Dà Nàng, 10/2009

DAI HÇC DÀ NANG
TRUÒNG DAI HÇC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHJ THÔNG TIN
----

THC TP NHN THC JAVA
NGHIÊN CU CÔNG NGH
JAVAFX TRONG JAVA


Giáo viên huóng dân : Th.S TRJNH CÔNG DUY
Sinh viên thµc hiçn : Nguyên Thanh Xuân
Lóp : 06T1
Nhóm thµc hành : 11A

Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
MJC LJC

MUC LUC.................................................................................................................. 1
MO DAU.................................................................................................................... 2
Tìm hiêu JavaFX và viêt ung dung DEMO ................................................................. 3
I. GIÓI THIJU CÔNG NGHJ JAVAFX............................................................. 3
1. Tông quan...................................................................................................... 3
2. Lý do chçn JavaFX........................................................................................ 3
3. Nhüng d}c diêm nôi bçt cua JavaFX............................................................ 3
4. Nên tang cua JavaFX .................................................................................... 5
5. Công cµ phát triên......................................................................................... 6
II. UU VÀ NHUÇC DIEM CUA JavaFX SO VÓI CÁC CÔNG NGHJ KHÁC
................................................................................................................................ 7
1. Flex và AIR cua Adobe.................................................................................. 7
2. Silverlight cua Microsoft ............................................................................... 7
3. Uu và nhuçc diêm cua JavaFX so vói các công nghç trên .......................... 8
4. Bang so sánh các công nghç mói ................................................................... 9
III. CÀI DAT TRÌNH BIÊN DJCH...................................................................... 9
1. Buóc 1: Tai vê và cài d}t JDK...................................................................... 9
2. Buóc 2: Lµa chçn môi truòng phát triên úng dµng .................................... 9
3. Buóc 3: Tai vê và cài d}t trình biên d|ch, môi truòng thµc thi ................... 9
IV. UNG DJNG MINH HÇA VÀ DEMO CHUONG TRÌNH......................... 10
1. Lóp Key duçc thùa kê tù lóp CustomNode là lóp có sàn cua JavaFX..... 10
2. Lóp FXCalculator cüng duçc thùa kê tù lóp CustomNode ...................... 10
3. Hàm Main.................................................................................................... 10
4. Demo chuong trình...................................................................................... 11
KET LUAN .............................................................................................................. 12
1. Uu diêm........................................................................................................ 12
2. Nhuçc diêm.................................................................................................. 12

Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
MO DAU

Cùng voi Flash/Flex cua Adobe System, Silverlight cua Microsoft thì JavaFX
cua Sun tao môt nên tang dê các nhà phát triên tao ra các ung dung tích hop ca hình
anh, âm thanh, video, dich vu Web,… và phân phôi chúng thông qua môi truong
Internet. Các ung dung Web manh me ca vê tính náng và giao diên nguoi dùng này
duoc goi cung voi thuât ngu RIA (Rich Internet Application, hay Rich Interactive
Application voi Microsoft). Các ung dung này có thê chay nhu môt ung dung dôc lâp
hoác chay bên trong trình duyêt web, thâm chí ca trên các thiêt bi di dông hay TV.
Chính vì lý do dó nên em chon dê tài nghiên cuu vê công nghê JavaFX này. Do
thoi gian và trình dô có han nên không thê không tránh khoi sai sót. Mong thây cô và
các ban góp ý. Em xin chân thành cam on.

Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
Tìm hiêu JavaFX và viêt úng dµng DEMO

I. GIÓI THIJU CÔNG NGHJ JAVAFX
1. Tông quan
JavaFX là môt nên tang duoc phát triên cho viêc xây dung các ung dung và
cung câp nôi dung cho nguoi dùng dâu cuôi. Voi thiêt kê cho phép dê dàng xây dung
và triên khai các rich internet applications (RIAs) cùng voi thành phân media khác,
nên tang JavaFX dam bao ráng giao diên và chuc náng cua các RIAs së phù hop trên
các môi truong luôn thay dôi.
JavaFX 1.0 duoc gioi thiêu ngày 4/12/2008. Và dên 1/1/2009 dã có hon
100,000 luot download các công cu và SDK. Hiên nay JavaFX dã có trên hon 50 triêu
máy tính.
Phiên ban 1.0 cua JavaFX bao gôm: JavaFX Development Environment (chua
các công cu biên dich, thuc thi, thu viên dô hoa, media và ca công cu gia lâp các thiêt
bi di dông), JavaFX Production Suite (thu viên công cu và plug-ins cho phép chuyên
dôi các tài liêu tu các phân mêm dô hoa chuyên nghiêp nhu Photoshop, Illustrator,
sang JavaFX) và JavaFX Desktop cho phép nguoi dùng kéo tha dê chay truc tiêp các
applet ngay bên trong trình duyêt.
JavaFX tuong thích hoàn toàn voi Java Runtime và có duoc uu thê vê kha thuc
thi và tính phô biên cua Sun's Java Runtime Environment(hiên dã duoc cài dát trên
hành ti thiêt bi trên toàn thê gioi). Thêm vào dó JavaFX së thúc dây náng suât làm viêc
và su công giua các nhà phát triên ung dung và dôi ngu thiêt kê dô hoa.
Và toi thoi diêm hiên tai phiên ban 1.2.1 cua JavaFX chua nhiêu tính náng moi
và cai tiên vê chât luong nhu giao diên diêu khiên và biêu dô, luu tru liên tuc, thoi
gian khoi dông nhanh hon và các cai tiên vê hiêu suât khác.
2. Lý do chçn JavaFX
Các nhà phát triên dang tìm kiêm môt nên tang hiêu qua dê tao ra ung dung có
thê chay trên máy PC, internet và thiêt bi di dông. Cân phai xây dung môt giao diên
dên có thê hoat dông duoc trên nhiêu trình duyêt web, hê diêu hành, và các thiêt bi mà
không phai mât công viêt lai tung ung dung cho môi thiêt bi. Nên tang JavaFX chua
công cu và công nghê cân thiêt cho phép các nhà phát triên và thiêt kê hop tác, tao và
triên khai các ung dung voi cùng môt nôi dung có thê triên khai duoc trên PC và trình
duyêt Web.
3. Nhüng d}c diêm nôi bçt cua JavaFX
Expressive RIA platform for all screens
JavaFX cung câp môt mô hình phát triên và triên khai thông nhât cho viêc xây
dung ung dung nhúng các thành phân nhu âm thanh, video, dô hoa, ván ban và các
dich vu web. JavaFX dê cho nguoi phát triên sáng tao chuong trình trong môt tâm nhìn
Nghiên cu công ngh JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
ngu canh, nhu vây giúp ho mang nhung ý tuong cua ho vào doi sông nhanh hon và tôt
hon.
Broadest market reach and deepest system features
Triên khai trên hàng ti thiêt bi, nguoi phát triên có thê nâng cao suc manh, tính
thành thuc, thi hành và có mát o bât cu noi nào có Java Virtual Machine. Các ung
dung JavaFX có thuân loi là nâng cao kha náng thi hành nhung dác trung cua JAVA
nhu HotSpot Virtual Machine, trình don rác, và các thu viên lâp trình chuyên nghiêp.
JavaFX còn cung câp môi truong dô hoa, âm thanh và xu lý video chuyên nghiêp, voi
su hô tro táng tôc phân cung.
Creativity without boundaries
JavaFX làm cho viêc kêt hop các video, âm thanh, dô hoa, hoat hoa và ván ban tro
nên dê dàng. Ung dung có thê bao gôm âm thanh/video và dô hoa 2 chiêu voi phôi
canh 3 chiêu (dô hoa 3 chiêu thât sáp có) và ván ban, voi nhiêu hiêu ung và su biên
dôi. Hoat hoa chuyên nghiêp voi các dác trung nhu các duong thoi gian, các khóa
khung (keyframe), và duong di giúp các dôi tuong hoat hoa di theo bât cu thiêt kê
chuyên dông nào.
Synergy between developers and designers
JavaFX giúp nguoi thiêt kê dô hoa và nguoi phát triên nhanh chóng, dê dàng,
không gioi han kêt hop các tài nguyên dô hoa và media trong quá trình sáng tao dông
thoi giam công suc bo ra. JavaFX làm giam thoi gian san xuât báng cách cho phép
nguoi thiêt kê dô hoa tao ra hiêu ung và nôi dung trên nhung công cu nhu Adobe
Photoshop và Adobe Illustrator, và mã hóa và dua ra nhung hiêu ung và nôi dung cho
da màn hình voi su thông minh, tô chuc và ung xu don gian.
Preserve investment in Java
Nguoi phát triên Java có thê giu lai nhung dâu tu hiên tai báng cách dùng lai thu
viên Java trong các ung dung JavaFX. Công thêm, JavaFX còn có kha náng chay trên
các thiêt bi di dông. Tu môt chô dung phát triên, nguoi phát triên Java có thê tiêp tuc
anh huong dên Java toàn câu voi nên tang hiêu biêt và thi truong rông lon. JavaFX së
là suc manh dáng sau “thuong hiêu” và kinh nghiêm giàu có khi nó anh huong dên
viêc dâu tu công nghê hiên tai cua các doanh nghiêp.
Simple, declarative language for creative minds
Ung dung JavaFX duoc viêt trên JavaFX Script, môt ngôn ngu duoc thiêt kê cho
nguoi phát triên Web và nguoi thiêt kê công nghê. Nó thât don gian, dê hoc, nguoi
phát triên có thê viêt code, mà nó duoc bô trí rât gân voi giao diên nguoi dùng. JavaFX
Script có môt su ràng buôc du liêu manh më, là môt cú pháp don gian cho viêc dông
bô trang thái cua nhiêu dôi tuong, vì vây cho phép các thành phân giao diên nguoi
dùng tu dông thay dôi trang thái voi nhung thay dôi cua du liêu co ban.
One-click conversion
Nghiên cu công ngh JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
The JavaFX Production Suite chua dung các tools và các plugin cho Adobe Photoshop
và Adobe Illustrator, hô tro nguoi thiêt kê sáng tao không biên gioi và xuât ra các dôi
tuong dô hoa tu công cu hiên tai thành dinh dang cua JavaFX. Các Plugin cung câp
môt preview cua các nôi dung duoc chuyên dôi, giúp nguoi thiêt kê chinh sua bât cu
nhung gì cân thiêt truoc khi chuyên dôi. Còn bao gôm ca JavaFX Media Factory, hô
tro nguoi thiêt kê làm viêc voi Scalable Vector Graphics (SVG) nhu là Inkscape dê
chuyên dôi các dôi tuong dô hoa cua ho thành dinh dang cua JavaFX rât tôt.
Mobile Emulator Provides Most Expressive Content Testing
JavaFX 1.2.1 SDK duoc dua ra hiên nay bao gôm JavaFX Mobile Emulator hô tro
nguoi lâp trình bát dâu sáng tao môt cách chuyên nghiêp và kiêm thu trên di dông. The
Desktop Runtime cung duoc update dê táng tôc dô xu lý và su ôn dinh nhám mang lai
su hô tro tôt nhât trong viêc phát triên ung dung mobile và desktop tu môt nên tang mã
nguôn duy nhât.
4. Nn tng ca JavaFX
Kiên trúc nên tang JavaFX duoc thê hiên trên hình duoi dây.

Nên tang JavaFX bao gôm môt ngôn ngu khai báo don gian có tên là JavaFX
Script, tâp hop các công cu phát triên, dô hoa, media và các thu viên hô tro âm thanh,
và môi truong thuc thi.Diêu này dam bao ráng ung dung có thê cung câp môt giao diên
phù hop và tao ra cam giác không gioi han vào thiêt bi dâu cuôi.
Nghiên cu công ngh JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
5. Công c phát trin
Duoi dây là các gói công cu mà chúng ta có thê su dung dê phát triên ung dung
JavaFX.Hình duoi minh hoa cho các gói download, và tiêp theo sau là nôi dung chi
tiêt mô ta thành phân cua các gói.


Gói công cu phát triên bao gôm:
NetBeans IDE 6.7.1 for JavaFX 1.2
Công nghê JavaFX kêt hop voi NetBeans IDE,môt môi truong phát triên ung dung
hoàn thiên và manh më cho phép dê dàng xây dung,xem truoc,kiêm lôi các ung dung
JavaFX.
NetBeans IDE for JavaFX rât dê dàng su dung nó bao gôm ca JavaFX SDK và rât
nhiêu các ví du co ban.Ngoài ra NetBeans editor hô tro kéo tha các thành phân giúp
chúng ta dê dàng thêm các biêu thuc JavaFX bao gôm ca các hiêu ung,animation và
transformations.
JavaFX 1.2 Production Suite
Gôm các công cu thiêt kê, hô tro dác luc cho nhà phát triên dê xây dung các ung
dung JavaFX môt cách truc quan.
Bao gôm:
o JavaFX Plugin for Adobe Photoshop and JavaFX Plugin for Adobe
Illustrator
Hô tro chuyên dôi các tài nguyên dô hoa tu công cu thiêt kê sang dinh dang cua
JavaFX.
Nhà phát triên có thê bát dâu xây dung ung dung cua ho dua trên các tài nguyên
mà dôi ngu thiêt kê tao ra.Khi viêc thiêt kê dô hoa duoc tách roi,nó së dê dàng cho dôi
ngu phát triên câp nhât các thay dôi vê dô hoa cho các phiên ban cua ung dung.
Khi nguoi thiêt kê luu lai các thiêt kê o dinh dang JavaFX ho có thê xem xét và
dánh giá muc dô phù hop cua thiêt kê voi tung thiêt bi(Desktop hoác Mobile).Ngoài ra
các công cu còn hô tro tôi uu kích thuoc cua các dôi tuong dô hoa nhám mang lai tính
tuong thích tôt nhât cho tung môi truong mà ung dung së thuc thi.
Nghiên cu công ngh JavaFX trong Java
SVTT: Nguyn Thanh Xuân Lp 06T1-m 11A Trang
o JavaFX Media Factory
JavaFX Media Factory bao gôm 2 công cu sau:
- SVG Converter: Chuyên dinh dang dô hoa SVG sang dinh dang cua JavaFX
- JavaFX Graphics Viewer: Công cu cho phép xem truoc các thiêt kê dô hoa
sau khi duoc chuyên sang dinh dang cua JavaFX. JavaFX Graphics Viewer còn cho
phép ta xem truoc các thiêt kê dô hoa trên ca 2 môi truong Desktop và Mobile.
JavaFX 1.2.1 SDK
Nêu ban muôn su dung môt công cu khác,hoác phát triên truc tiêp tu môi truong
command line, ban có thê download gói stand-alone SDK
JavaFX 1.2 Plugin for Eclipse
Tao ung dung JavaFX voi eclipse.
II. UU VÀ NHUÇC DIEM CUA JavaFX SO VÓI CÁC CÔNG NGHJ KHÁC
1. Flex và AIR cua Adobe
Flash là công nghê thê hiên nôi tiêng vê kha náng xu lý dô hoa vector và anh dông,
cho phép tao nôi dung da phuong tiên tuong tác voi nguoi dùng thông qua
ActionScript. Flex dua trên Flash, dùng ngôn ngu khai báo dua trên xml (MXML) kêt
hop voi ActionScript, cung câp su tách biêt giua phân giao diên nguoi dùng và phân
luân lý ung dung rõ ràng hon so Flash. Ung dung Flex duoc biên dich thành file .SWF
và chay voi Flash player – chay trên bât ky hê thông nào hô tro Flash, có kha náng
chay trên ca thiêt bi di dông (voi Flash Lite).
Ung dung Flash/Flex cung có thê chay trên desktop voi thu viên thuc thi AIR.
AIR (Adobe Integrated Runtime) là công nghê triên khai dê chay các ung dung
Flash/Flex và ca Ajax mà không cân trình duyêt, tuong tu ClickOnce cua Microsoft –
công nghê triên khai ung dung dua trên Windows, nhung AIR chay trên ca Windows
và Mac.
Adobe cung câp 3 con duong khác nhau dê tao ung dung RIA. Tiên nhât, voi
HTML và JavaScript có thê phát triên ung dung RIA truc tiêp trong môi truong phát
triên Dreamweaver CS3 su dung AIR SDK. Ung dung RIA có thê tao trong Flash sau
khi tai vê môt ban câp nhât cho Flash CS3. Flash rât thích hop cho viêc xây dung nôi
dung da phuong tiên hâp dân mà không nhât thiêt làm phình to ung dung, dây là noi
Flex thê hiên vai trò cua mình. Flex cung câp hô tro viêc phát triên ung dung tôt hon
Flash, mác dù vân dua trên ActionScript cho phân luân lý ung dung. ActionScript là
ngôn ngu tuân theo dác ta ECMAScript tuong tu nhu JavaScript, hô tro lâp trình
huong dôi tuong co ban. Flex Builder 3 cung câp môi truong phát triên dua trên
Eclipse dê xây dung ung dung RIA dùng Flex 3 SDK (thu viên nguôn mo) và giao
diên kéo-tha dê tao giao diên nguoi dùng dua trên MXML.
2. Silverlight cua Microsoft
Silverlight (2.0) có thê xem là tâp con cua Windows Presentation Foundation
(WPF), cung su dung XAML (eXxtensible Application Markup Language) – ngôn ngu
khai báo dua trên xml dê dinh nghia giao diên nguoi dùng (bao gôm dô hoa vector,
hiêu ung dông và tuong tác du liêu trong giao diên). Các tác vu xu lý phuc tap duoc
tách khoi dinh nghia giao diên nguoi dùng và có thê viêt voi mã lênh “duoc quan lý”
(managed code) dùng các ngôn ngu .NET hay JavaScript và Python/Ruby.
Silverlight yêu câu cài dát thu viên bô sung trình duyêt dê thuc thi phía client. Hiên
tai ung dung Silverlight có thê chay voi trình duyêt Internet Explorer và Firefox trên
Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
Windows, Safari và Firefox trên Mac OS X. Hô tro cho thiêt bi di dông, Microsoft có
Silverlight for Mobile chay trên hê diêu hành Nokia S60 và Windows Mobile 6.
Microsoft dã tu lâu nôi tiêng trong viêc xây dung các công cu phát triên ngoai hang
cho các công nghê cua mình, và xu huong này duoc tiêp tuc voi Silverlight. Ban có
xây dung ung dung Silverlight trong Visual Studio (huong dên nhà phát triên) hay
Expression Studio (huong dên nhà thiêt kê)? Công cu nào cung có trình soan thao
XAML cho phép xây dung giao diên nguoi dùng phuc tap, nhung Expression Studio
cung câp các tính náng hoàn chinh hon dê tao hình anh dông và hiêu ung dô hoa.
Nguoc lai, Visual Studio cung câp các tính náng phát triên và bây lôi tiên tiên mà moi
nhà phát triên dêu mong muôn.
Môt loi ích quan trong khác là Silverlight (2.0) hô tro mã lênh duoc quan lý cua
.NET dê viêt ung dung, cho phép su dung nên tang phát triên manh hô tro các khái
niêm lâp trình huong dôi tuong nhu kê thua và da hình, và các tính náng ngôn ngu tiên
tiên nhu lop chung và lop riêng. Voi .NET CLR (Common Language Runtime) trong
trình duyêt, mã lênh duoc quan lý së duoc biên dich thành nhi phân trên client và chay
cuc nhanh. Mã lênh duoc quan lý có trong nhiêu ngôn ngu, ung dung Silverlight có
thê viêt báng C#, VB, IronPython và IronRuby. Voi kha náng hô tro thêm nhiêu ngôn
ngu nua, Silverlight së hâp dân nhiêu nhà phát triên voi nên tang khác nhau
3. Uu và nhuçc diêm cua JavaFX so vói các công nghç trên
• u im:
JavaFX Script là ngôn ngu khai báo không dua trên xml giúp cât di gánh náng
xây dung giao diên nguoi dùng vôn truoc dây yêu câu khá nhiêu mã lênh Swing.
JavaFX Script biên dich thàng Java byte code nên có thê chay bât cu o dâu có cài dát
máy ao Java (JVM). Và có thêm JavaFX Mobile duoc thiêt kê dê triên khai ung dung
JavaFX trên các thiêt bi di dông.
Mã lênh JavaFX nhât thiêt phai biên dich thành Java byte code và chay trên
máy ao Java (JVM) nhu các Java applet thông thuong, không yêu câu thu viên bô sung
trình duyêt nào khác. Miên là hê thông có JVM là có thê chay JavaFX. Mac OS có tích
hop sán JVM, vì vây không cân tai vê thêm bât ky thu gì dê chay JavaFX trên Mac.
Trên các hê thông Windows, ca Firefox và IE dêu hiên thi thông báo nêu chua cài
JVM. Firefox sau dó dua ra môt thu viên dê giúp cài dát JVM, còn IE chuyên huong
dên 1 trang web có các huong dân dê nguoi dùng tai vê và cài dát JVM thu công.
• Nh"c im:
JavaFX hô tro vê mát phát triên cua JavaFX rât ít, chu yêu gôm thu viên OpenJFX
cho NetBeans, cung câp hô tro co ban cho viêc tao và biên dich mã lênh (script)
JavaFX. NetBeans hiên là môi truong phát triên tích hop (IDE) duy nhât hô tro
JavaFX. Có hai công cu cua hãng thu ba hô tro phân hiên thi trong JavaFX dó là công
cu soan thao JavaFXPad cho phép viêt mã lênh JavaFX và nhìn thây kêt qua hiên thi
trong môt cua sô xem truoc, nhung không cung câp bât ky hô tro kéo-tha nào cho các
phân tu trên màn hình; và công cu dô hoa JFXBuilder cua ReportMill cung câp giao
diên kéo-tha cho viêc xây dung giao diên nguoi dùng. Là ngôn ngu khai báo không
dua trên xml, mã lênh JavaFX giông nhu su trôn lân giua Java và CSS
Nghiên cu công ngh JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang

4. Bang so sánh các công nghç mói

Flex Silverlight JavaFX
Phiên ban moi
nhât
3.0 3.0 1.2.1
Công cu phát triên
(IDE)
Flex Builder 3.0
(Eclipse platform)
Visual Studio
2008
.NET Platform 3.5
Silverlight Visual
Studio 2008
Template
Eclipse hay
NetBean 6.01
JavaFX plugin
Chi phí cho công
cu phát triên
249-699 USD
(Giai pháp nguôn
mo thay thê:
FlashDevelop,
www.osflash.org)
289-799 USD
Miên phí
(nguôn mo)
Ngôn ngu
MXML
ActionScript
XAML
JavaScript
(C#, VB.Net,
ASP.Net)
JavaFX Script
Java
Thu viên bô sung
trình duyêt (plug-
in)
Adobe Flash
Player 10
Silverlight 3.0
Java Plugin with
JavaFX extension
Dung luong tai vê
client (Windows)
1.1 MB
(AIR Runtime:
11MB)
4-6 MB 15MB

III. CÀI DAT TRÌNH BIÊN DJCH
Dê tao ung dung JavaFX ta cân làm nhung buoc sau:
1. Buóc 1: Tai vê và cài d}t JDK
Ngôn ngu lâp trình JavaFX phát triên dua trên nên tang Java vì vây truoc ban
phai cài dát JDK 5 hoác JDK 6 (6 thì nhanh hon) trên hê thông cua mình. Nêu máy
tính cua ban chua có JDK hãy tai vê và cài dát truoc khi bát dâu làm viêc voi JavaFX.
2. Buóc 2: Lµa chçn môi truòng phát triên úng dµng
Hiên nay có 2 truong phát triên ung dung cho ban lua chon: Phát triên ung
dung báng môt IDE (môi truong phát triên ung dung tích hop) hoác su dung môt trình
soan thao ván ban thuân túy. Su lua chon là tùy thuôc vào nguoi phát triên.
3. Buóc 3: Tai vê và cài d}t trình biên d|ch, môi truòng thµc thi
JavaFX là môt ngôn ngu biên dich, diêu dó có nghia là tât ca các mã nguôn mà
ban viêt truoc tiên phai duoc dich sang Java bytecode (ngôn ngu cua máy ao Java) rôi
Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
sau dó moi có thê thuc thi trên hê thông. Diêu này không phu thuôc vào bât cu môi
truong phát triên nào. Sau khi cài dát JDK và chon môt môi truong phát triên cu thê,
nguoi phát triên së phai tai vê và cài dát trình biên dich và môi truong thuc thi JavaFX.
Cách tôt nhât dê có duoc phân mêm này là tai vê toàn bô gói JavaFX SDK, nó bao
gôm NetBeans IDE, trình biên dich, môi truong thuc thi và môt sô công cu khác.
Môt cách don gian khác là tai vê latest compiler binary tu website cua du án
openjfx. Ban thân trình biên dich cung duoc viêt báng ngôn ngu Java; Viêc cài dát và
biên dich lai các class së giúp ban có môt cái nhìn dây du và chính xác hon vê JavaFX.
IV. UNG DJNG MINH HÇA VÀ DEMO CHUONG TRÌNH
Ung dung don gian dùng dê minh hoa o dây là môt Calculator don gian. Có su
dung dô hoa, xu lý su kiên trên mouse và các phép tính co ban. Duoc viêt trên môi
truong Eclipse
Ung dung Calculator gôm 2 lop:
1. Lóp Key duçc thùa kê tù lóp CustomNode là lóp có sàn cua JavaFX
Chuc náng cua lop này là dê ve ra các nút có tô màu và hiêu ung cho các nút dó:


Ví du:
public var cellSelFill = LinearGradient {
startX: 0.0, startY: 0.0, endX: 0.0, endY: 28.0
proportional: false
stops: [
Stop { offset: 0.0 color: Color.ORANGE },
Stop { offset: 0.3 color: Color.GRAY },
Stop { offset: 0.99 color: Color.BLACK }
]
}
Dùng dê tô khi có chuôt di chuyên lên do:

override var onMouseEntered = function(e:MouseEvent) {
bgRect.fill = cellSelFill;
}
2. Lóp FXCalculator cüng duçc thùa kê tù lóp CustomNode
Chuc náng là dê dinh dang màn hình cua Calculator, và thuc hiên các phép tính co
ban.
3. Hàm Main
Tao ra môt Calculator voi các lop dã có o trên
var calculator = Stage {

title: "May tinh voi JavaFX(Calculator)"

scene: Scene {
content: [fxCalculator ]
fill: bgColor
width: w
height: h
}
}
Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
4. Demo chuong trình
Chay trên destop


Chay trên Web:Nghiên cúu công nghç JavaFX trong Java
SVTT: Nguyên Thanh Xuân Lop 06T1- Nhom 11A Trang
KET LUAN

1. Uu diêm
Mác dù ra doi muôn, nhung voi loi thê vê muc dô phô biên cua nên tang Java, dác
biêt là trên các thiêt bi di dông, JavaFX duoc dánh giá cao.
Chuong trình JavaFX dê hiêu, rât dê hoc voi nhung nguoi dã nám vung ngôn ngu
JAVA.
2. Nhuçc diêm
Chay trên nên JDK JavaFX nên không thông dung lám. So voi Flash và
SilverLight thì JavaFX còn thua xa. Vì Flash chay trên Flash Player quá thông dung.
Hâu nhu ai dùng internet cung cài dát.