P. 1
BC Thực tập- ban chinh

BC Thực tập- ban chinh

|Views: 7|Likes:
Được xuất bản bởiGiấc Mơ

More info:

Published by: Giấc Mơ on Jul 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • TỔNG QUAN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
 • 1.1GIỚI THIỆU:
 • 1.2CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • 1.2.2Nhà máy lọc dầu Cát Lái:
 • 1.3HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:
 • 1.4HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
 • 1.4.1. Xuất nhập khẩu:
 • 1.4.3. Kinh doanh GAS:
 • Sản phẩm :
 • 1.5VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:
 • Vấn đề an toàn lao động:
 • Các nguyên nhân gây cháy nổ:
 • Phương pháp phòng cháy:
 • Phương pháp chữa cháy:
 • Hệ thống PCCC trong NMLD Cát Lái:
 • 1.6V ẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG:
 • 1.6.2 Nước thải:
 • DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
 • 2.1GIỚI THIỆU:
 • 2.1.1 Nhiệm vụ:
 • 2.1.2 Nguyên liệu:
 • 2.1.3 Sản phẩm:
 • 2.2CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
 • 2.2.1 Cột chưng luyện C-07:
 • 2.2.2 Lò gia nhiệt E-10:
 • 2.3THIẾT BỊ PHỤ TRỢ:
 • 2.3.1 Bình tách V-14:
 • 2.3.2 Các thiết bị trao đổi nhiệt:
 • 2.3.3 Trạm đưa vào hoá chất chống ăn mòn:
 • 2.3.4 Các loại bơm
 • 2.3.5 Các thiết bị tự động điều khiển:
 • 2.3.6 Các thiết bị báo động sự cố
 • QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
 • 3.1QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
 • 3.1.1 Dòng nhập liệu:
 • 3.1.2 Dòng NA1:
 • 3.1.3 Dòng NA2:
 • 3.1.4 Dòng Bottoms:
 • 3.2KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH:
 • 3.2.1Khởi động lần đầu hoặc sau khi có sửa chữa lớn:
 • 3.2.2Thủ tục ngừng hệ:
 • 3.3SỰ CỐ THƯỜNG GẶP:
 • 3.3.1Các sự cố về điện:
 • 3.3.2Các sự cố của máy nén khí:
 • 3.3.3Các sự cố khác :
 • MÁY – THIẾT BỊ
 • 4.1MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
 • 4.1.1 Giới thiệu:
 • 4.1.2 Mô tả quy trình công nghệ:
 • a)Dòng nhiên liệu đốt lò:
 • c)Dòng khí nén:
 • 4.2MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ:
 • 4.2.1 Lò gia nhiệt:
 • 4.2.2 Béc đốt:
 • 4.2.3 Tủ điện điều khiển:
 • 4.2.4 Thiết bị báo động an toàn và điều khiển tự động
 • 4.2.5 Hệ thống bơm:
 • 4.2.6 Bồn chứa nhiên liệu:
 • 4.3HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
 • 4.3.1 HƯỚNG DẪN CHUNG:
 • 4.3.2 Thủ Tục Sấy Lò:
 • 4.3.3 Thủ tục mồi lửa và khởi động béc chính:
 • 4.4THỦ TỤC NGỪNG LÒ:
 • 4.5THỦ TỤC VỆ SINH BÉC ĐỐT: (BÉC DO)
 • 4.6SỰ CỐ, NGUYÊN NHÂN VÀ XỬ LÝ

LỜI CÁM ƠN

Trong thời gian từ ngày 15/7/2011 đến ngày 4/8/2011 với sự bố trí !a b" #$n %&y '
Thiết () tr*ờng +,i -. (&h /hoa T0 -1 2hí %inh 3ng với sự h4 tr5 !a ban 67nh đ,o $ng
ty T8-- #"t thành vi9n :ài ;<n 0=tro > 8hà #&y 6. ?@A 2&t B&iC nhD# sinh vi9n thự tEF 6ớF
-208/:T8 đ7 đ*5 tG# hiHAC thự tEF t,i đIn v)J 2hKng =# đ7 đ*5 sự LAan tM# giKF đN rOt tEn
tGnh !a th@y h*ớng ?PnC ban gi&# đố nhà #&yC và & hK trong Fh<ng $ng nghQC 6A$n t,o #.i
điRA SiQn tốt nhOt giKF hKng =# hoàn thành đ5t thự tEF #"t &h thAEn 65i và tốt đTFJ
2hKng =# hMn thành U# In sự nhiQt tGnh giKF đN và h4 tr5 tr9nJ TAy nhi9n với thời gian thự
tEF D h,n và 6*5ng Siến thV 6ớnC sự tiếF thA !a nhD# h*a thEt sự t*ờng tEnC ?o vEy bài b&o
&o này ShD D thH tr&nh ShWi nhXng sai sDtJ /ính #ong đ*5 sự hY ?Pn !a LAZ th@y $ và &
$ hKC anh h) trong nhà #&y đH hKng =# D thH hoàn hYnh hIn nhXng Siến thV !a #GnhJ
2hKng =# [in g\i 6ời hK sV ShW= đến LAZ th@y $C ban 67nh đ,oC tEF thH & hKC & anh S] s*C
$ng nhMn nhà #&yJ
2hKng =# hMn thành &# In
8hD# sinh vi9n
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Cộng Hòa Xã Hội Chủ Ngha !i"t Nam
#$ài %òn &'t()* +ộc l,- . /0 d) . H1nh -h2c
NH3N X4/ C56 NH7 MÁ8
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
TFJ-2% C ngày th&ng n^# 2011
/(:;ng +1i Học <ách =h)a /->HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Ngha !i"t Nam
=h)a =? /hu,t H@a Học +ộc l,- . /0 d) . H1nh -h2c
<ộ mAn CAng Ngh" Bầu =hC
NH3N X4/ C56 %IÁD !IEN HFGN% BHN
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999
TFJ-2% C ngày th&ng n^# 2011
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>I
/JN% KL6N +ƠN !M $NN XLO/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P
1.1 GIỚI THIỆU:...........................................................................1
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC...................................................................3
1.2.1 Sài Gòn Petro:..............................................................3
1.2.2 Nhà m! "#$ %&' Ct (i: .............................................)
1.3 H*+T ,-NG S.N /UẤT:.........................................................)
1.) H*+T ,-NG 0INH 1*2NH:.....................................................3
1J4J1J _AOt nhEF Sh`AaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ5
1J4J2J /inh ?oanh [^ng ?@AaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ5
1J4JbJ /inh ?oanh ;c:aJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ5
S4n 5h6m :..........................................................................7
1.3 8ẤN ,9 2N T*:N (2* ,-NG 8: PH;NG CH<= CH>2 CH<=:.....7
dOn đR an toàn 6ao đ"ngaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJe
dOn đR Fh<ng h&y hXa h&y f0222gaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJe
2& ngAy9n nhMn gMy h&y nhaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ7
0h*Ing Fh&F Fh<ng h&yaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ7
0h*Ing Fh&F hXa h&yaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ7
-Q thống 0222 trong 8%Bi 2&t B&iaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ8
1.7 8ẤN ,9 ?@I TABCNG:...........................................................D
1JeJ1 /hDi thUiaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJj
1JeJ2 8*ớ thUiaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJj
BQ8 CHL8RN CSN% N%HT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PP
2.1 GIỚI THIỆU:.........................................................................11
2.1.1 NhiEm FG:..................................................................11
2.1.2 NH'!In "iE':..............................................................12
2.1.3 S4n 5h6m:.................................................................12
2.2 C<C THIJT KL CHMNH:...........................................................12
2.2.1 CNt $hOnH "'!En CPQR:.................................................12
2.2.2 (ò HiS nhiEt TP1Q:.......................................................13
2.3 THIJT KL PHU TAV:..............................................................17
2.3.1 KWnh t$h 8P1):..........................................................17
2.3.2 C$ thiXt YZ trSo [\i nhiEt:..........................................1R
2.3.3 Tr]m [OS Fào ho $h^t $h_nH `n mòn:.........................1D
2.3.) C$ "o]i Yam..............................................................1D
2.3.3 C$ thiXt YZ tb [NnH [ic' dhien:...................................2Q
2.3.7 C$ thiXt YZ Yo [NnH fb $_.........................................21
KL8 /UVNH CSN% N%HT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>WW
3.1 gU= TAhNH C@NG NGHỆ.......................................................22
3.1.1 1ònH nhi5 "iE':..........................................................23
3.1.2 1ònH N21:.................................................................2)
3.1.3 1ònH N22:................................................................2)
3.1.) 1ònH Kottomf:...........................................................23
3.2 0HjI ,-NG 8: 8kN H:NH:..................................................23
3.2.1 0hli [NnH "&n [&' hom$ fS' dhi $n foS $hpS "qn:..........23
3.2.2 Thr tG$ nHsnH hE:......................................................27
3.3 St Cu THBCNG GvP:...........................................................2R
3.3.1 C$ fb $_ Fc [iEn:......................................................2R
S. NH'!In nhwn:.......................................................................2R
Y. /o "x:...................................................................................2R
3.3.2 C$ fb $_ $rS m! nyn dhz:.........................................2{
3.3.3 C$ fb $_ dh$ :.........................................................2D
MÁ8 . /HIX/ <M>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>YP
).1 ?@ T. gU= TAhNH C@NG NGHỆ.............................................31
).1.1 Giqi thiE':..................................................................31
).1.2 ?| t4 }'! trWnh $|nH nHhE:.........................................32
S~ 1ònH nhiIn "iE' [_t "ò:....................................................32
$~ 1ònH dhz nyn:.................................................................3)
).2 ?@ T. H*+T ,-NG C•2 THIJT KL:........................................3)
).2.1 (ò HiS nhiEt:...............................................................3)
).2.2 Ky$ [_t:.....................................................................33
).2.3 Tr [iEn [ic' dhien:.....................................................33
).2.) ThiXt YZ Yo [NnH Sn toàn Fà [ic' dhien tb [NnH..........37
).2.3 HE th_nH Yam:...........................................................37
).2.7 K€n $h•S nhiIn "iE':...................................................3R
).3 HBỚNG 1‚N 8kN H:NH.......................................................3R
).3.1 HBỚNG 1‚N CHUNG:..................................................3R
).3.2 Thr TG$ S^! (ò:..........................................................3D
).3.3 Thr tG$ m€i "oS Fà dhli [NnH Yy$ $hznh:......................3D
).) TH• TUC NGƒNG (;:...........................................................)1
).3 TH• TUC 8Ệ SINH K„C ,uT: …K„C 1*~..................................)2
).7 St Cu† NGU=‡N NHˆN 8: /‰ (Š...........................................)2

<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
0h@n k
/JN% KL6N +ƠN !M $NN XLO/
P>P %IGI /HITLZ
2$ng ty T8-- #"t thành vi9n i@A Shí Thành 0hố -1 2hí %inh f:ck;l8 0mTnlg >
đ*5 thành 6EF ngày 1j/0e/1j8e với t9n g.i _í 8ghiQF Bi9n ioanh 2hế (iến i@A /hí T0-2% C
6à #"t trong nhXng đ@A #ối [AOt nhEF Sh`A Sinh ?oanh [^ng ?@AC Shí đốt 6ớn !a U n*ớJ
:aigon 0=tro D hV n^ng sUn [AOtC Sinh ?oanh [^ng ?@A và Shí đốtC 6à ?oanh nghiQF đ*5 FhoF
và D ShU n^ng sUn [AOtC hế biến & sUn Fh`# ?@A Shí từ ngAy9n 6iQA 2on?=nsat=J
pAa 14 n^# [My ?ựng và Fh&t triHn :aigon 0=tro đ7 Shqng đ)nh v) trí và Ay tín !a #Gnh
LAa & ngành nghR Sinh ?oanh h! yếAa
• B.C hế biếnC Sinh ?oanh & 6o,i sUn Fh`# từ ?@A th$ nhT và 2on?=nsat=J
• _AOt nhEF Sh`AC 6à# đ,i 6Z !y th& [AOt nhEF Sh`A và Sinh ?oanh & 6o,i [^ng ?@AC
& sUn Fh`# hế biến từ ?@A #W và Shí đốtC #&y #DC thiết b)C Fhr t3ngC vEt t*C hDa
hOts Fhr vr ngành ?@A ShíJ
• Thiết SếC Ang OF vEt t* thiết b) và thi $ng & $ng trGnh [^ng ?@A và Shí đốt $ng
nghiQFJ
dới tinh th@na t23ng h5F t& và Fh&t triHnuC :aigon 0=tro Sh$ng ngừng nMng ao hOt
6*5ng Fhr vr Sh&h hàngC 6A$n svn sàng t,o ?ựng nhXng h5F t& D hiQA LAU với #.i đối t&
g@n [aJ :aigon 0=tro đ*5 2h! t)h n*ớ 2"ng -<a _7 -"i 2h! 8gh]a diQt 8a# twng -AMn
h*Ing 6ao đ"ng h,ng (a t+7 D thành tíh [AOt sx trong $ng t& từ n^# 1jjj đến n^# 200bC
gDF Fh@n vào sự nghiQF [My ?ựng 2h! 8gh]a _7 -"i và bUo vQ Th LAốuJ
:ài ;<n 0=tro Sh$ng ngừng nMng ao hOt 6*5ng Fhr vr Sh&h hàng 6A$n svn sàng h5F
t& D hiQA LAU với #.i đối t& g@n [a J+iHn hGnh ho sự 6ớn #,nh tr9n 6à 8hà #&y 6. ?@A 2&t
B&i đ7 đ,t ti9A hA`n k:l j001y2000 và k:l/T: 2j001a2000
Trr s\ $ng ty a 27 8gAyzn Th$ng pJb TFJ-2%
+T a f08g bjJb07Jj8j > bjJb07J0b7 {a[ a f08gJbjJb07Je24
Nhà máy lọc dầu Cát Lái P
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
2& hi nh&nh a Tính đến th&ng 0j/2007C :aigon 0=tro D 7 hi nh&nh \ tYnh (à n)a y
d|ng TàAC +1ng 8aiC 2@n ThI f-EA ;iangC cn ;ianggC TiRn ;iangC (Gnh 0h*ớC 2à %aA và
(Gnh ThAEna
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k d•8; T€•
75 Tr@n +1ngC Fh*ờng bC T0J d|ng TàACtYnh (à n)a y d|ng TàAJ
+iQn tho,ia 0e4J857742 y 0e4J5b1174J
{a[a 0e4J807412J
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k 2‚8 T-ƒ
B$ số 15 ' 1eC /28 Trà 8D 2C LAEn „ %$nC T0J 2@n ThIJ
+iQn tho,ia 071J844bj0J
{a[a 071J8444b4J
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k +…8; 8ck
24j pB51C OF %izAC 0h*ớ TMnC Bong ThànhC +1ng 8aiJ
+iQn tho,ia 0e1Jjbje80 y 0e1Jjbje7j ftr,# hiếtg y 0e1Jjbje78 fbUo vQ y v^n Fh<nggJ
{a[a 0e1Jjb0405J
m#ai6a sF?ongnai†yahooJo#J
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k Tk‡8 ;kc8;
B$ số 12C /28 %ˆ ThoC [7 TrAng cnC T0J %ˆ ThoC TiRn ;iangJ
+iQn tho,ia 07bJ854j00 y 07bJ8548jjJ
{a[a 07bJ854j01J
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k (‰8- 0-Š‹2
2207 pB14C ŒF eC TMn ThànhC th) [7 +1ng _oàiC (Gnh 0h*ớJ
+iQn tho,ia 0e51J814eb0 fnhMn vi9ng > 0e51J814eb1 fban gi&# đốgJ
{a[a 0e51J814e2jJ
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k 2€ %c•
pB1cC ŒF 2My TrM#C (Gnh +)nhC T0 2à %aAJ
• 2-k 8-}8- :ck;l8 0mTnl T~k (‰8- T-••8
be BZ Th*ờng /iQtC T0 0han ThiếtC (Gnh ThAEnJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái W
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
P>W CƠ COL /J CH]C
P>W>P $ài %òn &'t()Z
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Y
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
P>W>W Nhà máy lọc dầu Cát LáiZ
P>Y HD^/ +_N% $NN XLO/Z
8hà #&y 6. ?@A 2&t B&i D ?iQn tíh 25 haC to, 6, t,i Fh*ờng Th,nh %ˆ B5iC &h trAng
tM# T0 -2% 18 S# vR Fhía +$ng (xJ +My 6à nhà #&y 6. ?@A đ@A ti9n t,i diQt 8a#J
8hà #&y D b r# sUn [AOta
• 2r# on?=nsat= với $ng sAOt thiết Sế 6à b50J000 tOn/n^#J 8gAy9n 6iQA 6à on?=nsat=J
Thiết b) hính 6à "t h*ng 6AyQn 207 ?,ng đ]a van với 25 đ]aJ 8goài ra <n D & thiết b) Fhr
tr5 nh*a B< gia nhiQtC & thiết b) trao đhi nhiQtC bGnh t&hC bI#C vanJJJ
• 2r# sUn [AOt #ini với $ng sAOt thiết Sế 6à 120J000 tOn/n^#J
• 2r# ?Ang #$i ftr*ớ đMy 6à r# B0; gJ
8goài ra <n D r# Fhr tr5 với hQ thống & thiết b)a B< hIiC #&y nonC th&F 6à# 6,nhC
+AốC r# [Ž 6Z n*ớ $ng nghQ c0bC @A UngC đ*ờng ống và bH hVaJ 2r# Fhr tr5 Fhr vr
ho $ng viQ sUn [AOt và Fh<ng h&y hXa h&yJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái `
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
P>` HD^/ +_N% =INH BD6NHZ
1.4.1. _AOt nhEF Sh`Aa
:aigon 0=tro 6à #"t trong nhXng đ@A #ối [AOt nhEF Sh`A & sUn Fh`# [^ng ?@A và
Shí hDa 6WngJ -àng n^#C :aigon 0=tro nhEF Sh`A hIn 1 triQA tOn [^ng ?@A và Shí hDa 6Wng Fhr
vr ho viQ sUn [AOt Sinh ?oanhJ
2@A Ung c và (a ShU n^ng tiếF nhEn tàA D tr.ng tUi 25J000 tOn i•T với #V
n*ớ tối đa jJ50 #C D Fhao và hQ thống đQ# và đKng ti9A hA`n Sˆ thAEtC đU# bUo an toàn ho
Fh*Ing tiQnJ
-Q thống đ*ờng ốngC b1n hVa [^ng ?@A với thng sV hVa tr9n
200J000 #
b
C đU# bUo Fhr vr tốt ho sUn [AOt và Sinh ?oanhJ
-Q thống OF Fh&t [^ng ?@A đ*5 trang b) hiQn đ,iC D ShU n^ng
OF Fh&t ho [= b1n và sà 6an với $ng sAOt 5J000 #
b
/ngàyJ
2& sUn Fh`# nhEF Sh`A g1#a
 8gAy9n 6iQA ?@A th$ nhT 2on?=nsat= và b&n thành Fh`# ho sUn [AOtJ
 :Un Fh`# [^ng nl8j0C nl8j2C nl8j5J
 i@A 6ŽaJ
 i@A ii=s=6 th$ng ?rng và hOt 6*5ng aoJ
 i@A {lJ
 /hí hDa 6Wng fB0;g
1.4.2. /inh ?oanh [^ng ?@Aa
dới Fh*Ing hM# ••‘ T’8 y 2-ŒT BŠ“8; y /-„8; 8;”8; 0-}T
Tnk•8•C :aigon 0=tro 6i9n tr đ@A t* và Fh&t triHn hQ thống FhMn Fhối LAUn 6Z [^ng ?@AC từ h,
t@ng I s\ !a ShoC [*\ng đến viQ #\ r"ng đ,i 6Z và nMng ao hOt 6*5ng Fhr vr Sh&h hàngJ
-Q thống FhMn Fhối LAUn 6Z [^ng ?@A !a :aigon 0=tro hiQn nay g1#a
• Tr9n 48 Thng đ,i 6Z với hIn 1000 đ,i 6Z b&n 6– [^ng ?@A trUi ?ài từ 8a# TrAng
(" đến +1ng b—ng :$ng 2ŽA BongJ
• :aigon 0=tro đang từng b*ớ [My ?ựng #,ng 6*ới & Ža hàng [^ng ?@A b&n 6–
trự tiếF đến tEn tay ng*ời ti9A ?3ngJ
• :aigon 0=tro Ang OF & sUn Fh`# [^ng ?@A với hOt 6*5ng ao ho & nhà
#&y điQnC [i #^ngC sxt thoFC & đIn v) LAMn đ"iC $ng an và nhiRA thành Fh@n Sinh tế Sh&J
• :aigon 0=tro th*ờng [Ay9n tiến hành SiH# tra hOt 6*5ngC số 6*5ngC |ng nh*
th&i đ" Fhr vr Sh&h hàng !a & đ,i 6Z LAa đD S)F thời đH điRA hYnh nhXng Shiế#
ShAyết đH gDF Fh@n bUo vQ Ay tín !a $ng ty và LAyRn 65i !a ng*ời ti9A ?3ngJ
Bà đIn v) vừa sUn [AOt vừa Sinh ?oanhC sUn 6*5ng Sinh ?oanh FhMn Fhối !a :aigon
0=tro đ7 ShoUng 1 triQA tOn [^ng ?@A/n^#C ?oanh số đ,t tr9n 4J000 t˜ đ1ngJ
1.4.3. /inh ?oanh ;c:a
Nhà máy lọc dầu Cát Lái I
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
;as :aigon 0=tro D #wt t,i th) tr*ờng từ n^# 1jjbJ Từ đD đến nay bGnh ga #àA
[&# với 6ogo :0C với Fh*Ing hM# tc8 Tl€8 y Tk™8 B“k y TkšT /k™% 8-ŒTuC ho,t đ"ng
Sinh ?oanh gas :aigon 0=tro 6i9n tr t^ng tr*\ng #,nh #›J -iQn nayC gas :aigon 0=tro 6à th*Ing
hiQA gas hàng đ@A diQt 8a#C hiế# 22œ th) Fh@n gas ?Mn ?rng Fhía 8a# và 14œ th) Fh@n gas
?Mn ?rng U n*ớJ
_*\ng B0; 2&t B&i 6à thng Sho và |ng 6à nIi hiết n,F gas với sV hVa và n^ng
6ự hiết n,F 6ớn nhOt trong hQ thống & 2$ng ty Sinh ?oanh gasC Ang OF gas ho ShA vự
T0J-2% và & tYnh 6Mn EnJ _*\ng sIn y SiH# đ)nh hai gas với $ng nghQ #ới Sh$ng hY sŽa
hXaC sIn #ới #à <n D ShU n^ng SiH# đ)nh hai gas th=o ti9A hA`n LAố tếJ +My 6à hQ thống
SiH# đ)nh hai gas đ@A ti9n \ diQt 8a#J
8goài raC đH Fhr vr tốt nhOt nhA @A !a th) tr*ờngC :aigon 0=tro đ7 [My ?ựng #"t
#,ng 6*ới tr,# hiết r"ng ShxF t,i & ShA vự th) tr*ờngJ T,i TFJ-1 2hí %inhC b9n ,nh _*\ng
B0; 2&t B&iC gas :aigon 0=tro D tr,# hiết t,i pAEn jC pAEn 7C -D %$nC (Gnh 2h&nhJ T,i ShA
vự #iRn TMyC gas :aigon 0=tro D tr,# hiết TiRn ;iangC thng Sho và tr,# hiết Trà 8D f2@n
ThIgJ T,i ShA vự #iRn +$ng y ao ngAy9nC gas :aigon 0=tro6 D tr,# hiết +1ng 8aiC d|ng
TàAC (Gnh 0h*ớJ T,i ShA vự 8a# TrAng ("C gas :aigon 0=tro D thng Sho và tr,# hiết d|ng
n$ f0hK ‘9ngJ -iQn nayC gas :aigon 0=tro đang triHn Shai & ?ự &n #\ r"ng th) tr*ờng ra ShA
vự (x TrAng (" và & tYnh #iRn (xJ
:aigon 0=tro D đ"i [= b1n gas hAy9n ?rng đU# bUo Ang OF gas $ng nghiQF S)F
thời ho & Sh&h hàngJ
:aigon 0=tro D tr9n 5J000 đ,i 6Z thA" hQ thống FhMn Fhối gas :aigon 0=tro t,i
T0J-2% và & tYnh Fhía 8a# từ +à 8vng tr\ vào đ7 đ*a gas :aigon 0=tro đến Fhr vr Sh&h
hàng nhanh hDngC S)F thời ShxF #.i nIiJ
$an -hbm Z
• ;as ?Mn ?rng a bGnh 12SgC 45Sg và 50SgJ
• ;as $ng nghiQF a b&n gas b1n ho & nhà #&yC [í nghiQFJ
P>I !ON +R 6N /D7N L6D +_N% !7 &HcN% CHÁ8
CHd6 CHÁ8Z
dOn đR an toàn 6ao đ"nga
2& Sˆ s*C $ng nhMn trong nhà #&y đ*5 trang b) tốt vR 6Z thAyết và Sinh nghiQ#
thự tế an toàn 6ao đ"ng |ng nh* đ*5 trang b) đ@y đ! & ?rng r bUo h" 6ao đ"ng nh* nDn bUo
h"C g^ng tayC Sh`A trangs
dOn đR Fh<ng h&y hXa h&y f0222ga
2& ngAy9n 6iQA và sUn Fh`# trong nhà #&y 6. ?@A 6à nhXng ngAy9n 6iQA ?z gMy
h&y nhJ dG vEy vOn đR an toàn trong $ng t& vEn hành và y9A @A viQ OF thiết ho $ng viQ
0222 D Z ngh]a rOt LAan tr.ngC nh—# h,n hế tới #V thOF nhOt nhXng ngAy I |ng nh* thiQt
h,i ?o nD gMy raJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái e
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
2& ngAy9n nhMn gMy h&y nha
 2h&y ?o on ng*ờia
• :ự thiếA hiHA biết vR Siến thV 0222C nh* 6à Sh$ng hOF hành đKng &
y9A @A #à th 0222 đ*a ra nh* viQ hKt thAốC viQ sŽ ?rng điQn tho,i Sh$ng đKng
nIi LAy đ)nhC trX nhXng vEt ?rng ?z gMy h&y nhs
• 8goài ra <n ?o S– đ)h đốt đH Fh& ho,i vR Sinh tếC gMy t& đ"ng [OA vR an
ninh hính tr)C ?o #MA thAPn th3 h—n nhaAs +My 6à vOn đR @n đw biQt LAan tM#J
 2h&y ?o thi9n taia
• io \ v3ng đ1i how D My aoC ShA vự nhà ao t@ngC nhiRA Si# 6o,is
nh*ng hQ thống thA 6$i Sh$ng đU# bUo n9n b) sot đ&nhJ
• io #a s&t #,nh giXa & vEt t,o tia 6Ža điQnJ
• io FhUn Vng hDa h. giXa & hOt t& ?rng với nhaAJ
• io điQn LA& tUiC hEF #,h điQnJ
• io sự tíh nhiQt !a & hOt ?z h&y đH 6MA 6à# ho & hOt t^ng nhiQt đ"
đến nhiQt đ" bxt h&y s› h&yJ
0h*Ing Fh&F Fh<ng h&ya
/hi [^ng ?@A b) h&yC nD gMy thiQt h,i 6ớn và th*ờng ShD ?EF txtJ io vEy $ng t&
Fh<ng h&y 6A$n đ*5 đR ao \ #.i 6KC #.i nIiJ 0hUi 6A$n đU# bUo an toàn trong nhà #&y 6.
?@A #.i 6KC #.i nIi với #r ti9Aa tcn toàn 6à tr9n hếtuJ %"t số biQn Fh&F Fh<ng h&y @n đ*5
thự hiQna
• TriQt ngA1n nhiQta Sh$ng đAn nOAC hKt thAốC Sh$ng ?3ng 6Ža soi s&ng Shi
trời tốiJ
• (. Sín hOt h&ya ?3ng vEt 6iQA Sh$ng h&y b. Sín vEt 6iQA ?z h&yJ
• 2&h 6y hOt h&y với ngA1n nhiQtJ
• Th hV hAOn 6AyQn #.i thành vi9n vR 0222J
• _My ?ựng hQ thống hXa h&y g@n nhOtJ
0h*Ing Fh&F hXa h&ya
%Aốn ?EF txt đ&# h&y thG FhUi $ 6EF hOt h&yC ngA1n ?Ay trG sự h&y fl
2
g và #1i 6Ža f6Ža
tr@nC tia 6Ža điQnC tia LAang h.gJ 2r thH ta D #"t số Fh*Ing Fh&F hXa h&y saAa
• 0h*Ing Fh&F 6à# 6,nha ?3ng & hOt hXa h&y D ShU n^ng thA nhiQt ao đH h,
nhiQt đ" đ&# h&y thOF hIn nhiQt đ" tự bố h&y !a hOt đDJ
• 0h*Ing Fh&F 6à# ng,ta t,o #"t #àng ng^n h,n hế l[y tiếF [K với đ&# h&yC
triQt ti9A yếA tố ?Ay trG sự h&yJ
• 0h*Ing Fh&F &h 6ya &h 6y l[y với đ&# h&yJ 0h*Ing Fh&F này D Z ngh]a
hống h&y 6an r"ngC t,o sự ng^n &h v3ng h&y với #$i tr*ờng [Ang LAanhJ
• 0h*Ing Fh&F 6à# ng*ng trQ FhUn Vng h&ya đ*a hOt hXa h&y vào gố 6Ža 6à#
ho FhUn Vng hE# 6,i hay Sh$ng thự hiQn đ*5J
• +ối với từng 6o,i sUn Fh`# #à ta D & &h hXa h&y hiQA LAU Sh& nhaAJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái f
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
• :Un Fh`# 6Wnga ta th*ờng ?3ng Fh*Ing Fh&F 6à# ng,tC ?3ng #"t 6ớF b.t ng^n
&h sUn Fh`# 6Wng và l
2
ng^n &h sự h&yJ
• :Un Fh`# Shía th*ờng ?3ng Fh*Ing Fh&F ng*ng trQ FhUn Vng h&yC r thH 6à ?3ng
n*ớ FhAn đH ?EF txt đ&# h&y how ?3ng bGnh [)t 2l
2
đH đAhi l
2
f0h*Ing Fh&F &h 6ygJ
2hOt hXa h&yC & ?rng r hXa h&y th$ng th*ờnga
• 2&ta
− nOt Fhh biến vG sŽ ?rng đIn giUnC ?z Siế#C D hiQA LAUJ
− T& ?rng !a &t 6à 6à# ng,t và D ShU n^ng 6à# ng*ng trQ FhUn Vng h&yC
ng^ng h&y 6an b—ng &h ?3ng &t đxF thành bờJ
− 2hVa &t thành bHC hố g@n ShA vự ?z h&yC bố trí svn [–ngC [$C đH Shi h&y sŽ ?rng
đ*5 nhanh hDngJ
• (.t hXa h&y a g1# hai 6o,i
− iAng ?)h c6
2
f:l
4
g
b
C Sí hiQA cJ
− iAng ?)h 8a-2l
b
C Sí hiQA (J
− (.t D t& ?rng hXa h&y & đ&# h&y hOt 6Wng nh* [^ng ?@A vG b.t nhT
hIn nhiRA n9n nhi 69n tr9n & đ&# h&yC 6i9n Sết t,o thành #àng ng^n giXa hOt h&y
và l[yJ
− -,n hếa Sh$ng hXa đ*5 & đ&# h&y S• n*ớJ
− :Ž ?rng bGnh t,o b.ta [&h bGnh tới & đ&# h&yC ?ố ng*5 bGnhC [ố #,nhC
h*ớng v<i FhAn vào gố 6ŽaJ
• /hí hXa h&y 2l
2
a
− 2l
2
6à 6o,i Shí Sh$ng h&yC non 2l
2
vào bGnh thoF h)A &F 6ự hDa 6WngC bGnh
D van đDng #\C 6oa FhAn hGnh FhzAJ /hi FhAn ra ?,ng tAyết 6,nh y7j
o
2J
− 2l
2
?3ng đH hXa h&y D 2 t& ?rnga 6à# ng,t và 6à# 6,nhJ +,t hiQA LAU aoJ
-Q thống 0222 trong 8%Bi 2&t B&ia
 -Q thống đ*ờng ốngC bI# hXa h&y và bGnh [)t 2l
2
a
• io đwt điH# nhà #ày n—# ,nh s$ng n9n ngA1n n*ớ ?3ng ho nhà #&y hXa
h&y 6à rOt 6ớnJ
• -ai bI# ?@A ii=s=6 và e bI# điQn 6y tM# nhiRA OF f2 &i ngEF trong h1C 4 &i
tr9n ,ngJ
• TAyến ống với 2 đ*ờng [anh đWa [anh 6à ống hVa n*ớC đW 6à ống hVa b.t VA
hWaJ
• T,i nhXng r# sUn [AOt nh,y U# D bố trí v<i FhAn b.t hXa h&y và FhMn bố
bGnh [)t 2l
2
\ nhXng nIi D $ng nhMn trự 6à# viQJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái g
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
• 2U hQ thống bI#C đ*ờng ống đ*5 bố trí t,i nhXng bH hVa sUn Fh`# và ?. th=o
hQ thống đ9C \ r# 2on?=nsat= và %iniJ
• -Q thống đ9 D t& ?rng ng^n &h & bH hVa Fh<ng Shi D sự h&y !a bH này
Sh$ng 6an sang bH SiaJ /hi #"t bH h&yC thG đH bao LAanh ng^n D D h&y ra b—ng hQ thống
FhAn b.t [Ang LAanh đ9J
 Chu t1) của nhing jk chla man -hbm nong dầuZ
• 2& bH hVa 6à# b—ng thoF arbonC sIn &h nhiQtC #&i !a bH OA t,o t3y
th=o sUn Fh`# hVaJ TAy nhi9nC tr9n #&i bH D hai van an toàn [U Shí và "t thA 6$iJ
• Tr9n #&i bH D hQ thống ống đW fFhAn b.t hXa h&ygC hQ thống ống [anh
6à# #&t bH Shi thời tiết nxng nDng how & bH Sh& Shi [Uy ra sự h&yJ
• (9n ngoài bH D t*ờng bUo vQ [Ang LAanhJ
• dới OA t,o nh* vEy s› giU# đ*5 ngAy I h&y nh và 6à# #&t sUn Fh`#
trong LA& trGnh t1n hVaJ
P>e ! ON +R MSI /UFỜN%Z
1.6.1 /hDi thUia
• /hDi từ 6< đốta
− 2& 6< đốt ?3ng ?@A {l đH đốt và 6*A 6*5ng Ang OF ?@A {l ShoUng 200
6ít/ngàyJ
− žng ShDi !a 6< ao ShoUng 12 #otJ
• /hDi \ th&F đốt Shí thUia
− io <n #"t 6*5ng nhW Shí Sh$ng ng*ng <n trong ?@A #à thành Fh@n 6à 21C
24C & Shí này 3ng với ?@A đi LAa thiết b) ng*ng trC hKng Sh$ng đ*5 ?Pn đến đAốJ
− Thành Fh@n ShDi D 2l
2
C 2lC :l
2
C -
2
: và h,t ShDi rxnJ
Khói thải ở nhà mày lọc dầu ở mức độ thông thường đ!u dư"i mức độ #ả$ %& ch$ 'h('.
1.6.2 8*ớ thUia
• 8*ớ thUi nhiz# ?@Aa
− 8*ớ vQ sinh thiết b) Shi ?ừng #&y đH vQ sinhC bUo ?*Nng thiết b)J
• 8*ớ thUi Sh$ng nhiz# ?@Aa
− 8*ớ thUi sinh ho,tJ
− 8*ớ #*a rIi [Aống ShA vự Sh$ng D sUn Fh`# [^ng ?@AJ
− +H [Ž 6Z n*ớ thUi nhiz# ?@AC 8%Bi 2&t B&i đ7 sự ?rng biQn Fh&F đ*a n*ớ
thUi nhiz# ?@A vào đ*ờng ri9ng và đ*a vR hQ thống [Ž 6Z n*ớ thUiJ dới n*ớ thUi Sh$ng
Nhà máy lọc dầu Cát Lái p
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
nhiz# ?@A đ*5 ?Pn vR hQ thống #*Ing 6ớn trong [*\ngC t,i đMy D rong 6à# s,h n*ớJ
/hi #V n*ớ \ đMy ao hIn #V n*ớ @n thiết #ới ho thUi ra s$ngJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Pq
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
0h@n kk
BQ8 CHL8RN CSN% N%HT
CrM CHFN% CO/ CDNBsN$6/s
2.1 %IGI /HITLZ
2.1.1 Nhi"m tuZ
2r# h*ng 6AyQn on?=nsat= đDng vai tr< LAan tr.ng với ho,t đ"ng sUn [AOt !a nhà
#&yC t,o ra sUn Fh`# naFhta @n thiết ho viQ sUn [AOt [^ng & 6o,i từ ngA1n ngAy9n 6iQA
on?=nsat=J
2$ng sAOt thiết Sế !a r# 6à b50J000 tOn on?=nsat=/n^# hay e0#
b
/hC thời gian ho,t
đ"ng 6à 8000h/ n^#J
TY 6Q naFhata 1 6àa b0œC naFhata2a b5œC và botto#s 6à b5œJ
2r# h*ng 6AyQn on?=nsat= hY ?3ng #"t "t h*ng 6AyQn 2y07C "t này đ*5 thiết Sế
đH t&h naFhata \ điRA SiQn Shí LAyHnJ :aA Shi ngAy9n 6iQA on?=nsat= đ*5 gia nhiQt đến nhiQt
đ" @n thiết s› đ*5 đ*a vào "t 2y07J T,i đMy LA& trGnh t&h Fha [Uy raa
− 2& OA tŽ D nhiQt đ" s$i thOF s› đ*5 t&h ra \ đYnh "t fsUn Fh`# naFhta1g và sUn
Fh`# tríh ngang naFhta2J
− 2& OA tŽ D nhiQt đ" s$i ao hIn fnh* S=ros=nC ?i=s=6 ŸA=6sg đ*5 t&h ra \ đ&y
"t fsUn Fh`# botto#sgJ :Un Fh`# botto#s 6à ngA1n ngAy9n 6iQA h*ng 6AyQn ho
r# #iniJ
− 0h@n Shí Sh$ng ng*ng đ*5 \ &F sAOt Shí LAyHn s› đ*5 đ*a ra đAố đốt bWJ T,i
đAố D hQ thống thA h1i #"t Fh@n 8aFhta đH tr&nh 67ng FhíJ
− 8hiQt 6*5ng @n thiết ho LA& trGnh h*ng 6AyQn này đ*5 Ang OF b\i ?<ng sUn
Fh`# botto#sJ i<ng sUn Fh`# này saA Shi ra ShWi đ&y "t 2y07 #"t Fh@n đ*5 đ*a
LAa 6< gia nhiQt my10 đH 6Oy nhiQt 6*5ng Ang OF ho LA& trGnh h*ng 6AyQnJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái PP
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
2.1.2 Nguyvn li"uZ
8gA1n ngAy9n 6iQA ?3ng ho r# này 6à on?=sat= đ*5 Ang OF từ & ngA1na
− Trong n*ớa #W (,h -hC 8a# 2$n :Ins
− 8hEF từ n*ớ ngoàia Th&i BanC :ingaFor=s
-iQn nay ngA1n ngAy9n 6iQA hính h*ng 6AyQn 6à ngA1n on?=nsat= 6Oy từ #W 8a# 2$n
:InJ 2& ngA1n ngAy9n 6iQA on?=nsat= này đ*5 vEn hAyHnC tiếF nhEn và t1n trX th$ng LAa &
Fh*Ing tiQn tàA bC @A UngC và LAa bI# ngAy9n 6iQA đ*5 đ*a vR b1n hVaJ
Tr*ớ Shi đ*a vào sUn [AOtC ngAy9n 6iQA FhUi đ*5 6Oy #PA và đ*a LAa b" FhEn /2: đH
SiH# tra nh*a đo t˜ tr.ngC &F sAOt hIiC đ*ờng h*ng 6AyQn c:T% s
iựa tr9n & thống số đ7 biết vR ngAy9n 6iQA đ@A vào đH đ*a ra & th$ng số vEn hành
thiết b) thíh h5F đH hiQA sAOt sUn Fh`# thA đ*5 6à ao nhOtJ
2.1.3 $an -hbmZ
8gAy9n 6iQA on?=nsat= saA Shi đ*5 gia nhiQt đến nhiQt đ" @n thiết s› đ*5 đ*a vào "t
2y07J T,i đMy LA& trGnh h*ng 6AyQn [Uy ra và thA đ*5 sUn Fh`# 6à ngA1n [^ng th$ fnaFhta1C
naFhta2gC và botto#s 6à ngAy9n 6iQA ho r# h*ng 6AyQn #iniJ
− 8aFhata 1a sUn Fh`# đYnhJ
− 8aFhata 2a sUn Fh`# tríh ngangJ
− (otto#sa sUn Fh`# đ&yJ
2.2 CÁC /HIX/ <M CHwNHZ
2.2.1 Cột ch:ng luy"n CxqfZ
a> +yc zikmZ
− 2"t 2y07 6à "t h*ng 6AyQn ?,ng đ]a van với 25 đ]a bao g1# 1b đ]a \ Fh@n Ot và 12
đ]a \ Fh@n h*ngJ
− 0h@n 6ớn "t D đ*ờng Sính 6à 1Je7e # đ*5 hế t,o b—ng thoF 2arbonJ 0h@n <n 6,i từ
đ]a số 5 tr\ 69n D đ*ờng Sính nhW hIn 1J21j # đ*5 hế t,o b—ng thoF h5F Si# hống ^n #<nJ
− +*ờng Sính và ShoUng &h giXa & đ]a \ Fh@n Ot nhW hIn \ Fh@n h*ngC #r đíh 6à
đH t^ng ShU n^ng tinh hế Fh@n sUn Fh`# nhT ?o t^ng ShU n^ng tiếF [K Shi 6*5ng 6Wng ít đ1ng
thời tr&nh [&o tr"n ho,t đ"ng !a "tJ
j> Kuy t({nh h)1t zộng Z
Nhà máy lọc dầu Cát Lái PW
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
8gAy9n 6iQA on?=nsat= từ hQ thống b1n hVa đ*5 bI# 0y01/02 bI# vào "t h*ng
Ot 2y07 saA Shi h,y LAa hQ thống trao đhi nhiQt my0bC m04C m05c/(C my0ec/(J 2& thiết b) trao
đhi nhiQt này đ*5 thiết Sế nh—# #r đíh tEn thA 6*5ng nhiQt ?* thừa trong & sUn Fh`# !a hQ
f<n g.i 6à t&i sinh nhiQt ho hQ thống h*ng OtgJ T,i đMy ?izn ra LA& trGnh trao đhi nhiQt đối 6*A
ng*5 hiRAC Sết LAU nhiQt đ" ?<ng on?=nsat= t^ng từ b5J5
o
2 69n 1b4J5
o
2 Shi vào "t h*ng OtJ
+H đ,t đ*5 hiQA LAU trao đhi nhiQt tốt nhOt ?<ng on?=nsat= Shi LAa nhXng trao đhi nhiQt FhUi \
?,ng 6WngC ?o đD van tự đ"ng 02dy701C fFr=ssAr= ontro66ing va6v=g điRA ShiHn b\i 0k2y701
fFr=ssAr= in?iating ontro66=rg đ*5 sŽ ?rng tr9n tAyến này f\ &F sAOt 11 barg nh—# #r đíh
?Ay trG &F sAOt ao trong & trao đhi nhiQt tr&nh hiQn t*5ng hAyHn FhaJ :aA Shi ra ShWi my0e
c/(C nhiQt đ" ?<ng nhEF 6iQA đ,t 1e2Jb
o
2J /hi LAa 02dy701 ?<ng 2on?=sat= s› hDa hIi ?o D sự
giU# &F sAOt đ"t ng"t và vào "t h*ng Ot trong tr,ng th&i Mn b—ng 6WngyhIiC nhiQt đ" ?<ng
nhEF 6iQA giU# <n 1b4J5
o
2 f ?o ti9A tốn n^ng 6*5ng ho LA& trGnh bay hIig 0:d ?3ng đH bUo vQ
LA& &F ho & trao đhi nhiQt f1j50 /FaggJ B*A 6*5ng ?<ng ngAy9n 6iQA 2on?=nsat= đ*5 điRA
ShiHn b\i thiết b) tự đ"ng {n2yb01 fŸ6o¡ r=or?ing ontro66=rgJ
¢i<ng nhEF 6iQA vào "t 2y07 t,i đ]a số 14 nhờ #"t ống FhMn Fhối đ*5 t&h thành 2 FhaJ
 &ha h|i fbao g1# hIi !a ?<ng nhEF 6iQA và hIi từ Fh@n h*ng đi 69ng s› đi 69n
Fh@n tr9n !a "t tiếF [K với Fha 6Wng ft,o thành ?o & ?<ng h1i 6*Ag từ tr9n
[AốngC LA& trGnh trao đhi nhiQt và trao đhi hOt [Uy raa nhXng OA tŽ nwng D trong
Fha hIi s› ng*ng tr và nhXng OA tŽ nhT D trong Fha 6Wng s› ho& hIiJ /ết LAU 6à
?<ng hIi 69n đYnh "t ngày àng giàA OA tŽ nhT fnaFhtag và ?<ng 6Wng [Aống đ&y
"t hVa nhiRA OA tŽ nwngJ i<ng naFhta đ*5 t&h ra ShWi "t th=o 2 tAyến 6à &
?<ng 8c1 và 8c2J
£ i<ng hIi 8c1 ra ShWi "t \ đYnh D nhiQt đ" 107
o
2C &F sAOt 105/Fagf sUn Fh`#
đYnhg s› LAa & trao đhi nhiQt my1b nhờ h9nh 6Qh &F sAOt ?o LA& trGnh ng*ng trC t,i đMy
hIi 8c1 #Ot đi nhiQt 6*5ngC bxt đ@A LA& trGnh ng*ng tr và 6à# 6,nhJ i<ng Mn b—ng 6Wng >
Shí ra ShWi my1b D nhiQt đ" 50
o
2 đ*5 ?Pn vào bGnh t&h dy14c với 2 LA& trGnh hínha
• 2& Shí Sh$ng ng*ng fnh* F=ntan C B0;CJJgs› đ*5 t&h raC ?Pn vào tAyến nhEF 6iQA
!a r# t&h B0;C Fh@n <n 6,i s› ra đAố LAa van 02dy140( đ*5 điRA hYnh b\i
b" điRA ShiHn &F sAOt bGnh dy14 0k2y140J }F bGnh đ*5 giXA hn đ)nh nhờ ho,t
đ"ng !a hai van 02dy140c/(C Shi &F thOF hIn &F g&n f50/Fag 02dy140c s› #\
đH nMng &F bGnhC ng*5 6,i Shi &F bGnh t^ng 02dy140( s› #\ đ*a 1 6*5ng Shí ra
đAố nh—# giX ho hQ 6Wng > Shí trong dy14c \ tr,ng th&i Mn b—ngJ /hi hQ ho,t
đ"ng hn đ)nhC nếA r# B0; ho,t đ"ng thG @n thiết FhUi hAyHn vR hế đ" Tk2y140
ho,t đ"ng điRA ShiHn wF van 02dy140c/( đH giX nhiQt đ" !a gas Sh$ng ?*ới
50
o
2J TAy nhi9n hiQn t,i tAyến ?Pn Shí Sh$ng ng*ng LAa r# B0; đ7 đ*5 th&o ra
và $ 6EF ShWi tAyến nhEF 6iQA r# B0;J
• 0h@n 6Wng 8c1 đ*5 vEn hAyHn b\i bI# 0y15/1e t&h thành 2 ?<nga ?<ng 1 LAay
tr\ vR "t D nhiQt đ" 50
o
2 t,o thành ?ong h1i 6*A đYnh #r đíh đH t&hC t^ng
*ờng đ" tinh 6AyQn !a sUn Fh`# 8c1 và hn đ)nh nhiQt đ" đYnh "t h*ng OtC
đ*5 điRA ShiHn b—ng b" điRA ShiHn 6*A 6*5ng {k2y150 với van {2dy150 t*Ing
VngJ i<ng thV 2 ra b1n sUn Fh`# LAa trao đhi nhiQt myb1 f6à# #&t b—ng Sh$ng Shí
Nhà máy lọc dầu Cát Lái PY
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
*Nng bVgC my17c/( đH 6à# #&t [Aống nhiQt đ" ho y9A @A t1n trXf¤ 45
o
2gJ B*A
6*5ng ?<ng sUn Fh`# này đ*5 điRA ShiHn b—ng b" điRA ShiHn #ự bGnh dy14c
Bk2y140 th$ng LAa van B2dy140 và đ*5 ghi 6,i b—ng {ny170J8c1 t,i dy14 nếA
D n*ớ s› t&h t,i dy14( và đ*5 [U ra ngoài nhờ ho,t đ"ng !a Bk2y140( điRA
ShiHn van [U B2dy140( gxn t,i bGnh dy14(J 8goài ra <n D 1 đ*ờng ống [U txt
từA dy14c ra thqng #$i tr*ờng Shi dy14( Sh$ng ho,t đ"ng how @n [U nhanhJ+H
bUo vQ an toàn ho "t h*ng Ot Shi &F sAOt t^ng ao đ"t ng"tC 0:dy701 đ*5 bố trí
\ đYnh "t và 6à# viQ \ 400/FaJ
£ i<ng 6Wng 8c2 đ*5 t&h ra \ ngang "t \ đ]a số j với nhiQt đ" 1bbJ7
o
2 f?<ng sUn
Fh`# tríh ngangg b—ng bI# 0y11/12C saA đD h,y LAa my05 c/( đH 6à# 6,nh [Aống 110
o
2
và t&h 6à# 2 ?<nga
• i<ng LAay tr\ vR "t h*ng Ot D nhiQt đ" 10bJ2
o
2 t,i đ]a số eC t,o thành ?<ng
h1i 6*A tA@n hoàn ho LA& trGnh h*ng OtC t^ng *ờng ShU n^ng t&h giXa 8c1
với 8c2 và sUn Fh`# botto#J i<ng này đ*5 điRA ShiHn b\i b" điRA ShiHn 6*A
6*5ng {k2y701C gi& tr) g&n !a {k2y701 đ*5 điRA hYnh b—ng b" điRA ShiHn
Tk2y701 fđiRA ShiHn nhiQt đ" đ]a số eg LAa van {2dy701J
• i<ng ra b1n sUn Fh`# saA Shi LAa trao đhi nhiQt my0bC my18 đH 6à# 6,nh [Aống
nhiQt đ" ho y9A @A t1n trX f¤45
o
2gJ B*A 6*5ng ?<ng này đ*5 điRA hYnh b\i
b" điRA ShiHn 6*A 6*5ng {n2y18bJ
 &ha l}ng fbao g1# 6Wng !a ?<ng nhEF 6iQA và 6Wng từ Fh@n Ot [Aốngg s› đi [Aống
đ&y "t fFh@n h*ng từ đ]a 15 đến 25gJ pA& trGnh [Uy ra t*Ing tự \ Fh@n OtC ?<ng
6Wng [Aống đ&y "t hVa & OA tŽ nwng ftừ FhMn đo,n S=ros=n tr\ [Aốngg đ*5
t&h ra ShWi đ&y "t và g.i 6à sUn Fh`# botto#sJi<ng sUn Fh`# botto# f?<ng
botto#g đ*5 bI# 0y08/0j bI# ra ShWi "t \ nhiQt đ" 25bJj
o
2 và t&h 6à 2 ?<nga
£ i<ng LAa 6< gia nhiQt my10 đ*5 gia nhiQt 69n nhiQt đ" 277J5
o
2 tr9n ?<ng ra ShWi 6<
và LAay vR "t h*ng OtJ +My 6à ?<ng Ang OF nhiQt 6*5ng ho LA& trGnh h*ng Ot [Uy ra
trong "t 2y07J (" điRA ShiHn {k2y100 fŸ6o¡ in?iating ontro66=rg đ*5 sŽ ?rng đH điRA
ShiHn 6*A 6*5ng ?<ng botto# vào 6< th$ng LAa van {2dy100J
£ i<ng ra b1n sUn Fh`# LAa & trao đhi nhiQt my0e c/(C my04C my1j nh—# 6à# ngA"i
?<ng sUn Fh`# này [Aống nhiQt đ" ho FhoFf¤55
o
2g tr*ớ Shi ra b1n hVaJ B*A 6*5ng
?<ng này đ*5 đ*5 điRA ShiHn b\i b" điRA ShiHn #ự đ&y "t 2y07 Bk2y702 f6=v=6
in?iating ontro66=rg với van B2dy702 t*Ing Vng và đ*5 ghi b—ng {ny1jb fŸ6o¡
r=or?=rgJ
c> Các thi~t j• zi €•m t()ng cột CxqfZ
• /1i -hần ch:ngZ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái P`
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
+*ờng ống nhEF 6iQA đ*a vào "t 2y07 ?<ng h4n h5F 6WngyhIi đ*5 gxn hai đối tr.ng
\ Fh@n tiếF [K với thMn "t đH ShŽ rAng đ"ng !a ống nàyJ /hi vào "tC ?<ng nhEF 6iQA đi LAa
ống FhMn bố đRA ?<ng này tr9n đ]a nhEF 6iQA fđ]a số 14gJ
T,i đMy D gxn & thiết b)a
− 02 ống thA˜ B;y70b/704 đH th=o ?¥i #ự 6Wng t,i v3ng đ&y "tJ
− 01 thiết b) tự đ"ng Bk2y702 đH điRA hYnh #ự 6WngJ
− 01 thiết b) an toàn #ự ao Bc-y70b đH ng^n Un đ" sw !a v3ng h*ngJ
− 01 thiết b) an toàn #ự thOF BcBy704J
− 01 thiết b) an toàn #ự rOt thOF BcBBy704 đH bUo vQ bI# 0y08/0jJ
− 01 &F Sế 0;y702J
− 01 nhiQt Sế T;y702J
d3ng đ&y "t D ?<ng tA@n hoàn LAa my10 vào th&F 6à ?<ng OF nhiQt ho hQ thống
ho,t đ"ngJ
• /1i t‚ng lhy man -hbm t(Cch ngang N6W fđ]a số jg D gxn & thiết b)a
− 01 ống thA˜ B;y702 đH th=o ?¥i #ự 6WngJ
− 01 thiết b) an toàn #ự thOF BcBy702 đH bUo vQ bI# 0y11/12J
• /1i t‚ng hƒi l:u N6W fđ]a số eg D gxn & b" điRA ShiHn Tk2y701 và {k2y701đH
SiH# so&t 6*A 6*5ng ?<ng nàyJ
• /1i t‚ng hƒi l:u N6P fđ]a số 1g D gxn & b" điRA ShiHn {k2y150 đH SiH# so&t 6*A
6*5ng ?<ng nàyJ
• !‚ng z„nh cộtZ
d3ng tinh 6AyQn bao g1# 1b đ]a D gxn & thiết b)a
− 01 van 0:dy701 đH bUo vQ "t Shi &F sAOt t^ng LA& aoJ
− 01 &F SếJ
− TAyến ống đ*a ho& hOt hống ^n #<nJ
+H tr&nh thOt tho&t nhiQt ra #$i tr*ờng b9n ngoàiC "t đ*5 bUo $n toàn b"J +1ng thời
hIi tho&t ra từ đYnh th&F D tính ^n #<n aoC đH h,n hế hiQn t*5ng ^n #<nC Fh@n tinh 6AyQn "t
h*ng 6AyQn đ*5 6à# b—ng h5F Si# hống ^n #<nJ
2.2.2 Lò gia nhi"t sxPq)
;ia nhiQt ho ?<ng botto#s nh—# Ang OF nhiQt 6*5ng @n thiết ho LA& trGnh h*ng
6AyQnJ
B< gia nhiQt my10 giX nhiQ# vr Ang OF nhiQt 6*5ng @n thiết ho LA& trGnh h*ng 6AyQn
\ hQ on?=nsat=C th$ng LAa LA& trGnh gia nhiQt ho ?<ng botto# !a "t h*ng 6AyQn 2y07J pA&
trGnh gia nhiQt ?izn ra bao g1# hai trGnh trao đhi đối 6*A nhiQt và trao đhi bV [, nhiQt giXa ?<ng
botto# !a "t 2y07 và nhiQt 6*5ng sinh ra ?o LA& trGnh đốt h&y nhi9n 6iQA trong 6<ng 6<J i<ng
Nhà máy lọc dầu Cát Lái PI
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
botto# này trự tiếF tha# gia vào LA& trGnh h*ng 6AyQn !a "t 2y07 và <n đ*5 g.i 6à ?<ng
!a LA& trGnh fFro=ss Ÿ6o¡gJ
-Q thống 6< gia nhiQt bao g1#a
− %"t 6< trr đVng D hai Fass f2 v<ng nh*ng #4i v<ng hY D 1 FassgJ
− -Q thống v<i đốt và & thiết b) Fhr SiQn đi S#J
− -Q thống & thiết b) b&o đ"ng an toàn và điRA ShiHn tự đ"ngJ
− T! điQn điRA ShiHnJ
− -Q thống & bI# nhEF 6iQA và bI# ?<ng !a LA& trGnhJ
− -Q thống & đ*ờng ống ?PnC vanC b1n hVa nhi9n 6iQAssŽ ?rng nhi9n
6iQA đốt hính 6à ?@A il và nhi9n 6iQA gas đốt #1iJ
:ự ho,t đ"ng !a 6< Fhr thA" vào LA& trGnh vEn hành và hế đ" nhiQt !a hQ
h*ng 6AyQn on?=nsat=J %.i sự thay đhi & th$ng số ho,t đ"ng !a 6< FhUi tAMn th! nghi9#
ngwt & LAy đ)nh vR an toàn vEn hànhC nh—# đU# bUo hn đ)nh nhiQt đ" ?<ng LKa trGnh Shi ra
ShWi 6< và Ang OF đ@y đ! nhiQt 6*5ng @n thiết ho LA& trGnh h*ng 6AyQn !a hQ on?=nsat=J
2.3 /HIX/ <M &Hr /U…Z
2.3.1 <{nh tách !xP`Z
a> <{nh tách !xP`6Z
(Gnh dy14 D thH tíh e #
b
C ?3ng đH t&h Fh@n Shí Sh$ng ng*ng và hVa 8c1 ng*ng
trC hn đ)nh #ự hOt 6Wng ho bI# 015/1ec/( ho,t đ"ng J T,i đMy D gxn & thiết b)a
− 01 ống thA˜ B;y140 đH th=o ?¥i #ự bGnhJ
− 01 b" thiết b) tự đ"ng điRA ShiHn &F sAOt bGnh 0k2y140C th$ng LAa viQ đDng #\
& van 0d2y140c/(J
− 01 b" thiết b) tự đ"ng Bk2y140 đH điRA hYnh #ự 6WngJ
− 01 b" thiết b) an toàn #ự ao B:-y140J
− 01 b" thiết b) an toàn #ự thOF B:By140C b&o đ"ng Shi #ự bGnh thOFfb00##g và
tự đ"ng ngừng bI# 015/1e đH bUo vQ bI#J
L:u †Z
− -ai b" FhEn thiết b) tự đ"ng điRA ShiHn Tk2y140C 0k2y140 D hAng 2 van t&
đ"ng 6à 0d2 140yc/(J
− %"t van ng7 ba -:y140 ho FhoF hAyHn từ hế đ" ho,t đ"ng điRA ShiHn &F sAOt
sang hế đ" điRA ShiHn nhiQt đ" và ng*5 6,iJ
− %"t b" thiết b) tự đ"ng điRA ShiHn #ự Bk2y140 s› giX #ự bGnh hn đ)nh ho
bI# 0y15/1e ho,t đ"ng đU# bUo ?<ng h1i 6*A |ng nh* sUn Fh`# naFhta 1J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Pe
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− %"t b" b&o đ"ng #ự ao B:-y140 s› b&o đ"ng Shi #ự bGnh ao fj72 ## tính
từ đ&y bGnhgJ
− %"t b" b&o đ"ng an toàn #ự thOF B:By140C b&o đ"ng Shi #ự bGnh thOF
fb00##g và tự đ"ng ngừng bI# 015/1e đH bUo vQ bI#J
j> <{nh tách !xP`<Z
2D thH tíh 4 #
b
?3ng đH t&h n*ớ 6Pn trong sUn Fh`# 8c1 đ1ng thời t^ng *ờng sV
hVa ho bGnh dy14 Shi D sự ốJ2& thiết b) đi S#a
− 01 b" thiết b) tự đ"ng Bk2y140( đH điRA ShiHn #ự n*ớ trong bGnhJ
− 01 ống thA˜ th=o ?¥i #ự B;y140(J
− 01 thiết b) b&o đ"ng #ự n*ớ ao B:-y140(J
2.3.2 Các thi~t j• t(a) z‡i nhi"tZ
-@A hết & thiết b) trao đhi nhiQt đRA sŽ ?rng \ ?,ng ống h3#C D thH th&o 6xFC đối
6*A ng*5 hiRA giXa 2 ?<ng 6*A hOt nDng và 6,nhJ2r thH nh* saAa
a> sxqYˆ sxqI6‰<
i3ng đH thA h1i #"t Fh@n nhiQt 6*5ng ?* thừa !a ?<ng sUn Fh`# 8aFtha 2J i<ng
nDng 6à 8aFtha 2 fđi ngoài ốnggC ?<ng 6,nh 6à ?<ng nhEF 6iQA fđi trong ốngg
j> sxq`ˆsxqe6‰<
i3ng đH thA h1i #"t Fh@n 6*5ng nhiQt ?* thừa !a ?<ng sUn Fh`# botto#sC ?<ng 6,nh
6à ?<ng nhEF 6iQAJdới my04 ?<ng nhEF 6iQA đi trong ống C <n my0e c/( ?<ng nhEF 6iQA đi
ngoài ốngJi<ng botto# đi ra ShWi "t 2J07 D nhiQt đ" rOt aoC 6à t& nhMn nDng trong trao
đhi nhiQt my0ec/(C ?<ng này đi b9n trong ống nh—# t^ng thời gian 6*A !a botto# trong
thiết b) đH hiQA sAOt trAyRn nhiQt 6à tốt nhOtC tr&nh thOt tho&t nhiQt ra #$i tr*ờngJ
;hi 2hKa
+ối với & trao đhi nhiQt my0bC my04C my05c/(C my0ec/(C tr9n tAyến ống !a ?<ng
nDng D bố trí #"t hQ thống van f 2 van $ 6EF C 1 van byFassg ho FhoF ?<ng nDng D thH
đi txt LAa trao đhi nhiQtJ /hi ho,t đ"ng bGnh th*ờng hai van $ 6EF #\ và van txt f byFassg
đDngJ
c> sxPfˆsxPgˆsxYP
i3ng đH 6à# 6,nh sUn Fh`# tr*ớ Shi vào b1n hVaJ i<ng nDng 6à ?<ng sUn Fh`#C ?<ng
6,nh 6à n*ớJ
− my17 a 6à# 6,nh 8aFtha 1 tr*ớ Shi ra b1n
− my18a ?3ng đH 6à# 6,nh 8aFtha 2 tr*ớ Shi ra b1n J TAyến n*ớ D bố trí 2 van $
6EF ho FhoF điRA hYnh 6*5ng n*ớ ra vào my18J
− myb1 a ?3ng đH 6à# 6,nh 8aFtha 1 tr*ớ Shi LAa trao đhi nhiQt my17 với ?<ng 6,nh
6à Sh$ng Shí *Nng bV f ?3ng LA,t h*ớng trr g
(Ung tD# txt & th$ng số I bUn !a & trao đhi nhiQt sŽ ?rng t,i r# h*ng 6AyQn
on?=nsat= a
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Pf
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
/(a) z‡i
nhi"t
CAng dung +yc tCnh € thu,t
&h\n jŠ
dòng
t()ng Šng
&h\n jŠ
dòng
ng)ài Šng
$Š -amm
-hCa
Šng
$Š -amm
-hCa t}
my1bc/(
8g*ng tr và
6à# 6,nh ?<ng
8c1 từ đYnh
"t 2y07J
p¦2C44%•C :¦122Cb
#
2
C đwt n—#C ống h3#
th&o đ*5C đối 6*A
ng*5 hiRAJ
8*ớ -Ii 8c1 2 1
my0b
Bà# ngA"i
?<ng 8c2 và
gia nhiQt ho
?<ng nhEF 6iQAJ
p¦0C57%•C :¦2e#
2
C
đwt n—#C ống h3#
th&o đ*5C đối 6*A
ng*5 hiRAJ
8hEF 6iQA 8c2 4 1
my04
Bà# ngA"i
?<ng botto#s
và gia nhiQt ho
?<ng nhEF 6iQAJ
p¦0Jej%•C:¦7j#
2
C
đwt n—# C ống h3#
th&o đ*5C đối 6*A
ng*5 hiRAJ
8hEF 6iQA (otto#s e 1
my05c/(
TEn ?rng nhiQt
!a ?<ng 8c2
đH gia nhiQt ho
?<ng nhEF 6iQAJ
p¦2C02%•C:¦2b0#
2
C
đwt n—# C ống h3#
th&o đ*5C đối 6*A
ng*5 hiRAJ
8hEF 6iQA 8c2 e 1
my0ec/(
Bà# ngA"i
?<ng botto#s
và gia nhiQt ho
?<ng nhEF 6iQAJ
p¦1Cb1%•C:¦101#
2
C
đwt n—# C ống h3#
th&o đ*5C đối 6*A
ng*5 hiRAJ
(otto#s 8hEF 6iQA 10 1
my17c/(
Bà# ngA"i
?<ng sUn Fh`#
8c1 tr*ớ Shi
vào bH hVaJ
p¦4jC7S•C đwt n—# C
ống h3# th&o đ*5C
đối 6*A ng*5 hiRAJ
8*ớ 8c1 4 1
my18
Bà# ngA"i
?<ng sUn Fh`#
8c2 tr*ớ Shi
vào bH hVaJ
p¦b4bCeS•C đwt n—# C
ống h3# hX • th&o
đ*5C đối 6*A ng*5
hiRAJ
8*ớ 8c2 2 1
my1j
Bà# ngA"i
?<ng boto#s
tr*ớ Shi vào
bH hVaJ
p¦248CjS•C đwt n—#C
ống h3# hX • th&o
đ*5C đối 6*A ng*5
hiRAJ
8*ớ (otto#s 2 1
myb1
Bà# ngA"i
?<ng sUn Fh`#
8c1J
p¦448CbS•C đwt n—# C
ống h3# th&o đ*5C
LA,t *Nng bVJ
8c1 /h$ng Shí 2 1
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Pg
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
2.3.3 /(1m z:a tà) h)á chht chŠng on mònZ
-Ii [^ng th$ \ đYnh "t 2y07 D tính ^n #<n rOt ao ?o sự D #wt !a & ai? -26C -
2
:
và & ai? hXA IJ -26 đ*5 hGnh thành th$ng LAa LA& trGnh th!y FhMn & #Aối 2a26
2
C %g26
2
fhiQn ?iQn trong ?@A th$ on?=nsat=g t,i nhiQt đ" aoC -
2
: 6à sUn Fh`# !a LA& trGnh raSing &
hOt hXA I D hVa 6*A hA§nh D trong ?@A th$ on?=nsat=J Trong & t& nhMn ^n #<n \ tr9nC
-26 6à #,nh nhOtC -
2
: và & ai? hXA I ?o 6à nhXng ai? yếA n9n hKng hY ^n #<n nhiRA Shi D hà#
6*5ng ao f vài tr^# FF# gJ
+H bUo vQ v3ng đYnh "t và & thiết b) th=o saAC h5F hOt t,o #àng 0hi6#F6As5/1 đ*5
bI# vào đo,n ống ?Pn ?<ng sUn Fh`# đYnh ngay tr9n đYnh "t b—ng bI# đ)nh 6*5ng f bI#
#àngg 0y27/28 D 6*A 6*5ng ShoUng jJe Sg/ ngàyJ /hi vào hQ 0hi6#F6As5/1 s› t,o thành #"t
6ớF #àng h= Fh! bR #wt Si# 6o,i ng^n Un viQ tiếF [K trự tiếF với bR #wt Si# 6o,i !a 8c1
|ng nh* & t& nhMn ^n #<nJ
+H đ&nh gi& LA& trGnh ^n #<n |ng nh* th=o ?¥i tY 6Q ^n #<nC #"t 6& đ1ng đ*5 6xF đwt
tr9n tAyến 8c1 vào bGnh dy14c fđ)nh S§ 6& đ1ng đ*5 th&o đ=# Mn đ)nh 6*5nggJ 8goài ra thiết
b) đo đ" ^n #<n ?ựa tr9n ngAy9n tx đo sự thay đhi đ" ?Pn điQn !a #"t #PA Si# 6o,i b) ^n #<n
LAa thời gianJ /ết LAU đo đ" ^n #<n 6à I s\ ho viQ điRA hYnh 6*A 6*5ng 0hi6#F6As 5/1 đ*a
vào hQJ
2.3.) Các l)1i j|m
+a số & bI# sŽ ?rng ho r# on?=nsat= 6à bI# 6y tM# C ngoài ra <n D & bI# đ)nh
6*5ng ?,ng #àng đH bI# hDa hOtJ
Th=o nhiQt đ" !a ?<ng 6*A hOt LAa bI#C bI# 6y tM# t,i r# on?=nsat= hia 6à# 2 6o,ia
− (I# nDng f 0y08/0jC 0y11/12 ga 6o,i này D bố trí #"t hQ thống Sín đH 6à# #&t
bA1ng bI# và & Fhr SiQn b—ng n*ớJ i<ng n*ớ 6à# #&t đ*5 ho LAa bI# 6i9n tr Shi
bI# đang ho,t đ"ngC n*ớ saA Shi LAa bI# đ*5 đ*a vR th&F 6à# #&t đH giUi nhiQt và t&i
sŽ ?rng 6,iJ
− (I# ngA"i f 0y01/02C 0y15/1ega Sh$ng D hQ thống n*ớ 6à# #&tJ
%4i ?<ng 6*A hOt @n vEn hAyHn trong r# h*ng 6AyQn on?=nsat= 6A$n đ*5 bố trí 2
bI# giống hQt nhaA vR & th$ng số bI#J /hi r# h*ng 6AyQn ho,t đ"ng hY h,y 1 bI#C &i
<n 6,i ?3ng đH ?ự Fh<ngJ Thời gian hAyHn bI# 6à 1000 giờ ho,t đ"ng f t*Ing đ*Ing 1 th&ng gC
viQ hAyHn bI# ?o $ng nhMn vEn hành thự hiQn f Sh$ng D trang b) hQ thống tự Sh\i đ"ng
bI# ?ự Fh<nggJ
%4i bI# 6y tM# đ*5 trang b) a
− 1 van \ đ*ờng vào
− 1 van \ đ*ờng ra
− 1 van 1 hiRA \ đ*ờng ra
− 1 &i 6. \ đ*ờng vào
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Pp
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− 1 &F Sế \ đ*ờng ra
2& bI# 6y tM# sŽ ?rng t,i r# on?=nsat= đRA D #"t tAyến ống #R# đH 6Oy hOt 6Wng
từ đ@A đ`y vR nh—# #r đíh b$i trIn và 6à# #&t & b" FhEn ?i hAyHn !a b" b, bI#J
2& bI# nDng nh* 0y08/0jC 0y11/12 đ*5 trang b) #"t van ¨
©
f ho từng bI#g h,y txt
nối đ*ờng ra !a bI# đang vEn hành đến bI# ?ự Fh<ngJ dan này ho FhoF #"t 6*A 6*5ng nhW
hOt 6Wng hUy LAa bI# ?ự Fh<ngC vG thế ?Ay trG t,i đMy #"t nhiQt đ"J +iRA này giKF tr&nh ShWi
sự thay đhi nhiQt đ" LA& 6ớn trong tr*ờng h5F #Aốn Sh\i đ"ng nhanh bI# ?ự Fh<ngJ /hi #"t
bI# đang vEn hành thG van ¨
©
!a nD đDng và van ¨
©
!a bI# ?ự Fh<ng FhUi 6A$n #\J
2& bI# D nhiQt đ" ao nh* 0y08/0jC 0y11/12C 0y15/1e/1e( đRA đ*5 trang b) #"t hQ
t*ới hIi n*ớJ %r đíh !a hIi n*ớ 6à nh—# giU# ShU n^ng tự bố h&y !a & sUn Fh`#
trong tr*ờng h5F r< rY !a b" b, b—ng &h 6à# 6o7ng ?<ng sUn Fh`# r< và 6à# #&t b" b,J }F
sAOt hIi n*ớ [)t vào b" b, ?ao đ"ng ShoUng 20y25 S0a t3y bI#J
Tr9n tAyến hIi n*ớ !a từng bI# đRA đ*5 trang b) 1 thiết b) t&h n*ớ ng*ng trC bPy
hIi n*ớ
/hi ho,t đ"ng hQ t*ới hIi n*ớ !a & bI# tr9n 6A$n #\ ngo,i trừ 0y15/1e f ?o nhiQt đ"
bI# Sh$ng ao n9n hY #\ van hIi n*ớ Shi D sự r< rY sUn Fh`# t,i b" b,gJ
%4i bI# đRA đ*5 trang b) #"t c#F=r= Sế đwt t,i t! %22y2 đH th=o ?¥i hế đ" ?<ng
điQn LAa #otor trong LA& trGnh bI# ho,t đ"ng nh—# tr&nh hiQn t*5ng LA& tUi !a bI# và <n đH
thŽ & hV n^ng !a bI#J
(Ung tD# txt & th$ng số I bUn !a & bI# 6y tM# sŽ ?rng t,i r# 2y07a
2.3.3 Các thi~t j• t0 zộng zi‹u €hiknZ
− {n2yb01a i3ng đH SiH# so&t ?<ng nhEF 6iQA
− {n2y18ba i3ng đH SiH# so&t và ghi 6*A 6*5ng ?<ng sUn Fh`# 8c2J
− {ny170 a i3ng đH ghi ?<ng sUn Fh`# 8c1J
− {ny1jba ?3ng đH ghi ?<ng sUn Fh`# botto#J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Wq
/vn gọi L:u chht
L:u l:Œng thi~t
€~ K #m
Y
‰h*
Chi‹u ca) cột
á- H #m*
CAng muht
m)t)( #ۥ*
0y01/02 2on?=nsat= e0C1 200C7 75
0y08/0j (otto#s 147 85C7 45
0y11/12 8c2 117 55 22
0y15/1e/1e( 8c1 2jC2 52Cb 75
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− {k2y100a ?3ng đH SiH# so&t ?<ng sUn Fh`# botto# LAa ống 6<J
− {k2y150a ?3ng đH SiH# so&t ?<ng h1i 6*A 8c1J
− {k2y701a ?3ng SiH# so&t ?<ng h1i 6*A 8c2J
− Tk2y701a ?3ng SiH# so&t ?<ng h1i 6*A 8c2J
− 0k2y701a ?3ng đH SiH# so&t &F sAOt ?<ng nhEF 6iQA t,i & trao đhi nhiQtJ
− {k2y140c/(a ?3ng đH SiH# so&t &F sAOt nh—# hn đ)nh tr,ng th&i Mn b—ng 6Wng hIi
t,i bGnh dy14J
− Tk2y140a i3ng đH điRA hYnh nhiQt đ" t,i bGnh dy14J
− Bk2y140a ?3ng đH hn đ)nh #ự bGnh dy14J
− Bk2y140(a ?3ng đH hn đ)nh #ự bGnh dy14(J
− Bk2y702a i3ng đH hn đ)nh #ự đ&y "t 2y07J
2.3.7 Các thi~t j• já) zộng m0 cŠ>
− Bc-y70ba b&o đ"ng #ự ao "t 2y07 và 6à# txt bI# nhEF 6iQA 0y01/02J
− BcBy704a b&o đ"ng #ự thOF "t 2y07J
− BcBBy704a (&o đ"ng #ự rOt thOF "t 2y07 và 6à# txt bI# 0y08/0j gMy #Ot ?<ng
LAa 6<C txt 6<J
− Bc-y140a b&o đ"ng #ự ao bGnh d14J
− BcBy140a b&o đ"ng #ự thOF bGnh dy14 và 6à# txt bI# 0y15/1eJ
− BcBBy701a b&o đ"ng #V thOF t,i đ]a số j và 6à# txt bI# 0y11/12J
− 0cBy070a b&o đ"ng Shi D h&y [Uy ra t,i ShA vự "t 2y07J
− 0cBy140a b&o đ"ng Shi D h&y [Uy ra t,i ShA vự bGnh dy14J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái WP
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
&hần III
KL8 /UVNH CSN% N%HT
CrM CHFN% CO/ CDNBsN$6/s
3.1 KL8 /UVNH CSN% N%HT
*+ đ, d-ng chảy công ngh&
Nhà máy lọc dầu Cát Lái WW
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
3.1.1 Bòng nh,- li"uZ
8gAy9n 6iQA từ b1n hVa (1 đ*5 bI# 0y01/02 bI# vào "t h*ng 6AyQn 2y07 saA Shi
LAa & thiết b) trao đhi nhiQt my0bC my04C my05c/(C my0ec/(J2& hQ thống trao đhi nhiQt này đ*5
thiết Sế nh—# #r đíh tEn thA 6*5ng nhiQt ?* thừa trong & ?<ng sUn Fh`# !a hQ f<n g.i 6à t&i sinh
nhiQt ho hQ thống h*ng OtgJ T,i đMy ?izn ra LA& trGnh trao đhi nhiQt đối 6*A 1 hiRAC Sết LAU nhiQt đ"
?<ng on?=nsat= t^ng từ b5J5
0
2 đến 1b4J5
0
2 Shi vào "t h*ng OtJ +H đ,t đ*5 hiQA LAU trao đhi nhiQt
tOt nhOt ?<ng on?=nsat= Shi LAa nhXng thiết b) trao đhi nhiQt FhUi \ thH 6WngC ?o đD van tự đ"ng 02dy
701 fFr=ssAr= ontro66ing va6v=g điRA ShiHn b\i 0k2y701 fFr=ssAr= in?iating ontro66=rg đ*5 sŽ ?rng
tr9n tAyến này f\ &F sAOt 11barg nh—# #r đíh ?Ay trG &F sAOt ao trong & thiết b) trao đhi nhiQt tr&nh
hiQn t*5ng hAyHn FhaJ :aA Shi ra ShWi my0e c/(C nhiQt đ" ?<ng nhEF 6iQA đ,t 1e2Jb
0
2J
/hi LAa ShWi 02dy701C ?<ng on?=nsat= s› ho& hIi ?o D sự giU# &F sAOt đ"t ng"tJ i<ng
vào th&F \ tr,ng th&i Mn b—ng 6Wng > hIi t,i đ]a 14 b\i ống FhMn Fhối 6Wng và nhiQt đ" giU# <n
Nhà máy lọc dầu Cát Lái WY
0y01/02
{2d
b01
my0b (1 02d701 my04 my05c/( my0ec/( 2y07
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
1b4C5
0
2J B*A 6*5ng ?<ng nhEF 6iQA đ*5 điRA ShiHn b\i thiết b) t* đ"ng {n2yb01 th$ng LAa van
{2dyb01J
:Un Fh`# h*ng 6AyQn g1# & ?<nga 8c1C 8c2C (otto#sJ
3.1.2 Bòng N6PZ
i<ng 8c1 từ đYnh "t f&F sAOt 105 S0aC nhiQt đ" 107
0
2 g LAa trao nhiQt my1bc/(C nhiQt
đ" giU# [Aống <n 50
0
2 và ng*ng trC saA đD LAa bGnh t&h dy14J }F sAOt bGnh đ*5 giX hn đ)nh
nhờ ho,t đ"ng !a & van 02dy140c/( th$ng LAa b" điRA hYnh &F sAOt 0k2y140J /hi &F sAOt
thOF thG 02dy140c s› #\ đH t^ng &F trong bGnhª ng*5 6,iC Shi &F sAOt ao thG van 02dy140( s›
#\ đH đ*a #"t 6*5ng Shí ra đAố đH hn &F bGnhJ
0h@n 6Wng 8c1 LAa bI# 0y15/1e/1e( đ*5 hia thành 2 ?<ng hínha
− i<ng hoàn 6*A đ*5 đ*a vR đYnh "t th$ng LAa b" điRA hYnh 6*A 6*5ng {k2y150
với van {2dy150 t*Ing VngJ
− i<ng <n 6,i LAa thiết b) trao đhi nhiQt myb1 f trao đhi nhiQt với Sh$ng Shíg và my
17 f trao đhi nhiQt với n*ớg đH giU# nhiQt đ" [Aống ?*ới nhiQt đ" y9A @A t1n trX !a
b1n f ¤ 45
0
2 g và đ*5 đ*a vào b1n hVa (2J B*A 6*5ng ?<ng này đ*5 điRA ShiHn #ự
bGnh Bk2y140 th$ng LAa van B2dy140J
0h@n n*ớ nếA D t,i bGnh dy14 đ*5 đ*a [Aống bGnh t&h dy14( th$ng LAa B2dy140(J
8goài ra <n D #"t ?<ng tríh ra đH nhEF vào ?<ng ho& hOt hống ^n #<nC ?<ng ho& hOt này
đ*5 bI# vào ?<ng hIi \ đYnh nhờ & bI# đ)nh 6*5ng 0y27/28J
3.1.3 Bòng N6WZ
i<ng 8c2 đ*5 tríh ngang t,i đ]a số j với nhiQt đ" 1bbC7
0
2 LAa bI# 0y11/12C LAa trao
đhi nhiQt my05c/( đH giU# nhiQt đ" [Aống <n 110
0
2 và đ*5 t&h 6à# 2 ?<nga
− i<ng hoàn 6*A vR "t t,i đ]a số e với nhiQt đ" 6à 10bC2
0
2 đ*5 điRA ShiHn b\i b"
điRA ShiHn 6*A 6*5ng {k2y701 với gi& tr) g&n 6Oy từ Tk2y701 fđiRA ShiHn nhiQt đ" t,i đ]a
số eg th$ng LAa van {2dy701J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái W`
2y07 my1bc/( dy14
0y15/1e/1e( myb1 my17c/(
B2d
140
(2
dy14(
B2d
140(
_Ž 6Z +Aố
{2d
150
{2d
701
2y07
0y11/12 my05c/( my0b my18 {2d18b (b
+]a j
+]a e
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− i<ng <n 6,i LAa & trao đhi nhiQt my0b và my18 đH giU# nhiQt đ" [Aống ?*ới
nhiQt đ" y9A @A t1n trX !a b1n f ¤ 45
0
2 g và đ*5 đ*a vào b1n hVa (bJ B*A 6*5ng
?<ng này đ*5 điRA hYnh b\i {n2y18b th$ng LAa van {2dy18bJ
3.1.) Bòng <)tt)mmZ
i<ng botto#s đ*5 bI# 0y08/0j bI# ra \ đ&y "t với nhiQt đ" 25bCj
0
2C saA đD t&h ra
6à# 2 ?<nga
− i<ng LAa 6< gia nhiQt my10 đ*5 gia nhiQt 69n 277C5
0
2C saA đD LAay tr\ vR đ&y "t
h*ng 6AyQnJ B*A 6*5ng ?<ng này đ*5 điRA ShiHn b\i {k2y100 th$ng LAa {2dy100J
− i<ng <n 6,i LAa & thiết b) trao đhi nhiQt my0ec/(C my04C my1j nh—# 6à# ngA"i
?<ng sUn Fh`# này [Aống ?*ới nhiQt đ" ho FhoF f ¤ 55
0
2 g tr*ớ Shi ra b1n hVa (4J
B*A 6*5ng ?<ng này đ*5 điRA ShiHn b\i b" điRA ShiHn #ự đ&y "t h*ng 6AyQn Bk2y702
với van B2dy702 và đ*5 ghi b—ng {ny1jbJ
3.2 =HŽI +_N% !7 !3N H7NHZ
Y>W>P =h•i zộng lần zầu h)yc mau €hi c@ m•a chia l‘nZ
/hi #ới 6xF đwt |ng nh* Shi ?ừng hQ đH bUo ?*NngC sŽa hXaC Sh$ng Shí s› hiQn ?iQn rOt
nhiRA trong hQ thốngJ +H đU# bUo an toàn ho thiết b)C @n tiến hành ShŽ Sh$ng Shí tr*ớ Shi
Sh\i đ"ng hQ thống fsaA Shi đ7 tiến hành thŽ SínC thŽ &F 6ựC SiH# tra & tAyến đU# bUo Sh$ng
b) tx ngh›n và [U n*ớ nếA D trong hQgC & b*ớ r thH nh* saAa
− Thhi hIi n*ớ vào "t h*ng 6AyQn th=o điH# thOF nhOt t,i đ@A hKt bI# 0y08/0jC
Sh$ng Shí từ đ&y "t s› 69n đYnh sang my1b r1i dy14C ho [U Sh$ng Shí ra ngoài t,i điH# ao nhOt
t,i dy14J /hi thOy hIi n*ớ tho&t ra t,i đMy ShoUng b0 FhKtC ng*ng thhi hIi n*ớC đDng & van
t*Ing VngJ
− 8,F nitrog=n đH ?Ay trG &F sAOt trong hQ ShoUng 50S0a và đAhi Sh$ng Shí <n sDt 6,iJ
− %\ & van [U đ&y bI# 0y08/0jC 0y11/12C 0y15/1ec/( đH [U n*ớ ng*ng trJ
− diQ Sh\i đ"ng hQ on?=nsat= đ*5 tiến hành saA Shi đ7 hoàn tOt th! tr sOy 6< my10
và & thiết b) đoC & b&o đ"ng sự ố đ7 đ*5 SiH# traC & thiết b) tự đ"ng @n thiết FhUi hAyHn
sang hế đ" %anAa6 ?o tín hiQA đ@A vào h*a hn đ)nhJ 2r thHa
− 2h,y 0y01/02 n,F ngAy9n 6iQA ho "t th$ng LAa {n2yb01C điRA hYnh 0k2y701 sao
ho &F sAOt tr*ớ 02dy701 đ,t eJ5y11 bar t3y th=o y9A @A !a ngAy9n 6iQAJ 2h,y bI# 0y08/0jC
?Ay trG ?<ng LAa 6< my10 b—ng &h điRA hYnh {k2y100 #\ {2dy100 ShoUng 50œ điRA này tr&nh
gMy #Ot &F ho 0y08/0jJ Tiến hành đ*a th&F 6à# 6,nh vào ho,t đ"ngC đU# bUo viQ OF n*ớ 6à#
Nhà máy lọc dầu Cát Lái WI
2y07
0y08/0j
my10
{2d
100
my0ec/( my04 my1j
(4
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
#&t ho & trao đhi nhiQt my1bc/(C my17C my18C my1jC & bI# trong hQ 0y08/0jC 0y11/12J +*a
đAố vào ho,t đ"ngJ
− TA@n hoàn hQ Sín \ nhiQt đ" 100y110
)
2 đH sOy 6< my10J Thời gian ShoUng 2yb ngày
how nhiRA hIn Fhr thA" vào thời gian ?ừng hQJ
− Tiến hành tA@n hoàn nMng ?@n nhiQt đ" !a hQC ?Ay trG ?<ng nhEF 6iQA ShoUng 25yb0œ
$ng sAOt !a 0y01/02 ft*Ing Vng gi& tr) bJ0ybJ5 tr9n {n2yb01gC hYnh ?<ng LAa 6< đ,t gi& tr) tối
*A th=o h*ớng ?Pn vEn hànhC tố đ" nhanh LA& gMy hiQn t*5ng ?7n n\ nhiQt D h,i ho thiết b)C
đ*ờng ốngJ ;iX #ự "t hn đ)nh b—ng &h điRA hYnh B2dy702 3ng với van txtJ
− /hi nhiQt đ" đ7 t^ng ?@nC #ự bGnh dy14 |ng t^ng ?@nC Shi #ự đ,t #V đ" trAng
bGnhC h,y 0y15/1ec/( đH t,o ?<ng h1i 6*AJ 8a1 thA đ*5 \ thời điH# này D thH rOt nhW ?o nhiQt
đ" thOFC nếA h1i 6*A nhiRA thG Fh@n nhT \ đYnh vPn <n nhiRAC ShD ng*ng tr 6à# t^ng &F sAOt
trong bGnh dy14 n9n s› đ`y ra đAố gMy 67ng FhíC ?o đD trong tr*ờng h5F này n9n đ`y vR s6oF đH
tr&nh 67ng FhíJ /hi nhiQt đ" đYnh Sh& ao 75y80
)
2 t^ng ?@n h1i 6*A #"t &h h5F 6Z đH Shống
hế tố đ" t^ng nhiQt đ" đYnh đ1ng thời t,o #ự t,i đ]a số j đH đ*a h1i 6*A 8a2 vào ho,t đ"ngJ
− /hi #ự hOt 6Wng đ]a số j đ,tC [Da b&o đ"ng BcBy701 t,i t! 20y100C [U giD bI# 0y
11/12 và đ*a bI# vào ho,t đ"ng nh—# t,o ?<ng h1i 6*A tA@n hoàn 8a2 ho "t h*ng 6AyQnJ
2hYnh ?<ng h1i 6*A này \ #V thOF và t^ng ?@n tới gi& tr) Fh3 h5FJ /hi &F bI# hn đ)nhC ho
?<ng 8a2 ra s6oF với 6*5ng thíh h5F nh—# t^ng *ờng sự bay hIi \ v3ng đ&y "tJ
− /hi & ?<ng t*Ing đối hn đ)nhC hAyHn & thiết b) tự đ"ng sang hế đ" c•Tl đH
6à# viQJ
− /iH# tra trGnh tr,ng thiết b)C ghi & th$ng số đH th=o ?¥iJ %.i sự ố bOt th*ờng FhUi
b&o ho Tr*\ng a biết đH giUi LAyếtJ
− /hi & th$ng số nhiQt đ"a đ&yC đ]aC xt 8a2 và #V h1i 6*A đ7 đ,t nh* y9A @A đ*a raC
6Oy & ?<ng sUn Fh`# th=o đKng trGnh tự thao t& van nh—# tr&nh 6Pn botto# vào 8a nh* saAa
 /hi hAyHn sUn Fh`# ra s6oFC & sUn Fh`# trxng f8a1C 8a2g hAyHn tr*ớC &
sUn Fh`# đ=n fbotto#g hAyHn saAJ
 /hi 6Oy & sUn Fh`#C sUn Fh`# botto# 6Oy tr*ớC sUn Fh`# 8a1C2 6Oy saAJ
− :aA Shi đ7 6Oy sUn Fh`#C tiến hành nMng ?@n $ng sAOt !a hQ và điRA hYnh & ?<ng
h1i 6*A Fh3 h5F đH đU# bUo hOt 6*5ng sUn Fh`# |ng nh* y9A @A vR sUn 6*5ng với hi Fhí hế
biến 6à thOF nhOtJ
Y>W>W /hủ tuc ng’ng h"Z
Th! tr ngừng hQ bao g1# ngừng hQ bGnh th*ờng th=o Sế ho,hJ 2D thH D & thay đhi
th=o thời gian ?o & điRA SiQn ho,t đ"ng đw biQtJ Th! tr này Sh$ng bao giờ g1# tr*ờng h5F
ngừng Sh`n OFJ
− ;iU# $ng sAOt ?@n ?@n tới 50œ so với thiết SếJ ;iU# t*Ing Vng 6*A 6*5ng & ?<ng
6Oy ra đH ?Ay trG sUn Fh`# th=o hOt 6*5ng 6MA nhOt D thH đ*5J
− 2hAyHn toàn b" & ?<ng sUn Fh`# ra s6oFJ
− ;iU# ?@n nhiQt đ" ?<ng ra ShWi 6< gia nhiQt my10 tới ShoUng 175
)
2 th=o tố đ" giU#
ShoUng 10
)
2/hJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái We
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− 8gừng 6< b—ng &h ngừng từng v<i đốt #"tJ dPn tiếF tr tA@n hoàn hOt 6Wng LAa 6< J
− 8gừng bI# hDa hOtJ
o 2@n hYnh Bk2y140 tới #ự tối thiHA trong giai đo,n nàyJ
o Bk2y702 vPn tiếF tr ho,t đ"ngC từ từ bI# hết hOt 6Wng đ&y "t ra s6oFJ
o 2hAyHn Bk2y702 sang hế đ" #anAa6C bI# toàn b" 6*5ng 6Wng đ&y "t ra s6oFJ
− _U &F hQ ra đAố từ bGnh t&hJ
− +wt & tO# hwn \ & v) trí giới h,n tr9n & tAyến ốnga
o TAyến n,F 6iQAJ
o TAyến 8a1 sUn Fh`#J
o TAyến 8a2 sUn Fh`#J
o TAyến botto# sUn Fh`#J
− 2$ 6EF toàn b" & Shí r với & thiết b)C đ*ờng ống t*Ing Vng đH bUo vQ hKng tr&nh
nhiQt đ" ao !a hIi n*ớJ
− Thhi hIi vào toàn b" & tAyến ống và thiết b) ho đến Shi thOy hIi n*ớ tho&t t,i &
64 [U giDJ
− _U hOt 6Wng ng*ng tr & điH# thOF tr9n toàn b" hQJ
− 8gừng thhi hIi n*ớC đw biQt hK Z Sh$ng đH [Uy ra viQ t,o &F sAOt M# trong &
tAyến ốngC thiết b) Shi ng*ng OF hIiJ
− 0hUi hK Z vOn đR an toàn tr*ớ Shi hAi vào b)t Sín thiết b) nàoJ
3.3 $“ C” /HFỜN% %•&Z
Y>Y>P Các m0 cŠ t‹ zi"nZ
a> 8gAy9n nhMna
:ự ố này [Uy ra th*ờng ?o #Ot #&t ngA1n từ 6*ới điQnC #Ot FhaC điQn 6*ới ngA1n LA&
thOFCJJJJ
TOt U & 6Z ?o tr9n đRA ?o viQ Ang OF điQn đến & thiết b) điQn !a r# h*ng 6AyQn
b) gi&n đo,nC Unh h*\ng đến ho,t đ"ng !a r#J /hi đD #&y Fh&t điQn ?ự Fh<ng s› ho,t đ"ng và
OF điQn tr\ 6,i ho toàn nhà #&yJ
j> _Ž 6Za
8g*ời vEn hành r# 2y07 FhUi Sết h5F 3ng & r# D 6i9n LAan đH sớ# đ*a hQ vào hn
đ)nh th=o h*ớng tr&nh 6à# #Ot #&t nhiQt 6*5ng từ "t h*ng 6AyQnJ 2r thHa
y TrGnh tự Sh\i đ"ng bI# thíh h5F nhOta 0y22/2bC 0y08/0jC 0y01/02C 0y15/1eC 0y11/12J
y ;iU# $ng sAOt hQ <n #"t nŽa so với 6K ho,t đ"ng hn đ)nh fFhUi đU# bUo $ng sAOt tối
thiHA !a bI#g đH tr&nh #Ot nhiRA n^ng 6*5ng !a "t h*ng 6AyQn |ng nh* !a hQ thống và
tr&nh LA& tUi bI# 0y08/0jJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Wf
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
y ;iU# 6*A 6*5ng !a ?<ng h1i 6*A t*Ing Vng với #V nhEF 6iQA đ1ng thời giU# t*Ing Vng
& ?<ng 6Oy ra đH ?Ay trG sUn Fh`# th=o hOt 6*5ng 6MA nhOt D thHJ
y 2hAyHn tOt U & ?<ng sUn Fh`# h*ng 6AyQn ra s6oFJ +ối với & ?<ng sUn Fh`# trxng
|ng D thH Sh$ng hAyHn vR s6oF t3y th=o LAy đ)nh !a ng*ời LAUn 6Z trự tiếFJ
y :aA Shi 6< gia nhiQt đốt tr\ 6,iC vPn ?Ay trG ?<ng nhEF 6iQA 50œ so với 6K hn đ)nh fFhUi
đU# bUo 6*A 6*5ng tối thiHA !a bI#g đH nh—# giU# thiHA thời gian OF nhiQt 6*5ng ho hQ
thốngC tr&nh LA& tUi \ 6< gia nhiQtC tr&nh hao hrt ?o đAố h&y và sớ# đ*a hQ vào hn đ)nh tr\ 6,iJ
/hi & nhiQt đ" ?<ng botto# ra 6<C nhiQt đ" 8c2 vào my05C nhiQt đ" đ&y "t đ7 đ! nh* hQ 6K hn
đ)nhC ho hAyHn & sUn Fh`# vR b1n hVa t*Ing VngJ 8hXng tr*ờng h5F Sh&C ng*ời LAUn 6Z
trự tiếF s› LAyết đ)nh thời điH# 6Oy & ?<ng sUn Fh`#J
y :aA Shi 6Oy & ?<ng sUn Fh`#C ho nMng từ từ ?<ng nhEF 6iQA đến gi& tr) | nh* tr*ớ sự
ố sao ho Sh$ng Unh h*\ng đến sự t&h Fha \ v3ng đ&y "t và ?o đD 6i9n LAan đến hOt 6*5ng
AU sUn Fh`# botto#J
y Trong tr*ờng h5F #Ot điQn 6*ới và #&y Fh&t b) sự ốC 6K này toàn b" & thiết b) điQn !a
b" FhEn $ng nghQ đRA ng*ng ho,t đ"ng SH U & #&y non ShíC đH tr&nh ?7n n\ nhiQt tr9n &
tAyến ống @n #\ vài v<ng van txt !a & van tự đ"ng th*ờng đDng nh* {2dyb01C 02dy701J
+Dng van $ 6EF !a 02dy140 đH giX &F hQJ 2hAyHn ra s6oF & ?<ng sUn Fh`#C t^ng *ờng viQ
SiH# traC n,F nitrog=n ho "t h*ng 6AyQnC Shi @n thiết ?Ay trG 1 &F sAOt ?*Ing !a hQ Shi đ7 D
điQn tr\ 6,iC tiến hành đ*a hQ vào hế đ" hn đ)nh th=o & trGnh tự !a tsự ố vR điQnuJ
Y>Y>W Các m0 cŠ của máy n–n €hCZ
a* Nguyvn nh\nZ
io #&y non Shí b) sự ốC Shi đD viQ Ang OF Shí non ho & thiết b) tự đ"ng s› b) Unh
h*\ngJ BK này FhUn Vng !a hQ s› 6àa
− Toàn b" thiết b) tự đ"ng ngừng ho,t đ"ngJ
− 2& van th*ờng #\ s› #\ 100œ bao g1#a {2dy701C {2dy150C 02dy140(J
− 2& van th*ờng đDng s› đDng hoàn toàn bao g1#a {2dyb01C {2dy18bC
B2dy702C B2dy140C 02dy140cC 02dy701C 6< gia nhiQt my10 s› txt Shi #Ot ?<ng Shí
nonJ
j* X• l†Z
Trong thời gian hờ OF Shí non tr\ 6,iC & thao t& vEn hành g1#a
− 2hAyHn & ?<ng sUn Fh`# ra s6oFJ
− 2hAyHn & thiết b) tự đ"ng sang hế đ" #anAa6 đ1ng thời #\ & van txt
!a & van tự đ"ng đH tiến hành tA@n hoàn 6à# ngA"i hQJ /hi hQ đ7 ngA"i thG ?ừng hQ
đH hA`n b) OF Shí non tr\ 6,iJ
− +Dng & van $ 6EF !a & van tự đ"ng đH Fh<ng hKng 6à# viQ tr\ 6,i
Shi D Shí nonJ
− 8,F nitrog=n ho hQ Shi &F hQ M# f&F sAOt bGnh dy14 «0gJ
− /hi đ7 OF Shí non 6,i bGnh th*ờng @n [U Shí t,i & b" điRA &F fr=gA6atorg
!a & thiết b) tự đ"ng đH SiH# tra hOt 6*5ng Shí non fSh$ và s,hg nh—# tr&nh h*
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Wg
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
hWng ho nhXng thiết b) nàyJ Tiến hành Sh\i đ"ng hQ th=o th! tr vEn hành hQ th$ng
th*ờngJ
Y>Y>Y Các m0 cŠ €hác Z
$0 cŠ Nguyvn nh\n <i"n -há- €h—c -huc
Mht á- j|m
&qg‰qp
y io 6.t Shí vào bA1ng bI# Shi
¬oint 6. đ@A hKt b) bHJ
y io hDa hIi trong bA1ng bI# ?oa
ngAy9n 6iQA 6Pn n*ớC &F sAOt đ@A
hKt LA& thOFC 6. đ@A hKt bI# ?IJ
y 2hAyHn h,y bI# ?ự Fh<ng và tiến hành thay
¬oint h*J
y +iRA hYnh 6,i hế đ" h1i 6*A và Sết h5F nMng
?@n nhiQt đ" my10J
y 8gừng bI#C [U n*ớ đ@A hKt vào bA1ng bI#J
TA@n hoàn hQ \ $ng sAOt nhW nhOtC giX nhiQt 6<
my10 \ ShoUng 150y200
)
2 đH tiến hành ShŽ n*ớ
J
y 2h,y bI# ?ự Fh<ngC tiến hành [K 6. bI#J
y 8Mng th9# &F sAOt đ@A hKtJ
y 2@n ?Ay trG &F sAOt ?*Ing trong "t 2y07J
Mht á- j|m
&xqP‰qW
y io nghTt 6. đ@A hKtJ
y io ¬oint đ@A hKt b) bHJ
y io #ự b1n ngAy9n 6iQA thOFC D
n*ớJ
y 2hAyHn h,y bI# ?ự Fh<ng và thay ¬oint h*J
y Tiến hành [K 6. bI#J
y ;iU# bớt $ng sAOt đ1ng thời ShoF bớt van
[AOt !a b1n ngAy9n 6iQAJ
y ;iU# bớt nhiQt đ" 6< my10C $ 6EF ?<ng sUn
Fh`# ra b1nC t^ng th9# h1i 6*A và ?Ay trG ?<ng
botto# LAa ống 6< đH 6à# ngA"i "t h*ng 6AyQn
và ống 6< my10C ?Ay trG &F sAOt ?*Ing trong "t
2y07C đ1ng thời ho [Ž 6Z bI# đH sớ# đ*a vào
ho,t đ"ng tr\ 6,iJ
Mht á- j|m
&xPI‰Pe6‰<
y io 6.t Shí vào bA1ng bI# Shi
¬oint 6. đ@A hKt b) bHC ?I 6.J
y io hDa hIi trong bA1ng bI#C
ngAy9n 6iQA D 6Pn n*ớJ
y 2hAyHn h,y bI# ?ự Fh<ng và tiến hành thay
¬oint h*C [K 6.J
y +iRA hYnh 6,i hế đ" h1i 6*A f8c1C 8c2gJ
y /hoF bớt van n*ớ 6à# #&t !a trao đhi nhiQt
my1bJ
y 8Mng th9# &F sAOt bGnh dy14J
y 2@n giU# thiHA nhEF 6iQA và bo 6< my10C ho [U
n*ớ trong dy14 đH t^ng *ờng sV hVa 8c1C
ho [U ra FhAy và vR h@# s6oF nếA 6*5ng 8c1
nhiRAC [Ž 6Z bI# đH nhanh hDng đ*a vào ho,t
đ"ngJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Wp
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
Mht á- j|m
&xPP‰PW
y io 6.t Shí vào bA1ng bI# Shi
¬oint 6. đ@A hKt b) bHC ?I 6.J
y io hDa hIi trong bA1ng bI#C
ngAy9n 6iQA D 6Pn n*ớJ
y io #ự đ]a thOFJ
y 2hAyHn h,y bI# ?ự Fh<ng và tiến hành thay
¬oint h*J
y +iRA hYnh 6,i hế đ" h1i 6*AJ
y 8gừng bI#C [U n*ớJ
y 2h,y bI# ?ự Fh<ngC tiến hành [K 6. bI#J
y 8Mng th9# nhiQt đ" 6< my10J
B| các za
ch:ng luy"n
y io ngAy9n 6iQA hVa nhiRA wnC
t,F hOtCs& hOt này tíh tr t,i
& đ]a h*ng 6AyQn 6à# giU#
hV n^ng !a & đ]a nàyJ -EA
LAU 6à# ho LA& trGnh tiếF [K Fha
6WngyhIiC trao đhi nhiQtC trao đhi
hOt ?izn ra So# ?z ?Pn đến hiQn
t*5ng số nhiQt 6à# đ=n sUn Fh`#
8cJ
y 8gừng hQ và tiến hành th&o & đ]a h*ng
6AyQn đH tiến hành vQ sinh J
Ngh˜t các
t(a) z‡i
nhi"t
y :ự ố này th*ờng [Uy ra \ &
thiết b) trao đhi nhiQt D nhiQt đ"
aoC &F sAOt ao nh* my0ec/(C D
sUn Fh`# D ShU n^ng gMy ^n #<n
nh* my1bC my05c/(C myb1J
y 2@n th=o ?¥i ho,t đ"ng !a & thiết b) trao đhi
nhiQt này th*ờng [Ay9nC Fh&t hiQn S)F thời đH
ngừng hQC tiến hành vQ sinh fth=o ?¥i h9nh 6Qh
nhiQt đ"C h9nh 6Qh &F vàoC &F ragJ
Ngh˜t tuy~n
6à# mát các
j|m nhi"t
zộ ca)
Bà# Unh h*\ng đến tAhi th. !a bI#J 2h,y bI#
?ự Fh<ngC ngừng bI# tiến hành vQ sinh fth=o ?¥i
h9nh 6Qh ?<ng n*ớ 6à# #&t vào và ragJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Yq
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
&hần I!
MÁ8 . /HIX/ <M
Lc %I6 NHIT/ sxPq
).1 MS /N KL8 /UVNH CSN% N%HT
).1.1 %i‘i thi"uZ
− B< gia nhiQt my10 Ang OF nhiQt ho LA& trGnh h*ng Ot \ hQ on?=nsat=C th$ng LAa LA&
trGnh gia nhiQt ho ?<ng botto# !a "t h*ng Ot 2y07J
− pA& trGnh gia nhiQt g1# LA& trGnh trao đhi đối 6*A nhiQtC trao đhi bV [, nhiQt giXa ?<ng
botto# !a "t 2y07 và nhiQt 6*5ng sinh ra ?o LA& trGnh đốt h&y nhi9n 6iQA trong 6<J
i-ng botto# này Ang OF nhiQt ho LA& trGnh h*ng Ot !a "t 2y07 và <n đ*5 g.i 6à
?<ng LA& trGnh fFro=ss Ÿ6o¡gJ
-Q thống 6< gia nhiQt bao g1#a
− %"t 6< trr đVng D 2 Fass fsố v<ng đi !a LA& trGnhgJ
− -Q thống bo đốt và & thiết b) Fhr SiQn đi S#J
− -Q thống & thiết b) b&o đ"ng toàn và điRA ShiHn tự đ"ngJ
− T! điQn điRA ShiHnJ
− -Q thống & bI# nhi9n 6iQAC bo=# ?<ng LA& trGnhJ
− -Q thống & đ*ờng ống ?PnC vanC b1n hVa nhi9n 6iQAJ sŽ ?rng nhi9n 6iQA đốt hính 6à
?@A il và gas fB0;g đH #1i đốtJ
-o,t đ"ng !a 6< Fhr thA" vào LA& trGnh vEn hành và hế đQ nhiQt !a hQ h*ng Ot
on?=nsat=J %.i sự thay đhi & thong số ho,t đ"ng !a 6< FhUi tAMn th! nghi9# ngwt & LAy
Nhà máy lọc dầu Cát Lái YP
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
đ)nh vR an toàn vEn hànhC nh—# đU# bUo hn đ)nh nhiQt ?<ng LA& trGnh Shi ra ShWi 6< và Ang OF
đ@y đ! nhiQt 6*5ng ho LA& trGnh h*ng Ot !a hQ on?=nsat=J
).1.2 MA ta ™uy t({nh cAng ngh"Z
pAy trGnh $ng nghQ !a 6< g1# LAy trGnh ho,t đ"ng b ?<ng hínhJ
a* Bòng nhivn li"u zŠt lòZ
8hi9n 6iQA đốt !a hQ thống 6< my10 ho,t đ"ng ?o 2 ?<ng Ang OFa
 i <ng nhi9n 6iQA gas fB0;g a
;as đ*5 Ang OF vào 6< từ bGnh hVa 50SgJ
− Tr*ớ ti9n ?<ng gas LAa van điRA ShiHn &F sAOt 02dy2 fg&n \ 55/FagJ /hi &F LAa van
nhW hIn 55/0a thG b" b&o đ"ng sự ố &F sAOt LA& thOF 0:BByb t& đ"ng & van :idy2C :idyb
và đDng & van nàyJ +1ng thời van (idy1 #\ [U Fh@n gas trong ống giXa & van :idy2C
:idybJ /hi [Uy ra sự ố &F sAOt gas LA& thOF thG đn b&o t0kBlT ;c: 0nm:: Bl/Blu h&y
s&ng và txt 6<J
− /hi ?<ng gas đ,t đ*5 &F sAOt @n thiết thG s› đi vào 6<J Tr*ớ Shi vào 6<C ?<ng gas này
đ*5 hia thành b nh&nh đH đi vào b bo đốt và đ*5 điRA ShiHn b\i & van điQn từ :‘y7C :‘y8C
:‘yj t*Ing Vng với & nh&nh J i<ng gas đi vào 6< đ*5 b" FhEn đ&nh 6Ža fkgnition transŸor#=rg
#1i 6Ža và LA& trGnh h&y s› 6@n 6*5t từ bo đốt số 1 tới bo số bJ
 i<ng nhi9n 6iQA hính ila
i@A il từ b1n hVa dy20/21 đ*5 0y22/2b bI# vào hQ đH đi đến & bo đốtJ +H 6à#
s,h ?<ng nhi9n 6iQA tr*ớ Shi vào bo đốt C #"t 6. tinh :Ty1 đ*5 bố trí saA 0kye nh—# giX 6,i
đMy & wn b`n !a ?<ng nhi9n 6iQAJ
:aA 6. :T1C ?<ng nhi9n 6iQA đ*5 t&h thành hai ?<nga
 i<ng hoàn 6*A vR b1n dy20/21a 6*A 6*5ng ?<ng hoàn 6*A này đ*5 điRA ShiHn b\i van
02dy1 D gi& tr) thự tế g&n \ 1b00 /Fa fthiết Sế ban đMA 2170 /FagJ dai tr< !a van 6à ?Ay trG
&F sAOt hn đ)nh ho ?<ng il thV hai tr*ớ Shi vào 6<J
 i<ng thV hai đi vào 6< đến & bo đốtJ Tr9n ?<ng này ng*ời ta gxn & thiết b) b&o đ"ng
tự đ"ng vR &F sAOt và 6*A 6*5ng ?<ng C nh—# Shống hế &F sAOt và 6*A 6*5ng ?<ng 6A$n hn đ)nh
Shi 6< ho,t đ"ngJ
− Tr*ớ ti9n ?<ng này s› đi LAa b" b&o đ"ng sự ố &F sAOt LA& thOF 0:BBy2 fg&n 550 /FagJ
8ếA &F sAOt !a ?<ng LAa đMy nhW hIn 550 /Fa thG s› b&o đ"ng sự ố &F sAOt LA& thOFC đn b&o
sự ố tikm:mB lkB 0nm:: Bl/Blu h&y s&ng và 6à# txt 6<J /hi đD @n tha# ShUo th*ớng ?Pn
[Ž 6Z sự ố 6< my10uJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái YW
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− 8g*5 6,iC nếA &F ?<ng il 6ớn hIn 550 /Fa thG nD s› tiếF tr LAa b" b&o 6*A 6*5ng ?@A
LA& ao {:--y1C g&n \ 2540 ## -
2
lJ (" {:--y1 ?3ng b&o đ"ng và txt 6< Shi 6*A 6*5ng ?@A
vào 6ớn hIn 2540 ## -
2
lJ -iQn t*5ng này [Uy ra Shi van T2dy1 #\ LA& 6ớn ?o Sh$ng ho,t
đ"ng hính [&J /hi [Uy ra sự ố nàyC đn tikm:mB lkB 0nm:: -k/-ku s&ng và txt 6<J /hi đDC
@n $ 6EF đ*ờng tín hiQA !a b" này và Sh\i đ"ng 6,i 6<J
− :aA đD ?<ng il s› đi LAa van :idy1 đ*5 điRA ShiHn b\i van điQn từ :dy1J dan :idy1
6à van $ 6EF ?<ng ?@A hínhC nD s› $ 6EF ?<ng ?@A Shi 6< D sự ố how 6< ng*ng ho,t đ"ngJ
%Aốn đ*a 6< vào ho,t đ"ng \ hế đ" bo đốt hính f%ain bArn=rgC ta FhUi t& đ"ng vào @n van
tay f%anAa6 r=s=tg đH Ang OF Shí non ho hQ van tự đ"ng :dy1 và :idy1 đi vào ho,t đ"ngC
ngh]a 6à Síh thíh đH van :idy1 #\ ho ?<ng nhi9n 6iQA đi vào bo đốtJ
− Th=o thiết Sế thG 6*A 6*5ng ?<ng nhi9n 6iQA il vào 6< đ*5 điRA ShiHn \ & gi& tr) thíh
h5FC nh—# hn đ)nh đ*5 nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6< th=o nhiQt đ" #ong #AốnJ diQ điRA
hYnh nhiQt đ" ?<ng này đ*5 thự hiQn b\i van tự đ"ng T2dy1C van này đ*5 điRA ShiHn b\i
thiết b) Tk2y1 với tín hi9A vào 6à nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6<J
;hi hKa hiQn nayC b" điRA ShiHn T2dy1 Sh$ng sŽ ?rngC viQ điRA ShiHn nhiQt đ" ?<ng LA&
trGnh Shi ra ShWi 6< đ*5 thự hiQn b—ng & thao t& tay LAa & van bi tr9n & nh&nh đH thay đhi
6*A 6*5ng ?@A il vào & bo đốtJ
− %"t b" b&o đ"ng &F sAOt LA& ao 0:--y1 g&n \ 1500 /Fa fthiết Sế ban đ@A 27b0 /Fag
đ*5 gxn tiếF th=o nh—# đU# bUo &F sAOt ?<ng il tr*ớ Shi vào 6< Sh$ng LA& aoC gMy h* hWng
thiết b) và đ*ờng ốngJ /hi &F sAOt ?<ng này v*5t LA& gi& tr) g&n thG 6< s› D b&o đ"ng sự ốC đn
b&o tikm:mB lkB 0nm:: -k/-ku s&ng và txt 6<J
:aA 3ngC ?<ng il s› đi LAa b" b&o đ"ng &F sAOt thOF 0:By1 g&n \ 5e0 /FaC với #r đíh SiH#
tra &F sAOt ?<ng nhi9n 6iQA tr*ớ Shi vào 6<J pA& trGnh đốt il s› Sh$ng thự hiQn đ*5 nếA đn
b&o &F sAOt ?@A thOF fikm:mB lkB 0nm:: Bl•g h&y s&ngC đn s› txt Shi van :idy1 #\J io
đDC Shi van :idy1 đDng #à đn Sh$ng h&y s&ng thG đn hWngC how D sự r< rY ?@n LAa :idy1J
− Tr*ớ Shi vào boC ?<ng nhi9n 6iQA il đ*5 hia thành b nh&nhC Ang OF ho b bo đốt
số 1C2CbJ Tr9n & nh&nh 6@n 6*5t đ*5 bố trí & van :idy1C :idy2C :idyb đ*5 điRA ShiHn b\i
& van điQn từ t*Ing Vng :i‘y4C :i‘y5C :i‘yeJ 2& van 1 hiRA 2/dy1C 2/dy2C 2/dybC van
bi và &F Sế điRA ShiHn và SiH# tra &F sAOt ?<ng ?@A tr*ớ Shi vào bo đốtJ
− io thiết Sế đw biQt !a b bo đốtC ?<ng il Shi ra ShWi bo đ*5 t&n s*Ing đH tang SiQA
LAU LA& trGnh đốt f?z bxt h&y và h&y hoàn toàng
− pA& trGnh đốt s› đ*5 tiến hành tự đ"ng th=o trGnh tự bo số 1 đến bo số bC với thời gian
&h nhaA giXa #4i bo 6à 1 FhKtJ
− /h$ng Shí tha# gia vào LA& trGnh đốt nhi9n 6iQA nhờ vào thong giD tự nhi9nC ?o h9nh
6Qh &F sAOt b9n trong và b9n ngoài 6<J B*A 6*5ng Sh$ng Shí đ*5 điRA hYnh LAa 61 hYnh giDJ
− 0h@n Shí thUi và Sh$ng Shí ?* saA Shi đốt s› th=o ống ShDi đi 69n tr9n và tho&t ra ngoài
nhờ vào sự h9nh 6Qh &F sAOt và t˜ tr.ng !a ShDiJ
− +H SiH# tra hiQA LAU !a LA& trGnh trao đhi nhiQt giXa ?<ng Shí thUi và ?<ng LA& trGnhC 1
thiết b) đo nhiQt đ" Tmyb đ*5 gxn tr9n thành ống ShDi ho biết nhiQt đ" thự tế !a ShDi ngay
Nhà máy lọc dầu Cát Lái YY
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
tr9n t! điRA ShiHnC đ1ng thời s› D b&o đ"ng và txt 6< Shi nhiQt đ" ShDi LA& ao so với nhiQt đ"
ho FhoF bjj
o
2J
− +H SiH# tra nhiQt đ" thành ống ?<ng LA& trGnhC ng*ời ta gxn & thiết b) đo và b&o nhiQt
đ" Tmy4 và Tmy5 vào thành ống ho tAyến ống 1 và tAyến ống 2 \ Fhía trong 6< và hiHn th) tr9n t!
điRA ShiHnC nhiQt đ" ho FhoF tối đa với & thành ống 6à Sh$ng LA& 427
o
2
;hi hKa thự tế hiQn nayC 2 thiết b) này Sh$ng <n sŽ ?rng #à đ7 hAyHn thiết b) đo Tmy5 đH
đo nhiQt đ" vào !a ?<ng LA& trGnhJ
j* Bòng ™uá t({nh f ?<ng botto# từ "t h*ng Ot 2y07 LAa 6< my10g
(otto# từ đ&y "t h*ng Ot 207 đ*5 bI# 0y08/0y0j đ*a LAa 6<C 6*A hAyHn trong ốngC
nhEn nhiQt 6*5ng và LAay tr\ vR "t 2y07J :aA đD nhiQt đ*5 Ang OF ho LA& trGnh h*ng Ot
!a hQ on?=nsat=J
− Tr*ớ Shi vào 6<C 6*A 6*5ng ?<ng LA& trGnh đ*5 điRA ShiHn b\i van {2dy100 th$ng LAa
b" {k2y100C nh—# h đ)nh 6*A 6*5ngJ th=o thự tếC gi& tr) g&n !a ?<ng này 6à 72242 /g/hJ nếA 6*A
6*5ng ?<ng này Sh& thOF fb" {:By100 g&n \ b0/0aC s› b&o đ"ng sự ố và txt 6<J diQ txt 6< trong
tr*ờng h5F này nh—# đU# bUo 6*A 6*5ng tối thiHA !a ?<ng LA& trGnh LAa 6<C tr&nh hiQn t*5ng
nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh 69n LA& aoC t,o ố trong đ*ờng ốngC #wt Sh& đU# bUo an toàn ho thiết
b) và đ*ờng ống frAng ốngC thay đhi Sết OA ống ?o nhiQt đ" aog
− i<ng LA& trGnh vào 6< đ*5 hia thành 2 tAyến ống song song đi từ tr9n [Aống LAa 2 v3ng
đối 6*A và bV [, nhiQt nh—# t^ng ?iQn tíh bR #wt trao đhi nhiQtJ saA đD 2 ?<ng ra ShWi 6<C đ*5
nhEF thành 1 ?<ng và đi tr\ 6,i "t 2y07 thự hiQn LA& trGnh hAyHn tUi n^ng 6*5ng ho hQ h*ng
OtJ
c* Bòng €hC n–nZ
− /hí non Ang OF b\i #&y non Shí ::nyc/( với &F sAOt ngA1n 6à 800 /0aC đi vào 6< gia
nhiQt th=o 2 tAyếnJ
− TAyến thV 1 Ang OF Shí non ho toàn b" & thiết b) tự đ"ng !a hQ thống 6< gia nhiQtJ
?<ng này đ*5 SiH# tra b\i b" b&o đ"ng &F sAOt LA& thOF 0:BBy4 g&n \ 70/0a và van điRA
ShiHn tự đ"ng &F sAOt 02dyb g&n \ 552/0aJ
− TAyRn thV 2 đ*a vào a bo FhAn đH t&n s*Ing ?@A il Shi ra ShWi bo đốtC đ1ng thời
Ang OF Shí non ho sự ho,t đ"ng !a & van điQn từ :dy4C :dy5C :dyeJ 2& điQn từ này s›
điRA ShiHn & van tự đ"ng tr9n & ?<ng il vào 6< t*Ing Vng 6à :idy4C :idy5C :idye J+H hn
đ)nh &F sAOt ?<ng Shí nonC ng*ời ta gxn b" điRA ShiHn &F sAOt fr=gA6ationg D gi& tr) g&n 6à 550
/0aJ
).2 MS /N HD^/ +_N% C56 /HIX/ <MZ
`>W>P Lò gia nhi"tZ
− +My 6à 6< trr đVng D 2 Fass fsố v<ng đi !a ?<ng LA& trGnhg bao g1# v3ng bV [, và
v3ng đối 6*AJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Y`
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− B< đ*5 trang b) b bo đốt FhAn ?i=s=6 b—ng Shí non và th$ng giD tự nhi9n nhờ & Ža
giDJ
− žng ShDi 6< đ*5 bố trí Fhía tr9n và tiếF gi&F v3ng đối 6*A !a 6<J Tr9n ống ShDi 6< D 6xF
1 6& hxn ShDi ?,ng van b*ớ#C D thanh ngang tr9n b&nh [= LAay thH hiQn v) trí !a 6& hYnh ShDiJ
− 2$ng sAOt thiết Sế !a 6<a 11Jj5 triQA (T•/-nJ
%"t số & thiết b) đi S#a
− 1 thiết b) đo và b&o nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh tr*ớ Shi vào 6< Tmy1J
− 1 b" điRA ShiHn và ghi nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6< Tk2y1 fhiHn th) \ t! điRA ShiHng
với tín hiQA Tmy2J
− 1 thiết b) đo và b&o nhiQt đ" ?<ng Shí thUi TmybJ
− 2 thiết b) đo và b&o nhiQt đ" thành ống #4i nh&nh Tmy4C Tmy5J
− 1 th$ng Sế đH đo & gi& tr) &F sAOt 0kycC 0ky(C 0ky2C \ ống ShDi 6<C giXa thMn và \ thR#
6< fv3ng bV [,C tr*ớ và saA v3ng đối 6*AgJ
`>W>W <–c zŠtZ
 (o đốt FhAn ft&n s*Ing b—ng Sh$ng Shí non \ &F sAOt aoga
− :ố 6*5nga g1# b bo đốt ?i=s=6 đ*5 bố trí đRA giXa Fh<ng đốtJ
− %4i bo đốt đ*I trang b)a
 1 bo đốt 6Ža 6ớn f#ain Ÿ6a#=g
 1 bo đốt 6Ža nhW fFi6otg
 1 b" đ&nh 6Ža tự đ"ng fignition transŸor#=rg
 2 thiết b) SiH# so&t ng.n 6Ža fŸ6a#= sann=rgC #"t ho ng.n 6Ža #1i và #"t ho
U hai ng.n 6Ža #1i và hính f& #xt th@ng
− %4i bo đốt D 6Dt g,h h)A 6Ža và h"F giD &h M#C D 6& hxn b—ng thoF #,J žng ?Pn
giD vào đ*5 r&F & 6& hxn đH $ 6EF hoàn toàn hay điRA hYnhJ
 2& thiết b) Fhr đi S#a
− (ao g1# & thiết b)a ống FhAnC ShAng đN ống FhAnC h"F nốiC đ@A [o&y hn đ)nhJ
`>W>Y /ủ zi"n zi‹u €hiknZ
− -iQA điQn thế ngA1na b80dC 50-®J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái YI
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
− -iQA điQn thế điRA ShiHna 220dC 50-®J
`>W>` /hi~t j• já) zộng an t)àn tà zi‹u €hikn t0 zộng
kJ 2& thiết b) b&o đ"ng an toàna
(ao g1# & thiết b) b&o đ"ng vR &F sAOtC 6*A 6*5ngC nhiQt đ" nh—# đU# bUo an toànC hn đ)nh
ho LA& trGnh ho,t đ"ng !a 6<J
 0:BBy1a b&o đ"ng &F sAOt LA& thOF ho ?<ng il vào 6<J ;i& tr) tự g&na 5e0 /FaJ
 0:BBy2a b&o đ"ng &F sAOt LA& thOF ho ?<ng il vào 6< và 6à# txt 6<J ;i& tr) tự g&na
550 /FaJ
 0:BByba b&o đ"ng &F sAOt LA& thOF ho ?<ng gas vào 6< và 6à# txt 6<J ;i& tr) g&n
55/FaJ
 0:BBy4a b&o đ"ng &F sAOt LA& thOF ho ?<ng Shí non vào 6< và 6à# txt 6<J ;i& tr) g&n
70/FaJ
 {:--y1a b&o đ"ng ?<ng ?@A il vào 6< LA& ao và 6à# txt 6<J ;i& tr) g&n
2540##-
2
lJ
 {:--y2a b&o đ"ng ?<ng ?@A il vào 6< LA& ao và 6à# txt 6<J ;i& tr) g&n 1500/FaJ
 {:By100a b&o đ"ng 6*A 6*5ng thOF ?<ng LA& trGnh vào 6< LAa tín hiQA &F sAOt và 6à#
txt 6<J ;i& tr) g&n b0/FaJ
kkJ Thiết b) điRA ShiHn tự đ"nga
 {k2y100a điRA ShiHn 6*A 6*5ng ?<ng LA& trGnh th$ng LAa van T2d 100 fgi& tr) g&n
72242Sg/hg
 Tk2y1a điRA ShiHn nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh th$ng LAa van T2dy1 fgi& tr) g&n bbb
o
2g
 02dy1a điRA ShiHn &F sAOt ?<ng il h1i 6*A vR b1n d20/d21 fgi& tr) g&n 1b00/Fag
 02dy2a điRA ShiHn &F sAOt ?<ng gas tr Shi vào bo đốt fgi& tr) g&n 55/Fag
 02dyba điRA ShiHn &F sAOt ?<ng Shí non Ang OF ho & thiết b) tự đ"ng 6à# viQ
fgi& tr) g&n 552/Fag
n=gA6atora ¯n đ)nh &F sAOt ?<ng Shí non tr Shi vào bo đốt và & van điQn từ điRA ShiHn
bo fgi& tr) g&n 550/Fag
`>W>I H" thŠng j|mZ
 (I# nhi9n 6iQAa
-ai bI# 022/ 02b đ*5 ?3ng ho ho,t đ"ng và ?ự Fh<ngJ +My 6à bI# vành r^ngC bI# nhi9n
6iQA il từ b1n d20/d21 từ bo đốtJ
B*A 6*5ng ?<ng il vào 6< đ điRA ShiHn LAa 2 thiết b)a
 02dy1a điRA ShiHn &F sAOt ?<ng il h1i 6*A vR b1n d20/d21
 Tk2y1a điRA ShiHn 6*A 6*5ng ?<ng il vào 6< LAa van T2dy1
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Ye
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
2& bI# đ*5 Sh\i đ"ng và ngừng t,i h4 f Sh$ng D hế đ" tự đ"ngg
2& thiết b) đi S# #4i bI# bao g1#a
 1 van đ@A hKtJ
 2 6. \ đ@A đ`y và đ@A hKt !a bI#J
 1 &F Sế \ đ@A đ`yJ
 (I# ?<ng LA& trGnha
(I# 008/00j vEn hAyHn (otto#s từ đ&y "t 207 th=o & ?<ng hínhJ
 i<ng LAa 6< m10 và hoàn 6*A vR "tJ i<ng này đ*5 điRA ShiHn b\i thiết b) điRA
ShiHn tự đ"ng {k2y100 LAa van {2dy100J
 i<ng sUn Fh`# vào b1n hVaJ
 i<ng đi LAa r# B0;C r# h*ng Ot ?Ang #$iC r# h*ng Ot wnJ
`>W>e <ƒn chla nhivn li"uZ
8hi9n 6iQA il đ*5 hVa trong & b1n d20/d21 đwt n—# ngangC D ?Ang tíh e#
b
2& trang thiết b) ho #4i b1n bao g1#a
 žng th!y tinh đH th=o ?¥i #ự ?@A trong LA& trGnh nhEF nhi9n 6iQA vào b1n hVaC
how trong LA& trGnh 6< đang ho,t đ"ngJ
 žng ?Pn và van OF nhi9n 6iQA vào b1nJ
 dan [AOt nhi9n 6iQAJ
 dan [U đ&yJ
8hi9n 6iQA gas #1i fB0;g đ*5 sŽ ?rng từ & bGnh hVa :l 6ag
).3 HFGN% BHN !3N H7NH
).3.1 HFGN% BHN CHLN%Z
 =ikm t(a t(:‘c €hi €h•i zộng lòZ
Tr*ớ Shi đ*a 6< vào ho,t đ"ng @n hK Z và thự hiQn & điRA saAa
 /iH# tra & vMt 6iQA ?z h&yC & #Unh vrn đ7 đ*5 6Oy ra ShWi 6<J
 /iH# tra và đU# bUo & 6ớF hống nDng Sh$ng D vết nVtJ
 Bo,i bW hết & vEt 6iQA hiA nhiQt thUi bWC & #Unh vrn ShWi & 64 LAan s&tJ/hqng đ)nh
& nxF đEy ho,t đ"ng tốtJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Yf
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
 +Dng toàn b" & van và #\ Ža giD !a bo đốt
 2hYnh Ža giD 6< \ v) trí th=o hY ?Pn vEn hành thiết b) bo đốtJ
 /iH# tra sự 6xF đwt !a v<i đốt và & v) trí đ@A #Kt th=o hY ?Pn thiết b) bo đốtJ
 /iH# tra & 6ối vào và 64 SiH# tra D đ*5 đDng Shí và 6xF đKng Sh$ngJ
 Thiết 6EF &F sAOt ?i=s=6 tr9n bo đốt il tr*ớ & bo ri9ng biQtJ
 Nhing yvu cầu t‹ an t)ànZ
 -ết sV hK Z Fh@n ghi & số 6iQA vR vEt 6iQA an toànC bao g1# vEt 6iQA s5i gố# và &
vEt 6iQA h)A nhiQt Sh&J
 Toàn b" & $ng t& vEn hành và bUo ?*Nng FhUi tAMn th! & LAy đ)nh vR an toàn 6ao
đ"ngJ
 Trong LA& trGnh Sh\i đ"ng 6< FhUi th=o ?¥i 6Ža \ bo il b\i vG Shi bA1ng đốt Sh& ngA"iC
6Ža D thH t,t th=o 6ối đi [AốngJ+=o #wt n, bUo vQ Shi LAan s&tJ2$ng nhMn vEn hành
Sh$ng đVng ?*ới h*ớng giD Shi LAan s&tJ
 Trong LA& trGnh đốt #1i 6Ža nếA #"t bo đốt il Sh$ng ho,t đ"ng C6EF tV txt ?<ng nhi9n
6iQAC tG# SiHA ngAy9n nhMn và [=# h*ớng ?Pn sŽ ?rng v<i đốtJ
 2& ng.n 6Ža Sh$ng đ*5 h,# đến bOt S§ Fh@n nào !a ống 6< hay vEt 6iQA h)A 6ŽaJ
 /hi #1i 6Ža & v<i đốt ii=s=6C FhUi 6EF tV ng*ng v<i đốt nếA nhi9n 6iQA Sh$ng bxt
h&yJ
 <a) ™uan €hi lò ng:ng h)1t zộngZ
 BxF #|i h= fnxF hrF g ho ống ShDi đH tr&nh #*a hay hIi `# vào trong 6<JTOt U & 64
!a 6< @n đ*5 h= Fh! hoàn toàn ?H tr&nh sự [M# nhEF Aat hIi `# và bri
 0hUi ?Ay trG nhiQt đ" 6ớn hIn 502 đH tr&nh h* hWng & vEt 6iQA h)A nhiQt ?o n*ớ đDng
bangJ
 2@n đwt & tKi đựng h,t hống `# trong & h"F nối và & t! điQn
 B& hYnh ShDi @n ho đDng hoàn toàn và #\ hoàn toàn th! $ng và tự đ.ng hoàn toànJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Yg
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
).3.2 /hủ /uc $hy LòZ
2$ng viQ này rOt LAan tr.ng đối với 1 6< #ới vG & vEt 6iQA h)A 6Ža hVa `#C #"t Fh@n \
?,ng hOF FhrC #"t Fh@n \ ?,ng Sết tinhJ -M# nDng 6< tr*ớ Shi h,y đH đU# bUo tAhi th. 6MA ?ài
và ít tốn So# ho viQ bUo LAUnC sŽa hXaJ
 Các zikm ch2 † t(:‘c €hi mhy lòZ
 2& nhiQt đ" ống < Sh$ng v*5t LA& 475
o
2
 8hiQt đ" 6< đ*5 điRA hYnh b—ng sự thay đhi 6Ža 0kBlTC 6Ža 6ớnC 6& hYnh ShDi và 6&
hYnh giD !a v<i đốtJ
 /h$ng ho hOt 6Wngf?<ng LA& trGnhg h&y trong 6<C b\i vG điRA này s› 6à# giU# nhiQt !a
vEt 6iQA h)A 6ŽaJ
 Th\i gian đ@A hY đốt 6< \ hế đ" 0kBlT C be giờ đ@A ti9nC ?Ay trG ng.n 6Ža vào ShoUng
200##J 6& hYnh ShDi và 6& hYnh giD #\ 1 Fh@nJ
 /hi 6< đ*5 6à# Sh$ [ongC D thH đ*a vào ho,t đ"ng th=o th! tr Sh\i đ"ngJ /h$ng đ*5
FhoF h,y 6< hết $ng sAOt trong v<ng ít nhOt 48 giờ SH từ Shi $ng t& 6à Sh$ 6< Sết thKJ
 /h$ng nhOt thiết FhUi 6à# Sh$ 6< nếA nh* tr*ớ đD 6< 6à# viQ với toàn b" $ng sAOtJ
$hy lòZ
 thự hiQn sOy 6< th=o đ1 th) !a nhà sUn [AOt fFh@n Fhr 6rgJ
 8ếA nhiQt đ" 6< Sh$ng đ,t nh* đ1 th) D thH #1i v<i đốt t 6Ža 6ớnu đH đ,t tới nhiQt đ" nàyJ
/hi đD @n ?Ay trG đốt nhW 6Ža tối thiHA với 6& hYnh ShDi và 6& hYnh giD v<i đốt #\ hoàn
toànJ
).3.3 /hủ tuc mƒi l•a tà €h•i zộng j–c chCnhZ
 Chubn j• €h•i zộng
 %\ & van bi (dy7C (dy8C (dyjC (dy10C (dy11C (dy12J
 %\ & van bi (cdy1C (cdy2C (cdyb \ v) trí 6Ža nhW nhOtJ
 %\ & van bi (dy1C (dy2C (dybJ
 +Dng & van bi (dy4C (dy5C (dyeJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái Yp
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
 %\ hoàn toàn 6& hYnh ShDiJ
 2& 6& hYnh ShDi FhUi đ*5 #\ hoàn toàn 100œJ
 ;asC ?@A ilC Shí non đ7 svn sàngJ
 (Et $ng tx t0l•mn l8uJ
 8hOn và giX nKt t Bc%0°Tm:T đH SiH# tra toàn b" & đn b&oJ
 /iH# tra t! điQnJ 8hXng đn saA FhUi s&ng fthay đn nếA Sh$ng s&ngg
y0l•mn l8 f _B°1g
y0kBlT 1 {Bc%m {ckB•nm f(cBBy1g
y0kBlT 2 {Bc%m {ckB•nm f(cBBy2g
y0kBlT b {Bc%m {ckB•nm f(cBBybg
y(•n8mn 1 {Bc%m {ckB•nm f(cBBy4g
y(•n8mn 2 {Bc%m {ckB•nm f(cBBy5g
y(•n8mn b {Bc%m {ckB•nm f(cBByegJ
yikm:mB lkB 0nm::•nm Bl• f0cBy1gJ
 8hOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTuJ
 8hOn nKt t0•n;m :TcnTuJ
 /iH# tra và bUo đU# đn t0•n;m 2l%0BmTmu nhOF nh&yJ
 /iH# tra và bUo đU# đn t0•n;m 2l%0BmTmu s&ng saA 15 FhKtJ
 8hOn nKt tBc%0 Tm:Tu và thay bDng hWng tr*ớ Shi tiếF trJ
 +ốt 6Ža #1ia
 8hOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTuJ
 8hOn nKt t0kB0lT: :TcnT:uJ
 /iH# tra và bUo đU# & đn t0kB0lT: {ckB•nm 1C2Cbu txtJ
f8ếA bOt S§ #"t trong ba thiết b) SiH# so&t ng.n 6Ža Sh$ng nhGn thOy thG 6< s› txt và y9A
@A tiến hành 6,i hA trGnh 6à# s,hgJ
/hi đốt 6Ža #1i [ongC đn t(•n8mn 0mn%k::kdmu s› nhOF nh&yJ
 /h\i đ"ng bo hính \ 6Ža thOFa
 0hUi hx hxn r—ng D ?<ng hUy LA& trGnh trong 6<J
 /oo @n #àA đW fl8 %c8•cB nm:mTg 69n saA Shi van điQn từ #\C ho FhoF :idy1
#\J
 0hUi đU# bUo đn b&o tikm:mB lkB 0nm::•nm Bl•u f0cBy1g txtJ
 8hOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTuJ
 8hOn nKt t%ck8 (•n8mn c•Tl{knmuJf:aA b0s van điQn từ bo số 1 #\gJ
 %\ từ từ van (cdy1JpAan s&t &F sAOt t,i 0ky1J0hUi [& #inh b—ng bo il số 1 đang
h&y f1 FhKt saA van điQn từ bo il số 2 #\gJ
 %\ từ t* van (cdy2J pAan s&t &F sAOt t,i 0ky2 J0hUi [& #inh r—ng bo il số 2 đang
h&yJ f1 FhKt saA van điQn từ bo il số b #\gJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái `q
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
 %\ từ t* van (cdybJ pAan s&t &F sAOt t,i 0kyb J0hUi [& #inh r—ng bo il số b đang
h&yJ
 _& #inh ng.n 6Ža hn đ)nh đ7 đ*5 [& 6EFJ
 /iH# tra & đn \ t! điRA ShiHn f(cBBy1C2CbC4C5Ce txt và & đn t0l•mn l8u và
t0•n;m 2l%0BmTm/0•n;m k80nl;nm::u s&nggJ
 2hAyHn Tk2y1 sang hế đ" h,y tayJ
 2hYnh g&n \ 20
0
2 ao hIn nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6< 6K g&nJ
 8Mng g&n \ Tk2y1 f20
0
2/hg tới nhiQt đ" #ong #A$n !a ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6<J
 dEn hành 6< \ hế đ" th! $ng tới Shi ?<ng sUn Fh`#C sự trAyRn nhiQt đ*5 thiết 6EF hn
đ)nhJ
 2Aối 3ng ng*ời vEn hành s› hYnh v) trí 6& hYnh ShDi và 6& hYnh giD đH vEn hành 6< th=o
s5 hY ?PnJ
;hi hKa -iQn bay ?o Sh$ ng đ*a vào sŽ ?rng hế đ" đốt tự đ"ngC viQ điRA hYnh nhiQt đ"
?<ng LA& trGnh ra ShWi 6< đ*5 thự hiQn b—ng &h điRA hYnh đDng #\ & van (dcy1C2CbJ io
đD saA Shi đốt & bo hính \ 6Ža thOF [ongC ng*ời vEn hành 6< s› #\ từ từ & van bi t*Ing Vng
tr9n & bo đốt hính đH tang nhiQt đ" th=o LAy đ)nh vEn hànhJ2& bo gas hY đ*5 FhoF txt saA
Shi đốt [ong & bo đốt hính trong 5 FhKtJfthời gian ho FhoF đ*5 điRA hYnh từ v) trí 6Ža
thOFgJ
).) /H5 /rC N%šN% LcZ
 2hế đ" ngừng 6< trong điRA SiQn bGnh th*ờnga
 ;iU# #V bo il đH giU# nhiQt đ" ?<ng LA& trGnh ra ShWi 6< f20
0
2/hgJ +Dng 6@n 6*5t &
bo il nếA tố đ" giU# nhiQt đ" hE# hIn LAy đ)nhJ
 +Dng toàn b" & bo il Shi nhiQt đ" giU# <n 175
0
2J
 8hOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTuJ
 /iH# tra và đDng toàn b" & van !a bo il và & van Fi6otC đ1ng thời [U &F & bo
ilJ
 Thhi s,h ShDi 6< với toàn b" 6& hYnh !a v<i đốt #\ hoàn toànJ
 /iH# tra và đDng toàn b" & van $ 6EF van h1i 6*AJ
 8gừng ?<ng LA& trGnh Shi nhiQt đ" !a ?<ng ra ShWi 6< <n 120
0
2J
 8gừng 6< Shi sự ố thiết b) how #Ot ?<ng LA& trGnha
 BEF tV nhOn nKt t:-•T il•8uJ
 0hUi thhi s,h Shí trong 6< sớ# nhOtJ
 Thự hiQn & b*ớ từ 1Jb đến 1J7 nh*ng trong tr*ờng h5F ?ừng bGnh th*ờng J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái `P
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
).3 /H5 /rC !T $INH <4C +”/Z #<4C BD*
B< D thH ho,t đ"ng với bOt S§ 1 bo đốt nào txt trong ShoUng thời gian giới h,n 6à 72 giờ đH
D hA`n b) sŽa hXa bUo trGC bao g1#a
 Thời gian b&o nhEn a 01h
 Thời gian bUo trG bo txt a 70h
 Thời gian đốt 6,i bo a 01h
+H tiến hành th! tr vQ sinh bUo trG boC ta 6@n 6*5t thự hiQn & b*ớ saAa
1J+Dng van bi đ*ờng ilC đ*ờng Shí non vào bo @n vQ sinh fđn t0kBlT {ckB•nmu và
t(•n8mn {ckB•nmu !a bo @n vQ sinh s› nhOF nh&y và <i b&o đ"ng sự ố s› S9AgJ
2J 8hOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTu [Da b&o đ"ng ngừng <iJ f+n t0kBlT
{ckB•nmu và đn t(•n8mn {ckB•nmu s› h&y s&ng hqngJ
bJ2hAyHn $ng tx t(•n8mn :mBm2Tu vR v) trí bo @n vQ sinhJ
4J2hAyHn nKt t(•n8mn %ck8Tm8c82mu vR v) trí t:TcnTu f+n t%ck8Tm8c82m
2‘2Bm l8u s› nhOF nh&y JThời gian bUo trG bo đ*5 bxt đ@A và ho FhoF trong ShoUng
70hgJ
5JTh&o bo il ra ngoài vQ sinh ho^ bUo trGJ
eJ%\ & van tr9n & tAyến gasC ?@A ilC tAyến Shí non vào boJ
7J2hAyHn nKt t(•n8mn %ck8Tm8c82mu vR v) trí t:Tl0uJ
8J2hAyHn nKt t(•n8mn :mBm2Tu vR v) trí tl{{uJ
f 6K này thời gian bUo trG bo đ7 đ*5 [Da và thời gian ho FhoF đốt 6,i trong ShoUng 01 giờ
bxt đ@AJ Trong thời gian 01 giờ nàyC đn b&o t%ck8Tm8c82m 2‘2Bm l8u s› h&y
s&nggJ
10J 8hOn nKt t0kBlT :TcnTu fđn b&o sự ố t0kBlT {ckB•nmu txtgJ
11J 8hOn nKt t(•n8mn c•Tl {knmuC saA 01 FhKt Shi bo đ7 đốt đ*5 thG đn b&o
t(•n8mn {ckB•nmu s› txtC 6K này ta D thH điRA hYnh 6*A 6*5ng nhi9n 6iQA ?<ng il
và bo ho Fh3 h5FJ
).7 $“ C”ˆ N%L8EN NHQN !7 X› Lœ
dới bOt S§ b&o đ"ng nào [Uy ra nh*a 0:BBC 0:--C {:--C Tk:-- s› 6à# txt 6< b—ng &ha
+Dng :idy1
+Dng :idy2C :idyb
%\ (idy1
+Dng :idy4C :id5C :ide và :‘y7C :‘y8C :‘yjJ
(Ot S§ b&o đ"ng nào ngừng 6< tự đ"ng đ*5 b&o \ t! điRA ShiHnC s› b&o trong tŽ 20y100 \
tTnk0 _cy101uJ 8go,i trừ ngừng Sh`n OF fm:ig và tín hiQA ?<ng LA& trGnh thOF f{:Bg s› b&o
tr9n 20y100 \ {cBy100J
Nhà máy lọc dầu Cát Lái `W
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
TOt U & tín hiQA b&o đ"ng aoC thOF trong h* hWng th$ng th*ờngC thG b&o tr9n t! điRA ShiHn
và tr9n _cy100 !a 20y100J
/hi D #"t b&o đ"ng [Uy ra fngo,i trừ & b&o đ"ng bog thG đn b&o sự ố đD s› nhOF nh&y
tr9n t! điRA ShiHnJ 8g*ời vEn hành 6< D thH nhOn nKt tcBcn% c2/8l•Bmi;m/nm:mTu đH
[Da sự ố nàyJ
8ếA saA Shi nhOn nKt này #à sự ố đ7 đ*5 [DaC thG đn b&o s› txt t,i thời điH# nàyJ
8ếA sự ố Sh$ng [Da đ*5 thG đn b&o sự ố s› từ nhOF nh&y hAyHn sang s&ng hqn và s› txt
hY Shi sự ố đ*5 [Da và ng*ời vEn hành Sh$ng @n FhUi nhOn 6,i 6@n haiJ
.ảng li&t /0 c1c 23 c4)
*3 c4 5guy0n nh6n 78 l9
BŽa h.n vào ống 6<
}F bo il 6ớn f±500/FagJ
%iQng v<i đốt txt ?o #A"i
abonJ
²n #<nC #<n #iQng v<i đốtJ
BxF sai 6Qh v<i đốtJ
;iU# &F bo ilC b&o
Tr*\ng aJ
(Uo trG C thay đ@A bo Sh&J
/iH# tra và 6xF 6,iJ
BŽa t,t tr\ 6,i và rAng
đ"ng
}F sAOt 6< ?*Ing ?o tố đ" t^ng
nhiQt đ" LA& trGnh nhanh how
Ža ShDi #\ nhWJ
/iH# tra và điRA hYnh Ža
hxn giDC 6& hYnh giDJ
T^ng nhiQt đ" 6< hE# 6,iJ
+iRA hYnh Ža ShDiJ
8g.n 6Ža vàng
io Ža hxn giD v<i đốtJ
ThiếA Sh$ng ShíJ
dQ sinh Ža hxn giDJ
+iRA hYnh Ža giDJ
2ong ống io LA& tUi how 6Ža h,# vào
ốngJ
/iH# tra 6Ža và [Ž 6Z nh*
tBŽa h,# ống 6<uJ
/iH# tra & n=o ống và
b&o tr*\ng aJ
-Wng vEt 6iQA h)A
nhiQt
(Uo LAUn và sOy 6< Sh$ng tốtJ
(Uo LAUn và sOy 6< th=o LAy
đ)nh h7ng hế t,oJ
_& đ)nh hiQA LAU và b&o
tr*\ng aJ
}F gas thOF ;as trong bGnh sxF hết Thay hai #ới
(o il tự txt
i@A 6Pn n*ớJ
+@A bo b) nghTt f6Ža [OAgJ
%Ot Shí non
_U n*ớ b1n ?@AJ
(Uo trG boJ
/h\i đ"ng 6,i 6<J
}F Shí non giU# nhanh :ự ố #&y non how tAyến Shí
non b) nghTt
(&o tr*\ng a và $ng nhMn
trự #&y nonJ
Txt 6< nếA &F Shí non thOF
hIn 100/0aJ
Nhà máy lọc dầu Cát Lái `Y
<á) cá) th0c t,- K//< %!HB Z Nguy[n $ Xu\n Qn
i<ng t,i {k2y100 giU# (I# 0y08/0j #Ot &FJ
(" 6Oy tín hiQA {Ty100 b) ?I
+hi bI# how txt 6< nếA 2
bI# 3ng #Ot &F #à 6<
h*a txtJ
dQ sinh
B*A 6*5ng ?@A il LA&
ao
dan 02dy1 Sh$ng ho,t đ"ngJ
TAyến h1i 6*A il b) nghTtJ
/iH# tra và Mn hYnhJ
/iH# traC vQ sinh ốngJ
}F bo il LA& ao
iI boJ
TAyến h1i 6*A nghTt (Uo trG boJ
B< D ShDi đ=n ThiếA Sh$ng Shí
dQ sinhC điRA hYnh Ža giD
/h$ng đốt đ*5 gas
#1i
dan :idy2 #\ LA& nhanhJ
dan :idy2 Sh$ng #\J
/h$ng đ&nh 6Ža #1i how đ&nh
6Ža Sh$ng đKngJ
%xt th@n Sh$ng thOy 6Ža
2hYnh đ" #\ van how $
6EF đ*ờng tín hiQA &F gasJ
/íh van điQn từJ
/iH# tra b" đ&nh 6ŽaJ
/iH# traC vQ sinh #xt th@nJ
(o il Sh$ng h&y
how h&y r1i txt
%xt th@n bo il ?IJ
dan điQn từ bo il Sh$ng #\J
il LAa bo LA& nhW
dQ sinhJ
/iH# traC Síh van điQn từJ

Nhà máy lọc dầu Cát Lái ``

Nhà máy lọc dầu Cát Lái (Sài Gòn Petro)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA NHÀ MÁY
……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tp.HCM , ngày tháng năm 2011

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->