500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%)..Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a. 9. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . 7.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a. vÝ dô nh− thÞt. Tr−íc khi ¨n s÷a. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. 8. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau..v. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a . NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . thËm chÝ cßn gÇy ®i. thiÕu chÊt s¾t. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m. bÞ î hoÆc bÞ trí. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc. dÉn ®Õn ph¸t sèt.. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. Khi bÞ trí. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. gan ®éng vËt v. Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . So víi ng−êi lín.

vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. vÝ dô nh− b¸nh m×. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó. 10. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic. chØ cã 0. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. n−íc qu¶. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ. b¸nh bÝch qui. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. gan vµ bå dôc ®éng vËt v. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau.¨n s÷a chua. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ.015 microgram. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶.06 microgram . Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ.v. viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. th©n thÓ suy nh−îc. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. nay èm mai ®au. Cho nªn khi nu«i trÎ. co bãp nhanh. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. vµo bét cho con ¨n. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n. 12. mµn thÇu ch¼ng h¹n.. 13. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . 11.. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. chØ cã kho¶ng 0. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u.

Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc .kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. c«ng n¨ng cßn yÕu. Nãi chung.250 mg n−íc. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. khi bÞ muçi ®èt. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. 15. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. 14. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. mµ khi t· lãt bÞ −ít. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. trÎ nÆng 5 kg.kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. Cho nªn. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. khi trong ng−êi khã chÞu . Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. cã h¹i cho søc khoÎ. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý.

s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. 17. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. ngøa ng¸y. dÉn ®Õn biÕng ¨n. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a.V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß. luminan v.. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. khã tiªu ho¸.. 16. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u).Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. ngñ kh«ng yªn giÊc. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy.. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. §ång thêi. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ. Cho nªn. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ.. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. rÊt dÔ bÞ viªm da. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. bÐo bÖu. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. mÑ uèng amidol. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. dÉn ®Õn ch¶y m¸u. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc.v.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. methimazol v.. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ.v. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ. 8 17 18 . VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬.v. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic.. thiÕu m¸u. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . dÔ bÞ s©u r¨ng. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ.

Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con.v. H¬n n÷a. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a. thÝch hîp nhÊt. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu.18. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. NhiÖt ®é cao. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi.. lßng ®á trøng gµ v. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng. 9 19 20 .. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi.. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó.. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín. ra må h«i nhiÒu. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ. 19. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. 6 . c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín. Trong må h«i. Ngoµi ra.v. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. n−íc hoa qu¶. sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. nhiÖt ®é cao.. NhiÖt ®é cao. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. NhiÖt ®é cao. 4 .§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a. muçi v. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót.. Kh«ng nghi ngê g× n÷a. sinh bÖnh thiÕu m¸u v. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét.. Thêi tiÕt nãng. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. ®−êng ruét vµ d¹ dµy.v.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng.

.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. khÈu vÞ kh«ng tèt. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸.v. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. 20. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. Dïng b×nh 10 21 22 . bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a. §èi víi ®øa trÎ. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. 21. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. ThËt lµ phiÒn phøc. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. phô n÷ ®ang cho con bó. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. tõ Ýt ®Õn nhiÒu. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. søc ®Ò kh¸ng kÐm. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch. B×nh th−êng. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. s÷a bß. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót..s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . Mäi ng−êi ®Òu biÕt. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. Sau khi hµnh kinh. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. 22. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn. Nãi chung. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm.

(6) Khi bÞ dÞ øng da. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i.v. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. tr−íng bông. bÞ mÊt n−íc. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. xe. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. kh«ng ®Òu. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. Do vËy. 23. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. (6) Khi ®i tµu.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. tæn h¹i cho r¨ng. tiªu hao thÓ lùc. ng−êi sÏ gÇy ®i. so víi c¸c thùc vËt kh¸c.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. sÏ mÊt ngñ.. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . võa mÊt vÖ sinh. thuyÒn. bÖnh sÏ nÆng h¬n. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. æn ®Þnh tinh thÇn. r¨ng tr−íc nh« ra. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao.. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. nÕu kÐo dµi. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn.

chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. sinh ra bÐo ph×. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. mïi vÞ th¬m ngon. Tù nhiªn. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. 3/ §−êng tuy tèt. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. §−êng tuy tèt. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. ¡n nhiÒu ®−êng. ngät. Ngµy th¸ng kÐo dµi. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. hÊp tÊp. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. sÏ sinh ra s©u r¨ng. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn. chÊt dinh 12 25 26 . §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. NÕu kÐo dµi. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. dÔ tiªu ho¸. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. chÊt mì. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. ch÷a kh«ng khái. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. vitamin vµ chÊt kho¸ng. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi.

vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p. vitamin v.th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%.. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. chÊt mì. h¹i nhiÒu lîi Ýt. §−êng tr¾ng 13 27 28 . cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. rÊt khã chÞu.. Tõ ®ã ta thÊy. khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng. . nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. chÊt mì chiÕm 30 . ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. c¸c chÊt pr«tªin.35%.v.. thÞt. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ. chÊt ®−êng chiÕm 50 . nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n.Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt. Song. nhí m·i kh«ng quªn. cao huyÕt ¸p. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : . th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng. muèi v« c¬. . Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa...v. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n.50%. mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. bÖnh van tim. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ.v. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho. Ngoµi ra. sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. chÊt kiÒm caphªin v.550 ngh×n kalo. . -C¸c chÊt kiÒm cacao. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin.. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×.Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. bÖnh sái mËt v. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng... c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷.. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim... mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. th× ng−îc l¹i. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. . kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. c¸.. m×... rau xanh v. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. . Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng.v. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng.d−ìng phong phó. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 .60%. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i.

. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho. ng−êi gµy ®i v. Hai lo¹i ®−êng nµy. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng. 25. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra.. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. vËn ®éng. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. l−îng vitamin A. ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. ch¸n ¨n. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho.. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng.. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. B×nh th−êng.NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái.v. 24. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín.v. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn.

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o.v.. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. Bëi v× sau khi uèng n−íc. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. §ñ thÊy. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 . hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ.v.. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o..TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. Cho nªn. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. 39. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«. 38. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc.. tinh ® − êng. 40. Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh. phï thòng v. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. bông cßn ®ang ®ãi. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. 37. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. kú thùc. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn.

Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. chãng mÆt. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn.5 gam cån. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ.v. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai.. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý. rÊt dÔ uèng.TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ. tr¸nh dïng 20 41 42 .18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. tøc ngùc. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý.. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin. 41. axit chanh. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. h« hÊp t¨ng nhanh. mÊt ngñ.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸.. ï tai. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. Cho nªn. §èi víi trÎ th¬. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. tim ®Ëp rÊt nhanh. m¾t hoa.5 ®Õn 2. NÕu dïng qu¸ 1. r−îu cho trÎ biÕt.v. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. 43. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. 44. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶. V¶ l¹i.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét.. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m. bao gåm ®−êng tr¾ng. 42. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. c¬ b¾p co giËt. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. buån n«n. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu.

Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn.v. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. biÕng ¨n. cµ phª. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ø n−íc. mì bß. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n. Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng.v. cã h¹i cho tim. nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng. mì cõu. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc. H¬n n÷a.Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng .. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu.. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. dÉn ®Õn bÝ ®¸i.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang.v. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p. ít. håi hép kh«ng yªn. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. ®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×. Ngoµi ra. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em.d−a muèi v. Cho nªn. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. bÖnh tim. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0.. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ.. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. chËm lín v. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. biÓu hiÖn lµ håi hép. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt . Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh.5mg. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 . 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc.. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc.. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao . dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p.

cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät. bÖnh ®¸i ®−êng.. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu. hµm l−îng 22 45 46 . cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. qu¶ kh«. ¨n uèng nªn thanh ®¹m. bét g¹o v. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh.chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. ®å hép v. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ. ¨n qu¸ no. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n. Nh÷ng thùc vËt cã gai. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. ¡n uèng qu¸ nhanh.. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. cã h¹t. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. ng−êi lín ®· nh− vËy.. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. ng−îc l¹i. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý.. chÊt kho¸ng.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. cã khi cßn nuèt chöng. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×.cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. bÖnh tim. bÖnh cËn thÞ v. uèng nhiÒu. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. mËt ong. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con.. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng.. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×.v. cã vá. do ®ã mµ sinh ra ®au bông. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y.v. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh.v. Cho nªn.

. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. nghÑn. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. trªu chäc nhau. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ph«tpho v. hoa qu¶ v. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. chÊt dinh d−ìng thõa th·i. chÊt anbumin. thiÕu vitamin D. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm.. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. nh− chÊt ®−êng. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ.v. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt. c¸c lo¹i trøng. chÊt mì. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã .hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. Võa ¨n c¬m. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. dÉn ®Õn ho. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. t«m c¸.. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n.. c¸c lo¹i rau hÑ. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. c¸c lo¹i ®Ëu. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n.v. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. Cho nªn. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. xem s¸ch b¸o v. võa xem ti-vi.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông.v.. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t. Bëi v× nh− vËy. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i.. nÕu kh«ng nhòng nhÏo. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. vitamin. cñ cµ rèt. chÊt kho¸ng v. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. vµ c¸c lo¹i vitamin. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. Võa ®i võa ¨n.. sÆc. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ. thiÕu canxi th× x−¬ng. c¸c lo¹i s÷a. canxi. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng.v.. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï.

d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. ngåi xæm ¨n c¬m. HiÖn 24 49 50 .kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. Ngoµi ra. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. b¸nh ga-t«. thÌm ¨n. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. råi m¾ng. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. Lµm cha mÑ. cßn chöi c¸c em. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. Nãi chung. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. tho¹t ®Çu th× do¹. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. Khi ¨n c¬m. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. Cßn n÷a. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. do¹ råi. Cã mét sè cha mÑ. cã ng−êi cßn ®¸nh.

®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. mµu vµng gi¸ng chiÒu. h−¬ng liÖu. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu.v. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng . Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh. nh− m«i. 25 51 52 . trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy. mì.. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×. h«n mª. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. míi lµ chÝnh.bÞ ¶nh h−ëng.. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu.. BÖnh máchim.30 phót. chÊt phßng thiu thèi v. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy. ®Çy bông. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i.v. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ..v. mµu vµng chanh... c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn.. thë khã v. biÕn chÊt. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. kinh giËt. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. tiªu ho¸ kh«ng tèt v.. mµu xanh lam. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim.v. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng .. ruét sÏ sinh bÖnh. buån n«n. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. biÕn chÊt. anbumin.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 .Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. ®i ngoµi v. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. mµu hång rau dÒn. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh.v. ®au bông. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. tø chi l¹nh ng¾t. vitamin vµ chÊt x¬ v. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. buån ngñ. BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi.. ®au bông. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm.

§Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. ban ngµy th× cø c¸ch l . ®Þnh l−îng. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. biÕn chÊt. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. ¨n ngon h¬n. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸. thøc ¨n thõa. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m.v. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn. nhiÒu chÊt mì v. ¨n thËt ngon. ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi.v.. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. hai tay chç nµo còng sê mã. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. ®å uèng l¹nh. ¨n bét. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. BÊt kú lµ hoa qu¶. tèt nhÊt lµ gät vá. sinh ho¸. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. m¾c bÖnh ®i ngoµi. Ngµy nay. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 ... ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u. ®Ó cã nhiÒu ca-lo. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. viªm ruét vµ kiÕt lþ. ¨n rau xanh lµ chÝnh. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. dÇu gan c¸. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay.4 giê cho bó mét lÇn. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu. trÎ bó s÷a mÑ. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao.

TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng.v. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. T«n T− M¹c. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. tån tr÷.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông. quÊy khãc. song còng ph¶i cã h¹n ®é.. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸.ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. §ång thêi. mËt v. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i. Cã ng−êi ®· thèng kª . bæ kÏm. gi¶m mÊt khÈu vÞ. nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng.. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸. ch©n bÑt v. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. Cho nªn. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì.nhiÒu ca-lo. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em.. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý. sau khi ¨n s«c«la. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn. 27 55 56 .v.. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. Ýt ngñ v. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. 45. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã. t©m t− − thùc. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn.. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×..mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n. 46. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em.bÊt tri thùc nghi gi¶.. cã chõng mùc. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t..v. bæ kÏm. trµng dÞch.. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . bÊt tóc dÜ sinh tån d·. Song hä ch¼ng biÕt r»ng.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la.

¡n nhiÒu kÑo s÷a. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. tuy hµm l−îng anbumin. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. ch¶y m¸u cam. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. phèt pho. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. tuæi cµng lín lªn. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. mì. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . dÔ g·y. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. TrÎ em d−íi 3 tuæi. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. hót ®i l−îng n−íc lín. ¨n mßn men r¨ng. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. kh«ng thiÕt ¨n uèng. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. 49. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. ë trong ruét. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. ®−êng. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. cho thuèc theo bÖnh. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. 47.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. l−ìi ®¾ng. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. bÞ bong men r¨ng. t¸o bãn. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . 48. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. thµnh ra s©u r¨ng. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. canxi.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. nh− måm kh«. c−êng tr¸ng. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. Cho nªn. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em.

nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. tr−íng. uèng cña trÎ. khoÎ. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. s«c«la. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. Nh− chóng ta ®· biÕt. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i. rÊt khã chÞu. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. Kú thùc ®èi víi trÎ con. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. cã qui luËt trong viÖc ¨n. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . Ngoµi ra. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. cao lªn. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. Bëi v× tr−íc khi ngñ. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. 51.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. 50. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. 52. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. b¸nh qui ra cho con ¨n.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch.

khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. trë ng¹i cho tiªu ho¸. trøng. TrÎ em cßn non nít. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. c¸ v. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông.rÊt dÔ lµm háng miÖng. Cho nªn. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. mÒm nhuyÔn. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ.v. hå tiªu. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy..TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim.v. kh«ng cßn søc lùc. 54. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. dÉn ®Õn bÖnh tËt. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy. cay. ngät. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. tái.. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. sinh nhiÖt. thiÕu «xy. gõng sèng v. sinh ®êm. sÏ sinh èm ®au. 53.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. hµnh.. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. 55. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. 30 61 62 . Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. t«m. n·o trë nªn thiÕu m¸u. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. mÆn. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy. nhá bÐ. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt.. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. sao cho hîp lý. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng.

dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. Cho nªn. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu.56. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. bÖnh sëi v. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh.. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n. ¨n ®Òu c¸c thø. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. 58. Ngoµi ra. 57. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng. tr−íng bông. nhu ®éng ruét chËm ch¹p.TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. g©y ra ®au ngùc.. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi.v.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. 59. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 .. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. c¸. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸..

L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn.. 62. do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. da mÆt xanh t¸i. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc. g©n cèt gi¶m yÕu v. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. Trong thêi gian nu«i trÎ. 60. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. thÌm ngñ. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ.v. mµ huyÕt qu¶n Ýt. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. 61. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em.. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc. ng−êi r¹o rùc. Cho nªn. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 .Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn.

Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con. nuèt rÊt khã kh¨n. 65.. dung l−îng nhá. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. 64. h¬i thë chËm dÇn v.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu.v. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng. d−a muèi v. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay.triÓn kh«ng tèt. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh. ninh nhõ. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n.. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. rau dÒn.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm. 33 67 68 . cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. gi¸ ®ç. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n.v.. tiÕng khãc yÕu dÇn. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. kú thùc nhai kh«ng kü. Nh− vËy võa vÖ sinh. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. 66. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü.. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. cã khi nuèt chöng. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . ®ót vµo måm con. rau hÑ. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn.

ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. ChØ sî kh«ng ®Ñp. cò. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 . tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. ¸o kh«ng nªn cã cæ.. d−íi n¸ch. 69. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng.. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã.®· bÞ « nhiÔm. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. V¶i nhung míi. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . mÆc råi h·y buéc. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. 68. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. hoÆc vµo m¸u. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. nªn quÇn ¸o. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. cò ®Ó may. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng.v. Cho nªn. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. kh«ng xøng. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i. Trong c¬ thÓ con ng−êi. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. trong suèt. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. cã lç. Kú thùc.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. 67. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ.

còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. Cã mèt sè cha mÑ trÎ. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. khi thay t· lãt cho trÎ. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. Mïa ®«ng. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em.®Ó lµm t· lãt. Khi giÆt giò t· lãt. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. dÔ dÉn ®Õn viªm da. chËt. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. Ngoµi ra. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. 35 71 72 . Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. 70. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. Cho nªn.Ngoµi ra. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc.

71.. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh.kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”.v. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. nh− lång ngùc nhá. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót. t¶n nhiÖt.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”. bÖnh sëi. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh. Nãi chung. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. 75. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh.v... b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt.v. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt. bÖnh mÒ ®ay. Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy. Cho nªn. gi¶m bít bÖnh tËt. 72. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. mÆc qu¸ Êm. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm.. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu.. dÔ sinh r«m s¶y. c¸c khíp x−¬ng v. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ.. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ.. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. l−ng. tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n.v.trÎ em 36 73 74 . 73.. mÒm m¹i v. V¶i sîi ho¸ häc .vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. bÖnh sÈn ngøa. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. T· lãt. tho¸ng khÝ. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may. bèc nãng nhanh. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. 74. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. bÖnh viªm da v.

kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. 77. Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . dÔ bÞ mÈn ngøa. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt. c¬ b¾p. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. nh¶y v. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi . tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 .trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n.. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. cho trÎ em. Hai lµ. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v. Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. ch¹y. nh¶y. TrÎ em tõ 4 . mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”. èng quÇn gÇy. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc.. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. 76. dÝnh chÆt vµo lµn da.. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. th−êng xuyªn cä s¸t .chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i.v. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. réng r·i.v. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ.. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng.

78. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc..Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. Thêi gian l©u dÇn. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt. 38 77 78 . Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. 80. 79.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em.v. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ .trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. 81. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü.d−ìng.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a.. Ngoµi ra. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . to nhá ph¶i thÝch hîp. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi. mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu. pancreatin. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng . §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn.

83. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. 84. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt.trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. 85. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. l−ng ®au sau nµy. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n. 86. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. vµng da vµng m¾t. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. Bëi v×.. nªn h¬i réng mét chót.. Bé x−¬ng cßn mÒm. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn. c¬ b¾p cßn non. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. ®é cøng cao. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. §i giµy da sím qu¸. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i.82. 39 79 80 .TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. ®ïi ®au. tÝnh co gi·n nhá. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. khi ®ã mÆc vµo.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em. trÎ em míi khái bÞ h¹i. tuæi cßn nhá. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da.

do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ. Khi må h«i ®Çm ®×a. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. géi. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. 87. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. kh«ng tho¸ng khÝ. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. trãc da v. ph¶i tho¸ng khÝ. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . bÞ ngøa. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. sÏ bã chÆt lÊy ngùc.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. 40 81 82 . mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. lµm cho tãc mau bÞ rông. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t.. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. 2/ Kh«ng nªn b«i son.v. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. tãc mÒm vµ dÇy. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc.. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. Bµn ch©n trÎ con. ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. kh«ng dÔ ch¶i. Lóc nµy. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu.

thËt dÔ yªu. b«i son m«i. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i.. trang phôc v. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. s¬n mãng tay. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn.v. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. H¬n n÷a. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. còng lµ ®Ó tù an ñi. Nã cho r»ng. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. ph©n cµng bÞ kh«. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. sinh viªm. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. tËp qu¸n. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. l«ng mµy th−a thít. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. Trong y häc. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i. chËm ®i. cµng sinh t¸o bãn nÆng. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. ®éng t¸c. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. ®¸nh m¸ phÊn. ®Òu lµm nh− con g¸i. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. tÕt cho em bÝm tãc. Cho nªn. tr«ng xinh h¼n lªn. yÕu ®i. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. 88. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. linh hån nã lµ con g¸i.. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. Kú thùc. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo.

khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. Lín lªn mét chót n÷a. Lµ cha mÑ. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. Nh−ng. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. Ngoµi ra . chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. Nh− vËy. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. tr«ng rÊt xÊu.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. ®au khæ. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. hai bªn bæ sung cho nhau. Nªn ch¨ng. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. rÊt khã géi s¹ch. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. uÈn khóc. bµng hoµng. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. kh«ng sao gì ra ®−îc. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. 89.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. bÊt kú sù gia c«ng. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã.

xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. thø hai. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. Phè x¸ ng−êi ®«ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n.. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. thø ba. (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. HiÖn nay. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng. Cho nªn. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. Nh÷ng con sè chÕt. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. phøc t¹p trªn ®−êng phè. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt . khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. Nh− vËy sÏ võa an toµn. ë c¸c thµnh phè. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 . (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. l¹i tho¶i m¸i. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. xe cé nhiÒu. Ph−¬ng ph¸p lµ. Cã mét sè bËc cha mÑ. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. hèi hËn th× ®· muén.. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm.v. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. thÞ trÊn.

Cho nªn. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 . (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè.6 mÐt. m¾t cµng dÔ mái mÖt. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. 90.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. 91. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. (2) Søc ph¶n øng chËm. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. dÔ g©y ra tai n¹n. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. (3) ThÓ lùc kÐm. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. tuyÖt 44 89 90 . §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é.

ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. dÔ mÖt nhäc. Song ph¶i tuú ng−êi. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. lµm cho tim co bãp xu«ng. ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. 94. Trong tuæi trÎ em. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. tuú søc mµ rÌn luyÖn. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. g©y nªn nguy hiÓm. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. søc co bãp yÕu. Nªn nhí r»ng. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. mét 45 91 92 . sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. 92. träng l−îng nhÑ. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. søc chÞu ®ùng nhá. Sau khi ngét ng¹t. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn.®èi kh«ng ®−îc nÆn. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn. nÕu cø kÐo dµi . khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. søc khoÎ yÕu. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ.2% träng l−îng c¬ thÓ.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. c¬ lùc kÐm. tuÇn tù mµ tiÕn. 93. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em.

khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc. 96. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. nÕu nh¶y xuèng n−íc. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. sau khi ¨n c¬m. nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. tiÕn dÇn tõng b−íc.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. Ngoµi ra. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. Sau khi ¨n c¬m. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. 95. nÕu lµ mïa hÌ. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. Khi ch¹y nhanh. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy.. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. 97.

nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . lµm cho ngùc thãt l¹i. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy. thanh m«n c¨ng th¼ng.. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. Ngoµi ra . cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. §Çu mïa xu©n. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. dÔ sinh ra thiÕu «xy. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co. 98. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. Khi vËn ®éng. thêi kú ®Çu.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . 99. X−¬ng. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u. sau khi thi ®Êu. Trong khi kÐo co. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. Trong khi kÐo co. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt. 100. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. cét sèng bÞ cong.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. Lóc ®ã. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. ph¶i chän n¬i kÝn giã. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. Trong khi kÐo co. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu. NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸.

. 102. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng.v. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang. Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸.cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. 101. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay. sÇn sïi. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao. “ Ban da s¾c tè” v. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i.. kÎ l«ng mµy. trë nªn gißn. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con... n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. n−íc mòi.v... b«i son. §èi víi trÎ em. må h«i. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín . bÞ rép. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«. s¸t phÊn. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang. sö dông mü phÈm ho¸ trang. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. lç ch©n l«ng rÊt nhá. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm. s¬n mãng ch©n mãng tay. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ.. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. nh©n s©m v. ræi do n−íc m¾t. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng.. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. Cho nªn.. bÞ ngøa. Nh− s¬n mãng tay. ng©n nhÜ. m¸ ph©n m«i son. h−¬ng liÖu v. 48 97 98 .v. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i..

tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. Nh−ng trang ®iÓm. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. can-xi cña x−¬ng. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i.Häc sinh trung. rÊt dÔ rông. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. 104. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. chÊt dÇu gi¶m ®i. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. 106. Cho nªn häc sinh trung. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. Cho nªn. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ. chÊt da. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. ®¾t tiÒn. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em.103. VÝ dô nh− häc sinh trung. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. Trªn thùc tÕ. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. tÝm bÇm. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. 105. Tãc cña häc sinh trung.thiÕu n÷ 49 99 100 . chÊt tñy hîp thµnh.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i.

4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em. 18 . ®øa trÎ sÏ khã bó. mì ë m«ng. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. bÖnh mÈn ngøa v. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. bôi than v. 50 101 102 . 107. niªm dÞch an-®ª-hit A.v. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. viªm mòi dÞ øng. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng.. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. ®i-«-xit cac bon. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi.. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. cacbon ®i«xit. viªm khÝ qu¶n. kho¸ cöa l¹i. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng. tróng ®éc khÝ than v. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. ®i-«-xit sun-phua.. viªm phæi thë dèc. nh− hen xuyÔn.. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. chÊt an-®ª-hit. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê.. an-®ª-hit phô.v. bÖnh mÒ ®ay. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc.. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸. ë ngùc t¨ng lªn..9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u. hoa MÔ lan. Bëi v× c¸c c« g¸i 13.v. L¸ c©y tróc ®µo. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh.v. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em... phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt. chÊt ben-zen v. an-®ª-hit B. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. thë khß khÌ.v. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. x−¬ng chËu réng ra. benzen.... ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng.v. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse.. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. nh− ho¶ ho¹n. hoa Vi li v. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn. viªm häng. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. viªm phæi v. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em. ®iÖn giËt. bé vó dÇn dÇn to lªn. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn.

buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi.. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng.. chãng mÆt. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ.v.v. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. ë trong tµu. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm.. ë trong tr−êng häc. mïi thèi cña giµy dÐp. kh«ng cã sù kÝch thÝch. tËp trung ho¸. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë. lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu. buån n«n.TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta.. chiÕu bãng.. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i. th«ng khãi kh«ng tèt. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. Cßn n÷a. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c.. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v.v. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. chiÕu bãng.. nh− mïi h«i cña må h«i. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n. buån n«n. do cã 51 103 104 . Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. xe v. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c. bÖnh thë dèc. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. mïi h«i n¸ch. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. Trong cuéc sèng hµng ngµy. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. ë trong r¹p h¸t. Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã.v. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. trong héi tr−êng.. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. NhÑ thi nhøc ®Çu. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. ¨n kh«ng ngon. hoa m¾t. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. trong bÖnh viÖn v. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ.

th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. Nãi chung. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. lau nhµ. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. c¸c gãc t−êng. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt.50 mg bôi. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng.12 ®Õn 0. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. Vµo mïa hÌ nãng nùc. Theo thèng kª. buån n«n vµ khã thë. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n.38 0 C. cã it chÊt sun-phua. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. kh«ng nªn dïng. sau mét trËn m−a rµo. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. 52 105 106 . Cho nªn. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë.6 ®Õn 9. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. mçi mÐt khèi. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi.7 mg). Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. h¬i n−íc bèc nhanh. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0.. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn.. cø mçi mét ®ît chiÕu phim. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t. ch©n gi−êng v. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. Cho nªn. t¶n ®é Èm. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. n−íc bèc h¬i.v.

nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. kinh giËt. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi..v. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra.. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. gãc tñ. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. nhÑ th× ®au ®Çu. song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. nÆng thi h«n mª. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. tr¹ng th¸i tª b× v.v. buån n«n. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng.v. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. d−íi gÇm gi−êng. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. chãng mÆt... râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. l©n nhÑ. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng.. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. th¹ch tÝn nhÑ.. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. ®Òu tÝch tô chóng l¹i. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh.v.. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. l©n. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. Cho nªn trong mïa ®«ng. si-lich v. silich ch¸y v. tim ®Ëp m¹nh. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng.. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. ®au bông. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. th¹ch tÝn. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu.

“ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v..v. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc.. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. ®¸ng cho th× cho ngay.v. vµ v. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc. Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. biÕn phÕ vi b¶o”. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay.. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i.v. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. mµ l¹i hay sèt ruét. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em.v. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i. ®Ó hä thay thÕ sö dông. khã chÞu. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh..” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ.. s¹ch sÏ lµnh m¹nh. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn.hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t. 4/ Nãi xÊu. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng.... ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i... thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c. kh«ng muèn vøt ®i. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ..

ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. b×nh th−êng th× hØ h¶. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. sî con m×nh thiÖt thßi. ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. 109. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. rÊt ®au lßng.sai viÖc g× ®ã. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy.. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×.. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. cã kiªng cã lµnh”. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 . liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. khen trÎ lµ th«ng minh. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. c¸u giËn cña bè mÑ. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. 13/ Khi trÎ khãc. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. th× nùng. bè hoan nghªnh con l¾m”. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. høng lªn th× h«n. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc.v. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶.

®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong.. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). (4). Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no.. nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng.. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy. 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n. D©n chñ §øc cò. TiÕn sÜ C«nitch. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. (2). (3). m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. trÎ em rÊt mÉn c¶m. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. Bµ Xchªn«va. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. §i häc. (5). tuy kh«ng cã chÊt ®éc.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. (6).Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 .vµ ®Êt sÐt. Na-uy. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. §èi víi chÊt ®éc ch×. TiÖp kh¾c v. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh.v. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò.

§¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. n©ng cao thÓ chÊt. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t.l3% tæng sè. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. Cho nªn. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. Lóc nµy. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. chiÕm 81. l¹c quan. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. Khi trêi 57 115 116 . lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo. Sè häc sinh trung. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. chiÕm 19. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. Cho nªn.86% tæng sè ®iÒu tra. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. Mét c¨n phßng réng 13 . §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy.

(3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn. Nãi chung. lµm hoa m¾t. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. cña dÇu v. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. nã qu¸ nãng. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. cån. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. tho¸ng khÝ.. kh« r¸o. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. cã chÊt ®µn håi tèt. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng. ®Ìn nª-«ng. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp.. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. ¸nh s¸ng cña nÕn. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. C¸c em d−íi 14 tuæi. b¬i. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. cña ®uèc. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. thuèc tÝm. VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a. cao 3.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt.. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. trong ®ã cã thuèc ®á. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. kh«ng «i thiu. Trong thêi gian nghØ hÌ. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa.v. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. QuÇn ¸o nªn réng r·i. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc.3 3. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. nhøc m¾t. kh«ng nhiÔm trïng. s¹ch sÏ. b«ng b¨ng. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi.. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc.v. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . giµy da v. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c.

chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ. ngåi lªn ®ã. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i.. mµu xanh lôc. xanh lam. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc.. tuy l−ng. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra.. ®Çu ãc nÆng nÒ. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. ®äc b¸o. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 . Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. sî ¸nh s¸ng. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. vµng chanh. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. Nh− vËy. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng.. phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. nghØ ng¬i.nª-«ng 40 o¸t. còng kh«ng nªn xem s¸ch. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n.v.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. nÕu ®äc s¸ch. lý do th× nh− trªn ®· nãi. mµu chµm vµ mµu tÝm. mµu vµng. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. treo cao kho¶ng 1. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái.v. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. bÖnh thiÕu m¸u v. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm.2 m. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu.5 . ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au.

B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. ®äc l¸ng tr¸ng.. ®Õm tem phiÕu v. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem.v. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. t¹p chÝ ë trong th− viÖn.v. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc.. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu. trong phßng ®äc c«ng céng. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. vi trïng c¶m cóm. vi trïng viªm gan v. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît.. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. cã 2000 con trùc khuÈn lao. Do véi vµng vËn chuyÓn. §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. b¸o. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. do ng−êi ®äc nhiÒu. ¨n mµ kh«ng tiªu. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. Trong cuéc sèng th−êng ngµy. mÊt vÖ sinh.kh«ng ph¶i lµ Ýt. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 . khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. Qu¶ nhiªn. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. bông ®au d÷ déi. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. Cho nªn. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. tÝch tr÷.. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh.

XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm.v. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. võa chØnh lý. võa thu thËp.” 110. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. ®äc qua lµ xong. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. thÝnh gi¸c. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. khèng chÕ lÉn nhau. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. Trong giai ®o¹n nµy. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ.rµng. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. benden v. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×..12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. nh«m. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em.. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm.

Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng.. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. Nh− vËy. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. «t« c¶nh s¸t. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm.v. xe m«-t« v. Cho nªn. Cho nªn. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. Cho nªn. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben.. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. chiÕc kÌn con. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. Kú thùc. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. ®å ch¬i cña trÎ em. cßn gÆm. mµ chóng cßn c¾n. mét em bÐ trai ng©y th¬. sau ch−a ®Çy 10 phót. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî.200. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi.chiÕc kÌn nhá. Ýt nhÊt lµ 7. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín.

Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i.. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc.. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. §å ch¬i. m¸y cat-sÐt. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. C¸ch ®©y kh«ng l©u. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. Ch¬i theo tuú ý thÝch. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. khi chän mua ®å ch¬i. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy.. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh.v. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con.v. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. thËt lµ nguy hiÓm. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. Cho nªn. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. hép nhá. cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. bóp bª. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. nªn cã ®iÖn trë lín. xÕp nhµ. Cho nªn. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông. Êm nhá vµ bµn nhá v. C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. mµ lµ tiÕng ån.. 63 127 128 . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”. ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u.

lµm cho c¸c em m¾c bÖnh. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 .v. nghØ ng¬i. ph¸t ban th−¬ng hµn v. §iÒu nµy nãi lªn r»ng. 111. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. Cho nªn. ph¸t dôc nhanh chãng. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh.. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. C¸ch ®©y kh«ng l©u. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. Cßn n÷a. Nãi chung.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. viÖc ¨n ngñ. vÖ sinh v. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý.v. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. do tÝnh hiÕu kú cao. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh.. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. nh−ng líp da cßn non máng.. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. Song. c¸i lîi rÊt nhiÒu. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. Song. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm.. Cho nªn. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay. Cho nªn. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. mÌo cã thÓ b¾t chuét. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. Do ®ã c¸c sê mã.

l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. tØ mØ. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh. röa ch©n. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. (2) Kh«ng nªn nãng véi. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. c¸c khÝ quan. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. ho¹t b¸t. Ngoµi ra.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. cho lµ v« vÞ. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. Tr−íc khi tËp luyÖn. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. 65 131 132 . t¾m kh«ng khÝ. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. röa mÆt. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. VÝ dô nh− ®øa trÎ. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c.kiªn tr× ®Õn cïng. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi.

4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. nÕu qu¸ vÆn ng−êi . á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. Sau khi ngét ng¹t. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. cho lµ ho¹t b¸t. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. th«ng minh. cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. Ngoµi ra. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. Khi huÊn luyÖn. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. Vµo tuæi thiÕu niªn. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp.Khi 8 tuæi. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em.. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim.. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim. Thêi kú trÎ em. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn. Kú thùc. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. 66 133 134 . thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. cã khÝ thÕ s«i næi. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. V¶ l¹i . ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi.. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. tiÕt tÊu rÊt m¹nh. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu.

c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. l−îng søc mµ lµm. xuÊt hiÖn sù h«n mª. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. buång tim nhá vµ nhÑ. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh. tuÇn tù tiÖm tiÕn. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. H×nh nh− hä cho r»ng. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. 112.. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè.. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. trÎ em ®ang sèt. vµ trong c¬ thÓ. Song. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. Do ®ã. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. Cø s¸ng ra. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. Kú thùc. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi..

3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 . kiªu c¨ng ng¹o m¹n. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn.. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c.. mµ l¹i ®i xuª xoa. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. kh«ng coi ai ra g× c¶.. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t.. con c¸i nghªnh ngang.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m. ®é trong s¸ng kÐm. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . 115. 114. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. 113. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. c¸i g× còng chiÒu theo. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. l¶ng tr¸nh. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. còng tho¶ m·n. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. mµu s¾c kh«ng ®Òu.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv.

5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . 70 . nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. 116. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. 120 . Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. Ngoµi ra. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. uèn n¾n ngay. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. ng−êi kia l¹i xuª xoa. 80 . râ rµng. 110 .®æi. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh.140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. c¸i mÊu chèt. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. Ph¶i biÕt r»ng. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. kÌn thæi ng−îc”. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. Xem nh− vËy th× thÊy. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. phª b×nh ph¶i ng¾n gän. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. Kú thùc. Cã thÓ nãi. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. hÕt søc phøc t¹p. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. yªu cÇu chóng söa ch÷a. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. 9/ Gi÷a bè mÑ. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. 90 . ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. coi nh− kh«ng cã g×.

chøng tá nã khoÎ. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. hä rÊt sî trÎ con khãc. Cho nªn. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. nã míi khãc.4 th¸ng. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. liÒn khãc to¸ng lªn. lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . ®øa trÎ vui. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. sau khi ¨n no. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. gióp ®ì chóng. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. buån.6 th¸ng. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. cã ng−êi bÕ ½m nã. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. ®ã lµ mét niÒm vui lín. ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. V× nã ch−a biÕt nãi. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ. do¹ thÕ nµo. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. ®øa trÎ lµ t©m can . song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt. tù m·n.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. §øa trÎ 3 . NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. råi tõ ®ã mµ ruång bá. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. TrÎ em sau 5 . Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. TrÎ em 8 . lµ b¶o bèi cña cha mÑ. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. ®a d¹ng. cã qui luËt. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc.

NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. khi tim sî th× thÇn mÊt. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. Cè nhiªn. tøc phong ®Ó ch÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. mÆt biÕn s¾c. ThÕ nh−ng. ch©n tay run rÈy. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc.v. kh« khan v« vÞ. ho¶ng lo¹n. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em.. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi.Muèn ch÷a bÖnh nµy. an thÇn. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. t©m thÇn sÏ mª mÈn. em khãc lãc kh«ng yªn. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. Sî trÎ khãc. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. Kú thùc. nanh vuèt cña quØ qu¸i. hÔ khãc lµ chiÒu. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. Cho nªn. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. ch©n tay run rÈy. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. Cã mét ®ªm. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. mét «ng hµng xãm. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. khãc ch¸n råi th× th«i. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. véi vµng «m em lªn. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. ai th©y còng ph¶i yªu. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. im lÆng Ýt nãi v.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe.. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. ¤ng võa nãi xong. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. §Õn ngµy h«m sau. nÕu cø kÐo dµi. Cho nªn. Cuèi cïng. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. sang do¹ em. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe.

b¶o vÖ chóng lµ ®−îc.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ .. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. vÒ nh÷ng bøc tranh. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em.. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. Khi trÎ em nªu c©u hái. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm.v. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng. 72 145 146 .. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−.. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. ñng hé vµ gióp ®ì chóng. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. ngò hoa b¸t m«n. lÆng lÏ quan s¸t. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. nh÷ng nhµ s−u tÇm v. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. s−u tËp tranh vÏ. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng. b¶o vÖ. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. vá bao thuèc l¸ v.v. thÕ kia kh«ng nªn. TrÎ con. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con. vÒ th − ph¸p. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. thÕ nµy kh«ng ®−îc.Ðp buéc häc tËp.. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em .. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. Kú thùc.. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶.v. s−u tËp nh·n bao diªm. vµ ph¶i cæ vò. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau.

dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t..H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi. thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng. thÊy vËt lµ sî v.. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. 73 147 148 . ®−îc phong phó vÒ tri thøc. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. nh− cho con ®i nhµ trÎ. do qu¸ yªu th−¬ng con. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc. t¹o ®iÒu kiÖn cho con. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. Kú thùc. 117. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt.v. Th× ra. trÎ em 1 .v. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng.. trÎ con còng nh− ng−êi lín. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. Cã bËc cha mÑ. trÎ em tõ 3 . Cho nªn. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v.Song. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng. §Æc biÖt lµ trÎ em. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa. hoÆc sang nhµ hµng xãm. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. TÊt nhiªn.. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt.

¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. ®i ®¸nh r¨ng. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. Cho nªn. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. thÞ lùc gi¶m sót. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. nªn dÔ bÞ mÖt. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. g©y thµnh thãi quen xÊu.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. 118. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. Cho nªn. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. röa mÆt. hë r¨ng. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . do trùc c¬ trong ngoµi. mÊt th× giê häc tËp. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. Sau khi xem xong tivi. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n.. Cßn n÷a. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. mót ngãn tay. khi ng−êi ta n»m. cµ rèt v. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp.v. biÕn d¹ng cét sèng.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. trøng gµ. t¹o thµnh quÇng m¾t. (10) Kh«ng nªn lµm ån.. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. lóc ®ã. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng.

N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. ¤-xy gi¶m ®i. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt. C¸i g× 75 151 152 . T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ. M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. nhøc ®Çu. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në.m·n tÝnh. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. 119. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay.v. (5) Kh¶nh ¨n. ngñ dËy muén. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. khã tËp trung. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng.. Ph¶i biÕt r»ng. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. cã khi cßn bÞ tª hai vai. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. chØ ®¸nh chiÒu ngang. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. N»m sÊp cµng kh«ng tèt. hoÆc do nh¸t gan.. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. chãng mÆt. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. xin c¸c b¹n h·y xem thö. Lµm cha mÑ. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i.

trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. ph¶i nhai cho kü. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. nhæ ®êm xuèng ®Êt. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. Nªn nhæ ®êm vµo ca. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. B÷a no. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. M« mòi bÞ x−íc. gióp cho tiªu ho¸. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. bÊt chÊp tÊt c¶. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. Mót ngãn tay. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. g©y nªn viªm tai. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. dÔ lµm x−íc lç tai. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. Xem s¸ch ®Õn say mª. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. g©y nªn mèi nguy hiÓm. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. (17) Say mª ®äc s¸ch. lµm mÊt vÖ sinh. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. rÊt kh«ng v¨n ho¸. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. Cã em khi ®ãi bông. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. (15) Ngo¸y lç mòi. (16) Dôi m¾t. R¸y tai nhiÒu lªn. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. m©ng mñ. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. kh«ng nªn nãi chuyÖn. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. (13) GÆm mãng tay. Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh.N−íc canh chan c¬m. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. (14) Ngo¸y lç tai. Kú thùc. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng.

(19) Kh«ng thÝch t¾m.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. Sau khi lÊy nhau. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. dùa vµo nhau. viÖc nhá ho¸ kh«ng.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. dï vî hay chång cã khã kh¨n. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. Khi cã sù va ch¹m. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. CÇn ph¶i biÕt r»ng. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. th−êng xuyªn t¾m. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau. bµ lµm chñ bªn trong. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. nªn kh«ng thÝch t¾m. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. khíp x−¬ng cßn mÒm. dÔ biÕn h×nh. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ.

. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt.. RÊt nhiÒu ng−êi. Sau khi c−íi. ¨n c¬m chung víi nhau. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh.. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ. Ph¶i tin r»ng. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc.. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i.. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ. cïng nhau bµn b¹c. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”.v. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. víi thêi gian. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. 78 157 158 . ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau.. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá.. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. NÕu kinh tÕ dåi dµo. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy.. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng..”. Ph¶i nhí r»ng. Lµm nh− vËy. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy. Th−êng chØ cã buæi tèi. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. phiÒn muén. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. chi tiªu cho hîp lý.ra. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. chi tiªu cho hîp lý. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng.v. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. tèt ®Ñp nhÊt. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng. NhÊt lµ ng−êi vî. vµ v. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ... 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ . §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt.

sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. NhÑ th× bÞ chãng mÆt.v.. hoÆc xuÊt tinh khã v. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. giao hîp v« ®é. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. mÊt ngñ.. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn. nÕu kh«ng ®iÒu ®é. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng.. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. ®i ng−îc lªn tö cung. viªm khoang chËu. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng.v. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 . méng tinh ho¹t tinh. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. 123. mái gèi. Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. to¸t må h«i. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn . ï tai. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. ®au l−ng. nh÷ng m« trong tö cung bong ra..121. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. kiÖt søc. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu.. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. MËt nguyÖt t×nh nång.vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. Dung tôc ë ®©y lµ nãi.. chÌn Ðp bµo thai nhá. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. song nÕu qu¸ − say ®¾m. ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. lµm cho con ng−êi suy nh−îc. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i. 124. hoa m¾t. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi.v. gi¶m trÝ nhí v. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp. ©m ®¹o co giËt. 122.. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung.

80 161 162 . dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi..hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. da thÞt s¹ch sÏ. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. Cho nªn. Ng−êi ta sau khi t¾m. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn. 126. 127.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. bÖnh tim v. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp. vÖ sinh.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. kiÖt søc v. mçi lÇn phãng tinh. hÖ thèng tuÇn hoµn. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. tho¶ ®¸ng. Ngoµi ra. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n. Cho nªn sau khi t¾m xong. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i.. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. vî chång kh«ng nªn giao hîp. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi.v.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái..v. tim ®Ëp m¹nh. phÊn khëi. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. Trªn thùc tÕ.. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt.

th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. 128. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. tho¶i m¸i. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. Cho nªn. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. réng r·i. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. Tõ ®ã ta thÊy. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. Bëi v× thêi kú mang thai. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc. V¶ l¹i. tö cung dÇn dÇn to ra. 129. mÒm.

Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. bông bÞ nÐn.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. Trªn thùc tÕ. m«ng ph¶i cøng ®ê. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi. 131. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n. ¨n kh«ng ngon v. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. 132. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. tö cung to lín bÞ sa xuèng. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. ®i l¹i l¶o ®¶o. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i.v. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái. Bëi v× thêi kú mang thai. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. c¸c c« ai còng thÝch. 133. bµng quang bÞ dån nÐn. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän .. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy.do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. sÏ dån nÐn xuèng bông.Ngoµi ra.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. thë dèc. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. dÔ bÞ ng·. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy.. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. t¸o bãn. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i. 130.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t. khi ®i l¹i. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. Cho nªn. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm.

Cho nªn. Khi míi cã thai th× uèng 0. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng. t¸o bãn. gan. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. trÝ lùc gi¶m. c¶m m¹o.. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi.. chèng say tµu xe. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. víi m¸u. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn. nãi chung.1 g can-xi lµ võa.v. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng.. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi.v. bÝ ®¸i.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. chèng viªm khíp. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh.6 g can-xi lµ võa.. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. thËn v. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao. tinh dÇu 83 167 168 . Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh. ®au bông vµ kiÖt søc. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o. 135. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a. mçi ngµy uèng kho¶ng 0..Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. thÓ träng gi¶m.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi.. say n¾ng mïa hÌ. 134.v. trÝ n¨ng thÊp. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt.8g. Nh−ng. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î.. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au. Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em. 136. b¹c hµ. thuyÒn bÌ. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu.

kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. 139.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc. 137. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang. Nãi chung. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. 140. 138. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. Cho nªn. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn.

v.Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. teo sä n·o. h¹. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. nh− trÝ lùc kÐm. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch. 142.lâi buång trøng chi phèi.. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh.. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa.. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc.. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. bÊt kÓ xu©n. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. thu. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i. tø chi kh«ng vÑn toµn. 141. cöa tö cung h¬i më réng. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. 143.v.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i.thuú thÓ . dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh. hë m«i. r¸ch vßm häng. Cho nªn. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. Trong thêi kú hµnh kinh. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. Trong thêi gian hµnh kinh. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi.

S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh. phô n÷ khi hµnh kinh. quÇn bß. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. xung huyÕt ©m hé. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. cã chÊt ®¹m. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. car«ten. tãc kh« r¸p.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i.v. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u.kinh. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 145. . ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p..Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. th«. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. Cho nªn khi hµnh kinh. Qua ®iÒu tra trªn 3. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”.. cã ®−êng. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. 147. Ngoµi ra. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. 144. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. Nh−ng. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. líp da chãng nh¨n. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh.500 phô n÷ ë 7 quèc gia. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. 146.. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng.

vµo yªn xe v. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc.v. thµnh viªm. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn.. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých. khi lªn xuèng xe. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. thµnh xung huyÕt v. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. ®ång v... s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. bÞ cä s¸t. Nh− vËy míi vÖ sinh. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. mÊt nhiÒu m¸u. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn.v. S¶n phô khi sinh në. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. 149.vitamin B2. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. cøng lªn. cr«m. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t. c¸i yªn xe ®· cøng. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. 148. cøng lªn.v.. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u.. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn.. Mangan. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. 150. kali. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. an toµn.v. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. viªm niÖu ®¹o v... Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . ®¸i buèt. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe. hîp víi c¸nh tay ng¾n. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm.

v. Cho nªn. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. mau kh«. g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. bÖnh mÈn ngøa. dÔ giÆt. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. nhÑ vµ mÒm. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. V¶ l¹i. 151. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. 152.. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. 153. chÊt r−îu v. am«ni¨c. viªm niÖu ®¹o v. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a.. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. röa.b»ng v¶i ni l«ng. nhÑ vµ dïng bÒn. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da.v. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. mµu s¾c ®Ñp. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n.. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. Trªn thùc tÕ. do ®ã mµ hay rông tãc. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh. gi¸ c¶ l¹i rÎ.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. V¶i ni l«ng. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa.. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 .

mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . bÞ ho. 154. 156. trë nªn yÕu ®uèi. Dïng n−íc hoa. nÕu mïi th¬m qu¸ nång. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. trÝ lùc gi¶m. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. Cho nªn. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. kh«ng chÞu ¨n. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. giã bÊc c¨m c¨m. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn. b¹ch cÇu gi¶m. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. suy dinh d−ìng. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. 157.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. dÔ bÞ c¶m cóm.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. Trªn thùc tÕ. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc.

dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da. ë l−ìi. vÏ l«ng mµy v. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng. Sau khi t¾m.®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. Nªn sau khi t¾m mét giê. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da.. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao.. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. ë tãc. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. Bëi v× ®é nãng.®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ.v. 160. vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. kÎ m¾t trßn xoe. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt. pha thµnh dung dÞch 20%.. ë mãng tay v.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt.v. 158. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . viªm mòi. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. b¶o hé líp da. b«i son ®á thÉm. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh.. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. chãng mÆt. 159. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. xoa phÊn th¬m lõng. ®èi víi thÇn kinh. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò..

diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. c¹o r©u. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. Cho nªn. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn.. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng. môn n−íc. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn. 161. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong.v. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶. ch×. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t.kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n . tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang.v. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. ngµnh thùc phÈm v. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t.. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. NÕu röa mÆt. ngµnh dÖt.kh«ng nªn 162. 163.. th¹ch tÝn v. thÇn kinh.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 .DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y..v. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. Ngoµi ra.trang. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy.. Cho nªn. kh«ng tiÖn. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy. ngµnh kiÕn tróc v. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng.. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”. sÏ ©n hËn suèt ®êi. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. 164.

m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. nh×n vµo thÊy kh« cøng. Sau khi sÊy. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. ch¶i c¸c kiÓu tãc. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. qu¹t.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. 166.v. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . Hä kh«ng biÕt r»ng. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. ®Ñp h¬n. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc. ®Ñp cña bé tãc.. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. Cho nªn. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. mÊt hÕt vÎ ®Ñp. ngøa ng¸y khã chÞu. V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. cã nèt mÈn. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ..Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. nh− hoa tai. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn.. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m.sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. Th−êng xuyªn nhuém tãc. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. toan.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. C¾t l«ng mi ®i råi. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da.. kh«ng nªn c¾t l«ng mi.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. sau mét thêi gian.. cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n.v. 167. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t. d©y chuyÒn. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc.. xuyÕn v. dÔ rông. cã nh÷ng nèt cã n−íc. ®Ñp cña m¸i tãc. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. bôi bÆm v. nÕu kh«ng géi s¹ch. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc.

Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n.v.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn.må h«i.. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn. bÖnh cµng thªm nÆng.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. 169. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. lë loÐt. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. qu¸n ¨n. ngøa ng¸y. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. nhµ ¨n v. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. thÊm n−íc. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. 168.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. Ngµy th¸ng kÐo dµi. cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. Sau khi ®eo nhÉn. cøu ng−êi chÕt. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. NÕu kh«ng. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. 170. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm.. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh.

cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt .Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi. tuy ng−êi cã thon h¬n. 171. 172.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. NÕu nh− l¹i mang thai. KÕt qu¶ lµ. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh.

NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. ph¶i tù do. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. ph¶i l−îng thø cho nhau. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. b×nh ®¼ng. c¸i së tr−êng cña hä. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. t¨ng tr−ëng tri thøc. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. ph¶i suy nghÜ kü cµng. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. thËm chÝ ph¶i chia tay. ph¶i giµnh thêi gian. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. chÝn ch¾n. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. m©u thuÉn. tuæi qu¸ trÎ. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. 6) Kh«ng nªn tù ti. H¬n n÷a. 3) Kh«ng nªn qua quÝt. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ.¶nh h−ëng ®Õn tim.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. cÈu th¶. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. do ®ã. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím.nam n÷ thanh niªn . nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. thë dµi cho qua. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. lÊy dµi bï ng¾n. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. thÊy m×nh thÊy ng−êi. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. Trong yªu ®−¬ng. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. cïng nhau tiÕn lªn. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. ch−a tõng tr¶i. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. lõa dèi ®èi ph−¬ng. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. cã h¹i. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. 95 191 192 .

hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. thuÇn. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm. thiÖn. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. lµ giao l − u t×nh c¶m. kh«ng cã nh©n c¸ch. dÔ sinh tù ¸i. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. kh«ng hiÓu phÐp øng xö. lµ v¨n minh cao th−îng. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. nãi nh− thÕ nµo. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. m×nh còng nãi ®«ng. gi¶ dèi 96 193 194 .Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì.. Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. 2. 174. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. bî ®ì.Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. Trong cuéc nãi chuyÖn. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. Bµn vÒ yªu ®−¬ng.vµ v.. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. ng−êi ta nãi ®«ng. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm. cã v¨n ho¸. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi.v.Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra.. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . 3. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. 4. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm... Trong cuéc chuyÖn trß. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. rÊt ngí ngÈn. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu. Nªn tr¸nh.v. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng. T×nh yªu ch©n.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng.

lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. Song. ®i ®©u còng khoe khoang.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. thÝch khoe khoang. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. 6. 176. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. VÝ dô. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. 175. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. cã mét thanh niªn. t©m linh. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. Trong cuéc chuyÖn trß. chen ngang c©u chuyÖn. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 7. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. giÔu cît ng−êi ta.kh«ng thµnh thùc. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. Cã mét thanh n÷. nãi thao thao bÊt tuyÖt. 5. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi.Kh«ng nªn tù khoe khoang. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. Tãm l¹i. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang.

th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ.®Õn ch¬i nhµ b¹n. 179. viªm häng. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. dåi dµo. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. nh−ng l¹i cã h¹i. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. VËy mµ cã mét sè thanh niªn.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. lao phæi v. 178. viªm gan cÊp. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. §Ó cho “§Ñp”. 180. nh− loÐt måm. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. h«n lÊy h«n ®Ó. Tuy th©n mËt thËt. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. ®au ®ín. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. c¶m cóm thµnh dÞch.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. Trªn thùc tÕ..v. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. thËm chÝ con m©ng mñ. Clast. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. bÖnh sëi. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. con cña ng−êikh¸c. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng.bÖnh vµo ®−êng måm. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî. 177..chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. bÖnh tinh hång nhiÖt.

kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. nÕu cø mÆc liªn tôc. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t.kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. ch©n tay bñn rñn. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. tim ®¹p d÷ déi v.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. mÆc rÊt võa ng−êi. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. 182.. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. huyÕt ¸p h¹ thÊp. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. 183. s¾c mÆt t¸i mÐt. 181.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. 99 199 200 . kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. tai ï. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. hoa m¾t. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i.. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng.v. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ.

. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. hai ch©n nhón nhÈy. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. ph©n ho¸ häc.v. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. 186. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ. Lêi nãi kh«ng g·y gän. 185.. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. v¾t mòi ngo¸y tai v. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m.184.v. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp. vÕt c¸u bÈn. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. thuéc da v. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh. 187. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc.. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. Hai lµ t©m lý ®è kþ. bèc ch¸y. hai tay vung vÈy. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. th¸i ®é hoµ nh·. t×nh c¶m khã gÇn gòi. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. thuèc trõ s©u. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc. dÇu x¨ng bèc h¬i. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. ®¬n vÞ. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh.v. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng.quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. cö chØ ®oan trang. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. nghÒ s¬n. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 .. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y...

NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. ng«n tõ th× hµ kh¾c. chñ l¹i rãt thªm. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. ¸c c¶m. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. t©ng bèc. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. Ba lµ t©m lý hoµi nghi.giao. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. cã søc hÊp dÉn. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. 189. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. nhiÖt t×nh tÝch cùc. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. Thùc sù cÇu thÞ. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. cã sù hiÓu biÕt. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. lµm ¨n hËu ®Ëu.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. nhiÖt t×nh 190.

NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. h« hè. 192. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. Øu x×u. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. Trong giao tiÕp. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. 193. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. kÕt nghÜa b¹n bÌ. bÞ lõa g¹t. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. b¸n rÎ nh©n c¸ch. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. t×nh c¶m. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. dÔ vong ©n béi nghÜa. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. Trong cuéc sèng x· héi. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. còng kh«ng ®−îc l©u dµi.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. ®¸ng buån th× buån.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. cÇn vui th× vui. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn. 102 205 206 . ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. quÇn ¸o rÊt lÞch sù. Do lßng tham lam ph¸t triÓn. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . ch¸n ghÐt. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. cã mét sè phÇn tö l−u manh. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. 191. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc.

biÓu hiÖn sù hêi hît. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. tuú tiÖn. häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . trang ®iÓm lè l¨ng. 197. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. kiªu c¨ng. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. rçng tuyÕch. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. 195. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. ¨n mÆc cña b¶n th©n.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. m¾ng má. cö chØ nho nh·. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. tho¶i m¸i.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. Êm ¸p «n hoµ.trang ®iÓm. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. cö chØ thÊt thè. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. §èi víi häc sinh. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. l−u lo¸t. 194. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. 103 207 208 . thiÖn. míi mÎ vµ tù nhiªn. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. mü. mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. ng¹o m¹n .

råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. yªu lao ®éng. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng.198. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng. 201. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. 200. t− duy chËm ch¹p.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. yªu nh©n d©n. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. 199. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß.

203. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. V× da thuéc tÝnh toan. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. da dÇu vµ da trung tÝnh. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi. 205. S¸ng sím 105 211 212 .s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. 202. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì. C¨n cøa theo t− liÖu. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da. Cho nªn. 204. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy.lµ ®−îc.

nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. h¹ thÊp møc vitamin C.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ.v. më réng vµo trong c¬ thÓ. 208. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. vµo khÝ qu¶n vµ phæi.. hiÖu suÊt h« hÊp chËm. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . 206. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸. Cho nªn. vµo ® − êng mòi.. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. §©y lµ mét thãi quen xÊu. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. tim ®¹p m¹nh. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. nhøc ®Çu. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. chãng mÆt v. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. 207. kiÖt søc.

Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. C¨n cø vµo thèng kª. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. 210. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp.. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu.thuèc l¸. Bëi v× ¨n c¬m xong.v.. Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. 209. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c. x¶y thai hoÆc ®Î non. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. «xit cacbon.” Hót 107 215 216 . 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. chÕt chãc.. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. huyÕt ¸p t¨ng cao. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. bÖnh qu¸n t©m. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. Kú thùc.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

Nh−ng. 223. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. trë lùc to¶ nhiÖt. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng. Cho nªn. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. chØ ¨n 112 225 226 . §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm. 225. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. 222. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. buång tim trë nªn to ra. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. ®é Èm cao. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. 224. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì.

bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n. NÕu thÊy hµnh. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. Cho nªn. Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. 228. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. bÖnh hen xuyÔn. 226. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. buån rÇu. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. Cho nªn . c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. bÖnh qu¸n t©m. tù ti. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. ¨n thªm n÷a. NÕu ¨n Ýt rau xanh. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. 227. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. bÖnh x¬ 113 227 228 . cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. ®¸i ®−êng. Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. thiÕu chÊt lôc diÖp.

Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan.. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. lu«n måm thÌm ¨n.. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. sau khi ph¸t bÖnh. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n.v. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. 230. kh«ng bÞ tøc ngùc. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc. 114 229 230 . thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong.. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. bÖnh trÜ. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu. trong thêi gian phôc håi. huyÕt ¸p t¨ng cao. 229. NÕu kh«ng.. Sau khi phôc håi. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm . cæ chuyÓn ®éng. lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. suy nh−îc thÇn kinh.v. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn. bÖnh ung th−.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy.. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. bÖnh phô khoa. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. 232. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót.cøng ®éng m¹ch. Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. Bëi v× trong khi giao hîp. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng. 231. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. Cho nªn. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo.v. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét..

ngåi ngñ gËt. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. gËt. ®èi víi ng−êi giµ. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng. Ngñ tr−a. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. 233. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. chãng mÆt. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. rÊt dÔ bÞ ng·. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. th× thÊy. buån n«n. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. Cho nªn. Khi ngåi ngñ gËt. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. 235.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. tim ®Ëp m¹nh. hoa m¾t. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. thèng c¶m tiªu thÊt. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. tai ï. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn.v. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. m¾t nh×n thÊy lê mê.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. tim ®Ëp m¹nh. 234. ï tai. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. m¾t hoa. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. v¸ng ®Çu. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng. nÕu ngñ tr−a. huyÕt ¸p h¹ thÊp. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót.. mÆt nãng bõng. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. n»m yªn bÊt ®éng.. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. mái ch©n. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. ch©n tay mái mÖt v. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng.

Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. ph¶i ®øng cho v÷ng. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. ghÕ. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. ch¾c ch¾n. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. ng−êi giµ 70 90 tuæi. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. cã an toµn hay kh«ng. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. tr−ît ®æ. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. ®Ó lau cöa. 116 233 234 . b¸m cho ch¾c. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. thÕ lµ ng· xuèng. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. khi trÌo lªn cao. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. 238. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp.236. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. nh×n cho râ. 237. Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch.

V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. r¸t báng. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. Song. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. cæ. ung th− thËn. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa. líp da sÏ bÞ kh«. 240. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. 242. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. dÔ tiªu ho¸. 241. ch¶y n−íc vµng. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . ung th− tö cung. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m.239. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. lµm cho b¾p ch©n. dÔ bÞ trãc ra. da dÎ máng manh. nhÊt lµ phô n÷. §èi víi 117 235 236 . Trªn thùc tÕ. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. nÆng th× toµn bé da ®Çu. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. ngøa ng¸y. ung th− bµng quang. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. b¾p ®ïi ®ì mái. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn.

Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. uèng trong mét thêi gian dµi. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. t«m. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. 245. c¸ v.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn. còng cã nghÜa lµ. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn.ng−êi giµ.9 cèc n−íc th«i.65 lÝt. 118 237 238 . cïng víi s÷a bß. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót. Kú thùc. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng.. lµm chËm sù giµ yÕu. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. Nguyªn nh©n cña nã. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2.5 lÝt. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt.. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn.v. ra må h«i. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 . 243. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2.

Ng−êi giµ 60 . Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i.1700 ca-lo lµ ®ñ. bÖnh cao huyÕt ¸p. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép.70 tuæi. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm. 246.v. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. 248. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ.. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy.. mçi ngµy cã ®−îc 1500 . Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 . Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. Song. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. 247. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia. khÝ huyÕt suy nh−îc. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng.

. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu.. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy. ®i b¸ch bé. thÓ träng gi¶m sót. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. huyÕt qu¶n s¬ cøng.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ.. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. ý thøc hçn ®én. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo. 251. 250. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn.v. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt.. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . ®éng t¸c chËm ch¹p v. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. coi th−êng cuéc sèng. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. t©m hån u uÊt. muèi.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. tinh thÇn rèi lo¹n. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. do qu¸ ®au th−¬ng.v. Bëi v× sau khi ¨n no. sèng l©u 99 tuæi”. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ.

do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. ®¹i håi. huyÕt ¸p t¨ng cao. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng... Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon. qu¸ − khÈn tr−¬ng. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy. x−¬ng gµ. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. tim ®Ëp qu¸ nhanh. hoa tiªu v. h¹t qu¶. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. 252. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi.. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo. 253. tim ®Ëp nhanh h¬n. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng..ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. giËt g©n. 254. ng−êi bÞ bÖnh tim.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. nhÞp tim kh«ng ®Òu. x−¬ng c¸.v.nh÷ng bÖnh cò. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim.v. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt.. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan. bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn.. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn.v. tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ.

míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. 256. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. nu«i chim. hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. giao tiÕp víi nhau. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. trång hoa. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n. nªn khÈu vÞ gi¶m sót. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê.. 255. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. kiÖt søc. 257. ph¶i l−îng søc mµ ®i. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp.. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. r¨ng long. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. Con ng−êi ta giµ yÕu. l−ng cßng.Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. viÖc “Thµnh gia” . Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån.v. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. ®Çu b¹c. thuèc 122 245 246 . c¶m øng kh«ng linh ho¹t. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. §Ó c¶i thiÖn con m¾t. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. ng©m th¬ vÏ tranh. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan. x−¬ng g·y v.

do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. khÈu vÞ gi¶m sót. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. sÇu muén. Song nÕu ch¬i cê.v. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp. tuæi thä gi¶m ®i. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. 123 247 248 . ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. ngåi l©u bÊt ®éng. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. 259. trång hoa.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. 258. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt... 260. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. Ngoµi ra. ®Ó t©m sù. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn. tiÕng gµ g¸y. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. ®au th−¬ng. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. dÉn ®Õn sinh bÖnh. nªn tr¸nh ån µo. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. ¨n kh«ng ngon miÖng. rÌn luyÖn t− duy. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng.

Ngoµi ra. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. 262. Trªn thùc tÕ. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong.5 ®Õn 2 mm lµ võa.v. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n.. kÕt giao víi thanh niªn.v.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. x−¬ng h«ng. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. thËn. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v.. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. cã lîi cho søc khoÎ. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh. §i giµy ®Õ b»ng. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n. b¾p ®ïi ®au ª Èm. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ. t©m huyÕt qu¶n v. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. qu¶ thËt lµ bæ Ých. ®Çu gèi. gãt ch©n.. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. Kh«ng cã b¹n bÌ. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 . rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. 263. Ng−êi giµ ®i. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. 264. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ.261.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. tiÖn . KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é..Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm.

ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. thanh khiÕt. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. Ng−êi giµ nªn trang diÓm. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã.. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ. Cho nªn. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng.Trong giao tiÕp. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×. yÕu ®uèi. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. Sao cho trong c¸i nho nh·. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. 125 251 252 . ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. 267. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi. 266. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. ¨n mÆc. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. Cho nªn. ®Çu tãc rèi bï. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u.

h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái. 269. mµ còng khã tiªu ho¸. nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. cßn ch−a muèn ¨n.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. Trªn thùc tÕ. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. nÕu ¨n c¬m nguéi. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu.. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt.

ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. 270. muèi. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi. x× dÇu v. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng. sau mét ngµy ho¹t ®éng.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy.v. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. rÊt khã ngñ. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. nãi mª. 271. Nh− vËy. Cho nªn. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 .v. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin.Ngoµi ra.. viªm ch©n r¨ng v.v.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh.. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸.000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao.. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ. båi bæ cho c¬ thÓ.. nhu ®éng chËm l¹i.. 272. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no..kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. Bëi v× sau khi xµo rau. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. 273. Bëi v× c¬m chan. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m.

kÐo gi·n m« ®−êng ruét. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ.. 277. H¬n n÷a. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. 276.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. sa d¹ dµy v. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò.v. sau khi ¨n c¬m. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn.. trÝ nhí gi¶m sót. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. Cho nªn. mÖt mái. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. 275. 274.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi. nhí kü. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. Bëi v× khi ¨n c¬m. nhÊt cö l−ìng mÊt. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . hoa m¾t. Khi ngåi xæm. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o.

.v. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt.. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m. ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh.. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. n«n möa. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. Bëi v× ¨n c¬m xong. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt.v..sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao. axit mËt v. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp . lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh. 278.. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ch¹y dµi. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. 280.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt. Bëi v× khi bông ®ãi. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. 279. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. indol. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×.. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. 281. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. axit amin. B÷a tèi ¨n qu¸ no.nªn lµm viÖc ngay. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . ®au bông v. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v.v.

Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng. 283. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. 284. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng. Thùc nghiÖm ®· chøng minh.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. nh−ng ®Ó sau mét ngµy. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. Trªn thùc tÕ. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. vÉn cø uèng. Trªn thùc tÕ. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. 282. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh.004 mg muèi axit nitrat. 285. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. n−íc s«i pha trøng gµ.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû. Ngoµi ra. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”.tiÕt chÊt insulin. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn.73 mg. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu.011 mg. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0.

Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. c¶m thÊy bông ®ãi. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ. Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. Bëi v× sau khi lao ®éng.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. bµn ¨n thÊp. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 288. ¨n c¬m xong. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. må h«i ra nhiÒu. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. sÏ thÊy kh¸t n−íc. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. §ång thêi. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. hay ngåi xæm ¨n c¬m. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 . nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. ch©n tay mÖt mái. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. võa lao ®éng xong. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸. 289. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". ®i th× l¶o ®¶o. ®øng ngåi kh«ng yªn. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. 286. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc.Sau khi lao ®éng. Nãi chung. 287.

cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a. th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc.. bÖnh tim. 290. kÐo ®êm v.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i. tai thÝnh m¾t tinh. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. 293. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. 292. Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. Thùc tiÔn chøng minh .kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. 291. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ..Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n . §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p.. ho¹i tö. n−íc chÌ rÊt nång. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh.v. bÖnh viªm gan. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi.. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn.v. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. viªm thËn v.thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu.

Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. chÊt trµ kiÒm. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. 296. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. 297. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. sai khíp x−¬ng.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ.. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ. uèng vµo rÊt khã chÞu.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy. 295.v.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ.5 mg. cho¸ng 133 267 268 . §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor.. mµu n©u hoÆc mµu ®en). bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. chÊt nhu toan. 294. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. bÞ bÖnh tª liÖt v. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng.chÌ. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ.

cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ.. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u. NÕu nhai b· chÌ nµy. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%.. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia. thë m¹nh. 300. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. 298. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc. tim ®Ëp m¹nh v. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ. kiÖt søc. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷.v. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ. 299. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i.v¸ng. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn.. rÊt cã lîi cho søc khoÎ. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu.. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. bít mÖt mái. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. th× kh«ng nh− vËy. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. qua t¸c dông cña dÞch vÞ.v. r−îu nho v. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”.

®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. tiªu ®éc. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. lµm cho r − îu biÕn chÊt. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. r − îu nho. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m.sinh ra t¸c dông tô hîp. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i. Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. trong d¹ dµy trèng rçng. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng. Trªn thùc tÕ. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. Trªn thùc tÕ. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. 303. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. trë nªn chua. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. 304. n«n möa. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc. 302. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. ch¶y m¸u. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc.

kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn.Sau khi uèng r − îu. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. cã thÓ chèng rÐt. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. Nh − ng ®ång thêi. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. 136 273 274 . líp da Êm lªn. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. 306. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. toµn th©n Êm ¸p.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬. hoa qu¶. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. ¨n t«m. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. Bëi v× sau khi uèng r − îu. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. c¸. thÞt . líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. 305. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng.

Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch. ®Õn khi 50 . nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. magiª. 309. chÊt s¾t 137 275 276 .v. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. cã ®éc. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”.. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. 310. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan. 308. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i.. thÞ lùc gi¶m sót. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. nÊu. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c.307. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng. tai ï v. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. mµ nªn dïng ®Ó xµo. Do ®ã. Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u. mµ nªn ¨n ngay. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. mïi cay.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy.. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. ng−êi ta cho thªm bét chanh. viªm ruét. chÊt chèng v¸ng v. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng. h−¬ng liÖu. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. råi ®ãng thËt kÝn. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. viªm gan. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng. viªm tói mËt 143 287 288 . NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng.th − . Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. 329. diÖt trïng råi. ®· tiªu ®éc. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. 330. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. ®−êng tr¾ng. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. mét sè chÊt ho¸ häc. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n.v. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. 331. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng.. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi.

nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. n−íc m¬ hoÆc canh chua v.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 . lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc.v. 333.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. nh − ng ®èi víi trÎ th¬. tinh ® − êng vµ mµu. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. kiÖt søc.v. 332. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc... rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. Nãi chung. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng.còng mÊt theo må h«i. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. nh− c¸c lo¹i lë miÖng. clo v. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶. 334. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬. viªm nha chu.. natri.

KÕt qu¶ mét 335. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. ¡n mÝa ñng.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. gi¶i kh¸t. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. tÝnh cao thÈm. 337. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. h«n mª. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. biÕn chÊt. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. mµ cßn rÊt m¸t.v. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. thÇn chÝ m«ng lung v. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. Khi chÎ ra. nhÑ th× bÞ n«n möa. thËm chÝ ®Õn tö vong. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. bÞ ®au bông. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc. buån n«n. ch©n tay tª b×.v. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. Kú thùc.. hoa m¾t. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. lªn ®Õn 12 – 17%. kho¶ng nöa giê sau... Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt. d¹ dµy. ®au ®Çu. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu. Uèng 2 cèc cµ phª. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸. d¹ dµy. chãng mÆt. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ. 336. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. r¹o rùc.. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. NÆng th× bÞ co giËt. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. thËm chÝ tö vong. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu.

dÇn dÇn tô thµnh côc lín. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. n«n möa. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc.v.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. t¸o bãn. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. ngon. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. g©y ra ®au bông.. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn. axit tanin vµ chÊt keo. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. ngät. ch¸n ¨n v. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. hîp khÈu vÞ. chØ kh¸i. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. lín th× b»ng n¾m tay. rÊt th¬m.. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. sinh ra mì gan. ho¸ ®êm. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. 338. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra. nång ®é vÞ toan cao. thanh nhiÖt. håi hép. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen. 339. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. Khi ®ãi.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. 340.

Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. 342. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u..4mg chÊt s¾t. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. Trªn thùc tÕ. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. 341.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. Nãi chung. 0. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi.. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. cã mét sè lo¹i thuèc. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. 343.v. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. 147 295 296 .kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. ph©n bæ. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh.

rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. ph¸t hiÖn ra r»ng. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. Ngoµi ra. 148 297 298 . XÐt vÒ mÆt y häc. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. nªn hÊp thu rÊt chËm. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng. h×nh thµnh phï m¸u. N»m uèng thuèc. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. cã chç nång ®é rÊt cao. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. hiÖu qu¶ chËm. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.344. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. n»m uèng thuèc. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. Song. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. 345. 346. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. v× muèn cho con ®ì ®au. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. bëi v× lóc ®ã. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ.

da ®á hång lªn. næi mÒ ®ay. n«n möa v. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng.. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c..E. trÎ em 40mg. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. r − îu cån. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh...Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt. còng rÊt h¹i cho gan. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. phô n÷ cã thai 60mg. D. mÈn môn. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u.v. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C.. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . aspirin v.347.v. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C. phï thòng v. 348. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh.v. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. nÆng th× bÞ n«n möa.. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. rèi lo¹n tiªu ho¸. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 .. thËm chÝ chÕt ®ét ngét. VÝ dô vitamin A. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y.

toµn th©n r· rêi. viªm loÐt trong måm.v. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi. tim ®au nÆng h¬n... 350. ít.. mçi lÇn 5 – 100 mg. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao..LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc. ®ç xanh. C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh..v. ®au bông. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6.vitamin C. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. 351.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt. chãng mÆt. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí. ®Òu cã vitamin C.. t¾c m¹ch m¸u phæi.v. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. r¹o rùc. v. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c. cµ. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. vitamin B6. n«n möa. bùc béi bån chån.. h«n mª vÒ n·o v. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. da mÆt t¸i xanh. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349.v. tiªu ch¶y.. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. Trong quÊt. mÖt mái. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung.. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v. ®Ëu v¸n. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. nhøc ®Çu. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. næi mÒ ®ay v. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 .

355.Chuèi tiªu víi khoai sä.. .kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen.Gõng sèng víi mËt ong. chÊt s¾t v.T«m víi hoa qu¶. 353.Cam th¶o víi c¸ chÐp. .v.ThÞt chã víi ®Ëu xanh . Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i. .. .)th× «xy ho¸ cµng nhanh.. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra. canxi. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång.Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. -ThÞt gµ víi hoa cóc. cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn. kali. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng.v. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y. . 354. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸.. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×.. . Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn. ® − êng mÝa v. ® − êng nho. cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. s¾t v. lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. axit h÷u c¬. Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2. 151 303 304 .ThÞ víi cua.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1..nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau.5mg ®ång).ChÌ . VÝ dô nh− : .Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu.ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ. ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn. .ThÞt thá víi rau tÕ. Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin.v. trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶.ThÞt bß víi d−a hÊu.. chÊt xen-luy-l«. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. .

bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng. 13. -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng . 12. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá. 356.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n.Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n.Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m. 7.2.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu .Ba ba . thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy. Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng. ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng.kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng.§Ëu xanh . h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en.ThÞt vÞt . 6.Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. .Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸.ThÞt thá . . 9.R−îu . phô n÷ sau khi ®Î. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ. .Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin.Cam sµnh . phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng.D−a hÊu . sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬.§µo . 357. NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n. 11. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng. ng−êi sau khi ®Î.cã vÞ ch¸t.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh . 8.Hång .Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh .Ng−êi suy nh−îc.Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n.Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n. Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. 10. t¹o ra khÝ 152 305 306 . 14.Ng−êi bÞ phÕ hµn.Méc nhÜ ®en . ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n. 3. Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. 5. t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng. ng−êi bÞ t¸o bãn.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) . NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. 4.sÏ ngÊy. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng.v« vÞ. ®au bông kh«ng ®−îc dïng.sÏ chua.mïi vÞ ®¾ng.C©y hÑ .Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ . cµng mau háng. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng. 358. ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o.Cñ c¶i .Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ.Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan.

®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. giÊm. muèi. r−îu.. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng. 361.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy. 359. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. khÝ cacbon axit ¨n mßn. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . rau. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh. −íc kho¶ng 20 gam nh«m.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. n−íc. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. 360. nåi nh«m v. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n..cacbon axit. 362.v. ®−êng. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m.

Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. 363. thuû tinh hoÆc b»ng gç.. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu. 364.v. §Ó b¶o ®¶m an toµn. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. 365.7 gam. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh.. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc. buån n«n. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. ®au bông ®i ngoµi v. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó.v. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu.. nh«m. thùc phÈm. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy. ®ång).kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. cµng kh«ng nªn h©m r−îu. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. hoa qu¶. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. thÐp. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc.036 – 5.. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi.

Trªn thùc tÕ. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali. röa b¸t ®òa.sinh. Trªn thùc tÕ. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. mÆn. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 . nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. 369. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh . hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. benzen. 367. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n..Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. 368..NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng khÝ. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n. g©y « nhiÔm. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. HiÖn nay. nh−ng cã ®éc. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. nh− vËy lµ ®· s¹ch. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. ch× v. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù.r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì.v. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. nÕu cã. 366. ®Ñp m¾t.

vËn chuyÓn. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. mïi th¬m. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. 372. nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ. n«n möa v.. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. s¾t v. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét. 371. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. viªm häng. Trªn thùc tÕ. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i .. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt. Song kh«ng nªn ¨n sèng. thùc qu¶n. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. 370.. 373. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn. Víi t¸c dông cña men. lµ tèt. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi.v. hoµn toµn ng−îc l¹i.v.. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷.v.sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc. thiÕc. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc. diÖt trïng. viªm chi khÝ qu¶n v. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt..s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . kh«ng háng mËt.. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. s¾c ®Ñp. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. viªm kÕt m¹c. ë trong mËt ong.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. dÉn ®Õn ho. kÝch thÝch vßm häng. hoa m¾t.

NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. nhu ®éng t¨ng nhanh. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Trªn thùc tÕ. næi lªn. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi. nång ®é vÞ toan rÊt cao. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. bông ®ãi s«i ïng ôc.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 . chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt. Bëi v× khi bông rçng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng.5oC. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. hoµn toµn ng−îc l¹i. uèng xong ng−êi rÐt run lªn.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. Bëi v× sau khi nhai vitamin C. cã ®¹m. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. nã kh«ng ®¾ng. 377. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ. 375. 376. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. Cho 374. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt. uèng s÷a bß. ng¨n ngõa må h«i. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. l¹i cã vÞ chua chua. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp.

Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a..Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng..kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. chÊt ch×. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. axit amin.. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n. giµu chÊt dinh d−ìng.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. 379. chÊt s¾t. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan. thuû ng©n v. chÊt th¹ch tÝn. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn. 158 317 318 . trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. 380. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn.v. 381. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i).

Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 . m¸u ch¶y rÊt m¹nh. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn. 384. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. 382. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. 383. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. Cho nªn. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in.r−îu. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. 385. r¨ng bÞ lung lay. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng. Cho nªn ¨n c¬m xong.

lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp.v.sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi. bÞ sÆc n − íc v. toµn th©n kiÖt quÖ v. cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n. ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. cho gan.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu.. bÖnh m¸u tr¾ng. cho tim. nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu.386. mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi. Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ.Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. Ngñ gôc . ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan. Ch¹y bé lóc ®ãi . Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp.. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i.v. cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n . dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng. nhøc ®Çu. hoa m¾t..Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ..Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. 160 321 322 .

sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. trong c«ng viÖc. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. t¨ng c−êng nhu ®éng. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. tiªu ho¸ chÊt anbumin. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay . Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. 389. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. 388. Do ®ã. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi. H¬n n÷a. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ.¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. Mét nhµ hoµ b×nh. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. nh÷ng ng−êi giµ.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. trong ®êi mçi con ng − êi. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . mµ khi nghØ ng¬i. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi. vµ còng 161 323 324 . mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh.

lµm cho ng − êi ta mÖt mái. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 . th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. trong bãng tèi mËp mê. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. L¹i cßn cã mét sè gi − êng.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. Trong nhµ cã trÎ nhá. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. 390. dÔ sinh bÖnh. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. 391. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. cho nªn kh«ng tèt lµnh. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng. Cæ nh©n ®· nãi. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. thËt lµ nguy hiÓm. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. Ngoµi ra. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. nhøc ®Çu. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu.

chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. mét bµn trµ. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. ViÖc tiÕp kh¸ch. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng.bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. cã tÝnh khoa häc cña nã. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. b¶o ®¶m vÖ sinh. nghe ©m nh¹c. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ.v. hai lµ kh«ng an toµn. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. lÊy gi¶n ®¬n. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. trang nh· lµ chÝnh.. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. nµo ¸o. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i.. Nãi chung.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. ¸o m − a hay « dï v. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái.. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. s¹ch sÏ. NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. kh«ng trËt tù. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. Mäi gia ®×nh nãi chung. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i. 392. mét tñ ti-vi . sÏ g©y ph¶n c¶m. lÊy mµu nh¹t. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò. Cã mét sè gia ®×nh. lau chïi . NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. ng − êi ra vµo nhiÒu.. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. Mét lµ kh«ng mü quan. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. cã thÓ dÉn 163 327 328 . chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n.. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. vi-®ª-«.

NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. 164 329 330 . nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. 393. nhùa ®−êng v. Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. s¬n. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. thuéc tÝnh kiÒm.v. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng.. sö dông trong mét thêi gian dµi.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. Cho nªn nhµ míi x©y xong. lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. Cho nªn. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. cßn rÊt Èm thÊp. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. nhµ míi võa míi x©y xong. Ngoµi ra. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. KÕt qu¶. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. 394. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. 395. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. v«i. mïi th¬m còng gièng nhau.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ..kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. n¨m mµu b¶y s¾c. khã thë. Kh«ng chØ loang loang læ læ. ®é Èm cßn rÊt cao. tr«ng rÊt khã coi. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong. ®au khíp. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. mÊt ngñ.

song còng rÊt bÊt lîi. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng.396. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ. th©n thÓ mÒm nhòn. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. kiÖt søc. Ngµy th¸ng tr«i qua.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au.v. m−a n¾ng d·i dÇu. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy.. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ. Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. xem ra nh− lµ cã lîi. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. 398.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. nhøc ®Çu. ra nhiÒu må h«i. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg. 165 331 332 . ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc. 399. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. rÌn luyÖn th©n thÓ. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. ®Çy bông . Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. Khi bÞt ban c«ng. ngøa. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc.

nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. 3. 5. 3.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸. 2. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. ban ®ªm. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 .§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc. 2.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. sè loµi qu¸ phøc t¹p.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. Do®ã. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. 6.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. h−íng t©y mét cµnh. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. 8. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. sau khi ng¾t nô.Nh÷ng loµi c©y cã gai. 2.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. H−íng ®«ng mét bã. 4. 9. 400. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc. 7.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. kh«ng cã sinh khÝ. 4. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng. sè l−îng qu¸ nhiÒu. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa.

NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. bÞ n«n. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. rông l«ng mµy.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. thùc qu¶n. ¢m l−îng to nhá. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. sÏ ph¸t sèt. 8. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. 10.Hæ kÝch mai.Mai ngò s¾c: hoa. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. m¸y nãng lªn. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. häng. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín. ®au bông ®i ngoµi. sau khi bËt m¸y ti-vi. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. rÊt ngøa. 7.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa.mäng ®á. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. 5. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. RÊt 167 335 336 .Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. d¹ dµy vµ ruét. ch©n tay rÐt run. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. 402. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. 11. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i. 6. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi. 9. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc.

ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. ©m l − îng thËt bÐ. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. 403. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. 405. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. Sau khi bËt ti-vi. 404. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n.mét c¸ch tuú tiÖn.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn. dÔ bÞ toÐ löa. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. §ång thêi. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt. 406. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. rót khái nguån ®iÖn. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi.

dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. v.. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. Cho nªn.. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu. 408. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. Cho 169 339 340 . ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. ë gÇn tivi mµu. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi . sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. 409. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. m¸y ghi ©m. 407. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn.v. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc.

Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . g©y thªm trë ng¹i. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi.3 tiÕng ®ång hå. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. ®Æt ë trong phßng ngñ. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. Cho nªn. Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. 412. ChÊt este kh«ng mµu. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411. 41o. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. dÔ ch¸y. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. 413. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra.nªn. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm.

Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. cã mïi th× t¨ng lªn.. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. mïi vÞ cµng kÐm.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. ngät. song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ.. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. thiªn ma. biÕn chÊt. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. cay h¬n mét chót. 415. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. cã mïi th× gi¶m ®i. 416. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i.v. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. cay. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 414. nhung. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. Cßn ®−êng nho. ®¶ng s©m v.

nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. H¬n n÷a. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. 172 345 346 . khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. sau ®ã ®ËykÝn lä. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. 417. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). 418. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. 419. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. ®Ó cho an toµn. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c.

423. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. 421. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn). tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa.kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. Thêi tiÕt trë l¹nh. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n.420. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. mµ thùc phÈm thuû s¶n.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. bÞ biÕn chÊt. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. Trong khi sö dông. 422. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy.

Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. thêi gian l©u míi quay ®−îc. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. tr−íc khi cÊt ®i. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. 424. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy.tèc ®é cµng chËm. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. 426. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. 427. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. 425. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm. dÇu ho¶. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. dÇu ®iªzen. NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. chËm. Khi khëi ®éng . Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. Ngoµi ra. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu.

Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn.kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa. 430. kh« r¸o lµ ® − îc. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra.360 C. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 . råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ. bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. nÕu dïng dÇu x¨ng. 431. mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng. 429. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn.

kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. ng−êi bÞ th−¬ng. 434.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. 433. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. ®¸i nhiÒu. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy.. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n.v. tuy ®· lau råi. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. Cho nªn xe 176 353 354 . t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. ®i ®¸i khã v. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. 432.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i.. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. Thêi gian kÐo dµi.xong ra tra dÇu ngay. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m.

437. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . 435. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. 436. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ. Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en.kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . Bëi v× trong khi ch¹y. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i.5% vµng thËt mµ th«i).kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. 438. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót.

xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. giÆt cµng s¹ch h¬n. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy. ph©n t¸n ë trong n−íc. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 .kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. sinh ra mïi h«i. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. 439. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. 441. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. 440. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. nhóng vµo n−íc Êm.

” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. 445... còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu.kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ.. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. 442. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 .. Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ.. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. lªn men vµ ph¸t nhiÖt. rÊt yÕu.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o.. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa.. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt. lµ chÊt l−îng phÝch tèt. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm.. lµm cho hoa t−¬i tèt. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i.o. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa .. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm.cã tÝnh kiÒm.O... 444. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ..O. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. kh«ng tho¸ng khÝ.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O..v. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n.. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc.O. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh. bÞ kh«. Trªn thùc tÕ. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në. 443. kiÒm cµ phª v. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít.. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa. biÕn thµnh mµu vµng. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n..

Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. n−íc tõ trªn xuèng. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng. NÕu chØ nghe tiÕng O. 446.. khi rãt n−íc vµo phÝch . th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu.ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. xem cã vÕt nøt hay kh«ng.. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n.. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy. Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u.. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn.. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 .kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. trë nªn gißn . ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. 447. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. 449. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448.O. an toµn. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc. Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt.kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. c−êng lùc gi¶m sót. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng.

. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn.. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i.v. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. bÞ ®au l−ng v. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc. chÞu ®−îc chua mÆn. 453.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. 452. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. NÕu kÐo dµi. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc. 451. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ.Kh«ng nªn 181 363 364 . chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. Bëi v× trong khi ngñ. Mïa hÌ ®é Èm cao. Trªn ®−êng vËn chuyÓn. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. kh«ng nh÷ng thÕ. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. 450. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng. l¹i cµng bÊt lîi. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. dÔ sinh mñn môc. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng.

th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . 455.v. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. chÊt p«listiren. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc.. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm.. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng.®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc.. ®å cao su cò. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu. sö dông l¹i. ¸o m−a. Qua thùc nghiÖm chøng minh. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch.. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. chÊt p«lipr«pilen v. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. ®Õ giµy. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa.v.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß. urª v.v. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi. 456. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−. phªn«n.. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu.. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. 454. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n.

dÔ lau röa. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a. ®òa . kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa.r−îu. Trªn thùc tÕ. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra.Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. 459. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Ngoµi ra. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×.C. 460.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. xó uÕ nhiÒu nhÊt. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm.V.v. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui. hîp thµnh. mµ r¹n nøt. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ. ®au ë vïng tim. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC.. 458. dÜa. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 .

BÞ nãng. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. hîp thµnh. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. 464.. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng..Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ. bÞ bÖnh trÜ v. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt. ch©n tay tª b×. 463. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. bÞ Èm. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi. §Ìn bµn nª-«ng. Trªn thùc tÕ. 462. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o.. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. 461. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n.v. gi¸ c¶ l¹i rÎ.®−êng h« hÊp. chao 184 369 370 . Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. Cho nªn. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. chao ®Ìn th−êng kÝn. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh..kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om.v. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y. tinh thÓ th¹ch anh v. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn. Cho nªn.

Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. nhÑ. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co.v. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng.v. 468. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. vËt vi sinh. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc. Bëi v× trong tù nhiªn. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. hydro sulfit. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n. 466. v¾t m¹nh. 465. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n.. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i.. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. bÞ cøng l¹i. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 . thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi. mÒm m¹i. cµng râ h¬n. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp. chÊt g©y ung th− v. nh− khãi.. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. bôi. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o.. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t. 467. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh.

nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. bÞ mèc. bÞ d·o ra. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. mÊt mÊt søc ®µn håi.trong kh«ng trung. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ. ë ®Çu bÝt tÊt. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. bÞ gißn. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. 472. 469. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. sîi sÏ bÞ tuét. NÕu c¾t nã ®i. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. Bëi v× ¸o len. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. 471. bÞ phai mµu. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. 470. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. 186 373 374 .BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß.

n¸ch. nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. 187 375 376 . con gi¸n.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i. 475. rÊt dÔ bÞ kh«. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. nh−ng l¹i v« cïng quan träng. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra..1mm. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. sinh ra nøt nÎ. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«. c¸c 474. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. 476.. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i.473. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn. ©m hé v. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt.cµng ph¶i chó ý. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy. g©y ra bÖnh viªm mao nang. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng..kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i). Nã chØ dµy kho¶ng 0. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh. l¾ng xuèng d−íi. bÞ nøt nÎ.v. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ.

kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. m−ng mñ n·o v. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. vi trïng. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. nãng vµ ®au. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi.. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi.. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi. Tuy cã tiÖn thËt. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. lµm cho mòi ®á lªn. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt.v. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. NÕu l«ng mòi dµi qu¸. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i. Trªn thùc tÕ. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. s−ng lªn. sî l¹nh. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. tuy nhiÒu Ýt. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi. 480. limpha. ®Ó mau t¶n nhiÖt. 477. 478. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. lç ch©n l«ng réng ra. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. 479. ph¸t sèt. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. dïng kÐo ®· s¸t trïng. toµn th©n th¶ láng. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm.må h«i to¸t ra nhiÒu. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu.

nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay. bªta.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn.. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. c¬ b¾p. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. 481. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra. hai tay tª b×.. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ. ch©n tay cøng ®ê. d©y ch»ng míi thµnh. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt.. 484. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. 482. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. v¸ng ®Çu hoa m¾t v.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. 483. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. ý thøc m¬ hå. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá.. hai vai mái mÖt. trë nªn bÞ liÖt. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. Sau khi tØnh dËy. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. XÐt tõ gãc ®é y häc. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸.v. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. c¬ b¾p. m¸u ch¶y chËm. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. toµn th©n mÖt mái.. ®au nhøc.

§ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. cã thÓ më mét bªn cöa sæ. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. 190 381 382 . thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. §ñ thÊy. thÞ gi¸c. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi.. m¹ch m¸u në ra.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. Bëi v× khi ngñ. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. s¾c mÆt t¸i mÐt v. NÕu lµ mïa ®«ng. NÕu cø kÐo dµi. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. 485. ch©n mái mÖt. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. ngñ tr−a. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. NÕu ngñ ngåi. m¾t mê. rÊt khã chÞu.. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. NÕu ngñ ngåi. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. ï tai. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× khi yªn tÜnh. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. ®i ra ngoµi s©n. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ.v. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. tim ®Ëp chËm h¬n. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. 486. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. Ng−îc l¹i. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. Nãi chung. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm.

. ph¶i nghiªng m×nh ®i.487.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. Nh−ng trªn thùc tÕ. n − íc bèc h¬i. khi ta liÕm m«i. s−ng ®au nh·n cÇu. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i. §ång thêi. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. sinh ra mÖt nhäc. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t. 489.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c. thÞ lùc kÐm v. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o.. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ. 490.v. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc. nh·n ¸p t¨ng cao. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn. sung huyÕt kÕt m¹c. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. ch¶y n−íc m¾t. thêi gian ngåi qu¸ l©u. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. ph¶i ngoÑo cæ. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. dÉn ®Õn t¸o bãn. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. 191 383 384 . Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm).kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. thiÕu «xy. nh − vËy lµ kh«ng tèt. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. mÖt mái. 488.

mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. nh×n kh«ng râ n÷a. 492. cù li qu¸ gÇn. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. Bëi v× bµn cao. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai. 493. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. sinh ra cËn thÞ. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn. nång nùc h¬n. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 . nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t.491. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái. rÊt cã h¹i cho m¾t. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp.45% .bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. dÔ chÞu. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc. khi ®äc. ®au ngùc. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn.

nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. cã rÊt nhiÒu vi trïng. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa. 494. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. kh« cøng. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 . råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. 495. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. vi trïng salm«n.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa.v.v. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B... truyÒn bÖnh cho ng − êi. cã thÓ lµm tan dÇu mì. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy. theo vµo måm.. h¬i cã mïi h«i. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. cã t¸c dông tÈy mì. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t. vi trïng g©y bÖnh. trùc trïng biÕn d¹ng. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. trøng ký sinh trïng v. nøt nÎ. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng. dÔ ch¸y. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. trùc trïng g©y mñ. 496. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c.. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi.

lao thËn. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng.v. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. n·o m« v. vµo thïng. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u.. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. Tuú tiÖn nhæ ®êm. Trªn thùc tÕ. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. g©y ch¶y m¸u. thËn. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét. Cho 499. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan.. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy.. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . 498. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. 500. thËm chÝ cßn sinh môn nhät.v. viªm n·o m« cã tÝnh lao. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. thiÕu m¸u côc bé. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. mµ ph¶i nhæ vµo b«. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng. nguy h¹i cho b¶n th©n. g¾ng g − îng nuèt ®êm. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. ngøa ng¸y v.. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu.

NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch. NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7. NXB VÖ sinh nh©n d©n . 3. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . ®Õn khi vÒ giµ. Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi.1997 195 391 392 . NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng . sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng..Dôc nhi cÊm kþ. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë. khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i.1993 s¸ch tham kh¶o 1.ch¨m sãc vµ cÊm kþ.nu«i chim. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu.HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi.1996 6.Phô n÷ cã thai .¡n vµ søc khoÎ.

Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.

Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.

Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.

Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 . kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.

Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159..Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139.Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164. chôp X quang 141.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158.136.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt..Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140. 225 162.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.

Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.171.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.

Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.uèng r − îu 262 207.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.

Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Trong giao tiÕp.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.

Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.274.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.

317.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.

Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374..Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.nh«m t¸i sinh 362.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369..Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364..R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.Kh«ng nªn dïng .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.

Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.397.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.

Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.o.Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455..Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466.Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469. Èm qu¸ 464.Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450... 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453. chôp X quang 450 463.435.

Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.

500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn.Th«ng tin 1998 7.X. Quan thanh liªm. NXB Hµ Néi 1995 3. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. NXB Thanh Niªn 1998 8.B.Th«ng tin 1996 4. Thèng kª . TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc. NXB V¨n ho¸ . 210 421 422 .Th«ng tin 1999 9. NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ . GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N. S¸ch cho mäi nhµ.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc. NXB Hµ Néi 1996 5.Th«ng tin 1995 2. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful