500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a. thËm chÝ cßn gÇy ®i. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. So víi ng−êi lín. vÝ dô nh− thÞt. 9. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang.. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. thiÕu chÊt s¾t. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a.. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. 8. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. dÉn ®Õn ph¸t sèt. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc..Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái. Tr−íc khi ¨n s÷a. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a . nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt. gan ®éng vËt v. 7.v. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. bÞ î hoÆc bÞ trí. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. Khi bÞ trí. Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt.

¨n s÷a chua. chØ cã 0. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ.06 microgram . kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. nay èm mai ®au. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. mµn thÇu ch¼ng h¹n.v. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o. vÝ dô nh− b¸nh m×. viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. Cho nªn khi nu«i trÎ. 10. vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . th©n thÓ suy nh−îc. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. chØ cã kho¶ng 0. 12. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. 13. n−íc qu¶. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß.. 11. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n. vµo bét cho con ¨n. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. b¸nh bÝch qui. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng. co bãp nhanh. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. gan vµ bå dôc ®éng vËt v.015 microgram. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ..

khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. trÎ nÆng 5 kg. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. khi bÞ muçi ®èt. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. Cho nªn.kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. khi trong ng−êi khã chÞu . mµ khi t· lãt bÞ −ít. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. c«ng n¨ng cßn yÕu.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. 14. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó.250 mg n−íc. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå. Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. 15. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. Nãi chung. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸.

Cho nªn. 8 17 18 . dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ...v. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ.. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng. khã tiªu ho¸. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. 17. dÉn ®Õn ch¶y m¸u. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u).V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. bÐo bÖu. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó. ngñ kh«ng yªn giÊc.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. §ång thêi. methimazol v. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. dÔ bÞ s©u r¨ng. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß.. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic.v. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc. mÑ uèng amidol.. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. ngøa ng¸y. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. thiÕu m¸u. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. 16. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. luminan v. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. dÉn ®Õn biÕng ¨n. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ..v.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. rÊt dÔ bÞ viªm da. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t.

VÝ dô : NhiÖt ®é cao. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a. H¬n n÷a.v. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ. Thêi tiÕt nãng. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. NhiÖt ®é cao. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu.... 19. lßng ®á trøng gµ v. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng.. n−íc hoa qu¶.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng. muçi v.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. ®−êng ruét vµ d¹ dµy...§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng.18. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. ra må h«i nhiÒu. 4 . lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. NhiÖt ®é cao. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. Ngoµi ra. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. nhiÖt ®é cao. 6 . sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. Kh«ng nghi ngê g× n÷a. sinh bÖnh thiÕu m¸u v. thÝch hîp nhÊt. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. Trong må h«i. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy.v.. NhiÖt ®é cao. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. 9 19 20 . c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín.v.

§Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt. 21. Dïng b×nh 10 21 22 . ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. søc ®Ò kh¸ng kÐm. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. khÈu vÞ kh«ng tèt. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung.v. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. dÉn ®Õn tiªu ch¶y.. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót. phô n÷ ®ang cho con bó. B×nh th−êng. Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. Sau khi hµnh kinh. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng.. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. s÷a bß. tõ Ýt ®Õn nhiÒu. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. 22. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. Nãi chung.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a. ThËt lµ phiÒn phøc. §èi víi ®øa trÎ. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm. 20. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a.

(5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. tiªu hao thÓ lùc. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. bÞ mÊt n−íc. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. Do vËy. xe. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. bÖnh sÏ nÆng h¬n. (6) Khi bÞ dÞ øng da. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. kh«ng ®Òu. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. ng−êi sÏ gÇy ®i. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt.v. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. thuyÒn. ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. võa mÊt vÖ sinh. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. sÏ mÊt ngñ. r¨ng tr−íc nh« ra. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. 23. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 .. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. æn ®Þnh tinh thÇn. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. tr−íng bông. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. (6) Khi ®i tµu. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. nÕu kÐo dµi. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. tæn h¹i cho r¨ng.. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao.

Ngµy th¸ng kÐo dµi. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. §−êng tuy tèt. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. 3/ §−êng tuy tèt. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. NÕu kÐo dµi. sÏ sinh ra s©u r¨ng. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. sinh ra bÐo ph×. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. Tù nhiªn. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. mïi vÞ th¬m ngon. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. hÊp tÊp. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh. dÔ tiªu ho¸. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. ngät. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. ch÷a kh«ng khái. ¡n nhiÒu ®−êng. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. chÊt dinh 12 25 26 . ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. chÊt mì. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. vitamin vµ chÊt kho¸ng. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. t¹o thµnh nhò toan khuÈn.

nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 . Song. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng. sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng.60%. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ. c¸c chÊt pr«tªin.. th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu.. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng.Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt.. Tõ ®ã ta thÊy..Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin.. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao.. vitamin v. muèi v« c¬.. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. cao huyÕt ¸p. .v. h¹i nhiÒu lîi Ýt.v.v. chÊt mì. . thÞt. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. Ngoµi ra. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin. m×. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 .35%.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. chÊt ®−êng chiÕm 50 . nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ.. ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ...v. vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. chÊt mì chiÕm 30 . t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim.. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. rÊt khã chÞu. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng. c¸. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông. §−êng tr¾ng 13 27 28 .. bÖnh van tim. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng. -C¸c chÊt kiÒm cacao. Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng. th× ng−îc l¹i.550 ngh×n kalo. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n. . . nhí m·i kh«ng quªn. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×. bÊt kÓ lµ bÖnh g×.th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ. kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái...S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng.50%. mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. bÖnh sái mËt v. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. rau xanh v. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : . mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ.d−ìng phong phó. . thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. chÊt kiÒm caphªin v. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo.

NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. ng−êi gµy ®i v. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. 24. ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng. B×nh th−êng. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. 25. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n. ch¸n ¨n. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. vËn ®éng. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. Hai lo¹i ®−êng nµy. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho..v. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín.. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. l−îng vitamin A. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét.. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt.v..

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

§ñ thÊy.. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. Bëi v× sau khi uèng n−íc. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. 39. phï thòng v. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn.TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu. Cho nªn. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc.. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 38. kú thùc. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. 37. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. tinh ® − êng. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng..§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng. 40.v.v. bông cßn ®ang ®ãi. phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o.. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 .

¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸. ï tai. 43. h« hÊp t¨ng nhanh. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh.5 ®Õn 2.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia.. buån n«n. chãng mÆt. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc. rÊt dÔ uèng. 42.. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. c¬ b¾p co giËt. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶.5 gam cån. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. 41.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. tøc ngùc. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ.TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. m¾t hoa. NÕu dïng qu¸ 1. V¶ l¹i. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt. 44. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. r−îu cho trÎ biÕt. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia.v.. tim ®Ëp rÊt nhanh. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai. tr¸nh dïng 20 41 42 . l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan.v. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. axit chanh. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý.. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. §èi víi trÎ th¬. bao gåm ®−êng tr¾ng. mÊt ngñ.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. Cho nªn. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra.

trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n.v. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn.. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. ®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. cµ phª. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang.d−a muèi v. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u.. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0. håi hép kh«ng yªn. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. Ngoµi ra. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. dÉn ®Õn bÝ ®¸i. mì bß. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. H¬n n÷a. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao .. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. chËm lín v. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc.. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn.5mg. biÓu hiÖn lµ håi hép. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.. mì cõu. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg. Cho nªn. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ.v. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. bÖnh tim. Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. biÕng ¨n.v. cã h¹i cho tim. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. ø n−íc. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu.. ít. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 . nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt .Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng . chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n.

ng−êi lín ®· nh− vËy. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. ¨n qu¸ no. ®å hép v. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. qu¶ kh«. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. cã h¹t. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi.v. bÖnh ®¸i ®−êng. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. ng−îc l¹i. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. uèng nhiÒu.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng. bét g¹o v. cã vá..cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n.v. Nh÷ng thùc vËt cã gai. mËt ong. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. ¨n uèng nªn thanh ®¹m.. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. hµm l−îng 22 45 46 . do ®ã mµ sinh ra ®au bông. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng.. chÊt kho¸ng.. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy. ¡n uèng qu¸ nhanh. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý.. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con.. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”.v. Cho nªn. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu.chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. bÖnh cËn thÞ v. cã khi cßn nuèt chöng. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. bÖnh tim. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh.

nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt.. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. vitamin. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ.. c¸c lo¹i ®Ëu.. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ph«tpho v. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã .v. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. dÔ bÞ b¨ng huyÕt.. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. hoa qu¶ v. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm.. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin.v. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. c¸c lo¹i rau hÑ. chÊt dinh d−ìng thõa th·i. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï. trªu chäc nhau. Bëi v× nh− vËy. Cho nªn. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. dÉn ®Õn ho. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. sÆc. Võa ¨n c¬m. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc.v. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n. thiÕu vitamin D. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. nh− chÊt ®−êng. c¸c lo¹i trøng. chÊt mì. cñ cµ rèt. võa xem ti-vi. nghÑn. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa.. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. Võa ®i võa ¨n. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia. chÊt anbumin. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn.v. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ.. c¸c lo¹i s÷a. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy.. chÊt kho¸ng v. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. canxi. nÕu kh«ng nhòng nhÏo. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. vµ c¸c lo¹i vitamin. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. t«m c¸. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm. thiÕu canxi th× x−¬ng. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. xem s¸ch b¸o v. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u.

c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. Nãi chung. råi m¾ng. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy. tho¹t ®Çu th× do¹. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. cã ng−êi cßn ®¸nh. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. do¹ råi. b¸nh ga-t«. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. Ngoµi ra. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. Cã mét sè cha mÑ. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. cßn chöi c¸c em. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. ngåi xæm ¨n c¬m. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. thÌm ¨n. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. HiÖn 24 49 50 . NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. Cßn n÷a. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. Lµm cha mÑ. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. Khi ¨n c¬m. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy.

tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng.30 phót. tø chi l¹nh ng¾t. tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. BÖnh máchim..v. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. biÕn chÊt. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×. Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy. ®Çy bông..bÞ ¶nh h−ëng. vitamin vµ chÊt x¬ v. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy.. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh. anbumin. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc. buån n«n.. thë khã v. chÊt phßng thiu thèi v. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. kinh giËt. ®au bông.Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt.. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. ruét sÏ sinh bÖnh. mµu vµng chanh.. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. mµu hång rau dÒn.. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. míi lµ chÝnh.. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. ®au bông.v. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. buån ngñ. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy.v.v.. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. mì. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu.v. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a. ®i ngoµi v. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng . c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. h«n mª. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ.. mµu vµng gi¸ng chiÒu. biÕn chÊt. nh− m«i. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. h−¬ng liÖu. mµu xanh lam. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. 25 51 52 . BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh.

TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. thøc ¨n thõa. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu.v. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. BÊt kú lµ hoa qu¶. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. dÇu gan c¸. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. sinh ho¸. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa.. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu.4 giê cho bó mét lÇn. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. ¨n bét. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay. ¨n ngon h¬n. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. hai tay chç nµo còng sê mã. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. ¨n thËt ngon. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶.. viªm ruét vµ kiÕt lþ. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. ban ngµy th× cø c¸ch l . ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ... thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. biÕn chÊt. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ. ®å uèng l¹nh. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. trÎ bó s÷a mÑ. 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. Ngµy nay. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. tèt nhÊt lµ gät vá. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. ®Þnh l−îng. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. m¾c bÖnh ®i ngoµi. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸. bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. ®Ó cã nhiÒu ca-lo. ¨n rau xanh lµ chÝnh. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em.v. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. nhiÒu chÊt mì v. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi.

Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn.ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n.. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông.. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t.v. song còng ph¶i cã h¹n ®é. ch©n bÑt v. 27 55 56 .. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n. sau khi ¨n s«c«la. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì. quÊy khãc.. t©m t− − thùc. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng.. 46. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. §ång thêi. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×. trµng dÞch.bÊt tri thùc nghi gi¶.. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i.. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i..v. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ . §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. Ýt ngñ v. bæ kÏm. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. Cã ng−êi ®· thèng kª . lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸.nhiÒu ca-lo.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. bÊt tóc dÜ sinh tån d·. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. Cho nªn. Song hä ch¼ng biÕt r»ng. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸.v. gi¶m mÊt khÈu vÞ. Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t..mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n. 45.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. cã chõng mùc. T«n T− M¹c. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. mËt v. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. bæ kÏm. tån tr÷.

nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. Cho nªn. cho thuèc theo bÖnh.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. TrÎ em d−íi 3 tuæi.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. tuæi cµng lín lªn. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. tuy hµm l−îng anbumin. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. ®−êng. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. hót ®i l−îng n−íc lín. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. canxi. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. 48. ¨n mßn men r¨ng. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. l−ìi ®¾ng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. bÞ bong men r¨ng. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. t¸o bãn. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. 49. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. thµnh ra s©u r¨ng. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao. c−êng tr¸ng. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. kh«ng thiÕt ¨n uèng. dÔ g·y. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. ch¶y m¸u cam. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. ë trong ruét. phèt pho. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . nh− måm kh«. 47. mì. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con.

rÊt khã chÞu. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. 50. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. Kú thùc ®èi víi trÎ con. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. b¸nh qui ra cho con ¨n. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. 51. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. s«c«la.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. cã qui luËt trong viÖc ¨n. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. Ngoµi ra. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. Nh− chóng ta ®· biÕt. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. khoÎ. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. uèng cña trÎ. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. 52. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. cao lªn. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. tr−íng. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Bëi v× tr−íc khi ngñ. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 .

tái. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. trë ng¹i cho tiªu ho¸. 55. hµnh.. cay. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. hå tiªu. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. gõng sèng v. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm. 53. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. c¸ v. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. t«m. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. TrÎ em cßn non nít.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt.rÊt dÔ lµm háng miÖng. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. thiÕu «xy. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. 54. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. nhá bÐ..v. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. n·o trë nªn thiÕu m¸u. kh«ng cßn søc lùc. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. trøng. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. sÏ sinh èm ®au. ngät.v. Cho nªn. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. dÉn ®Õn bÖnh tËt.. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. sinh ®êm. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. 30 61 62 .TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy.. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. mÆn. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. sao cho hîp lý. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy. sinh nhiÖt. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. mÒm nhuyÔn. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ.

¨n ®Òu c¸c thø. 57. nhu ®éng ruét chËm ch¹p. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 . Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. c¸. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt.v. g©y ra ®au ngùc. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi.. 58. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c.56. 59. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng.TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. tr−íng bông. Cho nªn. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng. bÖnh sëi v. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. Ngoµi ra. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng.. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m... ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi.

Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. 62. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. 60. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn.v. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. Trong thêi gian nu«i trÎ. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. g©n cèt gi¶m yÕu v. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. Cho nªn. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. ng−êi r¹o rùc. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. thÌm ngñ. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 . kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. mµ huyÕt qu¶n Ýt. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ. do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. 61. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng.. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. da mÆt xanh t¸i. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu.. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ.

. dung l−îng nhá. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. Nh− vËy võa vÖ sinh. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬.v. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. kú thùc nhai kh«ng kü. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt.. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. h¬i thë chËm dÇn v. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm. ®ót vµo måm con.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. 64. rau hÑ. d−a muèi v. tiÕng khãc yÕu dÇn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n. gi¸ ®ç. 33 67 68 . 65. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n.v. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu.triÓn kh«ng tèt. rau dÒn. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con. cã khi nuèt chöng. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. ninh nhõ. nuèt rÊt khã kh¨n. 66. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng.. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm.. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ.

ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. ChØ sî kh«ng ®Ñp.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. hoÆc vµo m¸u. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng.®· bÞ « nhiÔm. Trong c¬ thÓ con ng−êi. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ.. d−íi n¸ch. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. cã lç. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. cò. 68. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i.v.. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . nÕu thÊy Êm lµ ®−îc. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ. ¸o kh«ng nªn cã cæ. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn. 69. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. cò ®Ó may. V¶i nhung míi. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 . Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. nªn quÇn ¸o. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. 67. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. mÆc råi h·y buéc. trong suèt. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. kh«ng xøng. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. Kú thùc. Cho nªn.

Cho nªn. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. khi thay t· lãt cho trÎ. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. Mïa ®«ng. Ngoµi ra. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i.Ngoµi ra. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. Cã mèt sè cha mÑ trÎ. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. 70. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da.®Ó lµm t· lãt. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. chËt. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. 35 71 72 . NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. Khi giÆt giò t· lãt. bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. dÔ dÉn ®Õn viªm da. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi.

quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may.. mÒm m¹i v. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. 72. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n. gi¶m bít bÖnh tËt. bÖnh sëi.v. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm.v. bèc nãng nhanh. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. Cho nªn. 74. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc.. mÆc qu¸ Êm. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em.v.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. tho¸ng khÝ.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. dÔ sinh r«m s¶y.trÎ em 36 73 74 . ¸o trong cña trÎ s¬ sinh.kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. t¶n nhiÖt.. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. c¸c khíp x−¬ng v. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ. l−ng. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ.71. 73.v. bÖnh viªm da v.. Nãi chung. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai.. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt.. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm. V¶i sîi ho¸ häc . Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy.. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v.vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. T· lãt. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i..TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. nh− lång ngùc nhá. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót. bÖnh sÈn ngøa. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt. bÖnh mÒ ®ay. 75. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n.

6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y.. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. dÝnh chÆt vµo lµn da. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu. nh¶y v.v. nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt.. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc. nh¶y.. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. réng r·i. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy.kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v.. c¬ b¾p. 76. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. èng quÇn gÇy. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 . do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. th−êng xuyªn cä s¸t . ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt. ch¹y. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng. Hai lµ.chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. TrÎ em tõ 4 . 77.trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. cho trÎ em.v. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. dÔ bÞ mÈn ngøa. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi .

. Ngoµi ra.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi.trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh. cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em. 78. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. pancreatin. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. 81. Thêi gian l©u dÇn.v. §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. 79. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. 38 77 78 . Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng .d−ìng. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý.. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. to nhá ph¶i thÝch hîp. 80.

phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn..trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. khi ®ã mÆc vµo. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em. Bé x−¬ng cßn mÒm. 83. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. vµng da vµng m¾t. trÎ em míi khái bÞ h¹i. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. tuæi cßn nhá. 86. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m. §i giµy da sím qu¸. l−ng ®au sau nµy. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. Bëi v×. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. tÝnh co gi·n nhá. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. c¬ b¾p cßn non.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. 84. nªn h¬i réng mét chót. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. 39 79 80 . B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. ®ïi ®au. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au.. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i. 85.82. ®é cøng cao.

§øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu. géi. Khi må h«i ®Çm ®×a. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«. lµm cho tãc mau bÞ rông. Lóc nµy. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t.. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. sÏ bã chÆt lÊy ngùc. ph¶i tho¸ng khÝ. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ.v. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy.. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít. 87. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. 2/ Kh«ng nªn b«i son. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. 40 81 82 . Bµn ch©n trÎ con. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. tãc mÒm vµ dÇy. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. bÞ ngøa. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. kh«ng tho¸ng khÝ. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. trãc da v. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. kh«ng dÔ ch¶i. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to.

Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. sinh viªm. ®Òu lµm nh− con g¸i. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn. H¬n n÷a. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. tr«ng xinh h¼n lªn. b«i son m«i. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. ®¸nh m¸ phÊn. Trong y häc.v. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. tËp qu¸n. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. cµng sinh t¸o bãn nÆng. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. trang phôc v. tÕt cho em bÝm tãc. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. yÕu ®i. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. còng lµ ®Ó tù an ñi. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. s¬n mãng tay. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. ®éng t¸c. chËm ®i. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. linh hån nã lµ con g¸i. VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. ph©n cµng bÞ kh«. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Cho nªn. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Nã cho r»ng.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. l«ng mµy th−a thít. Kú thùc. thËt dÔ yªu. mét ®øa trÎ lµ con g¸i.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. 88. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a... lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷.

tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. rÊt khã géi s¹ch. uÈn khóc. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. Lµ cha mÑ. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. Nh− vËy.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. bµng hoµng. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. Ngoµi ra . Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. hai bªn bæ sung cho nhau. bÊt kú sù gia c«ng. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn. 89. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. Nh−ng. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. tr«ng rÊt xÊu. kh«ng sao gì ra ®−îc. mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. Lín lªn mét chót n÷a. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. Nªn ch¨ng. con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. ®au khæ. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i.

hèi hËn th× ®· muén. thø ba.v. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. l¹i tho¶i m¸i. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. Cho nªn. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. thÞ trÊn. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. Cã mét sè bËc cha mÑ. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”.. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng.. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. Nh− vËy sÏ võa an toµn. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. Ph−¬ng ph¸p lµ. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. phøc t¹p trªn ®−êng phè. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 . Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. xe cé nhiÒu. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt . (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn. thø hai. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. Phè x¸ ng−êi ®«ng. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn. ë c¸c thµnh phè. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. Nh÷ng con sè chÕt. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. HiÖn nay.

Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 . dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. 90. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t. (3) ThÓ lùc kÐm. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. 91. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp. ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau.6 mÐt. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. Cho nªn. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. m¾t cµng dÔ mái mÖt. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. (2) Søc ph¶n øng chËm. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. dÔ g©y ra tai n¹n. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. tuyÖt 44 89 90 .Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n.

¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. träng l−îng nhÑ. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t.2% träng l−îng c¬ thÓ. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. nÕu cø kÐo dµi . g©y nªn nguy hiÓm. Sau khi ngét ng¹t. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. søc khoÎ yÕu. ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. Song ph¶i tuú ng−êi. lµm cho tim co bãp xu«ng. tuÇn tù mµ tiÕn. 94. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. søc chÞu ®ùng nhá. 92. trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt.®èi kh«ng ®−îc nÆn. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. søc co bãp yÕu. Trong tuæi trÎ em. tuú søc mµ rÌn luyÖn.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. 93. mét 45 91 92 . lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. Nªn nhí r»ng. c¬ lùc kÐm. dÔ mÖt nhäc. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao.

Khi ch¹y nhanh. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. nÕu nh¶y xuèng n−íc. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi.. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng. Sau khi ¨n c¬m. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. Ngoµi ra. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. sau khi ¨n c¬m. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. 96. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. 95. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. 97. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. tiÕn dÇn tõng b−íc. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. nÕu lµ mïa hÌ. g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim.

NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng.. 98. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. Trong khi kÐo co. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra . nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. Trong khi kÐo co. Trong khi kÐo co. cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a. Lóc ®ã. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. dÔ sinh ra thiÕu «xy. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. cét sèng bÞ cong. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. sau khi thi ®Êu. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. §Çu mïa xu©n. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc. thanh m«n c¨ng th¼ng. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. 99. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. thêi kú ®Çu. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ. Khi vËn ®éng. ph¶i chän n¬i kÝn giã. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. 100. lµm cho ngùc thãt l¹i. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. X−¬ng. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng.

mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. Nh− s¬n mãng tay. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. 48 97 98 . VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín .. ng©n nhÜ. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. bÞ ngøa. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. kÎ l«ng mµy. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i. 102. n−íc mòi. b«i son. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. Cho nªn.. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng... nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ.. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao.. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang. trë nªn gißn.v. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. sÇn sïi. n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay.v. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. h−¬ng liÖu v. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. §èi víi trÎ em. sö dông mü phÈm ho¸ trang. ræi do n−íc m¾t. 101. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín.cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”..v. bÞ rép... Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸. lç ch©n l«ng rÊt nhá. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i. nh©n s©m v. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. må h«i. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. “ Ban da s¾c tè” v. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da.. m¸ ph©n m«i son. s¬n mãng ch©n mãng tay. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”. s¸t phÊn.

105. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. chÊt tñy hîp thµnh.Häc sinh trung. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i. VÝ dô nh− häc sinh trung. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. Trªn thùc tÕ. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. chÊt dÇu gi¶m ®i. rÊt dÔ rông. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. tÝm bÇm. Cho nªn. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. Tãc cña häc sinh trung. Cho nªn häc sinh trung. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. chÊt da. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. 104. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. 106.thiÕu n÷ 49 99 100 . nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. ®¾t tiÒn.103. can-xi cña x−¬ng. Nh−ng trang ®iÓm. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i.

an-®ª-hit B. x−¬ng chËu réng ra.. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. 107.v.. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc.v. bÖnh mÈn ngøa v. bôi than v. hoa MÔ lan. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse. ®i-«-xit cac bon. mì ë m«ng. viªm mòi dÞ øng..v. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. hoa Vi li v. cacbon ®i«xit. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi.. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh.. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em.. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi.. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. viªm phæi thë dèc. ®i-«-xit sun-phua. viªm häng. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc. tróng ®éc khÝ than v. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng.. L¸ c©y tróc ®µo. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ.. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. thë khß khÌ. nh− ho¶ ho¹n. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit. niªm dÞch an-®ª-hit A. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. kho¸ cöa l¹i. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng. ®øa trÎ sÏ khã bó. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸... Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u. an-®ª-hit phô. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc.v. phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt. 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. Bëi v× c¸c c« g¸i 13. chÊt an-®ª-hit. 18 . bÖnh mÒ ®ay. 50 101 102 . L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m. viªm khÝ qu¶n. bé vó dÇn dÇn to lªn. benzen. ë ngùc t¨ng lªn. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. viªm phæi v. ®iÖn giËt. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc..v.v. nh− hen xuyÔn. chÊt ben-zen v. Trong qóa tr×nh ®un nÊu..

chãng mÆt. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. Trong cuéc sèng hµng ngµy.. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. nh− mïi h«i cña må h«i. hoa m¾t. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸...v. tËp trung ho¸. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. buån n«n. xe v. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng.. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. trong bÖnh viÖn v. buån n«n. do cã 51 103 104 . Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. trong héi tr−êng. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v.v.v. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. kh«ng cã sù kÝch thÝch. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n. ¨n kh«ng ngon. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã. chiÕu bãng. mïi thèi cña giµy dÐp.. kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. ë trong tr−êng häc. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. chiÕu bãng. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c.TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. ë trong tµu.. lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu.v. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. bÖnh thë dèc. mïi h«i n¸ch. NhÑ thi nhøc ®Çu. th«ng khãi kh«ng tèt.. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. Cßn n÷a.. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. ë trong r¹p h¸t. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë.

6 ®Õn 9. cø mçi mét ®ît chiÕu phim. trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. c¸c gãc t−êng. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . Nãi chung.. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng.v. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. t¶n ®é Èm. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i.12 ®Õn 0. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. cã it chÊt sun-phua. Cho nªn. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng. lau nhµ. Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. h¬i n−íc bèc nhanh. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. Vµo mïa hÌ nãng nùc. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi.. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. sau mét trËn m−a rµo. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. mçi mÐt khèi.38 0 C. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ.7 mg). ch©n gi−êng v. nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. Cho nªn. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. buån n«n vµ khã thë. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . n−íc bèc h¬i. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. kh«ng nªn dïng. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc.50 mg bôi. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. Theo thèng kª. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. 52 105 106 .

Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn.. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u.. Cho nªn trong mïa ®«ng. ®Òu tÝch tô chóng l¹i.. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh.. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. l©n nhÑ. nhÑ th× ®au ®Çu. th¹ch tÝn.v. nÆng thi h«n mª. si-lich v.. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. buån n«n. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng. l©n.. th¹ch tÝn nhÑ. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu. chãng mÆt. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi.v. gãc tñ. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. tim ®Ëp m¹nh. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a. tr¹ng th¸i tª b× v. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. ®au bông. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. d−íi gÇm gi−êng. kinh giËt. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm.. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi.v. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo.v. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. silich ch¸y v..

v.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c.v. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t.v. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. 4/ Nãi xÊu. s¹ch sÏ lµnh m¹nh. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ.. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108.. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay. Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em.. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. vµ v. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i.. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng.v. kh«ng muèn vøt ®i. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v.. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi.hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh.. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò... ®Ó hä thay thÕ sö dông. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i. mµ l¹i hay sèt ruét. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . ®¸ng cho th× cho ngay. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc. biÕn phÕ vi b¶o”. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm... VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. khã chÞu. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng.. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy.

sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. cã kiªng cã lµnh”. bè hoan nghªnh con l¾m”. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. khen trÎ lµ th«ng minh. ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. th× nùng. sî con m×nh thiÖt thßi. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. 13/ Khi trÎ khãc. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. rÊt ®au lßng. høng lªn th× h«n.sai viÖc g× ®ã. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 . Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do..v. 109. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì.. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. c¸u giËn cña bè mÑ. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. b×nh th−êng th× hØ h¶. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng.

Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp.. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. Na-uy. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. D©n chñ §øc cò. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. (3). nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. Bëi v× sau khi ¨n c¬m..vµ ®Êt sÐt. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. tuy kh«ng cã chÊt ®éc. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. (4).Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. (2). VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em.Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. trÎ em rÊt mÉn c¶m.v. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. TiÖp kh¾c v. (6). nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò. Bµ Xchªn«va. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. §i häc. ®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. TiÕn sÜ C«nitch. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng. (5).. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. §èi víi chÊt ®éc ch×. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n.

L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. chiÕm 19. Lóc nµy. Sè häc sinh trung. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. l¹c quan. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. Mét c¨n phßng réng 13 . Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. Khi trêi 57 115 116 . Cho nªn. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. n©ng cao thÓ chÊt.86% tæng sè ®iÒu tra. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc.l3% tæng sè. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. Cho nªn. chiÕm 81. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng.

Nãi chung. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ.. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 .v. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. cån. C¸c em d−íi 14 tuæi. thuèc tÝm. cña dÇu v. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. kh« r¸o. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi. b¬i. cña ®uèc.. nhøc m¾t. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa. b«ng b¨ng. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. kh«ng nhiÔm trïng. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. kh«ng «i thiu. ®Ìn nª-«ng. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng.. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. tho¸ng khÝ. QuÇn ¸o nªn réng r·i. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. cã chÊt ®µn håi tèt. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn.v. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c.3 3. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. nã qu¸ nãng. lµm hoa m¾t. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc.. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. ¸nh s¸ng cña nÕn. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. trong ®ã cã thuèc ®á. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. Trong thêi gian nghØ hÌ. s¹ch sÏ. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. cao 3. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. giµy da v. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 .

VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. treo cao kho¶ng 1. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. ®Çu ãc nÆng nÒ. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa. mµu vµng. xanh lam.v. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 . viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i. tuy l−ng. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. ®äc b¸o. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. bÖnh thiÕu m¸u v. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. còng kh«ng nªn xem s¸ch.. mµu chµm vµ mµu tÝm.2 m.v. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. nghØ ng¬i.5 . tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. ngåi lªn ®ã. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. mµu xanh lôc. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. sî ¸nh s¸ng. vµng chanh. lý do th× nh− trªn ®· nãi.. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. Nh− vËy. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh.. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc.nª-«ng 40 o¸t. phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra.. nÕu ®äc s¸ch.

Do véi vµng vËn chuyÓn. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy. bông ®au d÷ déi. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. ®Õm tem phiÕu v. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. ®äc l¸ng tr¸ng. ¨n mµ kh«ng tiªu. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. do ng−êi ®äc nhiÒu. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. Cho nªn. b¸o. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu..900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng..lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n. tÝch tr÷. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. vi trïng c¶m cóm. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. cã 2000 con trùc khuÈn lao.kh«ng ph¶i lµ Ýt. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu.v. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. Qu¶ nhiªn. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 .. vi trïng viªm gan v. trong phßng ®äc c«ng céng. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”.v. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ.. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. mÊt vÖ sinh. Trong cuéc sèng th−êng ngµy. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi.

tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn.v. ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt.. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. khèng chÕ lÉn nhau. nh«m.. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸.” 110. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. võa thu thËp. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. võa chØnh lý. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. ®äc qua lµ xong. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i.rµng. Trong giai ®o¹n nµy. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. benden v. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. thÝnh gi¸c. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi.

cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. Cho nªn. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. Kú thùc. cßn gÆm. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa.. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. Cho nªn. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. «t« c¶nh s¸t. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i.v. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. Ýt nhÊt lµ 7. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Nh− vËy. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. mµ chóng cßn c¾n. C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. Cho nªn. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn.chiÕc kÌn nhá. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. xe m«-t« v. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em.. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë.200. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. ®å ch¬i cña trÎ em. NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em. mét em bÐ trai ng©y th¬. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. sau ch−a ®Çy 10 phót. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. chiÕc kÌn con. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã.

cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C¸ch ®©y kh«ng l©u. ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. Ch¬i theo tuú ý thÝch. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. Êm nhá vµ bµn nhá v. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy. bóp bª. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong..v. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông. Cho nªn. xÕp nhµ.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn.. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. 63 127 128 .v. Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. thËt lµ nguy hiÓm. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. Cho nªn. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. m¸y cat-sÐt. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. khi chän mua ®å ch¬i. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. nªn cã ®iÖn trë lín. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. §å ch¬i. vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. mµ lµ tiÕng ån. hép nhá. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh.. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i.. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh.

MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh. ph¸t ban th−¬ng hµn v. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng.. Cho nªn. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. Song. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. do tÝnh hiÕu kú cao. Cho nªn. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim.. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. 111. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi. Do ®ã c¸c sê mã. vÖ sinh v.v.. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn.. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. viÖc ¨n ngñ. Cho nªn.v. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. Cßn n÷a. c¸i lîi rÊt nhiÒu. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. C¸ch ®©y kh«ng l©u. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. Nãi chung. §iÒu nµy nãi lªn r»ng. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. ph¸t dôc nhanh chãng. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Song. nghØ ng¬i.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. nh−ng líp da cßn non máng. mÌo cã thÓ b¾t chuét. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh.

c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”. (2) Kh«ng nªn nãng véi. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. ho¹t b¸t. 65 131 132 . tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. t¾m kh«ng khÝ. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. röa ch©n. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. Tr−íc khi tËp luyÖn. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. röa mÆt. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. tØ mØ. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p.kiªn tr× ®Õn cïng. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. VÝ dô nh− ®øa trÎ. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. cho lµ v« vÞ. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. Ngoµi ra. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. c¸c khÝ quan.

HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. Sau khi ngét ng¹t. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. Ngoµi ra. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. cho lµ ho¹t b¸t. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. Khi huÊn luyÖn. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . tiÕt tÊu rÊt m¹nh. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. Vµo tuæi thiÕu niªn. Thêi kú trÎ em.Khi 8 tuæi. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. 66 133 134 . Kú thùc.. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ.. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%.. V¶ l¹i . nÕu qu¸ vÆn ng−êi . á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. th«ng minh. cã khÝ thÕ s«i næi. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng.

mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. Do ®ã.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. Cø s¸ng ra. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. l−îng søc mµ lµm. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. xuÊt hiÖn sù h«n mª. trÎ em ®ang sèt.. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. tuÇn tù tiÖm tiÕn. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. vµ trong c¬ thÓ. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc.. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”. H×nh nh− hä cho r»ng. Song. Kú thùc. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. 112.. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. buång tim nhá vµ nhÑ. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt.

lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. ®é trong s¸ng kÐm. 113. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. l¶ng tr¸nh. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ. 114..Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. còng tho¶ m·n. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ.. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. c¸i g× còng chiÒu theo. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−. con c¸i nghªnh ngang. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. mµ l¹i ®i xuª xoa. kh«ng coi ai ra g× c¶. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em. kiªu c¨ng ng¹o m¹n. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. mµu s¾c kh«ng ®Òu. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv.. Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. 115.. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 . c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”.

thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. 116. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. 70 .140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. 110 . ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. yªu cÇu chóng söa ch÷a. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã.®æi. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng. coi nh− kh«ng cã g×. Xem nh− vËy th× thÊy. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. Ngoµi ra. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. 120 . cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. râ rµng. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. Kú thùc. 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con. 90 . råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. phª b×nh ph¶i ng¾n gän. 80 .10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt. hÕt søc phøc t¹p. träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. kÌn thæi ng−îc”. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. ng−êi kia l¹i xuª xoa. uèn n¾n ngay. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi. c¸i mÊu chèt. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. Cã thÓ nãi. 9/ Gi÷a bè mÑ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i. Ph¶i biÕt r»ng.

liÒn khãc to¸ng lªn. tù m·n. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. §øa trÎ 3 . tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. ®øa trÎ lµ t©m can . lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. lµ b¶o bèi cña cha mÑ. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. cã qui luËt. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. TrÎ em 8 . gióp ®ì chóng. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi. hä rÊt sî trÎ con khãc. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. buån. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. ®øa trÎ vui. song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. råi tõ ®ã mµ ruång bá. ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. do¹ thÕ nµo. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. nã míi khãc. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. cã ng−êi bÕ ½m nã. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt.4 th¸ng. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. ®a d¹ng. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. Cho nªn. chøng tá nã khoÎ. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ. V× nã ch−a biÕt nãi. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. TrÎ em sau 5 .6 th¸ng. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. ®ã lµ mét niÒm vui lín. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. sau khi ¨n no. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc.

rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em.. t©m thÇn sÏ mª mÈn. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. tøc phong ®Ó ch÷a. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. ch©n tay run rÈy. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. em khãc lãc kh«ng yªn. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”.v. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. Sî trÎ khãc. khi tim sî th× thÇn mÊt. khãc ch¸n råi th× th«i. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. hÔ khãc lµ chiÒu. ai th©y còng ph¶i yªu. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. ho¶ng lo¹n. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. mÆt biÕn s¾c. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. Cã mét ®ªm. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. Cuèi cïng. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Cè nhiªn. ¤ng võa nãi xong. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. sang do¹ em. Kú thùc. an thÇn. Cho nªn. mét «ng hµng xãm. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu. ch©n tay run rÈy. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi.Muèn ch÷a bÖnh nµy. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. kh« khan v« vÞ. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. nÕu cø kÐo dµi. nanh vuèt cña quØ qu¸i. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. Cho nªn. im lÆng Ýt nãi v. véi vµng «m em lªn. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. §Õn ngµy h«m sau. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. ThÕ nh−ng.. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy.

v. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng.. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü. lÆng lÏ quan s¸t. VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. s−u tËp tranh vÏ. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. nh÷ng nhµ s−u tÇm v. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i... cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. Kú thùc. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. b¶o vÖ. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. ngò hoa b¸t m«n. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n. vÒ th − ph¸p..v.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em . Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. vÒ nh÷ng bøc tranh. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em. vµ ph¶i cæ vò. Khi trÎ em nªu c©u hái. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. s−u tËp nh·n bao diªm. ñng hé vµ gióp ®ì chóng.Ðp buéc häc tËp. 72 145 146 . Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con.. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ.. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. thÕ kia kh«ng nªn. vá bao thuèc l¸ v. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ.v. thÕ nµy kh«ng ®−îc. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬.. kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . TrÎ con. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−.

thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. TÊt nhiªn. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. Cho nªn. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . Th× ra. 117. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa. §Æc biÖt lµ trÎ em. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc..v. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t. trÎ em tõ 3 . thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . thÊy vËt lµ sî v.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ.Song.. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng. 73 147 148 . (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. do qu¸ yªu th−¬ng con. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. nh− cho con ®i nhµ trÎ. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. Kú thùc.. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. trÎ em 1 . t¹o ®iÒu kiÖn cho con. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. hoÆc sang nhµ hµng xãm. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c.. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm.H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. trÎ con còng nh− ng−êi lín. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. Cã bËc cha mÑ. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o.v. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp.

Cßn n÷a. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc.. g©y thµnh thãi quen xÊu. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. mÊt th× giê häc tËp. khi ng−êi ta n»m. ®i ®¸nh r¨ng. Cho nªn. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. lóc ®ã. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu .14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp. Sau khi xem xong tivi. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . t¹o thµnh quÇng m¾t. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu. mót ngãn tay. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. trøng gµ. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i. do trùc c¬ trong ngoµi. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. hë r¨ng.v.. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. Cho nªn. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. röa mÆt. nªn dÔ bÞ mÖt. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. (10) Kh«ng nªn lµm ån. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. biÕn d¹ng cét sèng. cµ rèt v. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. 118.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. thÞ lùc gi¶m sót. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n.

N»m sÊp cµng kh«ng tèt. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. ngñ dËy muén. T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. (5) Kh¶nh ¨n. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”.. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. Ph¶i biÕt r»ng. nhøc ®Çu. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu. 119. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. ¤-xy gi¶m ®i. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. chØ ®¸nh chiÒu ngang.v. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. hoÆc do nh¸t gan. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn.. Lµm cha mÑ. C¸i g× 75 151 152 .CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. cã khi cßn bÞ tª hai vai. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v.m·n tÝnh. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. xin c¸c b¹n h·y xem thö. chãng mÆt. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. khã tËp trung. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ.

S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. R¸y tai nhiÒu lªn. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. rÊt kh«ng v¨n ho¸. g©y nªn mèi nguy hiÓm. dÔ lµm x−íc lç tai. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. m©ng mñ. nhæ ®êm xuèng ®Êt. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. g©y nªn viªm tai. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. Xem s¸ch ®Õn say mª. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . kh«ng nªn nãi chuyÖn. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. lµm mÊt vÖ sinh. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. (17) Say mª ®äc s¸ch. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. Nªn nhæ ®êm vµo ca. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. M« mòi bÞ x−íc. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. (15) Ngo¸y lç mòi. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. Mót ngãn tay. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . B÷a no. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. Kú thùc. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. Cã em khi ®ãi bông. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. (13) GÆm mãng tay. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. gióp cho tiªu ho¸. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. ph¶i nhai cho kü. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh.N−íc canh chan c¬m.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. (16) Dôi m¾t. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. (14) Ngo¸y lç tai. bÊt chÊp tÊt c¶. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh.

2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. Khi cã sù va ch¹m. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. nªn kh«ng thÝch t¾m.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. dï vî hay chång cã khã kh¨n. Sau khi lÊy nhau. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. (19) Kh«ng thÝch t¾m. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. viÖc nhá ho¸ kh«ng. dÔ biÕn h×nh. CÇn ph¶i biÕt r»ng. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ. khíp x−¬ng cßn mÒm. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. bµ lµm chñ bªn trong. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. th−êng xuyªn t¾m. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. dùa vµo nhau. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m.

Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−. ¨n c¬m chung víi nhau. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé.. chi tiªu cho hîp lý. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ. víi thêi gian. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ. tèt ®Ñp nhÊt. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê.. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ . Ph¶i tin r»ng. phiÒn muén. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. NÕu kinh tÕ dåi dµo. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. Th−êng chØ cã buæi tèi. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ.ra. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau.”. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau.. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. NhÊt lµ ng−êi vî.v. 78 157 158 . ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo. vµ v. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. cïng nhau bµn b¹c. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui.. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ.. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì.. Sau khi c−íi.. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. RÊt nhiÒu ng−êi. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc.. chi tiªu cho hîp lý." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. Ph¶i nhí r»ng... Lµm nh− vËy. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy.v. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i.. c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui.

Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. ®au l−ng. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh. ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. giao hîp v« ®é. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi. mái gèi. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng..§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷.. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v...vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. 122. mÊt ngñ. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng. ®i ng−îc lªn tö cung. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. méng tinh ho¹t tinh. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. 123. sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. nÕu kh«ng ®iÒu ®é. chÌn Ðp bµo thai nhá.v.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. NhÑ th× bÞ chãng mÆt. song nÕu qu¸ − say ®¾m.. Dung tôc ë ®©y lµ nãi. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi. 124. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng.. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 . to¸t må h«i.v. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. viªm khoang chËu. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh.. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn . kiÖt søc. MËt nguyÖt t×nh nång. ï tai. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp. lµm cho con ng−êi suy nh−îc.v. gi¶m trÝ nhí v. nh÷ng m« trong tö cung bong ra. hoa m¾t. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i. ©m ®¹o co giËt. hoÆc xuÊt tinh khã v.121. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc.

sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. bÖnh tim v. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi. kiÖt søc v. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a.. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi.. Ngoµi ra. vÖ sinh. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. tim ®Ëp m¹nh. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n. 80 161 162 . Trªn thùc tÕ. da thÞt s¹ch sÏ. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. mçi lÇn phãng tinh. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. Cho nªn.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. phÊn khëi. Ng−êi ta sau khi t¾m. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng. hÖ thèng tuÇn hoµn. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i. 127.v. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é.. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. vî chång kh«ng nªn giao hîp.v. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. tho¶ ®¸ng.. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. 126. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét. Cho nªn sau khi t¾m xong. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp.

Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. V¶ l¹i. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. 129. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc. tho¶i m¸i. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. tö cung dÇn dÇn to ra.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. 128. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. réng r·i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. Tõ ®ã ta thÊy. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. Cho nªn. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. Bëi v× thêi kú mang thai. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. mÒm. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi.

g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. 131. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm. bông bÞ nÐn. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän . Cho nªn. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. Trªn thùc tÕ. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. 132. bµng quang bÞ dån nÐn. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. ¨n kh«ng ngon v. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. tö cung to lín bÞ sa xuèng. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. 130.do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. m«ng ph¶i cøng ®ê.Ngoµi ra. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng. thë dèc.. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. c¸c c« ai còng thÝch. ®i l¹i l¶o ®¶o. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n.v. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t. Bëi v× thêi kú mang thai. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. dÔ bÞ ng·.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. khi ®i l¹i. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. sÏ dån nÐn xuèng bông. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt.. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. 133. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc. t¸o bãn.

. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt.v. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. trÝ lùc gi¶m.. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng. Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a.. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. nãi chung. c¶m m¹o. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn.. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au. say n¾ng mïa hÌ.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. 134. chèng say tµu xe. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn. tinh dÇu 83 167 168 . Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c. 136.6 g can-xi lµ võa. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh. 135. mçi ngµy uèng kho¶ng 0. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v. ®au bông vµ kiÖt søc. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. Nh−ng. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. gan. thuyÒn bÌ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. b¹c hµ.v.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon.. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao. chèng viªm khíp. Khi míi cã thai th× uèng 0. t¸o bãn.8g..v. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. bÝ ®¸i. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi.. víi m¸u. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. thËn v. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. Cho nªn. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. thÓ träng gi¶m. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. trÝ n¨ng thÊp.1 g can-xi lµ võa.

139. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. 140.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n. Cho nªn. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. 138. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. 137. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc. Nãi chung. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n.

. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v.. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. h¹. nh− trÝ lùc kÐm. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt.v. Trong thêi gian hµnh kinh. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. 141. Cho nªn. teo sä n·o.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. Trong thêi kú hµnh kinh. nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt.. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn.v. r¸ch vßm häng. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da.Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. tø chi kh«ng vÑn toµn. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. 143. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. thu.. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang.lâi buång trøng chi phèi. cöa tö cung h¬i më réng. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. hë m«i. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt.thuú thÓ . bÊt kÓ xu©n. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. 142.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i.

500 phô n÷ ë 7 quèc gia. Ngoµi ra.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. xung huyÕt ©m hé. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. Qua ®iÒu tra trªn 3. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy. Nh−ng. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. th«. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh.v. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. quÇn bß. 145.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. cã ®−êng. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v.. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a.kinh. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. 146. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. tãc kh« r¸p. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. 144. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. car«ten. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. Cho nªn khi hµnh kinh. phô n÷ khi hµnh kinh. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. . mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng..Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. líp da chãng nh¨n. 147.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt. cã chÊt ®¹m. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng.. mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸.

v. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn.. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn.. thµnh xung huyÕt v.. hîp víi c¸nh tay ng¾n. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i. khi lªn xuèng xe.. bÞ cä s¸t. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. 150.v. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. an toµn. cr«m. 148. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng.vitamin B2. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe. 149. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc. mÊt nhiÒu m¸u. ®ång v. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi..v. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých.. Nh− vËy míi vÖ sinh. cøng lªn. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. c¸i yªn xe ®· cøng. Mangan. S¶n phô khi sinh në. cøng lªn. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. vµo yªn xe v. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. kali. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra... Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . viªm niÖu ®¹o v. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. thµnh viªm. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc.v. ®¸i buèt.

röa. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. Cho nªn. mµu s¾c ®Ñp. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. bÖnh mÈn ngøa. nhÑ vµ dïng bÒn. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. gi¸ c¶ l¹i rÎ. nhÑ vµ mÒm. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ. chÊt r−îu v. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. do ®ã mµ hay rông tãc.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn.. 151. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi... dÔ giÆt. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn. mau kh«. 153. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. Trªn thùc tÕ. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. V¶ l¹i. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a. am«ni¨c.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo.b»ng v¶i ni l«ng. V¶i ni l«ng. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. 152.v. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. viªm niÖu ®¹o v. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa.. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé.v. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi.

Trªn thùc tÕ. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. 157. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. b¹ch cÇu gi¶m.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. Cho nªn. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. dÔ bÞ c¶m cóm. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. trÝ lùc gi¶m. bÞ ho. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. giã bÊc c¨m c¨m. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. suy dinh d−ìng. 156. Dïng n−íc hoa. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. 154. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. nÕu mïi th¬m qu¸ nång.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. kh«ng chÞu ¨n. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang. trë nªn yÕu ®uèi. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X.

Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. chãng mÆt. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. kÎ m¾t trßn xoe. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. vÏ l«ng mµy v. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt..t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. ë tãc. ë l−ìi..®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. Bëi v× ®é nãng.. ®èi víi thÇn kinh. pha thµnh dung dÞch 20%.. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. 160. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. ë mãng tay v. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. viªm mòi.v. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. 159.®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. b«i son ®á thÉm. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m.. Sau khi t¾m. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt. Nªn sau khi t¾m mét giê. 158.v. b¶o hé líp da. xoa phÊn th¬m lõng. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh.

sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. Cho nªn. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy. Cho nªn..kh«ng nªn 162. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng. sÏ ©n hËn suèt ®êi. thÇn kinh. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. NÕu röa mÆt. c¹o r©u. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn.v.trang. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. 163. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. ngµnh kiÕn tróc v.v. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. 164..DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. ngµnh dÖt. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. ngµnh thùc phÈm v.. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng.v. Ngoµi ra. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong.. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. môn n−íc. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. ch×.kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n .Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 . 161. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. kh«ng tiÖn.. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc.. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. th¹ch tÝn v. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn.

®Ñp cña m¸i tãc. Hä kh«ng biÕt r»ng. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. ch¶i c¸c kiÓu tãc.v. qu¹t. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. C¾t l«ng mi ®i råi. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc. nh×n vµo thÊy kh« cøng. bôi bÆm v. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. 166. nh− hoa tai. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. Th−êng xuyªn nhuém tãc. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t.. Sau khi sÊy. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc. V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. 167.sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã.. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh.. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da. toan. xuyÕn v. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. dÔ rông. ngøa ng¸y khã chÞu. ®Ñp cña bé tãc. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. cã nèt mÈn..Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m. d©y chuyÒn.. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc.v. cã nh÷ng nèt cã n−íc. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n..Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. mÊt hÕt vÎ ®Ñp. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n. sau mét thêi gian. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. nÕu kh«ng géi s¹ch. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. ®Ñp h¬n. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. Cho nªn.

Cho nªn kh«ng 93 187 188 . NÕu kh«ng. nhµ ¨n v. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á. Sau khi ®eo nhÉn. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. ngøa ng¸y. bÖnh cµng thªm nÆng. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. 170. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n.. thÊm n−íc. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn. cøu ng−êi chÕt. qu¸n ¨n.. cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn.må h«i. 169. Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. 168. lë loÐt. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. Ngµy th¸ng kÐo dµi.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh.v.

nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt . nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. 172. 171. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu. tuy ng−êi cã thon h¬n. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . NÕu nh− l¹i mang thai. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. KÕt qu¶ lµ. cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o.

t¨ng tr−ëng tri thøc. b×nh ®¼ng. ph¶i tù do. do ®ã. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. ph¶i suy nghÜ kü cµng. 6) Kh«ng nªn tù ti. thÊy m×nh thÊy ng−êi. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. lõa dèi ®èi ph−¬ng. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. cïng nhau tiÕn lªn. c¸i së tr−êng cña hä. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng.¶nh h−ëng ®Õn tim. thë dµi cho qua. ph¶i giµnh thêi gian. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. Trong yªu ®−¬ng. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. ch−a tõng tr¶i. song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. chÝn ch¾n.nam n÷ thanh niªn . Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. thËm chÝ ph¶i chia tay. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. 3) Kh«ng nªn qua quÝt. ph¶i l−îng thø cho nhau. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. m©u thuÉn. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. cã h¹i. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. lÊy dµi bï ng¾n. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. 95 191 192 . 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. H¬n n÷a. tuæi qu¸ trÎ. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. cÈu th¶.

Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. m×nh còng nãi ®«ng. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng.. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. cã v¨n ho¸. Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn. lµ giao l − u t×nh c¶m. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”. thiÖn.. gi¶ dèi 96 193 194 . bî ®ì. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu.Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät. 2. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. kh«ng cã nh©n c¸ch. thuÇn. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm. dÔ sinh tù ¸i. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm.v. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y.. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i. hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng.Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi. Bµn vÒ yªu ®−¬ng. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. T×nh yªu ch©n.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. kh«ng hiÓu phÐp øng xö.. lµ v¨n minh cao th−îng. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng.vµ v. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng.v. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. Trong cuéc chuyÖn trß. Nªn tr¸nh. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. 3. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh.. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. ng−êi ta nãi ®«ng. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. 4. rÊt ngí ngÈn. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa. 174. Trong cuéc nãi chuyÖn. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ. nãi nh− thÕ nµo.

NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. t©m linh. 5.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai. giÔu cît ng−êi ta. Cã mét thanh n÷. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. cã mét thanh niªn. thÝch khoe khoang. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. Song. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. Trong cuéc chuyÖn trß. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang.Kh«ng nªn tù khoe khoang. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. 176. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. nãi chuyÖn vÒ t©m hån.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. 6. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. nãi thao thao bÊt tuyÖt. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. ®i ®©u còng khoe khoang. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc. 7. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. chen ngang c©u chuyÖn. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. Tãm l¹i. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu.kh«ng thµnh thùc. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. VÝ dô. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. 175.

Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. con cña ng−êikh¸c. §Ó cho “§Ñp”.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . Clast. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. nh− loÐt måm.. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. dåi dµo.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. 180. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng. h«n lÊy h«n ®Ó. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. bÖnh sëi. 177. th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. bÖnh tinh hång nhiÖt. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî. VËy mµ cã mét sè thanh niªn. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c.. thËm chÝ con m©ng mñ. 179. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. 178. viªm gan cÊp. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. c¶m cóm thµnh dÞch. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. viªm häng. lao phæi v.bÖnh vµo ®−êng måm. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau. Tuy th©n mËt thËt. Trªn thùc tÕ. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp.®Õn ch¬i nhµ b¹n.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. nh−ng l¹i cã h¹i. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p.v. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. ®au ®ín. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch.

Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. 181. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh.. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B.kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng. tai ï. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang.. nÕu cø mÆc liªn tôc. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. 182. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. 183.v. hoa m¾t. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. huyÕt ¸p h¹ thÊp. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn. kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. 99 199 200 . ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch. tim ®¹p d÷ déi v. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. s¾c mÆt t¸i mÐt. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng. ch©n tay bñn rñn. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. mÆc rÊt võa ng−êi. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i.

kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 .quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. thuèc trõ s©u. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. hai tay vung vÈy.v. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng. hai ch©n nhón nhÈy. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i. ph©n ho¸ häc. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. bèc ch¸y. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. v¾t mòi ngo¸y tai v. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt.v. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. th¸i ®é hoµ nh·. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc. 185. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ. 186. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. Hai lµ t©m lý ®è kþ. vÕt c¸u bÈn. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng. nghÒ s¬n. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng.. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. dÇu x¨ng bèc h¬i.. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n..v. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. ®¬n vÞ. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp. cö chØ ®oan trang. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.184.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. 187. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm.. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ... thuéc da v. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t. Lêi nãi kh«ng g·y gän. t×nh c¶m khã gÇn gòi.

nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. lµm ¨n hËu ®Ëu.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. cã søc hÊp dÉn. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. t©ng bèc. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c.giao. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . nhiÖt t×nh tÝch cùc. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. chñ l¹i rãt thªm. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. Thùc sù cÇu thÞ. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. nhiÖt t×nh 190.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. ng«n tõ th× hµ kh¾c. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. ¸c c¶m. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. cã sù hiÓu biÕt. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. 189. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm.

Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. cã mét sè phÇn tö l−u manh. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. quÇn ¸o rÊt lÞch sù. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. ®¸ng buån th× buån.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. Do lßng tham lam ph¸t triÓn. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. 102 205 206 . T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. t×nh c¶m. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. 193. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. bÞ lõa g¹t. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. dÔ vong ©n béi nghÜa. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. 191. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn. ch¸n ghÐt. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. 192. Trong cuéc sèng x· héi. Øu x×u. kÕt nghÜa b¹n bÌ. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. Trong giao tiÕp. kh«ng nªn c−êi toe toÐt.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. cÇn vui th× vui. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt. b¸n rÎ nh©n c¸ch. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. h« hè. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh.

mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. cö chØ nho nh·. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc.trang ®iÓm. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. míi mÎ vµ tù nhiªn. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. 197. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. cö chØ thÊt thè. lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. Êm ¸p «n hoµ. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh .gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. l−u lo¸t. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. trang ®iÓm lè l¨ng. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. kiªu c¨ng. §èi víi häc sinh. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. rçng tuyÕch. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. 103 207 208 .cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. tuú tiÖn. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. m¾ng má. thiÖn. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi.biÓu hiÖn sù hêi hît. mü. ng¹o m¹n . 195. 194. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. ¨n mÆc cña b¶n th©n. tho¶i m¸i.

l¹i b¶o hé ®−îc líp da. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. yªu nh©n d©n. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. yªu lao ®éng. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. t− duy chËm ch¹p. 199. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng.198. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. 201. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. 200. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt.

lµ ®−îc. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. da dÇu vµ da trung tÝnh. 204. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. C¨n cøa theo t− liÖu. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. V× da thuéc tÝnh toan. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. 203. thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. 205. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. 202. Cho nªn. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy. S¸ng sím 105 211 212 . ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da. mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a.

kiÖt søc.v. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. chãng mÆt v. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë.. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ.. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸. 207. Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . §©y lµ mét thãi quen xÊu. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i. tim ®¹p m¹nh. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. vµo khÝ qu¶n vµ phæi.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. Cho nªn. nhøc ®Çu. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. 206. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. hiÖu suÊt h« hÊp chËm. h¹ thÊp møc vitamin C. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ. më réng vµo trong c¬ thÓ. vµo ® − êng mòi. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ .võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. 208. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸.

huyÕt ¸p t¨ng cao. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. «xit cacbon. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. bÖnh qu¸n t©m. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. Bëi v× ¨n c¬m xong. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. chÕt chãc. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−..thuèc l¸. Kú thùc. Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm..v. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c.” Hót 107 215 216 . tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. x¶y thai hoÆc ®Î non. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. 209. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng. C¨n cø vµo thèng kª. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. 210. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai.. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. Cho nªn.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng. 223. 222. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. trë lùc to¶ nhiÖt. Nh−ng. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. chØ ¨n 112 225 226 . viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. buång tim trë nªn to ra. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. 224. 225. ®é Èm cao. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm.

c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. bÖnh x¬ 113 227 228 . thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. Cho nªn. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. NÕu thÊy hµnh. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. 226. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. Cho nªn . V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. NÕu ¨n Ýt rau xanh. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. thiÕu chÊt lôc diÖp. buån rÇu. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. 228. 227. Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. tù ti. bÖnh hen xuyÔn. ®¸i ®−êng. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc. ¨n thªm n÷a. bÖnh qu¸n t©m. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u.

trong thêi gian phôc håi. sau khi ph¸t bÖnh. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. cæ chuyÓn ®éng. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc.. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. bÖnh ung th−. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. Bëi v× trong khi giao hîp.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. Sau khi phôc håi. lu«n måm thÌm ¨n. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét.v.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt. bÖnh trÜ. suy nh−îc thÇn kinh. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é. kh«ng bÞ tøc ngùc. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. NÕu kh«ng.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh.. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao.v.cøng ®éng m¹ch. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v.. 230. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i.. huyÕt ¸p t¨ng cao. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm . 114 229 230 .v. Cho nªn. thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. 229.. 231. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. 232. lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. bÖnh phô khoa. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn.

Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o. rÊt dÔ bÞ ng·. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. thèng c¶m tiªu thÊt. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. 233. m¾t hoa. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. hoa m¾t. huyÕt ¸p h¹ thÊp. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng. ngåi ngñ gËt. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. th× thÊy. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. m¾t nh×n thÊy lê mê. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o. ®èi víi ng−êi giµ.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. Ngñ tr−a. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng. ï tai. gËt. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. chãng mÆt. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. Cho nªn. ch©n tay mái mÖt v. mÆt nãng bõng.v. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn. nÕu ngñ tr−a. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. cho nªn dÔ bÞ tróng giã.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. Khi ngåi ngñ gËt. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. 235. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. buån n«n. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. tai ï.. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n. n»m yªn bÊt ®éng. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. mái ch©n. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. v¸ng ®Çu.. tim ®Ëp m¹nh. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. 234. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. tim ®Ëp m¹nh.

vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót. b¸m cho ch¾c. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. 116 233 234 . ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . ®Ó lau cöa. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. cã an toµn hay kh«ng. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. ph¶i ®øng cho v÷ng. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m.236. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. khi trÌo lªn cao. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. 237. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. ng−êi giµ 70 90 tuæi. ghÕ. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. 238. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. thÕ lµ ng· xuèng. ch¾c ch¾n. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. nh×n cho râ. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. tr−ît ®æ. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã.

nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. r¸t báng. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. ch¶y n−íc vµng. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. ung th− thËn. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa.239. nÆng th× toµn bé da ®Çu. ngøa ng¸y.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da. qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. nhÊt lµ phô n÷.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. 241. cæ. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. lµm cho b¾p ch©n. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. dÔ tiªu ho¸. ung th− bµng quang. ung th− tö cung. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. Trªn thùc tÕ. dÔ bÞ trãc ra. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. 240. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. da dÎ máng manh. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. Song. 242. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. líp da sÏ bÞ kh«. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. b¾p ®ïi ®ì mái. §èi víi 117 235 236 .

th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. c¸ v. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. t«m.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. 118 237 238 . cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn.9 cèc n−íc th«i. Kú thùc. còng cã nghÜa lµ. 243. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ.. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn. n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt.v. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ. lµm chËm sù giµ yÕu.. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín.65 lÝt. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. Nguyªn nh©n cña nã. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö.ng−êi giµ.5 lÝt. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. 245. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. cïng víi s÷a bß.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. uèng trong mét thêi gian dµi. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn. ra må h«i. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 .

Song. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. khÝ huyÕt suy nh−îc.1700 ca-lo lµ ®ñ. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. mçi ngµy cã ®−îc 1500 ... Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 .70 tuæi.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. 248. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. bÖnh cao huyÕt ¸p. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ. 246. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. 247. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ.v. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n. Ng−êi giµ 60 . Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn.

v. Cho nªn sau khi ¨n c¬m.v. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. ®i b¸ch bé.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong. coi th−êng cuéc sèng. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê.. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy. ý thøc hçn ®én. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ. sèng l©u 99 tuæi”. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i.. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. 250.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . huyÕt qu¶n s¬ cøng. cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. Bëi v× sau khi ¨n no. do qu¸ ®au th−¬ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån.. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy.. thÓ träng gi¶m sót. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u. muèi. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ. t©m hån u uÊt. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. ®éng t¸c chËm ch¹p v. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu. tinh thÇn rèi lo¹n. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. 251. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn.

ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. x−¬ng c¸.. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. h¹t qu¶.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. hoa tiªu v. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi. x−¬ng gµ. huyÕt ¸p t¨ng cao. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. 252. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. nhÞp tim kh«ng ®Òu... tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. tim ®Ëp qu¸ nhanh..v. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. qu¸ − khÈn tr−¬ng. ®¹i håi. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp.nh÷ng bÖnh cò. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao.v. Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. 253. 254.v. ng−êi bÞ bÖnh tim. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng. giËt g©n. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. tim ®Ëp nhanh h¬n..

Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. 256. 257. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. r¨ng long. nu«i chim. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. §Ó c¶i thiÖn con m¾t. ph¶i l−îng søc mµ ®i. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng. trång hoa. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. thuèc 122 245 246 . nªn khÈu vÞ gi¶m sót. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. l−ng cßng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay.. míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. ®Çu b¹c. ng©m th¬ vÏ tranh. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. giao tiÕp víi nhau.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. 255. viÖc “Thµnh gia” . Con ng−êi ta giµ yÕu.Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. x−¬ng g·y v. kiÖt søc. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån.v. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i.

Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. Song nÕu ch¬i cê. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. trång hoa. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn.. nªn tr¸nh ån µo. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. rÌn luyÖn t− duy. 259. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. ®Ó t©m sù.v. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. tuæi thä gi¶m ®i. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. ngåi l©u bÊt ®éng. 260. ®au th−¬ng. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. Ngoµi ra. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. ¨n kh«ng ngon miÖng. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. 123 247 248 . nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. khÈu vÞ gi¶m sót. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. 258. tiÕng gµ g¸y. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. dÉn ®Õn sinh bÖnh. sÇu muén. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ.. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc.

t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. t©m huyÕt qu¶n v. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. Kh«ng cã b¹n bÌ. cã lîi cho søc khoÎ. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc.. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v. ®Çu gèi. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. gãt ch©n.5 ®Õn 2 mm lµ võa.v.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm. Ngoµi ra.. Trªn thùc tÕ. tiÖn . 262. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 . cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ.Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. §i giµy ®Õ b»ng. 263. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m.261. thËn. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm. 264..Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. x−¬ng h«ng. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. b¾p ®ïi ®au ª Èm. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ.v. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. kÕt giao víi thanh niªn. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Ng−êi giµ ®i. qu¶ thËt lµ bæ Ých. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng..

Ng−êi giµ nªn trang diÓm. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. thanh khiÕt. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . Sao cho trong c¸i nho nh·. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. ¨n mÆc. yÕu ®uèi. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. 267. 266. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. ®Çu tãc rèi bï. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. Cho nªn.Trong giao tiÕp. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×.. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. Cho nªn.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. 125 251 252 .

kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt. PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. mµ còng khã tiªu ho¸.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng. cßn ch−a muèn ¨n. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u. nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. Trªn thùc tÕ. h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái.. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. 269. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. nÕu ¨n c¬m nguéi.

. 270. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 .. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. nhu ®éng chËm l¹i.v. x× dÇu v. rÊt khã ngñ. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. 273. sau mét ngµy ho¹t ®éng. viªm ch©n r¨ng v. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. 271. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. muèi. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng.Ngoµi ra. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v. Nh− vËy. båi bæ cho c¬ thÓ. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn.. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng.v. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng .tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc. nãi mª. Bëi v× sau khi xµo rau. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy. nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng.. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no... c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa. Cho nªn. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. 272. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no.kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén. Bëi v× c¬m chan.v. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao.000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u.

mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. H¬n n÷a. trÝ nhí gi¶m sót. 275. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. 277. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. 274. Cho nªn. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. sa d¹ dµy v.v. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. kÐo gi·n m« ®−êng ruét. nhÊt cö l−ìng mÊt. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. Bëi v× khi ¨n c¬m. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. nhí kü. Khi ngåi xæm.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ.. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò. hoa m¾t. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. sau khi ¨n c¬m.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao. 276. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. mÖt mái. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót.

NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. n«n möa. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy. 280.v. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng. indol. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt. B÷a tèi ¨n qu¸ no. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét.. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh. axit mËt v. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. ch¹y dµi. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×.. 279. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. 278. ®au bông v. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. Bëi v× ¨n c¬m xong. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi..v. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i.. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt.. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch.. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp .nªn lµm viÖc ngay. Bëi v× khi bông ®ãi. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. axit amin.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim.sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao.v. 281. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu.

kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. 284.tiÕt chÊt insulin.73 mg. n−íc s«i pha trøng gµ. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. nh−ng ®Ó sau mét ngµy. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. 285. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt. Trªn thùc tÕ. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy.004 mg muèi axit nitrat. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng. 282. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. 283. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. vÉn cø uèng. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng.011 mg.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. Ngoµi ra. Thùc nghiÖm ®· chøng minh. Trªn thùc tÕ.

buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng. võa lao ®éng xong. Bëi v× sau khi lao ®éng. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 .kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. ®i th× l¶o ®¶o. hay ngåi xæm ¨n c¬m. Nãi chung. 289. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. 288. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc.Sau khi lao ®éng. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. bµn ¨n thÊp. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. c¶m thÊy bông ®ãi. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. §ång thêi. ¨n c¬m xong. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. må h«i ra nhiÒu. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. 287. ch©n tay mÖt mái. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. sÏ thÊy kh¸t n−íc. ®øng ngåi kh«ng yªn. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. 286.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.

viªm thËn v. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ.v. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp.v.thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. ho¹i tö. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ.. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. n−íc chÌ rÊt nång. bÖnh tim. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. bÖnh viªm gan. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå.kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. tai thÝnh m¾t tinh. kÐo ®êm v. Thùc tiÔn chøng minh . th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. 291. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. 293. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ.. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i.. Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. 292. 290. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n .. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u.

5 mg. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch.. sai khíp x−¬ng. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. uèng vµo rÊt khã chÞu. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. 294. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. 296.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy. chÊt trµ kiÒm. bÞ bÖnh tª liÖt v. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi.chÌ. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t.v. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. 295. cho¸ng 133 267 268 . Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1.. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ. 297. mµu n©u hoÆc mµu ®en). Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. chÊt nhu toan.

r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”.v¸ng. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ.v. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc. rÊt cã lîi cho søc khoÎ. th× kh«ng nh− vËy. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. tim ®Ëp m¹nh v. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. NÕu nhai b· chÌ nµy. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ.. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. kiÖt søc. NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. qua t¸c dông cña dÞch vÞ. bít mÖt mái.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ.. r−îu nho v.. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. 298. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia.v. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín.. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. thë m¹nh. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. 300. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. 299. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%.

lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. lµm cho r − îu biÕn chÊt. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. tiªu ®éc. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. n«n möa. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. ch¶y m¸u. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc.kh«ng nªn dïng 135 271 272 .tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng. 302. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. r − îu nho.sinh ra t¸c dông tô hîp. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. trong d¹ dµy trèng rçng. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i. trë nªn chua. 303. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. Trªn thùc tÕ. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. 304.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. Trªn thùc tÕ. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc.

2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. Bëi v× sau khi uèng r − îu. hoa qu¶. 136 273 274 . 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. thÞt . 306. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. Nh − ng ®ång thêi. 305. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. c¸. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. líp da Êm lªn. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. toµn th©n Êm ¸p. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. cã thÓ chèng rÐt. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬.Sau khi uèng r − îu. ¨n t«m. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ.

Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. mµ nªn ¨n ngay. chÊt s¾t 137 275 276 . Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. 310. mµ nªn dïng ®Ó xµo. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. cã ®éc. 308. Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. thÞ lùc gi¶m sót. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. 309. magiª. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c.307.. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬.. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷. nÊu. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. Do ®ã. ®Õn khi 50 . Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. mïi cay. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy.v.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. tai ï v.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

v. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶.th − .kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. råi ®ãng thËt kÝn. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng.. cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc. diÖt trïng råi. viªm tói mËt 143 287 288 . 329. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. ®· tiªu ®éc. ng−êi ta cho thªm bét chanh. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. 330. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. h−¬ng liÖu. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. mét sè chÊt ho¸ häc.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. ®−êng tr¾ng. viªm gan. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. chÊt chèng v¸ng v. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi. viªm ruét. 331. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng.. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc.

nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i. nh− c¸c lo¹i lë miÖng.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng.. natri. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy .ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 .v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. 333.. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng. kiÖt søc. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m. 334.v. viªm nha chu. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬.. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. clo v. 332. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. n−íc m¬ hoÆc canh chua v. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt. Nãi chung. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng.. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn.còng mÊt theo må h«i. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶.v. tinh ® − êng vµ mµu. nh − ng ®èi víi trÎ th¬.

kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. tÝnh cao thÈm.v. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. KÕt qu¶ mét 335. thËm chÝ tö vong. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu. Kú thùc. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. lªn ®Õn 12 – 17%. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. thËm chÝ ®Õn tö vong. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i. buån n«n. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. ch©n tay tª b×. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. d¹ dµy.. Uèng 2 cèc cµ phª. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao. chãng mÆt. ¡n mÝa ñng. Khi chÎ ra. r¹o rùc. mµ cßn rÊt m¸t. bÞ ®au bông. gi¶i kh¸t. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. 336.v. NÆng th× bÞ co giËt. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. thÇn chÝ m«ng lung v. h«n mª. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ.. kho¶ng nöa giê sau. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. hoa m¾t. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. ®au ®Çu. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v..kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt.. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . biÕn chÊt. 337. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. nhÑ th× bÞ n«n möa. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. d¹ dµy.

Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn. ngon. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng. thanh nhiÖt. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ. n«n möa. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . nång ®é vÞ toan cao. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu.. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. g©y ra ®au bông. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. chØ kh¸i. 338.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. t¸o bãn. ho¸ ®êm. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông. hîp khÈu vÞ. 339. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. rÊt th¬m. ch¸n ¨n v. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra.v. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. håi hép. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. 340. Khi ®ãi.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. dÇn dÇn tô thµnh côc lín.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. ngät. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. lín th× b»ng n¾m tay. sinh ra mì gan. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. axit tanin vµ chÊt keo. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen.. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt.

nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh. 342. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. 341. cã mét sè lo¹i thuèc. ph©n bæ. 343. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. 147 295 296 . mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. Trªn thùc tÕ.v. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy.. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. Nãi chung. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. 0. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc.4mg chÊt s¾t. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc.. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý.

cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. ph¸t hiÖn ra r»ng.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. n»m uèng thuèc. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. v× muèn cho con ®ì ®au.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi. Song. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. cã chç nång ®é rÊt cao. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. N»m uèng thuèc. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng. Ngoµi ra. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. 345. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy. nªn hÊp thu rÊt chËm. XÐt vÒ mÆt y häc. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. 346. bëi v× lóc ®ã. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. 148 297 298 .kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i.344. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. hiÖu qu¶ chËm. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. h×nh thµnh phï m¸u. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n.

348. mÈn môn.v. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt .. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc.. næi mÒ ®ay. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. nÆng th× bÞ n«n möa. còng rÊt h¹i cho gan.. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin.E. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C.v. trÎ em 40mg. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh.. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. r − îu cån.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten.. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. aspirin v.. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh. phï thòng v. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. thËm chÝ chÕt ®ét ngét. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh.v. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c.347. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. n«n möa v.. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. rèi lo¹n tiªu ho¸. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. D. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. VÝ dô vitamin A. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C. da ®á hång lªn. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. phô n÷ cã thai 60mg.

bùc béi bån chån.. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. næi mÒ ®ay v. ít. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. ®Òu cã vitamin C. nhøc ®Çu. 350. toµn th©n r· rêi. cµ. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6. ®Ëu v¸n. Trong quÊt. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v. 351.. viªm loÐt trong måm. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi... C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc.v. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. t¾c m¹ch m¸u phæi. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung.v. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c...v.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. tiªu ch¶y. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 . r¹o rùc. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. ®ç xanh. n«n möa. v. da mÆt t¸i xanh. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. vitamin B6. ®au bông.v. mçi lÇn 5 – 100 mg. tim ®au nÆng h¬n. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc.. h«n mª vÒ n·o v. mÖt mái. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn. chãng mÆt.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt.. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh.vitamin C..

nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng.ThÞ víi cua. Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn. Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin.Chuèi tiªu víi khoai sä.. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. .T«m víi hoa qu¶. . Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i. trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶.5mg ®ång).ThÞt thá víi rau tÕ. . TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. kali.)th× «xy ho¸ cµng nhanh.ThÞt bß víi d−a hÊu. . ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn. chÊt xen-luy-l«. . cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn. axit h÷u c¬...kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen. -ThÞt gµ víi hoa cóc.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. ® − êng mÝa v.v. s¾t v.. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra.v. .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1.ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ. 354. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång. . VÝ dô nh− : . NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸. ® − êng nho. cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬.Gõng sèng víi mËt ong.. 355.. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. 151 303 304 .. ®Æc biÕt lµ ion ®ång.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau. canxi. .ChÌ . 353.Cam th¶o víi c¸ chÐp.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu. chÊt s¾t v.ThÞt chã víi ®Ëu xanh . Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2.v.Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ.

kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng.cã vÞ ch¸t. 14. 12. ng−êi sau khi ®Î. 356.sÏ chua. ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng. NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n. .Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m.sÏ ngÊy. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin. 3.Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n. cµng mau háng. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng. 6. -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng .Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng.§µo . 5.R−îu . 11. 7.Méc nhÜ ®en . 4. ng−êi bÞ t¸o bãn.ThÞt vÞt .Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n. Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá.Ba ba .Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan.v« vÞ.2. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng. 357. ®au bông kh«ng ®−îc dïng.Cam sµnh . phô n÷ sau khi ®Î. t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬.Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. 13. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ.Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m. 10.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) . Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng. t¹o ra khÝ 152 305 306 . sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn. 358.Cñ c¶i .Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu .D−a hÊu . bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ.Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n.C©y hÑ .Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸.§Ëu xanh .Ng−êi bÞ phÕ hµn. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh .mïi vÞ ®¾ng.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . 9.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n. ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh .Ng−êi suy nh−îc. .ThÞt thá .Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ . 8. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ.Hång . ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng. h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en. .Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n.

g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh. 359. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ.®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. 360. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh. giÊm. r−îu. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n. ®−êng.v. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. khÝ cacbon axit ¨n mßn. n−íc. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy.. 361. nåi nh«m v. rau. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 .kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn.cacbon axit. −íc kho¶ng 20 gam nh«m. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬. 362.. muèi.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n.

. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua. nh«m. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. ®ång). thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ.7 gam. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. ®au bông ®i ngoµi v. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. 365. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×.. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. 364. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh. hoa qu¶. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men.036 – 5. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc.v. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy. buån n«n. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. thÐp. thuû tinh hoÆc b»ng gç. cµng kh«ng nªn h©m r−îu.. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. thùc phÈm. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t.v. 363. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh. §Ó b¶o ®¶m an toµn. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa.kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy..

Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. g©y « nhiÔm. mÆn. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n. nh− vËy lµ ®· s¹ch. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh . hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. kh«ng khÝ. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. HiÖn nay. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo. 368. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. röa b¸t ®òa. nÕu cã.v. ch× v. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. 369. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. 367.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. ®Ñp m¾t. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. benzen. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. nh−ng cã ®éc. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. 366. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng..r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 .sinh. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù.. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh.

nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. thiÕc. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng. viªm kÕt m¹c. lµ tèt. viªm häng. mïi th¬m. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. 370. n«n möa v. hoµn toµn ng−îc l¹i. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. Víi t¸c dông cña men. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. s¾t v. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong..kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc. kÝch thÝch vßm häng. thùc qu¶n. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. Song kh«ng nªn ¨n sèng. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. 371. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. viªm chi khÝ qu¶n v. Trªn thùc tÕ. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi. vËn chuyÓn.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét.. ë trong mËt ong. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. hoa m¾t. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. dÉn ®Õn ho. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt.. Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. 372. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. s¾c ®Ñp. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh.v. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong.v. 373. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic. diÖt trïng. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×.. kh«ng háng mËt.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi..sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc.v.. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc.

tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. Bëi v× sau khi nhai vitamin C. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. l¹i cã vÞ chua chua. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 . nhu ®éng t¨ng nhanh. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. uèng xong ng−êi rÐt run lªn. nång ®é vÞ toan rÊt cao. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. Cho 374. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng.5oC. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. cã ®¹m. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. 377.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. 375. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. Bëi v× khi bông rçng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. 376. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. hoµn toµn ng−îc l¹i. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. uèng s÷a bß. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. ng¨n ngõa må h«i. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. næi lªn. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Trªn thùc tÕ. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh. nã kh«ng ®¾ng. bông ®ãi s«i ïng ôc.

Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan.. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 380. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i). Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn.. 379. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. giµu chÊt dinh d−ìng. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. 158 317 318 . 381. chÊt ch×.Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng. chÊt s¾t. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. chÊt th¹ch tÝn. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia.. thuû ng©n v. axit amin.kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt.v. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”.

Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é.r−îu. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m. Cho nªn. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. 382. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 .sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. m¸u ch¶y rÊt m¹nh. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra. r¨ng bÞ lung lay. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra. g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. 385.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. 384. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. Cho nªn ¨n c¬m xong. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. 383.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m.

¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . nhøc ®Çu. hoa m¾t.v. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng. toµn th©n kiÖt quÖ v. dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n .386..Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt.. Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. cho gan.v. bÖnh m¸u tr¾ng.Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ.. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m. cho tim.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp. Ngñ gôc . 160 321 322 . trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu.sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. bÞ sÆc n − íc v..Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ. nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho. lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp. mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i. cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷.Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái. cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . Ch¹y bé lóc ®ãi .

Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. Do ®ã. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . H¬n n÷a. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. trong ®êi mçi con ng − êi. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. 389. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. Mét nhµ hoµ b×nh.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. tiªu ho¸ chÊt anbumin. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. t¨ng c−êng nhu ®éng. mµ khi nghØ ng¬i. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. 388. vµ còng 161 323 324 . nh÷ng ng−êi giµ.¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay . trong c«ng viÖc. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót.

Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. 391. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. dÔ sinh bÖnh. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. trong bãng tèi mËp mê. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Trong nhµ cã trÎ nhá. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. 390. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. Ngoµi ra. nhøc ®Çu. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. thËt lµ nguy hiÓm. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 . Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. cho nªn kh«ng tèt lµnh. Cæ nh©n ®· nãi.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng.

V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. Mäi gia ®×nh nãi chung. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän.. ViÖc tiÕp kh¸ch. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. lÊy gi¶n ®¬n..v. Mét lµ kh«ng mü quan. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. cã tÝnh khoa häc cña nã. vi-®ª-«. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng.bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. mét bµn trµ. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. ¸o m − a hay « dï v. 392. mét tñ ti-vi . ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. kh«ng trËt tù.. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai. lau chïi . NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. trang nh· lµ chÝnh. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. Cã mét sè gia ®×nh. nghe ©m nh¹c. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. sÏ g©y ph¶n c¶m. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. s¹ch sÏ. b¶o ®¶m vÖ sinh. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. hai lµ kh«ng an toµn. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m.. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. lÊy mµu nh¹t. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. ng − êi ra vµo nhiÒu. nµo ¸o. Nãi chung. cã thÓ dÉn 163 327 328 . viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp.. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch.

Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c.. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. nhùa ®−êng v. 394.v.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn nhµ míi x©y xong. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. 395. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. v«i. cßn rÊt Èm thÊp. søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng. sö dông trong mét thêi gian dµi. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. Ngoµi ra. mïi th¬m còng gièng nhau. ®é Èm cßn rÊt cao. 393. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. Cho nªn. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . mÊt ngñ. nhµ míi võa míi x©y xong. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay. ®au khíp. KÕt qu¶. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . khã thë. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. tr«ng rÊt khã coi.kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ. n¨m mµu b¶y s¾c. Kh«ng chØ loang loang læ læ. NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. 164 329 330 . lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. thuéc tÝnh kiÒm. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸.. s¬n.

nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ. song còng rÊt bÊt lîi. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. nhøc ®Çu. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. kiÖt søc. Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. xem ra nh− lµ cã lîi. Khi bÞt ban c«ng.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg.. ngøa. ra nhiÒu må h«i.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i.v. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. ®Çy bông . tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh.396. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. m−a n¾ng d·i dÇu. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc. Ngµy th¸ng tr«i qua.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au. 398. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. 165 331 332 .. 399. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. th©n thÓ mÒm nhòn. rÌn luyÖn th©n thÓ.

khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. sè l−îng qu¸ nhiÒu. sau khi ng¾t nô.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸. 6. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. kh«ng cã sinh khÝ.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. ban ®ªm.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 . nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. 2. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. 2. 5. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸. 4. 3. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. 2. 8. 9. sè loµi qu¸ phøc t¹p. h−íng t©y mét cµnh.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. 3. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc.Nh÷ng loµi c©y cã gai. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. H−íng ®«ng mét bã.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. 4. Do®ã. 7. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc. 400.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng.

nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï. rÊt ngøa.Hæ kÝch mai. RÊt 167 335 336 . NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. häng.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. sau khi bËt m¸y ti-vi. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. d¹ dµy vµ ruét. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. 5.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. 7. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét.Mai ngò s¾c: hoa. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. ch©n tay rÐt run. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. rông l«ng mµy. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. thùc qu¶n. 10. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. bÞ n«n.mäng ®á. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. 402. m¸y nãng lªn. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. 6. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. ¢m l−îng to nhá. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. 9. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. sÏ ph¸t sèt. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. 8. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. ®au bông ®i ngoµi. 11. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i.

§−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. 406. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. Sau khi bËt ti-vi. dÔ bÞ toÐ löa. 404. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. §ång thêi. ©m l − îng thËt bÐ. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y.mét c¸ch tuú tiÖn. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. rót khái nguån ®iÖn. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. 405. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. 403.

. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu. ë gÇn tivi mµu. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. Cho 169 339 340 . song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi .. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 409. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. Cho nªn. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ.v. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. m¸y ghi ©m. 408. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. 407. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. v. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng.

môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. dÔ ch¸y. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p. ®Æt ë trong phßng ngñ. 412. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. 413. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi. 41o. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra. Cho nªn. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ.3 tiÕng ®ång hå. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. ChÊt este kh«ng mµu. c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. g©y thªm trë ng¹i. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi.nªn.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt. kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 .

cã mïi th× gi¶m ®i.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ.. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt. cay. ngät. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. cay h¬n mét chót. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. 415. 416. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. ®¶ng s©m v. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc.v. song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. Cßn ®−êng nho. nhung. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i. biÕn chÊt. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. mïi vÞ cµng kÐm. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i.. thiªn ma. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. cã mïi th× t¨ng lªn. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. 414. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu.

trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. 418. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. H¬n n÷a. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. 419. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. ®Ó cho an toµn. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. sau ®ã ®ËykÝn lä. 172 345 346 . lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. 417. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng.

Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. 421. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. mµ thùc phÈm thuû s¶n. 422. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. Trong khi sö dông. bÞ biÕn chÊt.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn). Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i.420. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. 423. Thêi tiÕt trë l¹nh. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸.kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn.

Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. dÇu ho¶. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«. thêi gian l©u míi quay ®−îc. tr−íc khi cÊt ®i. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh.tèc ®é cµng chËm. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 .Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. Khi khëi ®éng . NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. 426. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy. Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. dÇu ®iªzen. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n. Ngoµi ra. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. chËm. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. 424. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. 427. To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. 425. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c.

mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 .kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t. bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . kh« r¸o lµ ® − îc. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. nÕu dïng dÇu x¨ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi.360 C. 429. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. 431. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. 430. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm.

Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. tuy ®· lau råi. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. ®i ®¸i khã v. ng−êi bÞ th−¬ng. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao.. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Thêi gian kÐo dµi.kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu..v. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. 434. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông.xong ra tra dÇu ngay. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. Cho nªn xe 176 353 354 .xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. ®¸i nhiÒu. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. 432. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. 433. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t.

cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu. Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. 437. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i. rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . Bëi v× trong khi ch¹y. Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt.kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng.5% vµng thËt mµ th«i). lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. 435.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en. 438. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. 436. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn.

kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. 439. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. 440. nhóng vµo n−íc Êm. giÆt cµng s¹ch h¬n. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. ph©n t¸n ë trong n−íc. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. 441. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. sinh ra mïi h«i. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 . nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i.

tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu..o... ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc.. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa.O. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ.. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 .. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në.. lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa .O. rÊt yÕu. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n. lªn men vµ ph¸t nhiÖt. lµ chÊt l−îng phÝch tèt. kh«ng tho¸ng khÝ. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu. 445. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm. 443.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. kiÒm cµ phª v.cã tÝnh kiÒm. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa. biÕn thµnh mµu vµng. lµm cho hoa t−¬i tèt.v...O. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o.. 442. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. bÞ kh«. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng. 444....kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt.” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu... Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o. Trªn thùc tÕ..kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh.

Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng.. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt. khi rãt n−íc vµo phÝch .kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. 449. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 .kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ. trë nªn gißn .kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. 446. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn.. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng. c−êng lùc gi¶m sót. 447. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. an toµn. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu.O. Trªn thùc tÕ. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ..kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi.ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. xem cã vÕt nøt hay kh«ng.. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448. n−íc tõ trªn xuèng. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc.. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. NÕu chØ nghe tiÕng O.

th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc.. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. Bëi v× trong khi ngñ. dÔ sinh mñn môc. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ. 452. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. 453. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. kh«ng nh÷ng thÕ. bÞ ®au l−ng v. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. Mïa hÌ ®é Èm cao. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. NÕu kÐo dµi. 451. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu.. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. 450. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. Trªn ®−êng vËn chuyÓn.v. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. chÞu ®−îc chua mÆn. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . l¹i cµng bÊt lîi. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc.Kh«ng nªn 181 363 364 .thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n.

Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß. 454. 455. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. urª v.. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh.v. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè.v. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. ¸o m−a. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa. sö dông l¹i. chÊt p«listiren. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm..®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. ®Õ giµy. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ.. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc..th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n.v. ®å cao su cò. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c. Qua thùc nghiÖm chøng minh.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß.. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. 456. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . phªn«n. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu.. chÊt p«lipr«pilen v. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n.

còng cã thÓ nhiÔm khuÈn.V. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P.. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v. ®au ë vïng tim. 458. 460. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi..C. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. dÜa. hîp thµnh. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. mµ r¹n nøt. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 . xó uÕ nhiÒu nhÊt. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. ®òa . kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC.Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. Ngoµi ra.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. Trªn thùc tÕ. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh. 459. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. dÔ lau röa. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc.v. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra.r−îu.

Cho nªn. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. 462. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. chao 184 369 370 . nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o. chao ®Ìn th−êng kÝn.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. gi¸ c¶ l¹i rÎ. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. 463. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh.v. tinh thÓ th¹ch anh v. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn.. 461. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi. BÞ nãng. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y.®−êng h« hÊp. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. 464. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. hîp thµnh. ch©n tay tª b×. §Ìn bµn nª-«ng. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. bÞ Èm. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng.. Cho nªn. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. bÞ bÖnh trÜ v. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt.. Trªn thùc tÕ.v. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ.. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i.

Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt.v. bÞ cøng l¹i. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i. cµng râ h¬n. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. v¾t m¹nh. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc. nhÑ. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n. 468. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. bôi.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. nh− khãi. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. chÊt g©y ung th− v. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co.. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. 466. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. vËt vi sinh. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi.. 465.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. Bëi v× trong tù nhiªn.. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 . hydro sulfit. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. 467. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp.. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn. mÒm m¹i. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ.v. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da.

bÞ phai mµu. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. bÞ d·o ra.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt. 186 373 374 . NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. ë ®Çu bÝt tÊt. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. NÕu c¾t nã ®i. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. mÊt mÊt søc ®µn håi. 469. bÞ gißn. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. Bëi v× ¸o len. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. 470. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. sîi sÏ bÞ tuét. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. 471. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. bÞ mèc. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta.trong kh«ng trung. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. 472. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng.

476. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.. nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”.v. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm. 475. bÞ nøt nÎ. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh.. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i.1mm. l¾ng xuèng d−íi. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh.cµng ph¶i chó ý. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng. g©y ra bÖnh viªm mao nang. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi .. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. ©m hé v. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ. rÊt dÔ bÞ kh«. n¸ch.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i). chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. nh−ng l¹i v« cïng quan träng. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. con gi¸n. c¸c 474. Nã chØ dµy kho¶ng 0. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. sinh ra nøt nÎ. 187 375 376 . Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc.473.

Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt. lç ch©n l«ng réng ra. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. NÕu l«ng mòi dµi qu¸. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. ®Ó mau t¶n nhiÖt. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c.. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu.må h«i to¸t ra nhiÒu. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. sî l¹nh. tuy nhiÒu Ýt. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 477. 480. 479.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng. s−ng lªn. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. nãng vµ ®au. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. vi trïng.v. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. m−ng mñ n·o v. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. 478. toµn th©n th¶ láng. Tuy cã tiÖn thËt. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng.. Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . Trªn thùc tÕ. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. dïng kÐo ®· s¸t trïng. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. ph¸t sèt. lµm cho mòi ®á lªn. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. limpha.

toµn th©n mÖt mái. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu. v¸ng ®Çu hoa m¾t v.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m.. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. m¸u ch¶y chËm. ch©n tay cøng ®ê. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. bªta. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. 481. hai vai mái mÖt. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n.. trë nªn bÞ liÖt. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót.. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. c¬ b¾p.v. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp. Sau khi tØnh dËy.. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. 484. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. hai tay tª b×. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang. d©y ch»ng míi thµnh. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra. ®au nhøc. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. XÐt tõ gãc ®é y häc. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. c¬ b¾p. ý thøc m¬ hå.. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng. 483. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. 482.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i.

Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê.v. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. m¾t mê. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. 486.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. ngñ tr−a. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. NÕu ngñ ngåi. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. NÕu lµ mïa ®«ng. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. NÕu ngñ ngåi. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. 190 381 382 . §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. Ng−îc l¹i. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. Nãi chung. tim ®Ëp chËm h¬n. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. Bëi v× khi yªn tÜnh. Bëi v× khi ngñ. cã thÓ më mét bªn cöa sæ. ®i ra ngoµi s©n. m¹ch m¸u në ra. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy.. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm. 485.. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. §ñ thÊy. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. s¾c mÆt t¸i mÐt v. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. thÞ gi¸c. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. ï tai. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. NÕu cø kÐo dµi. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. ch©n mái mÖt. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. rÊt khã chÞu.

nh·n ¸p t¨ng cao.v. mÖt mái. 489. nh − vËy lµ kh«ng tèt. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. ph¶i nghiªng m×nh ®i. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ.. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. 490.kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. s−ng ®au nh·n cÇu.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. khi ta liÕm m«i. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. 488. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. ph¶i ngoÑo cæ. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ.487. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. sung huyÕt kÕt m¹c. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t. thêi gian ngåi qu¸ l©u. sinh ra mÖt nhäc.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. 191 383 384 . do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. ch¶y n−íc m¾t. thiÕu «xy. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. Nh−ng trªn thùc tÕ. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc.. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. n − íc bèc h¬i. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. dÉn ®Õn t¸o bãn. thÞ lùc kÐm v. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i. §ång thêi.

NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 .bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. Bëi v× bµn cao. ®au ngùc. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. nång nùc h¬n. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao.45% . NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. dÔ chÞu. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. rÊt cã h¹i cho m¾t. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. 493. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t. nh×n kh«ng râ n÷a. Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. khi ®äc. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. cù li qu¸ gÇn. 492. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. sinh ra cËn thÞ. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu.491.

V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi. kh« cøng. 495. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da. 496. cã thÓ lµm tan dÇu mì. cã rÊt nhiÒu vi trïng. dÔ ch¸y. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay.. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. h¬i cã mïi h«i. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. theo vµo måm.v. vi trïng g©y bÖnh.v. vi trïng salm«n.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa. trùc trïng biÕn d¹ng.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. 494. trùc trïng g©y mñ. nøt nÎ. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng.. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. truyÒn bÖnh cho ng − êi. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. cã t¸c dông tÈy mì. trøng ký sinh trïng v. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c... råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 .

Tuú tiÖn nhæ ®êm.. Cho 499.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng. Trªn thùc tÕ. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng.v. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu. g¾ng g − îng nuèt ®êm. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. nguy h¹i cho b¶n th©n. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh. mµ ph¶i nhæ vµo b«. n·o m« v. thËm chÝ cßn sinh môn nhät. thËn. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. 498. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. 500. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. g©y ch¶y m¸u. lao thËn. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. vµo thïng. viªm n·o m« cã tÝnh lao.. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. thiÕu m¸u côc bé. ngøa ng¸y v.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng.. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng.v. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì..kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy.

do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë.Dôc nhi cÊm kþ. 3.1997 195 391 392 . Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch.1993 s¸ch tham kh¶o 1.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . ®Õn khi vÒ giµ. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu. NXB VÖ sinh nh©n d©n . NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5.nu«i chim.¡n vµ søc khoÎ. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2.HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn.. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4. NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7. khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng.Phô n÷ cã thai .1996 6. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng .ch¨m sãc vµ cÊm kþ.

Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.

Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.

6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.

kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.

Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158.136.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159..Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154. 225 162.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. chôp X quang 141..Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.

§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.171.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .

Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.uèng r − îu 262 207.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.

Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Trong giao tiÕp.Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .

Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.274.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.

Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.317.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.

Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.nh«m t¸i sinh 362.Kh«ng nªn dïng .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377..Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373..Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389.Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374..Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.

Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.397.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.

Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438. chôp X quang 450 463..Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.435.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440..KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469.o.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466..Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448. Èm qu¸ 464.

Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.

NXB V¨n ho¸ . NXB Hµ Néi 1995 3.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. S¸ch cho mäi nhµ.X. Thèng kª . NXB Hµ Néi 1996 5. Quan thanh liªm. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi.Th«ng tin 1995 2. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa.Th«ng tin 1996 4. ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc. TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N. NXB V¨n ho¸ . 210 421 422 . NXB V¨n ho¸ .B.Th«ng tin 1998 7. 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn. NXB V¨n ho¸ . NXB Thanh Niªn 1998 8.Th«ng tin 1999 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful