P. 1
Mau Du an Dau Tu San Xuat Va Thu Mua Nong San WWW.mauvANBAN.net

Mau Du an Dau Tu San Xuat Va Thu Mua Nong San WWW.mauvANBAN.net

|Views: 7|Likes:
Được xuất bản bởiNha Lê Kim

More info:

Published by: Nha Lê Kim on Jul 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  

!" #N Đ$% T&
'(N X%)T N*NG NGHIỆ+ V, TH%
M%A N*NG '(N
Đ-A ĐI.M / T0NH T1, VINH
CHỦ Đ$% T& /
Trà Vinh, tháng 3 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

!" #N Đ$% T&
'(N X%)T N*NG NGHIỆ+ V, TH%
M%A N*NG '(N
CHỦ ĐẦU TƯ
!2ANH NGHIỆ+ T& NH3N
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
C*NG T4 C+
Trà Vinh, tháng 3 năm 2012
NỘI !%NG
I565 G787 9h7:; ch< =>; 9?5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @
I5A5 MB 9C DE Fộ dự Gn555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @
III565 Đ7H; I7:n 9ự nh7Jn5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66
III565A5 ĐKL hMnh55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66
III565N5 OhP hậ; 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66
OhP hậ; Ih; Qực dự Gn nRS 9TonU QVnU nh7:9 =87 cW IhP hậ; Bn hXLY nh7:9 =ộ 9T;nU
FMnh 9Z A[ – A\oCY =ộ ]S 9T;nU FMnh 9Z ^_ – ^@`anbSY P9 FK Cnh h?cnU Fc7 FdoY lef MVL
S?L 9Z 9hGnU _@ – 9hGnU 66Y SVL IhB 9Z 9hGnU 6A – 9hGnU _g nbS DL;Y l?hnU S?L 9T;nU
FMnh 9Z 6Yg__ – 6Y[__ SS cW =7H; I7:n 9i9 cho DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql =>; 9? I7nh
doLnh5 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66
III5A5 O7nh 9m h;n:n C>; Oo5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6A
III5N5 Nhpn lực555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6g
Thqo Di l7:; 9hinU IJY 9oln h;n:n C>; Oo h7:n cW 6A@Yr[r nU?s7Y Ih; 9hK 9Tkn C>; Oo cW
[Y@r\ nU?s7 ch7mS @5\` dpn Di 9oln h;n:n5 !pn 9ộc 9h7t; Di N^Yr[@ nU?s7 N_5rN`555555556g
Tu l: D7nh 65Nr`555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6g
'i hộ U7L =Mnh/ 6Yg@\ hộY FMnh v;pn Sw7 hộ ll g @ nU?s75555555555555555555555555555555555555555555555556g
Mậ9 =ộ dpn Di 9T;nU FMnh c<L 9hK 9Tkn ll AYN_N nU?s7aISA5 !pn c? 9ập 9T;nU =BnU =úc
9ạ7 Ih; 9T;nU 9pS 9hK 9Tkn Ql dxc 9hqo y;ic lộ @g 9Z c>; zLn TTLnU =mn 9T?snU ckp A5
{Lo =ộnU ch< nm; ll DCn j;k9 nBnU lpS nUh7:p55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556g
TPnh =mn 9hs7 =7tS nbS A_66Y cW \^YN[\ nU?s7 9TonU =ộ 9;|7 lLo =ộnUY ch7mS [A5A6`
dpn Di c<L h;n:n5 HlnU nbS cW 9hJS IhoCnU 65@__ lLo =ộnU5 Đpn ll nU;}n lLo =ộnU d}7
dlo c<L h;n:n5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6g
III5g5 H7:n 9TạnU Ih; =k9 jpn dựnU dự Gn5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556@
III5g565 H7:n 9TạnU D~ d•nU =k9555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6@
G7L7 =oạn nln dự Gn =>; 9? 9hJS d7:n 9Pch =k9 ll 6@NY___ SA5 Oh; =k9 nln ll =k9 9h7Jn
9hs7Y =KL lh7 nhpn hol D~ d•nU Qlo S•c =Pch =k9 9h| c? Ql =k9 Q?sn 9T}nU cpn bn v;C5
M€9 FRnU =k9 nHn 9hkpY nh7H; Lo h} c>n phC7 DLn l•p 9T?8c Ih7 jpn dựnU5555555555555555555555556@
III5g5A5 Đ?snU U7Lo 9hBnU555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6@
Oh; =k9 jpn dựnU nRS U>n v;ic lộ @g Ql DBnU Hậ; Ql DBnU C>; Oo nJn Tk9 9h;ận lh7
9TonU U7Lo 9hBnU =?snU 9h;u Ql =?snU Fộ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556@
III5@5 Nhận j‚9 ch;nU 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6@
CH&ƒNG V/ y%4 M* V, GI(I +H#+ TH"C HIỆN55555555555555555555555555555555555555555555555555556^
V565 +hạS Q7 hoạ9 =ộnU 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6^
V5N5 G7C7 phGp 9h7m9 Im 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6r
V5N5A5 CGc ch„ 97J; I7nh 9m I… 9h;ậ9555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556r
V5N5N5 G7C7 phGp I… 9h;ậ9555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6r
CH&ƒNG VI/ Đ#NH GI# T#C ĐỘNG M*I T1&†NG5555555555555555555555555555555555555555555555555A6
VI565 ĐGnh U7G 9Gc =ộnU SB7 9T?snU555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555A6
VI56565 G787 9h7:; ch;nU555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 A6
VI565A5 CGc v;n =Knh Ql cGc h?8nU d‡n QH SB7 9T?snU5555555555555555555555555555555555555555555555555555A6
VII565 CE Dc lập 9|nU Sˆc =>; 9? 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Ar
VII5A5 Nộ7 d;nU 9|nU Sˆc =>; 9?5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Ar
CH&ƒNG VIII/ V‰N Đ$% T& CỦA !" #N5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555NA
VIII565 NU;}n Qin =>; 9? c<L dự Gn55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555NA
VIII5A5 +h?EnU Gn holn 9TC Qin QLn 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Ng
CH&ƒNG IX/ HIỆ% y%( OINH TŠT,I CH‹NH55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555N@
IX565 CGc U7C =Knh I7nh 9m Ql cE Dc 9Pnh 9oGn555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555N@
IX5A5 TPnh 9oGn ch7 phP555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 N@
IX5N5 !oLnh 9h; 9Z dự Gn55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 g6
IX5g5 CGc ch„ 97J; I7nh 9m c<L dự Gn555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555g^
IX5@5 ĐGnh U7G Cnh h?cnU I7nh 9m jd hộ755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555@6
CH&ƒNG X/ OŠT {%ŒN V, OIŠN NGH-555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555@A
X565 Om9 l;ận5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @A
X5A5 O7mn nUhK55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @A
 CH&ƒNG I/ GI•I THIỆ% CHỦ Đ$% T& V, !" #N
I565 G787 9h7:; ch< =>; 9?
 Chủ đầu tư : Doanh nghiệp tư nhn Hu! H"ng V#nh $ong
 %i&! ph'p Đ((D :
 Ng)! *&p :
 Đ+a *h, :-./. &p Tn Hưng0 12 Tn H3nh0 hu!ện $ong H40 t,nh V#nh
$ong
I5A5 MB 9C DE Fộ dự Gn
 T5n 67 8n : D7 8n đầu tư 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua
n;ng 9:n
 Đ+a đi>= 1! 67ng : Ấp Ch;ng N; ?0 12 H@a tn0 hu!ện Cầu (A0 t,nh TB) Vinh
 HCnh thD* đầu tư : EF BGng 67 8n
I5N5 CE Dc phGp lŽ
 Vbn FCn phGp lŽ
 $uHt I! 67ng 9J -K/LMM?/NH-- ng)! -O/K/LMM? *ủa NuJ* HGi nưP* CHIHCN
Việt Na=Q
 $uHt Đ&t đai 9J -?/LMM?/NH-- ng)! LK/--/LMM? *ủa NuJ* HGi nưP* CHIHCN
Việt Na=Q
 $uHt Đầu tư 9J RS/LMMR/NH-- ng)! LS/--/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP* CHIHCN
Việt Na=Q
 $uHt Doanh nghiệp 9J KM/LMMR/NH-- ng)! LS/--/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP*
CHIHCN Việt Na=Q
 $uHt Đ&u thầu 9J K-/LMMR/NH-- ng)! LS/--/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP*
CHIHCN Việt Na=Q
 $uHt (inh 6oanh T&t đGng 9:n K?/LMMK/NH-- ng)! LS/K/LMMK *ủa NuJ* HGi
nưP* CHIHCN Việt Na=Q
 $uHt Nh) F RK/LMMR/NH-- ng)! LS/--/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP* CHIHCN Việt
Na=Q
 $uHt ThuU thu nhHp 6oanh nghiệp 9J -./LMMV/NH-L ng)! M?/K/LMMV *ủa NuJ*
HGi nưP* CHIHCN Việt Na=Q
 $uHt T:o <ệ =;i tBưWng 9J RL/LMMR/NH-- ng)! LS/--/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP*
CHIHCN Việt Na=Q
 TG XuHt Dn 97 9J ??/LMMR/NH-- ng)! -./K/LMMR *ủa NuJ* HGi nưP* CHIHCN
Việt Na=Q
 $uHt thuU %i8 tB+ gia tYng 9J -?/LMMV/NH-L ng)! M?/K/LMMV *ủa NuJ* HGi nưP*
CHIHCN Việt Na=Q
 Ngh+ đ+nh 9J -L/LMMS/NĐ-CZ ng)! -L/ML/LMMS *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ* Nu:n X]
67 8n đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnh^
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
 Ngh+ đ+nh 9J -L./LMMV NĐ-CZ ng)! -- th8ng -L nY= LMMV *ủa Ch[nh Zhủ <\
thuU thu nhHp 6oanh nghiệpQ
 Ngh+ đ+nh 9J -L?/LMMV/NĐ-CZ ng)! MV/-L/LMMV *ủa Ch[nh phủ Nui đ+nh *hi tiUt
thi h)nh $uHt ThuU gi8 tB+ gia tYngQ
 Ngh+ đ+nh -.M/LMMK/NĐ-CZ *ủa Ch[nh phủ ng)! LL th8ng -- nY= LMMK _u!
đ+nh <iệ* `:o <ệ =;i tBưWng tBong *8* ahu XHp0 thb= đ+nh0 ph5 6u!ệt <) tc *hD* th7* hiện
*8* *hiUn Xưd*0 _u! ho3*h0 aU ho3*h0 *hưeng tBCnh <) 67 8n ph8t tBi>nQ
 Ngh+ đ+nh 9J VM/LMMK/NĐ-CZ ng)! MS th8ng V nY= LMMK *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ*
_ui đ+nh *hi tiUt <) hưPng 6fn thi h)nh =Gt 9J đi\u *ủa $uHt `:o <ệ =;i tBưWngQ
 Ngh+ đ+nh 9J L-/LMMV/NĐ-CZ ng)! LV/ML/LMMV *ủa Ch[nh phủ <\ 9ga đci `c
9ung =Gt 9J đi\u *ủa Ngh+ đ+nh 9J VM/LMMK/NĐ-CZ ng)! MS/MV/LMMK *ủa Ch[nh phủ <\
<iệ* _u! đ+nh *hi tiUt <) hưPng 6fn thi h)nh =Gt 9J đi\u *ủa $uHt T:o <ệ =;i tBưWngQ
 Th;ng tư 9J -L/LMMV/TT-TID ng)! MO/MR/LMMV *ủa TG 1! 67ng hưPng 6fn
<iệ* XHp <) _u:n X] *hi ph[ ah:o 98t 1! 67ngQ
 Th;ng tư 9J MR/LMMS/TT-TID ng)! -R/M./LMMS *ủa TG I! 67ng hưPng 6fn
đi\u *h,nh 67 to8n 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 Th;ng tư 9J -L/LMMV/TT-TID ng)! MO/MR/LMMV *ủa TG I! 67ng hưPng 6fn
<iệ* XHp <) _u:n X] *hi ph[ ah:o 98t 1! 67ngQ
 Th;ng tư 9J ??/LMMO/TT-TTC ng)! MS/./LMMO *ủa TG T)i *h[nh hưPng 6fn
_u!Ut to8n 67 8n ho)n th)nh thuG* ngu4n <Jn nh) nưP*Q
 C;ng <Yn 9J -OOO/TID-VZ ng)! -K/MV/LMMO *ủa TG I! 67ng <\ <iệ* *;ng `J
đ+nh =D* 67 to8n 1! 67ng *;ng tBCnh - Zhần Xhp đit hệ thJng điện tBong *;ng tBCnh0 Jng
<) phj t"ng Jng0 `:o ;n đưWng Jng0 phj t"ng <) thiUt `+ ahai th8* nưP* ngầ=Q
 C;ng <Yn 9J -OOS/TID-VZ ng)! -K/MV/LMMO *ủa TG I! 67ng <\ <iệ* *;ng `J
đ+nh =D* 67 to8n 1! 67ng *;ng tBCnh - Zhần (h:o 98t 1! 67ngQ
 Th;ng tư 9J MV/LMMK/TT-TTNET ng)! MV/S/LMMK *ủa TG T)i ngu!5n <) E;i
tBưWng hưPng 6fn <\ đ8nh gi8 =;i tBưWng *hiUn Xưd*0 đ8nh gi8 t8* đGng =;i tBưWng <) *a=
aUt `:o <ệ =;i tBưWngQ
 Ngh+ đ+nh 9J -L/LMMS/NĐ-CZ ng)! -L/L/LMMS *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ* Nu:n X] 67
8n đầu tư <) 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 Ngh+ đ+nh 9J LMS/LMM./NĐ-CZ ng)! -K/-L/LMM. *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ* Nu:n X]
*h&t Xưdng *;ng tBCnh 1! 67ng <) Ngh+ đ+nh 9J .S/LMMV/NĐ-CZ ng)! -V/M./LMMV *ủa
Ch[nh phủ <\ <iệ* 9ga đci `c 9ung =Gt 9J đi\u *ủa Ngh+ đ+nh LMMS/LMM./NĐ-CZQ
 Đ+nh =D* *hi ph[ _u:n X] 67 8n <) tư <&n đầu tư 1! 67ng aA= thko Nu!Ut đ+nh
9J SRO/NĐ-TID ng)! LS/S/LMMS *ủa TG I! 67ngQ
 Ngh+ đ+nh 9J SS/LMMO/NĐ-CZ ng)! -?/MK/LMMS *ủa Ch[nh phủ <\ _u:n X] *hi ph[
đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 C8* <Yn `:n ah8* *ủa Nh) nưP* Xi5n _uan đUn XHp Tcng =D* đầu tư0 tcng 67
to8n <) 67 to8n *;ng tBCnh^
 Th;ng tư 9J KL/LM-M/TT-TNNZTNT ng)! LV th8ng -M nY= LM-M *ủa TG N;ng
Nghiệp <) Zh8t tBi>n n;ng th;n <\ Nu! đ+nh 6anh =j* *8* Xo3i =8! =l*0 thiUt `+ đưd*
hưFng *h[nh 98*h thko Nu!Ut đ+nh 9J K?/LM-M/NĐ-TTg ng)! -R/-M/LM-M *ủa Thủ tưPng
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
K
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Ch[nh phủ <\ *h[nh 98*h hm tBd nhn= gi:= tcn th&t 9au thu ho3*h đJi <Pi n;ng 9:n0 thủ!
9:n^
 Nu!Ut đ+nh 9J K?/LM-M/NĐ-TTg ng)! -R th8ng -M nY= LM-M *ủa Thủ tưPng <\
*h[nh 98*h hm tBd nhn= gi:= tcn th&t 9au thu ho3*h đJi <Pi n;ng 9:n0 thủ! 9:n^
 Th;ng tư 9J M?/LM--/TT-NHNN ng)! MV th8ng M? nY= LM-- *ủa Ngn h)ng
Nh) nưP* <\ hưPng 6fn *hi tiUt th7* hiện _u!Ut đ+nh 9J K?/LM-M/NĐ-TTg ng)! -R th8ng
-M nY= LM-M *ủa Thủ tưPng <\ *h[nh 98*h hm tBd nhn= gi:= tcn th&t 9au thu ho3*h đJi <Pi
n;ng 9:n0 thủ! 9:n^
 CGc 97J; ch;]n V7:9 NLS
D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n đưd* th7* hiện 67a tB5n nhong
ti5u *hubn0 _u! *hubn *h[nh như 9au:
- Nu! *hubn 1! 67ng Việt Na= ptHp -0 L0 ? 1u&t `:n -SSO-TIDqQ
- Nu!Ut đ+nh 9J M. /LMMV/NĐ-TID ng)! M?/./LMMV^ Tan h)nh Nu! *hubn ar thuHt
NuJ* gia <\ Nu! ho3*h 1! 67ng pNCVN: M-/LMMV/TIDqQ
- TCVN LO?O--SSR : T:i tBsng <) t8* đGng- Ti5u *hubn thiUt aUQ
- TCID LLS--SSS : Ch, 6fn t[nh to8n th)nh phần đGng *ủa t:i tBsng gil thko
TCVN LO?O --SSRQ
- TCVN ?OR-LMMK : ThiUt aU *;ng tBCnh *hJng đGng đ&tQ
- TCID .R--SOV : Ti5u *hubn thiUt aU n\n nh) <) *;ng tBCnhQ
- TCVN ROKM--SS? : Hệ thJng *hoa *h8! - t5u *ầu *hung thiUt aU Xhp đit <) 9g
6jngQ
- TCVN RO?V-LMM- : Hệ thJng `8o *h8! t7 đGng - t5u *ầu ar thuHtQ
- TCVN LKLL--SSR : ZCCC *ho nh)0 *;ng tBCnh !5u *ầu thiUt aUQ
- TCVN-KL:-SSR : Hệ thJng ZCCC *h&t *h8! `Gt0 ah[Q
- TCVN K-KM u -SSK : t5u *ầu *hung <\ thiUt aU0 Xhp đit0 9g 6jng hệ thJng *hoa
*h8!Q
- TCVN K?MR^---SSO pvwx K-VL^--SLq <) TCVN K?MR^L--SSO pvwx K-VL^L-S?qQ
- TCVN .OKM--SS? : Hệ thJng ZCCC - t5u *ầu *hung <\ thiUt aUQ
- TCID ??--SVR : C&p nưP* - =3ng XưPi `5n ngo)i <) *;ng tBCnh - Ti5u
*hubn thiUt aUQ
- TCVN RROK--SS- : Hệ thJng *&p tho8t nưP* - _u! ph3= _u:n X] ar thuHtQ
- TCID R---SV. : Tho8t nưP* - =3ng XưPi `5n tBong <) ngo)i *;ng tBCnh -
Ti5u *hubn thiUt aUQ
- TCID -VV--SSK : NưP* th:i đ; th+ -Ti5u *hubn th:iQ
- TCVN ..O.--SVO : Ti5u Chubn ThiUt aU hệ thJng tho8t nưP* tBong nh)Q
- TCVN ..O?:-SVV : Ti5u Chubn ThiUt aU hệ thJng *&p nưP* `5n tBongQ
- TCVN RKO?:-SSL : Ti5u Chubn ThiUt aU hệ thJng *&p tho8t nưP* `5n tBongQ
- TCVN .R-?--SSV : C&p nưP* tBong nh)Q
- TCVN KOOL : Ti5u *hubn *h&t Xưdng nưP* <) nưP* th:i 9inh ho3tQ
- TCVN -VV--SSK : Ti5u *hubn nưP* th:i đ; th+Q
- TCVN RRML : Đi* đi>= ar thuHt nưP* 9inh ho3tQ
- TCVN RKVO--SSL : Ti5u *hubn thiUt aU th;ng gil - đi\u tiUt ah;ng ah[ - 9ưFi
&=Q
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
O
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
- TCIDVN -OR:LMMR : Ti5u *hubn thiUt aU đG 4n tJi đa *ho ph'pQ
- --TCN -S-V. : ĐưWng 6! điệnQ
- --TCN L--V. : ThiUt `+ phn phJi <) tB3= `iUn thUQ
- TCVN RVLV--SS. : ĐAn điện *hiUu 98ng đưWng phJ - t5u *ầu ar thuHt *hungQ
- TCID SR--SV? : Ti5u *hubn thiUt aU *hiUu 98ng nhn t3o `5n ngo)i *;ng
tBCnh 6n 6jngQ
- TCID LR--SS- : Ti5u *hubn đit đưWng 6! 6fn điện tBong nh) F <) *;ng
tBCnh *;ng *GngQ
- TCID LO--SS- : Ti5u *hubn đit thiUt `+ điện tBong nh) F <) *;ng tBCnh *;ng
*GngQ
- TCVN-.K-VS : ChJng 9't *ho *8* *;ng tBCnh 1! 67ngQ
- yVN : t5u *ầu *ủa ng)nh điện X7* Việt Na= pyXk*tBi*it! oz Vikt
Na=q^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
V
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG II/ '" C$N THIŠT +H(I Đ$% T&
II565 M•c 97J; c<L dự Gn
D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n đưd* tiUn h)nh nhn= đ3t đưd*
nhong =j* ti5u 9au:
- Ngo)i thu =ua *8* Xo3i n;ng 9:n 67 8n *@n =F BGng ho3t đGng 9:n 1u&t `ao g4=
*hYn nu;i0 tB4ng tBst nhn= *hủ đGng ngu4n ngu!5n Xiệu đầu <)o a> *: 9J Xưdng <) *h&t
Xưdng^
- Zh8t tBi>n *;ng nghệ `:o _u:n <Pi ar thuHt *ao henQ
- Đ:= `:o *ung Dng đầ! đủ *ho th+ tBưWng tBong <) ngo)i nưP*Q
T5n *3nh nhong =j* ti5u ainh tU *l Xdi *ho *h[nh *hủ đầu tư0 *h{ng t;i *@n =ong
=uJn Bnng 67 8n n)! 9| =ang X3i hiệu _u: 12 hGi to XPn^ Ngo)i <iệ* glp phần *hu!>n 6+*h
*e *&u ainh tU *ủa đ+a phưeng thko hưPng ph8t tBi>n *;ng nghệ *ao0 67 8n 9| phần n)o gi:i
_u!Ut <iệ* X)=0 tYng thu nhHp *ho ngưWi n;ng 6n0 t}ng `ưP* 1! 67ng <) *:i t3o =;i
tBưWng 9Jng tBong *Gng đ4ng 6n *ư^ Đi* `iệt *h{ng t;i h! <sng Bnng0 nhong 9:n phb=0
đi* 9:n nu;i tB4ng t} *h[nh đ&t <) nưP*0 t} `)n ta! Xao đGng *ủa ngưWi 6n =iệt <ưWn 9;ng
nưP* Cgu $ong 9| Ba ahhp Việt Na= <) đưd* th+ tBưWng tBong nưP* đln nhHn^
II5A5 'ự c>n 9h7m9 phC7 =>; 9?
TB) Vinh X) t,nh gi)u ti\= nYng <\ n;ng nghiệp tB4ng tBst *hYn nu;i0 thU =3nh <\
nu;i tB4ng <) ahai th8* thủ! h:i 9:n0 X) nei phong ph{ ngu4n ngu!5n Xiệu *ho *;ng
nghiệp *hU `iUn^ Tu! nhi5n0 tBưP* nhong thU =3nh *ủa =Gt <"ng 9;ng nưP* thuần n;ng0
TB) Vinh nli *hung <) hu!ện Cầu (A nli Bi5ng <fn *hưa ph8t hu! <) ahai th8* đ{ng =D*
ngu4n t)i ngu!5n <Jn *l *ủa =Cnh^ Nhong =; hCnh 9:n 1u&t thko ai>u hG gia đCnh *hiU=
đa 9J0 *hYn nu;i tB4ng tBst <) *;ng nghệ 9:n 1u&t n;ng thủ! *@n F 63ng thủ *;ng0 =anh
={n^ Do đl0 *8* 9:n phb= *! n;ng nghiệp0 <Ht nu;i h)ng nY= `8n Ba ngo)i th+ tBưWng *hủ
!Uu F 63ng th;0 *hưa _ua 9e *hU0 gi8 `8n th&p :nh hưFng XPn đUn đWi 9Jng *ho *h[nh ngưWi
6n^
Hi>u B~ nhong h3n *hU *ủa n;ng 6n tBong 9:n 1u&t n;ng thủ! <) nh= `ht đưd* đ+nh
hưPng *hủ tBưeng ph8t tBi>n *ủa hu!ện tBong <iệ* 1! 67ng n\n n;ng nghiệp ph8t tBi>n `\n
<ong thko hưPng 9:n 1u&t h)ng ho8 đ3t hiệu _u: ainh tU - 12 hGi *aoQ Chu!>n 6+*h *e *&u
*! tB4ng0 tYng 9:n Xưdng0 gi8 tB+ <) hiệu _u: đ8p Dng nhu *ầu *ủa th+ tBưWngQ đa 63ng ho8
*! tB4ng tB5n n\n t:ng 9g 6jng tJi đa đ&t <) nưP*Q TYng t• tBsng ng)nh *hYn nu;iQ *h{
tBsng nhong <Ht nu;i *l gi8 tB+ *ao như: `@0 hko <) gia *ầ=Q I! 67ng ng)nh *hYn nu;i tBF
th)nh ng)nh ainh tU h)ng ho8 đ8p Dng nhu *ầu tBong0 ngo)i hu!ện <) 1u&t ahbu <Pi *h&t
Xưdng *aoQ T5n *3nh đl 1! 67ng ng)nh thu• 9:n tBF th)nh ng)nh ainh tU _uan tBsng *ủa
hu!ện^ EF BGng 6iện t[*h nu;i thu• 9:n ghn <Pi n;ng nghiệpQ Ch{ tBsng nhong Xo)i *l gi8
tB+ ainh tU0 nhu *ầu th+ tBưWng *ao <) *l ah: nYng 1u&t ahbuQ (hai th8* tJi đa Xdi thU *ủa
hu!ện0 đi* `iệt X) đi\u aiện 9;ng ng@i 6)! đi*0 ngu4n nưP* ngst phong ph{0^^^ VC thU0
*h{ng t;i đ2 tiUn h)nh 1! 67ng D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n^ TBong
=Gt thWi gian ho3t đGng0 *h{ng t;i đ2 thu đưd* nhi\u hiệu _u:0 9:n phb= đưd* th+ tBưWng
tBong nưP* đln nhHn <) Xdi nhuHn đk= X3i B&t *ao^
Do đl0 nhn= nng *ao *;ng 9u&t <) ph8t hu! nhong đi>= =3nh *ủa t,nh TB) Vinh
nli *hung <) hu!ện Cầu (A nli Bi5ngQ đ4ng thWi ahh* phj* nhong h3n *hU *ủa n;ng 6n
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
S
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
hu!ện tBong 9:n 1u&t n;ng thủ! 9:n^ Ch{ng t;i _u!Ut đ+nh =F BGng *e 9F^ D7 8n n)! 9| đầu
tư <)o X#nh <7* tB4ng tBst0 *hYn nu;i0 thu =ua <) `:o _u:n thko =Gt _u! tBCnh ah'p a[n^
VPi ni\= tin 9:n phb= 6o *h{ng t;i t3o Ba 9| đưd* ngưWi ti5u 6"ng tBong nưP* ưa
*huGng0 <Pi ni\= t7 h)o 9| glp phần tYng gia€ tBi• t;‚ng 9a‚n ph‚= n;ng nghiệp0 tYng thu nh•p
<aƒ nng *ao đeƒi 9;€ng *u‚a nhn 6n <) t3o <iệ* X)= *ho Xao đGng t3i đ+a phưeng0 *h{ng t;i
tin Bnng 67 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n X) <iệ* X)= *ần thiUt tBong giai
đo3n hiện na!^

---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-M
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG III/ +H3N T‹CH M*I T1&†NG Đ$% T&
III565 Đ7H; I7:n 9ự nh7Jn
III56565 VK 9TP =KL lŽ
D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n đưd* 1! 67ng t3i &p Ch;ng N; ?0
12 H@a Tn0 hu!ện Cầu (A nn= <\ ph[a T! *ủa t,nh TB) Vinh^
$) <"ng đ&t thuG* =i\n 6u!5n h:i Đ4ng `nng 9;ng Cgu $ong0 =Gt =it gi8p <Pi t:
ng3n 9;ng HHu0 =it ah8* nn= Xi\n a\ _uJ* XG R. *hDng t„ <+ tB[ tBi>n ahai 67 8n ah8 thuHn
Xdi tBong <iệ* giao Xưu ph8t tBi>n ainh tU - 12 hGi <Pi *8* đ+a phưeng ah8* tBong <) ngo)i
t,nh^
HMnh/ H;n:n C>; Oo 9„nh TTl V7nh v;L Cnh Q: 97nh
III565A5 ĐKL hMnh
(hu đ&t 67 8n *l đ+a hCnh tưeng đJi `nng ph…ng0 th&p nhưng `+ *hia *ht `Fi nhi\u
a5nh B3*h0 hưPng đc 6J* ah;ng B~ Bệt^ Đ&t thc *ư nn= 6s* thko *8* hưeng XG^ Đ&t thc *ư
*l đG *ao =it đ&t phc `iUn t} -^? đUn -^KQ VưWn *! Yn tB8i *l *ao đG =it đ&t t} -^. u -^V0
đ&t BuGng X{a *l *ao đG =it đ&t t} M^S đUn -^L^
III565N5 OhP hậ;
(h[ hHu ahu <7* 67 8n nn= tBong <"ng nhiệt đPi *l ah[ hHu ;n h@a0 nhiệt đG tBung `Cnh
t} LK u LO
o
C0 đG b= tBung `Cnh t} VM u VR†/nY=0 [t `+ :nh hưFng `Fi `2o0 X‡Q E"a =ưa
t} th8ng MR u th8ng --0 ="a ah; t} th8ng -L u th8ng M. nY= 9au0 Xưdng =ưa tBung `Cnh
t} -0.MM u -0KMM == *l đi\u aiện tJt *ho 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) đầu tư ainh 6oanh^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
--
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
III565g5 Th<n Qbn
Cl w;ng Cầu (A <) 9;ng HHu Xi\n a\0 *h+u t8* đGng *ủa *hU đG `8n nhHt tBi\u ah;ng
đ\u tB5n `i>n Đ;ngQ =7* nưP* đ,nh tBi\u h)ng th8ng tha! đci t} -^M đUn -^.=^
Hiện na! *l thY= 6@ ah:o 98t =Gt <)i nei *ho th&! ngu4n nưP* ngầ= phong ph{
*ung *&p đủ tBong 9inh ho3t <) 9:n 1u&t^
III5A5 O7nh 9m h;n:n C>; Oo
III5A565 'Cn j;k9 nBnU nUh7:p
 C! X{a: %i8 tB+ 9:n 1u&t n;ng nghiệp nY= LM-- ưP* đ3t -ML-0K.S t• đ4ng đ3t
SV^-L† 9o aU ho3*h0 tYng K^OV† 9o nY= LM-M^ Tcng 6iện t[*h giko tB4ng *: nY= .L0?VV ha0
đ3t -MM^L† 9o aU ho3*h0 gi:= -0SV. ha 9o <Pi nY= LM-M0 nYng 9u&t ưP* `Cnh _un .0VVK
t&n/ha0 tYng M^MSR t&n/ha 9o <Pi nY= LM-M^ Tcng 9:n Xưdng thu ho3*h ưP* đ3t -V-0ORR t&n
đ3t S-† aU ho3*h p-SL0MS- t&nq^ Do 6+*h Bầ! nu0 `ệnh <)ng X"n X"n 1ohn X8 tB5n X{a n5n
:nh hưFng B&t XPn đUn <j X{a đ;ng - 1un^
 C! =)u: %iko tB4ng đưd* K0SV?ha đ3t KV^S† 9o aU ho3*h pV0R.Rhaq0 tYng KV^R
ha 9o nY= LM-MQ tBong đl =)uQ Xưeng th7* OKMha0 đ3t K.^.†0 gi:= .LMha 9o aU ho3*h
p-0-VMhaq0 th7* phb= R0MKO ha0 đ3t KS^.-†0 gi:= L0L??ha 9o aU ho3*h pO0?MMhaq0 *! *;ng
nghiệp nghn ng)! KL^L? ha0 đ3t SR^KS†0 gi:= L^Vha 9o aU ho3*h pKR haq^
V\ *! n&= Be=: Th7* hiện đưd* RL-0?MM= =;0 đ3t O.^.O† 9o <Pi aU ho3*h
pOMM0MMM= =;q0 tYng O-0LMM= =; 9o nY= LMMK0 9:n Xưdng đ3t KOV t&n^
 VưWn *! Yn tB8i
ˆ (inh tU <ưWn *l ph8t tBi>nQ *:i t3o <) nng *&p =Pi đưd* RS^RhaQ đ4ng thWi
*hu!>n đ&t tB4ng X{a a'= hiệu _u: 9ang <ưWn -?R^-Vha^ Nng 6iện t[*h <ưWn to)n hu!ện X)
O0-S.^O ha0 tBong đl *l SM† 6iện t[*h <ưWn *l hiệu _u:Q *hủ !Uu X) *! *h;= *h;=0 9ầu
Bi5ng0 =Yng *jt <) *! *l ={i0^^^ 9:n Xưdng thu ho3*h ưP* đ3t V-0KMM t&n0 tYng -S0LKK t&n
9o <Pi *"ng a‰ Xdi nhuHn `Cnh _un t} LM-?M tBiệu đ4ng/ha^ Ši5ng *! =Yng *jt Xdi nhuHn
ưP* --L tBiệu đ4ng/ha0 hu!ện đang đ\ ngh+ <\ tB5n *;ng nhHn thưeng hiệu tB8i *! =Yng
*jt^
ˆ V\ *! 6}a: Tcng *! 6}a to)n hu!ện aho:ng ?LL0KLK *!0 ưP* 9:n Xưdng LK tBiệu
_u:/nY=0 thu nhHp `Cnh _un --V tBiệu đ4ng/-0MMM *!/nY=^ TBong đl *l S0-L- *! 6}a
98p <) đang *ho tB8i -0-VM *!^
 ChYn nu;i: Zhong tB)o *hYn nu;i gia 9{* ph8t tBi>n0 hiện na! đ)n hko tBong to)n
hu!ện ưP* K-0RKL *on0 đ3t -ML^K† 9o aU ho3*h tYng O0-LO *on 9o nY= LMMKQ hko hưPng
n3* VM†Q đ)n `@ -M0?LM *on đ3t S-^K† 9o aU ho3*h0 `@ Xai 9in6 *hiU= .M†Q đ)n tBu -VS
*on0 tYng M? *on 9o <Pi *"ng a‰0 đ)n 65 VV *on đ3t LO^S† 9o aU ho3*h0 gi:= -?R *on 9o
<Pi *"ng a‰Q đ)n gia *ầ= RRV0SRK *on0 tYng .-0SRK *on 9o aU ho3*h^
III5A5A5 N;B7 9T}nU 9h<n DCn
Zhong tB)o nu;i *8 tiUp tj* ph8t tBi>n0 6iện t[*h =it nưP* đ3t V-O^.K ha0 tYng LRV^.K
ha 9o <Pi *"ng a‰0 <Pi 9J Xưdng giJng th: nu;i RM^?K- tBiệu *on *8 *8* Xo3i0 đ3t SS^V† aU
ho3*h pV?MhaqQ tBong đl nu;i thko hCnh thD* _u:ng *anh aUt hdp tBong ao0 =ưeng <ưWn
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-L
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
OK- ha <) M^Rha t;= *)ng 1anh đ3t -MM† aU ho3*hQ nu;i th= *anh tBong ao *hu!5n ?L^L-
đ3t -MO^?†Q nu;i aUt hdp tB4ng Xu8 -RM ha đ3t -MM† aU ho3*h^ Tcng 9:n Xưdng nu;i tB4ng
thu ho3*h O0S?O t&n đ3t S?^?L† 9o aU ho3*h^ (hai th8* nu;i tB4ng <) đ8nh `ht thủ! 9:n ưP*
đ3t ?0MSK t&n đ3t -MV^K† 9o aU ho3*h tYng R0-MK t&n 9o <Pi nY= LM-M^ Như <H! tcng 9:n
Xưdng nu;i tB4ng0 ahai th8* --0LM? t&n đ3t -MM† 9o aU ho3*h0 tYng -0RSR^L t&n 9o nY=
LM-M^ Tu! nhi5n 6o gi8 *: đầu Ba tBong nhong th8ng đầu nY= ah;ng cn đ+nh gi8 thD* Yn
tYng *ao0 nhn 6n *hưa =3nh 63n đầu tư 6fn đUn <iệ* 9:n Xưdng *hưa đ3t Ngh+ _u!Ut đ\
Ba^
TCnh hCnh đầu tư *ủa *8* 6oanh nghiệp: Tcng 6iện t[*h đ&t 6oanh nghiệp <) *8 nhn
*hu!>n nhưdng0 thu5 `2i `4i X) ?L^MKha <Pi .L hG^
 C;ng t8* *hu!>n giao ahoa hs* ar thuHt
Th7* hiện tJt *;ng t8* ahu!Un n;ng0 ahu!Un ngư0 *;ng t8* `:o <ệ th7* <HtQ phJi
hdp <Pi wF N;ng nghiệp <) Zh8t tBi>n n;ng th;n0 wF Thủ! w:n tc *hD* -LL *uG* tHp hu&n
*ho K^-MM Xưdt n;ng 6n *8* 12 tha= 67^
Th7* hiện *8* 67 8n <) *hưeng tBCnh nưP* 93*h n;ng th;n^
D7 8n `@ <)ng hG nghAo: Th7* hiện 67 8n `@ <)ng0 t[nh đUn na! hu!ện đ2 giao O.L
*on `@ *ho ?V? hG nghAo 6n tG* đi* `iệt ahl ahYn^ Hiện *@n KLM *on p`ệnh *hUt -S *on
<) t7 ] `8n -M? *onqQ 9J `5 9inh Ba .M? *on^
Chưeng tBCnh nưP* 93*h n;ng th;n: To)n hu!ện *l LL tB3= *&p nưP*0 tYng M- tB3=
9o <Pi *"ng a‰ *l ?^.SS hG đang 9g 6jng0 tYng -MR hG 9o <Pi *"ng a‰ nY= tBưP* p*l KM†
hG 6n tG* (h=kBq0 tcng 9J <Jn đầu tư -.0-S t• đ4ng^
III5A5N5 TMnh hMnh I7nh 9m 9TLnU 9Tạ7 Ql I7nh 9m hhp 9Gc
(inh tU hdp t8* <) hdp t8* 12: Zh8t tBi>n M- Hdp t8* 12 thủ *;ng =r nghệ w;ng HHu0
12 H@a Tn0 M- Hdp t8* 12 Th)nh Zhong0 ahl= -0 th+ tB&n Cầu (A0 nng tcng 9J to)n
hu!ện *l -- Hdp t8* 12 <Pi -0MMV 12 <i5n0 <Jn đi\u Xệ -^KO? t• đ4ng^ Hiện *l ? hdp t8* 12
ho3t đGng *l hiệu _u:0 M- tBung `Cnh0 ML !Uu0 ML *ần *ủng *J0 M? *ần XHp thủ tj* gi:i th>
thko $uHt Hdp t8* 12^
Tc hdp t8* 9:n 1u&t tBong n;ng nghiệpQ t[nh đUn na! to)n hu!ện hiện *l KM- tc hdp
t8* ainh tU *l S^??M th)nh <i5nQ M? *u X3* `G ahu!Un n;ng <) M. tc ahu!Un n;ng *l -SK
th)nh <i5nQ -- *hi hGi ngh\ *8 *l -VM th)nh <i5n^ NhCn *hung phần XPn *8* tc th7* hiện
*hưa đk= X3i hiệu _u: *ao0 ngu!5n nhn 6o =Gt 9J th)nh <i5n tBong tc *@n =ang t[nh tBong
*hW # X3i <)o 97 hm tBd *ủa Nh) nưP*^
(inh tU tBang tB3i: To)n hu!ện *l VR tBang tB3i0 tu! nhi5n _ua ai>= tBa nhi\u tBang
tB3i *hưa đ:= `:o <\ 9J Xưdng <) <ệ 9inh =;i tBưWng0 =it ah8* 6o hUt thWi gian ưu đ2i0 *8*
tBang tB3i h3n *hU nYng X7* t)i *h[nh0 9:n 1u&t *hưa hiệu _u:0 ph:i XHp thủ tj* đ> gi:i th> .K
tBang tB3i Q tBong nY= ph8t tBi>n M- tBang tB3i *hYn nu;i `@ 12 Chu Đi\n0 nng đUn na! to)n
hu!ện hiện *l ?S tBang tB3i0 nhCn *hung nhong tBang tB3i n)! ho3t đGng đk= X3i hiệu _u: <)
đ:= `:o <ệ 9inh =;i tBưWng^
C;ng t8* thủ! Xdi nGi đ4ng
ˆ Đ2 Ba _un th7* hiện đưd* LV/?? *;ng tBCnh0 <Pi *hi\u 6)i ?K0KRL=0 ahJi Xưdng
?R0?M-=
?
0 nhn X7* ?0R?L ngưWi0 ng)! *;ng ?R0?M- ng)!0 đ3t OK† aU ho3*h^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-?
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
ˆ Thủ! Xdi ph[: Thu đưd* KO-0-VS0???đ0 th7* nGp *ho (ho `3* RM?0^?SL0MMM đ0 đ3t
K-^OV† 9o <Pi aU ho3*h^
III5A5g5 CBnU nUh7:p 97t; 9h< cBnU nUh7:p
%i8 tB+ 9:n 1u&t *;ng nghiệp0 ti>u thủ *;ng nghiệp th7* hiện đưd* KS^OV t• đ4ng
pt[nh thko gi8 *J đ+nh nY= -SS.q đ3t SS^O-† 9o aU ho3*h pOM t• đ4ngq0 tYng -O^?-† 9o
nY= LM-M^
C;ng nghiệp - ti>u thủ *;ng nghiệp ph8t tBi>n M- 6oanh nghiệp0 MR 9:n 1u&t ptBong đl *l
M. 9k *h, 1e te 6}aqQ nng tcng 9J đUn na! to)n hu!ện *l RVS *;ng nghiệp - ti>u thủ *;ng
nghiệp ptBong đl *l MO 6oanh nghiệp0 ML hdp t8* 12 <) RVM 9:n 1u&t ti>u thủ *;ng nghiệpq0
gi:i _u!Ut <iệ* X)= *ho -^.O. Xao đGng^ Ši5ng 6oanh nghiệp =a! gi)! 6a Việt Iun 12
Zhong Zh{ đi <)o ho3t đGng thu h{t aho:ng -0RMM Xao đGng^
Điện ah[ ho8 12 Zhong Th3nh0 Zhong Zh{ <Jn ‹T đdt vvv0 đlng điện đưd* -O/-O
tB3=^ C;ng tBCnh điện ah[ ho8 12 Chu Đi\n0 Zhong Zh{ p<Jn Œ•Dq đlng đưd* -S/LM tB3=
p*@n M- tB3= (inh I8ngq^ C;ng tBCnh điện ah[ ho8 12 Ninh ThPi <Jn ‹T đdt vv0 LM tB3=
`iUn 8p^ Điện ah[ ho8 12 Ta= Ng2i đ2 đlng đưd* --/-- tB3=^ wong 9ong đl hu!ện đl tcng
hdp 6anh 98*h *hu!>n <\ t,nh tBong 67 8n *ung *&p điện *ho L0RMM hG thuG* -M 12^
Zh8t tBi>n =Pi đưd* -0SRM hG 9g 6jng điện0 nng tcng 9J đUn na! *l LL0S.. hG 9g 6jng
điện đ3t VR^SK† tcng 9J hG 6n to)n hu!ện^
III5A5@5 Th?EnU Sạ7 dKch Q•Y IhoL hxc Ql cBnU nUh:
Thưeng =3i - 6+*h <j: Zh8t tBi>n đưd* SK hG đYng a] 9:n 1u&t ainh 6oanh thưeng
=3i 6+*h <j0 nng tcng 9J đUn na! to)n hu!ện *l L0O-K hG 9:n 1u&t ainh 6oanh0 ưP* 6oanh
thu LK?^R t• đ4ng đ3t -MM^-S† 9o aU ho3*h0 tYng LM^?L† 9o <Pi nY= LM-M^
Ho)n th)nh phưeng 8n `4i thưWng <) tc *hD* thi *;ng =Gt 9J h3ng =j* *;ng tBCnh
*hd Zhong Zh{0 67 8n =F BGng *hd hu!ện tBCnh Ủ! `an Nhn 6n t,nh ph5 6u!ệt tcng
ngu4n <Jn đầu tư -- t• đ4ng^
(hoa hs* *;ng nghệ: E; hCnh tB4ng đHu phGng tB5n đ&t gi4ng *8t 12 Zhong Zh{ <Pi
6iện t[*h -M ha0 đ2 đk= X3i hiệu _u: ah8 *ao nYng 9u&t t} ?M - ?L gi3/- *;ng0 Xdi nhuHn LR
tBiệu đ4ng/ha <) tB4ng *a *ao 1kn 6}a 12 H@a Tn0 hiện na! *! *a *ao đang ph8t tBi>n
1anh tJt^ Eit ah8* aUt hdp <Pi wF *hu!5n ng)nh t,nh tc *hD* tHp hu&n 1! 67ng =; hCnh
TiogaB *l KK Xưdt ngưWi 67^
III5N5 Nhn X7*
Thko 9J Xiệu thJng a50 to)n hu!ện Cầu (A hiện *l -LR0SKS ngưWi0 ahu th+ tB&n Cầu
(A *l K0RSO ngưWi *hiU= R^O† 6n 9J to)n hu!ện^ Dn tG* thi>u 9J ?V0SKR ngưWi ?M^S?†^
T• Xệ 9inh -^?S†^
wJ hG gia đCnh: -0.RO hG0 `Cnh _un =mi hG X) . - R ngưWi^
EHt đG 6n 9J tBung `Cnh *ủa th+ tB&n X) L0?M? ngưWi/a=L^ Dn *ư tHp tBung đ;ng
đ{* t3i ahu tBung t= th+ tB&n <) 6s* thko NuJ* XG R. t} *ầu Tan TBang đUn tBưWng *&p L^
$ao đGng *hủ !Uu X) 9:n 1u&t n;ng X= nghiệp^
T[nh đUn thWi đi>= nY= LM--0 *l OV0?KO ngưWi tBong đG tuci Xao đGng0 *hiU=
KL^L-† 6n 9J *ủa hu!ện^ H)ng nY= *l th5= aho:ng -^RMM Xao đGng^ Đ! X) ngu4n Xao
đGng 64i 6)o *ủa hu!ện^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-.
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
III5g5 H7:n 9TạnU Ih; =k9 jpn dựnU dự Gn
III5g565 H7:n 9TạnU D~ d•nU =k9
%iai đo3n n)! 67 8n đầu tư th5= 6iện t[*h đ&t X) -R?0MMM =
L
^ (hu đ&t n)! X) đ&t
thi5n thWi0 đ+a Xdi nhn ho)

9g 6jng <)o =j* đ[*h đ&t thc *ư <) đ&t <ưWn tB4ng *! Yn _u:^
Eit `nng đ&t n\n th&p0 nhi\u ao h4 *ần ph:i 9an Xhp tBưP* ahi 1! 67ng^
III5g5A5 Đ?snU U7Lo 9hBnU
(hu đ&t 1! 67ng nn= gần _uJ* XG R. <) 9;ng HHu <) 9;ng Cầu (A n5n B&t thuHn
Xdi tBong giao th;ng đưWng thu• <) đưWng `G^
III5g5N5 H7:n 9TạnU 9hBnU 97n l7Jn lạc
E3ng XưPi điện tho3i đ2 phủ ahhp ahu <7* &p Ch;ng N; ? n5n B&t thuHn Xdi <\ th;ng
tin Xi5n X3*^
III5g5g^ H7:n 9TạnU ckp =7:n
Ngu4n điện 9g 6jng: 9g 6jng hệ thJng XưPi điện hu!ện Cầu (A thuG* =3ng XưPi
điện _uJ* gia hiện *l tBưP* ahi ahu đ&t 1! 6ưng tB5n _uJ* XG R.^
III5g5@5 Ckp –ThoG9 n?8c
Ngu4n *&p nưP*: 9g 6jng hệ thJng *&p nưP* đ; th+ *ủa *e 9F nưP* hu!ện Cầu (A0
t,nh TB) Vinh^
Ngu4n tho8t nưP* 9| đưd* 1! 67ng tBong _u8 tBCnh 1! 67ng^
III5@5 Nhận j‚9 ch;nU
T} nhong phn t[*h tB5n0 *hủ đầu tư nhHn th&! Bnng ahu đ&t 1! 67ng 67 8n B&t
thuHn Xdi đ> tiUn h)nh th7* hiện^ C8* !Uu tJ <\ t7 nhi5n0 ainh tU0 h3 tầng <) ngu4n Xao đGng
64i 6)o X) nhong !Uu tJ X)= n5n 97 th)nh *;ng *ủa =Gt 67 8n đầu tư <)o X#nh <7* thu =ua0
nu;i tB4ng0 9:n 1u&t <) 1u&t ahbu n;ng thủ! 9:n^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-R
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG IV/ NGHI•N C•% TH- T1&†NG
IV565 ThK 9T?snU nBnU 9h<n DCn
Ž Việt Na=0 ng)nh n;ng nghiệp <) thủ! 9:n <fn tiUp tj* đlng <ai tB@ _uan tBsng
tBong n\n ainh tU <Pi hen LM† %DZ <) LV† ai= ng3*h 1u&t ahbu *: nưP* nY= LM-M^
Đi>= đ8ng *h{ ]0 tBong ho3t đGng 1u&t nhHp ahbu0 Xu;n F =D* 1u&t 9i5u^ Tu! nhi5n0 tBong
_u8 tBCnh hGi nhHp <Pi n\n ainh tU to)n *ầu0 n;ng nghiệp Việt Na= <fn *hưa ph8t hu! đưd*
hUt nhong ti\= nYng <) thU =3nh <Jn *l0 tBong đl ngu!5n nhn XPn nh&t X) nhong !Uu a'=
tBong *;ng t8* 67 `8o <) phn t[*h th+ tBưWng^ Đ> gi:i _u!Ut <&n đ\ *@n t4n t3i tB5n0 HGi
th:o tHp tBung th:o XuHn <)o `a ng)nh h)ng _uan tBsng X) *hYn nu;i0 thủ! 9:n <) g3o^ C8* ]
aiUn *ho Bnng0 g3o <) *hYn nu;i đlng <ai tB@ _uan tBsng tBong an ninh Xưeng th7* _uJ* gia
<) t3o 9inh aU *ho h)ng tBiệu ngưWi 6n^ Ng)nh thủ! 9:n hiện đlng <ai tB@ đầu t)u tBong
1u&t ahbu n;ng X= thủ! 9:n nli Bi5ng <) 1u&t ahbu *ủa *: nưP* nli *hung^
N\n n;ng nghiệp Việt Na= đang đJi =it <Pi nhong ahl ahYn <) th8*h thD* như t8i
*&u tB{* ainh tU0 X3= ph8t *ao0 9u! gi:= tYng tBưFng ainh tU *"ng <Pi *h[nh 98*h thht *hit
t)i ahla <) ti\n tệ0 97 `&t cn *ủa th+ tBưWng n;ng 9:n _uJ* tU0 ngu! *e ahủng ho:ng Xưeng
th7*0 `iUn đJi ah[ hHu0 thi5n tai0 `ệnh 6+*h0 :nh hưFng ti5u *7* *ủa tYng gi8 đầu <)o đUn
9inh aU *ủa n;ng 6n^

---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-K
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
IV5A5 NU;}n c;nU ckp nBnU 9h<n DCn
N;ng thủ! 9:n 9| đưd* *h{ng t;i X&! t} L ngu4n 9au:
IV5A565 Th; S;L
 TB8i *!
C8* Xo3i tB8i *! như 1o)i0 thanh Xong0 *huJi0 =2ng *ầu0 đu đủ0 6}a0 9ầu Bi5ng0 *h;=
*h;=0 *a=0 `ưFi0^^^ X) nhong Xo3i tB8i *! 1u&t ahbu <) đưd* th+ tBưWng nưP* ngo)i B&t ưa
*huGng^ Hiện t3i0 *h{ng t;i đ2 đit =ua F nhong *hd đầu =Ji n;ng 9:n0 nh) <ưWn0 <7a tB8i
*!0 hG n;ng 6n^^^ahhp *8* t,nh tBong ahu <7* Đ4ng `nng 9;ng Cgu $ong như F *8*
hu!ện V‡ng $i5=0 TB) •n0 TCnh Einh *ủa t,nh V#nh $ongQ C)ng $ong0 Cầu (A0 Ti>u Cần
*ủa t,nh TB) Vinh^^^<) F *8* t,nh như Ti\n %iang0 TUn TBk0^^^^TBong giai đo3n tPi *h{ng t;i
9| tiUp tj* thu =ua F nhong đ+a đi>= n)!^
 %ia *ầ=
Ch{ng t;i 9| thu =ua *8* Xo3i g)0 <+t F *8* hu!ện tBong t,nh TB) Vinh <) *8* hG gia
đCnh tBang tB3i F nhong t,nh th)nh Xn *Hn^
 Thủ! 9:n
C8* Xo3i *8 tBa0 *8 `a9a0 U*h0 `a`a0^^^9| đưd* thu =ua F *8* hG 6n0 tBong <) ngo)i
t,nh TB) Vinh^
IV5A5A5 'Cn j;k9
(inh tU TB) Vinh *hủ !Uu 67a <)o tB4ng tBst <) *hYn nu;i^ VC X) =Gt hu!ện thuần
n;ng 6o đl *h{ng t;i B&t t7 tin ahi 9g 6jng R0MMM=
L
đ&t đ> tB4ng *8* Xo3i Bau *ủ như ahoai
Xang0 đHu0 Bau 6ưa0^^^
Ngo)i Ba0 *h{ng t;i *@n 1! 67ng *e 9F h3 tầng đ> *hYn nu;i gia 9{* như: tBu0 `@
`ao g4= `@ 9oa0 hko0^^^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-O
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG V/ y%4 M* V, GI(I +H#+ TH"C
HIỆN
V565 +hạS Q7 hoạ9 =ộnU
Thko =; hCnh ah'p a[n t} ahu thu =ua0 nu;i tB4ng0 9:n 1u&t đUn ahu *hU `iUn0
`:o _u:n <) 1u&t h)ng^
V5A5 'Cn ph]S
TZ 9T}nU 9Tx9/ D}a 98p0 *hanhQ Dưa h&uQ Ca= w)nhQ TưFiQ Io)i0^^^
TZ chbn n;B7/ `@0 hko0 g)0 <+t0 t;= 9{0 *8 Xl*0 *8 tBa0 *8 6i5u h4ng <) *8* Xo3i
ah8*0^^^^^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-V
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
V5N5 G7C7 phGp 9h7m9 Im
V5N565 CBnU 9TMnh jpn dựnU chPnh
T•N H‘NG M’C
'i
l?hnU
“CG7”
I! 67ng aho *hDa

L
I! 67ng h)ng B)o
I! 67ng *hu4ng tB3i nu;i hko0 `@0 g)0 <+t•

.
I! 67ng đ5 `ao0 đ)o =ưeng
I! 67ng nh) `:o <ệ

-
V5N5A5 CGc ch„ 97J; I7nh 9m I… 9h;ậ9
 ĐưWng giao th;ng
ˆ TJ* đG thiUt aU : -M-?R a=/h
ˆ T\ BGng - X)n 1k : ?^R =
ˆ T\ BGng <,a hA : L^R =
 Hệ thJng tho8t nưP*
- Hệ thJng tho8t nưP* =it <) tho8t nưP* `bn đưd* `J tB[ Bi5ng <) 6fn <\ ahu 1g X]
nưP* th:i tBưP* ahi th:i Ba =;i tBưWng^
- NưP* th:i t} *8* ahu <ệ 9inh ph:i đưd* 1g X] _ua `> t7 ho3i 1! đ{ng _u! *8*h
tBưP* ahi 1: <)o *Jng đ; th+^
V5N5N5 G7C7 phGp I… 9h;ậ9
 H: 9hinU =7:n
Hệ thJng *hiUu 98ng `5n tBong đưd* aUt hdp gioa *hiUu 98ng nhn t3o <) *hiUu 98ng
t7 nhi5n^
Hệ thJng *hiUu 98ng `5n ngo)i đưd* `J tB[ hệ thJng đAn pha0 ngo)i <iệ* `:o đ:= an
ninh *ho *;ng tBCnh *@n t3o đưd* n't thb= =r *ho *;ng tBCnh <)o `an đ5=^ C;ng tBCnh
đưd* `J tB[ tB3= `iUn thU Bi5ng `iệt <) *l =8! ph8t điện 67 ph@ng^ Hệ thJng tiUp đ&t an
to)n0 hệ thJng điện đưd* Xhp đit Bi5ng `iệt <Pi hệ thJng tiUp đ&t *hJng 9't^ Việ* t[nh to8n
thiUt aU hệ thJng điện đưd* tun thủ tu!ệt đJi *8* ti5u *hubn _ui đ+nh *ủa ti5u *hubn 1!
67ng <) ti5u *hubn ng)nh^
 H: 9hinU ckp 9hoG9 n?8c
Hệ thJng *&p tho8t nưP* đưd* thiUt aU đ:= `:o !5u *ầu 9g 6jng nưP*:
ˆ NưP* 9inh ho3t^
ˆ NưP* *ho hệ thJng *hoa *h8!^
Việ* t[nh to8n *&p tho8t nưP* đưd* t[nh thko ti5u *hubn *&p tho8t nưP* *ho *;ng
tBCnh *;ng *Gng <) thko ti5u *hubn ZCCC _u! đ+nh^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
-S
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
 H: 9hinU chinU D‚9
Hệ thJng *hJng 9't 9g 6jng hệ thJng ai= thu 9't hiện đ3i đ3t ti5u *hubn^
Hệ thJng tiUp đ&t *hJng 9't ph:i đ:= `:o Š6 ‘ -M <) đưd* t8*h Bi5ng <Pi hệ 
thJng tiUp đ&t an to)n *ủa hệ thJng điện^
To)n `G hệ thJng 9au ahi Xhp đit ph:i đưd* `:o tBC <) ai>= tBa đ+nh a‰^
Việ* t[nh to8n thiUt aU *hJng 9't đưd* tun thủ thko _u! đ+nh *ủa _u! *hubn 1!
67ng <) ti5u *huần 1! 67ng hiện h)nh^
 H: 9hinU +CCC
C;ng tBCnh đưd* Xhp đit hệ thJng `8o *h8! t7 đGng t3i *8* ahu <7* *;ng *Gng đ>
đ:= `:o an to)n tu!ệt đJi *ho *;ng tBCnh^ Hệ thJng *hoa *h8! đưd* Xhp đit F nhong nei 6’
thao t8* <) thưWng 1u!5n *l ngưWi _ua X3i^
Hệ thJng *hoa *h8!: Jng tB8ng a|=0 `Cnh *hoa *h8!0 hGp *hoa *h8!0• 9g 6jng
thiUt `+ *ủa Việt Na= đ3t ti5u *hubn <\ !5u *ầu ZCCC đ\ Ba^
Việ* t[nh to8n thiUt aU ZCCC đưd* tun thủ tu!ệt đJi *8* _ui đ+nh *ủa _ui *hubn 1!
67ng <) ti5u *hubn 1! 67ng hiện h)nh^
 H: 9hinU 9hBnU 97n l7Jn lạc
To)n `G *;ng tBCnh đưd* `J tB[ =Gt tcng đ)i *h[nh phj* <j Xi5n X3* đJi nGi <) đJi
ngo3i^ C8* thiUt `+ tkXk10 điện tho3i nGi `G0 za1 pnUu *ầnq đưd* đ&u nJi đUn t}ng ph@ng^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LM
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG VI/ Đ#NH GI# T#C ĐỘNG M*I
T1&†NG
VI565 ĐGnh U7G 9Gc =ộnU SB7 9T?snU
VI56565 G787 9h7:; ch;nU
I! 67ng D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n t3i Cầu (A0 TB) Vinh
<Pi 6iện t[*h -R?0MMM =
L
đ&t^^
Ej* đ[*h *ủa đ8nh gi8 t8* đGng =;i tBưWng X) 1k= 1't đ8nh gi8 nhong !Uu tJ t[*h
*7* <) ti5u *7* :nh hưFng đUn =;i tBưWng tBong 1! 67ng 67 8n <) ahu <7* Xn *Hn0 đ> t}
đl đưa Ba *8* gi:i ph8p ahh* phj*0 gi:= thi>u ; nhi’= đ> nng *ao *h&t Xưdng =;i tBưWng
h3n *hU nhong t8* đGng Bủi Bo *ho =;i tBưWng <) *ho 1! 67ng ahi 67 8n đưd* th7* thi0
đ8p Dng đưd* *8* !5u *ầu <\ ti5u *hubn =;i tBưWng^
VI565A5 CGc v;n =Knh Ql cGc h?8nU d‡n QH SB7 9T?snU
CGc v;n =Knh Ql h?8nU d‡n DL; =?hc dVnU =t 9hLS IhCo
- $uHt T:o <ệ E;i tBưWng 9J RL/LMMR/NH-- đ2 đưd* NuJ* hGi nưP* CHIHCN
Việt Na= ahla Iv a‰ hsp thD V th;ng _ua th8ng -- nY= LMMR^
- Ngh+ đ+nh 9J VM/LMMK/NĐ-CZ *ủa Ch[nh phủ ng)! MS th8ng V nY= LMMK <\ <iệ*
_u! đ+nh *hi tiUt <) hưPng 6fn thi h)nh =Gt 9J đi\u *ủa XuHt T:o <ệ E;i tBưWng
- Ngh+ đ+nh 9J L-/LMMV/NĐ-CZ *ủa Ch[nh phủ ng)! LV th8ng L nY= LMMV <\ wga
đci0 `c 9ung =Gt 9J đi\u *ủa Ngh+ đ+nh 9J VM/LMMK/NĐ-CZ ng)! MS th8ng V nY= LMMK *u:
Ch[nh phủ <\ <iệ* _u! đ+nh *hi tiUt <) hưPng 6fn thi h)nh =Gt 9J đi\u *ủa XuHt T:o <ệ E;i
tBưWngQ
- Th;ng tư 9J MR/LMMV/ TT-TTNET *ủa TG T)i ngu!5n <) E;i tBưWng ng)!
-V/-L/LMMV <\ <iệ* hưPng 6fn <\ đ8nh gi8 =;i tBưWng *hiUn Xưd*0 đ8nh gi8 t8* đGng =;i
tBưWng <) *a= aUt `:o <ệ =;i tBưWng^
- Nu!Ut đ+nh 9J KL/NĐ-T(HCNET *ủa TG tBưFng TG (hoa hs* C;ng nghệ <) E;i
tBưWng `an h)nh ng)! MS/V/LMML <\ <iệ* `an h)nh Nu! *hU `:o <ệ =;i tBưWng ahu *;ng
nghiệp^
- Nu!Ut đ+nh 9J ?R/NĐ-T(HCNET *ủa TG tBưFng TG (hoa hs* C;ng nghệ <) E;i
tBưWng ng)! LR/K/LMML <\ <iệ* *;ng `J Danh =j* ti5u *hubn Việt Na= <\ =;i tBưWng `ht
`uG* 8p 6jng^
- Nu!Ut đ+nh 9J L?/LMMK/NĐ-TTNET ng)! LK/-L/LMMK <\ <iệ* `an h)nh Danh =j*
*h&t th:i ngu! h3i aA= thko Danh =j* *h&t th:i ngu! h3i^
- Ti5u *hubn =;i tBưWng 6o TG (HCN“ET `an h)nh -SSR0 LMM- “ LMMR^
- Nu!Ut đ+nh 9J LL/LMMK/NĐ-TTNET ng)! -V th8ng -L nY= LMMK *ủa TG T)i
Ngu!5n <) E;i tBưWng <\ <iệ* `ht `uG* 8p 6jng MR Ti5u *hubn Việt Na= <\ E;i tBưWng
<) `2i `„ 8p 6jng =Gt 9J *8* Ti5u *hubn đ2 _u! đ+nh thko _u!Ut đ+nh 9J ?R/LMML/NĐ-
T(HCNET ng)! LR th8ng K nY= LMML *ủa TG tBưFng TG (HCN <) E;i tBưWngQ
CGc 97J; ch;]n QH SB7 9T?snU Gp d•nU cho dự Gn
Đ> tiUn h)nh thiUt aU <) thi *;ng D7 8n đ@i h„i ph:i đ:= `:o đưd* đ{ng thko *8*
ti5u *hubn =;i tBưeng 9| đưd* Xiệt a5 tBong *8* `:ng 9au đ! *ủa Ch[nh phủ Việt
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
L-
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Na=p-SSRq^ T"! thko t}ng tBưWng hdp0 *8* _u! đ+nh0 đi\u aho:n *hit *h| nh&t tBong nhong
ti5u *hubn tB5n 9| đưd* 8p 6jng^
G7G 9TK U787 hạn cGc 9hBnU Di cE FCn 9TonU SB7 9T?snU IhBnU IhP
TJn chk9
T7J; ch;]n V7:9 NLS TCVN @rN\6rr@ “SUaS
N

TBung `Cnh - giW TBung `Cnh V giW TBung `Cnh L. giW
Cx .M -M R
Nx
L
M^. - M^-
wx
L
M^R - M^?
Z` - - M^MMR
x
?
M^L - M^MK
Tji Xe Xgng M^? - M^L
N}nU =ộ cho ph‚p c<L chk9 9hC7 n?8c S€9
TT
TI•% CH%•N VIỆT NAM TCVN @rgA6rr@
Th;ng 9J Đen <+
%i8 tB+ giPi h3n
Œ
%i8 tB+ giPi
h3n T
- ZH - K-V^R R^R-S
L TxD
R
pLM
o
Cq =g/X ‘ . ‘ LR
? CxD =g/X ‘ -M ‘ ?R
. x1! h@a tan =g/X ≥ K ≥ L
R Ch&t Bhn Xe Xgng =g/X LM VM
K Dầu0 =” =g/X
(h;ng ph8t
hiện
M^?
O Ch&t tb! Bga =g/X M^R M^R
V CoXizoB= EZN/-MM =X R0MMM -M0MMM
Gh7 chú/
− CGt Œ 8p 6jng đJi <Pi nưP* =it *l th> 6"ng X)= ngu4n nưP* 9inh ho3t pnhưng
ph:i _ua _u8 tBCnh 1g X] thko _u! đ+nhq^
− CGt T 8p 6jng đJi <Pi nưP* =it 6"ng *ho *8* =j* đ[*h ah8*^ NưP* 6"ng *ho
n;ng nghiệp <) nu;i tB4ng thủ! 9:n *l _u! đ+nh Bi5ng^
VI5A5 TGc =ộnU c<L dự Gn 987 SB7 9T?snU
VI5A565 NU;}n phG9 D7nh F•7Y IhP 9hC7Y 97mnU }n
 OhP 9hC7 phG9 D7nh 9Z v;G 9TMnh phpn h<n nmS IhP nh? NH
g

Y H
A
'555 9Z cGc
=KL =7tS chbn n;B7 U7L Dúc
Ch&t th:i Xhng tj tBong ao h4 nu;i thu• 9:n 9| 9inh Ba *8* Xo3i ah[ tBong đl *l hai 9:n
phb= *h[nh *l t[nh đG* *ao đJi <Pi thu• 9inh <) =;i tBưWng X) NH
?
<) H
L
w^
(h[ NH
?
9inh Ba 6o 97 `)i tiUt *ủa thu• 9inh <) 97 phn hủ! *h&t đ3= *l tBong *8*
<Ht *h&t hou *e F đi\u aiện hiUu ah[ ptD* X) đi\u aiện *l ;1!q <) !U= ah[ ptD* X) đi\u aiện
ah;ng *l ;1!q^ (h[ NH
?
*l th> D* *hU _u8 tBCnh đ)o th:i NH
?
<) D đsng NH
?
tBong *e th>
6fn đUn đầu đG* 9inh <Ht nu;i^ TBưWng hdp ning *l th> g! *hUt0 nh• *l th> g! 9J*0 X)=
tYng Xưdng NH
?
tBong =8u0 :nh hưFng đUn ho3t đGng *ủa *8* *e _uan tuần ho)n0 h; h&p0
gan tj! <) thần ainh thu• 9inh <Ht^ TBong ah;ng ah[ *l Xfn hei NH
?
0 t"! thko n4ng đG0 =)
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LL
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
ngưWi <) đGng <Ht 9| `+ :nh hưFng F *8* =D* đG ah8* nhau^ Hiện tưdng ph8t hiện th&! *l
="i g! ahl *h+u *e _uan ahDu gi8* <) :nh hưFng đUn đưWng h; h&p0 9D* ah„k ahi tiUp
1{* Xu^ N4ng đG Rpp= tBF X5n g! *h:! nưP* =ht a> *: ahi tiUp 1{* tBong thWi gian nghn0
LM u RMpp= - a[*h th[*h =ht0 =‡i0 ahl thF a> *: ahi tiUp 1{* tBong thWi gian nghnQ RM u
-MMpp= g! ho0 *o thht *uJng phciQ -MM pp= tBW X5n 9| ngu! hi>= đUn t[nh =3ng a> *: tiUp
1{* 6ưPi ?M ph{t g! ph"0 ng•t thF0 ng3t <) nhanh *hlng tg <ong^
(h[ H
L
w *h, 9inh Ba t} *8* *h&t hou *e Xhng tj ahi phn hủ! tBong đi\u aiện !U= ah[^
Nhong XPp đ&t !U= ah[ *l *h&t hou *e thưWng *l =)u đkn đi* th" 6o 97 hiện 6iện *ủa *8*
hdp *h&t 9ht ahg^ (h[ H
L
w :nh hưFng đUn _u8 tBCnh h; h&p *ủa thu• 9inh <Ht^ NUu H
L
w hiện
6iện tBong ao nu;i F n4ng đG *ao0 ta *l th> nhHn Ba `nng đi* đi>= *l ="i tBDng thJi đi*
tBưng *ủa H
L
w^ Tu! nhi5n0 ahi n4ng đG H
L
w *ao đủ đ> ph8t hiện `nng ="i thJi thC *l X|
*h{ng đ2 <ưdt tB5n =D* g! đG* *ho thu• 9inh^ NgưWi h[t ph:i ah[ 9| *:= th&! ng3t thF0
tD* ng7*0 ho ahan0 =ht =‡i B)n Bja0 tiUp 1{* Xu 6)i <Pi n4ng đG *ao *l th> 6fn đUn tg
<ong
T[nh đG* *ủa NH
?
<) H
L
w t"! thuG* <)o n4ng đG *ủa *h{ng0 đG pH <) *8* th;ng 9J
ah8*^ NH
?
tBF n5n đG* hen ahi pH *ao *@n H
L
w X3i đG* hen ahi pH th&p^
Chủ đầu tư 9| đưa Ba *8* `iện ph8p gi:= thi>u t3i *hưeng . đ> *8* Xo3i ah[ n)!
ah;ng :nh hưFng đUn 9D* aho– *ủa *8* Xo3i thu• 9inh nu;i <) ah;ng g! :nh hưWng đUn
=;i tBưWng^
 OhP 9hC7 c<L cGc ph?EnU 97:n U7Lo 9hBnU Qận ch;ntn TL Qlo
(h[ th:i Ba *@n 6o phưeng tiện giao th;ng <Hn t:i ho3t đGng tBong ahu <7* 67 8n ahi
67 8n đi <)o ho3t đGng `ao g4= *8* Xo3i 1k phai `8nh0 1k `Jn `8nh *8* Xo3iq^ C8* phưeng
tiện n)! phần XPn 9g 6jng nhi5n Xiệu X) 1Yng <) 6ầu 6ik9kX^ (hi ho3t đGng như <H!0 *8*
phưeng tiện <Hn t:i <Pi nhi5n Xiệu ti5u thj *hủ !Uu X) 1Yng <) 6ầu 6ik9kX 9| th:i Ba =;i
tBưWng =Gt Xưdng ahli th:i ah8 XPn *hDa *8* *h&t ; nhi’= ah;ng ah[ như Nx
L
0 C
1
H
!
0 Cx0
Cx
L
0^^^Tu! nhi5n0 đ! X) =Gt ngu4n g! ; nhi’= ah;ng ah[ ah;ng tHp tBung0 ah;ng *J đ+nh
=) phn t8n0 Xưu Xưdng Xưu th;ng tưeng đJi th&p *h, aho:ng -RM Xưdt 1k ghn =8!0 -R Xưdt
1k `Jn `8nh^ Đ! ah;ng ph:i X) ngu!5n nhn *h[nh g! ; nhi’= ah;ng ah[ ahi 67 8n đi
<)o ho3t đGng^
VI5A5A5 NU;}n phG9 D7nh n?8c 9hC7
(hi 67 8n đi <)o cn đ+nh0 ngu4n nưP* th:i *l th> ph8t 9inh `ao g4=: nưP* =ưa0
nưP* th:i 9inh ho3t0 nưP* th:i 9:n 1u&t t} *e 9F *hU `iUn thD* Yn <) nưP* th:i t} *8* ao
nu;i thủ! 9:n^
 N?8c S?L
NưP* =ưa *h:! tB)n tB5n =it đưWng tBong ahu <7* 67 8n *l Xưu Xưdng phj thuG*
<)o *hU đG ah[ hHu tBong ahu <7*^ $ưdng nưP* n)! *l n4ng đG *h&t Xe Xgng *ao^ Tu!
nhi5n0 =D* đG g! ; nhi’= t} Xưdng nưP* =ưa n)! ah;ng nhi\u0 hen noa0 =it `nng *e 9F0
ahu đi\u h)nh <) đưWng nGi `G đưd* đc `5 t;ng0 *l hệ thJng tho8t nưP* =ưa Bi5ng n5n
<iệ* tho8t nưP* =ưa B&t thuHn tiện <) 6’ 6)ng^
TB5n to)n `G 6iện t[*h =8i nh)0 9n `2i *ủa ahu đ&t 67 8n0 đưWng nGi `G *h&t Xưdng
nưP* =ưa *h:! tB)n phj thuG* <)o nhi\u !Uu tJ ah8* nhau như tCnh tB3ng <ệ 9inh tBong ahu
<7* thu go= nưP* =ưa0^^^Cl th> 1:! Ba tCnh tB3ng nưP* =ưa *h:! tB)n tB5n `\ =it đ&t X)=
*uJn thko *8* *h&t `bn0 B8*0 *8t0^^1uJng đưWng tho8t nưP*0 1uJng *8* h4 ao nu;i thủ! 9:n^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
L?
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
NUu ah;ng *l `iện ph8p ti5u tho8t tJt0 9| g! n5n tCnh tB3ng D đsng B8*0 X)= ; nhi’= ngu4n
nưP*0 :nh hưFng 1&u đUn =;i tBưWng^ V\ ngu!5n th*0 nưP* =ưa X) Xo3i nưP* th:i *l t[nh
*h&t ; nhi’= nh• p_u! ưP* 93*hq đưd* tho8t nưP* tB7* tiUp <)o hệ thJng thu go= nưP* =ưa
*ủa ahu <7* <) 1: th…ng Ba ngu4n =) ah;ng _ua 1g X]^
Tcng Xưdng nưP* =ưa ph8t 9inh t} ahu <7* 67 8n tBong _u8 tBCnh ho3t đGng *ủa 67
8n đưd* t[nh thko *;ng thD*:
N — ˜ 1 _ 1 w
TBong đl:
- wQ 6iện t[*h ahu <7* 67 8n0 w — -V^LRM. ha
- ˜: hệ 9J *hk phủ `\ =it0 ˜ — M^SR
- _: *ưWng đG =ưa0 _ — -KK^O 1 i0 <Pi i X) XPp nưP* *ao nh&t *ủa ahu <7* <)o th8ng
*l Xưdng =ưa XPn nh&t pthko Ho)ng Huệ - -SSKq^ Thko 9J Xiệu thủ! <Yn *ủa ahu <7* thC
Xưdng =ưa XPn nh&t tBong th8ng X) LMV ==^ %i: 9g tBong th8ng =ưa nhi\u nh&t *l -L ng)!
<) =mi ng)! =ưa ? giW0 9u! Ba i — M^MSK ==/ph{t^
wu! Ba0 Xưu Xưdng =ưa tBong th8ng =ưa XPn nh&t ph8t 9inh t3i ahu <7* X):
N — M^SR 1 -KK^O 1 M^MSK 1 -V^LRM. — LOO^R X/9 — M^LOOR =
?
/9
ƯP* t[nh n4ng đG *8* *h&t ; nhi’= tBong nưP* =ưa *h:! tB)n đưd* tBCnh `)! tBong
`:ng ?^O^
T:ng: N4ng đG *8* *h&t ; nhi’= tBong nưP* =ưa *h:! tB)n
TT ThBnU Di B nh7—S ĐEn QK 9Pnh N}nU =ộ
- Tcng Nite =g/$ M^R u -^R
L Tcng Zho9pho =g/$ M^MM. u M^M?
? CxD =g/$ -M - LM
. Tww =g/$ -M - LM
Hệ thJng tho8t nưP* =ưa tBong ahu <7* 67 8n 9| tiUp nhHn Xưdng nưP* n)! <) 1: Ba
ngu4n tiUp nhHn^
Hiện t3i *hưa *l 9J Xiệu <\ th)nh phần nưP* =ưa Bga tB;i0 tu! nhi5n 6o *h, X;i *uJn
`ji <) th)nh phần Bei <2i n5n nUu ahu <7* 67 8n *l *hU đG <ệ 9inh tJt thC ah;ng *l 97 *J gC
1:! Ba0 th)nh phần ; nhi’= n)! 9| ah;ng đ8ng a>^
 N?8c 9hC7 D7nh hoạ9
NưP* th:i ph8t 9inh tBong _u8 tBCnh 9inh ho3t *hủ !Uu X) nưP* th:i nh) <ệ 9inh *hung
*ủa ahu nu;i tB4ng^ NưP* th:i 9inh ho3t *l h)= Xưdng *h&t Bhn Xe Xgng0 TxD0 Nite0
ZhJtpho0 6ầu =”0 CoXizoB= tưeng đJi *ao^
Thko `:ng 67 to8n nhu *ầu phn *hia nhn *;ng đ2 đ\ *Hp F *hưeng -0 Nhu *ầu Xao
đGng ahi 67 8n đi <)o ho3t đGng cn đ+nh X) -LM ngưWi^
VPi nhu *ầu 9g 6jng nưP* 9inh ho3t *ho =mi *;ng nhn LMM X[t/ngưWi^ng)!0 tcng
nhu *ầu 9g 6jng nưP* *ho =j* đ[*h 9inh ho3t *ho to)n *e 9F X):
N
*&p
— -LM ngưWi 1 LMM X/ngưWi^ng)! — L.0MMM X/ ng)! — L. =
?
/ng)!^đ5=
ƯP* t[nh tcng Xưdng nưP* th:i Ba `nng Xưdng nưP* 9g 6jng:
N
th:i
— L. p=
?
/ng)!^đ5=q
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
L.
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
NưP* th:i 9inh ho3t *l *hDa nhi\u *h&t hou *e0 *in Xe Xgng0 *8* <i 9inh <Ht g! `ệnh
<) *"ng <Pi *h&t `)i tiUt n5n *l th> g! ; nhi’= nưP* =it tBong ahu <7*^ N4ng đG *8* *h&t
; nhi’= *l tBong nưP* th:i 9inh ho3t đưd* t[nh to8n như 9au :
T:ng: T:i Xưdng <) n4ng đG ; nhi’= tBong NTwH t[nh *ho - ngưWi/- ng)! đ5=
TT
Chk9 B
nh7—S
Ohi7 l?hnU
“UanU?s7anUln”
TC7 l?hnU chk9
B nh7—S
“IUanUln”
N}nU =ộ
“SUa{”
yCVN
6g/A__^
CỘT zY O ˜
6YA
- TxD
R
.R - R. R^.M u K^.V LLR - LOM KM
L CxD OL - -ML V^K. u -L^L. ?KM u R-M -
? ww OM - -.R V^.M u -O^.M ?RM u OLR -LM
. Tcng N K - -L M^OL u -^.. ?M u KM -
R NH
.
L^. u .^V M^LVV u M^ROK -L - L. -L
K Dầu =” -M - ?M -^L u ?^K RM u -RM L.
O Tcng Z M^K u .^R M^MOL u M^R. ? u LL^R -
Nguồn số liệu: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993
NưP* th:i 9inh ho3t *l n4ng đG ; nhi’= <ưdt _u8 giPi h3n *ho ph'p pNCVN -. :
LMMV *Gt Tq nUu ah;ng *l `iện ph8p 1g X] th[*h hdp 9| g! ; nhi’= =;i tBưWng nưP*0 =;i
tBưWng ah;ng ah[0 :nh hưFng đUn 9D* ah„k *ủa to)n `G *;ng nhn <i5n t3i ahu nu;i tB4ng0
*@n X)= Xan tBu!\n 6+*h `ệnh *ho to)n `G ahu <7* 67 8n <) *8* ahu <7* Xn *Hn^ Do đl đ>
đ:= `:o <ệ 9inh *ần ph:i thu go= <) 1g X] Xưdng nưP* th:i =Gt *8*h hdp X] tB8nh g!
nhi’= ngu4n nưP* =it^
 NưP* th:i 9:n 1u&t
TBong ahu nu;i tB4ng n;ng thủ! 9:n hầu như ah;ng ph8t 9inh nưP* th:i^ Ch, *l
nưP* th:i ph8t 9inh tBong tBong ahu <ệ 9inh thiUt `+0 =8! =l*^ NưP* th:i n)! *l đi* tBưng
*ủa Xo3i hCnh 9:n 1u&t thD* Yn gia 9{*0 *hDa nhi\u *in Xe Xgng0 n4ng đG *8* *h&t hou *e
*ao0 ưP* t[nh Xưdng nưP* th:i n)! aho:ng L=
?
/ng)!^
 N?8c 9hC7 9Z Lo h} n;B7 9h<n DCn
Thko aUt XuHn F nhi\u nưP* tB5n thU giPi <) ainh nghiệ= đ2 tcng aUt F =Gt 9J đ+a
phưeng *ho *8* tBang tB3i nu;i tB4ng thủ! 9:n nưP* ngst tHp tBung thC n4ng đG *8* *h&t ;
nhi’= *l n4ng đG như 9au:
zCnU/ N}nU =ộ cGc chk9 B nh7—S 9TonU n?8c 9hC7
'TT Chk9 B nh7—S N}nU =ộ ĐEn QK 9Pnh
- TxD L0RMM-.0RMM =g/X[t
L Tcng Xưdng N KMM-SMM =g/X[t
? Tcng Xưdng Z KM--LM =g/X[t
. Ch&t Bhn Xe Xgng OMM-L0RMM =g/X[t
R ZH R^R-K^R =g/X[t
pNgu4n ai>= 9o8t ; nhi’=q
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LR
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
$ưu Xưdng 1: th:i ah;ng cn đ+nh^ Ch, ahi <ệ 9inh ao h4 9au ahi thu ho3*h0 tha!
nưP* đ+nh a‰ hoi* ahi *l 6+*h `ệnh^ $ưdng nưP* th:i Ba đưd* t[nh như 9au:
ˆ NưP* th:i t} ao nu;i *8: L?0?KL =
L
1 -^R= — ?R0 M.? =
?
/? th8ng — ?VS =
?
/ng)!^
pDiện t[*h ao nu;i X) L?0?KL =
L
0 =7* nưP* tBong ao X): -^R=0 tBung `Cnh ? th8ng tha! nưP*
- Xầnq
ˆ NưP* th:i t} ao nu;i `a`a: S0-KM =
L
1 M^K= — R0.SK =
?
/ L tuần — ?S? =
?
/ng)!^
pDiện t[*h ao nu;i X) S0-KM =
L
0 =7* nưP* *ần tha! X): M^K =0 tBung `Cnh L tuần tha! nưP* -
Xầnq
ˆ NưP* th:i ao nu;i U*h: .R0LR- =
L
1 M^-M = — .0RLR =
?
/ ? ng)! — -0RMV =
?
/ng)!^
pDiện t[*h ao nu;i X) .R0LR- =
L
0 =7* nưP* *ần tha! X) M^-M=0 tBung `Cnh ? ng)! tha! nưP*
- Xầnq
 Ngu4n ph8t 9inh *h&t th:i Bhn
(hi 67 8n đi <)o ho3t đGng cn đ+nh0 *h&t th:i Bhn *l th> ph8t 9inh t} *8* ngu4n 9au:
ˆ Ch&t th:i Bhn t} 9inh ho3t hnng ng)! *ủa *8n `G *;ng nhn <i5n X)= <iệ* tBong
ahu nu;i tB4ng thủ! 9:n^
ˆ Ch&t th:i Bhn t} ahu tB4ng *! Yn tB8i
ˆ Ch&t th:i Bhn t} *8* ao h4 nu;i như phn thủ! 9:n0 18* thủ! 9:n *hUt^^^
ˆ Ch&t th:i ngu! h3i như: `lng đAn hu‰nh _uang0 gi– Xau 6[nh 6ầu nhPt th:i0 =7* in
t} ahu đi\u h)nh^^^
 Chk9 9hC7 D7nh hoạ9
Ch&t th:i Bhn 9inh ho3t `ao g4= *8* th)nh phần B8* th7* phb=0 gi&!0 niXon0 *aBton0
<:i0 thủ! tinh0 Xon thiU*0 nh;=0 ai= Xo3i•
Ch&t th:i Bhn 9inh ho3t *l th)nh phần *h&t hou *e *ao n5n 6’ phn hủ! g! ="i h;i0
ahl *h+u^ $ưdng nưP* th:i B@ B, t} B8* *l n4ng đG *h&t ; nhi’= B&t *ao n5n B&t 6’ g! ;
nhi’= =;i tBưWng đ&t <) =3*h nưP* ngầ=^ TBong th)nh phần *ủa *h&t th:i Bhn 9inh ho3t *l
nhong th)nh phần B&t ahl phn hủ! n5n 9| X) =Gt ngu4n g! ; nhi’= Xu 6)i đUn =;i
tBưWng đ&t như niXon0 nh7a^^^
Cl th> tha= ah:o th)nh phần *h&t th:i Bhn 9inh ho3t thko aUt _u: đi\u tBa *ủa TBung
t= Ckntk=a nY= LMMV^
T:ng: Th)nh phần *h&t th:i Bhn 9inh ho3t
TT Thlnh ph>n
Tu {: “`”
OhoCnU dLo =ộnU TT;nU FMnh
- Th7* phb= K-^M u SK^K OS^-O
L %i&! -^M u -S^O R^-V
? CaBton M u .^K M^-V
. NiXon M u ?K^K K^V.
R Nh7a M u -M^V L^MR
K V:i M u -.^L M^SV
O %m M u O^L M^KK
V Cao 9u =\= M M
S Cao 9u *Dng M u L^V M^-?
-M Thủ! tinh M u LR^M -^S.
-- $on đ4 hGp M u -M^L -^MR
-L wht M M
-? (i= Xo3i =)u M u ?^? M^?K
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LK
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
-. w)nh 9D M u -M^R M^O.
-R T;ng `Yng M M
-K I) `ần M u S^? M^KS
-O wt!Bozoa= M u -^? M^-L
Nguồn số liệu: Trung t! "#nt#!$0 LMMV
Như đ2 tBCnh `)! F tB5n0 tBong thWi gian ho3t đGng <) <Hn h)nh *ủa 67 8n 9| *l -LM
ngưWi tB7* tiUp X)= <iệ*^ NUu X&! tJ* đG ph8t 9inh B8* X) M^R ag/ngưWi^ng)! thC Xưdng B8*
9inh ho3t ph8t 9inh h)ng ng)! X) KM ag^ TBung `Cnh X) -0VMM ag/th8ng^
 Chk9 9hC7 T•n 9Z LoY h} n;B7
Ch&t th:i t} ao h4 nu;i thủ! 9:n *hủ !Uu X):
Zhn *80 phn thủ! 9:n ah8*0 *8* Xo3i aho8ng *h&t t3i *8* ao nu;i p6ưPi 63ng `"n
th:iq 9au =mi *hu a‰ nu;i đưd* <ệ 9inh <) *8* Xo3i thủ! 9:n *hUt 6o 97 *J ar thuHt0 6+*h
`ệnh <) phU phb=^ $ưdng phn tBong *8* h4 nu;i pt[nh `Cnh _un =Gt *hu a‰ nu;iq X) -†
tBsng Xưdng thD* Yn *ung *&p tBong _u8 tBCnh nu;i thủ! 9:n^
 Chk9 9hC7 nU;n hạ7
Ch&t th:i ngu! h3i ph8t 9inh tBong _u8 tBCnh ho3t đGng *ủa 67 8n `ao g4= *8* *h&t
th:i *hDa t8* nhn g! X! nhi’= =ầ= `ệnh0 `lng đAn hu‰nh _uang0 6ầu đGng *e0 `ao `C
th:i *l *hDa th)nh phần ngu! h3i0• (hJi Xưdng *8* Xo3i *h&t th:i ngu! h3i đưd* ưP* t[nh
như tBong `:ng 9au:
T:ng: (hJi Xưdng *8* Xo3i *h&t th:i ngu! h3i
wTT T5n 9:n phb= TB3ng th8i Đen <+ wJ Xưdng/th8ng
-^ Ch&t th:i *hDa *8* t8* nhn
g! X! nhi’=
T"n (g/th8ng LM
L^ Tlng đAn hu‰nh _uang Šhn (g/th8ng L
?^ Dầu đGng *e0 hGp 9J $„ng (g/th8ng ?
.^ Tao `C th:i *l *hDa *h&t th:i
ngu! h3i
Šhn (g/th8ng -M
R^ %i– Xau 6[nh 6ầu =” th:i Šhn (g/th8ng R
K^ E7* in Šhn (g/th8ng M^R
VI5N5 z7:n phGp U7CS 9h7t; 9Gc =ộnU c<L dự Gn 987 SB7 9T?snU
VI5N565 G7L7 =oạn ch;]n FK S€9 FRnU
- NưP* th:i ph8t 9inh t} ho3t đGng 9inh ho3t *ủa *;ng nhn X)= <iệ* tB5n *;ng tBưWng
đưd* 6fn <\ `> t7 ho3i^
- TJ tB[ đưWng tho8t nưP* =ưa hdp X] tB8nh đi _ua *8* `2i *hDa ngu!5n <Ht Xiệu0 h3n
*hU ; nhi’=^
- %i:= thi>u ; nhi’= ah;ng ah[ `nng *8*h *hk *hhn *;ng tBưWng0 tB8nh đ> ph8t t8n^
- Chk *hhn <Ht Xiệu 1! 67ng tBong _u8 tBCnh <Hn *hu!>n *‡ng như nhong ahu <7* ph8t
9inh `ji <) tưPi nưP* đ> h3n *hU ah: nYng ahuU*h t8n `ji Ba =;i tBưWng 1ung _uanh0 tưPi
nưP* đưWng <Hn *hu!>n tB5n *;ng tBưWng tBong ="a ah; đ> gi:= Xưdng `ji tBong ah;ng ah[0
nh&t X) tBong đi\u aiện thi *;ng *l nhng nlng a'o 6)i^
- $Hp tB3= Bga 1k tBưP* ahi Ba ah„i *;ng tBưWng^
- (h[ th:i t} *8* phưeng tiện giao th;ng: Đ! X) *8* ngu4n th:i đGng n5n B&t ahl _u:n
X]^ Ch, *l th> gi:= `Pt *8* t8* đGng `nng *8*h !5u *ầu *8* phưeng tiện <Hn *hu!>n g! ;
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LO
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
nhi’= nhi\u *h3! <)o `an đ5= pnhưng ph:i aUt th{* tBưP* LL h đ5=q^ TJ tB[ hdp X] đưWng <Hn
*hu!>n <) đi X3i0 h3n *hU 6i *hu!>n nhi\u Xần ngang _ua ahu <7* 6n *ư^ Đi\u *h,nh Xưu Xưdng
1k *G Ba <)o hdp X]0 tB8nh hiện tưdng tHp tBung =Ht đG *8* phưeng tiện Ba <)o _u8 *ao tBong
=Gt thWi đi>=^ TiUng 4n0 Bung t} *8* phưeng tiện giao th;ng0 thiUt `+ thi *;ng: Š&t ahl _u:n X]
ngu4n g! ; nhi’= n)!^ %i:= thi>u t8* đGng đUn ngưWi 6n `nng *8*h *&= <Hn *hu!>n <) thi
*;ng *8* *;ng <iệ* *l =D* 4n *ao <)o `an đ5= pđc `5 t;ng•q <) gi:= tJ* đG ahi đi _ua ahu
<7* 6n *ư0 ghn Jng gi:= thanh *ho 1k^ $hp đit `G phHn gi:= tiUng 4n *ho nhong thiUt `+ =8!
=l* *l =D* 4n *ao như =8! ph8t điện0 hệ thJng n'n ah[0 =8! *ưa•Đ> gi:= 4n *@n *ần ph:i
tiUn h)nh ai>= tBa0 `:o 6ư”ng thưWng 1u!5n *8* phưeng tiện <Hn t:i0 *8* =8! =l* thiUt `+ ar
thuHt thi *;ng0 `:o đ:= tu!ệt đJi an to)n tBong thi *;ng^ C8* thiUt `+ thi *;ng ph:i *l *hn đU
đ> h3n *hU đG Bung^
- ĐJi <Pi B8* 9inh ho3t: Đit *8* th"ng B8* nhn= thu go= <) tHp aUt t3i =Gt đ+a đi>= *J
đ+nh^ $ưdng *h&t th:i n)! 9| đưd* thu go= hnng ng)!^
- C8* *h&t th:i Bhn 1! 67ng0 *8* <Ht Xiệu phU `„ đưd* thu go= thưWng 1u!5n <) <Hn
*hu!>n Ba ah„i *;ng tBưWng0 tHp tBung <)o *8* ahu 1g X] *h&t th:i Bhn *hung *ủa t,nh^
VI5N5A5 G7L7 =oạn hoạ9 =ộnU c<L dự Gn
- I! 67ng hệ thJng 1g X] nưP* th:i 9inh ho3t *l *;ng 9u&t -MM =
?
/ng)! đ:= `:o nưP*
th:i đầu Ba đ3t NCVN -.:LMMV/TTNET Xo3i Œ tBưP* ahi th:i Ba ngu4n tiUp nhHn^
- NưP* th:i 9:n 1u&t 9| 6fn _ua hệ thJng 1g X] nưP* th:i *ủa *e 9F0 nưP* th:i 9au ahi
1g X] đ3t NCVN L.:LMMS/TTNET tBưP* ahi th:i Ba ngo)i^
- TJ tB[ đưWng tho8t nưP* =ưa t8*h Bi5ng <Pi đưWng tho8t nưP* 9inh ho3t0 đưWng tho8t
nưP* =ưa tB8nh đi _ua *8* `2i *hDa ngu!5n <Ht Xiệu0 h3n *hU ;n nhi’=^
- I! 67ng hệ thJng 1g X] ah[ th:i ph8t 9inh t} *;ng đo3n *ht <) h)n aUt *&u th'p
đ:= `:o ti5u *hubn TCVw$Đ ?O??/NĐ u TtT^
- I! 67ng hệ thJng X)= =8t tBong nh) 1ưFng0 tBang `+ `:o hG Xao đGng *ho *;ng
nhn: n{t `+t tai0 nưP* uJng *ho *;ng nhn^
- I! 67ng hệ thJng Xs* `ji đ> 1g X] `ji0 đ4ng thWi tBang `+ `:o hG Xao đGng *ho
*;ng nhn X)= <iệ* tBong ahu <7* n)!^
- I! 67ng hệ thJng h&p thj đ> h&p thj ho)n to)n *8* *h&t ah[ 9inh Ba tBong *;ng
đo3n phun 9en0 ah[ th:i Ba đ:= `:o NCVN LM:LMMS/TTNET pNu! *hubn ar thuHt _uJ*
gia <\ *h&t Xưdng ah[ th:i *;ng nghiệp đJi <Pi =Gt 9J *h&t hou *e^^q
- ĐJi <Pi B8* 9inh ho3t: Đit *8* th"ng B8* nhn= thu go= <) tHp aUt t3i =Gt đ+a đi>=
*J đ+nh^ (] hdp đ4ng <Pi đen <+ *l *hD* nYng thu go= <) 1g X] đ> thu go= *h&t th:i Bhn
đ+nh a‰^
- Ch&t th:i Bhn 9:n 1u&t 9| đưd* thu go= đ+nh a‰ *"ng <Pi *h&t th:i 9inh ho3t^
- Ch&t th:i ngu! h3i 9| đưd* Xưu tBo Bi5ng `iệt <) hdp đ4ng <Pi đen <+ *l *hD* nYng
thu go= <) 1g X] *h&t th:i ngu! h3i đ> thu go= *h&t th:i ngu! h3i^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LV
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG VII/ T™NG M•C Đ$% T& !" #N
VII565 CE Dc lập 9|nU Sˆc =>; 9?
Tcng =D* đầu tư *ho 67 8n đầu tư 1! 67ng *e 9F đưd* XHp 67a tB5n *8*
phưeng 8n tBong h4 9e thiUt aU *e 9F *ủa 67 8n <) *8* *Yn *D 9au đ! :
 $uHt I! 67ng 9J -K/LMM?/NH-- ng)! LK/--/LMM? *ủa NuJ* HGi NưP* CGng
Ho) I2 HGi Chủ Ngh#a Việt Na=Q
 Ngh+ đ+nh 9J -L/LMMS/NĐ-CZ ng)! -L/L/LMMS *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ* Nu:n X] 67
8n đầu tư <) 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 Ngh+ đ+nh 9J LMS/LMM./NĐ-CZ ng)! -K/-L/LMM. *ủa Ch[nh phủ <\ <iệ* Nu:n X]
*h&t Xưdng *;ng tBCnh 1! 67ng <) Ngh+ đ+nh 9J .S/LMMV/NĐ-CZ ng)! -V/M./LMMV *ủa
Ch[nh phủ <\ <iệ* 9ga đci `c 9ung =Gt 9J đi\u *ủa Ngh+ đ+nh LMMS/LMM./NĐ-CZQ
 Th;ng tư 9J MR/LMMO/TT-TID ng)! LO/MR/LMMO *ủa TG I! 67ng <\ <iệ*
™HưPng 6fn <iệ* XHp <) _u:n X] *hi ph[ 67 8n đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnhšQ
 Ngh+ đ+nh 9J -L?/LMMV/NĐ-CZ ng)! MV/-L/LMMV *ủa Ch[nh phủ _u! đ+nh *hi tiUt
thi h)nh $uHt thuU gi8 tB+ gia tYngQ
 Th;ng tư 9J -LS/LMMV/TT-TTC ng)! LK/-L/LMMV hưPng 6fn thi h)nh Ngh+ đ+nh
9J -L?/LMMV/NĐ-CZQ
 Th;ng tư -?M/LMMV/TT-TTT ng)! LK/-L/LMMV hưPng 6fn thi h)nh =Gt 9J đi\u
*ủa $uHt ThuU Thu NhHp Doanh Nghiệp^
 Ngh+ đ+nh 9J -.V/LMM./NĐ-CZ ng)! L?/MO/LMM. 9ga đci0 `c 9ung (ho:n - Đi\u
O Ngh+ đ+nh 9J -RV/LMM?/NĐ-CZQ
 Th;ng tư 9J ML/LMMO/TTuTID ng)! -./L/LMMO^ HưPng 6fn =Gt 9J nGi 6ung <\:
XHp0 thb= đ+nh0 ph5 6u!ệt 67 8n đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnhQ gi&! ph'p 1! 67ng <) tc *hD*
_u:n X] 67 8n đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 Đ+nh =D* *hi ph[ _u:n X] 67 8n <) tư <&n đầu tư 1! 67ng aA= thko Nu!Ut đ+nh
9J SRO/NĐ-TID ng)! LS/S/LMMS *ủa TG I! 67ngQ
 Ngh+ đ+nh 9J SS/LMMO/NĐ-CZ ng)! -?/MK/LMMS *ủa Ch[nh phủ <\ _u:n X] *hi ph[
đầu tư 1! 67ng *;ng tBCnhQ
 Th;ng tư ??-LMMO-TT/TTC *ủa TG T)i Ch[nh ng)! MS th8ng M. nY= LMMO
hưPng 6fn _u!Ut to8n 67 8n ho)n th)nh thuG* ngu4n <Jn nh) nưP*Q
 Th;ng tư LM?/LMMS/TT-TTC *ủa TG T)i Ch[nh ng)! LM th8ng -M nY= LM-M
hưPng 6fn *hU đG _u:n X]0 9g 6jng <) tB[*h ah&u hao t)i 9:n *J đ+nhQ
 C8* <Yn `:n ah8* *ủa Nh) nưP* Xi5n _uan đUn XHp Tcng =D* đầu tư0 tcng 67
to8n <) 67 to8n *;ng tBCnh^
VII5A5 Nộ7 d;nU 9|nU Sˆc =>; 9?
VII5A565 Nộ7 d;nU
Ej* đ[*h *ủa tcng =D* đầu tư X) t[nh to8n *hi ph[ đầu tư 1! 67ng 67 8n 9:n
1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n0 X)= *e 9F đ> XHp aU ho3*h <) _u:n X]
<Jn đầu tư0 18* đ+nh hiệu _u: đầu tư *ủa 67 8n^
Tcng =D* đầu tư `ao g4=: Chi ph[ 1! 67ng <) Xhp đit0 Chi ph[ <Ht tư thiUt
`+Q Chi ph[ đ&t^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
LS
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
 Ch7 phP jpn dựnU Ql l•p =€9
Chi ph[ n)! `ao g4= to)n `G *hi ph[ đ> 1! 67ng <) Xhp đit *ho *8*
h3ng =j* *;ng tBCnh như: ahu *hYn nu;i0 ahu tB4ng tBst0 aho *hDa0 h)ng B)o0
9n0 đưWng0 ao0 nh) `:o <ệ
%i8 tB+ 67 to8n 1! Xhp *;ng tBCnh như 9au:
ĐVT:
-0MMM đ4ng
T•N H‘NG M’C
'i
l?hnU
“CG7”
ĐEn U7G
9|nU hhp
T|nU 9TK
U7G
I! 67ng aho *hDa
L ?0V-S0MSO O0K?V0-S.
I! 67ng h)ng B)o
-O0M?O0.SK -O0M?O0.SK
I! 67ng *hu4ng tB3i nu;i hko0 `@0 g)0 <+t•
. K0.?R0OMO LR0O.L0VLV
I! 67ng đ5 `ao0 đ)o =ưeng
L0LSV0VS. L0LSV0VS.
I! 67ng nh) `:o <ệ
- RVO0V.R RVO0V.R^MS
T™NG CỘNG @NYN_@YA@\
 Ch7 phP Qậ9 9? 9h7m9 FK
Đ> phj* <j *ho *8* ho3t đGng *ủa 67 8n =F BGng0 =Gt 9J h3ng =j* =8! =l*
thiUt `+ *ần đưd* `c 9ung như 9au:
ĐVT: -0MMM
đ4ng
T•N H‘NG M’C ĐVT '{
ĐƒN GI#
“VNĐ”
TH,NH
TIšN
T1&•C
TH%Š
TH,NH
TIšN
'A% TH%Š
E8! a'o (xTUTΠE8! R LS-0LMM -0.RK0MMM -0KM-0KMM
E8! *)! (UTxTΠ$--
-VDT ˆ E8! *uJ*
E8! ? -M.0MMM ?-L0MMM ?.?0LMM
Hệ thJng tưPi phun t7 đGng E8! RM K0L.M ?-L0MMM ?.?0LMM
E8! phun thuJ* •ŒŠEŒ
•E - OKOT
E8! ?R K0L.M L-V0.MM L.M0L.M
Hệ thJng *ung *&p thD* Yn0
nưP* uJng
HT V LMV0MMM -0KK.0MMM -0V?M0.MM
E8! `e= nưP* E8! V -V0OLM -.S0OKM -K.0O?K
E8! n3o <'t `"n `nng ah[
n'n
E8! K S?0KMM RK-0KMM K-O0OKM
E8! 9j* ah[ o1! nu;i tB4ng
thủ! 9:n wT-
E8! OR ?0?LV L.S0KMM LO.0RKM
Ik nng h3 ChiU* K .O0V.M LVO0M.M ?-R0O..
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?M
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
T™NG CỘNG @YA6_Yg__ @Y\N6Ygg_
pNgu4n E8! =l* thiUt `+: C;ng t! "%ng T& "ổ 'h(n "%ng Nghệ )in$c*m, Công ty
cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Công ty cơ kh T!n "hát #à $iệp h%i
gi&ng c'y tr(ng Việt Nam,)*
C8* *hi ph[ =8! =l* thiUt `+ n)! đ2 `ao g4= *hi ph[ đ)o t3o <)
*hu!>n giao *;ng nghệQ *hi ph[ <Hn *hu!>n0 `:o hi>= thiUt `+Q thuU <) *8*
Xo3i ph[ *l Xi5n _uan^
C8* h3ng =j* =8! =l* n)! *l nn= tBong 6anh =j* *8* Xo3i =8! =l*
thiUt `+ đưd* hưFng *h[nh 98*h thko _u!Ut đ+nh 9J K?/LM-M/TTg ng)!
-R/-M/LM-M *ủa Thủ TưPng Ch[nh Zhủ <\ *h[nh 98*h hm tBd nhn= gi:= tcn
th&t 9au thu ho3*h <Pi n;ng 9:n <) thủ! 9:n^
 Ch7 phP =k9
Chi ph[ =ua <) 9g 6jng đ&t *ủa 67 8n X) --0.OR0MMM0MMM đ4ng tB5n tcng 6iện t[*h
X) -R^? ha^
VII5A5A5 Om9 v;C 9|nU Sˆc =>; 9?
TBong giai đo3n vv *ủa 67 8n0 =D* tcng ainh ph[ đầu tư đưd* ưP* t[nh X)
+0,,11,-.+,000 /(ng, g4= nhong h3ng =j* như 9au:
ĐVT: -0MMM đ4ng
'TT HạnU S•c GPL 9TK
I Ch7 phP jpn l•p @NYN_@YA@\
II G7G 9TK 9h7m9 FK @Y\N6Ygg_
III Ch7 phP =k9 66Yg\@Y___
T0N1 C2N1 N134N V5N 673 T8 +0,,11,-.+
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?-
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG VIII/ V‰N Đ$% T& CỦA !" #N
VIII565 NU;}n Qin =>; 9? c<L dự Gn
VIII56565 Ck; 9Túc nU;}n Qin
OhoCn S•c ch7 phP
Thlnh 97Hn
9T?8c 9h;m
Th;m VAT
Thlnh 97Hn
DL; 9h;m
Chi ph[ 1! 67ng .V0.RS0?LR .0V.R0S?? @NYN_@YA@\
Chi ph[ thiUt `+ R0L-M0.MM RL-0M.M @Y\N6Ygg_
Chi ph[ đ&t 66Yg\@Y___
T™NG CỘNG \_Y@66Y[r\
T|nU Sˆc =>; 9? \_Y@66Y[r\
VIII565A5 T7mn =ộ D~ d•nU Qin
TiUn đG th7* hiện 67 8n :
Nu] vv : =ua đ&t0 X)= h)ng B)o0 đ5 `ao0 <Pi tcng 9J ti\n LV0R-L0.SK0MMM đ4ng
Nu] vvv : 1! 67ng *;ng tBCnh0 <Pi tcng 9J ti\n ?K0LKO0OK-0MMM đ4ng
Nu] vV : =8! =l* thiUt `+0<Pi tcng 9J ti\n X) R0O?-0..M0MMM đ4ng^
Cj th> như `:ng 9au:
Ths7 U7Ln
y;Ž IIaA_6A y;Ž IIIaA_6A y;Ž IVaA_6A
T™NG

HạnU S•c
Chi ph[ 1! 67ng -O0M?O0.SK ?K0LKO0OK- R?0?MR0LRO
Chi ph[ thiUt `+ R0O?-0..M R0O?-0..M
Chi ph[ đ&t --0.OR0MMM --0.OR0MMM
Tcng *Gng A^Y@6AYgr[ N[YA[\Y\[6 @Y\N6Ygg_ \_Y@66Y[r\
VIII565N5 NU;}n Qin 9hực h7:n dự Gn
Ths7 U7Ln
y;Ž IIaA_6A y;Ž IIIaA_6A y;Ž IVaA_6A
Gh7
Chú

T™NG
HạnU S•c
VJn *hủ 9F hou V0R-L0.SK -K0LKO0OK- R0O?-0..M .?† N_Y@66Y[r\
VJn <a! ngn h)ng
LM0MMM0MMM LM0MMM0MMM RO† g_Y___Y___
CộnU A^Y@6AYgr[ N[YA[\Y\[6 @Y\N6Ygg_ 6__` \_Y@66Y[r\
VPi tcng =D* đầu tư X) OM0R--0KSO0MMM đ4ng p T:! =ưei t• nY= tBY= =ưWi =Gt
tBiệu 98u tBY= *h[n =ưei `:! ng)n đ4ngq^
TBong đl: Chủ đầu tư `„ <Jn .?† tB5n tcng đầu tư tưeng Dng <Pi 9J ti\n
N_Y@66Y[r\Y___ đ4ng^ Ngo)i Ba0 *Yn *D *h[nh 98*h hm tBd nhn= gi:= tcn th&t 9au thu ho3*h
đJi <Pi n;ng 9:n0 thủ! 9:n thuG* NĐ K?/LM-M/NĐ-TTg ng)! -R/-M/LM-M *ủa Thủ TưPng
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?L
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Ch[nh Zhủ <) Th;ng tư 9J M? ng)! MV/M?/LM-- hưPng 6fn *hi tiUt <iệ* th7* hiện Nu!Ut
đ+nh tB5n0 *‡ng như *Yn *D <)o aU ho3*h 9g 6jng <Jn đầu tư *ho 67 8n0 *;ng t! *h{ng t;i
thJng nh&t =D* <Jn *ần <a! X) g_Y___Y___Y___ đ pTJn =ưei t• đ4ngq0 *hiU= RO† tB5n tcng
=D* <Jn *ần đầu tư^
%i: đ+nh Bnng Ngn H)ng hm tBd <Jn <a! n)! <Pi =D* X2i 9u&t <a! t3= t[nh tBung
`Cnh thko =D* X2i 9u&t *hung hiện na! X) -S^R†/nY=0 tu! nhi5n *h{ng t;i a‰ <sng đưd*
*ho <a! <Pi =D* X2i 9u&t ưu đ2i nh&t *l th>^
(U ho3*h <a! <Jn <) tB: nd như 9au :
T• Xệ <Jn <a! RO†
wJ ti\n <a! g_Y___Y___
ThWi h3n <a! R NY=
$2i <a! -S^RM† NY=
›n h3n - NY=
ThWi h3n tB: nd . NY=
Zhưeng thD* tB: nd : tB: nd gJ* đ\u h)ng nY= <) X2i <a! t[nh thko 6ư nd đầu a‰0
TiUn đG B{t <Jn <a! :9J <Jn <a! n)! a‰ <sng 9| đưd* gi:i ngn thko tiUn đG th7*
hiện F đầu =mi _u] vv <) _u] vvv nY= LM-L <Pi 9J ti\n X) .M0MMM0MMM0MMM đ4ng^ VJn gJ* <)
X2i <a! tBong thWi gian 1! 67ng đưd* *hi tB: `nng 9J ti\n 67 ph@ng ph[ hoi* t} ngu4n <a!
<Jn ngn h)ng^
ThWi gian tB: nd thko t}ng nY= đưd* n h3n - nY= *h, tB: X2i ah;ng tB: <Jn gJ*0 tB:
tBong <@ng . nY= <Pi 9J ti\n ph:i tB: =mi _u] `ao g4= X2i <a! thko 6ư nd đầu a‰ <) <Jn
gJ* <Pi nhong aho:n `nng nhau^
Nua ho3*h đ+nh ngu4n 6oanh thu0 *hi ph[ <) X2i <a! thko aU ho3*h tB: nd *ho th&!
67 8n ho3t đGng hiệu _u:0 *l ah: nYng tB: nd đ{ng h3n B&t *ao0 =ang X3i Xdi nhuHn XPn *ho
nh) đầu tư <) *8* đJi t8* hdp t8* như ngn h)ng^
(U ho3*h <a! tB: nd thko *8* a‰ đưd* th> hiện *j th> _ua `:ng aU ho3*h <a! tB: nd
tBong phần 9au:
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
??
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
VIII5A^ +h?EnU Gn holn 9TC Qin QLn
Zhưeng 8n ho)n tB: <Jn <a! đưd* đ\ 1u&t tBong 67 8n n)! X) phưeng 8n tB: X2i <) nd
gJ* đ+nh a‰ hnng nY= t} ahi `ht đầu <a! <Jn^ Zhưeng 8n ho)n tB: <Jn <a! đưd* th> hiện
*j th> như 9au:
 $+*h tB: nd ĐVT: -0MMM đ4ng
NbS
yún IV
NbS A_6N
NbS A_6g NbS A_6@

N9 /ầ: k;
-?R0MMM0MMM SR0MMM0MMM
Va! tBong a‰ .M0MMM0MMM - -
TB: nd: - -K0RVV0MMM -.0K?K0MMM
ˆ $2i ph8t 9inh .0.RL0MMM K0RVV0MMM .0K?K0MMM
ˆ Nd gJ* -0SRL0MMM -M0MMM0MMM -M0MMM0MMM
N9 c:&i k; L0RMM0MMM
-?R0MMM0MMM SR0MMM0MMM
NbS NbS A_6[ NbS A_6\

N9 /ầ: k;
RR0MMM0MMM LR0MMM0MMM
Va! tBong a‰
- -
TB: nd:
-L0KV.0MMM --0LLM0MMM
ˆ $2i ph8t 9inh
L0KV.0MMM -0LLM0MMM
ˆ Nd gJ*
-M0MMM0MMM -M0MMM0MMM
N9 c:&i k;
.R0MMM0MMM -R0MMM0MMM
Emi nY= *hủ đầu tư ph:i tB: <Jn gJ* *ho 9J ti\n đi <a! X) -M0MMM0MMM0MMM đ4ng <)
9J ti\n n)! tB: tBong . nY=0 *@n 9J X2i <a! *hủ đầu tư 9| tB: aA= <Pi X2i gJ* 67a <)o 6ư nd
đầu a‰ *ủa =mi _u]^ Thko 67 aiUn thC đUn hUt _u] vV nY= LM-O *hủ đầu tư 9| ho)n tB: nd
đ{ng h3n *ho ngn h)ng^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?.
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG IX/ HIỆ% y%( OINH TŠT,I
CH‹NH
IX565 CGc U7C =Knh I7nh 9m Ql cE Dc 9Pnh 9oGn
C8* th;ng 9J gi: đ+nh n)! 6"ng đ> t[nh to8n hiệu _u: ainh tU *ủa 67
8n tB5n *e 9F t[nh to8n *ủa *8* 67 8n đ2 tBi>n ahai0 *8* <Yn `:n Xi5n _uan đUn
gi8 `8n0 *8* t)i Xiệu *ung *&p t} Chủ đầu tư0 *j th> như 9au:
ThWi gian ho3t đGng hiệu _u: *ủa 67 8n t3= t[nh X) O nY= <) đi <)o ho3t đGng t} đầu
nY= LM-?Q
VJn *hủ 9F hou .?†0 <Jn <a! RO†Q
C8* hệ thJng =8! =l* thiUt `+ *ần đầu tư đ> đ:= `:o *ho 67 8n ho3t đGng tJtQ
Doanh thu đưd* t[nh `nng phần 6oanh thu tYng th5= *ủa phần 67 8n =F BGng *‡ng
`ao g4= *8* ng)nh ngh\ như : nu;i tB4ng thủ! 9:n0 *hYn nu;i gia 9{* gia *ầ= <) *8* 9:n
phb= n;ng 9:n ah8* như Bau0 *ủ0 tB8i *! 93*h <) thu =ua n;ng 9:n^
Chi ph[ ho3t đGng `ao g4=: *hi ph[ điện0 nưP*Q *hi ph[ `:o tBCQ _ur ph{* XdiQ *hi ph[
nhn *;ngQ *hi ph[ <Hn *hu!>nQ *hi ph[ giJng *! tB4ng <) <Ht nu;iQ *hi ph[ thD* YnQ *hi ph[
phn `ln0 *hY= 9l*Q *hi ph[ thuJ*Q *hi ph[ thu =ua <) *8* aho:n *hi ph[ Xi5n _uan ah8*
Chi ph[ ah&u hao T)i 9:n *J đ+nh: œp 6jng phưeng ph8p ah&u hao thko đưWng th…ng0
thWi gian ah&u hao 9| đưd* t[nh phj thuG* <)o thWi gian 67 `8o thu h4i <Jn^ TBong t[nh
to8n 8p 6jng thWi gian ah&u hao thko phj Xj* đ[nh aA=^
$2i 9u&t <a! đJi <Pi nGi tệ t3= t[nh: -S^R†/nY=Q ThWi h3n tB: nd . nY=0 n h3n -
nY=Q
ThuU thu nhHp 6oanh nghiệp *ủa 67 8n thuU 9u&t 8p 6jng X) LR†^
<a: /'y =à các thông >& gi? /@nh ABng tnh toán hiệ: C:? kinh tDE
IX5A5 TPnh 9oGn ch7 phP
IX5A565 Ch7 phP hoạ9 =ộnU
 Ch7 phP =7:nY n?8c
Chi ph[ điện nưP* *ho *8* ho3t đGng như *hYn nu;i0 tBsng tBst0 *hU `iUn `:o _u:n
*ủa 67 8n =F BGng *hiU= ?† 6oanh thu/nY=^
 Ch7 phP FCo 9TM/
Đ> =8! =l*0 <Ht 6jng đưd* ho3t đGng tJt <) `\n _ua thWi gian0 *hủ đầu tư tB[*h aho:ng
M^R † gi8 tB+ nh) 1ưFng <) =8! =l* thiUt `+ =Pi đ> `:o tBC^ NY= đầu *hi ph[ n)! ưP* t[nh
<)o aho:ng LSR0-V?0MMM đ4ng^ C8* nY= 9au *hi ph[ n)! tYng ?†/nY=^
 Ch7 phP v;… phúc lh7Y FCo h7tS 9hk9 nUh7:pY 9Th ckpY Ihqn 9h?cnU›
Thko _u! đ+nh *hi ph[ n)! aho:ng LM† Xưeng *;ng nhn <i5n^
 Ch7 phP Qận ch;ntn
Chi ph[ n)! *hiU= aho:ng .† 6oanh thu hnng nY=^
 Ch7 phP S;L con U7inU
L5 NUlnh chbn n;B7 9h<n DCn/
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?R
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
C8 Xl*: Chi ph[ =ua *on giJng *ho *8 Xl* *hiU= L† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!^
Do đl tBong nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng -R0-LM0MMM đ4ng/
C8 6i5u h4ng: Chi ph[ =ua *on giJng *ho Xo3i *8 n)! ưP* t[nh aho:ng ?† 6oanh
thu t} h3ng =j* n)!^ Do đl tBong nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng
--0V-?0MMM đ4ng
C8* Xo3i ah8*: ƯP* t[nh aho:ng ?† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!0 Do đl tBong
nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng ?-0O.M0MMM đ4ng^
Tcng *hi ph[ =ua *on giJng *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) RV0K?O0MMM đ4ng/
F5 NUlnh chbn n;B7 U7L DúcY U7L c>S5
Ch{ng t;i ưP* t[nh *hi ph[ =ua *on giJng *ho ng)nh n)! như 9au:
Hko <) `@: ChiU= -R† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
%) <) <+t: ChiU= L† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
C8* Xo3i ah8*: ChiU= ?† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
Tcng *hi ph[ =ua *on giJng *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) .0M--0VKO0MMM đ4ng
c5 NUlnh 9T}nU 9Tx9/
D}a 98p: Chi ph[ =ua *on giJng *hiU= -M† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
- Dưa h&u: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng L† 6oanh thu
- Io)i: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng -M† 6oanh thu^
- ${a: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng L† 6oanh thu
- (hoai Xang: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng L^R† 6oanh thu
Tcng *hi ph[ =ua *on giJng *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) ?SS0?SM0MMM đ4ng
Tcng *hi ph[ *ho
 Ch7 phP 9hˆc bn
L5 NUlnh chbn n;B7 9h<n DCn/
C8 Xl*: Chi ph[ =ua thD* Yn *ho *8 Xl* *hiU= -S† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!^
Do đl tBong nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng -.?0K.M0MMM đ4ng^
C8 6i5u h4ng: Chi ph[ =ua thD* Yn *ho Xo3i *8 n)! ưP* t[nh aho:ng LM† 6oanh
thu t} h3ng =j* n)!^ Do đl tBong nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng
OV0ORM0MMM đ4ng
C8* Xo3i ah8*: ƯP* t[nh aho:ng -O† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!0 Do đl tBong
nY= đầu ti5n *hi ph[ n)! ưP* t[nh aho:ng -OS0VKM0MMM đ4ng^
Tcng *hi ph[ =ua thD* Yn *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) .ML0LRM0MMM đ4ng^
F5 NUlnh chbn n;B7 U7L DúcY U7L c>S5
Ch{ng t;i ưP* t[nh *hi ph[ =ua thD* Yn *ho ng)nh n)! như 9au:
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?K
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Hko: ChiU= LR† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!^ Tưeng tDng <Pi 9J ti\n `„ Ba
tBong nY= đầu ti5n K0.-L0RMM0MMM đ4ng
T@: ChiU= LM† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!^ Tưeng tDng <Pi 9J ti\n `„ Ba tBong
nY= đầu ti5n .0RSM0MMM0MMM đ4ng
%) <) <+t: ChiU= -V† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!^
C8* Xo3i ah8*: ChiU= -O† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
Tcng *hi ph[ =ua thD* Yn *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) -L0?-?0VM?0MMM đ4ng
 Ch7 phP phpn FWnY chbS DWc cho nUlnh 9T}nU 9Tx9/
D}a 98p: ƯP* t[nh *hi ph[ n)! *hiU= -L† 6oanh thu t} h3ng =j* n)!
- Dưa h&u: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng -M† 6oanh thu
- Io)i: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng -L† 6oanh thu^
- ${a: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng K† 6oanh thu
- (hoai Xang: ƯP* t[nh *hiU= aho:ng K† 6oanh thu
Tcng *hi ph[ phn `ln0 *hY= 9l* *ho to)n ng)nh tBong nY= đầu ti5n X) R?M0?.V0MMM đ4ng
 Ch7 phP 9h;ic
Chi ph[ n)! *hiU= -^L† *ho ng)nh *hYn nu;i gia 9{* <) *hiU= M^S † *ủa ng)nh
*hYn nu;i thủ! 9:n <) *hiU= M^V† *ho ng)nh tB4ng tBst^
 Ch7 phP 9h; S;L
Chi ph[ =ua *8* 9:n phb= tB8i *! *hiU= RM† 6oanh thu tB8i *! thu =ua `8n X3i^
– Ch7 phP IhGc
Chi ph[ n)! *hiU= -M† *8* Xo3i *hi ph[ t} 67 8n^
zCnU 9Pnh ch7 phP hoạ9 =ộnU c<L dự Gn/

ĐVT:
-0MMMđ
NbS A_6N A_6g A_6@ A_6[
HạnU M•c C+ 6 A N g
Ch7 phP =7:n n?8c
6Y@^@Yg\A NY6^6YN\[ NYg6[YrA6 NY\[6Y\6A
Ch7 phP FCo 9TM/ ` U7G 9TK 9l7 DCn
Ar@Y6^N N_gY_N^ N_gY_N^ N6NY6@r
y;… phúc lh7Y FCo h7tS 9hk9
nUh7:pY 9Th ckpY Ihqn 9h?cnU
6Y@g6Y@A_ 6Y@^\Y\[[ 6Y@^\Y\[[ 6Y[N@YNrr
Ch7 phP Qận ch;ntn
AY66NYr[N gYAg6Y^N@ gY@@@Y^r@ @Y_6@Y[6[
Ch7 phP S;L con U7inU
gYg[rYrN_ 66Y@^^Y[_@ 6AYg66YN_^ 6NYArAY@@g
F Ngành n:ôi thGy >?n
,H,-+3 -2,HI0 -+,2.. +2,0H2
– CG lWc
-R0-LM -K0-S. -O0?.- -V0RO.
– CG d7J; h}nU
--0V-? -L0KRL -?0RRM -.0R-L
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?O
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
– CGc loạ7 IhGc
?-0O.M ??0SS. ?K0.MV ?V0SSK
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
I,011,H-+ 11,,00,3+3 12,31+,2,I 13,1.2,2++
– Hqo con
?0V.O0RMM O0V.V0SMM V0.MK0R?- S0MM.0MO?
– zX con
M ?0..L0RMM ?0KVK0S-V ?0S.V0R-M
– Gl
OM0LLO SR0RMS -ML0LVR -MS0RRM
– VK9
.?0O.M RS0.VK K?0O-? KV0L.-
– CGc loạ7 IhGc
RM0.MM R?0SOV RO0VMO K-0SM?
F Tr(ng trKt
3..,3.0 2,,3.2 2-,+,, 2H,1.,
– !ZL DGp
?.L0MMM
– !?L hk;
O0MMM O0-.M O0LVM O0.LM
– Xol7
??0LSM
– {úL
K0KMM O0MKS O0RKV V0MSS
– OhoL7 lLnU
-M0RMM --0-V? --0SMO -L0KOK
Ch7 phP 9hˆc bn
6AY\6[Y_@N 6rY^_NY6g\ A6YA_rY\AN AAY\6[Y@g^
F Ngành n:ôi thGy >?n
I02,2,0 I30,H13 I-1,3.3 I.I,1+I
– CG lWc
-.?0K.M -R?0V?V -K.0O.? -OK0.RM
– CG d7J; h}nU
OV0ORM V.0?.R SM0??K SK0O.V
– CGc loạ7 IhGc
-OS0VKM -SL0K?M LMK0?-. LLM0SOK
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
12,313,H03 1.,3+2,33I 20,+IH,330 22,222,3+I
– Hqo con
K0.-L0RMM -?0MV-0RMM -.0M-M0VVR -R0MMK0OVS
– zX con
.0RSM0MMM .0RSM0MMM .0S-R0VSM R0LK.0KVM
– Gl
K?L0M.? VRS0ROV SLM0RKO SVR0S.O
– VK9
?S?0KKM R?R0?OV RO?0.-. K-.0-O?
– CGc loạ7 IhGc
LVR0KMM ?MR0VOV ?LO0RO. ?RM0OVR
Ch7 phP phpn FWnY chbS DWc
@N_YNg^ @gNY_rr @@[YAAA @\_Y6Ar
– !ZL DGp
.-M0.MM .-V0KMV .LK0SVM .?R0RLM
– !?L hk;
?R0MMM ?R0OMM ?K0.MM ?O0-MM
– Xol7
?S0S.V .M0O.O .-0RKL .L0OSM
– {úL
-S0VMM L-0LMK LL0OM? L.0LSK
– OhoL7 lLnU
LR0LMM LK0V?V LV0ROO ?M0.L?
Ch7 phP 9h;ic
gA@Y_6_ 6Y_g^YggN 6Y6A@Yg__ 6YANAY@N6
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
3.-,3I0 1,01+,.00 1,0.0,1.+ 1,1-+,-I3
F Ngành n:ôi thGy >?n
1.,H+0 21,2H1 22,+.1 2I,I11
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?V
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
F Ngành tr(ng trKt
H,H00 .,2-2 12,I12 I0,I++
Ch7 phP 9h; S;L
^YA@[Yg^N ^Y^grYArN rYg^6Y^N\ 6_Y6@\Ygr@
Ch7 phP IhGc
@Y^rrY[__ 6_Y[[[Yg_r 66Yg_\Y^@@ 6AYAN6Y^_g
T™NG CỘNG N\Y^NNY@[A [6Y^6gY_66 [[Y_@[Yr[@ \_YrA[Yrg\
NbS A_6\ A_6^ A_6r
HạnU M•c C+ @ [ \
Ch7 phP =7:n n?8c
gY_ANY6[[ gYN_AYN^@ gY[_AYg^^
Ch7 phP FCo 9TM/ ` U7G 9TK 9l7 DCn
N6NY6@r NAAY@@g NAAY@@g
y;… phúc lh7Y FCo h7tS 9hk9
nUh7:pY 9Th ckpY Ihqn 9h?cnU
6Y[N@YNrr 6Y[^gYg[6 6Y[^gYg[6
Ch7 phP Qận ch;ntn
@YN[gYAA6 @Y\N[Y@6N [Y6N[Y[@_
Ch7 phP S;L con U7inU
6gYAN[Y^rA 6@YAg[Y66^ 6[YNA\Yggg
F Ngành n:ôi thGy >?n
++,201 H2,-HH HH,,-0
– CG lWc
-S0VS- L-0?MR LL0V-R
– CG d7J; h}nU
-R0R.L -K0K.K -O0VLV
– CGc loạ7 IhGc
.-0OKV ..0O?O .O0S-O
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
1I,12.,.-0 1,,132,0+, 1-,20,,-12
– Hqo con
S0K..0?-K -M0?LV0-R- --0MKM0KL-
– zX con
.0LLV0SL? .0RLV0SV- .0VRM0R??
– Gl
--O0?LL -LR0KRL -?.0ROS
– VK9
O?0MS. OV0LOO V?0VLV
– CGc loạ7 IhGc
KK0?MR O-0M-. OK0MR-
F Tr(ng trKt
2.,+31 31,3,, 33,2+2
– !ZL DGp

– !?L hk;
O0RKM O0OMM O0V.M
– Xol7

– {úL
V0KOS S0LSO S0SR.
– OhoL7 lLnU
-?0.SL -.0?RV -R0.OV
Ch7 phP 9hˆc bn
AgYNN6Y6@^ A[Y_@[Y^[r A\Yr_@Yg^^
F Ngành n:ôi thGy >?n
,2.,2-2 ,--,H++ -0+,131
– CG lWc
-VV0SKL LML0?S? L-K0O.R
– CG d7J; h}nU
-M?0K-K --M0SO. --V0VR.
– CGc loạ7 IhGc
L?K0KV. LR?0R-M LO-0R?L
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
23,H01,H.- 2,,IH.,..2 2+,2.H,3,+
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
?S
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
– Hqo con
-K0MO?0VK- -O0L-?0RVR -V0.?.0?KS
– zX con
R0K?V0RK. K0M?V0K.- K0.KO0?OV
– Gl
-0MRR0VSS -0-?M0VKK -0L--0LMO
– VK9
KRO0V.? OM.0.SM OR.0.RM
– CGc loạ7 IhGc
?OR0OLS .ML0.-M .?M0SR?
Ch7 phP phpn FWnY chbS DWc
@^[YA\[ [_NY_gN [A_Yr@[
– !ZL DGp
...0L?M .R?0--R .KL0-OO
– !?L hk;
?O0VMM ?V0RMM ?S0LMM
– Xol7
.R0VLS .S0MOV RL0RKV
– {úL
LK0M?K LO0VSM LS0VK?
– OhoL7 lLnU
?L0?V- ?.0.KM ?O0-.V
Ch7 phP 9h;ic
6YN6^Y@@_ 6Yg6_Yg@@ 6Y@_^YrAg
F Ngành chăn n:ôi gia >Jc, gia
cầm
1,2,0,-31 1,33.,333 1,I3I,3,-
F Ngành n:ôi thGy >?n
2-,1II 2H,002 2.,..1
F Ngành tr(ng trKt
I1,++, I3,120 II,,++
Ch7 phP 9h; S;L
6_Y^\rY\g\ 66Y[@_YANg 6AYgr6Y_\r
Ch7 phP IhGc
6NY_^_Y\r\ 6NYrrNY^\@ 6gYr[[Y_6N
T™NG CỘNG \@Y\[rYN[@ ^6Y__[Y@_\ ^[Y@[[Y_@\
X5A5A Ch7 phP nhpn cBnU
Nhu *ầu nhn *;ng <) *hi ph[ Xưeng hnng nY= th> hiện *j th> tBong `:ng 9au:

ĐVT: -^MMMđ

ChD* 6anh
wJ
Xưdng
Chi ph[
Xưeng/
th8ng
T;‚ng
Xưeng
th8ng
Chi ph[
THIH0
THtT
pth8ngq
Tcng
Xưeng nY=
Chi ph[
THIH0
THtT
pnY=q
Nhn <i5n <Yn ph@ng -M .0RMM .R0MMM S0MMM RVR0MMM -MV0MMM
C;ng nhn nu;i tB4ng
thủ! 9:n
-MM ?0MMM ?MM0MMM KM0MMM ?0SMM0MMM OLM0MMM
C;ng nhn *hY= 9l*
*!
RM ?0MMM -RM0MMM ?M0MMM -0SRM0MMM ?KM0MMM
C;ng nhn thu =ua LM ?0RMM OM0MMM -.0MMM S-M0MMM -KV0MMM
TG phHn aho 1u&t h)ng R ?0RMM -O0RMM ?0RMM LLO0RMM .L0MMM
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.M
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
TG phHn aho nhHn
h)ng
R ?0RMM -O0RMM ?0RMM LLO0RMM .L0MMM
TG phHn `:o tBC0 <Hn
h)nh
R ?0RMM -O0RMM ?0RMM LLO0RMM .L0MMM
Nhn <i5n `:o <ệ V ?0-MM L.0VMM .0SKM ?LL0.MM RS0RLM
Tổng chi =Lơng 203 2+,-00 -I2,300 12H,I-0 H,3I.,.00 1,,I1,,20
IX5N5 !oLnh 9h; 9Z dự Gn
D7 8n *hủ đGng <\ ngu4n ngu!5n Xiệu đầu <)o0 đ:= `:o *h&t Xưdng đầu Ba *‡ng như
<\ th+ tBưWng ti5u thj 9:n phb= đ2 đưd* *hDng =inh _ua giai đo3n =Gt ho3t đGng *l hiệu
_u: *ủa 67 8n^
Doanh thu *ủa 67 8n thu đưd* t} *8* ho3t đGng 9au:
i^ Thu =ua tB8i *! t} nh) <ưWn <) *8* ti>u thưeng X8i tBong <"ng <) *8* <"ng Xn
*Hn0 6oanh thu tBung `Cnh tBong nY= đầu ti5n *hiU= aho:ng -K0R-L0SKR0MMM đ4ng^
ii^ Ng)nh *hYn nu;i thủ! 9:n: *hYn nu;i *8* Xo3i thủ! 9:n *h[nh như *8 Xl*0 *8 tBa0 *8
đi5u h4ng <) =Gt <)i Xo3i ah8*•
 C8 Xl*0 =mi hk*ta 6iện t[*h =it nưP* thu đưd* K0MMM *on tBsng Xưdng
M^Sag/*on0 =mi nY= thu ho3*h L Xần ưP* t[nh 6oanh thu *ho Lha =it nưP*
nu;i *8 Xl* tBong nY= đầu ti5n aho:ng ORK0MMM0MMM đ4ng^
 C8 đi5u h4ng thu ho3*h aho:ng O^R t&n/ha 9au thWi gian O-V th8ng0 ưP* t[nh
tBsng Xưdng tBung `Cnh *ủa =mi *on aho:ng -ag^ Do đl 6oanh thu tBong nY=
đầu ti5n ưP* t[nh aho:ng ?S?0ORM0MMM đ4ng
 Ngo)i Ba đ> tHn 6jng 6iện t[*h =it nưP*0 *h{ng t;i nu;i th5= =Gt 9J Xo)i như
U*h0 Xưen0•
iii^ Đ> tHn 6jng ngu4n thD* Yn X&! t} Bau _u:0
thủ! 9:n th}a th:i thC *hủ đầu tư 9| nu;i th5= ngu4n gia 9{*0 gia *ầ= `ao g4=
*8* Xo3i 9au:
 Hko: *hủ đầu tư 67 aiUn 1! 67ng *hu4ng tB3i đ> nu;i -MMM *on hko X&! th+t0
9au K th8ng =mi *on đ3t tBsng Xưdng VM--MM ag 1u&t *hu4ng^
 T@: 9au nY= đầu ho3t đGng0 67 8n 9| *l 6oanh thu t} `8n ngu!5n *on0 =mi
nY= 1u&t *hu4ng aho:ng SMM *on0 nUu ho3t đGng n)! tJt 9| *ho =F BGng
th5= <)o *8* nY= tiUp thko^
 %): nu;i aho:ng -0OMM *on g) th+t 9au ?-?^R th8ng 1u&t *hu4ng ning L-?^R ag
 V+t: tBong aho:ng thWi gian ?-.^R th8ng =mi *on đ3t tBsng Xưdng ? ag thC *ho
1u&t *hu4ng^
i<^ TB8i *! thu ho3*h t} 67 8n
 D}a 98p: =ang X3i hiệu _u: ainh tU *ao <) đưd* *oi X) thU =3nh *ủa <"ng^
wau . nY= *l th> thu ho3*h đưd* RM tB8i/*!0 *h{ng t;i 9| gi)nh aho:ng ?
hk*ta đ&t tB4ng 6}a^
 Dưa h&u: =mi nY= tB4ng hai <j 6ưa0 thu ho3*h =mi <j ?M-.M t&n/ha^
 Io)i tD _u]: tBcng aho:ng LMM *! 9au ? nY= *l tB8i <) thu ho3*h =mi *!
đưd* RMag tB8i^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.-
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
 ${a: TB4ng aho:ng L ha0 thu ho3*h aho:ng -M t&n / - ha <) thu ho3*h <)o ?
="a <j
 (hoai Xang: Thu ho3*h F =mi ="a <j aho:ng ?M t&n/ha0 =mi nY= thu ho3*h L
="a <j^
Thko đl0 6oanh thu *ủa 67 8n th> hiện *j th> tBong `:ng tcng hdp 6oanh thu *ủa 67
8n 9au:
ƯP* t[nh *hung đen gi8 =mi nY= tYng L†0 ahJi Xưdng tYng R† F *8* nY= tiUp thko^
ĐVT: -0MMMđ
'TT
NœM
A_6N A_6g A_6@ A_6[
T•N '(N +H•M - L ? .
I Th; S;L 9TG7 cpn 6[Y@6AYr[@ 6\Y[r^Y@^@ 6^Yr[NY[\g A_YN6gYrr_
1 MNng cầ: -,HI3,+,0 +,32.,--. +,HI+,0-0 H,3.+,H++
-^MR (hJi Xưdng p(gq LO?0ORM LVO0.?V ?M-0V-M ?-K0SM-
•••• Đen gi8 pVND/agq LR LR^R LK^M LK^R
2 Thanh =ong 2,,11,200 2,+02,-+. 2,.0+,030 3,12,,0,.
(hJi Xưdng p(gq ?-?0SMM ?LS0RSR ?.K0MOR ?K?0?OS
Đen gi8 pVND/agq V V^L V^. V^K
3 OLa h!: 2.0,1+, 310,++. 332,+1+ 3,-,0+0
(hJi Xưdng p(gq RV0M?R KM0S?O K?0SV. KO0-V?
Đen gi8 pVND/agq R R^-M R^LM R^?M
I Cam >ành 1,02.,--, 1,102,+-H 1,1H1,IH0 1,2-,,30H
(hJi Xưdng p(gq OS0LMR V?0-KR VO0?L? S-0KVS
Đen gi8 pVND/agq -? -?^LK -?^R? -?^VM
, PLQi .-+,2,0 1,03,,.22 1,10.,0I- 1,1HH,012
(hJi Xưdng p(gq SK0OLR -M-0RK- -MK0K?S ---0SO-
Đen gi8 pVND/agq -M -M^LM -M^.M -M^K-
- Roài 3,.12,H00 I,1.0,-1+ I,IH+,+,H I,H0-,.+0
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.L
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
(hJi Xưdng p(gq -LL0LOR -LV0?VS -?.0VMV -.-0R.V
Đen gi8 pVND/agq ?L ?L^K. ??^LS ??^SK
+ Các =oSi trái c'y khác .,H,12, 1,02-,1,1 1,0.H,,H3 1,1+,,-.I
(hJi Xưdng p(gq -S-0KLR LM-0LMK L--0LKK LL-0VLS
Đen gi8 pVND/agq R R^-M R^LM R^?M
II
NUlnh chbn n;B7
9h<n DCn
AYA_\Y\@_ AYN[gY@6^ AY@NAYN@\ AY\6AYA^g
1 Cá =Tc +,-,000 H0.,-+- H-+,0-H .2H,-H-
(hJi Xưdng p(gq L-0KMM LL0KVM L?0V-. LR0MMR
Đen gi8 pVND/agq ?R ?R^OM ?K^.- ?O^-.
2 Cá /iU: h(ng 3.3,+,0 I21,+2I I,1,-+. IH3,+I1
(hJi Xưdng p(gq --0LRM --0V-? -L0.M. -?0ML.
Đen gi8 pVND/agq ?R ?R^O ?K^.-. ?O^-.LLV
3 Các =oSi khác 1,0,H,000 1,133,11H 1,213,-10 1,2..,H,+
(hJi Xưdng p(gq .K0MMM .V0?MM RM0O-R R?0LR-
Đen gi8 pVND/agq L? L?^.K L?^S? L.^.-
III
NUlnh chbn n;B7 U7L
DúcY U7L c>S
NNY_A^YN@_ ^gY^A@Y_N[ r_Y^grY\^r r\YN_NY@@g
1 N:ôi hVo 2,,-,0,000 ,2,32-,000 ,-,0I3,,I0 -0,02+,1,-
(hJi Xưdng p(gq ROM0MMM -0-.M0MMM -0-SO0MMM -0LRK0VRM
Đen gi8 pVND/agq .R .R^SM .K^VL .O^OK
2 N:ôi WX 22,.,0,000 2I,,+.,I,0 2-,323,I00
(hJi Xưdng p(gq LOM0MMM LV?0RMM LSO0KOR
Đen gi8 pVND/agq VR VK^OM VV^.?
3 N:ôi gà 3,,11,3,0 I,++,,I3- ,,11I,2-1 ,,I++,IH,
(hJi Xưdng p(gq .-0?-M RR0MVM RO0V?. KM0OLK
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.?
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Đen gi8 pVND/agq VR VK^OM VV^.? SM^LM
I N:ôi #@t 2,1H+,000 2,.+I,320 3,1H,,-33 3,I12,0+0
(hJi Xưdng p(gq .V0KMM K.0VMM KV0M.M O-0..L
Đen gi8 pVND/agq .R .R^SM .K^VL .O^OK
, Các =oSi khác 1,-H0,000 1,+..,2H0 1,.2-,.0, 2,0-3,II3
(hJi Xưdng p(gq RK0MMM RV0VMM K-0O.M K.0VLO
Đen gi8 pVND/agq ?M ?M^KM ?-^L- ?-^V?
IV Th; hoạch 9TG7 cpn 6Y6__Y___ 6Y6@\Y\N_ 6Y@@6Y@@^ @Y_@rY@[N
OYa >áp 3,I20,000
(hJi Xưdng p(gq LL0VMM
Đen gi8 pVND/agq -RM
OLa h!: 3,0,000 3,+,000 3-I,000 3+1,000
(hJi Xưdng p(gq OM0MMM OM0MMM OM0MMM OM0MMM
Đen gi8 pVND/agq R R^- R^L R^?
Roài 332,.00 3,-,,H0
(hJi Xưdng p(gq -M0MMM -M0RMM
Đen gi8 pVND/agq ??^LS ??^SK
ZJa 330,000 3,3,I30 3+H,3+H I0I,.I0
(hJi Xưdng p(gq KM0MMM K?0MMM KK0-RM KS0.RV
Đen gi8 pVND/agq R^R R^K- R^OL R^V?
[hoai =ang I20,000 II+,300 I+-,2H0 ,0+,0I3
(hJi Xưdng p(gq KM0MMM K?0MMM KK0-RM KS0.RV
Đen gi8 pVND/agq O O^- O^L O^?
T™NG CỘNG @AY^grY_[@ 6_[Y_g@Y^[r 66NY^r\YN\^ 6A@YNr_YNr6

---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
..
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn

'TT
NœM
A_6\ A_6^ A_6r
T•N '(N +H•M R K O
I Th; S;L 9TG7 cpn A6Y\@rYgrg ANYN__Yg[\ AgYr^AY6@^
1 MNng cầ: H,.HI,1I2 .,-0H,033 10,30H,,I1
-^MR (hJi Xưdng p(gq ??L0O.K ?.S0?V? ?KK0VRL
•••• Đen gi8 pVND/agq LO^M LO^R LV^-
2 Thanh =ong 3,3,+,-22 3,-0,,-2, 3,H+0,03,
(hJi Xưdng p(gq ?V-0R.V .MM0KLR .LM0KRK
Đen gi8 pVND/agq V^V S^M S^L
3 OLa h!: 3H1,-32 I0H,H-1 I3+,H,-
(hJi Xưdng p(gq OM0R.L O.0MKS OO0OOL
Đen gi8 pVND/agq R^.- R^RL R^K?
I Cam >ành 1,3,,,,2I 1,I,1,-0. 1,,,I,.--
(hJi Xưdng p(gq SK0LO? -M-0MVO -MK0-.-
Đen gi8 pVND/agq -.^MV -.^?K -.^KR
, PLQi 1,2+2,10+ 1,3-2,H++ 1,I,.,,32
(hJi Xưdng p(gq --O0ROM -L?0..S -LS0KL-
Đen gi8 pVND/agq -M^VL --^M. --^LK
- Roài ,,1IH,3+0 ,,,13,I,H ,,.0,,I+H
(hJi Xưdng p(gq -.V0KLR -RK0MRK -K?0VRS
Đen gi8 pVND/agq ?.^K. ?R^?? ?K^M.
+ Các =oSi trái c'y khác 1,2-0,0.+ 1,3,0,00I 1,II,,+,0
(hJi Xưdng p(gq L?L0SLM L..0RKK LRK0OS.
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.R
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
Đen gi8 pVND/agq R^.- R^RL R^K?
II
NUlnh chbn n;B7
9h<n DCn
AYr_gY^\\ NY666YNNg NYNNAYA^_
1 Cá =Tc ..I,,3. 1,0-,,22H 1,1I0,+-2
(hJi Xưdng p(gq LK0LRR LO0RKV LV0S.K
Đen gi8 pVND/agq ?O^VV ?V^K. ?S^.-
2 Cá /iU: h(ng ,1H,0+. ,,I,H+2 ,.I,2+0
(hJi Xưdng p(gq -?0KOR -.0?RS -R0MOO
Đen gi8 pVND/agq ?O^VVR-LRK ?V^K.LVLV-- ?S^.-RKV.KO
3 Các =oSi khác 1,3.2,2,. 1,I.1,23I 1,,.+,2IH
(hJi Xưdng p(gq RR0S-. RV0O-M K-0K.K
Đen gi8 pVND/agq L.^SM LR^.M LR^S-
III
NUlnh chbn n;B7 U7L
DúcY U7L c>S
6_gYA6rYA6r 666Y[66Y_^@ 66rY@ArY[r[
1 N:ôi hVo -I,2.,,II3 -H,H,I,3I0 +3,+3+,I+I
-^MR (hJi Xưdng p(gq -0?-S0KS? -0?VR0KOV -0.R.0SKL
-^ML Đen gi8 pVND/agq .V^OL .S^KS RM^KV
2 N:ôi WX 2H,1.2,H22 30,1.3,20I 32,33-,HH.
(hJi Xưdng p(gq ?-L0RRS ?LV0-VO ?..0RSK
Đen gi8 pVND/agq SM^LM SL^MM S?^V.
3 N:ôi gà ,,H--,10I -,2H2,,HH -,+2H,.2,
(hJi Xưdng p(gq K?0OKL KK0SRM OM0LSV
Đen gi8 pVND/agq SL^MM S?^V. SR^OL
I N:ôi #@t 3,-,I,-H2 3,.13,H33 I,1.1,3HH
(hJi Xưdng p(gq OR0M-. OV0OKR VL0OM?
Đen gi8 pVND/agq .V^OL .S^KS RM^KV
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.K
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
, Các =oSi khác 2,210,1-H 2,3-+,120 2,,3,,020
(hJi Xưdng p(gq KV0MKV O-0.O- OR0M.R
Đen gi8 pVND/agq ?L^.O ??^-L ??^OV
IV Th; hoạch 9TG7 cpn @YAA6YrNg @YN^rYrgN @Y@\AY66r
OYa >áp 3,IHH,I00 3,,,-,H00 3,-2,,200
(hJi Xưdng p(gq LL0VMM LL0VMM LL0VMM
Đen gi8 pVND/agq -R? -RK -RS
OLa h!: 3+H,000 3H,,000 3.2,000
(hJi Xưdng p(gq OM0MMM OM0MMM OM0MMM
Đen gi8 pVND/agq R^. R^R R^K
Roài 3H1,.0- I0H,.H0 I3H,0--
-^MR (hJi Xưdng p(gq --0MLR --0ROK -L0-RR
Đen gi8 pVND/agq ?.^K. ?R^?? ?K^M.
ZJa I33,.3. I-I,H2H I.+,+1.
(hJi Xưdng p(gq OL0S?- OK0ROV VM0.MO
Đen gi8 pVND/agq R^SR K^MO K^-S
[hoai =ang ,3.,-H. ,+I,33, -1.,13I
-^MR (hJi Xưdng p(gq OL0S?- OK0ROV VM0.MO
-^ML Đen gi8 pVND/agq O^. O^R O^O
T™NG CỘNG 6NgY6_@Y@Ag 6gNYg6AY^Ar 6@NYg6[YA@N

---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.O
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
IX5g5 CGc ch„ 97J; I7nh 9m c<L dự Gn
zGo cGo 9h; nhập c<L dự Gn/
ĐVT: -0MMM đ4ng
NbS A_6N A_6g A_6@ A_6[
Doanh thu RL0V.S0MKR -MK0M.R0VKS --?0VSO0?OV -LR0?SM0?S-
Chi ph[ ho3t đGng ?O0V??0RKL K-0V-.0M-- KK0MRK0SKR OM0SLK0S.O
Chi ph[ nhn *;ng V0?.S0SMM V0OKO0?SR S0LMR0OKR S0KKK0MR?
Chi ph[ ah&u hao ?0?V-0KS? ?0?V-0KS? ?0?V-0KS? ?0?V-0KS?
{h7 nh;ận Uộp NYA^NYr6_ NAY_^AY\\_ N@YA@AYr@@ g6Yg6@Y[r^
Chi ph[ X2i Va! O0VMV0MMM K0RVV0MMM .0K?K0MMM L0KV.0MMM
{h7 nh;ận 9T?8c 9h;m gY@AgY_r_ A@YgrgY\\_ N_Y[6[Yr@@ N^Y\N6Y[r^
ThuU TNDN pLR†q M K0?O?0KS? O0KR.0L?S S0KVL0SLR
{h7 nh;ận DL; 9h;m gY@AgY_r_ 6rY6A6Y_\\ AAYr[AY\6[ ArY_g^Y\\N
N_` {h7 nh;ận – Ihk; hLo AY_AgYg[[ rY66^Y_6[ 6_YA\_Y@_^ 6AY_r[YNA@
Chi tB: nd gJ* L0RMM0MMM -M0MMM0MMM -M0MMM0MMM -M0MMM0MMM
{h7 nh;ận DL; 9TC nh g\@Y@Ng ^^6Yr^g A\_Y@_^ AY_r[YNA@
ĐVT: -0MMM đ4ng
NbS A_6\ A_6^ A_6r
Doanh thu -?.0-MR0RL. -.?0.-L0VLS -R?0.-K0LR?
Chi ph[ ho3t đGng OR0OKS0?KR V-0MMK0RMO VK0RKK0MRO
Chi ph[ nhn *;ng -M0-.S0?RK -M0KRK0VL. --0-VS0KKR
Chi ph[ ah&u hao ?0?V-0KS? ?0?V-0KS? ?0?V-0KS?
{h7 nh;ận Uộp ggY^_@Y66_ g^YN[\Y^_@ @AYA\^Y^N^
Chi ph[ X2i Va! O?L0MMM M M
{h7 nh;ận 9T?8c 9h;m ggY_\NY66_ g^YN[\Y^_@ @AYA\^Y^N^
ThuU TNDN pLR†q --0M-V0LOV -L0MS-0SR- -?0MKS0O-M
{h7 nh;ận DL; 9h;m NNY_@gY^NA N[YA\@Y^@g NrYA_rY6A^
N_` {h7 nh;ận – Ihk; hLo 6NYAr^Y6gN 6gYA[gYggr 6@Y6ggYgN6
Chi tB: nd gJ* O0RMM0MMM M M
{h7 nh;ận DL; 9TC nh @Y\r^Y6gN 6gYA[gYggr 6@Y6ggYgN6
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.V
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
$di nhuHn *ủa 67 8n <) aho:n *hi ph[ ah&u hao *ủa 67 8n *ho th&! đ:= `:o thanh to8n
đưd* nd gJ* <) X2i <a! *ủa 67 8n^ Tu! nhi5n ahi 1k= 1't0 nY= thD L *hưa đ3t hiệu _u: <C
ph:i tB: *: nd gJ* <) X2i đ4ng thWi 67 8n *h, =Pi ph8t tBi>n tBong giai đo3n đầu *hưa th>
ph8t hu! hUt t&t *: *8* ngu4n thu^
zCnU FGo cGo nUpn l?;/
NbS A_6A A_6N A_6g A_6@
_ 6 A N
NG3N {&% V,2
Doanh thu RL0V.S0MKR -MK0M.R0VKS --?0VSO0?OV
Va! ngn h)ng .M0MMM0MMM
%i8 tB+ thanh X]
T|nU nUpn l?; Qlo g_Y___Y___ @AY^grY_[@ 6_[Y_g@Y^[r 66NY^r\YN\^
NG3N {&% 1A
Chi ph[ đầu tư `an đầu OM0R--0KSO
Chi ph[ ho3t đGng ?O0V??0RKL K-0V-.0M-- KK0MRK0SKR
Chi ph[ nhn *;ng V0?.S0SMM V0OKO0?SR S0LMR0OKR
Chi ph[ nd <a! .0VVM0MMM -M0?MV0MMM -K0RVV0MMM -.0K?K0MMM
T|nU nUpn l?; TL \@YNr6Y[r\ @[Ygr6Yg[A ^\Y6[rYg_[ ^rY^r^Y\N_
Ngn Xưu B@ng tBưP* thuU -?R0?S-0KSO -?0K.L0?SO -V0VOK0.K? L?0SSV0K.V
ThuU TNDN pLR†q M K0?O?0KS? O0KR.0L?S S0KVL0SLR
Ngn Xưu B@ng 9au thuU N@YNr6Y[r\ 6_Y_6[Y_r_ 66YAAAYAAg 6gYN6@Y\AN
Ngn Xưu B@ng t[*h X‡! -?R0?S-0KSO -.R0.MO0OVO -?.0-VR0RK? --S0VKS0V.M
Hệ 9J *hiUt ah&u -^MM M^V? M^KV M^RK
Hiện gi8 ngn Xưu B@ng -?R0?S-0KSO -V0?-?0?RR O0K?-0--L V0M-K0VMR
Hiện gi8 ngn Xưu B@ng t[*h
Xur -?R0?S-0KSO -.?0OMR0MRL -?K0MO?0S.M -LV0MRO0-?R
H: Di ch7m9 Ihk; L-†
NbS A_6[ A_6\ A_6^ A_6r
g @ [ \
NG3N {&% V,2
Doanh thu -LR0?SM0?S- -?.0-MR0RL. -.?0.-L0VLS -R?0.-K0LR?
Va! ngn h)ng
%i8 tB+ thanh X] RV0?-.0V.O
T|nU nUpn l?; Qlo 6A@YNr_YNr6 6NgY6_@Y@Ag 6gNYg6AY^Ar A66Y\N6Y6__
NG3N {&% 1A
Chi ph[ đầu tư `an đầu
Chi ph[ ho3t đGng OM0SLK0S.O OR0OKS0?KR V-0MMK0RMO VK0RKK0MRO
Chi ph[ nhn *;ng S0KKK0MR? -M0-.S0?RK -M0KRK0VL. --0-VS0KKR
Chi ph[ nd <a! -L0KV.0MMM V0L?L0MMM M M
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
.S
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
T|nU nUpn l?; TL rNYA\\Y___ rgY6@_Y\A6 r6Y[[NYNN6 r\Y\@@Y\AA
Ngn Xưu B@ng tBưP* thuU ?L0--?0?S- ?S0SR.0VM? R-0O.S0.SV --?0SOR0?OV
ThuU TNDN pLR†q --0M-V0LOV -L0MS-0SR- -?0MKS0O-M M
Ngn Xưu B@ng 9au thuU A6Y_r@Y66N A\Y^[AY^@A N^Y[\rY\^^ 66NYr\@YN\^
Ngn Xưu B@ng t[*h X‡! -0LLR0LO? LS0MVV0-LR KO0OKO0S-? -V-0O.?0LS-
Hệ 9J *hiUt ah&u M^.O M^?S M^?L M^LK
Hiện gi8 ngn Xưu B@ng S0S-.0OM? -M0VKK0R-L -L0?OO0R?L LS0K??0RSV
Hiện gi8 ngn Xưu B@ng t[*h
Xur --V0-.L0.?L -O0LOR0SLM R0-M-0K-L ?.0O?R0L-M
ThWi gian phn t[*h hiệu _u: t)i *h[nh *ủa 67 8n tBong <@ng đWi MV nY= a> t} nY=
`ht đầu 1! 67ng đUn nY= thanh X]^
D@ng ti\n thu <)o `ao g4=: tcng 6oanh thu hnng nY=Q ngu4n thu t} <Jn <a! ngn
h)ngQ gi8 tB+ t)i 9:n đ2 ah&u hao hUt tBong <@ng MV nY= pah;ng t[nh gi8 tB+ thanh X] *uJi
<@ng đWi 67 8nqQ ti\n thu5 đ&t *@n X3i^
D@ng ti\n *hi Ba g4=: *8* aho:n *hi đầu tư `an đầu =ua 9h= EETT <) *hi ph[
ho3t đGng hnng nY= pah;ng `ao g4= *hi ph[ ah&u haoq0 *hi tB: nd <a! ngn h)ng g4= *:
X2i <a! <) <Jn gJ*0 ti\n thuU nGp *ho ngn 98*h Nh) NưP*^
VPi 9u&t *hiUt ah&u Chủ đầu tư a‰ <sng 9| XPn hen X2i <a! đ> đ:= `:o ah: nYng
thanh to8n nd <a! X) B — L-†^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
TT Ch„ 97J; G7G 9TK
- Tcng =D* đầu tư OM0R--0KSO0MMM đ4ng
L %i8 tB+ hiện t3i thuần NZV ?.0O?R0L-M0MMM đ4ng
? T• 9u&t ho)n <Jn nGi `G vŠŠ ?K†
. ThWi gian ho)n <Jn *l *hiUt ah&u K nY= O th8ng
@ ThWi gian ho)n <Jn *hưa *l *hiUt ah&u . nY=
ĐGnh U7G H7:; v;C
RM
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
D7a <)o aUt _u: ngn Xưu <)o <) ngn Xưu Ba0 ta t[nh đưd* *8* *h, 9J t)i *h[nh0 <)
aUt _u: *ho th&!:
 Hiện gi8 thu nhHp thuần *ủa 67 8n X) :NZV — ?.0O?R0L-M0MM đ4ng žM
 D7 8n hiệu _u:^
 wu&t 9inh XWi nGi `G X): vŠŠ — ?K† žž B—L-†
 Hiệu _u: đầu tư *ao^
 ThWi gian ho)n <Jn nhanh : thWi gian ho)n <Jn *l t[nh *hiUt ah&u X) X) K nY=
O th8ng <) thWi gian ho)n <Jn ah;ng *l *hiUt ah&u X) . nY= p`ao g4= *: nY=
đầu tư EETTq
Nua _u8 tBCnh ho3*h đ+nh0 phn t[*h <) t[nh to8n *8* *h, 9J t)i *h[nh tB5n *ho th&!
67 8n =ang X3i Xdi nhuHn *ao *ho *hủ đầu tư0 9u&t 9inh XWi nGi `G *‡ng *ao hen 97 a‰ <sng
*ủa nh) đầu tư0 <) ah: nYng thu h4i <Jn đ:= `:o thanh to8n đưd* nd <a!^
IX5@5 ĐGnh U7G Cnh h?cnU I7nh 9m jd hộ7
IX5@565 H7:; v;C I7nh 9m
D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n *l nhi\u t8* đGng t[*h *7* đUn 97
ph8t tBi>n ainh tU 12 hGi *ủa t,nh nh)^ Đlng glp <)o 97 ph8t tBi>n <) tYng tBưFng *ủa n\n
ainh tU t,nh TB) Vinh nli *hung <) *ủa hu!ện Cầu (A nli Bi5ng^ Nh) nưP*0 đ+a phưeng *l
ngu4n thu ngn 98*h t} ThuU %T%T0 ThuU Thu nhHp 6oanh nghiệp^ T3o Ba *;ng Yn <iệ*
X)= *ho ngưWi Xao đGng <) thu nhHp *ho *hủ đầu tư^

IX5@5A5 {h7 Pch jd hộ7
(h;ng *h, ti\= nYng <\ =it ainh tU =) 67 8n *@n *l gi8 tB+ to XPn <\ =it 12 hGi^
(hi 67 8n đi <)o ho3t đGng 9| ti5u thj =Gt Xưdng XPn n;ng thủ! 9:n0 t3o =Ji an t= đầu Ba
*ho <iệ* nu;i tB4ng n;ng thủ! *ủa ngưWi n;ng 6n^ TBong nhong nY= _ua n\n ainh tU n;ng
nghiệp gip nhi\u ahl ahYn 6o thWi tiUt0 thi5n tai0 `2o X‡ X)= *ho đWi 9Jng ngưWi n;ng 6n
*e *7*^ E"a =)ng ah;ng *l gC đ> thu ho3*h0 nhi\u hG n;ng 6n ah;ng *l đủ đi\u aiện đ>
9inh 9Jng^ T} ahi *l *hủ tBưeng *ủa *h[nh phủ <) ngn h)ng nh) nưP* <\ *h[nh 98*h hm tBd
nhn= gi:= tcn th&t 9au thu ho3*h đJi <Pi n;ng 9:n0 thủ! 9:n thC đWi 9Jng *ủa nhong ngưWi
n;ng 6n đưd* *:i thiện phần n)o^ Tu! nhi5n ngưWi n;ng 6n *hưa *l phưeng 8n 9g 6jng
=8! =l* thiUt `+ *l hiệu _u: <Pi _u! =; XPn *‡ng như *hưa *l ngu4n ti5u thj đầu Ba *ho
*8* n;ng 9:n^ Do đl 67 8n Ba đWi X) =Gt `)i gi:i *ho nhong `)i to8n n)!^ T5n *3nh đl 67
8n *@n B&t ah: thi _ua *8* th;ng 9J t)i *h[nh như NZV — ?.0O?R0L-M0MMM đ4ngQ wu&t 9inh
XWi nGi `G X): vŠŠ — ?K† Q thWi gian ho)n <Jn ppah;ng *hiUt ah&uq 9au . nY= a> t} nY=
LM-L^ Đi\u n)! *ho th&! 67 8n =ang X3i Xdi nhuHn *ao *ho nh) đầu tư0 ni\= tin XPn ahi
ah: nYng thanh to8n nd <a! *ao <) thu h4i <Jn đầu hiệu _u:^ Th5= <)o đl0 67 8n *@n đlng
glp B&t XPn *ho ngn 98*h Nh) NưP* <) gi:i _u!Ut =Gt Xưdng XPn X7* Xưdng Xao đGng *l
tBCnh đG *ao <) Xao đGng ah;ng *l tBCnh đG *ho T,nh TB) Vinh^
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
R-
!ự Gn =>; 9? / Mc TộnU DCn j;k9 nBnU nUh7:p Ql 9h; S;L nBnU DCn
CH&ƒNG X/ OŠT {%ŒN V, OIŠN NGH-
X565 Om9 l;ận
Việ* th7* hiện đầu tư D7 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n glp phần
<)o <iệ* ph8t tBi>n ainh tU- 12 hGi hu!ện Cầu (A0 t,nh TB) Vinh *‡ng như *: ahu <7* =i\n
Đ4ng `nng 9;ng Cgu $ong^
D7 8n =F BGng *e 9F *ủa *h{ng t;i 9| đ8p Dng đưd* nhu *ầu <) Xdi [*h ainh tU - 12
hGi0 <\ =it t)i *h[nh B&t ah: thi th;ng _ua aU ho3*h <a! <Jn 9g 6jng <Jn0 *hi ph[ đầu tư0
*hi ph[ ho3t đGng <) ngu4n 6oanh thu *l *Yn *D 67a <)o phn t[*h đi\u aiện ainh tU tCnh
hCnh th+ tBưWng tBong <) ngo)i nưP*^
X5A5 O7mn nUhK
CYn *D aUt _u: nghi5n *Du th+ tBưWng0 aUt _u: phn t[*h t)i *h[nh *h{ng t;i *l đủ
*Yn *D đ> đ8nh gi8 67 8n n)! B&t ah: thi <Pi 9u&t 9inh Xdi vŠŠ — ?K† thWi gian ho)n <Jn X)
. nY= pah;ng *hiUt ah&uq^
V\ =it 12 hGi0 67 8n 9:n 1u&t n;ng nghiệp <) thu =ua n;ng 9:n *l đlng glp to XPn
97 ph8t tBi>n ainh tU nưP* nh)0 đlng glp phần 9:n Xưdng 9:n 1u&t to XPn *ho _uJ* gia0 đb!
=3nh 1u&t ahbu nng `ưP* hGi nhHp ainh tU^
Do đl *h{ng t;i 1in đưd* aiUn ngh+ Ngn h)ng hm tBd X2i 9u&t ngn h)ng tBong thWi
gian th7* hiện 67 8n0 t3o đi\u aiện <\ *8* thủ tj* *&p ph'p *ho *h{ng t;i đưd* th7* hiện 67
8n tBong thWi gian 9P= nh&t^ D7 8n n)! *l Xi5n _uan =Ht thiUt đUn 97 ph8t tBi>n *ủa *h{ng
t;i0 a[nh đ\ ngh+ *&p *l thb= _u!\n 9P= 1k= 1't ph5 6u!ệt 67 8n đ> X)= tBi>n ahai *8*
`ưP* tiUp thko^
CHỦ ĐẦU TƯ
!2ANH NGHIỆ+ T& NH3N
H%4 H•NG VĨNH {2NG
---------------------------------------------------------------------------
Đen <+ tư <&n: C;ng t! CZ Tư <&n Đầu tư Th:o Ngu!5n Ianh
RL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THU MUA NÔNG SẢN

CHỦ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP

Trà Vinh, tháng 3 năm 2012

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->