Cac Dang Bai Tap Vat Ly Lop 11

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

10-27N. q2 = 4.10 C. -8 12. q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15.10-9 C khi: a. q2 = 64. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm.6. 10-19 C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. BM = 8 cm. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14. b.25 laàn. 13. Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2. a.Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81). Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí. Ñ s: 45. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. -8 -8 -7 11. Cho AC = 30 cm. Hai ñieän tích q1 = -4. Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm. Trang 4 . Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm.6. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. BC = 40 cm. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C). Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27.10 C.10 C. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0.10-4 N.

10-9 C .10 -4 N. 4. 10-9 C.10 -4 N.6 N. 5. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ. Ñ s: 40.8 N. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. baèng kim loaïi. chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6. 2.25 r. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau.7. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän.8 laàn. 3. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’. Giaõm 0. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau. Hai quaû caàu nhoû. cuøng daáu. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a. 10 -9 C. Quaû caàu A mang ñieän tích 4.40 µC.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5. -6. traùi daáu. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1.6. 6.10 -5 C vaø 2. 10-9 C. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. q2 ? Ñ s: 6. quaû caàu B mang ñieän tích – 2. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy.10-5 C. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m. ñöôïc tích ñieän 3. Tính q1. ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi. gioáng nhau. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1.56 cm.8 laàn. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. Trang 5 .4 N.50 µC. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1. -2. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3.625 N. Ñ s: Taêng 1. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia. b. 2. ñaåy nhau baèng moät löïc 2.

4. AB = 8 cm.CB= 16 cm.Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 . chieàu. 10-8 C. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2.Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F). ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. AB = 8 cm. 2. chieàu. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 . 10-6C. q3 = 4. löïc caêng daây.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH.. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm.5. caùch B 6 cm. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm. Hai ñieän tích q1 = . 3. 10-8 C. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4. Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc. … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt.    . 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng. Hai ñieän tích q1 = 2. . q2 = 4.Veõ hình vaø tìm keát quaû. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí.  .Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + . Hoûi: a.Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  . 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. q3 = -8.      . Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu. q2= 1.2. F2 . C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. Hoûi: a. Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   .Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän. 5.Xaùc ñònh phöông. = 0 . …) . 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C. 10-8 C. 10-7 C.. q2= -8. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm.CB= 12 cm. 10-8 C.8. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. 1.

moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu. 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. a. caùch B: a 3 3.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27).10 −7 C 3 s: q0 = 6. 8. Tìm q ? Ñ s: q = l m. Hai ñieän tích q1 = 2.g =10 −6 C k Trang 7 . chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. laáy g= 10m/s2. daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng. 2 cm. 10. * 11 . ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3.035.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3. Ñ s: 12. 10-9 C. Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3. q2 = moät khoaûng a (cm). 9. Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm. 7.10 −6 C . Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng. 10-8C ñaët taïi B. b. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. boû qua löïc ñaåy Acsimet.46. Cho g= 10m/s2.1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. 10-6 C. Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. Cho hai ñieän tích q1 = 6q.q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm. 10-9 C.

10-7 C. q ε. 104 V/m. 1. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. 4. ↑↓. chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. tam giac vuoâng. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q. ⊥ . laø trung ñieåm cuûa AB. q2 = -4. 2.109 (N. chieàu. khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9. E (V/m)  . tam giaùc ñeàu. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k . Cho hai ñieän tích q1 = 4.r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . Q (C). ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra.cosA. 10-10 C. + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. PP Chung  . r (m). 3.105 V/m. 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm. Trang 8 .m2/c2 ). ε . … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc. H. 10-10 C.10-8 C moät khoaûng 3 cm.r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô.10 -3 N. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2. Ñ s: 2. Trong chaân khoâng.

10 3 V/m. Ñ s: 0 V/m. 15. 10-8C vaø q2= -32. 10-10 C. Ñ s: MA = 10 cm. q2. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. caùch B moät khoaûng 3 cm. Ñ s: ≈ 0. Ñ s: 2000 V/m. Bieát q2 = . MA = 1 cm. 7. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. 10-8C vaø q2= 4. 10 3 V/m. R = 0. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm.10-8 C. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm.7. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2. 105 V/m. 103 V/m. M. q2 = 6. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45. Ñ s: 246 V/m. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16. C.12. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C. b= 40 cm. Boán ñieåm A. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 .10-8 C. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A.104V/m. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b.   B. 105 V/m. MB = 40 cm. c. 10-8C. Trang 9 .432. AB = 6 cm. 10-2 µC. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9. 32. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. moät ñieän tích ñieåm q = 2. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A. 6. q2 = -9. 10-8 C. 10-8C.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm. MB = 3 cm. 3 10 V/m. q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí.Caùc ñieän tích q 1. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. 105 V/m. 40. -8 11. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng. Ñ s: 45. q2 = -2.7. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. q2 = -8. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. B. c= 30 cm. F = 25.4. Ñ s: ≈ 12.4.6. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. 10-9 C ñaët taïi C. C.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. -4 10 N. 13. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm.2 m. N. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. 10. 12. 14*.10 -3N. AB= b= 1 cm. 8. Trong chaân khoâng.7. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm. 9.5. Ñs: 12.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. 9. 5. Hai ñieän tích q1 = 8. Ñ s: 72.1 m. 103 V/m. 10 3 V/m.

Cho hai ñieän tích ñieåm q1. Cho hình vuoâng ABCD.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0. q2= 4. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. CB= 25cm. 10-6C.5.36. 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . 3. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q.d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ). 10-6C. 16. 10-6C. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ. Kieán thöùc: 1. Ñ s: a. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0.25 g mang ñieän tích q= 2. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông. CB= 50 cm. I. q2= -8 16. Laáy g= 10 m/s2.VM.10 C. CA= 75cm. E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí. (moác ñeå tính theá naêng. Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi. b. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm. 10-6C. AB= 2 cm. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá. 17. Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. b. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. coâng thöùc tính coâng seõ khaùc. q1= 36.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. CA= 150 cm. Tuy nhieân. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = .q 18. Bieát q 1 + q2 = 7. q2= 4. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu). q1= . AB = 100 cm. caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0. 2.10-8C. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. q2 ñaët taïi A vaø B. Ñ s: α = 450.)  F Trang 10 .2 2 . 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm.E. AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc.

v 2 N m.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. B. C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C. III.Trong coâng thöùc A= q. Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q. PP Chung . Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu. neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng. Ba ñieåm A. . .Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng.U MN = m. 1 1 AMN = q. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4.U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q. Trang 11  E . Ñôn vò ño ñieän theá.Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC.E.v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1. Tính: a. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm.v 2 M AMN = q.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng. 2 . HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. UCB. Do ñoù. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m. UAC. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. . UAB. AC = 4 cm. hieäu ñieän theá laø Voân (V) . q q 5.U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A. q 6. II.

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4. Moät ñieän tích ñieåm q = -4.NP = 8 cm. Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ. α = ABC = 600. E1 2 104V/m. q = 10-6C Ñ s: 25. Caïnh  MN = 10 cm.  hình. UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. q = . Hai ñieåm A . Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v. E = 5000 V/m. 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP. ANP= 5. Moâi tröôøng laø khoâng khí.  E Trang 12 . MN ↑↑ E . B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc. 0v. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. UBC= 120V. Theo ñöôøng kín MNPM. töø M  N.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 10-10 C. Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m. Töø N  P. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. Tìm UAC. VC = 2000V.12. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc. APM = 2. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. -8 3. 5.104V/m . d2= 8 cm. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. B.UAB= 0v.  AB ↑↑ E . Ñ s: 2500V/m. b. AMNPM = 0J. Töø P  M. 105J. a. 10-7J. d1 d2  6.  2. 10-7J. Bieát BC = 6 cm. B. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E. E = 4000 V/m. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A. Ñ s: UAC = 0V. b. 4.88. -25. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. E = 5. UBA = 120V. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E .2. a. Ñ s: AMN= -8. vuoâng taïi P.3. Giaûi baøi toaùn khi: a. UAB vaø UBC. Ba ñieåm A. coù cöôøng ñoä 200 v/m. trong ñieän tröôøng ñeàu. 200v. . UBC = 200v. Ñ s: VB = -2000V. AC = 8 cm. d. 10-17 J. c. töø B D.10-6C. 10-7J. 105J.

20V.  10. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. E // BC.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3. 9. 10-6 C ñi töø B C. 10-7 J. ACA = -1. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän . VC = 28 V. Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm. 24 µJ. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A. Ñ s: AAB = . E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ. 10-7 J. b. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A. ABC = 6 µJ.2. B. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0. electron taêng toác. BC vaø CM cuûa tam giaùc. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän. 10-19J). Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc. ABC = 3. AMB = -3 µJ. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2. 10-17J.1.6. Ñ s: 60 V/m. Trang 13 . Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. Ñ s: VB = .5. Tìm UMN? Ñ s: . 10-7 J. d1 d2 E2 = 600 V/m.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. C ñaët song song nhö hình. doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän.  8. Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm. Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng. 10-18 J.250 V.6. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m . 11. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB. Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1. 7. 12. Ñ s: AMB = -3µJ. 10-17J. Hieäu ñieän theá UBC = 12V.(bieát raèng 1 eV = 1. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C.6. ABD= 1.5. Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. Tìm: a.

Ñ s: 284. khoái löôïng cuûa e laø 9. 4. Gia toác cuûa e.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. 10-27 kg. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo . 106 m/s. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. a = 1. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3. Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol. 1013 m/s2  vy = 1.66. 10-17 N.76. Tính gia toác cuûa e. e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. 10-7 s trong ñieän tröôøng. Tính: a. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0.6.1. 2 v = v0 + a. 1014 m/s2. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. -6 2. 1014 m/s2.67. s= 2 cm. 3. 106 m/s v = 2. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2.t + 1 a. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. 5.a. 104 m/s. 10-19C. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. 107 m/s.Hoûi: a. 76. 10-31 kg. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng. 1. a.6. Ñieän tích cuûa e laø –1. 107m/s2. 7 5. 106 m/s.2. 8. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. 10-19 C. Ñ s: 3.2. Ñ s: F = 1. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän.t2.s . Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2. b. v2 – v02 = 2. Kieán thöùc: Trang 14 . Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng.5. b.52.6. Ñieän theá taïi A baèng 500 V.1.08 m. 6. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän.t . coù ñieän tích 1. Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m. I. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän.3 V. Ñ s: 503. 0. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3.1 µs. 10-5 V/m.

Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu.C 2 1 1 1 1 = + + . ε.10 9 . Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän.. Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau. phuï thuoäc vaøo U..4.. 10 ( ) . Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + .Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9.+ Un.ε o m C2 9. ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q.m 2 −12 9 k = = 9 . . + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn. Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù..4.π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = .S ε . Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu. 5.d U d Trang 15 . 85 . Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh.10 9 . Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q. Qn. Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng. Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông. 10 ( ) ≈ 8 . 4. Ub = U1 + U2 +. 4*.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. … = Un. Nhö vaäy. . Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï. 1 pF = 10-12 F. 1 µF = 10-6 F. C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F.π.π ...Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng. Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. + Cn.S = . Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U. 1 nF = 10-9 F. Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2. hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= .ε o .d 1 F 1 N.Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän. 3. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax.U 2.

Ñ s: 24. 6.4. b. 3.ε o . 5.05 m 2 ñaët caùch nhau 0. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20.03 m2.4. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm. 10-9 C. + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN.U = C. 10-9 F. 4. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0. Ñ s: 0.S = ε . Tính: a. 1.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2. 5000 V/m. b. 5. ÑIEÄN TÍCH.5 mm. Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3. Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn. Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích. Tính dieän tích moãi baûn tuï. 10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m. 2. Bieát εo = 8.3 mm. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6. ñieän moâi laø khoâng khí. 104 V/m. PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22. Ñ s: 1.d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi.5 cm. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn. 4000 V/m.3 V.S . 10-12 F/m. . 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V.2. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5. Tính: a. ñieän tích cuûa tuï ñieän. Trang 16 ε .10 9 .π .6 dm2. Ñ s: 3.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG.18.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï. 10-11C. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän.85. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0.5 pF.26 mm . Ñ s: 1.

11. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. Tính ñieän tích cuûa tuï. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. 266 nJ.4 pF . ñieän dung 40 pF. U1 = 150 V. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6. U2 cuûa tuï. c. 10. 10-9 C. Ngaét tuï khoûi nguoàn. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. b/ C1 = 1000 pF. a. Tính ñieän dung C 1 . b. U1 = 1200V. Q1 = 150 nC. ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. c.2. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V. b/ C1 = 1pF. Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3.6 nC . U2 = 300 V. a. Q2 = 300 nC. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. c/ C 2 = 1 pF. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Trang 17 . Tính C2. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän. b. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V.2. c/ C 2 = 1000 pF. 10-9 C. 9. Giöõa hai baûn laø khoâng khí. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V. 10-9 C. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù. b. a.6. 108 V. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. 10-9 C. U1 cuûa tuï.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7. Q2 . Q1 = 1. a. U2 = 600 V. Q2 = 0. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Tính C1. c. 10-10C. Tính C2 . b. Q2. 8. 240 V. Ñ s: a/ 150 nC . Q1. 10. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. Ñ s: 48. U2 cuûa tuï ñieän. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V. Ñ s: a/ 1. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï.

Ñ s: a/ 0.54 m2. 44. ñieän tích (Q).5 pF.2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi.3 V. hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï. 1. 0.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0.4 V. . hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song. ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï. . 10-5 C. noái tieáp. Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c. c/ 9. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng. ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän.Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C). nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái). Trang 18 . b.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN. 12 µC. Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn.27 mJ. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V.Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. b/ 4.2. 10-4 J. PP Chung: .15 µF chöa ñöôïc tích ñieän. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn. b/ 12 µC.32. a. Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V. 0. a.6. 3. 1019 J. 2. a. Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7.6 mJ. b. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0. Sau khi ñöôïc tích ñieän. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3. . noù trôû thaønh vaät daãn.

C2 = 6 µF. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 10-5 C. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. C2 Tính ñieän dung boä tuï. UAB = 12 V. C3 = 6 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. Q1 = 8. UAB = 120 V.5 µF.95. Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. 10-11 J. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. UAB = 100 V. K hôû. U1 = U2 = 8 V. C3 = 3 µF. Q3 = 1.8. C4 b. -4 10 C. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. Ñ s: 5000 V/m. U1 = 38 V. UAB = 20 V. 4. C5 8. 10-5 C. UAB = 10 V. 7. C5 = 8 µF. C2 = 1. a. C2 U = 900 V. b/ Q1 = 3. C3 = C4 = 4 µF. Hình 3: C1 = 0.2.100V. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF.25 µF. C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 . 6. C2 = 3 µF. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V.16 µF. C3 = 3 µF. U = 15 V. K ñoùng. Tính ñieän dung töông ñöông. 6. b. C3 = 1 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän. 10-4 C. Ñ s: a/ Cb ≈ 3. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. Hình 2: C1 = 1 µF. Q2 = 4. U3 = 30 V. C2 = 4 µF. a. Trong hình beân C1 = 3 µF. ñieän tích. C4 = 4 µF. 5. C3 = 6 µF. C2 = 1 µF. C2 = 5 µF.

C1 C1 Ñ s: 4 V. b.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I. Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ. a. .Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. K hôû. Ñ s: a/ CA = 4 CB. Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. b. Kieán thöùc: . 1. . Goàm ba chuû ñeà. 3 b/ C 4 = C1 . NGUOÀN ÑIEÄN.Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù. K ñoùng. C3 C4 9*. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi. C2 C2 = 2 C1. Tính UMB. Nguoàn ñieän. coâng suaát ñieän. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn.C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. C2 C1 Hình B.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. 10*. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A). 3. I= 2. Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ. UAB = 16 V. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a. .

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù. Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R. cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. Duøng coâng thöùc ñieän. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1. … thì phaûi ñoåi ra giaây. + Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän.ÔÛ chuû ñeà naøy. acquy. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = . ñôn vò laø Voân (V) ) 1.6. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C). SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. acquy. 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. . hoaëc muoái. caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch. soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch. ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II. Trang 21 ξ= . Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit. vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A . Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. 5. giôø. bazô.5 A. q . Caáu taïo cuûa pin.…) Do taùc duïng hoùa hoïc.

Kieán thöùc: 1. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. 4. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. 6. 1020 haït e. 10 V. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây.96 J. Trang 22 . Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0.2 A. 3. 0. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V. Ñ s: 3 V. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. Ñ s: 0. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ.9 A. a. Ñ s: 12 C. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b. P= A =U. 2. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù.I t 3.75.75. 18.I. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0.t 2.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0. 7. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C. I.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a.5 C. 5. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. A = U. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. 1020 haït e. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4.5 A.

vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù.t 7.ÔÛ chuû ñeà naøy. tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng. ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U.I = R 2 A =ξ. khoâng phaûi laø nhieät.I2. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s).I + r. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän.I2 = P ‘ + r. P= 6. Q= R. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II.I2 (Vôùi P ‘ = ξ.t 5.I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích. A = ξ.I = R. Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn.I 2 R 4. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J).Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 .I t . Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. .I.

Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng. Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W. III. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U. A =U.4.I . Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J.5 Ω. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän. Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V.) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm. 50 %. ñaâu laø Ñ2 ? b. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng.I2 = U2 R R1 R2 1. t = U.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R. 5. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω. a. R1 = 1. Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4. Cho maïch ñieän nhö hình.I. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. ñaâu laø Ñ1.5 Ω.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U.I = R.I. hoaëc ngöôïc laïi. R2 = 6 Ω. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v. 3. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. R1 = 1. Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. trong ñoù U = 9V. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R. R3 Trang 24 .I = t U2 . R2 = 12 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. 2.t .

ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. 10. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. 1 Kwh = 3600 KJ). 6 W. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. R1 a. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A.55 kw). Kieán thöùc: Trang 25 . Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. Ba ñieän trôû coù trò soá R. 2 R. Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. Ñ s: 1980000 J. a. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b. 9. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. (Bieát 1 wh = 3600 J. 7. moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. I. (hay 0. 720 J.) Ñ s: 24 phuùt. 9900 ñoàng. Tìm R3 ? b. 3 R maéc nhö hình veõ. Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt. 8.

r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = . r ξb = ξ0 . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù.. Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ. rb = .RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi. Giaû söû cho ξ1 > ξ2. moãi daõy coù n nguoàn ñieän. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng.t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû. II.  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän. ξ1. A U . r2 Thì UAB = ξ1 . Hay: UBA = ξ2 . ξ + Neáu R = 0 thì I = . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1. A = ξ I. Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong.t ξ nguon 4. luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch.RN +I. rb = r1 + r2 . m  Maéc xung ñoái.I . r0) song song nhau.ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi.r I Vôùi I.(ξ.. ξb = ξ1 + ξ2 + .ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2).I (R +r). rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . n.t = (RN + r).CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1.I + Neáu ñieän trôû trong r = 0. Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau. 2. r2 ξb = ξ1 ξ2 .t U co ich = N = N (%) 3. r0) thaønh m daõy. + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . r1 ξ2.I2.r0 ξb = n. Khi ñoaûn maïch. r)  ξ = I.r.ξ0 .I . Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 . + ξn rb = r1 + r2 + .r: ñoä giaõm theá maïch trong. I= ξ RN + r + . r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ.  UN = ξ . I. nhieàu ñieän trôû: ξ2. hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ.ξ .

ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 .Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài.Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau.I.Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r . hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï. boû qua caùc nhaùnh coù tuï. biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 . Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ. khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax. Khi ñoù Pmax = R 4. + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ .r Heä quaû: .Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ . + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ.Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH. Khaûo saùt cöïc ñaïi. Khi đó bài toán có thể cho cường độ. luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: . … . Ta cần tìm biểu thức P theo R. III.Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï. + Tính điện trở mạch ngoài.r . hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. . P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r. giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh. RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb. vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn.) 1. rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I.Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. . ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau. vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn.

Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω). 4. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω. r 36 W (R = r) Trang 28 . a. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. R phải có giá trị bằng bao ξ. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. 2 Ω. 4. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất. 4 Ω 10. Đ s: 2 Ω 5. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin.3 %. 3240 J. R là biến trở. Nối tiếp với đèn A. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. r = 1. 2 Ω. Đ s: ξ2 = 6 V. r1 ξ2. 8. tính R ? d. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4.7 %. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. Tính điện trở trong của bộ pin. Cho ξ = 12 V. 3. r = 1 Ω. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J. Tính: a. b. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện.5 A. Hiệu suất của mỗi đèn.25 A. 66.5 A chạy qua dây. 3 Ω và 1 Ω.1 V thì có dòng điện 0. Đ s: 18 V. Song song với đèn A. Đ s: 6 Ω. b. 9. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.5 W.8 A.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. 11. + a. 3 ξ1. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. Điện trở trong của nguồn điện. mạch ngoài có điện trở R. R1 = 0. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V. r1= r2 = 2 Ω. Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω.1 Ω. a. 2.1 Ω. r nhiêu ? c. 33. 7*. biết ξ = 12 V. điện trở trong r = 2 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. b. Đèn có ghi 12 V – 6 W. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. r2 Đ ξ. 6.

Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. 18 W. ξ1 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. ξ1 = 6 V. ξ2 = 3 V. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. Ñieàu chænh R = 10 Ω. r1 a. ξ2. R laø bieán trôû. b. 14. r1 = r2 = 1 Ω . ξ2 = 2 V. Maïch ñieän nhö hình veõ. Ñ s: 8 V.5 V.6 W. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. 2 9 A. Ñeøn ghi 12 V. 1 a. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V. ξ1 = 10 V. 15. 3000 J. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R1= 35 Ω. 2 Ω. r1 = 2 Ω. 4 Ω. 13. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b.* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. Rv raát lôùn. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. V chæ 13. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá. 13.5 V. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2. U2 = -1. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V.5 V. a. r2 R Tính R ? c. r1 = r2 = 1 Ω.5 V. r = 5 Ω. U1 = 1.5 A.

4 A thì voân keá chæ 24 V. R4 = 16 Ω . Cho R4 = 7. 40 V. Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω. Trang 30 . 5. Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi. a.I (R +r). Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. R2 = 9 Ω .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). ñieåm N.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b. voân keá coù ñieän trôû raát lôùn. R3 = 6 Ω .67 A.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ . Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: . Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0.ξ . . Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng.Khi ampe keá chæ 0. Cho R4 = 7. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 2. a. 3. 180 Ω. UAB = 18 V. trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞. 4. Rb laø moät bieán trôû.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = . Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ. R2 = 8 Ω. PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. a.1 A thì voân keá chæ 36 V. UAB = 18 V. R3 = 6 Ω . R3 = 6 Ω . bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω .I (R + r) 1. 18 Ω . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå.Khi ampe keá chæ 0. R2 = 9 Ω . Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A.

ξ3 8. R4 = 8 Ω. ξ3 = 9 V. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V. ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. I1 = I2 = 0.4 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. r2 = r3 = 0. r2 = 0. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. r2 = 0. R1 = R3 = 30 Ω. Tìm R3. R2 = 4 Ω. R5 = 100 Ω.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). ξ2 = 1.4 A. R2 = 5 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. 6. UMN = 0 V. R2 = 6 Ω.8 V.5 Ω. R3 = 4 Ω. R1 = 4 Ω. I1 = I2 = 1 A. r1 = 1 Ω. b. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1. ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4. UMN.4 Ω 9.9 V. R1 = 3 Ω. Ampe keá A chæ soá 0. UMC. ξ3 = 1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. R2 = 2 Ω. I3 = I4 = 0. ξ1 ξ2 r1 = 0. a.3 Ω. c. Bieát ξ1 =12 V.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 .1 Ω.8 v.2 A.7 V. r1 = 1 Ω. r = 0.5 Ω.8 A. UMC = 0. r2 = 2 Ω. R3 = 3 Ω. r3 ξ3 7. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû. RA = 0 Ω.6 V. Ñ s: R = 0.6 V. ξ2 = 32 V. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm).8 Ω. Ñ s: 5 A. R1 = 2 Ω. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13. I = 2 A. Tính r1 ? Ñ s: 2. r3 = 3 Ω. Khoâng thay ñoåi. ξ1 10.

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A. I = 12 A. Trang 32 . I2 = 16 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful