P. 1
Cac Dang Bai Tap Vat Ly Lop 11

Cac Dang Bai Tap Vat Ly Lop 11

|Views: 60|Likes:
Được xuất bản bởishawnjerrynobody
bai tap vat ly nang cao.
bai tap vat ly nang cao.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: shawnjerrynobody on Jul 05, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

10 C.6. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. BC = 40 cm. Ñ s: 45. löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0. BM = 8 cm. q2 = 64. b.6.10 C. Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí. 13. Cho AC = 30 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. Trang 4 . Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5. q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB. Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2. q2 = 4. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2.Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14. a.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. Hai ñieän tích q1 = -4.10-9 C khi: a.25 laàn. 10-19 C. 10-27N. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm. -8 -8 -7 11. -8 12. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81). Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27. Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm.10-4 N.10 C.

40 µC. Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a. 4. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’.10-5 C. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3.4 N. -2.56 cm. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän. Ñ s: Taêng 1. Ñ s: 40. traùi daáu. 2. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1. -6.50 µC. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau.10 -5 C vaø 2.8 laàn. ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi. b. 5. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. Tính q1. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau.8 laàn. ñöôïc tích ñieän 3. chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m.625 N.7.6. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. ñaåy nhau baèng moät löïc 2. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH.25 r.10-9 C . 2. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ. q2 ? Ñ s: 6.8 N. 3. Quaû caàu A mang ñieän tích 4. Trang 5 . 10 -9 C. 6. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5. 10-9 C. gioáng nhau. cuøng daáu. baèng kim loaïi. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ.10 -4 N. 10-9 C.6 N. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1. Giaõm 0. quaû caàu B mang ñieän tích – 2. Hai quaû caàu nhoû.10 -4 N.

Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm. 10-6C.2. Hoûi: a. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4. 10-8 C.Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + . caùch B 6 cm. 2. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b.    . 10-7 C. q2= -8.8. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm. 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm. 10-8 C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. 3. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 .Veõ hình vaø tìm keát quaû. chieàu. q2= 1. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. Hai ñieän tích q1 = .CB= 12 cm.Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F). coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 . Hai ñieän tích q1 = 2. ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. AB = 8 cm.. . Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   . Hoûi: a. q2 = 4. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6. chieàu. …) . 1.Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän.Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. = 0 .. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. 10-8 C. F2 .Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. 5. 10-8 C. Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu. AB = 8 cm.Xaùc ñònh phöông.  . 4. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  . 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2. q3 = 4.5. q3 = -8.      .CB= 16 cm. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc. … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt. löïc caêng daây.

Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3. 10. * 11 . daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng. 10-8C ñaët taïi B. caùch B: a 3 3. Ñ s: 12. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm. moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu. ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau. 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. q2 = moät khoaûng a (cm). 10-9 C. Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. Tìm q ? Ñ s: q = l m.46.1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. laáy g= 10m/s2.035.10 −6 C .q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. 8. boû qua löïc ñaåy Acsimet. 7. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27). 10-9 C. Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0.10 −7 C 3 s: q0 = 6. Hai ñieän tích q1 = 2. b.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän. 9. 10-6 C. Cho g= 10m/s2. a. 2 cm. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng. Cho hai ñieän tích q1 = 6q.g =10 −6 C k Trang 7 . Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm.

109 (N. tam giaùc ñeàu. H. 3. q ε. chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3. tam giac vuoâng. PP Chung  . Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2. 10-10 C. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm. ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra. ⊥ .105 V/m. laø trung ñieåm cuûa AB. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a. chieàu. 10-10 C. 4.cosA. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q. r (m). 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k . Ñ s: 2.10 -3 N. ε . khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3.r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . Q (C). + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. E (V/m)  . 104 V/m. + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ.10-8 C moät khoaûng 3 cm. 2. 10-7 C. Cho hai ñieän tích q1 = 4. ↑↓. 1. Trong chaân khoâng. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. q2 = -4. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. Trang 8 .r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô.m2/c2 ). … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3.

3 10 V/m. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C. q2 = -8. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. -8 11. AB = 6 cm. 105 V/m. 10-8C vaø q2= -32. Ñ s: 246 V/m.5. 14*.2 m. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9.   B. Ñ s: ≈ 0.432.104V/m. 10 3 V/m. Trang 9 . -4 10 N. 10. 12. R = 0. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16. c= 30 cm. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A. 10-10 C. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 . C. 40. 5. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45. Ñ s: MA = 10 cm. 10-9 C ñaët taïi C. Bieát q2 = . Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a. Ñ s: 45. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm. Ñ s: 2000 V/m. c.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C.4.Caùc ñieän tích q 1. 32.12.10 -3N. 9. 10-2 µC. q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. q2 = -9. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. moät ñieän tích ñieåm q = 2. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm. 10-8 C.4. q2 = 6. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. 103 V/m.7. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. b= 40 cm. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. caùch B moät khoaûng 3 cm. 7. Hai ñieän tích q1 = 8. 10 3 V/m. 10 3 V/m.1 m. Ñ s: ≈ 12. MB = 3 cm. MB = 40 cm.7. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. N. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A. 15.10-8 C. F = 25. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H.10-8 C.7. M. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. q2. Trong chaân khoâng. 9. 6. 8.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. q2 = -2. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. Ñ s: 0 V/m. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. B.6. Boán ñieåm A. 105 V/m. 105 V/m. C. 10-8C. Ñs: 12. MA = 1 cm. 10-8C vaø q2= 4. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm. Ñ s: 72. AB= b= 1 cm. 13. 10-8C. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. 103 V/m.

10-8C.10 C. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = . Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. 3. Cho hình vuoâng ABCD. Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q. AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc. q2= 4.E. q1= 36. q2 ñaët taïi A vaø B. I. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. 17. Tuy nhieân. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. Ñ s: a. 10-6C. 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm.5. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu).CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. q1= .36. 10-6C. 16. b. CA= 75cm. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ. caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0. b. E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. coâng thöùc tính coâng seõ khaùc. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0.2 2 . 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . Ñ s: α = 450. Laáy g= 10 m/s2. 10-6C. Cho hai ñieän tích ñieåm q1. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ.)  F Trang 10 .d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ). Kieán thöùc: 1. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí. Bieát q 1 + q2 = 7. q2= 4. AB = 100 cm. 2.25 g mang ñieän tích q= 2. AB= 2 cm. 10-6C.q 18. (moác ñeå tính theá naêng. CB= 50 cm. Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá. CB= 25cm. CA= 150 cm.VM. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông. q2= -8 16.

Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng. 2 .E.v 2 N m.U MN = m. C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C. Ba ñieåm A. Tính: a. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng. III. Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN. II. UAC.Trong coâng thöùc A= q.U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q. . hieäu ñieän theá laø Voân (V) .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4. 1 1 AMN = q.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. .Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu.v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích. UCB. q q 5. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC. PP Chung . Trang 11  E . B. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm. Do ñoù. q 6. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. AC = 4 cm. . UAB. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N.v 2 M AMN = q. Ñôn vò ño ñieän theá.U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng. Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q. höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m.

.3.  2.12.  hình. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. d1 d2  6. UBC = 200v. UAB vaø UBC. 4. E = 5. 0v. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. Tìm UAC. UBA = 120V.  E Trang 12 . töø M  N. vuoâng taïi P. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4. 105J.10-6C. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. c. ANP= 5. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E . Ba ñieåm A. E = 4000 V/m. UBC= 120V. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A. Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc. 5. Ñ s: 2500V/m. 10-7J. VC = 2000V. AC = 8 cm. d. Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 105J.88. coù cöôøng ñoä 200 v/m.NP = 8 cm. Bieát BC = 6 cm. d2= 8 cm.104V/m . -8 3. 10-10 C.  AB ↑↑ E . B. Giaûi baøi toaùn khi: a. AMNPM = 0J. Töø P  M. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E. Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm. Moâi tröôøng laø khoâng khí. Ñ s: VB = -2000V. B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc. Moät ñieän tích ñieåm q = -4. b. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. 200v. Theo ñöôøng kín MNPM. E1 2 104V/m. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A. b. q = . 10-17 J. a. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. APM = 2. E = 5000 V/m. a. UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. Ñ s: UAC = 0V. B. 10-7J. trong ñieän tröôøng ñeàu. 10-7J. Hai ñieåm A . q = 10-6C Ñ s: 25. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. Ñ s: AMN= -8.UAB= 0v.2. Töø N  P. -25. α = ABC = 600. Caïnh  MN = 10 cm. töø B D. MN ↑↑ E . 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP.

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C. Tìm: a.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3. Ñ s: AAB = . Ñ s: AMB = -3µJ. Ñ s: VB = . 11. VC = 28 V.  10.6.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C. 10-7 J. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. 10-7 J. ACA = -1. AMB = -3 µJ. Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. Hieäu ñieän theá UBC = 12V. Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng. Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. Ñ s: 60 V/m. electron taêng toác.  8. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m . Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. 12. Tìm UMN? Ñ s: . 10-7 J.2.5. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. 10-19J). Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1. Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB. d1 d2 E2 = 600 V/m. 7. 10-17J.20V. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2. C ñaët song song nhö hình.250 V. b. ABC = 6 µJ. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m. 10-18 J. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. Trang 13 . Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm. doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A.1. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A.6. BC vaø CM cuûa tam giaùc. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc. E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ. B. ABC = 3. E // BC. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C. ABD= 1. 10-6 C ñi töø B C.6.5. 9. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän . 10-17J. 24 µJ.(bieát raèng 1 eV = 1.

e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng.t + 1 a. khoái löôïng cuûa e laø 9. 107 m/s. Tính: a.52. 10-7 s trong ñieän tröôøng. 1013 m/s2  vy = 1. Tính gia toác cuûa e. 106 m/s. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol.1.3 V. 76. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. 3. s= 2 cm. 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m. 10-17 N. Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m. 106 m/s. a = 1. -6 2.6.6. 10-19 C. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. 2 v = v0 + a. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän.67. e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3.1 µs. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo . 10-5 V/m. 1014 m/s2.t . 1014 m/s2. v2 – v02 = 2. 10-31 kg. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2. Ñieän theá taïi A baèng 500 V. Ñ s: 503. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. Ñieän tích cuûa e laø –1. 4. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. 1. Gia toác cuûa e. 107m/s2. a. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3. Ñ s: F = 1.5. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1.Hoûi: a. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. b. 10-19C. Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu.2. I. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. 0.a. 106 m/s v = 2. 7 5. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän.66. Kieán thöùc: Trang 14 . coù ñieän tích 1. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2.s . 5. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng.08 m. Ñ s: 3. 10-27 kg. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0.6. 6. 104 m/s.76. 8.1. b. Ñ s: 284.2.t2.

hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax. 10 ( ) . 4*.π.C 2 1 1 1 1 = + + . Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2. ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q. Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + . Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän. Qn. Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U. 3. 10 ( ) ≈ 8 . 5. Nhö vaäy. + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn.U 2. .π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = .Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9. hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= .+ Un. 1 µF = 10-6 F. C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F. … = Un.Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän. Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu.d 1 F 1 N..d U d Trang 15 ..π . Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù. phuï thuoäc vaøo U. Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng. Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q. Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh.S ε . 85 . Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau. 4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. .10 9 .m 2 −12 9 k = = 9 .. ε. + Cn.ε o m C2 9.Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï. Ub = U1 + U2 +... 1 nF = 10-9 F.4..Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng.10 9 .4.S = . 1 pF = 10-12 F.ε o . Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông.

4.4.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const.5 mm. Bieát εo = 8. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän.18. . 5.π . Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0. 10-12 F/m. 5. Ñ s: 1. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2.6 dm2.5 pF. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6. 4. Tính dieän tích moãi baûn tuï. Tính: a.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. Trang 16 ε . Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. ñieän moâi laø khoâng khí. Tính: a. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0. 4000 V/m. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF. b. 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3. 10-11C.S . 5000 V/m. Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích. ñieän tích cuûa tuï ñieän. PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q. + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const. 3.S = ε . 2.ε o . 10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m.2. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï.85. Ñ s: 1. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn. 10-9 C.10 9 . Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï.5 cm.U = C. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän. 6. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V.d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi. 1. 10-9 F. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0.03 m2. Ñ s: 24. Ñ s: 3. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï.26 mm .05 m 2 ñaët caùch nhau 0. Ñ s: 0.3 V. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN. b.3 mm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG. ÑIEÄN TÍCH. 104 V/m.

6.2. 8. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù. U2 = 600 V. Q2 = 0. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän. a. Q1. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. 10-9 C. c. U2 = 300 V. a. 10-9 C. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. Trang 17 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7.2. Q2. c. b/ C1 = 1000 pF. c/ C 2 = 1 pF. Q2 . Tính C2. Ngaét tuï khoûi nguoàn. b/ C1 = 1pF. b. U2 cuûa tuï ñieän. a. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V. 10-9 C. Tính ñieän tích cuûa tuï. a. c/ C 2 = 1000 pF.6 nC . Ñ s: a/ 1. c. Tính C2 . Tính C1. Tính ñieän dung C 1 . Giöõa hai baûn laø khoâng khí. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Q2 = 300 nC. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6. U1 cuûa tuï. 10. 9. ñieän dung 40 pF. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Ñ s: 48. 240 V. 108 V. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. b. 10-10C. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. U1 = 1200V. b. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V. 10. 266 nJ. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. U1 = 150 V. Ñ s: a/ 150 nC . ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3. Q1 = 1.4 pF . b. ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. U2 cuûa tuï. Q1 = 150 nC. 11. 10-9 C.

ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn.6 mJ. b. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0. Ñ s: a/ 0. Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7. .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN. . 12 µC. noái tieáp. Sau khi ñöôïc tích ñieän. hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï.6. 1019 J. 10-4 J.4 V. ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6. b. PP Chung: .32. c/ 9. Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. noù trôû thaønh vaät daãn. hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song.27 mJ. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V. Trang 18 . Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi.5 pF.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0. 10-5 C. 44. nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái). a.15 µF chöa ñöôïc tích ñieän.Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C). a. Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0. . a. ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3. 3.2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5.54 m2. 2. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn. Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c.2. b/ 12 µC. b/ 4.Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. 1. ñieän tích (Q). 0. 0.3 V.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng.

Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. C2 = 3 µF. 5. Ñ s: a/ Cb ≈ 3. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. UAB = 120 V. C5 8. b/ Q1 = 3. Q3 = 1. b. C2 = 1 µF.95. K hôû. 7.16 µF. Hình 3: C1 = 0.8. a. C4 b. Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. 10-5 C. ñieän tích.100V. 10-4 C. C2 = 6 µF. C2 U = 900 V. UAB = 10 V. C5 = 8 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän. C3 = 1 µF. a.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. Tính ñieän dung töông ñöông. C3 = 3 µF.25 µF. -4 10 C. 10-5 C. U1 = U2 = 8 V. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. Trong hình beân C1 = 3 µF. 6. C3 = C4 = 4 µF. UAB = 100 V. C2 = 1. C3 = 3 µF. C3 = 6 µF. UAB = 20 V. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. 10-11 J.2. C2 Tính ñieän dung boä tuï. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF. C3 = 6 µF. C2 = 4 µF. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = . C4 = 4 µF. 4. Q1 = 8. Q2 = 4. K ñoùng. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V. Ñ s: 5000 V/m. U3 = 30 V. Hình 2: C1 = 1 µF. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 . U = 15 V. C2 = 5 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. U1 = 38 V.5 µF. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. 6. UAB = 12 V.

Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn. Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ. 10*. 1. b. Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. Nguoàn ñieän. . Ñ s: a/ CA = 4 CB. I= 2. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. NGUOÀN ÑIEÄN. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù. Kieán thöùc: . K ñoùng. C2 C1 Hình B. coâng suaát ñieän.Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a. Goàm ba chuû ñeà.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. 3 b/ C 4 = C1 . Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A). C3 C4 9*. C1 C1 Ñ s: 4 V. 3. UAB = 16 V.Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. b. Tính UMB.C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. C2 C2 = 2 C1. Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ. K hôû. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. . a. .

+ Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III. bazô. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . hoaëc muoái. Caáu taïo cuûa pin. Duøng coâng thöùc ñieän. soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch. … thì phaûi ñoåi ra giaây. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A . . Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây.6. giôø. ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II.…) Do taùc duïng hoùa hoïc. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C). 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R.5 A. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = . acquy.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù. noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän. vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. acquy. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng. ñôn vò laø Voân (V) ) 1. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN.ÔÛ chuû ñeà naøy. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. q . 5. Trang 21 ξ= . Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch. Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit.

Ñ s: 12 C.96 J. Ñ s: 0. 10 V. 18. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. 3. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ. 5. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN.I t 3. 1020 haït e. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0.75.I. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. 6. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J. 7. 4. 2. Ñ s: 3 V.9 A. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ. Trang 22 . 1020 haït e. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b.75.5 C. Kieán thöùc: 1. A = U. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi.5 A.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0. I. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3. P= A =U.2 A.t 2. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. 0. a.

Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng.I + r.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R.I = R.I2. Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ. P= 6. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän.I. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch.I 2 R 4. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s). khoâng phaûi laø nhieät.t 7.I2 (Vôùi P ‘ = ξ. Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn.I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch. Q= R.ÔÛ chuû ñeà naøy.I = R 2 A =ξ. . Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J). A = ξ.I t . vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù.t 5.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 .I2 = P ‘ + r. ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II.

Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. Cho maïch ñieän nhö hình.5 Ω.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V.I = R. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J. R2 = 12 Ω. III. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng. ñaâu laø Ñ2 ? b. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn. a. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. t = U. 2. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. 50 %. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4. R1 = 1. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ. Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng. Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V.t . Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W.I = t U2 . hoaëc ngöôïc laïi. R1 = 1. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän.I .I.) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm.I2 = U2 R R1 R2 1. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. R3 Trang 24 . 3. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V. 5. A =U. Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U.5 Ω. trong ñoù U = 9V. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. R2 = 6 Ω. ñaâu laø Ñ1.I.4.

R1 a. 9. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt. 3 R maéc nhö hình veõ. I. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. Ñ s: 1980000 J. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. 720 J. 9900 ñoàng.55 kw). Ba ñieän trôû coù trò soá R. a. Tìm R3 ? b. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b. 2 R. (Bieát 1 wh = 3600 J. Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. 8. moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. Kieán thöùc: Trang 25 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. 10. (hay 0.) Ñ s: 24 phuùt. 1 Kwh = 3600 KJ). Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. 7. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. 6 W.

r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .r0 ξb = n.I .t = (RN + r).  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän. rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 .ξ . hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng. r0) song song nhau.. A U . + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . I= ξ RN + r + . r0) thaønh m daõy.t ξ nguon 4. Giaû söû cho ξ1 > ξ2. r)  ξ = I. luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch. r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ.RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi. doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi. Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong.I (R +r). r1 ξ2. ξb = ξ1 + ξ2 + . nhieàu ñieän trôû: ξ2. I. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù. Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau.(ξ. r2 ξb = ξ1 ξ2 .r: ñoä giaõm theá maïch trong. Khi ñoaûn maïch.I . Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ. A = ξ I. ξ + Neáu R = 0 thì I = . rb = .RN +I.. rb = r1 + r2 .I2. Hay: UBA = ξ2 .ξ0 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 .I + Neáu ñieän trôû trong r = 0. m  Maéc xung ñoái.t U co ich = N = N (%) 3. n. r ξb = ξ0 .ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). ξ1.r I Vôùi I.  UN = ξ .ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1. moãi daõy coù n nguoàn ñieän. + ξn rb = r1 + r2 + .t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû. II.r. r2 Thì UAB = ξ1 . 2.

Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. Khi đó bài toán có thể cho cường độ. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau. .) 1.I. rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn.Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï. + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ . luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm.Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r . Khi ñoù Pmax = R 4. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ.Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ . ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn. P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r.r Heä quaû: . khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax.r . … . PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ.Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï. biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 . vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn. + Tính điện trở mạch ngoài. Ta cần tìm biểu thức P theo R.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 . giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh.Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb. III. ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau. hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. boû qua caùc nhaùnh coù tuï. Khaûo saùt cöïc ñaïi. + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: .Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng. . Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH.

Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. 2 Ω.1 Ω. Tính điện trở trong của bộ pin.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. 2. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. r 36 W (R = r) Trang 28 . Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất.1 Ω. 9. Hiệu suất của mỗi đèn. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. Nối tiếp với đèn A. Đ s: 2 Ω 5. r1= r2 = 2 Ω. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. mạch ngoài có điện trở R. b.8 A. Đ s: ξ2 = 6 V. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Đ s: 6 Ω. Đèn có ghi 12 V – 6 W. tính R ? d. điện trở trong r = 2 Ω. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4. Cho ξ = 12 V.5 W. Đ s: 18 V. 8.7 %. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. 4 Ω 10. R1 = 0. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. Điện trở trong của nguồn điện. 33.1 V thì có dòng điện 0. b. b. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. 2 Ω. r = 1 Ω.3 %. 4.5 A. r = 1. Song song với đèn A. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. 3240 J. r1 ξ2. 6. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V. 3. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. 11. 3 Ω và 1 Ω. r nhiêu ? c. biết ξ = 12 V.5 A chạy qua dây. Tính: a. a. + a. r2 Đ ξ.25 A. 3 ξ1. R là biến trở. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a. R phải có giá trị bằng bao ξ. 66. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω. a. 4. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω). Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. 7*.

ξ1 = 6 V. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b. a. Rv raát lôùn. R laø bieán trôû. Ñ s: 8 V. ξ2 = 3 V. 3000 J. V chæ 13. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. r1 = 2 Ω. Ñieàu chænh R = 10 Ω. 18 W. ξ2. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. ξ1 = 10 V.6 W. R1= 35 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ.5 V. r = 5 Ω. ξ2 = 2 V.5 V. Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V. Maïch ñieän nhö hình veõ. 2 9 A. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . Ñeøn ghi 12 V. U1 = 1. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. r1 = r2 = 1 Ω . 4 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V. b.R2 = R3 = R4 = 30 Ω.5 V. r1 = r2 = 1 Ω. r2 R Tính R ? c. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V. 13.5 A.5 V. 2 Ω. Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá. 1 a. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2. 15. 13. ξ1 .* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4. 14. Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. U2 = -1. r1 a.

2.Khi ampe keá chæ 0.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0.I (R +r).ξ . 5. 180 Ω. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. R2 = 9 Ω . R3 = 6 Ω . Cho R4 = 7. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω. Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng. UAB = 18 V. bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 40 V.67 A. PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû.I (R + r) 1. voân keá coù ñieän trôû raát lôùn.4 A thì voân keá chæ 24 V. R4 = 16 Ω . . trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .1 A thì voân keá chæ 36 V. Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: . Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b.Khi ampe keá chæ 0. 4. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A. Rb laø moät bieán trôû. Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ. R3 = 6 Ω . R3 = 6 Ω . a. Trang 30 . R2 = 9 Ω . Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0. Cho R4 = 7. a.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ . UAB = 18 V. R2 = 8 Ω. 3.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. a. 18 Ω . Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V. Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. ñieåm N. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω .

ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh. ξ3 8.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. UMN = 0 V. ξ2 = 1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R3 = 3 Ω. R1 = 4 Ω. Bieát ξ1 =12 V. UMN.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu.8 v. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4.8 Ω. R5 = 100 Ω. UMC = 0. r1 = 1 Ω.4 Ω 9.4 A. ξ2 = 32 V. b.8 V. R1 = 2 Ω. UMC. r3 = 3 Ω. r1 = 1 Ω.6 V. R2 = 4 Ω.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch. r2 = 0. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm). R4 = 8 Ω.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . R2 = 6 Ω. R2 = 2 Ω. I1 = I2 = 0. ξ3 = 9 V. ξ1 10. ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng.3 Ω. I = 2 A.5 Ω. Tìm R3. a. 6. ξ3 = 1. R1 = R3 = 30 Ω. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1. r = 0. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. R1 = 3 Ω. Ampe keá A chæ soá 0. r2 = r3 = 0. * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). R2 = 5 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. ξ1 ξ2 r1 = 0. r3 ξ3 7. r2 = 0. Tính r1 ? Ñ s: 2.8 A.7 V. Ñ s: R = 0. I3 = I4 = 0.9 V.6 V.4 Ω.5 Ω. r2 = 2 Ω. c. I1 = I2 = 1 A. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû. Khoâng thay ñoåi. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v.2 A. Ñ s: 5 A. RA = 0 Ω. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 .1 Ω. R3 = 4 Ω.

I2 = 16 A.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A. Trang 32 . I = 12 A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->