CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11

CHÖÔNG I: ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
Goàm ba chuû ñeà. - Chuû ñeà 1: Ñieän tích. Löïc ñieän. Ñieän tröôøng . - Chuû ñeà 2: Ñieän theá. Hieäu ñieän theá. - Chuû ñeà 3: Tuï ñieän.

Chuû ñeà 1: ÑIEÄN TÍCH. LÖÏC ÑIEÄN. ÑIEÄN TRÖÔØNG.
1. Vaät nhieåm ñieän_ vaät mang ñieän, ñieän tích_ laø vaät coù khaû naêng huùt ñöôïc caùc vaät nheï. Coù 3 hieän töôïng nhieãm ñieän laø nhieãm ñieän do coï xaùt, nhieãm ñieän do do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. 2. Moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm ta xeùt ñöôïc goïi laø ñieän tích ñieåm. 3. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, traùi (ngöôïc) daáu thì huùt nhau. 4. Ñònh luaät Cu_Loâng (Coulomb): Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaït trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng 2 1 q1 .q 2 = 9.10 9 ( N .m ) Coâng thöùc: Vôùi k = F =k 4π.ε 0 C2 r2 q1, q2 : hai ñieän tích ñieåm (C ) r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích (m) 5.Löïc töông taùc cuûa caùc ñieän tích trong ñieän moâi (moâi tröôøng ñoàng tính) Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Caùc thí nghieäm ñaõ chöùng toû raèng, löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moät ñieän moâi ñoàng chaát, chieám ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaõm ñi ε laàn khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng: q .q ε : haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. F = k 1 22 . ε .r (chaân khoâng thì ε = 1) 6. Thuyeát electron (e) döïa vaøo söï cö truù vaø di chuyeån cuûa caùc e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän vaø caùc tính chaát ñieän cuûa caùc vaät. Trong vieäc vaän duïng thuyeát e ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhieãm ñieän (do coï xaùt, tieáp xuùc, höôûng öùng), ta thöøa nhaän chæ coù e coù theå di chuyeån töø vaät naøy sang vaät kia hoaëc töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia treân vaät. 7. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi. 8. Xung quanh moãi ñieän tích toàn taïi moät ñieän tröôøng, ñieän tröôøng naøy taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng (cññt) ñaëc tröng cho taùc duïng löïc ñieän cuûa ñieän tröôøng. CÑÑT: Trang 1
E = F q
E =

I. Kieán thöùc:

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vectô ñöôïc bieåu dieãn baèng vectô

F q

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r trong chaân khoâng (hoaëc trong khoâng khí) :
E =k Q r2
E =k Q

Neáu ñaët ñieän tích trong moâi tröôøng ñieän moâi ñoàng chaát: Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng. 11. Ñöôøng söùc ñieän laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cññt taïi ñieåm ñoù. Ñöôøng söùc ñieän ñi ra töø ñieän tích döông vaø ñi vaøo (keát thuùc) ôû ñieän tích aâm. Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ duy nhaát coù moät ñöôøng söùc. Quy öôùc veõ soá ñöôøng söùc: soá ñöôøng söùc ñi qua moät ñieän tích nhaát ñònh, ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc taïi ñieåm maø ta xeùt thì tæ leä vôùi cññt taïi ñieåm ñoù. 12. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng: E = E1 + E2 . - Trong SGK VL 11, coâng thöùc cuûa ñònh luaät CouLomb chæ duøng ñeå tính ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng giöõa hai ñieän tích ñieåm. Vì vaäy, ta chæ ñöa ñoä lôùn (chöù khoâng ñöa daáu) cuûa caùc ñieän tích vaøo coâng thöùc. - Ñeå xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm, ta duøng ñònh luaät CouLomb. Ñeå xaùc ñònh löïc ñieän trong tröôøng hôïp toång quaùt, ta duøng coâng thöùc: F =q.E - Ngoaøi löïc ñieän, treân ñieän tích coøn coù theå coù caùc löïc khaùc taùc duïng nhö troïng löïc, löïc ñaøn hoài, … Hôïp löïc cuûa caùc löïc naøy seõ gaây ra gia toác cho ñieän tích. - Thuaät ngöõ “cöôøng ñoä ñieän tröôøng” vöøa ñöôïc duøng ñeå chæ chính ñaïi löôïng cöôøng ñoä ñieän tröôøng vôùi tö caùch laø ñaïi löôïng vectô, vöøa ñeå chæ ñoä lôùn cuûa ñaïi löôïng ñoù. Daïng 1: XAÙC ÑÒNH LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH ÑIEÅM. PP chung:  TH chæ coù hai (2) ñieän tích ñieåm q1 vaø q2. - Aùp duïng coâng thöùc cuûa ñònh luaät Cu_Loâng : F = k
q1 .q 2

ε

ε.r 2

II. Höôùng daãn giaûi baøi taäp:

III. Baøi taäp:

cuûa caùc ñaïi löôïng) - Trong chaân khoâng hay trong khoâng khí ε = 1. Trong caùc moâi tröôøng khaùc ε > 1.  TH coù nhieàu ñieän tích ñieåm. - Löïc taùc duïng leân moät ñieän tích laø hôïp löïc cuøa caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù taïo bôûi caùc ñieän tích coøn laïi. - Xaùc ñònh phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa töøng löïc, veõ caùc vectô löïc. - Veõ vectô hôïp löïc. - Xaùc ñònh hôïp löïc töø hình veõ. Khi xaùc ñònh toång cuûa 2 vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät laø tam gaic1 vuoâng, caân, ñeàu, … Neáu khoâng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vec tô baèng ñònh lyù haøm soá cosin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.

ε.r 2

(Löu yù ñôn vò

Trang 2

CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. Hai ñieän tích ñieåm döông q 1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10 -7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm. a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù. b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø ε =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2 laø bao nhieâu ? Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm. 2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N. a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích. b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N. Ñs: 1,3. 10-9 C. 8 cm. -27 -19 3. Moãi proâtoân coù khoái löôïng m= 1,67.10 kg, ñieän tích q= 1,6.10 C. Hoûi löïc ñaåy giöõa hai proâtoân lôùn hôn löïc haáp daãn giöõa chuùng bao nhieâu laàn ? Ñ s: 1,35. 1036 4. Hai vaät nhoû gioáng nhau, moãi vaät thöøa 1 electron. Tìm khoái löôïng moãi vaät ñeå löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn. Ñ s: 1,86. 10-9 kg. 5. Hai vaät nhoû ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 1m, ñaåy nhau moät löïc F= 1,8 N. Ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø 3.10 -5 C. Tìm ñieän tích cuûa moãi vaät. Ñ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoaëc ngöôïc laïi) 6. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu: a. CA = 4 cm, CB = 2 cm. b. CA = 4 cm, CB = 10 cm. c. CA = CB = 5 cm. Ñ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; -3 27,65.10 N. 7. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc. Ñ s: 72.10-5 N. 8. Ba ñieän tích ñieåm q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C laàn löôït ñaët taïi A, B, C trong khoâng khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính löïc taùc duïng leân moãi ñieän tích. Ñ s: 4,05. 10-2 N. 16,2. 10-2 N. 20,25. 10-2 N. 9. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñaët trong khoâng khí taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 2 cm. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 45. 10-3 N. Trang 3

Vaäy caàn dòch chuyeån chuùng laïi moät khoaûng baèng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn baèng F ? Ñ s: 10 cm.10-4 N. b. Xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích? b. q ñaët taïi trung ñieåm O cuûa AB. a. Ñem heä hai ñieän tích naøy ñaët vaøo moâi tröôøng nöôùc ( ε = 81). -8 12. Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3 ? Ñ s: 15. BC = 40 cm. 13. Cho hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau moät khoaûng r = 30 cm trong khoâng khí.10 C. Ba ñieän tích ñieåm q1 = 27.Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân q3.6. -8 -8 -7 11. 10-8 C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 4 cm trong khoâng khí. löïc taùc duïng giöõa chuùng laø F0. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = 5.6. ñaët trong chaân khoâng taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 16 cm.25 laàn.10-10 C ñaët trong khoâng khí caùch nhau moät ñoaïn 10 cm. Cho AC = 30 cm. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. 10-27N. Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2.10-9 C khi: a.10 C. q3 = -10 C ñaët trong khoâng khí laàn löôït taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng (vuoâng goùc taïi C). Ñ s: 45. 10-19 C. BM = 8 cm. Trang 4 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 10 Ba ñieän tích ñieåm q1 = q2 = q3 = 1. Hai ñieän tích q1 = -4. q2 = 64.10 C. hoûi löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích khoâng thay ñoåi (nhö ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø bao nhieâu? 14. q ñaët taïi M sao cho AM = 4 cm. q2 = 4.

Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau moät khoaûng 1m. PP Chung:  Ñoái vôùi daïng baøi taäp naøy. ñaåy nhau baèng moät löïc 2. Tính q1. 6. Quaû caàu A mang ñieän tích 4. ta phaûi ñaët chuùng caùch moät khoaûng r’. Hai quaû caàu nhoû baèng kim loaïi gioáng heät nhau. ñöôïc tích ñieän 3. -2.6. Ñ s: 40.7. 10-9 C. gioáng nhau.40 µC. mang ñieän tích nhö nhau q ñaët caùch nhau moät khoaûng R. baèng kim loaïi.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH.10 -4 N. Hai quaû caàu nhoû.10-9 C .10-5 C. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau coù ñieän tích cuøng daáu q vaø 4q ôû caùch nhau moät khoaûng r. 10 -9 C. Ñ s: Taêng 1. traùi daáu.10 -4 N.8 laàn. chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3.4 N. Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau. 3.50 µC. 5. -6.6 N. Hai hoøn bi baèng kim loaïi gioáng nhau. 2. quaû caàu B mang ñieän tích – 2. Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñöa chuùng ra caùch nhau 1. 10-9 C. hoøn bi naøy coù ñoä lôùn ñieän tích baèng 5 laàn hoøn bi kia. Tính löïc töông taùc ñieän giöõa chuùng. Tìm r’ ? Ñ s: r’ = 1. toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá” 1. Giaõm 0. Löïc ñieän taùc duïng leân moãi quaû caàu coù ñoä lôùn laø bao nhieâu? Ñ s: 5.10 -5 C vaø 2. Trang 5 . chuùng ñaåy nhau moät löïc coù ñoä lôùn 6. Sau khi cho chuùng tieáp xuùc nhau roài taùch ra moät khoaûng 2R thì chuùng ñaåy nhau moät löïc bao nhieâu ? Ñ s: 1. 2. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q 1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm.8 N. ñeå cho löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng thay ñoåi. Sau khi cho hai hoøn bi tieáp xuùc nhau.56 cm. 4. cuøng daáu. Hs caàn vaän duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích: “ Trong moät heä coâ laäp veà ñieän. Cho xeâ dòch hai hoøn bi chaïm nhau roài ñaët chuùng laïi vò trí cuõ.25 r. b. q2 ? Ñ s: 6.625 N.8 laàn. Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc bieán ñoåi theá naøo neáu ñieän tích cuûa chuùng : a.

q2= -8.CB= 16 cm. F2 .      .Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. 10-8 C. Hai ñieän tích ñieåm q1 = q2 = -4. 10-8 C.Duøng ñieàu kieän caân baèng: F1 + F2 + . 1. Tröôøng hôïp coù theâm löïc cô hoïc (troïng löïc.Xaùc ñònh phöông. AB = 8 cm. coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå heä thoáng ñöùng yeân caân baèng? Trang 6 .5. Hai ñieän tích q1 = 2. PP Chung Khi khaûo saùt ñieàu kieän caân baèng cuûa moät ñieän tích ta thöôøng gaëp hai tröôøng hôïp:  . q3 = 4. caùch B 6 cm. 2. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b.Tìm hôïp löïc cuûa caùc löïc cô hoïc vaø hôïp löïc cuûa caùc löïc ñieän. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. q2 = 4. = 0 . 4. … taùc duïng leân ñieän tích ñaõ xeùt. 10-6 C taïi ñaâu ñeå ñieän tích q3 naèm caân baèng (khoâng di chuyeån) ? Ñ s: Taïi C caùch A 3 cm.Xaùc ñònh ñaày ñuû phöông. 10-8 C. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-8 C. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 4 cm.CB= 12 cm.    . Hoûi: a. AB = 8 cm. . 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. chieàu. q3 = -8. 10-8C taïi ñaâu ñeå q3 naèm caân baèng? Ñ s: CA = CB = 5 cm.Duøng ñieàu kieän caân baèng: R + F = 0  R = −F (hay ñoä lôùn R = F).8. Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 4. Hoûi: a. 10-7 C. 10-8 C ñaët taïi A vaø B caùch nhau 9 cm trong chaân khoâng. Tröôøng hôïp chæ coù löïc ñieän:   .Veõ hình vaø tìm keát quaû. 5. 10-8 C. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc ñieän F1 . C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng? b. q2= 1. löïc caêng daây. …) . 10-6C.  . Phaûi ñaët ñieän tích q3 = 2. chieàu. Hai ñieän tích q1 = .. ñoä lôùn cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät mang ñieän maø ta xeùt. 3. ñaët taïi A vaø B caùch nhau 10 cm trong khoâng khí. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ? Ñs: CA= 8 cm.. Hoûi phaûi ñaët ñaët ñieän tích thöù tö q 0 taïi ñaâu.2. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a ngöôøi ta ñaët ba ñieän tích gioáng nhau q1 = q2 = q3 = 6.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 3: ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA MOÄT ÑIEÄN TÍCH.

Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0.035. 7. Xaùc ñònh ñieän tích cuûa moãi quaû caàu? Ñ s: 0. Tìm q ? Ñ s: q = l m. 2 cm. 10-9 C. 10-8C ñaët taïi B. Cho bieát khi goùc α nhoû thì sin α ≈ tg α. 10-9 C. Xaùc ñònh ñieän tích q caàn ñaët ôû moãi ñænh cuûa tam giaùc ñeå cho caû heä ôû traïng thí caân baèng? Ñ s: -3. Hai ñieän tích q1 = 2. laáy g= 10m/s2.q laàn löôït ñaët taïi A vaø B caùch nhau moät 2 cm. b. tính khoaûng caùch R’ giöõa hai quaû caàu.g =10 −6 C k Trang 7 . Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic ( ε= 27). chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm. Hai quaû caàu nhoû gioáng nhau baèng nhoâm khoâng nhieãm ñieän.46. ÔÛ troïng taâm cuûa moät tam giaùc ñeàu ngöôøi ta ñaët moät ñieän tích q 1 = 3. chuùng caùch nhau moät ñoaïn AB = 15 cm trong khoâng khí. Cho g= 10m/s2. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû gioáng nhau moãi quaû coù ñieän tích q khoái löôïng m = 10g treo bôûi hai daây cuøng chieàu daøi 30 cm vaøo cuøng moät ñieåm. q2 = moät khoaûng a (cm). boû qua löïc ñaåy Acsimet. Cho hai ñieän tích q1 = 6q. a. moãi quaû caàu coù khoái löôïng 0.10 −7 C 3 s: q0 = 6. Sau khi chaïm moät vaät nhieãm ñieän vaøo moät trong hai quaû caàu thì thaáy chuùng ñaåy nhau vaø taùch ra xa nhau moät khoaûng r = 6 cm. caùch B: a 3 3. * 11 .1 kg vaø ñöôïc treo vaøo hai ñaàu moät sôïi chæ tô daøi 1m roài moùc vaøo cuøng moät ñieåm coá ñònh sao cho hai quaû caàu vöøa chaïm vaøo nhau. Giöõ cho quaû caàu I coá ñònh theo phöông thaúng ñöùng. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu.10 −6 C . Phaûi ñaët moät ñieän tích q 0 ôû ñaâu vaø coù trò soá theá naøo ñeå noù caân baèng? Ñ s: Naèm treân AB. Phaûi ñaët moät ñieän tích q 3 taïi M caùch A bao nhieâu ñeå noù caân baèng? Ñ s: AM = 10 cm. 8. Ñ s: 12. 10-8 C ñaët taïi A vaø q2 = -8. 10. daây treo quaû caàu II seõ leäch goùc α = 600 so vôùi phöông thaúng ñöùng. 9. 10-6 C.6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ − 3 q1 ≈ −3. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau.

105 V/m. chieàu. ñoä lôùn cuûa töøng vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do töøng ñieän tích gaây ra. ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí  bieát AB = 2 cm. q ε. Moät ñieän tích ñieåm q = 10 -7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q. Q (C). Trong chaân khoâng. 4. ε .r1 2 Löu yù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E laø moät ñaïi löôïng vectô. 10-10 C. 3. laø trung ñieåm cuûa AB. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät heä ñieän tích ñieåm: AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng : + Xaùc ñònh phöông. … Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp ñaët bieät thì coù theå tính ñoä daøi cuûa vectô baèng ñònh lyù haøm cosin: a 2 = b2 + c2 – 2bc. r (m). H. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q:  Aùp duïng coâng thöùc E= Q F =k . 104 V/m. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ? Ñ s: 3. 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. 10-7 C. 2. PP Chung  . Ñ s: 2. + Xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp töø hình veõ. tam giaùc ñeàu. 1. Trang 8 . Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi: a. Cho hai ñieän tích q1 = 4. tam giac vuoâng.m2/c2 ). Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ? Ñ s: 3. Khi xaùc ñònh toång cuûa hai vectô caàn löu yù caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ↑↑. 10-10 C.109 (N. ↑↓. chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3. khoâng khí ε = 1) Ñôn vò chuaån: k = 9.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 4: XAÙC ÑÒNH CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG.cosA. + Veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3.10 -3 N. ⊥ . Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong khoâng khí caùch ñieän tích ñieåm q = 2.10-8 C moät khoaûng 3 cm. q2 = -4.r 2 q1⊕----------------- E1  E1 q1------------------(Cöôøng ñoä ñieän tröôøng E1 do q1 gaây ra taïi vò trí caùch q 1 moät khoaûng r1 : q1 E1 = k . E (V/m)  .

Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. 6. -4 10 N. 10 3 V/m. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi H. q2 = -8.Ta ñaët laàn löôït caùc ñieän tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. Hai ñieän tích q1 = -10-8 C.6. D trong khoâng khí taïo thaønh moät hình chöõ nhaät ABCD caïnh AD = a= 3 cm. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm. 103 V/m. Ñs: 12. 10-8C. 103 V/m. 9. 9. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB caùch AB 4 cm.4.104V/m. 10-10 C. Ñ s: ≈ 0. AB= b= 1 cm.10 -3N.5. AB = 6 cm. suy ra löïc taùc duïng leân ñieän tích q = 2. Ñ s: 0 V/m. 10 -6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9. 105 V/m.12.7. 10-8C. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1 = 2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. Trang 9 . Ñ s: 72. q2 = 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí. 12. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí.10-8 C. 10-8C vaø q2= -32. Ñ s: 45. C. bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu. 5. q2 = -9. q2. moät ñieän tích ñieåm q = 2. Ñ s: 2000 V/m. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q 1= 3. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 4 cm. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a. 10-9 C ñaët taïi C. MB = 3 cm.2 m. 8. 10-8C vaø q2= 4. c. Boán ñieåm A. H laø chaân ñöôøng cao keû töø A. 15. Ñ s: 246 V/m. 40. Taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc vuoâng taïi A caïnh a= 50 cm. Bieát q2 = . 7. b= 40 cm. 3 10 V/m. MB = 40 cm. M. Trong chaân khoâng.4. Ñ s: ≈ 12. 10 3 V/m.10-8 C. Tính q1 vaø q3? Ñ s: q1 2. Ñ s: MA = 10 cm. 32. c= 30 cm. q2 = 6. Tìm vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi C treân ñöôøng trung tröïc cuûa AB vaø caùch AB 2 cm. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q 1 = 16. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích? Ñs: 45. 10. 10-8C vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp ôû D E D = 0 . caùch B moät khoaûng 3 cm.Caùc ñieän tích q 1. 105 V/m. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2.   B. C. 105 V/m.10-8C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät khoaûng 30 cm.1 m. q3 ñöôïc ñaët laàn löôït taïi A. B. 10-2 µC. N. 14*.7. Hai ñieän tích q1 = 8. MA = 1 cm. 10-8 C. -8 11. q2 = -2. F = 25.432.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0. 10 C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. 13.7. R = 0. 10 3 V/m. Xaùc ñònh vò trí ñieåm M taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng.

AM∞ laø coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï dòch chuyeån cuûa ñieän tích q töø ñieåm M ñeán voâ cöïc. Ñieän tröôøng laø moät tröôøng theá. Tính chaát naøy cuõng ñuùng cho ñieän tröôøng baát kì (khoâng ñeàu). 10-6C. caùch q2 laø 8 cm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng E = 0. 10 -9C ñöôïc   treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu E . CA= 75cm. AB= 2 cm. Tuy nhieân. E Neáu A > 0 thì löïc ñieän sinh coâng döông. CB= 25cm. CB= 50 cm. 10-6C. CA= 150 cm. 2. Cho hai ñieän tích ñieåm q1.5.36. Tìm q1 vaø q2 ? Ñ s: q1= -9. q2= 4.   Vì cuøng chieàu vôùi E neân trong tröôøng hôïp treân d>0. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ. q2= -8 16. (moác ñeå tính theá naêng.VM. Coâng A chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi. 108 C vaø ñieåm C caùch q 1 laø 6 cm. coâng thöùc tính coâng seõ khaùc.10-8C. q2= 4. Ñ s: α = 450. b.2 2 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 15. I.d  Vôùi: d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa E ). Kieán thöùc: 1. b. q2 ñaët taïi A vaø B. Laáy g= 10 m/s2. A< 0 thì löïc ñieän sinh coâng aâm. q1= . E coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. AB = 100 cm. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN THEÁ. Hoûi phaûi ñaët ôû B moät ñieän tích bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng ôû D baèng khoâng? Ñ s: q2 = .E. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. Cho hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2 ñaët ôû A vaø B trong khoâng khí. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø M ñeán N) thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân q coù bieåu thöùc: A = q. Theá naêng cuûa ñieän tích q taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa ñieän tích q: WM = AM∞ = q. Cho hình vuoâng ABCD. Ñ s: a. Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0) Cuï theå nhö hình veõ: khi ñieän tích q di chuyeån töø M N thì d = MH. 17. 16.)  F Trang 10 . 3. Tìm ñieåm C maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng vôùi: a. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0. 10-6C. Bieát q 1 + q2 = 7. 10-6C. q1= 36.25 g mang ñieän tích q= 2.10 C. taïi A vaø C ñaët caùc ñieän tích q 1 = q3 = q.q 18.

II. .E.Coâng maø ta ñeà caäp ôû ñaây laø coâng cuûa löïc ñieän hay coâng cuûa ñieän tröôøng.v 2 M AMN = q. hieäu ñieän theá laø Voân (V) .U MN = m. Tính: a.v 2 N − v 2 M Ñònh lyù ñoäng naêng: 2 2 AMN U = Bieåu thöùc hieäu ñieän theá: MN q U d Heä thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng hieäu ñieän theá trong ñieän tröôøng ñeàu: E = 1. 2 .U MN = − 2 Vôùi m laø khoái löôïng cuûa vaät mang ñieän tích q. BC = 3 cm  vaø naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu. Ñieän theá taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa ñieän tröôøng trong vieäc taïo naêng cuûa ñieän tích q ñaët W ra theá A VM = M = M ∞ taïi M.Coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi cuûa ñieän tích maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi trong ñieän tröôøng.v 2 N m. PP Chung . UAC. q 6. neân coâng cuûa löïc ñieän trong tröôøng hôïp naøy baèng khoâng. B.Neáu ngoaøi löïc ñieän coøn coù caùc löïc khaùc taùc duïng leân ñieän tích thì coâng toång coäng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân ñieän tích baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. Trang 11  E .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 4. Ba ñieåm A. UAB. q q 5.d chæ aùp duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu. Coâng naøy coù theå coù giaù trò döông hay aâm. . . höôùng töø A C vaø coù ñoä lôùn E = 5000V/m. Coâng cuûa löïc ñieän vaø coâng cuûa caùc löïc khaùc seõ coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu. C taïo thaønh moät tam giaùc vuoâng taïi C. Hieäu ñieän theá UMN giöõa hai ñieåm M vaø N laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho AMN ñieän tích q töø khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong U söï di chuyeån cuûa MN = VM −VN = M ñeán N. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E song song vôùi AC. Do ñoù.Coù theå aùp duïng ñònh lyù ñoäng naêng cho chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích. 1 1 AMN = q. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ.Trong coâng thöùc A= q. UCB. Coâng cuûa löïc ñieän: A = qEd = q.U Coâng cuûa löïc ngoaøi A’ = A.Neáu chæ coù löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thì coâng cuûa löïc ñieän baèng ñoä taêng ñoäng naêng cuûa vaät mang ñieän tích. Ñôn vò ño ñieän theá. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: m. Baøi taäp: Daïng 1: TÍNH COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN. AC = 4 cm. vôùi moät ñöôøng cong kín thì ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. III.Neáu vaät mang ñieän chuyeån ñoäng ñeàu thì coâng toång coäng baèng khoâng.

d. 105J. Moät ñieän tích ñieåm q = -4. Coâng cuûa ñieän tröôøng khi moät electron (e) di chuyeån töø A ñeán B ? Ñ s: 200v. ANP= 5. c. Töø N  P. coù cöôøng ñoä 200 v/m. Ñ s: UAC = 0V.10-6C. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q: a. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =4. C coù tích ñieän vaø ñaët song song nhö E Cho d1 = 5 cm.  AB ↑↑ E . 4.UAB= 0v. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng A.104V/m . Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi A. Moâi tröôøng laø khoâng khí. a. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän moät ñieän tích q khi noù di chuyeån töø A  B ngöôïc chieàu ñöôøng söùc. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi electron di chuyeån töø B  C. q = 10-6C Ñ s: 25. UBC= 120V. 5. Ba ñieåm A. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø baûn C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá baûn A. 10-7J. UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E? b. B.  2. . Coi ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñeàu  vaø coù 2 chieàu nhö hình veõ.2. E1 2 104V/m. Caïnh  MN = 10 cm. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9.3.NP = 8 cm. UAB vaø UBC. MN ↑↑ E . VC = 2000V. b. Ñ s: VB = -2000V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b. E = 5. Bieát UCD = 100V (D laø trung ñieåm cuûa AC) b. a.  E Trang 12 . q = . 10 C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP. 105J. E = 4000 V/m.12.  hình. 200v. Cho AB ⊥AC vaø AB = 6 cm. Tìm UAC. 10-7J. 0v. 10-17 J. Giaûi baøi toaùn khi: a. 10-7J. Theo ñöôøng kín MNPM. 10-10 C. UBA = 120V. Hai ñieåm A . AC = 8 cm. töø B D. Ñ s: AMN= -8. Töø P  M. töø M  N. APM = 2. -8 3. B. -25. vuoâng taïi P. Bieát BC = 6 cm. Moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E = 2500 V/m. Ñ s: 2500V/m. d2= 8 cm. B caùch nhau 10 cm khi tính doïc theo ñöôøng söùc. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E . α = ABC = 600. C naèm trong ñieän tröôøng ñeàu sao cho E // CA. d1 d2  6. UBC = 200v. AMNPM = 0J. E = 5000 V/m. b. trong ñieän tröôøng ñeàu. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng E.88.

Trang 13 . Daïng 2: CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA HAÏT MANG ÑIEÄN TRONG ÑIEÄN TRÖÔØNG. 11. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät  tam giaùc ñeàu ABC caïnh a = 10 cm trong ñieän tröôøng ñeàu E  coù cöôøng ñoä laø 300 V/m. ACA = -1. haït mang ñieän chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôûng söùc ñieän.20V. C ñaët song song nhö hình. Choïn goác ñieän theá cuøa baûn A. VC = 28 V. Tìm UMN? Ñ s: .(bieát raèng 1 eV = 1. 24 µJ. ñoäng naêng taêng theâm 250eV. BC vaø CM cuûa tam giaùc.2 m coù moät ñieän tröôøng ñeàu vôùi ñöôøng söùc höôùng töø B  C. E // BC. Ñieän tích q = 10-8 C di chuyeån doïc theo caïnh cuûa moät E tam giaùc ñeàu MBC. Haõy xaùc ñònh coâng cuûa löïc ñieän ? Ñ s: 1. 10-6 C ñi töø B C.6.5. Hai baûn B vaø C caùch nhau moät ñoaïn d2 = 8 cm. Ñ s: VB = . Hai baûn A vaø B caùch nhau moät ñoaïn d1 = 5 cm.6. 10-17J. 12. b. moãi caïnh 20 cm ñaët trong ñieän tröôøng  ñeàu E coù höôùng song song vôùi BC vaø coù cöôøng ñoä laø 3000 V/m. Tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi q dòch chuyeån treân moãi caïnh cuûa tam giaùc. Ñ s: AMB = -3µJ.2. Cho 3 baûn kim loaïi phaúng tích ñieän A. 10-7 J. 10-18 J. E 2  Ñieän tröôøng giöõa caùc baûn laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù chieàu nhö E1 hình veõ. 10-19J). ABC = 6 µJ. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa B caø C.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ABC = 3. döôùi taùc duïng cuûa moät löïc ñieän trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 1000 V/m. Tính ñieän theá cuûa baûn B vaø cuûa baûn C.6. Moät electron di chuyeån ñöôïc moât ñoaïn 1 cm. Tính coâng thöïc hieän ñeå dòch chuyeån ñieän tích q theo caùc caïnh MB.  8. ABC = 3. 10-7 J. PP Chung:  Khi haït mang ñieän ñöôïc thaû töï do khoâng vaän toác ñaàu trong moät ñieän tröôøng ñeàu thì döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän . Khi bay töø ñieåm M ñeán ñieåm N trong ñieän tröôøng. Ñ s: 60 V/m. Neáu ñieän tích döông (q >0) thì haït mang ñieän (q) seõ chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. electron taêng toác.5. 10-7 J. Hieäu ñieän theá UBC = 12V. d1 d2 E2 = 600 V/m. 10-17J.  10. Giöõa hai ñieåm B vaø C caùch nhau moät ñoaïn 0.1. Ñ s: AAB = . ABD= 1. AMB = -3 µJ. 7.250 V. B. Coâng cuûa löïc ñieän khi moät ñieän tích q = 2. doïc theo moät ñöôøng söùc ñieän. 9. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng töông öùng laø E1 =400 V/m . Tìm: a.

5. Kieán thöùc: Trang 14 . Quyõ ñaïo cuûa e laø moät phaàn cuûa ñöôøng parapol. E chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän khoâng ñoåi coù  höôùng vuoâng goùc vôùi vo .s . 2 v = v0 + a. 107m/s2. Gia toác cuûa e. 7 5. 6. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. 1014 m/s2. Hoûi ñieän theá taïi B ? cho bieát protoân coù khoái löôïng 1.6. khoái löôïng cuûa e laø 9. 10-31 kg. 106 m/s v = 2. 10-19C. e ñi ñöôïc quaûng ñöôøng daøi bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0 ? b. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. Ta aùp duïng coâng thöùc: x = x0 +v0. 104 m/s. 8.67. v2 – v02 = 2. 10-7 s trong ñieän tröôøng. Moät e chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364 V/m. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñ s: 3.1.t . 10-5 V/m. s = x −x0  Khi electron bay vaøo ñieän tröôøng vôùi vaän toác ban ñaàu vo vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Khi ñoù chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän laø chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. Ñ s: F = 1. 0. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2.08 m.66. Tính: a. 1014 m/s2. Ñ s: 284. 76.6.6. Ñieän tích cuûa e laø –1.Hoûi: a.t2. -6 2. 4. s= 2 cm. I.2.1. b. a.3 V. Moät e coù vaän toác ban ñaàu v o = 3. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. Moät e chuyeån ñoäng vôùi vaän toác ban ñaàu 104 m/s doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu ñöôïc moät quaûng ñöôøng 10 cm thì döøng laïi.2.a.5.t + 1 a. 10-19 C. e chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Ñ s: a = -2. 10 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Sau bao laâu keå töø luùc xuaát phaùt e trôû veà ñieåm M ? Ñ s: 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Neáu ñieän tích aâm (q <0) thì haït mang ñieän (q ) seõ chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. Ñ s: 503. 106 m/s chuyeån ñoäng doïc theo chieàu ñöôøng söù c cuûa moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng E = 1250 V/m. Luùc protoân ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa noù laø 2. Moät protoân bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10 -7 s trong ñieän tröôøng. chuyeån ñoäng cuûa e töông töï nhö chuyeån ñoäng cuûa moät vaät bò neùm ngang trong tröôøng troïng löïc. 10-17 N. 3. Boû qua taùc duïng cuûa troïng tröôøng. 1.76.1 µs. Tính gia toác cuûa e. 10-27 kg. Ñieän theá taïi A baèng 500 V. 1013 m/s2  vy = 1. 106 m/s. Khi bay ñeán B vaän toác cuûa protoân baèng 0. 107 m/s. Chuû ñeà 3: TUÏ ÑIEÄN. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. 106 m/s. coù ñieän tích 1.52. e xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3. b. a = 1.

Ñieän tröôøng trong tuï ñieän laø ñieän tröôøng ñeàu.Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = d 9. + Cb C1 C 2 Cn Qb = Q1 + Q2 + … + Ub = U 1 = U 2 = Qb = Q1 = Q2 =… = Qn. Noù ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích Q cuûa tuï vôùi hieäu ñieän theá U giöõa hai baûn cuûa noù. ta thöôøng laàm töôûng C laø ñaïi löôïng U Trong ñoù: ε o = phuï thuoäc vaøo Q.m 2 −12 9 k = = 9 . + Cn. Tuï ñieän duøng ñeå tích ñieän vaø phoùng ñieän trong maïch ñieän. 1 nF = 10-9 F.+ Un. 10 ( ) ≈ 8 .π..d 1 F 1 N. Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa nguoàn ñieän thì tuï ñieän seõ bò tích ñieän... C= Q U Ñôn vò ño ñieän dung cuûa tuï ñieän laø fara (F) 1 mF = 10-3 F.10 9 . Ngöôøi ta goïi ñieän tích cuûa tuï ñieän laø ñieän tích cuûa baûn döông. 4*.ε o m C2 9. Ñieän tröôøng trong tuï ñieän mang moät naêng löôïng laø: W = Q2 1 = Q.4..4. 3. .. Kí hieäu cuûa tuï ñieän: 2. ε. … = Un.C 2 1 1 1 1 = + + . Qn. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï ñieän khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn ñöôïc pheùp: Umax = Emax. 1 µF = 10-6 F. 4.Neáu cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong lôùp ñieän moâi vöôït quaù moät giaù trò giôùi haïn Emax thì lôùp ñieän moâi trôû thaønh daãn ñieän vaø tuï ñieän seõ bò hoûng.π Q Löu yù: Trong coâng thöùc C = .d U d Trang 15 . phuï thuoäc vaøo U.U 2. Ñoä lôùn ñieän tích hai baûn tuï bao giôø cuõng baèng nhau nhöng traùi daáu.10 9 . Nhö vaäy.π . 85 . Ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa tuï ñieän laø ñieän dung cuûa tuï. .S ε . Nhöng thöïc teá C KHOÂNG phuï thuoäc vaøo Q vaø U.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. 5.S = . Ñieän dung C cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh. Tuï ñieän laø moät heä goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau. Ub = U1 + U2 +..Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng E beân trong tuï ñieän. hieäu ñieän theá U vaø khoaûng caùch d giöõa hai baûn laø: E= . Gheùp tuï ñieän (xem kó): Gheùp noái tieáp: Gheùp song song: C1 C2 Cn Cb = C1 + C2 + . 1 pF = 10-12 F. 10 ( ) . Tuï ñieän thöôøng duøng laø tuï ñieän phaèng.ε o .

ñieän moâi laø khoâng khí. Tính: a.S . ÑIEÄN TÍCH. .d Trong ñoù S laø dieän tích cuûa moät baûn (laø phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) Ñoái vôùi tuï ñieän bieán thieân thì phaàn ñoái dieän cuûa hai baûn seõ thay ñoåi. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän.10 9 .26 mm . Ñ s: 24.85. 10 -9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m. dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï coù dieän tích 0. 3. Tính: a. 10-11 F ñöôïc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 50V. 5000 V/m. 6. 1. 5. khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän laø 0.Löu yù caùc ñieàu kieän sau: + Noái tuï ñieän vaøo nguoàn: U = const. Ñ s: 1.S = ε . PP Chung: Vaän duïng coâng thöùc:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän: C = W = 1 Q2 1 1 = Q. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù hai baûn caùch nhau 1 mm vaø coù ñieän dung 2. Trang 16 ε . b. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï.03 m2. 10-12 F/m. Neáu lôùp ñieän moâi chæ chieám moät phaàn khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn thì caàn phaûi phaân tích. 4. Ñ s: 1.05 m 2 ñaët caùch nhau 0.6 dm2. 10-9 F.U = C. 4000 V/m. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 1: ÑIEÄN DUNG. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF. 104 V/m. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TUÏ ÑIEÄN. 10-11C.U 2 2 C 2 2 Q U (1) Naêng löôïng cuûa tuï ñieän:  Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng: C = (2) d 9. Coâng thöùc (2) chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp chaát ñieän moâi laáp ñaày khoaûng khoâng gian giöõa hai baûn. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn ? Ñ s: 22.4. ñieän dung cuûa tuï laø 3 nF. ñieän tích cuûa tuï ñieän.5 pF. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3. ñieän moâi laø dung dòch axeâton coù haèng soá ñieän moâi laø 20.18. Tính dieän tích moãi baûn tuï. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5.ε o . 5.2. Bieát εo = 8. b. 10-9 C. laäp luaän môùi tính ñöôïc ñieän dung C cuûa tuï ñieän. Tính dieän tích moãi baûn tuï ñieän vaø ñieän tích cuûa tuï ñieän. Ñ s: 3. + Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn: Q = const. Ñ s: 0. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0.5 mm. moät tuï ñieän phaúng baèng nhoâm coù kích thöôùc 4 cm x 5 cm.3 mm.4.π . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn.5 cm.3 V. Tính haèng soá ñieän moâi cuûa lôùp ñieän moâi giöõa hai baûn tuï. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï. 2.

U1 cuûa tuï. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän. a. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. U2 = 600 V. Q1. 10. Ñ s: a/ 150 nC . Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän. 266 nJ. c/ C 2 = 1000 pF.4 pF . Giöõa hai baûn laø khoâng khí. Trang 17 . b/ C1 = 1000 pF. Q1 = 1. Q2 = 0.2. 10-9 C. Q1 = 150 nC. tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V.6. 8. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù ε = 6. Tính C2. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. Vaãn noái tuï vôùi nguoàn. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän.2. c. 10-10C. 10-9 C. Tính ñieän tích Q cuûa tuï. a. U2 cuûa tuï. b. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V.6 nC . 10-9 C. a. 240 V. U2 cuûa tuï ñieän. Q2. 9. b. Ñ s: 48. 108 V. ñieän tích Q1 vaø hieäu ñieän theá U 1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù. Q2 . Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. Tính C2 . c/ C 2 = 1 pF. Tính ñieän dung C 1 . 11. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. Tuï ñieän phaúng coù caùc baûn tuï hình troøn baùn kính 10 cm. U1 = 1200V. U1 = 150 V. Tìm ñieän tích cuûa tuï ñieän ? Ñ s: 3. Tính C1. ñöa hai baûn tuï ra xa ñeà khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. ñöa hai ñaàu tuï ra xa ñeå khoaûng caùch taêng gaáp ñoâi. Q2 = 300 nC. b. 10. c. U2 = 300 V. a. Ngaét tuï khoûi nguoàn. ñieän dung 40 pF. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù ε = 2. b. Ñ s: a/ 1.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 7. tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ? Ñ s: 212. 10-9 C. Khoaûng caùch vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø 1cm. Tính ñieän tích cuûa tuï. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù. b/ C1 = 1pF. c. Tuï ñieän phaúng khoâng khí ñieän dung 2 pF ñöôïc tích ñieän ôû hieäu ñieän theá 600V.

Vaän duïng caùc coâng thöùc tìm ñieän dung (C).3 V. PP Chung: . 3.27 mJ. 12 µC. 1019 J. 1. Trang 18 .Neáu trong baøi toaùn coù nhieàu tuï ñöôïc maéc hoån hôïp. 10-4 J. ngaét tuï khoûi nguoàn roài maéc vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän C1 = 0. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí 3. Moät tuï ñieän 6 µF ñöôïc tích ñieän döôùi moät hieäu ñieän theá 12V.15 µF chöa ñöôïc tích ñieän. b/ 12 µC. ñieän tích vaø naêng löôïng cuûa tuï.2. b. a. Tính dieän tích caùc baûn cuûa tuï ñieän. nghóa laø toång ñieän tích cuûa hai baûn ñoù tröôùc khi noái vôùi nhau baèng toång ñieän tích cuûa chuùng sau khi noái).6.54 m2. Hoûi tuï ñieän tích luõy moät naêng löôïng cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? c. . ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá 6.5 pF. 0.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: GHEÙP TUÏ ÑIEÄN CHÖA TÍCH ÑIEÄN.4 V. 44. Tuï ñöôïc ñaët döôùi moät hieäu ñieän theá U = 100 V. a. Sau khi ñöôïc tích ñieän. b. c/ 9. 2. 0.2 mm coù haèng soá ñieän moâi ε = 5. + Neáu ban ñaàu tuï ñieän (moät hoaëc moät soá tuï ñieän trong boä) ñaõ ñöôïc tích ñieän caàn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích (Toång ñaïi soá caùc ñieän tích cuûa hai baûn noái vôùi nhau baèng daây daãn ñöôïc baûo toaøn.32. . ñieän tích (Q). Tính ñieän tích cuûa moãi baûn tuï. b/ 4. hieäu ñieän theá (U) cuûa tuï ñieän trong caùc caùch maéc song song. 10-5 C. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung C = 0. ta caàn tìm ra ñöôïc caùch maéc tuï ñieän cuûa maïch ñoù roài môùi tính toaùn. hieäu ñieän theá vaø naêng löôïng cuûa boä tuï. Tính ñieän tích cuûa boä tuï ñieän. noái tieáp. .6 mJ. khi gheùp noái tieáp thì caùc tuï ñieän coù cuøng ñieän tích vaø khi gheùp song song caùc tuï ñieän coù cuøng moät hieäu ñieän theá.  Ñoái vôùi baøi toaùn gheùp tuï ñieän caàn löu yù hai tröôøng hôïp: + Neáu ban ñaàu caùc tuï chöa tích ñieän. noù trôû thaønh vaät daãn.Khi tuï ñieän bò ñaùnh thuûng. Tính coâng trung bình maø nguoàn ñieän thöïc hieän ñeå ñöa 1 e töø baûn mang ñieän tích döông  baûn mang ñieän tích aâm ? Ñ s: a/ 7.Sau khi ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn vaø vaãn giöõ tuï ñieän ñoù coâ laäp thì ñieän tích Q cuûa tuï ñoù vaãn khoâng thay ñoåi. Ñ s: a/ 0. a.12 µF coù lôùp ñieän moâi daøy 0.

Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF. 6. UAB = 12 V. C2 = 1. C5 8. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc C2 tuï ñieän. C2 = 6 µF. C2 Tính ñieän dung boä tuï.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 b.8. Ñ s: 5000 V/m. UAB = 120 V. Q3 = 1. UAB = 20 V. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá moãi tuï khi. C4 b. Hình 2: C1 = 1 µF. 10-5 C. C3 = 6 µF.16 µF. K ñoùng. 5. a. C5 = 8 µF. C3 = 3 µF. U3 = 30 V. Trong hình beân C1 = 3 µF. C3 = 6 µF.25 µF. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän. U1 = U2 = 8 V. C2 = 5 µF. C3 = 3 µF. Hình 4: C1 = C2 = 2 µF. Q2 = 4. C2 = 3 µF. U1 = 38 V. C2 = 1 µF. 10-11 J. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 µF. Q1 = 8. 6.5 µF. UAB = 100 V. UAB = 10 V. C2 U = 900 V. ñieän tích. U = 15 V. Tính hieäu ñieän theá giöõa A vaø B ? C4 Ñ s: UAB = . Hình 3: C1 = 0. Cho boä tuï maéc nhö hình veõ: C1 = 1 µF. C3 = 4 µF ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù C1 C3 hieäu ñieän theá U = 38 V. C2 = 4 µF. Ñ s: a/ Cb ≈ 3.2. hieäu ñieän theá trong moãi tuï ñieän ôû caùc tröôøng hôïp sau (hình veõ) C2 C2 C1 C3 (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) Hình 1: C1 = 2 µF. C3 = 1 µF.95. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän. C2 Trang 19 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 .100V. -4 10 C. C3 = C4 = 4 µF. 7. b. a. K hôû. 10-4 C. b/ Q1 = 3. C4 = 4 µF. Tính ñieän dung töông ñöông. 4. 10-5 C. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”.

Cho boä tuï ñieän nhö hình veõ. Ñ s: a/ CA = 4 CB.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Tính ñieän dung cuûa boä tuï. Cho boä 4 tuï ñieän gioáng nhau gheùp theo 2 caùch nhö hình veõ.Chuû ñeà 1: Doøng ñieän khoâng ñoåi. Goàm ba chuû ñeà. Tính UMB. Caùch naøo coù ñieän dung lôùn hôn.C 2 C1 + C 2 CHÖÔNG II: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI.Chuû ñeà 2: Ñieän naêng. Kieán thöùc: . Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän laø Ampe (A). Neáu ñieän dung tuï khaùc nhau thì chuùng phaûi coù lieân heä theá naøo ñeå CA = CB (Ñieän dung cuûa hai caùch gheùp baèng nhau) Hình A. 3 b/ C 4 = C1 . . . Cöôøng ñoä doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù. UAB = 16 V. I= 2. 3. Nguoàn ñieän laø moät nguoàn naêng löôïng coù khaû naêng cung caáp ñieän naêng cho caùc duïng cuï tieâu thuï ñieän ôû maïch ngoaøi. a. NGUOÀN ÑIEÄN. 10*. .Chuû ñeà 3: Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. Chuû ñeà 1: DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. K ñoùng. C3 C4 9*. b. K hôû. coâng suaát ñieän. b. C2 C1 Hình B. Nguoàn ñieän. C2 C2 = 2 C1. ñieän tích vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi tuï khi: C5 a. C1 C1 Ñ s: 4 V. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa Trang 20 ∆q ∆t I. 1.

6. Ñoái vôùi moät daây daãn coù ñieän trôû R. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa pin. Duøng caùc coâng thöùc maïch) N= e q I= q t ( A q e (q laø ñieän löôïng dòch chuyeån qua ñoaïn = 1.Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: q ñôn vò cuûa I laø Ampe (A) t cuûa q laø Culoâng (C).CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng (trong vuøng coù löïc laï) vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù. Duøng coâng thöùc ñieän. Acquy laø nguoàn ñieän hoùa hoïc hoaït ñoäng döïa treân phaûn öùng hoøa hoïc thuaän nghòch. Caáu taïo cuûa pin. caáu taïo chung cuûa caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc. PP chung:  Tính cöôøng ñoä doøng ñieän. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0. noù tích tröõ naêng löôïng luùc naïp ñieän vaø giaûi phoùng naêng löôïng naøy khi phaùt ñieän. acquy. ñôn vò laø Voân (V) ) 1. + Beân trong caùc nguoàn ñieän hoùa hoïc coù söï chuyeån hoùa töø hoùa naêng thaønh ñieän naêng.ÔÛ chuû ñeà naøy. ta coù ñònh luaät OÂm : I = U . soá electron ñi qua moät ñoaïn maïch. + Caàn chuù yù söï khaùc bieät giöõa löïc laøm di chuyeån ñieän tích ôû maïch ngoaøi vaø ôû maïch trong (beân trong nguoàn ñieän). cuûa t laø giaây (s) vì vaäy neáu ñeà baøi cho thôøi gian laø phuùt. Pin ñieän hoùa goàm 2 cöïc coù baûn chaát hoùa hoïc khaùc nhau ñöôïc ngaâm trong chaát ñieän phaân (dd axit. Trang 21 ξ= . ñònh nghóa suaát ñieän ñoäng vaø coâng thöùc t II. Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng laø Voân (V) 4. + Doøng ñieän khoâng ñoåi coù caû chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. acquy. q . 10-19 C) ( ξ laø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn  Tính suaát ñieän ñoäng hoaëc ñieän naêng tích luõy cuûa nguoàn ñieän. Baøi taäp: Daïng 1: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN. hoaëc muoái. vì vaäy chieàu dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi vaø ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn seõ tæ leä thuaän vôùi thôøi gian. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: ξ= A .5 A. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu laø veà: Ñaëc ñieåm doøng q ñieän khoâng ñoåi vaø coâng thöùc I = . giôø. … thì phaûi ñoåi ra giaây. R vôùi U laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây. 5.…) Do taùc duïng hoùa hoïc. bazô. caùc cöïc cuûa pin ñieän hoùa ñöôïc tích ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù moät hieäu ñieän theá baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa pin. . SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN. I laø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây. + Ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng: Trong coâng thöùc I = III.

I. 4. Trong 5 giaây löôïng ñieän tích dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa moät daây daãn laø 4. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän laø 12 V. Bieát doøng ñieän coù cöôøng ñoä laø 0. 18. 1020 haït e. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? b. Neáu ñoaïn maïch laø vaät daãn coù ñieän trôû thuaàn R thì ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN NAÊNG. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ? Ñ s: 300 C.16 C beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 0.2 A. Kieán thöùc: 1. A = U. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3. a. 3. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä pin naøy neáu trong thôøi gian 1 giôø noù sinh ra moät coâng laø 72 KJ.t 2. 10 V.I t 3. Ñ s: 0. 7. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. Coâng suaát toûa nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieät löôïng toûa ra ôû vaät daãn ñoù trong khoaûng thôøi gian 1 giaây. Ñ s: 3 V. Trang 22 .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 a. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø bao nhieâu ? Ñ s: 0.5 C.5 C beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ? Ñ s: 6 J.96 J.75.9 A. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. Neáu boä pin treân ñöôïc söû duïng lieân tuïc trong 4 giôø ôû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng thì phaûi naïp laïi.I. 0. 10-3 C giöõa hai cöïc beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. 2. Moät boä pin cuûa moät thieát bò ñieän coù theå cung caáp moät doøng ñieän 2 A lieân tuïc trong 1 giôø thì phaûi naïp laïi. 1020 haït e. 6.75. Ñ s: 12 C. P= A =U. 5.5 A. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän maø boä pin naøy coù theå cung caáp? b.

t 7.I t .Caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: + Trong caùc coâng thöùc tính coâng.I = R.I laø phaàn coâng suaát maø maùy thu ñieän chuyeån hoùa thaønh daïng naêng löôïng coù ích. Ñònh luaät Jun_LenXô: Nhieät löôïng toûa ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät daãn. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. ñôn vò cuûa coâng suaát laø oaùt (W) U2 = U. vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù. Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: + Vôùi duïng cuï toûa nhieät: P + Vôùi maùy thu ñieän: P = ξ. Ví duï: Ñieän naêng chuyeån hoùa thaønh cô naêng ) Ñôn vò cuûa coâng (ñieän naêng) vaø nhieät löôïng laø Jun (J).I2 (Vôùi P ‘ = ξ. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng tích cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua nguoàn ñieän. caùc caâu hoûi vaø baøi taäp chuû yeáu veà: Tính ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch.I 2 R 4. Tính coâng suaát toûa nhieät vaø nhieät löôïng toûa ra treân moät vaät daãn. tính nhieät löôïng: Ñeå coù coâng. khoâng phaûi laø nhieät. nhieät löôïng tính ra coù ñôn vò laø Jun (J) caàn chuù yù ñoåi ñôn vò thôøi gian ra giaây (s). P= 6.I2 = P ‘ + r. Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng coâng cuûa doøng ñieän chaïy trong toaøn maïch. Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 23 . .I. Q= R. A = ξ.ÔÛ chuû ñeà naøy.I = R 2 A =ξ.I + r.t 5. + Maïch ñieän coù boùng ñeøn: U 2 dm Rñ = Pdm II.I2.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 P= U2 = R.

I = R. Nguoàn coù suaát ñieän ñoäng 12 V. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V.t  Ñònh luaät Jun-LenXô: Q = R. trong ñoù U = 9V. 50 %. Tính R? Ñ s: 200 Ω 6. Bieát ban ñaàu bieán trôû Rb ôû vò trí sao cho 2 ñeøn saùng Rb bình thöôøng. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät ñieän trôû phuï R. Ñeå loaïi boùng ñeøn loaïi 120 V – 60 W saùng bình thöôøng ôû maïng ñieän coù hieäu ñeän theá 220V. R2 = 12 Ω. Tính coâng cuûa nguoàn ñieän trong khoaûng thôøi gian 1h ? Tính hieäu suaát cuûa maïch chöùa ñeøn khi saùng bình thöôøng ? Ñ s: 21600 J. R1 = 1.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 ( Coi nhö ñieän trôû khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá ñaët vaøo ñeøn. Haõy xaùc ñònh R1 vaø R2 ? Ñ s: R1 = 24 Ω. Pthöïc = P ñm ) Neáu Ithöïc < Iñm thì ñeøn môø hôn bình thöôøng. ñaâu laø Ñ2 ? b.5 Ω. Hai boùng ñeøn Ñ1 ghi 6v – 3 W vaø Ñ2 ghi 6V . III. Baøi taäp: Daïng 1: VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT JUN-LENXÔ. Giaû söû töø vò trí ban ñaàu ta di chuyeån bieán trôû con chaïy sang phaûi moät chuùt thì ñoä saùng caùc ñeøn thay ñoåi theá naøo ? Ñ s: Rb = 24 Ω 4.I. PP chung: Aùp duïng coâng thöùc:  Coâng vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän ôû ñoaïn maïch: A = U.) Neáu ñeøn saùng bình thöôøng thì Ithöïc = Iñm (Luùc naøy cuõng coù Uthöïc = Uñm.t hay Q= R 2 P  Coâng suaát cuûa duïng cuï tieâu thuï ñieän: P = U. R2 = 6 Ω. Tìm ñieän trôû cuûa bieán trôû luùc naøy ? Treân maïch ñieän. Ñieàu chænh R ñeå ñeøn saùng bình thöôøng.5 Ω. 3. A =U. 2. a.t . Nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U khoâng thay ñoåi. R1 = 1. ñaâu laø Ñ1. Coù hai ñieän trôû maéc giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá 12 V. Neáu Ithöïc > Iñm thì ñeøn saùng hôn bình thöôøng. Khi R1 maéc song song R2 thì coâng suaát maïch laø 18 W. Cho maïch ñieän thaép saùng ñeøn nhö hình. R3 Trang 24 . Khi R1 noái tieáp R2 thì coâng suaát cuûa maïch laø 4 W. hoaëc ngöôïc laïi.I . Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? Ñ s: 1440 J. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu R2 = 6v. Cho maïch ñieän nhö hình. 5. Ñ ξ Ñeøn loaïi 6 V – 3 W.I2 = U2 R R1 R2 1. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN.4. khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä.5 W ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän nhö hình veõ. t = U.I.I = t U2 .

Moät aám ñieän coù hai daây daãn R1 vaø R2 ñeå ñun nöôùc. R1 a. a. 9900 ñoàng. 720 J. 3 R maéc nhö hình veõ. Tính nhieät löôïng maø quaït toûa ra trong 30 phuùt theo ñôn vò Jun ? b. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN. Moät quaït ñieän ñöôïc söû duïng döôùi hieäu ñieän theá 220 Vthi2 doøng ñieän chaïy qua quaït coù cöôøng ñoä laø 5 A. Tính tieàn ñieän phaûi traû cho vieäc söû duïng quaït trong 30 ngaøy. Ba ñieän trôû coù trò soá R. Tìm R3 ? b. Ñ s: 1980000 J. Vaäy neáu duøng caû hai daây ñoù maéc song song thì aám nöôùc seõ soâi sau khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu ? (Coi ñieän trôû cuûa daây thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo nhieät ñoä.55 kw). Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 Ω. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2 c. 6 W. 9. 7.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. (hay 0. 10. Chuû ñeà 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. Kieán thöùc: Trang 25 . moãi ngaøy söû duïng 30 phuùt. (Bieát 1 wh = 3600 J. 1 Kwh = 3600 KJ). I. 8. 2 R. neáu coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû (1) laø 3 W thì coâng suaát toaøn maïch laø bao nhieâu ? Ñ s: 18 W. Neáu coâng suaát cuûa ñieän trôû (1) laø 8 W thì coâng suaát cuûa ñieän trôû (3) laø bao nhieâu ? Ñ s: 54 W. bieát giaù ñieän laø 600 ñoàng / Kwh. Coøn neáu duøng daây R2 thì nöôùc seõ soâi sau 60 phuùt. Ba ñieän trôû gioáng nhau ñöôïc maéc nhö hình. Neáu duøng daây R1 thì nöôùc trong aám seõ soâi sau khoaûng thôøi gian 40 phuùt.) Ñ s: 24 phuùt.

RN = UN : ñoä giaõm theá maïch ngoaøi. Maéc nguoàn ñieän:  Maéc n nguoàn ñieän noái tieáp nhau. + rn  Maéc m nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 .r I Vôùi I.ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). r ξb = ξ0 . hay maïch hôû (I = 0) thì UN = ξ. rb = 0 m  Maéc N nguoàn ñieän gioáng nhau (ξ0 .r. ξ1.t = (RN + r).ξ .I . ξb = ξ1 + ξ2 + . nhieàu ñieän trôû: ξ2. I= ξ RN + r + . doøng ñieän chaïy qua maïch coù cöôøng ñoä lôùn vaø coù theå gaây ra nhieàu taùc haïi. II. 2. I. Khi ñoaûn maïch.I . ξ + Neáu R = 0 thì I = . Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng. rb = . A U . A = ξ I.RN +I. Hay: UBA = ξ2 . luùc naøy nguoàn goïi laø bò ñoaûn maïch.ξ0 .. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù. Theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng ta coù: Coâng cuûa nguoàn ñieän sinh ra trong maïch kín baèng toång coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong. r1  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän: ξ. r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = . r0) song song nhau.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 1. n. moãi daõy coù n nguoàn ñieän. m  Maéc xung ñoái.t U co ich = N = N (%) 3.(ξ. r2 Thì UAB = ξ1 . rb = r1 + r2 . Giaû söû cho ξ1 > ξ2. r)  ξ = I.  UN = ξ . Höôùng daãn giaûi baøi taäp: Trang 26 . Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: H = A ξ.ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). r2 ξb = ξ1 ξ2 ..t ξ nguon 4.I (R +r).r: ñoä giaõm theá maïch trong. r0) thaønh m daõy.r0 ξb = n.I + Neáu ñieän trôû trong r = 0. + ξn rb = r1 + r2 + .I2.  Ñoaïn maïch chöùa nhieàu nguoàn ñieän. r1 ξ2. Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoan maïch: I= U R r ξ1.t Hieän töôïng ñoaûn maïch xaûy ra khi noái 2 cöïc cuûa moät nguoàn ñieän chæ baèng daây daãn coù ñieän trôû raát nhoû.

+ Tính điện trở mạch ngoài. Khaûo saùt cöïc ñaïi.r .) 1.Neáu ñieän trôû trong r = 0 hay maïch hôû (I = 0) thì U = ξ. … . .CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: . III.I.Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài.Daïng toaùn gheùp n nguoàn gioáng nhau: Tính suaát ñieän ñoäng. vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. Khi ñoù Pmax = R 4. P Xeùt R r ξ2 R+ ñaït giaù trò cöïc tieåu khi R = r. + Áp dụng định luật Ôm: I = ξ . biết điện trở trong và ngoài là như nhau ? Đ s: Trang 27 ξ 2 . luùc naøy ñoaïn maïch ñaõ bò ñoaûn maïch (Raát nguy hieåm.Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi (cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc döông aâm cuûa nguoàn ñieän):U = ξ . + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. RN + r Trong các trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn được mắc với nhau như thế nào: Tính ξb. Baøi taäp: Daïng 1: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH. Ta cần tìm biểu thức P theo R. boû qua caùc nhaùnh coù tuï.Maïch chöùa tuï ñieän: khoâng coù doøng ñieän qua caùc nhaùnh chöùa tuï. vì khi ñoù I taêng leân nhanh ñoät ngoät vaø mang giaù trò raát lôùn. .Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín.Neáu ñieän trôû maïch ngoaøi R = 0 thì I = ξ r . rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I.r Heä quaû: . ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn cöïc tieåu neáu caùc nguoán gheùp song song nhau. khảo sát biểu thức này ta sẽ tìm được R để P max vaø giaù trò Pmax. giaûi maïch ñieän ñeå tìm cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh. Khi đó bài toán có thể cho cường độ. hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï hoaëc hai ñeàu boä tuï chính laø hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa maïch ñieän noái vôùi hai baûn tuï hoaëc hai ñaàu boä tuï.r = ξ2 ( R + r) 2 R = ξ2 ( R+ r )2 . ξ I= RN + r Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn. cöïc tieåu: Suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn cöïc ñaïi neáu caùc nguoàn noái tieáp nhau. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là ξ. hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường. PP chung: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch: ξ I= R +r ξ.

4. b. khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau.5 A chạy qua dây. r 36 W (R = r) Trang 28 . Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút bằng 3240 J. b.8 A. Tìm công của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? b. mạch ngoài có điện trở R. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? tính công suất lớn nhất đó ? Đ s: 1 Ω. Đèn có ghi 12 V – 6 W. R phải có giá trị bằng bao ξ. biết ξ = 12 V. Cho ξ = 12 V. r nhiêu ? c.3 %. 2. r1= r2 = 2 Ω. Điện trở trong của nguồn điện.25 A.5 v thì vônkế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0. Điều chỉnh cho R = 9 Ω.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 2. Hãy tìm số chỉ của Vôn kế khi mắc thêm đèn B giống như đèn A: a.1 Ω. 3240 J. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? Đ s: 4 Ω (1 Ω). r2 Đ ξ. Đ s: 6 Ω. 3 ξ1. 2 Ω. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1. R là biến trở. r = 1 Ω.5 A.7 %. 6. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V. Song song với đèn A. a. điện trở trong r = 2 Ω. 66. Đ s: 2 Ω 5. r1 ξ2. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4. 11. 3 Ω và 1 Ω. 4 Ω 10. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.1 Ω. Đ s: ξ2 = 6 V. Tìm điện trở trong của nguồn điện ? Đ s: 4 Ω. b. tính R ? d. 7*. 8. r = 1. Tính điện trở trong của bộ pin. Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường. 4.1 V thì có dòng điện 0. 3. a. + a. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1. Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω và 12 Ω. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Đ s: 18 V.5 W. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ? Đ s: 5. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. R1 = 0. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V. 9. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A thì vôn kế chỉ 3 V. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ của chúng bằng nhau. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại ? Tính giá trị cực đại này ? Đ s: 4320 J. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. 33. Tính: a. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn có điện trở R 1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω. 2 Ω. Nối tiếp với đèn A. Hiệu suất của mỗi đèn.

r1 = r2 = 1 Ω .6 W. 18 W. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa moãi cöïc cuûa nguoàn khi k môû. Ñoåi choå nguoàn vaø Voân keá. Cho maïch ñieän nhö hình trong ñoù ξ2 = 6 V. Ñieàu chænh R = 10 Ω. tìm hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ2. r1 = r2 = 1 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. r1 = 2 Ω. 1 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn 2 laø 5 V. ξ1 = 10 V.5 V. R1= 35 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn? b. 13. Ñeøn ghi 12 V.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 12. 14. Rv raát lôùn. ξ2 = 3 V. r = 5 Ω. U1 = 1. ξ1 = 6 V. 1 a. r1 a. Maïch ñieän nhö hình veõ. r2 R Tính R ? c.5 V. 2 Ω Ñ 2 Trang 29 . 3000 J. Ñieàu chænh R sao cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng. Vôùi giaù trò naøo cuûa R thì coâng suaát tieâu thuï treân R ñaït giaù trò cöïc ñaïi? Tính giaù trò cöïc ñaïi naøy? Ñ s: 1 V. 2 9 A.5 V. a. 15.5 V. U2 = -1.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. V chæ 13.* Tính I qua K khi K ñoùng ? Ñ s: 4. 13. 2 Ω. ξ2 = 2 V.5 A. tìm soá chæ cuûa V ? Ñ s: 18 V. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R trong 5 phuùt ? b. b. Xaùc ñònh giaù trò cuûa ξ1 vaø r2 bieát ñeøn saùng thöôøng. ξ1 . ξ2. 4 Ω. R laø bieán trôû. Ñ s: 8 V.

4. PP chung:  Ñònh luaät oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch: I = U R Tröôøng hôïp ngoaøi ñieän trôû. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. 18 Ω . bieát UAB = 48 V R1= 2 Ω .I (R + r) 1. Tính hieäu ñieän theá U vaø ñieän trôû R ? Ñ s: 40 Ω. Muoán ño UMN phaûi maéc cöïc döông cuûa voânkeá vaøo ñieåm naøo? Ñ s: 4V. R3 = 6 Ω . 2. R3 = 6 Ω . R2 = 8 Ω.1 A thì voân keá chæ 36 V. Ampe keá coù RA = 0) hay khoâng. Ñieàu chænh bieán trôû sao cho: . . Bieát Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Cho R4 = 7. UAB = 18 V. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . 5. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. R4 = 16 Ω . Xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá theo maïch nhö hình veõ. Cho maïch ñieän nhö hình veõ:R1 = 3 Ω . 180 Ω.Khi ampe keá chæ 0. ñieåm N.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b. R3 = 6 Ω . Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N ? b.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Daïng 2: ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH (THUAÀN R HOAËC CHÖÙA NGUOÀN). voân keá coù ñieän trôû raát lôùn. Ñieàu chænh R4 ñeå ampe keá chæ soá 0. Trang 30 . R2 = 9 Ω .I (R +r). a. Rb laø moät bieán trôû. 3.4 A thì voân keá chæ 24 V.2 Ω thì ampe keá chæ giaù trò bao nhieâu? b.ξ . UAB = 18 V. a. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 0. Cho R4 = 7.Khi ampe keá chæ 0. Tính giaù trò cuûa R4 ? Ñ s: 2 A.67 A.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän (maùy phaùt) ξ r Thì UAB = -ξ + I (R + r) Hoaëc UBA = ξ . Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R2 = 9 Ω . Hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu maïch ñieän coù giaù trò khoâng ñoåi. a. Ñieän trôû trong cuûa ampe keá khoâng ñaùng keå. trong maïch coøn coù caùc duïng cuï ño(Voân keá vaø Ampe keá ) thì caên cöù vaøo döõ kieän cho trong ñeà ñeå bieát ñoù coù phaûi laø duïng cuï ño lyù töôûng (nghóa laø Voân keá coù R v = ∞. 40 V.  Ñoaïn maïch chöùa nguoàn: (maùy thu ñieän) ξ r Thì UAB = ξ + I(R+ r) Hay UBA = .

4 Ω 9.6 V.  Neáu ta tìm ñöôïc I < 0: chieàu doøng ñieän thöïc trong maïch ngöôïc vôùi chieàu ta ñaõ choïn ban ñaàu. Tính ñieän trôû R vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc maïch nhaùnh. R1 = R3 = 30 Ω. r2 = 0. R2 = 5 Ω. Ban ñaàu k môû vaø ampe keá chæ I = 1.8 A. b. r2 = 2 Ω. r = 0. R2 = 6 Ω. ξ1 ξ2 r1 = 0. R2 = 4 Ω. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A B ? Ñ s: 13.9 V. Ñ s: 5 A. ξ2 = 1. ñaâu laø maùy thu (doøng ñieän ñi vaøo cöïc döông vaø ñi ra töø cöôïc aâm). r2 = 0. I1 = I2 = 0. * CHUÙ YÙ:  Trong tröôøng hôïp khoâng bieát roõ chieàu doøng ñieän trong maïch ñieän thì ta töï choïn moät chieàu doøng ñieän vaø theo doøng ñieän naøy maø phaân bieät nguoàn ñieän naøo laø maùy phaùt (doøng ñieän ñi ra töø cöïc döông vaø ñi vaøo cöïc aâm). UMC = 0. UMC. ξ2 r 2 ξ1 r 1 ξ2 =6 V. c.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Bieát RA ≈ 0. UMN = 0 V.  Neáu ta tìm ñöôïc I > 0: chieàu doøng ñieän ta choïn chính laø chieàu thöïc cuûa doøng ñieän trong maïch. ξ1 ξ2 Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ξ1 baèng khoâng.7 V. R1 = 4 Ω. Ñ s: R = 0.8 V. ξ1 10. r3 = 3 Ω. R1 = 3 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình veõ.5 Ω. R3 = 3 Ω.4 Ω.2 A.Cho maïch ñieän nhö hình: cho bieát ξ1 = ξ2 . r1 = 1 Ω. Cho maïch ñieän nhö hình : ξ1 = 1. R2 = 2 Ω.6 V. R4 = 8 Ω. RA = 0 Ω. ξ2 = 32 V. R4 = 15 Ω vaø U = 90 V. 6. a. ξ3 = 1. Tính UAB vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû. Tính r1 ? Ñ s: 2. R1 = 2 Ω. Bieát ξ1 =12 V.8 Ω. r3 ξ3 7. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ = 3v. I3 = I4 = 0. Tìm cöôøng ñoä maïch chính vaø moãi nhaùnh khi K ñoùng ? Ñ s: 4.4 A. r1 = 1 Ω. Ampe keá A chæ soá 0. r2 = r3 = 0.1 Ω. R5 = 100 Ω. Tìm R3.5 Ω. R3 = 4 Ω. R = 2 Ω Xaùc ñònh chieàu vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi nhaùnh ? Trang 31 r1 ξ2 r2 .8 v. Cho maïch ñieän nhö hình veõ: ξ1 = 20V. Khoâng thay ñoåi. I = 2 A. ξ3 8.3 Ω. UMN. ξ3 = 9 V. I1 = I2 = 1 A.

Trang 32 . I2 = 16 A. I = 12 A.CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP VAÄT LYÙ 11 Ñ s: I1 = 4 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful