Uû ban nh©n d©n huyÖn b¸ thíc

Trêng THCS ThÞ TrÊn Cµnh Nµng

C¸c chuyªn ®Ò båi dìng
häc sinh giái to¸n líp 5

Gi¸o viªn: Hoµng Xu©n Th×n

Các bài toán ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2365 + 2136
1256 – 269
253 + 89654
8256 – 3269
Bài 2 : Tính
3 11 7
+
+
8 12 15

50920 : 76
308160 : 906

6
8 4
X :
13 14 5

21
7
1

+
38 126 2

Bài 3: Tìm x

5
X x 23 + 120 =1224

1
xX = 3 + 13
2

X 1
+ =5
23 2

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440
b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000
c) 576 + 789 + 467 + 111
Bµi 2: TÝnh nhanh:
5
7

a) +

7 19 6 9 9
+ + + +
13 13 5 7 5

d)

b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
+ + + + + + + + +
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

c)

1
2
3
4
5
17 18 19 20
+
+
+
+
+ ... +
+
+
+
21 21 21 21 21
21 21 21 21

1
20
300
4000
+
+
+
10 100 1000 10000

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 32 - 13 - 17
b) 45 - 12 - 5 - 23
Bµi 2: TÝnh nhanh:

c) 1732 - 513 - 732
d) 2834 - 150 - 834

a)

34 19
3


31 28 31

c)

b)

18 55 5
+

13 46 13

d) 

Bµi 3: TÝnh nhanh:
a) 21,567 - 9,248 - 7,752
b) 56,04 - 31,85 - 10,15
Bµi 4: TÝnh nhanh:
a) 46,55 + 20,33 + 25,67

7 11 4
+ −
3 5 3
 27 4   2 5 
− −
− 
 25 9   25 9 

c) 8,275 - 1,56 - 3,215
d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4
b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 -

5,5
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a. 8 x 4 x 125 x 25
b. 2 x 178 x 5

d. 500 x 3,26 x 0,02
e. 0,5 x 0,25 x 0,2 x 4

81 x 0.9 x 10) c) (792.4 x 6.9) Bµi 21: T×m 2 sè.900 x 0. 6 Bµi 22: T×m 2 sè.3 : 2.55 + 0.1998 + 1999. A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995 c.2 lÇn tæng cña hai sè vµ tæng l¹i gÊp 5 lÇn hiÖu cña hia sè.1999 Bµi 25: So s¸nh A vµ B biÕt: a.25 + 792.48 x 5) x (42.41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 .0.2 Bµi 5: TÝnh nhanh: a) (81.81 + 1) b) (m : 1 . Bµi 23: T×m hai sè ®ã biÕt tÝch cña hai sè ®ã gÊp 4.m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7.75 . biÕt tæng gÊp 3 lÇn hiÖu vµ b»ng nöa tÝch cña chóng.17.5 + 0. a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078 c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997.2 x 8.3.4 + 21.91 x 19.52 : 3.9 : 2) .4 Bµi 2: TÝnh nhanh: b) 20.2 x 45 + 1.1 .1 .75) x (11.48 : 3.8 x 5 . biÕt tæng gÊp 5 lÇn hiÖu vµ b»ng 1 tÝch cña chóng.95 x 19.7 x 2.95 Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 1875 : 2 + 125 : 2 c) 62.5 x 16.3200 x 0.81 x 0.4 c) 0.2 d) 43.6) x (32 x 11 .2 + d) 2.8 .66 x 32.5 x 400 a) 4 5 3 5 x + x 7 6 7 6 b) 5 1 4 3 x + x 9 4 9 12 c) 7 8 7 3 x − x 9 5 9 5 d) 2006 3 3 1 x − x 2005 4 4 2005 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 1 2 3 4 5 x x x x 2 3 4 5 6 b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bµi 4: TÝnh nhanh: a) 32.5 . A = 198719871987 x 1988198819881988 B = 198819881988 x 1987198719871987 d. 2.17 17.27 x 4 Bµi 2: TÝnh nhanh: g.9) x (1.0. h·y biÕn ®æi tæng sau thµnh tÝch cã 2 thõa sè.6 .73 : 8.3 x 81.6 x 7 + 1.99 B = 19.1.19.5) x (4. 2.3 : 2.17 x 3.32) b) (13.8 c) 17.9 .5 x 3 .27 : 8.2 + 11.3 . Bµi 24: Kh«ng tÝnh tæng. A = 19.1997 + 1998.8 x 1.c.45 x 17.75 : 3 + 2.6 x 27. A = 73 x 73 B = 72 x 74 b.6 a) (82 .34 + 3.

16 + 0.. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau. a.47 + d) 2. (25915 + 3550 : 25) : 71 Bµi 2: TÝnh: b.yến 9050 kg =….kg 16000kg =……………. 70 . Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được mấy phần quãng đường? Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 100m. Cứ 5m2 thì thu hoạch được 3kg rau. g d. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh: a. 18yến = …………kg 2500 kg =………………tạ b.7) : (4.51 : 0.749 + c) 1.9 + 4.042 2.49 : 7 + 3 x 6 c. 200 tạ =………….05 : 27 + 850. 430 kg =………. 35 tấn =…………Kg 6kg 3g =……….kg Bài 7: Chuyển thành phân số rồi thực hiện phép tính : 1 3 2 +4 1 3 Bài 8 : Tính: 2 3 +5 7 97 10 3 7 −4 10 10 2 1 1 x5 3 4 3 1 1 :2 2 4 .29 + 2.62 + 1.71 + 0.38 + 0. 14 x 10 x 32 : (300 + 20) a) (85.3 5.5) x 43 . do s¬ xuÊt.5 x 16 . Bài 4: Một đội công nhân sửa một đoạn đường dài 12km.tấn……. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 10m.5 x 15 + 2.8) II. 4375 x 15 + 489 x 72 d.57 : 1. Mỗi kg rau bán được 3500đồng.53 + 5. mét häc sinh ®· ®Æt tÝnh nh sau: Em h·y so s¸nh tæng ®óng vµ tæng sai trong phÐp tÝnh ®ã.9 + 1.150. Bµi 6: Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107.d) (4.1.17+ 4.. ngày thứ hai đội đó sửa được hơn ngày đầu 25m.9 b)1. mét häc sinh ®· chÐp nhÇm sè h¹ng thø hai thµnh 1007 nªn ®îc kÕt qu¶ lµ 1996. biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè lín vµ gÊp sè bÐ lªn 3 lÇn th× ta ®îc tæng míi b»ng 2061. T×m tæng ®óng cña hai sè ®ã.tấn c.72 : 0.17 + 0.309 + 12..058 + 0.8 : 0. Hỏi thu đựoc bao nhiểu tiền bán rau từ thủa ruộng đó? Bài 6: viết số thích hợp vào chỗ trống.1 + 1. Bµi 5: Khi céng mét sè cã 6 ch÷ sè víi 25.251+ 6. Phần còn lại ngày thứ ba đội phải hoàn thành nốt.691 Bµi 4: T×m hai sè cã tæng b»ng 1149.9 Bµi 3: TÝnh nhanh: a) 21.83 + 0.1+ 4. Ngày đầu đội đó sửa được 120m.97 b) 0.

1 − ÷ 15 6 15  6 25 7 B = 10 5 4 1. Tính ra sau hai lần bán.…. 2 5 5 5 × + : 5 7 7 3 5 4 3 9 × + : 8 7 7 10 b.03 3.23 +…+ 96.3 – 3. 2) : (0. bán lần thứ nhất được 1 2 số cam .000 đồng. Bài 14: Tính a. 25 − ) ÷ 100 25 9 4 17 3 6   2. Lương hàng tháng của mẹ là bao nhiêu? b. lần thứ hai bán được 3 5 số cam.6 +…+ 2. rồi rút gọn thì được phân số .4 .2 x 12 x 6 + 1. 6 4 9 + + 5 3 7 c. người đó bán đươc 352 quả. A = 64 1 5 1 2 1 1   − − (6 − 3 × 2 )  0.9 7. 2 3 9 + + 3 4 7 d. Tính nhanh * 23695 : 61 65 + 891 + 135 + 909 : 731 − 47 + 69 − 253 Bài 15: Tìm X a. Biết cứ 4 học sinh thì trồng được 5 cây.8 x 4 x 2 x 3 + 36 x 2 + 14.19 + 15. Giả sử gia đình An có them một người nữa thì số tiền tiêu bình quan của mỗi người trong một thágn bị giảm đi bao nhiêu tiền? a 3 nếu rút gọn thì được phân số . chiều rộng bằng 5 chiều dài.21 + 17. Lương của mẹ bằng 4 lương của bố . bán lần thứ nhất được 1 1 tấm vải. Bình quân mỗi ngưòi trong gia đình An được tiêu thụ trong một tháng là bao nhiêu? c. lần thứ hai bán được 2 3 tấm vải đó thì chỉ còn lại 7m.5 − + 0. Hỏi quãng đưòng AB dài bao nhiêu km? 10 Bài 10: Lớp 5A trồng cây ở vườn trường.000.a. 1 1 1 + + 2 3 4 Bài 9: Biết b. Tìm phân số đã cho.1 – 1. 2 –( 3 2 3 4 × − : 4 5 10 3 12536 × 871 3268 + 4254 1994 × 1993 − 1992 × 1993 1992 × 1993 + 1994 × 7 + 1986 3 5 2 + X − 7 ) : 16 = 0 8 24 3 Bài 16: Gia đình An có 4 ngưòi .17 + 13.Tính số cam còn lại . 27365 :25 c.4 x 6 . Tính số cây lớp 5A trồng được biết lớp dó có 32 học sinh. Hỏi 5 a. 9. C= 11. 7 a)Tính diện tích vườn hoa đó? b)Biết cứ 5m2 thì trồng được 27 cây hoa. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu mét vải? Bài 13: Một người bán cam .1 + ) : ( + 0.8 + 8.7 + 7. nếu thêm 15 đơn vị nữa vào b 4 7 a tử số thì giữ nguyên mẫu số .2 – 2. 6 4 8 + + 7 5 9 3 quãng đường AB dài 36km. Lương hàng tháng của bố là 4. 6 b Bài 17*: Cho phân số CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỞNG HỌC SINH GIỎI Phần 1: Biểu thức và số Tính giá trị các biểu thức: 1 1 1 1 8 4 5 2 4 : ( × ) × (100 − ) :  + 0. Bài 11: Một vườn hoa có chu vi 120m.01 + 98. 25 − 0. 4 × X = 8 3 × 11 4 c*.8. Tính số cây hoa có trong vườn đó? Bài 12* : Một người bán vải. 37 + X =24 x 5 b.

.. p = 2008 b) m + n + p = 2009 Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M.. n = 2007..5.15 + 25 : 5 a) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt lµ bao nhiªu? b) Sao cho A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? Bµi 6: T×m gi¸ trÞ sè tù nhiªn cña a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt .25 ) + 12.4 x 20 .b x 2005) Bµi 10: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:  17   23 11 9  + 7 − 8.. 14  14 × 3 7 9 1 1 4 3  3  7 + 2  ×1 + 1 − : 5 10 5 7  5  10 e) 1 Bµi 11: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 b) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 3 1 6 −1 × 5 6 7 a) 1 10 2 4 × + 5 5 11 11 6 : 1 1  1 1 + + +   :  10 15   6 6 c) 1 1 1 1 − + −  :  3 4 5 2 2 5 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 1 −  10 15  1 1  −  6 4 1 7  17 3 + +   × 15 4 20  49 d)  1 2 5 + 3 5 . gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = 2006 + 720 : (a .5 5 5 5 5 5 + + + + . + 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 27 × 29 29 × 31 1 1 1 1 1 1 + + + 5. D= 2005 2006 2005 + 2006 + và N = 2006 2007 2006 + 2007 Bµi 4: Cho d·y tÝnh: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4.98 × 0.6) Bµi 8: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2. biÕt: a) m = 2006.30) x (a . H·y thªm dÊu ngoÆc ®¬n 6. 2 25   10   4 2 2 7 2 2 1 × 5 × 2 × 3 × 2 × × b) 1 c) 2 1 24 5 9 17 17 24 a)  × 5 x2 1 7 1 3 d) 3 x  + − 3  11 : .29) x …x (a . gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã lµ bao nhiªu? A = (a . biÕt: M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a ..7  :  − +  × (12.1) Bµi 7: T×m gi¸ trÞ cña sè tù nhiªn a ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ lín nhÊt. víi a = 119 vµ b = 0. So sánh A với 3 7 13 25 49 97 4. Cho A = + . So sánh M = vµo d·y tÝnh ®ã sao cho: a) KÕt qu¶ lµ nhá nhÊt cã thÓ? b) KÕt qu¶ lµ lín nhÊt cã thÓ ? Bµi 5: H·y ®iÒn thªm dÊu ngoÆc ®¬n vµo biÓu thøc sau: A = 100 ..

4 − 2.5 1 7 −1 × 7 7 8 e) 7 1 11 × 3 +7 6 2 12 5: 36 9 : 2 h) 41 41 × 14 7 5 : 21 21 8 7 3 : ×  3 1 12  3 9 + × k) 3  21 5 2  5 2 + 1  : 4  24  8 1 1 1 1 1 1  + + : + −  4 5 2 4 5 2 g) 1 1  1 1 1  1  + + : + −  5 10   2 5 10  2 34  2  : × 3 21  31  i) 12   3  : 2  : × 2  15   30  1 1 7 3 + +2 3 5 15 l) 3 1 7  5  + +   × 4 20  6  10 7  7 13 x 1.65% + 75%  : 1 + 4  24  4   9 p)  Bµi 12: TÝnh: 1− a) c) e) 1+ 1 + 1 1+ + 1 1+ 1 2 b) 1 1 2+ 1 + d) 1 3 1 2+ 1 1+ 1 1+ 1 2 1 1 + 1 1 + 4 2 2 + 3 Bµi 13: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau: 29  1  9 − 1 ×1 100 100  4  b) 9 13  8  −16 18 × 20  9  10 2 1 7  7 1 1  13 ×1 −2 × +4 ×  : 2 84 5 2 180  18 2 10 a)  1 1 70 − 528 : 7 2 2 81 19 1   +8 11 × 100 100   50 + 1 9 : 11 4 Bµi 14: T×m y: 2 1  7 4 1 3  3 1 3 : + 2 × 1  −  × −1 :  5 4  2 5 5 2  4 4 = 64 3  1 1 + × y 4  2 Bµi 15: T×m sè tù nhiªn n sao cho: 121 54 100 25 × <n < : 27 11 21 126 Bµi 16: T×m x lµ sè tù nhiªn biÕt: .5 × : 180  18 18 2 1 7  7 1 1  13 ×1 − 2 × +4 ×  : 2 5 2 180  18 2 10  84 m)  n) 8  1   6 + 35% + 0.

D·y sè c¸ch ®Òu: a) TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè c¸ch ®Òu: Sè sè h¹ng = (Sè h¹ng cuèi . . 94. …. 1. 2. … b) 0. 6. 16. 18. 19. 97. c) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 3) b»ng tæng hai sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã.a) d) x 60 = 17 204 x 3 < 5 7 b) 6 +x 7 = 33 11 e) 1 < 11 <2 x 12 +x 2 c) 43 −x =3 g) 15 x 46 + = 26 16 52 1. d) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 4) b»ng tæng c¸c sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng víi sè tù nhiªn d råi céng víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. 4. 3. 7. 27. 100.. §èi víi sè tù nhiªn liªn tiÕp : a) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu lµ sè ch½n kÕt thóc lµ sè lÎ hoÆc b¾t ®Çu lµ sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n b»ng sè lîng sè lÎ. 17. 3. 11. 100 lµ: (1 +100) x 34 2 = 1717 II. 13.. … c) 1. 3.. 2. … e) 0. b) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè ch½n vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n th× sè lîng sè ch½n nhiÒu h¬n sè lîng sè lÎ lµ 1. 94. 10. Nªn sè lîng sè h¹ng cña d·y sè ®· cho lµ: (100 . 22. cã kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp lµ 3 ®¬n vÞ. 6. 4. 5.94 = 3 10 . g) 1. ….Sè h¹ng ®Çu) : d + 1 (d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sè h¹ng liªn tiÕp) VÝ dô: TÝnh sè lîng sè h¹ng cña d·y sè sau: 1. 2. 26. 7-4=3 97 . 18.7 = 3 100 . … Bµi 2: ViÕt tiÕp 2 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 10. e) Mçi sè h¹ng ®øng sau b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng Êy. Mét sè quy luËt cña d·y sè thêng gÆp: a) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã céng hoÆc trõ mét sè tù nhiªn d.. … . 10. …. … d) 1. f) Mçi sè h¹ng b»ng sè thø tù cña nã nh©n víi sè thø tù cña sè h¹ng ®øng liÒn sau nã. 3. Ta thÊy: 4-1=3 . 13. 7. b) Mçi sè h¹ng (kÓ tõ sè h¹ng thø 2) b»ng sè h¹ng ®øng liÒn tríc nã nh©n hoÆc chia mét sè tù nhiªn q (q > 1). 7. 4. … k) 1. 7.1) : 3 + 1 = 34 (sè h¹ng) b) TÝnh tæng cña d·y sè c¸ch ®Òu: VÝ dô : Tæng cña d·y sè 1....97 = 3 VËy d·y sè ®· cho lµ d·y sè c¸ch ®Òu. 10. 9. 3. 3. Bµi tËp Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: a) 1. 97. 13. 4. 4. 13. 12. 16. 7. c) D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu b»ng sè lÎ vµ kÕt thóc b»ng sè lÎ th× sè lîng sè lÎ nhiÒu h¬n sè lîng sè ch½n lµ 1.. 12. 24..

30.11 + 11. 16. a) T×m sè h¹ng thø 100 trong d·y... 10. 18.10 + 0. .….9 . 54.. 2. 570. 56. . … o) 2. c) 10. ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi ngêi ta ph¶i dïng 516 lît ch÷ sè.27 + … + 13. b) . 2. 999. 17. 20.. 24. . 23.2 . . 6.. …BiÕt d·y sè cã 80 sè h¹ng.: a) . b) Sè 11703 lµ sè h¹ng thø bao nhiªu cña d·y? Bµi 7: Cho d·y sè : 1.. 210.. 9.77 + 7. 10. 1.. Bµi 14: TÝnh nhanh: a) TÝnh tæng c¸c sè lÎ liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1995.. 100. Bµi 15: TÝnh nhanh: a) 1. 64. 9.27 + 14. a) T×m sè h¹ng thø 100 cña d·y. 2. 29. 400.. 44.98 + 98. 3. 72. 3. 115. BiÕt d·y sè cã 8 sè h¹ng. … ? H·y gi¶i thÝch t¹i sao? Bµi 9: Cho d·y sè 1. 24.b) 0. 4. 90. 71. b) 1. … l) 1... Bµi 16: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang. 36. 12... 5... c) .. 4. 19. 9. … q) 2. c) . . Bµi 3: T×m sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sau. 7. 31. 48. 24... 33.77 b) 0. 24.. 4.. 3. ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. 9. 93. Hái: a) D·y sè cã bao nhiªu sè h¹ng? b) D·y sè cã bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 13: H·y tÝnh tæng cña c¸c d·y sè sau: a) 4.. . 17.. 45. 27.99 + 99. 8. 5. . 9999 thuéc d·y 3. 2. 4.2 + 0. 2.13 + 13.. 30. … hay kh«ng? b) Sè 1996 thuéc d·y 2. 27. 13. . 11. 81. 1999.27 + 2.. 34. . Hái d·y cã: a) Bao nhiªu sè h¹ng? b) Bao nhiªu ch÷ sè? Bµi 12: Cho d·y sè 1. 4. Hái kú thi ®ã cã bao nhiªu thÝ sinh tham dù? . 19. 19. … g) 1. 3. BiÕt mçi d·y cã 10 sè h¹ng: a) . b) TÝnh tæng cña 100 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. 60... 56. 120. … d) 5. t) 6.19. 2005. 648. b) Sè 2002 cã thuéc d·y nµy kh«ng? Bµi 6: Cho d·y sè : 3. 110..11 + 0. Bµi 4: T×m 2 sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y sè. 6. … e) 1..12 + … + 0.9 + 0.100 . … H·y cho biÕt c¸c sè: 351. 39.... 1975 cã thuéc d·y sè ®· cho hay kh«ng? Bµi 10: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp 1.. … h) 2. ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè? Bµi 17: Trong mét kú thi cã 327 thÝ sinh dù thi.… c) 0.. 12.1 . 108.3 . 6. 17. 20. 6. 14. 5.3 + 0. 182... Hái d·y sè ®ã cã bao sè h¹ng? Bµi 11: Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2. … m) 1.. 10. 9. b) .4 + … + 0.14 + …+ 97.12 + 12. 7. 153. Bµi 5: Cho d·y sè : 1. 4. …. 25. 21. 6. 14.77 + 4. 4.... 110.… hay kh«ng? c) Sè nµo trong c¸c sè 666... a) D·y sè nµy cã bao nhiªu sè h¹ng? b) Sè h¹ng thø 50 cña d·y lµ sè nµo? Bµi 8: H·y cho biÕt : a) C¸c sè 50 vµ 133 cã thuéc d·y 90. 27..0 . 100. 13. 12. . 18. 9. . 12.. 13.27 + 5.. 95. 42.1 + 0. Hái ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi? Bai 18: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4. … p) 1. 0. 8. 6. 12. . 8.. Hái cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang? Bµi 19: Trong mét kú thi häc sinh giái líp 5.. 7. 1000. 25. trong mçi d·y ®ã cã 15. 25. 5. 2468. 1.. 686.

biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào giữa hai chữ số đó thì ta được một số mới hơn 9 lần số đã cho là 2 đơn vị. b) 1 . Bµi 26: Cho d·y sè: 0. Tìm hai số đó.. 5. 3 7.2 + 3 .. x. 13. Tìm số tự nhiên có hai chữ số. 13.5 . x. Khối Ba nếu trồng thêm 2 cây nữa thì số 2 1 cây trồng được của khối Ba bằng số cây của khối Ba và khối Bốn trồng. 11.2 + 5. 8.3 + 5 . Một trường học cuối năm học.3. Tìm số nhỏ nhất. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y sè gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng. x. trung bình. c) 1. T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng. Bµi 24: Cho d·y sè 10. khá . c) 1 + 2 .4 + 5 . Phần 2: GIẢI TOÁN 1. x. Bµi 21: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ 1 ®Õn 1995. Tìm abcd biết 1a8bc9d chia hết cho 10001. 5. chia cho 4 dư 2. Tìm số tự nhiên có ba chữ số. Tính số HS mỗi 2 3 loại biết số HS của lớp đó là một số lớn hơn 30 nhưng lại nhỏ hơn 40. 11.3 .41.1 29 . Bµi 27: TÝnh: a) 1. . Trong phong trào trồng cây của nhà trường. b) 1. 6.. Cho biểu thức B = 2008 . 12. 4.59.47.37. Số cây còn lại 3 thêm 5 cây nữa thì bằng . 2.97 + 99. Hai số thập phân có tổng là 10. Số HS giỏi bằng 1 1 số HS khá và bằng số HS trung bình. ba khối đã tham gia. 2. Hái ph¶i sö dông bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 23: Cho d·y sè: a) 1. 2. .99 . …. 3. T×m x biÕt d·y cã 1989 ch÷ sè..6 + 7 . 4.9 .Bµi 20: Cho d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 1983 ®îc viÕt theo thø tù liÒn nhau nh sau: 12345678910111213…19821983. 5. H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c ch÷ sè võa viÕt. 3.. 4. Nếu khối Năm trồng 1 số cây toàn trường. Hái trong d·y sè ®ã cã: a) Bao nhiªu ch÷ sè 1? b) Bao nhiªu ch÷ sè 5? Bµi 22: Khi viÕt tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 500. . x.. 2. 4.4 + 39.7 . Tìm một số sao cho khi đem số đó cộng vào cả tử và mẩu số của 99 1 phân số đã cho.10.. giá trị ấy là bao nhiêu? 9.. x.2 + 43.8 + 9.93 + 95 . . . biết rằng số đó chia cho 3 dư 1.8 + …+ 35. chia cho 5 dư 3 còn chia cho 6 dư 4.1-7 + 8. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần và số thứ hai gấp lên 3 lần thì được hai số có tổng là 44.3 . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 3 lÇn sè sè h¹ng.3 .7 ) + Tính giá trị biểu thức B khi x = 27 ( 30 ) + Tính giá trị của x để B đạt giá trị nhỏ nhất. …. 1. biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 13.4 + 5 + 6 . ta được phân số mới có giá trị bằng . kết quả đánh giá một lớp 5 gồm ba loại : Giỏi . 10. 2.100 + 101 Bµi 28: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lÝ: B = 1.11 + … + 91 . Bµi 25: Cho d·y sè: 0.7 + 9 . Cho phân số 8.8 + …+ 98 .480 : ( x . T×m x ®Ó sè ch÷ sè cña d·y gÊp 2 lÇn sè sè h¹ng. 3. 3. 12. …. T×m x ®Ó tæng cña d·y sè trªn b»ng 5106. 4. 2.

Nh÷ng sè cã tËn cïng lµ 0. 4 5 số cam và 7 9 3 chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả hai loại. Biết cùng trong 8 giờ thì Nam làm kém Bắc 24 dụng cụ. NÕu a chia cho m d 1 th× a . 2 . 2. Hỏi trong một giờ mỗi người làm được bao nhiêu ? 3 .1 chia hÕt cho m (m > 1). c¸c sè h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho m th× tæng chia cho m còng d r. VÝ dô: 18 chia hÕt cho 2 vµ 18 chia hÕt cho 9 (2 vµ 9 chØ cïng chia hÕt cho 1) nªn 18 chia hÕt cho tÝch 2 x 9. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 125 th× chia hÕt cho 125. Nam và Bắc cùng làm một số công cụ. n > 0). Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại ? 1.1 (m > 1) th× a + 1 chia hÕt cho m. Bắc làm trong 4 giờ thì Nam sẽ làm được nhiều hơn Bắc 13 dụng cụ. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 4 th× chia hÕt cho 4. nhà trường 4 9 nhận 60 em nam và 10 em nữ ở trường khác chuyển đến thì tỉ số giữa nam và nữ là . 1. Sau khi bán số chanh. NÕu a chia hÕt cho m ®ång thêi a còng chia hÕt cho n (m. 5. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9. b còng chia hÕt cho m (m > 0) th× tæng a + b vµ hiÖu a. 3. Tỉ số học sinh nam so với nữ của một trường đầu năm là Tính số học sinh nữ của trường cuối học kì I. NÕu a chia cho m d m . 6. C¸c sè cã 3 ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 8 th× chia hÕt cho 8. Nam làm trong 5 giờ. 10 4. C¸c sè cã hai ch÷ sè tËn cïng lËp thµnh sè chia hÕt cho 25 th× chia hÕt cho 25. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. 10. 12. Cuối học kì I. II.b (a > b) còng chia hÕt cho m. 7. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. 6.b) chia hÕt cho m ( m > 0). trong đó số cam bằng số 5 5. Bµi 2: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè chia hÕt cho 5 cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè 0.là của khối Bốn trồng. 8 th× chia hÕt cho 2. 5. 3. §ång thêi m vµ n chØ cïng chia hÕt cho 1 th× a chia hÕt cho tÝch m x n. 15. Bµi 3: Em h·y viÕt vµo dÊu * ë sè 86* mét ch÷ sè ®Ó ®îc sè cã 3 ch÷ sè vµ lµ sè: a) Chia hÕt cho 2 b) chia hÕt cho 3 . 4. 9. 8. 2. 14. Bµi tËp Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè 0. Biết rằng số cây trồng được của khối Bốn thì bằng 1 số cây còn 4 lại và thêm 18 cây nữa thì vừa hết. 13. 1. b chia cho m d r th× (a . Tính số cây toàn trường đã trồng. 2. Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho m th× tÝch ®ã chia hÕt cho m (m >0). 4. Cho mét tæng cã mét sè h¹ng chia cho m d r (m > 0). a chia hÕt cho m. a chia cho m d r. 11. Nh÷ng sè cã t©n cïng lµ 0 hoÆc 5 th× chia hÕt cho 5.

5 ®Òu d 1 vµ chia cho 7 th× kh«ng d. Bµi 21: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i vµ mét ch÷ sè vµo bªn tr¸i sè 45 ®Ó ®îc sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè tho¶ m·n tÝnh chÊt chia sè ®ã cho 4 d 3. Bµi 17: T×m sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 5. 3. 3 vµ 5. 37 + 2 x 5 Bµi 9: T×m x ®Ó chia hÕt cho 3. Bµi 15: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè. 5 x1 y Bµi 12: Cho sè . Bµi 10: T×m a vµ b ®Ó sè a391b chia hÕt cho 9 vµ chia cho 5 d 1. Bµi 23: T×m mét sè cã 5 ch÷ sè chia hÕt cho 25. 7: T×m a vµ b ®Ó 56a3b chia hÕt cho 36. 5: T×m x.Bµi Bµi Bµi Bµi c) Chia hÕt cho 5 d) chia hÕt cho 9 e) Chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 g) Chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 4: H·y t×m c¸c ch÷ sè x. Bµi 13: Cho A =x 036 y . b. 5 vµ 9 ®Òu d 1. Bµi 16: H·y viÕt thªm 2 ch÷ sè vµo bªn ph¶i sè 283 ®Ó ®îc mét sè míi chia hÕt cho 2. chia cho 5 d 4. biÕt r»ng khi ®æi vÞ trÝ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi hµng tr¨m hoÆc hµng chôc víi hµng ngh×n th× sè ®ã kh«ng ®æi. Hái hiÖu cña 2 sè ®ã cã chia hÕt cho 3 hay kh«ng? V× sao? Bµi 26: T×m mét sè tù nhiªn nhá nhÊt kh¸c 1. biÕt r»ng khi ®äc ngîc hay ®äc xu«i sè ®ã ®Òu kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ. Bµi 18: T×m sè cã 3 ch÷ sè. 5 vµ 7 ®Òu d 1. Bµi 27: T×m c¸c ch÷ sè a. biÕt: . 5 vµ 9. biÕt r»ng khi ®äc c¸c ch÷ sè cña sè ®ã theo thø tù ngîc l¹i hoÆc khi ®æi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã kh«ng thay ®æi. biÕt r»ng: mçi sè ®ã chia hÕt cho 5 vµ khi chia mçi sè ®ã cho 9 ta ®îc th¬ng lµ sè cã 3 ch÷ sè vµ kh«ng cã d. biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 8 råi chia cho 3 th× d 2. Bµi 25: Cho a lµ sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. NÕu lÊy sè ®ã céng víi 17 råi chia cho 5 th× còng d 2. y ®Ó x765 y chia hÕt cho 3 vµ 5. 4. chia cho 3 d 2. biÕt sè abc chia hÕt cho 45 vµ abc −cba =396 . nhá h¬n 100. ac 2 = 3 b7 Bµi 11: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau abc . 3 vµ 5. T×m x vµ y ®Ó A chia cho 2. 1a83b 45 Bµi 8: T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó ph©n sè lµ sè tù nhiªn. chia cho 3 th× võa hÕt vµ ch÷ sè hµng tr¨m cña nã lµ 8. c sao cho a 7b8c9 chia hÕt cho 1001. 4. chia cho 5 d 4. Bµi 19: T×m mét sè lín h¬n 80. H·y t×m x vµ y ®Ó ®îc sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau chia hÕt cho 2. . Bµi 20: T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt sao cho khi chia sè ®ã cho 3. Bµi 22: T×m tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè khi chia cho 2 d 1. Bµi 14: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 2. chia cho 2 d 1. chia cho 9 d 8. 6: T×m x vµ y ®Ó sè 1996 xy chia hÕt cho 2. 3 vµ chia cho 5 d 4. y sao cho 17 x8 y chia hÕt cho 5 vµ 9. biÕt r»ng sè ®ã chia cho 5 d 3. sao cho khi chia sè ®ã cho 2. Bµi 24: T×m sè abc (víi c kh¸c 0). ViÕt c¸c ch÷ sè cña a theo thø tù ngîc l¹i ta ®îc sè tù nhiªn b.

Phòng giáo dục thành phố Hà Đông thành lập một đội tuyển trong đó số nữ bằng được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên số nữ bằng 2 . Hái a chia cho 36 d bao nhiªu? Bµi 29: Mét sè chia cho 11 d 5. Một bể nước có hai vòi nước. sau khi bán lượng gạo nếp còn lại hơn lượng gạo tẻ còn lại là 25. Để chuẩn bị cho hội thi giao lưu học sinh giỏi tại thành phố hải Phòng. n chia cho 5 d 3 vµ P = 2003 x M + 2004 x N. 8. một vòi chảy vào bể . chia cho 132 th× d 3. Hỏi nếu cả 3 người cùng làm thì mấy ngày sẽ hoàn thành công việc đó? 9. khoá vòi thứ nhất trong hai giờ. b. H·y t×m sè tù nhiªn nhá nhÊt mµ céng sè nµy víi a ta ®îc sè chia hÕt cho 45. Bể đang đầy nước. B¹n h·y cho biÕt Minh nãi ®óng hay sai? 6. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại ? Biết rằng ban đầu gạo nếp bằng 2 gạo tẻ. biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 131 th× d 18. Một cửa hàng có 215. Hái sè ®ã chia cho 132 th× d bao nhiªu? Bµi 30: Sè chia cho 6 d 5. một vòi tháo nước từ bể ra. Bµi 33: BiÕt sè a ®îc viÕt bëi 54 ch÷ sè 9. Sau đó xe đạp cũng nghỉ 30 phút rồi đến tỉnh B lúc 12 giờ 30 phút. Bµi 34: T×m sè cã 4 ch÷ sè. Hái ngêi Êy ®Õm ®óng hay sai? V× sao? Bµi 38: Hai b¹n Minh vµ Nhung ®i mua 9 gãi b¸nh vµ 6 gãi kÑo. Bµi 32: Víi c¸c ch÷ sè a. chia cho 9 d 8. Bµi 35: Cho M chia cho 5 d 2. c vµ a > b. Sau đó. theo quy luËt trªn ngêi ta ®Õm ®îc 1999 m¶nh lín nhá c¶ th¶y. .Bµi 28: Sè a chia cho 4 d 3. Nhung ®a cho c« b¸n hµng hai tê giÊy b¹c lo¹i 50000 ®ång vµ c« tr¶ l¹i 36000 ®ång. Chia a cho 15 th× th¬ng thay ®æi nh thÕ nµo? Bµi 37: Cho 3 tê giÊy. vận tốc xe máy hơn vận tốc xe đạp 36 km/h. chia cho 12 d 6. Sau đó đội tuyển 3 4 số nam. XÐ mçi tê giÊy thµnh 4 m¶nh. Minh nãi ngay: “C« tÝnh sai råi!”. Lúc 8 giờ một xe và một xe máy cùng xuất phát đi từ tỉnh A đến tỉnh B. khoá vòi thứ hai lại. Vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ sẽ đầy bể còn vòi thứ hai tháo nước ra sau 12 giờ sẽ hết bể. Hái sè a chia cho 30 th× d bao nhiªu? Bµi 31: H·y chøng tá hiÖu gi÷a sè cã d¹ng 1ab1 vµ sè ®îc viÕt bëi c¸c ch÷ sè ®ã nhng theo thø tù ngîc l¹i lµ mét sè chia hÕt cho 90. 3 7. H·y chøng tá r»ng abab −baba chia hÕt cho 9 vµ 101. Anh làm một mình thì cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong công việc đó. Lượng gạo nếp đã bán bằng 1 lượng 4 gạo tẻ đã bán. xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá … Khi ngõng xÐ. LÊy mét sè m¶nh vµ xÐ mçi m¶nh thµnh 4 m¶nh nhá sau ®ã l¹i lÊy mét sè m¶nh nhá.5 kg gạo tẻ và gạo nếp. chia cho 5 d 4 .9 kg. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường từ A đến B. Hãy tính số nữ và số nam của 5 đội sau khi đã được bổ sung. Có một công việc Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong. TÝnh xem P chia cho 5 d mÊy? Bµi 36: Chia a cho 45 d 17. Minh làm một mình thì sau 15 ngày sẽ xong. Xe máy đi đến tỉnh B nghỉ 30 phút rồi quay lại tỉnh A và gặp xe đạp ở chính giữa đường. Hỏi từ lúc đó nếu mở vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 10. người ta mở vòi thứ hai.

Nếu Billy cho Charlie 150 tem thì Charlie có gấp 3 lần số tem còn lại của Billy. Hỏi mấy giờ thì M và N gặp nhau? 16.. a. Alan có nhiều hơn Billy 80 % số tem. đến một ngày nọ. rồi ghép tất cả các mảnh bìa thành hình vuông. Hỏi tất cả ba bạn có tổng cộng bao nhiêu tem? 15. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Billy có số tem mà Charlie có. Sau khi M xuất phát 15 phút.. Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Dương nghĩ mãi mà không ra.. b. Hải đưa cho Dương một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 2cm. Sau khi chuyển đổi như vậy thì trong túi C có 488 hạt . Thời gian trôi qua. nước thì không phản chiếu được màu mắt. Tính quãng đường ca nô đi từ B. chiều dài 10cm và đố Dương tìm cách cắt mảnh giấy này thành 5 mảnh chỉ bằng hai nhát cắt. N cũng khởi hành từ thành phố Q và đi với vận tốc 80 km/giờ để đi đến thành phố P. Hai ca nô khởi hành từ hai bến A và B ngược chiều nhau. Trên hòn đảo cũng không có gương. Hỏi M đã bán tất cả là bao nhiêu quả táo ? b. b.. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh. 20% số hạt trong túi B được lấy ra để đổ vào túi C .11. 14. Sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau 165 km. Giá mỗi quả táo là bao nhiêu ? 18. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hạt trong túi A ? 17. (Ghi chú: Bạt là đơn vị tiền tệ của Thái Lan ) a. 13.. vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh". Bến A cách bến B là 300 km.. tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình. Ca nô đi từ A đi sau ca nô đi từ B là mấy giờ ? 12. Túi A có nhiều gấp đôi số hạt trong túi B .Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ . Bất hạnh thay. còn xe kia mất 5 giờ. Tổng thời gian hai ca nô đã đi là 14 giờ. Các bạn hãy tìm cách giúp Dương nhé. tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn. Thành phố P cách thành phố Q 625 km . Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Còn nếu bán được ít hơn 10 quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ cao hơn 4 bạt so với giá ban đầu . Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khác biết là họ mắt xanh hay đen. M rời khỏi thành phố P vào lúc 5 giờ 30 phút sáng . a. Tính quãng đường AB. biết rằng xe đi từ A hết QĐ mất 6 giờ. ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. có một vị khách du hành tới hòn đảo. khi ra đi. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau ở hai điểm A và B. đi với vận tốc 100 km/ giờ để đến thành phố Q. Vận tốc mỗi xe. Tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 1 giờ và ca nô đi từ B trong 2 giờ là 66 km và tổng quãng đường ca nô đi từ A trong 2 giờ và ca nô đi từ B trong 1 giờ là 60 km. Nếu M bán được nhiều hơn 10 quả táo so với số quả so với số quả đã bán (cũng vẫn với số tiền như vậy ) thì giá của mỗi quả sẽ thấp hơn 2 bạt so với giá ban đầu . 12 % số hạt trong túi A được lấy ra để vào túi C .. những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. M bán một quả táo và nhận được một số tiền .

tuổi ba bạn Thân. Lời nói của Đinh có thể tin được nhưng người khách nghĩ mãi vẫn không phân biệt được hai người nào là anh em ruột.Tớ không thực hiện ngay được tất cả mọi thứ đâu. Trong một làng nọ có 4 gia đình rất thân với nhau. Giờ cậu ước điều gì cậu ấy thực hiện ngay lập tức. 24. Một xí ngiệp sản xuất đường đang có 10 thùng đường xuất khẩu. Đinh còn 4 người em tên là: A. Tuy vậy. xe đạp chạy chậm hơn ô tô 140 km. Nô-bi-ta và Đô-rê-mon đến Việt Nam và ghé nhà tớ chơi. Tý. Bài toán này khó. gấp đôi số tiền của người thứ ba 2 lần và giảm một nửa só tiền của người em út thì bốn anh em có số tiền bằng nhau. Đô rê mon ngồi vào góc học tập và làm bài. Bốn đôi anh em ruột này được đặt tên như sau: 4 người anh tên là Giáp. C. Nếu như tốc độ xe ô tô là 40km/giờ thì khoảng cách giữa thành phố A và B là bao nhiêu ki-lô-mét? 22. cùng lúc. Bạn hãy nghĩ xem. đêm qua tớ mơ một giấc mơ lí thú. bài toán đó như sau: Hiện nay. D. Các bạn ơi. giảm số tiền của người thứ hai 2 đòng. Một hôm họ tập trung cả lại chơi với nhau. Hỏi sau bao lâu thì người trẻ đuổi kịp người già? MỘT SỐ ĐỀ THI HSG LỚP 5 Đề 1 . Thụy Phương làm ở công ty vàng bạc.000 g. Do sự sơ ý của người đóng gói nên có một thùng đường chứa những gói đường nặng 1100g. cách làm của cô gái đó như thế nào? 27. Các bạn có biết Đô rê mon giải bài toán đó như thế nào không? 21. Thật là một ngày vui đặc biệt. giải được bài trên Toán tuổi thơ. Đinh trả lời “Trong ba người đó chỉ có anh của D là nói thật”. trong thời gian ngắn này. họ cùng đi sắm Tết. Tí. còn người già đi hết 30 phút. Biết rằng Thân. có người hỏi “Trong các anh. Tớ vui mừng nói ngay điều ước. Bố Nguyệt muốn mời bọn trẻ ăn táo nhưng ông chỉ có 7 quả mà không muốn bổ quả táo thành nhiều miếng quá. Ăn tối xong. Một hôm. Ất. ai với ai là anh em ruột?” Ất trả lời: “Em của Bính là D”. một người đi xe đạp từ thành phố B về thành phố A. một cách giải hay quá.20. Ôi. Thụy Phương thấy như vậy rất phiền phức và tốn kém nên đã đề nghị một phương án không phải cắt rời thành 7 khuyên tròn mà vẫn đảm bảo mỗi tuần chỉ nhận một vòng khuyên thôi. Vậy phải chia táo cho con ông và các bạn của con mình như thế nào để mỗi đứa trẻ có số táo như nhau nhưng không phải bổ quả nào quá 4 miếng? 23. B. Một chiếc ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền? 26. Mỗi gói đường đạt tiêu chuẩn đều có khối lượng là 1. Đầu năm. tớ reo lên sung sướng thì tỉnh giấc. các bạn hãy giúp ông chủ xí nghiệp nhận ra thùng đường nhiều hơn. Nhưng công ty lại có quy định: mỗi tuần cô chỉ được nhận một khuyên và chịu tiền công cắt rời chiếc vòng. Sau 5 giờ đồng hồ. Hỏi hiện nay em Ngọ và mỗi bạn bao nhiêu tuổi? Đô rê mon bảo: . Nếu tăng số tiền của người anh cả lên 2 đồng. xe ô tô và xe đạp gặp nhau. một già. Người trẻ đi từ nhà đến siêu thị hết 20 phút. số tiền này được chia theo di chúc. Bạn có thể phân biệt họ được không? 25. một trẻ. bố mẹ cho ba đứa lên phòng chơi. họ đều có 2 con trai. Chỉ một lần cân duy nhất. để tớ suy nghĩ. Có hai người phụ nữ. Bính trả lời “Em của Đinh không phải là C”. Biết mình đi chậm nên người già đi trước. Bính. Giáp trả lời “Em của Ất không phải là A”. Thìn bằng tuổi nhau. Tổng này là một số chẵn có hai chữ số nhỏ hơn 84.ta khoe:.Bốn anh em nhà nọ được thừa hưởng một gia tài là 45 đồng tiền vàng. vì làm việc tích cực nên cô được thưởng một chiếc vòng vàng có 7 khuyên tròn. Một lát sau đưa lời giải cho tớ.bi. 10 bạn cùng lớp đến nhà Nguyệt chơi. Thìn gấp 7 lần tuổi em Ngọ.Đô rê mon tài như thế nào cậu biết rồi đấy. người trẻ đi muộn hơn người già 5 phút. Nô. nhìn bề ngoài người ta không thể phát hiện ra được. sống cùng chung cư.

lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo.đồng để được lãi 20% giá vốn? Bài 10... Đề 2 (30 phút) Em chỉ cần ghi đáp số Bài 1... bạn Minh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 6.. Số A là.. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là .4cm..... Bài 4. ngược lại dấu được thêm vào sẽ là dấu cộng.. Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá ... Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm3 để xếp thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 96cm2? Cần . Với 200 lần thực hiện. Mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kỳ và viết lại 2 dấu khác theo quy tắc: nếu xoá dấu cộng thì viết lại dấu trừ và ngược lại........ Nếu lấy số A nhân với 4 rồi trừ đi 4.... chiều rộng bằng chiều dài.dm2..m3. hình lập phương nhỏ.. Bài 2............. ... Bài 8... Diện 3 tích mảnh vườn hình vuông là .. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật bằng chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 30m. Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 5.. Tại một kho gạo. Hỏi Toán đếm đúng hay sai ? Bài toán 2 : Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0....5... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 100.... chiều dài 2....... Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng 4 cạnh mảnh vườn hình vuông.. Thể tích hình lập phương là: ....Bài toán 1 : Toán có 3 tờ giấy màu.76cm3... Tỉ số phần trăm diện tích hình tam giác và diện tích hình chữ nhật là .... Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu...dm2..... lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo. Lúc đầu trong kho có . Tích đúng của phép nhân đó là . Tính thể tích một hình lập phương biết hiệu của diện tích toàn phần và diện tích xung quanh là 162dm2. Bài 5...........64...... Toán lấy mỗi tờ cắt thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ rồi lại lấy mỗi mảnh nhỏ cắt tiếp thành 4 mảnh nhỏ hoặc 10 mảnh nhỏ hơn và cứ tiếp tục như thế.......... Hãy đặt các dấu (+) vào các vị trí thích hợp giữa các chữ số sao cho được tổng có giá trị bằng 108.. Bài 7.... Biết rằng dấu được thêm vào sẽ là dấu trừ nếu trước đó đã xoá đi 2 dấu khác nhau. Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật........ Bác Nhung cần bán chiếc áo đó với giá ........ Bài toán 3 : Điền dấu + và dấu ...... Khi thực hiện phép nhân số A với 134. Bài 6. Hỏi dấu còn lại trên bảng là dấu gì ? Bài toán 6: Cho 10 chữ số được xếp theo thứ tự như sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Cuối cùng Toán đếm lại thì thấy có tất cả 2008 mảnh giấy to nhỏ khác nhau.... Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá vốn..đồng để được lãi 20% giá bán? Bài 9....... Bài 3..........vào các sau đây để được phép tính đúng: 9 8 7 6 54 3 2 1 = 33 Bài toán 4 : Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ.. Hỏi rằng nếu làm như trên nhiều lần thì trên bảng có thể có 101 dấu cộng và 100 dấu trừ hay không? Bài toán5: Trên bảng viết 100 dấu cộng và 101 dấu trừ... Bác Nhung bán một chiếc áo với giá 240000 đồng thì được lãi 20% giá bán. chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó. tấn gạo. 2 3 . ..5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số A chia cho 4 rồi cộng với 4... mỗi lần xoá đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào một dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất...

Đề 4 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 1) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (6 điểm) a) điền phân số thích hợp vào hai ô trông sau: 5 6 < << 8 8 b) Tính nhanh: Bài 2: ( 6 điểm) Cho phân số 1997 ×1998 − 1 1998 × 1996 + 1997 15 ... Năm nay số dân của phường đó là .. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài........ biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m...... Số thứ hai . Năm nay số dân của phường tăng thêm 2. Khu vườn rộng ...ha Bài 13.8 – 48..5% ... chiều cao 3 bằng 28.2 ......9 + 44..3 + 42 – 40....45..Tính nhanh(2điểm) 49..... tạ thóc.. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay... Bài 3: (8 điểm) .Thửa ruộng thu hoạch được . Số thứ nhất .6 – 43. Bài 12. Số thứ nhất .... người.. 3 Đề 3 (60 phút) Bài 1........ Hãy viết phân số đã cho dưới dạng tổng các phân số khác nhau 16 theo thứ tự tăg dần và đều có tỉ số bằng 1...Bài 11....5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần. Tìm hai số đó biết rằng bằng 2 5 số thứ nhất bằng số thứ 3 7 1 số thứ nhất cộng thêm 9 thì 2 1 số thứ hai. Tổng của hai số là 2001..chiều cao bàng trung bình cộng của hai đáy . Tìm hai số đó biết rằng hai..... Tổng của hai số là 2007...So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2.... đáy bé bằng 18....2m .. Số thứ hai .. Một khu vườn hình thang có đáy bé bằng46..... Bài 15.. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 34....5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng ... Bài 14.8m ..5 m và băng 1 đáy lớn . Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2..7 Bài 2....... Vụ đông xuân vừa qua trung bình mỗi dam2 thu hoạch được 80 kg thóc .... Khi đó vườn trở thành hình vuông.4 m.5 + 47.. Năm ngoái số dân ở một phường là 19200 người ...

Biết rằng tổng chu vi của hai hìnhchữ nhật là 146.2 . < ) vào ô trống ( Trình bày rõ cách làm) 1a. abc ( 0 là số không ) a −b + c Bài 3: (6 điểm) Một hình vuông có số đo diện tích ( theo mét vuông) là một số thập phân gồm 4 chữ số : 0 . phần nguyên có hai chữ số.c là các chữ số đôi một khác nhau) Bài 2: (7 điểm) Tìm số thích hợp thay vào các chữ số trong biểu thức sau: 1 = 0. AE = 4cm a) Hình vẽ có bao nhiêu tam giác và là những tam giác nào? b) So sánh diện tích của hai tam giác DIB và EIC? Đề 7 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 . Bài 3: (4 điểm) Tổng số học sinhcủa 3 lớp 5A. Hình chữ nhật ABCD có số đo chiều dài là a. b.7c a. 4 3 Tìm số học sinh của mỗi lớp biết: Bài 4: ( 5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 9 cm.b.Cho hình chữ nhật ABCD và MNPQ. aa (cm).52 cm. b. Trong đó. bb ( cm) và chiều rộng là bb. a (cm). 0<a. Hình chữ nhật MNPQ có số đo chiều dài là aa.bc + 19. phần thập phân có hai chữ số. tìm cạnh hình vuông đó? Đề 6 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (4 điểm) Tìm chữ số tận cùng của các số sau: A= 65 x 66 x 67 x 68 x 69 B= 19 x 29 x 39 x 49 x 56 x 66 x 76 x 86 x 96 Bài 2: (5 điểm) Cho 3 chữ số : a.26 + 4. =. 0 (a ≠ b. b (cm) và chiều rộng là b.99 b) Tìm abc biết abc × aa × bc = abc abc ( a. b) Chứng minh rằng tổng của các số có 3 chữ số tìm được trên chia hết cho 211. 5B. nhưng thứ tự các chữ số chưa biết. và 5C là 147 1 1 số học sinh lớp 5A thì bằng số học sinh lớp 5B 7 8 1 1 và số học sinh lớp 5B thì bằng số học sinh lớp 5C. AD = 3 cm. Tìm chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. 5.3 . b ≤ 9) a) Hãy viết các số có 3 chữ số được tạo bởi 3 chữ số a.b4 + 5. 0 cho trên. AC = 12 cm. Đề 5 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 ( Vòng 2) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 7 điểm) a) Điền dấu thích hợp ( >.

2 + 12.. cứ sau 1 năm số sách của thư viện lại tăng thêm 25 ( so với số sách của năm liền trước). Hỏi sau 2 năm tổng số sách của thư viện 100 là bao nhiêu ? Bài 4: Cho tam giác ABC (như hình vẽ). Lớp 5B có số học .21 x 39 x 63 x 65 Bài 2: Tính nhanh( có trình bày cách tính) a) A= 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 b) B= 10..+ 17.3 +. trong đó AD=DE=EM.Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) A= 91 x 92 x 93 x 94 x 95 x 96 x 97 x 98 x 99 b) B=32 x 44 x 75 x 69 . số học sinh dự thi của lớp 5A bằng một nửa số học sinh dự thi của hai lớp 5C và 5B. trường nọ có 81 học sinh dự thi.8 Bài 3: Một thư viện có 10000 quyển sách. viết tên các tam giác đó? b) Hãy tính diệntích tam giác ABC.. biết diện tích của tam giác BEC= 100 cm2 c) Kéo dài BE cắt AC tại N. BM=MC a) Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là A. chứng tỏ: AN= NC A D E B M C Đề 8 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau: a) 6 × 7 × 8 × 9 ×10 × 11 22 × 20 ×18 ×16 × 14 ×12 b) 1 + 12 12 5 19 16 × × × 1 8 21 10 19 19 Bài 2: Trong kỳ thi học sinh giỏi lần này.1 + 11.

biết 4 rằng số học sinh yếu là một số nhỏ hơn 6. F là điểm chính giữa của cạnh AB. Đề 10 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 4 điểm) Để tính biểu thức: A = 2005 + 45 : 5 x 3 . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh dụ thi? Bài 3: Cho tam giác ABC. hãy cho biết kết quả của các phép tính sau đúng hay sai? (Có giải thích cách làm) a) 2003 x 19 x 15 = 190 281 b) 1783 + 249 + 65 +71 = 2169 Câu 2: (4 điểm) Tuổi trung bình của một đội bóng là 21. 2002 2003 2004 2005 . còn lại là học sinh yếu. . Câu 4: (6 điểm) Cho tam giác ABC. b) Diện tích tam giác AGC bằng diện tích tam giác GBC. số học sinh giỏi bằng bằng 2 số học sinh khá. D là điểm chính giữa của AC.Bạn Lan tính như sau: A = 2005 + (45 : 5) x 3 = 2032 . F là điểm chính giữa của cạnh BC.Bạn Cúc tính như sau: A = 2005 + 45 : (5 x 3) = 2008 . E là điểm chính giữa của cạnh AB. c) M là điểm chính giữa của cạnh BC. Kéo dài AG cắt cạnh BC tại M. Tính số học sinh mỗi loại. Nếu không tính tuổi của đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20.5 tuổi. . Nối điểm C với điểm E. nối điểm B với điểm D. khi đó CE cắt BD tại G.Hỏi tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu ? Câu 3: (4 điểm) Một lớp có 41 học sinh. số học sinh khá 3 3 số học sinh trung bình. nối AF cắt CE tại I. Tính diện tích tam giác AIB. Chứng tỏ: a) Diện tích tam giác ABG bằng diện tích tam giác BGC. biết diện tích tam giác ABC là 180 cm2.sinh dự thi gấp đôi số học sinh dự thi của lớp 5C.Bạn Hồng tính như sau: A =(2005 + 45) : 5 x 3 = 1230 a) Bạn nào làm đúng? Vì sao đúng? b) Bạn nào làm sai ? Vì sao sai ? Bài 2:( 4 điểm) Cho dãy phân số sau: 2001 2002 2003 2004 . Đề 9 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:( 4 diểm) Không làm phép tính.

.<.. Cường. Tiền góp 15 000 đồng. cạnh AB = 3 cm. Hỏi anh Lâm đã uống sữa hay cà phê nhiều hơn? Bài 4: (6 điểm) Cho tam giác vuông ABC vuông góc tại A. 12 10 11 12 10 b) Điền hai phân số thích hợp vào chỗ chấm (.. Tính chu vi hình vuông IGKH? N A B G I M P K D H Q C Đề 11 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (5 điểm) a) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 7 8 7 5 7 . 3 a) Tính diên tích tam giác vuông ABC. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = 1 BC. canh Ac = 4 cm. rồi rót thêm cà phê (đã pha) vào cho 6 1 1 đầy ly. Cường góp số tiền bằng 1 1 tổng số tiền của 2 bạn kia góp. Anh lại uống ly. Anh lại uống ly.. Tiến ba bạn chung nhau mua một quả bóng.. b) Cho biết cạnh hình vuông ABCD là 10 cm. IGKH. MNPQ.a) Hãy viết tiếp số hạng thứ năm của dãy theo đúng quy luật? b) Chứng tỏ dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần? Bài 3:( 5 điểm) Nam. . rồi lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly.. Hỏi giá tiền quả bóng là bao nhiêu? Bài 4:( 5 điểm) Cho hình vuông ABCD. rồi 3 2 Anh Lâm rót một ly sữa đầy. . Nam góp số tiền bằng tổng số tiền của 2 bạn 2 3 kia góp.) trong dãy sau: 3 4 <... . Anh uống lại rót thêm cà phê vào cho đầy ly và uống hết..+ ( x + 9 ) = 54 b) Tìm giá trị của biểu thức sau: Bài 3: ( 3 điểm) 2005 × 2006 − 2 2004 × 2007 1 ly. . Các đỉnh hình vuông phía trong lần lượt là điểm chính giữa của các hình vuông ngoài a) So sánh diện tích hình vuông MNPQ với diện tích hình vuông ABCD..< 5 5 Bài 2: (4 điểm) a) Tìm giá trị của x: ( x + 1) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) +.

. 2 4 . 3 6 . 00. Bài 4 (3 điểm) Tìm một số có nhiều chữ số. b) Cho biết AM = 15 cm.. 3 4 .. a) So sánh diện tích hai tam giác AON và BOM. Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì hết cỏ. Đề 13 ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ PHẦN I: Học sinh chỉ việc ghi đáp số hoặc câu trả lời đúng vào tờ giấy thi trong những bài tập sau: Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ?: 9 . 1 3 ? Bài 2: Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số bằng phân số 15 . N là điểm chính giữa của AC.. biết rằng: chữ số tận cùng của số đó bằng 2 và nếu chuyển chữ số 2 đấy lên đầu thì số đó sẽ tăng gấp đôi..01 × 0. 27 Bài 3: Tìm x : 100 x + x05 + x5 = 200 x Bài 4: Tích 0. AM và BN cắt nhau tại O.b) Tính đường cao hạ từ M xuống cạnh AC của tam giác AMC? c) Tính chu vi tam giác vuông ABC ? Đề 12 KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIẺU HỌC MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) Bài 1:( 3 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 . 5 8 ..1 × 0.. Hiền vui tính đáp: “ thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ bằng 5 thời gian từ bây giờ đến ngày hôm nay”.. M là điểm chính giữa của BC. Hỏi. PHẦN 2: Học sinh trình bày cách làm của mình vào tờ giấy làm bài... 1 7 b) + = 4 . Vậy 9 bây giờ là mấy giờ? Bài 6: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 chiều dài và có diện tích là 5 60cm2. nếu nghé con ăn một mìnhmột bó cỏ thì hết bao nhiêu lâu ? Bài 3: (7 điểm) Cho tam giác ABC. 1 = .001 × … × 0. Tính chu vi mảnh bìa.001 (số cuối cùng có 99 chữ số 0 sau dấu phẩy) có bao nhiêu chữ số 0 sau dấu phẩy? 1 3 Bài 5: Thương hỏi Hiền: “Bây giờ là mấy giờ?”. hãy tính độ dài các đoạn thẳng AO và OM . Nhưng trâu mẹ mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con cùng đến ăn. 8 a) Bài 2: (6 điểm) Trâu mẹ ăn một bó cỏ phải mất 16 phút. Bài 1: (3điểm) Số lần sinh nhật của cha .

7 b Bài 2: (3 điểm) Cho phân số Bài 3: (3 điểm) Một ô tô dự định chạy từ A đến B hết 4 giờ. E lần lượt là trung điểm của AB.U. Khi đầu dây chạm đáy hang thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng hang. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác có diện tích bằng nhau? B C 6.TIỂU HỌC CẤP QUỐC GIA 1. Lần thứ hai họ gấp sợi dây ban đầu làm thành hai phần bằng nhau.H.E. Trên hình vẽ bên. Biết rằng DE D E O song song với BC.5 km. Bạn Thơ viết liên tiếp các chữ cái T. Hỏi giá ghi trên bìa mỗi quyển sách đó là bao nhiêu đồng? 3. Đề 14 OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2009 .T. Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Tính diện tích tứ giác NOCD. Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu phần trăm so với thời gian dự định? 4. Một quyển vở được mua vào với giá bằng 75% giá bán. 3 Biết diện tích tam giác MOB là 3cm2. Một đoàn thám hiểu dùng một sợi dây dài để đo độ sâu của một cái hang.I.N.E thành dãy THUATHIENHUETHUATHIENHUE… Hỏi chữ cái thứ 2009 là chữ gì? 7. Tìm phân số . 2. Dưới đây là bảng giá đi xe taxi của một hãng taxi: 1 km đầu tiên 2 1 5500 đồng thêm mỗi km (đến km thứ 5) 2 1 4500 đồng thêm mỗi km nữa 2 6500 đồng đi Khoảng cách giữa khách sạn bạn đang ở đến nơi diễn ra Olympic Toán Tuổi thơ 2009 là 6. Vì được giảm giá 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364.H. khi đầu sợi dây chạm đáy hang thì phía đầu dây ở miệng hang còn thừa 6 m. D. Nhưng thực tế ô tô chạy hết quãng đường AB chỉ hết 3 giờ rưỡi vì trung bình mỗi giờ xe đã chạy nhiều lên 5km. AC. Lấy điểm M là điểm chính giữa cạnh AB. Vậy nếu bạn đi bằng taxi thì phải trả bao nhiêu tiền? A 5. Trên cạnh AD lấy điểm N sao cho AN bằng 1 AD.Lạ sao lại đúng như là của con Năm nay con 9 tuổi tròn Tuổi cha em có tính ngon không nào? a 3 có giá trị bằng . Hỏi người chủ cửa hàng bán quyển vở đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua? . Nối B với N. Lần thứ nhất họ gấp sợi dây thành ba phần bằng nhau được một sợi dây mới và thả một đầu của sợi dây này xuống hang.500 đồng. M với C cắt nhau tại O.H.A. Hỏi vận tốc thực tế ô tô đi là bao nhiêu? Bài 4: (5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữa b 4 6 a nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng . Một người đi từ A đến B.U. Tính độ sâu của hang.

11.8. Tính A = + + + + . Biết diện tích tam giác OAB bằng 5cm2.. AM cắt BN tại O (xem hình vẽ). N O B Đề 15 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KÌ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI : Toán Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2009 Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1: Điền dấu >... chúng cắt nhau ở O (xem hình vẽ). Biết ON = 1cm. 1 3 A 5cm2 B D C A 16.. bơi với vận tốc đều như nhau... Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. Có ba số chẵn liên tiếp. Cho tam giác ABC. Tính độ dài đoạn thẳng BO. tuổi em bằng 3 tuổi anh. Gọi M. Hỏi hình lớn chứa bao nhiêu hình nhỏ màu trắng? 14. b/... Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng đáy lớn CD. c/. Hãy tìm tổng của ba số đó.03 .. < . Hai hình lập phương cạnh nhau có màu khác nhau (xem hình vẽ). d/... Hai năm trước.0137 100 3 0.. Sau 10 giây họ gặp nhau rồi bơi tiếp đến đầu kia của bể và quay lại ngay. AC. Hỏi ngày 17 của tháng đó là thứ mấy? 9. 1000 30 0.. Hình lập phương lớn được tạo thành từ 125 hình lập phương nhỏ màu đen và màu trắng. Tính diện tích hình thang ABCD. + 3 6 10 15 45 13..N lần lượt là trung điểm BC... biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng năm lần số lớn nhất. 0.. Hai người xuất phát từ hai đầu bể bơi. Một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. sai ghi S vào ô trống : 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1 C . Trong số tự nhiên từ 1 đến 2009 có bao nhiêu số không chia hết cho 5.. 1000 Bài 2: Đúng ghi Đ. Các đỉnh của hình lập phương lớn có màu đen.... 15..... M 37 ... Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát họ gặp nhau lần thứ hai? 10. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi? 5 1 1 1 1 1 12. 370 10 137 . Kéo dài DA về phía A và CB về phía B..3 . hoặc = vào chỗ chấm cho thích hợp: a/.

H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.0203 m2 Bµi 2: Mét ngêi ®i bé trung b×nh 2 phót ®i ®îc 145 m. 0. T×m sè ®ã? Bµi 2: (5 ®iÓm) Lóc 6 giê mét xe t¶i ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 40km/giê. 345.25kg.5% cña sè g¹o trong bao lµ 1.760 C. Bµi 1: ViÕt kÕt qu¶ díi d¹ng sè thËp ph©n: 1 m2 + 2 dm2 + 3 cm2 = … m2 A. trªn AB.2030 m2 D. ( Biết hai chị mua mỗi loại cùng giá như nhau) Bài 5 : Cho tam giác ABC có diện tích là 40 cm2. BC lÇn lît lÊy c¸c ®iÓm D.8 giê ngêi ®ã ®i ®îc bao nhiªu m? A. B. Hái bao ®ã cã bao nhiªu kg g¹o? A. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK= 3 KB . 0. 348 m Bµi 3: TÝnh 12. Sè ®ã chia cho 6 cã th¬ng nhiÒu h¬n th¬ng cña sè ®ã chia cho 15 lµ 36 ®¬n vÞ. 500kg D.PhÇn tù luËn: (15 ®iÓm) Bµi 1: (4 ®iÓm) Mét sè tù nhiªn cïng chia hÕt cho 6 vµ 15. . Tính giá của mỗi kilôgam cam. 50kg C. 2478. 2kg B. 2567. Hai xe gÆp nhau lóc 9giê 15 phót. ®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh giái n¨m häc 2007 .PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (5 ®iÓm) Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A. 20kg Bµi 5: BiÕt 2. 1. 1160 m B. 1. Hai đoạn thẳng LB và KC cắt nhau tại điểm M.2008 M«n: To¸n líp 5 (Thêi gian lµm bµi 60 phót) I. Hái: a.05% cña 40kg: A.345 x 2008 = ? A. Lóc 7giê cïng ngµy mét xe con ®i tõ tØnh B ®Õn tØnh A víi vËn tèc 50 km/giê. C. Hái 0.02kg D. 5kg B.76 D. 24788. 1. 580m C.0023 m2 C.( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × 100 = 99751 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 Bài 4 : Chị Kỷ mua một kilogam cam và hai kilogam quýt hết 58000 đồng.660 B. 5000kg II. 1. Chị Sửu mua hai kilôgam cam và ba kilôgam quýt hết 96000 đồng. Khi xe con ®Õn tØnh A th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lóc ®ã lµ bao nhiªu km? Bµi 3: (6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC. D (lµ ®¸p sè. 3480 m D. E sao cho AB = 3AD.23 m2 B. kÕt qu¶ tÝnh).2kg C.876 Bµi 4: T×m 0. Qu·ng ®êng tõ tØnh A ®Õn tØnh B dµi bao nhiªu km? b. Trên cạnh AC lấy điểm L sao AL = 4LC. mỗi kilôgam quýt. Tính diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác AML.

Nh vËy tÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ "sè m¶nh giÊy t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3". Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá. VËy To¸n ®· ®Õm sai.vµo c¸c sau ®©y ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 33 Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 4 vµ ch÷ sè 1 ta cã: 9 + 8 + 7 + 6 + 54 +3 + 21 + 0 = 108.5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 . Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 . Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 5 vµ tríc ch÷ sè 0 ta cã: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 10 = 108. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 108. Cuèi cïng To¸n ®Õm l¹i th× thÊy cã tÊt c¶ 2008 m¶nh giÊy to nhá kh¸c nhau. Sè 2008 lµ sè kh«ng chia hÕt cho 3. Nèi A víi E. Bµi to¸n 3 : §iÒn dÊu + vµ dÊu . C¸ch 3. Bµi to¸n 2 : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bµi gi¶i : NÕu ®Æt ®ñ 9 dÊu (+) vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. Do ®ã dï c¾t bao nhiªu lÇn th× sè m¶nh t¨ng thªm lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 3. Mét sè bµi to¸n HSG líp 5 Bµi to¸n 1 : To¸n cã 3 tê giÊy mµu. Mµ: 108 . To¸n lÊy mçi tê c¾t thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá råi l¹i lÊy mçi m¶nh nhá c¾t tiÕp thµnh 4 m¶nh nhá hoÆc 10 m¶nh nhá h¬n vµ cø tiÕp tôc nh thÕ. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu + vµo c¸c « trèng.2 x 5. Bá dÊu (+) tríc ch÷ sè 6 ta cã: 9 + 8 + 76 +5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 108. Hái To¸n ®Õm ®óng hay sai ? Ph©n tÝch : Sau mçi lÇn c¾t mét m¶nh giÊy thµnh 4 m¶nh hoÆc 10 m¶nh th× sè m¶nh giÊy t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9. th× ®îc tæng cña vÕ tr¸i lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45. Bµi gi¶i : Mçi lÇn c¾t tê giÊy hay m¶nh giÊy th× sè m¶nh t¨ng lªn lµ 3 hoÆc 9.45 = 63 = 9x7 = 9x(6+1) = 9x(5+2) nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: C¸ch 1. do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng.BC = 4BE. C¸ch 2. So s¸nh AE víi AM. C víi D c¾t nhau t¹i M. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. . Mµ ban ®Çu To¸n cã 3 m¶nh còng lµ sè chia hÕt cho 3 nªn tæng sè m¶nh thu ®îc sau mét sè lÇn c¾t ph¶i lµ mét sè chia hÕt cho 3. Ph©n tÝch : TÝnh bÊt biÕn cña bµi to¸n lµ: nÕu bá ®i mét dÊu céng nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu céng võa bá. V× 45 < 108 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè.

do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi.33 = 12. Mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c: nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i. BiÕt r»ng dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu trõ nÕu tríc ®ã ®· xo¸ ®i 2 dÊu kh¸c nhau.V× 45 > 33 nªn kh«ng thÓ ®iÒn toµn dÊu (+) mµ ph¶i thay mét sè dÊu (+) bëi mét sè dÊu (-) sao cho kÕt qu¶ d·y tÝnh gi¶m ®i: 45 . B©y giê c¸c b¹n h·y thö søc m×nh gi¶i bµi to¸n sau nhÐ. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. Nh vËy. Lóc ®Çu trªn b¶ng cã 100 dÊu céng (lµ sè ch½n) nªn nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× sè dÊu céng trªn b¶ng vÉn lu«n lµ mét sè ch½n. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu céng. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu.1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 + 5 . hoÆc kh«ng ®æi. NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. Víi 200 lÇn thùc hiÖn. Bµi gi¶i : NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. do ®ã sè dÊu céng gi¶m ®i 2 dÊu. nÕu xo¸ ®i hai dÊu céng th× ph¶i thªm vµo mét dÊu céng.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× viÕt l¹i 1 dÊu trõ vµ 1 dÊu céng. Bµi to¸n. Mµ 101 lµ sè lÎ. do ®ã sè dÊu céng t¨ng lªn 2 dÊu. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt k× råi l¹i thªm vµo mét dÊu (céng hoÆc trõ) ®Ó cuèi cïng trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt.6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 33 * 9 + 8 + 7 + 6 . hoÆc kh«ng ®æi. v× vËy sè dÊu trõ gi¶m ®i 2. Ta nhËn thÊy mçi lÇn thay mét dÊu "+" bëi mét dÊu "-" th× kÕt qu¶ d·y tÝnh trªn sÏ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ b»ng 2 lÇn sè ®øng liÒn sau dÊu trõ. NÕu xo¸ ®i 2 dÊu trõ th× viÕt l¹i 2 dÊu céng.4 +3 . VËy tæng tÊt c¶ c¸c sè ®øng liÒn sau dÊu trõ lµ: 12 : 2 = 6. Hái r»ng nÕu lµm nh trªn nhiÒu lÇn th× trªn b¶ng cã thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ hay kh«ng? Ph©n tÝch : Khi xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc l¹i th× cã 3 kh¶ n¨ng xÈy ra: .2 + 1 = 33 Bµi to¸n 4 : Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. . . V× 6 = 5 + 1 = 4 + 2 nªn ta cã 3 c¸ch ®iÒn nh sau: * 9 + 8 + 7 . Hái dÊu cßn l¹i trªn b¶ng lµ dÊu g× ? _________________________________________________ §¸p ¸n Ta thÊy. Trªn b¶ng viÕt 100 dÊu céng vµ 101 dÊu trõ. . vËy trªn b¶ng kh«ng thÓ cã 101 dÊu céng vµ 100 dÊu trõ ®îc. hoÆc gi¶m ®i 2 dÊu. Nh vËy.NÕu xo¸ ®i 2 dÊu céng th× viÕt l¹i 2 dÊu trõ. do ®ã sè dÊu céng kh«ng ®æi. mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu.5 + 4 + 3 + 2 . ngîc l¹i dÊu ®îc thªm vµo sÏ lµ dÊu céng. tÝnh bÊt biÕn lµ: mçi lÇn xo¸ ®i 2 dÊu bÊt kú vµ viÕt l¹i 2 dÊu kh¸c theo quy t¾c nÕu xo¸ dÊu céng th× viÕt l¹i dÊu trõ vµ ngîc th× sè lîng dÊu céng hoÆc t¨ng lªn 2 dÊu.

Ta thÊy 45 lµ sè chia hÕt cho 9. V× 45 < 100 nªn trong tæng ph¶i cã Ýt nhÊt 1 sè cã 2 ch÷ sè.NÕu xo¸ ®i 1 dÊu céng vµ 1 dÊu trõ th× ph¶i thªm vµo 1 dÊu trõ. Nªn tæng thu ®îc lu«n lu«n lµ mét sè chia hÕt cho 9. Bµi to¸n : Cho 10 ch÷ sè ®îc xÕp theo thø tù nh sau: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Mµ mçi lÇn bá ®i mét dÊu céng th× tæng t¨ng thªm mét sè ®¬n vÞ chia hÕt cho 9. trªn b¶ng chØ cßn l¹i 1 dÊu duy nhÊt mµ dÊu trõ kh«ng thÓ mÊt hÕt nªn dÊu cßn l¹i trªn b¶ng ph¶i lµ dÊu trõ. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè ®Ó ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100 ®îc. Tuy nhiªn 100 l¹i lµ sè kh«ng chia hÕt cho 9. Ch¼ng h¹n: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 10 = 45 + 9 x 1. v× vËy sè dÊu trõ trªn b¶ng kh«ng thay ®æi. sè dÊu trõ ban ®Çu lµ sè lÎ (101 dÊu) nªn sau mçi lÇn thùc hiÖn th× sè dÊu trõ cßn l¹i trªn b¶ng bao giê còng lµ sè lÎ. Bµi gi¶i : Gi¶ sö ta ®iÒn tÊt c¶ c¸c dÊu céng vµo gi÷a 10 ch÷ sè ®· cho th× ®îc tæng lµ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. tÝnh bÊt biÕn lµ: sau mçi lÇn thùc hiÖn viÖc xo¸ vµ thªm dÊu. Nh vËy. MÆt kh¸c. . Sau 200 lÇn thùc hiÖn. sè dÊu trõ trªn b¶ng hoÆc kh«ng thay ®æi hoÆc gi¶m ®i 2. Ta nhËn thÊy nÕu bá ®i mét dÊu (+) nµo ®ã th× tæng t¨ng thªm sè ®¬n vÞ b»ng 9 lÇn sè ®øng liÒn tríc dÊu (+) võa bá (tøc lµ t¨ng thªm mét sè chia hÕt cho 9). do ®ã ph¶i bá ®i mét sè dÊu céng. H·y ®Æt c¸c dÊu (+) vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷ sè sao cho ®îc tæng cã gi¸ trÞ b»ng 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful