500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. So víi ng−êi lín. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m.. Khi bÞ trí.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. Tr−íc khi ¨n s÷a. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau.. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a . mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . gan ®éng vËt v. vÝ dô nh− thÞt. thËm chÝ cßn gÇy ®i. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. thiÕu chÊt s¾t. s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. 9. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. 8. 7.v.. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. bÞ î hoÆc bÞ trí. dÉn ®Õn ph¸t sèt. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái.

®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng. nay èm mai ®au. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . chØ cã kho¶ng 0. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ. tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. 12. chØ cã 0.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc..06 microgram . vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. Cho nªn khi nu«i trÎ. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n.¨n s÷a chua. mµn thÇu ch¼ng h¹n. viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. b¸nh bÝch qui. n−íc qu¶. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. gan vµ bå dôc ®éng vËt v. co bãp nhanh. th©n thÓ suy nh−îc. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. vµo bét cho con ¨n. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. 13. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ.015 microgram. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy.. vÝ dô nh− b¸nh m×. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. 11.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu.v. 10. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n.

mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. mµ khi t· lãt bÞ −ít. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý.250 mg n−íc. khi bÞ muçi ®èt. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó.kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. trÎ nÆng 5 kg. 14. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. Cho nªn. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. khi trong ng−êi khã chÞu . khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. Nãi chung.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. 15. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. cã h¹i cho søc khoÎ. ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. c«ng n¨ng cßn yÕu. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn.

8 17 18 . thiÕu m¸u. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. dÉn ®Õn ch¶y m¸u. khã tiªu ho¸. mÑ uèng amidol. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc. luminan v. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u). lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ.v.. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ... th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh.v. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. 17. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v.. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian.. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå.. methimazol v. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. §ång thêi. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ.V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. Cho nªn. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. ngñ kh«ng yªn giÊc. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng.v. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. dÔ bÞ s©u r¨ng. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. rÊt dÔ bÞ viªm da. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. 16. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B. dÉn ®Õn biÕng ¨n. bÐo bÖu. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. ngøa ng¸y. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ.

. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng. NhiÖt ®é cao. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. H¬n n÷a. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬..§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy.v.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ. c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín.. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a. sinh bÖnh thiÕu m¸u v.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó. Ngoµi ra. 9 19 20 . Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi. ra må h«i nhiÒu. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. muçi v. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. Trong må h«i. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. Kh«ng nghi ngê g× n÷a. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh. n−íc hoa qu¶. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. 19. sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín... sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng.v.v. 4 .18. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. lßng ®á trøng gµ v.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. NhiÖt ®é cao. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u... l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. thÝch hîp nhÊt. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. 6 . Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. NhiÖt ®é cao. ®−êng ruét vµ d¹ dµy. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu. nhiÖt ®é cao. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. Thêi tiÕt nãng. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó.

22. ThËt lµ phiÒn phøc. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch.. tõ Ýt ®Õn nhiÒu.. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. phô n÷ ®ang cho con bó. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. Dïng b×nh 10 21 22 . chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. §èi víi ®øa trÎ.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . Nãi chung. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. B×nh th−êng. Sau khi hµnh kinh. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. khÈu vÞ kh«ng tèt. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. s÷a bß. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. 20. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn.v. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. søc ®Ò kh¸ng kÐm. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. 21. kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt.

¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. (6) Khi bÞ dÞ øng da. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. xe. bÖnh sÏ nÆng h¬n. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao. tæn h¹i cho r¨ng. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . sÏ mÊt ngñ. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch.. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng.dinh d−ìng kh«ng ®ñ.. ng−êi sÏ gÇy ®i. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. kh«ng ®Òu. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. Do vËy. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. æn ®Þnh tinh thÇn. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc.v. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. (6) Khi ®i tµu. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. bÞ mÊt n−íc. võa mÊt vÖ sinh. thuyÒn. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. tr−íng bông. r¨ng tr−íc nh« ra. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. nÕu kÐo dµi. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. tiªu hao thÓ lùc. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. 23. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c.

Tù nhiªn. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. NÕu kÐo dµi. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. chÊt dinh 12 25 26 . vitamin vµ chÊt kho¸ng. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. chÊt mì. Ngµy th¸ng kÐo dµi. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. sÏ sinh ra s©u r¨ng. dÔ tiªu ho¸. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. sinh ra bÐo ph×. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. ch÷a kh«ng khái. 3/ §−êng tuy tèt. hÊp tÊp. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. ngät. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. mïi vÞ th¬m ngon. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. §−êng tuy tèt. ¡n nhiÒu ®−êng. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në.

th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu.. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. cao huyÕt ¸p.. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin. vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc. muèi v« c¬. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p. . tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. c¸c chÊt pr«tªin. . còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×. Tõ ®ã ta thÊy.v. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : . . th× ng−îc l¹i. vitamin v. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. chÊt mì. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng.. -C¸c chÊt kiÒm cacao. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín. mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo. ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ...th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%.v. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. Song.v. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng.35%. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. . kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. rau xanh v. bÖnh sái mËt v... c¸.v. chÊt kiÒm caphªin v. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn.. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao.Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i..d−ìng phong phó.. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim.550 ngh×n kalo. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. chÊt mì chiÕm 30 .Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. Ngoµi ra. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ. chÊt ®−êng chiÕm 50 .50%. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n... Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 . m×. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n.. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. h¹i nhiÒu lîi Ýt.60%. thÞt. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. bÖnh van tim.. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông. §−êng tr¾ng 13 27 28 . nhí m·i kh«ng quªn. cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. . sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng. nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. rÊt khã chÞu. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ.

®au bông ®i ngoµi nghiªm träng. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng. Hai lo¹i ®−êng nµy. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. 24.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét.NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. ng−êi gµy ®i v. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn.v.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho.v.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu.. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái. ch¸n ¨n. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. B×nh th−êng. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét... Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. 25.. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm. l−îng vitamin A. vËn ®éng. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ.

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. §ñ thÊy.. tinh ® − êng. phï thòng v. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn.. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«..v. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 .TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. Cho nªn. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ.TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. kú thùc. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v.v. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o. 37. 40. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. bông cßn ®ang ®ãi. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn. 38.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× sau khi uèng n−íc. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em.. 39. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o.

nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. bao gåm ®−êng tr¾ng. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. tøc ngùc. V¶ l¹i. axit chanh. tim ®Ëp rÊt nhanh. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a. ï tai.. 42. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu.. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh. m¾t hoa. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai.5 gam cån. r−îu cho trÎ biÕt. mÊt ngñ. h« hÊp t¨ng nhanh. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. buån n«n. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng.. c¬ b¾p co giËt. rÊt dÔ uèng. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. 41. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la.v. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia. chãng mÆt. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. §èi víi trÎ th¬. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt.v. NÕu dïng qu¸ 1. 44. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh.. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶.5 ®Õn 2.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. 43. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸.TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. tr¸nh dïng 20 41 42 . Cho nªn. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc.

Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p..Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. biÕng ¨n. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ.5mg. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. Ngoµi ra.. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. cã h¹i cho tim. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. ø n−íc. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ. cµ phª. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. håi hép kh«ng yªn..Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng . Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan.. Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. Mäi ng−êi ®Òu biÕt.d−a muèi v. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt . dÉn ®Õn bÝ ®¸i. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao ..v.. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n. ®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. ít. Cho nªn. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. H¬n n÷a. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). mì cõu. mì bß. bÖnh tim. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 . hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0.v. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. chËm lín v.v. nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng. biÓu hiÖn lµ håi hép. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn.

Cho nªn. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. do ®ã mµ sinh ra ®au bông. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n. ®å hép v. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy. hµm l−îng 22 45 46 . KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng..cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em.. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. chÊt kho¸ng.. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. bét g¹o v.. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng.v. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng.v. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng. uèng nhiÒu. Nh÷ng thùc vËt cã gai. ¨n qu¸ no. qu¶ kh«. bÖnh ®¸i ®−êng. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. chÊt anbumin vµ chÊt x¬.. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. ¡n uèng qu¸ nhanh. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. ¨n uèng nªn thanh ®¹m. cã vá.v. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. ng−îc l¹i. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. cã khi cßn nuèt chöng. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. mËt ong. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. bÖnh cËn thÞ v..chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. ng−êi lín ®· nh− vËy. bÖnh tim. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. cã h¹t. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi.

chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia.. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng.. thiÕu canxi th× x−¬ng. dÉn ®Õn ho. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. Bëi v× nh− vËy.v.. chÊt kho¸ng v. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. c¸c lo¹i ®Ëu. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. Võa ®i võa ¨n. chÊt dinh d−ìng thõa th·i. vitamin. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. thiÕu vitamin D. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. c¸c lo¹i s÷a. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt. Cho nªn. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. ph«tpho v. hoa qu¶ v. sÆc. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. nghÑn. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . trªu chäc nhau. nh− chÊt ®−êng. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã . Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông. chÊt anbumin. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n... Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. nÕu kh«ng nhòng nhÏo.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. võa xem ti-vi. Võa ¨n c¬m. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm. cñ cµ rèt. c¸c lo¹i rau hÑ. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. t«m c¸. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n.v.v. canxi. xem s¸ch b¸o v. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt.. vµ c¸c lo¹i vitamin. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm. c¸c lo¹i trøng. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ.v.. chÊt mì. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i..

NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. cßn chöi c¸c em. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. Cã mét sè cha mÑ. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Lµm cha mÑ. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. do¹ råi. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. Khi ¨n c¬m. thÌm ¨n. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. tho¹t ®Çu th× do¹. cã ng−êi cßn ®¸nh. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. Cßn n÷a. ngåi xæm ¨n c¬m. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. b¸nh ga-t«. HiÖn 24 49 50 . chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. Nãi chung. Ngoµi ra. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. råi m¾ng. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu.

mì. mµu hång rau dÒn. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi. mµu vµng gi¸ng chiÒu.. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i.. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. ®i ngoµi v. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy... buån ngñ. tø chi l¹nh ng¾t. h−¬ng liÖu. tiªu ho¸ kh«ng tèt v.Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy.v. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. ®au bông.v. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. BÖnh máchim. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm... chÊt phßng thiu thèi v. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. vitamin vµ chÊt x¬ v.30 phót. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu.. 25 51 52 .. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. buån n«n. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng .nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. ®au bông.v.. thë khã v. tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu.v. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. ruét sÏ sinh bÖnh. ®Çy bông. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. h«n mª.bÞ ¶nh h−ëng. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. nh− m«i. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu. Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh.v. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy. mµu vµng chanh. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép.. kinh giËt. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a. biÕn chÊt. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. anbumin. míi lµ chÝnh. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu. biÕn chÊt. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. mµu xanh lam. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn.

®å uèng l¹nh. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. hai tay chç nµo còng sê mã. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ.. sinh ho¸. ban ngµy th× cø c¸ch l . 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . viªm ruét vµ kiÕt lþ. ¨n thËt ngon. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu.4 giê cho bó mét lÇn. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. Ngµy nay. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. ®Þnh l−îng. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. ¨n ngon h¬n. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch.. m¾c bÖnh ®i ngoµi. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. ¨n bét. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. biÕn chÊt. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m.v. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. trÎ bó s÷a mÑ. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. tèt nhÊt lµ gät vá. ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ. nhiÒu chÊt mì v. thøc ¨n thõa. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn.. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ.. BÊt kú lµ hoa qu¶. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u.v. dÇu gan c¸. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. ®Ó cã nhiÒu ca-lo. ¨n rau xanh lµ chÝnh. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch.

bÊt tóc dÜ sinh tån d·. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. Ýt ngñ v. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i .. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. 27 55 56 . thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn. §ång thêi. tån tr÷. song còng ph¶i cã h¹n ®é. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i. Cho nªn..v. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. Cã ng−êi ®· thèng kª . trµng dÞch. TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng.v. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. quÊy khãc. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. cã chõng mùc..nhiÒu ca-lo. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã.. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ . Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t..ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn.. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×.mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n.bÊt tri thùc nghi gi¶. t©m t− − thùc.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh. bæ kÏm. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×.. T«n T− M¹c. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. 46. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. mËt v.v. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông.. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. 45. sau khi ¨n s«c«la. ch©n bÑt v. Song hä ch¼ng biÕt r»ng.. gi¶m mÊt khÈu vÞ.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. bæ kÏm. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n.

mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. c−êng tr¸ng.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. TrÎ em d−íi 3 tuæi. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. canxi. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. cho thuèc theo bÖnh. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. 48. dÔ g·y. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . tuæi cµng lín lªn. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc. t¸o bãn. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. hót ®i l−îng n−íc lín. 47.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . ¨n mßn men r¨ng. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. tuy hµm l−îng anbumin. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. l−ìi ®¾ng. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. ch¶y m¸u cam. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. bÞ bong men r¨ng. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. thµnh ra s©u r¨ng. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. ë trong ruét. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. Cho nªn. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. phèt pho. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. kh«ng thiÕt ¨n uèng. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. nh− måm kh«.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. mì. lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao. ®−êng. 49. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a.

ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. rÊt khã chÞu. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. s«c«la. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. khoÎ. 52. b¸nh qui ra cho con ¨n. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n. Nh− chóng ta ®· biÕt. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. uèng cña trÎ. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. Bëi v× tr−íc khi ngñ. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i. tr−íng. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. Kú thùc ®èi víi trÎ con.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. 50. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. 51. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. cao lªn. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. cã qui luËt trong viÖc ¨n. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i.

còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy. trë ng¹i cho tiªu ho¸. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét.. TrÎ em cßn non nít. tái. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. nhá bÐ. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. ngät. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. 53. n·o trë nªn thiÕu m¸u.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy.v. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng.v. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. c¸ v. 30 61 62 . thiÕu «xy. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. 54. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. sinh nhiÖt. cay. t«m.rÊt dÔ lµm háng miÖng. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. sÏ sinh èm ®au. 55.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy.. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. sao cho hîp lý. Cho nªn. mÒm nhuyÔn. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. gõng sèng v. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm.. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. sinh ®êm. kh«ng cßn søc lùc. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. hµnh. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. hå tiªu.. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. trøng. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu. mÆn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. dÉn ®Õn bÖnh tËt.

dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng. Ngoµi ra. 57.56. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng..TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng.. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu. tr−íng bông. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi. g©y ra ®au ngùc. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n. ¨n ®Òu c¸c thø. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. nhu ®éng ruét chËm ch¹p. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. Cho nªn. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng.v. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu. c¸. 59. 58. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. bÖnh sëi v. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m..kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 .. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß.

Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. g©n cèt gi¶m yÕu v. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. da mÆt xanh t¸i. thÌm ngñ. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. ng−êi r¹o rùc. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). v× èng thËn ph¸t 32 65 66 . kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. 60. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. 62. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ. Cho nªn. mµ huyÕt qu¶n Ýt. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt.. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. 61.. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ.v. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét. Trong thêi gian nu«i trÎ. kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n.

NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. ®ót vµo måm con. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. Nh− vËy võa vÖ sinh. nuèt rÊt khã kh¨n. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng.. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh. tiÕng khãc yÕu dÇn. 66. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi.. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu.. cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. d−a muèi v. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. dung l−îng nhá. ninh nhõ. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. cã khi nuèt chöng.. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. 65. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. 64. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. rau dÒn. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü.triÓn kh«ng tèt. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con.v. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. 33 67 68 .TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. gi¸ ®ç. kú thùc nhai kh«ng kü. rau hÑ.v. h¬i thë chËm dÇn v.

Trong c¬ thÓ con ng−êi. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. hoÆc vµo m¸u.. Kú thùc. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i. trong suèt. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. kh«ng xøng. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi.. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 69. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . 68.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 . ¸o kh«ng nªn cã cæ. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. V¶i nhung míi. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. 67. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. d−íi n¸ch. Cho nªn. cã lç. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh.®· bÞ « nhiÔm. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ.v. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. ChØ sî kh«ng ®Ñp. nªn quÇn ¸o.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. mÆc råi h·y buéc. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. cò ®Ó may. cò. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v.

dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. Khi giÆt giò t· lãt. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. Ngoµi ra.Ngoµi ra. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. Cã mèt sè cha mÑ trÎ.®Ó lµm t· lãt. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. chËt. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. khi thay t· lãt cho trÎ. dÔ dÉn ®Õn viªm da. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. Mïa ®«ng. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. 35 71 72 . nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. Cho nªn. kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. 70. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn.

gi¶m bít bÖnh tËt. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh.v. Nãi chung. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. bÖnh mÒ ®ay. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót. mÆc qu¸ Êm. Cho nªn. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. t¶n nhiÖt. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ. bÖnh sÈn ngøa.. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may. dÔ sinh r«m s¶y. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”. tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v. V¶i sîi ho¸ häc . môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. bÖnh viªm da v.. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn. 72. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt. mÒm m¹i v. c¸c khíp x−¬ng v. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n. 75.v. nh− lång ngùc nhá.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. bÖnh sëi.vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm.. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai. T· lãt.. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn.trÎ em 36 73 74 . V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ.71.. tho¸ng khÝ. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. 73. l−ng. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ.. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh. 74..kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”..v. bèc nãng nhanh. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i.v.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng.

do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc.kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ. Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng .. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 . nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. 77. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. nh¶y v. Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt.v. dÝnh chÆt vµo lµn da. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. èng quÇn gÇy. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. ch¹y. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng. dÔ bÞ mÈn ngøa. Hai lµ. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em.. cho trÎ em. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. c¬ b¾p. th−êng xuyªn cä s¸t . kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ..trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. 76. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. réng r·i. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt.v. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu. nh¶y.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. TrÎ em tõ 4 . lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi . cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó.. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ.chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v.

NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬.. Thêi gian l©u dÇn. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. to nhá ph¶i thÝch hîp. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt.d−ìng. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. 79.trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. 81. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng . may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun. trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu.. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. 38 77 78 . ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc. §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. 78.v. pancreatin.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý. 80. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi. Ngoµi ra.

tuæi cßn nhá.. Bé x−¬ng cßn mÒm. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn. tÝnh co gi·n nhá. ®é cøng cao. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. 86. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. vµng da vµng m¾t. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. ®ïi ®au. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. l−ng ®au sau nµy. 39 79 80 . HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. nªn h¬i réng mét chót.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. trÎ em míi khái bÞ h¹i. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. 85. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m.trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. khi ®ã mÆc vµo. c¬ b¾p cßn non. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em. 83. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. 84. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra.82. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. §i giµy da sím qu¸. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. Bëi v×. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i.. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em.

cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«.v. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. géi. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu.. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. kh«ng tho¸ng khÝ. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. 40 81 82 . lµm cho tãc mau bÞ rông. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. Khi må h«i ®Çm ®×a. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. tãc mÒm vµ dÇy. 2/ Kh«ng nªn b«i son. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. sÏ bã chÆt lÊy ngùc. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. ph¶i tho¸ng khÝ. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da.. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. trãc da v. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. 87. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. Lóc nµy. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. Bµn ch©n trÎ con. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. kh«ng dÔ ch¶i. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. bÞ ngøa. ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t.

®¸nh m¸ phÊn. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn. yÕu ®i. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. tËp qu¸n.. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. 88. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. ®éng t¸c. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. Trong y häc. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. sinh viªm. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”..2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. s¬n mãng tay. tr«ng xinh h¼n lªn. tÕt cho em bÝm tãc. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. thËt dÔ yªu. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. linh hån nã lµ con g¸i. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. trang phôc v. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai.v. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. Cho nªn. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. ph©n cµng bÞ kh«. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. còng lµ ®Ó tù an ñi. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. Kú thùc. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. ®Òu lµm nh− con g¸i. H¬n n÷a. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. b«i son m«i. VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. Nã cho r»ng. cµng sinh t¸o bãn nÆng. chËm ®i. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. l«ng mµy th−a thít. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai.

Lµ cha mÑ. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. bÊt kú sù gia c«ng. Lín lªn mét chót n÷a. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. hai bªn bæ sung cho nhau. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. uÈn khóc. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. ®au khæ. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. Ngoµi ra . sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. Nªn ch¨ng. 89. rÊt khã géi s¹ch. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. Nh− vËy. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. Nh−ng.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn. kh«ng sao gì ra ®−îc. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. bµng hoµng. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. tr«ng rÊt xÊu. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o.

(2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. Cho nªn. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 .4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . thø hai.v. HiÖn nay. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. Nh÷ng con sè chÕt. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt . cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. thÞ trÊn. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. Nh− vËy sÏ võa an toµn. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. Phè x¸ ng−êi ®«ng. ë c¸c thµnh phè. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. Cã mét sè bËc cha mÑ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. xe cé nhiÒu. phøc t¹p trªn ®−êng phè. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn.. thø ba. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. hèi hËn th× ®· muén. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. Ph−¬ng ph¸p lµ. X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu.. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. l¹i tho¶i m¸i. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. nã ®i xe ®¹p rÊt giái.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè.

kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. tuyÖt 44 89 90 . ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng.6 mÐt. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. m¾t cµng dÔ mái mÖt. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. (3) ThÓ lùc kÐm. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. dÔ g©y ra tai n¹n. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. (2) Søc ph¶n øng chËm. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 . trÎ em kh«ng thµnh th¹o. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. 91. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. 90. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. Cho nªn.

nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. søc chÞu ®ùng nhá. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. Song ph¶i tuú ng−êi. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. träng l−îng nhÑ. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. mét 45 91 92 . c¬ lùc kÐm. Sau khi ngét ng¹t. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. Trong tuæi trÎ em. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn. søc khoÎ yÕu. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. tuÇn tù mµ tiÕn. lµm cho tim co bãp xu«ng. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. nÕu cø kÐo dµi . l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i.®èi kh«ng ®−îc nÆn. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. søc co bãp yÕu. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm.2% träng l−îng c¬ thÓ. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. g©y nªn nguy hiÓm. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em. Nªn nhí r»ng. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. 94. tuú søc mµ rÌn luyÖn. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. 92. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao. 93. dÔ mÖt nhäc. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt.

V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. sau khi ¨n c¬m. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. nÕu nh¶y xuèng n−íc. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng.. Sau khi ¨n c¬m. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. nÕu lµ mïa hÌ. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. Khi ch¹y nhanh. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. 95. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. Ngoµi ra. tiÕn dÇn tõng b−íc. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. 96. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. 97. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng.

sau khi thi ®Êu. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u. Trong khi kÐo co. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . thêi kú ®Çu. viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. 100. Trong khi kÐo co. Trong khi kÐo co. lµm cho ngùc thãt l¹i. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. 99. Ngoµi ra . Khi vËn ®éng. dÔ sinh ra thiÕu «xy. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. cét sèng bÞ cong. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a. NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng. 98. cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸. X−¬ng. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ. §Çu mïa xu©n. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. thanh m«n c¨ng th¼ng.. ph¶i chän n¬i kÝn giã.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Lóc ®ã. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc.

. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«..v. nh©n s©m v. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. n−íc mòi. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i.v. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. h−¬ng liÖu v. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. 48 97 98 . g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh.v. kÎ l«ng mµy.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn. §èi víi trÎ em. 102. trë nªn gißn. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng.. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng. Nh− s¬n mãng tay. bÞ rép. “ Ban da s¾c tè” v.cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. må h«i... Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm. ng©n nhÜ. lç ch©n l«ng rÊt nhá. m¸ ph©n m«i son. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. 101. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá. s¸t phÊn. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. sÇn sïi. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay.. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín . n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. s¬n mãng ch©n mãng tay... s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt. b«i son.. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. bÞ ngøa. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. ræi do n−íc m¾t. Cho nªn.. sö dông mü phÈm ho¸ trang. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao.

trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. can-xi cña x−¬ng. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i. chÊt tñy hîp thµnh. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. tån t¹i ë trong líp biÓu b×.Häc sinh trung. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. 106. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da.103. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc. chÊt dÇu gi¶m ®i. Cho nªn häc sinh trung. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. ®¾t tiÒn. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. 105. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. rÊt dÔ rông. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y. Nh−ng trang ®iÓm. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. Cho nªn. 104. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. tÝm bÇm. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. chÊt da. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn.thiÕu n÷ 49 99 100 . VÝ dô nh− häc sinh trung. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ. Trªn thùc tÕ.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. Tãc cña häc sinh trung.

viªm mòi dÞ øng. nh− hen xuyÔn. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra.v. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. kho¸ cöa l¹i. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng.. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. chÊt ben-zen v. ®i-«-xit cac bon. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. L¸ c©y tróc ®µo. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn.. phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt.. tróng ®éc khÝ than v. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng.. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. thë khß khÌ. ®iÖn giËt..v. an-®ª-hit B. x−¬ng chËu réng ra. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. ë ngùc t¨ng lªn. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse.. 50 101 102 .9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u. cacbon ®i«xit.v. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em... Bëi v× c¸c c« g¸i 13.. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em.. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. an-®ª-hit phô. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. 107. viªm phæi v. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt.. hoa Vi li v. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em.. hoa MÔ lan. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi. bÖnh mÈn ngøa v.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. chÊt an-®ª-hit.v. mì ë m«ng. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit. viªm khÝ qu¶n. 18 . §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi. nh− ho¶ ho¹n. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. niªm dÞch an-®ª-hit A. benzen. bôi than v. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m.v. viªm häng. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng. ®i-«-xit sun-phua. bé vó dÇn dÇn to lªn.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ.. viªm phæi thë dèc.v. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. ®øa trÎ sÏ khã bó. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. bÖnh mÒ ®ay.

chiÕu bãng. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸.. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. NhÑ thi nhøc ®Çu. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. ë trong r¹p h¸t. trong bÖnh viÖn v. ë trong tr−êng häc. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c. Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. trong héi tr−êng. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. mïi h«i n¸ch.. Trong cuéc sèng hµng ngµy. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. buån n«n. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. do cã 51 103 104 . kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. chiÕu bãng. th«ng khãi kh«ng tèt. buån n«n.v.. tËp trung ho¸. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã. hoa m¾t. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi.. mïi thèi cña giµy dÐp. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu.. xe v. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. chãng mÆt. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe.TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n. ë trong tµu. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ...v. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. bÖnh thë dèc. kh«ng cã sù kÝch thÝch. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. Cßn n÷a. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë..v.v. nh− mïi h«i cña må h«i. ¨n kh«ng ngon. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu.

mçi mÐt khèi..50 mg bôi.6 ®Õn 9. Vµo mïa hÌ nãng nùc. nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt. sau mét trËn m−a rµo. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc.12 ®Õn 0. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o.. h¬i n−íc bèc nhanh. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. Cho nªn. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. Cho nªn. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi.38 0 C. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. 52 105 106 . cø mçi mét ®ît chiÕu phim. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. lau nhµ. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ.7 mg). l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ. th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. Theo thèng kª. trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. kh«ng nªn dïng. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. cã it chÊt sun-phua.v. Nãi chung. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. buån n«n vµ khã thë. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. n−íc bèc h¬i. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. t¶n ®é Èm. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. c¸c gãc t−êng. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. ch©n gi−êng v. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín.

9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. silich ch¸y v. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. l©n. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. buån n«n. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng.. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng.. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a..tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. ®Òu tÝch tô chóng l¹i.. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña.. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. ®au bông. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i.v. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. l©n nhÑ. kinh giËt. Cho nªn trong mïa ®«ng. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. tr¹ng th¸i tª b× v.. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. th¹ch tÝn nhÑ. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn.v. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. nhÑ th× ®au ®Çu. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng.v. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. gãc tñ. th¹ch tÝn. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. nÆng thi h«n mª. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. d−íi gÇm gi−êng. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra. tim ®Ëp m¹nh. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. chãng mÆt. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë.. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm. si-lich v. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn.v.. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a.

Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em. s¹ch sÏ lµnh m¹nh. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. ®Ó hä thay thÕ sö dông. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc.. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng... ®¸ng cho th× cho ngay.. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. mµ l¹i hay sèt ruét... “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”.. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc.v.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång.. vµ v.hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t..v. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108.v. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. kh«ng muèn vøt ®i. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng.v. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh.. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. biÕn phÕ vi b¶o”.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i. 4/ Nãi xÊu. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i. khã chÞu. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò.. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ.

ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 . khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. rÊt ®au lßng. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ.. bè hoan nghªnh con l¾m”. 109. høng lªn th× h«n. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh.. c¸u giËn cña bè mÑ. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng.sai viÖc g× ®ã. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. cã kiªng cã lµnh”. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. th× nùng. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. khen trÎ lµ th«ng minh. 13/ Khi trÎ khãc. sî con m×nh thiÖt thßi. b×nh th−êng th× hØ h¶. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn.v.

Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh. (6). (3). 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸.. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã.v. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý. ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc. (4). cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. Bµ Xchªn«va. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. Na-uy. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng.. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. (2).Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. §i häc. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. ®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu.. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷.vµ ®Êt sÐt. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. trÎ em rÊt mÉn c¶m. tuy kh«ng cã chÊt ®éc. D©n chñ §øc cò. TiÕn sÜ C«nitch. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. (5). nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. §èi víi chÊt ®éc ch×.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. TiÖp kh¾c v. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i.

Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. Cho nªn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi.86% tæng sè ®iÒu tra. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. Khi trêi 57 115 116 . tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. Lóc nµy. Mét c¨n phßng réng 13 . L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. Cho nªn.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. l¹c quan. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. chiÕm 19. n©ng cao thÓ chÊt. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t. Sè häc sinh trung. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. chiÕm 81. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch.l3% tæng sè. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch.

Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. b¬i. cã chÊt ®µn håi tèt. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. kh«ng «i thiu. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. ¸nh s¸ng cña nÕn.v. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. nã qu¸ nãng.. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. cån. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. tho¸ng khÝ. nhøc m¾t. s¹ch sÏ. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. kh« r¸o..3 3. cña dÇu v. Trong thêi gian nghØ hÌ. cao 3. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn.v. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. giµy da v. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. Nãi chung. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. QuÇn ¸o nªn réng r·i. b«ng b¨ng. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc. C¸c em d−íi 14 tuæi. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. trong ®ã cã thuèc ®á.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh.. thuèc tÝm. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. lµm hoa m¾t. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ. ®Ìn nª-«ng. VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi.. cña ®uèc. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. kh«ng nhiÔm trïng.

ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. ngåi lªn ®ã. mµu chµm vµ mµu tÝm. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. sî ¸nh s¸ng. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ. tuy l−ng. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. lý do th× nh− trªn ®· nãi. nghØ ng¬i.2 m. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt.5 . viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i. vµng chanh. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. ®äc b¸o. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t. Nh− vËy. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. mµu vµng..v. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n.. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 . c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu. mµu xanh lôc.. còng kh«ng nªn xem s¸ch. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. bÖnh thiÕu m¸u v.v. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa.. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. xanh lam. nÕu ®äc s¸ch. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au.nª-«ng 40 o¸t. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. treo cao kho¶ng 1. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. ®Çu ãc nÆng nÒ.

§óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh..kh«ng ph¶i lµ Ýt. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. Qu¶ nhiªn. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. Do véi vµng vËn chuyÓn. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. bông ®au d÷ déi. cã 2000 con trùc khuÈn lao. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. ¨n mµ kh«ng tiªu. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. ®äc l¸ng tr¸ng. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. do ng−êi ®äc nhiÒu. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 . Trong cuéc sèng th−êng ngµy. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. mÊt vÖ sinh. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. Cho nªn.. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i.. vi trïng viªm gan v. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. b¸o.. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. ®Õm tem phiÕu v. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n.v. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. vi trïng c¶m cóm. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng.v. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. trong phßng ®äc c«ng céng. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu. tÝch tr÷. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B.

” 110. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. thÝnh gi¸c. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. ®äc qua lµ xong. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. khèng chÕ lÉn nhau.rµng. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng.. nh«m. Trong giai ®o¹n nµy. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt.v.. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. võa thu thËp. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. võa chØnh lý. benden v. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt.

chiÕc kÌn con..v. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. Cho nªn. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Cho nªn. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. mµ chóng cßn c¾n. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. «t« c¶nh s¸t. ®å ch¬i cña trÎ em. xe m«-t« v. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. Kú thùc. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai..200. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. Nh− vËy. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . Ýt nhÊt lµ 7. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt.chiÕc kÌn nhá. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. Cho nªn. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã. mét em bÐ trai ng©y th¬. sau ch−a ®Çy 10 phót. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . cßn gÆm. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu.

Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con.. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. Cho nªn. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. 63 127 128 . ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). Êm nhá vµ bµn nhá v. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. hép nhá. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i.. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm. khi chän mua ®å ch¬i. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. xÕp nhµ. C¸ch ®©y kh«ng l©u. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”.. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. §å ch¬i. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. thËt lµ nguy hiÓm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. nªn cã ®iÖn trë lín. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. bóp bª. Cho nªn. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. m¸y cat-sÐt. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. mµ lµ tiÕng ån. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy. vµ chØ cã thÕ mµ th«i.v.v. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. Ch¬i theo tuú ý thÝch. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông.

tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. Cßn n÷a. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. viÖc ¨n ngñ. Song. nghØ ng¬i. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. nh−ng líp da cßn non máng. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. c¸i lîi rÊt nhiÒu.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh.. vÖ sinh v. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn. Cho nªn. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. Cho nªn. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra.v.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. ph¸t dôc nhanh chãng. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. §iÒu nµy nãi lªn r»ng. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. Song. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. Nãi chung. C¸ch ®©y kh«ng l©u. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. Do ®ã c¸c sê mã.. do tÝnh hiÕu kú cao. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh.. Cho nªn. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. 111.. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. ph¸t ban th−¬ng hµn v. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm. mÌo cã thÓ b¾t chuét. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh.v. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi.

th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. (2) Kh«ng nªn nãng véi. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. Tr−íc khi tËp luyÖn. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. Ngoµi ra. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. tØ mØ. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. c¸c khÝ quan. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh .thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. VÝ dô nh− ®øa trÎ. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. cho lµ v« vÞ. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”.kiªn tr× ®Õn cïng. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. röa ch©n. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. röa mÆt. tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. t¾m kh«ng khÝ. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. 65 131 132 . ho¹t b¸t.

§¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. cã khÝ thÕ s«i næi. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. 66 133 134 . bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. Thêi kú trÎ em. søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím.Khi 8 tuæi. th«ng minh. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%. Khi huÊn luyÖn.. Sau khi ngét ng¹t. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. nÕu qu¸ vÆn ng−êi . kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. Ngoµi ra. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. Vµo tuæi thiÕu niªn. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y.. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. Kú thùc. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. cho lµ ho¹t b¸t. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë.. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . tiÕt tÊu rÊt m¹nh. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. V¶ l¹i . x−¬ng dÔ biÕn h×nh. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc.

l−îng søc mµ lµm. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. tuÇn tù tiÖm tiÕn.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. 112. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. H×nh nh− hä cho r»ng. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. vµ trong c¬ thÓ. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. trÎ em ®ang sèt. Kú thùc. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. buång tim nhá vµ nhÑ.. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. Song. Do ®ã. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia.. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. Cø s¸ng ra. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. xuÊt hiÖn sù h«n mª.. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em.

vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. 114. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. 115. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. mµ l¹i ®i xuª xoa. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. c¸i g× còng chiÒu theo. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. con c¸i nghªnh ngang. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt. mµu s¾c kh«ng ®Òu. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. kiªu c¨ng ng¹o m¹n.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc.. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”. còng tho¶ m·n... ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 . l¶ng tr¸nh. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu.. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. 113. ®é trong s¸ng kÐm. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−. kh«ng coi ai ra g× c¶. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn.

thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. 80 . t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. c¸i mÊu chèt. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. Ngoµi ra.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. 110 . ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 .140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. uèn n¾n ngay. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc. 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. Cã thÓ nãi. ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. 116. coi nh− kh«ng cã g×. yªu cÇu chóng söa ch÷a. träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. Xem nh− vËy th× thÊy. râ rµng. Ph¶i biÕt r»ng. 70 . hÕt søc phøc t¹p. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. kÌn thæi ng−îc”. Kú thùc. 90 . D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. 120 . 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. phª b×nh ph¶i ng¾n gän. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . ng−êi kia l¹i xuª xoa.®æi. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. 9/ Gi÷a bè mÑ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng.

2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. do¹ thÕ nµo. ®øa trÎ vui. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt. Cho nªn. sau khi ¨n no. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. tù m·n.4 th¸ng. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. liÒn khãc to¸ng lªn. nã míi khãc. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. §øa trÎ 3 . song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. råi tõ ®ã mµ ruång bá. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. gióp ®ì chóng. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ. V× nã ch−a biÕt nãi. buån.6 th¸ng. NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. ®ã lµ mét niÒm vui lín. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. ®a d¹ng. chøng tá nã khoÎ. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. lµ b¶o bèi cña cha mÑ. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. TrÎ em sau 5 . TrÎ em 8 . Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. cã ng−êi bÕ ½m nã. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . kª cao gèi ®Çu mµ ngñ. lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. ®øa trÎ lµ t©m can . ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. cã qui luËt. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. hä rÊt sî trÎ con khãc.

Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. hÔ khãc lµ chiÒu. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. Cho nªn. an thÇn. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. Sî trÎ khãc. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. mÆt biÕn s¾c. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. kh« khan v« vÞ. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. ai th©y còng ph¶i yªu. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy. Cè nhiªn.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. §Õn ngµy h«m sau. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. Cuèi cïng. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. ch©n tay run rÈy. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. kh«ng nãi n¨ng g× c¶.. tøc phong ®Ó ch÷a. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. nÕu cø kÐo dµi.. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em.Muèn ch÷a bÖnh nµy. ho¶ng lo¹n. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. véi vµng «m em lªn. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. mét «ng hµng xãm. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. im lÆng Ýt nãi v. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. Cho nªn. em khãc lãc kh«ng yªn. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . ThÕ nh−ng. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. t©m thÇn sÏ mª mÈn. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. Cã mét ®ªm. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. khãc ch¸n råi th× th«i. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. nanh vuèt cña quØ qu¸i.v. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. ¤ng võa nãi xong. Kú thùc. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. sang do¹ em. khi tim sî th× thÇn mÊt. ch©n tay run rÈy. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe.

vÒ nh÷ng bøc tranh. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con. kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng. s−u tËp tranh vÏ. vÒ th − ph¸p.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . VÝ dô nh− s−u tËp tem th−.v. nh÷ng nhµ s−u tÇm v.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. s−u tËp nh·n bao diªm. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. thÕ nµy kh«ng ®−îc. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. ñng hé vµ gióp ®ì chóng.v. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em .. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i.. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em.. b¶o vÖ. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ. Khi trÎ em nªu c©u hái.v.. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em.. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬. vµ ph¶i cæ vò. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. thÕ kia kh«ng nªn. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng.. 72 145 146 . kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. ngò hoa b¸t m«n. Kú thùc.Ðp buéc häc tËp. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo.. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em. TrÎ con. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. lÆng lÏ quan s¸t. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. vá bao thuèc l¸ v. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ.

117. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc. Th× ra. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. Cã bËc cha mÑ. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa. 73 147 148 . §Æc biÖt lµ trÎ em. hoÆc sang nhµ hµng xãm. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu.. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ.Song. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t. nh− cho con ®i nhµ trÎ. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng. Kú thùc. thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt.v. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê.. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. TÊt nhiªn. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o.H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi.v.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. trÎ con còng nh− ng−êi lín. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. trÎ em tõ 3 .. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. thÊy vËt lµ sî v. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ.. Cho nªn. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. trÎ em 1 . t¹o ®iÒu kiÖn cho con. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. do qu¸ yªu th−¬ng con.

cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. Cho nªn. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. Sau khi xem xong tivi. g©y thµnh thãi quen xÊu. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. Cßn n÷a. cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. 118. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. t¹o thµnh quÇng m¾t. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. nªn dÔ bÞ mÖt. cµ rèt v. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu.. (10) Kh«ng nªn lµm ån. biÕn d¹ng cét sèng. hë r¨ng. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. khi ng−êi ta n»m. röa mÆt. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. mÊt th× giê häc tËp. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. lóc ®ã.v. trøng gµ. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. mót ngãn tay. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt.. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. thÞ lùc gi¶m sót. ®i ®¸nh r¨ng. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. Cho nªn. do trùc c¬ trong ngoµi.

thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. Lµm cha mÑ. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu.m·n tÝnh.. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. xin c¸c b¹n h·y xem thö. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. chØ ®¸nh chiÒu ngang. N»m sÊp cµng kh«ng tèt.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. cã khi cßn bÞ tª hai vai. M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. ¤-xy gi¶m ®i. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ.v. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. nhøc ®Çu. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v. hoÆc do nh¸t gan. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ.. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. 119. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. Ph¶i biÕt r»ng. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. C¸i g× 75 151 152 . (5) Kh¶nh ¨n. chãng mÆt. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. khã tËp trung. ngñ dËy muén. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã.

c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. dÔ lµm x−íc lç tai. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. Nªn nhæ ®êm vµo ca. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. rÊt kh«ng v¨n ho¸. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. M« mòi bÞ x−íc. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. m©ng mñ. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. lµm mÊt vÖ sinh. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. g©y nªn mèi nguy hiÓm. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng.N−íc canh chan c¬m. (17) Say mª ®äc s¸ch. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. nhæ ®êm xuèng ®Êt. gióp cho tiªu ho¸. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. Mót ngãn tay. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. kh«ng nªn nãi chuyÖn. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. ph¶i nhai cho kü. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. bÊt chÊp tÊt c¶. Xem s¸ch ®Õn say mª. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. g©y nªn viªm tai. (15) Ngo¸y lç mòi. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. (16) Dôi m¾t. Cã em khi ®ãi bông. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. R¸y tai nhiÒu lªn. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh. (14) Ngo¸y lç tai. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. B÷a no. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. (13) GÆm mãng tay. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. Kú thùc. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau.

trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. nªn kh«ng thÝch t¾m. Sau khi lÊy nhau. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. dÔ biÕn h×nh. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt. bµ lµm chñ bªn trong. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. th−êng xuyªn t¾m. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. viÖc nhá ho¸ kh«ng. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. Khi cã sù va ch¹m. (19) Kh«ng thÝch t¾m. khíp x−¬ng cßn mÒm. CÇn ph¶i biÕt r»ng. dùa vµo nhau. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. dï vî hay chång cã khã kh¨n. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n.

chi tiªu cho hîp lý.. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu.. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng. cïng nhau bµn b¹c. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. Lµm nh− vËy. Ph¶i nhí r»ng. Sau khi c−íi.. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy.. tèt ®Ñp nhÊt. vµ v. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ .. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ.. c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i.”. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. RÊt nhiÒu ng−êi. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. chi tiªu cho hîp lý. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui. víi thêi gian. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì. ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong.. Th−êng chØ cã buæi tèi. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê.v. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n.. ¨n c¬m chung víi nhau. Ph¶i tin r»ng. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”.v. NÕu kinh tÕ dåi dµo. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i.. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng. phiÒn muén. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc.ra. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ. 78 157 158 . 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”.. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc. NhÊt lµ ng−êi vî. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu.." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”.

thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi.v. nh÷ng m« trong tö cung bong ra.. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng.. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai.. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. lµm cho con ng−êi suy nh−îc. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp. viªm khoang chËu. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 .§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn.. nÕu kh«ng ®iÒu ®é.v. giao hîp v« ®é. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng. 124. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. hoÆc xuÊt tinh khã v. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng. hoa m¾t. Dung tôc ë ®©y lµ nãi. 122. ï tai. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai.vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. ©m ®¹o co giËt. song nÕu qu¸ − say ®¾m.v... ®i ng−îc lªn tö cung. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung. méng tinh ho¹t tinh.121. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn . mái gèi. chÌn Ðp bµo thai nhá. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. NhÑ th× bÞ chãng mÆt. MËt nguyÖt t×nh nång. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. 123.. ®au l−ng. mÊt ngñ. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. kiÖt søc. to¸t må h«i. gi¶m trÝ nhí v. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh.

c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. vî chång kh«ng nªn giao hîp. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. Ng−êi ta sau khi t¾m. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. hÖ thèng tuÇn hoµn. phÊn khëi.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái.v. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. tho¶ ®¸ng.. da thÞt s¹ch sÏ. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi. mçi lÇn phãng tinh. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. 126.. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc.. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. kiÖt søc v. Cho nªn. tim ®Ëp m¹nh. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a.. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. Cho nªn sau khi t¾m xong. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. 127. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é.v. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi. 80 161 162 . bÖnh tim v. vÖ sinh. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. Ngoµi ra. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. Trªn thùc tÕ. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng.

th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. tho¶i m¸i. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. Cho nªn. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. réng r·i. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. tö cung dÇn dÇn to ra. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. 129. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. V¶ l¹i. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. 128. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. Bëi v× thêi kú mang thai. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a. Tõ ®ã ta thÊy. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. mÒm.

m«ng ph¶i cøng ®ê.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. Bëi v× thêi kú mang thai. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. Cho nªn. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi.. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän . khi ®i l¹i. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. c¸c c« ai còng thÝch. 132. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót.Ngoµi ra. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. bông bÞ nÐn. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. dÔ bÞ ng·. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ.v. 131. ¨n kh«ng ngon v. thë dèc. bµng quang bÞ dån nÐn. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. t¸o bãn. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. Trªn thùc tÕ. sÏ dån nÐn xuèng bông. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. 130. 133. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 .do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc. tö cung to lín bÞ sa xuèng. ®i l¹i l¶o ®¶o. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy.. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy.

Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. Khi míi cã thai th× uèng 0. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em. trÝ n¨ng thÊp.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ.v. thËn v. nãi chung. gan..6 g can-xi lµ võa. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. Nh−ng. trÝ lùc gi¶m. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi. tinh dÇu 83 167 168 . Cho nªn. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. 134.. ®au bông vµ kiÖt søc. chèng say tµu xe. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt.1 g can-xi lµ võa. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. thuyÒn bÌ.. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. chèng viªm khíp. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. thÓ träng gi¶m. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au..v. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v.8g. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c. mçi ngµy uèng kho¶ng 0. víi m¸u. b¹c hµ.v. c¶m m¹o. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. 135. 136. say n¾ng mïa hÌ... uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng..Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. bÝ ®¸i. t¸o bãn. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao.

nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. Cho nªn. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. 138. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i. 140. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. Nãi chung. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. 139. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc. 137. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng.

Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt.. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . 143.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i.v. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v. tø chi kh«ng vÑn toµn. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch. hë m«i. nh− trÝ lùc kÐm.. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. bÊt kÓ xu©n. h¹. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang.Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. Trong thêi gian hµnh kinh.. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. 141.v. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn.lâi buång trøng chi phèi. teo sä n·o. Trong thêi kú hµnh kinh.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. thu. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. 142. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. r¸ch vßm häng.thuú thÓ . Cho nªn. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i.. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. cöa tö cung h¬i më réng. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da.

quÇn bß. . tãc kh« r¸p.kinh. xung huyÕt ©m hé. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. th«. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt.v. 145. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. líp da chãng nh¨n. Nh−ng. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. cã chÊt ®¹m. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 144. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. phô n÷ khi hµnh kinh. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy. 146. Qua ®iÒu tra trªn 3. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín.500 phô n÷ ë 7 quèc gia.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. car«ten.. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng.. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. Ngoµi ra. 147.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. cã ®−êng. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. Cho nªn khi hµnh kinh.. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n.

s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. c¸i yªn xe ®· cøng. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn.. thµnh xung huyÕt v. ®ång v.v. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î.. Nh− vËy míi vÖ sinh. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm. cr«m. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých.. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng.vitamin B2.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i. an toµn.v... khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. bÞ cä s¸t. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. ®¸i buèt. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. 150. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. viªm niÖu ®¹o v. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. cøng lªn. mÊt nhiÒu m¸u. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp.v. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. 148. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi. Mangan. kali. hîp víi c¸nh tay ng¾n. thµnh viªm. cøng lªn. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. S¶n phô khi sinh në. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t... Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi.v. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra..Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. vµo yªn xe v. 149. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. khi lªn xuèng xe. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín.

152. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a.v. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon. bÖnh mÈn ngøa. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. am«ni¨c. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn. 153. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. Cho nªn. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh.. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. gi¸ c¶ l¹i rÎ. 151. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . do ®ã mµ hay rông tãc.b»ng v¶i ni l«ng. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt... mau kh«. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. dÔ giÆt. nhÑ vµ mÒm. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh.v. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo. nhÑ vµ dïng bÒn. mµu s¾c ®Ñp. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. chÊt r−îu v. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi.. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. röa. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. V¶ l¹i. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. V¶i ni l«ng. viªm niÖu ®¹o v. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. Trªn thùc tÕ.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o.

nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n. giã bÊc c¨m c¨m. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. Trªn thùc tÕ. nÕu mïi th¬m qu¸ nång. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. dÔ bÞ c¶m cóm. trë nªn yÕu ®uèi. suy dinh d−ìng. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. 154. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Cho nªn. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. b¹ch cÇu gi¶m. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . 157. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. trÝ lùc gi¶m. kh«ng chÞu ¨n. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. Dïng n−íc hoa. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. 156. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. bÞ ho.

®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. Sau khi t¾m. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. 159. viªm mòi. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò.. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. kÎ m¾t trßn xoe.. b«i son ®á thÉm. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. chãng mÆt.. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt. Bëi v× ®é nãng. ë tãc. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ.v.®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng.v. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. xoa phÊn th¬m lõng. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. ë mãng tay v. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. 158.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. pha thµnh dung dÞch 20%. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. Nªn sau khi t¾m mét giê.. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. 160. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt. ë l−ìi. b¶o hé líp da. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. ®èi víi thÇn kinh. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan. vÏ l«ng mµy v..

v.kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n . Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. ngµnh dÖt. Cho nªn. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. c¹o r©u. 164. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. th¹ch tÝn v. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn. sÏ ©n hËn suèt ®êi. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. 163. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y.v. ngµnh thùc phÈm v.v. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong. tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang.. Ngoµi ra. môn n−íc. ch×. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt... 161. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 .kh«ng nªn 162. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”.DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. ngµnh kiÕn tróc v. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n.. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×.. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy.trang. NÕu röa mÆt. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. kh«ng tiÖn. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c.. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. Cho nªn. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. thÇn kinh. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn.

ch¶i c¸c kiÓu tãc. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. ®Ñp cña m¸i tãc. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 .sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. dÔ rông.v. toan. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. cã nh÷ng nèt cã n−íc.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. C¾t l«ng mi ®i råi. Sau khi sÊy. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. d©y chuyÒn.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. nh×n vµo thÊy kh« cøng. qu¹t. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n. Th−êng xuyªn nhuém tãc. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m.. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. Hä kh«ng biÕt r»ng. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. nh− hoa tai. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn.v. Cho nªn. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. mÊt hÕt vÎ ®Ñp. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o.. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp. xuyÕn v. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. 167. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. sau mét thêi gian. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. ®Ñp cña bé tãc. nÕu kh«ng géi s¹ch.... cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. ngøa ng¸y khã chÞu. 166. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t.. cã nèt mÈn. ®Ñp h¬n. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc. bôi bÆm v. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc.

khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy.. NÕu kh«ng. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n. 168. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. cøu ng−êi chÕt.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng.. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. qu¸n ¨n. 170. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. lë loÐt. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. thÊm n−íc. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. Sau khi ®eo nhÉn. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. ngøa ng¸y.må h«i. nhµ ¨n v. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn.v. 169. bÖnh cµng thªm nÆng. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Ngµy th¸ng kÐo dµi. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á.

N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. 171. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt . cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . 172. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. tuy ng−êi cã thon h¬n. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. NÕu nh− l¹i mang thai. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu. KÕt qu¶ lµ. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o.

do ®ã. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. ch−a tõng tr¶i. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. cÈu th¶. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. Trong yªu ®−¬ng. cïng nhau tiÕn lªn. ph¶i giµnh thêi gian. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. ph¶i tù do. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. t¨ng tr−ëng tri thøc. thËm chÝ ph¶i chia tay. ph¶i suy nghÜ kü cµng. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. chÝn ch¾n. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. thÊy m×nh thÊy ng−êi. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. H¬n n÷a. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. 95 191 192 . 3) Kh«ng nªn qua quÝt. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. lÊy dµi bï ng¾n. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. ph¶i l−îng thø cho nhau.¶nh h−ëng ®Õn tim. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. c¸i së tr−êng cña hä. 6) Kh«ng nªn tù ti. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. b×nh ®¼ng. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm.nam n÷ thanh niªn . Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. m©u thuÉn. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. lõa dèi ®èi ph−¬ng. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. thë dµi cho qua. tuæi qu¸ trÎ. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. cã h¹i. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ.

Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m.Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa. hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì. dÔ sinh tù ¸i. nãi nh− thÕ nµo. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. kh«ng hiÓu phÐp øng xö. Nªn tr¸nh. Trong cuéc nãi chuyÖn. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. lµ giao l − u t×nh c¶m. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. thiÖn. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. 174. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm. cã v¨n ho¸.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. bî ®ì. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. lµ v¨n minh cao th−îng. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. gi¶ dèi 96 193 194 . Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn... lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi..Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra. 2. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. m×nh còng nãi ®«ng. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. 3. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt. 4. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . T×nh yªu ch©n. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh.vµ v. kh«ng cã nh©n c¸ch.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu. rÊt ngí ngÈn. ng−êi ta nãi ®«ng..v. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”.. Trong cuéc chuyÖn trß. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. Bµn vÒ yªu ®−¬ng. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi.v. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng. thuÇn.

nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. Song. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. 176. thÝch khoe khoang. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai. ®i ®©u còng khoe khoang. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i. chen ngang c©u chuyÖn. hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. 6. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. cã mét thanh niªn. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. 7.Kh«ng nªn tù khoe khoang. Tãm l¹i. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. Trong cuéc chuyÖn trß. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. 175. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. nãi thao thao bÊt tuyÖt. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . 5.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. giÔu cît ng−êi ta. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. t©m linh. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. VÝ dô. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m.kh«ng thµnh thùc. Cã mét thanh n÷. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc.

h«n lÊy h«n ®Ó. c¶m cóm thµnh dÞch. viªm gan cÊp. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. 178. nh− loÐt måm. con cña ng−êikh¸c. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. lao phæi v. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. Tuy th©n mËt thËt. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. VËy mµ cã mét sè thanh niªn. Clast.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng.. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. 180. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . Trªn thùc tÕ.. nh−ng l¹i cã h¹i. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. §Ó cho “§Ñp”. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng. viªm häng. ®au ®ín.v. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷. bÖnh tinh hång nhiÖt. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. dåi dµo. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî.®Õn ch¬i nhµ b¹n. bÖnh sëi. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. thËm chÝ con m©ng mñ. 179. 177. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi.bÖnh vµo ®−êng måm. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã.

sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. ch©n tay bñn rñn. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim.kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp.v. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. huyÕt ¸p h¹ thÊp.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. tai ï. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng.. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. hoa m¾t. mÆc rÊt võa ng−êi. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. 182. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. 99 199 200 . 181. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng.. 183. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ. tim ®¹p d÷ déi v. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. nÕu cø mÆc liªn tôc. s¾c mÆt t¸i mÐt. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ.

187.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan.v. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. th¸i ®é hoµ nh·. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ.184. v¾t mòi ngo¸y tai v.v. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc. ®¬n vÞ. thuéc da v.. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. hai tay vung vÈy. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i. 186. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. 185. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng.. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ.v. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp.quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. hai ch©n nhón nhÈy.. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh.. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. vÕt c¸u bÈn. nghÒ s¬n. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy. Lêi nãi kh«ng g·y gän. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt. thuèc trõ s©u.. t×nh c¶m khã gÇn gòi. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa. Hai lµ t©m lý ®è kþ. bèc ch¸y.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 . kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. dÇu x¨ng bèc h¬i. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. ph©n ho¸ häc.. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. cö chØ ®oan trang.

ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. chñ l¹i rãt thªm. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. 189. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. lµm ¨n hËu ®Ëu. Thùc sù cÇu thÞ. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n.giao. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. nhiÖt t×nh 190. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. cã søc hÊp dÉn. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. cã sù hiÓu biÕt. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. t©ng bèc. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m. ng«n tõ th× hµ kh¾c. ¸c c¶m. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. nhiÖt t×nh tÝch cùc. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm.

Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. t×nh c¶m. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. 193. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . quÇn ¸o rÊt lÞch sù. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. cÇn vui th× vui. h« hè. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. Do lßng tham lam ph¸t triÓn.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. 192. bÞ lõa g¹t. Øu x×u. cã mét sè phÇn tö l−u manh. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. Trong cuéc sèng x· héi. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. ch¸n ghÐt. ®¸ng buån th× buån. kÕt nghÜa b¹n bÌ. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. Trong giao tiÕp. 191. 102 205 206 . nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. dÔ vong ©n béi nghÜa. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn. b¸n rÎ nh©n c¸ch.

lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. 194. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. ¨n mÆc cña b¶n th©n. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. §èi víi häc sinh. tuú tiÖn. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. mü. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. míi mÎ vµ tù nhiªn. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. 195. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. Êm ¸p «n hoµ. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. 197.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. trang ®iÓm lè l¨ng. mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. 103 207 208 . cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu.trang ®iÓm. häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh.biÓu hiÖn sù hêi hît.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. rçng tuyÕch. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. l−u lo¸t. cö chØ thÊt thè. m¾ng má. tho¶i m¸i. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. thiÖn. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc. kiªu c¨ng. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. cö chØ nho nh·. ng¹o m¹n .

HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. 200. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. yªu lao ®éng. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. yªu nh©n d©n. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. 199. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. t− duy chËm ch¹p. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. 201. Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh. råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît.198. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt.

tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. da dÇu vµ da trung tÝnh. 204. Cho nªn. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i.lµ ®−îc. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. 202. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. S¸ng sím 105 211 212 . C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. C¨n cøa theo t− liÖu. hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. V× da thuéc tÝnh toan. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi. 205. 203. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu.

kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. hiÖu suÊt h« hÊp chËm. lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. 207.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ.v. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. vµo ® − êng mòi. §©y lµ mét thãi quen xÊu.. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸. h¹ thÊp møc vitamin C. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. Cho nªn. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i. më réng vµo trong c¬ thÓ. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. chãng mÆt v. 208. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. tim ®¹p m¹nh. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . vµo khÝ qu¶n vµ phæi. nhøc ®Çu. kiÖt søc. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ.. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. 206. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy.

c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. C¨n cø vµo thèng kª. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸.” Hót 107 215 216 . Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. 210. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu. Kú thùc. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng.. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. huyÕt ¸p t¨ng cao. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. «xit cacbon. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. bÖnh qu¸n t©m.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸.v. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt.. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. x¶y thai hoÆc ®Î non. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v.. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. Bëi v× ¨n c¬m xong. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. chÕt chãc. Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m.thuèc l¸. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. 209. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. 225. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. 224. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. Cho nªn. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. 222. chØ ¨n 112 225 226 . c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. 223. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn. trë lùc to¶ nhiÖt. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. Nh−ng. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. buång tim trë nªn to ra. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. ®é Èm cao. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao.

lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. 226. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. ¨n thªm n÷a. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt. 227.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. Cho nªn . §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. cho nªn th−êng hay ¨n thªm.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. bÖnh hen xuyÔn. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. Cho nªn. Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. thiÕu chÊt lôc diÖp. buån rÇu. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. bÖnh qu¸n t©m. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. bÖnh x¬ 113 227 228 . mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. tù ti. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. NÕu thÊy hµnh. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. ®¸i ®−êng. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n. c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. NÕu ¨n Ýt rau xanh. 228. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät.

lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn.cøng ®éng m¹ch. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. bÖnh trÜ. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng.. 114 229 230 .v. 231. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. cæ chuyÓn ®éng. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. NÕu kh«ng. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy. 232. Sau khi phôc håi. bÖnh phô khoa. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u.. Cho nªn. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. trong thêi gian phôc håi.v.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. suy nh−îc thÇn kinh. 230. lu«n måm thÌm ¨n. bÖnh ung th−. Bëi v× trong khi giao hîp. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm . 229.. sau khi ph¸t bÖnh.v. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc.. kh«ng bÞ tøc ngùc. huyÕt ¸p t¨ng cao.. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh.. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay.

Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. mái ch©n. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. ®èi víi ng−êi giµ. hoa m¾t. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o.. nÕu ngñ tr−a. m¾t hoa. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. 235. tim ®Ëp m¹nh. Cho nªn. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. m¾t nh×n thÊy lê mê. ngåi ngñ gËt. ch©n tay mái mÖt v. gËt. mÆt nãng bõng. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn. 233. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. Ngñ tr−a. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. th× thÊy.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o.v. thèng c¶m tiªu thÊt. tim ®Ëp m¹nh. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. tai ï. buån n«n. Khi ngåi ngñ gËt. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. n»m yªn bÊt ®éng. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. v¸ng ®Çu. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n.. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. rÊt dÔ bÞ ng·. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. chãng mÆt. 234. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót. huyÕt ¸p h¹ thÊp.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. ï tai.

tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. thÕ lµ ng· xuèng. Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. 237. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. khi trÌo lªn cao. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. cã an toµn hay kh«ng. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. b¸m cho ch¾c. ®Ó lau cöa. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. tr−ît ®æ. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. 238. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. ghÕ. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. ch¾c ch¾n. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. nh×n cho râ. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. ng−êi giµ 70 90 tuæi. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm.236. 116 233 234 . ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. ph¶i ®øng cho v÷ng. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn.

do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. nhÊt lµ phô n÷. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. mäc nh÷ng nèt cã n−íc.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. 242. da dÎ máng manh. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. ngøa ng¸y. 240. b¾p ®ïi ®ì mái. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. §èi víi 117 235 236 . c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . ung th− bµng quang. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. Song. Trªn thùc tÕ. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa. 241. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da. qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. r¸t báng. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. dÔ bÞ trãc ra. ung th− tö cung. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. nÆng th× toµn bé da ®Çu. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. ch¶y n−íc vµng. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. dÔ tiªu ho¸. ung th− thËn. cæ. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm. lµm cho b¾p ch©n.239. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. líp da sÏ bÞ kh«. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ.

§Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ.. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ. Kú thùc.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu.5 lÝt. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. cïng víi s÷a bß.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. 118 237 238 . hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan.9 cèc n−íc th«i. 245. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i. n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i.ng−êi giµ. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn.v. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i. uèng trong mét thêi gian dµi. t«m. 243. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. lµm chËm sù giµ yÕu. c¸ v. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ.65 lÝt. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. ra må h«i.. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. Nguyªn nh©n cña nã. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 . cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. còng cã nghÜa lµ.

lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ.70 tuæi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n. 248.. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi. 246.. bÖnh cao huyÕt ¸p.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 . Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng. Song.1700 ca-lo lµ ®ñ. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. Ng−êi giµ 60 . Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp.v. 247. khÝ huyÕt suy nh−îc. mçi ngµy cã ®−îc 1500 . n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi.

ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. ®i b¸ch bé.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. coi th−êng cuéc sèng.. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.v. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. muèi. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. sèng l©u 99 tuæi”.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. tinh thÇn rèi lo¹n. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong. thÓ träng gi¶m sót.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én.v. do qu¸ ®au th−¬ng. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng.. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. 250.. 251. ®éng t¸c chËm ch¹p v. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. ý thøc hçn ®én. Bëi v× sau khi ¨n no. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ. huyÕt qu¶n s¬ cøng. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc.. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu. t©m hån u uÊt.

Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. x−¬ng c¸. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. huyÕt ¸p t¨ng cao. h¹t qu¶.. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon.. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng. Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan. tim ®Ëp qu¸ nhanh. 252. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy. tim ®Ëp nhanh h¬n. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v.nh÷ng bÖnh cò. qu¸ − khÈn tr−¬ng. x−¬ng gµ... bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n.v. hoa tiªu v. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. nhÞp tim kh«ng ®Òu. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt.ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. giËt g©n.v.v. 253. ®¹i håi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi. 254. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn.. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. ng−êi bÞ bÖnh tim. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo.. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng.

hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. x−¬ng g·y v.. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. r¨ng long. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. 255. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. viÖc “Thµnh gia” . tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. ph¶i l−îng søc mµ ®i. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. nªn khÈu vÞ gi¶m sót. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. ®Çu b¹c. thuèc 122 245 246 .Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. l−ng cßng. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan.v. §Ó c¶i thiÖn con m¾t. Con ng−êi ta giµ yÕu. nu«i chim.. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. 257. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu. trång hoa. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. ng©m th¬ vÏ tranh. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. giao tiÕp víi nhau. kiÖt søc. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. 256. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt.

dÉn ®Õn sinh bÖnh. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. 123 247 248 .trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. nªn tr¸nh ån µo.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. Ngoµi ra. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn.v. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. 259. Song nÕu ch¬i cê. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. rÌn luyÖn t− duy.. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. ngåi l©u bÊt ®éng.. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. khÈu vÞ gi¶m sót. tiÕng gµ g¸y. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. trång hoa. ®Ó t©m sù. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. ®au th−¬ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. 258. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. ¨n kh«ng ngon miÖng. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. 260. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u. tuæi thä gi¶m ®i. sÇu muén. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp.

Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m.5 ®Õn 2 mm lµ võa. ®Çu gèi. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é. Trªn thùc tÕ. 264.. thËn. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. qu¶ thËt lµ bæ Ých. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. gãt ch©n.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm.. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Kh«ng cã b¹n bÌ. 263. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu.v. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v. Ngoµi ra. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n.. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. t©m huyÕt qu¶n v.v. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. cã lîi cho søc khoÎ. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh.. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ. §i giµy ®Õ b»ng. tiÖn . ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. kÕt giao víi thanh niªn. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan.261. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. Ng−êi giµ ®i. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. 262. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm. x−¬ng h«ng. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 . b¾p ®ïi ®au ª Èm. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n.

C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. 266. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. Ng−êi giµ nªn trang diÓm. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi. 267.. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u. thanh khiÕt.Trong giao tiÕp. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. Cho nªn.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. ®Çu tãc rèi bï. yÕu ®uèi. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. Sao cho trong c¸i nho nh·. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. 125 251 252 . Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. ¨n mÆc. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. Cho nªn. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp.

nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. mµ còng khã tiªu ho¸. PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. Trªn thùc tÕ. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. cßn ch−a muèn ¨n. nÕu ¨n c¬m nguéi.. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. 269. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng.

rÊt khã ngñ. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. muèi. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m.v. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan. nãi mª..000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m.. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . 273. 270. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao.. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−.kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy.v. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. Nh− vËy. x× dÇu v. nhu ®éng chËm l¹i. sau mét ngµy ho¹t ®éng.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt.Ngoµi ra. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. Bëi v× c¬m chan.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc.. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn.v.. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. viªm ch©n r¨ng v. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 . HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi. 272. Bëi v× sau khi xµo rau. Cho nªn.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. 271. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng. båi bæ cho c¬ thÓ. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa.. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m.

274. Khi ngåi xæm. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi. 276. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. trÝ nhí gi¶m sót. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. Cho nªn. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. 277. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ.v. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸. sau khi ¨n c¬m. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. mÖt mái. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. nhí kü. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. sa d¹ dµy v. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . kÐo gi·n m« ®−êng ruét. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh.. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. nhÊt cö l−ìng mÊt. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. 275. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. hoa m¾t. H¬n n÷a. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. Bëi v× khi ¨n c¬m. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m..

axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp . ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh.. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v.v. 281. 279. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. Bëi v× khi bông ®ãi. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. n«n möa. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng.sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. indol. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. 278. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim. ®au bông v. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. axit amin. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. Bëi v× ¨n c¬m xong... trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng...nªn lµm viÖc ngay. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. ch¹y dµi.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy.v. axit mËt v. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi.v. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch.. B÷a tèi ¨n qu¸ no. 280.

n−íc s«i pha trøng gµ. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. 283. 282. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. 284. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. nh−ng ®Ó sau mét ngµy.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·.tiÕt chÊt insulin. vÉn cø uèng. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−.011 mg. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. Trªn thùc tÕ. Thùc nghiÖm ®· chøng minh. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Trªn thùc tÕ.004 mg muèi axit nitrat. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc. 285. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. Ngoµi ra. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng.73 mg. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì.

Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. §ång thêi. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. ¨n c¬m xong. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. 287. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. Nãi chung. sÏ thÊy kh¸t n−íc. Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. 286. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. c¶m thÊy bông ®ãi.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. Bëi v× sau khi lao ®éng. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. 288. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 .Sau khi lao ®éng. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng. ®i th× l¶o ®¶o. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. 289. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. ®øng ngåi kh«ng yªn. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. ch©n tay mÖt mái. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. võa lao ®éng xong. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. må h«i ra nhiÒu. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. hay ngåi xæm ¨n c¬m. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. bµn ¨n thÊp.

mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n . tai thÝnh m¾t tinh. th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u. bÖnh viªm gan. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i. viªm thËn v. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc. n−íc chÌ rÊt nång.kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. Thùc tiÔn chøng minh . N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng.. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn. 293. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . 290. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ.. bÖnh tim. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i..v. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu.v. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. 291. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. ho¹i tö. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa.. 292. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi.thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. kÐo ®êm v.

n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. 296. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan. uèng vµo rÊt khã chÞu. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. mµu n©u hoÆc mµu ®en). nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. chÊt nhu toan. bÞ bÖnh tª liÖt v. sai khíp x−¬ng.. 295. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. chÊt trµ kiÒm.v. cho¸ng 133 267 268 . bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. 294.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i.. 297. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n.5 mg. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh.chÌ.

299.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn. rÊt cã lîi cho søc khoÎ.. NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. 300. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh. NÕu nhai b· chÌ nµy. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. kiÖt søc. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu. r−îu nho v. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín.. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc.v. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ.v¸ng. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. 298. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. thë m¹nh. bít mÖt mái. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. tim ®Ëp m¹nh v.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n.. qua t¸c dông cña dÞch vÞ.v. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. th× kh«ng nh− vËy. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng.. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u.

Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. n«n möa. tiªu ®éc.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. r − îu nho. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. 303. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic.sinh ra t¸c dông tô hîp. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. ch¶y m¸u. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. Trªn thùc tÕ. 302. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. Trªn thùc tÕ. trong d¹ dµy trèng rçng.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. trë nªn chua. 304. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. lµm cho r − îu biÕn chÊt. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc.

4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. c¸. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. ¨n t«m. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. 305. hoa qu¶. Nh − ng ®ång thêi. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. thÞt . th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. 306. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. líp da Êm lªn. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa.Sau khi uèng r − îu. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. Bëi v× sau khi uèng r − îu. cã thÓ chèng rÐt. 136 273 274 . toµn th©n Êm ¸p. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau.

Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ.. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali. Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. chÊt s¾t 137 275 276 . cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. magiª. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷.. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. mïi cay.307. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch.v. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy. cã ®éc. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. nÊu. ®Õn khi 50 . Do ®ã.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n. mµ nªn dïng ®Ó xµo. thÞ lùc gi¶m sót.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín. 308. mµ nªn ¨n ngay.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. 309. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. 310. tai ï v.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. 329. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. råi ®ãng thËt kÝn. viªm gan. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. diÖt trïng råi. chÊt chèng v¸ng v. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc. 330. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. viªm ruét. cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. h−¬ng liÖu. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. ®· tiªu ®éc. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. viªm tói mËt 143 287 288 . §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt.v. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. 331. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga.th − . dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. mét sè chÊt ho¸ häc. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. ®−êng tr¾ng. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn.. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn.. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. ng−êi ta cho thªm bét chanh. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng.

332. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬. 333. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶.. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. viªm nha chu.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng.còng mÊt theo må h«i. Nãi chung. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 . nh − ng ®èi víi trÎ th¬. natri. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . tinh ® − êng vµ mµu. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.v.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng.. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. nh− c¸c lo¹i lë miÖng. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i.v. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua.. clo v. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. 334. kiÖt søc. n−íc m¬ hoÆc canh chua v. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m.. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp.

cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. 337. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. ¡n mÝa ñng. h«n mª..kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. 336. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. d¹ dµy. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. gi¶i kh¸t. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ.. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. kho¶ng nöa giê sau. buån n«n. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. hoa m¾t.. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu. s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. chãng mÆt.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt.. Khi chÎ ra. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc. KÕt qu¶ mét 335. Uèng 2 cèc cµ phª. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. thËm chÝ ®Õn tö vong.v.v. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. ch©n tay tª b×. mµ cßn rÊt m¸t. r¹o rùc. bÞ ®au bông. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. NÆng th× bÞ co giËt. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸. tÝnh cao thÈm. thËm chÝ tö vong. lªn ®Õn 12 – 17%. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao. biÕn chÊt. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. Kú thùc. d¹ dµy.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. nhÑ th× bÞ n«n möa. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. thÇn chÝ m«ng lung v. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. ®au ®Çu.

axit tanin vµ chÊt keo.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. 338. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. g©y ra ®au bông. 340. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng. n«n möa. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t.v.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. t¸o bãn. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. rÊt th¬m. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông. håi hép. lín th× b»ng n¾m tay. ch¸n ¨n v. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. nång ®é vÞ toan cao. Khi ®ãi. ngon. 339. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. chØ kh¸i. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. thanh nhiÖt. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . dÇn dÇn tô thµnh côc lín. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt. hîp khÈu vÞ. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ.. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. ho¸ ®êm. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra.. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. sinh ra mì gan. ngät.

Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi.. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. Nãi chung. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc.v. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. Trªn thùc tÕ. cã mét sè lo¹i thuèc. ph©n bæ.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt. 147 295 296 . ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. 341. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh.. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. 342.4mg chÊt s¾t. 0. 343. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc.

Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. ph¸t hiÖn ra r»ng. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. h×nh thµnh phï m¸u. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. Ngoµi ra. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. bëi v× lóc ®ã. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. 148 297 298 . Song. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc.344. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. XÐt vÒ mÆt y häc. hiÖu qu¶ chËm. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. 346. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. n»m uèng thuèc. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. N»m uèng thuèc. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. 345. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. v× muèn cho con ®ì ®au. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. nªn hÊp thu rÊt chËm. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. cã chç nång ®é rÊt cao. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n.

TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. nÆng th× bÞ n«n möa. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh.. rèi lo¹n tiªu ho¸. VÝ dô vitamin A. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc.v. trÎ em 40mg. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. 348. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c.v. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. næi mÒ ®ay. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C. aspirin v. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh.. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y. D. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n.. n«n möa v.. da ®á hång lªn.. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g.E. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u.. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. r − îu cån.. phï thòng v.347.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc.v. mÈn môn. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. thËm chÝ chÕt ®ét ngét.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. phô n÷ cã thai 60mg. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. còng rÊt h¹i cho gan. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c.

Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh. v. næi mÒ ®ay v. t¾c m¹ch m¸u phæi. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. viªm loÐt trong måm. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. chãng mÆt. ®Ëu v¸n.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc. vitamin B6.. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. Trong quÊt.. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 .vitamin C. ®au bông. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c. ít. da mÆt t¸i xanh. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn.. n«n möa.. nhøc ®Çu. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u. tiªu ch¶y. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí.v.. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. 351. C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. tim ®au nÆng h¬n. mçi lÇn 5 – 100 mg. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. mÖt mái. 350. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì.. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6. cµ. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6.v.v. r¹o rùc. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn.. bùc béi bån chån. ®Òu cã vitamin C. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt.. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v. ®ç xanh.. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh.v. h«n mª vÒ n·o v. toµn th©n r· rêi.

ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ. ® − êng nho.. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬.ThÞt chã víi ®Ëu xanh .ThÞt bß víi d−a hÊu.. 354. . Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y.. .kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen. kali. cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn. . Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸. Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn..Cam th¶o víi c¸ chÐp.Gõng sèng víi mËt ong. chÊt s¾t v. ..ChÌ .. . Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1.ThÞt thá víi rau tÕ. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra. cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm. . Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i.T«m víi hoa qu¶. 353.)th× «xy ho¸ cµng nhanh. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. VÝ dô nh− : . lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. axit h÷u c¬. 151 303 304 .ThÞ víi cua. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶. canxi. 355. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. -ThÞt gµ víi hoa cóc.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau.v. s¾t v.Chuèi tiªu víi khoai sä. ® − êng mÝa v..5mg ®ång).v.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2. chÊt xen-luy-l«. .Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ.v. TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng. . ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn.

mïi vÞ ®¾ng.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) .Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. 9.Méc nhÜ ®en .v« vÞ. 357.sÏ chua.C©y hÑ . 7. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng.D−a hÊu .Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng . t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng. Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng.ThÞt vÞt .Ba ba .Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸. ng−êi bÞ t¸o bãn. 8. NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n.Cñ c¶i . 10.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . ng−êi sau khi ®Î. bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn.Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n. ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n.Hång . 358. Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. phô n÷ sau khi ®Î. . 13.§µo . ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá. 14.sÏ ngÊy. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.R−îu . t¹o ra khÝ 152 305 306 . c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n.Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan. 4. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ .Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh .Cam sµnh .Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng. ®au bông kh«ng ®−îc dïng.Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n. 5. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng.cã vÞ ch¸t. 11.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n.Ng−êi bÞ phÕ hµn. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ. 3. .Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh . Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu .Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n.ThÞt thá .Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. 6. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy.§Ëu xanh . h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en. 12.Ng−êi suy nh−îc.Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m.kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng. .2. ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o. 356. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng. cµng mau háng.Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m.

lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh..v. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. −íc kho¶ng 20 gam nh«m. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy. nåi nh«m v. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. ®−êng. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. giÊm. muèi.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh.cacbon axit. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng. 360. 362. khÝ cacbon axit ¨n mßn. 361. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. n−íc. rau. r−îu. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. 359.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh.®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy.. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ.

363. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh.v. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy. cµng kh«ng nªn h©m r−îu. §Ó b¶o ®¶m an toµn.. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. nh«m. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v.. hoa qu¶. thùc phÈm. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 .v. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc.kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t. thuû tinh hoÆc b»ng gç. buån n«n. 364. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®ång). tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. ®au bông ®i ngoµi v. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. 365. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu..7 gam.. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%. thÐp. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy.036 – 5.

v. Trªn thùc tÕ. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. HiÖn nay. 366. g©y « nhiÔm. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. kh«ng khÝ. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n.. nh− vËy lµ ®· s¹ch.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. 369. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh . s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. ch× v. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ.sinh. röa b¸t ®òa. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. mÆn. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 .r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. Trªn thùc tÕ. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. nÕu cã. nh−ng cã ®éc. 367. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. benzen. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. ®Ñp m¾t. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù..kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n. 368. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n.

dÉn ®Õn ho. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. viªm kÕt m¹c. s¾c ®Ñp. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc. kÝch thÝch vßm häng. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . 372.. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. lµ tèt. s¾t v. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷.. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. viªm chi khÝ qu¶n v. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. viªm häng.v. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. hoa m¾t. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic. 370. Víi t¸c dông cña men. vËn chuyÓn. 371. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to.sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc.v.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸.. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. mïi th¬m. diÖt trïng. 373. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt.. ë trong mËt ong.. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong. thiÕc. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. n«n möa v.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Trªn thùc tÕ.v. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt.. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×. Song kh«ng nªn ¨n sèng. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. kh«ng háng mËt. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. hoµn toµn ng−îc l¹i. nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ. thùc qu¶n.

Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. Bëi v× khi bông rçng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. cã ®¹m. 375. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi. Cho 374. 376. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. næi lªn. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. ng¨n ngõa må h«i. hoµn toµn ng−îc l¹i. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 .5oC. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt. 377. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. Bëi v× sau khi nhai vitamin C. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh. nã kh«ng ®¾ng. uèng s÷a bß. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. nång ®é vÞ toan rÊt cao. nhu ®éng t¨ng nhanh. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. uèng xong ng−êi rÐt run lªn. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. l¹i cã vÞ chua chua. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng. bông ®ãi s«i ïng ôc. Trªn thùc tÕ.

Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn. axit amin. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a.v. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. 380. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc. 379.. thuû ng©n v. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn.. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i).kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa.Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. chÊt ch×. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u. 158 317 318 . chÊt s¾t. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. 381. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ.. chÊt th¹ch tÝn. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. giµu chÊt dinh d−ìng.

385. r¨ng bÞ lung lay. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m. Cho nªn ¨n c¬m xong.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn. g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng. 383. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. m¸u ch¶y rÊt m¹nh. 382. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. Cho nªn. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. 384. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo.r−îu. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 . rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m.

cho gan. bÖnh m¸u tr¾ng. nhøc ®Çu. lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp. mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy.386. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á.Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc... cho tim. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan..sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i. ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. toµn th©n kiÖt quÖ v. bÞ sÆc n − íc v.v. nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo.. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n. hoa m¾t. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu.Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái.v. Ngñ gôc . cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n .Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . Ch¹y bé lóc ®ãi . 160 321 322 .

vµ còng 161 323 324 . trong ®êi mçi con ng − êi. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay . ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. 389. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i. 388. ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . nh÷ng ng−êi giµ. Mét nhµ hoµ b×nh. NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. trong c«ng viÖc. tiªu ho¸ chÊt anbumin.¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. H¬n n÷a. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi. Do ®ã. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. t¨ng c−êng nhu ®éng. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. mµ khi nghØ ng¬i. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . rÊt kh«ng tho¶i m¸i. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy.

®Öm gi − êng rÊt mÒm. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. Cæ nh©n ®· nãi. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. cho nªn kh«ng tèt lµnh. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. 391. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. nhøc ®Çu. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. trong bãng tèi mËp mê. Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. thËt lµ nguy hiÓm. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu. 390. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. Ngoµi ra. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. Trong nhµ cã trÎ nhá. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 . Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. dÔ sinh bÖnh. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶.

lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. lÊy mµu nh¹t.. mét bµn trµ. Mét lµ kh«ng mü quan. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. mét tñ ti-vi . trang nh· lµ chÝnh. lÊy gi¶n ®¬n. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt.. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i. Mäi gia ®×nh nãi chung.. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. Cã mét sè gia ®×nh. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. ¸o m − a hay « dï v. s¹ch sÏ. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy.. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. lau chïi . NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p. sÏ g©y ph¶n c¶m. ViÖc tiÕp kh¸ch. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. b¶o ®¶m vÖ sinh. 392. cã tÝnh khoa häc cña nã. ng − êi ra vµo nhiÒu.v. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. nghe ©m nh¹c.. nµo ¸o. Nãi chung. cã thÓ dÉn 163 327 328 . còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh.bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. hai lµ kh«ng an toµn. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. vi-®ª-«. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. kh«ng trËt tù.

søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. cßn rÊt Èm thÊp. 164 329 330 . Kh«ng chØ loang loang læ læ. s¬n. n¨m mµu b¶y s¾c. tr«ng rÊt khã coi. khã thë. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. ®é Èm cßn rÊt cao. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay.. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. v«i. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”.kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. KÕt qu¶. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. Cho nªn nhµ míi x©y xong.. 394. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong.v. thuéc tÝnh kiÒm. NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô. muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. Cho nªn. nhùa ®−êng v. lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. 393. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. nhµ míi võa míi x©y xong. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. sö dông trong mét thêi gian dµi. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . Ngoµi ra. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. mïi th¬m còng gièng nhau. ®au khíp. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. 395.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. mÊt ngñ.

396. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. ngøa.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ... ra nhiÒu må h«i. m−a n¾ng d·i dÇu. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. rÌn luyÖn th©n thÓ.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. Khi bÞt ban c«ng. 398. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. 165 331 332 . KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. kiÖt søc. nhøc ®Çu. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. xem ra nh− lµ cã lîi. Ngµy th¸ng tr«i qua. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau.v. th©n thÓ mÒm nhòn. song còng rÊt bÊt lîi. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc. ®Çy bông . Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. 399.

C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. 2. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng. 9.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa. 4. ban ®ªm. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. sè loµi qu¸ phøc t¹p. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. H−íng ®«ng mét bã. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 .Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. sau khi ng¾t nô.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. 6. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. sè l−îng qu¸ nhiÒu. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. 2. Do®ã.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. 8.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. kh«ng cã sinh khÝ.Nh÷ng loµi c©y cã gai. h−íng t©y mét cµnh.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. 3.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. 3. 2.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc. 7. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. 5. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc. 4. 400.

ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. ¢m l−îng to nhá. 9. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï. m¸y nãng lªn.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. rông l«ng mµy. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. 8. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín.mäng ®á. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. 402.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. 6. sau khi bËt m¸y ti-vi. 5. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. 7. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. d¹ dµy vµ ruét. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. 10. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. sÏ ph¸t sèt. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. rÊt ngøa. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. häng. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. ®au bông ®i ngoµi.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. RÊt 167 335 336 . Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng.Hæ kÝch mai. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. ch©n tay rÐt run.Mai ngò s¾c: hoa.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi. thùc qu¶n. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. 11. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. bÞ n«n.

NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. 405. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. 406. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. 404. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. Sau khi bËt ti-vi. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. 403. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n.mét c¸ch tuú tiÖn. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt. rót khái nguån ®iÖn. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 .D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn. dÔ bÞ toÐ löa. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. ©m l − îng thËt bÐ. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. §ång thêi.

nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. Cho 169 339 340 . §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn. m¸y ghi ©m. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt. 409.. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. 407. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi . Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. ë gÇn tivi mµu. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸.. Cho nªn. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm.v. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. v.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. 408. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã.

Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411.nªn. kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh. 413. ChÊt este kh«ng mµu. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. g©y thªm trë ng¹i. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh.3 tiÕng ®ång hå. 412. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. dÔ ch¸y. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. Cho nªn. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. ®Æt ë trong phßng ngñ. dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . 41o. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p.

song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. ngät. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. cay. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é.v. mïi vÞ cµng kÐm. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. 414. cã mïi th× t¨ng lªn. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh.. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. thiªn ma. nhung. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i. biÕn chÊt.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu.. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. cay h¬n mét chót. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. ®¶ng s©m v. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. cã mïi th× gi¶m ®i. 415. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cßn ®−êng nho. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh. 416.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao.

Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. H¬n n÷a.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. 419. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. sau ®ã ®ËykÝn lä. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. 418. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. 417. 172 345 346 . NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. ®Ó cho an toµn. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng.

më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. Trong khi sö dông. Thêi tiÕt trë l¹nh. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc .kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. bÞ biÕn chÊt. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. mµ thùc phÈm thuû s¶n. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn). Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. 421. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. 423. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. 422. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy.420. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp.

dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n. Khi khëi ®éng . qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. chËm. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. 426. dÇu ®iªzen. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. dÇu ho¶. 424.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. tr−íc khi cÊt ®i.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«.tèc ®é cµng chËm. 427. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c. Ngoµi ra. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. 425. To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. thêi gian l©u míi quay ®−îc.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm.

B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. 430. mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng.kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. kh« r¸o lµ ® − îc. nÕu dïng dÇu x¨ng. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. 431. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 .360 C. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. 429. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p.

t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu.xong ra tra dÇu ngay. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a.. ®¸i nhiÒu. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é.v. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. 432. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng.. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. ®i ®¸i khã v. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. 433. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi.kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. Thêi gian kÐo dµi. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t. tuy ®· lau råi. ng−êi bÞ th−¬ng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. 434. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. Cho nªn xe 176 353 354 .

rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ. Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. 436.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. 438. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh .kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. Bëi v× trong khi ch¹y. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. 437.5% vµng thËt mµ th«i). cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa. 435. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en.

t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. 440. ph©n t¸n ë trong n−íc. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. sinh ra mïi h«i. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. 439. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. nhóng vµo n−íc Êm. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 . quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. 441. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. giÆt cµng s¹ch h¬n.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt.

o. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O..O.. bÞ kh«. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu. lµm cho hoa t−¬i tèt. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 .. lµ chÊt l−îng phÝch tèt.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n... kh«ng tho¸ng khÝ... Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm.O. 445. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa . mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc.kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. rÊt yÕu. Trªn thùc tÕ. Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót..O. lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu.. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh.. biÕn thµnh mµu vµng. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O. 442.” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa.v.. 443. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ.. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng.. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. 444.. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra.. lªn men vµ ph¸t nhiÖt. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm.cã tÝnh kiÒm. kiÒm cµ phª v.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn..

ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy..kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 . nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi.. Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. Trªn thùc tÕ.. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. 449. c−êng lùc gi¶m sót.O. trë nªn gißn . an toµn.kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. 446. 447.ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt. Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. khi rãt n−íc vµo phÝch . Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u. xem cã vÕt nøt hay kh«ng.. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448. NÕu chØ nghe tiÕng O. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn. n−íc tõ trªn xuèng. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh.. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng.

bÞ ®au l−ng v. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. kh«ng nh÷ng thÕ.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. NÕu kÐo dµi. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong.. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t. dÔ sinh mñn môc. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. 452.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc. Mïa hÌ ®é Èm cao. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng. l¹i cµng bÊt lîi. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. Bëi v× trong khi ngñ.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao.v. 451. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml..Kh«ng nªn 181 363 364 . ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. Trªn ®−êng vËn chuyÓn. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. 453. 450. chÞu ®−îc chua mÆn. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc.

v.. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh.®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. Qua thùc nghiÖm chøng minh. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−. phªn«n. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu.th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß.v. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc. urª v. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch. chÊt p«lipr«pilen v. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc.. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm.. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu.. sö dông l¹i.. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . ®Õ giµy. 456.. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc. chÊt p«listiren. ¸o m−a. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå. 455. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. ®å cao su cò.v. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc. 454. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa.

Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P.Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh .kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng.C. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn.v. Trªn thùc tÕ. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. ®òa .. ®au ë vïng tim. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. 460. 459. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da.. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui.r−îu. hîp thµnh. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra. dÔ lau röa.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC. mµ r¹n nøt. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. dÜa. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. xó uÕ nhiÒu nhÊt. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. 458. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 .Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n.V. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. Ngoµi ra. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc.

nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. bÞ bÖnh trÜ v. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê.. chao ®Ìn th−êng kÝn. BÞ nãng. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om. Trªn thùc tÕ.v. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y. hîp thµnh. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. chao 184 369 370 . Cho nªn.v. Cho nªn.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. 462. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh. gi¸ c¶ l¹i rÎ. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ.. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. bÞ Èm. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. 461.. 464. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn.®−êng h« hÊp. ch©n tay tª b×. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. §Ìn bµn nª-«ng. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o. tinh thÓ th¹ch anh v. 463.. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ.

xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. hydro sulfit. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng. chÊt g©y ung th− v. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. vËt vi sinh. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. Bëi v× trong tù nhiªn. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc. mÒm m¹i. v¾t m¹nh.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh. nhÑ. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy.. 466. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n.v. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. bÞ cøng l¹i. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm. 467. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 .. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. 465.v.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi... Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. cµng râ h¬n. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng. nh− khãi. 468. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. bôi. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co.

vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra. sîi sÏ bÞ tuét. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. 470. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. 471. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. 186 373 374 . thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. 472. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i.trong kh«ng trung. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta. 469. Bëi v× ¸o len. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. ë ®Çu bÝt tÊt. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. bÞ gißn. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. mÊt mÊt søc ®µn håi. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. bÞ d·o ra. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu. bÞ mèc.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. bÞ phai mµu. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. NÕu c¾t nã ®i.

nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt.cµng ph¶i chó ý. rÊt dÔ bÞ kh«. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. l¾ng xuèng d−íi. nh−ng l¹i v« cïng quan träng. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. n¸ch.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy.. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. bÞ nøt nÎ.1mm. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . 475. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i.. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i).473. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”. Nã chØ dµy kho¶ng 0. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng.. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra. g©y ra bÖnh viªm mao nang. 187 375 376 . §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. sinh ra nøt nÎ. con gi¸n. c¸c 474. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy. 476. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−.v. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«. ©m hé v. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ.

khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . ®Ó mau t¶n nhiÖt. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. 478.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng.. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. Tuy cã tiÖn thËt. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu. lµm cho mòi ®á lªn. vi trïng. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt. dïng kÐo ®· s¸t trïng. 480. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. limpha. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng. s−ng lªn. Trªn thùc tÕ. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi. Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng.må h«i to¸t ra nhiÒu. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. sî l¹nh. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. 477.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i.. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. tuy nhiÒu Ýt. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. toµn th©n th¶ láng.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. nãng vµ ®au. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. ph¸t sèt.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi.v. lç ch©n l«ng réng ra. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng. NÕu l«ng mòi dµi qu¸. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. 479. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. m−ng mñ n·o v. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c.

.v. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi.. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸. c¬ b¾p. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá. ch©n tay cøng ®ê. Sau khi tØnh dËy. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang. hai vai mái mÖt. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. ®au nhøc. XÐt tõ gãc ®é y häc.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. d©y ch»ng míi thµnh. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra. m¸u ch¶y chËm.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. hai tay tª b×.. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng. toµn th©n mÖt mái.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ. 483. 484.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha.. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i. ý thøc m¬ hå. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng. trë nªn bÞ liÖt. c¬ b¾p. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc.. 481. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn. 482. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. v¸ng ®Çu hoa m¾t v. bªta. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ.

Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. NÕu ngñ ngåi. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. cã thÓ më mét bªn cöa sæ. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. s¾c mÆt t¸i mÐt v. NÕu lµ mïa ®«ng. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%.v. §ñ thÊy. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. ®i ra ngoµi s©n. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. tim ®Ëp chËm h¬n. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng.. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. m¹ch m¸u në ra. 190 381 382 . ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. ngñ tr−a. Bëi v× khi ngñ. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. NÕu ngñ ngåi. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. 486. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. Nãi chung. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. Bëi v× khi yªn tÜnh. NÕu cø kÐo dµi. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu. rÊt khã chÞu. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. Ng−îc l¹i. 485. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ.. ch©n mái mÖt. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. m¾t mê. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. ï tai. thÞ gi¸c. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao.

sinh ra mÖt nhäc. ch¶y n−íc m¾t. nh − vËy lµ kh«ng tèt. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc.kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. thiÕu «xy. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. 489. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. 490. mÖt mái. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. khi ta liÕm m«i. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. sung huyÕt kÕt m¹c. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. dÉn ®Õn t¸o bãn. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. ph¶i ngoÑo cæ. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu.. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. Nh−ng trªn thùc tÕ. §ång thêi. nh·n ¸p t¨ng cao. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. thÞ lùc kÐm v. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ. ph¶i nghiªng m×nh ®i. thêi gian ngåi qu¸ l©u.v. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. 488. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. s−ng ®au nh·n cÇu. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn.. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. 191 383 384 . n − íc bèc h¬i.487.

ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai. Bëi v× bµn cao. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 . Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. nh×n kh«ng râ n÷a. sinh ra cËn thÞ. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. ®au ngùc. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. khi ®äc. §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. dÔ chÞu.bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. cù li qu¸ gÇn. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn.45% . 492. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. nång nùc h¬n. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. 493. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. rÊt cã h¹i cho m¾t. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t.491. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt.

trøng ký sinh trïng v. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. 494. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi. h¬i cã mïi h«i. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i.v. 495.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy. cã thÓ lµm tan dÇu mì. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v.. cã rÊt nhiÒu vi trïng. vi trïng salm«n. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«.. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. truyÒn bÖnh cho ng − êi. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. 496. trùc trïng g©y mñ.v. dÔ ch¸y. råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay.. cã t¸c dông tÈy mì. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. trùc trïng biÕn d¹ng. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. theo vµo måm. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c..kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 . Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da. kh« cøng. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. nøt nÎ. vi trïng g©y bÖnh.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng.

Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u.. g©y ch¶y m¸u. ngøa ng¸y v.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét.. Tuú tiÖn nhæ ®êm. vµo thïng. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. 498. n·o m« v. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc.. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy. lao thËn. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. thiÕu m¸u côc bé. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng.v. viªm n·o m« cã tÝnh lao. nguy h¹i cho b¶n th©n. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm.v. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng.. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu. Cho 499. mµ ph¶i nhæ vµo b«. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ. 500. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. thËm chÝ cßn sinh môn nhät.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. g¾ng g − îng nuèt ®êm. thËn. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín.

®Õn khi vÒ giµ. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n .N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. NXB VÖ sinh nh©n d©n .N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi.Dôc nhi cÊm kþ. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng .¡n vµ søc khoÎ. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2.ch¨m sãc vµ cÊm kþ.1997 195 391 392 . NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7.Phô n÷ cã thai . khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i. Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë..nu«i chim. 3. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng.1996 6.1993 s¸ch tham kh¶o 1. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4.HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë.

Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.

Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.

Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.

3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107. kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.

Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.136.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 . chôp X quang 141.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153. 225 162.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138..Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158..Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.

7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.171.Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.

Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.uèng r − îu 262 207.

Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Trong giao tiÕp.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.qu¸ thanh ®¹m 290 243. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.

Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.274.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.

TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.317.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.

Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392..Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374..Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389..Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Kh«ng nªn dïng .Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.nh«m t¸i sinh 362.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.

Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.397.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.

Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.. chôp X quang 450 463.435.Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457..Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466..o.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443. Èm qu¸ 464.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.

Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.

366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn.Th«ng tin 1999 9. ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc.X.Th«ng tin 1995 2. TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa. Thèng kª . S¸ch cho mäi nhµ.B. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. NXB Hµ Néi 1995 3. NXB V¨n ho¸ . khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N.Th«ng tin 1998 7. NXB V¨n ho¸ .Th«ng tin 1996 4. NXB Hµ Néi 1996 5. NXB V¨n ho¸ . 210 421 422 . NXB V¨n ho¸ . NXB Thanh Niªn 1998 8. Quan thanh liªm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful