P. 1
De on Tap Cuoi Nam Mon Luyen Tu Va Cau Lop 4

De on Tap Cuoi Nam Mon Luyen Tu Va Cau Lop 4

|Views: 148|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Đỗ

More info:

Published by: Trang Đỗ on Jul 06, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN LUYỆN TỪ và CÂU LỚP 4

1) Xác đị n CN ! "N ! TN #$%n& c'(
)a*i 1+ ,-c ./̣# &ạc c0́% n&1n các 2/̣ 3'̣n #$ạn& n&45 v6́i CN7 "N #$%n& c'(8 ,ạc 94:i CN 1
&-c và ; &-c 94:i "N và c% 2i<# ./5i c'( #(/̣c =i>?( c'( na*%
a) Ruộng rẫy là chiến trường.
………………………………………………………………………………………………………
b) Bạn Tân rất hiền lành.
………………………………………………………………………………………………………
c) Bóng bay lơ lng.
………………………………………………………………………………………………………
!) "i# $%ng &à c'c bạn anh là nhng (ội &i)n (*u ti)n c+a nư,c ta.
………………………………………………………………………………………………………
-) Bộ &.y c+a t) t) #àu (-n nhạt/ gi0ng &.y c' g'y nhưng c1ng &à !ày hơn nhiều.
………………………………………………………………………………………………………
2) 3i4ng t) t) nh5/ 6h7ng có r8ng.
………………………………………………………………………………………………………
g) 9ư:i c+a nó !ài/ nh5 như chiếc (;a/ <= là# > nh'nh.
………………………………………………………………………………………………………
h) Th1c 8n c+a nó là ?âu b@/ ch+ yếu là 6iến.
………………………………………………………………………………………………………
g) TiAnh baBn cuCa chuDng -# tưA ngaAy âDy laBi caAng th8D# thi)Dt.
………………………………………………………………………………………………………
h) Ea <a/ (FaAn thuy)An tr)n ?Fng (ang tưA tưA tr7i.
………………………………………………………………………………………………………
i) Ti)Dng ?u7Di rFDc raDc.
………………………………………………………………………………………………………
6) Ti)Dng ?u7Di chaCy rFDc raDch.
………………………………………………………………………………………………………
l) 3uAa h-A n8Dng râDt &aAng.
………………………………………………………………………………………………………
#) BaGi caDt !aAi chFDi n8Dng.
………………………………………………………………………………………………………
n) RaCi raDc 6h8DH thung luGng/ ti)Dng gaA gaDy râ# ran.
………………………………………………………………………………………………………
1
)a*i @+ ,-c 94:i #$-n& n&A #$%n& c'( và c% 2i<# #$-n& n&A BC cD &E F

a) B)n bờ h%/ #ột cFn c' ?ấu (ang rInh #%i. JTrạng ng chK ………………….……………..…….)
b) Tr)n t*ng caF/ chu%n chu%n nư,c bay lưLn. JTrạng ng chK ……………………………………..)
c) M'ng nay/ trời rNt c8# c8#. JTrạng ng chK ………………………………………….…………..)
!) Ohờ bạn 3ai/ -# h@c tiến bộ. JTrạng ng chK ……………………………….…………………..)
-) $P thQc hi4n nếH ?0ng &8n #inh (7 thR/ chSng -# 6h7ng <T r'c/ 6h7ng 6hạc nhU bVa bWi.
JTrạng ng chK ……………………………….…………………..)
g) TrFng c7ng &i)n/ nhưGng bFng hFa #u7n #aAu (ang 6h-F ?8Dc/ tFaC hương.
JTrạng ng chK ……………………………….…………………..)
)a*i G+ T>. #$-n& n&A và% cHc c'( Ia( đ'C+

a) …………………………… tr8# hFa (ua nX.
b) ……………………………………c'c -# chơi (Ya &ui &=.
c) ……………… ……………………………./ trường -# &Va <ây th)# hai !Wy HhZng h@c.
!) ………………………………………………………….. / chSng -# (ưLc c7 gi'F 6h-n.
a)………………../ -# giuD H b0 #[ là# nhng c7ng &i4c gia (iA nh.
b)………………../ -# rất ch8# chiC ngh- giTng &à h8ng haD i HhaD t biPu.
c)………………../ hFa (aG nX.
)a* i J\ Th)# b7B HhâB n ]O^_O ()C hFaA n thaA nh câu
a) OgFài (ường/…………………………………………………………………………….
b) TrFng nhà/ ………………………………………………………………………………
c) Tr)n (ường (ến trường/ …………………………………………………………………
!) ` b)n 6ia ?ườn nuD i/ ………………………………………………………………………
2
;) Các K%ạ i c'( Lc'( =>? 7c'( =i>́n7c'( ca? .)
)a*i ;\ $8Bt câu\
a) $at b câu 6P ci là gIde
………………………………………………………………………………………………………
b) $at b câu 6P ci là# gId
………………………………………………………………………………………………………
c) $at b câu 6P ci th)D naAFd
………………………………………………………………………………………………………
)a*i M+ C(CNn cHc c'( =N Ia( #àn c'( cO. và c'( =i<n
a) 3ai h't hay.
]âu cT#\ ………………………………………………………………………………………..
]âu 6hiến \ ………………………………………………………………………………………
)a*i 4+ CHc c'( cO. Ia( đ'C 2iN( KP cO. QRc &E F
a) f/ bạn 9an h't hay gu' h
……………………………………………………………………………………………………………
b) ii/ bạn ấy bR tai nạn 6inh 6h+ng gu'h
……………………………………………………………………………………………………………
c) Trời/ ?aF bạn ấy biết nhK h
……………………………………………………………………………………………………………
!) c/ #Inh (ưLc (iP# bj h
……………………………………………………………………………………………………………
3
M) T4* &0́3 ! #4* KáC
)a*i J+ ,-c 94:i cHc #S KHC #$%n& đ%-n #6 Ia( đ'C +
kZng ?7ng #,i (i4u là# ?aF
Olng l)n #ac 'F lma (àF thư,t tha
Trưa &ề trời rộng baF la
cF <anh ?7ng #ac như là #,i #ay
]hiều r%i thơ th.n 'ng #ây
]ài l)n #àu 'F hây hây r'ng &àng
)a*i T\ X<3 cHc #S Ia( đ'C và% nU. #S #Vc W3 +
9ạc guan/ lạc (i4u/ lạc thS/ lạc (ường/ lạc hnu/ lạc (ề
a) Ohó# tV lạc có nghoa là p &ui #Vngq
…………………………………………………………………………………………………………

b) Ohó# tV lạc có nghoa là p r,t lại/ ?aiq
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
4

. .………………….) c) Sáng nay.. ……………………………………………………………………… 2 . a)………………. chúng em không xả rác. chúng em được cô giáo khen. một con cá sấu đang rình mồi.…………………..) g) Trong công viên. b)………………. b) ……………………………………các em chơi đùa vui vẻ.Bài 5: Gạch dưới trạng ngữ trong câu và cho biết trạng ngữ ấy chỉ gì ? a) Bên bờ hồ. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. ………………………………………………………………… d) Ở bên kia sườn núi. không khạc nhổ bừa bãi. chuồn chuồn nước bay lượn.) b) Trên tầng cao. trời rét căm căm. hoa đã nở. c)………………..) Bài 6: Thêm trạng ngữ vào các câu sau đây: a) …………………………… trăm hoa đua nở. (Trạng ngữ chỉ …………………………………….…………. em học tiến bộ. trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học.. em rất chăm chỉ nghe giảng và hăng hái phát biểu.. những bong hoa muôn màu đang kheo sắc. em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình. (Trạng ngữ chỉ …………………………………………. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. (Trạng ngữ chỉ …………………... toả hương..…….... b) Trong nhà..) e) Để thực hiện nếp sống văn minh đô thị. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. ……………………………………………………………………………… c) Trên đường đến trường..…………………. Bài 7: Thêm bộ phận CN-VN để hoàn thành câu a) Ngoài đường.) d) Nhờ bạn Mai. c) ……………… ……………………………. d) ………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->