500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500
®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn 1999

(N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi thiÖu c¶ mét ch−¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®−¬ng ®¹i ”.Trong cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n. Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999 Hoµng B¾c Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng ®iÒu tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô nh− ¨n c¬m xong uèng mét chÐn n−íc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm nh− vËy, hay nh− sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh hoÆc thó g× b»ng ®−îc uèng cèc bia −íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ? Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ”

lêi nãi ®Çu

phÇn 1

trÎ th¬ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

1- kh«ng nªn coi th−êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nh−ng l¹i ®i häc

2

5

6

thãi quen lµm ®Ñp cña ng − êi n − íc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc. VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh d−ìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh d−ìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®−êng rÊt c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm l−îng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm l−îng lín vitamin nh− vitamin D, E v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ hµi nhi. C¸c chÊt kho¸ng trong s÷a mÑ th× ngoµi chÊt canxi lµ chÝnh, cßn cã c¸c chÊt kali, natri, ph«tpho, chÊt s¾t, chÊt c¬lorine v.v... cã thÓ ®iÒu tiÕt c«ng n¨ng sinh lý cña trÎ. S÷a mÑ cßn cã thÓ kÕt hîp víi chÊt qu¸ mÉn ë trong ruét, cho nªn cã t¸c dông chèng l¹i sù qu¸ mÉn c¶m. S÷a mÑ kh«ng cã vi khuÈn, nhiÖt ®é thÝch hîp, nu«i trÎ rÊt thuËn tiÖn. Cho trÎ bó cã thÓ th«ng qua sù ph¶n x¹ ph©n tiÕt trong thÇn kinh, gióp cho tö cung co l¹i, gi¶m bít viÖc ra nhiÒu m¸u sau khi ®Î vµ c¬ héi ®Ó sinh bÖnh, do ®ã mµ gióp cho ng−êi mÑ ®−îc khoÎ m¹nh. Còng nhê bó s÷a mÑ mµ ®øa con ®−îc sù ©u yÕm vµ ch¨m sãc nhiÒu h¬n cña ng−êi mÑ. Nh− vËy sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ thÓ lùc cña ®øa trÎ VÒ mÆt ph¸t triÓn t©m lý th× nu«i con b»ng s÷a mÑ còng cã t¸c dông rÊt tèt. Cho nªn chóng ta nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ. 2- Tr−êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ Nu«i con b»ng s÷a mÑ lµ viÖc rÊt nªn ®Ò x−íng. Song cã mét sè bµ mÑ th× l¹i kh«ng nªn cho con bó s÷a cña m×nh. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh lao phæi, bÖnh viªm gan, bÖnh

kiÕt lþ, bÖnh th−¬ng hµn v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Ng−êi mÑ m¾c nh÷ng bÖnh nÆng nh− bÖnh tim, bÖnh viªm thËn m·n tÝnh, bÖnh ®¸i th¸o ®−êng vµ nh÷ng bÖnh m·n tÝnh sót c©n liªn tôc nh− bÖnh ung th− v.v... th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ bÞ bÖnh phiÒn muén, bÖnh thÇn kinh ph©n liÖt nÆng th× kh«ng nªn cho con bó. Nh÷ng ng−êi mÑ ®Î con ra ®· bÞ bÖnh ®−êng huyÕt b¸n nhò hoÆc bÖnh trong n−íc tiÓu cã benzen xªt«n th× ph¶i lËp tøc ngõng ngay viÖc cho con bó. 3- TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ S÷a mÑ tuy lµ thøc ¨n lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬, song cã nh÷ng trÎ l¹i kh«ng ®−îc bó s÷a mÑ. Nh÷ng ®øa trÎ cã bÖnh qu¸ mÉn c¶m, sau khi bó s÷a mÑ th× sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Nh÷ng bÖnh th−êng thÊy lµ bÖnh hoµng ®µm, t¸o bãn, biÕng ¨n, gµy yÕu, mÖt mái, ¨n kh«ng tiªu v.v... Nh÷ng trÎ em bÞ søt m«i bÈm sinh, v× kh«ng ngËm ® − îc ®Çu vó cña mÑ nªn mÊt mÊt kh¶ n¨ng bó s÷a mÑ. 4- Kh«ng nªn bá s÷a non Cã mét sè ng−êi bÞ ¶nh h−ëng cña quan niÖm cò, cho r»ng sau khi ®Î, nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn ch¶y ra lµ “ bÈn ”, hoÆc cho r»ng nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn rÊt lo·ng, kh«ng cã gi¸ trÞ dinh d − ìng, nªn th − êng bá ®i, nh − vËy thËt lµ ®¸ng tiÕc.

3

7

8

S÷a non lµ chØ nh÷ng giät s÷a ch¶y ra trong 5 ngµy sau khi ®Î. S÷a non kh«ng nh÷ng kh«ng “ bÈn ”, mµ cßn cã chÊt dinh d−ìng cao nhÊt, trong ®ã thµnh phÇn miÔn dÞch cao ®Õn møc nh÷ng giät s÷a sau nµy kh«ng thÓ nµo s¸nh ®−îc. Qua kiÓm nghiÖm, ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng trong s÷a non cã 52,3% b¹ch tÕ bµo trung tÝnh, 39,7% phÖ tÕ bµo ®¬n h¹t, 5,68% tiÓu thÓ s÷a non, 2,14% tÕ bµo l©m ba. TÊt c¶ nh÷ng lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu cã c«ng n¨ng miÔn dÞch nhÊt ®Þnh, thÝch hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng cña trÎ s¬ sinh. §Æc biÖt lµ trong s÷a non hµm l−îng lßng tr¾ng trøng h¹t miÔn dÞch vµ vi l−îng nguyªn tè kÏm nhiÒu nhÊt (ngµy ®Çu tiªn sau khi ®Î, s÷a non cã hµm l−îng cao gÊp 13,5 lÇn hµm l−îng trong m¸u cña ng−êi lín). ChÊt lßng tr¾ng trøng cña h¹t miÔn dÞch cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c ®−êng tiªu ho¸ vµ ®−êng h« hÊp ®èi víi trÎ s¬ sinh, cã thÓ ng¨n chÆn vi trïng bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ trÎ, ®Ò phßng trÎ s¬ sinh khái bÞ ®au bông tiªu ch¶y, c¶m cóm vµ viªm phÕ qu¶n; nh÷ng h¹t nh©n ph¸t triÓn ë trong s÷a non cã thÓ thóc ®Èy sù tr−ëng thµnh cña d¹ dµy vµ ruét chãng thµnh thôc, vµ cã thÓ ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña nh÷ng vËt qu¸ mÉn c¶m tõ bªn ngoµi vµo. S÷a non cßn cã thÓ thóc ®Èy ph©n su bµi tiÕt ra ngoµi, còng nh− tiªu trõ hoµng ®µm, cã thÓ tr¸nh ®−îc ®Çy bông vµ h¹ch hoµng ®µm cã thÓ g©y bÖnh. 5- kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén Trong mét sè vïng ë n«ng th«n, cho ®Õn ngµy nay vÉn l−u hµnh mét c¸ch lµm cùc kú nguy h¹i cho trÎ s¬ sinh lµ kh«ng chÞu tranh thñ cho trÎ míi sinh bó s÷a sím nhÊt, ng¾n th× 1, 2 ngµy, dµi th× 3 ngµy trë lªn. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy

lµ kh«ng phï hîp víi qui luËt sinh lý cña viÖc tiÕt s÷a, cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Bëi v× viÖc tiÕt s÷a mÑ lµ do sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh vµ sù ph©n tiÕt bªn trong. TrÎ s¬ sinh mót ®Çu vó sÏ kÝch thÝch, dÉn ®Õn ph¶n x¹ thÇn kinh, thóc ®Èy sù ph©n tiÕt cña chÊt kÝch thÝch ë ®»ng sau thuú thÓ lµm cho s÷a tõ trong tuyÕn s÷a ®ang ®Çy ¾p ch¶y vµo èng dÉn s÷a. NÕu kh«ng ®−îc sù kÝch thÝch nh− vËy, th× viÖc ph©n tiÕt s÷a sÏ bÞ gi¶m hoÆc bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn, ®Ó cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ thµnh c«ng, th× sau khi ®øa con ra ®êi, nãi chung tõ 6 ®Õn 12 tiÕng ®ång hå lµ b¾t ®Çu cho bó s÷a. C¸c nhµ y häc n−íc ngoµi cßn chñ tr−¬ng sau khi ®Î 20 phót lµ b¾t ®Çu cho bó ngay. S¶n phô cho con bó s÷a sím cßn cã thÓ kÝch thÝch ph¶n x¹ tö cung co l¹i, rÊt cã lîi cho viÖc phôc håi tö cung. 6- Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ s¬ sinh Cã mét sè s¶n phô, khi kh«ng cã s÷a hoÆc Ýt s÷a, th−êng dïng s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña con. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn, lín lªn cña trÎ th¬. Bëi v× s÷a ®Æc cã ®−êng lµ mét lo¹i chÕ phÈm s÷a s¶n xuÊt tõ s÷a bß t−¬i, sau khi c« ®Æc 2/5 dung l−îng gèc, cho thªm 40% ®−êng tr¾ng vµo ®Ó chÕ thµnh. Khi dïng s÷a nµy, ng−êi ta pha l−îng n−íc gÊp ®«i l−îng s÷a ®Æc ®Ó cho lo·ng ra, gièng nh− nång ®é cña s÷a bß t−¬i, nh−ng v× hµm l−îng ®−êng cao qu¸, ngät qu¸ nªn trÎ khã tiÕp thô, dÔ g©y nªn tr−íng bông vµ ®i ngoµi, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh−

4

9

10

Cho nªn nu«i bé trÎ s¬ sinh kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß. cho nªn chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh sÏ dÉn ®Õn bÖnh thiÕu m¸u. thËm chÝ cßn gÇy ®i. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn tuú tiÖn cho trÎ th¬ 5 11 12 . dÔ dÉn ®Õn ch¶y m¸u d¹ dµy vµ ruét. NÕu kÐo dµi sÏ x¶y ra hiÖn t−îng ®øa trÎ bÞ bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. Khi cho bó s÷a nªn cho trÎ n»m dèc. Khi bÞ trí. s÷a dÔ th«ng qua èng nh¸nh yÕt hÇu ®· në réng vµ co l¹i ®Ó vµo tai gi÷a. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ n»m bó s÷a . bÞ î hoÆc bÞ trí. èng nh¸nh nµy ë trÎ em rÊt ng¾n. tÊt sÏ lµm cho trÎ kh«ng thÓ t¨ng c©n ®−îc. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y nªn hiÖn t−îng m¸u tan cÊp tÝnh vµ viªm d¹ dµy cã tÝnh chÊt ho¹i ®µm. ®au tai vµ viªm tai gi÷a m·n tÝnh vµ ch¶y mñ quanh n¨m. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i chØ cã thÓ hÊp thu ®−îc 10% chÊt s¾t ®ã mµ th«i (hµm l−îng s¾t ë trong s÷a ng−êi cao gÊp ®«i ë trong s÷a bß. song cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. Bëi v× gi÷a yÕt hÇu vµ tai gi÷a cã mét èng th«ng nhau. nÕu pha s÷a b»ng 5 lÇn n−íc ®Ó lµm cho nång ®é ®−êng ®¹t tiªu chuÈn b×nh th−êng th× hµm l−îng pr«tªin vµ mì ë trong s÷a l¹i bÞ gi¶m ®i 5 lÇn. ch÷a nhiÒu n¨m còng kh«ng khái.v. nh−ng rÊt ®Òu ®Æn vµ hÇu nh− nã n»m ngang. khi bó xong nªn khe khÏ vç vµo l−ng trÎ®Ó bÐ î l−îng kh«ng khÝ nuèt ph¶i trong lóc bó. So víi ng−êi lín. sau khi bÞ hÊp thu dÔ x¶y ra qu¸ mÉn c¶m. Ngoµi ra trong s÷a bß cßn bao hµm chÊt lßng tr¾ng trøng Ýt chÞu nhiÖt. mµ nªn cho ¨n thªm nh÷ng thùc phÇm phô cã nhiÒu chÊt s¾t. 8. 9. vÝ dô nh− thÞt. Cho nªn kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ®−êng lµm thøc ¨n chÝnh cña trÎ . tuy cã c¸i lîi lµ trÎ dÔ nuèt. mµ c¬ thÓ ng−êi ta l¹i cã thÓ hÊp thu ®−îc 50%). gan ®éng vËt v.. Bëi v× hµm l−îng s¾t ë trong s÷a bß rÊt Ýt. TrÎ em ®Î non vµ trÎ em bÞ viªm ®−êng ruét. do ®ã mµ sinh ra viªm tai gi÷a. thiÕu chÊt s¾t. dÉn ®Õn ph¸t sèt. nh−ng chØ dïng s÷a bß ®Ó nu«i trÎ s¬ sinh th× vÉn kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu sinh tr−ëng cña trÎ th¬. NÕu cø tr−êng kú nu«i trÎ nh− thÕ nµy. ®Ò phßng trÎ bÞ trí g©y ra viªm tai gi÷a.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh S÷a bß tuy lµ mét lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d−ìng cao. nÕu cho ¨n s÷a chua th× sÏ bÞ n«n trí. gäi lµ èng nh¸nh yÕt hÇu. Tr−íc khi ¨n s÷a... gi¶m ®i rÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß t−¬i. th−êng hay bÞ ch¶y s÷a ra ngoµi. cã khi cßn dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng. trong mçi kil«gam s÷a bß chØ cã 1 mg chÊt s¾t.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a Khi trÎ th¬ n»m trªn gi−êng mµ cho bó hoÆc cho ngËm b×nh s÷a.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua S÷a chua tuy lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng vµ gióp cho tiªu ho¸ rÊt nhiÒu . 7. Cã bµi b¸o ®· viÕt v× cho trÎ ®Î non ¨n s÷a chua mµ tö vong. kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ th¬ ®−îc. ®Ó bæ sung chÊt s¾t bÞ thiÕu hôt. nh−ng l¹i dÔ dÉn ®Õn bÞ viªm tai gi÷a.x¬ cøng t©m huyÕt qu¶n vµ thÞ lùc kÐm ë ®øa trÎ. TrÎ th¬ n»m ngang bó s÷a.

viÖc ph¸t triÓn hång cÇu bÞ chËm nªn sinh ra thiÕu m¸u. Cã b¸c sÜ ng−êi n−íc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm. nay èm mai ®au.. Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy sÏ ho¹t ®éng. biÓu hiÖn lµ trÝ lùc l¹c hËu.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con S÷a cõu tuy còng lµ mét lo¹i thùc phÈm tèt ®Ó nu«i trÎ.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc Cã bµ mÑ cho con bó ch¼ng cã giê giÊc nµo c¶. sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o. hµm l−îng axit pholic l¹i cµng Ýt h¬n. ChÊt axit amin ë trong s÷a bß bÞ nhuyÔn thµnh mét chÊt cã h¹i ë trong ruét giµ. cho nªn ®· mÊt ®i gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a bß. Bëi v× hµm l−îng vitamin B12 ë trong s÷a cõu Ýt h¬n ë trong s÷a bß. vÝ dô nh− b¸nh m×. n−íc qu¶. cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo ch¸o. rÊt cã lîi cho viÖc ph¸t huy t¸c dông dinh d−ìng cña chóng. co bãp nhanh. theo dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau. NÕu cho trÎ ¨n s÷a cõu dµi ngµy.v. chØ cã kho¶ng 0. ®øa trÎ v× thiÕu vitamin B12 vµ thiÕu axit pholic. tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o. b¸nh bÝch qui. v× muèn t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. Cho nªn nÕu nu«i trÎ b»ng s÷a cõu dµi ngµy th× ph¶i chó ý bæ sung nh÷ng thøc ¨n phô cã nhiÒu chÊt vitamin B12 vµ axit pholic. kh«ng ®−îc hÊp thu ®Çy ®ñ. 12. Kú thùc lµm nh− vËy kh«ng cã lîi 6 13 14 . Ngµnh thùc phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý. kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông men cña dÞch vÞ.06 microgram .. kú thùc th× kh«ng ph¶i nh− vËy. 10.kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ Cã nh÷ng bËc phô huynh. cã thÓ g©y nguy h¹i cho søc khoÎ. NÕu ®øa trÎ cø tr−êng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín. Hä cho r»ng nh− vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh d−ìng cho trÎ. Cho nªn khi nu«i trÎ. 13.kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi. th©n thÓ suy nh−îc. vµo bét cho con ¨n. Cho nªn tr−íc khi cho trÎ uèng s÷a bß. mµn thÇu ch¼ng h¹n. chØ cã 0. kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. tèt nhÊt lµ nªn cho chóng ¨n mét chót thøc ¨n lo¹i tinh bét g× ®ã.015 microgram. nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng ë trong s÷a bß ch−a kÞp tiªu ho¸ th× ®· bÞ tèng vµo ®¹i trµng. Ngoµi ra thiÕu vitamin B12 cßn cã thÓ lµm cho ®øa trÎ sinh bÖnh vÒ thÇn kinh vµ tinh thÇn. nh− cho trÎ ¨n thªm canh rau xanh t−¬i. kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. Song nÕu chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i trÎ dµi ngµy th× sÏ g©y nªn thiÕu m¸u. gan vµ bå dôc ®éng vËt v. vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. 11. thêi gian thøc ¨n ngõng l¹i ë trong ruét vµ d¹ dµy sÏ ng¾n.¨n s÷a chua. hoÆc cø thÊy con khãc lµ cho bó. nh− vËy s÷a bß cã thÓ ng−ng l¹i ë trong d¹ dµy mét thêi gian dµi h¬n.

kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n−íc Cã ng−êi t−ëng r»ng s÷a mÑ hoÆc s÷a bß ®Òu lµ chÊt láng. mµ khi t· lãt bÞ −ít. ®−êng tiªu ho¸ cña trÎ cø 3 giê l¹i tiÕt dÞch tiªu ho¸ mét lÇn. mçi ngµy cÇn uèng tõ 150 . kh«ng thÓ gióp cho trÎ hoµn toµn th¶i hÕt nh÷ng phÕ vËt cña pr«tªin vµ muèi v« c¬ ë trong s÷a ra ngoµi c¬ thÓ ®−îc.250 mg n−íc. Cho nªn. Sau khi bó s÷a kho¶ng 3-4 tiÕng ®ång hå th× trÎ ®ãi. Song kh«ng ph¶i ®øa trÎ chØ khãc khi ®ãi. ®Ó cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu cña trÎ. Lóc nµy mµ trÎ khãc th× nªn cho trÎ bó ngay. khi bÞ muçi ®èt. hoÆc bÞ viªm tuyÕn s÷a cÊp tÝnh. khi t· lãt quÊn chÆt qu¸. Mçi ngµy cho bó 5 ®Õn 7 lÇn. khi trong ng−êi khã chÞu . kh«ng thÓ nh− ng−êi lín ®−îc. Ngoµi ra viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ trÎ th¬ vµ viÖc thay ®æi nh÷ng chÊt míi ®ßi hái mét l−îng n−íc rÊt lín. ®Òu dïng tiÕng khãc ®Ó biÓu thÞ. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. vµ khi chóng bó kh«ng ®ñ no th× chóng l¹i khãc. TrÎ ®· ®−îc 4 – 5 th¸ng tuæi th× kh«ng nªn cho bó vµo ban ®ªm n÷a. 15. cã h¹i cho søc khoÎ. chiÓu theo c¬ chÕ ®iÒu tiÕt sinh lý. ngay c¶ khi ngñ dËy muèn ®−îc bÕ ½m.cho søc khoÎ cña trÎ th¬. kh«ng nªn hÔ cø thÊy con khãc lµ cho bó. NÕu nh− ng−êi mÑ cã nhiÒu s÷a. Cho nªn ngoµi viÖc cho trÎ th¬ ¨n s÷a ra. NÕu cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. Cho nªn thêi gian cho con bó còng nªn 3 giê mét lÇn lµ thÝch hîp. khi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ sai lÇm. Bëi v× trong s÷a tuy cã n−íc. c«ng n¨ng cßn yÕu. trÎ nÆng 5 kg. song ch¼ng lÇn nµo ®−îc bó no. ®Ó tr¸nh cho con khái bÞ h− ®−êng tiªu ho¸. ®Çu vó dÔ bÞ nøt nÎ. hµng ngµy cÇn ph¶i cho trÎ uèng mét l−îng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc canh nhÊt ®Þnh. Thêi gian tèt nhÊt lµ vµo gi÷a hai lÇn cho bó. dÉn ®Õn b¾t buéc ph¶i ngõng cho con bó s÷a mÑ. 14. mèi lÇn tõ 15 ®Õn 20 phót lµ trÎ bó no.kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó Thøc ¨n uèng chñ yÕu cña trÎ th¬ lµ s÷a mÑ hoÆc c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. Cho nªn c¸c bµ mÑ cÇn chó ý tËp cho m×nh mét thãi quen tèt lµ ngay tõ ®Çu cho con bó ph¶i cã giê giÊc. Bëi v× cho con bó kh«ng cã giê giÊc. tuy mçi ngµy con ®−îc bó rÊt nhiÒu lÇn. Nh÷ng thøc ¨n nµy nãi chung cã thÓ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy cña trÎ tõ 2 giê 30 ®Õn 3 giê ®ång hå. hÔ thÊy con khãc lµ cho bó. nh−ng v× thËn cña ®øa trÎ ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc . trÎ th¬ uèng s÷a th× kh«ng cÇn ph¶i uèng n−íc n÷a. Ban ®ªm th× c¸ch nhau 6 – 7 tiÕng ®ång hå cho bó mét lÇn. vµ cho bó mét c¸ch bÊt qui luËt nh− vËy còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. thêi gian kÐo dµi sÏ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña ®øa trÎ. NÕu chØ dùa vµo sè n−íc Ýt ái ë trong s÷a th× 7 15 16 . Nãi chung. V¶ l¹i cho trÎ bó nhiÒu lÇn qu¸. kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù nghØ ng¬i cña ng−êi mÑ mµ cßn khiÕn cho ng−êi mÑ kh«ng ®ñ s÷a cho con bó. Nh− vËy cã lîi cho c¶ mÑ lÉn con ®Òu ®−îc nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu.

ng−êi mÑ mµ uèng aspirin th× qua s÷a sÏ lµm cho c«ng n¨ng tiÓu b¶n m¸u cña ®øa trÎ bÞ øc chÕ. Cho trÎ em tr−êng kú ¨n s÷a bß. sÏ g©y nªn c¸c chøng bÖnh thÌm ngñ. Cho nªn. dÉn ®Õn biÕng ¨n. NÕu nh− ph¶i uèng thuèc dµi ngµy hoÆc uèng nhiÒu thuèc. cßn lµm cho tØ lÖ canxi ph«tpho trong c¬ thÓ trÎ bÞ mÊt c©n b»ng. mÑ uèng reserpine cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thÌm ngñ. V× trÎ th¬ rÊt mÉn c¶m víi thuèc. NÕu cø tr−êng kú ¨n nhiÒu chÊt anbumin lµm cho trong c¬ thÓ cña trÎ em thiÕu nhãm vitamin B.. khã tiªu ho¸. cung cÊp nhiÖt l−îng rÊt nhiÒu. ngñ kh«ng yªn giÊc. trong khi cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß th× ph¶i chó ý kÞp thêi cho ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ ph¶i cho dïng nhiÒu lo¹i vitamin ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸ ®−îc ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng. cr«m dÔ lµm trÎ em bÞ cËn thÞ.v. mÑ uèng thuèc tÈy dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ.v. ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuèc cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña trÎ th¬ ®ang bó th× ph¶i ngõng cho trÎ bó. lµm gi¶m kh¶ n¨ng chèng axit cña r¨ng. cho nªn còng kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo thêi gian. mÑ uèng chloramphenicol sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng t¹o m¸u cña x−¬ng tuû cña trÎ. dÉn ®Õn thiÕu c¸c chÊt can-xi. methimazol v.v. h− tho¸t (h¹ ®−êng huyÕt do mÊt m¸u). l¹i cã thÓ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ trÎ. song ®èi víi trÎ em th× khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi S÷a bß tuy hµm l−îng pr«tªin vµ mì rÊt cao. Cho nªn khi ng−êi mÑ ®ang cho con bó mµ bÞ èm th× kh«ng nªn tuú tiÖn dïng thuèc. bÐo bÖu. cø ®Õn mïa ®«ng lµ da bÞ th« r¸p. 17.. 16. thiÕu m¸u. dÉn ®Õn ch¶y m¸u. ¡n nhiÒu s÷a bß qu¸. VÝ dô nh− s÷a cña ng−êi mÑ uèng thuèc endoxan sÏ k×m h·m c«ng n¨ng x−¬ng tuû cña trÎ th¬.V× l−îng s÷a trÎ bó kh«ng ®Òu. Trong s÷a bß cßn chøa mét sè l−îng lín chÊt v« c¬ vµ chÊt anbumin gióp cho x−¬ng cèt cña bß tr−ëng thµnh. s÷a cña ng−êi mÑ uèng i«t. g©y nªn thiÕu chÊt s¾t. s÷a bß dÔ « nhiÔm vi khuÈn v.. trong s÷a bß t−¬ng ®èi cã nhiÒu chÊt axit aliphatic. th−êng xuyªn ¨n s÷a bß khiÕn cho trÎ em thiÕu c¸c chÊt thùc vËt kh¸c. nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. ng¹t mòi vµ tiªu ch¶y. Bëi v× cã mét sè lo¹i thuèc sau khi vµo tuÇn hoµn m¸u cña ng−êi mÑ sÏ th¶i ra b»ng ®−êng s÷a. nªn rÊt cã thÓ g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi trÎ. dÉn ®Õn b¹ch cÇu bÞ gi¶m sót. rÊt dÔ bÞ viªm da. nh÷ng chÊt nµy lµm rèi lo¹n chÊt thay thÕ trong c¬ thÓ trÎ em.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó Trong thêi kú cho con bó. ngøa ng¸y. 8 17 18 . luminan v. xuÊt hiÖn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt nh− toµn th©n ø m¸u. ng−êi mÑ bÞ èm ph¶i uèng thuèc ch÷a bÖnh mµ cho con bó sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®èi víi ®øa trÎ. mÑ uèng amidol. mÑ uèng tetraxiclin sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng cña ®øa trÎ. Kh«ng nªn hÔ cø nghe thÊy trÎ khãc lµ cho bó. §ång thêi.. kÝch thÝch d¹ dµy vµ ruét . dÔ bÞ s©u r¨ng. dÔ vãn côc ë trong d¹ dµy. nh−ng nãi chung kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cho bó kh«ng nªn d−íi 2 tiÕng ®ång hå. VÝ dô nh− bét anbumin nhiÒu.. cã thÓ øc chÕ c«ng n¨ng tuyÕn gi¸p tr¹ng cña trÎ..

NhiÖt ®é mïa hÌ th−êng trªn 300C. s÷a mÑ ®èi víi trÎ s¬ sinh lµ thøc ¨n chñ yÕu. cã thÓ lµm cho trÎ lín lªn khoÎ m¹nh. th−êng dÉn ®Õn ¨n uèng Ýt ®i. 9 19 20 . NhiÖt ®é cao. nh−ng chËm nhÊt còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ mét tuæi r−ìi. NhiÖt ®é cao.. nhiÖt ®é cao.8 th¸ng th× dÇn dÇn gi¶m bít sè lÇn cho bó. sÏ khiÕn cho viÖc t¹o chÊt vÞ toan gi¶m sót sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®ì vi khuÈn cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ gi¶m sót. NÕu mét sè l−îng lín chÊt clorua theo må h«i bµi tiÕt ra ngoµi. mïa hÌ c¸c lo¹i c«n trïng nh− ruåi nhÆng. tøc lµ thay ®æi chÕ ®é ¨n uèng th× rÊt dÔ g©y ra tiªu ho¸ kh«ng tèt. th× nªn cho ¨n t¨ng dÇn n−íc canh. sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng. Thêi tiÕt nãng. viÖc hÊp thô chÊt dinh d−ìng bÞ ¶nh h−ëng. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña tuyÕn tiªu ho¸ do hÖ thèng thÇn kinh chi phèi bÞ gi¶m sót. Ngoµi ra.§ång thêi còng kh«ng lîi cho viÖc ph¸t dôc cña r¨ng s÷a.. ho¹t ®éng sinh lý cña c¬ thÓ con ng−êi sÏ n¶y sinh rÊt nhiÒu biÕn ho¸. Tõ c¸c nguyªn nh©n nh− trªn ®· nãi th× ta kh«ng nªn cai s÷a cho trÎ em vµo mïa hÌ.v. nÕu cai s÷a vµo lóc nµy. c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ em còng kh«ng m¹nh nh− cña ng−êi lín. Kú thùc cai s÷a qu¸ muén rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con.kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén Cã mét sè bËc phô huynh cho r»ng chÊt dinh d−ìng trong s÷a mÑ rÊt phong phó. sinh ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng ruét.. khÝ quan tiªu ho¸ cña trÎ em kh«ng dµy d¹n nh− cña ng−êilín. NÕu gÆp ph¶i mïa hÌ oi bøc hoÆc mïa ®«ng gi¸ rÐt th× cã thÓ lïi thêi gian cai s÷a l¹i mét chót. kho¶ng 12 th¸ng tuæi th× cai s÷a. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ: B¾t ®Çu tõ lóc trÎ ®−îc 2 th¸ng tuæi. 19. ra må h«i nhiÒu.5 th¸ng th× t¨ng dÇn mãn sóp. H¬n n÷a. Bëi v× ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña ®øa trÎ. t¹o thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t sinh bÖnh ®−êng ruét. ®−êng ruét vµ d¹ dµy. sÏ lµm cho viÖc chuyÓn ho¸ c¸c chÊt míi ë trong c¬ thÓ t¨ng nhanh. lßng ®á trøng gµ v. nh−ng còng kh«ng nªn cho bó qu¸ l©u.18. sau 3 th¸ng th× cho ¨n ch¸o lo·ng. Trong må h«i.. men tiªu ho¸ còng do ®ã mµ mÊt ®i t−¬ng ®èi nhiÒu.v..v. 4 . NhiÖt ®é cao. T¹i sao kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ ? NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt ®Ó cho sinh lý c¬ thÓ ho¹t ®éng lµ kho¶ng 200C. 2/ Kh«ng nªn cai s÷a vµo mïa hÌ.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ VÒ VIÖC CAI S÷A 1/ S÷a mÑ tuy tèt thËt. VÝ dô : NhiÖt ®é cao. 6 .. lµm cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót.ho¹t ®éng rÊt m¹nh. muçi v. thÝch hîp nhÊt. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. sinh bÖnh thiÕu m¸u v. Song thêi gian cho ¨n s÷a qu¸ dµi còng kh«ng tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng ngµy cµng t¨ng cña trÎ th¬. l−îng tiªu hao c¸c chÊt men ë trong c¬ thÓ còng t¨ng lªn. n−íc hoa qu¶. t¨ng dÇn sè lÇn vµ sè l−îng b÷a ¨n phô. ngoµi n−íc ra cßn cã clorua natri. cho nªn trÎ 4 – 5 tuæi råi vÉn ch−a cai s÷a.. ChÊt clorua ë trong clorua natri lµ chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó g©y thµnh vÞ toan. Kh«ng nghi ngê g× n÷a.

phô n÷ ®ang cho con bó. s÷a mÑ lµ thùc phÈm thiªn nhiªn lý t−ëng nhÊt cña trÎ th¬. thÞt gia cÇm vµ canh rau lµ ®− îc. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s÷a bÞ lo·ng vµ thay ®æi c¸c thµnh phÇn trong s÷a. dÔ sinh ra rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn trong thêi kú ®ang cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng cÇn ph¶i cai s÷a. kh«ng nh÷ng cã thÓ g©y thµnh thãi quen kh«ng tèt.s÷a mÑ kh«ng thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu nhiÒu lo¹i dinh d−ìng cña trÎ . qu¸ nãng hoÆc khi ®øa trÎ ®ang èm th× kh«ng nªn cai s÷a.. Cho nªn nÕu gÆp mïa viªm nhiÖt th× nªn chê ®Õn mïa thu m¸t mÎ råi h·y cai s÷a. 22.trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a Cã mét sè ng−êi cho r»ng. Nh−ng khi mµ trêi qu¸ l¹nh.v. t¨ng dÇn sè lÇn ¨n b÷a phô. Nãi chung. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. nÕu cai s÷a th× sÏ lµm thay ®æi thãi quen ¨n uèng. Dïng b×nh 10 21 22 . Muèn cai s÷a th× ph¶i tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch. bÇn huyÕt cã tÝnh thiÕu chÊt s¾t. thËm chÝ khi uèng n−íc th−êng còng dïng b×nh s÷a. thËm chÝ cã thÓ bÞ co hÑp tö cung. Cã thÓ gi¶m dÇn sè lÇn cho bó. dÔ g©y nªn tiªu ho¸ kh«ng tèt. Cho nªn kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén. Bëi v× cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc sö dông b×nh s÷a. Ng−êi phô n÷ cho con bó ®Õn lóc thÊy kinh th× s÷a t−¬ng ®èi lo·ng h¬n b×nh th−êng mét chót. tõ nhuyÔn ®Õn cøng. ¨n nhiÒu thøc ¨n lo¹i c¸. B×nh th−êng. Bëi v× mïa hÌ viªm nhiÖt vµ mïa ®«ng l¹nh gi¸. khi ®øa trÎ ®−îc 12 th¸ng tuæi th× cã thÓ hoµn toµn cai s÷a. s÷a lóc nµy ch¼ng cã h¹i g× c¶. nh− vËy lµ l¹i ph¶i cai s÷a b×nh mét lÇn n÷a. ThËt lµ phiÒn phøc. dÉn ®Õn tiªu ch¶y. søc ®Ò kh¸ng kÐm. khÈu vÞ kh«ng tèt.sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a §øa trÎ ®· ®−îc cai s÷a råi mµ vÉn tiÕp tôc cho dïng b×nh s÷a. tõ Ýt ®Õn nhiÒu. nh−ng chÊt pr«tªin th× t¨ng lªn.. Kú thùc nãi nh− vËy lµ kh«ng cã c¨n cø khoa häc. sau khi cai s÷a sÏ ®æi thµnh nh÷ng thøc ¨n kh¸c.tr−êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a Cai s÷a ®óng thêi h¹n lµ mét viÖc cÇn thiÕt. Sau khi hµnh kinh. n¨ng lùc tiªu ho¸ cña trÎ th¬ t−¬ng ®èi yÕu. 21. kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh gi¶m sót v. s÷a bß. tõ lo·ng ®Õn ®Æc. ng−êi phô n÷ ®ang cho con bó chØ cÇn chó ý trong nh÷ng ngµy hµnh kinh th× uèng nhiÒu n−íc h¬n mét chót. ®Ó cho ®øa trÎ thÝch øng dÇn. sau khi thÊy kinh th× s÷a sÏ ®éc vµ thiÕu chÊt dinh d−ìng. sau khi ®Î ®Õn 4 th¸ng lµ thêi kú chÊt l−îng s÷a mÑ cao nhÊt. 20. Ng−êi mÑ cho con bó mét thêi gian dµi còng cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng bÕ kinh. NÕu ®øa trÎ ®ang èm. §èi víi ®øa trÎ. kh«ng nªn cho con bó tiÕp n÷a. chÊt mì ë trong s÷a cã Ýt h¬n. chÊt l−îng s÷a l¹i trë l¹i b×nh th−êng. mµ cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña r¨ng. NÕu trÎ ®ang èm th× chê cho trÎ lµnh bÖnh råi h·y cai s÷a. NÕu tiÕp tôc ¨n s÷a mÑ cã thÓ dÉn ®Õn trÎ suy dinh d−ìng. lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng thªm.

®−êng cã thÓ nhËp vµo m¸u nhanh h¬n. Do vËy.dinh d−ìng kh«ng ®ñ. nÕu kÐo dµi. Cã ®iÒu lµ nh÷ng chÊt ngon lµnh cña ®−êng vÉn cßn hÊp dÉn con ng−êi ta nhiÒu l¾m. VËy khi nµo ¨n ®−êng th× tèt. ngoµi viÖc ¨n uèng b×nh th−êng hµng ngµy ra. ®−êng cã thÓ cung cÊp kalo nhanh h¬n. ¨n mét chót ®−êng hoÆc uèng n−íc ®−êng cã pha mét chót muèi sÏ b»ng uèng thuèc bæ. (3) Khi mÖt mái vµ ®ãi : So víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. (1) Tr−íc khi ¨n c¬m : Sau khi ¨n ®−êng. (2) Tr−íc khi ngñ : §−êng sÏ l−u l¹i ë c¸c kÏ r¨ng. §−êng huyÕt cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó 11 23 24 . rÊt cã lîi cho vi trïng sinh s«i n¶y në. mµ kh«ng ¨n còng ®−îc. (4) Khi nãi chuyÖn : Võa nãi chuyÖn võa ¨n kÑo. bÞ mÊt n−íc. ng−êi sÏ gÇy ®i. ¶nh h−ëng ®Õn l−îng ¨n b×nh th−êng. c¸c nhµ y häc vµ dinh d−ìng häc ®· chØ ra r»ng. (6) Khi ®i tµu.. ¨n c¬m võa kh«ng tiÖn. sau khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. hai lµ ph¶i ¨n cho thÝch hîp. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn r¨ng.nh÷ng ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ em ¨n ®−êng Sau khi c©n nh¾c nh÷ng ®iÒu lîi h¹i vÒ mäi mÆt. khi nµo ¨n ®−êng th× kh«ng tèt ? D−íi ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch s¬ l−îc 1/ Thêi gian ¨n ®−êng tèt nhÊt. lµm t¾c nghÏn thùc qu¶n. ¨n ® − êng sÏ ®Ò phßng ® − îc nh÷ng sù thiÕu hôt nµy. kh«ng ®Òu.s÷a mµ kh«ng chó ý ®Õn t− thÕ cña trÎ vµ vÞ trÝ b×nh s÷a.v. Mót ®Çu vó b×nh s÷a kh«ng cã s÷a. (1) Tr−íc khi ®i t¾m : T¾m sÏ ra rÊt nhiÒu må h«i. hoÆc vÞ trÝ b×nh s÷a qu¸ cao. tiªu hao thÓ lùc. 2/ Nh÷ng lóc kh«ng nªn ¨n ®−êng. xe. t¹o thµnh khu«n mÆt bÞ lâm. r¨ng tr−íc nh« ra. ¨n mét chót ®−êng cã thÓ n©ng cao ®−êng huyÕt. nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. cho nªn ë ®©y cÇn ph¶i nªu ra mét “ Nguyªn t¾c ” ®èi víi viÖc ¨n ®−êng : Mét lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu. NÕu ¨n ®−êng lo¹i s«c«la v. thuyÒn. (2) Tr−íc khi vËn ®éng : Khi vËn ®éng cÇn ph¶i tËp trung tinh lùc. tæn h¹i cho r¨ng. nÕu ®−êng nhiÒu sÏ kÝch thÝch insulin ph©n tiÕt. so víi c¸c thùc vËt kh¸c. bÖnh sÏ nÆng h¬n. nh− t¹o nªn hµm r¨ng th−a. kh«ng khÝ sÏ vµo trong d¹ dµy g©y nªn ®Çy h¬i. (6) Khi bÞ dÞ øng da. nhÊt lµ ®−îc c¸c em ®Æc biÖt yªu thÝch. (3) Sau khi ¨n no : Lóc nµy mµ l¹i ¨n ®−êng th× ng−êi sÏ trë nªn bÐo. ®èi víi trÎ em cÇn ph¶i chó ý. Sö dông b×nh s÷a th¼ng ®øng. võa mÊt vÖ sinh. th× cßn t¹o cho thÇn kinh h−ng phÊn. tr−íng bông. th× kÑo dÔ r¬i vµo khÝ qu¶n. khiÕn cho tÕ bµo insulin v× ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu mµ bÞ suy nh−îc. cÇn ph¶i bæ sung n − íc vµ n¨ng l − îng . n©ng cao ®−îc ®−êng huyÕt nhanh h¬n. khÈu vÞ sÏ bÞ gi¶m. thËm chÝ cã ng−êi cßn ®Ò xuÊt r»ng ¨n ®−êng cµng Ýt cµng tèt. (4) Ng−êi bi bÖnh ®−êng ruét. (5) Khi ®ang ®au r¨ng : ¡n ®−êng sÏ cµng ®au h¬n.. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. 23. æn ®Þnh tinh thÇn. khiÕn cho trÎ ph¶i v−¬n cæ lªn. khi bÞ n«n oÑ : c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña bÖnh nh©n kh«ng tèt. cã lîi cho viÖc kh«i phôc b×nh th−êng. (5) Khi chãng mÆt buån n«n. sÏ mÊt ngñ. chóng ta kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. ¨n mét chót ®−êng võa tiÖn lîi l¹i võa gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò.

sÏ sinh ra s©u r¨ng. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. dÔ x¶y ra g·y x−¬ng. Theo tµi liÖu cña së nghiªn cøu quan hÖ gia ®×nh ë Mü cho biÕt : ¡n nhiÒu ®−êng dÉn ®Õn nång ®é ®−êng huyÕt t¨ng cao. tøc lµ ph¶i tiªu hao chÊt canxi ë trong c¬ thÓ ng−êi ta. cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng thêi c¬ ¨n ®−êng cã lîi th× míi ®¹t ®−îc môc ®Ých h¹i Ýt lîi nhiÒu. khiÕn cho viÖc ph©n tiÕt cña dung m«i tiªu ho¸ b×nh th−êng bÞ gi¶m sót. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu tiªu ho¸ thøc ¨n. 3/ §−êng tuy tèt. dÉn ®Õn cËn thÞ trôc cña m¾t. n¨ng l−îng mµ c¸c tæ chøc khÝ quan cña c¬ thÓ cÇn thiÕt. C¸c chuyªn gia kªu gäi : C¸c trÎ em vµ häc sinh tuyÖt ®èi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng. TrÎ em vµ mét sè ng−êi lín rÊt thÝch ¨n ®−êng. (3) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ bÞ són r¨ng : §−êng lµm cho ®é toan ë trong måm t¨ng lªn. do ®ã mµ h¹ thÊp n¨ng lùc cña ho¹t ®éng c¬ b¾p thÇn kinh.cÇu khuÈn nhá sinh s«i n¶y në. mµ chÊt kiÒm vµ chÊt canxi th× l¹i gi¶m ®i. §−êng lµ vËt chÊt dinh d−ìng mµ nh©n lo¹i rÊt cÇn. Ngoµi ra ¨n nhiÒu ®−êng cßn lµm cho s¶n vËt cã chÊt toan trong c¬ thÓ t¨ng lªn. chÊt mì. chÊt dinh 12 25 26 . Ng−êi lín tÝnh t×nh nãng n¶y hÊp tÊp dÔ x¶y ra tai n¹n. (5) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho m¾t cËn thÞ ph¸t triÓn. §−êng tuy tèt. (4) ¡n nhiÒu ®−êng dÔ ph¸t sinh g·y x−¬ng. nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn mang bÖnh cho hÖ thèng tiªu ho¸. Bëi v× ®−êng chuyÓn ho¸ cÇn ph¶i cã vitamin B4. hÊp tÊp. sÏ t¹o thµnh chÊt x−¬ng bÞ nh·o. mïi vÞ th¬m ngon. ¡n nhiÒu ®−êng. c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ tho¸i ho¸. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn x−¬ng cèt cña trÎ em. §−êng lµ lo¹i thùc phÈm toan tÝnh kh«ng cã canxi. Tù nhiªn. Bëi v× nh÷ng phÇn ®−êng d− thõa sÏ chuuyÓn ho¸ thµnh mì tÝch tô l¹i ë d−íi da. (6) ¡n nhiÒu ®−êng dµi ngµy dÔ sinh bÐo ph×. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu bËc cha mÑ trÎ cho r»ng ®−êng nho cã chÊt dinh d−ìng. ng−îc l¹i sÏ chØ dÉn ®Õn lµm cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy vµ ruét trë nªn “ L−êi biÕng ”. ¡n ®−êng nhiÒu qu¸. vitamin vµ chÊt kho¸ng. (2) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn hÖ thèng tiªu ho¸ cã bÖnh. chÊt dinh d−ìng do ¨n uèng mµ ra còng sÏ Ýt ®i. t¹o thµnh nhò toan khuÈn. KÑo s«c«la lµ mét lo¹i thùc phÈm ®−êng mµ nguyªn liÖu chñ yÕu lµ cacao chÕ ra. Nh÷ng trÎ em th − êng xuyªn ¨n ® − êng. liªn cÇu khuÈn sinh tr−ëng ph¸t dôc mµ cã ®iÒu kiÖn sinh s«i n¶y në. th−êng dïng nã ®Ó thay ®−êng tr¾ng cho trÎ con ¨n dµi ngµy. Ngµy th¸ng kÐo dµi. ®¹i bé phËn ®Òu do ®−êng cung cÊp. Vµ do bÐo ph× mµ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt kh¸c. ch÷a kh«ng khái. nÕu ¨n nhiÒu th× ng−îc l¹i. Cho nªn ng−êi nhiÒu môn nhät hoÆc bÞ dÞ øng da th× kh«ng Cho nªn. 4/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n qu¸ l−îng ®−êng. ngät. ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ khiÕn cho vitamin B4 trong c¬ thÓ gi¶m ®i. Cho trÎ th¬ ¨n ®−êng l¹i cµng cÇn ph¶i l−u ý ®Õn khoa häc. BÊt cø lo¹i ®−êng nµo còng ®Òu thiÕu chÊt pr«tªin. sinh ra bÐo ph×. ¡n ®−êng cã thÓ lµm cho líp da bÞ dÞ øng th−êng xuyªn nhiÒu lÇn. c¬ thÓ cÇn kh«i phôc chÊt kiÒm thiÕu. sÏ dÉn ®Õn dinh d−ìng kh«ng ®Çy ®ñ. 5/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu kÑo s«c«la. (7) ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng sÏ lµm cho tÝnh khÝ con ng−êi trë nªn nãng n¶y. kh«ng muèn ¨n vµ sÏ ¨n Ýt c¬m. NÕu kÐo dµi. r¨ng bÞ chÊt toan ¨n mßn. §ã lµ v× : (1) ¡n nhiÒu ®−êng sÏ dÉn ®Õn chÊt dinh d−ìng kh«ng tèt. sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. cã thÓ m¾c bÖnh ®a ®éng. dÔ tiªu ho¸. khiÕn cho trÎ em trë nªn nãng n¶y hÊp tÊp. tØ lÖ són r¨ng lªn tíi trªn 95%. ng−êi ta sÏ kh«ng c¶m thÊy ®ãi n÷a.

ng−êi lín ¨n xong còng dÔ h−ng phÊn thÇn kinh vµ mÊt ngñ. . nhí m·i kh«ng quªn. kh«ng ngät b»ng ®−êng tr¾ng. rÊt nhiÒu thµnh phÇn ®−êng sÏ chuyÓn biÕn thµnh mì dù tr÷. . mçi ngµy cÇn kho¶ng 3000 kil« kalo. §−êng tr¾ng 13 27 28 . bÖnh van tim. th«ng qua sù chuyÓn ho¸ míi ë trong c¬ thÓ. VËy v× nguyªn do g× ? Thùc ra. §−êng tr¾ng thuéc lo¹i song ®−êng. còng sÏ lµm cho ng−êi ta bÐo ph×. Tõ ®ã ta thÊy.50%.. mµ trong thùc phÈm b×nh th−êng rÊt Ýt cã. ®óng lµ lµm cho ng−êi ta vui t−¬i thanh th¶n. nÕu ®−îc ¨n vµi ba c¸i. . kh«ng cßn søc lùc vµ rÊt nhanh chãng bÞ mÖt mái. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Cã mét sè ng−êi lÊy ®−êng nho lµm chÊt bæ dinh d−ìng.S«c«la rÊt ngät vµ ngÊy. mµ tØ lÖ pr«tªin chØ cã trªn d−íi 5%. vµ cßn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng î chua. bÊt kú lµ trÎ con hay ng−êi lín còng ®Òu kh«ng nªn ¨n nhiÒu s«c«la. Cho nªn sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ cã c¶m gi¸c ®Çy bông.550 ngh×n kalo.. muèi v« c¬. c¸. .. 6/ Kh«ng nªn l¹m dông ®−êng nho. chÊt mì. nhu cÇu mµ c¬ thÓ con ng−êi ta cÇn ba nguån n¨ng l−îng lín trong viÖc ¨n uèng nh− c¸c chÊt pr«tªin. Mét ng−êi lµm viÖc nhÑ b×nh th−êng. Trong rÊt nhiÒu lo¹i s«c«la tinh chÕ.60%. vµ chÊt ®−êng lµ cã mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. nh−ng gi¸ c¶ t−¬ng ®èi ®¾t. -C¸c chÊt kiÒm cacao. trÎ em sau khi ¨n nhiÒu s«c«la sÏ quÊy khãc. rau xanh v. cao huyÕt ¸p.v. sau khi ¨n nhiÒu sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng.mµ c¬ thÓ rÊt cÇn th× l¹i thiÕu mét c¸ch nghiªm träng. bÊt kÓ lµ bÖnh g×. thÕ lµ sÏ ¨n Ýt thøc ¨n ®i. thÞt..d−ìng phong phó. nghÞch ngîm vµ kh«ng chÞu ngñ. h¹i nhiÒu lîi Ýt.. ng−êi lín th× sÏ bÞ mÒm nhòn c¬ b¾p.. Khi b¶n th©n hoÆc con c¸i èm ®au. c¸c chÊt pr«tªin.. trong c¬ thÓ tÝch luü mét sè l−îng mì rÊt lín.th× chÊt pr«tªin chiÕm 10 -15%. rÊt khã chÞu. tØ lÖ mì chiÕm gÇn 40 . ng−êi lín ¨n nhiÒu ®−êng sÏ bi m¾c c¸c bÖnh nh− x¬ cøng ®éng m¹ch. th× ng−îc l¹i. trong s«c«la cßn cã chÊt kiÒm cacao. Ngoµi ra. Cho dï chÊt dinh d−ìng cña kÑo s«c«la cã phong phó ®Õn ®©u th× so víi tØ lÖ dinh d−ìng mµ con ng−¬× cÇn thiÕt nh− trªn th× cßn kÐm rÊt xa. tØ lÖ ®−êng còng kh«ng Ýt. cã thÓ trùc tiÕp hÊp thu ë trong ®−êng ruét.. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®¬n ®−êng råi míi hÊp thu ®−îc. NÕu th−êng xuyªn ¨n s«c«la th× sÏ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : . trÎ em thiÕu chÊt pr«tªin. khi qua ®−êng ruét cÇn ph¶i cã t¸c dông cña chÊt men. sÏ bÞ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn..v.Thµnh phÇn mì qu¸ nhiÒu. vitamin v. chÊt mì chiÕm 30 . trÎ em ¨n nhiÒu ®−êng sÏ trë nªn bÐo ph×..Thµnh phÇn pr«tªin rÊt Ýt.v. chÊt kiÒm caphªin v. . mµ pr«tªin l¹i lµ “ vËt kiÕn tróc ” cña tÕ bµo c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ con ng−êi. bÖnh sái mËt v. còng t×m mäi c¸ch mua cho ®−îc ®−êng nho cho ng−êi èm hoÆc cho trÎ con ¨n ®Ó tÈm bæ. sÏ trë nªn h«i måm vµ s©u r¨ng. c¸ch lµm nh− vËy liÖu cã hay kh«ng ? §−êng nho lµ mét lo¹i ®¬n ®−êng. th−êng xuyªn ¨n hoÆc cho trÎ ¨n...v.S«c«la cã n¨ng l−îng rÊt cao.Thµnh phÇn ®−êng qu¸ cao. chÊt ®−êng chiÕm 50 . Song. 100 gam s«c«la chiÕm tØ lÖ lín trong ®ã. th−êng xuyªn ¨n qu¸ nhiÒu.35%. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim.. nÕu coi lµ thøc ¨n ®Ó tÈm bæ. kiÒm cµ phª ë trong s«c«la cã t¸c dông lµm tim ®Ëp m¹nh h¬n vµ ®¹i n·o h−ng phÊn h¬n. m×. tæng nhiÖt l−îng cña 100 gam s«c«la cã thÓ ®¹t ®Õn 530 .. thÓ chÊt sÏ dÇn dÇn suy nh−îc. VÝ dô nh− mçi ngµy tÝnh tæng céng c¸c lo¹i thùc phÈm nh− g¹o. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ba b÷a ¨n.

. Trong c¶ cuéc ®êi con ng−êi ta cã hai giai ®o¹n cao lín nhanh nhÊt. C«ng n¨ng tiªu ho¸ ®−êng ruét bÞ h¹ thÊp th× dÔ m¾c bÖnh. VËy th× nh÷ng ng−êi nµo cã thÓ dïng ®−êng nho ? Nh÷ng ng−êi cã bÖnh sót c©n nghiªm träng. bëi v× tiÒm lùc c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña c¬ thÓ con ng−êi rÊt lín. NÕu cø ¨n ®−êng nho l©u ngµy tÊt sÏ lµm cho c¸c lo¹i c«ng n¨ng ph©n tiÕt cña men tiªu ho¸ bÞ h¹ thÊp. ngoµi viÖc cã mét sè vi l−îng muèi v« c¬ vµ cã thÓ cung cÊp nhiÖt l−îng ra. D trong thøc ¨n ®· cã thÓ 14 29 30 . BiÓu hiÖn ngé ®éc vitamin A lµ ng−êi mÖt mái. NÕu vitamin A vµ vitamin D nhiÒu qu¸ th× kh«ng nh÷ng c¬ thÓ kh«ng lîi dông ®−îc mµ cßn g©y nªn ngé ®éc m·n tÝnh. nh−ng chñ yÕu lµ do chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cña viÖc ph©n tiÕt thuú thÓ n·o ®iÒu tiÕt. ng−îc l¹i cßn lµm cho chóng bÐo ra. kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho trÎ cao lªn.. ®au bông ®i ngoµi nghiªm träng.v. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý nh÷ng thêi kú con trÎ cao lín. vµ víi trÎ con còng kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét.muèn trÎ t¨ng chiÒu cao kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d−ìng Mçi bËc cha mÑ ®Òu mong muèn caon m×nh cao lín. vËn ®éng tho¶i m¸i vµ cã giÊc ngñ ®Çy ®ñ. §Æc biÖt lµ ph¶i ®ñ chÊt canxi vµ chÊt ph«t-pho ®Ó cho x−¬ng g©n phÊt triÓn ®−îc tèt. ch¸n ¨n..NÕu cø mï qu¸ng chØ dùa vµo viÖc t¨ng c−êng dinh d−ìng. cho nªn nã ch¼ng ph¶i lµ thùc phÈm dinh d−ìng bæ bÐo g× ®©u. thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nhiÒu lo¹i suy dinh d−ìng. tøc lµ cµng dïng th× c«ng n¨ng sinh lý cµng m¹nh. Mµ viÖc ph©n tiÕt cña chÊt kÝch tè sinh tr−ëng cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh− dinh d−ìng. b¶o ®¶m cho chóng ¨n uèng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng. kh«ng cã bÊt kú lo¹i chÊt bæ nµo kh¸c. ngñ vµ viÖc ph©n tiÕt chÊt tuû v. C¬ n¨ng cña c¬ thÓ sinh vËt phæ biÕn lµ tån t¹i mét qui luËt dïng tèt bá xÊu. sau ®ã lµ ®Õn thêi kú thanh xu©n. ¨n ®−êng tr¾ng sÏ kh«ng t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®−êng ruét. L¹m dông ®−êng nho th× cã h¹i g× ? Nãi chung nh÷ng ng−êi søc khoÎ b×nh th−êng.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ DÇu gan c¸ lµ mét lo¹i dinh d−ìng bæ sung vitamin A. Hai lo¹i ®−êng nµy. th× trÎ con kh«ng nhÊt ®Þnh cã ®−îc mét th©n h×nh cao lín khoÎ m¹nh. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. cho nªn b×nh th−êng cø t¨ng thªm rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng.. ®ã lµ tõ khi ®Î ®−îc mét th¸ng cho ®Õn mét n¨m lµ l¬n lªn nhanh nhÊt. Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy c«ng n¨ng tiªu ho¸ vµ chÊt men song ®−êng ë trong ®−êng ruét kÐm. 25. vËn ®éng.th× rÎ h¬n vµ ngät h¬n ®−êng nho. con ng−êi ta cao thÊp cã liªn quan nhÊt ®Þnh ®Õn sù di truyÒn.hoÆc èm ®au nh−ng kh«ng ph¶i nh÷ng c¨n bÖnh nh− ®· nªu trªn th× kh«ng nªn ¨n ®−êng nho.v. l−îng vitamin A. Ng−êi ta trong khi vËn ®éng vµ trong lóc ngñ viÖc ph©n tiÕt chÊt sinh tr−ëng cao nhÊt. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy chØ ng−îc l¹i víi ý nguyÖn. 24. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ b×nh th−êng. B×nh th−êng. kh«ng dïng th× sÏ tho¸i ho¸. D cho trÎ em bÞ thiÕu chÊt kali. ¨n ®−êng nho th× cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. ng−êi gµy ®i v. nh÷ng ng−êi sau khi mæ ruét thõa th× cã thÓ ¨n ®−êng nho.

®ñ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ, kh«ng cÇn bæ sung n÷a. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp cÇn bæ sung th× ph¶i do b¸c sÜ chØ ®Þnh míi ®−îc uèng dÇu gan c¸, mµ ph¶i uèng ®óng liÒu, ®óng giê, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng, ®Ó tr¸nh ph¸t sinh bÞ ngé ®éc m·n tÝnh.

27- TrÎ em Kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la víi s÷a bß Trong s÷a bß cã rÊt nhiÒu chÊt anbumin vµ kali. Trong s«c«la th× l¹i cã chÊt th¶o toan, hai thøc ®ã hoµ trén víi nhau, chÊt kali trong s÷a sÏ kÕt hîp víi chÊt th¶o toan thµnh mét lo¹i axit kali kh«ng tan. ¡n nh− vËy sÏ gi¶m mÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thËm chÝ cßn dÉn ®Õn nh÷ng t¸c dông phô kh¸c n÷a. 28- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt QuÊt cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng, mïi vÞ võa th¬m võa ngät, g¸i trai, giµ trÎ ®Òu rÊt thÝch ¨n. Nh−ng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. ¡n Ýt th× sÏ bæ d−¬ng Ých khÝ, ¨n nhiÒu sÏ bÞ t¸o nhiÖt, bèc ho¶, s−ng cæ, ®au häng, tiªu ho¸ kh«ng tèt. Nãi chung, mçi ngµy ¨n 3 qu¶ th× ®−îc, nÕu ¨n nhiÒu sÏ cã h¹i cho r¨ng vµ miÖng. Tr−íc khi ¨n quÊt kho¶ng mét tiÕng ®ång hå, kh«ng nªn ¨n s÷a bß, bëi v× chÊt anbumin trong s÷a bß gÆp ph¶i chÊt axit cña qu¶ quÊt sÏ ng−ng kÕt l¹i, ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thô cña bé m¸y tiªu ho¸. Tr−íc khi ¨n c¬m còng kh«ng nªn ¨n quÊt, bëi v× chÊt axit h÷u c¬ ë trong quÊt sÏ kÝch thÝch niªm m¹c cña d¹ dµy, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ. 29- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì

26- TrÎ em l−êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh C¸c mïi vÞ cña thøc ¨n ®Òu th«ng qua ®Çu l−ìi mµ c¶m gi¸c ®−îc. Khi thiÕu chÊt kÏm th× c«ng n¨ng cña vÞ gi¸c vµ ho¹t tÝnh cã men kÏm bÞ h¹ thÊp, dÉn ®Õn vÞ gi¸c vµ khÈu vÞ bÞ suy gi¶m, thËm chÝ cßn cã thÓ lµm cho nh÷ng lç nhá ë ®Çu l−ìi bÞ t¾c nghÏn, t¹o thµnh tÝnh l−êi ¨n nghiªm träng. C¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, ®Ó n©ng cao khÈu vÞ cña trÎ em mµ cho nhiÒu m× chÝnh vµo c¸c mãn ¨n th× sÏ lµm cho chÊt kÏm ë trong m¸u biÕn thµnh mét chÊt toan kÏm ræi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, nh− vËy cµng lµm cho c¬ thÓ thiÕu nhiÒu chÊt kÏm h¬n, lµm cho bÖnh l−êi ¨n trë nªn nghiªm träng. Cho nªn, khi thÊy trÎ em l−êi ¨n, chËm lín, thiÕu m¸u th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi thiÕu chÊt kÏm, vµ ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn bÖnh viÖn ®Ó ch÷a ch¹y. B×nh th−êng còng nªn cho trÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã chÊt kÏm nhiÒu h¬n mét chót, nh− tim lîn, gan lîn, tim bß, thÞt bß, thÞt lîn n¹c, c¸, sß biÓn, c¸c chÕ phÈm tõ ®Ëu v.v... TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng m× chÝnh muèn g©y c¶m gi¸c ¨n ngon ®Ó ch÷a bÖnh l − êi ¨n cña trÎ em.

15

31

32

C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t hiÖn ra r»ng, choñtÎ em ¨n nh÷ng thøc ¨n cã Ýt chÊt mì, Ýt chÊt cholestªrin th× sÏ nhÑ c©n h¬n so víi nh÷ng trÎ em b×nh th−êng kh¸c, dÉn ®Õn bÖnh “cßi cäc”. Ng−êi ta ®o ®−îc ë nh÷ng trÎ em ph¸t triÓn kh«ng tèt nµy th× thÊy sù tiªu hao nhiÖt l−îng vµ chÊt kÏm ®Òu t−¬ng ®èi thÊp, n¨ng lùc ho¹t ®éng so víi c¸c trÎ em cïng løa tuæi còng kÐm h¬n. Mì lµ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc, cÇn ph¶i cung cÊp cho chóng mét c¸ch hîp lý. 30- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái NhiÒu ng−êi rÊt thÝch ¨n tái. NÕu ¨n võa ph¶i th× cã lîi cho søc khoÎ, nh−ng nÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× l¹i cã h¹i, nhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®au m¾t, tay ch©n th−êng xuyªn nãng, nh÷ng ng−êi mµ c¬ thÓ ©m h− ho¶ v−îng, triÒu nhiÖt «n hµn th× kh«ng cã lîi. §Õn n¨m ngoµi 50 tuæi th× m¾t nh×n dÇn dÇn kÐm ®i, tr«ng c¸i g× còng m¬ m¬ hå hå, tai ï, måm kh«, l−ìi ®¾ng, ®Çu nÆng, ch©n nhÑ, trÝ nhí bÞ gi¶m ®i râ rÖt. Nh÷ng chøng bÖnh nµy lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. ¡n tái cã tr¨m c¸i lîi mµ chØ cã mét c¸i h¹i lµ m¾t, c©u nãi ®ã trong d©n gian còng cã c¸i lý cña nã. 31- 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1) TrÎ em kh«ng nªn ¨n kham. Nh÷ng chÊt dinh d−ìng mµ c¬ thÓ cÇn cã ph¶i toµn diÖn. C¨n cø vµo nhu cÇu cña nh÷ng chÊt dinh d−ìng, n¨ng l−îng c¬

b¶n mµ chÊt dinh d−ìng s¶n sinh ra, tØ lÖ phÇn tr¨m thÝch øng trong tæng n¨ng l−îng lµ : pr«tªin 13 - 17%, chÊt bÐo 30 35%, chÊt ®−êng 50 - 55%. Cho nªn nh÷ng chÊt ho¸ hîp cña pr«tªin, mì vµ vitamin ®Òu lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ loµi ng−êi. ¡n kham, do chÊt dinh d−ìng phiÕn diÖn mµ lµm cho c¬ thÓ kh«ng ®¹t ®−îc nhu cÇu dinh d−ìng hîp lý, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh tËt. Tõ l©u, trong “Néi kinh” ®· cã luËn thuËt lµ trong lôc phñ ngò t¹ng kh«ng ®−îc thiªn lÖch vÒ mét c¸i g× hÕt. TÊt nhiªn trong ¨n uèng th× ph¶i chó ý ®Õn chÊt, nh−ng còng kh«ng yªu cÇu ph¶i ¨n toµn chÊt, còng ph¶i ¨n mét Ýt chÊt tanh ®Ó ®iÒu tiÕt khÈu vÞ, ®Ó cho nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®−îc tËn dông nhiÒu nhÊt. Tõ x−a ®Õn nay, kh«ng Ýt nh÷ng bän vua quan phong kiÕn, bän quÝ téc c−êng hµo, ngµy ngµy ¨n s¬n hµo h¶i vÞ, nh©n s©m yÕn sµo, chÊt bæ thõa møa, nh−ng trong bän chóng ®· cã mÊy ai th©n c−êng tuæi thä ®©u ? RÊt nhiÒu ng−êi trong bän hä ®· chÕt non hoÆc còng ch¼ng sèng l©u. Chøng tá r»ng, ®¹o ¨n uèng kh«ng ph¶i chØ lµ toµn chÊt bæ, mµ lµ ph¶i khoa häc hîp lý. 2) TrÎ em kh«ng nªn bá b÷a ¨n s¸ng. TÕ bµo n·o cña con ng−êi chØ cã thÓ thu ®−îc n¨ng l−îng trong chÊt dinh d−ìng cña ®−êng. Sau mét ®ªm kh«ng ¨n, mµ s¸ng ra còng l¹i kh«ng ¨n hoÆc b÷a s¸ng ¨n qu¸ Ýt, ®−êng kh«ng thÓ b¶o ®¶m cung øng ®ñ cho m¸u, thêi gian kÐo dµi khiÕn ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái , kiÖt søc, m¾t hoa ®Çu v¸ng, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng tim ®Ëp m¹nh, buån n«n, ngÊt xØu v.v...kh«ng cßn tinh lùc dåi dµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c. B÷a ¨n s¸ng nãi chung th−êng lµ ®−êng, ch¸o, b¸nh bao, mµn thÇu, cã ®iÒu kiÖn th× ¨n trøng, s÷a bß lµ nh÷ng thø cã nhiÒu chÊt ®¹m.

16

33

34

3) B÷a ¨n s¸ng kh«ng nªn chØ ¨n thøc ¨n kh«. Tõ gãc ®é sinh lý häc mµ xÐt, c«ng n¨ng cña ®−êng tiªu ho¸ th−êng tõ tr¹ng th¸i ng−ìng chÕ ban ®ªm kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i h−ng phÊn, c«ng n¨ng tiªu ho¸ kÐm, khÈu vÞ kh«ng thÊy ngon. NÕu lóc nµy mµ ¨n nh÷ng thøc ¨n thiÕu l−îng n−íc th× kh«ng dÔ tiªu ho¸. Ngoµi ra sau mét ®ªm ngñ say, c¬ thÓ con ng−êi ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÊt n−íc, trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt chuyÓn ho¸ cÇn bµi tiÕt ra ngoµi, cÇn ph¶i kÞp thêi bæ sung mét l−îng n−íc nhÊt ®Þnh, nh− ¨n ch¸o, uèng s÷a ®Ëu nµnh, s÷a bß ®Ó bæ sung cho t×nh tr¹ng thiÕu n−íc trong c¬ thÓ. B÷a s¸ng mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã hµm l−îng n−íc, cßn cã thÓ t¨ng thªm phÇn hÊp thu dÞch thÓ, më réng thµnh huyÕt qu¶n, bæ sung l−îng m¸u, t¨ng nhanh tuÇn hoµn m¸u, khiÕn cho nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ míi trong c¬ thÓ nhanh chãng ®−îc kh«i phôc ®Õn tr¹ng th¸i thÞnh v−îng. 4) Mïa hÌ nãng nùc kh«ng nªn quªn ¨n giÊm. Tôc ng÷ cã c©u : “ Më cöa ra lµ cã bÈy viÖc: cñi, g¹o, dÇu, muèi, t−¬ng, giÊm, trµ”. §ñ thÊy ®Þa vÞ cña giÊm trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. ¡n giÊm kh«ng nh÷ng chØ t¨ng thªm phong vÞ cña thøc ¨n, t¨ng thªm khÈu vÞ, nh÷ng thµnh phÇn trong ®ã nh− axit axªtic, ®−êng vµ axit xitric cßn lµ nh÷ng vËt chÊt lµ nguån sinh ra n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi cÇn thiÕt, vµ ®−îc c¬ thÓ nhanh chãng hÊp thu . Cho nªn, mïa hÌ ¨n mét chót giÊm sÏ cã lîi cho viÖc gi¶i trõ mÖt nhäc vµ kh«i phôc thÓ lùc. Mïa hÌ nhiÖt ®é cao, lµ thêi tiÕt vi khuÈn sinh s¶n rÊt nhanh vµ rÊt m¹nh, nh÷ng c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng tiªu ho¸ ph¸t sinh t−¬ng ®èi nhiÒu. DiÖt khuÈn trÞ bÖnh chÝnh lµ b¶n lÜnh s½n cã cña giÊm. C¸c lo¹i vi trïng nh− vi trïng Salm«n, trùc khuÈn ruét giµ, tô cÇu khuÈn ho¸ mñ, vi khuÈn

kiÕt lþ v.v...gÆp ph¶i giÊm th× chØ sau nöa tiÕng ®ång hå nã sÏ chÕt. Cho nªn mïa hÌ dïng giÊm trong ném vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c, võa gióp cho khÈu vÞ ®−îc ngon h¬n, l¹i võa cã t¸c dông diÖt khuÈn trÞ bÖnh. Ngoµi ra mét sè thùc vËt cã bao hµm chÊt muèi axit nitric, nh− c¸ m¾m, thÞt muèi, d−a muèi v.v...v× trêi rÊt nãng nªn vi khuÈn sinh në rÊt nhanh, t¸c dông cña viÖc vi khuÈn chuyÓn ho¸ nh÷ng chÊt muèi a-xit nitric ë trong ®ã thµnh chÊt muèi ¸ a-xit nitric còng t¨ng lªn. ChÊt ¸ a-xit nitric nµy ë trong c¬ thÓ sau khi chuyÓn ho¸ cã thÓ chuyÓn biÕn thµnh chÊt ¸ nitrat amin lµ chÊt g©y ung th− rÊt m¹nh. ¡n mét chót giÊm sÏ cã t¸c dông ph©n gi¶i chÊt muèi ¸ a-xit nitric nµy . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh c¶m cóm, bÖnh viªm häng uèng mËt ong cã pha mét chót giÊm võa ph¶i, còng sÏ nhanh chãng khái bÖnh. Xin nhí : mïa hÌ kh«ng nªn quªn cho trÎ em ¨n mét chót giÊm 32- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga Trong n−íc ga cã c¸c chÊt gäi lµ ph«t-ph¸t, sau khi nã vµo ®−êng ruét cã thÓ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc víi chÊt s¾t vµ t¹o thµnh mét chÊt v« dông ®èi víi c¬ thÓ råi bµi tiÕt ra ngoµi. Trong t×nh h×nh b×nh th−êng, chÊt s¾t ë trong thøc ¨n chÝnh ra ph¶i ®−îc hÊp thu kho¶ng 10%, nh−ng nÕu uèng nhiÒu n−íc cã ga sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t nµy, g©y nªn thiÕu m¸u, kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. 33- TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy

17

35

36

nhiÒu m× chÝnh. B¸nh quÈy võa ngon, võa rÎ tiÒn, thuËn tiÖn l¹i tiÕt kiÖm thêi gian. ThÕ nh−ng ®èi víi trÎ em, ¨n nhiÒu b¸nh quÈy th× l¹i cã h¹i. Trong b¸nh quÈy chÊt nh«m t−¬ng ®èi nhiÒu, mµ nh«m l¹i lµ nguyªn tè vi l−îng mµ c¬ thÓ con ng−êi kh«ng cÇn. NÕu trÎ em th−êng xuyªn ¨n b¸nh quÈy th× chÊt nh«m sÏ tÝch tô l¹i ë trong c¬ thÓ, cã thÓ g©y nªn nh÷ng bÖnh nh− thiÕu chÊt kali, chÊt ph«t-pho chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë trong c¬ thÓ trÎ em, dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− mÒm x−¬ng, cong x−¬ng, v.v...Trong c¬ thÓ cã nhiÒu chÊt nh«m qu¸ cßn lµm gi¶m thÊp c¸c ho¹t tÝnh cña men anbumin d¹ dµy, lµm cho vÞ toan gi¶m thÊp, d¹ dµy bµi tiÕt Ýt ®i, c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ rèi lo¹n, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ søc khoÎ cña trÎ em. §èi víi viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc còng rÊt kh«ng cã lîi. Cho nªn, kh«ng nªn th−êng xuyªn cho trÎ em ¨n b¸nh quÈy. 34- Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiªï m× chÝnh C¸c nhµ dinh d−ìng häc cho r»ng, trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu m× chÝnh. Bëi v× trÎ em sau khi ¨n m× chÝnh, sÏ cïng víi nguyªn tè kÏm ë trong m¸u ph¸t sinh t¸c dông ho¸ thµnh axit kÏm, sau ®ã tan ra n−íc råi theo n−íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi, do ®ã lµm cho trÎ em thiÕu chÊt kÏm. Nguyªn tè kÏm lµ nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña trÎ em, thiÕu nã trÎ em sÏ cã hiÖn t−îng vÞ gi¸c kh«ng nh¹y, khÈu vÞ kh«ng m¹nh. NÕu kÐo dµi sÏ trë thµnh suy tho¸i trÝ lùc,ph¸t triÓn kh«ng tèt cïng c¸c hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c. C¸c chuyªn gia cßn v¹ch ra r»ng, nÕu kh«ng cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh th× ng−êi mÑ ®ang cho con bó còng kh«ng nªn ¨n 35- TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh Cµ chua mµu cßn xanh tøc lµ ch−a chÝn còng cã ®éc tè nh− khoai t©y mäc mÇm, ®Òu chøa sinh vËt gluc«zit. ¡n cµ chua xanh trong måm c¶m thÊy chan ch¸t, thËm chÝ cã khi cßn ngé ®éc, kh«ng nªn ¨n.Khi ®ãi bông mµ ¨n nhiÒu cµ chua xanh cµng bÊt lîi cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy. 36- TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu C¸c chÊt mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh, ®a sè th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó chÕ ra, nªn ®Òu cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Khi trÎ em dïng mét sè thùc phÈm cã mµu,tuy kh«ng x¶y ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng ®Ó cã thÓ thÊy ®−îc, nh−ng nÕu cø kÐo dµi th× sÏ cã nguy c¬ t¸c h¹i tiÒm Èn trong c¬ thÓ. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ mÊy mÆt sau ®©y : 1/ Lµm nhiÔu c«ng n¨ng b×nh th−êng cña c¸c lo¹i men ho¹t tÝnh ë trong c¬ thÓ, lµm cho ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®−êng, chÊt pr«tªin, chÊt mì, vitamin bÞ ¶nh h−ëng, nÕu kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn trÎ em thiÕu dinh d−ìng. 2/ KÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy; ®ång thêi sÏ lµm cho thËn ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña thËn. 3/ G©y trë ng¹i cho sù xung ®éng truyÒn dÉn cña hÖ thèng thÇn kinh, dÔ g©y bÖnh ®a ®éng ë trÎ em. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc lµm cha lµm mÑ trÎ tuæi kh«ng nªn cho trÎ em uèng nhiÒu n−íc gi¶i kh¸t cã mµu.

18

37

38

c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. §ñ thÊy. huyÕt ¸p cao vµ ø ®äng dÞch thÓ. søc ®Ò kh¸ng cßn rÊt kÐm. l−îng ®−êng mËt cßn rÊt thÊp.v. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ. Mµ trong c¸c lo¹i n − íc qu¶. hä t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ “Gi¶i ®éc” cho ®øa bÐ.. n − íc cã ga vµ c¸c lo¹i n − íc ngät kh¸c. nÕu v−ît qu¸ mét ®Þnh l−îng nµo ®ã th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. C¸ch lµm nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. tinh ® − êng. rÊt dÔ ngÊm qua c¸c tÕ bµo m«.. thËm chÝ dÇn dµn tÝch luü mµ dÉn ®Õn ngé ®éc m·n tÝnh..TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc tr−íc b÷a ¨n Cã mét sè bËc bè mÑ th−êng hay cho trÎ uèng n−íc tr−íc b÷a ¨n. Ngoµi ra cam th¶o cßn cã thÓ x¶y ra c¸c biÓu hiÖn nh− chÊt kali trong m¸u thÊp. khi ®øa trÎ míi sinh ®−îc 1 – 2 ngµy th−êng hay cho uèng n−íc hoµng liªn cam th¶o. cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tæn h¹i cho c¸c tæ chøc. Thãi quen truyÒn thèng ®ã chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. chóng ta cã thÓ coi n−íc ®un s«i ®Ó nguéi lµ ®å uèng lý t−ëng nhÊt cña trÎ em. ®Æc biÖt lµ tæ chøc n·o. Nh÷ng chÊt nµy t¸c dông l©u dµi sÏ g©y kÝch thÝch kh«ng tèt ®èi víi d¹ dµy. Cho nªn. Nh÷ng chÊt cã ®éc nµy. cho trÎ uèng n − íc ngät thay n − íc läc. ngµy ®Çu b−íc vµo trÇn gian. trÎ em ¨n c¬m ngay sÏ lµm cho 19 39 40 . c¸ch lµm nµy rÊt cã h¹i.kh«ng nªn cho trÎ em uèngn − íc ngät thay n − íc läc Cã nhiÒu bËc bè mÑ rÊt thÝch cho con trÎ uèng c¸c lo¹i n−íc ngät thay n−íc läc (n−íc ®un s«i ®Ó nguéi). 38. phï thòng v. TÊt c¶ nh÷n lo¹i thuèc cho thªm vµo Êy ®Òu rÊt nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn cña trÎ em. cã ho¹t tÝnh sinh vËt ®Æc biÖt l¹ lïng. Bëi v× ®øa trÎ míi sinh võa míi rêi khái bông mÑ. t¨ng thªm hµm l − îng hång cÇu trong m¸u vµ c¶i thiÖn c¬ n¨ng miÔn dÞch cña m¸u. Bëi v× sù lín lªn vÒ c¬ thÓ cña trÎ em ch−a chÝn muåi. trÎ míi sinh kh«ng nªn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép BÊt kú lµ lo¹i ®å hép g× còng ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh vµo thùc phÈm nh− c¸c chÊt mµu. bông cßn ®ang ®ãi. ®ång thêi cßn t¨ng thªm g¸nh nÆng cho thËn. Bëi v× n − íc läc lµ n − íc s«i råi nguéi ®i mét c¸ch tù nhiªn. Hä t−ëng r»ng n−íc sÏ tiªu ho¸ thøc ¨n. NÕu chØ ®¬n thuÇn nu«i b»ng n−íc hoµng liªn cam th¶o. kh«ng nh÷ng v« Ých mµ cßn cã h¹i. ®øa trÎ sÏ kh«ng cã ®ñ chÊt dinh d−ìng.§Ó bæ sung cho sù tiªu ho¸. 37.. phÇn nhiÒu cã hµm l − îng ® − êng. 39. thóc ®Èy viÖc thay thÕ c¸c chÊt míi.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh uèng n−íc cam th¶o Cã mét sè ®Þa ph−¬ng.v. Bëi v× sau khi uèng n−íc. chÊt ®iÖn gi¶i vµ c¸c chÊt mµu hîp thµnh. 40. c¸c chÊt h−¬ng liÖu v. kú thùc.

§Ò cao chÊt l−îng nh©n khÈu th× viÖc −u sinh −u dôc lµ then chèt.d¹ dµy c¶m thÊy c¨ng ®Çy. rÊt dÔ g©y bÖnh cho ®−êng ruét..v. ngµy tÕt hay khi nhµ cã viÖc lµ cho trÎ con tha hå uèng bia.. Do vÞ toan bÞ lo·ng nªn kh¶ n¨ng diÖt khuÈn bÞ gi¶m sót. uèng mét l−îng c«ca c«la thÝch hîp th× kh«ng cã hËu qu¶ g× xÊu. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la. rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. th«ng th−êng trong r−îu bia cã chøa 3% ®Õn 5% chÊt cån. m¾t hoa. mµ viÖc cho trÎ ¨n mét c¸ch hîp lý.000 mg th× sÏ xuÊt hiÖn bÖnh tr¹ng ngé ®éc nh− ng−êi håi hép kh«ng yªn. r−îu cho trÎ biÕt. 44. khi trong gia ®×nh cã liªn hoan. axit chanh.5 gam cån. Nh÷ng vËt chÊt nµy ë trong c¬ thÓ ng−êi ta kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngay ®−îc. ViÖc lµm nµy ch¼ng cã lîi Ých g× ®èi víi søc khoÎ cña trÎ con c¶. §èi víi trÎ th¬. V× thÕ kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cña thËn ®Òu cßn rÊt thÊp. chãng mÆt. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ vµ tiªu ho¸. bia lµ “B¸nh m× n−íc”. cho nªn cø ®Õn ngµy lÔ. nh÷ng thµnh phÇn nµy cã tÝnh kÝch thÝch nhÊt ®Þnh. NÕu dïng qu¸ 1. ®ång thêi cßn lµm lo·ng dÞch vÞ. thay vµo ®ã cho chóng uèng mét chót n−íc hoa qu¶. c¬ b¾p co giËt. ngay tõ nhá ®· nu«i thµnh thãi quen uèng r−îu còng kh«ng cã lîi cho sù lµnh m¹nh vÒ t©m lý. tiÖc tïng th× nªn gi¶ng gi¶i cho trÎ con biÕt nh÷ng ®iÒu bÊt lîi trong bia. rÊt dÔ uèng. NÕu th−êng xuyªn cho trÎ con uèng bia sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn cña trÎ con. ®au nhãi ë phÝa tr−íc tim v. nghÜa lµ mçi 100 gam bia cã chøa 1.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n−íc qu¶ ®ãng chai N−íc qu¶ ®ãng chai lµ mét lo¹i n−íc uèng võa ngon võa m¸t. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nghiªn cøu. buån n«n. h« hÊp t¨ng nhanh. tr¸nh dïng 20 41 42 .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«ca c«la Mïa hÌ mïa thu mäi ng−êi ®Òu rÊt thÝch uèng c«ca c«la. khi lín lªn chóng cã thÓ thµnh ng−êi nghiÖn r−îu. 41. tim ®Ëp rÊt nhanh.v. 42. ï tai.. Bëi v× n−íc qu¶ lµ mét thø n−íc uèng do bµn tay ng−êi lµm ra. l¹i cßn cã c¶ men r−îu n÷a. V¶ l¹i. 43. §ã lµ v× sù ph¸t dôc cña trÎ th¬ ch−a hoµn thiÖn. Cho nªn. Bëi v× mçi mét chai c«ca c«la cã hµm l−îng kho¶ng 50 – 80 mg caphªin.18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 1/ Nh÷ng thùc vËt kh«ng ®−îc ¨n.. Nh−ng trÎ th¬ mµ uèng thø nµy th× l¹i kh«ng thÝch hîp. mÊt ngñ. tøc ngùc.TrÎ em kh«ng nªn uèng bia Cã ng−êi cho r»ng. bao gåm ®−êng tr¾ng. Nh−ng trÎ th¬ ®èi víi caphªin th× ®Æc biÖt mÉn c¶m.5 ®Õn 2. Ng−êi lín ®èi víi caphªin bµi tiÕt rÊt nhanh. Caphªin lµ mét lo¹i thuèc h−ng phÊn thÇn kinh trung khu. thuèc mµu vµ ®−êng tinh v. nh−ng ®èi víi trÎ th¬ th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho uèng.

Ngoµi ra.nh÷ng thùc vËt g©y trë ng¹i cho søc khoÎ cña trÎ l¹i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn −u dôc. rÊt dÔ g©y nªn bÖnh bÇn huyÕt thiÕu chÊt s¾t. vµ tØ lÖ tö vong so víi 21 43 44 . Mµ tuæi cµng nhá th× hËu qu¶ cµng nghiªm träng. bÖnh tróng giã vµ c«ng n¨ng thËn kh«ng khoÎ. Trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ch×. thÕ lµhuyÕt ¸p t¨ng cao . ít. Th«ng th−êng ng−êi ta rÊt Ýt chó ý ®Õn khÈu vÞ ¨n uèng cña trÎ em nh− thÕ nµo cho võa ph¶i. c¬ thÓ muèn thÝch øng víi nhu cÇu ®ã th× cÇn ph¶i t¨ng thªm nhiÒu chÊt tuyÕn gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. Ngoµi ra nh÷ng chÊt kÝch thÝch m¹nh nh− r−îu. D−íi ®©y xin giíi thiÖu mÊy lo¹i thùc vËt th−êng thÊy mµ kh«ng ®−îc cho trÎ ¨n. Mäi ng−êi ®Òu biÕt. dÉn ®Õn bÝ ®¸i. vËy mµ hµm l−îng ch× mçi kg báng rang b×nh qu©n lµ l0mg.Bëi v× mì ®éng vËt chñ yÕu lµ chÊt axit mì b·o hoµ. hµm l−îng ch× ë mçi kg b¸nh n−íng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0. Bëi v× chÊt tanin ë trong l¸ chÌ cã thÓ kÕt hîp víi chÊt s¾t ë trong thøc ¨n. ch−a cã kh¶ n¨ng ®µo th¶i qu¸ nhiÒu chÊt natri ë trong m¸u. lµm cho thiÕu chÊt tuyÕn tè gi¸p tr¹ng trong c¬ thÓ. chËm lín v. 5) Kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. mì cõu. TrÎ em th−êng xuyªn ¨n báng rang sÏ cã nguy h¹i rÊt lín cho søc khoÎ. håi hép kh«ng yªn.. thµnh phÇn chñ yÕu cña muèi lµ natri vµ clo. th× tØ lÖ m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. cã h¹i cho tim. Tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc ®· qui ®Þnh. do ®ã mµ dÉn ®Õn suy nh−îc t©m lùc cã tÝnh chÊt xung huyÕt . cã thÓ lµm cho tuyÕn gi¸p tr¹ng ph©n tiÕt nhiÒu h¬n. t¨ng thªm g¸nh nÆng cho buång tim.5mg. Qu¸ nhiÒu chÊt natri ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn. dÔ dÉn ®Õn ph¶n øng ngé ®éc. hå tiªu ®Òu ph¶i kiªng kþ. nh÷ng lo¹i rau cã chÊt xen-luy-l« nh− rau c¶i. m¸u bÞ në ra nhanh chãng. dÉn ®Õn th©n thÓ thiÕu chÊt canxi.. trÎ em d−íi 2 tuæi còng kh«ng nªn ¨n.. Cho nªn.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t. 3) Kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu thùc phÈm hä ®Ëu. th−êng cã thãi quen lµ ng−êi lín nÕm thøc ¨n cña trÎ em råi quyÕt ®Þnh ®é mÆn nh¹t cña mãn ¨n ®ã. Trong báng rang cã rÊt nhiÒu chÊt ch×.Do ®ã trÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. mì bß. cßn cã thÓ kÝch thÝch cho vÞ toan ph©n tiÕt mµ dÉn ®Õn ®Çy bông lµm chËm nhu ®éng cña ruét. ø n−íc. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ b×nh th−êng cña trÎ vµ lµm cho tim ®Ëp nhanh h¬n. cµ phª. §iÒu tra y häc ®· chøng minh r»ng. §ã lµ v× : c«ng n¨ng thËn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ.v.. dÉn ®Õn x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. huyÕt qu¶n ë vµo tr¹ng th¸i cao ¸p.v. chÊt ièt lµ nguyªn liÖu cña tuyÕn tè gi¸p tr¹ng. ®Çy bông hoÆc lµ bÝ ®¸i v. §èi víi trÎ em nÕu qu¸ nhiÒu natri sÏ g©y ra ®iÒu nguy h¹i lµ kh«ng chuyÓn ho¸ ®−îc.v. mét sè lín tuyÕn tè gi¸p tr¹ng hîp thµnh l¹i dÉn ®Õn thiÕu chÊt ièt trong trÎ em. ng−êi nµo ¨n uèng qu¸ mÆn. mì lîn vµ nh÷ng thøc ¨n r¸n b»ng mì th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu.Th−êng xuyªn ¨n báng rang cßn dÉn ®Õn gi¶m sót søc ®Ò kh¸ng . nghiªm träng h¬n th× dÉn ®Õn m¾c bÖnh cßi x−¬ng..d−a muèi v. biÕng ¨n. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. bÖnh tim. NÕu cø Ðp trÎ con còng ph¶i cã khÈu vÞ nh− ng−êi lín th× l−îng muèi mµ trÎ em hÊp thu sÏ nhiÒu h¬n ng−êi lín kh¸ nhiÒu lµm cho trÎ em bÞ ®éng ph¶i ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ mÆn. biÓu hiÖn lµ håi hép. ChÊt moocphin ë trong l¸ chÌ cßn cã thÓ lµm cho trÎ em h−ng phÊn qu¸ ®é. H¬n n÷a. h×nh thµnh ra mét chÊt ho¸ hîp kh«ng tan. 2) Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu báng rang. 4) Kiªng ¨n mì ®éng vËt (mì lîn). Hä kh«ng biÕt r»ng ng−êi lín ¨n mÆn h¬n trÎ con rÊt nhiÒu. Bëi v× trong ®Ëu ®ç cã mét chÊt cã thÓ dÉn ®Õn lµm x−ng tuyÕn gi¸p tr¹ng. TrÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thô chÊt calxi. 1) Kh«ng ®−îc uèng n−íc chÌ ®Æc.

Trong c¬ thÓ ng−êi ta mµ cã hai nguyªn tè canxi vµ cr«m b×nh th−êng th× dÞch ¸p trongm¾t còng b×nh th−êng. cã h¹t. Bëi v× trÎ em kh«ng nh− ng−êi lín. Do ®ã mµ hÔ thÊy trÎ ®ßi ¨n c¸i g× lµ tho¶ m·n cho b»ng ®−îc. khiÕn cho nhiÒu bËc cha mÑ vµ c¸c thÇy thuèc nh·n khoa ph¶i chó ý.. ¡n qu¸ nhiÒu ®−êng hoÆc c¸c lo¹i ®−êng tinh chÕ kh¸c nh− bét m×. trÎ em ¨n uèng kh«ng nªn dïng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. trong c¬ thÓ nÕu thiÕu chÊt cr«m vµ thøc ¨n cã hµm l−îng anbumin qu¸ cao ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn m¾t cËn thÞ. §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ th× trong tãc cña ng−êi ®ã th−êng thiÕu hai nguyªn tè canxi vµ cr«m. c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc an ñi v« cïng. th−êng xuyªn ¨n nhiÒu. viÖc ph©n tiÕt n−íc bät kh«ng ®ñ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ viÖc hÊp thu c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng. sÏ thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn bÖnh cËn thÞ. bÖnh ®¸i ®−êng. cho nªn còng kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu. nh−ng lo¹i thùc phÈm nµy cã rÊt Ýt vitamin. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc gÇn ®©y nhÊt chøng minh r»ng: ¨n uèng kh«ng tho¶ ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho c¸c em thµnh cËn thÞ. Hä thËt ch¼ng biÕt r»ng kÕt qu¶ lµm nh− vËy th× lîi bÊt cËp h¹i.v. §Ó b¶o ®¶m cho trÎ em lín lªn mét c¸ch m¹nh khoÎ. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trÎ em ¨n qu¸ nhiÒu ®−êng. qu¶ kh«. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ h·y thay ®æi tËp qu¸n cña m×nh. ®©y lµ mét lo¹i thùc phÈm mµ trÎ con rÊt thÝch ¨n. Cho nªn. ng−îc l¹i. hµm l−îng 22 45 46 . ng−êi lín ®· nh− vËy. Cã mét sè «ng bè bµ mÑ chØ muèn cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu.cña trÎ em th−êng cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc ¨n ®−êng cña trÎ em. bét g¹o v. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n qu¸ no. mËt ong. cÇn ph¶i chó ý lµm cho kü. 4/ Kh«ng ®−îc ¨n nhanh. Trªn ®êi nµy kh«ng cã «ng bè bµ mÑ nµo l¹i kh«ng th−¬ng yªu con m×nh. ¨n nhiÒu sÏ lµm cho trÎ em bÞ háng mÊtkhÈu vÞ. cñ c¶i sèng th× kh«ng nªn ¨n nhiÒu. chÊt anbumin vµ chÊt x¬. uèng nhiÒu. tr«ng cã vÎ rÊt t−¬i míi. ®Ò phßng trÎ em ¨n vµo sÏ ph¸t sinh nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n qu¸ ngät nh− kÑo. bëi v× cã mét sè thùc vËt mµ trÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu.dÔ lµm cho trÎ són r¨ng. 6) Kh«ng nªn ¨n nh÷ng lo¹i rau nh− ngã sen.ng−êi ¨n nh¹t cao h¬n nhiÒu.. VÝ dô nh− b¸nh ngät ®iÓm t©m ch¼ng h¹n. HiÖn nay së dÜ cã rÊt nhiÒu trÎ em són r¨ng..chóng ®· mÊt ®i mÊt mét phÇn sinh tè. chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. nh− vËy ®èi víi c¸c em rÊt khã tiªu ho¸ nh÷ng thøc ¨n nµy.. ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c emn cã thÞ lùc b×nh th−êng. chÊt kho¸ng. do ®ã mµ sinh ra ®au bông. 5/ Kh«ng nªn cho trÎ ¨n uèng nh÷ng thø qu¸ “tinh”. cã khi cßn nuèt chöng. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i chøng minh r»ng: Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i bÖnh nh− bÖnh bÐo ph×. ¨n uèng nªn thanh ®¹m. Nh÷ng thùc vËt cã gai. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh cËn thÞ ë c¸c em thiÕu niªn trÎ em t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nh− hµnh t©y. song trong ®ã l¹i cã kh«ng Ýt vi trïng.v. cã vá. ¡n uèng qu¸ nhanh. bÖnh cËn thÞ v.. NÕu kh«ng h¹n chÕ ¨n Ýt ®i th× rÊt dÔ bÞ tróng ®éc. Bé m¸y tiªu hãa cña trÎ ph¸t triÓn ch−a ®Çy ®ñ. viÖc ph©n tiÕt cña dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu dÔ g©y ra c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. bÖnh tim. cµng kh«ng cÇn nãi ®Õn trÎ con. Tuy trong lo¹i b¸nh ®iÓm t©m nµy cã mét sè nhiÖt l−îng nhÊt ®Þnh. ®å hép v. khi ¨n kh«ng nhai ®−îc thËt kü.v. 2/ TrÎ em kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸. kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng qu¸ mÆn.. ¨n qu¸ no. Ngoµi ra trªn thÞ tr−êng ®ang b¸n nh÷ng lo¹i b¸nh ngät.

cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng kh¸c. chÊt vitamin B bÞ thÊt tho¸t.v.. mì vµ c¸c chÊt kho¸ng nh− s¾t. ng−êi ta dÔ m¾c bÖnh cßi x−¬ng hoÆc bÖnh cßng. lµm cha mÑ cÇn ph¶i gióp cho c¸c em söa ®æi thãi quen kh«ng tèt ®ã . Hµng ngµy chóng ta ¨n c¬m lµ ®Ó hÊp thu nh÷ng chÊt dinh d−ìng nµy. 7/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa ®i ®i l¹i l¹i. NÕu cø kÐo dµi th× ®Õn b÷a ¨n trÎ 23 47 48 . Do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc. t«m c¸. Trong c¬ thÓ mµ thiÕu chÊt s¾t th× sÏ thµnh thiÕu m¸u.. Võa ¨n c¬m. cñ cµ rèt. con ng−êilín lªn chñ yÕu lµ nhê vµo anbumin. TrÎ em kh«ng thÝch ¨n c¬m lµ mét tËt xÊu. Nh−ng trong mét mãn ¨n th«i th× kh«ng thÓ cã ®ñ tÊt c¶ c¸c chÊt nµy ®−îc. Võa ®i võa ¨n. kh«ng nh÷ng kh«ng v¨n minh. nÕu kh«ng l−u ý th× thøc ¨n dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. chÊt kho¸ng v.. nh÷ng bôi bËm trong kh«ng khÝ. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho bé m¸y tiªu ho¸ trë nªn xÊu ®i.v. nh÷ng vi trïng vµ nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i sÏ b¸m vµo thøc ¨n vµ vµo trong bông. TrÎ em ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu c¸c thøc ¨n kh¸c.v. cã mãn ¨n thiÕu chÊt kh¸c. dÉn ®Õn ho. chÊt mì. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ.kh«ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy thøc ¨n ngon mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. 6/ Kh«ng ®−îc võa ¨n võa xem. ngoµi viÖc cÇn chó ý vÖ sinh m¾t ra. Cã mãn ¨n thiÕu chÊt nµy. ®ång thêi cßn lµm tiªu hao mét phÇn lín chÊt kiÒm vµ chÊt canxi ë trong c¬ thÓ. thiÕu vitamin A th× ng−êi ta dÔ bÞ mï. thiÕu canxi th× x−¬ng. thiÕu vitamin C th× sÏ viªm lîi ch©n r¨ng.. c¸c lo¹i trøng. cã mãn ¨n nhiÒu chÊt dinh d−ìng nµy. chØ ¨n thø nµy mµ kh«ng chÞu ¨n thø kia. nh− c¸c lo¹i x−¬ng ®éng vËt. ph«tpho v. 8/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho trÎ em kh¶nh ¨n. chÊt dinh d−ìng thõa th·i.. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. C¬ thÓ con ng−êi cÇn nh÷ng chÊt dinh d−ìng mu«n h×nh mu«n vÎ. nghÑn. nªn cµng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¬ thÓ.Søc lùc ®Ó chóng ta lµm viÖc chñ yÕu lµ nhê cã chÊt ®−êng (thµnh phÇn chñ yÕu cña l−¬ng thùc) vµ chÊt mì. Cã mét sè trÎ em hÔ cø ®Õn giê ¨n c¬m. chÊt anbumin. TrÎ em lµ thêi kú ®ang lín lªn. xem s¸ch b¸o v.. Cho nªn. nÕu nghiªm träng cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng.. cã mét sè trÎ em kh¸c th× cø ngËm miÕng c¬m ë trong måm. cßn ph¶i ®Ó cho c¸c em ¨n nhiÒu l−¬ng thùc th« vµ nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu chÊt canxi vµ cr«m. ngµy nµo còng cho ¨n rÊt nhiÒu. Thãi quen ®ã rÊt kh«ng tèt.. canxi. hµng nöa buæi kh«ng nuèt xong.v. Bëi v× nh− vËy. mµ cßn rÊt mÊt vÖ sinh. NÕu g©y thµnh thãi quen kh¶nh ¨n. thiÕu vitamin B dÔ m¾c bÖnh phï ch©n. c¸c lo¹i rau hÑ. dÔ bÞ b¨ng huyÕt. trong c¬ thÓ mµ cã nhiÒu chÊt ®−êng sÏ lµm cho viÖc tÝch tr÷ nguyªn tè cr«m gi¶m ®i. thiÕu vitamin D. sÆc. hoa qu¶ v. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n quµ vÆt. nÕu kh«ng nhòng nhÏo. Hµng ngµy ng−êi ta ¨n rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm. vµ c¸c lo¹i vitamin. 9/ Kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi. c¸c lo¹i s÷a. c¸c lo¹i ®Ëu. nh− chÊt ®−êng. nh÷ng thùc phÈm chóng ta ¨n ph¶i ®a d¹ng. Nguyªn nh©n g× ®· lµm cho c¸c em kh«ng thÝch ¨n c¬m ? Cã mét sè bËc cha mÑ coi con c¸i nh− h¹t minh ch©u. r¨ng lín lªn sÏ kh«ng ch¾c. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ kh«ng ®ñ chÊt dinh d−ìng. gµo khãc thi còng l¾c ®Çu ngu©y nguÈy. vitamin. ®Ó ®Ò phßng cËn thÞ. Cã nh÷ng trÎ em hÔ cø ngåi vµo bµn ¨n lµ thÝch c−êi ®ïa. song cã mét sè trÎ em l¹i chØ thÝch ¨n mét vµi lo¹i thøc ¨n hoÆc d¨m ba lo¹i thøc ¨n th«i. trªu chäc nhau. chóng muèn g× lµ cho c¸i Êy. võa xem ti-vi.hai nguyªn tè ®ã qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu khiÕn cho m¾t nh×n c¸c vËt khã kh¨n.

tuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo nguyÖn väng chñ quan cña ng−êi lín mµ b¾t Ðp c¸c em ph¶i ¨n. thÌm ¨n. Cho nªn ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· lo¹i bá phÈm mÇu thùc phÈm. hoÆc lµ ¨n véi vµng qua loa cho xong b÷a ®Ó råi cßn ch¬i tiÕp. lóc ®ang ch¬i thó vÞ nhÊt th× chóng quªn hÕt c¶ ¨n uèng. nÕu c¸c em kh«ng chó ý g¾p thøc ¨n còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng c¸c em mµ nªn gi¶ng gi¶i mét ®«i ®iÒu c¸c em cã thÓ hiÓu ®−îc lµ ®−îc. ®ång thêi víi viÖc thøc ¨n liªn tôc tr«i xuèng. rÊt nhanh chãng c¶m thÊy bông c¨ng lªn. trong ®ã cã mét sè ®éc tè nhÊt ®Þnh. Nãi chung. c¸ch mÆt ®Êt rÊt gÇn cho nªn bôi bÆm vµ « nhiÔm nghiªm träng. Cã mét sè trÎ em l¹i thÝch bª b¸t c¬m võa ¨n võa ch¬i. chó ý båi d−ìng thªm cho con chót dinh d−ìng lµ ®iÒu rÊt nªn lµm. Cã mét sè cha mÑ. §iÒu cÇn nh¾c c¸c bËc cha mÑ ph¶i chó ý lµ ph¶i gi¶m bít quµ vÆt cña con trÎ ®i. m¾ng råi vÉn kh«ng ®−îc th× sinh ra c¸u kØnh. khi trÎ em ngåi xæm ¨n c¬m. ë trªn thÕ giíi cã trªn mét tr¨m thø thuèc nhuém dïng ®Ó nhuém thùc phÈm. 13/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm cã mÇu. nh−ng ng−êi ta ®· ph¸t hiÖn ra kh«ng d−íi mét tr¨m lo¹i cã t¸c dông phô cã chÊt ®éc hoÆc bÞ hoµi nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng. Bëi v× phÈm nhuém dïng ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm mÇu lµ c¸c s¾c tè hîp thµnh. HiÖn 24 49 50 . råi qua ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó hîp thµnh. träng lùc toµn th©n dån nÐn lªn hai b¾p ch©n nªn viÖc l−u th«ng m¸u ë hai ch©n còng bÞ ¶nh h−ëng. ngåi xæm ¨n c¬m. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu thùc phÈm cã mÇu nh− kÑo. dung tÝch cu¶ d¹ dµy còng kh«ng ngõng to lªn. Lµm cha mÑ. 11/ Nªn bá thãi quen ngåi xæm ¨n c¬m cña con trÎ. nh− vËy th× lµm sao tiªu ho¸ cho ®−îc ? Cø nh− vËy kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn t©m lý ch¸n ¨n cña c¸c em vµ sÏ ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ sù lín lªn cña trÎ th¬. Ðp chóng ph¶i ¨n b»ng ®−îc. lµm sao ®Ó ®Õn giê ¨n c¬m chóng c¶m thÊy ®ãi bông. do¹ råi. Lóc ¨n c¬m ai còng muèn cho con m×nh ¨n thËt ngon.mäi trÎ em ®Òu ham ch¬i. d¹ dµy sÏ bÞ Ðp l¹i. lóc ®ã chóng míi ¨n c¬m mét c¸ch ngon lµnh. b¶o ®¶m cho t©m thÇn cña c¸c em ®−îc vui vÎ tho¶i m¸i. nã tõ dÇu má hoÆc h¾c Ýn sau khi luyÖn mµ ra. th× ph¶i t¹m thêi khuyªn gi¶i cho b¹n bÌ cña em ®Ó cho em tËp trung vµo b÷a ¨n. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu va tiªu ho¸ cña d¹ dµy. cã ng−êi cßn ®¸nh. Ngoµi ra. thùc vËt tr«i xuèng d¹ dµy kh«ng ®ñ kh«ng gian ®Ó dung n¹p.kh«ng thÊy ®ãi n÷a nªn tù nhiªn kh«ng muèn ¨n c¬m. l¹i cßn thÝch tô tËp d¨m b¶y ®øa ngåi chôm l¹i cïng ¨n víi nhau. NÕu ngåi xæm ¨n c¬m. Thãi quen nµy thËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh chót nµo c¶. Ngµy nay ®¹i ®a sè c¸c cÆp vî chång trÎ ®Òu chØ cã mét con. Khi ¨n c¬m. tho¹t ®Çu th× do¹. B÷a ¨n nh− thÕ lµm sao khiÕn cho c¸c em c¶m thÊy ¨n ngon miÖng ®−îc ? Th«i th× ®µnh nuèt lÊy nuèt ®Ó cho xong. Cßn viÖc c¸c em ¨n nhiÒu hay Ýt ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i sinh lý vµ t©m lý b×nh th−êng cña c¸c em mµ quyÕt ®Þnh. cho nªn hÇu hÕt ®Òu rÊt nu«ng chiÒu con. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t Ðp trÎ em ¨n c¬m. cßn chöi c¸c em. Cßn n÷a. khi ¨n c¬m nªn ®Ó cho c¸c em ®−îc tù do mét chót. råi m¾ng. nu«ng chiÒu con c¸i lµ lÏ th−êng t×nh cña mäi ng−êi. b¸nh ga-t«. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn ®©y ®ßi hái ph¶i vøt bá ngay tËp qu¸n kh«ng tèt ®Ñp nµy. c¸c lo¹i ®å uèng l¹nh vµ c¸c lo¹i ®å uèng trong giÊy mÒm th−êng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña con trÎ. hÔ thÊy con m×nh kh«ng chÞu ¨n c¬m lµ lo l¾ng kh«ng yªn. ®i hÕt nhµ nä sang nhµ kia. NÕu gÆp ph¶i t×nh h×nh nh− vËy.

biÕn chÊt. míi lµ chÝnh. biÕn chÊt. Th−êng gÆp ë nh÷ng trÎ em tõ 2 ®Õn 6 tuæi. Y häc hiÖn ®¹i cho r»ng . nÕu sö dông nhiÒu s¾c tè hîp thµnh sÏ ¶nh h − ëng ®Õn xung ®éng thÇn kinh. Còng gäi lµ bÖnh xanh tÝm ruét. sau khi qua xö lý nhiÖt ®· gi¶m mÊt nhiÒu.. tõ ®ã mµ lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®−êng. thËm chÝ chÊt ho¸ häc tÝch luü dÇn mµ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. nãi chunÔnuÊt hiÖn sau khi ¨n 15 . thë khã v. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ kÕt cÊu tÕ bµo trong c¬ thÓ bÞ tæn h¹i. h«n mª. ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých gi÷ ®−îc mÇu s¾c vµ mïi vÞ vµ b¶o qu¶n ®−îc dµi l©u. chÊt phßng thiu thèi v. ®au bông. bÖnh tr¹ng lµ ®Çy bông. mµu vµng chanh. v−ît qu¸ h¹n ®é lín nhÊt mµ th©n thÓ ph¶i xö lý nh÷ng vËt chÊt nµy th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh vµ søc khoÎ. 14/ TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép.v. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho con em m×nh ¨n nh÷ng thùc phÈm pha mÇu. buån ngñ. NÕu bÞ nÆng th× loang ra niªm m¹c vµ líp da toµn th©n . Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh. nÕu ¨n qu¸ nhiÒu ®å hép. c¶i tr¾ng ®Ó l©u ngµy. BÖnh máchim. Bëi v× trong ®ã cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÊt muèi axit nitric ngÊm vµo ®−êng ruét sÏ g©y rèi lo¹n ®−êng ruét vµ sinh bÖnh. mì.... vµ còng nghiªm kh¾c khèng chÕ trong viÖc sö dông.Ng−êi bÞ bÖnh nÆng th× xuÊt hiÖn triÖu chøng tinh thÇn mái mÖt. song ®èi víi trÎ em th× cã nguy h¹i. song ®èi víi c¬ thÓ sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh. ruét sÏ sinh bÖnh. trÎ em hÊp thu mét sè l−îng Ýt phÈm mÇu thùc phÈm ®· ®−îc phÐp sö dông. DiÔn biÕn cña bÖnh má chim x¶y ra t−¬ng ®èi nhanh. tø chi l¹nh ng¾t. anbumin. dÔ dÉn ®Õn bÖnh hiÕu ®éng hoÆc ®a ®éng . Do sau khi ¨n ph¶i nh÷ng thøc ¨n nh− c¶i xanh. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan ch−a hoµn thiÖn. vitamin vµ chÊt x¬ v. mµu xanh lam. kÌm theo ®ã lµ c¬ quan cu¶ hÖ thèng tiÕt niÖu dÔ bÞ kÕt thµnh sái 3) C¸c tæ chøc khÝ quan trong c¬ thÓ cña trÎ cßn non yÕu. Nh÷ng chÊt hîp thµnh nh©n t¹o nµy.bÞ ¶nh h−ëng. rÊt mÉn c¶m ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc.. nh− vitamin C th× bÞ ph¸ huû trªn 50%. buån n«n. mµu vµng gi¸ng chiÒu. ®iÒu then chèt lµ ph¶i chó ý kh©u vÖ sinh ¨n uèng. kh«ng cßn t−¬i míi n÷a hoÆc ®· muèi thµnh d−a.. mµu hång rau dÒn. nhµ s¶n xuÊt ®Òu cho thªm mét l−îng thuèc nhÊt ®Þnh nh− s¾c tè hîp thµnh gia c«ng.v. 15/ Kh«ng nªn ®Ó trÎ em ¨n nh÷ng thùc vËt «i thiu. mãng tay hiÖn lªn mµu tÝm bÇm. tuy kh«ng ph¸t hiÖn ra ngay nh÷ng ph¶n øng l©m sµng. ®i ngoµi v. BÊt kÓ lµ lo¹i ®å hép g×..v. g©y c¶n trë cho c«ng n¨ng b×nh th−êng cña nhiÒu lo¹i ho¹t tÝnh dung m«i. h−¬ng liÖu. ®au bông.nay ngµnh y tÕ Trung quèc còng chØ cho phÐp sö dông 5 lo¹i hîp thµnh s¾c tè sau ®©y : mµu hång son.. NÕu uèng n−íc giÕng hoÆc n−íc s«ng cã nhiÒu chÊt muèi axit nitric th× còng bÞ tróng ®éc. D−a muèi th× ph¶i muèi cho thÊu. ®èi víi ng−êi lín th× ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu. cßn thùc phÈm ®ãng hép th× kh«ng nªn ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho trÎ con ¨n nh÷ng thøc ¨n «i thiu. Cho nªn trÎ em chØ nªn ¨n thùc phÈm t−¬i. ®Çy bông. BiÓu hiÖn cu¶ chóng lµ : 1) Lo¹i phÈm mÇu thùc phÈm nµy cã thÓ tiªu hao chÊt gi¶i ®éc trong c¬ thÓ con ng−êi. Ngoµi ra chÊt vitamin trong ®å hép. 25 51 52 . Khi s¾c tè hîp thµnh n»m c¹nh thµnh d¹ dµy.. g©y khã kh¨n cho ph¶n øng thay thÕ b×nh th−êng trong c¬ thÓ.30 phót. Bëi v× sù tr−ëng thµnh cña trÎ em ch−a thµnh thôc. Còng cã thÓ sèt nãng vµ bÞ bÖnh nhÑ ë ®−êng tiªu ho¸ nh− tim ®Ëp m¹nh. 2) Hîp thµnh s¾c tè cßn cã thÓ tÝch tô trong c¬ thÓ dÉn ®Õn bÞ tróng ®éc m·n tÝnh. nh− m«i.v.v. kinh giËt. §Ó ®Ò phßng bÖnh má chim..

Mét lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nh÷ng thø kh«ng s¹ch.. mµ nh÷ng thø nh− kÑo bi. Ngµy nay. 18/ Kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ¨n qu¸ nhiÒu Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ chØ thÝch cho con m×nh ¨n thËt nhiÒu. ®Æc biÖt lµ thùc phÈm thuéc lo¹i mì cµng kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu. BÊt kú lµ hoa qu¶. vµ cßn ph¶i g©y cho c¸c em thãi quen. m¾c bÖnh ®i ngoµi. kh«ng ® − îc ®Ó qua ®ªm. trÎ em ¨n s÷a pha chÕ. cho nªn mäi ng−êi ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó trÎ con ®−îc ¨n nhiÒu h¬n. Nh÷ng thø khã tiªu nh− lßng ®á trøng gµ.v. bÊt kú ë thµnh thÞ hay ë n«ng th«n. Mïa hÌ trÎ em ra nhiÒu må h«i. ban ngµy th× cø c¸ch l . ®ång thêi còng dÔ nhiÔm bÖnh nh− bÖnh kiÕt lþ.4 giê cho bó mét lÇn. sinh ho¸. c¬ n¨ng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ em kh«ng thÓ hoµn toµn thÝch øng víi sù thay ®æi cña khÝ hËu nhiÖt ®é cao. c«ng n¨ng miÔn dÞch b×nh th−êng cña sù sèng. ®Òu kh«ng nªn cho trÎ em ¨n uèng qu¸ nhiÒu. ph¶i kiªn tr× c¸ch 4 gií míi cho ¨n mét lÇn. 17/ Bèn ®iÒu kiªng kþ vÒ ¨n uèng cña trÎ em vµo mïa hÌ Mïa hÌ nhiÖt ®é cao. ¨n rau xanh lµ chÝnh. NÕu ph¸t hiÖn thÊy trÎ em tiªu ho¸ kh«ng tèt.v.2 tiÕng ®ång hå l¹i cho uèng mét lÇn n−íc ®un s«i pha ®−êng muèi ®Ó nguéi. thÞt b¨m viªn th× nªn cho trÎ ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. Th−êng thÊy nhÊt lµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. nhiÒu chÊt mì v. mµ nªn ¨n nhiÒu rau xanh. Dinh d−ìng lµ qu¸ tr×nh tæng hîp cña viÖc hÊp thu thøc ¨n ®Ó c¬ thÓ con ng−êi duy tr× sinh lý. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng. v× møc sèng cña con ng−êi ta ®−îc n©ng cao kh¸ nhiÒu. c¸c thùc phÈm lo¹i mì nªn ¨n Ýt. ¨n ngon h¬n. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. rÊt dÔ ph¸t sinh nh÷ng bÖnh vÒ ®−êng ruét. ng−îc l¹i cßn v× qu¸ thõa dinh d−ìng nªn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. ¨n thËt ngon. thùc phÈm dÔ bÞ «i thiu. §Æc biÖt lµ kh«ng cho trÎ em uèng n−íc l·. hai tay chç nµo còng sê mã. Cho nªn trÎ em tr−íc khi ngåi vµo bµn ¨n. khi xe vµo nh÷ng chç ngoÆt hoÆc phanh gÊp. ¨n bét. 16/ TrÎ em ®i tµu xe kh«ng ®−îc ¨n vÆt ë trªn tµu xe mµ ¨n vÆt. biÕn chÊt. Thø ba lµ kh«ng ®−îc quªn chÊt l−îng. khi mua nh÷ng thùc phÈm chÝn vÒ nhµ th× ph¶i cho vµo nåi ®un l¹i cho kü råi míi cho trÎ em ¨n. Hai lµ kh«ng cho trÎ em ¨n uèng nhiÒu qu¸. Cã ®iÒu cÇn ph¶i chó ý lµ. thªm vµo ®ã må h«i ra nhiÒu. kh«ng ®−îc cho trÎ em ¨n c¬m thõa. kh«ng cho ¨n s÷a ®Ó qu¸ l©u. ®å uèng l¹nh. cho r»ng con to bÐo lµ khoÎ m¹nh. Ngµy nãng cÇn cho trÎ ¨n nh÷ng ®å ¨n nh¹t dÔ tiªu ho¸.. th× ph¶i kÞp thêi ®−a ®Õn b¸c sÜ ®iÒu trÞ. ph¶i gi÷ v÷ng thêi gian 3 . Cho trÎ ¨n uèng ph¶i chó ý ®Þnh giê. viªm ruét vµ kiÕt lþ. ®Þnh l−îng.. sau khi ®i vÖ sinh nhÊt thiÕt ph¶i röa tay. tèt nhÊt lµ gät vá. TrÎ em trªn l tuæi chñ yÕu lµ ¨n c¬m. cho trÎ uèng s÷a ph¶i lµ s÷a t−¬i míi. Nh÷ng trÎ th¬ cßn ph¶i nu«i bé th× nªn cho ¨n ch¸o. TrongviÖc ¨n uèng h»ng ngµy cña con trÎ th−êng chØ chó ý bè trÝ nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m. ®Ó cã nhiÒu ca-lo.. C¸i gäi lµ “Dinh d−ìng qu¸ thõa” chÝnh lµ hÊp thu thùc phÈm v−ît qu¸ nhu cÇu nªu trªn. Kú thùc kÕt qu¶ lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc tè chÊt th©n thÓ cña trÎ. trÎ bó s÷a mÑ.tr−íc khi ¨n ph¶i röa cho s¹ch. ngµynay viÖc ¨n uèng cña trÎ thiªn vÒ nh÷ng lo¹i cã 26 53 54 . bÖnh viªm gan ¸c tÝnh v. thøc ¨n thõa. cho thªm Ýt n−íc thÞt võa ph¶i. nhÊt thiÕt ph¶i b¾t c¸c em röa tay cho thËt s¹ch. Cho nªn vµo muµ hÌ ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ¨n uèng cña trÎ em. h¹t qu¶ hoÆc nh÷ng thø nhá kh¸c rÊt dÔ tr«i vµo khÝ qu¶n. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch c¶. Hoa qu¶ ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ. cho nªn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. dÇu gan c¸. Bèn lµ kiªng kþ « nhiÔm. Rau xanh nÊu xong ph¶i ¨n ngay.

ph¶i chó ý ®iÒu phèi cho hîp lý. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu cña s«c«la lµ mì. NÕu trÎ em cø kÐo dµi thêi kú qu¸ thõa dinh d−ìng sÏ dån g¸nh nÆng cho hÖ thèng tiªu ho¸. §Ó tr¸nh viÖc v× muèn båi d−ìng cho trÎ mµ l¹i chuèc lÊy hËu qu¶ ch¼ng lµnh. nh−ng nÕu ngµy nµo còng ¨n nhiÒu th× sÏ qu¸ sè l−îng s¾t. kh«ng nªn chØ thiªn vÒ mét mÆt nµo ®ã. Ngµy nay nhiÒu bËc cha mÑ th−êng hay cho con ¨n nh÷ng thø bæ s¾t. Cho nªn cÇn ph¶i chó ý hÊp thu dinh d−ìng toµn diÖn. nÕu trÎ th¬ ¨n nhiÒu th× chØ cã h¹i. th× sau 30 tuæi sÏ cã 80 ®Õn 90% trë thµnh ®¹i bÐo ph×. Ph¶i lµm ®−îc viÖc lµ viÖc ¨n uèng ph¶i theo giê giÊc. ch©n bÑt v.bÊt tri thùc nghi gi¶.mµ bÖnh bÐo ph× lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh t©m huyÕt qu¶n.nhiÒu ca-lo.Cho nªn kh«ng nªn cho ttrÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la. mËt v. ph¶i t¨ng c−êng b÷a ¨n chÝnh vµ khèng chÕ ¨n vÆt. nh− vËy lµ cÇn thiÕt. TrÎ em mµ bÐo qu¸ th× dÔ t¹o thµnh thÓ chÊt dÞ h×nh nh− ch©n vßng kiÒng. Kh«ng nªn dïng h×nh thøc th−ëng ®Ó cæ vò trÎ em ¨n nhiÒu. b¶o toµn viÖc ¨n uèng c©n ®èi nh÷ng chÊt bæ. song còng ph¶i cã h¹n ®é.. mét nhµ y häc ®êi §−êng cho r»ng : “An sinh chi b¶n. kh«ng muèn ¨n uèng g× n÷a .. cµng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu chÊt cã nhiÒu ca-lo qu¸. t©m t− − thùc.. nh−ng nÕu kh«ng biÕt khèng chÕ viÖc ¨n uèng th× còng khã b¶o toµn ®−îc th©n thÓ khoÎ m¹nh. sÏ khiÕn cho c¸c bé phËn nh− tuyÕn tuþ. Cã mét sè b¸nh bÝch qui vµ kÑo cã chÊt bæ s¾t. Ýt ngñ v. gi¶m mÊt khÈu vÞ.. n¨ng l−îng qu¸ nhiÒu mµ l¹i khã tiªu ho¸ cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh mì dù tr÷ ë d−íi c¸c líp da khiÕn cho th©n thÓ cã xu h−íng ngµy cµng bÐo lªn. N¨ng lùc tiªu ho¸ ë trÎ t−¬ng ®èi kÐm. ®−êng vµ mét lo¹i vËt chÊt gièng nh− caphªin lµm cho hÖ thèng thÇn kinh h−ng phÊn. 45. Nh−ng nh÷ng trÎ th¬ tõ 6 th¸ng tuæi cho ®Õn 2 n¨m tuæi mµ ¨n nhiÒu kÑo s÷a th× nguy h¹i rÊt lín.. bÊt tóc dÜ sinh tån d·.ph¶i ph©n tiÕt nhanh h¬n. trÎ em ®Òu c¶m thÊy no bông. Song hä ch¼ng biÕt r»ng. quÊy khãc. NhÊt lµ ®èi víi viÖc ¨n uèng cña trÎ em. nh− vËyl¹i cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em. thø vËt chÊt gièng nh− caphªin ë trong s«c«la cã thÓ lµm cho thÇn kinh trÎ th¬ h−ng phÊn. lµ c¬ së ®Ó trë thµnh bÐo ph×. §ång thêi.. T«n T− M¹c. nÕu cø thÕ kÐo dµi th× sÏ t¹o thµnh mÊt trËt tù cña c«ng n¨ng hÖ thèng tiªu ho¸ vµ hÖ thèng néi ph©n tiÕt. Cho nªn. Cã ng−êi ®· thèng kª . 46. gi¶i ®éc liªn tôc kh«ng ®−îc nghØ ng¬i.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a KÑo s÷a lµ thùc phÈm trÎ em rÊt thÝch.v. ®iÒu nµy ë thµnh thÞ th× phæ biÕn râ rµng h¬n. sau khi ¨n s«c«la. do ®ã mµ hay x¶y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− hiÕu ®éng. bæ kÏm. 27 55 56 .... tån tr÷.” Còng tøc lµ nãi viÖc duy tr× cuéc sèng cña c¬ thÓ tÊt ph¶i tõ trong thùc phÈm hÊp thu lÊy thµnh phÇn dinh d−ìng.v. ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. trµng dÞch. bé phËn gan sÏ ph¶i ph©n gi¶i . nÕu tr−íc 13 tuæi mµ v−ît qu¸ 20% thÓ träng th«ng th−êng. cã chõng mùc.v. thùc phÈm cã nhiÖt l−îng cao dÔ t¹o thµnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt qu¸ thõa dinh d−ìng ë trÎ .Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la Nh÷ng nhµ dinh d−ìng häc Trung Quèc cho r»ng s«c«la kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm cña trÎ th¬. bæ kÏm.

chÊt dinh d − ìng kh«ng ®ñ. còng cã thÓ dÉn ®Õn viªm tuû x−¬ng. Khi cÇn thiÕt th× ph¶i do y b¸c sÜ c¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ thÓ. ®−êng. ë trong ruét. mì. do ®ã mµ sinh ra Øa ch¶y. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em lín ¨n nhiªï chÕ phÈm b»ng s÷a. hót ®i l−îng n−íc lín. sau khi ph©n gi¶i thµnh ®−êng ®¬n råi míi hÊp thu ®−îc. §ång thêi nh÷ng chiÕc r¨ng s÷a míi mäc cña trÎ l¹i rÊt gißn. phèt pho. l−ìi ®¾ng.kh«ng nªn cho trÎ em ngËm thøc ¨n khi ngñ Cã nh÷ng bµ mÑ v× muèn cho con ngñ sím nªn ®· cho con ¨n. ¡n nhiÒu kÑo s÷a. 48. Bëi v× s÷a bß vµ c¸c chÕ phÈm tõ s÷a. viÖc söa ch÷a thãi quen 28 57 58 . lo¹i ®−êng ®«i nµy h×nh thµnh ¸p lùc thÈm thÊu cao. nÕu cø kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®øa trÎ. Sau khi dïng nh÷ng thø nµy th× søc khoÎ cña trÎ th¬ kh«ng t¨ng tiÕn mµ ng−îc l¹i. s©m nhung cïng nh÷ng chÊt bæ cao cÊp kh¸c. KÑo s÷a dÔ lµm cho r¨ng s÷a bÞ th−a. Bëi v× sau khi trÎ th¬ dïng thuèc th−êng hay xuÊt hiÖn nh÷ng t¸c dông phô. ng−êi ta th−êng thªm nh÷ng ®å gia vÞ cã axit vµo . Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ. men ®−êng s÷a t−¬ng ®èi nhiÒu. Khi ®· s©u r¨ng th× rÊt dÔ sinh ra viªm tuû r¨ng vµ nhiÔm trïng ch©n r¨ng.kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ th¬ Cã nh÷ng bËc cha mÑ. kh¶ n¨ng tiªu ho¸ lo¹i ®−êng ®«i gi¶m sót.Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÑo s÷a. bÖnh tËt cô thÓ mµ chØ ®Þnh. D−íi t¸c dông cña trùc khuÈn axit lactic cïng víi thøc ¨n cßn l¹i ë trong miÖng t¹o thµnh chÊt axit. tuæi cµng lín lªn. nh− måm kh«. rÊt sî chÊt axit ®ôc thñng. mµ cÇn ph¶i cã t¸c dông cña men ®−êng s÷a. c−êng tr¸ng. canxi. dÔ g·y. kh«ng thÓ trùc tiÕp hÊp thu ngay ®−îc. thËm chÝ cßn ®Ó cho con ngËm thøc ¨n mµ ngñ. tõ ®ã mµ ¨n Ýt. bÞ bong men r¨ng. thµnh ra s©u r¨ng. nªn ®· cho con dïng s÷a ong chóa. cã thÓ lµm cho trÎ gi¶m khÈu vÞ . chÊt men ®−êng s÷a trong c¬ thÓ ngµy cµng Ýt ®i. ¨n mßn men r¨ng. nh−ng ®−êng ë trong ®ã thuéc lo¹i “ §−êng ®«i ”. 49. cho thuèc theo bÖnh. nghiªm träng h¬n n÷a th× viªm vßm häng. vitamin vµ c¸c lo¹i dinh d−ìng cã cao. ¡n cµng nhiÒu th× ®i Øa ch¶y cµng nghiªm träng. Cho nªn. b¶n th©n kÑo l¹i cã chÊt dÝnh. t¸o bãn. muèn cho con ®−îc khoÎ m¹nh. kh«ng thiÕt ¨n uèng. Lo¹i ®−êng nµy sau khi vµo c¬ thÓ. ®ång thêi chÊt h÷u c¬ ë trong r¨ng l¹i bÞ t¸c dông cña vi khuÈn lµm cho vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i t¹o nªn nh÷ng lç thñng trªn r¨ng. thËm chÝ cßn h×nh thµnh nh÷ng chiÕc r¨ng s©u. ch¶y m¸u cam. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu kÑo s÷a. TrÎ em d−íi 3 tuæi. 47.kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a TrÎ con 3 tuæi trë lªn mµ ¨n nhiÒu s÷a bß hoÆc nh÷ng chÕ phÈm b»ng s÷a cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. dÔ dÝnh vµo mÆt r¨ng hoÆc kÏ r¨ng. v× muèn t¨ng chÊt dinh d−ìng cho con. ®Ó b¶o vÖ r¨ng s÷a cña trÎ em. §ã lµ mét thãi quen rÊt mÊt vÖ sinh. tuy hµm l−îng anbumin.

rÊt khã chÞu. do ®ã mµ lµm rèi lo¹n sù ph©n tiÕt b×nh th−êng cña dÞch tiªu ho¸. Nh− chóng ta ®· biÕt.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr−íc khi ®i ngñ Cã ng−êi nghe nãi cho trÎ ¨n thªm mét b÷a tr−íc khi ®i ngñ th× con sÏ bÐo. Kú thùc ®èi víi trÎ con. g©y nªn bÖnh khã tiªu ho¸. b¸nh qui ra cho con ¨n. cã qui luËt trong viÖc ¨n.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt Cã mét sè bËc cha mÑ rÊt nu«ng chiÒu con. khoÎ. kÝch thÝch sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. KÕt qu¶ th× ng−îc l¹i. s«c«la. Cho nªn ®Ó g©y thµnh thãi quen tèt. thóc ®Èy viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n. V× vËy kh«ng nªn g©y cho trÎ cã thãi quen xÊu lµ ¨n vÆt. 51. tr−íng. g©y trë ng¹i cho giÊc ngñ. trõ viÖc ph¶i b¶o ®¶m 3 b÷a chÝnh.mÊt vÖ sinh nµy lµ ®iÒu cùc kú quan träng . sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cña d¹ dµy vµ ruét gi¶m ®i. ThÕ lµ liÒn b¾t ch−íc. uèng cña trÎ. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng giÊc ngñ. do ®ã mµ thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Ngay ®Õn b÷a c¬m b×nh th−êng còng mang kÑo. nh− vËy lµ ph¸ vì chÕ ®é ¨n uèng b×nh th−êng. cao lªn. cø nh×n thÊy c¸i g× ¨n ®−îc lµ mua cho con ¨n. kh«ng nªn tuú tiÖn thªm hoÆc bít b÷a ¨n cña trÎ. th−êng lµ ®å ngät nh− kÑo. NÕu trÎ con cø ¨n vÆt lu«n måm. cã sè l−îng nhÊt ®Þnh. liÒn ¨n lÊy ¨n ®Ó kh«ng h¹n chÕ. lµm cho nhu ®éng cña d¹ dµy kh«ng ngõng. KÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn lµ tØ lÖ chÊt dinh d−ìng kh«ng ®Òu. ®Æc biÖt lµ tr−íc b÷a ¨n kh«ng nªn cho trÎ ¨n linh tinh. Bëi v× trong mét thêi gian ng¾n. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. Sau khi ¨n nh÷ng thø nµy th× nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ ®· t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. lµm cho trÎ ngñ kh«ng s©u. ruét vµ d¹ dµy ph¶i lu«n lu«n tiÕt ra dÞch tiªu ho¸ lµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. cã mét sè trÎ em thÊy cã nh÷ng mãn ¨n mµ m×nh rÊt thÝch. ph¸ vì mÊt qui luËt sinh ho¹t cña trÎ. H¬n n÷a sù ph¸t dôc cña hÖ thèng tiªu ho¸ cña trÎ em ch−a ®−îc hoµn thiÖn. Mét ngµy 3 b÷a cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cã qui luËt tiÕt tÊu. cho nªn th−êng c¶m thÊy bông c¨ng. lµm nh− vËy chØ cã h¹i cho søc khoÎ. th−êng xuyªn ¨n tr−íc khi ®i ngñ cßn lµm cho hoµnh c¸ch m« d¹ dµy bÞ dån nÐn. Quµ vÆt mµ trÎ hay ¨n. Th−êng xuyªn ¨n vÆt. ®Õn b÷a ¨n chÝnh th−êng ¨n Ýt ®i.kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn Trong nh÷ng ngµy lÔ. Bëi v× tr−íc khi ngñ. 52. Cho trÎ ¨n thªm còng ph¶i cã giê giÊc. Ngoµi ra. do ®ã l¹i t¨ng thªm g¸nh nÆng cho tim. thÇn kinh ®¹i n·o cña con ng−êi ta ®· ë vµo tr¹ng th¸i mÖt mái. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. môc ®Ých ¨n uèng lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ em. ngµy tÕt hoÆc nh÷ng ngµy cã b÷a ¨n c¶i thiÖn. nh− vËy lµ v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ. 2 b÷a phô cho trÎ 1 – 2 tuæi ra. lóc ®ã mµ ¨n thøc ¨n vµo. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. 50. ®Ó g©y thµnh thãi quen ¨n ®óng b÷a (chÝnh vµ phô) ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ em. cã mét l−îng thøc ¨n 29 59 60 . b÷a chÝnh th× kh«ng chÞu ¨n.

gõng sèng v. lµm mÊt kh¶ n¨ng nhu ®éng. chØ nªn cho trÎ con ¨n gan vµ bå dôc ®éng vËt võa võa th«i. råi trë nªn viªm tuyÕn tuþ. Ph¶i d¹y cho trÎ em ¨n uèng cã giê giÊc. 53. trong gan vµ bå dôc ®éng vËt.. cay. Bëi v× trÎ em ¨n mét l−îng lín chÊt tanh vµo bông. do sù ph¸t dôc cña d¹ dµy ch−a hoµn thiÖn. ®Ó cã lîi cho sù hÊp thô tiªu ho¸ cña trÎ. thiÕu «xy. n·o trë nªn thiÕu m¸u.v. còng cã thÓ do tËp trung nhiÒu m¸u ë d¹ dµy qu¸ nªn c¸c c¬ quan quan träng kh¸c nh− tim. mµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¶ sè l−îng. c¸ v. TrÎ em cßn non nít. 30 61 62 . sÏ sinh èm ®au.rÊt dÔ lµm háng miÖng. qu¸ tr×nh dµi dµi ®Ó nh÷ng thøc ¨n nµy ®i vµo ®o¹n ®Çu ruét non nèi víi ruét giµ. hå tiªu.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch Ng−êi x−a th−êng nãi. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ con ph¶i lµ nh÷ng thø thanh ®¹m. trøng. hµnh. C«ng n¨ng tiªu ho¸ cña trÎ cßn ch−a kiÖn toµn. nhá bÐ. t«m. mÒm nhuyÔn. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tham ¨n tham uèng. sinh nhiÖt..v. cã thÓ g©y nªn chøng sa d¹ dµy hoÆc d¹ dµy ph×nh to ®ét ngét. trë ng¹i cho tiªu ho¸.. tái. Thøc ¨n tanh tuy cã nhiÒu pr«tªin vµ chÊt mì. nhÊt thêi khã tiªu ho¸. chóng sÏ lµm thay ®æi c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña d¹ dµy.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh Thøc ¨n tanh lµ chØ nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh ®éng vËt bao gåm thÞt. cßn cã thÓ g©y g¸nh nÆng cho tuyÕn tuþ. bå dôc ®éng vËt lµ nh÷ng chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi cña trÎ con. song nÕu cho trÎ em ¨n nhiÒu qu¸ dÔ x¶y ra hiÖn t−îng trÎ ng¸n ¨n. ¨n qu¸ nhiÒu ®å gia vÞ sÏ sinh thÊp. nÕu ¨n nh÷ng thùc phÈm cã chÊt kÝch thÝch t−¬ng ®èi m¹nh nh− ít.khæng lå nhåi nhÐt vµo d¹ dµy. khiÕn cho l−îng ph©n tiÕt dÞch vÞ vµ kh¶ n¨ng tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. hµm l−îng chÊt ®éc vµ c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c l¹i nhiÒu h¬n mÊy lÇn ë trong thÞt. mÆn. th−êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch¸n ¨n. Cho nªn. n¨ng lùc tiªu ho¸ t−¬ng ®èi yÕu. lµm cho ®øa trÎ c¶m thÊy mÖt mái.. Cho nªn nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch nh− chua. cã ®Þnh l−îng ®Ó cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ cña trÎ em. NÕu x¶y ra phï n−íc ë n·o th× kh¸ nguy hiÓm. NÕu trong mét thêi gian ng¾n mµ trÎ em uèng qu¸ nhiÒu n−íc cã thÓ dÉn ®Õn d¹ day tr−¬ng ph×nh ®ét ngét. nªn cµng dÔ bÞ sè thøc ¨n qu¸ nhiÒu nµy g©y trë ng¹i. ngät. háng thùc qu¶n vµ niªm m¹c d¹ dµy. sao cho hîp lý.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc Cã kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ trÎ cho r»ng gan. nªn ph¶i l−u l¹i ë trong d¹ dµy. kh«ng cßn søc lùc. g©y nªn c¶m gi¸c ®au tøc ë d¹ dµy. dÉn ®Õn bÖnh tËt. khiÕn cho d¹ dµy ph×nh lªn mét c¸ch m¸y mãc. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn chÊt l−îng ®å ¨n thøc uèng cña trÎ. mét sè l−îng lín n−íc ch¶y vµo m¸u vµ vµo c¸c tæ chøc dÉn ®Õn phï n−íc. 55. 54. ThÕ mµ c¸c nhµ y häc n−íc ngoµi nghiªn cøu l¹i ph¸t hiÖn ra r»ng. sinh ®êm. nÕu ¨n vµo ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn d¹ dµy.

vÉn cø nhåi nhÐt c¬m vµo måm con. 59. NÕu trÎ th¬ kh«ng ¨n thøc ¨n tanh dµi ngµy th× vitamin B12 trong c¬ thÓ sÏ kh«ng ®ñ. muèn cho trÎ khoÎ m¹nh mau lín. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi ¨n lßng tr¾ng trøng.TrÎ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng Trøng gµ lµ lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh d−ìng. c¸c lo¹i dinh d− ìng mµ c¬ thÓ cÇn còng cÇn ph¶i ®−îc hÊp thu toµn diÖn tõ trong thøc ¨n.v.. tr−íng bông. c¸. dÔ ph¸t sinh bÖnh cßi x − ¬ng. Nh − vËy sÏ ¶nh h− ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt hång cÇu. trÎ th¬ ¨n lßng tr¾ng trøng còng khã tiªu ho¸. nghiªm träng h¬n cßn cã thÓ bÞ co th¾t hÖ thèng tiªu ho¸. Nh÷ng trÎ kh«ng ¨n s÷a bß. g©y ra ®au ngùc. kh«ng chØ lµ ¨n nhiÒu.. î chua cïng nh÷ng kÝch thÝch kh«ng b×nh th−êng kh¸c. c¬ n¨ng tiªu ho¸ yÕu. Bëi v× c«ng n¨ng c¬ quan tiªu ho¸ cña trÎ ch−a ph¸t triÓn hoµn thiÖn. hÖ thèng tiªu ho¸ ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh. dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. 58. ®iÒu nµy cµng râ ë trÎ em d− íi 5 tuæi. y nh− ng−êi ta nhåi cho vÞt ¨n vËy. phÇn lín thøc ¨n ®äng l¹i ë trong d¹ dµy vµ ruét. sù ph©n tiÕt vÞ toan t−¬ng ®èi Ýt.56. ¨n ®Òu c¸c thø. nhu ®éng ruét chËm ch¹p.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 31 63 64 . kÕt qu¶ lµ g©y tæn th−¬ng cho t× vÞ dÉn ®Õn mang bÖnh. Cho nªn kh«ng nh÷ng kh«ng nªn ®Ò x− íng viÖc ¨n chay trong trÎ em mµ ng− îc l¹i cßn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thø tanh nh− thÞt.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay TrÎ th¬ mµ ¨n chay dµi ngµy sÏ ¶nh h − ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ cña chóng. Theo tµi liÖu ®· ®iÒu tra th× nh÷ng ng− êi ¨n chay lïn h¬n nh÷ng ng− êi ¨n t¹p. dÔ dÉn ®Õn ®i Øa ch¶y. ®Æc biÖt lµ tÝnh th«ng thÊu cña niªm m¹c ruét t−¬ng ®èi cao.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ Cã nh÷ng bËc cha mÑ khi cho con ¨n c¬m. NÕu b¾t trÎ th¬ ¨n qu¸ no. do ®ã mµ sinh ra bÖnh mÈn ngøa. Bëi v× trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ. nãi chung ®Òu thiÕu canxi. tøc lµ ¨n nh÷ng thø mµ c¬ thÓ cÇn ®Ó ph¸t triÓn. mµ lµ ¨n mét c¸ch hîp lý. Bëi v× trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi.. bÊt chÊp con ph¶n ®èi hay khãc lãc. Cho nªn.. Hä cho r»ng cø ¨n vµo lµ ®−îc. Nh−ng trÎ th¬ d−íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn ¨n lßng tr¾ng trøng. 57. bÖnh sëi v. cã khi cã thÓ trùc tiÕp th«ng qua niªm m¹c ruét mµ x©m nhËp vµo trong m¸u lµm cho c¬ thÓ cña hµi nhi x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh¸ng nguyªn kh¸ng thÓ ®èi víi thµnh phÇn trøng tr¾ng. Ngoµi ra.

mµ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh thiÕu chÊt sinh vËt (tøc lµ bÖnh thiÕu vitamin H). thÌm ngñ. ChÊt natri trong c¬ thÓ t¨ng nhiÒu. g©n cèt gi¶m yÕu v.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn TrÎ em ¨n qu¸ mÆn. Cho nªn kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu mì ®éng vËt. do ®ã mµ sinh bÖnh thiÕu sinh vËt tè ë trÎ em. lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó ph¸t triÓn c¬ thÓ. cßn mì thùc vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì kh«ng b·o hoµ. cã thÓ bÞ huyÕt ¸p cao. Bëi v× trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt trøng tr¾ng kh¸ng sinh vËt. ®Õn khi 10 – 13 tuæi th× m¾c bÖnh cao huyÕt ¸p. cã thÓ lµm cho chÊt kali theo n−íc tiÓu ra ngoµi qu¸ nhiÒu. buång thËn ch−a ph¸t triÓn thµnh thôc. Nã cã thÓ thóc ®Èy viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c chÊt vitamin. Ngoµi ra ¨n qu¸ nhiÒu muèi.. 61. Theo sù ®iÒu tra cña mét tæ chøc y häc Mü th× trong sè trÎ em ë tuæi ®i häc. AxÝt mì thùc vËt lµ lo¹i axit mì rÊt cÇn thiÕt mµ c¬ thÓ kh«ng thÓ nµo tæng hîp ®−îc.v.Trøng gµ cã rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho thËn.kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt NÕu trÎ em cø tr−êng kú ¨n nhiÒu mì c¸c lo¹i ®éng vËt. v× èng thËn ph¸t 32 65 66 . do ®ã mµ dÔ g©y nªn bÖnh suy tim. Mì ®éng vËt bao hµm axit mì mµ ®a sè lµ axit mì b·o hoµ. thËm chÝ cã thÓ m¾c bÖnh tim khi vÒ giµ. trÎ em cÇn ph¶i ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n. cho nªn cã mét sè bËc cha mÑ dïng ph−¬ng ph¸p lÊy mËt ong vµ n−íc muèi ®Ó th«ng t¸o bãn. 62. kh¶ n¨ng bµi tiÕt natri kÐm. Trong thêi gian nu«i trÎ. Bëi v× trong thêi kú cßn lµ thai nhi. hoÆc dïng n−íc canh ®Ó cho trÎ uèng. kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn lín lªn cña trÎ. da mÆt xanh t¸i. mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. ng−êi r¹o rùc. song l¹i dÔ dÉn ®Õn phï thòng toµn th©n. 60. nã cã thÓ kÕt hîp víi chÊt sinh vËt tè ë trong ®−êng ruét.Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi ChÊt dinh d−ìng cña trÎ s¬ sinh lµ s÷a vµ n−íc. BiÓu hiÖn cña nã lµ rông tãc. Cho nªn. nªn dïng mì thùc vËt th× tèt h¬n. nªn lç tho¸t n−íc tiÓu nhá. Cho nªn thøc ¨n cña trÎ th¬ kh«ng nªn qu¸ mÆn. mµ huyÕt qu¶n Ýt. tuy cã ch÷a ®−îc t¸o bãn. Nu«i trÎ s¬ sinh b»ng s÷a bß dÔ g©y nªn t¸o bãn.. C¸c chuyªn gia vÒ dinh d−ìng cßn cho r»ng . Mì lµ do axit mì vµ glixªrin hîp thµnh. chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ ë trong mì thùc vËt lµ thø vËt chÊt rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn thÇn kinh vµ h×nh thµnh tuû cña trÎ th¬. L−îng mì ®−a vµo c¬ thÓ trÎ ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt. cã nèt lÊm tÊm trªn da mÆt. song trÎ con mµ ¨n nhiÒu trøng gµ. Sù ph¸t triÓn thËn cña trÎ em ch−a hoµn thiÖn. ¨n nhiÒu muèi cã thÓ g©y tæn th−¬ng cho buång thËn. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt canxi vµ cã thÓ g©y nªn chøng bÖnh mì trong m¸u vµ cholestªr«n trong m¸u kh«ng b×nh th−êng. g©y trë ng¹i cho sù hÊp thu sinh vËt tè. cã 11% khi cßn nhá ®· ¨n nhiÒu thùc phÈm mÆn ë trong ®å hép. tÕ bµo th−îng b× cña tiÓu cÇu thËn nhiÒu. Bëi v× muèi ¨n lµ vËt ho¸ hîp cña hai nguyªn tè natri vµ clo . kh«ng nªn thiªn vÕ trøng gµ nhiªï qu¸.

kh«ng cßn søc ®Ó bó s÷a. h¬i thë chËm dÇn v. th× tèt nhÊt vÉn lµ th¸i nhá.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n−íng RÊt nhiÒu ng−êi thÝch ¨n nh÷ng thøc ¨n n−íng. Sau mét tuæi r−ìi th× cã thÓ ®Ó cho chóng tù ¨n. dïng th×a con ®Ó bãn cho trÎ ¨n. Ng−êi lín cã søc ®Ò kh¸ng t−¬ng ®èi m¹nh nªn kh«ng ph¸t bÖnh. C¸ch lµm nh− vËy thËt rÊt mÊt vÖ sinh. 33 67 68 . rau dÒn. Cã ng−êi th× mím th¼ng vµo måm con.v. MËt ong lµ n¬i c− tró vµ m«i giíi quan träng cña trùc khuÈn. dÔ sinh ra ®au bông ®i ngoµi. kú thùc nhai kh«ng kü.thËn kh«ng cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt ra ngoµi. c«ng n¨ng bµi tiÕt chÊt mÆn kh«ng ®ñ.. th¶i ra c¸c chÊt ®éc. gi¸ ®ç. Trùc khuÈn sinh s«i n¶y në trong mËt ong. th−êng hay g©y ra ®au bông ®i ngoµi. ¨n råi sÏ khã tiªu ho¸. võa båi d−ìng cho trÎ n¨ng lùc ®éc lËp sinh ho¹t. 66. Cho dï trÎ th¬ kh«ng biÕt nhai hoÆc nhai kh«ng kü thøc ¨n. Cho nªn trÎ s¬ sinh kh«ng nªn ¨n muèi. Nh− vËy võa vÖ sinh. kh¶ n¨ng c« ®äng n−íc tiÓu kÐm. cã thÓ bÞ tróng ®éc thÞt «i nghiªm träng. Nh÷ng trÎ em d−íi 6 th¸ng tuæi. Song ®èi víi trÎ th¬ th× kh«ng thÝch hîp. dung l−îng nhá. 64. Bëi v× trong måm ng−êi lín th−êng cã nh÷ng vi khuÈn. cho nªn trÎ s¬ sinh sau khi ¨n muèi.. d−a muèi v.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ TrÎ th¬ mµ ¨n nhiÒu thøc ¨n cã rÔ. NÕu ®Ó cho trÎ ¨n nh÷ng thùc vËt cã rÔ nh− rau cÇn. mµ søc ®Ò kh¸ng cña trÎ th× l¹i rÊt yÕu.. Bëi v× trÎ th¬ kh«ng nh− ng−êi lín.triÓn kh«ng tèt.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong MËt ong tuy lµ chÊt dinh d−ìng tèt vµ lµ thø ®Ó thay ®−êng rÊt tèt. cã ng−êi th× nhai råi nhÌ ra tay. cã khi nuèt chöng. tÊt c¶ nh÷ng lo¹i rau nµy ®Òu cã rÊt nhiÒu chÊt x¬. Bëi v× mËt ong rÊt dÔ bÞ trùc khuÈn « nhiÔm. Khi ¨n chóng cã nhai vµ h×nh nh− cã nhai nhiÒu. rau hÑ.v. cã thÓ lµm chÕt mét ®øa trÎ nÆng 7 kil«gam. rÊt dÔ truyÒn vµo trÎ con. ®ót vµo måm con. nªn ®· nhai c¬m tr−íc cho nhá råi ®ót cho con ¨n.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ ¨n Cã nh÷ng bËc phô huynh sî con ¨n c¬m kh«ng nhai kü. tiÕng khãc yÕu dÇn.. nuèt rÊt khã kh¨n. ninh nhõ. Bëi v× trong khi n−íng thøc ¨n th× thøc ¨n 63. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. §éc tè do 2000 con trùc khuÈn s¶n sinh ra . lµm cho ng−êi dïng mËt ong bÞ tróng ®éc. 65. cho nªn rÊt dÔ sinh bÖnh. Cho nªn trÎ em d−íi 1 tuæi kh«ng nªn cho ¨n mËt ong. sÏ lµm t¨ng nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét cña trÎ th¬. Nh÷ng hiÖn t−îng tróng ®éc lµ : toµn th©n mÒm yÕu. nªn cø tån ®äng ë trong c¬ thÓ dÉn ®Õn phï thòng.

67.Nh− vËy ®èi víi n·o thËt v« cïng bÊt lîi. kh«ng nªn cao qu¸ ®Ó tr¸nh tæn th−¬ng da n¸ch cña trÎ em. mÆc råi h·y buéc. Cho nªn. Kh¨n voan ni l«ng h×nh nh− rÊt tho¸ng.v. Nhu cÇu l−îng «xy cña trÎ con lín h¬n ë ng−êi lín rÊt nhiÒu. ThËt ®¸ng tiÕc cho tÊm lßng h¶o t©m cña ng−êi mÑ. ¸o kh«ng nªn cã cæ. nh−ng ë trÎ con th× chiÕm nh÷ng 51%. hoÆc vµo m¸u. dÔ g©y c¸c bÖnh ung th− d¹ dµy.. V¶i nhung míi. ®Õn nçi cã em ph¶i ph¸t khãc lªn. kh«ng khÝ tronglµnh kh«ng qua ®−îc tÊm kh¨n voan ®Ó cho trÎ thë. th−êng lµm cho trÎ ngøa ng¸y khã chÞu. hoÆc l¾ng ®äng ë trong phæi. Hä cho r»ng nh− vËy lµ c¸ch gi÷ vÖ sinh tèt nhÊt. kh«ng nªn cho c¸c em ¨n nhiÒu thøc ¨n n−íng. ng−êi mÑ ®· b¾t ®Çu chuÈn bÞ quÇn ¸o cho con.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh Ngay tõ khi cßn mang thai. QuÇn ¸o ph¶i réng r·i. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ xin h·y ghi nhí mÊy ®iÒu sau ®©y : 1) Kh«ng nªn dïng v¶i míi vµ v¶i thÉm mµu ®Ó lµm t· lãt cho trÎ em. ®Ó cho khi ho¹ ®äng. cò. Còng kh«ng nªn ®¬m cóc ¸o. dÖt b»ng sîi b«ng ®Ó lµm t· lãt . Kú thùc tÝnh th«ng h¬i rÊt kÐm. khi n−íng thøc ¨n ®· s¶n sinh ra nhiÒu chÊt nh− th¸n khÝ. Trong c¬ thÓ con ng−êi. viÖc cung cÊp l−îng d−ìng khÝ râ rµng lµ kh«ng ®ñ. d−íi n¸ch. trong suèt. dÔ thÊm n−íc mµ k¹i kh«ng kÝch thÝch da thÞt trÎ. nÕu dïng v¶i mµu sÉm 34 69 70 . Nãi chung l−îng tiªu hao «xy ë tæ chøc n·o cña ng−êi lín chiÕm 21% l−îng «xy cña toµn c¬ thÓ.Kh«ng nªn trïm kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em Cã mét sè bµ mÑ trÎ bÕ con ra phè ch¬i. bÖnh m¸u tr¾ng vµ ung th− tuyÕn phæi v. ChØ c©n sê hai bµn ch©n cña trÎ. ch©n tay c¸c em kh«ng bÞ gß bã. Cho nªn c¸c chÞ phô n÷ s¾p ®−îc lµm mÑ nªn chó ý. cò ®Ó may. Dïng kh¨n voan che lªn mÆt trÎ. th−êng hay dïng kh¨n voan ni l«ng che lªn mÆt ®øa trÎ. nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ lµm cho trÎ bÞ èm ®au. ChØ sî kh«ng ®Ñp. h×nh nh− rÊt th«ng h¬i. v× v¶i cò t−¬ng ®èi mÒm m¹i. 69. ®øa trÎ l¹i kh«ng muèn nh− vËy.. D©y buéc v¹t ¸o cña trÎ em nªn ë bªn c¹nh. ChÊt ®èt cã th¸n khÝ. råi th«ng qua nh÷ng thøc ¨n n−íng nµy mµ vµo c¬ thÓ con ng−êi. kh«ng xøng. quÇn ¸o cña trÎ s¬ sinh. QuÇn ¸o ch¨n ®Öm cña trÎ em kh«ngnªn nhiÒu. c¸ch lµm nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña trÎ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. quÇn ¸o thªu sÏ kÝch thÝch lµn da non cña trÎ th¬. ®Ó tr¸nh lµm x©y s¸t líp da cæ cña trÎ em. NÕu dïng lo¹i v¶i th« cøng ®Ó lµm t· lãt th× dÔ s©y s¸t líp da cña trÎ. song viÖc thay t· lãt cho trÎ rÊt cÇn ®−îc coi träng. tæ chøc n·o rÊt mÉn c¶m víi nhu cÇu «xy. tèt nhÊt nªn dïng v¶i b«ng mÒm. cã lç. Kú thùc. nªn quÇn ¸o. 68. ch¨n ®Öm ®Òu lµ míi toanh c¶. l−u huúnh vµ c¶ mét chÊt cã kh¶ n¨ng g©y ung th−. th¸n khÝ do trÎ thë ra kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi. nÕu thÊy Êm lµ ®−îc.®· bÞ « nhiÔm. Tèt nhÊt lµ t×m v¶i tr¾ng.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ Mäi ng−êi ®Òu cho r»ng thay t· lãt cho trÎ lµ mét viÖc rÊt b×nh th−êng.

kh«ng nªn dïng nh÷ng t· lãt võa ph¬i ngoµi n¾ng ®em vµo quÊn ngay cho trÎ mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng t· lãt Êy nguéi h¼n råi míi thay. chËt. ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é. th× b¶n th©n v¶i ®ã ®· thÊm nhiÒu thuèc nhuém cã chÊt kÝch thÝch. muèn ®Ó cho nhÑ viÖc. NÕu buéc d©y chun chÆt qu¸. còng dÔ kÝch thÝch lµn da cña trÎ g©y nªn viªm da t· lãt.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm Mµu s¾c v¶i ®Ó may quÇn ¸o cho trÎ em nªn chän mµu nh¹t. ®é Èm cµng cao cµng dÔ c¶m nhiÔm vi khuÈn ®éc . cho nªn ch¼ng mÊy ngµy sîi d©y chun ®· trë nªn ng¾n. ý ®å lµ ®Ò phßng n−íc tiÓu ngÊm xuèng ch¨n ®Öm hoÆc ngÊm vµo ¸o.®Ó lµm t· lãt. ñ cho Êm råi h·y quÊn cho trÎ. hoÆc lµ nhÐt vµo trong ¸o b«ngcña ng−êi lín ®ang mÆc. 4) §õng quªn chó ý ®Õn ph−¬ng ph¸p lau chïi. Ngoµi ra. 35 71 72 . con hËu m«n vµ trong ph©n th× cã vi khuÈn nh− trùc khuÈn ®¹i trµng ch¼ng h¹n. dÔ lµm cho bÑn cña trÎ ph¸t ®á lªn. Mïa hÌ khi thay t· lãt cho trÎ. Cã mèt sè cha mÑ trÎ. dïng v¶i cao su hoÆc ni l«ng phñ lªn t· lãt dÔ lµm cho bÑn trÎ em bÞ Èm −ít th−êng xuyªn. 7) Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó buéc ra ngoµi t· lãt. nh÷ng v¶i nhuém b»ng mµu sÉm dÔ kÝch thÝch da. cã thÓ ñ t· lãt lªn tói ®ùng n−íc nãng ®Ó cho t· Êm lªn. 70. ban ®Çu th× sîi d©y chun võa ng−êi. Mïa ®«ng. HÔ t· −ít lµ ph¶i thay ngay. 5) Kh«ng nªn quªn röa r¸y s¹ch sÏ. 6) Bªn ngoµi t· lãt kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó lãt. Khi thay t· lãt cho trÎ cÇn ph¶i chó ý ph−¬ng ph¸p lau chïi. Song nh− vËy chØ lµm t¨ng thªm am«ni¾c. bëi v× vÒ c¬ b¶n trong niÖu ®¹o vµ ©m ®¹o kh«ng cã vi khuÈn. 3) Kh«ng nªn ®Ó kÝch thÝch qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. 2) Kh«ng nªn quªn thay t· lãt ®óng lóc. sau ®ã míi dïng n−íc s¹ch giÆt ®i giÆt l¹i nhiÒu lÇn. NhÊt lµ khi t· lãt cã dÝnh ph©n vµ n−íc tiÓu th× cµng ph¶i thay kÞp thêi. Khi giÆt giò t· lãt. thËm chÝ cßn nghiÕn vµo da thÞt. th× nh÷ng chç tiÕp xóc víi t· −ít sÏ bÞ viªm da. tèt nhÊt nªn dïng gi¶i rót ®Ó buéc t· lãt cho trÎ em.Ngoµi ra. Cho nªn. NÕu d©y chun láng qu¸ th× l¹i kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých sö dông. g©y nªn ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. §Ó tr¸nh cho lµn da cña trÎ tiÕp xóc víi t· lãt ®ang l¹nh gi¸ lµm cho trÎ bÞ rïng m×nh v× l¹nh hoÆc bÞ nhiÔm l¹nh. ph¶i chó ý lau ngo¹i ©m råi míi lau ®Õn hËu m«n. Kh«ngÝt ng−êi cã thãi quen dïng ni l«ng ®Ó lãt ra bªn ngoµi t· hoÆc lµ phñ lªn trªn t·. nÕu kh«ng thay kÞp thêi. ®Ó tr¸nh chÊt kiÒm kÝch thÝch vµo líp da cña trÎ em. còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng nh− ®· nãi trªn. cÇn ph¶i déi n−íc cho tr«i hÕt ph©n ë trªn t· tr−íc råi míi x¸t xµ phßng vµo t· lãt ®Ó vß giÆt. tèt nhÊt lµ nªn ng©m vµo n−íc s«i mét lÇn n÷a ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ diÖt hÕt ®−îc vi trïng. NÕu lau hËu m«n tr−íc th× dÔ ®em nh÷ng vi khuÈn ë hËu m«n ®Õn cöa ©m ®¹o vµ niÖu ®¹o. th−êng hay dïng d©y chun buéc t· lãt cho trÎ. nh−ng v× trÎ em lín lªn rÊt nhanh. nhÊt lµ khi thay t· lãt cho em g¸i. C¸ch lµm nh− vËy rÊt kh«ng tèt. dÉn ®Ôn c¶m nhiÔm ®−êng niÖu ®¹o hoÆc viªm ©m ®¹o. bëi v× nh÷ng vi khuÈn ë trong ph©n cã thÓ lµm cho viÖc ph©n gi¶i chÊt niÖu tè ë trong n−íc tiÓu sinh ra am«ni¨c mµ kÝch thÝch lµn da. dÔ lµm cho líp da non nít cña trÎ bÞ ®á lªn. khi thay t· lãt cho trÎ. dÔ dÉn ®Õn viªm da.

song tÝnh chÊt thÊm n−íc vµ tho¸ng khÝ kÐm. råi g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da nh− bÖnh thë khß khÌ. mµ c¸i ®Çu th−êng tôt xuèng hai vai. tuy mµu s¾c ®Ñp vµ tr¬n. Cho nªn. cã thÓ t¨ng c−êng thÓ chÊt. bÖnh viªm da v..trÎ em 36 73 74 . hÔ chóng ho¹t ®éng lµ ra må h«i. nÕu cã giã l¹nh Ëp ®Õn. môn nhät bëi v× sîi ho¸ häc thuéc vÒ chÕ phÈm ho¸ häc. th× dÔ bÞ c¶m l¹nh. bÖnh sÈn ngøa. nh− lång ngùc nhá. søc thÝch øng ®èi víi sù thay ®æi cña khÝ hËu kÐm. thÇn kinh thùc vËt dÔ h−ng phÊn. l−îng ho¹t ®éngcña phæi kh«ng lín v. ¸o trong cña trÎ s¬ sinh. h·y ®Ó cho chóng chÞu mét chót ®ãi vµ l¹nh”. 74. l−ng. QuÇn ¸o cña trÎ em nªn h¬i réng mét chót ®Ó cho trÎ em dÔ ho¹t ®éng vµ dÔ thay quÇn ¸o khi giÆt. dïng ®Ó may quÇn ¸o cña trÎ em lµ thÝch hîp nhÊt.. may ¸o cho trÎ s¬ sinh kh«ng nªn may cæ.v. bÖnh sëi. nhÊt lµ mïa hÌ viªm nhiÖt. NÕu chiÕc ¸o trÎ em mÆc mµ cã cæ rÊt dÔ lµm x−íc da cæ vµ da ®Çu. T· lãt. Ng−îc l¹i nÕu mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o qu¸ dµy. Hä thËt thiÕu tri thøc vÖ sinh.. nªn cho c¸c em mÆc ¸o “ cæ hoµ th−îng” lµ tèt nhÊt. quÇn lãt cña bÐ g¸i tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng v¶i sîi hãa häc ®Ó may.v.v.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o Ng−êi ta th−êng nãi : “ NÕu muèn con c¸i ®−îc khoÎ m¹nh. mÆc qu¸ Êm. V¶i b«ng kh«ng dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt cã tÝnh mÉn c¶m cao. dÔ sinh r«m s¶y. bÖnh mÒ ®ay. ¶nh h−ëng dÕn c«ng n¨ng cña phæi.. Nãi chung. c¸c lo¹i v¶i sîi b«ng cã tÝnh n¨ng dÔ hót Èm. 75..kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc cho trÎ em Tôc ng÷ cã c©u : “ TiÓu nhi ho¶ khÝ v−îng ”..vÉn tèt h¬n sîi ho¸ häc nhiÒu. b¶n th©n rÊt thÝch mÆc ¸o lãt chËt nªn còng th−êng hay cho con mÆc ¸o lãt chËt. tho¸ng khÝ.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh Bëi v× ®Çu trÎ s¬ sinh t−¬ng ®èi nÆng. gi¶m bít bÖnh tËt. mÆc quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc kh«ng dÔ to¶ nhiÖt.71. bèc nãng nhanh. 72.. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i hë. V¶i sîi ho¸ häc .sau khi mÆc ¸o lãt qu¸ chËt sÏ gß bã vËn ®éng vµ h« hÊp cña lång ngùc. 73.. ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña cña ngùc.Kh«ng nªn cho trÎ em mÆc ¸o lãt qu¸ chËt Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ. kh«ng hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý trong viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng cña trÎ em. thËm chÝ cßn viªm phÕ qu¶n. c¸c khíp x−¬ng v. kh«ng nh÷ng chØ tæn th−¬ng ®Õn tÊt c¶ c¸c dÞch thÓ trong c¬ thÓ. C¶nh b¸o mäi ng−êi r»ng kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ no. dÔ lµm cho trÎ em cã ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. søc cña c¸i cæ kh«ng thÓ gi÷ ®−îc c¸i ®Çu. ®Ó tr¸nh cho trÎ khái bÞ bÖnh tËt ®au ®ín.v. mÒm m¹i v. QuÇn ¸o nªn mÆc Ýt mét chót. t¶n nhiÖt. TrÎ em rÊt hiÕu ®éng nªn ho¹t ®éng nhiÒu. ra må h«i nhiÒu h¬n ng−êi lín. §ã lµ v× c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ph¸t triÓn hoµn chØnh.

ch¹y.v. g©y nªn hËu qu¶ thiÕu dinh 37 75 76 .kh«ng nªn mÆc quÇn bß Tõ x−a ®Õn nay ng−êi ta th−êng nhÊn m¹nh quÇn ¸o cña trÎ em ph¶i b»ng v¶i b«ng hoÆc lôa mÒm m¹i. NÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc. còng ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng nh− ®i l¹i. Thø ba lµ tiÕp xóc nhiÒu qu¸ víi c¸c lo¹i v¶i ho¸ häc. Hai lµ. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ . Líp gi¸c chÊt trong lµn da cña trÎ t−¬ng ®èi máng.. TrÎ em tõ 4 . x−¬ng cèt ph¸t triÓn vÒ thÓ tÝch vµ träng l−îng hµng ngµy. Mµ quÇn bß bã s¸t lÊy b¾p ®ïi vµ èng ch©n. 77.6 tuæi rÊt thÝch nh÷ng vËn ®éng m¹nh nh− ch¹y. nªn viÖc ra må h«i còng nhiÒu h¬n ng−êi lín nhiÒu. 76. lµn da cña trÎ dÔ sinh ra ph¶n øng biÕn th¸i. cho nªn mÆc quÇn èng loe kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn th©n thÓ vµ t©m hån cña c¸c em.trÎ d−íi 5 tuæi kh«ng nªn mÆc quÇn c¹p chun TrÎ ®ang ë vµo thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. th©n thÓ s¶n sinh ra nhiÖt rÊt nhiÒu. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn. kh«ng lîi cho viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc cña trÎ em. kh«ng lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é c¬ thÓ. nhê cã viÖc ra må h«i qua lµn da mµ to¶ nhiÖt.. kÝch thÝch bé phËn sinh dôc cña trÎ. khiÕn cho l−îng ¨n uèng Ýt ®i rÊt nhiÒu vµ tiªu ho¸ kh«ng tèt. y häc ng−êi ta gäi lµ “ Sù ph¸t t¸c cã tÝnh t×nh c¶m ”.. b¶n tÝnh cña trÎ lµ hiÕu ®éng. dÔ mÆc dÔ cëi ®Ó kh«ng tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña trÎ . §ã lµ v× nguyªn nh©n quÇn d©y chun sÏ cã lùc co thÝt l¹i víi mäi lo¹i bông. khiÕn cho mét sè Ýt trÎ cßn bÞ tËt kÑp ®ïi . Nh÷ng chiÕc quÇn bß kh«ng ph¶i b»ng v¶i b«ng bã s¸t lÊy ®ïi. quÇn ¸o bß bã chÆt lÊy 2/3 líp da cña c¬ thÓ. mÆc nh÷ng chiÕc quÇn kh«ng dÖt b»ng b«ng nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. l¹i bã chÆt lÊy m«ng lµm cho ©m bé kh«ng ®−îc tho¸ng khÝ. TrÎ em ®ang trong thêi kú sinh tr−ëng ph¸t dôc. dÝnh chÆt vµo lµn da. dÔ bÞ mÈn ngøa. réng r·i. mµng l−íi mao huyÕt qu¶n nhá rÊt phong phó. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi cña trÎ em.. §òng quÇn cä s¸t nhiÒu vµo ©m bé. èng quÇn gÇy. hoÆc mÈn ngøa d¹ng mÈn môn ®á. ¶nh h−ëng ®Õn sù tuÇn hoµn cña m¸u. cho trÎ em. cho trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng. Thø t− lµ quÇn bß ®òng quÇn ng¾n. V¶ l¹i ®òng quÇn hÑp bã s¸t vµo bÑn. ®èi víi trÎ cã nh÷ng c¸i h¹i sau ®©y : Thø nhÊt.chøng bÖnh tæng hîp nÝn h¬i. nh¶y qua nh÷ng ch−íng ng¹i nhá v. rÊt trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt. Sù chuyÓn ho¸ ë trÎ rÊt m¹nh. do ®ã mµ g©y thµnh tËt kh«ng tèt lµ hay nghÞch bé phËn sinh dôc. c¬ b¾p. nh¶y v.v. Lùc co th¾t do d©y chun s¶n sinh ra cã thÓ lµm cho sù ph¸t triÓn cña th©n ng−êi bÞ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh .trÎ em kh«ng nªn mÆc quÇn loe QuÇn èng loe. nhÊt lµ trÎ em d−íi 5 tuæi mÆc quÇn cã d©y chun sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn vÒ th©n thÓ cña trÎ. th−êng xuyªn cä s¸t . nh−ng gÊu quÇn th× l¹i réng vµ to. Thêi kú Êu nhi lµ thêi kú hiÕu ®éng . khiÕn cho trÎ em do ngøa ng¸y nªn hay sê ®Õn bé phËn sinh dôc. nh¶y.

VËy nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ c¸c bµ mÑ khÐo tay h·y v× con em mµ ®éng n·o. §Æc biÖt lµ c¸c em g¸i . Thêi gian l©u dÇn. mµ ph¶i th¾t ë vïng gi÷a ngùc d−íi vµ bông trªn. mÆc quÇn thñng ®Ýt cµng rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®−êng tiÕt niÖu.trÎ th¬ Kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ C¸c bËc cha mÑ cÇn ph¶i d¹y con sím cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh. ch−a thÓ h×nh thµnh “ Eo ” ®−îc.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ (fecm¬tuya) Kho¸ fecm¬tuya trong qu¸ tr×nh kÐo lªn kÐo xuèng rÊt dÔ kÑp vµo ®Çu qui vµ bao tinh hoµn cña trÎ em.d−ìng. to nhá ph¶i thÝch hîp. cho nªn c¸c bËc cha mÑ trÎ cÇn ph¶i chó ý. pepsin trong c¬ thÓ con ng−êi. ChØ cÇn trÎ th¬ tá ®−îc th¸i ®é cÇn ®i ngoµi lµ ph¶i nhanh chãng th«i kh«ngcho trÎ mÆc quÇn thñng ®Ýt n÷a. 81. phÝa ®¸y x−¬ng s−ên bÞ d©y chun co th¾t sÏ trë thµnh dÞ h×nh. dÔ khiÕn cho trÎ dïng tay nghÞch bé phËn sinh dôc hoÆc lç ®Ýt. Ngoµi ra.. Sù viÖc nh− thÕ nµy ®· tõng x¶y ra nhiÒu lÇn. Bëi v× mÆc quÇn thñng ®Ýt rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ.QuÇn ¸o thÝch hîp nhÊt ®èi víi trÎ ph¶i lµ lo¹i quÇn may b»ng v¶i mÒm.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ Xµ phßng bét ®· trë thµnh bét giÆt th−êng dïng cña tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh. dÉn ®Õn c¶mnhiÔm ký sinh trïng . pancreatin. Cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cña trÎ th¬ mµ nªn dïng lo¹i xµ phßng trung tÝnh kh«ng cã tÝnh kÝch thÝch. 80. cho nªn d©y l−ng kh«ng thÓ gièng nh− d©y l−ng cña ng−êi lín hoÆc cña thanh niªn th¾t ë trªn hoÆc d−íi rèn ®−îc. 79. cã trÎ th¬ sau khi tiÕp xóc víi chÊt ho¸ häc nµy cßn cã thÓ g©y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m cña líp da. ®Æc biÖt lµ quÇn ¸o trong vµ t· lãt. 78. 38 77 78 . cã thÓ v× lóc giò n−íc kh«ng kü. NÕu dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o cho trÎ th¬.Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l−ng Bông trÎ em to. søc ®Ò kh¸ng yÕu v. may kiÓu quÇn cã d©y l−ng chø kh«ng nªn may kiÓu d©y chun.v. cè g¨ng tr¸nh sao khái ph¶i mÆc quÇn thñng ®Ýt.. chÊt nµy cã t¸c dông øc chÕ rÊt m¹nh ®èi víi ho¹t tÝnh cña amil«pxin. Song quÇn ¸o cña trÎ th¬ th× kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt. trªn quÇn ¸o cßn l−u l¹i chÊt ho¸ häc th× sÏ rÊt nguy h¹i cho trÎ th¬. Cho dï th¾t l−ng kiÓu nµo mµ dÔ dïng vµ mÊt Ýt th× giê còng tèt . Thµnh phÇn chñ yÕu cña xµ phßng bét lµ lo¹i ho¸ chÊt mµ sau khi th©m nhËp vµo c¬ thÓ . trÝ lùc ph¸t triÓn kÐm. Tèt nhÊt lµ dïng quÇn kiÓu d©y l−ng. rÊt dÔ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc.

vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ch©n ®au. §ã lµ bëi v× lo¹i b¨ng phiÕn b¸n ë ngoµi chî cã nh÷ng sinh vËt napta-len vµ hîp chÊt diÔn sinh nap-ta-len. dÔ bã chÆt thÇnkinh vµ huyÕt qu¶n bµnch©n cña trÎ em. 83.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da TrÎ th¬. ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña cæch©n vµ ngãn ch©n. th©n thÓ ®ang ë vµo giai ®o¹n ph¸t dôc cao tèc. l−ng ®au sau nµy. h·y nªn ®Ó cho con trÎ ®i giµy v¶i cã ®Õ mÒm th× thÝch hîp h¬n.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o cña trÎ em QuÇn ¸o cña trÎ em kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo. biÓu hiÖn l©m sµng lµ thiÕu m¸u vµ chÊt hoµng ®¶m cã tÝnh sinh lý tiÕp tôc kh«ng lui hoÆc t¨ng thªm cã tÝnh chÊt hµnh tiÕn. trÎ em míi khái bÞ h¹i. khi ®ã mÆc vµo. sinh ra thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u cÊp tÝnh. do ®ã sÏ lµm mÊt hoÆc lµm gi¶m h×nh cung cña bµn ch©n. th× qu¸ tr×nh hoµn nguyªn «xy ho¸ hång cÇu liÒn bÞ trë ng¹i.82. 86. dÔ m¾c bÖnh bµn ch©n bÑt. ®i l¹i còng kh«ng tiÖn.. phÝa gãt giµy cã thÓ xá ngãn ch©n vµo lµ ® − îc. 85. ng−êi bÞ nÆng th× sÏ sinh ra hoµng ®¶m.. khiÕn cho m« tÕ bµo bÞ ph¸ ho¹i. rÊt dÔ dÉn ®Õn dÞ h×nh ch©n.trÎ em Kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím Bëi v× ®i dÐp lª th× ph¶i dïng søc cña ngãn ch©n rÊt nhiÒu. Bé x−¬ng cßn mÒm. dÔ thµnh ch©n ch÷ “ B¸t ”. nÕu giµy da réng qu¸ sÏ lµm cho bµnch©n vµ d©y ch»ng ph¶i duçi dµi ra. ®ång thêi cßn t¹o thµnh sù trë ng¹i cho tuÇn hoµn m¸u. §Ó cho con trÎ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh. 39 79 80 .trÎ em Kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ Giµy trÎ em cÇn ph¶i thÝch hîp. ®ïi ®au. Cho nªn sau khi cÊt gi÷ quÇn ¸o trÎ em. c¬ b¾p cßn non. §i giµy da sím qu¸. lµm suy yÕu nhiÒu t¸c dông hoµ ho·n chÊn ®éng. sÏ bèc h¬i rÊt nhanh vµ tan ®i. vµng da vµng m¾t. h×nh thµnh bµn ch©n bÑt. 84. Bëi v×. tÝnh co gi·n nhá. nh−ng sau khi tiÕp xóc víi chÊt nh− hîp chÊt diÔn sinh. B×nh th−êng ng−êi bÖnh nµy kh«ng co bÊt kú mét triÖu chøng nµo c¶. tr−íc khi mÆc ph¶i ph¬i thËt kü. tuæi cßn nhá. ¶nh h−ëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng b×nh th−êng cña trÎ em. HiÖn t−îng nµy phÇn lín th−êng thÊy ë trÎ s¬ sinh. ®é cøng cao. nãi chung ®Òu cã khuyÕt ®iÓm lµ ®é ®µn håi rÊt kÐm. sau khi hîp chÊt diÔn sinh bÞ n¾ng nãng chiÕu vµo. Cã ng−êi m¾c mét lo¹i bÖnh thiÕu m¸u cã tÝnh chÊt hoµ tan m¸u do di truyÒn g©y nªn.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng Nã kh«ng cã lîi cho viÖc t¨ng c−êng lùc ®µn håi cña h×nh cung bµn ch©n cña trÎ. tÊt c¶ c¸c lo¹i giµy da. nªn h¬i réng mét chót.

chØ cã giµy th¾t b»ng d©y míi lµ giµy thÝch hîp nhÊt víi kiÓu ch©n cè ®Þnh. Khi sÊy tãc th× tãc sÏ dÝnh vµo nhau. tãc mÒm vµ dÇy. thËm chÝ cßn g©y nªn viªm da ®Çu. C¸c thÇy thuèc gäi l«ng mµy lµ “VÖ sÜ” cña m¾t. cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. ®Õ giµy phÝa tr−íc 1/3 cã thÓ bÎ cong ®−îc. Bëi v× tãc trÎ em g¸i cßn rÊt non yÕu. ®Æc biÖt lµ da m«i c¸c em g¸i cßn rÊt non nít. géi.. kh«ng tho¸ng khÝ. do träng l−îng toµn th©n dån lªn bµn ch©n vµ c¸c ®Çu ngãn ch©n. bëi v× chóng mäc ë trªn m¾t. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. nhÊt lµ ®èi víi trÎ th¬ ®ang häc ®i.v. trë thµnh phßng tuyÕn thø nhÊt b¶o vÖ con m¾t. mu bµn ch©n hoÆc cao hoÆc thÊp. Lóc nµy. Tèt nhÊt lµ cø 3 th¸ng l¹i thay cho trÎ mét ®«i giµy. h×nh thµnh tÊm b×nh phong thiªn nhiªn tuyÖt vêi cña m¾t.TuyÖt ®èi kh«ng nªn dùa vµo sè giµy ®Ó chän giµy cho trÎ th¬. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lín lªn cña ®«i ch©n cña trÎ th¬.. t¹o thµnh thµnh x−¬ng chËu bÞ thu vµo trong. h¹n chÕ l−îng ho¹t ®éng cña phæi. nh÷ng ®«i giµy kh«ng thÝch hîp. kh«ng chÞu ®−îc sù kÝch thÝch trong qu¸ tr×nh sÊy b»ng ®iÖn. c«ng n¨ng cña l«ng mµy lµ rÊt quan träng. cßn cã thÓ cã hiÖn t−îng bÞ næi môn. §øng vÒ mÆt b¶o vÖ søc khoÎ sinh lý mµ nãi. Bµn ch©n trÎ con. §ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng vËn ®éng b×nh th−êng cña d¹ dµy vµ ruét. cßn dån Ðp c¸c huyÕt qu¶n ë d−íi da. phÝa sau 2/3 th× ph¶i cè ®Þnh bÊt ®éng. 40 81 82 . sÏ bã chÆt lÊy ngùc. tiÕc th× giê mµ ®i mua ®«i giµy qu¸ to. b»ng søc nãng hoÆc b»ng ho¸ häc. ThiÕu n÷ ®ang ë vµo giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. Nh÷ng lo¹i giµy nµy kh«ng bÒn nªn còng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù phat triÓn ®«i bµn ch©n cña trÎ. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh në sau nµy. dÔ lµm cho m«i bÞ kh«. §èi víi nh÷ng trÎ em ®ang trong thêi kú lín lªn. kh«ng thÓ gièng nhau ®−îc. ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh. 4/ Kh«ng nªn mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. cã ®øa gµy cã ®øa bÐo. Khi må h«i ®Çm ®×a. l«ng mµy sÏ ng¨n c¶n bôi ë trªn mÆt r¬i vµo m¾t. viÖc ph¸t dôc bé x−¬ng cña chóng ch−a hoµn chØnh. Mét ®«i giµy trÎ con tèt th× bÒ mÆt ®«i giµy ph¶i mÒm. Song cã “6 ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y cÇn l−u ý : 1/ Kh«ng nªn sÊy tãc . Khíp x−¬ng gãt ch©n c¸c em g¸i cßn ch−a ph¸t dôc thµnh thôc. líp mì ngoµi da bÞ gi¶m ®i. khiÕn cho tÇng gi¸c chÊt cña tãc bÞ tæn th−¬ng. bÞ ngøa. trãc da v. kh«ng cho chóng ch¶y vµo m¾t. 87. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i l¹i chÝnh x¸c cña c¸c em. Trong son m«i co chÊt ho¸ häc vµ h−¬ng liÖu.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i Lµ cha mÑ ai còng muèn trang ®iÓm cho con g¸i m×nh xinh ®Ñp. chóng cã thÓ ng¨n nh÷ng giät må h«i. ph¶i tho¸ng khÝ. Giµy nh− vËy míi lµ giµy tèt tiªu chuÈn. ë ®óng vµo “vÞ trÝ chiÕn l−îc”. 5/ Kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. tuyÖt ®èi kh«ng nªn tiÕc tiÒn. 2/ Kh«ng nªn b«i son. 3/ Kh«ng nªn ®i giµy cao gãt. kh«ng dÔ ch¶i. mïa hÌ dÔ sinh ngøa ng¸y. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¬ thÓ. Chän mua giµy cho trÎ em ph¶i tr¸nh mua nh÷ng ®«i giµy mÒm vµ máng. khi cã c¸t bôi bay mï mÞt. khiÕn cho khíp x−¬ng bµn ch©n chÞu lùc kh«ng ®Òu. nÕu mÆc ¸o lãt qu¸ chËt. nhiÒu nhÊt còng kh«ng nªn v−ît qu¸ 5 th¸ng. lµm cho tãc mau bÞ rông. cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh viªm khíp khi vÒ giµ. ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ h« hÊp. NÕu ®i giµy cao gãt sím qu¸.

H¬n n÷a. tÊt nhiªn sÏ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng b¶o vÖ con m¾t cña l«ng mµy. ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i n÷a. nªn ®· tr−êng kú dïng th¾t l−ng hoÆc d©y buéc bông th¾t chÆt lÊy vïng l−ng vµ vïng bông. trõ tr−êng hîp l«ng mµy mäc th−a thít qu¸ vµ l¹i mäc kh«ng ®Òu ra. mÆc chiÕc v¸y cña con g¸i. mao nang bÞ ph¸ ho¹i. vµ nh÷ng chç l«ng mµy bÞ nhæ dÔ bÞ c¶m nhiÔm. ®Æc biÖt lµ mét sè thiÕu n÷. tr«ng xinh h¼n lªn. b«i son m«i.v. s¬n mãng tay. sÏ kh«ng mäc lªn ®−îc n÷a.. Trong y häc. Râ rµng lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt lµ mét tËp qu¸n xÊu ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ. VËy th× t¹i sao nh÷ng b¹n g¸i nµy l¹i m¾c c¸i chøng bÖnh nh− vËy ? Nguyªn do lµ c¸c c« g¸i nµy muèn cã eo. trang phôc v. sinh viªm. Nh− vËy kh«ng nh÷ng nh÷ng thøc ¨n kh«ng th«ng qua ®−êng tiªu ho¸ mét c¸ch thuËn lîi. mét ®øa trÎ lµ con g¸i. c©u ®ã cã nghÜa lµ mét con ng−êi tù nhËn thøc ®−îc giíi tÝnh cña m×nh kh«ng ®ång nhÊt víi sù thùc. cho nªn míi c¶i trang cho con trai m×nh thµnh con g¸i. cÇn ph¶i söa ch÷a vµ bá ®i. VÝ dô nh− râ rµng cËu ta lµ mét ®øa con trai nh−ng l¹i cø t−ëng m×nh lµ con g¸i. cµng sinh t¸o bãn nÆng.. ®Æc biÖt lµ sau khi nhæ l«ng mµy. Ng−êi ta trang ®iÓm sao ®Ñp b»ng m¾t to mµy rËm tù nhiªn ®−îc. Trong t©m lý häc cã mét danh tõ gäi lµ “TÝnh biÖt tù nhËn”. linh hån nã lµ con g¸i. vÒ mäi mÆt nh− khÝ chÊt. Song c¸c bËc cha mÑ ®ã kh«ng biÕt r»ng. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. hai ba ngµy míi ®i ®¹i tiÖn mét lÇn.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 1/ Kh«ng nªn trang ®iÓm bÐ trai thµnh bÐ g¸i. 6/ ThiÐu n÷ kh«ng nªn bã l−ng. thËt dÔ yªu. tËp qu¸n.HiÖn nay cã mét sè n÷ thanh niªn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c n−íc ph−¬ng t©y vµ cña thêi kú cæ ®¹i ®· nhæ s¹ch nh÷ng ®¸m l«ng mµy tù nhiªn trêi cho rÊt ®Ñp Êy ®i. Trong t×nh tr¹ng chung th× mét ng−êi lµ con trai. ph©n cµng bÞ kh«. ®¸nh m¸ phÊn. tÕt cho em bÝm tãc. Song cã mét sè rÊt Ýt ng−êi thÊy viÖc tù nhËn thøc giíi tÝnh cña m×nh l¹i kh«ng ®ång nhÊt víi biÓu hiÖn giíi tÝnh kh¸ch quan. ng−êi ta gäi lo¹i bÖnh nµy lµ “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. ®Õn lóc vÒ giµ th× thËt khã coi. còng lµ ®Ó tù an ñi. kh«ng muèn m×nh trë thµnh ng−êi bÐo. Cho nªn. chØ v× lóc ®Çu thai ®· bÞ nhÇm 41 83 84 . Kú thùc. nhæ l«ng mµy lµ nhæ c¶ gèc. cø t−ëng r»ng l«ng mµy nhá lµ ®Ñp. hai lµ bëi v× nh÷ng bËc cha mÑ nµy ®ang thÝch cã con g¸i mµ l¹i kh«ng cã. sè bÐ trai ®−îc trang ®iÓm thµnh con g¸i chiÕm 1/3 ®Õn 2/3. l«ng mµy th−a thít. nãi chung nhÊt thiÕt kh«ng nªn nhæ l«ng mµy. Cã kh«ng Ýt n÷ thanh niªn. ®−¬ng nhiªn nã còng tù nhËn m×nh lµ con g¸i. ®éng t¸c. 88. Thêi gian ®äng l¹i cµng dµi th× niªm m¹c ®−êng ruét hÊp thu thµnh phÇn n−íc ë trong thøc ¨n cµng nhiÒu. T¹i sao cha mÑ chóng l¹i lµm nh− vËy ? Mét lµ bëi v× trang ®iÓm cho bÐ trai thµnh mét bÐ g¸i. ®−¬ng nhiªn lµ nã tù nhËn m×nh lµ con trai. mµ cßn lµm cho ruét bÞ tr−íng khÝ. Theo sè liÖu ®iÒu tra cu¶ 3 tr−êng mÉu gi¸o ë Th−îng H¶i. yÕu ®i. Cø thÕ kÐo dµi sÏ h×nh thµnh “BÖnh t¸o bãn theo thãi quen”. chËm ®i. Cø bã chÆt bông l©u ngµy nh− vËy sÏ dån nÐn sù tuÇn hoµn cña m¸u ë thµnh bông vµ èng ruét lµm cho nhu ®éng b×nh th−êng trong ®−êng d¹ dµy vµ ®−êng ruét bÞ gi¶m ®i. Nã cho r»ng. lµm cho thøc ¨n bÞ ®äng l¹i ë trong ruét. ®Òu lµm nh− con g¸i. nÕu cø kÐo dµi t×nh h×nh nh− vËy cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc. NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a trÞ sÏ dÉn ®Õn bÖnh trÜ.

TÊt nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ hÔ cø trang ®iÓm cho con trai thµnh con g¸i lµ xuÊt hiÖn ngay hiÖn t−îng kú quÆc “§ång tÝnh luyÕn ¸i” vµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” ®©u. Nªn ch¨ng. thËm chÝ suèt ®êi còng kh«ng thÓ xo¸ nhoµ ®−îc. khi ch¶i ®Çu vµ géi ®Çu ®Òu thuËn tiÖn. bÊt kú sù gia c«ng. sau khi tr − ëng thµnh cã thÓ ph¸t sinh hiÖn t − îng v« cïng ®¸ng buån lµ sù lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn”. Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch ®Ó cho con trai mét bé tãc dµi theo mèt. khi cÇn khÝ chÊt nam n÷ bæ sung cho nhau th× nã sÏ c¶m thô søc hÊp dÉn cña b¹n cïng giíi (®ång tÝnh). Lµ cha mÑ. nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ thêi kú th¬ Êu. råi cßn cµi lªn ®ñ c¸c lo¹i cÆp tãc mµu s¾c sÆc sì. Ngoµi ra . kh«ng sao gì ra ®−îc. trong hoµn c¶nh Êy sÏ nu«i d−ìng thµnh khÝ chÊt cña n÷ giíi. Nh− vËy lµ ®øa trÎ ®ã suèt ®êi ë trong t×nh tr¹ng m©u thuÉn. mµ l¹i ®i trang ®iÓm cho nã thµnh mét ®øa con g¸i. §¹i n·o cña trÎ th¬ ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn nhanh chãng. còng ®Òu cã mét thêi kú tá râ giíi tÝnh. V¶ l¹i khi mµ “T©m lý ®Þnh thÕ ” ®· x¶y ra th× khã mµ xo¸ ®i ®−îc. Nh−ng. n÷ giíi th× «n hoµ) mµ yªu nhau. tøc lµ con trai chØ thÝch ch¬i víi con trai. hai khÝ chÊt hîp l¹i thµnh khÝ chÊt hoµn chØnh. sù uèn n¾n nµo còng ®Òu kh«ng cÇn thiÕt. Bëi v× trÎ th¬ ®Ó tãc dµi. cã nghÜa lµ ®«i bªn nam n÷ do khÝ chÊt kh«ng gièng nhau (vÝ dô nh− nam giíi th× m¹nh mÏ. “KhÝ chÊt hai bªn bæ sung cho nhau”. ®Õn thêi kú ph¸t triÓn thµnh thanh niªn. bëi v× ®ång tÝnh t−¬ng ph¶n víi khÝ chÊt cña nã.4 ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc 42 85 86 . uÈn khóc. khi chóng ch¬i ®ïa th× tãc rèi tung lªn. 2/ Kh«ng nªn ®Ó tãc dµi cho con trai. t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng vµ mÇm bÖnh sinh s«i n¶y në. C¸i ®ã gäi lµ sù lÉn lén vÒ “TÝnh biÖt tù nhËn”. Nh÷ng t×nh h×nh nh− ®· nãi ë trªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghe thÊy. kh«ng ®èi ®·i víi nã nh− mét ®øa con trai. khi trÎ ch¬i ®ïa th× sÏ ra nhiÒu må h«i. BÊt kú lµ con trai hay lµ con g¸i. ®Õn khi lín lªn thµnh thanh niªn. ®èi víi mét ®øa con trai mµ l¹i kh«ng coi nã. võa kh«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ con. l¹i s¶n sinh ra hiÖn t−îng “Nam n÷ t−¬ng hÊp”. nhÊt ®Þnh ph¶i hiÓu nh÷ng lý lÏ khoa häc nµy. Ph¸t sinh hiÖn t−îng lÉn lén “TÝnh biÖt tù nhËn” nh− thÕ nµy. ®Ó tr¸nh lµm h¹i cho con. thÕ th× nã sÏ tiªm nhiÔm khÝ chÊt con g¸i. sao cho chóng trë nªn kh«i ng« ho¹t b¸t. bay lªn mÆt che lÊp tÇm nh×n cña m¾t. ®au khæ. 89. võa kh«ng cã lîi cho vÖ sinh vµ søc khoÎ. NÕu nh− cha mÑ cø kÐo dµi sù ®èi ®·i víi con trai m×nh y nh− ®èi xö víi con g¸i th× cã kh¶ n¨ng lµm cho t©m lý giíi tÝnh cña ®øa trÎ sinh ra hiÖn t−îng xoay chuyÓn. Lín lªn mét chót n÷a. mµ lµ nh÷ng hiÖn thùc sèng ®éng. tõ ®ã mµ trë thµnh ng−êi “§ång tÝnh luyÕn ¸i”. cÆp tãc cho trÎ con còng kh«ng an toµn.c¸i vá ngoµi ®ã th«i. chØ cho nã ch¬i víi bän con g¸i. cã nh÷ng kiÓu tãc cho riªng trÎ em. rÊt khã géi s¹ch. hai bªn bæ sung cho nhau. cã rÊt nhiÒu sù viÖc ®· ®Ó l¹i Ên t−îng rÊt s©u s¾c trong tÇng vá ®¹i n·o. tr«ng rÊt xÊu. bôi bÆm dÝnh vµo tãc dµi. sau nµy sÏ v« cïng hèi hËn. Nh− vËy. bµng hoµng. Tèt nhÊt lµ cø ®Ó cho trÎ con tù do ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng theo ®Æc tr−ng giíi tÝnh cña chóng. con g¸i th× chØ thÝch ch¬i víi con g¸i. Song lo¹i kh¶ n¨ng nµy ®óng lµ cã thËt. trong hoµn c¶nh nh− vËy sÏ nu«i d−ìng nªn khÝ chÊt cña nam giíi.

Bëi v× thiÕu niªn trÎ em kh«ng thÓ thÝch øng ®−îc víi c¶nh t−îng hçn ®én. 2/ Kh«ng nªn ®Èy xe n«i ra phè x¸. trong kh«ng gian chËt chéi nh− vËy. cã em kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t c¸ ch©n v−ît qu¸ 10 mm. cã nhiÒu em ®· cã kiÓu ch©n ch÷ “B¸t” réng hÑp ë møc ®é kh¸c nhau. (2) CÇn c¶i tiÕn kÕt cÊu xe ®¹p 3 b¸nh nh−: co hÑp cù ly gi÷a hai bµn ®¹p. do ®ã mµ rÊt dÔ bÞ c¶m nhiÔm ®ñ c¸c lo¹i vi trïng. hai chi d−íi sÏ biÕn thµnh ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. m¹ch m¸u hai ch©n bÞ dån nÐn. kho¶ng c¸ch gi÷a yªn ngåi vµ bµn ®¹p còng kh¸ dµi. D−íi ®©y xin gi¶i thÝch vÒ mÆt 43 87 88 . ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. Cho c¸c em ngåi nh− vËy sÏ sinh ra rÊt nhiÒu bÖnh tËt : Thø nhÊt .. mµ søc m¹nh cña c¬ b¾p th× cßn yÕu. ng−êi ta ®i l¹i trªn ®−êng phè hai ch©n rÊt nhiÒu bôi bËm. khi x¶y ra tai n¹n giao th«ng. tËp ®i theo phÝa ngoµi mÆt bµn ch©n. nh÷ng em th−êng xuyªn ®i xe ®¹p 3 b¸nh cÇn chó ý mÊy ®iÓm sau ®©y : (1) Nghiªm kh¾c n¾m v÷ng thêi gian ®i xe cña trÎ em. khi ®i xe ®¹p sÏ bÞ rung bÞ xãc. lóc nµo còng bÞ kh«ng khÝ « nhiÔm Êy bao v©y. mçi lÇn ngåi bã gèi kho¶ng 20 ®Õn 30 phót. Phè x¸ ng−êi ®«ng. mïa ®«ng cßn cã thÓ bÞ l¹nh cãng. trÎ em ngåi trong chiÕc xe ®Èy. Nguyªn nh©n cña nã lµ do khi 3 . Nh− vËy sÏ võa an toµn. song còng cã bËc cha mÑ l¹i cho r»ng con m×nh rÊt th«ng minh. rÊt cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®¹i n·o cña trÎ em.cho trÎ em ®i xe ®¹p 1/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®i xe ®¹p qu¸ sím. phøc t¹p trªn ®−êng phè. hiÖn t−îng ®i xe ®¹p thay ®i bé rÊt lµ phæ biÕn. thêi kú x−¬ng cèt cña con ng−êi lín nhanh nhÊt lµ kho¶ng tõ 3 ®Õn 8 tuæi. (4) §èi víi nh÷ng em cã ch©n h×nh ch÷ “X”. X−¬ng cèt cña trÎ cã tÝnh keo nhùa rÊt cao. Søc ®Ò kh¸ng cña trÎ em t−¬ng ®èi yÕu. yªn ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh lªn phÝa tr−íc hoÆc lïi vÒ phÝa sau v. thø ba. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè. thÞ trÊn. Nh÷ng con sè chÕt. khi ®Ìo con trªn xe ®¹p th−êng hay ®Ó con ngåi trªn giãng xe xoay ng−êi vÒ mét bªn. Cã mét sè bËc cha mÑ. Ph−¬ng ph¸p lµ. khiÕn chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng : tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho thiÕu niªn trÎ em ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. thø hai. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho ®i xe ®¹p qu¸ sím. khi trÎ em ®¹p xe th× rÊt vÊt v¶. kho¶ng c¸ch cña hai bµn ®¹p kh¸ réng. nªn ®Ó cho chóng tù do ®i xe ®¹p lªn phè. nã sÏ ph¶i h¬i khom ng−êi xuèng. Cã mét sè thiÕu niªn rÊt thÝch ®i xe ®¹p lªn phè ch¬i. xe cé qua l¹i th¶i ra rÊt nhiÒu th¸n khÝ. ë c¸c thµnh phè.. cã mét sè kh«ng Ýt trÎ cã ®«i ch©n h×nh ch÷ “X”. TrÎ em ngåi nghiªng trªn giãng xe ®¹p. (3) D¹y cho trÎ em ph − ¬ng ph¸p ®¹p xe ®óng ®¾n. l¹i tho¶i m¸i.4 tuæi c¸c em ®· ®−îc ®i xe ®¹p 3 b¸nh g©y nªn. 3/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngåi trªn giãng xe ®¹p ®Ó ch©n vÒ mét bªn.v. bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng theo thèng kª thËt lµ kinh khñng. Xin kiÕn nghÞ c¸c bËc phô huynh h·y lµm mét c¸i ghÕ nho nhá ®Ó cho c¸c em ngåi th¼ng trªn khung xe. nh÷ng chÊn ®éng Êy th«ng qua x−¬ng sèng lªn ®¹i n·o rÊt nhanh. xe cé nhiÒu. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ch©n. nÕu cø kÐo dµi sÏ h×nh thµnh kiÓu phÝa trong hai ®Çu gèi sÏ bµnh ra rÊt to. Th«ng qua mét sè ®iÒu tra. nã ®i xe ®¹p rÊt giái. mçi ngµy 1 ®Õn 3 lÇn. Nãi chung xe ®Èy cña trÎ em th−êng kh«ng cao. viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ®ang cã b¸n lo¹i xe ®¹p 3 b¸nh cho trÎ. l©u dÇn x−¬ng sèng sÏ bÞ cong hoÆc biÕn h×nh. Cho nªn. HiÖn nay. hèi hËn th× ®· muén. cÇn sím ®−îc ch÷a ch¹y ®Ó ®iÒu chØnh. th−êng lµ kh«ng cho bè mÑ biÕt.

(5) Søc c¶m thô yÕu vµ Ýt kinh nghiÖm. gãc ®é thÞ gi¸c cña ng−êi lín v−ît qu¸ 1800 . cßn gãc ®é thÞ gi¸c cña trÎ em th× kh«ng ®Çy 700 rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®−îc toµn c¶nh. Nh÷ng häc sinh ngåi ë cuèi líp. Cho nªn. tøc lµ c¸i mµ ng−êi ta gäi lµ bÖnh b¹i huyÕt hoÆc lµ bÖnh m¸u cã mñ ®éc. kh«ng ®ñ søc ®Ó øng biÕn. khiÕn cho c¶ tiÕt häc viÖc ®iÒu tiÕt c¬ m¾t ®Òu ë tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. Bëi v× ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra tr−íc m¾t ngoµi 5 . häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi ë bµn ®Çu. tuyÖt 44 89 90 . §Ó nh÷ng häc sinh cËn thÞ ngåi ë bµn ®Çu. (4) Søc ph¸n ®o¸n yÕu : TrÎ em sÏ kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c cù ly vµ tèc ®é chiÕc xe h¬i ®ang lao ®Õn nh− ng−êi lín. (6) Søc chó ý kh«ng tËp trung: Trªn ®−êng phè. viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t cÇn ph¶i co hÑp l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu Ngåi bµn ®Çu cã thÓ lµm cho møc cËn thÞ nÆng h¬n. nÕu m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt th× trªn vâng m¹c cña m¾t kh«ng thÓ hiÖn lªn h×nh d¸ng vËt thÓ râ rµng ®−îc. cã thÓ lµm t¨ng thªm ®é cËn thÞ cña häc sinh. t−ëng r»ng nh− vËy sÏ mau khái. trÎ em kh«ng thµnh th¹o. ®iÒu tiÕt c¬ m¾t kh«ng c¨ng th¼ng nh− häc sinh ngåi ë bµn ®Çu. thùc ra nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. m¾t cµng dÔ mái mÖt. Bëi v× sau khi dïng søc nÆn mñ. tû lÖ th−¬ng vong do ®ét nhiªn rÏ ngang rÏ däc lµ cao nhÊt. cù li vËt thÓ nh×n thÊy cµng gÇn th× møc co hÑp cµng m¹nh. lóc ®ã viÖc ®iÒu tiÕt c¬ b¾p cña m¾t lµ th− gi·n. kh«ng n¾m v÷ng tiÕt tÊu vËn hµnh cña xe. trong mét lóc khã cã thÓ tæng hîp ®−îc tÊt c¶ mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn an toµn. Vµ khi høng lªn lµ quªn ®i hÕt th¶y. v× cù li cña b¶ng ®en gÇn qu¸. muèn nh×n râ vËt thÓ ë trong vßng 5 mÐt. nh−ng trÎ em th× cÇn ®Õn 4 gi©y. Cho nªn khi trÎ em mäc môn nhät. dÉn ®Õn c¶m nhiÔm toµn th©n hoÆc di chuyÓn sang c¸c bé phËn kh¸c.sinh lý vµ t©m lý : (1) Lùc quan s¸t kÐm. ch¼ng cßn biÕt lo cho tÝnh mÖnh cña m×nh n÷a. 91.6 mÐt. dÉn ®Õn tuÇn hoµn ¸c tÝnh. cã bËc cha mÑ cø thÝch ra søc nÆn mñ ra. Nh−ng nÕu ¸nh s¸ng cña vËt thÓ ph¶n x¹ ra trong vßng 5 mÐt. ¸p lùc trong khoang mñ t¨ng lªn. chó ý ®−îc c¸i nµy th× l¹i bá mÊt c¸i kh¸c. (2) Søc ph¶n øng chËm. 90. §èi víi c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng vµ c¸c lo¹i biÓn b¸o ë trªn ®−êng phè. ng−êi lín ph¸t hiÖn t×nh h×nh kh«ng b×nh th−êng th× cã thÓ cÊp tèc phanh xe l¹i hoÆc gi¶m bít tèc ®é. dÔ g©y ra tai n¹n. cã thÓ lµm cho mñ hoÆc vi trïng th©m nhËp vµo m¸u. kh«ng ®ñ søc quyÕt ®Þnh viÖc nh−êng xe hay v−ît xe nªn th−êng lµm cho ng−êi l¸i xe «-t« lóng tóng. c¶nh quan mu«n mµu ngµn s¾c dÔ lµm cho trÎ em ph©n t¸n sù chó ý. th× m¾t ng−êi ta kh«ng cÇn ®iÒu tiÕt còng cã thÓ h×nh thµnh h×nh d¸ng râ rµng ë trªn vâng m¹c cña m¾t.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em Trªn m×nh trÎ em cã môn nhät. ng−êi lín nh×n thÊy mét chiÕc xe «-t« ch¹y ®Õn chØ cÇn 1/4 gi©y ®ång hå. nÕu xe cé bÊt chît phãng ®Õn th× kh«ng xö lý kÞp. Trong khi ®i xe cßn rÏ ph¶i rÏ tr¸i . (3) ThÓ lùc kÐm. nh−ng trÎ em th× kh«ng lµm kÞp. ®ét nhiªn r¬i mÊt c¸i g× hoÆc lµ nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®ã lµ quªn ngay mÊt an toµn giao th«ng. cã lîi cho viÖc b¶o vÖ ®«i m¾t.

søc khoÎ yÕu. ¶nh h−ëng ®Õn b−íc ®i. sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao bao giê còng ph¸t triÓn sím h¬n sù t¨ng tr−ëng vÒ c©n nÆng. Song ph¶i tuú ng−êi.trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn rÊt tèt. kh¶ n¨ng hÝt kh«ng khÝ kÐm. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. 94. Nªn nhí r»ng. th−êng hay tæ chøc c¸c em thµnh hµng . còng cã em ph¶i nhãn ch©n mµ ®i. nh− vËy cung ¶nh h−ëng ®Õn t− thÕ ®i laÞ ®óng ®¾n cña c¸c em.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o Cã mét sè nhµ trÎ mÉu gi¸o hay tæchøc cho trÎ th¬ ®i d¹o ch¬i tËp thÓ. 93. Trong tuæi trÎ em. ng−êi sau n¾m ®u«i ¸o ng−êi tr−íc ®i s¸t vµo nhau. kh¶ n¨ng thay thÕ d−ìng khÝ Ýt. do ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi. ®èi víi trÎ nhá th× c¸ch lµm nh− vËy thËt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¸c em.2% träng l−îng c¬ thÓ. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. ch¹y ®−êng dµi qu¸ ®é dÔ khiÕn cho c¬ b¾p bÞ mÖt mái. mét 45 91 92 . Buång tim cña c¸c em nhá vµ nhÑ. l − îng søc mµ lµm th× míi ®¹t ® − îc kÕt qu¶ rÌn luyÖn. ch¹y nhanh trªn ®−êng dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp d−ìng khÝ kh«ng ®ñ. bëi v× tÜnh m¹ch ë trªn mÆt ¨n th«ng víi tÜnh m¹ch ë trªn ®Çu. lóc ®ã ¸p lùc trong ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. khã cã thÓ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng mµ c¬ thÓ ®· tiªu hao. bé ngùc cña trÎ cßn nhá. g©y trë ng¹i cho viÖc tÜnh m¹ch håi l−u.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím §Ó cho trÎ em luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng c«ng n¨ng tim phæi cña c¸c em. Cho nªn ®Ó tiÖn viÖc qu¶n lý c¸c em.®èi kh«ng ®−îc nÆn. nhÊt lµ môn mäc ë trªn m«i trªn hoÆc lµ ë trªn mòi cµng kh«ng ®−îc nÆn . thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh ¸p lùc chÝnh. tuÇn tù mµ tiÕn. nÕu mñ hoÆc vi trïng x©m nhËp vµo huyÕt qu¶n cã thÓ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm. tuú søc mµ rÌn luyÖn. sÏ gi÷ mét cù ly cè ®Þnh gi÷a hai ng−êi. ChØ nªn ch¹y tõ tõ. Nh− vËy sÏ kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t− thÕ ®i l¹i cña c¸c em. g©y nªn nguy hiÓm. trÎ em mµ ch¹y ®−êng dµi theo ng−êi lín lµ kh«ng thÝch hîp. Bëi v× trÎ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lín lªn. søc chÞu ®ùng nhá. Sau khi ngét ng¹t. mµ cù ly ®ã l¹i rÊt gÇn. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng lªn ®Õn 45%. Kho¶ng 8 tuæi th× träng l−îng cña c¬ b¾p chØ chiÕm kho¶ng 27. khi mét em ch×a tay ra n¾m chÆt lÊy ®u«i ¸o cña em ®i tr−íc. l−îng kh«ng khÝ vµo phæi Ýt. do hµm l−îng n−íc cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. nÕu cø kÐo dµi . c¬ lùc kÐm. søc co bãp yÕu. dÔ h×nh hµnh kiÓu ®i ch©n ch÷ b¸t. cã thÓ dïng biÖn ph¸p c¨ng d©y cho c¸c em ®i hoÆc ®Ó cho c¸c em d¾t tay nhau xÕp hµng ®«i ®i mét c¸ch tù nhiªn. lµm cho tim co bãp xu«ng. Bëi v× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lín lªn cña con ng−êi. träng l−îng nhÑ. nh− vËy c¸c em ®µnh ph¶i nghiªng ng−êi mµ ®i. 92. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ b¾p. dÔ mÖt nhäc. Ngoµi ra trong khi luyÖn tËp ph¶i g¾ng søc nhiÒu nªn th−êng hay bÞ ngét ng¹t.

nÕu ¨n c¬m xong mµ ®i b¬i ngay. Ngoµi ra. cßn ¶nh h−ëng c¶ ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña x−¬ng g©n n÷a. Cho trÎ th¬ t¾m n¾ng th× ph¶i tõ tõ. mµ vitamin D th× thóc ®Èy viÖc hÊp thu c¸c chÊt ph«tpho canxi. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã 60% tia hång ngo¹i.l−îng lín m¸u ø ®äng ë trong tÜnh m¹ch míi véi vµng ch¶y vµo tim l¹i lµm cho tim qu¸ c¨ng.cã t¸c dông diÖt khuÈn vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng. nÕu nh¶y xuèng n−íc. 96.sau b÷a c¬m trÎ em kh«ng nªn ®i b¬i TrÎ em sau b÷a ¨n mµ ®i b¬i chØ cã h¹i cho th©n thÓ chø kh«ng cã lîi. mïa thu th× ®Õn th¸ng thø 46 93 94 . cßn cã thÓ lµm cho chÊt eg«ttªr«n ë trong líp da biÕn thµnh vitamin D.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh Cã mét sè ng−êi th−êng hay ®Ó cho trÎ th¬ n»m d−íi ¸nh n¾ng sau cöa kÝnh ë trong phßng. tèt nhÊt nªn ch¹y trªn nh÷ng con ® − êng ®Êt ®Ó cho b − íc ch©n ® − îc nhÑ nhµng. do nhu cÇu tiªu ho¸ vµ dinh d−ìng. nã ®em l¹i cho ng−êi ta nhiÖt l−îng. d¹ dµy l¹i chÞu ¸p lùc cña n−íc vµ c¸c bé phËn kh¸c ®Ì Ðp sÏ lµm cho nhu ®éng khã kh¨n. thóc ®Èy tuÇn hoµn m¸u vµ c¸c chÊt thay thÕ míi. søc lµm viÖc cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ t¨ng lªn. Sau khi ¨n c¬m. nh−ng thùc tÕ th× l¹i ch¼ng ®−îc tia tö ngo¹i chiÕu vµo. d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu. cã khi cßn g©y nªn chøng ®au d¹ dµy. trong ¸nh n¾ng mÆt trêi cã tia tö ngo¹i. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. khiÕn cho mét l−îng lín m¸u tËp trung vµo tø chi. tèt nhÊt ®õng ®Ó chóng ph¶i ®i nh÷ng ®«i giµy ®Õ cøng hoÆc ®Õ nhùa. m¸u Ýt ch¶y vµo ®−êng tiªu ho¸. B×nh th−êng th× trÎ s¬ sinh sau 1 th¸ng cã thÓ b¾t ®Çu cho ra ngoµi trêi t¾m n¾ng. Khi ch¹y nhanh. tiÕn dÇn tõng b−íc. Qua sù nghiªn cøu cña ngµnh y häc sinh lý chøng minh r»ng. lóc nµy c¸c c¬ quan tiªu ho¸ còng ®ßi hái mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi lín.. kh«ng nh÷ng thøc ¨n khã tiªu ho¸. nÕu lµ mïa hÌ. nh− vËy rÊt dÔ lµm cho ch©n bÞ tæn th−¬ng cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh. NÕu c¸c em cø ch¹y nhanh ch¹y nhiÒu dµi ngµy nh− vËy. cã thÓ lµm cho c¸c thí c¬ cña thµnh tim dÇy lªn qu¸ sím mµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn dung tÝch cña buång tim. g©y nªn sù kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. Ngoµi ra khi c¸c em ch¹y. cho nªn tÝnh nhÞp nhµng cña c¬ thÓ vµ søc m¹nh cña c¬ b¾p t−¬ng ®èi yÕu. mµ ph¶i ®Ó cho ¸nh n¾ng mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn líp da míi thùc sù cã hiÖu qu¶. c«ng n¨ng qu¶n lý hÖ thèng vËn ®éng cña ®¹i n·o ch−a hoµn thiÖn. ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. tùa hå nh− ®ang t¾m n¾ng. Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt. 95. 97. khiÕn cho ®«i ch©n ph¶i chÞu mét øng lùc vËn ®éng rÊt lín. Bëi v× vµo thêi kú lín lªn cu¶ trÎ em. toµn thÓ søc nÆng cña c¬ thÓ dån vµo ®«i ch©n. V× tia tö ngo¹i ë trong ¸nh n¾ng kh«ng thÓ th«ng qua líp kÝnh ®−îc.trÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y TrÎ em ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y sÏ kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn l¬n lªn cña chóng. Tõ ®ã ta thÊy kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em tiÕn hµnh luyÖn tËp c¬ b¾p nÆng qu¸ sím. sau khi ¨n c¬m. Cho nªn xin ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chän cho con mét ®«i giµy ®Õ mÒm võa ch©n.

NÕu ch¬i nhiÒu cã thÓ lµm cho x−¬ng cèt bÞ biÕn d¹ng. Nh− vËy lµ c¬ thÓ trÎ em sÏ bÞ thiÕu d−ìng khÝ.ba cã thÓ cho ra ho¹t ®éng ngoµi trêi. mçi lÇn cho ra ngoµi trêi tõ 5 ®Õn 10 phót lµ thÝch hîp. trÎ th¬ ph¶i miÔn c−ìng chÞu sù ngét ng¹t qu¸ nhiÒu vµ thêi gian qu¸ dµi. sau ®ã cã thÓ kÐo dµi ®Õn 1 tiÕng ®ång hå hoÆc l©u h¬n n÷a. lµm cho ngùc thãt l¹i. c¸c khíp x−¬ng cña trÎ cßn non yÕu.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co KÐo co tuy lµ mét trong nh÷ng lo¹i thi ®Êu ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trong ho¹t ®éng thÓ dôc quÇn chóng . 99. dÔ sinh ra thiÕu «xy. ®Ò phßng trÎ c¶m l¹nh. cuèi mïa thu vµ mïa ®«ng. thanh m«n c¨ng th¼ng. Bëi v× vËn ®éng cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ trë ng¹i rÊt lín. Do sè l−îng vi ti huyÕt qu¶n ë trong c¬ b¾p cña trÎ em cßn Ýt. Lóc ®ã. Khi vËn ®éng. X−¬ng. c¬ b¾p cÇn ph¶i cã ®ñ m¸u míi cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng ®éng t¸c mµ m«n thÓ dôc ®ßi hái. khÝ thÓ ë trong phæi kh«ng thÓ ®Èy ra ®−îc. hÖ thèng thÇn kinh dÔ mÖt mái. tÊt nhiªn sÏ dÉn ®Õn m¸u tÜnh m¹ch ch¶y vÒ tim gi¶m sót. tÊt c¶ c¬ b¾p toµn th©n trÎ em ®ßi hái mét l−îng m¸u rÊt lín ®Ó cung cÊp d−ìng khÝ vµ chÊt dinh d−ìng. buång tim vµ ®¹i n·o xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu m¸u t¹m thêi. 98. rÊt cã h¹i cho viÖc ph¸t triÓn lín lªn cña c¬ b¾p. viÖc ®ã rÊt kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng thÇn kinh. do ®ã mµ l−îng m¸u cung kh«ng ®ñ cÇu. Ngoµi ra . rÊt dÔ x¶y ra sai khíp hoÆc chÖch khíp x−¬ng. néi ¸p trong ngùc t¨ng lªn. trung khu t−¬ng øng cña vá ®¹i n·o x¶y ra qu¸ tr×nh h−ng phÊn m¹nh vµ tËp trung. Trong khi kÐo co. do ®ã mµ c¬ b¾p vµ n·o bÞ thiÕu m¸u.. cho trÎ ra t¾m n¾ng ngoµi trêi th× ph¶i chó ý mÆc quÇn ¸o Êm cho trÎ. Sau khi trÎ ®· thÝch øng víi thêi tiÕt bªn ngoµi th× cã thÓ t¨ng dÇn thêi gian nµy lªn. nÕu nghiªm träng th× cã thÓ bÞ ngÊt xØu. 100. cßn cã thÓ lµm cho d¹ dµy co giËt. rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. L−îng vËn chuyÓn m¸u cña tim gi¶m ®i. §Çu mïa xu©n. d−ìng khÝ th× l¹i kh«ng hÝt vµo ®−îc.trÎ em kh«ng nªn 47 95 96 . ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thi ®Êu. mµ trong lóc kÐo co th× d−ìng khÝ l¹i ®ßi hái mét khèi l−îng v−ît qóa l−îng d−ìng khÝ lín nhÊt mµ ng−êi ta thë vµo. song ®èi víi trÎ em th× kh«ng nªn tham gia lo¹i thi ®Êu nµy. viÖc dïng lùc cña c¬ bông vµ h« hÊp gi¶m ®i. cét sèng bÞ cong. nÕu vËn ®éng viªn dïng lùc mµ c¬ b¾p l¹i ë vµo ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× khã mµ cã thµnh tÝch cao ® − îc. Khi bÞ ngét ng¹t trong lóc kÐo co. tim ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n.Còng cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch cho ra ngoµi trêi 2 lÇn trong 1 ngµy. Trong khi kÐo co. Bëi v× kÐo co th× trÎ em ph¶i −ìn ng−êi vÒ phÝa sau hoÆc cong ng−êi vÒ phÝa tr−íc hoÆc ph¶i nghiªng ng−êi. ph¶i chän n¬i kÝn giã.Tr−íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m Tr−íc khi thi ®Êu thÓ dôc 3 tiÕng ®ång hå kh«ng nªn ¨n c¬m. Trong khi kÐo co. viÖc h« hÊp kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh th−êng. ®¹i kh¸i lµ cø sau 3 – 5 ngµy l¹i t¨ng lªn 5 phót. sau khi thi ®Êu. ph¶i dïng hÕt søc cña hai ch©n hai tay ®Ó duy tr× ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh vµ ph¶i gi÷ v÷ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh. thêi kú ®Çu. chØ ®Ó hë mÆt vµ bµn tay. mét sè l−îng lín m¸u ë trong c¬ thÓ ch¶y vµo hÖ thèng tiªu ho¸.

Nh− s¬n mãng tay. kÎ l«ng mµy.. s¸t phÊn. VÝ dô trong son b«i m«i cã nh÷ng h−¬ng liÖu vµ nh÷ng chÊt huúnh quang br«m cã thÓ lµm cho måm bÞ kh«. sÏ g©y tæn th−¬ng ®Õn lµn da cña c¸c em. trë ng¹i cho viÖc tho¸t må h«i vµ ph©n tiÕt cña lµn da.. thËm chÝ dÉn ®Õn viªm kÏ mãng tay.. bÞ ngøa. “ Ban da s¾c tè” v. Nh÷ng s¾c tè do c¸c chÊt ho¸ häc hîp thµnh ë trong kem d−ìng da cña ng−êi lín vµ hµm l−îng h−¬ng liÖu trong ®ã rÊt cao. §ång thêi c¸c chÊt ho¸ häc ë trong mü phÈm nh− c¸c s¾c tè. kh«ng chÞu ®ùng næi sù kÝch thÝch cña ®å ho¸ trang. sinh ra nh÷ng chÊt ho¸ häc ®éc h¹i..v. Nh÷ng lo¹i kem d−ìng da cña ng−êi lín th−êng cã c¸c chÊt nh− s÷a ong chóa.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn. Bëi v× líp da mÆt cña trÎ em cßn non. 102. g©y kÝch thÝch cho líp da cña trÎ em kh¸ m¹nh. sö dông mü phÈm ho¸ trang. §èi víi trÎ em. ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ b×nh th−êng cña lµn da. b«i son. m¸ ph©n m«i son. ng©n nhÜ. b«i son Cã mét sè gia tr−ëng thÝch cho trÎ con. Cho nªn trÎ em kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son. nh©n s©m v. trë nªn gißn. bÞ rép. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn mÒm m¹i. biÓu diÔn v¨n nghÖ ra. Bëi v× lµn da cña trÎ em cßn rÊt non nít. cã thÓ xoa ngoµi da mét chót glixªrin pha lo·ng. sÇn sïi. Cho nªn. dÔ bÞ ho¸ mü phÈm cña ng−êi lín lµm cho t¾c l¹i. Nh÷ng lo¹i kem nµy dÔ bÞ biÕn chÊt v× «xy ho¸.. ®èi víi lµn da cña trÎ em cã tÝnh kÝch thÝch rÊt m¹nh. lç ch©n l«ng rÊt nhá.v. mµ cßn cã thÓ lµm cho líp da cña c¸c em trë nªn th« r¸p. kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ lµn da. §Ó ®Ò phßng da trÎ em bÞ kh«. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn cho trÎ em sö dông mü phÈm ho¸ trang. h−¬ng liÖu v. 101. n−íc mòi.TrÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín Kem d−ìng da cña ng−êi lín mµ ®Ó cho trÎ em sö dông. chØ nªn dïng lo¹i kem b¶o vÖ da cña trÎ em mµ th«i. dÉn ®Õn bÖnh nøt mãng tay. nhÊt lµ con g¸i trang ®iÓm. VËy trÎ em kh«ng nªn dïng kem d−ìng da cña ng−êi lín .. DÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng.l¹m dông ®å ho¸ trang Cã mét sè bËc cha mÑ cø thÝch cho con ®¸nh phÊn b«i son. NÕu sö dông mü phÈm dµi ngµy cã thÓ lµm t¾c lç ch©n l«ng. NÕu cho trÎ em dïng ®å ho¸ trang cña ng−êi lín. nªn biÕt r»ng lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¸c em. n−íc d·i hoµ quyÖn vµo sÏ h×nh thµnh mét líp m«. ngoµi nh÷ng ngµy héi hÌ.. dÔ x¶y ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m..cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mü phÈm”. må h«i. nÕu cø kÐo dµi viÖc sö dông nh÷ng mü phÈm ho¸ trang th× sÏ cã h¹i.. ræi do n−íc m¾t.. s¬n mãng ch©n mãng tay. hoÆc lµ lµn da qu¸ mÉn c¶m th× xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á hoÆc nh÷ng nèt sÇn nhá. s¬n mãng tay cã thÓ lµm cho mãng tay biÕn chÊt.v. 48 97 98 . Nh÷ng ®å mü phÈm cã ch¸t ho¸ häc cã tÝnh c¶m quang nh− dÇu h¾c Ýn ch¼ng h¹n tïi cßn cã thÓ dÉn ®Õn “ Viªm da mÉn quang”.

rÊt dÔ rông. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña trÎ em. Cho trÎ em ®eo nhÉn còng kh«ng cã lîi cho viÖc gi¸o dôc t©m lý trÎ em. sÏ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu b×nh th−êng tia tö ngo¹i cña líp da. nÕu gÆp vi trïng c¶m nhiÔm th× sÏ sinh r«m x¶y.Häc sinh trung. Bëi v× trÎ cßn ®ang ë giai ®o¹n lín lªn vÒ th©n thÓ. 105. Cho nªn häc sinh trung. NÕu nhÉn l¹i l¾p ®¸ quÝ vµo n÷a th× cßn cã thÓ lµm x−íc da m×nh hoÆc lµm x−íc da ng−êi kh¸c. kh«ng nªn cho trÎ em ®eo nhÉn. NÕu trªn m¸ l¹i tr¸t líp phÊn dÇy. VÝ dô nh− häc sinh trung. Bëi v× tãc lµ do c¸c chÊt sõng. khiÕn cho tãc ®ang ®en tuyÒn biÕn thµnh mµu ®á qu¹ch vµ gißn. ho¹i tö hoÆc bÞ loÐt ra. tiÓu häc nhá vµ mÒm m¹i.trÎ em kh«ng nªn xoa phÊn qu¸ dµy ë trªn mÆt Cã mét sè bµ mÑ trÎ. 104. sau khi bÞ sÊy nãng hoÆc ph¶n øng ho¸ häc. th−êng hay dÉn ®Õn da qu¸ mÉn c¶m. tÝm bÇm. Song cã mét sè cha mÑ l¹i thÝch cho trÎ con ®eo nhÉn. trÎ con ®eo nhÉn lµ cã h¹i. lµm d¸ng cho con c¸i lµ ®iÒu rÊt nªn. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc Yªu c¸i ®Ñp lµ nÐt ®Ñp cña con ng−êi. th−êng hay lµm ®ám cho ®øa con g¸i ®éc nhÊt cña m×nh b»ng c¸ch trang ®iÓm thËt b¶nh bao ®Ñp ®Ï nh− tr¸t lªn m¸ con g¸i nh÷ng lo¹i phÊn thËt th¬m. chÊt da. §iÒu cã h¹i nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn sù hîp thµnh cña vitamin D. Khi ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu vµo mÆt ®øa trÎ. Bëi v× chÊt vitamin D ë trong c¬ thÓ trÎ em. NÕu trªn mÆt th−êng xuyªn xoa phÊn dÇu. trong ®ã chÊt da −íc chiÕm 90%. can-xi cña x−¬ng. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu phèt-pho. g©y trë ng¹i cho viÖc tuÇn hoµn m¸u ë ngãn tay. mÊt ®i vÎ bãng m−ît. mµ cßn rÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t−îng “ NghiÕn thÞt ” hoÆc “ Th¾t l¹i ”. sÏ lµm gi¶m bít viÖc s¶n xuÊt ra vitamin D ë trong c¬ thÓ. chÊt dÇu gi¶m ®i. tån t¹i ë trong líp biÓu b×. chÊt tñy hîp thµnh. ®Õn nçi lµm cho m¸ con trë nªn tr¾ng bÖch. trªn ngãn tay mµ ®eo chiÕc nhÉn kim lo¹i vµo. 106. tiÓu häc th× kh«ng nªn sÊy tãc. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ cña con g¸i. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho con ®Ñp h¬n. ®¾t tiÒn. chñ yÕu dùa vµo t¸c dông cña tia tö ngo¹i chiÕu vµo mµ chuyÓn ho¸ thµnh vitamin D vµ trruyÒn vµo trong m¸u. tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc.103. cã thÓ lµm cho da mÆt trë nªn mÒm m¹i.TrÎ em kh«ng nªn ®eo nhÉn Ch¨m chót.thiÕu n÷ 49 99 100 . líp da s¸ng bãng vµ rÊt xèp. chÊt sõng vµ chÊt da cña tãc ®Òu bÞ tæn th−¬ng. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngãn tay. Cho nªn. ch¶i chuèt nh− thÕ nµo ph¶i tuú ng−êi mµ lµm. do ®ã mµ ngãn tay bÞ s−ng mäng. Ngoµi ra trªn mÆt b«i nhiÒu phÊn dÇu sÏ lµm t¾c viÖc tho¸t må h«i vµ b· nhên. Trªn thùc tÕ. Nh−ng trang ®iÓm. Tãc cña häc sinh trung.

viªm phæi v. nÕu ¨n nhÇm ph¶i th× sÏ tróng ®éc. mµ kh«ng ai biÕt hËu qu¸ kh«ng thÓ cøu v·n næi. an-®ª-hit B. bÖnh mÒ ®ay. niªm dÞch an-®ª-hit A. bôi than v. Bã ngùc kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé vó vµ bé ngùc.. nh− ho¶ ho¹n. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em cßn nhá ch¬i nh÷ng loµi hoa cã chÊt ®éc. vá c©y tróc ®µo cã chÊt gluc«xit. Bëi v× c¸c c« g¸i 13.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cña trÎ em 1/ TrÎ em kh«ng nªn ë trong nhµ bÕp l©u.v.v.. bé vó dÇn dÇn to lªn. x−¬ng chËu réng ra. phªn«n vµ phª-n«n A bÞ ng−ng kÕt. dÔ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh viªm mòi. thë khß khÌ. TrÎ em ®ang ë thêi kú lín lªn. ®iÖn giËt. an-®ª-hit phô.. 18 . liÒn nhèt trÎ ë trong phßng. §èi víi hÖ thèng h« hÊp cña con ng−êi. 107.19 tuæi míi c¬ b¶n h×nh thµnh thÓ h×nh ®Æc h÷u cña ng−êi con g¸i. chÊt an-®ª-hit. Trõ phÊn hoa g©y bÖnh ra. than cñi to¶ ra rÊt nhiÒu khÝ thÓ vµ bôi khoi ®éc nh− «xit cacbon. nã cßn lµm cho tiªm mao niªm m¹c ®−êng h« hÊp bÞ tæn th−¬ng. ®èt cñi sÏ g©y « nhiÔm cùc kú cã h¹i.. kho¸ cöa l¹i. cã mét sè bé phËn kh¸c cña mét sè loµi hoa còng cã chÊt ®éc. Lµm nh− vËy ®Òu kh«ng cã lîi cho søc khoÎ còng nh− sù t¨ng tr−ëng cña th©n thÓ. cµng kh«ng nªn bã ngùc qu¸ chÆt dµi ngµy. nh− hen xuyÔn. c¸c hÖ thèng ph¸t dôc cßn ch−a hoµn thiÖn. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng h« hÊp b×nh th−êng. ë ngùc t¨ng lªn. chÊt ben-zen v. mì ë m«ng. 50 101 102 . 2/ Kh«ng nªn kho¸ trÎ em ë trong phßng. trong khãi cñi cã c¸c chÊt «-xit cac-bon.v. ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa Êy ë trong phßng ngñ..v. NÕu viÖc bã ngùc qu¸ chÆt kÐo dµi cßn cã thÓ cã nguy hiÓm m¾c mét lo¹i bÖnh gäi lµ Mentelse. nÕu bÞ nã ®©m ch¶y m¸u th× cã thÓ g©y ra viªm da. ®øa trÎ sÏ khã bó. viªm mòi dÞ øng.. benzen. n¨ng lùc thÝch øng vµ kh¸ng bÖnh con t−¬ng ®èi kÐm nªn ®Æc biÖt mÉn c¶m ®èi víi nh÷ng vËt cã h¹i nµy. ®Ó ®Ò phßng ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m.... ®i-«-xit sun-phua. L¹i cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh qu¸ mÉn c¶m. L¸ c©y tróc ®µo. Nh÷ng lo¹i hoa th¬m nång nh− hoa §inh h−¬ng. Trong gia ®×nh vµ ë nhµ nu«i trÎ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ngñ cña trÎ em. Cho nªn rÊt nhiÒu nhµ y häc cho r»ng. cacbon ®i«xit. viªm khÝ qu¶n. hoa Vi li v. viªm phæi thë dèc. trong qu¸ tr×nh «xy ho¸.kh«ng nªn bã ngùc V× theo ®uæi c¸i “§Ñp” nªn cã mét sè thiÕu n÷ mÆc ¸o nÞt bã chÆt lÊy ng−êi. Bé vó bÞ nÐn b»ng cßn cã thÓ lµm cho ®Çu vó bÞ lâm vµ sau khi ®Î. VÝ dô nh− n−íc c©y Tiªn nh©n ch−ëng cã chÊt ®éc. viªm häng. 4/ Kh«ng nªn dïng cñi lµm chÊt ®èt ë trong phßng cña trÎ em. tróng ®éc khÝ than v. Trong qóa tr×nh ®un nÊu. hoa MÔ lan. NÕu ch¼ng may x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. cÊp tÝnh vµ m·n tÝnh. tuæi thiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc. ®i-«-xit cac bon.. 14 tuæi míi b¾t ®Çu cã kinh nguyÖt. bÖnh mÈn ngøa v. cµng kh«ng ®−îc ®Ó cho c¸c em ch¬i trß ngËm hoa vµ cµnh hoa.v..v. Cho dï cã ng−êi ph¸t hiÖn th× còng khã cã thÓ cøu ch÷a kÞp thêi. Cã bËc cha mÑ sî con m×nh ra ngoµi nghÞch ngîm.. lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc rÊt ®éc. 3/ Kh«ng nªn ®Æt chËu c©y tróc ®µo ë trong phßng ë cña trÎ em..

lµm cho c¬ thÓ ng−êi ta v× thiÕu «-xy mµ c¶m thÊy ng−êi khã chÞu. ë trong r¹p h¸t. ë trong c¸c cöa hµng b¸ch ho¸.v. ®¹i kh¸i cã trªn 70% thêi gian chóng ta ë trong phßng nh− ë trong nhµ . kÕt hîp víi huyÕt s¾c tè ë trong m¸u biÕn thµnh chÊt «-xit huyÕt s¾c tè. bÞ chÕt v× thiÕu «-xy. c¸c vËt kiÕn tróc còng ®ang thay ®æi kh«ng ngõng nh− cao èc ho¸. buån n«n vµ ch¶y m¸u mòi. trong bÖnh viÖn v. kh«ng cã sù kÝch thÝch. nÕu hÝt thë ph¶i khãi cñi nµy th× bÖnh sÏ nÆng h¬n nhiÒu.. Trong qu¸ tr×nh ®èt than s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt cã h¹i. ë trong tµu. cã khi chóng ta cßn bÞ nh÷ng mïi rÊt khã chÞu quÊy rÇy.TrÎ em th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt tho¸t ra trong khi ®un cñi sÏ rÊt h¹i cho søc khoÎ. NhÊt lµ nh÷ng em mµ ®· m¾c c¸c bÖnh nh− viªm chi khÝ qu¶n..v. n¬i cã nång ®é bôi th¶i cao nhÊt l¹i kh«ng ph¶i lµ ë ngoµi khu phè chî cã l−îng ng−êi ®«ng ®óc nhÊt mµ l¹i lµ ë trong khu vùc nhµ ë cña chóng ta. hoa m¾t. Ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu ®å gç ë trong nhµ. Khi mµ hÖ thèng th«ng h¬i. 5/ Kh«ng ®Ó cho phßng ë bÞ « nhiÔm. nh− mïi h«i cña må h«i. chiÕu bãng.. th«ng khãi kh«ng tèt..v.. ChÊt «-xit cac-bon mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ khÝ than” theo ®−êng h« hÊp vµo trong c¬ thÓ. cho nªn ®èi víi tÝnh « nhiÔm tiÒm Èn cña nã cÇn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. mïi thèi cña giµy dÐp. ë nh÷ng n¬i c«ng céng nh− trong r¹p hat. c¸c bÖnh vÒ ®−êng h« hÊp v. «ng mang theo m¸y ®o vµ ph©n tÝch bôi th¶i trong kh«ng khÝ ®i ®Õn mét sè n¬i. Cßn n÷a.. Lo¹i keo nµy còng bèc ra mïi an-®ª-hit A cã h¹i cho søc kháe. Khi ®èt cñi löa cßn cã thÓ s¶n sinh ra rÊt nhiÒu vËt chÊt kh¶ nghi cã thÓ dÉn ®Õn ung th− kh¸c. cµng dÔ dÉn ®Õn c¸c vËt « nhiÔm trong kh«ng khÝ trµn vµo trong c¸c c¨n hé. do ®ã mµ ph¸ ho¹i sù l−u chuyÓn «-xy b×nh th−êng cu¶ m¸u. xe v. buån n«n. buån n«n. chãng mÆt. cã thÓ x¶y ra viªm khÝ qu¶n. Cho nªn khi dïng cñi gç lµm chÊt ®èt th× ph¶i chó ý th«ng giã..v. b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong phßng. do cã 51 103 104 . Trong cuéc sèng th−êng ngµy cña chóng ta. NÕu nång ®é cao th× cã thÓ lµm cho ng−êi ta bÞ nhøc ®Çu. chiÕu bãng. viªm chi khÝ qu¶n vµ bÖnh viªm c¸c ®−êng h« hÊp kh¸c. TrÎ em tr−íc tuæi ®Õn tr−êng mµ hÝt ph¶i khãi cñi nµy l©u ngµy th× sÏ sinh bÖnh ho vµ khã thë. tËp trung ho¸. Trong phßng ë cña trÎ em kh«ng nªn dïng cñi gç lµm chÊt ®èt. ®Æc biÖt lµ trong phßng cã c¸c em bÞ m¾c bÖnh ®−êng h« hÊp l¹i cµng kh«ng ®−îc dïng cñi gç ®Ó ®èt s−ëi hoÆc thæi c¬m. NhÑ thi nhøc ®Çu. ChÊt ®èt cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn cuéc sèng th−êng ngµy cña con ng−êi lµ nguån ph¸t sinh chñ yªó « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng ë. ë trong tr−êng häc.. uy hiÕp søc khoÎ con ng−êi. bÖnh thë dèc. nªn kh«ng dÔ bÞ ph¸t gi¸c. Khi nång ®é «-xit cac-bon ë trong phßng t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é (1000ppm) th× ng−êi ta sÏ bÞ ng¹t thë. khi khãi khã tho¸t ra ngoµi hoÆc kh«ng tho¸t ®−îc ra ngoµi th× nh÷ng khÝ thÓ cã h¹i nµy sÏ ®äng l¹i ë trong kh«ng trung ë trong phßng sÏ t¹o thµnh « nhiÔm. ¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng. V× khÝ «-xit cac-bon lµ chÊt khÝ kh«ng cã mµu s¾c. ¨n kh«ng ngon. mïi h«i n¸ch. Mét nhµ khoa häc vÒ m«i tr−êng ®· tiÕn hµnh mét cuéc thÝ nghiÖm thËt lµ thó vÞ. TÊt c¶ nh÷ng mïi vÞ ®ã nÕu cø kÐo dµi sÏ lµm cho tÇng vá ®¹i n·o bÞ kÝch thÝch ¸c tÝnh mµ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. ë trong v¨n phßng lµm viÖc. Trong cuéc sèng hµng ngµy. nÆng th× tim ®Ëp m¹nh. cã kh«ng Ýt ®å gç ®−îc dïng keo phª-n«n an-®ª-hit ®Ó ghÐp l¹i. mïi h«i cña quÇn ¸o cò v. trong héi tr−êng. khi trong nhµ ®un nÊu sÏ to¶ ra c¸c mïi vÞ. Song song víi viÖc nh©n khÈu thµnh thÞ t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng.

sau mét trËn m−a rµo.7 mg). cø mçi mét ®ît chiÕu phim. cßn ë trong cöa hµng b¸ch ho¸ th× lªn tíi 1. sÏ cã kho¶ng 14 v¹n ki-l« ca-lo. ng−êi ta c¶m thÊy kh«ng khÝ thËt lµ t−¬i m¸t dÔ chÞu. ch©n gi−êng v. do bÞ nh÷ng bøc t−êng ng¨n trë. ®Ó lau s¹ch bôi bÆm vµ tr−íc khi quÐt nhµ ph¶i vÈy n−íc ho¨c quÐt b»ng chæi −ít ®Ó tr¸nh bôi bay mï lªn. th× còng chØ nªn dïng n−íc l¹nh t−íi cho −ít mÆt sµn lµ ®−îc. n−íc bèc h¬i. §Ó gi¶m bít « nhiÔm kh«ng khÝ ë trong phßng.38 0 C. Trong phßng nhiÖt ®é cao l¹i thªm ®é Èm lín. l−îng bôi chØ cã kho¶ng 0. cÇn ph¶i cè g¾ng lµm ®−îc mÊy ®iÓm sau ®©y : NÕu dïng than th× nªn chän mua lo¹i than tèt. nh− vËy ch¼ng kh¸c g× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tr−íc khi cã c¬n d«ng. mçi mÐt khèi. ViÖc l−u th«ng khÝ trong phßng thuËn lîi th× n−íc dÔ bèc h¬i. kh«ng nªn dïng. NÕu dïng than th× ph¶i cã èng th«ng khãi. lau nhµ. h¬i n−íc bèc nhanh. nh− vËy rÊt bÊt lîi cho c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. t¶n ®é Èm. Lóc nµy t−íi n−íc ë trong phßng. nÕu cã sö dông ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é. NÕu trong mïa hÌ viªm nhiÖt. NÕu dïng bÕp than tæ ong th× ph¶i cã ®−êng tho¸t khãi ra ngoµi . Cho nªn. Kú thùc nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. Ph¶i th−êng xuyªn më cöa vµ cöa sæ. 80 c©n h¬i n−íc va 46 m3 khÝ thÓ ®i-«-xit cac-bon ®−îc th¶i ra. t¶n h¬i thë vµ c¸c lo¹i bµi tiÕt. Theo thèng kª. Nh−ng t−íi n−íc ë trong phßng th× l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy.50 mg bôi. do ®ã mµ cã t¸c dông gi¶m bít ®é nãng ë trong phßng. Phßng ë vµ nhµ bÕp nªn t¸ch rêi nhau. ®óng lµ cã mang theo mét sè nhiÖt l−îng ®i thËt. ®Ó mong lµm gi¶m ®é nãng ë trong phßng. Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lao ®éng vÒ nhµ. trong ®ã cã mét phÇn nguyªn nh©n lµ n−íc m−a bèc h¬i lµm tan ®i mét phÇn nhiÖt l−îng lµm cho kh«ng khÝ t−¬i m¸t.12 ®Õn 0. khiÕn cho kh«ng khÝ biÕn thµnh « nhiÔm nÆng nÒ.. khiÕn cho ®é Èm ë trong phßng kh«ng ngõng t¨ng lªn.. trong mét r¹p chiÕu bãng cã 1000 ng−êi.6 ®Õn 9.nhiÒu sù t¶n nhiÖt. cã it chÊt sun-phua. cã mét sè nhµ ®· tÐ rÊt nhiÒu n−íc ë trong phßng. nh−ng kh«ng khÝ trong phßng. Trong nh÷ng c¨n phßng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã t−¬ng ®èi tèt. Nªn hÕt søc gi¶m bít nh÷ng lÇn ®Õn nh÷ng n¬i qu¸ ®«ng ®óc (trong nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh. ph¶i th−êng xuyªn quÐt nhµ.v. Nãi chung. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ngét ng¹t khã chÞu h¬n nhiÒu so víi lóc b×nh th−êng. th−êng th−êng ë vµo tr¹ng th¸i t−¬ng ®èi tÜnh lÆng. Khi ë ngoµi vÒ nhµ th× kh«ng nªn n»m nghØ ngay mµ tr−íc hÕt nªn rò bôi bÆm trªn quÇn ¸o. nÕu cã ®iÒu kiÖn th× nªn trång mét sè c©y hoa c¶nh th× cã thÓ gi¶m bít ®−îc « nhiÔm. Vµo mïa hÌ nãng nùc. Cho nªn. 6/ Kh«ng nªn t−íi n−íc ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é trong phßng. §Ó gi¶i quyÕt viÖc kh« hanh. rÊt nhiÒu vi trïng vµ bôi bÆm ë trªn sµn theo h¬i n−íc bay vµo trong kh«ng khÝ t¹o thµnh kh«ng khÝ hçn t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−íc khi t−íi n−íc. nhiÒu n¬i nhiÖt ®é ë trong nhµ cã thÓ lªn ®Õn trªn d−íi 37 . ph−¬ng ph¸p t−íi n−íc ë trong phßng ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é th× kh«ng thËt tho¶ ®¸ng. ®ã còng lµ mèi nguy h¹i v« h×nh ®èi víi c¬ thÓ ng−êi ta. nªn nãi chung l−u th«ng kh«ng thËt dÔ dµng. n©ng cao ®−îc kh«ng khÝ trong s¹ch ë trong phßng. c¸c gãc t−êng. søc giã Ýt nªn viÖc l−u th«ng kh«ng khÝ ë trong phßng cµng khã kh¨n. nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó khãi x«ng vµo trong nhµ . nhÊt lµ trong t×nh h×nh nhiÖt ®é ë bªn ngoµi phßng l¹i cao. Bè trÝ hîp lý c¸c c¨n phßng. h¬i n−íc kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó t¶n ra ngoµi ®−îc mµ ph¶i ®äng l¹i trong kh«ng khÝ. §ång thêi v× nhiÖt ®é cao. ®Ó cho trong phßng cã kh«ng khÝ t−¬i míi. buån n«n vµ khã thë. bëi v× viÖc t¸n ph¸t h¬i n−íc lµ nhê vµo sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ. th−êng khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy b¶i ho¶i. 52 105 106 .

. cã nhiÒu gia ®×nh ®· dïng ®Ìn ®Êt (a-xª-ti-len) ®Ó chiÕu s¸ng. râ rµng lµ kh«ng thÝch hîp. Nh÷ng phÕ vËt nµy nh− quÇn ¸o trÎ em kh«ng dïng ®−îc n÷a.v. cßn cã c¸c t¹p chÊt nh− l−u huúnh. lµm cho bôi bÆm b¸m ®Çy. nh− vËy cµng gi¶m ®−îc sù « nhiÔm. Ngän löa mµ ®Ìn ®Êt chiÕu s¸ng. l¹i cã thÓ ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng. cho nªn c−êng ®é s¸ng cña nã m¹nh gÊp 15 ®Õn 20 lÇn ¸nh s¸ng ®Ìn dÇu. tim ®Ëp m¹nh.. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ë trong phßng ë. 9/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng phÕ vËt l©u ë trong nhµ.. ®Òu tÝch tô chóng l¹i. Cho nªn trong khi ho¸ thµnh khÝ a-xª-ti-len th−êng cã mét sè thÓ khÝ nh− sun-phua hy-®r«. BÊt kú lµ thµnh thÞ hay n«ng th«n. Cã mét sè vïng n«ng th«n vµ vïng nói ch−a cã ®Ìn ®iÖn. nhµ m¸y hay hÇm má cã nhiÒu gia ®×nh th−êng hay tÝch tr÷ nh÷ng vËt ®· dïng råi. tr¹ng th¸i tª b× v. buån n«n.v. l¹i cßn hao tiÒn tèn cña. si-lich v.. nÕu nh− x¶y ra tróng ®éc «-xit cac-bon th× ph¶i nhanh chãng lµm h« hÊp nh©n t¹o. Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña ®Êt ®Ìn lµ ®¸ v«i. l©n. nh÷ng ®å ch¬i cña trÎ em kh«ng ch¬i n÷a. nÕu cã qu¹t m¸y th× bËt qu¹t ®Ó kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. nh÷ng ®å vËt ®· háng v. nÆng thi h«n mª. kÕt qu¶ lµ c¶ nhµ ®· bÞ tróng ®éc chÕt hÕt. 8/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®ãng cöa ®èt löa cho phô n÷ vµ trÎ em s−ëi. NÕu gi÷ cho ®Õn khi cÇn sö dông l¹i th× nh÷ng thø ®ã ®· môc n¸t 53 107 108 . n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ mäi ng − êi mµ cßn cã thÓ g©y næ rÊt nguy hiÓm. do ®ã mµ sinh ra thiÕu «-xy trong m¸u. silich ch¸y v. khi ®èt cñi s−ëi cÇn chó ý trong phßng ph¶i tho¸ng giã. Cho nªn c¸c vÞ n«ng gia ë n«ng th«n hoÆc miÒn nói kh«ng cã ®iÖn nªn dïng ®Ìn dÇu th× tèt h¬n. Nhµ n«ng dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. cuèi cïng th× chÕt v× tuÇn hoµn h« hÊp bÞ suy kiÖt. VÝ dô nh− quÇn ¸o vµ ®å ch¬i. kinh giËt. lµm tæn h¹i cho ngò t¹ng. chuét bä lµm tæ rÊt mÊt vÖ sinh. Bëi v× «-xit cac-bon so víi «-xy cña huyÕt s¾c tè to h¬n 300 lÇn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ®Ìn ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng. NÕu bÞ tróng ®éc nghiªm träng th× ph¶i nhanh chãng ®−a ®Õn bÖnh viÖn cÊp cøu. NÕu khÝ a-xª-ti-len ch¸y kh«ng hÕt hoÆc bÞ rß rØ. g©y nguy hiÓm nghiªm träng cho tÝnh m¹ng con ng−êi. thËm chÝ cã thø kh«ng dïng l¹i ®−îc n÷a. ngåi xung quanh mét ®èng löa ch¸y rõng rùc ®Ó s−ëi.. nhÑ th× ®au ®Çu. KhÝ thÓ a-xª-ti-len hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ g©y næ. gãc tñ. song tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ph¶i më hÕt. rÊt dÔ g©y nªn nguy hiÓm bÞ næ bÊt cø lóc nµo. mµ còng kh«ng cÇn thiÕt. t¨ng c−êng søc khoÎ cho mäi ng−êi.v. ra søc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc ë n«ng th«n th× dïng khÝ mª-tan ®Ó ph¸t ®iÖn. khiÕn cho trong tñ chËt nÝch kh«ng xÕp vµo ®©u ®−îc n÷a. lµ v× nã chøa trªn 92% th¸n khÝ. Tr−íc khi ®i ngñ ph¶i ®em lß ®Ó ra ngoµi nhµ. Nªn tÝch cùc s¸ng t¹o ®iÒu kiÖn. chñ yÕu lµ do ®Êt ®Ìn gÆp n−íc ph¸t sinh ph¶n øng ho¸ häc mµ t¹o ra thÓ khÝ cã thÓ ch¸y ®−îc. Nh÷ng chÊt khÝ cã h¹i nµy sau khi vµo trong c¬ thÓ con ng−êi sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu. Cã mét gia ®×nh cã 3 ng−êi ë trong mét c¨n nhµ ®ãng kÝn hÕt c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo. mµ tèc ®é ph©n gi¶i cña huyÕt s¾c tè th¸n khÝ so víi «-xy cã huyÕt s¾c tè chËm h¬n 3600 lÇn. lµm mÊt mét kho¶ng kh«ng gian nh− trong nhµ bÕp. Cho nªn trong mïa ®«ng. chãng mÆt. l©n nhÑ... §ã lµ do than cñi khi ch¸y ®· to¶ ra khÝ ®éc «-xit cacbon g©y ra..v. d−íi gÇm gi−êng. th¹ch tÝn. ®au bông. ®Ó l¹i sÏ chiÕm mÊt mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. th¹ch tÝn nhÑ.tèt nhÊt lµ nªn dïng kh¨n −ít ®· v¾t hÕt n−íc ®Ó lau mÆt sµn nhµ. Nh− vËy kh«ng nh÷ng « nhiÔm m«i tr − êng trong phßng.

chi b»ng b¸n qu¸ch cho hiÖu ®å cò. 4/ Nãi xÊu. nÕu ngoan th× sÏ cho quµ b¸nh v. Kh«ng nªn nãi trÎ “ngu” tr−íc mäi ng−êi. Ph¶i t¹o cho m×nh vµ con c¸i m×nh mét m«i tr−êng gia ®×nh gän gµng. c¸c bµ chñ ch¼ng vui l¾m sao ! 108. Nh− vËy chÝnh lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn. ®éng mét tÝ lµ phång m¸ trîn m¾t. khiÕn cho trÎ h×nh thµnh rÊt nhiÒu kh¸i niÖm sai lÇm. Ch¼ng may nÕu cha mÑ kh«ng thùc hiÖn ®−îc mét lêi høa nµo ®ã hoÆc ®¸nh lõa trÎ mµ trÎ biÕt th× nã sÏ thÊt väng. VÝ dô nh− trÎ lµm 54 109 110 .C¸ch lµm nh− vËy dÔ g©y cho trÎ lÉn lén ph¶i tr¸i. ph¶i ph¸t huy t¸c dông “PhÕ vËt bÊt phÕ.. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. nh− vËy sÏ lµm tµn lôi th©n thÓ trÎ em. §èi víi nh÷ng thø “Bá th× th−¬ng.v.v. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ dïng xong nªn cho ngay ng−êi kh¸c hoÆc ®em b¸n ®i. kú thùc kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¨n b¶n cña vÊn ®Ò. dÔ lµm cho trÎ mÊt ®i lßng tù tin. c¸i ®¸ng b¸n th× b¸n. nh− “cã ph¹m sai lÇm míi ph¶i lµm viÖc”. t−ëng r»ng «ng b¸c sÜ. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho t− duy cña trÎ. Cho nªn trong nhµ kh«ng nªn gi÷ l¹i c¸c ®å ®· cò háng. VÝ dô nh− häc thuéc mét bµi h¸t th× sÏ cho 5 ®ång. thiÕu niÒm hy väng ë cha mÑ. lµm mÊt ®i ®éng lùc tiÒn tiÕn cña trÎ. khã chÞu.” §Ó khái bÞ ®¸nh m¾ng. kh«ng muèn vøt ®i. 1/ Kh«ng kiªn nhÉn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc tõ tõ thÊm dÇn. xin cung cÊp ®Ó c¸c vÞ cha mÑ tiÕp thu bµi häc tõ nh÷ng mÆt tr¸i nµy.. anh c«ng an lµ nh÷ng ng−êi xÊu.. c¸c t¸c gi¶ tæng kÕt ®−îc 15 c¸ch lµm sai lÇm trong viÖc gi¸o dôc cña gia ®×nh.hoÆc ®· l¹c hËu mÊt råi. “ngñ ®i kh«ng cã con ngo¸o ép ®Õn kia k×a”. 2/ Kh«ng gi¶ng gi¶i cho trÎ vÒ lý lÏ. VÝ nh− chiÕc ®µi b¸n dÉn kh«ng ch÷a ®−îc. s¹ch sÏ lµnh m¹nh. biÕn phÕ vi b¶o”. ®Ó hä thay thÕ sö dông..15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc ®óng ®¾n sÏ cã lîi cho søc khoÎ vµ sù tr−ëng thµnh cña con c¸i. cã mét sè trÎ em nhiÔm ph¶i thãi quen xÊu lµ nãi dèi. c−ìng bøc trÎ ph¶i lµm viÖc nµy viÖc nä. “Ngñ ®i kh«ng b¸c sÜ ®Õn tiªm cho b©y giê”. ®¸ng cho th× cho ngay. 3/ Cha mÑ uy hiÕp trÎ b»ng c¸ch do¹ n¹t. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.. Ng−îc l¹i sÏ cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ em.v. mµ tuú tiÖn dïng thñ ®o¹n høa hÑn hoÆc nãi dèi ®Ó l«i kÐo trÎ lµm mét sè viÖc g× ®ã. “ Ngñ ®i kh«ng anh c«ng an ®Õn b¾t ®i b©y giê” v. thËm chÝ cßn dïng c¶ thñ ®o¹n ®¸nh m¾ng trÎ em. lµm rèi lo¹n qui luËt sinh ho¹t cña trÎ em. mµ l¹i hay sèt ruét. mØa mai trÎ lµm tæn h¹i ®Õn lßng tù t«n vµ tù tin cña trÎ. gi÷ l¹i chØ lµ ®å bá ®i.. Ch¼ng h¹n nh− cã cha mÑ th−êng nãi con m×nh lµ “ngu”. coi lao ®éng nh− mét viÖc “c¶i t¹o. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh m¾ng trÎ em... ®Çu “ãc b· ®Ëu” v. 5/ Khi trÎ em cã sai lÇm g× ®ã th× kh«ng gi¶ng gi¶i lý lÏ chÝnh diÖn mµ l¹i ®i nãi nh÷ng lêi ng−îc l¹i. g©y thµnh phÈm chÊt thiÕu thµnh thùc. thËm chÝ còng b¾t ch−íc thèi quen xÊu ®ã ®i nãi dèi ng−êi kh¸c. Qua quan s¸t rÊt nhiÒu gia ®×nh. l¹i võa lµm cho nhµ cöa ®−îc s¹ch sÏ gän gµng.. võa t¨ng thªm ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhÊt ®Þnh. vµ v. nh×n bÒ ngoµi th× cã vÎ cã hiÖu qu¶ nhanh. v−¬ng th× téi” nµy cÇn ph¶i xö lý mét c¸ch døt kho¸t. Nh− vËy g©y cho trÎ thãi quen xÊu lµ lµm viÖc v× lîi Ých g× ®ã..v. VÝ dô nh− muèn cho trÎ ngñ th× do¹ trÎ. kh«ng thÓ dïng ®−îc n÷a.. C¸i ®¸ng vøt th× vøt ®i ngay.

mµ l¹i ®i trªu ghÑo chóng nh− nãi “Khãc råi. Khi bè mÑ phÊn khëi th× con c¸i lµm viÖc g× còng ®−îc. cha mÑ l¹i hÝ höng mõng rì. nh¸y m¾t ph¶i lµ tai ho¹” v. hoÆc lµ ®¸nh chóng mét c¸ch lç m·ng. ng−êi bµ ®i ®Õn l¹i gi¶ vê m¾ng mÑ. 14/ Khi trÎ b¾t ®−îc c¸i g× ®em vÒ. 8/ TrÎ con lµm sai ®iÒu g× ®ã. ph¶i d¹y dç chóng th× chóng l¹i t−ëng lµ ®ïa. lóc bÐ th× bÕ ½m suèt ngµy. Ruét bót ch× kh«ng ph¶i do ch× lµm ra. 11/ Kh«ng d¸m phãng tay cho trÎ tù do. c¸u giËn cña bè mÑ. 109. 10/ Coi ®øa trÎ nh− mét trß ch¬i. ch¼ng cã lîi g× cho viÖc x¸c lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. khi kh«ng phÊn khëi th× giËn c¸ chÐm thít.sai viÖc g× ®ã. ®øa con khãc kh«ng chÞu ®i. Nh− vËy lµ kh«ng ®óng. nh− vËy lµ g©y cho trÎ mÇm mèng sai lÇm lín. 15/ V« t×nh hoÆc h÷u ý g©y cho trÎ t− t−ëng mª tÝn dÞ ®oan. b×nh th−êng th× hØ h¶. cha mÑ kh«ng dïng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo sù chó ý cña trÎ.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp l/Kh«ng nªn ®Ó trÎ em dïng l−ìi liÕm bót ch×. vµ khe khÏ ph¸t cho mÑ mÊy c¸i. ng−îc l¹i cßn ®Ó cho trÎ n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña m×nh. nh− vËy dÔ g©y cho trÎ ý thøc c¸ nh©n chñ nghÜa duy ng· ®éc t«n. ®ã lµ mét viÖc lµm rÊt kh«ng vÖ sinh . mµ lµm tõ mùc ®¸ 55 111 112 . sau khi ®¸nh ®Ëp con c¸i xong th× rÊt ©n hËn. VÝ dô nh− d¹y trÎ : “§øa nµo kh«ng tèt víi mµy th× mµy ®¸nh cho nã mét trËn. ®¸ng lÏ ph¶i phª b×nh th× l¹i mØa mai nãi : “Con cø lµm nh− thÕ ®i.. cha mÑ kh«ng d¹y dç con mµ l¹i ®i ®æ lçi cho kh¸ch quan. lín lªn th× kh«ng cho chóng ra khái cöa tiÕp xóc víi trÎ con kh¸c. thÕ lµ ®øa trÎ phÊn khëi ®i giµy ngay. ch¼ng hái han ®Çu ®u«i su«i ng−îc g× c¶. hoÆc ng−êi lín nãi chuyÖn víi nhau tr−íc mÆt trÎ con nh÷ng chuyÖn cã s¾c th¸i mª tÝn nh− “Nh¸y m¾t tr¸i lµ ph¸t tµi. 6/ Chi phèi mäi ho¹t ®éng cña con b»ng sù vui buån. VÝ dô nh− cã mét bµ mÑ ®i giµy cho con. cã kiªng cã lµnh”. KiÓu gi¸o dôc nh− vËy kh«ng nh÷ng ch¼ng cã hiÖu qu¶ g×. th× nùng. nh− vËy g©y tæn th−¬ng ®Õn t×nh c¶m cña c¶ hai thÕ hÖ vµ còng ch¼ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t− t−ëng. kh«ng ®Ó cho chóng tù do ho¹t ®éng. 7/ Khi tinh thÇn cha mÑ kh«ng ®−îc b×nh tÜnh. sî con m×nh thiÖt thßi. Lµm nh− vËy chØ lµm gi¶m uy tÝn cha mÑ. tÝnh c¸ch kh«ng b×nh th−êng. hoÆc lµ khi con ®¸nh nhau víi trÎ kh¸c. Nh− vËy chØ tæ lµm cho trÎ lÆp l¹i sai lÇm. thÇy c« gi¸o ë tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh ë nhµ ph¶i gi¸o dôc c¸c em kh«ng nªn dïng l−ìi liÕm bót ch×. khen trÎ lµ th«ng minh. lµm cho chóng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ph¶i tr¸i. ®Õn khi cÇn ph¶i nghiªm. liÒn l«i ngay con m×nh ®i t×m cha mÑ cña ®øa kia ®Ó kÓ téi. ®ång thêi còng lµm cho t©m thÇn con trÎ kh«ng æn ®Þnh. kh«ng thÓ chÞu thiÖt thßi ®−îc”. Cã mét sè trÎ em trong khi lµm bµi th−êng hay dïng l−ìi ®Ó liÕm bót ch×. nh−ng l¹i tr¸ch nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng khuyªn ng¨n hä. rÊt ®au lßng.v. nh− nãi víi trÎ r»ng “Cã cóng cã thiªng. mµ ®¸nh m¾ng mét c¸ch th« b¹o. nh− vËy dÔ h×nh thµnh tÝnh c¸ch c« ®éc cho trÎ. 9/ Bao che khuyÕt ®iÓm cho con. khãc råi” lµm cho trÎ kh«ng hiÓu g× c¶. 13/ Khi trÎ khãc. høng lªn th× h«n. bè hoan nghªnh con l¾m”.. 12/ Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× kh«ng kiªn nhÉn gi¸o dôc.

c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c giíi trong x· héi cÇn chó ý. nÕu kh«ng th× rÊt dÔ ph©n t¸n t− t−ëng. Mçi ngµy «n tËp mét ®o¹n. §−îc sù hç trî cu¶ tæ chøc b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em vµ phô n÷. Cè g¾ng mçi lÇn häc tËp hoÆc «n tËp mét m«n. cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña c¸c em. nhµ t©m lý x· héi häc næi tiÕng cña n−íc Mü ®Ò ra 6 ®iÒu kh«ng nªn sau ®©y. cè g¾ng t×m lÊy mét chç thËt yªn tÜnh ®Ó «n tËp. (6).vµ ®Êt sÐt.Häc tËp hoÆc «n tËp kh«ng nªn nhiÒu mµ lo·ng. trÎ em rÊt mÉn c¶m. lµm cho trÝ lùc cña c¸c em bÞ suy gi¶m. ®ång thêi bµ còng kªu gäi nªn thiÕt kÕ chÕ t¹o cho trÎ em nh÷ng lo¹i dông cô häc tËp vµ s¸ch vë nhÑ h¬n. Bµ kiÕn nghÞ : trÎ em nªn dïng cÆp ®eo hai quai lªn hai vai chø kh«ng nªn dïng lo¹i cÆp ®eo mét vai.Kh«ng nªn häc bµi míi sau khi ¨n no. bµ Xchªn«va kªu gäi c¸c bËc cha mÑ. tiÓu häc ®eo cÆp s¸ch mµ träng l−îng th−êng xuyªn v−ît qu¸ 1/10 thÓ träng em ®ã. b¸c sÜ b¶o vÖ søc khoÎ trÎ em ë viÖn Y häc Matxc¬va liªn-x« cò ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng : “Träng l−îng tèi ®a cña cÆp s¸ch cña trÎ em kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l/10 träng l−îng th©n thÓ cña em ®ã. ¶nh h−ëng xÊu râ rÖt ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña em ®ã. (4). §èi víi chÊt ®éc ch×. Cã mét sè ng−êi th× buæi s¸ng tinh thÇn rÊt minh mÉn. Ngåi ®äc mét thêi gian dµi qu¸ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ th©n thÓ. VÒ vÊn ®Ò nh÷ng chiÕc cÆp s¸ch siªu träng cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi. kÕt qu¶ chøng minh : tÊt c¶ nh÷ng em häc sinh trung. trong s¬n dÇu cã chÊt ch×. nh−ng trong ®ã cã nh÷ng vi trïng. nguyªn liÖu lµ s¬n dÇu. rÊt nhiÒu häc sinh häc ngµy häc ®ªm khæ së mµ thµnh tÝch vÉn kh«ng cao. D©n chñ §øc cò. (2). 3/ S¸u ®iÒu kh«ng nªn trong häc tËp cña häc sinh. c¸c em häc sinh c¸c tr−êng h·y thö lµm xem sao : (1). (3). ®iÒu nµy kh«ng thÓ cho phÐp ®−îc. nh−ng cã mét sè ng−êi l¹i chØ tËp trung tinh thÇn vµo buæi tèi. m¸u ®Õn n·o sÏ gi¶m ®i. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña kh«ng Ýt c¸c em nÆng trªn l/8 thÓ träng.Khi häc nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ngåi gÇn cöa sæ qu¸.Khi häc tËp bµi míi kh«ng nªn häc thuéc lßng 56 113 114 . 2/ CÆp s¸ch cña c¸c em kh«ng nªn nÆng qu¸. TiÕn sÜ C«nitch. h·y chän thêi gian thÝch hîp ®Ó tËp trung tinh thÇn «n tËp. viÖc häc tËp sÏ mÊt nhiÒu c«ng søc h¬n. nÕu lóc nµy mµ cø miÔn c−ìng häc tËp. Bµ Xchªn«va. nªn cét sèng th−êng bÞ nÐn vµ bÞ cong. Na-uy.. kh«ng nªn nghe ®µi vµ xem ti-vi. vÝ dô cÇn ph¶i häc thuéc lßng mét bµi th¬. HiÖn nay träng l−îng cÆp s¸ch cña trÎ em c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®¹i ®a sè lµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn nµy.Kh«ng nªn ph¶n l¹i c¸i “§ång hå sinh vËt” cña m×nh. NhÊt ®Þnh ph¶i t¹m thêi “Cach biÖt víi thÕ giíi bªn ngoµi”.. m¸u sÏ ch¶y vµo d¹ dµy gióp cho viÖc tiªu ho¸. tuy kh«ng cã chÊt ®éc. chØ dïng mét thêi gian rÊt ng¾n. tèt nhÊt lµ nªn ®äc c¶ bµi chø kh«ng nªn häc tõng c©u mét hoÆc tõng ®o¹n mét. so víi ®äc mét c¸ch khæ së mét thêi gian dµi sÏ cãlîi h¬n nhiÒu. h·y cè g¾ng gi¶m bít träng l−îng chiÕc cÆp s¸ch cho c¸c em trÎ em. TiÖp kh¾c v. chñ yÕu lµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt.TuyÖt ®èi kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch thêi gian qu¸ dµi. chØ cÇn tËp trung t− t−ëng. (5). nghe nãi cã thÓ t¨ng c−êng n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh.v. cÇu häc quyÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. dïng l−ìi liÕm bót ch× cã thÓ sinh bÖnh. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng mµ m¾t th−êng kh«ng tr«ng thÊy ®−îc. Bót ch× cã c¸c lo¹i mµu s¾c. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. bµ Xchªn«va ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm trªn 6 v¹n trÎ em ë c¸c n−íc Liªn-x« cò. do ph¶i ®eo qu¸ nÆng. Cã em cßn ®eo chiÕc cÆp nÆng b»ng 1/4 thÓ träng. th× chØ tæ v¸ng ®Çu hoa m¾t mµ th«i. §i häc.. mµ ch× th× cã chÊt ®éc.

L¹i cã mét gia ®×nh häc sinh líp 4. ®Ó tr¸nh tay bÞ lÊp bãng. Cßn 242 hé kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ¸nh s¸ng. nh−ng ®¹i n·o th× kh«ng ®−îc. chiÕm 19. §iÒu kiªng kþ thø ba lµ xem ti-vi thêi gian qu¸ dµi. 6/ NhÊt thiÕt kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót ®iÖn mµ lµm háng ®«i m¾t cña trÎ em. Th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc. cho r»ng c¸c em tham gia luyÖn tËp thÓ dôc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp. lµm tæn h¹i rÊt nhiÒu ®Õn thÞ lùc cña c¸c em. §iÒu kiªng kþ thø t− lµ viÕt ch÷ b»ng bót ch× mê qu¸. Sè häc sinh trung. Cã mét gia ®×nh häc sinh tiÓu häc cã 4 ng−êi ë trong mét c¨n phßng réng 13.®äc s¸ch ë trªn tµu xe hoÆc võa ®i võa xem hoÆc n»m xem s¸ch. 5/ Bèn ®iÒu kiªng kþ trong viÖc b¶o hé thÞ lùc cho trÎ em. Kú thùc nh×n nhËn nh− vËy lµ phiÕn diÖn. NÕu bµn häc c¸ch xa ngän ®Ìn th× trªn bµn häc cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 8 o¸t n÷a hoÆc mét bãng ®Ìn trßn 25 o¸t. nh−ng v©n cßn cã mét sè gia ®×nh v× tiÕt kiÖm ®iÖn nªn cã thãi quen dïng bãng ®Ìn nhá. §iÒu kiªng kþ thø nhÊt lµ ®äc s¸ch vµ viÕt ch÷ ë d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ ë nh÷ng chç qu¸ tèi. 4/ Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em vïi ®Çu vµo ®èng s¸ch. Thùc nghiÖm tr¾c ®Þnh ®· chøng minh. Cã mét sè cha mÑ th−êng ®èi lËp viÖc tr−ëng thµnh vÒ th©n thÓ víi viÖc t¨ng c−êng tri thøc cu¶ c¸c em häc sinh. l¹c quan.5 m2 mµ chØ cã mét bãng ®Ìn trßn 15 o¸t. ®Ò nghÞ víi c¸c bËc cha mÑ h·y chó ý ®Õn ¸nh s¸ng trong nhµ. ng−êi ta sÏ c¶m thÊy tinh lùc dåi dµo. thÓ chÊt cã liªn hÖ mËt thiÕt víi trÝ lùc. Lóc nµy.l3% tæng sè. Cho nªn. Mét c¨n phßng réng 13 . Cho nªn. mµ cÇn ph¶i ®Ó cho c¸c em tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ mét c¸ch thÝch ®¸ng. Tõ quan ®iÓm y häc mµ xÐt. tiÓu häc bÞ cËn thÞ ngµy cµng nhiÒu. chÊt thay thÕ sÏ thÞnh v−îng.nh÷ng danh tõ chuyªn m«n tr−íc. RÌn luuyÖn thÓ dôc mét c¸ch hîp lý. nÕu ch¼ng may thiÕu chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. cho ®Õn khi hoµn toµn hiÓu vµ thuéc bµi xong råi míi häc thuéc lßng nh÷ng danh tõ nµy. n©ng cao thÓ chÊt. tÊt nhiªn sÏ c¶i thiÖn cho thÓ chÊt rÊt nhiÒu. do ®¹i n·o ®· ®−îc cung cÊp ®Çy®ñ chÊt dinh d−ìng vµ n¨ng l−îng. sÏ lµm cho c¸c em lín lªn mét c¸ch khoÎ m¹nh. CÇn ph¶i cè g¾ng dïng n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ c¸ch diÔn dÞch tri thøc cña m×nh ®Ó häc tËp bµi míi. khiÕn cha mÑ häc sinh lo l¾ng. tuÇn hoµn toµn th©n sÏ t¨ng nhanh. lËp tøc sÏ dÉn ®Õn c¸c tæ chøc khÝ quan trong toµn th©n thÓ bÞ suy kiÖt. hÇu nh− nã chiÕm ®Õn 1/5 toµn th©n. §¹i n·o cÇn «-xy vµ ®−êng huyÕt nhiÒu h¬n bÊt cø c¬ quan nµo kh¸c. bëi v× mäi ho¹t ®éng t− duy trÝ lùc ®Òu lµ ho¹t ®éng cu¶ thÇn kinh trung khu ®¹i n·o. ®é chiÕu s¸ng th−êng xuyªn kh«ng ®ñ. Khi trêi 57 115 116 .86% tæng sè ®iÒu tra. Së gi¸o dôc thµnh phè ThÈm D−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®é chiÕu s¸ng ë trong 302 hé gia ®×nh cã häc sinh tiÓu häc ë trong thµnh phè. §iÒu kiªng kþ thø hai lµ xem b¸o. C¸c c¬ b¾p cã thÓ t¹m thêi thiÕu «-xy mét thêi gian ng¾n vÉn duy tr× ho¹t ®éng ®−îc. bëi v× nã lµ Bé tæng t− lÖnh chØ huy toµn th©n. ®Ó cho trÎ em t¨ng tr−ëng trÝ thøc ®−îc tèt h¬n.14 m2 cÇn ph¶i cã mét ngän ®Ìn nª-«ng 40 o¸t. Nh− vËy lµ thiÕu 95% ¸nh s¸ng. n¨ng lùc t− duy vµ suy nghÜ cña con ng−êi ®−îc nhanh chãng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t trÎ em vïi ®Çu vµo s¸ch vë. ¸nh s¸ng ph¶i chiÕu tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i hoÆc phÝa chÕch bªn tr¸i. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy chØ cã 60 hé cã ®Ìn häc ë trªn bµn häc sinh la ®ñ ¸nh s¸ng phï hîp víi qui ®Þnh cña nhµ n−íc. nªn cã ®ñ ¸nh s¸ng cho con trÎ. theo tiªu chuÈn ¸nh s¸ng trong nhµ th× chØ ®¹t 5%. chiÕm 81. cßn cã liªn quan ®Õn viÖc th−êng xuyªn tham gia rÌn luyÖn thÓ dôc n÷a. ngoµi nh©n tè cã liªn quan ®Õn di truyÒn ra.

®äc ch÷ râ rµng nhÊt vµ kh«ng chãng mÖt. t¨m b«ng vµ thuèc cÇm m¸u. (6) Trong ®éi ngò kh«ng nªn thiÕu mét ng−êi lín tuæi lµm ®éi tr−ëng ®Ó khi gÆp t×nh huèng th× cã thÓ gi¶i quyÕt hoÆc xö lý ®−îc. Cßn mét lo¹i ¸nh s¸ng n÷a. (4) Trong khi ®ang cã må h«i. l¹i cßn ph¶i mang thuèc hoµng liªn. trong ®ã cã thuèc ®á. tøc lµ ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh− ®Ìn ®iÖn. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i. §äc s¸ch hay lµm viÖc d−íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ quang th× c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt. cña ®uèc. kh« r¸o. (3)Kh«ng nªn ngñ ë ngoµi trêi. Trong thêi gian nghØ hÌ. Ban ®ªm tuyÖt ®èi kh«ng ® − îc n»m trªn cá lé thiªn mµ ngñ. yªu cÇu ph¶i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp. ®i dÐp hoÆc ®i giµy da. lµm hoa m¾t. mµ h−íng chiÕu s¸ng tèt nhÊt lµ ph¶i tõ phÝa tr−íc bªn tr¸i. v−ît qu¸ søc cña c¸c em. nh÷ng ho¹t ®éng tr¹i hÌ cã søc quyÕn rò mª hån ®· l«i cuèn hµng ngh×n hµng v¹n c¸c b¹n trÎ ®Õn tr¹i. nhøc m¾t. mçi ngµy Ýt nhÊt ph¶i ngñ ®ñ 8 tiÕng ®ång hå. ¸nh s¸ng cña nÕn. Bëi v× t¸n x¹ quang to¶ ®Òu vµ nhu hoµ. Tèt nhÊt kh«ng nªn hµnh qu©n ®i bé ®−êng dµi. ¸nh s¸ng thÝch hîp nhÊt víi con m¾t cña ng−êi ta lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn. cña dÇu v. ChiÕu s¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c. con trai hay con g¸i mµ ®Þnh hµnh tr×nh mçi ngµy. 8/ Kh«ng nªn ®äc s¸ch d−íi ¸nh n¾ng mÆt trêi. Tr−íc khi ®i ph¶i t×m hiÓu m«i tr−êng vÖ sinh ë n¬i m×nh s¾p ®Õn. §Þa ®iÓm dùng lÒu ph¶i chän n¬i cao. b«ng b¨ng. Nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm løa tuæi.. Xin h·y chó ý b¶y ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm l−u hµnh. mét lo¹i kh¸c gäi lµ trùc x¹ quang. kh«ng ®−îc xuèng s«ng t¾m.. Nãi chung. cao 3. Thøc ¨n mang theo ph¶i giµu chÊt dinh d−ìng. thuèc tÝm. cã chÊt ®µn håi tèt.. kh«ng nhiÔm trïng. ®Ó tr¸nh c¶m l¹nh hoÆc bÞ muçi ®èt mµ sinh bÖnh. kh«ng nh÷ng lµ ®é s¸ng ph¶i ®Çy ®ñ. Muèn b¬i ph¶i cã ng−êi chuyªn m«n phô tr¸ch an toµn. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh sÏ kÝch thÝch vµ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn m¾t. dÇu ho¾c h−¬ng cïng nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th−êng néi khoa kh¸c.v. ®Ìn nª-«ng. nã qu¸ nãng.. Nh−ng ¸nh s¸ng tù nhiªn cã hai lo¹i. Con ng−êi ta khi ®äc s¸ch hoÆc lµm viÖc. ®Ó tr¸nh g¸nh nÆng cho tim vµ m¾t. 7/ B¶y ®iÒu kiªng kþ vÒ vÖ sinh trong ho¹t ®éng tr¹i hÌ. mét lo¹i gäi lµ t¸n x¹ quang. giµy da v. s¹ch sÏ. (2) Kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng. tho¸ng khÝ.©m u th× dï lµ ban ngµy còng ph¶i bËt ®Ìn. Mçi ngµy ph¶i ngñ cho ®ñ. (5) B¹n nµo cã bÖnh m·n tÝnh hoÆc c¶m thÊy ng−êi kh«ng khoÎ th× kh«ng nªn ra ngoµi. chØ cã nh− vËy míi cã thÓ xem ®−îc râ vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i. VËy th× trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g×.v. TuyÖt ®èi kh«ng nªn v× tiÕt kiÖm mét chót tiÒn ®iÖn mµ lµm h¹i ®«i m¾t cña con trÎ. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn ®i dÐp nhùa. kh«ng «i thiu. cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét tói thuèc nho nhá. ph¶i ®i giµy ®Õ b»ng vµ nhÑ. vµ ph¶i cã mét ng−êi chuyªn phô tr¸ch. mò ph¶i cã vµnh che n¾ng.3 3. QuÇn ¸o nªn réng r·i. Sau khi cã nh÷ng ho¹t ®éng mÖt nhäc (nh− leo nói ch¼ng h¹n) kh«ng ®−îc ®äc s¸ch hoÆc ch¬i nh÷ng trß ch¬i trÝ tuÖ.nh÷ng lo¹i giµy kh«ng cã chÊt ®µn håi hoÆc ®Õ cøng. C¸c em d−íi 14 tuæi. b¬i. thuËn tiÖn cho viÖc lÊy n−íc. Cßn trùc x¹ quang th× kh«ng nh− vËy.4 m ) cÇn ph¶i cã 6 bãng ®Ìn trßn 100 o¸t hoÆc 6 bãng ®Ìn 58 117 118 . Mét phßng häc tiªu chuÈn ( 50 m2 . thËm chÝ sî ¸nh s¸ng. cån.

phÇn g¸y còng l¹i bÞ c¨ng ra. vµng chanh. ThÕ lµ hai m¾t l¹i ph¶i nh×n xuèng. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho c¬ m¾t phÝa d−íi bÞ mÖt mái. mµu chµm vµ mµu tÝm. hai m¾t sÏ v« cïng nhøc nhèi. kh«ng ®äc s¸ch ®−îc l©u. Víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc l©u dµi ë bµn giÊy th× kh«ng nªn ngåi trªn ghÕ s« pha. tõ ®ã mµ b×nh æn tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý vèn cã cña c¬ thÓ con ng−êi. nÕu ng−êi nµo cßn thÊy m¾t bÞ s−ng.. 11/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng ngãn tay quÖt vµo l − ìi 59 119 120 . Nh÷ng ¸nh s¸ng m¹nh. dÉn ®Õn bÖnh thÇn kinh suy nh−îc vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. khiÕn cho ng−êi ta c¶m thÊy ®au l−ng mái cæ. Song ®iÒu nguy h¹i cña viÖc n»m ®äc s¸ch cßn xa h¬n thÕ nhiÒu. ®ã lµ hång ngo¹i tuyÕn vµ tö ngo¹i tuyÕn. Nªn ngåi trªn ghÕ cøng th× tèt. xanh lam. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc lùc cña m¾t d−íi ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh. mµu xanh lôc.. ®ã lµ ®iÒu mµ mäi ng−êi ®Òu ®· biÕt. ®i xem nh÷ng c¶nh vËt ë xa ®Ó gi¶i trõ sù mÖt mái cña m¾t. VËy mµ n»m ®äc s¸ch khiÕn cho ®¹i n·o liªn tôc bá ®i nh÷ng tÝn hiÖu. NÕu m¾t bÞ lo¸ th× ph¶i dïng kÝnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. Cã mét sè ng−êi tr−êng kú n»m ®äc s¸ch. cßn cã mÊy lo¹i ¸nh s¸ng n÷a mµ m¾t th−êng ta kh«ng nh×n thÊy ®−îc. ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu con ng−êi ®i vµo giÊc ngñ. 10/ Kh«ng nªn ngåi ®äc s¸ch ë trªn ghÕ s«-pha l©u qu¸. treo cao kho¶ng 1. nh− vËy trong gi¶i phÉu häc ng−êi ta gäi lµ “bÞ ®éng kh«ng ®ñ”. nã bao hµm ¸nh s¸ng cña b¶y mµu s¾c nh− mµu ®á. Ngµy th¸ng kÐo dµi dÔ lµm cho x−¬ng cæ bÞ ®au. tèt nhÊt lµ nªn ®Ó s¸ch ë trªn bµn mµ ®äc. do t¸c dông cña träng lùc ®Çu khiÕn cho c¬ l−ng vµ cæ bÞ c¨ng ra. Gi−êng lµ n¬i ®Ó cho con ng−êi n»m ngñ. nh−ng hai vai th× kh«ng chÞu ®ùng ®−îc l©u. nÕu nh− m¾t ta bÞ kÝch thÝch cña tö ngo¹i tuyÕn nhiÒu qu¸.. ®äc b¸o. nÕu ®äc s¸ch. tÊt nhiªn ph¶i h¹ thÊp xuèng ®Ó cã chç dùa. hÔ ng−êi ta n»m lªn gi−êng lµ ng−êi ta h−ëng thô diÖn tÝch dÉn lùc cña tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n.nª-«ng 40 o¸t. nÕu hai tay cÇm s¸ch n©ng cao. 9/ Kh«ng nªn n»m ®äc s¸ch. tuy l−ng. ®é cao cña ghÕ nªn võa víi tÇm ch©n. Cho nªn nÕu xem s¸ch thêi gian dµi th× nªn ngåi trªn ghÕ dùa. c−ìng chÕ c¬ thÓ ph¶i thay ®æi tØ lÖ tiÕt tÊu sinh lý.. còng kh«ng nªn xem s¸ch. nÕu kÐo dµi sÏ lµm cho sù tiÕt tÊu sinh lý cña c¬ thÓ mÊt ®i sù c©n b»ng. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n kÓ trªn ra. nh×n thÊy lê mê th× ng−êi ®ã bÞ lo¹n thÞ. NÕu −ìn th¼ng ng−êi lªn mµ ®Çu cói xuèng ®Ó ®äc s¸ch. viÕt ch÷ qu¸ l©u th× thØnh tho¶ng nªn cho m¾t nghØ ng¬i.v.NÕu cø kÐo dµi th× cßn cã thÓ dÉn ®Õn m¾c c¸c bÖnh nh− bÖnh d¹ dµy.5 . mµu vµng. Chç ngåi cña ghÕ s«-pha rÊt thÊp. Muèn ngåi ®−îc tho¶i m¸i th× cã thÓ kª mét miÕng mót lµm ®Öm. viÕt l¸ch d−íi ¸nh s¸ng trùc tiÕp cña mÆt trêi. tiªu ho¸ kh«ng tèt v. Lóc ®ã mµ xem s¸ch. m«ng sÏ bÞ lón xuèng. nghØ ng¬i. chóng ta cÇn ph¶i chó ý b¶o hé con m¾t. sî ¸nh s¸ng. ®Çu ãc nÆng nÒ. cæ vµ m¾t cã c¶m thÊy tho¶i m¸i. ngåi lªn ®ã. bÖnh thiÕu m¸u v. Khi ho¹t ®éng d−íi ¸nh s¸ng m¹nh th× cã thÓ ®eo mét lo¹i kÝnh r©m ®Ó b¶o vÖ m¾t khái bÞ tæn th−¬ng. l¹i cã lß so rÊt m¹nh. N»m ®äc s¸ch rÊt tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. cù li gi÷a c¸c ®Ìn gÊp ®«i ®é cao lµ võa. c¬ sau ë x−¬ng chËu bÞ c¨ng ra. §· biÕt lµ ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh rÊt nguy h¹i cho m¾t.v. do tiÕt tÊu sinh lýmÊt ®i sù c©n b»ng mµ sinh ra c¸c bÖnh t©m thÇn ho¶ng lo¹n. Nh− vËy. ngoµi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng ra. thêi gian l¹i dµi th× s÷ ph−¬ng h¹i ®Õn tÕ bµo trßng ®en cña m¾t. lËp tøc sÏ kh«ng nh×n râ vËt g× n÷a vµph¶i sau vµi ba ngµy míi dÇn dÇn trë l¹i b×nh th−êng ®−îc.2 m. lý do th× nh− trªn ®· nãi.

kh«ng ph¶i lµ Ýt. ®äc l¸ng tr¸ng. chØ mét l¸t sau lµ héc m¸u. vi trïng viªm gan v. Lµm thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi «ng ta b©y giê ? VÞ t−íng lÜnh cña n−íc A nµy n¾m ®−îc c¸i tËp qu¸n xÊu cña vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B lµ thÝch dïng ngãn tay c¸i bªn ph¶i quÖt vµo l−ìi lÊy n−íc bät ®Ó gië c¸c trang s¸ch.v. kh«ng nh÷ng chøa ®ùng hµng triÖu con vi trïng g©y c¸c lo¹i bÖnh mµ cßn cã c¸c lo¹i tÕ khuÈn vi l−îng vµ c¸c chÊt ®éc ho¸ häc Theo kiÓm ®Þnh th× cø 10 mm2 trang b¸o th× cã 837 . thùc ra ®ã còng lµ mét thãi quen xÊu. bông ®au d÷ déi. vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B liÒn ®em binh m· ®Õn t×m ®−îc phÇn mé cña «ng. cÇn ph¶i lµm ®−îc “ba ®iÒu kh«ng nªn” sau ®©y : Mét lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “Chuån chuån ®¹p n−íc”. kÕt qu¶ thu thËp tuy nhiÒu. Qua sù nghiªn cøu cña y häc hiÖn ®¹i ®· chøng minh. Cho nªn. sau khi «ng t−íng lÜnh n−íc A chÕt ®−îc Ýt l©u. liÒn lÊy ngay quyÓn binh th− ra lËt tõng trang xem. ¨n mµ kh«ng tiªu. b¸o. Do véi vµng vËn chuyÓn. §äc s¸ch lµ con ®−êng quan träng ®Ó tiÕp thu tri thøc. tim ®¹p m¹nh vµ buån n«n. Ba lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “B−¬m b−ím h¸i hoa”. Th× ra «ng t−íng n−íc A tr−íc khi l©m chung ®· ®Ó l¹i di chóc : §em binh th− chØnh lý thµnh s¸ch.v. cã thÓ biÕn nh÷ng tri thøc trong s¸ch thµnh chÊt bæ cña m×nh. thÕ lµ «ng ta bµy ra mét diÖu kÕ. dÉn ®Õn tróng ®éc cÊp tÝnh vµ m¾c c¸c lo¹i bÖnh tËt.. ng· xuèng ®Êt vµ qua ®êi. cã 2000 con trùc khuÈn lao. Hai lµ kh«ng nªn ®äc s¸ch kiÓu “KiÕn tha måi”.900 con trùc khuÈn ®¹i trµng.. võa kh«ng cã môc ®Ých râ 60 121 122 . nÆng th× nguy cÊp ®Õn tÝnh mÖnh. ë n−íc A cã mét vÞ ®¹i t−íng qu©n tóc trÝ ®a m−u. «ng ta kh«ng thÓ chê ®îi ®−îc l©u. song ch¼ng qua còng chØ nh− lêi Lç TÊn ®· tõng nãi lµ “Hai ch©n tñ s¸ch” mµ th«i. B×nh qu©n trªn mçi tê giÊy b¹c cã 18 triÖu con vi trïng g©y bÖnh.lÊy n − íc bät ®Ó gië trang s¸ch vµ ®Õm tiÒn.. trùc khuÈn kiÕt lþ vµ trùc khuÈn th−¬ng hµn. nh÷ng ng−êi dïng ngãn tay quÖt lªn l−ìi ®Ó gië trang s¸ch hoÆc ®Õm tiÒn. t¹p chÝ ë trong th− viÖn. ®¹i ®a sè lµ v« t×nh ®· ®−a c¸c lo¹i chÊt ®éc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh trùc tiÕp vµo trong måm m×nh. ®Ó cho ®èi ph−¬ng còng sÏ chÕt mµ kh«ng biÕt hèi. vi trïng c¶m cóm. còng rÊt kh«ng vÖ sinh. nªn hiÓu biÕt rÊt hêi hît. ®äc mµ kh«ng suuy nghÜ. §óng lóc «ng nµy ®ang tËp trung tinh thÇn ®äc cuèn s¸ch th× bçng nhiªn c¶m thÊy m¾t hoa ®Çu v¸ng. §Æc biÖt ph¸t hiÖn trªn c¸c lo¹i s¸ch. NÕu vÞ ®¹i t−íng qu©n n−íc B kia kh«ng cã thãi quen xÊu lµ dïng tay quÖt vµo l−ìi ®Ó gië s¸ch th× hoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®−îc bi kÞch nµy x¶y ra. §óng lóc cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai n−íc ®ang kÞch liÖt th× vÞ t−íng lÜnh quan träng cña n−íc A bÞ bÖnh trong ng−êi. söa ®æi ngay c¸i thãi quen mÊt vÖ sinh nµy ®i lµ v« cïng cÇn thiÕt. 12/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ®äc s¸ch. Song ®Ó thùc sù ®äc s¸ch ®−îc tèt. trong viÖc chØ huy qu©n ®éi giao chiÕn víi n−íc B. sau ®ã tÈm thuèc ®éc m¹nh vµo quyÓn s¸ch råi ch«n cïng thi hµi cña «ng. B¶n th©n vÞ t−íng lÜnh nµy biÕt r»ng m×nh ch¼ng cßn sèng ®−îc bao l©u n÷a. Nh÷ng ng−êi cã thãi quen xÊu nµy.. khiÕn cho qu©n ®éi n−íc B lu«n lu«n thua trËn ph¶i rót lui. nhÑ th× nguy h¹i ®Õn søc khoÎ. T−¬ng truyÒn thêi cæ ®¹i. vµ ®· dù liÖu sau khi «ng chÕt th× vÞ ®¹i t−íng qu©n kia cña n−íc B nhÊt ®Þnh sÏ ®em qu©n ®Õn ®¸nh vµ sÏ truy t×m thi thÓ vµ binh th− cña «ng. ®Õm tem phiÕu v. do ng−êi ®äc nhiÒu. ®µo lªn t×m hµi cèt vµ binh th−. trªn ngãn tay mét ng−êi b×nh th−êng. Ngay nh÷ng ®ång tiÒn còng kh«ng s¹ch sÏ g×. Trong cuéc sèng th−êng ngµy. trong phßng ®äc c«ng céng. tÝch tr÷. Qu¶ nhiªn. mÊt vÖ sinh. truyÒn tay nhau nhiÒu nªn « nhiÔm cµng nghiªm träng. ®· tõng lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng.

nÕu cã sù kÝch thÝch tho¶ ®¸ng th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy chóng ph¸t triÓn rÊt tèt. ®äc qua lµ xong. Sù ph¸t dôc nhanh chãng cña hÖ thèng thÇn kinh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Êu nhi. ph¶i röa tay thËt s¹ch råi míi cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. 2/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ngËm mót ®å ch¬i. chóng ta nªn cã ý thøc båi d−ìng cho c¸c em thãi quen sèng tiÕt kiÖm. tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®· 61 123 124 . ch¼ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông râ rµng nh÷ng ®iÒu s¸ch viÕt. xin ®Ò nghÞ h·y th−êng xuyªn gi¸o dôc con em kh«ng nªn ngËm mót nh÷ng ®å ch¬i ë trong måm. Pªken nãi rÊt hay : §äc s¸ch “Ph¶i nh− con ong mËt. nh− vËy míi cã thÓ v¾t ra ®−îc mËt ong th¬m ngon bæ Ých. khèng chÕ lÉn nhau. Trong khi møc sèng hiÖn nay cßn ch−a thËt lµ cao mµ chóng ta ®· chi phÝ cho con trÎ mét kho¶n tiÒn kh¸ lín.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña trÎ em 1/Kh«ng nªn cho trÎ em qu¸ nhiÒu ®å ch¬i. Nh− vËy ®èi víi trÎ em còng nh− ®èi víi c¸c bËc cha mÑ ®Òu cã Ých. nÕu ngo¹i giíi kÝch thÝch qu¸ nhiÒu th× c¸c lo¹i h−ng phÊn ¶nh h−ëng lÉn nhau. H¬n n÷a trÎ em ®ang lµ thêi kú ph¸t dôc m¹nh nhÊt. tÊt c¶ ®Òu s¶n xuÊt b»ng lo¹i nhùa mÒm. tõ ®ã mµ ph¸t sinh ra ®ñ c¸c lo¹i bÖnh. §Ó cho con b¹n tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh. ý thøc cña c¸c em sÏ n¶y sinh mét thãi quen xÊu lµ hay so s¸nh “Tµi phó” víi c¸c em kh¸c. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n rÊt nhiÒu lo¹i ®å ch¬i b»ng nhùa. KÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t dôc hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em. vÞ gi¸c vµ sù vËn ®éng cña c¬ b¾p do ®¹i n·o ®iÒu khiÓn ®−îc thµnh thôc sím nhÊt. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ ®Ò phßng nh÷ng chÊt cã h¹i qua måm vµo trong c¬ thÓ. Song cã ®iÒu hÖ thèng thÇn kinh cña trÎ em ch−a ®−îc kiÖn toµn. Cho nªn trong t×nh h×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ trÝ lùc cña c¸c em. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ®å ch¬i b»ng gç hoÆc b»ng s¾t. NÕu con b¹n th−êng xuyªn ngËm mót ®å ch¬i nµy ë trong måm.rµng. võa chØnh lý. thÝnh gi¸c. ®å ch¬i cña trÎ em qu¸ nhiÒu. chÊt ph¸c còng lµ ®iÒu t−¬ng ®èi quan träng. Sau khi lo¹i nhùa mÒm nµy bÞ l·o ho¸ sÏ bÞ ph©n gi¶i thµnh thÓ khÝ nhÑ clo ho¸ cã h¹i cho c¬ thÓ. ng−êi ta th−êng pha thªm chÊt cadimi kim lo¹i vµo. nh÷ng khu vùc cã liªn quan ®Õn xóc gi¸c. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh. Ngoµi ra kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em mót ngãn tay hoÆc võa ch¬i ®å ch¬i võa ¨n. cßn cã thÓ g©y nªn t©m lý chiÕm h÷u “Tµi phó” ë trong c¸c em.v. Trong giai ®o¹n nµy.. bªn ngoµi ®Òu cã mét líp s¬n. nh− vËy chÊt ®éc dÇn dÇn thÊm vµo c¬ thÓ qua måm.. võa thu thËp. nÕu cø kÐo dµi th× trong t− t−ëng. tÝnh ®éc h¹i cña cadimi cã thÓ x©m nhËp vµo hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. §Ó b¶o ®¶m cho mµu s¾c rùc rì trªn ®å ch¬i khái bÞ phai mµu. §Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho trÎ em. sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng suy nh−îc ho¸ h−ng phÊn. cµng kh«ng cã ý thøc s¸ng t¹o. sau khi ch¬i c¸c ®å ch¬i xong. trong s¬n ®Òu cã nh÷ng chÊt ®éc nh− ch×. VÝ dô mét sè ®å ch¬i cã mµu s¾c rùc rì cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh thÞ gi¸c ph¸t triÓn. XÐt tõ mét khÝa c¹nh kh¸c. benden v. 3/ Kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån lín qu¸. nh«m. l−îng hÊp thu c¸c lo¹i vËt chÊt so víi ng−êi lín cao h¬n nhiÒu. §Ó cho c¸c em sê mã vµo ®å ch¬i cã thÓ thóc ®Èy thÇn kinh xóc gi¸c ph¸t triÓn.” 110.

C¸c nhµ t©m lý häc trÎ em cña Mü cho r»ng : nh÷ng ®å 62 125 126 . NÕu th−êng xuyªn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i nµy. nh− vËy lµ ®−a bao nhiªu vi trïng vµo trong måm. Nh− vËy. em kªu lªn ®−îc mét tiÕng . nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña trÎ em. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña trÎ em. Tuy c¸c b¸c sÜ ®· hÕt lßng cÊp cøu. lµm nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. chí nªn ®Ó tÊn bi kÞch nh− thÕ nµy diÔn l¹i mét lÇn n÷a. Ýt nhÊt lµ 7. 5/ Kh«ng nªn dïng nhùa ®Ó s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em chiÕc kÌn nhá. ®ñ c¸c lo¹i cÇu khuÈn. chiÕc kÌn con. kh«ng nªn lµm b»ng nhùa. Nh−ng khi kiÓm tra th× c¸c ngµnh h÷u quan l¹i ph¸t hiÖn. Kú thùc. cã mét sè ®å ch¬i ë Trung Quèc nh− m¸y bay. kh«ng nh÷ng chØ dïng måm ®Ó thæi kÌn. bµ mÑ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo liÒn véi vµng ®−a em vµo ngay mét bÖnh viÖn gÇn ®ã. Sù thÓ lµ nh− thÕ nµy : H«m ®ã. nh−ng kh«ng lµm c¸ch nµo ®Ó g¾p qu¶ bong bãng ë trong cæ häng ra ®−îc.200. trong s¬n còng cã thµnh phÇn cadimi. kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i cã tiÕng ån qu¸ lín. ®ång thêi qu¶ bãng còng b¾n theo vµo trong cæ häng. TiÕp xóc l©u dµi víi cadimi sÏ lµm cho c«ng n¨ng thÇn kinh cña trÎ em bÞ suy tho¸i. ph¸t ra tiÕng ån nãi chung lµ cao qu¸ 70 ®ªxiben. ®Ó cho mµu s¾c ®−îc t−¬i míi dµi l©u kh«ng phai.. khi c¸c bËc phô huynh mua ®å ch¬i cho con trÎ. bµ mÑ cña bÐ trai nµy dÉn em ®i chî. cßn gÆm.. ®å ch¬i cña trÎ em. em vÉn ngËm qu¶ bãng ë måm. sau ch−a ®Çy 10 phót. 6/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i tiÒn giÊy. nªn ®· pha vµo mét lo¹i thuèc æn ®Þnh gäi lµ muèi cadimi. «t« c¶nh s¸t. 7/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn mua nh÷ng ®å ch¬i gi¶ cho trÎ con. Cho nªn xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ trÎ tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó cho c¸c em cßn nhá ch¬i trß thæi bong bãng. ®ång thêi cßn s¬n ra bªn ngoµi chiÕc kÌn nhùa n÷a. Nh−ngdo em cßn bÐ qu¸ nªn kh«ng ®ñ søc thæi cho qu¶ bãng c¨ng. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t¹m thêi nghÔnh ng·ng.chiÕc kÌn nhá. Sè vi trïng ë trªn mÆt ®ång tiÒn giÊy lo¹i 100 ®ång. mét em bÐ lªn 3 tuæi bÞ bong bãng nhùa lµm t¾c ®−êng h« hÊp ®· bÞ chÕt. ThÕ lµ bµ mÑ mua cho con mét qu¶.x¸c minh qui ®Þnh tiÕng ån cña ®å ch¬i kh«ng ®−îc cao qu¸ 70 ®ªxiben. Khi trÎ em ch¬i kÌn b»ng nhùa. cã thÓ ¶nh h−ëng bÊt lîi cho hÖ thèng thÝnh gi¸c cña trÎ em. Cho nªn. ®Ó tr¸nh mèi nguy h¹i tiÒm Èn cho søc khoÎ cña trÎ em. mµ nhiÒu nhÊt lµ 10 v¹n 8 ngh×n 100 con vi trïng. ho¹t b¸t ®· bÞ mét qu¶ bong bãng tr«i vµo häng lµm t¾c thë ®· qua ®êi. Em bÐ rÊt vui mõng cÇm qu¶ bãng råi ra søc thæi lÊy thæi ®Ó. lÊy c¸i ®ã ®Ó cho con vui. cã ®å ch¬i cßn cã tiÕng ån cao h¬n 100 ®ªxiben.v. Cho nªn. Cho nªn. C¸c em lín h¬n khi thæi bong bãng còng cÇn ph¶i hÕt søc chó ý. 4/ Kh«ng nªn cho trÎ em thæi bong bãng nhùa. xe m«-t« v. mét em bÐ trai ng©y th¬. T¹i mét bÖnh viÖn ë Trung Quèc cã mét tr−êng hîp. mong r»ng c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho trÎ con ch¬i tiÒn giÊy. thÕ lµ lµm cho em bÞ t¾c thë. TrÎ con ch¬i tiÒn giÊy xong l¹i dïng tay cÇm thøc ¨n ®Ó ¨n. Em bÐ trai tr«ng thÊy trªn s¹p hµng cã bµy b¸n bong bãng nªn rÊt thÝch. mµ chóng cßn c¾n. Bëi vi khi nhµ m¸y s¶n xuÊt nh÷ng chiÕc kÌn con b»ng nhùa nµy. Cã nh÷ng bËc cha mÑ cho con tiÒn giÊy ®Ó ch¬i. g©y nªn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Lóc ®ã h¬i trong qu¶ bãng phôt vµo måm em bÐ. Trªn c¸c thÞ tr−êng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng ®å ch¬i trÎ em ®−îc lµm b»ng nhùa bµy b¸n .

C¸c chuyªn gia c¶nh giíi c¸c bËc cha mÑ r»ng. Ch¬i theo tuú ý thÝch. nhÊt thiÕt kh«ng nªn mua ®å ch¬i " Dëm ". thËm chÝ cßn ghÐt n÷a. 11/ Kh«ng nªn cho trÎ em ®ïa nghÞch víi ®å ®iÖn.Nh÷ng ®å ch¬i nµy cã thÓ ®Ó cho trÎ em ë nhiÒu løa tuæi ch¬i ®i ch¬i l¹i ®−îc. C¸ch ®©y kh«ng l©u. tøc th× ®· trë thµnh nguån l©y bÖnh. kh«ng nªn tuú tiÖn vøt vµo thïng r¸c hoÆc vµo nh÷ng ®èng r¸c. Cßn nÕu nh− côc pin kh«ng th¶i ra ngoµi ®−îc. trªn mét héi nghÞ gi¸m ®Þnh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. xÕp nhµ. hép nhá. ba tuæi tù t¾t më ti-vi. sau khi trÎ em nuèt nhÇm ph¶i côc pin cùc tiÓu. sau 10 ®Õn 63 tiÕng ®ång hå (b×nh qu©n lµ 31 tiÕng ®ång hå).. 9/ Kh«ng nªn dïng pin cùc tiÓu lµm ®å ch¬i. nhÊt lµ nh÷ng vi trïng l©y bÖnh. bóp bª. 63 127 128 .v. Cho nªn.. NÕu mòi kim ®©m vµo tay bÞ ch¶y m¸u. Sau khi trÎ em ®· nuèt nhÇm côc pin cùc tiÓu vµo bông råi. C¸c bÖnh viÖn vµ nh÷ng ng−êi dïng kim tiªm xong th× ph¶i nghiªm kh¾c xö lý tiªu ®éc hoÆc ph¶i tiªu huû triÖt ®Ó. khi chän mua ®å ch¬i. Nãi chung th× líp da cña ng−êi lín ®· dµy. nh− vËy lµ rÊt kh«ng vÖ sinh. C¸c chuyªn gia nãi r»ng : dë nhÊt lµ c¸c ®å ch¬i chØ cã mét c¸ch ch¬i. m¸y cat-sÐt. côc pin theo ph©n ra ngoµi th× nãi chung. nªn cã ®iÖn trë lín. Nh÷ng èng kim tiªm ®· qua sö dông cã b¸m c¸c lo¹i vi trïng. cø n»m ë trong ®−êng tiªu ho¸ th× cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¬ thÓ. Do vÊn ®Ò chÊt l−îng nh÷ng dông cô trong gia ®×nh cßn ch−a thËt tèt cho nªn ®· tõng x¶y ra nh÷ng sù cè ®¸ng tiÕc.v. HiÖn nay cã mét sè bÖnh viÖn ®· sö dông lo¹i èng tiªm dïng mét lÇn. mµ lµ tiÕng ån. 10/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i nh÷ng dông cô tiªm ®· dïng råi. song cã mét sè trÎ em ®i nhÆt nh÷ng èng tiªm nµy vÒ ®Ó ch¬i. c¸c chuyªn gia h÷u quan vµ c¸c nhµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c ®· ph¶n ¸nh : “¢m nh¹c” mµ c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy tÊu lªn kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c. VÝ dô nh− cã ®å ch¬i chØ ho¹t ®éng ®−îc vµi phót sau khi lªn d©y cãt hoÆc bËt c«ng t¾c pin. c¸c lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi b¸n ®Çy rÉy trªn thÞ tr−êng. 8/ Kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i ®µn diÖn tö “§å ch¬i”. chó ý h−íng ®i cña côc pin ®Ó t×m ra ®−îc ®èi s¸ch vµ biÖn ph¸p t−¬ng øng ®Ó lÊy nã ra. dÉn ®Õn thñng ®−êng tiªu ho¸ vµ viªm phóc m¹c v. nÕu thuËn lîi th«ng qua ®−êng tiªu ho¸. cÇn ph¶i ®−a em ®Õn bÖnh viÖn chôp phim kiÓm tra. NÕu dïng lo¹i ®µn ®iÖn tö tåi nµy ®Ó gi¸o dôc khëi ®iÓm tri thøc ©m nh¹c cho trÎ em th× sÏ khiÕn cho " Tai ©m nh¹c" cña trÎ em bÞ tµn lôi vµ tæn h¹i. song nh÷ng lo¹i ®å ch¬i nh− thÕ nµy khiÕn cho trÎ em chØ ®ãng vai trß : “Ng−êi bµng quan”. Kh«ng Ýt ng−êi cho r»ng ®µn ®iÖn tö nµy rÎ tiÒn nªn mua vÒ cho con häc ®Ó båi d−ìng ©m nh¹c cho con. ©m s¾c ch¼ng ra g× (tøc lµ chÊt l−îng ©m thanh rÊt kh«ng chuÈn). vÝ dô nh− vi trïng viªm gan B ch¼ng h¹n.. cho nªn cã bÞ ®iÖn giËt nhÑ còng kh«ng g©y nªn th−¬ng vong. kh«ng cã g× ®¸ng nguy hiÓm. tÊt nhiªn trªn danh nghÜa lµ ®Ó cho ng−êi ta ch¬i. c¸c bËc cha mÑ cÇn gi¸o dôc con em m×nh kh«ng nªn ch¬i trß nµy. vµ chØ cã thÕ mµ th«i. §å ch¬i. Êm nhá vµ bµn nhá v. nªn ®· dÉn ®Õn tr−êng hîp cã em ®· nuèt côc pin ®ã vµo bông. Cã lîi cho viÖc båi d−ìng høng thó vµ ý thøc s¸ng t¹o cho trÎ em. tõ ®ã em nµy sÏ m¾c bÖnh. Cã bËc cha mÑ ®· d¹y ®øa con hai. thËt lµ nguy hiÓm. Cho nªn. cho nªn ch¼ng mÊy chèc mµ c¸c em ®· ch¸n .. Kú thùc nh÷ng lo¹i ®µn ®iÖn tö nµy ©m l−îng. Cã mét sè bËc cha mÑ lÊy nh÷ng côc pin cùc tiÓu ®· dïng råi cho trÎ em lµm ®å ch¬i.ch¬i tèt nhÊt lµ nh÷ng ®å ch¬i mµ c¸ch ch¬i kh«ng ®¬n ®iÖu nh− ®å ch¬i ch¾p gç.

§iÒu nµy nãi lªn r»ng. nã cã thÓ truyÒn sang ng−êi nh÷ng vi trïng bÖnh nh− dÞch h¹ch. c¸c bËc cha mÑ nªn chó ý ®Õn vÖ sinh. Song. thËm chÝ cßn cã thÓ tæn th−¬ng ®Õn mét sè tæ chøc khÝ quan. khi nã c¾n ng−êi hót m¸u. Do ®ã c¸c sê mã. Cßn n÷a. Ngoµi ra mãng ch©n mÌo rÊt s¾c. còng cã nghÜa lµ víi tiÒn ®Ò thêi gian 64 129 130 . xin cã lêi nh¾c nhñ c¸c bËc cha mÑ chó ý. nÕu ph−¬ng ph¸p kh«ng tho¶ ®¸ng. cã khi còng ®ïa giìn víi trÎ em.. do tÝnh hiÕu kú cao. nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. Cho nªn. Nãi chung. nÕu trong t×nh h×nh th©n thÓ ch−a ®−îc chuÈn bÞ g× c¶. vÖ sinh v. ng−îc l¹i cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn tr−ëng thµnh cña trÎ em. ph¸t dôc nhanh chãng. 111. l−îng vËn ®éng qu¸ nhiÒu. Cho nªn. nh−ng líp da cßn non máng. råi tõ ®−êng måm hoÆc ®−êng da mµ vµo trongc¬ thÓ con ng−êi. nÕu kh«ng chó ý cã thÓ bÞ mÌo cµo hoÆc mÌo c¾n bÞ th−¬ng. ph¸t dôc ch−a kiÖn toµn. c¸i lîi rÊt nhiÒu. nhiÒu nhÊt cã ®Õn 10 lo¹i.v.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc tËp luyÖn cña trÎ em 1/ Ba ®iÒu “kiªng kþ” trong viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em : ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em kh«ng nh÷ng cã thÓ lµm cho ®øa trÎ khoÎ m¹nh t¨ng c−êng vÒ thÓ chÊt. trªn ng−êi con mÌo cßn cã con bä chÐt. Th©n thÓ trÎ em cßn non nít. rÊt cã thÓ th«ng qua nh÷ng vÕt th−¬ng nµy mµ bÞ truyÒn nhiÔm bÖnh ®iªn hoÆc bÖnh sèt xuÊt huyÕt. thËt v« cïng cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Song. hoÆc chØ chó ý rÌn luyÖn mµ coi th−êng viÖc tÈm bæ. C¸ch ®©y kh«ng l©u. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho trÎ em ch¬i mÌo. ph¸t ban th−¬ng hµn v. mµ cßn cã thÓ gióp cho nh÷ng ®øa trÎ suy nh−îc kh«i phôc nh÷ng c«ng n¨ng khÝ quan ®· bÞ tæn th−¬ng. nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ®Õn khoa häc. MÌo lµ mét con vËt cã rÊt nhiÒu bÖnh ký sinh trïng va bÖnh truyÒn nhiÔm ¸c tÝnh c− tró hoÆc truyÒn bÖnh. trong ®ã cã vi trïng gan vµ trøng giun kim. nghÞch ngîm lung tung vµo c¸c ®å ®iÖn.. c¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý. mµ cø bÞ kÝch thÝch m¹nh th× ®øa trÎ cã thÓ kh«ng chÞu næi nh÷ng kÝch thÝch ®ã mµ sinh bÖnh. nhÊt lµ qu¹t ®iÖn ®ang quay.th× sÏ kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt. Cã nhiÒu gia ®×nh nu«i mÌo.. Cho nªn. 12/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo.v. mÌo cã thÓ b¾t chuét.. tËp luyÖn th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c tuÇn tù tiÖm tiÕn. rÊt dÔ g©y ra nguy hiÓm. kÕt qu¶ ph¸t hiÖn. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¬i mÌo. viÖc ¨n ngñ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn cho c¸c em nghÞch ®å ®iÖn. ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm sinh lý vµ thùc tÕ cña ®øa trÎ. cho nªn kh¸i niÖm “nguy hiÓm” trong con m¾t cña c¸c em ch−a x¸c lËp ®−îc. nghiªm träng h¬n th× cã thÓ l©y bÖnh uèn v¸n. TriÓn khai häat ®éng thÓ dôc. nghØ ng¬i. viÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cña trÎ em lµ mét lo¹i c«ng t¸c phøc t¹p vµ tÕ nhÞ cña nhiÒu nh©n tè cÇn ph¶i suy nghÜ kü. lµm cho c¸c em m¾c bÖnh.Song trÎ em tõ 3 ®Õn 5 tuæi. muèn tiÕn hµnh rÌn luyÖn mét c¸ch ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh ph¶i chó ý ba ®iÓm sau ®©y : (1) Kh«ng nªn v−ît qua tuÇn tù cña viÖc rÌn luyÖn. trªn mçi con mÌo Ýt nhÊt còng cã trªn 2 lo¹i ký sinh trïng truyÒn bÖnh. ë Trung Quèc cã mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc ®· tiÕn hµnh mæ 308 con mÌo ®Ó kiÓm tra. Nh÷ng lo¹i ký sinh trïng nµy ®Òu cã thÓ th«ng qua tiÕp xóc.

mµ kiÓu "ba ngµy ®¸nh c¸. ho¹t b¸t. röa mÆt. ViÖc rÌn luyÖn thÓ c¸ch cho trÎ em ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc. thêi gian ph¶i tõ ng¾n ®Õn dµi. Trong qu¸ tr×nh tr−ëng thµnh lín lªn cña con ng−êi ta. tr−íc hÕt ph¶i lÊy n−íc l¹nh cho trÎ röa tay. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ em thÊy thËt høng thó. viÖc t¨ng tr−ëng ®é cao tr−íc hÕt lµ t¨ng tr−ëng thÓ träng. Ngoµi ra. Tãm l¹i lµ ph¶i lµm cho c¬ thÓ cña ®øa trÎ dÇn dÇn thÝch øng víi kÝch thÝch bªn ngoµi. h×nh thøc rÌn luyÖn cßn ph¶i sinh ®éng ho¹t b¸t.thÝch hîp vµ sím b¾t ®Çu tËp luyÖn. ChØ khi nµo trÎ em èm th× míi t¹m ngõng tËp luyÖn. c¸c bËc cha mÑ ph¶i t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm sinh lý cña con em. ph¶i n¾m v÷ng t×nh tr¹ng thÓ chÊt vµ søc khoÎ cña con m×nh. kh«ng c¶m thÊy ch¸n ghÐt. Mµ tr−íc hÕt ph¶i t×m ra nguyªn nh©n gµy yÕu cña ®øa trÎ. mµ cßn ph¶i cã sù rÌn luyÖn thÓ thao hoÆc trß ch¬i thÓ dôc. TrÎ em ®Òu ph¸t triÓn c¬ tr−íc råi sau míi ph¸t triÓn ®Õn khèi ®Çu. c−êng ®é kÝch thÝch ph¶i tõ yÕu ®Õn m¹nh. (2) Kh«ng nªn nãng véi. vÝ dô nh− dÉn trÎ em cïng ch¹y bé. tæ chøc d−íi sù chi phèi cña ®¹i n·o míi ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Ó chÕ ngù c¸i gi¸ rÐt. t¾m kh«ng khÝ. h×nh thøc ph¶i ®a d¹ng. ho¹t ®éng ph¶i tõ nhá ®Õn lín. sau thêi gian gi¸n ®o¹n nµy l¹i ph¶i kh«i phôc l¹i viÖc luyÖn tËp. Bëi v× mét ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn chØ cã thÓ cã t¸c dông vµo mét bé phËn. 2/ TrÎ em kh«ng nªn tËp c¬ b¾p qu¸ sím. míi thËt sù lµm ®−îc ®iÒu lµ kiªn tr× m·i m·i. say x−a víi c¸c ho¹t ®éng tËp luyÖn. chñ ®éng tham gia c¸c m«n vËn ®éng. t¨ng c−êng thÓ chÊt cho ®øa trÎ. röa ch©n. khiÕn cho c¸c nh©n tè rÌn luyÖn cã thÓ bæ sung lÉn cho nhau vµ t¨ng c−êng cho nhau.khiÕn cho c¬ thÓ ®−îc rÌn luyÖn toµn diÖn. cho lµ v« vÞ. (3) Kh«ng nªn quªn rÌn luyÖn sinh ®éng. ChØ cã nh− vËy míi cã thÓ g©y høng thó vµ nhiÖt t×nh cho trÎ tÝch cùc. nÕu thÓ chÊt qu¸ yÕu hoÆc cã mét t×nh h×nh ®Æc biÖt g× ®ã th× c¸c bËc cha mÑ tuyÖt ®èi kh«ng nªn c−ìng Ðp ®øa trÎ ph¶i tËp luyÖn nh− nh÷ng trÎ em khoÎ m¹nh kh¸c. ph¶i theo bÖnh bèc thu«c. n−íc l¹nh ®Ó rÌn luyÖn ®Ó cã søc chÞu dùng rÐt buèt th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh kÝch thÝch liªn tôc kh«ng ngõng. Kh«ng chØ rÌn luyÖn ph¶n øng cña hÖ thèng tuÇn hoµn cña trÎ em mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh rÌn luyÖn c¶ c¸c c¬ b¾p vµ x−¬ng cèt. RÌn luyÖn thÓ c¸ch kh«ng ph¶i lµ thuèc tiªn ®¬n. Còng cã thÓ kÕt hîp rÌn luyÖn víi viÖc tiÕn hµnh c¸c trß ch¬i. TËp luyÖn mµ kh«ng bá søc mét c¸ch thÝch ®¸ng.kiªn tr× ®Õn cïng. mét s¸ng mét chiÒu la thu ®−îc hiÖu qu¶ ngay. Khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nh− vËy råi míi cã thÓ b¾t ®Çu tiÕn hµnh tËp luyÖn. l¹i ph¶i lµm l¹i nh− khi míi b¾t ®Çu mét c¸ch thËn träng. chóng ta cïng l¸i xe löa nµo !”. xoa s¸t n−íc l¹nh lªn ng−êi. víi kh«ng khÝ vµ n−íc. Kh«ng nh÷ng chØ cÇn rÌn luyÖn víi ¸nh n¾ng mÆt trêi. ®Ó khi gÆp trêi gi¸ rÐt. hai ngµy ph¬i l−íi" th× kh«ng thÓ nµo h×nh thµnh ph¶n x¹ ®iÒu kiÖn ®−îc. ngµy mai cã thÓ cho trÎ em mét khóc gËy vµ nãi : “ Chóng ta cïng c−ìi ngùa tre nµo !”. råi sau ®ã míi déi n−íc l¹nh lªn toµn th©n. VÝ dô nh− dïng kh«ng khÝ l¹nh . c¸c khÝ quan. Tr−íc khi tËp luyÖn. lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó cho ®¹i n·o h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c. h«m nay cã thÓ nãi : “ Nµo. tØ mØ. 65 131 132 . VÝ dô nh− tËp b¬i hoÆc t¾m n−íc l¹nh ch¼ng h¹n. NÕu nh− kh«ng kiªn tr× th−êng xuyªn. t¾m n¾ng cã thÓ kÕt hîp víi t¾m n−íc l¹nh. ph¶i häc ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn ®óng ®¾n. th× chØ cµng thªm tiªu hao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ mµ th«i. tõ ®ã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn thÓ c¸ch cña trÎ em. VÝ dô nh− ®øa trÎ. ®éng t¸c ph¶i tõ gi¶n ®¬n ®Õn phøc t¹p. cuèi cïng míi cã thÓ t¾m n−íc l¹nh ®−îc.

®ã lµ ®Æc ®iÓm phãng kho¸ng cña thanh xu©n. trÎ em mµ nh¶y Disc« th× rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc sinh tr−ëng. Cã mét sè cha mÑ th−êng khuyÕn khÝch con em häc nh¶y Disc« theo nh¹c cña ®µi c¸tsÐt hoÆc cña ti-vi. cã em cßn lªn s©n khÊu biÓu diÔn. x−¬ng dÔ biÕn h×nh. h¹n chÕ viÖc t¨ng gia dung tÝch cña buång tim. ®Õn tuæi thµnh niªn míi t¨ng tr−ëng ®Õn 45%. qu¸ tr×nh x−¬ng ho¸ cña bé x−¬ng ch−a hoµn thµnh. c¸c chi ®Ó yªn bÊt ®éng hoÆc kh«ng ph¸t sinh nh÷ng di chuyÓn vËn ®éng râ rµng. Cho nªn thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn tËp t¹. kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng vËn ®éng mét c¸ch ®¬n ®iÖu kÐo dµi. l¹i lµm cho tim g¸nh v¸c qu¸ ®é. 3/ Kh«ng nªn huÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh (tËp t¹) cho trÎ em. trë ng¹i cho viÖc l−u th«ng m¸u tÜnh m¹ch khiÕn cho tim bÞ co hÑp cã tÝnh kh«ng h−. do l−îng n−íc ë trong c¬ b¾p t−¬ng ®èi nhiÒu. träng l−îng c¬ b¾p chiÕm kho¶ng 27. HuÊn luyÖn søc m¹nh tÜnh lµ mét lo¹i kÝch thÝch cø lÆp ®i lÆp l¹i m·i mét c−êng ®é. Khi huÊn luyÖn. khiÕn cho viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ thÓ bÞ tæn h¹i.Khi 8 tuæi. tiÕt tÊu rÊt m¹nh. ®é dµi cña c¬ b¾p còng kh«ng thay ®æi. søc lùc yÕu nªn dÔ mÖt.. nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña cét sèng vµ hai chi d−íi. mét sè l−îng lín m¸u ®äng l¹i ë trong tÜnh m¹ch nhanh chãng ch¶y vµo tim.. cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng thÓ dôc ®a d¹ng ho¸ míi cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ t©m hån cña thiÕu niªn trÎ em. Qua nghiªn cøu cña y häc sinh lý hiÖn ®¹i ®· chøng minh : ®Ó cho trÎ em tËp luyÖn c¬ b¾p b»ng t¹ qu¸ sím. V¶ l¹i . Vµo tuæi thiÕu niªn. hµm l−îng pr«tªin vµ muèi v« c¬ t−¬ng ®èi Ýt. Thêi kú trÎ em. Kú thùc. thËm chÝ cã thÓ t¨ng thµnh chøng ¸p. kh«ng thÝch hîp ®Ó cho trÎ em nh¶y. tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh h−ng phÊn vµ ng−ìng chÕ cña tÇng vá ®¹i n·o t−¬ng ®èi kÐm. bëi v× kh¶ n¨ng kh«ng chÕ cña trÎ em kÐm. Cho nªn mét sè häc sinh tiÓu häc ho¨c trÎ em trong nhµ trÎ còng ®em ®iÖu Disc« ra lµm ho¹t ®éng trß ch¬i thÓ dôc. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh.. do ®ãmµ trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn th−êng ph¶i nÝn thë. mµ huÊn luyÖn søc m¹nh cã tÝnh chÊt tÜnh lµ c−êng ®é kÝch thÝch chØ lµ lÆp ®i lÆp l¹i. cho lµ ho¹t b¸t. 4/ TrÎ em kh«ng nªn nh¶y ®iÖu “ Disco ” . kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c«ng n¨ng phæi cña trÎ em. dÔ mÊt th¨ng b»ng mµ bÞ ng·. Sau khi ngét ng¹t. nÕu qu¸ vÆn ng−êi . kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o thÊp. 66 133 134 .2% träng l−îng toµn c¬ thÓ. cø lµm ®i lµm l¹i m·i mét ®éng t¸c ®¬n ®iÖu sÏ g©y t¸c dông ng−ìng chÕ ®èi víi vá tÇng ®¹i n·o. trong khi tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c b»ng t¹ th−êng hay bÞ ngét ng¹t. Ngoµi ra. tøc lµ ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc rÊt c¨ng th¼ng. thí thÞt t−¬ng ®èi m¶nh. sÏ g©y kÝch thÝch qu¸ m¹nh ®èi víi tim. cã thÓ khiÕn cho c¬ thÞt thµnh tim sím dµy lªn. th«ng minh. á tuæi thiÕu niªn nhi ®ång. cã khÝ thÕ s«i næi. Chuyªn gia nhi khoa cña Trung quèc lµ Chu Tæ Båi gÇn ®©y cho r»ng : §iÖu nh¶y “Disco”. §¹i ®a sè thanh niªn ®Òu thÝch nh¶y ®iÖu “ Disc« ” cã tiÕt tÊu nhanh. søc m¹nh vµ tÝnh dÎo dai cña c¬ b¾p ®Òu t−¬ng ®èi kÐm. Ngét ng¹t sÏ dÉn ®Õn ¸p lùc trong lång ngùc t¨ng lªn ®ét ngét. nh− vËy sÏ lµm cho buång tim ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt hÖ thèng t©m huyÕt qu¶n cña thiÕu niªn trÎ em kh«ng æn ®Þnh. khi c¬ b¾p ë vµo tr¹ng th¸i dïng lùc c¨ng th¼ng mét thêi gian dµi sÏ lµm cho viÖc cung cÊp «-xy trong c¬ b¾p bÞ khã kh¨n. nãi chung ®Òu dïng qu¶ t¹ ®Ó tiÕn hµnh. Cho nªn ë thêi kú trÎ em kh«ng nªn cho c¸c em luyÖn tËp c¬ b¾p qu¸ sím.

søc co bãp cña t©m c¬ yÕu. vµ ph¶i lµm ®−îc 3 ®iÒu kiªng kþ d−íi ®©y : 1/ g Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ. dÔ g©y ra thiÕu m¸u ë trong ®¹i n·o. trªn c¸c con ®−êng lín trong thµnh phè.. Ch¹y ®−êng dµi c−êng ®é lín sÏ lµm cho buång tim kh«ng thÓ g¸nh v¸c ®−îc g¸nh nÆng nµy. viÖc l−u th«ng m¸u sÏ bÞ trë ng¹i. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña trÎ em. Do ®ã. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t dôc b×nh th−êng cña c¬ b¾p. sÏ lµm cho ®éng m¹ch cæ bÞ gÊp khóc nhiÒu h¬n. v× hÖ th«ng t©m huyÕt qu¶n ch−a kiÖn toµn.. ng−êi nä nèi ®u«i ng−êi kia. mét c¶nh t−îng thËt lµ c¶m ®éng. nh−ng l¹i kh«ng cho con dõng l¹i ®Ó “ thë ”. Thêi kú thiÕu niªn trÎ em sinh tr−ëng ph¸t dôc. c−êng ®é lín rÊt dÔ lµm cho c¬ b¾p mÖt mái. ®−êng h« hÊp vµ lång ngùc rÊt nhá bÐ.®ång thêi søc m¹nh c¬ b¾p cña c¸c em ch−a m¹nh. Tõ ®Æc ®iÓm sinh lý cña thiÕu niªn trÎ em nh− trªn ®· nãi mµ xÐt. xuÊt hiÖn sù h«n mª. l−îng th«ng khÝ cña phæi nhá. cã thÓ nh×n thÊy rÊt nhiÒu ng−êi ch¹y ®−êng dµi. trÎ em ®ang sèt. c¬ b¾p ph¸t triÓn theo chiÒu däc. l−îng søc mµ lµm. Song cÇn ph¶i n¾m v÷ng c−êng ®é thÝch ®¸ng. Kú thùc. thØnh tho¶ng còng l¹i nh×n thÊy t×nh c¶nh nh− thÕ nµy : Cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cßn d¾t theo c¶ con ®i tËp. vµ trong c¬ thÓ. Song. buång tim nhá vµ nhÑ. 112. dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi trªn chi d−íi trë nªn chËm ch¹p. ®ã lµ do ®Æc tr−ng sù ph¸t dôc th©n thÓ cña c¸c em quyÕt ®Þnh. ch¹y ®−êng dµi tøc lµ cµng ch¹y nhiÒu cµng tèt. tuÇn tù tiÖm tiÕn. n¨ng lùc hÊp thu «-xy kÐm vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ «-xy Ýt. ch¼ng kh¸c g× “löa ®æ thªm dÇu” kh«ng cã lîi cho viÖc h¹ nhiÖt ®é. 2/ Kh«ng nªn ¨n ®−êng : §−êng cã thÓ c¶n trë c«ng dông cña thuèc lµm h¹ nhiÖt. hÖ thèng h« hÊp còng ë vµ giai ®o¹n ph¸t dôc. t©m huyÕt qu¶n vµ hÖ thèng h« hÊp cña c¸c em thiÕu niªn trÎ em. c¬ lùc vµ søc bÒn bØ kÐm. bé x−¬ng còng ch−a chÆt chÏ. Nh− vËy míi cã thÓ thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. 5/ Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ch¹y ®−êng dµi. nÕu nghiªm träng th× sÏ bÞ liÖt thÇn kinh cét sèng. Mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi lµ mét c¸ch tËp luyÖn søc khoÎ tèt. thiÕu niªn trÎ em kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi víi c−êng ®é lín. mïa ®«ng ch¹y ®−êng dµi quyÕt kh«ng ph¶i cµng ch¹y ®−îc nhiÒu cµng tèt. Cø s¸ng ra. TËp luyÖn ch¹y ®−êng dµi mét c¸ch tho¶ ®¸ng cã thÓ cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c tæ chøc c¬ b¾p. khã mµ cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ®· bÞ tiªu hao trong khi ch¹y ®−êng dµi. Cho nªn ng−êi ta rÊt mª m«n vËn ®éng nµy.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao §iÒu chØnh viÖc ¨n uèng cña trÎ em ®ang sèt ph¶i coi s¹ch vµ nhÑ lµ chÝnh. nã kh«ng cÇn bÊt kú dông cô thÓ dôc nµo c¶ còng cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc. sau khi ph©n gi¶i sÏ sinh ra sè nhiÖt l−îng “ngo¹i ng¹ch” nhÊt ®Þnh. träng l−îng c¬ b¾p nhÑ. tª liÖt hoÆc mÊt ®i tri gi¸c. sau khi ¨n trøng gµ cã thÓ lµm cho nhiÖt l−îng trong c¬ thÓ t¨ng lªn hoÆc lµm gi¶m sù gi¶i nhiÖt. Chuyªn gia y häc n−íc Anh ®· nãi : NÕu cø quay cæ mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc. TRøng gµ lµ chÊt pr«tªin hoµn chØnh. ®©y chÝnh lµ bÖnh nh¶y “Disco” ®ang l−u hµnh ë n−íc ngoµi. bè mÑ ch¹y mÖt th× dõng l¹i nghØ. H×nh nh− hä cho r»ng. kh«ng thÓ cung cÊp d−ìng khÝ kÞp thêi cho c¸c tæ chøc kh¸c ®−îc.. g©y khã kh¨n cho c¸c vitamin vµ 67 135 136 .

.. mµu s¾c kh«ng ®Òu. mµy lµ ®å ngu xuÈn” vv. t¹o t×nh c¶m ®èi lËp. lµm cho trÎ em ë vµo tr¹ng th¸i Êu trÜ coi m×nh lµ trung t©m.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa GÇn ®©y trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i kÝnh mµu b»ng nhùa chuyªn thiÕt kÕ cho trÎ em tr−íc tuæi ®i häc. thêi gian kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng gÆp giã còng ch¶y n−íc m¾t. l¶ng tr¸nh. Bèn lµ kh«ng nªn ch©m biÕm : Coi trÎ con nh− ng−êi lín. Nªn vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn häc sinh tèt ®Ó kÝch thÝch c¸c em thi ®ua. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc phô huynh kh«ng nªn cho c¸c em ®eo nh÷ng lo¹i kÝnh cã h¹i nµy. trong lßng lóc nµo còng nh− bÞ bÊt m·n. ®é s¸ng kh«ng chÝnh x¸c. V× sù tr−ëng thµnh khoÎ m¹nh cña trÎ em. c¸ tÝnh kh«ng ®−îc ph¸t triÓn. Cho nªn trÎ em ®ang sèt kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc. ®é trong s¸ng kÐm.. vµ cã thÓ dÉn ®Õn mï mµu. nÕu ch¼ng may t×nh h×nh biÕn ®æi.chÊt kho¸ng tiªu ho¸ vµ hÊp thô ë trong ®−êng ruét cña c¬ thÓ. 115. lµm cho thÇn kinh thÞ gi¸c mÖt mái. kiªu c¨ng ng¹o m¹n. Kh«ng ®−îc nãi: “Mµy lµ ®å bá ®i. N¨m lµ kh«ng nªn ®¸nh m¾ng: §¸nh m¾ng trÎ em sÏ lµm cho chóng c¶m thÊy ë trong gia ®×nh bÞ gß bã. cã khi ®Ó t¹m yªn æn. Nh÷ng lo¹i kÝnh nµy c«ng nghÖ rÊt th« s¬. khiÕn cho con c¸i khã ph©n biÖt thËt h−.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh mét lµ cÊm kh«ng ®−îc nu«ng chiÒu. 3/Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc : V× trong l¸ chÌ cã mét l−îng lín chÊt tananh. cha mÑ coi ®øa con nh− “ TiÓu hoµng ®Õ " . rÊt dÔ ph¹m téi “V« ph¸p v« thiªn”. Hai lµ kh«ng nªn dung tóng : Con c¸i cã sai lÇm kh«ng tiÕn hµnh uèn n¾n. rÊt dÔ bÞ cËn thÞ. còng tho¶ m·n. dïng nh÷ng lêi ch©m biÕm ®Ó “ ®¸nh ” hoÆc ®Ó “ khÝch lÖ ” lµm cho lßng tù t«n cña trÎ em bÞ tæn th−¬ng. NÕu cho c¸c em ®eo vµo sÏ lµm cho m¾t c¸c em ph¶i ®iÒu tiÕt rÊt nhiÒu. cµng kh«ng ®−îc dïng n−íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 1/ kh«ng ®−îc xØ v¶ trÎ. Kh«ng nªn nãi : “NÕu con ®−îc ®iÓm 10 th× mÑ sÏ mua xe ®¹p cho con hay sÏ mua ®ång hå cho con ” vv. nh×n kh«ng thËt râ c¸c sù vËt. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cña trÎ. cÇn khÝch lÖ c¸c em nhiÒu vÒ mÆt tinh thÇn. kh«ng coi ai ra g× c¶. nã cã thÓ lµm cho nhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng lªn. Kh«ng nªn kÝch thÝch trÎ con b»ng vËt chÊt. cã bËc cha mÑ ®· t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn bÞa ®Ó däa dÉm trÎ em.. mµ l¹i ®i xuª xoa. c¸i g× còng chiÒu theo. kÐo dµi viÖc mÊt lßng tin ë con c¸i. g©y thµnh tÝnh c¸ch gi¶ dèi. 2/ Kh«ng ®−îc hèi lé trÎ con. tõ ®ã mµ cè t×nh hay v« ý ®i vµo con ®−êng sai lÇm. 113. Ba lµ kh«ng nªn däa dÉm. con c¸i nghªnh ngang. 3/ Khi phª b×nh mét em ®· hiÓu biÕt th× tèt nhÊt nªn trao 68 137 138 . Cã em buæi tèi xem ti-vi còng ®eo lo¹i kÝnh nµy. trë nªn con ng−êi l¹nh nh¹t. 114.

phª b×nh ph¶i ng¾n gän. ®ßi hái tr¾c nghiÖm trÝ lùc 69 139 140 . ng−êi ®i thi cã thµnh tÝch giái. kh«ng nhÊt thiÕt ®· lµ ng−êi cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ tèt. Tr¾c nghiÖm còng y nh− s¸t h¹ch. 90 . tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm t©m lý t−¬ng ®èi kh¸ch quan. h×nh nh− tr¾c nghiÖm trÝ lùc cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc em ®ã cã thµnh tµi hay kh«ng. kÌn thæi ng−îc”. nÕu ®Ó qu¸ l©u råi míi phª b×nh th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng tèt. t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cã thÓ lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con. Cho nªn b¶n th©n tr¾c nghiÖm trÝ lùc còng nh− thi cö mµ th«i. còng co nghÜa lµ em ®ã ngu ®Çn.140 ®iÓm lµ trÝ lùc cao siªu. §óng lµ cã nh÷ng bËc cha mÑ ®· nghÜ nh− vËy. 110 . träng ®iÓm lµ chØ ra c¸ch cho chóng söa ch÷a. Xem nh− vËy th× thÊy. 116. cã thÓ trë thµnh mét nhµ khoa häc ®−îc hay kh«ng. nªn cã nhËn xÐt vÒ nh÷ng −u ®iÓm. nÕu kh«ng sÏ g©y t¸c dông nghÞch vÒ mÆt t©m lý. uèn n¾n ngay. yªu cÇu chóng söa ch÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em bÞ “ mÊt mÆt ” tr−íc b¹n bÌ. nh− vËy trÎ sÏ kh«ng söa ch÷a sai lÇm triÖt ®Ó. 140 ®iÓm trë lªn lµ thiªn tµi. Khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc th× cho ®Õn 90 ®iÓm. 80 .90 ®iÓm lµ ngu ®Çn. HiÖn nay cã nhiÒu bËc cha mÑ rÊt thÝch thó víi ph−¬ng ph¸p nµy. 10/ Kh«ng nªn nghÜ r»ng phª b×nh mét lÇn lµ mäi viÖc ®Òu xong xu«i tèt ®Ñp c¶. 9/ Gi÷a bè mÑ. còng cho ®iÓm c¸c em ®−îc tr¾c nghiÖm. lµm tæn th−¬ng ®Õn lßng tù t«n cña chóng. kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch quyÕt ®o¸n ® − îc r»ng ®øa trÎ nµy lµ linh lîi hay ngu ®Çn. ph¶i n¾m v÷ng c¸i chÝnh. ®ã lµ mét sù hiÓu lÇm. Ngoµi ra. cãa tri thøc kh«ng cã nghÜa lµ cã n¨ng lùc. phª b×nh khi em ®ã chØ cã mét m×nh. NÕu trÎ l¹i m¾c sai lÇm th× ph¶i kiªn tr× thuyÕt phôc. thËm chÝ cßn lu«n lu«n ®i t×m “« dï” ®Ó che ch¾n. 120 . Cã thÓ nãi.120 ®iÓm lµ trÝ lùc siªu th−êng.®æi. lµ ng−êi cã bÖnh nhÑ nhÊt.80 ®iÓm lµ trÝ lùc khiÕm khuyÕt. råi sau ®ã h·y chØ ra khuyÕt ®iÓm. D−íi 70 ®iÓm lµ kÐm. 8/ Phª b×nh ph¶i kÞp thêi. c¸i mÊu chèt. 4/ Tr−íc khi phª b×nh trÎ con. cã kü n¨ng kh«ng cã nghÜa lµ cã trÝ n¨ng.100 ®iÓm lµ trÝ lùc b×nh th−êng. 70 . Nh− vËy trÎ em míi c¶m phôc lêi nhËn xÐt cña ng−êi lín vµ vui vÎ tiÕp thu lêi phª b×nh ®ã. hÕt søc phøc t¹p. ng−êi kia l¹i xuª xoa. tÊm lßng thiÕt tha mong con thµnh tµi cña hä ®· khiÕn hä t×m tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ. ho¹t ®éng t©m lý cña con ng−êi sai biÖt nhau hµng ngh×n dÆm. Ph¶i biÕt r»ng. khi trÎ em cã thiÕu sãt g× th× ph¶i lËp tøc phª b×nh. 6/ Kh«ng ®−îc uy hiÕp trÎ. ng−êi th× tr¸ch m¾ng. râ rµng.Cïng mét khuyÕt ®iÓm. Khi ng−êi lín phª b×nh trÎ th× th¸i ®é ph¶i «n hoµ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn “trèng ®¸nh xu«i.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d−ìng trÎ em 1/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn chØ dùa vµo “Tr¾c nghiÖm trÝ lùc” ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ con lanh lîi hay ®Çn ®én. 7/ Kh«ng nªn nãi miªn man. Kú thùc. 5/ Kh«ng nªn qu¸ c−êng ®iÖu nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em. coi nh− kh«ng cã g×. cã thi ®−îc vµo ®¹i häc hay kh«ng. Tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét c¸ch ®Ó so s¸nh xem trÝ lùc cu¶ trÎ em cao hay thÊp .

ng−îc l¹i ph¶i nghÜ r»ng tiÕng khãc cña ®øa trÎ cµng to cµng tèt.4 th¸ng. quyÕt kh«ng thÓ nu«ng chiÒu tuú tiÖn. th× ®øa trÎ sinh ra c¶m gi¸c kh«ng an toµn nªn còng khãc. do¹ thÕ nµo. liÒn khãc to¸ng lªn.9 th¸ng b¾t ®Çu biÕt ®Õn nh÷ng ng−êi th©n th−êng xuyªn bÕ ½m nã. biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau : (1) Chó ý s¾p xÕp hîp lý sinh ho¹t cña trÎ. buån. cha mÑ nghe thÊy còng ®õng khã chÞu. ®øa trÎ nhÊt ®Þnh ®ßi mua kem. Nh÷ng tiÕng khãc nh− trªn chØ cÇn cha mÑ chó ý mét chót lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. Ng−îc l¹i còng kh«ng nªn phñ nhËn sù tån t¹i vµ ngé sai cña b¶n th©n tr¾c nghiÖm t©m lý. lµm sao cho néi dung sinh ho¹t cña chóng phong phó. sau khi ¨n no. cã ng−êi bÕ ½m nã. còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con m×nh cã sè ®iÓm cao sau khi tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ cho r»ng con m×nh lµ “thiªn tµi” råi t©ng bèc. Hµng ngµy cho chóng nh÷ng ®å ch¬i cÇn thiÕt. nªn gi¶i thÝch mét c¸ch gi¶n 70 141 142 . nhÊt ®Þnh bè mÑ sÏ mua cho” ! Yªu cÇu cña ®øa trÎ bÞ cù tuyÖt. TiÕng khãc oa oa cña ®øa trÎ míi chµo ®êi ph¶n ¸nh sù kh«ng dÔ chÞu khi ®øa trÎ ®Õn c¸i thÕ giíi nµy. thÕ lµ ®µnh ph¶i chiÒu con vËy. TrÎ em 8 . lµ b¶o bèi cña cha mÑ. c¸c nguyªn nh©n kh¸c ®Ó ®øa trÎ khãc th× rÊt nhiÒu. t¹o ®iÒu kiÖn cho con m×nh cïng ch¬i víi trÎ em bªn ngoµi. (2) §èi víi nh−ng yªu cÇu kh«ng hîp lý cña trÎ. nã míi khãc. 2/ Kh«ng nªn sî trÎ em khãc. ®ã lµ mét niÒm vui lín. Xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ ®· lµm tr¾c nghiÖm trÝ lùc cho con m×nh. kª cao gèi ®Çu mµ ngñ. Mçi khi trÎ em tØnh giÊc. song song víi sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶m. kh«ng tiÕn hµnh gi¸o dôc. ®a d¹ng. bè mÑ dç : “ ¡n c¬m xong. lÇn sau chóng lÆp l¹i nh− vËy. b¾t ®Çu cã nhu cÇu tiÕp xóc víi ng−êi lín vµ cã nhu cÇu muèn ch¬i nh÷ng ®å ch¬i ®Ó nhËn thøc ®−îc thÕ giíi xung quanh. muèn lµm bËc cha mÑ tèt th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn sî tiÕng khãc cña trÎ.6 th¸ng. ®øa trÎ vui. Trõ khi con trÎ èm ®au mµ khãc ra. hä rÊt sî trÎ con khãc. §øa trÎ 3 . tuyÖt ®èi kh«ng nªn thÊy con cã ®iÓm sè thÊp sau khi tr¾c nghiÖm mµ nãi r»ng ®øa trÎ nµy lµ “Trêi b¾t ngu”. cho nªn chØ dïng tiÕng khãc ®Ó gäi ng−êi. ThÕ lµ dÇndÇn h×nh thµnh mét thãi xÊu lÊy tiÕng khãc ®Ó Ðp cha mÑ. chóng ®Òu muèn cã ng−êi ch¬i víi nã. ®øa trÎ lµ t©m can . −u hay liÖt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho nªn. nªn khi cã ng−êi l¹ ®Õn hoÆc bè mÑ ra ®i mµ ®Ó mét m×nh nã ë trong nhµ. V× nã ch−a biÕt nãi. ChØ khi nµo nã bÞ ®ãi. th× tiÕng khãc sÏ ngõng ngay. sao cho nh÷ng nhu cÇu hîp lý cña trÎ ®−îc tho¶ m·n. Khi cã ng−êi lín ®Õn gÇn hoÆc khi cã ng−êi bÕ nã. cã qui luËt. bÞ mÖt hoÆc th©n thÓ kh«ng khoÎ. NÕu chØ dùa vµo tr¾c nghiÖm trÝ lùc mµ ®· kh¼ng ®Þnh ®øa trÎ nay th«ng minh hay ®Çn ®én. gióp ®ì chóng. Cho nªn tÝnh chuÈn x¸c vµ tÝnh tinh x¸c cña tr¾c nghiÖm t©m lý cã bÞ h¹n chÕ. hên dçi ®Òu khiÕn cho con tim cña cha mÑ xóc ®éng. ngñ kü råi tØnh dËy th× rÊt vui vÎ.ph¶i chuÈn x¸c 100% th× thËt lµ khã. th−êng lµ do qu¸ nu«ng chiÒu con mµ sinh ra. chøng tá nã khoÎ. Cã hai vÞ cha mÑ trÎ nãi víi t«i r»ng. Cho nªn chóng ta chØ cã thÓ nãi r»ng tr¾c nghiÖm trÝ lùc lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem ®øa trÎ cã th«ng minh hay kh«ng. råi tõ ®ã mµ ruång bá. Së dÜ c¸c bËc cha mÑ sî “con khãc”. TrÎ em sau 5 . kh«ng nªn chê khi trÎ khãc råi míi ®i tho¶ m·n cho chóng. VÝ dô nh− ®em con ®i ch¬i phè mµ gÆp ng−êi b¸n kem. dç dµnh thÕ nµo còng kh«ng ®−îc. ThÕ lµ ®øa trÎ ®· cã kinh nghiÖm r»ng cø khãc lµ sÏ ®¹t ®−îc yªu cÇu. tù m·n. hÔ nghe thÊy tiÕng khãc cña trÎ lµ hä ho¶ng lªn ! §óng vËy.

Cã bËc cha mÑ rÊt thiÕt tha.. ®éc m×nh em tù më cöa ®i ra ngoµi. Lµm cha mÑ ai còng mong mái cho con m×nh sím thµnh tµi. ch©n tay run rÈy. nÕu cø kÐo dµi. th× s¾c mÆt em bÐ g¸i t¸i xanh. râ rµng lµ lîi bÊt cËp h¹i. NÕu nh− toµn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng chuyÖn ma quØ. Cã mét ®ªm. thËm chÝ cßn ph¶n t¸c dông. 4/ Kh«ng nªn kÓ chuyÖn ma quØ cho trÎ em nghe. véi vµng «m em lªn. kh« khan v« vÞ. song gi¸o dôc kh«ng ®óng ph−¬ng ph¸p. ch©n tay run rÈy. hÔ khãc lµ chiÒu. cha mÑ dïng rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó dç em mµ em còng kh«ng nÝn. ThÕ nh−ng. râ rµng lµ rÊt tèt ®èi víi viÖc khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. V× sù lµnh m¹nh cña con trÎ.Muèn ch÷a bÖnh nµy. t©m khÝ v−ît ra ngoµi. e r»ng kh«ng thÓ rÌn luyÖn vµ båi d−ìng cho trÎ lßng gan d¹ mµ cã lÏ l¹i g©y cho c¸c em tÝnh b¹o lùc. Y häc cæ truyÒn cho r»ng. nh− vËy lµ ng−îc l¹i chØ lµm tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña c¸c em.. tuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ trÎ em. Cho nªn. n»m ngñ trªn ®èng r¸c mµ kh«ng biÕt. ®«ng y lÊy viÖc c¾ c¬n sî lµ chÝnh. lµm nh− vËy lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. cã ®iÒu cÇn chän nh÷ng chuyÖn g× cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån cña trÎ mµ kÓ. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho ®øa trÎ høng thó. th× sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc. ng−îc l¹i con khiÕn cho ®øa trÎ c¶m thÊy bÞ Ðp uæng qu¸ nhiÒu.v. Cho nªn ®èi víi t©m linh cßn non trÎ cña con em. t−ëng r»ng nh− vËy lµ tèt ®èi víi viÖc båi d−ìng. mµ kh«ng nghÜ r»ng n¨ng lùc tiÕp thu vµ n¨ng lùc h−ëng thô cña trÎ nh− thÕ nµo. Cho nªn. chóng khã cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¶nh h·i hïng. em khãc lãc kh«ng yªn. §Õn ngµy h«m sau. NÕu ng−êi cha c−¬ng quyÕt víi con mµ ng−êi mÑ l¹i ®i chiÒu con. Th«ng qua thùc tiÔn nµy ®Ó cho trÎ em tù rót ra kÕt luËn la “Khãc còng v« dông”. cÇn chó ý ®Õn hËu qu¶ l©u dµi cña chóng sau nµy. gi¸o dôc trÎ em thêi kú ®Çu. Tr¹ng th¸i nµy ng−êi ta gäi lµ “Lo¹n thÇn kinh v× sî”. chóng ta kh«ng nªn sî tr¹ng th¸i t©m lý trÎ con khãc. khãc ch¸n råi th× th«i. Sî trÎ khãc. cÇn tr¸nh ba ®iÒu sau ®©y : (1) Kh«ng nªn nãng véi. Cã mét sè c¸c bËc cha mÑ th−êng hay kÓ nh÷ng chuyÖn ma quØ li kú sî h·i cho trÎ em nghe. Cã mét em bÐ g¸i lªn 5 tuæi. sang do¹ em.®¬n lý do kh«ng tho¶ m·n ®−îc cho chóng nghe. tr«ng rÊt ng©y th¬ ho¹t b¸t. ®øa bÐ g¸i vÉn kh«ng hay biÕt g× c¶. tr−íc mét em bÐ hÇu nh− cßn ch−a cã n¨ng lùc ®Ó ph©n biÖt hay dë. nãi lµ “ Con khØ nã ®Õn ®Êy”. thÕ lµ thÇn còng kh«ng gi÷ ®−îc. th−êng xuyªn kÓ chuyÖn cho trÎ em nghe. th× tËt xÊu cña ®øa trÎ kh«ng tµi nµo söa ®−îc. tøc phong ®Ó ch÷a. 3/ Kh«ng nªn do¹ dÉm trÎ con. mét «ng hµng xãm. ai th©y còng ph¶i yªu. mÆt biÕn s¾c. 5/ Ba ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc thêi kú ®Çu cho trÎ em. th−êng dïng ph−¬ng thuèc trÊn tÜnh. Trongkho¶nh kh¾c trÎ em tr«ng thÊy qu¸i vËt th× tim ®Ëp lo¹n x¹. an thÇn. rÊt kh«ng cã lîi ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em. thµnh c¨n bÖnh thÇn trÝ ho¶ng hèt. nÕu chóng vÉn cø khãc ®Ó ®ßi th× chØ cßn c¸ch lµ ®Ó mÆc cho nã khãc. Cè nhiªn. kh«ng nãi n¨ng g× c¶. hy väng con m×nh “ Qua mét ®ªm trë thµnh mét thiªn tµi”. (3) Gi÷a c¸c bËc cha mÑ yªu cÇu ph¶i thËt nhÊt trÝ. rÌn luyÖn tÝnh gan d¹ cho trÎ em. Cuèi cïng. khi tim sî th× thÇn mÊt. t©m thÇn sÏ mª mÈn. NÕu cø kÐo dµi sÏ khiÕn cho ®øa trÎ cã 71 143 144 . ®eo mÆt n¹ mét con khØ. th× viÖc kÓ cho con nghe nh÷ng chuyÖn g× lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i suy nghÜ. Kú thùc. im lÆng Ýt nãi v. ho¶ng lo¹n. ¤ng võa nãi xong. ®Õn khi bµ mÑ tr«ng thÊy. nanh vuèt cña quØ qu¸i. ChuyÖn kÓ th× nªn kÓ.

kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng.Ðp buéc häc tËp. 72 145 146 . vµ ph¶i cæ vò. tÝnh b¾t ch−íc rÊt lín. kh«ng nªn déi lªn ®Çu ®øa trÎ tÊt c¶ nh÷ng c¸i cña m×nh. s−u tËp nh·n bao diªm. Kú thùc. mµ cßn thóc ®Èy h¬n n÷a søc quan s¸t. Cha mÑ can dù qu¸ nhiÒu vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ con..®Òu g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn khoÎ m¹nh cña con trÎ . NÕu chóng ta cø bíi mãc nh÷ng thiÕu sãt cña trÎ em ra th× kh«ng nh÷ng lµm cho chóng cã Ên t−îng r»ng m×nh lu«n lu«n m¾c sai lÇm.. ®¸nh m¾ng hoÆc nhèt trÎ trong buång tèi. NÕu chóng ta quan t©m ®Õn con trÎ th× khi söa ch÷a sai lÇm cho con trÎ. vµ cµng ngµy cµng hái nhiÒu h¬n. TrÎ em hÔ nãi chuyÖn lµ nªu ra hµng lo¹t c©u hái ®ñ lo¹i ®èi víi ng−êi lín. chØ cÇn ë phÝa sau trÎ. 9/ TuyÖt ®èi kh«ng nªn h¹n chÕ nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng cña con trÎ. cha mÑ kh«ng nªn chç nµo còng can dù vµo. (2) Kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc “KiÓu thªm ch©n vÞt”. vÝ dô nh− qu¸ − ch¨m sãc con mét c¸ch mï qu¸ng. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù khai ph¸t trÝ lùc cña trÎ. ®èi víi mét sù vËt g× nÕu ®· cã sù thÝch thó s©u nÆng th× nhÊt ®Þnh ph¶i mong cho ®−îc.. ¸p lùc sî h·i khiÕn cho ®øa trÎ biÕn thµnh v« n¨ng. Lµm cha mÑ th−êng dÔ ph¹m nh÷ng sai lÇm nh− thÕ nµy. mÊu chèt lµ ph¶i coi träng vÊn ®Ò häc tËp vµ ph¶i häc c¸ch tr¶ lêi ®óng ®¾n nh÷ng c©u hái cña trÎ th¬. søc t− duy vµ søc t−ëng t−îng cña trÎ.v. VÝ dô nh− s−u tËp tem th−. cã c©u lµm cho ng−êi lín rÊt khã tr¶ lêi. ñng hé vµ gióp ®ì chóng. 6/ Kh«ng nªn lµm tæn th−¬ng ®Õn tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ thÓ x¸c vµ t©m hån trÎ em. b¾t bÎ con qu¸ nhiÒu.. khiÕn cho nhiÒu ng−êi ®· trë thµnh nh÷ng nhµ s−u tËp lín vÒ tem th−. khi thÊy con cã sai lÇm lµ uèn n¾n ngay. Gi¸o dôc thêi kú ®Çu mµ cø mét mùc nhåi nhÐt.v. vá bao thuèc l¸ v. mét lÇn thÊt b¹i lµ phñ ®Þnh ngay sù thµnh c«ng cña lÇn sau. (7) Kh«ng nªn qóa can dù vµo nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ em. Ph¶i ®Ó cho trÎ tù chñ ho¹t ®éng. nh÷ng nhµ s−u tÇm v. cã thÓ nãi lµ thiªn kú b¸ch qu¸i. nh− vËy nh÷ng lÇn sai ph¹m cña chóng nhÊt ®Þnh sÏ cµng ngµy cµng Ýt ®i. vÒ th − ph¸p. Khi trÎ em nªu c©u hái. b¶o vÖ chóng lµ ®−îc. s−u tËp tranh vÏ. th−êng xuyªn quan s¸t mét c¸ch kh¾t khe mäi hµnh vi cña con trÎ. thÕ nµy kh«ng ®−îc. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ em mµ chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n chóng th× kh«ng nh÷ng chØ lµm t¨ng thªm kiÕn thøc cho trÎ. b¶o vÖ.t©m lý sî sÖt vµ ch¸n ghÐt. biÓu lé r»ng ho¹t ®éng t− duy cu¶ trÎ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh. cÇn ph¶i biÕt t«n träng.. vÒ nh÷ng bøc tranh.. §èi víi tÝnh hiÕu kú cña trÎ em. VÒ ®iÓm nµy xin c¸c bËc lµm cha mÑ h·y ghi nhí kü. ngò hoa b¸t m«n. mµ xÊu h¬n n÷a lµ lµm cho chóng sinh ra sî h·i. TrÎ con. Ph¶i t«n träng sù ph¸t triÓn tù nhiªn cña trÎ em. Cho nªn c¸c bËc cha mÑ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn tri thøc.v. Ðp buéc con ph¶i lµm thÕ nµy thÕ kh¸c v. lÆng lÏ quan s¸t. (3) TuyÖt ®èi kh«ng nªn do¹ dÉm vµ ®¸nh ®Ëp trÎ em . kh«ng thÓ bÊt cø viÖc g× vµ bÊt cø ë ®©u còng toµn thiÖn toµn mü c¶. kh«ng chó ý khªu gîi cho trÎ t− duy. thÕ kia kh«ng nªn. n¨ng lùc t− duy vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña trÎ em cã h¹n. ph¶i d¹y cho chóng biÕt c¸ch ph¶i lµm nh− thÕ nµo. cho ®Õn khi nµo ®øa con kh«ng cßn sai n÷a míi th«i.. ph¶i tù båi d−ìng cho phong phó thªm. 8/ Kh«ng nªn t©ng bèc trÎ em. ®éng mét tÝ lµ dïng roi vät.

. trÎ con còng nh− ng−êi lín.thÕ lµ ra søc h¹n chÕ. Häc sinh trung häc chØ nªn xem tivi kho¶ng 2 tiÕng ®ång hå lµ võa. thÊy vËt lµ sî v. NÕu xem tivi mét thêi gian dµi. thËt ®¸ng tiÕc lµ cã mét sè cha mÑ ®èi víi nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng nh− thÕ nµy cña trÎ em l¹i cho r»ng “Kh«ng cã tiÒn ®å” . TÊt nhiªn. dÉn ®Õn viªm gi¸c m¹c. trÎ em tõ 3 . h×nh ¶nh trªn phim xinª lµ nh÷ng h×nh ¶nh trªn phim nhùa. t×m c¸ch h−íng dÉn chØ ®¹o. nh− vËy lµ rÊt kh«ng tèt.Song. (4) Kh«ng nªn xem mét c¸ch kh«ng chän läc.v.6 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ mét tiÕng ®ång hå. dÔ lµm cho m¾t bÞ mái mÖt. trÎ em cã thÓ ®−îc rÌn luyªn. dÉn ®Õn ®øa con sinh ra nh÷ng lo¹i bÖnh kú quÆc.. “Kh«ng gióp g× cho häc tËp” v.viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc cùc chËm. cËn thÞ vµ c¸c bÖnh kh¸c vÒ m¾t. viÖc nµy rÊt kh«ng cã lîi cho m¾t cña trÎ em. 117. 73 147 148 .H×nh nh− hä cho r»ng trÎ em chØ cã lao vµo häc tËp míi cã thÓ thµnh tµi. (3) ¸nh s¸ng trong phßng xem tivi kh«ng nªn qu¸ mê. nhµ kia th× ph¶i cã sù gi¸o dôc chØ ®¹o. ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y kh«ng æn ®Þnh. trÎ em 1 . (5) Sau b÷a ¨n kh«ng nªn xem tivi ngay. ¸nh s¸ng qu¸ mê dÔ lµm cho ng−êi xem bÞ cËn thÞ. do qu¸ yªu th−¬ng con. Ph¶i biÕt r»ng trong nh÷ng së thÝch chÝnh ®¸ng.. cßn xem tivi lµ trùc tiÕp víi nguån s¸ng. Tuy nhiªn nÕu coi nhÑ vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn tµi hoa ®Æc thï ngo¹i kho¸ nµy cña trÎ em còng kh«ng nªn. TrÎ em xem tivi th× nªn ngåi c¸ch xa tivi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp kho¶ng tõ 2 ®Õn 4 mÐt. thªm n÷a mµn ¶nh l¹i hÑp.v.2 tuæi kh«ng ®−îc xem tivi qu¸ nöa tiÕng ®ång hå. ®Õn tr−êng mÉu gi¸o. nh− cho con ®i nhµ trÎ. h¹ thÊp n¨ng lùc ®iÒu tiÕt cña thuû tinh thÓ. Tèt nhÊt th× nªn ®Æt mét ngän ®Ìn nhá mµu ®á ë ®»ng sau phÝa tr¸i tivi. ®ang ë vµo giai ®o¹n quan träng cña viÖc sinh tr−ëng ph¸t dôc. chØ sî con ra ngoµi th× sÏ gÆp nguy hiÓm.. Sau b÷a ¨n mµ ngåi xem tivi ngay sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc thóc ®Èy sù hÊp thô tiªu ho¸ . ®Ó ®− îc h− ëng c¸i l¹c thó nh− c¸c b¹n nhá cïng løa tuæi kh¸c. muèn cho trÎ em trë thµnh nhµ nä. Cã mèt sè bËc cha mÑ thÝch ®Ó cho trÎ con cïng xem tivi víi m×nh hoÆc ®em viÖc xem tivi ra ®Ó dç trÎ con. ®Õn nhµ b¹n bÌ ®Ó tiÕp xóc. Kú thùc ®ã lµ quan niÖm rÊt sai lÇm. thÊy ng−êi lµ tr¸nh. Cho nªn. gi¸c m¹c cña nh·n cÇu t−¬ng ®èi máng.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem ti-vi (1) Thêi gian xem tivi kh«ng nªn qu¸ dµi. cho nªn nhÊt mùc kh«ng cho con tiÕp xóc víi ng−êi ngoµi hoÆc ho¹t ®éng ngoµi gia ®×nh. tÝnh c¸ch th× c« tÞch. Th× ra. thuû tinh thÓ còng ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. t¹o ®iÒu kiÖn cho con. lùc cña c¬ m¾t t−¬ng ®èi yÕu. 10/ Kh«ng nªn h¹n chÕ sù giao tiÕp réng r·i cña trÎ em. nh− ph¶n øng rÊt chËm ch¹p. C¸c bËc cha mÑ cÇn chó ý chän läc ch−¬ng tr×nh thÝch hîp cho trÎ. dÔ lµm cho gi¸c m¹c bÞ kÝch thÝch. ®−îc phong phó vÒ tri thøc. (2) Kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ gÇn. cïng ch¬i víi c¸c b¹n nhá cña chóng. còng cÇn ph¶i cã ng−êi giao tiÕp. Cã bËc cha mÑ. cã t¸c dông kÝch thÝch nhÊt ®Þnh®èi víi m¾t. Lµm cha mÑ ph¶i hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý nµy cña con trÎ. TrÎ em trªn 7 tuæi cung kh«ng nªn ngåi xem tivi qu¸ l©u. §Æc biÖt lµ trÎ em. Kú thùc. Xem tivi kh«ng gièng nh− xem xinª. hoÆc sang nhµ hµng xãm.

nh − ng ph¶i lu«n chó ý nh¾c chóng ngåi cho ngay ng¾n. ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. v× søc khoÎ b¶n th©n con c¸i cña b¹n. röa mÆt. nÕu kh«ng sÏ dÔ dÉn ®Õn vÑo cét sèng. Sau khi xem xong tivi. 118. ®èi víi tia X quang th× trÎ em mÉn c¶m h¬n ng−êi lín rÊt nhiÒu.. röa ch©n råi h·y ®i ngñ. khi xem tivi mµu kh«ng nªn bÕ trÎ con. (10) Kh«ng nªn lµm ån. Th−êng xuyªn bÞ tia X quang chiÕu vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em.. cµ rèt v. t¹o thµnh quÇng m¾t. cã nh÷ng bËc cha mÑ trÎ cø thÝch cho con n»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ s«-pha xem tivi. do trùc c¬ trong ngoµi. Theo khoa häc ®o ®−îc cho biÕt. hë r¨ng. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ph¸t triÕn trÝ lùc cña trÎ em. xin cã lêi khuyªn c¸c bËc cha mÑ. (11) Kh«ng nªn ®Ó cho c¸c em n»m xem tivi. mót ngãn tay. n»m xem tivi th× sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Cã mét sè bËc cha mÑ trÎ bÕ con xem tivi mµu. kÕt m¹c bÞ xung huyÕt. (9) Kh«ng nªn ®ªm nµo còng xem tivi. thËm chÝ thÞ gi¸c m¬ hå. hÖ thèng thÇn kinh trung khu ®¹i n·o dÇn dÇn ®i vµo tr¹ng th¸i bÞ ng−ìng chÕ. nh·n cÇu bÞ gi·n ®au.v. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¨n cña r¨ng cöa. thÞ lùc gi¶m sót. vµ trong t×nh h×nh bøc x¹ cao ¸p cña tivi mµu . g©y thµnh thãi quen xÊu. ®Ó tr¸nh h×nh thµnh hë m«i. dÔ dÉn ®Õn c¬ b¾p ngoµi m¾t vµ tiÖp tr¹ng thÓ ë trong nh·n cÇu bÞ co hÑp.(6) Kh«ng nªn ngåi vÑo l−ng. tia s¸ng ph¸t ra cµng nhiÒu h¬n. Kú thùc lµ ng−îc l¹i. (12) Kh«ng nªn bÕ trÎ con xem tivi mµu. Cßn n÷a. Cho nªn. Hai lµ kh«ng nªn c¾n m«i. biÕn d¹ng cét sèng. nªn dÔ bÞ mÖt. Bëi v× mµn huúnh quang cña tivi bÞ ®iÖn cao ¸p xung kÝch. (8) Kh«ng nªn xem xong lµ ®i ngñ ngay. TrÎ em ngåi xem tivi th − êng ngåi trong ghÕ bµnh. Cho nªn. (7) Kh«ng nªn quªn tÈm bæ. ®i ®¸nh r¨ng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em n»m xem tivi. nghiªm träng h¬n th× nh÷ng c¬ b¾p nãi trªn do ph¸t triÓn ch−a hoµn chØnh nªn dÉn ®Õn m¾t nh×n lÖch. cÇn ph¶i bæ sung mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã hµm l−îng vitamin A phong phó nh− gan lîn. kh«ng thÝch thó víi viÖc ¨n uèng. tµ c¬ trªn d−íi cña nh·n cÇu ph¸t triÓn ch−a thµnh thôc. ®èi víi søc khoÎ cña trÎ em rÊt cã h¹i. trøng gµ. nh− vËy ®èi víi søc khoÎ cña hµi nhi lµ bÊt lîi. khi ng−êi ta n»m. ®¹i bé phËn c¬ b¾p cña toµn th©n ®−îc th¶ láng viÖc h« hÊp vµ tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ bÞ chËm h¬n. Bëi v× mét thêi gian dµi ph¶i ngoÑo cæ vµ nh×n nghiªng. ¶nh h−ëng ®Ðn ng−êi kh¸c.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th−êng ngµy cña thiÕu nhi Mét lµ kh«ng nªn c¾n ®Çu l−ìi. dÊn ®Õn lµm cho trÎ em biÕng ¨n. nªn ®Ó cho c¸c em khe khÏ dôi m¾t hoÆc d¹y c¸c em lµm thÓ dôc ®«i m¾t b»ng c¸ch chíp m¾t nhiÒu lÇn. Ba lµ kh«ng nªn c¾n bót ch× ®Ó tr¸nh bÞ tróng ®éc ch× 74 149 150 . TrÎ em lµ kh¸n gi¶ nhiÖt t×nh nhÊt cña mµn ¶nh nhá. sÏ s¶n sinh ra tia X quang. mÊt th× giê häc tËp. lóc ®ã. TrÎ em th−êng xuyªn xem tivi. dinh d−ìng kh«ng ®ñ. cho r»ng nh− vËy lµ ®Ó cho con ®−îc tho¶i m¸i.

lªn líp häc kh«ng cßn tinh thÇn. Mçi lo¹i thùc vËt cã chÊt dinh d−ìng riªng cña nã. cã khi cßn bÞ tª hai vai.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ em Cã kh«ng Ýt trÎ em tån t¹i nh÷ng thãi quen xÊu mÊt vÖ sinh ë d¹ng nµy hoÆc d¹ng kh¸c. Ph¶i biÕt r»ng. (3) Ngñ dËy muén mµ kh«ng ¨n s¸ng. ®Ó tr¸nh lÖch hµm vµ khu«n mÆt bÞ mÐo. chèng c»m ®Ó tr¸nh cho mÆt kh«ng c©n ®èi. ¡n uèng mµ chØ ¨n thø nµy kh«ng ¨n thø kia. thêi gian kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn c¸c bÖnh tøc ngùc. ¡n råi ®i ngñ lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh s«i n¶y në. trÎ em ®ang lín lªn vÒ th©n thÓ. Lµm cha mÑ. Bëi v× khi ngñ th× n−íc bät tiÕt ra Ýt h¬n. buèi s¸ng nÕu kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng. Mïa ®«ng cã em sî rÐt. sÏ trë ng¹i cho viÖc ph¸t dôc vµ tr−ëng thµnh lµnh m¹nh cña c¸c em.. chØ ®¸nh chiÒu ngang. nÕu kh«ng kÞp thêi söa ch÷a. chóng ta cÇn cè g¾ng gióp cho trÎ trõ bá ngay nh÷ng thãi quen xÊu Êy. cßn th¸n khÝ do ng−êi thë ra th× kh«ng ngõng t¨ng lªn. cã khi cßn ¨n uèng c¸i g× n÷a. ngoÑo ®Çu ®Ó tr¸nh gï l−ng vµ bÞ cong cét sèng. M−êi bèn lµ kh«ng nªn b¾t ch−íc ng−êi nãi l¾p. con b¹n cã ph¶i nh− vËy kh«ng ? (1) Ngñ ®¾p ch¨n trïm ®Çu. T¸m lµ kh«ng nªn ¨n ®−êng tr−íc khi ®i ngñ. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc h« hÊp b×nh th−êng. ®Ó tr¸nh tæn h¹i ®Õn men r¨ng. chãng mÆt. M−êi lµ kh«ng nªn chØ nhai thøc ¨n mét bªn hµm. cã em tiÕc rÎ ch¨n Êm. (5) Kh¶nh ¨n. nhøc ®Çu. S¸u lµ kh«ng nªn ngåi viÕt ch÷ vÑo l−ng. C¸i g× 75 151 152 . 119. thÝch ®¾p ch¨n trïm ®Çu ®Ó ngñ. Ph¶i tËp cho c¸c em n»m ngñ cã thãi quen n»m cong nghiªng vÒ bªn ph¶i. khã tËp trung. N¨m lµ kh«ng nªn dïng que diªm ®Ó ngo¸y tai. N»m sÊp cµng kh«ng tèt. §¸nh r¨ng tr−íc khi ®i ngñ lµ rÊt quan träng. Cho nªn s¸ng ngñ dËy vµ tèi tr−íc khi ®i ngñ ®Òu ph¶i ®¸nh r¨ng. rÊt tæn h¹i ®Õn r¨ng. N»m nghiªng vÒ bªn tr¸i th× buång tim bÞ ®Ì nÐn. hoÆc do nh¸t gan. ®Ó tr¸nh viªm ®−êng tai ngoµi vµ bÞ th−¬ng mµng nhÜ ngoµi. Bèn lµ kh«ng nªn ngËm cóc ¸o.. B¶y lµ kh«ng nªn bß trªn bµn hoÆc n»m trªn gi−êng ®äc s¸ch ®Ó tr¸nh bÞ cËn thÞ. ®inh ®ãng b¶n ®å ë trong måm ®Ó tr¸nh tr«i vµo trong cæ häng. dÔ sinh ra bÖnh thiÕu ®−êng huyÕt. kh«ng nh÷ng cã c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. (2) Khi ngñ th× n»m nghiªng vÒ bªn tr¸i hoÆc n»m sÊp. M−êi mét lµ kh«ng nªn ®¸nh r¨ng " kiÓu kÐo c−a". M−êi hai lµ kh«ng nªn xem tivi buæi tèi l©u qu¸ ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc.v. tinh thÇn kh«ng phÊn chÊn v. D−íi ®©y xin liÖt cö 19 thãi quen xÊu. ®Ó tr¸nh bÞ “s©u r¨ng”. xin c¸c b¹n h·y xem thö. ChÝn lµ khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu tay. M−êi ba lµ kh«ng nªn dïng strept«mixin ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn nghÔnh ng·ng do thuèc khã ®iÒu trÞ. sî ®i häc trÔ giê nªn bá lu«n b÷a ¨n s¸ng. ¤-xy gi¶m ®i. §Æc biÖt lµ mïa ®«ng. Nh− vËy nh÷ng kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng thÓ lät vµo trong ch¨n ®−îc. ngñ dËy muén. (4) Tr−íc khi ®i ngñ kh«ng ®¸nh r¨ng.m·n tÝnh. vi khuÈn dÔ sinh s«i n¶y në. ®Ó tr¸nh còng m¾c bÖnh nãi l¾p.

(14) Ngo¸y lç tai. sÏ lµm cho dÞch vÞ bÞ lo·ng. l¹i cã c¶ c«ng n¨ng s¸t trïng vµ phßng ngõa s©u r¨ng. lµm cho l«ng mòi bÞ rông. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn thÝnh lùc. B÷a no. TÊt c¶ nh÷ng trÎ em cËu Êm c« chiªu th−êng cho r»ng ¨n l¹c mµ ¨n c¶ mµng nh©n th× khã ¨n. B×nh th−êng thÝch nhæ n−íc bät. lµm mÊt vÖ sinh. rÊt kh«ng v¨n ho¸. b÷a ®ãi dÔ g©y nªn rèi lo¹n c«ng n¨ng tiªu ho¸. gióp cho tiªu ho¸. C¸u bÈn trong tay vµ mãng tay cã rÊt nhiÒu vi trïng vµ trøng ký sinh trïng. sau khi kh« sÏ theo giã bay lªn. (12) Tuú tiÖn nhæ ®êm vµ tuú ý nuèt ®êm. c¸i g× kh«ng thÝch th× kh«ng ¨n hoÆc ¨n rÊt Ýt. h¬n n÷a n−íc lµm lo·ng dÞch vÞ. (10) ¡n l¹c bãc mµng nh©n. vi trïng g©y bÖnh trªn bµn tay nhiÒu vµ phøc t¹p l¾m. Th−êng dïng ngãn tay ®Ó ngo¸y lç mòi. C¸c em kh«ng biÕt r»ng “ BÖnh vµo tõ måm”. Kh«ng röa tay mµ ®· cÇm thøc ¨n th× rÊt dÔ m¾c nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm vµ bÖnh ký sinh trïng. khiÕn cho c¬m kh«ng dÔ ®−îc nhai kü. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ. ®èi víi søc khoÎ còng kh«ng cã lîi. ph¶i nhai cho kü. (13) GÆm mãng tay. Cho nªn khi ¨n c¬m cÇn tËp trung t− t−ëng. M« mòi bÞ x−íc. thËm chÝ trùc tiÕp dïng tay bèc thøc ¨n ®Ó ¨n. R¸y tai nhiÒu lªn. thß tay bèc thøc ¨n ¨n lu«n. c¾n mãng tay dÔ m¾c c¸c bÖnh ®−êng ruét vµ bÖnh ký sinh trïng. Ph¶i biÕt r»ng mµng nh©n cña h¹t l¹c cã t¸c dông bæ m¸u rÊt tèt. (11) ThÝch nhæ n−íc bät. dÔ m¾c bÖnh ®au d¹ dµy. C¶ hai c¸ch ®Òu bÊt lîi cho viÖc hÊp thu tiªu ho¸.N−íc canh chan c¬m. S¾p ®Õn giê ¨n c¬m cßn ®i uèng n−íc. trong ®êm cã nh÷ng vi trïng cã søc ®Ò kh¸ng rÊt m¹nh. DÔ bÞ thøc ¨n r¬i vµo trong khÝ qu¶n . Kú thùc. ¨n c¶ mµng nh©n cña nã. Dïng tay ®Ó dôi hai m¾t. Nªn nhæ ®êm vµo ca. m©ng mñ. Bëi v× n−íc bät cã thÓ ®iÒu hoµ thùc vËt. (8) ThÝch ¨n c¬m chan canh.thÝch th× ¨n lÊy ¨n ®Ó. Chóng ta kh«ng ph¶n ®èi con em ®äc thªm nh÷ng 76 153 154 . Trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. NÕu ¨n c¸ dÔ bÞ x−¬ng c¸ r¬i vµo trong thùc ®¹o. Nuèt ®êm còng kh«ng tèt. Mót ngãn tay. nghiªm träng h¬n th× vi trïng cã thÓ qua ®−êng huyÕt qu¶n trªn mÆt mµ vµo trong ãc. ¨n c¬m xong mµ uèng n−íc ngay còng lµm lo·ng dÞch vÞ. c¶ c¬m vµ n−íc ®Òu tr«i xuèng bông. thËm chÝ trêi tèi lóc nµo còng kh«ng hay biÕt g× hÕt. cã thÓ lµm cho vi sinh vËt vµo m¾t dÓ bÞ c¸c bÖnh ®au m¾t nh− ®au m¾t hét ch¼ng h¹n. g©y nªn mèi nguy hiÓm. bÊt chÊp tÊt c¶. Cho nªn khi lau nhö m¾t vµ n−íc m¾t th× ph¶i dïng kh¨n tay s¹ch mµ lau. sÏ g©y ra bÖnh ®êm. trong thøc ¨n thiÕu chÊt n−íc bät. thËm chÝ cßn g©y ra nguy hiÓm nghiªm träng n÷a. cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. r¸y tai cã t¸c dông b¶o hé nhÊt ®Þnh. ¶nh h−ëng ®Õn sù hÊp thu tiªu ho¸ cña ruét vµ d¹ dµy. truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. Xem s¸ch ®Õn say mª. dÔ lµm x−íc lç tai. (7) Võa ¨n võa nãi chuyÖn. Tuú tiÖn ngo¸y lç tai. cßn cã thÓ bÞ c¶m nhiÔm. Nh− vËy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn häc tËp mµ con tæn h¹i ®Õn thÞ lùc. vµ cßn cã c¶ trøng ký sinh trïng n÷a. (16) Dôi m¾t. (6) Tr−íc khi ¨n kh«ng röa tay. kh«ng dÔ bÞ vÞ toan giÕt chÕt. huyÕt qu¶n bÞ r¸ch vµ ch¶y m¸u. nhæ ®êm xuèng ®Êt. kh«ng nªn tuú tiÖn l·ng phÝ. (15) Ngo¸y lç mòi. vµo chËu hoÆc vµo giÊy råi gãi l¹i ®em vøt vµo thïng r¸c. kh«ng nªn nãi chuyÖn. Cã em khi ®ãi bông. cã khi nhæ ngay vµo ng−êi bªn c¹nh. (9) Hay uèng n−íc tr−íc vµ sau khi ¨n c¬m. g©y nªn viªm tai. tuú theo sù vËn ®éng vµ ®éng t¸c n»m nghiªng th× tù nã sÏ r¬i ra. hoÆc thÊy cã mãn g× m×nh thÝch lµ ch¼ng chÞu ®i röa tay. (17) Say mª ®äc s¸ch. kh«ng ®Ó cho c«n trïng nhá chui vµo lç tai.

CÇn ph¶i nhËn thøc r»ng. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120. HiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c gia ®×nh c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. VÊn ®Ò lµ gi¶i quyÕt sao cho ®óng ®¾n nh÷ng m©u thuÉn nµy. CÇn ph¶i biÕt r»ng. bµ lµm chñ bªn trong. 2/ Kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n.chØ xem s¸ch sau khi ®· häc xong bµi vë ë nhµ tr−êng. kh«ng nh÷ng cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng nªn ®éng mét tÝ lµ nªu vÊn ®Ò ly h«n. 3/ Kh«ng nªn ph©n chia nhµ anh nhµ t«i qu¸ r¹ch rßi. nh−ng yªu cÇu trÎ em ph¶i tù gi¸c khèng chÕ. (19) Kh«ng thÝch t¾m. Thêi gian hai vî chång ë nhµ hÇu nh− b»ng nhau.cuèn s¸ch bæ Ých ngoµi ch−¬ng tr×nh cña nhµ tr−êng mét c¸ch tho¶ ®¸ng. vµ ph¶i chó ý ®Õn ¸nh s¸ng ë trong phßng. quan hÖ vî chång sÏ cµng thªm mËt thiÕt. bÊt h¹nh th× ph¶i ñng hé gióp ®ì lÉn nhau. mét ng−êi ®µn «ng c−¬ng nhu vÑn toµn. th−êng xuyªn t¾m. ngµy nay ng−êi chång lý t− trong t©m t−ëng mäi ng−êi lµ bªn ngoµi th× lµm tèt c«ng t¸c. Vî chång ®«i bªn ®Òu kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ gi¶n ®¬n. Xung quanh mçi ng−êi ®Òu cã mèi quan hÖ gia ®×nh. Lµ ng−êi chång th× ph¶i hiÓu r»ng. dÔ biÕn h×nh. Mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh nÕu chØ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhiÖm th× ng−êi vî tÊt nhiªn rÊt mÖt. NÕu cø ngåi gï l−ng l©u ngµy th× cét sèng sÏ trë nªn cong. kh«ng nh÷ng cã thÓ gi÷ cho th©n thÓ s¹ch sÏ. trong gia ®×nh còng lµ ng−êi tay hßm ch×a kho¸ giái. cè g¾ng chó ý tr¸nh nãi nh÷ng lêi lÏ cay ®éc nÆng nÒ mµ sau nµy ph¶i ©n hËn. viÖc nhá ho¸ kh«ng. TrÎ em sî kh«ng khÝ ngét ng¹t cña phßng t¾m. ph¶i biÕt lµm cho viÖc to ho¸ nhá. nªn kh«ng thÝch t¾m. Sau khi lÊy nhau. nhiÒu chuyÖn cã thÓ x¶y phÇn 2 phô n÷ víi 77 155 156 . dùa vµo nhau. khíp x−¬ng cßn mÒm. th©n thÓ th− th¸i dÔ chÞu.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 1/ Kh«ng nªn «ng lµm chñ bªn ngoµi. (18) Ngåi lµm bµi cø vÑo l−ng. Bé x−¬ng cña trÎ em cßn ®ang lín lªn. Khi cã sù va ch¹m. dï vî hay chång cã khã kh¨n. Vî chång cÇn ph¶i ph©n c«ng mét c¸ch b×nh ®¼ng qu¸n xuyÕn c«ng viÖc trong nhµ vµ tr«ng nom con c¸i. mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp cña thÓ h×nh. vî chång c·i cä nhau lµ chuyÖn th−êng t×nh. Sau khi v−ît qua ®−îc khã kh¨n bÊt h¹nh. mµ cßn khiÕn cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. còng kh«ng nªn «m m·i mèi hËn trong lßng.

mäi viÖc råi sÏ ngu«i ®i. Nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ gÆp nh÷ng ®iÒu uÈn khóc ë bªn ngoµi mµ cø im l×m. víi thêi gian.ra. Cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång chØ v× vÊn ®Ò tiÒn nong mµ sinh ra bÊt hoµ. Khi ch−a lÊy nhau th× tiÒn cña ai ng−êi Êy tiªu. §ång thêi còng cÇn nghÜ r»ng råi ®©y sÏ l¹i cã nh÷ng ngµy hoan l¹c . Vî chång ®«i bªn kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu kh«ng vui. gia ®×nh míi ®−îc ®oµn tô. ch©n gi−êng sao cã nhiÒu ®Çu mÈu thuèc l¸ .v. Vî chång nªn lu«n lu«n nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu vui vÎ nhÊt. “Gi¸ nh− m×nh kh«ng c−íi nhau cã lÏ l¹i tèt h¬n ”. Nh÷ng ®iÒu vÆt v·nh Êy cã ®¸ng kÓ g×. C¸ch lµm nh− vËy sÏ g©y tæn thÊt nÆng nÒ vµo lßng tù t«n cña ®èi ph−¬ng. nÕu tèi ®Õn l¹i vÒ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi th× sÏ lµm cho t©m lý ®èi ph−¬ng lo l¾ng... t©m lý gia ®×nh bÞ tæn th−¬ng. Th−êng chØ cã buæi tèi.. ChØ cÇn nh¾c nhë chång lÇn sau cÇn chó ý lµ xong. 4/ Kh«ng nªn b¾t mäi ng−êi trong gia ®×nh ph¶i theo thãi quen cña m×nh. Gia ®×nh bªn kia cÇn sù gióp ®ì.v. h¹nh phóc nhÊt cña thêi kú míi lÊy nhau. TÊt c¶ nh÷ng c©u “ Gi¸ nh− ” Êy ®Òu lµ nh÷ng c¸ch suy nghÜ tiªu cùc. nh÷ng gi©y phót yªu nhau nhÊt.. 5/ Kh«ng nªn ®em nh÷ng ®iÒu bùc tøc vÒ nhµ. chØ v× ®èi ph−¬ng cã tiÕp xóc víi ng−êi kh¸c giíi mµ dÉn ®Õn nghi ngê. nh÷ng ®iÒu bùc tøc gÆp ph¶i ë bªn ngoµi vÒ nhµ. NÕu kinh tÕ dåi dµo. Ch¼ng cÇn ph¶i m¾ng má ®èi ph−¬ng.. Lóc ®ã cÇn ph¶i th«ng c¶m víi nhau. sù viÖc cµng tåi tÖ h¬n. Tiªu tiÒn nh− thÕ nµo qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét viÖc nhá. Sau khi c−íi. vµ v. th× sù nghi kþ lµ s©u mät cña t×nh yªu. ChØ cã t×nh c¶m nh− vËy míi cµng buéc cµng bÒn.”. Nh− vËy míi lµ h¹nh phóc.. CÇn ph¶i cã quan niÖm gia ®×nh vÒ mÆt kinh tÕ. cïng nhau bµn b¹c. kh«ng nªn tù quyÕt ®Þnh mua b¸n mät c¸ch bõa b·i. t×nh nghÜa vî chång sÏ l¹i ®»m th¾m nh − x − a. ng−êi chång hoÆc ng−êi vî ph¶i dïng th¸i ®é «n hoµ ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc khuyªn gi¶i ®èi ph−¬ng. bÝt tÊt bÈn qu¼ng kh¾p mäi n¬i v. trong ãc kh«ng nªn cã hai tõ "Gi¸ nh− ”. gia ®×nh bªn nµy tËn t×nh ñng hé. dß la theo dâi ®èi ph−¬ng.. chi tiªu cho hîp lý. 78 157 158 . phÊn chÊn lóc nµo kh«ng hay.bao nhiªu ®iÒu ngang tai tr¸i m¾t. ¨n c¬m chung víi nhau. NhÊt lµ ng−êi vî. Lµm nh− vËy. Cµng nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu nµy. ph¶i lo ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang lo. rÊt dÔ bÞ c¹n kiÖt.. Nh− vËy sÏ lµm cho t×nh c¶m vî chång trë thµnh “ N−íc kh«ng nguån ”. vî chång còng nªn tù kiÒm chÕ vµ nhÉn n¹i. RÊt nhiÒu ng−êi. Ph¶i nhí r»ng. §iÒu nguy hiÓm h¬n n÷a lµ lµm cho con c¸i coi th−êng bè mÑ. “ Gi¸ nh− chóng m×nh. hai bªn vî chång míi béc lé nh÷ng thãi quen xÊu cña mçi ng−êi : èng kem ®¸nh r¨ng sao mÐo mã thÕ nµy. 6/ Kh«ng nªn " §éc lËp tù chñ " vÒ kinh tÕ. nªn ®· thµnh thãi quen “ §éc lËp tù chñ ”. 8/ Kh«ng nªn v« cí vÒ nhµ muén hoÆc ngñ ë bªn ngoµi. phiÒn muén. tèt ®Ñp nhÊt.. ph¶i nghÜ ®iÒu ®èi ph−¬ng ®ang nghÜ. Trong nh÷ng lóc nh− thÕ nµy." Khi hai vî chång ®· cã vÕt r¹n nøt. chi tiªu cho hîp lý. tinh thÇn sÏ ®−îc æn ®Þnh. 10/ Kh«ng nªn nghi kþ lÉn nhau. Nªn t×m mét c¬ héi thuËn tiÖn thæ lé nh÷ng ®iÒu uÈn khóc nµy cho ®èi ph−¬ng.. Thùc ra thêi gian ®Ó vî chång giao l−u t×nh c¶m còng kh«ng nhiÒu. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu gia ®×nh. Ph¶i tin r»ng. c¸u kØnh bùc tøc sÏ lµm cho c¶ nhµ kh«ng vui. gióp hä gi¶i trõ nh÷ng phiÒn muén. “ Gi¸ nh− m×nh lÊy ng−êi kh¸c cã lÏ sÏ h¹nh phóc h¬n”. c¶ hai vî chång ®Òu lµ c«ng chøc. 9/ Kh«ng nªn ch× chiÕt nhau tr−íc mÆt con c¸i. kh«ng nªn b¾t ch«ng ph¶i lµm theo ph−¬ng thøc cña m×nh. nÕu cø kÐo dµi tÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh c¶m bÞ b¨ng ho¹i.. 7/ Kh«ng nªn " Gi¸ nh−. Nghi kþ cã tr¨m ®iÒu h¹i mµ kh«ng cã mét ®iÒu lîi. Nh−ng sau khi ®· thµnh vî thµnh chång th× ph¶i thay ®æi thãi quen nµy. NÕu nãi sù tÝn nhiÖm lµ c¬ së cña t×nh yªu vî chång.

. chÌn Ðp bµo thai nhá. 122. Cho nªn tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc.tuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc . Cho nªn thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn tiÕn hµnh giao hîp.v. ®i ng−îc lªn tö cung. Ngoµi ra cã nh÷ng phô n÷ sau khi cã thai råi vÉn cã nh÷ng tÕ bµo trøng rông xuèng.vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp Cã mét sè vî chång cho r»ng... sÏ ®em l¹i cho c¬ thÓ con ng−êi rÊt nhiÒu ®au khæ. ®èi víi c¶ nam lÉn n÷ ®Òu cã h¹i. sÏ v« cïng tai h¹i ®èi víi c¶ nam lÉn n÷. to¸t må h«i. Do bµo thai lín to lªn chiÕm nhiÒu chç trong khoang tö cung. nÕu kh«ng ®iÒu ®é. Thêi kú ®Çu cã thai nªn tr¸nh giao hîp. Dung tôc ë ®©y lµ nãi. ï tai. ©m ®¹o co giËt. Nh− vËy trong khoang tö cung sÏ cã mét bµo thai ®−îc h×nh thµnh sím thµnh mét bµo thai lín. Ng−êi con trai th× dÔ bÞ viªm ® − êng tiÕt niÖu.121. nh÷ng m« trong tö cung bong ra. theo kinh nguyÖt tho¸t ra ngoµi. NÆng th× lu«n lu«n kinh hoµng. lµm cho con ng−êi suy nh−îc. b¹ch ®íi qu¸ nhiÒu. tõ ®ã mµ dÉn ®Õn s¶y thai. sau ®ã l¹i cã mét bµo thai nhá h×nh thµnh. song nÕu qu¸ − say ®¾m.. NhÑ th× bÞ chãng mÆt. V× thÕ kh«ng nªn giao hîp trong thêi kú hµnh kinh.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng Th«ng th−êng ng−êi ta gäi 2 th¸ng ®Çu mang thai lµ thêi kú ®Çu thai. Lóc nµy mµ giao hîp vÉn cã thÓ khiÕn cho tÕ bµo trøng gÆp tinh trïng. lóc nµy bÒ mÆt khoang tö cung h×nh thµnhnh÷ng vÕt th−¬ng.v. 123. ®Èy nã sang ®Õ cuèng rèn .. tõ ®ã mµ sinh ra viªm nhiÔm trong xoang tö cung vµ viªm c¸c phÇn phô. thËm chÝ trong kú hµnh kinh còng tiÕn hµnh giao hîp. ®au l−ng. nÕu giao hîp dÔ ®Ó cho vi trïng x©m nhËp.. Giao hîp qóa ®é sau ngµy c−íi. NÕu trong thêi gian nµy mµ tiÕn hµnh giao hîp dÔ lµm cho tö cung bÞ kÝch thÝch mµ co l¹i. mÊt ngñ. sau khi t¾m xong mµ giao 79 159 160 . ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña bµo thai nhá. Bëi v× trong thêi kú hµnh kinh. ®iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng nãi. hoa m¾t. méng tinh ho¹t tinh.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp TiÕn hµnh quan hÖ nam n÷. viªm khoang chËu. Phô n÷ cßn cã thÓ bÞ viªm bµng quang. thËm chÝ cã thÓ lµm cho bµo thai nhá biÕn h×nh thµnh qu¸i thai. Tinh trïng gÆp trøng ë trong khoang tö cung ph¶i qua c¶ mét lo¹t biÕn ho¸ råi míi h×nh thµnh bµo thai. Ng−êi con trai cã thÓ bÞ liÖt d − ¬ng. sinh ho¹t nam n÷ v« ®é sau ngµy c−íi. NÕu kh«ng sÏ g©y cho bµo thai nh÷ng ¶nh h−ëng nghiªm träng kh«ng tèt.v. 124.. mái gèi. kiÖt søc. hoÆc xuÊt tinh khã v. thËm chÝ cßn ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®Õn tuæi trung niªn. giao hîp v« ®é. viªm tö cung vµ khu khoang x−¬ng chËu v. MËt nguyÖt t×nh nång. gi¶m trÝ nhí v.

NÕu cø lu«n lu«n nh− vËy sÏ dÉn ®Ôn sù l·nh ®¹m vÒ t×nh dôc. 127. Lóc nµy mµ giao hîp th× bé phËn sinh dôc sÏ tranh giµnh m¸u víi líp da. ®ång thêi còng ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tÝnh dôc. Bëi v× võa tham gia lao ®éng nÆng mét thêi gian dµi. VÒ mÆt c«ng n¨ng sinh lý mµ nãi. tim ®Ëp m¹nh. phÊn khëi. kh«ng nh÷ng chØ lµm mÖt thªm mµ cßn ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn viÖc phôc håi tinh lùc vµ thÓ lùc. NÕu giao hîp qu¸ nhiÒu.. tinh trïng cña nam giíi lín lªn vµ thµnh thôc ë trong tinh hoµn.. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nguy hiÓm chÕt ng−êi. kiÖt søc v. vî chång kh«ng nªn giao hîp. Trªn thùc tÕ. vµ cuéc giao hîp còng kh«ng lµm cho hai bªn phÊn khëi nh− lóc b×nh th−êng. thÓ lùc mµ tiÕn hµnh giao hîp th× thËt lµ s¶ng kho¸i. Cho nªn sau khi mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp.hîp th× tinh thÇn s¶ng kho¸i. nãi chung nh÷ng ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng. hÖ thèng néi ph©n tiÕt. vÖ sinh. hÖ thèng thÇn kinh còng ®ang ë tr¹ng th¸i b×nh tÜnh. Cho nªn.. cã lÏ sÏ cã nhiÒu c¬ héi thô thai h¬n.sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con còng kh«ng nªn giao hîp qu¸ nhiÒu Cã mét sè nam n÷ thanh niªn. ai còng c¶m thÊy tinh thÇn vµ thÓ lùc ®Òu mÖt mái. kÕt qu¶ dÉn ®Õn lµ tuÇn hoµn m¸u toµn th©n t¹m thêi kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc. bÖnh tim v. bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. 80 161 162 . Ngoµi ra. Cho nªn sau khi t¾m xong. hÖ thèng tuÇn hoµn. Lóc nµy nÕu cø miÔn c−ìng giao hîp. dÉn ®Õn t©m lý ch¸n giao hîp. sau nhiÒu n¨m lÊy nhau mµ vÉn kh«ng cã con th× rÊt sèt ruét. sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con. c¬ b¾p toµn th©n bÞ nh·o. cã thÓ lµm cho bÖnh t×nh cµng trÇm träng h¬n. Ng−êi ta sau khi t¾m. mçi lÇn phãng tinh kho¶ng 3 – 5 mg. NÕu l¹i giao hîp vµo lóc ®ang mÖt mái th× kh«ng cßn nh− vËy n÷a. nÕu nh− kh«ng cã bÖnh tËt g× th× tiÕn hµnh giao hîp mét c¸ch ®iÒu ®é. hÖ thèng sinh dôc ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i v« cïng h−ng phÊn vµ c¨ng th¼ng. mçi lÇn phãng tinh. 126. muèn dïng biÖn ph¸p giao hîp nhiÒu lÇn h¬n ®Ó cãnhiÒu c¬ may thô thai h¬n. nãi chung cÇn ph¶i cã thêi gian tõ 5 ®Õn 7 ngµy. dÔ x¶y ra c¸c chøng bÖnh chãng mÆt.v. Lóc nµy hÖ thèng thÇn kinh. mçi mg cã kho¶ng trªn 100 triÖu con tinh trïng. sau khi t¾m xong mµ giao hîp th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ®Òu gi¶m ®i rÊt nhiÒu nªn còng khã mµ ®¹t ®−îc môc ®Ých thô thai. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÕu m¸u. da thÞt s¹ch sÏ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su-chiªng 125.. tho¶ ®¸ng.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp Khi con ng−êi ta ®ang sung søc vÒ tinh lùc. nh− t¹m thêi bÞ liÖt d−¬ng vËt ch¼ng h¹n. Còng cã nghÜa lµ sau mçi lÇn phãng tinh ph¶i c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy th× tinh trïng míi l¹i ph¸t triÓn hoµn chØnh. Kú thùc lµm nh− vËy th× kÕt qu¶ ng−îc l¹i.v.

Kú thùc lµm nh− vËy lµ hÕt søc cã h¹i. Ngoµi ra cßn cã thÓ dÉn ®Õn mét c¨n bÖnh tæng hîp cña ng−êi bã ngùc lµ viªm tÜnh m¹ch thµnh ngùc. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc ®eo suchiªng. thêi kú cuèi c¸i thai to lín sÏ o Ðp tÜnh m¹ch cña bông. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc th× sÏ h¹n chÕ bÇu vó to lªn. Tõ ®ã ta thÊy.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc Cã mét sè phô n÷ cã thai cø thÝch gi÷ thÓ h×nh cho ®Ñp. trë ng¹i cho sù tr−ëng thµnh. th−êng lµ h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña thai nhi. sinh lý cña ng−êi phô n÷ cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt. Sù sinh tr−ëng ph¸t dôc cña thai nhi còng do chÊt dinh d−ìng m¸u cña ng−êi mÑ cung cÊp. ®¹i ®a sè ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc bã ngùc trong thêi kú mang thai hoÆc trong tuæi thanh thiÕu niªn g©y nªn. Song song víi viÖc c¸i thai lín dÇn. th−êng lµm cho m¸u ë c¸c chi d−íi ch¶y vÒ bÞ trë ng¹i mµ sinh ra phï thòng. V¶ l¹i. C¨n cø theo t− liÖu th× nh÷ng ng−êi thiÕu s÷a. tho¶i m¸i.Phô n÷ ®ang cã thai vµ s¶n phô kh«ng nªn ®eo su-chiªng. ¸o th× nªn dµi vµ réng r·i. tö cung dÇn dÇn to ra. NÕu mÆc ¸o qu¸ chËt. hoÆc lµ th¾t l−ng qu¸ chÆt. nªn th−êng hay dïng d©y ®ai bã chÆt lÊy ngùc. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u b×nh th−êng cña c¬ thÓ ng−êi mÑ nªn h¹n chÕ sù ho¹t ®éng cña thai nhi. Sau 6 th¸ng thai trong bông mÑ sÏ xoay ®Çu xuèng d−íi. bông bÞ bã chÆt cµng lµm cho phï thòng nÆng h¬n. quÇn còng ph¶i cã c¹p quÇn réng. do ®Çu vó bÞ nÐn chÆt nªn ®Çu vó bÞ lâm xuèng. NÕu ¸o cña ng−êi mang thai qu¸ chËt. 129. phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh. Thêi kú cuèi cña ng−êi cã thai nªn mÆc quÇn cã d©y ®eo b»ng v¶i chun lµ thÝch hîp. còng cã khi lµm cho c¸i thai n»m ngang. bÇu vó to ra lµ 81 163 164 . Cã mét vÞ häc gi¶ ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ë mét sè phô n÷ th× ph¸t hiÖn ra r»ng tuyÕn s÷a bÞ t¾c lµ v× su-chiªng b»ng v¶i b«ng hoÆc v¶i ho¸ häc ®· lÊp kÝn mÊt tuyÕn s÷a. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng th¾t l−ng lo¹i cøng. kh«ng nªn mÆc ¸o lãt bã s¸t ng−êi. nh÷ng phô n÷ ®ang mang thai th× kh«ng nªn ®eo suchiªng. quÇn ¸o cña ng−êi phô n÷ ®ang cã thai nªn theo nguyªn t¾c nhÑ. Cho nªn. tuyÕn s÷a t¨ng lªn vµ bÇu vó còng dÇn dÇn to ra. mÒm. rÊt dÔ g©y nªn tuyÕn s÷a ph¸t triÓn kh«ng tèt. trë ng¹i cho viÖc lín lªn cña thai nhi. do ®ã mµ lµm cho viÖc ph©n tiÕt vµ bµi tiÕt s÷a gÆp khã kh¨n. Nh÷ng phô n÷ cã thai vµo thêi kú cuèi. Ýt s÷a hoÆc mÊt s÷a. sÏ lµm cho ®é nghiªng lín lªn. bông ng−êi mÑ còng to lªn râ rÖt. Quan ®iÓm thÈm mü ®óng ®¾n nhÊt lµ nªn thuËn theo tù nhiªn. ®Ó b¶o ®¶m cho ®øa trÎ míi ra ®êi cã ®ñ s÷a ¨n.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng−êi Phô n÷ cã thai mµ mÆc ¸o qu¸ chËt. 128. Thêi gian kÐo dµi cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng tÜnh m¹ch c¸c chi d−íi bÞ phång to vµ bÞ bÖnh trÜ. sau khi ®Î s÷a sÏ bÞ gi¶m sót. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cho con bó sau nµy. c¸i bông còng dÇn dÇn to lªn. Bëi v× thêi kú mang thai. Bëi v× cïng víi ngµy th¸ng. NÕu ë ng−êi s¶n phô xuÊt hiÖn hiÖn t−îng thiÕu s÷a. réng r·i.

§ã lµ ®iÒu mµ mçi mét phô n÷ cã thai ®Òu ph¶i ghi nhí kü. g©y ra hoÆc t¨ng thªm phï thòng hai ch©n. phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn gß Ðp sù t¨ng tr−ëng cã tÝnh sinh lý nµy. bông bÞ nÐn.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt Phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt cã rÊt nhiÒu c¸i h¹i. cµng kh«ng nªn mÆc quÇn tÊt. bông ng−êi phô n÷ cã thai ®· to vµ cøng.Ngoµi ra. th©n thÓ cÇn ph¶i dùa trªn 4 bé phËn ®ã. hai chi d−íi bÞ s−ng vµ ®au. c¸c c« ai còng thÝch.v. Ngoµi ra giµy cao gãt mòi nhän h×nh tam gi¸c. thËm chÝ sau khi ®Î bÞ sa tö cung. sÏ dån nÐn xuèng bông. th©n thÓ cÇn ph¶i ng¶ vÒ phÝa tr−íc. lanh lîi lÞch sù l¾m cho nªn c¸c bµ. t¸o bãn. nÕu ®i giµy cao gãt th× träng t©m cña toµn th©n sÏ dån vÒ phÝa tr−íc. m«ng ph¶i cøng ®ê. kh«ng cã lîi cho sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. dÉn ®Õn niÖu ®¹o bÞ viªm nhiÔm. C¸c nhµ bÖnh häc vÒ ch©n kiÕn nghÞ nªn gi¶m bít ®é cao cña gãt giµy xuèng cßn kho¶ng 3 ph©n lµ võa. ®Æc biÖt lµ ë gi÷a vµ cuèi thêi kú nµy. l−îng m¸u trë vÒ tim cña tÜnh m¹ch bông d−íi gi¶m sót. cã thÓ dÉn ®Õn ®i ®¸i d¾t. nhu ®éng cña ®−êng ruét vµ d¹ dµy bÞ suy yÕu. dÔ sinh ra x¶y thai hoÆc ®Î non.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt Phô n÷ trong thêi kú mang thai mµ ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt sÏ lµm t¨ng thªm bÖnh phï thòng hai ch©n. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp m¸u vµ «-xy cho thai nhi.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt §i giµy cao gãt phong ®é kho¸ng ®¹t.. dÔ x¶y ra c¸c bÖnh nh− bÝ ®¸i. ¨n kh«ng ngon v. chø kh«ng ph¶i chØ dùa vµo ngãn ch©n ®Ó ®i. nªn xuÊt hiÖn hiÖn t−îng m×nh mÈy ®au nhõ. Cø thÕ kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®au nhøc b¾p ch©n. ®i l¹i l¶o ®¶o. sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u ë hai chi d−íi. Bëi v× thêi kú mang thai. Ngoµi ra nh÷ng ngãn ch©n ph¶i bã chÆt trong mòi giµy nhän .Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 82 165 166 . 132. khi ®i l¹i. dÔ bÞ ng·. Cho nªn. TÊt c¶ c¸c nhµ bÖnh lý häc vÒ ch©n ®Òu c¶nh b¸o : H·y vøt bá giµy cao gãt ! Bëi v× ®i giµy cao gãt. Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®¸i ®−êng mµ ®i giµy cao gãt cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh ho¹i tö ®Çu ngãn ch©n.do sù cÇn thiÕt ph¶i nu«i con sau nµy. thë dèc. Phô n÷ cã thai nÕu ®i bÝt tÊt ni-l«ng dµi vµ chËt hoÆc bÝt tÊt v¶i qu¸ nhá vµ chËt. 133. vµ cßn lµm t¨ng thªm phï thòng cho hai chi d−íi. xuÊt ph¸t tõ gãc ®é søc khoÎ th× ®i giµy cao gãt hËu ho¹ kh«n l−êng. ®Ó gi÷ v÷ng träng t©m cña th©n thÓ. gãt ch©n vµ c¸c khíp ®Òu ®au mái.. tö cung to lín bÞ sa xuèng. vai cÇn ph¶i −ìn vÒ phÝa sau. 131. gan bµn ch©n sÏ mäc nh÷ng m¾t c¸ rÊt khã chÞu. 130. ngãn ch©n c¸i dÔ bÞ mäng n−íc. l−ng cÇn ph¶i uèn cong. träng l−îng toµn th©n ®Òu dån lªn gãt ch©n. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt qu¸ nhá vµ chËt. võa hÑp võa chËt sÏ g©y tæn th−¬ng cho x−¬ng b¾p ch©n. bµng quang bÞ dån nÐn. Trªn thùc tÕ. phô n÷ cã thai ®i giµy cao gãt th× l−ng sÏ −ìn vÒ phÝa tr−íc. ®é cong cu¶ cét sèng t¨ng lªn.

v. bÝ ®¸i. Uèng strÐpt«mycin nhiÒu qu¸ sÏ cã t¸c dông phô nh− trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn g©n cèt cña trÎ em.Vitamin kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n bæ. nãi chung. thÓ träng gi¶m.. trÝ n¨ng thÊp. cã thÓ lµm cho thai nhi bÞ bÖnh can-xi trong m¸u qu¸ nhiÒu. Nh−ng.. 134. Nã cã thÓ lµm cho ng−êi l¶ ®i tØnh l¹i.v.. uèng vitamin B6 hoÆc vitamin C nhiÒu qu¸ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh b×nh th−êng cña thai nhi. sau khi ®Î cã thÓ cã nhiÒu dÞ tËt. cã thÓ tiªu viªm diÖt khuÈn.. vµ cßn cã thÓ lµm cho sä n·o bÞ r¹n nøt. t¸o bãn.8g. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin. thuyÒn bÌ. b¹c hµ. cã thÓ g©y tæn h¹i cho buång thËn vµ cho thÇn kinh thÝnh gi¸c. Bëi v× dïng vitamin A qu¸ liÒu l−îng. gi¶i nhiÖt vµ chèng say.. ®Õn th¸ng cuèi th× uèng 0. gan. Bëi v× phô n÷ cã thai mµ dïng qu¸ nhiÒu can-xi. mµ cßn cã thÓ g©y nguy h¹i cho thai nhi n÷a.1 g can-xi lµ võa. nÕu nghiªm träng th× ®øa trÎ kh«ng lín lªn b×nh th−êng. chèng viªm khíp. phô n÷ cã thai mµ dïng th× lîi bÊt cËp h¹i. víi m¸u. phô n÷ cã thai kh«ng nªn uèng nhiÒu can-xi.. Cho nªn. c¶m m¹o. trÝ lùc gi¶m. uèng vitamin E nhiÒu qu¸ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ míi sinh bÞ ®i t−ít. tõ ®ã mµ g©y ra x¶y thai hoÆc qu¸i thai. mçi ngµy uèng kho¶ng 0. lµm cho m¸u l−u th«ng vµ gi¶m ®au. Khi míi cã thai th× uèng 0.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã DÇu giã lµ mét lo¹i thuèc tèt mµ c¸c gia ®×nh ®Òu cã chuÈn bÞ. can-xi trong m¸u cña ®øa trÎ qu¸ cao. SÏ lµm cho x−¬ng cèt cña thai nhi bÞ biÕn d¹ng. Nã cã thÓ ch÷a trÞ th−¬ng phong. Cã mét sè lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông phô rÊt nghiªm träng ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. Phô n÷ cã thai dïng vitamin ph¶i tuú theo bÖnh vµ ph¶i cã liÒu l−îng nhÊt ®Þnh. 136. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kh¸ng sinh th× nhÊt thiÕt ph¶i theo chØ dÉn cña b¸c sÜ.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh RÊt nhiÒu lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã h¹i cho ng−êi mang thai vµ cho thai nhi. tinh dÇu 83 167 168 . NÕu tù ®éng uèng hoÆc nghe ai ®ã nãi mµ uèng v« h¹n ®é th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña ng−êi cã thai. Kú thùc lµm nh− vËy lµ kh«ng cã lîi cho thai nhi. 135. chèng c«n trïng c¾n ®èt v. ®au bông vµ kiÖt søc. Gentamycin vµ strept«mycin ®èi víi phô n÷ cã thai vµ thai nhi lµ lo¹i thuèc kh¸ng sinh cã ®éc tè cao. say n¾ng mïa hÌ. Bëi v× dÇu giã lµ do tinh dÇu long n·o.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ can-xi Cã mét sè phô n÷ cã thai chØ sî thai nhi thiÕu chÊt can-xi cho nªn hµng ngµy uèng rÊt nhiÒu s÷a bß. sau khi ®Î ¨n kh«ng thÊy ngon. r¨ng mäc kh«ng ®Òu vµ cã thÓ lµm cho ®øa trÎ thµnh qu¸i thai. khiÕn cho ®øa trÎ sau khi ra ®êi sÏ bÞ ®iÕc. ¨n uèng kh«ng thÊy ngon miÖng. Cho nªn phô n÷ cã thai kh«ng nªn sö dông nh÷ng lo¹i thuèc nªu trªn..v. uèng vitamin D nhiÒu qu¸ cã thÓ khiÕn cho sau khi ®Î. chèng say tµu xe. thËn v. uèng rÊt nhiÒu canxi vµ rÊt nhiÒu thuèc viªn vitamin A-D v.6 g can-xi lµ võa.

mµ cßn ¶nh h−ëng ®Õn sù tr−ëng thµnh cña thai nhi. khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn nhæ r¨ng. Cho nªn. Bëi v× mÌo lµ nguån gèc chñ yÕu l©y bÖnh ký sinh trïng sang ng−êi. rÊt dÔ lµm th−¬ng tæn c¸c tÕ bµo sinh dôc vµ c¸c tÕ bµo nhiÔm s¾c thÓ sinh dôc. 140. Bëi v× khi phô n÷ ®ang hµnh kinh th× m¸u ®«ng rÊt chËm. 138. mét phÇn lín cã liªn quan ®Õn viÖc bÞ l©y bÖnh ký sinh trïng thuéc h×nh cung do mÌo truyÒn sang.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n. Phô n÷ cã thai mµ ¨n Ýt kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ b¶n th©n. ThÓ träng t¨ng 10 12 c©n lµ b×nh th−êng. cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. Phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. nÕu cÇn nhæ r¨ng th× nªn chê sau khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy h·y nhæ míi thÝch hîp. nhÊt lµ 3 th¸ng ®Çu cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. 139. thËm chÝ ban ®ªm cßn ®Ó cho mÌo ngñ chung víi hä n÷a. Cho nªn phô n÷ cã thai tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng dÇu giã. dÔ x¶y ra hiÖn t−îng sau khi nhæ r¨ng sÏ ch¶y rÊt nhiÒu m¸u. Trong thêi kú mang thai mµ lªn c©n lµ hiÖn t−îng b×nh th−êng. rÊt dÔ bÞ nhiÔm trïng. Trªn thùc tÕ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. X quang lµ mét lo¹i sãng ®iÖn tõ cã líp sãng rÊt ng¾n. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®· cho r»ng trong rÊt nhiÒu trÎ em bÞ c¸i bÖnh ®−îc gäi lµ nguån ph¸t sinh tõ n·o.khuynh diÖp vµ tinh h−¬ng thùc vËt chÕ ra.Tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. Cã mét sè phô n÷ cã thai sî thÓ träng t¨ng nhanh. Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ¨n Ýt. C¸ch lµm nh− vËy ®èi víi ng−êi phô n÷ ®ang cã thai lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng cã lîi cho viÖc håi phôc vÕt th−¬ng ë ch©n r¨ng.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo Cã nh÷ng phô n÷ trong thêi kú mang thai th−êng thÝch «m nh÷ng con mÌo nhµ nu«i. Nãi chung. khiÕn cho c¸c tÕ bµo vµ c¸c dÞch thÓ ph¸t sinh sù biÕn ho¸ vÒ vËt lý vµ ho¸ sinh. còng cã thÓ dÉn ®Õn ®Î non hä¨c s¶y thai. Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng. Trong ®ã long n·o cã thÓ qua ®−êng mòi vµ måm mµ vµo trong c¬ thÓ. 137. bµo thai qu¸ nÆng råi sinh ra khã ®Î. Thêi kú nµy mµ chiÕu chôp X quang sÏ 84 169 170 . §ång thêi khi phô n÷ ®ang hµnh kinh mµ nhæ r¨ng th× ho¹t tÝnh cña chÊt hoµ tan vi khuÈn ë trong miÖng bÞ gi¶m ®i. lµm cho vi khuÈn g©y bÖnh t¨ng lªn. NÕu ng−êi phô n÷ cã thai sê ph¶i ph©n mÌo mµ cã trøng trïng hoÆc ¨n uèng ph¶i thøc ¨n hoÆc n−íc cã nhiÔm trïng tõ ph©n mÌo truyÒn sang th× thai nhi cã thÓ m¾c mét lo¹i bÖnh h×nh cung khiÕn cho ®øa trÎ trë thµnh qu¸i thai hoÆc tö vong. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. còng cã thÓ th«ng qua tÊm b×nh phong bµo thai mµ dÉn ®Õnݶy thai hoÆc lµ tö thai. kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. nªn ®· gi¶m møc ¨n uèng h»ng ngµy. tr−íc khi hµnh kinh chÝnh lµ giai ®o¹n rông trøng. thËm chÝ ng−êi cã thai cßn bÞ tróng ®éc.

Bëi v× t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m cã thÓ lµm cho n−íc bÈn ngÊm vµo ©m ®¹o. nh− trÝ lùc kÐm. Cho nªn. 142. Trong thêi kú hµnh kinh.thuú thÓ . Nh−ng khi röa ph¶i dïng n−íc Êm ë møc ®é võa ph¶i. tø chi kh«ng vÑn toµn. viÖc röa s¹ch phÇn ngoµi ©m hé lµ v« cïng quan träng.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi. ®«ng ®Òu cã thÓ t¾m. khiÕn cho tr÷ l−îng muèi vµ n−íc ë trong c¬ thÓ t¨ng lªn. Cho nªn phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î. do ®ã mµ sinh ra nh÷ng trÎ em bÞ khuyÕt tËt. h¹. Bëi v× ¨n nh÷ng thøc ¨n qu¸ mÆn. Muèn b¶o ®¶m ©m hé ®−îc s¹ch sÏ th× ph¶i déi n−íc röa. VÝ dô trong thêi kú ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. hë m«i. dÔ xóc ®éng vµ dÔ c¸u giËn v. cã rÊt nhiÒu phô n÷ do tinh thÇn c¨ng th¼ng qu¸ møc mµ bÞ t¾t kinh. tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu chôp X quang. Qua nh÷ng thùc nghiÖm ®· chøng minh. nh− vËy n−íc sÏ kh«ng ch¶y ng−îc lªn ®Ó ngÊm vµo ©m ®¹o. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt kinh nguyÖt bÞ kh©u n·o d−íi . Cho nªn trong thêi kú ®ang hµnh kinh th× kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh. T¾m cã t¸c dông râ rÖt ®èi víi tuÇn hoµn m¸u cña c¬ thÓ vµ t¨ng c−êng søc ®Ò kh¸ng cña líp da. r¸ch vßm häng.v. bÊt kú nam n÷ giµ trÎ. cöa tö cung h¬i më réng. Phô n÷ ®ang cã kinh nguyÖt kh«ng nªn t¾m ngåi hoÆc t¾m trong bån t¾m.. Nh−ng phô n÷ ®ang trong thêi kú hµnh kinh th× ph¶i tr¸nh t¾m n−íc l¹nh. n−íc bÈn dÔ ngÊm vµo khoang tö cung do ®ã mµ sinh ra viªm bé phËn sinh dôc. Cã phô n÷ kh«ng cã thai v× qu¸ mong muèn cã con nªn còng tÊ−t kinh h×nh thµnh mang thai gi¶. Khi ®−îc b¸c sÜ nãi râ sù thËt th× kinh nguyÖt l¹i trë l¹i. thu. ®øa trÎ míi sinh bÞ xuÊt huyÕt cã tÝnh tù ph¸t v. NÕu n−íc kh«ng ®ñ Êm sÏ lµm cho hÖ thèng sinh dôc vµ toµn th©n bÞ n−íc l¹nh kÝch thÝch. L¹nh còng lµ mét lo¹i kÝch thÝch. phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. còng cã thÓ th«ng qua ®¹i n·o dÉn ®Õn thay ®æi kinh nguyÖt. 143. mµ nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn ®¹i n·o.lµm cho c¸c tÕ bµo trøng hoÆc trøng ®· thô tinh bÞ tæn th−¬ng. bÊt kÓ xu©n. mét sè thay ®æi vÒ m«i tr−êng hoÆc kÝch thÝch ngo¹i giíi ®Òu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kinh nguyÖt. 141. tr−íc khi hµnh kinh kho¶ng 10 ngµy nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n Ýt mÆn th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh− ®· nªu ë trªn..Phô n÷ tr−íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi. dÉn ®Õn bµo thai ph¸t triÓn kh«ng tèt.. Phô n÷ khi s¾p söa hµnh kinh mµ ¨n nh÷ng thø qu¸ mÆn lµ cã h¹i. teo sä n·o.lâi buång trøng chi phèi. Cßn ng−êi khoÎ m¹nh mµ kh«ng ph¶i thêi kú hµnh kinh th× t¾m n−íc l¹nh nh− th−êng. dÉn ®Õn m¸u hµnh kinh ra qu¸ nhiÒu.v. NÕu n−íc nãng qu¸ th× sÏ lµm cho xung quanh mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. Trong thêi gian hµnh kinh. dÉn ®Õn ngõng 85 171 172 ..phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n−íc l¹nh T¾m n−íc l¹nh lµ biÖn ph¸p tèt ®èi víi søc khoÎ. khi ®Õn ngµy hµnh kinh sÏ cã hiÖn t−îng nhøc ®Çu. viÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh.

144. 145. cã chÊt ®¹m. NÕu kh«ng chó ý gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ.Phô n÷ khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß. phô n÷ khi hµnh kinh.. cã 10 lo¹i vitamin vµ 17 lo¹i axit amin. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. Phô n÷ hót thuèc l¸ cã tíi 46% ng−êi bÞ rèi lo¹n kinh nguyÖt. Bëi v× phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh cã sù thay ®æi vÒ sinh lý c¬ thÓ rÊt lín. sÏ lµm cho mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n bÞ bã chÆt.. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Bia tuy ®−îc gäi b»ng c¸i tªn rÊt ®Ñp lµ "B¸nh bao n−íc ”. ChÊt dinh d−ìng rÊt phong phó.. ViÖc tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. tãc kh« r¸p. 147. . car«ten. xung huyÕt ©m hé. ng−îc l¹i cßn lµm cho l−îng s÷a gi¶m ®i. Ngoµi ra. NÕu lóc nµy mµ mÆc quÇn ®òng hÑp.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 86 173 174 . mµ cßn cã nhiÒu lo¹i nguyªn tè vi l−îng nh− chÊt s¾t. Lóc nµy sù chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt m¹nh. Qua ®iÒu tra trªn 3.500 phô n÷ ë 7 quèc gia. mµ ng−êi kh«ng hót thuèc l¸ th× chØ cã 2%. do søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m xuèng. Kh«ng nªn qu¸ theo ®uæi mèt mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc cã ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n. 146. Phô n÷ ®ang cho con bó mµ uèng bia. mét phÇn mao tÕ huyÕt qu¶n tr−¬ng lªn. th«. Cho nªn khi hµnh kinh. phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh th× kh«ng nªn mÆc lo¹i quÇn bã chÆt lÊy b¾p ®ïi nµy. phô n÷ nªn mÆc quÇn réng r·i cho tho¶i m¸i.v. Bëi v× trong bia cã chÊt hu-b¬-l«ng.kinh. rÊt dÔ g©y nªn phång rép. trong ®ã chÊt ®¹i m¹ch nha cã t¸c dông øc chÕ s÷a. líp da chãng nh¨n. t¨ng thªm sù cä s¸t ©m hé. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸. nÕu gÆp l¹nh th× rÊt dÔ bÞ c¶m sèt. Cho nªn phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia. Thµnh phÇn hu-b¬l«ng rÊt phøc t¹p. cßn cã thÓ m¾c c¸c bÖnh nh− viªm nhiÔm hÖ thèng ®−êng tiÕt niÖu v. bã chÆt lÊy b¾p ®ïi. quÇn bß. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng hót thuèc l¸ sÏ mau giµ yÕu. kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy viÖc tiÕt s÷a.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ ch¼ng cã lîi mµ chØ cã h¹i. Cho nªn ng−êi phô n÷ nµo hót thuèc l¸ th× dung nhan tiÒu tuþ. Nam giíi hót thuèc l¸ cã h¹i. cã ®−êng. Ngoµi ra cã tíi 32 % bÞ t¾t kinh sím. søc ®Ò kh¸ng gi¶m xuèng.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®−êng ®á §−êng ®á kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng nho rÊt lín. phô n÷ hót thuèc l¸ nguy h¹i cµng lín h¬n. ng−êi ta ph¸t hiÖn ra r»ng. Nh−ng. Song trong thêi kú ®ang cho con bó th× kh«ng nªn uèng bia. quÇn èng bã ®−îc nhiÒu thanh niªn coi lµ mèt thêi trang. sè phô n÷ hót thuèc l¸ giµ ®i so víi sè phô n÷ kh«ng hót thuèc l¸ cïng løa tuæi nhiÒu h¬n gÊp 2 lÇn.

thÓ lùc bÞ tiªu hao rÊt lín. mµ v× ®−êng ®á cã t¸c dông ho¹t ho¸ sù ø m¸u. kali. ®ång v.vitamin B2. Xe ®¹p n÷ kh«ng nh÷ng kh«ng cã dãng ngang. chê cho t¹p chÊt l¾ng xuèng råi h·y uèng. nãi chung chØ nªn tõ 7 ®Õn 10 ngµy vµ ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng thÝch hîp th«i. khiÕn cho ©m hé nhiÒu ngµy bÞ dån nÐn. t¸c dông ng−îc l¹i lªn ©m hé. Nh− vËy míi vÖ sinh. hîp víi c¸nh tay ng¾n. ®ång thêi kÝch thÝch phÇn trªn cña niÖu ®¹o lµm cho líp da ngoµi ©m hé thµnh chai ra.. Ngoµi ra ®−êng ®á cßn cã t−¬ng ®èi nhiÒu t¹p chÊt. cøng lªn. Bëi v× phô n÷ ngåi xe ®¹p yªn cøng l©u ngµy. S¶n phô khi sinh në. mÊt nhiÒu m¸u.. 149. c¸c ngµnh ®iÒu trÞ y häc cã liªn quan ph¸t hiÖn ra r»ng rÊt nhiÒu phô n÷ mang nh÷ng chøng bÖnh nh− líp da ngoµi ©m hé dµy lªn. C¸c chuyªn gia h÷u quan chØ ra r»ng. rÊt cã lîi cho viÖc kh«i phôc vµ co hÑp tö cung sau khi ®Î. khi lªn xuèng xe. thêi gian s¶n phô ¨n ®−êng ®á. lµm cho ©m hé va m¹nh vµo dãng xe.v. Cã ng−êi cßn m¾c bÖnh bÝ ®¸i. thµnh xung huyÕt v. vitamin PP vµ c¸c chÊt kÏm... cr«m. nÕu cø ¨n ®−êng ®á m·i th× sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm thµnh phÇn ¸c lé cña m¸u. khi ¨n nªn hoµ ra n−íc. §−êng ®á võa bæ m¸u l¹i võa cung cÊp nhiÖt l−îng vµ mét sè chÊt dinh d−ìng kh¸c. Cho nªn nh÷ng ng−êi phô n÷ nµo ph¶i ®i xe ®¹p nhiÒu ngµy th× nªn söa c¸i yªn xe ®¹p cho phÝa ®»ng tr−íc h¬i thÊp xuèng ®Ó cho ¸p lùc khái dån lªn ©m hé. yªn xe th× nªn dïng b«ng hoÆc bät biÓn ®Öm xuèng d−íi líp da mÒm. Bëi v× xe cña nam giíi cã dãng ngang. sao cho ©m hé kh«ng c¶m thÊy bÞ cä s¸t lµ ®−îc.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng. s−ng mäng g©y nªn mäng ®á m·n tÝnh. vµo yªn xe v.. Cho nªn phô n÷ nªn ®i xe ®¹p cña n÷. Mangan. 150.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt 87 175 176 . ¸p lùc cña toµn th©n th«ng qua phÇn mám yªn. phÝa tr−íc l¹i h¬i cao. khi h·m xe hoÆc khi va ch¹m rÊt dÔ bÞ ng· xe. thµnh viªm. c¸i yªn xe ®· cøng. Khi kiÓm tra nh÷ng phô n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î.v. mµ g©y ra s©y s¸t bªn ngoµi. g©y nªn hiÖn t−îng s¶n phô tiÕp tôc bÞ mÊt m¸u kÐo dµi.v.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi C¨n cø vµo rÊt nhiÒu b¶n thèng kª cña c¸c bÖnh viÖn. niÖu ®¹o bÞ t¾c nghÏn... 148. Khi lªn xuèng xe kh«ng cÇn ph¶i nhÊc ch©n qu¸ cao. mµ th©n xe còng t−¬ng ®èi thÊp. bÞ cä s¸t. viªm niÖu ®¹o v. an toµn. l¹i cßn cã t¸c dông thóc ®Èy sù bµi tiÕt nh÷ng chÊt ®éc. s−ng mäng vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã c¶m gi¸c ®au ®ín. trong sè nh÷ng phô n÷ m¾c bÖnh xung huyÕt ngoµi ©m ®¹o th× cã ®Õn 75% lµ do nguyªn nh©n ®i xe ®¹p cña nam giíi. t−¬ng ®èi thuËn tiÖn. Sau khi ®Î l¹i cho con bó. Ngoµi ra xe ®¹p n÷ th©n xe ng¾n h¬n xe nam. kh«ng bÞ ng· hoÆc bÞ va ®Ëp. cÇn rÊt nhiÒu chÊt ®−êng vµ chÊt s¾t. Song kh«ng chØ toµn lµ lîi Ých. cøng lªn. gÆp tr−êng hîp ph¶i phanh xe gÊp th× ch©n còng ®Æt xuèng ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng vµ dÔ dµng. ®¸i buèt. Nguyªn nh©n cña ®¹i ®a sè bÖnh nµy lµ do nh÷ng ng−êi phô n÷ ®ã th−êng xuyªn ®i xe ®¹p yªn cøng g©y ra. c¬ lùc kÐm cña phô n÷. ¶nh h − ëng ®Õn viÖc kh«i phôc søc khoÎ cho s¶n phô. dÔ dµng tËp trung sö dông c¸nh tay vµ bµn tay ®iÒu khiÓn xe.v..

V¶i ni l«ng. V¶i ni l«ng Ýt tho¸ng khÝ tÝnh hót n − íc kÐm. Ngoµi ra ©m hé cña phô n÷ Èm −ít. V¶ l¹i.v. NÕu muèn thùc hiÖn kiÓu nghi lÔ nµy th× nªn c¾m nÕn 88 177 178 . g©y kÝch thÝch kh«ng tèt cho tãc vµ da ®Çu.kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt Thãi quen c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« trong ngµy sinh nhËt lµ do häc cña n−íc ngoµi vµo. lµm cho mét bé phËn bÞ s−ng ®á. cø thÝch dïng xµ phßng ®Ó röa ©m hé. röa ©m hé sÏ lµm gi¶m mÊt tÝnh toan cña líp da ngoµi ©m hé. v× muèn b¶o ®¶m cho bé phËn sinh dôc ®−îc s¹ch sÏ. 153. chÊt r−îu v. nÕn ch¶y xuèng còng « nhiÔm b¸nh. Nh−ng nÕu may quÇn lãt cho phô n÷. hoÆc cho mét chót Ýt muèi ¨n vµo th× cµng tèt. võa t¨ng thªm ®é bãng m−ît.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l−îc nhùa L−îc b»ng nhùa nilon rÎ tiÒn. Bëi v× xµ phßng thuéc tÝnh kiÒm. khi thæi nÕn cã thÓ b¾n n−íc bät ra. röa. 152. xµ phßng cßn kÝch thÝch líp da. Trªn thùc tÕ. ®ång thêi l¹i cã thÓ lµm mat-sa da ®Çu. am«ni¨c. chØ cã lîi cho vi trïng sinh në. Trªn thùc tÕ c¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt mÊt vÖ sinh. Nªn chän mua l−îc b»ng gç Hoµng d−¬ng vµ bµn ch¶i b»ng l«ng lîn võa s¹ch gÇu. NÕu nh− ng−êi ®ã l¹i cã bÖnh truyÒn nhiÔm. dÔ ®Ó cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. Bëi v× l−îc nilon hoÆc bµn ch¶i nilon.. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng pha trén rÊt nhiÒu thµnh phÇn vi l−îng ho¸ häc nh− ®¬n thÓ.b»ng v¶i ni l«ng. 151. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng.. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch da rÊt m¹nh. lµmcho m¸u tuÇn hoµn ®−îc tèt h¬n. bÖnh mÈn ngøa. khi ch¶i tãc dÔ sinh ra tÜnh ®iÖn. phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa ©m ®¹o. nhÊt ®Þnh bÞ « nhiÔm.v. viªm niÖu ®¹o v. lµm cho viÖc ®i tiÓu bÞ khã kh¨n. mµu s¾c ®Ñp. mau kh«. dÔ giÆt. nhÑ vµ dïng bÒn. C¸c chÞ cho r»ng xµ phßng kh«ng nh÷ng röa s¹ch bé phËn sinh dôc mµ cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn n÷a. do ®ã mµ hay rông tãc. Cho nªn ch¶i ®Çu kh«ng nªn dïng l−îc nhùa. Khi ®èt nªn lªn khã tr¸nh ®−îc muéi khãi. Cho nªn kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga-t« sinh nhËt. nhÑ vµ mÒm. Bëi v× b¸nh ga-t« bÞ nh÷ng c©y nÕn c¾m ®Çy vµo. mµ kh«ng cã lîi cho søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. th× sÏ g©y nªn hËu qu¶ kh«ng tèt. tr¸nh sao khái truyÒn bÖnh cho ng−êi kh¸c. Cho nªn.. Song dïng l−îc b»ng nilon thËt kh«ng cã lîi.. bÖnh khuÈn còng « nhiÔm b¸nh. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ dïng n−íc s¹ch ®Ó déi. råi sinh ra bÖnh qu¸ mÉn c¶m. Ni l«ng lµ lo¹i sîi nh©n t¹o.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc Cã mét sè phô n÷. gi¸ c¶ l¹i rÎ.

mïa ®«ng ®i ra ngoµi kh«ng ®eo khÈu trang th× h¬n. thêi gian xem l¹i l©u th× tia X sÏ tÝch tô trong c¬ thÓ trÎ th¬. dÔ bÞ c¶m cóm. Bëi v× n−íc hoa mµ xoa lªn mÆt sÏ t¨ng nhanh ®é l·o ho¸ cña líp da ë trªn mÆt. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi xung quanh khã chÞu. b¹ch cÇu gi¶m. bÞ ho.lªn trªn hép b¸nh ga-t« . bãng ®Ìn h×nh ph¸t ra mét l−îng tia X nhÊt ®Þnh.Kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt Cã mét sè phô n÷ rÊt thÝch b«i n−íc hoa lªn mÆt. §èi víi ng−êi lín th× tia X nµy kh«ng cã g× nguy h¹i. cã thÓ th«ng qua viÖc luyÖn tËp mïa ®«ng ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng rÐt. Bëi v× trong niªm m¹c mòi cña con ng−êi cã rÊt nhiÒu vi ti huyÕt qu¶n d¹ng h¶i miªn. 156. nhÊt lµ ë cù ly gÇn.mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt Mïa ®«ng gi¸ rÐt. nhiÒu ng−êi ®i ra ngoµi th−êng hay ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt. 157. Cho nªn trong t×nh h×nh b×nh th−êng. nh − ng ®èi víi trÎ th¬ mét hai tuæi th× sÏ cã nguy h¹i. Dïng n−íc hoa. Bëi v× nh÷ng c¬ quan vµ nh÷ng tæ chøc nµy t−¬ng ®èi mÉn c¶m ®èi víi tia X. suy dinh d−ìng. n−íc s÷a ®Ó ho¸ trang. rÊt cã h¹i cho x−¬ng g©n vµ tuyÕn s÷a tuyÕn gi¸p tr¹ng. nã cã t¸c dông t¨ng nhiÖt cho kh«ng khÝ hÝt vµo. mÊt mÊt c«ng n¨ng phßng ngù. 154. Cho nªn kh«ng nªn bÕ trÎ th¬ xem ti-vi. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. Cã mét sè chÊt ho¸ häc ë trong n−íc hoa sÏ lµ nguån kÝch thÝch qu¸ mÉn 155. Trªn thùc tÕ. Cho nªn. giã bÊc c¨m c¨m. cã khi cßn ph¸t triÓn thµnh viªm da. kh«ng chÞu ¨n. BÕ trÎ th¬ xem ti-vi. §ång thêi sau khi xoa n−íc hoa lªn mÆt th× nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc ra n¾ng v× nh÷ng tia tö ngo¹i trong ¸nh n¾ng sÏ lµm cho mét sè chÊt trong n−íc hoa biÕn thµnh nh÷ng chÊt ho¸ häc lµm cho nh÷ng chç cã n−íc hoa dÝnh vµo sÏ s−ng ®á vµ ®au nhøc. tuÇn hoµn m¸u v« cïng thÞnh v−îng. C«ng n¨ng phßng ngù nµy cña con ng−êi. t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ cã thÓ võa th¬m tho l¹i cã t¸c dông b¶o vÖ ® − îc lµn da.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n−íc hoa cã nång ®é cao. NÕu kÐo dµi sÏ cã hiÖn t−îng yÕu søc.kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti-vi Trong qu¸ trinh ti-vi ho¹t ®éng. trë nªn yÕu ®uèi. mµ cßn cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng nªn b«i n−íc hoa lªn mÆt. ng−îc l¹i sÏ lµm cho niªm m¹c mòi 89 179 180 . trÝ lùc gi¶m. nÕu mïi th¬m qu¸ nång. Kú thùc lµm nh − vËy chØ cã h¹i. tõ ®ã dÉn ®Õn chËm lín. Bëi v× cã ng−êi sau khi dïng hoÆc ngöi thÊy mïi n−íc hoa qu¸ nång sÏ sinh ra ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. mÊt ®i ®é mÞn bãng s½n cã vµ lµm gi¶m ®i tÝnh ®µn håi cña líp da. Bëi v× tÝnh mÉn c¶m cña trÎ em ®èi víi tia X cao h¬n ng−êi lín gÊp nhiÒu lÇn. NÕu ra ngoµi mµ ®eo khÈu trang.

vµ nh÷ng chøng bÖnh ®−êng ruét nh− ®au bông quÆn vµ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn ®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn ho¸ 90 181 182 . kh«ng nªn bÞ nh÷ng mïi vÞ th¬m tho ®Ëm ®µ quyÕn rò.®èi víi ng−êi ®· cã thÓ chÊt qu¸ mÉn. chãng mÆt. sÏ lµm cho th©n thÓ ng−êi ®ã sinh ra c¸c kiÓu ph¶n øng nh− bÖnh mÒ ®ay. 160.®i kh¸m bÖnh th× kh«ng nªn trang ®iÓm Cã mét sè bÖnh nh©n n÷ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m bÖnh mµ còng trang ®iÓm kü cµng. Cho nªn khi ®i mua nh÷ng ®å ho¸ trang. ë l−ìi. cã thÓ ®Ò phßng sù x©m nhËp cña vi trïng. cµng kh«ng nªn sö dông n−íc hoa cã nång ®é cao. l©u ngµy sÏ lµm cho da bÞ nh¨n nhóm. bÖnh ho kinh giËt vµ bÖnh hen xuyÔn. Bëi v× dÇu giã cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. b«i son ®á thÉm. ë tãc. Cho nªn kh«ng nªn xoa dÇu giã lªn tay lªn mÆt.. Ph−¬ng ph¸p sö dông ®óng ®¾n nhÊt lµ : 2 phÇn dÇu giã céng víi 8 phÇn n−íc. b¶o hé líp da. ®èi víi thÇn kinh. tuy cã tá ra lÔ phÐp víi y b¸c sÜ. Bëi v× mét kinh nghiÖm quan träng cña viÖc “Th¨m bÖnh” lµ b¸c sÜ quan s¸t mµu da s¾c mÆt mµ ph¸n ®o¸n bÖnh t×nh. kÎ m¾t trßn xoe. viªm mòi. pha thµnh dung dÞch 20%. dÇu giã sÏ hót ®i mÊt nhiÒu chÊt n−íc ë trªn bÒ mÆt líp da.v. 159. nÕu véi vµng ho¸ trang ngay. NÕu tr−íc khi ®i kh¸m bÖnh mµ l¹i s¬n mãng tay. Bëi v× ®é nãng. Sau khi t¾m mµ lËp tøc ho¸ trang ngay cã thÓ x¶y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. Nªn sau khi t¾m mét giê. ë mãng tay v. 158. mµ ®èi víi b¶n th©n còng cã h¹i chø kh«ng cã lîi. dïng n−íc nµy ®Ó xoa lªn tay lªn mÆt míi lµ thÝch hîp.. Líp da cña ng−êi b×nh th−êng cã ph¶n øng tÝnh toan.. g©y cho b¸c sÜ rÊt nhiÒu phiÒn to¸i trong viÖc chÊn ®o¸n bÖnh hoÆc cã thÓ chÈn ®o¸n nhÇm.v.. RÊt nhiÒu bÖnh biÓu hiÖn b»ng sù thay ®æi ë s¾c mÆt. NÕu th−êng xuyªn dïng dÇu giã ®Ó b«i lªn da. xoa phÊn th¬m lõng. vÏ l«ng mµy v.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt Mïa ®«ng cã mét sè ng−êi cø thÝch dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt.t¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay T¾m. nh−ng l¹i lµm cho b¸c sÜ rÊt khã chÈn ®o¸n bÖnh. trë nªn kh« cøng nh¨n nheo. Sau khi t¾m.. ®é toan cña líp da cña c¬ thÓ con ng−êi ®Òu cã ¶nh h−ëng. hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ ®é Èm. b«i lªn líp da chØ cã t¸c dông t¹m thêi lµm dÞu líp da chø kh«ng thÓ lµm cho da mÒm −ít ®−îc. Nh− vËy lµ ®· che lÊp hÕt c¸i biÓu hiÖn bÒ ngoµi cña bÖnh. cã mét sè ng−ê× cßn xuÊt hiÖn bÖnh ®au ®Çu. chê cho ®é toan kiÒm cña líp da håi phôc b×nh th−êng råi h·y ho¸ trang th× h¬n. ®é toan kiÒm cña líp da thay ®æi. Lµm nh− vËy kh«ng nh÷ng lµ v« Ých mµ cßn cã h¹i n÷a. sö dông ho¸ trang phÈm cã thÓ lµm cho da s¶n sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt. NhÊt lµ nh÷ng ng−êi cã thÓ chÊt qu¸ mÉn c¶m. chÊt n−íc vµ ®é Èm cña n−íc ®Ó t¾m cã thÓ lµm cho ®é toan kiÒm cña líp da b×nh th−êng bÞ thay ®æi.

v.. nh− vËy chØ cã h¹i chø ch¼ng cã lîi g× c¶. 161. lµ mét phßng tuyÕn che ch¾n cho m¾t. diÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.DiÔn viªn tr−íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt. th× lóc lµm viÖc cµng kh«ng an toµn. ch¼ng tiÕc c«ng tu söa l«ng mi l«ng mµy. dÉn ®Õn viªm tæ chøc tæ ong.. Ngoµi ra. tãc dµi còng kh«ng cã lîi cho c¸c ho¹t ®«ng thÓ dôc. do ®ã mµ xuÊt hiÖn mÈn môn ®á. Tr−íc khi ho¸ trang mµ röa mÆt. V¶ l¹i nhæ l«ng mµy cã thÓ kÝch thÝch côc bé huyÕt qu¶n . rÊt bÊt lîi cho nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c trong ngµnh y. ngµnh kiÕn tróc v.. Cho nªn.trang. Ho¸ trang th× ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu. NÕu ho¸ trang 4 tiÕng ®ång hå tr−íc khi röa mÆt vµ 8 tiÕng ®ång hå tr−íc khi c¹o r©u th× kh«ng viÖc g×. M¸i tãc dµi tuy rÊt ®Ñp. mµ trong rÊt nhiÒu lo¹i c«ng t¸c th× tãc dµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè mÊt an toµn. ch×. thÈm dÞch vµ s¾c tè mµu n©u l¾ng xuèng.. Bëi v× trong thuèc mµu cã chÊt dÇu dïng ®Ó ho¸ trang cã c¸c chÊt ®éc nh− thñy ng©n.kh«ng nªn 162. tr−íc khi diÔn xuÊt ®Òu ph¶i ho¸ trang. thÇn kinh.kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi Tãc dµi lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng bÒ ngoµi cu¶ phô n÷. th¹ch tÝn v. sau nµy sÏ ®Ó l¹i nh÷ng vÕt sÑo. 164. mµ cßn lµm cho lç ch©n l«ng në ra.v. sÏ ©n hËn suèt ®êi.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 91 183 184 . Tãc dµi cã thÓ b¸m nhiÒu bôi bÈn. nhÊt lµ l¹i röa mÆt b»ng xµ phßng vµ n−íc nãng th× kh«ng nh÷ng trõ bá mÊt tÇng b¶o hé dÇu mì do líp da b×nh th−êng tiÕt ra. 163. nh−ng l¹i lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng an toµn trong rÊt nhiÒu c«ng t¸c. c¹o r©u tr−íc khi ho¸ trang th× rÊt dÔ dÉn ®Õn “Viªm da do thuèc mµu cã chÊt dÇu” tôc gäi lµ “BÖnh mÆt ®en”. ®em nhæ s¹ch bé l«ng mµy ®en nh¸nh. cã thÓ che nh÷ng giät må h«i ch¶y vµo m¾t. Bëi v× l«ng mµy lµ c¬ quan phô trî cña m¾t. kh«ng tiÖn. NÕu röa mÆt. Nh− vËy khi ho¸ trang th× thuèc mµu cã chÊt dÇu cã thÓ x©m nhËp vµo lç ch©n l«ng.. Nh÷ng ng−êi phô n÷ hiÖn ®¹i lµm viÖc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi. ngµnh thùc phÈm v. Cã mét sè n÷ thanh niªn cø muèn cã bé mÆt ®Ñp. ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy.. ngµnh dÖt. môn n−íc. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh c¬ giíi.v. c¹o r©u. mét m¸i tãc thanh tó ®Ñp ®Ï thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt søc quyÕn rò cña ng−êi con g¸i. dÉn ®Õn “Viªm da do c¸c lo¹i thuèc mµu cã chÊt dÇu” hoÆc do thuèc mµu qu¸ mÉn. c¹o r©u Mçi diÔn viªn. Cho nªn. ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc b×nh th−êng vµ dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm côc bé.

vµ cßn cã thÓ lµm cho tãc trë nªn gißn.. Cho nªn. ch× tÝch tô trong c¬ thÓ sÏ lµm cho tróng ®éc.. cã nh÷ng nèt cã n−íc. NÕu ®ét nhiªn cã vËt l¹ bay ®Õn ®ông vµo mi m¾t. cã thÓ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng−êi. NÕu ®em c¾t côt l«ng mi ®i th× sÏ mÊt mÊt t¸c dông b¶o hé nµy. Hä kh«ng biÕt r»ng. toan. muèn lµm cho con m×nh xinh ®Ñp h¬n. Bëi v× ®å trang søc b»ng kim lo¹i th−êng cã nicken. dÉn ®Õn c¸c lo¹i bÖnh vÒ m¾t. V¶ l¹i tuæi thä cña mét sîi l«ng mi ®¹i ®Ó chØ ®−îc cã 90 ngµy. ®Ñp cña bé tãc. Th−êng xuyªn nhuém tãc. bôi bÆm v. cã thÓ ph¸ ho¹i chÊt anbumin cña tãc. ch¶i c¸c kiÓu tãc. kh«ng nªn c¾t l«ng mi. cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh vÒ da. cã thÓ b¶o vÖ sä n·o.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc Cã ng−êi tãc b¹c. ®em thuèc nhuém tãc th−êng dïng ®· «-xy ho¸ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh b«i lªn da mét con vËt. con vËt Êy ®· bÞ ung th− da.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i Mïa hÌ ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. Cho nªn nãi chung chØ nªn sÊy tãc tõ 3 92 185 186 . nh÷ng sîi míi mäc ra còng kh«ng thÓ dµi h¬n ®−îc. Sau khi sÊy. cã mét sè chÊt ë trong thuèc nhuém tãc nh− chÊt thè. Nh− vËy cã thÓ b¶o vÖ ®−îc vÎ khoÎ. t−ëng r»ng nh− vËy l«ng mi mäc l¹i sÏ dµi h¬n. d©y chuyÒn. ngøa ng¸y khã chÞu. Cã mét sè ng−êi sau khi sö dông dÉn ®Õn líp da qu¸ mÉn c¶m. dÔ rông. nh− hoa tai.. cã nèt mÈn.. Nh−ng sÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. sÊy b»ng chÊt ho¸ häc cø 3 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp.sÏ dÔ dµng lät vµo m¾t. 167. Bëi v× sÊy tãc qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n. xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®á mäng. Bëi v× l«ng mi lµ cã t¸c dông b¶o vÖ con m¾t. nh×n vµo thÊy kh« cøng.. m¾t sÏ nhanh chãng nh¾m l¹i ®Ó b¶o vÖ lßng ng−¬i con m¾t. ®Ñp h¬n. mÊt hÕt vÎ ®Ñp. cr«mi cã thÓ g©y ra bÖnh viªm da tiÕp xóc. Cho nªn thuèc nhuém tãc kh«ng nªn dïng th−êng xuyªn. sau mét thêi gian. Bëi v× thuèc nhuém tãc cã ®éc tÝnh nhÊt ®Þnh. bÌn göi gÊm niÒm hy väng vµo thuèc nhuém tãc. 166.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ xo¨n Tãc lµ tÊm b×nh phong cña sä n·o. lµm mÊt ®i vÎ bãng m−ît s½n cã cña nã. cã thÓ ®Ò phßng bôi bÆm bay vµo m¾t.v..v. C¾t l«ng mi ®i råi. ®qa\\· c¾t ®i hµng l«ng mi cña trÎ. Ng−êi ta thÝ nghiÖm ë ®éng vËt ®· chøng minh. ®ång thêi còng lµm cho tÇng b¶o vÖ tãc bÞ tæn h¹i. qu¹t. Kú thùc lµm nh− vËy rÊt cã h¹i cho m¾t trÎ. ®«i m¾t dÔ nh×n h¬n. nÕu kh«ng géi s¹ch. ®Ñp cña m¸i tãc. xuyÕn v.c¾t l«ng mi Cã mét sè bµ mÑ trÎ. Mïa hÌ ra nhiÒu 165. Nh− vËy thËt ch¼ng cã lîi g× cho sù khoÎ. th − êng xuyªn nhuém tãc lµ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®Õn 6 th¸ng mét lÇn.

cßn cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c bÖnh mäng ®á. ng−êi ¨n ph¶i rÊt dÔ m¾c ph¶i bÖnh tËt nµo ®ã. bÖnh khuÈn cã thÓ dÔ dµng b¸m vµo thµnh nhÉn hoÆc phÝa trong chiÕc nhÉn. NÕu kh«ng. trõ nh÷ng d©y chuyÒn vµng dßng (24k) ra. lë loÐt. Bëi v× nhÉn lµ n¬i c− tró cña vi khuÈn. mäi ng−êi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ®ám cho m×nh. Cho nªn kh«ng 93 187 188 . C¸i gäi lµ “BÖnh sÝnh ®Ñp” chÝnh lµ do lµm ®ám mµ sinh ra bÖnh ho¹n. NÕu ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy th× sÏ rÊt cã h¹i. Bëi v× d©y chuyÒn hîp kim tiÕp xóc víi líp da sÏ lµm cho chç da ®ã bÞ mÈn ®á. Song lµm ®Ñp mµ kh«ng ®óng c¸ch th× l¹i mang ho¹. NhiÒu ng−êi th−êng ®eo d©y chuyÒn. sè l−îng vi khuÈn ë chç ®eo nhÉn so víi nh÷ng ngãn tay kh«ng ®eo nhÉn cao gÊp 9 lÇn trë lªn. khi röa tay rÊt khã khö s¹ch ®−îc vi khuÈn ë nh÷ng n¬i nµy. h×nh thµnh bÖnh mÈn ngøa. Khi lµm c¸c mãn ¨n chÝn rÊt dÔ « nhiÔm thùc phÈm. rÊt nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn kh¸c th−êng lµ d©y chuyÒn kim lo¹i cã nh÷ng hîp kim nh− cr«mi vµ nickel. cøu ng−êi chÕt. bÖnh cµng thªm nÆng. nhµ ¨n v. th× kh«ng nªn ®eo nhÉn. cã thÓ ®em l¹i cho ng−êi ¨n nh÷ng nguy h¹i.v. KiÓm tra sè vi khuÈn ë trªn chiÕc nhÉn th× thÊy cã rÊt nhiÒu vi khuÈn l©y nhiÔm tõ lóc lµm viÖc trong bÖnh viÖn. 170.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy Cuéc sèng ®−îc n©ng cao. 168.nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn Nh©n viªn y tÕ tiÕp sóc bÖnh nh©n. dÉn ®Õn truyÒn nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh hoÆc g©y ra tróng ®éc thùc phÈm. Ngµy th¸ng kÐo dµi. c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn ë c¸c kh¸ch s¹n.Nh©n viªn lµm c«ng viÖc tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn Nghiªn cøu tõ gãc ®é vÖ sinh thùc phÈm. Sau khi ®eo nhÉn. Nh÷ng vi khuÈn nµy cã thÓ th«ng qua ®ñ mäi con ®−êng ®Ó x©m nhËp vµo c¬ thÓ. mét sè chÊt kim lo¹i trong ®å trang søc b»ng kim lo¹i cã thÓ hoµ tan vµo trong må h«i... t¨ng thªm c¬ héi tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ líp da vµ cã thÓ ngÊm vµo bªn trong líp da. Cho nªn ®Ó ®Ò phßng sù l©y nhiÔm cho b¶n th©n vµ sù l©y nhiÔm gi÷a c¸c bÖnh nh©n. nh÷ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn.må h«i. 169. d×u ng−êi bÞ th−¬ng. hé lý ë khoa ngo¹i th× ph¸t hiÖn ra r»ng. ngøa ng¸y. Nh©n viªn y tÕ ®ang lµm viÖc mµ ®eo nhÉn. qu¸n ¨n. Theo sù ®iÒu tra vi trïng häc trªn c¸c ngãn tay c¸c y t¸. Cho nªn mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i. khi lµm viÖc th× kh«ng nªn ®eo nhÉn . Bëi v× hµng ngµy tay chóng ta ph¶i tiÕpÔóc víi rÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cã nhiÔm vi khuÈn. Cho nªn nh©n viªn trùc tiÕp chÕ biÕn c¸c mãn ¨n chÝn. kh«ng nh÷ng ch¼ng cã Ých g× cho m×nh mµ con cã h¹i cho ng−êi bÖnh. thÊm n−íc.

Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é Cã nhiÒu phô n÷ trÎ vµ ®øng tuæi th−êng hay theo ®uæi c¸i ®Ñp cña thÓ h×nh mµ thùc hµnh gi¶m bÐo. tÊt nhiªn lµ còng ¶nh h−ëng ®Õn sinh dôc. NÕu nh− l¹i mang thai. tr«ng cã vÎ ®Ñp h¬n. Bëi v× khi ®Õn kú kinh nguyÖt cña phô n÷. mµng tö cung vµ chÊt mì tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. Khi thÓ träng v−ît qu¸ tiªu chuÈn thÓ träng 10% trë lªn th× míi nghÜ ®Õn viÖc gi¶m bÐo mét c¸ch thÝch ®¸ng. Hµm l−îng mì trong c¬ thÓ Ýt nhÊt ph¶i chiÕm 22% thÓ träng trë lªn míi cã thÓ b¶o ®¶m kinh nguyÖt hµnh kinh ®óng kú. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng t¾t kinh. cho con bó th× cÇnph¶i cã trªn 22% chÊt mì míi cã thÓ tho¶ m·n ®−îc nhu cÇu. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng. §©y lµ nguån quan träng cña néi tiÕt tè. NÕu thiÕu mì kh«ng nh÷ng kh«ng rông trøng ®óng kú h¹n mµ cßn dÔ x¶y ra hiÖn t−îng kinh nguyÖt kh«ng ®Òu. B×nh th−êng trong ng−êi ph¶i cã 22% chÊt mì míi cã thÓ duy tr× kinh nguyÖt mét c¸ch æn ®Þnh. nghiªm kh¾c h¹n chÕ viÖc ¨n uèng. Ýt nhÊt ph¶i cã 17% chÊt mì. thïy thÓ n·o vµ buång trøng. thËm chÝ cã ng−êi cßn chÞu ®ùng c¶ sù ®au khæ v× nhÞn ®ãi. 172. 171. song l¹i mang ®Õn nh÷ng c¸i ho¹ kh«ng thÓ l−êng ®−îc. KÕt qu¶ lµ. nªn b¶o tån 17% chÊt mì. Cho nªn phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch qu¸ ®é. Bëi v× kinh nguyÖt kh«ng nh÷ng chÞu sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ba bé phËn lµ phÇn d−íi kh©u n·o. tuy ng−êi cã thon h¬n. phÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ®−¬ng 94 189 190 .Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng Theo ®uæi c¸i ®Ñp cu¶ h×nh thÓ mµ gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sinh lý. mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña b× chÊt ®¹i n·o.nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy. N÷ vËn ®éng viªn kinh nguyÖt kh«ng ®Òu lµ do khi vËn ®éng chÊt mì bÞ tiªu hao qu¸ nhiÒu g©y nªn. nã cßn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chuyÓn ho¸ néi tiÕt .

ThÊt t×nh mµ b¸o thï lµ hµnh vi tù t − ®ª tiÖn cña tiÓu nh©n. H¬n n÷a. mµ cßn cã c¶ qu¶ ®¾ng n÷a. lµ ph¶n l¹i ®¹o ®øc x· héi. khã tr¸nh khái nh÷ng chuyÖn hiÓu lÇm. thuÇn khiÕt vµ biÖt lËp. Th¸i ®é ®óng ®¾n lµ c¶ hai cïng nh−îng bé lÉn nhau. rÊt ®au khæ vÒ mÆt tinh thÇn. ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh. cïng nhau tiÕn lªn. ph¶i qua tiÕp xóc vµ t×m hiÓu s©u s¾c. ph¶i giµnh thêi gian. 4) Kh«ng nªn n¶n chÝ. h¬n n÷a nÕu t×m kh«ng ra ®èi t−îng yªu ®−¬ng thÝch hîp. Trong yªu ®−¬ng. So s¸nh víi ng−êi yªu cò. 9) Kh«ng nªn th©n mËt qu¸ sím. 2) Kh«ng nªn bµn ®Õn t×nh yªu ®a gi¸c. t×nh c¶m còng ®· n¶y sinh hè ng¨n c¸ch. do ®ã. thÊy m×nh thÊy ng−êi. m©u thuÉn. t¨ng tr−ëng tri thøc. cã ai lµ kh«ng ®eo ®uæi mét t×nh yªu? Cã ®iÒu. chøng tá ®èi ph−¬ng kh«ng thÝch nghi lµm thµnh viªn gia ®×nh. ph¶i tù do. C¸i bÖnh hoµi cùu nµy lµ do si t×nh mµ ra. cÈu th¶. Ph¶i nhËn thøc mét c¸ch s¸ng suèt r»ng ng−êi yªu cò tuy cã c¶m t×nh. 6) Kh«ng nªn tù ti. th× sÏ ®Ó l¹i ©n hËn suèt ®êi. Theo ®uæi ®èi ph−¬ng. Do ¸p lùc bªn ngoµi m¹nh qu¸ nªn ph¶i tù ti. 7) Kh«ng nªn giÊu t×nh c¶m thËt. bëi v× quan hÖ yªu ®−¬ng kh«ng ®−îc ph¸p luËt b¶o hé. Yªu ®−¬ng c−íi xin lµ viÖc lín cña c¶ ®êi ng−êi. thÊy c¸i nh−îc cña ng−êi. lµ ng − êi v« ®¹o ®øc. song kh«ng lÊy th¸i ®é thµnh thùc. c¸i së tr−êng cña hä.¶nh h−ëng ®Õn tim. kh«ng l¹c quan phÊn khëi. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng. høa h«n mét c¸ch n«ng næi. ph¶i suy nghÜ kü cµng. cÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt. BÊt kÓ ®èi ph−¬ng nh− thÕ nµo. kh«ng ®−îc mï qu¸ng.còng kh«ng nªn nghe theo ng−êi kh¸c s¾p ®Æt. Ch¼ng may ®èi ph−¬ng t×m ra ch©n t−íng th× dï cho “G¹o sèng cã nÊu thµnh c¬m chÝn” råi ®i n÷a th× t− t−ëng. Qu¸ tr×nh yªu ®−¬ng cña thanh niªn lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng t×nh c¶m. mµ l¹i ®i phô häa t©ng bèc ®èi ph−¬ng hoÆc kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÓm ch−a hoµn h¶o trong ®iÒu kiÖn cña m×nh. Ph¶i c¶nh gi¸c víi nh÷ng ng−êi cã t©m ®Þa “ ch¬i trß kh¸c giíi ”. nh−ng thêi gian vµ hoµn c¶nh ®· thay ®æi. cã h¹i. b×nh ®¼ng. Yªu ®−¬ng lµ chuyÖn cña hai ng−êi. vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã bao giê còng c¶m thÊy kh«ng ®−îc tèt ®Ñp b»ng t×nh yªu ban ®Çu. thë dµi cho qua. tuæi qu¸ trÎ. tinh lùc tËp trung vµo viÖc häc tËp ®Ó ®Æt c¬ së bÒn v÷ng cho lý t−ëng vµ sù nghiÖp tèt ®Ñp sau nµy. ch−a tõng tr¶i. t×m hiÓu vµ giao l−u t− t−ëng. 3) Kh«ng nªn qua quÝt. 5) Kh«ng nªn hoµi cùu. Thêi kú ®Çu x©y dùng t×nh c¶m ph¶i dùa trªn sù quan s¸t.nam n÷ thanh niªn . lõa dèi ®èi ph−¬ng. ¶nh h−ëng ®Õn tiÒn ®å c¸ nh©n. KÕt qu¶ ®· h¹i m×nh l¹i lµm h¹i c¶ ng−êi kh¸c n÷a. ph¶i l−îng thø cho nhau. th× viÖc chän ng−êi yªu khã tr¸nh khái sù n«ng næi thiÕu thËn träng. Yªu ®−¬ng kh«ng thµnh c«ng. 8) Kh«ng nªn b¸o thï khi thÊt t×nh. t×nh yªu kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµ mËt vµ hoa. ®· lµm h¹i ng−êi kh¸c mµ cßn h¹i c¶ m×nh n÷a. do si t×nh mµ hoµi cùu lµ mét kÎ ngu muéi. nÕu nh− cã nh÷ng hµnh ®éng cö chØ th©n mËt qu¸ sím th× e sÏ cã h¹i. c¸c b¹n ph¶i chó ý ®iÒu hoµ. chÝn ch¾n. Thêi kú thanh niªn häc sinh lµ thêi kú lín lªn vÒ th©n thÓ. 95 191 192 . nh−ng nªn lµ nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña nhau. nÕu kh«ng ph¶i lµ m©u thuÉn thuéc vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng nªn n¶n chÝ. §ã lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n. thËm chÝ ph¶i chia tay. lÊy dµi bï ng¾n. NÕu sau khi x¸c ®Þnh quan hÖ yªu ®−¬ng råi mµ vÉn cßn “ b¾t c¸ hai tay” th× ®ã lµ hµnh vi lõa dèi. Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ¨n ph¶i qu¶ ®¾ng? Xin h·y chó ý mÊy mÆt sau ®©y: 1) Kh«ng nªn yªu ®−¬ng qu¸ sím. nh−ng còng ph¶i thÊy c¸i −u.

Hai bªn kh«ng nªn nãi n¨ng tuú tiÖn. ng−êi ta nãi ®«ng. ®Æc biÖt lµ cuéc nãi chuyÖn lÇn ®Çu. T×nh yªu ch©n. Nªn tr¸nh. lµm cho ®èi ph−¬ng c¶m thÊy ngì ngµng. Nh− vËy cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng t−ëng r»ng b¹n lµ ng−êi “ng¶ theo chiÒu giã”.” Ng«n ng÷ t×nh yªu cã nh÷ng c¸ch hiÓu riªng. cã c¶m gi¸c xÊu hæ. cã v¨n ho¸. lµ giao l − u t×nh c¶m. hai bªn ®Òu b×nh ®¼ng. thiÖn. hoÆc lµ cø ngåi ú ra kh«ng nãi mét lêi nµo. Thùc ra lµm nh− vËy th−êng chØ dÉn ®Õn t¸c dông ng−îc l¹i.Kh«ng nªn nãi kiÓu thÈm tra. 4. 174.v. ®Æc biÖt lµ trong viÖc bµn vÒ yªu ®−¬ng. Trong thùc tiÔn cuéc sèng. nãi nh÷ng g×? §iÒu nµy kh«ng cã khu«n mÉu cè ®Þnh vµ qui t¾c nµo c¶. Nh− vËy dÔ dÉn ®Õn hiÓu lÇm. Nµng thËt kh«ng cã c¸ch nµo mµ tr¶ lêi. gi¶ dèi 96 193 194 . nãi nh− thÕ nµo. thuÇn. do ®ã mµ nµng cho r»ng chµng thiÕu ®−îc tu d−ìng. c¶m thÊy rÊt bèi rèi. ®Òu cã quyÒn nãi lªn quan ®iÓm. thóc ®Èy nhanh h¬n t×nh yªu. kh«ng hiÓu phÐp øng xö. m×nh còng nãi ®«ng. §· nãi chuyÖn th× c¶ hai bªn ®Òu ph¶i nãi. chñ ®Ò ph¶i bÊt ngê.Kh«ng nªn dïng kiÓu trÇm ng©m. Bµn vÒ yªu ®−¬ng.. lËp tr−êng vµ ph−¬ng ph¸p cña m×nh.vµ v. liªn tôc nh÷ng c©u hái hoÆc lµ " truy" tËn ngän nguån ®èi ph−¬ng. kh«ng cã c¸ tÝnh vµ chñ kiÕn hoÆc lµ xuª xoa. lµm cho ®èi ph−¬ng mÆt ®á tÝa tai hoµn toµn bÞ ®éng. lu«n lu«n ®Ò cao ®èi ph−¬ng. thËm chÝ t©ng bèc ®Õn møc th« bØ. t×nh yªu l¹i cµng lµ thø ngh×n vµng khã mµ mua ®−îc. Kh«ng nªn ng−êi ta nãi g× th× phô häa nh− thÕ. nh÷ng c¸ch lµm nh− vËy ®Òu kh«ng æn. VÝ dô cã mét ®«i t×nh nh©n . KÕt qu¶ lµ cuéc gÆp mÆt lÇn ®Çu tiªn ®· biÕn thµnh cuéc gÆp mÆt lÇn cuèi cïng. 2. cã nh − vËy míi ®¹t ® − îc môc ®Ých lµ cïng hiÓu nhau. 3. mçi bªn ®Òu thæ lé t©m sù cña m×nh.Kh«ng nªn theo kiÓu phô häa. kh«ng nªn nãi chuyÖn víi ®èi ph−¬ng nh− kiÓu thÈm tra ®èi chiÕu hé khÈu. rÊt ngí ngÈn. bî ®ì. míi chØ quen biÕt vµ cã chót thiÖn c¶m víi nhau th× nªn trß chuyÖn b×nh th−êng. Nh− vËy cã thÓ dån ®èi ph−¬ng ®Õn chç kh«ng cßn c¸ch nµo mµ chèng ®ì..v. Cã ng−êi trong cuéc trß chuyÖn vÒ yªu ®−¬ng. ph¶i xo¸y chÆt vµo chñ ®Ò t×nh yªu mµ bµn. ng−êi ta nãi t©y th× m×nh lËp tøc nãi lµ t©y. sau khi gÆp nhau chµng ®· më miÖng hái ngay: T¹i sao cha mÑ nµng l¹i li dÞ nhau? ë riªng bao nhiªu n¨m nay råi? Ph©n chia tµi s¶n nh− thÕ nµo? Bè mÑ cã ®i b−íc n÷a kh«ng? v. thËm chÝ cßn nghi ngê b¹n kh«ng vui hay lµ bÞ èm. Song trong cuéc nãi chuyÖn ph¶i cã kü x¶o. Yªu ®−¬ng ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ChÝ ®ång ®¹o hîp” chø quyÕt kh«ng ®Ó cho kim tiÒn mª hoÆc. Trong cuéc nãi chuyÖn. dÔ sinh tù ¸i. Nam n÷ thanh niªn ch−a lÊy nhau. lµ v¨n minh cao th−îng.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu Gi¾c L¬n-®¬n lµ nhµ v¨n Mü ®· viÕt trong cuèn “ Matin Id¬n ” nh− sau “ Trªn thÕ giíi nµy ph¶i cã t×nh yªu tr−íc råi sau ®ã míi cã ng«n ng÷ t×nh yªu.Kh«ng nªn theo kiÓu nÞnh nät.. Con ng−êi kh«ng ph¶i lµ th−¬ng phÈm... ®Ó chiÕm ®−îc c¶m t×nh vµ sù yªu mÕn cña ®èi ph−¬ng. mü lµ b«ng hoa cña cuéc sèng con ng−êi. Lo¹i ng−êi chØ v× kim tiÒn c¸m dç lµ lo¹i ng−êi rÊt nguy hiÓm vµ lµ lo¹i ng−êi hñ b¹i. th¸i ®é ph¶i tá ra nghiªm tóc. chóng ta cã thÓ tæng kÕt ®−îc b¶y ®iÒu kiªng kþ trong khi nãi chuyÖn víi ng−êi yªu nh− sau: 1. ®ång thêi cã thÓ lµm cho ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm lµ b¹n ba hoa kho¸c l¸c. Trong cuéc chuyÖn trß. kh«ng cã nh©n c¸ch.10) Kh«ng nªn tuú tiÖn nhËn “quµ tÆng”. th× th−êng hay t©ng bèc ®èi ph−¬ng qu¸ sù thùc. hÔ nãi lµ thao thao bÊt tuyÖt.

bëi v× “vai diÔn” vÉn chØ lµ “vai diÔn”. ®i ®©u còng khoe khoang. Trong cuéc nãi chuyÖn kh«ng nªn tù khoe m×nh. nÕu kh«ng ®èi ph−¬ng sÏ cho r»ng b¹n lµ ng−êi kh«ng lÞch sù vµ thiÕu v¨n ho¸. c« ta ®· th¸o giµy nh¶y ngay lªn gi−êng ®Ó ®o chiÒu ngang chiÒu däc cöa sæ ®Ó ®i vÒ may rÌm cöa sæ. nãi chuyÖn vÒ t©m hån. Song. hai ng−êi yªu h«n nhau biÓu thÞ t×nh yªu ch©n thËt. Bè mÑ h«n con biÓu thÞ lßng yªu th−¬ng vç vÒ vµ chóc nguyÖn. kh«ng nªn n«n nãng véi vµng. 7. §ã chÝnh lµ khi t×nh yªu ch−a chÝn muåi mµ ®· c«ng bè bÝ mËt cña t×nh yªu qu¸ sím. dÉn ®Õn t©m lý ph¶n øng cña ®èi ph−¬ng. nh− vËy nÕu kh«ng thµnh c«ng th× còng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña ¸p lùc vµ x· héi. mµ ë ®©y l¹i lµ sù béc lé t×nh c¶m. anh ta s¸ng t¸c nghiÖp d− ®−îc mét vµi t¸c phÈm. muèn nh− vËy lµ kh«ng hiÖn thùc. cã mét thanh niªn. hai ng−êi ®Òu ph¶i kiªn nhÉn nghe hÕt nh÷ng lêi ®èi ph−¬ng ®ang nãi. b¹n bÌ giíi thiÖu cho c« mét anh thanh niªn c«ng nh©n má. Cã ng−êi muèn cø sau mét vµi buæi chuyÖn trß lµ t×nh yªu n¶y sinh vµ kÕt tr¸i. cho r»ng anh ta thÝch h − vinh. Hai ng−êi võa gÆp nhau lÇn ®Çu ë nhµ b¹n trai. thÝch khoe khoang. Cã mét thanh n÷. khi nãi chuyÖn trong giai ®o¹n ®ang yªu ph¶i ch©n thµnh t«n träng ®èi ph−¬ng. cho r»ng c« b¹n g¸i qu¸ bång bét nhÑ d¹. sau khi cã b¹n kh¸c giíi th−êng hay huyªnh hoang. NÕu t×nh yªu ch−a chÝn muåi th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn c«ng khai qu¸ sím. nãi nh÷ng lêi tù ®¸y lßng ®Ó cho ®èi ph−¬ng hiÓu. khoe nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh. Anh ta kh«ng nãi ra th× ®èi ph−¬ng còng ®· biÕt råi. t©m linh. 176. Cã ng−êi ®· tæng kÕt kinh nghiÖm r»ng: ”Dù b¸o thêi tiÕt ®· b¸o lµ ®óng. Tãm l¹i. lóc ®ã nªn nãi ra sù thùc vµ nhê d− luËn t¸c ®éng ®Ó cho ®èi ph−¬ng khái rót lui. NÕu nh− mét bªn hoµn toµn thuËn t×nh mµ ®èi ph−¬ng cßn do dù kh«ng quyÕt ®Þnh. 175. nh−ng v× sî ®èi ph−¬ng kh«ng biÕt nªn võa gÆp nhau.Giao l−u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n H«n lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc tá lßng yªu mÕn khi giao l−u t×nh c¶m cña con ng−êi. 6. T×nh yªu tõ chç “ cuèc ®Êt gieo mÇm “ ®Õn khi “ ra hoa kÕt qu¶ “ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh. 5. Ng−êi b¹n trai thÊy vËy th× kh«ng hµi lßng. cã ng−êi th× ph¸t triÓn thuËn lîi. Trong cuéc chuyÖn trß. kh«ng nªn tuú tiÖn ng¾t lêi. KÕt qu¶ lµ nh− ng−êi ta th−êng nãi “Dôc tèc th× bÊt ®¹t”. lµm cho ®èi ph − ¬ng ngåi nghe rÊt khã chÞu. NÕu chØ dùa vµo “nhËp vai” th«i th× kh«ng ®ñ. còng cã ng−êi ®· ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i. Tõ yªu ®−¬ng ®Õn lóc kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.Kh«ng nªn n«n nãng muèn xong ngay. chen ngang c©u chuyÖn. còng nªn biÕt r»ng 97 195 196 . ph¶i lu«n ®Æt niÒm tin ë ®èi ph−¬ng.Kh«ng nªn c¾t ngang lêi ®èi ph−¬ng.Kh«ng nªn tiÕt lé bÝ mËt yªu ®−¬ng qu¸ sím cã nh÷ng thanh niªn ®ua ®ßi. nãi thao thao bÊt tuyÖt. cßn t×nh yªu mµ th«ng b¸o th× lµ ngõng”. kÕt qu¶ lµ sù viÖc ng−îc l¹i víi nguyÖn väng. hoÆc lµ cho r»ng b¹n ®ang cè t×nh ch©m biÕm. VÝ dô.Kh«ng nªn tù khoe khoang. ch−a nãi ®−îc chuyÖn g× th× anh ta ®· thao thao bÊt tuyÖt. huyªnh hoang vÒ tµi n¨ng cña m×nh. nªn ®· gÆp ph¶i hËu qu¶ lµ ”Dôc tèc th× bÊt ®¹t ” lµm háng c¶ viÖc.kh«ng thµnh thùc. giÔu cît ng−êi ta.

c¶m cóm thµnh dÞch. hä lu«n tay nhæ r©u hoÆc dïng nhÝp nhæ r©u. thËm chÝ con m©ng mñ. Vî chång ®«i bªn ®Òu b×nh ®¼ng. Trong måm ng−êi ®øng tuæi b×nh qu©n cã kho¶ng 250 ®Õn 300 lo¹i vi trïng. Cho nªn c¸c b¹n trÎ tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhæ r©u. ®au ®ín.v. ng−êi vî lÆng lÏ lµm theo. bÖnh tinh hång nhiÖt. lµ c«ng viÖc chung cña c¶ chång lÉn vî. Cho nªn kh«ng ®−îc tuú tiÖn «m h«n trÎ con. 180. bÖnh sëi. dÉn ®Õn viªm lç ch©n l«ng lµm cho s−ng mäng. mét b¸c sÜ y khoa cña Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi ®éng t¸c h«n vµ ®· nhiÒu lÇn tæ chøc Héi th¶o “Bµn vÒ tÝnh nguy h¹i cña c¸i h«n”. hËu qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. C¸c ng«i sao ®iÖn ¶nh ë H«. Kh«ng nªn coi viÖc giao hîp lµ hµnh vi hy sinh m×nh ®Ó tho¶ m·n ®èi ph−¬ng. Bëi v× nhæ r©u lµm cho tÝnh ph¶n x¹ kÝch thÝch lç ch©n l«ng ch−a bÞ ph¸ ho¹i. Ng−êi ch«ng ®ßi giao hîp. lao phæi v. viªm gan cÊp..®Õn ch¬i nhµ b¹n. NÕu chøng viªm ph¸t sinh ë khu tam gi¸c nguy hiÓm cßn cã thÓ dÉn ®Õn mäc ®inh r©u. h«n lÊy h«n ®Ó. 179. ®Ó tr¸nh g©y ph¶n c¶m hoÆc ®iÒu kh«ng vui cho bè mÑ chóng. kh«ng nªn h«n con trÎ Cã mét sè ng−êi hÔ nh×n thÊy trÎ con mòm mÜm lµ «m ngay vµo lßng. cã thÓ g©y ra nhiÒu lo¹i bÖnh vÒ miÖng vµ toµn th©n. V× søc khoÎ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ th©n h÷u h·y ®õng h«n th× h¬n. phong trµo h«n ë ph−¬ng T©y ®· gi¶m ®i nhiÒu. bÞ ng−êi ch«ng coi ®ã lµ nghÜa vô ph¶i lµm cña ng−êi phô n÷. Trªn thùc tÕ. nh−ng l¹i cã h¹i.chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c Coi phô n÷ lµ c«ng cô h−ëng l¹c cña nam giíi. 177.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u Tïy tiÖn m−în dao c¹o r©u cña nhau mµ dïng cã thÓ bÞ 98 197 198 . VËy mµ cã mét sè thanh niªn. th× rÊt cã thÓ sÏ l©y truyÒn sang ®øa trÎ. Giao cÊu lµ b¶n n¨ng chÝnh ®¸ng cña loµi ng−êi. viªm häng.bÖnh vµo ®−êng måm. Tuy th©n mËt thËt. 178. nÕu ng−êi kh¸ch nä cã mang bÖnh g× ®ã. Tõ khi xuÊt hiÖn bÖnh AIDS ®Õn nay. Tèt nhÊt lµ dïng dao c¹o mµ c¹o r©u. dåi dµo. TÝnh sinh ho¹t kh«ng chØ lµ viÖc cña ®µn «ng.li-ut n−íc Mü tõ chèi biÓu diÔn nh÷ng ®éng t¸c h«n. nhÊt lµ nh÷ng thanh niªn cã bé r©u rËm r¹p. ®ã lµ mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm. hiÖu qu¶ hoµn toµn ng−îc l¹i víi ý muèn. NÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng nµy th× c¶ vî lÉn chång ®Òu mÊt ®i c¸i kho¸i c¶m cña lÇn giao hîp.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u Sù xuÊt hiÖn bé r©u chøng tá ng−êi con trai ®· dËy th×. Ngoµi ra nhæ r©u dÔ dÉn ®Õn c¶m nhiÔm vi khuÈn. Clast. Cho nªn ng−êi chång kh«ng ®−îc coi ng−êi vî lµ c«ng cô h−ëng l¹c. viªm tuyÕn n−íc bät thµnh dÞch. ®Æc tr−ng thø hai cña ng−êi ®µn «ng. con cña ng−êikh¸c. Bëi v× søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt cña hµi nhi rÊt kÐm.. §Ó cho “§Ñp”. nh− loÐt måm. khiÕn cho chóng mäc ra cang rËm r¹p h¬n. h«n cã thÓ truyÒn c¸c lo¹i bÖnh cho nhau.

kh«ng bao giê bÞ biÕn d¹ng. tim ®¹p d÷ déi v. sang träng mµ cø mÆc liªn tôc nhiÒu ngµy kh«ng thay th× còng kh«ng nªn. Bëi v× nh÷ng l−ìi dao c¹o ®· ®−îc sö dông th× trªn l−ìi dao c¹o r©u th−êng hay dÝnh nh÷ng vÕt m¸u cã vi l−îng. ngay c¶ khi ®i c¾t tãc còng kh«ng nªn c¹o r©u ë hiÖu c¾t tãc ®Ó tr¸nh bi l©y bÖnh. ®Ó cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n chÊt v¶i cã c¬ héi ®−îc kh«i phôc nguyªn tr¹ng. kh«ng nh÷ng dÔ bÞ bôi bÈn b¸m vµo rÊt khã lµm s¹ch mµ cßn lµm cho tÝnh ®µn håi cña b¶n th©n nguyªn liÖu gi¶m ®i vµ sinh ra biÕn d¹ng. Cho nªn nh÷ng bé ©u phôc t−¬ng ®èi ®¾t tiÒn.. mµ chØ ®−îc giÆt kh«. nÕu cø mÆc liªn tôc.kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸. thÇn chÝ kh«ng râ rµng. huyÕt qu¶n xung quanh phång lªn. chç giao nhau cã mét nèt nho nhá. Bëi v× mét bé ©u phôc hîp thêi trang. Nh−ng mét bé ©u phôc cao cÊp. Cho nªn kh«ng nªn may cæ ¸o qu¸ cao. Bëi v× hai bªn cæ ng−êi ta cã nh÷ng ®éng m¹ch cæ ch¹y qua. sau ®ã ph¬i chç r©m cho kh« råi ®em lµ. tèt nhÊt lµ nªn cã hai bé ®Ó thay ®æi. VÒ ®Õn nhµ nªn thay ngay bé ©u phôc ®ã ra. TuyÖt ®èi kh«ng nªn ng©m vµo n−íc råi vß. biÓu hiÖn lµ ®ét nhiªn chãng mÆt. dÉn ®Õn nh÷ng bÖnh tr¹ng trªn. 99 199 200 . 182. NÕu kh«ng cµ v¹t sÏ mÊt ®i mµu s¾c. 181. khi nã bÞ Ðp l¹i sÏ cã ph¶n x¹ tim ®Ëp chËm l¹i. ©u phôc còng rÊt ®−îc thÞnh hµnh. hoa m¾t. KiÓm tra trªn miÕng da mµi dao c¹o. còng cã thÓ bÞ phai mµu hoÆc loang mµu. 183.v. huyÕt ¸p h¹ thÊp. ®é bãng vµ b»ng ph¼ng vèn cã cña nã. cã liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng huyÕt qu¶n tim. khi mÆc nªn tÕ nhÞ. Cho nªn ph¶i dïng dÇu x¨ng sè 120 trë lªn ®Ó tÈm vµo. Cho nªn tèt nhÊt lµ cã dao c¹o r©u riªng ®Ó mét m×nh dïng.nÆng h¬n th× bÞ ngÊt. ng−êi ta ph¸t hiÖn cã 30% d−¬ng tÝnh kh¸ng nguyªn viªm gan B.truyÒn nhiÔm mét lo¹i bÖnh nµo ®ã. ch©n tay bñn rñn. gäi lµ hèc ®éng m¹ch cæ. Bëi v× chÊt liÖu bªn ngoµi vµ bªn trong cµ-v¹t kh«ng nh− nhau. mÆc rÊt võa ng−êi. tr−íc mÆt tèi sÇm l¹i. trong tói cã nh÷ng c¸i g× lÊy ra hÕt råi treo lªn m¾c ¸o ®Ó cho nã phôc håi ®−îc nguyªn tr¹ng..kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n−íc l· Cµ-v¹t b»ng bÊt kú chÊt liÖu g× còng kh«ng nªn giÆt b»ng n−íc l·. Theo ®iÒu tra th× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hiÖu c¾t tãc ®Òu dïng chung mét con dao c¹o. sau khi ng©m n−íc cã thÓ bÞ co l¹i. NÕu ch¼ng may dông cô ®ã bÞ nhiÔm vi trïng bÖnh viªm gan B th× sÏ bÞ l©y truyÒn ngay. Cæ ¸o qu¸ cao cã thÓ bã chÆt hèc ®éng m¹ch cæ. råi dïng n−íc l· röa cho s¹ch. s¾c mÆt t¸i mÐt. råi khe khÏ vß chç bÈn trªn cµ-v¹t. tai ï.cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao Cæ ¸o qu¸ cao dÔ dÉn ®Õn nhiÒu phiÒn phøc cho b¶n th©n.

Nh− vËy thËt v« cïng bÊt lîi cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. nh©n viªn nhµ bÕp mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng dÇu mì dÝnh vµo. hai ch©n nhón nhÈy. hai tay vung vÈy. nh÷ng bôi bÆm cã h¹i vÒ nhµ. Bëi v× dÇu x¨ng vµ kh«ng khÝ cã thÓ h×nh thµnh vËt hçn hîp dÔ ch¸y.v.184. nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ®éc h¹i nh− lß xi m¨ng. bèc ch¸y. nªn ®· cã nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng. vÕt c¸u bÈn.®Ò cao n¨ng lùc x· giao. thuéc da v.. t×nh c¶m khã gÇn gòi. cö chØ ®oan trang. rÊt dÔ bÞ ®èi ph−¬ng hiÓu lÇm vµ ¸c c¶m. Lêi nãi kh«ng g·y gän. nh÷ng h¹t nhá g©y ®éc v. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch dïng dÇu x¨ng ®Ó tÈy..quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt QuÇn ¸o cã vÕt dÇu ®en. nghÒ s¬n. TÊm lý khiÕp nh−îc lµ sîi d©y trãi buéc hµnh vi t− t−ëng cña con ng−êi. 185. th« lç nh− ngoÑo ®Çu ngoÑo cæ. V× ë bé phËn tho¸t n−íc cña m¸y giÆt cã mét c¸i kho¸ ®ãng më tù ®éng. TÊt c¶ nh÷ng cö ®äng nµy ®Òu g©y trë ng¹i cho viÖc giao thiÖp. 187. thuèc trõ s©u.. §è kþ lµ kÎ thï lín cña x· 100 201 202 . v¾t mòi ngo¸y tai v. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng d¸m thùc thi nh÷ng kÕ ho¹ch ®· s¾p ®Æt kü cµng. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý Trong ho¹t ®éng x· giao. ph©n ho¸ häc. nhiÒu ng−êi th−êng kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng tiÓu tiÕt. th¸i ®é hoµ nh·. Khi më n¾p thïng cho tho¸t n−íc.. tõ ®ã dÉn ®Õn ®èt ch¸y h¬i x¨ng bèc lªn g©y ra ch¸y næ. Cho nªn quÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn cho vµo m¸y giÆt tho¸t n−íc.kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao tiÕp Khi chuyÖn trß giao thiÖp víi ng−êi kh¸c. c«ng viÖc khã thµnh c«ng. Nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi mÆc lu«n c¶ quÇn ¸o lµm viÖc vÒ nhµ. c¸i kho¸ nµy ph¸t ra tia löa. dÔ ®Ó cho ®èi ph−¬ng coi th−êng. NÕu mÆc quÇn ¸o nµy vÒ nhµ. Cho nªn trong khi chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn khua ch©n móa tay. gÆp ph¶i nh÷ng tia löa dÔ g©y næ.. nhÊt lµ trong lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o lµm viÖc ë nhµ Cã nhiÒu ng−êi trong giê lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c cña c¬ quan. g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. sau ®ã míi nÐm vµo m¸y giÆt ®Ó giÆt. dÇu x¨ng bèc h¬i. 186. MÆc quÇn ¸o lµm viÖc lµ mét biÖn ph¸p b¶o hé b¶n th©n. kh«ng nªn cã nh÷ng ®éng t¸c thõa. Hai lµ t©m lý ®è kþ. ®¬n vÞ. C¸ch lµm nh− vËy thËt v« cïng nguy hiÓm. Khi th¶o luËn vÊn ®Ò th−êng kh«ng d¸m ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt vµ ý kiÕn thùc cña m×nh. Nh÷ng quÇn ¸o c«ng t¸c mµ hä mÆc th−êng mang theo vi trïng vµ nh÷ng bôi bËm cã h¹i.. QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng ë trong m¸y giÆt kh«ng ngõng xoay chuyÓn ma s¸t. mµ cÇn ph¶i ®µng hoµng.v. kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý sau ®©y : Mét lµ t©m lý khiÕp nh−îc. tøc lµ mang nh÷ng vi trïng g©y bÖnh.v. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c ®Òu lµ ®Ó b¶o hé b¶n th©n vµ ®Ò phßng sù « nhiÔm. Nh÷ng ®éng t¸c phãng tóng th« lç trong chuyÖn trß giao tiÕp lµ biÓu hiÖn cña ng−êi thiÕu kinh nghiÖm x· giao. Nh©n viªn y tÕ mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c lµ ®Ó ®Ò phßng vi trïng x©m nhËp.

nhiÖt t×nh 190. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. ch¼ng cã lîi g× cho giao dÞch tiÕp xóc. chñ l¹i rãt thªm. NÕu kh«ng sÏ mang tiÕng lµ chñ nh©n thiÕu lÔ ®é. mµ ®èi ph−¬ng còng ch¼ng mõng vui thanh th¶n. NÕu rãt chÐn trµ ®Çy lªn ®Õn miÖng chÐn. ca ngîi mét c¸ch thµnh t©m th× b¹n cã thÓ trë thµnh mét con ng−êi cã l−¬ng t©m.rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy Tôc ng÷ cã c©u “ Trµ m·n khi nh©n ”. Th¸i ®é l·nh ®¹m víi mäi ng−êi. ng«n tõ th× hµ kh¾c. Cho nªn trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng x· giao réng r·i. cã søc hÊp dÉn. nhiÖt t×nh tÝch cùc. nã lµm cho tinh thÇn ng−êi ta thÊp kÐm. míi ®Ò cao ®−îc n¨ng lùc x· giao. ®−îc gi¸ trÞ tån t¹i cña m×nh. hiÓu ®−îc sù ca ngîi. NÕu trong lßng cø m·i m·i u buån th× cßn lµm cho con ng−êi sím giµ yÕu. cÇn ph¶i cã nh÷ng tè chÊt t©m lý trong s¸ng lµnh m¹nh. lµm ¨n hËu ®Ëu. Thùc sù cÇu thÞ. Nh− vËy chØ t×m cho m×nh sù phiÒn to¸i. Muèn ®−îc ng−êi ta t¸n th−ëng lµ nhu cÇu b¶n n¨ng cña con ng−êi. Cho nªn rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn rãt qu¸ ®Çy. Lo¹i t©m lý nµy lµm cho b¶n tÝnh con ng−êi lµ ho¹t b¸t l·ng m¹n bÞ øc chÕ. con ng−êi ta nhËn thøc 101 203 204 . trong chuyÖn trß giao tiÕp kh«ng nªn nãi nh÷ng lêi xun xoe khóm nóm. NÕu cã thÓ tho¶ m·n ®−îc kh¸t väng nh©n tÝnh cña ng−êi kh¸c. Bèn lµ t©m lý thê ¬ l·nh ®¹m. nÕu kh«ng th× ph¶i gôc ®Çu xuèng mµ uèng. Song trong giao tiÕp mµ qu¸ − t¸n tông. Ca ngîi cã thÓ còng ®−îc ®èi ph−¬ng ®¸p l¹i t−¬ng xøng. ph¶i kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i t©m lý. Cho nªn xun xoe khóm nóm kh«ng ph¶i lµ sù t«n träng. ChÝnh trong tiÕng ca ngîi cña ng−êi kh¸c. Ca ngîi lµ mét liÒu thuèc b«i tr¬n cña quan hÖ giao tiÕp. míi cã thÓ kh«ng ngõng më réng ph¹m vi x· giao. ý nãi lµ khi rãt trµ mêi kh¸ch kh«ng nªn rãt qóa ®Çy. 189. ®i vµo ngâ côt cña sù l·nh ®¹m c« ®¬n. ¸c c¶m. hiÖu suÊt c«ng t¸c gi¶m sót. t©ng bèc. Ba lµ t©m lý hoµi nghi. ®Ó cho kh¸ch tá ra nho nh· vµ c¶m thÊy chñ rÊt lÔ ®é. còng kh«ng muèn ng−êi kh¸c h¬n m×nh vÒ bÊt kú ph−¬ng diÖn nµo. Ng−êi cã tÝnh ®è 188. kh«ng nh÷ng lµm gi¶m nh©n c¸ch cña m×nh. tù cao tù ®¹i lµ ®iÒu ®¹i kþ trong x· giao.kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp Nh÷ng ng−êi cã tÝnh ®è kþ th−êng hay ph¹m “ BÖnh ghen ”. Rãt trµ tiÕp kh¸ch chØ nªn rãt kho¶ng 2/3 chÐn lµ võa. tù chuèc lÊy m©u thuÉn.trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm Ca ngîi ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ. song ph¶i lµm sao cho ®óng mùc. cã thÓ lµm cho quan hÖ giao tiÕp cña ng−êi ta ®−îc gÇn gòi hµi hoµ. kh¸ch n©ng chÐn trµ lªn uèng dÔ bÞ sãng ra ngoµi. Hä kh«ng muèn cã bÊt kú ng−êi nµo h¬n m×nh. Ng−êi cã t©m lý nµy th−êng dïng con m¾t bÊt tÝn nhiÖm ®Ó nh×n nhËn mäi viÖc vµ ®èi ®·i víi mäi ng−êi. rÊt khã kÕt b¹n víi mäi ng−êi. Nh− vËy lµm cho kh¸ch c¶m thÊy khã chÞu. còng lµ mét lo¹i t©m lý bÖnh ho¹n. ca ngîi ®èi ph−¬ng mét c¸ch ®óng møc th× cã thÓ t¹o nªn kh«ng khÝ thÞnh t×nh h÷u h¶o. NÕu trong giao tiÕp qua l¹i mµ nãi qu¸ nhiÒu ®iÒu xun xoe khóm nóm th× chØ lµm cho ng−êi ta khinh th−êng. Nh− vËy kh¸ch uèng dÇn. cã sù hiÓu biÕt. chØ lµm cho ng−ëi ta khã nghe.giao.

bÞ lõa g¹t. mµ nªnì©y dùng trªn c¬ së t«n träng. 193. Trong giao tiÕp. t×nh c¶m. trém c¾p l¹i ¨n mÆc rÊt ®µng hoµng. dÔ vong ©n béi nghÜa. T×nh c¶m hêi hît gi¶ dèi kh«ng nh÷ng kh«ng lµm rung ®éng lßng ng−êi. “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ” ®Ó giao tiÕp vµ kÕt b¹n th× kh«ng cã lîi. Khi ®èi ph−¬ng ®ang gÆp chuyÖn bÊt h¹nh. ng−êi cã tÝnh ®è kþ . 102 205 206 . rÊt cã thÓ nhÇm ng−êi tèt thµnh kÎ ¸c. bÒ ngoµi vµ néi t©m con ng−êi kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt.kÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së Trong cuéc giao tiÕp mu«n mµu mu«n vÎ cña cuéc sèng th−êng ngµy. Bëi v× chØ cã t×nh c¶m ch©n chÝnh míi cã søc m¹nh. coi nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. kh«ng nªn cã bé mÆt nÆng trÜu. cö chØ rÊt tù nhiªn kho¸ng ®¹t. Khi ®èi ph−¬ng ®ang vui vÎ phÊn khëi. ch¸n ghÐt. ®èi víi ng−êi kh¸c th−êng hay g©y khã dÔ. xa rêi t×nh b¹n ch©n chÝnh ban ®Çu. Trªn thùc tÕ vÒ mÆt phÈm chÊt ®¹o ®øc.kþ nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i trong giao tiÕp. dÔ lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng−êi kh¸c. Cho nªn trong giao tiÕp kh«ng nªn ®è kþ. chØ hay “ “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong ”. thËm chÝ cã khi cßn bÞ m¾c bÉy. l¹i kh«ng réng l−îng víi ng−êi. coi kÎ ¸c thµnh b¹n tèt. kh«ng ngõng cëi më tÊm lßng. ChØ cã t¨ng c−êng häc tËp vµ tu d−ìng phÈm ®øc t− t−ëng. Ên t−îng ®Çu tiªn kh«ng nh÷ng chØ cã tÝnh bÒ ngoµi mµ cßn cã tÝnh phiÕn diÖn. yªu cÇu qu¸ cao vµ hay rÌm pha. h« hè. TÊt nhiªn còngnªn biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®óng lóc. còng kh«ng ®−îc l©u dµi. Øu x×u. Trong cuéc sèng hiÖn thùc. cÇn vui th× vui. nÕu kh«ng biÕt vËn dông t×nh c¶m mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc giao tiÕp sÏ bÞ trë ng¹i. NÕu lÊy kim tiÒn lµm c¬ së cña viÖc kÕt b¹n th× t×nh b¹n x©y dùng trªn c¬ së Êy ch¾c ch¾n kh«ng ®−îc bÒn v÷ng. míi cã thÓ c¶m ho¸ vµ lµm rung ®éng lßng ng−êi. KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m. x¸c lËp quan niÖm nh©n sinh thiÖn chÝ víi mäi ng−êi. ®¸ng buån th× buån. §· kh«ng nghiªm kh¾c víi m×nh.kÕt nghi· b¹n bÌ kh«ng nªn coi th−êng nh©n tè t×nh c¶m Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. kh«ng nªn c−êi toe toÐt. nh×n bÒ ngoµi ®Ó kÕt b¹n. Cho nªn kÕt b¹n kh«ng nªn dùa trªn c¬ së tiÒn tµi. b¸n rÎ nh©n c¸ch. kÕt nghÜa b¹n bÌ. hÇu nh− hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu cã mïi vÞ cña kim tiÒn. tin t−ëng lÉn nhau míi lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh. Nh×n bÒ ngoµi ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta cã ¸c c¶m. 192. 191. Trong cuéc sèng x· héi. Do lßng tham lam ph¸t triÓn. §ã lµ mét lo¹i lÖch l¹c vÒ nhËn thøc. nªn rÊt khã cã quan hÖ giao tiÕp th©n thiÖn vµ chÆt chÏ víi ng−êi kh¸c ®−îc. dÉn ®Õn ®¸nh mÊt c¶ linh hån. cã mét sè phÇn tö l−u manh.kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong Trong giao tiÕp ng−êi ta th−êng hay m¾c ph¶i bÖnh chØ nh×n bÒ ngoµi. quÇn ¸o rÊt lÞch sù.

®Ó l¹i trong t©m linh häc sinh nh÷ng vÕt th−¬ng. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã phÈm c¸ch khiªm nh−êng. ®Ó häc sinh ph¶i t«n kÝnh sù tÝn nhiÖm vµ qói träng cña ng−êi thÇy. rçng tuyÕch. tuyÖt ®èi kh«ng nªn xØ v¶. ¨n mÆc cña b¶n th©n. míi mÎ vµ tù nhiªn.trang ®iÓm. g©y nªn nh÷ng t¸c dông phô. Gi¸o dôc häc sinh ph¶i thÊm dÇn nh− xu©n phong ho¸ vò. QuÇn ¸o cña ng−êi gi¸o viªn ph¶i gi¶n dÞ. tuú tiÖn. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù tu d − ìng vÒ mü häc phong phó. dïng nh÷ng lêi cay ®éc ®Ó tr¸ch ph¹t häc sinh. mü.ng−êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng Gi¸o viªn lµ kü s− t©m hån cña loµi ng−êi. nhÑ nhµng thÊm dÇn ®Ó cho häc sinh c¸i c¶m gi¸c th©n thiÕt. Cho nªn ng−êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc 196. sÏ ph−¬ng h¹i ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. gi¸o viªn nhÊt ®Þnh ph¶i kiªn t©m gi¸o dôc. NÕu ng−êi gi¸o viªn chØ chó ý truyÒn ®¹t tri thøc. loÌ loÑt phï phiÕm lµ ®iÒu ®¹i cÊm kþ ®Ó lµm g−¬ng cho mäi ng−êi Ng−êi gi¸o viªn vÒ t©m linh ph¶i ®Ñp. 103 207 208 . lµ tÊm lßng t«n kÝnh thÇy gi¸o cña häc trß. Søc m¹nh cña tÊm g−¬ng lµ v« cïng. mµ coi th−êng viÖc ¨n mÆc trang ®iÓm cña b¶n th©n th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc khã cã thÓ cã hiÖu qu¶ mong muèn ®−îc. phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c ch©n. ch©n thµnh cña ng−êi häc trß mong muèn thÇy gi¸o mau lµnh bÖnh . §èi víi häc sinh. cã nh− vËy míi thøc tØnh ®−îc l−¬ng tri yªu c¸i ®Ñp trong häc sinh. Nh−ng nÕu häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh mang quµ biÕu thÇy c« gi¸o v× môc ®Ých kh¸c. 194. ng¹o m¹n . Êm ¸p «n hoµ. vÒ bÒ ngoµi còng ph¶i ®Ñp. t©m lý tÕ nhÞ vµ th¸i ®é l−¬ng thiÖn. cö chØ nho nh·. NÕu tiÕn hµnh gi¸o dôc cã tÝnh chÊt lµm nhôc. tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ phong ®é cña ng−êi thÇy gi¸o. m¾ng má. cö chØ cña gi¸o viªn ph¶i cã t¸c dông g−¬ng mÉu.gi¸o dôc häc sinh kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p lµm nhôc Häc sinh lµm ®iÒu g× sai tr¸i. Mü ®øc cña ng−êi thÇy lµ biÕt ph©n biÖt tÝnh chÊt quµ biÕu. nÕu nhËn “Quµ biÕu ” cña häc sinh v× môc ®Ých vô lîi cã thÓ lµm cho häc sinh mÊt ®i Ên t−îng tèt ®Ñp ®èi víi ng−êi thÇy. 195. tho¶i m¸i. cö chØ thÊt thè. Ng−êi gi¸o viªn ¨n mÆc.gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh Lµ mét nhµ gi¸o. häc sinh ®em chót quµ biÕu ®Ó tá lßng thµnh kÝnh cña häc sinh. trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thÓ hiÖn c¸i ®Ñp ra ngoµi.biÓu hiÖn sù hêi hît. trang ®iÓm lè l¨ng. dïng nh÷ng cö chØ ®óng ®¾n cña m×nh ®Ó lµm th − íc ®o cho häc sinh. §ã lµ hµnh vi tèt ®Ñp. th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn nhËn. trong nh÷ng ngµy tÕt nhÊt hay èm ®au. kiªu c¨ng. gi¸o viªn nhËn chót quµ ®ã còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. thiÖn. 197. l−u lo¸t. míi x©y dùng ®−îc h×nh mÉu vÒ c¸i ®Ñp cho häc sinh.cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tuú tiÖn Cö chØ cña gi¸o viªn.

NÕu kÐo dµi sÏ lµm cho líp da mÆt trë nªn sÇn sïi. l¹i b¶o hé ®−îc líp da. Ph−¬ng ph¸p röa mÆt ®óng nhÊt lµ. Bëi v× ®¸nh häc sinh lµ lµm tæn th−¬ng rÊt lín ®Õn lßng tù t«n cña häc sinh. kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t huy trÝ lùc vµ t¶i n¨ng cña häc sinh. l¹i cßn lµm gi¶m tuæi thä sö dông cña kh¨n mÆt. yªu nh©n d©n.198. Cßn mét khuyÕt ®iÓm lín h¬n n÷a lµ kh«ng cã lîi cho viÖc b¶o hé líp da mÆt. sau ®ã cÇm b¸nh xµ phßng th¬m trªn tay xoa lªn mÆt. Nh−ng song song víi viÖc truyÒn thô tri thøc cho häc sinh. NÕu cø kÐo dµi th× sÏ trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng. Cho nªn röa mÆt ph¶i röa tõ d−íi lªn trªn míi ®óng. viÖc gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Ó häc sinh cã nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm ®Ñp ®Ï yªu tæ quèc. thùc chÊt còng lµ ®¸nh häc trß. Mét con ng−êi nÕu kh«ng cã t×nh yªu. Thµy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. Ng−êi thÇy gi¸o kh«ng thÓ chØ cã häc thøc uyªn th©m vµ nghÖ thuËt cao siªu. yªu lao ®éng. råi sau ®ã míi dïng kh¨n mÆt ®· x¸t xµ phßng th¬m ®Ó röa mÆt. dïng kh¨n mÆt thÊm kh« 104 209 210 . §iÒu ®ã thËt v« cïng tai h¹i. Bëi v× tËp qu¸n röa mÆt truyÒn thèng lµ röa tõ trªn xuèng. Xµ phßng th¬m s¸t lªn kh¨n mÆt. yªu x· héi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß. Häc thøc vµ nghÖ thuËt cè nhiªn lµ quan träng. rÊt nhiÒu ng−êi chØ thÝch x¸t xµ phßng th¬m lªn kh¨n mÆt. sau ®ã dïng n−íc röa s¹ch bät xµ phßng. Ngoµi ra còng cã thÓ khiÕn cho häc sinh o¸n hËn thÇy gi¸o. 199. cho dï cã häc thøc uyªn th©m còng khã cã tinh thÇn cèng hiÕn tËn tuþ. nÕu kÐo dµi cã thÓ lµm cho häc sinh trë thµnh ®øa trÎ thiªó nh¹y c¶m. t− duy chËm ch¹p. tr−íc hÕt dïng xµ phßng th¬m röa s¹ch tay. 200.kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi Röa mÆt ph¶i chó ý röa tõ d−íi trë lªn. råi dïng hai bµn tay x¸t nhÑ lªn mÆt vµi l−ît. HiÖn nay trong mét sè rÊt Ýt tr−êng vÉn cßn hiÖn t−êng thÇy gi¸o ®¸nh häc trß hoÆc cã d¹ng biÕn t−íng.gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu Gi¸o viªn d¹y ch÷ d¹y ng−êi nªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu. tÊt nhiªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn t×nh nghi· thÇy trß vµ kÕt qu¶ d¹y häc cña nhµ tr−êng. nh− vËy lµ ng−îc l¹i víi h−íng tuÇn hoµn cña m¸u ë trªn mÆt. Nh−ng trªn thùc tÕ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. xem ra th× võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian l¹i tiÕt kiÖm ®−îc søc lùc.Röa mÆt kh«ng nªn x¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt Khi röa mÆt.thÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß §¸nh häc trß lµ tµn d− cña chÕ ®é quyÒn uy. nÕu röa mÆt tõ trªn xuèng d−íi cµng dÔ lµm cho mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng nÕp nh¨n nhá vµ lµm cho da bÞ gi·n. Cho nªn thÇy gi¸o kh«ng thÓ thiÕu mét tr¸i tim yªu th − ¬ng. Ngoµi ra ®Þa t©m dÉn lùc còng bÞ líp da kÐo xuèng. 201. kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ mµ cßn lµm cho kh¨n mÆt sinh ra mét mïi rÊt kkhã ngöi. Nhµ tr−êng cÇn ph¶i kiªn quyÕt ng¨n chÆn hµnh vi ®¸nh häc sinh.

mµ chÊt ®éc cña thuèc l¸ cßn cã thÓ tån tr÷ ë trong c¬ thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ khi ®øng tuæi vµ vÒ giµ sau nµy. Bëi v× xµ phßng lµ mét lo¹i mì cao cÊp cã muèi axit natri. lµm cho søc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt gi¶m sót.s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ Hót thuèc l¸ vµo giê nµo còng ®Òu cã h¹i. bao gåm kho¶ng 36% ®Õn 54% axit mì. nÕu thanh thiÕu niªn nhiÔm ph¶i thãi quen hót thuèc l¸ th× khi hä 40 tuæi. mét lµ sÏ lµm trung hoµ mì da cã tÝnh toan cña bÒ mÆt líp da. kh«ng cã lîi cho viÖc phßng ngõa bÖnh khuÈn c¶m nhiÔm. nÕu kh«ng tÝch cùc t×m biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ trõ bá th× ®Õn cuèi thÕ kû nµy hoÆc ®Çu thÕ kû thø 21. tÇng trong cïng nhÊt gäi lµ c¬ tÕ bµo. mµ cßn nguy h¹i cho thêi kú xa x«i sau nµy n÷a. Dïng xµ phßng cã kiÒm tÝnh t−¬ng ®èi m¹nh ®Ó röa mÆt. trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn vÎ khoÎ ®Ñp cña líp da. Nh÷ng h¹t s¾c tè lµm cho da cã mµu chia thµnh nh÷ng nh¸nh c©y l¹i ph©n t¸n ë trong c¸c tÇng c¬ tÕ bµo nµy. 203.lµ ®−îc. C¸c chuyªn gia ®· dù b¸o r»ng.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt Líp da con ng−êi ta cã thÓ chia ra lµm ba lo¹i lµ da kh«. do ®ã mµ nã cã t¸c dông b¶o hé. BÒ mÆt cña líp da cã mét líp mì da cã tÝnh toan máng. C¨n cøa theo t− liÖu. rÊt cã thÓ chÕt v× bÖnh ung th− phæi. Râ rµng lµ dùa vµo chÊt ma s¸t ë trong thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó lµm mÊt tÇng biÓu b× cña nh÷ng h¹t h¾c s¾c tè ë trªn mÆt. Cho nªn. g©y ra c¸c lo¹i bÖnh tËt. magiª t−¬ng ®èi nhiÒu. 202.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng nguy h¹i trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n lóc bÊy giê. hai lµ thµnh phÇn kiÒm ë trong xµ phßng sÏ lµm tæn h¹i cho tÝnh ®µn håi vµ sù mÒm −ít cña líp da. tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh ung th− phæi sÏ t¨ng lªn mét c¸ch kinh khñng. S¸ng sím 105 211 212 . tõ ®ã mµ cã ®−îc líp da mÆt tr¾ng mÞn lµ kh«ng thÓ ®−îc. nh÷ng n−íc mµ hiÖn nay ®ang thÞnh hµnh n¹n hót thuèc l¸.Kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng. 205. V× da thuéc tÝnh toan. so víi xµ phßng th¬m th× thÊp h¬n tõ 14% ®Õn 27%. NÕu dïng xµ phßng giÆt ®Ó röa mÆt th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 204. Thanh thiÕu niªn hót thuèc l¸ lµ mét tËp qu¸n xÊu. tÇng ngoµi cïng cña líp da ng−êi ta ®−îc gäi lµ biÓu b×. nÕu kh«ng kÞp thêi cai ®i th× kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t dôc b×nh th−êng lóc nµy cña b¶n th©n lóc nµy. da dÇu vµ da trung tÝnh. thuéc lo¹i kiÒm tÝnh. ba lµ n−íc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy th−êng thuéc lo¹i n−íc cøng mµ trong n−íc cøng th× c¸c chÊt canxi. kh«ng nªn dïng thuèc ®¸nh r¨ng ®Ó röa mÆt. cho nªn vi trïng khã cã thÓ x©m nhËp . mµ biÓu b× l¹i chia ra thµnh mÊy tÇng n÷a.

206. chãng mÆt v. Lóc nµy uèng r − îu vµo lµm tan chÊt dÇu nµy råi xuyªn qua niªm m¹c . h¹ thÊp møc vitamin C. Cho nªn khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸. Võa hót thuèc l¸ võa uèng r − îu.. c¶ hai ®Òu lµm cho ®éc tÝnh t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. Cho nªn ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót 106 213 214 . g©y trë ng¹i cho viÖc bµi tiÕt th¸n khÝ ra ngoµi. §©y lµ mét thãi quen xÊu.. hót thuèc l¸ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i trõ ® − îc sù mÖt mái. do ®ã mµ gi¶m thiÓu l − îng m¸u ch¶y vµo chç x − ¬ng g·y. t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ lµm tiªu tan ® − îc c¬n mÖt mái. Cho nªn. møc chuyÓn ho¸ thÊp ch − a ® − îc kh«i phôc. ng − îc l¹i chi khÝ qu¶n bÞ khãi thuèc l¸ vµ chÊt nic«tin kÝch thÝch dÉn ®Õn co giËt vµ teo l¹i. do ®ã mµ cã biÓu hiÖn khã thë. Cho nªn s¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸.võa ngñ dËy mµ hót thuèc l¸ ngay l¹i cµng cã h¹i. tim ®¹p m¹nh. tõ ®ã mµ l¹i g©y nªn tróng ®éc r − îu cån. th¸n khi tÝch tô trong c¬ thÓ t − ¬ng ®èi nhiÒu. Hót thuèc l¸ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc dÝnh liÒn chç x − ¬ng g·y. NÕu hót thuèc l¸ vµo lóc nµy. biªn ®é t − ¬ng ®èi nhá.v. lµm cho gan kh«ng thÓ kÞp thêi chuyÓn ho¸ chÊt cån r − îu trong c¬ thÓ. Bëi v× s¸ng sím c¬ thÓ ®ang ë vµo tr¹ng th¸i ng¸i ngñ. Bëi v× trong thuèc l¸ cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã t¸c dông g©y ung th − . KhÝ cacbon trong khãi thuèc l¸ cã thÓ h¹ thÊp hµm l − îng «xy trong c¬ thÓ còng lµm cho chç x − ¬ng g·y l©u dÝnh liÒn. Nh÷ng chÊt nµy bÞ hÝt vµo måm. 208. Bëi v× chÊt nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm cho huyÕt qu¶n co l¹i. nhøc ®Çu. c¶ hai ®Òu cã t¸c dông cïng g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ.khi uèng r − îu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Nh÷ng ng − êi hót thuèc l¸ th − êng l¹i hót nhiÒu h¬n trong khi uèng r − îu. nång ®é «xy t − ¬ng ®èi thÊp. Ngoµi ra chÊt ®éc cña l¸ thuèc l¸ cßn cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn gan. kiÖt søc. cø khi nµo mÖt mái th× l¹i hót mét ®iÕu thuèc l¸. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ bæ sung «xy cho c¬ thÓ . lµm cho viÖc hµn vÕt th − ¬ng bÞ kÐo dµi ra. víi h×nh thøc dÇu thuèc l¸ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c¸c khÝ quan trªn.ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸.kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái Cã mét sè ng − êi. hiÖu suÊt h« hÊp chËm. ng − îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm c¶m gi¸c mÖt mái. 207. vµo ® − êng mòi. më réng vµo trong c¬ thÓ. Bëi v× hót thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thiÓu sù tËn dông «xy ®èi víi c¬ thÓ. vµo khÝ qu¶n vµ phæi. Nh − vËy sù ®éc h¹i cña thuèc l¸ l¹i m¹nh lªn gÊp tr¨m lÇn. lµm cho tinh lùc con ng − êi ta gi¶m sót. Kú thùc ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm.

Trong ®ã cã 10 lo¹i cã thÓ lµm cho bÖnh ung th− ph¸t triÓn. huyÕt ¸p t¨ng cao. chÕt chãc. 209. do ®ã mµ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc nh×n mµu s¾c. chÊt cholestªton ë trong m¸u t¨ng lªn. ¨n c¬m xong mµ hót thuèc l¸ th× nguy h¹i cµng lín. 20% m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng h« hÊp. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc tr−ëng thµnh cña thai nhi. v−ît xa rÊt nhiÒu so víi tai n¹n do bÖnh dÞch vµ chiÕn tranh ®em l¹i cho loµi ng−êi. Bëi v× hót thuèc l¸ cã c¶ tr¨m c¸i h¹i mµ kh«ng cã mét c¸i lîi nµo c¶. dÔ dÉn ®Õn bÖnh sa ruét. Bëi v× ¨n c¬m xong. c¬ héi m¾c bÖnh m·n tÝnh cña ng−êi hót thuèc l¸ cao gÊp 2 lÇn so víi ng−êi kh«ng hót thuèc l¸. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi trªn mét triÖu ng−êi chÕt v× nghiÖn thuèc l¸. Tæ chøc y tÕ thÕ giíi ®Æt vÊn ®Ò hót thuèc l¸ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng chung cña ngµnh y tÕ toµn thÕ giíi cÇn ®−îc ®Æc biÖt gi¶i quyÕt cÊp tèc. 210. Nh÷ng vËt chÊt nµy cø th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ l©u ngµy sÏ sinh ra viªm khÝ qu¶n. BiÕt lµ cã h¹i nh−ng do hiÕu kú nªn vÉn cø hót vµ råi kh«ng bá ®−îc. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc bÖnh ®ang dïng. Phô n÷ hót thuèc l¸ cßn cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Î con qu¸i thai. Nã cã thÓ lµm cho con ng−êi ta sinh èm ®au. Nh÷ng chÊt ®éc trong thuèc l¸ cã thÓ lµm gi¶m thÊp chÊt l−îng tinh trïng.” Hót 107 215 216 . h×nh nh− cã mét l¹c thó ®Æc biÖt. Nh÷ng thµnh phÇn cã ®éc ë trong thuèc l¸ cßn cã thÓ c¶n trë tuyÕn tiªu ho¸ ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸.v. Cho nªn mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸. lóc ®ã mµ hót mét ®iÕu thuèc l¸ th× l−îng tróng ®éc cßn lín h¬n 10 ®iÕu thuèc l¸ vµo nh÷ng lóc kh¸c.. bÖnh qu¸n t©m. Trong khãi thuèc l¸ cã h¬n 40 lo¹i cã thÓ g©y ung th−. tuÇn hoµn m¸u t¨ng nhanh. s−ng phæi vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. Cã 36% ng−êi hót thuèc l¸ m¾c bÖnh vÒ hÖ thèng tiªu ho¸. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ tæn th−¬ng.. Nh÷ng ng − êi bÞ ®éng hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc liÒn vÕt th − ¬ng nh − vËy.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi ta th−êng nãi : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. Nh÷ng chøng cø hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ cµng ngµy cµng nhiÒu. Ng−êi hót thuèc l¸ cã thÓ bÞ tróng ®éc lµm m¾t kÐm. ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy cµng t¨ng c−êng. Sau b÷a ¨n mµ hót ®iÕu thuèc l¸.Mäi ng−êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ Kh¾p thÕ giíi chç nµo còng cã ng−êi hót thuèc l¸. Hót thuèc l¸ cßn co thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sinh con c¸i. x¶y thai hoÆc ®Î non. xian«gien vµ nh÷ng chÊt cã tÝnh phãng x¹ v. Cã mét sè quèc gia vµ khu vùc ®· chÝnh thøc ban bè lÖnh cÊm thuèc l¸. Trong thuèc l¸ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi nh− chÊt nic«tin. dÉn ®Õn c¸c tai n¹n huyÕt qu¶n ngùc. Kú thùc. Hót thuèc lµ cã thÓ gi¶m thä tõ 7 ®Õn 13 n¨m. 11% m¾c bÖnh tim vµ c¸c bÖnh tËt vÒ tim vµ huyÕt qu¶n. «xit cacbon. bÞ ngÊm ®éc b»ng mÊy lÇn lóc kh¸c.thuèc l¸. C¨n cø vµo thèng kª. Ng−êi ®ang èm mµ hót thuèc l¸ th× bÖnh cµng nÆng thªm. Ch¸t nic«tin trong thuèc l¸ cã thÓ lµm t¨ng viÖc ph©n tiÕt ë tuyÕn tè th−îng thËn. N¹n hót thuèc l¸ ®· trë thµnh ®¹i tai n¹n cho nh©n lo¹i. Cho nªn ph¶i nãi r»ng : “ Mét ®iÕu thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m. kho¸i l¹c h¬n c¶ thÇn tiªn”.

thuèc l¸ sau lóc ¨n c¬m sÏ thóc ®Èy viÖc ph©n tiÕt cña mËt t¨ng lªn nhiÒu, l¹i cßn h¹n chÕ viÖc ph©n tiÕt cña pr«tªinase vµ cacb«nic axit cña tuû, do ®ã mµ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¡n c¬m xong hót thuèc l¸ sÏ lµm cho huyÕt qu¶n niªm m¹c d¹ dµy co hÑp l¹i, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a ®é toan vµ kiÒm, khiÕn cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy sinh ra rèi lo¹n. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn hót thuèc l¸. 211- Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh trÎ em Cha mÑ mµ hót thuèc l¸ th× rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña trÎ em ë trong nhµ. NÕu b¹n muèn cho con em m×nh lín lªn khoÎ m¹nh th× h·y cai thuèc l¸ ngay lËp tøc. B¸o chÝ n−íc ngoµi ®· tõng ®¨ng nh÷ng bµi phãng sù, nãi r»ng nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng ®øa trÎ bÞ ®au bông, th−êng lµ do ng−êi lín hót thuèc l¸. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t hiÖn, cha mÑ hót thuèc l¸ ë bªn c¹nh ®øa trÎ th× cã ®Õn 91% trÎ bÞ ®au bông. §ã lµ v× khãi thuèc l¸ lµm cho ruét trÎ em bÞ co giËt rÊt m¹nh. ë Trung Quèc ng−êi ta tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu th× ph¸t hiÖn trÎ em bÞ ®éng hÝt khãi thuèc l¸ sÏ khiÕn cho nång ®é muèi thyoxianic axit ë trong huyÕt thanh bÞ t¨ng cao râ rÖt, ®ã lµ do chÊt xian«gien ë trong khãi thuèc l¸ th©m nhËp vµo c¬ thÓ råi chuyÓn ho¸ thµnh. TrÎ em trong nh÷ng gia ®×nh nµy ph¶i nhËp viÖn kh¸ nhiÒu. NÕu cø tiÕp xóc l©u dµi víi khãi thuèc l¸ th× c«ng n¨ng phæi cña trÎ em còng bÞ tæn h¹i nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra khãi thuèc l¸ cßn g©y nhiÒu nguy h¹i tiÒm Èn ë trong trÎ em mµ ta kh«ng biÕt ®−îc. Cho nªn, v× søc khoÎ thÕ hÖ sau nµy cña b¹n, xin b¹n h·y cai thuèc l¸ ngay ®i.

212- kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ Cã ng−êi khi ®i ®¹i tiÖn th−êng hay hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. Hä t−ëng r»ng nh− vËy th× sÏ ¸t mïi khã chÞu. Trªn thùc tÕ, nguy h¹i cµng lín h¬n. Bëi v× ë trong nhµ xÝ, hµm l−îng am«ni¾c trong kh«ng khÝ t−¬ng ®èi cao. Khi hót thuèc l¸ th× ph¶i hÝt m¹nh, nh− vËy sÏ khiÕn cho mét l−îng lín am«ni¾c vµ kh«ng khÝ cã lÉn rÊt nhiÒu vi trïng bÖnh theo vµo trong c¬ thÓ. §ång thêi còng hÝt theo nh÷ng khÝ thÓ cã chÊt ®éc do tµn thuèc l¸ ch¸y kh«ng hÕt ®Ó l¹i nh− «xit cacbon vµ «xit sunphua v.v... ¤xit cacbon sÏ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng chuyÓn «xy cña m¸u, lµm tæn h¹i cho ®¹i n·o, dÉn ®Õn ®au ®Çu, chãng mÆt, hoa m¾t, thËm chÝ ®Õn ngÊt xØu. Cho nªn, kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ. 213- Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ Ng−êi nghiÖn thuèc l¸, sau khi nhæ r¨ng mµ hót thuèc l¸, nhÊt lµ sau khi nhæ r¨ng 2 - 3 ngµy ®· hót thuèc l¸, sÏ bÞ ®au buèt khæ së h¬n c¶ khi r¨ng ®au mµ ch−a nhæ. Bëi v× khãi thuèc l¸ do ®iÕu thuèc l¸ ch¸y bèc ra « nhiÔm vïng r¨ng võa nhæ, hoÆc trong thuèc l¸ cã mét lo¹i thµnh phÇn g× ®ã t¸c dông ®Õn m¸u lµm cho chç r¨ng nhæ sinh ra viªm x−¬ng, do ®ã mµ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng rÊt ®au, m©ng mñ, h«i thèi, thËm chÝ lßi c¶ x−¬ng ra g©y nªn c¶m nhiÔm m·n tÝnh, ch÷a m·i còng kh«ng khái ®−îc. Theo thèng kª cña c¸c nha

108

217

218

sÜ, nh÷ng ng−êi bÞ viªm x−¬ng vµ ph¸t bÖnh do sau khi nhæ r¨ng ®i hót thuèc l¸ cao gÊp 4 lÇn sè ng− êi kh«ng hót thuèc l¸. Cho nªn, sau khi nhæ r¨ng, kh«ng nªn hót thuèc l¸. 214- Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng Cã ng−êi v× ®Ó gi¶m bÐo mµ th−êng kh«ng ¨n b÷a s¸ng. Trªn thùc tÕ, nhÞn ¨n s¸ng, kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®−îc bÐo ph×, ng−îc l¹i cßn dÔ dÉn ®Õn bÖnh sái mËt. Bëi v× bông ®ãi sÏ lµm cho mËt tiÕt ra Ýt ®i, trong mËt hµm l−îng axit mËt gi¶m sót, mµ hµm l−îng cholesteron kh«ng gi¶m, tõ ®ã h×nh thµnh trong mËt cã nhiÒu cholesteron. ChÊt cholesteron cao xuÊt hiÖn qu¸ b·o hoµ nªn trong buång gan sÏ cã hiÖn t−îng kÕt tinh, sau khi l¾ng xuèng sÏ s¶n sinh ra sái. XÐt tõ gãc ®é dinh d−ìng häc, b÷a s¸ng rÊt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. B÷a ¨n s¸ng kh«ng nh÷ng kh«ng ®−îc bá, mµ cßn ph¶i ¨n cho no, ¨n cho tèt. 215- kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph×. Ch¹y dµi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ. Nh−ng ch¹y dµi ®Ó rÌn luyÖn còng ph¶i tïy ng−êi, tïy bÖnh mµ ch¹y. §èi víi ng−êi bÐo ph×, v× môc ®Ých gi¶m bÐo mµ ch¹y ®−êng dµi th× kh«ng nªn. Bëi v× ng−êi bÐo ph× thÓ träng siªu träng, trong khi ch¹y dµi th× c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n ph¶i chÞu mét søc nÆng kh¸ lín KiÓu g¸nh nÆng t¸c dông nh− vËy sÏ lµm cho c¸c khíp x−¬ng ®Çu gèi, gãt ch©n bÞ s−ng phång, ®au nhøc, sÏ

ph¸t sinh c¸c lo¹i bÖnh viªm. Cho nªn ng−êi bÐo ph× kh«ng nªn ch¹y ®−êng dµi. C¸ch vËn ®éng ®Ó gi¶m bÐo mét c¸ch tèt nhÊt lµ ®i b¬i, ®i xe ®¹p, ®i xa vµ ®i t¶n bé cù li dµi.

109

219

220

phÇn 4

nh÷ng ®iÒu cÊmkþ vÒ ng−êi giµ

träng cao kh«ng cßn lµnh©n tè nguy hiÓm, mµ cã thÓ l¹i lµ nh©n tè tèt cho søc khoÎ. Cho nªn ng−êi cao tuæi mµ bÐo th× kh«ng cÇn ph¶i gi¶m bÐo. 217- Ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Nh÷ng n¨m gÇn ®©y “C¬n sèt cµ-phª” ®· lan truyÒn kh¾p thµnh thÞ lÉn n«ng th«n. L−îng tiªu thô cµ-phª t¨ng lªn rÊt m¹nh. Cµ-phª ®· trë thµnh ®å uèng hµng ngµy cña mét sè gia ®×nh. Cã ng−êi cho r»ng uèng cµ phª kh«ng nh÷ng phÊn chÊn tinh thÇn mµ cßn cã thÓ gi¶m bÐo ph× n÷a. Thùc tÕ , ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. Bëi v× uèng cµ phª tuy cã thÓ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c no c¨ng, nh−ng l¹i cã thÓ kÝch thÝch dÞch vÞ ph©n tiÕt, lam t¨ng thªm sù tiªu tho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n, kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ gi¶m bÐo ®−îc, mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ bÐo thªm ra. Cho nªn, ng−êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. 218- Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt NÕu chØ dùa vµo viÖc h¹n chÕ viÖc ¨n uèng ®Ó ch÷a trÞ bÖnh bÐo ph×, tuy t¹m thêi cã thÓ lµm cho thÓ träng nhÑ ®i, nh−ngl¹i rÊt dÔ dÉn ®Õn nh÷ng ®au khæ v× thiÕu ¨n thiÕu uèng. Bëi v× biÓu hiÖn cña bÖnh bÐo ph× kh«ng chØ lµ thÓ träng t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng b×nh th−êng, mµ cßn lµ biÓu hiÖn cña mét lo¹t nh÷ng chøng bÖnh kh¸c tæng hîp l¹i. ChØ ®¬n thuÇn dùa vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, tuy cã thÓ lµm cho thÓ träng gi¶m ®i chót Ýt, song nã chØ cã tÝnh chÊt t¹m thêi, hiÖu qu¶

216- Ng−êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× Kh¸i niÖm truyÒn thèng lµ “ Ngµn vµng khã mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ”, nªn ng−êi giµ bÐo ph× muèn gi¶m bÐo. .trªn thùc tÕ , ®ã lµ sù hiÓu sai . Ng−êi giµ do thÓ lùc tiªu hao Ýt, l¹i kh«ng th−êng xuyªn ho¹t ®éng thÓ lùc, nÕu nh− khÈu vÞ thËt tèt th× rÊt dÔ trë thµnh ng−êi bÐo. Tuy bÐo ph× cã thÓ lµm cho ng−êi giµ ph¸t sinh mét sè bÖnh nh− bÖnh t©m huyÕt qu¶n hoÆc bÖnh chuyÓn ho¸ . Songng−êi gÇy m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp so víi ng−êi bÐo th× cao h¬n rÊt nhiÒu.Theo c¸c t− liÖu thèng kª ®· chøng minh, nh÷ng ng−êi nhÑ c©n c¬ héi m¾c bÖnh viªm phæi cao gÊp 6,7 lÇn ng−êi cã søc nÆng b×nh th−êng, cao gÊp 2,4lÇn ng−êi h¬i nÆng c©n. C¸c nhµ y häc PhÇn Lan ®· tiÕn hµnh c©n ®o chiÒu cao vµ thÓ träng ë nh÷ng ng−êi trªn 85 tuæi, sau 5 n¨m theo dâi th× thÊy tØ lÖ tö vong cao nhÊt lµ ë tæ cã chØ sè thÓ chÊt thÊp (chiÒu cao x thÓ träng). Trong sè nh÷ng ng−êi gµy nhÊt ë tæ nµy cã 87% tö vong . Ng−îc l¹i trong tæ cã chØ sè thÓ chÊt cao nhÊt, chØ cã 53% tö vong. Chøng tá trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, nguy hiÓm tö vong kh«ng ph¶i v× bÐo mµ t¨ng lªn. ThÓ träng cµng cao th× tØ lÖ tö vong cµng thÊp. HiÖn nay c¸c häc gi¶ n−íc ngoµi cho r»ng, trong sè nh÷ng ng−êi cao tuæi, thÓ

110

221

222

kh«ng thÓ kÐo dµi ®−îc. Ngoµi ra do qu¸ − h¹n chÕ viÖc ¨n uèng, kh«ng nh÷ng lµm cho c¬ thÓ lóc nµo còng c¶m thÊy ®ãi kh¸t mµ tinh thÇn còng bÞ nh÷ng tæn th−¬ng khã cã thÓ nãi ra ®−îc. Cho nªn muèn gi¶m bÐo kh«ng ph¶i chØ kú väng vµo viÖc h¹n chÕ ¨n uèng, mµ cÇn ph¶i chó träng rÌn luyÖn, vËn ®éng cho thÝch ®¸ng hoÆc dïng mét sè lo¹i thuèc thÝch hîp ®Ó ®iÒu trÞ th× míi cã hiÖu qu¶ mong muèn. 219- Ng−êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc RÊt nhiÒu ng−êi giµ cho r»ng “ V« dôc t¾c tr−êng thä ”. Cã mét sè ng−êi giµ t¸i h«n råi còng kh«ng d¸m yªu cÇu tÝnh dôc, sî ®èi ph−¬ng cho r»ng “ L·o bÊt chÝnh kinh ”. Kú thùc quan ®iÓm nh− vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c. TÝnh dôc lµ b¶n n¨ng cña con ng−êi, nã còng gièng nh− ng−êi ta thÌm ¨n vËy, kh«ng nªn qu¸ khiªn c−ìng. §èi víi ng−êi giµ, giµ yÕu kh«ng ph¶i lµ mÊt mÊt tÝnh dôc hoÆc mÊt ®i kho¸i c¶m. Tôc ng÷ cã c©u “ Cµng giµ cµng dÎo cµng dai ”. TÝnh dôc cã thÓ b¶o ®¶m ®Õn 70 - 80 tuæi. Qu¸ − dung tôc cè nhiªn lµ cã h¹i. Song, ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× cÊm dôc còng cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt nh− vËy. Yªu cÇu tÝnh dôc mµ ®−îc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng, cã thÓ thóc ®Èy sù chuyÓn ho¸ tèt ë trong c¬ thÓ, lµm cho tinh thÇn phÊn chÊn, chØ cã lîi, chø kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ. 220- Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm. Cã rÊt nhiÒu ng−êi giµ hoÆc ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p,

th−êng hay bÞ tróng giã ë trong nhµ xÝ. NhÑ th× h«n mª bÊt tØnh, bÞ liÖt nöa ng−êi, nÆng th× dÉn ®Õn tö vong. Nguyªn nh©n lµ do khi ®¹i tiÖn ngåi xæm, huyÕt ¸p bçng cao vät lªn g©y ra. Bëi v× ng−êi giµ khi ngåi xæm th× nh÷ng ®éng m¹ch qu¶n ë thµnh bông gÊp khóc nhá h¬n 400 , huyÕt qu¶n ë chi d−íi bÞ cong nghiªm träng, viÖc l−u th«ng m¸u bÞ trë ng¹i, thªm vµo ®ã l¹i ph¶i rÆn m¹nh, søc Ðp ë bông t¨ng cao, lµm cho huyÕt ¸p t¨ng lªn ®ét ngét, g©y nªn t×nh tr¹ng huyÕt qu¶n ë ngùc bÞ ®øt, tõ ®ã mµ x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. NÕu khi ®¹i tiÖn b»ng xÝ bÖt th× ch©n gÊp kho¶ng 900 th× sÏ kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸u l−u th«ng, huyÕt ¸p sÏ kh«ng t¨ng cao, t©m thÇn yªn æn, míi kh«ng x¶y ra tai biÕn m¹ch m¸u n·o. 221- kh«ng nªn ®è kþ ng−êi kh¸c. Nh÷ng ng−êi hay ghen tþ ng−êi kh¸c, ®¹i bé phËn ®Õu cã hiÖn t−îng khÈu vÞ kh«ng ngon, thùc dôc kÐm, t©m thÇn gi¶m sót, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÐm, hay thë dµi buån bùc v.v... thêi gian kÐo dµi, sÏ sím xuÊt hiÖn sù giµ yÕu. Bëi v× ghen tu«ng lµ mét lo¹i bÖnh th¸i t©m lý. Nã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña sù kÐm ¨n, cña bÖnh tr¹ng t©m thÇn mµ trong c¬ thÓ con ng−êi còng cã hµng lo¹t thay ®æi vÒ sinh lý bÖnh lý. HÖ thèng vµnh ngùc khu d−íi cña ng−êi ta vµ nh÷ng bé phËn l©n cËn tån t¹i hai trung khu tinh thÇn lµ “kho¸i l¹c” vµ “®au khæ”. Ghen tþ sÏ kÝch thÝch trung khu “®au khæ”, sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng ph©n tiÕt tuyÕn th−îng thËn, m¹ch m¸u vµnh ngoµi co hÑp l¹i, c¬ b¾p bÞ rÖu r·, ho¹t ®éng cña tuyÕn tiªu ho¸ gi¶m sót, sè nhÞp thë bÞ thay ®æi v.v... Cho nªn ®Ó ®Ò phßng bÖnh tËt, ®Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ghen tþ ng−êi kh¸c. Trong

111

223

224

khi chÊt pr«tªin vµo c¬ thÓ qu¸ nhiÒu th× buång thËn ph¶i g¸nh v¸c qu¸ nÆng. ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nhiÒu thùc phÈm cã chÊt pr«tªin cao. dÔ dÉn ®Õn bÞ h− c«ng n¨ng thËn. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. th× kh«ng khÝ ®èi l−u sÏ t¨ng lªn. chØ ¨n 112 225 226 . buång tim trë nªn to ra. Bëi v× ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. Men r−îu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù chuyÓn ho¸ mì. còng tiªu hao thÓ lùc nhiÒu h¬n.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r−îu vµ thuèc l¸ §¹i ®a sè nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn hót thuèc l¸. Ngoµi ra c«ng n¨ng thËn cña ®a sè ng−êi giµ th−êng bÞ suy yÕu. mçi ngµy chØ nªn ¨n kho¶ng 50 gam pr«tªin lµ võa. th× viÖc ghen tþ ng−êi kh¸c l¹i lµ trõng ph¹t chÝnh m×nh. viÖc to¶ nhiÖt t¨ng cao. thóc ®Èy gan ho¹t ®éng. mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy sÏ øc chÕ c¬ n¨ng ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong ng−êi. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®iÒu gi¶i sù c©n b»ng nhiÖt. v× t¨ng l−îng bµi tiÕt canxi nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn bÖnh xèp x−¬ng. 222. ®é Èm cao. chÊt pr«tªin rÊt cã Ých cho søc khoÎ cña con ng−êi.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n chÊt cã nhiÒu pr«tªin Nãi chung. NÕu l¹i mÆc qu¸ nhiÒu quÇn ¸o sÏ lµm cho kh«ng khÝ trong c¬ thÓ h×nh thµnh mét vi tiÓu khÝ hËu nhiÖt ®é cao. lîi dông viÖc mÆc ¸o cho Êm lµ ®Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng ®ã. §Ó ®Ò phßng rÐt buèt vµ ®Ò phßng bÖnh tËt.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy Ng−êi ®øng tuæi mµ kh«ng ¨n nh÷ng thøc ¨n th«. cö ®éng kh«ng thuËn tiÖn. Bëi v× tr−êng kú uèng r−îu qu¸ ®é. con ng−êi ta cã mét kh¶ n¨ng thÝch øng nhÊt ®Þnh. 224. ng−îc l¹i tÝnh gi÷ nhiÖt sÏ bÞ gi¶m xuèng. Nh−ng. to¶ h¬i Èm cu¶ c¬ thÓ t¨ng lªn.viÖc sinh ra b¸ch bÖnh. Ngoµi ra mÆc quÇn ¸o qu¸ nhiÒu tr«ng nã lô khô. t¨ng thªm viÖc x¬ cøng ®éng m¹ch vµ t¹o c¬ héi cho bÖnh tim ph¸t triÓn. khiÕn cho kh¶ n¨ng thanh läc mì ë trong m¸u cña c¬ thÓ bÞ gi¶m sót. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ vèn ®· thiÕu chÊt canxi. Cho nªn.Mïa ®«ng kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dµy. Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng r−îu. c«ng n¨ng cña buång tim gi¶m sót. dïng nhiÒu chÊt pr«tªin cao qu¸ th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. Nh÷ng ng−êi uèng nhiÒu r−îu bia cµng dÔ xuÊt hiÖn sù thay ®æi buång tim nh− thÕ nµy. líp mì ë trong c¬ tim t¨ng lªn. 225. 223. ®èi víi ng−êi giµ mµ nãi. cã mét sè ng−êi cho r»ng mïa ®«ng cµng mÆc ¸o dµy cµng tèt. hót thuèc l¸ ®Õn trë thµnh nghiÖn ngËp. trë lùc to¶ nhiÖt. Bëi v× ¨n uèng chÊt pr«tªin cao cã thÓ lµm t¨ng viÖc bµi tiÕt l−îng canxi ë trong c¬ thÓ. lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng chèng rÐt cña c¬ thÓ. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ cã h¹i. Ng−êi bÞ bÖnh xèp x−¬ng th× cø h¬i ho¹t ®éng lµ ®· c¶m thÊy ®au l−ng. khi mµ ®é dµy cña tÇng kh«ng khÝ ë trong quÇn ¸o v−ît qu¸ 15 mm.

Ngoµi ra ®−êng cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp thµnh gi÷a buång gan vµ mì. c¬ thÓ hÊp thu qu¸ nhiÒu chÊt ®−êng. Cho nªn. NÕu thÊy hµnh. tái cã mïi h«i mµ kh«ng ¨n.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät NÕu ¨n qu¸ nhiÒu mì ®éng vËt vµ thÞt mì hoÆc nh÷ng thùc vËt cã chÊt cholestªr«n cã thÓ g©y ra hµng lo¹t bÖnh nh− t¨ng chÊt mì ë trong m¸u ch¼ng h¹n. c« ®¬n vµ t©m thÇn u uÊt. NÕu ¨n Ýt thùc phÈm lµm tõ ®Ëu ®ç th× kh«ng thÓ lµm t¨ng sù bµi tiÕt cholestªr«n ë trong ph©n ra ®−îc. phÇn d− thõa Êy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh mì. Cho nªn . Nh− vËy huyÕt qu¶n sÏ s¬ cøng. tõ ®ã mµ xuÊt hiÖn t©m tr¹ng lo ©u. mì trong m¸u còng sÏ t¨ng lªn. V× vitamin C cã thÓ lµm gi¶m cholestªrin. nÕu sau khi gia c«ng tinh chÕ th× chÊt l−îng sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. bÖnh cao huyÕt ¸p sÏ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n. 226. lµm gi¶m bít chÊt cholestªrin trong m¸u. buån rÇu. VÝ dô nh− cr«m vµ m¨ng-gan. dÔ dÉn ®Õn mÖt mái vÒ t©m lý råi g©y ra c¶m gi¸c ch¸n ch−êng. NÕu ¨n Ýt rau xanh. Thùc vËt xen-luy-l« sÏ t¨ng c−êng viÖc bµi tiÕt chÊt cholestªrin. ®¸i ®−êng. ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo vµ ngät. V× nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lý tiªu cùc nh− vËy sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho ®¹i n·o. bÖnh hen xuyÔn. ¨n thªm n÷a. bÖnh x¬ 113 227 228 . Nh÷ng thùc vËt tinh tÕ qu¸. do ®ã mµ sinh ra bÐo ph×. thiÕu chÊt lôc diÖp. nh÷ng ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy. Ng−êi kh¶nh ¨n th−êng kh«ng hÊp thu ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cho c¬ thÓ. Bëi v× trong líp vá cña h¹t g¹o (tøc lµ c¸m) cã rÊt nhiÒu nguyªn tè vi l−îng quan träng vµ thùc vËt xen-luy-l«. thë v¾n than dµi th−¬ng c¶m. 227.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm c¶m gi¸c u tÞch. chÊt xenluy-l« Ýt qu¸ th× ¨n råi vÉn c¶m thÊy kh«ng no bông. c¸c lo¹i bÖnh tËt sÏ nh©n c¬ héi nµy mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ nh− c¸c bÖnh cao huyÕt ¸p. gi¶m bít hoÆc phßng ngõa bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch. bét m× tr¾ng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 228. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn t©m tr¹ng mÊt hÕt dòng khÝ vµ lßng tin vao cuéc sèng. cho nªn th−êng hay ¨n thªm. tù ti.Ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t− vÒ dÜ v·ng Ng−êi giµ suèt ngµy sèng trong nh÷ng kû niÖm x−a cò. §ång thêi víi t©m th¸i nh− vËy. NÕu thiÕu hai lo¹i nguyªn tè nµy th× sÏ dÔ sinh ra x¬ cøng ®éng m¹ch. Cho nªn con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn th× kh«ng nªn kh¶nh ¨n.toµn nh÷ng g¹o tr¾ng. V× thÝch ¨n nhiÒu cña ngät. sÏ sinh ra thiÕu vitamin C. B×nh th−êng ng−êi nµo ¨n nhiÒu ®−êng th× sau 3 tuÇn lÔ chÊt glyxªrin trong m¸u t¨ng lªn gÊp ®«i. bÖnh qu¸n t©m. c¬ héi t¾c ®éng m¹ch còng nhiÒu h¬n. cßn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rèi lo¹n c«ng n¨ng ®¹i n·o hoÆc c«ng n¨ng hÖ thèng thÇn kinh. th× ch¾c do kh«ng biÕt r»ng hµnh tái cã t¸c dông gi¶m chÊt mì trong m¸u rÊt tèt.

cøng ®éng m¹ch. nÕu nÆng thËm chÝ cßn nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh. 231. nãi chung kh«ng ®−îc giao hîp. Bëi v× ngåi l©u cã thÓ lµm cho rÊt nhiÒu c¬ quan néi t¹ng. NÕu kh«ng. trë ng¹i cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n vµ còng ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng cña phæi v. thËm chÝ dÉn ®Õn tö vong. bÖnh ung th−. cã thÓ kÝch thÝch niªm m¹c d¹ dµy. tiÕng thë gÊp vµ tiªu hao nhiÒu n¨ng l−îng v. Do ®ã ®Ó ®Ò phßng bÖnh giµ yÕu th× kh«ng nªn ngåi l©u. nÕu kh«ng thÊy ng−êi r¹o rùc. tim ®Ëp m¹nh vµ lo¹n nhÞp v. nh− tim ®Ëp qu¸ nhanh. khiÕn cho l−îng tuÇn hoµn m¸u bÞ gi¶m sót. vµ khi ®· ho¹t ®éng ë møc trung b×nh mµ kh«ng c¶m thÊy qu¸ mÖt th× cã thÓ tiÕn hµnh giao hîp cã møc ®é. hÖ thèng thÇn kinh cña ®«i bªn nam n÷ ®Òu ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é. viÖc gi¶m bÐo bÞ thÊt b¹i. suy nh−îc thÇn kinh.Ng−êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i Bét h¹t c¶i lµ mét lo¹i gia vÞ cã chÊt cay. Cho nªn. Nh−ng ng−êi muèn gi¶m bÐo mµ ¨n bét h¹t c¶i th× kh«ng cã lîi cho viÖc gi¶m bÐo. bÖnh phô khoa.v... cæ chuyÓn ®éng.. lu«n måm thÌm ¨n. thËm chÝ cßn cã thÓ g©y ra bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. Sau khi phôc håi. Bëi v× trong khi giao hîp.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn qu¸ − triÒn miªn víi dÜ v·ng. trong thêi gian phôc håi. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy ®ãi.. 229. kh«ng bÞ tøc ngùc.ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u Ngåi l©u cã thÓ dÉn ®Õn rÊt nhiÒu bÖnh tËt. mµ ph¶i ho¹t ®éng vµ vËn ®éng mét c¸ch thÝch ®¸ng.v.Ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. trong thêi kú phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim th× kh«ng nªn giao hîp. KÕt qu¶ lµ ng−êi ®ang muèn gi¶m bít møc ¨n th× ng−îc l¹i l¹i ¨n nhiÒu h¬n. T×nh tr¹ng ®ã ®èi víi ng−êi ®ang håi phôc bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim cã thÓ lµm cho sinh lý t©m ®iÖn bÞ rèi lo¹n. lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t dôc th−êng xuyªn cña c¬ thÓ. khÝ quan vµ tæ chøc cña c¬ thÓ con ng−êi kh«ng ®−îc rÌn luyÖn. vµ ®Èy nhanh ®Õn giµ yÕu. huyÕt ¸p t¨ng cao. Mïa hÌ lµm mãn sa-l¸t mµ cho mét chót bét h¹t c¶i vµo th× sÏ th¬m ngon h¼n lªn. 232. 114 229 230 . bÖnh trÜ.Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng ®−îc giao hîp T¾c nghÏn c¬ tim lµ mét lo¹i bÖnh t©m huyÕt qu¶n nghiªm träng.v. Bëi v× khi ng−êi giµ ®ét ngét quay ®Çu . rÊt cã thÓ dÉn ®Õn nhÞp ®Ëp cña tim thÊt th−êng mét c¸ch nguy hiÓm . Bëi v× trong bét h¹t c¶i cã mét chÊt ho¸ häc. 230.. Ngoµi ra ngåi l©u cßn dÉn ®Õn bÖnh bÐo ph×. l−îng mì trong m¸u t¨ng cao. nhÑ th× sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh. g©y ra qu¸ nhiÒu chÊt vÞ toan. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh t×nh trÇm träng hoÆc tö vong. Ng−êi giµ nÕu quay ®Çu ®ét ngét. Cho nªn ng−êi muèn gi¶m bÐo th× kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i. dÞch tiªu ho¸ gi¶m sót. sau khi ph¸t bÖnh.

sau khi ngñ say th× th©n nhiÖt thÊp h¬n lóc ch−a ngñ. vµ sÏ x¶y ra nh÷ng chuyÖn ch¼ng lµnh. huyÕt ¸p h¹ thÊp. Cho nªn ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. cho dï lµ giÊc ngñ rÊt ng¾n. Nh÷ng ng−êi giµ tõ 65 tuæi trë lªn vµ nh÷ng ng−êi bÐo phÖ mµ c©n nÆng v−ît qu¸ 20% thÓ träng tiªu chuÈn. chãng mÆt. tim ®Ëp m¹nh. Cho nªn. ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay. 233. Bëi v× sau khi ¨n c¬m tr−a. thèng c¶m tiªu thÊt. rÊt dÔ dÉn ®Õn c¶m m¹o.Ng−êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy ngay Bëi v× sau khi ngåi l©u. sau khi tØnh dËy c¶m thÊy m×nh mÈy ®au nhõ. m¾t nh×n thÊy lê mê. Ngoµi ra ngåi ngñ gËt. g©y nªn ®au vïng th¾t l−ng.. mái ch©n. tèc ®é m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n n·o bÞ chËm dÇn. t¹o thµnh hiÖn t−îng t¹m thêi n·o bÞ thiÕu m¸u nªn th−êng bÞ v¸ng ®Çu. BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ®i t¶n bé ®Ó thóc ®Èy dÞch m¸u tuÇn hoµn vµ cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o. nh− vËy rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ï tai. Ngoµi ra do bÞ kÝch thÝch nªn thÇn kinh giao c¶m ë cæ bÞ co giËt huyÕt qu¶n n·o. nguy h¹i cho søc khoÎ thËt lµ kh«ng Ýt. cã thÓ x¶y ra viÖc thiÕu m¸u n·o t¹m thêi.Nghiªm träng h¬n th× cã thÓ h×nh thµnh chøng bÖnh teo m¹ch m¸u n·o.nªn ®éng m¹ch cét sèng bÞ Ðp hÑp l¹i. cho nªn dÔ bÞ tróng giã. v¸ng ®Çu.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt RÊt nhiÒu ng−êi giµ thÝch ngåi ngñ gËt. gËt. ®¹i n·o kh«ng ®−îc cung cÊp m¸u ®Çy ®ñ. còng cã thÓ tiªu trõ mÖt mái. tai ï. Khi ngåi ngñ gËt.v. buån n«n. m¾t hoa. 235. HiÖn t−îng nµy lµ do m¸u ë bông kh«ng ®−îc cung cÊp ®ñ g©y nªn. 234.Ng−êi giµ vµ ng−êi bÐo kh«ng nªn ngñ tr−a. ho¹t ®éng c¶m thÊy khã kh¨n.. nÕu nh− ®øng ngay dËy råi b−íc ®i th× rÊt dÔ bÞ ng·. Tôc ng÷ cã c©u : “C¶m m¹o lµ nguån gèc cña b¸ch bÖnh”. l−îng «-xy cung cÊp cho ®¹i n·o gi¶m ®i. Song kh«ng ph¶i ngñ tr−a lµ cã lîi cho tÊt c¶ mäi ng−êi. mÆt nãng bõng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt. ch©n tay mái mÖt v. Bëi vÝ ng−êi giµ ngåi trªn ghÕ dùa hoÆc ghÕ bµnh ngñ 115 231 232 . ®èi víi ng−êi giµ. phÇn trªn dÔ bÞ mÊt th¨ng b»ng. nÕu ngñ tr−a. TÊt c¶ nh÷ng t×nh h×nh trªn ®©y dÉn ®Õn viÖc cung cÊp m¸u cho n·o bÞ gi¶m sót. ngåi ngñ gËt. Ngñ tr−a. hoa m¾t. khi ®ã ng−êi sÏ mÊt th¨ng b»ng. thËm chÝ cã thÓ bÞ b¹i liÖt. tim ®Ëp m¹nh. th× thÊy. nÕu ng−êi giµ ®øng dËy qu¸ m¹nh. còng nh− nh÷ng ng−êi huyÕt ¸p rÊt thÊp th× ngñ tr−a lµ kh«ng thÝch hîp. n»m yªn bÊt ®éng. nÕu ®éng m¹ch cét sèng tr−íc ®©y ®· cã mét bÖnh g× ®ã th× sÏ cµng bÞ co hÑp h¬n. qu¸ nhanh khiÕn cho l−îng m¸u ë trong n·o t−¬ng ®èi gi¶m sót. rÊt dÔ bÞ ng·. l−u l−îng m¸u cña ®¹i n·o gi¶m ®i. m¸u ch¶y vµo bông sÏ gi¶m ®i. sÏ dÉn ®Õn c¬ l−ng bÞ hao tæn. dÉn ®Õn nh÷ng tæn th−¬ng bÊt ngê. xuÊt hiÖn triÖu chøng ®au ®Çu. do ®ã ng−êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét. n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c vµ häc tËp.

nh×n cho râ. 237. mçi ngµy ngñ 12 tiÕng ®ång hå lµ võa. n¨ng lùc gi÷ cho th©n thÓ c©n ®èi ®· gi¶m sót. träng t©m cña ng−êi lÖch ®i. ë nhµ kh«ng chÞu ngåi rçi bao giê. Bëi v× ch©n tay ng−êi giµ kh«ng cßn linh ho¹t nh− thanh niªn. ng−êi giµ 70 90 tuæi. Cho nªn thêi gian ngñ còng kh«ng nªn Ýt qu¸. cßn ph¶i chó ý ®Õn mÆt ®Êt. ®ã lµ mét tËp qu¸n rÊt tèt. ®Ó lau cöa. V¹n bÊt ®¾c dÜ ph¶i tù m×nh trÌo lªn cao th× ph¶i hÕt søc chó ý mÊy ®iÓm sau : Ph¶i kiÓm tra thËt kü bµn. kh«ng nªn hÊp tÊp véi vµng.Ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo Ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho th©n thÓ. 116 233 234 . tuy phÇn c¬ b¾p ë phÝa trªn th©n thÓ ®−îc tho¶i m¸i. C¬ n¨ng sinh lý cña ng−êi giµ gi¶m sót. cßn nÕu thËt sù cÇn ph¶i trÌo. cã an toµn hay kh«ng. NÕu khi cÇn ph¶i trÌo cao th× cè g¾ng ®Ó cho con c¸i lµm hoÆc nhê ng−êi kh¸c lµm thay. th× tèt nhÊt lµ t×m ng−êi ®Õn gióp. mçi ngµy ngñ 8 tiÕng ®ång hå lµ võa.Ng−êi giµ kh«ng nªn trÌo cao Ng−êi giµ nãi chung ®Òu rÊt cÇn cï lao ®éng. nh− vËy sÏ lµm cho c¬ sèng l−ng bÞ tæn th−¬ng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn n»m gi−êng lß xo. ng−êi giµ do thÓ lùc suy sôp . Song ngñ Ýt qu¸ còng sÏ tæn h¹i ®Õn søc khoÎ. Nãi chung ng−êi giµ th−êng kh«ng tham ngñ. 238. thÕ lµ ng· xuèng. ghÕ. Tuæi thä cµng cao th× thêi gian ngñ cµng Ýt. kh«i phôc vµ tÝch luü l¹i tr¹ng th¸i n¨ng l−îng. Khi ngñ th× c¬ thÓ con ng−êi ®−îc nghØ ng¬i. trÌo lªn thang ®Ó lÊy vËt g× ®ã. Sau khi trÌo lªn råi th× ph¶i b×nh tÜnh. ®Ó l¾p chiÕc bãng ®Ìn ch¼ng h¹n. nÕu thÊy ng−êi cho¸ng v¸ng hoÆc ch©n run th× ph¶i xuèng ngay. ng−êi giµ trªn 90 tuæi. Song ng−êi giµ trÌo cao th× l¹i kh«ng thÝch hîp. b¾p ch©n b¾p tay ®· yÕu dÇn. ®Ó ®ãng c¸i ®inh. Ng−êi giµ 60 70 tuæi. ®Ó g¸c mét vËt g× ®ã. th× tr−íc khi trÌo lªn cao ph¶i kª cho vËt ®Ó trÌo thËt b×nh æn. x−¬ng dÔ sinh bÖnh. ph¶i ®øng cho v÷ng. nh−ng c¬ b¾p phÝa d−íi th× l¹i bÞ c¨ng th¼ng. rÊt thÝch thu dän nhµ cöa thËt t−¬m tÊt chØnh tÒ. tèt nhÊt lµ hÕt søc tr¸nh viÖc trÌo cao. viÖc kh«i phôc søc lùc t−¬ng ®èi chËm. thang hoÆc nh÷ng vËt dïng ®Ó trÌo xem cã ch¾c ch¾n hay kh«ng. ®anglµm viÖc ë trªn ®ã th× thang hoÆc bµn chßng chµnh. NÕu mÆt ®Êt tr¬n nh½n th× tr−íc khi trÌo ph¶i lÊy giÎ hoÆc giÊy cò lau s¹ch. Cho nªn khi ng−êi giµ lµm c¸c c«ng viÖc lao ®éng ë trong nhµ. mçi ngµy ngñ 9 tiÕng ®ång hå lµ võa. b¸m cho ch¾c. ®Ò phßng v× ®øng kh«ng v÷ng.236. khi trÌo lªn cao. NÕu ng−êi nµo ®· cã bÖnh råi th× bÖnh sÏ nÆng lªn. tr−ît ®æ. ch¾c ch¾n. vÝ dô nh− trÌo lªn ghÕ. träng t©m cã æn ®Þnh hay kh«ng. ®Ó tr¸nh tr−êng hîp võa trÌo lªn cao. ®ì thang vµ b¶o hé ë bªn c¹nh. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cè. sµn nhµ xem cã b»ng ph¼ng. Bëi v× ng−êi giµ n»m gi−êng lß xo sÏ lµm cho phÇn gi÷a th©n thÓ cña ng−êi giµ bÞ h·m. nÕu mÆt ®Êt kh«ng b»ng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸.

hoÆc dÉn ®Õn bÖnh ngøa ng¸y. nÆng th× toµn bé da ®Çu. Cã lo¹i thuèc nhuém tãc cßn cã c¶ chÊt ung th−. NÕu thêi gian ng©m n−íc qu¸ l©u dÔ t¹o thµnh mao vi huyÕt qu¶n në ra. Cho nªn phô n÷ ®−qngs tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª. da dÎ máng manh.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng qu¸ thanh ®¹m Th−êng l−u truyÒn mét c©u nãi lµ ng−êi giµ nªn “Th« trµ ®¹m ph¹n”. khi ho¹t ®éng rÊt dÔ bÞ g·y x−¬ng.C¸c bµ ®øng tuæi kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ-phª Cµ-phª tuy lµ mét lo¹i ®å uèng. 242. líp mì ngoµi da dÇn dÇn teo l¹i. lµm cho tÕ bµo trong c¬ thÓ t¨ng lªn. V× thÓ lùc ng−êi giµ suy yÕu. ¨n uèng cµng thanh ®¹m cµng tèt. 240. mäc nh÷ng nèt cã n−íc. ung th− thËn. tÊt nhiªn lµ kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu.Ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu T¾m röa ®èi víi th©n thÓ rÊt cã Ých. con ng−êi ta ®Õn lóc giµ. do ®ã mµ lµm cho x−¬ng cña ng−êi ta bÞ mÒm ®i. thËm chÝ cßn bÞ m−ng mñ. Song. C¨n cø vµo sù nghiªn cøu cña c¸c häc gi¶ tr−êng §¹i häc Bang Oa-sinh-t¬n ë Mü ®· ph¸t hiÖn th× cµ-phª cã thÓ lµm gi¶m l−îng can-xi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ ®Õn mét nöa. tån ®äng trong c¸c bé phËn th©n thÓ cña ng−êi nhuém tãc. th©n nhiÖt trong ng−êi kh«ng to¶ ra kÞp. ung th− tö cung. mµ cßn cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. nh−ng kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ thÝch hîp víi tÊt c¶ mäi ng−êi . dÔ g©y cho da ®Çu bÞ viªm nhiÔm. NÕu c¸c bµ l¹i nghiÖn cµ-phª th× l¹i cµng lµm cho chÊt can-xi trong c¬ thÓ bÞ lo·ng ®i. nÕu t¾m qu¸ nhiÒu. dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu. ch¶y n−íc vµng. cßn dÔ ph¸t sinh tróng giã. cæ. r¸t báng. nhÊt lµ phô n÷. ngøa ng¸y. Kh«ng nh÷ng lµm s¹ch lµn da. Bëi v× trong thuèc nhuém tãc cã ho¹t chÊt. ViÖc ¨n uèng cña ng−êi giµ. ung th− tuyÕn vó cña phô n÷. Trªn thùc tÕ.239. l−îng can-xi cÇn thiÕt dÇn dÇn t¨ng lªn. sinh ra chãng mÆt hoÆc ngÊt ®i. lµm cho b¾p ch©n. §èi víi 117 235 236 . qu¶ thùc cã gi÷ ®−îc vÎ “Thanh xu©n” t¹m thêi. ung th− bµng quang.Ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc Ng−êi giµ ®i nhuém tãc b¹c thµnh tãc ®en. líp da sÏ bÞ kh«. b¾p ®ïi ®ì mái. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc. l¹i cßn cã thÓ ®Ò phßng ph¸t sinh bÖnh vÒ tim. 241. Th−êng xuyªn nhuém tãc cã thÓ m¾c bÖnh ung th− da. c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra míi nhÊt cho thÊy. ng−êi giµ ¨n uèng qu¸ ®¹m b¹c còng rÊt cã h¹i. nhÑ th× da ®Çu ®á mäng lªn. cã tÝnh ®ét biÕn rÊt m¹nh. NÕu khi t¾m mµ n−íc qu¸ nãng. nh− vËy cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng cho d¹ dµy vµ ruét. nh−ng nÕu dïng thuèc nhuém tãc l©u dµi th× sÏ rÊt cã h¹i cho th©n thÓ. dÉn ®Õn ®¹i n·o thiÕu m¸u. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. mÆt ®Òu bÞ s−ng mäng lªn. ng−êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu lÇn. thËm chÝ cã thÓ cßn bÞ nøt nÎ. song còng kh«ng ®−îc qu¸ thanh ®¹m. ®é cøng cña x−¬ng bÞ gi¶m. dÔ bÞ trãc ra.

n¨ng lùc trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ còng h¹ thÊp. tÊt nhiªn sÏ t¨ng nhanh x¬ cøng huyÕt qu¶n. Bëi v× ng−êi giµ ho¹t ®éng thÓ lùc Ýt dÇn.Ng−êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc §a sè ng−êi giµ ®Òu thÝch pha Êm chÌ ®Æc råi ng©m nga tõ tõ. v× c«ng n¨ng th©n thÓ ng−êi giµ ngµy cµng yÕu ®i. §Ó b¶o ®¶m cho c¬ thÓ ®−îc th¨ng b»ng th× ph¶i tiªu hao chÊt kiÒm (canxi) ë trong c¬ thÓ.v. l−îng m¸u ch¶y gi¶m ®i. lµm cho huyÕt qu¶n bÞ t¾c l¹i.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸ Con ng−êi ta ®Õn tuæi trung niªn. uèng trong mét thêi gian dµi. mçi ngµy c¬ thÓ ta bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc kho¶ng 2.Cho nªn ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n−íc qu¸. hoÆc lµ m¸u ®Æc qu¸ sÏ h×nh thµnh hiÖn t−îng t¾c m¸u. Nguyªn nh©n cña nã. ng − êi giµ uèng nhiÒu n − íc qu¸ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. cßn mét lý do n÷a lµ tr¶i qua mét ®ªm thë. n©ng cao sù ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh tËt. lµm cho chÊt bÐo trung tÝnh ë trong m¸u t¨ng lªn . khiÕn cho nång ®é m¸u ®Æc l¹i. 245. Bëi v× bÖnh tim ®au th¾t vµ bÖnh t¾c c¬ tim th−êng hay x¶y ra vµo lóc ®ang ngñ hoÆc s¸ng sím. vËy mçi ngµy ta kh«ng nªn uèng qu¸ l−îng n−íc trªn. thøc ¨n cã chÊt tanh cã thÓ thóc ®Êþ sù trao ®æi vËt chÊt. ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ vµo trong c¬ thÓ sÏ biÕn thµnh trung tÝnh hoÆc toan tÝnh yÕu. ra må h«i. Ngoµi ra ®−êng thuéc lo¹i thùc phÈm tÝnh toan. NÕu ¨n ®−êng qu¸ nhiÒu sÏ b¾t gan ph¶i t¹o thµnh chÊt bÐo. cho nªn hiÖu qu¶ thay ®æi chÊt cña ®−êng thÊp h¬n ë thanh niªn rÊt nhiÒu.ng−êi giµ. c«ng n¨ng tuyÕn tôy gi¶m sót.. thøc ¨n chÝnh lµ thÞt n¹c vµ c¸c lo¹i rau xanh.. l−îng n−íc trong c¬ thÓ t−¬ng ®èi Ýt. b×nh th−êng trong c¬ thÓ con ng−êi ta th−êng kÐm chÊt kiÒm. 118 237 238 .9 cèc n−íc th«i. c¸ v.5 lÝt. ®i tiÓu ®· bµi tiÕt ra mét l−îng n−íc rÊt lín. mçi ngµy c¸c «ng giµ chØ nªn uèng kho¶ng 8 .Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n ®−êng nhiÒu qu¸ Ng−êi giµ ¨n ®−êng nhiÒu qu¸. hoÆc côc bé c¬ tim ph¸t sinh ho¹i tö. NÕu nh− cã thÓ bæ sung ®Çy ®ñ l−îng n−íc cho c¬ thÓ. nh−ng c¸c bµ th× nªn uèng Ýt h¬n c¸c «ng. Nãi chung th× ng−êi giµ mçi ngµy chØ cÇn mét l−îng n−íc kho¶ng trªn d−íi 2. NÕu l−îng n−íc uèng vµo mµ nhiÒu h¬n l−îng n−íc th¶i ra th× sÏ sinh ra phï thòng. còng cã nghÜa lµ. dÉn ®Õn bÖnh ®¸i ®−êng cña ng−êi giµ. mµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu bÖnh kh¸c n÷a. èng ®éng m¹ch vµnh t−¬ng ®èi hÑp l¹i.65 lÝt. c¬ tim xuÊt hiÖn cÊp tÝnh cung cÊp m¸u kh«ng ®ñ. 243. lµm chËm sù giµ yÕu. ngoµi viÖc ban ®ªm ngñ mª thÇn kinh c¨ng th¼ng lµm cho ®éng m¹ch vµnh bÞ co giËt. cßn c¸c bµ th× kh«ng nªn uèng qu¸ 8 cèc 244. t«m. TuyÖt ®èi kh«ng nªn qu¸ − thanh ®¹m. Bëi v× ngµy th−êng trong t×nh tr¹ng kh«ng ra må h«i. Ng−êi giµ cã thÓ dïng l−¬ng thùc chÝnh lµ g¹o. Ng−êi thiÕu can-xi dÔ ph¸t sinh bÖnh mÒm x−¬ng. bÖnh tim cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn n−íc. §ång thêi ¨n nhiÒu ®−êng qu¸ dÔ lµm cho ng−êi ta ph¸t ph×. kh«ng nh÷ng sÏ lµm t¨ng thªm s¬ cøng ®éng m¹ch. bét m× hoÆc t¹p l−¬ng. §−êng nhiÒu qu¸ cßn dÉn ®Õn bÖnh thiÕu vitamin B1. th× cã thÓ h¹ thÊp nång ®é m¸u. cïng víi s÷a bß. Kú thùc.

Cho nªn ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng qu¸. Bëi v× con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. thø hai lµ bÞ gÇy do bÖnh tËt.70 tuæi. n¨ng lùc hÊp thu vµ lîi dông nh÷ng thµnh phÇn dinh d−ìng h¹ thÊp dÇn dÇn dÉn ®Õn gÇy gß. Tr−êng §¹i häc Y khoa Hoµng gia Anh ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 700 ng−êi tõ 40 ®Õn 60 tuæi ë 24 thµnh phè th× ph¸t hiÖn. Th−êng xuyªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng ®−êng cao rÊt dÔ ph¸t ph× vµ cßn dÔ m¾c nhiÒu chøng bÖnh kh¸c.V× vitamin B1 lµm chuyÓn ho¸ ®−êng.v. lµ nh÷ng bÖnh th−êng thÊy ë ng−êi giµ. nªn th−êng ®−îc gäi lµ "b¸nh bao n−íc". quyÕt kh«ng thÓ chøng thùc lµ khoÎ hay kh«ng. chÊt nh«m dÔ tÝch tr÷ trong c¬ thÓ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ®· ®ãng hép. khÝ huyÕt suy nh−îc. Cã hai lo¹i gÇy cña ng−êi giµ. Ngµy x−a nhiÒu ng−êi th−êng cho 119 239 240 . Sù gÇy bÐo cña con ng−êi chØ lµ hiÖn t−îng bªn ngoµi. khiÕn cho ng−êi ta xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én vµ tÝnh khÝ thÊt th−êng.. Nh«m lµ mét nguyªn tè ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. mét lµ tù nhiªn bÞ gÇy. Bëi v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bia. bÖnh xuÊt huyÕt n·o vµ bÖnh tim v. C«ng n¨ng chuyÓn ho¸ cña ng−êi giµ gi¶m thÊp. dÉn ®Õn tÝnh sóc tÝch m·n tÝnh tróng ®éc. Con ng−êi ta ®Õn tuæi giµ. bëi v× tôy cña ng−êi giµ ph©n tiÕt gi¶m ®i. hµm l−îng ®−êng t¨ng lªn.Ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Giµ th× gÇy” C©u ng¹n ng÷ d©n gian “Ngµn vµng kh«ng mua ®−îc c¸i gÇy cña ng−êi giµ” ®· ®−îc t©ng bèc nh− lµ c©u “Danh ng«n vµng ngäc” th× ngµy nay ®· bÞ quan niÖm míi cña khoa häc phñ ®Þnh råi. thêi gian ho¹t ®éng gi¶m ®i. ¨n uèng nhiÒu chÊt ®−êng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ®¸i ®−êng nhiÒu h¬n.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép Hoa qu¶ sau khi ®ãng thµnh ®å hép. 247. ChÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ. huyÕt ¸p cao vµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n th−êng cao gÊp ®«i ng−êi b×nh th−êng. Theo tµi liÖu th× ng−êi bÐo m¾c c¸c chøng bÖnh nh− ®¸i ®−êng. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia. nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn uèng bia th× hµm l−îng nh«m trong m¸u cã cao h¬n. tõ ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng cña ®¹i n·o. nªn cµng ¨n nhiÒu ®−êng th× nhu cÇu l−îng vitamin B1 cµng cao. Ng−êi giµ 60 . viÖc tiÕt vËt cña t× vÞ cã thÓ h¬i bÞ suy gi¶m. mµ ®èi víi ng−êi giµ th× thùc phÈm cã nhiÒu chÊt ®−êng ch¼ng cã Ých g× c¶. mçi ngµy cã ®−îc 1500 . chÊt nh«m cña nh÷ng thïng ®ùng bia rÊt dÔ hoµ tan vµo trong bia.1700 ca-lo lµ ®ñ. t¸c dông ®iÒu tiÕt ®−êng huyÕt còng suy gi¶m. n¨ng lùc ®Ò kh¸ng bÖnh tËt kh«ng ®ñ. bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng bia Bia lµ mét lo¹i ®å uèng cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng. ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn uèng bia th× còng cã trë ng¹i cho søc khoÎ. rÊt ®−îc mäi ng−êi hoan nghªnh. Song.. n¨ng l−îng tiªu hao còng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng. 246. 248. bÖnh cao huyÕt ¸p. Mét häc gi¶ §an M¹ch còng chøng thùc kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− thÕ nµy. n¨ng lùc th¶i chÊt ®éc t−¬ng ®èi kÐm.

muèi.. thÓ träng gi¶m sót. t©m hån u uÊt.NhÊt lµ ®èi víi c¸c cô ®· cao tuæi. do qu¸ ®au th−¬ng. cßn viÖc cung cÊp m¸u cho ngùc th× l¹i gi¶m ®i t−¬ng ®èi. Ng−êi giµ v× c«ng n¨ng tim suy yÕu. ®Æc biÖt lµ trong líp da ®¹i n·o g©y nªn. §èi víi ng−êi giµ mµ nãi th× c©u nãi ®ã kh«ng hoµn toµn khoa häc. Bëi v× sau khi ¨n no. coi th−êng cuéc sèng.. chø kh«ng thÊy ë ng−êi gÇy. ng−êi giµ kh«ng nªn “ §i b¸ch bé”.Ng−êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m Ng−êi giµ mµ dïng nhiÒu dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m rÊt dÔ sinh bÖnh tr× ®én. ®i b¸ch bé. Y häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu thÊy r»ng. ¨n c¬m xong dÔ x¶y ra hiÖn t−îng huyÕt ¸p h¹ thÊp. Cho nªn sau khi ¨n c¬m. chñ yÕu lµ do nguyªn tè nh«m tÝch tô ë trong c¬ thÓ.r»ng nh÷ng bÖnh nµy chØ thÊy ë ng−êi bÐo. tinh thÇn rèi lo¹n. ®Æc biÖt lµ kh«ng dïng nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m ®Ó ®ùng thøc ¨n dµi ngµy nh− m¾m. ©u sÇu qu¸ ®é cã thÓ h¹ thÊp sù miÔn dÞch cña c¬ thÓ. ®éng t¸c chËm ch¹p v.. nh−ng nÕu gÇy gß qu¸ còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hay. Cho nªn ng−êi giµ nªn hÕt søc tr¸nh dïng ®å dïng ¨n c¬m b»ng nh«m hoÆc hîp kim nh«m. dÉn ®Õn t¸i ph¸t 249. thËm chÝ cã thÓ ch¸n ®êi. “§i b¸ch bé” ngay Ng−êi ta th−êng nãi : “¡n c¬m xong.v. Kú thùc kh«ng ph¶i nh− vËy. khã tr¸nh khái nh÷ng b¨n kho¨n suy nghÜ. NÕu ¨n c¬m xong mµ lËp tøc ho¹t ®éng ngay th× rÊt dÔ bÞ l¶ ®i v× huyÕt ¸p thÊp hoÆc bÞ ng·. C¸i bông to × ¹ch cè nhiªn lµ kh«ng tèt. biÓu hiÖn chñ yÕu lµ trë ng¹i cho trÝ n¨ng. 250. huyÕt qu¶n s¬ cøng. Bëi v× nguyªn nh©n ph¸t bÖnh cña bÖnh tr× ®én ë ng−êi giµ. giÊm ®Ó gi¶m bít l−îng nguyªn tè nh«m ngÊm vµo.v. cho nªn sau khi ¨n no th−êng c¶m thÊy ®Çu nÆng ch×nh chÞch chØ muèn ngñ. c«ng n¨ng ®iÒu tiÕt huyÕt ¸p bÞ trë ng¹i. c¸c huyÕt qu¶n trong bông tr−¬ng lªn ®Çy m¸u. sèng l©u 99 tuæi”. mµ nªn nghØ ng¬i mét l¸t råi h·y ®i l¹i ®Ó ®Ò phßng x¶y ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê. NÕu cø bÞ kÝch thÝch nh− vËy nhiÒu lÇn th× sÏ cã nh÷ng hiÖn t−îng nh− ¨n kh«ng thÊy ngon. kh¶ n¨ng chèng bÖnh cña ng−êi gÇy thÊp h¬n ng−êi bÐo vµ tØ lÖ ph¸t bÖnh ë ng−êi gÇy còng cao h¬n ng−êi bÐo. ý thøc hçn ®én.Ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch Ng−êi giµ mµ th−êng xuyªn xem bi kÞch th× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ t©m hån. Bëi v× ng−êi giµ sau khi xem mét vë bi kÞch xong.Ng−êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn 120 241 242 . ng«n ng÷ ®¶o ®iªn v. 251. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng giµ th× gÇy.. ngñ kh«ng ®−îc yªn giÊc. ®Ó b¶o ®¶m viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n.

Bëi v× trong h¹t h−íng d−¬ng cã mét l−îng lín chÊt axit bÐo kh«ng b·o hoµ. cã ng−êi gäi h¹t h−íng d−¬ng lµ thùc phÈm cña s¾c ®Ñp. 253. nhÞp tim kh«ng ®Òu. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. khiÕn cho ph¶n øng cña c¶m gi¸c vµ thÇn kinh vËn ®éng chËm ch¹p. bÞ dÞ vËt r¬i vµo thùc qu¶n. x−¬ng gµ. NÕu ¨n nhiÒu qu¸ th× sÏ tiªu hao rÊt nhiÒu chÊt kiÒm cña gan trong c¬ thÓ. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. Nh÷ng chÊt h−¬ng liÖu nµy sÏ kÝch thÝch d¹ dµy.Ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng ChÊt dinh d−ìng trong h¹t h−íng d−¬ng rÊt phong phó. nh− r¨ng gi¶ r¬i vµo ®−êng miÖng.. còng cßn v× niªm m¹c trong måm. tim ®Ëp qu¸ nhanh.nh÷ng bÖnh cò. do ®ã mµ dÉn ®Õn c«ng n¨ng gan bÞ trë ng¹i dÉn ®Õn ho¹i tö gan hoÆc x¬ cøng gan.Ng−êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn. 254. qu¸ − khÈn tr−¬ng. V¶ l¹i trong quÕ chi cã hµm l−îng hoµng ch−¬ng tè ®· bÞ ng−êi ta chøng minh lµ cã chÊt ®éc g©y ung th−. th× sÏ rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. tim ®Ëp nhanh h¬n. Bëi v× ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc thi ®Êu gay cÊn qu¸ hoÆc t×nh tiÕt giËt g©n qu¸. x−¬ng c¸.. thËm chÝ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. vµ cßn cã thÓ lµm cho ®éng m¹ch vµnh co giËt. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n 121 243 244 . giËt g©n. NÕu võa ¨n võa c−êi nãi rÊt dÔ bÞ nghÑn. nÕu nh− ®· m¾c bÖnh t©m huyÕt qu¶n th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng ®iÒu bÊt ngê. trong cæ häng co l¹i hoÆc bÐo dÇy lªn hoÆc r¨ng bÞ rông xuèng nÕu nh− cã l¾p r¨ng gi¶ v. giËt g©n Ng−êi giµ xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n rÊt kh«ng cã l¬Þ cho søc khoÎ. dÉn ®Õn ®au th¾t tim vµ c¬ tim bÞ t¾c nghÏn. lµm cho rÊt nhiÒu mì tÝch tô ë trong gan. h−ng phÊn cã thÓ kÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m vµ tuyÕn tè th−îng thËn vµ sù ph©n tiÕt cña tuyÕn th−îng thËn gia t¨ng. huyÕt ¸p t¨ng cao.ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi Ng−êi giµ khi ¨n c¬m hoÆc khi dù tiÖc mµ võa ¨n võa c−êi nãi th× rÊt nguy hiÓm. H¹t h−íng d−¬ng tuy ¨n rÊt ngon. Mµ muèi ¨n ngÊm vµo nhiÒu th× dÔ ph¸t sinh ®äng n−íc ë trong c¬ thÓ. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn võa ¨n võa c−êi nãi. 252.v. h¹t qu¶. Ngoµi ra trong khi chÕ biÕn h¹t h−íng d−¬ng. khiÕn cho nh÷ng ng−êi ®· tõng bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh x¬ cøng ®éng m¹ch bÞ vì huyÕt qu¶n n·o mµ bÞ tróng phong. nh−ng ng−êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu qu¸. Bëi v× ng−êi giµ do c«ng n¨ng cña thÇn kinh ®¹i n·o vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu suy gi¶m. hoa tiªu v. ng−êi ta th−êng cho vµo c¸c h−¬ng liÖu nh− quÕ chi. x−¬ng lîn r¬i vµo trong thùc qu¶n v.v. tuyÕn th−îng thËn ph©n tiÕt t¨ng lªn.v. cã thÓ v× c¬ tim thiÕu m¸u mµ xuÊt hiÖn bÖnh ®au th¾t tim. do ®ã mµ t¹o thµnh sù mÊt c©n b»ng trong viÖc ®iÒu hoµ viÖc chuyÓn ho¸ mì trong c¬ thÓ. ng−êi ta th−êng cho rÊt nhiÒu muèi ¨n vµo. huyÕt qu¶n thu nhá l¹i... ®¹i håi.. dÉn ®Õn huyÕt ¸p cao. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn th−êng xuyªn xem bi kÞch. ®éng t¸c kh«ng phèi hîp ®Òu dÆn.. ng−êi bÞ bÖnh tim.

míi cã thÓ ®æi lÊy ®−îc “Thêi thanh xu©n thø hai” cña cuéc ®êi. §Ó c¶i thiÖn con m¾t. ph¶i l−îng søc mµ ®i. kh«ng d¸m ¨n chÊt tanh. r¨ng long. Ng−êi giµ chØ cã ®i t×m n¬i ký th¸c tinh thÇn.. ch¸u ch¾t trong gia ®×nh. 256. nªn khÈu vÞ gi¶m sót.Ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay Ng−êi giµ do nhiÖt l−îng tiªu hao Ýt. Do ®ã mµ dÔ x¶y ra tai n¹n m¹ch m¸u n·o. Cho nªn ¨n thÞt lµ con ®−êng quan träng ®Ó c¬ thÓ hÊp thu m¨nggan. l−ng cßng. Nh÷ng ng−êi giµ kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. ®Ó gi÷ g×n ®éng lùc tiÕn thñ. chiÕn th¾ng sù c« qu¹nh cña nh÷ng ngµy cuèi ®êi. th¶ c¸ cïng nh÷ng ho¹t ®éng nhµn t¶n kh¸c. trong ®ã cã viÖc ®i l¹i th¨m con c¸i. Ng−êi giµ cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu míi lµ “§Ö nhÞ nh©n sinh”. nh÷ng vïng th¸nh ®Þa sÏ lµm cho t©m hån ng−êi ta vui vÎ tho¶i m¸i. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay. viÖc “Thµnh gia” . hoÆc v× môc ®Ých gi¶m bÐo vµ ®Ó ch÷a bÖnh huyÕt ¸p cao mµ ¨n chay. tÊt nhiªn sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho t©m n·o huyÕt qu¶n. ng−êi ta th−êng kh«ng tõ lao khæ. Con ng−êi ta giµ yÕu. giao tiÕp víi c¸c giíi trong x· héi. N¬i ký th¸c tinh thÇn cña ng−êi giµ rÊt réng r·i. nh−ng c¬ thÓ ng−êi ta rÊt khã hÊp thu. giao tiÕp víi nhau.Ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn §èi víi ng−êi giµ. nu«i chim. §Ó dù phßng nh÷ng tai n¹n bÊt ngê. ThiÕu m¨nggan cßn cã thÓ dÉn ®Õn trÝ lùc ®Çn ®én. Cho nªn ng−êi giµ ®i tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt. Trªn thùc tÕ ®ã lµ sù thiÕu hiÓu biÕt rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cña thÓ chÊt vµ t©m hån. thuèc 122 245 246 . tuy cã Ýt nguyªn tè m¨nggan. ThiÕu m¨nggan kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn g©n cèt mµ cßn dÉn ®Õn c¸c chøng bÖnh nh− toµn th©n ®au nhõ. n¶y sinh t©m lý c« ®éc.nhiÒu h¹t h−íng d−¬ng. “LËp nghiÖp” kh«ng cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña hä n÷a. nh−ng dÔ ®−îc c¬ thÓ hÊp thô. trång hoa. ng©m th¬ vÏ tranh. dÔ t¹o thµnh tÝnh c¸ch biÕn th¸i. x−¬ng nh·o vµ viÖc ph¸t sinh c¸c bÖnh vÒ t©m huyÕt qu¶n ®Òu cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕu nguyªn tè m¨nggan. Bëi v× ng−êi giµ th−êng hay m¾c c¸c bÖnh nh− t©m n·o huyÕt qu¶n.ng−êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt §i th¨m nh÷ng n¬i dÞ c¶nh kú quan. 257. ®Çu b¹c. Ng−îc l¹i trong thøc ¨n lo¹i thÞt. Trªn ®−êng ®i tham quan mµ qu¸ mÖt. x−¬ng g·y v. Thanh niªn cßn trÎ nªn cã mÖt nhäc còng dÔ kh«i phôc. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn. nh−ng ng−êi giµ mµ qu¸ søc th× l¹i dÔ x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. tim ®au th¾t hoÆc t¾c c¬ tim.v.. nªn mang theo mét sè thuèc nh− thuèc ch«ng huyÕt ¸p cao. c¶m øng kh«ng linh ho¹t. Trong thøc ¨n loµi thùc vËt cã bao hµm nguyªn tè m¨nggan. kiÖt søc. 255. n¶y sinh ra nh÷ng tÝn niÖm míi cho cuéc sèng tèt ®Ñp.

C¬ n¨ng sinh lý cu¶ ng−êi giµ suy gi¶m. rÌn luyÖn t− duy. Nh÷ng ©m thanh t−¬i t¾n nh− tiÕng chim hãt. Bëi v× sèng trong hoµn c¶nh qu¸ − yªn tÜnh. nhu ®éng cña t× vÞ chËm dÇn. cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc c«ng n¨ng®iÒu tiÕt cña hÖ thèng thÇn kinh ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. ®Ó giao l−u t×nh c¶m th× còng rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. ngåi l©u bÊt ®éng. nh−ng sèng trong ng«i nhµ hoÆc c¨n phßng qu¸ − yªn tÜnh. Bëi v× t©m thÇn cña ng−êi giµ th−êng bÞ th¾ng thua lµm cho xóc ®éng. Khi buéc lßng ph¶i b¸o nh÷ng tin buån. do ®ã lµm cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cµng ngµy cµng gi¶m sót. Tin buån ®Õn lµm cho ng−êi giµ sinh ra sî h·i. thËm chÝ g©y hËu qu¶ ch¼ng lµnh lµ tö vong. n¨ng lùc tiªu ho¸ gi¶m sót.v. thËm chÝ cßn cã thÓ sinh èm ®au n÷a. dÔ ph¸t sinh bÖnh t¸o bãn vµ bÖnh trÜ.. nghiªm träng h¬n cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. ®Ó nÕu cÇn th× cã thuèc dïng ngay. ngñ kh«ng yªn giÊc vµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c hÖ thèng c«ng n¨ng cña c¬ thÓ bÞ mÊt sù æn ®Þnh nghiªm träng.Ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ Ch¬i cê. ®au th−¬ng. tuæi thä gi¶m ®i. c«ng n¨ng cña thÇn kinh thùc vËt bÞ rèi lo¹n. L¾ng nghe nh÷ng khóc nh¹c tuyÖt mü cña thiªn nhiªn ®Ó lµm cho tinh thÇn r¹ng rì. trång hoa. Víi t©m thÇn nÆng nÒ kÞch liÖt nh− vËy. coi nh− tói thuèc b¶o vÖ søc khoÎ. ®¸nh bµi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ yªu thÝch nhÊt cña ng−êi giµ. ®Ó t©m sù. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ë n¬i qu¸ − yªn tÜnh.Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng−êi giµ Ng−êi giµ nghe thÊy nh÷ng tin tøc kh«ng vui. Cho nªn ®èi víi ng−êi giµ kh«ng nªn b¸o nh÷ng tin buån. còng lµ sù kÝch thÝch rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. tinh thÇn uû mÞ kh«ng vui. do ®ã mµ ®øng ngåi kh«ng yªn. cã thÓ lµm cho ng−êi giµ n»m liÖt kh«ng dËy ®−îc. sÇu muén. 259. kh«ngcã ng−êi ®Ó chuyÖn phiÕm. 260. ¨n kh«ng ngon miÖng. tiÕng gµ g¸y. Ngoµi ra. 123 247 248 . chÊt th¶i l−u c÷u ë trong ruét qu¸ l©u.Ng−êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch Hoµn c¶nh sinh ho¹t cña ng−êi giµ. ph¶i chó ý lµm tèt c«ng t¸c gi¶i thÝch t− t−ëng. nÕu kÐo dµi th× n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ ph¶n x¹ cña ®¹i n·o h¹ thÊp. huyÕt ¸p lªn xuèng thÊt th−êng. nªn tr¸nh ån µo. ®¹i n·o ë vµo tr¹ng th¸i h−ng phÊn cao ®é.trî tim mµ th−êng ngµy vÉn dïng. 258. ®¸nh bµi thêi gian dµi qu¸ sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ t©m hån vµ thÓ chÊt. th× lêi nãi ph¶i uyÓn chuyÓn.. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê qu¸ ®é. Song nÕu ch¬i cê. dÉn ®Õn sinh bÖnh. Muèn th−ëng thøc “Nh¹c giao h−ëng” thiªn nhiªn. mµ nªn biÕt dõng l¹i ®óng lóc. ®èi víi sù vËt chung quanh th× thê ¬ l·nh ®¹m. tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch v. khÈu vÞ gi¶m sót. ngµy th¸ng tr«i qua sÏ lµm cho tÝnh t×nh trë nªn c« tÞch. ë trong nhµ cã thÓ nu«i chim. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ th− gi·n tinh thÇn. cã thÓ sinh ra t©m tr¹ng nÆng nÒ. nh÷ng ©m thanh cña thiªn nhiªn cã thÓ trót bá ®−îc nh÷ng nçi buån cña con ng−êi.

dÔ dÉn ®Õn tæn th−¬ng b¾p ®ïi. x−¬ng h«ng. t¨ng thªm ®−îc tu d−ìng. cµng kh«ng nªn kh«ng cã b¹n bÌ. Ng−êi giµ ®i. Bëi v× thuèc kh¸ng sinh ®èi víi hÖ thèng thÇn kinh. Song sö dông kh«ng tho¶ ®¸ng th× cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc hoÆc t¹o thµnh hai lÇn c¶m nhiÔm v.Ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng Ng−êi giµ ®i giµy ®Õ b»ng kh«ng cã gãt. Kh«ng cã b¹n bÌ. 264.Hoat ®éng x· héi cña ng−êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng−êi giµ Ng−êi giµ nªn tham gia mét c¸ch thÝch ®¸ng vµo mét sè ho¹t ®éng cña thanh niªn th× tinh thÇn sÏ ®−îc phÊn chÊn. ®øng mét thêi gian t−¬ng ®èi dµi th× c¶m thÊy l−ng. t¨ng thªm søc sèng thanh xu©n. kÕt giao víi thanh niªn.Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ KÕt giao bÌ b¹n kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc cña thanh niªn. sÏ lµm cho néi dung cuéc sèng cña m×nh phong phó h¬n.. Nãi chung nªn ®i giµy cã gãt cao 1. Bëi v× c¬ b¾p bé ®ïi cña ng−êi giµ thay ®æi víi d©y ch»ng. cuéc sèng thiÕu t×nh h÷u nghÞ lµ mét cuéc sèng thËt ®¸ng sî. t©m huyÕt qu¶n v. 263. kh¶ n¨ng chÞu ®ùng gi¶m sót. lùc ®µn håi cña ch©n t−¬ng ®èi kÐm.v. cã lîi cho søc khoÎ. gãt ch©n. tÝnh ®Þnh h−íng chuyÓn ®éng lín. b¾p ®ïi ®au ª Èm. bÞ chÊn ®éng lµ dÔ bÞ ®au ®Çu. Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh. rÊt nhiÒu ng−êi l¹i cho r»ng nh− vËy lµ an toµn. ®Çu gèi. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong.. sinh ho¹t t−¬i vui h¬n. Ng−êi ®øng tuæi kÕt giao b»ng h÷u sÏ b−íc ra khái cuèc sèng kiÓu ®ãng cöa cña m×nh. tiÖn . Cho nªn ng−êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng. qu¶ thËt lµ bæ Ých. rÊt cã lîi cho t©m hån vµ thÓ lùc. 262.5 ®Õn 2 mm lµ võa. thËn. Song ng−êi giµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· giao th× kh«ng 124 249 250 .. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Ng−êi ®øng tuæi kh«ng nªn sèng c« ®éc. t¨ng thªm høng thó cho b¶n th©n. Trªn thùc tÕ. mµ ng−êi ®øng tuæi còng kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ. §i giµy ®Õ b»ng. m×nh sÏ n©ng cao ®−îc häc thøc. thËn kh«ng tèt th× tæn h¹i l¹i cµng lín h¬n. ®Òu cã ®éc tÝnh cã h¹i nhÊt ®Þnh. cã thÓ quªn ®i c¸i giµ yÕu cña m×nh.Ng−êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh Thuèc kh¸ng sinh cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc phßng ngõa vµ ch÷a trÞ c¸c bÖnh c¶m nhiÔm. tÝnh ®µn håi cña sôn ®Öm ®èt sèng cña ng−êi giµ suy gi¶m.261. Ngoµi ra. KÕt giao víi nh÷ng ng−êi ®øng tuæi vµ cao tuæi cã tr×nh ®é. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi giµ mµ c«ng n¨ng gan. ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc chèng chÊn ®éng bÞ h¹ thÊp. Giµy ®Õ b»ng tuy nhÑ. nh−ng kh«ng cã lîi cho viÖc chÞu ®ùng vµ ®i ®øng. hÖ thèng t¹o m¸u vµ c¸c bé phËn nh− gan.v..

lµm cho con ng−êi trë nªn ®oan trang. ThËt khã cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc r»ng. C¸i ®Ñp trong giao tÕ lµ kh«ng cã sù h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c. Bëi v× tr−íc mÆt ng−êi ngoµi mµ nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng ph¶i cña con ch¸u. Cã nghÜa lµ ph¶i chó ý dÕn tr−êng hîp. Bëi v× chØ ®i l¹i víi nh÷ng ng−êi ®ång tuæi víi m×nh. khiÕn cho t©m linh cµng thªm vui vÎ. kh«ng ®−îc gi¸o dôc vÒ nh©n sinh quan. dÔ g©y nªn ph¶n øng vµ xóc ph¹m t×nh c¶m gi÷a chóng vµ ng−êi giµ. b¹n bÌ cïng tuæi yªu thÝch. Cho nªn. rÊt cã lîi cho søc khoÎ cña ng−êi giµ. thanh khiÕt. 266. r©u ria b¸m ®Çy nh÷ng bôi bÆm mµ l¹i cã thÓ ®−îc thanh niªn yªu thÝch. tinh thÇn kh«ng c¶m thô ®−îc nh÷ng høng thó míi nªn kh«ng cã ®−îc t¸c dông tÝch cùc. Bëi v× yªu c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu tinh thÇn cao cÊp cña con ng−ê×. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy lµ con ng−êi cã tu d−ìng. ng−êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i “§Ñp” Trong ho¹t ®éng ®i l¹i giao tiÕp. Nªn " Tèt ®Ñp bµy ra. mµ ph¶i d¸m trang søc thµnh mét “L·o lai tiªu” ®Æc s¾c phï hîp víi thêi ®¹i. 125 251 252 .. th× ng−êi giµ nªn thÓ t×nh ch©m ch−íc cho con ch¸u. Nãi vÒ mÆt kh¸c th× thanh thiÕu niªn kh«ng ®−îc ng−êi giµ gi¸o dôc cho nh÷ng truyÒn thèng cÇn cã. mét «ng giµ quÇn ¸o xéc xÖch. nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c nh− vi ph¹m kû luËt hoÆc luËt ph¸p. Con ch¸u cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm g×. xÊu xa ®Ëy l¹i" th× tèt h¬n. trang ®iÓm mét c¸ch thÝch ®¸ng kh«ng nh÷ng chØ lµm cho bÒ ngoµi mÊt vÎ giµ nua. Ng−êi giµ nªn trang diÓm. nªn kÞp thêi phª b×nh khuyªn b¶o. Chóng c¶m thÊy ng−êi giµ kh«ng gi÷ thÓ diÖn cho chóng. c¸i ®Ñp cña ng−êi giµ. ¨n mÆc sao cho thÓ hiÖn ®−îc phong ®é cña ng−êi giµ.cha mÑ kh«ng nªn bãc th− riªng cña con c¸i 265. ng−êi giµ kh«ng nªn cho r»ng “Ng−êi giµ kh«ng cÇn yªu c¸i ®Ñp”. mµ cßn lµm cho giao thiÖp tho¶i m¸i . ®Çu tãc rèi bï. thÊy ®−îc c¸i t−¬i míi. Cho nªn ho¹t ®éng x· héi cu¶ ng − êi giµ kh«ng nªn chØ “®ãng khung” trong giíi ng − êi giµ.nªn chØ khoanh trßn trong giíi nh÷ng ng−êi giµ mµ th«i. Mçi lêi nãi viÖc lµm cña ng−êi giµ ®Òu cã t¸c dông g−¬ng mÉu ®èi víi thÕ hÖ trÎ. Cho nªn. còng kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn søc khoÎ cña thanh thiÕu niªn. Sao cho trong c¸i nho nh·. mµ thiÕu mÊt “Vong niªn giao” th× sÏ khiÕn cho tÇm nh×n cña m×nh kh«ng cã ®−îc nh÷ng khai th¸c míi. yÕu ®uèi.Trong giao tiÕp. ¨n mÆc. 267. Nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi ra cho ng−êi ngoµi biÕt sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u.ng−êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr−íc mÆt ng−êi ngoµi Trong gia ®×nh ng−êi giµ lµ ®èi t−îng ®−îc t«n träng. trong l·o tiªu thÊy ®−îc tÝnh æn träng. ph−¬ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p.

mµ còng khã tiªu ho¸. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ. Bëi v× s¸ng sím sau khi ngñ dËy. do ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin mËt qu¸ cao. Bëi v× mçi ng−êi ®Òu cã nh÷ng bÝ mËt ë n¬i s©u th¼m trong t©m hån m×nh vµ cã quyÒn ®−îc gi÷ bÝ mËt ®iÒu ®ã. ®ang ë tr¹ng 126 253 254 . h×nh thµnh chÊt h¹t nh©n sái. nÕu kh«ng nãi lµ ph¹m ph¸p th× chÝ Ýt còng lµ hµnh vi v« ®¹o ®øc. hµm l−îng c«lestªrin kh«ng ®æi. kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng. cha mÑ bãc th− riªng cña con c¸i còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt. cßn ch−a muèn ¨n. kh«ng nh÷ng kh«ng ¨n ®−îc nhiÒu. c¸c thµnh phÇn trong mËt cã sù biÕn ho¸. th× ph¸t hiÖn ra r»ng ng−êi m¾c bÖnh sái mËt cã liªn quan ®Õn viÖc kh«ng ¨n b÷a s¸ng. c«ng n¨ng ruét vµ d¹ dµy cßn ch−a ®−îc kh«i phôc. c¬ thÓ tiªu hao rÊt nhiÒu n−íc. Cho nªn bãc th− riªng cña con c¸i hoÆc xem trém nhËt ký cña con c¸i. 269.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi B÷a s¸ng ¨n c¬m nguéi lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Bëi vÞ bông rçng qu¸ l©u.. PhÇn 5 nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ ¨n uèng 268. Trªn thùc tÕ. nh−ng th− tõ cña con c¸i m×nh th× cã thÓ bãc xem ®−îc. hµm l−îng axit mËt gi¶m ®i.Cã mét sè bËc cha mÑ cho r»ng th− tõ cña ng−êi kh¸c th× kh«ng thÓ bãc. nÕu ¨n c¬m nguéi. H¬n n÷a sau mét ®ªm ngñ.kh«ng nªn coi th−êng b÷a ¨n s¸ng Cã häc gi¶ ng−êi Anh ®· lµm cuéc ®iÒu tra ®èi víi nh÷ng ng−êi phô n÷ bÞ m¾c bÖnh sái mËt. C«lestªrin qu¸ cao dÔ tÝch luü l¹i ë trong tói mËt.

sau mét ngµy ho¹t ®éng. th−êng ch−a kÞp nhai kü ®· tr«i xuèng d¹ dµy.v. ®ång thêi n−íc trong c¬m chan cã thÓ lµm lo·ng dÞch vÞ. do ch¶o nãng qu¸ nªn bÞ ch¸y t¹o ra chÊt nitrat amin. nãi mª.tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m Buæi tèi. tøc lµ sau khi xµo xong thøc ¨n. HÖ thèng tiªu ho¸ cña con ng−êi.b÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan NhiÒu ng−êi thÝch ¨n c¬m chan canh. mµ cßn cã thÓ më réng dung l − îng m¸u. thøc ¨n sÏ ®äng l¹i ë trong d¹ dµy. th× thøc ¨n sÏ kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hoµn toµn. nh−ng kh«ng nªn ¨n th−êng xuyªn. c¸c khÝ quan ®Òu b¾t ®Çu tõ h−ng phÊn chuyÓn sang tr¹ng th¸i øc chÕ t−¬ng ®èi. Nh− vËy kh«ng 127 255 256 . nã ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n b×nh th−êng . tranh thñ ®æ c¬m vµo rang. båi bæ cho c¬ thÓ. mµ viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ cung kh«ng ®ñ cÇu. kh«ng nh÷ng lµm cho d¹ dµy qu¸ c¨ng phång. lµm cho sù h−ng phÊn cña ®¹i n·o lªn cao. C¬m chan tuy cã mÒm h¬n mét chót. do ®ã mµ g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tiªu ho¸. Bëi v× c¬m chan. 271. vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn. Tr−íc khi ngñ mµ ¨n c¬m.. NÕu mçi b÷a ®Òu ¨n no hoÆc lµ qu¸ no. cßn d− l¹i Ýt dÇu mì. nªn cÇn ph¶i ¨n c¸i g× cã nhiÒu n−íc hoÆc lµ uèng n−íc. 273. B÷a c¬m nµo còng ¨n qu¸ no l¹i cµng kh«ng cã lîi. Nh− vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ t¨ng thªm nhiÖt l−îng. mµ cßn cã c¶ m× chÝnh. Hä cho r»ng ¨n c¬m chan sÏ cã lîi cho viÖc tiªu ho¸. Cho nªn kh«ng nªn ¨n c¬m chan.. nhu ®éng chËm l¹i. x× dÇu v. nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng. ChÊt nitrat amin nµy cã nh©n tè tiÒm tµng cña ung th−. viªm ch©n r¨ng v.v. cã lîi cho tuÇn hoµn m¸u vµ kh«i phôc nh÷ng chÊt míi ®−îc thay thÕ. rÊt khã ngñ..000 mg dÞch tiªu ho¸ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. c¬m rang tuy cã th¬m ngon. nhÊt lµ b÷a ¨n s¸ng.. NÕu tr−íc khi ngñ l¹i ¨n c¬m. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét còng gi¶m ®i râ rÖt. ®¸i dÇm hoÆc ¸c méng v. Bëi v× sau khi xµo rau..v. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ no. Cho nªn.kh«ng nªn ¨n qu¸ no Mét b÷a c¬m ¨n qu¸ no. thøc ¨n kh«ng ®−îc tiªu ho¸ hÕt ®· bÞ bµi tiÕt ra ngoµi c¬ thÓ. tuy sè dÇu mì d− thõa cã ®−îc tËn dông. kh«ng nh÷ng chØ cã dÇu mì. do ®ã mµ lµm cho tiªu ho¸ kh«ng tèt vµ rèi lo¹n c«ng n¨ng. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng b×nh th−êng cu¶ d¹ dµy. song ®èi víi søc khoÎ th× ¨n c¬m rang lµ cã h¹i. Nh− vËy. Mçi b÷a c¬m chØ nªn ¨n no 8 phÇn th«i lµ võa. do ®ã mµ lµm cho d¹ dµy ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n.Ngoµi ra. Nh÷ng thøc ¨n kh«ng tiªu ho¸ ®äng l¹i ë trong ®¹i trµng thèi ra vµ lªn men sÏ sinh ra nh÷ng chÊt ®éc.kh«ng nªn th−êng xuyªn ¨n c¬m rang C¬m rang còng cßn gäi lµ c¬m trén.th¸i t−¬ng ®èi thiÕu n−íc. g©y nªn c¸c bÖnh r¨ng hµm mÆt nh− s©u r¨ng. nh÷ng chÊt d− thõa ë trong ch¶o. NÕu nh− ngñ ®−îc th× còng nghiÕn r¨ng.Cho nªn tr−íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m. cè nhiªn lµ ch¼ng cã Ých g× cho c¬ thÓ. 270. nÕu cã thãi quen kh«ng ®¸nh r¨ng sau khi ¨n th× thøc ¨n ®äng l¹i trªn r¨ng vµ trong kÏ r¨ng. mçi ngµy ph¶i ph©n tiÕt kho¶ng 8. B÷a ¨n s¸ng cµng kh«ng nªn ¨n c¬m chan. 272. muèi..

hoa m¾t. mÖt mái. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. trong d¹ dµy ®Çy thøc ¨n. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ bÞ gi¶m sót. v× kh«ng thÓ toµn t©m toµn ý vµo viÖc ®äc nªn rÊt khã nhí hÕt. sa d¹ dµy v. 274. nh− vËy cã lîi cho viÖc tiªu ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Bëi v× sau khi ¨n c¬m. do viÖc cung cÊp m¸u cho ®¹i n·o kh«ng ®ñ. ho¹t ®éng cña ®¹i n·o còng ®ßi hái cung øng mét l−îng m¸u lín. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng phï hîp víi vÖ sinh sinh lý.v.. NÕu ¨n c¬m xong ®i lµm viÖc ngay buéc m¸u ph¶i ®i tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c khÝ quan vËn ®éng. nhí kü. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng Trong khi ¨n c¬m. trÝ nhí gi¶m sót. nhÊt cö l−ìng mÊt. do ®ã mµ g©y ra ®au ë vïng bông. ®ång thêi ®éng m¹ch bông còng bÞ Ðp. Trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o. ®Òu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÖ sinh sinh lý. c−êi ®ïa hoÆc tranh luËn vÊn ®Ò.kh«ng nªn xem s¸ch ¨n c¬m b¸o trong lóc trong khi ¨n c¬m NhiÒu ng−êi cã thãi quen võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. Nh− vËy m¸u trong c¬ quan tiªu ho¸ ®· gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng ®èi. mµ cßn cã thÓ khö bÖnh ®−îc l©u dµi. 276.¨n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay ¡n c¬m xong kh«ng nghØ mµ ®i lµm viÖc ngay sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. l−îng m¸u ch¶y vÒ c¸c c¬ quan ruét vµ d¹ dµy nhiÒu h¬n. lµm cho khÈu vÞ cña con ng−êi gi¶m sót. KÕt qu¶ lµ c¬m ¨n kh«ng ngon mµ ti-vi còng xem kh«ng kü. Cho nªn ngåi xæm ¨n c¬m lµ t− thÕ ¨n c¬m kh«ng khoa häc. c¸c m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét vµ d¹ dµy tr−¬ng lªn. sau khi ¨n c¬m. 277. dÔ dÉn ®Õn rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ ®au d¹ dµy. Cho nªn. Khi ngåi xæm. kÐo gi·n m« ®−êng ruét. ruét vµ d¹ dµy bÞ Ðp rÊt m¹nh. kÕt qu¶ häc tËp còng ch¼ng ®−îc lµ bao. NÕu khi ¨n c¬m l¹i xem ti-vi. trong khi ¨n c¬m kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. Bëi v× khi ¨n c¬m. nhu ®éng d¹ dµy vµ ruét bÞ chËm l¹i.kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m Ngåi xæm ¨n c¬m cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× trong khi ¨n c¬m mµ xem s¸ch b¸o.nh÷ng cã lîi cho søc khoÎ. mét l−îng m¸u rÊt lín dån vµo c¸c c¬ quan tiªu ho¸.. lµm cho viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ gi¶m ®i. Thêi gian kÐo dµi sÏ t¹o thµnh rèi lo¹n c«ng n¨ng ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. lµm rèi sù chØ huy cña ®¹i n·o ®èi víi hÖ thèng tiªu ho¸ . lµm cho m¸u cung cÊp cho ®−êng ruét vµ d¹ dµy kh«ng ®ñ. dÉn ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸ bÞ suy gi¶m. Cho nªn kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa xem ti-vi. kh«ng cã lîi cho sù tiªu ho¸ thøc ¨n vµ hÊp thu dinh d−ìng. NÕu kÐo dµi cßn g©y ra c¸c bÖnh rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. H¬n n÷a. vi ti huyÕt qu¶n ë d¹ dµy kh«ng ®−îc bæ sung l−îng m¸u t−¬i míi cÇn thiÕt. khi lµm viÖc dÔ x¶y ra trÊn ®éng. tr−íc khi ¨n c¬m nöa giê hoÆc võa ¨n c¬m xong mµ xem s¸ch b¸o. thêi gian kÐo dµi sÏ sinh ra nhøc ®Çu. 275.kh«ng nªn xem ti-vi 128 257 258 .

indol. ngµnh y nghiªn cøu ®· chøng minh. ®ång thêi kÝch thÝch tuû ph©n 129 259 260 . ¡n c¬m xong kho¶ng mét tiÕng r−ìi h·y vËn ®éng m¹nh.. 281. d¹ dµy sÏ bÞ trÊn ®éng. nh÷ng chÊt dinh d−ìng trong m¸u dÔ chuyÓn ho¸ thµnh mì. ®au bông v. mçi ngµy chØ ¨n cã hai b÷a. n«n möa. 279. l©u ngµy sÏ dÉn ®Õn ung th− ruét.. axit mËt v. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. 280. Bëi v× b÷a ¨n tèi ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng. B÷a tèi ¨n qu¸ no. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt. Ngoµi ra do insulin ph©n tiÕt qu¸ nhiÒu t¹o thµnh nhãm tÕ bµo Bªta trong tuþ c¹n kiÖt. kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn bÐo ph×. mµ cßn dÔ g©y nªn nhiÒu lo¹i bÖnh tËt. ®¸nh bãng ræ vµ lµm nh÷ng ®éng t¸c m¹nh lµ cã h¹i. kÕt qu¶ dÉn ®Õn x¬ cøng ®éng m¹ch. s«i lªn vµ nhu ®éng d÷ déi. vµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh nh− sa d¹ dµy.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu ®−êng B÷a ¨n tèi hoÆc tr−íc khi ®i ngñ ¨n nh÷ng thø cã nhiÒu ®−êng lµm cho nång ®é mì trong m¸u t¨ng cao. viÖc ph©n tiÕt mËt bÞ gi¶m ®i.v. nhÊt lµ bÖnh t©m huyÕt qu¶n. lµm cho nång ®é mì trung tÝnh trong m¸u t¨ng lªn. Cho nªn b÷a tèi ¨n qu¸ no dÔ sinh bÐo ph×.. ë n«ng th«n cã nhiÒu vïng. do ®ã mµ xuÊt hiÖn cac triÖu chøng r¹o rùc. 278. Trong ®−êng tr¾ng cã ®−êng nho vµ ®−êng hoa qu¶ lµ nh÷ng nguyªn liÖu ®Ó hîp thµnh mì. lµm cho insulin ph©n tiÕt rÊt nhiÒu.. Bëi v× ¨n c¬m xong. lËp tøc ®i vËn ®éng qu¸ m¹nh. mµ hµm l−îng c«lestªrin l¹i kh«ng thay ®æi. Nh− vËy thêi gian bông rçng bÞ kÐo dµi. rèi lo¹n tiªu ho¸ vµ viªm d¹ dµy m·n tÝnh v. axit amin. NhÞn ®ãi qu¸ l©u kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. trong d¹ dµy ®ang chøa ®Çy thøc ¨n. Th−êng thÊy nhÊt lµ g©y ra bÖnh sái mËt.b÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Thªm n÷a ban ®ªm ho¹t ®éng Ýt.v.nªn lµm viÖc ngay. ch¹y dµi. g©y ra bÖnh cao huyÕt ¸p hoÆc bÖnh tim. BÖnh nµy th−êng hay thÊy ë phô n÷ ®øng tuæi.Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh. trong t×nh h×nh kh«ng ho¹t ®éng.sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh Võa bu«ng b¸t ®òa xuèng ®· ch¹y ngay ra b·i nh¶y cao. Tèt nhÊt lµ nªn nghØ kho¶ng mét tiÕng ®ång hå råi h·y lµm viÖc lµ thÝch hîp . tõ ®ã mµ h×nh thµnh c«lestªrin ho¸ th¹ch. axit bÐo trong m¸u t¨ng lªn. Nh÷ng chÊt nµy kÝch thÝch thµnh ruét. Cßn nguyªn nh©n n÷a lµ chÊt pr«tªin qu¸ thõa ë trong ®−êng ruét kh«ng thÓ tiªu ho¸ vµ hÊp thu ®−îc sÏ s¶n sinh ra c¸c chÊt nh− amin.v. Cho nªn kh«ng nªn nhÞn ®ãi qu¸ l©u. Bëi v× b÷a tèi ¨n qu¸ no sÏ lµm cho ®−êng. Bëi v× khi bông ®ãi..kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u RÊt nhiÒu ng−êi ë thµnh phè cã thãi quen buæi s¸ng kh«ng ¨n b÷a s¸ng.. NÕu thêi gian bông rçng qu¸ dµi. bÐo ph× lµ triÖu chøng cña rÊt nhiÒu bªnh tËt vµ lµ tÝn hiÖu cña sù giµ yÕu. g©y nªn bÖnh ®¸i ®−êng. c«lestªrin sÏ xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ l¾ng ®äng l¹i ë trong tói mËt. l−îng c«lestªrin trong mËt còng gi¶m.

h¹i nhiÒu mµ lîi Ýt. Thùc nghiÖm ®· chøng minh.tiÕt chÊt insulin. trong trøng gµ sèng th−êng cã c¸c lo¹i vi khuÈn. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy Kh«ng nªn ®Ó n−íc chÌ qua ®ªm. mµ ph¶i ®un s«i liªn tôc trong 3 phót råi ®em dïng lµ tèt nhÊt. mçi lÝt n−íc cã thÓ s¶n sinh 0. 283. «-xy trong n−íc ®· bèc ®i gÇn hÕt. Nh−ng n−íc s«i sau 3 phót th× hµm l−îng Êy sÏ gi¶m xuèng trong ph¹m vi an toµn. nh−ng ®Ó sau mét ngµy. vÉn cø uèng. uèng n−íc nguéi ®Ó l©u ngµy còng tiÒm Èn mèi nguy hiÓm mang bÖnh. 285. gi¶m bít nh÷ng chÊt cã ®éc. sau 20 ngµy cã thÓ lªn ®Õn 0. n−íc s«i pha trøng gµ. 284. hµm l−îng halohydr«cacbon nh− cl«r«phoãc t¨ng lªn theo ®é n−íc nãng.004 mg muèi axit nitrat. ThÝ nghiÖm ®· chøng minh. ChÊt d−íi cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng n¨ng tiªu ho¸ cña tuyÕn tuû. Bëi v× n−íc s«i pha trøng gµ th−êng lµ nöa chÝn nöa sèng. ViÖc ph©n tiÕt insulin t¨ng lªn cµng thóc ®Èy sù hîp thµnh mì. n−íc võa b¾t ®Çu s«i kh«ng nªn lÊy ra uèng. Muèi axit nitrat lµ chÊt cã thÓ g©y ung th−. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi kh«ng nªn ®Ó l©u. Khi n−íc nãng lªn ®Õn 100oC th× hµm l−îng cl«r«phãc vµ halohydr«cacbon vÉn v−ît qu¸ ph¹m vi an toµn. Cho nªn n−íc ®un s«i ®Ó nguéi hoÆc n−íc ®Ó trong phÝch n−íc.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc ngay 130 261 262 . Cho nªn kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ. Nh÷ng chÊt pr«tªin nh− thÕ nµy kh«ng dÔ bÞ hÊp thu. Nªn luéc cho trøng gµ chÝn råi h·y ¨n th× sÏ kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh tËt nh− trªn. N−íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó qu¸ l©u ngµy.kh«ng nªn uèng n−íc ch−a s«i kü N−íc võa míi s«i ®· ®em pha trµ ngay hoÆc ®em uèng ngay lµ kh«ng khoa häc. mµ vÉn coi lµ b×nh th−êng. Cho nªn nhiÒu ng−êi rÊt thÝch pha n−íc s«i vµo trøng gµ ®Ó uèng. nh÷ng vËt h÷u c¬ bÞ ph©n gi¶i. Môc ®Ých ®un n−íc s«i lµ ®Ó diÖt vi trïng trong n−íc l·. kh«ng nh÷ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cao mµ cßn thuËn tiÖn. ChÊt trªn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu vµ lîi dông c¸c sinh vËt tè cña c¬ thÓ. ®Ó sau 3 ngµy cã 0. 282. ®iÒu ®ã ®· thµnh thãi quen cña nhiÒu ng−êi. ¨n vµo rÊt dÔ m¾c bÖnh. do ®ã mµ mÊt hÕt gi¸ trÞ n−íc uèng. nhiÒu nhÊt chØ ®−îc ®Ó 3 ngµy. Cho nªn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. Ngoµi ra. nh÷ng vËt v« c¬ l¾ng ®äng xuèng.73 mg. Trong trøng gµ sèng cã chÊt “lßng tr¾ng trøng kh¸ng sinh vËt ” vµ chÊt “ men lßng tr¾ng trøng kh¸ng tuû”. Trªn thùc tÕ. Cho nªn b÷a ¨n tèi kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt cã nhiÒu ®−êng. Song còng kh«ng nªn ®Ó thêi gian s«i l©u qu¸.011 mg.kh«ng nªn pha n−íc s«i vµo trøng gµ N−íc s«i pha trøng gµ. n−íc kh«ng cã chÊt muèi axit nitrat. Nh−ng n−íc nguéi ®Ó trong Êm l©u bèn n¨m ngµy.

må h«i ra nhiÒu. Cho nªn sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay. ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸. buång tim ®ang cÇn ®−îc nghØ. Nãi chung. c¶m thÊy bông ®ãi. ¨n c¬m xong. 288. khi ngåi ¨n kh«ng thÓ ngåi th¼ng ng−êi lªn ®−îc. nh÷ng m¹ch m¸u trªn ®−êng ruét d¹ dµy ë tr¹ng th¸i co l¹i. bµn ¨n thÊp. §ång thêi n−íc chÌ cã thÓ øc chÕ c¬ thÓ hÊp thu chÊt s¾t.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Nh÷ng thãi quen nµy ®Òu kh«ng khoa häc vµ còng cã h¹i. n¨ng lùc hÊp thu cña ®−êng ruét d¹ dµy rÊt kÐm. Bëi v× sau khi lao ®éng. dÉn ®Õn tiªu ho¸ kÐm. NÕu lóc nµy mµ uèng nhiÒu n−íc. trong l¸ chÌ cã rÊt nhiÒu chÊt tananh. 287. ®i th× l¶o ®¶o. buång tim sÏ ph¶i co l¹i rÊt c¨ng. ®¹i bé phËn m¸u tËp trung vµo c¸c c¬ b¾p mµ khi lao ®éng rÊt c¨ng th¼ng. ch©n tay mÖt mái. lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy buån b· khã chÞu. hay ngåi xæm ¨n c¬m. thÊy n−íc lµ uèng õng ùc. sÏ thÊy kh¸t n−íc. Bëi v× dïng bµn ¨n nhá ®Ó ¨n c¬m. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ lóc ®ãi. Cho nªn sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay. Bëi v× uèng n−íc chÌ l¹nh. Tèt nhÊt lµ ¨n c¬m xong kho¶ng nöa tiÕng h·y uèng n−íc chÌ. 286. kÕt qu¶ lµ do ngùc cói xuèng nªn bông bÞ Ðp. Kú thùc võa ¨n c¬m xong mµ uèng trµ ngay lµ kh«ng thÝch hîp. võa lao ®éng xong. “ ho¶ khÝ ” trong c¬ thÓ cã 131 263 264 . Cho nªn bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u trªn ®−êng tiªu ho¸.bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu gia ®×nh khi ¨n c¬m th−êng cã thãi quen dïng bµn ¨n nhá. vµo trong d¹ dµy cã thÓ lµm cho chÊt pr«tªin trong thøc ¨n sinh cøng. ng−êi bÞ suy nh−îc hay bÞ yÕu thËn th× dÔ bÞ say chÌ h¬n ng−êi khoÎ m¹nh. nÕu kÐo dµi sÏ bÞ ®au d¹ dµy. Bëi v× bông ®ãi mµ uèng chÌ sÏ bÞ say chÌ.Sau khi lao ®éng. BiÓu hiÖn say chÌ lµ : tim ®Ëp m¹nh hoÆc chãng mÆt. 289. n−íc dÔ tÝch tô l¹i ë trong ®−êng ruét d¹ dµy. Bëi v× ¨n c¬m xong mµ uèng chÌ ngay. nÕu lóc nµy mµ uèng rÊt nhiÒu n−íc. ®Õn nhu ®éng ruét vµ d¹ dµy. Nh−ng bông ®ãi mµ uèng chÌ cã thÓ dÉn ®Õn “ Say chÌ". §ång thêi.kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi Th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho c¬ thÓ. Nh− vËy tuy cã ®ì kh¸t. ®øng ngåi kh«ng yªn. uèng cèc n−íc trµ võa s¹ch måm l¹i võa dÔ tiªu ho¸.¨n c¬m xong kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ngay Kh«ng Ýt ng−êi t−ëng r»ng. nh−ng l¹i cã h¹i cho th©n thÓ. nh− vËy chØ lµm cho tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n.

bÖnh viªm gan. NÕu bµ mÑ ®ang cho con bó mµ uèng n−íc chÌ ®Æc th× s÷a sÏ Ýt ®i. Bëi v× trong n−íc chÌ ®Æc cã t−¬ng ®èi nhiÒu chÊt nhu. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc. nÊu chÌ kh«ng tèt b»ng pha 132 265 266 . Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. cã thÓ lµm cho niªm m¹c d¹ dµy co l¹i. mµ uèng n−íc chÌ ®Æc vµo lóc ®ãi cã thÓ lµm cho bÖnh nÆng h¬n . ng−êi ta th−êng bá chÌ vµo trong Êm råi nÊu. tr−íc khi ngñ mµ uèng n−íc chÌ ®Æc sÏ ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. ho¹i tö..Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u Trong l¸ chÌ cã tíi h¬n 100 chÊt ho¸ hîp.. 290. Uèng n−íc chÌ nãng th× tÝnh l¹nh cña chÌ theo “ ho¶ khÝ ” cña c¬ thÓ mµ t¨ng lªn. nh−ng th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc th× l¹i cã h¹i.v. bÖnh ®¸i th¸o ®−êng. ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Uèng n−íc chÌ l¹nh kh«ng nh÷ng mÊt hÕt t¸c dông gi¶i nhiÖt. 291.. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ l¹nh. 293.Kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ LÞch sö uèng trµ cña Trung Quèc ®· cã tõ l©u ®êi. tai thÝnh m¾t tinh. chÊt pr«tªin r¾n l¹i.Kh«ng nªn uèng chÌ mèc Uèng n−íc chÌ ®· bÞ mèc kh«ng nh÷ng ch¼ng cã lîi mµ cßn cã thÓ lµm cho ng−êi ta sinh bÖnh n÷a. §Ó l©u sÏ gi¶m mÊt nh÷ng chÊt ho¸ hîp cã Ých ë trong chÌ.v. Nh÷ng ®éc tè nµy rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. Nãi chung sau khi pha chÌ 4 – 6 phót b¾t ®Çu uèng lµ thÝch hîp. TÊt c¶ nh÷ng chÊt ho¸ hîp nµy ®Òu kh«ng cã h¹i cho c¬ thÓ. Lóc ®ã vitamin C vµ vitamin B trong chÌ sÏ bÞ ph¸ huû. nÕu kÐo dµi sÏ sinh bÖnh thiÕu m¸u thiÕu chÊt s¾t. Tr−íc triÒu ®¹i nhµ Minh. 292. kÐo ®êm v.kh«ng nªn th−êng xuyªn uèng n−íc chÌ ®Æc Uèng n−íc chÌ cã rÊt nhiÒu c¸i lîi. viªm thËn v. N−íc chÌ l¹nh sÏ bÞ vÈn ®ôc. lµm cho tinh thÇn ng−êi ta s¶ng kho¸i. bÖnh tim. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Ó l©u. N−íc chÌ ®Æc cßn cã thÓ øc chÕ sù ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ g©y nªn bÖnh t¸o bãn. cuèi cïng sÏ ch¼ng cßn lµ n−íc chÌ n÷a. ®Æc biÖt lµ ®Ó trong phÝch nãng hoÆc ®Ó trªn bÕp löa. Ngoµi ra chÊt nhu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt s¾t cña c¬ thÓ..thÓ bÞ h¹ thÊp v× tÝnh l¹nh cña n−íc chÌ. n−íc chÌ rÊt nång. vµ bµi tiÕt theo n−íc tiÓu ra ngoµi. th× sÏ sinh ra biÕn ho¸ vÒ ho¸ häc. thËm chÝ cßn cã thÓ dÉn ®Õn nguy hiÓm lµ m¾c bÖnh ung th−. Th−êng xuyªn uèng ph¶i n−íc chÌ mèc cã thÓ lµm cho c¸c c¬ quan gan thËn bÞ biÕn tÝnh. Bëi v× trong l¸ chÌ ®· biÕn chÊt sinh mèc cã rÊt nhiÒu ®éc tè nÊm mèc. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ mèc. Bëi v× n−íc chÌ pha råi mµ ®Ó mÊy tiÕng ®ång hå. h¹ ®êm mµ cßn cã h¹i lµ bÞ l¹nh. l¾ng xuèng vµ lµm lo·ng dÞch vÞ. §ång thêi kÕt hîp qu¸ nhiÒu nhu toan vµ vitamin B1 sÏ dÉn ®Õn thiÕu vitamin B1. Ngµy nay cã ®Þa ph−¬ng vÉn cßn cã thãi quen nµy. Mïi th¬m cña n−íc chÌ sÏ mÊt ®i h−¬ng vÞ vèn cã cña chÌ vµ sÏ trë thµnh mÇu n©u. Thùc tiÔn chøng minh .

chÊt nhu toan sÏ tan ra rÊt nhiÒu. Fluor tuy lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ.5mg th× sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. 297. Bëi v× trong l¸ chÌ cã mét chÊt nhu toan vÞ ch¸t. Trong l¸ chÌ cã chÊt nhu toan. Bëi v× trong l¸ chÌ cã nguyªn tè vi l−îng fluor. §ång thêi n−íc chÌ cßn cã thÓ lµm gi¶m ®i hoÆc v« hiÖu ho¸ t¸c dông cña thuèc bÖnh.khi sèt nãng kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc Nh÷ng ng−êi bÞ sèt c¶m cóm mµ uèng n−íc chÌ nãng vµ ®Æc. lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu mïi th¬m cña chÌ.. lµm cho n−íc chÌ cã vÞ ch¸t ®¾ng. kÕt qu¶ lµ chÊt dÇu th¬m bÞ bay ®i. Cho nªn kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n.kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ. n−íc trµ bÞ gi÷ ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian t−¬ng ®èi dµi. thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c. Dïng cèc b¶o «n ®Ó pha trµ.. NÕu chÊt fluor vµo trong c¬ thÓ nhiÒu h¬n møc an toµn mçi ngµy tõ 3 ®Õn 4. mµ cßn lµm cho n−íc trµ bÞ ch¸t ®¾ng. cø nh− bÞ nÊu trong n−íc s«i vËy. kh«ng nh÷ng sÏ lµm mÊt ®i mïi th¬m vèn cã cña trµ. mµu n©u hoÆc mµu ®en). th× hµm l−îng fluor trong chÌ cao h¬n gÊp 10 lÇn. VËy mµ qua sù kiÓm nghiÖm trªn 20 lo¹i chÌ. bëi v× hµm l−îng fluor trong ®ã rÊt cao. 294. Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn uèng chÌ b¸nh. trµ kiÒm qu¸ nhiÒu. Ng−êi tróng ®éc fluor th−êng cã biÓu hiÖn men r¨ng biÕn mµu (thµnh mµu vµng. vitamin C vµ vitamin P còng bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu. ng−êi bÖnh sÏ cã biÓu hiÖn s¾c mÆt tr¾ng bÖch. 295. 296. §ång thêi n−íc chÌ nång qu¸. dÇu th¬m vµ rÊt nhiÒu chÊt vitamin. nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u ®o thiÕu chÊt s¾t. uèng vµo rÊt khã chÞu. Trong c¬ thÓ thiÕu chÊt s¾t sÏ ¶nh h−êng ®Õn viÖc hîp thµnh chÊt hemoglobin trong c¬ thÓ. song nhu cÇu sinh lý mçi ngµy chØ cÇn tõ 1 ®Õn 1. chÊt trµ kiÒm. BëØ v× trong l¸ chÌ cã chÊt trµ kiÒm cã thÓ lµm t¨ng nhiÖt ®é trong c¬ thÓ.kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n−íc chÌ Uèng chÌ võa ph¶i chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i. Cho nªn khi ®ang sèt th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc.5 mg. Nh−ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i mµ kh«ng cã lîi. rÊt kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi søc khoÎ. cho¸ng 133 267 268 . triÖu chøng vÒ x−¬ng lµ tø chi vµ x−¬ng sèng bÞ ®au. sai khíp x−¬ng. chÊt nhu toan. nh÷ng chÊt vitamin bÞ ph¸ ho¹i. t¨ng thªm ®é ch¸t ®¾ng ë trong n−íc chÌ vµ ph¸ ho¹i nh÷ng chÊt vitamin ë trong chÌ. mµ nªn pha trµ ®Ó uèng. mµ chØ nªn uèng n−íc chÌ lo·ng hoÆc n−íc ®un s«i mµ th«i.Ng−êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ThiÕu m¸u lµ bÖnh th−êng thÊy. Cho nªn kh«ng nªn nÊu n−íc chÌ . bÞ bÖnh tª liÖt v. D−íi t¸c dông nhiÖt ®é cao. Mçi ngµy kh«ng nªn uèng qu¸ 5gam chÌ.v.chÌ.

Nh−ng cã mét sè ng−êi sau khi uèng n−íc chÌ con nhai b· chÌ th× l¹i cã h¹i. Sau khi uèng n−íc chÌ råi th× ®æ b· chÌ ®i. 298. Trong chÌ cã mét l−îng nhu toan rÊt lín. Cho nªn kh«ng nªn nhai b· chÌ. tim ®Ëp m¹nh v. h×nh thµnh chÊt nhu toan s¾t kh«ng tan. Bëi v× trong qu¸ tr×nh cÊt gi÷. cã thÓ lµm gi·n g©n cèt. r − îu tr¾ng cã thÓ lµm cho t¹p cån ë trong r − îu dÇn dÇn ho¸ thµnh «xy sinh ra este rÊt th¬m vµ lµm cho chÊt axªtan ®ªhit ë trong r − îu bèc lªn.. ChÌ lµ mét thø ®å uèng ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu. Mét ng−êi b×nh th−êng mµ uèng chÌ nhiÒu trong mét thêi gian dµi còng cã thÓ dÉn ®Õn thiÕu m¸u. chÊt s¾t bËc cao chuyÓn thµnh chÊt s¾t bËc thÊp th× míi ®−îc c¬ thÓ hÊp thu. khiÕn cho bÖnh thiÕu m¸u cµng thªm trÇm träng. cã thÓ lµm cho ®ì kh¸t vµ gi¶m bít phiÒn muén. chÊt g©y ung th− cã thÓ ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. hµm l−îng caphªin chiÕm kho¶ng 2 ®Õn 4%. Ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u mµ uèng n−íc chÌ sÏ lµm cho bÖnh cµng nÆng thªm. Nh÷ng chÊt nµy khã tan trong n−íc. bít mÖt mái. 300. kiÖt søc. chÌ bÞ « nhiÔm vµ cã nhiÒu chÊt lµm gi¶m mïi th¬m cña chÌ.. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt ë trong chÌ cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc.. C©u nãi nµy ®èi víi r − îu tr¾ng hoÆc r − îu vµng th× còng cã lý lÏ nhÊt ®Þnh. trong ®ã chÊt tananh chiÕm tõ 3 ®Õn 13%. Cho nªn ng−êi mang bÖnh thiÕu m¸u th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. Cho nªn nh÷ng bÖnh nh©n thiÕu m¸u ®ang dïng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ. thë m¹nh. Uèng chÌ mét c¸ch thÝch ®¸ng th× cã thÓ cã lîi cho thÇn kinh vµ trÝ nhí. nh−ng cã thÓ dÉn ®Õn ung th−. qua t¸c dông cña dÞch vÞ.. §ång thêi trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n xuÊt chÌ. bæ sung chÊt s¾t lµ lo¹i thuèc chñ yÕu ®Ó ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t. Nh÷ng ng−êi thiÕu m¸u th−êng lµ do thiÕu chÊt s¾t mµ ra. Bëi v× chÊt s¾t trong thøc ¨n nhËp vµo ®−êng tiªu ho¸.r − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u “ R − îu cµng ®Ó l©u cµng th¬m ”. do t¸c dông nhiÖt gi¶i cña cacbit. r−îu nho v.v. rÊt cã lîi cho søc khoÎ.v¸ng.kh«ng nªn nhai b· chÌ Uèng n−íc chÌ rÊt cã lîi cho søc khoÎ.v. do ®ã mµ trë ng¹i cho viÖc hÊp thu chÊt s¾t. nhu toan rÊt dÔ kÕt hîp víi chÊt s¾t bËc thÊp. NÕu trong khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t mµ l¹i ®i uèng n−íc chÌ th× chÊt tananh trong chÌ vµ chÊt s¾t hîp thµnh chÊt tananh s¾t l¾ng xuèng. Nh − ng ®èi víi r − îu nhÑ nh − bia. Bëi v× kh«ng khÝ vµ thæ nh−ìng bÞ « nhiÔm bëi ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u ngµy cµng nghiªm träng. vµ sÏ kÝch thÝch cho d¹ dµy vµ ruét g©y nªn t¸c dông phô kh«ng cã lîi cho d¹ dµy. th× kh«ng nh− vËy. cho dï c¸nh chÌ cã t−¬i non nh− thÕ nµo còng kh«ng nªn ¨n. 299.Kh«ng nªn uèng n−íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u cã chÊt s¾t. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. §ång thêi nh÷ng ph©n tö r − îu vµ ph©n tö n − íc 134 269 270 . NÕu nhai b· chÌ nµy.

dÔ trë thµnh æ sinh tr− ëng lý t − ëng cho c¸c lo¹i vi sinh vËt. trë nªn chua. tiªu ®éc. còng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tÝnh cña c¸c chÊt ®éc kh¸c. 304. ch¶y m¸u. Trong c¸c lo¹i r − îu nhÑ nh − bia. niªm m¹c d¹ dµy vµ thùc ®¹o bÞ chÊt cån kÝch thÝch dÔ ph¸t sinh tæn th − ¬ng lµm cho ®au ®ín. chÊt ®¾ng cña r − îu hoÆc gi¶m thiÓu hoÆc mÊt ®i. v× trong d¹ dµy ®· cã thøc ¨n sÏ nhanh chãng gi¶m bít sù hÊp thu cån r − îu. lµm cho r − îu biÕn chÊt. Nãi chung bia ®ãng chai cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 4 – 5 th¸ng.tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu Uèng r − îu tr − íc råi ¨n c¬m sau lµ mét c¸ch lµm sai lÇm kh«ng tèt. 303. Nªn ¨n c¬m råi míi uèng. Cho nªn ¨n ph¶i thùc vËt mèc liÒn uèng r− îu ®Ó gi¶i ®éc.sinh ra t¸c dông tô hîp. Bëi v× uèng r − îu tr − íc khi ¨n. lµm cho cån r − îu rÊt th¬m. Trªn thùc tÕ. Bëi v× r − îu kh«ng nh÷ng kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh dôc cña nam giíi. mµ hoµn toµn ng − îc l¹i. do hµm l − îng chÊt ®¹m vµ chÊt ® − êng rÊt nhiÒu. trong d¹ dµy trèng rçng.kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 301. ph¶n øng xÊu còng Ýt h¬n vµ chËm l¹i. n«n möa. r − îu cßn cã thÓ lµm gi¶m chÊt kÝch tè. Song thêi gian cÊt gi÷ còng cã mét h¹n ®é nhÊt ®Þnh. Thµnh phÇn chñ yÕu cña r − îu lµ cån ªtilic. Song chóng kh«ng thÓ tiªu trõ ® − îc ®éc tè cña vi trïng trong thùc vËt mèc ® − îc. Cho nªn cµng ®Ó l©u cµng th¬m. Cho nªn tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu. r − îu nho. r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc Ngµnh y dïng r − îu cån ®Ó lµm thuèc s¸t trïng.kh«ng nªn dïng 135 271 272 . Cho nªn kh«ng nªn dïng r−îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc. sù kÝch thÝch cña r − îu còng gi¶m bít ®i. lµm cho tÝnh dôc vµ n¨ng lùc cña nam giíi gi¶m ®i râ rÖt. ng − êi bÞ tróng ®éc thøc ¨n còng uèng r − îu ®Ó gi¶i ®éc. Cho nªn nam giíi kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó t¨ng dôc. Trªn thùc tÕ. Sö dông r − îu tr¾ng nh − mét lo¹i thuèc gi¶i ®éc lµ rÊt nguy hiÓm. ®ã lµ mét c¸ch lµm sai lÇm. cßn bia t − ¬i th× chØ cã thÓ cÊt gi÷ ® − îc 2 – 3 ngµy.nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc Kh«ng Ýt ng − êi cho r»ng nam giíi sau khi uèng r − îu cã thÓ kÝch thÝch tÝnh dôc. 302. Cho nªn r − îu nhÑ kh«ng nªn cÊt gi÷ l©u. ®©y lµ mét sù hiÓu lÇm. nÕu nÆng h¬n th× bÞ viªm d¹ dµy cÊp tÝnh. cã t¸c dông diÖt khuÈn nhÊt ®Þnh. nh − ng cã mét sè ng − êi l¹i hiÓu lÇm r»ng r − îu cã thÓ gi¶i ®éc.

C¨n cø vµo kiÓm nghiÖm l©m sµng cña c¸c nhµ dinh d−ìng häc. toµn th©n Êm ¸p. cµng lµm t¨ng ph¶n øng ®−êng huyÕt thÊp. kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa ®Ó t¨ng thªm chÊt bæ. c¶m gi¸c ín l¹nh l¹i tiÕp tôc x¶y ra. cã t¸c dông h¹ huyÕt ¸p. cã c¶m gi¸c ng − êi nãng lªn. Cho nªn ng−êi huyÕt ¸p thÊp th× kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. líp da Êm lªn. 3/ Ng−êi qu¸ mÉn c¶m : Trong s÷a ong chóa cã chÊt anbumin l¹ lÊy tõ phÊn hoa mµ ra vµ chÊt ®éc cña näc ong. ¨n t«m. Nh−ng kh«ng ph¶i cø ¨n nhiÒu lµ tèt. §Ó n©ng cao gi¸ tri dinh d−ìng cña trøng gµ. nªn chó ý ¨n nhiÒu chÊt rau. Nãi chung mçi ngµy mét ng−êi chØ nªn ¨n 3 ®Õn 4 qu¶ trøng gµ lµ ®ñ. cho nªn ng−êi cã thai kh«ng nªn dïng. c¶m m¹o hoÆc c¶m l¹nh. ®Æc biÖt lµ chÊt anbumin vµ nhiÒu chÊt kho¸ng.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa S÷a ong chóa lµ lo¹i dinh d−ìng cao cÊp. sau khi uèng r − îu sÏ lµm cho kh¶ n¨ng chèng rÐt gi¶m ®i hoÆc x¶y ra sù cè. 305. S¶n phô ¨n nhiÒu h¬n còng kh«ng cã lîi. nhiÖt ®é trong ng − êi gi¶m xuèng rÊt nhanh. KÕt qu¶ lµ sau khi to¶ nhiÖt. l − u l − îng m¸u t¨ng lªn. còng nªn ¨n thªm c¸c chÊt x¬.Sau khi uèng r − îu. thÞt . mét ng−êi ¨n 40 qu¶ trøng gµ vµ mét ng−êi ¨n 3 qu¶ trøng gµ ®Òu hÊp thu ®−îc mét l−îng anbumin nh− nhau. cã thÓ t¨ng c−êng t¸c dông cña chÊt insulin trong c¬ thÓ. 5/ Ng−êi cã thai : Trong s÷a ong chóa cã chÊt kÝch thÝch.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ ChÊt dinh d−ìng ë trøng gµ t−¬ng ®èi nhiÒu. nh−ng kh«ng ph¶i ng−êi nµo dïng còng ®Òu tèt c¶. mÊy lo¹i ng−êi sau ®©y kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa : 1/ HuyÕt ¸p thÊp : V× trong s÷a ong chóa cã nh÷ng chÊt cã thÓ c¶n trë ho¹t ®éng cña buång tim. c¸. cã thÓ chèng rÐt. ®èi víi ng−êi qu¸ mÉn c¶m hoÆc ng−êi cã ph¶n øng víi phÊn hoa th× sÏ sinh ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Nh − ng ®ã chØ lµ t¹m thêi. th× trong vßng 24 tiÕng ®ång hå. hoa qu¶. 136 273 274 . 6/ Ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm ®ang sèt : §«ng y cho r»ng bÖnh truyÒn nhiÔm lµ do “ngo¹i tµ” dÉn ®Õn. ®Ó cho c¸c chÊt dinh d−ìng cña c¸c mãn ¨n bæ sung cho nhau. cho nªn mäi ng−êi ®Òu thÝch ¨n. NÕu xÐt vÒ thêi gian dµi. c¸c m¹ch m¸u d − íi da tr − ¬ng lªn. dÔ sinh ra nhøc ®Çu. Bëi v× sau khi uèng r − îu. cã t¸c dông kÝch thÝch tö cung co hÑp l¹i g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña thai nhi. ¨n thªm c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu. thêi kú ®ang sèt ph¶i lÊy viÖc gi¶i nhiÖt lµ chÝnh. Cho nªn kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt. 306. 4/ §au bông ®i ngoµi : Trong s÷a ong chóa cã chÊt ®éc cña näc ong cã t¸c dông lµm rèi lo¹n c«ng n¨ng cña ®−êng ruét. líp da to¶ nhiÖt còng nhiÒu h¬n vµ nhanh h¬n. b¾t d¹ dµy vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. ®Ò phßng bÖnh t×nh sÏ kÐo dµi. lµm në ®éng m¹ch huyÕt qu¶n. cho nªn ng−êi bÞ ®au bông ®i ngoµi kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa. 2/ §−êng huyÕt thÊp : Trong s÷a ong chóa cã chÊt insulin. kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Nh − ng ®ång thêi.

Chai x× dÇu míi mua vÒ cã thÓ bá vµo chai mÊy nh¸nh tái ®Ó gi÷ ®−îc l©u.v.60 tuæi míi c¶m thÊy m¾t mê ®i. mïi cay. cã rÊt nhiÒu trong s÷a bß vµ ®Ëu nµnh h×nh thµnh chÊt x¬. tai ï v. Nh−ng nÕu ¨n tái liªn tôc nhiÒu ngµy.Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng Cã mét sè ng−êi cã thãi quen trén x× dÇu vµo rau sèng hoÆc thøc ¨n nguéi ®Ó ¨n. nh− vËy sÏ tæn h¹i cho c«ng n¨ng cña gan. Bëi v× nh÷ng chÊt hydr« gèc «xit vµ hydr« xªt«n trong ®an s©m cã thÓ kÕt hîp víi c¸c chÊt kali. nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®au m¾t th× l¹i rÊt cã h¹i. sÏ lµm cho gan ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt ra chÊt mËt. dÔ g©y nªn t¾c m¹ch m¸u. cho nªn nh÷ng ng−êi giµ vµ nh÷ng ng−êi ®øng tuæi bÞ x¬ cøng ®éng m¹ch vµ nh÷ng ng−êi bÞ ø m¸u do ng· th× kh«ng nªn ¨n l¹c. cã thÓ rót ng¾n thêi gian ng−ng huyÕt. NÕu ®em kiÓm nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng vi trïng ®−êng ruét. cã chuyªn gia nghiªn cøu ®· cho r»ng : “Khi ®ang dïng ®an s©m th× kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh”. 310. L¹c khã tiªu ho¸ vµ cã t¸c dông lµm tr¬n ®−êng ruét.. chÊt s¾t 137 275 276 . cã ®éc.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c ? Trong l¹c cã mét hµm l−îng dÇu ng−ng huyÕt rÊt lín. magiª. Nh−ng còng kh«ng nªn ®Ó l©u sau khi xµo nÊu. Hä kh«ng biÕt r»ng ®ã lµ hËu qu¶ cña viÖc ¨n nhiÒu tái. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. cho nªn tèt nhÊt lµ kh«ng nªn dïng cïng mét lóc. Cã ng−êi b×nh th−êng rÊt thÝch ¨n tái. Tuy nã cã nhiÒu hµm l−îng axit bÐo kh«ng b·o hoµ.Ng−êi ®au m¾t kh«ng ®−îc ¨n tái NhiÒu ng−êi thÝch ¨n tái. lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña thuèc. cßn cã x× dÇu chÕ biÕn kh«ng ®óng qui c¸ch. cho nªn nh÷ng ng−êi cã bÖnh ®−êng ruét còng kh«ng nªn ¨n l¹c..Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m Nh÷ng n¨m gÇn ®©y. mµ nªn ¨n ngay. kh«ng thÓ tiªu ho¸ mét l−îng lín dÇu ë trong l¹c ®−îc. ®Õn khi 50 . nªn x× dÇu cßn cã mïi mèc. 308. Ngoµi ra trong l¹c cã nhiÒu chÊt dÇu cho nªn nh÷ng ng−êi bÞ viªm tói mËt vµ ®· c¾t tói mËt th× trong ng−êi kh«ng cßn nhiÒu l−îng mËt dù tr÷. duy chØ cã mét c¸i h¹i cho m¾t ”. Cho nªn nh÷ng ng−êi ®· cã bÖnh vÒ mËt th× kh«ng nªn ¨n l¹c. trõ nh÷ng lo¹i x× dÇu cao cÊp cã thÓ dïng ngay ®−îc. b¸nh chÎo mµ ¨n th× sÏ cã nguy c¬ m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. nÊu. Ng−êi ta th−êng nãi : " Cñ tái cã tr¨m c¸i lîi. nh−ng chÊt axit Êy cã thÓ lµm cho axit bÐo cã tÝnh b·o hoµ ë trong m¸u l¾ng ®äng vµ thÈm thÊu ë thµnh huyÕt qu¶n. Bëi v× trong x× dÇu sèng cã nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. thÞ lùc gi¶m sót. Do ®ã. NÕu ®Ó l©u sÏ bay mÊt nhiÒu chÊt tèt trong x× dÇu. NÕu ®em x× dÇu nµy trén ngay vµo thøc ¨n nguéi hoÆc chÊm b¸nh m×. mµ nªn dïng ®Ó xµo. dÉn ®Õn chøng x¬ cøng ®éng m¹ch.307. 309. nãi chung kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng.

Cã mét sè ng−êi m¾c bÖnh cËn thÞ hoÆc nh÷ng bÖnh kh¸c vÒ m¾t, tuy ®· uèng thuèc ch÷a ch¹y, nh−ng vÉn kh«ng kiªng ¨n tái, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh«ng khái. VÒ mÆt y häc ng−êi ta yªu cÇu , ng−êi m¾c bÖnh vÒ m¾t khi ®iÒu trÞ th× cã 5 ®iÒu kiªng kþ tøc lµ kiªng ¨n nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nh− tái, hµnh t©y, hµnh ta, gõng sèng vµ ít, nÕu kh«ng th× ch÷a kh«ng khái bÖnh. 311- Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng−êi bÞ sái thËn 1/ Kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, uèng r−îu, uèng n−íc chÌ ®Æc, cµ phª, ®Ó ®Ò phßng kÝch thÝch thµnh d¹ dµy vµ lµm cho chÊt vÞ toan tiÕt ra qu¸ nhiÒu mµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng co tói mËt, viÖc tiÕt mËt bÞ trë ng¹i lµm cho gan bÞ quÆn ®au. 2/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng chÊt cã th¶o toan vµ kali. BÖnh nh©n ph¶i ¨n thËt Ýt nh÷ng lo¹i rau cã nhiÒu chÊt th¶o toan nh− rau ch©n vÞt, hå ®µo, l¹c, s«c«la v.v... ¡n nhiÒu thøc ¨n giµu chÊt kali th× vÒ mÆt t¸c dông ho¸ häc dÔ h×nh thµnh sái mËt. 3/ Kh«ng ®−îc ¨n giÊm vµ thø cã axit. ¡n nhiÒu qu¶ chua nh− chanh, m¬, t¸o xanh, mËn lµ nh÷ng chÊt dÔ kÝch thÝch t¸ trµng ph©n tiÕt nhiÒu, tói mËt bÞ co l¹i, cã thÓ lµm ®au gan. 4/ Kh«ng ®−îc uèng thuèc tr¸nh thai. 5/ Kh«ng ®−îc ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu mì. 6/ Kh«ng ®−îc ¨n nhiÒu qu¸, uèng nhiÒu qu¸. 7/ Kiªng chÊt cholestªrin. Kh«ng ¨n gan, ãc, bÇu dôc, x−¬ng g©n ®éng vËt vµ c¸c lo¹i c¸, trøng gµ v.v... 312- Ng−êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu

Trong chuèi tiªu cã nhiÒu chÊt muèi kali, nÕu ng−êi bÞ viªm thËn ¨n nhiÒu chuèi tiªu còng tøc lµ ¨n nhiÒu muèi kali, nh− vËy sÏ lµm cho nång ®é kali trong m¸u t¨ng lªn nhanh chãng, g©y nªn ngé ®éc kali, lµm cho bÖnh t×nh cµng nÆng thªm. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®au bông ®i ngoµi. Cho nªn, ng−êi bÞ viªm thËn khi chÊt kali trong m¸u cao th× kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu. 313- Ng−êi bÞ bÖnh thËn kh«ng nªn ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin ThËn lµ c¬ quan bµi tiÕt quan träng nhÊt, c«ng n¨ng chñ yÕu cña nã lµ h×nh thµnh vµ bµi tiÕt n−íc tiÓu vµ cã thÓ bµi ra nhËp vµo nh÷ng chÊt ®éc trong c¬ thÓ vµ nh÷ng chÊt phÕ th¶i sau khi thøc ¨n ®· chuyÓn ho¸ t¹o thµnh. Khi c¬ quan thËn bÞ nhiÔm bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t−îng cã mét sè lín chÊt anbumin nhËp vµo n−íc tiÓu råi bµi tiÕt ra ngoµi hoÆc v× c«ng n¨ng bµi tiÕt bÞ trë ng¹i mµ dÉn ®Õn chÊt phÕ th¶i sau khi anbumin ®· chuyÓn ho¸ tån ®äng l¹i ë trong c¬ thÓ. C¶ hai t×nh huèng nµy ®Òu cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh viªm thËn cÇn ph¶i h¹n chÕ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã nhiÒu anbumin, nÕu kh«ng sÏ kh«ng cã lîi cho viÖc phôc håi c«ng n¨ng cña thËn.

314- Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy

138

277

278

kh«ng nªn ¨n t¸o Nh÷ng ng−êi ®au r¨ng, ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n t¸o. Trong t¸o cã c¸c chÊt ®−êng, anbumin, axit h÷u c¬, chÊt nhÇy, c¸c lo¹i vitamin A, B1, B2, C vµ cã mét Ýt chÊt kali, ph«tpho, chÊt s¾t rÊt cã Ých cho c«ng n¨ng cña d¹ dµy, cã thÓ ch÷a c¸c bÖnh t× vÞ nh− khÝ h−, kÐm ¨n, ®i ngoµi v.v... còng cã lîi cho ©m huyÕt, ch÷a c¸c bÖnh thiÕu m¸u, tiªu b¶n m¸u bÞ gi¶m v.v... Nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh ®Çy h¬i, bÖnh ®au r¨ng mµ ¨n t¸o th× lµm cho chøng thùc nhiÖt t¨ng lªn, bÖnh ®au r¨ng t¸i ph¸t nÆng h¬n vµ bÞ ®Çy bông. Cho nªn kh«ng nªn ¨n nhiÒu t¸o, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. 315- nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong ¨n uèng cña ng−êi bÞ bÖnh rông tãc Ng−êi bÞ bÖnh rông tãc kh«ng nªn ¨n nh÷ng mãn ¨n chua cay nh− ít, tái, giÊm, ®Æc biÖt lµ r−îu. Trong thêi gian ch÷a bÖnh, bÖnh nh©n nªn ¨n qu¶ hå ®µo lµ thÝch hîp nhÊt, mçi buæi tèi nªn ¨n 2 - 3 qu¶, nªn c¸ch xa b÷a ¨n mét chót ®Ó hÊp thô chÊt dinh d−ìng ®−îc nhiÒu. Th−êng xuyªn ¨n qu¶ hå ®µo, ng−êi tãc b¹c còng cã thÓ trë nªn ®en. 316- Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng Kh«ng ®−îc ¨n trøng gµ víi ®Ëu t−¬ng, bëi v× trong ®Ëu t−¬ng cã chÊt men anbumin, cã thÓ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh cña

anbumin, ¶nh h−ëng ®Õn sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô cña anbumin. Vµ trong lßng tr¾ng trøng gµ cã chÊt kÕt dÝnh, cã thÓ kÕt hîp víi men anbumin, lµm cho sù ph©n gi¶i cña anbumin bÞ trë ng¹i, lµm gi¶m mÊt tØ lÖ hÊp thu chÊt anbumin cña c¬ thÓ. 317- Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n−íc ®ang s«i MËt ong kh«ng nh÷ng cã hµm l−îng ®−êng rÊt lín, mµ cßn cã rÊt nhiÒu chÊt men, vitamin, chÊt kho¸ng. ThËt lµ mét chÊt dinh d−ìng tuyÖt vêi. Khi pha mËt ong ®Ó uèng, n−íc nãng kh«ng nªn qu¸ 600 C. Bëi v× n−íc s«i qu¸ mµ ®æ mËt ong vµo th× sÏ lµm mÊt mµu s¾c, h−¬ng th¬m vµ mïi vÞ tù nhiªn cña mËt ong. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn cã thÓ tuú theo møc ®é mµ ph¸ huû thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong, gi¶m mÊt nhiÒu gi¸ trÞ dinh d−ìng cña mËt. Cho nªn, kh«ng nªn dïng n−íc qu¸ s«i ®Ó pha mËt ong. 318- Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit C¬ thÓ ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng, muèi lµ chÊt kiÒm yÕu. Trong m¸u, bÊt kú chÊt axit nhiÒu hay lµ chÊt kiÒm nhiÒu còng ®Òu kh«ng cã lîi cho c¬ thÓ. M¸u axit ho¸ gäi lµ thÓ chÊt toan tÝnh. Ng−êi thuéc thÓ chÊt toan tÝnh th−êng cã c¶m gi¸c mÖt mái ®Æc biÖt, dÔ c¶m cóm, líp da bñng beo, nh÷ng vÕt th−¬ng l©u lµnh.. ThÓ chÊt toan tÝnh ®Õn møc ®é nghiªm träng sÏ trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng thÇn kinh n·o, tõ ®ã dÉn ®Õn suy nh − îc trÝ nhí, n¨ng lùc t − duy gi¶m sót, t©m

139

279

280

thÇn u uÊt, ®a sÇu ®a c¶m. H»ng ngµy ng−êi ta th−êng ¨n mét l−îng thùc vËt rÊt lín cã tÝnh toan, cÇn ph¶i chó ý ¨n mét sè l−îng nhÊt ®Þnh thùc vËt cã tÝnh kiÒm ®Ó trung hoµ tÝnh toan, b¶o ®¶m sù c©n b»ng thùc phÈm cã chÊt toan vµ chÊt kiÒm, hoÆc lµ ¨n nhiÒu h¬n mét c¸ch thÝch ®¸ng nh÷ng thùc vËt cã tÝnh kiÒm. Nh÷ng lo¹i thùc vËt nµo cã tÝnh kiÒm. §ã lµ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, c¸c lo¹i ®Ëu, c¸c lo¹i rong biÓn, cµ phª, s÷a bß ®Òu thuéc lo¹i thùc phÈm cã tÝnh kiÒm. ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶ t−¬i míi, võa b¶o vÖ ®−îc thÓ chÊt cã tÝnh kiÒm nhÑ, l¹i t¨ng thªm ® − îc nhiÒu lo¹i vitamin.

hÊp thu vµ lîi dông chÊt i-èt, nªn kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. Ngoµi ra, ¨n c¬m xong mµ ¨n hoa qu¶ ngay, th× chÊt ® − êng ®¬n ë trong hoa qu¶, nÕu bÞ kÑt l¹i ë trong d¹ dµy sÏ sinh ra ®Çy h¬i, tr− íng bông, nÕu kÐo dµi sÏ sinh ra t¸o bãn, chø kh«ng ph¶i dÔ tiªu ho¸. Cho nªn ¨n c¬m xong kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ ngay. ChØ nªn ¨n hoa qu¶ sau khi ¨n c¬m tõ 1®Õn 3 tiÕng ®ång hå. 320- kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu Nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, ®i ® − êng d − íi trêi n¾ng gay g¾t, rÊt dÔ bÞ say n¾ng. Lóc nµy mµ ¨n miÕng d − a hÊu cã thÓ gi¶i nhiÖt ngay. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu th× l¹i v« Ých. Theo lý luËn §«ng y, d − a hÊu tÝnh hµn, th − êng xuyªn ¨n hoÆc ¨n nhiÒu ®Òu v« Ých. Ng − êi nµo bé m¸y tiªu ho¸ kÐm, ®ªm ®i gi¶i nhiÒu, ng−êi bÞ di tinh cµng kh«ng nªn ¨n nhiÒu. 321- kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi Chuèi tiªu võa th¬m võa ngät, chÊt dinh d − ìng phong phó. Cã ng − êi ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi, cø t − ëng sÏ hÕt ®ãi. Trªn thùc tÕ, c¸ch ¨n nh − vËy rÊt kh«ng khoa häc. Bëi v× trong chuèi tiªu cã hµm l − îng lín ma-giª. Bông ®ãi mµ ¨n chuèi tiªu cã thÓ lµm cho hµm l− îng magiª trong m¸u t¨ng lªn ®ét ngét lµm cho tû lÖ ma-giª

319- sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ Con ng − êi ta ai còng cã thãi quen, ¨n mét chót hoa qu¶ sau b÷a ¨n. Hä cho r»ng nh − vËy cã thÓ gióp cho viÖc tiªu ho¸, cã lîi cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ y häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi ¨n c¬m mµ ¨n hoa qu¶ ngay kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho tiªu ho¸ mµ còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ . Bëi v× cã mét sè lo¹i rau trong thøc ¨n, trong khi chuyÓn ho¸ ë trong d¹ dµy ®· h×nh thµnh chÊt xian«gien sulfat. Trong qu¶ cã nhiÒu chÊt xªt«n. Nh÷ng chÊt nµy g©y t¸c dông øc chÕ c«ng n¨ng cña tuyÕn gi¸p tr¹ng, ¶nh h − ëng ®Õn nguyªn tè vi l − îng cÇn thiÕt cña c¬ thÓ, tøc lµ

140

281

282

can-xi trong m¸u bÞ mÊt c©n ®èi, g©y t¸c dông øc chÕ t©m huyÕt qu¶n, kh«ng cã lîi cho søc khoÎ con ng − êi. Cho nªn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ang ®ãi.

324- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i Uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i lµ cã h¹i. Bëi v× khi ra må h«i, lç ch©n l«ng më réng, cã lîi cho viÖc to¶ nhiÖt trong c¬ thÓ. NÕu ®ét nhiªn uèng nhiÒu n − íc l¹nh vµo lµm cho må h«i ngõng l¹i, g©y trë ng¹i cho viÖc to¶ nhiÖt cña c¬ thÓ, dÔ dÉn ®Õn bÞ c¶m hoÆc c¸c bÖnh kh¸c. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh trong lóc ®ang ra nhiÒu må h«i. 325- kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng C¸c nh©n viªn y tÕ ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, uèng n − íc qu¸ nãng lµm cho tû lÖ ng − êi ®au d¹ dµy t¨ng lªn. Bëi v× ®å uèng qu¸ nãng cã thÓ g©y ¶nh h − ëng xÊu ®Õn mét bé phËn d¹ dµy. NÕu ®å uèng – chÌ hoÆc cµphª - nãng 70oC sÏ g©y tæn th − ¬ng cho d¹ dµy. Tuy ng − êi ta cã thÓ uèng ® − îc, nh − ng nÕu kÐo dµi th× tû lÖ ng − êi m¾c bÖnh sa d¹ dµy sÏ v − ît rÊt xa nh÷ng ng − êi kh«ng uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. Cho nªn kh«ng nªn uèng nh÷ng ®å uèng qu¸ nãng. 326- kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt

322- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga sau khi ¨n no Bëi v× trong n − íc cã ga cã s«-®a. ChÊt s«-®a nµy tiÕp xóc víi chÊt diªm toan ë trong dÞch vÞ sÏ sinh ra chÊt cacbon ®i«xit. Sau khi ¨n no thøc ¨n trong d¹ dµy g©y trë ng¹i cho ® − ênglªn xuèng, chÊt khÝ ë trong cacbon ®i«xit kh«ng tho¸t ra ® − îc nªn sinh ra ch − íng bông, thËm chÝ cã thÓ bôc d¹ dµy. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn uèng n − íc cã ga. 323- kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®Ó qua ®ªm N − íc cã ga lµ ®å uèng gi¶i nhiÖt, h¹ nãng mµ nhiÒu ng − êi thÝch uèng trong mïa hÌ. Nh − ng chai n − íc cã ga ®· më n¾p råi ®Ó c¸ch ®ªm mµ cßn uèng th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sau khi më n¾p chai, chÊt ®i«xit cacbon ë trong n − íc ga bèc h¬i nhanh chãng, n − íc cã ga biÕn thµnh n − íc l· pha ® − êng. N − íc ® − êng lµ m«i sinh v« cïng thuËn lîi cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në. VÝ dô nh − trùc khuÈn ®¹i trµng, cø 20 phót l¹i t¨ng gÊp ®«i. Cho nªn chai n − íc cã ga ®· më n¾p ®Ó c¸ch ®ªm cã thÓ g©y bÖnh ®−êng ruét, ta kh«ng nªn uèng.

141

283

284

Mïa hÌ thêi tiÕt nãng nùc, trong Ên t − îng mäi ng − êi, ai còng cho r»ng uèng n − íc l¹nh lµ c¸ch gi¶i nhiÖt, gi¶m nãng tèt nhÊt. Trªn thùc tÕ th× l¹i kh«ng ph¶i nh − vËy. Gi¶i nhiÖt vµ gi¶m nãng tèt nhÊt k h « n g p h ¶ i lµ n−íc l¹nh mµ lµ n−íc chÌ nãng. Trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc, nhiÖt ®é lªn ®Õn 40oC, cã mét ng − êi n − íc Anh ®· chia nh÷ng ng − êi ®em lµm thÝ nghiÖm ra thµnh c¸c nhãm, cho uèng c¸c lo¹i n − íc nãng l¹nh kh¸c nhau ®Ó ®o møc nhiÖt ®é gi¶m ®i trong c¬ thÓ. KÕt qu¶ cho hay r»ng, nhãm ng − êi uèng n − íc l¹nh cao cÊp th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chØ gi¶m ®i 0,5oC, nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nguéi, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,5 – 0,8oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng Êm, nhiÖt ®é c¬ thÓ gi¶m ®i 0,8 – 1,5oC; nhãm ng − êi uèng n − íc chÌ nãng, gi¶m 1 – 2oC. Uèng n − íc chÌ nãng, hiÖu qu¶ gi¶m nhiÖt ®é tèt nhÊt. Uèng n − íc chÌ nãng tuy kh«ng c¶m thÊy m¸t mÎ, nh − ng dÇn dÇn c¶m thÊy ng − êi nhÑ nhâm. Lý lÏ chÌ nãng h¹ nhiÖt lµ, n − íc chÌ nãng cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n to lªn, lç ch©n l«ng th«ng h¬n, to¸t må h«i nhanh h¬n, do ®ã lµm cho nhiÖt l − îng trong c¬ thÓ to¶ ®i, ®¹t ® − îc hiÖu qu¶ h¹ nhiÖt. Cßn uèng n − íc l¹nh th× chØ cã måm vµ d¹ dµy, ruét hÊp thu nhiÖt l − îng, nhiÖt ®é líp da trªn toµn th©n thÓ ch − a kÞp gi¶m ®i th× c¬n kh¸t ®· l¹i ®Õn, nhiÖt ®é c¬ thÓ l¹i t¨ng lªn rÊt nhanh. §ång thêi uèng n − íc l¹nh lµm cho néi t¹ng gÆp l¹nh ®ét ngét, cã thÓ lµm cho d¹ dµy vµ ruét bÞ co giËt, ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. Cho nªn ®å uèng phßng nhiÖt, gi¶m nãng kh«ng ph¶i cµng l¹nh cµng tèt. Mïa hÌ kh«ng nªn uèng nhhiÒu ®å l¹nh, mµ nªn uèng n − íc chÌ nãng lµ tèt nhÊt.Uèng n−íc chÌ nãng so víi n − íc l¹nh cßn cã lîi cho søc khoÎ cña c¬ thÓ.

327- kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng n − íc Mäi ng − êi ®Òu biÕt “§Õn lóc kh¸t míi ®µo giÕng ” th× ®· qu¸ muén råi. “ Kh¸t th× uèng”, ®iÒu ®ã ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i. Nh − ng trªn thùc tÕ, kh¸t míi uèng, vÒ thêi gian còng ®· lµ qu¸ muén. Kh¸t lµ biÓu hiÖn sù tho¸t n − íc cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cã sù tho¸t n − íc, th× ng − êi ta kh«ng c¶m thÊy miÖng kh¸t. Khi tho¸t n − íc, dung l − îng m¸u gi¶m ®i, nång ®é m¸u t¨ng lªn, chÊt dÝnh cña m¸u l¾ng ®äng trong huyÕt qu¶n, nªn hay x¶y ra tróng giã hoÆc t¾c nghÏn c¬ tim. Mét ng − êi b×nh th − êng th× kh«ng kh¸t còng uèng n − íc, mµ cßn ph¶i ®Þnh giê ®Ó uèng n − íc. Thêi gian uèng n − íc tèt nhÊt lµ nªn ®Þnh vµo buæi s¸ng sau khi ngñ dËy, råi vµo kho¶ng 10 giê s¸ng, tr − íc khi ¨n c¬m tr − a, 3 giê chiÒu, vµ lÇn cuèi cïng lµ tr − íc khi ®i ngñ. Kh«ng nªn chê ®Õn khi kh¸t míi uèng n − íc. 328- kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u N − íc s«i l©u, tuy triÖt ®Ó tiÖt trïng, nh − ng uèng vµo th× l¹i cã h¹i cho c¬ thÓ. Bëi v× n − íc s«i, trong qu¸ tr×nh s«i kh«ng ngõng bÞ khÝ ho¸, nh÷ng chÊt kho¸ng tan trong n − íc vµ nång ®é chÊt cã h¹i trong kim lo¹i nÆng t¨ng lªn, cã thÓ g©y nªn tróng ®éc m¸u. §ång thêi h¹t axit nitrat cßn cã thÓ hîp thµnh chÊt ho¸ hîp axit nitrat rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung

142

285

286

t − ëng r»ng nh − vËy cã thÓ t¨ng thªm chÊt dinh d − ìng. Mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu cßn lµm cho l−îng m¸u t¨ng lªn nhiÒu. mét sè chÊt ho¸ häc.. §ång thêi cßn lµm cho thËn ph¶i läc qu¸ nhiÒu. ®−êng tr¾ng. Nh÷ng ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng. Bëi v× c¸c lo¹i n − íc qu¶. Th¶ng hoÆc cã dïng n − íc ngät th× còng nªn pha n − íc läc cho lo·ng bít ®i. ®· tiªu ®éc. thËm chÝ c¶ sau khi vËn ®éng c¨ng th¼ng. 330. nhiÒu ng − êi th − êng dïng c¸c lo¹i n − íc ngät thay n − íc läc ®Ó gi¶i kh¸t. HÊp thu nhiÒu ® − êng qu¸ cßn g©y nªn bÖnh bÐo ph×. 329. ¶nh h − ëng ®Õn tiªu ho¸ vµ khÈu vÞ.v. chÊt chèng v¸ng v.Nh÷ng ng−êi nµo kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh Nh÷ng ngµy oi bøc. thø n − íc bæ sung tèt nhÊt cho c¬ thÓ lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. trong c¬ thÓ còng kh«ng thiÕu chÊt natri vµ kali. viªm gan. NÕu mçi lÇn uèng qu¸ nhiÒu n−íc ga −íp l¹nh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng nãng l¹nh biÕn ho¸ ®ét ngét lµm cho ho¹t ®éng cña ruét vµ d¹ dµy bÞ rèi lo¹n. Mét sè nhµ dinh d − ìng häc n − íc ngoµi sau khi nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng. h¹ thÊp søc tiªu ho¸ vµ søc s¸t trïng cña dÞch vÞ vµ sÏ lµm cho chÊt khÝ trong n−íc ga trung hoµ víi chÊt toan trong d¹ dµy. Uèng n−íc ga cã t¸c dông gi¶i nhiÖt. lµm trë ng¹i cho tiªu ho¸ vµ ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ b×nh th−êng. §iÒu nµy quan träng ®èi víi tÊt c¶ mäi ng − êi. viªm ruét. Cho nªn kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u. ¶nh h − ëng ®Õn c«ng n¨ng thËn. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc ngät thay cho n−íc läc. Kú thùc c¸ch lµm nh − vËy lµ sai lÇm. khiÕn cho tim vµ thËn ph¶i lµm viÖc nhiÒu. ®ã lµ n−íc ®un s«i ®Ó nguéi. nhÊt lµ ®èi víi trÎ em l¹i cµng quan träng h¬n. råi ®ãng thËt kÝn. mäi ng−êi ®Òu thÝch uèng n−íc l¹nh. ¡n uèng nhiÒu chÊt ngät qu¸ kh«ng nh÷ng lµ v« Ých. nh−ng kh«ng thÓ uèng mét lÇn nhiÒu qu¸. h−¬ng liÖu. NÕu kh«ng th× sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. dÉn ®Õn c¸c bÖnh tËt vÒ ®−êng ruét vµ d¹ dµy. 331.. hoÆc lµm cho d¹ dµy tr−¬ng lªn. diÖt trïng råi. n − íc cã ga ®Òu cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng hoÆc ® − êng tinh vµ mét sè lín chÊt ®iÖn gi¶i.kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc ®un s«i ®Ó nguéi Ngµy nay cuèc sèng cµng ngµy cµng ® − îc n©ng cao.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã ga N−íc cã ga. ng − îc l¹i cßn cã h¹i. nã t¸c dông l©u dµi lµm cho d¹ dµy sinh ra chÊt kÝch thÝch kh«ng tèt. Nh÷ng chÊt nµy kh«ng thÓ rêi khái d¹ dµy rÊt nhanh nh − n − íc läc ® − îc. ng−êi ta cho thªm bét chanh. VÝ dô nh− nh÷ng ng−êi sau ®©y th× kh«ng nªn uèng n−íc l¹nh : 1/ Ng−êi m¾c bÖnh ®au tim 2/ Ng−êi bÞ bÖnh loÐt hµnh t¸ trµng. g©y nªn c¶m gi¸c håi hép kiÖt søc.th − . g©y nªn bÖnh sa d¹ dµy. viªm tói mËt 143 287 288 . cho nªn c¸i cÇn bæ sung lµ n − íc. nh−ng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh søc khoÎ cña m×nh mµ quyÕt ®Þnh. Cho nªn c¸c chuyªn gia ®· ®Ò nghÞ kh«ng nªn dïng n − íc ngät thay cho n − íc läc.

5/ Phô n÷ trong thêi kú hµnh kinh vµ trong mét th¸ng sau khi ®Î. mµ nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y t − ¬i míi tèt..3/ Nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh niªm m¹c miÖng. Lóc nµy mµ l¹i uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua chØ lµm cho t×nh h×nh trªn thªm nÆng nÒ. n−íc m¬ hoÆc canh chua v.v.ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o 144 289 290 . nh − ng ®èi víi trÎ th¬. rÊt nhiÒu chÊt ®iÖn gi¶i nh − kali. nh− c¸c lo¹i lë miÖng. nh÷ng ng−êi søc ®Ò kh¸ng kÐm. clo v. kh«ng nh÷ng bÞ tæn thÊt mét phÇn chÊt dinh d − ìng cña tr¸i qu¶ mµ cßn ph¶i thªm chÊt ® − êng. nhiÖt ®é bªn ngoµi t − ¬ng ®èi cao. Nãi chung. cã nèt tr¾ng ë trong miÖng v. phÇn lín chÊt axit h÷u c¬ vµo trong c¬ thÓ sÏ sinh ra bÖnh m¸u chua. Cho nªn trÎ th¬ kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc qu¶ ®ãng chai. §Æc biÖt lµ uèng qu¸ nhiÒu hoÆc nhiÒu lÇn uèng sÏ lµm cho ®é pH trong dÞch thÓ gi¶m sót. Nh÷ng chÊt cã tÝnh kÝch thÝch nµy kh«ng thÓ tho¸t ra nhanh ® − îc. nÕu uèng nhiÒu vµ kÐo dµi lo¹i n − íc qu¶ nµy còng kh«ng cã lîi cho søc khoÎ vµ sù lín lªn cña chóng. m×nh mÈy ®au nhõ v× thiÕu nh÷ng chÊt nµy . nh÷ng chai n − íc qu¶ b¸n trªn thÞ tr − êng ®Òu lµ n − íc v¾t ra tõ c¸c lo¹i qu¶.v. Ph−¬ng ph¸p ®óng ®¾n lµ uèng nhiÒu n−íc cã pha chót muèi lo·ng. Uèng nhiÒu lo¹i ®å uèng nµy. 332. cïng víi viÖc ra nhiÒu må h«i. g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc.kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua Uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. tinh ® − êng vµ mµu. NhÊt lµ vµo mïa hÌ nång nùc. c«ng n¨ng gi¶i ®éc cña gan vµ c«ng n¨ng bµi tiÕt cu¶ thËn ®Òu t − ¬ng ®èi thÊp. 333. kiÖt søc. còng kh«ng nªn uèng nhiÒu n−íc cã chÊt chua nh− uèng nhiÒu n−íc chanh. Bëi v× sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ th¬ ch − a hoµn thiÖn.còng mÊt theo må h«i. khi nãng nùc th× l¹i kh«ng muèn ¨n khiÕn cho nh÷ng chÊt kÓ trªn ® − îc bæ sung rÊt Ýt. Bëi v× c¸ch pha chÕ ®å uèng cã chÊt chua. viªm nha chu.. 334.. nh − vËy kh«ng cã lîi cho søc kháe cña trÎ th¬.kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai Cã mét sè bËc cha mÑ muèn ® − îc thuËn tiÖn nªn ®· cho con trÎ uèng nh÷ng chai n − íc qu¶ ®Ó thay cho hoa qu¶. lóc nµy n−íc cã ga còng lµ mét trong nh÷ng thø ®å uèng tèt. natri. sau khi uèng vµo nã tÝch tô ë trong c¬ thÓ. sinh ra mÖt mái vµ rÊt khã kh«i phôc nªn lu«n lu«n cã c¶m gi¸c mÖt mái kiÖt søc. Nh÷ng chÊt nµy tuy kh«ng ¶nh h − ëng lín ®Õn nh÷ng ng − êi khoÎ m¹nh. r¨ng qu¸ nh¹y c¶m. lµm cho c¬ thÓ mÖt mái. ® − êng tinh vµ c¸c phÈm mµu thùc phÈm vµo.. th − êng lÊy chanh lµm nguyªn liÖu chÝnh råi thªm ®− êng ¨n.v 4/ Nh÷ng ng − êi bÞ s©u r¨ng. Cho nªn mïa hÌ oi bøc kh«ng nªn chØ uèng n−íc l·. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng. råi qua gia c«ng mµ chÕ ra. ¶nh h − ëng ®Õn chÊt thay thÕ míi trong c¬ thÓ trÎ th¬.

Nh − ng ¨n nhiÒu qu¸ còng cã h¹i cho c¬ thÓ. giµ trÎ g¸i trai ai còng thÝch uèng. ®au ®Çu.v. kÕt qu¶ lµ thµnh phÇn dÞch thÓ trong m¸u vµ dÞch thÓ gi÷a c¸c tÕ bµo c¬ thÓ th©m nhËp vµo ® − êng ruét. cho nªn mét sè l − îng ® − êng kh¸ lín tån ®äng l¹i trong ® − êng ruét. ch©n tay tª b×.. cho nªn còng cã t¸c dông chèng ®ãi. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng sÏ tiªu hao mét sè l − îng lín chÊt c«lin ë trong c¬ thÓ. mµ cßn rÊt m¸t. ¡n mÝa kh«ng nh÷ng cã thÓ s¹ch r¨ng. ¨n qu¸ nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng lµ cã h¹i. kh«ng nh÷ng dïng lµm ®å uèng. biÕn chÊt.. buån n«n. MÝa ñng tr«ng bªn ngoµi kh«ng cßn bãng bÈy. khiÕn cho mét phÇn thÈm thÊu ¸p bÞ n©ng cao. lµm cho l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o Ýt ®i. h«n mª. Hµm l − îng ® − êng trong mÝa rÊt cao. ®Òu kh«ng nªn uèng cµ phª. Uèng 2 cèc cµ phª. Khi chÎ ra. trªn mÆt cã mµu vµng hoÆc mµu n©u. lªn ®Õn 12 – 17%. Ng − êi nµo ®· bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. ¡n mÝa ñng. nhÑ th× bÞ n«n möa.kh«ng nªn ¨n mÝa ñng ¡n mÝa ®· biÕn chÊt. g©y nªn mÊt n − íc cã 145 291 292 . s¬ cøng ®éng m¹ch n·o. thËm chÝ ®Õn tö vong. KÕt qu¶ mét 335..kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª lµ thø ®å uèng ®ang thÞnh hµnh ngµy nay. Bëi v× nã cã t¸c dông nh − thuèc. mµ cßn cã thÓ g©y ra teo m¹ch m¸u n·o. NÆng th× bÞ co giËt. 337. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu mÝa. ë gèc mÝa vµ ë chç chÆt cã mµu tÝm tr¾ng hoÆc cã nh÷ng sîi l«ng t¬. Cho nªn cã nhiÒu ng − êi ®· th − êng xuyªn ¨n h¹t h − íng d − ¬ng.kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng H¹t h − íng d − ¬ng ®· tõng cã vinh dù ® − îc gäi lµ thùc phÈm “Mü dung ”. NÕu ¨n nhiÒu mÝa coi nh − ®· ® − a mét l − îng ® − êng rÊt lín vµo c¬ thÓ. d¹ dµy. Còng v× nhÊt thêi khã tiªu ho¸.kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa MÝa rÊt ngon rÊt ®Ñp. hÊp thu vµ chuyÓn ho¸. bÞ ®au bông. thÇn chÝ m«ng lung v. khiÕn cho viÖc chuyÓn ho¸ chÊt mì trong c¬ thÓ bÞ trë ng¹i.v. Cµ phª kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông h − ng phÊn. MÝa ch − a giµ hoÆc mÝa thu ho¹ch vÒ cÊt gi÷ kh«ng tèt ®Òu cã thÓ sinh ra mÝa ñng. thiÕu m¸u n·o t¹m thêi hoÆc t¾c m¹ch m¸u n·o v. kho¶ng nöa giê sau. n − íc mÝa cã mïi r − îu hoÆc mïi chua. ®· ñng cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc. mµ cßn cã thÓ lµm d − îc liÖu. BÖnh nµy ng − êi ta gäi lµ “ H«n mª cã tÝnh cao thÈm ”. 336. §ång thêi v× mÝa cã t − ¬ng ®èi nhiÒu ® − êng. r¹o rùc. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mÝa ñng. Bëi v× h¹t h − íng d − ¬ng cã chÊt axit mì kh«ng b·o hoµ. Kú thùc. l − u l − îng m¸u trong ®¹i n·o ®· gi¶m ®i râ rÖt. thËm chÝ tö vong. hoa m¾t. tÝnh cao thÈm. gi¶i kh¸t. d¹ dµy. do ®ã mµ xuÊt hiÖn chøng nhøc ®Çu.. chãng mÆt.

thuèc chèng tæ chøc amin kÕt hîp víi chÊt kiÒm cµ phª ë trong chÌ. lµ chÊt cã t¸c dông kiÕt kh¸ng. thËm chÝ cã thÓ h×nh thµnh x¬ gan hoÆc ho¹i tö tæ chøc gan.khèi l − îng lín mì bÞ ®äng l¹i ë trong gan. H¬n n÷a trong hång cßn cã 14% chÊt keo vµ 7% chÊt nhùa qu¶. Cho nªn kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi. nång ®é vÞ toan cao. cµng ngµy cµng r¾n l¹i. ¶ nh h − ëng cña n − íc chÌ ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc cßn liªn 146 293 294 . thanh nhiÖt. g©y ch − íng ng¹i cho c«ng n¨ng gan vµ tæ chøc kÕt ®Õ t¨ng lªn. Nh÷ng lo¹i thuèc ch÷a bÖnh thiÕu m¸u do thiÕu chÊt s¾t cã thÓ kÕt hîp víi chÊt nhu toan cña chÌ råi l¾ng ®äng xuèng. BÐ th× b»ng qu¶ quÊt.. g©y trë ng¹i cho viÖc hÊp thô chÊt s¾t. ngät. ho¸ ®êm. rÊt th¬m. vËt l¾ng dÔ ®äng l¹i thµnh côc lín rÊt khã tiªu ho¸.kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång NÕu mét lÇn ¨n qu¸ nhiÒu hång. NhiÒu lo¹i thuèc nh − thuèc an thÇn.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc chÌ Uèng thuèc b»ng n − íc chÌ cã thÓ lµm gi¶m t¸c dông ch÷a bÖnh cña thuèc.v. 340. do ®ã mµ sinh ra ®Çy bông. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt kiÒm sinh vËt cã thÓ kÕt hîp víi nhu toan cña chÌ l¾ng xuèng lµm cho thuèc gi¶m mÊt hiÖu lùc. chØ kh¸i. n«n möa. kÕt hîp víi chÊt kiÒm toan lo·ng ë trong d¹ dµy thµnh côc nhá. 338. ng − êi bÞ nÆng sÏ h×nh thµnh nh÷ng viªn “ Sái ”. axit tanin vµ chÊt keo. ngon. 339. mµ cßn cã t¸c dông d − îc lý nh − nhuËn phÕ.. sinh ra mì gan. Nh÷ng chÊt nµy gÆp vÞ toan sÏ h×nh thµnh chÊt l¾ng kh«ng tan. Víi t¸c dông cña vÞ toan sÏ r¾n l¹i.NÕu nÆng th× cã thÓ n«n ra m¸u. dÇn dÇn tô thµnh côc lín. cã thÓ ph¸t triÓn thµnh bÖnh sa d¹ dµy. Kh«ng nªn uèng thuèc b»ng n − íc chÌ. lín th× b»ng n¾m tay. gi¶m mÊt hiÖu qu¶ cña thuèc. Ngoµi ra hång ch − a chÝn cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt astringen. hîp khÈu vÞ. Sau khi m¾c ph¶i bÖnh nµy th − êng cã nh÷ng c¬n ®au bông d÷ déi. Nh÷ng lo¹i thuèc cã chÊt sodium bicacb«nat gÆp chÊt nhu toan trong chÌ cã thÓ bÞ ph©n gi¶i. Cho nªn mçi lÇn ¨n hång kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiÒu. Vµ cµng ngµy cµng lín lªn. Thµnh phÇn chñ yÕu cña sái hång d¹ dµy lµ chÊt phªn«n trong qu¶ hång gÆp ph¶i muèi vÞ toan råi ng − ng kÕt l¹i vµ l¾ng xuèng. g©y ra ®au bông. kh«ng cã c¸ch nµo tèng ra ngoµi ® − îc. Nh − ng ¨n hång lóc ®ãi th× l¹i cã h¹i. Bëi v× sái hång d¹ dµy lµ do sè hång ¨n vµo ng − ng ®äng thµnh côc ë trong d¹ dµy g©y ra. cã thÓ h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña d − îc liÖu. håi hép. ch¸n ¨n v. Cho nªn kh«ng nªn ¨n qóa nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng.kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi Hång kh«ng nh÷ng cã chÊt dinh d − ìng phong phó. Bëi v× trong hång cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt phªn«n. nhÊt lµ hång cßn xanh th× cã thÓ sinh bÖnh sái d¹ dµy. t¸o bãn. Khi ®ãi. tõ ®ã mµ ¶nh h − ëng nghiªm träng ®Õn c«ng n¨ng cña tÕ bµo gan.

. NhÊt ®Þnh ph¶i chia thêi gian vµ thø tù mét c¸ch hîp lý ®Ó uèng tõng lo¹i thuèc..kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng s÷a bß Khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi. h¹ thÊp hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. dÔ lµm cho nhiÒu lo¹i thuèc bÞ ph©n gi¶i hoÆc bÞ tan sím. cã mét sè lo¹i thuèc cßn cã ph¶n øng víi dÞch thÓ axit sinh ra nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c. chuyÓn ho¸ vµ bµi tiÕt thuèc còng nh − sù kÕt hîp gi÷a thuèc vµ chÊt ®¹m. nh − ng axit tr¸i c©y l¹i t¨ng m¹nh sù kÝch thÝch d¹ dµy.kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc Cã mét sè ng − êi m¾c nhiÒu bÖnh cïng mét lóc cho nªn còng ph¶i dïng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc.quan ®Õn viÖc uèng nhiÒu hay Ýt. Bëi v× mçi lo¹i thuèc cã t¸c dông d − îc lý. thËm chÝ cßn g©y ra ch¶y m¸u niªm m¹c d¹ dµy. Nh÷ng chÊt ion nµy cïng víi mét sè d − îc liÖu cã thÓ s¶n sinh ra mét chÊt tæng hîp æn ®Þnh hoÆc mét lo¹i muèi khã cã thÓ hoµ tan ® − îc. NÕu uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc sÏ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc hÊp thu. Nh − vËy th× thuèc khã bÞ hÊp thu. n − íc chÌ ®Æc hay lo·ng v. VÞ trÝ t¸c dông vµ thêi gian duy tr× dµi ng¾n cña chóng ë trong c¬ thÓ còng kh«ng gièng nhau. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc tr¸i c©y ®Ó uèng thuèc viªn. Bëi v× n − íc tr¸i c©y cã chÊt chua. h¹ thÊp nång ®é thuèc ë trong m¸u. mçi lo¹i thuèc nµy nªn uèng c¸ch nhau kho¶ng mét giê.kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y Vµo mïa hÌ. mµ l¹i dïng s÷a bß ®Ó uèng. NÕu ®ang dïng s÷a bß th× sau khi uèng thuèc kho¶ng mét tiÕng r − ìi ®ång hå h·y uèng s÷a bß. ph©n bæ. Nh − ng nÕu chØ v× cho tiÖn. Bëi v× trong s÷a bß cã t − ¬ng ®èi nhiÒu chÊt canxi vµ chÊt s¾t. cïng uèng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuèc Êy cïng mét lóc th× cã thÓ ¶nh h − ëng ®Õn viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ b×nh th − êng cña mçi lo¹i thuèc. lµm nh − vËy lµ kh«ng thÓ ® − îc. 342. 0. ngoµi ra cßn ¶nh h − ëng c¶ ®Õn t¸c dông cña thuèc ®èi víi hÖ thÇn kinh. ¶nh h − ëng ®Õn hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. cã mét sè lo¹i thuèc. 341.v. Cho nªn kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn. do t¸c dông cña dÞch thÓ axit nªn tan ra n − íc rÊt nhanh. Cø trong 100ml s÷a bß th× cã 1300mg canxi. do ®ã mµ gi¶m mÊt hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh. tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông phô ®éc ®¸o ®Æc biÖt cña nã.4mg chÊt s¾t. nhiÒu ng − êi l¹i dïng n − íc tr¸i c©y ®Ó chiªu thuèc. thËm chÝ cßn g©y ngé ®éc thuèc. Cã mét sè lo¹i thuèc cã t¸c dông kÝch thÝch ®èi víi niªm m¹c d¹ dµy. Cho nªn kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc. khi uèng thuèc viªn ch÷a bÖnh. 343. 147 295 296 . Trªn thùc tÕ. Nãi chung. Nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng.

kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm Cã nhiÒu bËc cha mÑ. rÊt cã thÓ thuèc tr«i vµo khÝ qu¶n lµm cho bÞ sÆc. v× muèn cho con ®ì ®au. hiÖu qu¶ chËm. Ph − ¬ng ph¸p uèng thuèc Êy rÊt cã h¹i. ®· dïng tay xoa liªn tôc lªn chç võa tiªm xong. m¸u ®· hÕt ch¶y v× lç kim tiªm ®· khÐp kÝn råi. 345. Khi dïng tay xoa lªn chç võa tiªm xong. nªn hÊp thu rÊt chËm. cã chç nång ®é rÊt cao. bÊt kú dïng bao nhiªu n − íc ®Ó chiªu. h×nh thµnh phï m¸u. dïng b«ng thÊm cån hoÆc b«ng ®· khö trïng khÏ Ên vµo chç tiªm ®Ó cho m¸u kh«ng ch¶y ra n÷a. Ngoµi ra cã ng − êi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu. nªn uèng nhiÒu n − íc h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng ph¶n øng phô cña thuèc vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña thuèc. Xoa m¹nh lªn chç võa míi tiªm xong. cßn mét nöa th× bÞ tan trªn ® − êng thùc qu¶n. ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ cña trÎ. Khi uèng nh÷ng lo¹i thuèc nh − sulfamit hoÆc thuèc ®i ngoµi. chØ trong 5 gi©y nh÷ng viªn thuèc ®· cã thÓ tr«i vµo trong d¹ dµy. dïng 60ml n − íc ®Ó chiªu thuèc. sau khi tiªm còng cã thÓ Ên nhÑ lªn chç võa míi tiªm ®Ó cho khái tiÕp tôc ch¶y m¸u.344. n»m uèng thuèc th× cã h¹i. n»m uèng thuèc. chØ cã mét nöa sè thuèc tr«i vµo d¹ dµy. N»m uèng thuèc. NÕu phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸ cã chç viªm hoÆc cã khèi u th× viªn thuèc kh«ng tr«i xuèng ® − îc. c¸ch lµm nµy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. sau khi m¸u ng − ng råi th× vøt côc b«ng ®ã ®i. Nh÷ng viªn thuèc sau khi tan ra ë trong c¬ thÓ. Ph − ¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhÊt lµ ngay sau khi võa rót kim tiªm ra khái da hoÆc tÜnh m¹ch. 346. XÐt vÒ mÆt y häc. bëi v× lóc ®ã. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng. dÉn ®Õn bÖnh viªm thùc qu¶n. Ngoµi ra. Song. trªn tay ng − êi ch − a röa tay cã thÓ tån t¹i tõ 4 ®Õn 40 v¹n con vi trïng. nÕu nghiªm träng cã thÓ dÉn ®Õn bÖnh b¹i huyÕt. mµ con kÝch thÝch thùc qu¶n. nhÊt lµ ho¹t ®éng cña tay.kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc RÊt nhiÒu ng − êi khi uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc läc ®Ó chiªu mµ trùc tiÕp nuèt nh÷ng viªn thuèc ®ã. dÔ dÉn ®Õn g©y kÝch thÝch tõng bé phËn d¹ dµy. ph¸t hiÖn ra r»ng. 148 297 298 .kh«ng nªn n»m uèng thuèc Ngåi dËy ®Ó uèng thuèc th× cã lîi. Bëi v× ngåi hoÆc ®øng uèng thuèc. Nh − vËy kh«ng nh÷ng c«ng n¨ng cña thuèc kh«ng ® − îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. thËm chÝ bÞ ch¶y m¸u ë phÝa trªn ® − êng tiªu ho¸. cã thÓ lµm cho vi ti huyÕt qu¶n d − íi da n¬i võa míi tiªm bÞ ch¶y m¸u. Bëi v× nh÷ng viªn thuèc trªn ® − êng vµo d¹ dµy rÊt khã tan ra. chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi cho ®øa trÎ. Cho nªn kh«ng nªn n»m uèng thuèc. vi trïng cã thÓ theo lç kim tiªm ch − a hµn kÝn mµ vµo c¬ thÓ hoÆc vµo m¹ch m¸u. cã kh¶ n¨ng bÞ t¾c nghÏn. Cho nªn kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc mµ nªn dïng n − íc ®un s«i ®Ó nguéi ®Ó chiªu.

NÕu t×nh h×nh dinh d − ìng cña b¹n tèt råi th× kh«ng cÇn bæ sung bÊt kú lo¹i vitamin nµo kh¸c. Nh÷ng ng − êi bÞ c¶m cóm hoÆc bÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c. Ngay nh÷ng vitamin tan trong n − íc còng kh«ng thÓ dïng qu¸ liÒu l − îng..E. còng rÊt h¹i cho gan.. Nh − ng uèng nhiÒu qu¸ cã thÓ x¶y ra c¸c hiÖn t − îng nh − r¹o rùc.tuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin B×nh th − êng th× nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy còng ®ñ cung cÊp l − îng vitamin vµ chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho con ng − êi. TrÎ ®ang bó mµ dïng nhiÒu vitamin C sÏ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − uÓ o¶i. §Ó ch÷a bÖnh th× tuú theo bÖnh mµ ®Þnh sè l − îng. Cè t×nh dïng qu¸ liÒu l − îng sÏ dÉn ®Õn tÝch tô tróng ®éc. K tan trong mì kh«ng nh − tan trong n − íc. rèi lo¹n tiªu ho¸. Khi dïng nh÷ng lo¹i thuèc trªn ®©y. chøng tá dïng vitamin kh«ng ®óng møc th× cã h¹i cho søc khoÎ con ng− êi. Nh − ng mçi ngµy còng kh«ng nªn qu¸ 2g vµ còng kh«ng nªn dïng dµi ngµy. Cè ý dïng nhiÒu vitamin C chØ tèn tiÒn v« Ých. nÕu tr − êng kú mçi ngµy dïng 1 g vitamin C. Cho nªn dïng nhiÒu vitamin C cã thÓ ph¸ ho¹i vitamin B-12 trong thùc vËt vµ còng ¶nh h − ëng ®Õn viÖc lîi dông chÊt car«ten. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng chung víi vitamin C. Thuèc tr¸nh thai cã thÓ gi¶m sù hÊp thu vitamin C ë trong ® − êng ruét. khi ®· b·o hoµ th× sè d − thõa sÏ bÞ n − íc tiÓu bµi tiÕt ra còng rÊt nhanh. phô n÷ ®ang cho con bó 80mg th× cã thÓ ®Ò phßng ® − îc bÖnh ho¹i huyÕt. trÎ em 40mg.v. mÈn môn.. phï thòng v. Phô n÷ ph¸ thai nÕu mçi ngµy dïng 6g vitamin C. khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1g. VÝ dô nh − qu¸ nhiÒu vitamin PP sÏ lµm cho tim ®Ëp rÊt nhanh. phô n÷ cã thai 60mg. Nh − ng cã nhiÒu ng − êi l¹i muèn c¬ thÓ cã nhiÒu vitamin h¬n. nãi chung tõ 400 – 600mg/ngµy. Ng − êi lín mçi ngµy dïng 45mg vitamin C. nªn ®· uèng rÊt nhiÒu lo¹i thuèc vitamin. còng cã thÓ lµm cho ng − êi bÞ loÐt d¹ dµy ®au ®ín d÷ déi. 348. §éc tÝnh cña vitamin C rÊt thÊp. ®óng lµ cã cÇn mét l − îng vitamin C nhiÒu h¬n. thËm chÝ chÕt ®ét ngét. n«n möa v. nÆng th× bÞ n«n möa. dïng nhiÒu vitamin C qu¸ cã nguy c¬ bÞ sái thËn. kÕt qu¶ ®· cã hiÖn t − îng tróng ®éc. NÕu cho uèng vitamin C liÒu cao th× møc vitamin B-12 cña huyÕt thanh mµ vi sinh vËt ®o ® − îc còng xuèng thÊp. T¹p chÝ “ T©n khoa häc gia ” cña Anh ®· chØ ra r»ng. r − îu cån.v.v... liªn tôc trong 3 ngµy sÏ dÉn ®Õn ch¶y m¸u nh − kinh nguyÖt . Cho nªn kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc vitamin C.Phô n÷ cã thai dïng nhiÒu vitamin C sÏ m¾c bÖnh ho¹i huyÕt. aspirin v. c¸c lo¹i thuèc nh − tetracyclin. nÕu tiªm nhiÒu vitamin C vµo tÜnh m¹ch th× cã thÓ g©y ra t¾c m¹ch m¸u.347. D. næi mÒ ®ay.. VÝ dô vitamin A. Vitamin C hoÆc B theo n − íc tiÓu bµi tiÕt ra ngoµi rÊt nhanh. NÕu phô n÷ mçi ngµy dïng trªn 2g vitamin C. Nãi chung nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy ®· cã ®ñ 149 299 300 . cã thÓ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc..kh«ng nªn l¹m dông vitamin C Vitamin C ë trong ruét non bÞ hÊp thu rÊt nhanh. cã thÓ lµm mÊt sù c©n b»ng axit m¸u. da ®á hång lªn.

nhøc ®Çu. bÖnh ®au tim nÕu kh«ng dïng ®óng liÒu cã thÓ lµm cho huyÕt ¸p t¨ng cao. ít. n − íc gi¶i tr¾ng nh − n − íc g¹o. tuÇn hoµn h« hÊp khã kh¨n. Vitamin B6 tham gia vµo viÖc chuyÓn ho¸ pr«tªin.. chãng mÆt. uèng qu¸ nhiÒu vitamin E cßn h¹ thÊp viÖc hÊp thu vitamin A vµ vitamin K. Cã nh÷ng nghiªn cøu kh¸c ®· chøng minh. r¹o rùc. NÕu dïng ®Ó chèng giµ l·o 349. 350. Cho nªn kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu vitamin B6. h«n mª vÒ n·o v. kh«ng cÇn ph¶i uèng thuèc vitamin C bæ sung. ®Òu cã vitamin C.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 á n − íc ngoµi ®· cã bµi phãng sù viÕt vÒ 6 ng − êi bÖnh bÞ tróng ®éc vitamin B6.vitamin C. tim ®au nÆng h¬n. v. g©y trë ng¹i cho c«ng n¨ng tÝnh dôc. mÖt mái. cholestªrin trong m¸u t¨ng cao. mµ tån ®äng ë trong gan vµ trong c¸c tæ chøc mì. Vitamin E cßn cã thÓ lµm cho rèi lo¹n néi ph©n tiÕt. da mÆt t¸i xanh. HiÖn t−îng tróng ®éc lµ ch©n tay mÊt hÕt c¶m gi¸c.v. vitamin B6. Nh − ng uèng qu¸ nhiÒu th× l¹i tæn th − ¬ng ®Õn thÇn kinh. Trong t×nh h×nh b×nh th − êng th× c¬ thÓ ng − êi ta kh«ng thiÕu vitamin C. mçi lÇn 5 – 100 mg. sau khi ngõng uèng th× cã c¶m gi¸c vËn ®éng khã kh¨n. Ngoµi ra uèng nhiÒu vitamin E dµi ngµy cßn cã thÓ dÉn ®Õn viªm tÜnh m¹ch kiÓu t¾c m¹ch m¸u.. NÕu dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi gi÷a canxi m¸u vµ ph«tpho m¸u lµm cho canxi m¸u qu¸ cao g©y ra tróng ®éc. n«n möa. t¾c m¹ch m¸u phæi.v.. ®ç xanh.. cµng kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu vµ dïng trong thêi gian dµi. C¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn cho con c¸i dïng nhiÒu vitamin D trong thêi gian dµi ®Ó tr¸nh tróng ®éc. tiªu ch¶y.. Th − êng thÊy lµ c¸c hiÖn t − îng ch¶y m¸u. cµ. nh − ng cã ng − êi còng kh«ng phôc håi ® − îc hoµn toµn.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D Sau khi vµo c¬ thÓ. ®au bông. ®Ëu v¸n. næi mÒ ®ay v. Trong quÊt. 351... mçi ngµy dïng 2 – 6 g 150 301 302 . nÕu bÞ nÆng th× cßn xuÊt hiÖn kÐm trÝ nhí. vitamin D kh«ng thÓ bµi tiÕt ra ngoµi theo ® − êng ph©n vµ n − íc tiÓu ® − îc. viªm loÐt trong måm.. toµn th©n r· rêi.v. tiªu ch¶y hoÆc t¸o bãn. lµm cho kinh nguyÖt t¨ng lªn hoÆc bÕ kinh.kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E Dïng qu¸ liÒu vitamin E dµi ngµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt.. BÖnh nh©n viªm tÜnh m¹ch mµ uèng vitamin E th× bÖnh cµng nÆng thªm.v. do ®ã mµ lµm cho thÞ lùc bÞ gi¶m sót hoÆc dÉn ®Õn xuÊt huyÕt. bùc béi bån chån.LiÒu l − îng dïng vitamin E th − êng lµ : ng − êi lín mçi ngµy uèng 2 – 3 lÇn. Nh÷ng ng − êi bÞ bÖnh cao huyÕt ¸p. con trai cã bÇu vó nh − con g¸i v. BÖnh tr¹ng chñ yÕu lµ kÐm khÈu vÞ. ph¶i sau 1 – 2 n¨m míi phôc håi ® − îc.

Cho nªn khi ®ang dïng vitamin C th× kh«ng nªn ¨n gan lîn. . Ngoµi nh÷ng thø ®ã ra.ChÌ . ® − êng nho.ThÞt bß víi d−a hÊu.Ng−êi ®ang dïng c¸c lo¹i thuèc bæ nh− nh©n s©m th× kh«ng nªn uèng n−íc chÌ.Chuèi tiªu víi khoai sä. Gan lµ vËt chÊt cã nhiÒu chÊt ®ång nhÊt ( cø 100g gan lîn th× cã 2.)th× «xy ho¸ cµng nhanh. axit h÷u c¬. trong tr¸i c©y cßn cã ® − êng hoa qu¶.v.v. 151 303 304 . ® − êng mÝa v.. 353.nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung Cã mét sè thùc vËt kh«ng thÓ ¨n chung víi nhau. . VÝ dô nh− : . Trong tr¸i c©y cã c¸c chÊt dinh d − ìng nh − vitamin.Cam th¶o víi c¸ chÐp. ..Gõng sèng víi mËt ong. Khi gÆp vi l − îng kim lo¹i (nh − ion ®ång.ThÞt chã víi ®Ëu xanh . 355.. chÊt xen-luy-l«. dÔ bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i. -ThÞt gµ víi hoa cóc. Nh − ng nÕu ¨n qu¸ nhiÒu tr¸i c©y th× còng cã h¹i. NÕu cïng ¨n gan lîn víi vitamin C th× chÊt ®ång trong gan lîn cã thÓ xóc t¸c víi vitamin C bÞ «xy ho¸.ThÞ víi cua.v.ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y ¡n mét l − îng tr¸i c©y võa ph¶i rÊt cã Ých cho c¬ thÓ. s¾t v.vµ dïng dµi ngµy th× mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 100 mg. TuyÖt ®èi kh«ng nªn “ §a ®a Ých thiÖn ” 352.. 354. ®Æc biÕt lµ ion ®ång. nÕu kh«ng th× sÏ cã h¹i hoÆc sÏ gi¶m gi¸ trÞ dinh d−ìng. ph¶i chó ý ®Õn liÒu l − îng vµ c¸ch dïng trong ®¬n h − íng dÉn. .. . Cho nªn ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n nhiÒu tr¸i c©y. canxi. . cã thÓ lµm cho bÖnh tim vµ bÖnh cao huyÕt ¸p nÆng thªm. lµm cho nã mÊt ®i c«ng n¨ng sinh vËt vèn cã cña nã. . cho dï vi l − îng cã tån t¹i th× còng lµm cho nã «xy ho¸ nhanh gÊp trªn 1000 lÇn.Cñ ®Ëu víi chuèi tiªu.5mg ®ång). kali.T«m víi hoa qu¶..kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C Vitamin C lµ mét lo¹i vËt chÊt kÕt cÊu r − îu ªtilen..ThÞt thá víi rau tÕ. Bëi v× ¨n nhiÒu tr¸i c©y cã thÓ lµm cho mì trong m¸u t¨ng lªn vµ trë nªn bÐo ph×. Tãm l¹i lµ trong khi chän nh÷ng lo¹i thuèc b¶o vÖ søc khoÎ cho trÎ th¬. .Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 1. chÊt s¾t v.

®au m¾t kh«ng ®−îc dïng.ThÞt vÞt .Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc ¨n.2. phô n÷ sau khi ®Î.Méc nhÜ tr¾ng (ng©n nhÜ) . t¹o ra khÝ 152 305 306 . Bëi v× ®Ó bét m× vµo ®å nh«m l©u ngµy th× bÒ ngoµi sÏ sinh ra nh÷ng nèt tr¨ng tr¾ng.Ng−êi nµo th©n thÓ suy nh−îc vµ ng−êi ®au d¹ dµy th× kh«ng nªn ¨n.Kh«ng ®−îc võa ¨n ®µo võa uèng n−íc ®¸.Hång .D−a hÊu .sÏ chua.Méc nhÜ ®en .Ng−êi bÞ phÕ hµn.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ . 7. phong hµn ngo¹i c¶m vµ ng−êi bÞ bÖnh thiÕu m¸u kh«ng nªn dïng.Ng − êi suy nh − îc kh«ng nªn ¨n.Ng−êi ®ang cã thai kh«ng ®−îc dïng.Ng−êi suy nh−îc. Sau khi nh÷ng chÊm tr¾ng nµy r¬i ra th× ®å nh«m sÏ bÞ rç. .R−îu . Tinh bét lµ mét chÊt ®−êng. ng−êi sau khi ®Î.kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng Nåi xoong nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng. phong hµn th× kh«ng ®−îc dïng.Ng−êi bÞ ngo¹i c¶m.cã vÞ ch¸t.Xµo rau ch©n vÞt mµ cho m× chÝnh . 10.Ng−êi bÞ bÖnh ®au gan. NÕu dïng nåi nh«m ®Ó ®ùng bét m×.C©y hÑ . 356. Thµnh phÇn chñ yÕu cña bét m× lµ tinh bét vµ pr«tªin.mïi vÞ ®¾ng. t¶ lÞ th× kh«ng ®−îc dïng. 4. thïng nh«m) kh«ng nªn ®ùng bét m× dµi ngµy.Xµo cñ c¶i mµ cho x× dÇu . NÕu mét thêi gian dµi kh«ng dïng ®Õn th× tèt nhÊt lµ nªn quÐt lªn mét líp dÇu (hoÆc mì) ¨n. sau khi lªn men sÏ thµnh axit h÷u c¬. 9.Xµo hÑ mµ cho m× chÝnh . 358. .Ng−êi nµo ©m h− d−¬ng kh¸ng vµ phô n÷ cã thai cÇn thËn träng khi dïng. . ®Ó vµo chç tho¸ng giã vµ kh« r¸o. c«ng n¨ng d¹ dµy vµ ruét kh«ng tèt th× nªn thËn träng khi ¨n.Cam sµnh . 5. nghiªm träng h¬n th× thµnh nh÷ng lç thñng nhá.Ba ba .Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nh«m (nåi nh«m.§µo . ®au bông kh«ng ®−îc dïng. 6. -Trén giÊm ít mµ cho ®−êng .Ng−êi bÞ bÖnh m−ng mñ ngo¹i khoa th× kh«ng ®−îc ¨n. ChÊt axit h÷u c¬ nµy cã t¸c dông lµm han gØ. 14.Xµo bÝ ®ao mµ cho x× dÇu . h×nh thµnh nh÷ng ®¸m chÊm ®en.§Ëu xanh . 13. sau ®ã dïng giÊy s¹ch gãi kÝn.Cñ c¶i . nghiªm träng h¬n sÏ bÞ thñng. Bëi v× nåi nh«m ®Ó l©u kh«ng dïng dÔ bÞ Èm vµ bÞ han gØ. 8.sÏ ngÊy. 12. 357. ng−êi bÞ bÖnh t¸o bãn th× kh«ng ®−îc ¨n. cµng mau háng. Cho nªn nåi xoong nh«m kh«ng nªn ®Ó l©u kh«ng dïng.ThÞt thá . 3. 11. bét m× sÏ hót n−íc trong kh«ng khÝ. ng−êi bÞ t¸o bãn.Nh÷ng ng−êi nh− phô n÷ cã thai.Ng−êi suy nh−îc cã nhiÒu bÖnh tËt.v« vÞ.

Bëi v× khi ®ùng nh÷ng thùc phÈm nh− t−¬ng. Nh− vËy lµ vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ qu¶n lý vÖ sinh. Nãi chung tõ tuæi Êu th¬ cho ®Õn tuæi giµ.v. 359. 360. nåi nh«m v. Nh÷ng nguyªn tè cã h¹i nµy ngÊm vµo thøc ¨n ®i vµo c¬ thÓ. Nh− vËy lµ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn gÊp hµng triÖu lÇn. 362.kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t Nguyªn tè nh«m tÝch luü trong c¬ thÓ ®Õn mét sè l−îng nhÊt ®Þnh sÏ lµm cho c«ng n¨ng n·o bÞ tæn h¹i vµ xuÊt hiÖn chøng bÖnh tr× ®én.cacbon axit.®Ó ®ùng bét m× dµi ngµy. S¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n b»ng nh«m t¸i sinh rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. C¸c chÕ phÈm b»ng nh«m bÞ c¸c chÊt axit h÷u c¬. 361. rau. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t. röa s¹ch ngay ngµy h«m Êy. r−îu. ®−êng. VÝ dô nh− khi xµo rau dïng ch¶o s¾t nh−ng l¹i dïng bµn s¶n b»ng nh«m. lµm cho tÇng b¶o hé bªn ngoµi bÞ «xy ho¸ ph¸ ho¹i chÊt nh«m khiÕn cho nh«m bÞ han gØ. n−íc...kh«ng nªn ®ùng 153 307 308 . muèi. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng ngµy nµo. bét m× hoÆc nh÷ng thøc ¨n kh¸c cã chÊt chua hoÆc chÊt mÆn vµo trong nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m ®Ó qua ®ªm sÏ cã thÓ ¨n mßn ®å dïng ®ã. −íc kho¶ng 20 gam nh«m. Cho nªn kh«ng nªn dïng nh÷ng dông cô nhµ bÕp vµ dông cô ¨n lµm b»ng nh«m t¸i sinh.kh«ng nªn dïng dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n b»ng nh«m t¸i sinh Cã nhiÒu nhµ m¸y ®· thu mua ®å nh«m cò ®Ó t¸i s¶n xuÊt dông cô nhµ bÕp vµ bé ®å ¨n. Nãi chung sau 2 – 3 n¨m th× chiÕc bµn s¶n bÞ mµi mßn h¼n. khÝ cacbon axit ¨n mßn. g©y nªn tróng ®éc m·n tÝnh. giÊm. Bëi v× trong nh÷ng dông cô cã nh÷ng nguyªn tè vi l−îng cã h¹i vµ v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm §ùng thøc ¨n vµo ®å nh«m ®Ó qua ®ªm dÔ bÞ háng thøc ¨n. Cho nªn kh«ng nªn dïng chËu nh«m. viÖc tÝch luü nh«m míi cã thÓ ®Õn møc g©y bÖnh. Bµn s¶n b»ng nh«m t−¬ng ®èi mÒm nªn bÞ ch¶o s¾t mµi thµnh nh÷ng h¹t li ti nh− h¹t bôi råi theo thøc ¨n vµo c¬ thÓ. tÝch tô l¹i vµ sÏ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. NÕu dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t sÏ lµm cho l−îng nh«m trong c¬ thÓ t¨ng lªn rÊt nhanh.

363. 364. cµng kh«ng nªn ®ùng trong mét thêi gian dµi. buån n«n. thùc phÈm. Theo ph©n tÝch l−îng ch× trong nh÷ng hò b»ng thiÕc nµy th× b×nh qu©n cã ®Õn trªn 70%. Ph©n tÝch r−îu ®ùng trong hò nµy. Nªn dïng nh÷ng dông cô kh¸c kh«ng ®éc ®Ó ®ùng r−îu th× h¬n. chÊt ch× trong c¬ thÓ cã thÓ qua bµo thai vµ s÷a truyÒn sang thai nhi. Ch× vµ ca®imi ®Òu ®éc. Bëi v× tÊt c¶ nh÷ng ®å dïng b»ng s¾t tr¸ng men ®Òu lµm tõ vËt liÖu s¾t råi tr¸ng ra ngoµi mét líp men. §Ó b¶o ®¶m an toµn. nh«m. Bëi v× ®å uèng cã chÊt chua tiÕp xóc víi kim lo¹i. cµng kh«ng nªn h©m r−îu.v.. §Æc biÖt lµ phô n÷ trong thêi kú cã thai hoÆc ®ang cho con bó. ®ång). Ai uèng ph¶i lo¹i ®å uèng nµy. nh÷ng chÊt cã h¹i nh− ch× vµ ca®imi sÏ ngÊm vµo thøc ¨n. mµ tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm qui ®Þnh. sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc.036 – 5.7 gam. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu kh«ng ®−îc qu¸ 1 mg. ®au bông ®i ngoµi v. NÕu cø uèng nhiÒu r−îu ®ùng trong nh÷ng hò thiÕc nh− thÕ nµy th× l−îng ch× tÝch tô trong c¬ thÓ dÇn dÇn t¨ng lªn. mµ nªn ®ùng trong c¸c ®å dïng b»ng sµnh sø. Men mµu vµng vµ mÇu ®á lµ hîp chÊt ca®imi vµ ch×. Ch× rÊt cã h¹i cho x−¬ng vµ thËn. dÉn ®Õn tróng ®éc m·n tÝnh cho ng−êi dïng.®å uèng cã chÊt chua trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i §å uèng cã chÊt chua ®ùng trong dông cô b»ng kim lo¹i cã thÓ dÉn ®Õn tróng ®éc thøc ¨n cã tÝnh ho¸ häc. thÐp. thËm chÝ cßn dïng ®Ó lau måm v. sÏ bÞ c¸c chøng bÖnh nh− nhøc ®Çu. thuû tinh hoÆc b»ng gç.v. tèt nhÊt kh«ng nªn dïng nh÷ng nåi s¾t tr¸ng men ®Ó ®un nÊu thøc ¨n. hµm l−îng ch× trong mçi lÝt r−îu cao tíi møc 0. nªn ®· dïng nã ®Ó lµm kh¨n ¨n lau b¸t ®òa.kh«ng nªn dïng ®å s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n NÊu thøc ¨n b»ng ®å s¾t tr¸ng men rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. Trªn thùc tÕ nh− vËy lµ kh«ng vÖ 154 309 310 . Cho nªn kh«ng nªn ®ùng r−îu ë trong hò thiÕc.. hoa qu¶. dÔ g©y tróng ®éc ch× m·n tÝnh..kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng lµm kh¨n ¨n NhiÒu ng−êi cho r»ng giÊy vÖ sinh ®· ®−îc tiªu ®éc.. Trong líp men nµy cã chÊt ch× rÊt ®éc. bëi v× chÊt men trªn bÒ mÆt dông cô nµy. còng kh«ng nªn dïng ®Ó dùng nh÷ng thøc ¨n cã chÊt chua. ng−êi Êy sÏ bÞ tróng ®éc thøc ¨n cã chÊt ho¸ häc. 365. lµm cho chÊt kim lo¹i hoµ tan trong ®å uèng. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua trong nh÷ng dông cô b»ng kim lo¹i (s¾t. thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c lo¹i muèi kim lo¹i.kh«ng nªn ®ùng r−îu trong chai lä b»ng thiÕc Bëi v× trong hò b»ng thiÕc cã l−îng ch× rÊt cao. §ùng thøc ¨n cã chÊt chua b»ng dông cô s¾t tr¸ng men mµu. cã c¸i hò cßn cã l−îng ch× cao ®Õn 95%.

Bëi v× mì lîn lµ mì trung tÝnh. nÕu cã. benzen. nh− vËy lµ kh«ng vÖ sinh. sau khi röa s¹ch b»ng n−íc m¸y nªn ®Ó cho nã kh« tù nhiªn. Cho nªn kh«ng nªn dïng kh¨n lau ®Ó lau kh« dông cô võa röa xong. mÆn. g©y « nhiÔm. C¸ch tèt nhÊt lµ ®Ó nh÷ng thøc ¨n cßn l¹i vµo trong ch¹n b¸t hoÆc trong tñ l¹nh. Trong nh÷ng c¨n phßng kh«ng cã rÌm cöa vµ rÌm cöa sæ. chÝnh viÖc lau kh« nµy lµ mÊt vÖ sinh. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th−êng ®Ó lau chïi b¸t ®òa. 368. ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh .. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®òa son.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay Cã nhiÒu ng−êi röa b¸t ®òa. Nãi chung giÊy vÖ sinh th«ng th−êng kh«ng qua tiªu ®éc hoÆc tiªu ®éc kh«ng triÖt ®Ó. ®Òu cã c¸c thµnh phÇn cã h¹i nh− nitrat kali. ch× v. Bëi v× s¬n dÇu thuéc loaÞ nguyªn liÖu ho¸ häc h÷u c¬ ®¹i ph©n tö. n−íc m¸y chóng ta ®ang dïng ®Òu ®· ®−îc khö trïng.NhÊt lµ nitrat kali ë trong c¬ thÓ kÕt hîp víi ni-t¬ sÏ h×nh thµnh chÊt nitrat amin cã t¸c dông rÊt m¹nh dÉn ®Õn ung th−. rÊt nhiÒu giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m ®Òu cã rÊt nhiÒu vi khuÈn. 366. ¨n vµo sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. s¬n bong ra theo thøc ¨n vµo trong c¬ thÓ còng rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. §Ó ®Ò phßng vi trïng g©y bÖnh. cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. dÔ bÞ c¸c chÊt chua. hoa qu¶ xong liÒn lÊy kh¨n lau kh« ngay. kh«ng khÝ. trøng vµ vi trïng li ti cña ruåi nhÆng cã thÓ qua nh÷ng lç hë cña lång bµn mµ r¬i xuèng thøc ¨n. nh−ng cã ®éc. HiÖn nay. 367. 369. ng−êi ta th−êng ®Ó thøc ¨n cßn l¹i ë trªn bµn råi ®Ëy lång bµn lªn ®Ó ®Ò phßng ruåi ®Ëu vµo. l¹i dïng kh¨n lau ®Ó lau kh«. Hä cho r»ng n−íc m¸y lµ n−íc l·. bëi v× vi trïng trªn kh¨n lau cã thÓ b¸m vµo.kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n Mïa hÌ lµ mïa sinh në cña ruåi muçi.r¸n mì lîn kh«ng nªn to löa R¸n mì lîn mµ to löa sÏ bÞ ch¸y khÐt vµ hao mì. röa b¸t ®òa. Cho nªn kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n. Trªn thùc tÕ. hoa qu¶ hoÆc dïng lµm kh¨n ¨n. ¸nh n¾ng vµ c¸c chÊt men trong c¬ thÓ hoµ tan mµ 155 311 312 . Trong qu¸ tr×nh sö dông ®òa son. Qua ho¸ nghiÖm ®· chøng minh. NÕu thøc ¨n bÞ « nhiÔm kh«ng ®−îc sµo nÊu l¹i hoÆc xµo nÊu l¹i kh«ng kü th× ng−êi ¨n vÉn cã thÓ bÞ m¾c bÖnh do ruåi nhÆng nµy ®em ®Õn. nh− vËy còng kh«ng thùc sù an toµn. nh−ng ruåi nhÆng cã thÓ ®Ëu trªn lång bµn. Trªn thùc tÕ.kh«ng nªn dïng ®òa son §òa son tr«ng cã lÞch sù. hoa qu¶ b»ng n−íc m¸y råi l¹i dïng kh¨n lau kh« l¹i cµng kh«ng vÖ sinh. nh− vËy lµ ®· s¹ch.v. C¸ch lµm ®óng ®¾n lµ. ®Ñp m¾t. nguy h¹i ®Õn søc khoÎ..sinh. Ruåi nhÆng tuy kh«ng trùc tiÕp ®Ëu vµo thøc ¨n. B¸t ®òa röa b»ng n−íc m¸y xong. ChØ cã giÊy vÖ sinh vµ giÊy th¬m cao cÊp ®· qua tiªu ®éc nghiªm tóc míi b¶o ®¶m vÖ sinh.

nÕu cÊt gi÷ kh«ng cÈn thËn. 370. ng−êi dïng dÔ bÞ t×nh tr¹ng tróng ®éc nh− lîm giäng.mËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u MËt ong t−¬i míi.v. Víi t¸c dông cña men. 373. mïi th¬m. b¶o qu¶n mËt ong cã thÓ bÞ vi khuÈn « nhiÔm. cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng−êi. Cho nªn khi mËt ong ®· næi bät th× kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. MËt ong sèng kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông tÈm bæ cho con ng−êi. Nh÷ng chÊt ®éc trong phÊn hoa nµy vµo trong mËt ong. thiÕc. t−ëng r»ng nh− vËy lµ kÝn. Cho nªn khi r¸n mì lîn kh«ng nªn ®Ó löa to. Dïng löa qu¸ to ®Ó r¸n mì. sÏ ph©n gi¶i c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cña mËt ong. hµm l−îng n−íc trong mËt ong sÏ dÇn dÇn t¨ng lªn.. kh«ng háng mËt. viªm häng. §−êng nho cã tÝnh hót n−íc rÊt m¹nh. Song kh«ng nªn ¨n sèng. ChÊt nµy ¨n mßn líp ngoµi cña hép s¾t. dÉn ®Õn ®au d¹ dµy vµ ruét.. s¾c ®Ñp. mét phÇn nh÷ng chÊt nµy biÕn thµnh axit etylenic.. mµ khi dïng cßn dÔ bÞ tróng ®éc. cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi. §ùng mËt ong vµo ®å ®ùng kim lo¹i kh«ng nh÷ng mau biÕn chÊt. dÉn ®Õn ho.sinh ra chÊt glixªrin vµ axit bÐo. Khi hµm l−îng n−íc ®· lªn qu¸ 20% th× nÊm men sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. n«n möa v. lµm cho nã biÕn ®æi ho¸ häc mµ sinh ra chÊt an®ªhit pr«pilen. lµ tèt. hoµn toµn ng−îc l¹i. nhiÖt ®é mì cã thÓ lªn ®Õn 230oC. viªm chi khÝ qu¶n v. ChÊt nµy kh«ng nh÷ng rÊt khã ngöi mµ ¨n vµo cßn ¶nh h−ëng ®Õn tiªu ho¸. Bëi v× nh÷ng con ong mËt khi ®i kiÕm mËt.s¸ng sím cßn ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß 156 313 314 . do ®ã mµ t¨ng thªm hµm l−îng kim lo¹i nh− ch×. tuy kh«ng tuyÖt ®èi cã chÊt ®éc. ë trong mËt ong. ng−êi ¨n mËt ong sèng dÔ bÞ tróng ®éc.. hoa m¾t. khÝ qu¶n vµ niªm m¹c mòi. nh−ng còng kh«ng nªn tiÕp tôc cÊt gi÷. lµm cho mËt ong biÕn chÊt. 372. vËn chuyÓn. nhÊt lµ ®éc tÝnh cña trùc khuÈn thÞt thiu rÊt m¹nh. kÝch thÝch vßm häng. mµ ng−îc l¹i cßn cã thÓ sinh ra tróng ®éc. viªm kÕt m¹c. Nh− vËy thµnh phÇn dinh d−ìng trong mËt ong bÞ ph¸ ho¹i . Bëi v× trong mËt ong cã l−îng ®−êng nho rÊt lín. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thu mua. nhÊt lµ khi nguån hoa kh«ng ®ñ. khã thë vµ hai m¾t cay xÌ. thùc qu¶n..kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong nh÷ng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i Cã ng−êi dïng hép s¾t ®Ó ®ùng mËt ong. 371. diÖt trïng. th−êng hót c¶ nh÷ng phÊn hoa cã ®éc.kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng ChÊt dinh d−ìng trong mËt ong rÊt phong phó. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å ®ùng b»ng kim lo¹i ®Ó ®ùng mËt ong.. lµm cho mËt ong bÞ biÕn chÊt. s¾t v. Tr−íc khi dïng ph¶i tiªu ®éc. Bëi v× trong mËt ong cã axit h÷u c¬ vµ ®−êng. Cho nªn kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng.v. Trªn thùc tÕ.v. Nh−ng nÕu bÒ ngoµi mËt ong ®· xuÊt hiÖn nhiÒu bät khÝ.

lµm cho bia biÕn chÊt vÈn ®ôc hoÆc kÐo thµnh sîi.kh«ng nªn ®Ó r−îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh Mïa hÌ uèng bia cµng l¹nh cµng tèt. 376. chÊt ®¹m trong ®ã sÏ bÞ ph©n gi¶i. nhu ®éng t¨ng nhanh. Bëi v× trong s÷a chua cã nhò toan khuÈn sèng.5oC. chÊt dinh d−ìng ch−a kÞp hÊp thu ®· véi tr«i vµo ®¹i trµng. trong måm sinh ra mét chÊt n−íc chua rÊt m¹nh. cho nªn cã nhiÒu ng−êi ®· nhai vitamin C. Nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. ng¨n ngõa må h«i. uèng s÷a bß. Song mïa ®«ng mµ uèng bia l¹nh th× kh«ng thÝch hîp. Cho nªn buæi s¸ng ®ang ®ãi kh«ng nªn uèng s÷a bß. do ®ã mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c buæi s¸ng.kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 157 315 316 . ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ cña s÷a bß nhiÒu h¬n. næi lªn. do ®ã nhiÒu ng−êi th−êng ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh. Trªn thùc tÕ. Cho 374. Cho nªn kh«ng nªn ¨n s÷a chua vµo lóc ®ãi. tr−ëng r»ng lóc ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× cã thÓ hÊp thu ®−îc toµn bé chÊt dinh d−ìng. Bëi v× mïa ®«ng uèng bia tuy còng lµ ®å uèng tèt trong b÷a ¨n. t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ gi¶m h¼n ®i. Nh−ng trong m«i tr−êng axit m¹nh th× lo¹i khuÈn nµy rÊt khã tån t¹i. §¹i trµng chØ hÊp thu phÇn n−íc chø kh«ng hÊp thu chÊt dinh d−ìng. cã t¸c dông ¨n mßn men r¨ng rÊt m¹nh. nång ®é vÞ toan rÊt cao. ®Æt vµo n¬i nhiÖt ®é qu¸ thÊp. Khi ng−êi ta ®ang ®ãi.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh Mïa hÌ uèng bia cã thÓ gi¶i kh¸t vµ gi¶i nhiÖt. ®ång thêi bia kh«ng nãng th× cã vÞ ch¸t ®¾ng. thÊp nhÊt còng kh«ng nªn d − íi -1. song bia bÞ l¹nh th× mÊt mÊt mïi vÞ. hoµn toµn ng−îc l¹i. còng nh− ¨n tr¸i c©y chua. l¹i cã vÞ chua chua. nã kh«ng ®¾ng.Ngoµi ra chÊt axit amin vµ chÊt mooc phin cã t¸c dông an thÇn ë trong s÷a bß cã thÓ lµm cho ng−êi ta mÖt mái hoÆc m¬ mµng buån ngñ.kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi S÷a chua rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng. Cho nªn kh«ng nªn nhai vitamin C mµ ph¶i dungg n−íc ®Ó uèng. Trªn thùc tÕ lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. 377. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh. Vitamin C lµ lo¹i thuèc ng−êi bÖnh th−êng dïng nhÊt. bông ®ãi s«i ïng ôc. Lo¹i khuÈn nµy trong m«i tr−êng axit nhÑ cã thÓ sinh në rÊt nhanh. cã t¸c dông b¶o vÖ søc khoÎ cho c¬ thÓ. cã ®¹m. Bëi v× khi bông rçng. uèng xong ng−êi rÐt run lªn. NÕu uèng s÷a bß vµo giê ngñ tr−a hoÆc buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ th× rÊt cã lîi. 375. nhò toan khuÈn rÊt khã tån t¹i. nh−ng khi bông cßn ®ang ®ãi mµ ¨n s÷a chua th× kh«ng thÝch hîp. Bëi v× sau khi nhai vitamin C.RÊt nhiÒu ng−êi cã thãi quen s¸ng sím bông cßn ®ãi ®· uèng s÷a bß. NhiÖt ®é tèt nhÊt ®Ó gi÷ bia lµ trªn d − íi 8oC. t−ëng ®óng mµ ho¸ sai. Bëi v× bia lµ mét lo¹i ®å uèng bæ cã ®−êng.

Bia thuéc lo¹i ®å uèng cã tÝnh toan.. thuû ng©n v. 158 317 318 . 380. Bëi v× viªm d¹ dµy m·n tÝnh lµ do chÊt axit ¨n mßn niªm m¹c d¹ dµy mµ g©y nªn bÖnh. cã ng−êi th−êng dïng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i r−îu. chÊt ch×. Nh− vËy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶i ®−îc r−îu.v.kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r−îu Uèng nhiÒu r−îu bÞ say tuý luý. ph−¬ng ph¸p nµy th−êng cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. ®ång thêi cßn cã c¶ nh÷ng chÊt g©y bÖnh ung th− n÷a.nªn uèng bia vµo mïa ®«ng nªn cã nhiÖt ®é 15oC lµ võa. Nh−ng ng−êi bÞ sái thËn mµ uèng bia th× l¹i cã h¹i. Cho nªn ng−êi viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia.kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n−íc Trong bia cã rÊt nhiÒu lo¹i vitamin. Trong bia cã mét sè thµnh phÇn ®Æc biÖt. chÊt th¹ch tÝn. Cho nªn kh«ng nªn uèng n−íc chÌ ®Æc ®Ó gi¶i 378. hµm l−îng cån cã Ýt h¬n. giµu chÊt dinh d−ìng. Cho nªn ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia. NhiÒu ng−êi ®em phÝch n−íc nãng ra ®Ó ®ùng bia. ng−îc l¹i cßn lµm t¨ng thªm. nh− vËy lµ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× trong n−íc chÌ cã chÊt kiÒm cµ phª. còng cã thÓ lµm cho ng−êi ®ang bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh cµng trÇm träng h¬n. dÔ hoµ tan nh÷ng vËt chÊt kÓ trªn. Bëi v× d−íi ®¸y phÝch th−êng cã mét líp cÆn n−íc (v«i). uèng vµo sÏ rÊt cã h¹i cho søc khoÎ.Ng−êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh kh«ng nªn uèng bia R−îu bia tuy cã nhÑ h¬n r−îu tr¾ng. mµ khi uèng nªn ng©m chai bia vµo chËu n−íc nãng kho¶ng 30oC ®Ó cho bia nãng lªn lµ võa. NÕu uèng nhiÒu bia cã thÓ g©y nªn viªm d¹ dµy m·n tÝnh. ®−îc qu¶ng ®¹i quÇn chóng rÊt hoan nghªnh. chÊt kÝch thÝch Ýt h¬n. Bëi v× trong m¹ch nha cña men lµm bia kh«ng nh÷ng cã chÊt can-xi vµ th¶o toan. nh− vËy khÈu vÞ cña bia míi chÝnh x¸c. tõng ®−îc gäi lµ “ B¸nh bao n−íc ”. 379. ®Ó gi÷ cho bia ®−îc t−¬i l©u. trong líp v«i nµy th−êng cã c¸c chÊt ca ®i mi.. axit amin. mµ cßn cã c¶ chÊt «-h¹ch-toan. ChÊt kiÒm cµ phª kÕt hîp víi chÊt cån cña r−îu sÏ g©y t¸c dông t¨ng lªn.Ng−êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia Bia lµ lo¹i ®å uèng cã chÊt dinh d−ìng tèt. nh−ng ng−êi bÞ bÖnh ®au d¹ dµy m·n tÝnh th× kh«ng nªn uèng bia. nh÷ng chÊt nµy cã thÓ g©y nªn sái thËn. Nã cã thÓ gi¶m bít hoÆc g©y trë ng¹i cho niªm m¹c d¹ dµy hîp thµnh chÊt vitamin E cña tiÒn liÖt tuyÕn. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch ®ùng n − íc.. 381. Song kh«ng thÓ ®Æt bia trùc tiÕp lªn löa ®−îc. tõ ®ã khiÕn cho chÊt vÞ toan lµm tæn h¹i niªm m¹c d¹ dµy. vµ cßn cã t¸c dông lîi tiÓu. chÊt s¾t.

g©y nªn tæn h¹i nhiÒu gÊp mÊy lÇn uèng r−îu b×nh th−êng.Tho¹t ®Çu th× ®¹i n·o cùc kú h−ng phÊn. Cho nªn trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª. Nh−ng nÕu uèng nhiÒu qu¸ th× cã thÓ bÞ tróng ®éc. 385. Cho nªn ®i t¾m lóc kh«ng no còng kh«ng ®ãi lµ tèt nhÊt. n©ng cao tinh thÇn vµ cã lîi cho d¹ dµy.kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m Dïng que diªm lµm t¨m chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi Bëi v× nãi chung ®¹i ®a sè diªm ®Òu lµm tõ nh÷ng chÊt ho¸ häc nh− dÇu long n·o vµ ph«t pho ®á. rÊt cã thÓ bÞ tróng ®éc. thËm chÝ cßn g©y viªm 159 319 320 . t¨ng thªm g¸nh nÆng cho huyÕt qu¶n tim. vµ kÝch thÝch huyÕt qu¶n ph×nh ra. bëi v× dÔ dÉn ®Õn h¹ ®−êng huyÕt. 383. Thµnh phÇn chñ yÕu cña cµ phª lµ ca-phª-in. Ng−îc l¹i l−îng m¸u ch¶y trªn ®−êng tiªu ho¸ lai t−¬ng ®èi gi¶m. sau b÷a c¬m kh«ng nªn xØa r¨ng. Bëi v× cµ phª cã thÓ lµm cho cån r−îu g©y nguy h¹i cho c¬ thÓ nhiÒu h¬n.sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay ¡n no råi lËp tøc ®i t¾m rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng n¨ng tiªu ho¸. ch©n r¨ng hoÆc m−ng mñ ch©n r¨ng. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®i t¾m lóc ®ang ®ãi. Bëi v× khi xØa r¨ng dÔ g©y tæn th−¬ng ch©n r¨ng. ®Òu cã nh÷ng ®éc tè nhÊt ®Þnh.r−îu. Nh−ng nh− thÕ lµ cã h¹i. ch¼ng kh¸c g× ®æ thªm dÇu vµo löa. Cho nªn. dÉn ®Õn c¸c chøng viªm nh− ch¶y m¸u ch©n r¨ng. Nh÷ng chÊt ®éc nµy cã thÓ dÝnh vµo que diªm. ng−êi ta th−êng hay xØa r¨ng b»ng t¨m hoÆc b»ng que diªm. hë ch©n r¨ng vµ sím bÞ lung lay. NÕu dïng que diªm ®Ó lµm t¨m. Cho nªn ¨n c¬m xong. Cho nªn uèng r−îu råi l¹i uèng cµ phª. nh÷ng sîi x¬ nhá cïng nh÷ng thøc ¨n kh¸c b¸m vµo. gi÷a nh÷ng kÏ r¨ng th−êng cã nh÷ng miÕng thÞt nhá. råi l¹i bÞ øc chÕ cùc ®é. V¶ l¹i cßn lµm cho kÏ r¨ng bÞ th−a ra. mµ nªn dïng n−íc muèi Êm ®Ó sóc miÖng. Uèng võa ph¶i th× sÏ cã t¸c dông h−ng phÊn. 382. m−ng mñ hoÆc ®au nhøc. viÖc ph©n tiÕt dÞch tiªu ho¸ Ýt ®i. Bëi v× khi t¾m th× huyÕt qu¶n da tr−¬ng lªn. nhÊt lµ trong khi uèng r−îu hoÆc sau khi uèng r−îu mµ uèng cµ phª th× nguy h¹i rÊt lín. ®Èy nhanh tuÇn hoµn m¸u. ®Æc biÖt lµ cµng nguy hiÓm h¬n cho ®¹i n·o. sau ®ã dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®Ó lµm s¹ch nh÷ng thøc ¨n cßn dÝnh vµo r¨ng. Cho nªn sau khi ¨n no kh«ng nªn ®i t¾m ngay. r¨ng bÞ lung lay. m¸u ch¶y rÊt m¹nh. L©u dµi cã thÓ lµm cho c¸c kÏ r¨ng bÞ th−a ra.sau khi uèng r−îu kh«ng nªn uèng cµ phª Cµ phª ®· trë thµnh thø ®å uèng phæ th«ng th−êng ngµy cña mäi ng−êi. Cho nªn kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m. c«ng n¨ng tiªu ho¸ h¹ xuèng. 384.¡n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Khi ¨n c¬m.

mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387. hoa m¾t. NÕu t¾m ë trong bån t¾m cã thÓ bÞ báng..sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m phÇn 6 T¾m lµ ®Ó lµm cho ng − êi ® − îc s¹ch sÏ.Lµm t¨ng thªm ¸p lùc cho ngùc. Nh÷ng ng−êi giµ trªn 50 tuæi. sau khi ngÊm vµo råi th× sÏ cïng víi chÊt nit¬ hîp thµnh mét chÊt ¸ diªm tiªu rÊt m¹nh cã thÓ g©y ung th−. ChÝnh ra trong c¬ thÓ con ng − êi cã chÊt ® − êng nho.Cã thÓ dÉn ®Õn ung th− d¹ dµy. ruét cån cµo vµ nhøc ®Çu.NÕu bÞ nÆng th× cßn cã thÓ bÞ h«n mª v× ® − êng huyÕt thÊp. do n¨ng lùc chÊt axit bÐo di chuyÓn trong c¬ thÓ bÞ h¹ thÊp nªn l¹i cµng nguy h¹i h¬n. nhÊt lµ thµnh phÇn diªm tiªu. trong khi t¾m v× ph¶i dïng ®Õn søc lùc mµ tiªu hao ®i mÊt.. toµn th©n kiÖt quÖ v.Trong s¬n cã nhiÒu chÊt ho¸ häc cã h¹i cho c¬ thÓ. 160 321 322 . Ch¹y bé lóc ®ãi . Do ®ã mµ rÊt dÔ sinh ra c¸c chøng bÖnh nh − chãng mÆt. nhiÖt ®é trong ng − êi còng gi¶m ®i. bÖnh m¸u tr¾ng. lµm cho hµm l − îng ® − êng huyÕt h¹ xuèng rÊt thÊp. Ngñ gôc .Buæi s¸ng mµ kh«ng ¨n uèng g× rÊt dÔ c¶m thÊy mÖt mái. Sau khi tØnh dËy sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t−îng mÆt bÞ phï vµ m¾t cã nh÷ng tia ®á. Nh − ng sau khi uèng r − îu mµ ®i t¾m lµ kh«ng thÝch hîp. ¡n c¬m b»ng ®òa s¬n . cµng g©y trë ng¹i cho viÖc kh«i phôc l − îng ® − êng nho dù tr÷. ChÊt cån ë trong r − îu cã thÓ øc chÕ ho¹t ®éng b×nh th − êng cña gan. ¡n nh÷ng thùc phÈm bÞ ¸m khãi . cho mÆt vµ lµm cho cét sèng bÞ vÑo. nhøc ®Çu.386.. lµm cho ® − êng huyÕt kh«ng ® − îc bæ sung kÞp thêi. dÔ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tim kh«ng b×nh th−êng.. cho gan.v.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng Kh«ng ¨n s¸ng . rÊt nguy h¹i cho c¬ thÓ. cho tim.Bông ®ang ®ãi mµ ch¹y th× tim vµ gan sÏ ph¶i lµm viÖc nhiÒu. bÞ sÆc n − íc v.v. NÕu cø kÐo dµi cßn sinh ra sái mËt. Cho nªn sau khi uèng r−îu kh«ng nªn t¾m.

Mét nhµ hoµ b×nh. Do ®ã. 389. cho nªn ®éc h¹i cµng t¨ng. Cho nªn kh«ng nªn coi nhÑ phßng ngñ chÝnh cña gia ®×nh. võa b − íc vµo cöa ®· nh×n thÊy phßng ngñ th× còng kh«ng lÊy g× lµ mü quan. Cã mét sè ng − êi cø muèn dµnh cho phßng kh¸ch réng r·i h¬n mét chót. chØ cã vÒ nhµ míi lµ lóc th¶nh th¬i nhÊt. NÕu qu¶ thËt cÇn ph¶i dïng phßng ®ã lµm phßng ngñ th× chñ nh©n còng nªn bè trÝ thÕ nµo ®ã ®Ó ng − êi ngoµi b − íc qua cöa kh«ng nh×n thÊy gi − êng ngñ lµ hay nhÊt. H¬n n÷a. Phßng ngñ lµ mét n¬i t − ¬ng ®èi æn mËt cña c¨n nhµ. vµ còng 161 323 324 .¡n xong th× m¸u ch¶y vµo d¹ dµy ®Ó gióp cho viÖc tiªu ho¸. rÊt kh«ng tho¶i m¸i. NÕu cöa chÝnh ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ th× khi cã ng − êi ra vµo sÏ cã tiÕng kÑt cöa vµ nh÷ng tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa ®Òu ¶nh h − ëng ®Õn ng − êi trong phßng. kh«ng cã lîi cho viÖc hÊp thô. gian phßng ®èi ®iÖn víi cöa chÝnh kh«ng nªn lµm gian phßng ngñ. gi¶m bít viÖc cung cÊp m¸u cho ruét giµ vµ d¹ dµy. ¡n xong hót thuèc l¸ ngay . X· héi hiÖn ®¹i lµ cuéc c¹nh tranh kÞch liÖt. ta ®ñ thÊy phßng ngñ quan träng nh − thÕ nµo. c¸c m¹ch m¸u nhá ë m« mao ruét dµi ra. trong ®êi mçi con ng − êi. nh÷ng ng−êi giµ. NÕu ¨n xong mµ lËp tøc ®i bé ngay. Gi− êng ngñ ®èi diÖn víi cöa ra vµo kh«ng cã lîi cho sù yªn æn cña giÊc ngñ. còng cã quan hÖ ®Õn t×nh h×nh søc khoÎ cña mäi ng − êi. hoa lÖ khÝ ph¸i h¬n mét chót nªn ®· ®Æt phßng ngñ ë mét n¬i rÊt hÑp. ng − êi ngoµi kh«ng nªn lµm phiÒn. Uèng n−íc trµ sau b÷a ¨n .Trªn bµn ¨n phñ v¶i nhùa . mét phÇn ba thêi gian lµ ®Ó ngñ. ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña vî chång. t¨ng c−êng nhu ®éng.Trong v¶i nhùa cã rÊt nhiÒu ®éc tè. mµ khi nghØ ng¬i. tiªu ho¸ chÊt anbumin. nh÷ng ng−êi cã bÖnh t©m huyÕt qu¶n vµ nh÷ng ng−êi d¹ dµy yÕu th× ¨n c¬m xong nªn nghØ ng¬i. nh− vËy míi cã Ých cho søc khoÎ. v¹n sù sÏ thµnh c«ng. 388. v× thÕ viÖc cung cÊp m¸u cho c¸c bé phËn kh¸c bÞ Ýt ®i. §©y còng chÝnh lµ ph¶n øng bÖnh lý cña c©u “ Sau b÷a ¨n cã mét ®iÕu thuèc l¸. NÕu phßng ngñ kh«ng tèt.kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ Phßng ngñ lµ n¬i quan träng nhÊt trong mét c¨n hé. sÏ kho¸i ho¹t nh− thÇn tiªn”. ¡n xong th× tuÇn hoµn m¸u trong ®−êng ruét vµ d¹ dµy t¨ng nhanh. Trong thuèc l¸ cã nh÷ng chÊt ®éc dÔ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. H¬n n÷a nÕu cã kh¸ch ®Õn ch¬i. khiÕn cho ng − êi ta ë nhµ mµ còng kh«ng ® − îc nghØ ng¬i tèt th× sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Nh − vËy lµ kh«ng ®óng. dông cô ¨n th−êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i ®éc tè nµy sÏ lµm cho ng−êi ta bÞ tróng ®éc tõ tõ. trong c«ng viÖc. sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¬ thÓ. còng ¶nh h − ëng ®Õn t×nh c¶m vî chång. ChØ cã nh − vËy míi lµm cho vî chång vui vÎ vÒ nhµ.Võa ¨n xong mµ uèng n−íc trµ ngay kh«ng nh÷ng sÏ lµm lo·ng dÞch vÞ. con ng − êi ta ®· bÞ mÖt mái l¾m råi.TËp qu¸n nµy rÊt nguy h¹i. ¡n c¬m xong ®i b¸ch bé . nã cã quan hÖ ®Õn sù båi d − ìng t×nh c¶m cña vî chång vµ gi¸o dôc con c¸i. mµ sè l−îng lín axit amin ë trong trµ sÏ kÕt hîp víi c¸c chÊt anbumin ë trong thøc ¨n mµ ®äng l¹i.phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh Trong viÖc bè trÝ mét c¨n nhµ.

Cïng bÊt ®¾c dÜ kh«ng thÓ kh«ng kª gi − êng ë ®ã th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− cöa sæ ph¶i cã chÊn song. dÔ sinh bÖnh. NÕu ngñ mét m×nh ë trong phßng. Trong phßng ngñ mµ cã n¬i nh − vËy. cöa sæ lµ n¬i th«ng giã. §Ó nh÷ng thø linh tinh vµo ®ã rÊt dÔ hót Èm vµ lµm chç cho vi khuÈn sinh s«i n¶y në.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch Phßng kh¸ch lµ n¬i l − u l¹i Ên t − îng ®Çu tiªn cña kh¸ch. Gi − êng ®èi diÖn víi g − ¬ng. tÊt sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. 5/ Kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø linh tinh ë d − íi gÇm gi − êng. ®Öm gi − êng rÊt mÒm. L¹i cßn cã mét sè gi − êng. Gi − êng lµ chç nghØ ng¬i. 4/ MÆt gi − êng kh«ng nªn låi lâm. x − ¬ng sèng rÊt dÔ bÞ cong. GÇm gi − êng th − êng lµ n¬i Èm thÊp kh«ng tho¸ng khÝ. Gi − êng mµ låi lâm hoÆc lung lay th× kh«ng nªn dïng. ë ®©y kh«ng nªu ra tÊt c¶. lß so bÞ h − háng th× mÆt gi − êng sÏ kh«ng b»ng ph¼ng. ®Öm gi − êng kh«ng cøng qu¸ kh«ng mÒm qu¸ míi lµ gi − êng lý t − ëng. viÖc kª gi − êng cã mÊy ®iÒu kiªng kþ nh − sau : 1/ §Çu gi − êng kh«ng nªn ë d − íi cöa sæ. nhÊt ®Þnh ph¶i v÷ng vµng míi tho¶i m¸i. chóng cã thÓ trÌo lªn cöa sæ. Tõ gãc dé khoa häc hiÖn t¹i mµ xÐt.nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng Ngµy x − a. Cho nªn ph¶i chän c¸i gi − êng nµo ch¾c ch¾n. NÕu ®Çu gi − êng ë d − íi cöa sæ. ng − êi ngñ ë ®ã cã c¶m gi¸c kh«ng an toµn. §ã lµ v× ë n¬i th«ng giã giã th − êng m¹nh lµm cho ng − êi ta dÔ bÞ c¶m giã. 2/ §Çu gi − êng kh«ng nªn kª ë chç th«ng giã gi÷a cöa chÝnh vµ cöa sæ cña phßng ngñ. lµm cho ng − êi ta mÖt mái. NÕu ngµy th − êng kh«ng quÐt dän ®Òu ®Æn sÏ trë thµnh gãc chÕt. nhøc ®Çu. NÕu chÊt l − îng ®Öm gi − êng kh«ng tèt. Trong nhµ cã trÎ nhá. 3/ Kh«ng nªn kª gi− êng ®èi diÖn víi tñ g − ¬ng trang ®iÓm.¶nh h − ëng ®Õn sù nghØ ng¬i. tõ thêi cæ ®¹i ®· nghiªm cÊm råi. trong bãng tèi mËp mê. sÏ ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ. Trªn thùc tÕ còng cã lý lÏ khoa häc nhÊt ®Þnh. Cho nªn vÞ trÝ cña phßng kh¸ch trong toµn 162 325 326 . 390. ®Ó nhiÒu thø linh tinh d − íi gÇm gi − êng lµ kh«ng tèt lµnh. thËt lµ nguy hiÓm. Ngoµi ra ng − êi ngåi ë phßng kh¸ch sÏ nh×n thÊy gi − êng ë trong phßng ngñ. dÔ g©y c¶m gi¸c sî h·i. còng c¶m thÊy kh«ng an toµn. nÕu gÆp giã to m − a lín hoÆc sÊm chíp. g©y c¶m gi¸c kh«ng nh· quan. cho nªn kh«ng tèt lµnh. còng lµ trung t©m ho¹t ®éng cña giµ trÎ g¸i trai trong mét nhµ. tÝnh c¸ch nhiÖt vµ hót Èm còng kÐm. Cæ nh©n ®· nãi. n»m ngñ l©u sÏ ¶nh h − ëng ®Õn tuÇn hoµn m¸u. nh×n thÊy c¸i bãng ë trong g − ¬ng. th× c¶m gi¸c ®ã cµng m¹nh h¬n. 391. Ngoµi ra. nÕu kh«ng ®Ò phßng rÊt dÔ bÞ c¶m. ë ®©y chñ yÕu lµ bëi v× ban ®ªm ng − êi ngñ trªn gi − êng tØnh dËy. nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng t − ¬ng ®èi nhiÒu. Ngµy nay ng − êi ta dïng gi − êng ®Öm lß so rÊt nhiÒu.

v. Tñ r − îu hoÆc tñ trang ®iÓm cña n÷ ë trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Ó nh÷ng thø nÆng nÒ lªn trªn. NÕu kh«ng võa b − íc vµo cöa lµ tr«ng thÊy ngay mét ®èng giµy dÐp vµ mét l« nµo mò. Cæ nh©n th − êng cho r»ng ®µn bµ cã chöa lµ kh«ng s¹ch sÏ.thËt ch¼ng nh· quan chót nµo. NÕu ngåi trªn ghÕ bµnh mµ nh×n th¼ng sang phßng bÕp hoÆc toa-lÐt. lÊy gi¶n ®¬n. còng kh«ng ¶nh h − ëng g× ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i... vi-®ª-«. Nh÷ng c¨n nhµ ë ven ® − êng quèc lé. còng nh − Êm n − íc ®ang ®un ë trong bÕp. còng nh− viÖc nghØ ng¬i cña ng−êi nhµ. Cã mét sè gia ®×nh. s¹ch sÏ.V¶ l¹i khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i. ¸o m − a hay « dï v. Sa-l«ng nªn kª ë chç cã ti-vi c¸t-sÐt. mét bµn trµ. cã tÝnh khoa häc cña nã. chØ lµm cho phßng kh¸ch thªm t¹p lo¹n. ViÖc tiÕp kh¸ch. VÒ mµu s¾c trang trÝ phßng kh¸ch. mµ lµ v× trong nhµ cã ng − êi mang thai th× trong thêi gian x©y dùng. sÏ g©y ph¶n c¶m. dÔ lµm cho ng − êi vµo toa-lÐt c¶m thÊy ng¹i ngïng. Mét sè phßng lín lµm phßng kh¸ch kiªm phßng ¨n th× cã thÓ kª thªm bµn ¨n cho c¶ nhµ. NÕu phßng kh¸ch kh«ng réng th× tèt nhÊt kh«ng nªn kª gi¸ ®Ó giµy dÐp vµ m¾c treo ¸o ë trong phßng. c¶i t¹o phßng ë còng kh«ng tèt. mét tñ ti-vi . cã thÓ dÉn 163 327 328 . Nãi chung. lÊy mµu nh¹t.. Nh − vËy lµm cho tÇm nh×n cã thÓ g©y c¶m gi¸c xa x¨m. nghe ©m nh¹c. trang nh· lµ chÝnh. §èi víi nh÷ng mµu s¾c trang trÝ phøc t¹p. kh«ng trËt tù. mµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh lÏo. mét tñ ®ùng cèc chÐn hoÆc tñ trang ®iÓm. Mäi gia ®×nh nãi chung. quan s¸t ® − îc phßng cña con c¸i. ®Ó khi chñ nh©n cã viÖc g× ra ngoµi. nh − vËy lµ kh«ng thÝch hîp. Trªn thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh − vËy. chän mét phßng ë c¹nh ban c«ng hoÆc mét phßng nµo ®ã lµm phßng kh¸ch. lµm nhµ ®Òu kh«ng nªn.bé c¸c gian phßng trong nhµ lµ t − ¬ng ®èi quan träng. NÕu kh¸ch ®Õn ch¬i lÇn ®Çu th× ph¶i b¸o cho kh¸ch biÕt toa-lÐt ë ®©u ®Ó nÕu cÇn kh¸ch tiÖn sö dông. viÖc bè trÝ phßng kh¸ch th − êng lµ cã mét bé ghÕ bµnh. VÞ trÝ cña bé sa-l«ng kh«ng ® − îc kª ®èi diÖn víi phßng bÕp vµ toa-lÐt. dÔ lµm cho ng − êi cã thai qu¸ mÖt mái. c¸c phßng kh¸c bao quanh phßng kh¸ch. cã c¶m gi¸c kh«ng yªn t©m. ng − êi ra vµo nhiÒu. lµm cho chñ nh©n ngåi trong phßng kh¸ch vÉn cã thÓ quan s¸t ® − îc c¸c vÞ kh¸ch.. ViÖc trang trÝ phßng kh¸ch. ®µng hoµng sö dông thuËn tiÖn lµ chÝnh.kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai NÕu trong nhµ cã ng − êi ®ang mang thai th× söa nhµ. viÖc dän dÑp ®Òu do phô n÷ lµm. kh¸ch cã thÓ ngåi xem ti-vi. nµo ¸o. lau chïi . phßng kh¸ch nªn ë vÞ trÝ trung t©m cña c¨n nhµ lµ thÝch hîp nhÊt. Nh − vËy sÏ thªm g¸nh nÆng cho ng − êi cã thai. VÞ trÝ cña phßng kh¸ch. b¶o ®¶m vÖ sinh. kh«ng nªn qu¸ hoa lÖ hoÆc trang trÝ qu¸ nhiÒu. ®Ó cho kh¸ch nh×n thÊy ti-vi vµ c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c. sÏ cã rÊt nhiÒu bôi bÆm. ph¶i th − êng xuyªn quÐt dän. hai lµ kh«ng an toµn. Mét lµ kh«ng mü quan.. 392.

v«i. mµ nhÊt thiÕt ph¶i söa nhµ th× cÇn ph¶i chuyÓn ng − êi ®ã ®Õn ë nhê nhµ mét ng − êi th©n nµo ®ã nhµ.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay Nhµ võa míi x©y xong ®· véi vµng dän vµo ë ngay. nh− vËy míi n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ . NÕu trong nhµ cã ng − êi mang thai hoÆc s¶n phô. Nãi chung t − êng quÐt v«i ph¶i qua mét thêi gian (tèt nhÊt lµ tõ nöa n¨m ®Õn mét n¨m) ®Ó nhµ cöa tù nhiªn kh« r¸o h·y ®Õn ë lµ thÝch hîp nhÊt. Bëi v× nh÷ng vËt liÖu ®Ó x©y dùng nhµ cöa nh− xi m¨ng.®Òu cã nh÷ng chÊt cã h¹i cho søc khoÎ.v. Sèng trong m«i tr−êng nh− vËy th−êng hay bÞ nhøc ®Çu. thuéc tÝnh kiÒm. kh«ng nªn véi quÐt s¬n ngay. 393.. khã thë. 394. Cã mét sè chÊt ho¸ häc cßn cã thÓ g©y nªn bÖnh ung th−. Cho nªn kh«ng nªn dïng cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi . Tèt nhÊt nªn chê mét thêi gian cho nhµ kh« r¸o råi h·y vÒ ë th× h¬n. x©y nhµ xong kh«ng nªn véi vµng dän ®Õn ë ngay mµ nªn më hÕt c¸c cöa cho tho¸ng giã mét thêi gian råi h·y dän ®Õn ë ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ cho mäi ng−êi trong nhµ. cßn rÊt Èm thÊp. ®é Èm cßn rÊt cao. S¬n mµ gÆp chÊt kiÒm hoÆc chÊt axit sÏ bÞ biÕn chÊt ngay. nÕu hÝt ph¶i nh÷ng chÊt ®ã sÏ sinh bÖnh. nhµ míi võa míi x©y xong. tr«ng rÊt khã coi. Cho nªn. nh− vËy rÊt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi. Ph¶i chê cho t−êng thËt kh«. 395.kh«ng nªn dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi Dïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi trong mét thêi gian dµi th× hiÖu qu¶ trõ muçi sÏ rÊt thÊp. s¬n. chØ Ýt l©u sau c¸c bøc t−êng ®· xuÊt hiÖn nh÷ng “ TÊm b¶n ®å ”. mïi th¬m còng gièng nhau. 164 329 330 . muçi sÏ quen dÇn víi thuèc vµ sÏ cã søc kh¸ng thuèc m¹nh h¬n. Khi t−êng bÞ Èm lµ xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “ B¶n ®å ”. søc b¸m dÝnh ®−îc t¨ng c−êng..®Õn s¶y thai hoÆc sinh bÖnh. mÊt ngñ. Ngoµi ra. nh÷ng chÊt ®éc dÔ tån ®äng l¹i ë trong nhµ. Bëi v× thµnh phÇn chñ yÕu trong s¬n v«i quÐt t−êng lµ chÊt canxi ®· «xy ho¸. khÝ Èm rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. ®au khíp. mµ líp s¬n v«i còng bong ra. KÕt qu¶. H¬n n÷a nhµ võa x©y xong. Kh«ng chØ loang loang læ læ. mµ nªn th−êng xuyªn thay ®æi nh·n h−¬ng trõ muçi. Cho nªn nhµ míi x©y xong. nghÜa lµ ph¶i chê cho khi nµo h¬i n−íc cã chøa nh÷ng chÊt nh− calcium carbonate bay h¬i hÕt. nhùa ®−êng v. ¨n kh«ng ngon vµ gi¶m trÝ nhí. cã mét sè ng−êi ®· véi vµng s¬n t−êng ngay. lóc ®ã s¬n t−êng míi kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng tÊm “B¶n ®å”.nhµ míi x©y xong kh«ng nªn “ s¬n t−êng ngay ” Nhµ võa míi x©y xong. sö dông trong mét thêi gian dµi. bÞ bÖnh ngoµi da vµ nhiÒu chøng bÖnh kh¸c. do ®ã mµ gi¶m thÊp hoÆc mÊt mÊt hiÖu qu¶ ®uæi muçi. n¨m mµu b¶y s¾c. Bëi v× cïng mét lo¹i h−¬ng trõ muçi th× c¸c phèi liÖu sÏ nh− nhau.

mµ thµnh phÇn chñ yÕu trong thuèc trõ s©u lµ chÊt kiÒm axªtyl cã thÓ tÝch tô ë trong tæ chøc thÇn kinh con ng−êi vµ g©y ra tróng ®éc.NÕu líp da tiÕp xóc víi thuèc trõ s©u th× sÏ bÞ ®au. Sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. KiÓu tróng ®éc m·n tÝnh nh− thÕ nµy.. 398. rÌn luyÖn th©n thÓ. kiÓu c¸ch th× n¨m hoa ba m¶nh. ¨n kh«ng ngon vµ buån n«n v. Nh−ng nÕu kÐo dµi th× mèi nguy h¹i cho c¬ thÓ thËt lµ nghiªm träng. Cho nªn c¸c chñ hé kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng. C¸ch ®uæi muçi nh− vËy thËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.v. tuyÖt ®èi kh«ng nªn phun thuèc trõ s©u ®Ó trõ muçi ë trong nhµ. ng−êi ta th−êng hay xÕp nh÷ng vËt nÆng vµo ®ã. thay ®æi kh«ng khÝ n¬i phßng ë. ban c«ng bÞ qu¸ t¶i sÏ r¹n nøt g©y nguy hiÓm cho gia ®×nh. nh÷ng thanh s¾t sÏ bÞ han gØ. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó nhiÒu vËt nÆng ë ngoµi ban c«ng. kh¶ n¨ng chÞu lùc theo thiÕt kÕ sµn cña nã còng gièng nh− sµn nhµ bÕp.396. nãi chung mçi mÐt vu«ng lµ 250 kg. m−a n¾ng d·i dÇu. mçi chñ hé dïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Ng−êi bÞ tróng ®éc th−êng cã hiÖn t−îng chãng mÆt. Ban c«ng bÞ bÞt l¹i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tho¸ng giã. tøc lµ l−îng ®å ®¹c ®Ó trªn mçi mÐt vu«ng diÖn tÝch sµn ban c«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350 viªn than tæ ong hoÆc 100 viªn g¹ch.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i Ban c«ng qu¸ t¶i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n. ra nhiÒu må h«i. th©n thÓ mÒm nhòn. Khi bÞt ban c«ng. nhøc ®Çu. ch¼ng cßn chç ®Ó ho¹t ®éng vµ tËp thÓ dôc. tr«ng rÊt mÊt mü quan cho ng«i nhµ. ngøa. xem ra nh− lµ cã lîi.kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë Cã nhiÒu nhµ ®· bÞt kÝn ban c«ng ®Ó t¨ng thªm diÖn tÝch phßng ë. bª t«ng sÏ bong ra tõng t¶ng. thuèc sÏ qua ®−êng h« hÊp vµ qua líp da mµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.. ¶nh h − ëng ®Õn thêi gian sö dông.kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi ë trong nhµ Mïa hÌ cã mét sè gia ®×nh dïng thuèc trõ s©u phun ë trong nhµ ®Ó ®uæi muçi. tuy nhÊt thêi kh«ng bÞ ®æ. ngoµi ra sau khi ban c«ng bÞ bÞt l¹i. thËm chÝ cßn g©y ra tai n¹n. song còng rÊt bÊt lîi. Bëi v× bÊt kú lo¹i ban c«ng nµo. Bëi v× phun thuèc trõ s©u ë trong nhµ. Ngµy th¸ng tr«i qua. nÕu bÞ nhÑ th× dÔ bÞ ng−êi ta bá qua. NÕu nh÷ng ®å vËt nµy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt kÕ sÏ lµm háng dÇn ban c«ng. nh−ng sµn hoÆc dÇm ban c«ng còng bÞ nøt. Cho nªn ë trong nhµ chØ nªn dïng nh÷ng lo¹i h−¬ng trõ muçi kh«ng ®éc h¹i cho ng−êi. kiÖt søc. 165 331 332 .10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 397. ®Çy bông . 399.

5. DiÖn tÝch cña nh÷ng c©y hoa cá kh«ng nªn chiÕm qu¸ l/10 diÖn tÝch c¨n phßng. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nô. lµm cho ng−êi cã mang bÞ buån n«n. mµu s¾c kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. mïi th¬m cña hoa c©y Uc kim cã chøa chÊt kiÒm ®éc.C©y cã ®éc thuéc loµi thùc vËt nhiÒu nhùa. khi hÕt t¸c dông quang hîp th× sÏ to¶ ra khèi l−îng th¸n khÝ rÊt lín.Nh÷ng loµi hoa cá cã chÊt ®éc lµ : 1. Nh−ng cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y : 1.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa cao trßn lªn trªn nh÷ng chiÕc bµn dµi. 4.Kh«ng ®−îc ®Æt b×nh hoa lªn trªn ti-vi. 2. kh«ng cã sinh khÝ. khiÕn cho c¨n phßng trë nªn rêi r¹c th¶m h¹i. trªn bÖ cöa sæ kh«ng nªn ®Æt nh÷ng loµi c©y cã th©n cao. NÕu ¨n nhÇm th× sÏ bÞ tróng ®éc. vÒ mÆt s¾c ®iÖu hai c¸i ®ã kh«ng nªn qu¸ gÇn nhau. mïi cña c©y TiÕp cèt méc to¶ ra còng lµm cho ng−êi ta buån n«n vµ chãng mÆt. 2.HiÖp tróc ®µo: trong cµnh. h−íng t©y mét cµnh.Nh÷ng hoa cá cã h×nh th©n cao kh«ng nªn ®Æt lªn trªn nh÷ng chiÕc ghÕ hoÆc trªn bµn cao. 400. nhùa mµu tr¾ng cã thÓ kÝch thÝch da s−ng ®á. H−íng ®«ng mét bã.Nh÷ng loµi c©y cã gai. 9.Mµu s¾c hoa cá vµ mµu s¾c bèi c¶nh. sÏ lµm cho nh÷ng ng−êi cao huyÕt ¸p vµ nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh ®au tim c¶m thÊy u buån. nÕu kh«ng sÏ g©y cho ng−êi ta mét c¶m gi¸c kh«ng æn ®Þnh.trång nh÷ng c©y hoa cá cã nhiÒu sinh khÝ ë trong phßng th× rÊt cã lîi. bëi sÏ g©y c¶m gi¸c u tèi. sau khi ng¾t nô. trong th− viÖn kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa mµu s¾c t−¬i qu¸. sè l−îng qu¸ nhiÒu.§ç quyªn vµng: trong th©n vµ hoa c©y ®Òu cã chøa chÊt ®éc.Kh«ng ®−îc ®Æt nh÷ng c©y hoa cá cã thÓ tÝch lín ë trong phßng. 3. Bëi v× sù thay ®æi trùc tuyÕn vµ c« tuyÕn qu¸ lín dÔ g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i. Thiªn tróc tÕ sÏ lµm cho mét sè ng−êi ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. NÕu ¨n nhÇm chØ vµi gam HiÖp Tróc §µo th«i còng ®ñ bÞ tróng ®éc. Do®ã. tiÕp xóc l©u ngµy sÏ lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu chãng mÆt vµ cã thÓ lµm cho rông tãc. nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù th«ng giã vµ ¸nh s¸ng ë trong phßng. nÕu ®Ó ë trong phßng mét sè l−îng t−¬ng ®èi nhiÒu th× sÏ to¶ ra nhiÒu mïi dÇu th«ng nång ®Ëm. cã chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc ®Æt ë n¬i mµ trÎ con cã thÓ víi tíi ®−îc.Kh«ng nªn trång qu¸ nhiÒu lo¹i hoa. 6. l¸ vµ vá c©y ®Òu chøa chÊt glucozit. 8. Trong phßng ngñ kh«ng nªn ®Ó nh÷ng chËu hoa cã mïi th¬m nång qu¸. ch¼ng cã c¶m gi¸c g× vÒ mµu s¾c bèi c¶nh. 2. sè loµi qu¸ phøc t¹p. 7.nh÷ng loµi hoa cá kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng: Nh÷ng lo¹i c©y nh− Tïng b¸ch.NhÊt phÈm hång: c¶ c©y ®Òu cã ®éc.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa l¸ cã h¹i cho søc khoÎ con ng−êi 1. 4. nã sÏ ch¶y ra mét thø n−íc tr¾ng cã thÓ lµm cho da bÞ 166 333 334 . 3. nh÷ng loµi c©y cá kÓ trªn kh«ng nªn ®Ó l©u ë trong phßng. ph¶i l¸ cña nã th× sÏ cã nguy hiÓm ngé ®éc chÕt ng−êi.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu c©y cã mµu xanh thÉm lªn trªn nh÷ng dông cô cã mµu trµ thÉm. ¶nh h−ëng ®Õn khÈu vÞ cña ng−êi trong phßng. ban ®ªm. Nªn bè trÝ s¾p ®Æt sao cho Ýt mµ tinh.Kh«ng nªn ®Æt nh÷ng chËu hoa xa nhau qu¸.

Ba bãng ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt rÊt lín. 9. B¸ v−¬ng tiªn: chÊt nhùa tr¾ng trong th©n c©y rÊt ®éc. N−íc ë trong l¸ vµ hoa cña nã cã thÓ lµm cho da bÞ mäng ®á. 8. Cho nªn kh«ng nªn t¾t më ti-vi 401. ¨n nhÇm sÏ bÞ viªm ruét. nÕu ¨n nhÇm ph¶i nã th× sÏ bÞ n«n möa. sau khi bËt m¸y ti-vi. ®Çu ãc cho¸ng v¸ng.Loµi c©y Tiªn nh©n ch−ëng: cã chøa chÊt ®éc. häng.Thuû tiªn: trong th©n c©y cã chÊt Lac«tin. bÞ n«n. ¨n nhÇm ph¶i nã sÏ bÞ s−ng ®au måm. Muèn cho ®Ìn h×nh hiÖn h×nh th× cÇn ®é s¸ng nhÊt ®Þnh. ChÊt kiÒm th¹ch toan vµo ®−êng h« hÊp sÏ lµm cho ng−êi ta ch¶y m¸u cam. Mµn h×nh ti-vi ®iÖn ¸p rÊt cao. 6. bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn nªn bÞ tæn h¹i. Cho nªn xem ti-vi mµu kh«ng nªn më qu¸ s¸ng. 11. c«ng suÊt thay ®æi kh«ng lín. Trong mét thêi gian ng¾n mµ t¾t më ti-vi nhiÒu lÇn.kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng Ti-vi mµu ®· ®i vµo cuéc sèng cña nhiÒu gia ®×nh. nÕu b¾n vµo m¾t cã thÓ bÞ mï.Hæ kÝch mai. ch©n tay rÐt run. BÊt kÓ ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn cã thay ®æi hay kh«ng.Hoa l¸ V¹n niªn thanh: trong hoa l¸ cã chøa chÊt axit vµ chÊt tung m«n tung. ¨n nhÇm sÏ bÞ ®au bông ®i ngoµi. nh−ng trªn thùc tÕ th× l¹i rÊt cã h¹i cho m¸y. Gi÷ møc ®iÖn ¸p qu¸ cao. 5. lµm cho ng−êi ta bÞ c©m. Nh− vËy rÊt cã h¹i cho tuæi thä cña ti-vi. NÕu ng−êi nµo ch¹m da vµo nã th× sÏ s−ng mäng lªn vµ sÏ rÊt ngøa. khiÕn cho viÖc tiªu hao l−îng ®iÖn t¨ng lªn. rÊt ngøa.Cá hµm tu: trong c¬ thÓ mµ cã chÊt kiÒm cá hµm tu. nhiÒu ng−êi chØ thÝch më cho thËt s¸ng. C«ng suÊt nµy chuyÓn ho¸ thµnh quang n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. Cho nªn nguån ®iÖn trong ti-vi cÇn ph¶i cã ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh. 402. ThËt lµ lîi bÊt cËp h¹i. tiÕt môc hay ch−a ®Õn l¹i t¾t lu«n. sÏ ph¸t sèt.Mai ngò s¾c: hoa.Th¹ch toan: th©n c©y cã chøa chÊt kiÒm th¹ch toan cã chÊt ®éc. Hµnh ®éng tuú tiÖn t¾t më ti-vi liªn tôc. Bëi v× mçi lÇn më m¸y lµ mét lÇn ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp. rông l«ng mµy. 10. thËm chÝ cßn nguy h¹i ®Õn thanh ®íi. nh−ng ®iÖn ¸p ë trong m¸y vÉn ph¶i cè ®Þnh. ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc ph¸t x¹ ®iÖn tö cña ©m cùc. nÕu tiÕp xóc nhiÒu sÏ dÉn ®Õn bÞ rông tãc. Do ®ã mµ rót ng¾n tuæi thä sö dông cña ti-vi.mäng ®á. l¸ ®Òu cã chÊt ®éc. thùc qu¶n. lµm t¨ng thªm ®é l·o ho¸ cña cùc ©m. ¢m l−îng to nhá. c«ng suÊt cÇn tiªu hao rÊt lín. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó r¬i vµo m¾t. RÊt 167 335 336 . lµ thuËn tay t¾t lu«n ti-vi ®i. thÊy tiÕt môc kh«ng hîp “ khÈu vÞ ” hoÆc tiÕt môc hay ch−a b¾t ®Çu. m¸y nãng lªn. viÖc tiªu hao cña c«ng suÊt tuú thuéc vµo ®é s¸ng mµ t¨ng lªn. t−ëng nh− thÕ lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. Mét l¸t sau l¹i bËt lªn.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi liªn tôc Cã mét sè ng−êi. NÕu nghiªm träng sÏ lµm cho trung khu tª liÖt dÉn ®Õn tö vong. tuæi thä cña ti-vi sÏ rót ng¾n. d¹ dµy vµ ruét. ®au bông ®i ngoµi. Thay ®æi ®é s¸ng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña ®iÖn ¸p nguån ®iÖn rÊt lín. 7. sau khi nã ch©m vµo ng−êi th× sÏ bÞ mäng ®á vµ rÊt ®au.

Khi cã sÊm sÐt th× ph¶i ng¾t ngay d©y ¨ng-ten. nÕu kh«ng muèn xem th× tèt nhÊt lµ chê sau 5 phót h·y t¾t m¸y lµ thÝch hîp nhÊt. rót khái nguån ®iÖn. D©y tiÕp ®Êt cho ti-vi mµu rÊt dÔ g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. 406. Bëi v× ¨ng-ten ngoµi nhµ dÔ bÞ sÐt ®¸nh. D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ cµng cao th× c¬ héi bÞ sÐt ®¸nh cµng nhiÒu. 405. d©y ®iÖn trong m¸y sÏ b¾t vµo nguån ®iÖn cña ®−êng d©y ®iÖn. g©y nªn ch¸y háng cuén d©y ®iÖn hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c cña tivi. NÕu nèi d©y tiÕp ®Êt.mét c¸ch tuú tiÖn. rÊt nguy hiÓm v× bÞ ®iÖn giËt.Dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. dÔ bÞ toÐ löa. rót ng¾n tuæi thä cña m¸y.D©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸ ViÖc dïng ti-vi ®· rÊt phæ biÕn. §−êng ®iÖn vµo ra nhiÒu lÇn ch¼ng kh¸c g× t¾t më c«ng t¾c nhiÒu lÇn. dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp còng dÔ g©y tæn h¹i cho c¸c bãng b¸n dÉn vµ cuén d©y. Cho nªn kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®iÖn ®Ó t¾t më nguån ®iÖn cña ti-vi. sÏ lµm cho c¸c d©y dÉn kim lo¹i dù tr÷ kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi bµn ®¸y ë trong m¸y. bá ®i c¸i m¸y biÕn ¸p ®iÖn nguån truyÒn thèng. §ång thêi trong m¸y thu h×nh còng do ®ã mµ s¶n sinh ra cao ¸p c¶m øng. nÕu thÊy tiÕt môc kh«ng hay. nÕu trong m¸y mµ cã d©y tiÕp ®Êt. Bëi v× ph−¬ng ph¸p dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó thay thÕ cho c«ng-t¾c cña ti-vi. do ®ã mµ gi¶m tuæi thä cña m¸y thu h×nh. khiÕn cho d©y tãc bãng ®Ìn h×nh bÞ dßng ®iÖn m¹nh va ®Ëp nhiÒu lÇn. ng−êi ph¶i ë c¸ch d©y ngoµi 1 mÐt ®Ó ®Ò phßng khi cã sÐt. Cho nªn d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ kh«ng nªn cao qu¸. hiÖn t−îng phãng ®iÖn cùc m¹nh cã thÓ huû ho¹i c¸c ®å vËt ë trong nhµ vµ g©y nguy hiÓm cho con ng−êi. ch¼ng may ®iÖn ch¹m vµo vá m¸y.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu 168 337 338 . nh− vËy vá m¸y sÏ cã ®iÖn. §ång thêi. Cho nªn dïng ti-vi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt. rÊt khã nèi vµo hoÆc ng¾t ngay ®−îc nguån ®iÖn. D©y ¨ng-ten trong phßng th× an toµn. dßng ®iÖn cùc m¹nh sÏ theo ®−êng d©y ®iÖn vµo trong nhµ g©y ra tai n¹n. kh«ng ph¶i cµng cao cµng tèt. Bëi v× hÖ thèng cung cÊp ®iÖn sö dông nguån ®iÖn ®ãng më. 404. cã thÓ xoay nóm cho hÕt ®é s¸ng. dßng ®iÖn cùc m¹nh cña sÊm sÐt cã thÓ truyÒn theo ¨ng-ten vµo nhµ lµm cho d©y ¨ng-ten bËt khái ti-vi treo l¬ löng ë trong nhµ. ©m l − îng thËt bÐ. Sau khi bËt ti-vi.Kh«ng nªn t¾t më ti-vi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn Dïng phÝch c¾m æ ®iÖn ®Ó t¾t më ti-vi sÏ tæn h¹i nhiÒu ®Õn m¸y. viÖc dïng ¨ng-ten ngoµi nhµ cho ti-vi còng rÊt cÇn. ®iÖn nguån 220 von trùc tiÕp ®i vµo m¸y ®−îc ®iÒu chØnh. 403. th−êng th−êng khi c¾m vµo hoÆc rót phÝch c¾m ra. NÕu m¾c d©y ¨ng-ten ngoµi nhµ th× kh«ng nªn cao qu¸ nãc nhµ. Nh−ng ®é cao cña ¨ng-ten.

Bëi v× n−íc ë trong chËu hoa sÏ bèc h¬i. 407. tõ tr−êng bªn ngoµi cã t¸c dông lµm nhiÔu râ rÖt. ë gÇn tivi mµu. ¶nh h−ëng ®Õn sù “héi tô” rÊt Ýt. g©y trë ng¹i cho viÖc në hoa b×nh th−êng. §ång thêi bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi cßn cã thÓ phãng ra nh÷ng x¹ tuyÕn.. dÔ khiÕn cho tivi bÞ Èm. c¸ch mµn h×nh kh«ng xa. ng−êi ta ®Æt mét tÊm l−íi chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thÐp ®Æc biÖt. ch¼ng may m¸y c¸t sÐt hoÆc radio l¹i cã vËt cã tõ tr−êng ë gÇn tivi mµu. TuyÕn tõ tr−êng tr¸i ®Êt lµ Nam – B¾c. mµ nh÷ng dßng ®iÖn nµy cã thÓ ph¸ ho¹i c¸c tÕ bµo thùc vËt. cã thÓ ph¸ ho¹i mét c¸ch nghiªm träng tÝnh n¨ng “Héi tô” cña chóng. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®Æt nh÷ng vËt cã tõ tr−êng nh− radio. v. Bëi v× nh÷ng linh kiÖn chñ yÕu cña tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ m¸y nÐn vµ m¸y næ. 409. 408. NÕu kÐo dµi th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña tivi .Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt §Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm cho h×nh ¶nh bÞ mÐo mã. Cho nªn. Bëi v× ®èi víi sù vËn ®éng ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh mµu.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi §Æt m¸y c¸t-sÐt ë gÇn ti-vi mµu sÏ lµm cho mµn h×nh tivi mµu bÞ ¶nh h−ëng. §Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi th× c¶ ti-vi vµ chËu hoa ®Òu cã h¹i. do ®ã mµ lµm cho h×nh ¶nh trªn mµn h×nh trë nªn kh«ng thËt hoÆc phÝa sau h×nh ¶nh cã nh÷ng vÕt mµu kh«ng thÓ xo¸ ®i ®−îc. Ph−¬ng h−íng chïm ®iÖn tö cña bãng ®Ìn h×nh n»m theo mµn h×nh. Tõ tr−êng tr¸i ®Êt tuy rÊt nhá bÐ. Cho 169 339 340 . v× cã tõ tr−êng ngo¹i giíi t−¬ng ®èi lín. tuy tr«ng cã ®Ñp thËt. §−¬ng nhiªn lµ nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c cña tivi còng ph¶i ®iÒu chØnh cho tèt. m¸y ghi ©m. gi¶m mÊt tuæi thä cña ti-vi. sÏ lµm cho mét phÇn tÊm l−íi nµy bÞ tõ tr−êng ho¸. Khi xuÊt x−ëng ng−êi ta còng ®· thö m¸y vµ ®· t×m c¸ch triÖt tiªu ®i råi. B×nh th−êng th× tÊm l−íi nµy kh«ng cã tõ tÝnh. nh÷ng chïm ®iÖn tö do nã ph¸t ra lµm cho trªn mµn h×nh hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh mµu.kh«ng nªn ®Æt chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi §Ó lµm ®Ñp m«i tr−êng trong phßng mµ ®Æt mét chËu hoa ë bªn c¹nh ti-vi. Bëi v× trong bãng ®Ìn h×nh cña ti-vi mµu cã l¾p nh÷ng bãng b¸n dÉn riªng lÎ.h−íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y Khi ®Æt tivi mµu theo h−íng Nam B¾c th× cã thÓ thu ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh mµu rÊt ®Ñp. Nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn tuæi thä cña tivi. nªn mµn h×nh ë tr−íc bãng ®Ìn h×nh tivi dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng ngo¹i giíi mµ ph¸t sinh tõ ho¸.v. song còng kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. song chiÕc ti-vi cña b¹n l¹i bÞ gi¶m mÊt tuæi thä. nã cã thÓ lµm cho chïm ®iÖn tö tù ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng nhá.. Cho nªn tivi mµu ®Æt theo h−íng Nam hoÆc h−íng B¾c th× chïm ®iÖn tö vµ tuyÕn ®Þa tõ ngang b»ng víi nhau. h×nh ¶nh trªn mµn h×nh kh«ng thËt.

cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc miÔn dÞch cña c¬ thÓ. dÔ ch¸y. Trªn thùc tÕ nh− vËy hoµn toµn kh«ng cÇn thiÕt . mµ ng−êi ta gäi lµ “Sù cè cung cÊp ®iÖn” mµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n− íc ®· qui ®Þnh th× ph¶i do ngµnh cung cÊp ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm. chø kh«ng ph¶i ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò.Phô n÷ cã thai vµ trÎ em xem tivi.3 tiÕng ®ång hå. hoÆc ph¶i ¨n nhiÒu hoa qu¶. v−ît qu¸ nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ n−íc g©y nªn nh÷ng tæn thÊt. nÕu gÆp nãng lµ dÔ bèc ch¸y.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ Sau khi tñ l¹nh khëi ®éng. g©y thªm trë ng¹i. thêi gian kh«ng nªn qu¸ dµi. ChÊt este kh«ng mµu. Cho nªn. hoµn toµn cã thÓ chÞu ®−îc sù giao ®éng cña ®iÖn ¸p. C¸c m¸y thu h×nh cã nh÷ng lç to¶ nhiÖt ë d−íi ®¸y. nhÊt lµ ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh l¹i cã thiÕt bÞ b¶o ®¶m sù qu¸ nhiÖt. kh«ng nh÷ng b¶n th©n æn ¸p tiªu tèn ®iÖn mµ l¹i cã thªm mét ®−êng d©y. 41o. nh−ng kÕt qu¶ th× hoµn toµn ng−îc l¹i. Ngoµi ra nã to¶ nhiÖt rÊt chËm. §ång thêi bøc x¹ ®iÖn tõ cßn cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng 411. NÕu ë mét khu vùc nµo ®ã mµ ®iÖn ¸p qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. 413. TrÎ em vµ phô n÷ cã thai kh«ng nªn n»m gi−êng cã th¶m ®iÖn. Ngoµi ra mçi ngµy ph¶i dïng mét l−îng vitamin C nhÊt ®Þnh. Trong h¹n ®Þnh c«ng suÊt cña tñ. ®Æt ë trong phßng ngñ. Bëi v× mót lµm tõ mét trong nh÷ng chÊt este dÇu ho¶ mµ ra. Nh− vËy sÏ gi¶m nhÑ vµ dù phßng « nhiÔm ®iÖn tö t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng − êi. §Æt thªm æn ¸p chØ lµ yÕu tè t©m lý.Kh«ng nªn coi th−êng « nhiÔm ®iÖn tö Nh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö ®em l¹i cho con ng−êi ta niÒm vui vµ h¹nh phóc.nªn. kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi Dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª ti-vi. còng cÇn ph¶i c¶nh gi¸c « nhiÔm ®iÖn tö sÏ g©y t¸c h¹i cho con ng−êi. Trõ nh÷ng tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt. kh«ng nªn dïng ®Öm mót ®Ó kª ti-vi. mçi ngµy kh«ng nªn qu¸ 2 . Tñ l¹nh kh«ng nªn 170 341 342 . dÔ lµm h− h¹i nh÷ng linh kiÖn cña ti-vi. chÊt nµy bèc h¬i rÊt m¹nh. nãi chung ®éng c¬ ®iÖn trong tñ l¹nh kh«ng cÇn æn ¸p. NÕu kª tivi b»ng tÊm mót th× nhiÖt l−îng trong ti-vi kh«ng to¶ nhanh ®−îc. NÕu l¹i ®Æt thªm æn ¸p cho tñ l¹nh. môc ®Ých lµ muèn b¶o vÖ cho ti-vi . 412. c¸c nguyªn kiÖn ®iÖn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ g©y ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng thÇn kinh cña con ng−êi. Nh−ng« nhiÔm ®iÖn tö l¹i uy hiÕp søc khoÎ vµ tuæi thä cña con ng−êi.kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi v× sî háng tñ l¹nh nªn ®· dïng æn ¸p cho tñ l¹nh. rau t−¬i cã chøa nhiÒu vitamin C. Do vËy song song víi viÖc s¶n phÈm ®iÖn tö kh«ng ngõng x©m nhËp vµo tõng gia ®×nh. Kh«ng nªn xem tivi vµ nghe ra®i« ë cù ly qu¸ gÇn.

Do ®ã tñ l¹nh nªn ®Æt ë phßng kh¸ch. cã mïi th× gi¶m ®i. Cho nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi thùc phÈm ®Òu thÝch hîp víi viÖc b¶o qu¶n l¹nh. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. Cã mét sè gia ®×nh ®Æt tñ l¹nh ë trong phßng ngñ. Ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ®em nh÷ng lo¹i thuèc B¾c quÝ nh− nh©n s©m. g©y nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi.v. VÞ chua kh«ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu l¾m cña nhiÖt ®é. dïng c¸t mÞn sao vµng lªn. thùc phÈm g× còng b¶o qu¶n ®−îc. mÆn cña c¸c lo¹i thùc phÈm rÊt kh¸c nhau. cã mïi th× t¨ng lªn.kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm vµo trong tñ l¹nh Nh÷ng thùc phÈm ®Ó trong tñ l¹nh ph¶i cã mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh ®Ó cho kh«ng khÝ ®−îc l−u th«ng. do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é mµ c¸c mïi vÞ nµy cã sù thay ®æi. 414. Cßn ®−êng nho. tiÕng ån còng cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn giÊc ngñ. cay. Ph¶i ®Ó riªng nh÷ng thùc phÈm chÝn vµ thùc phÈm sèng xa nhau. Thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt nhiÒu thùc phÈm qu¸ vµo trong tñ l¹nh.kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm “ Tñ v¹n n¨ng” Tñ l¹nh cã thÓ b¶o qu¶n l¹nh nh÷ng thùc phÈm. ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng thuèc. biÕn chÊt. nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. lµm cho c¸c gien nµy ®ét biÕn dÉn ®Õn ung th−. song kh«ng ph¶i lµ “ Tñ v¹n n¨ng”. nÕu nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n nhiÖt ®é nµy th× vÞ ngät sÏ gi¶m ®i. sau ®ã bá c¸c lo¹i thuèc nµy vµo 171 343 344 . ngät. Sãng ®iÖn tõ do nguån ®iÖn ph¸t ra cã thÓ lµm tæn th−¬ng hÖ thèng thÇn kinh vµ c¬ n¨ng cña hÖ thèng néi ph©n tiÕt vµ còng cã thÓ trùc tiÕp lµm tæn th−¬ng ®Õn DNA bªn trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ. thiªn ma. Bëi v× sau khi c¾m ®iÖn vµo tñ l¹nh th× sÏ ph¸t sinh « nhiÔm ®iÖn tö. NÕu nh− ®−êng c¸t ë nhiÖt ®é 23 – 24oC cã vÞ ngät cao nhÊt.. h¬n n÷a thuèc dÔ bÞ Èm. NÕu trong tñ l¹nh ®Ó nhiÒu thùc phÈm qu¸. phßng bÕp chø kh«ng nªn ®Æt trong phßng ngñ. 415.kh«ng nªn ®Ó thuèc vµo trong tñ l¹nh Cã mét sè ng−êi hay ®Ó c¸c lo¹i thuèc uèng dë hoÆc nh÷ng thuèc qói ch−a dïng ®Õn vµo trong tñ l¹nh. nÕu ®Æt vµo tñ l¹nh sÏ mÆn h¬n. Bëi v× ®Ó thuèc B¾c vµo trong tñ l¹nh dµi ngµy. ®−êng hoa qu¶ th× nhiÖt ®é cµng thÊp l¹i cµng ngät. ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thÞt. Bëi v× c¸c mïi vÞ chua.®Õn c¸c tÕ bµo c¬ thÓ. Nh÷ng thùc phÈm nãng qu¸ th× ph¶i ®Ó cho nguéi h¼n råi míi ®Æt vµo trong tñ l¹nh.. ®¶ng s©m v. cay h¬n mét chót. c¸c lo¹i vi khuÈn cã thÓ x©m nhËp vµo trong thuèc. 416. Kh«ng nªn cÊt gi÷ thuèc ë trong tñ l¹nh. rÊt dÔ cã hiÖn t−êng ngoµi l¹nh trong nãng lµm cho vi khuÈn ë trong thùc phÈm dÔ sinh s«i n¶y në. ®Ò phßng nhiÖt ®é trong tñ kh«ng ®ñ l¹nh lµm cho thùc phÈm bÞ h− háng. hä cho r»ng nh− vËy cã thÓ b¶o qu¶n l©u dµi thuèc mµ kh«ng bÞ háng. Ngoµi ra trong khi ®éng c¬ tñ l¹nh lµm viÖc. mïi vÞ cµng kÐm. lµm cho thùc phÈm bÞ «i thiu. nhung. Nh÷ng thùc phÈm cã vÞ cay. vÞ mÆn th× nhiÖt ®é cµng cao.

h×nh ¶nh kh«ng æn ®Þnh. Bëi v× dïng chung mét æ c¾m ®iÖn víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c th× dung l−îng d©y dÉn ®iÖn vµo æ c¾m bÞ han chÕ. 418. Nã cã thÓ lµm cho tivi bÞ nhÊp nh¸y. nÕu ®iÖn ¸p xuèng thÊp qu¸ th× ®éng c¬ m¸y nÐn kh«ng thÓ khëi ®éng ®−îc hoÆc bÞ ngõng ho¹t ®éng. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tñ l¹nh. khiÕn cho ®é Èm trong tñ l¹nh rÊt lín. kh«ng nªn dïng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su ®Ó kª. mµ cßn lµm chøc n¨ng tiÕp ®Êt n÷a. C¸ch lµm nh− vËy lµ rÊt kh«ng khoa häc. còng sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c dông cô ®iÖn kh¸c.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su §Ó cho tñ l¹nh ®−îc b×nh æn vµ ®Ò phßng bÞ Èm −ít.trong nh÷ng lä thuû tinh s¹ch råi vïi vµo trong g¹o rang ®Ó nguéi. v× lùc khëi ®éng v−ît qu¸ ®é nãng cña dßng ®iÖn khi vËn hµnh nªn rÊt dÔ x¶y ra ch¸y ®éng c¬. nh−ng cã nhiÒu ng−êi l¹i sî phiÒn phøc hoÆc nh÷ng lý do nµy kh¸c l¹i lµm mÊt t¸c dông cña sîi d©y nµy. lµm cho bãng ®Ìn lóc tá lóc mê.nh− vËy rÊt dÔ lµm tæn h¹i ®Õn ®éng c¬. NÕu c¸c ch©n cña tñ l¹nh trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt th× dßng ®iÖn c¶m øng ph¸t sinh nµy cã thÓ truyÒn xuèng sµn nhµ réng lín. sau ®ã ®ËykÝn lä. kh«ng nh÷ng chØ cã t¸c dông gi÷ cho tñ ®−îc c©n b»ng. n−íc rÊt dÔ bÞ bèc h¬i. H¬n n÷a. Trong tñ l¹nh cña gia ®×nh th−êng chøa nh÷ng thùc phÈm cã hµm l−îng n−íc t−¬ng ®èi nhiÒu. cho nªn tñ l¹nh rÊt hay bÞ hë ®iÖn vµ sinh ra dßng ®iÖn c¶m øng. lµm cho m¸y c¸t sÐt cã tiÕng lÑt xÑt. 419. Bëi v× trong khi tñ l¹nh ®ang ch¹y mµ ®ét nhiªn bÞ mÊt ®iÖn hoÆc cã ng−êi t¾t m¸y th× ®éng c¬ vµ m¸y nÐn vÉn tiÕp tôc b¶o ®¶m nhiÖt ®é nh− khi vËn hµnh. 172 345 346 . ®Æt n¬i bãng m¸t tho¸ng giã th× cã thÓ cÊt gi÷ ®−îc l©u dµi mµ kh«ng bÞ biÕn chÊt. NÕu lóc ®ã lËp tøc bËt m¸y l¹i ngay. Cho nªn tñ l¹nh kh«ng nªn c¾m chung æ c¾m víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c mµ nªn cã mét ®−êng d©y riªng. ®Ó cho an toµn. Cho nªn nÕu tñ l¹nh kh«ng c©n th× cã thÓ dïng nh÷ng tÊm kim lo¹i máng ®Ó kª. cã thÓ lµm ch¸y ®éng c¬ ®iÖn. còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®å ®iÖn kh¸c. khi khëi ®éng tñ l¹nh th× dßng ®iÖn rÊt lín. ng−êi ta ®· ®Æt mét sîi d©y chuyªn dïng ®Ó tiÕp ®Êt (d©y ®Êt). nhiÒu ng−êi ®· kª tñ l¹nh b»ng nh÷ng miÕng da hoÆc cao su. Cho nªn sau khi ®éng c¬ tñ l¹nh ngõng tõ 3 ®Õn 5 phót h·y nªn khëi ®éng l¹i. V× nhiÖt ®é trong tñ l¹nh thay ®æi lu«n. Së dÜ tñ l¹nh cã 4 ch©n b»ng s¾t. sÏ t¨ng thªm ®é an toµn cho viÖc sö dông tñ l¹nh. khi ®iÖn bÞ hë rÊt dÔ lµm cho ng − êi ta bÞ ®iÖn giËt.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi bÞ ng¾t ®iÖn Khi tñ l¹nh bÞ ngõng l¹i bËt c«ng t¾c ngay. l¹i dïng thªm c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p bÞ gi¶m. NÕu l¹i kª nh÷ng miÕng da xuèng d−íi ch©n tñ l¹nh th× nh÷ng miÕng da nµy nh− nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn. Bëi v× khi thiÕt kÕ tñ l¹nh. 417.kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c D©y ®iÖn tñ l¹nh mµ c¾m chung víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c rÊt dÔ bÞ ch¸y m« t¬.

kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó röa tñ l¹nh Khi bªn trong tñ l¹nh bÞ bÈn. nhiÒu gia ®×nh ®· vÆn nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng møc thÊp nhÊt.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh §Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh cã thÓ lµm cho c¸ biÕn chÊt. èng c¶m «n ®Çy khÝ ë ngay cöa m¸y bèc h¬i. Tñ l¹nh hÇu nh− hoµn toµn dùa vµo nã ®Ó gi÷ ®é l¹nh. tõ ®ã mµ lµm cho ®éng c¬ bÞ khëi ®éng mét c¸ch gß Ðp. d©y lß xo cña nóm ®iÒu chØnh c¨ng th¼ng. Cho nªn kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy ë trong tñ l¹nh. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy lµ tiÕt kiÖm ®iÖn. 422. Cho nªn kh«ng nªn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é xuèng qu¸ thÊp. mµ thùc phÈm thuû s¶n. nh−ng dßng ®iÖn khëi ®éng l¹i lín (so víi dßng ®iÖn b×nh th−êng t¨ng gÊp 6 ®Õn 8 lÇn).420. hoÆc tõ ®iÓm nãng chuyÓn th¼ng sang ®iÓm l¹nh lµm cho m¸y nÐn bÞ ngõng. më nhiÒu lÇn hoÆc khëi ®éng qu¸ sím lµm cho m¸y nÐn hót khÝ vµ th¶i khÝ chªnh nhau kh¸ nhiÒu. tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó cä röa. nÕu nhiÖt ®é trong tñ l¹nh kh«ng ®¹t ®−îc -30oC th× c¸c tæ chøc trong con c¸ sÏ tho¸t n−íc hoÆc sÏ cã nh÷ng biÕn ho¸ kh¸c. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy. Thêi tiÕt trë l¹nh. tõ ®ã mµ khèng chÕ m¸y nÐn khëi ®éng hoÆc ngõng l¹i. nh−ng nhiÖt ®é trong tñ l¹nh vÉn nªn ®Ó ë møc trung b×nh lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. rÊt dÔ lµm cho c¸ bÞ háng. Bëi v× vËt liÖu ®Æt gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi tñ l¹nh lµ mét líp mót. lîi dông sù thay ®æi nhiÖt ®é bÒ ngoµi cña m¸y bèc h¬i nµy. HiÖn nay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong tñ l¹nh lµ mét lo¹i r¬ le t¾t më nhiÖt lùc . Tuy r¬ le cã chuyÓn ®−îc dßng ®iÖn. Tæng sè thêi gian vËn hµnh cña m¸y nÐn mçi ngµy tuy cã its h¬n. lµm cho ¸p lùc thÓ khÝ ë trong èng c¶m «n thay ®æi. m¸y nÐn tù ®éng vËn chuyÓn. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña m¸y. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña m¸y l¹nh.mïa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh xuèng qu¸ thÊp Sau khi trêi trë l¹nh. Kú thùc l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy. nhiÖt ®é ng¨n l¹nh h¬i cao lªn. 421. Bëi v× sau khi vÆn nóm xuèng møc thÊp. Trong khi sö dông.kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh Trong tñ l¹nh cã nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. Bëi v× nhiÖt ®é trong ng¨n ®¸ cña tñ l¹nh gia ®×nh th−êng lµ -15 ®Õn -20oC. Song tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cã liªn quan ®Õn hµm l−îng 173 347 348 . NÕu cø −íp l¹nh c¸ dµi ngµy. vµ thêi gian vËn chuyÓn rót ng¾n. bÞ biÕn chÊt. cho dï bÞ khëi ®éng mét c¸ch c−ìng Ðp. sè lÇn khëi ®éng t¨ng lªn. nÕu cø tuú tiÖn xoay ®i xoay l¹i nóm ®iÒu chØnh nµy sÏ cã thÓ lµm háng tñ l¹nh. song vÉn lµm cho m« t¬ bÞ tæn h¹i. nhÊt lµ c¸c lo¹i c¸. 423. do ®ã mµ l¹i tèn ®iÖn h¬n.

To¶ nhiÖt cµng cao th× tuæi thä cña qu¹t m¸y cµng gi¶m. Nh− vËy dßng ®iÖn l−u lín ph¶i qua mét vßng dµi. Khi khëi ®éng . NÕu dïng n−íc ®Ó cä röa. Nã cã t¸c dông ¨n mßn rÊt m¹nh ®èi víi c¸c linh kiÖn b»ng kim lo¹i ë trong m¸y giÆt. §Ó ë chç qu¸ nãng th× dÔ trãc s¬n. dÇu ®iªzen ®Ó b«i tr¬n. Nã sÏ lµm cho qu¹t bÞ trãc s¬n. Cho nªn kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó cä röa tñ l¹nh. Song khi b¾t ®Çu khëi ®éng th× t×nh h×nh l¹i kh«ng nh− vËy. Nªn dïng v¶i mÞn vµ mÒm ®Ó lau bôi bÈn ë trªn qu¹t. n−íc sÏ qua nh÷ng khe hë ë bªn trong tñ mµ thÊm vµo líp mót nµy. thêi gian l©u míi quay ®−îc.tèc ®é cµng chËm. 6/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. 2/ Kh«ng nªn dïng v¶i th«. tiªu thô ®iÖn cµng nhiÒu. Hµm l−îng n−íc cµng nhiÒu th× tÝnh n¨ng gi÷ ®é l¹nh cµng kÐm. Nªn dïng dÇu m¸y kh©u ®Ó b«i tr¬n lµ tèt nhÊt. do ®iÖn ¸p thÊp nªn viÖc khëi ®éng cã khã kh¨n. ®Ó ë chç Èm thÊp th× dÔ bÞ han gØ.Më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm Qu¹t m¸y nµo còng cã sè nhanh. khi chuyÓn ®éng b×nh th−êng th× cµng quay nhanh. vµ ®−êng d©y ®iÖn còng dÔ bÞ hë. Cho nªn më qu¹t m¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm. Dïng n−íc l· ®Ó röa sÏ bÞ han gØ. tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng n−íc l· vµ 174 349 350 . Tèt nhÊt lµ khi më qu¹t m¸y nªn më ë sè cao. Bëi v× v¶i ni-l«ng cã chÊt axit benz«ic dÔ lµm cho rép líp s¬n.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n−íc vµ dÇu x¨ng tr−íc khi cÊt gi÷ Sang thu. sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc gi÷ ®é l¹nh. qu¹t m¸y to¶ nhiÖt cµng cao. dÔ tæn h¹i ®Õn c¸c bé phËn ë bªn trong qu¹t. dÔ lµm cho vá tñ l¹nh bÞ han gØ.n−íc ë bªn trong tñ l¹nh. khi qu¹t ch¹y b×nh th−êng råi h·y chuyÓn sang sè chËm. dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t m¸y. 425. Nh− vËy rÊt bÊt lîi cho viÖc b¶o d−ìng m¸y giÆt vµ rÊt cã h¹i cho tuæi thä sö dông cña m¸y. dÇu ®iªzen.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 1/ Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng. 5/ Kh«ng nªn dïng n−íc l· ®Ó röa qu¹t m¸y. chËm. 3/ Kh«ng nªn dïng v¶i ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t m¸y.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ Cã nhiÒu nhµ cø ®Ó m·i m¸y giÆt ë trong nhµ xÝ. ®é Èm trong kh«ng khÝ ë trong nhµ xÝ rÊt cao. Ngoµi ra. tr−íc khi cÊt ®i. 424. qu¹t quay chËm tèn Ýt ®iÖn. 427. dÇu ho¶. kh«ng cÇn dïng ®Õn qu¹t m¸y n÷a. Cho nªn kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh ë trong nhµ xÝ. ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sau khi ®i qua gi¶m ¸p cña nóm ®iÒu chØnh tèc ®é råi míi ®Õn vßng quay cña qu¹t. 4/ Kh«ng nªn cÊt qu¹t ë n¬i Èm thÊp hoÆc n¬i nhiÖt ®é qu¸ cao. l−îng ph¸t nhiÖt cña vßng d©y t¨ng lªn. 426. thêi tiÕt dÇn m¸t mÎ. Bëi v× khi khëi ®éng ë tèc ®é chËm. bµn ch¶i ®Ó lau ch¶i qu¹t m¸y. Bëi v× trong nhµ xÝ th−êng cã mét lo¹i thÓ khÝ cã mïi h«i cã tÝnh kÝch thÝch – mïi am«ni¨c.

mµ chØ nªn dïng v¶i ®Ó gãi. Do ®ã mïa ®«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc Êm. råi ®Ó vµo n¬i tho¸ng m¸t. r¨ng tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ b×nh th−êng ë nhiÖt ®é 35 . sau khi tra vµo c¸c trôc cña xe ®¹p sÏ lµm cho mì ë c¸c trôc nµy bÞ lo·ng ra vµ ch¶y ®i mÊt . bäc nh÷ng ®o¹n nèi cña d©y ®iÖn. tuy dÔ lau ®i nh÷ng bôi bËm b¸m vµo qu¹t. dÔ lµm cho c¸c linh kiÖn ë bªn trong qu¹t m¸y bÞ gØ. 430. 431. ChØ cÇn dïng v¶i mÒm lau kü lµ ®−îc. tuyÖt ®èi kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh.360 C. Theo t− liÖu khoa häc cho biÕt. kh« r¸o lµ ® − îc. Song kh«ng nªn sö dông dÇu m¸y kh©u ®Ó tra vµo xe ®¹p. nÕu dïng dÇu x¨ng.kh«ng nªn tra dÇu m¸y kh©u vµo xe ®¹p 428. Bëi v× dïng n−íc ®Ó röa qu¹t. mµ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¸ch ®iÖn cña chóng.dÇu x¨ng ®Ó lau röa qu¹t m¸y. B¶o vÖ r¨ng lµ mét mÆt cña viÖc b¶o vÖ søc khoÎ. Bëi v× trong khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt b¨ng dÝnh y tÕ. Cßn b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn mµ nh÷ng ng−êi thî ®iÖn th−êng dïng th× cã c−êng ®é m¹nh ®Õn møc dßng ®iÖn 1000 von ch¹y qua liÒn 1 phót mµ còng kh«ng bÞ dßng ®iÖn xuyªn qua. 429. cã ng−êi dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó thay b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn. Bëi v× dÇu m¸y kh©u lµ lo¹i dÇu b«i tr¬n . NÕu th−êng xuyªn ®Ó r¨ng bÞ kÝch thÝch bëi nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸ ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cu¶ r¨ng. C¸c bé phËn cña xe ®¹p ®Òu ph¶i th−êng xuyªn tra dÇu nhên ®Ó b¶o ®¶m cho nã ®−îc tr¬n. do ®ã mµ lµm gi¶m mÊt tÝnh b«i tr¬n vµ tÝnh phßng gØ cña mì ë trong c¸c trôc cña xe ®¹p. ®Ò phßng tæn h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc x¶y ra nh÷ng nguy hiÓm kh¸c. nh−ng l¹i lµm cho líp s¬n trªn qu¹t bÞ trãc ra. Cho nªn b¨ng dÝnh y tÕ kh«ng thÓ dïng ®Ó bäc d©y ®iÖn ®−îc. dÇu ma-dót hoÆc dÇu ho¶ ®Ó lau qu¹t.kh«ng nªn tra dÇu cho xe ®¹p khi ®ang cßn −ít Cã ng−êi ®em xe ®¹p võa ®i m−a vÒ hoÆc xe võa míi röa 175 351 352 . bëi v× trong ni l«ng cã mét chÊt ho¸ häc lµ axit benz«ic cã thÓ lµm trãc s¬n. Nh− vËy lµ v« cïng nguy hiÓm. ng−êi ta chØ nghÜ ®Õn t¸c dông vÒ mÆt y d−îc.kh«ng nªn dïng b¨ng dÝnh y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn Trong cuéc sèng th−êng ngµy. Cho nªn tra dÇu mì cho xe ®¹p th× nªn tra lo¹i dÇu nhên sè 30 hoÆc c¸c lo¹i mì dïng cho xe m¸y. Sau khi lau s¹ch kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc qu¹t.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n−íc l¹nh Tuæi thä cu¶ r¨ng kÐm tuæi thä cña ng−êi kho¶ng 10 n¨m. nhÑ ®ång thêi cßn ®Ó phßng bÞ gØ. Cho nªn khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y kh«ng nªn dïng n−íc vµ dÇu x¨ng ®Ó lau röa.

Bëi v× sau khi bäc ni l«ng. Lóc ®ã nÕu véi vµng tra dÇu vµo ngay th× chÝnh nh÷ng líp dÇu ®· che phñ nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti nµy. Cho nªn cã mét sè ng−êi ®· dïng ni l«ng quÊn kÝn khung xe ®¹p. Kú thùc lµm nh− vËy cã rÊt nhiÒu tai h¹i. rÊt dÔ g©y ra tai n¹n giao th«ng hoÆc x¶y ra sù cè lµm cho xe bÞ háng. 433. lµm cho nã ph¶i cä s¸t víi mám yªn xe rÊt nhiÒu. nÕu ®éng c¬ ph¶i chuyÓn ®éng trong t×nh tr¹ng cao tèc rÊt c¨ng th¼ng sÏ lµm cho ¸p lùc bªn ngoµi c¸c linh kiÖn t¨ng lªn.. Nh− vËy míi cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ chèng gØ. søc nÆng cña toµn c¬ thÓ ®Ì lªn yªn mét thêi gian dµi. Thêi gian kÐo dµi. Cho nªn ph¶i c¨n cø vµo chiÒu cao vµ ch©n dµi cña tõng ng−êi mµ vÆn yªn xe ®¹p cho thÝch hîp. C¸c lo¹i xe g¾n m¸y còng vËy.xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao Xe m¸y míi ch¹y trong kho¶ng 1000 c©y sè ®−îc gäi lµ ch¹y r«-®a. ph¸t nhiÖt qu¸ ®é.kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng Nãi chung ai míi mua xe ®¹p vÒ còng muèn gi÷ g×n cho tèt. 432. thêi gian kÐo dµi sÏ lµm cho tiÒn liÖt tuyÕn bÞ ø m¸u. rót ng¾n tuæi thä cña xe m¸y. Cho nªn xe 176 353 354 . ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç m¹ ®iÖn dÔ bÞ han gØ. nh−ng chØ lµ lau kh« ®i nh÷ng giät n−íc lín. líp s¬n cña xe dÔ bÞ mÊt ®é bãng. Bëi v× trong thêi kú ch¹y r«-®a. Ta th−êng thÊy cã mét sè thanh niªn vÆn yªn xe ®¹p lªn qu¸ cao. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. Hä t−ëng r»ng nh− vËy ng−êi ®i xe ®¹p tr«ng võa khoÎ ®Ñp l¹i võa cã phong ®é. 434. Cho nªn xe ®¹p sau khi bÞ −ít ph¶i dïng kh¨n kh« lau s¹ch råi cßn ph¶i chê vµi tiÕng ®ång hå n÷a cho nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti bèc h¬i hÕt råi míi nªn tra dÇu. t¸c dông ng−îc l¹i ®Õn bé phËn sinh dôc. tuy ®· lau råi.xong ra tra dÇu ngay. ng−êi bÞ th−¬ng. líp s¬n bÞ r¹n nøt råi bong ra. lµm cho dÇu kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông. cßn v« sè nh÷ng h¹t n−íc nhá li ti mµ m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc th× vÉn cßn. ng−êi ®i xe ®¹p ph¶i cói gß ngùc vÒ phÝa tr−íc mµ hai vai th× l¹i khuúnh vÒ phÝa sau. ®i ®¸i khã v. t−ëng lµm nh− vËy th× n−íc s¬n kh«ng bÞ trãc gØ. Nguyªn nh©n lµ thµnh phÇn n−íc ë trong kh«ng khÝ chui qua nh÷ng kÏ hë cña ni l«ng ngÊm vµo líp s¬n. t−ëng lµm nh− vËy lµ ®Ó phßng han gØ. do ®ã mµ g©y ra c¸c sù cè. Nh− vËy kh«ng nh÷ng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng lùc suy gi¶m. Bëi v× khi yªn xe ®¹p cao qu¸ tÇm cña khung xe. Bëi v× xe ®¹p sau khi bÞ −ít. thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ vi khuÈn hoÆc vi trïng bÖnh lµm cho viªm tiÒn liÖt tuyÕn g©y ra hiÖn t−îng ®i ®¸i buèt. ®¸i nhiÒu.. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. søc chÞu n−íc cña bÒ mÆt s¬n gi¶m ®i. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc khung xe ®¹p. Xe m¸y míi trong thêi gian ch¹y r«-®a mµ ch¹y tèc ®é cao. thªm n÷a ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cßn kÐm vµ nh÷ng vÕt trªn bÒ mÆt c¸c linh kiÖn ch−a ®−îc mµi b»ng. thËm chÝ cßn bÞ trãc ra hµng lo¹t.v.kh«ng nªn ®Æt yªn xe ®¹p qu¸ cao Xe ®¹p lµ mét trong nh÷ng c«ng cô giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng cña nhiÒu ng−êi. ng−îc l¹i cßn lµm cho c¸c bé phËn. mµ cßn rÊt h¹i cho ®éng c¬.

Cho nªn khi ®eo ®ång hå m¹ vµng ph¶i chó ý th−êng xuyªn dïng v¶i len lau kh«. xe m¸y lîi dông giã tù nhiªn ng−îc chiÒu.kh«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n−íc l· 177 355 356 . 437. do ®ã mµ rÊt cã h¹i cho ®éng c¬. Cã ng−êi t−ëng r»ng bªn ngoµi ®· m¹ vµng råi th× kh«ng thÓ han gØ ®−îc. ph¶i lau röa hép sè vµ thay dÇu mì. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña xe m¸y. Bëi v× trong dÇu x¨ng nµy cã chÊt ch× tetraethyl-lead. ChØ cÇn chó ý b¶o d−ìng lµ cã thÓ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ gi÷ cho vá ®ång hå kh«ng bÞ ®en. Kú thùc nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt. rÊt dÔ g©y ph¶n øng ho¸ häc víi thÓ khÝ bèc h¬i trong kh«ng khÝ. lµm cho nhiÖt ®é cu¶ pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ t¨ng lªn rÊt m¹nh. cã thÓ lµm cho c«ng n¨ng m¸u bÞ gi¶m sót.kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa Dïng dÇu x¨ng «-t« cho vµo bËt löa rÊt cã h¹i cho søc khoÎ . 435. Nh−ng khi ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. do pit-t«ng bÞ nãng qu¸ tr−¬ng lªn. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng «-t« ®Ó cho vµo bËt löa.kh«ng nªn tiÕp xóc ®ång hå ®eo tay m¹ vµng víi nh÷ng chÊt cã tÝnh ¨n mßn §ång hå ®eo tay m¹ vµng hiÖn ®ang lµ mét mèt thêi trang rÊt ®−îc −a chuéng. 436. Ng−êi hót thuèc l¸ mµ hÝt chÊt ch× nµy vµo c¬ thÓ.kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng Xe m¸y ch¹y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng cã thÓ nãng ®Õn 1000oC. cuèi cïng dÉn ®Õn ®éng c¬ bÞ h− h¹i. Bëi v× trong khi ch¹y. cã thÓ to¶ nhiÖt ë c¸c linh kiÖn ®ang rÊt nãng. Bëi v× vá ®ång hå m¹ vµng chØ lµ vµng 14K (nghÜa lµ chØ cã 58. th× líp m¹ vµng Êy còng mÊt ®i ®é s¸ng bãng. lau s¹ch nh÷ng bôi kim lo¹i do m¸y ma s¸t r¬i ra. NÕu trong bÕp mµ cã khÝ than th× khãi bÕp b¸m vµo líp b¹c cña vá ®ång hå m¹ vµng sinh ra ph¶n øng. §ã lµ mét chÊt ®éc cã h−¬ng vÞ hoa qu¶. khe hë gi÷a pit-t«ng vµ xi-lanh bÞ hÑp ®i. dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®en. nÕu kÐo dµi sÏ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tróng ®éc ch×. lµm cho vá ®ång hå bÞ l−u ho¸ b¹c mµ thµnh mµu ®en. kÕt qu¶ nhiÖt ®é cña ®éng c¬ cµng ngµy cµng cao. thiÕu mÊt t¸c dông to¶ nhiÖt cña giã tù nhiªn.m¸y míi mua vÒ kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao. lóc ®ã míi ch¹y tèc ®é cao ®−îc.5% vµng thËt mµ th«i). Ngoµi ra chÊt kiÒm trong må h«i vµ chÊt sulfur trong xµ phßng th¬m ®Òu cã t¸c dông ¨n mßn ®èi víi ®ång hå ®eo tay m¹ vµng. Cho nªn kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng. cã h¹i cho buång tim con ng−êi. 438. nÕu kÐo dµi th× vá ®ång hå sÏ bÞ ®en. Trong líp vµng m¹ nµy cã mét l−îng b¹c nhÊt ®Þnh . Sau khi ch¹y ®−îc 300 c©y sè.

kú thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh− vËy.kh«ng nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o Cã mét sè ng−êi dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. v¾t kh« råi lau theo chiÒu däc cña cãi. Sau khi lau s¹ch råi kh«ng nªn ph¬i ra ngoµi n¾ng g¾t. cho ®Õn khi nµo n−íc trong th× th«i. NÕu ng©m vµo trong n−íc ®Ó giÆt th× dÔ bÞ môc. ®Ó tr¸nh cho chiÕu cãi bÞ gißn g·y. chiÕu cãi dÔ bÞ må h«i lµm cho Èm nªn bÞ dÝnh. Khi nång ®é n−íc xµ phßng vµo kho¶ng 4% th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi m¹nh nhÊt. Cho nªn kh«ng tÝch tr÷ xµ phßng vµ xµ phßng th¬m qu¸ l©u. ng−êi ta th−êng ng©m chiÕu vµo trong n−íc l· ®Ó giÆt. tån tr÷ xµ phßng qu¸ l©u sÏ lµm cho xµ phßng sinh ra rancidity. nh−ng cæ ¸o vµ tay ¸o th× l¹i dïng xµ phßng b¸nh s¸t vµo vµ vß thªm. Bëi v× kh¶ n¨ng tÈy röa cña xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m m¹nh hay yÕu. sinh ra mïi h«i. GiÆt b»ng xµ phßng bét còng vËy. chÊt chèng «xy cña b¶n th©n xµ phßng vµ xµ phßng th¬m sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. mµ hoµn toµn ng−îc l¹i. giÆt cµng s¹ch h¬n. cµng kh«ng nªn ®Ó ë trong m«i tr−êng d−íi 0oC. xµ phßng th¬m tån tr÷ mét thêi gian dµi. Bëi v× xµ phßng bét cã tÝnh toan. Mçi kil«gam n−íc chØ cÇn 5 gam bét giÆt lµ võa. 441. §em ph¬i xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m ra ngoµi n¾ng ®Ó cho nã cøng ra. hiÖu qu¶ tÈy vÕt bÈn cao nhÊt. mµ chØ nªn ph¬i trong bãng r©m tho¸ng giã cho kh« lµ ®−îc. Bëi v× xµ phßng cã thÓ h¹ thÊp tr−¬ng lùc bÒ mÆt cña n−íc. nhóng vµo n−íc Êm.Mïa hÌ viªm nhiÖt ra nhiÒu må h«i. Hä t−ëng r»ng lµm nh− vËy th× xµ phßng ®ì hao. cßn xµ phßng b¸nh th× 178 357 358 .kh«ng nªn cÊt gi÷ xµ phßng giÆt. Cho nªn chiÕu cãi kh«ng nªn dïng n−íc ®Ó giÆt mµ chØ nªn dïng nh÷ng kh¨n s¹ch. 439. Bëi v× chiÕu cãi lµ dïng cãi lµm hµng ngang. thêi gian dïng l©u hay mau hoµn toµn do b¶n th©n xµ phßng quyÕt ®Þnh. nh− vËy lµ kh«ng thÝch hîp. Trªn thùc tÕ th× ng−îc l¹i. kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy s¹ch vÕt bÈn vµ dïng ®−îc l©u h¬n. kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn gi¶m sót. Nh÷ng h¹t c¸u bÈn t¸ch ra ®ã. nh÷ng c¸u bÈn trªn quÇn ¸o biÕn thµnh nh÷ng h¹t li ti t¸ch khái quÇn ¸o. QuÇn ¸o sau khi dïng xµ phßng ®Ó giÆt. quÇn ¸o cµng khã giÆt s¹ch. NÕu nång ®é n−íc xµ phßng qu¸ ®Æc th× ho¹t tÝnh bÒ ngoµi gi¶m thÊp. 440. cßn dïng d©y ®ay ®Ó ®an hµng däc. do ®ã quÇn ¸o l¹i khã giÆt s¹ch. §Ó giÆt nh÷ng vÕt må h«i ë trªn chiÕu.kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt quÇn ¸o GiÆt quÇn ¸o mµ dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng. thËm chÝ cßn ®em ph¬i ra ngoµi n¾ng. næi trªn mÆt n−íc cïng víi bät xµ phßng. Cho nªn khi giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn cho qu¸ nhiÒu xµ phßng. xµ phßng th¬m qu¸ l©u Cã mét sè ng−êi cø thÝch mua nhiÒu xµ phßng giÆt. ph©n t¸n ë trong n−íc. t−ëng r»ng nh− vËy cã thÓ t¨ng thªm kh¶ n¨ng tÈy vÕt bÈn.

®æ b· chÌ vµo trong c¸c chËu hoa. Do sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i khuÈn anaªr«bic sinh ra muéi.. 445.. Nh− vËy lµ rÊt cã h¹i. nghe nãi cã thÓ lµm cho chËu hoa gi÷ ®−îc ®é Èm. NÕu ng©m quÇn ¸o thêi gian qu¸ dµi th× nh÷ng chÊt bÈn ë trong n−íc l¹i ngÊm vµo quÇn ¸o.cã tÝnh kiÒm.hay kh«ng vµ cho r»ng nÕu cã tiÕng o. Cho nªn kh«ng nªn dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh ®Ó giÆt quÇn ¸o. Bëi v× trong xµ phßng bét cã chÊt s«®ium ph«tphat. Cho nªn kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ lµm ph©n bãn cho c¸c chËu hoa . 442. Cã ng−êi kh«ng nh÷ng chØ dïng xµ phßng bét ®Ó giÆt quÇn ¸o. Mét lµ ph¶i xem c¸i nóm thuû tinh nhän 179 359 360 . ®Õn lóc giÆt sÏ khã s¹ch h¬n. §ång thêi lßng tr¾ng trøng lªn men sÏ g©y mïi h«i thèi. th−êng hay ®−a miÖng phÝch lªn tai ®Ó nghe xem cã tiÕng O.” Cã ng−êi khi chän mua phÝch n−íc.O.. Cho nªn kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu. Dïng chung xµ phßng bét víi xµ phßng b¸nh sÏ g©y ra ph¶n øng trung hoµ toan kiÒm. Bëi v× ®Æt vá trøng vµo c¸c chËu hoa.. mµ cßn dïng ®Ó géi ®Çu. kÝch thÝch da ®Çu sinh ra gÇu vµ lµm cho tãc bÞ chÎ.kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu Dïng xµ phßng bét rÊt thuËn tiÖn. Song nÕu ng©m quÇn ¸o ë trong n−íc qu¸ l©u th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i. mÊt ®i sù ãng m−ît vµ dÔ bÞ rông tãc. lµ chÊt l−îng phÝch tèt. lªn men vµ ph¸t nhiÖt.O. do ®ã mµ h¹ thÊp kh¶ n¨ng tÈy röa vÕt bÈn cña tõng lo¹i xµ phßng. rÊt yÕu.. ®èi víi chÊt h÷u c¬ ë trong ®Êt còng t¸c dông ph¸ ho¹i nhÊt ®Þnh. biÕn thµnh mµu vµng. dÉn ®Õn lµm cho c©y hoa bÞ chÕt.. 443. Trªn thùc tÕ th× lîi Ýt h¹i nhiÒu... kh«ng tho¸ng khÝ.. ngoµi viÖc nh×n h×nh d¸ng vµ mµu s¾c ra. tÈy vÕt bÈn rÊt nhanh. v× trong l¸ chÌ cã chÊt kiÒm chÌ.giÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u CÇn ng©m quÇn ¸o tr−íc khi giÆt sÏ cã lîi cho viÖc giÆt s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ quÇn ¸o ®−îc s¹ch h¬n. B· chÌ mèc nhòn ra lµm cho ®Êt trong chËu hoa bÞ Èm nhiÒu. §æ b· chÌ vµo trong chËu hoa. kiÒm cµ phª v. cßn ph¶i quan s¸t chÊt l−îng ruét phÝch n÷a. lßng tr¾ng trøng cßn sãt l¹i trong vá trøng sÏ ngÊm vµo ®Êt trong chËu hoa.chän mua phÝch n−íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng “ O. ChÊt s«®ium ph«tphat nµy ngÊm vµo da ®Çu sÏ sinh ra ph¶n øng ho¸ häc. lµm cho hoa t−¬i tèt. Trªn thùc tÕ. do ®ã mµ lµm háng bé rÔ.kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn cho nh÷ng chËu hoa Dïng vá trøng ®Æt vµo c¸c chËu hoa.. ¶nh h−ëng ®Õn viÖc hÊp thu chÊt dinh d−ìng cña bé rÔ... lµm nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. 444. còng rÊt nguy hiÓm cho sù sinh tr−ëng cña bé rÔ c©y hoa.. §¸nh gi¸ chÊt l−îng mét phÝch n−íc tèt hay xÊu... Cho nªn khi giÆt kh«ng nªn ng©m quÇn ¸o qu¸ 15 phót. bÞ kh«. lµm tæ cho s©u bÖnh sinh s«i n¶y në.. Bëi v× vÕt bÈn trong sîi quÇn ¸o chØ cÇn 15 phót lµ bÞ ngÊm −ít.O.o.v.

Ngoµi ra phÝch n−íc b×nh th−êng. Khi nã bÞ ®èt sÏ sinh ra mét chÊt ho¸ hîp ®a d¹ng.....kh«ng nªn ®æ n−íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n−íc Cã ng−êi chØ thÝch ®æ n−íc s«i vµo phÝch cho ®Õn ®Çy trµn míi th«i. sau khi b×nh lÆng th× nh÷ng vËt l¾ng xuèng ®¸y ®äng l¹i ë d−íi ®¸y phÝch. ®ã chØ lµ sù hiÓu lÇm. ni-l«ng sÏ bÞ l·o ho¸ rÊt nhanh. an toµn. phÝch n−íc cã n−íc s«i c¸ch miÖng phÝch 3 cm so víi phÝch ®æ ®Çy n−íc gi÷ nãng l©u h¬n 5 – 7 giê.ë cuèi phÝch n−íc xem cã bÞ g·y hay kh«ng. Song kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï nil«ng. NÕu th−êng xuyªn bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo. c−êng lùc gi¶m sót.O. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña n−íc lín h¬n nhiÒu so víi kh«ng khÝ. Bëi v× thùc nghiÖm ®· chøng minh. hai lµ ph¶i xem miÖng phÝch cã trßn hay kh«ng. NÕu chØ nghe tiÕng O. ChÊt ho¸ hîp nµy cã 180 361 362 . khi rãt n−íc vµo phÝch .. xem cã vÕt nøt hay kh«ng. PhÝch n−íc ®æ qu¸ ®Çy n−íc. Bëi v× c¸c thµnh phÇn cña r¸c cùc kú phøc t¹p. NÕu ë miÖng phÝch cã mét kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ th× do kh«ng khÝ to¶ nhiÖt rÊt thÊp nªn nhiÖt l−îng to¶ ®i cã chËm h¬n. 446.kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc Dïng phÝch n−íc ¸p lùc th× tiÖn lîi. trë nªn gißn . th× kh«ng x¸c ®Þnh ® − îc ruét phÝch tèt hay xÊu. nhiÖt l−îng theo n¾p phÝch truyÒn ra ngoµi rÊt nhanh. Bëi v× n−íc s«i ë trong phÝch. Cho nªn kh«ng nªn dïng « dï ni-l«ng ®Ó che n¾ng. nh−ng cã thÓ dïng ®Ó che m−a ®−îc. 449. NÕu dïng ni-l«ng lµm « dï ®Ó che n¾ng th× rÊt mau háng. nh−ng kh¶ n¨ng chÞu n¾ng cña ni-l«ng l¹i rÊt thÊp. n−íc nãng trùc tiÕp tiÕp xóc víi n¾p phÝch.kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng Cã ng−êi t−ëng r»ng ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao th× ®em ra lµm « dï còng tèt. tr−íc hÕt hut− ngay nh÷ng vËt trÇm l¾ng nµy lªn. tÊt sÏ nguy h¹i cho søc khoÎ. Cho nªn kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo phÝch qu¸ ®Çy. gi¶m ®−îc c¬ héi uèng ph¶i n−íc cã t¹p chÊt. 447.kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i Tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i rÊt cã h¹i cho søc khoÎ mäi ng−êi. NÕu ta cø uèng m·i thø n−íc cã nhiÒu t¹p chÊt nµy. Khi ta Ên ¸p lùc ®Ó lÊy n−íc th× èng hót ë d−íi ®¸y phÝch ¸p lùc. nh−ng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi th× phÝch n−íc ¸p lùc cã thÓ mang l¹i nh÷ng ®iÒu bÊt lîi. n−íc tõ trªn xuèng. Trªn thùc tÕ. Bëi v× tuy ®é bÒn cña ni-l«ng rÊt cao. ba lµ ph¶i xem ruét phÝch cã hiÖn t−îng bong thuû ng©n hay kh«ng. Hä t−ëng r»ng nh− vËy n − íc sÏ nãng l©u. Cho nªn kh«ng nªn th−êng xuyªn dïng phÝch n−íc ¸p lùc 448. vËt trÇm l¾ng ë d−íi ®¸y phÝch sÏ b× ®æ ®i chø kh«ng dïng.

450. cho dï nh÷ng ngµy n¾ng ®· ph¬i mÒn b«ng ra ngoµi n¾ng. Trªn ®−êng vËn chuyÓn.v. song gi÷a nh÷ng khe hë cña sîi b«ng vÉn tån t¹i h¬i n−íc.Kh«ng nªn 181 363 364 . chÞu ®−îc chua mÆn.. rÊt dÔ lµm cho thïng dÇu x¨ng ®Ô bÞ ch¸y næ. lµm cho dÇu x¨ng lu«n lu«n va ch¹m vµ ma s¸t víi vá thïng bªn trong. Mét bé phËn h¬i n−íc nµy ®· bÞ ch¨n vµ ®Öm gi−êng hÊp thu. tuy tr«ng cã ®Ñp vµ bÒn. NÕu trong c¬ thÓ mét ng−êi nµo ®ã ch−a cã ®ñ søc chèng l¹i nh÷ng chÊt nµy th× sÏ x¶y ra bÖnh tr¹ng toµn th©n. NÕu kÐo dµi. Bëi v× mét ng−êi lín sau mét ®ªm ngñ. 453. nh−ng kh«ng dÉn ®iÖn. chiÕc thïng dÇu x¨ng bÞ l¾c tø phÝa liªn tôc. mµ nªn ®em ®Õn mét n¬i qui ®Þnh ®Ó mµ xö lý. vËn chuyÓn thuËn tiÖn. Cho nªn kh«ng nªn dïng thïng b»ng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng. l¹i cµng bÊt lîi. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó gãi ch¨n b«ng. th× thµnh phÇn n−íc trong ch¨n ®Öm khã mµ to¶ ra ngoµi ®−îc. Ban ngµy nÕu dïng ni-l«ng ®Ó phñ lªn gi−êng.kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng Mïa hÌ ®Õn. th«ng qua lµn da sÏ to¶ ra mét l−îng h¬i n−íc kho¶ng h¬n 200 ml. sau khi ®Õn møc ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh sÏ sinh ra nh÷ng tia löa ®iÖn. nh− vËy sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn. Cho nªn kh«ng nªn dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng. 451.kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi−êng Dïng ni-l«ng ®Ó phñ gi−êng lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Cho nªn kh«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i. c¬ thÓ ng−êi ta to¶ ra h¬i må h«i vµ thµnh phÇn n−íc trong kh«ng khÝ rÊt dÔ bÞ mÒn b«ng hÊp thu. do ®ã mµ ®iÖn tÝch trong thïng cø tÝch tô dÇn lªn.. Bëi v× trong khi ngñ. nhiÒu ng−êi th−êng hay dïng nh÷ng tói ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng ®em cÊt ®i. ®é Èm dÇn dÇn t¨ng cao. Nil«ng kh«ng tho¸ng khÝ.kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng Dïng thïng nhùa ®Ó chøa vµ vËn chuyÓn dÇu x¨ng thËt v« cïng nguy hiÓm.thÓ th«ng qua ®−êng h« hÊp hoÆc ngÊm vµo thøc ¨n truyÒn vµo c¬ thÓ con ng−êi. l¹i cã tÝnh l−u ®éng nh− n−íc. NÕu thïng nhùa lµm b»ng chÊt nhùa c¸ch ®iÖn. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i vËt chÊt cã tÝnh tuyÖt duyªn t−¬ng ®èi cao. bÞ ®au l−ng v. dÔ sinh mñn môc. mµ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang bÞ thÊp khíp . 452. trong nh÷ng chÊt nµy cßn cã chÊt cã thÓ g©y ra ung th−. Mïa hÌ ®é Èm cao. thËm chÝ cßn lµm cho bÖnh nÆng lªn hoÆc t¸i ph¸t. ChÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm cao vµ ®é Èm kh«ng khÝ. kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ cña con ng−êi. mÒn b«ng sÏ bÞ bÝ h¬i. mµ trong thïng sinh ra ®iÖn tÝch th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó truyÒn xuèng ®Êt ®−îc. kh«ng nh÷ng thÕ. Nh − vËy dÔ lµm cho mÒn b«ng bÞ bÝ h¬i mµ sinh môc. NÕu dïng ni-l«ng ®Ó bäc mÒn b«ng th× h¬i n−íc trong mÒn b«ng khã mµ tho¸t ra ngoµi ®−îc.

tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo lµ ®−îc. Bëi v× nh÷ng lo¹i nµy cã t¸c dông g©y ung th−.kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh Nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh lµ do thu mua c¸c lo¹i nhùa cò ®em vÒ chÕ biÕn l¹i mµ thµnh.®èt nh÷ng ®å nhùa cò Nh÷ng ®å b»ng nhùa vµ b»ng cao su ®· cò. Bëi v× ®ùng s÷a bß trong thïng nhùa cã thÓ cã mïi h¾c.v. gi¶m thÊp gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s÷a. Lµm nh− vËy kh«ng chØ cã lîi cho søc khoÎ con ng−êi mµ cßn cã lîi cho c¶ sù kiÕn thiÕt quèc gia. yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cao. Cho nªn kh«ng nªn ®èt nh÷ng ®å nhùa. toµn bé vitamin C trong s÷a bÞ ph¸ huû. Nh÷ng vËt chÊt cã chÊt ®éc nµy dÇn dÇn tan ra vµ hoµ vµo trong r−îu.kh«ng nªn ®ùng s÷a bß vµo trong thïng nhùa §ùng s÷a bß trong thïng nhùa sÏ ph¸ ho¹i thµnh phÇn dinh d−ìng cña s÷a bß. kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. nh÷ng chÕ phÈm b»ng nhùa t¸i sinh khã tr¸nh khái cã nh÷ng lo¹i nhùa cã chÊt ®éc. bao b× d−îc phÈm vµ c¸c dông cô ®Ó ¨n lµm b»ng nhùa ®Òu kh«ng cã chÊt ®éc nh− chÊt p«livinin. t¹o thµnh sù « nhiÔm cho c¶ mét vïng.. Qua thùc nghiÖm chøng minh. phªn«n. nhÊt lµ chÊt p«livinin ®¬n thÓ lµ mét chÊt cã nhiÒu kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ung th−. vitamin B còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu. sö dông l¹i.. do ®ã mµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña r−îu. urª v. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã b¸n nh÷ng bao b× thùc phÈm. ®Ó ngoµi s¸ng 24 tiÕng ®ång hå. S¬n cã rÊt nhiÒu lo¹i. kh«ng nh÷ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng r−îu mµ cßn cã thÓ lµm cho c¸c chÊt ®éc trong thïng nhùa tan vµo trong r−îu. chÊt p«lipr«pilen v. rÊt cã thÓ bÞ ngÊm c¸c chÊt ®éc.. nhÊt lµ nh÷ng thùc phÈm cã chÊt chua vµ c¸c lo¹i dÇu. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thïng r−îu cßn ph¶i s¬n. Bëi v× nguyªn liÖu ®Ó lµm thïng r−îu do nhiÒu thø hîp thµnh. ph¶i thªm nh÷ng chÊt gia cè. ®Õ giµy. Cho nªn c¸c chÕ phÈm tõ nhùa t¸i sinh kh«ng nªn dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n. chÊt p«listiren. Nhùa phÕ th¶i ®−îc thu håi tõ nh÷ng nguån rÊt phøc t¹p. §ång thêi khi ®èt lªn sÏ to¶ ra mét mïi rÊt khã ngöi.. nÕu ®em ®èt ®i sÏ v« cïng nguy h¹i cho con ng−êi. ¸o m−a. mµ nªn thu thËp l¹i råi ®em b¸n ®Ó ng−êi ta t¸i chÕ.v.. Cßn nh÷ng lo¹i nhùa dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thø nh− tói x¸ch. 456. 454.kh«ng nªn ®ùng r−îu l©u ngµy trong c¸c chai lä b»ng nhùa Dïng thïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. èng n−íc vµ nh÷ng linh kiÖn ®iÖn v. ®å cao su cò. nªn chän nh÷ng lä thuû tinh mµu mµ ®ùng.th× cã ®éc nh− c¸c chÊt p«livinin clorit. g©y cho ng−êi ta c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. Lo¹i chÕ phÈm nhùa nµy cã nhiÒu chÊt ®éc. ®iÒu kiÖn gia c«ng còng kh«ng ®ång ®Òu. NÕu dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm. 455.v. ®ùng s÷a bß vµo trong ®å nhùa. Cho nªn kh«ng nªn dïng ®å nhùa ®Ó ®ùng s÷a bß. Cho nªn tèt nhÊt lµ dïng nh÷ng chai lä thñy tinh ®Ó ®ùng 182 365 366 . ng−êi ¨n ph¶i sÏ bÞ tróng ®éc ngay hoÆc bÞ tróng ®éc tõ tõ.. nÕu kh«ng sÏ cã ngµy bÞ tróng ®éc. cã nhiÒu lo¹i cã chÊt ®éc.

ng−êi ta th−êng ®Æt trùc tiÕp dông cô ¨n nh− th×a. Trªn bµn ¨n tr¶i ni l«ng. rót ng¾n tuæi thä sö dông cña tói ch−êm nãng.C. cao su bÞ cøng ra mµ l·o ho¸. nÕu liÕm ngãn tay cho −ít ®Ó chia bµi th× vi trïng bÖnh dÔ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Cho nªn kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi b»ng nhùa. Mét lµ kh«ng ®−îc liÕm ngãn tay ®Ó chia bµi. viªm gan cã tÝnh tróng ®éc ch×. B¶n th©n nguyªn liÖu p«livinin th× kh«ng ®éc. nªn t×m nh÷ng lo¹i v¶i b«ng ®Ó thay thÕ th× tèt h¬n. 460. lµ mét chÊt rÊt cã h¹i cho c¬ thÓ. g©y nªn nh÷ng bÖnh tróng ®éc m·n tÝnh . Bëi v× ®¹i ®a sè ni l«ng ®Òu lµm tõ p«livinin mµ ra. nhÊt lµ vi trïng bÖnh viªm gan th× cµng nguy hiÓm. Nh−ng nÕu kh«ng chó ý vÖ sinh còng cã h¹i cho søc khoÎ. b¸t vµ cã khi c¶ thøc ¨n n÷a. Trªn thùc tÕ. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ph¬i tói ch−êm nãng ra ngoµi n¾ng vµ h¬ trªn lß löa ®Ó ®Ò phßng Dïng tói l−íi nhùa ®Ó ®ùng thøc ¨n. dÉn ®Õn thiÕu m¸u. Cho nªn trªn bµn ¨n kh«ng nªn tr¶i v¶i ni-l«ng. Nh÷ng thø ®ã dÝnh chÊt ®éc råi qua måm vµo trong c¬ thÓ.. dÜa. ®au ë vïng tim. Nhùa phªn«n vµ nhùa urª cóng cã nh÷ng chÊt cã ®éc. Bëi v× trªn con bµi cã rÊt nhiÒu vi trïng g©y bÖnh.. rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ.v. mµ r¹n nøt. nÕu ngåi ch¬i nhiÒu giê ë ngoµi ®−êng phè th× sÏ hÝt ph¶i mét l−îng lín kh«ng khÝ nhiÔm bÈn.Kh«ng nªn tr¶i ni-l«ng trªn bµn ¨n Cã kh«ng Ýt gia ®×nh thÝch dïng ni l«ng ®Ó tr¶i trªn bµn ¨n. ®óng lµ bÖnh vµo tõ måm. kh«ng nªn dïng nhøng ®å dïng b»ng nhùa ®Ó ®ùng r−îu. bÞ ngøa ng¸y ngoµi da.V. Bëi v× ®Çu ®−êng xã chî lµ n¬i bôi bËm. ¡n nh÷ng thùc phÈm ®ùng trong tói nhùa nµy cã thÓ lµm cho c¬ thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng nh− ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m. Bëi v× tói l−íi nhùa lµ do nh÷ng nguyªn liÖu ho¸ häc nh− P. ngãn tay còng sê mã vµo mäi thø.r−îu. dÔ lau röa. §óng lµ ch¬i mµ kh«ng vui. 458. nh−ng trong ®ã nã cã chÊt cloroªtylen th× l¹i cã ®éc. Ngoµi ra. 459.kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l−íi nhùa 457. còng cã thÓ nhiÔm khuÈn. bÞ tróng ®éc cã tÝnh tÝch luü v.kh«ng nªn ®æ n−íc s«i vµo tói ch−êm Tói ch−êm nãng chØ nªn ®æ n−íc nãng kho¶ng 80-90oC. t−ëng r»ng nh− vËy lµ trang nh·. kh«ng thÓ ®æ n−íc s«i vµo ®−îc. dÔ dÉn ®Õn viªm nhiÔm 183 367 368 . n−íc s¬n trªn ni l«ng l¹i cã chÊt ch× vµ nhiÒu chÊt cã ®éc kh¸c. nh− vËy chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× ®æ n−íc s«i vµo th× sÏ lµm cho cao su cña tói ch−êm nµy bÞ l·o ho¸. hîp thµnh. Hai lµ kh«ng nªn ngåi ch¬i tu-l¬-kh¬ ë ngoµi hÌ phè. ®òa .Ba ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tu-l¬-kh¬ §¸nh tu-l¬-kh¬ lµ ho¹t ®éng vui ch¬i rÊt phæ biÕn. xó uÕ nhiÒu nhÊt.

Cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho ®ång hå ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc bÞ Èm.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n−íc nãng Nh÷ng quÇn ¸o cã må h«i kh«ng ®−îc ng©m vµo n−íc nãng hoÆc n−íc s«i. Cho nªn. chao 184 369 370 . mái l−ng ®au l−ng hoÆc lµ bÞ t¸o bãn.kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu hoÆc chôp x quang §i chiÕu ®iÖn ho¨c chôp ®iÖn mµ ®eo ®ång hå ®iÖn tö th× ®ång hå ®iÖn tö sÏ bÞ háng hoÆc bÞ chÕt. 464.. Ngoµi ra còng kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®iÖn tö gÇn tõ tr−êng. Ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y chiÕu chôp X quang còng kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö ®Ó ®Ò phßng bÞ háng. §Ìn bµn nª-«ng. nÕu mÆt trêi chiÕu vµo hoÆc bÞ d−ìng khÝ trong kh«ng khÝ lµm cho «xy ho¸ th× sÏ biÕn thµnh mµu vµng lÊm tÊm trªn quÇn ¸o.®−êng h« hÊp. 463.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ §ång hå ®eo tay ®iÖn tö ch¹y rÊt ®óng giê. ®Ìn bµn tèt nhÊt nªn lµ ®Ìn bãng trßn. thÞ gi¸c dÔ bÞ tæn h¹i. Nh− vËy lµ phÝa sau ®Ìn th−êng tèi om. cã thÓ tiÕt kiÖm ®iÖn. Hä t−ëng r»ng ¸nh s¸ng tèt. n¨ng l−îng tiªu hao Ýt h¬n. Ngåi xæm mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u bÞ chËm ®i. BÞ nãng.. bÞ Èm. liÖu mµ ch¬i cho vui mµ kh«ng cã h¹i.v. c¸c m¹ch ®iÖn dÔ bÞ chËp lµm mÊt sù ®iÒu tiÕt. Song nÕu kh«ng dïng ®óng c¸ch. nãi chung trô ®Ìn lµm b»ng thÐp xo¾n cã thÓ uèn cong hoÆc th¼ng. Ba lµ kh«ng nªn ch¬i miªn man kh«ng nghØ.v. ngoµi ra cßn chøa nh÷ng vËt chÊt h÷u c¬ nh− chÊt lßng tr¾ng trøng. 462. trë ng¹i cho viÖc hiÖn sè hoÆc lµm cho pin bÞ ch¶y.kh«ng nªn dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn Cã rÊt nhiÒu ng−êi thÝch dïng ®Ìn nª-«ng lµm ®Ìn bµn. Khi ®· høng lªn th× ch¬i quªn ¨n quªn nghØ. bëi v× trong må h«i cã chøa hµm l−îng n−íc vµ hµm l−îng muèi. tinh thÓ th¹ch anh v. Cho nªn. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö cã l¾p mét b¶ng ®−êng ®iÖn. NÕu cø lµm viÖc dµi ngµy trong hoµn c¶nh nµy th× m¾t dÔ mái mÖt. ChÊt lßng tr¾ng trøng cã thÓ tan ë trong n−íc l¹nh. chao ®Ìn th−êng kÝn.. Cho nªn bÖnh nh©n khi ®i chiÕu ®iÖn hoÆc chôp ®iÖn th× nªn th¸o ®ång hå ®iÖn tö ë tay ra. Bëi v× bªn trong ®ång hå ®iÖn tö lµ do nh÷ng tæ hîp ®−êng ®iÖn. Trªn thùc tÕ. Do t¸c dông cña bøc x¹ rÊt m¹nh cã thÓ lµm cho ®ång hå bÞ t¹m ngõng hoÆc chÕt h¼n. nÕu kh«ng th× ®ång hå sÏ chÕt. cã thÓ lµm cho m¸y bÞ han gØ. 461.. cßn gÆp n−íc nãng th× nã ng−ng kÕt l¹i ë trªn quÇn ¸o. hîp thµnh. PhÝa tr−íc vµ phÝa sau ®Ìn lµ hai m¶ng s¸ng tèi t−¬ng ph¶n qu¸ m¹nh. bÞ bÖnh trÜ v. nh− vËy lµ kh«ng khoa häc. gi¸ c¶ l¹i rÎ. ch©n tay tª b×. ®Ó ®ång hå bÞ nãng qu¸ hoÆc Èm qu¸ sÏ bÞ gi¶m tuæi thä sö dông.

phßng chèng c«n trïng ®Ó phun vµo quÇn ¸o. c¶ quÇn ¸o lãt còng vËy. tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. mÆc vµo tr«ng rÊt kh«ng ®Ñp. sÏ s¶n sinh ra tÜnh ®iÖn vµ phãng ®iÖn. Cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Bëi v× nh÷ng quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc nh− ni-l«ng. Khi giÆt l¹i dïng søc vß m¹nh.v.kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi QuÇn ¸o len rÊt nhÑ. 466. nhÑ. lµm cho v¶i ph¼ng h¬n v. Nãi chung ¸o lãt ni-l«ng th−êng h¬i chËt. viÕt l¸ch nhiÒu giê vÉn kh«ng tæn h¹i cho thÞ lùc. cã rÊt nhiÒu chÊt cã h¹i cho c¬ thÓ con ng−êi. Bëi v× líp da ng−êi ta to¶ ra må h«i vµ må h«i dÇu lµm cho sîi nhung dÝnh vµo nhau trë nªn cøng.. Tr−íc khi mÆc nªn ng©m n−íc l· giÆt ®i mét l−ît råi h·y mÆc. Nh−ng nÕu mÆc s¸t vµo ng−êi th× líp nhung rÊt mau bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. Nh÷ng chÊt nµy bay theo kh«ng khÝ l¬ löng 185 371 372 . 465.quÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i Cã mét sè ng−êi giÆt xong quÇn ¸o cø thÝch lén tr¸i ra ®Ó ph¬i.¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o. Kú thùc lµm nh− vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. khi giÆt kh«ng nªn vß m¹nh.v. khi mÆc vµo ng−êi nã sÏ kh«ng ngõng cä s¸t. Ngoµi ra sîi ho¸ häc s¸t vµo da sÏ g©y cho lµn da qu¸ mÉn c¶m.kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t vµo ng−êi ¸o ni-l«ng mÆc s¸t vµo ng−êi sÏ cã h¹i cho søc khoÎ. lµm cho v¶i tr¾ng h¬n. ¸o dÝnh s¸t vµo líp da mét thêi gian dµi sÏ g©y nªn ngøa ng¸y. NÕu mÆc ¸o s¸t vµo ng−êi. vËt vi sinh. chÊt g©y ung th− v. Trong khi may quÇn ¸o ng−êi ta th−êng dïng nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt ®Ó lµm cho v¶i khái co. hydro sulfit.®Ìn nªn lµ thuû tinh hoÆc nhùa mµu cã thÓ to¶ s¸ng ra bèn xung quanh.Nh÷ng chÊt nµy ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch líp da ng−êi mÆc. xuÊt hiÖn bÖnh viªm da cã tÝnh qu¸ mÉn c¶m. vµ tÝnh gi÷ Êm còng gi¶m ®i nhiÒu. Sau khi kh« dïng tay khÏ vß cho quÇn ¸o trë l¹i xèp. Khi ph¬i nªn ph¬i mÆt ph¶i ra ngoµi. Ngoµi ra ng−êi ta cßn dïng thuèc phßng mèc. bôi. cho nªn ¸o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay. Cho nªn kh«ng nªn mÆc ¸o ni-l«ng bã s¸t ng−êi. NhÊt lµ líp da cña trÎ em th−êng qu¸ mÉn c¶m. nh÷ng chÊt nµy còng cã t¸c dông kÝch thÝch lµn da con ng−êi. Bëi v× trong tù nhiªn. 467. 468.. sîi nhung cµng dÝnh bÕt vµo nhau chÆt h¬n. nh− khãi. cµng râ h¬n. thËm chÝ cã thÓ g©y næi mÒ ®ay. nh÷ng tia löa nhá cña tÜnh ®iÖn sÏ kh«ng ngõng kÝch thÝch lµn da. ng−êi ta th−êng dïng nhiÒu lo¹i hå ho¸ häc ®Ó lµm cho quÇn ¸o ®−îc ®Ñp h¬n. v¾t m¹nh. Cho nªn kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng−êi. ®Ó cã thÓ ngåi ®äc s¸ch. nh÷ng lo¹i hå nµy th−êng g©y kÝch thÝch cho da. mÒm m¹i.. bÞ cøng l¹i.. Sau khi ph¬i kh« sÏ thµnh nh÷ng m¶ng cøng. mÒm xèp vµ gi÷ ®−îc ®é Êm.

Bëi v× ph¬i ra n¾ng nh− vËy sÏ mau l·o ho¸. thËm chÝ cßn bÞ nãng ch¶y. rÊt dÔ lµm cho quÇn ¸o bÞ è vµng. nÕu ta ph¬i quÇn ¸o lãt mµ lén tr¸i ra ph¬i th× nh÷ng chÊt n¸y sÏ b¸m vµo quÇn ¸o lãt cña chóng ta. 470. bÞ phai mµu. khi giÆt kh«ng nªn ng©m vµo n−íc nãng. Cho nªn khi giÆt bÝt tÊt kh«ng nªn giÆt b»ng n − íc nãng. mµ chØ nªn dïng n− íc h¬i ©m Êm ®Ó giÆt. Cho nªn kh«ng nªn ph¬i bÝt tÊt ni l«ng ngoµi n¾ng hoÆc h¬ trªn bÕp lß. Do nguyªn nh©n vÒ mÆt c«ng nghÖ nªn cã nh÷ng ®Çu sîi thõa ra nµy. Cho nªn nh÷ng quÇn ¸o lãt mÆc s¸t ng−êi kh«ng nªn lén tr¸i ra ph¬i. HiÖn t−îng sinh cøng ra nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn cña bÝt tÊt. 472. Bëi v× ¸o len. bÞ d·o ra. nh÷ng quÇn ¸o t¹m thêi kh«ng mÆc ®Õn nªn gÊp cho ph¼ng phiu.kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt VÒ c¬ b¶n bÝt tÊt ®−îc dÖt b»ng m¸y dÖt trßn. sau khi ng©m giÆt b»ng n−íc nãng. bÞ gißn. NÕu dïng n−íc nãng ®Ó ng©m giÆt. NhÊt lµ cæ bÝt tÊt. Chóng ta kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi nµy ®i. thËm chÝ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c lo¹i viªm da. mÊt mÊt søc ®µn håi. sîi sÏ bÞ tuét. dÉn ®Õn gi¶m søc ®µn håi. cßn cã thÓ cã h¹i cho chÊt liÖu len n÷a. nh÷ng sîi chun sÏ bÞ l·o ho¸. NÕu dµi qu¸ th× khi ®i bÝt tÊt sÏ v−íng vµo ngãn ch©n. gi÷a mçi chiÕc ¸o kª mét tê giÊy b¶n råi xÕp vµo trong tñ quÇn ¸o. §èi víi phô n÷ th× cã thÓ g©y bÖnh phô khoa. Nãi chung nh÷ng kho¶ng thõa nµy nªn lµ 2-3mm. Còng cã ng−êi ®em gãi quÇn ¸o len vµo trong tói ni l«ng. sÏ cã thÓ bÞ biÕn h×nh. 471. Kú thùc c¸ch lµm nh− vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. khi mÆc vµo ng−êi sÏ g©y ngøa ng¸y. NÕu c¾t nã ®i. ë ®Çu bÝt tÊt. lµm cho ¸o biÕn d¹ng. ¸o dÖt kim mµ treo l©u ngµy th× ¸o sÏ bÞ ch¶y dµi ra. Tói ni l«ng kh«ng tho¸ng khÝ. BÝt tÊt ®· dïng qua cã thÓ do cä s¸t nhiÒu mµ sinh ra nh÷ng t¬ sîi. cuèi bÝt tÊt vµ ë gãt bÝt tÊt th−êng cã nh÷ng ®Çu sîi thß ra. H¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y sîi sÏ bÞ cøng. 469.trong kh«ng trung.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng hoÆc h¬ bªn bÕp lß BÝt tÊt ni-l«ng vµ nh÷ng bÝt tÊt b»ng sîi ho¸ häc kh¸c kh«ng nªn ph¬i ngoµi n¾ng còng kh«ng nªn h¬ trªn bÕp lß ®ang ch¸y. bÞ mèc.kh«ng nªn ng©m giÆt bÝt tÊt b»ng n−íc nãng Ngµy nay bÝt tÊt b¸n trªn thÞ tr−êng. C¸ch lµm ®óng ®¾n nhÊt lµ.khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo NhiÒu ng−êi cho r»ng ¸o len vµ ¸o dÖt kim kh«ng mÆc n÷a th× treo lªn ®Ó cÊt ®i. vµ khi cÊt quÇn ¸o cßn ph¶i giò cho s¹ch bôi bÆm b¸m vµo. ®¹i ®a sè lµ dÖt b»ng ni-l«ng hoÆc sîi ho¸ häc. nh÷ng côc sîi dÝnh vµo nhau. 186 373 374 .

nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ trong c¬ thÓ rÊt nhiÒu vµ m¹nh. vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i cã thÓ thõa c¬ x©m nhËp vµo c¬ thÓ.kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o RÊt nhiÒu ng−êi cho r»ng bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o th× sÏ trõ ®−îc nh÷ng con nhËy (con dµi ®u«i). 476. c¸c 474. 187 375 376 . con gi¸n.v. nhiÒu ng − êi cã thãi quen kú cä rÊt m¹nh. Tèc ®é thay ®æi líp da nµy hÕt søc chËm. sinh ra nøt nÎ. nã cã thÓ ng¨n trë mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù x©m nhËp cña vi trïng bÖnh vµ nh÷ng x¹ tuyÕn cã h¹i. thËm chÝ cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ghÎ lë. Nã chØ dµy kho¶ng 0. Giµy da sau khi ®¸nh xi ®em cÊt gi÷ l©u ngµy. §Ó b¶o vÖ nhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc æn ®Þnh. g©y ra bÖnh viªm mao nang. Ngoµi ra b¨ng phiÕn chØ cã t¸c dông xua ®uæi nh÷ng lo¹i c«n trïng. Khi t¾m nÕu kú cä m¹nh qu¸ sÏ lµm tæn h¹i cho chÊt l−îng líp da nµy.1mm. nh−ng l¹i v« cïng quan träng.473.khi t¾m kh«ng nªn kú cä m¹nh qu¸ Khi t¾m. chç nµo nhanh nhÊt còng ph¶i trªn 10 ngµy. 475. bÞ nøt nÎ. chÝnh lµ mét phßng tuyÕn trêi cho cu¶ con ng−êi . Bëi v× xi ®¸nh giµy thuéc lo¹i dÇu cã tÝnh kh«. h×nh nh − nÕu kh«ng lµm nh− vËy th× t¾m kh«ng s¹ch. Cho nªn cÊt gi÷ giµy da kh«ng nªn b«i xi mµ nªn b«i lªn mét líp mì ®éng vËt. Líp da nµy cã chÊt axit nhÑ.cµng ph¶i chó ý. thµnh bÖnh b¹i huyÕt. s¸t ®i s¸t l¹i nhiÒu lÇn. Bëi v× b¨ng phiÕn lµ thÓ r¾n. nh−ng cã thÓ trùc tiÕp th¨ng hoa thµnh thÓ khÝ. cã thÓ lµm cho lµn da nhiÔm ®éc.. Bëi v× bªn ngoµi c¬ thÓ con ng−êi cã mét tÇng tÕ bµo th−îng b× phñ lªn toµn th©n r¬i ra.. chØ nªn kú cä nhÑ nhµng th«i. ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç da non nh− khoeo tay. rÊt dÔ bÞ kh«. l¾ng xuèng d−íi. tr−íc khi cÊt ®i ®· b«i mét l−ît xi cho giµy. Cho nªn khi t¾m kh«ng nªn kú cä líp da qu¸ m¹nh. ©m hé v. Kú thùc kú cä m¹nh qu¸ còng kh«ng cã lîi cho lµn da. cßn líp da ë d−íi vai th× ph¶i trªn 100 ngµy. Cho nªn ph¶i ®Æt b¨ng phiÕn ë phÝa trªn tñ. Trªn thùc tÕ nh − vËy lµ kh«ng tho¶ ®¸ng. Song thÓ khÝ cña b¨ng phiÕn nÆng h¬n kh«ng khÝ.kh«ng nªn ®¸nh xi tr−íc khi cÊt giµy da Cã nhiÒu ng−êi kh«ng dïng ®Õn giµy da n÷a. n¸ch.. mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ “ Líp da chÕt ”.sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh Khi ra må h«i. chø kh«ng cã t¸c dïng diÖt trïng. cã thÓ ®Ò phßng ®−îc da giµy bÞ kh«. NÕu dïng mét miÕng mì lîn hoÆc mì cõu sèng. Lµm nh − vËy kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ® − îc giµy mµ cßn lµm cho giµy mau h−.

Cho nªn sau khi ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n−íc l¹nh. Tuy cã tiÖn thËt. Ph−¬ng ph¸p cÇm m¸u khi ch¶y m¸u cam lµ : ngåi ngay xuèng. H¬n n÷a ®©y lµ “ Khu tam gi¸c” nguy hiÓm cña con ng−êi. lç ch©n l«ng réng ra. nhÑ nhµng c¾t phÇn l«ng mòi thß ra ngoµi lç mòi. tuy nhiÒu Ýt.kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i Cã mét sè ng−êi khi ®i b¬i. kh«ng chuÈn bÞ quÇn ¸o. Vi trïng cã thÓ theo m¸u mµ vµo tÜnh m¹ch råi lªn n·o. nÕu c¾t hoÆc nhæ l«ng mòi ®i sÏ sinh c¶m nhiÔm. Cho nªn kh«ng nªn thuª quÇn ¸o b¬i.m¹ch m¸u trªn da tr−¬ng lªn. vµ cßn cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh trïng roi ©m ®¹o.. ng−êi ta th−êng hay ngöa ®Çu lªn. tuÇn hoµn m¸u t¨ng lªn. ®Ó mau t¶n nhiÖt. nãng vµ ®au. 480. nh÷ng m¹ch m¸u trªn da lËp tøc co l¹i. L«ng mòi vÝ nh− c¸nh rõng phßng hé. Bëi v× nh÷ng tæ chøc d−íi líp da trong lç mòi t−¬ng ®èi Ýt.rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh.. C¾t l«ng mòi hoÆc nhæ l«ng mòi lµ cã h¹i. ®ång thêi søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m sót. Lóc nµy nÕu t¾m b»ng n−íc l¹nh th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. 477. nªn ®· ®i thuª quÇn ¸o b¬i. lµm cho mòi ®á lªn. líp da dÝnh chÆt vµo x−¬ng sôn mòi. nh÷ng vi trïng vµ mÇm bÖnh ®ang tiÒm Èn trong c¬ thÓ thõa c¬ x©m nhËp. sî l¹nh. 478. dïng ngãn tay Ên vµo gi÷a hai bªn mòi.v. 479. ph¸t sèt. NÕu l«ng mòi dµi qu¸.må h«i to¸t ra nhiÒu. Bëi v× quÇn ¸o b¬i khi mÆc vµo ng−êi lµ bã s¸t th©n thÓ. vi trïng bÖnh b¸m vµo quÇn ¸o b¬i cã thÓ truyÒn nhiÔm bÖnh ngoµi da cho mäi ng−êi. nh− vËy cµng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. s−ng lªn. dïng kÐo ®· s¸t trïng. Trªn thùc tÕ. sau ®ã dïng b«ng nhÐt vµo lç mòi. huyÕt qu¶n rÊt nhiÒu. lµ phßng tuyÕn ®Çu tiªn cña ®−êng h« hÊp cña con ng−êi. dµi ng¾n cã kh¸c nhau. m−ng mñ n·o v. tõ ®ã mµ sinh bÖnh. NÕu m¸u vÉn tiÕp tôc ch¶y th× ph¶i nhê thÇy thuèc ch÷a. tèt nhÊt nªn tù chuÈn bÞ mét bé mµ dïng. tèt nhÊt lµ dïng mét miÕng v¶i thÊm n−íc l¹nh ¸p vµo hai bªn sèng mòi. toµn th©n th¶ láng. g©y ra viªm mµng n·o cã mñ. Cho nªn kh«ng nªn c¾t l«ng mòi. cã thÓ ng¨n trë bôi bÆm. bÖnh nÊm khuÈn vµ c¸c bÖnh ký sinh trïng kh¸c. vi trïng. limpha. TuyÖt ®èi kh«ng lµm th−¬ng tæn ®Õn lç mòi.khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 188 377 378 . Bëi v× do n−íc l¹nh ®ét nhiªn kÝch thÝch. thß ra ngoµi lç mòi th× nªn röa s¹ch lç mòi. lµm nh− vËy lµ kh«ng ®óng. nh−ng quÇn ¸o b¬i qua nhiÒu ng−ê× mÆc nªn chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. NÕu bÞ nhiÔm trïng dÔ bÞ lan réng vµ sinh ra viªm xoang mòi. tim phæi ph¶i g¸nh v¸c nÆng h¬n.kh«ng nªn c¾t l«ng mòi Trong lç mòi cña mäi ng−êi ®Òu cã l«ng. Bëi v× khi ch¶y m¸u cam mµ ngÈng ®Çu lªn th× m¸u sÏ ch¶y vµo cæ häng. h×nh thµnh bÖnh ngøa tiÒn ®×nh mòi.ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu lªn Khi ch¶y m¸u cam. mét hai phót sau m¸u cam tù nhiªn sÏ ngõng.

cã thÓ lµm cho sulfite ch× ph¸t s¸ng. 483. Bëi v× x−¬ng cæ ng−êi ta låi vÒ phÝa tr−íc. nhÑ th× c¶m thÊy cæ bÞ ®au mái. 484.buæi tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 189 379 380 . Bëi v× cæ ng−êi ta cã thÓ tù do ho¹t ®éng lµ do sù phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a x−¬ng cæ víi hµng lo¹t c¬ g©n. v¸ng ®Çu hoa m¾t v. d©y ch»ng míi thµnh. tøc lµ bÞ “ S¸i cæ ”. c¬ b¾p. sau khi tØnh dËy th−êng cã c¶m gi¸c ®Çu bÞ tr−¬ng ra. c¬ thÓ sÏ bÞ nguy h¹i. Cho nªn thêi gian ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi. NÕu cø gèi ®Çu cao l©u ngµy sÏ lµm cho sinh lý x−¬ng cæ cong ®i.. Thêi gian ngñ ngµy qu¸ nhiÒu.khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang Th − êng xuyªn ®eo ®ång hå d¹ quang. dÇn dÇn lµm cho nh÷ng c¬ g©n. nÕu kh«ng dïng gèi ®Çu hoÆc gèi ®Çu qu¸ thÊp. cßn cã thÓ x¶y ra t¾c m¹ch m¸u n·o. hai tay tª b×. 482. do ®ã lµm cho cæ cøng ®ê ra. mÆt vµ m¾t cã hiÖn t−îng tr−¬ng phï. MÆt ®ång hå d¹ quang chØ c¸ch cã mét líp vá.gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ Cã nhiÒu ng−êi khi ngñ kh«ng cÇn gèi ®Çu hoÆc gèi qóa thÊp lµm cho vÞ trÝ ®Çu qu¸ thÊp. trë nªn bÞ liÖt. ®Çu ãc nÆng ch×nh chÞch. nhÊt lµ ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ chØ cã h¹i cho c¬ thÓ. ®au nhøc.. m¸u ch¶y chËm. tr¹ng th¸i øc chÕ ®¹i n·o dÇn dÇn bÞ l¾ng xuèng.. Bëi v× trong khi ngñ sù øc chÕ vá ®¹i n·o m¹nh h¬n vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã mét chu kú øc chÕ h−ng phÊn.giÊc ngñ tr−a kh«ng nªn qu¸ dµi Thêi gian ngñ tr−a qu¸ dµi kh«ng nh÷ng ch¼ng cã t¸c dông nghØ ng¬i. khi ngñ råi c¸c c¬ b¾p ë cæ kh«ng ®−îc nghØ ng¬i tho¶i m¸i. c©u nãi “ Cao chÈm v« −u ” lµ kh«ng cã c¬ së khoa häc.Ngoµi ra ngñ gèi ®Çu cao sÏ dÉn ®Õn l−u l−îng m¸u ë n·o bÞ gi¶m. Cho nªn khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao qu¸. c¬ b¾p. bªta. do ®ã mµ bøc x¹ t−¬ng ®èi m¹nh. toµn th©n mÖt mái. ý thøc m¬ hå. lªn bông th× c¬ thÓ nhËn bøc x¹ mét thêi gian dµi. Cho nªn kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang ®i ngñ. Sau khi tØnh dËy..v. huyÕt qu¶n trªn ®Çu dÔ bÞ xung huyÕt. Nh− vËy cø tÝch luü m·i lªn. khi ngñ tay ®Ó lªn ngùc. ch©n tay cøng ®ê. hai vai mái mÖt. Cho nªn gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸. 481. d©y ch»ng lu«n lu«n bÞ c¨ng th¼ng.Lóc ngñ mµ gèi ®Çu qu¸ cao dÔ x¶y ra “ S¸i cæ ” vµ dÔ bÞ bÖnh vÒ cæ. Tèt nhÊt kh«ng ngñ qu¸ 45 phót. Radium cã mét lo¹i x¹ tuyÕn cùc m¹nh lµ alpha. nÕu ®eo ®ång hå d¹ quang vÒ phÝa lßng bµn tay. XÐt tõ gãc ®é y häc. ng−îc l¹i cßn lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cµng mÖt mái h¬n. Bëi v× trªn nh÷ng chiÕc kim vµ ch÷ sè ®ång hå d¹ quang cã s¬n mét lo¹i hçn hîp ph¸t quang cã thµnh phÇn radium. còng kh«ng nªn ®Æt ®ång hå d¹ quang ë d−íi gèi. l©u dÇn sÏ bÞ nh÷ng chøng bÖnh vÒ cæ nh− v«i ho¸. Sau khi tØnh dËy sÏ c¶m thÊy rÊt kh«ng tho¶i m¸i.. nÕu bÞ nÆng th× c¸c c¬ b¾p ë cæ sÏ cøng ®ê ra.

ng−êi giµ 9-10 tiÕng ®ång hå lµ võa. Cho nªn ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn c¸c cöa. §ã lµ do “ ThiÕu m¸u n·o ” g©y ra. ®é bÒn chÆt cña c¬ x−¬ng bÞ kÐm ®i.kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu Ngñ lµ nhu cÇu sinh lý cña con ng−êi. NÕu ngñ ngåi. mét ng−êi trong t×nh tr¹ng bËn rén vµ Ýt ngñ so víi ng−êi ngñ nhiÒu vµ nhµn rçi. lµm cho c¸c ho¹t ®éng sinh lý vµ thay thÕ ®Òu bÞ gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt. ng−êi ®øng tuæi 7-8 tiÕng ®ång hå. Nh÷ng vËt chÊt cã h¹i nµy. Bëi v× khi ngñ. NÕu cø kÐo dµi.v. hµm l−îng th¸n khÝ trong kh«ng khÝ l¹i t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. khi tØnh dËy th−êng thÊy v¸ng ®Çu. Cho nªn nghØ tr−a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn. Ngñ tho¶ ®¸ng vµ ®Çy ®ñ sÏ tiªu trõ mÖt mái cã hiÖu qu¶. NÕu lµ mïa ®«ng. NÕu cöa ®ãng kÝn mÝt. c¶m thÊy kh«ng khÝ trong lµnh s¶ng kho¸i. nhiÖt ®é trong vµ ngoµi phßng chªnh lÖch qu¸ cao g©y ra c¶m l¹nh. tõ ®ã mµ sinh ra hµng lo¹t bÖnh tËt. ®i ra ngoµi s©n. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o l¹i cµng gi¶m ®i. thÝnh gi¸c vµ xóc gi¸c bÞ gi¶m sót.Buæi tr−a hoÆc sau b÷a ¨n tr−a. kh«ng nh÷ng lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy mÖt mái mµ cßn lµm cho c«ng n¨ng c¶m gi¸c cña c¸c c¬ quan khøu gi¸c. m¾t mê. cã thÓ më mét bªn cöa sæ. h¬n n÷a t− thÕ ngñ ngåi cµng lµm cho m¸u ë c¸c tæ chøc n·o thªm thiÕu. ngñ tr−a. Ngoµi ra cã ng−êi ®· quan s¸t vµ thèng kª. s¸ng sím mµ ta ®i tõ ngoµi vµo trong nhµ th× c¶m thÊy kh«ng khÝ ngét ng¹t. Nh− vËy lµ chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. ®ã lµ pÐp-tÝt thÇn kinh. s¾c mÆt t¸i mÐt v. 485. Nh−ng nÕu ngñ qu¸ nhiÒu th× l¹i cã h¹i cho søc khoÎ. kh«ng khÝ vÈn ®ôc trong phßng ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi nh− thÕ nµo. m¸u ch¶y vµo ®¹i n·o qua c¸c c¬ quan tèc ®é t−¬ng ®èi chËm. dùa trªn ghÕ bµnh hoÆc gôc xuèng bµn ®Ó nghØ gi¶i lao. §ã lµ v× ho¹t ®éng t− duy cã thÓ s¶n sinh ra mét lo¹i vËt chÊt t¨ng c−êng søc miÔn dÞch cho c¬ thÓ. thÞ gi¸c. nhiÒu ng−êi cã thãi quen ngåi trªn sa l«ng. NÕu ngñ ngåi. ï tai. tØ lÖ èm ®au thÊp h¬n tõ 25% ®Õn 38%. tim ®Ëp chËm h¬n. ng−êi hÝt ph¶i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ. thËm chÝ ®Õn trªn 10 lÇn.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa S¸ng sím ngñ dËy. 486. Nãi chung. ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®èi l−u qu¸ m¹nh. §ñ thÊy. §ång thêi sè l−îng vi khuÈn. Ng−îc l¹i. sau khi ngñ mét ®ªm dµi. mét l−îng m¸u t−¬ng ®èi nhiÒu ch¶y vµo hÖ thèng d¹ dµy vµ ruét.. 190 381 382 . ®Æc biÖt lµ nh÷ng phßng hÑp mµ ng−êi l¹i ®«ng th× cø sau 3 giê. Bëi v× ngñ qu¸ nhiÒu sÏ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho trung khu thuú miªn ®¹i n·o. Bëi v× khi yªn tÜnh.. trong phßng kh«ng tho¸ng khÝ. tèc ®é m¸u ch¶y ®Õn c¸c bé phËn t−¬ng ®èi chËm. häc sinh trung häc kho¶ng 8-9 tiÕng ®ång hå. mçi ngµy thêi gian ngñ cña : häc sinh tiÓu häc kho¶ng 10 tiÕng ®ång hå. mçi phót con ng−êi ta ph¶i hÝt vµo 300mg d−ìng khÝ vµ thë ra 250 mg th¸n khÝ. sè l−îng bôi bÆm vµ nh÷ng chÊt cã h¹i kh¸c ®Òu t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn. m¹ch m¸u në ra. rÊt khã chÞu. §Æc biÖt lµ sau b÷a ¨n tr−a. Cho nªn thêi gian ngñ kh«ng nªn qu¸ dµi. ch©n mái mÖt.

§ång thêi. bëi v× hÖ thèng thÞ gi¸c cña hä ch − a ® − îc ph¸t triÓn hoµn toµn.kh«ng nªn n»m xem ti-vi N»m trªn gi−êng hoÆc trªn ghÕ bµnh mµ xem ti-vi . Bëi v× thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn «-t« kÐm. ch¶y n−íc m¾t. 191 383 384 . Kh«ng khÝ trong nhµ xÝ bÞ vÈn ®ôc. lµm cho ph©n l−u l¹i ë trong ruét qu¸ l©u. song ®èi víi søc khoÎ th× chØ cã h¹i chø kh«ng cã lîi. Bëi v× ®éng t¸c ®¹i tiÖn lµ do trung khu thÇn kinh cÊp thÊp vµ trung khu thÇn kinh cÊp cao cïng tham gia. ngåi l©u sÏ c¶m thÊy v¸ng ®Çu. Trong n − íc bät cã nh÷ng vËt nh − amilada t − ¬ng ®èi dÝnh. qu¶ lµ cã tù do tho¶i m¸i thËt. Bëi v× n»m ®Ó xem ti-vi th× ®Çu ph¶i ngÈng lªn. cã ng − êi chØ thÝch dïng l − ìi liÕm m«i cho dÞu.v.Cho nªn kh«ng nªn n»m xem tivi. tÇm m¾t rÊt khã gi÷ ®−îc ®−êng th¼ng víi mµn h×nh.. nh·n ¸p t¨ng cao. ý thøc ®¹i tiÖn bÞ øc chÕ. g©y nªn ø m¸u trong khoang chËu vµ khóc cong cña tÜnh m¹ch trÜ mµ h×nh thµnh bÖnh trÜ. 490.mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i Mïa ®«ng khÝ hËu kh« hanh. ph¶i nghiªng m×nh ®i. tõ ®ã mµ g©y nªn ®au hèc m¾t. 488. hót mÊt qu¸ nhiÒu n−íc. m«i ng − êi ta th − êng hay bÞ kh« nÎ. TrÎ em vµ thanh thiÕu niªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« cµng cã h¹i h¬n. thêi gian kÐo dµi rÊt cã h¹i cho m¾t. sinh ra mÖt nhäc. mÊt mÊt tÝnh mÉn c¶m kÝch thÝch ¸p lùc cña trùc trµng ®èi víi ph©n. rÊt khã gi÷ ®−îc cù ly æn ®Þnh gi÷a m¾t vµ s¸ch b¸o (cù ly gi÷a m¾t vµ tê b¸o ph¶i lµ 30-35cm). mÖt mái. do ®ã mµ m«i cµng kh« h¬n. Cho nªn trong khi ®i ®¹i tiÖn kh«ng nªn xem s¸ch b¸o. thÞ lùc kÐm v. Nh−ng trªn thùc tÕ. thËm chÝ cßn lµm cho m«i nøt nÎ ch¶y m¸u. tinh thÇn häc tËp Êy thËt ®¸ng quÝ. Cã thÓ xoa lªn mét chót vad¬lin ®Ó ®Ò phßng nÎ m«i. sung huyÕt kÕt m¹c.. s−ng ®au nh·n cÇu. Bëi v× tuyÕn n − íc bät ë trong måm ch¶y ra n − íc bät. nh − vËy lµ kh«ng tèt. dÉn ®Õn bÞ nhiÔm trïng m − ng mñ. xe ch¹y nªn lu«n lu«n lóc l¾c. thêi gian ngåi qu¸ l©u. cã khi cßn x¶y ra hiÖn t−îng ngÊt xØu. ph¶i ngoÑo cæ. nh×n lÖch mét thêi gian dµi. n»m nh− vËy thËt v« cïng cã h¹i cho th©n thÓ. cã thÓ lµm cho måm Èm − ít dÔ chÞu vµ ®Ó tiªu ho¸ thøc ¨n. Khi ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. thiÕu «xy. dÉn ®Õn t¸o bãn. n − íc bèc h¬i. Cho nªn kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «-t«. chÊt amilada dÝnh l¹i trªn m«i. Nh− vËy dÔ c¨ng th¼ng qu¸ møc.kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe «t« Ngåi trªn «-t« mµ xem s¸ch b¸o rÊt cã h¹i cho m¾t. Cho nªn mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i.kh«ng nªn xem s¸ch b¸o ë trong nhµ xÝ §i ®¹i tiÖn mµ xem s¸ch b¸o. khi ta liÕm m«i.487. 489.

§é cao thÝch hîp ph¶i lµ vÞ trÝ cña mÆt bµn ngang víi hèc ngùc lµ võa. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC th× nhiÖt ®é trong ng − êi chñ yÕu dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da ®Ó t¶n nhiÖt. Bëi v× viÖc ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é trong c¬ thÓ kh«ng ph¶i chØ dùa vµo sù bèc h¬i cña lµn da. Bëi v× bµn cao. nhiÒu ng − êi ®· ph¶i kª ®Öm ®Ó ngåi. kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn thÝch xoay trÇn ®Ó hãng m¸t. nhÊt lµ khi kh«ng cã giã sÏ c¶m thÊy râ nhÊt. mµ cßn dùa vµo sù bøc x¹ cña lµn da n÷a. lóc viÕt ®Òu rÊt tèn søc. ng − îc l¹i cßn c¶m thÊy cµng nãng h¬n. lµn da kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ th«ng qua ph − ¬ng thøc bøc x¹ ®Ó t¶n nhiÖt. Do nhiÖt l − îng t¨ng lªn.45% . Cho nªn bµn lµm viÖc kh«ng nªn qu¸ cao. dÔ chÞu. nh×n c¸c mµu xanh ë d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc sÏ gi¶m bít hoÆc mÊt ®i c¶m gi¸c mÖt mái cña m¾t. khiÕn cho ch©n ho¹t ®éng bÊt tiÖn. 492. sinh ra cËn thÞ. khiÕn cho ch©n nÆng mµ v« lùc. NÕu kÐo dµi th× tÜnh m¹ch bÞ gÊp khóc. Må h«i ra nhiÒu mµ c¸i nãng vÉn hoµn toµn kh«ng gi¶m. NÕu d − íi tÊm kÝnh l¹i lµ nh÷ng tÊm ¶nh mµu s¾c sÆc sì th× c¶m gi¸c 192 385 386 . Nãi chung d − íi tÊm kÝnh nµy ng − êi ta th − êng ®Æt nh÷ng tÊm b×a hoÆc v¶i. Cho nªn lóc nµy mµ cëi trÇn th× cµng dÔ bÞ c¸i nãng bªn ngoµi thÊm vµo. må h«i tõ lç ch©n l«ng to¸t ra. cù li qu¸ gÇn. ng − êi giµ th× dÔ bÞ mái m¾t.491. g©y nªn hao tæn c¬ b¾p. khi lµm viÖc ph¶i nh« vai lªn. dÔ c¶m thÊy mÖt mái mµ gi¶m sót hiÖu suÊt c«ng t¸c. ®au ngùc. lµm cho c¸c c¬ b¾p bÞ teo l¹i. khi nhiÖt ®é ngoµi trêi v − ît qu¸ 37oC. Khi ngåi ®äc c¸c tµi liÖu. Cho nªn khi nhiÖt ®é bªn ngoµi lªn trªn 35oC mµ cëi trÇn chØ cµng c¶m thÊy nãng bøc h¬n. NÕu nh − khÝ hËu ngoµi trêi gÇn nh − hoÆc cao h¬n nhiÖt ®é trong ng − êi (37oC) th× cëi trÇn kh«ng nh÷ng kh«ng m¸t mÎ. khi ®äc. nång nùc h¬n. nhung mµu xanh da trêi hoÆc xanh l¸ c©y mµu sÉm. NÕu lµm viÖc l©u dµi sÏ sinh ra ®au vai.mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t Mïa hÌ oi bøc. nh×n kh«ng râ n÷a. §Ó lµm viÖc ® − îc dÔ dµng. t − êng r»ng nh − vËy sÏ m¸t mÎ. Nh − vËy th× hai ch©n l¹i kh«ng ® − îc tù nhiªn ®Æt trªn sµn.kh«ng nªn ®Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc §Æt nh÷ng tÊm ¶nh mµu d−íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc lµ kh«ng thÝch hîp.bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ Bµn lµm viÖc cao qu¸ sÏ ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng−êi. tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. Kú thùc th× kh«ng ph¶i nh − vËy. Khi ng − êi ta lµm viÖc b»ng m¾t l©u th − êng c¶m thÊy m¾t bÞ mÖt mái. TØ lÖ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cã thÓ ®¹t ®Õn 35% . rÊt cã h¹i cho m¾t. Mµu xanh da trêi vµ xanh l¸ c©y cã t¸c dông t − ¬ng ®èi tèt ®èi víi viÖc hÊp thu tia tö ngo¹i trong ¸nh s¸ng m¹nh lµm tæn h¹i cho m¾t. 493. mµ cßn bÞ nhiÖt l− îng bªn ngoµi thÊm vµo. do ®ã mµ c¶m thÊy cµng nãng bøc.

. ChÝnh c¸i c¾t mãng tay nµy sÏ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh nÊm kÏ cho ng − êi kh¸c. tèt nhÊt lµ kh«ng nªn Ðp nh÷ng tÊm ¶nh mµu xuèng d − íi tÊm kÝnh bµn lµm viÖc. cã thÓ lµ ®¹i b¶n doanh cña vi khuÈn. cã t¸c dông tÈy mì. trùc trïng ® − êng ruét vµ trøng ký sinh trïng ® − êng ruét v. nh − ng rÊt cã h¹i cho lµn da tay. BÒ ngoµi líp da cña ng − êi ta cã mét líp mì da cã thÓ lµm cho da mÒm vµ b¶o vÖ lµn da. Khi ® − a tay quÖt lªn l − ìi rÊt dÔ bÞ vi khuÈn. V× d − íi mãng tay cã nhiÒu c¸u bÈn. dïng dÇu x¨ng ®Ó röa. trøng ký sinh trïng v. dÔ ch¸y. 495. 494. Cho nªn kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì. trùc trïng biÕn d¹ng. tem phiÕu bÞ « nhiÔm. nøt nÎ. lµm cho lµn da trë nªn th« r¸p. Bëi v× nh÷ng giÊy tê ® − îc l − u th«ng hµng ngµy nh − tiÒn giÊy.kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay Dïng chung c¸i c¾t mãng tay lµ viÖc th − êng t×nh trong cuéc sèng.. Cho nªn ®Ó b¶o vÖ sù khoÎ m¹nh cña ®«i m¾t.mÖt mái cña m¾t khã mµ tiªu tan ®i ® − îc. Bëi v× dÇu x¨ng lµ mét lo¹i chÊt láng kh«ng mµu. mµ nªn dïng mét miÕng bät biÓn tÈm n − íc ®Ó quÖt ngãn tay ®Õm tiÒn vµ sau ®ã ph¶i röa tay ngay b»ng xµ phßng. h¬i cã mïi h«i. Cho nªn khi ®Õm tiÒn kh«ng nªn quÖt tay lªn l − ìi. DÇu x¨ng cã chøa nh÷ng chÊt cã thÓ g©y tæn h¹i cho hÖ thèng m¸u vµ hÖ thèng thÇn kinh trung khu cña c¬ thÓ. Nh − ng ng − êi sö dông c¾t mãng taymµ cã bÖnh nÊm th× vi trïng bÖnh nÊm sÏ b¸m vµo c¾t mãng tay. mµ nªn dïng giÊy cò lau kh«. tuy cã khö ® − îc vÕt bÈn khái tay. ® − a ngãn tay quÖt lªn l − ìi cho − ít ®Ó ®Õm thËt v« cïng nguy hiÓm. Cho nªn kh«ng nªn m − în c¸i c¾t mãng tay 497. mÇm bÖnh vµ trøng ký sinh trïng. Röa tay b»ng dÇu x¨ng sÏ lµm mÊt líp mì da nµy ®i. ë Trung Quèc ng − êi ta ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c lo¹i tiÒn giÊy ®Ó t×m c¸c lo¹i vi khuÈn nh − vi trïng g©y bÖnh viªm gan B. trùc trïng g©y mñ. nh÷ng nÊm kÏ Èn n¸u d − íi mãng tay. cÇu trïng nho mµu hoµng kim. truyÒn bÖnh cho ng − êi.kh«ng nªn nuèt ®êm 193 387 388 ..kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì Khi tay bÞ dÝnh dÇu mì hoÆc nh÷ng chÊt bÈn kh¸c. vi trïng salm«n. råi dïng xµ phßng vµ n − íc röa cho s¹ch.kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn Khi ®Õm tiÒn hoÆc c¸c lo¹i tem phiÕu.. hÇu nh − kh«ng cã ®iÒu g× ®¸ng ®Ó bµn luËn. vi trïng g©y bÖnh.v. cã rÊt nhiÒu vi trïng. cã thÓ lµm tan dÇu mì.v. thËm chÝ cã thÓ g©y viªm da vµ mÈn ngøa. theo vµo måm. 496. kh« cøng.

nhiÒu ng − êi cø muèn gi¶n tiÖn. g©y ch¶y m¸u.v. cã thÓ cã mét phÇn vi trïng bÞ vÞ toan tiªu diÖt. nuèt ®êm nµy cã thÓ bÞ bÖnh lao ruét. Nh − ng nÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n sÏ lµm cho m«ng bÞ loÐt.kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n Nh÷ng ng − êi bÞ b¹i liÖt hoÆc bÞ c − a ch©n cã xe l¨n trî gióp sÏ më réng ® − îc ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ. Tèt nhÊt lµ mçi ngµy cã 3 – 4 lÇn xoa bãp chç m«ng ®Ó duy tr× sù l − u th«ng cña tuÇn hoµn m¸u.. Bëi v× trong nh÷ng tê giÊy ®· in ®Òu cã chÊt liÖu mµu vµ chÊt liÖu nhuém. vµo thïng.nªn kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt sau khi ®i ®¹i tiÖn. Cho nªn khi cã ®êm kh«ng nªn tuú tiÖn kh¹c nhæ. träng l − îng cña phÇn trªn ®Òu do bé phËn m«ng chèng ®ì. nguy h¹i cho b¶n th©n. ®ã lµ ®iÒu rÊt tèt. Trªn nh÷ng trang giÊy in ch× cßn cã chÊt ch× vµ mùc dÇu. nguy h¹i ®Õn c«ng chóng. kh«i phôc ® − îc tuÇn hoµn m¸u.. g©y nªn nh÷ng chøng bÖnh vÒ ® − êng ruét. 500.kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë Kh«ng biÕt tõ bao giê. NÕu kÐo dµi sÏ sinh tróng ®éc m·n tÝnh.kh«ng nªn dïng giÊy b¸o cò ®Ó chïi ®Ýt Sau khi ®i ®¹i tiÖn. mµ ph¶i nhæ vµo b«. cø sau 15 phót l¹i ph¶i xoay ng − êi mét lÇn lµm cho chç m«ng bÞ ®Ì ® − îc chuyÓn ®éng. Tuú tiÖn nhæ ®êm. ngøa ng¸y v. nh − ng cßn mét bé phËn lín vi trïng th× vÉn cßn sèng vµ ®i vµo ® − êng ruét. thËn. HËu m«n vµ líp da xung quanh rÊt Èm cã thÓ ngÊm nh÷ng chÊt ®éc nµy vµ g©y nªn nh÷ng vÕt x − íc. thËm chÝ cßn sinh môn nhät. Cã mét thêi viÖc nu«i chim ®· trë thµnh mèt thêi th − îng. Trong nh÷ng trang giÊy in cßn cã mét kÕt cÊu ho¸ häc víi mét chÊt nh − DDT cã ®éc tÝnh rÊt lín. nh − ng còng kh«ng nªn miÔn c−ìng nuèt. nh − vËy lµ cã h¹i cho søc khoÎ. Bëi v× trong ®êm cã rÊt nhiÒu vi trïng. cho r»ng cã Ých cho søc khoÎ c¶ thÓ x¸c lÉn tinh thÇn. Cho 499. NÕu cø ngåi l©u bÊt ®éng th× chç m«ng s¸t víi ghÕ sÏ bÞ ®Ì nÆng mét thêi gian dµi lµm cho tuÇn hoµn m¸u kh«ng th«ng. Nh − ng theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc n − íc ngoµi cho biÕt th× 194 389 390 . viªm n·o m« cã tÝnh lao.v. V× sau khi ngåi lªn xe l¨n. vµ qua ® − êng m¸u cã thÓ truyÒn vµo gan. thiÕu m¸u côc bé. ®ì tèn tiÒn nªn ®· dïng giÊy b¸o hoÆc xÐ s¸ch cò ®Ó chïi. g¾ng g − îng nuèt ®êm... lao thËn. viÖc nu«i chim trong gia ®×nh ® − îc coi nh − mét së thÝch. Cho nªn ng − êi bÞ b¹i liÖt sau khi ngåi lªn xe l¨n. n·o m« v. tõ ®ã cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh trÇm träng nh − lao gan. 498. C¶ hai ®Òu kh«ng nªn lµm. NÕu kÐo dµi sÏ bÞ loÐt v× bÞ ®Ì nÆng. nÕu nuèt vµo trong d¹ dµy. NÕu ng − êi bÞ bÖnh lao th× trong ®êm sÏ cã rÊt nhiÒu vi trïng lao.

NXB VÖ sinh nh©n d©n .¡n vµ søc khoÎ.ch¨m sãc vµ cÊm kþ. 3.N÷ tÝnh dôc nhi thñ s¸ch. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 5.1996 6.Dôc nhi cÊm kþ. ®Õn khi vÒ giµ. NXB Khoa häc kü thuËt B¾c kinh 1996 2. do ®ã mµ sinh ra bÖnh ung th − phæi. NXB C«ng ty dÞch thuËt Khoa häc kü thuËt Thiªn T©n . khi cã nhiÒu bôi bÆm th× nh÷ng sîi l«ng vò bay vµo trong phæi lµm cho mét phÇn c¬ n¨ng miÔn dÞch bÞ tæn h¹i.1997 195 391 392 ..HiÖn ®¹i c − gia cÊm kþ. §ã lµ bëi v× nu«i chim trong phßng ë sÏ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong phßng rÊt nhiÒu.1993 s¸ch tham kh¶o 1. NXB Liªu Ninh th − x· 1994 4. NXB D©n téc Qu¶ng T©y 1996 7.Phô n÷ cã thai .HiÖn ®¹i sinh ho¹t cÊm kþ ®¹i ®iÓn. Theo sù ®iÒu tra nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc Hµ Lan th× nh÷ng ng − êi nu«i chim ë trong phßng ë. Cho nªn viÖc nu«i chim ë trong phßng ë quyÕt kh«ng ph¶i lµ mét së thÝch cã lîi.nu«i chim. NXB Du lÞch Qu¶ng §«ng . nhÊt lµ nu«i chim trong c¨n hé rÊt kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. sè ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi t¨ng gÊp 7 lÇn so víi ng − êi th − êng.N÷ tÝnh t×nh ¸i thñ s¸ch. Trong sè 49 ng − êi m¾c bÖnh ung th − phæi ® − îc ®iÒu tra th× cã 33 ng − êi ®· tõng nu«i chim ë trong phßng ë.

Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ vÒ viÖc cai s÷a 22 19.5 ®iÒu kiªng kþ khi cho trÎ ¨n ® − êng 27 24.Kh«ng nªn lÊy s÷a ®Æc cã ® − êng lµm thøc ¨n chÝnh cho trÎ th¬ 7.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn nu«i con b»ng s÷a mÑ 3.TrÎ em kh«ng nªn dïng nhiÒu dÇu gan c¸ 36 26.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n s÷a bß thêi gian dµi 19 17.Trong thêi kú cho con bó mµ thÊy kinh th× kh«ng nªn cai s÷a 25 22.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a cõu ®Ó nu«i con 14 11.Kh«ng nªn cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi 16 13.Kh«ng nªn cai s÷a qu¸ muén 24 20.Kh«ng nªn hÔ thÊy trÎ khãc lµ cho bó 18 16.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng s÷a thay uèng n − íc 18 15.Kh«ng nªn cho con bó s÷a v« giê giÊc 17 14.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó nÊu ch¸o cho trÎ 15 12.Kh«ng nªn chØ dïng s÷a bß khi nu«i bé trÎ s¬ sinh 7 8 9 9 10 11 12 8.MÑ ®ang uèng thuèc bÖnh kh«ng nªn cho con bó 20 18.Kh«ng nªn cho trÎ n»m ngöa bó s÷a 13 9.S©u khi cai s÷a kh«ng nªn tiÕp tôc nu«i trÎ b»ng b×nh s÷a 26 23.TrÎ ®Î non kh«ng nªn ¨n s÷a chua 14 10.TrÎ em l − êi ¨n kh«ng nªn cho ¨n m× chÝnh 37 27.Kh«ng nªn cho trÎ míi sinh bó s÷a qu¸ muén 6.Muèn trÎ t¨ng chiÒu cao.Kh«ng nªn coi th − êng viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ 2.TrÎ em kh«ng nªn ¨n kÑo s«c«la 196 393 394 .TrÎ th¬ nµo kh«ng nªn bó s÷a mÑ 4.Tr − êng hîp nµo kh«ng nªn cai s÷a 24 21. kh«ng ph¶i chØ dùa vµo dinh d − ìng 35 25.Kh«ng nªn bá s÷a non 5.môc lôc Lêi nãi ®Çu PHÇN 1 trÎ th¬ vµ Nh÷ng ®iªï cÊm kþ Trang 1.

Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu trøng gµ 79 60.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n no qu¸ 77 58.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nh÷ng thøc ¨n cã rÔ 82 64.Kh«ng nªn ®Ó cho trÎ em ¨n uèng ngÊu nghiÕn 74 53.Kh«ng nªn nhai c¬m cho trÎ em 82 65.28293031323334353637383940414243444546- víi s÷a bß 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu quÊt 38 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc vËt Ýt chÊt mì 39 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu tái 39 4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc ¨n uèng cña trÎ em 40 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 43 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu b¸nh quÈy 44 Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu m× chÝnh 44 TrÎ em kh«ng nªn ¨n cµ chua xanh 45 TrÎ em kh«ng nªn uèng n − íc gi¶i kh¸t cã mµu 45 Kh«ng nªn cho trÎ em uèng n − íc ngät thay n − íc läc 46 TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc phÈm ®ãng hép 47 Kh«ng nªn cho trÎ em míi sinh uèng n − íc cam th¶o 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc tr − íc b÷a ¨n 48 TrÎ em kh«ng nªn uèng bia 49 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng c«cac«la 50 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ uèng n − íc qu¶ ®ãng chai 50 18 ®iÒu cÊm kþ trong viÖc ¨n uèng cña nhi ®ång 51 Kh«ng nªn cho trÎ th¬ ¨n nhiÒu s«c«la68 Kh«ng nªn cho trÎ ¨n nhiÒu kÑo s÷a 69 47.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n chay 76 57.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nh÷ng thùc phÈm cã tÝnh kÝch thÝch 75 54.TrÎ th¬ d − íi 6 th¸ng tuæi kh«ng nªn cho ¨n lßng tr¾ng trøng 78 59.TrÎ th¬ kh«ng nªn ¨n mËt ong 83 66.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n nhiÒu mì ®éng vËt 79 61.Kh«ng nªn cho trÎ ¨n tr − íc khi ®i ngñ 72 51.Kh«ng nªn l¹m dông thuèc bæ cho trÎ 70 49.Kh«ng nªn cho trÎ ngËm thøc ¨n khi ngñ 71 50.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n vÆt 73 52.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n tanh 76 56.Kh«ng nªn cho trÎ ®· lín ¨n nhiÒu chÕ phÈm b»ng s÷a 70 48.TrÎ em kh«ng nªn ¨n nhiÒu gan vµ bå dôc 75 55.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc 197 395 396 .Kh«ng nªn cho trÎ s¬ sinh ¨n muèi 81 63.TrÎ em kh«ng nªn ¨n thøc ¨n n − íng 83 67.Kh«ng nªn cho trÎ em ¨n qu¸ mÆn 80 62.

Nhi ®ång kh«ng nªn ch¹y nhanh trªn ® − êng dµi 93.Kh«ng nªn cho trÎ mÆc ¸o qu¸ chËt 75.Häc sinh cËn thÞ kh«ng nªn ngåi bµn ®Çu 91.TrÎ th¬ kh«ng nªn ®i giµy da 84.Kh«ng nªn nÆn môn nhät ë trÎ em 92.Kh«ng nªn cho trÎ th¬ n¾m ¸o nhau ®i d¹o 94.TrÎ th¬ kh«ng nªn t¾m n¾ng qua cöa kÝnh 98.Kh«ng nªn che kh¨n voan nil«ng lªn mÆt trÎ em 69.Kh«ng nªn cho b¨ng phiÕn vµo quÇn ¸o trÎ em 83.TrÎ th¬ kh«ng nªn luyÖn c¬ b¾p qu¸ sím 95.Kh«ng nªn may quÇn ¸o b»ng sîi ho¸ häc chop trÎ em 73.TrÎ th¬ kh«ng nªn mÆc quÇn thñng ®Ýt l©u qu¸ 81.6 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ g¸i 88.Nhi ®ång kh«ng nªn dïng kem d − ìng da cña ng − êi lín 103.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét giÆt quÇn ¸o trÎ th¬ 82.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy chËt qu¸ 84 85 86 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94 95 96 97 97 98 86.TrÎ em kh«ng nªn l¹m dông ®å ho¸ trang 101.TrÎ em kh«ng nªn ®i giµy ®Õ nhùa cøng 85.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn cã c¹p chun 78.TrÎ em kh«ng nªn ch¬i trß kÐo co 99.Kh«ng nªn may quÇn ¸o cho trÎ em b»ng v¶i mµu sÉm 71.TrÎ em kh«ng nªn xoa phÊn 98 99 102 106 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 198 397 398 .Kh«ng nªn dïng d©y chun ®Ó th¾t l − ng 79.Tr − íc khi thi ®Êu kh«ng nªn ¨n c¬m 100.2 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trang ®iÓm cho bÐ trai 89.7 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc thay t· lãt cho trÎ s¬ sinh 70.QuÇn cña trÎ em nam tuyÖt ®èi kh«ng nªn dïng kho¸ phÐc m¬ tuya 80.Kh«ng nªn may ¸o cã cæ cho trÎ s¬ sinh 72.ThiÕu nhi kh«ng nªn ®¸nh phÊn b«i son 102.may quÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh 68.4 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc cho nhi ®ång ®i xe ®¹p 90.TrÎ em kh«ng nªn ®i dÐp lª qu¸ sím 87.Nhi ®ång kh«ng nªn ®i giµy ®Õ cøng ®Ó ch¹y 96.TrÎ em kh«ng nªn mÆc nhiÒu quÇn ¸o 74.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn loe 77.Nhi ®ång kh«ng nªn mÆc quÇn bß 76.Sau b÷a c¬m nhi ®ång kh«ng nªn ®i b¬i 97.

Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 132.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn mÆc ¸o bã chÆt lÊy ng − êi 129.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 115.ThiÕu n÷ kh«ng nªn bã ngùc 107.Häc sinh trung tiÓu häc kh«ng nªn sÊy tãc 105.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc bæ canxi 192 196 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 199 399 400 .Sau khi lÊy nhau nhiÒu n¨m vÉn kh«ng cã con.qu¸ dµy ë trªn mÆt 104.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®i bÝt tÊt dµi vµ chËt 131.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i 116.10 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc båi d − ìng trÎ em 117.15 ®iÒu kiªng kþ trong gi¸o dôc gia ®×nh 109.Thêi kú ®Çu cã thai kh«ng nªn ®éng phßng 124.10 ®iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng vî chång 121.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn ®eo su chiªng 128.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn bã ngùc 130.12 ®iÒu kiªng kþ trong häc tËp 110.§ang hµnh kinh kh«ng nªn giao hîp 123.CÇn trõ bá 19 thãi quen xÊu ¶nh h − ëng ®Õn søc khoÎ Ph©n 2 121 122 122 123 124 134 138 151 160 168 169 169 170 172 182 186 187 phô n÷ víi nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 120.Vî chång võa t¾m xong kh«ng nªn giao hîp 125.Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn ®i giµy cao gãt 133.Nhi ®ång kh«ng nªn ®eo nhÉn 106.Sau khi lµm viÖc mÖt nhäc kh«ng nªn giao hîp 126.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 135.12 ®iÒu cÊm kþ vÒ ®å ch¬i cña nhi ®ång 111.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong viÖc rÌn luyÖn cña trÎ em 112. kh«ng nªn giao hîp nhiÒu 127.TuÇn tr¨ng mËt kh«ng nªn dung tôc 122.9 ®iÒu kiªng kþ vÒ phßng ë cu¶ nhi ®ång 108.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn l¹m dông vitamin 134.14 ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng th − êng ngµy cña trÎ em 119.TrÎ em kh«ng nªn ®eo kÝnh mµu b»ng nhùa 114.12 ®iÒu kiªng kþ trong viÖc trÎ em xem tivi 118.3 ®iÒu kiªng kþ khi trÎ em sèt cao 113.

chôp X quang 141. 225 162.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn chiÕu.Khi ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m n − íc l¹nh 143.Kh«ng nªn dïng nhiÒu thuèc nhuém tãc 228 167.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cã yªn cøng 150.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn gi¶m møc ¨n 139.Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn t¾m ngåi 144.Kh«ng nªn c¾m nÕn vµo b¸nh ga t« sinh nhËt 219 154.Kh«ng nªn ®eo d©y chuyÒn hîp kim dµi ngµy 229 230 230 231 200 401 402 .Phô n÷ ®ang hµnh kinh kh«ng nªn nhæ r¨ng 140.Tr − íc khi hµnh kinh kh«ng nªn ¨n nhiÒu muèi 142.136.Ho¸ trang kh«ng nªn nhæ l«ng mµy 226 163.Mïa ®«ng kh«ng nªn ®eo khÈu trang ®Ó chèng rÐt 221 156.Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng bÖnh kh«ng nªn ®eo nhÉn 170.Phô n÷ kh«ng nªn hót thuèc l¸ 147.Mïa hÌ kh«ng nªn ®eo ®å trang søc b»ng kim lo¹i 168-Nh©n viªn c«ng t¸c tiÕp xóc víi thùc phÈm chÝn kh«ng nªn ®eo nhÉn 169.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn nu«i mÌo 138.SÊy tãc kh«ng nªn qu¸ nhiÒu vµ qu¸ so¨n 228 166.Phô n÷ ®ang cho con bó kh«ng nªn uèng bia 146.DiÔn viªn tr − íc khi ho¸ trang kh«ng nªn röa mÆt.Khi hµnh kinh kh«ng nªn mÆc quÇn bß 145.Kh«ng nªn c¾t l«ng mi 227 165.Kh«ng nªn ch¶i ®Çu b»ng l − îc nhùa 219 153.Phô n÷ kh«ng nªn ®i xe ®¹p cña nam giíi 149.Kh«ng nªn ®Ó tãc qu¸ dµi 226 164.Phô n÷ kh«ng nªn mÆc quÇn lãt b»ng v¶i ni l«ng 151.Kh«ng nªn b«i n − íc hoa lªn mÆt 221 157.Khi trang ®iÓm kh«ng nªn dïng n − íc hoa cã nång ®é cao 222 158..T¾m xong kh«ng nªn trang ®iÓm ngay223 160.Phô n÷ kh«ng nªn dïng xµ phßng ®Ó röa bé phËn sinh dôc 207 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 152.Phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng dÇu giã 137..§i kh¸m bÖnh kh«ng nªn trang ®iÓm 224 161.Kh«ng nªn dïng dÇu giã ®Ó xoa tay xoa mÆt 223 159.S¶n phô kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng ®á 148.Kh«ng nªn bÕ trÎ em xem ti vi 220 155.

Ng − êi gi¸o viªn kh«ng nªn ¨n mÆc lè l¨ng 196-Gi¸o viªn kh«ng nªn lµm nhôc häc sinh 197.§Ò cao n¨ng lùc x· giao kh«ng nªn cã 4 lo¹i t©m lý 188.Kh«ng nªn tiÕt lé yªu ® − ¬ng qu¸ sím 176.Kh«ng nªn röa mÆt tõ trªn xuèng d − íi 201.Kh«ng nªn khua ch©n móa tay khi chuyÖn trß giao thiÖp 187.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong khi 151 152 153 253 254 254 255 256 256 257 258 258 259 260 260 261 201 403 404 .Gi¸o viªn kh«ng thÓ thiÕu t×nh yªu 200.Kh«ng nªn röa mÆt b»ng thuèc ®¸nh r¨ng 204.Giao l − u t×nh c¶m kh«ng nªn h«n 177.Kh«ng nªn tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong 192-KÕt nghÜa b¹n bÌ kh«ng nªn coi th − êng nh©n tè t×nh c¶m 193.Rãt trµ tiÕp kh¸ch kh«ng nªn qu¸ ®Çy 234 237 240 241 242 243 243 243 244 245 246 246 247 248 248 250 251 190.7 ®iÒu kiªng kþ khi nãi chuyÖn víi ng − êi yªu 175.Chång kh«ng nªn coi vî lµ c«ng cô h − ëng l¹c 178.KÕt b¹n kh«ng nªn lÊy tiÒn tµi lµm c¬ së 194.Kh«ng nªn mÆc mét bé ©u phôc liªn tôc dµi ngµy 182.Kh«ng nªn dïng chung dao c¹o r©u 181.Gi¸o viªn kh«ng nªn nhËn quµ biÕu cña häc sinh 198.Trong giao tiÕp kh«ng nªn cã th¸i ®é xun xoe khóm nóm 189.Cæ ¸o kh«ng nªn qu¸ cao 183.Kh«ng nªn giÆt cµ v¹t b»ng n − íc l· 184.Thanh thiÕu niªn kh«ng nªn hót thuèc l¸ 205.Kh«ng nªn h«n con trÎ 179.Kh«ng nªn ®è kþ trong giao tiÕp 191.Röa mÆt kh«ng nªn s¸t xµ phßng lªn kh¨n mÆt 202-Kh«ng nªn röa mÆt b»ng xµ phßng giÆt 203.QuÇn ¸o dÝnh dÇu x¨ng kh«ng nªn giÆt b»ng m¸y giÆt 186.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o n¬i lµm viÖc ë nhµ 185.C¸c b¹n trÎ kh«ng nªn nhæ r©u 180.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo mét c¸ch mï qu¸ng 232 233 PhÇn 3 thanh niªn vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 173.S¸ng sím ngñ dËy kh«ng nªn hót thuèc l¸ 206.Cö chØ cña gi¸o viªn kh«ng nªn tïy tiÖn 195.10 ®iÒu kh«ng nªn trong yªu ® − ¬ng 174.171.ThÇy gi¸o kh«ng nªn ®¸nh häc trß 199.Phô n÷ kh«ng nªn gi¶m bÐo qu¸ ®é 172.

Trong khi phôc håi bÖnh t¾c nghÏn c¬ tim kh«ng nªn giao hîp 231.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng hè xÝ xæm 221.Ng − êi giµ kh«ng nªn t¾m qu¸ nhiÒu 240.Bµ giµ kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 242.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n thøc ¨n tinh dµi ngµy 226.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ bªn c¹nh trÎ em 266 212-Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ë trong nhµ xÝ 267 213.Gi¶m bÐo kh«ng nªn chØ lµ ¨n Ýt 219.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng 277 277 278 279 279 280 281 281 282 283 284 284 285 285 286 286 288 288 289 202 405 406 .Ng − êi giµ kh«ng nªn qu¸ trÇm t − vÒ dÜ v·ng 229.Ng − êi giµ sau khi ngåi l©u kh«ng nªn ®øng ph¾t dËy 234.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi l©u 232.Kh«ng nªn hót thuèc l¸ ®Ó gi¶i lao khi mÖt mái 263 208.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn ¨n nhiÒu thøc ¨n bÐo vµ ngät 228.Ng − êi giµ kh«ng nªn trÌo cao 239.Ng − êi giµ kh«ng nªn nhuém tãc 241.Ng − êi cao tuæi kh«ng nªn gi¶m bÐo ph× 217.Ng − êi bÞ g·y x − ¬ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 263 209-Mäi ng − êi ®Òu kh«ng nªn hót thuèc l¸ 264 210.Sau khi nhæ r¨ng kh«ng nªn hót thuèc l¸ 268 214-Kh«ng nªn v× gi¶m bÐo mµ kh«ng ¨n s¸ng 269 215.§Ò phßng giµ yÕu kh«ng nªn ®è kþ 222.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ Ýt qu¸ 237.Ng − êi giµ kh«ng nªn ngåi ngñ gËt 235-Ng − êi giµ kh«ng nªn ngñ tr − a 236.Ng − êi gi¶m bÐo kh«ng nªn ¨n bét h¹t c¶i 230.Ng − êi giµ kh«ng nªn n»m gi − êng lß xo 238.Kh«ng nªn ch¹y ® − êng dµi ®Ó gi¶m bÐo ph× 270 PhÇn 4 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ NG¦êI GIµ 216.Mïa ®«ng ng − êi giµ kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o qu¸ dÇy 271 272 273 273 274 275 276 223.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn kh¶nh ¨n 227.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn nghiÖn r − îu vµ thuèc l¸ 224.uèng r − îu 262 207.Ng − êi giµ kh«ng nªn cÊm dôc 220.Ng − êi bÐo kh«ng nªn uèng nhiÒu cµ phª 218.¡n c¬m xong kh«ng nªn hót thuèc l¸ 266 211.Ng − êi giµ kh«ng nªn quay ®Çu ®ét ngét 233.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n uèng nh÷ng chÊt cã nhiÒu pr«tªin 225.

Cha mÑ kh«ng nªn bãc th − riªng cña con c¸i 309 PhÇn 5 NH÷NG §IÒU CÊM Kþ VÒ ¡N UèNG 268269270271272273- Kh«ng nªn coi th − êng b÷a ¨n s¸ng 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m nguéi 311 B÷a s¸ng kh«ng nªn ¨n c¬m chan 312 Kh«ng nªn th − êng xuyªn ¨n c¬m rang312 Tr − íc khi ®i ngñ kh«ng nªn ¨n c¬m 313 Kh«ng nªn ¨n qu¸ no 314 203 407 408 .Ng − êi giµ kh«ng nªn xem nh÷ng tiÕt môc gay cÊn giËt g©n 298 253.Ng − êi giµ tham quan du lÞch kh«ng nªn qu¸ mÖt 302 258-Kh«ng nªn b¸o tin buån cho ng − êi giµ 302 259.Ng − êi giµ kh«ng nªn nãi khuyÕt ®iÓm cña con ch¸u tr − íc mÆt ng − êi ngoµi 308 267.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 299 255.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng bia 294 248.Ng − êi giµ kh«ng nªn th − êng xuyªn xem bi kÞch 297 252.Ng − êi giµ kh«ng nªn ch¬i cê nhiÒu qu¸ 260.Ng − êi giµ kh«ng nªn sèng ë n¬i qu¸ tÜnh mÞch 261.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n ® − êng nhiÒu qu¸ 292 246.Ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ¨n chay 300 256. ng − êi giµ kh«ng nªn xa l¸nh c¸i ®Ñp 308 266.Ng − êi giµ kh«ng nªn kh«ng cã n¬i göi g¾m tinh thÇn 301 257.qu¸ thanh ®¹m 290 243.Ng − êi giµ kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ hép 293 247.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn thiÕu b¹n bÌ 303 304 306 306 307 264.Trong giao tiÕp.Ng − êi giµ ¨n c¬m xong kh«ng nªn ®i b¸ch bé ngay 296 251.Ng − êi giµ kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc 290 244.Ng − êi giµ kh«ng nªn dïng dông cô ¨n c¬m b»ng nh«m 296 250.Ng − êi giµ kh«ng nªn cho r»ng "Giµ th× gÇy" 294 249.Ng − êi giµ kh«ng nªn l¹m dông thuèc kh¸ng sinh 263.Ng − êi giµ kh«ng nªn ®i giµy ®Õ b»ng 262.Ng − êi giµ kh«ng nªn võa ¨n c¬m võa c − êi nãi 298 254.Ng − êi ®øng tuæi kh«ng nªn uèng Ýt n − íc qu¸ 2991 245.Ho¹t ®éng x· héi cña ng − êi giµ kh«ng nªn chØ ®ãng khung trong giíi ng − êi giµ 308 265.

Kh«ng nªn pha n − íc s«i vµo trøng gµ 321 285.Kh«ng nªn ngåi xæm ¨n c¬m 314 275.Nam giíi kh«ng nªn dïng r − îu ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc 304.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Ó l©u 324 291.Kh«ng nªn xem tivi trong khi ¨n c¬m 315 277-¡n c¬m xong kh«ng nªn lµm viÖc ngay316 278= Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn vËn ®éng qu¸ m¹nh 317 279.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn dïng s÷a ong chóa 307.Kh«ng nªn pha trµ b»ng cèc b¶o «n 327 296.Kh«ng nªn dïng r − îu tr¾ng ®Ó gi¶i ®éc 303.Ng − êi ®au m¾t kh«ng ® − îc ¨n tái 311.Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong lóc ¨n c¬m 315 276.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n nhiÒu ® − êng 319 282.Kh«ng nªn nhÞn ®ãi l©u 317 280.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ bÖnh rông tãc 316.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu trøng gµ 306.Kh«ng nªn uèng r − îu ®Ó chèng rÐt 305.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña ng − êi bÞ sái thËn 312.Khi sèt nãngkh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc 328 297.Kh«ng nªn th − êng xuyªn uèng n − íc chÌ ®Æc 325 293.¡n c¬m xong kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ngay 323 289.274.Kh«ng nªn uèng n − íc nguéi ®Ó l©u ngµy 319 283.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn ¨n l¹c 308.Ng − êi viªm thËn kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu 313.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ l¹nh 324 290. ®au d¹ dµy kh«ng nªn ¨n t¸o 315.Kh«ng nªn uèng qu¸ nhiÒu n − íc chÌ 326 295.Nh÷ng ng − êi ®au r¨ng.Kh«ng nªn nÊu n − íc chÌ 326 294.Kh«ng nªn ¨n trøng gµ víi ®Ëu t − ¬ng 204 409 410 .Kh«ng nªn ¨n x× dÇu sèng 310.Kh«ng nªn uèng n − íc ch − a s«i kü 320 284.Kh«ng nªn uèng trµ lóc ®ãi 322 288.Bµn ¨n kh«ng nªn thÊp qu¸ 322 287.Sau khi lao ®éng kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc ngay 321 286.B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no 318 281.Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ mèc 325 292.Ng − êi thiÕu m¸u kh«ng nªn uèng 298299300301- n − íc chÌ Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ khi uèng thuèc bæ m¸u Kh«ng nªn nhai b· chÌ R − îu nhÑ kh«ng nªn ®Ó l©u Tr − íc khi ¨n kh«ng nªn uèng r − îu 328 329 330 331 332 332 333 333 334 335 336 337 337 338 339 339 340 340 340 341 302.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß vµ s÷a ®Ëu nµnh khi ®ang dïng ®an s©m 309.Ng − êi bÞ bÖnh thËn kh«ng ¨n nhiÒu chÊt anbumin 314.

Kh«ng nªn ®Ó nåi xoong nh«m l©u ngµy kh«ng dïng 373 358-Kh«ng nªn ®ùng bét m× b»ng ®å nh«m374 359.Kh«ng nªn dïng n − íc chÌ ®Ó uèng thuèc viªn 359 341.Kh«ng nªn dïng s÷a bß ®Ó uèng thuèc viªn 361 343.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn kh«ng dïng n − íc 363 346.Kh«ng nªn uèng n − íc s«i l©u 349 329.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu thùc vËt cã axit 342 319-Sau khi ¨n c¬m kh«ng nªn ¨n hoa qu¶ 343 320.Kh«ng nªn uèng n − ícl¹nh khi ®ang ra må h«i 346 325.Kh«ng nªn uèng thuèc viªn b»ng n − íc tr¸i c©y 360 342.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin B6 368 351.Kh«ng nªn uèng n − íc ngät thay n − íc läc 350 330.Ng − êi bÞ bÖnh ®au tim kh«ng nªn ¨n tr¸i c©y 371 354.Kh«ng nªn dïng nhÇm ®å gia vÞ 373 357.Kh«ng nªn ¨n mÝa ñng 356 337.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga khi ¨n no345 323.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu h¹t h − íng d − ¬ng 357 338.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu mÝa 356 336.Kh«ng nªn ®æ mËt ong vµo n − íc ®ang s«i 342 318.Nh÷ng ng − êi nµo kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh 352 332.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n vµo ®å 205 411 412 .Ng − êi m¾c bÖnh m¹ch m¸u n·o kh«ng nªn uèng cµ phª 355 335.Kh«ng nªn thay thÕ hoa qu¶ b»ng n − íc qu¶ ®ãng chai 354 334.Kh«ng nªn ¨n hång lóc ®ãi 358 339.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu hång 358 340.Kh«ng nªn ¨n nhiÒu d − a hÊu 344 321.Kh«ng nªn chê kh¸t míi uèng 348 328.Kh«ng nªn uèng nhiÒu lo¹i thuèc cïng mét lóc 361 344.Nh÷ng thùc vËt kh«ng nªn ¨n chung 371 355.317.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã chÊt chua 353 333.TuyÖt ®èi kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin 365 348-Kh«ng nªn l¹m dông thuèc vitamin C 366 349.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin D 368 350.Kh«ng nªn n»m uèng thuèc 362 345.Kh«ng nªn dïng tay xoa lªn chç tiªm 364 347.Kh«ng nªn uèng n − íc l¹nh ®Ó gi¶i nhiÖt 347 327.Kh«ng nªn uèng n − íc qu¸ nãng 347 326.Kh«ng nªn ¨n chuèi tiªu lóc ®ãi 345 322.Kh«ng nªn uèng n − íc cã ga ®· ®Ó qua ®ªm 346 324.Kh«ng nªn ¨n gan lîn khi ®ang uèng vitamin C 370 353.Kh«ng nªn uèng nhiÒu n − íc cã ga 351 331.Kh«ng nªn dïng qu¸ liÒu vitamin E 369 352.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ cña 14 lo¹i thùc phÈm 372 356.

nh«m t¸i sinh 362.Phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi cöa chÝnh 396 390.Kh«ng nªn dïng lång bµn ®Ó ®Ëy thøc ¨n 368.Kh«ng nªn ®Ó r − îu bia vµo trong ng¨n ®¸ tñ l¹nh 377.Kh«ng nªn dïng ..Kh«ng nªn dïng giÊy vÖ sinh th«ng th − êng lµm kh¨n ¨n 366.Kh«ng nªn coi th − êng phßng ngñ 395 389.Mïa ®«ng kh«ng nªn uèng bia l¹nh 378-Kh«ng nªn ®ùng bia trong phÝch n − íc 379-Ng − êi bÞ sái thËn kh«ng nªn uèng bia 380.Kh«ng nªn ¨n s÷a bß lóc ®ãi 374.Kh«ng nªn nhai viªn vitamin C 376..Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ vÒ trang hoµng phßng kh¸ch 398 392.Kh«ng nªn ®ùng mËt ong trong ®å ®ùng b»ng kim lo¹i 371.Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong viÖc kª gi − êng 396 391.Nh÷ng ®iÒu kiªng kþ trong cuéc sèng393 388.MËt ong sñi bät kh«ng nªn ®Ó l©u 372.Kh«ng nªn söa nhµ khi trong nhµ cã ng − êi mang thai 401 393.Kh«ng nªn dïng ®è s¾t tr¸ng men ®Ó nÊu thøc ¨n 365.Ng − êi bÞ viªm d¹ dµy m·n tÝnh 375 381375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 383 383 384 385 385 386 386 387 388 382383384385386- kh«ng nªn uèng bia Kh«ng nªn uèng n − íc chÌ ®Æc ®Ó gi· r − îu Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn uèng cµ phª Kh«ng nªn dïng que diªm lµm t¨m ¨n c¬m xong kh«ng nªn xØa r¨ng Sau khi ¨n no kh«ng nªn t¾m ngay Sau khi uèng r − îu kh«ng nªn t¾m 388 389 389 390 390 391 392 PhÇn 6 Mäi nhµ vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ 387..nh«m ®Ó qua ®ªm 360.Kh«ng nªn dïng chung dông cô nhµ bÕp b»ng nh«m vµ b»ng s¾t 361.Röa b¸t ®òa xong kh«ng nªn lau kh« ngay 367.Kh«ng nªn ®ùng ®å uèng cã chÊt chua b»ng ®å ®ùng kim lo¹i 363.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn s¬n t − êng ngay 402 394.Nhµ míi x©y xong kh«ng nªn vµo ë ngay 402 395.Kh«ng nªn dïng mét lo¹i h − ¬ng trõ muçi 396.Kh«ng nªn dïng ®òa son 369.R¸n mì lîn kh«ng nªn to löa 370.Kh«ng nªn dïng thuèc trõ s©u ®Ó ®uæi muçi 403 404 206 413 414 .Kh«ng nªn ¨n s÷a chua lóc ®ãi 375.Kh«ng nªn ®ùng r − îu trong chai lä b»ng thiÕc 364.Kh«ng nªn ¨n mËt ong sèng 373.

Kh«ng nªn ®Æt tivi cïng mét chç víi tñ l¹nh vµ m¸y giÆt 410.Kh«ng nªn ®Æt tñ l¹nh trong phßng ngñ 414.Kh«ng nªn trång nh÷ng c©y hoa cã h¹i cho søc khoÎ 401.Kh«ng nªn tra dÇu m¸y khÊu vµo xe ®¹p 429 431.Kh«ng nªn ®Ó thuèc trong tñ l¹nh 420 417.Xe m¸y míi kh«ng nªn ch¹y tèc ®é cao 432 207 415 416 .Kh«ng nªn dïng n − íc ®Ó röa tñ l¹nh 425 424.Dïng tivi mµu kh«ng nªn cã d©y tiÕp ®Êt 405.Më qu¹t nm¸y kh«ng nªn b¾t ®Çu b»ng sè chËm 427 427.Kh«ng nªn ®Æt tivi mµu h − íng vÒ phÝa ®«ng hoÆc phÝa t©y 407-Kh«ng nªn ®Æt chËu hoa bªn c¹nh tivi 408.Kh«ng nªn dïng æn ¸p cho tñ l¹nh 413.Kh«ng nªn lau röa qu¹t m¸y b»ng n − íc vµ dÇu x¨ng 428 428.Kh«ng nªn bÞt kÝn ban c«ng phßng ë 399.Kh«ng nªn t¾t më tivi b»ng phÝch c¾m æ ®iÖn 404.Kh«ng nªn tuú tiÖn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh 424 423.Kh«ng nªn bäc xe ®¹p b»ng ni l«ng 431 434.Kh«ng nªn ®Æt yªn x − ®¹p qu¸ cao 431 433.Kh«ng nªn më tivi mµu qu¸ s¸ng 402.Kh«ng nªn ®Æt m¸y c¸t sÐt ë gÇn tivi 409.Kh«ng nªn dïng nh÷ng tÊm mót ®Ó kª tivi 411.Kh«ng nªn coi th − êng « nhiÔm ®iÖn tö 412.D©y ¨ng-ten ngoµi trêi kh«ng nªn cao qu¸ 406.6 ®iÒu kiªng kþ khi cÊt gi÷ qu¹t m¸y 426 426.10 ®iÒu kh«ng nªn trång hoa ë trong phßng 400.Kh«ng nªn ®Æt m¸y giÆt trong nhµ xÝ 426 425.Kh«ng nªn ®Ó nhiÒu thùc phÈm trong tñ l¹nh 404 405 406 407 409 410 411 412 412 413 414 414 415 416 416 417 418 418 419 416.Ban c«ng kh«ng nªn qu¸ t¶i 398.Kh«ng nªn tra dÇu vµo xe ®¹p khi ®ang cßn − ít 430 432.Kh«ng nªn c¾m chung æ ®iÖn tñ l¹nh víi c¸c ®å ®iÖn kh¸c 421 418.Kh«ng nªn dïng tñ l¹nh lµm tñ v¹n n¨ng 415.Kh«ng nªn kª tñ l¹nh b»ng da hoÆc cao su 421 419.Kh«ng nªn t¾t më tivi liªn tôc 403.397.Kh«ng nªn ®Ó c¸ l©u ngµy trong tñ l¹nh 423 421.Kh«ng nªn bËt c«ng t¾c tñ l¹nh ngay sau khi t¾t ®iÖn 422 420.Kh«ng nªn ®¸nh r¨ng b»ng n − íc l¹nh 429 430.Múa ®«ng kh«ng nªn xoay nóm ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tñ l¹nh thÊp nhÊt 423 422.Kh«ng nªn dïng b¨ng y tÕ ®Ó bäc d©y ®iÖn 428 429.

.435.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i qu¸ ®Çy vµo phÝch n − íc 440 447..KH«ng nªn cÊt gi÷ cµ phßng qu¸ l©u 440.Kh«ng nªn dïng xµ phßng bét ®Ó géi ®Çu 444.Kh«ng nªn ch¹y xe m¸y tèc ®é cao trªn ®ång b»ng 436.Kh«ng nªn ®ùng thùc phÈm trong ®å nhùa t¸i sinh 446 456. 433 433 434 435 435 436 437 438 438 439 440 452.KH«ng nªn tuú tiÖn ®èt r¸c ë mäi n¬i443 450.Chän mua phÝch n − íc kh«ng nªn chØ nghe tiÕng o.GiÆt quÇn ¸o kh«ng nªn ng©m l©u 443.3 ®iÒu kh«ng nªn khi ch¬i tó-l¬-kh¬ 449 461.Kh«ng nªn ®Ó ®ång hå ®eo tay ®iÖn tö nãng qu¸.Kh«ng nªn th − êng xuyªn dïng phÝch n − íc ¸p lùc 442 448.o.Kh«ng nªn giÆt quÇn ¸o cã må h«i b»ng n − íc nãng 450 462.Kh«ng nªn ®eo ®ång hå ®iÖn tö khi chiÕu.BÝt tÊt ni l«ng kh«ng nªn 451 452 452 453 454 454 446. chôp X quang 450 463.Kh«ng nªn ®ùng r − îu l©u ngµy trong ®å nhùa 447 457.Kh«ng nªn mÆc quÇn ¸o len s¸t vµo ng − êi 467.§ång hå ®eo tay m¹ vµng kh«ng nªn tiÕp xóc víi chÊt ¨n mßn 438.Kh«ng nªn ®ùng s÷a bß b»ng thïng nhùa 445 455.Kh«ng nªn ®èt ®å nhùa cò 445 454.¸ o lãt míi mua vÒ kh«ng nªn mÆc ngay 466.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó bäc ch¨n b«ng 443 451..QuÇn ¸o lãt kh«ng nªn ph¬i mÆt tr¸i 469.Kh«ng nªn dïng thïng nhùa ®Ó chøa dÇu x¨ng 444 453.Kh«ng nªn dïng ni l«ng ®Ó phñ gi − êng 444 208 417 418 .Kh«ng nªn tr¶i ni l«ng trªn bµn ¨n 447 458.Kh«ng nªn dïng vá trøng vµ b· chÌ ®Ó bãn hoa 445.Kh«ng nªn mÆc ¸o ni l«ng bã s¸t vµo ng − êi 468.Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu xµ phßng ®Ó giÆt 441.KH«ng nªn giÆt chiÕu cãi b»ng n − íc l· 439.Kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n trong tói l − íi nhùa 449 460.Kh«ng nªn che n¾ng b»ng dï ni l«ng 442 449.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng « t« cho vµo bËt löa 437.Kh«ng nªn dïng ®Ìn nª «ng lµm ®Ìn bµn 465.Kh«ngg nªn dïng chung xµ phßng b¸nh víi xµ phßng bét 442. Èm qu¸ 464.Kh«ng nªn ®æ n − íc s«i vµo tói ch − êm448 459.

Sau khi ra må h«i kh«ng nªn t¾m ngay b»ng n − íc l¹nh 459 477.Mïa hÌ kh«ng nªn cëi trÇn hãng m¸t 469 492.Kh«ng nªn thuª quaanf ¸o b¬i 460 478.Gèi ®Çu kh«ng nªn thÊp qu¸ 462 482.Kh«ng nªn ®¸nh xi tr − íc khi cÊt giµy da 458 475.GiÊc ngñ tr − a kh«ng nªn qu¸ dµi 463 483.Kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o trªn xe « t« 468 490.Kh«ng nªn c¾t l«ng mòi 460 479.Kh«ng nªn n»m xem tivi 467 489.Kh«ng nªn giÆt bÝt tÊt b»ng n − íc nãng 455 471.Kh«ng nªn dïng chung c¾t mãng tay 497.Bµn lµm viÖc kh«ng nªn cao qu¸ 470 493.Kh«ng nªn c¾t nh÷ng ®Çu sîi ë bªn trong bÝt tÊt 456 472-Khi cÊt ¸o len kh«ng nªn treo 456 473.Kh«ng nªn dïng dÇu x¨ng ®Ó röa tay dÝnh dÇu mì 496.ph¬i ngoµi n¾ng 455 470.Mïa ®«ng kh«ng nªn liÕm m«i 468 491.Kh«ng nªn nuèt ®êm 498.Khi t¾m kh«ng nªn kú cä qu¸ m¹nh 458 476.Kh«ng nªn ®Æt ¶nh mµu d − íi kÝnh bµn lµm viÖc 494.Khi ngñ kh«ng nªn ®eo ®ång hå d¹ quang 463 484-Buæi tr − a kh«ng nªn ngñ gôc trªn bµn 464 485.Kh«ng nªn dïng giÊy b·o cò ®Ó chïi ®Ýt 499.Khi ngñ kh«ng nªn gèi ®Çu cao 462 481.Kh«ng nªn nu«i chim trong phßng ë 471 472 472 473 474 474 475 476 S¸ch tham kh¶o 477 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i Hoµng B¾c biªn so¹n Nhµ XuÊt b¶nThanh niªn ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Bïi V¨n Ngîi 209 419 420 .Kh«ng nªn liÕm ngãn tay cho − ít ®Ó ®Õm tiÒn 495.Kh«ng nªn ngåi l©u bÊt ®éng trªn xe l¨n 500.Kh«ng nªn ngñ qu¸ nhiÒu 466 487-Kh«ng nªn xem s¸ch b¸o trong nhµ xÝ 467 488.Ban ®ªm ®i ngñ kh«ng nªn ®ãng kÝn cöa 465 486.Ch¶y m¸u cam kh«ng nªn ngöa ®Çu 461 480.Kh«ng nªn bá b¨ng phiÕn vµo ®¸y tñ quÇn ¸o 457 474.

NXB V¨n ho¸ . NXB V¨n ho¸ . 210 421 422 . NXB V¨n ho¸ . S¸ch cho mäi nhµ. Mçi ®ªm mét chuyÖn c − êi. NXB V¨n ho¸ .B. TruyÖn gian thÇn trong c¸c triÒu ®¹i Trung Hoa.Biªn tËp ThiÒu Hoa VÏ biµ ng« anh vinh Tr×nh bµy s¸ch vµ söa b¶n in TrÇn Vò Hoµng NXB Phô N÷ 1997 6. NXB Hµ Néi 1995 3. GiÊy phÐp sè 202/153-CXB ngµy 1-3-1999 In xong vµ nép l − u chiÓu QuÝ II / 1999 Cïng mét t¸c gi¶ 1.Th«ng tin 1996 4.Th«ng tin 1995 2.X. ChuyÖn c − êi hiÖn ®¹i Trung Quèc. 500 §iÒu cÊm kþ trong cuéc sèng hiÖn ®¹i NXB Thanh Niªn 1999 In 1000 cuèn. Thèng kª . TruyÖn c¸c Ho¹n quan Trung Quèc. S¸ch cho b¹n trÎ vµ gia ®×nh trÎ. Quan thanh liªm. 366 BÝ quyÕt cña ng − êi ®¶m ®ang.Th«ng tin 1998 7. khæ 13 x19cm t¹i X − ëng in N. NXB Thanh Niªn 1998 8. NXB Hµ Néi 1996 5.Th«ng tin 1999 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful