P. 1
500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại_tech24.vn

500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại_tech24.vn

|Views: 4|Likes:
Được xuất bản bởiKhánh Trình

More info:

Published by: Khánh Trình on Jul 07, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

vÝ dô nh− thÞt.v. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt.. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. thiÕu chÊt s¾t. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. Tr−íc khi ¨n s÷a. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. 8.. gan ®éng vËt v. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. dÉn ®Õn ph¸t sèt. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a. 9. So víi ng−êi lín. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. bÞ î hoÆc bÞ trí. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang. Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a.. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. thËm chÝ cßn gÇy ®i. 7. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a .Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau. Khi bÞ trí.

viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. gan vµ bå dôc ®éng vËt v. vÝ dô nh− b¸nh m×. n−íc qu¶. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. co bãp nhanh. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. 11. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. vµo bét cho con ¨n. chØ cã kho¶ng 0.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. 13. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n.¨n s÷a chua. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. 12. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic.015 microgram. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt.. th©n thÓ suy nh−îc.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. b¸nh bÝch qui. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. nay èm mai ®au. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng. 10. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng.v. chØ cã 0. mµn thÇu ch¼ng h¹n.06 microgram . kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. Cho nªn khi nu«i trÎ.. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ.

kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. 15. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. c«ng n¨ng cßn yÕu. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 .250 mg n−íc. 14. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå. Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. Cho nªn. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. mµ khi t· lãt bÞ −ít. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. Nãi chung. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. khi bÞ muçi ®èt. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. cã h¹i cho søc khoÎ. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. khi trong ng−êi khã chÞu . ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. trÎ nÆng 5 kg. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ.

mÑ uèng amidol. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß.v. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng.. khã tiªu ho¸. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ. ngñ kh«ng yªn giÊc. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B. rÊt dÔ bÞ viªm da.. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. Cho nªn. §ång thêi. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v. luminan v.V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. dÉn ®Õn ch¶y m¸u.. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. ngøa ng¸y. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. 16.v. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u). mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ. 17. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian.. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc. dÉn ®Õn biÕng ¨n. dÔ bÞ s©u r¨ng. 8 17 18 . Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. thiÕu m¸u. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y.. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic.v. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. methimazol v. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy.. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. bÐo bÖu. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó.

nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót.. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ.v. ®−êng ruét vµ d¹ dµy.. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a.. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. NhiÖt ®é cao. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó. sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. lßng ®á trøng gµ v. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. Trong må h«i. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. NhiÖt ®é cao. Thêi tiÕt nãng. thÝch hîp nhÊt.. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng. 19. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. 6 . viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng.v. nhiÖt ®é cao. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy. n−íc hoa qu¶. Kh«ng nghi ngê g× n÷a.. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. NhiÖt ®é cao. muçi v. sinh bÖnh thiÕu m¸u v. ra må h«i nhiÒu. sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng.§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a. Ngoµi ra. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. H¬n n÷a. 9 19 20 . 4 .18.v. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó.. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô.. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín.

s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. khÈu vÞ kh«ng tèt. tõ Ýt ®Õn nhiÒu. ThËt lµ phiÒn phøc. Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. Sau khi hµnh kinh. s÷a bß. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng.. 20. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. Dïng b×nh 10 21 22 . kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a.. §èi víi ®øa trÎ. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. søc ®Ò kh¸ng kÐm. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. 21. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt. phô n÷ ®ang cho con bó. 22. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. Nãi chung.v. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. B×nh th−êng.

ng−êi sÏ gÇy ®i. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. sÏ mÊt ngñ. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. kh«ng ®Òu. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. (6) Khi bÞ dÞ øng da. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. tiªu hao thÓ lùc. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. nÕu kÐo dµi. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. æn ®Þnh tinh thÇn.. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. r¨ng tr−íc nh« ra. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. 23. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. tr−íng bông. thuyÒn. xe. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. tæn h¹i cho r¨ng. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a.v. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. võa mÊt vÖ sinh. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . dinh d−ìng kh«ng ®ñ. ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. bÞ mÊt n−íc. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt.. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. bÖnh sÏ nÆng h¬n. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. (6) Khi ®i tµu. Do vËy.

r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. NÕu kÐo dµi. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. ch÷a kh«ng khái. §−êng tuy tèt. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. mïi vÞ th¬m ngon. chÊt dinh 12 25 26 . ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. chÊt mì. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. Tù nhiªn. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. vitamin vµ chÊt kho¸ng. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. 3/ §−êng tuy tèt. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh. hÊp tÊp. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. ¡n nhiÒu ®−êng. sinh ra bÐo ph×. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. ngät. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. sÏ sinh ra s©u r¨ng. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. dÔ tiªu ho¸. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. Ngµy th¸ng kÐo dµi. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh.

ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. bÖnh van tim. ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. rau xanh v.50%. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. chÊt kiÒm caphªin v. Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ. vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua.. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. -C¸c chÊt kiÒm cacao. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 . chÊt ®−êng chiÕm 50 . mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. m×..Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. . VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc. cao huyÕt ¸p. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Ngoµi ra.. chÊt mì. .35%. th× ng−îc l¹i.. c¸c chÊt pr«tªin.. vitamin v.. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. Tõ ®ã ta thÊy. rÊt khã chÞu. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng. khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao. Song. muèi v« c¬. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn. nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i..v. c¸.v. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n. nhí m·i kh«ng quªn. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×.th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%... . bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : ... bÖnh sái mËt v. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao. . h¹i nhiÒu lîi Ýt.v.d−ìng phong phó... . th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n. kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. chÊt mì chiÕm 30 . nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ. §−êng tr¾ng 13 27 28 .Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. thÞt.60%. mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo.. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng.550 ngh×n kalo.v. ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho.

con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng.. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n.v. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. Hai lo¹i ®−êng nµy. vËn ®éng. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho. ng−êi gµy ®i v.. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt..TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. 25. l−îng vitamin A. ch¸n ¨n.. ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho.NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt. B×nh th−êng. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra.v. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín. 24. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu.

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. 40. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh. Cho nªn. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. phï thòng v. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. 37.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸.. §ñ thÊy.v.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ. 38. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«. Bëi v× sau khi uèng n−íc. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc.v.TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. tinh ® − êng. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. bông cßn ®ang ®ãi. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em.. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 . khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. kú thùc. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi.. 39.. c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i.

42. tr¸nh dïng 20 41 42 . Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a. m¾t hoa. 41. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. h« hÊp t¨ng nhanh. bao gåm ®−êng tr¾ng. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia. tim ®Ëp rÊt nhanh. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. tøc ngùc. chãng mÆt. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ. r−îu cho trÎ biÕt. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan. ï tai... bia lµ “B¸nh m× n−íc”.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn.v. buån n«n. 44. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy.5 gam cån.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt. V¶ l¹i. NÕu dïng qu¸ 1. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai. §èi víi trÎ th¬. 43. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh.. mÊt ngñ. c¬ b¾p co giËt. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. axit chanh. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp..TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. Cho nªn.v. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶.5 ®Õn 2. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng. rÊt dÔ uèng. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ.

®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v.. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. biÓu hiÖn lµ håi hép.. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em.v.. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. mì bß. håi hép kh«ng yªn.v. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh.. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã.. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt .Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng . hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 .Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. Cho nªn. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. mì cõu. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. Ngoµi ra. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. cã h¹i cho tim. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). ít.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. chËm lín v. dÉn ®Õn bÝ ®¸i.d−a muèi v. nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. cµ phª. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. bÖnh tim. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ.. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao . H¬n n÷a. Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng.5mg. biÕng ¨n. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.v. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng. ø n−íc. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×.

. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. ng−îc l¹i.v. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc.. do ®ã mµ sinh ra ®au bông. cã vá.chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. cã khi cßn nuèt chöng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý. uèng nhiÒu. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu.v. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. cã h¹t. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. qu¶ kh«. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. ng−êi lín ®· nh− vËy. ®å hép v. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. bÖnh ®¸i ®−êng. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. Cho nªn. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n uèng qu¸ nhanh. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng. bét g¹o v. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”... 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. ¨n qu¸ no. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. Nh÷ng thùc vËt cã gai. bÖnh cËn thÞ v. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. bÖnh tim. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×.cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. hµm l−îng 22 45 46 . cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu.v. chÊt kho¸ng. mËt ong. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi. ¨n uèng nªn thanh ®¹m.. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ..

nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng.. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt... nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. hoa qu¶ v. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã . 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi.. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. chÊt mì. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . t«m c¸. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u. Cho nªn. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï. canxi. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. chÊt anbumin. ph«tpho v. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm. c¸c lo¹i s÷a. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm.v. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. nÕu kh«ng nhòng nhÏo.. c¸c lo¹i trøng. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc.. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy.. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. cñ cµ rèt. c¸c lo¹i ®Ëu. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. vµ c¸c lo¹i vitamin. Bëi v× nh− vËy. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy.v. vitamin. Võa ®i võa ¨n. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. c¸c lo¹i rau hÑ. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. chÊt dinh d−ìng thõa th·i. sÆc. chÊt kho¸ng v. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. nh− chÊt ®−êng. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt.v. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. xem s¸ch b¸o v. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. thiÕu canxi th× x−¬ng. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i.. Võa ¨n c¬m. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i. nghÑn. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. trªu chäc nhau.v. dÉn ®Õn ho. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia. thiÕu vitamin D. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. võa xem ti-vi.

11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. Khi ¨n c¬m. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy. tho¹t ®Çu th× do¹. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. cã ng−êi cßn ®¸nh. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. HiÖn 24 49 50 . nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. Cã mét sè cha mÑ. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. cßn chöi c¸c em. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. Cßn n÷a. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. Nãi chung. råi m¾ng. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. Lµm cha mÑ.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. Ngoµi ra. do¹ råi. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. ngåi xæm ¨n c¬m. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. thÌm ¨n. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. b¸nh ga-t«.

. biÕn chÊt. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%..v. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông.. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu. chÊt phßng thiu thèi v..v. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. ruét sÏ sinh bÖnh. mì. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. buån n«n. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy. buån ngñ. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng . tø chi l¹nh ng¾t.bÞ ¶nh h−ëng. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . tiªu ho¸ kh«ng tèt v. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×.. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a. ®au bông.v. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i.. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. thë khã v. vitamin vµ chÊt x¬ v. ®i ngoµi v. nh− m«i. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm.Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt.v. h«n mª. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc. anbumin. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. mµu vµng chanh... kinh giËt. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . BÖnh máchim. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. h−¬ng liÖu. mµu xanh lam.. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi. ®au bông.. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim. mµu vµng gi¸ng chiÒu. míi lµ chÝnh.30 phót. ®Çy bông. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. biÕn chÊt. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. 25 51 52 . Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. mµu hång rau dÒn.v.

bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. BÊt kú lµ hoa qu¶. ®Þnh l−îng. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. ban ngµy th× cø c¸ch l . ¨n bét. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ.v. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n.v.. biÕn chÊt. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . viªm ruét vµ kiÕt lþ. tèt nhÊt lµ gät vá. ¨n ngon h¬n. trÎ bó s÷a mÑ. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. m¾c bÖnh ®i ngoµi. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. nhiÒu chÊt mì v. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. ¨n thËt ngon. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. Ngµy nay. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. ®å uèng l¹nh. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. dÇu gan c¸. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. ¨n rau xanh lµ chÝnh. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. sinh ho¸. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·.4 giê cho bó mét lÇn.. thøc ¨n thõa. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸.. ®Ó cã nhiÒu ca-lo. hai tay chç nµo còng sê mã.. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu.

. t©m t− − thùc. mËt v. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i. 45.bÊt tri thùc nghi gi¶. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm. trµng dÞch.. T«n T− M¹c. bæ kÏm. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ . Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t.ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em..Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬.mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn... TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i. quÊy khãc.. bæ kÏm. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh.. Song hä ch¼ng biÕt r»ng. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. gi¶m mÊt khÈu vÞ. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn. 46. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. tån tr÷. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý. ch©n bÑt v. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. Cã ng−êi ®· thèng kª . nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì.v. song còng ph¶i cã h¹n ®é.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . 27 55 56 . bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. Cho nªn. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn.nhiÒu ca-lo. sau khi ¨n s«c«la.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. bÊt tóc dÜ sinh tån d·. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t.v.. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông. §ång thêi.v. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. cã chõng mùc.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã.. Ýt ngñ v. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em.

tõ ®ã mµ ¨n Ýt. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. thµnh ra s©u r¨ng. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao. hót ®i l−îng n−íc lín. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. ¨n mßn men r¨ng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. l−ìi ®¾ng. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. t¸o bãn. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. c−êng tr¸ng. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. 47. ch¶y m¸u cam. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. canxi. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . ®−êng. kh«ng thiÕt ¨n uèng. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. 49. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. ë trong ruét. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. dÔ g·y. bÞ bong men r¨ng. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. TrÎ em d−íi 3 tuæi. tuæi cµng lín lªn. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. cho thuèc theo bÖnh. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. phèt pho. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. Cho nªn. 48. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. tuy hµm l−îng anbumin. mì. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. nh− måm kh«. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ.

Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. cã qui luËt trong viÖc ¨n.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. khoÎ. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. tr−íng. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . 50. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i. Kú thùc ®èi víi trÎ con. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. Nh− chóng ta ®· biÕt. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. b¸nh qui ra cho con ¨n. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. uèng cña trÎ. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. s«c«la. 51. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. cao lªn. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. 52. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. rÊt khã chÞu. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. Ngoµi ra. Bëi v× tr−íc khi ngñ. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc.

53. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. Cho nªn. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. dÉn ®Õn bÖnh tËt. c¸ v. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm. sao cho hîp lý. sinh ®êm.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. gõng sèng v.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. nhá bÐ. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. t«m. cay. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng..v. 54. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. TrÎ em cßn non nít. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. 30 61 62 .TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. sÏ sinh èm ®au. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. trøng. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. ngät.. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. sinh nhiÖt. trë ng¹i cho tiªu ho¸. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy. kh«ng cßn søc lùc. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng.v. hå tiªu.. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. hµnh. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. 55. mÒm nhuyÔn. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót.rÊt dÔ lµm háng miÖng.. tái. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. mÆn.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. n·o trë nªn thiÕu m¸u. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim. thiÕu «xy. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc.

58. Cho nªn..Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ.v. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. nhu ®éng ruét chËm ch¹p. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. Ngoµi ra. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. c¸.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 . kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n.TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt. tr−íng bông. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. bÖnh sëi v. 57.56. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa. g©y ra ®au ngùc. ¨n ®Òu c¸c thø. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng..TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng... Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. 59.

do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. 61. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc.v. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi. Cho nªn. thÌm ngñ. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn. ng−êi r¹o rùc. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. 60. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. g©n cèt gi¶m yÕu v. mµ huyÕt qu¶n Ýt. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. da mÆt xanh t¸i. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. 62. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc. do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu.. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 .kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt.. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc. BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . Trong thêi gian nu«i trÎ. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng.

h¬i thë chËm dÇn v.v. Nh− vËy võa vÖ sinh. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. dung l−îng nhá. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con.. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. 65. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi... Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. 66. ninh nhõ.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. rau dÒn. 64. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. d−a muèi v. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh..v. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. kú thùc nhai kh«ng kü. tiÕng khãc yÕu dÇn. rau hÑ. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng. cã khi nuèt chöng. gi¸ ®ç. 33 67 68 .triÓn kh«ng tèt. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. nuèt rÊt khã kh¨n. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá. ®ót vµo måm con. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63.

dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý.. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. cã lç. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. hoÆc vµo m¸u. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. ChØ sî kh«ng ®Ñp. nªn quÇn ¸o. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. trong suèt.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. mÆc råi h·y buéc. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. 69. cò. Trong c¬ thÓ con ng−êi.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 .v. kh«ng xøng. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. ¸o kh«ng nªn cã cæ.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. Cho nªn. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. cò ®Ó may. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. d−íi n¸ch. 67. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm.®· bÞ « nhiÔm. 68. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. Kú thùc. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc. V¶i nhung míi. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶..

dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. 35 71 72 . g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. Ngoµi ra. khi thay t· lãt cho trÎ. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. Mïa ®«ng. 70. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc .Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. dÔ dÉn ®Õn viªm da. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. chËt.Ngoµi ra. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. Khi giÆt giò t· lãt. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. Cho nªn. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. Cã mèt sè cha mÑ trÎ.®Ó lµm t· lãt. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da.

kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. l−ng. c¸c khíp x−¬ng v. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh.v.. bÖnh mÒ ®ay. Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy..kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”. bÖnh sÈn ngøa..v. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh.. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai. 72. 75.. V¶i sîi ho¸ häc . nh− lång ngùc nhá. tho¸ng khÝ.vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n.trÎ em 36 73 74 . h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”.71. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. gi¶m bít bÖnh tËt. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt.. Nãi chung. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt. mÒm m¹i v. mÆc qu¸ Êm. 73.v. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. T· lãt. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm. 74. bèc nãng nhanh. Cho nªn. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. dÔ sinh r«m s¶y. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. bÖnh sëi. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ.. t¶n nhiÖt.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt..v. bÖnh viªm da v.

Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . c¬ b¾p. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu.. th−êng xuyªn cä s¸t .kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi . Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. ch¹y. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. èng quÇn gÇy. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. cho trÎ em. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu. nh¶y v.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. dÔ bÞ mÈn ngøa. Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. 76. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. 77. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. Hai lµ. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”.. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ .chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy.v.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 . réng r·i. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc.trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. dÝnh chÆt vµo lµn da. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc... TrÎ em tõ 4 . nh¶y.v. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ.

81.. 80. 38 77 78 . cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. Thêi gian l©u dÇn. dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng . pancreatin. Ngoµi ra. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. to nhá ph¶i thÝch hîp.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. 79. 78.v..d−ìng. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh.trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc.

trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. c¬ b¾p cßn non. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. tÝnh co gi·n nhá. vµng da vµng m¾t. Bé x−¬ng cßn mÒm. 39 79 80 .trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh.. tuæi cßn nhá. 83. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn..Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. l−ng ®au sau nµy. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. ®ïi ®au. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. trÎ em míi khái bÞ h¹i. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. §i giµy da sím qu¸. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt.82. 86. khi ®ã mÆc vµo. ®é cøng cao. 85.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. 84. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. nªn h¬i réng mét chót. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. Bëi v×. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n.

rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. 87. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. géi. 2/ Kh«ng nªn b«i son. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. sÏ bã chÆt lÊy ngùc. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. tãc mÒm vµ dÇy. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. Khi må h«i ®Çm ®×a. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. Lóc nµy. kh«ng tho¸ng khÝ. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh.. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. kh«ng dÔ ch¶i. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . Bµn ch©n trÎ con. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. bÞ ngøa. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. lµm cho tãc mau bÞ rông. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. ph¶i tho¸ng khÝ. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn.v. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. trãc da v.. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. 40 81 82 . ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«.

®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a. sinh viªm. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc.. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. ®¸nh m¸ phÊn. cµng sinh t¸o bãn nÆng. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. H¬n n÷a. ®éng t¸c. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. trang phôc v. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. Kú thùc. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn. thËt dÔ yªu. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. còng lµ ®Ó tù an ñi. b«i son m«i. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. Trong y häc. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. l«ng mµy th−a thít. ph©n cµng bÞ kh«. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. s¬n mãng tay. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. 88. yÕu ®i. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai. tr«ng xinh h¼n lªn. Nã cho r»ng. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. Cho nªn. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. tËp qu¸n. ®Òu lµm nh− con g¸i.. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. tÕt cho em bÝm tãc. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. linh hån nã lµ con g¸i. chËm ®i. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”.v. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i.

uÈn khóc. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. hai bªn bæ sung cho nhau. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. tr«ng rÊt xÊu. 89. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. Ngoµi ra . trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. Nh− vËy. sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. Lµ cha mÑ. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. Nh−ng. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. ®au khæ. Lín lªn mét chót n÷a. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. bÊt kú sù gia c«ng. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. rÊt khã géi s¹ch. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. Nªn ch¨ng. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. kh«ng sao gì ra ®−îc. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. bµng hoµng. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi.

2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. phøc t¹p trªn ®−êng phè. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. thÞ trÊn. thø ba. ë c¸c thµnh phè. (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn. HiÖn nay. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. thø hai. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt .. Nh÷ng con sè chÕt. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. l¹i tho¶i m¸i. Nh− vËy sÏ võa an toµn. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. Cã mét sè bËc cha mÑ. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. xe cé nhiÒu. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. Ph−¬ng ph¸p lµ. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. Phè x¸ ng−êi ®«ng. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 ..v. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. Cho nªn. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. hèi hËn th× ®· muén. (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”.

c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. 91.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . dÔ g©y ra tai n¹n. (3) ThÓ lùc kÐm. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. (2) Søc ph¶n øng chËm. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm.6 mÐt. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 .Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. 90. m¾t cµng dÔ mái mÖt.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. tuyÖt 44 89 90 . kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. Cho nªn. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe.

Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. lµm cho tim co bãp xu«ng.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. mét 45 91 92 . nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ.2% träng l−îng c¬ thÓ. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. c¬ lùc kÐm. Sau khi ngét ng¹t. tuÇn tù mµ tiÕn. tuú søc mµ rÌn luyÖn. träng l−îng nhÑ. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. Nªn nhí r»ng. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. 94. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. 93. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. søc co bãp yÕu. nÕu cø kÐo dµi . sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. Trong tuæi trÎ em. dÔ mÖt nhäc. Song ph¶i tuú ng−êi. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. g©y nªn nguy hiÓm. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. søc khoÎ yÕu. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. søc chÞu ®ùng nhá.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. ChØ nªn ch¹y tõ tõ.®èi kh«ng ®−îc nÆn. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em. 92.

g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy.. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. 96. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. 95. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n. nÕu nh¶y xuèng n−íc. Sau khi ¨n c¬m. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. 97.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. nÕu lµ mïa hÌ. Khi ch¹y nhanh. nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay. Ngoµi ra. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. sau khi ¨n c¬m. tiÕn dÇn tõng b−íc. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng.

viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. §Çu mïa xu©n. X−¬ng. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ. Khi vËn ®éng. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. ph¶i chän n¬i kÝn giã. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸. thêi kú ®Çu. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . dÔ sinh ra thiÕu «xy. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p. Lóc ®ã. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái.. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. sau khi thi ®Êu. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co. 100. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. cét sèng bÞ cong. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 98. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. lµm cho ngùc thãt l¹i. Trong khi kÐo co. 99. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. thanh m«n c¨ng th¼ng. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. Ngoµi ra .ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. Trong khi kÐo co. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. Trong khi kÐo co.

®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. Nh− s¬n mãng tay. n−íc mòi.. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt.. “ Ban da s¾c tè” v. sÇn sïi. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh.cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. bÞ rép. s¸t phÊn. 101. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao. 102. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«.. Cho nªn. lç ch©n l«ng rÊt nhá. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”.. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín . ræi do n−íc m¾t. bÞ ngøa. nh©n s©m v. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. §èi víi trÎ em. m¸ ph©n m«i son... Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son.. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. ng©n nhÜ.v..v. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. b«i son. må h«i. sö dông mü phÈm ho¸ trang.v. n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. s¬n mãng ch©n mãng tay. h−¬ng liÖu v. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. 48 97 98 .. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá.. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i. trë nªn gißn. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín. kÎ l«ng mµy. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông.

can-xi cña x−¬ng. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. Tãc cña häc sinh trung.103. nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. VÝ dô nh− häc sinh trung. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. Cho nªn häc sinh trung. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em.Häc sinh trung. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c.thiÕu n÷ 49 99 100 . lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. rÊt dÔ rông. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i. Trªn thùc tÕ. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. 105. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. tÝm bÇm. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. Nh−ng trang ®iÓm. chÊt tñy hîp thµnh. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. 106. chÊt dÇu gi¶m ®i. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. ®¾t tiÒn. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. Cho nªn. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. chÊt da. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. 104. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ.

50 101 102 .v. ®iÖn giËt. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng.. viªm häng. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit.. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. Bëi v× c¸c c« g¸i 13.. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. thë khß khÌ.. nh− ho¶ ho¹n.. chÊt an-®ª-hit. tróng ®éc khÝ than v. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh. kho¸ cöa l¹i. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ.. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi. ®i-«-xit cac bon... NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon. hoa MÔ lan. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u. bÖnh mÈn ngøa v. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc.v. viªm khÝ qu¶n. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em. an-®ª-hit phô.. viªm mòi dÞ øng. x−¬ng chËu réng ra.v. phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt. benzen. an-®ª-hit B. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. 107. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng.. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. bÖnh mÒ ®ay. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse. 18 . tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. hoa Vi li v. ®i-«-xit sun-phua. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î. nh− hen xuyÔn.. L¸ c©y tróc ®µo. viªm phæi v. ë ngùc t¨ng lªn.v. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. niªm dÞch an-®ª-hit A. mì ë m«ng. bé vó dÇn dÇn to lªn.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. viªm phæi thë dèc. cacbon ®i«xit. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn.v. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. chÊt ben-zen v. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. ®øa trÎ sÏ khã bó.v. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em.. bôi than v..

ë trong v¨n phßng lµm viÖc. Cßn n÷a.v.. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. NhÑ thi nhøc ®Çu. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. chãng mÆt. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. ë trong tr−êng häc. buån n«n. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu.v. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu.. trong bÖnh viÖn v. tËp trung ho¸. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu.. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë. xe v. chiÕu bãng. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. mïi h«i n¸ch. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. kh«ng cã sù kÝch thÝch. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. chiÕu bãng.v. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng. hoa m¾t.. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu.. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ..TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. bÖnh thë dèc. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. do cã 51 103 104 . th«ng khãi kh«ng tèt. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n. nh− mïi h«i cña må h«i. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v.. buån n«n.v. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ. mïi thèi cña giµy dÐp. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸. Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. ë trong tµu. ë trong r¹p h¸t. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ. ¨n kh«ng ngon. Trong cuéc sèng hµng ngµy.. trong héi tr−êng.

nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. sau mét trËn m−a rµo. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. cã it chÊt sun-phua. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. t¶n ®é Èm. Cho nªn. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t.. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng. ch©n gi−êng v. Theo thèng kª. 52 105 106 . mçi mÐt khèi.50 mg bôi. buån n«n vµ khã thë. Vµo mïa hÌ nãng nùc. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc.v.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. cø mçi mét ®ît chiÕu phim.38 0 C. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i.12 ®Õn 0. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng.. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. h¬i n−íc bèc nhanh. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. Cho nªn.6 ®Õn 9. lau nhµ. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 .7 mg). Nãi chung. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. kh«ng nªn dïng. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi. n−íc bèc h¬i. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. c¸c gãc t−êng.

thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o.. Cho nªn trong mïa ®«ng. d−íi gÇm gi−êng. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi. th¹ch tÝn. kinh giËt. nhÑ th× ®au ®Çu.v. th¹ch tÝn nhÑ. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng.. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng.. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. buån n«n. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. tim ®Ëp m¹nh. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. si-lich v. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi.. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a... song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. ®Òu tÝch tô chóng l¹i. silich ch¸y v. gãc tñ. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ.. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i.v. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. tr¹ng th¸i tª b× v. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. l©n. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi.. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. ®au bông. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. l©n nhÑ.v. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra.v. nÆng thi h«n mª. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. chãng mÆt. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u.

. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng.. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ.. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. biÕn phÕ vi b¶o”. s¹ch sÏ lµnh m¹nh.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em. khã chÞu.v. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t.. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ.. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. kh«ng muèn vøt ®i. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh.. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò... thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em.. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em.. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. vµ v. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. ®¸ng cho th× cho ngay. ®Ó hä thay thÕ sö dông. 4/ Nãi xÊu. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä.v. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò.. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ.v.v. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i. mµ l¹i hay sèt ruét. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn.hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã.

Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. b×nh th−êng th× hØ h¶.sai viÖc g× ®ã. 13/ Khi trÎ khãc. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì.v. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. høng lªn th× h«n.. liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. bè hoan nghªnh con l¾m”. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. rÊt ®au lßng. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. cã kiªng cã lµnh”. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. khen trÎ lµ th«ng minh. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. sî con m×nh thiÖt thßi. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã.. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. c¸u giËn cña bè mÑ. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. th× nùng. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. 109. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 .

tuy kh«ng cã chÊt ®éc. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. §i häc. trÎ em rÊt mÉn c¶m. ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ.. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. (5). (3). cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. TiÖp kh¾c v. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp.. ®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét.vµ ®Êt sÐt. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. (4). m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. (2). nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt. §èi víi chÊt ®éc ch×. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò.Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . Bµ Xchªn«va. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. (6). kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. TiÕn sÜ C«nitch. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý.. D©n chñ §øc cò.v. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. Na-uy.

chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. chiÕm 81. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. Lóc nµy. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. n©ng cao thÓ chÊt. Cho nªn. L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. Khi trêi 57 115 116 . chiÕm 19. Mét c¨n phßng réng 13 . bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch.86% tæng sè ®iÒu tra.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng.l3% tæng sè. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. l¹c quan. Sè häc sinh trung. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. Cho nªn. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸.

vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. giµy da v. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc. nã qu¸ nãng. Trong thêi gian nghØ hÌ. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. Nãi chung. tho¸ng khÝ. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. b¬i. cña dÇu v. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt.. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. kh« r¸o. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn.v. b«ng b¨ng. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. ¸nh s¸ng cña nÕn. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi. s¹ch sÏ. thuèc tÝm. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. cao 3. QuÇn ¸o nªn réng r·i. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. ®Ìn nª-«ng. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c. kh«ng «i thiu. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. C¸c em d−íi 14 tuæi. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. cña ®uèc.. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×. trong ®ã cã thuèc ®á. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. kh«ng nhiÔm trïng. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. lµm hoa m¾t. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa.. nhøc m¾t. cån. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi.3 3.v. cã chÊt ®µn håi tèt.. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng.

lý do th× nh− trªn ®· nãi..NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa.5 . xanh lam.. nÕu ®äc s¸ch. sî ¸nh s¸ng. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. bÖnh thiÕu m¸u v. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. Nh− vËy. mµu vµng. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi.v. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 . thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp.v. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. nghØ ng¬i. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn.nª-«ng 40 o¸t. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ.2 m. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. mµu chµm vµ mµu tÝm. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t.. mµu xanh lôc. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n. ngåi lªn ®ã. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc. còng kh«ng nªn xem s¸ch. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. ®äc b¸o. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. treo cao kho¶ng 1.. tuy l−ng. phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. vµng chanh. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t. ®Çu ãc nÆng nÒ. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra.

§óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. còng rÊt kh«ng vÖ sinh.v. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 . Trong cuéc sèng th−êng ngµy. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. vi trïng viªm gan v. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ.kh«ng ph¶i lµ Ýt. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi. ®äc l¸ng tr¸ng. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. Cho nªn. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−.. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt.v. b¸o. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. cã 2000 con trùc khuÈn lao. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. Qu¶ nhiªn. ®Õm tem phiÕu v. ¨n mµ kh«ng tiªu. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. Do véi vµng vËn chuyÓn. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu.. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. vi trïng c¶m cóm. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. trong phßng ®äc c«ng céng.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. do ng−êi ®äc nhiÒu. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n.. bông ®au d÷ déi.. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. mÊt vÖ sinh. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. tÝch tr÷.

Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. thÝnh gi¸c. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. benden v.rµng.. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. khèng chÕ lÉn nhau. võa chØnh lý. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. nh«m. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. Trong giai ®o¹n nµy. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt. ®äc qua lµ xong. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. võa thu thËp.v. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh.” 110. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ.. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt.

200. C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con.. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. cßn gÆm. chiÕc kÌn con. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. Kú thùc. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. sau ch−a ®Çy 10 phót. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. Cho nªn. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. Cho nªn. Ýt nhÊt lµ 7. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i.. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben. mét em bÐ trai ng©y th¬. Nh− vËy. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. xe m«-t« v. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. «t« c¶nh s¸t.chiÕc kÌn nhá. ®å ch¬i cña trÎ em. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. Cho nªn. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá.v. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. mµ chóng cßn c¾n.

nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. hép nhá. §å ch¬i. khi chän mua ®å ch¬i. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. mµ lµ tiÕng ån. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc.. thËt lµ nguy hiÓm. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i.. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. m¸y cat-sÐt. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. Êm nhá vµ bµn nhá v. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm.v. Cho nªn. Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con. Cho nªn. C¸ch ®©y kh«ng l©u. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. bóp bª. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. Ch¬i theo tuú ý thÝch. C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng.v. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". nªn cã ®iÖn trë lín.. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh.. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. 63 127 128 . xÕp nhµ.

Do ®ã c¸c sê mã. ph¸t ban th−¬ng hµn v. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. vÖ sinh v. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. Cßn n÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. ph¸t dôc nhanh chãng. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. do tÝnh hiÕu kú cao. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh. Song. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. 111. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü.v. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo.. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. Song. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay.v.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. nghØ ng¬i. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. nh−ng líp da cßn non máng.. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. mÌo cã thÓ b¾t chuét. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. viÖc ¨n ngñ. Cho nªn.. C¸ch ®©y kh«ng l©u. Cho nªn. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. c¸i lîi rÊt nhiÒu. §iÒu nµy nãi lªn r»ng.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. Cho nªn.. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. Nãi chung.

Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. VÝ dô nh− ®øa trÎ. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. cho lµ v« vÞ. Tr−íc khi tËp luyÖn. Ngoµi ra. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. (2) Kh«ng nªn nãng véi. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. t¾m kh«ng khÝ. tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu.kiªn tr× ®Õn cïng. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”. tØ mØ. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. röa mÆt. röa ch©n. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. c¸c khÝ quan. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. ho¹t b¸t. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. 65 131 132 . mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn.

h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. Vµo tuæi thiÕu niªn. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. Sau khi ngét ng¹t. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. Ngoµi ra. tiÕt tÊu rÊt m¹nh. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím. kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. cho lµ ho¹t b¸t.. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt. Thêi kú trÎ em. Kú thùc. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. 66 133 134 . cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. nÕu qu¸ vÆn ng−êi . Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. th«ng minh. søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn.. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. Khi huÊn luyÖn. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. V¶ l¹i . kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. cã khÝ thÕ s«i næi..Khi 8 tuæi.

ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. Kú thùc. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. 112. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. vµ trong c¬ thÓ. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. buång tim nhá vµ nhÑ. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. tuÇn tù tiÖm tiÕn. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. l−îng søc mµ lµm. H×nh nh− hä cho r»ng. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p.. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. xuÊt hiÖn sù h«n mª.. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . Cø s¸ng ra. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. Do ®ã. Song.. trÎ em ®ang sèt. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p.

Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. mµu s¾c kh«ng ®Òu. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−.. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. kiªu c¨ng ng¹o m¹n. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn.. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c. mµ l¹i ®i xuª xoa. l¶ng tr¸nh. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. còng tho¶ m·n. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. c¸i g× còng chiÒu theo. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt. con c¸i nghªnh ngang. 113. ®é trong s¸ng kÐm. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. 114. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt.. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m. kh«ng coi ai ra g× c¶.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 . t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. 115.. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ.

nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . phª b×nh ph¶i ng¾n gän. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. 116. c¸i mÊu chèt.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. 9/ Gi÷a bè mÑ. 110 . 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. uèn n¾n ngay. hÕt søc phøc t¹p. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. Ngoµi ra. Xem nh− vËy th× thÊy. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. ng−êi kia l¹i xuª xoa. Cã thÓ nãi. thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. 70 . 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. yªu cÇu chóng söa ch÷a.®æi. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. Kú thùc.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. coi nh− kh«ng cã g×. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. 90 . cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. 120 . träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. 80 . ng−êi th× tr¸ch m¾ng. râ rµng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i. Ph¶i biÕt r»ng.140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. kÌn thæi ng−îc”.

Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt.6 th¸ng. TrÎ em sau 5 . §øa trÎ 3 . NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. do¹ thÕ nµo. TrÎ em 8 . ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. cã ng−êi bÕ ½m nã. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. cã qui luËt. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. sau khi ¨n no. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . nã míi khãc. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. ®øa trÎ vui. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. chøng tá nã khoÎ. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. gióp ®ì chóng. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. lµ b¶o bèi cña cha mÑ. Cho nªn. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. ®ã lµ mét niÒm vui lín. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ.4 th¸ng. liÒn khãc to¸ng lªn. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. ®øa trÎ lµ t©m can .ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. ®a d¹ng. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. V× nã ch−a biÕt nãi. hä rÊt sî trÎ con khãc. råi tõ ®ã mµ ruång bá. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. tù m·n. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. buån. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ.

th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. mÆt biÕn s¾c. im lÆng Ýt nãi v. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. hÔ khãc lµ chiÒu. Cã mét ®ªm. ch©n tay run rÈy. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. ho¶ng lo¹n.. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. an thÇn. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. nanh vuèt cña quØ qu¸i. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. nÕu cø kÐo dµi. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. véi vµng «m em lªn. mét «ng hµng xãm. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. t©m thÇn sÏ mª mÈn. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. §Õn ngµy h«m sau.. em khãc lãc kh«ng yªn. tøc phong ®Ó ch÷a. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy. Cho nªn. sang do¹ em. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. khi tim sî th× thÇn mÊt. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. Cè nhiªn. ¤ng võa nãi xong. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. kh« khan v« vÞ.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn.Muèn ch÷a bÖnh nµy. ch©n tay run rÈy. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . Cho nªn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. Kú thùc. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. Cuèi cïng. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. ai th©y còng ph¶i yªu. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. ThÕ nh−ng.v. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. Sî trÎ khãc. khãc ch¸n råi th× th«i. Y häc cæ truyÒn cho r»ng.

v. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. thÕ kia kh«ng nªn. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. nh÷ng nhµ s−u tÇm v. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. s−u tËp nh·n bao diªm. 72 145 146 . ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm.Ðp buéc häc tËp.. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em . vÒ th − ph¸p.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. Khi trÎ em nªu c©u hái. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc. vÒ nh÷ng bøc tranh. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo.v. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬. ngò hoa b¸t m«n. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. ñng hé vµ gióp ®ì chóng. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. vµ ph¶i cæ vò. Kú thùc. kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín.v. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. b¶o vÖ.. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. vá bao thuèc l¸ v. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü.. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n.. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em... b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. TrÎ con.. thÕ nµy kh«ng ®−îc. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. lÆng lÏ quan s¸t. s−u tËp tranh vÏ. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em.

nh− cho con ®i nhµ trÎ. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa.v. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc.Song. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp.. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. t¹o ®iÒu kiÖn cho con. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. §Æc biÖt lµ trÎ em. Kú thùc. Cho nªn.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. Th× ra. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. 73 147 148 . “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. 117. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn..12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. Cã bËc cha mÑ. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu..6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . trÎ em tõ 3 . 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. trÎ con còng nh− ng−êi lín. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. TÊt nhiªn. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. hoÆc sang nhµ hµng xãm. thÊy vËt lµ sî v. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. do qu¸ yªu th−¬ng con.. (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. trÎ em 1 .v.H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi.

lóc ®ã. nªn dÔ bÞ mÖt. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. ®i ®¸nh r¨ng. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. Sau khi xem xong tivi.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. cµ rèt v. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. Cßn n÷a. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. Cho nªn. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. biÕn d¹ng cét sèng. Cho nªn. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. khi ng−êi ta n»m. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i.v. do trùc c¬ trong ngoµi. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. trøng gµ. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. mót ngãn tay. hë r¨ng.. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. röa mÆt. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. (10) Kh«ng nªn lµm ån. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i.. thÞ lùc gi¶m sót. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. 118. g©y thµnh thãi quen xÊu. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. mÊt th× giê häc tËp. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. t¹o thµnh quÇng m¾t.

M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. ngñ dËy muén. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. 119. khã tËp trung. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. Ph¶i biÕt r»ng. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em. chØ ®¸nh chiÒu ngang. nhøc ®Çu. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. N»m sÊp cµng kh«ng tèt. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. hoÆc do nh¸t gan. (5) Kh¶nh ¨n. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu.. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. ¤-xy gi¶m ®i. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt.v. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng. cã khi cßn bÞ tª hai vai. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. Lµm cha mÑ.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng.. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. chãng mÆt. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. xin c¸c b¹n h·y xem thö. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm.m·n tÝnh. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. C¸i g× 75 151 152 . ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ.

dÔ lµm x−íc lç tai. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. (13) GÆm mãng tay. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. (15) Ngo¸y lç mòi. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. (14) Ngo¸y lç tai. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. nhæ ®êm xuèng ®Êt. gióp cho tiªu ho¸. (17) Say mª ®äc s¸ch. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. Kú thùc. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. g©y nªn viªm tai. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. ph¶i nhai cho kü. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. Cã em khi ®ãi bông. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. g©y nªn mèi nguy hiÓm. Nªn nhæ ®êm vµo ca. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . m©ng mñ. Mót ngãn tay. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. B÷a no. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. bÊt chÊp tÊt c¶.N−íc canh chan c¬m. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. M« mòi bÞ x−íc. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. lµm mÊt vÖ sinh. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. (16) Dôi m¾t. kh«ng nªn nãi chuyÖn. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. R¸y tai nhiÒu lªn. Xem s¸ch ®Õn say mª. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. rÊt kh«ng v¨n ho¸. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh.

HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. Sau khi lÊy nhau. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. dï vî hay chång cã khã kh¨n. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. Khi cã sù va ch¹m. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. (19) Kh«ng thÝch t¾m. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. dÔ biÕn h×nh. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. viÖc nhá ho¸ kh«ng. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. khíp x−¬ng cßn mÒm.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. CÇn ph¶i biÕt r»ng. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. dùa vµo nhau. th−êng xuyªn t¾m. bµ lµm chñ bªn trong. nªn kh«ng thÝch t¾m. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 .

c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc.v. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì. tèt ®Ñp nhÊt.. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. Sau khi c−íi. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ.. ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. Lµm nh− vËy. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy.v. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. ¨n c¬m chung víi nhau.. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt.ra. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. chi tiªu cho hîp lý. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. víi thêi gian. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ. NhÊt lµ ng−êi vî. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui.. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i.. §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui. NÕu kinh tÕ dåi dµo. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ .”. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−.. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. RÊt nhiÒu ng−êi. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ.. phiÒn muén. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. chi tiªu cho hîp lý. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”.. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng. Th−êng chØ cã buæi tèi.. vµ v. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. Ph¶i tin r»ng. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc. Ph¶i nhí r»ng. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt. cïng nhau bµn b¹c. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng... HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh. 78 157 158 .

tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc .. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 . V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung.v. kiÖt søc.. NhÑ th× bÞ chãng mÆt.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. song nÕu qu¸ − say ®¾m. 122. lµm cho con ng−êi suy nh−îc.. hoa m¾t. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn.vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi.. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi. hoÆc xuÊt tinh khã v. mái gèi. nh÷ng m« trong tö cung bong ra. Dung tôc ë ®©y lµ nãi.. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. viªm khoang chËu. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh. Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp. sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. giao hîp v« ®é. chÌn Ðp bµo thai nhá. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i.. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng. 123.v.121. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. MËt nguyÖt t×nh nång. méng tinh ho¹t tinh. mÊt ngñ. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. ï tai. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp. 124. ®i ng−îc lªn tö cung. ©m ®¹o co giËt. ®au l−ng. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. to¸t må h«i. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp. gi¶m trÝ nhí v. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. nÕu kh«ng ®iÒu ®é.. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng. ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn .v.

.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét. Ng−êi ta sau khi t¾m. hÖ thèng tuÇn hoµn. bÖnh tim v. 80 161 162 . NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. vî chång kh«ng nªn giao hîp. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. mçi lÇn phãng tinh. tim ®Ëp m¹nh. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i.v. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. Ngoµi ra. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. vÖ sinh. Cho nªn. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp. 126. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp.. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é. da thÞt s¹ch sÏ. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. phÊn khëi. 127. Trªn thùc tÕ. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng.. tho¶ ®¸ng. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n. Cho nªn sau khi t¾m xong.v. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn. kiÖt søc v. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái.. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n.

sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. 128.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. tho¶i m¸i. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. 129. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. Cho nªn. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. Bëi v× thêi kú mang thai. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. Tõ ®ã ta thÊy. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. V¶ l¹i. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. tö cung dÇn dÇn to ra. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. mÒm. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. réng r·i. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a.

Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . khi ®i l¹i. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. Cho nªn. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ.do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. 131. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. sÏ dån nÐn xuèng bông.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc.. m«ng ph¶i cøng ®ê. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. bông bÞ nÐn. tö cung to lín bÞ sa xuèng. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. 133. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän . cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái. c¸c c« ai còng thÝch. 130. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. 132. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. Bëi v× thêi kú mang thai. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. ®i l¹i l¶o ®¶o. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. Trªn thùc tÕ.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t. l−ng cÇn ph¶i uèn cong.Ngoµi ra. thë dèc. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. dÔ bÞ ng·. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n. ¨n kh«ng ngon v. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. t¸o bãn. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n.v. bµng quang bÞ dån nÐn. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm.

v. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng.. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. thuyÒn bÌ. say n¾ng mïa hÌ. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. thÓ träng gi¶m.. 135. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi. gan. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. trÝ lùc gi¶m.v. ®au bông vµ kiÖt søc. Nh−ng.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh.. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt. bÝ ®¸i. Cho nªn. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi.1 g can-xi lµ võa.. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. tinh dÇu 83 167 168 . khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a. c¶m m¹o. mçi ngµy uèng kho¶ng 0. nãi chung. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. trÝ n¨ng thÊp. chèng viªm khíp. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o.. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn.v. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. thËn v. Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em. b¹c hµ. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng.6 g can-xi lµ võa.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi.8g. 134. chèng say tµu xe. Khi míi cã thai th× uèng 0. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu. víi m¸u. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au.. t¸o bãn.. 136.

Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. 139. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. 138. 137. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. 140. Nãi chung. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. Cho nªn. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î.

thuú thÓ . Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o...lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i.lâi buång trøng chi phèi. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. cöa tö cung h¬i më réng. hë m«i. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh. r¸ch vßm häng. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt.v. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. 142. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. Trong thêi kú hµnh kinh. bÊt kÓ xu©n. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v. Cho nªn. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi. h¹. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. thu. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. 143. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. Trong thêi gian hµnh kinh.Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o.. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. tø chi kh«ng vÑn toµn. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu.v. 141. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . nh− trÝ lùc kÐm. teo sä n·o. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î..

phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi..Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i.v. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. tãc kh« r¸p. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. cã ®−êng.kinh.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. quÇn bß. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Qua ®iÒu tra trªn 3. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u.. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. th«. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. cã chÊt ®¹m. car«ten. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. . Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh. Nh−ng. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. xung huyÕt ©m hé. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. 144. Cho nªn khi hµnh kinh. líp da chãng nh¨n. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. 146.. Ngoµi ra. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. phô n÷ khi hµnh kinh.500 phô n÷ ë 7 quèc gia. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. 145. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. 147. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸.

mÊt nhiÒu m¸u. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy.v. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng.. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. viªm niÖu ®¹o v. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam.. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn.vitamin B2. cr«m. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î.v. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn.. an toµn. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn. s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. thµnh viªm. vµo yªn xe v. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra.v.. Mangan. cøng lªn. thµnh xung huyÕt v.. 148. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t.. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. c¸i yªn xe ®· cøng. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc. Nh− vËy míi vÖ sinh. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . cøng lªn. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. ®¸i buèt. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých.. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. khi lªn xuèng xe. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín.v. S¶n phô khi sinh në. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi.. hîp víi c¸nh tay ng¾n. ®ång v. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. 150. 149. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. bÞ cä s¸t. kali. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng.

Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷.v. V¶i ni l«ng. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. viªm niÖu ®¹o v. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. Cho nªn. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon.v. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në.. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. 153. Trªn thùc tÕ. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. nhÑ vµ mÒm. 152. röa. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. mau kh«. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m.. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. gi¸ c¶ l¹i rÎ. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. 151.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. am«ni¨c. chÊt r−îu v. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa.. V¶ l¹i. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a.b»ng v¶i ni l«ng. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé. bÖnh mÈn ngøa. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. nhÑ vµ dïng bÒn. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ.. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. dÔ giÆt. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. mµu s¾c ®Ñp. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. do ®ã mµ hay rông tãc. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh.

Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n. 157.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. trë nªn yÕu ®uèi. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. 154. bÞ ho. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. Trªn thùc tÕ. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. dÔ bÞ c¶m cóm. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . b¹ch cÇu gi¶m. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Dïng n−íc hoa. Cho nªn. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. 156. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. nÕu mïi th¬m qu¸ nång. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. giã bÊc c¨m c¨m. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. kh«ng chÞu ¨n. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc. trÝ lùc gi¶m. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. suy dinh d−ìng. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng.

ë tãc.. vÏ l«ng mµy v.. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. chãng mÆt. Bëi v× ®é nãng.®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. ë l−ìi. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt. Nªn sau khi t¾m mét giê. viªm mòi. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. 158. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. xoa phÊn th¬m lõng. kÎ m¾t trßn xoe. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ. b«i son ®á thÉm. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da. 159.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn.. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi.v. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi.®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay.v. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan.. ë mãng tay v. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. b¶o hé líp da.. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò. Sau khi t¾m. pha thµnh dung dÞch 20%. 160. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. ®èi víi thÇn kinh. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo.

®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶.kh«ng nªn 162.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 ..v. kh«ng tiÖn. ngµnh kiÕn tróc v. môn n−íc. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. sÏ ©n hËn suèt ®êi. Cho nªn. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang.DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng. 164. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn.. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. c¹o r©u. Cho nªn. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng. ch×.trang. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y. NÕu röa mÆt. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. Ngoµi ra. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi.. ngµnh thùc phÈm v.v. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong.. 161. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy..kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t.. 163. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n . Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. th¹ch tÝn v. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn.v. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. thÇn kinh. ngµnh dÖt. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n.

cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken..sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc. mÊt hÕt vÎ ®Ñp.. sau mét thêi gian. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. 167. nh×n vµo thÊy kh« cøng. V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. Th−êng xuyªn nhuém tãc. nÕu kh«ng géi s¹ch. ®Ñp h¬n. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t. Hä kh«ng biÕt r»ng. dÔ rông. C¾t l«ng mi ®i råi. xuyÕn v. cã nh÷ng nèt cã n−íc. d©y chuyÒn.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. ®Ñp cña m¸i tãc. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh.v.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. 166. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. Sau khi sÊy. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc.. cã nèt mÈn. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc. bôi bÆm v. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n..v. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. ®Ñp cña bé tãc. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp.. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. nh− hoa tai.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. toan. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n.. qu¹t. Cho nªn. ngøa ng¸y khã chÞu. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. ch¶i c¸c kiÓu tãc.

d×u ng−êi bÞ th−¬ng. qu¸n ¨n. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn. bÖnh cµng thªm nÆng. cøu ng−êi chÕt. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á.må h«i. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn. 170. NÕu kh«ng. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹.. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn.. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i.v. nhµ ¨n v. lë loÐt. 168. ngøa ng¸y. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. Ngµy th¸ng kÐo dµi.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. thÊm n−íc.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. 169. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh. Sau khi ®eo nhÉn. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á.

nªn b¶o tån 17% chÊt mì. NÕu nh− l¹i mang thai. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. 172. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng. 171. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt . NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. KÕt qu¶ lµ. N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. tuy ng−êi cã thon h¬n.

m©u thuÉn. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. 6) Kh«ng nªn tù ti. H¬n n÷a. cïng nhau tiÕn lªn. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. Trong yªu ®−¬ng. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. cã h¹i. ph¶i giµnh thêi gian. ch−a tõng tr¶i. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. 95 191 192 . kh«ng l¹c quan phÊn khëi. lÊy dµi bï ng¾n. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt.nam n÷ thanh niªn . song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. cÈu th¶. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. b×nh ®¼ng. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. lõa dèi ®èi ph−¬ng. chÝn ch¾n. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau.¶nh h−ëng ®Õn tim. ph¶i suy nghÜ kü cµng. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. do ®ã. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. thë dµi cho qua. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. tuæi qu¸ trÎ. thËm chÝ ph¶i chia tay. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. ph¶i tù do. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. thÊy m×nh thÊy ng−êi. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. c¸i së tr−êng cña hä. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. ph¶i l−îng thø cho nhau. t¨ng tr−ëng tri thøc. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. 3) Kh«ng nªn qua quÝt.

kh«ng hiÓu phÐp øng xö. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau.v. thuÇn. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm. Bµn vÒ yªu ®−¬ng. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng..10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. 174. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng. hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. Trong cuéc nãi chuyÖn. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. 3. m×nh còng nãi ®«ng. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. nãi nh− thÕ nµo. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. 2. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. Nªn tr¸nh. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ. dÔ sinh tù ¸i. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. 4.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . lµ giao l − u t×nh c¶m. gi¶ dèi 96 193 194 .Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra.. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu. rÊt ngí ngÈn. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. ng−êi ta nãi ®«ng. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt. bî ®ì. cã v¨n ho¸. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng.Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät.. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi. kh«ng cã nh©n c¸ch.. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn.vµ v. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. T×nh yªu ch©n. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh. thiÖn. lµ v¨n minh cao th−îng. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶.Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn.. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”.v. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. Trong cuéc chuyÖn trß. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc.

kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi. Tãm l¹i. thÝch khoe khoang. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. 6. t©m linh. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. 176. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. VÝ dô. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. giÔu cît ng−êi ta. ®i ®©u còng khoe khoang. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu.kh«ng thµnh thùc. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. nãi thao thao bÊt tuyÖt. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. chen ngang c©u chuyÖn.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. 175. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. Trong cuéc chuyÖn trß. hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. Song. 5. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. cã mét thanh niªn.Kh«ng nªn tù khoe khoang. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. 7. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. Cã mét thanh n÷. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i.

bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷.®Õn ch¬i nhµ b¹n. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. viªm häng. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. Trªn thùc tÕ. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng.. VËy mµ cã mét sè thanh niªn.bÖnh vµo ®−êng måm. lao phæi v. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. Tuy th©n mËt thËt. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. Clast. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. thËm chÝ con m©ng mñ. nh− loÐt måm. h«n lÊy h«n ®Ó. viªm gan cÊp. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. con cña ng−êikh¸c. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 ..v. 178. bÖnh sëi. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. nh−ng l¹i cã h¹i. 180. bÖnh tinh hång nhiÖt. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. §Ó cho “§Ñp”. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. dåi dµo. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng. ®au ®ín. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch. 179. c¶m cóm thµnh dÞch. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. 177.

tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. huyÕt ¸p h¹ thÊp. nÕu cø mÆc liªn tôc. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. 181. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. tim ®¹p d÷ déi v. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. hoa m¾t.kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. 99 199 200 . mµ chØ ®−îc giÆt kh«. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. ch©n tay bñn rñn. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o.. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng.. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. mÆc rÊt võa ng−êi. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. s¾c mÆt t¸i mÐt. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá.v. 182. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra. 183. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. tai ï. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay.

TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. c«ng viÖc khã thµnh c«ng... dÇu x¨ng bèc h¬i. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm.. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp. 185. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m.v. th¸i ®é hoµ nh·. hai tay vung vÈy. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan.quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en.. 186. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 . tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy. ph©n ho¸ häc. cö chØ ®oan trang. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. thuéc da v. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. t×nh c¶m khã gÇn gòi. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. Hai lµ t©m lý ®è kþ. vÕt c¸u bÈn. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. hai ch©n nhón nhÈy. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh.v. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ. nghÒ s¬n. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. ®¬n vÞ. Lêi nãi kh«ng g·y gän.. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. 187. v¾t mòi ngo¸y tai v.184.. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng.v. thuèc trõ s©u. bèc ch¸y. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa.

còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. nhiÖt t×nh 190. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. chñ l¹i rãt thªm. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . cã søc hÊp dÉn. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. cã sù hiÓu biÕt. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. ng«n tõ th× hµ kh¾c.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. nhiÖt t×nh tÝch cùc. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. lµm ¨n hËu ®Ëu. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. Thùc sù cÇu thÞ. rÊt kh«ng tho¶i m¸i.giao. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. 189. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. t©ng bèc. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. ¸c c¶m. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ.

xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. Trong giao tiÕp. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. quÇn ¸o rÊt lÞch sù. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. ch¸n ghÐt. cã mét sè phÇn tö l−u manh. h« hè. b¸n rÎ nh©n c¸ch. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. Trong cuéc sèng x· héi.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. ®¸ng buån th× buån. 193. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. cÇn vui th× vui. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. t×nh c¶m. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. 102 205 206 . hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn. 191. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. 192. dÔ vong ©n béi nghÜa. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. bÞ lõa g¹t. kÕt nghÜa b¹n bÌ. Øu x×u. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt. Do lßng tham lam ph¸t triÓn.

dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. tho¶i m¸i.biÓu hiÖn sù hêi hît. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. §èi víi häc sinh. 103 207 208 . Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. cö chØ nho nh·. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. kiªu c¨ng. thiÖn. rçng tuyÕch. trang ®iÓm lè l¨ng. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. l−u lo¸t. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu.trang ®iÓm. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. 197. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. mü. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. 195. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. Êm ¸p «n hoµ.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn. ¨n mÆc cña b¶n th©n. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. m¾ng má. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. tuú tiÖn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. míi mÎ vµ tù nhiªn. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. 194. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. cö chØ thÊt thè. ng¹o m¹n . ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng.

råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. t− duy chËm ch¹p. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. 199. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ.198.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. 200. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. yªu nh©n d©n. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. 201. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. yªu lao ®éng. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ.

Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. C¨n cøa theo t− liÖu. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy. thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. 203. 202. S¸ng sím 105 211 212 .lµ ®−îc. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng. 204. tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. V× da thuéc tÝnh toan.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. 205. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. Cho nªn.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. da dÇu vµ da trung tÝnh. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng.

Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. nhøc ®Çu. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn. 208. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . hiÖu suÊt h« hÊp chËm. kiÖt søc. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. Cho nªn. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. vµo khÝ qu¶n vµ phæi. chãng mÆt v.v.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ. më réng vµo trong c¬ thÓ.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm.. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. 206. tim ®¹p m¹nh. Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. §©y lµ mét thãi quen xÊu. 207. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. vµo ® − êng mòi. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . h¹ thÊp møc vitamin C. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra.. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i.

N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. «xit cacbon. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc.. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c. Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. huyÕt ¸p t¨ng cao. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. 209. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸. x¶y thai hoÆc ®Î non. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn.. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. Bëi v× ¨n c¬m xong. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. chÕt chãc. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng. bÖnh qu¸n t©m. 210. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc.v. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m.” Hót 107 215 216 . Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm.thuèc l¸. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. Kú thùc. C¨n cø vµo thèng kª.. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. 223. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. buång tim trë nªn to ra. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. chØ ¨n 112 225 226 . cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. trë lùc to¶ nhiÖt. 225. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. ®é Èm cao. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. Nh−ng. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. 222. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm. Cho nªn. viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. 224. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i.

Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. NÕu thÊy hµnh. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. bÖnh x¬ 113 227 228 . Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. 228. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt. c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. bÖnh qu¸n t©m. buån rÇu. Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. 227. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. thiÕu chÊt lôc diÖp. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. NÕu ¨n Ýt rau xanh. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. ®¸i ®−êng. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. bÖnh hen xuyÔn. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. ¨n thªm n÷a. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. tù ti. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. Cho nªn. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. Cho nªn . Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. 226.

thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ.v. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. cæ chuyÓn ®éng. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v. huyÕt ¸p t¨ng cao.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. trong thêi gian phôc håi.v.. bÖnh trÜ.v.. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. Bëi v× trong khi giao hîp. thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u. NÕu kh«ng. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan. 114 229 230 . bÖnh phô khoa. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy. 231. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt..cøng ®éng m¹ch. Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm .. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. suy nh−îc thÇn kinh. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu. bÖnh ung th−. sau khi ph¸t bÖnh. lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. Sau khi phôc håi. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. 230. kh«ng bÞ tøc ngùc..Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. lu«n måm thÌm ¨n. 232.. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng. 229. Cho nªn.

gËt. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. v¸ng ®Çu. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót. buån n«n.v. m¾t hoa. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng. Ngñ tr−a. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. tai ï. hoa m¾t. Cho nªn. tim ®Ëp m¹nh. rÊt dÔ bÞ ng·. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. m¾t nh×n thÊy lê mê.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. Khi ngåi ngñ gËt. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . n»m yªn bÊt ®éng. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. nÕu ngñ tr−a. ch©n tay mái mÖt v. 234. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. chãng mÆt. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. mái ch©n. tim ®Ëp m¹nh. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o. huyÕt ¸p h¹ thÊp. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. ngåi ngñ gËt.. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o. ï tai.. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. th× thÊy. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. 235. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. mÆt nãng bõng. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. 233. thèng c¶m tiªu thÊt. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. ®èi víi ng−êi giµ.

th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. 237. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. 238. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót. khi trÌo lªn cao.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. b¸m cho ch¾c. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. ng−êi giµ 70 90 tuæi. tr−ît ®æ. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. ch¾c ch¾n. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. ®Ó lau cöa. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. 116 233 234 . cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. nh×n cho râ. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. cã an toµn hay kh«ng. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . thÕ lµ ng· xuèng. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. ghÕ. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸.236. ph¶i ®øng cho v÷ng. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ.

nÆng th× toµn bé da ®Çu. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn. nhÊt lµ phô n÷. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. dÔ tiªu ho¸. líp da sÏ bÞ kh«. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. dÔ bÞ trãc ra. da dÎ máng manh. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. Trªn thùc tÕ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. ung th− bµng quang. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm. ung th− thËn. b¾p ®ïi ®ì mái. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. r¸t báng.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. lµm cho b¾p ch©n. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. 240. ung th− tö cung. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. §èi víi 117 235 236 . Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da.239. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. 241. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng. ch¶y n−íc vµng. cæ. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. Song. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. 242. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. ngøa ng¸y.

65 lÝt. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. lµm chËm sù giµ yÕu. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn. c¸ v. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. còng cã nghÜa lµ. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ. 243. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu.. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 . n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. Nguyªn nh©n cña nã.. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. uèng trong mét thêi gian dµi. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i.ng−êi giµ. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. 245. t«m. 118 237 238 .9 cèc n−íc th«i. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng. ra må h«i.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót. cïng víi s÷a bß. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. Kú thùc. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng.v. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn .5 lÝt. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo.

Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸.v.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. 246. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia.1700 ca-lo lµ ®ñ.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép. bÖnh cao huyÕt ¸p. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn. 248. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng. chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm.70 tuæi. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 . khÝ huyÕt suy nh−îc.. Song. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. Ng−êi giµ 60 . mçi ngµy cã ®−îc 1500 . C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. 247. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß.

kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. muèi. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn. do qu¸ ®au th−¬ng. thÓ träng gi¶m sót. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. huyÕt qu¶n s¬ cøng. coi th−êng cuéc sèng. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. Bëi v× sau khi ¨n no.. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u.. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. 250. tinh thÇn rèi lo¹n.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. sèng l©u 99 tuæi”.. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. 251. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. ý thøc hçn ®én.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. ®éng t¸c chËm ch¹p v. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy. t©m hån u uÊt. ®i b¸ch bé. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy.v..v.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 .

Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan. h¹t qu¶. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi.nh÷ng bÖnh cò. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. tim ®Ëp qu¸ nhanh. huyÕt ¸p t¨ng cao. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. ng−êi bÞ bÖnh tim. qu¸ − khÈn tr−¬ng. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. x−¬ng gµ. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p.. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. x−¬ng c¸. 254. tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v.. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n. giËt g©n. ®¹i håi. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê.. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao.v. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy.v. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. tim ®Ëp nhanh h¬n.v.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim. hoa tiªu v. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. 253. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn.. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i.ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. 252.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn.. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. nhÞp tim kh«ng ®Òu.

Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. 256. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu.v. thuèc 122 245 246 . “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. viÖc “Thµnh gia” . tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. nu«i chim. r¨ng long. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. 255. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. Con ng−êi ta giµ yÕu. tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. trång hoa. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. nªn khÈu vÞ gi¶m sót. ®Çu b¹c. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån. hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. 257.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. ng©m th¬ vÏ tranh.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng. kiÖt søc. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. giao tiÕp víi nhau. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan.. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n.Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. §Ó c¶i thiÖn con m¾t.. x−¬ng g·y v. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. l−ng cßng. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. ph¶i l−îng søc mµ ®i. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn.

thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. nªn tr¸nh ån µo. rÌn luyÖn t− duy. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh. 259.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. tiÕng gµ g¸y. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é.v. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. 260. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. 258. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. dÉn ®Õn sinh bÖnh. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u.. ¨n kh«ng ngon miÖng. Song nÕu ch¬i cê. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. Ngoµi ra. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. tuæi thä gi¶m ®i. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. sÇu muén. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. khÈu vÞ gi¶m sót. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. 123 247 248 . cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. ®Ó t©m sù. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. trång hoa. ®au th−¬ng.. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. ngåi l©u bÊt ®éng.

Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. thËn. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. cã lîi cho søc khoÎ.Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 . thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm. Ng−êi giµ ®i.. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi.5 ®Õn 2 mm lµ võa. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng..v.. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v. tiÖn . sinh ho¹t t−¬i vui h¬n. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. x−¬ng h«ng. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm. 264.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. §i giµy ®Õ b»ng. b¾p ®ïi ®au ª Èm. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng. gãt ch©n. t©m huyÕt qu¶n v. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. Ngoµi ra. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é.261. Trªn thùc tÕ. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. qu¶ thËt lµ bæ Ých. kÕt giao víi thanh niªn. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n. 262. 263. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn.. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc.v. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. ®Çu gèi. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. Kh«ng cã b¹n bÌ. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh.

nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. ¨n mÆc.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. ®Çu tãc rèi bï. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. Cho nªn. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. 125 251 252 . nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi.Trong giao tiÕp. 266. yÕu ®uèi. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. thanh khiÕt. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. Sao cho trong c¸i nho nh·. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. 267.. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. Cho nªn. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. Ng−êi giµ nªn trang diÓm. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ.

PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Trªn thùc tÕ. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi. mµ còng khã tiªu ho¸.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. nÕu ¨n c¬m nguéi. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc.. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. 269. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng. h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái. cßn ch−a muèn ¨n.

thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. x× dÇu v. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. Nh− vËy. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8.. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa. nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi.000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh.Ngoµi ra..kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén. båi bæ cho c¬ thÓ. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao.. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan. nãi mª. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn.. 272.v.. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn. viªm ch©n r¨ng v. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang.v. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. Bëi v× c¬m chan. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc. 270. Bëi v× sau khi xµo rau. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng.. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. 271. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. rÊt khã ngñ. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n.v. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ. sau mét ngµy ho¹t ®éng. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 . nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. Cho nªn.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. nhu ®éng chËm l¹i. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. muèi. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. 273. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan.

Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. nhÊt cö l−ìng mÊt. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. 274. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. trÝ nhí gi¶m sót. Cho nªn. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. hoa m¾t. 276. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. nhí kü. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. H¬n n÷a. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.v. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . sau khi ¨n c¬m. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. 275. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. 277. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o.. Khi ngåi xæm. mÖt mái. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. sa d¹ dµy v. Bëi v× khi ¨n c¬m. kÐo gi·n m« ®−êng ruét. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông.. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy.

sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt.. ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh.v. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch.. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. 278. axit mËt v. n«n möa. Bëi v× khi bông ®ãi.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim. 281. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp .Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng.. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi.v. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m.v. 280. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×..nªn lµm viÖc ngay. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy.. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. 279. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ®au bông v. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng.. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. Bëi v× ¨n c¬m xong. B÷a tèi ¨n qu¸ no. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. indol. axit amin. ch¹y dµi.

mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. 285. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì. 284.011 mg. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh.tiÕt chÊt insulin. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. Trªn thùc tÕ.004 mg muèi axit nitrat. n−íc s«i pha trøng gµ. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. Thùc nghiÖm ®· chøng minh. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng. vÉn cø uèng. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. 283. Trªn thùc tÕ. ®Ó sau 3 ngµy cã 0.73 mg. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. 282. Ngoµi ra. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy. nh−ng ®Ó sau mét ngµy. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc.

bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. Nãi chung.Sau khi lao ®éng. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. §ång thêi. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. ®øng ngåi kh«ng yªn. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 . Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. c¶m thÊy bông ®ãi. sÏ thÊy kh¸t n−íc. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. ¨n c¬m xong. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. må h«i ra nhiÒu. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. 286. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. 289. bµn ¨n thÊp. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. Bëi v× sau khi lao ®éng. ch©n tay mÖt mái. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". ®i th× l¶o ®¶o. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. 287. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. võa lao ®éng xong. hay ngåi xæm ¨n c¬m. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. 288.

bÖnh tim. 293. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. Thùc tiÔn chøng minh . Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ.. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. tai thÝnh m¾t tinh.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh.. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc.kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. n−íc chÌ rÊt nång. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ. 290. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n .. ho¹i tö. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. viªm thËn v. bÖnh viªm gan.v. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a.. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu. 291.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. kÐo ®êm v.v.thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. 292. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa.

lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ. 297. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . sai khíp x−¬ng. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. uèng vµo rÊt khã chÞu. chÊt trµ kiÒm. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc.chÌ. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch.. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. chÊt nhu toan. Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c..5 mg.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi. 294. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. 296. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu. mµu n©u hoÆc mµu ®en). Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ. cho¸ng 133 267 268 . 295.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au.v.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. bÞ bÖnh tª liÖt v.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao.

v. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. tim ®Ëp m¹nh v. 300. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”. NÕu nhai b· chÌ nµy.. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia.v. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. r−îu nho v.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc. kiÖt søc. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. 298. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. 299. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. th× kh«ng nh− vËy. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí.v¸ng. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸.. qua t¸c dông cña dÞch vÞ. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt.. rÊt cã lîi cho søc khoÎ. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 .. thë m¹nh. bít mÖt mái. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc.

tiªu ®éc. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. n«n möa. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. r − îu nho.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . lµm cho r − îu biÕn chÊt.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. 302. Trªn thùc tÕ. 304. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m. trë nªn chua. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. ch¶y m¸u. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i.sinh ra t¸c dông tô hîp. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. 303. Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. trong d¹ dµy trèng rçng. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè. Trªn thùc tÕ.

Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. hoa qu¶. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. cã thÓ chèng rÐt.Sau khi uèng r − îu. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. toµn th©n Êm ¸p. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬. Bëi v× sau khi uèng r − îu. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. thÞt . c¸. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. líp da Êm lªn. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. 305. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. 306. 136 273 274 . cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. Nh − ng ®ång thêi. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. ¨n t«m. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong.

307. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. magiª. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh.v. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt. mµ nªn dïng ®Ó xµo. ®Õn khi 50 . nÊu. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. tai ï v. mµ nªn ¨n ngay. chÊt s¾t 137 275 276 . Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy. 310. 309. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan. cã ®éc. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc.. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. Do ®ã. mïi cay.. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. 308. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. thÞ lùc gi¶m sót. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. viªm gan. 331. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. viªm ruét.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. h−¬ng liÖu. dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. 330. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. ®−êng tr¾ng. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. ®· tiªu ®éc. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. mét sè chÊt ho¸ häc. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng.v. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. viªm tói mËt 143 287 288 . råi ®ãng thËt kÝn. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh. ng−êi ta cho thªm bét chanh. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc. 329. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc.. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng.. diÖt trïng råi.th − . ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. chÊt chèng v¸ng v. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm.

c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. nh − ng ®èi víi trÎ th¬. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt.v. viªm nha chu. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt. 334. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. nh− c¸c lo¹i lë miÖng. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 . Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶.. 332. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm. kiÖt søc. n−íc m¬ hoÆc canh chua v. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. natri. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ.. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. clo v.v. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬. 333.. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng.còng mÊt theo må h«i. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. tinh ® − êng vµ mµu. Nãi chung. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai..

kho¶ng nöa giê sau. biÕn chÊt. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v. gi¶i kh¸t. Kú thùc. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i. thÇn chÝ m«ng lung v. r¹o rùc. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. h«n mª. d¹ dµy. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. thËm chÝ ®Õn tö vong.. thËm chÝ tö vong.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. tÝnh cao thÈm. 337. NÆng th× bÞ co giËt. hoa m¾t. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. ¡n mÝa ñng. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 .. s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao.. chãng mÆt. ®au ®Çu. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt. mµ cßn rÊt m¸t. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. d¹ dµy. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. ch©n tay tª b×.. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. KÕt qu¶ mét 335. lªn ®Õn 12 – 17%. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. 336. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. nhÑ th× bÞ n«n möa. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. bÞ ®au bông.v. Khi chÎ ra.v. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. Uèng 2 cèc cµ phª. buån n«n. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao.

gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. ho¸ ®êm. sinh ra mì gan. rÊt th¬m.. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. axit tanin vµ chÊt keo. håi hép. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. ngät. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. 339. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. g©y ra ®au bông. n«n möa. 338. t¸o bãn. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. chØ kh¸i. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. ngon. thanh nhiÖt. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông. lín th× b»ng n¾m tay. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen. dÇn dÇn tô thµnh côc lín. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. Khi ®ãi. hîp khÈu vÞ.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. nång ®é vÞ toan cao. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. ch¸n ¨n v. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc.v. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt. 340.. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi.

khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý.. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. 342.v. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. 0. Nãi chung. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. 343. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu.. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. ph©n bæ. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. 147 295 296 . cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. cã mét sè lo¹i thuèc. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc.4mg chÊt s¾t.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u. Trªn thùc tÕ. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. 341.

dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. ph¸t hiÖn ra r»ng. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. XÐt vÒ mÆt y häc. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. 346.344.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. 148 297 298 . Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. Ngoµi ra. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. hiÖu qu¶ chËm. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. h×nh thµnh phï m¸u. Song. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. N»m uèng thuèc. v× muèn cho con ®ì ®au. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. nªn hÊp thu rÊt chËm. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. bëi v× lóc ®ã. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. n»m uèng thuèc. 345. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. cã chç nång ®é rÊt cao. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng.

v. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin. aspirin v. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c. r − îu cån. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. rèi lo¹n tiªu ho¸. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh. næi mÒ ®ay. còng rÊt h¹i cho gan.. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C...347. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. da ®á hång lªn. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n.. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C.v. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc. 348. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. phô n÷ cã thai 60mg. n«n möa v. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh. D.. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . VÝ dô vitamin A. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp.. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c. trÎ em 40mg. thËm chÝ chÕt ®ét ngét.. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u.E.v. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g. nÆng th× bÞ n«n möa. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. phï thòng v. mÈn môn. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp.

. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí.. tiªu ch¶y.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. ®Ëu v¸n. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao.v. ®Òu cã vitamin C. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6. r¹o rùc. næi mÒ ®ay v.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. chãng mÆt. ®au bông. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 .v. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh.v. nhøc ®Çu.vitamin C. n«n möa. cµ. v. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn.v. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. t¾c m¹ch m¸u phæi.. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn..kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6. ®ç xanh. Trong quÊt. mçi lÇn 5 – 100 mg. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt.. ít. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v.. bùc béi bån chån. mÖt mái. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c. vitamin B6. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. 351. viªm loÐt trong måm. tim ®au nÆng h¬n. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. toµn th©n r· rêi. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ.. da mÆt t¸i xanh. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. 350. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. h«n mª vÒ n·o v.. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh..

Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn.ThÞt chã víi ®Ëu xanh ..T«m víi hoa qu¶. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau. cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn. trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶. ..5mg ®ång). -ThÞt gµ víi hoa cóc. . lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu..ThÞ víi cua. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång.v. .Cam th¶o víi c¸ chÐp. TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. ® − êng mÝa v. chÊt s¾t v.v. cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm. 151 303 304 .. 354. .. ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn.ThÞt thá víi rau tÕ. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra.Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. canxi.v. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. . Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. axit h÷u c¬.ChÌ . Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬. Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2. 355. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸. .ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ.Chuèi tiªu víi khoai sä.. kali. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng. chÊt xen-luy-l«.kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen.ThÞt bß víi d−a hÊu. . . ® − êng nho.)th× «xy ho¸ cµng nhanh.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1.. s¾t v.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. 353. VÝ dô nh− : .Gõng sèng víi mËt ong.

4.Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸. 14.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n. Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng. ng−êi sau khi ®Î. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ.sÏ ngÊy. bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ.Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh . cµng mau háng. 9. h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en.mïi vÞ ®¾ng. 357.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh . 7. ®au bông kh«ng ®−îc dïng.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n.Ng−êi bÞ phÕ hµn.D−a hÊu .Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin.ThÞt thá . 356. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ.Cam sµnh . t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng.Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬. . phô n÷ sau khi ®Î.R−îu .Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n.Cñ c¶i . ng−êi bÞ t¸o bãn.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.ThÞt vÞt . -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng . NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n.Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng. . . 13. 8.Ba ba .2.v« vÞ. ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng. 358. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng. 3. t¹o ra khÝ 152 305 306 . 5.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu .kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) .Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n.sÏ chua.Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m.§µo .Ng−êi suy nh−îc.cã vÞ ch¸t. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ .Méc nhÜ ®en .§Ëu xanh . 11.C©y hÑ . ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o.Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy. 12. Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. 6.Hång .Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng. 10.

r−îu. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. 362.®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. khÝ cacbon axit ¨n mßn. −íc kho¶ng 20 gam nh«m. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. ®−êng.. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ. rau. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng. muèi. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. 359. 360.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m..v. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. 361. nåi nh«m v.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. n−íc.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . giÊm. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã.cacbon axit. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ.

mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh.kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. thùc phÈm. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. thuû tinh hoÆc b»ng gç.v. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. hoa qu¶. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. 364.. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i.. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . nh«m.. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×.7 gam. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy.036 – 5. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. ®ång).®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. thÐp. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. §Ó b¶o ®¶m an toµn. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men.. 363. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. buån n«n. ®au bông ®i ngoµi v. 365. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg.v. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao. cµng kh«ng nªn h©m r−îu. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%.

¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù. HiÖn nay. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. röa b¸t ®òa. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh.. g©y « nhiÔm. kh«ng khÝ. ®Ñp m¾t. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. 366. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. Trªn thùc tÕ. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. nh− vËy lµ ®· s¹ch. Trªn thùc tÕ. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n. 368. mÆn. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. 369. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn.. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«.v. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh.sinh. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. nÕu cã. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 . n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. nh−ng cã ®éc. ch× v. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. 367. benzen.r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh .

Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. s¾c ®Ñp. 371. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. 370.sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. Víi t¸c dông cña men. hoµn toµn ng−îc l¹i. viªm kÕt m¹c. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to.v. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt. lµ tèt. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷.. diÖt trïng. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc.. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng. kÝch thÝch vßm häng. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong. mïi th¬m.. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. hoa m¾t. 373. kh«ng háng mËt. Trªn thùc tÕ.v. 372. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. thiÕc. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ.v. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. s¾t v.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi. viªm chi khÝ qu¶n v. thùc qu¶n. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. ë trong mËt ong. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. Song kh«ng nªn ¨n sèng. nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. viªm häng. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi. vËn chuyÓn. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc.. n«n möa v. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen.. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc.. dÉn ®Õn ho.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . lµm cho mËt ong biÕn chÊt. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn.

Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho 374. Bëi v× khi bông rçng. l¹i cã vÞ chua chua. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. uèng xong ng−êi rÐt run lªn. cã ®¹m. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt.5oC. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. 377.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ. Bëi v× sau khi nhai vitamin C. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng. Trªn thùc tÕ. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. ng¨n ngõa må h«i. nã kh«ng ®¾ng. nång ®é vÞ toan rÊt cao. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. hoµn toµn ng−îc l¹i. næi lªn. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. 376. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. bông ®ãi s«i ïng ôc. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. nhu ®éng t¨ng nhanh. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. uèng s÷a bß.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 . chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh. 375.

v. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. chÊt ch×. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan.kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n.. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n.. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. 158 317 318 . 379. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. 380. chÊt s¾t. thuû ng©n v. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. giµu chÊt dinh d−ìng. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i). ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. axit amin. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. chÊt th¹ch tÝn. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn. 381.Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt.

Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. r¨ng bÞ lung lay. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. 385. 383. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt.r−îu. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. Cho nªn ¨n c¬m xong.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra. 384. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. Cho nªn. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 . Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. m¸u ch¶y rÊt m¹nh. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. 382.

dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng. toµn th©n kiÖt quÖ v. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu.Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. 160 321 322 . sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. bÖnh m¸u tr¾ng. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á.Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ. nhøc ®Çu. ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu.v.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n. hoa m¾t. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt. cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi.v. cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m.Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái. cho tim. Ngñ gôc .386. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng. Ch¹y bé lóc ®ãi ..sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i. Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n . cho gan. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan. mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi. lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp.. bÞ sÆc n − íc v.. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy.

trong ®êi mçi con ng − êi. t¨ng c−êng nhu ®éng. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi. mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. Do ®ã.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa .¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. nh÷ng ng−êi giµ. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay .Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. trong c«ng viÖc. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. tiªu ho¸ chÊt anbumin. Mét nhµ hoµ b×nh. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. vµ còng 161 323 324 . Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. 388.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. H¬n n÷a. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. 389. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ. mµ khi nghØ ng¬i. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan.

Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. thËt lµ nguy hiÓm. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. trong bãng tèi mËp mê. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy. Cæ nh©n ®· nãi. 391.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 .nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. nhøc ®Çu. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. dÔ sinh bÖnh. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. Trong nhµ cã trÎ nhá. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. cho nªn kh«ng tèt lµnh. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. 390. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. Ngoµi ra. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi.

lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. mét tñ ti-vi . Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. hai lµ kh«ng an toµn. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. lau chïi . mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò. nµo ¸o. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. Mét lµ kh«ng mü quan. kh«ng trËt tù. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. Mäi gia ®×nh nãi chung.. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. ng − êi ra vµo nhiÒu. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai... cã thÓ dÉn 163 327 328 ..bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. Cã mét sè gia ®×nh. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. 392. ¸o m − a hay « dï v. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. cã tÝnh khoa häc cña nã. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. b¶o ®¶m vÖ sinh. trang nh· lµ chÝnh. Nãi chung. lÊy gi¶n ®¬n. ViÖc tiÕp kh¸ch. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. s¹ch sÏ.. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi.v. nghe ©m nh¹c. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. vi-®ª-«. chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. mét bµn trµ. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. sÏ g©y ph¶n c¶m. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. lÊy mµu nh¹t.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m.

Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. Cho nªn nhµ míi x©y xong. 394. muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. Ngoµi ra. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. ®au khíp. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu..nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. Kh«ng chØ loang loang læ læ. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi .kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. 164 329 330 . ®é Èm cßn rÊt cao. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. nhùa ®−êng v. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. thuéc tÝnh kiÒm. Cho nªn. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”. KÕt qu¶. NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô..nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. s¬n. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ .v. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. sö dông trong mét thêi gian dµi. v«i.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. khã thë. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. 395. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. n¨m mµu b¶y s¾c. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. tr«ng rÊt khã coi. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay. nhµ míi võa míi x©y xong. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ. 393. cßn rÊt Èm thÊp. søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. mïi th¬m còng gièng nhau. mÊt ngñ.

396. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. 399. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. xem ra nh− lµ cã lîi.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. 165 331 332 .. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg. m−a n¾ng d·i dÇu. th©n thÓ mÒm nhòn. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng. rÌn luyÖn th©n thÓ. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh. nhøc ®Çu. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. ngøa. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. ®Çy bông . Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. Khi bÞt ban c«ng. ra nhiÒu må h«i. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc. song còng rÊt bÊt lîi. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc. kiÖt søc. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy. 398. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. Ngµy th¸ng tr«i qua. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt..10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397.v. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v.

4.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. 6. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng. Do®ã.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. sè loµi qu¸ phøc t¹p. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. kh«ng cã sinh khÝ.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸. 7.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc. h−íng t©y mét cµnh. 9. 2. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. ban ®ªm. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. 8.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. 3. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. 3. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.Nh÷ng loµi c©y cã gai. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín. sè l−îng qu¸ nhiÒu. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. 5. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc. 2. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. 400. 4.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. sau khi ng¾t nô. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. 2.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 . H−íng ®«ng mét bã. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi.

thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. 402. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. thùc qu¶n. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. rông l«ng mµy. bÞ n«n. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong.Mai ngò s¾c: hoa.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. 9. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. 7. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. 8. 6. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. 11. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi.Hæ kÝch mai. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. ch©n tay rÐt run. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. ®au bông ®i ngoµi.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. sÏ ph¸t sèt. d¹ dµy vµ ruét. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. 5. sau khi bËt m¸y ti-vi. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. m¸y nãng lªn. 10. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. rÊt ngøa. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. häng. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung.mäng ®á. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. RÊt 167 335 336 . ¢m l−îng to nhá. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï.

§ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. dÔ bÞ toÐ löa. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. ©m l − îng thËt bÐ. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ. §ång thêi. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. 404.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt. Sau khi bËt ti-vi. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. 406. 405.mét c¸ch tuú tiÖn. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. rót khái nguån ®iÖn. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. 403.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt.

v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. Cho nªn. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. m¸y ghi ©m. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi . TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá.v.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. v. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. 407. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt. ë gÇn tivi mµu. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt.. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸. 408. 409. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ.. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu. Cho 169 339 340 .

Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. 413. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. ChÊt este kh«ng mµu. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi. 412.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. ®Æt ë trong phßng ngñ. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411. dÔ ch¸y.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt .nªn.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. 41o. c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . Cho nªn. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh.3 tiÕng ®ång hå. mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. g©y thªm trë ng¹i. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ.

thiªn ma. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau.v. cay h¬n mét chót. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. Cßn ®−êng nho. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. mïi vÞ cµng kÐm. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. cã mïi th× gi¶m ®i. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. ngät. ®¶ng s©m v. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh..kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. 414. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. 416. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. cã mïi th× t¨ng lªn. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh. 415. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. biÕn chÊt.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é.. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. nhung. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. cay. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay.

sau ®ã ®ËykÝn lä. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. 172 345 346 . Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. 418. ®Ó cho an toµn. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. 419.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. H¬n n÷a. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. 417. lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª.

m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. bÞ biÕn chÊt. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. 421. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn).kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . 423. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. Thêi tiÕt trë l¹nh. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. mµ thùc phÈm thuû s¶n. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c.420.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. Trong khi sö dông. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. 422. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn.

n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. thêi gian l©u míi quay ®−îc. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. dÇu ho¶. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n.tèc ®é cµng chËm. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. 426. 427. 424. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. Ngoµi ra. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. 425. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. chËm. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. Khi khëi ®éng . Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. tr−íc khi cÊt ®i.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. dÇu ®iªzen. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ.

dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ.360 C. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng.kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. 431. mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . 429. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . kh« r¸o lµ ® − îc. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. 430. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 . nÕu dïng dÇu x¨ng.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn.

Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu..kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. tuy ®· lau råi. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. ®¸i nhiÒu.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. ng−êi bÞ th−¬ng. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. 433. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬.v. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. 434. ®i ®¸i khã v. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. Thêi gian kÐo dµi. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy.. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. Cho nªn xe 176 353 354 . Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i.xong ra tra dÇu ngay. 432.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu.

Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. 438. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. 436. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. 435. 437. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i.kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn. rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu. Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa. cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng.5% vµng thËt mµ th«i). Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. Bëi v× trong khi ch¹y.

Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. sinh ra mïi h«i. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. 440. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. 441. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 . do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. ph©n t¸n ë trong n−íc. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. nhóng vµo n−íc Êm. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. giÆt cµng s¹ch h¬n. 439. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi.

. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng. 443. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi. rÊt yÕu. bÞ kh«...O. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít...giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n.. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm. 444..o.” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc.kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. lªn men vµ ph¸t nhiÖt. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh..v. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa .. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ. 445. lµm cho hoa t−¬i tèt.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O. lµ chÊt l−îng phÝch tèt. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o... v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 . Trªn thùc tÕ.O. kh«ng tho¸ng khÝ.cã tÝnh kiÒm. lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. biÕn thµnh mµu vµng. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në.O. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. 442. kiÒm cµ phª v.. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu..kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt.. Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu...

Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh. Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt.. xem cã vÕt nøt hay kh«ng. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. 446. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448. Trªn thùc tÕ. 449. khi rãt n−íc vµo phÝch . nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng.O. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. c−êng lùc gi¶m sót.. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. 447.. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn.ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ. NÕu chØ nghe tiÕng O. n−íc tõ trªn xuèng. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh.. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng. an toµn. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 ..kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng.kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. trë nªn gißn .

Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. Bëi v× trong khi ngñ.. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. chÞu ®−îc chua mÆn. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng.Kh«ng nªn 181 363 364 .v. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. NÕu kÐo dµi. 453. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ. Mïa hÌ ®é Èm cao. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc.. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. kh«ng nh÷ng thÕ. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. 452. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . 451. 450. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. bÞ ®au l−ng v.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ. Trªn ®−êng vËn chuyÓn. dÔ sinh mñn môc. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. l¹i cµng bÊt lîi. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng.

mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. ¸o m−a. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. sö dông l¹i. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh.v. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc...v. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−.v. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi.. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n..th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. ®Õ giµy. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . phªn«n. 456. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. chÊt p«lipr«pilen v..®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. ®å cao su cò. chÊt p«listiren. urª v. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå. Qua thùc nghiÖm chøng minh. 454. 455. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß.. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu.

kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. Ngoµi ra. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·..Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. Trªn thùc tÕ. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn. hîp thµnh. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®au ë vïng tim. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v.. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a.r−îu. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. dÔ lau röa. dÜa. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. dÉn ®Õn thiÕu m¸u.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ.V. 459. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh.v. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 . Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. 458. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. xó uÕ nhiÒu nhÊt. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC. ®òa . cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. 460.C. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn. mµ r¹n nøt. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè.

Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. chao 184 369 370 . c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. 462. chao ®Ìn th−êng kÝn. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. hîp thµnh. 464. 461. §Ìn bµn nª-«ng. gi¸ c¶ l¹i rÎ. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o.v.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y.®−êng h« hÊp.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. Trªn thùc tÕ. bÞ Èm.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông.. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh.. nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. BÞ nãng. Cho nªn. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. bÞ bÖnh trÜ v. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt.. ch©n tay tª b×. tinh thÓ th¹ch anh v. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi..v. Cho nªn. 463. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i.

NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. nh− khãi. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. 467. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. 468. cµng râ h¬n. 465. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. vËt vi sinh. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi. bÞ cøng l¹i. nhÑ. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay.. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. chÊt g©y ung th− v.. 466. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc.v. hydro sulfit. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 . nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh. Bëi v× trong tù nhiªn. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm.. mÒm m¹i. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da.. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. bôi. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn.v. v¾t m¹nh.

Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. ë ®Çu bÝt tÊt. 469. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. 471. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. 470. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ. bÞ gißn. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. Bëi v× ¸o len. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. sîi sÏ bÞ tuét. NÕu c¾t nã ®i. 186 373 374 . nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 472. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu. bÞ phai mµu. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. bÞ d·o ra. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i.trong kh«ng trung. bÞ mèc. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. mÊt mÊt søc ®µn håi.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi.

. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc.1mm. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. 187 375 376 . Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. c¸c 474..kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. g©y ra bÖnh viªm mao nang. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . l¾ng xuèng d−íi. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn. rÊt dÔ bÞ kh«. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”.v. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. con gi¸n. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy. sinh ra nøt nÎ. Nã chØ dµy kho¶ng 0. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.473. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh.. 475.cµng ph¶i chó ý. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng. 476. bÞ nøt nÎ. ©m hé v. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. n¸ch.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i). nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. nh−ng l¹i v« cïng quan träng.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i.

nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 479. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. s−ng lªn. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o.. 477. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. 480.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. Trªn thùc tÕ. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. sî l¹nh.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi.. m−ng mñ n·o v. lµm cho mòi ®á lªn.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. 478. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. NÕu l«ng mòi dµi qu¸. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. ®Ó mau t¶n nhiÖt. limpha. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi.må h«i to¸t ra nhiÒu. lç ch©n l«ng réng ra. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. nãng vµ ®au.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. toµn th©n th¶ láng. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. ph¸t sèt. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. Tuy cã tiÖn thËt.v. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. tuy nhiÒu Ýt. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. dïng kÐo ®· s¸t trïng. vi trïng. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu.

d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. d©y ch»ng míi thµnh. hai vai mái mÖt. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. ®au nhøc. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt.. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”.. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n. 482. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. c¬ b¾p.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . bªta. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay.v. 481. XÐt tõ gãc ®é y häc. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. c¬ b¾p. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang. Sau khi tØnh dËy. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. m¸u ch¶y chËm. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. 484.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ.. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra. ch©n tay cøng ®ê. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng. trë nªn bÞ liÖt. ý thøc m¬ hå.. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. hai tay tª b×. v¸ng ®Çu hoa m¾t v. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn. 483.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp. toµn th©n mÖt mái.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸..

m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. Bëi v× khi ngñ. m¾t mê. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. thÞ gi¸c. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. NÕu cø kÐo dµi. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. Nãi chung. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. Bëi v× khi yªn tÜnh. NÕu lµ mïa ®«ng. ch©n mái mÖt. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. cã thÓ më mét bªn cöa sæ.. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu. ®i ra ngoµi s©n.. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. Ng−îc l¹i. s¾c mÆt t¸i mÐt v. rÊt khã chÞu. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. tim ®Ëp chËm h¬n. 486. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. §ñ thÊy. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶.v. NÕu ngñ ngåi. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. 485. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. ngñ tr−a. ï tai. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. m¹ch m¸u në ra. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. 190 381 382 . ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. NÕu ngñ ngåi. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt.

khi ta liÕm m«i. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. Nh−ng trªn thùc tÕ. dÉn ®Õn t¸o bãn. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. ph¶i ngoÑo cæ. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ.. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t.487. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. nh − vËy lµ kh«ng tèt. s−ng ®au nh·n cÇu. ch¶y n−íc m¾t. thÞ lùc kÐm v. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. 191 383 384 . song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi..kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ. n − íc bèc h¬i. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. 490. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t. thêi gian ngåi qu¸ l©u. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. 488. 489. g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc. mÖt mái. §ång thêi. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ.v. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu. thiÕu «xy. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. sung huyÕt kÕt m¹c. sinh ra mÖt nhäc. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. ph¶i nghiªng m×nh ®i. nh·n ¸p t¨ng cao. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn.

sinh ra cËn thÞ. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. cù li qu¸ gÇn. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt.45% . Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. Bëi v× bµn cao. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 .bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. nång nùc h¬n. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. 493. rÊt cã h¹i cho m¾t. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. dÔ chÞu. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ. khi ®äc. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. nh×n kh«ng râ n÷a. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. ®au ngùc. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. 492. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i.491. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai.

mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 . ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm.. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu.. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. vi trïng salm«n. trùc trïng g©y mñ. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. 496. theo vµo måm. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. 495. trùc trïng biÕn d¹ng. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. 494. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu. dÔ ch¸y. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa.v. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay. cã thÓ lµm tan dÇu mì. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. h¬i cã mïi h«i. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. vi trïng g©y bÖnh. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay.v. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. truyÒn bÖnh cho ng − êi. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. cã t¸c dông tÈy mì. cã rÊt nhiÒu vi trïng.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng. nøt nÎ. kh« cøng. trøng ký sinh trïng v.. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi. råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch..kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t.

thËn. mµ ph¶i nhæ vµo b«. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . 500. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Cho 499. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. n·o m« v. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh. lao thËn. g©y ch¶y m¸u. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu. thiÕu m¸u côc bé. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng. viªm n·o m« cã tÝnh lao. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. Trªn thùc tÕ. ngøa ng¸y v.v. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. g¾ng g − îng nuèt ®êm. Tuú tiÖn nhæ ®êm. vµo thïng. nguy h¹i cho b¶n th©n. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy.v. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. thËm chÝ cßn sinh môn nhät.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét.. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín... Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn.. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. 498.

HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng . 3. ®Õn khi vÒ giµ. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi.Phô n÷ cã thai . NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7.ch¨m sãc vµ cÊm kþ.¡n vµ søc khoÎ.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch.1993 s¸ch tham kh¶o 1. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2. khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë.. NXB VÖ sinh nh©n d©n .1997 195 391 392 . sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng.nu«i chim.Dôc nhi cÊm kþ.1996 6. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4. Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch.

Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.

Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.

TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.

Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118. kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .

Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139..Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151. chôp X quang 141.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143. 225 162.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.136.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167..Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.

Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.171.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.

Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.uèng r − îu 262 207.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.

Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Trong giao tiÕp.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.

Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.274.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.

Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.317.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.

Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365..Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367..Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389.Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.nh«m t¸i sinh 362.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374.Kh«ng nªn dïng .Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393..Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.

Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.397.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.

Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467. chôp X quang 450 463.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465.435..Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.o.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452..Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu. Èm qu¸ 464.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466..

Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.

NXB Thanh Niªn 1998 8. NXB V¨n ho¸ . Quan thanh liªm. TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc.Th«ng tin 1998 7. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. NXB Hµ Néi 1996 5.B. NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ . NXB Hµ Néi 1995 3. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa. 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn. Thèng kª .X. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang.Th«ng tin 1999 9. S¸ch cho mäi nhµ.Th«ng tin 1995 2. ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. 210 421 422 .Th«ng tin 1996 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->