500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

thiÕu chÊt s¾t. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét.. So víi ng−êi lín. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß.. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. gan ®éng vËt v. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a . thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a.. Tr−íc khi ¨n s÷a. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu .v. vÝ dô nh− thÞt. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. thËm chÝ cßn gÇy ®i. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a. 8. dÉn ®Õn ph¸t sèt. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang. 9.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m. NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. 7. bÞ î hoÆc bÞ trí. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. Khi bÞ trí. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a.

tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n.. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. vÝ dô nh− b¸nh m×.. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. Cho nªn khi nu«i trÎ. chØ cã kho¶ng 0.06 microgram . ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. th©n thÓ suy nh−îc. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o. viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ.¨n s÷a chua. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. chØ cã 0.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. mµn thÇu ch¼ng h¹n.015 microgram. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu. gan vµ bå dôc ®éng vËt v. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng. 13. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic.v. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n. b¸nh bÝch qui. 11. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. vµo bét cho con ¨n. co bãp nhanh. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó. nay èm mai ®au. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n. 12. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. n−íc qu¶. 10. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ.

Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. c«ng n¨ng cßn yÕu. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 .kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. khi trong ng−êi khã chÞu . vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. 14. song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó.250 mg n−íc.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. cã h¹i cho søc khoÎ. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. Cho nªn. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. khi bÞ muçi ®èt. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . mµ khi t· lãt bÞ −ít. ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. 15. Nãi chung. trÎ nÆng 5 kg. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý.

mÑ uèng amidol. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ.. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. rÊt dÔ bÞ viªm da. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc.. dÉn ®Õn biÕng ¨n. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. 8 17 18 .v. thiÕu m¸u. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. ngñ kh«ng yªn giÊc. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u). trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. §ång thêi. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. dÉn ®Õn ch¶y m¸u. dÔ bÞ s©u r¨ng. 16. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v. 17. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng...V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc.v. Cho nªn. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. bÐo bÖu.. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . ngøa ng¸y. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B.v. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ. luminan v. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. khã tiªu ho¸. methimazol v. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t.. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a.

mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng. 4 . sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín. Thêi tiÕt nãng.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. lßng ®á trøng gµ v. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng. Ngoµi ra. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a.. NhiÖt ®é cao.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót.. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ. 19.§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a... th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh.v. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. Trong må h«i. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. 6 .. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. NhiÖt ®é cao. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh.18.. Kh«ng nghi ngê g× n÷a. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. NhiÖt ®é cao. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. H¬n n÷a. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. thÝch hîp nhÊt. ra må h«i nhiÒu. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng. muçi v.. n−íc hoa qu¶. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu.v.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét. ®−êng ruét vµ d¹ dµy.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. 9 19 20 . sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng. nhiÖt ®é cao. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. sinh bÖnh thiÕu m¸u v.v.

sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. §èi víi ®øa trÎ. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. søc ®Ò kh¸ng kÐm. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. Nãi chung. ThËt lµ phiÒn phøc. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén.v..sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch. B×nh th−êng. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn. khÈu vÞ kh«ng tèt. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. 22. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a. 21. phô n÷ ®ang cho con bó. kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt. s÷a bß.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. Sau khi hµnh kinh. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. Dïng b×nh 10 21 22 . tõ Ýt ®Õn nhiÒu. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a.. 20.

¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. Do vËy. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. ng−êi sÏ gÇy ®i. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. 23. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao. sÏ mÊt ngñ. r¨ng tr−íc nh« ra. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n.. tiªu hao thÓ lùc. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. (6) Khi bÞ dÞ øng da. nÕu kÐo dµi.v. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. tæn h¹i cho r¨ng. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. bÖnh sÏ nÆng h¬n. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. tr−íng bông. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. xe. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. bÞ mÊt n−íc.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . dinh d−ìng kh«ng ®ñ. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. (6) Khi ®i tµu. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét.. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. æn ®Þnh tinh thÇn. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. thuyÒn. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. kh«ng ®Òu. võa mÊt vÖ sinh.

cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. sinh ra bÐo ph×. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. vitamin vµ chÊt kho¸ng. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. ¡n nhiÒu ®−êng. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. chÊt mì. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. 3/ §−êng tuy tèt. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. NÕu kÐo dµi. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. sÏ sinh ra s©u r¨ng. mïi vÞ th¬m ngon. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. §−êng tuy tèt. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. Tù nhiªn. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. Ngµy th¸ng kÐo dµi. dÔ tiªu ho¸. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. hÊp tÊp. ch÷a kh«ng khái. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. chÊt dinh 12 25 26 . sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. ngät. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn.

trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao. . Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông..th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n. nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. Tõ ®ã ta thÊy. th× ng−îc l¹i.. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn. th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho... Song. nhí m·i kh«ng quªn. . mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo. vitamin v. chÊt ®−êng chiÕm 50 . khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men..v. rau xanh v. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. c¸c chÊt pr«tªin. chÊt kiÒm caphªin v.. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng. c¸. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. bÖnh sái mËt v. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : .. Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin.v. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh.. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p. -C¸c chÊt kiÒm cacao. §−êng tr¾ng 13 27 28 . cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷.d−ìng phong phó. rÊt khã chÞu. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ. .60%. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ. . h¹i nhiÒu lîi Ýt. ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch.Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. Ngoµi ra.. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ.. chÊt mì. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín..50%.v. chÊt mì chiÕm 30 . VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng.Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt.. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 . ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã.35%. kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. muèi v« c¬.550 ngh×n kalo. cao huyÕt ¸p.. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng.v. vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua. . thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i. thÞt. m×.. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . bÖnh van tim.

C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng.. ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn. ch¸n ¨n. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra. B×nh th−êng. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. Mäi ng−êi ®Òu biÕt.v..TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. ng−êi gµy ®i v. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. Hai lo¹i ®−êng nµy.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. 24. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ..v. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. 25. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. vËn ®éng.NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng.. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. l−îng vitamin A.

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

38. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. 37. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng.v. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh.. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ.TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. kú thùc. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 . phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. Cho nªn..v. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. 39. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc.. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. tinh ® − êng. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. Bëi v× sau khi uèng n−íc. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. phï thòng v.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o. §ñ thÊy. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. 40. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu. bông cßn ®ang ®ãi.

TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý. Cho nªn. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu.5 gam cån. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia. ï tai. bao gåm ®−êng tr¾ng. tim ®Ëp rÊt nhanh. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. 44. V¶ l¹i. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. buån n«n. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng.5 ®Õn 2. NÕu dïng qu¸ 1. 43. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc.. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. tr¸nh dïng 20 41 42 . nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt.. chãng mÆt. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia.. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. c¬ b¾p co giËt. tøc ngùc. mÊt ngñ. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ. 41. 42.. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan.v. m¾t hoa. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin.v. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. axit chanh. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. r−îu cho trÎ biÕt. rÊt dÔ uèng. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. §èi víi trÎ th¬. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. h« hÊp t¨ng nhanh.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp.

®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. ít. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. Mäi ng−êi ®Òu biÕt.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. H¬n n÷a. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. ø n−íc. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ.. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. Cho nªn. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ..Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng . §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. cã h¹i cho tim. biÓu hiÖn lµ håi hép. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em.. Ngoµi ra. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. cµ phª. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi.d−a muèi v. Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. chËm lín v. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao . th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng.. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu. nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ.. håi hép kh«ng yªn. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng.v.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ. bÖnh tim. mì cõu. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh.5mg. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. biÕng ¨n. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt . mì bß. dÉn ®Õn bÝ ®¸i. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n. Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 .. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu.v.v. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p.

bÖnh ®¸i ®−êng. Cho nªn. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y.. bÖnh cËn thÞ v. ng−îc l¹i. uèng nhiÒu. cã h¹t. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. cã khi cßn nuèt chöng. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. hµm l−îng 22 45 46 . mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no. ng−êi lín ®· nh− vËy. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ.. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng.. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu.v. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. mËt ong. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬.v. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý. ®å hép v. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu.. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. bÖnh tim. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh. ¡n uèng qu¸ nhanh.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu. ¨n uèng nªn thanh ®¹m. ¨n qu¸ no.. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. bét g¹o v.cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. do ®ã mµ sinh ra ®au bông. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. chÊt kho¸ng. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”.. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n.chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. cã vá.v. qu¶ kh«. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. Nh÷ng thùc vËt cã gai. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ.

t«m c¸.. sÆc. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t.v. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. c¸c lo¹i trøng. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. nÕu kh«ng nhòng nhÏo. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i.. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. Võa ®i võa ¨n.. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. c¸c lo¹i rau hÑ. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. vµ c¸c lo¹i vitamin. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. xem s¸ch b¸o v. dÉn ®Õn ho. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i.v. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. canxi. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. nh− chÊt ®−êng. cñ cµ rèt. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. nghÑn. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. Cho nªn. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm.v. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. thiÕu vitamin D. ph«tpho v. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i. Bëi v× nh− vËy.v. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi.. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. chÊt mì.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. thiÕu canxi th× x−¬ng. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng.. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i.. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. c¸c lo¹i ®Ëu. Võa ¨n c¬m. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã . nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia. chÊt anbumin.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. c¸c lo¹i s÷a. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c. chÊt kho¸ng v. chÊt dinh d−ìng thõa th·i.. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. trªu chäc nhau. vitamin. võa xem ti-vi. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. hoa qu¶ v. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông..

tho¹t ®Çu th× do¹. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. thÌm ¨n. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. ngåi xæm ¨n c¬m. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. Nãi chung. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. Ngoµi ra. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. HiÖn 24 49 50 . th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. cßn chöi c¸c em. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. Cã mét sè cha mÑ. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. Cßn n÷a. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. b¸nh ga-t«. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. råi m¾ng. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. cã ng−êi cßn ®¸nh. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. Khi ¨n c¬m. do¹ råi. Lµm cha mÑ. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong.

v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh.v. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. ®au bông.v. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. 25 51 52 . tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc. vitamin vµ chÊt x¬ v. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. ®i ngoµi v. mµu vµng gi¸ng chiÒu. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy. mì. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a.. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. biÕn chÊt. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. h«n mª. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . biÕn chÊt. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc.v. h−¬ng liÖu. nh− m«i. mµu xanh lam.bÞ ¶nh h−ëng.. thë khã v. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ. BÖnh máchim. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng .30 phót. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. kinh giËt. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. buån ngñ.. tø chi l¹nh ng¾t. ®Çy bông.. míi lµ chÝnh. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. anbumin. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh..Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i.. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. ®au bông.. chÊt phßng thiu thèi v. mµu vµng chanh. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép.. ruét sÏ sinh bÖnh. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh.. buån n«n. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu.v..v. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. mµu hång rau dÒn.

c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn... ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. tèt nhÊt lµ gät vá. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng. ¨n thËt ngon. ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. Ngµy nay.v. thøc ¨n thõa. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. ban ngµy th× cø c¸ch l . thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸.. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. nhiÒu chÊt mì v. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. ¨n bét. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. ®å uèng l¹nh. m¾c bÖnh ®i ngoµi. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. ¨n rau xanh lµ chÝnh.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸.4 giê cho bó mét lÇn. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. dÇu gan c¸. BÊt kú lµ hoa qu¶. hai tay chç nµo còng sê mã. trÎ bó s÷a mÑ. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . ®Ó cã nhiÒu ca-lo. biÕn chÊt. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . ¨n ngon h¬n. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. viªm ruét vµ kiÕt lþ. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. ®Þnh l−îng. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao.v.. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. sinh ho¸. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa.

Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý.. bÊt tóc dÜ sinh tån d·. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t. T«n T− M¹c.. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh.. song còng ph¶i cã h¹n ®é. tån tr÷.v. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì. Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. ch©n bÑt v. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh.. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em.. cã chõng mùc. Cho nªn.. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ .nhiÒu ca-lo. Cã ng−êi ®· thèng kª . nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. trµng dÞch. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. quÊy khãc.mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. 45... Song hä ch¼ng biÕt r»ng. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. gi¶m mÊt khÈu vÞ. §ång thêi. 46.v. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸..ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. mËt v. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i. Ýt ngñ v. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã. bæ kÏm. 27 55 56 . ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng.bÊt tri thùc nghi gi¶. t©m t− − thùc.v.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. bæ kÏm. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. sau khi ¨n s«c«la.

Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. kh«ng thiÕt ¨n uèng.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. t¸o bãn. phèt pho. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. ¨n mßn men r¨ng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. 48. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. tuy hµm l−îng anbumin. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. ch¶y m¸u cam.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. hót ®i l−îng n−íc lín. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. nh− måm kh«. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . TrÎ em d−íi 3 tuæi. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. thµnh ra s©u r¨ng. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. ë trong ruét. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. mì. tuæi cµng lín lªn.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. 47. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. cho thuèc theo bÖnh. l−ìi ®¾ng. 49. ®−êng. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. bÞ bong men r¨ng. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. Cho nªn. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. dÔ g·y. c−êng tr¸ng.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. canxi. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc.

cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. s«c«la. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. Kú thùc ®èi víi trÎ con. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. uèng cña trÎ. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. rÊt khã chÞu.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. Nh− chóng ta ®· biÕt. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. khoÎ. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. Bëi v× tr−íc khi ngñ. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. 52. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. Ngoµi ra. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu. cã qui luËt trong viÖc ¨n. tr−íng. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. 51. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. cao lªn. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. b¸nh qui ra cho con ¨n. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. 50.

chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. trøng. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. 55. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. Cho nªn. dÉn ®Õn bÖnh tËt. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ. kh«ng cßn søc lùc. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. sinh nhiÖt. ngät. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. hå tiªu. sao cho hîp lý. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy. mÒm nhuyÔn. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m.rÊt dÔ lµm háng miÖng.. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. thiÕu «xy. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 54. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. sinh ®êm. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. 53. c¸ v. gõng sèng v. n·o trë nªn thiÕu m¸u. t«m. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy..v. hµnh. trë ng¹i cho tiªu ho¸. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng.v. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. sÏ sinh èm ®au.. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. tái. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. 30 61 62 . cay. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i.. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng. nhá bÐ. TrÎ em cßn non nít. mÆn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu.

c¸. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy.TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. g©y ra ®au ngùc.. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n. Cho nªn. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 . cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. 59. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. bÖnh sëi v. 58.56. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. Ngoµi ra. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng. ¨n ®Òu c¸c thø. tr−íng bông. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi.. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu.. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao.. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. 57.v. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. nhu ®éng ruét chËm ch¹p. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt.

. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. 60. Trong thêi gian nu«i trÎ. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. g©n cèt gi¶m yÕu v. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸.v. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. da mÆt xanh t¸i. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 . cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ. 61. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn. Cho nªn. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn.. mµ huyÕt qu¶n Ýt. ng−êi r¹o rùc. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. 62. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. thÌm ngñ. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn.

. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. dung l−îng nhá. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. h¬i thë chËm dÇn v. gi¸ ®ç. ®ót vµo måm con. cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. rau dÒn.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü. rau hÑ. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n..thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh.. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi.v. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. tiÕng khãc yÕu dÇn. 66. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh.v. ninh nhõ. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu.triÓn kh«ng tèt. 33 67 68 . cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi. kú thùc nhai kh«ng kü. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng. d−a muèi v. 64. 65. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. Nh− vËy võa vÖ sinh.. nuèt rÊt khã kh¨n. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. cã khi nuèt chöng. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh.

Kú thùc. 67. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. mÆc råi h·y buéc. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. kh«ng xøng. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. cã lç. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. ¸o kh«ng nªn cã cæ.. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng. trong suèt. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn. nªn quÇn ¸o. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. cò. cò ®Ó may. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶.. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. 68. hoÆc vµo m¸u.v. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. 69. Cho nªn. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. ChØ sî kh«ng ®Ñp. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. Trong c¬ thÓ con ng−êi.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. V¶i nhung míi. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i.®· bÞ « nhiÔm. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 . ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng. d−íi n¸ch. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i.

HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. 70. Ngoµi ra. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. 35 71 72 . bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. dÔ dÉn ®Õn viªm da. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. Cho nªn. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. khi thay t· lãt cho trÎ. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c.®Ó lµm t· lãt. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. chËt. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. Mïa ®«ng. Cã mèt sè cha mÑ trÎ. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. Khi giÆt giò t· lãt. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc.Ngoµi ra.

. t¶n nhiÖt.. bÖnh mÒ ®ay.v. V¶i sîi ho¸ häc . Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai.. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm.kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may. bÖnh sÈn ngøa. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh.trÎ em 36 73 74 . tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n.v. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ. mÒm m¹i v. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh..v. nh− lång ngùc nhá. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. T· lãt. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n. 72. bÖnh sëi. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót.. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. bÖnh viªm da v. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. tho¸ng khÝ.. 73. Nãi chung. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ. l−ng.v.. mÆc qu¸ Êm. gi¶m bít bÖnh tËt. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. c¸c khíp x−¬ng v. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt.71. dÔ sinh r«m s¶y. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë. Cho nªn. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn.vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu.. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. 74. bèc nãng nhanh. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. 75. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu.

th−êng xuyªn cä s¸t . khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. ch¹y. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt. 77. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi .. nh¶y v. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc.v. Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc... mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. nh¶y. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. èng quÇn gÇy. Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . réng r·i. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng.kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. TrÎ em tõ 4 . Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. 76. dÔ bÞ mÈn ngøa. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. c¬ b¾p.trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. dÝnh chÆt vµo lµn da. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc. x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 . quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ.. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. cho trÎ em. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to.v. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ .chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. Hai lµ.

ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin.d−ìng. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng .trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. 38 77 78 . trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt.. Thêi gian l©u dÇn. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc. §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i .. mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu. søc ®Ò kh¸ng yÕu v.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. to nhá ph¶i thÝch hîp. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da. 80. 78. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ. 79. Ngoµi ra. 81. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o.v. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. pancreatin. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em.

39 79 80 . §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n. 85.82. §i giµy da sím qu¸. 86. 84. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. tÝnh co gi·n nhá. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i. 83. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra. ®ïi ®au.trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. ®é cøng cao. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. Bëi v×. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc.. trÎ em míi khái bÞ h¹i.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. tuæi cßn nhá. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. khi ®ã mÆc vµo.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. l−ng ®au sau nµy. Bé x−¬ng cßn mÒm. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. c¬ b¾p cßn non. vµng da vµng m¾t. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em. nªn h¬i réng mét chót.. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo.

rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. Lóc nµy. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ.v. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. trãc da v. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. Khi må h«i ®Çm ®×a. lµm cho tãc mau bÞ rông. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. Bµn ch©n trÎ con. ph¶i tho¸ng khÝ. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. sÏ bã chÆt lÊy ngùc. ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít.. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t. 40 81 82 . ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. tãc mÒm vµ dÇy. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. géi. kh«ng dÔ ch¶i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. 87. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. 2/ Kh«ng nªn b«i son. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét. bÞ ngøa. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu.. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. kh«ng tho¸ng khÝ. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp.

VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. tÕt cho em bÝm tãc. yÕu ®i. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. Nã cho r»ng. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. linh hån nã lµ con g¸i.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. ®éng t¸c. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. ®Òu lµm nh− con g¸i. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng.. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy.. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. sinh viªm. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. tr«ng xinh h¼n lªn. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. thËt dÔ yªu. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. trang phôc v. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a. Trong y häc. Kú thùc. chËm ®i. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. s¬n mãng tay. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. l«ng mµy th−a thít. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. Cho nªn. b«i son m«i. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. ph©n cµng bÞ kh«. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc.v. ®¸nh m¸ phÊn. còng lµ ®Ó tù an ñi. tËp qu¸n. cµng sinh t¸o bãn nÆng. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. 88. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn. H¬n n÷a. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 .

con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. uÈn khóc. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). Nh−ng. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. ®au khæ. Nªn ch¨ng. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. hai bªn bæ sung cho nhau. Lín lªn mét chót n÷a. rÊt khã géi s¹ch. tr«ng rÊt xÊu. bÊt kú sù gia c«ng. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. Ngoµi ra . mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. bµng hoµng. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. Lµ cha mÑ. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. kh«ng sao gì ra ®−îc. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. 89. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. Nh− vËy. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn.

kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. Phè x¸ ng−êi ®«ng. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. thø ba. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 . thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. l¹i tho¶i m¸i. (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn.. Cã mét sè bËc cha mÑ. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. phøc t¹p trªn ®−êng phè. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. xe cé nhiÒu. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. thÞ trÊn. hèi hËn th× ®· muén. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt . Ph−¬ng ph¸p lµ. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. Nh− vËy sÏ võa an toµn.. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. Nh÷ng con sè chÕt. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. HiÖn nay. ë c¸c thµnh phè. thø hai. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. Cho nªn. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn.v.

ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. (2) Søc ph¶n øng chËm. ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. m¾t cµng dÔ mái mÖt. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. 90. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 .sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i .Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. tuyÖt 44 89 90 . (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. Cho nªn. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. 91. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt.6 mÐt. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. dÔ g©y ra tai n¹n. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. (3) ThÓ lùc kÐm. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt.

kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. Song ph¶i tuú ng−êi. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. 92. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn. dÔ mÖt nhäc. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. tuÇn tù mµ tiÕn. søc chÞu ®ùng nhá. g©y nªn nguy hiÓm. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em. søc khoÎ yÕu. søc co bãp yÕu. lµm cho tim co bãp xu«ng. 93. còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. tuú søc mµ rÌn luyÖn. c¬ lùc kÐm.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. Sau khi ngét ng¹t. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. Trong tuæi trÎ em. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. Nªn nhí r»ng. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm.®èi kh«ng ®−îc nÆn. nÕu cø kÐo dµi . l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. 94. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ. mét 45 91 92 . ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao.2% träng l−îng c¬ thÓ. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. träng l−îng nhÑ. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng .

cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. nÕu nh¶y xuèng n−íc. g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim. tiÕn dÇn tõng b−íc. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. nÕu lµ mïa hÌ.. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. 96. Sau khi ¨n c¬m. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. Ngoµi ra. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. 97. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. 95. sau khi ¨n c¬m. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. Khi ch¹y nhanh. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 .sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng.

khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . thêi kú ®Çu. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p. Khi vËn ®éng. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái. Trong khi kÐo co. dÔ sinh ra thiÕu «xy. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. lµm cho ngùc thãt l¹i. cét sèng bÞ cong. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. 98. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. §Çu mïa xu©n. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. 100. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy.. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. 99. Trong khi kÐo co. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸. ph¶i chän n¬i kÝn giã. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. Ngoµi ra . cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. thanh m«n c¨ng th¼ng. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. Trong khi kÐo co.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. Lóc ®ã. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng. viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. sau khi thi ®Êu. X−¬ng. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u.

nh©n s©m v... bÞ rép. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng. sö dông mü phÈm ho¸ trang.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn.. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. s¸t phÊn. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng.v. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao. h−¬ng liÖu v... 101. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm. “ Ban da s¾c tè” v. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay.. ræi do n−íc m¾t.cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. §èi víi trÎ em. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín . ng©n nhÜ. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. må h«i. sÇn sïi. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt. n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”. m¸ ph©n m«i son. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. kÎ l«ng mµy. trë nªn gißn. lç ch©n l«ng rÊt nhá. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. b«i son.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. Nh− s¬n mãng tay.. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín.v. 48 97 98 . kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang.. n−íc mòi. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh. 102. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang.v. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh.. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. Cho nªn. s¬n mãng ch©n mãng tay.. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i. bÞ ngøa.

nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y. chÊt da. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i. chÊt tñy hîp thµnh. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ.thiÕu n÷ 49 99 100 . NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. ®¾t tiÒn. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. Nh−ng trang ®iÓm. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. 104. VÝ dô nh− häc sinh trung. rÊt dÔ rông. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. Tãc cña häc sinh trung. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. chÊt dÇu gi¶m ®i. Cho nªn. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. Cho nªn häc sinh trung. tÝm bÇm. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng.Häc sinh trung. 105. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. 106.103. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. can-xi cña x−¬ng. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i. Trªn thùc tÕ.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n.

nh− ho¶ ho¹n.. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. bôi than v. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î.. bÖnh mÒ ®ay.. bÖnh mÈn ngøa v. kho¸ cöa l¹i. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. hoa MÔ lan. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em.. viªm mòi dÞ øng. 50 101 102 . viªm khÝ qu¶n. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng.v. L¸ c©y tróc ®µo. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. niªm dÞch an-®ª-hit A. viªm häng. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ.. ®øa trÎ sÏ khã bó. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc.. chÊt ben-zen v.v. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. viªm phæi v. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon.. mì ë m«ng.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u. ®iÖn giËt. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi. benzen. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng.v. x−¬ng chËu réng ra... Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸. 18 ..kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. bé vó dÇn dÇn to lªn. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn. nh− hen xuyÔn. ®i-«-xit cac bon.v. ®i-«-xit sun-phua. tróng ®éc khÝ than v. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.v. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. an-®ª-hit B. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m. viªm phæi thë dèc. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em. cacbon ®i«xit. thë khß khÌ. ë ngùc t¨ng lªn.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon.. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. Bëi v× c¸c c« g¸i 13. 107. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. hoa Vi li v. an-®ª-hit phô..v. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt. chÊt an-®ª-hit..

«ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸.v. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. buån n«n.. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ.v. do cã 51 103 104 . nh− mïi h«i cña må h«i. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat.. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. chiÕu bãng. mïi h«i n¸ch. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. ë trong r¹p h¸t. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. trong héi tr−êng. ë trong tµu. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c.. th«ng khãi kh«ng tèt.v. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. Cßn n÷a.TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v.. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. xe v. Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n.v. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. mïi thèi cña giµy dÐp.. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. chiÕu bãng. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. chãng mÆt. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i.. kh«ng cã sù kÝch thÝch. hoa m¾t. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. Trong cuéc sèng hµng ngµy. ë trong tr−êng häc. tËp trung ho¸. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ.. kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. trong bÖnh viÖn v. Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu. buån n«n. NhÑ thi nhøc ®Çu. bÖnh thë dèc. ¨n kh«ng ngon. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c..

Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. cø mçi mét ®ît chiÕu phim. Vµo mïa hÌ nãng nùc. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. c¸c gãc t−êng.38 0 C. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. lau nhµ. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. mçi mÐt khèi. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. n−íc bèc h¬i. 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. Cho nªn. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi.6 ®Õn 9. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. 52 105 106 . trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t.v. ch©n gi−êng v. kh«ng nªn dïng. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. Theo thèng kª. t¶n ®é Èm. cã it chÊt sun-phua. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. Nãi chung. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng.7 mg). nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. sau mét trËn m−a rµo. buån n«n vµ khã thë.. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc. h¬i n−íc bèc nhanh. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng.50 mg bôi. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn.12 ®Õn 0. Cho nªn.. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra.

®Òu tÝch tô chóng l¹i. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. gãc tñ. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra. kinh giËt. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. th¹ch tÝn nhÑ. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn.v. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu.. nÆng thi h«n mª. nhÑ th× ®au ®Çu. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. l©n nhÑ.v. buån n«n. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng.. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. l©n. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. th¹ch tÝn.. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. si-lich v. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm.. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng. nh÷ng ®å vËt ®· háng v.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n.. tim ®Ëp m¹nh. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. silich ch¸y v. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i.. Cho nªn trong mïa ®«ng.. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn.. ®au bông. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. d−íi gÇm gi−êng. chãng mÆt. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. tr¹ng th¸i tª b× v. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo.v. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn.v.

l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng. vµ v.. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu... Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t.v. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. mµ l¹i hay sèt ruét. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n.. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c. biÕn phÕ vi b¶o”. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc.. s¹ch sÏ lµnh m¹nh. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.v. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. 4/ Nãi xÊu. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh.. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i..v.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò. kh«ng muèn vøt ®i. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh..hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. ®Ó hä thay thÕ sö dông. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. ®¸ng cho th× cho ngay. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò.. khã chÞu.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i.v. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng.. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v.. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ.

v. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ.. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. c¸u giËn cña bè mÑ. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. th× nùng. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. 13/ Khi trÎ khãc. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. høng lªn th× h«n. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. b×nh th−êng th× hØ h¶. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 . liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. 109. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. khen trÎ lµ th«ng minh. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. sî con m×nh thiÖt thßi. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×. bè hoan nghªnh con l¾m”. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. cã kiªng cã lµnh”.sai viÖc g× ®ã. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . rÊt ®au lßng. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan.. sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×.

nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y.. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸.. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. Na-uy. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. (2). (6). c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp.v. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp. Bµ Xchªn«va. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc.Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ.. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. §èi víi chÊt ®éc ch×. TiÕn sÜ C«nitch. cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. §i häc. (5).Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. TiÖp kh¾c v. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc.vµ ®Êt sÐt. (3). tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). D©n chñ §øc cò. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh. kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. trÎ em rÊt mÉn c¶m. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. (4). ®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt. tuy kh«ng cã chÊt ®éc. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m.

n©ng cao thÓ chÊt. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. Mét c¨n phßng réng 13 . ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch.l3% tæng sè. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. chiÕm 19. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. l¹c quan. Sè häc sinh trung. Cho nªn. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. chiÕm 81. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. Khi trêi 57 115 116 . khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá.86% tæng sè ®iÒu tra.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. Lóc nµy. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. Cho nªn.

kh«ng «i thiu..3 3. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi.. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. cã chÊt ®µn håi tèt. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi. thuèc tÝm. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c. QuÇn ¸o nªn réng r·i. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. C¸c em d−íi 14 tuæi. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc. ®Ìn nª-«ng. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. b«ng b¨ng. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da.v. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. cao 3.v. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. cña dÇu v. giµy da v. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. b¬i.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. nhøc m¾t. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. cña ®uèc. trong ®ã cã thuèc ®á. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. cån.. tho¸ng khÝ.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. Trong thêi gian nghØ hÌ. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå.. kh« r¸o. kh«ng nhiÔm trïng. ¸nh s¸ng cña nÕn. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. lµm hoa m¾t. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ. Nãi chung.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. nã qu¸ nãng. s¹ch sÏ.

c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. mµu chµm vµ mµu tÝm. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u.v. tuy l−ng. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ.nª-«ng 40 o¸t. nÕu ®äc s¸ch. ngåi lªn ®ã. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. mµu xanh lôc. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. ®Çu ãc nÆng nÒ. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u.. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. nghØ ng¬i. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra.v. ®äc b¸o.5 . Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. Nh− vËy. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa. lý do th× nh− trªn ®· nãi. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. bÖnh thiÕu m¸u v. còng kh«ng nªn xem s¸ch. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch.2 m. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i.. treo cao kho¶ng 1. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. vµng chanh. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. mµu vµng. xanh lam. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ.. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 .. sî ¸nh s¸ng. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu.

söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy. bông ®au d÷ déi. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. ®Õm tem phiÕu v.v. mÊt vÖ sinh. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. Trong cuéc sèng th−êng ngµy. Do véi vµng vËn chuyÓn.kh«ng ph¶i lµ Ýt. do ng−êi ®äc nhiÒu. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. ¨n mµ kh«ng tiªu. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi.. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. Cho nªn. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh. ®äc l¸ng tr¸ng. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. b¸o. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. tÝch tr÷. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. cã 2000 con trùc khuÈn lao. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu. vi trïng c¶m cóm. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. Qu¶ nhiªn. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 .v. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng.. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. vi trïng viªm gan v.. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng.. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. trong phßng ®äc c«ng céng. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh.

.rµng. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ.v. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. ®äc qua lµ xong. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. võa thu thËp. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. Trong giai ®o¹n nµy. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. nh«m. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých.. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. benden v. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n.” 110. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. võa chØnh lý. khèng chÕ lÉn nhau. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn. thÝnh gi¸c. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em.

C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . Kú thùc. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng. Cho nªn. Ýt nhÊt lµ 7. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã.v. chiÕc kÌn con. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. ®å ch¬i cña trÎ em. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. sau ch−a ®Çy 10 phót. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. Cho nªn. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn.chiÕc kÌn nhá. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. mµ chóng cßn c¾n. Nh− vËy. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em.200. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay. cßn gÆm. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. mét em bÐ trai ng©y th¬. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i. «t« c¶nh s¸t. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp.. Cho nªn. xe m«-t« v.. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa.

nªn cã ®iÖn trë lín. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông. Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. 63 127 128 . cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra.v. m¸y cat-sÐt. mµ lµ tiÕng ån. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. §å ch¬i. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong.. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm.v. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. Êm nhá vµ bµn nhá v. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. khi chän mua ®å ch¬i.. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. Ch¬i theo tuú ý thÝch. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . bóp bª.. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). thËt lµ nguy hiÓm. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. C¸ch ®©y kh«ng l©u. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. xÕp nhµ.. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”. Cho nªn. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. Cho nªn. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. hép nhá. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i. c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em.

mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. Cßn n÷a. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm.. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng.v. Cho nªn.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi.. vÖ sinh v. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. Cho nªn. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi.. §iÒu nµy nãi lªn r»ng. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. Do ®ã c¸c sê mã. Song. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. 111. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. ph¸t dôc nhanh chãng. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. viÖc ¨n ngñ. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Cho nªn. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. Nãi chung. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. mÌo cã thÓ b¾t chuét. nghØ ng¬i. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. do tÝnh hiÕu kú cao.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh. c¸i lîi rÊt nhiÒu. Song. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim.v. ph¸t ban th−¬ng hµn v. C¸ch ®©y kh«ng l©u. nh−ng líp da cßn non máng.. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý.

ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. VÝ dô nh− ®øa trÎ. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. víi kh«ng khÝ vµ n−íc.kiªn tr× ®Õn cïng. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. c¸c khÝ quan. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. röa mÆt. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. ho¹t b¸t. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. röa ch©n. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. Tr−íc khi tËp luyÖn. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. tØ mØ. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. Ngoµi ra. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. (2) Kh«ng nªn nãng véi. Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸. cho lµ v« vÞ. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. 65 131 132 . Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. t¾m kh«ng khÝ.

mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. Vµo tuæi thiÕu niªn. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. Sau khi ngét ng¹t. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm.Khi 8 tuæi. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt. cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn. Ngoµi ra. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. V¶ l¹i . do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim. kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. 66 133 134 . thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. cã khÝ thÕ s«i næi. Khi huÊn luyÖn.. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n.. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%.. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. th«ng minh. cho lµ ho¹t b¸t. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. nÕu qu¸ vÆn ng−êi . nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. Kú thùc. tiÕt tÊu rÊt m¹nh. Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. Thêi kú trÎ em. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi.

tuÇn tù tiÖm tiÕn. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh..3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh.. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. H×nh nh− hä cho r»ng. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. trÎ em ®ang sèt. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. 112. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu.. Do ®ã. Cø s¸ng ra. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. Kú thùc. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. vµ trong c¬ thÓ. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. l−îng søc mµ lµm. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. buång tim nhá vµ nhÑ. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. Song. xuÊt hiÖn sù h«n mª. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt.

Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. con c¸i nghªnh ngang. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 .Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. c¸i g× còng chiÒu theo. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn.. 113. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i.. l¶ng tr¸nh. Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−. 114. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . kiªu c¨ng ng¹o m¹n. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. mµu s¾c kh«ng ®Òu. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. còng tho¶ m·n. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. ®é trong s¸ng kÐm. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. kh«ng coi ai ra g× c¶. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu.. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn. 115. mµ l¹i ®i xuª xoa. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua.

kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. 9/ Gi÷a bè mÑ. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. 90 .®æi. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng. 116. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . Cã thÓ nãi. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. hÕt søc phøc t¹p. kÌn thæi ng−îc”. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. yªu cÇu chóng söa ch÷a. Ngoµi ra. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc. t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. phª b×nh ph¶i ng¾n gän. 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con. 120 . còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. Ph¶i biÕt r»ng. 70 . nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó.140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng. träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. ng−êi kia l¹i xuª xoa. c¸i mÊu chèt. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. 80 . nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt. râ rµng. uèn n¾n ngay. Kú thùc. coi nh− kh«ng cã g×. 110 . 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i. Xem nh− vËy th× thÊy. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng.

ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. hä rÊt sî trÎ con khãc. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy.4 th¸ng. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. sau khi ¨n no. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. tù m·n. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. buån. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. nã míi khãc. råi tõ ®ã mµ ruång bá. cã ng−êi bÕ ½m nã. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. ®ã lµ mét niÒm vui lín. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ.6 th¸ng. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ. chøng tá nã khoÎ. gióp ®ì chóng. TrÎ em sau 5 . Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. liÒn khãc to¸ng lªn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. cã qui luËt. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. TrÎ em 8 . Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. §øa trÎ 3 . V× nã ch−a biÕt nãi. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. do¹ thÕ nµo. ®øa trÎ vui. lµ b¶o bèi cña cha mÑ. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. ®øa trÎ lµ t©m can . ®a d¹ng. Cho nªn.

cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. ThÕ nh−ng. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. Cho nªn. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. Cho nªn. khãc ch¸n råi th× th«i. Cè nhiªn. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. Sî trÎ khãc. ch©n tay run rÈy. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. an thÇn. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. nÕu cø kÐo dµi. ¤ng võa nãi xong. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi.Muèn ch÷a bÖnh nµy. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. nanh vuèt cña quØ qu¸i. mét «ng hµng xãm. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. em khãc lãc kh«ng yªn. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. khi tim sî th× thÇn mÊt. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. mÆt biÕn s¾c.. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. Kú thùc. sang do¹ em. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. Cuèi cïng. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em.v. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. im lÆng Ýt nãi v. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. §Õn ngµy h«m sau. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em. ch©n tay run rÈy. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Cã mét ®ªm. hÔ khãc lµ chiÒu. véi vµng «m em lªn. tøc phong ®Ó ch÷a. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. ai th©y còng ph¶i yªu.. t©m thÇn sÏ mª mÈn. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. kh« khan v« vÞ. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. ho¶ng lo¹n.

Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. ñng hé vµ gióp ®ì chóng. kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ. TrÎ con. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. thÕ nµy kh«ng ®−îc. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. 72 145 146 . kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. nh÷ng nhµ s−u tÇm v. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬. vÒ nh÷ng bøc tranh. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm.. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em . §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. s−u tËp nh·n bao diªm. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n...Ðp buéc häc tËp. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. Kú thùc.. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. vµ ph¶i cæ vò. ngò hoa b¸t m«n.. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt.. Khi trÎ em nªu c©u hái. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ.. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. vá bao thuèc l¸ v. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh.v. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”.v. b¶o vÖ. VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. thÕ kia kh«ng nªn. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy.v. lÆng lÏ quan s¸t. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. vÒ th − ph¸p. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. s−u tËp tranh vÏ.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü.

thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” .12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. nh− cho con ®i nhµ trÎ.H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. Th× ra. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. t¹o ®iÒu kiÖn cho con. 73 147 148 .Song.. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. 117. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ.. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. trÎ em tõ 3 .viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt. TÊt nhiªn. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp.v. trÎ em 1 . cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t.v. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm. §Æc biÖt lµ trÎ em.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. Cho nªn. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o. do qu¸ yªu th−¬ng con. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. trÎ con còng nh− ng−êi lín. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc.. thÊy vËt lµ sî v. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o.. hoÆc sang nhµ hµng xãm. Cã bËc cha mÑ. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. Kú thùc. (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ.

biÕn d¹ng cét sèng. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. cµ rèt v. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. ®i ®¸nh r¨ng. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i. t¹o thµnh quÇng m¾t. mÊt th× giê häc tËp. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. dinh d−ìng kh«ng ®ñ.. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. khi ng−êi ta n»m. nªn dÔ bÞ mÖt. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. thÞ lùc gi¶m sót. mót ngãn tay. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. do trùc c¬ trong ngoµi. hë r¨ng. trøng gµ. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. röa mÆt. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. 118. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. Cßn n÷a. Sau khi xem xong tivi. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . lóc ®ã.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp.v. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. (10) Kh«ng nªn lµm ån.. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. Cho nªn. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. Cho nªn. g©y thµnh thãi quen xÊu.

nhøc ®Çu. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu. hoÆc do nh¸t gan. Ph¶i biÕt r»ng. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. khã tËp trung. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng. (5) Kh¶nh ¨n. ¤-xy gi¶m ®i. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng.m·n tÝnh.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. ngñ dËy muén. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. chØ ®¸nh chiÒu ngang. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. C¸i g× 75 151 152 . T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ.v.. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. 119. Lµm cha mÑ. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v. cã khi cßn bÞ tª hai vai. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia.. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt. xin c¸c b¹n h·y xem thö. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. N»m sÊp cµng kh«ng tèt. M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". chãng mÆt.

Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. R¸y tai nhiÒu lªn. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. Nªn nhæ ®êm vµo ca. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. B÷a no. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. dÔ lµm x−íc lç tai. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. g©y nªn mèi nguy hiÓm. (16) Dôi m¾t. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. (14) Ngo¸y lç tai. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . (13) GÆm mãng tay. (17) Say mª ®äc s¸ch. lµm mÊt vÖ sinh. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. nhæ ®êm xuèng ®Êt. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. ph¶i nhai cho kü.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. m©ng mñ. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh. gióp cho tiªu ho¸. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. kh«ng nªn nãi chuyÖn. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. g©y nªn viªm tai. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. Mót ngãn tay. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m.N−íc canh chan c¬m. Cã em khi ®ãi bông. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. Xem s¸ch ®Õn say mª. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. bÊt chÊp tÊt c¶. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. Kú thùc. M« mòi bÞ x−íc. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. (15) Ngo¸y lç mòi. rÊt kh«ng v¨n ho¸. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng.

bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. bµ lµm chñ bªn trong. viÖc nhá ho¸ kh«ng. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. (19) Kh«ng thÝch t¾m. th−êng xuyªn t¾m. Khi cã sù va ch¹m. khíp x−¬ng cßn mÒm. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. dï vî hay chång cã khã kh¨n. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. CÇn ph¶i biÕt r»ng. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. dÔ biÕn h×nh. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. dùa vµo nhau. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. nªn kh«ng thÝch t¾m. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. Sau khi lÊy nhau. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh.

nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. cïng nhau bµn b¹c. phiÒn muén. ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. Ph¶i nhí r»ng. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ.. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt.. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v.v.. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ . Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. Ph¶i tin r»ng. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. chi tiªu cho hîp lý.v. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. chi tiªu cho hîp lý. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy.. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i.. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau. c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui.. tèt ®Ñp nhÊt.. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−.. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”. NhÊt lµ ng−êi vî. NÕu kinh tÕ dåi dµo. 78 157 158 .”. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh. RÊt nhiÒu ng−êi. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i.ra. Lµm nh− vËy. víi thêi gian. vµ v. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ.. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ.. Sau khi c−íi. ¨n c¬m chung víi nhau. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i.. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. Th−êng chØ cã buæi tèi. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh.

chÌn Ðp bµo thai nhá. ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. ©m ®¹o co giËt. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷. giao hîp v« ®é. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp..vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. ®i ng−îc lªn tö cung. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng. MËt nguyÖt t×nh nång. 124. sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. ï tai. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. NhÑ th× bÞ chãng mÆt. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng.. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. mÊt ngñ. viªm khoang chËu. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. mái gèi. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng. Dung tôc ë ®©y lµ nãi. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng. méng tinh ho¹t tinh. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. 122. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. kiÖt søc.v. nÕu kh«ng ®iÒu ®é. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn ..121. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi. to¸t må h«i. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi.v. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp.. 123. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín.. song nÕu qu¸ − say ®¾m. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh.. lµm cho con ng−êi suy nh−îc. gi¶m trÝ nhí v. ®au l−ng.. hoa m¾t.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai.v. hoÆc xuÊt tinh khã v. nh÷ng m« trong tö cung bong ra. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 . Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc.

phÊn khëi. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. kiÖt søc v. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125. bÖnh tim v. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é. 127. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n. Ng−êi ta sau khi t¾m.. Cho nªn. tho¶ ®¸ng. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. 126.. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng.. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt. Trªn thùc tÕ. mçi lÇn phãng tinh. tim ®Ëp m¹nh. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn.v. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét.v. Ngoµi ra. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. vî chång kh«ng nªn giao hîp. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. da thÞt s¹ch sÏ. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. hÖ thèng tuÇn hoµn. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. 80 161 162 . nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. vÖ sinh. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc.. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i. Cho nªn sau khi t¾m xong. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái.

C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. tö cung dÇn dÇn to ra. th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. Bëi v× thêi kú mang thai. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. réng r·i. tho¶i m¸i. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. Cho nªn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a. 128. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. mÒm. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. Tõ ®ã ta thÊy. V¶ l¹i. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. 129. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi.

Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. 130. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái. thë dèc. t¸o bãn. 131. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. m«ng ph¶i cøng ®ê.v. ¨n kh«ng ngon v. tö cung to lín bÞ sa xuèng. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. dÔ bÞ ng·. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. 132. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän . th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã..do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. Bëi v× thêi kú mang thai. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng.Ngoµi ra. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. Trªn thùc tÕ..Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. c¸c c« ai còng thÝch. khi ®i l¹i. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. sÏ dån nÐn xuèng bông. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. bông bÞ nÐn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. bµng quang bÞ dån nÐn. Cho nªn. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. ®i l¹i l¶o ®¶o. 133.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t.

Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh.1 g can-xi lµ võa.. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a.v. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. tinh dÇu 83 167 168 . Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em. trÝ n¨ng thÊp. t¸o bãn. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. thuyÒn bÌ. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. Cho nªn. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c.8g. trÝ lùc gi¶m. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao.. thËn v.. Nh−ng. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh.. mçi ngµy uèng kho¶ng 0.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng.6 g can-xi lµ võa. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. say n¾ng mïa hÌ. bÝ ®¸i. ®au bông vµ kiÖt søc.v.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. víi m¸u. nãi chung. 136. thÓ träng gi¶m. b¹c hµ. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. chèng c«n trïng c¾n ®èt v... 134. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î. Khi míi cã thai th× uèng 0. gan. c¶m m¹o.v. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai.. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. 135. chèng viªm khíp.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. chèng say tµu xe. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi.

cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. 139. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. 140. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. 138. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . Nãi chung. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. 137. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Cho nªn. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp.

nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. bÊt kÓ xu©n. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. tø chi kh«ng vÑn toµn. thu.. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh.. r¸ch vßm häng. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. teo sä n·o. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. Trong thêi gian hµnh kinh.lâi buång trøng chi phèi.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. nh− trÝ lùc kÐm. Cho nªn. 143. Trong thêi kú hµnh kinh. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i.. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. hë m«i. viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v. 142. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. h¹. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. cöa tö cung h¬i më réng. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ.v. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh.thuú thÓ .v.. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang.Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. 141.

cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. Cho nªn khi hµnh kinh. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. th«. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng.. xung huyÕt ©m hé. car«ten. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy.kinh. phô n÷ khi hµnh kinh. cã chÊt ®¹m. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. 146. Qua ®iÒu tra trªn 3. 144.. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. tãc kh« r¸p. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. Ngoµi ra. cã ®−êng.500 phô n÷ ë 7 quèc gia. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a.v. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. quÇn bß. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. líp da chãng nh¨n. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. 145. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. Nh−ng. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. 147.. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. rÊt dÔ g©y nªn phång rép.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín.

§−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c.. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp. 150. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. Nh− vËy míi vÖ sinh. ®¸i buèt.vitamin B2. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i..v. ®ång v.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. 149. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. thµnh xung huyÕt v. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi.. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. khi lªn xuèng xe. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng. Mangan. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t. viªm niÖu ®¹o v. kali. an toµn. vµo yªn xe v. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn... 148. hîp víi c¸nh tay ng¾n. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng.. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng.v. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm.. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. cr«m. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra. mÊt nhiÒu m¸u. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. c¸i yªn xe ®· cøng. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. bÞ cä s¸t. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn.. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn. cøng lªn. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe.v.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . cøng lªn. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. thµnh viªm. S¶n phô khi sinh në. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra.v.

dÔ giÆt.. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o.v. do ®ã mµ hay rông tãc. viªm niÖu ®¹o v. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt.. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. mau kh«. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. bÖnh mÈn ngøa. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷.. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. gi¸ c¶ l¹i rÎ. 153. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn.b»ng v¶i ni l«ng. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh. V¶i ni l«ng. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷. Trªn thùc tÕ. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. am«ni¨c. V¶ l¹i. mµu s¾c ®Ñp.v. chÊt r−îu v. g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. nhÑ vµ dïng bÒn.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. nhÑ vµ mÒm. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. 151. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. 152. röa.. Cho nªn. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c.

mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. Dïng n−íc hoa. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. trÝ lùc gi¶m. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. bÞ ho. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. 156. Trªn thùc tÕ. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. giã bÊc c¨m c¨m. dÔ bÞ c¶m cóm. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. 154. suy dinh d−ìng. nÕu mïi th¬m qu¸ nång.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. 157. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn. Cho nªn. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. kh«ng chÞu ¨n. trë nªn yÕu ®uèi. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. b¹ch cÇu gi¶m. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng.

vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. pha thµnh dung dÞch 20%. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay.®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. Bëi v× ®é nãng. ë tãc. ®èi víi thÇn kinh.. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. 160. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ.v. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao.. 159. ë l−ìi. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. Nªn sau khi t¾m mét giê.. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan. viªm mòi. b«i son ®á thÉm. ë mãng tay v. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. Sau khi t¾m. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. b¶o hé líp da. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt..®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. vÏ l«ng mµy v.v. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. xoa phÊn th¬m lõng. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. chãng mÆt. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. kÎ m¾t trßn xoe. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. 158.. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da.

163. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. ch×. ngµnh kiÕn tróc v. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á.v. kh«ng tiÖn. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. Cho nªn. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. NÕu röa mÆt. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy.v. môn n−íc.kh«ng nªn 162. sÏ ©n hËn suèt ®êi. 161. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. ngµnh thùc phÈm v. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. 164. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh.. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo.v.. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n. thÇn kinh. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t. ngµnh dÖt.DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n . M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. c¹o r©u.trang. Ngoµi ra. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. th¹ch tÝn v..kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷.. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 . tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. Cho nªn. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng.

V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n.v. Sau khi sÊy. xuyÕn v. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. cã nh÷ng nèt cã n−íc.v. toan. ch¶i c¸c kiÓu tãc. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc.. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n. Cho nªn. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n.. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. ®Ñp cña m¸i tãc. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da. nh×n vµo thÊy kh« cøng. cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. 167. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. ®Ñp cña bé tãc. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. bôi bÆm v. ngøa ng¸y khã chÞu. ®Ñp h¬n. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. qu¹t. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. mÊt hÕt vÎ ®Ñp.. C¾t l«ng mi ®i råi.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. nh− hoa tai..sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. nÕu kh«ng géi s¹ch.. sau mét thêi gian. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc. cã nèt mÈn. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da. Hä kh«ng biÕt r»ng. dÔ rông.. Th−êng xuyªn nhuém tãc. 166. d©y chuyÒn. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t.

Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn. Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. lë loÐt. 170. ngøa ng¸y. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. Sau khi ®eo nhÉn.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa.må h«i. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. 168. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. cøu ng−êi chÕt.v. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . nhµ ¨n v. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. Ngµy th¸ng kÐo dµi. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh. 169. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn.. cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. qu¸n ¨n. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á.. NÕu kh«ng. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. bÖnh cµng thªm nÆng. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. thÊm n−íc.

thïy thÓ n·o vµ buång trøng. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . tuy ng−êi cã thon h¬n. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷. 171. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu. 172. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo. NÕu nh− l¹i mang thai. KÕt qu¶ lµ. cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt . N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú.

song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. do ®ã. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. thë dµi cho qua. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. ch−a tõng tr¶i. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau.nam n÷ thanh niªn . lõa dèi ®èi ph−¬ng. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. H¬n n÷a. cã h¹i. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé.¶nh h−ëng ®Õn tim. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. ph¶i tù do. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. ph¶i l−îng thø cho nhau. 3) Kh«ng nªn qua quÝt. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. thÊy m×nh thÊy ng−êi. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. chÝn ch¾n. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. ph¶i suy nghÜ kü cµng. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. tuæi qu¸ trÎ. lÊy dµi bï ng¾n. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. cÈu th¶. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. t¨ng tr−ëng tri thøc. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. Trong yªu ®−¬ng. cïng nhau tiÕn lªn. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. c¸i së tr−êng cña hä. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. thËm chÝ ph¶i chia tay. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. b×nh ®¼ng. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. 6) Kh«ng nªn tù ti. 95 191 192 . thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. m©u thuÉn. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. ph¶i giµnh thêi gian. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ.

ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. 4. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng.. cã v¨n ho¸. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa.Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm.. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi. kh«ng cã nh©n c¸ch. rÊt ngí ngÈn. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. Nªn tr¸nh. thuÇn.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. m×nh còng nãi ®«ng. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ.v. 3. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. kh«ng hiÓu phÐp øng xö. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. T×nh yªu ch©n.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm. Trong cuéc nãi chuyÖn. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh.. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. lµ giao l − u t×nh c¶m. Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. nãi nh− thÕ nµo. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc.. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. Bµn vÒ yªu ®−¬ng.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng.vµ v. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ.v. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. thiÖn. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. ng−êi ta nãi ®«ng. dÔ sinh tù ¸i. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. bî ®ì. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu.. 174. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. gi¶ dèi 96 193 194 . hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh.Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra. lµ v¨n minh cao th−îng. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. 2. Trong cuéc chuyÖn trß. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng.Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1.

NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. nãi thao thao bÊt tuyÖt. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. chen ngang c©u chuyÖn.Kh«ng nªn tù khoe khoang. 6.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. 175. giÔu cît ng−êi ta. Song. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. 176. 7. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. Tãm l¹i. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui.kh«ng thµnh thùc. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang. Trong cuéc chuyÖn trß. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. 5. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. cã mét thanh niªn. t©m linh. VÝ dô. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. ®i ®©u còng khoe khoang. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Cã mét thanh n÷. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. thÝch khoe khoang.

C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. 178. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. viªm häng. con cña ng−êikh¸c.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. viªm gan cÊp.. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî.v. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. ®au ®ín. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. c¶m cóm thµnh dÞch. Trªn thùc tÕ. Tuy th©n mËt thËt.. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. h«n lÊy h«n ®Ó. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm.bÖnh vµo ®−êng måm. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch.®Õn ch¬i nhµ b¹n. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. bÖnh sëi. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. thËm chÝ con m©ng mñ. bÖnh tinh hång nhiÖt.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã. §Ó cho “§Ñp”. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau. lao phæi v. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. VËy mµ cã mét sè thanh niªn. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. 180. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. dåi dµo.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. 179. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. nh− loÐt måm. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. Clast. 177. nh−ng l¹i cã h¹i.

Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang. ch©n tay bñn rñn. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. tai ï. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. huyÕt ¸p h¹ thÊp. 183. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. mÆc rÊt võa ng−êi. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. tim ®¹p d÷ déi v. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ..kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B. nÕu cø mÆc liªn tôc. 181.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. s¾c mÆt t¸i mÐt. hoa m¾t. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. 182. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch.v. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ.. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. 99 199 200 .kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu.

®Ò cao n¨ng lùc x· giao. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng. nghÒ s¬n. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. t×nh c¶m khã gÇn gòi. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 . Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ. dÇu x¨ng bèc h¬i. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. Lêi nãi kh«ng g·y gän. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp.v. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t.. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc. thuéc da v. 187. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.184.. cö chØ ®oan trang. ph©n ho¸ häc.. thuèc trõ s©u. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh.. 186. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh.. hai ch©n nhón nhÈy. hai tay vung vÈy. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ.v. vÕt c¸u bÈn. Hai lµ t©m lý ®è kþ.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c.quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. ®¬n vÞ. v¾t mòi ngo¸y tai v.v.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng. 185. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. th¸i ®é hoµ nh·. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. bèc ch¸y. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm..

chñ l¹i rãt thªm. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. lµm ¨n hËu ®Ëu. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. ng«n tõ th× hµ kh¾c. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. nhiÖt t×nh tÝch cùc. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. Thùc sù cÇu thÞ. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. t©ng bèc. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. cã sù hiÓu biÕt.giao.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. 189. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. cã søc hÊp dÉn. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. nhiÖt t×nh 190. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. ¸c c¶m. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh.

cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. Øu x×u. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. t×nh c¶m. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . cÇn vui th× vui. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt. Trong cuéc sèng x· héi. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ. ch¸n ghÐt. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. 192. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. 193. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. cã mét sè phÇn tö l−u manh. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. Do lßng tham lam ph¸t triÓn. Trong giao tiÕp. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. quÇn ¸o rÊt lÞch sù. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. ®¸ng buån th× buån.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. b¸n rÎ nh©n c¸ch. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. dÔ vong ©n béi nghÜa. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. h« hè.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. 191. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. kÕt nghÜa b¹n bÌ. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. bÞ lõa g¹t. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. 102 205 206 .

103 207 208 . häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. rçng tuyÕch. thiÖn. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. kiªu c¨ng. ¨n mÆc cña b¶n th©n. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. m¾ng má. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. míi mÎ vµ tù nhiªn. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. 195. ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. l−u lo¸t. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. Êm ¸p «n hoµ. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. tho¶i m¸i. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. cö chØ nho nh·. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. ng¹o m¹n .ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. 197. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. §èi víi häc sinh. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. 194. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn.biÓu hiÖn sù hêi hît. mü. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o.trang ®iÓm. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. tuú tiÖn. trang ®iÓm lè l¨ng. cö chØ thÊt thè.

200. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. t− duy chËm ch¹p. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ.198.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. 199. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. yªu nh©n d©n. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. 201.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. yªu lao ®éng. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh.

thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da. 202. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. S¸ng sím 105 211 212 . Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì.lµ ®−îc.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. 205. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. 204. tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. Cho nªn. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. da dÇu vµ da trung tÝnh. 203. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. C¨n cøa theo t− liÖu. mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a. V× da thuéc tÝnh toan.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi.

Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. tim ®¹p m¹nh.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. vµo ® − êng mòi. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. hiÖu suÊt h« hÊp chËm. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. §©y lµ mét thãi quen xÊu. 207. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. chãng mÆt v. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. kiÖt søc. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸.v. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. më réng vµo trong c¬ thÓ.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. Cho nªn. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp.. nhøc ®Çu. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. 206. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. vµo khÝ qu¶n vµ phæi. 208.. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ. h¹ thÊp møc vitamin C. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸.

dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸.thuèc l¸. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. «xit cacbon. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸.. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh.” Hót 107 215 216 . Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m.. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. Bëi v× ¨n c¬m xong. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu.. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. bÖnh qu¸n t©m. 210. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. x¶y thai hoÆc ®Î non. huyÕt ¸p t¨ng cao. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. Kú thùc. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn.v.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. 209. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. chÕt chãc. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. C¨n cø vµo thèng kª.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. 223. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. 222. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. buång tim trë nªn to ra. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. trë lùc to¶ nhiÖt. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. Cho nªn. chØ ¨n 112 225 226 . lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. Nh−ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. 224. 225. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. ®é Èm cao. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt.

buån rÇu. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. ¨n thªm n÷a. Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. tù ti. 228. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. bÖnh hen xuyÔn. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. bÖnh x¬ 113 227 228 . Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. Cho nªn. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. NÕu thÊy hµnh. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. 226. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. bÖnh qu¸n t©m. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. 227. thiÕu chÊt lôc diÖp. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. ®¸i ®−êng. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. NÕu ¨n Ýt rau xanh. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. Cho nªn . tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n.

Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm . thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. Bëi v× trong khi giao hîp.cøng ®éng m¹ch.. trong thêi gian phôc håi. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. kh«ng bÞ tøc ngùc. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. cæ chuyÓn ®éng. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u.v. bÖnh phô khoa. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. Cho nªn.. bÖnh ung th−. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. 229. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é.. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . NÕu kh«ng.v. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan. 230. lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn.v. bÖnh trÜ.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. Sau khi phôc håi. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. 114 229 230 . suy nh−îc thÇn kinh. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng.. 232. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. huyÕt ¸p t¨ng cao. sau khi ph¸t bÖnh. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. 231. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v.. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc.. lu«n måm thÌm ¨n.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt.

tim ®Ëp m¹nh. ï tai. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. ®èi víi ng−êi giµ.. v¸ng ®Çu. hoa m¾t. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót. huyÕt ¸p h¹ thÊp. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. tai ï. rÊt dÔ bÞ ng·. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. 235. Ngñ tr−a.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh. buån n«n. Cho nªn. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . n»m yªn bÊt ®éng. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. th× thÊy. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. mái ch©n. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay..v. chãng mÆt. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. nÕu ngñ tr−a. thèng c¶m tiªu thÊt. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. ch©n tay mái mÖt v. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. tim ®Ëp m¹nh. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n. m¾t hoa. 233. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. mÆt nãng bõng. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. ngåi ngñ gËt. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. gËt.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. 234. m¾t nh×n thÊy lê mê. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Khi ngåi ngñ gËt. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i.

Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. nh×n cho râ. ghÕ. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. 116 233 234 . cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. 237. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng.236. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. 238. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. khi trÌo lªn cao. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. ph¶i ®øng cho v÷ng. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp .Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng. tr−ît ®æ. ch¾c ch¾n. ®Ó lau cöa. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. cã an toµn hay kh«ng. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. thÕ lµ ng· xuèng. ng−êi giµ 70 90 tuæi. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. b¸m cho ch¾c.

nhÊt lµ phô n÷. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. Song. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. ngøa ng¸y. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. §èi víi 117 235 236 . nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. lµm cho b¾p ch©n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. b¾p ®ïi ®ì mái. nÆng th× toµn bé da ®Çu. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. r¸t báng. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn.239. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. ung th− bµng quang. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. dÔ bÞ trãc ra. 242. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. da dÎ máng manh. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa. ung th− thËn. Trªn thùc tÕ. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. cæ. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. ung th− tö cung. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. ch¶y n−íc vµng. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. 241. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. 240. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. dÔ tiªu ho¸. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. líp da sÏ bÞ kh«.

65 lÝt. uèng trong mét thêi gian dµi.ng−êi giµ. ra må h«i. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. 243. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. Nguyªn nh©n cña nã. n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. 245. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . c¸ v. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ.. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. Kú thùc. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ.9 cèc n−íc th«i.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 . ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu.. lµm chËm sù giµ yÕu. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i.v. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i.5 lÝt. 118 237 238 . cïng víi s÷a bß. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. còng cã nghÜa lµ. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. t«m. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸.

khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt. Song. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch.. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i.. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶. Ng−êi giµ 60 . Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia. 248. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi.v. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. bÖnh cao huyÕt ¸p. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. mçi ngµy cã ®−îc 1500 . chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. 246. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n.1700 ca-lo lµ ®ñ. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi.70 tuæi. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 . 247. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. khÝ huyÕt suy nh−îc. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m.

NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . do qu¸ ®au th−¬ng. 251. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong. t©m hån u uÊt. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én.. ®i b¸ch bé. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. Bëi v× sau khi ¨n no.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. muèi. tinh thÇn rèi lo¹n.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. 250.. huyÕt qu¶n s¬ cøng. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. thÓ träng gi¶m sót. ®éng t¸c chËm ch¹p v. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ.. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. coi th−êng cuéc sèng. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m.. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. ý thøc hçn ®én.v. cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. sèng l©u 99 tuæi”.v.

tim ®Ëp nhanh h¬n. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng.ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i.nh÷ng bÖnh cò. tim ®Ëp qu¸ nhanh.. x−¬ng gµ. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon.. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. x−¬ng c¸. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi.. h¹t qu¶. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch.. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. qu¸ − khÈn tr−¬ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. 254. ng−êi bÞ bÖnh tim. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. 252. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan.. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. nhÞp tim kh«ng ®Òu.. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. ®¹i håi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. huyÕt ¸p t¨ng cao.v.v. tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng. 253. bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy. giËt g©n. hoa tiªu v.v.

Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. nªn khÈu vÞ gi¶m sót. l−ng cßng. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. ®Çu b¹c. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. 255. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. r¨ng long. §Ó c¶i thiÖn con m¾t.. ph¶i l−îng søc mµ ®i. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. x−¬ng g·y v. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. giao tiÕp víi nhau. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. 257.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. kiÖt søc. nu«i chim. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. trång hoa.. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ. Con ng−êi ta giµ yÕu. viÖc “Thµnh gia” . ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. 256. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu.v. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. ng©m th¬ vÏ tranh. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. thuèc 122 245 246 .

Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui. ®au th−¬ng. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay.. Ngoµi ra. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. 123 247 248 . Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a.. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. ¨n kh«ng ngon miÖng.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. khÈu vÞ gi¶m sót. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. rÌn luyÖn t− duy. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. ®Ó t©m sù. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. 259. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. sÇu muén. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. tiÕng gµ g¸y. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. tuæi thä gi¶m ®i. 260. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. dÉn ®Õn sinh bÖnh. ngåi l©u bÊt ®éng. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng.v. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng. 258. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. nªn tr¸nh ån µo. Song nÕu ch¬i cê.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp. trång hoa. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m.

Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. 262. 264. ®Çu gèi. Kh«ng cã b¹n bÌ. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc. Trªn thùc tÕ. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. b¾p ®ïi ®au ª Èm.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. x−¬ng h«ng. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. Ngoµi ra. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m. §i giµy ®Õ b»ng. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî.. thËn. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 .Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. t©m huyÕt qu¶n v. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng.. gãt ch©n. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh. kÕt giao víi thanh niªn. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót.. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng.v.v. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Ng−êi giµ ®i.261. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n. 263. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ. cã lîi cho søc khoÎ.. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. tiÖn . qu¶ thËt lµ bæ Ých.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm.5 ®Õn 2 mm lµ võa.

tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c. 267. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. 125 251 252 . ®Çu tãc rèi bï. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. thanh khiÕt. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. 266. Ng−êi giµ nªn trang diÓm. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. Sao cho trong c¸i nho nh·. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. yÕu ®uèi. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp.. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ.Trong giao tiÕp. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. Cho nªn. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. ¨n mÆc. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. Cho nªn. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ.

269. Trªn thùc tÕ. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. mµ còng khã tiªu ho¸. nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. nÕu ¨n c¬m nguéi. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao.. h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. cßn ch−a muèn ¨n. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng.

sau mét ngµy ho¹t ®éng. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc... tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 . nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. 271. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi.. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy.Ngoµi ra.. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan.v. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ.. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. nãi mª. Cho nªn. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa.000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. x× dÇu v. viªm ch©n r¨ng v. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. Bëi v× sau khi xµo rau. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc.v. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy..b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh. nhu ®éng chËm l¹i. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. Nh− vËy. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. muèi. 273. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. 270. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng.kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén.v. båi bæ cho c¬ thÓ. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m. Bëi v× c¬m chan. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. rÊt khã ngñ. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. 272.

nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ ... sa d¹ dµy v. hoa m¾t. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. 277. kÐo gi·n m« ®−êng ruét. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. nhí kü. 275. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. mÖt mái. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi.v. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. nhÊt cö l−ìng mÊt. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. Cho nªn. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. 276. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. H¬n n÷a. Khi ngåi xæm. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. trÝ nhí gi¶m sót. Bëi v× khi ¨n c¬m. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. sau khi ¨n c¬m. 274. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi.

Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i. axit mËt v. Bëi v× ¨n c¬m xong.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao.. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh.. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp .. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. ®au bông v. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. B÷a tèi ¨n qu¸ no. ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy. Bëi v× khi bông ®ãi. 281. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt. 280. indol. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 .v. 278. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim.v.v. axit amin.. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng.. n«n möa. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. ch¹y dµi. 279.nªn lµm viÖc ngay. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi.. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh.

Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. n−íc s«i pha trøng gµ. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc. nh−ng ®Ó sau mét ngµy. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn.004 mg muèi axit nitrat. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. 284. Trªn thùc tÕ. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. 282. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. Thùc nghiÖm ®· chøng minh. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh.73 mg. Ngoµi ra. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn.tiÕt chÊt insulin.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. 285. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. 283. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy. Trªn thùc tÕ. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. vÉn cø uèng. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm.011 mg. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 .kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ.

Bëi v× sau khi lao ®éng. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. c¶m thÊy bông ®ãi. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. sÏ thÊy kh¸t n−íc. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. bµn ¨n thÊp.Sau khi lao ®éng. ®i th× l¶o ®¶o. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. 286. 288. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ. 287. Nãi chung. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng. võa lao ®éng xong. ch©n tay mÖt mái. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. må h«i ra nhiÒu. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. hay ngåi xæm ¨n c¬m. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. §ång thêi.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. ®øng ngåi kh«ng yªn. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. ¨n c¬m xong. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. 289. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 .

thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t.. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ. viªm thËn v. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. bÖnh viªm gan. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu. th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi.. bÖnh tim.v. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i.. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. ho¹i tö. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. n−íc chÌ rÊt nång.v. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh.kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi..Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. 290. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. 293. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u. 292. 291. tai thÝnh m¾t tinh. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. Thùc tiÔn chøng minh . Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n . kÐo ®êm v. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ.

BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. 294. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh. chÊt nhu toan. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ .kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. uèng vµo rÊt khã chÞu. cho¸ng 133 267 268 . 296. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. bÞ bÖnh tª liÖt v. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ.5 mg. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor. 297. sai khíp x−¬ng.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ. chÊt trµ kiÒm.v. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. mµu n©u hoÆc mµu ®en). VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi. 295.chÌ. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch..Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy..

NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt.. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ.v. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. rÊt cã lîi cho søc khoÎ.. bít mÖt mái. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí. 299. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ.. th× kh«ng nh− vËy.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. 300. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc. tim ®Ëp m¹nh v. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u. NÕu nhai b· chÌ nµy. r−îu nho v. 298.. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. qua t¸c dông cña dÞch vÞ.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. kiÖt søc. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. thë m¹nh. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh.v. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn.v¸ng.

lµm cho r − îu biÕn chÊt. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè.sinh ra t¸c dông tô hîp. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. n«n möa. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc. trong d¹ dµy trèng rçng. Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. trë nªn chua. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. tiªu ®éc. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . 303.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. Trªn thùc tÕ. r − îu nho. 302. Trªn thùc tÕ. 304. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. ch¶y m¸u. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt.

¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. ¨n t«m. Bëi v× sau khi uèng r − îu. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. hoa qu¶. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. toµn th©n Êm ¸p. c¸. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. 306. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. 136 273 274 . ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau.Sau khi uèng r − îu. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. líp da Êm lªn. Nh − ng ®ång thêi. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. thÞt . cã thÓ chèng rÐt. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. 305. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa.

Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c. magiª. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. nÊu. 308. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. 309. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. tai ï v. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u.307. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. ®Õn khi 50 . thÞ lùc gi¶m sót. 310. chÊt s¾t 137 275 276 . nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. mµ nªn dïng ®Ó xµo.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ.. Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. cã ®éc.v. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”.. mïi cay. Do ®ã. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u. mµ nªn ¨n ngay. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. viªm tói mËt 143 287 288 . Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. mét sè chÊt ho¸ häc.v. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶.. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. ®· tiªu ®éc. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc. ®−êng tr¾ng. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. h−¬ng liÖu. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. viªm ruét. viªm gan. ng − îc l¹i cßn cã h¹i.th − . ng−êi ta cho thªm bét chanh.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu.. 329. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. diÖt trïng råi. råi ®ãng thËt kÝn. chÊt chèng v¸ng v. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. 330. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. 331.

¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m.. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. nh − ng ®èi víi trÎ th¬. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 .còng mÊt theo må h«i. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm.v. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. clo v. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i.. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. tinh ® − êng vµ mµu. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo. nh− c¸c lo¹i lë miÖng. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. 332. kiÖt søc. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . viªm nha chu. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt.v.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. 334. Nãi chung. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. n−íc m¬ hoÆc canh chua v. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ.. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. 333. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng. natri. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp..

KÕt qu¶ mét 335. h«n mª.. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. buån n«n. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. thËm chÝ ®Õn tö vong. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. ¡n mÝa ñng. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. tÝnh cao thÈm. hoa m¾t. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”.. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. bÞ ®au bông. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét.. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt. NÆng th× bÞ co giËt.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. gi¶i kh¸t. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. kho¶ng nöa giê sau. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. thÇn chÝ m«ng lung v. ®au ®Çu. nhÑ th× bÞ n«n möa.v. Khi chÎ ra.v. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. Uèng 2 cèc cµ phª. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. ch©n tay tª b×. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. Kú thùc. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu.. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao. r¹o rùc.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc. biÕn chÊt. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. 336. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. mµ cßn rÊt m¸t. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i. 337. thËm chÝ tö vong. d¹ dµy. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. chãng mÆt. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. d¹ dµy. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. lªn ®Õn 12 – 17%.

kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra.. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. ngät. hîp khÈu vÞ. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. axit tanin vµ chÊt keo.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. 338. sinh ra mì gan. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. 340. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn. chØ kh¸i. n«n möa. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng..kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. g©y ra ®au bông. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. håi hép. thanh nhiÖt. rÊt th¬m. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. 339. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. ch¸n ¨n v. lín th× b»ng n¾m tay. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. ngon. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. dÇn dÇn tô thµnh côc lín.v. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt. nång ®é vÞ toan cao. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. t¸o bãn. Khi ®ãi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ. ho¸ ®êm. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông.

Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. 0. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. Nãi chung. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi. 341. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. ph©n bæ. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. cã mét sè lo¹i thuèc. 342. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh.v. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc. 147 295 296 . h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc.. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh..kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. 343. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím.4mg chÊt s¾t. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý.

v× muèn cho con ®ì ®au. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. N»m uèng thuèc. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. ph¸t hiÖn ra r»ng. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. 346. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt.344. cã chç nång ®é rÊt cao. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. h×nh thµnh phï m¸u. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. Song. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. XÐt vÒ mÆt y häc. Ngoµi ra. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. 148 297 298 . Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. bëi v× lóc ®ã. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. hiÖu qu¶ chËm. 345.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. n»m uèng thuèc. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. nªn hÊp thu rÊt chËm. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi.

Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. nÆng th× bÞ n«n möa. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy.v.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt. rèi lo¹n tiªu ho¸..v. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . næi mÒ ®ay. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y.. VÝ dô vitamin A. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin.. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. n«n möa v. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. aspirin v. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u.. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. phô n÷ cã thai 60mg.. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. r − îu cån. da ®á hång lªn.v. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. còng rÊt h¹i cho gan.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n...347. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh. thËm chÝ chÕt ®ét ngét. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. phï thòng v. trÎ em 40mg. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c. D. 348. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C.E. mÈn môn.

C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. 351. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. ®au bông. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. mÖt mái.v. n«n möa. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ. næi mÒ ®ay v.. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n... ®Ëu v¸n.v. t¾c m¹ch m¸u phæi.. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh. bùc béi bån chån. h«n mª vÒ n·o v. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi.. vitamin B6. r¹o rùc.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6.v. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt. tiªu ch¶y. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. cµ. ®ç xanh. da mÆt t¸i xanh. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn. ít. tim ®au nÆng h¬n. nhøc ®Çu. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6... Trong quÊt. toµn th©n r· rêi.. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí. chãng mÆt.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt.v. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. ®Òu cã vitamin C. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 . bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. viªm loÐt trong måm. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o.vitamin C. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c. v. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v.. 350. mçi lÇn 5 – 100 mg. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc.

Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ.v.5mg ®ång). axit h÷u c¬. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬. . dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i.... VÝ dô nh− : . . Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2. 151 303 304 . Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn. chÊt s¾t v.. lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. .ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra. . trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶. kali.Gõng sèng víi mËt ong.)th× «xy ho¸ cµng nhanh. canxi. TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. .. cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm. 353. ® − êng nho. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin.T«m víi hoa qu¶. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. chÊt xen-luy-l«.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. 355.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau. .ChÌ .. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång..v. ® − êng mÝa v.Chuèi tiªu víi khoai sä.ThÞ víi cua. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng.ThÞt thá víi rau tÕ.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu. -ThÞt gµ víi hoa cóc. 354.ThÞt chã víi ®Ëu xanh . . cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn.Cam th¶o víi c¸ chÐp. . s¾t v. ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn.v. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i.kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen.ThÞt bß víi d−a hÊu.

Ba ba . 358.Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. 8. t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng.R−îu .v« vÞ. Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng.Ng−êi bÞ phÕ hµn. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy.D−a hÊu .Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh . -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng . ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬. ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o. .Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. 356.§µo . 6. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n. ng−êi sau khi ®Î.Ng−êi suy nh−îc. cµng mau háng. t¹o ra khÝ 152 305 306 .Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) . 3.Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu . c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n. 9.ThÞt vÞt .mïi vÞ ®¾ng. ®au bông kh«ng ®−îc dïng.cã vÞ ch¸t. ng−êi bÞ t¸o bãn. 10.Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin. phô n÷ sau khi ®Î.kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng.Hång .Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m. ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng. 357.C©y hÑ .Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. 4. Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu .Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m. 7. h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n.sÏ ngÊy. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.§Ëu xanh . Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç.sÏ chua. 13. . 5. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn.Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan. bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ.2.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh .ThÞt thá . Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng. .Cñ c¶i .Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ .Cam sµnh . 14.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ. 11. 12.Méc nhÜ ®en .Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n.

®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. rau. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng. −íc kho¶ng 20 gam nh«m. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. 360. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. 359. muèi. 362. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. giÊm. r−îu. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n.. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ..cacbon axit. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬.v. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh. nåi nh«m v. n−íc. 361. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . ®−êng. khÝ cacbon axit ¨n mßn. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ.

cµng kh«ng nªn h©m r−îu.. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy. ®au bông ®i ngoµi v. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó. buån n«n. thuû tinh hoÆc b»ng gç. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. thùc phÈm. hoa qu¶. thÐp. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n.kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc.. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc.v.. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc.v. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%. ®ång). §Ó b¶o ®¶m an toµn.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. nh«m. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. 364. 365. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø.036 – 5. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t.7 gam. 363.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao..

röa b¸t ®òa. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ.sinh. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh . §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. Trªn thùc tÕ. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. nÕu cã. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 . ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n.v. 369. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. nh−ng cã ®éc.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi.r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. Trªn thùc tÕ.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. nh− vËy lµ ®· s¹ch. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. dÔ bÞ c¸c chÊt chua.. 367. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n.. benzen. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. kh«ng khÝ. 368. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. mÆn.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù. HiÖn nay. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó. ®Ñp m¾t. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. g©y « nhiÔm. 366. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. ch× v.

Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong. dÉn ®Õn ho. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. thiÕc. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh.. s¾t v. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. n«n möa v. lµ tèt. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷.. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét. kÝch thÝch vßm häng. thùc qu¶n.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó.sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. viªm kÕt m¹c.v. s¾c ®Ñp. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. 372. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . ë trong mËt ong. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. mïi th¬m. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt. diÖt trïng.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi.. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. vËn chuyÓn. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×.v. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Víi t¸c dông cña men. kh«ng háng mËt. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. viªm chi khÝ qu¶n v. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to. hoµn toµn ng−îc l¹i. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc. 373. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. viªm häng. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic.v. Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. Trªn thùc tÕ.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc.. 370. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong. 371. Song kh«ng nªn ¨n sèng. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng.. nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. hoa m¾t. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc..

377. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. ng¨n ngõa må h«i. Trªn thùc tÕ. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. nhu ®éng t¨ng nhanh. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. næi lªn. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. nã kh«ng ®¾ng. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. uèng xong ng−êi rÐt run lªn.5oC. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. nång ®é vÞ toan rÊt cao. cã ®¹m. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. bông ®ãi s«i ïng ôc. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 376. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. uèng s÷a bß. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Cho 374. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 .Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. 375. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. Bëi v× sau khi nhai vitamin C. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng. Bëi v× khi bông rçng. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. hoµn toµn ng−îc l¹i. l¹i cã vÞ chua chua.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng.

uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. 380. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. chÊt s¾t. chÊt ch×. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. 379. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia.Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan.. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. axit amin.v. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. thuû ng©n v. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm..nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn.kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan. 381. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i). nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. chÊt th¹ch tÝn. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa. giµu chÊt dinh d−ìng. 158 317 318 . Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan.

r¨ng bÞ lung lay. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. 382. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. 385. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. Cho nªn. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. Cho nªn ¨n c¬m xong. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. 384. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. m¸u ch¶y rÊt m¹nh. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra.r−îu.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 .kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. 383. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn.

Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng .Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ. lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n.v. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ. Ngñ gôc . bÖnh m¸u tr¾ng. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m. toµn th©n kiÖt quÖ v.386. Ch¹y bé lóc ®ãi . ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . cho gan. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á.. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−.v. hoa m¾t.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu.Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷.. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i.Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái.. cho tim. 160 321 322 . nhøc ®Çu. Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt.sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp. bÞ sÆc n − íc v.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp.. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt. nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n . mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan. cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo.

¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . trong c«ng viÖc. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång. 388. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay .TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. nh÷ng ng−êi giµ. t¨ng c−êng nhu ®éng. mµ khi nghØ ng¬i. NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. trong ®êi mçi con ng − êi. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. H¬n n÷a. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi. Do ®ã.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. vµ còng 161 323 324 .Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ.¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. 389. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. tiªu ho¸ chÊt anbumin. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. Mét nhµ hoµ b×nh. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi.

nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. Cæ nh©n ®· nãi. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. Ngoµi ra. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 . Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. trong bãng tèi mËp mê. cho nªn kh«ng tèt lµnh. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. 391. Trong nhµ cã trÎ nhá. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. thËt lµ nguy hiÓm. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. nhøc ®Çu. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. dÔ sinh bÖnh. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. 390.

mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. Cã mét sè gia ®×nh. trang nh· lµ chÝnh.. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. Nãi chung. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. mét tñ ti-vi . NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. mét bµn trµ. vi-®ª-«. cã thÓ dÉn 163 327 328 . chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. lÊy mµu nh¹t. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. 392. b¶o ®¶m vÖ sinh. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. nghe ©m nh¹c. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh.v. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. lau chïi . hai lµ kh«ng an toµn. sÏ g©y ph¶n c¶m. ¸o m − a hay « dï v.. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. nµo ¸o. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. s¹ch sÏ.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. Mét lµ kh«ng mü quan. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt.. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. ng − êi ra vµo nhiÒu..bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. Mäi gia ®×nh nãi chung. cã tÝnh khoa häc cña nã. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. ViÖc tiÕp kh¸ch. lÊy gi¶n ®¬n.. kh«ng trËt tù. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p.

Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. tr«ng rÊt khã coi. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. cßn rÊt Èm thÊp. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. nhùa ®−êng v. Ngoµi ra. v«i. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. nhµ míi võa míi x©y xong. NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô.. Cho nªn. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. sö dông trong mét thêi gian dµi. mÊt ngñ. s¬n. Cho nªn nhµ míi x©y xong. Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. khã thë. Kh«ng chØ loang loang læ læ. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. 164 329 330 . KÕt qu¶. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ. 394. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong. 393. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ.. ®au khíp. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. thuéc tÝnh kiÒm. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. mïi th¬m còng gièng nhau. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. n¨m mµu b¶y s¾c. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸.v. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay.kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. 395. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”. ®é Èm cßn rÊt cao.

nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. song còng rÊt bÊt lîi. ra nhiÒu må h«i. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.396. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ.. 165 331 332 . thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc. ngøa. xem ra nh− lµ cã lîi. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. rÌn luyÖn th©n thÓ. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n. th©n thÓ mÒm nhòn. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. Khi bÞt ban c«ng. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ. Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au.. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. nhøc ®Çu. ®Çy bông . kiÖt søc. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. 398. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. Ngµy th¸ng tr«i qua. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. m−a n¾ng d·i dÇu. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. 399. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng.v. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n.

NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. Do®ã. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. sè loµi qu¸ phøc t¹p. 8. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. 2. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc. sau khi ng¾t nô. 2. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. sè l−îng qu¸ nhiÒu.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸.Nh÷ng loµi c©y cã gai. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. 400.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. 2. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. 7. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. H−íng ®«ng mét bã.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 .Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. 5. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. ban ®ªm. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. h−íng t©y mét cµnh. kh«ng cã sinh khÝ. 3. 3.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. 9. 4.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa. 4. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. 6. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi.

Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. 5. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. bÞ n«n. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. thùc qu¶n. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. ¢m l−îng to nhá. rông l«ng mµy. 10. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. RÊt 167 335 336 . rÊt ngøa. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. ch©n tay rÐt run. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. ®au bông ®i ngoµi. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín. m¸y nãng lªn.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc.mäng ®á. 11. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï. 7. 9.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc.Mai ngò s¾c: hoa.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. 402. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. 6. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung.Hæ kÝch mai. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. sau khi bËt m¸y ti-vi.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. d¹ dµy vµ ruét. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. sÏ ph¸t sèt. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i. häng. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. 8. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi.

Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. §ång thêi. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. Sau khi bËt ti-vi. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. dÔ bÞ toÐ löa. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. 406. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. rót khái nguån ®iÖn. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. ©m l − îng thËt bÐ. 405. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. 403.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn.mét c¸ch tuú tiÖn. 404. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn.

h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. Cho 169 339 340 . 407. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 408. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ. v. 409. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. m¸y ghi ©m. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu.v.. v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. ë gÇn tivi mµu. Cho nªn. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi . song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸.. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i.

chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. 412.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . Cho nªn. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411.3 tiÕng ®ång hå. ®Æt ë trong phßng ngñ.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn.nªn. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. g©y thªm trë ng¹i. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi. 41o. cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi. 413. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra. dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. ChÊt este kh«ng mµu. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p. dÔ ch¸y. mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh. kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i.

Thùc tÕ th× ng−îc l¹i.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. cay. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt. mïi vÞ cµng kÐm. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. ®¶ng s©m v. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. cã mïi th× t¨ng lªn. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay.. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. nhung. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. cay h¬n mét chót. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc.. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. thiªn ma. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. Cßn ®−êng nho. 414. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. 415. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.v.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. 416. cã mïi th× gi¶m ®i.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é. biÕn chÊt. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh. song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. ngät. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng.

lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. 417. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. sau ®ã ®ËykÝn lä. 418. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. H¬n n÷a.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. 172 345 346 . ®Ó cho an toµn. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. 419. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu.

Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. bÞ biÕn chÊt. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn). Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi.kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 421. 422. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. mµ thùc phÈm thuû s¶n.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. Trong khi sö dông. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh.420. 423. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. Thêi tiÕt trë l¹nh. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy.

2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«. dÇu ho¶. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. dÇu ®iªzen.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. tr−íc khi cÊt ®i.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. Khi khëi ®éng . Ngoµi ra. chËm. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. 427. thêi gian l©u míi quay ®−îc. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. 425. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. 426. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. 424. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao.tèc ®é cµng chËm. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t.

429. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. 430.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. 431. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t.360 C. nÕu dïng dÇu x¨ng. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa. bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng. mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 .kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. kh« r¸o lµ ® − îc. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm.

thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. ®i ®¸i khã v. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. ng−êi bÞ th−¬ng.v. ®¸i nhiÒu. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra.xong ra tra dÇu ngay. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. Cho nªn xe 176 353 354 .kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. 434. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i.. 433. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. Thêi gian kÐo dµi. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. tuy ®· lau råi. 432. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe.. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t.

Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. Bëi v× trong khi ch¹y.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i.5% vµng thËt mµ th«i). cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót. 436. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt. Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ. 435. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu.kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. 437. 438. cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng.

439. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. ph©n t¸n ë trong n−íc. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. giÆt cµng s¹ch h¬n. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. nhóng vµo n−íc Êm. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. 441. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 . chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. sinh ra mïi h«i. 440. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng.

®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng... lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në.” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc.. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o. lµm cho hoa t−¬i tèt. 445. 444. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. 442.. 443.. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu.. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ.O. biÕn thµnh mµu vµng. bÞ kh«. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa .v. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. kiÒm cµ phª v. lªn men vµ ph¸t nhiÖt.. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 .kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o.. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh.O.o.. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi... Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít.O.cã tÝnh kiÒm. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. lµ chÊt l−îng phÝch tèt.. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu.. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm... lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. Trªn thùc tÕ. rÊt yÕu. kh«ng tho¸ng khÝ.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O.

ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. c−êng lùc gi¶m sót. an toµn. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn.. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. trë nªn gißn . Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. 446. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt. 447. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. xem cã vÕt nøt hay kh«ng. khi rãt n−íc vµo phÝch . Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy.. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. n−íc tõ trªn xuèng..kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 . nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy.. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. NÕu chØ nghe tiÕng O. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao.kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. Trªn thùc tÕ. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. 449. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng.. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ.O. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ.

rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ.. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. dÔ sinh mñn môc. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−.v. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. bÞ ®au l−ng v. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. Mïa hÌ ®é Èm cao. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. Trªn ®−êng vËn chuyÓn. kh«ng nh÷ng thÕ. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc. 452. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn. 453. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. 450. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc.Kh«ng nªn 181 363 364 . Bëi v× trong khi ngñ. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. NÕu kÐo dµi.. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. chÞu ®−îc chua mÆn. l¹i cµng bÊt lîi. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. 451. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn.

nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−.. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao. ¸o m−a. urª v. 455. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng.v. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc.. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. chÊt p«listiren. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi.. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå.v. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c. chÊt p«lipr«pilen v. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm. 456.. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß.v. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu.®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc.. ®Õ giµy. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc. ®å cao su cò. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . sö dông l¹i.th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. Qua thùc nghiÖm chøng minh. 454. phªn«n. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh..

bÞ ngøa ng¸y ngoµi da. dÜa. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng.. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm.v. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a.Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. xó uÕ nhiÒu nhÊt. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. mµ r¹n nøt.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC. Trªn thùc tÕ. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. dÔ lau röa. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn. hîp thµnh.V. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. ®òa . ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 . rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ.C.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ. 460. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P.r−îu. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. 459. ®au ë vïng tim. Ngoµi ra. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui. 458.

v. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i. 464. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn. Cho nªn. 461. ch©n tay tª b×. BÞ nãng.®−êng h« hÊp. tinh thÓ th¹ch anh v. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh. hîp thµnh..v.. 462. Cho nªn. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. §Ìn bµn nª-«ng. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. bÞ bÖnh trÜ v. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ. chao 184 369 370 . bÞ Èm. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn.. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi. 463. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. gi¸ c¶ l¹i rÎ. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt. chao ®Ìn th−êng kÝn. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng..

nhÑ. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. nh− khãi.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m.v. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 . NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc.. cµng râ h¬n. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh. Bëi v× trong tù nhiªn. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y.v.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu.. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v.. 467. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n.. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. bÞ cøng l¹i. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. vËt vi sinh. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng. bôi. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. 465. mÒm m¹i. v¾t m¹nh. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da. 468. chÊt g©y ung th− v. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n. hydro sulfit. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. 466.

471. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. bÞ gißn.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. sîi sÏ bÞ tuét. 469. ë ®Çu bÝt tÊt. 186 373 374 . cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. NÕu c¾t nã ®i. Bëi v× ¸o len. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. 472. bÞ phai mµu. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. bÞ mèc. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. mÊt mÊt søc ®µn håi. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. 470. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra.trong kh«ng trung. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. bÞ d·o ra. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y.

chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. c¸c 474. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt.v. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ. 187 375 376 . Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. Nã chØ dµy kho¶ng 0. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. n¸ch. rÊt dÔ bÞ kh«. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . ©m hé v. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. 475. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. 476.1mm. sinh ra nøt nÎ. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn.cµng ph¶i chó ý. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i. nh−ng l¹i v« cïng quan träng. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm.. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i).khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. g©y ra bÖnh viªm mao nang.473. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy. l¾ng xuèng d−íi. bÞ nøt nÎ.. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë.. nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. con gi¸n.

Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. ph¸t sèt. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. 480. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt. 479. 477. dïng kÐo ®· s¸t trïng. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. m−ng mñ n·o v. Tuy cã tiÖn thËt. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. 478. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. ®Ó mau t¶n nhiÖt. tuy nhiÒu Ýt. Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. limpha. toµn th©n th¶ láng. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. Trªn thùc tÕ. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. lµm cho mòi ®á lªn. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. nãng vµ ®au.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. NÕu l«ng mòi dµi qu¸.. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi.må h«i to¸t ra nhiÒu. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi.. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng.v. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. vi trïng. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. lç ch©n l«ng réng ra. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. s−ng lªn. sî l¹nh.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i.

toµn th©n mÖt mái. c¬ b¾p. bªta. ®au nhøc.. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. hai tay tª b×. XÐt tõ gãc ®é y häc. hai vai mái mÖt. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang.. 484. d©y ch»ng míi thµnh. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. trë nªn bÞ liÖt. 481. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh.. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. v¸ng ®Çu hoa m¾t v. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc.v. 482. m¸u ch¶y chËm. ch©n tay cøng ®ê. c¬ b¾p. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. 483.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp.. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra.. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. Sau khi tØnh dËy. ý thøc m¬ hå. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸.

kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. s¾c mÆt t¸i mÐt v. Bëi v× khi ngñ. NÕu ngñ ngåi. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. 485. 486. §ñ thÊy. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh.v. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. m¹ch m¸u në ra. Bëi v× khi yªn tÜnh. Nãi chung. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. NÕu lµ mïa ®«ng. thÞ gi¸c. ®i ra ngoµi s©n. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. ï tai. ngñ tr−a. rÊt khã chÞu. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. NÕu ngñ ngåi. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o.. ch©n mái mÖt. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. tim ®Ëp chËm h¬n. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. Ng−îc l¹i. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu.. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. NÕu cø kÐo dµi. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. m¾t mê.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. cã thÓ më mét bªn cöa sæ. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. 190 381 382 .

ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n.487. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. khi ta liÕm m«i. 490. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. ph¶i nghiªng m×nh ®i. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. thÞ lùc kÐm v. nh − vËy lµ kh«ng tèt.. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. s−ng ®au nh·n cÇu. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc. thiÕu «xy. mÖt mái. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. nh·n ¸p t¨ng cao. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. Nh−ng trªn thùc tÕ.. §ång thêi. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. 191 383 384 .kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t. n − íc bèc h¬i.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. sung huyÕt kÕt m¹c. dÉn ®Õn t¸o bãn. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i. ch¶y n−íc m¾t. ph¶i ngoÑo cæ. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o.v. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t. 488. sinh ra mÖt nhäc. 489. thêi gian ngåi qu¸ l©u. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o.

Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t.45% . dÔ chÞu. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp. 493. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. sinh ra cËn thÞ. Bëi v× bµn cao.bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. khi ®äc. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. cù li qu¸ gÇn. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . nh×n kh«ng râ n÷a. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 . Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai. §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. ®au ngùc. 492. nång nùc h¬n. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i.491. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. rÊt cã h¹i cho m¾t. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn.

theo vµo måm. trøng ký sinh trïng v. cã rÊt nhiÒu vi trïng. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. kh« cøng... cã thÓ lµm tan dÇu mì. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c. trùc trïng g©y mñ. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng. truyÒn bÖnh cho ng − êi. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. h¬i cã mïi h«i. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay.v. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch. nøt nÎ. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da.. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc. vi trïng g©y bÖnh. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. cã t¸c dông tÈy mì. 495. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. dÔ ch¸y. 494. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. trùc trïng biÕn d¹ng. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu.v. 496. vi trïng salm«n. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 .. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc.

. thËn. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. 500. thiÕu m¸u côc bé. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt. g©y ch¶y m¸u.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Cho 499. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. mµ ph¶i nhæ vµo b«. g¾ng g − îng nuèt ®êm.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . 498. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng.v. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. thËm chÝ cßn sinh môn nhät.. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh. n·o m« v. nguy h¹i cho b¶n th©n. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. Tuú tiÖn nhæ ®êm. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu. ngøa ng¸y v.. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n.v. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan.. vµo thïng. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. viªm n·o m« cã tÝnh lao. lao thËn. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi.

NXB VÖ sinh nh©n d©n .HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn.¡n vµ søc khoÎ.Dôc nhi cÊm kþ. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng .nu«i chim. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë. ®Õn khi vÒ giµ.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch..ch¨m sãc vµ cÊm kþ. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu. sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng.1997 195 391 392 .1996 6. khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i.Phô n÷ cã thai . Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi. 3. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi. NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch.1993 s¸ch tham kh¶o 1. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2.

TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.

Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.

Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.

CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121. kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.

Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161..Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.136.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139..Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146. chôp X quang 141.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164. 225 162.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.

Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.171.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.

§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.uèng r − îu 262 207.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.

qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Trong giao tiÕp.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.

Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.274.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.

Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.317.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .

Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380..nh«m t¸i sinh 362..Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365.Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389..Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374.Kh«ng nªn dïng .Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.

Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.397.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.

.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465..Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444. Èm qu¸ 464.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu.o.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469..Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.435.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451. chôp X quang 450 463.

Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.

S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ.X. 210 421 422 . NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ .B.Th«ng tin 1995 2.Th«ng tin 1996 4.Th«ng tin 1998 7.Th«ng tin 1999 9. NXB V¨n ho¸ . S¸ch cho mäi nhµ. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. NXB Hµ Néi 1996 5. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. NXB V¨n ho¸ . 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn. NXB Thanh Niªn 1998 8. Thèng kª . ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc. NXB Hµ Néi 1995 3. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang. Quan thanh liªm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful