CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0. b. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C).Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3. Ñ s: 45. -8 12. BM = 8 cm. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27. Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB.6.10 C. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. 10-19 C. -8 -8 -7 11.10-9 C khi: a.25 laàn. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm.6. Trang 4 . q2 = 64.10 C. BC = 40 cm. Cho AC = 30 cm. Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15. q2 = 4. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm.10-4 N.10 C. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81). Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm. a. Hai ñieän tích q1 = -4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. 10-27N. 13. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5.

quaû caàu B mang ñieän tích – 2. -2. cuøng daáu.56 cm. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. 2.8 laàn. Giaõm 0. chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. Quaû caàu A mang ñieän tích 4. 4. 10-9 C.10 -5 C vaø 2. 2. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy.7. Ñ s: 40.8 N. -6. 10-9 C.8 laàn. ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi.625 N. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau. baèng kim loaïi. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ. ñaåy nhau baèng moät löïc 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH. ñöôïc tích ñieän 3. Trang 5 . Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3.4 N. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau. gioáng nhau. 3.6. q2 ? Ñ s: 6. Tính q1.6 N.10 -4 N. 10 -9 C. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1.40 µC. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1.25 r.50 µC. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. traùi daáu. Ñ s: Taêng 1.10-9 C . 6. b. Hai quaû caàu nhoû. 5.10-5 C.10 -4 N.

caùch B 6 cm. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. = 0 . 4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH.Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + .Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. q2 = 4.    . 10-8 C.CB= 16 cm.. 10-8 C. chieàu.Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm. Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu. 5. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm. q3 = -8. AB = 8 cm. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 . Hoûi: a.2.      .Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F). Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. Hoûi: a. 2.Veõ hình vaø tìm keát quaû.CB= 12 cm. Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   . Hai ñieän tích q1 = 2. 10-8 C. q2= 1. …) . 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm. ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. 3. q2= -8. AB = 8 cm. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2. 10-7 C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4. q3 = 4. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  .. Hai ñieän tích q1 = .5. 1.8. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm. . Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. chieàu. F2 .  . löïc caêng daây. 10-8 C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng.Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt.Xaùc ñònh phöông. coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 . 10-6C.

035. 9. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0.1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm. Ñ s: 12. Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0. q2 = moät khoaûng a (cm). 10-9 C. b. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän. 7. boû qua löïc ñaåy Acsimet. a. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu. Tìm q ? Ñ s: q = l m. caùch B: a 3 3. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27). 10. 10-9 C. ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3. daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng. Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. Hai ñieän tích q1 = 2. Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. 10-8C ñaët taïi B.q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm.g =10 −6 C k Trang 7 . Cho g= 10m/s2.46.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3.10 −6 C . Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Cho hai ñieän tích q1 = 6q. laáy g= 10m/s2. * 11 . 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. 10-6 C. chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. 8. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. 2 cm. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng.10 −7 C 3 s: q0 = 6. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm. moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0.

Trang 8 . ⊥ . PP Chung  . chieàu. ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3. … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc.cosA. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3. laø trung ñieåm cuûa AB. + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp.r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . q2 = -4. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k . 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm.10-8 C moät khoaûng 3 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3. r (m). Ñ s: 2.r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô. 10-10 C. 4. chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a.109 (N. 104 V/m. Q (C).m2/c2 ).10 -3 N. 1. + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ. tam giac vuoâng. ε . 10-10 C. 3. 10-7 C. 2. H. q ε. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q.105 V/m. Trong chaân khoâng. Cho hai ñieän tích q1 = 4.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ↑↓. E (V/m)  . tam giaùc ñeàu.

3 10 V/m. 9. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45. 10-9 C ñaët taïi C.12. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. 10 3 V/m.104V/m.6. AB= b= 1 cm. 32. 10-8C vaø q2= 4. 10-8 C. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A. 7. -8 11. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H. 10. 105 V/m. c. Ñ s: MA = 10 cm. 10-8C.10-8 C.4. q2 = -9. q2. B. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. N. Ñ s: 0 V/m. MB = 40 cm. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2. 14*. 10-10 C. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. Hai ñieän tích q1 = 8. 105 V/m.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm. Trang 9 . q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 . 10-8C vaø q2= -32. 10 3 V/m. 10 3 V/m. q2 = -8. Trong chaân khoâng.5.10 -3N. 10-8C. Boán ñieåm A. 10-2 µC. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9. 40.4. Ñ s: 72. F = 25. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng. 5. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. Bieát q2 = . M. moät ñieän tích ñieåm q = 2.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. R = 0.432. C.   B. 12. 6. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm. q2 = 6. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a. MB = 3 cm.7.7. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. 103 V/m. 8. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm.2 m. Ñ s: 2000 V/m. caùch B moät khoaûng 3 cm. -4 10 N. Ñ s: ≈ 0. Ñ s: ≈ 12. Ñ s: 45. b= 40 cm. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. C.1 m. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm. Ñs: 12. MA = 1 cm.Caùc ñieän tích q 1. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. 13. 103 V/m. 105 V/m. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. Ñ s: 246 V/m. 9.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. q2 = -2.7. c= 30 cm.10-8 C.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm. AB = 6 cm. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. 15. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A.

Laáy g= 10 m/s2. 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm. 17. 10-6C. Cho hai ñieän tích ñieåm q1.d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ). coâng thöùc tính coâng seõ khaùc. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = . 10-6C. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. CA= 150 cm. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ.25 g mang ñieän tích q= 2.2 2 . 10-6C. CB= 25cm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm.10-8C. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. AB= 2 cm. Ñ s: a. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu). 10-6C. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. (moác ñeå tính theá naêng.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng.VM. q1= . Kieán thöùc: 1.5. q2 ñaët taïi A vaø B.36. 3. AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc. b. b.q 18. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q. I.)  F Trang 10 . E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . q1= 36. Cho hình vuoâng ABCD. 2.10 C. 16. Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. Ñ s: α = 450. CB= 50 cm. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông. caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0. AB = 100 cm. q2= 4. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí.E. CA= 75cm. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0. Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi. q2= -8 16. Tuy nhieân. Bieát q 1 + q2 = 7. q2= 4. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá.

PP Chung .v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1. hieäu ñieän theá laø Voân (V) . C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C. Ba ñieåm A.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích.v 2 M AMN = q.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. AC = 4 cm. Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q. UAB. Ñôn vò ño ñieän theá. q 6. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N.U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q.Trong coâng thöùc A= q. . Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau.Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng.E.Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích. 1 1 AMN = q. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC. höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m. III.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu. 2 . neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng.v 2 N m. B. UAC. Trang 11  E . q q 5. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M. UCB. Do ñoù.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4. . Tính: a.U MN = m. .U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A. II.

Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m.10-6C. -8 3. b. 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP. E = 5.  hình. d2= 8 cm. Ñ s: 2500V/m. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E. Hai ñieåm A . E1 2 104V/m.104V/m . 10-7J. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A. q = 10-6C Ñ s: 25. b. d1 d2  6. E = 4000 V/m. a. q = .12. 4. 10-17 J. Caïnh  MN = 10 cm. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E . Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc. UBC = 200v. Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v.  AB ↑↑ E .  E Trang 12 . Giaûi baøi toaùn khi: a. coù cöôøng ñoä 200 v/m.3.NP = 8 cm. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. Ba ñieåm A. UAB vaø UBC. UBC= 120V. AC = 8 cm. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. MN ↑↑ E . Tìm UAC. 5. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. AMNPM = 0J. B. B. B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc. d. Ñ s: UAC = 0V. Töø N  P.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. 200v. Theo ñöôøng kín MNPM. α = ABC = 600. UBA = 120V. 10-7J.2. 0v. a. Ñ s: VB = -2000V. töø B D. 105J. 105J. Bieát BC = 6 cm. VC = 2000V. E = 5000 V/m. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A.  2. Ñ s: AMN= -8. Töø P  M. c. vuoâng taïi P. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4. 10-7J. Moâi tröôøng laø khoâng khí. töø M  N.88. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm. ANP= 5. Moät ñieän tích ñieåm q = -4. APM = 2. UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. trong ñieän tröôøng ñeàu.UAB= 0v. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. -25. . 10-10 C.

10-19J).6. 10-18 J.20V. ABC = 3. 10-7 J. AMB = -3 µJ. E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ. Ñ s: 60 V/m. ABD= 1. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. ACA = -1. 9. 10-7 J. Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm.5. Ñ s: VB = . Trang 13 . Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1. BC vaø CM cuûa tam giaùc. Ñ s: AMB = -3µJ. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän . Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C.  10. E // BC. 12.(bieát raèng 1 eV = 1. B. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m . Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc. Tìm UMN? Ñ s: .2. Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. 10-7 J. 7. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän. 10-17J. VC = 28 V. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A. Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. 11. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2. 10-6 C ñi töø B C. 24 µJ. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A. ABC = 6 µJ.1. electron taêng toác.6. Hieäu ñieän theá UBC = 12V. 10-17J. C ñaët song song nhö hình. Tìm: a.5.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C.250 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3.6. doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän. Ñ s: AAB = .  8. Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. b. d1 d2 E2 = 600 V/m.

Ñ s: 284.66.67. khoái löôïng cuûa e laø 9. Tính gia toác cuûa e. 107m/s2.t + 1 a. 1014 m/s2. b. 107 m/s. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. s= 2 cm. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo . Gia toác cuûa e.52. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2.Hoûi: a. 10-19C.1 µs. 106 m/s. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi. 0.6. b. 1. Ñ s: F = 1. e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän. 5. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. v2 – v02 = 2. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. 10-19 C. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän.a.5.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. Ñieän theá taïi A baèng 500 V. 4. Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m. a = 1. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2. Ñ s: 503. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc. 10-5 V/m.1. 7 5. Kieán thöùc: Trang 14 . 6.08 m. Tính: a.t2. a.76. 3.6. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m.3 V. 104 m/s.s .2. 76. 10-17 N. 10-7 s trong ñieän tröôøng. 2 v = v0 + a. 106 m/s v = 2. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. Ñieän tích cuûa e laø –1.2. 10-27 kg. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. coù ñieän tích 1. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng. Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0. 10-31 kg. Ñ s: 3. 1013 m/s2  vy = 1. 106 m/s. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m.1. 1014 m/s2. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1.t . e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3. -6 2. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. I.6. 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m. 8. Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu.

10 ( ) . 1 pF = 10-12 F. 4*.d U d Trang 15 . Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh. Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q. … = Un..Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9. + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn. 85 . Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng. Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông.4.U 2. Nhö vaäy.+ Un.. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï. + Cn. Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2.d 1 F 1 N. Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu.Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng.4. 10 ( ) ≈ 8 . Ub = U1 + U2 +. Qn. 3.S ε .10 9 . Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau. hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= .C 2 1 1 1 1 = + + .ε o . hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax...S = . Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q.m 2 −12 9 k = = 9 . Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + .π .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. .10 9 .π. . phuï thuoäc vaøo U. Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän.π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = . ε.. Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù. 1 nF = 10-9 F.ε o m C2 9. 4. 1 µF = 10-6 F. Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U.Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu.Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän. 5.. C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F.

10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG.d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi. 5000 V/m. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20. b. 2.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän. Trang 16 ε . Tính dieän tích moãi baûn tuï.03 m2.π .5 pF.ε o . ÑIEÄN TÍCH. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22. Tính: a. 6. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3.6 dm2.3 mm. Ñ s: 24. b. 1. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0. . Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF.18. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï. 4. 5. 5. 104 V/m.26 mm . HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN. + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const. ñieän moâi laø khoâng khí.S = ε . Ñ s: 3. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn.3 V. 10-11C. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2. 10-12 F/m. 3. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï. Ñ s: 1.4. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6. 10-9 C.85.5 mm. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm. Ñ s: 0. ñieän tích cuûa tuï ñieän. 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0. Bieát εo = 8. Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn.U = C.2.4.5 cm. 10-9 F. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const. Tính: a. Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï. Ñ s: 1. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF.10 9 .05 m 2 ñaët caùch nhau 0.S . Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích. 4000 V/m. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5. PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q.

b. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. ñieän dung 40 pF. c/ C 2 = 1000 pF. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. Tính C2. 10. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V. U2 cuûa tuï ñieän. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù. Q1 = 150 nC. Tính ñieän dung C 1 . Ñ s: a/ 1. Ngaét tuï khoûi nguoàn. a. b/ C1 = 1pF. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. Q1 = 1. a. b. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. Tính C2 .2. Ñ s: a/ 150 nC . Q2 . U2 cuûa tuï. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. Trang 17 . 8. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän. 108 V. 10-9 C. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. 266 nJ. Q2. b. Q2 = 300 nC. U2 = 300 V. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. 10-9 C. 10-9 C. c. c. Q1. Tính ñieän tích cuûa tuï. a. c/ C 2 = 1 pF. 11. a. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. b/ C1 = 1000 pF. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6. Ñ s: 48.6 nC . Giöõa hai baûn laø khoâng khí.4 pF . ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi.2. Q2 = 0. 10-10C. U1 = 150 V. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Tính C1. 10-9 C. ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. 10. b. c. 240 V. Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3. 9.6. U2 = 600 V. U1 = 1200V. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. U1 cuûa tuï.

10-5 C. 2.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0. a.3 V. nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái). Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V. 10-4 J. 12 µC. noù trôû thaønh vaät daãn. 0. Sau khi ñöôïc tích ñieän.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN.2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5. hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï. Ñ s: a/ 0. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3. b/ 4. noái tieáp.6 mJ.Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. 0. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7. hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song.2. c/ 9. ñieän tích (Q). Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V. PP Chung: . 1.6. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá. ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn. ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0. a. ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï. Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c.32.Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C). . b.4 V.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi. b. 3.15 µF chöa ñöôïc tích ñieän. 1019 J. Trang 18 .27 mJ. a.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng.5 pF. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän. . Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. b/ 12 µC. 44. . Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän.54 m2.

Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. UAB = 20 V. U1 = 38 V. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. Q2 = 4. 4. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. C5 8. 6.2. U3 = 30 V. C2 = 1. Trong hình beân C1 = 3 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. K hôû. C4 b. ñieän tích. a.95. UAB = 10 V. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V. 10-5 C. C4 = 4 µF. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF. Tính ñieän dung töông ñöông. C3 = 6 µF. U = 15 V.16 µF. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. 10-11 J. 10-5 C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. C2 = 5 µF. 5. -4 10 C.5 µF. UAB = 100 V. a. UAB = 120 V. C3 = C4 = 4 µF. 10-4 C. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. Q1 = 8. Hình 3: C1 = 0. K ñoùng.100V. 6. 7. Hình 2: C1 = 1 µF. b.25 µF. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = . C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 . b/ Q1 = 3. C2 = 3 µF. C2 U = 900 V.8. C3 = 1 µF. Ñ s: a/ Cb ≈ 3. C3 = 3 µF. C2 = 4 µF. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. C3 = 6 µF. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. C5 = 8 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän. Ñ s: 5000 V/m. UAB = 12 V. C3 = 3 µF. Q3 = 1. C2 = 1 µF. C2 = 6 µF. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. C2 Tính ñieän dung boä tuï. U1 = U2 = 8 V.

Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ.Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. . Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ. UAB = 16 V. Kieán thöùc: .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn. 3 b/ C 4 = C1 . C3 C4 9*. C2 C2 = 2 C1. b. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a. K ñoùng. 1. C1 C1 Ñ s: 4 V. b. . Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. Tính UMB. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù. C2 C1 Hình B.C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. 10*. Goàm ba chuû ñeà. Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A).Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. Ñ s: a/ CA = 4 CB. K hôû. I= 2. coâng suaát ñieän. 3. NGUOÀN ÑIEÄN. Nguoàn ñieän. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi. Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. a. .

Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R. q . acquy. + Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III. Trang 21 ξ= . Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0. 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. acquy. Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc.…) Do taùc duïng hoùa hoïc. Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = . . Duøng coâng thöùc ñieän.5 A.6. caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin. soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch. ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1. Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch.ÔÛ chuû ñeà naøy. hoaëc muoái. cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). Caáu taïo cuûa pin. … thì phaûi ñoåi ra giaây. bazô. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . giôø. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây. vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. 5.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C). Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A . noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän. ñôn vò laø Voân (V) ) 1.

Kieán thöùc: 1.I t 3. 5. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C.I. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. 18.5 C. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V. I. 7. 0. Ñ s: 0. 10 V. a. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ. Ñ s: 3 V. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi. 1020 haït e.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a.75.2 A. P= A =U. 2. 3. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. 6.9 A. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J.5 A. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4.75. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. 1020 haït e. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. 4.96 J. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. Ñ s: 12 C. A = U.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0.t 2. Trang 22 .

Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J). Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn.I.ÔÛ chuû ñeà naøy.I2 = P ‘ + r. khoâng phaûi laø nhieät. P= 6.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R.I 2 R 4.I t . ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U. vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s). tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng. Q= R.I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích.I2 (Vôùi P ‘ = ξ.I + r. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II.I2.t 5. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng.I = R 2 A =ξ. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 . Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän.t 7. A = ξ. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ.I = R. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. . caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch.

Cho maïch ñieän nhö hình. III.5 Ω. Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V.I = R. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng.I . R3 Trang 24 . Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V.I.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V. R1 = 1. ñaâu laø Ñ2 ? b. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R. 50 %.I2 = U2 R R1 R2 1. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4.4. hoaëc ngöôïc laïi. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W. R2 = 6 Ω. ñaâu laø Ñ1. A =U.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R. trong ñoù U = 9V. Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . 5. a. Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng.I = t U2 .I. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä. 3. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. 2.t . R2 = 12 Ω.) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm.5 Ω. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. t = U. Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω. Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W. R1 = 1. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U.

2 R. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. 7. I. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä. moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. Kieán thöùc: Trang 25 . 1 Kwh = 3600 KJ). 8. Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. 720 J. Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. (Bieát 1 wh = 3600 J.55 kw). Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. 3 R maéc nhö hình veõ. Ñ s: 1980000 J. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. Ba ñieän trôû coù trò soá R. a. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt. Tìm R3 ? b. 10. 9900 ñoàng.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. 6 W.) Ñ s: 24 phuùt. (hay 0. Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. R1 a. 9.

ξ + Neáu R = 0 thì I = . r2 Thì UAB = ξ1 . r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .ξ0 . rb = r1 + r2 .t ξ nguon 4.  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän.RN +I.ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau. I. r2 ξb = ξ1 ξ2 . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1.r: ñoä giaõm theá maïch trong. + ξn rb = r1 + r2 + . Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ.I . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng..t = (RN + r). doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi.I + Neáu ñieän trôû trong r = 0.  UN = ξ . II. Khi ñoaûn maïch. Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong. n.t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 . I= ξ RN + r + .I (R +r). moãi daõy coù n nguoàn ñieän. 2. r1 ξ2. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù.. hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ. luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch.t U co ich = N = N (%) 3.RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi. r0) song song nhau. m  Maéc xung ñoái.ξ . + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 .r.I . A U . ξ1. nhieàu ñieän trôû: ξ2. ξb = ξ1 + ξ2 + . rb = . rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 . r ξb = ξ0 . Hay: UBA = ξ2 .(ξ. r)  ξ = I.ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ. r0) thaønh m daõy.r I Vôùi I. Giaû söû cho ξ1 > ξ2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1.I2.r0 ξb = n. A = ξ I.

Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r . biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 .) 1. Ta cần tìm biểu thức P theo R. … . vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn. Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: .Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ. hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï. + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ .Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax.Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. . ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn.I. boû qua caùc nhaùnh coù tuï. luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm. Khaûo saùt cöïc ñaïi. ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau.Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ . RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb. P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ. III. Khi đó bài toán có thể cho cường độ. + Tính điện trở mạch ngoài.r Heä quaû: . giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh. rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. Khi ñoù Pmax = R 4.r . + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r.Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng. .Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 . vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau.

Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. 3. 9. Nối tiếp với đèn A. 3240 J. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. a. 33. điện trở trong r = 2 Ω. Đèn có ghi 12 V – 6 W. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. r2 Đ ξ. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. R phải có giá trị bằng bao ξ. Đ s: ξ2 = 6 V. b.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. r 36 W (R = r) Trang 28 . Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. Đ s: 18 V. 3 Ω và 1 Ω. Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. Tính: a. mạch ngoài có điện trở R. biết ξ = 12 V. a. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. Điện trở trong của nguồn điện. r1= r2 = 2 Ω. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. Đ s: 6 Ω. 8. 66. 7*.5 A chạy qua dây.5 W. Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a. Hiệu suất của mỗi đèn.8 A. 3 ξ1. 6. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. b.3 %. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω. 2. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. 2 Ω.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. 4 Ω 10. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V.1 Ω. Đ s: 2 Ω 5.1 V thì có dòng điện 0. 2 Ω. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. Song song với đèn A. r nhiêu ? c.7 %. 11. R1 = 0. Tính điện trở trong của bộ pin. R là biến trở. r = 1. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω).5 A. tính R ? d.25 A. Cho ξ = 12 V. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. b. + a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω. r = 1 Ω. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω. r1 ξ2. 4. 4. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J.1 Ω. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4.

5 V. ξ2 = 3 V. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. R laø bieán trôû.5 A. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. 15. ξ2 = 2 V. r2 R Tính R ? c. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. b. 4 Ω. r1 = r2 = 1 Ω . R1= 35 Ω. U2 = -1. a. Cho maïch ñieän nhö hình veõ.5 V. 18 W. ξ2.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. ξ1 . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. Ñieàu chænh R = 10 Ω. V chæ 13. r1 = 2 Ω.5 V.5 V. r1 = r2 = 1 Ω. ξ1 = 10 V. r = 5 Ω. Ñeøn ghi 12 V. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b. 13.* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4. U1 = 1. r1 a. Ñ s: 8 V. 14. Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V. ξ1 = 6 V. Rv raát lôùn. 13. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V. 3000 J.6 W. 2 Ω. Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá. 2 9 A.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. Maïch ñieän nhö hình veõ. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V. Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. 1 a.

Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . Cho R4 = 7.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ . ñieåm N.4 A thì voân keá chæ 24 V. R3 = 6 Ω . Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0. 18 Ω . 3.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω . R3 = 6 Ω . Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng. Rb laø moät bieán trôû. 180 Ω. Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: . Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi. trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞. R2 = 9 Ω . Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ. R2 = 9 Ω . Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b. R2 = 8 Ω. a. Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0.Khi ampe keá chæ 0. Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V. 4. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 2. voân keá coù ñieän trôû raát lôùn. PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω .Khi ampe keá chæ 0. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. UAB = 18 V. 40 V. Cho R4 = 7.I (R +r). UAB = 18 V. a. Trang 30 . R4 = 16 Ω . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R3 = 6 Ω .ξ . Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. 5. .1 A thì voân keá chæ 36 V.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .I (R + r) 1. Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå.67 A. a.

6 V. Bieát ξ1 =12 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh. ξ2 = 1. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13.4 Ω. UMC.5 Ω. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm). r3 = 3 Ω.8 V. a. ξ1 10. R2 = 4 Ω.8 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. r2 = 0. r2 = r3 = 0. Tính r1 ? Ñ s: 2.8 v. c. Ñ s: R = 0.5 Ω. R2 = 2 Ω.1 Ω.6 V. R1 = 3 Ω.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu. Ampe keá A chæ soá 0. Khoâng thay ñoåi. r1 = 1 Ω. UMC = 0. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 . R3 = 4 Ω.2 A.4 A. R2 = 6 Ω. ξ3 8. Ñ s: 5 A. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. I3 = I4 = 0. 6.3 Ω. RA = 0 Ω. b. ξ3 = 9 V. R1 = 2 Ω.4 Ω 9. r2 = 0. Tìm R3.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. R1 = 4 Ω. ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V. ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû. R4 = 8 Ω. r2 = 2 Ω. R3 = 3 Ω. UMN. ξ1 ξ2 r1 = 0. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). R2 = 5 Ω.8 A.9 V. R1 = R3 = 30 Ω. r3 ξ3 7. UMN = 0 V. r = 0. r1 = 1 Ω.7 V. R5 = 100 Ω. ξ3 = 1. I = 2 A. I1 = I2 = 0. I1 = I2 = 1 A. ξ2 = 32 V.

I2 = 16 A. I = 12 A.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A. Trang 32 .