn không phân biệt được hai người nào là anh em ruột. Bạn có thể phân biệt họ được không? 25. ai với ai là anh em ruột?” Ất trả lời: “Em của Bính là D”. Thụy Phương thấy như vậy rất phiền phức và tốn kém nên đã đề nghị một phương án không phải cắt rời thành 7 khuyên tròn mà vẫn đảm bảo mỗi tuần chỉ nhận một vòng khuyên thôi. Trong một làng nọ có 4 gia đình rất thân với nhau.Tớ không thực hiện ngay được tất cả mọi thứ đâu. Thìn gấp 7 lần tuổi em Ngọ. Ôi. bài toán đó như sau: Hiện nay. Do sự sơ ý của người đóng gói nên có một thùng đường chứa những gói đường nặng 1100g. xe đạp chạy chậm hơn ô tô 140 km. Bài toán này khó. Biết rằng Thân. sống cùng chung cư. B.Bốn anh em nhà nọ được thừa hưởng một gia tài là 45 đồng tiền vàng. Chỉ một lần cân duy nhất. họ cùng đi sắm Tết. Tuy vậy. Nô-bi-ta và Đô-rê-mon đến Việt Nam và ghé nhà tớ chơi. một trẻ. Tí. tuổi ba bạn Thân.20. C. Có hai người phụ nữ. tớ reo lên sung sướng thì tỉnh giấc.Đô rê mon tài như thế nào cậu biết rồi đấy. một cách giải hay quá. Đinh còn 4 người em tên là: A. vì làm việc tích cực nên cô được thưởng một chiếc vòng vàng có 7 khuyên tròn. cách làm của cô gái đó như thế nào? 27. có người hỏi “Trong các anh. Thụy Phương làm ở công ty vàng bạc. 10 bạn cùng lớp đến nhà Nguyệt chơi.

........ Số A là....... Bài toán 3 : Điền dấu + và dấu . Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật. Biết rằng dấu được thêm vào sẽ là dấu trừ nếu trước đó đã xoá đi 2 dấu khác nhau. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật bằng chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 30m...... tấn gạo.. 2 3 . Hỏi rằng nếu làm như trên nhiều lần thì trên bảng có thể có 101 dấu cộng và 100 dấu trừ hay không? Bài toán5: Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ.................... chiều dài 2. ..... Với 200 lần thực hiện.....m3... Diện tích toàn phần của hình hộp đó là ... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 100.. Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá .......... Tại một kho gạo...64...đồng để được lãi 20% giá vốn? Bài 10......... Bài 8.5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số A chia cho 4 rồi cộng với 4.76cm3........... ngược lại dấu được thêm vào sẽ là dấu cộng.... Toán lấy mỗi tờ cắt thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ rồi lại lấy mỗi mảnh nhỏ cắt tiếp thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ hơn và cứ tiếp tục như thế. chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó..... Cuối cùng Toán đếm lại thì thấy có tất cả 2008 mảnh giấy to nhỏ khác nhau.dm2. chiều rộng bằng chiều dài.. Lúc đầu trong kho có .. Bài 4.... Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá bán....... Tính thể tích một hình lập phương biết hiệu của diện tích toàn phần và diện tích xung quanh là 162dm2... Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu.. Mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kỳ và viết lại 2 dấu khác theo quy tắc: nếu xoá dấu cộng thì viết lại dấu trừ và ngược lại.. Hỏi Toán đếm đúng hay sai ? Bài toán 2 : Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0......... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 108.dm2... hình lập phương nhỏ. Bài 3.. Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 5. Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng 4 cạnh mảnh vườn hình vuông. Đề 2 (30 phút) Em chỉ cần ghi đáp số Bài 1.. mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào một dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất.... Tỉ số phần trăm diện tích hình tam giác và diện tích hình chữ nhật là ...... Bài 2. Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá vốn. Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá .. Bài 7...đồng để được lãi 20% giá bán? Bài 9... Diện 3 tích mảnh vườn hình vuông là ....Bài toán 1 : Toán có 3 tờ giấy màu. Bài 6..vào các sau đây để được phép tính đúng: 9 8 7 6 54 3 2 1 = 33 Bài toán 4 : Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ. Hỏi dấu còn lại trên bảng là dấu gì ? Bài toán 6: Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5. Nếu lấy số A nhân với 4 rồi trừ đi 4. .. Khi thực hiện phép nhân số A với 134.. lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo.... Bài 5.4cm. bạn Minh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 6.. Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm3 để xếp thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 96cm2? Cần . lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo....... Thể tích hình lập phương là: . Tích đúng của phép nhân đó là .

..2 ... Bài 12.. tạ thóc....8 – 48..4 m.Thửa ruộng thu hoạch được .. biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m... chiều cao 3 bằng 28...... Năm ngoái số dân ở một phường là 19200 người ... Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài........... Số thứ hai .. Số thứ nhất .. Vụ đông xuân vừa qua trung bình mỗi dam2 thu hoạch được 80 kg thóc .. Tổng của hai số là 2001..3 + 42 – 40. đáy bé bằng 18. Bài 3: (8 điểm) . Khi đó vườn trở thành hình vuông.....5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi....5 m và băng 1 đáy lớn . Tìm hai số đó biết rằng hai. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2....5 + 47... Hãy viết phân số đã cho dưới dạng tổng các phân số khác nhau 16 theo thứ tự tăg dần và đều có tỉ số bằng 1.So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2. Năm nay số dân của phường tăng thêm 2...ha Bài 13.. Tìm hai số đó biết rằng bằng 2 5 số thứ nhất bằng số thứ 3 7 1 số thứ nhất cộng thêm 9 thì 2 1 số thứ hai... Đề 4 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 1) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (6 điểm) a) điền phân số thích hợp vào hai ô trông sau: 5 6 < << 8 8 b) Tính nhanh: Bài 2: ( 6 điểm) Cho phân số 1997 ×1998 − 1 1998 × 1996 + 1997 15 ....5% .8m ........ người.... Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Một khu vườn hình thang có đáy bé bằng46..5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần... Số thứ nhất .... Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng . Bài 15.9 + 44. Năm nay số dân của phường đó là ...Tính nhanh(2điểm) 49...6 – 43.. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 34. Bài 14...45....7 Bài 2. Số thứ hai ....2m ... Khu vườn rộng ........chiều cao bàng trung bình cộng của hai đáy . Tổng của hai số là 2007. 3 Đề 3 (60 phút) Bài 1..Bài 11.

4 3 Tìm số học sinh của mỗi lớp biết: Bài 4: ( 5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 9 cm.52 cm. phần nguyên có hai chữ số. Trong đó. b) Chứng minh rằng tổng của các số có 3 chữ số tìm được trên chia hết cho 211. AC = 12 cm. tìm cạnh hình vuông đó? Đề 6 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (4 điểm) Tìm chữ số tận cùng của các số sau: A= 65 x 66 x 67 x 68 x 69 B= 19 x 29 x 39 x 49 x 56 x 66 x 76 x 86 x 96 Bài 2: (5 điểm) Cho 3 chữ số : a. a (cm).b. Hình chữ nhật MNPQ có số đo chiều dài là aa. AD = 3 cm.99 b) Tìm abc biết abc × aa × bc = abc abc ( a. nhưng thứ tự các chữ số chưa biết.2 . Tìm chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. b ≤ 9) a) Hãy viết các số có 3 chữ số được tạo bởi 3 chữ số a. 5B. phần thập phân có hai chữ số. b. 0 (a ≠ b.7c a. 0 cho trên. AE = 4cm a) Hình vẽ có bao nhiêu tam giác và là những tam giác nào? b) So sánh diện tích của hai tam giác DIB và EIC? Đề 7 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 . abc ( 0 là số không ) a −b + c Bài 3: (6 điểm) Một hình vuông có số đo diện tích ( theo mét vuông) là một số thập phân gồm 4 chữ số : 0 . < ) vào ô trống ( Trình bày rõ cách làm) 1a. Biết rằng tổng chu vi của hai hìnhchữ nhật là 146. b. aa (cm).b4 + 5. bb ( cm) và chiều rộng là bb. và 5C là 147 1 1 số học sinh lớp 5A thì bằng số học sinh lớp 5B 7 8 1 1 và số học sinh lớp 5B thì bằng số học sinh lớp 5C. b (cm) và chiều rộng là b.26 + 4. =.bc + 19. Hình chữ nhật ABCD có số đo chiều dài là a.c là các chữ số đôi một khác nhau) Bài 2: (7 điểm) Tìm số thích hợp thay vào các chữ số trong biểu thức sau: 1 = 0. Bài 3: (4 điểm) Tổng số học sinhcủa 3 lớp 5A. Đề 5 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 2) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 7 điểm) a) Điền dấu thích hợp ( >.Cho hình chữ nhật ABCD và MNPQ. 5. 0<a.3 .

21 x 39 x 63 x 65 Bài 2: Tính nhanh( có trình bày cách tính) a) A= 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 b) B= 10.2 + 12. số học sinh dự thi của lớp 5A bằng một nửa số học sinh dự thi của hai lớp 5C và 5B.3 +. chứng tỏ: AN= NC A D E B M C Đề 8 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau: a) 6 × 7 × 8 × 9 ×10 × 11 22 × 20 ×18 ×16 × 14 ×12 b) 1 + 12 12 5 19 16 × × × 1 8 21 10 19 19 Bài 2: Trong kỳ thi học sinh giỏi lần này. BM=MC a) Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là A. Lớp 5B có số học . biết diện tích của tam giác BEC= 100 cm2 c) Kéo dài BE cắt AC tại N. cứ sau 1 năm số sách của thư viện lại tăng thêm 25 ( so với số sách của năm liền trước). trong đó AD=DE=EM..8 Bài 3: Một thư viện có 10000 quyển sách. viết tên các tam giác đó? b) Hãy tính diệntích tam giác ABC..+ 17. Hỏi sau 2 năm tổng số sách của thư viện 100 là bao nhiêu ? Bài 4: Cho tam giác ABC (như hình vẽ)..Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) A= 91 x 92 x 93 x 94 x 95 x 96 x 97 x 98 x 99 b) B=32 x 44 x 75 x 69 .1 + 11. trường nọ có 81 học sinh dự thi.

2002 2003 2004 2005 . hãy cho biết kết quả của các phép tính sau đúng hay sai? (Có giải thích cách làm) a) 2003 x 19 x 15 = 190 281 b) 1783 + 249 + 65 +71 = 2169 Câu 2: (4 điểm) Tuổi trung bình của một đội bóng là 21. Chứng tỏ: a) Diện tích tam giác ABG bằng diện tích tam giác BGC. số học sinh giỏi bằng bằng 2 số học sinh khá.Bạn Hồng tính như sau: A =(2005 + 45) : 5 x 3 = 1230 a) Bạn nào làm đúng? Vì sao đúng? b) Bạn nào làm sai ? Vì sao sai ? Bài 2:( 4 điểm) Cho dãy phân số sau: 2001 2002 2003 2004 . Đề 10 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 4 điểm) Để tính biểu thức: A = 2005 + 45 : 5 x 3 .5 tuổi. F là điểm chính giữa của cạnh AB. Nếu không tính tuổi của đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20.Hỏi tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu ? Câu 3: (4 điểm) Một lớp có 41 học sinh. . E là điểm chính giữa của cạnh AB. còn lại là học sinh yếu. D là điểm chính giữa của AC. c) M là điểm chính giữa của cạnh BC.Bạn Lan tính như sau: A = 2005 + (45 : 5) x 3 = 2032 . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh dụ thi? Bài 3: Cho tam giác ABC. Nối điểm C với điểm E. số học sinh khá 3 3 số học sinh trung bình. nối điểm B với điểm D. nối AF cắt CE tại I. F là điểm chính giữa của cạnh BC. b) Diện tích tam giác AGC bằng diện tích tam giác GBC. biết 4 rằng số học sinh yếu là một số nhỏ hơn 6. Tính số học sinh mỗi loại. Câu 4: (6 điểm) Cho tam giác ABC. Kéo dài AG cắt cạnh BC tại M.Bạn Cúc tính như sau: A = 2005 + 45 : (5 x 3) = 2008 . . Tính diện tích tam giác AIB. Đề 9 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 4 diểm) Không làm phép tính. biết diện tích tam giác ABC là 180 cm2.sinh dự thi gấp đôi số học sinh dự thi của lớp 5C. khi đó CE cắt BD tại G.

Các đỉnh hình vuông phía trong lần lượt là điểm chính giữa của các hình vuông ngoài a) So sánh diện tích hình vuông MNPQ với diện tích hình vuông ABCD. Anh uống lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly và uống hết.. 12 10 11 12 10 b) Điền hai phân số thích hợp vào chỗ chấm (. .. Cường... .. Hỏi anh Lâm đã uống sữa hay cà phê nhiều hơn? Bài 4: (6 điểm) Cho tam giác vuông ABC vuông góc tại A. cạnh AB = 3 cm. .. rồi lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly. Cường góp số tiền bằng 1 1 tổng số tiền của 2 bạn kia góp. MNPQ. Nam góp số tiền bằng tổng số tiền của 2 bạn 2 3 kia góp. Tiến ba bạn chung nhau mua một quả bóng. Tính chu vi hình vuông IGKH? N A B G I M P K D H Q C Đề 11 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (5 điểm) a) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 7 8 7 5 7 .+ ( x + 9 ) = 54 b) Tìm giá trị của biểu thức sau: Bài 3: ( 3 điểm) 2005 × 2006 − 2 2004 × 2007 1 ly. Anh lại uống ly. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = 1 BC. Anh lại uống ly. Hỏi giá tiền quả bóng là bao nhiêu? Bài 4:( 5 điểm) Cho hình vuông ABCD. canh Ac = 4 cm..a) Hãy viết tiếp số hạng thứ năm của dãy theo đúng quy luật? b) Chứng tỏ dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần? Bài 3:( 5 điểm) Nam. b) Cho biết cạnh hình vuông ABCD là 10 cm. IGKH.. rồi rót thêm cà phê (đã pha) vào cho 6 1 1 đầy ly.< 5 5 Bài 2: (4 điểm) a) Tìm giá trị của x: ( x + 1) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) +. . 3 a) Tính diên tích tam giác vuông ABC..) trong dãy sau: 3 4 <. rồi 3 2 Anh Lâm rót một ly sữa đầy. Tiền góp 15 000 đồng..<.

Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì hết cỏ. 27 Bài 3: Tìm x : 100 x + x05 + x5 = 200 x Bài 4: Tích 0. M là điểm chính giữa của BC.. 1 3 ? Bài 2: Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số bằng phân số 15 . Vậy 9 bây giờ là mấy giờ? Bài 6: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 chiều dài và có diện tích là 5 60cm2.001 × … × 0.. hãy tính độ dài các đoạn thẳng AO và OM . AM và BN cắt nhau tại O. 8 a) Bài 2: (6 điểm) Trâu mẹ ăn một bó cỏ phải mất 16 phút. biết rằng: chữ số tận cùng của số đó bằng 2 và nếu chuyển chữ số 2 đấy lên đầu thì số đó sẽ tăng gấp đôi.. 1 7 b) + = 4 . Hỏi..... Đề 13 ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ PHẦN I: Học sinh chỉ việc ghi đáp số hoặc câu trả lời đúng vào tờ giấy thi trong những bài tập sau: Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ?: 9 . Hiền vui tính đáp: “ thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ bằng 5 thời gian từ bây giờ đến ngày hôm nay”. 3 6 . 00. 1 = . 3 4 .001 (số cuối cùng có 99 chữ số 0 sau dấu phẩy) có bao nhiêu chữ số 0 sau dấu phẩy? 1 3 Bài 5: Thương hỏi Hiền: “Bây giờ là mấy giờ?”. Nhưng trâu mẹ mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con cùng đến ăn. Bài 1: (3điểm) Số lần sinh nhật của cha . 2 4 . Tính chu vi mảnh bìa. 5 8 . N là điểm chính giữa của AC..01 × 0. nếu nghé con ăn một mìnhmột bó cỏ thì hết bao nhiêu lâu ? Bài 3: (7 điểm) Cho tam giác ABC. b) Cho biết AM = 15 cm. PHẦN 2: Học sinh trình bày cách làm của mình vào tờ giấy làm bài.. a) So sánh diện tích hai tam giác AON và BOM..1 × 0. Bài 4 (3 điểm) Tìm một số có nhiều chữ số.b) Tính đường cao hạ từ M xuống cạnh AC của tam giác AMC? c) Tính chu vi tam giác vuông ABC ? Đề 12 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 3 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 .

Bạn Thơ viết liên tiếp các chữ cái T. Biết rằng DE D E O song song với BC. 2. Hỏi người chủ cửa hàng bán quyển vở đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua? . Vì được giảm giá 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364. Khi đầu dây chạm đáy hang thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng hang.TIỂU HỌC CẤP QUỐC GIA 1.I. Vậy nếu bạn đi bằng taxi thì phải trả bao nhiêu tiền? A 5.U. Một người đi từ A đến B. Nối B với N. khi đầu sợi dây chạm đáy hang thì phía đầu dây ở miệng hang còn thừa 6 m. Nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữa b 4 6 a nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng .H. Lần thứ hai họ gấp sợi dây ban đầu làm thành hai phần bằng nhau.A. 7 b Bài 2: (3 điểm) Cho phân số Bài 3: (3 điểm) Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 4 giờ. Đề 14 OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2009 . Tính độ sâu của hang. Nhưng thực tế ô tô chạy hết quãng đường AB chỉ hết 3 giờ rưỡi vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy nhiều lên 5km. M với C cắt nhau tại O.H.H. Trên hình vẽ bên. Tính diện tích tứ giác NOCD. Hỏi giá ghi trên bìa mỗi quyển sách đó là bao nhiêu đồng? 3. Hỏi vận tốc thực tế ô tô đi là bao nhiêu? Bài 4: (5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD.E thành dãy THUATHIENHUETHUATHIENHUE… Hỏi chữ cái thứ 2009 là chữ gì? 7. Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu phần trăm so với thời gian dự định? 4.N. Dưới đây là bảng giá đi xe taxi của một hãng taxi: 1 km đầu tiên 2 1 5500 đồng thêm mỗi km (đến km thứ 5) 2 1 4500 đồng thêm mỗi km nữa 2 6500 đồng đi Khoảng cách giữa khách sạn bạn đang ở đến nơi diễn ra Olympic Toán Tuổi thơ 2009 là 6.5 km. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác có diện tích bằng nhau? B C 6. Một đoàn thám hiểu dùng một sợi dây dài để đo độ sâu của một cái hang. Lấy điểm M là điểm chính giữa cạnh AB.T. Lần thứ nhất họ gấp sợi dây thành ba phần bằng nhau được một sợi dây mới và thả một đầu của sợi dây này xuống hang. Một người mua 9 quyển sách cùng loại.U. Tìm phân số .E. E lần lượt là trung điểm của AB. Một quyển vở được mua vào với giá bằng 75% giá bán.500 đồng. 3 Biết diện tích tam giác MOB là 3cm2. D. AC.Lạ sao lại đúng như là của con Năm nay con 9 tuổi tròn Tuổi cha em có tính ngon không nào? a 3 có giá trị bằng . Trên cạnh AD lấy điểm N sao cho AN bằng 1 AD.

. Các đỉnh của hình lập phương lớn có màu đen. Hãy tìm tổng của ba số đó. Có ba số chẵn liên tiếp. Hỏi ngày 17 của tháng đó là thứ mấy? 9. 370 10 137 . Hai người xuất phát từ hai đầu bể bơi. 1 3 A 5cm2 B D C A 16.. Hỏi hình lớn chứa bao nhiêu hình nhỏ màu trắng? 14. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi? 5 1 1 1 1 1 12... Tính độ dài đoạn thẳng BO.. Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14... M 37 . tuổi em bằng 3 tuổi anh... Kéo dài DA về phía A và CB về phía B. 1000 30 0.. AC..0137 100 3 0. Cho tam giác ABC. + 3 6 10 15 45 13. bơi với vận tốc đều như nhau. Gọi M.. Hai năm trước. Biết diện tích tam giác OAB bằng 5cm2. hoặc = vào chỗ chấm cho thích hợp: a/. Biết ON = 1cm. 1000 Bài 2: Đúng ghi Đ. 15..3 . N O B Đề 15 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KÌ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI : Toán Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2009 Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1: Điền dấu >.. Hai hình lập phương cạnh nhau có màu khác nhau (xem hình vẽ). Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng đáy lớn CD. Tính diện tích hình thang ABCD. b/. chúng cắt nhau ở O (xem hình vẽ). Trong số tự nhiên từ 1 đến 2009 có bao nhiêu số không chia hết cho 5. 11. 0...... biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng năm lần số lớn nhất.. c/.....8.N lần lượt là trung điểm BC.. d/...03 . Tính A = + + + + . Sau 10 giây họ gặp nhau rồi bơi tiếp đến đầu kia của bể và quay lại ngay. < . Một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát họ gặp nhau lần thứ hai? 10.. AM cắt BN tại O (xem hình vẽ). Hình lập phương lớn được tạo thành từ 125 hình lập phương nhỏ màu đen và màu trắng. sai ghi S vào ô trống : 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1 C .

2478.2030 m2 D. 1.( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × 100 = 99751 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 Bài 4 : Chị Kỷ mua một kilogam cam và hai kilogam quýt hết 58000 đồng. D (lµ ®¸p sè. Khi xe con ®Õn tØnh A th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lóc ®ã lµ bao nhiªu km? Bµi 3: (6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC. E sao cho AB = 3AD.2kg C. 500kg D. T×m sè ®ã? Bµi 2: (5 ®iÓm) Lóc 6 giê mét xe t¶i ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 40km/giê. 50kg C. trªn AB. Qu·ng ®êng tõ tØnh A ®Õn tØnh B dµi bao nhiªu km? b. Hái: a. 345. Lóc 7giê cïng ngµy mét xe con ®i tõ tØnh B ®Õn tØnh A víi vËn tèc 50 km/giê.PhÇn tù luËn: (15 ®iÓm) Bµi 1: (4 ®iÓm) Mét sè tù nhiªn cïng chia hÕt cho 6 vµ 15.876 Bµi 4: T×m 0. Hái bao ®ã cã bao nhiªu kg g¹o? A. Bµi 1: ViÕt kÕt qu¶ díi d¹ng sè thËp ph©n: 1 m2 + 2 dm2 + 3 cm2 = … m2 A.5% cña sè g¹o trong bao lµ 1.345 x 2008 = ? A.02kg D.23 m2 B. Trên cạnh AC lấy điểm L sao AL = 4LC. 2kg B. 1160 m B. Chị Sửu mua hai kilôgam cam và ba kilôgam quýt hết 96000 đồng.760 C. Tính diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác AML. . H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. 2567. 0.25kg. 5000kg II. ®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh giái n¨m häc 2007 . Sè ®ã chia cho 6 cã th¬ng nhiÒu h¬n th¬ng cña sè ®ã chia cho 15 lµ 36 ®¬n vÞ. kÕt qu¶ tÝnh). Hai xe gÆp nhau lóc 9giê 15 phót. 348 m Bµi 3: TÝnh 12. B. Hái 0. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK= 3 KB .05% cña 40kg: A. 20kg Bµi 5: BiÕt 2. C. BC lÇn lît lÊy c¸c ®iÓm D. 1.PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (5 ®iÓm) Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A.660 B. 580m C. mỗi kilôgam quýt. 1. 1. 5kg B. ( Biết hai chị mua mỗi loại cùng giá như nhau) Bài 5 : Cho tam giác ABC có diện tích là 40 cm2.2008 M«n: To¸n líp 5 (Thêi gian lµm bµi 60 phót) I.0203 m2 Bµi 2: Mét ngêi ®i bé trung b×nh 2 phót ®i ®îc 145 m. 0.0023 m2 C. Hai đoạn thẳng LB và KC cắt nhau tại điểm M.8 giê ngêi ®ã ®i ®îc bao nhiªu m? A. Tính giá của mỗi kilôgam cam. 3480 m D.76 D. 24788.

do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. C¸ch 3. Nh vËy tÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ "sè m¶nh giÊy t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3". . H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 108. Bµi gi¶i : NÕu ®Æt ®ñ 9 dÊu (+) vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. So s¸nh AE víi AM. Mµ ban ®Çu To¸n cã 3 m¶nh còng lµ sè chia hÕt cho 3 nªn tæng sè m¶nh thu ®îc sau mét sè lÇn c¾t ph¶i lµ mét sè chia hÕt cho 3.2 x 5. Sè 2008 lµ sè kh«ng chia hÕt cho 3. Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá. Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: nÕu bá ®i mét dÊu céng nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu céng võa bá. Nèi A víi E. V× 45 < 108 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè. Bµi to¸n 3 : §iÒn dÊu + vµ dÊu . Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 5 vµ tríc ch÷ sè 0 ta cã: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 10 = 108. To¸n lÊy mçi tê c¾t thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá råi l¹i lÊy mçi m¶nh nhá c¾t tiÕp thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá h¬n vµ cø tiÕp tôc nh thÕ. Mét sè bµi to¸n HSG líp 5 Bµi to¸n 1 : To¸n cã 3 tê giÊy mµu.45 = 63 = 9x7 = 9x(6+1) = 9x(5+2) nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: C¸ch 1. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 4 vµ ch÷ sè 1 ta cã: 9 + 8 + 7 + 6 + 54 +3 + 21 + 0 = 108. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu + vµo c¸c « trèng. Bµi to¸n 2 : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. th× ®îc tæng cña vÕ tr¸i lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45. C víi D c¾t nhau t¹i M. Cuèi cïng To¸n ®Õm l¹i th× thÊy cã tÊt c¶ 2008 m¶nh giÊy to nhá kh¸c nhau. Mµ: 108 .vµo c¸c sau ®©y ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 33 Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 6 ta cã: 9 + 8 + 76 +5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 108. Do ®ã dï c¾t bao nhiªu lÇn th× sè m¶nh t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 . C¸ch 2. Hái To¸n ®Õm ®óng hay sai ? Ph©n tÝch : Sau mçi lÇn c¾t mét m¶nh giÊy thµnh 4 m¶nh hoÆc 10 m¶nh th× sè m¶nh giÊy t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9.5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 . Bµi gi¶i : Mçi lÇn c¾t tê giÊy hay m¶nh giÊy th× sè m¶nh t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. VËy To¸n ®· ®Õm sai.BC = 4BE.

mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. Mµ 101 lµ sè lÎ. BiÕt r»ng dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu trõ nÕu tríc ®ã ®· xo¸ ®i 2 dÊu kh¸c nhau. Lóc ®Çu trªn b¶ng cã 100 dÊu céng (lµ sè ch½n) nªn nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× sè dÊu céng trªn b¶ng vÉn lu«n lµ mét sè ch½n.V× 45 > 33 nªn kh«ng thÓ ®iÒn toµn dÊu (+) mµ ph¶i thay mét sè dÊu (+) bëi mét sè dÊu (-) sao cho kÕt qu¶ d·y tÝnh gi¶m ®i: 45 . v× vËy sè dÊu trõ gi¶m ®i 2. Víi 200 lÇn thùc hiÖn.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. hoÆc kh«ng ®æi. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu céng. B©y giê c¸c b¹n h·y thö søc m×nh gi¶i bµi to¸n sau nhÐ.1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 + 5 . VËy tæng tÊt c¶ c¸c sè ®øng liÒn sau dÊu trõ lµ: 12 : 2 = 6. nÕu xo¸ ®i hai dÊu céng th× ph¶i thªm vµo mét dÊu céng.2 + 1 = 33 Bµi to¸n 4 : Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. Bµi to¸n. V× 6 = 5 + 1 = 4 + 2 nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: * 9 + 8 + 7 . do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu.33 = 12. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt k× råi l¹i thªm vµo mét dÊu (céng hoÆc trõ) ®Ó cuèi cïng trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt. Bµi gi¶i : NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. hoÆc kh«ng ®æi. Mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c: nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i. Hái dÊu cßn l¹i trªn b¶ng lµ dÊu g× ? _________________________________________________ §¸p ¸n Ta thÊy. .5 + 4 + 3 + 2 . Hái r»ng nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× trªn b¶ng cã thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ hay kh«ng? Ph©n tÝch : Khi xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i th× cã 3 kh¶ n¨ng xÈy ra: .NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. Nh vËy. vËy trªn b¶ng kh«ng thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ ®îc. ngîc l¹i dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu céng. . Nh vËy. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. .4 +3 . v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng. Ta nhËn thÊy mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ.6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 . do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. tÝnh bÊt biÕn lµ: mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu.

Ta thÊy 45 lµ sè chia hÕt cho 9. tÝnh bÊt biÕn lµ: sau mçi lÇn thùc hiÖn viÖc xo¸ vµ thªm dÊu. do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá (tøc lµ t¨ng thªm mét sè chia hÕt cho 9). Bµi to¸n : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Nªn tæng thu ®îc lu«n lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 9. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. Sau 200 lÇn thùc hiÖn. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100. sè dÊu trõ ban ®Çu lµ sè lÎ (101 dÊu) nªn sau mçi lÇn thùc hiÖn th× sè dÊu trõ cßn l¹i trªn b¶ng bao giê còng lµ sè lÎ. trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt mµ dÊu trõ kh«ng thÓ mÊt hÕt nªn dÊu cßn l¹i trªn b¶ng ph¶i lµ dÊu trõ. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu céng vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè ®Ó ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100 ®îc. . Mµ mçi lÇn bá ®i mét dÊu céng th× tæng t¨ng thªm mét sè ®¬n vÞ chia hÕt cho 9. sè dÊu trõ trªn b¶ng hoÆc kh«ng thay ®æi hoÆc gi¶m ®i 2. MÆt kh¸c. V× 45 < 100 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu trõ. Tuy nhiªn 100 l¹i lµ sè kh«ng chia hÕt cho 9. Nh vËy. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful