P. 1
An Toan Lao Dong Va Ve Sinh Lao Dong

An Toan Lao Dong Va Ve Sinh Lao Dong

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởiTrong Tung

More info:

Published by: Trong Tung on Jul 04, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

NghÞ ®Þnh
cña ChÝnh phñ Sè 110/2002/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; héi, Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X·

NghÞ ®Þnh:
§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau:
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 2 nh sau: ''1. ViÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh, c¸c c¬ së ®Ó s¶n xuÊt, sö dông, b¶o qu¶n, lu gi÷ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng th× chñ ®Çu t, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i lËp b¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. Trong b¸o c¸o kh¶ thi ph¶i cã nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: - §Þa ®iÓm, quy m« c«ng tr×nh, trong ®ã nªu râ kho¶ng c¸ch tõ c«ng tr×nh, c¬ së s¶n xuÊt ®Õn khu d©n c vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; - Nªu râ nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i, sù cè cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa, xö lý.

2 B¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; chñ ®Çu t, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i sao göi cho c¬ quan Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng ®Þa ph¬ng ®Ó theo dâi vµ gi¸m s¸t theo luËt ®Þnh.'' 2. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 3 nh sau: "2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi ®a vµo sö dông c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ quy ®Þnh, ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh vµ híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh. 3. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 9 nh sau: Thay thÕ côm tõ ''Thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng" b»ng côm tõ ''Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng''. 4. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 11 nh sau: ''ViÖc båi thêng cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm båi thêng cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp: a) Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆc cho th©n nh©n ngêi lao ®éng chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mµ kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng. Trong trêng hîp do lçi trùc tiÕp cña ngêi lao ®éng th× còng ®îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊt còng b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã). b) Ýt nhÊt b»ng 1,5 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) cho ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10%; nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% ®Õn díi 81% th× cø t¨ng 1% ®îc céng thªm 0,4 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) mµ kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng. Trêng hîp do lçi cña ngêi lao ®éng, th× còng ®îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊt b»ng 40% møc båi thêng ®· quy ®Þnh theo c¸c tû lÖ t¬ng øng nªu trªn. c) TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh tiÒn båi thêng theo môc a, b cña kho¶n 1 §iÒu 11 lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng, ®îc tÝnh b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tríc khi tai n¹n lao ®éng x¶y ra hoÆc tríc khi ®îc x¸c ®Þnh bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp, gåm l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. Trêng hîp thêi gian lµm viÖc kh«ng ®ñ ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng theo hîp ®ång b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ, th× lÊy møc tiÒn l¬ng cña th¸ng liÒn kÒ hoÆc tiÒn l¬ng theo h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó tÝnh båi thêng, trî cÊp tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp.

3 2. Trêng hîp doanh nghiÖp tuyÓn hoÆc nhËn ngêi vµo häc nghÒ, tËp nghÒ ®Ó lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 23 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu trong qu¸ tr×nh häc nghÒ, tËp nghÒ bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp th× ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm båi thêng hoÆc trî cÊp cho hä theo quy ®Þnh t¹i môc a, b kho¶n 1 §iÒu 11. TiÒn l¬ng ®Ó båi thêng hoÆc trî cÊp trong trêng hîp nµy lµ møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ¸p dông t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. Trong trêng hîp møc l¬ng häc nghÒ, tËp nghÒ ®îc tháa thuËn theo hîp ®ång gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi häc nghÒ, tËp nghÒ cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp th× tÝnh theo møc l¬ng ®· tháa thuËn. 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc lËp hå s¬ vµ thñ tôc båi thêng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp.'' 5. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 12 nh sau: "1. Khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tæ chøc viÖc ®iÒu tra, lËp biªn b¶n, cã sù tham gia cña ®¹i diÖn Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn l©m thêi theo híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam." 6. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 3 §iÒu 14 nh sau: Thay thÕ côm tõ ''Thanh tra viªn lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng'' b»ng côm tõ ''Thanh tra viªn lao ®éng''. 7. Söa ®æi, bæ sung c¸c kho¶n 1, 2, 5 vµ kho¶n 6 §iÒu 19: ''1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; x©y dùng, ban hµnh vµ qu¶n lý thèng nhÊt hÖ thèng quy ph¹m Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng, tiªu chuÈn ph©n lo¹i lao ®éng theo ®iÒu kiÖn lao ®éng; híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn kiÓm tra vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng; thùc hiÖn thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng; tæ chøc th«ng tin, huÊn luyÖn vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; hîp t¸c víi níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ trong lÜnh vùc an toµn lao ®éng.'' ''2. Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh vµ qu¶n lý thèng nhÊt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, hÖ thèng tiªu chuÈn vÖ sinh lao ®éng, tiªu chuÈn søc khoÎ ®èi víi c¸c nghÒ, c¸c c«ng viÖc; híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn vÒ vÖ sinh lao ®éng, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng; híng dÉn viÖc tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, kh¸m søc khoÎ khi tuyÓn dông lao ®éng, kh¸m ph¸t hiÖn bÖnh nghÒ nghiÖp; híng dÉn viÖc tæ chøc ®iÒu trÞ vµ phôc håi chøc n¨ng ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; hîp t¸c víi níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ trong lÜnh vùc vÖ sinh lao ®éng.''

4 ''5. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh, híng dÉn ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn, quy ph¹m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cÊp ngµnh. Tríc khi ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cÊp ngµnh ph¶i cã sù tham gia cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®èi víi tiªu chuÈn, quy ph¹m an toµn lao ®éng, Bé Y tÕ ®èi víi tiªu chuÈn, quy ph¹m vÖ sinh lao ®éng." "6. B·i bá kho¶n 6 vµ söa kho¶n 7 thµnh kho¶n 6 míi §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng."

§iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01
n¨m 2003. B·i bá NghÞ ®Þnh sè 162/1999/N§-CP ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1999 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng.

§iÒu 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé
Y tÕ híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

§iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->