CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

q2 = 4. BM = 8 cm. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. -8 -8 -7 11. q2 = 64. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14. BC = 40 cm. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81).6. b. 13. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15. Ñ s: 45. Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm. Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm.25 laàn.10 C. löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. a.6.10 C.Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3. -8 12. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5. q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm. 10-27N. Trang 4 . Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2. Hai ñieän tích q1 = -4. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C).10 C. Cho AC = 30 cm. 10-19 C.10-4 N.10-9 C khi: a.

-2.8 N. Tính q1. 2.10-5 C. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia. ñöôïc tích ñieän 3. baèng kim loaïi. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau. Trang 5 . Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m. 5. gioáng nhau.10 -5 C vaø 2. 10-9 C. Quaû caàu A mang ñieän tích 4.25 r. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. q2 ? Ñ s: 6.56 cm. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. Giaõm 0. 10 -9 C.10 -4 N. traùi daáu. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau. 3.625 N. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm. Hai quaû caàu nhoû. ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi. Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a.4 N. 4.10-9 C .7. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1. Ñ s: 40.6. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1.10 -4 N. cuøng daáu. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ.40 µC. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. b.50 µC.8 laàn. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5.6 N. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’. chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6. 10-9 C. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau. quaû caàu B mang ñieän tích – 2. 6. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1. 2.8 laàn. ñaåy nhau baèng moät löïc 2. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. -6. Ñ s: Taêng 1.

CB= 16 cm. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm. ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng. 10-8 C.Xaùc ñònh phöông.5. Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   . 10-8 C. Hai ñieän tích q1 = 2.. 3. …) . chieàu. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. löïc caêng daây.2.Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + .CB= 12 cm. 10-6C. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm. chieàu. … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  . caùch B 6 cm. 1.Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. 10-7 C. q3 = 4. AB = 8 cm. AB = 8 cm. coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 . 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. 10-8 C. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C. q2= 1.      . ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 . Hoûi: a. 10-8 C. 5.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH. = 0 . Hai ñieän tích q1 = . Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4.. 4. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm. q2= -8. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b.  . q2 = 4. Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu. 2. Hoûi: a. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm. q3 = -8.Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí.Veõ hình vaø tìm keát quaû.Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C.8.    .Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F). . F2 .

Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. a. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. Ñ s: 12. 10.q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27). 10-9 C. 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. 10-8C ñaët taïi B.1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm. Cho hai ñieän tích q1 = 6q. chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. Cho g= 10m/s2.10 −7 C 3 s: q0 = 6. daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng. q2 = moät khoaûng a (cm).10 −6 C .46. ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3. 8. caùch B: a 3 3. b. 7. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau.g =10 −6 C k Trang 7 . Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0. Tìm q ? Ñ s: q = l m. * 11 . Hai ñieän tích q1 = 2. 2 cm. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3.035. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän. boû qua löïc ñaåy Acsimet. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu. laáy g= 10m/s2.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. 10-6 C. 9. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng. moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0. 10-9 C.

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3. q2 = -4. 10-10 C. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k . chieàu. Trong chaân khoâng. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm.cosA. q ε. 2. Ñ s: 2. Q (C). Cho hai ñieän tích q1 = 4. + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ. ε . tam giac vuoâng.10 -3 N. khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9. laø trung ñieåm cuûa AB. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a. r (m). 10-10 C. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3.10-8 C moät khoaûng 3 cm. … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc. 3. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q. 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra.m2/c2 ). 10-7 C. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3. chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. tam giaùc ñeàu.109 (N.r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô. E (V/m)  . ↑↓. 4. 104 V/m. 1. Trang 8 . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. ⊥ .105 V/m. H.r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . PP Chung  .

moät ñieän tích ñieåm q = 2.Caùc ñieän tích q 1. c= 30 cm. Boán ñieåm A. Ñ s: 45. 15. 14*. 32. q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm. Ñ s: 72. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. 5. -8 11. 9. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. C.1 m. AB = 6 cm.10-8 C. B.4. Ñ s: 0 V/m. Trong chaân khoâng.2 m. 10-9 C ñaët taïi C. 10 3 V/m. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. Bieát q2 = . Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2. 10-10 C. 103 V/m. 10 3 V/m.432. 3 10 V/m. 10-8C. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm. q2 = -8. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. 9.5. 6. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. 10.4. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. C.10-8 C. 103 V/m. 40.7. 10-8C vaø q2= 4. b= 40 cm.7. c. -4 10 N.6. 105 V/m. Ñ s: MA = 10 cm. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16. Ñ s: ≈ 0.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm. 10-8 C. 7. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C. caùch B moät khoaûng 3 cm. M. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 105 V/m. 8. 105 V/m. Trang 9 . 10-2 µC. 12. Ñ s: 246 V/m.7. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H. q2 = -2. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 . Ñs: 12. q2 = -9.104V/m. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng. R = 0. 10-8C. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. F = 25. q2 = 6. MB = 40 cm.12. 10-8C vaø q2= -32. MB = 3 cm. 13. MA = 1 cm. N. q2.10 -3N.   B. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. 10 3 V/m. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A. Ñ s: 2000 V/m. AB= b= 1 cm.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. Ñ s: ≈ 12.

AB = 100 cm.d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ). q2= 4. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. 2.q 18. I.E. 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . b. q2 ñaët taïi A vaø B.2 2 . Kieán thöùc: 1.VM. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. CB= 50 cm. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. Ñ s: α = 450.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0. 10-6C. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q. 10-6C. Laáy g= 10 m/s2. Tuy nhieân. q2= 4. q1= 36.25 g mang ñieän tích q= 2.)  F Trang 10 . Ñ s: a. (moác ñeå tính theá naêng. AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = . Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi. Bieát q 1 + q2 = 7. CB= 25cm. caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0.36. 10-6C. q2= -8 16. 10-6C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. 3. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông.5. Cho hình vuoâng ABCD. E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu). Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm.10 C. Cho hai ñieän tích ñieåm q1. 17. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ.10-8C. AB= 2 cm. q1= . CA= 75cm. 16. CA= 150 cm. b. 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm. coâng thöùc tính coâng seõ khaùc. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q.

neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu. . Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng.Trong coâng thöùc A= q.Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng.v 2 M AMN = q. III. höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m.U MN = m.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích. hieäu ñieän theá laø Voân (V) . UCB. Tính: a. UAC. C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C.Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng.v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1. Trang 11  E . AC = 4 cm. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. 2 . Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N. Do ñoù. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. Ba ñieåm A. q 6. 1 1 AMN = q. Ñôn vò ño ñieän theá. .E. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. II. q q 5. PP Chung .U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A.U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q. .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M. UAB.v 2 N m. B. Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN.

UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. UBA = 120V. E = 5000 V/m. 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP.3. 10-7J. coù cöôøng ñoä 200 v/m. b. 105J. Giaûi baøi toaùn khi: a. 200v. B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc.12. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A. 10-7J. vuoâng taïi P. APM = 2. Bieát BC = 6 cm. d. b.10-6C. Ñ s: AMN= -8.  E Trang 12 . -8 3. Töø P  M. Hai ñieåm A . B. Theo ñöôøng kín MNPM. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E.  hình. . Ba ñieåm A. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. Ñ s: 2500V/m. 10-10 C. UBC = 200v. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. töø M  N. 10-7J. a. Moät ñieän tích ñieåm q = -4. Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m. AC = 8 cm. 0v. c.88. UBC= 120V.2. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. E = 5.UAB= 0v. Tìm UAC. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. d1 d2  6. E = 4000 V/m. 105J. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. Moâi tröôøng laø khoâng khí. 5. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A. ANP= 5. a.  AB ↑↑ E . B. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc. töø B D. UAB vaø UBC. VC = 2000V.104V/m . Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E . q = . Ñ s: VB = -2000V. Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ. α = ABC = 600. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm. d2= 8 cm. E1 2 104V/m. trong ñieän tröôøng ñeàu. Ñ s: UAC = 0V. MN ↑↑ E . AMNPM = 0J. 4. -25. Caïnh  MN = 10 cm. Töø N  P. Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v.  2. q = 10-6C Ñ s: 25.NP = 8 cm. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. 10-17 J.

d1 d2 E2 = 600 V/m. ACA = -1. Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1.6. 9. Ñ s: VB = . Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm. 10-19J). Ñ s: 60 V/m. BC vaø CM cuûa tam giaùc. 10-18 J. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2. B. b. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän. VC = 28 V. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C. 10-17J. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A.(bieát raèng 1 eV = 1.6. E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ. electron taêng toác. 10-7 J. 10-7 J. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m .5. Hieäu ñieän theá UBC = 12V.6. Tìm: a. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m.5. 7. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A. 10-6 C ñi töø B C.250 V. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. 12. E // BC. Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng.2. 24 µJ. 10-7 J. Tìm UMN? Ñ s: . 10-17J. ABC = 6 µJ. ABC = 3.1.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C. ABD= 1. Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB. Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. AMB = -3 µJ. 11.20V. doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän. C ñaët song song nhö hình. Ñ s: AAB = .  8. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän .  10. Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. Trang 13 . Ñ s: AMB = -3µJ. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc.

10-19 C. Gia toác cuûa e.6.1. 10-19C. 76. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng. Ñ s: 503. s= 2 cm. coù ñieän tích 1. 104 m/s. 4. Ñ s: F = 1. Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m. 1013 m/s2  vy = 1. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñieän theá taïi A baèng 500 V. 1014 m/s2. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. 10-7 s trong ñieän tröôøng. 10-5 V/m.5. 2 v = v0 + a. Ñ s: 3. 1.2. 10-31 kg. b.t . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän.76. Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän. b. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1.Hoûi: a.3 V. e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3. I. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0. 10-17 N. a. 10-27 kg. Ñieän tích cuûa e laø –1.08 m. Tính: a.6.6. Ñ s: 284. 106 m/s v = 2.52.t2. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. 3. 8.67. Tính gia toác cuûa e. e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng. 7 5. 5. a = 1.1 µs. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3.2. 0. Kieán thöùc: Trang 14 . 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m.1. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2. 1014 m/s2. khoái löôïng cuûa e laø 9. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. 107 m/s.66. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo . 106 m/s.s . 106 m/s. 6. -6 2. v2 – v02 = 2. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc. 107m/s2.t + 1 a.a. Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol.

4*. + Cn. 10 ( ) . Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh. ε. 3.π . 5.S ε .4. Nhö vaäy.. . . 4.ε o . 10 ( ) ≈ 8 . ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q.π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = . Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + .4.Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9. Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông.d U d Trang 15 . … = Un. Ub = U1 + U2 +. Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U. Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù.d 1 F 1 N. Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän.Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng. Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu. Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng. 1 nF = 10-9 F. 1 µF = 10-6 F.m 2 −12 9 k = = 9 .π..ε o m C2 9.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1.S = .10 9 . phuï thuoäc vaøo U..Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax. Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2..10 9 .+ Un.Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän. Qn. C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F. + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn.U 2. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï. 85 . Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau..C 2 1 1 1 1 = + + . Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= . Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q. 1 pF = 10-12 F..

S . Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3. 10-9 C. 4.18. Ñ s: 1. 2. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän. 3. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF. Trang 16 ε . Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V. 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän.ε o . 5. 104 V/m.3 mm. ÑIEÄN TÍCH. b. Bieát εo = 8. 5000 V/m.5 mm. 10-11C.3 V. 5.5 cm. Tính dieän tích moãi baûn tuï. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï. .03 m2. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5. 6. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn. Tính: a.85. + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const.6 dm2. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän. Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï. 1. ñieän moâi laø khoâng khí.10 9 .05 m 2 ñaët caùch nhau 0. Ñ s: 24. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0.S = ε . ñieän tích cuûa tuï ñieän. 10-9 F.5 pF. b. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20.26 mm .4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2. 10-12 F/m. Ñ s: 1. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0. Ñ s: 0. Tính: a. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22. Ñ s: 3. Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn.d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi. PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q. 10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0.π .2.U = C. 4000 V/m.4.

Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3. ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. b. Giöõa hai baûn laø khoâng khí. 10-9 C. a. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. 10-9 C. b/ C1 = 1pF. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. c. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V. Ngaét tuï khoûi nguoàn.2. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V. U2 cuûa tuï ñieän.6 nC . U2 = 600 V. Q1. b. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Tính C2. U1 cuûa tuï. b. U1 = 150 V. Q2. 240 V. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Tính C2 . 10-9 C. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. a. b/ C1 = 1000 pF. a. Q2 = 300 nC. Ñ s: a/ 1. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. 10-9 C. 108 V. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. Tính ñieän tích cuûa tuï.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7. b. Q1 = 150 nC. 11. c/ C 2 = 1 pF. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. 266 nJ. Ñ s: 48. ñieän dung 40 pF.2. c. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V. Tính C1. c. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù.4 pF . Trang 17 . U1 = 1200V. U2 = 300 V. a. Q2 . Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. 9. 10. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän.6. Tính ñieän dung C 1 . 10-10C. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. Ñ s: a/ 150 nC . 8. Q1 = 1. 10. U2 cuûa tuï. Q2 = 0. c/ C 2 = 1000 pF.

b. b/ 4.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän. . Sau khi ñöôïc tích ñieän. ñieän tích (Q). a.5 pF. Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá. ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï. 0. noù trôû thaønh vaät daãn.4 V. Ñ s: a/ 0. 2. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3. a. b. 0.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi.15 µF chöa ñöôïc tích ñieän. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V.3 V. Trang 18 . hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï.Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái). PP Chung: . 3.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng.Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C). Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. noái tieáp.6. 1. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN.6 mJ. ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6. 10-5 C. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn. . Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0.27 mJ.2. 1019 J. 44. c/ 9. Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c. . Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7. ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn. hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song. b/ 12 µC.54 m2. a.32.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0.2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5. 10-4 J. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän. 12 µC.

UAB = 120 V.16 µF. C4 = 4 µF. Tính ñieän dung töông ñöông. UAB = 12 V. 4. C3 = C4 = 4 µF. 10-5 C. a. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. Hình 2: C1 = 1 µF. C2 = 5 µF. U1 = 38 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. Q1 = 8. K ñoùng. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF. Q2 = 4. C2 = 1 µF. UAB = 100 V. C2 U = 900 V. Hình 3: C1 = 0. C5 8. C2 Tính ñieän dung boä tuï.8. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V. C2 = 1. 6. Trong hình beân C1 = 3 µF. UAB = 10 V. C3 = 6 µF. C2 = 6 µF. ñieän tích. 5. C3 = 3 µF.95. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = . UAB = 20 V. Ñ s: a/ Cb ≈ 3. C3 = 1 µF. C3 = 6 µF. Ñ s: 5000 V/m. U3 = 30 V. 10-5 C.2. Q3 = 1. C3 = 3 µF. C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 . C2 = 4 µF. Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. C4 b. -4 10 C. 7. U = 15 V. a.25 µF. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. C5 = 8 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän.100V. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. 10-11 J. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. 10-4 C. b/ Q1 = 3. 6. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. C2 = 3 µF.5 µF. U1 = U2 = 8 V. b. K hôû.

Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. 10*. Ñ s: a/ CA = 4 CB. C3 C4 9*. Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. . UAB = 16 V. Goàm ba chuû ñeà. coâng suaát ñieän. C1 C1 Ñ s: 4 V. C2 C2 = 2 C1. C2 C1 Hình B. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. . b.Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. Kieán thöùc: .C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. Tính UMB. I= 2. b. 3. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi. a. . 3 b/ C 4 = C1 . Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn. Nguoàn ñieän. Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ. 1. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. K ñoùng. Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ. Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A). Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I. K hôû.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. NGUOÀN ÑIEÄN.

vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. … thì phaûi ñoåi ra giaây. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = .6. Trang 21 ξ= .ÔÛ chuû ñeà naøy.…) Do taùc duïng hoùa hoïc. ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II. cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A . 5. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây. giôø. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0. bazô. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc. q . noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän. hoaëc muoái. caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin. soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN. Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . acquy. 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. + Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III.5 A. Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. Duøng coâng thöùc ñieän. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. Caáu taïo cuûa pin.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C). ñôn vò laø Voân (V) ) 1. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. acquy. .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù.

Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Ñ s: 0. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0. 2. 18.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. 5.t 2. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi.2 A. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. P= A =U. Ñ s: 3 V. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù.I t 3.75. 1020 haït e.96 J. 3. 6. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. I. a. Ñ s: 12 C. 7. A = U. 1020 haït e. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ. Kieán thöùc: 1. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V.5 C. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a.I. 0. 10 V. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4. 4. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b.75.9 A. Trang 22 .5 A.

P= 6. Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s).ÔÛ chuû ñeà naøy. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. A = ξ.I2 = P ‘ + r.I + r.I 2 R 4.t 5.I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích.I = R 2 A =ξ. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ. Q= R.t 7. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II. Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J).I2 (Vôùi P ‘ = ξ. vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch.I2.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng.I t . Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn. khoâng phaûi laø nhieät. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 . caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch. ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän.I = R. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng.I. .

) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm. Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W.I. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J. 50 %. III. R1 = 1. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω.I = t U2 . Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng. Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W. hoaëc ngöôïc laïi.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U. Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän.5 Ω. Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V.t . trong ñoù U = 9V. R3 Trang 24 .I.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . 3. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U. R2 = 6 Ω. R1 = 1. t = U. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn.I . 5. Cho maïch ñieän nhö hình. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng. 2. R2 = 12 Ω. Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng. A =U.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R. a.I = R. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ. ñaâu laø Ñ1.4. ñaâu laø Ñ2 ? b.5 Ω.I2 = U2 R R1 R2 1.

720 J. 9900 ñoàng. 7. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. a. 10.) Ñ s: 24 phuùt. Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. Ñ s: 1980000 J. moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. 1 Kwh = 3600 KJ). Ba ñieän trôû coù trò soá R. Tìm R3 ? b. 8.55 kw). 3 R maéc nhö hình veõ. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. R1 a. 6 W. Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä. 2 R. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. (Bieát 1 wh = 3600 J. 9. Kieán thöùc: Trang 25 . (hay 0. Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. I. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt.

ξ0 . Giaû söû cho ξ1 > ξ2. r0) song song nhau.ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). moãi daõy coù n nguoàn ñieän. 2. rb = r1 + r2 . Hay: UBA = ξ2 . ξ + Neáu R = 0 thì I = .I . I= ξ RN + r + . Khi ñoaûn maïch. r1 ξ2. r2 Thì UAB = ξ1 .(ξ.I + Neáu ñieän trôû trong r = 0. nhieàu ñieän trôû: ξ2.r.r: ñoä giaõm theá maïch trong.r0 ξb = n. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1.ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch. + ξn rb = r1 + r2 + .. m  Maéc xung ñoái.t ξ nguon 4. r ξb = ξ0 .I (R +r). II. A U . ξ1. r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ.t = (RN + r).CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .ξ . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 . doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi..r I Vôùi I.t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû.RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi. r2 ξb = ξ1 ξ2 . r0) thaønh m daõy. ξb = ξ1 + ξ2 + .  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän.RN +I.t U co ich = N = N (%) 3. r)  ξ = I. + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . I.I . rb = .I2. rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù. Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ. hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ. n. Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau.  UN = ξ . Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong. A = ξ I.

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: . Ta cần tìm biểu thức P theo R.Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï.Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 .Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn. … . + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ .I. ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau. Khi ñoù Pmax = R 4. P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r. RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb. .Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r .Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï. khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax.Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH. boû qua caùc nhaùnh coù tuï. PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ. hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau. Khi đó bài toán có thể cho cường độ.r Heä quaû: . biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 .Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ . Khaûo saùt cöïc ñaïi. giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh.) 1. . luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm. + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r.r . rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. + Tính điện trở mạch ngoài. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ. III. ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn.

9. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. 2 Ω. tính R ? d.8 A. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. 8. b. 4. 4. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. 2 Ω. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4. 4 Ω 10. a. b. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. 6.1 Ω. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω. Song song với đèn A. Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a. Cho ξ = 12 V. Đèn có ghi 12 V – 6 W. + a. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V. Điện trở trong của nguồn điện. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. điện trở trong r = 2 Ω. R là biến trở.1 Ω. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. Đ s: ξ2 = 6 V. Nối tiếp với đèn A. r1 ξ2. r = 1 Ω. 33. Đ s: 2 Ω 5.5 A chạy qua dây. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω).3 %. biết ξ = 12 V. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. 3 Ω và 1 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. a. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. R phải có giá trị bằng bao ξ.1 V thì có dòng điện 0. r 36 W (R = r) Trang 28 . Đ s: 18 V. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. 66. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω.7 %.5 W. r2 Đ ξ. 7*. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất. R1 = 0. b. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.25 A. 2. Hiệu suất của mỗi đèn. r = 1. 3 ξ1. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. 3. r1= r2 = 2 Ω. 11. mạch ngoài có điện trở R. Đ s: 6 Ω. Tính: a. Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. Tính điện trở trong của bộ pin.5 A. r nhiêu ? c.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω. 3240 J.

Ñ s: 8 V.5 V. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. ξ2 = 3 V. 15. ξ1 .5 A. 13. r1 a. 13. Maïch ñieän nhö hình veõ. b.5 V. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V. r2 R Tính R ? c. Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. 2 9 A. Rv raát lôùn. R1= 35 Ω.* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4. R laø bieán trôû. 1 a. r1 = r2 = 1 Ω. r1 = r2 = 1 Ω . Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V. 4 Ω. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. 14. r = 5 Ω. 18 W. ξ1 = 10 V. ξ2. 3000 J. V chæ 13. Ñieàu chænh R = 10 Ω. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2. r1 = 2 Ω. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. Ñeøn ghi 12 V. ξ1 = 6 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. U1 = 1.5 V.5 V. a. ξ2 = 2 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ.6 W. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. U2 = -1. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. 2 Ω.

Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. Cho R4 = 7.67 A. 5. R3 = 6 Ω . PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû. 4. trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞. 18 Ω .4 A thì voân keá chæ 24 V. R3 = 6 Ω . a. Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ.I (R +r). Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V. bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω . Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. Cho R4 = 7. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 2. ñieåm N. R2 = 9 Ω .1 A thì voân keá chæ 36 V. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = . a. Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0. R4 = 16 Ω . 180 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 40 V. Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng. Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ .2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b.Khi ampe keá chæ 0. UAB = 18 V. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A. UAB = 18 V. voân keá coù ñieän trôû raát lôùn. R2 = 8 Ω. .Khi ampe keá chæ 0. Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. R2 = 9 Ω . Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω .I (R + r) 1. Rb laø moät bieán trôû.ξ . Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: . 3. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. a. R3 = 6 Ω .2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Trang 30 .

Ampe keá A chæ soá 0.6 V. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh.4 A. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm). ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. UMC = 0. R2 = 5 Ω.8 Ω. R3 = 3 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v.2 A. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13. Ñ s: R = 0. UMN = 0 V. r3 ξ3 7. Tìm R3.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. R4 = 8 Ω. UMN.4 Ω. b. UMC.9 V. R1 = 4 Ω. I = 2 A. R1 = R3 = 30 Ω.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . ξ1 ξ2 r1 = 0. r2 = 0.3 Ω. I3 = I4 = 0. * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). RA = 0 Ω. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V.8 v. Khoâng thay ñoåi. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. R1 = 2 Ω. r2 = r3 = 0.6 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4. ξ2 = 32 V.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch. R2 = 4 Ω. r3 = 3 Ω.5 Ω. r1 = 1 Ω. R2 = 2 Ω. c.4 Ω 9.7 V. r2 = 2 Ω. ξ3 8. I1 = I2 = 1 A. ξ1 10. r = 0. R2 = 6 Ω. Tính r1 ? Ñ s: 2. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu. 6. Bieát ξ1 =12 V. ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V. R5 = 100 Ω. ξ3 = 1.5 Ω. R1 = 3 Ω.8 V. r2 = 0. ξ2 = 1. I1 = I2 = 0. r1 = 1 Ω. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1.1 Ω. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 . R3 = 4 Ω.8 A. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. ξ3 = 9 V. a. Ñ s: 5 A.

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A. I = 12 A. Trang 32 . I2 = 16 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful