Uû ban nh©n d©n huyÖn b¸ thíc

Trêng THCS ThÞ TrÊn Cµnh Nµng

C¸c chuyªn ®Ò båi dìng
häc sinh giái to¸n líp 5

Gi¸o viªn: Hoµng Xu©n Th×n

Các bài toán ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2365 + 2136
1256 – 269
253 + 89654
8256 – 3269
Bài 2 : Tính
3 11 7
+
+
8 12 15

50920 : 76
308160 : 906

6
8 4
X :
13 14 5

21
7
1

+
38 126 2

Bài 3: Tìm x

5
X x 23 + 120 =1224

1
xX = 3 + 13
2

X 1
+ =5
23 2

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440
b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000
c) 576 + 789 + 467 + 111
Bµi 2: TÝnh nhanh:
5
7

a) +

7 19 6 9 9
+ + + +
13 13 5 7 5

d)

b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
+ + + + + + + + +
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

c)

1
2
3
4
5
17 18 19 20
+
+
+
+
+ ... +
+
+
+
21 21 21 21 21
21 21 21 21

1
20
300
4000
+
+
+
10 100 1000 10000

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 32 - 13 - 17
b) 45 - 12 - 5 - 23
Bµi 2: TÝnh nhanh:

c) 1732 - 513 - 732
d) 2834 - 150 - 834

a)

34 19
3


31 28 31

c)

b)

18 55 5
+

13 46 13

d) 

Bµi 3: TÝnh nhanh:
a) 21,567 - 9,248 - 7,752
b) 56,04 - 31,85 - 10,15
Bµi 4: TÝnh nhanh:
a) 46,55 + 20,33 + 25,67

7 11 4
+ −
3 5 3
 27 4   2 5 
− −
− 
 25 9   25 9 

c) 8,275 - 1,56 - 3,215
d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4
b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -

5,5
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a. 8 x 4 x 125 x 25
b. 2 x 178 x 5

d. 500 x 3,26 x 0,02
e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

8 c) 17.6 x 7 + 1.5 x 3 .7 x 2. h·y biÕn ®æi tæng sau thµnh tÝch cã 2 thõa sè.4 Bµi 2: TÝnh nhanh: b) 20.32) b) (13.2 x 8.34 + 3.17 17.3200 x 0. 2.99 B = 19. 2.81 + 1) b) (m : 1 .6 a) (82 .2 lÇn tæng cña hai sè vµ tæng l¹i gÊp 5 lÇn hiÖu cña hia sè.52 : 3.27 : 8.6 .2 Bµi 5: TÝnh nhanh: a) (81.95 Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 1875 : 2 + 125 : 2 c) 62.1 .48 x 5) x (42.c.9 x 10) c) (792.81 x 0.4 c) 0.6 x 27.75 .9 : 2) .66 x 32. 6 Bµi 22: T×m 2 sè.45 x 17.m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7. Bµi 23: T×m hai sè ®ã biÕt tÝch cña hai sè ®ã gÊp 4.8 x 1.3 x 81.19. A = 73 x 73 B = 72 x 74 b. Bµi 24: Kh«ng tÝnh tæng.2 d) 43.4 + 21.1 .9) Bµi 21: T×m 2 sè.2 + 11.5 x 16. a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078 c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997.5) x (4.6) x (32 x 11 .3 .8 x 5 .5 .3 : 2.900 x 0.25 + 792.8 .5 + 0.3.9 .91 x 19.1998 + 1999.95 x 19.5 x 400 a) 4 5 3 5 x + x 7 6 7 6 b) 5 1 4 3 x + x 9 4 9 12 c) 7 8 7 3 x − x 9 5 9 5 d) 2006 3 3 1 x − x 2005 4 4 2005 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 1 2 3 4 5 x x x x 2 3 4 5 6 b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bµi 4: TÝnh nhanh: a) 32.81 x 0.1999 Bµi 25: So s¸nh A vµ B biÕt: a. A = 198719871987 x 1988198819881988 B = 198819881988 x 1987198719871987 d.17 x 3.2 x 45 + 1.73 : 8. A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995 c.27 x 4 Bµi 2: TÝnh nhanh: g.0.75 : 3 + 2.4 x 6. biÕt tæng gÊp 3 lÇn hiÖu vµ b»ng nöa tÝch cña chóng.41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 .48 : 3.75) x (11. biÕt tæng gÊp 5 lÇn hiÖu vµ b»ng 1 tÝch cña chóng.9) x (1.1.0. A = 19.1997 + 1998.3 : 2.2 + d) 2.55 + 0.17.

Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được mấy phần quãng đường? Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 100m.53 + 5. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh: a.7) : (4. mét häc sinh ®· ®Æt tÝnh nh sau: Em h·y so s¸nh tæng ®óng vµ tæng sai trong phÐp tÝnh ®ã.tấn…….1 + 1. Ngày đầu đội đó sửa được 120m.72 : 0. biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè lín vµ gÊp sè bÐ lªn 3 lÇn th× ta ®îc tæng míi b»ng 2061.17 + 0.47 + d) 2.51 : 0.042 2. mét häc sinh ®· chÐp nhÇm sè h¹ng thø hai thµnh 1007 nªn ®îc kÕt qu¶ lµ 1996..97 b) 0.yến 9050 kg =….9 + 1.49 : 7 + 3 x 6 c. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 10m.251+ 6. 200 tạ =………….17+ 4.kg 16000kg =…………….1. Cứ 5m2 thì thu hoạch được 3kg rau. 4375 x 15 + 489 x 72 d.71 + 0. T×m tæng ®óng cña hai sè ®ã.57 : 1. 70 .. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau.058 + 0.749 + c) 1.d) (4.309 + 12. Bµi 5: Khi céng mét sè cã 6 ch÷ sè víi 25. Hỏi thu đựoc bao nhiểu tiền bán rau từ thủa ruộng đó? Bài 6: viết số thích hợp vào chỗ trống. Mỗi kg rau bán được 3500đồng.3 5.9 b)1.8 : 0.38 + 0.16 + 0. 430 kg =……….9 + 4.1+ 4.5) x 43 . do s¬ xuÊt. ngày thứ hai đội đó sửa được hơn ngày đầu 25m.5 x 15 + 2. 14 x 10 x 32 : (300 + 20) a) (85.kg Bài 7: Chuyển thành phân số rồi thực hiện phép tính : 1 3 2 +4 1 3 Bài 8 : Tính: 2 3 +5 7 97 10 3 7 −4 10 10 2 1 1 x5 3 4 3 1 1 :2 2 4 .tấn c. 18yến = …………kg 2500 kg =………………tạ b. Phần còn lại ngày thứ ba đội phải hoàn thành nốt.62 + 1. Bài 4: Một đội công nhân sửa một đoạn đường dài 12km. Bµi 6: Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107. a.29 + 2.691 Bµi 4: T×m hai sè cã tæng b»ng 1149.150.83 + 0.8) II. 35 tấn =…………Kg 6kg 3g =……….9 Bµi 3: TÝnh nhanh: a) 21.5 x 16 . (25915 + 3550 : 25) : 71 Bµi 2: TÝnh: b.. g d.05 : 27 + 850.

Hỏi quãng đưòng AB dài bao nhiêu km? 10 Bài 10: Lớp 5A trồng cây ở vườn trường. nếu thêm 15 đơn vị nữa vào b 4 7 a tử số thì giữ nguyên mẫu số . Hỏi 5 a.21 + 17. 6 4 8 + + 7 5 9 3 quãng đường AB dài 36km. Lương hàng tháng của mẹ là bao nhiêu? b.8 + 8. 4 × X = 8 3 × 11 4 c*. Bài 11: Một vườn hoa có chu vi 120m.9 7.8.000. Tính số cây hoa có trong vườn đó? Bài 12* : Một người bán vải.4 . bán lần thứ nhất được 1 2 số cam .Tính số cam còn lại .…. 2 5 5 5 × + : 5 7 7 3 5 4 3 9 × + : 8 7 7 10 b.1 + ) : ( + 0. 25 − ) ÷ 100 25 9 4 17 3 6   2.1 – 1.3 – 3. Bài 14: Tính a. Giả sử gia đình An có them một người nữa thì số tiền tiêu bình quan của mỗi người trong một thágn bị giảm đi bao nhiêu tiền? a 3 nếu rút gọn thì được phân số . 37 + X =24 x 5 b. C= 11. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu mét vải? Bài 13: Một người bán cam . bán lần thứ nhất được 1 1 tấm vải. Tính nhanh * 23695 : 61 65 + 891 + 135 + 909 : 731 − 47 + 69 − 253 Bài 15: Tìm X a. Tính số cây lớp 5A trồng được biết lớp dó có 32 học sinh. lần thứ hai bán được 3 5 số cam.23 +…+ 96. chiều rộng bằng 5 chiều dài. A = 64 1 5 1 2 1 1   − − (6 − 3 × 2 )  0.7 + 7. rồi rút gọn thì được phân số . Biết cứ 4 học sinh thì trồng được 5 cây.000 đồng. 25 − 0. Tính ra sau hai lần bán. Bình quân mỗi ngưòi trong gia đình An được tiêu thụ trong một tháng là bao nhiêu? c. 6 b Bài 17*: Cho phân số CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỞNG HỌC SINH GIỎI Phần 1: Biểu thức và số Tính giá trị các biểu thức: 1 1 1 1 8 4 5 2 4 : ( × ) × (100 − ) :  + 0. 2) : (0. 7 a)Tính diện tích vườn hoa đó? b)Biết cứ 5m2 thì trồng được 27 cây hoa. Tìm phân số đã cho.6 +…+ 2. người đó bán đươc 352 quả. lần thứ hai bán được 2 3 tấm vải đó thì chỉ còn lại 7m.2 x 12 x 6 + 1.a. Lương của mẹ bằng 4 lương của bố . 6 4 9 + + 5 3 7 c. 2 3 9 + + 3 4 7 d.03 3.01 + 98.5 − + 0.17 + 13. 27365 :25 c. 9.2 – 2. 1 1 1 + + 2 3 4 Bài 9: Biết b.4 x 6 . 2 –( 3 2 3 4 × − : 4 5 10 3 12536 × 871 3268 + 4254 1994 × 1993 − 1992 × 1993 1992 × 1993 + 1994 × 7 + 1986 3 5 2 + X − 7 ) : 16 = 0 8 24 3 Bài 16: Gia đình An có 4 ngưòi . Lương hàng tháng của bố là 4.8 x 4 x 2 x 3 + 36 x 2 + 14.19 + 15.1 − ÷ 15 6 15  6 25 7 B = 10 5 4 1.

15 + 25 : 5 a) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt lµ bao nhiªu? b) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? Bµi 6: T×m gi¸ trÞ sè tù nhiªn cña a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt . So sánh M = vµo d·y tÝnh ®ã sao cho: a) KÕt qu¶ lµ nhá nhÊt cã thÓ? b) KÕt qu¶ lµ lín nhÊt cã thÓ ? Bµi 5: H·y ®iÒn thªm dÊu ngoÆc ®¬n vµo biÓu thøc sau: A = 100 .7  :  − +  × (12. H·y thªm dÊu ngoÆc ®¬n 6. gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = (a .1) Bµi 7: T×m gi¸ trÞ cña sè tù nhiªn a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ lín nhÊt.4 x 20 .. biÕt: a) m = 2006. 2 25   10   4 2 2 7 2 2 1 × 5 × 2 × 3 × 2 × × b) 1 c) 2 1 24 5 9 17 17 24 a)  × 5 x2 1 7 1 3 d) 3 x  + − 3  11 : .. D= 2005 2006 2005 + 2006 + và N = 2006 2007 2006 + 2007 Bµi 4: Cho d·y tÝnh: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. n = 2007.98 × 0.5 5 5 5 5 5 + + + + . 14  14 × 3 7 9 1 1 4 3  3  7 + 2  ×1 + 1 − : 5 10 5 7  5  10 e) 1 Bµi 11: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 b) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 3 1 6 −1 × 5 6 7 a) 1 10 2 4 × + 5 5 11 11 6 : 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 c) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 2 5 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 7  17 3 + +   × 15 4 20  49 d)  1 2 5 + 3 5 .5. So sánh A với 3 7 13 25 49 97 4.29) x …x (a .30) x (a .b x 2005) Bµi 10: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:  17   23 11 9  + 7 − 8. Cho A = + ... gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = 2006 + 720 : (a . biÕt: M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a ..6) Bµi 8: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2. p = 2008 b) m + n + p = 2009 Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M..25 ) + 12.. víi a = 119 vµ b = 0. + 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 27 × 29 29 × 31 1 1 1 1 1 1 + + + 5.

5 × : 180  18 18 2 1 7  7 1 1  13 ×1 − 2 × +4 ×  : 2 5 2 180  18 2 10  84 m)  n) 8  1   6 + 35% + 0.4 − 2.65% + 75%  : 1 + 4  24  4   9 p)  Bµi 12: TÝnh: 1− a) c) e) 1+ 1 + 1 1+ + 1 1+ 1 2 b) 1 1 2+ 1 + d) 1 3 1 2+ 1 1+ 1 1+ 1 2 1 1 + 1 1 + 4 2 2 + 3 Bµi 13: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau: 29  1  9 − 1 ×1 100 100  4  b) 9 13  8  −16 18 × 20  9  10 2 1 7  7 1 1  13 ×1 −2 × +4 ×  : 2 84 5 2 180  18 2 10 a)  1 1 70 − 528 : 7 2 2 81 19 1   +8 11 × 100 100   50 + 1 9 : 11 4 Bµi 14: T×m y: 2 1  7 4 1 3  3 1 3 : + 2 × 1  −  × −1 :  5 4  2 5 5 2  4 4 = 64 3  1 1 + × y 4  2 Bµi 15: T×m sè tù nhiªn n sao cho: 121 54 100 25 × <n < : 27 11 21 126 Bµi 16: T×m x lµ sè tù nhiªn biÕt: .5 1 7 −1 × 7 7 8 e) 7 1 11 × 3 +7 6 2 12 5: 36 9 : 2 h) 41 41 × 14 7 5 : 21 21 8 7 3 : ×  3 1 12  3 9 + × k) 3  21 5 2  5 2 + 1  : 4  24  8 1 1 1 1 1 1  + + : + −  4 5 2 4 5 2 g) 1 1  1 1 1  1  + + : + −  5 10   2 5 10  2 34  2  : × 3 21  31  i) 12   3  : 2  : × 2  15   30  1 1 7 3 + +2 3 5 15 l) 3 1 7  5  + +   × 4 20  6  10 7  7 13 x 1.

94. 18. g) 1. … d) 1.. c) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 3) b»ng tæng hai sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã. …. c) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè lÎ th× sè lîng sè lÎ nhiÒu h¬n sè lîng sè ch½n lµ 1. 97. 4. Ta thÊy: 4-1=3 . 27. cã kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp lµ 3 ®¬n vÞ. Bµi tËp Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 1. 24... 3. 13. 16.Sè h¹ng ®Çu) : d + 1 (d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp) VÝ dô: TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè sau: 1. b) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè ch½n vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n nhiÒu h¬n sè lîng sè lÎ lµ 1. 2. 11. 22. 7. 4..94 = 3 10 . 3. d) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 4) b»ng tæng c¸c sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng víi sè tù nhiªn d råi céng víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 7.97 = 3 VËy d·y sè ®· cho lµ d·y sè c¸ch ®Òu. … e) 0.. … . …. … b) 0. e) Mçi sè h¹ng ®øng sau b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 18. 12. 1. b) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n hoÆc chia mét sè tù nhiªn q (q > 1). 10. 97. 3. 17. 13.. f) Mçi sè h¹ng b»ng sè thø tù cña nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng ®øng liÒn sau nã. 13. 2. 26. 3. . 6. … Bµi 2: ViÕt tiÕp 2 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 10. 100 lµ: (1 +100) x 34 2 = 1717 II. 19. Nªn sè lîng sè h¹ng cña d·y sè ®· cho lµ: (100 .7 = 3 100 . 7. 12. 4. Mét sè quy luËt cña d·y sè thêng gÆp: a) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng hoÆc trõ mét sè tù nhiªn d. 100. 6. 3. … c) 1.. D·y sè c¸ch ®Òu: a) TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè c¸ch ®Òu: Sè sè h¹ng = (Sè h¹ng cuèi . §èi víi sè tù nhiªn liªn tiÕp : a) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu lµ sè ch½n kÕt thóc lµ sè lÎ hoÆc b¾t ®Çu lµ sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n b»ng sè lîng sè lÎ. 4. 10. ….. 2. 7-4=3 97 . 10. 3. 7.. 16. 94. 5. … k) 1.a) d) x 60 = 17 204 x 3 < 5 7 b) 6 +x 7 = 33 11 e) 1 < 11 <2 x 12 +x 2 c) 43 −x =3 g) 15 x 46 + = 26 16 52 1. 9. 13. 4. 7.1) : 3 + 1 = 34 (sè h¹ng) b) TÝnh tæng cña d·y sè c¸ch ®Òu: VÝ dô : Tæng cña d·y sè 1.

. 25. 24. 6. Hái ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi? Bai 18: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4. 18. 17.…. 25.. 400. 2. 14. 4. …. 56. 12.. 8. 95.. 1. 0. a) T×m sè h¹ng thø 100 trong d·y. .9 + 0.. 19. 9.: a) . 1. 2. 23. c) . 6. 120. 1999. 13. …BiÕt d·y sè cã 80 sè h¹ng..3 + 0... … p) 1.. 5.14 + …+ 97. 9.. 17. 100. trong mçi d·y ®ã cã 15. 6. 39. 56.. 71. 4. 10. 110. ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi ngêi ta ph¶i dïng 516 lît ch÷ sè.. 90. 24.77 b) 0. b) 1. 9.... 4. 3. 72. a) D·y sè nµy cã bao nhiªu sè h¹ng? b) Sè h¹ng thø 50 cña d·y lµ sè nµo? Bµi 8: H·y cho biÕt : a) C¸c sè 50 vµ 133 cã thuéc d·y 90. 20. 24. Hái d·y cã: a) Bao nhiªu sè h¹ng? b) Bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 12: Cho d·y sè 1...19. 19. 100. … H·y cho biÕt c¸c sè: 351. 5. 210.. … o) 2. Hái d·y sè ®ã cã bao sè h¹ng? Bµi 11: Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2. ... 27.11 + 0. 29.2 + 0. 81.. 12. 7. 4. 24. … m) 1. Hái: a) D·y sè cã bao nhiªu sè h¹ng? b) D·y sè cã bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 13: H·y tÝnh tæng cña c¸c d·y sè sau: a) 4. 6. 1000. ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè? Bµi 17: Trong mét kú thi cã 327 thÝ sinh dù thi. 570.0 .. 2468. t) 6... 9.. . BiÕt mçi d·y cã 10 sè h¹ng: a) . … h) 2. a) T×m sè h¹ng thø 100 cña d·y. 54.. Hái cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang? Bµi 19: Trong mét kú thi häc sinh giái líp 5. Bµi 14: TÝnh nhanh: a) TÝnh tæng c¸c sè lÎ liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1995. 9. b) TÝnh tæng cña 100 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. . 3. b) Sè 2002 cã thuéc d·y nµy kh«ng? Bµi 6: Cho d·y sè : 3. 36. 4. 11.27 + … + 13. 1975 cã thuéc d·y sè ®· cho hay kh«ng? Bµi 10: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp 1. Bµi 5: Cho d·y sè : 1. 12. … ? H·y gi¶i thÝch t¹i sao? Bµi 9: Cho d·y sè 1. . 27. 4.27 + 2.77 + 4.… hay kh«ng? c) Sè nµo trong c¸c sè 666..… c) 0..99 + 99. 64. 5.13 + 13.. b) Sè 11703 lµ sè h¹ng thø bao nhiªu cña d·y? Bµi 7: Cho d·y sè : 1. … e) 1. 27. Bµi 16: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang. 18. . 2.. . 108.77 + 7. 13..27 + 5. 5. ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. 9. . 2.. 30.. 14. . 17.. … l) 1. 60. 16. b) . 7. 12. 153. . … hay kh«ng? b) Sè 1996 thuéc d·y 2.. 686. 12. c) 10.27 + 14..3 . Bµi 15: TÝnh nhanh: a) 1. 4. 9999 thuéc d·y 3.. 6. 999.98 + 98. c) . . Bµi 3: T×m sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sau.12 + … + 0. 20. 648. 21. 10..12 + 12. 30. 44. 25. 13. 7... … g) 1.9 .10 + 0.b) 0. 3. 2005.. 10. 19. 33.100 . … q) 2.. 42. b) . 110. 6. 8. Bµi 4: T×m 2 sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y sè.2 . 31. 115..1 . … d) 5. 34. 3. 2.. 48. BiÕt d·y sè cã 8 sè h¹ng.. 182.11 + 11. Hái kú thi ®ã cã bao nhiªu thÝ sinh tham dù? . 45.4 + … + 0. 93.. 8...1 + 0. .

2. Tìm abcd biết 1a8bc9d chia hết cho 10001. 3. 3.480 : ( x . Số HS giỏi bằng 1 1 số HS khá và bằng số HS trung bình.Bµi 20: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1983 ®îc viÕt theo thø tù liÒn nhau nh sau: 12345678910111213…19821983. biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 13.7 . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng.47.. 1. x. H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c ch÷ sè võa viÕt. x.37. . x.5 .. Hái ph¶i sö dông bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 23: Cho d·y sè: a) 1.. 12. 2. 2. 2. 11.. x. b) 1. 3. Nếu khối Năm trồng 1 số cây toàn trường. 5.4 + 5 .. Tìm số nhỏ nhất.7 ) + Tính giá trị biểu thức B khi x = 27 ( 30 ) + Tính giá trị của x để B đạt giá trị nhỏ nhất.3.7 + 9 . ….8 + 9. Cho biểu thức B = 2008 . Bµi 27: TÝnh: a) 1. khá . ta được phân số mới có giá trị bằng . 5. giá trị ấy là bao nhiêu? 9.4 + 39. trung bình. Bµi 26: Cho d·y sè: 0. chia cho 5 dư 3 còn chia cho 6 dư 4.3 . c) 1. Bµi 24: Cho d·y sè 10. 3. c) 1 + 2 . 2. 5.. Khối Ba nếu trồng thêm 2 cây nữa thì số 2 1 cây trồng được của khối Ba bằng số cây của khối Ba và khối Bốn trồng.2 + 43. 13. 4. Hái trong d·y sè ®ã cã: a) Bao nhiªu ch÷ sè 1? b) Bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 22: Khi viÕt tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 500.41.2 + 5. Hai số thập phân có tổng là 10. ….10. 6.99 . 10. 12. Bµi 25: Cho d·y sè: 0.4 + 5 + 6 .3 . Một trường học cuối năm học. 4.6 + 7 .93 + 95 . 4.59. . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y sè gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng.1-7 + 8. Phần 2: GIẢI TOÁN 1. Tìm hai số đó. …. 4. Cho phân số 8.2 + 3 .. kết quả đánh giá một lớp 5 gồm ba loại : Giỏi . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng. chia cho 4 dư 2. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng. biết rằng số đó chia cho 3 dư 1.11 + … + 91 . T×m x ®Ó tæng cña d·y sè trªn b»ng 5106. 8. Bµi 21: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ 1 ®Õn 1995.8 + …+ 35. Tính số HS mỗi 2 3 loại biết số HS của lớp đó là một số lớn hơn 30 nhưng lại nhỏ hơn 40.100 + 101 Bµi 28: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lÝ: B = 1. T×m x biÕt d·y cã 1989 ch÷ sè. 2. 4. Tìm một số sao cho khi đem số đó cộng vào cả tử và mẩu số của 99 1 phân số đã cho.3 . 11. . Số cây còn lại 3 thêm 5 cây nữa thì bằng . . ba khối đã tham gia. Tìm số tự nhiên có hai chữ số. x.3 + 5 . x. b) 1 .8 + …+ 98 .1 29 . 3 7. Trong phong trào trồng cây của nhà trường. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần và số thứ hai gấp lên 3 lần thì được hai số có tổng là 44. 13. Tìm số tự nhiên có ba chữ số. .97 + 99.9 . biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào giữa hai chữ số đó thì ta được một số mới hơn 9 lần số đã cho là 2 đơn vị..

Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại ? 1. Cuối học kì I.1 (m > 1) th× a + 1 chia hÕt cho m. c¸c sè h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho m th× tæng chia cho m còng d r. 2. Tỉ số học sinh nam so với nữ của một trường đầu năm là Tính số học sinh nữ của trường cuối học kì I. 8. Tính số cây toàn trường đã trồng. nhà trường 4 9 nhận 60 em nam và 10 em nữ ở trường khác chuyển đến thì tỉ số giữa nam và nữ là . 4. Nam và Bắc cùng làm một số công cụ. Nh÷ng sè cã t©n cïng lµ 0 hoÆc 5 th× chia hÕt cho 5. trong đó số cam bằng số 5 5. Biết cùng trong 8 giờ thì Nam làm kém Bắc 24 dụng cụ. 1. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 4 th× chia hÕt cho 4. Nam làm trong 5 giờ.b (a > b) còng chia hÕt cho m. 5. 5. VÝ dô: 18 chia hÕt cho 2 vµ 18 chia hÕt cho 9 (2 vµ 9 chØ cïng chia hÕt cho 1) nªn 18 chia hÕt cho tÝch 2 x 9. 10 4. 2. Bµi 2: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè chia hÕt cho 5 cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè 0. 13. NÕu a chia cho m d m . C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 8 th× chia hÕt cho 8. Biết rằng số cây trồng được của khối Bốn thì bằng 1 số cây còn 4 lại và thêm 18 cây nữa thì vừa hết. 7. 2 . Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho m th× tÝch ®ã chia hÕt cho m (m >0).b) chia hÕt cho m ( m > 0). NÕu a chia hÕt cho m ®ång thêi a còng chia hÕt cho n (m. II. a chia cho m d r. 3. 11. 1. 2. 4 5 số cam và 7 9 3 chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả hai loại. Hỏi trong một giờ mỗi người làm được bao nhiêu ? 3 . 10. b còng chia hÕt cho m (m > 0) th× tæng a + b vµ hiÖu a.là của khối Bốn trồng. 14. NÕu a chia cho m d 1 th× a . 8 th× chia hÕt cho 2. 12. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 25 th× chia hÕt cho 25. a chia hÕt cho m. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 125 th× chia hÕt cho 125. 3. §ång thêi m vµ n chØ cïng chia hÕt cho 1 th× a chia hÕt cho tÝch m x n. 9. Cho mét tæng cã mét sè h¹ng chia cho m d r (m > 0). n > 0). C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9. b chia cho m d r th× (a . Nh÷ng sè cã tËn cïng lµ 0. 6. 15. 4. Bắc làm trong 4 giờ thì Nam sẽ làm được nhiều hơn Bắc 13 dụng cụ. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. Bµi tËp Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè 0.1 chia hÕt cho m (m > 1). Bµi 3: Em h·y viÕt vµo dÊu * ë sè 86* mét ch÷ sè ®Ó ®îc sè cã 3 ch÷ sè vµ lµ sè: a) Chia hÕt cho 2 b) chia hÕt cho 3 . 6. Sau khi bán số chanh.

Bµi 16: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i sè 283 ®Ó ®îc mét sè míi chia hÕt cho 2. 6: T×m x vµ y ®Ó sè 1996 xy chia hÕt cho 2. Bµi 17: T×m sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 5. chia cho 9 d 8. Bµi 27: T×m c¸c ch÷ sè a. sao cho khi chia sè ®ã cho 2. 3 vµ chia cho 5 d 4. Bµi 18: T×m sè cã 3 ch÷ sè.Bµi Bµi Bµi Bµi c) Chia hÕt cho 5 d) chia hÕt cho 9 e) Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 g) Chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 4: H·y t×m c¸c ch÷ sè x. Bµi 23: T×m mét sè cã 5 ch÷ sè chia hÕt cho 25. chia cho 3 d 2. biÕt r»ng khi ®æi vÞ trÝ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi hµng tr¨m hoÆc hµng chôc víi hµng ngh×n th× sè ®ã kh«ng ®æi. y ®Ó x765 y chia hÕt cho 3 vµ 5. Bµi 25: Cho a lµ sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. c sao cho a 7b8c9 chia hÕt cho 1001. 4. T×m x vµ y ®Ó A chia cho 2. biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 8 råi chia cho 3 th× d 2. 5 vµ 9. Bµi 21: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i vµ mét ch÷ sè vµo bªn tr¸i sè 45 ®Ó ®îc sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè tho¶ m·n tÝnh chÊt chia sè ®ã cho 4 d 3. 3. ViÕt c¸c ch÷ sè cña a theo thø tù ngîc l¹i ta ®îc sè tù nhiªn b. Bµi 24: T×m sè abc (víi c kh¸c 0). ac 2 = 3 b7 Bµi 11: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau abc . 5 vµ 7 ®Òu d 1. biÕt r»ng khi ®äc c¸c ch÷ sè cña sè ®ã theo thø tù ngîc l¹i hoÆc khi ®æi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã kh«ng thay ®æi. Bµi 22: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè khi chia cho 2 d 1. chia cho 5 d 4. 3 vµ 5. chia cho 5 d 4. Bµi 20: T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt sao cho khi chia sè ®ã cho 3. biÕt: . biÕt r»ng sè ®ã chia cho 5 d 3. 1a83b 45 Bµi 8: T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó ph©n sè lµ sè tù nhiªn. . nhá h¬n 100. 5: T×m x. biÕt r»ng: mçi sè ®ã chia hÕt cho 5 vµ khi chia mçi sè ®ã cho 9 ta ®îc th¬ng lµ sè cã 3 ch÷ sè vµ kh«ng cã d. biÕt r»ng khi ®äc ngîc hay ®äc xu«i sè ®ã ®Òu kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ. Bµi 19: T×m mét sè lín h¬n 80. b. chia cho 3 th× võa hÕt vµ ch÷ sè hµng tr¨m cña nã lµ 8. Bµi 13: Cho A =x 036 y . chia cho 2 d 1. y sao cho 17 x8 y chia hÕt cho 5 vµ 9. 37 + 2 x 5 Bµi 9: T×m x ®Ó chia hÕt cho 3. H·y t×m x vµ y ®Ó ®îc sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. 4. 5 x1 y Bµi 12: Cho sè . Hái hiÖu cña 2 sè ®ã cã chia hÕt cho 3 hay kh«ng? V× sao? Bµi 26: T×m mét sè tù nhiªn nhá nhÊt kh¸c 1. 5 vµ 9 ®Òu d 1. Bµi 15: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè. Bµi 10: T×m a vµ b ®Ó sè a391b chia hÕt cho 9 vµ chia cho 5 d 1. 7: T×m a vµ b ®Ó 56a3b chia hÕt cho 36. NÕu lÊy sè ®ã céng víi 17 råi chia cho 5 th× còng d 2. 3 vµ 5. Bµi 14: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 2. biÕt sè abc chia hÕt cho 45 vµ abc −cba =396 . 5 ®Òu d 1 vµ chia cho 7 th× kh«ng d.

B¹n h·y cho biÕt Minh nãi ®óng hay sai? 6. Hỏi từ lúc đó nếu mở vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 10. Có một công việc Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong. Lúc 8 giờ một xe và một xe máy cùng xuất phát đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Hái a chia cho 36 d bao nhiªu? Bµi 29: Mét sè chia cho 11 d 5.9 kg. Hái sè a chia cho 30 th× d bao nhiªu? Bµi 31: H·y chøng tá hiÖu gi÷a sè cã d¹ng 1ab1 vµ sè ®îc viÕt bëi c¸c ch÷ sè ®ã nhng theo thø tù ngîc l¹i lµ mét sè chia hÕt cho 90. Vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ sẽ đầy bể còn vòi thứ hai tháo nước ra sau 12 giờ sẽ hết bể. biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 131 th× d 18. TÝnh xem P chia cho 5 d mÊy? Bµi 36: Chia a cho 45 d 17. Minh nãi ngay: “C« tÝnh sai råi!”. XÐ mçi tê giÊy thµnh 4 m¶nh. Bµi 34: T×m sè cã 4 ch÷ sè. Minh làm một mình thì sau 15 ngày sẽ xong. . c vµ a > b. H·y chøng tá r»ng abab −baba chia hÕt cho 9 vµ 101. LÊy mét sè m¶nh vµ xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá sau ®ã l¹i lÊy mét sè m¶nh nhá. Sau đó đội tuyển 3 4 số nam. theo quy luËt trªn ngêi ta ®Õm ®îc 1999 m¶nh lín nhá c¶ th¶y. khoá vòi thứ hai lại. Lượng gạo nếp đã bán bằng 1 lượng 4 gạo tẻ đã bán. người ta mở vòi thứ hai. chia cho 132 th× d 3. vận tốc xe máy hơn vận tốc xe đạp 36 km/h. n chia cho 5 d 3 vµ P = 2003 x M + 2004 x N. Anh làm một mình thì cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong công việc đó. H·y t×m sè tù nhiªn nhá nhÊt mµ céng sè nµy víi a ta ®îc sè chia hÕt cho 45. Hỏi nếu cả 3 người cùng làm thì mấy ngày sẽ hoàn thành công việc đó? 9. chia cho 5 d 4 . xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá … Khi ngõng xÐ.5 kg gạo tẻ và gạo nếp. Hái sè ®ã chia cho 132 th× d bao nhiªu? Bµi 30: Sè chia cho 6 d 5. Chia a cho 15 th× th¬ng thay ®æi nh thÕ nµo? Bµi 37: Cho 3 tê giÊy. Bể đang đầy nước. Sau đó. khoá vòi thứ nhất trong hai giờ. sau khi bán lượng gạo nếp còn lại hơn lượng gạo tẻ còn lại là 25. Bµi 33: BiÕt sè a ®îc viÕt bëi 54 ch÷ sè 9. 3 7. 8. Một cửa hàng có 215. Sau đó xe đạp cũng nghỉ 30 phút rồi đến tỉnh B lúc 12 giờ 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường từ A đến B. Hái ngêi Êy ®Õm ®óng hay sai? V× sao? Bµi 38: Hai b¹n Minh vµ Nhung ®i mua 9 gãi b¸nh vµ 6 gãi kÑo. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại ? Biết rằng ban đầu gạo nếp bằng 2 gạo tẻ.Bµi 28: Sè a chia cho 4 d 3. chia cho 9 d 8. b. Bµi 32: Víi c¸c ch÷ sè a. Một bể nước có hai vòi nước. Hãy tính số nữ và số nam của 5 đội sau khi đã được bổ sung. chia cho 12 d 6. một vòi tháo nước từ bể ra. Xe máy đi đến tỉnh B nghỉ 30 phút rồi quay lại tỉnh A và gặp xe đạp ở chính giữa đường. một vòi chảy vào bể . Bµi 35: Cho M chia cho 5 d 2. Nhung ®a cho c« b¸n hµng hai tê giÊy b¹c lo¹i 50000 ®ång vµ c« tr¶ l¹i 36000 ®ång. Để chuẩn bị cho hội thi giao lưu học sinh giỏi tại thành phố hải Phòng. Phòng giáo dục thành phố Hà Đông thành lập một đội tuyển trong đó số nữ bằng được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên số nữ bằng 2 .

Hỏi mấy giờ thì M và N gặp nhau? 16. Billy có số tem mà Charlie có. Dương nghĩ mãi mà không ra. Giá mỗi quả táo là bao nhiêu ? 18. chiều dài 10cm và đố Dương tìm cách cắt mảnh giấy này thành 5 mảnh chỉ bằng hai nhát cắt. Hỏi tất cả ba bạn có tổng cộng bao nhiêu tem? 15. Sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau 165 km.. tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình. (Ghi chú: Bạt là đơn vị tiền tệ của Thái Lan ) a. có một vị khách du hành tới hòn đảo. b. Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. đến một ngày nọ. Vận tốc mỗi xe. Bất hạnh thay. Nếu Billy cho Charlie 150 tem thì Charlie có gấp 3 lần số tem còn lại của Billy. M bán một quả táo và nhận được một số tiền . Tính quãng đường ca nô đi từ B. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khác biết là họ mắt xanh hay đen.. Hỏi M đã bán tất cả là bao nhiêu quả táo ? b. Thời gian trôi qua.. Thành phố P cách thành phố Q 625 km . 14. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hạt trong túi A ? 17. 12 % số hạt trong túi A được lấy ra để vào túi C .. a. những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tính quãng đường AB. Túi A có nhiều gấp đôi số hạt trong túi B . Ca nô đi từ A đi sau ca nô đi từ B là mấy giờ ? 12. rồi ghép tất cả các mảnh bìa thành hình vuông. a. 20% số hạt trong túi B được lấy ra để đổ vào túi C . nước thì không phản chiếu được màu mắt. biết rằng xe đi từ A hết QĐ mất 6 giờ. Bến A cách bến B là 300 km. ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Alan có nhiều hơn Billy 80 % số tem. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau ở hai điểm A và B. Hai ca nô khởi hành từ hai bến A và B ngược chiều nhau. vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh". Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh. Tổng thời gian hai ca nô đã đi là 14 giờ. Hải đưa cho Dương một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 2cm. b. Các bạn hãy tìm cách giúp Dương nhé. Sau khi M xuất phát 15 phút. N cũng khởi hành từ thành phố Q và đi với vận tốc 80 km/giờ để đi đến thành phố P. 13. tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.. M rời khỏi thành phố P vào lúc 5 giờ 30 phút sáng . Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ. Còn nếu bán được ít hơn 10 quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ cao hơn 4 bạt so với giá ban đầu .. Sau khi chuyển đổi như vậy thì trong túi C có 488 hạt . Tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 1 giờ và ca nô đi từ B trong 2 giờ là 66 km và tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 2 giờ và ca nô đi từ B trong 1 giờ là 60 km.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ . khi ra đi. Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. còn xe kia mất 5 giờ.11. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng.. đi với vận tốc 100 km/ giờ để đến thành phố Q. Trên hòn đảo cũng không có gương. Nếu M bán được nhiều hơn 10 quả táo so với số quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ thấp hơn 2 bạt so với giá ban đầu .

B. Có hai người phụ nữ. gấp đôi số tiền của người thứ ba 2 lần và giảm một nửa só tiền của người em út thì bốn anh em có số tiền bằng nhau. Đầu năm. Bài toán này khó. Ất. bài toán đó như sau: Hiện nay. Bính. C. Thìn gấp 7 lần tuổi em Ngọ. Ôi. Bạn hãy nghĩ xem. nhìn bề ngoài người ta không thể phát hiện ra được. Thật là một ngày vui đặc biệt.Tớ không thực hiện ngay được tất cả mọi thứ đâu. Biết mình đi chậm nên người già đi trước. còn người già đi hết 30 phút. cùng lúc. Nô. Lời nói của Đinh có thể tin được nhưng người khách nghĩ mãi vẫn không phân biệt được hai người nào là anh em ruột. sống cùng chung cư. Các bạn ơi. Giờ cậu ước điều gì cậu ấy thực hiện ngay lập tức. Đinh còn 4 người em tên là: A.000 g.bi. tớ reo lên sung sướng thì tỉnh giấc. xe ô tô và xe đạp gặp nhau. Một chiếc ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B. 24. 10 bạn cùng lớp đến nhà Nguyệt chơi. họ cùng đi sắm Tết. giải được bài trên Toán tuổi thơ. Hỏi sau bao lâu thì người trẻ đuổi kịp người già? MỘT SỐ ĐỀ THI HSG LỚP 5 Đề 1 . Tổng này là một số chẵn có hai chữ số nhỏ hơn 84. Đô rê mon ngồi vào góc học tập và làm bài. Sau 5 giờ đồng hồ.20. có người hỏi “Trong các anh. Ăn tối xong. Hỏi hiện nay em Ngọ và mỗi bạn bao nhiêu tuổi? Đô rê mon bảo: .ta khoe:. bố mẹ cho ba đứa lên phòng chơi. tuổi ba bạn Thân. Tớ vui mừng nói ngay điều ước. ai với ai là anh em ruột?” Ất trả lời: “Em của Bính là D”. trong thời gian ngắn này. một trẻ. Một hôm. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền? 26. Thụy Phương làm ở công ty vàng bạc. Bố Nguyệt muốn mời bọn trẻ ăn táo nhưng ông chỉ có 7 quả mà không muốn bổ quả táo thành nhiều miếng quá. xe đạp chạy chậm hơn ô tô 140 km. Bốn đôi anh em ruột này được đặt tên như sau: 4 người anh tên là Giáp. Thụy Phương thấy như vậy rất phiền phức và tốn kém nên đã đề nghị một phương án không phải cắt rời thành 7 khuyên tròn mà vẫn đảm bảo mỗi tuần chỉ nhận một vòng khuyên thôi. Chỉ một lần cân duy nhất. Bạn có thể phân biệt họ được không? 25. Các bạn có biết Đô rê mon giải bài toán đó như thế nào không? 21. Một lát sau đưa lời giải cho tớ. một cách giải hay quá. Mỗi gói đường đạt tiêu chuẩn đều có khối lượng là 1. Tí. Một hôm họ tập trung cả lại chơi với nhau.Bốn anh em nhà nọ được thừa hưởng một gia tài là 45 đồng tiền vàng. Biết rằng Thân. D. giảm số tiền của người thứ hai 2 đòng. cách làm của cô gái đó như thế nào? 27. Thìn bằng tuổi nhau. họ đều có 2 con trai. Do sự sơ ý của người đóng gói nên có một thùng đường chứa những gói đường nặng 1100g. đêm qua tớ mơ một giấc mơ lí thú. Trong một làng nọ có 4 gia đình rất thân với nhau. số tiền này được chia theo di chúc. một người đi xe đạp từ thành phố B về thành phố A. Vậy phải chia táo cho con ông và các bạn của con mình như thế nào để mỗi đứa trẻ có số táo như nhau nhưng không phải bổ quả nào quá 4 miếng? 23. Bính trả lời “Em của Đinh không phải là C”. một già.Đô rê mon tài như thế nào cậu biết rồi đấy. Đinh trả lời “Trong ba người đó chỉ có anh của D là nói thật”. Người trẻ đi từ nhà đến siêu thị hết 20 phút. Nếu tăng số tiền của người anh cả lên 2 đồng. Một xí ngiệp sản xuất đường đang có 10 thùng đường xuất khẩu. Nếu như tốc độ xe ô tô là 40km/giờ thì khoảng cách giữa thành phố A và B là bao nhiêu ki-lô-mét? 22. Giáp trả lời “Em của Ất không phải là A”. Nô-bi-ta và Đô-rê-mon đến Việt Nam và ghé nhà tớ chơi. để tớ suy nghĩ. các bạn hãy giúp ông chủ xí nghiệp nhận ra thùng đường nhiều hơn. Nhưng công ty lại có quy định: mỗi tuần cô chỉ được nhận một khuyên và chịu tiền công cắt rời chiếc vòng. vì làm việc tích cực nên cô được thưởng một chiếc vòng vàng có 7 khuyên tròn. Tuy vậy. Tý. người trẻ đi muộn hơn người già 5 phút.

..đồng để được lãi 20% giá vốn? Bài 10... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 108...... Bài 3. Lúc đầu trong kho có ...... Diện tích toàn phần của hình hộp đó là ... Tính thể tích một hình lập phương biết hiệu của diện tích toàn phần và diện tích xung quanh là 162dm2... Bài 6.. Bài 8.. Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 5.. Bài 4.. Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá vốn.4cm.....64. 2 3 ... chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó..... Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật bằng chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 30m. chiều rộng bằng chiều dài... Cuối cùng Toán đếm lại thì thấy có tất cả 2008 mảnh giấy to nhỏ khác nhau.. Thể tích hình lập phương là: .. lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo.. Tại một kho gạo... .vào các sau đây để được phép tính đúng: 9 8 7 6 54 3 2 1 = 33 Bài toán 4 : Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ.dm2....... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 100.... Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng 4 cạnh mảnh vườn hình vuông. Biết rằng dấu được thêm vào sẽ là dấu trừ nếu trước đó đã xoá đi 2 dấu khác nhau..... mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào một dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất......dm2. Tích đúng của phép nhân đó là . Với 200 lần thực hiện. ngược lại dấu được thêm vào sẽ là dấu cộng.. Bài toán 3 : Điền dấu + và dấu . Bài 5... lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo. Mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kỳ và viết lại 2 dấu khác theo quy tắc: nếu xoá dấu cộng thì viết lại dấu trừ và ngược lại... Hỏi rằng nếu làm như trên nhiều lần thì trên bảng có thể có 101 dấu cộng và 100 dấu trừ hay không? Bài toán5: Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ......m3.... Diện 3 tích mảnh vườn hình vuông là .....đồng để được lãi 20% giá bán? Bài 9.......... Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá .. tấn gạo. Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá .. Bài 7.... Bài 2.. Khi thực hiện phép nhân số A với 134...... chiều dài 2.. Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá bán.....Bài toán 1 : Toán có 3 tờ giấy màu...... Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu........ Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật..76cm3... Hỏi dấu còn lại trên bảng là dấu gì ? Bài toán 6: Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.. Đề 2 (30 phút) Em chỉ cần ghi đáp số Bài 1.. Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm3 để xếp thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 96cm2? Cần ........5.. Nếu lấy số A nhân với 4 rồi trừ đi 4......... Toán lấy mỗi tờ cắt thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ rồi lại lấy mỗi mảnh nhỏ cắt tiếp thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ hơn và cứ tiếp tục như thế. Hỏi Toán đếm đúng hay sai ? Bài toán 2 : Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. bạn Minh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 6......... hình lập phương nhỏ. Tỉ số phần trăm diện tích hình tam giác và diện tích hình chữ nhật là ....... Số A là.5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số A chia cho 4 rồi cộng với 4. .

4 m...Bài 11.....7 Bài 2..... Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng ...5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần....... Năm nay số dân của phường đó là ..5 + 47....... Vụ đông xuân vừa qua trung bình mỗi dam2 thu hoạch được 80 kg thóc ..5 m và băng 1 đáy lớn ........ người.45.. Số thứ nhất ...... Tổng của hai số là 2001... Số thứ hai . Khu vườn rộng ... 3 Đề 3 (60 phút) Bài 1.. Bài 3: (8 điểm) .2m .. chiều cao 3 bằng 28...8m .ha Bài 13... Bài 15... Số thứ nhất .chiều cao bàng trung bình cộng của hai đáy ......5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi.6 – 43. Khi đó vườn trở thành hình vuông.Tính nhanh(2điểm) 49. Năm ngoái số dân ở một phường là 19200 người ...Thửa ruộng thu hoạch được .5% . Tìm hai số đó biết rằng bằng 2 5 số thứ nhất bằng số thứ 3 7 1 số thứ nhất cộng thêm 9 thì 2 1 số thứ hai. Bài 14... Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 34..8 – 48. biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m. Hãy viết phân số đã cho dưới dạng tổng các phân số khác nhau 16 theo thứ tự tăg dần và đều có tỉ số bằng 1.. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay.. tạ thóc.9 + 44.3 + 42 – 40...So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2....... Một khu vườn hình thang có đáy bé bằng46. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài.. đáy bé bằng 18. Đề 4 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 1) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (6 điểm) a) điền phân số thích hợp vào hai ô trông sau: 5 6 < << 8 8 b) Tính nhanh: Bài 2: ( 6 điểm) Cho phân số 1997 ×1998 − 1 1998 × 1996 + 1997 15 ... Bài 12.. Số thứ hai . Tìm hai số đó biết rằng hai.. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2.....2 ....... Năm nay số dân của phường tăng thêm 2.. Tổng của hai số là 2007......

3 . 4 3 Tìm số học sinh của mỗi lớp biết: Bài 4: ( 5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 9 cm.b. Đề 5 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 2) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 7 điểm) a) Điền dấu thích hợp ( >. Biết rằng tổng chu vi của hai hìnhchữ nhật là 146. 0 cho trên. AD = 3 cm. phần thập phân có hai chữ số. nhưng thứ tự các chữ số chưa biết. < ) vào ô trống ( Trình bày rõ cách làm) 1a. bb ( cm) và chiều rộng là bb. b. Hình chữ nhật ABCD có số đo chiều dài là a.52 cm. 5.Cho hình chữ nhật ABCD và MNPQ. Tìm chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. 5B. abc ( 0 là số không ) a −b + c Bài 3: (6 điểm) Một hình vuông có số đo diện tích ( theo mét vuông) là một số thập phân gồm 4 chữ số : 0 .b4 + 5.c là các chữ số đôi một khác nhau) Bài 2: (7 điểm) Tìm số thích hợp thay vào các chữ số trong biểu thức sau: 1 = 0. và 5C là 147 1 1 số học sinh lớp 5A thì bằng số học sinh lớp 5B 7 8 1 1 và số học sinh lớp 5B thì bằng số học sinh lớp 5C. 0<a. a (cm).7c a. 0 (a ≠ b. b) Chứng minh rằng tổng của các số có 3 chữ số tìm được trên chia hết cho 211. Trong đó. AE = 4cm a) Hình vẽ có bao nhiêu tam giác và là những tam giác nào? b) So sánh diện tích của hai tam giác DIB và EIC? Đề 7 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 .99 b) Tìm abc biết abc × aa × bc = abc abc ( a. aa (cm). b (cm) và chiều rộng là b.2 . b. Hình chữ nhật MNPQ có số đo chiều dài là aa. phần nguyên có hai chữ số. AC = 12 cm. Bài 3: (4 điểm) Tổng số học sinhcủa 3 lớp 5A. tìm cạnh hình vuông đó? Đề 6 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (4 điểm) Tìm chữ số tận cùng của các số sau: A= 65 x 66 x 67 x 68 x 69 B= 19 x 29 x 39 x 49 x 56 x 66 x 76 x 86 x 96 Bài 2: (5 điểm) Cho 3 chữ số : a. b ≤ 9) a) Hãy viết các số có 3 chữ số được tạo bởi 3 chữ số a. =.bc + 19.26 + 4.

BM=MC a) Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là A.8 Bài 3: Một thư viện có 10000 quyển sách..21 x 39 x 63 x 65 Bài 2: Tính nhanh( có trình bày cách tính) a) A= 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 b) B= 10. Hỏi sau 2 năm tổng số sách của thư viện 100 là bao nhiêu ? Bài 4: Cho tam giác ABC (như hình vẽ). biết diện tích của tam giác BEC= 100 cm2 c) Kéo dài BE cắt AC tại N.1 + 11.Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) A= 91 x 92 x 93 x 94 x 95 x 96 x 97 x 98 x 99 b) B=32 x 44 x 75 x 69 . viết tên các tam giác đó? b) Hãy tính diệntích tam giác ABC. chứng tỏ: AN= NC A D E B M C Đề 8 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau: a) 6 × 7 × 8 × 9 ×10 × 11 22 × 20 ×18 ×16 × 14 ×12 b) 1 + 12 12 5 19 16 × × × 1 8 21 10 19 19 Bài 2: Trong kỳ thi học sinh giỏi lần này. trường nọ có 81 học sinh dự thi. cứ sau 1 năm số sách của thư viện lại tăng thêm 25 ( so với số sách của năm liền trước).+ 17.3 +. số học sinh dự thi của lớp 5A bằng một nửa số học sinh dự thi của hai lớp 5C và 5B..2 + 12. Lớp 5B có số học . trong đó AD=DE=EM..

5 tuổi. b) Diện tích tam giác AGC bằng diện tích tam giác GBC. Chứng tỏ: a) Diện tích tam giác ABG bằng diện tích tam giác BGC. hãy cho biết kết quả của các phép tính sau đúng hay sai? (Có giải thích cách làm) a) 2003 x 19 x 15 = 190 281 b) 1783 + 249 + 65 +71 = 2169 Câu 2: (4 điểm) Tuổi trung bình của một đội bóng là 21. E là điểm chính giữa của cạnh AB. 2002 2003 2004 2005 . Đề 9 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 4 diểm) Không làm phép tính. còn lại là học sinh yếu.sinh dự thi gấp đôi số học sinh dự thi của lớp 5C. Đề 10 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 4 điểm) Để tính biểu thức: A = 2005 + 45 : 5 x 3 .Bạn Lan tính như sau: A = 2005 + (45 : 5) x 3 = 2032 . Câu 4: (6 điểm) Cho tam giác ABC.Bạn Hồng tính như sau: A =(2005 + 45) : 5 x 3 = 1230 a) Bạn nào làm đúng? Vì sao đúng? b) Bạn nào làm sai ? Vì sao sai ? Bài 2:( 4 điểm) Cho dãy phân số sau: 2001 2002 2003 2004 .Bạn Cúc tính như sau: A = 2005 + 45 : (5 x 3) = 2008 . F là điểm chính giữa của cạnh AB. F là điểm chính giữa của cạnh BC. khi đó CE cắt BD tại G. . nối điểm B với điểm D. biết diện tích tam giác ABC là 180 cm2. nối AF cắt CE tại I. . Kéo dài AG cắt cạnh BC tại M. c) M là điểm chính giữa của cạnh BC. số học sinh giỏi bằng bằng 2 số học sinh khá. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh dụ thi? Bài 3: Cho tam giác ABC. Nối điểm C với điểm E. Tính số học sinh mỗi loại.Hỏi tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu ? Câu 3: (4 điểm) Một lớp có 41 học sinh. D là điểm chính giữa của AC. Tính diện tích tam giác AIB. số học sinh khá 3 3 số học sinh trung bình. Nếu không tính tuổi của đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20. biết 4 rằng số học sinh yếu là một số nhỏ hơn 6.

Hỏi giá tiền quả bóng là bao nhiêu? Bài 4:( 5 điểm) Cho hình vuông ABCD. MNPQ. .a) Hãy viết tiếp số hạng thứ năm của dãy theo đúng quy luật? b) Chứng tỏ dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần? Bài 3:( 5 điểm) Nam. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = 1 BC.+ ( x + 9 ) = 54 b) Tìm giá trị của biểu thức sau: Bài 3: ( 3 điểm) 2005 × 2006 − 2 2004 × 2007 1 ly. canh Ac = 4 cm. Anh lại uống ly.. . 3 a) Tính diên tích tam giác vuông ABC.) trong dãy sau: 3 4 <. .. rồi lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly... Nam góp số tiền bằng tổng số tiền của 2 bạn 2 3 kia góp.. rồi rót thêm cà phê (đã pha) vào cho 6 1 1 đầy ly..< 5 5 Bài 2: (4 điểm) a) Tìm giá trị của x: ( x + 1) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) +.. 12 10 11 12 10 b) Điền hai phân số thích hợp vào chỗ chấm (... Các đỉnh hình vuông phía trong lần lượt là điểm chính giữa của các hình vuông ngoài a) So sánh diện tích hình vuông MNPQ với diện tích hình vuông ABCD. Anh lại uống ly.. Tiến ba bạn chung nhau mua một quả bóng. Cường góp số tiền bằng 1 1 tổng số tiền của 2 bạn kia góp. Cường. . cạnh AB = 3 cm. Anh uống lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly và uống hết. IGKH.<. Hỏi anh Lâm đã uống sữa hay cà phê nhiều hơn? Bài 4: (6 điểm) Cho tam giác vuông ABC vuông góc tại A. b) Cho biết cạnh hình vuông ABCD là 10 cm. rồi 3 2 Anh Lâm rót một ly sữa đầy. Tiền góp 15 000 đồng. Tính chu vi hình vuông IGKH? N A B G I M P K D H Q C Đề 11 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (5 điểm) a) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 7 8 7 5 7 .

b) Tính đường cao hạ từ M xuống cạnh AC của tam giác AMC? c) Tính chu vi tam giác vuông ABC ? Đề 12 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 3 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 .. Bài 4 (3 điểm) Tìm một số có nhiều chữ số.01 × 0. 5 8 . Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì hết cỏ. 1 3 ? Bài 2: Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số bằng phân số 15 ... 3 4 . AM và BN cắt nhau tại O. N là điểm chính giữa của AC. 1 = . 1 7 b) + = 4 . b) Cho biết AM = 15 cm. Hiền vui tính đáp: “ thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ bằng 5 thời gian từ bây giờ đến ngày hôm nay”. Nhưng trâu mẹ mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con cùng đến ăn.. biết rằng: chữ số tận cùng của số đó bằng 2 và nếu chuyển chữ số 2 đấy lên đầu thì số đó sẽ tăng gấp đôi. hãy tính độ dài các đoạn thẳng AO và OM . Vậy 9 bây giờ là mấy giờ? Bài 6: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 chiều dài và có diện tích là 5 60cm2. M là điểm chính giữa của BC.. 27 Bài 3: Tìm x : 100 x + x05 + x5 = 200 x Bài 4: Tích 0. 00. Tính chu vi mảnh bìa.. 3 6 . Bài 1: (3điểm) Số lần sinh nhật của cha .1 × 0. a) So sánh diện tích hai tam giác AON và BOM. nếu nghé con ăn một mìnhmột bó cỏ thì hết bao nhiêu lâu ? Bài 3: (7 điểm) Cho tam giác ABC.. 2 4 .. Đề 13 ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ PHẦN I: Học sinh chỉ việc ghi đáp số hoặc câu trả lời đúng vào tờ giấy thi trong những bài tập sau: Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ?: 9 .001 × … × 0..001 (số cuối cùng có 99 chữ số 0 sau dấu phẩy) có bao nhiêu chữ số 0 sau dấu phẩy? 1 3 Bài 5: Thương hỏi Hiền: “Bây giờ là mấy giờ?”. 8 a) Bài 2: (6 điểm) Trâu mẹ ăn một bó cỏ phải mất 16 phút. PHẦN 2: Học sinh trình bày cách làm của mình vào tờ giấy làm bài.. Hỏi.

Trên hình vẽ bên. Lần thứ nhất họ gấp sợi dây thành ba phần bằng nhau được một sợi dây mới và thả một đầu của sợi dây này xuống hang. Trên cạnh AD lấy điểm N sao cho AN bằng 1 AD.N. Vậy nếu bạn đi bằng taxi thì phải trả bao nhiêu tiền? A 5. Hỏi người chủ cửa hàng bán quyển vở đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua? . Bạn Thơ viết liên tiếp các chữ cái T. Nối B với N.5 km. D. khi đầu sợi dây chạm đáy hang thì phía đầu dây ở miệng hang còn thừa 6 m.Lạ sao lại đúng như là của con Năm nay con 9 tuổi tròn Tuổi cha em có tính ngon không nào? a 3 có giá trị bằng .U. Hỏi giá ghi trên bìa mỗi quyển sách đó là bao nhiêu đồng? 3. E lần lượt là trung điểm của AB.E.I. AC.H. Nhưng thực tế ô tô chạy hết quãng đường AB chỉ hết 3 giờ rưỡi vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy nhiều lên 5km. Một đoàn thám hiểu dùng một sợi dây dài để đo độ sâu của một cái hang. 2. 7 b Bài 2: (3 điểm) Cho phân số Bài 3: (3 điểm) Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 4 giờ. M với C cắt nhau tại O.U. Một người mua 9 quyển sách cùng loại. 3 Biết diện tích tam giác MOB là 3cm2. Khi đầu dây chạm đáy hang thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng hang.500 đồng.TIỂU HỌC CẤP QUỐC GIA 1. Nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữa b 4 6 a nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng . Một quyển vở được mua vào với giá bằng 75% giá bán. Lấy điểm M là điểm chính giữa cạnh AB. Một người đi từ A đến B. Tìm phân số . Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu phần trăm so với thời gian dự định? 4. Đề 14 OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2009 . Biết rằng DE D E O song song với BC. Hỏi vận tốc thực tế ô tô đi là bao nhiêu? Bài 4: (5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD.E thành dãy THUATHIENHUETHUATHIENHUE… Hỏi chữ cái thứ 2009 là chữ gì? 7. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác có diện tích bằng nhau? B C 6.H. Dưới đây là bảng giá đi xe taxi của một hãng taxi: 1 km đầu tiên 2 1 5500 đồng thêm mỗi km (đến km thứ 5) 2 1 4500 đồng thêm mỗi km nữa 2 6500 đồng đi Khoảng cách giữa khách sạn bạn đang ở đến nơi diễn ra Olympic Toán Tuổi thơ 2009 là 6.H.T. Tính độ sâu của hang.A. Lần thứ hai họ gấp sợi dây ban đầu làm thành hai phần bằng nhau. Tính diện tích tứ giác NOCD. Vì được giảm giá 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364.

Một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. d/... sai ghi S vào ô trống : 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1 C . Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát họ gặp nhau lần thứ hai? 10. Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. 1000 30 0. 0. Hai năm trước.... c/. Hình lập phương lớn được tạo thành từ 125 hình lập phương nhỏ màu đen và màu trắng.. Trong số tự nhiên từ 1 đến 2009 có bao nhiêu số không chia hết cho 5. bơi với vận tốc đều như nhau. Có ba số chẵn liên tiếp. 15...... AC.. tuổi em bằng 3 tuổi anh..0137 100 3 0... AM cắt BN tại O (xem hình vẽ).. Hai người xuất phát từ hai đầu bể bơi... Các đỉnh của hình lập phương lớn có màu đen... Sau 10 giây họ gặp nhau rồi bơi tiếp đến đầu kia của bể và quay lại ngay. + 3 6 10 15 45 13. Hỏi hình lớn chứa bao nhiêu hình nhỏ màu trắng? 14. Hỏi ngày 17 của tháng đó là thứ mấy? 9. biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng năm lần số lớn nhất.. 1000 Bài 2: Đúng ghi Đ. Biết diện tích tam giác OAB bằng 5cm2.. Gọi M. chúng cắt nhau ở O (xem hình vẽ). < . Hãy tìm tổng của ba số đó... b/. Cho tam giác ABC.03 . Tính diện tích hình thang ABCD. Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng đáy lớn CD. Tính A = + + + + . 11.. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi? 5 1 1 1 1 1 12. Tính độ dài đoạn thẳng BO. Biết ON = 1cm. 370 10 137 .3 . hoặc = vào chỗ chấm cho thích hợp: a/. Hai hình lập phương cạnh nhau có màu khác nhau (xem hình vẽ).8. 1 3 A 5cm2 B D C A 16.N lần lượt là trung điểm BC.. Kéo dài DA về phía A và CB về phía B. M 37 .. N O B Đề 15 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KÌ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI : Toán Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2009 Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1: Điền dấu >..

23 m2 B. 1160 m B.PhÇn tù luËn: (15 ®iÓm) Bµi 1: (4 ®iÓm) Mét sè tù nhiªn cïng chia hÕt cho 6 vµ 15. Tính diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác AML.25kg. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. . 1.876 Bµi 4: T×m 0. 2kg B. Hái: a. BC lÇn lît lÊy c¸c ®iÓm D.PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (5 ®iÓm) Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A. 5000kg II. 0. ( Biết hai chị mua mỗi loại cùng giá như nhau) Bài 5 : Cho tam giác ABC có diện tích là 40 cm2. 500kg D.345 x 2008 = ? A.660 B.02kg D. Lóc 7giê cïng ngµy mét xe con ®i tõ tØnh B ®Õn tØnh A víi vËn tèc 50 km/giê.2kg C. 2567. Tính giá của mỗi kilôgam cam. Hai đoạn thẳng LB và KC cắt nhau tại điểm M. 580m C.05% cña 40kg: A. 50kg C.( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × 100 = 99751 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 Bài 4 : Chị Kỷ mua một kilogam cam và hai kilogam quýt hết 58000 đồng. Trên cạnh AC lấy điểm L sao AL = 4LC. Hai xe gÆp nhau lóc 9giê 15 phót.760 C. kÕt qu¶ tÝnh).5% cña sè g¹o trong bao lµ 1. 3480 m D. 348 m Bµi 3: TÝnh 12. Sè ®ã chia cho 6 cã th¬ng nhiÒu h¬n th¬ng cña sè ®ã chia cho 15 lµ 36 ®¬n vÞ. Bµi 1: ViÕt kÕt qu¶ díi d¹ng sè thËp ph©n: 1 m2 + 2 dm2 + 3 cm2 = … m2 A. Qu·ng ®êng tõ tØnh A ®Õn tØnh B dµi bao nhiªu km? b. 20kg Bµi 5: BiÕt 2. ®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh giái n¨m häc 2007 . T×m sè ®ã? Bµi 2: (5 ®iÓm) Lóc 6 giê mét xe t¶i ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 40km/giê. Hái 0. D (lµ ®¸p sè. 0. C. B. Khi xe con ®Õn tØnh A th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lóc ®ã lµ bao nhiªu km? Bµi 3: (6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC.2030 m2 D. Chị Sửu mua hai kilôgam cam và ba kilôgam quýt hết 96000 đồng. mỗi kilôgam quýt.2008 M«n: To¸n líp 5 (Thêi gian lµm bµi 60 phót) I. 1.76 D. 2478. 24788. 345.0203 m2 Bµi 2: Mét ngêi ®i bé trung b×nh 2 phót ®i ®îc 145 m.8 giê ngêi ®ã ®i ®îc bao nhiªu m? A. 1. Hái bao ®ã cã bao nhiªu kg g¹o? A. E sao cho AB = 3AD.0023 m2 C. 1. 5kg B. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK= 3 KB . trªn AB.

Nèi A víi E. th× ®îc tæng cña vÕ tr¸i lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45. Mµ: 108 . Sè 2008 lµ sè kh«ng chia hÕt cho 3. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 108. Hái To¸n ®Õm ®óng hay sai ? Ph©n tÝch : Sau mçi lÇn c¾t mét m¶nh giÊy thµnh 4 m¶nh hoÆc 10 m¶nh th× sè m¶nh giÊy t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. C¸ch 2. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu + vµo c¸c « trèng.2 x 5. Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: nÕu bá ®i mét dÊu céng nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu céng võa bá. Mµ ban ®Çu To¸n cã 3 m¶nh còng lµ sè chia hÕt cho 3 nªn tæng sè m¶nh thu ®îc sau mét sè lÇn c¾t ph¶i lµ mét sè chia hÕt cho 3. VËy To¸n ®· ®Õm sai. Do ®ã dï c¾t bao nhiªu lÇn th× sè m¶nh t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3. Bµi to¸n 2 : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. V× 45 < 108 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè.BC = 4BE. Mét sè bµi to¸n HSG líp 5 Bµi to¸n 1 : To¸n cã 3 tê giÊy mµu.5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 . Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá. . Bµi gi¶i : Mçi lÇn c¾t tê giÊy hay m¶nh giÊy th× sè m¶nh t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 . C víi D c¾t nhau t¹i M. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 4 vµ ch÷ sè 1 ta cã: 9 + 8 + 7 + 6 + 54 +3 + 21 + 0 = 108. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 5 vµ tríc ch÷ sè 0 ta cã: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 10 = 108. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 6 ta cã: 9 + 8 + 76 +5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 108. Bµi to¸n 3 : §iÒn dÊu + vµ dÊu . To¸n lÊy mçi tê c¾t thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá råi l¹i lÊy mçi m¶nh nhá c¾t tiÕp thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá h¬n vµ cø tiÕp tôc nh thÕ. do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1.vµo c¸c sau ®©y ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 33 Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. So s¸nh AE víi AM. C¸ch 3. Cuèi cïng To¸n ®Õm l¹i th× thÊy cã tÊt c¶ 2008 m¶nh giÊy to nhá kh¸c nhau.45 = 63 = 9x7 = 9x(6+1) = 9x(5+2) nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: C¸ch 1. Nh vËy tÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ "sè m¶nh giÊy t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3". Bµi gi¶i : NÕu ®Æt ®ñ 9 dÊu (+) vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45.

nÕu xo¸ ®i hai dÊu céng th× ph¶i thªm vµo mét dÊu céng. v× vËy sè dÊu trõ gi¶m ®i 2. hoÆc kh«ng ®æi. .33 = 12.5 + 4 + 3 + 2 . NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng. do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. Nh vËy. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. ngîc l¹i dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu céng.4 +3 . Bµi to¸n. VËy tæng tÊt c¶ c¸c sè ®øng liÒn sau dÊu trõ lµ: 12 : 2 = 6. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. Mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c: nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. hoÆc kh«ng ®æi. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi.V× 45 > 33 nªn kh«ng thÓ ®iÒn toµn dÊu (+) mµ ph¶i thay mét sè dÊu (+) bëi mét sè dÊu (-) sao cho kÕt qu¶ d·y tÝnh gi¶m ®i: 45 . Bµi gi¶i : NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu céng. Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ.6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 . hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. Hái r»ng nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× trªn b¶ng cã thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ hay kh«ng? Ph©n tÝch : Khi xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i th× cã 3 kh¶ n¨ng xÈy ra: . Víi 200 lÇn thùc hiÖn. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt k× råi l¹i thªm vµo mét dÊu (céng hoÆc trõ) ®Ó cuèi cïng trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt. Mµ 101 lµ sè lÎ.1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 + 5 .2 + 1 = 33 Bµi to¸n 4 : Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. . tÝnh bÊt biÕn lµ: mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu. Lóc ®Çu trªn b¶ng cã 100 dÊu céng (lµ sè ch½n) nªn nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× sè dÊu céng trªn b¶ng vÉn lu«n lµ mét sè ch½n. Ta nhËn thÊy mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu. BiÕt r»ng dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu trõ nÕu tríc ®ã ®· xo¸ ®i 2 dÊu kh¸c nhau.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. V× 6 = 5 + 1 = 4 + 2 nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: * 9 + 8 + 7 . Hái dÊu cßn l¹i trªn b¶ng lµ dÊu g× ? _________________________________________________ §¸p ¸n Ta thÊy. NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. B©y giê c¸c b¹n h·y thö søc m×nh gi¶i bµi to¸n sau nhÐ. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. vËy trªn b¶ng kh«ng thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ ®îc. . Nh vËy.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng.

. sè dÊu trõ trªn b¶ng hoÆc kh«ng thay ®æi hoÆc gi¶m ®i 2.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu trõ. Tuy nhiªn 100 l¹i lµ sè kh«ng chia hÕt cho 9. Mµ mçi lÇn bá ®i mét dÊu céng th× tæng t¨ng thªm mét sè ®¬n vÞ chia hÕt cho 9. tÝnh bÊt biÕn lµ: sau mçi lÇn thùc hiÖn viÖc xo¸ vµ thªm dÊu. Bµi to¸n : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. MÆt kh¸c. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. Nªn tæng thu ®îc lu«n lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 9. V× 45 < 100 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè. trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt mµ dÊu trõ kh«ng thÓ mÊt hÕt nªn dÊu cßn l¹i trªn b¶ng ph¶i lµ dÊu trõ. Ta thÊy 45 lµ sè chia hÕt cho 9. Sau 200 lÇn thùc hiÖn. Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá (tøc lµ t¨ng thªm mét sè chia hÕt cho 9). Nh vËy. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè ®Ó ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100 ®îc. sè dÊu trõ ban ®Çu lµ sè lÎ (101 dÊu) nªn sau mçi lÇn thùc hiÖn th× sè dÊu trõ cßn l¹i trªn b¶ng bao giê còng lµ sè lÎ. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu céng vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng.