CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB.25 laàn. -8 -8 -7 11. Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2. löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C).6. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5. BM = 8 cm. -8 12. 10-27N. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. Cho AC = 30 cm.10-9 C khi: a. Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27.6. BC = 40 cm.10 C. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. b. Trang 4 . Hai ñieän tích q1 = -4.10 C. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm. a. 10-19 C. Ñ s: 45. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm.Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3. Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81). 13.10-4 N.10 C. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm. q2 = 4. q2 = 64.

ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi. 2. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. 5. baèng kim loaïi. gioáng nhau. Tính q1. q2 ? Ñ s: 6.4 N. 6. b.6 N. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1. Trang 5 .40 µC. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1. Giaõm 0. -2.10-9 C . 10 -9 C. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ.56 cm. traùi daáu.10-5 C.7. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy. Ñ s: 40. -6.8 laàn. Ñ s: Taêng 1. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau. chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6.10 -4 N. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia.8 laàn.25 r. quaû caàu B mang ñieän tích – 2. ñöôïc tích ñieän 3. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän. 10-9 C. 3. Quaû caàu A mang ñieän tích 4. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ. 10-9 C. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3.6.625 N.50 µC. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm. cuøng daáu.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH. 2. Hai quaû caàu nhoû. ñaåy nhau baèng moät löïc 2. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1.8 N.10 -4 N.10 -5 C vaø 2. Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. 4.

Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm. q2= -8. …) . 3. Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu. AB = 8 cm. 10-8 C. löïc caêng daây..Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. = 0 . ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. q2= 1. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  . ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. AB = 8 cm. 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng.    . coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 . Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C.Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän. Hoûi: a. 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm..CB= 16 cm. Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   . 2. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí.Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. chieàu. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4. 10-7 C. q3 = -8. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 . q2 = 4. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2. Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc.Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F). 10-8 C.8.Veõ hình vaø tìm keát quaû. 10-6C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. 10-8 C. q3 = 4.2. chieàu. . caùch B 6 cm.Xaùc ñònh phöông. Hai ñieän tích q1 = 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH.CB= 12 cm. 1. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm. F2 .5. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm.  . Hai ñieän tích q1 = . … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b.Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + .      . 10-8 C. 4. Hoûi: a. 5.

Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27). laáy g= 10m/s2. 10-8C ñaët taïi B.10 −6 C . Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3.10 −7 C 3 s: q0 = 6. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng. a. ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3.1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. Cho hai ñieän tích q1 = 6q. Cho g= 10m/s2. 2 cm. caùch B: a 3 3. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm. 10-9 C. Tìm q ? Ñ s: q = l m. b. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. 9. 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng.q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm. 7. 10. Ñ s: 12. chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. Hai ñieän tích q1 = 2. Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0. * 11 .035. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau.46. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän.g =10 −6 C k Trang 7 . boû qua löïc ñaåy Acsimet. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0. q2 = moät khoaûng a (cm).CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu. 10-6 C. 10-9 C. 8.

1. tam giac vuoâng. laø trung ñieåm cuûa AB. Trong chaân khoâng. ↑↓. Ñ s: 2. … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc.r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô.109 (N. PP Chung  . + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ. khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9. E (V/m)  .10-8 C moät khoaûng 3 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2. H. ε .r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a.105 V/m. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3.10 -3 N. tam giaùc ñeàu. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm. 10-10 C. 104 V/m. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. r (m). 10-10 C. ⊥ . 4. 2. ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG.m2/c2 ). + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. chieàu. 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. 3. Trang 8 . chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3. Q (C). q ε. q2 = -4. Cho hai ñieän tích q1 = 4. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q. 10-7 C. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k .cosA.

-8 11. AB= b= 1 cm.12. 14*. c= 30 cm. 10-9 C ñaët taïi C. 32.5. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a. Trong chaân khoâng. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. 105 V/m. q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí.4.2 m. q2 = 6. Ñ s: 0 V/m.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. 10 3 V/m. 105 V/m.10-8 C. 10-8C vaø q2= -32. 12. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. q2. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A. 105 V/m. c. 15. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm. Boán ñieåm A. moät ñieän tích ñieåm q = 2. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C. 7. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. 13. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45.   B.7. b= 40 cm. caùch B moät khoaûng 3 cm. Hai ñieän tích q1 = 8.Caùc ñieän tích q 1. Trang 9 . F = 25. 9. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 . MB = 40 cm.7.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm. C. Ñ s: ≈ 12. q2 = -9. MA = 1 cm. Ñs: 12. 5. 10-8 C. Bieát q2 = . Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. 10 3 V/m.7. 8. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A. C. 40.10 -3N. Ñ s: MA = 10 cm. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. -4 10 N. 10-8C vaø q2= 4.104V/m.432. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. 10. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng.6. 10-10 C.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm. Ñ s: ≈ 0. B. 6. Ñ s: 72. 10-8C. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16.4. 10 3 V/m. N. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. AB = 6 cm. Ñ s: 246 V/m. Ñ s: 45. 9.10-8 C. M. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. R = 0. 3 10 V/m. MB = 3 cm. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H.1 m. 10-2 µC. Ñ s: 2000 V/m.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. q2 = -2. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2. 103 V/m. q2 = -8. 103 V/m. 10-8C. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm.

caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0.36. 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc.10 C. Tuy nhieân.)  F Trang 10 . Ñ s: α = 450.2 2 . AB = 100 cm. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu). Laáy g= 10 m/s2. q2 ñaët taïi A vaø B. b. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. 10-6C. CB= 50 cm. Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0. q2= 4.q 18. Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi.5. Cho hai ñieän tích ñieåm q1. q1= . q2= -8 16. Cho hình vuoâng ABCD. b. 3.d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ).10-8C. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. coâng thöùc tính coâng seõ khaùc. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q. CB= 25cm. 10-6C. CA= 150 cm. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông. q1= 36. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ.VM. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = . 10-6C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. 2. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí. CA= 75cm. 17. 10-6C.E. AB= 2 cm.25 g mang ñieän tích q= 2. I. (moác ñeå tính theá naêng. Bieát q 1 + q2 = 7. Ñ s: a. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. 16. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q. q2= 4. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. Kieán thöùc: 1.

höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m. Tính: a. q q 5. neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng. Trang 11  E . C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C.Trong coâng thöùc A= q.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích. . II. Ba ñieåm A. UCB. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. q 6.U MN = m. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m. . PP Chung . B. UAB.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. III. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu.U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A. Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q.Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M.Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích.v 2 M AMN = q. 1 1 AMN = q.U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q.v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1. hieäu ñieän theá laø Voân (V) . 2 . . Ñôn vò ño ñieän theá. Do ñoù.v 2 N m. AC = 4 cm. Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN.E.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N. UAC.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu.

UAB= 0v. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. töø B D.  2. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. B. Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ.88. b. töø M  N. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. b. 105J. Ñ s: UAC = 0V. Moâi tröôøng laø khoâng khí. APM = 2. coù cöôøng ñoä 200 v/m. Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v. UAB vaø UBC.2. a.NP = 8 cm. Caïnh  MN = 10 cm. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E . 0v. Töø N  P. B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc. Ba ñieåm A. Ñ s: 2500V/m. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. trong ñieän tröôøng ñeàu. E = 5000 V/m. d1 d2  6. 10-7J.  E Trang 12 .104V/m . d2= 8 cm. 10-7J.12. ANP= 5. Ñ s: VB = -2000V. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. AC = 8 cm. 105J. 10-10 C. E = 5.3. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E. UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. MN ↑↑ E . 5. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A. d. -25. a. E1 2 104V/m. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc.10-6C.  hình. UBC= 120V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A. 10-7J. Theo ñöôøng kín MNPM. 10-17 J.  AB ↑↑ E . Bieát BC = 6 cm. Ñ s: AMN= -8. UBA = 120V. . E = 4000 V/m. VC = 2000V. Tìm UAC. -8 3. UBC = 200v. 200v. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. 4. Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m. Töø P  M. 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm. c. α = ABC = 600. vuoâng taïi P. Moät ñieän tích ñieåm q = -4. AMNPM = 0J. Hai ñieåm A . B. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4. q = . Giaûi baøi toaùn khi: a. q = 10-6C Ñ s: 25.

10-7 J. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. 10-17J. 9.6. Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. Tìm UMN? Ñ s: . C ñaët song song nhö hình. Trang 13 . doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän. AMB = -3 µJ. Ñ s: AMB = -3µJ. BC vaø CM cuûa tam giaùc. Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1. B.1. ABC = 6 µJ.(bieát raèng 1 eV = 1.2.  10. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C. VC = 28 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. electron taêng toác. b.6. 10-7 J. E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ.5. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän . 7. Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng.6. 10-6 C ñi töø B C. Ñ s: 60 V/m.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C. Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm.  8. Ñ s: AAB = . 10-19J). Ñ s: VB = .20V. 10-17J. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0. 11. ABD= 1. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB. 10-18 J. d1 d2 E2 = 600 V/m. 10-7 J. ABC = 3. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m . Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc. 12. Hieäu ñieän theá UBC = 12V. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. Tìm: a. 24 µJ. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C. E // BC. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2.250 V. Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm. ACA = -1.5.

10-19C. 106 m/s v = 2. 7 5. 107 m/s. 5. 1013 m/s2  vy = 1. -6 2. 1014 m/s2. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. b. coù ñieän tích 1. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1.t2. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3. v2 – v02 = 2.2. 3.1. 10-19 C. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. Kieán thöùc: Trang 14 . Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. Ñ s: 503. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m. 76. s= 2 cm. Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2. a.66.08 m. 4. 104 m/s.3 V. Tính gia toác cuûa e. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo .Hoûi: a. 10-27 kg. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. 106 m/s.t + 1 a. 10-7 s trong ñieän tröôøng. 106 m/s. Ñ s: F = 1. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän. 10-17 N. e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. Tính: a. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0.t . b. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng. a = 1. 1.1 µs. khoái löôïng cuûa e laø 9. 0.5. Ñieän tích cuûa e laø –1.52. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2. Ñieän theá taïi A baèng 500 V. 2 v = v0 + a. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0.a.6. I. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m.6. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi.76. 8. Ñ s: 284. Gia toác cuûa e.1.6. 107m/s2.2. 10-5 V/m. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng. 1014 m/s2. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän.67. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4.s . Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñ s: 3. 6. 10-31 kg.

ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q. Nhö vaäy.d 1 F 1 N.Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu.m 2 −12 9 k = = 9 . + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn. 4. … = Un. Qn.ε o . Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U. 3. Ub = U1 + U2 +.4. 5. phuï thuoäc vaøo U.ε o m C2 9. Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông.10 9 . + Cn. 85 . Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng.. Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q..Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9. . Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. 1 pF = 10-12 F. ε. Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän.S ε .S = . Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau.C 2 1 1 1 1 = + + . hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= . 1 nF = 10-9 F. 10 ( ) . Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï.π. Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + . Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu. 4*.π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. 1 µF = 10-6 F. 10 ( ) ≈ 8 .U 2.4. C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F. Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh.Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax.π .. .Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän.d U d Trang 15 . Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2...+ Un..10 9 .

10-11C. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0.2. Tính: a. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5. Ñ s: 0.d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi. Ñ s: 1.4.5 mm. Bieát εo = 8. Ñ s: 24.05 m 2 ñaët caùch nhau 0.03 m2. b.π . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï. Ñ s: 1. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän. 5. 10-9 F.85. 2. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22.ε o . Trang 16 ε . 3. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï.3 mm. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN. Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích.10 9 . Ñ s: 3. 5. b. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3. 4. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0. ñieän moâi laø khoâng khí. 10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m. 1. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän. 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V. ñieän tích cuûa tuï ñieän.4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG.26 mm . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn. Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï. 4000 V/m.S . 104 V/m. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20.U = C.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2.18.3 V. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Tính dieän tích moãi baûn tuï. 10-12 F/m.5 pF. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V. PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q.5 cm. Tính: a. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0. . + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const.6 dm2. ÑIEÄN TÍCH. 10-9 C.S = ε . 5000 V/m. 6. Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn.

ñieän dung 40 pF. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. 240 V. 108 V. 10. Q1. Ngaét tuï khoûi nguoàn. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6.2.6. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. U1 = 1200V. c/ C 2 = 1000 pF. Ñ s: a/ 1. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3. c. Giöõa hai baûn laø khoâng khí. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. Tính C2 . ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi.6 nC . 8. 10-9 C. b. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Tính ñieän tích cuûa tuï. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. 9. U2 = 600 V. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7. 10. b/ C1 = 1000 pF. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän. c/ C 2 = 1 pF. c. Ñ s: a/ 150 nC . Q2 = 0. U2 cuûa tuï ñieän. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V. a. c. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V. a. b. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. U1 = 150 V. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. a. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù. 10-9 C. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. b. Q1 = 1.4 pF . U2 = 300 V. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V. b. Q2 = 300 nC. Q2 . Q2. Q1 = 150 nC. Ñ s: 48. 10-9 C. b/ C1 = 1pF. 266 nJ. U1 cuûa tuï. Tính C2. ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. 10-10C. Tính C1.2. 11. Trang 17 . U2 cuûa tuï. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. 10-9 C. Tính ñieän dung C 1 . a.

nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái).Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C). Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c.54 m2. 1. noái tieáp. ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn. ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6. 0. Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V.5 pF. 10-5 C.3 V.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0. Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. c/ 9. hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song. Trang 18 . 12 µC. b.4 V. Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. b. Ñ s: a/ 0. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn.2. noù trôû thaønh vaät daãn. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0.27 mJ. ñieän tích (Q).2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5.15 µF chöa ñöôïc tích ñieän.Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. b/ 4. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0. 10-4 J.6. 44. PP Chung: . 3. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng. a. . hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï. .6 mJ.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi. 2. . ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï.32. Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. a. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän. 1019 J. Sau khi ñöôïc tích ñieän. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7. b/ 12 µC. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá. 0. a.

ñieän tích. b/ Q1 = 3. 6. C3 = C4 = 4 µF. C2 U = 900 V. 10-4 C. Q3 = 1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. U1 = U2 = 8 V. C3 = 3 µF. a. C4 b. K hôû. UAB = 20 V. U3 = 30 V. C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 . C3 = 6 µF. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. C3 = 3 µF. C2 = 1. C2 = 6 µF. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. a. -4 10 C. C2 = 4 µF. Ñ s: a/ Cb ≈ 3. 7. C3 = 6 µF. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. UAB = 10 V. Q1 = 8. Ñ s: 5000 V/m. Hình 2: C1 = 1 µF. C2 Tính ñieän dung boä tuï. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. 10-5 C. U1 = 38 V. Q2 = 4. Tính ñieän dung töông ñöông.25 µF. Trong hình beân C1 = 3 µF. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = . U = 15 V.95. UAB = 100 V. 5.100V. C2 = 5 µF.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. 10-5 C. C5 = 8 µF. 6.16 µF. Hình 3: C1 = 0. K ñoùng. C4 = 4 µF. UAB = 12 V. C3 = 1 µF. UAB = 120 V. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän.2.8. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. 4.5 µF. C5 8. C2 = 1 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. C2 = 3 µF. b. 10-11 J. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V.

ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a. Nguoàn ñieän. Tính UMB. UAB = 16 V. Kieán thöùc: . K hôû. . NGUOÀN ÑIEÄN. Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A). 3. Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ. C2 C2 = 2 C1. C1 C1 Ñ s: 4 V. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I. . C2 C1 Hình B.Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ. 3 b/ C 4 = C1 .C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. coâng suaát ñieän. a. 10*. Goàm ba chuû ñeà.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù.Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. b. Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. b. I= 2.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. C3 C4 9*. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. Ñ s: a/ CA = 4 CB. 1. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi. . K ñoùng. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn.

caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin. Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). acquy. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. hoaëc muoái. 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc. ñôn vò laø Voân (V) ) 1.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù.6. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN. giôø. soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C). Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. acquy. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = . Caáu taïo cuûa pin. vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. + Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III. q .5 A. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây. noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän.ÔÛ chuû ñeà naøy. Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. bazô. cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. 5. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . Trang 21 ξ= . . Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A . Duøng coâng thöùc ñieän.…) Do taùc duïng hoùa hoïc. … thì phaûi ñoåi ra giaây. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1. ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II.

t 2. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. 7.9 A. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù.96 J. 1020 haït e.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0. Ñ s: 3 V. Ñ s: 0. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. 4. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. 6. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b.I t 3. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a. P= A =U. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. Kieán thöùc: 1. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän.2 A. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây. a. Trang 22 . Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Ñ s: 12 C.75. 2. 1020 haït e.75.5 A. 0.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi. 3. 10 V.I.5 C. I. 5. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C. A = U. 18. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ.

A = ξ.I2.I 2 R 4. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ.t 5. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch.t 7.I2 (Vôùi P ‘ = ξ. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s).I2 = P ‘ + r. Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn.I + r. P= 6. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II. Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J).I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích.I.I = R 2 A =ξ. Q= R. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 .I = R. khoâng phaûi laø nhieät. . ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U. Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng. vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R.I t . tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch.ÔÛ chuû ñeà naøy.

Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V. Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng. R1 = 1.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R.I.I2 = U2 R R1 R2 1. R3 Trang 24 . ñaâu laø Ñ2 ? b. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U. hoaëc ngöôïc laïi. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V. III. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . 5. A =U.t . R2 = 12 Ω. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V. Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W.) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm.5 Ω. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4. a. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W.4. R2 = 6 Ω. Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng.I = R.I = t U2 . 3. Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. R1 = 1. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V. Cho maïch ñieän nhö hình. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ.5 Ω. Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W. 2.I. trong ñoù U = 9V.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. t = U. ñaâu laø Ñ1. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn. 50 %.I . ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng.

Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt. 8. 10. R1 a. Tìm R3 ? b. Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. 3 R maéc nhö hình veõ. 1 Kwh = 3600 KJ). I. 9. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. 720 J. 7. Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. (Bieát 1 wh = 3600 J. moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. 9900 ñoàng.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. Ñ s: 1980000 J. Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b. (hay 0. a. Kieán thöùc: Trang 25 . Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä. 6 W. 2 R.55 kw). Ba ñieän trôû coù trò soá R.) Ñ s: 24 phuùt.

. Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ.I .r0 ξb = n. r2 Thì UAB = ξ1 . ξ + Neáu R = 0 thì I = . r1 ξ2.t = (RN + r). I.RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi.ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau.(ξ.t ξ nguon 4. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng. + ξn rb = r1 + r2 + .r I Vôùi I. Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1. A U ..t U co ich = N = N (%) 3.r: ñoä giaõm theá maïch trong. ξ1. doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi. I= ξ RN + r + . ξb = ξ1 + ξ2 + . r ξb = ξ0 .ξ0 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1.I + Neáu ñieän trôû trong r = 0. r0) song song nhau. r2 ξb = ξ1 ξ2 . rb = r1 + r2 . r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = . Hay: UBA = ξ2 .t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû. A = ξ I.ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2).I2. r0) thaønh m daõy. nhieàu ñieän trôû: ξ2. r)  ξ = I. Khi ñoaûn maïch. rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . n. + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù. 2. r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ.r.  UN = ξ . moãi daõy coù n nguoàn ñieän.RN +I. hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ. rb = . II. luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch.I (R +r).ξ . m  Maéc xung ñoái.  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän.I . Giaû söû cho ξ1 > ξ2. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 .

III. PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ. + Tính điện trở mạch ngoài. Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH. . biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 . RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb.Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. Khaûo saùt cöïc ñaïi. + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ . rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. … . P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r.Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn. hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï. ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 . Ta cần tìm biểu thức P theo R. luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau. Khi ñoù Pmax = R 4. + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau.Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax.Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r . Khi đó bài toán có thể cho cường độ. .) 1.r Heä quaû: . giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh.Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ .r .Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng.Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: .I. boû qua caùc nhaùnh coù tuï. vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn.

Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a. Điện trở trong của nguồn điện. b. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V. a. Song song với đèn A. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. 2 Ω.8 A. Cho ξ = 12 V. 8. mạch ngoài có điện trở R. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. 4. r1 ξ2. r1= r2 = 2 Ω.5 A chạy qua dây. 33. 3 ξ1. 9. tính R ? d. r = 1 Ω. Tính điện trở trong của bộ pin. Đèn có ghi 12 V – 6 W. a. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. điện trở trong r = 2 Ω. Hiệu suất của mỗi đèn. 4. 11. 6.7 %. b. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J. b. Đ s: 18 V. 3. 66. r nhiêu ? c. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. r 36 W (R = r) Trang 28 . R phải có giá trị bằng bao ξ. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω. 3240 J.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. Đ s: ξ2 = 6 V. + a. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω). Tính: a. R là biến trở.5 A. 3 Ω và 1 Ω. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau.1 Ω. Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. 4 Ω 10. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. 2.1 V thì có dòng điện 0. Đ s: 6 Ω. R1 = 0. r = 1. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω. 7*. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.1 Ω. 2 Ω.3 %. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. Nối tiếp với đèn A. r2 Đ ξ.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. Đ s: 2 Ω 5. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin.5 W.25 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. biết ξ = 12 V. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất.

Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. ξ1 = 6 V. Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V. b. 3000 J. r1 a. Ñieàu chænh R = 10 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 18 W.5 V. R1= 35 Ω. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . Maïch ñieän nhö hình veõ. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. r1 = r2 = 1 Ω. r = 5 Ω. 13. 4 Ω. ξ2 = 2 V. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2.6 W.* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4. ξ2. Rv raát lôùn. 14. Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá.5 V. r2 R Tính R ? c. 15. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. 2 9 A. r1 = 2 Ω. U1 = 1.5 V.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. r1 = r2 = 1 Ω . a.5 A. Ñ s: 8 V. Ñeøn ghi 12 V. 1 a. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. ξ2 = 3 V. 13. U2 = -1.5 V. R laø bieán trôû. V chæ 13. ξ1 = 10 V. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. ξ1 . Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. 2 Ω.

UAB = 18 V. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. 2. Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ. a. . R3 = 6 Ω . Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. a.Khi ampe keá chæ 0. 180 Ω. 3. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A. 18 Ω .I (R + r) 1. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V.ξ . Trang 30 . Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω . R3 = 6 Ω . voân keá coù ñieän trôû raát lôùn.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Cho R4 = 7.4 A thì voân keá chæ 24 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . R2 = 8 Ω. 40 V. R2 = 9 Ω . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. a.67 A. Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: .2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0. R3 = 6 Ω .  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ . 5. Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . UAB = 18 V. Rb laø moät bieán trôû. Cho R4 = 7. trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞. Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω. PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû. 4. R2 = 9 Ω . Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b. ñieåm N.Khi ampe keá chæ 0.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .I (R +r).1 A thì voân keá chæ 36 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R4 = 16 Ω .

r1 = 1 Ω.6 V. Ñ s: 5 A. Tìm R3.6 V. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm). R2 = 5 Ω. ξ3 = 1. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû.1 Ω.4 Ω. r2 = 2 Ω. R2 = 2 Ω.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu. r3 ξ3 7. UMC = 0. R1 = 4 Ω. UMN. Ampe keá A chæ soá 0. Tính r1 ? Ñ s: 2. ξ3 = 9 V. r2 = 0. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V. * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). ξ1 ξ2 r1 = 0. R2 = 6 Ω. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4. r = 0. Ñ s: R = 0.4 Ω 9. ξ1 10. ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V.5 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. R4 = 8 Ω.3 Ω. UMN = 0 V. ξ2 = 1. b.5 Ω. R3 = 3 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. UMC.4 A. r2 = 0.2 A. ξ2 = 32 V. I1 = I2 = 0. RA = 0 Ω. ξ3 8. I1 = I2 = 1 A. R2 = 4 Ω. 6.8 Ω. I = 2 A. R1 = 3 Ω. a. r1 = 1 Ω. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 . Bieát ξ1 =12 V.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13.8 V.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch.8 A. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v. ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. I3 = I4 = 0. R5 = 100 Ω. R1 = R3 = 30 Ω.7 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. R3 = 4 Ω. r3 = 3 Ω. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh. c. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Khoâng thay ñoåi. r2 = r3 = 0.8 v. R1 = 2 Ω.9 V.

I = 12 A.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A. Trang 32 . I2 = 16 A.