P. 1
500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại_tech24.vn

500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại_tech24.vn

|Views: 4|Likes:
Được xuất bản bởiKhánh Trình

More info:

Published by: Khánh Trình on Jul 07, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

thËm chÝ cßn gÇy ®i. Tr−íc khi ¨n s÷a. thiÕu chÊt s¾t. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. So víi ng−êi lín.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. bÞ î hoÆc bÞ trí. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a .. tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt. 9. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t. 8. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. Khi bÞ trí.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. gan ®éng vËt v. dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí.. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. vÝ dô nh− thÞt. tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. dÉn ®Õn ph¸t sèt.v. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc.. 7. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a. gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i.

cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng. 13. Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý.06 microgram . theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. 10. vÝ dô nh− b¸nh m×. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó.. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. Cho nªn khi nu«i trÎ. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 .v. mµn thÇu ch¼ng h¹n. viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. co bãp nhanh. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ. vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. chØ cã 0. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy. chØ cã kho¶ng 0. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. n−íc qu¶.. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n. 11.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ. vµo bét cho con ¨n. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng.015 microgram. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. th©n thÓ suy nh−îc. 12.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. nay èm mai ®au. gan vµ bå dôc ®éng vËt v.¨n s÷a chua. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o. b¸nh bÝch qui.

song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. Cho nªn. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. khi bÞ muçi ®èt. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . c«ng n¨ng cßn yÕu. Nãi chung. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no. cã h¹i cho søc khoÎ.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh.kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. 15. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu. khi trong ng−êi khã chÞu . thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. mµ khi t· lãt bÞ −ít. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc. Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . 14. trÎ nÆng 5 kg. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ.250 mg n−íc. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi.

bÐo bÖu. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ. khã tiªu ho¸. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ. Cho nªn. §ång thêi. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy. l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. dÉn ®Õn ch¶y m¸u.v. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ. mÑ uèng amidol. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. luminan v. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p.. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. 8 17 18 . ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó...v. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . thiÕu m¸u. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u). dÉn ®Õn biÕng ¨n.V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. dÔ bÞ s©u r¨ng. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v. 17. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ. methimazol v. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. ngñ kh«ng yªn giÊc. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬. 16. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. ngøa ng¸y.v. rÊt dÔ bÞ viªm da. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng... dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi..

. NhiÖt ®é cao. sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét. sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ. Thêi tiÕt nãng.§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót.v. nhiÖt ®é cao.v. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín... cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. sinh bÖnh thiÕu m¸u v. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. 6 . Ngoµi ra. 19. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. NhiÖt ®é cao. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. NhiÖt ®é cao.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi.18.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó. Trong må h«i. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng..8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng. ®−êng ruét vµ d¹ dµy. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ.v. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. thÝch hîp nhÊt. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. 9 19 20 . t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét.. n−íc hoa qu¶. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng. ra må h«i nhiÒu. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu.. muçi v. lßng ®á trøng gµ v.. NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. Kh«ng nghi ngê g× n÷a. 4 . men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. H¬n n÷a. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con.

phô n÷ ®ang cho con bó. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. søc ®Ò kh¸ng kÐm. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. s÷a bß.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt.v.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. 21. Nãi chung. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶.. 22. 20. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. Sau khi hµnh kinh. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. §èi víi ®øa trÎ. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. tõ Ýt ®Õn nhiÒu. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. khÈu vÞ kh«ng tèt. Dïng b×nh 10 21 22 . Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. ThËt lµ phiÒn phøc. B×nh th−êng. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬.. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt.

(3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. kh«ng ®Òu. dinh d−ìng kh«ng ®ñ.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. (6) Khi bÞ dÞ øng da. sÏ mÊt ngñ. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng. æn ®Þnh tinh thÇn. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng .s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a. (6) Khi ®i tµu. ®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. võa mÊt vÖ sinh. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý.. nÕu kÐo dµi. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. ng−êi sÏ gÇy ®i. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. bÞ mÊt n−íc. Do vËy. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. thuyÒn. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. tæn h¹i cho r¨ng.v. bÖnh sÏ nÆng h¬n. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. 23. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. r¨ng tr−íc nh« ra. xe. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. tiªu hao thÓ lùc. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c.. tr−íng bông.

tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. 3/ §−êng tuy tèt. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. Tù nhiªn. NÕu kÐo dµi. vitamin vµ chÊt kho¸ng. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. §−êng tuy tèt. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. sinh ra bÐo ph×. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. mïi vÞ th¬m ngon. Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. hÊp tÊp. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. ngät. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. Ngµy th¸ng kÐo dµi. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. chÊt dinh 12 25 26 . dÔ tiªu ho¸. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. ch÷a kh«ng khái. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. ¡n nhiÒu ®−êng. chÊt mì. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. sÏ sinh ra s©u r¨ng. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc.

. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín. . rÊt khã chÞu..S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã.. thÞt. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ..v. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n. mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo..th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ... nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin. bÖnh van tim. nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. . sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n. cao huyÕt ¸p. chÊt mì chiÕm 30 . NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : . ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng. trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×. chÊt ®−êng chiÕm 50 . vitamin v. th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng.v.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy. trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. rau xanh v. Song. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc.50%. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao.. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. c¸c chÊt pr«tªin.. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. chÊt kiÒm caphªin v. bÖnh sái mËt v. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×... ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. h¹i nhiÒu lîi Ýt. §−êng tr¾ng 13 27 28 .60%. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông.Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt.550 ngh×n kalo. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. . Ngoµi ra. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho. th× ng−îc l¹i. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. nhí m·i kh«ng quªn. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 . khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men. kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. muèi v« c¬. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng.. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng. cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét. mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng. . vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t.. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc. c¸.35%..Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i. m×. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. -C¸c chÊt kiÒm cacao. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷.v.. Tõ ®ã ta thÊy. chÊt mì. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p.v.d−ìng phong phó.

. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng.. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. vËn ®éng. ch¸n ¨n. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u..v. ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ. Hai lo¹i ®−êng nµy. l−îng vitamin A. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng.v.NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. 24. ng−êi gµy ®i v. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu. BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái. B×nh th−êng.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. 25..

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. phï thòng v. 37. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp.TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy.v. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ. kú thùc. khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o.. Bëi v× sau khi uèng n−íc.. tinh ® − êng. 38. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi. 39. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸. Cho nªn. bông cßn ®ang ®ãi. §ñ thÊy. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. 40. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 .. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i.. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu.v. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng. phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng.

44. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan. V¶ l¹i. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc. c¬ b¾p co giËt. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. buån n«n. 42. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai. ï tai. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m. 43. tøc ngùc. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn.. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ. Cho nªn.v. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸. mÊt ngñ. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. NÕu dïng qu¸ 1. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. tr¸nh dïng 20 41 42 .. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. chãng mÆt.5 ®Õn 2. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån.v.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp. 41. r−îu cho trÎ biÕt. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc.5 gam cån.. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh. §Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt. §èi víi trÎ th¬. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin. m¾t hoa. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu. bao gåm ®−êng tr¾ng. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. axit chanh. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ. rÊt dÔ uèng. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. h« hÊp t¨ng nhanh. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý.TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. tim ®Ëp rÊt nhanh.. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v.

nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng.v. cµ phª.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. håi hép kh«ng yªn. cã h¹i cho tim. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ.. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 . §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. Cho nªn. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n.v.. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. chËm lín v. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang.Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng .. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. ít. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em. biÓu hiÖn lµ håi hép. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn.d−a muèi v. mì cõu. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao . Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu.. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn.v. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0. cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. mì bß. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt . ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i.5mg. bÖnh tim. H¬n n÷a. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh. biÕng ¨n. dÉn ®Õn bÝ ®¸i. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. Ngoµi ra. ø n−íc. ®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng.. Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng..

sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng.chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè.. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n uèng qu¸ nhanh.. ®å hép v. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. ng−êi lín ®· nh− vËy. chÊt kho¸ng. cã vá. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh. do ®ã mµ sinh ra ®au bông.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng. cã h¹t. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. ¨n qu¸ no. bÖnh cËn thÞ v. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. qu¶ kh«. bét g¹o v. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n.. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con. Cho nªn. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. bÖnh ®¸i ®−êng. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng.. uèng nhiÒu. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng. Nh÷ng thùc vËt cã gai. hµm l−îng 22 45 46 .v. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸..v. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu.v. ¨n uèng nªn thanh ®¹m. Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. ng−îc l¹i. cã khi cßn nuèt chöng. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh.cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. mËt ong. bÖnh tim. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no.. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý.

cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu..v. nÕu kh«ng nhòng nhÏo. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong. chÊt anbumin. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i.v. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. thiÕu canxi th× x−¬ng. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. võa xem ti-vi. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem.. Cho nªn. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt. vµ c¸c lo¹i vitamin. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n. Võa ®i võa ¨n. Võa ¨n c¬m. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra.. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã . chÊt mì.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt. sÆc. c¸c lo¹i trøng. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng.v. Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy.. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ. trªu chäc nhau. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh.. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. xem s¸ch b¸o v.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n. t«m c¸. chÊt dinh d−ìng thõa th·i. thiÕu vitamin D. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï.. dÉn ®Õn ho. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. chÊt kho¸ng v. ph«tpho v. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. canxi.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. c¸c lo¹i rau hÑ. Bëi v× nh− vËy. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. nghÑn. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. hoa qu¶ v. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i..v. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. cñ cµ rèt. nh− chÊt ®−êng. c¸c lo¹i s÷a. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t.. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông. c¸c lo¹i ®Ëu. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. vitamin. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia.

NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. ngåi xæm ¨n c¬m.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. cã ng−êi cßn ®¸nh. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. Lµm cha mÑ. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. råi m¾ng. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. b¸nh ga-t«. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. thÌm ¨n. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. Cã mét sè cha mÑ. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. do¹ råi. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. Khi ¨n c¬m. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. Ngoµi ra. HiÖn 24 49 50 . Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. cßn chöi c¸c em. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. tho¹t ®Çu th× do¹. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. Cßn n÷a. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. Nãi chung.

h«n mª. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. mµu vµng gi¸ng chiÒu. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim.. vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy. ®au bông. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. anbumin. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. chÊt phßng thiu thèi v. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng . ®au bông.30 phót. buån n«n.. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm. mµu vµng chanh. ruét sÏ sinh bÖnh.. ®Çy bông. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. biÕn chÊt.v. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép. nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. tø chi l¹nh ng¾t. mµu xanh lam.. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i.. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son. tiªu ho¸ kh«ng tèt v.. BÖnh máchim. BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi.. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét.v. nh− m«i. mì. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh.v. buån ngñ. vitamin vµ chÊt x¬ v. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. thë khã v. biÕn chÊt. kinh giËt. h−¬ng liÖu. tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu.bÞ ¶nh h−ëng. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn.. ®i ngoµi v. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc.v. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu. Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh. mµu hång rau dÒn. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. míi lµ chÝnh. Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy... c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi.v. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh.Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. 25 51 52 .

17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. BÊt kú lµ hoa qu¶. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa. ®Þnh l−îng. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. tèt nhÊt lµ gät vá. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. Ngµy nay. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. biÕn chÊt.. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. sinh ho¸. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. ¨n thËt ngon. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. ¨n rau xanh lµ chÝnh. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. ®å uèng l¹nh. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt.4 giê cho bó mét lÇn. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. ¨n bét. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. viªm ruét vµ kiÕt lþ.v. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao.v. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. trÎ bó s÷a mÑ. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. hai tay chç nµo còng sê mã. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh.. ¨n ngon h¬n. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. dÇu gan c¸. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u. thøc ¨n thõa. nhiÒu chÊt mì v.. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. ®Ó cã nhiÒu ca-lo. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. ban ngµy th× cø c¸ch l . Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸.. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. m¾c bÖnh ®i ngoµi. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn.

trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông.... tån tr÷. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì. nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a . gi¶m mÊt khÈu vÞ. Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. trµng dÞch.ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn. nh− vËy lµ cÇn thiÕt.v.. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. ch©n bÑt v. §ång thêi. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn.mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n. sau khi ¨n s«c«la. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em. song còng ph¶i cã h¹n ®é. quÊy khãc.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n.v.. cã chõng mùc.. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t. mËt v. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm.nhiÒu ca-lo. Cho nªn.. Ýt ngñ v. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ . 46..Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch. bæ kÏm. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. bæ kÏm. t©m t− − thùc. TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. 45. Cã ng−êi ®· thèng kª . nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i.. ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý.bÊt tri thùc nghi gi¶. bÊt tóc dÜ sinh tån d·.v. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. 27 55 56 . ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. T«n T− M¹c. Song hä ch¼ng biÕt r»ng. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu.

kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. dÔ g·y. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. ¨n mßn men r¨ng. t¸o bãn. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót. ®−êng.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. tuæi cµng lín lªn. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. c−êng tr¸ng. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. ë trong ruét.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. ch¶y m¸u cam. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. thµnh ra s©u r¨ng. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. l−ìi ®¾ng. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. bÞ bong men r¨ng. cho thuèc theo bÖnh. TrÎ em d−íi 3 tuæi. 49. 47. chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. Cho nªn. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. kh«ng thiÕt ¨n uèng. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. tuy hµm l−îng anbumin. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng. nh− måm kh«. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. phèt pho. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. 48. hót ®i l−îng n−íc lín. chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. mì. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. canxi. lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao.

khoÎ. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. 52. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. uèng cña trÎ. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . cã qui luËt trong viÖc ¨n. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. Ngoµi ra. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. rÊt khã chÞu. 51. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. tr−íng. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. 50. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. cao lªn. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. s«c«la. Bëi v× tr−íc khi ngñ. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. Nh− chóng ta ®· biÕt. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. b¸nh qui ra cho con ¨n. Kú thùc ®èi víi trÎ con.

. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. mÒm nhuyÔn. sao cho hîp lý. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít. 53. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu.rÊt dÔ lµm háng miÖng. trøng. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. dÉn ®Õn bÖnh tËt. kh«ng cßn søc lùc. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét.. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt. tái. Cho nªn. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm.v.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy.. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. TrÎ em cßn non nít. gõng sèng v. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ..v. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. sinh ®êm. 30 61 62 . ngät. sinh nhiÖt. sÏ sinh èm ®au. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy. mÆn. hå tiªu. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. trë ng¹i cho tiªu ho¸. hµnh. thiÕu «xy. n·o trë nªn thiÕu m¸u. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. c¸ v. t«m. nhá bÐ. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. cay. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. 54. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. 55. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy.

¨n ®Òu c¸c thø. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng. 59. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu. tr−íng bông. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa..Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 . trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng. Cho nªn. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. 57. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. g©y ra ®au ngùc. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy. c¸.v. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng...TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu.56. nhu ®éng ruét chËm ch¹p. 58. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. bÖnh sëi v. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. Ngoµi ra. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt..

thÌm ngñ. BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. 61. do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. 62. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. Trong thêi gian nu«i trÎ. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ. mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. da mÆt xanh t¸i. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc.v. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn.. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. mµ huyÕt qu¶n Ýt. cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ. ng−êi r¹o rùc. 60. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 . Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt.. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . Cho nªn. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. g©n cèt gi¶m yÕu v. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ.

Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi.v. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. nuèt rÊt khã kh¨n. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm..Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. tiÕng khãc yÕu dÇn. kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. Nh− vËy võa vÖ sinh. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ. cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng.triÓn kh«ng tèt. rau dÒn..TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . 65. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi.v.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi. kú thùc nhai kh«ng kü. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. d−a muèi v. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp.. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. dung l−îng nhá. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. 66. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá. 64. lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. gi¸ ®ç. cã khi nuèt chöng. h¬i thë chËm dÇn v. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n.. ®ót vµo måm con. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. rau hÑ. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. 33 67 68 . ninh nhõ. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con.

. 69. cò. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. 67. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. 68. cò ®Ó may. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. hoÆc vµo m¸u. mÆc råi h·y buéc. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. d−íi n¸ch. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. trong suèt. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ.v. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. Cho nªn. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc. Trong c¬ thÓ con ng−êi. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. ¸o kh«ng nªn cã cæ. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. V¶i nhung míi. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i.. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i.®· bÞ « nhiÔm. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy. ChØ sî kh«ng ®Ñp. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. kh«ng xøng. nªn quÇn ¸o. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 .Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. Kú thùc. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. cã lç. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn.

NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. dÔ dÉn ®Õn viªm da. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt.Ngoµi ra. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. Khi giÆt giò t· lãt. cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em. Cã mèt sè cha mÑ trÎ. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. Cho nªn. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. Mïa ®«ng. con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n.®Ó lµm t· lãt. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. Ngoµi ra. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. chËt. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. 35 71 72 . muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. 70. khi thay t· lãt cho trÎ. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi.

tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. gi¶m bít bÖnh tËt. bèc nãng nhanh. c¸c khíp x−¬ng v. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót..v. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. bÖnh viªm da v. 75. Cho nªn. mÒm m¹i v.. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v.. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n. V¶i sîi ho¸ häc . C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. t¶n nhiÖt. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”. 72. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc.71... kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc. tho¸ng khÝ. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt.. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. 73. bÖnh sëi. bÖnh sÈn ngøa.. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ.kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi. 74.sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. mÆc qu¸ Êm. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn.v.trÎ em 36 73 74 . nh− lång ngùc nhá. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. dÔ sinh r«m s¶y. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh.. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ. T· lãt. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt. song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín. l−ng. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu.vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ. Nãi chung.v. hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i. bÖnh mÒ ®ay.v. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt.

nh¶y. §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. Hai lµ..v. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em. 76. Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. c¬ b¾p. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 . khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi . l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ. do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc. dÔ bÞ mÈn ngøa.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. èng quÇn gÇy. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu.. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. réng r·i. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc. th−êng xuyªn cä s¸t . ch¹y. TrÎ em tõ 4 . th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. nh¶y v. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v.v. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt. nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . dÝnh chÆt vµo lµn da.kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. 77. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn.trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ.. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ. khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt.trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. cho trÎ em..chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt.

pancreatin.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt.trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. to nhá ph¶i thÝch hîp. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm. 38 77 78 .v.d−ìng.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . Ngoµi ra. 79. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi.. mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. 81. trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt.. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da. cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng . Thêi gian l©u dÇn. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc. 78. VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. 80. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun.

tuæi cßn nhá.trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. Bëi v×. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i. vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh.. khi ®ã mÆc vµo. §i giµy da sím qu¸. vµng da vµng m¾t. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. l−ng ®au sau nµy.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. ®é cøng cao. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. 86. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. tÝnh co gi·n nhá. trÎ em míi khái bÞ h¹i.. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. 83. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. 84. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt. 85. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu.82. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em. 39 79 80 . h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. ®ïi ®au. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. c¬ b¾p cßn non. Bé x−¬ng cßn mÒm. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. nªn h¬i réng mét chót.

kh«ng dÔ ch¶i. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. ph¶i tho¸ng khÝ. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. lµm cho tãc mau bÞ rông. chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y.v. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. trãc da v. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬. Bµn ch©n trÎ con.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. 87. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t.. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. 40 81 82 . NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. sÏ bã chÆt lÊy ngùc. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. bÞ ngøa. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. Khi må h«i ®Çm ®×a. 2/ Kh«ng nªn b«i son. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. Lóc nµy. tãc mÒm vµ dÇy. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . géi.. kh«ng tho¸ng khÝ. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp.

mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. chËm ®i. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. tËp qu¸n. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai. b«i son m«i. sinh viªm. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. thËt dÔ yªu. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . s¬n mãng tay. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i.. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. Cho nªn. ®Òu lµm nh− con g¸i.. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. ®¸nh m¸ phÊn.v. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. l«ng mµy th−a thít. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. tr«ng xinh h¼n lªn. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. tÕt cho em bÝm tãc. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. còng lµ ®Ó tù an ñi. yÕu ®i. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. ®éng t¸c. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. H¬n n÷a. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. cµng sinh t¸o bãn nÆng. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. Kú thùc. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. trang phôc v.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. ph©n cµng bÞ kh«. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. 88. VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. linh hån nã lµ con g¸i. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. Trong y häc. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. Nã cho r»ng.

Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. bÊt kú sù gia c«ng. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. uÈn khóc. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . rÊt khã géi s¹ch. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. bµng hoµng. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. 89. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). kh«ng sao gì ra ®−îc. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã. Nh− vËy. mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. tr«ng rÊt xÊu. Nh−ng. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. hai bªn bæ sung cho nhau. ®au khæ. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. Lín lªn mét chót n÷a. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. Nªn ch¨ng. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. Lµ cha mÑ. Ngoµi ra .

X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. xe cé nhiÒu. l¹i tho¶i m¸i. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em. Nh÷ng con sè chÕt. Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. thø ba. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i.v. phøc t¹p trªn ®−êng phè. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to.. hèi hËn th× ®· muén. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. Nh− vËy sÏ võa an toµn. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng.. thÞ trÊn. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. Phè x¸ ng−êi ®«ng. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 . (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. Cho nªn. Ph−¬ng ph¸p lµ. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. HiÖn nay. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. thø hai. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. ë c¸c thµnh phè.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. Cã mét sè bËc cha mÑ. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt .

90. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . (2) Søc ph¶n øng chËm. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 . cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t.6 mÐt. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. Cho nªn. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c. (3) ThÓ lùc kÐm. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. dÔ g©y ra tai n¹n. cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. (5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. m¾t cµng dÔ mái mÖt. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. 91. tuyÖt 44 89 90 . cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh.

trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. g©y nªn nguy hiÓm. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. tuÇn tù mµ tiÕn. träng l−îng nhÑ. 93. mét 45 91 92 . th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em. søc khoÎ yÕu. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. Sau khi ngét ng¹t. lµm cho tim co bãp xu«ng. søc chÞu ®ùng nhá. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. Trong tuæi trÎ em. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt.®èi kh«ng ®−îc nÆn. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. Song ph¶i tuú ng−êi. ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. tuú søc mµ rÌn luyÖn. 94. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao. còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. Nªn nhí r»ng. dÔ mÖt nhäc. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. nÕu cø kÐo dµi . ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. c¬ lùc kÐm. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. 92. søc co bãp yÕu.2% träng l−îng c¬ thÓ.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ.

nÕu nh¶y xuèng n−íc. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. 95. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng.. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín. Khi ch¹y nhanh. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. 96.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. Ngoµi ra. sau khi ¨n c¬m. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc. nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay. 97. tiÕn dÇn tõng b−íc. Sau khi ¨n c¬m.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. nÕu lµ mïa hÌ. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi.

tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. Lóc ®ã.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . ph¶i chän n¬i kÝn giã. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. 98. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu. NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. X−¬ng. thanh m«n c¨ng th¼ng. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸. Khi vËn ®éng. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. dÔ sinh ra thiÕu «xy. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u. lµm cho ngùc thãt l¹i. cét sèng bÞ cong. Ngoµi ra . viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. §Çu mïa xu©n. Trong khi kÐo co.. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. 100. Trong khi kÐo co. rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. thêi kú ®Çu. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. sau khi thi ®Êu. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. Trong khi kÐo co. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. 99. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p.

sö dông mü phÈm ho¸ trang. trë nªn gißn. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da.. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. “ Ban da s¾c tè” v. s¸t phÊn. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá. kÎ l«ng mµy.v.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i. §èi víi trÎ em. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. bÞ rép. b«i son. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da. nh©n s©m v. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i.v. m¸ ph©n m«i son. n−íc mòi. Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”. må h«i. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. Nh− s¬n mãng tay. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang. Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸. bÞ ngøa.. 101. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm.. ng©n nhÜ. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh. lç ch©n l«ng rÊt nhá. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em.v.. 102. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay...cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. h−¬ng liÖu v. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang.. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín .. sÇn sïi. s¬n mãng ch©n mãng tay. n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. ræi do n−íc m¾t. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. Cho nªn. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít...l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. 48 97 98 . VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«.

mÊt ®i vÎ bãng m−ît. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. Tãc cña häc sinh trung. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m.Häc sinh trung.thiÕu n÷ 49 99 100 . 106. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. Nh−ng trang ®iÓm.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. chÊt da. ®¾t tiÒn. Cho nªn häc sinh trung. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. chÊt tñy hîp thµnh. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. tÝm bÇm. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. 105. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. can-xi cña x−¬ng. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. VÝ dô nh− häc sinh trung. líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. Cho nªn. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. chÊt dÇu gi¶m ®i. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y.103. 104. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. Trªn thùc tÕ. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. rÊt dÔ rông.

phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i..v.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. L¸ c©y tróc ®µo. x−¬ng chËu réng ra. chÊt an-®ª-hit. bé vó dÇn dÇn to lªn.. 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng.v. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi.. ë ngùc t¨ng lªn. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em.v. bôi than v. ®iÖn giËt. liÒn nhèt trÎ ë trong phßng. bÖnh mÒ ®ay.. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. ®i-«-xit cac bon. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸. 18 . 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse.v. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m. tróng ®éc khÝ than v. benzen. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. ®øa trÎ sÏ khã bó. bÖnh mÈn ngøa v. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. 107. viªm phæi v. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. viªm häng.. nh− hen xuyÔn. hoa MÔ lan. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng... lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. mì ë m«ng. chÊt ben-zen v... Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. nh− ho¶ ho¹n. 50 101 102 . nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. viªm khÝ qu¶n. kho¸ cöa l¹i. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u.v. hoa Vi li v. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi.. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc. viªm phæi thë dèc. cacbon ®i«xit. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ.v. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em. Bëi v× c¸c c« g¸i 13. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. an-®ª-hit phô. an-®ª-hit B.. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit.. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc. viªm mòi dÞ øng. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa. thë khß khÌ. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng. niªm dÞch an-®ª-hit A. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh.. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. ®i-«-xit sun-phua.

nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu. Cßn n÷a. ë trong tr−êng häc. th«ng khãi kh«ng tèt. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. kh«ng cã sù kÝch thÝch. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ.v. Trong cuéc sèng hµng ngµy..v. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i.. do cã 51 103 104 . chiÕu bãng..TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy. xe v. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. buån n«n. Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. tËp trung ho¸.. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. hoa m¾t. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c. chãng mÆt. mïi thèi cña giµy dÐp. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i.. bÖnh thë dèc. kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ .v. Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. NhÑ thi nhøc ®Çu. ë trong tµu. mïi h«i n¸ch. ë trong r¹p h¸t.. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i.. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë.. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. trong héi tr−êng. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu.v. trong bÖnh viÖn v. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. chiÕu bãng. lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë. nh− mïi h«i cña må h«i. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. ¨n kh«ng ngon. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. buån n«n. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ.

ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. h¬i n−íc bèc nhanh. ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. c¸c gãc t−êng. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. kh«ng nªn dïng. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. t¶n ®é Èm.38 0 C. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao.50 mg bôi. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao.. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt.7 mg). buån n«n vµ khã thë. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. Theo thèng kª. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ. 52 105 106 . n−íc bèc h¬i. Cho nªn. sau mét trËn m−a rµo. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. Cho nªn. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín.12 ®Õn 0. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . Vµo mïa hÌ nãng nùc. cã it chÊt sun-phua.v. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. Nãi chung. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. cø mçi mét ®ît chiÕu phim. lau nhµ.6 ®Õn 9. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi. trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1.. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. ch©n gi−êng v. mçi mÐt khèi. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng.

gãc tñ. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi. d−íi gÇm gi−êng. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. tr¹ng th¸i tª b× v. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm.v.v. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. l©n. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a.. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. nÆng thi h«n mª. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. th¹ch tÝn. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. ®au bông. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng.. th¹ch tÝn nhÑ.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. kinh giËt. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ. buån n«n. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 .. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. silich ch¸y v. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. ®Òu tÝch tô chóng l¹i. n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«.. nhÑ th× ®au ®Çu.. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. Cho nªn trong mïa ®«ng.. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy.v. tim ®Ëp m¹nh. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp.v. si-lich v.. chãng mÆt. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. l©n nhÑ. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã.. §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra.

§èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ.v. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. mµ l¹i hay sèt ruét. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. kh«ng muèn vøt ®i. ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh.v. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em.. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn.. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 . g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. vµ v. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã..v. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. s¹ch sÏ lµnh m¹nh.v.. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. 4/ Nãi xÊu.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. khã chÞu. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng.. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a. ®Ó hä thay thÕ sö dông. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin..hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi.. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc. biÕn phÕ vi b¶o”. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t. ®¸ng cho th× cho ngay.. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i.. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em.. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108.C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i.

mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. c¸u giËn cña bè mÑ. sî con m×nh thiÖt thßi. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. th× nùng. ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶.. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. rÊt ®au lßng. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . bè hoan nghªnh con l¾m”. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. cã kiªng cã lµnh”. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. khen trÎ lµ th«ng minh.. mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 .sai viÖc g× ®ã. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. b×nh th−êng th× hØ h¶. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. høng lªn th× h«n.v. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. 13/ Khi trÎ khãc. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc. 109. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì.

®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. (3). so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. (5). 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ.Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. (2). dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. §èi víi chÊt ®éc ch×. trÎ em rÊt mÉn c¶m. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. mµ ch× th× cã chÊt ®éc. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò. nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh. Na-uy. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc.vµ ®Êt sÐt. 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh.v. TiÖp kh¾c v.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. tuy kh«ng cã chÊt ®éc. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬.. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. §i häc. (4). cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy. ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. TiÕn sÜ C«nitch.. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. D©n chñ §øc cò. Bµ Xchªn«va. (6). chØ cÇn tËp trung t− t−ëng.. kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh.

thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t.86% tæng sè ®iÒu tra. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. Cho nªn. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. Cho nªn. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. chiÕm 81. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng.l3% tæng sè. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. Sè häc sinh trung. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. Lóc nµy. l¹c quan. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. Mét c¨n phßng réng 13 . nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. chiÕm 19.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. Khi trêi 57 115 116 . n©ng cao thÓ chÊt. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t.

. ¸nh s¸ng cña nÕn. Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . kh«ng «i thiu. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ. b¬i. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. cån. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn.v. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a.. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. cã chÊt ®µn håi tèt. thuèc tÝm.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. cao 3. giµy da v. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. Trong thêi gian nghØ hÌ. kh«ng nhiÔm trïng. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. b«ng b¨ng. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. ®Ìn nª-«ng. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t.3 3. trong ®ã cã thuèc ®á. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. cña dÇu v. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. s¹ch sÏ.. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ.. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi. thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. kh« r¸o. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. cña ®uèc. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. lµm hoa m¾t. nã qu¸ nãng. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. nhøc m¾t. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. tho¸ng khÝ.v. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. QuÇn ¸o nªn réng r·i. C¸c em d−íi 14 tuæi. Nãi chung. ®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt.

phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. còng kh«ng nªn xem s¸ch. mµu xanh lôc.2 m. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. ®äc b¸o. Nh− vËy. xanh lam. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸.. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au. sî ¸nh s¸ng.nª-«ng 40 o¸t. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 .. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. nÕu ®äc s¸ch.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. treo cao kho¶ng 1. nghØ ng¬i.5 . §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t.v. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ.. lý do th× nh− trªn ®· nãi. mµu chµm vµ mµu tÝm. vµng chanh. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. bÖnh thiÕu m¸u v. ngåi lªn ®ã. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa.v. ®Çu ãc nÆng nÒ. tuy l−ng. Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. mµu vµng. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu.. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng.

. trong phßng ®äc c«ng céng. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . Cho nªn. ®Õm tem phiÕu v.v. tÝch tr÷. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. bông ®au d÷ déi. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. Do véi vµng vËn chuyÓn. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”. Trong cuéc sèng th−êng ngµy. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy.v. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh. thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch.. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. b¸o. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. cã 2000 con trùc khuÈn lao. do ng−êi ®äc nhiÒu. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. Qu¶ nhiªn.kh«ng ph¶i lµ Ýt. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n. ®äc l¸ng tr¸ng. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. vi trïng c¶m cóm. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 . ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi... mÊt vÖ sinh. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. ¨n mµ kh«ng tiªu. vi trïng viªm gan v.

võa chØnh lý. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm.” 110. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em. ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×.. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. khèng chÕ lÉn nhau. ®äc qua lµ xong. võa thu thËp. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. Trong giai ®o¹n nµy.. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. benden v. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o.v. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm. thÝnh gi¸c.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. nh«m. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c.rµng.

bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. mét em bÐ trai ng©y th¬. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em.200.v. mµ chóng cßn c¾n. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n.. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. Kú thùc. sau ch−a ®Çy 10 phót. C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶.chiÕc kÌn nhá. Nh− vËy. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. chiÕc kÌn con. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. cßn gÆm. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. Cho nªn. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n . ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. Cho nªn. xe m«-t« v. «t« c¶nh s¸t. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng.. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Ýt nhÊt lµ 7. Cho nªn. ®å ch¬i cña trÎ em. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng.

. c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông.v. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. Cho nªn. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. §å ch¬i. mµ lµ tiÕng ån. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå). Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i. 63 127 128 . Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. khi chän mua ®å ch¬i. vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. xÕp nhµ.. m¸y cat-sÐt. Ch¬i theo tuú ý thÝch. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm.. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. nªn cã ®iÖn trë lín. thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. Cho nªn. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”.v. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. thËt lµ nguy hiÓm. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u.. bóp bª. NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. Êm nhá vµ bµn nhá v. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. hép nhá. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n . C¸ch ®©y kh«ng l©u. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.

tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. mÌo cã thÓ b¾t chuét. ph¸t ban th−¬ng hµn v. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. c¸i lîi rÊt nhiÒu. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ.. xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn.v. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. do tÝnh hiÕu kú cao. ph¸t dôc nhanh chãng. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo. Do ®ã c¸c sê mã. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc. Cho nªn. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i. Song. Nãi chung.v. Song. viÖc ¨n ngñ. Cho nªn.. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. 111. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . §iÒu nµy nãi lªn r»ng. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. vÖ sinh v. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. Cßn n÷a. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. nh−ng líp da cßn non máng.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. nghØ ng¬i.. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. Cho nªn. C¸ch ®©y kh«ng l©u.. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra.

TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. cho lµ v« vÞ. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸.kiªn tr× ®Õn cïng. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. röa ch©n. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. Ngoµi ra. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. VÝ dô nh− ®øa trÎ. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. röa mÆt. Tr−íc khi tËp luyÖn. tØ mØ. 65 131 132 . tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. ho¹t b¸t. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. (2) Kh«ng nªn nãng véi. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. t¾m kh«ng khÝ. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. c¸c khÝ quan. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc.

nÕu qu¸ vÆn ng−êi . cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. Ngoµi ra. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn.2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. 66 133 134 . khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn.. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. Sau khi ngét ng¹t. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. tiÕt tÊu rÊt m¹nh. ®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. Vµo tuæi thiÕu niªn. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. V¶ l¹i . Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. cã khÝ thÕ s«i næi. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. Thêi kú trÎ em. th«ng minh.. Khi huÊn luyÖn. á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång.Khi 8 tuæi. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. cho lµ ho¹t b¸t. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim.. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. Kú thùc.

c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. vµ trong c¬ thÓ. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. tuÇn tù tiÖm tiÕn. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. xuÊt hiÖn sù h«n mª. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt.. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. trÎ em ®ang sèt. Do ®ã. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. H×nh nh− hä cho r»ng. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 . l−îng søc mµ lµm. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. Cø s¸ng ra. buång tim nhá vµ nhÑ. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em.. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. Kú thùc. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n.. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. Song. 112. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ.

TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. kiªu c¨ng ng¹o m¹n. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt..chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn. kh«ng coi ai ra g× c¶. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. 114. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. c¸i g× còng chiÒu theo. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu. Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. l¶ng tr¸nh. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi. ®é trong s¸ng kÐm. 113. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”.. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. còng tho¶ m·n.. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 .. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. mµ l¹i ®i xuª xoa. con c¸i nghªnh ngang. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. mµu s¾c kh«ng ®Òu. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. 115. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm.

coi nh− kh«ng cã g×. thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan.90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. yªu cÇu chóng söa ch÷a. 90 . 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi.Cïng mét khuyÕt ®iÓm.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm. träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp . 120 .®æi. ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. Xem nh− vËy th× thÊy. Ph¶i biÕt r»ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i. 116. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. ng−êi kia l¹i xuª xoa. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. 70 . phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng. Cã thÓ nãi. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. hÕt søc phøc t¹p. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc.140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. 9/ Gi÷a bè mÑ. Kú thùc. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. uèn n¾n ngay. 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. 80 . râ rµng. phª b×nh ph¶i ng¾n gän. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. kÌn thæi ng−îc”. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng. 110 . Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. Ngoµi ra. c¸i mÊu chèt. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm.

TrÎ em 8 . muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. TrÎ em sau 5 . Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. V× nã ch−a biÕt nãi.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. liÒn khãc to¸ng lªn. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ. ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. råi tõ ®ã mµ ruång bá. gióp ®ì chóng. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy. chøng tá nã khoÎ. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. ®øa trÎ lµ t©m can . lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. ®a d¹ng. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. nã míi khãc. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. lµ b¶o bèi cña cha mÑ. kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. ®ã lµ mét niÒm vui lín. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. buån. cã ng−êi bÕ ½m nã. cã qui luËt. hä rÊt sî trÎ con khãc. do¹ thÕ nµo. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi.6 th¸ng. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. sau khi ¨n no. song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. tù m·n. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt.4 th¸ng. §øa trÎ 3 . Cho nªn. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. ®øa trÎ vui. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu.

mÆt biÕn s¾c. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. nÕu cø kÐo dµi. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. sang do¹ em. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ. khi tim sî th× thÇn mÊt. §Õn ngµy h«m sau. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. an thÇn. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. im lÆng Ýt nãi v.. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. ch©n tay run rÈy. ¤ng võa nãi xong. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ. Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. ThÕ nh−ng. ai th©y còng ph¶i yªu. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. hÔ khãc lµ chiÒu. mét «ng hµng xãm. em khãc lãc kh«ng yªn. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. khãc ch¸n råi th× th«i. Kú thùc. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. véi vµng «m em lªn. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy.Muèn ch÷a bÖnh nµy. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe. Sî trÎ khãc.v. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. Cho nªn. kh« khan v« vÞ. Cã mét ®ªm. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. Cho nªn.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. Cè nhiªn. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu.. tøc phong ®Ó ch÷a. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. ch©n tay run rÈy. Cuèi cïng. ®eo mÆt n¹ mét con khØ. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. nanh vuèt cña quØ qu¸i. ho¶ng lo¹n. t©m thÇn sÏ mª mÈn.

thÕ nµy kh«ng ®−îc. s−u tËp nh·n bao diªm. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. TrÎ con. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. 72 145 146 . cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau.. b¶o vÖ. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. vÒ nh÷ng bøc tranh. Khi trÎ em nªu c©u hái.. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ. nh÷ng nhµ s−u tÇm v... 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em .v. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng.Ðp buéc häc tËp.. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. vµ ph¶i cæ vò. vá bao thuèc l¸ v. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. ngò hoa b¸t m«n. lÆng lÏ quan s¸t.v. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. vÒ th − ph¸p. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬.®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt.. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con. cÇn ph¶i biÕt t«n träng. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. Kú thùc. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc.v. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. s−u tËp tranh vÏ. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng.. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. ñng hé vµ gióp ®ì chóng. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−. thÕ kia kh«ng nªn.

117.v.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. TÊt nhiªn. ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c.. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. trÎ em 1 . dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt.. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. 73 147 148 .thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. trÎ em tõ 3 .H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. hoÆc sang nhµ hµng xãm. cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng.v. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. thÊy vËt lµ sî v. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ. t¹o ®iÒu kiÖn cho con. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. §Æc biÖt lµ trÎ em. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. Cho nªn. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. trÎ con còng nh− ng−êi lín. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. Cã bËc cha mÑ. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. nh− cho con ®i nhµ trÎ. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng. Kú thùc.. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc.. Th× ra. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh.Song. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa. do qu¸ yªu th−¬ng con.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt. h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa.

(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. Cho nªn. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c. Cßn n÷a. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. biÕn d¹ng cét sèng. Sau khi xem xong tivi. hë r¨ng. do trùc c¬ trong ngoµi. g©y thµnh thãi quen xÊu. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. mót ngãn tay. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. lóc ®ã. nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. Cho nªn.v. röa mÆt. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. t¹o thµnh quÇng m¾t. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. (10) Kh«ng nªn lµm ån. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ.. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. nªn dÔ bÞ mÖt. cµ rèt v. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. trøng gµ. ®i ®¸nh r¨ng. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. 118. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. thÞ lùc gi¶m sót. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn.. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp. mÊt th× giê häc tËp. khi ng−êi ta n»m. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá.

M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. khã tËp trung. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. (5) Kh¶nh ¨n. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. Lµm cha mÑ. cã khi cßn bÞ tª hai vai. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. ¤-xy gi¶m ®i. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. hoÆc do nh¸t gan. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt.. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. C¸i g× 75 151 152 .. chãng mÆt. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. xin c¸c b¹n h·y xem thö. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. ngñ dËy muén.v. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. chØ ®¸nh chiÒu ngang. 119. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ. Ph¶i biÕt r»ng. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em.m·n tÝnh. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. N»m sÊp cµng kh«ng tèt. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. nhøc ®Çu. M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc.

gióp cho tiªu ho¸. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. Cã em khi ®ãi bông. Kú thùc. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. Nªn nhæ ®êm vµo ca. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü.N−íc canh chan c¬m. m©ng mñ. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. R¸y tai nhiÒu lªn. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. lµm mÊt vÖ sinh. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. nhæ ®êm xuèng ®Êt. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. B÷a no. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. (17) Say mª ®äc s¸ch. ph¶i nhai cho kü. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. bÊt chÊp tÊt c¶. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. Mót ngãn tay. (16) Dôi m¾t. (15) Ngo¸y lç mòi. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. (14) Ngo¸y lç tai. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸. g©y nªn mèi nguy hiÓm. kh«ng nªn nãi chuyÖn. dÔ lµm x−íc lç tai. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . M« mòi bÞ x−íc. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. Xem s¸ch ®Õn say mª. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. (13) GÆm mãng tay. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. g©y nªn viªm tai. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. rÊt kh«ng v¨n ho¸.

th−êng xuyªn t¾m. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. (19) Kh«ng thÝch t¾m. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. dùa vµo nhau. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. CÇn ph¶i biÕt r»ng. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. bµ lµm chñ bªn trong. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. viÖc nhá ho¸ kh«ng. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. dï vî hay chång cã khã kh¨n. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. khíp x−¬ng cßn mÒm. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. Khi cã sù va ch¹m. dÔ biÕn h×nh. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. Sau khi lÊy nhau. CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. nªn kh«ng thÝch t¾m. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau.

c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui. vµ v. chi tiªu cho hîp lý. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a.. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i. Th−êng chØ cã buæi tèi. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. víi thêi gian. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i. tèt ®Ñp nhÊt. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ.. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn. chi tiªu cho hîp lý.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui. t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh.v. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu.”. NhÊt lµ ng−êi vî. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. Ph¶i nhí r»ng.. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n.ra. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng. phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay. NÕu kinh tÕ dåi dµo. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy. Sau khi c−íi. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. RÊt nhiÒu ng−êi. ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo... Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì. cïng nhau bµn b¹c. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ . bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê.. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt.. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu.v. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ. phiÒn muén. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. 78 157 158 . Lµm nh− vËy. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”... §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . ¨n c¬m chung víi nhau. Ph¶i tin r»ng. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i.. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô.. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ.

¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá.. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc. NhÑ th× bÞ chãng mÆt. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp. mái gèi.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. kiÖt søc. to¸t må h«i. MËt nguyÖt t×nh nång. Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung. hoa m¾t. viªm khoang chËu. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt. giao hîp v« ®é. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷... sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. ©m ®¹o co giËt.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 .. ®i ng−îc lªn tö cung. ®au l−ng. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn . NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng. sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín.121. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. lµm cho con ng−êi suy nh−îc. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh. 124.. mÊt ngñ. nÕu kh«ng ®iÒu ®é.v. song nÕu qu¸ − say ®¾m. Dung tôc ë ®©y lµ nãi. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi.v.v. gi¶m trÝ nhí v. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn. Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. 122. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. 123.. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. nh÷ng m« trong tö cung bong ra. ï tai.vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. méng tinh ho¹t tinh. hoÆc xuÊt tinh khã v. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh.. chÌn Ðp bµo thai nhá.

NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i.v.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. Cho nªn sau khi t¾m xong. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. mçi lÇn phãng tinh. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a. tho¶ ®¸ng. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125.. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn. vî chång kh«ng nªn giao hîp. kiÖt søc v. 126. Cho nªn. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. 80 161 162 . sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. hÖ thèng tuÇn hoµn. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. tim ®Ëp m¹nh. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. phÊn khëi. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái.v. NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi..Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. 127. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng. Ng−êi ta sau khi t¾m. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. Ngoµi ra. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. vÖ sinh. da thÞt s¹ch sÏ. Trªn thùc tÕ.. bÖnh tim v. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng.

tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n. mÒm. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. V¶ l¹i. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. réng r·i. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. tho¶i m¸i. Cho nªn. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. 128. Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. Bëi v× thêi kú mang thai. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. tö cung dÇn dÇn to ra. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. 129. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. Tõ ®ã ta thÊy. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt.

Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. 130. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc.Ngoµi ra. t¸o bãn. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. dÔ bÞ ng·. bông bÞ nÐn. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn. §ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. bµng quang bÞ dån nÐn. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. tö cung to lín bÞ sa xuèng. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy. 133.v. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. ¨n kh«ng ngon v. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt.. Bëi v× thêi kú mang thai. thë dèc. sÏ dån nÐn xuèng bông. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi.. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän . m«ng ph¶i cøng ®ê. 132. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. 131.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. c¸c c« ai còng thÝch. Trªn thùc tÕ. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. khi ®i l¹i. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. Cho nªn. ®i l¹i l¶o ®¶o. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi.do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i.

uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. Khi míi cã thai th× uèng 0. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v. víi m¸u. c¶m m¹o. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. mçi ngµy uèng kho¶ng 0. t¸o bãn. ®au bông vµ kiÖt søc.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ.. say n¾ng mïa hÌ. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc.v. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. trÝ n¨ng thÊp.8g. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn. gan. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ. 134. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î...6 g can-xi lµ võa.v.v.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu.1 g can-xi lµ võa. Nh−ng.. thuyÒn bÌ. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au. 136. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. Cho nªn.. chèng viªm khíp. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng. trÝ lùc gi¶m. chèng say tµu xe. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. gi¶i nhiÖt vµ chèng say. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. thËn v.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. nãi chung. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi.. b¹c hµ. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. 135. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn. tinh dÇu 83 167 168 . Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. thÓ träng gi¶m.. NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. bÝ ®¸i.

Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. Nãi chung.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. 140. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. Cho nªn. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . 137. §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. 139. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang. 138.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.

lâi buång trøng chi phèi. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v.phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ.thuú thÓ . teo sä n·o. h¹. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. 142. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn..Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. Trong thêi kú hµnh kinh. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 . nh− trÝ lùc kÐm. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m. Cho nªn. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. bÊt kÓ xu©n. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. r¸ch vßm häng. viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh.v.. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn. tø chi kh«ng vÑn toµn. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. hë m«i. Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh.v. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh. cöa tö cung h¬i më réng. Trong thêi gian hµnh kinh. 141.. Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn.. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. thu. 143.

Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng. 147. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn.. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. 145. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. Cho nªn khi hµnh kinh. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß.kinh. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸. mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. xung huyÕt ©m hé. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. phô n÷ khi hµnh kinh. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. 144. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. car«ten. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia.. cã chÊt ®¹m. tãc kh« r¸p. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ. líp da chãng nh¨n. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. th«. Ngoµi ra.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . 146. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. quÇn bß. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. Nh−ng.v..500 phô n÷ ë 7 quèc gia. cã ®−êng. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Qua ®iÒu tra trªn 3. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. .

khi lªn xuèng xe. ®ång v. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn. cøng lªn.. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých. thµnh xung huyÕt v. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. mÊt nhiÒu m¸u. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. 149.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng. an toµn.. Nh− vËy míi vÖ sinh.vitamin B2.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. c¸i yªn xe ®· cøng.v. bÞ cä s¸t. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng.v. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. kali.. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. cr«m. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng.v. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp.. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe. vµo yªn xe v. Mangan.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. ®¸i buèt. thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. 150. S¶n phô khi sinh në. viªm niÖu ®¹o v.v. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm.. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. hîp víi c¸nh tay ng¾n. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. 148. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn... t−¬ng ®èi thuËn tiÖn. cøng lªn. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp. thµnh viªm..

cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng. mµu s¾c ®Ñp. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. am«ni¨c. 151. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á.b»ng v¶i ni l«ng. viªm niÖu ®¹o v. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. mau kh«.. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé.v. 152.. gi¸ c¶ l¹i rÎ. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ. Trªn thùc tÕ. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷.v. nhÑ vµ dïng bÒn.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. do ®ã mµ hay rông tãc. nhÑ vµ mÒm. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo. chÊt r−îu v. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm. g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu. V¶ l¹i. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. bÖnh mÈn ngøa. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. V¶i ni l«ng. 153. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. dÔ giÆt. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. röa. Cho nªn. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh.. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt..

154. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. kh«ng chÞu ¨n. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. suy dinh d−ìng. bÞ ho. Trªn thùc tÕ. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng. bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. dÔ bÞ c¶m cóm. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. trë nªn yÕu ®uèi. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. b¹ch cÇu gi¶m.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X. 156.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. nhÊt lµ ë cù ly gÇn. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. nÕu mïi th¬m qu¸ nång. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. trÝ lùc gi¶m. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da. giã bÊc c¨m c¨m. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. Dïng n−íc hoa. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. Cho nªn. 157.

Bëi v× ®é nãng. vÏ l«ng mµy v. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm. ë tãc. Nªn sau khi t¾m mét giê. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi.®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. 158. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. ë l−ìi. ®èi víi thÇn kinh. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng.. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . chãng mÆt. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. viªm mòi. Sau khi t¾m.. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò. 160. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt.v. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. kÎ m¾t trßn xoe. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. 159.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt. vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. pha thµnh dung dÞch 20%. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. xoa phÊn th¬m lõng. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan. ë mãng tay v. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ.. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. b«i son ®á thÉm.v. b¶o hé líp da..®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp..

cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn.v. 163. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”.v. Ngoµi ra. thÇn kinh. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. kh«ng tiÖn. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t.. 164. NÕu röa mÆt. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong.. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á.. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn. c¹o r©u. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp.kh«ng nªn 162. ch×.. ngµnh kiÕn tróc v. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. ngµnh dÖt. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. sÏ ©n hËn suèt ®êi. rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu.. 161. tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n .Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 . ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy. ngµnh thùc phÈm v. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. môn n−íc. Cho nªn. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶.v.trang. th¹ch tÝn v.kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷..DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. Cho nªn.

Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ.v. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. 167. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i... V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. 166. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. toan. ®Ñp cña m¸i tãc. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. xuyÕn v. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t. cã nèt mÈn. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. ch¶i c¸c kiÓu tãc. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da..v. cã nh÷ng nèt cã n−íc. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc. Sau khi sÊy. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. Th−êng xuyªn nhuém tãc. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp. d©y chuyÒn. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc.sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. ®Ñp h¬n. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n.. nÕu kh«ng géi s¹ch. C¾t l«ng mi ®i råi. Hä kh«ng biÕt r»ng. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn. sau mét thêi gian.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc. ngøa ng¸y khã chÞu. mÊt hÕt vÎ ®Ñp. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . dÔ rông.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. qu¹t.. nh×n vµo thÊy kh« cøng. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n. vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn. ®Ñp cña bé tãc. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. Cho nªn. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ..c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. nh− hoa tai. bôi bÆm v. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n.

NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i.. cøu ng−êi chÕt. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn.. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh.må h«i. Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. Sau khi ®eo nhÉn. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. lë loÐt. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. 169.v. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. Ngµy th¸ng kÐo dµi. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn .Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. bÖnh cµng thªm nÆng. ngøa ng¸y. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. qu¸n ¨n. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. nhµ ¨n v. cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. thÊm n−íc. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. 168. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. NÕu kh«ng. 170.

171. cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. NÕu nh− l¹i mang thai. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. 172. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ lµ. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt . Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo. N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 . tuy ng−êi cã thon h¬n.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc.

7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. b×nh ®¼ng. song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. ph¶i suy nghÜ kü cµng. do ®ã. chÝn ch¾n. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. tuæi qu¸ trÎ. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau. ch−a tõng tr¶i. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. lÊy dµi bï ng¾n. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. cã h¹i. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. lõa dèi ®èi ph−¬ng.¶nh h−ëng ®Õn tim. cÈu th¶. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. cïng nhau tiÕn lªn. thÊy m×nh thÊy ng−êi. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. 6) Kh«ng nªn tù ti. m©u thuÉn. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. t¨ng tr−ëng tri thøc.nam n÷ thanh niªn . mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. ph¶i l−îng thø cho nhau. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. thËm chÝ ph¶i chia tay. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. ph¶i giµnh thêi gian. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. kh«ng ®−îc mï qu¸ng. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. H¬n n÷a. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. ph¶i tù do.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. 3) Kh«ng nªn qua quÝt. Trong yªu ®−¬ng. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. c¸i së tr−êng cña hä. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. thë dµi cho qua. 95 191 192 . kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng.

Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra. Trong cuéc nãi chuyÖn.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. bî ®ì. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. gi¶ dèi 96 193 194 .Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. 174. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh. kh«ng hiÓu phÐp øng xö. m×nh còng nãi ®«ng. lµ v¨n minh cao th−îng. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. 3. cã v¨n ho¸. Bµn vÒ yªu ®−¬ng. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê. hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. thiÖn.vµ v. T×nh yªu ch©n. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng. rÊt ngí ngÈn. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. 2.v. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. 4. thuÇn. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt. lµ giao l − u t×nh c¶m. KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. kh«ng cã nh©n c¸ch. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm.v. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . Trong thùc tiÔn cuéc sèng. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu.. Nªn tr¸nh. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. nãi nh− thÕ nµo. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi.. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ... th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. Trong cuéc chuyÖn trß. Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn.Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. ng−êi ta nãi ®«ng. dÔ sinh tù ¸i. cã c¶m gi¸c xÊu hæ.. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc.

khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng.kh«ng thµnh thùc. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. 6. VÝ dô. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. ®i ®©u còng khoe khoang. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. Cã mét thanh n÷. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 .Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng. giÔu cît ng−êi ta. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. Song. Tãm l¹i. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. chen ngang c©u chuyÖn. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. t©m linh. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i. nãi thao thao bÊt tuyÖt. 5. 7. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. 176. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. 175. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm.Kh«ng nªn tù khoe khoang. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. cã mét thanh niªn. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu. hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai. Trong cuéc chuyÖn trß. thÝch khoe khoang.

§Ó cho “§Ñp”. viªm häng. bÖnh sëi. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. 179. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî.. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. 178. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm. 177. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. thËm chÝ con m©ng mñ. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. Trªn thùc tÕ.v. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau. bÖnh tinh hång nhiÖt. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. viªm gan cÊp.. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. Clast.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷.®Õn ch¬i nhµ b¹n. dåi dµo. nh−ng l¹i cã h¹i.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. 180. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. lao phæi v. c¶m cóm thµnh dÞch.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng. VËy mµ cã mét sè thanh niªn. ®au ®ín. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. Tuy th©n mËt thËt. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. h«n lÊy h«n ®Ó. con cña ng−êikh¸c.bÖnh vµo ®−êng måm. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. nh− loÐt måm.

. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. hoa m¾t. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang. 99 199 200 .nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. huyÕt ¸p h¹ thÊp. mÆc rÊt võa ng−êi. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. 182. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. tim ®¹p d÷ déi v. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ.. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. nÕu cø mÆc liªn tôc.v. s¾c mÆt t¸i mÐt. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. tai ï.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn.kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. 181. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. ch©n tay bñn rñn. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. 183. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch.

186. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc. 187..Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ.. bèc ch¸y. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc.v. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh.v. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 . kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i.. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y. thuéc da v.v. 185. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy.quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. nghÒ s¬n. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt.. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm. Hai lµ t©m lý ®è kþ. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. t×nh c¶m khã gÇn gòi. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. th¸i ®é hoµ nh·. cö chØ ®oan trang. dÇu x¨ng bèc h¬i. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt.184. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp. hai ch©n nhón nhÈy. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t. hai tay vung vÈy. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng. ph©n ho¸ häc. thuèc trõ s©u. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng.. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc. Lêi nãi kh«ng g·y gän. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao.. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ. Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. v¾t mòi ngo¸y tai v. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. vÕt c¸u bÈn. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. ®¬n vÞ. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ.

míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. t©ng bèc. tù chuèc lÊy m©u thuÉn. trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. ¸c c¶m.giao. cã sù hiÓu biÕt. lµm ¨n hËu ®Ëu. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. chñ l¹i rãt thªm. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. ng«n tõ th× hµ kh¾c. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. nhiÖt t×nh 190. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. 189. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. nhiÖt t×nh tÝch cùc. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. Thùc sù cÇu thÞ. cã søc hÊp dÉn. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. Ng−êi cã tÝnh ®è 188.

kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . Trong cuéc sèng x· héi. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh. Øu x×u. Do lßng tham lam ph¸t triÓn. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. ch¸n ghÐt. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. quÇn ¸o rÊt lÞch sù. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. kÕt nghÜa b¹n bÌ. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ. bÞ lõa g¹t. 102 205 206 . kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. Trong giao tiÕp. cÇn vui th× vui. b¸n rÎ nh©n c¸ch. cã mét sè phÇn tö l−u manh. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu. t×nh c¶m. 192. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. 191. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. 193. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. dÔ vong ©n béi nghÜa. ®¸ng buån th× buån. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. h« hè.

tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. m¾ng má. lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn. §èi víi häc sinh. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. rçng tuyÕch. Êm ¸p «n hoµ. ng¹o m¹n . cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy.biÓu hiÖn sù hêi hît. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh. cö chØ thÊt thè. tho¶i m¸i. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. kiªu c¨ng. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. 103 207 208 .gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. 194. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. ¨n mÆc cña b¶n th©n. thiÖn. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. l−u lo¸t. cö chØ nho nh·. mü. 195. tuú tiÖn. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc. 197. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu. trang ®iÓm lè l¨ng.trang ®iÓm. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. ®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. míi mÎ vµ tù nhiªn.

dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh. 199. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh. 200.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt. Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng. §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i.198. NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. yªu lao ®éng. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. 201. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. yªu nh©n d©n. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. t− duy chËm ch¹p. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng.

thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. da dÇu vµ da trung tÝnh.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. Cho nªn. C¨n cøa theo t− liÖu. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng. S¸ng sím 105 211 212 . tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. 203. 205. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. 204. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. 202. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a.lµ ®−îc. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da. hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. V× da thuéc tÝnh toan. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì. tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu.

th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra. Cho nªn. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. h¹ thÊp møc vitamin C. më réng vµo trong c¬ thÓ.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. 207. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu. Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá. g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. 208.. vµo ® − êng mòi. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ.. KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. §©y lµ mét thãi quen xÊu. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn. tim ®¹p m¹nh. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. 206. vµo khÝ qu¶n vµ phæi. kiÖt søc. Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸.v. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. nhøc ®Çu. chãng mÆt v.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. hiÖu suÊt h« hÊp chËm.

Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”. 210. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi.. huyÕt ¸p t¨ng cao.thuèc l¸.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng.” Hót 107 215 216 . chÕt chãc. «xit cacbon. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. x¶y thai hoÆc ®Î non. h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt.. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸.v. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. Kú thùc. bÖnh qu¸n t©m. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. 209. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch.. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. Bëi v× ¨n c¬m xong. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng. Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. C¨n cø vµo thèng kª. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. buång tim trë nªn to ra. Nh−ng. 224. trë lùc to¶ nhiÖt. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. 225. 222. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt. chØ ¨n 112 225 226 .viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng. 223. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. ®é Èm cao. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. Cho nªn. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng.

bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. bÖnh x¬ 113 227 228 . buån rÇu. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. NÕu ¨n Ýt rau xanh. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. ¨n thªm n÷a. Cho nªn. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n. 226. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. bÖnh hen xuyÔn. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. 228. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc. Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt. thiÕu chÊt lôc diÖp. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. ®¸i ®−êng. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho nªn . Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. bÖnh qu¸n t©m. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. 227. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. tù ti.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. NÕu thÊy hµnh.

lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. trong thêi gian phôc håi. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng. rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm .Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng. 114 229 230 . Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét.. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy.cøng ®éng m¹ch. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu.v.v. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i.. suy nh−îc thÇn kinh. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. bÖnh phô khoa. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. cæ chuyÓn ®éng.. lu«n måm thÌm ¨n.v. 231. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. Bëi v× trong khi giao hîp. NÕu kh«ng. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. sau khi ph¸t bÖnh. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. 232. bÖnh trÜ. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét.. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u. kh«ng bÞ tøc ngùc. 229. thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn. bÖnh ung th−.. huyÕt ¸p t¨ng cao. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc. 230. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é. Sau khi phôc håi. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng.. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. Cho nªn. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp.

n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp. 233. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. chãng mÆt. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. m¾t nh×n thÊy lê mê. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. mÆt nãng bõng. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o. 234.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. ®èi víi ng−êi giµ. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót.v. huyÕt ¸p h¹ thÊp. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ.. Cho nªn. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. tai ï. v¸ng ®Çu. thèng c¶m tiªu thÊt. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . Khi ngåi ngñ gËt. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. rÊt dÔ bÞ ng·. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. nÕu ngñ tr−a. th× thÊy. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng. mái ch©n. ï tai. m¾t hoa. 235. ch©n tay mái mÖt v. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. tim ®Ëp m¹nh. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh. n»m yªn bÊt ®éng. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. Ngñ tr−a. buån n«n. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. tim ®Ëp m¹nh. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. hoa m¾t. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. ngåi ngñ gËt. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót.. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. gËt.

Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸. thÕ lµ ng· xuèng. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. ghÕ. b¸m cho ch¾c. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. 237. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. ph¶i ®øng cho v÷ng. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng. Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ.236. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. ng−êi giµ 70 90 tuæi. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng. ch¾c ch¾n. cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. khi trÌo lªn cao. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. 116 233 234 . cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. tr−ît ®æ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. ®Ó lau cöa. cã an toµn hay kh«ng. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. 238. nh×n cho râ.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng.

Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . cæ. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. da dÎ máng manh. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. lµm cho b¾p ch©n. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. Trªn thùc tÕ.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. §èi víi 117 235 236 . ch¶y n−íc vµng. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. dÔ tiªu ho¸. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. b¾p ®ïi ®ì mái. ung th− tö cung.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. dÔ bÞ trãc ra. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. nÆng th× toµn bé da ®Çu. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. 241. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. 240. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng.239. Song. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. ung th− bµng quang. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn. nhÊt lµ phô n÷. ngøa ng¸y. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. líp da sÏ bÞ kh«. ung th− thËn. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. 242. r¸t báng. hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa.

èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 .Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ.ng−êi giµ. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót.9 cèc n−íc th«i. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. cïng víi s÷a bß. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. lµm chËm sù giµ yÕu.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. c¸ v. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i.5 lÝt. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. 243. còng cã nghÜa lµ.65 lÝt. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. 245. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. uèng trong mét thêi gian dµi. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. Nguyªn nh©n cña nã. Kú thùc. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. ra må h«i. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2..Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn.v.. t«m.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. 118 237 238 . NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u.

mçi ngµy cã ®−îc 1500 . Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn.1700 ca-lo lµ ®ñ. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép.v.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng..Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi. 248. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng.70 tuæi. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. Song. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy. bÖnh cao huyÕt ¸p. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 .Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt.. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. 247. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. 246. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß. Ng−êi giµ 60 . chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia. khÝ huyÕt suy nh−îc. viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia.

sèng l©u 99 tuæi”. ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. do qu¸ ®au th−¬ng. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. ý thøc hçn ®én. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy. thÓ träng gi¶m sót. coi th−êng cuéc sèng. muèi. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. tinh thÇn rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. t©m hån u uÊt.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. huyÕt qu¶n s¬ cøng. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong. ®i b¸ch bé. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong.v. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu.v.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. 250. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn..Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. 251. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m.. Bëi v× sau khi ¨n no. ®éng t¸c chËm ch¹p v.. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ..

tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn. x−¬ng gµ. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim. Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸.v. huyÕt ¸p t¨ng cao. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. giËt g©n. 253. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ.. ng−êi bÞ bÖnh tim.. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê.ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm.. bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng.v. tim ®Ëp nhanh h¬n... NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. qu¸ − khÈn tr−¬ng.v. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . nhÞp tim kh«ng ®Òu. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan.. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn.nh÷ng bÖnh cò. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. 252. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v. 254. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi. ®¹i håi. x−¬ng c¸. h¹t qu¶. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. tim ®Ëp qu¸ nhanh. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. hoa tiªu v.

n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh.. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. l−ng cßng. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ.. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. nu«i chim. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. kiÖt søc. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim. tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. ph¶i l−îng søc mµ ®i. 256. hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. 255. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. r¨ng long.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. ®Çu b¹c. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. ng©m th¬ vÏ tranh. §Ó c¶i thiÖn con m¾t. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. thuèc 122 245 246 . nªn khÈu vÞ gi¶m sót. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. Con ng−êi ta giµ yÕu. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. x−¬ng g·y v. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh.v. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn. 257. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. giao tiÕp víi nhau. viÖc “Thµnh gia” . trång hoa. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. n¶y sinh t©m lý c« ®éc. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”.Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt.

sÇu muén. rÌn luyÖn t− duy. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. tuæi thä gi¶m ®i. chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. khÈu vÞ gi¶m sót. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. dÉn ®Õn sinh bÖnh.. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. nªn tr¸nh ån µo. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi.. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui.v. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. 123 247 248 . trång hoa. 260. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. ®Ó t©m sù. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. Song nÕu ch¬i cê. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh. Ngoµi ra.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ. tiÕng gµ g¸y. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót. 258. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. ngåi l©u bÊt ®éng. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. ¨n kh«ng ngon miÖng. ®au th−¬ng. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. 259.

tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. Kh«ng cã b¹n bÌ..5 ®Õn 2 mm lµ võa... b¾p ®ïi ®au ª Èm. Ng−êi giµ ®i. §i giµy ®Õ b»ng. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. x−¬ng h«ng. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm. Trªn thùc tÕ. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh.v. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan. tiÖn . Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. thËn. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. t©m huyÕt qu¶n v. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 . thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng. Ngoµi ra. 263. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc. qu¶ thËt lµ bæ Ých.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. cã lîi cho søc khoÎ. 262. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 264. dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi. gãt ch©n.261. ®Çu gèi. kÕt giao víi thanh niªn. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n.v.

tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u. Cho nªn. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. 267. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p. yÕu ®uèi. lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. thanh khiÕt. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. Sao cho trong c¸i nho nh·. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. ®Çu tãc rèi bï. 266. Ng−êi giµ nªn trang diÓm.Trong giao tiÕp. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. ¨n mÆc. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi.. Cho nªn. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. 125 251 252 .

PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 .kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt. cßn ch−a muèn ¨n. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. Trªn thùc tÕ. mµ còng khã tiªu ho¸.. nÕu ¨n c¬m nguéi. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i. 269. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt.

Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng. båi bæ cho c¬ thÓ. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no.. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng. 272. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa. nhu ®éng chËm l¹i. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc.000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m.. 273. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng.v. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. Nh− vËy. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn. tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. Bëi v× sau khi xµo rau.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. Cho nªn.v.Ngoµi ra. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. nãi mª. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi. 270. muèi. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i.. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 . tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng. Bëi v× c¬m chan. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan. sau mét ngµy ho¹t ®éng. viªm ch©n r¨ng v. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao. rÊt khã ngñ.kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng....v.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m. x× dÇu v. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy. nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. 271. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng.

Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ.v. mÖt mái. 275.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. hoa m¾t. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. Cho nªn. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc.. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao.. Bëi v× khi ¨n c¬m. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o. Khi ngåi xæm. kÐo gi·n m« ®−êng ruét. H¬n n÷a. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. 274. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. nhÊt cö l−ìng mÊt. sa d¹ dµy v. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. nhí kü. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. sau khi ¨n c¬m. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. trÝ nhí gi¶m sót. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . 276. 277. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 . trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n.

lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. indol. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. 281.. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. 279.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét. ch¹y dµi. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng. 278. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt.v. Bëi v× ¨n c¬m xong. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc.. ®au bông v. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt.kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v.nªn lµm viÖc ngay. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n.. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp .b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì.v.. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi. axit amin. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng.. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. B÷a tèi ¨n qu¸ no.v.sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao.. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. axit mËt v. n«n möa. tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng. 280. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Bëi v× khi bông ®ãi. ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng.

285. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh. Thùc nghiÖm ®· chøng minh.011 mg. 284. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng.73 mg. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. vÉn cø uèng. Ngoµi ra. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. 282. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh. Trªn thùc tÕ. Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc.tiÕt chÊt insulin. nh−ng ®Ó sau mét ngµy.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . Trªn thùc tÕ. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn.004 mg muèi axit nitrat. 283. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. n−íc s«i pha trøng gµ. h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i.

sÏ thÊy kh¸t n−íc.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. võa lao ®éng xong. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. 286. ®øng ngåi kh«ng yªn. Bëi v× sau khi lao ®éng. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. må h«i ra nhiÒu. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸. 288. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. 287. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ.Sau khi lao ®éng. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. 289. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 . Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. bµn ¨n thÊp. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n. ch©n tay mÖt mái. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. c¶m thÊy bông ®ãi. §ång thêi. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸. ®i th× l¶o ®¶o. Nãi chung. ¨n c¬m xong. hay ngåi xæm ¨n c¬m. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng.

viªm thËn v. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. bÖnh viªm gan. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. Thùc tiÔn chøng minh . th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i. 292. 293.... bÖnh tim. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. n−íc chÌ rÊt nång. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. tai thÝnh m¾t tinh. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. 290. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. chÊt pr«tªin r¾n l¹i. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸.v. 291. ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu.thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i..kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn.v. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n . Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu. ho¹i tö. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a. kÐo ®êm v. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh.

vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ.. sai khíp x−¬ng. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . bÞ bÖnh tª liÖt v. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i.chÌ. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. uèng vµo rÊt khã chÞu. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ.5 mg. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n. mµu n©u hoÆc mµu ®en). 296. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor.. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ. 294. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu. bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. chÊt trµ kiÒm. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. chÊt nhu toan. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. cho¸ng 133 267 268 . ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. 297. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. 295. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan.v. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy.

NÕu nhai b· chÌ nµy... NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . tim ®Ëp m¹nh v. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia. r−îu nho v. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ.v. 299. qua t¸c dông cña dÞch vÞ. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. bít mÖt mái. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. 300. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. thë m¹nh. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh.. Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén.v¸ng. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. 298. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. kiÖt søc.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ.v. th× kh«ng nh− vËy. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u.. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. rÊt cã lîi cho søc khoÎ. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc.

304. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. 302. dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè. tiªu ®éc. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. Trªn thùc tÕ. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc.sinh ra t¸c dông tô hîp. trong d¹ dµy trèng rçng. n«n möa. ch¶y m¸u. Trªn thùc tÕ. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. lµm cho r − îu biÕn chÊt. 303. r − îu nho. trë nªn chua. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m.

thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau. 305. hoa qu¶. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. ¨n t«m. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬.Sau khi uèng r − îu. thÞt . c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. Bëi v× sau khi uèng r − îu. 136 273 274 .Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. líp da Êm lªn. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. Nh − ng ®ång thêi. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. c¸. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. cã thÓ chèng rÐt. toµn th©n Êm ¸p. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. 306. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi.

cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. cã ®éc. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. Do ®ã. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷. chÊt s¾t 137 275 276 . trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. nÊu. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng. mµ nªn ¨n ngay. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. mµ nªn dïng ®Ó xµo. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. ®Õn khi 50 . Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch. magiª. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín.v. mïi cay.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy. 310.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh.307. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc.. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. tai ï v. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. thÞ lùc gi¶m sót. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”..Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. 308. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. 309. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

331.th − . Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. råi ®ãng thËt kÝn. ®−êng tr¾ng. ®· tiªu ®éc. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. viªm tói mËt 143 287 288 . nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng. mét sè chÊt ho¸ häc. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng. ng−êi ta cho thªm bét chanh. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh. 329.. chÊt chèng v¸ng v. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. 330. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t.v. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali.. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. viªm gan. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. viªm ruét. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i. h−¬ng liÖu. diÖt trïng råi. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶.

. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra.v. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬.v.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. tinh ® − êng vµ mµu. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n. kiÖt søc. viªm nha chu. nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc.. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao.. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 . khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng.3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm. Nãi chung. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬. nh− c¸c lo¹i lë miÖng.. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. nh − ng ®èi víi trÎ th¬. natri. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp. 332.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. 333. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m. clo v. n−íc m¬ hoÆc canh chua v. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. 334.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt.còng mÊt theo må h«i. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng. 5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt.

ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. gi¶i kh¸t. d¹ dµy. buån n«n. thËm chÝ ®Õn tö vong. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao.kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. kho¶ng nöa giê sau. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu.. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. thËm chÝ tö vong. Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. KÕt qu¶ mét 335. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. tÝnh cao thÈm. Khi chÎ ra. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. r¹o rùc. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. ¡n mÝa ñng. nhÑ th× bÞ n«n möa. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. thÇn chÝ m«ng lung v. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu. hoa m¾t. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng. 337.. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. ch©n tay tª b×. chãng mÆt.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. lªn ®Õn 12 – 17%. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. Kú thùc.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt. NÆng th× bÞ co giËt. s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. h«n mª. ®au ®Çu. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. mµ cßn rÊt m¸t. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. 336. bÞ ®au bông. d¹ dµy.v. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i... Uèng 2 cèc cµ phª. biÕn chÊt. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc.v. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao.

n«n möa. thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ. thanh nhiÖt. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. sinh ra mì gan. 340. hîp khÈu vÞ. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. lín th× b»ng n¾m tay. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. Khi ®ãi. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ. 338. nång ®é vÞ toan cao. ngon. dÇn dÇn tô thµnh côc lín. axit tanin vµ chÊt keo. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. rÊt th¬m. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸. 339. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. ch¸n ¨n v. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt.. håi hép.v.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. ngät. g©y ra ®au bông. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó.. ho¸ ®êm. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan. chØ kh¸i.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen. t¸o bãn. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n.

.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc.v. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. Trªn thùc tÕ. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. 342. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. 341. 147 295 296 . NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. ph©n bæ. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ.4mg chÊt s¾t. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. cã mét sè lo¹i thuèc. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. 343. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. Nãi chung. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. 0.. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua.

bëi v× lóc ®ã. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. 148 297 298 . cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. 346. n»m uèng thuèc. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. Song. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. XÐt vÒ mÆt y häc. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. N»m uèng thuèc. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng.kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi.kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. h×nh thµnh phï m¸u. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. v× muèn cho con ®ì ®au. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. ph¸t hiÖn ra r»ng. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. hiÖu qu¶ chËm. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. cã chç nång ®é rÊt cao. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. nªn hÊp thu rÊt chËm. Ngoµi ra. 345. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu.344.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã.

chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. nÆng th× bÞ n«n möa. rèi lo¹n tiªu ho¸.v.. mÈn môn. D.. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng. aspirin v. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g.v. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y. liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin.347. r − îu cån. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi.v. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh. næi mÒ ®ay. trÎ em 40mg. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. phï thòng v. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten.. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc.. NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt.E. cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc. phô n÷ cã thai 60mg.. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. da ®á hång lªn. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. n«n möa v. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. 348. còng rÊt h¹i cho gan. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc.. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. VÝ dô vitamin A.kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc. thËm chÝ chÕt ®ét ngét. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c..

Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6.. viªm loÐt trong måm. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u.. v.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt.v.vitamin C. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn. nhøc ®Çu. tiªu ch¶y. bùc béi bån chån.. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c. 350. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh.v. 351.. C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi. ít.v. toµn th©n r· rêi.. h«n mª vÒ n·o v. Trong quÊt.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6. tim ®au nÆng h¬n. t¾c m¹ch m¸u phæi. n«n möa.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí. mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 . ®ç xanh. vitamin B6. ®Òu cã vitamin C. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v... BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. mÖt mái. ®Ëu v¸n. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc. mçi lÇn 5 – 100 mg. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh.v. chãng mÆt. næi mÒ ®ay v. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm. r¹o rùc. da mÆt t¸i xanh.. ®au bông. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao.. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u. cµ. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc.

trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶.kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen.ChÌ . TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352. axit h÷u c¬. VÝ dô nh− : .ThÞt thá víi rau tÕ. Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2. chÊt s¾t v.v. canxi.. 355. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. chÊt xen-luy-l«. .Cam th¶o víi c¸ chÐp. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng. 353.Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬. Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau.. Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra.5mg ®ång). cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm.Gõng sèng víi mËt ong. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y.)th× «xy ho¸ cµng nhanh. Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg.v. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. 354. ... ® − êng nho. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång. ... kali.ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ.Chuèi tiªu víi khoai sä..ThÞ víi cua. -ThÞt gµ víi hoa cóc.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu.ThÞt bß víi d−a hÊu. . lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn. .T«m víi hoa qu¶. 151 303 304 .v. s¾t v. . . ® − êng mÝa v.ThÞt chã víi ®Ëu xanh . .

Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. 11.Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt. 6. ®au m¾t kh«ng ®−îc dïng.Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n.Cñ c¶i . t¹o ra khÝ 152 305 306 . ng−êi bÞ t¸o bãn. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng.sÏ chua.ThÞt vÞt .Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n.§µo .Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. phô n÷ sau khi ®Î.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) . ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ.Ng−êi bÞ phÕ hµn. nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng. -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng . 357. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬.Ng−êi suy nh−îc. ®au bông kh«ng ®−îc dïng. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu .§Ëu xanh . 358. 13.v« vÞ. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng.mïi vÞ ®¾ng.ThÞt thá .Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng.Méc nhÜ ®en . t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng. ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o. 4.Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n.Cam sµnh . ng−êi sau khi ®Î. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy.Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai. 7. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin.cã vÞ ch¸t.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n. 356.sÏ ngÊy.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ .2. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m. 8.C©y hÑ .kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng. 5. 3.Hång . 10.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh . bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ. 12.Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n.Ba ba . Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. . h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en.D−a hÊu . 14. . Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng.R−îu . Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ. . 9. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng. ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. cµng mau háng.Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh .

n−íc. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh. Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ. 360. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n.kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . −íc kho¶ng 20 gam nh«m. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. 362.v. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. giÊm. nåi nh«m v.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n.. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. r−îu. muèi.. 361. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy.cacbon axit. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh. ®−êng. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn. rau. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. khÝ cacbon axit ¨n mßn. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ. 359.

Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó.. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i. Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy.. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n. cµng kh«ng nªn h©m r−îu.kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi.. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc. buån n«n. 365. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. thÐp. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%. hoa qu¶. 364. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. nh«m. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa. §Ó b¶o ®¶m an toµn.v. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø. ®au bông ®i ngoµi v. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua.v.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . ®ång). thùc phÈm. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh.. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. 363.7 gam. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0.036 – 5. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. thuû tinh hoÆc b»ng gç. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao.

C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. nh−ng cã ®éc. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 . ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh . cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh. g©y « nhiÔm. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. kh«ng khÝ. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n.. nh− vËy lµ ®· s¹ch. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. 367. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh.r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù. röa b¸t ®òa. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. mÆn. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. ch× v. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. Trªn thùc tÕ. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n. ®Ñp m¾t. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh.v. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng. nÕu cã. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi. HiÖn nay. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n.. 366. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. 368. 369. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. Trªn thùc tÕ. benzen.sinh. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ.

thùc qu¶n. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ. vËn chuyÓn. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ.v.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . ë trong mËt ong. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×.. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc.v. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. thiÕc. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng. 370. s¾c ®Ñp. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn. Trªn thùc tÕ. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. 371.kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. Víi t¸c dông cña men. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. diÖt trïng. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng. lµ tèt.. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong. nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸..sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong.. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. viªm chi khÝ qu¶n v.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó.v. s¾t v. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. dÉn ®Õn ho. viªm häng. kÝch thÝch vßm häng. 372. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. hoa m¾t. Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. n«n möa v. mïi th¬m. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. Song kh«ng nªn ¨n sèng. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC.. kh«ng háng mËt.. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. 373. viªm kÕt m¹c. hoµn toµn ng−îc l¹i. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt.

Bëi v× sau khi nhai vitamin C. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. Trªn thùc tÕ. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. nã kh«ng ®¾ng. 376.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 . hoµn toµn ng−îc l¹i. lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi. ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. Cho 374. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng. næi lªn.5oC. bông ®ãi s«i ïng ôc. 375. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. l¹i cã vÞ chua chua. 377. uèng s÷a bß. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. cã ®¹m. Bëi v× khi bông rçng. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt. chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ. uèng xong ng−êi rÐt run lªn. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. ng¨n ngõa må h«i. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. nhu ®éng t¨ng nhanh. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp. nång ®é vÞ toan rÊt cao.

v. 381. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa.. uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. giµu chÊt dinh d−ìng.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. 158 317 318 . Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. 380. axit amin. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. chÊt ch×. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan.. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i).Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan.. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. 379. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. chÊt th¹ch tÝn. thuû ng©n v. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. chÊt s¾t. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u.kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin.

g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. 384. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. 385. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 . ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n. r¨ng bÞ lung lay.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. Cho nªn. 383. 382. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. Cho nªn ¨n c¬m xong.r−îu.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. m¸u ch¶y rÊt m¹nh.

Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái.v. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan. toµn th©n kiÖt quÖ v.386. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á.sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ. Ngñ gôc . Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m. Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i. bÖnh m¸u tr¾ng. hoa m¾t.. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n . lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp.Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy. mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. nhøc ®Çu. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu. dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng. cho tim. bÞ sÆc n − íc v. cho gan. ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi .. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi.. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n.. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt. cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷. 160 321 322 . Ch¹y bé lóc ®ãi . nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng.v.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo.Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi.

®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay . NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi.¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. Do ®ã. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n . mµ khi nghØ ng¬i. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. trong c«ng viÖc. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. Mét nhµ hoµ b×nh. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé .phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ. trong ®êi mçi con ng − êi. H¬n n÷a. mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i. vµ còng 161 323 324 . nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ. 388. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. t¨ng c−êng nhu ®éng. nh÷ng ng−êi giµ. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng.Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . rÊt kh«ng tho¶i m¸i. 389. tiªu ho¸ chÊt anbumin. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång.

NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. dÔ sinh bÖnh. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh. 390. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. nhøc ®Çu. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu. Trong nhµ cã trÎ nhá. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 .nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy.Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. cho nªn kh«ng tèt lµnh. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. thËt lµ nguy hiÓm. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. Cæ nh©n ®· nãi. Ngoµi ra. trong bãng tèi mËp mê. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. 391. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng.

nghe ©m nh¹c. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi.. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. s¹ch sÏ. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. trang nh· lµ chÝnh. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. Nãi chung. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. hai lµ kh«ng an toµn. cã tÝnh khoa häc cña nã.. ViÖc tiÕp kh¸ch. sÏ g©y ph¶n c¶m. lau chïi . Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. Cã mét sè gia ®×nh. vi-®ª-«. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. lÊy mµu nh¹t. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p.. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ.bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. mét bµn trµ. mét tñ ti-vi . sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. nµo ¸o. NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. Mét lµ kh«ng mü quan. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. b¶o ®¶m vÖ sinh. cã thÓ dÉn 163 327 328 ..thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. ¸o m − a hay « dï v. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. kh«ng trËt tù.v. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. lÊy gi¶n ®¬n. ng − êi ra vµo nhiÒu. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. Mäi gia ®×nh nãi chung. 392.. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh.

tr«ng rÊt khã coi. KÕt qu¶. 393. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ.. lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”.®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. Cho nªn nhµ míi x©y xong. s¬n. Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. mÊt ngñ.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. 394. Kh«ng chØ loang loang læ læ..v. ®é Èm cßn rÊt cao.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . sö dông trong mét thêi gian dµi. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ. thuéc tÝnh kiÒm. 164 329 330 . Cho nªn. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong. søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau. NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ.kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng. n¨m mµu b¶y s¾c. Ngoµi ra. cßn rÊt Èm thÊp. khã thë. nhùa ®−êng v. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . mïi th¬m còng gièng nhau. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. 395. ®au khíp. nhµ míi võa míi x©y xong. v«i. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí.

thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt.396. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh.v. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ. Ngµy th¸ng tr«i qua. mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. kiÖt søc. ra nhiÒu må h«i. 165 331 332 . 399. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. rÌn luyÖn th©n thÓ. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc.. m−a n¾ng d·i dÇu. ngøa.. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Khi bÞt ban c«ng.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397. xem ra nh− lµ cã lîi. song còng rÊt bÊt lîi. nhøc ®Çu. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au. ®Çy bông . ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. 398. th©n thÓ mÒm nhòn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ.

2. 2. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc. kh«ng cã sinh khÝ. 5. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸. h−íng t©y mét cµnh. 2.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 . sau khi ng¾t nô. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín. sè l−îng qu¸ nhiÒu. 3.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. ban ®ªm. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. 4. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. sè loµi qu¸ phøc t¹p. 3.Nh÷ng loµi c©y cã gai. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. 9. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm. 8. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1. 6. 400. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. 4. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. H−íng ®«ng mét bã. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. 7.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. Do®ã.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng.

RÊt 167 335 336 . t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. sau khi bËt m¸y ti-vi. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. ¢m l−îng to nhá. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín. 8. bÞ n«n. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm.Mai ngò s¾c: hoa. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. m¸y nãng lªn. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. 7. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. rông l«ng mµy. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. 9. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401.Hæ kÝch mai. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. 6. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi. ch©n tay rÐt run. 5. rÊt ngøa.mäng ®á. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. thùc qu¶n. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn. d¹ dµy vµ ruét. häng. 11. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. 402. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. sÏ ph¸t sèt. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng. 10. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao.

dÔ bÞ toÐ löa. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. rót khái nguån ®iÖn. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ.mét c¸ch tuú tiÖn. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. 403. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt. rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. 405. 406. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. Sau khi bËt ti-vi. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. 404. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. ©m l − îng thËt bÐ.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. §ång thêi. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay.

Cho nªn. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. m¸y ghi ©m. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. Cho 169 339 340 .. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸. v. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi . g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. ë gÇn tivi mµu. v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm.v. 409. 407. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá.. 408.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt.

kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. g©y thªm trë ng¹i.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y. c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh.nªn. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn. ®Æt ë trong phßng ngñ. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. 412. dÔ ch¸y. Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . ChÊt este kh«ng mµu. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. Cho nªn.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi. Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc. 41o. cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. 413.3 tiÕng ®ång hå. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi .

song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay. 414. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. thiªn ma. biÕn chÊt.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. cã mïi th× t¨ng lªn. cay h¬n mét chót. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt.. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. Cßn ®−êng nho. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn. 416. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸.v. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. 415. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua. nhung. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. ngät. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. cã mïi th× gi¶m ®i. ®¶ng s©m v. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. mïi vÞ cµng kÐm. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në.. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. cay. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt.

C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. 172 345 346 . n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. 419. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. 417. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. ®Ó cho an toµn. lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬. h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. sau ®ã ®ËykÝn lä. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. H¬n n÷a. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. 418.

tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y.420. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. 422.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. Trong khi sö dông. Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. 423. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. 421. Thêi tiÕt trë l¹nh. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh.kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. mµ thùc phÈm thuû s¶n. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. bÞ biÕn chÊt. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn).

vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ. dÇu ho¶.tèc ®é cµng chËm.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. tr−íc khi cÊt ®i. chËm. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. 427. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«. 424. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. Ngoµi ra. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. Khi khëi ®éng . bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. 426. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. 425. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ. thêi gian l©u míi quay ®−îc. dÇu ®iªzen. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y.

Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 . Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t.kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. 431. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. 429. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n .kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ. Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. nÕu dïng dÇu x¨ng.360 C. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. kh« r¸o lµ ® − îc. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn. 430. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t.

Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. ®¸i nhiÒu. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t. tuy ®· lau råi. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. ng−êi bÞ th−¬ng.v. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn.kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ.. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc.xong ra tra dÇu ngay. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. Thêi gian kÐo dµi. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. 432. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. 434. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. 433. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn. Cho nªn xe 176 353 354 . ®i ®¸i khã v. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é.. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy.

rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ. Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. 435. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt. cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng. Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. 437.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. 436.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. 438.5% vµng thËt mµ th«i).kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. Bëi v× trong khi ch¹y. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ.

do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt. giÆt cµng s¹ch h¬n.kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. ph©n t¸n ë trong n−íc. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. 440. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. sinh ra mïi h«i. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu. 439. kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy. nhóng vµo n−íc Êm.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 . Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. 441. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm.

dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt. ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n.. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. bÞ kh«. Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót.o. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ. rÊt yÕu.O.. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa. kh«ng tho¸ng khÝ. lµ chÊt l−îng phÝch tèt. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi.. 445.O. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a.. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o... §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu.. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ.cã tÝnh kiÒm. 442.. kiÒm cµ phª v.. lªn men vµ ph¸t nhiÖt. 444..kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa .O.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o..” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ.. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 . Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o.. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n. biÕn thµnh mµu vµng. lµm cho hoa t−¬i tèt. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi.v. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O.. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh.. lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa. ®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. 443. Trªn thùc tÕ..

nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng. trë nªn gißn . c−êng lùc gi¶m sót. th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu.. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng.. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. 446.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. n−íc tõ trªn xuèng. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u.O. Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. 449. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng..kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt. NÕu chØ nghe tiÕng O. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc.kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 . Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc. xem cã vÕt nøt hay kh«ng. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. khi rãt n−íc vµo phÝch .. Trªn thùc tÕ. Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. 447. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn..ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê. an toµn.

l¹i cµng bÊt lîi. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ.Kh«ng nªn 181 363 364 . 452. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. Mïa hÌ ®é Èm cao. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. Bëi v× trong khi ngñ. NÕu kÐo dµi. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t.. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. chÞu ®−îc chua mÆn.v. kh«ng nh÷ng thÕ. dÔ sinh mñn môc. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. 450. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc. 453. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc. vËn chuyÓn thuËn tiÖn..kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc. Trªn ®−êng vËn chuyÓn. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu. bÞ ®au l−ng v. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp .kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. 451. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng.

®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−. urª v. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. sö dông l¹i. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . phªn«n. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. ®å cao su cò.. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu.. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c.. chÊt p«listiren. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. chÊt p«lipr«pilen v.v. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. 454. ®Õ giµy. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi.v. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. 456.. Qua thùc nghiÖm chøng minh. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. 455. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. ¸o m−a.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß. tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc.®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n.th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit.v.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch... Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao.

458. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.v. xó uÕ nhiÒu nhÊt. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ.r−îu. dÔ lau röa. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. mµ r¹n nøt. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . hîp thµnh. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 . bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui. ®òa . nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. 459. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ.. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a.C. ®au ë vïng tim. dÜa. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ. Trªn thùc tÕ. 460. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm.Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.V. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da. n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. Ngoµi ra. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm..kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457.

Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông.. 463. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn.v. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra.®−êng h« hÊp.v. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn. gi¸ c¶ l¹i rÎ. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. bÞ bÖnh trÜ v.. chao 184 369 370 . ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o. hîp thµnh. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. Cho nªn. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn.. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ. §Ìn bµn nª-«ng. Cho nªn. 464. nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. tinh thÓ th¹ch anh v. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng. 461.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. BÞ nãng. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y.. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o. ch©n tay tª b×. bÞ Èm. chao ®Ìn th−êng kÝn. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. 462.

®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm. mÒm m¹i. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n.. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. 468.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. nh− khãi. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. 466. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. bôi. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 .Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n.v. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t. nhÑ.. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. cµng râ h¬n. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. 465. bÞ cøng l¹i. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp.. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi.. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau.v. vËt vi sinh. Bëi v× trong tù nhiªn. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. 467. chÊt g©y ung th− v. phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da. hydro sulfit. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co. v¾t m¹nh.

dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. Bëi v× ¸o len. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. NÕu c¾t nã ®i. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. 471.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. bÞ phai mµu. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu. bÞ d·o ra. bÞ gißn.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. sîi sÏ bÞ tuét. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. 186 373 374 . Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. bÞ mèc. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. 469.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn.trong kh«ng trung. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. mÊt mÊt søc ®µn håi. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ. 472. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. ë ®Çu bÝt tÊt. 470. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt.

®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay.cµng ph¶i chó ý. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. nh−ng l¹i v« cïng quan träng. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. c¸c 474. nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. ©m hé v.473. 476. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. l¾ng xuèng d−íi. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy.. bÞ nøt nÎ. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. 475. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i). Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. g©y ra bÖnh viªm mao nang.1mm. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”.. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i. n¸ch. 187 375 376 . s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn. Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«.. con gi¸n. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm.v. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ. Nã chØ dµy kho¶ng 0. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−. sinh ra nøt nÎ. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. rÊt dÔ bÞ kh«.

nãng vµ ®au. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng. limpha.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. NÕu l«ng mòi dµi qu¸. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. ph¸t sèt. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. toµn th©n th¶ láng. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. Tuy cã tiÖn thËt. 478.. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng. lµm cho mòi ®á lªn. vi trïng.må h«i to¸t ra nhiÒu. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. 480. 477.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. 479. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. dïng kÐo ®· s¸t trïng. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi. m−ng mñ n·o v. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. tuy nhiÒu Ýt. sî l¹nh. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. ®Ó mau t¶n nhiÖt. Trªn thùc tÕ. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. lç ch©n l«ng réng ra. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi.v. s−ng lªn. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. tõ ®ã mµ sinh bÖnh.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 .. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi.

481. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. hai vai mái mÖt. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. toµn th©n mÖt mái.v.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. hai tay tª b×. XÐt tõ gãc ®é y häc. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc.. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái.. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt. bªta. trë nªn bÞ liÖt. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra. c¬ b¾p.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp. Sau khi tØnh dËy. 482. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. v¸ng ®Çu hoa m¾t v. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸.. m¸u ch¶y chËm. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n..khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang.. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. d©y ch»ng míi thµnh. ý thøc m¬ hå. ch©n tay cøng ®ê. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n.cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. ®au nhøc. 483. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. 484. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay. c¬ b¾p. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc.

190 381 382 . m¾t mê. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. Nãi chung. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. NÕu lµ mïa ®«ng. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. s¾c mÆt t¸i mÐt v. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. NÕu ngñ ngåi. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. NÕu ngñ ngåi. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. NÕu cø kÐo dµi. ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. rÊt khã chÞu. sau khi ngñ mét ®ªm dµi.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi. ®i ra ngoµi s©n.. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét. cã thÓ më mét bªn cöa sæ.v. thÞ gi¸c. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i. tim ®Ëp chËm h¬n. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. 486. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. 485. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. ngñ tr−a. ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. Ng−îc l¹i. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu.. Bëi v× khi yªn tÜnh. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. ï tai. §ñ thÊy. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. ch©n mái mÖt. m¹ch m¸u në ra. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. Bëi v× khi ngñ.

ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. 191 383 384 . chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. §ång thêi. ph¶i ngoÑo cæ.v. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. ph¶i nghiªng m×nh ®i.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc. Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. khi ta liÕm m«i. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu.487.. 488. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ. sinh ra mÖt nhäc. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. thiÕu «xy.kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. sung huyÕt kÕt m¹c. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i. n − íc bèc h¬i. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. thêi gian ngåi qu¸ l©u. ch¶y n−íc m¾t. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. 490. Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c.. dÉn ®Õn t¸o bãn. nh·n ¸p t¨ng cao. thÞ lùc kÐm v. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. s−ng ®au nh·n cÇu. 489. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. mÖt mái. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. nh − vËy lµ kh«ng tèt.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. Nh−ng trªn thùc tÕ. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«.

nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. ®au ngùc. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. 493. Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. dÔ chÞu. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. nång nùc h¬n. sinh ra cËn thÞ. 492. khi ®äc.45% . kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. rÊt cã h¹i cho m¾t. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn. nh×n kh«ng râ n÷a.bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. §é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . cù li qu¸ gÇn. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra.491. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp. Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 . Bëi v× bµn cao. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy.

kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c. trùc trïng g©y mñ. nøt nÎ. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i. kh« cøng. trøng ký sinh trïng v.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 . nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng. 495. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. theo vµo måm. vi trïng g©y bÖnh. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. cã rÊt nhiÒu vi trïng. h¬i cã mïi h«i. truyÒn bÖnh cho ng − êi. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc.. trùc trïng biÕn d¹ng. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa..v. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. 494. cã thÓ lµm tan dÇu mì. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da. råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch. vi trïng salm«n.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng. cã t¸c dông tÈy mì. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. 496.. dÔ ch¸y.v. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu.. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay.

Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín.. g©y ch¶y m¸u. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét.v. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao. nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm. g¾ng g − îng nuèt ®êm.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. mµ ph¶i nhæ vµo b«. thiÕu m¸u côc bé. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . Cho 499. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy. nguy h¹i cho b¶n th©n. Trªn thùc tÕ. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u. viªm n·o m« cã tÝnh lao. n·o m« v. 498. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê.. 500. thËn. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. ngøa ng¸y v. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ... lao thËn. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng.v. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt. Tuú tiÖn nhæ ®êm. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. vµo thïng. thËm chÝ cßn sinh môn nhät. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém.

§ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu. 3. NXB VÖ sinh nh©n d©n .Dôc nhi cÊm kþ. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng . NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2.ch¨m sãc vµ cÊm kþ. NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7.1996 6.1997 195 391 392 .nu«i chim.HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ..1993 s¸ch tham kh¶o 1.HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë.Phô n÷ cã thai . sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng. nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë. ®Õn khi vÒ giµ. khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i.¡n vµ søc khoÎ.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch. Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi.

TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.

Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.

TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.

3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121. kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.

Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151..Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137. chôp X quang 141.§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158..Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.136.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160. 225 162.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.

Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.171.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.

Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.uèng r − îu 262 207.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.

Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Trong giao tiÕp.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256.qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.

Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.274.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.

Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.317.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.

Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387..Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389..Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365..Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Kh«ng nªn dïng .Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.nh«m t¸i sinh 362.

Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.397.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.

.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468. chôp X quang 450 463.QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447..Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.435.o.KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441. Èm qu¸ 464..Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.

Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.

ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc. Thèng kª . NXB V¨n ho¸ . 210 421 422 .Th«ng tin 1998 7. NXB Thanh Niªn 1998 8. S¸ch cho mäi nhµ. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1. NXB Hµ Néi 1995 3. NXB Hµ Néi 1996 5.Th«ng tin 1995 2. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N.Th«ng tin 1999 9. NXB V¨n ho¸ .Th«ng tin 1996 4. TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. NXB V¨n ho¸ .X. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang. NXB V¨n ho¸ . Quan thanh liªm.B.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->