CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
….o0o….

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Họ và tên:………………………………………………………………………….
MSSV: ……………………………………………………..……………………..
Lớp:…………….Khoa:………………………………………………………..….
Trường: .................................................................................................................
Được sự giới thiệu của trường ĐH Nha Trang , trong thời gian từ ngày.................
đến ngày…….…..............em đã thực tập tốt nghiệp tại công ty:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Trong thời gian thực tập, em đã tham gia vào những công việc sau:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Theo yêu cầu của nhà trường, để tiện đánh giá kết quả môn học , kính mong quý công
ty xác nhận và cho nhận xét về quá trình thực tập của em ở công ty. Em xin chân
thành cảm ơn!
Xác nhận và nhận xét của công ty