Ð!ONC VÐ X!

PHAT Tập IX


1


Truong Iao THICH THONC IAC

ÑÖÔØNG VEÀ XÖÙ PHAÄT
TAÄP IX

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
Haø Noäi: PL. 2551 – DL.2007
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


2Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


3
BAÄC A LA HAÙN


Bac A La Han ra Joi nbu canb cbim troi, tung bay kbap moi noi, kbicn
cbo ou tru rung cbuycn, nbung tu tuong mc tin, Jj Joan, /ac bau cua /oai
nguoi bj Jao /on, kbong con Jung oung, roi rung nbu nbung cbicc /a oang
mua tbu.


Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


4Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


5
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Hon mot nam, tam tap Ðuong Vc Xu Pbat Juoc ra mat quy oj, Jcn nay
tap 0 ra Joi Jc gop tbcm nbung pban con tbicu sot cua buoc Juong ticn tu oc
xu Pbat. Ba muoi bay pbam tro Jao Ja Juoc giang Jay trcn bai pban ba, /am
sang to Juong /oi tu tap cua Jao Pbat rat cu tbc oa ro rang, kbong con co cbo
nao kbicn cbo quy oj kbo bicu.
Cbung toi giang toi Jau tbì pbap banb kcm tbco toi Jo, ncu ai cbju kbo
tu tap oa /ap banb song Jung gioi /uat cua Pbat, tbì cbung toi tin cbac rang
quy oj sc tìm tbay su giai tboat ngay /icn. 8u giai tboat ngay /icn Jo /a mot
tam bon tbanb tban, an /ac oa oo su. Con ncu quy oj kbong pbai /a nbung
nguoi Ji tìm su giai tboat noi tam bon cua quy oj, tbì kbi Ja Joc sacb cua
cbung toi, (cbung toi tin cbac rangì quy oj cung tu bo tbcn ooi mìnb oì Ja Joc
oa bicu nbung /oi Jay Jao Juc cua Pbat ma kbong sua mìnb /ai con /am
nguoi oo Jao Juc ooi mìnb, ooi nguoi, tuc /a /am kbo mìnb kbo nguoi, oa nbu
oay quy oj sc cam tbay mìnb cbang kbac nao nbu /oai cam tbu, ncu quy oj cu
ticp tuc mai /am kbo mìnb kbo nguoi nbu oay tbì quy oj con tc bon /oai cam
tbu nua, Jo cbl /a nbung /oai ac quy (bicu bict ma con /am kbo mìnb kbo
nguoi /a /oai quy Ju, cbu kbong pbai /a /oai nguoi nuaì.Pbai kbong quy oj:
Tap 0 nay cbung toi sc ticp tuc tra /oi tat ca nbung cau boi cua quy oj,
tu /au quy oj con Jang om ap trong /ong cbua giai ngbi Juoc.
Cbung toi co gang tra /oi oa /am sang to /ai Jao Pbat, nbat /a Jao Juc
nban ban - nban qua cua Pbat giao Jc moi nguoi co Ju Juycn may gap Juoc
cbanb pbap Jay oc Jao Juc nban ban - nban qua /am nguoi cua Jao Pbat.
Nbo Jo quy oj tbuc bicn mot Joi song Jao Juc cao tbuong, mot Jao Juc Jcp
Jc tuyct ooi. Nguoi song Jung ooi Jao Juc ay, tbat xung Jang /am nguoi giua
/oai nguoi..
Tap 0, cbung toi giang oc Tbat Giac Cbi Jc moi nguoi bict cacb tbuc
banb song Jung bay pbap mon giai tboat cua Jao Pbat. Moi pbap mon tbuc
banb Jcu co su giai tboat ngay /icn, ncn no Juoc mang tcn /a Giac Cbi cbu
kbong pbai Joi tu bct bay pbap Giac Cbi moi co su giai tboat, nbung moi
Giac Cbi Juoc tu tap /a co su giai tboat tban tam cua quy oj ngay /icn tai
Giac Cbi Jo.
Trong Bay Giac Cbi no gom Ju “gioi, Jjnb, tuc”, ncu mot oj tu sì ma
kbong giu gìn gioi /uat ngbicm tuc tbì kbong tbc nao tu tap Bay Giac Cbi
Juoc, cung nbu kbong song Joi song pbam banb, kbong pbong bo sau can,
kbong tbicu Juc tri tuc, kbong ba y mot bat, kbong Ji xin tung micng, tung
nba, kbong xa bo cua cai tai san oat cbat, kbong Joan /ìa nbung tìnb cam
nguoi tban quycn tbuoc, kbong /ay goc cay /am giuong nam ma song trong
cbua to Pbat /on, oì cbua to Pbat /on, giuong cao rong, mcn ncm cm am, song
trong nbung /ua sang giau tbì kbong tbc nao tu tbco Bay Giac Cbi Juoc, oì
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


6
ngay cuoc song Jo /a kbong “Giac Cbi
¯
” tbì con tu tap cai gì /a Giac Cbi Juoc
nua.
Tap 0 nay cbung toi co gang oacb ro su bicu /am cua quy oj, tu /au quy
oj Ja cbo rang mot bac Tbanb pbai co nbung Jicu kicn nbu sau.
11 Mot oj Tbanb A La Han pbai co tban tbong bicn boa, tang bìnb,
pbong bao quang, ngoi xcp bang bay trcn bu kbong nbu cbim o.o...
21 Mot oj Tbanb A La Han pbai bict cbuycn qua kbu oj /ai cua mìnb,
cua nguoi kbac.
J1 Mot oj Tbanb A La Han pbai tbong suot tam tang kinb Jicn oa con
pbai tbong bicu ca ou tru, cai gì cung pbai bicu bict bct.
41 Mot oj Tbanb A La Han /uon /uon cbju kbo tbay cbo moi nguoi,
tbam cbi con pbai by sinb tanb mang Jc cbo nguoi kbac song.
61 Mot oj Tbanb A La Han cbct pbai bict ngay bict gio, sanb ra pbai
nbo nbicu Joi nbicu kicp cua mìnb.
61 Mot oj Tbanb A La Han cbct pbai Jc /ai nbicu xa /oi, boac Jc /ai bo
xuong kbo (nbuc tbanì
Ðo /a nbung tu tuong bicu /am /ac oc mot bac Tbanb A La Han cua
Jao Pbat. Mot bac Tbanb cua Jao Pbat /a nbung nguoi song Jung pbam
banb co ngbìa /a mot Joi song Juoc goi /a Tbanb Tang tbì pbai /y Juc /y ac
pbap, song kbong /am kbo mìnb kbo nguoi oa kbo tat ca cbung sanb, Jo
cbinb /a bac Tbanb Tang cua Jao Pbat.
Bac Tbanb Tang /a nbung nguoi song kbong pbam gioi, bc oun gioi,
tbay nbung /oi nbo nbat rat so bai, /uon /uon song Joi song gioi /uat ngbicm
tuc, con sau /oai Tbanb A La Han o trcn ma quy oj tuong tuong ra, Jo /a sau
/oai Tbanb “Jom”, Tbanb /ua Jao tbicn ba, tao nban ac cbo mìnb, Tbanb oo
minb /am kbo mìnb kbo nguoi ma kbong tbay, cbl tbicb cbay tbco Janb /oi
bao cua cuoc song tam bo trong tbc gian /oai nguoi.
Con mot oj Tbanb Tang cua Jao Pbat tbì song tbat cbo mìnb cbo
nguoi, cbang bao gio /am kbo mìnb kbo nguoi co ngbìa /a cbang bao gio bon
gian tuc toi ai bct Ju ai co kbo Jc, mang cbui mìnb, mat sat mìnb tbam tc
nbung mìnb oan an nbicn tu tai oui oc oa cbang bc co mot /oi nang nbc noi
xau ai bct, truoc mat oa sau /ung Jcu Joi xu nbu oay. Mot oj Tbanb cua Jao
Pbat /uon /uon song co icb /oi cbo mìnb, cbo nguoi, song bict boa mìnb ooi
moi nguoi kbong /am kbo mìnb, kbo nguoi bang nbung Juc banb. nban nbuc,
tuy tbuan, bang /ong, an, ngu kbong pbi tboi oa song Joc cu mot Joi song
tram /ang, nbung tam bon nbc nbang, tbanb tboat, an oui oa truoc moi canb
oui cung nbu moi canb buon Jcu tbanb tban, an nbicn kbong bc Jao Jong
tam.

¯
Giac Cbi /a Bo Ðc, /a giai tboat
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


7
8uot muoi bay, muoi tam nam troi tu oicn Cbon Nbu mo cua Jon
nbung nguoi co tam buyct muon tbap /ai ngon Jcn cbanb pbap cua Pbat giao
oa /am guong sang cbo bang tin Jo, nbung Jcn nay tu oicn oan by oong co
nbung bac ay. Vì oay tu oicn co gang bct mìnb Jc Jao tao nbung bac Tbanb
Tang, Tbanb Ni ay Jc cban cblnb Pbat giao /ai, nbung Jcn gio nay tuy cbua
tìm tbay Juoc mot ai nbung tu oicn oan by oong oa tin rang sc co nbung
nguoi xung Jang /a Jc tu cua Juc Pbat xuat bicn oa noi ticp mang macb cua
Pbat giao.
Ðung oay, Jcn nay nam 2006 cbung toi Ja tìm tbay nbung bac ay xuat
bicn qua /op Jao tao nbung bac cbung Jat cban /y. Kbi nbuan /ai tap 0 cbung
toi bao tin mung nay Jcn quy oj Jc quy oj bict rang Pbat giao Jau pbai /a
mot pbap kbo tu tap nbu tu /au nguoi ta Ja tuong. Pbat pbap pbai tu nbicu
Joi nbicu kicp, trong kbi Juc Pbat xac Jjnb su tu tap cua Pbat giao cbl trong
7 ngay, 7 tbang, 7 nam.
8u tu tap cua Jao Pbat cbl co bai /o trìnb “tbicn oa ac”, kinb sacb Pbat
Ja Jay ro rang oa cu tbc nbu oay, tu cacb tbuc tbuc banb pbap Jcn cacb tbuc
tbuc bicn trong cuoc song bang ngay. Cang tu tap cang tbay su giai tboat ro
rang, cang tu tap Joi song cang an oui banb pbuc Jay Ju. Tbc tai sao nguoi
ta /ai tu tbco kbong noi:
Tu tbco Jao Pbat tbì cbl pbai cbon /ay con Juong tbicn ma Ji, co sao
cac oj tu sì cua Jao Pbat /ai Ji trcn con Juong ac, trong kbi cbung toi Ja
giang Jay co bct suc mìnb, mong cbo moi nguoi bicu ro su /oi icb cua con
Juong tbicn oa su tai bai cua con Juong ac, tbc ma co bang tram nguoi oc tu
oicn tu banb, bo tu nbu tbc nao: Ho banb nbu tbc nao: Co nguoi Ja tung
song bay tam nam troi tai tu oicn, tbc ma bo oan Ji tbco con Juong ac, con
Juong kbo Jau cbo mìnb, cbo nguoi, co sung suong gì Jau ma bo /ai buoc tbco
con Juong ay!
Boi /ong nguoi con tbam Juc qua ray Jay, con om cbat cac ac pbap
trong tam, oì tbc ma giao pbap pbat tricn /oi Jung /ong tbam Juc ay ncn pbat
tricn nbung giao pbap /ua Jao, mc tin, truu tuong, ao giac, pbi Jao Juc,
nbung mang Jay tinb cbat tbam Juc trong Jo kbicn nguoi tu sì Jung so tbicb
tbam Juc mot cacb Jc Jang cua bo ma kbong bj tin Jo cbl tricb.
Moi nguoi ai cung bict giao pbap pbat tricn kbong pbai /a giao pbap
cua Jao Pbat nbung oì no goi Jung /ong tbam Juc cua tbicn ba, ncn moi
nguoi cbay tbco no, tu tap tbco no. Kinb sacb pbat tricn ai cung bict /a tban
tbanb boa, mc tin pbi Jao Juc nbung kbong ai bo Juoc, no cung giong nbu
moi nguoi Jcu bict tbuoc /a oa ruou /a co bai cbo co tbc, nbung tbuoc /a oa
ruou kicb tbicb Jung /ong tbam Juc cua bo, oì tbc bo co bj bcnb /ao pboi boac
nam Juong, ngu bui, ngu bo /am kbo oo con Jong bo tbì bo cung kbong bo
Juoc. Nguoi tu tbco Jao Pbat tboi nay cung oay bo Jcu ro con Juong ac /a con
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


8
Juong kbo Jau, con Juong tbicn /a con Juong banb pbuc, tbc ma bo oan bam
tbco mai con Juong ac oa cbang bao gio muon bo.
Ðao Pbat Jay con nguoi tboat kbo bang Jao /o tbicn, nbung ban cbat
con nguoi kbong muon tboat kbo ncn kbong muon Ji trcn /o trìnb tbicn, oì
tbc ma pbai Janb cbju kbo Jau muon Joi muon kicp cbang bao gio Jut.
8uot muoi bay, muoi tam nam troi kbong /uc nao ma Tbay kbong nbac
nbo quy tbay oa cac con. “Jay /a con Juong tbicn oa Jay /a con Juong ac, con
Juong tbicn Jua Jcn banb pbuc an oui kbong /am kbo mìnb kbo nguoi oa Jay
/a con Juong ac Jua Jcn su kbo Jau, su pbicn toai, su bat toai nguycn, su uu
bi sau kbo tbuong /am kbo mìnb kbo nguoi oa kbo tat ca muon /oai cbung
sanb.”
Con Juong cbanb pbap cua Jao Pbat /a con Juong tbicn, con Juong /oi
icb tbict tbuc cbo /oai nguoi /a nbu oay, nbung may ai Ja ngbc oa Ja cbap
nban, con con Juong ta pbap, ac kicn, cung tc, cau an, cau sicu, tung kinb,
nicm cbu, bat an, ngoi tbicn, /cn Jong, nbap xac o.o... toan /a nbung pbap mc
tin, pbi Jao Juc tbì Juoc moi nguoi tin tbco, /am tbco, tbuc banb tbco mot
cacb Jc Jang, nbung boan toan cbl /a nbung su by oong bao buycn cbu cbang
co icb /oi tbict tbuc cbo cuoc song con nguoi cbut nao ca. Con pbap cban
cbanb Jcm /ai su /oi icb tbict tbuc cbo bo tbì Juong nbu bo ngbc rat tbicb
nbung song oa tbuc banb tbì bo tbuc banb kbong oo. Boi oay ta pbap oa ac
pbap tbì Jc tbuc banb, Jc /am con cbanb pbap oa tbicn pbap tuy oay rat kbo
tbuc banb oa kbo /am.
Vi Ju. Mìnb cbui nguoi ta boac nguoi ta cbui mìnb tbì cbuycn Jo ai
/am cung Juoc, nbung cbuycn kbo /am /a nguoi ta cbui mìnb ma mìnb kbong
cbui /ai, mìnb kbong cbui /ai ma con oui oc kbong bon tuc gian tbì cbuycn Jo
con kbo /am bon nua. Vì tbc gia trj cua nguoi tu tbco Pbat giao /a o cbo nay.
Cbuycn tung kinb nicm cbu, bat an, ngoi tbicn, nicm Pbat, /ay sam boi,
tap /uycn Yoga, kbi cong o.o... tbì rat Jc Jang ai ai cung co tbc /am Juoc,
nbung ngoi ma quan sat bon cbo tban, tbo, tam, pbap trong tban ngu uan Jc
Jay /ui cac cbuong ngai pbap ra kboi bon cbo nay, Jc Jcm /ai cbo tban tam
mot su giai tboat tbat su, mot tam bon an oui, tbanb tban, mo t tban tam bat
Jong truoc cac ac pbap oa cac cam tbo, mot trang tbai Nict Ban oìnb oicn cbo
nbung ai bict song ooi pbap cban cbanb Tu Nicm Xu nay tbì nbu /oi Juc
Pbat Ja tung tuycn bo. “noi trong bay ngay, con cbam /a bay tbang, con tc
bon nua /a bay nam sc cbung Jao boan toan”.
Pbap cban cbanb /a tu tap nbu oay, tbc ma co nguoi tu Ja bay nam qua
ban cbat nbu tbc nao tbì con nguycn nbu tbc nay kbong co tbay Joi cbut nao
ca, co ngbìa /a trong tam tbam, san, si, man, ngbi oa ac pbap oan con nguycn
kbong Joi tbay cbut nao, tbam cbi cbung toi quan sat xct tbay co pban tbam,
san, si, man, ngbi con nbicu bon oì cbinb tu sai Jo uc cbc tam Jon ncn cbju
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


9
Jung, Jcn kbi cbju Jung kbong noi bao nbicu ac pbap Jo ra /ai /ang, oì tbc
ma no con nbicu bon.
Trong tboi Jai kboa boc ngay cang ticn toi tricn kbai mot Joi song con
nguoi tbuc tc oa cu tbc, nbung gì mo bo truu tuong /u a Jao con nguoi tu xua
Jcn nay cua cac ton giao sc Juoc pboi bay truoc anb sang cua kboa boc oa ky
ngbc bicn Jai, /uc bay gio cac ton giao sc kbong con Jat Jung trcn banb tinb
nay nua, nbat /a giao pbap pbat tricn 62 /ap /uan cua Ba La Mon /ai cang ro
nct cua su gian xao /ua Jao o.o…, con ncu Pbat giao Nguycn Tbuy kbong /am
sang to trong giai Joan nay tbì cung sc bj cbung so pban nbu kinb sacb pbat
tricn.
Ncu Pbat giao Nguycn Tbuy mat Ji, /a mat Ji mot ncn Jao Juc tuyct
ooi cua /oai nguoi oa oì tbc kbong con co mot ncn Jao Juc nao Jc cbo tinb
tban moi nguoi quan bìnb ooi oat cbat cua kboa boc.
Hicn gio pbai mo ngay mot /op boc oa tu tap Jc Jao tao con nguoi song
co Jao Juc nban ban - nban qua. Nbat /a trong giai Joan nay pbai co nguoi
song co Jao Juc Jc /am guong sang cbo moi nguoi trong xa boi soi, /a mot
Jicu can tbict kbong tbc tbicu Juoc.
Vc Pbat giao co mot so nguoi /am tuong kbi oao cbua Ji tu /a pbai
ngoi tbicn, tung kinb, nicm Pbat sam boi nbicu, /uc cbct Jc /ai nbuc tban bay
xa /oi, Juoc truc giang Tay pbuong. Ðo /a mot quan nicm Jac tbicn, cbung
Jao nbu oay /a sai /ccb, /a kbong Jung Juong /oi tu tap cua Pbat giao. Nbicu
kbi bo con bicu sai /ac bon nua, cbo rang. Nguoi Ji tu tbco Pbat cbung Jao /a
pbai co tban tbong, /a pbai bict cbuycn qua kbu oj /ai cua moi nguoi, /a pbai
bict bicn boa tang bìnb /am mua, /am gio, /a pbai bict Ji trcn bu kbong nbu
cbim bay, Ji trcn nuoc kbong cbìm o.o...
Nbung tban tbong trcn Jay /a nbung tro buycn boa /ua Jao nguoi, cbu
nbung tban tbong Jo /am /oi icb gì cbo con nguoi Jau, no con mc boac cbo
nbung tam bon non ycu tbam Jam nbung cbuycn mo bo, ao giac, buycn boa,
Jo su tbam Jam nay ma bo ca Jao Juc /am nguoi, qucn Ji bon pban, /am cba,
/am mc, /am cbong, /am oo oa /am con cai trong gia Jìnb o.o...
Noi oc ton giao tbì kbong ton giao nao /a kbong muon tbuc bicn tban
tbong, oì tban tbong Jc /ua Jao /oi cuon nguoi tbco ton giao mìnb, cbl co mot
ton giao kbong cbap nban tban tbong, Jo /a Pbat giao. Pbat giao kbong Jung
tban tbong quycn ru nguoi, nbung Pbat giao kbong can oa kbong tu tap tban
tbong ma /ai co Jay Ju tban tbong bon cac ton giao kbac.
Nbo giao /ay Jao Juc tam cang ngu tbuong
¯
Jay nguoi, nbat /a /ay /c
/am banb Joi xu nbau trong cuoc song, Nbo giao kbong Jung tuong tbuc tap
/uycn tban tbong boac tao ra nbung Jicu mc tin, Jj Joan Jc /uong gat, /ua

¯
-Tam cang tuc /a quan tban cang, pbu tu cang, pbu tbc cang.
-Ngu tbuong tuc /a. nban, ngbìa, /c, tri, tin.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


10
Jao nguoi /am ticn bat cbanb, tuy cbap nban tban tbong, nbung nguoi tbco
Nbo giao kbong bao gio co tban tbong oì giao pbap cua Nbo giao cbl Jay
nban, ngbìa, /c, tri, tin, kbong tu /uycn tuong /uc.
Pbat giao /a mot ton giao tu tap rcn /uycn Jao Juc nban ban - nban
qua /am nguoi kbong /am kbo mìnb kbo nguoi oa kbo tat ca cbung sanb, Jo
Jao Juc nban ban nay, ncn Jao Pbat kbong cbap nban tbc gioi sicu bìnb oa
tban tbong, oì co tbc gioi sicu bìnb oa tban tbong /a sc sinb ra nbicu Jic u mc
tin, Jj Joan. Nbung Jicu mc tin, Jj Joan /a nbung Jicu /ua Jao, /uong gat
nguoi, Jo /a nbung Jicu pbi Jao Juc ma Pbat giao kbong cbap nban.
Nguoi nao tu tbco Jao Pbat ma buong oc tban tbong oa tbc gioi sicu
bìnb /a nbung nguoi Ji nguoc /ai Pbat giao, pban boi Pbat giao, /am o uc
Pbat giao, /am mat tbanb Janb Pbat giao, /am mat ncn Jao Juc nban ban –
nban qua cua /oai nguoi tbì nguoi Jo pbai tu xau bo, pbai tu cam tbay mìnb
Ja /am mot toi ac tay troi.
Hon bai ngan nam tram nam boi nbung tbam oong cua con nguoi, Pbat
giao Ja cbia ra /am nbicu bo pbai, tu Jo ncn Jao Juc cua Pbat giao Ja bj Jìm
mat. Con nguoi trcn banb tinb nay cang ngay ca ng Jong bon oa cang Jong
bon tbì nbu cau cua su song Joi boi pbai gia tang /cn, oì tbc con nguoi pbai
truc Jicn kbac pbuc tbicn nbicn Jc Jcm /ai su song cbo nbau, nbung oì kbong
co Jao Juc ncn con nguoi pbai giay xco /cn nbau oì tam tbam Juc, oì micng
com manb ao, tranb gianb manb tbang ycu tbua, gian xao tbì no Ju, giau
sang, con tbat tba tbì Joi kbo, ngbco cung.
May man tbay trong cuoc song cua /oai nguoi con co mot Jao /uat nban
qua tuy tbuong pbat oo bìnb nbung rat cong minb, cbanb truc, ai /am ac tbì
pbai /anb Ju ban an tbo bao nbicu toi kbo, ai /am tbicn tbì buong Juoc pbuoc
bao, banb pbuc, an oui.
Tu tap 1 Jcn tap 0 Ðuong Vc Xu Pbat Ja cbl cbo quy oj ro ncn Jao Juc
nban ban – nban qua cua Jao Pbat rat can tbict oa /oi icb rat /on cbo cuoc
song cua /oai nguoi trcn banb tinb nay. Vì tbc tang, ni cung nbu quy oj nam
nu cu sì pbat tu bay manb Jan Jcp bo bai tru nbung tban tbong bua cbu, tbc
gioi sicu bìnb oa nbung su mc tin Jj Joan ma kinb sacb pbat tricn bay oc Ju
manb kboc gian xao Jc /ua Jao con nguoi.
Ncu quy oj cu tbco kinb sacb pbat tricn ma tbuc bicn nbung Jicu tban
tbong bua cbu oa nbung su mc tin Jj Joan tbì /am sao ncn Jao Juc nban ban
cua Pbat giao song /ai Juoc, ncu no kbong song /ai Juoc tbì /oai nguoi trcn
banb tinb nay con kbo bict bao!
Hom nay cbung ta kbong ncn Jc /o mat mot co boi Jung /ai ncn Jao
Juc nay, mong sao moi nguoi Joan kct ooi nbau Jc /am mot oicc /am /oi icb
/on, co Jay Ju y ngbìa /jcb su Jao Juc cua /oai nguoi.
Kinb gbi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


11
K¡NH V¡KN G¡AC
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, sau kbi Joc kinb Vicn Giac tbay co mot Joan
kinb ngbi ngo, con xin gbi cbcp ra Jay Jc Tbay Jay cbo cbung con bicu “-
Nay tbicn nam! Ðay /a 26 pbap tu cua Bo Tat. Vay cac Bo Tat pbai y tbco
Jay ma tu banb.
Ncu cac Bo Tat bicn tai oa cbung sanb Joi sau, muon y tbco 26 pbap
mon nay ma tu banb, tbì pbai giu gioi tbanb tjnb, tam suy ngbì oang /ang oa
pbai trai qua 21 ngay tbanb tam sam boi, roi oict 26 pbap mon nay oao moi
micng giay, nicm /ai ky, Jc trcn ban tbo Pbat oa cbi tam cau kban, roi tuy
tay banb gia rut mot micng giay, kbi mo ra xcm tbì banb gia sc bict trìnb Jo
cua mìnb tu pbap Ðon bay Ticm. 8ong ncu banb gia mot nicm ngbi ngo, tbì
cbang tbanb tuu”.
Kinb tbua Tbay, con tbay trong kinb Jay /am nbu oay cbang kbac nao
nbu boi toan, /am mot oicc cau may. Ðay co pbai kinb Vicn Giac Jay /am mot
oicc mc tin kbong tbua Tbay: Tbay kinb Jay nbu oay tam cbung con sinb ra
ngbi ngo, mong Tbay giai ngbi cbo cbung con.
Oup: Ðon voI cau hoI nay fhì da co mof cu sI o mIon Ðac nhan ra kInh
nay Ia da day dIou mo fín, kInh ma day dIou mo fín Ia fa kInh chu khong fho
goI Ia chan kInh.
KInh VIon CIac khong phaI kInh sach Phaf fhuyof, do cac To fhuyof,
nhung cac To khon khoo gan cho Phaf fhuyof do do Iua dao fín do Phaf gIao.
Tín do Phaf gIao cung do fIn fuong faf ca kInh dou do Phaf fhuyof, vì kInh
sach phaf frIon fap kInh nao cung baf dau bang cau: “Nbu tbj nga oan nbat
tboi Pbat tai Xa Vc Quoc, ky tbo Cap Co Joc oicn Ju...”, chI noI cau nay cung
du Iua dao nguoI khac roI.
KInh sach phaf frIon nao cung co haI phan:
1. Ðu do
2. Ham doa.
Ðau kInh fhì du do nhu kInh Phap Hoa day:
“Du cbo tao toi bon nui ca
Dicu Pbap Licn Hoa tung may Jong”
CuoI kInh fhì ham doa: “Ai cbc kinb Pbap Hoa oa /am nao /oan nguoi
noi pbap tbì Jau sc bc /am bay manb nbu qua A /c”.
KInh sa ch phaf frIon Ian Iuof quy vj doc ky IaI so fhay ro su du do, hu
doa, fruu fuong, Iua dao, Iuong gaf, mo fín, phI dao duc v.v...

¯
Cau boi cua Dicu Quang- ngay 10-4-2000.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


12
KInh VIon CIac Ia mof IoaI kInh sach cua cac To da muon y Chan
Khong cua NgaI Iong Tho roI dung danh fu VIon CIac do cho maf fín do.
Nhung dIou con hoI Ia dung su fhaf, kInh nay day boI khoa Ia mof dIou
mo fín. Nhung kInh sach phaf frIon mo fín Iua dao nay khong dang cho nguoI
phaf fu fIn cay. Tu Iau quy vj da Iam Iac khong hIou, hom nay da hIou fhì quy
vj fu bo, xa Iìa no nhu fu bo xa Iìa mof bonh fruyon nhIom.

O¡C PHAT T¡ TAP PHAP MON NAO
TRONG 49 NGAY CH¡NG OAO
*
?
Hoûi: Kinb tbua Tbay, 8au nam kbo banb, Juc Pbat tu tap tbco pbap
mon cua ngoai Jao tbì kbong noi, cbl noi Jcn 40 ngay tu tap ma Juc Pbat Ja
cbung Jao. Vay Juc Pbat tu pbap mon gì: Xin Tbay cbl Jay cbo cbung con
Juoc ro.
Oup: Ðuc Phaf caf aI xuaf gIa fu hanh frong fhoI ky Ða Ia Mon CIao
chIa Iam sau bo phaI, Iay kInh Vo Ða Iam fIou chuan phap mon fu fap, nhung
fhoo fuong gIaI rIong bIof cua sau vj ÐaI su ma nguoI duong fhoI goI Ia Iuc su,
nhung sau bo phaI nay duoc xom Ia mof gIaI cap Ða Ia Mon Ianh dao fInh
fhan quan chung Iuc bay gIo.
Sau nam fu kho hanh, duc Phaf da fhuc hanh faf ca nhung phap mon
kho hanh cua sau phaI nay, nhung kof qua chang fìm fhay su gIaI fhoaf, fham
chí nhu duc Phaf da nhap don PhI Tuong PhI PhI Tuong Xu Ðjnh ma van
khong fìm fhay su gIaI fhoaf, non duc Phaf nom bo cac phap mon nay nhu
nom bo nhung chIoc gIay rach, fho ma doI sau nay cac To dam ca gan dom
bon IoaI fhIon fuong vo sac nay ghop vao phap mon cua Phaf do Iua dao fín
do, sau nay co djp chung foI so noI ro vo bon IoaI fhIon vo sac nay do quy vj
fhay ro da fam cua cac vj su Ða Ia Mon Iong gIao phap cua mình vao gIao
phap cua duc Phaf do danh Iua phaf fu. Vì fho, sau nay duc Phaf goI cac phap
mon cua sau vj Su nay Ia ngoaI dao, non frong kInh Nguyon Thuy fhuong co
danh fu: “Luc su ngoai Jao”, Ia do chI cho phap fu hanh khong gIaI fhoaf.
Vay duc Phaf da fu phap mon nao chung dao7 Trong khI cac phap mon
cua ngoaI dao duc Phaf da fhuc hanh khong co mof phap mon nao ma NgaI
khong fu fap.
Nhu vay, duoc xom duc Phaf da khong con phap mon fu fap. Vay chung
fa fro IaI baI kInh ÐaI Saccaka frong kInh Trung Ðo fap 1. Sau khI duc Phaf
kho hanh fan cung bang su uc cho fhan do fhoaf kho, nhung cuoI cung vì fIof
fhuc an qua íf co fho kIof quo don noI khong dung day duoc, Iuc bay gIo NgaI
hoI fuong IaI Iuc con bo, khI fhoo vua cha don Iam Io ha dIon: “Nay

`
Cau boi cua co Dicu Quang.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


13
Aggiocssana, roi Ta suy ngbì nbu sau. “Ta bict, Trong kbi pbu tban Ta, tbuoc
Jong 8akka (Tbicb Caì Jang cay ruong oa Ta Jang ngoi Juoi bong mat cay
(jambuì Jicm pbu Jc (bong taoì, Ta /y Juc /y pbap bat tbicn cbung oa tru
Tbicn Tbu Nbat, mot trang tbai by /ac Jo /y Juc sanb co tam co tu”. Kbi an
tru nbu oay, Ta ngbì. “Ðao /o nay co tbc Jua Jcn giac ngo cbang”: Va nay
Aggiocssana, ticp tbco y nicm ay, y tbuc nay kboi /cn noi Ta. “Ðay /a Jao /o
Jua Jcn giac ngo”, Nay Aggiocssana, roi Ta suy ngbì. “Ta co so cbang /ac tbo
nay, mot /ac tbo /y Juc /y pbap bat tbicn:” Nay Aggiocssana, roi Ta suy ngbì.
“Ta kbong so /ac tbo nay, mot /ac tbo /y Juc /y pbap bat tbicn”.
Poi nay Aggiocssana, Ta suy ngbì. “Nay tbat kbong Jc gì cbung Jat /ac
tbo ay, ooi tban tbc om ycu kinb kbung nbu tbc nay. Ta bay an tbo tbuc, an
com cbua tro /ai”. Poi nay Aggiocssana, Ta an tbo tbuc, an com cbua tro /ai
tbì /uc bay gio, nay Aggiocssana, nam oj Ty kbco Jang bau ba Ta suy ngbì.
“Kbi nao 8a Mon Gotama cbung pbap, oj ay sc noi cbo cbung ta bict”. Nay
Aggiocssana, kbi tbay Ta an tbo tbuc, an com cbua tro /ai, cac oj ay cban gbct
Ta, bo Ji oa noi. “8a Mon Gotama nay song Jay Ju oat cbat, tu bo tinb tan,
tro /ui Joi song sung tuc”.
Va nay Agiocssana, sau kbi Ta an tbo tbuc oa Juo c suc /uc tro /ai, Ta /y
Juc /y bat tbicn pbap, cbung oa tru Tbicn Tbu Nbat, mot trang tbai by /ac Jo
/y Juc sanb, co tam co tu. Nay Agiocssana, nbu oay /ac tbo kboi /cn noi Ta,
Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Dict tam tu cbung oa tru Tbicn Tbu Hai, mot trang tbai by /ac Jo Jjnb
sanb, kbong tam kbong tu noi tìnb nbat tam. Nay Agiocssana, nbu oay /ac tbo
kboi /cn noi Ta, Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Ly by tru xa, cbanb nicm tlnb giac, tban cam su /ac tbo ma cac bac
Tbanb goi /a xa nicm /ac tru, cbung oa tru Tbicn Tbu Ba. Nay Agiocssana,
nbu oay /ac tbo kboi /cn noi Ta, Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Xa /ac xa kbo Jict by uu Ja cam tbo truoc, cbung oa tru Tbicn Tbu Tu,
kbong kbo kbong /ac xa nicm tbanb tjnb. Nay Agiocssana, nbu oay /ac tbo
kboi /cn noi Ta, Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Voi tam Jjnb tìnb, tbuan tjnb, trong sa ng kbong cau nbicm, kbong
pbicn nao nbu nbuycn, Jc su Jung, oung cbac, bìnb tìnb nbu oay. Ta Jan
tam, buong tam Jcn Tuc Mang Minb, Ta nbo Jcn cac Joi song qua kbu nbu
mot Joi, bai Joi, ba Joi, bon Joi, nam Joi, muoi Jo i, bai muoi Joi, ba muoi
Joi, bon muoi Joi, nam muoi Joi, mot tram Joi, mot ngan Joi, mot tram ngan
Joi, nbicu boai kicp, nbicu tbanb kicp, nbicu boai oa nbicu tbanb kicp. Ta
nbo rang. “Tai cbo kia Ta co tcn nbu tbc nay, Jong bo nbu tbc nay, giai cap
nbu tbc nay, tbo kbo /ac nbu tbc nay, tuoi tbo Jcn muc nbu tbc nay. 8au kbi
cbct tai cbo kia, Ta Juoc sanb ra tai cbo no. Tai cbo ay, Ta co tcn nbu fho
nay, dong ho nhu fho nay, gIaI cap nbu tbc nay, tbo kbo /ac nbu tbc nay, tuoi
tbo Jcn muc nbu tbc nay”. Nbu oay Ta nbo Jcn nbicu Joi song qua kbu cung
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


14
ooi cac nct Jai cuong oa cac cbi tict. Nay Agiocssana, Jo /a Minb tbu nbat Ta
Ja cbung Juoc trong Jcm canb mot, oo minb Jict, minb sanb, am Jict, anb
sang sanb, Jo Ta song kbong pbong Jat, nbict tam tinb can. Nbu oay, nay
Agiocssana /ac tbo sanb noi Ta Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Voi tam Jjnb tìnb, tbuan tjnb trong sang kbong cau nbicm, kbong
pbicn nao nbu nbuycn, Jc su Jung, oung cbac, bìnb tìnb nbu oay, Ta Jan tam
buong tam Jcn tri tuc oc sanb tu cua cbung sanb. Ta ooi tbicn nban tbuan
tjnb sicu nban tbay su song cbct cua cbung sanb. Ta bict ro rang cbung sanb,
nguoi ba /ict kc cao sang, nguoi Jcp Jc kc tbo xau, nguoi may man kc bat
banb Jcu Jo banb ngbicp cua bo. Nbung cbung sanb /a ac banb oc tban oa y,
pbl bang cac bac Tbanb, tbco ta kicn tao cac ngbicp tbco ta kicn, nbung nguoi
nay sau kbi tban boai mang cbung, pbai sanb oao coi Ju ac tbu Joa xu Jja
nguc. Con nbung cbung sanb /am nbung tbicn banb oc tban, /oi oa y, kbong
pbl bang cac bac Tbanb, tbco cba nb kicn tao cac ngbicp tbco cbanb kicn,
nbung oj nay sau kbi tban boai mang cbung Juoc sanb /cn cac tbicn tbu coi
Troi, trcn Joi nay. Nbu oay Ta ooi tbicn nban tbuan tjnb sicu nban, tbay su
song cbct cua cbung sanb. Ta bict ro rang cbung sanb, nguoi ba /ict kc cao
sang, nguoi Jcp Jc kc tbo xau, nguoi may man kc bat banb Jcu Jo banb
ngbicp cua bo. Nay Agiocssana, Jo /a Minb tbu bai Ta Ja cbung Juoc trong
Jcm canb giua, oo minb Jict, minb sanb, am Jict, anb sang sanb, Jo ta song
kbong pbong Jat, nbict tam tinb can. Nbu oay nay Agiocssana, /ac tbo sanb
noi Ta, Juoc ton tai nbung kbong cbi pboi tam Ta.
Voi tam Jjnb tìnb tbuan tjnb trong sang, kbong cau nbicm, kbong
pbicn nao, nbu nbuycn Jc su Jung oung cbac, bìnb tìnb nbu oay, Ta Jan tam
buong tam Jcn /au tan tri. Ta bict nbu tbat. “Ðay /a kbo”, bict nbu tbat. “Ðay
/a nguycn nban cua kbo”, bict nbu tbat. “Ðay /a su Jict kbo”, bic t nbu tbat.
“Ðay /a con Juong Jua Jcn Jict kbo”, bict nbu tbat. “Ðay /a nbung /au boac”,
bict nbu tbat. “Ðay /a su Jict tru cac /au boac”, bict nbu tbat. “Ðay /a con
Juong Jua Jcn su Jict tru cac /au boac”, nbo bicu bict nbu oay, nban tbuc
nbu oay, tam cua Ta tboat kboi Juc /au, tboat kboi buu /au, tboat kboi oo
minb /au. Ðoi ooi tu tban Ja giai tboat nbu oay, Ta kboi /cn su bicu bict. “Ta
Ja giai tboat”. Ta Ja bict. “8anb Ja Jict, pbam banb Ja tbanb, oicc can /am
Ja /am, sau Joi bicn tai kbong co Joi song nao kbac nua”. Nay Agiocssana, Jo
/a Minb tbu ba ma Ta cbung Juoc trong Jcm canb cuoi, oo minb Jict, minb
sanb, am Jict, anb sang sanb, Jo Ta kbong pbong Jat, nbict tam tinb can.
Nbu oay, nay Agiocssana, /ac tbo sanb noi Ta, Juoc ton tai nbung kbong cbi
pboi tam Ta”.
Tron day Ia mof doan kInh xac djnh ro rang phap mon ma duc Phaf da
fu fap chung dao frong 49 ngay duoI coI cay Ðo Ðo, fho ma fhay To khong day
chung fa fu hoc phap mon nay ma IaI day chung fa ngoI fhIon, nIom Phaf, fung
kInh, baI sam, nIom chu, kIon fanh fhanh Phaf v.v....nhu vay co fraI voI phap
mon cua Phaf chang7 Nou duc Phaf fu fap mof phap mon da duoc chung dao
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


15
ma IaI day chung fa fu nhung phap khac khong phaI Ia phap chung dao cua
Phaf, chac chan nou dIou nay khI duc Phaf con faI fho NgaI khong day chung
fa nhu vay. Vay aI da Iam dIou nay xIn quy vj suy ngam7
ÐoI duc Phaf da ro fam danh IoI cua nguoI sau, non fruoc khI vao NIof
Ðan NgaI dI chuc: “Nay cac ty kbco, bay /ay gioi /uat oa giao pbap cua Ta ma
/am Tbay, /am cbo nuong tua tu banb oung cbac”. IoI dI chuc nay con do,
nhung do fu cua NguoI da dI fhoo vof chan danh IoI cua cac To ma chon vuI
gIao phap chan chanh cua NgaI duoI Iop fa gIao mo fín, phI dao duc, fruu
fuong, mo ho, Iua dao, du do, doI gaf, hu doa fín do.
Ðay gIo quy vj da ro 49 ngay duoI coI cay Ðo Ðo duc Phaf da fu fap Tu
Thanh Ðjnh. Trong suof 48 ngay dom duc Phaf da fInh can nang no fu fap So
ThIon, nghIa Ia 48 ngay dom ay NgaI gIu gìn fam mình khong cho phong daf,
non NgaI fhuong nhac dI nhac IaI cau noI nay voI chung fy khoo: “Do Ta nbict
tam tinb can song kbong pbong Jat ma cbung Juoc nbu oay”, |kInh Trung Ðo)
va IoI dI chuc sau cung cua NgaI fruoc khI nham maf Iìa doI: “Nay cac Tbay ty
kbco, cbo co pbong Jat. Ta cbinb nbo kbong pbong Jat ma tbanb Cbanb Giac,
oo /uong Jicu /anb Jcu nbo kbong pbong Jat ma co Juoc.
Tat ca oan oat Jcu oo tbuong, bay tinb tan cbo co pbong Jat”. |kInh
Truong A Ham).
Cho non frong 48 ngay dom fInh can fu fap fam khong phong daf NgaI
da fhanh Chanh CIac. Tam khong phong daf fuc Ia fam Iy duc Iy ac phap,
fam Iy duc Iy ac phap Ia fam nhap Ðaf Ðo ng , fu baf dong IIon nhap So
ThIon.
Nhu vay frong suof 48 ngay dom duc Phaf chuyon can, nang no, fu fap
day IuI cac chuong ngaI phap fron bon cho fhan, fho, fam va phap, nho co fu
fap nhu vay non fam khong phong daf, fam khong phong daf Ia fam co du
nang Iuc nhap cac IoaI djnh khac va dan fam don Tam MInh mof cach do
dang khong co kho khan, khong co mof nhoc.
Vì fho ngay fhu 49 va dom do NgaI da hoan faf Tam MInh chung qua
gIaI fhoaf hoan foan.
Ðay gIo, quy vj da ro phap mon nao duc Phaf fu fap da fhanh Chanh
CIac, vay quy vj hay co gang fu fap khong con so saI Iac phap, NgaI da fu
duoc fhì chung fa cung fu duoc nhu NgaI, chu dau fhua gì NgaI. Hay co gang
Ion quy vj cho co chonh mang, maf fhan roI kho kIom duoc fhan sau.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


16
CAC PHAP OK¡ KHONG
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, trong sacb Tbay tbuong bay noi /a nguoi muon
tu banb giai tboat tbì pbai tbuc bicn kbong /am kbo mìnb kbo nguoi, cat ai
/y gia, /y Juc /y ac pbap, buong tbicn tang truong tbicn, Jic t ac /y ac pbap,
xa tam o.o..con sacb cua Tbay Tbanb Tu, tbì coi “Bat Nba Tam Kinb” /a cuu
canb, tuc /a /ay cai nbìn moi su Jc u “kbong” Jc tu. Tbco con bicu tbì bai
pbap Jcu co tbc bo tro cbo nbau. Tu cai nbìn moi su Jcu kbong buong ta toi
kbong /am kbo mìnb kbo nguoi, /y Juc /y ac pbap... cung Jau co mau tbuan
gì: Vay con tbay trong sacb cua Tbay co noi /a kinb sacb pbat tricn bay
tbicn Jjnb Trung Hoa /a xuycn tac giao /y cua Pbat, mong Tbay giai tbicb
cbo con bicu.
Ou p: KInh sa ch Nguyo n Thu y cu a du c Pha f va KInh sa ch pha f frIon
fuo ng gIaI vo Iy fhì gIo ng nhau, nhung KInh sa ch phaf frIon kho ng co phap
ha nh, kho ng co IoI so ng du ng gIoI Iuaf; fhuo ng so ng pha m gIo I, pha gIo I,
bo vu n gIoI Iuaf Pha f va so ng frong o nhIo m du c Ia c fho gIan, nhung khoo
Iy Iua n cho da y bang ca ch fha y mo I pha p dou “Kbo ng”, do Ia su Iu a dao
ba ng ngo n ngu do cho ma f fín do Phaf gIa o. Tha y ca c phap do u kho ng sao
quy fha y IaI kho ng so ng kho ng7 Vì fho ca c fha y fhoo kInh sa ch phaf frIon
so ng o nhIo m cha y fhoo du c Ia c, no n co chu a fo Phaf Io n, va f chaf da y du,
a n uo ng phI fho I, ma c y a o sang dop, daf fIo n gIo ng nhu nha gIa u. ÐI ra fhì
nhu vua chu a fIo n ho , ha u u ng, Pha f fu do ng dao ko fruoc nguo I sau, fho
ma nhìn mo I phap do u “kbo ng” Nhu vay cha u co fIn Ia kho ng cha ng7 NoI
“kbo ng” ma IaI “co ” va co n cha y fhoo caI co fhì chu ng fa co fIn Io I noI cu a
ho kho ng7 Tu cho kho ng co mof chIo c xo da p, khI Ia m fru frì mo f fhoI gIan
fhì ca xo hoI ho cu ng co .
Con KInh sach Nguyon Thuy day cac vj fu sI phaI song dung pham
hanh, khong co chua fo Phaf Ion, doI song chI co ba y mof baf, an ngay mof
bua, mac y ao fho xau, ma con phaI Iuon Iuon canh gIac phong ho sau can
bang CIoI Iuaf do gIu gìn duc hanh cua mof bac fhanh Tang. ÐoI voI fu sI
Nguyon Thuy, nhu vay chua duoc goI Ia Iy duc Iy ac phap ma con phaI fhuc
hanh ngay dom IIon fuc: “Ngan ac, dIof ac phap” do khac phuc fam fham, san,
sI, man, nghI cua mình bang cac phap djnh nhu: Ðjnh NIom HoI Tho, Ðjnh
Chanh NIom TInh CIac, Ðjnh Sang Suof, Ðjnh Vo Iau v.v...
Co song khong o nhIom, co fhuc hIon cac phap djnh nhu vay, fhì moI co
fho Iy duc Iy ac phap, moI khong Iam kho mình kho nguoI.
Nou mof nguoI quyof fam fu hanh do cau gIaI fhoaf ma cu nhìn cac
phap don dou fhay no Ia “kbong”, fhì do Ia mof IoI fu fap uc cho fam, mof IoI
fu fap chju dung, khong phaI Ia gIaI fhoaf. Nou bao rang cac phap dou kbong

¯
Cau boi cua cbau Dung (ngay 20-4-2000ì.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


17
fhì chung fa fhu Iay cay danh vao fhan fa fhì fa co cam gIac dau khong7 Nou
khong dau Ia kbong, con co dau Ia co, con co dau ma noI khong dau Ia noI
khong fhaf, hoac noI dau mac ko no, do Ia nguoI khong frí sang suof, nguoI
khong hIou bIof, nguoI chaI Iy v.v... ÐoI vay To Su Tu fhay hIou bIof caI gì
cung khong ma phaI chju chof oan mang, cung do “Kbong” cua Ðaf Nha Ða Ia
Maf ma ra nong noI nay |Ngu uan gIaI khong).
KInh sach phaf frIon fhuong xuyon fac gIao phap cua dao Phaf va goI
gIao phap cua Phaf Ia TIou Thua, Thanh Van, ngoaI dao, cam khong cho fín
do Phaf gIao fu fap, con goI nhung nguoI fu fhoo gIao Iy Nguyon Thuy cua
Phaf Ia “ticu nba bai cbung, cboi kbo mong /cp”.
Tu ÐIou Ðo Ia bon chan Iy cua dao Phaf baf dI baf djch, khong aI fhay
doI duoc chan Iy ay, fho ma kInh sach phaf frIon day: “Vo kbo, tap, Jict, Jao”.
Tu ma chI bIof cac phap ca fhIon Ian ac dou “kbong” Ia fro fhanh cay, da.
Ðao Phaf day: “Ngan ac Jict ac, sanb tbicn tang truong tbicn”. ThIon Ia
phap khong Iam kho mình kho nguoI, phap khong Iam kho mình kho nguo I Ia
phap gIaI fhoaf, Ia dao duc nhan ban - nhan qua Iam nguoI, con nou fhay cac
phap fhIon cung Ia “kbong” fhì fro fhanh cay, da, fu ma fhanh cay, da fhì fu
Iam gì7
ÐoI vay fu khI co su hy Iuan cua NgaI Iong Tho “Trung Quan Luan” Ia
mof faI haI raf Ion cho fín do Phaf gIao fu fho ho nay don fho ho khac chI
foan Ia an fhu banh vo cho non khong mof vj fu sI nao daf duoc gIaI fhoaf,
don khI chof khong co vj nao ma khong dau kho ca, ho dou Ian Ion fran fro
fron gIuong bonh mof cach kho dau khong fhua gì nguoI fho fuc.

THK G¡O¡ S¡K¡ H¡NH
*

Hoûi: Trong mot cuon sacb tbay bicn soan tu Cbon Nbu, xong kbong bict
co pbai Tbay oict bay cac Jc tu cua Tbay co noi rang. “Co mot Jua bc cban
trau Jot nbicn nga /an ra ruong kcu nong ray rua Jau Jon. 8au Jo tlnb /ai
trcn quan ao co nbicu oct cbay oa no noi rang bj roi oao mot toa tbanb /ua,
nguoi oict cuon sacb co giai tbicb, Jo /a Ju bao boa nguc tu kicp truoc. 8au
Jo nbicu cuon sacb cua Tbay /ai oict /a kbong co Jja nguc tbicn Jang, tbc
gioi sicu bìnb cbl /a tuong tbuc. Vay co gì mau tbuan giua bai cuon sacb nay:
Oup: Chau da duoc doc mof cuon sach cua fhay Chan Quang oict “Luan
Vc Nban Qua” Trong cuon sach nay fhay Chan Quang nho Thay do fua gIoI
fhIou, chu Thay khong co vIof cuon sach nay. Cuon sach nay duoc Thay gop y
voI Thay Chan Quang “Vict oc Nban Qua ma Jung tuong tbì sai” nhung Thay
Chon Quang ngho hay khong ngho do Ia quyon cua Thay, cho non moI co cau

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


18
chuyon hoang fuong chu bo muc dong cam gIac Iua chay roI nguoI fa huyon
fhoaI fhom fhaf, fao fhanh coI Ðja Nguc do Iua bjp moI nguoI nhu vay, chu ky
fhuc khong co coI Ðja Nguc, do Ia mof IoaI hoang fuong cua fuong frI fao ra,
nhung nhung nguoI khong hIou bIof fhì fIn fhoo, con nguoc IaI doI voI nhung
nguoI hIou bIof fhì do Ia cau chuyon doI xua cua fro con.
Thay Chan Quang Ia mof hoc gIa, con Thay Ia mof hanh gIa. Sau khI
nhap Tu ThIon xong Thay huong fam don Tam MInh, nhung quan saf fìm fho
gIoI sIou hình fhì khong fhay co canh gIoI nao ca, ma chI fhay foan Ia canh
gIoI fuong do fuong uan cua con nguoI fao ra. Muon vao canh gIoI sIou hình
fuong fhì phaI ra khoI Ðon ThIon, nuong fhoo hoI fho dung y fhuc, khI y fhuc
dung fhì fuong fhuc hoaf dong, Iuc bay gIo chung fa dang o frong fho gIoI sIou
hình fuong gIong nhu nguoI dang nam chIom bao. Cho non gIac mong cung Ia
mof fho gIoI sIou hình frong fuong fao ra.
Hau nhu cac kInh sach cua hoc gIa dou vIof fhoo fuong phap do fuong
uan fao ra. Vì fho kInh sach nao cua cac NgaI bIon soan dou dung Ion fho gIoI
sIou hình. Cho non chung fa khong non frach fhay Chan Quang

KHONG CO CANH G¡O¡ N¡KT BAN,
T¡ RO¡ VK OA¡
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, nguoi tu giai tboat trong kicp nay tbì oc Jau
tbua Tbay: Vì Tbay noi /a kbong co ca canb gioi Nict ban, oay noi Jo goi /a
gì:
Oup: Thay da xac djnh khong co canh gIoI NIof Ðan ma co frang fhaI
NIof Ðan, frang fhaI NIof Ðan nhu duc Phaf da day frong kInh Tu ÐIou Ðo,
no duoc goI Ia “Dict Ðc”. “Dict Ðc” Ia mof frang fhaI Iìa xa va doan duf fam aI
duc va cac ac phap. KhI nguoI fu hanh xong fhì Iuc nao ho cung o frong frang
fhaI do, nhu duc Phaf fhuong day o frong frang fhaI do Ia nhap vao Ðaf Ðong
Tam Ðjnh. Nhap vao Ðaf Ðong Tam Ðjnh Ia nhap vao NIof Ðan. NIof Ðan Ia
mof frang fhaI fhanh fhan, an Iac va vo su cua fhan fam, du cho baf cu cac
cam fho hay cac ac phap nao don cung khong Iam cho ho dao dong fam duoc.
Chung fa hay Iang ngho duc Phaf xac djnh NIof Ðan: “Nay Ba La
Mon, kbi oj ay cam tbo tbam ai Juoc Joan tan, kbong co Ju tan, cam tbo
san Joan tan kbong co Ju tan, cam tbo si Juoc Joan tan kbong co Ju tan.
Nbu oay nay Ba La Mon Nict Ban /a tbict tbuc bicn tai, kbong co tboi gian
Jcn Jc ma tbay, co kba nang buong tbuong, Juoc nguoi tri giac bicu”. |Tang
ChI fap 1 frang 285).

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


19
Nhu vay NIof Ðan khong phaI Ia mof canh gIoI ma Ia mof frang fhaI
cua fam khong con fham, san, sI nua phaI khong quy vj7
Cho non NIof Ðan Ia mof frang fhaI cua fam mình, khI nguoI fu chung
co vo dau7 Ngay cho frang fhaI fam hof fham, san, sI, man, nghI Ia cho vo.
Cho frang fhaI fam hof fham, san, sI, man, nghI Ia NIof Ðan, chu dau co canh
gIoI NIof Ðan do vo. KhI fu xong fam khong con fham, san, sI nua, fhì cho
fam khong con fham, san, sI, man, nghI chính Ia NIof Ðan, chu khong con cho
nao khac goI Ia NIof Ðan nhu fron da noI. Con co cho nao khac goI Ia NIof
Ðan fhì cho ay Ia coI fuong, coI khong co fhaf.
NIof Ðan cung nhu mof ban fay co maf va fraI, fraI Ia fham, san, sI,
man nghI; maf Ia khong fham, san, sI, man, nghI. Vay fraI va maf cua mof
ban fay co phaI Ia mof ban fay hay Ia haI ban fay7 ChI co mof ban fay ma
fhoI, nhung maf fraI cua ban fay fhì khong gIong maf phaI cua ban fay. Maf
fraI Ia su kho dau, maf phaI Ia su hof kho dau. Ðo do chung fa suy ra NIof
Ðan khong phaI Ia mof canh gIoI ma Ia mof frang fhaI cua fam mình khong
con fham, san, sI, man nghI nua.
NIof Ðan Ia mof danh fu do chI cho mof frang fhaI cua fam, chu khong
phaI NIof Ðan Ia mof canh gIoI fhoo kIou cua cac nha dua fhoo kInh sach phaf
frIon gIau fuong fuong bja daf ra do Iua dao con nguoI.
Vì fho nguoI fu chung dao khI bo fhan fu daI nay fhì khong co vo coI
NIof Ðan ma ho dang o frong NIof Ðan, vì ngay khI con song ho fu chung fhì
Iuon Iuon song frong frang fhaI NIof Ðan cua fam ho, ma o fron Thay da day:
“Bat Ðong Tam Ðjnb”.
Nou chung fa khong goI no Ia NIof ban ma goI no Ia “TAM KHONG
THAM, 8AN, 8I, MAN, NGHI” hay goI cach khac nua Ia “TAM THANH
THAN, AN LAC VA VO 8U” hay goI khac nua Ia “DIET ÐE” nhu frong kInh
TU DIEU ÐE hay goI Ia “ÐAO ÐUC NHAN BAN – NHAN QUA 8ONG
KHONG LAM KHO MINH KHO NGUOI VA KHO CA HAI” fhì co gì Ia khac
dau.

NG¡O¡ T¡ HANH
CH¡A G¡A¡ THOAT HOAN TOAN
CO B| VO M¡NH CHK MO
VA CON T¡KP T¡C TA¡ S¡NH KHONG
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, nguoi tu cbua giai tboat boan toan, /o giua Juong
tu cbct Ji, nguoi ay co bj tai sanb kbong: Ho co bj oo minb cbc /ap kbong: Ho
co bict mìnb /a ai o kicp truoc tu nbung gì kbong:

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


20
Oup: NguoI fu hanh dung chanh phap cua Phaf Ia phaI song dung gIoI
Iuaf, song dung gIoI Iuaf fuc Ia song frong fhIon phap, song frong fhIon phap
fhì fam fham, san, sI cua ho gIam bof raf nhIou, do song frong fhIon phap
non ho fhuong fao nghIop fhIon, nghIop fhIon fhì khong con faI sanh Iam
nguoI va nhu vay Thay da fra IoI cau hoI fhu nhaf cua con, nhung o day con
non nho: Phap fhIon co huu Iau va vo Iau. ThIon huu Iau van con fIop fuc dI
faI sInh Iuan hoI, chI co fhIon vo Iau moI cham duf faI sInh. Ðo Ia dIou chac
chan ma khong aI phu nhan duoc.
NguoI song frong fhIon phap con bj vo mInh cho Iap hay khong7 Khong,
faI sao vay7
Vì doI voI dao Phaf nguoI co frI kIon gIaI fhoaf o dau Ia dao duc o do,
dao duc o dau Ia frI kIon gIaI fhoaf o do. Vay dao duc Ia gì7 Ðao duc Ia gIoI
Iuaf, Ia fhIon phap, Ia phap khong Iam kho mình, kho nguoI. NguoI khong
Iam kho mình kho nguoI Ia khong bj vo mInh cho Iap va nhu vay khI chof bo
fhan nay ho dou bIof kIop fruoc cua mình Ia aI7 O Iang nao, fInh nao, nuoc
nao7 Ton ho cua kIop fruoc Ia gì7 Cha mo Ia aI7 Iam ngho nghIop gì7 Tu phap
mon gì7 Song nhu fho nao7 Va chof nhu fho nao7 Nhu vay Thay da fra IoI cau
hoI fhu haI cua con.
Nhung nguoI fu hanh khong dung phap cua Phaf nghIa Ia ho khong fu
“Gioi, Jjnb, tuc” fuc Ia khong fu duc hanh fhIon phap dao duc ma fu Iuyon
fhoo fa gIao ngoaI dao fhì phaI faI sanh Iuan hoI va bj vo mInh cho Iap. Truoc
khI chof ho fhuong phaI fho Iay bonh faf kho dau nhu nguoI fho fuc va mo
man khong fInh fao non bj nghIop Iuc fuong ung voI moI fruong ac baf fjnh
faI sanh non khong con bIof gì ca |mo muoI).

NG¡O¡ O¡KC KHONG SO S¡NG
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Nguoi kicp nay kbo Jau ngbco kbo xct tbco /uat
nban qua /a kicp truoc bo /am nbicu Jicu kbong tot, /am ac, noi cbung /a
tbuong /am kbo mìnb kbo nguoi boac kicp nay /am nbicu Jicu ac kbong tot
kbicn mìnb kbo nguoi kbac kbo oa kicp sau sc tbo qua kbo, xong ca bai kicp
qua kbu oa oj /ai cung kbong bict mìnb /a ai ca, cung nbu con bicn gio Ja y,
con Jau co bict kicp truoc mìnb /a ai: O Jau oay: Vì tbc bo Jau co so /am
Jicu ac, oì kicp sau bo Jau bict bo /a /a ai Jc ma Jau, ma kbo, ma boi ticc,
ma an ban o.o… Vay Jjnb /uat nban qua co ban cbc kbong: Mong Tbay giai
tbicb cbo con bicu.
Oup: Ðjnh Iuaf nhan qua nhu chau da hIou do Ia Iuaf nhan qua cua
kInh sach phaf frIon, chu khong phaI Ia dao duc nhan qua. Ðao duc nhan ban
- nhan qua fuc Ia dao duc goc cua con nguoI. Ví du mof IoI noI Iam cho nguoI
khac buon kho Ia mình fhIou dao duc nhan ban. Cho non dao duc nhan ban -

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


21
nhan qua raf fhuc fo, khong mo ho, fruu fuong nhu nhan qua cua kInh sach
phaf frIon, nhan kIop fruoc fho qua kIop nay, nhan kIop nay fho qua kIop sau,
do Ia mof hình fhuc mo ho, fruu fuong, khong IogIc, ko gIoo nhan va nguoI gaf
qua khong chu fho, khIon cho nguoI fa khong du Iong fIn. KInh sach phaf
frIon fhuong day nhan qua fruu fuong do Iua dao con nguoI va da bIon Iuaf
nhan qua fro fhanh Iuaf djnh monh hay goI Ia so monh.
Iuaf nhan qua cua dao Phaf khong phaI Ia Iuaf so monh, vì Iuaf so
monh co nghIa Ia co su co djnh khong fhay doI duoc. Nou co Iuaf nhan qua co
djnh nao nhu vay fhì dao Phaf so khong xuaf hIon fron doI nay vì khong gIaI
quyof moI su kho dau cua IoaI nguoI va faf ca chung sanh.
ÐoI voI dao Phaf fhì Iuaf nhan qua Ia nhung hanh dong song hang
ngay frong moI fruong duyon hop duyon fan cua cac phap vo fhuong, fhuong
fhay doI dI djch, bIon dong IIon fuc fhoo cac hanh cua no. Nou hanh dong ac
fhì su dau kho fang Ion nhIou, nou hanh dong fhIon fhì su kho dau gIam
xuong va gIam xuong dan roI dI don hof kho dau ma dao Phaf goI Ia gIaI
fhoaf hay Ia NIof Ðan, nguoc IaI hanh dong cang ac fhì su kho dau cang fang
dan dI don kho dau fan cung ma duc Phaf goI Ia Ðja nguc.
Vì ro fhau moI fruong song cua Iuaf nhan qua vo fhuong nhu vay, non
dao Phaf ra doI, ra doI xay dung cho IoaI nguoI mof non dao duc nhan ban –
nhan qua do moI nguoI cung song khong Iam kho mình kho nguoI bang cach
ngan ac dIof ac phap frong fam, song fhIon fang fruong fhIon phap.
Nhan qua cua kIop fruoc fao non mof moI fruong song cho hIon faI chu
no khong con nhan qua noI fIop voI hIon faI nua. Nhan qua qua khu ví nhu
dam ruong. Ðam ruong bac mau chaI xau khong mau mo Ia nhan qua qua khu
ac, con dam ruong mau mo daf phu sa Ia nhan qua qua khu fhIon.
Nhan qua hIon faI ví nhu haf gIong fof, ngof, ngon, boo v.v... ma duoc
gIoo frong fron manh daf xau, khong mau mo |nhan qua qua khu ac) fhì su
cham soc raf vaf va va cuc nhoc moI co qua fof do huong. ThIon chuyon ac
fhanh phuoc bao.
Nhan qua hIon faI ví nhu haf gIong xau, chua, cay, dang v.v... ma duoc
gIoo frong fron manh daf xau “nban qua qua kbu ac”, fhì su cham soc phaI
gIan nan cuc nhoc, nhung IaI huong qua chua, cay, dang va con cay dang hon,
do Ia qua Ðja Nguc. Ac cong ac fhanh Ðja Nguc.
Manh daf fof mau mo |nhan qua qua khu fhIon) duoc gIoo haf gIong fof
ngof ngon |nhan qua hIon faI fhIon) fhì fho huong qua an vuI, phuoc bao,
hanh phuc, an Iac v.v...
Manh daf fof mau mo |nhan qua qua khu fhIon) nhung IaI duoc gIoo
frong haf gIong chua, cay, dang |nhan qua hIon faI ac) fhì cung phaI gaf Iay
su kho dau, mac du nhan qua qua khu fof fhIon, nhung cung khong mang IaI
cho chung fa hanh phuc, an vuI duoc, boI vì nhan qua qua khu khong con Ia
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


22
nhan qua nua, no chI con Ia mof moI fruong song cua muon IoaI van vaf dang
song chung nhau ma fhoI, chI co nhan qua hIon faI moI dang cho chung fa Iuu
y, kho, vuI, hanh phuc hay khong hanh phuc dou do nhan qua hIon faI ma co.
Ðo quy Iuaf chuyon doI duoc nhan qua nay, dao Phaf ra doI day chung fa ngan
ac phap dIof ac phap, song fhIon fang fruong fhIon Ia do chung fa fhoaf kho,
chu khong co nghIa day chung fa dI fìm mof canh gIoI NIo f Ðan o dau xa ma
cung khong co nghIa dI fìm nhan qua qua khu do bIof mình kIop fruoc Ia aI7
Iam gì7 Song o dau7 TInh nao, huyon nao, xa nao va nuoc nao7 Tìm nhu vay
co ích IoI gì7
Phong chung khI bIof qua qua khu nhu vay fhì co IoI ích nhung gì cho
chung fa frong hIon gIo chang7 Ðo Ia Ia mof IoI hy Iuan cua kInh sach phaf
frIon do bIon dao duc nhan qua fhanh mof frIof fhuyof nhan qua suong
chuyon franh Iuan hon fhua.
Suy ra su kho dau cua con nguoI Ia o nhan qua hIon kIop chu nhan qua
qua khu va vj IaI khong co nghIa Iy gì ca doI voI mof nguoI song fhIon, hanh
fhIon frong hIon faI. Song fhIon, hanh fhIon frong hIon faI Ia co mof cuoc
song an vuI, hanh phuc, con nguoc IaI cho rang chang bIof mình o qua khu va
vj IaI Ia aI do chju dau kho, an han, hoI fIoc v.v... vo sau, fhì hIon faI cu Iam
ac dau so vì kIop sau co bIof aI dau do ma dau, ma kho, ma fIoc, ma an han
v.v... NghI nhu vay fhì cu Iam roI kof qua hIon faI so fhay. Ví du: cu dI an
from, an cuop, hIop dam Iay vo nguoI fhì so fhay qua kho cua no ngay IIon, bj
nguoI baf danh dap va fu foI co khI mang an fu hình v.v... Ðo Ia qua hIon faI
chu dung bao so fra qua o fuong IaI aI fra mac ko ho.
Su fu duy nhu vay Ia khong hIou nhan qua cua dao Phaf. Ðuc Phaf day:
“Qua kbu kbong truy tìm
Vj /ai kbong uoc oong
Cbl co pbap bicn tai”
Ða cau ko fron day duc Phaf khoo nhac nho chung fa, nhan qua qua
khu va vj IaI dung fruy fìm, vì co fruy fìm fhì cung chang co ích IoI gì, chI co
nhan qua hIon faI Ia dang ko cho doI song cua chung fa, vuI buon, kho dau
phIon nao dou do nhan qua hIon faI.
Con nguoI song chI co kho hay vuI frong kIop hIon faI ma fhoI, frong
hIon faI ma Iam ac, song ac, fuc Ia Iam kho mình kho nguoI, kho faf ca chung
sanh, dIou nay khong fho chay fron dau khoI su dau kho, Iuaf nhan qua raf
cong bang va cong Iy, khong fha fhu va vj fình aI ca frong hIon faI, nguoc IaI
frong hIon faI Iam fhIon, song fhIon fuc Ia khong Iam kho mình, kho nguoI,
kho faf ca chung sanh, dIou nay du muon du khong nguoI nay van phaI huong
phuoc bao an vuI, hanh phuc frong hIon faI.
Iuaf nhan qua xu phaf cong mInh frong hIon kIop, Ia do hanh dong ac
fhIon cua mình ma mình fho huong qua kho vuI frong hIon kIop, con nhan
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


23
qua qua khu va vj IaI fhì chI con Ia mof non fang cho nhan qua hIon kIop do
nhan qua moI dam choI nay Ioc.
Nhan qua fhIon ac frong hIon kIop fra chua xong con fon dong du fhua,
khI nguoI ay chof fhì su fho kho vuI cung fan bIon fhanh mof moI fruong
song, nou Iam ac fhì moI fruong song ay fro fhanh mof hoan canh fhIou fruoc
huf sau, khI nhan qua sanh ra frong mof doI song co cuc, ba chìm bay noI, vaf
va vo cung, con nguoc IaI Iam fhIon, song fhIon fhì moI fruong song ko fIop
khI nhan qua sanh ra khong fhIou fruoc huf sau, doI song khong co cuc, khong
ba chìm bay noI, Iuc nao cung gap may man, fIon cua du fhua, co khI nhan
qua vua sanh ra frong moI fruong |hoan canh) fhì co ko hau nguoI ha, duoc
hoc hanh don noI don chon va con duoc hoc dao duc Iam nguoI song foan
fhIon.
Iuaf nhan qua khong fha fhu gIam foI cho nhung ko vo fình Iam ac. Vo
fình Iam ac fhì cung phaI fra vay su kho dau nhu ko huu y, vì fho duc Phaf
noI vì vo mInh ma chung sanh fu Iam kho, vo mInh fuc Ia vo fình, vo y chu
khong co nghIa Ia ngu sI foI fam nhu moI nguoI hIou.
Vo mInh khong phaI Ia khong bIof ma bIof saI su fhaf, bIof khong
chanh kIon bIof saI su fhaf, khong chanh kIon fuc Ia vo fình Iam ac. Ðo vo
fình hIou bIof khong chan chanh fuc Ia khong co chanh kIon nhu fron da noI.
Vì fho con nguoI moI Iam ac. Iam ac non cuoI cung phaI chju Iay muon ngan
su kho dau frong kIop hIon faI.
NguoI khong bIof nhan qua khong so nhan qua ma cu Iam ac fhì cung
chju du moI su kho dau frong hIon kIop.
Sau nay co djp duoc doc sach Ðao Ðuc Iam NguoI fhì chau so hIou
nhIou hon vo mon dao duc nay.

CO THAN NG¡O¡ MO¡
O¡ O¡K¡ K¡KN T¡ HANH THOAT KHO
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, trong sacb cua Tbay co noi. “Nguoi Janb mat
tban nay Jcn muon ngan kicp sau cung kbo ma Juoc /am nguoi, oi nbu con
rua mu tìm bong cay ngoai bicn”, tbco con bicu Jo /a sau /uc cbct Ji, Jcn kicp
sau bo Jau con bict bo /a ai nua, Jo /a cai ngbicp kbo cua bo, cbu kbong pbai
bo cbct roi bj Ji Jau tbai /am cac con oat kbac, pbai oay kbong tbua Tbay:
Oup: Su hIou bIof cua chau Ia su hIou bIof chap doan, caI nghIop ac kIa
fIop fuc dI faI sanh Iuan hoI, caI nghIop do do aI Iam ra7 Co phaI chính frong
cuoc song cua chung fa da fao ra no khong7 khI con nguoI con song fhuong
huan fap ac va fhIon do Iong ham muon fao ra. KhI nguoI chof chang con mof

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


24
vaf gì ca nghIa Ia khong co fhan fhuc, Phaf fanh hoac IInh hon, faf ca dou
hoaI dIof fhoo fhan xac cua ho, nhung caI con IaI Ia gì7
Hanh dong fhIon ac cua chung fa con IaI, no fro fhanh mof caI Iuc raf
manh, non kInh goI no Ia nghIop Iuc. NghIop Iuc cung gIong nhu dua con cua
chung fa sanh ra, fao ra, roI dua con nghIop Iuc cua chung fa IaI sanh ra chau
nghIop Iuc cua chung fa, chau nghIop Iuc cua chung fa IaI sanh ra chíf nghIop
Iuc cua chung fa va cu fho maI maI sanh ra frong vo Iuong kIop. Va moI
nghIop Iuc sanh ra nhu vay dou do chung fa ma co, fho ma chung fa vo frach
nhIom voI nhung nghIop Iuc nay sao7 KhI ma nhung nghIop Iuc nay mang day
dau kho Iuc no fho Iay fhan nguoI hoac fhan chung sanh va maI maI muon doI
muon kIop fhì chung fa Ia nguoI cha |fhan ngu uan) sanh no ra, co sao chung
fa khong fhay frach nhIom mình sao7
Trong fhu con hoI: “8au /uc cbct Ji, Jcn kicp sau, bo Jau con bict bo /a
ai nua, Jo /a cai ngbicp kbo cua bo, cbu kbong pbai /a bo cbct Ji bj Jau tbai
/am cac con oat, pbai kbong tbua Tbay:”
Ví du: Nhu chau co mof dua con, chau co muon cho dua con ngoan fof,
hIon Ianh co hIou fhao, cham hoc, khong ham choI hay muon co mof dua con
khong ngoan fof, hung du, baf hIou, khong cham hoc, fhích choI dua khong7
Nou chau co mof dua con ngoan fof hIon Ianh, co hIou fhì chau co sung
suong khong7 Chac han Ia sung suong phaI khong chau7 Ðang nguoc IaI chau
co mof dua con khong ngoan fof, fanh fình hung ac, baf hIou fhuong fhích
choI, khong fhích hoc fhì chau co kho khong7 Chac han Ia kho roI phaI khong
chau7.
Va nhu vay, du bIof hay khong bIof vo nghIop cua chau o qua khu hay
vj IaI, chau cung dou phaI co frach nhIom frong hanh dong fhIon, ac cua chau
doI voI nghIop. Va IaI, frong hIon kIop cua chau, su kho vuI cua doI chau dou
do chính hanh dong nghIop fhIon ac cua chau, nhung frong fhu chau bao:
“Cung kbong bict kicp truoc mìnb /a ai ca, cung nbu con, gio Jay con Jau bict
kicp truoc mìnb /a ai: O Jau: Do oay bo Jau co so /am Jicu ac, oì kicp sau bo
Jau bict bo /a ai Jc ma Jau, ma ticc, ma an ban o.o...”
Nhu Thay da day: “Ðu con co bIof hay khong bIof kIop da qua va kIop vj
IaI cua con Ia aI7 Nhung frong hIon faI con Iam dIou ac fhì con khong fho franh
khoI moI su kho dau. Vì fho con phaI co frach nhIom bon phan vo doI song hIon
faI cua con, nhaf Ia con phaI fhay va hIou bIof frach nhIom va bon phan cua con
frong cuoc song hIon faI Ia con khong non Iam kho con, khong non Iam kho
nguoI khac bang nhung hanh dong ac fhan mIong y cua con, vì nhung hanh dong
ac ay frong hIon faI da khIon cho doI song hIon kIop cua con phaI gap nhIou su
baf hanh, kho dau, baf foaI nguyon va cay dang v.v... Con co bIof khong7 Cho
non con con phaI hIou bIof vo Iuaf nhan qua dang chI phoI nhung hanh dong
nghIop fhIon ac cua con o fuong IaI sau nay, vì nhung hanh dong fhIon ac cua con
frong hIon kIop ma vj IaI bao nhIou chung sanh do nghIop fhIon ac ay sanh ra
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


25
phaI chju kho dau, vuI buon, baf an baf foaI nguyon v.v... Ðo Ia frach nhIom dao
duc Iam nguoI con a! Con khong fho fho o do cho hanh dong fhIon ac cua con dI
faI sanh mac kho vuI ko no. ÐoI vay duc Phaf day: “cbung sanb /a nbung nguoi
tbua kc cua ngbicp, ngbicp /a cba Jc ra cbung sanb”, fhua ko cua nghIop fuc Ia
nghIop sanh ra chung fa ra.
Nou chung fa co doI maf nhìn xuyon fhung qua Iop ao fhan nghIop cua
chung sanh fhì chung fa so fhay faf ca chung sanh dou do nghIop Iuc cua
chung fa sanh ra, chung do chung fa co no Iong nao an fhjf chung sanh
khong7 Vì cam dao caf co ga dap dau ca Ia cam dao caf co cha mo mình, Ia
dap dau con chau mình, fhì fhu hoI con nguoI co fình cam, bIof kho dau bIof
fhuong khoc, bIof nuc no khI maf cha maf mo fhì Iam sao chung fa co nhung
hanh dong ac ay duoc. Con an fhjf chung sanh Ia nhu an fhjf cha mo, con
chau cua mình chu dau phaI aI xa Ia, chI co IoaI fhu vaf moI khong co su hIou
bIof, moI an fhjf cha mo con chau nhu vay, nhung con nguoI fhì chung fa sao
no co nhung hanh dong ac doc ay duoc, Ia con nguoI fhì khong fho song nhu
con fhu vaf duoc, vì con nguoI song co dao duc Iam nguoI, song co fình cam,
song co frí fuo hIou bIof fhì khong fho nao song man ro hung ac nhu IoaI cam
fhu duoc.
Ví du: Ðo chau fhay nghIop Iuc mof nguoI bình fhuong khong co san,
don khI gap vIoc fraI y, nghjch Iong, nguoI ay fuc gIan gIong nhu mof con fhu
du, do goI Ia nghIop Iuc cua san.
Chung fa gIof haI chung sanh do an fhjf Iau ngay fhanh fhoI quon an
fhjf, fhoI quon an fhjf fuc Ia nghIop Iuc non khI an uong khong co fhjf chung
sanh fhì an uong khong ngon, do do nghIop fhích an fhjf chung sanh van con
non fuong ung voI fhjf chung sanh ma faI sanh Iam chung sanh, mof nghIop
Iuc nhu vay co fho sanh ra Iam fram muon con vaf do roI fIop fuc sanh fu
fhoo nghIop cua no, vay fra fra vay, con nhung nghIop Iuc fhIon cung fIop fuc
faI sanh Iam nguoI, mof nghIop Iuc fhIon co fho sanh ra nhIou nguoI fuy fhoo
moI fruong song cua hanh fInh, fuc Ia moI fruong nhan qua fron qua dja cau
nay.
Mac du ho khong bIof ho Ia aI frong kIop ko, nhung nghIop Iuc fhIon ac
cua ho Iuon Iuon fIop fuc faI sanh Iuan hoI Iam moI fhan chung sanh khI cuoc
song hIon faI ho da gIof haI chung sanh nhu fho nao fhì ho phaI vay fra nhu
fho nay. Iam fhan chung sanh chI bIof kho dau ma khong bIof cach fhoaf
kho, nghIa Ia Iam fhan chung sanh khong bIof fhIon ac, chung Iam fhoo ban
nang fu nhIon cua chung do bao vo su song, vì fho chung phaI chju kho vo van
frong vo Iuong ngan muon kIop.

O¡OC THAN NG¡O¡ KHO
Hoûi: Kinb bacb Tbay, nguoi Janb mat tban nay Jcn muon ngan kicp
sau cung kbo ma Juoc /am nguoi, oi nbu con rua mu tìm bong cay ngoai bicn,
xin Tbay cbl Jay cbo con Juoc ro.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


26
Oup: Ðuc Phaf day: “Juoc tban nguoi /a kbo”, kho co nghIa Ia kho duoc
fhan nguoI, chu khong phaI Ia khong duoc fhan nguoI, khI hanh dong fhIon ac
cua con da fraI qua mof fhoI gIan fra nghIop cua no fhì nghIop a y IaI duoc
sanh Iam nguoI.
Mof nguoI Iam ac Iuon Iuon Iam kho mình kho nguoI va kho faf ca
chung sanh fhì nghIop ac ay chang bao gIo fro IaI Iam nguoI, cho non duc
Phaf ví du bong cay va con rua mu gIua bIon, co nghIa Ia nghIop ac khong bao
gIo fro IaI Iam fhan nguoI nua duoc, phaI fhoI gIan Iau Iam fra cho hof nghIop
ac da Iam, khI fra hof nghIop ac da Iam fhì nghIop con IaI fuong ung voI IoaI
nguoI fhì moI sanh ra Iam nguoI. O day con non hIou mang Iof nghIop chung
sanh Ia mang Iof nghIop fra no mau xuong ma con nguoI da fung gIoo rac, don
chung fra hof nghIop ac cua mình da gay ra, fhì moI fuong ung voI nghIop
Iam nguoI fuc Ia moI du duyon sanh Iam nguoI.
Van do faI sanh Iuan hoI va nghIop fhIon ac khong phaI Ia van do do
cho nguoI con frí huu han hIou bIof, cang Iuan vo nhan qua Iuan hoI cang bj
fuong frI Iua dao fhanh ra hIou saI maf, van do nay phaI Ia nguoI co frí vo
han khong bj ngan cach boI khong gIan va fhoI gIan moI fhau suof, khong bj
fuong frI danh Iua.
Van do nay Ia van do khong ích IoI non duc Phaf goI Ia hy Iuan. Trong
Iuc con nguoI con ban nang IoaI cam fhu hung du, cha dap Ion nhau vì mIong
com manh ao va vaf chaf, ko manh an hIop ko you, cuoc song con nguoI
khong con co dao duc khIon cho IoaI nguoI qua kho dau vì phaI bon chon frong
cuoc song.
Va n do Phaf gIa o Ia va n do Io I ích cho cuo c so ng cu a con nguo I, do Ia
da o du c nha n ba n kho ng Ia m kho mình kho nguo I, chu kho ng phaI ngoI
fhIo n, nIo m chu , fung kInh, nIo m Phaf hay do fìm hIo u nha n qua ba do I
ma khIo n cho con nguo I ho f kho . NgoI fhIo n, nIo m chu , nIo m Phaf, fu ng
kInh sa m ho I hay fìm hIo u nha n qua ba do I do Ia nhu ng dIo u do bj fuo ng
Iu a da o do I ga f nguoI.
Ðao Phaf co maf fron daf nuoc VIof Nam hon 2000 nam, chua caf khap
noI dau dau cung co, ma dan foc VIof Nam co hof kho chua7 Chua cang nhIou
cang fao ra nhIou vIoc mo fín, Iua dao, fIon maf faf mang. HIon gIo chua fhap
xay caf hang fy, fy bac, chua nao cung dop do khang frang nhu cung vang
dIon ngoc, fIon bac cua fín do do vao nhu nuoc ma co ích IoI gì7 ÐoI kho van
con kho nhu vay va con kho hon. Ðao duc con nguoI cang ngay cang xuong
doc, ngoI fhIon, nIom Phaf, nIom chu, fung kInh, sam hoI v.v... co gIaI quyof
duoc nhung gì IoI ích cho xa hoI dau, hay Ia mof su franh no cua nhung nguoI
fIou cuc hoac cua nhung nguoI muon su vo mInh cua nguoI khac Iam gIau fron
mo hoI nuoc maf bang danh nghIa fon gIao.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


27
Trong Iuc nhan dan VIof Nam noI rIong va con nguoI fron hanh fInh
nay noI chung dang can co mof non dao duc do con nguoI doI xu voI con nguoI
dung Iam kho cho nhau.
ÐoI vay chau hoI nhung dIou nay Ia nhung dIou Iua bjp cua cac fon gIao
noI vo con nguoI bang cach nay hay bang cach khac chu khong bao gIo noI
dung vo con nguoI ca.
Ðuoc fhan nguoI kho, Ia kho o nam fIou chuan Iam nguoI, chu khong
phaI kho o fhan nguoI. Than nguoI cung gIong nhu fhan cua IoaI dong vaf.
Ðong vaf sInh ra frung frung fhì con nguoI cung sInh ra frung frung. Nhu vay
fhan nguoI nhu fhan dong vaf fhì khong kho, nhung fhan nguoI kho Ia kho o
cho nam duc hanh.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


28
CON NG¡O¡ NGAY MOT OONG HON
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, bicn nay trcn tbc gioi, Jan so ngay mot Jong bon
ma Jicu ac cang ngay cang tinb oi oa xao quyct bon tuc /a cang co nbicu Jicu
ac bon truoc, oay ma /oai nguoi cang /uc cang Jong bon. Vay co trai ooi /uat
nban qua bay kbong:
Tbua Tbay, oì nbicu nguoi /am ac tbì kbong Juoc /am nguoi cang nbicu
sau kbi cbct ma sao Jan so cang Jong /cn /a sao oay:
Tbua Tbay, tbco /uat nban qua tbì nguoi pbai it Ji ma suc oat pbai
nbicu moi Jung, mong Tbay giai tbicb cbo con bicu:
Oup: Thoo kInh sach cua duc Phaf da day va xac djnh Iuaf nhan qua ro
rang: “Cbu Tbicn giam tbì con nguoi tang”, co nghIa Ia fhIon phap gIam ac
phap fang. Cau hoI cua chau frong fhu o fron: “Tbco /uat nban qua nbu con
bicu tbì nguoi pbai it Ji ma suc oat pbai nbicu moi Jung”, Con hIou Iuaf
nhan qua faI sInh nhu vay khong dung, Con hIou nhu vay Ia hIou fhoo IInh
hon dI faI sInh chu khong phaI fhoo nghIop fhIon ac dI faI sanh, Con non hIou
con nguoI cung chI Ia mof IoaI dong vaf nhu bao nhIou IoaI dong vaf khac,
nhung no duoc xom Ia mof IoaI dong vaf cao cap hon cac IoaI dong vaf khac
ma fhoI, nguoI fa ví IoaI nguoI Ia mof IoaI dong vaf ac doc nhaf frong cac IoaI
dong vaf fron hanh fInh nay, no co fho dIof faf ca cac IoaI dong vaf fron
hanh fInh nay, nhung moI fruong song nhan qua so khong cho phop no. Vì
fho no cang ac doc fhì no IaI cang sanh soI nay no nhIou hon do Iam gì do no
fu gIof no va fu no no so dIof foan bo IoaI nguoI fron hanh fInh nay, nou
khong co mof non dao duc nhan ban – nhan qua do gIup no fhoaf ra khoI ban
chaf cua IoaI dong vaf fhì no fu dIof chung Iay no.
Taf ca cac IoaI vaf khac sanh ra voI ban chaf hIon Ianh fu nhIon cua
chung, chung chang co su fu duy va bIof fhIon, ac, phaI fraI v.v... nhu con
nguoI, chung chI bIof song va bao vo su song, non co Iuc chung fa fhay chung
raf hung du, caI hung du cua chung Ia ban nang fu vo chu khong phaI caI
hung du nhu con nguoI.
Trong moI fruong song fhì co bon IoaI sInh:
1- Thap sanh.
2- Noan sanh.
3- ThaI sanh.
4- Hoa sanh.
Thap sanh Ia nhung vaf sanh ra noI am uof nhu co cay va nhung IoaI vI
sInh vaf, nhung IoaI vaf nay sanh fruoc fIon. |fhuoc vo ac nghIop)

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


29
Noan sanh Ia nhung IoaI sanh frung nhu IoaI chIm, IoaI bo saf, Ia
nhung IoaI vaf nay duoc sanh ra sau cac IoaI fhap sanh |fhuoc vo ac nghIop).
ThaI sanh Ia nhung IoaI vaf sanh con, nhung IoaI vaf nay duoc sanh ra
sau IoaI sanh frung |fhuoc vo ac nghIop).
Hoa sanh Ia nhung fu fruong fhIon duoc sanh ra do hanh dong Iam
fhIon cua con nguoI, no Iuon Iuon co su hIon dIon frong moI fruong song cua
chung fa. Nou con nguoI Iam ac nhIou fhì fu fruong fhIon so gIam dI va con
nguoI Iam fhIon nhIou fhì fu fruong fhIon fang Ion, fu fruong fhIon fang Ion
fhì con nguoI va faf ca IoaI vaf fron hanh fInh nay dou song an vuI, hanh
phuc, khong bonh faf, khong faI nan va khong kho dau, moI fruong song so
khong bj o nhIom, suc khoo cua con nguoI va IoaI vaf duoc bao dam an foan,
Iuc bay gIo bonh vIon chI con Ia mof co fang vIon do con nguoI don fham quan
vuI choI chu khong co bonh nhan.
VoI doI maf cua duc Phaf nhìn suof qua Iof nghIop cua moI chung sanh
non chI fhay no foan Ia ac nghIop chu khong phaI co nguoI va IoaI vaf, fuc Ia
fu con nguoI cho don nhung IoaI vaf khac nho nhíf nhu IoaI con frung sau bo
dou Ia con nguoI dang fra vay cua mof dao Iuaf nhan qua raf cong bang va
cong Iy, khI vo fình hay huu y ho da Iam nhung dIou ac, ma gIo nay ho phaI
Iam fhan chung sanh do fra qua, fra chung nao hof fhì ho moI duoc faI sanh
Iam nguoI, khI Iam nguoI ho khong bIof fhIon ac non cha y fhoo fam ham
muon sanh ra nhIou ac phap Iam kho mình kho nguoI va kho chung sanh fao
fhanh nghIop ac hay noI cho ro hon Ia fu fruong ac, fu fruong ac ay fIop fuc
sanh Iam cac IoaI vaf do fho Iay nhung su kho dau ma khong co phuong phap
nao gIaI cuu duoc, ngoaI fru chI co IoaI nguoI nho co frí fuo phan bIof duoc
fhIon ac, non duc Phaf, NgaI do IaI cho chung fa mof kInh nghIom song cua
con nguoI fhoaf kho, cham duf su froI Ian frong sau noo Iuan hoI va maI maI
o frong fu fruong fhIon vInh vIon.
Vì fho duc Phaf day: “Chu ThIon fang fhì con nguoI gIam, chu fhIon
gIam fhì con nguoI fang” Co nghIa Ia fu fruong fhIon fang fhì fu fruong ac
gIam, fu fruong ac fang fhì fu fruong fhIon gIam. NoI cach khac cho do hIou
hon nhan qua fhIon fang fhì nhan qua ac gIam, nhan qua ac fang fhì nhan
qua fhIon gIam. Ðang chung con nguoI sanh nhIou va Iam ac nhIou fhì nhan
qua ac fang, nhan qua fhIon gIam, nhan qua ac fang nhan qua fhIon gIam fhì
con nguoI fron hanh fInh nay kho nhIou fu fhIon faI djch hoa don nhung su
gIan xao Iua dao gIof haI nhau va nhung bonh faf du moI fhu cho don nhung
bonh fhoI daI khong fhuoc frj.
Ðuc fhu cua chau so sanh o fron con nguoI va con vaf fhì khong dung
Iuaf nhan qua. So sanh Iuaf nhan qua Ia so sanh fhIon va ac, cho non frong
sau noo Iuan hoI cua dao Phaf Ia sau frang fhaI cua fam:
1- TroI Ia frang fhaI fam song frong 10 dIou Ianh goI Ia fhap fhIon.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


30
2- NguoI Ia frang fhaI fam song frong nam dIou Ianh goI Ia ngu gIoI.
3- A fu Ia Ia frang fhaI nong gIan, Ia hof, chuI mang, dam nguc, cao
maf.
4- Nga quy Ia frang fhaI dang bj doI ma khong co fhuc pham an.
5- Suc sanh Ia frang fhaI fI fIon nho mon, ích ky.
6- Ðja nguc Ia frang fhaI dau kho nhu dang dau nhuc do bonh faf, do bj
danh dap.
Trong sau noo nay fhoo nhan qua duoc chIa ra Iam haI phan: fhIon va
ac.
1- TroI Ia coI fhap fhIon co 33 coI TroI fuc Ia co 33 fu fruong fhIon, hay
Ia 33 cap fhIon cua TroI.
2- NguoI Ia coI ngu gIoI, CoI ngu gIoI co nam duc:
a- Ðuc hIou sInh
b- Ðuc fu bo Iay cua khong cho
c- Ðuc chung fhuy
d- Ðuc fhanh fhaf
o- Ðuc MInh man
NguoI gIu gìn va song nam gIoI fron von moI fhaf su Ia o coI nguoI, con
khong gIu gìn fron von nhu vay fhì khong duoc goI Ia coI nguoI ma Ia mang
hình nguoI nhung o frong cac coI gIoI khac nhu: A fu Ia, nga quy, suc sanh va
dja nguc. NguoI va cac IoaI dong dang o frang fhaI nay dou duoc goI Ia o coI
ac, coI kho dau.
NguoI Iam ac phaI fho chju nhung qua kho. Nhung nguoI do duoc goI Ia
A fu Ia, nga quy, suc sanh, dja nguc; A fu Ia, nga quy, suc sanh, dja nguc Ia
nhung cap buc kho cua con nguoI, va su kho fan cung Ia dja nguc.
Tron day Ia su phan chIa nhan qua do chung fa khaI nIom hình dung
mof mo hình nhan qua fhIon ac cua TroI, NguoI, A fu Ia, nga quy va suc sanh,
do Ia mof frang fhaI fhaf su, chu khong phaI chung fa fuong fuong ra canh
gIoI cua sau coI Iuan hoI vua sIou, hình vua huu hình. Cho non kInh sach gIau
fuong fuong noI ra nhu vay Ia kInh sach IaI con saI bIof mu.
Nhu frong fhu chau noI: “Tbco /uat nban qua nguoi pbai it Ji ma suc
oat nbicu moi Jung”. Co Io chau da hIou cau: “Ðuoc tban nguoi /a kbo” non
moI suy Iuan nhan qua nhu vay.
Y cua duc Phaf o day so sanh frong cac IoaI dong vaf fhì IoaI nguoI nho
co bo oc fhong mInh hon cac IoaI vaf khac, nho do IoaI nguoI moI vuof fhoaf
ra bon su dau kho va cham duf Iuan hoI, con cac IoaI dong vaf khac fhì khong
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


31
fho vuof fhoaf duoc, khI mof nguoI maf fhan kho fìm IaI duoc fhan chu khong
phaI duc Phaf noI con nguoI íf dI, gIam dI hoac con nguoI khong sanh ra nua.
ÐIou nay khong phaI, cach day 2500 nam frong fhoI duc Phaf con faI
fho, IoaI dong vaf fron hanh fInh nay gom chung ca IoaI nguoI fhì so Iuong
IoaI vaf va nguoI so sanh voI hIon gIo fhì chI bang mof phan fram, mof phan
ngan, mof phan frIou. Con hIon gIo IoaI dong vaf ma nguoI fa an fhjf vua san
baf nhung IoaI dong vaf hoang da va vua nhung IoaI dong vaf nuoI, mof ngay
IoaI nguoI da gIof bao nhIou IoaI vaf fron hanh fInh nay, do cung cap Iam fhuc
pham nhu cau hang ngay cho con nguoI nhu vay so Iuong dau phaI íf, chI co
IoaI vaf hoang da fhì gIam va co IoaI dong vaf bj IoaI nguoI dIof chung.
IoaI nguoI cang sanh ra nhIou ma song frong ac phap fhì do Ia mof noI
Io au cua nhung nguoI frí, vì no so dIof cac IoaI dong vaf khac ma con fu dIof
no bang frí oc fhong mInh cua no, bang chung hIon gIo “Kc boacb boa gia
Jìnb” Ia mof hIon fuong con nguoI gIof con nguoI.
Chau phaI hIou nhan qua faI sInh chu khong phaI IInh hon faI sInh. Vì
fho mof nguoI con song ma da fao ra nhan qua fhì nhan qua fIop dI faI sInh
nhung con nguoI va nhung con vaf khac, nhung nguoI ay van con song va fIop
fuc nhung hanh dong nhan qua fhIon ac khac roI nhung hanh dong nay fuong
ung fIop fuc faI sInh cho don khI nhung hanh dong can fu nghIop cua nguoI ay
dI faI sInh, khI nguoI ay chof. Cho non nhan qua frung frung duyon sanh va
cung frung frung duyon dIof. Ðo Ia IoI duc Phaf da day: “Nban qua trung
trung sinb kboi”.
Chau hay nhìn cay du du kIa, frong mof qua du du co nhIou haf moI haf
Ion mof cay du du; moI cay du du cho nhIou fraI; moI fraI co nhIou haf; moI
haf Ion mof cay, nhung cay du du mo van con song. So sanh nhan qua cua cay
du du va nhan qua cua con nguoI fhì co khac chI dau. Vì moI vaf fron fho gIan
nay duoc sInh ra dou do nhan qua, song frong nhan qua va chof cung dI vo
nhan qua fru nhung nguoI fu chung, ho da ra ngoaI quI Iuaf nhan qua khong
con bj chI phoI.
Chuc chau vuI manh va song dung dao duc Iam nguoI, khong Iam kho
mình kho nguoI.
Kính fhu.
TÐ: Sach cua Thay vIof Ia frIon khaI IaI IoI day cua duc Phaf Thích Ca
Mau NI, NguoI da day khong co fho gIoI sIou hình, ThIon Ðang, Ðja Nguc,
nhung canh gIoI sIou hình foan Ia canh gIoI fuong frI. Sach cua Thay Chon
Quang vIof noI co fho gIoI sIou hình Ia do anh huong cua kInh sach phaf frIon
Ða Ia Mon va cac fon gIao khac nhaf Ia khong dung fhoo y Phaf day frong
kInh NIkaya |Nguyon Thuy).
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


32
NguoI fu gIaI fhoaf khong co dI vo dau vì khong co coI NIof Ðan do dI.
NIof Ðan chang qua Ia mof danh fu do chI cho chan Ií fhu ba |ÐIof do). ÐIof
do Ia mof frang fhaI fam hof fham san, sI fuc Ia mof frang fhaI fam Iy duc Iy
ac phap v.v...
Cho non mof frang fhaI fam Iy duc Iy ac phap Ia canh gIo I cua nguoI
gIaI fhoaf o do. Ðo Ia mof fu fruong, khong con co canh gIoI nao khac nua.
KhI fam Iy duc Iy ac phap fhì khong con nghIop non khong co faI sanh
Iuan hoI.
KhI nguoI con song fam Iy duc Iy ac phap fhì gIoI Iuaf nghIom chInh,
khong ho vI pham mof IoI nho nhaf nao. NguoI gIoI Iuaf nghIom chInh, khong
ho vI pham mof IoI nho nhaf nao Ia Iy duc Iy ac phap hoan foan, Ia nguoI co
frI kIon gIaI fhoaf. TrI kIon gIaI fhoaf Ia “Minb” chu khong con “Vo minb”
nua. Trong MInh gom co gIoI Iuaf va frI kIon gIaI fhoaf, non Phaf day: “Tri
kicn o Jau tbì gioi /uat o Jo, Gioi /uat o Jau tbì tri kicn o Jo. Tri kicn /am
tbanb tjnb gioi /uat, gioi /uat /am tbanb tjnb tri kicn”. Nhu vay cho NIof Ðan
dau phaI cho hof nIom, vì hof nIom Iam sao co frI kIon, co gIoI Iuaf7
Tom IaI, NIof Ðan khong phaI Ia mof coI gIoI sIou hình, no chI Ia cho
fam baf dong fruoc cac ac phap va cac cam fho.
Cbon Nbu ngay 10-6-2000
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


33
KH¡ V¡ON CO PHA¡ LA TH¡Y TO
C¡A LOA¡ NG¡O¡ KHONG
*
?
Hoûi: Kinb tbua Tbay, tu truoc toi nay kboa boc Jcu kbang Jjnb rang
con nguoi /a Jo kbl ouon sinb ra tuc /a tbuy to cua /oai nguoi, Jo /a tbuyct
ticn boa. Vay Jao Pbat Nguycn Tbuy oa tbco tri oo ban cua Tbay tbì nguon
goc /oai nguoi oa rong bon /a nguon goc ou tru /a tbc nao:
Oup: Con khI khong phaI Ia Thuy To cua IoaI nguoI nhu cac nha khoa
hoc da khang djnh, con khI chI Ia con khI, mof IoaI dong vaf nhu cac IoaI dong
vaf khac.
Thoo dao Phaf con khI chI Ia mof IoaI dong vaf cao cap gan gIong nhu
con nguoI. Nou Iay con nguoI Iam fIou chuan fhì con khI chI Ia con khI ma
fhoI, chu khong fho fIon hoa Iam con nguoI duoc, chI co nghIop Iuc cua con
khI, khI con khI chof no so fIop fuc Iuan hoI faI sanh Iam nguoI.
Tu con nguoI “Co So” song don gIan, dua vao fhIon nhIon. Muc song cua
fhIon nhIon fhì co han, con con nguoI sanh san fhì vo han non con nguoI buoc
phaI fIon hoa dan do bao vo su song con cua mình duy frì cho don ngay nay,
do do con nguoI fro fhanh van mInh phaf frIon fhoo chIou huong khoa hoc
hIon daI hoa, do san xuaf ra vaf chaf phuc vu cho doI song con nguoI nhu hIon
nay.
IoaI khI song fhanh fjnh frong sach hon cac IoaI dong vaf khac, nho
hanh dong song fu nhIon fhoo nghIop nhan qua fhIon fao fhanh nghIop Iuc
fhIon. KhI con khI chof, nghIop Iuc fhIon chIou cam moI fruong fhIon Iuan hoI
faI sanh fhanh con nguoI. Ðung hIou rang con nguoI chof Ia so fIop fuc sanh
Iam con nguoI nua, hIou nhu vay Ia khong dung Iuaf nhan qua. duc Phaf day:
“Juoc tban nguoi /a kbo, kbo nbu con rua mu tìm bong cay giua bicn kboi.”
Cho nay co djp Thay so gIang day do hIou bIof ro rang hon.
Trí huu han cua con nguoI khong cho phop cac nha khoa hoc hIou hon,
cho non cac NgaI dung su so sanh nhung hanh dong va su co cau co fho cua
IoaI khI vuon gIong nhu nhung hanh dong va co cau cua co fho cua IoaI nguoI
co xua “fIon su” ma cho rang fhuy fo cua IoaI nguoI Ia khI vuon. Ðo Ia caI hIou
chua foI cua cac nha khoa hoc.
Muon gay fao gIong con nguoI fhì phaI co moI fruong fhích hop voI con
nguoI. Chính cac duyon cua con nguoI, chu chua co cac duyon cua con nguoI fhì
khong fho nao gay fao gIong con nguo I duoc, cho non fhuyof fIon hoa fu con
vaf fhanh con nguoI fhì mo ho, fruu fuong khong chính xac. ÐoI phan sac uan
cua con nguoI day du hon IoaI dong vaf, nhaf Ia su cau fao bo oc cua con nguoI
vo fo bao nao phan su dung vo fInh fhan fuong uan va fhuc uan fhì IoaI khI
vuon khong fho co duoc.

¯
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


34
Con nua, caI chua foI cua cac nha khoa hoc, do Ia: Trí fuo cua IoaI khI
vuon va frí fuo cua nhung nguoI fIon su dou song dua fron fhIon nhIon, IoaI
khI vuon frí fuo khong sang fao va phaf mInh nhung caI goI Ia van mInh va
sang fao cua IoaI khI vuon duoc. Cho non khI vuon ngan doI chI Ia khI vuon,
con nguoI fIon su doI song cung gIong nhu IoaI khI vuon nhung IaI bIof phaf
mInh va sang fao non do IaI cho chung fa sau nay mof kho fang van mInh vI
daI fu ngon ngu, foan hoc, y hoc, su hoc, dao duc hoc, don khoa hoc v.v...,
chung fa chI Ia nhu ng nguoI fhua ko va dua fhoo co so do ma phaf frIon
khoa hoc hIon daI, nou khong co van mInh cua nguoI fIon su do IaI IIou
chung fa co fho co mof non van mInh khoa hoc hIon daI va ky ngho hoa nhu
ngay hom nay chang7
Cho non IoaI khI vuon khong co frí fuo fhong mInh nhu con nguoI, no
fhuong song fhoo ban nang fu nhIon fhuong baf chuoc IoaI nguoI hon Ia sang
fao phaf mInh nhu con nguoI.
Thuy fo cua IoaI nguoI raf fhong mInh, khI con nguoI co maf fron hanh
fInh nay, nou IoaI nguoI khong co su fhong mInh fhì no da bj dIof chung ngay
fu Iuc ban dau. TaI sao vay7
Vì cau fruc co cau co fho cua IoaI nguoI, fuy co gIong nhu IoaI khI vuon,
nhung hoan foan khong gIong han, co nhung cho con saI khac, vì fho con nguoI
khong fho dung suc manh do bao vo su song nhu IoaI manh fhu, cung khong fho
fron chay chuyon nhay nhanh nho nhu IoaI khI vuon huou naI duoc.
IoaI nguoI bao vo su song bang frí fuo fhong mInh cua mình, non
fhuong phaf mInh va sang fao dou do bo oc, do Ia dIou can fhIof cua IoaI
nguoI ma cac IoaI dong vaf khac khong fho co duoc, cho non IoaI khI vuon Ia
fhuy fo cua IoaI nguoI Ia mo ho fruu fuong, chI co qua su so sanh nhung bo
xuong cua nguoI fIon su va nhung bo xuong cua IoaI khI vuon gIong nhau roI
cac nha khoa hoc da suy ra va fuyon bo . Nhung chung mInh khoa ho c do chua
du do xac chung fhuy fo cua IoaI nguoI Ia khI vuon.
Iuaf nhan qua da xac djnh moI fIou chuan cua moI IoaI chung sanh, nou
chung sanh song va fao nhung fIou chuan do fhì so sanh Iam IoaI vaf do, chu
khong phaI fIou chuan do ma Iam IoaI vaf khac duoc, co nghIa Ia IoaI dong vaf
do song fhIon o cap do fhIon do so sanh Iam IoaI chung sanh do, con nguoc IaI
song ac o cap do ac do fhì so sanh Iam IoaI chung sanh do, Iuaf nhan qua raf
cong bang va cong Iy non fIou chuan fhIon ac cua no ro rang, khong fho saI
khac duoc ma voI frí fuo vo han cua duc Phaf, NgaI da fhau suof Iuaf nhan qua
do do NgaI day cho chung fa cach fhuc song nam fIou chuan fhIon do con fIop
fuc Iam fhan nguoI fhIon va chI co fhan nguoI fhIon moI du frí fuo fhong mInh
ron Iuyon fu fap cham duf kho dau va Iuan hoI.
Cac phap vo fhuong Iuon Iuon fhoo saf nhung hanh dong nhan qua cua
muon IoaI, vì fho, cac phap IIon fuc fhay doI fao fhanh mof nghIop Iuc, nghIop
Iuc do fIop fuc fIon hoa faI sanh Iam IoaI vaf cao cap nhu IoaI TroI, NguoI, ma
nghIop Iuc do fhoaI hoa fhì phaI faI sanh Iam IoaI dong vaf ha cap, do Ia mof
dao Iuaf cong bang va cong Iy doI voI faf ca cac IoaI dong vaf fron hanh fInh
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


35
nay no khong ap dung rIong cho con nguoI ma cho faf ca, vì muon IoaI vaf do
moI fruong song vo mInh duyon hop sInh ra, do do fu con vaf Ion, nho cho don
IoaI nguoI dou vo mInh Iam chap, nhung IoaI nguoI nho frí fuo fhong mInh
fhuong fìm foI sang fao va phaf mInh non da fhay su vo mInh cua mình, khI
da fhay su vo mInh cua mình fhì do Ia mInh, ma da co mInh fhì con nguoI
Iam chu duoc moI fruong song cua mình, Iam chu moI fruong song cua mình
fuc Ia Iam chu sanh, gIa, bonh, chof. Iam chu sanh, gIa, bonh, chof Ia Iam
chu nhan qua. Iam chu nhan qua Ia Iam chu moI su dau kho va cham duf faI
sanh Iuan hoI. Cham duf faI sanh Iuan hoI fuc Ia gIaI fhoaf ra khoI fhan
nghIop.
NG¡ON GOC V¡ TR¡
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, nguon goc ou tru nbu tbc nao: Xin Tbay cbl Jay
cbo cbung con Juoc ro.
Oup: Nguon goc vu fru chI Ia mof moI fruo ng song hoac chof doI voI frí
huu han cua chung fa, nou muon fìm hIou bIof ro hon nua fhì frí huu han
khong cho phop chung fa hIou, con frí vo han cua chung fa chua co ma chung
fa muon hIou fhì chung fa so hIou bang fuong frI, ma hIou bang fuong frI fhì
saI su fhaf, cho non bay gIo chung fa non fìm hIou caI gì co IoI ích fhIof fhuc
cho chung fa va moI nguoI fhì khong phí fhì gIo quy bau, fhì gIo do chung fa
Iam nhung vIoc ích IoI khac con co y nghIa hon.
Cho non ngay xua co nhung aI hoI Phaf nhung dIou khong ích IoI,
nhung hy Iuan ao fuong mo ho fhì duc Phaf Iam fhInh, khong fra IoI. Con o
day Thay co gang gIaI fhích do moI nguoI hIou mof cach daI khaI vo nguon
goc cua vu fru. Ðu chung fa co bIof ro vo nguon goc cua vu fru fhì cung chang
co ích IoI gì cho cuoc song ma hang ngay chung fa fho chju bIof bao nhIou Ia
su kho dau. Ðay gIo chau hay Iang ngho cho ky nguon goc cua vu fru:
Cho nao co moI fruong song Ia noI do co co cay va IoaI dong vaf xuaf
hIon, con cho nao khong co moI fruong fhì noI do Ia moI fruong chof. Chof o
day nghIa Ia chua co muon IoaI vaf song, chu rIong hanh fInh ay van song vì
no dang hoaf dong, dang dI fron quy dao cua no, cho non noI no chof Ia khong
dung.
Nhung phI fhuyon fham hIom cung frang va duoc cac nha khoa hoc
nghIon cuu cho bIof maf frang Ia hanh fInh chof. ÐIou nay khong dung, vì
maf frang dang dI quanh fraI daf. No dang hoaf dong nhu vay sao bao Ia no
chof. Maf frang dang hanh nhu vay fhì no so fao duyon hop cho cac duyon
hIon co fhanh nhung duyon moI, nhung duyon moI hop voI nhung duyon cu
fao fhanh nhung duyon moI khac nua. KhI duyon hop frung frung nhu vay fhì

`
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


36
mof ngay kIa mua gIo so fhuan hoa va co cay so xuaf hIon. Co cay so xuaf
hIon, fhì Ian Iuof IoaI dong vaf xuaf. IoaI dong vaf xuaf fhì IoaI nguoI fron
cung frang so xuaf hIon. Nhu vay mof vaI frIou nam nua cung frang cung co
moI fruong song nhu fraI daf cua chung fa.
NoI don moI fruong fhì khong fho nao noI don moI fruong don dIou
duoc. TaI sao vay 7
Vì khI co caI nay fhì phaI co caI kIa, vì fho duc Phaf day: “Tbc gioi /a
Jo cac Juycn bop” Co duyon hop moI co fho gIoI. Co fho gIoI moI co vu fru,
nhung o day aI fao ra duyon hop7
Chính cac ha nh day. Khong co hanh fhì khong co duyon hop, khong co
duyon hop fhì khong co fho gIoI, khong co vu fru. Ðon day chung fa bao rang
cac hanh Ia nguon goc cua vu fru fhì chua dung. Vì cac hanh phaI co su dIou
khIon cua aI do. Vay aI do dIou khIon cac hanh7
XIn fhua, khong co aI dIou khIon cac hanh, vì cac hanh fhuong hoaf
dong fhoo su vo mInh cua mình, non Phaf day: “Vo minb” Nhu vay vo mInh Ia
nguon goc cua vu fru u7. Khong dung dau!
Nguon goc cua vu fru Ia 12 nhan duyon, chu khong fho mof nhan
duyon ma fhanh nguon goc cua vu fru duoc. 12 nhan duyon gom co:
1- Ðuyon Vo mInh
2- Ðuyon Hanh
3- Ðuyon Thuc
4- Ðuyon Ðanh sac
5- Ðuyon Iuc nhap
6- Ðuyon Xuc
7- Ðuyon Tho
8- Ðuyon AI
9- Ðuyon Thu
10- Ðuyon Huu
11- Ðuyon Sanh
12- Ðuyon !u bI, sau kho, bonh fu
Ðo Ia nguon goc vu fru hIon bay mof fho gIoI quan day kho dau cua IoaI
nguoI ma duc Phaf da xac djnh ro rang.
ÐaI phap 12 nhan duyon Ia duc Phaf da chI ro cho moI nguoI bIof nguon
goc vu fru. Nou 12 nhan duyon nay khong co fhì vu fru nay khong co. Vu fru
nay khong co fhì con nguoI va van vaf khong co. Con nguoI va van vaf co fhì vu
fru nay co. Con nguoI va van vaf co dou do 12 nhan duyon. Vì fho goc vu fru Ia
12 nhan duyon nhu fron da xac djnh.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


37

NG¡O¡ HOAN HAO
*

Hoûi: Ðcn nay con gap Juoc Pbat pbap cban cbanb cua Tbay, con rat
mung nbu nguoi cbct Juoi giua Jong nuoc oo Juoc coc. Kbi gap Juoc Pbat
pbap cban cbanb /a con Ja co gia Jìnb oo Jai con tbo. Ðc song Jung /oi Jay
cua Tbay “kbong /am kbo mìnb kbo nguoi” tbì con pbai nuoi Jay cbau Jcn
truong tbanb, sau Jo moi co tbc Ji tu Juoc, Jo /a cai tbict tboi cua con.
Con bict co nbicu nguoi Ja quy y Tam Bao tu /au, xong ca Joi bo cbang
co mot ngay song ma giu gìn mot gioi trong nam gioi cam Janb cbo nguoi cu
sì. Con tbì kbong muon oay, con muon rang mot kbi Ja quy y Tam Bao tbì
pbai tbuc bicn Tam Quy Ngu Gioi ngbicm cblnb, tbì pbai song Jung mot cuoc
song cua nguoi cu sì Jc tu cban cbanb cua Juc Pbat, con ncu oì bat cu mot /y
Jo gì ma tbay kbong /am Juoc tbì tboi cbu kbong ncn song nua Joi nua Jao
nbu Tbay Ja noi, oì Jicu Jo cung /am kbo mìnb kbo nguoi, oì sc /am oo con
boang mang buon kbo, cuoc song gia Jìnb ngbi ky /an nbau, bicu /am nbau,
Jo /a Jicu con kbong muon. Cbinb oì oay ma Jcn nay con oan cbua quy y.
Oup: Tu fhoo dao Phaf dau can phaI quy y, xua co mof Ða Ia Mon khI
ngho duc Phaf song mof doI song pham hanh gIaI fhoaf nhu vay, ong IIon baf
chuoc song fhoo, don khI gap Phaf ong chang bIof Phaf Ia aI. Iuc bay gIo duc
Phaf Iay Iam Ia sao IaI co mof Ða Ia Mon song y nhu mình, non duc Phaf hoI:
- “Tbay cua Hicn Gia /a ai:
Vj Ba La Mon tra /oi.
- Tbua Hicn Gia, Tbay cua toi /a Juc Pbat Gotama.
Ðuc Pbat boi ticp.
- Co bao gio Hicn Gia Jcn gap Juc Pbat Gotama cbang:
Vj Ba La Mon tra /oi.
- Tbua Hicn Gia, cbua bao gio toi gap Tbay toi ca, oì Tbay toi o tan
nuoc Xa Vc tai tjnb xa Ky Hoan.
Ðuc Pbat boi ticp.
- Pbong cbung bicn gio gap Juc Pbat Gotama Hicn Gia co nban ra
cbang :
Vj Ba La Mon Jap.
- Tbua Hicn Gia, /am sao toi co tbc nban ra Juoc Ngai:
Tbay tbc Juc Pbat rat tbuong tam Ngai bao rang.
- Cbinb ta /a Juc Pbat Gotama Jay”.

`
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


38
Tron day Ia mof mau chuyon do fhay nguoI fu fhoo dao Phaf dau can
phaI quy y Tam Ðao ma chI song dao duc nhan ban – nhan qua khong Iam
kho mình kho nguoI fuc Ia song dung pham hanh Tam Ðao, Ia quy y Tam Ðao
roI. ÐoI vay fhoI nay co hang van nguoI quy y Tam Ðao, nhung song Iam kho
mình kho nguoI fhì quy y Tam Ðao co nghIa Iy gì ma con Iam fhom foI cho
Phaf phap. Vì fho duc Phaf bao rang: “Cbl co nbung nguoi Jc tu cua Ta moi
gict Jao Ta cbct”.
Tu fhoo dao Phaf khong co nghIa Ia phaI vao chua hay phaI vao rung
sau nuI fham do xa Ianh fho fuc, ngoI fhIon, fung kInh, nIom chu, nIom Phaf
hoac Iay hong danh sam hoI cho fIou faI gIaI nghIop, hoac duoc chu Phaf, chu
Ðo Taf gIa ho.
Tu fhoo dao Phaf Ia phaI fu fap dung nhu IoI duc Phaf da day: “Cbu ac
mac tac. Cbung tbicn pbung banb”, co nghIa Ia nguoI muon fu fap fhoo dao
Phaf fhì phaI fap song Iam mof con nguoI hoan hao fuc Ia khong con mang
ban chaf cua IoaI cam fhu nua.
Mof con nguoI hoan hao Ia mof con nguoI co dao duc nhan ban – nhan
qua song khong Iam kho mình kho nguoI va khong Iam kho faf ca chung
sanh. Vì fho frong cuoc song hang ngay doI voI ong ba, cha mo, anh om, chj
om, vo chong, con caI, ba con quyon fhuoc, ban bo fhan huu, chom xom Iang
gIong v.v... Iuon Iuon phaI doI xu voI nhau bIof nhan nhuc, fuy fhuan, bang
Iong va con phaI bIof fha fhu fhuong you, dum boc Ian nhau, nho do moI
khong Iam kho mình kho nguoI.
Nhung hanh dong song nay chính Ia fu fhoo dao Phaf, dao gIaI fhoaf
fhaf su ngay IIon mof bang chung cu fho, do Ia gIaI fhoaf doI song con nguoI,
khIon cho con nguoI co mof dao duc nhan ban – nhan qua cao fhuong fuyof
voI. Ðay Ia gIaI doan fu fap gIaI fhoaf fhu nhaf ma nguoI cu sI va fu sI dao
Phaf nao muon cau gIaI fhoaf fhì cung dou phaI fu fap cho vIon man, nou gIaI
doan nay fu fap chua xong ma muon fìm cau su gIaI fhoaf cao hon nhu ngoI
fhIon nhap djnh fjnh chI hoI fho fhì do chI Ia mof su mo mong vIon vong ma
fhoI.
KhI nao frong cuoc song da gIu gìn duoc dao duc nhan ban – nhan qua fu
song khong Iam kho mình kho nguoI fhì moI xIn buoc vao fu hanh o gIaI doan
haI. Nou frong cuoc song con Iam kho mình kho nguoI fhì dung non fu fap fhom
buoc fhu haI, va cung dung xIn fu Tu NIom Xu, vì Tu NIom Xu Ia o gIaI doan fu
fap Chanh nIom frong Ðaf Chanh Ðao, non no Ia gIaI doan fhu haI. Nou ham fu
fap o gIaI doan haI fhì fhIou can ban, non kof qua chang co gì. Vì fho fu hanh chI
hoaI cong vo ích ma fhoI. Kha nang khong du ma fu fap vuof Iop nhu vay, doI
khI so bj uc cho, khIon cho fhan fam fhanh bonh, co khI roI Ioan fhan kInh
hoac fau hoa nhap ma, dIon khung.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


39
NKO VAO OAO O¡C
*

Hoûi. Kinb tbua Tbay, “ngan ac Jict ac pbap” xong /ai pbai “kbong /am
kbo mìnb kbo nguoi” truoc Jay con tbay no /a mau tbuan nbau, tu /a tbu cua
Tbay cbl bao cbo con, con sang to Juoc nbicu, con bicu rang muon tbuc bicn
Juoc Jicu Jo con Joi boi su kbco /co pbai kbong tbua Tbay:
Mìnb tbay cai ac, cai /am kbo mìnb kbo nguoi, cai oo /y tbì pbai cbong
/ai no, xong pbai /am sao cbo nguoi ac bicu ra ma kbong Juoc Jung /oi noi
banb Jong /am bo Jau Jon pbai kbong tbua Tbay:
Trong moi cuon sacb cua Tbay, cuon na o con cung tbay Tbay nbac Ji
nbac /ai “kbong /am kbo mìnb kbo nguoi” Jcn nay con bicu rang Jo /a cuu
canb, ncu tbuc bicn Jung tbì cuoc song cua cbung ta Jc cbju bict bao oa Jo /a
Nict Ban tai tbc, co pbai kbong tbua Tbay:
Oup: Ðung vay, ngan ac dIof ac phap fuc Ia khong Iam kho mình kho
nguoI. Khong Iam kho mình kho nguoI Ia mof dao duc cao fhuong fuyof voI, vì
fho khong nhung phaI khoo Ioo ma con phaI fhIon xao frong moI hanh dong
fu IoI an fIong noI don nhung cu chI va su fu duy suy nghI, phaI khoo Ioo
fhIon xao fInh fhuc hoan foan.
Ðung vay, fhay caI ac, caI Iam kho mình kho nguoI, caI vo Iy, caI phI
dao duc fhì mình phaI chong IaI do dom IaI su an vuI hanh phuc cho nhIou
nguoI bang mof su cong bang va cong Iy, chu khong phaI chI co dom IaI su an
vuI hanh phuc cho mof ca nhan cua mình.
Vì chong IaI su baf cong, su vo Iy, su phI dao duc, fhì phaI co su va cham,
su va cham ay chung fa phaI khoo Ioo fhIon xao khIon cho su va cham ay fro
fhanh maf Ianh, vì fho moI nguoI moI duoc an vuI.
Cung nhu Thay vIof kInh sach noI fhang noI fhaf, vì bIof nhung IoI noI
nay so mang IaI ích IoI Ion cho nhIou nguoI va chI va cham voI mof so íf nguoI
dang bj danh IoI Iam mo maf, nhung cung Ia fIong canh fInh cho ho va so co IoI
ích cho ho sau nay.
Ngan ac dIof ac Ia mof vIoc Iam raf fo nhj, fhIon xao, khoo Ioo, cho non
no nou ro hanh dong cua chung fa khI gap doI fuong co ca haI vo mof Iuof:
“kbong /am kbo mìnb kbo nguoi”, nou mof vo fhì chung fa raf do Iam, con haI
vo Ia mof dIou raf kho, nou chung fa khong fhIon xao khoo Ioo fhì khong fho
nao fhuc hIon duoc dao duc nhan ban nay. Cho non duc Phaf day: “Tbicn xao
nbap oao tbicn pbap, tbicn xao an tru song trong tbicn pbap”. Phan nhIou
fhIon xao Ia co franh no va cham, cho non Iay nhan nhuc Iam dau cuoc dau
franh fu fuong, ko do moI fuy fhuan nhung fuy fhuan khong bj IoI cuon Ia mof

`
Cau boi cua cbau Dung

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


40
fhIon xao fuyof voI gIup cho mình vuI nguoI khac vuI, vì fho moI duoc goI Ia
bang Iong ca haI mình va nguoI.
Ðung vay con da hIou khong Iam kho mình kho nguoI Ia mof canh gIoI
NIof ban, Ia ThIon dang faI fho gIan chu dau con fìm kIom noI dau .
Su fu hanh fhoo dao Phaf chI co bay nhIou day fhoI “Kbong /am kbo
mìnb kbo nguoi”. Nhung no Ia mof fruong ky chIon dau voI noI fam chu
khong phaI fu mof ngay mof bua Ia xong. Su chIon dau nay phaI co day du
nghj Iuc kIon cuong, bon chí gan da phI fhuong va con phaI co frí fuo sang
suof, khoo Ioo va fhIon xao frong moI hanh dong doI su voI cac phap fhì moI
khong Iam kho mình kho nguoI, boI chính no Ia non dao duc nhan ban cua
dao Phaf.
VaI hang chau ro fham va chuc chau fhanh fuu dao duc nhan ban
khong Iam kho mình kho nguoI frong moI hoan canh do dom IaI cho mình cho
nguoI mof hanh phuc chan fhaf.
Kính ghI
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


41
Q¡Y Y TAM BAO
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, bicn nay co mot so cu sì mong muon tbict tba
Juoc Tbay cbap nban cbo tbo Tam Quy oa Ngu Gioi, so Janb sacb nay bicn
nay con Jang giu. Voi nguycn oong tba tbict nbu oay tbì co Juoc Tbay cbo
pbcp kbong a! Con xin tbua Tbay bay giup Jo:
Ncu Ju Juycn tbì co 2, J cu sì, uoc ao Juoc oc tu oicn, bai kicn Janb /c
Juoi cban Juc Tu Pbu tbì con sc gui Janb sacb cbo cac cu sì mang oao, bang
kbong tbì con sc gui qua Juong buu Jicn, xin Tbay oui /ong cbo con bict.
Oup: Con non guI danh sach ho, fon, fuoI va dja chI cua cac cu sI do
Thay Iam Io fho Tam Quy Ngu CIoI cho. Nou quy cu sI khong vao duoc fhì non
chon ngay dau fhang hoac ngay ram, fap frung IaI mof dIom noI co fho duc
Ðon Su Thích Ca Mau NI. Truoc hình anh duc Phaf faf ca cac cu sI dong quy
xuong chap fay cau xIn chu Phaf chung mInh fhoo IoI nguyon duoI day: “Hom
nay cbung con nguycn Joi Joi tbo Tam Quy Ngu Gioi tbco oct cban cua Juc
Pbat mai mai muon Joi Jc cau Juoc giai tboat sanb tu /uan boi”.
Nguyon xong danh Io duc Phaf ba Iay, roI ngoI xuong mo bang ngho
Thay fruyon Tho Tam Quy Ngu CIoI. Sau khI Tho Tam Quy Ngu CIoI xong.
Cac cu sI quy xuong fac bach IoI frI an Phaf va frI an Thay. Sau khI fac bach
xong IIou Tam fhay maf Thay frao phap quy y cho moI nguoI.

TR¡NG TAM AN O¡ONG CHON LAC


Hoûi: Kinb bacb Tbay, o ngoai Bac bicn nay co mot so cac cbau cu sì
nbu cbau Tuan co uoc nguycn kbi nao Trung Tam An Duong co Ju Juycn
Juoc ra Joi Jc giup nguoi ngbco... tbì cac cbau nay ca gia Jìnb tìnb nguycn oc
noi Jay Juoc Jong gop suc nbo bc cua mìnb... Ju bat cu /am oicc gì : Micn
sao /a /am tbco /oi Tbay cbl Jay /a cac cbau oui mung /am... Ngoai ra con co
cac co cu sì cung co uoc nguycn nbu gia Jìnb cbau Tuan.... Con xin kinb bacb
/cn Tbay oc nbung uoc nguycn cua cbung con, nguong mong Tbay tao Ju
Juycn /anb cbo cbung con Jc tbc bicn Juoc uoc nguycn.
Oup: HIon gIo Trung Tam chua fhanh Iap, nhung co so kInh fo cua
Trung Tam duoc cu sI Hoang Tam |Chon Tam) fhuc hIon, nou cac cong fy hoaf
dong fhì frung fam moI fhanh hình, chung do Thay so goI cac chau. ÐIou can
fhIof, hIon gIo cac chau phaI rang fu fap va ron Iuyon fhan fam, duc nhan
nhuc, fuy fhuan, bang Iong frong moI hoan canh va moI doI fuong, nhung
khong duoc do ac phap IoI cuon.

`
Cau boi cua Licu Tam


Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


42
Trung Tam An Ðuong Ia noI do cho moI nguoI fu gIa don fro duoc nghI
ngoI va hoc fap dao duc Iam nguoI song khong Iam kho mình kho nguoI. Mof
dao duc Iam nguoI ma moI nguoI dang song fron hanh fInh nay dou can phaI
duoc frau doI, hoc fap va ron Iuyon do fhuc hIon mof cuoc song mang day du y
nghIa Iam nguoI xung dang Ia con nguoI, con nguoI cua Phaf gIao day du frí
fuo va Iong you fhuong fha fhu moI IoI Iam cua nhung nguoI khac.

O¡ONG O¡ C¡A NHAN Q¡A
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, oua qua con co ngbc mot so cau boi, kbicn cbo
tam con bat an, oì con con si mc, ncn oicc ay con co suy tu Jc tu mìnb pban
ticb oa tra /oi cbo tam mìnb: Co cbo con tbong bicu oa co cbo con cbua tbong
bicu, nay con xin manb Jan boi tbang oao nbung cbo con cbua bicu tbau Jao,
Jc tu Jay con kbong con u toi oa ca nbung oj Jat ra cau boi cung Ja Juoc
tbong suot...
Oup: Ðo fra IoI cau hoI fhu nhaf:
VoI frí huu han nguoI fa khong fho fhay IoaI gIa suc Ia nhung nguoI
fhan fhuong cua mình, vì aI kIof su chua doan, non khI bo fhan nguoI, fình
cam fhuong you con chau van con, do cuoc song fao foI ac an fhjf chung sanh,
fhanh nghIop non nhung nguoI fhan cua chung fa phaI faI sanh Iam fhan gIa
suc, do duoc gan guI con chau.
Co ÐIou Quang nuoI moo cho, khong bao gIo danh dap chung, quy frong
hon fhan mình, co fho IIou chof cuu moo cho, co doI xu voI chung Ia doI xu
fhoo Iuaf nhan qua cua aI kIof su do doan duf nhan qua fIon kIop bang cach
Iay fhIon chuyon nghIop chu khong phaI nuoI do fao nghIop moI.
Nou mof nguoI nuoI gIa suc bang cach dI mua hoac xIn vo nuoI Ia fao
nhan qua moI, con fu dau IoaI suc vaf don nha mình, do Ia duyon nhan qua
kIop fruoc phaI fra.
Co ÐIou Quang fra no nhan qua, nhung fra bang cach nao ma nguoI fra
va nguoI vay dou frong fhIon phap co nghIa Ia khong Iam kho mình kho nguoI
nua, fuc Ia khong gIoo nhan qua moI cua kIop foI.
IoaI cho moo Ia IoaI fhu an fhjf song, chung fhuong san duoI baf cac
IoaI vaf khac an fhjf. O day co ÐIou Quang cho chung an ca bo :
1. Thu nhaf cho chung an chay chung fhom fhjf non an raf íf va hay
fao fac baf IoaI vaf khac an fhjf, Iam non foI fu saf sanh.
2. Thu haI cho chung an ca bo Ia muc dích gIup cho chung dung fu saf
sanh vì nghIop fu saf sanh Ia foI raf nang, nhung IoaI cho moo da fao nghIop

`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


43
ac nhIou doI non nay da fhanh fhoI quon nhu vay. Tao cho chung gIan fIop saf
sanh foI nho hon Ia do fu chung dI san baf va gIof cac IoaI vaf khac.
3. Thu ba fhay chung an chay chua quon non an íf qua fhan gay om. Ví
du nhu mình nuoI cha mo ma cha mo an chay khong duoc fhan gay om fhì
mình phaI Iam sao7 Ðo cho cha mo an duoc va íf foI IoI fu saf sanh hon. Ðo
suy nghI do co khong ngaI nguoI fa chI frích co, co cu nghI khon cho Ia bo maf
cua danh o doI, khong fhuc chaf cua dao, con bay gIo co dang fra nghIop nhan
qua. IoaI moo cho fu dau don chu co khong fhích nuoI chung, nhung chung
don co phaI nuoI fan fình nhu nuoI cha mo mình vay. Co nghI rang IoaI gIa
suc Ia cha mo nhIou doI cua mình co duyon ma gap IaI frong doI nay Ia do
Iong fhuong you chua duf fhì phaI hof Iong cung phung du aI co noI gì co san
sang chap nhan, mIon Ia Iam fron bon phan dao duc Iam nguoI. VIoc Iam nay
aI hIou duoc, fru nhung nguoI co doI maf nhan qua hoac co Tam MInh fhì moI
ro.
IoaI cho moo Ia IoaI an fhjf song, chung fhuong san duoI baf cac IoaI
vaf khac an fhjf. Nou khong cho chung an ca bo fhì chung so baf nhung con
vaf khac hIon Ianh vo foI do an fhjf fhì pham vao foI fu saf sanh, foI raf
nang nhu Thay da noI o fron, con nou cho chung an ca bo oI fhuI, fhì chung íf
fao foI fu saf sanh, vay ma chung con baf gIof nhung con va f khac vo foI nhu:
ran, ran moI, coc, nhaI, cao cao, chuof va ga, vjf cua nguoI khac, fuy chung
khong an, vì duoc co !f nuoI chung no du, vay ma ban chaf saf sanh hung ac,
chung fhuong gIof chof nhung IoaI vaf hIon Ianh nay, nho an ca bo non chung
íf dI san Iung.
Nho cho an ca bo ma cho moo o day íf fao foI ac fu saf sanh, do Ia vIoc
Iam cua co ÐIou Quang gIup nhung nguoI fhan cua mình hay noI cach khac Ia
gIup cho IoaI chung sanh co duyon voI co som fhoaf khoI fhan moo cho.
Vì no nhan qua doI fruoc non doI nay cho moo vay quanh co !f do doI
no. KhI co fra no xong, moo cho cung so chof hof. Ðo roI cac con xom hIon gIo
faf ca moo da chof hof roI, chI con may con cho ma fhoI, nhung roI day khI co
!f hof no no cung so ra dI vInh vIon.
NguoI khong hIou bIof con o frí huu han cho co !f mua ca bo cho cho
an Ia Iam foI ac, do Ia khong fhay duoc nhan qua non kof foI ko khac, kof foI
ko khac fuc Ia fao foI cho mình, vì Iuaf nhan qua raf cong bang xu phaf ngay
IIon khong fho franh khoI, khI mình kof an nguoI Ia chuong ngaI phap don
voI fam mình khIon cho mình baf an, cho non duc Phaf day: “Jung bict
cbuycn nguoi ma bay bict cbuycn mìnb”
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


44
Ví du: Quy phaf fu nuoI cha mo, cha mo an chay khong duoc fhì quy
phaf fu nghI sao7 PhaI cho cha mo an fhu gì7 Trong Iuc cha mo fhom fhjf va
ca7
VIoc Iam cua co !f co haI vIoc IoI ích:
1/ Iam gIam bof foI IoI cho IoaI chung sanh.
2/ Ðo fhu fhach nhung nguoI fu co fhoo dung IoI Phaf day hay khong
“Bict cbuycn mìnb Jung ncn bict cbuycn nguoi”, fho ma cac co fu hanh Iuon
bIof chuyon nguoI, fu nhu vay co dung IoI Phaf day hay khong 7 Nou fhuan
duyon fhì dau fhay duoc fam nguoI fu, nho co nghjch duyon nay moI ro duoc
cac co khong xa ma uc cho fam, Iuon bIof chuyon nguoI, fhay phaI, fhay fraI,
fhay fof, fhay xau, fhay fhIon, fhay ac cua nguoI khac ma sao khong fhay
phaI, fraI, fof, xau, fhIon, ac, frang, don cua mình. KhI mình dom vIoc cua
nguoI khac noI ra mình Ia nguoI fof Iam sao7 Nhaf Ia nguoI fu hanh mo
mIong noI xau nguoI an cua mình, nguoI gIup do mình fu mIong com manh ao,
fu phap fu hanh, fu IoI nhac nho, khuyon ran don nhung IoI Ia ray cham fu aI
do mình duoc gIaI fhoaf.
Khong Io nguoI dI fu cau gIaI fhoaf ma vì nhung IoI Ia ray, cham fu aI,
do mình xa fam ma om ap frong Iong sanh ra fhu han noI xau, fhu han noI
xau do duoc nhung gì7 Hay do fao fhom nhan qua ac cho mình, frong khI co
ÐIou Quang Ia ray, cham fu aI do mong mình xa fam song dung duc hanh
nhan nhuc, fuy fhuan, bang Iong Ia fhap sang ngon don Phaf gIao.
ÐIof chuyon mình fuc Ia bIof IoI mình do khong Iam IoI nua; bIof
chuyon mình fuc Ia bIof chuong ngaI phap frong fam mình do mình day IuI
chuong ngaI phap frong fam fhì fam mình duoc an vuI fhanh fhan, khong
phaI Ia gIaI fhoaf hanh phuc sao7 ÐIof chuyon mình co IoI ích Ion nhu vay
fho ma cac co fu hanh Iuon Iuon cu bIof chuyon nguoI ma chang ho bIof
chuyon mình. ÐIof chuyon nguoI co IoI ích cho mình nhung gì dau ma con
Iam haI cho con duong fu cua mình Ia khong xa fam duoc.
Ðo nho chuyon nuoI moo cho ma co bIof duoc fam cua moI nguoI fu
khong xa, non co cang dap manh hon nua, nhaf Ia cac co da xuaf gIa, fu
fhoo kIou uc cho fam, khong chju xa, cu fhích ngoI frong fhaf roI dI noI
chuyon phIom va kIom chuyon noI xau nguoI nay nguoI kIa frong khI co hof
suc gIup do cho cac co vo doI song va fu fap, fho ma cac co fra on bang
nhung IoI chI frích noI xau, khong hIou vIoc Iam cua co nhu fho nao. Tam
mình con xau ac no n fhay vIoc nguoI dou xau ac, fam mình hof xau ac non
fhay vIoc nguoI kho ng xau ac, do Ia ngan ac dIof ac phap sanh fhIon fang
fruong fhIon phap.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


45
Ðap manh cua co !f co nghIa Ia gIup cho cac co xa fam dIof nga do
hoan fhanh duoc dao gIaI fhoaf, fam baf dong, con nou khong xa fam fhì roI
khoI fu vIon, dung Iay su fu hanh ma Iuong gaf nguoI khac ngoI maf an baf
vang, IoI dung mo hoI nuoc maf va suc Iao dong cua nguoI khac Iam ra com an
ao mac dom cung duong, do roI fu chang ra gì ma mang hình fhuc fu sI do an
khong ngoI roI cho khoo fhan.
Nam nam froI fu fap ngoI frong fhaf khong Iam dong mong fay, MInh
Tong da bj co !f dap cho mof fran IIon roI xuong vuc fham, fho moI bIof fam
nhu daf chua7 Muc dích cua dao Phaf Ia fam baf dong, cho non nguoI phaf fu
do nhan ra nguoI fu chon va nguoI fu gIa.
Chính vì ca c co no I xa u co ÐIo u Quang ma con duo ng fu cha ng ra gì,
co n mang nghIo p qua ra f na ng ba ng chu ng cha u IIo u Ngo c da ngho IoI ca c
co na ng nho no I xa u co !f ma fho qua dIo n khu ng, hIo n gIo IaI co n bj
pho ng na ng, ro I day ca c co da , dang, so fho nhu ng qua , khI ma co ÐIou
Quang chju muo n va n su cu c kho moI ma f va nhIou fIo ng faI kho ng fof,
nhung co quyof chí do fha p sa ng IaI ngo n do n Pha f gIa o, Ia m Io I ích cho
nguo I do I sau.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


46
NG¡O¡ C¡ SÏ AN PH¡ THO¡
*

Oup: Cac co an phI fhoI, vì cac co con Ia cu sI chua fho daI gIoI. Thoo co
ÐIou Quang: “Cbicc ao cu sì tap tu Jao Juc /am nguoi cbua xong, tam con san
ban am am, /ong con bam muon Ju tbu, /uc nao cung sanb tam ganb ty bon
tbua oa con tc bon nua /a tam bay tbu oat tìm kc bo cua nguoi kbac ma noi
xau”.
An com ngo ngay mof bua Ia hang xuaf gIa chu khong phaI cu sI faI gIa,
cho non cac co noI co ÐIou Quang va cac co phu nha bop sao an phI fhoI, dIou
pho phan nay saI, phaI chI co ÐIou Quang va cac co phu nha bop da xuaf gIa
ma con an phI fhoI Ia khong dung, ro rang cac co xuaf gIa ma so bì nhu vay Ia
cac co khong hIou gIoI Iuaf cua Phaf chI vì bj co ÐIou Quang dap ma fhu ghof
daf ra noI xau ma fhoI.
Tam o uo hoI fhuI ban fhIu nhu mof dong rac fhanh pho ma voI xuaf
gIa fu hanh voI chIoc ao ca sa va caI dau froc do Iam hình fhuc Iua dao fhIon
ha ma con bao rang an ngo, ngay mof bua va an Ion Iuf hoac fhay nguoI khac
an IaI sanh fam fhom khaf, do Ia Iua gaf nguoI khac fha Ia Iam cu sI an phI
fhoI khong co foI IoI.
ThoI nay fu sI noI ngay an mof bua chu ky fhuc Ia ba bua, sang an
banh mì uong sua hoac an pho, mì goI, chIou an fraI cay uong bof ngu coc. ÐoI
voI nhung fu sI nay co !f dap pha raf manh, fu duoc fhì fu cho dung, con fu
khong duoc fhì non dI vo doI ma song nhu moI nguoI dung co muon chIoc ao
dao ma fao cuoc doI. Tu khong chju xa fam fham, san, sI, ho aI Iam fhoo y cua
mình fhì ua fhích, aI Iam fraI y mình fhì ghof cay ghof dang, fu nhu vay fho
ma muon moI nguoI, ko hau nguoI ha bung com dang nuoc cho mình.
ÐoI voI Phaf gIao nguoI fu sI phaI gIu 10 gIoI nghIom chInh fhì su fu
fap moI co kof qua, con nguoI cu sI fhì nam gIoI phaI song fron von, khong ho
fraI pham mof IoI nao fhì dao duc Iam nguoI moI khong Iam kho mình kho
nguoI va kho faf ca chung sanh. Ðo Ia nhung fIou chuan ma cu sI fhoo nam
gIoI va fu sI fhoo muoI gIoI. Vì fho chung fa dung dung goc nay ma pho phan
goc kIa fhì khong dung cach. Pho phan gIoI khong dung cach, nguoI fa bIof
mình chua fhong hIou gIoI Iuaf ma noI gIoI Iuaf, do Iam fro cuoI cho moI
nguoI.


`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


47
O¡C PHAT
KHONG CO OAY PHAP MON (OAP PHA)
*

Oup: Trong kInh Nguyon Thuy co baI kInh “Kbu Pung” duc Phaf day.
“Cbo nao co com an ao mac, nba o Jay Ju ticn ngbi song mot Joi song sung
suong ma tu banb tam tbam, san, si, oa cac ac pbap kbac kbong tu bo Juoc,
kbong xa /ìa Juoc tbì ncn bo Ji Ju co moi tblnb o cung kbong o /ai”.
“Cbo nao kbong co com an ao mac nba o Jay Ju ticn ngbi oa kbong co
Joi song sung suong ma tu banb /y tbam, san, si oa Joan Jict cac ac pbap tbì
Ju o Jo co Joi kbat, co kbo so, co Janb Jap, co cbui mang, co Juoi Ji, co bo
Joi tbì nbat Jjnb cung kbong Ji”.
Chung fa hoc fhoo dao Phaf aI cung bIof “Ngan ac Jict ac pbap, sanb
tbicn tang truong tbicn pbap”. Va frong moI fhoI gIan Iuc nao cung canh gIac
day IuI cac chuong ngaI phap, do Ia nhung phap fu hanh cua dao Phaf, cho
non cho khong co com an ao mac fhì do khong phaI Ia chuong ngaI phap sao7
Ma chuong ngaI phap fhì khong phaI Ia ac phap sao7
Nou bIof dIof ac phap, day IuI chuong ngaI phap fhì fam co an vuI,
fhanh fhan khong7
Cau ko duc Phaf day. “Du co cbui mang Juoi Ji” cau nay co phaI Ia ac
phap khong7
Nou nguoI khong co kInh nghIom fu hanh fhì so hIou baI kInh Khu
Rung Ia mof baI kInh yom fho franh no ac phap. Thoo dao Phaf fu hanh ma
franh no ac phap fuc Ia uc cho fam chu khong phaI xa fam, uc cho fa m fhì fu
hanh khong bao gIo co gIaI fhoaf.
Ðoc baI kInh Khu Rung nay, ro rang duc Phaf khong co day chung fa fu
hanh dI fìm canh fhuan fhoo y muon cua mình ma hay fìm nghjch canh do xa
chuong ngaI phap frong fam.
Co ÐIou Quang fao canh chuong ngaI phap frong fam gIup cho quy vj fu
hanh xa fam chuong ngaI do duoc gIaI fhoaf fhì quy vj bao rang frong kInh
sach Phaf khong co day nhu co ÐIou Quang.
May man fhay! Trong kInh Nguyon Thuy con co nhung baI kInh nhu:
kInh Song Tam, kInh An Tru Tam, kInh Khu Rung, kInh Tu Chanh Can, kInh
Phap Cu va ThoI Khoa Tu Tap Trong fhoI Ðuc Phaf, du do xac chung, nou
khong co nhung IoI duc Phaf day nay fhì chac chan quy vj bao co ÐIou Quang
day khong dung.
Chính ngay xua khI duc Phaf con faI fho, NgaI da day: “Cbo co tin
nbung /oi Ta noi... ma bay tin nbung gì Ta Jay tu tap co kct qua /oi icb cbo

`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


48
mìnb cbo nguoi”. IoI day nay chung fa nghIom fhay raf ro khI co !f ÐIou
Quang dap pha ma chung fa xa duoc fam, fam nhu daf fhì do khong phaI Ia
IoI ích Ion cho chung fa sao7 Cho fu hanh co IoI ích fhIof fhuc nhu vay, cho
non duc Phaf bao: “Juoi cung kbong Ji”.
Nou quy vj da ngho IoI co !f ÐIou Quang day fu Iuc dau fhì bay gIo quy
vj da gIaI fhoaf fu Iau, fam quy vj baf dong nhu daf, chI vì quy vj khong fIn
nguoI fhIon huu frI fhuc cua mình, nguoI fhan can, nguoI Iuon fao ra nghjch
canh do cho quy vj xa fam, mong cho quy vj fu hanh som gIaI fhoaf, co hof
suc fan Iuc gIup do com an ao mac va con choc fuc quy vj do quy vj xa fam ma
khong ho so quy vj fhu ghof, faI fIong, noI xau cua quy vj, mIon sao quy vj fu
hanh fam baf dong nhu daf Ia fhap sang IaI ngon don chanh phap cua Phaf,
do Ia dIou mo uoc cua co ÐIou Quang, co quyof fam Iay fhan fam mình Iof
duong cho quy vj dI, do fhap sang IaI ngon don Phaf gIao, co khong ho mo uoc
danh va IoI, chI Iam sao ma gIup cho moI nguoI xa fam ac phap do dI don gIaI
fhoaf hoan foan, du cho aI co khon hay cho co cung chang mang, nguoc IaI quy
vj khong hIou fam y fof cua co non sanh ra hon gIan cam ghof va con daf ra
nhIou dIou noI xau nguoI ban fhan can fof nhaf cua mình, vì vay don gIo nay
quy vj con phaI chju Ian dan fron duong fu fap va mang day mof fam frang
hoang mang vo su fu hanh cua mình.
O doI, nguoI fa aI cung fhích nhung IoI ngon ngof, njnh hof, a dua, con
nhung IoI fhang fhung nghjch y fraI Iong fhì aI cung khong ua, nhung nguoI
fu fhoo dao Phaf voI muc dích Ia phaI daf duoc fam baf dong fruoc cac phap
va cac cam fho, do do gap chuong ngaI phap nhu gIo mua ho khIon cho fam
hon maf mo vo cung, fraI IaI quy vj fu fhoo dao Phaf ma gap chuong ngaI
phap fhì fam quy vj nhu Iua chay ma do fhom dau khIon cho Iong quy vj soI
suc cam fuc non moI co nhung dIou noI xau fhoo fuong fuong daf ra. Nhung
dIou nay duoc daf ra chung fo quy vj khong co xa fam ma chính quy vj da mo
cua dja nguc cho mình buoc vao, con nguoc IaI quy vj fhay co ÐIou Quang co
fhu oan ghof quy vj khong7 Mac du co bIof raf ro moI nguoI noI xau co nhu
fho nao, nhung khI quy vj fro IaI fu vIon fhì co ÐIou Quang van fIop fuc day
bao va phan fIch fI mI cach fhuc xa fam do cho quy vj fu cho bang duoc, do
fìm fhay su gIaI fhoaf noI fhan fam cua quy vj, mof nguoI nhu co ÐIou Quang
khong bIof fhu gIan aI ca ma chI bIof gIup cho nguoI fu bang duoc su gIaI
fhoaf.
Quy vj co nho khong7 Nou khong co duyon IIou Tam hoI nhung cau nay
fhì muon doI quy vj maI con om ap su nghI ngo doI voI co ÐIou Quang. Co hoI
Thay moI noI ra, con khong hoI fhì chang bao gIo cac con duoc ngho nhung
dIou nay, nhung IoI duc Phaf da day fu ngan xua ma co ÐIou Quang da day IaI
cac con.
Trong fhoI khoa bIou ngay xua cua duc Phaf, NgaI day chung fa fu fap
day IuI cac chuong ngaI phap, nou quy vj franh no fron chay cac chuong ngaI
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


49
phap fhì quy vj Iay phap gì chuo ng ngaI o dau ma fu fap day IuI7 Cho non
nIom Phaf, ngoI fhIon fung kInh, baI sam, nIom chu, Iuyon fap Yoga v.v... Iam
sao day IuI cac chuong ngaI phap frong fam duoc, do Ia quy vj da bj kInh sach
phaf frIon Iua dao, anh huong fu fap nhung dIou saI nay da fhanh fhoI quon
nhIou doI, fu cac To ngay xua cho don cac Thay cua chung fa ngay nay, roI
don cac ban bo fhan huu cua chung fa cung voI nhung cu sI hang ngay don
chua cung duong fu su cho fu sI, ho dou no Iuc fu hanh hof suc, nhung kof qua
fhoI gIan may chuc nam nay doI voI chung fa, con Thay To cua chung fa bIof
bao nhIou nguoI fu hanh co ca fram nam, ngan nam ma chang co nguoI nao
Iam chu duoc su song chof, hình fhuc fu hanh fhì co nhung kof qua fhì khong.
Vay, hIon gIo aI Ia nguoI fu fap fhoo Tjnh Ðo, Maf Tong, ThIon Tong
ma fam da hof fham, san, sI fuc Ia fam baf dong Iam chu duoc fam mình; aI
Ia nguoI fu fap fhoo ba fong phaI nay Iam chu duoc bonh hay phaI dI bac sI,
bonh vIon frj bonh; aI Ia nguoI fu fap fhoo ba fong phaI nay Iam chu duoc su
chof hay phaI chju chof frong su baf Iuc doI voI no.
ÐoI anh huong cua ba fong phaI nay, non noI don fu Ia nguoI fa nghI
ngay don nhap fhaf, franh duyon, fìm canh fjnh do Iuyon bua, ngoI fhIon,
nhap djnh, hoac Iuyon fap Yoga v.v... Su fhaf fu Iuyon fhoo kIou nay fuc Ia uc
cho fam va fhan, fu Iam kho mình nhIou hon.
Ví du: NgoI fhIon haI chan dau, fo, nong ma phaI co gang can rang chju
dau cho hof gIo, fhaf Ia fu mình Iam kho mình, fu Ia phaI co gIaI fhoaf ngay
IIon nhu duc Phaf da day. “Pbap tbict tbuc, cu tbc, bicn tai kbong co tboi
gian”, con bay gIo To day fu sao ma kho qua vay7 ÐoI da kho vì sanh, gIa,
bonh, chof fho ma dI fu Ia Iam cho mình IaI bonh kho hon, nhung fhoI quon fu
fap nay da fhanh nghIop non raf kho bo. Tu do nguoI fa fu fap noI xa fam
chu ky fhaf moI nguoI dang fu fap uc cho fam. Ðo su fu saI nay, chung fa
kIom dIom IaI faf ca huynh do cua chung fa, hIon gIo co nguoI fu fron bon
nam chuc nam co nguoI duoc CIao hoI Phaf gIao fan phong Iam Hoa Thuong,
Thuong Toa, VIon Chu, VIon Truong, Tru Trì v.v... nhung nhìn IaI Thay nao
cung bonh dau, song bang fhuoc, bang gao Iuc muoI mo, ngoI fhIon fhì haI ba
fIong dong ho, Ian chuoI nIom Phaf suof ngay dom Iuc nao fay cung khong roI
xau chuoI fho ma khong fjnh chI duoc hoI fho fhì Iam sao Iam chu su song
chof duoc. NoI chung fín do Phaf gIao hIon gIo gom chung: Tang, nI va cu sI
nam nu dang fu fhoo gIao phap kInh sach phaf frIon huong dan, nou khong
fInh gIac som fro vo con duong gIao phap Nguyon Thuy cua duc Phaf fhì phí
ca mof cuoc doI fu hanh cua mình chang dI vo dau, don dau ca.
Co ÐIou Quang da hof suc fan fình fao moI phuong fIon do gIup cho quy
vj fu fap dung nhu IoI duc Phaf da day: “Ðay /ui cac cbuong ngai pbap”,
“Ngan ac Jict ac pbap, sanb tbicn tang truong tbicn pbap”, “Cbu ac mac tac
cbung tbicn pbung banb”, “Bict cbuycn mìnb Jung ncn bict cbuycn nguoi”,
“Ðung /ai tbì cbìm xuong, ticn toi tbì troi Jat, cbl co ouot qua o.o...”.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


50
Quy vj hay bo nhung IoI fu fhoo kIou kInh sach phaf frIon day, fhì ngay do
quy vj fìm fhay su gIaI fhoaf IIon, fam quy vj fhanh fhan, an Iac va vo su.
Ðay gIo quy vj da ro duc Phaf day day IuI cac “cbuong ngai pbap” va
phuong fIon co ÐIou Quang fao “cbuong ngai pbap” do cho quy vj day IuI fhì
co khac gì duc Phaf day dau, nou khong fao chuong ngaI phap nhu vay fhì quy
vj fu fap so bj uc cho fam fhoo kIou kInh sach phaf frIon va nhu vay fu suof
doI quy vj chang fìm duoc su gIaI fhoaf.
ThoI gIan qua daI gan bay fam nam froI quy co da chju anh cua cac ho
phaI fron non khong nhìn fhay su fu fap saI cua mình, foI gIo nay quy co
chang bIof fu caI gì, fam quy co dao dong va baf an, fhoo quy co nghI dI fu Ia
xuaf gIa cao foc mac ao ca sa ngoI fhIon, nIom chu, fung kInh, sam ho I, uc cho
fam khong vong fuong, chung nao hof vong fuong Ia xong, nghI nhu vay Ia
saI, fu nhu vay khong co gIaI fhoaf ma con sanh bonh, cho non quy co va quy
fhay fu saI ma fhanh bonh.
Co ÐIou Quang fao cac chuong ngaI phap nhu Thay da noI o fron do cac
co fu fap hanh nhan nhuc, fuy fhuan va bang Iong Iam fam guong sang cho
quy phaf fu soI nhung cac co khong bIof Iay do Iam doI fuong fu fap fam mình
do duoc gIaI fhoaf, nguoc IaI Iay do Iam oan han sanh ra daf dIou noI xau nao
Ia mua ca cho cho moo an, nao Ia gay chuong ngaI Iam dong, Phaf khong co
day nhu vay, nao Ia cac co an phI fhoI, nao Ia Iay bof san cua phaf fu cung
duong cho cho uong v.v… KhI noI nhu vay phaf fu khong hIou fIn fhoo va cam
ghof co ÐIou Quang chu phaf fu dau bIof rang khI nhung con cho bj dau co
moI Iay mof íf bof san Iam fhuoc frj bonh cho chung, nhung vIoc Iam cua co
ÐIou Quang dou fho hIon mof Iong you fhuong bình dang, fu con nguoI don
con vaf, co Iam voI fanh cach fu nhIon uoc nguyon doI fruoc cua mình, khong
co fính foan danh IoI, khon cho non khong Iam bo maf khoo cho khoo day
phaf fu. Vì fho co khong ghof, khong fhu, khong oan aI hof, mac du moI nguoI
dang oan ghof dung nhung IoI Io fhom bof noI xau, Iam maf uy fín co, quy co
con IaI khIon chau Ngoc gIa dIon dung nhung IoI Io cua cac co do sI ma co
ÐIou Quang mof cach fham fo, nhung co van fhan nhIon, chính su fhan nhIon
nay ma chau Ngoc fhanh dIon fhaf, khIon ca gIa dình va mo cua chau phaI
kho so vo cung, gan nhu haf gIong Phaf da bj ung fhuI nou mo chau Ngoc doI
fruoc khong gIoo duyon sau day fhì hom nay chac khong con fu hanh gì ca.
Hoan canh dua co ÐIou Quang vao vj frí huong dan quy co fu fap chu co
chang cau, cung chang mong dIou nay.
Iuaf nhan qua hof suc cong ba ng va cong Iy, quy co va quy fhay fu
hanh khong vì su nghIop gIaI fhoaf ma vì fu aI, ban nga cua mình quyof ha
nhuc co ÐIou Quang Ia mof fhIon huu frI fhuc fhan can gIup do mình fu com
an ao mac don nhung phap fu hanh xa fam do duoc gIaI fhoaf ra khoI nha
sanh fu, on khong co ma oan IaI chaf day vì fho, non phaI fra mof gIa qua
daf, Ian dan fron duong fu va maf huong fu gIaI fhoaf.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


51
NguoI fu fhoo dao Phaf hIon gIo dang chju anh huong va fhuong dính
mac kIon chap cua ngoaI dao, nhaf Ia fu fhIon uc cho fam mong cho hof vong
fuong non da fhanh mof fhoI quon kho bo.
Cho non vIoc fhua hoI cua cac con Ia mof dIou raf can fhIof do hIou
dung gIao phap cua duc Phaf nho co fhua hoI cac con moI bIof gIao phap dung
saI do fu fap moI co kof qua, nou khong fhua hoI fhì nhung dIou quy co cung
nhu quy fhay da co caI nhìn Ioch Iac dua ra nhung dIou nghI van va con fuong
ra nhung dIou khong dung chanh phap, bop moo su fhaf gIao phap cua duc
Phaf nhu co ÐIou Tjnh da noI: “KInh sach Nguyon Thuy duc Phaf khong co
day dap pha ban nga… “Nbung trong kinb Nguycn Tbuy Juc Pbat cbang
nbung Jay Jap pba ban nga ma con Jay pbai Jict ban nga nua”. Ðo Ia IoI dua
ra Iy Iuan nuoI ban nga cua cac co ma chính nhung dIou nay da Iam Ioch
huong cua dao Phaf khIon fam moI nguoI dao dong nghI ngo gIao phap ma co
ÐIou Quang da day Ia saI khong dung IoI Phaf day, cung nhu Thay Chon Ðuc
daf ra cau nghI van khIon cho moI nguoI dao dong: “Coi cbung Tbay Tbong
Lac /ay Jc tu /am tbi ngbicm pbap mon cua mìnb”.
Nay cac con! Xua duc Phaf da day: “Xuat gia song kbong nba cua,
kbong gia Jìnb, cbl con ba y mot bat”. IoI day nay co phaI cua Thay hay cua
duc Phaf7 Nou aI fhay duoc doI song nhu vay Ia gIaI fhoaf fhì non fhoo dao
Phaf fu hanh, con fhay bo nha cua, xa vo con khong duoc fhì co aI op buoc
dau ma dI fu roI IaI canh gIac bang IoI noI phI Phaf gIao nhu vay! IoI day nay
duc Phaf day chu khong phaI Thay day. Thay day nhung gì ma duc Phaf da
day, Thay dau co bao ho bo gIa dình, vo con, nha cua, cua caI, faI san dI fu,
ma Thay bao phaI song co dao duc khong Iam kho mình, kho nguoI, phaI gIaI
quyof moI maf cho hof bon phan dao duc Iam nguoI fhì moI du duyon fu fhoo
dao Phaf, chu dung vao chua ngoI fu ma nho vo con, fIoc cua caI, faI san fhì
khong dung. IoI Phaf day ro rang nhu vay ma Thay Chon Ðuc bao “pbai coi
cbung pbap mon cua Tbay tbi ngbicm Jc tu”, Iam nhu fhay moI cho ra mof
fhu fhuoc do fhí nghIom bonh nhan, cung gIong nhu co ÐIou Tjnh noI: “Trong
kinb sacb Nguycn Tbuy Pbat Jay kbong co Jap pba nga” ma Thay da noI o
fron: - Vay cau: “Dict nga xa tam /y Juc /y ac pbap” Ia aI da day IoI nay7
Khong phaI o frong kInh Nguyon Thuy sao7 Co ÐIou Quang dap nga Ia con íf,
duc Phaf day dIof nga moI Ia nhIou.
Ða dI fu fhoo dao Phaf muc dích Ia phaI dap pha dIof nga va xa bo faf
ca moI fhu froI buoc Ia chính, duc Phaf da day nhu vay va con nhac dI nhac
IaI raf nhIou Ian, fho ma quy Thay va quy co daf ra nghI van do Iam cho moI
nguoI fhoI fam, nou IIou Tam khong fhua hoI fhì Thay khong bao gIo dom su
vIoc nay ra day bao, mac du Thay bIof raf ro nhung dIou quy co noI vo co
ÐIou Quang. Thay nghI rang nou con nguoI khong du phuoc fhì du co muon
gIup cho ho fu hanh gIaI fhoaf fhì cung chang bao gIo duoc, moI phap fron fho
gIan nay dou do duyon, duyon cua moI nguoI da gIoo frong fa phap fhì du co
muon IoI ho vao chanh phap cung phaI chju nhoc nhan va vo cung kho khan.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


52
Vì IoI ích cho IoaI nguoI va fhap sang IaI ngon don Phaf gIao, non Thay va co
ÐIou Quang phaI dom hof suc ra Iam vIoc do mong sao, ngay nao do fuy dom
Iua nho nhung so foa sang ngay mof rong hon.
Nou co dIou gì nghI ngo fhac mac fhì cac con non fhua hoI, hoI do
khong con nghI ngo, hoI do fhau ro con duong mình dang dI co dung hay saI,
hoI do franh khoI nhung su Iua dao cua nhung nguoI da vì fu aI mac cam voI
fam ích ky nho mon va vì danh, vì IoI ma bo cong gIao phap cua duc Phaf.
HoI do bIof ma franh su Iua dao cua cac fon gIao, vì chính nhung nguoI dang
Ianh dao fon gIao do ho van bj fon gIao cua ho Iua dao nhu fhuong, ma chang
bao gIo ho bIof.
Chính Thay fra IoI nhung cau hoI cua cac con Ia da Iam sang fo nhIou
van do fhuoc vo fon gIao, nhaf Ia dao Phaf. Ðo sach Ðuong Vc Xu Pbat co
mof su IoI ích raf Ion cho cac con noI rIong va IoI ích cho moI nguoI noI chung.
Cac con dung so Thay mof nhoc ma so doI sau khong aI dam fra IoI nhu Thay
fhì Iay gì cac con hIou do franh nhung cam bay cua nhung ko manh fam gIan
ac dung Iy Iuan gIof Phaf gIao nhu NgaI Iong Tho, NgaI Tho Than, NgaI Vo
Truoc v.v... hIon gIo con bIof bao nhIou nguoI khac nua, fu fhoo dao Phaf ma
khong chju dIof nga xa fam, dao fhì muon fu ma doI khong chju bo roI sanh
ra nhung Iy Iuan gIof Phaf gIao nhu cac To, nhaf Ia To Iong Tho da Iam va
bay gIo cung co mof so nguoI vo fình Iy Iuan bop moo su fhaf do dIof Phaf
gIao.
Ðao Phaf ra doI von khong op buoc cung khong cam do aI fhoo dao
mình, chI co nhung nguoI nao y fhuc duoc doI Ia kho va bIof kho nhu fhaf fhì
xa bo hof cac phap fho gIan do fìm duong gIaI fhoaf fhì moI mong fhay duoc
su gIaI fhoaf. NguoI nao fu hanh chang bIof buong xa fam mình, fhì doI chang
ra doI ma dao chang ra dao, vì fho Iam gì fhay duoc su gIaI fhoaf cua dao
Phaf. Su gIaI fhoaf cua dao Phaf raf don gIan, chI can ngan ac dIof ac phap,
song fhIon fang fruong fhIon phap Ia co gIaI fhoaf ngay IIon.
AI bIof ngan ac phap, aI bIof dIof ac phap fhì nguoI ay Ia Phaf faI fho
gIan, chu dau phaI Phaf ngoI fhIon, nIom chu, fung kInh baI sam v.v...
Quy co va quy fhay fu hanh chang ngan ac phap, chang dIof ac phap
ma fu fhoo dao Phaf fhì chI phí cong ma fhoI, IaI con mang no cua dan na fhí
chu, song frong dja nguc cua mIong IuoI ma khong hay bIof, fhaf Ia dang
fhuong.

NGAY S¡NH NHAT
*


`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


53
Hoûi: Kinb tbua Tbay, Ja tu /au con uoc mong bict Juoc ngay sinb nbat
cua Tbay: Ngay Jo /a ngay gbi kbac Jc cbung con xin no /uc tu banb, /ay
cong Juc Jang /cn xin tam tbanb cung kinb cung Jang Tbay... cung nbu ngay
Ðan sanb cua Juc Pbat Tbicb Ca Muu Ni oay: Con cui xin Tbay tu bi boan
by Jap ung /ong mong cau cua cbung con a tbua Tbay.
Oup: Ngay sInh cua Thay 17 - 9 - 1928 duong Ijch. fuc Ia ngay mung 4 -
8 - nam Mau Thìn am Ijch. Cac con da bIof duoc ngay sanh cua Thay fhì non
nho, khong non Iam Io sInh nhaf cua Thay rom ra va hao fon fIon bac, cac
con non Iay ngay sInh nhaf cua Thay ma:
1- Thu nhaf Ia y nga y a y Ia m nga y fu fa p ro n Iuyo n fha n fa m cu a ca c
con “nga n a c Jic t ac pba p” so ng du ng da o du c nha n ba n kho ng Ia m kho
mình kho nguoI, do Ia mu ng nga y sanh nha f cu a Tha y.
2- Thu haI Iay ngay do Iam ngay an uI nhung nguoI baf hanh frong xa
hoI, khI Thay con song cung nhu Thay da chof cac con non danh ra mof íf qua
banh, fhuoc fhang, sua, duong… gIup cho nhung nguoI baf hanh: Ðo Ia cach
fhIof fhuc nhaf - Thay mong.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


54
THO BAT Q¡AN TRA¡
LA G¡KO O¡YKN PHAT PHAP O NGAY MA¡
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay, cbung con xin bua kba truoc bac Tbay ton kinb
/a. “cbung con xin co gang no /uc bon nua, rcn /uycn oa kbac ky tinb tan
nbicu bon nua, Jc /am tron nbung /oi Jay bao ran nbac cua Tbay oc Juc
banb /am nguoi cbo tron oa uoc nguycn con con muon Ji xa bon nua. Ðo /a
tbco buoc cban cua Pbat oa cua Tbay Ja Ji qua, co Ut Dicu Quang Jang Ji
toi... Con con pbai tu tap xa tam tbam, san, si, man, ngbi oa cac kict su cbo
rot rao bon nua... nban nbuc, tuy tbuan, bang /ong /a cbang Juong con moi
Jat cban /cn, con tu tbay con con ycu ot qua, kbong bicu roi Jay, kicp Joi
nay.... con co /am Juoc nbu y nguycn /on /ao nay kbong: Tuoi Joi cung Ja
cao, gia Juycn con con nang qua! 8uc kboc oo tbuong kbong bict no sc cbi
pboi /au mau... nbu /oi Jay cua Tbay. “Cac con bicn gio nbu cbicc xc cu... /ai
Jo Joc... oi! Cbac Joi mat “tbong suot Juong Ji /oi oc cua nban qua” ma Tbay
cua cbung con nay Ja nbìn tbay... Cbung con Jang cboi ooi o Jay song Jay
bicn ma kbong bay bict... gì ca... Cbung con cbl con mot cacb /a tu cuu mìnb...
nbu /oi Jay cua Tbay... Con xin gbi kbac oa co gang xa tam Jict nga Jc cbo
mau cbong “tam nbu cuc Jat...”
Kinb tbua Tbay, /a tbu con Jang /cn trìnb Tbay oao Jung ngay 16 - 4 -
2000 am /jcb goi /a ngay Ðan Pbat Tbicb Ca Mau Ni. Cbung con nguycn ngay
bom nay /a ngay tbo tam gioi... Cbung con co gang suc no /uc tinb tan bon
cac ngay kbac Jc /ay cong Juc tu banb nbo bc nay Jang /cn cung Jang Pbat
To oa Juc Tu Pbu Jc to /ong bict on sau Jay Jcn bac Cbanb Ðang Cbanb
Giac Ja tìm ra, oa tìm /ai con Juong Cbanb Pbap ma bay /au nay Ja Jan tat
ngam...
Oup: Ðuc Phaf da hIou ro hoan canh cua nguoI cu sI khong fho nao
xuaf gIa fu hanh ngay IIon duoc, non NgaI da chI day cho cu sI frong moI
fhang non fu fap mof hoac haI ngay “Tbo Bat Quan Trai”, fuc Ia fap song
dung nhu Phaf va chung Thanh Tang, frong ngay ay gIu gìn fam gIoI fhanh
fjnh va om phap fu fap, fuc Ia khong Iìa phap nghIa Ia ngay ay Iay phap ngan
ac dIof ac phap, song fhIon fang fruong fhIon phap, vì fho ngay ay phaI song
fram Iang doc cu khong duoc noI chuyon fao Iao, noI chuyon Phaf phap, ngho
bang, Iuan dao v.v... Ngay ay duoc xom Ia ngay Iam Phaf, Iam Thanh Tang,
Iam Thanh NI, Iam bac HIon Thanh frong dao Phaf; ngay ay duoc xom nhu Ia
mof ngay quan frong nhaf cua doI nguoI, vì ngay ay Ia ngay gIaI fhoaf sanh fu
va cham duf Iuan hoI muon doI muon kIop.

`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


55
Cho non cac con hay xom ngay fho Ðaf Quan TraI Ia mof ngay cao
fhuong va cao dop nhaf cua doI song Iam nguoI cua cac con. Mof ngay song
foan fhIon cho chính ban fhan cac con, cho moI nguoI va moI IoaI chung sanh.
Cac con co fran frong va fon quy nga y ay fhì cac con khong vI pham
nhung IoI Iam nho nhaf, nhung IoI Iam fhuong xay ra frong ngay ay Ia: noI
chuyon, ngho bang phap, Io an uong, hoI nhung dIou fhac mac chua ro, Iy
Iuan, franh caI, cho caI nay dung caI kIa saI v.v... Taf ca nhung su vIoc nay
phaI dop qua mof bon. Ngay ay cac con don day do Iam Thanh fhì phaI Im
Iang nhu Thanh, phaI song don gIan nhu Thanh, phaI an uong nhu Thanh,
phaI ngu nghI nhu Thanh, phaI fon frong nhung nguoI ban HIon Thanh cua
mình, nhung nguoI dong mof chí huong voI mình.
Nou cac con fhuc hIon dung duoc nhu vay va fruoc gIo xa Ðaf Quan
TraI, cac con kIom dIom IaI fu sang don chIou cac con fu fap co Iam IoI mof
dIou gì chang7 Co vI pham mof IoI Iam nao khong7 Nou hoan foan khong co
fhì ngay ay chính Ia ngay cac con da huong fron mof ngay fhanh fhan, an Iac
va vo su, ngay ay Ia ngay gIaI fhoaf hoan foan khong con ac phap, ngay ay Ia
ngay cac con da fap Iam chu nhan qua nghIop bao, ngay ay Ia ngay fhanh
bình nhaf frong fam hon cua cac con.
Nou cuoc doI cua cac con chua du duyon fu hanh frong kIop nay fhì
ngay fho Ðaf Quan TraI Ia ngay ma cac con fao nghIop Thanh fhIon do kIop
sau noI fIop duyon fu hanh cho don noI don chon gIaI fhoaf hoan foan, cham
duf Iuan hoI.
Cho non, ngay fho Ðaf Quan TraI cac con hay fu fap cho dung phap,
frong cuoc song hIon faI cua cac con, cac con so Ia nguoI co duc hanh khong
Iam kho mình kho nguoI, Iuon bIof nhan nhuc, fuy fhuan, bang Iong, fao canh
song cho mình cho nguoI mof mua xuan an Iac, mof mua xuan vInh cuu.
Nou nguoc IaI cac con con fhay mình co Iam IoI fhì hay ruf ra nhung
kInh nghIom cua Ian fu fap nay, do ky fho Ðaf Quan TraI foI so khong con
pham phaI nua.

HAY T¡KT K¡KM
*

Hoûi. Kinb tbua Tbay, sap toi Jay cbau Tuan /ai co Jjp oc tu oicn Janb
/c Tbay oa co Dicu Quang, con xin goi tbcm 10 bop giay /oai 70 Bai Bang oc
Jc Tbay soan giao an, con mong rang cong oicc nang nboc nay, gia ma Tbay
giao cbo mot cu sì nao Jo tbì cbung con mung /am, ncu kbong co ai Jo Tbay

`
Cau boi cua Licu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


56
Jc Tbay /am bct tu A Jcn Z tbì cbung con /o /ang /am, suc kboc cua Tbay
cbong suy ycu.. .tbì cbung con oa cbung sanb bj tbicu pbuoc tbicu Juycn
nbicu qua, ngay nao Tbay con tai tbc tbì ngay ay con anb sang cua Ðao, oa
nguoc /ai sc bj kbo Jau... Jcn toi oo minb...
Oup: Cac con guI gIay vo nhIou fhì Tha y do xIn phaf fu, nhung cac
con dou Ion fuoI ca roI khong co Iam ra fIon, chI con fIon danh dum chuf íf
do fIou saI frong Iuc fuoI gIa you, dung mua gIay guI vao frong nay nua nou
khong co gIay phofo fhay so xIn phaf fu con dang Iam ra fIon, cac con co
chuf íf non gop voI nhau do khI Thay guI ban goc ra cac con so phofo cho
moI nguoI mof ban nho do cac con duoc ngho IoI Thay nhac nho sach fan fu
hanh.
Thay co gang phuc hoI suc khoo cua mình do fra IoI hof nhung cau hoI
va nhung nghI van cua cac con, do Iam sang fo va IoI ích cho IoaI nguoI fron
hanh fInh nay, do dom IaI mof non dao duc nhan ban gIup cho con nguoI
khong con Iam kho mình kho nguoI nua, va Iam sang fo IaI Phaf gIao chu ng
ay Thay ra dI Ia vua du.
VaI hang cac con ro chuc cac con fu hanh xa fam fof, song dung dao duc
khong Iam kho mình kho nguoI.
Kính ghI

NHOM T¡ HOC
NG¡YKN TH¡Y HOA KY
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, cbung con, mot nbom pbat tu micn Nam
Ca/ijornia, bay /au nay Joc sacb oa ngbc bang giang cua Tbay, rat mcn mo
Tbay, ncn tu Jat cbo mìnb mot nbom goi /a Nbom Tu Hoc Cbon Nbu Jc pban
bict ooi nbom Nu Hong, Kbom Hong (tu tbco Tbay Nbat Hanbì, oa nbom
Tam Hoa (tu tbco Hoa Tbuong Tbanb Tuì. Cbung con /am nbu oay kbong bict
co Juoc kbong: Kinb xin Tbay oa co Ut Dicu Quang tu bi cbl Jay, boac cbo
mot cai tcn kbac Jc cbung con cung nbau sacb tan trcn Juong tu banb.
Oup: Cau hoI fhu nhaf: Cac con non doc ky IaI nhIou Ian nhung cau fra
IoI cua Thay duoI day do suy ngam, nou co IoI ích cho cac con va cho nhung
nguoI khac fhaf su fhì cac con non fIn va Iam fhoo, con bang khong fhì fhoI
xom nhu Ia nhung IoI noI suong cua Thay.
Trong cac ban dao cung fu mof phap mon fhoo gIao Iy Nguyon Thuy
cua dao Phaf, fhì ca c con non Iay fon: “Nbom Tu Hoc Nguycn Tbuy”, nhung
vì o My non cac con fhom vao haI chu nua do xac djnh nhom fu hoc cua cac

`
Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


57
con ro rang, no frung fon voI cac nhom fu hoc nguyon fhuy khac: “Nbom Tu
Hoc Nguycn Tbuy Hoa Ky” vì day Ia nhung IoI day cua duc Phaf ma cac con
dong fu do sua fhan fam cua mình frong fhIon phap, Thay cu ng do nhung IoI
day nay ma fu fap dI don gIaI fhoaf.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


58
TH¡NH K¡NH
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, tbang 712000 cbung con sc bop mat Jc cung
nbau on /ai nbung Jicu Ja tbu tbap noi pbap mon cua Tbay. Tblnb tboang
cbung con cung co cbuycn tro ooi nbau qua Jicn tboai, trao Joi oc mot so bicn
tuong tu boc, /am pbuoc ma bay /au nay cbung con cu ngbì /a Jung, /a pbai.
Gio Jay Jcm ra soi roi ooi /oi giang cua Tbay, cbung con tbay rat ro Jau /a tu
tbat, Jau /a tu gia. Cbung con rat mong uoc Juoc Tbay oa co Ut cbo cbung
con quycn Ðuong Vc Xu Pbat tap 7, Ðao Ðuc Nban Qua, Nbung Loi Pbat
Day, o.o...O Jay cbung con mong moi Joc sacb cua Tbay nbu ban ban trong
mua. 8acb cua Tbay cbung con Joc Ji Joc /ai nbicu /an, Joc boai kbong cban.
Cbung con Joc sacb cua Tbay tbay oì Ji tung kinb. Moi kbi ranb roi cbung
con cbl can Jo ra Joc oai trang ma cbung con ua tbicb /a cam tbay tam bon
tbanb tban an oui.
Oup: Tap 7 Thay nhuan IaI chua xong, khI nao nhuan xong Thay so guI
don cho cac con. Thay dang nhuan IaI fu fap 1 don fap 10, vì fruoc kIa Thay
khong co nghI soan va vIof kInh sach, ma chI nghI fhuyof gIang day nguoI fu
fap ma fhoI.
NguoI vIof kInh sach Ia co y danh IoI frong do, xua duc Phaf khong vIof
kInh sach Ia Iy do nay, danh, IoI co mof suc cam do raf manh, nguoI fu chua
foI dau hay coI chung, kInh sach cua nhung nguoI nay so fro IaI gIof ho va
gIof nguoI khong phaI gIof mof nguoI ma gIof nhIou nguoI, khong phaI nhung
chI gIof nhIou nguoI ma con gIof nhIou fho ho.
Thay khong co y djnh vIof sach, nhung suof 17, 18 nam froI huong dan
nguoI fu hanh, chI co ba gIoI duc cua bac Thanh Tang ma khong co mof fu sI
nao song dung, fhay co fho vo fhuong cua Thay sap don gIo phuf fan ra ma
duong IoI fu fap chua co aI ro, non suof ba mua ha an cu Thay gIang gIao an
duong IoI fu fap cua dao Phaf, nhung khI gIang xong, Thay nhan mof ban In
vI fính cua chau Truc goI don, khI doc IaI Thay cam fhay can phaI nhuan IaI,
nhaf Ia nhung cau hoI dao, chu khong fho nao kInh sach ma vIof cau fha nhu
fho nay duoc, nao Ia chua hof y; nao Ia IoI van pham, chính fa, nao Ia Iap dI
Iap mof y v.v... cho non phaI bIon fap IaI fhì cuon sach moI co gIa frj, do do
vIoc Iam khong fho nhanh chong duoc, phaI doc dI doc IaI nhIou Ian fho ma
van con xof, co nhIou cho chua dIon fa hof y khIon cho nguoI doc kho hIou. O
day Thay co gang franh Iy Iuan, nhung khong franh hof duoc.
Trong nam nay Thay co gang nhuan cho xong 10 fap Ðuong Vo Xu Phaf
va sang nam so cho In bo sach Ðao Ðuc Khong Iam Kho Mình kho NguoI, bo
sach CIoI Ðuc Iam Thanh va bo sach Nhung IoI Phaf Ðay.

`
Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


59
MoI bo sach duoc In ra Ia Thay so fìm cach guI don cho con, nhung con
hay rang fu fap do duoc fam hon fhanh fhan an Iac va vo su, do duoc fam baf
dong fruoc cac ac phap va cac cam fho fhì do Ia cac con khong phu Iong Thay.
Thay cam fhong va fhuong you cac con vo cung, khI doc fhu con co
nhung doan: “O Jay cbung con mong moi Joc sacb cua Tbay nbu ban ban
trong mua. 8acb cua Tbay cbung con Joc Ji Joc /ai nbicu /an, Joc boai kbong
cban. Moi kbi ranb roi cbung con cbl can Jo ra Joc oai trang ma cbung con
ua tbicb /a cam tbay tam bon tbanb tban, an oui”.
Thay vIof sach Ia dom IaI su IoI ích cho con nguoI, nou qua fhuc co IoI
ích fhì Iam sao Thay khong dom hof fam Iuc cua mình ra vIof, vIof do cac con
doc, doc do cac con co su an vuI, fhanh fhan, doc do cac con song khong Iam
kho mình kho nguoI va fho gIan nay da bIon fhanh canh gIoI ThIon dang, Cuc
Iac fhì do Ia nIom vuI han hoan cua Thay.
Ðoc sach Thay ma gIa dình cac con duoc an vuI, hanh phuc, moI nguoI
frong gIa dình doI xu nhau bIof nhan nhuc, fuy fhuan, bang Iong va khong
Iam kho mình kho nguoI fhì do Ia su cung dang cao quy nhaf va bIof on Thay
ma khong co su cung dang nao cao quy va bIof on nao hon duoc.
Mac du nam nay Thay fron bay muoI fuoI, suc khoo fuy you, nhung
Thay co gang phuc hoI va an duong do vIof xong bo sach dao duc nhan ban –
nhan qua, ngo hau gIup cho con nguoI fron hanh fInh nay song khong con Iam
kho cho nhau.

XA LO¡
CO PHA¡ OO T¡ TH¡KN KHONG
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, sau Jay cbung con co mot oai tbac mac, cui xin
Tbay oa co Ut tu bi xot tbuong oa cbl Jay cbo cbung con Jut nbung Jicu ngbi
oa an tam tu tap.
11 Xa Loi co nbat tbict /a kct qua tat ycu cua nguoi tu tbicn bay
kbong: Co mot cu sì /a cuu sì quan VNCH xuat gia, tu banb Juoc oai nam
(cbua ban /a tu tbicn boan toanì, tcn /a Tbay Minb Ðat, kbi cbct tbicu xac tbì
nguoi ta bao Tbay ay co xa /oi rat Jcp.
Ðc tu cua HT Tuycn Hoa cbup nbicu anb cbo tbay HT co qua nbicu xa
/oi, tu nbung cuc to nbo, Jcn cac manb xuong Jcp bìnb rang cua tbat to.
Cbung con co cam tuong /a nguoi ta co tìnb tbicu cbua bct boan toan ncn moi
co nbicu manb xuong nbu oay. Cbung con nbo Ja Joc bay ngbc cac Tbay ngay
xua Jay rang. “xa /oi /a kct tinb cua nguoi Jong au xuat gia. No /a tinb, /a tuy
cua nguoi tu banb cban cbanb”. Xin Tbay tu bi cbl Jay.

`
Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


60
Oup: Trong kInh Nguyon Thuy duc Phaf khong bao gIo ca ngoI fan
fhan xa IoI hay Ia do IaI nhuc fhan hoac cho rang do cong duc fu hanh fhIon
nhu fho nay, nhu fho kIa moI co xa IoI hay nhap djnh do IaI nhuc fhan, chI co
day ong A Nan, khI duc Phaf fjch Iay nhung manh xuong vun dof chay con sof
|Xa IoI)
`
IaI xay fhap ma fho: “Nay A Nan, kbi tra ty xong, nbat /ay nbung
manb xuong oun Jung tbap trco pban, tai nga tu Juong, Jc nbung nguoi Ji
ngang qua trong tbay tbap Pbat ma tuong nbo Juc Nbu Lai Ja Jung cbanb
pbap giao boa cbung sanb, ngo bau song Juoc pbuoc /oi, tbac Juoc sanb
Tbicn”.
IoI day fron day Ia cach fhuc do chung fa nho on Phaf, nho don on
Phaf Ia phaI fhuc hIon nhung IoI NgaI day do co IoI ích frong cuoc song hIon
faI, nhung don khI chof cung duoc sanh vao coI fhIon huong duoc su an vuI.
Xa IoI Ia mof danh fu cung kính fon frong nam xuong fan cua duc Phaf,
chu khong co nghIa Iy gì vo su fu fap fhIon djnh kof fInh IaI fhanh.
Cac To sau nay da fu vo ra Iua dao Iuong gaf fín do: “Xa /oi /a kct tinb
cua nguoi Jong au xuat gia, no /a tinb, /a tuy cua nguoi tu banb cban cbanb,
cua nbung nguoi nbap Juoc tbicn Jjnb”. IoI day nay raf saI vì duc Phaf dau
phaI Ia dong au xuaf gIa ma khI fra fy xa IoI qua nhIou dom chIa cho fam
nuoc, con bao rang do fu fhIon kof fInh IaI fhanh xa IoI, fhì IaI con saI hon
nua, co nhIou nguoI khong fu fhIon, fhIou xac van co xa IoI.
Ðuc Phaf da chang bao: “Tban nguoi /a nbung cbat bat tjnb Jo bon Jai.
Jat, nuoc gio, /ua boa bop ma tbanb”, fhì co caI gì goI Ia kof fInh, kof fuy do
fhanh xa IoI, du co kof fInh kof fuy nhu fho nao fhì no cung chI Ia vaf vo
fhuong, baf fjnh co gì cho chung fa quy frong. Vay ma cac To dung Ion do
“Cong pbu tu banb kct tinb ma co” fhoo kIou fuong cua fhIon TIon dao Iuyon
fInh, khí, fhan. Ðao Phaf khong co IoaI fhIon Iua dao do, vì xa IoI Ia nhung
vaf vo fhuong baf fjnh do chang co ích IoI gì cho con nguoI fron hanh fInh
nay.
Ðao Phaf von quy frong o cho dao duc khong Iam kho mình kho nguoI
|gIaI fhoaf) chu khong phaI quy frong cho fhan fruong fho baf fu hoac fu
Iuyon nhu fho nao, don khI chof do IaI nhuc fhan khong hoaI dIof, nhu bo
xuong kho hoac do IaI xa IoI raf nhIou fhì nhu vay moI goI Ia nguoI dac fhIon,
dac dao. Ðuc Phaf khong co fuyon bo dIou nay. ThIon dao nay khong IoI ích
fhIof fhuc, cho con nguoI ma chI Ia mof fro Iua dao do Iam fIon fhIon ha voI
nhung aI qua fIn mu quang.
NguoI o doI fhay aI fu hanh co fhan fhong phap fhuaf hoac do IaI
nhuc fhan hoac do IaI nhIou xa IoI Ia cho chung dao, chung fhIon, fhIon dao

`
Xa /oi /a nbung manb xuong tbicu cbay kbong bct con sot /ai, nguoi Joi sau oì kinb trong
nbung manb xuong cua Pbat ncn goi /a xa /oi cbo co oc ton trong oa cung kinb, cbu no /a mot
cbat ban tblu uc truoc, bat tjnb cua tban tu Jai.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


61
do Ia nhung fhu fhIon khong dung cua dao Phaf, fhIon dao cua dao Phaf
song khong Iam kho mình kho nguoI, fam hon Iuon Iuon baf dong fruoc cac
phap va cac cam fho, non fhuong o frong frang fhaI fhanh fhan, an Iac va
vo su ma duc Phaf goI Ia nhap Ðaf Ðong Tam Ðjnh. Ðaf Ðong Tam Ðjnh Ia
mof frang fhaI ÐIof Ðo frong Tu ÐIou Ðo fuc Ia NIof Ðan, don khI duc Phaf
dIof do NgaI xuaf Tu ThIon va nhap vao frang fhaI baf dong fam nay. Ðay
Ia mof frang fhaI khI song fu hanh xong cung nhu Iuc chof duc Phaf dou an
fru frong do, mof frang fhaI fhuc fo va cu fho khong mo ho chuf nao, cho
non Tu ÐIou Ðo goI Ia bon chan Iy cua dao Phaf fhaf Ia xung dang chan Iy
cua IoaI nguoI, mof chan Iy ma Iuc song cung nhu chof nguoI fa dou cung fìm
duoc hanh phuc o noI do va noI do Ia noI foan Ia mua Xuan vInh cuu an Iac,
yon vuI.
Nhung bo xuong kho va xa IoI du co do IaI hay khong co do IaI fhì no
cung chI Ia mof dI fích Ijch su cua nhung aI da Iam IoI ích cho nhan IoaI, nhìn
fhay nhung dI fích nay hay khong fhay con nguoI van maI bIof on va Iuon
Iuon fo Iong cung kính, fon frong, con nhung bo xuong kho va xa IoI cua
nhung aI Iam haI nhan IoaI do IaI bao nhIou kInh sach day con nguoI nhung
dIou mo fín, phI dao duc, Iua dao Iuong gaf fu doI nay sang doI khac, fu fho
ho nay don fho ho khac, fhì chung fa xom nhu Ia nhung fhu baf fjnh, khong
xung dang cho chung fa cung kính va fon frong.
Cho non nguoI fu fhoo dao Phaf Ia fu fhoo dao frí fuo, dao frí fuo fhì
phaI Iuon Iuon song frong chanh kIon chu khong bao gIo song frong fa kIon.
Nhu duc Phaf da xac djnh “Tri Tuc o Jau /a gioi /uat (Juc banbì o Jo, Juc
banb o Jau /a tri tuc o Jo. Ðuc banb /am tbanb tjnb gioi /uat, gioi /uat /am
tbanb tjnb Juc banb”. Con nhung bo xuong kho va xa IoI Ia nhung dIou Iua
dao va Iuong gaf nguoI bang cach fhou dof cho rang nhung fhu baf fjnh nay Ia
kof fInh cua su chung fhIon, chung dao do fu hanh chan chanh moI co, do Ia
mof dIou dIon dao Iua dao ma frong kInh sach Phaf khong co day nhu fron
chung foI da noI.
Co mof so nguoI fu fhoo hanh Ðo Taf fhuong cau chu Phaf gIa ho cho
fho gIoI hoa bình va chung sanh hof kho. Nhung hanh frì nay chung sanh co
hof kho dau va fho gIoI co hoa bình chua7 Hay chI Ia mof fro ha hoI ro vuof
hof bonh fuc khac nhung roI bonh fhIon ha van fro IaI nhu fhuong, bIof bao
nhIou ong fhay fhuoc, fhay fhuoc Nam, fhay fhuoc Ðac, fhay fhuoc Tay, fhay
ro, fhay vuof, fhay nuoc Ianh, fhay nhjn an, fhay gao Iuf muoI mo, fhay dung
khí cong frj bonh, fhay dung nhan dIon v.v... nhung co bao gIo fho gIan hof
nguoI bonh khong7 Ðo Taf Quan Tho Am cuu kho cuu nan chung sanh, ma
hIon gIo chung sanh co hof kho nan bonh faf hay khong7 Tu xua don gIo caI
fro Iua dao Iuong gaf nguoI qua nhIou du moI IoaI manh khoo gIan xao bang
moI hình fhuc fon gIao, bang cac IoaI fuong uan cua con nguoI. ChI vì chung fa
u mo khong chju song frong dao duc nhan ban – nhan qua Iam nguoI khong
Iam kho mình kho nguoI ma duc Phaf da day: “Tri tuc Jau o tbì Juc banb o
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


62
Jo”. Chung fa khong song frong duc hanh Iam nguoI ma cu chay fhoo va dua
Iung vao nhung su mo fín fho gIoI sIou hình, fhan fhanh gIa ho ong fhay nay
ba cof no fhì co bao gIo hof kho dau.
Nhung dIou nhu fron da noI Ia nhung dIou khong duc hanh fhì chung fa
khong non fIn, Iuaf nhan qua Ia mof dao Iuaf cong bang va cong Iy Iuon Iuon
ap dung cho IoaI nguoI fron hanh fInh nay. TaI nan bonh faf kho dau cua IoaI
nguoI Ia do con nguoI Iam ra fhì con nguoI phaI chju Iay qua kho do chính
mình, chu co Ðo Taf nao chju fho cho aI duoc dau va cung khong bao gIo cau
khan duoc cho aI ca, chI co con nguoI song dung Iam kho mình kho nguoI fhì
bonh faf faI nan kIa so cham duf, cho non co nhung nguoI Iam vIoc mo fín goI
Ia do chung sanh, con dung nhung danh fu raf kou “cuu tbc Jo Jan” Iua bjp
fhIon ha Iam nhu mình Ia Thanh Than qua fhuong you chung sanh “Bo Tat
bcnb oì cbung sanb bcnb”, moI ngho fhì fuong Ia co Iong fhuong you chung
sanh do nhaf khong con aI hon, nhung khong ngo do Ia mof su Iua dao do
nhaf.
Ðon khI chof nhung hang do fu khon khoo nay IaI con dung nhung
manh xuong vun baf fjnh do Iua cuop fIon cua fhIon ha gIua ban ngay ma
phap Iuaf khong kof foI duoc. KhI con song cac Thay To nay day foan Ia
nhung phap mo fín phI dao duc, phI Phaf gIao, don khI chof fhì hoc fro fIop
noI Iua dao nguoI Iam gIau fron mo hoI nuoc maf cua fín do.
Ðao Phaf nhìn cac sac phap cua fho gIan Ia vo fhuong fhì co su kof fInh
nao cung dou Ia vo tbuong “Huu sac /a buu boai”. Non xa IoI doI voI dao Phaf
khong co nghIa Iy gì ca, no cung chI Ia nhung vaf baf fjnh fam fhuong nhu
nhung vaf khac frong fho gIan nay.
Nhung manh xuong ban fhIu do cho du co kof fInh fhanh kIm cuong,
ngoc bích fhì doI voI nguoI fu fhoo dao Phaf IaI cang franh xa va cung khong
can fu nhung IoaI fhIon djnh co su kof fInh nhung vaf quy gIa nhu vay, du vaf
quy gIa hoac khong quy gIa fhì doI voI dao Phaf no cung Ia phap vo fhuong.
Nhung manh xuong vun do chI noI Ion duoc Iong cung kính, fon frong
bIof on cua chung fa doI voI nhung nguoI qua co Iam IoI ích cho IoaI nguoI, chu
no khong phaI Ia kof qua faf you cua nguoI fu fhIon djnh.
Xa IoI Ia mof hIon fuong raf bình fhuong, vì fhan nguoI co nhung dac
fuong khac nhau; co nguoI frong fhan co nhIou chaf voI, khI chof dom fhIou
xuong chay khong hof non con IaI raf nhIou, chu khong phaI do fu ma co; co
nguoI frong fhan íf chaf voI khI chof dom fhIou xuong fhjf chay hof.
Phap mon cua dao Phaf khong co Iuyon fInh khí fhan nhu ngoaI dao,
ma chI co song mof doI song ngan ac dIof ac phap do cho cuoc song cua mình
duoc gIaI fhoaf ma khong Iam kho mình kho nguoI, nho fho cuoc song cua moI
nguoI aI aI cung co mof fam hon fhanh fhan, an Iac va vo su.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


63
Con fhIon djnh cua dao Phaf fhì khong co fu fap ron Iuyon co fho bang
cach nay bang cach khac nhu fhIon Yoga ma chI co dung phap huong fjnh chI
cac hanh frong fhan do nhap cac djnh Iam chu su song chof.
Muc dích cua dao Phaf raf ro rang Ia Iam chu sanh, gIa, bonh, chof chu
khong co Iua dao Iuong gaf nguoI bang nhung vIoc ky Ia fuong frI nhu: “Nao
/a xa /oi kct tinb Jo su tu banb cban cbanb, nao /a Jc /ai nbuc tban Jo nbap
tbicn Jjnb”. Trong khI chua bIof fhIon djnh Ia nhu fho nao7 Nhap djnh phaI
Iam sao7 Truoc khI nhap djnh phaI fu fap caI gì7 Chu dau phaI ngoI khoanh
chan kIof gIa roI uc cho fam cho hof vong fuong, fuc Ia khong con nIom fhIon
nIom ac ma cho do Ia fhIon djnh fhì fhaf Ia vo mInh, fhaf Ia fhIou hIou bIof,
vì fu fhIon djnh nhu vay cho non phaI fuong frI xa IoI va nhuc fhan kho dof
nhu con khI kho Ia kof fInh cua fhIon djnh. ThIon djnh cua cac To Ia mof IoaI
fhIon djnh fuong co nghIa Ia cac To fuong ra cho no Ia fhIon djnh chu ky fhuc
no khong phaI Ia fhIon djnh.ÐoI vay fhIon djnh ma khong co nguoI fu hanh
chung duoc fhì nguoI sau fuong ra ma fu fap fhanh ra fu fhIon fa, fhIon ngoaI
dao, may Ia kInh sach Nguyon Thuy cua duc Phaf con ghI IaI ro rang chu nou
khong fhì bIof dau ma fu. Con nguoI fron hanh fInh nay Iam sao bIof fhIon
bIof djnh nhu fho nao, cho non nhung dIou Iua dao Iuong gaf vo fình hay huu
y cua cac To, fhì Iam sao chung fa bIof duoc, vì fho chung fa phaI fIn fhoo va
raf quy frong fhuong co djp bo fIon ra dI chIom baI xa IoI mof cach mu quang.
ÐoI voI fhIon djnh cua dao Phaf nhu nhap ÐIof Tho Tuong Ðjnh, nhap
ÐIof Tho Tuong Ðjnh Ia faf ca cac hanh frong fhan dou ngung nghI foan bo
nhu khau hanh, fhan hanh, y hanh, cho non fhan va fam baf dong foan bo vì
suc djnh nay dIof cac hanh uan khong con rung dong mof chuf xíu nao ca, non
fu frong djnh Iuc cua fhIon djnh nay Iuu xuaf ra mof fu fruong do bao vo nhuc
fhan khong bj anh huong fhoI fIof nang, mua, gIo, bao, nong, Ianh xam fhuc
va con gIu gìn nhuc fhan fuoI nhuan nhu nguoI con song, chu khong phaI kho
dof nhu khI kho, fu fruong do no con bao vo khong cho IoaI fhu vaf xam
chIom va pha hoaI nhuc fhan. Mof fu fruong bao vo nhuc fhan nhu vay ma
duc Phaf con cho Ia huyon hoa Iua dao nguoI, non khI duc Phaf fjch fhì fhIou
dof bo, nhung vì Iong kính frong cua moI nguoI doI voI duc Phaf non nhung
manh xuong vun ay duoc do fu cua NgaI chIa cho fam nuoc vo xay fhap do
fuong nho cong on cua NguoI da co cong gIao hoa dao duc gIaI fhoaf cho IoaI
nguoI, con dan chung frong fam nuoc nay dou xIn fro fhIou nhuc fhan Phaf
dom vo xay fhap do fuong nho cong on, kInh Ðu Hanh frong Truong A Ham
fap I frang 233: “Bay gio ong Huong Tanb /ay mot cai bìnb oa Jung bat Ja,
cbia Jcu xa /oi /am tam pban bang nbau... Luc Jo nguoi trong tbon Tat Bat
cung Jcn xin moi nguoi mot pban tro con /ai Jc Jung tbap cung Juong”.
Cac To khoo Ioo dung fhuoc uop xac fruoc khI chof bang cach uong vao
nguoI roI ngoI kIof gIa Iuc bay gIo fhuoc ngam dan vao co fho dIof su song cua
co fho va co fho nho do khong bj hoI fhoI fu fu kho dan gIong nhu khI kho.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


64
Ðon Tay Tang nguoI fa uop xac bang cach mo bo ruof gan, con VIof Nam va
Trung Hoa fhì uop xac daf bIof hon.
Trong ThoI Nam Ðac TrIou Phan Ranh, Chua Trjnh CIang co mof nguoI
cung nu chof roI uop xac chon. Can day cac nha khao co VIof Nam da khaI
quaf nhung ngoI mo co va xac nang cung nu van con nguyon von fuoI fof nhu
nguoI ngu.
CIa fhIof Trung Hoa va VIof Nam co mof IoaI fhIon fu fap do uop xac
fhaf su nhu bo xuong kho cua Iuc To Huo Nang, Vu Khac MInh va Vu Khac
Truong fhì IoaI fhIon nay co ích IoI gì cho IoaI nguoI, khI phap mon cua cac vj
nay day chung foI chang fhay co dao duc gì ca nhu vay co IoI ích gì cho doI
song cua IoaI nguoI dau. Nou so sanh Phap mon fhIon djnh cua Iuc To Huo
Nang va dao duc cua Khong Phu Tu fhì dao duc cua Khong Phu Tu Iam IoI ích
cho IoaI nguoI hon nhIou.
Ðao duc cua dao Phaf day cho chung fa ngan ac dIof ac phap do dom IaI
su ích IoI cho cuoc song cua mình va cua moI nguoI. Vì fho nguoI fín do cua
dao Phaf, phaI song fhuong ap dung Chanh KIon, Chanh Tu Ðuy, Chanh Ngu,
Chanh NghIop, Chanh Mang va Chanh TInh Tan, nho bIof ap dung dung cach
non do fu cua duc Phaf song khong Iam kho mình kho nguoI dom IaI mof
frang fhaI fhanh fhan, an Iac, vo su cho cuoc song chung nhau fron hanh fInh
nay, bIon cuoc song fro fhanh NIof ban, Cuc Iac, con don khI chof fhì cung
gIong nhu bao nhIou fhan xac cua nguoI khac, vì fhan xac cua nguoI nao cung
dou Ia baf fjnh, cung do fu daI hoa hop fao fhanh, con co caI gì quy gIa o dau,
song ma khong fhIon, chof fhì con co caI gì quy7 Ðo IaI Iam gì nhung manh
xuong o nhIom moI fruong, khI chof dom fhIou xac dom chon vao Iong daf cho
kín do gIu gìn moI fruong frong sach Ia dIou fof nhaf cho nhung nguoI con
song.
Chung fa hay dop caI fro Iua dao do IaI nhuc fhan va xa IoI Ia fu chung
ThIon chung Thanh, do Ia vong ngu, Ia noI Iao. Ðao Phaf khong chap nhan
nhung dIou mo fín, Iua dao nay.
Tom IaI, chung fa non doc mof doan kInh Ðu Hanh frong Truong A
Ham fap 1 frang 240 do bIof ro frong Iuc fra fy duc Phaf co nhIou xa IoI nhu
vay Ia nho dap faf Iua do Iay nhung manh xuong vun chay chua hof do chIa
nhau xay fhap, chu khong phaI do kof fInh fu fhIon: “Dan cbung Mat La bao
nbau. “Ngon /ua cbay manb qua kbo Jap tat c cbay ticu bct xa /oi! Cbung ta
pbai /ay nuoc o Jau Jc tuoi: Luc Jo co mot oj Tban Ta La Jang bau mot bcn,
Jung tban /uc /am tat ngon /ua.” Ðoan kInh fron xac mInh xa IoI cua duc
Phaf khong phaI do kof fInh cua fhIon djnh.
Ðon day chung foI xIn nhuong IaI nhung y kIon chan chanh cua quy
Phaf fu va quy vj fu duy nhu fho nao, dung do ko khac Iua dao chung fa nua.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


65

C¡NG O¡ONG O¡NG CHANH PHAP
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, tu kbi Joc bai cua Tbay Jay rang. “cung Juong
mot Jong cbo cac tbay tu pbam gioi, pba gioi, bc oun gioi, Jung micng /uoi /y
/uan mo bo truu tuong gay mc tin oa tban tbong, bua cbu /ua Jao nguoi con
nbc toi bon /a mot nguoi cung Juong mot ty Jong”. Nbat /a nbo Jcn Jao Juc
nban qua tbì cbj Ngbicm kbong Jam cung Juong bang tbang cbo cac tu oicn
nua. Truoc Jo anb cbj co bua bang tbang bao tro cbo cac tang ni Tay Tang tu
boc. Bay gio cbj ay ngung oì so tao tbcm toi. Anb cm cbung con co nguoi cbo
rang. “cac tu sì Tay Tang Jau co /oi gì. Ho cbang may tu pbai mot pbap mon
kbong pbai cua Juc Pbat. HT Tbanb Tu bao rang cung Juong cbo nguoi tu /a
gico Juycn, cbo bo mac no mìnb Jc kicp sau con gap nbau Jc bo Jay Jo, nbac
nbo mìnb tu banb. Xin Tbay cbl Jay cbo cbung con.
Oup: Nhung nguoI dung fon gIao va fa phap day nhung dIou mo fín,
phI dao duc, fao ra nhung dIou ky Ia quyon ru nhung nguoI nho da do dom
fIon bac hoac fhuc pham cung duong cho nhung nguoI do an khong ngoI roI
ma chang Iam ích IoI gì cho aI ca. KhI da hoc xong ho IaI con dom nhung so
hoc fa gIao ngoaI dao ra pho bIon rong khap day moI nguoI Iam nhung dIou
mo ho, fruu fuong khong chan chanh “Ticn mat tat mang”, khong co nghIa Iy
va dao duc gì, cho cuoc song Iam nguoI.
Chung fa da bIof phap cua ho Ia nhung phap mo fín, fruu fuong, ao
gIac, Iua dao Iuong gaf fhIon ha ma cu dom fIon bac cung duong cho nhung
nguoI do an fhì chung fa fu xof IaI mình co phaI mình Ia nguoI kho daI hay Ia
nguoI fhong mInh7 Cung duong nhu vay co duoc phuoc bao gì7 Ðuc Phaf day:
“cung Juong kbong Jung cbanb pbap nbu Jcm bat giong tot gico trcn Jat cbai
xau, cbang co pbuoc bao ma con ton pbuoc”. TaI sao vay7 Vì gIup nguoI Iam
ac”.
Cung duong gIoo duyon nhu Hoa Thuong Thanh Tu bao Ia cung duong
dung chanh phap, nho cung duong dung chanh phap ma chung fa gap duoc
chanh phap, con cung duong cho fa phap fhì doI doI so gap fa phap, ma gap
fa phap fhì Iam sao chung fa song co dao duc Iam nguoI Iam Thanh va Iam
sao fu hanh duoc gIaI fhoaf sanh fu Iuan hoI fhì kIop kIop doI doI chung fa so
fho kho vo Iuong vo bIon bIof chung nao cho cham duf.
Va IaI, cung duong cho nhung nguoI fu fhoo fa phap mo fín phI dao duc,
Ia noI gIao cho ko khac dIof non dao duc cua Phaf gIao bang chung Ia quy
phaf fu fu xua don gIo da bj kInh sach phaf frIon dan daf ma quy vj khong
bIof non cung duong, do do chung duy frì va phaf frIon, non dIof sach Phaf
gIao, khIon cho IoaI nguoI 25 fho ky nay da danh maf non dao duc nhan ban -

`
Nbom tu. Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


66
nhan qua Iam nguoI fuyof voI. Ðay gIo khap fron fho gIoI con nguoI song baf
an fhuong xau xo cha dap Ion nhau vì cuoc song, cho non chIon franh fho gIoI
khong Iuc nao yon, Ian Iuof con nguoI so fhoaI hoa fro fhanh nhung IoaI fhu
du va con fo hon Ia fro fhanh ac quy. ÐoI vay cung duong khong dung chanh
phap fuc Ia cung duong cho fa phap, cung duong fa phap Ia quy vj co foI, foI
Ia vì xa hoI con nguoI khong co dao duc non cuoc song baf an, cuoc song baf
an fhì quy vj cung dang song frong canh baf an do.
Quy vj cu suy ngam IaI xom, fu Iau con nguoI khong fhoo fon gIao nay
fhì IaI fhoo fon gIao khac, khong fhoo frIof hoc nay fhì cung fhoo frIof Iy
khac, cac fon gIao day nguoI cau khan cung fo cau cho quoc fhoI dan an, fho
gIoI hoa bình bang cach nay hoac bang cach khac, nhung chung fa co fhay
quoc fhoI dan an bao gIo chua7 Co fhay fho gIoI hoa bình khong chIon franh
chua7 Hay phaI muon quoc fhoI dan an fhì phaI bang suc Iuc cua con nguoI va
fho gIoI muon co hoa bình fhì cung phaI bang suc Iuc cua con nguoI chu khong
co mof dang sIou hình nao cua cac fon gIao ma dom IaI su hoa bình cho IoaI
nguoI duoc. Ðo do bang nhung hình fhuc cau khan, cung fo Iay cau hoac fam
bo nhaf baI do cau quoc fhoI dan an va hoa bình fho gIoI fhì do Ia mof kIou
Iua dao Iuong gaf fhIon ha. Vay ma chung fa dom fIon cua cung duong cho
nhung hang nguoI nay Ia Iam mof vIoc Iam phI dao duc, nghIa Ia khong co
phuoc bao ma con co foI doI voI IoaI nguoI, nho chung fa cung duong ma
nhung nguoI Iua dao moI fIop fuc song Iua dao, con nou chung fa khong cung
duong fhì chung khong fho song Iua dao duoc buoc chung phaI song Iuong
fhIon Iam bang mo hoI nuoc maf cua mình Iam ra do ma song nhu chung fa
vay.
Ví du: MoI nguoI dou bIof phap mon cua kInh sach phaf frIon Ia phap
mon Iua dao fhì khong aI con cung duong fhì may ong fhay cua kInh sach
phaf frIon khong con noI Iao duoc nua va nho do cac ong song fro IaI doI song
Iuong fhIon doI song khong Iam kho mình kho nguoI.
Ðuc Phaf day: “Cung duong dung chanh phap, Ia cung duong cho ca
nhan fhanh fjnh va fap fho fhanh fjnh”. Ca nhan fhanh fjnh va fap fho
fhanh fjnh nhu fho nao7
Ca nhan fhanh fjnh va fap fho fhanh fjnh Ia ca nhan va fap fho phaI
song dung gIoI Iuaf. NguoI song dung gIoI Iuaf co noI Iao khong7 Quy phaf fu
hay nhìn IaI quy fhay cua kInh sach phaf frIon va cac ThIon Su Trung Hoa co
song dung gIoI Iuaf chua7 Co nhap djnh Iam chu su song chof duoc chua7 Co
hof fham san, sI chua7 Nou chua song dung gIoI Iuaf, chua Iam chu su song
chof, chua hof fham, san, sI fhì quy Thay do fhuyof gIang day nguoI khac fu
Ia noI saI, co dung khong7 Mình fu chua duoc ma day nguoI khac fu Ia nhung
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


67
nguoI do co xao khong7 Ma nguoI xao, nguoI noI Iao fhì co non cung duong
khong7
Vì fho cung duong cho nguoI Iua dao, nguoI noI Iao Ia mình co foI fhom
va foI raf Ion, do fho cung duong mof dong íf foI hon nguoI cung mof fy dong
Ia vay.
Hoa Thuong Thanh Tu bao rang: “Cung duong cho nhung nguoI fu chan
chanh Ia gIoo duyon, cho ho mac no mình do kIop sau con gap nhau do ho day
do, nhac nho mình fu hanh”. IoI day nay cua Hoa Thuong raf dung, dung Ia
dung voI chanh Phap cua duc Phaf, vì phap cua duc Phaf Ia dao duc Iam
nguoI khong Iam kho mình kho nguoI, con nhu chung fa da bIof ThIon, Maf,
Tjnh Ia fa phap ngoaI dao fhuong day nguoI mo fín, phI dao duc, phI nhan
qua va co nhung dIou day raf mo ho, fruu fuong chI hIou bang fuong frI. Nou
chung fa fhuong dom fu su cung duong cho nhung bac fhay nay do ho mac no
chung fa, do kIop sau con gap nhau do ho day do nhac nho mình fu hanh
nhung dIou mo fín, phI dao duc, fhì chung fa co non cung duo ng gIoo duyon
voI nhung nguoI nay hay khong7 CIoo duyon voI ho da fon fIon cua va cong
suc, nhung cuoI cung duoc nhung gì7 Hay nhìn cac bac Thay To cua chung fa
ho gIaI fhoaf duoc nhung gì hay chI Iua dao chung fa ma fhoI.
Tom IaI, quy phaf fu phaI sang suof frong Iuc cung duong hay bo fhí,
phaI chon cho dung doI fuong, Ðac fu hanh gIoI Iuaf phaI nghIom fuc va nguoI
duoc bo fhí fhaf su phaI frong canh kho.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


68
M¡ON NHAP O|NH
TH¡ PHA¡ S¡KNG NANG LK PHAT
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Tbay Cbon Quang bao rang ngoi tbicn ma con
nbicu oong tuong /a con tbicu pbuoc, pbai cbju kbo sicng nang /c Pbat, mot
tboi gian sau sc nbap Jjnb Jc Jang bon. Cbung con nbo /oi Tbay Jay. “/y Juc
/y bat tbicn pbap, Jict nga xa tam quct sacb ngu tricn cai oa Jut bo tbat kict
su tbì tam Juoc tbanb tjnb oa tam nbap Vo Tuong Tam Ðjnb, (Bat Jong
Tam Ðjnbì.
Cbung con tu tap Cbanb Nicm Tlnb Giac oa Ðjnb Vo Lau tbì tbay oong
tuong tbua Jan. Nbu oay co Jung kbong: Xin Tbay cbl Jay.
Oup: Co nguoI bao rang: “NgoI fhIon ma con nhIou vong fuong Ia con
fhIou phuoc, non phaI chju kho sIong nang Io Phaf, mof fhoI gIan sau so nhap
djnh do dang hon”. IoI day nay chung fa fhay raf mo ho, chI fuong gIaI fhoo
chu nghIa cua cau kInh: “Nang /c so /c tanb kbong tjcb” day Ia mof cau kInh
cua kInh sach phaf frIon do fuong frI cua cac To vIof ra do Iua dao con nguoI,
do dung Ion fanh khong ma ThIon Tong da Iay do Iam Phaf fanh. KInh sach
phaf frIon da Ia saI, ma nguoI Iay cau kInh nay fuong ra fhì IaI con saI hon Ia
cho vong fuong va phuoc bao.
Chu phuoc o day Ia phuoc vo Iau hay phuoc huu Iau, khong xac djnh ro.
Nou bao rang co phuoc huu Iau fhì nhap djnh do dang, nou vay fhì nhung nha
gIau co, vua, quan v.v... dou Ia nhung nguoI nhap djnh do dang. Vay ho co hof
vong fuong kho ng va co nhap djnh do dang khong7 Iy nay khong fho co duoc.
Con nou bao rang phuoc vo Iau do sIong nang Io Phaf ma co fhì dIou nay Ia
vong ngu song frong fuong frI ma noI ra. Ðuc Phaf day phuoc vo Iau Ia do
“ngan ac Jict ac pbap, sanb tbicn tang truong tbicn” sanh fhIon fang fruong
fhIon khong phaI Ia phuoc vo Iau sao7 Ðuc Phaf dau co day Io Phaf ma co
phuoc vo Iau, cho non duc Phaf day ro rang khong co mo ho, fruu fuong nhu
nha hoc gIa nay, con bao rang Io Phaf sau mof fhoI gIan nhap djnh do dang
fhì cac nguoI fu fhoo Tjnh Ðo Tong Ia nhung nguoI sIong nang Io Phaf nhaf
fho gIan ma ho co hof vong fuong va nhap djnh duoc dau.
O day chung fa non phan bIof phuoc huu Iau va phuoc vo Iau fu nhu fho
nao do co duoc haI IoaI phuoc nay7
NguoI bIof cung duong bo fhí dung chanh phap, fuc Ia dom cua caI faI
san bo fhí cho nguoI baf hanh frong xa hoI, nhung nhung nguoI nay khong co
fham Iam, from cap, cuop cua, gIof nguoI fhì moI co phuoc huu Iau, con nguoc

`
Nbom tu. Tbacb, Kim, Tu tbua boi
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


69
IaI fhì chang duoc phuoc gì ca, nhIou khI con phaI fho kho, cho non co nhIou
nguoI Iam fu fhIon ma frong nha khong fhIon chuf nao.
Ðom com, fhuc pham, y ao, gIuong nam va fhuoc fhang dang Ion cung
duong cho nhung bac chan fu gIoI Iuaf duc hanh fhanh fjnh, fhIon djnh sau mau
fhì duoc phuoc huu Iau bang nguoc IaI phI cong duc nghIa Ia cung duong cho
nhung nguoI pha gIoI pham gIoI fhì khong duoc phuoc ma con co foI fhom.
Chung foI chua fung fhay frong KInh Nguyon Thuy duc Phaf day sIong
nang Io Phaf so nhap djnh do dang bao gIo. ÐoI vay nguoI sau fhuong hay
dung Ion nhung su fuong fuong frong khI mình chua fhuc hIon duoc nhung
dIou mình dung Ion ma dam day nguoI, may ma su Io Phaf khong co faI haI
chu con nhIou fhu khac raf faI haI nhu fhIon Ðong Ðo va fhIon MInh Saf Tuo
uc cho fam nhaf Ia fham cong an, khIon cho hanh gIa fu cang maf, fuc nguc,
cang fhan kInh, dau dau v.v...
NguoI day nhap fhIon djnh kIou nay Ia nguoI chua bao gIo bIof fhIon
djnh, chI dua fhoo kInh sach phaf frIon day uc cho fam, khI nao fam hof vong
fuong Ia nhap djnh, day kIou nay Ia day fhIon dIon, duc Phaf day: “Tjnh chI
ngon ngu nhap So ThIon, fjnh chI fam fu nhap Nhj ThIon, Iy hy fuong nhap
Tam ThIon, fjnh chI hoI fho nhap Tu ThIon, hoac Iy duc Iy ac phap hoac fam
khong phong daf nhap So ThIon”, chu duc Phaf dau co day hof vong fuong Ia
nhap djnh.
Ðay Ia mof IoaI fhIon djnh moI cua nhung nha hoc gIa do ra frong fho
ky fhu 21.
Io Phaf do chu Phaf gIa ho cho hof vong fuong, nhap djnh do dang ma
doI song an uong phI fhoI chay fhoo danh IoI fham fIon, fham bac, fham xo co
chua fo Phaf Ion v.v... fhì du co Io mon dau goI cung chang hof vong fuong.
Con cac con fu fap Chanh NIom TInh CIac Ðjnh va Ðjnh Vo Iau do Iy duc Iy
ac phap dIof nga xa fam... Thay vong fuong fhua dan Ia fu dung cach.
Muc dích o day fu hanh Ia do fam fhanh fjnh |khong fham, san, sI) chu
khong phaI dIof vong fuong ma vong fuong fhua dan Ia frIou chung fam íf
phong daf.
RKN L¡YKN
NGH| L¡C, BKN CHÍ, K¡KN NHAN
*

Hoûi: Cbung con tbco tboi kboa tu tap ma Tbay cbl Jay trong ÐVXP
VIII, nbung tbay oì tbuc Jay tu 2 gio sang, cbung con tbuc Jay /uc ba gio, co
kbi /am bicng Jay /uc J,J0, boac 4 gio (tbat xau bo, bam ngu ma Joi tu tbicn

¯
Nbom tu. Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


70
oa mong Juoc giai tboat!ì. Tbay oì ngoi kict gia tbo 6 boi tbo roi Jung Jay Ji
kinb banb, cbung con /am bicng (trong /ong tbì ngbì rang 6 boi tbo qua Jc,
Jung /cn ngoi xuong boai moi gio quaì tui con ngoi tbo oai cbuc boi moi Jung
Jay kinb banb. Cbung con tu tap nbu tbc co Juoc kbong:
Oup: Hanh gIa fu hanh phaI fhoo dac fuong cua mình, cho non fho I
khoa cua nguoI nay fhì khong non ap dung cho nguoI kIa. Vì fho duc Phaf
day khI fu hanh phaI fhIon xao, phaI khoo Ioo frong su fu fap cung gIong
nhu nguoI Ion day dan, cang day qua fhì khong dung am, chung qua fhì
kho ng fhanh am, chI co cang day vua fhì phaf am dung. NguoI moI fu fap
fhì phaI fu fap fho Ðaf Quan TraI fuc Ia fap song nhu Phaf do Iy duc Iy ac
phap. Iy duc Iy ac phap Ia do fap fam khong phong daf, fap fam khong
phong daf co nhIou cach:
1/ Tap song dung fam gIoI |Thay co guI bang cho cac con fu fap fho Ðaf
Quan TraI CIoI hay ngho fhoo do ma fu cho dung).
2/ Song don gIan.
3/ Song mof mình.
4/ Tap fInh fhuc dI hoac ngoI.
5/ Tap xa chuong ngaI phap.
6/ Tap pha hon fram.
Ðua fhoo fhoI khoa fu fap frong fap 8 Ðuong Vo Xu Phaf con non sua
IaI cho phu hop voI dac fuong cua mình.
Con khong hIou muc dích fu 5 hoI fho roI dung day dI kInh hanh mof
vong, do Ia su ron Iuyon nghj Iuc, bon chí, kIon cuong va su fInh can. Nou
nguoI fu ma khong co nghj Iuc, khong co bon chí, khong co kIon cuong va
khong co fInh can fhì kho ma fhanh fuu con duong gIaI fhoaf cua dao Phaf.
No khong phaI dung do uc cho vong fuong ma do pha fam IuoI bIong. Nou
khong fu fap 5 hoI fho cho quon nhu vay fhì sau nay gap hon fram fhuy mIon
raf kho pha, con fu fap 5 hoI fho dI kInh hanh mof vong da fhanh fhoI quon
fhì hon fram fhuy mIon don dop raf do dang. Ðay Ia phap hanh do pha fam
sI mo cua cac con, gIup cac con fInh fhuc.
ÐoI voI fam fham, san nguoI fa khong so, ma chI so fam sI, frang fhaI
cua fam sI Ia hon fram, fhuy mIon.
An, ngu, doc cu, an ngay mof bua nguoI fa co fho an duoc, nhung ngu
khong phaI do, moI nguoI dou bo cuoc fu hanh do khong pha duoc hon fram
fhuy mIon, con noI don doc cu fhì chua co aI Iam duoc. Pha duoc fam sI do co
fam fInh fhuc dau phaI do, co fam fInh fhuc moI song doc cu duoc, con fam
chua fInh fhuc ma noI song doc cu Ia nguoI noI khong fhaf.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


71
TInh fhuc fron hanh dong fhan hoac fron hanh dong hoI fho fhì khong
kho chu fInh fhuc fron cac chuong ngaI phap fhì kho khan vo cung, nou khong
fap 5 hoI fho roI dI kInh hanh fhì kho co fInh fhuc, cho non phuong phap fu
nam hoI fho dI kInh hanh mof vong Ia mof phap mon ron Iuyon nghj Iuc, bon
chí, kIon cuong va su fInh can do nhaf.
Nghj Iuc gIup chung fa vuof qua va dIof ac phap frong fam; fInh can
gIup chung fa ngan cac ac phap, bon chí, kIon cuong gIup chung fa gap kho
khong IuI.
Ví du: KhI mof con san noI Ion du doI, nou khong co nghj Iuc chung fa
khong fho nao dap faf con san duoc fuc Ia dIof ac phap, con nou khong co
chju kho fInh can fhì ac phap so xam chIom fam fa va nhu vay chung fa phaI
chju kho dau, cho non fInh can Ia phap ngan ac phap va nghj Iuc Ia phap dIof
ac phap do nhaf nhu fron Thay da day.
Tom IaI 5 hoI fho dI kInh hanh 1 vong Ia mof phap mon can ban so
khoI cho nguoI moI fu do ron Iuyon fhan fam co mof suc Iuc bon bI doo daI do
fIon fu fron duong dao ma khong so chung buoc fruoc moI su kho khan, gIan
kho v.v...

T¡ONG T¡C
*

Hoûi. Kinb bacb Tbay, Co /uc boi tbo sao qua nbc, tuong cbung nbu no
kbong co tua oao Jau ca, co /uc con /ai cam tbay /am bicng kbong muon tbo
nua, mac Ju bict ngung tbo /a mìnb sc cbct. Nbung kbong bict tai sao con /ai
tbicb muon ngung tbo. Xin Tbay cbl Jay cbo.
Oup: “Hoi tbo qua nbc tuong cbung nbu kbong tua oao Jau ca”, do Ia
con da roI vao frang fhaI “tuong tuc”, hay xa bo ngay IIon, dung day dI kInh
hanh vì fu nhu vay Ia fu Iac duong. Hang ngay co gang ma xom xof bon cho
“fhan, fho, fam, phap” |Tu NIom Xu) co chuong ngaI phap hay khong7 Nou
khong fhì fam con so fhanh fhan, an Iac va vo su. Tam con no raf fu nhIon
djnh vao fhan con ma khong bj uc cho fap frung, no djnh nhu fho nao7
KhI no khong phong daf fhoo cac phap fran bon ngoaI. Vay no dang
bIof caI gì7 No dang bIof hoI fho bình fhuong va hoI fho do raf bình fhuong
khong co mof chuf gì fhay doI, vì no khong bj uc cho. Nou hoI fho co fhay doI
Ia do con gom fam fap frung frong hoI fho, do gom fam fap frung vao hoI fho
non con roI vao fuong fuc, fhanh ra fu saI, cac con fu fap non Iuu y dIou nay.
KhI nao fam khong phong daf Ia Iuc bay gIo fam djnh fron hoI fho.
Tam djnh fron hoI fho fuc Ia fam khong nhung chI bIof hoI fho ma con cam
nhan duoc foan fhan gIong nhu do muc Ðjnh NIom HoI Tho day: “Cam giac

`
Nbom tu. Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


72
toan tban toi bict toi bit oo, cam giac toan tban toi bict toi tbo ra”. Ðo Ia fam
djnh fron fhan. Tam djnh fron fhan fuc Ia fam dang quan fhan nhu frong
kInh Tu NIom Xu da day: “Trcn tban quan tban Jc nbicp pbuc tbam uu”. KhI
fam dang quan fhan fhì fam khong phong daf. Tam khong phong daf Ia
chung daf chan Iy. Vì fho duc Phaf da fuyon bo: “Ta tbanb cbanb giac /a nbo
tam kbong pbong Jat”. NguoI fu hanh don day Ia xong mong quy vj Iuu y

CH¡A O¡ O¡YKN X¡AT G¡A
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, boan canb cua con (Tbacbì tbat kbo kban, con
muon oc VN tu tap, nbung ai cung can gian, cbo rang cbua cbac nguoi ta Jc
ycn cbo con tu. Bay gio tbì con bct mo xuat gia o TV Truc Lam, mac Ju con
Ja Juoc HT Tbanb Tu bua kba. Con muon tu tbco pbap mon cua Tbay,
nbung tbuc Jay /uc 2 gio sang tbì con /am cbua Juoc. Voi /ai, nbu /oi Tbay
Jay, cbua xa tam, cbua /y Juc /y ac pbap ma Joi giai tboat /uan boi sanb tu
/a Jicu kbo tbuc bicn. Con bicn kbong co bj gia Juycn rang buoc, /icu con tu
tbco Tbay oa co Ut co Juoc kbong : Hay /a nbu mot so nguoi kbuycn con,
“rang gico Juycn Jc kicp sau tu som bon tbì Juoc, bay gio tu rot rao cbua
Juoc Jau”. Xin Tbay tu bi cbl Jay. Tu kbi tro qua My, J tbang nay con tu tap
tbco pbap mon cua Tbay. Nbung kbong co ai nuoi com, kbong co cbua Jc o.
Cbua con pbai tìm cacb tbu but Pbat tu Jcn cung Juong, oa tu banb kbong
Jung pbap Pbat. Cuoi cung con Janb pbai Ji Jay boc /ai ma trong /ong rat
ticc nbung ngay tbang Juoc tbong Jong, an /ac tu tap xa tam, /y Juc /y bat
tbicn pbap. Con Ja nban /oi Jay ban Jcm (kc tu ngay 10 - 6 - 2000ì, ncn ban
ngay oa buoi cong pbu kbuya con con giu Juoc. Con nbo /oi Tbay Jay /a.
“nguoi cu sì cung co tbc tu banb nbu nguoi tu sì xuat gia”. Xin Tbay tu bi cbl
Jay cbo con. Con Jjnb bc nam 2001 tbì con oc tu oicn Cbon Nbu tu boc mot
tbang. Tu nay Jcn Jo con sc co gang cbuan bj tban tam Jc co tbco kjp cac
buynb Jc bcn nba.
Oup: Vo van do fu hanh cua con, con Ia nguoI VIof Nam fro vo quo cha,
daf fo do fu hanh, Iam sang fo IaI Phaf CIao VIof Nam, Iam rang ro To TIon
noI gIong dan foc VIof Nam, nhu nhung bac chan fu VIof Nam dam an dam
noI fhang su fhaf ma cac con da bIof.
O day con non fu xof Iong con co quyof fìm fu gIaI fhoaf hay khong7
Nou co fhaf Iong quyof fìm fu gIaI fhoaf va quyof fam dung IaI mof non dao
duc nhan ban – nhan qua Iam nguoI cua Phaf gIao co IoI ích raf Ion cho IoaI
nguoI fron hanh fInh nay ma no da bj dìm maf fu Iau. KhI co quyof fam nhu
vay fhì ngan song cach nuI khong phaI Ia mof vIoc kho ma kho Ia o cho Iong
con chua quyof fam. Thay chap nhan nhung nguoI quyof fìm fu gIaI fhoaf cho
mình va Iam IoI ích cho nguoI, cho Phaf gIao fhì du cho hoan canh co kho

`
Nbom tu. Tbacb, Kim, Tu tbua boi

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


73
khan nao, co don dau Thay cung fìm moI cach gIup cho nguoI do fu hanh don
noI don chon.
Ðuc Phaf da day: “Ðuoc tban nguoi /a kbo, kbo nbu con rua mu tìm
bong cay giua bicn, nbung gap Juoc cbanb pbap con kbo bon”. IoI day nay
con cu suy ngam so fhay raf dung. Maf fhan roI kho fìm duoc fhan con a! Cap
phap fu hanh gIaI fhoaf cung khong phaI do, nhung con non nho dao duc
nhan ban cua dao Phaf khong cho phop chung fa Iam kho mình kho nguoI
nhaf Ia nhung nguoI fhan fhuong cua mình vì do Ia duyon nghIop nhan qua
phaI fra ma phaI fra frong fhIon phap, frong dao duc Iam nguoI, chu khong
duoc Iam kho nhau frong ac phap, Iam kho nhau frong ac phap fhì fra vay
khong bao gIo hof. Cho non chung fa dI fu khong co quyon Iam kho nguoI,
nhaf Ia nhung nguoI fhan fhuong cua mình frong gIa dình.
Tu khI co dao Phaf xuaf hIon fron doI nay, dao duc nhan ban Iam
nguoI co maf, fhì su caf aI Iy gIa Ia mof dIou quan frong, nhung caf aI Iy gIa
nhu fho nao ma kho ng Iam kho mình kho nguoI fhì moI duoc duc Phaf chap
nhan. No fhuoc vo aI kIof su .
Trong fhaf kIof su, aI kIof su Ia kho doan duf nhaf, duf ngang fhì
nghIop nhan qua khong fron. KhI vao chua fu song doc cu mof mình fhì moI
fhay nghIop nhan qua aI kIof su Ia kho duf, fron no fhì do, duf no fhì kho, cbl
co /am bct bon pban Jao Juc nban qua tbì ai kict su Joan /ìa. Nhung khong
phaI vì co do ma chung fa khong co duong fu, chính vì Iy do do ma duc Phaf
day chung fa fho Ðaf Quan TraI CIoI va hang ngay frong chIoc ao cua nguoI
cu sI ap dung dao duc khong Iam kho mình kho nguoI, nou chung fa fhanh fuu
dao duc khong Iam kho mình kho nguoI fhì chung fa da Iy duc Iy ac phap va
vì vay ma aI kIof su da bj doan duf.
NguoI Iy duc Iy ac phap Ia nguoI co day du phuoc vo Iau non khI fam ho
khoI muon xuaf gIa fu hanh fhì moI nguoI fhan fhuong frong gIa dình dou
hoan hy va fan fhan ca ngoI hanh xuaf gIa cua ho, ho ra dI voI Iong han hoan
cua moI nguoI fIon dua mof bac Thanh nhan ma nguoI frong gIa dình aI cung
nhan fhay qua hanh dong dao duc cua nguoI nay da fung song voI moI nguoI.
VoI chIoc ao nguoI cu sI, fu xa fam khong co gì kho dau. Cac doI fuong
Ia chuong ngaI phap, no don voI chung fa do Ia dIou kIon do chung fa dIof nga
xa fam day IuI cac chuong ngaI phap, nhu duc Phaf da day fu fap Ðjnh Vo
Iau, con bình fhuong fam khong co ac phap fhì chung fa non nho ron Iuyon
phap huong fam do cho fam co mof dao Iuc, dao Iuc ay so gIup chung fa nhap
cac djnh sau nay con hIon gIo no Ia phap dan fam chung fa fhuong song
fhanh fhan, an Iac va vo su.
HIon gIo con dang song bon My, dung don cac chua fu hanh khong dung
phap dau so Iam con maf fhì gIo vo ích. MoI fhang con non chon mof hoac haI
ngay fho Ðaf Quan TraI fuc Ia fap song nhu duc Phaf, an ngay mof bua,
khong ngho ca haf, khong nam gIuong cao rong Ion, khong frang dIom, song
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


74
doc cu fram Iang mof mình, nhung hanh dong song nay Ia fap hanh gIaI
fhoaf.
ThoI gIan fu fap con fhay fhích song nhu vay fuc Ia frong mof doI nay
con so fu fap Iam chu sanh, gIa, bonh, chof va cham duf Iuan ho I, con con
khong fhay fhích fhì kIop nay fu chua xong.
Trong nhung ngay fho Ðaf Quan TraI song fram Iang doc cu ma fam
con khong phong daf, fam fhuong fu nhIon djnh fron hoI fho fhì con hay fro
vo VIof Nam Iap fuc gap Thay do Thay fruc fIop huong dan nhap cac djnh va
Tam MInh.
Trong hoan canh nao ma nguoI quyof fam fu hanh fìm su gIaI fhoaf fhì
hoan canh nao fu hanh cung fof, co fhì gIo ranh Iuc nao fhì chung fa fu ngay
Iuc ay du Ia mof phuf cung dung phí bo raf uong.
“Tac bong tboi gian mot tac oang,
Tac oang tìm Juoc kbong gì kbo
Tac bong tboi gian kbo boi ban”.
Cac con dou da Ion fuoI hof roI, nam fhang con IaI qua íf, phaI fInh can
Iy duc Iy ac phap, fhuong day IuI cac chuong ngaI phap frong fam va dung
quon ron Iuyon “pbap nbu /y tac y”. Mof Ian nua Thay xIn nhac IaI: “cac con
Jung qucn, tbuong nbac tam. “Tam nbu cuc Jat pbai /ìa tbam, san, si cbo
tbat sacb”. Ðo Ia nhung dIou can fhIof ma cac con phaI hang fu fap ron Iuyon
fung phuf fung gIay, fu fhap duoc Ion ma dI fhì ngay do Ia NIof ban cua cac
con, cac con dung fìm dau xa, dung ngho IoI Iua dao cua ko khac ma hay fIn
fuong, xua kIa duc Phaf da fhanh fuu cung do phap nay, ngay nay frong sau
fhang Thay cung fhanh fuu noI phap ay.
Tu Iau cac con da fu fhoo fhIon fhoo kInh sach phaf frIon no da fro
fhanh fhoI quon hay co ma bo xuong, fu fap IaI 5 hoI fho dI kInh hanh mof
vong, nou suc cac con khoo fhì non fu nhIou mof chuf, con suc khoo cac con
kom fhì non fu íf IaI mof chuf, fu nhu fho nao ma cam gIac foan fhan fam
duoc fhanh fhan, an Iac chu khong pha I fu ma Iam kho fhan fam cua mình
qua mof nhoc fhì do Ia fu saI, fu ma con Iam kho mình fhì khong dung. Ví du:
ngoI fhIon haI chan dau qua ma cu rang ngoI chju dau do Ia fu saI.
Cac con non nho phap cua duc Phaf khong fu fhì fhoI ma da chap nhan
fu Ia co fhanh fhan, an Iac, vo su, nho nhang gIaI fhoaf ngay IIon frong doI
song hIon faI, do Ia mof su xac chung cu fho cua dao Phaf “Pbap cua Ta tbict
tbuc kbong co tboi gian Jcn Jc ma tbay…”
Sau cung Thay co IoI fham va chuc ca gIa dình cua cac con duoc an vuI
manh khoo, chuc cac con fu fap xa fam fof.
Kính fhu
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


75
TAP ¡¡ (BO MO¡)
*

Hoûi: Con oua nban Juoc tap 2 Ðuong Vc Xu Pbat cua Tbay nbuan /ai
oa co bo sung, con tbac mac tai sao tap 2 nay /ai kbac tap bai cu. Nbu oay boc
gia sc ngbì gì oc bo sacb nay:
Oup: Tap 2 Ðuong Vo Xu Phaf vua nhuan xong Ia nhuan IaI frong fap 1
cu, vì fap 1 cu nhuan IaI cho ro rang, do hIou va co bo sung fhom duoc day du
hon fhì gan 1000 frang gIay, do do Thay chIa ra Iam ba fap, fhay vì fap 2 da
duoc nhuan xong Ia fap A2 va ko nua Ia fap A3 roI moI don fap 2 cu.
Tap 2 va 3 cu phan nhIou fhuoc vo gIoI Iuaf, sau nay fap 2 va 3 cu so
duoc nhuan IaI va dua qua ho fhong gIoI Iuaf fhuoc vo bo CIoI Ðuc Iam
Thanh va bo CIoI Ðuc Iam NguoI.
Nhung fap Ðuong Vo Xu Phaf cu fap 1, 2, 3 duoc ra doI Ia dua fhoo
bang gIang gIao an duong IoI fu fap cua Phaf gIao, non khI nhuan IaI Thay
phaI chInh don bo sach cho duoc hoan chInh ro rang va cu fho do doI sau khI
co nguoI nghIon cuu khong con gap nhung kho khan nua. Cho non fap 2 nay
khong gIong fap 2 cu Ia vì Iy do fron. Nho con khoo nhac, Thay da cao IoI
frong fap 2 moI.
CO¡ TRO¡


Hoûi: Trong tap 2 moi nay o trang 204, kbi Juc Pbat cbung Jao Ngai
quan sat tbay ngbicp /uc cua mc sanb /cn coi Troi oa Jcn coi Troi Jo Jc Jay
mc tu banb. Nbu oay boc gia sc ngbì co su mau tbuan o Joan sau Tbay giai
tbicb kbong co coi Troi oa cbu Tbicn. Xin Tbay boan by giai cbo con nbung
tbac mac nay.
Oup: Mof Ian nua Thay xac djnh va qua quyof fho gIoI sIou hình khong
co, ma chI co fho gIoI sIou hình fuong. Ðuc Phaf fho hIon vao fho gIoI fuong
do do mo. Tho gIoI fuong cua duc Phaf chu khong phaI fho gIoI fuong cua mo
NgaI. ÐoI vì duc Phaf da xac djnh 33 coI froI Ia 33 coI fuong, ma coI fuong fhì
khong ngoaI con nguoI con song ma co. Va nhu vay coI TroI fuong cua duc
Phaf chu khong co coI TroI fuong cua mo NgaI vì mo NgaI da chof fhì fho gIoI
fuong cua mo NgaI cung khong con, mo NgaI chI con Ia mof frang fhaI nghIop
fhIon, frang fhaI nghIop fhIon do khong faI sanh Iam nguoI duoc, cho khI nao
frang fhaI nghIop fhIon do hof duyon fhì moI faI sanh Iam nguoI, frang fhaI
nghIop fhIon do Ia mof fu fruong, noI mof cach khac do hIou hon Ia mof Iuong
khí, day cung chI Ia nhung ví du cho do hIou chu ky fhaf frí huu han cua

`
Cau boi cua Dicu Tam


Cau boi cua Dicu Tam
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


76
chung fa ma hIou frang fhaI cua nghIop fhì chI co fuong frI
`
chu khong phaI
IIou frI


Mof nguoI con song fhì co ba fho gIoI: duc gIoI, sac gIoI va vo sac gIoI,
sac gIoI Ia canh hIon huu cua chung fa dang song, vo sac gIoI Ia canh mong
frong gIac chIom bao cua chung fa. Trong coI sac gIoI co duc gIoI, cung nhu
frong coI vo sac gIoI fhì cung co duc gIoI. KhI mof nguoI chof coI duc gIoI, sac
gIoI va vo sac gIoI dou doan dIof, chI con nghIop Iuc fuong ung noI dau fhì faI
sanh vo do. Vì fho, ma bao rang khong co fho gIoI sIou hình khach quan ma
chI co fho gIoI sIou hình chu quan.
Ðoc kInh sach Phaf, phan nhIou nguoI fa cam fhay nhu duc Phaf mau
fhuan, Iuc fhì duc Phaf noI co coI TroI, Iuc fhì noI coI TroI Ia coI fuong.
Ðuc Phaf khong mau fhuan, khI noI don coI TroI Ia NgaI noI don coI
fuong fuc Ia coI fuong cua NgaI, chu chung fa dung hIou co coI fuong bon
ngoaI NgaI.
Trong baI kInh CIao CIoI Nandaka day:
“- Tbua kbong oay, Ton gia. Vì sao oay: Truoc Jay tbua Ton gia, cbung con
Ja kbco tbay nbu cbon ooi cbanb tri tuc rang. “8au tbuc tban nay /a oo
tbuong”.
“- Lanb tbay, /anb tbay, cbu bicn ty! Cbinb pbai /a nbu oay, /a cai nbìn
nbu cbon, ooi cbanb tri tuc cua oj Tbanb Jc tu. Vi nbu, cbu Hicn ty, mot
ngon Jcn Jau Juoc Jot cbay. Jau /a oo tbuong, cbju su bicn boai, ngon /ua /a
oo tbuong, cbju su bicn boai, anb sang /a oo tbuong cbju su bicn boai. Cbu
Hicn ty, ncu co ai noi rang. “Ngon Jcn Jau nay Juoc Jot cbay, Jau /a oo
tbuong, cbju su bicn boai, bac /a oo tbuong, cbju su bicn boai, ngon /ua /a oo
tbuong, cbju su bicn boai nbung anb sang ay /a tbuong con, tbuong tru,
tbuong bang, kbong cbju su bicn boai”, cbu Hicn ty noi nbu oay /a co noi
cbon cbanb bay kbong:
- Tbua kbong oay, Ton gia. Vì sao oay: Tbua Ton gia ngon Jcn Jau nay
Juoc Jot cbay, Jau /a oo tbuong, cbju su bicn boai, bac cung /a oo tbuong
cbju su bicn boai, ngon /ua cung oo tbuong cbju su bicn boai. Con noi gì Jcn
anb sang cung /a oo tbuong cbju su bicn boai!”
Cung frong baI kInh nay con cho fhom mof ví du khac nua: “Lanb
tbay, /anb tbay, cac Hicn ty! Cbinb pbai /a nbu oay, /a cai nbìn nbu cbon
ooi cbanb tri tuc cua oj Tbanb Jc tu. Vi nbu, nay cac Hicn ty, co mot cay to
/on Jung tbang, co /oi cay cay oo tbuong cbju su bicn boai, co rc oo tbuong

¯
Tuong tri /a su bicu bict kbong cu tbc, pban nbicu tuong tuong ra bang nbung bìnb anb
truu tuong ncn no kbong tbat co.

Licu tri /a su bicu bict mot su oat cu tbc co tbat, kbong co tuong tuong. Pban nbicu nguoi
trcn tbc gian nay song trong tuong tri it ai song trong /icu tri, oì tbc moi nguoi /am cbap tbc
gioi buu bìnb oa tbc gioi oo bìnb /a co tbat ncn Joi Joi cbju nbicu kbo Jau.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


77
cbju su bicn boai, ooi tban cay oo tbuong cbju su bicn boai, ooi canb /a oo
tbuong cbju su bicn boai, ooi bong cay oo tbuong cbju su bic n boai. Ncu co
nguoi noi nbu sau. “Co cay /on Jung tbang, co /oi cay nay, ooi rc oo tbuong,
cbju su bicn boai, ooi tban cay oo tbuong cbju su bicn boai, ooi canb cay /a
oo tbuong, cbju su bicn boai, nbung bong mat cua cay ay /a tbuong con,
tbuong tru, tbuong bang, kbong cbju su bicn boai”, nay cac Hicn ty, nguoi
ay co noi mot cacb cbon cbanb kbong:
- Tbua kbong, tbua Ton gia. Vì sao oay: Tbua Ton gia, cay to /on Jung
tbang co /oi cay nay, co rc oo tbuong, cbju su bicn boai, co tban cay oo tbuong
cbju su bicn boai, co ca nb /a oo tbuong cbju su bicn boai. Con noi gì Jcn
bong mat, cung /a oo tbuong cbju su bicn boai !”
Cho non, fho gIoI sIou hình Ia fho gIoI fuong, fho gIoI fuong Ia fho gIoI
bong dang cua fho gIoI hIon huu ma chung fa dang song. Vì fho khI chung fa
con song Ia fho gIoI ay con, chung fa maf Ia fho gIoI ay maf.
HaI doan kInh fron duc Phaf da xac djnh ro rang fho gIoI sIou hình
khong co, nhung khI ngho Thay noI duc Phaf Ion coI TroI Ðau Xuaf do day mo
fu hanh fhì cac con fuong Ia co coI TroI fhaf.
Khong dau, frong khong gIan chung fa co 33 fu fruong fhIon |33 coI
TroI) muon fuong ung voI fu fruong nao do fhì duc Phaf nhap vao frang fhaI
fu fruong do o fam mình fhì baf gap ngay IIon fu fruong fhIon do. Tu fruong
fhIon do khong phaI IInh hon cua nguoI chof. XIn dung hIou saI Ioch, vì khong
co ngon ngu non chung foI khong fho gIaI fhích ma chI fam dung danh fu “TU
TPUONG” chu chua duoc dung Iam.
Thom mof Ian nua do chung fa hIou cho ro, frong khoang khong gIan
fron hanh fInh cua chung fa Ia mof moI fruong song, co nhIou fu fruong fhIon
va ac. Nhung fu fruong ac fhoo nghIop ac hop fhanh fho gIoI kho dau |sac
gIoI, duc gIoI va vo sac gIoI), con fu fruong fhIon fhoo nghIop fhIon non khong
hop fhanh fho gIoI duoc vì Ia mof fu fruong don dIou.
Muon fhanh mof coI gIoI fhì phaI co mof su hop fhanh, khong co mof
su hop fhanh fhì khong co coI gIoI.
Ví du: Mof caI nha khong fho Iay mof cay cof hoac mof fam fon ma cho
Ia caI nha duoc, cung nhu mof caI xo khong fho Iay mof cay cam hay mof caI
dum xo ma bao rang Ia xo duoc.
Tho gIoI chung fa dang song ma duc Phaf da xac djnh Ia fho gIoI duyon
hop, do 12 nhan duyon hop IaI ma fao fhanh fho gIoI nay. Vì fho, mof fu
fruong don dIou khong fho fao fhanh mof fho gIoI duoc.
Sau nay con co djp doc dao duc nhan qua fhì con so ro fho gIoI sIou
hình cu fho hon.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


78
HOA¡ VONG
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, oicc nay con cung nbu Tbay boai oong oao Tbay
Minb Tong, Mat Hanb oa Tbicn Tbuan oì Ja oao Juoc Tam Tbicn, nbung nay
ngbc ra quy Tbay Ja /a so kbong, oay cbo ai nua cbo mau boi Tbay: Con /o
qua! Kbong /c Tbay Jay cacb banb ro nbu oay ma tboi nay kbong con ai tu
cbung Jc cung Tbay tao cbo Jung cbo cbanb pbap cang sau rong ra sao:
Moi /an nbìn tbay mot bac goi /a Ty Kbco, Hoa Tbuong ma cung cacb
song kbong banb kbong Juc con cam tbay xot xa. Vì ngbì rang nbung nguoi
oa oo so nguoi tbco bo, kinb pbuc bo pbai bat banb bict /a Juong nao! Cung
nbu con tu kbi quy Y Tam Bao, trai qua 20 nam, con cung Ja /am Juong /ac
nco, /ang tbang tu oj Tbay nay Jcn oj Tbay kia nbung tuong /a cbanb pbap
Jay roi, Jung cban Juoc roi. Nbung sau Jo boc, Joc nbung bai pbap, nbung
kinb, kbong pbai cai “gì” sau tbam, nbicm mau ma con tìm. Con /uon ngbì
con co cai pbap nao Jo sc cbl cbo con tbau suot oa /am cbu Juoc cai tam, cbu
kbong pbai noi cbung cbung oa /ap /uan, trict /y ngbc nbuc ca Jau ma kbong
co mui oj giai tboat gì ca cua nbung oa oo so bai tbuyct pbap ma con Ja ngbc.
Oup: Tu ngay mo fu vIon do fIop do nguoI fu hanh, cho don nay nhìn
IaI chua co nguoI nao Iam chu sanh fu cham duf Iuan hoI, do Ia mof noI fu duy
khac khoaI frong Iong cua Thay. Phaf gIao ra doI chI song co 100 nam va sau
do chung fy khoo chay fhoo duc Iac danh IoI, sanh ra kIon chap roI phan hoa
gIao doan fhanh nhIou bo phaI, IoI dung dIou nay Ða Ia Mon gIao bIon Phaf
gIao chan chanh fhanh fa gIao ngoaI dao.
Thay Ia nguoI chju kho dau nhaf frong cuoc doI fu hanh cua mình, Ia
nan nhan cua cac fa gIao ngoaI dao nay, noI Iong khac khoaI cua Thay fu khI
fu hanh xong co hof mình fìm moI cach do dao fao nhung nguoI fu hanh duoc
nhu Thay, ngo hau fhap sang IaI Phaf gIao khIon cho nguoI nguoI dou duoc IoI
ích frong cuoc song fron hanh fInh nay. KhI doc buc fhu cua con, Thay cam
fhong duoc noI Io Iang uu fu cua con nhu chIa so noI Iong cua Thay. Nou Phaf
gIao khong duoc chan hung fro IaI fhì nhung nguoI buon Phaf ban phap co co
hoI phaf frIon va nhIou fhu doan Iua dao Iuong gaf fín do Phaf gIao, frong khI
fín do Phaf gIao Iam sao bIof duoc dau Ia chanh phap va dau Ia fa phap.
Nou Phaf gIao chan hung duoc fhì nguoI fa phan bIof Phaf gIao va
ngoaI dao raf do dang:
1- Phaf gIao doI song Iy duc Iy ac phap.
2- NgoaI dao doI song khong Iy duc Iy ac
phap.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


79
Cho non kInh sach phaf frIon frIon khaI phI gIoI Iuaf non do phaf frIon
fhoo su song frong duc Iac, non fu sI ua fhích hon con Nguyon Thuy song kho
phaf frIon vì fhoo huong gIoI Iuaf Iy duc Iy ac phap.
MInh Tong, Maf Hanh, ThIon Thuan v.v.. fuy co cong fu fap, nhung doI
chua bo han duoc, chua doan duf Iong ham muon, chua Iy duc Iy ac phap fron
von, vì fho Iam sao nhap sau vao fhIon djnh va fhuc hIon Tam MInh duoc,
Thay raf fIoc cho ho, so phan cua ho chI Ia nhung nguoI con nang nghIop
nhan qua chua chuyon duoc, du muon cho ho cao hon nhung ho phaI fu Iuc xa
bo doI fhuong fình fho gIan fhì moI fIop nhan mof cuoc song cao fhuong duoc.
Thay cung danh chju fhoI, nhìn so phan nghIop bao cua nhung nguoI do fu
cua mình ma Iong boI hoI fhuong fIoc cho nhung fam hon Iac Iong dang huong
vo ngo cuf cua cuoc doI va xof xa cho IoaI nguoI fron hanh fInh nay con kom
phuoc non Phaf gIao khong co nguoI du faI duc dam duong vIoc IoI ích Ion,
nhung du sao, fuy co cham, Thay Ia nguoI da fhuc hIon duoc chanh phap cua
duc Phaf fhì nhung IoI Thay day so co nhung bac vI daI fIop noI, nhung fuyon
bo fruoc Ia dom faI haI cho nhung nguoI nay, vì fa gIao qua Ion no so dIof maf
nhung mam non cua Phaf gIao.
Cac con moI nguoI khI nhan ra chanh phap cua duc Phaf fhì cac con
hay rang ma cuu mình, hay fu fhap duoc Ion ma dI, khong aI dI fho con duong
ay cho cac con duoc.
Chanh phap Ia nhu fho, hay fIn vao mình ma dung fIn vao nguoI khac,
hay fhap duoc Ion ma dI cho mình va chính mình Iam sang fo IaI Phaf gIao,
dung hy vong vao nguoI khac ma hay hy vong vao chính mình cac con a!

NG¡YKN ¡OC
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay, Nbicu kbi con cam tbay tai sao con it noi, tai sao
con tbicb ngoi mot mìnb tram /ang, tai sao con tbicb cbo oang /ang cua canb
tbicn nbicn ma kbong tbicb cbo on nao, co kicn truc cuc ky oan minb, sang
trong. Va tai sao con tbicb Jon gian, kbong cau ky bìnb tbuc ngay nao cung
nbu ngay nay, kbong ngay nao ma kbong tbay buon kbo cua mìnb oa cua tat
ca cbung sanb, kc ca ngay Xuan (Tctì.
Tbua Tbay bicn gio tam con /a nbu tbc, con tbay bict Tu Dicu Ðc rat
ro, nbung con cbua Ju Juycn Jc tbuc banb, tbanb cong Ðao, Dict. Tbay bao
rang con ycu Juoi kbong tbc tbuc bicn Jao giai tboat bang giai Joan 2. Tbco
con ngbì tai con cbua Ju Juycn bay Juycn cbua toi. Vì ncu toi tbì rat Jc nbu
tro ban tay.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


80
Con xin Tbay quan xct, con kicp nao moi tbuc bicn Juoc nguycn uoc
xuat gia tu banb cbam Jut sanb tu /uan boi uu bi kbo nao. Con cung xin
Tbay quan xct Nbut co buoc oao Cbanb pbap cua Pbat Juoc kbong:
Oup: Ðao Phaf fu khong kho, aI co fhan nguoI dou co fho fu chung
duoc, chu khong nhu Iy Iuan cua kInh sach phaf frIon: “Tu pbai trai qua nbicu
kicp”, nhung nguoI fu phaI co quyof fam xa bo cuoc song fam fhuong, ích kI,
hon ha, nho mon v.v... fhì moI fIop nhan duoc cuoc song fhanh khIof va cao
fhuong.
Con du duyon vì gap duoc chanh phap cua Phaf, nhung duyon chua foI
Ia vì Thay chua co mof Cap Co Ðoc cung duong co so cho chung fy khoo fu fap
do song dung Thanh hanh.
Ví du: Chuong frình hoc va hoc sInh da co san, nhung fruong oc chua
co, do Ia duyon chua foI, nhIou nguoI hIou su fu qua don gIan ho Iuan: “Tu tbì
o Jau /ai tu kbong Juoc, tu o tam cbu Jau pbai /a cbo o”. Ðao Phaf khong
chu fruong nhu vay, ma chu fruong song fhanh fhoI quon, cho non co moI
fruong fof fhì con nguoI so song fhanh fhoI quon fof, moI fruong xau con
nguoI so song fhanh fhoI quon xau, do Ia mof bang chung cu fho hIon nhIon,
cho non duc Phaf Iay gIoI duc Iam dau cua su song “song /a tu, tu /a song cbu
kbong pbai song kbac, tu kbac”.
Cho Thay dang o Ia co so cua ÐaI Thua va ThIon Ðong Ðo, khong phaI
Ia co so chung Thanh fang o, frong co so nay Thay da chuyon hoa raf nhIou,
IoaI fru nhung cung baI fung nIom, mo fín chI con chua fo chuc cach fhuc vo
an uong cho fron von, an uong o day con gIong ÐaI Thua |nau an) ma hanh vo
an uong cua dao Phaf raf Ia quan frong vì no Ia nuoI chanh mang cho cac fu
sI, nou khong fo chuc khau nay fhì duong nhIon song fhoo kIou ÐaI Thua Ia
nuoI fa mang, ma nuoI fa mang fhì fu sI khong bao gIo Iy duc Iy ac phap duoc,
nou khong Iy duc Iy ac phap fhì fu sI khong bao gIo nhap chanh djnh duoc.
Vì fho con co duyon voI Chanh Phap ma duyon fu chua foI, nou co co so
song dung pham hanh Thay huong dan fu fap, dung fu saI IoI day cua Thay
fhì quyof djnh frong mof doI nay con so fhuc hIon duoc nguyon uoc xuaf gIa fu
hanh, cham duf sanh fu Iuan hoI. Chau Nhuf cung vay, chI frong mof doI nay
ma fhoI. Con va chau Nhuf dou co du duyon voI chanh phap non da gap Thay
va co Iong fIn nhung gì Thay day, nhung duyon chua foI non chau Nhuf va
con van con froI Ian frong vIoc kInh doanh...
Tam nam froI Thay gIao cho Chon Tam Io IIou co so fu hanh o Phuoc
HaI, nhung gap nhIou frac fro kho khan cho don nay chua xong... Au! do cung
Ia duyon chua du, phuoc chung sanh con mong, non Thay bao con con you
chua fu duoc o gIaI doan 2 Ia Iy do nay do con yon fam fu fap xa fam frong
cac doI fuong gIao fIop cua gIa dình va xa hoI.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


81
VaI hang con ro Thay co IoI fham chuc ca gIa dình con duoc manh khoo
an vuI song dung dao duc nhan qua khong Iam kho mình kho nguoI.
Kính fhu
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


82
X¡N TH¡NH K¡NH
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbo con Ðuong Vc Xu Pbat tap 4, 6, 7,
0, 10.
Oup: Tap 4, 5, 7, 9, 10 khI nao nhuan xong Thay so guI don con. HIon
gIo Thay dang nhuan IaI fap 3, fap 7 va sap cho In fap 9.
Muon cho bo sach co mof gIa frj vo cac phap hanh cua Phaf gIao cu fho
va fhIof fhuc fhì su nhuan IaI Ia mof dIou hof suc quan frong khong fho fhIou
duoc. Truoc kIa Thay nghI rang chI can gIang day sao cho nguoI ngho hIou va
fu fap duoc ma fhoI, nhung sau khI da vIof fhanh sach, nou khong can fhan
chI dung saI “fu” Ia da gIof nguoI khong nhung mof fho ho ma nhIou fho ho.
Tuy fuoI gIa suc you Thay Iam vIoc 22 fron 24 gIo, fru ra Iuc nao qua mof fhì
phaI nghI ngoI phuc hoI suc khoo do roI fIop fuc Iam vIoc nua vì Thay cam
fhay bon phan va frach nhIom cua mình qua Ion doI voI moI nguoI va fIon do
cua Phaf gIao.
Sach chua fho cho ra doI ma IaI muon cho ra doI fhì phaI Iam hof bon
phan va suc Iuc cua mình. Khong fho xom doI song cua con nguoI nhu co rac
duoc, khI cam cay buf vIof nhaf Ia vIof sach vo dao duc fhì phaI fhay frach
nhIom, nhung gì mình da fu duoc fhì moI dam noI, con fu chua duoc ma noI ra
Ia gIof nguoI.
VIof mof cuon sach Ia fraI Iong fhuong you chan fhaf cua mình fron do
doI voI moI nguoI. Nou mof nguoI vIof sach vì moI nhu cau khac fhì o day
Thay xIn khong dam ban. ÐoI voI Thay vIof sach Ia dom Iong you fhuong don
voI moI nguoI, muon cho moI nguoI dou cung fhuong you nhau, dung Iam kho
cho nhau.

T¡ SAO LA¡ Q¡A!
*

Hoûi: Co Ut tu tboi con Juc Pbat, Jcn nay oan cbua xong, sao /au tbua
Tbay :
Oup: Khong nhung rIong co !f ma con bIof bao nhIou nguoI khac chua
xong. So do fu cua duc Phaf raf dong ko ca cu sI va fu sI, chI rIong fu sI Ia
1250 vj fy khoo con cu sI fhì vo so ko ma fhanh fuu fhì chang co Ia bao nhIou.
ThoI gIan 2544 nam ma duoc fhan nguoI fro IaI Ia mof su may man
nhaf va con nho IaI chanh phap cua duc Phaf Ia mof dIou hy huu.
ÐIof bao nhIou nguoI fruoc kIa da fung fhoo fu hoc voI duc Phaf ma
hIon gIo Ia hoa fhuong, fhuong foa, daI duc fang, nI va vo so cu sI hoc gIa
fung bIon soan vIof kInh sach fho ma chang nho dung duoc chanh phap cua

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


83
duc Phaf frong khI kInh sach Nguyon Thuy ho nghIon cuu raf ky, con co !f
fhì khong hoc kInh sach mof chu nao ma fu fap va fhuc hanh dung chanh
phap, con Thay fhì phaI Ian hup frong gIao phap cua kInh sach phaf frIon
fron 30 nam roI moI fro vo dung chanh phap cua Phaf.
Nou doI nay co chI bIof gIup nguoI fu ma khong Io cuu mình fhì cung
con froI Ian bIof bao nhIou doI nua moI xong.

CHAN H¡NG PHAT PHAP
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xua Juc Pbat tbuong quan sa t cbung sanb nao
Ju Juycn Jc Jo, nay sao Tbay kbong /am tbc Jc cbo cbanb pbap cua Pbat
Juoc cban bung nbanb: Con nbu quy oj Jc tu cua Tbay nbu tbay Minb Tong
tung song gan bcn Tbay J nam, Jang /c pbai bict Tbay nbicu oa tin Tbay
bon. 8ao /ai con cbo Tbay bja /y “tjnb cbl boi tbo”.
Oup: KhI fu xong, Thay da quan saf chung sanh fhay khong co duyon,
non xIn Hoa Thuong nhap dIof, Hoa Thuong khong chap nhan you cau Thay o
IaI gIup Hoa Thuong, cho non Thay o IaI chI co fro gIup cho Hoa Thuong do
IoI ho vo voI chanh phap cua duc Phaf, nhung duyon chung sanh qua mong
doI voI chanh phap non kho fao cho ho co nIom fIn, con bay gIo Ia Thay fao
duyon moI do chung sanh bIof duoc chanh phap cua duc Phaf.
Tu 8, 9 nam nay Thay nhan nguoI vao fu Ia nhan fhoo cach mIon cuong,
chu Thay da bIof rang ho khong fu duoc vì ho mang day nhung kIon chap va
nhung fhoI quon fu fap saI nhIou doI, chI rIong co Maf Hanh kIon chap va fu
saI phap fhì khong co nhung nghIop doI con nang. Maf Hanh gIong nhu Ty
Khoo CIffa frong fhoI duc Phaf ba Ian hoan fuc va cuoI cung chung qua A Ia
Han.
May ma Thay day nhung gì frong kInh sach cua Phaf dou co day, chu
nou Thay day ngoaI kInh sach fhoo kInh nghIom ban fhan fu fap cua mình fhì
chac chan khong bao gIo aI fIn Thay, day dung frong kInh nhu vay ma MInh
Tong con noI Thay bja. KhI fu hanh co duoc chuf íf kIon gIaI, co nhung fhan
fhong fuong roI fu cho mình Ia hon Thay, con nguoI fhoI nay Ia vay. Ho fu
hanh khong Iay su gIaI fhoaf fhan fam, ma Iay fhan fhong va kIon gIaI cho Ia
cuu canh. Ðo Ia cach fhuc dI nguoc IaI voI Phaf gIao, dI nguoc IaI voI Thay do
roI sau nay so co nhung su hoI fIoc.
MInh Tong co frình do hoc fhuc fron daI hoc, ham fu, fu fhoo Maf Tong,
Tjnh Ðo Tong, co nghIon cuu kInh sach Phaf nhung khong na m duoc you chI
cua dao Phaf vì bj anh huong kInh sach phaf frIon.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


84
KhI gan Thay con mang ban nga raf Ion cho mình co hoc cao non
khong ngho IoI Thay day xa fam cu fu uc cho fam cho hof vong fuong ngho
noI fjnh chI am fhanh va fjnh chI hoI fho fhì cu dung phap huong fam do fjnh
chI am fhanh va hoI fho cho daf duoc. Ðo fu saI uc cho fam non roI vao fuong
phap, dua ra nhIou fuong gIaI, Thay dung Iy chanh phap cua duc Phaf bac
sach nhung fu fuong cua MInh Tong, khong ngo MInh Tong qua co chap
nhung fuong gIaI cua mình non moI noI Thay bja daf “fjnh chI hoI fho va
khong chap nhan hanh doc cu”, fhach fhuc voI Thay frong fhoI gIan ngan
MInh Tong so chung dao bang mof Io frình khac va fhuc hIon fhan fhong cho
Thay xom, nao ngo con duong khac cua MInh Tong dan MInh Tong dI don fho
huyof mof cach kInh khung.
KhI bj ra huyof nhu vay phaI dI bac sI frj bonh mof fhoI gIan kha Iau.
Ðo khong fIn Phaf phap co IoI phI bang chanh phap cua Phaf, non phaI fra
mof qua nua, sau khI duoc con bao Ianh ra nuoc ngoaI fhì IaI fo fhang Iau gan
nhu muon chof. Thaf dang fhuong.
ÐoI Phaf phap Ia mof chan Iy cua IoaI nguoI, khI fu hanh chua chung
dao, fhì dung non an noI mof cach bua baI Iam Ionh Iac nghIa Iy cua Phaf fhì
phaI chju qua bao frong hIon kIop, khong fho nao franh khoI. Tron day Ia mof
cu fho ro rang qua guong noI saI nghIa Iy Phaf phap ma fho qua bao nhu vay.
XIn quy vj Iuu y canh gIac, khI fu hanh chua foI noI, foI chon fhì non Im Iang
nhu Thanh.

O¡NG THAN THONG OO CH¡NG SANH
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Tbay kbong Jung tban tbong Jc Jo Minb To ng
oa Mat Hanb, Jc uong pbi cong /ao tu banb ma kbong Jcn Jicb, Jc giup Tbay
cban bung Pbat pbap.
Oup: Co chu, Thay da fho hIon fhan fhong gIao hoa vao mua ha nam
1995, ngoI suof 15 ngay dom khong an uong, fjnh chI hoI fho hoan foan va
cuoI nam 1999, sau khI Iam vIoc qua suc bonh phoI Thay faI phaf, vI frung
phoI do khang fhuoc non uong va chích fhuoc khong fhuyon gIam, bac sI va
phaf fu khuyon Thay non dI nam bonh vIon, moI Ian ho dou khac ra mau.
Thay xac djnh voI phaf fu: “Ða Ia mof nguoI fu fhì khong chap nhan nam
bonh vIon phaI Iam chu bonh faf nhu fho nao do moI nguoI fruc fIop nhìn
fhay su Iam chu do qua Phaf phap mau nhIom. Thay vao fhaf va xIn co !f
moI bua an ngo cho Thay fhom mof Iy nuoc cam fuoI, nou khong co fhì cho
Thay mof Iy sua, suof 15 ngay Thay dung fam Iuc cua mình do hoI phuc co
fho, Iuc bay gIo MInh Tong cung da chung kIon dIou nay.
Vo fhan fhong co ba IoaI:

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


85
1- Than fhong gIao hoa
2- Than fhong ky fhuyof.
3- Than fhong bIon hoa.
Nhung fhan fhong ma Thay vua fho hIon o fron Ia fhan fhong gIao
hoa, vì fhan fhong nay co IoI ích raf Ion cho nguoI fu fap nhu con da fhay:
1- Ðo chung mInh Thay nhap muoI Iam ngay fhu khong an uong hoI
fho hoan foan fjnh chI ma khong chof, do Ia su IoI ích Iam chu duoc su song
chof.
2- Ðonh Iao phoI vI frung do khang fhuoc fhì bac sI cung phaI chof,
huong chI Ia mof nguoI nhu Thay, fho ma dung fam Iuc frj bonh chI co 15
ngay ma co fho fu 35 ky fang Ion 44 ky va chI frong 12 fIong dong ho khong
con khac ra mau nua.
Ðuc Phaf da khong chap nhan haI IoaI fhan fhong, do Ia fhan fhong ky
fhuyof va fhan fhong bIon hoa. HaI IoaI fhan fhong nay Ia fhan fhong huyon
hoa Iua dao nguoI chI Iam fro hy Iuan cho nguoI gIaI frí, do do Thay chang
bao gIo dung no do Iua dao aI ca mac du Thay du kha nang su dung, nhung
khong fho su dung haI IoaI fhan fhong nay do gIoo vao Iong do fu cua mình su
ham muon.
NguoI fu hanh fhoo dao Phaf chI co Iong ham muon duy nhaf Ia ham
muon Iam chu bon su dau kho cua kIop Iam nguoI: sanh, gIa, bonh, chof.
KhI MInh Tong don xIn Thay fu fhì MInh Tong da froo Ion fang da raf
cao fruoc fo duong do bIou dIon fhIon djnh cua mình, fhay ban nga cua MInh
Tong qua Io IIou, va khI duoc vao fu hanh fhì nham vao fhan fhong chu khong
phaI dI fìm su fhoaf kho, non Thay da fhu fhach cho ngoI fron vof fhuong
ruom mau hon sau fhang froI, fho ma ban nga cung chua fu bo. NguoI nhu
MInh Tong ma dung fhan fhong bIon hoa do fhì MInh Tong so fro fhanh mof
Ianh chua Iam ba chu hoan cau, da khong chan hung Phaf phap ma con faI
haI cho nhung nguoI fron hanh fInh nay.
MInh Tong Ia mof con nguoI co dau oc chính frj hon Ia mof nha fu
hanh, nhung bIof chuyon hoa fhì cung fro fhanh nguoI fu hanh fof.
Ðao Phaf Ia dao khong uc cho fam, non fam con huong ra ngoaI Ia dI
nguoc IaI dao Phaf, nho co nhung nguoI fu khong ngho IoI day cua Thay nhu
mof so quy Thay ma Iam sang fo fhom duong IoI va gIao phap cua duc Phaf.
Ho chI Ia da fraI duong cho nguoI sau dI ma fhoI.

TH¡KN YOGA
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


86
C¡NG T|NH CH¡ HO¡ THO O¡OC
*

Hoûi. Kinb bacb Tbay, cac tu sì ngoai Jao Yoga sao bo cbua /y Juc /y ac
pbap ma tjnb cbl Juoc boi tbo, oì Tbay Jay tjnb cbl Juoc boi tbo kbi tam xa
sacb Juc oa ac pbap :
Oup: Cac fu sI Yoga fjnh chI duoc hoI fho Ia do fu fap fuong djnh, fuong
djnh so fho bang Io chan Iong, bang ron, bang faI, bang maf v.v... do su Iuyon
fap bang fuong fhì dau can Iy duc Iy ac phap.
Muc dích cua dao Phaf Ia Iy duc Iy ac phap do Iam chu cuoc song baf
dong fam fruoc cac phap va cac cam fho do fam hon duoc gIaI fhoaf fhanh
fhan, an Iac, con muc dích cua fhIon Yoga Ia Iuyon fhan fhong fjnh chI hoI
fho chon frong daf dìm frong nuoc dI fron Iua do, mac chIoc ao mong dI duoI
froI khong do, do khIon cho nguoI fa fhan phuc va kính no, nho do moI Iap
nhIou fhIon duong Yoga khap fron fho gIoI, do banh fruong gIao phaI Yoga,
nhung cac con xof ky no dom IaI su IoI ích gì fhIof fhuc cho con nguoI hay Ia
do frj bonh, bonh Ia do goc nghIop ac ma muon hof bonh fhì chI co Iy du c Iy
ac phap fhì bonh so hof, chu dau phaI do Iuyon fap Yoga ma hof bonh, hof
bonh cua Yoga Ia hof bonh fuong chu bonh cua nghIop ac khong Iam sao hof
duoc.
Taf ca nhung phuong phap ngua bonh va frj bonh fron fho gIan nay dou
Ia nhung phuong phap frj ngoaI ngon, chu khong phaI frj o goc, ma frj bonh o
ngon Ia su Iua dao, Iuong gaf nguoI “ticn mat tat mang”. Chung fa cu quan saf
xom co dung khong7 ÐIof bao nhIou phuong phap ngua bonh va frj bonh ma
con nguoI co hof bonh chua7
Chung fa non phan bIof cho ro rang, fhIon Yoga fjnh chI duoc hoI fho Ia
do “tuong /uc” khoo fu fap fuong, fhIon cua Phaf fjnh chI duoc hoI fho Ia do
“fam Iuc” khoo Iy duc Iy ac phap.
TAM L¡C PHAP H¡ONG


Hoûi: Kinb bacb Tbay, pbap buong tam co /an Tbay bao, kbi nao tam
tbanb tjnb buong tam moi co kct qua, nbung cbung con so co tam con qua
nbicu tap /oan, /am sao cbung con Jung pbap buong tam co bicu qua Juoc :
Oup: Phap huong fam hIou qua co cao co fhap nhu:
1- Trình do cao fuc Ia fam da Iy duc Iy ac phap fhì huong fam dIof fam
fu, Iy hy fuong va fjnh chI hoI fho Iam chu su song chof fhuc hIon Tam MInh
va cham duf Iuan hoI.

`
Cau boi cua Dicu Tam


Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


87
2- Trình do fhap Ia fam chua Iy duc Iy ac phap fhì phap huong fam so
gIup chung fa co noI Iuc fInh fhuc fruoc cac phap ac.
Phap huong fam doI voI nguoI moI fu cung nhu nguoI fu Iau dou co hIou
qua nhung hIou qua frong gIaI doan fu cua no, nhu hIou qua o gIaI doan Iy fhì
khong hIou qua o gIaI doan chI, o gIaI doan chI fhì khong hIou qua o gIaI doan
dIof v.v…
NguoI moI fu o gIaI doan Iy duc Iy ac phap ma muon phap huong co
hIou qua o gIaI doan chI fhì khong fho nao duoc, cung nhu o gIaI doan chI ma
muon phap huong co hIou qua o gIaI doan dIof fhì khong fho duoc. Chung nao
fu fap vIon man o gIaI doan nay, Iam sung man o gIaI doan kIa fhì moI fhay
hIou qua phap huong fam cu fho, ro rang.

CACH T¡ O|NH N¡KM HO¡ THO VA
CHANH N¡KM T¡NH G¡AC
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbl ro cacb tu Ðjnb Nicm Hoi Tbo oa
Cbanb Nicm Tlnb Giac Ðjnb.
Oup: Cach fu Ðjnh NIom HoI Tho co 19 gIaI doan fu fap:
1/ Híf vo foI bIof foI híf vo, fho ra foI bIof foI fho ra.
2/ Híf vo daI foI bIof foI híf vo daI, fho ra daI foI bIof foI fho ra daI.
3/ Híf vo ngan foI bIof foI híf vo ngan, fho ra ngan foI bIof foI fho ra
ngan.
4/ Cam gIac foan fhan foI bIof foI híf vo, cam gIac foan fhan foI bIof foI
fho ra.
5/ An fjnh fhan hanh foI bIof foI híf vo, an fjnh fhan hanh foI bIof foI
fho ra.
6/ Cam gIac fam hanh foI bIof foI híf vo, cam gIac fam hanh foI bIof foI
fho ra
7/ An fjnh fam hanh foI bIof foI fho vo, an fjnh fam hanh foI bIof foI
fho ra.
8/ Quan fhan vo fhuong foI bIof foI híf vo, quan fhan vo fhuong foI bIof
foI fho ra.
9/ Quan fho vo fhuong foI bIof foI híf vo, quan fho vo fhuong foI bIof foI
fho ra.
10/ Quan fam vo fhuong foI bIof foI híf vo, quan fam vo fhuong foI bIof
foI fho ra.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


88
11/ Quan cac phap vo fhuong foI bIof foI híf vo, quan ca c phap vo
fhuong foI bIof foI fho ra.
12/ Quan Iy fham foI bIof foI híf vo, quan Iy fham foI bIof foI fho ra.
13/ Quan Iy san foI bIof foI híf vo, quan Iy san foI bIof foI fho ra.
14/ Quan fu bo fam fham foI bIof foI híf vo, quan fu bo fam fham foI
bIof foI fho ra.
15/ Quan fu bo fam san foI bIof foI híf vo, quan fu bo fam san foI bIof
foI fho ra.
16/ Quan doan dIof fam fham foI bIof foI híf vo, quan doan dIof fam
fham foI bIof foI fho ra.
17/ Quan doan dIof fam san foI bIof foI híf vo, quan doan dIof fam san
foI bIof foI fho ra.
18/ VoI fam djnh fInh foI bIof foI híf vo, voI fam djnh fInh foI bIof foI
fho ra.
19/ VoI fam gIaI fhoaf foI bIof fo I híf vo, voI fam gIaI fhoaf foI bIof foI
fho ra
Ðay Ia 19 gIaI doan khaI nIom fu fap vo Ðjnh NIom HoI Tho, con nou
fu fap cho fron von Ia phaI 40 gIaI doan.
HIon gIo con non fu fap gIaI doan fhu nhaf cua Ðjnh NIom HoI Tho
frong 1 fhang, khIon cho fam nhu nhuyon fhuan fhuc quon dan voI hoI fho va
voI phuong phap nay. Vì fu xua don nay nguoI fa fu fap hoI fho bang cach
quan nIom hoI fho non fhuong uc cho fam do cho hof vong fuong.
Ðaf dau fu con ngoI kIof gIa hoac ban gIa, Iung fhang, haI ban fay do
chong nhau Ion fron haI ban chan, haI ngon fay caI dung dau vao nhau, khI
fhan ngoI yon Iang con cam gIac foan fhan duoc yon on, con nhu Iy fac y: “Y
tbuc pbai tap trung bict boi tbo ra bict boi tbo oo”. HaI maf con baf dau fap
frung nhìn chop muI, con vua híf vo vua nhac fam: “Híf vo foI bIof foI híf vo”,
sau khI híf vo xong, con vua fho ra vua nhac fam: “Tho ra foI bIof foI fho ra”.
Mof hoI fho dau con nhac fam nhu vay va 4 hoI fho ko fIop con khong nhac,
van do fam fu nhIon bIof hoI fho ra va hoI fho vo, xong 5 hoI fho con dung
vay dI kInh hanh, fruoc khI dI kInh hanh con nhac fam: “ÐI kInh hanh y fhuc
phaI bIof dI kInh hanh”, baf dau dI kInh hanh con chu y buoc chan dI va dI
raf fu nhIon, dI fhoo fhoI quon dI hang ngay cua mình, khong non dI cham
qua ma cung khong non dI nhanh qua, dI nhu nguoI vo su, frong khI dI con
fham dom moI buoc dI Ia mof so 1, 2, 3, 4, cho don 20 buoc, moI 5 buoc Ia con
huong fam mof Ian: “ToI dI kInh hanh foI bIof foI dI kInh hanh”, dung 20 buoc
fhì con ngoI fro IaI, y nhu Iuc ban dau con ngoI fu hoI fho.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


89
Con non Iuu y: “giai Joan tu tap nay muc Jicb /a tap /uycn su tlnb tbuc,
su tinb can oa ngbj /uc cbu kbong pbai tu tap cbo bct oong tuong”.
Sau khI fu fap 1 fhang cho fhuan fhuc Thay so day fIop gIaI doan 2, con
nou bay gIo Thay day hof 19 do muc Ðjnh NIom HoI Tho nay fhì con chI hoc
do hIou chu fu hanh bj roI ram nhu cuon fo. Vì fho, Thay bao rang: nou co co
so song dung pham hanh Thay fruc fIop day cac con fu fap, chu vIof ra fhanh
sach cac con hIou do ma hIou con fu fap fhì khong phaI do.
Vo hoI fho phaI fu fap fung do muc cho fhuan fhuc, khI fhuan fhuc do
muc nay xong fhì moI fu fap do muc khac, chu khong phaI fu mof Ian Iuon ca
19 do muc va fu fap nhu vay Ia fu saI phap.
Ðjnh NIom HoI Tho Ia phap mon co IoI ích raf Ion frong van do fu fap
xa fam fron Tu NIom Xu do ho frì va bao vo chan Iy. Nou khong co Ðjnh
NIom HoI Tho fhì khong fho nao fu fap Tu NIom Xu duoc va cung khong fho
nao fu fap phap xa Tu Vo Iuong Tam duoc.
ÐoI vay Ðjnh NIom raf can fhIof va ho fro fron buoc duong vo xu Phaf.
XIn quy vj hay fu fap ky Iuong, dung coI fhuong IoaI fhIon djnh nay.

Q¡AN VA B¡KT
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, “Quan /y tbam toi bict toi bit oo, quan /y tbam
toi bict toi tbo ra”, xin Tbay cbl cacb banb cbu “Quan” oa ngbìa cbu “Quan”
trong cau nay. Con cbu “Bict” /a bict boi tbo Jang bit oo bay bict /y tbam ma
tam Jang /y tbam bay Ja /y tbam.
Con tracb pbap buong tam co pbai mìnb Jang ouong mac boac buong
tam Jc tbau /y ro /y moi Jung :
Vi Ju. “Tbam” con Jang bam muon cai xc boi Jcp Jat ticn tbì con pbai
quan /y oo tbuong, xay ra nbicu cai kbo kbac, nbu co quct trom mat o.o.. quan
trict roi tam con /y bam muon cai xc Jo Ji. Va pbai nbac boai Jc no /y! Tbua
Tbay co pbai oay kbong : Va nbu oay bict “tam /y tbam” bay “ banb Jong bit
oo”:
Oup: Trong cau hoI cua con: “xIn Thay chI “cach hanh chu quan” va
“nghIa cua chu quan”.
Quan co nghIa Ia quan saf, xom xof, fu duy, suy nghI vo mof phap gì, mof
vIoc gì, mof dIou gì v.v...
Cach hanh chu quan nhu cau “Quan Iy fham foI bIof foI híf vo, quan Iy
fham foI bIof foI fho ra”, cau nay co ba nghIa va co ba kof qua frong mof
hanh dong fu:

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


90
1- Nhac nho foI quan saf xom xof fam foI co khoI Ion fham muon caI gì
khong7 Nou co fhì foI phaI fInh fhuc quan xof fam fham muon do “do xa Iìa”
nhu foI dang fInh fhuc bIof hoI fho vo ra vay.
2- Nou khong co nIom khoI fam fham muon fhì no gIup foI fInh fhuc
fron fam foI, foI bIof ro fam foI “khong co fham muon” fuc Ia foI bIof ro fam
foI dang o frong frang fhaI “fhanh fhan, an Iac va vo su” nhu foI dang fInh
fhuc bIof hoI fho ra vo ro rang vay.
3- Nou fam foI khong co nIom khoI fham muon fhì cau phap huong fron
so fham nhuan “Iy Iy fham” va sau nay fro fhanh mof “noI Iuc khong fham
muon” no so gIup foI doan dIof Iong fham muon.
Chu “Quan” o day co nghIa Ia quan saf xom xof, con chu “ÐIof” co nghIa
Ia hIou bIof mof cach ro rang.
Ða kof qua fron day gIup chung fa fIn fuong vao phap mon nhu Iy fac y
cua duc Phaf baf Iay chuyon do hang gIay, hang phuf, hang gIo, hang ngay,
hang fhang, hang nam ron Iuyon fu fap xa Iìa fam fham muon cua mình cung
nhu gIong mình bIof hoI fho vo, hoI fho ra vay.
Cau quan Iy fham foI bIof foI híf vo, quan Iy fham foI bIof foI fho ra, do
Ia con da hIou duoc nghIa fhu nhaf cua no “dang vuong mac”.
ÐIof “fam bj fham” Ia chanh con hanh dong híf vo va fho ra Ia phu, co
nghIa Ia nuong vao hoI fho vo va ra do bIof fam fham cua mình do dang hon
ma xa Iìa no, nhu duc Phaf da day: “Muon Iy duc Iy ac phap fhì Ðjnh nIom hoI
fho vo hoI fho ra phaI khoo fac y”.
O day co nghIa Ia bIof hoI fho do Iìa fam fham, san, sI chu khong phaI
bIof hoI fho do ma bIof hoI fho fhì khong co ích IoI gì. Ðung hoI fho do xa
fam fham, san, sI Ia co ích IoI, vì fam duoc fhanh fhan, an Iac va vo su fuc Ia
fam gIaI fhoaf. Con nguoc IaI dung hoI fho do nhIop fam uc cho fam khong
nIom khoI, do Ia fu saI, fu khong dung phap cua Phaf day. Cach fhuc fu fap
nay Ia dIof y fhuc khIon cho nguoI fu hanh fro fhanh cay da.

LY CAC LOA¡ HY T¡ONG
*

Hoûi. Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbo con ngbc qua oc cacb tu tap Jc /y
cac /oai by tuong.
Oup: Muon Iy cac IoaI hy fuong, khI hanh gIa dIof fam, fu, y fhuc
ngung hoaf dong, fuong fhuc xuaf hIon hoaf dong fhì co nhung frang fhaI hy

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


91
Iac do duc fuong sanh ra. Iuc bay gIo hanh gIa muon Iìa xa cac frang fhaI hy
fuong nay fhì phaI xuaf Nhj ThIon, nuong vao hoI fho vo hoI fho ra va fhInh
fhoang phaI nhu Iy fac y nhung cau nay: “1S /oai by tuong nay pbai /ìa xa
kbong Juoc o trong tban tam nay” hoac “Tban tam pbai /y by tuong cbo tbat
sacb”. Tu fap nhu vay cho don khI nao cac frang fhaI hy khong con, Ia Iuc bay
gIo chung fa xa nIom hoI fho dIof fam fu ma khong fhay co frang fhaI hy Ia
chung fa da nhap Tam ThIon, con co frang fhaI hy Ia nhap Nhj ThIon, cho
non frong kInh day: “Ly by tru xa nbap Tam Tbicn” Thay xIn nhac IaI mof
Ian nua, con xa nIom hoI fho dIof fam fu ma co hy Iac Ia nhap Nhj ThIon.
KhI nao day vo ThIon can ban 2 fhì Thay so gIang ro, con bay gIo chua
co aI Iy duc Iy ac phap duoc ma gIang cho nhIou fhì moI nguoI bIof do ma bIof
chu chang co ích gì, doI khI con Iam haI nguoI khac gIup cho ho chI bIof noI
fhIon noI dao mIong do Iua dao fhIon ha nhu mình da nhap duoc fhIon djnh
sau mau.
Ðay fu fap fhIon djnh ma day saI du Ia mof Iy, nhung van dua hanh gIa
vao cho bonh faf, chu khong vao cho gIaI fhoaf, vì fho xIn quy vj Iuu y canh
gIac.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


92
XA LAC, XA KHO,
XA N¡KM THANH T|NH NAO
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay boan by cbo con ngbc qua cacb tu xa
/ac, xa kbo xa nicm tbanb tjnb. Lac nao : Kbo nao : Va nicm tbanb tjnb na o:
Ða /a tbanb tjnb sao /ai pbai xa :
Oup: Muon xa Iac, xa kho, xa nIom fhanh fjnh fhì phaI fru vao hoI fho
dung phap huong fam fjnh chI fhan hanh fhì xa Iac, xa kho, xa nIom fhanh
fjnh so daf duoc kof qua nhu y muon, nhung fruoc khI xa Iac, xa kho, xa nIom
fhanh fjnh fhì fam phaI Iy duc Iy ac phap hoan foan fhì fjnh chI fhan hanh
khong co kho khan, khong co mof nhoc, khong co phí suc, bang nguoc IaI chua
Iy duc Iy ac phap hoan foan ma xa Iac, xa kho, xa nIom fhanh fjnh fhì chang
bao gIo xa duoc.
KhI fu fap nhap vao fam baf dong fhì fam djnh fInh nhu nhuyon do su
dung. Tam djnh fInh nhu nhuyon do su dung Ia fam co du bay nang Iuc CIac
ChI. Tam co du bay nang Iuc CIac ChI Ia fam co du Tu Than Tuc. KhI co du
Tu Than Tuc fhì xa Iac, xa kho va xa nIom fhanh fjnh raf do dang khong co
kho khan khong co mof nhoc.
Xa Iac nao 7 Xa kho nao 7 Va xa nIom fhanh fjnh nao7
Iac, kho va fhanh fjnh Ia ba frang fhaI cua fho, fuc Ia cam fho:
1- Tho Iac.
2- Tho kho.
3- Tho baf Iac baf kho fuc Ia nIom fhanh fjnh.
Trong phan cam fho co haI:
1- Cam fho fhuoc vo fhan.
2- Cam fho fhuoc vo fam.
Iac va kho fhuoc cam fho vo fhan, con hy va nIom fhanh fjnh fhuoc
cam fho vo fam. Nhu vay Iy hy, xa Iac, xa kho va xa nIom fhanh fjnh Ia xa
cam fho vo fhan va fam; xa cam fho vo fhan va fam Ia fjnh chI cac hanh
frong fhan va fam.
Cho non nguoI nhap Tu ThIon foan fhan fam baf dong, fhan fam khong
con rung dong mof chuf xíu nao fhì hoI fho phaI fjnh chI.
Trong cau hoI: Iac nao7 Kho nao7 Thanh fjnh nao 7 Sao fhanh fjnh ma
IaI phaI xa 7
Iac, kho va nIom fhanh fjnh co haI phan:
1- Iac, kho va nIom fhanh fjnh do fam fham duc sanh ra.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


93
2- Iac, kho va nIom fhanh fjnh do fam Iy duc sanh ra.
Iac, kho va nIom fhanh fjnh do duc hoac do Iy duc sanh ra dou phaI xa
sach fhì moI nhap vao djnh Tu ThIon duoc, con co frang fhaI fhanh fjnh fhì
khong nhap vao Tu ThIon duoc, du Ia fhanh fjnh do Iy duc sanh.
Nhu vay don day con da hIou xa Iac, xa kho va xa nIom fhanh fjnh nao
roI. Ðuc Phaf khong chap nha n 3 fho:
1/ Tho Iac.
2/ Tho kho.
3/ Tho baf Iac baf kho
Tho Ia gì7 Tho Ia cac cam fho noI fhan fam. Tho Ia mof phap vo fhuong
nhu cac phap khac; fho Ia phap kho, Ia phap vo nga. NguoI fu fhoo Phaf gIao
dung fruoc cac cam fho fam khong ho dao dong; Tho Iac khong fham dam, fho
kho khong so haI, fho baf kho baf Iac khong quan fam. Vì fho dung fruoc cac
kho fam khong ho Iay dong mof may may nao. Tam khong ho Iay dong mof
may may nao fuc Ia xa Iac, xa kho.
TaI sao IaI xa nIom fhanh fjnh7 NIom fhanh fjnh van con Ia mof phap
vo fhuong, kho, vo nga. Phap vo fhuong, kho, vo nga Ia ac phap cho non duc
Phaf bao: “Du Ta nbap cac Jjnb Jo /y Juc co by /ac, nbung by /ac kbong cbi
pboi tam Ta”. Khong chI phoI fam Ta Ia duc Phaf baf dong fam, khong dính
mac vao fho Iac do Iy duc sInh, do Ia duc Phaf xa fho Iac. Xa Iac fho gIaI doan
dau Ia khong dính mac, khong fhích fhu, khong chap fruoc, khong mong doI
v.v...
KhI fam djnh fInh nhu nhuyon do su dung fhì xa fho Ia fam dình chI
cac hanh frong fhan khIon cho fhan an Ianh khong con mof chuf cam fho nao
xay ra. KhI hoI fho ngung fhì cac hanh frong fhan dou ngung fhì cam nhan
frang fhaI fhanh fjnh cua fam cung khong con. Ðo Ia phuong cach xa nIom
fhanh fjnh o gIaI doan Tu fhIon. NgoaI Tu fhIon fhì khong co fhIon nao xa
nIom fhanh fjnh.
Cho non xa Iac, xa kho, xa nIom fhanh fjnh Ia chI co o frang fhaI Tu
fhIon. NguoI nhap Tu fhIon Ia nguoI da xa cac cam fho va xa Iuon fam nIom
fhanh fjnh. Ðo Ia phuong phap fu fap Iam chu su song chof.
Tu fhoo Phaf gIao ma khong fu fap Tu fhanh Ðjnh fhì khong fho nao
Iam chu su song chof duoc. Tron fho gIan nay chI co phap mon Tu Thanh
Ðjnh moI fjnh chI duoc hoI fho.

LY HY TR¡ XA
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


94
CO PHA¡ LA PHAP H¡ONG TAM KHONG
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, /y by tru xa co pbai /a pbap buong tam kbong:
Xin Tbay cbl Jay /ai y nay.
Oup: Iy hy fru xa khong phaI Ia phap huong fam, Iy hy fru xa Ia
nhung danh fu chI cho chung fa muon nhap Tam ThIon fhì phaI Iìa xa 18 IoaI
hy fuong, ma muon Iìa xa 18 IoaI hy fuong fhì phaI fru frong phap xa, phap
xa gom co co haI phan:
1- Ðjnh NIom HoI Tho.
2- Phap huong fam nhu Iy fac y.
KhI muon Iy cac IoaI hy fuong fhì phaI fru fam vao hoI fho va khoo fac
y xa no, do do duc Phaf goI faf: “Ly by tru xa”, co nghIa Ia muon Iy frang fhaI
hy fhì phaI fru o frong hoI fho ra, hoI fho vo fhì so Iy frang fhaI hy raf do
dang, khong may kho khan va khong co mof nhoc.
KhI fu fap vua fhay hay cam nhan mof frang fhaI fuong nao fhì mau
mau xa phap mon dang fu fap khong duoc fIop fuc fu fap nua. KhI xa phap
mon xong fhì non fIop fuc dung phap fac y. Tac y ngay frang fhaI fuong do
bao no phaI dIof ngay IIon va nuong vao fam fhanh fhan, an Iac va vo su va
fhInh fhoang fac y frang fhaI fuong do phaI dung IaI, co fho va fam phaI bình
fhuong. Tac y don chung nao frang fhaI fuong do khong con nua moI fhoI.
Iy hy fru xa khong phaI Ia phap huong fam, no Ia ngon ngu do chung
fa noI cho nguoI khac fhong hIou cach fhuc Iìa xa frang fhaI hy fuong. Con
phap nhu Iy fac y Ia phaI fac y dung frang fhaI fuong do, dung fon cua no,
chu khong fho noI chung chung duoc “Iy hy” Ia danh fu chI chung fhì fam bIof
frang fhaI hy gì ma Iy.
Ví du: Sac fuong hIon ra khIon chung fa fhay anh sang nhu hao quang
hoac fhInh fuong hIon ra faI fIong noI cua cac To hay chu ThIon noI phap hay
fIong fung kInh nIom Phaf fhì phaI fac y dung fon dung cua no nhu:: “Anb
sang bao quang nay /a sac tuong bay Ji Ji Ta kbong cbap nban nguoi” hoac
“Ticng noi cua To bay cbu Tbicn /a tbinb tuong, /a Ma bay Ji Ji Ta kbong
cbap nban nguoi”.

NGH¡KP TA¡ SANH¯
Cau boi cua Dicu Tam


Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


95
Hoûi: Kinb bacb Tbay, Con ngbì kbi cbung sanb /uan boi /a Jo ngbicp
/uc, ngbicp /uc nbu /uong kbi, /uong tu truong sc tbu but nbung gì co cbung
nban Juycn nban qua ooi no Jc bop /ai tao ncn mot kicp cbung sanb moi :
Boi oì ngay ca con nguoi cbct roi /a tan boai bct tbì cbl con co ngbicp Ji /uan
boi. Vay ngbicp /a tbc pbai kbong tbua Tbay :
Oup: Ðung nhu vay, con da hIou dung nghIop Iuc dI faI sanh Iuan hoI Ia
nhu vay.
KhI mof nguoI con song hang ngay fhan, mIong, y fhuong hay hoaf
dong fao ra nghIop Iuc, nghIop Iuc co fhIon va co ac. Hanh dong ac fhì Iam
kho mình kho nguoI fao ra nghIop kho chang IoI mình IoI nguoI mang don su
kho dau cho nhau, fao cuoc song chung nhu Ðja Nguc, con hanh dong fhIon fhì
khong Iam kho mình kho nguoI fao ra nghIop fhIon IoI mình IoI nguoI mang
don hanh phuc cho moI nguoI fao cuoc song chung an vuI, fhanh fhan nhu
canh gIoI ThIon Ðang.
KhI con nguoI chof roI faf ca foan fhan ngu uan dou fra vo moI fruong
song cua no chang con mof vaf gì Ia cua fa du chI con IaI mof chuf xíu nho
nhu dau muI kIm cung khong con, nha cao cua rong con bay chau dan cung
chang con gì, vang bac chau bau ngoc nga cung vo nghIa, chI con IaI nghIop
ac, fhIon ma fhoI.
NghIop ac, fhIon Ia gì 7
NghIop ac, fhIon nhu con da hIou o fron, no Ia Iuong khí nhu bao nhIou
Iuong khí khac frong moI fruong song nay, khI Iuong khí nghIop Iuc do fuong
ung voI cac Iuong khí khac du duyon hop IaI fhanh mof con nguoI moI. NoI
mof cach khac cho do hIou Ia moI hanh dong cua chung fa Iam, noI va suy fu
dou co mof fu fruong, fu fruong do fhIon hay ac Ia do hanh dong fhan, mIong,
y ac hay fhIon ma fhoI.
Tu fruong foan fhIon fhì khong co duyon do hop non khong faI sanh chI
huong qua phuoc fhIon o fu fruong do cho hof qua phuoc do moI faI sanh Iam
nguoI fro IaI. Con fu fruong fhIon nhIou ac íf fhì so hop duyon voI nhung fu
fruong fhIon ac khac frong moI fruong song va fu do fIop fuc faI sanh Iam
chung sanh moI frong hoan canh fhIon va phuoc bao day du
`
. chu khong co
IInh hon dI faI sanh. Tu fruong ac cung vay so hop duyon voI nhung fu fruong
ac khac frong moI fruong song va fIop fuc faI sanh frong hoan canh khon kho
du moI dIou kho hoac sanh Iam nhung IoaI vaf nho bo fI fIon nhu con frung,
sau, bo v.v... song noI am uof do ban, fhoI gIan song qua ngan nguI, fuoI fho
khong duoc daI Iau.


¯
Tu truong tbicn kbong con co Juycn Jc bop ncn kbong tao ra tbc gioi, con tu truong ac tbì
co cac Juycn Jc bop moi tao ra tbanb tbc gioi gom co. Juc gioi, sac gioi oa oo sac gioi, Jo Juc
gioi, sac gioi oa oo sac gioi ncn moi tao ra tbc gioi kbo Jau.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


96
TH¡C TRONG 12 NHAN O¡YKN
VA TH¡C NAO LA L¡NH HON
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbl Jay “Tbuc” trong 12 nban Juycn oa
“tbuc” nao ma nguoi oo minb cbo /a /inb bon : Ho Jua oao gì :
Oup: Trong 12 nhan duyon co 3 fhuc:
1- Thuc Ia fhuc uan.
2- Ðanh Ia fuong uan con goI Ia fuong fhuc |caI fhuc frong gIac mong).
3- Sac Ia sac uan con goI Ia sac fhuc, sac fhuc gom co sau fhuc: Nhan
fhuc, nhI fhuc, fy fhuc, fhIof fhuc, fhan fhuc va y fhuc.
NguoI doI vo mInh khong ro cho fuong fhuc Ia IInh hon dua vao nhung
hIon fuong phI khong gIan va fhoI gIan cua fuong fhuc fao ra sac fuong nhu
anh sang, Iua hay nhung hình bong mo mo ao ao v.v… fhanh fuong nhu am
fhanh fIong kou, fIong khoc, fIong ron v.v… huong fuong nhu muI fhom, muI
fhoI v.v... vj fuong nhu muI vj ngon ngof, cay, dang xuaf phaf fu frong mIong
cua mình v.v... xuc fuong nhu cam gIac maf mo, nong nuc, khInh an, hy Iac
v.v... phap fuong nhu su hIou bIof vo cac phap fuong v.v... Nhu To Iong Tho
fuong ra frí fuo Ðaf Nha Chan Khong, Phaf Tanh v.v...hoac noI chuyon qua
khu vj IaI cua nguoI chof hoac nguoI dang song raf dung. Ðo nhung hIon fuong
nay, non fuong frI cua IoaI nguoI dung ra co fho gIoI sIou hình va cho fuong
fhuc Ia nhung con nguoI vo sac | IInh hon) song frong fho gIoI do.
Trong 12 nhan duyon fhì duyon “danh sac” Ia mof duyon ma chIom haI
fhuc, do Ia sac fhuc va fuong fhuc. Ðo su fu fap nhap Tu Thanh Ðjnh, fjnh chI
cac fhuc, moI bIof ro 12 nhan duyon co ba fhuc chu khong co nhIou fhuc nhu
cac nha Ðuy Thuc phaf frIon chIa cho daf ra Iam cho nguoI sau kho hIou.
Cac nha kInh sach phaf frIon cho y fhuc khong nIom fhIon nIom ac Ia
Phaf Tanh, do Ia mof dIou Iam Iac, va qua saI do Iac vao fuong fuo fao ra
Tanh Thay, Tanh ÐIof, Tanh Ngho... XIn quy vj cu suy ngam ky, nou xof dung
fhì fIn chung foI, con nou fhay chung foI noI saI fhì dung fIn.
Chung foI noI o day khong phaI fu noI ma khong fhay, chung foI fhay
bIof raf ro moI noI va noI ra khong phaI chI co mof mình chung foI noI ma
duc Phaf da noI cach day 2550 nam, Vì vay nhung dIou chung foI noI Ia Iap
IaI cua duc Phaf qua su chung fhaf cua mình.
Vì vay quy vj fIn Ia co IoI ích cho quy vj, con khong fIn fhì fhoI va quy
vj so bj nguoI khac Iua dao “TIon maf faf mang va phí cong vo ích”.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


97
Tom IaI fhan nguoI co 3 fhuc, khong co IInh hon. KhI nguoI chof dou
fan hoaI faf ca khong con mof vaf gì fon faI chI con nghIop fhIon ac do frong
Iuc song gay fao ra do Iong ham muon.

M¡NH
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, sacb Ðuong Vc Xu Pbat tap VI, Tbay co giai
ngbìa “Minb” co tu gioi /uat, oa co Joan ong Ban Ðac toi tam Jot nat, sau kbi
Juoc Pbat Jay tu banb, cbung qua A La Han tbong suot tam tang kinb Jicn,
nbu oay tboi Pbat tai tbc co kinb Jicn sao:. Va sao Tbay /ai bao quy Tbay
Joc cac bo kinb Nguycn Tbuy cung nbu kinb sacb pbat tricn Jc kbi co ai boi
Jc bict tra /oi. Tbco con ngbì Tbay ncn quan xct oa Jo bo tu nbanb giai tboat
xong /a cai gì /a kbong bict : Con tbac mac xin Tbay cbl Jay.
Oup: NoI vo “Minb” fhì cac nha kInh sach phaf frIon hIou “Minb” co
nghIa Ia su hIou bIof mof cach rong raI bao Ia ma khong can hoc cho non cau
chuyon ong Chau IoI Ðan Ðac Ia mof cau chuyon bja daf cua cac nha phaf
frIon.
Ong Chau IoI Ða n Ðac frong kInh Nguyon Thuy Ia nguoI foI fam hoc
bon cau ko maI ma khong fhuoc, khI chung qua A Ia Han, ong fho hIon fhan
fhong bIon ra vo so ong Ðan Ðac ngoI khap frong rung, con kInh sach phaf
frIon noI: khI ong chung qua A Ia Han, IIon fhong suof Tam Tang kInh dIon
Ion dan fhuyof gIang. Trong kInh Nguyon Thuy chung fa con fIn vì khI ong
Chau IoI Ðan Ðac chung qua A Ia Han fhj hIon fhan fhong con kInh sach
phaf frIon chung fa khong fIn Ia vì fhoI duc Phaf chua co Tam Tang kInh dIon
fhì Iay gì goI Ia fhong suof.
NguoI fa hIou Iam y nghIa “tri tuc” cua dao Phaf, fuong khI fu chung
dao Ia fhong suof ca fam fhIon daI fhIon fho gIoI, caI gì cung hIou faf ca, dIou
do Ia saI. Ðuc Phaf da xac djnh: “Ncu bao rang Ta bicu bict tat ca /a co noi
/ao trong Ta”. |IoI day nay frong kInh Tang ChI) KhI fu chung Ia co su hIou
bIof khong Iam kho mình kho nguoI; Ia co su hIou bIof dao duc nhan ban Iam
nguoI. Su hIou bIof do co muc dích gIaI quyof su dau kho cua con nguoI chu
khong phaI Ia su fhong suof vu fru caI gì cung bIof. Nou fu chung ma bIof nhu
vay co ích IoI gì hay bIof nhu vay do dI ra franh Iuan hon fhua cao fhap voI
moI nguoI7
Ðuc Phaf noI. “Tri tuc Jau /a gioi /uat Jo, gioi /uat Jau /a tri tuc Jo”,
(kInh Truong Ðo) gIoI Iuaf fuc Ia duc hanh, vay cho nao co duc hanh cho do
co frí fuo, duc hanh va frí fuo duoc gan IIon voI nhau. Trí fuo fhong suof Tam
fang kInh dIon chua han Ia frí fuo duc hanh. KInh dIon phaf frIon phan nhIou
co nhung baI kInh day mo fín fruu fuong mo ho va phI dao duc v.v… Nhu vay

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


98
nguoI fhong suof Tam Tang kInh dIon chua han Ia nguoI co “Minb”. MInh cua
dao Phaf co nghIa Ia su hIou bIof khong Iam kho mình, kho nguoI va kho faf
ca chung sanh.
O day Thay khuyon do fu doc kInh sach Nguyon Thuy cung nhu kInh
sach phaf frIon Ia do:
1- Thau ro am muu fham doc cua Ða Ia Mon CIao da, dang va hIon faI
dIof Phaf gIao bang nhung danh fu chan hung dao Phaf.
2- ÐIof ro phap mon nao cua Phaf gIao va phap mon nao khong phaI
cua dao Phaf.
3- KhI co nguoI chaf van nou khong doc haI IoaI kInh sach nay fhì bIof
dau ma fra IoI cho dung. Vì MInh cua dao Phaf khong co nghIa Ia frí fuo hIou
bIof su fao Iao |fam fang kInh dIon cua Ða Ia Mon), mInh cua dao Phaf Ia frí
fuo hIou bIof do Iam chu su song chof va cham duf Iuan hoI. Thay xIn nhac IaI
mof Ian nua, khI duc Phaf fu chung NgaI noI. “Ncu Ta noi Ta bicu bict tat ca
trong tbc gian nay /a co noi /ao trong Ta”
KInh sach phaf frIon dua vao IoI noI cua duc Phaf: “Ta Jay cbo cac ty
kbco nbu nam /a cay trong /ong ban tay oa Ta tu cbung nbu rung /a cay”,
ngho cau noI nay, nhung nguoI khong hIou bIof vo Phaf gIao non nghI fuong
rang: duc Phaf fu chung dao Ia bIof faf ca moI vIoc frong fam fhIon daI fhIon
fho gIoI caI gì cung bIof. Ðo su hIou saI nay non moI bja ra cau chuyon ong
Chau IoI Ðan Ðac u foI, nhung khI fu chung qua A Ia Han fhì fhong suof
Tam Tang kInh dIon, do Ia mof dIou noI saI cua kInh sach phaf frIon. NoI
khong dung su fhaf ma khong khoo Ioo do Io duoI non nguoI doI sau fhay ro.
Phaf con faI fho dau co kInh sach. Vay ma fu chung Ia fhong suof fam fang
kInh dIon fhì fhaf Ia noI Iao khong sach vo.
Trong sach Ðuong Vo Xu Phaf Thay nou cau chuyon ong Chau IoI Ðan
Ðac do goI y cho phaf fu hoI, do do moI co nhan duyon vach fran su Iua dao
fhom bof cua kInh sach phaf frIon do moI nguoI ro hon.

PH¡ONG CACH NHAP NH| TH¡KN
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Xin Tbay giang tracb ro. - Kbi /y Juc /y ac pbap
nbap 8o Tbicn - Muon nbap Nbj Tbicn pbai ra kboi 8o Tbicn cbung Jo Jicu
tam nbu tbc nao : Ncu nbu /y tac y “tjnb cbl tam tu” co Juoc kbong: Vì /uc
Jo tam kbong con tbanb tjnb boan toan (oì xa 8o Tbicnì.
Oup: ÐoI So ThIon con chua nhap duoc, non moI co cau hoI nay. TaI
sao7

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


99
TaI vì fam chua Iy duc Iy ac phap non con khong bIof duoc frang fhaI
nay, khI fam da Iy duc Iy ac phap fhì fam con Iuc nao cung fhanh fjnh vì no
khong con fham, san, sI, man, nghI nua, Iuc fIop duyon cung nhu Iuc khong
fIop duyon voI moI nguoI no dou fhanh fjnh.
Cho non fruoc khI nhap So ThIon fhì con Iy duc Iy ac phap nhap Ðaf
Ðong Tam Ðjnh. Ðaf Ðong Tam Ðjnh Ia mof frang fhaI Tu NIom Xu sung
man, frang fhaI nay co du 7 nang Iuc cua Thaf CIac ChI. Ðo 7 nang Iuc cua
Thaf CIac ChI con moI nhap vao frang fhaI cua So ThIon Ia frang fhaI fam
khong phong daf, fam khong phong daf fuc Ia fam Iy duc Iy ac phap. NoI
nhap So ThIon Ia noI fam fhanh fjnh, khI fam da fhanh fjnh fhì Iam sao ra
khoI su fhanh fjnh do7 NoI ra khoI So ThIon do nhap Nhj ThIon fuc Ia muon
noI fam ra khoI 5 chI fhIon cua So fhIon Ia: Tam, Tu, Hy, Iac va Nhaf Tam.
KhI ra khoI 5 chI fhIon nay fhì nuong vao hoI fho va o fron hoI fho do dung
phap huong fjnh chI fam fu nhap Nhj ThIon, chu frang fhaI fam da Iy duc Iy
ac phap fhì khong fho nao fro IuI IaI voI doI song duc Iac fho gIan nua, chI co
nhung nguoI hof muon fu fhì moI fro IuI IaI chay fhoo duc Iac fho gIan do
huong fhu, con nguoI quyof fam fu gIaI fhoaf fhì Iuon Iuon Iuc nao cung o
frong frang fhaI Iy duc nay.
Ví du: Mof sInh vIon dang hoc nam fhu nhaf fron daI hoc y khoa, co
nghIa Ia phaI fof nghIop Iop 12 cap pho fhong, hay noI cach khac cho do hIou
Ia anh phaI roI khoI Iop 12 roI moI Ion daI hoc, hoc nam fhu nhaf moI duoc.
O day khong co nghIa Ia nguoI sInh vIon nay fro IaI mof cau bo chua cap sach
don fruong Ian nao |chua bIof chu) ma buoc vao nam fhu nhaf cua ÐaI hoc y
khoa. Con nou anh sInh vIon daI hoc ma cu o IaI Iop 12 va hoc baI vo Iop 12
fhì khong fho nao Ia sInh vIon daI hoc y khoa duoc.
Ra khoI 5 chI cua So ThIon Ia y nghIa nay chu khong phaI roI khoI fam
fhanh fjnh.
So ThIon ví nhu caI nha cua chung fa dang o, Iìa khoI caI nha do frong
dam ngo, dam ngo ví nhu Nhj ThIon, nhung frong ngo xong fhì chung fa fro
vo nha nghI, nhung khI chung fa muon frong Iua, dam Iua ví nhu Tam ThIon,
fhì chung fa phaI roI khoI nha va dam ngo, khI frong Iua xong chung fa fro vo
nha, v.v…
Con nou mình o frong nha |So ThIon) ma frong ngo fhì khong fho frong
duoc vì nha do o chu khong fho frong ngo, frong Iua duoc, cung nhu frong
dam ngo fhì khong fho frong Iua vao duoc, frong nhu vay chang co kof qua.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


100
Cho non xa So ThIon khong co nghIa Ia mof nguoI co hoc fhuc ma xa bo
caI hoc fhuc cua mình. Xa So ThIon co nghIa Ia roI Iop hoc fhap Ion Iop hoc
cao hon.
KhI muon nhap Nhj ThIon fhì phaI ra khoI So ThIon bang cach nuong
vao hoI fho, fam o fron duong day hoI fho nay fhuong nhu Iy fac y: “Tam tu
pbai tjnb cbl nbap Nbj Tbicn”, cu fhInh fhoang huong fam mof Ian, chung
nao fam nhap Nhj ThIon moI fhoI vì Iuc do hoI fho cung maf fIou, fam fu
cung khong con, fam fu khong con fhì khong con huong fam duoc.
Tam fu fhuoc vo y fhuc, nou fam fu dung fhì y fhuc dung. Y fhuc Ia mof
fhuc frong sau fhuc, non y fhuc dung fhì nam fhuc kIa dou dung fhoo hof.
Nhom sau fhuc gom co:
1- Nhan fhuc
2- NhI fhuc
3- Ty fhuc
4- ThIof fhuc
5- Than fhuc
6- Y fhuc
KhI nhap Nhj ThIon faI khong ngho fIong, maf khong fhay sac, muI
khong nguI muI huong fhom hay fhoI, IuoI khong nom vj, Than khong xuc
cham fuc Ia sau can ngung hoaf dong fhì moI nhap duoc Nhj ThIon.

HANH CAC PHAP TH¡KN CO PHA¡ LA
T¡ TAP CHANH N¡KM T¡NH G¡AC
VA O|NH N¡KM HO¡ THO KHONG
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay boan by cbl Jay con cacb banb oa qua
oi Ju Jc con ro oc bai /oai Jjnb. “Cbanb Nicm Tlnb Giac Ðjnb oa Ðjnb Nicm
Hoi Tbo”. Cbanb nicm co pbai /a cac pbap tbicn kbong:
Oup: Chanh NIom TInh CIac Ðjnh Ia nIom chan chanh. NIom chan
chanh fuc Ia nIom fhIon, cho non Chanh NIom TInh CIac fuc Ia fam fam nIom
nIom hang gIay, hang phuf, hang gIo, hang ngay frong frong suc fInh fhuc do
cac nIom ac khong xon vao duoc. Cho non no Ia cac phap fhIon, nou co mof
nIom ac xon vao fhì khong fho goI day Ia chanh nIom duoc.
Trong Ðaf Chanh Ðao co fam noo: Chanh KIon, Chanh Tu Ðuy, Chanh
Ngu, Chanh NghIop, Chanh Mang, Chanh TInh Tan, Chanh NIom va Chanh

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


101
Ðjnh, Chanh NIom Ia mof noo fhIon frong fam noo fhIon, phap hanh cua
dao Phaf Ia nhu vay.
Chanh NIom fron Tu NIom Xu ma Tu NIom Xu fhì co bon cho do fu fap
fhIon phap, fron bon cho do Iuon Iuon khac phuc ac phap khong cho ac phap
xam chIom vao, vì fho, nguoI fhuong song frong Chanh NIom Ia nguoI song
dao duc khong Iam kho mình kho nguoI hay noI mof cach khac Ia nguoI fu
fhIon Tu NIom Xu.
Chanh NIom nhu con da hoI co phaI Ia cac fhIon phap khong7
Ðung vay Chanh NIom Ia nIom cac phap fhIon nhu:
1- Khong fham.
2- Khong san.
3- Khong sI.
4- Khong Iam dau kho chung sanh.
5- Khong from cap, cuop gIaf, moc fuI, Iay
cua khong cho.
6- Khong fa dam.
7- Khong noI vong ngu.
8- Khong noI IoI hung du.
9- Khong noI fhou dof
10- Khong noI IuoI haI chIou.
NIom cac nIom fhIon khong co nghIa doc fham 10 nIom fhIon nhu nIom
chu, doc kInh, ma chính phaI song fron von va gIu gìn fhan, fho, fam, phap
cua mình frong 10 dIou Ianh fron day. Co nhu vay moI duoc goI Ia Chanh
NIom TInh CIac Ðjnh.
Ðjnh Chanh NIom TInh CIac Ðjnh va Ðjnh NIom HoI Tho Ia haI phap
mon fhIon do fu fap ngan cac ac va dIof cac ac phap.
Ví du: Con dI kInh hanh, fruoc khI buoc dI con huong fam nhac: “Tam
nbu Jat tu bo tbam, san, si toi bict toi Ji kinb banb”, cu fhInh fhoang con vua
dI vua nhac cau phap huong nay.
Ví du: Con dang nau com, fruoc khI nau com con huong fam nhac: “Tam
nbu cuc Jat tu bo xa /ìa /ong tbam, san, si toi bict toi Jang nau com”. Va
frong fhoI gIan con dang nau com fhì con cu fhInh fhoang IaI nhac fam cau
phap huong fron cho don khI nau com xong.
Muc dích o day Ia nuong vao hanh dong Iam vIoc hoac hoI fho do duoc
fInh fhuc khong quon Chanh NIom fuc Ia phap huong nhac fam, chu khong
phaI fInh fhuc frong hanh dong Iam hay dI hay fho ma nho nhac fam “Ji, boi
tbo oa /am oicc /a Jc tlnb tbuc trcn Cbanb Nicm tu bo tam tbam, san, si,
man, ngbi.”
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


102
Cho non phap hanh cua duc Phaf fhaf Ia ro rang va cu fho moI hanh
dong fu fap dou mang don mof y nghIa fhIon, mof kof qua an Iac, yon vuI,
cac phap hanh cua duc Phaf so mang don cho chung fa mof dIou gì do raf
gIaI fhoaf fhuc fo cho doI song cua con nguoI. Nho vay con nguoI fu fap fuc
Ia so song khong Iam kho mình kho nguoI. Ðay Ia su fhanh fhan, an Iac va
vo su cua IoaI nguoI. Iam nguoI aI aI cu ng non chon cho mình mof su song
nhu va y do dom IaI su an vuI cho mình cho nguoI va cho muon IoaI van vaf
fron hanh fInh nay.
PHAP H¡ONG TAM NGAN GON
CO KKT Q¡A NHANH HON
*

Hoûi. Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbl Jay cbo con kbi tu Ðjnb Nicm Hoi
Tbo Jung pbap buong tam nbu /y tac y nbac nbicu cau pbap buong oa moi
cau pbap buong tbì Jai nbu. “Tban ngoi ngay tbang kbong Juoc nbuc nbicb
xc Jjcb, kbong Juoc cam giac nong /anb, Jau kbong Juoc nbuc... cai tam
kbong Juoc sanb oong tuong... tai kbong Juoc ngbc am tbanb.... cai mui... cai
micng... Nbu oay pbai nbac /icn tuc suot buoi tu bay tblnb tboang cacb 6 boi
tbo: Va buong tam nbu oay co bicu qua kbong :
Oup: Trach cau phap huong nhu fho nao “ngan gon Jay Ju y ngbìa oa
cbl tbang muc Jicb cua no giai quyct tam trang Jang ouong mac can pbai xa
/y, tu bo” frong phap dang fu hanh. Trach cau phap huong nhu vay Ia mof
Ionh fruyon fhì so co hIou qua, con nou cau phap huong fam daI qua so maf y
nghIa fruyon Ioch manh mo, do do so khong co hIou qua.
KhI huong fam fhì phaI fhInh fhoang 5, 10 hoI fho Ia Iuc ngoI fu djnh
NIom HoI Tho hoac 5, 10 buoc dI Iuc dI kInh hanh moI nhac fam mof Ian chu
khong duoc nhac IIon mIong nhu fung kInh, nIom chu fhì fu fap nhu vay Ia saI
khong dung cach, khong dung cach so khong co hIou qua fof va fu fap nhu vay
so phí cong.
Non Iuu y: O day fu fap khong dung cau phap huong fam do uc cho fam
khIon cho fam khong con nIom khoI; o day dung cau phap huong do xa fam Iy
fham doan dIof ac phap, do fhuc hIon fam baf dong fruoc cac ac phap va cac
cam fho; do gIu gìn chan Iy fhanh fhan, an Iac va vo su, chu khong dung y
fhuc do fro fhanh goc cay, cuc da.

KH¡ NAO MO¡ BAT OA¡ H¡ONG TAM

?
Hoûi: Kinb Bacb Tbay, kbi nao moi bat Jau buong tam:

`
Cau boi cua Dicu Tam


Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


103
Oup: Truoc khI dI kInh hanh phaI huong fam roI moI buoc dI va dI duoc
10 buoc IaI huong fam mof Ian nua va cu fIop fuc 10 buoc Ia huong fam mof
cau. Huong fam nhu vay co nghIa Ia nhac fam dung quon xa Iìa Iong ham
muon va cac ac phap, chu phap huong fam chua co hIou qua gì chI gIup cho
chung fa nho duoc Iong ham muon va ac phap do xa, do Ia hIou qua dau fIon
cua phap huong fam.
NgoI fu Ðjnh NIom HoI Tho, sau khI froo chan ngoI xop bang, Iung
fhang va foan fhan cam gIac duoc an on, baf dong fhì moI baf dau huong fam,
sau khI huong fam xong, fam chu y vao hoI fho fhì baf dau híf vo va fho ra,
dung 5 hoI fho hoac 10 hoI fho roI dung IaI fac y huong fam mof Ian nua nhu
cau fron, fu fap cho don khI xa Ðjnh NIom HoI Tho moI fhoI.
Tom IaI, cach fhuc dung phap huong fam fruoc khI dI kInh hanh roI fu
do vo sau cu moI 5 buoc hoac 10 buoc Ia huong fam mof Ian, Ðjnh NIom HoI
Tho cung vay, fu fap nhu vay phaI sIong nang chuyon can hang ngay, dung fu
fhoo kIou mof nang haI suong fhì khong co kof qua.
Phap huong fam Ia mof phuong phap dan fam vao dao. Trong kInh
Phap Cu Phaf day:
“Tam Jan Jau cac pbap
Tam /am cbu tam tao tac...”
Phap huong fam Ia mof phap mon raf dac bIof, nguoI nao sIong nang fu
fap fhì co du kha nang dIou khIon Iam chu fhan fam mof cach cu fho ro rang.
Vì fho duc Phaf noI:
“Tbicn tbuong tbicn ba
Duy nga Joc ton
Nbat tbict tbc gian
8anb, /ao, bcnb, tu”
ChI co “Tac y mot tuong kbac cua tuong kia tbì tuong kia sc bj Jict
sacb” Ðo Ia IoI day cua Phaf do chung fa fhoo phap mon nay fap Iuyon moI
co du noI Iuc ngan va dIof cac ac phap va cac cam fho raf fuyof voI. Kính
mong quy vj daf fron Iong fIn ap dung vao doI song hang ngay so fhay kof
qua ngay IIon “Pbap Ta kbong co tboi gian Jcn Jc ma tbay...”. Ðung nhu IoI
duc Phaf da xac djnh.
Phap Phaf raf don gIan va fu hanh do dang khong co kho khan, khong
co mof nhoc nhu nguoI fa fuong, vì no Ia fhIon phap, Ia dao duc cua moI con
nguoI non con nguoI chI can co nhIof fam song nhu IoI Phaf day Ia da chung
daf chan Iy. ChI co nhung nguoI khong chju hIou non fu saI, nhaf Ia khong
nhan ra phap fhIon phap, khong chap nhan song doI dao duc Iam nguoI fhì
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


104
khong fho chung daf chan Iy duoc. Vì chan Iy Ia mof su fhaf cua IoaI nguoI
ma aI cung co noI fhan fam, no khong rIong cua mof nguoI nao ca.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


105
T¡ O|NH VO LA¡ TRKN BON CHO THAN,
THO, TAM, PHAP NH¡ THK NAO
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, kbi tu Ðjnb Vo Lau, pbai Jung tam tu Juy, quan
xct bon cbo tban, tbo, tam, pbap. Xin Tbay Jay ro bon oc cacb banb.
Oup: Muon fu fap Ðjnh Vo Iau, o day Thay chI fhang khong gIaI fhích
Iong vong. Ðaf dau vao fu, con ngoI kIof gIa hoac ngoI ban gIa Iung fhang
hoac ngoI fron gho fhuong hoac dI kInh hanh hoac Iam moI vIoc, fuy dI, dung,
nam, ngoI hoac Iam moI vIoc con non do y bon cho fhan, fho, fam va phap
cua con, nou fron bon cho nay co xay ra chuong ngaI phap fhì con non quan
xof chuong ngaI phap do roI dung phap huong day IuI ra khoI bon cho nay,
khI chuong ngaI phap da duoc day IuI ra khoI fhan fam fhì ngay do fhan fam
con duoc gIaI fhoaf. Than fam con duoc gIaI fhoaf fuc Ia vo Iau, vo Iau fuc Ia
fhan fam con fhanh fhan, an Iac va vo su.
Tu Ðjnh Vo Iau fuc Ia quan xof nhu fho nao do cho fam ham muon va
cac ac phap Iìa xa khoI fhan fa m cua con khIon cho fhan fam con khong con
phIon nao dau kho nua.
Cach fu hanh do nhaf cua no nhu Thay da day o fron.
Ví du: NgoI quan saf fron bon cho fhan, fho, fam, phap gIong nhu
nguoI Iính gac bon cua fhanh nhu sau:
1- Thay fhan yon Iang, fhanh fhan, an Iac va vo su fhì non do fhan
fam fu nhIon, dung da dong don no.
2- Thay fam yon Iang, fhanh fhan, an Iac va vo su fhì non do fhan fam
fu nhIon, dung da dong don no.
3- Thay fho yon Iang, fhanh fhan, an Iac va vo su fhì non do fhan fam
fu nhIon, dung da dong don no.
4- Thay phap yon Iang, fhanh fhan, an Iac va vo su fhì non do fhan
fam fu nhIon, dung da dong don no.
Cam gIac fron bon cho nay fhay raf ro nhu vay fhì cu do fu nhIon cho
no, co nghIa Ia do cho no fu nhIon fhanh fhan, an Iac va vo su, do Ia fam
khong phong daf. Tam khong phong daf fuc Ia fam vo Iau.
KhI fu fap quan Tu NIom Xu con fhay fhan fam cam nhan chuong ngaI
phap:
1- Tron fhan, fho co phap ac don, nghIa Ia con co cam gIac nhu: dau,
nhuc, ngua, moI mof, fo, nong, raf fron fhan v.v... fhì con non quan xof ma
day IuI no ra khoI fhan con. Vay day IuI bang cach nao 7 KhI con ngoI kIof gIa

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


106
chan bj fo, dau nhuc hay nong con muon day IuI chuong ngaI phap do fhì con
hay dung day dI kInh hanh fuc khac dau fo nhuc duoc day IuI, fuc Ia con fro
vo frang fhaI fhan fam fhanh fhan, an Iac va vo su.
2- Tron fam fho co ac phap don, nghIa Ia frong fam con co mof nIom
khoI, nIom khoI ay dom don cho con mof su phIon nao, mof su Io Iang, mof su
buon kho v.v… cho don mof nIom fao Iao chang ích IoI gì fuy no khong Iam cho
fam con buon kho, phIon nao, nhung no cung Iam cho fam con maf fhanh
fhan, an Iac va vo su, vì vay con can phaI day IuI faf ca do fam con fro vo
frang fhaI fhanh fhan, an Iac va vo su fhì moI dung cach fhu c fu fap. O day
con phaI hIou co nghIa Ia con fu fap day IuI nhu fho nao ma fam con fu nhIon
khong phong daf. Tam con fu nhIon khong phong daf Ia con da dI hof haI
phan ba duong cua Ðao gIaI fhoaf.
3- Tron Phap fho co ac phap don, co nghIa Ia con dang song mof mình
va dang quan saf fhan, fho , fam, va phap cua con fhì co mof nguoI ban don
noI chuyon, fhì con phaI hIou do Ia ac phap don voI con, khIon con maf dI
frang fhaI fhanh fhan, an Ia c va vo su, nou con fhích noI chuyon voI nguoI
ban do hoac con fuy fhuan noI chuyon do khoI maf Iong ban bo, fhì frong cuoc
doI fu hanh cua con khong manh dan quyof fam day IuI cac chuong ngaI phap
do fhì du con co fu ngan doI muon kIop cung chang bao gIo gIaI fhoaf duoc, vì
do Ia duyon do fam con phong daf, ma fam con phong daf fhì chang bao gIo
hof Iau hoac, fam khong hof Iau hoac fhì Iam sao fam hof fham, san, sI duoc,
fam khong hof fham, san, sI fhì Iam sao co fhIon djnh duoc.
4- Tho fhan, fho fam, fho phap nhu fhan fho fam phap o fron da day
dou co ac phap don xam chIom vao fhan fam con fhì con cung quan xof day
IuI do fam con Iuon Iuon song frong fhanh fhan, an Iac va vo su.
Tom IaI, chI co hang gIay, hang phuf, hang gIo, hang ngay, hang fhang,
hang nam, Iuc nao, fhoI gIan nao dou phaI quan saf fron bon cho fhan, fho,
fam, phap ma day IuI cac chuong nga I phap fron do, do bao vo chan Iy. KhI
nao cac chuong ngaI phap khong con fac dong don bon cho fhan, fho, fam va
phap, Ia con da fhanh fuu vIon man su fu hanh cua con. Chung do con da
chung daf chan Iy, co nghIa Ia Iuc nao con cung song voI fam baf dong ma
khong mof chuong ngaI nao fac dong duoc. Ðon day con duong fu fap cua con
da hoan fhanh “8anb Ja tan pbam banb Ja tbanb, kbong con tro /ui trang
tbai nay nua”.

VKN MAN NG¡ TR¡KN CA¡,
B¡T SACH THAT K¡KT S¡
*


`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


107
Hoûi: Kinb bacb Tbay, sau kbi quan xct tbong suot roi Jung pbap buong
tam quct sacb /au boac. Xin Tbay Jay cbo cacb ocn man ngu tricn cai, but
sacb tbat kict su.
Oup: NgoI quan saf fhan, fho, fam, phap cua con va day IuI cac chuong
ngaI phap fron do Ia cach fhuc con da von man ngu frIon caI va buf sach fhaf
kIof su. Nhung con phaI bIof ro, phaI nhan fhay fam nao Ia fam fham frIon
caI va fam nao Ia fam fham kIof su, phaI phan bIof cho ro rang. Cac con da
hoc Iop Chanh kIon chua7 Trong Iop Chanh kIon co baI hoc vo ngu frIon caI
va Thap fhaf kIof su. KhI hoc xong Iop Chanh kIon fhì khong co mof nIom
ngu frIon caI hoac mof nIom fhaf kIof su nao qua maf con duoc. Vì co hoc non
con fhong suof faf ca ngu frIon caI va fhap fhaf kIof su dou Ia ac phap, non
khong bao gIo con Iam no. Khong bao gIo Iam no, do do con khong cha p nhan
cho no faI dIon foI IuI non ngan va dIof fan goc. KhI bIof ro no fhì nhaf djnh
khong Iam fhoo no, khong Iam fhoo no fuc Ia Iy no. Va khong Iam fhoo no
maI fhì no bj dIof maf khong con foI IuI nua.
ÐIof ngu frIon caI va fhap fhaf kIof su chI co frI kIon gIaI fhoaf ma “tri
kicn giai tboat o Jau tbì gioi /uat o Jo”. Cho non gIoI Iuaf cang song nghIom
fuc fhì frI kIon gIaI fhoaf cang fhong suof “Gioi /uat /am tbanb tjnb tri kicn,
tri kicn /a tbanb tjnb gioi /uat”.
Nhu vay xa fam Iy duc Iy ac phap bang frI kIon gIaI fhoaf, chu khong
phaI xa fam bang nhIop fam frong hoI fho ra hoI fho vo, bang dI kInh hanh,
bang nIom Phaf nIom chu, fung kInh, bang fham cong an fhoaI dau v...
Muon fu fap fhoo Phaf gIao quy vj hay Iuu y nhung IoI day fron day “Xa
tam bang Cbanb tri kicn Jc cbung Jat cban /y tam tbanb tban an /ac oa oo
su, cbu kbong pbai xa tam bang cbc ngu oong tuong cbang nicm tbicn nicm
ac Jc kicn tanb tbanb Pbat boac Jc Juoc nbat tam, nbo Jo Jc Juoc Pbat ruoc
oc coi Cuc Lac Tay pbuong”.

CACH TH¡C
T¡ HANH THAT G¡AC CH¡
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay cbl Jay cacb tu Kbinb An Giac Cbi,
Ðjnb Giac Cbi, Xa Giac Cbi oa cbo oi Ju Jc con Juoc ro bon.
Oup: Muon fu fap Thaf CIac ChI fhì con phaI hIou nghIa Thaf CIac ChI
cho ro rang roI moI fu fap. Trong Tu NIom Xu duc Phaf co day fron phap
quan phap: “Lai nua nay cac ty kbco, ty kbco song quan pbap trcn cac pbap
Joi ooi bay Giac Cbi. Nay cac ty kbco, tbc nao /a ty kbco song quan pbap trcn
cac pbap Joi ooi Bay Giac Cbi: Nay cac ty kbco o Jay ty kbco co Nicm Giac

`
Cau boi cua Dicu Tam
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


108
Cbi, tuc tri
¯
. “Noi tam toi co nicm giac cbi”, bay noi tam toi kbong co nicm
giac cbi, tuc tri. “Noi tam toi kbong co nicm giac cbi”. Va ooi nicm giac cbi
cbua sanb nay sanb kboi, oj ay tuc tri nbu oay, oa ooi nicm gia c cbi Ja sanb,
nay Juoc tu tap oicn tbanb, oj ay tuc tri nbu oay”. Ðoan kInh nay frong baI
kInh Tu NIom Xu frong kInh Trung Ðo fhuoc fang kInh PaII fhuoc NIkaya
frang 146. Ðoan kInh nay nou mof nguoI khong co kInh nghIom fu hanh fhì
kho gIang gIaI noI.
Ðay gIo chung fa fro IaI baI kInh Thaf CIac ChI, fu Iau chua co aI hoI
Thay vo Thaf CIac ChI, don nay moI co mof nhan duyon fof, con hoI Thay
cach fhuc fu fap no.
Thaf CIac ChI co nghIa Ia bay chI phan gIac ngo gIaI fhoaf hay Ia bay
phap dung frí fuo hIou bIof fu fap Iam chu sanh, gIa, bonh, chof cham duf faI
sanh Iuan hoI. Thaf CIac ChI con goI Ia Thaf Ðo Ðo Phan. Thaf Ðo Ðo Phan
fhuoc vo Han fang TIou Thua kInh A Ham.
Thaf co nghIa Ia bay.
Ðo Ðo co nghIa Ia gIaI fhoaf.
Phan co nghIa Ia chI phan, moI phan, moI phap mon frong mof chum
bay phap co su IIon ho maf fhIof voI nhau frong su fu fap dI don gIaI fhoaf
hoan foan, ma moI phan fu fap dou co su gIaI fhoaf cua moI phan, non goI Ia
Ðo do phan hay Ia CIac chI.
ChI phan dau fIon cua Thaf CIac ChI Ia NIom CIac ChI. Vay nIom gIac
chI co nghIa Ia gì7
1- NIom CIac ChI co nghIa Ia nIom gIaI fhoaf, nIom gIaI fhoaf co nghIa
Ia Chanh NIom nhu Chanh NIom frong Ðaf Chanh Ðao, Chanh NIom frong
Ðaf Chanh Ðao fuc Ia Tu NIom Xu, non doan kInh Thaf CIac ChI fron da co
frong baI kInh Tu NIom Xu. Nhung chung fa non bIof Chanh NIom fuc Ia
nIom fhIon. Muon fu fap nIom fhIon fhì baf dau fu fap phap mon Tu Chanh
Can. Muc dích cua Tu Chanh Can Ia chap nhan nIom fhIon IoaI fru nIom ac.
Cho non foan bo chung fy khoo do fu cua duc Phaf dou phaI fu Tu Chanh
Can, roI sau do fuy fhoo can co moI nguoI, co nguoI con fIop fu Tu Chanh Can;
co nguoI fu Tu NIom Xu; co nguoI fu Tu Nhu Y Tuc; co nguoI fu Tu Vo Iuong
Tam v.v... dou nham vao ngan ac dIo f ac phap do fam Iy duc Iy ac phap. “Nay
cac ty kbco, trong cbung ty kbco nay, co nbung oj ty kbco /a nbung oj song
cbuycn tam, cbu tam, tu tap Bon Nicm Xu. Cac bac ty kbco nbu oay, nay cac
ty kbco, co mat trong cbung ty kbco nay. Nay cac ty kbco, trong cbung ty kbco
nay, co nbung oj ty kbco /a nbung oj song cbuycn tam, cbu tam, tu tap Bon
Cbanb Can. Cac bac ty kbco nbu oay, nay cac ty kbco, co mat trong cbung ty
Kbco nay. Nay cac ty kbco, trong cbung ty kbco nay, co nbung oj ty kbco /a
nbung oj song cbuycn tam, cbu tam, tu tap Bon Nbu Y Tuc. Cac bac ty kbco

¯
Tuc tri co ngbìa /a “toi bict ro”
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


109
nbu oay, nay cac ty kbco, co mat trong cbung ty kbco nay. Nay cac ty kbco,
trong cbung ty kbco nay, co nbung oj ty kbco /a nbung oj song cbuycn tam,
cbu tam, tu tap Nam Can. Cac bac ty kbco nbu oay, nay cac ty kbco, co mat
trong cbung ty kbco nay. Nay cac ty kbco, trong cbung ty kbco nay, co nbung
oj ty kbco /a nbung oj song cbuycn tam, cbu tam, tu tap Nam Luc. Cac bac ty
kbco nbu oay, nay cac ty kbco, co mat trong cbung ty kbco nay. Nay cac ty
kbco, trong cbung ty kbco nay, co nbung oj ty kbco /a nbung oj song cbuycn
tam, cbu tam, tu tap Bay Giac Cbi. Cac bac ty kbco nbu oay, nay cac ty kbco,
co mat trong cbung ty kbco nay. Nay cac ty kbco, trong cbung ty kbco nay, co
nbung oj ty kbco /a nbung oj song cbuycn tam, cbu tam, tu tap Tbanb Ðao
Tam Nganb...”. (Ðoan kinb trcn Jay trong kinb Trung Bo tap J trang 26J
tbuoc tang Pa/i Nguycn Tbuyì.
Mac du frong chung fy khoo, co nguoI fu phap nay ko fu phap khac
nhung chung fa non Iuu y 37 pham fro dao cua dao Phaf khong ra ngoaI Ðao
Ðo va muc dích cua cac phap mon nay khong ngoaI su ngan ac dIof ac phap
sanh fhIon fang fruong fhIon phap do Iy duc Iy ac phap, cho non phap mon
fuy nhIou fon nhung fuy fhoo so fhích cua moI nguoI hop voI phap mon nao
fhì fu phap mon nay voI dac fuong cua mình chu khong phaI moI phap mon co
su rIong bIof nhau, khac nhau, cac phap mon co su ho fuong cho nhau, nhu fu
phap nay fhì no Iam cho sung man phap khac nhu kInh day: “Nbap tuc xuat
tuc nicm, Juoc tu tap, /am cbo xung man, kbicn cbo Bon Nicm Xu Juoc oicn
man, Bon Nicm Xu Juoc tu tap, /am cbo sung man, kbicn cbo Bay Giac Cbi
Juoc oicn man. Bay Giac Cbi Juoc tu tap, /am cbo sung man, kbicn cbo minb
giai tboat (oijjaoimuttiì Juoc oicn man”. |Trung Ðo fap 3 frang 255).
Nhung IoI day fron day chung fa nhan xof: fu fap NIom CIac ChI fuc Ia
fu fap Tu Chanh Can, boI vì, ngan ac dIof ac phap, sanh fhIon fang fruong
fhIon phap fuc Ia co gIaI fhoaf ngay IIon, chI co nguoI o frong ac phap fhì moI
khong co gIaI fhoaf, con song frong fhIon phap fhì muon nguoI, van nguoI dou
co su gIaI fhoaf nhu nhau ca khong co nguoI nao Ia khong co gIaI fhoaf. Cho
non NIom CIac ChI Ia mof fon khac cua Chanh NIom, Chanh NIom fuc Ia Tu
NIom Xu ma Tu Chanh Can Ia phap mon fu fap fron Tu NIom Xu, vì fho noI
don Chanh NIom, Ia noI don Tu Chanh Can, Chanh fInh Tan, Tan Iuc, Tan
can dou Ia NIom CIac ChI ca. Muon fu fap Tu Chanh Can fhì Ðjnh NIom HoI
Tho khoo fac y, Ðjnh NIom HoI Tho fuc Ia phap mon Nhap Tuc Xuaf Tuc
NIom, phap mon Nhap fuc Xuaf Tuc NIom Ia phap mon ngan a c dIof ac phap
raf hIou qua, cho non nguoI fu fap Nhap Tuc Xuaf Tuc NIom, Iam cho sung
man khIon cho Ðon NIom Xu duoc vIon man, khI Ðon NIom Xu duoc vIon man
fuc Ia Ðay CIac ChI sung man, Ðay CIac ChI sung man khIon cho mInh gIaI
fhoaf duoc vIon man. Ðo doan kInh fron duc Phaf day, chung fa suy ra: Tu fap
NIom CIac ChI fuc Ia fu fap Tu NIom Xu, fu fap Tu NIom Xu fuc Ia fu fap
Chanh NIom, fu fap Chanh NIom fuc Ia fron Ðon NIom Xu fu fap Tu Chanh
Can, fron Ðon NIom Xu fu Tap Tu Chanh Can fuc Ia fu fap Chanh TInh Tan,
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


110
fu fap Chanh TInh Tan fuc Ia fu fap gom co: Chanh KIon, Chanh Tu Ðuy,
Chanh Ngu, Chanh NghIop va Chanh Mang, fu fap Chanh KIon, Chanh Tu
Ðuy, Chanh Ngu, Chanh NghIop, Chanh Mang fuc Ia fu fap Than Hanh
NIom, fu fap Than Hanh NIom fuc Ia fu fap Chanh NIom TInh CIac Ðjnh, fu
fap Chanh NIom TInh CIac Ðjnh fuc Ia fu fap Ðjnh NIom HoI Tho va dI kInh
hanh, fu fap Ðjnh NIom HoI Tho va dI kInh hanh fuc Ia fu fap Tu NIom Xu,
chung fa hay Iang ngho duc Phaf day: “Nay cac ty kbco, trong kbi tuy quan
tban trcn tban, ty kbco an tru, nbict tam tlnb giac cbanb nicm, Jc cbc ngu
tbam uu o Joi, trong kbi ay, nicm kbong bon mc
¯
cua oj ay Juoc an tru. Trong
Trong kbi nicm kbong bon mc cua oj ay cung Juoc an tru, nay cac ty kbco,
trong kbi ay Nicm Giac Cbi Juoc bat Jau kboi /cn ooi ty kbco”. Vay Nicm
Giac Cbi /a gì:
Nhu fron chung foI da djnh nghIa NIom CIac ChI Ia nIom fhIon, nIom
fhIon fuc Ia nIom khong fham, khong san, khong sI, khong man, khong nghI.
NIom khong fham, san, sI, man, nghI Ia nIom fam fhanh fhan, an Iac va vo
su. NIom fam fhanh fhan, an Iac va vo su Ia NIom CIac ChI hay Ia NIom Ðo
Ðo.
O frong NIom CIac ChI nay chung fa suy fu, fu duy, fham saf cac phap
fhì chung fa fhay ro phap ac va phap fhIon raf cu fho ro rang khong con bj vo
mInh cho day khIon chung fa khong Iam chap ac phap Ia fhIon phap. KhI suy
fu, fu duy, fham saf cac phap fuc do Ia Trach Phap CIac ChI. Trach Phap CIac
ChI Ia gì7
2- Trach Phap CIac ChI co nghIa Ia chon Iua phap gIaI fhoaf, chon Iua
phap gIaI fhoaf fuc Ia chon Iua phap fhIon. Trong kInh Trung Ðo fap 3 baI
kInh ÐaI KInh Ðon MuoI |frang 260), duc Phaf day: “Nay cac ty kbco, trong
kbi tru cbanb nicm nbu oay, ty kbco ooi tri tuc suy tu, tu Juy, tbam sat pbap
ay, trong kbi ay Tracb Pbap Giac Cbi bat Jau kboi /cn ooi oj ty kbco”. O day
co nghIa Ia chon Iua phap fhIon Ia Iuc fam chung fa dang o frong frang fhaI
chanh nIom, chanh nIom fuc Ia fam khong phong daf, fam khong phong daf
Ia fam fhanh fhan, an Iac va vo su, fu frang fhaI fam nay chung fa chon Iua
phap fhIon cung nhu dung cau phap huong fam mof cach do dang khong so bj
su Iua dao cua fam mình. Chon Iua phap fhIon co haI cach:
a- Chon Iua phap fhIon IoaI fru phap ac fuc Ia fu fap Ðjnh Vo Iau, ma
frong kInh day: “Voi tri tuc suy tu, tu Juy, tbam sat pbap ay trong kbi ay
Tracb Pbap Giac Cbi bat Jau kboi /cn”. KhI Trach Phap CIac ChI baf dau
khoI Ion fuc Ia chung fa bIof raf ro phap nao fhIon va phap nao ac raf cu fho,
va chung fa khong con Iam Iac non dIof fru cac ac phap va Iong ham muon
cua mình raf do dang, fuc Ia day IuI cac chuong ngaI phap frong fam.

`
Nicm kbong bon mc co ngbìa /a tam tlnb tbuc boan toan /uc nao cung tu nbicn bict boi tbo
ra, oo ma kbong can pbai gom tam uc cbc, noi cacb kbac /a tam kbong pbong Jat.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


111
NguoI muon fu Trach Phap CIac ChI fhì gIu gìn fam fhanh fhan, an Iac
va vo su fuc Ia fam fInh gIac, o fam fInh gIac do ma Trach Phap CIac chI fhì
raf hIou qua, co nghIa Ia ngan ac va dIof ac phap ra f do dang va dung phap
huong fam dIou khIon khong may kho khan. Cho non kInh day: “Trong kbi ay
Tracb Pbap Giac Cbi Juoc ty kbco tu tap Ji Jcn oicn man”, co nghIa Ia chung
fa fhuong fu fap chon Iua phap nao fhIon va pha p nao ac do IoaI fru va
fhuong huong fam duoI ac phap dI fhì fam cua chung fa fhanh fhan, an Iac,
va vo su, nho fam fhanh fhan an Iac va vo su chung fa cam fhay su gIaI fhoaf
an Iac raf ro rang va cu fho, do do fu dong chung fhích fu fap Trach Phap
CIac ChI vì fu fap Trach Phap CIac ChI co IoI ích fhaf su cho cuoc song cua
chung fa ma frong kInh day: “Nay cac ty kbco, trong kbi ty kbco ooi tri tuc suy
tu, tu Juy, tbam sat pbap ay, su tinb tan kbong tbu Jong bat Jau kboi /cn ooi
ty kbco ay”. Su fInh fan khong co fhu dong fuc Ia fu dong sIong nang co nghIa
Ia ham fhích, fhích fhu fu fap Trach Phap CIac ChI vì cam fhay co mof kof
qua gIaI fhoaf an Iac ro rang frong fhan va fam cua mình.
b- Chon Iua cau phap fhIon dung Iam phap huong fam cho dung doI
fuong phap mon cua mình dang fu. Ví du: dang fu djnh So ThIon ma dung cau
phap huong fam “Jict am tbanb bay tjnb cbl tam tu” Ia khong dung, ma phaI
dung cau phap huong fam “Tam /y Juc /y ac pbap nbap 8o Tbicn”. Su Iua
chon nhu vay goI Ia Trach Phap CIac ChI, Trach Phap CIac ChI Ia su chon Iua
mof cau phap do fam mình huan fap su gIaI fhoaf nhu y muon cua mình frong
y nghIa cua cau ay.
Vì cam fhay su gIaI fhoaf an Iac fhaf su non chung fa fhích fhu sIong
nang fu fap, su fhích fhu sIong nang fu fap do Ia TInh Tan CIac ChI. Vay
TInh Tan CIac ChI Ia gì7
3- TInh Tan CIac ChI co nghIa Ia sIong nang fu fap NIom CIac ChI va
Trach Phap CIac ChI, NIom CIac ChI va Trach Phap CIac ChI nhu fron da
day Ia chon Iua nIom fhIon, nIom fhIon fuc Ia nIom bo do, nIom bo do fuc Ia
nIom gIaI fhoaf, cho non sIong nang fu fap nIom gIaI fhoaf fuc Ia TInh Tan
CIac ChI. NguoI sIong nang fu fap TInh Tan CIac ChI fuc Ia nguoI song frong
fhIon phap fuc Ia nguoI Iy duc Iy ac phap, nguoI Iy duc Iy ac phap do Iy duc
sanh hy Iac, vì fho frong kInh day: “Trong kbi ay ty kbco tu tap Tinb Tan
Giac Cbi Ji Jcn oicn man. Hy kbong /icn bc Jcn oat cbat Juoc kboi /cn noi
oj tinb tan tinb can. Nay cac ty kbco, trong kbi by kbong /icn bc Jcn oat cbat
kboi /cn noi ty kbco tinb tan tinb can, trong kbi ay Hy Giac Cbi bat Jau kboi
/cn noi ty kbco”. Ðay gIo fam chung fa co hy, hy gIaI fhoaf Ia hy khong IIon
ho voI vaf chaf fuc Ia hy do Iy duc Iy ac phap nhu fron chung foI da gIang
frach, nhu vay hy do Iy duc Iy ac phap Ia Hy CIac ChI. Vay Hy CIac ChI Ia gì
7
4- Hy CIac ChI co nghIa Ia su vuI frong gIaI fhoaf, su vuI frong gIaI
fhoaf Ia nhu fho nao7 Ví du: Co mof nguoI chuI mình ma mình khong gIan
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


112
nguoI do, fhay nguoI fuc gIan qua kho, mình khong ghof ho ma IaI foI nghIop
cho ho, fhuong ho fhì Iuc bay gIo noI fam chung fa co mof nIom vuI fhanh
fhan nho nhang, nIom vuI ay goI Ia Hy CIac ChI. Muon fu fap Hy CIac ChI
fhì chung fa hay nhap vao frang fhaI fam Iy duc Iy ac phap, hay noI cach
khac do hIou hon Ia nhap vao Ðaf Ðong Tam Ðjnh fuc Ia chung fa fu fap Hy
CIac ChI. Hy CIac ChI fhuoc vo fam. KhI fam mo I co Hy CIac ChI va duoc
Iam cho sung man fhì KhInh An CIac ChI phaf khoI, nhu frong kInh da day.
“Trong kbi Hy Giac Cbi Juoc ty kbco tu tap Ji Jcn oicn man. Tban cua oj ay
Juoc tam boan by tro tbanb kbinb an, tam cung Juoc kbinb an. Nay cac ty
kbco, trong kbi ty kbco ooi y boan by Juoc tban Kbinb An, Juoc tam cung
kbinb an, trong kbi ay, Kbinb An Giac Cbi bat Jau kboi /cn noi ty kbco”. Nhu
vay KhInh An CIac ChI Ia gì7
5- KhInh An CIac ChI co nghIa Ia mof frang fhaI an Iac gIaI fhoaf cua
fhan, boI vì KhInh An CIac ChI fhuoc vo fhan. KhI mof nguoI nhap Ðaf Ðong
Tam do Iy duc sanh hy va Iac, hy va Iac do Ðaf Ðong Tam sanh ra Ia Hy CIac
ChI va KhInh An CIac ChI, muon fu fap KhInh An CIac ChI fhì chI co nhap
vao Ðaf Ðong fam Ðjnh, cho non noI Hy CIac ChI va KhInh An CIac ChI fuc
Ia noI Ðjnh Ðaf Ðong Tam, ma noI Iy duc Iy ac phap cung Ia noI Hy CIac ChI
va KhInh An CIac ChI, noI Hy CIac ChI va KhInh An CIac ChI Ia noI kof qua
cua Ðaf Ðong Tam, kof qua cua Ðaf Ðong Tam Ia kof qua cua Tu NIom Xu,
kof qua cua Tu NIom Xu Ia kof qua cua NIom CIac ChI, Trach Phap CIac ChI
va TInh Tan CIac ChI, vì fho frong kInh day. “Va Bon Nicm Xu, nay cac ty
kbco, tu tap nbu tbc nao, /am cbo sung man nbu tbc nao, kbicn cbo bay giac
cbi Juoc oicn man: Nay cac ty kbco, trong kbi tuy quan tban trcn tban, ty
kbco an tru, nbict tam tlnb giac cbanb nicm, Jc cbc ngu tbam uu o Joi, trong
kbi ay, nicm kbong bon mc
¯
cua oj ay Juoc an tru. Trong kbi nicm kbong bon
mc cua oj ay cung Juoc an tru, nay cac ty kbco, trong kbi ay Nicm Giac Cbi
Juoc bat Jau kboi /cn ooi ty kbco”. NIom khong hon mo fuc Ia su fInh fhuc
mof cach fu nhIon, su fInh fhuc mof cach fu nhIon chính Ia fam khong phong
daf, fam khong phong daf Ia Ðaf Ðong Tam Ðjnh, Ðaf Ðong Tam Ðjnh Ia
fam Iy duc Iy ac phap, do do Iuc nao chung fa cung song frong fam khong
phong daf, fam khong phong daf Ia NIom CIac ChI hIon fIon, NIom CIac ChI
hIon fIon Ia Trach Phap CIac ChI hIon fIon, Trach Phap CIac ChI hIon fIon Ia
TInh Tan CIac ChI hIon fIon, TInh Tan CIac ChI hIon fIon Ia Hy CIac ChI
hIon fIon, Hy CIac ChI hIon fIon Ia KhInh An CIac ChI hIon fIon, KhInh An
CIac ChI hIon fIon Ia Ðjnh CIac ChI hIon fIon, non kInh day: “Trong kbi ay
Kbinb An Giac Cbi Juoc ty kbco tu tap. Trong kbi ay, Kbinb An Giac Cbi
Juoc ty kbco /am cbo Ji Jcn sung man. Mot oj co tban kbinb an, an /ac, tam
oj ay Juoc Jjnb tìnb. Nay cac ty kbco, trong kbi ty kbco co tban kbinb an, an

¯
Nicm kbong bon mc co ngbìa /a tam tlnb tbuc boan toan /uc nao cung tu nbicn bict boi tbo
ra, oo ma kbong can pbai gom tam uc cbc, noi cacb kbac /a tam kbong pbong Jat.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


113
/ac, tam oj ay Juoc Jjnb tìnb, trong kbi ay Ðjnb Giac Cbi bat Jau kboi /cn
noi ty kbco”. Vay Ðjnh CIac ChI Ia gì7
6- Ðjnh CIac ChI gom co Ðon Thanh Ðjnh, Ðon Thanh Ðjnh Ia: So
ThIon, Nhj ThIon, Tam ThIon, Tu ThIon. KhI fam nhap duoc bon IoaI fhIon
djnh nay Ia nho phap huong fam co hIou qua fjnh chI cac hanh frong fhan,
non fhan fam dou djnh vao nhau fuc Ia Tam djnh fron fhan, fhan djnh fron
fam, fam djnh fron fhan fhan djnh fron fam Ia mof noI Iuc cua fam raf Ion
va vI dIou, khIon cho fam nhu nhuyon, djnh fInh, do su dung. Iuc bay gIo
hanh gIa dIou khIon fam mình bang phap huong Xa CIac ChI. Vay Xa CIac
ChI Ia gì7
7- Xa CIac ChI co haI cach:
a- Xa CIac ChI fhu nhaf, chung fa khong can nhap djnh Tu ThIon ma
chI voI fam djnh fInh chung fa nhìn cac phap voI y nIom xa Iy, khong mof
phap nao con dính mac frong fhan fam cua chung fa nua. Toan ca vaf chaf
fho gIan nay chung fa da buong bo xuong sach, nhu frong kInh day: “Trong
kbi Ðjnb Giac Cbi Juoc ty kbco tu tap. Trong kbi Ðjnb Giac Cbi Juoc ty kbco
/am cbo Ji Jcn sung man. Vj ay ooi tam Jjnb tìnb nbu oay, kbco nbìn su oat
ooi y nicm xa /y, trong kbi ay Xa Giac Cbi bat Jau kboi /cn noi ty kbco”. Ðay
Ia frong gIaI doan chung fa song bình fhuong frong fam djnh fInh, nhu
nhuyon nhu Iuc chuan bj nhap Tu ThIon, nhung khong nhap Tu ThIon ma o
frang fhaI do, fhuc hIon Xa CIac ChI.
b- Xa CIac ChI fhu haI fuc Ia huong fam don Tam MInh. Iuc bay gIo
chung fa chung va fru ThIon Thu Tu, khong kho, khong Iac, xa nIom fhanh
fjnh co nghIa Ia fjnh chI hoI fho hoan foan. KhI nhap djnh nay fam chung fa
djnh fInh, fhuan fjnh, khong cau nhIom, khong phIon nao, nhu nhuyon, do su
dung, vung chac, bình fhan vì fho chung fa huong fam don Tam MInh mof
cach do dang, khong co mof nhoc khong co kho khan, nhu frong kInh day:
“Voi tam tbuan tjnb kbong cau nbicm, kbo ng pbicn nao nbu nbuycn, Jc su
Jung, oung cbac, bìnb tban nbu oay, toi Jan tam buong Jcn /au tan tri. Toi
bict nbu tbat. “Ðay /a kbo”, bict nbu tbat. “Ðay /a nguycn nban cua kbo”, bict
nbu tbat. “Ðay /a kbo Jict”, bict nbu tbat. “Ðay /a con Juong Jua Jcn kbo
Jict”, bict nbu tbat. “Ðay /a nbung /au boac”, bict nbu tbat. “Ðay /a nguycn
nban cua /au boac”, bict nbu tbat. “Ðay /a cac /au boac Juoc Jict tru”, bict
nbu tbat. “Ðay /a con Juong Jua Jcn cac /au boac Juoc Jict tru”.
Ðoan kInh fron da y day chu ng fa xa Ia u hoac bang Xa CIac ChI mof
cach cu fho va ro rang, nhu frong kInh da day: “Trong kbi ay Xa Giac Cbi
Juoc ty kbco tu tap. Trong kbi ay Xa Giac Cbi Juoc ty kbco /am cbo Ji Jcn
sung man”. KhI Xa CIac ChI duoc sung man fhì fam vj ay bIof mình da Iam
chu sanh, gIa, bonh, chof va cham duf sanh fu Iuan hoI mof cach ro ra ng,
nhu IoI duc Phaf da day: “Toi nbo bict nbu oay tbay nbu oay, tam cua toi
tboat kboi Juc /au, tboat kboi buu /au, tboat kboi oo minb /au. Ðoi ooi tu
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


114
tban Ja giai tboat nbu oay, toi kboi /cn su bicu bict. “Ta Ja giai tboat”, Toi
bict. “8anb Ja tan, Pbam ba nb Ja tbanb, oicc can /am Ja /am, kbong con
tro /ui trang tbai nay nua”.
Ðon day su fu hanh Ðay CIac ChI cua chung fa da hoan fhanh xong.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


115
O¡NG MOT HAY NH¡K¡
CA¡ PHAP H¡ONG TRONG MOT THO¡ T¡
*
?
Hoûi: 8acb Ð V X P II trang 146 (cuì. Hoi xin cac pbap buong tu oc
Ðjnb Vo Lau tbì trong sacb rat nbicu cau.
- Tam pbai /y Juc /y ac pbap.
- Tam pbai Joan Jict /ong bam muon oa san si.
- Tam pbai gom oo boi tbo.
- Tam pbai tjnb cbl tam tu boan toan.
- Tam pbai tlnb tbuc boan toan, tban ngu tam kbong Juoc ngu.
Con tbay nbicu cau qua. Vay ta ncn Jung mot cau suot gio tu bay Jung
nbicu cau trong tboi gian tu Jo :
Oup: Thay cho nhIou cau phap huong fam nhu vay Ia do cho cac con Iua
chon cau nao cho xung hop voI dac fuong cua mình, hoac dang fu o phap mon
nao, gIaI doan nao fhì non chon cau phap huong fam o gIaI doan do, phap
mon do cho phu hop voI su vo Iau cua phap mon gIaI doan do.
ÐIou quan frong Ia khI dung phap huong fam Ia dung mof cau phap
huong co hIou qua hon Ia nhIou cau huong mof Iuof.
Ví du: Thang fhu nhaf, nguoI moI baf dau fu Ðjnh NIom HoI Tho fhì
cau phap huong dau fIon cua no Ia: “Y Tbuc pbai bict boi tbo ra oa boi tbo oo
ro rang”, va khI hoI fho fho dou fam chu y vao hoI fho fhì fhInh fhoang IaI
nhac mof cau phap huong khac nhu: “Hit oo toi bict toi bit oo, tbo ra toi bict
toi tbo ra”.
Sau hon mof fhang fu fap, hoI fho da fhuan fhuc, fhoI gIan co fang Ion
fu 1 phuf don 30 phuf fhì nhung cau phap huong cung duoc fhay doI hoan
foan chI con gIu cau phap huong dau fIon cua Ðjnh NIom HoI Tho va khong
con su dung nhung cau phap huong cu.
Ví du: Thang fhu haI, khI ngoI kIof gIa Iung fhang xong fhan fam cam
gIac duoc yon on fhì dung phap huong fam. “Y tbuc pbai bict boi tbo ra oa boi
tbo oo mot cacb ro rang”, khI fam da chu y hoI fho ra vo dou dou fhì con
fhInh fhoang khoang 5 hoac 10 hoI fho IaI huong fam mof Ian: “Cam giac
toan tban toi bict toi bit oo, cam giac toan tban toi bict toi tbo ra”. hoac “Cam
giac toan tam toi bict toi bit oo, cam giac toan tam toi bict toi tbo ra”.
Thang fhu ba con fhay doI cau phap huong fam fron bang cau. “Cam
giac tban banb toi bict toi bit oo, cam giac tban banb toi bict toi tbo ra” hoac
“Cam giac tam banb toi bict toi bit oo, cam giac tam banb toi bict toi tbo ra”.

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


116
Thang fhu fu con fhay doI cau phap huong fam fron bang cau phap
huong khac nhu: “An tjnb tban banb toi bict toi bit oo, an tjnb tban banb toi
bict toi tbo ra”. hoac “An tjnb tam banb toi bict toi bit oo, an tjnb tam banb
toi bict toi tbo ra”.
Thang fhu nam con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap
huong khac nhu: “Voi tam ban boan toi bict toi bit oo, ooi tam ban boan to i
bict toi tbo ra”. hoac “Voi tam giai tboat toi bict toi bit oo, ooi tam giai tboat
toi bict toi tbo ra”
Thang fhu sau khI fam con cam fhay co suc djnh fInh con fhay doI phap
huong fam fron bang cau phap huong khac nhu: “Voi tam Jjnb tìnb toi bict
toi bit oo, ooi tam Jjnb tìnb toi bict toi tbo ra”.
Thang fhu bay khI fam co suc djnh fInh phap huong fam co hIou qua
hon fhì con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap huong khac nhu:
“Quan /y tbam toi bict toi bit oo, quan /y tbam toi bict toi tbo ra”. hoac “Quan
/y san toi bict toi bit oo, quan /y san toi bict toi tbo ra”. hoac “Quan /y si toi
bict toi bit oo quan /y si toi bict toi tbo ra”.
Thang fhu fam khI con cam fhay fam mình da Iy fham, san, sI,man,
nghI fhì con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap huong khac nhu:
“Quan Joan Jict /au boac toi bict toi bit oo, quan Joan Jict /au boac toi bict
toi tbo ra”.
Thang fhu chín khI con cam fhay fam con khong phong daf fam fhuong
djnh fron hoI fho mof cach fu nhIon fhì con fhay doI phap huong fam fron
bang cau phap huong khac va fhInh fhoang huong fam nhu: “Tam /y Juc /y ac
pbap nbap Bat Ðong Tam Ðjnb”
Thang fhu muoI nou con cam fhay fam con da nhap duoc Ðaf Ðong
Tam Ðjnh fhì con o frong frang fhaI Ðaf Ðong Tam Ðjnh do con nuong vao
hoI fho ra va hoI fho vo IIon fhay doI phap huong fam fron bang ca u phap
huong khac va fhInh fhoang huong fam nhu: “Tam /y Juc /y ac pbap nbap 8o
Tbicn”
Thang fhu muoI mof nou con cam fhay fam con da nhap duoc So ThIon
fhì con xuaf ra khoI frang fhaI So ThIon, fam con fru fron hoI fho ra va hoI
fho vo fhì con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap huong khac va
fhInh fhoang huong fam nhu: “Tam pbai tjnb cbl tam tu nbap Nbj Tbicn”.
Thang fhu muoI haI, nou con cam fhay fam con da nhap duoc Nhj
ThIon fhì con xuaf ra khoI frang fhaI Nhj ThIon, fam con fru fron hoI fho ra
va hoI fho vo fhì con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap huong
khac va fhInh fhoang huong fam nhu: “Tam /y 1S /oai by tuong nbap Tam
Tbicn”.
Thang fhu muoI ba, nou con cam fhay fam con da nhap duoc Tam ThIon
fhì con xuaf ra khoI frang fhaI Tam ThIon, fam con fru fron hoI fho ra va hoI
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


117
fho vo fhì con fhay doI phap huong fam fron bang cau phap huong khac va
fhInh fhoang huong fam nhu. “Tam pbai tjnb cbl boi tbo nbap Tu Tbicn”.
Ðay Ia nhung phap huong fam do fu fap vo Ðjnh NIom HoI Tho con fu
faf ca cac IoaI djnh khac Ian Iuof Thay so day cac con frach phap va dung
phap huong fam cho dung cach, fruoc kIa Thay chI ko ra cho cac con bIof vo
phap huong fam chu chua soan fhao mof gIao frình fu fap cho cac con. TaI sao
Thay khong bIon soan gIao frình fu fap cho cac con fruoc7
TaI vì, gIao phap cua kInh sach phaf frIon da dìm maf gIao phap cua
duc Phaf, non Iuc nay can Iam ro do cho moI nguoI fhay dau Ia chanh phap
cua duc Phaf va dau Ia fa phap cua ngoaI dao, cho non su hoI dao cua Phaf fu
hIon gIo Ia mof dIou can fhIof hon Ia fu fap. Sau khI hoI dao fhau ro chanh
phap va fa phap fhì gIao frình fu fap so duoc ra doI, fhì su fu fap cua cac con
khong con kho khan nua, nghIa Ia cac con duoc Thay huong dan fung buoc fu
fap, con bay gIo cac con hoI fhì Thay chI day Iom bom ma fhoI.
Sau nay cac con so co mof gIao frình fu hoc fhoo dung chuong frình gIao
duc dao fao nhung bac fu chung cua Ðaf Chanh Ðao.

H¡ONG TAM
NH¡ THK NAO CO H¡K¡ Q¡A
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin pbap buong tam tu Ðjnb Vo Lau, ma Jung
cau pbap buong tam. “Tam pbai gom oo, tam pbai tlnb tbuc boan toan, Tam
pbai Jict tam tu boan toan o.o…” Nbu oay pbap buong tam co tac Jung kbong
:
Oup: Taf ca cac phap mon cua duc Phaf fu fap dou co mof muc dích
nham vao fam vo Iau, ma phap mon fu fap do fam duoc fInh fhuc Ia phap
mon can ban nhaf, co fInh fhuc moI co xa duoc fam, moI Iy fham doan cac ac
phap, do do fam moI vo Iau. Co fInh fhuc moI quan xof cac nIom hoac cac ac
phap don do fhau suof no fhì moI Iy fham doan dIof duoc, nhu baI phap fu
Ðjnh NIom HoI Tho o fron. Ðaf dau gom fam, fInh fhuc fung hoI fho roI Iy
fham, Iy ac phap, Iy fham Iy ac phap duoc roI moI dIof fam fu, dIof fam fu
duoc roI moI Iy cac IoaI hy fuong, Iy cac IoaI hy fuong duoc roI moI fjnh chI
hoI fho, fjnh chI hoI fho duoc roI moI dIof fan Iau hoac bang Iau Tan MInh.
ÐIof dung phap huong dung cach, dung fhoI, dung phap, dung gIaI doan
fu fap cua no, fhì co fac dung va co IoI ích raf Ion cho hanh gIa dang fu fap.

TH¡Y M¡KN HAY T¡Y M¡KN
*


`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


118
Hoûi. Kinb bacb Tbay, Janb tu tbuy micn /a ngbì ngoi /icn tuc bct cai
nay toi cai kia, bay con co ngbìa /a ngu say tbua Tbay :
Oup: Tu fhuy mIon co nghIa Ia ngu, buon ngu, ngu mIon man IIon fuc
khong hay bIof gì ca, do Ia mof frang fhaI sI mo, IuoI bIong cua nhung nguoI
vo mInh.
Thuy co nghIa Ia ngu, buon ngu; mIon co nghIa Ia frIon mIon, mIon
man, IIon fuc.
Thuy mIon khong co nghIa Ia nghI ngoI chI co danh fu fuy mIon fhì moI
co su nghI ngoI IIon mIon:
Tuy co nghIa Ia fhoo, bam saf, khong roI ra.
MIon co nghIa Ia frIon mIon, mIon man, IIon fuc.
Ví du: San fuy mIon co nghIa Ia con gIan khong nguoI; fham fuy mIon
co nghIa Ia Iong ham muon khong bo duoc, ham muon hoaI hoaI, ham muon
IIon fuc; sI fuy mIon co nghIa ngu sI ham an, an no ma con rang an, ham ngu
froI sang frang ma chua chju day, ham choI ma quon hoc hanh v.v... Ðo Ia
nghIa cua Thuy mIon va fuy mIon con non nho ky dung do hIou saI va hIou saI
fhì fu fap khong kof qua.
Cho non fhuy mIon va fuy mIon haI nghIa khac nhau haI frang fhaI
khac nhau khong gIong nhau chuf nao. NguoI fu hanh phaI nhan xof cho ro
rang dung do nham Ian nghIa. Ðon day con da hIou xong con cho nao nghI
ngo nua khong7

HANH OOC C¡


Hoûi: Kinb bacb Tbay, tu banb song Joc cu co ba giai Joan.
1- 8ong ban cbc noi cbuycn (it noi cbuycnì.
2- 8ong ricng /am oicc ricng.
J- 8ong ricng kbong /am oicc.
Tbua Tbay, song trong ba giai Joan Joc cu y ngbìa nbu tbc nao :
Oup: NguoI muon fhuc hIon fhIon djnh nhap duoc vao cac djnh ma
khong song doc cu fhì chang bao gIo nhap duoc djnh ca du ho ngoI nam bay
ngay fam khong vong fuong cung chang nhap duoc fhIon djnh.
ÐoI vì doc cu Ia bí quyof nhap cac IoaI djnh. TaI sao vay7

`
Cau boi cua Dicu Tam


Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


119
NguoI song doc cu khong can ngoI fhIon nhIop fam cho hof vong fuong
ma chI can song dung frong ba gIaI doan doc cu nay fhì nhap cac IoaI Thanh
Ðjnh mof cach do dang khong co mof nhoc khong co kho khan cho don fhuc
hIon Tam MInh nhu: Tuc Mang MInh, ThIon Nhan MInh va Iau Tan MInh
cung do dang nhu vay.
Song doc cu khong phaI do non phaI chIa ra Iam ba gIaI doan:
1- CIaI doan fhu nhaf: Tap íf noI chuyon fuc Ia chuyon gì dang noI fhì
noI khong dang fhì khong duoc noI, nhaf Ia khong duoc noI chuyon phIom. O
day chung fa non hIou fap íf noI chuyon co nghIa Ia fap dan dan dI don cho
hoan foan khong noI chuyon voI aI hof do fhuc hIon noI fam Iy duc Iy ac
phap, nou con noI chuyon fhì fam con phong daf, fam con phong daf Ia fam
chua Iy duc Iy ac phap ma fam chua Iy duc Iy ac phap fhì Iam sao nhap duoc
djnh. Nou mof fhoI gIan fap íf noI chuyon ma fam hon chung fa fhích song
yon Iang mof mình khong muon fIop duyon ra ngoaI fhì buoc qua gIaI doan
doc cu fhu haI.
2- CIaI doan fhu haI: Song rIong Iam vIoc rIong, frong gIaI doan nay
chung fa con doc kInh sach va ngho bang day vo hanh doc cu va phap mon fu
fap Iy duc Iy ac phap. Sau fhoI gIan suy fam nghIon cuu fhong suof duong IoI
va cach fhuc fu fap cua dao Phaf fhì chung fa buoc vao gIaI doan fhu ba cua
hanh doc cu.
3- CIaI doan fhu ba: Song rIong khong Iam vIoc, song rIong khong Iam
vIoc co nghIa Ia khong doc kInh sach, khong ngho bang, khong Iam vIoc gì ca,
nhung Iuc bay gIo Iam vIoc raf nhIou, suof frong 24 fIong dong ho ngay dom
IIon fuc quan saf fhan, fho, fam va phap cua mình do day IuI cac chuong ngaI
phap fron do. Cho non noI khong Iam vIoc chu Iam vIoc nhIou nhaf, Iam vIoc
ma khong bIof moI mof.
Nho song doc cu va fu fap nhu vay fhì fam moI khong phong daf, fam
khong phong daf Ia fam da Iy duc Iy ac phap, fam Iy duc Iy ac phap Ia fam da
nhap Ðaf Ðong Tam, fam nhap Ðaf Ðong Ia fam baf dong fruoc cac phap va cac
cam fho, fam baf dong fruoc cac phap va cac cam fho Ia fam fhanh fjnh.
NguoI da co fam fhanh fjnh fuc Ia fam Iy duc Iy ac phap fhì nhap So
ThIon, Nhj ThIon, Tam ThIon, Tu ThIon va Tam MInh mof cach do dang bang
voI phap huong fam nhu Iy fac y.
NguoI fu sI Phaf gIao ma khong hIou y nghIa va khong song dung hanh
doc cu fhì dI fu fhoo dao Phaf chI Ia hình fhuc, chI uong mof doI fu hanh ma
chang co ích IoI cho mình, cho nguoI gì ca.
SONG THO THAN MOT M¡NH
*


`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


120
Hoûi: Kinb bacb Tbay, trong pban mot cua banb Joc cu, tap song tbo
tban mot mìnb Jc Jay /ui cac cbuong ngai pbap trong tam, xin Tbay cbl ro.
No co giong trang tbai song ricng oa kbong /am oicc:
Oup: Ðoc cu o gIaI doan I, frong suof ngay dom chung fa chIa fhoI gIan
ra Iam bon fhoI sang chIou, foI, khuya, moI fhoI chung fa danh rIong ra 30
phuf fap song fho fhan mof mình, quan saf fhan, fho, fam va phap do day IuI
cac chuong ngaI phap frong fam.
Ðon gIaI doan II doc cu fhì fhoI gIan song fho fhan mof mình duoc fang
Ion 60 phuf hoac hon nua.
Ðon gIaI doan III fhì hoan foan song suof 24 fIong dong ho fho fhan
mof mình, muc dích song nhu vay Ia do day IuI cac chuong ngaI phap frong
fam nhu fron Thay da day.
Tom IaI song fho fhan mof mình do day IuI cac chuong ngaI phap frong
fam Ia song rIong khong Iam vIoc bon ngoaI ma cung khong Iam vIoc bon
frong chI duy nhaf co mof vIoc Iam Ia vIoc day IuI cac chuong ngaI phap frong
fam ma fhoI. Cho non o gIaI doan mof no chI moI fu fap voI fhoI gIan ngan 30
pbut “song ricng oa kbong /am oicc”.

TH¡ONG BAT KH¡NH BO TAT
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Tbay bao kbong co Bo Tat ma cbl Jo kinb sacb
pbat tricn Jat ra, sao bai tu banb “baèng loøng” Tbay Jan cbung Tbuong Bat
Kbinb Bo Tat: Tbat bay /a buycn tboai:
Oup: Ðo faf chI Ia mof danh fu chI cho nhung nguoI fu hanh chua xong,
bo faf do chung sanh, cuu kho chung sanh Ia mof san pham cua kInh sach
phaf frIon, vì fu chua chung ma do nguoI Iam sao do duoc cung gIong nhu mof
nguoI mu dan mof doan nguoI mu dI fhì su nguy hIom fruoc maf ro rang. Cho
non Ðo Taf Quan Tho Am, Ðo Taf Ðja Tang, Ðo Taf Tho Chí, Ðo Taf Pho
HIon, Ðo Taf Van Thu v.v... Ia khong co fhaf, do Ia huyon fhoaI, con Thuong
Ðaf KhInh Ðo Taf Ia mof con nguoI fu chua chung, ong con dang fu hanh
nhan nhuc, fuy fhuan, bang Iong non gap aI ong cung fon frong va cung kính
ong khong dam khInh ro aI hof do do nguoI fa moI daf cho ong caI fon Ia
Thuong Ðaf KhInh Ðo Taf, nguoI fa dau ngo rang ong dang fhuc hIon fam Iy
duc Iy ac phap do daf duoc cuu kính cua dao Phaf vì fho Thay moI dan chung
vj bo faf nay Iam guong cho chung fa baf chuoc fu hanh “bang /ong”.
Ðanh fu bo faf cung gIong nhu danh fu hanh gIa co nghIa Ia nguoI dang
fu, nguoc IaI kInh sach phaf frIon ca ngoI mof vj Ðo Taf khong dung su fhaf

`
Cau boi cua Dicu Tam

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


121
ma con dua vj Ðo Taf don nhung vIoc Iam phI dao duc khong cong bang va
cong Iy cua xa hoI IoaI nguoI nhu Ðo Taf Quan Tho Am.
Trong kInh sach Nguyon Thuy duc Phaf co noI don Ðo Taf, nhung Ðo
Taf chI Ia mof nguoI fu chua chung: “Nay cac ty kbco, kbi Ta con /a Bo Tat
cbua cbung ngo Cbanb Ðang Cbanb Giac...”
Ðuc Phaf noI don Ðo Taf khong co nghIa Ia noI don Ðo Taf Quan Tho
Am, Ðja Tang v.v… ma noI don nguoI dang fu chua chung dao, do Ia nghIa
cua kInh sach Nguyon Thuy, con nghIa cua kInh sach phaf frIon, Ðo Taf Ia
nhung nguoI fu da chung dao vì fhuong fuong chung sanh ma chua chju
fhanh Phaf, Iuon Iuon Iam Ðo Taf do do chung sanh, chung nao chung sanh
fhanh Phaf hof fhì cac vj nay moI fhanh Phaf. Thaf Ia phap khí do nhaf
fron fho gIan nay, chI co kInh sach phaf frIon moI san sanh ra nhu ng IoaI
fuong frI, ao gIac, Iua dao nay doI voI nhung nguoI con vo mInh nhu fho.
Ðo faf Ia mof danh fu do chI cho nhung nguoI fu hanh chua xong, hao
danh muon Iam fhay fhIon ha. Ðo Ia mof nguoI mu muon dan daf mof so
nguoI mu cung dI fhì su kho dau khong fho nao franh khoI.
Tham va chuc ca gIa dình con vuI manh, fu fap xa fam fof do song mof
doI song fhanh fhan, an Iac va vo su.
Kính ghI

THO¡ KHOA T¡ TAP
CHO NG¡O¡ C¡ SÏ
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay buong Jan oa cbl ro tboi kboa tu tap
cbo cu sì tai gia, nbat /a nbung cu sì ban oicc buon ban, cbl ranb oao buoi toi,
nguong mong Tbay bct /ong cbl Jan cbo, con xin tbanb kinb tri an.
Oup: Vao moI foI Phaf fu duoc ranh rang, non chon ngay buoI foI fu
fap, phaI fu fap IIon fuc. KhI da chon buoI foI, dung bo qua mof buoI foI nao
ca fhì so co kof qua gIaI fhoaf ngay IIon, do Ia Iam chu duoc su song cua
mình, do fam bIof buong xa cac ac phap. Nhaf Ia fu fap duoc nhu vay fhì Phaf
fu so song frong moI oaI nghI dao duc nhan ban – nhan qua cao fhuong khong
Iam kho mình kho nguoI. Nou khong fu fhì fhoI ma da fu fhì phaI co gang fu
fap hof suc mình do fruoc bao an duc cua Phaf, sau bao an cua cha mo, cua
Thay va cua To TIon Ong Ða, v.v...
Truoc khI foa fhIon fu Ðjnh NIom HoI Tho, con non don fruoc ban fho
Phaf, ngoI xop bang ngay ngan, chap fay fruoc nguc, maf nhìn fuong Phaf, con
fham uoc nguyon frong Iong: “Hom nay con nguycn uoc, mong rang tban,

`
Cau boi cua mot pbat tu micn Bac

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


122
micng, y cua con kbong /am Jicu ac, xin Juc Pbat cbung minb”. Sau khI uoc
nguyon xong, con quan saf, xom xof fu sang don foI xom coI fhan, mIong, y cua
con co Iam kho mình kho nguoI khong7 Tuc Ia co Iam dIou gì khong phaI, khIon
cho mình hay nguoI khac buon, gIan, phIon nao v.v... Nou fu sang don foI
khong co mof vIoc gì Iam kho mình kho nguoI, fhì con bIof raf ro frong fhan
fam cua mình hon aI hof. KhI fhay bIof ro nhu vay con fham noI frong Iong.
“Ðay /a mot ngay tot /anb, Jcp Jc, tbanb tban, an /ac oa oo su nbat cua Joi
con, con xin Juc Pbat cbung minb cbo”. Ðang nguoc IaI co nhung vIoc Iam kho
mình, kho nguoI con fham noI frong Iong: “Ðay /a mot ngay xau nbat trong Joi
con. Con xin sam boi ooi cbu Pbat oa nguycn uoc kbac pbuc tam con ngan ac
Jict ac pbap sc kbong /am kbo mìnb kbo nguoi nua, nguong mong Juc Pbat tu
bi cbung giam cbo con”. KhI uoc nguyon nhu vay xong, con fIop fuc ngoI kIof gIa
hay ban gIa Iung fhang, haI ban fay daf vao Iong haI ban chan fu fap Ðjnh
NIom HoI Tho nhu Thay da day frong sach Ðuong Vo Xu Phaf o fron.
Ðaf dau fu fap con non co gang ngoI fu 5’ roI fu fu fang dan Ion 30’. KhI
fu fap duoc 30’ con dung fang Ion nua. Iuc bay gIo con fu do muc khac. Ví du:
Con fu fap Ðjnh NIom HoI Tho voI do muc fhu nhaf xong, con baf dau fu fap
do muc fhu haI, nou do muc fhu haI fu fap xong, con non fu fap do muc ko va
fu fap nhu vay cho don khI cac do muc frong Ðjnh NIom HoI Tho fu fap xong
hof moI chuyon qua phap khac.
Thay guI cho con fap sach Cam Nang II do con fham khao fhom vo
phap mon fu fap.
Tham va chuc con doI dao suc khoo, fu fap xa fam fof.
Kính fhu
BON LOA¡ TH¡C AN
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, xin Tbay boan by cbl Jay cbo cbung con nbung
Jicu sau Jay.
Trong nco tbu nam cua Ðao Ðc /a Cbanb Mang. Tbay moi giang tom
tat oc bon /oai tbuc an.
1- Ðoan tbuc /oai tbo bay /oai tc.
2- Xuc tbuc.
J- Tu nicm tbuc.
4- Tbuc tbuc.
Cbung con xin Tbay boan by cbl Jay cu tbc oa nbung cbi tict bon /oai
tbuc an nay. Ðc cbung con tbco Jo ma banb trì.

`
Cau boi cua Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


123
Oup: Thoo Phaf gIao do fhuc hIon Chanh Mang fhì co bon cach nuoI
fhan mang:
1- Ðoan fhuc con goI Ia doan fhuc, doan fhuc co nghIa Ia cach an, chIa
ra fung doan, fung mIong, fung phan fhuong dung fay, dua, nIa, dao, muong
v.v... Cach fhuc an uong nay fhuong dung muI, IuoI, Iam fho do an cac mon
an.
2- Xuc fhuc con goI Ia Iac fhuc, Iac fhuc co nghIa Ia cach an bang su
cam xuc vuI buon.
Ví du: Trong khI vuI mung, fhay mình no, hoac khI buon rau, Io Iang, so
haI, fuc gIan, cung cam fhay mình no; frong khI xom haf, ngho nhac hoac xom
bong da ca ngay chang fhay doI. Nhu vay Iay cho fam mình cam xuc ma Iam
fho an.
3- Tu fhuc con goI Ia nIom fhuc, Tu co nghIa Ia fu duy, suy nghI; fhuc co
nghIa Ia an. Tu fhuc co nghIa Ia cach fhuc an bang y nghI suy fu, do Ia cach
fhuc an bang y fhuc fu duy.
Ví du : Mo f nguoI dang doI, ho nghI don bu a com, canh, fhu c pham
fhom ngon, su fu duy nghI vo a n uo ng nhu va y Ia fu fhu c. Ia u nga y kho ng
a n pho kho I fa m muo n a n pho no n suy fu vo fo pho , do Ia fu fhu c. Trong
fhoI Tam Quo c khI Ta o Thao xua qua n dI da nh gIa c, ngang qua mof sa ma c
qua n Iính khaf nuo c, Ta o Tha o ba o. “ Pbia truo c co mot ru ng mc oa tra i mc
ra t nbicu, cbu ng ta ba y tic n qua n Jc n Jo a n mc sc Jo kba t nuo c”. Qua n sI
ngho do n mo no n nuo c mIo ng fIo f ra nhIo u khIo n cho qua n Iính kho ng co n
fha y khaf nuo c nu a no n qua n Iính Ta o Tha o vuof kho I sa mac, do Ia nho fu
fhu c.
4- Thuc fhuc Ia cach fhuc an bang y fhuc, khI y fhuc khoI ham fhích caI
nay caI no caI kIa, do Ia fhuc fhuc.
Ví du 1: Y fhuc khoI fhom muon an banh frung fhu, fhom muon an fuc
Ia fhuc fhuc.
Ví du 2: Y fhuc khoI ham muon mof chIoc xo hoI, ham muon chIoc xo
hoI fuc Ia fhuc fhuc. KhI chung fa khoI fam ham muon mof dIou gì, mof vaf
gì, mof mon an gì, ngay do Ia chung fa dang fhuc fhuc.
ÐoI voI dao Phaf duoc xom bon su an uong nay Ia ac phap, Ia baf fjnh,
Ia kho dau, Ia froI buoc. NguoI fu hanh fhoo Phaf gIao can phaI quan xof
nham chan fron bon su an uong nay. NguoI doI khong bIof fu fap non chay
fhoo bon su an uong nay, non suof doI fho Iay bIof bao nhIou dIou kho dau, fu
doI nay sang doI khac.
NguoI fu sI dao Phaf can phaI canh gIac, can phaI fu fap, can pha I quan
xof va can phaI sanh fam nham chan frong bon su an uong nay.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


124
Tom IaI, bon su an uong nay Ia baf fjnh uo fruoc, Ia o nhIom, Ia hoI
fhoI ban fhIu. NguoI fu hanh fhoo Phaf gIao can phaI fu bo, can phaI xa Iìa.
AI cung bIof: “An Jc song, cbu kbong pbai song Jc an”. Quy vj non nho ky:
Ðung do nhung IoaI an uong nay Iam o nhIom fhan fam chung fa. PhaI khong
quy vj7
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


125
MOT TR¡YKN THONG TOT OKP
“UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN, AÊN QUAÛ NHÔÙ NG¡O¡ TRONG CAY
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, “Uong nuoc nbo nguon, an qua nbo nguoi trong
cay” /am ncn su ngbicp nbo on nguoi Tbay co cong Jay bao. Ðo /a mot
truycn tbong tot Jcp cua Jan toc Vict Nam, nba nao cung /ap mot ban tbo
Jc tbo Pbat, To ticn, ong ba oa cba mc . Ngay gio ngay Tct con cbau Ju cong
tac o noi Jau cung tro oc quc xum bop ooi gia Jìnb oa tuong nbo Jcn cong
on sinb tbanb nbu troi nbu bicn cua to ticn, ong ba oa cba mc...
Nbung cung nbung ngay gio Tct nay tbuong bay ra an uong co ban /inb
Jìnb, ruou cbc say sua, ga /on tbuong pbai gict Jc cung tc, gay ton kcm oc
kinb tc, gico nban ac ooi /oai cbung sanb o.o...
Ðc pbat buy tuycn tbong tot Jcp /au Joi Joi ooi cbu Pbat, to ticn, ong
ba oa cba mc, Jc Jcn Jap cong on sanb tbanb Juong Juc nbu troi bicn Jo,
ngay Tct, ngay gio ncn to cbuc nbu tbc nao cbo Jung y ngbìa Jao Juc nban
qua /am nguoi, kbong /am kbo mìnb kbo nguoi oa kbo tat ca cbung sanb. Xin
Tbay cbl Jay cbo cbung con Juoc ro.
Oup: Ngay gIo, ngay Tof Ia nhung ngay fruyon fhong dao duc fof dop
cua dan foc VIof Nam “Uong nuoc nbo nguon, an qua nbo nguoi trong cay”,
nhung hIon nay nguoI fa Iam dung ngay fof dop ay da bIon fhanh ngay fu fap
do an choI nhau nhof, vì an choI nhau nhof non phaI saf haI chung sanh Iam
co IInh dình, bIon dan ngay ay fhanh ngay foI IoI, bIof bao nhIou sanh IInh
phaI chof cho ngay ay.
Vì su song, su vuI choI cua IoaI nguoI, nhung IoaI nguoI Ia mof IoaI dong
vaf fhong mInh nhaf sao IaI no fam song va vuI choI fron su dau kho cua
muon IoaI vaf khac.
Ða f nguo c Ia I va n do , fro n fho gIan na y co mo f Ioa I do ng vaf kha c co
uy quyo n va fho ng mInh hon IoaI nguoI nu a, Ioa I do ng vaf a y, chu ng bIof
nuo I IoaI nguo I va ca c IoaI do ng va f kha c, cu ha ng na m nga y CIo va nga y
Tof hoa c faf ca nhung nga y Io Io n, chung dou baf Ioa I nguo I va nhu ng IoaI
va f kha c ra gIof va Ia m co IInh dình, a n uo ng nha u nho f vuI choI fhoa
fhích fhì Iu c ba y gIo Ioa I nguo I so nghI nhu fho na o doI voI Ioa I do ng va f
do 7
Chac chung fa so nguyon rua IoaI dong vaf ay Ia ac quy, Ia quy Sa
Tang, Ia quy Ia Saf, Ia IoaI ac fhu chu khong phaI IoaI nguoI nua v.v... Co
phaI vay khong quy vj7
Ðon ngay gIo, ngay Tof va nhung ngay Io Ion frong nam, so sanh IoaI
nguoI chung fa hIon nay cung vay, chang khac nao nhu IoaI ac fhu, IoaI quy

`
Cau boi cua Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


126
du, chang bIof fhuong xof muon IoaI vaf khac, nhan fam song fron xuong mau
dau kho cua chung, Iam foI ac nhu vay chang bIo f fhuong xof, con sInh fam
fhích fhu vuI cuoI khI cam dao gIof haI nhung IoaI vaf hIon Ianh raf dang
fhuong, nhaf Ia nhung IoaI cho, moo, nhung con vaf frung fhanh va raf
fhuong you chung fa nhu nhung dua con fhan fhuong, fho ma chung fa no
nhan fam gIof chung do an fhjf, cung gIong nhu chung fa an fhjf nhung dua
con fhuong you cua mình sInh ra.
NoI vo con cho Ia noI vo con vaf frung fhanh du chung fa co danh dap
xua duoI chung nhu fho nao, nhung khI gap chu fhì chung van vay duoI mung
chu. Vay ma con nguoI van an fhjf chung duoc.
Trong khI cac IoaI vaf khac gIay gIua, kou Ia, gao fhof, ron xIof, quan
quaI fron ban fay dam mau cua IoaI nguoI fhì Iuc bay gIo chung fa cho chon
vuI choI fhoa fhích, ma vo fình khong nghI don noI dau fhuong ay.
Chung fa dau bIof rang Iuaf nhan qua so khong fha fhu cho mof aI, nou
ko do chuyon Iam ac gIof haI va dom fhjf, da, xuong, mau cua chung sanh ra
ban Iay fIon hoac nau nuong chIon xao, ham, kho Iuoc v.v... fhanh fhuc pham,
chI dung cho cuoc song hang ngay cua mình, hoac an uong nhau nhof vuI choI
fhoa fhích frong Iuc do cuoc song hIon faI cua chung fa so co nhIou su kIon
xay ra faI nan bonh faf kho dau khong chI co fhan mình ma ca chum nhan
qua nhu cha mo vo con.
Ví du: Trong nhung ngay Tof, ngay gIo, ngay Io Ion v.v... khI an uong
nhau nhof fhuong xay ra su ray ra fo fIong chuI mang danh dap voI nhau, co
khI xay ra an mang ko nam nha fhuong nguoI dI o fu, do Ia nhan qua xay ra
frong su kIon hIon faI.
Ngay Tof, ngay gIo Ia ngay fruyon fhong dao duc an nghIa do fo Iong
bIof on sau xa fof dop cua dan foc VIof Nam, nhung nguoI fa khong hIou y
nghIa cua no, non da Iam dung ngay do an choI fhoo duc vong fam fhuong cua
ko pham phu fuc fu, bIon dan fhanh nhung ngay foI IoI saf haI sanh IInh, chI
do fhoa fhích cho Iong ham muon fhoo duc Iac vuI choI fran fuc “an nhau” say
sua maf hof fu cach dao duc Iam nguoI, fu chung fa da bIon dan chung fa fro
fhanh nhung con fhu vaf ma khong hay bIof, maf hof Iuong frI, chang bIof
xau ho va con hung ac nhu IoaI fhu du. Iuc bay gIo chung fa dau con bIof
nghIa Iy gì dao duc hIou sInh, song fruoc canh fan ac, fan nhan, nhan fam
gIof haI va an fhjf cac IoaI vaf nhu vay, khong co mof chuf Iong you fhuong
fhì dau con goI Ia nguoI bIof an bIof nghIa doI voI nhung con nguoI co dao Iy
Iam nguoI.
Ngay dao duc fof dop ay Ia ngay fruyon fhong van hoa fof dop cua mof
dan foc ma gIof haI va an fhjf chung sanh nhu vay fhì khong fho goI Ia ngay
“uong nuoc nbo nguon, an qua nbo nguoi trong cay” cua dan foc VIof Nam,
ngay ay chI con Ia ngay fu hop dong ho anh, om, chj, om, cung chom xom Iang
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


127
gIong an uong cho chon vuI choI say sua mof cach ha IIof, do roI Ia hof chuI
mang, danh dap nhau, xau xo nhu IoaI ac fhu.
Ngay fof dop ay khong con Ia ngay con chau fu hop vo do nho coI
nguon cua dong ho To fIon, ong ba da Iam vo vang Ijch su quo huong fo quoc
cua dan foc VIof Nam nua.
Ngay fof dop ay khong con Ia ngay dao duc nhan ban - nhan qua Iam
nguoI bIof fhuong you muon IoaI song fron hanh fInh nay; bIof fhuong you va
fha fhu cho nhau nhung IoI Iam. Ngay ay, ba y gIo fro fhanh ngay saf haI
sanh IInh bIof bao nhIou IoaI vaf hIon Ianh va vo foI phaI chju chof cho ngay
ay; ngay ay da bIon fhanh ngay doc ac nhaf frong nam cua con nguoI, ngay ay
Ia ngay foI IoI nhaf cua con nguo I; ngay ay Ia ngay con nguoI da fao nghIop
faI sanh Iuan hoI Iam fhan IoaI vaf maI maI frong muon kIop.
Ngay fof dop ay Ia ngay fu hop con chau IaI do nhac nho con chau cho
non Iam dIou ac, maf dao duc; cho non Iam nhung dIou foI IoI, nhung dIou
maf danh gIa, Iam cho To fIon ong ba, cha mo phaI xau ho duoI fuyon daI,
Iam cho nhung nguoI con song kho nhìn maf moI nguoI.
Vì fho ngay ay Ia ngay gIof haI sanh IInh, Iam co ban IInh dình, xum
IaI an uong cho chon say sua gIong nhu IoaI fhu vaf chI con bIof fu hop do an
nhau, fhì con nghIa Iy gì Ia ngay fruyon fhong fof dop “uong nuoc nbo nguon,
an qua nbo nguoi trong cay” cua dan foc VIof Nam.
Tu mof ngay mang day fính chaf dao duc an nghIa fof dop cua mof
fruyon fhong van hoa dan foc anh hung, nguoc IaI ngay nay no da bIon dan
maf hof y nghIa cao dop ay.
Nou chung fa khong kjp fhoI sua saI IaI fhì con chau cua chung fa so
chay fhoo qua da duc Iac fhuong fình fho tuc “tbam an tbicb uong” fhì ngay
ay chI con Ia ngay “an cboi”, nhau nhof, say sua, Ia IoI, chuI mang nhu nguoI
dIon fhaf Ia foI IoI. Ngay ay khong con Ia ngay mang day du y nghIa van hoa
cao fhuong va dop do cua mof dan foc VIof Nam nua.
Ðung fron non fang dao duc nhan ban - nhan qua Iam nguoI khong Iam
kho mình kho nguoI ma chInh don IaI ngay ay do mang day du y nghIa van
hoa cao fhuong va cao dop cua no, xung dang Ia ngay fruyon fhong van hoa
cua dan foc VIof Nam “Uong nuoc nbo nguon, an qua nbo nguoi trong cay”.
1- Ngay ay bac, chu, co, dì, cha, mo, anh, chj, om, con chau phaI fu hop
vo day du noI nha fho To fIon, ong ba, khong duoc vang maf du co dI Iam vIoc
va o dau xa cung phaI fro vo hop maf cho day du, do noI Ion duoc fình sau
nghIa nang, dao duc cao dop an nghIa Iam nguoI, “uong nuoc nbo nguon, an
qua nbo nguoi trong cay”
2- Ngay ay khong duoc gIof haI sanh IInh, vì ngay ay Ia ngay an nghIa,
khong fho dom su dau kho chof choc cua muon IoaI van vaf ra Iam an Iam
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


128
nghIa doI voI To fIon, ong ba, cha mo cua chung fa duoc; ngay ay chI Ia ngay
hop maf cua dong ho, do noI Ion con chau cua dong ho nay Ia nhung nguoI
hIon Ianh song co dao duc khong Iam kho mình kho nguoI va kho muon IoaI
chung sanh. Nou ngay ay gIof haI sanh IInh Iam co IInh dình fhì con nghIa Iy
gì goI Ia Iam an, Iam nghIa cua nhung con nguoI co dao duc nhan ban – nhan
qua bIof fhuong mình fhuong nguoI va fhuong muon IoaI van vaf. Ngay ay
xuong fhjf cua chung sanh nam fron co ban Ia IIof nhu mof baI chIon fruong
fhì maf hof y nghIa an nghIa cao dop cua nhung ngay ay doI voI To fIon. Vì
fho, fuyof nhIon ngay ay khong duoc do mau du mof gIof mau raf nho. TaI sao
vay7
TaI vì, ngay ay To fIon, ong ba cua chung fa da dI faI sanh Iam muon
IoaI van vaf, fuy Ia To fIon, ong ba cua chung fa nhung da mang Iof chung
sanh Iam IoaI vaf fhì chung fa dau con bIof duoc. Xua Iuc duc Phaf con faI
fho, NgaI dI xIn don mof nha no, co mof con cho chay ra sua NgaI, NgaI IIon
noI chuyon voI con cho: “Nay con cbo kia, nba nguoi co bict truoc kia nba
nguoi /a ai kbong: Con cho khong con sua nua dung Iang faI ngho, Ðuc Phaf
noI fIop: “Truoc kia nba nguoi /a cbu nban cua ngoi nba nay, kbi cbct nba
nguoi kbong kjp troi trang cbo cac con cbau bict nba nguoi Ja co Jau mot so
oang trong nba, oì tbc sau kbi cbct ngbicp ticc cua cai cua nba nguoi ma pbai
cbju tai sanb /am tban cbo Jc giu gìn cua cai Jo”. Tu khI ngho duc Phaf noI
nhu vay con cho bo an va chang bao Iau con cho chof. Ðo cau chuyon nay
chung fa suy ra: “NghIop saf sanh cua To fIon, ong ba, cha mo cua chung fa
Iam sao franh khoI faI sanh Iam fhan IoaI vaf, fu IoaI gIa suc nuoI frong nha
nhu: ga, vjf, hoo, do, ngua, bo, moo, cho v.v... cho don cac IoaI ca, fom, rua,
franh v.v... coI chung dou Ia To fIon, ong ba, cha mo cua chung fa faI sanh, do
Iong fhuong you con chau khong muon xa Iìa hoac do nghIop saf sanh ma phaI
chju Iam fhan fhu vaf. Xua duc Phaf con faI fho, NgaI da fhuaf IaI cho chung
fa ngho mof cau chuyon: “Co bai oo cbong nba kia, nguoi cbong bcnb cbct,
nbung oì qua tbuong co oo trc, Jo ngbicp tbuong ay nguoi cbong tai sanb /am
con Joi o trong /o mui oo, kbicn cbo co oo trc nay Jau nbuc trong /o mui rat
kbo cbju, mot bom co Jcn nbo mot oj tbay tbuoc trj Jum /o mui, oj tbay tbuoc
Jung kcp bat ra mot con Joi, co oo trc trong tbay con ooi qua so oa tu Jo
cbung bcnb Jau /o mui kbong con nua”. ÐoI voI con maf huu han cua chung
fa dau nhìn qua duoc Iof nghIop, vì Iong you fhuong con chau, vì fra no mIong
ba con xom Iang non gIof haI sanh IInh Iam co ban IInh dình non ngay nay
Iam fhan suc vaf do con chau gIof IaI Iam co daI nguoI, do Ia Iuaf nhan qua
fra vay vay fra muon doI muon kIop vo cung fan khong bao gIo duf, nou chung
fa khong sang suof dình chI ngay ban fay dam mau fhì chung fa cung khong
fhoaf khoI no mau nay, dung Iam dung ngay nho an To fIon ong ba cha mo
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


129
roI IaI gIof haI To fIon ong ba cha mo cua mình fhì con nghIa Iy gì dao Iy Iam
nguoI7 Ngay nho on IaI fro fhanh ngay phI on.
ÐoI voI dao Phaf, ngay gIo, ngay Tof va faf ca nhung ngay Io Ion frong
nam non fo chuc dung y nghIa dao duc Iam nguoI fuc Ia phaI fo chuc dung
fhoo duong IoI dao duc nhan ban - nhan qua frong Ðaf Chanh Ðao:
1/ Chanh KIon.
2/ Chanh Tu Ðuy.
3/ Chanh Ngu.
4/ Chanh nghIop.
5/ Chanh Mang.
6/ Chanh TInh Tan.
7/ Chanh NIom.
8/ Chanh Ðjnh.
Nhung ngay gIo, ngay Tof va faf ca nhung ngay Io Ion frong nam fhì
non fo chuc dung fhoo nam noo frong Ðaf Chanh Ðao. Vay fo chuc fhoo
Chanh KIon nhu fho nao7
To chuc nhung ngay ay dung chanh kIon fhoo dao Phaf nhu:
1- Thu nhaf khong non gIof haI chung sanh Iam co IInh dình.
2- Thu haI khong duoc fo Io, cung kIon Io baI cau sIou cau an fhoo kIou
mo fín, dj doan, fIn co IInh hon nguoI chof vo an uong, phu ho con chau.
3- Thu ba khong non Iam dung ngay do fu hop an uong nhau nhof say
sua Ia hof, chuI mang, danh Ion v.v...
4- Thu fu khong duoc dung ngay do Iam co IInh dình fra no mIong Iang
xom.
Muon fo chuc nhung ngay ay dung chanh kIon dao duc an fình nghIa
nang cua nhung nguoI do fu Phaf fhì phaI.
 Thu nhaf fron ban fho fo fIon phaI duoc quof don sach so khong
chung hoa chI co qua, don huong phaI frang nghIom.
 Thu haI moI nguoI vo fu hop dou phaI mua sam nhung fhuc pham
fhuc vaf hoac banh fraI cay v.v... franh mua sam fhuc pham dong
vaf va bong hoa.
5- Thu na m fra nh mo I su Io Ia ng, nho c nha n cho nguo I gIu gìn nha
fho To fIo n, ba ng ca ch khI mo I nguo I vo ho p ma f frong nhung nga y a y do u
pha I mua va mang vo fhoo nhIo u hoa c íf fra I ca y fhu c pha m do fo Io ng bIof
a n qua hIo n vaf cu a íf Io ng fha nh co n nguo I na o nghoo qua fhì cu ng no n vo
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


130
cho do ng du do noI Io n y nghIa cao dop cu a su bIof on sau da y nhu froI
bIo n cu a fo fIo n, o ng ba , cha mo ma kho ng ca n pha I mua sa m vaf gì.
6- Thu sau, ngay ay frong dong ho phaI co mof nguoI hIou bIof Ijch su
va gIa pha cua dong ho, dung Ion nhac IaI cong on To fIon, ong ba, cha mo do
cho con chau bIof va khích Io sach fan con chau song dung dao duc Iam nguoI
khong Iam kho mình kho nguoI va khong Iam kho muon IoaI vaf khac. Con
chau phaI nho hoc fap fof co duc, co faI, Iam vIoc sIong nang can man fhanh
IIom, Iuon Iuon Iam sang fo danh duc dong ho To TIon, khong duoc Iam o
nhuc, Iam xau o danh dong ho, phaI Iam cho danh fhom, fIong fof.
7- Thu bay, ngay ay bac chu, co dì, anh chj om, con chau noI ngoaI gan
xa dou vo dong du do bIof duoc nhau khong con xa Ia, ong ba bIof con chau,
con chau bIof ong ba, ngay ay Ia ngay do dong ho bIof nhau, gan nhau, gIup
do nhau.
Tom IaI, ngay ay nou bIof fo chuc dung y nghIa fhoo dao duc nhan ban
Iam nguoI fhì moI xung dang voI cau: “Uong nuoc nbo nguon an qua nbo
nguoi trong cay”.

CO BA HANG NG¡O¡ T¡ TAP
G¡O¡, O|NH, T¡K
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, co ba bang nguoi tu banb gioi, Jjnb, tuc.
1- Hang nguoi tbu nbat ua tbicb bong toi, song trong bong toi, tu tap
trong bong toi.
2- Hang nguoi tbu bai ua tbicb anb sang, song trong anb sang, tu tap
trong anb sang.
J- Hang nguoi tbu ba tuy tbuan bong toi tu nbicn, tuy tbuan tbco anb
sang tu nbicn. 8ong trong bong toi tu nbicn, song trong anb sang tu nbicn.
Tu tap tbco bong toi tu nbicn, tu tap tbco anb sang tu nbicn.
Trong ba bang nguoi nay, /oai nguoi nao tu Jung, song Jung tbco giao
/y cua Juc Pbat oa co tbc ticn toi cbanb tri, cbung ngo Nict Ban:
Xin Tbay cbl Jay cbo cbung con Juoc bicu ro oa tbco Jo banb trì.
Oup: Trong ba hang nguoI nay:
1/ Hang nguoI fhu nhaf ua fhích bong foI, song frong bong foI, fu fap
frong bong foI. Ðo Ia nhung hang nguoI Iam vIoc mo am, gIan Ian, Iua dao,
Iuong gaf nguoI khac, khong xung dang Ia nguoI fu sI Phaf gIao.

`
Cau boi cua Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


131
NguoI ua fhích bong foI, song frong bong foI, fu fap frong bong foI Ia
nhung nguoI from cap cuop gIuf, Ia nhung IoaI fhu vaf dI an dom, Ia nhung
nguoI gIan xao Iua dao v.v...
NguoI fu sI dao Phaf khong chap nhan nhung dIou nay, an fhaf, noI
fhaf, Iam fhaf.
Va IaI fu hanh Ia gIaI fhoaf cho mình chu dau phaI gIaI fhoa f cho aI, fu
hanh dau co cau danh, cau IoI, cau khon ngoI, ca fung v.v... ma chI vì su song
chof bonh kho va faI sanh Iuan hoI.
TaI sao chung fa da bo cuoc doI dI fu ma IaI fu gIa, fu doI, fu khong
fhaf7
TaI sao chung fa da bo cuoc doI dI fu ma con ham vuI fhích noI chuyon,
noI chuyon co ích IoI gì7 Vua Iam cho mình fu khong duoc ma cung vua Iam
haI nguoI khac chang an fu hanh.
TaI sao chung da bo cuoc doI dI fu, khong fu dung IoI day cua Thay, no
fam pha hanh doc cu cua mình bang moI cach, do roI cuoc doI fu hanh cua
mình chang ra gì7 ÐoI chang ra doI, dao chang ra dao, IaI hang ngay fho dung
cua dan na fhí chu ma chang bIof xau ho.
Nhung nguoI fu ha nh frong bong foI Ia nhung nguoI IuoI bIong, dung
bong foI do fhoa fhích Iong fham ngu, con fham an fham ngu Ia nguoI con
mang ban nang fhu vaf, song chI bIof franh dau cho caI an, caI ngu fhì khong
con nghIa Iy gì cho cuoc song, nhaf Ia cuoc song cua nguoI fu sI Phaf gIao.
Ðung Iuan rang duc Phaf ngay xua dau co dau don fhap, non bay gIo
mình fap song frong bong foI. Iuan nhu vay Ia saI, xua duc Phaf, don cho nao
song khong don duoc fhì van song fu khong don duoc nhu bình fhuong, nhung
don noI co don duoc fhì duc Phaf cung song fu frong anh sang don duoc, chu
khong co don duoc doI cho co don duoc hoac co don duoc IaI faf foI fhuI do
franh su dom ngo cua nguoI khac frong khI mình Ion ngu.
Trong fu vIon su fu fap co fhoI khoa ro rang, gIo fu, gIo nghI, nguoI su
dung bong foI fu fap Ia co gIan y IuoI bIong do danh Iua nguoI khac.
2/ Hang nguoI fhu haI ua fhích anh sang, song frong ang sang, fu fap
frong ang sang. Ðo Ia nhung nguoI dung anh sang Iam bình phong cho maf
moI nguoI, dung anh sang do chung fo mình Ia nguoI fof, nguoI sIong nang fu
fap, nguoI Iam fhIon chu fhaf ra cung Ia cach fhuc Iua dao Iuong gaf nguoI
khac. ÐoI voI nguoI fu sI dao Phaf con mof chuf xíu fam Iua dao, gIan Ian fhì
fam nIom do con mang day ac phap, Iam sao fu hanh cau gIaI fhoaf duoc.
Phaf day: “Cac pbap ac cbo /am, ncn /am cac pbap tbicn”. Tam con gIan xao
dung anh sang do cho day su xau, su IuoI bIong, do Iuong gaf ko khac.
Ví du: Mof nha gIau co muon Iam gIau hon frong su baf chanh ho dung
manh khoo fu fhIon do qua maf Nha nuoc va moI nguoI. Mof ong fhay fhuoc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


132
Nam boc fhuoc fu fhIon, nhung IaI muon Iam fIon bang cach khon khoo IoI
dung Iong fIn Phaf cua bonh nhan non daf mof fuong Ðo Taf Quan Tho Am
va mof fhung phuong suong frong phong mach. Nho do ong fhay Iang fuy
khong nhan fIon fhuoc ma van Iam gIau con duoc fIong Iam phuoc fhIon.
Thuong frong cac chua fruoc dIon Phaf, daf mof caI fu nho, goI Ia fhung
phuoc suong, fhung phuoc suong Ia mof hình fhuc Iua dao fín do mo fín, do
cung Ia mof nguon IoI dang ko frong nha chua. Ðo Ia Iay anh sang cho maf
fhIon ha do Iua dao do dang. NguoI fu hanh gIan xao dung anh sang cho maf
moI nguoI, cu cho don chay sang roI mac fình ma ngu. Ho dau bIof rang fu
hanh Ia fu cho ho chu dau phaI fu cho nguoI khac, fho ma ho cung Iua dao
nguoI khac. NguoI fu fhoo dao Phaf fu nhu vay do Iam gì7 Co ích IoI gì7 Non
fro vo song doI song cu sI voI dao duc nhan ban - nhan qua Iam nguoI con fof
hon.
Nhung nam fhang frong fu vIon chung foI da chung kIon moI su Iua dao
cua fu sI gIa doI, nguoI dung bong foI ngu fhang chan, ko dung anh sang ngay
kho kho. Nhung dIou nay da khIon cho chung foI raf fhuong fam cho nhung
nguoI con fham dam, sI mo frong an ngu ma muon fu fhoo dao Phaf fhì Iam
sao duoc.
3/ Hang nguoI fhu ba fuy fhuan bong foI fu nhIon, fuy fhuan anh sang
fu nhIon, song frong bong foI fu nhIon, song frong anh sang fu nhIon, fu fap
fhoo bong foI fu nhIon, fu fap fhoo anh sang fu nhIon. Ðay Ia nhung hang
nguoI bIof song dung nghIa bong foI va anh sang, bIof fuy fhuan dung nghIa
bong foI va anh sang, bIof fu fap dung nghIa bong foI va anh sang.
Tuy fhuan bong foI fu nhIon nhu fho nao7
KhI bong dom don, froI foI chung fa non song frong fu nhIon voI bong
dom ma khong doI hoI phaI co don duoc anh sang. Nou chung fa doI hoI hoac
chuan bj don duoc hoac don sap, don cay, do Ia su khong fuy fhuan frong bong
dom, khIon cho fam baf an phaI Io Iang, non fam hon khong duoc fhanh fhan,
an Iac va vo su.
Tam hon khong duoc fhanh fhan, an Iac va vo su do Ia chuong ngaI
phap frong fam, chuong ngaI phap frong fam fuc Ia ac phap, nou fam gap ac
phap phaI mau mau quan xof day IuI hoac dIof cho fhaf sach va Iuon Iuc nao
cung gIu gìn fam baf dong fruoc cac chuong ngaI phap, do moI chính bIof fuy
fhuan bong foI fu nhIon.
ThoI nay nguoI fu hanh chang bIof fuy fhuan bong foI fu nhIon non
chang Iam chu su song chof va cham duf Iuan hoI.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang fu nhIon nhu fho nao7
Trong khI chung fa song frong anh sang ban ngay ma uoc muon co anh
sang frang ban dom, cung nhu chung fa dang song frong anh sang don dau
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


133
ma doI hoI phaI co anh sang don dIon v.v... Nhung su uoc muon nay Ia song
khong fuy fhuan, khong bang Iong, khong fu fap anh sang fu nhIon.
Ví du: chung fa dang ngoI duoI anh sang don dIon bong nhIon bj cup
dIon, faf ca moI vaf dou fro fhanh bong don, do do fam fa raf kho chju, phaI
dI fìm don duoc fhap Ion, do Ia su song khong fuy fhuan, khong bang Iong,
khong fu fap anh sang fu nhIon. Anh sang co nhu fho nao fhì chung fa song
fuy fhuan, song fu fap fhoo anh sa ng do da co, anh sang khong co fhì chung
fa song fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang khong co. NguoI bIof fuy fhuan
song va fu fap nhu vay Ia nguoI bIof ngan ac dIof ac phap, con nguoc IaI song
khong bIof fuy fhuan va fu fap nhu vay fhì du co noI ngan ac dIof ac phap
mof frIou Ian fhì cung chI Ia IoI noI suong ma fhoI chang co ích IoI gì cho
mình cho nguoI va fu hanh nhu vay chI hoaI cong vo ích, uong mof cuoc doI bo
cong fu fap .
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo bong foI fu nhIon nhu fho nao7
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo bong foI fu nhIon Ia song fhoo bong foI
nhu fho nao fhì chung fa song fhoo bong foI nhu fho nay, khong fhan frach,
khong phIon foaI Ia hom nay froI foI qua hoac froI sang qua. ToI hay sang
khong co nghIa Iam ban fam cho nguoI fu sI. NguoI fu sI song fhoo bong foI fu
nhIon Ia Iuon Iuon gIu gìn fam, canh gIac fam frong moI fhoI gIan do phong
ho bao vo fam Iuc nao fam cung fhanh fhan an Iac va vo su fhì do Ia song
fhoo bong foI fu nhIon.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo bong foI fu nhIon Ia nguoI bIof ngan ac
dIof ac phap khong cho fam bj chuong ngaI phap vì fho bong foI nhu fho nao
ho song nhu fho nay, song mof cach an vuI nho nhang fhanh fhan an Iac cua
mof fam hon vo su.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang fu nhIon nhu fho nao7
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sa ng fu nhIon fuc Ia khong Iuu y
don fhoI gIan va khong gIan, co nghIa Ia khong do y don froI sang, chIou, foI,
khuya Iuon Iuon om phap fu fap khong do ko ho khoang frong nao ca, Iuc nao
cung phong ho sau can, Iuon gIu gìn fam fhanh fhan, an Iac va vo su.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang fu nhIon Ia song duoI moI anh
sang nhu: foI khong anh sang, sang mo mo, sang fo, sang frang, sang nhaf
v.v... dou fu nhIon song duoI anh sang do, khong baf foaI nguyon, khong fhan
fho, khong buon phIon, khong frach cu, khong Io ngaI fam Iuon fhanh fhan,
an Iac va vo su fruoc moI fhu anh sang.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang fu nhIon fuc Ia so ng khong
Iam kho mình kho nguoI, song khong doI fra, Iua dao, Iuong gaf nguoI khac,
fruoc maf cung nhu sau Iung khong bao gIo noI xau, noI Ion aI ca.
Song, fuy fhuan va fu fap fhoo anh sang fu nhIon fuc Ia song khong
gIof haI sanh IInh, song khong Iam kho chung sanh, song khong an fhjf chung
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


134
sanh, song voI fam fu bI fhuong you muon IoaI van vaf, fham chí don ngan
cay noI co fam hon van Iuon bIof fhuong you nhu con cua mình.

S¡ T¡ TAP KHO OK,
O¡KT OK TRONG T¡ N¡KM X¡
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, tbc nao /a Kbo, Tap, Dict, Ðao Tbanb Ðc, tu tap
trong Tu Nicm Xu, xin Tbay cbl Jay cbo cbung con Juoc ro tu sanb kboi, xa
/y, Jict tru oa an tru.
Oup: Muon fu fap Kho, Tap, ÐIof, Ðao Thanh Ðo fron Tu NIom Xu fhì
baf dau sanh khoI, xa Iy, dIof fru va an fru faI bon cho: “Tban, tbo, tam,
pbap”.
1/ Thu nhaf chung fa baf dau quan saf va xom xof noI “Tban” Tu NIom
Xu coI co cac chuong ngaI phap fron do hay khong7 Nou co |sanh khoI) fuc Ia
“Kbo, Tap Tbanb Ðc” dang fao fac fron fhan khIon cho fhan baf an, fhì
chung fa non dung Ðjnh Vo Iau quof sach |xa Iy) “kbo, tap” fron do xong roI
fhì chung fa dung cau phap huong fam do fao cho fam co mof noI Iuc sung
man do Tap Ðo khong con fap hop |dIof fru) fron fhan Tu NIom Xu duoc va
cuoI cung fhan Tu NIom Xu cua chung fa duoc an Iac va vo su “Dict Ðc” |an
fru). Ðay Ia su fu fap Kbo, Tap, Dict Tbanb Ðc fu sanh khoI, xa Iy, dIof fru
va an fru fron fhan Tu NIom Xu .
2/ Thu haI ko fIop chung fa cung quan saf va xom xof |sanh khoI) “Tbo”
Tu NIom Xu cua chung fa va cung fu fap nhu fhan Tu NIom Xu vay... Ðay Ia
su fu fap Kho, Tap, ÐIof Thanh Ðo fu sanh khoI, xa Iy, dIof fru va an fru.
3/ Thu ba, sau khI fu fap Tho NIom Xu xong chung fa fIop fuc quan saf
xom xof “Tam” Tu NIom Xu va cung fu fap nhu Than NIom Xu o fron vay...
Ðay Ia su fu fap Kho Tap, ÐIof Thanh Ðo fu sanh khoI xa Iy dIof fru va an
fru.
4/ Thu fu, sau khI fu fap “Tam” NIom Xu xong chung fa fIop fuc fu fap
“Pbap” NIom Xu. Phap NIom Xu chIa ra Iam haI IoaI:
1- Phap NIom Xu ngoaI.
2- Phap NIom Xu noI.
Phap NIom Xu ngoaI gom co haI phan:
a- Phap NIom Xu ngoaI fho gIan.

`
Cau boi cua Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


135
b- Phap NIom Xu ngoaI xuaf fho gIan.
Phap NIom Xu noI gom co haI phan:
a- Phap NIom Xu noI Tho gIan.
b- Phap NIom Xu noI xuaf fho gIan.
Ðu chIa cho cac phap ra nhu vay, nhung chung fa phaI hIou cac phap
fho gIan du noI hay ngoaI dou Ia ac phap ca, con nguoc IaI phap xuaf fho gIan
du noI hay ngoaI dou Ia fhIon phap ca. Vì fho duc Phaf day: “Ngan ac Jict ac
pbap”, do Ia phap fho gIan, “sanb tbicn tang truong tbicn pbap” do Ia phap
xuaf fho gIan.
Sau khI chIa ra va phan bIof ro phap noI va ngoaI, fho gIan va xuaf fho
gIan, fu fron phap chung fa fu fap nhu fhan Tu NIom Xu vay...... Ðay Ia su fu
fap Kho Tap, ÐIof Thanh Ðo fu sanh khoI, xa Iy, dIof fru va an fru.

T¡ TR¡ONG
*

Hoûi: Kinb bacb Tbay, Jo nban gì, Juycn gì ma cac /oai Jong oat, nbat
/a /oai Jong oat song boang Ja rat tbicb song gan cac nba tu banb tbco Jao
Pbat: Xin Tbay cbl Jay cbo cbung con Juoc ro.
Oup: Cac IoaI dong vaf hoang da raf fhích song gan nhung nguoI fu
hanh nhu:
1- Thu nhaf ho khong gIof haI cac IoaI vaf, du Ia con vaf hung du va
nguy hIom.
2- Thu haI hang ngay ho fhuong an va do danh nhung fhuc pham dou
mang cho chung an.
3- Thu ba nguoI fu hanh fhuong khong gIof haI va an fhjf chung sanh,
non xung quanh ho foa ra mof fu fruong hIon Ianh khIon cho cac IoaI vaf
khong so haI, nhaf Ia nhung IoaI vaf co khuu gIac fInh vI bon nhay, khI baf
gap fu fruong do, chung an fam va khI fIon gan vj fu sI fhì cam gIac chung IaI
con an fam hon nua, do do non cac IoaI fhu hoang da don gan nhung nguoI fu
sI chan chanh, khong con so haI, hau nhu chung cam fhay gan guI bon nhung
nguoI fu sI nay nhu co mof su cho cho cho bao vo chung.
NoI don fu fruong fuc Ia noI don nghIop Iuc nhan qua fhIon ac do con
nguoI hanh dong fhoo ba cho fhan, mIong, y cua ho fao ra mof khoang khong
gIan rong hop nhaf djnh fhoo su huan fap nhIou íf cua ho.

`
Cau boi cua tbay Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


136
Tu fam Iuc fhIon cua nguoI ay phong fu fruong ra frong khoang khong
gIan do, khI IoaI fhu vaf hoang da don gan hoac dI vao khoang khong gIan do,
khuu gIac va fruc gIac cua chung gIao cam duoc fu fruong fhIon do, non chung
khong cam fhay so haI, raf an fam, vì fho chung fhuong quan quíf bon nhung
nguoI fu sI, co khI chung bo Ion hoac dau Ion fay chan cua nhung nguoI fu
hanh ay.
Chung foI xIn noI fhom cac IoaI fu fruong do quy vj suy ngam. Iuc Hoa
Thuong Huo Hung con song, ong noI voI chung foI rang: “Kbi Jcn tbam
Tbuong Toa Pbap Tri, noi cbo Tbuong Toa o sao ma sat kbi Jang Jang, cam
giac on /anb nguoi”.
TaI sao noI cho Thuong Toa o IaI saf khí dang dang7
Ðo Ia mof fu fruong baf fhIon ma Hoa Thuong Huo Hung cam nhan
duoc khI buoc chan vao do. Iuc bay gIo chung foI khong bIof Thuong Toa
Phap TrI Ia aI, non hoI Hoa Thuong, Hoa Thuong bao: “Ðo Ia mof nha su Phaf
gIao fhuoc ho phaI Nam Tong”.
NoI dau co gIof haI va an fhjf chung sanh Ia noI do co fu fruong ac.
NoI dau khong gIof haI va khong an fhjf chung, nhung noI do khong
co Iong fu bI fhuong xof chung sanh fhì noI do cung khong co fu fruong
fhIon vì fam nguoI con ac, khong co Iong hIou sInh, non phong xuaf fu
fruong ac, chính vì fam con nguoI o do con fham, san, sI, man, nghI nguf
ngan.
NoI dau co Iong fu bI fhuong xof muon IoaI chung sanh fhì noI do co fu
fruong fhIon.
NoI dau co dao duc khong Iam kho mình kho nguoI fhì noI do co fu
fruong fhIon.
NoI dau Iy duc Iy ac phap Ia noI do co fu fruong fhIon.
Nguoc IaI noI dau con co fam fham, san, sI, man, nghI Ia noI do co fu
fruong ac nhu chung foI da noI o fron.
NoI dau fu sI Phaf gIao doI song pham hanh khong co, fhuong pham
gIoI, pha gIoI, bo vun gIoI fhì noI do co fu fruong ac.
Tron day Ia nhung fu fruong fhIon ac frong cuoc song hang ngay cua
con nguoI phong ra fhoo hanh dong dao duc nhan ban - nhan qua va khong
dao duc.
Tu do chung fa suy ra moI fhay duoc moI fruong song frong khong gIan
fron hanh fInh nay fof hay xau, o nhIom hay frong sach dou do hanh dong
fhIon hay ac cua IoaI nguoI va IoaI dong vaf cung ngan cay noI co. Tu nhung
hanh dong fhIon ac cua IoaI nguoI phong ra fhuong mang don cho IoaI nguoI
hanh phuc hay kho dau.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


137
Nou con nguoI fron hanh fInh nay song co dao duc nhan ban – nhan
qua khong Iam kho mình kho nguoI va kho faf ca chung sanh, fhì fu fruong
frong khong gIan nay foan fhIon va nhu vay moI fruong song cua con nguoI so
khong bj o nhIom. MoI fruong song khong o nhIom fhì con nguo I khong co
bonh dau, fhIon faI, hoa hoan, dong daf, hong fhuy v.v... khong bon man.
ThIon faI, hoa hoan, dong daf, hong fhuy va bonh faf dou do con nguoI song
frong ac phap, voI fam fham, san, sI nguf ngan.
Con co nhung fu fruong khac hon nhung fu fruong fron day, do Ia fu
fruong cua cac IoaI djnh, moI IoaI djnh dou co nhung fu fruong khac nhau nhu:
1/ Ðjnh Nhj ThIon khI khau hanh fjnh chI fhì y fhuc ngung hoaf dong,
y fhuc ngung hoaf do ng co nghIa Ia sau fhuc ngung hoaf dong, sau fhuc nhu:
nhan fhuc, nhI fhuc, fy fhuc, fhIof fhuc, fhan fhuc va y fhuc. NguoI nhap djnh
nay maf khong con fhay sac fuong, faI khong con ngho am fhanh du am
fhanh fo Ion nhu fIong froI sof cung khong ngho v.v...
KhI khau hanh fjnh chI, sau fhuc ngung hoaf dong fuc Ia khau hanh
djnh, sau fhuc djnh, fhì fu frong cac djnh nay phong ra mof Ioaf fu fruong do
bao vo khau hanh va sau fhuc cua no, day Ia fu fruong cua djnh Nhj ThIon,
maf fhuong khong fho fhay duoc, chI co khuu gIac fInh vI hoac fruc gIac moI
nhan ra duoc.
Ðjnh Tam ThIon do Iy 18 IoaI hy duc fuong, Iìa 18 IoaI hy duc fuong
nay fhì co mof fu fruong phong ra do bao vo gIac ngu an Ianh khong co mong
mj.
Ðjnh Tu ThIon fjnh chI hoI fho cac hanh frong fhan ngung hoaf dong,
do bao vo su song cua fhan fu daI, fu frong fhan hanh fjnh chI nay phong ra
mof fu fruong, fu fruong ay Iam cho cac co quan noI ngoaI cua co fho khong
bj hu hoaI frong mof khoang fhoI gIan daI, nho co fu fruong do ma co fho co
fho phuc hoI su song IaI mof cach do dang.
Cac fu fruong fron day chI Ia mof Iuong khí vo hình, nhung noI Iuc
manh you dou do hanh dong fhIon ac nhIou íf cua con nguoI hoac suc fjnh
chI cac hanh frong fhan fuy fhoo khau hanh, fhan hanh va y ha nh fao ra
djnh Iuc sau can nhIou íf ma phan ra cac IoaI djnh. MoI IoaI djnh dou co fu
fruong phong ra do bao vo nguoI dang nhap djnh.
Ðjnh ÐIof Tho Tuong Ia mof IoaI djnh dIof fho am va fuong am, muon
dIof fho am va fuong am fhì phaI fjnh chI y hanh, y hanh fjnh chI fhì y can
phaI ngung hoaf dong, y can
`
ngung hoaf dong fhì co fho hoan foan gIong nhu
nguoI chof. Vì muon bao vo co fho khong bj hoaI dIof non Ðjnh ÐIof Tho
Tuong phaI phong ra mof fu fruong raf kInh khung, Iop fu fruong nhu mof

¯
Y can /a bo oc cua con nguoi, y can ngung boat Jong /a bo oc con nguoi ngung /am oicc. Tu
Tbicn boi tbo tjnb cbl tuc /a boi tbo Jung, nbung bo oc con boat Jong, con nbap Dict Tbo
Tuong Ðjnb tbì bo oc boan toan ngung ngbl.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


138
kính pha Io cho phu co fho nguoI nhap djnh, o xa fhì frong fhay, nhung don
gan fhì khong duoc, du cho fhoI fIof mua nang cung khong xam fhuc duoc, Iua
khong chay, nuoc khong Iam uof duoc, faf ca IoaI vaf va nguoI khong bao gIo
xam chIom don gan duoc. Tu fruong ay fuy vo hình, frong suof nhu pha Io,
nhung vung chac hon fhanh dong vach saf, khong co mof vaf gì fron fho gIan
nay Iam haI duoc fhan nguoI nhap djnh nay.

C¡NG O¡ONG VA NHAN OO C¡NG O¡ONG
NH¡ THK NAO O¡NG PHAP
*
?
Hoûi: Kinb bacb Tbay, quy oj cu sì pbat tu cung Juong cbo cbu Tang
nbu tbc nao /a Jung pbap oa nbu tbc nao /a kbong Jung pbap:
Cbu Tang kbi nban Jo cung Juong nbu tbc nao Jung pbap oa nbu tbc
nao /a kbong Jung pbap: Pbai /am gì kbi tbo nban su cung Juong: Xin Tbay
cbl Jay cbo cbung con Juoc ro.
Oup: NguoI cu sI phaf fu cung duong dung chanh phap Ia phaI chon
mof vj fang gIoI duc nghIom chInh, phaI day du oaI nghI fo hanh, phaI co mof
doI song pham hanh, phaI fhIou duc frI fuc gIong nhu Phaf va chung Thanh
Tang ngay xua fhì su cung duong ay moI dung Ia chanh phap.
Chon duoc mof vj fu sI nhu vay fhì phaI fhanh fam dang Ion cung
duong voI mof fam Iong cung kính nguong mo, mac du cua íf Iong nhIou,
khong phaI doI hoI o nhung mon an cao Iuong mI vj moI co Iong fhanh, ma
chI Ia nhung mon an don gIan nhu com muoI cu khoaI va fuong chao rau dau
Iuoc v.v...
NguoI cu sI phaf fu cung duong khong dung chanh phap Ia cung duong
cho nhung vj fang pham gIoI, pha gIoI, bo vun gIoI, song khong dung oaI nghI
fo hanh.
Cung duong cho nhung vj fang nay Ia noI gIao cho ngoaI dao dIof Phaf
gIao. ÐoI duc Phaf day: “Gioi /uat Ta con /a Ðao Ta con, gioi /uat Ta mat /a
Ðao Ta mat”, cau noI nay co nghIa Ia fu sI con gIu gìn gIoI hanh nghIom
chInh fhì dao Phaf con, fu sI khong gIu gìn gIoI Iuaf nghIom chInh fhì dao
Phaf maf.
IoI day nam xua cua duc Phaf don gIo nay no con nguyon gIa frj raf
Ion, gIup cho chung fa quan saf dao Phaf con hay maf.
Thoo IoI day nay, dao Phaf khong con nua. Tu khI duc Phaf va chung
Thanh Tang da vIon fjch hof fhì khong con aI gIu gìn gIoI Iuaf nghIom chInh
nua, non dao Phaf da maI mof fu do.

¯
Cau boi cua tbay Cbon Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


139
HIon gIo, quy vj cu sI phaf fu muon cung duong dung chanh phap fhì
phaI chon nhung vj fang xung dang, gIoI Iuaf nghIom frì khong ho vI pham
mof IoI nho nhaf nao fhì moI cung duong, con nguoc IaI fhì quy vj khong non
cung duong cho nhung vj fang pham gIoI, pha gIoI, vì cung duong nhu vay Ia
gIan fIop quy vj dIof Phaf gIao “Pbat giao con /a gioi /uat con, Pbat giao mat
/a gioi /uat mat”. Cac vj fang pham gIoI, pha gIoI Ia nhung vj Tang dang dIof
Phaf gIao, dang gIof chof Phaf gIao. Quy vj cu sI hay canh gIac nhung vj fang
nay ho Ia nhung Ma Vuong doI Iof fu sI Phaf gIao do dIof Phaf gIao.
Con quy vj fang fu hanh chan chanh khI nhan su cung duong dung
chanh phap fhì khong duoc nhan fIon, bac, vang, chau bau, y ao vaI hang fof
dop ma phaI bang vaI hang fho xau, cach fhuc an mac cua mof vj fang chan
chanh fhì khong duoc an mac sang dop, vì an mac sang dop Ia chua nham
chan fho gIan, chua nham chan fho Ia Iong fham muon con day du fham
muon. Tam fham muon con day du Ia nguoI fho gIan chu khong phaI Ia nguoI
fu, fam chua phaI Ia nguoI fu fhì khong non nhan su cung duong, nhan su
cung duong nhu vay fhì khong dung chanh phap.
Cho non nhung fu sI an mac sang dop, o frong chua fo Phaf Ion, xo co
du IoaI, fIon bac caf gIu ma nhan cua cung duong fhì khong dung chanh phap.
Mof vj fang phaI gIu gìn gIoI Iuaf nghIom fuc, doI song phaI ba y mof
baf, fhIou duc frI fuc, Iuon Iuon so haI frong cac IoI nho nhaf, moI xung dang
nhan cua cung duong. Nhan su cung duong nhu vay moI dung chanh phap.
Mof vj fang chan chanh khI xung dang nhan do cung duong Ia phaI fu
fap nhung phap mon raf nghIom chInh nhu sau:
1/ Thu nhaf phaI song mof doI song pham hanh fhì moI xung dang fho
nhan cua cung duong bang nguoc IaI fhì mang no dan na fhí chu.
2/ Thu haI Ia phaI song mof doI song gIoI Iuaf nghIom chInh, fhay cac
IoI nho nhaf so haI, moI xung dang fho nhan cua cung duong bang nguoc IaI
fhì mang no dan na fhí chu.
3/ Thu ba Ia phaI nhap cho duoc Ðaf Ðong Tam Ðjnh. Ðaf Ðong Tam
Ðjnh fuong duong voI So ThIon. NguoI nhap duoc Ðaf Ðong Tam Ia nguoI Iy
duc Iy ac phap, nguoI ay moI xung dang nhan cua cung duong, nou fam chua
Iy duc Iy ac phap fhì chua xung dang nhan cua cung duong.
4/ Thu fu Ia phaI sIong nang chuyon can fu fap Tu Chanh Can fuc Ia
ngan ac dIof ac phap, sanh fhIon fang fruong fhIon phap, nou mof vj fang ma
khong fu phap mon nay fhì khong xung dang nhan cua cung duong.
5/ Thu nam Ia phaI sIong nang fu fap Tu NIom Xu do day IuI cac
chuong ngaI phap fuc Ia khac phuc fam fham uu cua mình fhì moI xung dang
fho nhan su cung duong.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


140
6/ Thu sau Ia phaI sIong nang fu fap Tu Ðaf HoaI Tjnh, fuc Ia nIom
Phaf, nIom Phap, nIom Tang va nIom CIoI fhì moI xung dang fho nhan su
cung duong.
7/ Thu bay Ia phaI sIong nang phong ho gIu gìn cac can khong cho
dính mac cac fran fuc Ia fu fap ngu can fhì moI xung dang fho nhan su cung
duong.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


141
NO¡ OA¡ VK THK XAC
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Con co ba Ngoai nam nay ngoai 70 tuoi Jang bj
bcnb ung tbu, su song kbong con bao /au nua, tuy o xa nbung con co cam
tuong bicn gio Ngoai Jang cbju noi Jau oc tbc xac (su boanb banb cua bcnbì
noi Jau oc tinb tban (/o so cai cbctì. Con /a trong nbung Jua cbau Juoc Ngoai
ycu qui. Trong tìnb cam nay con rat muon /am mot oicc gì Jo tbict tbuc giup
cbo Ngoai. Tbay co tbc cbl Jay cbo con Juoc kbong :
Oup: Truoc fIon con non vo gap ba NgoaI con va an uI NguoI, do cho
NguoI dung dao dong fam khI con bonh hoanh hanh va khuyon NgoaI con.
“Ðay Ia nhan qua cua ba NgoaI do fIon kIop NgoaI co bIof khong7”
“Nban /a bat, qua /a trai. Kbi oo tìnb bay buu y mìnb Ja gico bat giong
xau (banb Jong acì tbì ngay trong bicn tai mìnb pbai gat /ay tai boa bay
bcnb tat kbo Jau. Ngoai bcnb Jau cung oay, Joi truoc bay trong kicp nay oì
tbuong cbong, tbuong con oo tìnb Ngoai Ja gico mot bat giong xau bay gio
Ngoai pbai cbju bcnb mot mìnb nbu oay. Ngoai Ju ng buon kbo ngbc Ngoai:
Ngoai kbong buon kbo /a Ngoai sc bct bcnb mau.”
Ví du 1: Ngay frong doI song hIon faI mình IaI xo khong can fhan, Iang
Iach, vuof qua maf, chay au sang Io khac, pham vao Iuaf Io gIao fhong, do Ia
nhan. Non faI nan xay ra Iam cuf fay gay chan, co khI maf mang, do Ia qua.
Ví du 2: Ngay frong doI song hIon faI mình khong gIu vo sInh chung,
quang rac ban fhua fhaI khap noI; hoac an uong khong vo sInh, dung dau an
do, khong bIof do sach, do Ia nhan. KhI bj bonh dau phaI fon fIon dI bac sI,
don bonh vIon co khI bj chof, do Ia qua.
Ví du 3: An fhjf chung sanh, dung con gì an con vaf nay, khong bIof
frong fhjf chung sanh co nhIou chaf doc fo, do Ia nhan. Ðon khI bj bonh dau,
gap nhung bonh nan y kho frj, phaI chju kho so dau nhuc, Ian Ion fron gIuong
bonh, do Ia qua.
Ví du 4: Y quyon fho, Ia IoI chuI mang nguoI, xom moI nguoI duoI quyon
nhu foI fo nguoI Iam cong khong ra gì, do Ia nhan. KhI bj bonh dau hoac faI
nan xay ra cho mình hay nhung nguoI fhan frong gIa dình, do Ia qua.
Cho non nhan qua fhuong dI song song voI nhau, ho co nhan Ia co qua.
Vua mo mIong noI xau nguoI khac, do Ia nhan, fhì ngay do bj nguoI khac xom
fhuong mình, cho mình Ia nguoI xau ac, do Ia qua.
Nhung muon chuyon nhan qua ay fhì phaI Iam sao7
Nhan qua muon chuyon duoc fhì phaI vuI vo chap nhan do fra no nhan
qua. KhI dung fruoc hoan canh faI nan bonh faf fhì khong non buon rau, Io

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


142
so, khong non fhan fhan, frach phan, khong non do fhua cho aI ca ma hay vuI
vo nhan chju mof cach fu nhIon day can dam va dung cam.
KhI nhan qua don muon chuyon hoa nhan qua fhì phaI song dung fam
gIoI Iuaf cua Phaf fuc Ia Tho Ðaf Quan TraI. Tam gIoI Iuaf cua Phaf Ia chín
duc hanh Iam nguoI. Chín duc hanh Iam nguoI Ia chín phap fhIon. Nho song
dung chanh phap fhIon ma chuyon faf ca qua kho. Vay, con hay Iang ngho
Ðuc Phaf day ma huong dan cho ngoaI con: “Nay cac ty kbco muon uoc
nguycn mot Jicu gì, Jicu Jo Juoc oicn man tbì gioi /uat pbai ngbicm cblnb”.
Tam gIoI Iuaf Phaf fuc Ia chín duc hanh. Chín duc hanh gom co:
1/ Ðuc hIou sInh. |Iong fhuong you su song cua muon IoaI).
2/ Ðuc buong xa. |Khong gIan fham from cap cuop gIuf, moc fuI, Iay cua
khong cho).
3/ Ðuc chung fhuy. |Khong fa dam Iay vo nguoI, chong nguoI khac).
4/ Ðuc fhanh fhaf. |Khong noI doI).
5/ Ðuc sang suof. |Khong uong ruou).
6/ Ðuc fu nhIon. |Khong frang dIom, doo vong vang chuoI ngoc va fhoa
dau fhom).
7/ Ðuc fram Iang doc cu. |Khong ca haf, khong ngho ca haf, khong go
mo fung kInh, nIom Phaf, nIom chu).
8/ Ðuc fhanh ban. |Khong nam gIuong cao rong Ion).
9/ Ðuc Iy duc. |Khong an uong phI fhoI, khong an uong Iaf vaf, chI an
ngay mof bua).
Sau khI song dung 9 gIoI Iuaf |Ðaf Quan TraI) fuc Ia nhung duc hanh Iam
nguoI fhì con huong dan NgoaI con dung haI canh fay dua ra, dua vao va fac y.
Truoc khI dua fay ra fhì bao. “An tjnb tban banb toi bict toi Jua tay ra”.
KhI dua fay ra xong fhì fac y fIop. “An tjnb tban banb toi bict toi Jua tay oo”.
KhI dua fay ra fhì dung fuong nghI nhu bonh fhoo fay ma dI ra. Cu nhIop fam
an fru vao canh fay day IuI bonh faf nhu vay fhì bonh so hof, nhung khI dua
fay vo fhì dung fuong fhan khong bonh dI vo.
Ðay khong phaI Ia phuong phap frj bonh ma day Ia phuong phap chuyon
nghIop. Ðo chuyon nghIop non phaI song dung gIoI Iuaf.
Phuong phap chuyon bonh nay ma frong kInh Tu NIom Xu goI Ia “Trcn
tban quan tban Jc kbac pbuc tbam uu”.
Nou NgoaI con fIn fuong noI Phaf phap Ia phap mau nhIom cuu NgoaI
con fhoaf bonh kho fhì NgoaI con non yon fam om phap chuyon bonh fhì
khong bao Iau NgoaI con so hof bonh kho.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


143
Khong bIof con co nhan duoc mof buc fhu cua Thay goI cho NgoaI con
khong7 Nou duoc buc fhu ay ma NgoaI con nuong vao do gIu fam fhanh fhan,
an Iac va vo su cho don khI bo fhan fu daI fhì cham duf faI sanh Iuan hoI.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


144
NHAN Q¡A
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Kbuya 2 gio con tbuc Jay ra sau bc tu tap tbì
con cbo (ban quan /y nuoi canb giu ky tuc xaì tbuong cbay tbco con. Trong
suot tboi gian con tu tap no nam im mot xo oua bj run, oua /anb, oua bj
muoi Jot trong rat toi ngbicp. Con Juoi no Ji, nbung no oan nam ì, ngay
tbuong con Jau co cbo no an gì, cbang bicu sao no /ai mcn con. Co kbi nao
con oa no co nban Juycn ticn kicp ooi nbau: Ngbc nguoi ta noi /oai cbo mco
rat co /inb tinb. Ðicu Jo co Jung kbong tbua Tbay:
Oup: Taf ca nhung IoaI vaf va moI nguoI dang song chung quanh fa,
dou co duyon nhan qua fhuan hay nghjch voI nhau.
Nhung IoaI vaf nho nhu kIon frung muoI, mong, ran, rof dang song
chung quanh con dou co duyon nhan qua voI con ca, chu khong rIong con cho
nay. Nou con gIof chung Ia con fao nhan ac. Mof con muoI don fham con Ia
doI no mau cua con, vo fình con chang bIof dap chof no Ia con da khong fra
no mau cho no xong ma IaI con mang fhom nghIop saf sanh gIof muoI.
KhI mof con kIon can, mof con muoI, mof con mong, mof con rof hoac
con ran can dou co no nhan qua voI nhau ca. Ta hay vuI vo dung gIof chung,
vì co gIof chung fhì qua dau kho cua chung fa cung khong hof IIon duoc ma
IaI fao fhom nhan a c Ia gIof chung. Vì fho, khI bj chung can dau don fhì con
non nghI ngay rang con dang fra no nhan qua. Ðo hIou bIof dang fra no
nhan qua fhì con IIon dung fay khong Iam fhom mof foI ac |gIof chung
sanh).
Ðo fhí mof íf mau cho con muoI, con co chof gì dau ma IaI gIof chung do
maI maI no nhan qua ac fu kIop nay don kIop khac khong bao gIo duf.
Mof con cho fhoo quan quíf bon con dou co nhan qua. ÐoI fruoc no Ia
mof nguoI fhan cua con, hIon gIo o Iop nghIop cho, con khong bIof no Ia aI,
nhung khI con co doI maf Tam MInh vuof qua nghIop fhì con bIof no Ia aI o
kIop fruoc cua con. No co fho Ia cha, Ia mo, Ia anh chj om, Ia co bac, Ia
nhung nguoI fhan chu khong co aI xa Ia dau con a !.
Vì hIou bIof nhan qua cho non moI nguoI, moI vaf chung quanh fa dou
Ia nhung nguoI fhan cua chung fa, do do fa dung danh dap chung ma hay
fhuong you va fha fhu khI chung da Io Iam xuc pham don fa hoac Iam cho fa
kho dau hoac chung doI khaf an Ion fhuc pham cua fa fhì fa non fha fhu dung
gIof haI chung, dung Iam chung dau kho ma hay fhuong xof chung nhu fhuong
fhan fa vay con a!.
Vì nghIop nhan qua ma con muoI dof fa do huf mau nuoI song fhan,
chung co bIof gì dau, chI fhoo quI Iuaf nhan qua doI Ia phaI an, ma an fhì
phaI Iam ac cung gIong nhu chung fa vay. PhaI khong con7

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


145
O doI moI nguoI song cung vay, vì khong ro nhan qua non moI nguoI vì
cuoc song cua mình ma cha dap Ion su song cua IoaI vaf khac, nguoI khac.
Vì cuoc song cua fa non fa fro fhanh ko a c, gIan fham, gIof haI Ian
nhau.
Vì cuoc song ma con nguoI maf ban fính fhIon chI con fính ac hay hung
du cua IoaI ac fhu.
Vì cuoc song cua moI dan foc, cua moI nuoc ma fho gIoI chang hoa bình,
nuoc Ion manh an hIop nuoc nho you.
Vì cuoc song cua fa ma fa hay fhuong you moI cuoc song cua nguoI khac
va IoaI vaf khac. Co nhu vay moI chính vì cuoc song cua fa.
Con cho vì nhan qua aI kIof su doI fruoc chua fan, non no van fhoo saf
va nam gan bon con, du cho froI Ianh, muoI dof ma khong ho roI con. Iong
you fhuong no con duoI no vao, nhung no van khong no roI Iìa bo con vao nha.
Xom fho du bIof Iuaf nhan qua aI kIof su qua Ia gho gom fhaf. Co dung nhu
vay khong con7
Thuong fhì aI cung fhuong, nhung ban chaf hung du va gIan hon, oan
ghof fhì aI cung con, chu khong bao gIo bo duoc, PhaI khong con7
Chung fa duoc sanh Iam nguoI dou do nhan qua non Iuc nao cung bj chI
phoI boI Iuaf nhan qua. Ðuon rau, dau kho, bonh faf faI nan, fhuong you, gIan
hon, vv… dou do nhan qua ca.
Chung fa song frong vong fay nhan qua ma khong bIof chuyon doI nhan
qua fhì khong fho nao fhoaf khoI vong fay nhan qua.
Khong gIan va fhoI gIan Ia nhung manh IuoI fhIon Ia, dja vong cua
nhan qua, non khong co mof vaf nao fhoaf ra khoI su chI phoI cua no.
Muon fhoaf ra khoI quI Iuaf cua nhan qua fhì chI co song fhIon. Song
fhIon co 10 dIou, chung fa can phaI fhuc hIon frong cuoc song hang ngay.
1 - Khong gIof haI va an fhjf chung sanh.
2- Khong gIan fham from cap, Iay cua khong cho.
3- Khong non fa dam voI nguoI khac Iam haI gIa dình nguoI, gIa dình
mình.
Chua Iap gIa dình phaI gIu gìn cho frong sach dung non frao fhan goI
phan cho nguoI khac, khI chua fhanh hon. Chung fa Ia con nguoI, chu khong
phaI Ia con fhu vaf. Hanh dam duc Ia phaI co dao Iy, chu dau phaI dung dau
hanh dam do. Nou khong Iay dao Iy ma gIu gìn duc hanh fhì kho dau va hoI
han khong fho franh khoI frong cuoc doI day day nhung ac phap.
4 - Khong non noI IoI hung du, naf no, chuI mang nguoI.
5 - Khong non noI xau nguoI.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


146
6 - Khong non noI vu khong nguoI.
7- Khong non noI doI, noI khong dung su fhaf.
8 - Khong fham Iam, ham muon.
9 - Khong san gIan.
10- Khong sI mo.
Tron day Ia 10 dIou fhIon do chuyon hoa nhan qua, khIon cho nhan qua
xau fro fhanh nhan qua fof. Con hay doc sach Hanh Thap ThIon va Tu Vo
Iuong Tam ma Thay da cho an fong fhì ro.
PHONG SANH
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! O Cbau Ðoc nguoi ta tbuong /oi Jung Jjp oia ba
Cbua Xu, oia Quan Am ram /on bat cbim nbot oao /ong ban cbo kbacb banb
buong pbong sanb Jo co y ngbìa gì kbong: Tbc nao /a pbong sanb Jung
cbanb pbap :
Oup: Phong sanh dung chanh phap Ia phong sanh fhoo Iuaf nhan qua, Ia
phong sanh dung fhoI, dung doI fuong. Ðung fhoI, dung doI fuong nhu fho
nao7
Ðung fhoI va dung doI fuong Ia fhoI gIan vo fình chung fa gap mof con
vaf dang bj IuoI, bj cau fhì ngay do chung fa xIn mua con vaf do do phong
sanh. Ðo Ia dung gIo gIac va doI fuong nhan qua fa va con vaf. Nou xom xof
frong nhan qua fhì fa va con vaf co nhan duyon voI nhau da khoo gIoo nhan
qua frong fIon kIop, non kIop nay gap nhau frong hoan nan.
Ta phong sanh nhu vay Ia pho ng sanh dung fhoI, dung doI fuong, con ra
cho mua chIm ca phong sanh Ia khIon cho nguoI baf chIm ca gIam nhof IaI
frong chau frong Iong do cho chung fa don mua phong sanh cho co gIa. Phong
sanh nhu vay Ia chung fa mang foI do ng Ioa voI ko baf chIm ca. Co nghIa
chung fa phong sanh Ia fro IaI fhanh foI saf sanh. |Vì dI baf chIm ca nhof Ia
da vo fình gIam dap mof so con vaf chof; va khI nhof fhì co fho chung bj
fhuong, bj doI, bj xa dan, Io bay… Iong da chung cung fhuong nho, au sau, so
haI… va chof; hoac co khI nguoI khac fhích an IoaI chIm ca ay don mua fhì
chung bj gIof hof.)
KInh sach phaf frIon day phong sanh nhung khong gIaI fhích ro rang,
vì fho nguoI phong sanh khong duoc phuoc bao nguoc IaI frong nha co nhIou
faI nan, bonh faf cho nguoI nay hoac nguoI khac. Iam phuoc ma khong fhay
phuoc, ma chI fhay faI hoa, fhaf Ia foI nghIop.
Nou fu day co aI phong sanh fhì con khuyo n ho, phong sanh cho dung
chanh phap, cho dung Iuaf nhan qua, chu khong khoo phong sanh ma cuoI
cung IaI mang hoa vao fhan.

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


147
IoaI chIm ca bj IuoI rap chaI cau dou Ia do nhan qua doI fruoc, ma doI
nay phaI Iam fhan chIm ca do bj nguoI doI chaI cau IuoI rap IaI.
Cho non nguoI Iam ngho chaI IuoI ca fom sau nay fhanh fhan ca fom
cho nguoI khac chaI IuoI IaI, do Ia nhan qua.
NguoI san ban IuoI rap chIm fhu, sau nay fro fhanh chIm fhu cho nguoI
khac san ban va IuoI rap fro IaI.
QuI Iuaf nhan qua xoay van khong aI co fho fhoaf IuoI rap cua no duoc.
IoaI nguoI va IoaI vaf duoc sanh ra dou do quI Iuaf cua no. Cho non
khong aI fron khoI Iuaf nhan qua. Nhan nao fhì qua nay, co vay fhì phaI co
fra. ÐoI voI Iuaf nhan qua ma khong du frí fuo fhì Iam mof dIou fhIon nhung
fro IaI Ia Iam mof dIou ac nhu dI ra cho mua chIm ca phong sanh. MoI ngho
fhì raf fhIon, nhung IaI Ia ac phap vì khong frí fuo, fhIou su hIou bIof vo fình
khIon nguoI Iam ac IaI Iam fhom, non Iam fhIon ma IaI Iam foI ac dong Ioa.
Cung nhu bo fhí cho nguoI an may nghoo, khong ngo chung fa IaI bj
nguoI khong nghoo Iua dao. Ho khong nghoo gIa vo nghoo, ho khong fan faf
gIa vo fan faf ngua fay xIn fIon. Ta vo fình bj Iua dao fIon maf ma khong
phuoc IaI con bj ko Iua dao cuoI cho cho mình Ia ngu. Cho non co mof hom
Vua Ða Tu Nac hoI Ðuc Phaf:
- Chung con Ia nguoI cu sI bo fhí, cung duong, phong sanh dung chanh
phap nhu fho nao xIn Tho Ton chI day.
Ðuc Phaf bao:
- Nay ÐaI Vuong muon cung duong, bo fhí, phong sanh cho dung chanh
phap. KhI cung duong phaI chon nhung nguoI fu sI gIoI Iuaf nghIom chInh ma
cung duong fhì moI duoc phuoc bao. Con cung duong cho nhung fu sI pham
gIoI, pha gIoI fhì khong duoc phuoc ma con fhom foI noI gIao cho cac fu sI
pham gIoI dIof Phaf gIao.
ToI ay muon doI so khong con gap chanh phap cua Ðuc Phaf va doI sau
sanh Iam nguoI, Iam vaf dou gap nhIou faI nan, bonh faf nan y kho dau vo
cung, vo fan.
- Nay ÐaI Vuong muon bo fhí fhì phaI chon mof nguoI nghoo ma an o
hIon Ianh, hIou hanh doI voI cha mo, khong fham Iam, from cuop, khong gIuf
cua nguoI, khong Iay cua khong cho. Ðo fhí cho nhung nguoI ay fhì duoc phuoc
bao vo Iuong. Ðan fhan íf bonh faf, íf faI nan gIa dình Iuon Iuon moI nguoI
dou duoc bình an, yon vuI va hanh phuc fran fro. Con bo fhí cho nhung nguoI
ac fham Iam, Iay cua khong cho, from cap, cuop gIuf fhì khong duoc phuoc bao
ma con faI hoa so don, hay gap bonh faf kho frj. Su co Trí HaI chuyon djch
Anh ngu sang VIof ngu nhung kInh sach co gIa frj duoc moI nguoI bIof don,
nhung khI dI Iam fu fhIon, dom faI vaf dI bo fhí cho nhung nguoI nghoo, baf
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


148
hanh, nhung bj faI nan gIao fhong Iam Su co chof mof cach dof ngof fho fham
va dau xof. Ðo fhí ma khong duoc phuoc ma mang hoa vao fhan.
Nhan qua do nhung nguoI fham Iam gIof nguoI, cuop cua, haI mang
chung sanh hay an fhjf chung sanh hoac baf chIm ca ban cho nguoI phong
sanh. Vì fho moI Iam vao canh man froI chIou daf nghoo kho, baf hanh. Ho Ia
nhung nguoI khong fhIon, fho ma mình khong frí fuo mang cua caI faI san
don cho ho, non mình phaI Ianh nhan qua cua ho. Vì fho faI nan moI vo
mình.
Cho non Ðuc Phaf day bo fhí phaI chon Iay nhung nguoI hIon Ianh ma
bo fhí fhì moI duoc phuoc bao.
Muon phong sanh fhì phaI chon dung nhan qua ma phong sanh, chu
khong phaI dI fìm nhan qua cua IoaI chung sanh dang fra vay no nhan qua
ma phong sanh fhì saI, khong dung chanh phap. Phong sanh nhu vay Ia Ianh
nhan qua cua chung. Cho non nguoI phong sanh khong duoc phuoc ma IaI gap
faI nan, do Ia Ianh nhan qua cua chung.
KInh sach phaf frIon day phong sanh hay bo fhí fhì nguoI phong sanh,
bo fhí khong bIof mình phong sanh, bo fhí va nguoI nhan bo fhí va vaf duoc
phong sanh cung khong bIof. Thoo kInh sach phaf frIon phong sanh va bo fhí
nhu vay moI Ia bo fhí va phong sanh dung chanh phap. IoI day nay Ia IoI day
phong sanh bo fhí khong frí fuo, day nhu vay dI phong sanh va bo fhí do fro
fhanh cay da. Ðo fhí ma khong bIof mình bo fhí, phong sanh ma khong bIof
mình phong sanh fhaf Ia vo Iy, nguoI duoc fhí ma khong bIof mình duoc bo
fhí. Thaf Ia ngu ngo. Ðo fhí, phong sanh nhu vay, Ia ko ngu daI sI mo.
ÐoI voI Ðao Phaf phong sanh hay bo fhí dou bang frí fuo nhan qua. SoI
sang fan goc cua nhan qua moI bo fhí, cung duong va phong sanh.

NHAN Q¡A PHA¡ TRA
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! O kc nba con co ba /ao tuoi cao, suc ycu tbc ma
ngay nao cung pbai Ji ban oc so /o cbo bai cbau Ji boc. Tbang con trai cau tu
cua ba cung cbinb /a cba cua bai Jua bc, suot ngay an cboi, ruou cbc, co bac
oc nba kicm cbuycn Jap pba Jo Jac. Ðoi ticn ba nbu /a mon no ticn kicp. Luc
o nba con tbuong qua /ai noi cbuycn ooi ba. Ba mcn con /am. Nbìn tìnb canb
cua ba ma con Jong /ong tbuong. Con muon noi /oi nao Jo an ui ba, giup ba
oui oc tra ngbicp, ouot qua Jau kbo ma suy ngbì mai kbong ra. Tbay co tbc
giup con kbong:
Oup: Ða Iao nay no dua con fraI va haI dua chau frong doI fruoc, doI
nay chung sInh ra do doI no, cho non ba khong bo duoc ma phaI vaf va ban
vo so nuoI haI chau, nhung con phaI dua fIon cho cau con fraI dI nhau, nou

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


149
khong co fIon dua no fhì dap nha pha cua. Thaf Ia fo I nghIop cho ba, nhung
Iuaf nhan qua aI gIoo fhì phaI ganh chju, du chung fa co fhuong gIup do nhung
nghIop nhan qua ba dau fron khoI.
Con fhuong ba non khuyon ba dung buon rau, dung fhan fhan frach
phan ma hay vuI Iong fra mon no fIon kIop.
VuI vo chap nhan khI con fraI vo xIn fIon ba hay vuI Iong ma vof sach
fIon cho noI voI fam khong buon rau, khong frach mang.
ÐoI voI Iuaf nhan qua muon chuyon hoa fhì phaI vuI vo va gIu gìn fam
baf dong, xom nhu khong co vIoc gì xay ra. KhI nhan qua don, don voI su
khac nghIof cay dang don muc do nao, du cho co chof fa cung gIu gìn fam
baf dong, chang so haI, chang khIop dam fhì ngay Iuc ay fa da chuyon hoa
nhan qua. Nou chI co mof chuf xíu su buon phIon, fhan frach frong Iong, Ia
fa bj nhan qua chuyon hoa fuc khac; Ia fa dang fao fhom nhan qua.
Con muon gIup ba fhì non khuyon ba vuI vo san sang fha fhu cau con
fraI, fhì moI chuyon doI cau con fraI so fro fhanh nguoI fof, Io Iam an nuoI
duong haI chau va phung duong ba.
Nhan qua chI co song fhIon, Iam fhIon fhì moI chuyon doI duoc, con song
ac Iam ac fhì khong bao gIo chuyon doI duoc nhan qua ma con gIa fang fhom.

CA¡ CO
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Hang nam sap Jcn ky tbi tbì co nbung boc sinb,
sinb oicn kbong /o boc bai ma cbl ru nbau Ji cau co Jc boi oong bon xcm Jc
ra cau gì roi boc tu cau Jo. Cbang may, ma, quy, Tban, Tbanb ycu nang /uc
cbl sai cau, /am bai nbicu H8, 8V tbi rot cban nan, co nguoi con roi oao tìnb
trang tuyct oong Jcn bat can song
Tbua Tbay, cau co /a nbu tbc nao: co tbuc oong bon oc kbong: Tai sao
no noi nbicu cbuycn Jung tbuc tc /am cbo nbicu nguoi pbai kbam pbuc ma
tin tbco:
Oup: Trong fhan con nguoI gom co 5 uan: Sac, fho, fuong, hanh, fhuc.
Nam Sac uan Ia phan huu hình cua bon uan kIa fhuong hoaf dong fron
fhan fu daI |daf, nuoc, gIo, Iua). Trong fhan fu daI gom co sau can, sau fhuc
va fhuong fIop xuc voI sau fran bon ngoaI.
- Sau can gom co:
1- Nhan can
2- NhI can

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


150
3- Ty can
4- ThIof can
5- Than can
6- Y can

- Sau fhuc gom co:
1- Nhan fhuc
2- NhI fhuc
3- Ty fhuc
4- ThIof fhuc
5- Than fhuc
6- Y Thuc
- Sau fran gom co:
1- Sac fran
2- ThInh fran
3- Huong fran
4- Vj fran
5- Xuc fran
6- Phap fran
Sau can fIop xuc sau fran sInh ra sau fhuc, fao fhanh mof su song cua
muon IoaI muon vaf; mof fho gIoI quan cua Phaf gIao hIon bay; mof fho gIoI
kho dau don voI cuoc song cua con nguoI va ca IoaI vaf; mof fho gIoI duyon
hop fuong frI khIon cho con nguoI song dIon dao Iam chap Ia co fhaf, non fao
ra bIof bao nhIou dIou ac Iam kho mình, kho nguoI va kho faf ca chung sanh.
Tho ma, con chua du IaI fuong frI fho gIoI sIou hình co IInh hon nguoI cho f,
ma, quI, Than, Thanh, vv… chính nhung hình anh ay ma fuong uan moI dua
vao do ma hoaf dong fhanh ra moI co nguoI Ion dong, ko nhap cof; moI co ko
cau co; moI co nguoI cung baI cau sIou, cau an, coI sao, boI quo, v.v…
Tuong uan Ia phan vo hình cua fhan ngu uan, nhung no hoaf dong fhoo
su fIop nhan cua cac fu fruong sac uan con Iuu IaI frong khong gIan.
Tuong uan cung co nhung nang Iuc nhu sac uan va con hon nua. Cho
non co nhung dIou sac uan khong Iam duoc ma fuong uan Iam duoc. Vì nhung
nang Iuc hoaf dong ky Ia phI fhoI gIan va khong gIan ngan han cua fuong
uan, non frI kIon, kIon fhuc cua con nguoI khong fho nao hIou duoc. Ðo do ho
cho nhung nang Iuc ay Ia fho gIoI sIou hình, Ia co su song sau khI con nguoI
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


151
chof. Ðo khong hIou non nguoI fa moI fIn fuong cau sIou, cau an, cau co, v.v...
Ðo cau sIou, cau an, cau co, v.v… ma gan day nguoI fa fhanh Iap ra mof fon
gIao sIou hình fuong. NoI chung faf ca cac fon gIao khong chung mInh gIao Iy
duoc nhu khoa hoc Ia fon gIao fuong, fon gIao mo fín.
Cau co Ia mof hình fhuc cau IInh hon nguoI chof gIang co buf cho bIof
nhung dIou mình uoc muon frong fuong IaI.
Cau co Ia mof IoaI mo fín frI fhuc, chu khong phaI IoaI mo fín bình dan.
Cau co Ia mof phuong phap fap hop fín Iuc vao mof doI fuong ao fuong do noI
Iuc fín Iuc cua nhung nguoI co maf frong Io cau co fhuc hIon nhung uoc muon.
Nhaf Ia nhung nguoI fruc fIop cau nguyon. Nou nhung nguoI daf fron Iong fIn
vao co buf fhì fuong uan so hoaf dong manh va ro rang. Con khong du fín Iuc
fhì fuong uan khong hoaf dong, co buf khong vo hay noI cach khac Ia cau co
khong duoc.
Cau co chang qua Ia mof vIoc Iam danh fhuc nang Iuc cua fuong uan
hoaf dong. Nang Iuc fuong uan hoaf dong dung fhì nguoI cau co phaI fhan
fam fhanh fjnh, nou fhan fam khong fhanh fjnh fhì cau co khong IInh fuc Ia
khong dung, vì fho nhung hoc sInh cau co fhI rof Ia vay. Cho non fruoc khI
cau co fhì fhan phaI fam rua sach so, con fam fhì phaI gIu gìn fraI gIoI
nghIom chInh, nho co su fhanh fjnh nhu vay non fuong uan gIao cam nhan
ra fu fruong dung nhu fhaf. Con fhan fam khong fhanh fjnh fhì fuong uan
khong nhan ra dung, non fín Iuc fao fhanh ao fuong, vì fho moI vIoc co bao
dou saI.
Cau co cung gIong nhu Ion dong, nhap cof qua mof hình fhuc khac nhung
cung chI co mof fuong uan hoaf dong muong fuong nhu IInh hon nguoI chof vo
nhap vao, fhay vì nhap vao nguoI fhì goI Ia Ion dong, Ion cof, nhap vao co fhì
goI Ia co buf.
Cho non co buf chI Ia fuong uan cua con nguoI hoaf dong, chu khong co
IInh hon nguoI chof hay TIon, Phaf, Than Thanh, quI, ma nhap vao.
Nhung dIou ky Ia xay ra chung quanh fho gIoI cua con nguoI cung chI noI
fhan fam con nguoI Iuu xuaf, ngoaI fho gIoI con nguoI dang song fhì khong
bao gIo co fho gIoI vo hình nao khac.
ÐoI, moI con nguoI dou co nam uan ma phan sac uan chI co mof, con
phan khong hình sac foI bon uan nhu:
1- Tuong uan |vo hình)
2- Thuc uan |vo hình)
3- Tho uan |vo hình)
4- Hanh uan |vo hình)
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


152
Cho non ko nao fIn co ThIon Ðang, Cuc Iac, co IInh hon nguoI chof, co
Phaf fanh, co fhan fhuc, co ma, quy Ia mo fín, Ia fhIou oc khoa hoc, Ia fhIou
dao duc nhan ban - nhan qua, Ia nhung nguoI con Iac hau.
Cau co Ia mof IoaI mo fín frI fhuc nhu fron da noI, do nhung nha frI fhuc
mo fín, frong do co hoc sInh, sInh vIon va mof so nguoI co frình do hoc fhuc
cao, nhung van khong fhoaf ra khoI su mo fín nay, ngay ca nhung nha khoa
hoc van song frong mo fín, vì nhung frang fhaI mo fín khoa hoc chua gIaI
fhích duoc. Can day, co mof so nha khoa hoc dua vao dao hoc Ðong phuong
gIaI fhích fhoo khoa hoc vaf Iy.
Cuon sach “Ðao Cua Kboa Hoc” duoc djch fu sach “Tbc Tao oj Pbysics”
cua fac gIa IrIfyof Capra do nha khoa hoc gIao su Nguyon Tuong Ðach bIon
djch. Tap sach dua fron ngon ngu khoa Ðao Hoc Ðong Phuong, nhaf Ia fu
fuong cua Iao, Trang va ThIon Tong Trung Hoa do mInh chung mof so vaf Iy
sIou hình.
Ðu cho cac nha khoa hoc co co gang Iam sang fo moI van do fruu fuong,
nhung vì van do frI kIon cua cac nha khoa hoc van con bj han cuoc frong
khong gIan va fhoI gIan. Vì fho khong fho vuof qua hang rao khong gIan va
fhoI gIan ma mInh chung duoc ro rang.
Cau co Ia mof su danh fhuc fuong uan hoaf dong do no gIao cam voI
nhung fu fruong moI su vIoc da, so xay ra bang fín Iuc cua con nguoI.
Con dung saI Ia do fhan fam cua nhung nguoI cau co co fhanh fjnh hay
khong fhanh fjnh nhu fron da noI.
IInh hon con nguoI khong bao gIo co. NguoI chof chI con Iuu IaI nhung
am fhInh sac fuong khI con song frong khong gIan bang nhung fu fruong.
MA OK
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Cacb Jay kba /au con bj tìnb trang ma Jc bay
bong Jc (tbco cacb goi Jan gianì. Toan tban con bj tc cung, con kbong Jicu
pbuc Juoc gì, ngoai tru boi tbo, /uc Jo oo tìnb con nbo Jcn pbap mon Ðjnb
Nicm Hoi Tbo cua Tbay bcn tac y “bit oo toi bict toi bit oo, tbo ra toi bict toi
tbo ra”.
Cbl trong bai boi tbo con Ja pbuc boi trang tbai tban tbc bìnb tbuong
kbong can xoa bop cbo tc nbu nbung nguoi kbac Ja tung bj ma Jc.
Ðicu nay Juoc /y giai nbu tbc nao: Xin Tbay cbl Jay.
Oup: Ma do Ia mof frang fhaI fuong, khI ngu nua fInh nua mo, fình
frang nay sac uan chua ngung nghI fhan kInh fron von, con fuong uan moI
baf dau hoaf dong non cung chua hoaf dong fron von, khIon fhan con bj cung
khong dong day duoc, mIong chI u o, chu khong kou Ia duoc nhu nguoI ngu

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


153
mo. NguoI bj ma do co gang vung vay cho don khI fInh han fhì frang fhaI ma
do bIon maf.
Mof nguoI ngu say fhì khong bj ma do; mof nguoI ngu frong chIom bao
cung khong bj ma do, chI co nguoI ngu nua fInh nua mo, frang fhaI ay frong
fhIon djnh cua Phaf CIao goI Ia hon fjch. Nhom hon fjch gom co: hon fram,
fhuy mIon, vo ky, hon fjch, ngoan khong, chIom bao, v.v... do Ia mof nhom
frang fhaI sI mo, do fuong uan hoaf dong. Tuong uan hoaf dong dIou khIon
fhan kInh chua fron von, non Iuc bay gIo co mof so fhan kInh khong hoaf
dong. Mof so fhan kInh khong hoaf dong, non nguoI ngu nua fInh nua mo moI
co cam gIac fhan bj do nang va khong dong day duoc.
O day, khong co ma do ma co mof so fhan kInh nghI ngoI chua hoaf
dong fro IaI bình fhuong frong khI con dang ngu non cam fhay fhan cung
do.

Q¡Y Y TAM BAO
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Ðoi ooi nguoi cbua tung bict Pbat pbap /a gì,
nbung Joi song cua bo rat tbicn. Vay, bo co can pbai quy y Tam Bao gico
Juycn cbung tu Pbat pbap bay kbong tbua Tbay:
Oup: Tuy rang song frong fhIon Phap, nhung do Ia nhung fhoI quon
fhIon phap fhoo fruyon fhong hay gon fhIon cua ong ba, cha mo. Nhung
fruyon fhong va nhung gon fhIon phap ay chua du do hIou bIof vo fhIon phap
nhan ban - nhan qua cua dao duc Iam nguoI. Vì fho, du co song frong fhIon
phap cua fruyon fhong ong cha, nhung chua fron von non vo fình chung fa
van con Iam kho mình, kho nguoI, kho chung sanh, cho non chung fa phaI quy
y Tam Ðao.
Quy y Tam Ðao co nghIa Ia nuong fua va hoc hoI nhung fhIon phap ma
chung fa chua hIou bIof. Nhung fhIon phap cua Tam Ðao Ia dao duc nhan ban
- nhan qua song khong Iam kho mình, kho nguoI va kho faf ca chung sanh.
- Thu nhaf Ia hoc hoI vo Phaf Ðao. Hoc hoI vo Phaf Ðao Ia hoc dao duc
Iam Phaf. Ðao duc khong fham, san, sI.
- Thu haI Ia hoc hoI vo Phap Ðao. Hoc hoI vo Phap Ðao Ia hoc dao duc
ngan ac dIof ac phap, sInh fhIon fang fruong fhIon phap.
- Thu ba Ia hoc hoI vo gIoI Iuaf cua mof vj Tang |Tang Ðao). Hoc hoI vo
gIoI Iuaf cua mof vj Tang Ia dao duc Iam Thanh vo Iau. Vay dao duc Iam
Thanh vo Iau nhu fho nao7

`
Cau boi cua Tbicn Ðuc
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


154
Ðao duc Iam Thanh vo Iau Ia nhung hanh dong song hang ngay cua
mof vj Tang. Vay, cac con muon hIou ro nghIa nay fhì phaI hIou nghIa cua cac
cum fu nhu: vo Iau, Tang. Vay vo Iau va Tang nghIa Ia gì7
Vo Iau nghIa Ia khong con fham, san, sI; khong con phIon nao fuc gIan;
khong con fham danh, chuc fuoc, quyon cao; khong con dam IoI chua fo, Phaf
Ion, fIon bac nhIou v.v…
Tang Ia mof nguoI fu sI cao bo rau foc, mac y ao fho xau, song chI co mof
bo do: y fhuong, y frung va y ha. Mof chIoc baf bang daf nung, do xIn com, an
uong cung frong chIoc baf ay. Song khong gIa dình khong nha cua, Iay froI
Iam man, Iay daf Iam chIou, do Ia hanh frI fuc fhIou duc, khong co chua fo
Phaf Ion.
Tang Ia mof nguoI fu sI song dung 10 Thanh hanh:
1- Thanh duc hIou sInh, song fhuong you chung sanh nhu con. Khong
Iam chung dau kho, khong gIof haI chung, khong an fhjf chung, Iuon Iuon an
uI, xoa dju nhung vof fhuong dau cua chung.
2- Thanh duc buong xa, song khong Iay cua nguoI khI ho chua cho, fuc
Ia khong fham Iam, from cap, cuop gIuf, moc fuI Iay cua nguoI khac.
3- Thanh duc fhanh fjnh, song khong dam duc, xa Iìa dam duc, fu bo
dam duc, doan dIof dam duc, vì dam duc Ia con duong sanh fu Iuan hoI, day
day moI su dau kho.
4- Thanh duc chan fhaf, song khong noI doI, xa Iìa noI doI, fu bo noI
doI, doan dIof noI doI. Vì nguoI noI doI khong co vIoc ac nao ma ho khong
Iam. NguoI noI doI so Iam maf Iong fIn doI voI moI nguoI khac.
5- Thanh duc mInh man, song khong uong ruou, du baf cu IoaI ruou nao
cung khong uong, vì uong ruou dau oc u foI khong sang suo f mInh man, khong
bIof xau ho, nam duong ngu buI khong bIof vo sInh do sach. NguoI uong ruou
cang Iuc cang ngu sI, co fho fhuong sInh bonh faf, IoI noI cua nguoI uong ruou
khong co gIa frj, íf aI fIn cay.
6- Thanh duc fu nhIon, song khong franh dIom, Iam dop, Iam sang,
khong doo vong vang, chuoI ngoc, frang hoa, khong fhoa dau fhom, v.v...
7- Thanh duc fram Iang doc cu, khong fung nIom cung fo, khong ca haf,
khong ngho ca haf, khong hoI hop noI chuyon, song doc cu, doc bo, doc hanh.
8- Thanh duc fhanh ban, Iay goc cay Iam gIuong nam, fu bo nam gIuong
cao rong Ion, Iay choI franh vach Ia Iam nha o, fu bo o chua fo, Phaf Ion, v.v…
9- Thanh duc Iy duc, song fu bo an uong phI fhoI, khong an uong phI
fhoI Ia Iy duc an. Iy duc an ma khong khac phuc duoc, fhì khong xung dang
Ia mof vj Thanh Tang frong Ðao Phaf. Mof vj Thanh Tang con an phI fhoI,
ngay haI ba bua Ia chua Iy duc an. Chua Iy duc an Ia chua phaI mof vj Thanh
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


155
Tang do fu cua Ðuc Phaf. XIn quy phaf fu hay canh gIac, ho chI Ia Ma Ða
Tuan frong Phaf gIao, ho Ia nhung nguoI dIof Phaf gIao.
10- Thanh duc Iy fham, song fu bo caf gIu fIon bac, xa Iìa caf gIu fIon
bac, con caf gIu fIon bac khong phaI Ia mof vj Thanh Tang. Vì fIon bac so saI
khIon con nguoI. Mof vj Thanh Tang khong con no Io cho fIon bac cua caI faI
san, song fhIou duc frI fuc ba y mof baf ngay dI xIn an, foI ngoI fhIon xa fam.
Tron day Ia nhung Thanh hanh fIou chuan cua mof vj Thanh Tang, khI
cac con muon quy y Tang Ðao fhì hay chon nhung vj nao song dung 10 Thanh
hanh nay fhì moI xung dang Ia Thay cua cac con. Con nou vj Thay nao song
khong dung 10 fIou chuan nay fhì cac con dung chon ho quy y Tam Ðao. Ho
khong xung dang Iam Thay cua cac con dau.
Nou khong quy y Tam Ðao fhì khong bao gIo fhong hIou va bIof cach fu
sua nhung IoI Iam song khong dung dao duc nhan ban – nhan qua fhì cuoc doI
raf Ia dau kho. PhaI khong cac con7
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


156
TR¡ K¡KN VA BAN LANH C¡A NG¡O¡ T¡
THKO CHANH PHAP NG¡YKN TH¡Y
*

KhI chung fa don voI chanh phap Nguyon Thuy, chung fa co nhung
uoc nguyon, co nhung fam nguyon fu fap do cham duf moI su kho dau cua kIop
nguoI, do gIoo duyon voI chanh phap Nguyon Thuy. Chung fa co huu duyon fu
nhIou fIon kIop xa xua non ngay hom nay moI duoc gap go hoI fuu vo day cung
chung song bon nhau fu fap. Chung fa song mof ngay Iam Phaf; mof ngay Iam
Thanh A Ia Han; mof ngay duoc song frong fhIon phap; song frong nhung fu
fruong fhuong you cua chu Phaf, cua Thay, cua !f. Tam cua chung fa Iuon han
hoan, khInh an, fhanh fhan, an Iac va vo su frong nhung ngay fhang do. Vì
vay, fa co gang khac phuc nhung nhuoc dIom cua chính mình; co gang fu fap
do co duoc nhung kof qua fof; co gang fu fap do co nhung gIay phuf fhanh
fhan va vo su; nhung gIay phuf mof mình o frong fhaf, doI dIon voI chính
mình; doI dIon voI nhung fu fuong cua chính fa. Ðo Ia nhung gIo phuf chIon
dau oanh IIof nhaf. KhI chung fa buoc chan vao fu vIon fu fap, khI chung fa
don voI chanh phap Nguyon Thuy.
Ðon voI fu vIon chung fa fap song mof mình, song cho mình, fu cho
mình. Chung fa fap song mof ngay Iam Phaf, mof ngay Iam Thanh A Ia Han.
Non moI caI kho khan cua chính fa duoc khac phuc, cho ngu, fu caI an uong,
don caI ngu nghI, caI cho o, caI noI chuyon, dou duoc fa khac phuc mof cach do
dang khong kho khan chI. ÐoI vì fa dang huong don Iam Phaf, Iam Thanh A
Ia Han, do gIaI fhoaf Iam chu sanh fu. Cho non fa khong muon doI hoI mof
caI gì hof. Ta fap song, doI song fhIou duc frI fuc, nhu fhoI Ðuc Phaf fhuo xua.
MoI ngay fa om bình baf dI xIn com vo an, cho gì an nay, khong doI hoI cau
ky, fa ngu cung vay, dung fhoI khoa fu fap gIo gIac nghIom chInh, fa khong
noI chuyon nhIou. ChI noI nhung dIou can fhIof va fhua hoI phap khI gap kho
khan. TaI sao chung fa phaI song nhu vay7 Thua cac ban! Vì fa dang fap
song, fa dang huong don nhu Phaf, nhu Thanh A Ia Han. Chung fa dang fap
song fhoo fruyon fhong qua khu cua chu Phaf do IaI.
Ðuc Phaf day rang: “Nay cac ty kbco, ngbc sinb song bcn ba nbat /a
ngbc kbat tbuc (Ji xinì. Ðay /a mot /oi nguycn rua trong Joi, nay cac ty kbco
kbi noi ong /a kc kbat tbuc (xin anì ooi cai bat trcn ban tay, ong Ji cbo nay,
cbo kia oa Jay /a ngbc sinb song. Nay cac ty kbco, Jicu ma cac tbicn gia nam
tu cbap nban /a nbung oj nao song oì /y tuong, muc Jicb. Duycn ooi /y tuong
muc Jicb, kbong pbai oì ma cuong cp, kbong pbai oì trom cuop cuong cp,
kbong pbai oì tbicu no, kbong pbai oì so bai, kbong pbai oì kbo ng co nguon
sinb song ma ooi y ngbì, ta bj cbìm Jam trong sanb, gia, bcnb, cbct, sau, bi

`
Bai. Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


157
kbo, uu nao, bj cbìm Jam trong Jau kbo, bj quanb oay boi Jau kbo. Pat co tbc
su cbam Jut toan bo kbo uan nay Juoc tìm ra
¯
”.
Nhu vay, Ðuc Phaf da day cho chung fa fhay rang: KhI fa om bình baf
dI xIn com vo an Ia do xa fam Iy duc, Iy ac phap. KhI fa dI don mof fru xu nao
do hoac fa dI don khu nha bop do fho nhan fhuc an Ia do xa fam; xa nhung
caI ham muon an ngon; xa caI ham muon an cau ky; xa caI ham muon an doI
hoI, cung nhu doI hoI “cho foI mof fuan fhom dIa rau hoac mof fuan dIa khoaI;
cho foI com mom; cho foI com frang; cho foI fhom caI nay; cho foI fhom caI
khac, v.v…”.
Chung fa an uong Ia do Iy duc, chu khong phaI an uong do dam nhIom,
cho non dI khaf fhuc, cho gì an nay, khong non doI hoI, fhom caI nay, fhom caI
khac; cho caI nay, cho caI khac… Nou nhu vay, chung fa chua xa duoc caI fam
cua mình, fa chua khac phuc duoc noI fam cua mình, vì o khu vuc nha bop co !f
ÐIou Quang da sap xop soan san cho moI nguoI mof khau phan khaf fhuc qua
day du, chI con dom vo fhaf fho nhan ma fhoI. Nou o nha, hay o chua hoac o
mof fru xu nao do, fa co fho song doI hoI, chay fhoo fam duc cua chính mình,
muon an uong fhom caI nay, fhom caI khac bao nhIou cung duoc… Nhung khI fa
buoc chan vao fu vIon fu fap, chung fa hay fap song mof ngay Iam Phaf, Iam
Thanh AIaHan fhì chung fa phaI co gang khac phuc, cho ngu fam cua mình, do
duoc song fron von frong mof ngay do, frong nhung fhang do. Vì fa dang huong
fam don qua fhanh gIaI fhoaf, non fa phaI song dung fhIon phap. Thuc hanh
muc dích Sa Mon hanh frong ngay do, frong nhung fhang do. Vì fho, fa khong
doI hoI mof dIou gì hof. !f cho gì an nay, fa khong khon, cho mof dIou gì. ÐoI
vì, muc dích fa don fu vIon Chon Nhu fu fap Ia do Iam Phaf, Iam Thanh
AIaHan, Iam chu sanh fu cham duf Iuan hoI. Cho non, fa phaI khac phuc, cho
ngu fam duc cua mình. Ðo buong xa xuong hof, khong doI hoI mong cau mof
dIou chI. Vì an uong Ia do duoc khoo manh fu fap, do duoc no bung ma fu, chu
co phaI fa don fu vIon do du Ijch hay nghI maf7 Ta don fu vIon Ia do gIaI fhoaf,
khong con bj froI buoc frong an uong, ngu nghI, chu khong phaI dI bo duong.
Ngay xua Ðuc Phaf A Ia Han Thích Ca Mau NI dang fron duong fu fap,
co bao gIo NgaI goI dIon vo xIn vua Sudd-Hodana |vua Tjnh Phan) hoac xIn ba
con, ban bo cho fhom caI nay, fhom caI khac7 Co bao gIo NgaI dI xIn an ma
xIn fhom cua dan na fín fhí cho foI fhom dIa rau, cho foI fhom dIa khoaI, cho
foI com mom, com frang, com gao Iuf, v.v…7 Va NgaI dI xIn an, fhí chu cho gì
NgaI dou hoan hy nhan dom vo dung, NgaI khong co doI hoI va faf ca chung
fy khoo fhoI duc Phaf dou nhu fho ca.
Chung fa hay noI guong hanh cua Truong Iao Thong Iac dI khaf fhuc,
cho gì an nay khong doI hoI, mac du Truong Iao fuoI fac kha cao, 78 fuoI
roI, Truong Iao Ia m vIoc suof ngay fron compufor, day chung fu fap, Iam

*
Nguoi kbat tbuc Jai tang kinb Vict Nam Tuong Ung Kinb tap III trang 171, 172, 17J.

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


158
vIoc khong ngung nghI, vIof sach, dong sach, dan sach, quof Ia moI buoI
sang v.v... Truong Iao co bao gIo doI hoI !f cho Thay fhom caI nay, caI
khac, dI xIn com vo an, co gì an nay, an xong rua khay baf nhu moI nguoI.
Khong co mof vj fhj gIa nao. Co hom an rau Iuoc khong co nuoc fuong, NguoI
bo mof chuf muoI va Iay nuoc canh hoa fan do cham rau an. Truong Iao
song raf fuy fhuan, NguoI Ia ngon duoc soI sang cua fu vIon Chon Nhu.
Chung fa don fu vIon fu fap Ia do gIaI fhoaf frong caI an uong, ngu nghI, noI
chuyon, chu khong phaI do froI buoc; frong caI fhom a n uong; frong caI fhom
ngu nghI; frong caI fhom noI chuyon.
Nho fhuo xua, duc Phaf va chung fy khoo fhuong ngu nghI frong nhung
ngoI dIon fho CapaIa, Cofamaka, dIon fho Saffambaka, ÐaIupuffa,
Sarandada... nhung goc cay, nhung ngoI nha frong... Con chung fa bay gIo qua
sung suong va day du fIon nghI duoc Thay va co !f cho moI nguoI mof caI
fhaf, dIon nuoc qua day du…. CaI fhaf bang IIop fro fam vong cua moI chung fa
Ia caI coI bo do. Vay ma doI khI fa con bo caI coI bo do nay do fìm cau mof caI
coI bo do khac, day du fIon nghI hon. Ta chay fhoo fam duc doI hoI cua chính
fa, chu fa khong Iy duc. Nou fa muon Iy duc fhì fa dau choI bo caI coI bo do
|caI fhaf bang IIop fro fam vong) ma fìm cau caI coI bo do khac |ngoI nha
gach). Nhung dIon bIon xay ra chung quanh fa Ia moI fruong fof do cho fa xa
fam, khac phuc va cho ngu fam mình, khI co ac phap xay don. Chung fa song
chof duoI coI bo do nay. Nou no muc naf va hu hong Thay va !f so cho fa caI
coI bo do khac. Chung fa hay fap song do buong xa, chu khong phaI bj froI
buoc.
Chung fa hay noI guong hanh cua Ðuc Truong Iao Thong Iac, coI bo do
cua Truong Iao Ia caI fhaf bang IIop fro fam vong da cu ky, bo n frong co mof
fang da, ma hang ngay, hang dom Truong Iao foa ThIon nghI ngoI, do phuc
hoI suc khoo. Khong chIou, goI, mon, chI co 3 y mof baf, don so dI dau cung
gon gang. Con co !f ÐIou Quang fhì cho nao cung Ia coI bo do, !f ngu nghI
khI o nha bop, khI o nha kho, v.v… mIon Ia ngu nghI qua dom, khuya day som
vua fu fap, vua nau com, co !f raf nhoc nhan. Tron doI vaI gay you do, da chu
foan moI vIoc cho chung fa yon fam fu fap moI ngay. Tho ma chung fa co aI
nghI don dIou nay chua7
ÐoI khI chung fa phaI fu duy rang: Co !f ÐIou Quang phaI fhuc day fu
Iuc 2 gIo sang, do Io com nuoc, fuoI fac cua !f cung kha cao roI |68 fuoI) fhan
gay om, buoI khuya fhuc day nau com, ho fhaf nuoI chung fu fap. CaI kho
khan, caI vaf va kho cuc cua !f chung fa can phaI fu duy fhaf sau sac. Ðo xa
caI fam doI hoI an ngon do, doI hoI cac mon nay, cac mon khac. ChI co caI an
uong ngu nghI, caI noI chuyon chung fa chua Iam chu duoc, chua fhuc hanh
fhuan fhuc fhì caI qua A Ia Han kIa, Iam sao fu chung duoc7 PhaI khong cac
ban7 Chung fa chI fu chung nhung frang fhaI fuong dIon dao ma fhoI.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


159
Nou ban don fu vIon Chon Nhu fu fap, ma chua song fron von nhung
fhIon phap nay nhu: Ða hanh an, ngu, doc cu; ba duc nhan nhuc, fuy fhuan,
bang Iong fhì du ban co o noI dau, co o mof fru xu nao do, fhì cung raf kho
ma fu fap. Vì o noI day Ia moI fruong raf fhuan IoI cho vIoc fu nhap fhaf mIon
maf va gIu hanh doc cu fron von, ma ban chua fu fap noI fhì Iam sao don mof
fru xu nao do ma fu fap duoc. Raf kho khan vo cung, ban cu suy nghI va
nghIom IaI xom co dung khong: Xof vo hanh an vua ra khoI cong chua Ia da
baf dau an fhoo y fhích cua mình roI. Nao Ia gao Iuf, nao Ia phaI du chaf nay,
chaf kIa, nao Ia uong fhuoc nay, fhuoc no... Cu chay fhoo caI y cua mình maI
fhì Iam sao ron Iuyon noI Iuc duoc7 Con xof vo ba duc fhì ra dI khoI chua Ia
gIaI quyof su vIoc nhIou hon gIaI quyof fam. Hon nua da xa fhIon frI fhuc fhì
aI Ia nguoI fhu fhach va kIom chung fam ban7 Ðo do , co raf nhIou hanh dong
saI Iam ma cu chap chaf, cu fhuc hanh maI, roI dam chan faI cho cung khong
hay bIof.
O fu vIon Chon Nhu con co Thay va co !f, co noI quy kI Iuaf ma ban
con vI pham noI quy fhì Iam sao don mof fru xu nao do ma fu fap noI. Ðao
nhIou ac phap quanh vay danh vao, Iam sao chong fra noI. Raf do dau hang:
su fu fap chI con dam chan faI cho khong fIon Ion duoc. Cho non hon bao gIo
hof, chung fa phaI co gang no Iuc frau doI ron Iuyon moI ngay. Song va gIu
dung pham hanh, chap hanh noI quy ky Iuaf cua fu vIon, fhuc hanh fhIon
phap, hanh an, hanh ngu, hanh doc cu, ba duc nhan nhuc, fuy fhuan, bang
Iong fhì moI hy vong duoc gIaI fhoaf so Iam chu sanh fu, chung Thanh qua A
Ia Han.
Chung foI xIn ghI IaI nhung IoI day cua NgaI SarIpuffa |Xa IoI Phaf) vo
ÐON THANH CH!NC frong kInh Truong Ðo fap II frang 588, 590.
NgaI SarIpuffa Ia bac daI frí fuo, fruong fu cua Nhu IaI, da fu chung
Thanh qua A Ia Han. NgaI day:
1. Nay cac bicn gia, o Jay oj ty kbco tu bang /ong ooi bat cu /oai y nao,
tan tban su bang /ong ooi bat cu /oai y nao, kbong co gang tìm cau y mot cacb
kbong xung Jang, kbong co pbicn nao (tbam, san, siì ncu kbong Juoc y.
Nbung kbi Juoc y, oj nay kbong nbicm truoc, kbong say mc, kbong co pbam
toi, oj nay Jung y tbay cac nguy bicm oa bict ro su giai tboat, oì tu bang /ong
ooi bat cu /oai y nao, oj ay kbong kbcn mìnb cbc nguoi. O Jay oj nay kbco /co,
tinb can tlnb giac cbanb nicm. Nay cac bicn gia, oj ty kbco ay Juoc goi /a mot
oj Ja trung tbanb ooi Tbanb cbung, tbco truycn tbong qua kbu.
2. Nay cac bicn gia, o Jay oj ty kbco tu bang /ong ooi bat cu mon an
kbat tbuc nao, kbong co gang tìm cau mon an kbat tbuc mot cacb kbong xung
Jang, kbong co pbicn nao (tbam, san, siì ncu kbong Juoc mon an kbat tbuc.
Nbung kbi Juoc mon an kbat tbuc oj nay kbong nbicm truoc, kbong say mc,
kbong co pbam toi, oj nay Jung cac mon an kbat tbuc, tbay cac nguy bicm oa
bict ro su giai tboat. Vì tu bang /ong ooi bat cu mon an kbat tbuc nao, oj nay
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


160
kbong kbcn mìnb cbc nguoi. O Jay oj nay, kbco /co, tinb can, tlnb giac, cbanb
nicm. Nay cac bicn gia, oj ty kbco ay Juoc goi /a mot oj Ja trung tbanb ooi
Tbanb cbung tbco truycn tbong qua kbu.
J. Nay cac bicn gia, o Jay oj ty kbco tu bang /ong ooi bat cu pbong xa
nao, tan tban su bang /ong ooi bat cu pbong xa nao kbong co gang tìm cau
pbong xa mot cacb kbong xung Jang kbong co pbicn nao (tbam, san, siì ncu
kbong Juoc pbong xa boac tru xu. Nbung kbi Juoc pbong xa oj nay kbong
nbicm truoc, kbong say mc, kbong co pbam toi. Vj ay Jung cac pbong xa tbay
cac nguy bicm oa bict ro su giai tboat oì tu bang /ong ooi bat cu pbong xa
nao, oj nay kbong kbcn mìnb cbc nguoi. O Jay oj nay kbco /co, tinb can, tlnb
giac, cbanb nicm. Nay cac bicn gia, oj ty kbco ay Juoc goi /a mot oj Ja trung
tbanb ooi Tbanb cbung tbco truycn tbong qua kbu.
4. Nay cac bicn gia, oj ty kbco ua tbicb Joan tru, boan by Joan tru, ua
tbicb tu tap, boan by tu tap. Ncn kbong kbcn mìnb cbc nguoi. O Jay oj ty
kbco nay kbco /co tinb can, tlnb giac, cbanb nicm. Nay cac bicn gia, oj ay
Juoc goi /a mot oj Ja trung tbanb ooi Tbanb cbung tbco truycn tbong qua
kbu”
Qua nhung IoI day chung fy khoo fron day cua NgaI SarIpuffa |Xa IoI
Phaf) chung fa fhay fham fhía vo cung. Nhung IoI day nay, chính nhu NguoI
dang nhac nho chung fa. Vì hIon gIo chung fa xof IaI fhay mình qua IoI Iam
voI Thay va co !f ÐIou Quang, khong xung dang Ia nhung nguoI fu sI, cu sI fu
fap fhoo Phaf gIao Nguyon Thuy, nou can cu fhoo IoI gIao gIoI cua NgaI
SarIpuffa.
Thua cac ban! Nhung IoI chung foI noI fron day, co nhung dIou chI
khong hop fhì xIn quy ban vuI Iong fha fhu cho. Chung foI noI ra day do
chung fa bIof nhung su saI Iam cua mình; do co gang khac phuc nhung saI Iam
ay; do fro fhanh nhung Thanh fu sI va Thanh cu sI xung dang Ia do fu cua
Phaf, do fu cua Thay; do khong ho fhon voI Iong mình; do khong mang no cua
dan na fhí chu. PhaI khong cac ban7
Than mon kính chao cac ban. Chuc cac ban fhanh cong fron duong fu
fap.
Tu vIon Chon Nhu
Ngay 20- 8- 2003

5 NAM VA 13 NAM
NAM NAO O¡C PHAT CHK G¡O¡ L¡AT
*


`
Mot so cau boi cua Nguycn Tbanb

Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


161
Sau khI doc “CIoI Ðon Khaf SI Tan Tu” |Tho RovIsod PrafImoksha) |Tac
gIa Ia mof vj ThIon Su noI fIong cua Iang Ho ng o bon kIa daI duong) Con co
vaI nghI van va fhac mac. Con fhanh kính xIn duoc fhua hoI Ion Thay.
Hoûi: Kinb tbua Tbay! Tbco gioi bon cua cac To bicn soan Ba La Moc
Xoa Ðc tbì sau 1J nam tu kbi cbung Jao Ðuc Pbat moi cbc gioi. Con bo Gioi
Luat Kbat 8ì Tan Tu tbì cbo bict sau nam nam tu ngay tbanb Jao tbì Ðuc
Pbat moi cbc gioi. Vay o Jay tboi gian cbc gioi cua Ðuc Pbat co sai kbac,
cbung con kbong bict tboi gian nao Jung, tboi gian nao sai. Xin Tbay cbl
Jay cbo cbung con Juoc bicu.
Oup: KhI bIon soan gIoI bon Ða Ia Moc Xoa Ðo cac To dua vao nhung
fruyon fhuyof, chu khong co can cu vao Ijch su, vì frong fhoI Ðuc Phaf Ijch su
khong co ghI IaI ro rang cu fho, non manh aI cu dua vao cho nao fhoo kIon
fuong gIaI cua mình cho Ia dung, roI cu fho bIon soan. Cac To cho rang 13
nam sau khI Ðuc Phaf fhanh dao, con bo CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu cho rang
5 nam sau khI Phaf fhanh dao moI cho gIoI. Ðo gIoI Iuaf nay khong bIof can
cu vao fruyon fhuyof nao, bo su nao ma dam xac djnh fhoI gIan nhu vay.
Chung foI xIn nhuong IaI cho nhung nha su hoc xac djnh.
Thoo chung foI nghI khI muon bIon soan noI mof dIou gì vo Ijch su cua
mof bac vI nhan fho gIoI nhu Ðuc Phaf fhì khong non ghI mof cach bua baI
nhu vay can phaI can cu vao kInh sach nao7 Ijch su nao7
Cho non fhoI gIan 13 nam cho gIoI cua cac To va fhoI gIan 5 nam cua
bo CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu con Ia mof nghI van chua xac djnh fhoI gIan cu
fho vo chính su va chính kInh. Vì vay fhoI gIan 13 nam va 5 nam cho gIoI
Iuaf Ia mof gIa fhuyof chung fa cho non fIn.
Thoo kInh sach Nguyon Thuy fhì haI gIa fhuyof fhoI gIan cho gIoI cua
cac To va bo CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu Ia saI su fhaf.
Chung foI fhIof nghI, mac du Ijch su khong co ghI fhoI gIan Phaf cho
gIoI Iuaf nam nao, ngay nao, nhung chung foI ca n cu vao nhung kInh sach
Nguyon Thuy do Phaf Thuyof fhì Ðuc Phaf khong co cho gIoI Iuaf ma gIoI Iuaf
da co san fruoc khI Ðuc Phaf fhanh dao, xIn cac ban doc IaI kInh Truong Ðo
fap 1 baI kInh Sonadanda fhuoc Tang KInh VIof Nam.
Trong baI kInh ay Ða Ia Mon Sonadanda co nou ra 5 dIou kIon cua mof
Ða Ia Mon:
1- Ðop fraI, fuong fof |32 fuong fof 80 vo dop).
2- Ðay doI IIon fuc Ia Ða Ia Mon.
3- Chu fhuaf, fung nIom va fhong suof ba bo kInh Vo Ða.
4 - TrI kIon.
5 - CIoI Iuaf.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


162
Trong nam dIou kIon nay Ðuc Phaf chI chap nhan gIoI Iuaf va frI kIon
con ba dIou kIa Ðuc Phaf khong chap nhan bang mof Iy Iuan sac bon bo gay
nhung Iuan fhuyof khIon cho Ða Ia Mon Sonadanda phaI chap nhan. Trong
baI kInh ay Ðuc Phaf kof Iuan mof cau raf fuyof voI: “Gioi /uat o Jau /a tri
kicn o Jo, tri kicn o Jau tbì gioi /uat o Jo. Gioi /uat /am tbanb tjnb tri kicn,
tri kicn /am tbanb tjnb gioi /uat”.
ÐaI kInh nay da xac djnh gIoI Iuaf co fruoc Ðuc Phaf vì dao Ða Ia Mon
co fruoc Ðao Phaf.
Ðoc baI kInh nay chung fa nhan xof cac To va nhung nguoI sau nay
khong Io fu fap, khong chju kho nghIon cuu kInh sach Nguyon Thuy ma cu
dua fhoo kInh sach va gIoI Iuaf phaf frIon cua ÐaI Thua, do Ia nhung kInh
sach chju anh huong cua fa gIao ngoaI dao, cho non fhoI gIan cho gIoI cua Ðuc
Phaf frong cac bo sach nay Ia saI su fhaf.
Trong kInh sach Nguyon Thuy fhuong hay nhac don Pham hanh. Nhu
doan kInh day. “8anb Ja tan Pbam banb Ja tbanb, nbung oicc /am Ja /am
xong, kbong con tro /ai trang tbai nay nua”
Pham hanh Ia gIoI Iuaf. xIn cac ban hay doc IaI doan kInh Kandaraka
frong fap II kInh Trung Ðo, fang kInh VIof Nam: “O Jay nay Pussa /ai co
nguoi oua kbong banb kbo mìnb, kbong cbuycn tam banb kbo mìnb, oua
kbong banb kbo nguoi, kbong cbuycn tam banb kbo nguoi. Nguoi ay kbong
banb kbo mìnb, kbong cbuycn tam banb kbo mìnb, kbong /am kbo nguoi
kbong cbuycn tam /am kbo nguoi, bay trong bicn tai kbong tbam Juc, tjcb
tjnb cam tbay mat /anb, cam giac /ac tbo tu nga tru oao Pbam tbc. Nay
Pcssa, bon bang nguoi nay, bang nguoi nao Juoc tam ong tbicb nbat:”
Nhu frong doan kInh nay day: “Nguoi kbong /am kbo mìnb, kbo nguoi
/a nguoi tru oao Pbam tbc”. Vay Pham fho Ia gì7 Pham fho Ia duc hanh cua
Pham ThIon. Cho non duc hanh cua Pham fhIon Ia song khong Iam kho
mình, kho nguoI, kho ca haI. Ðuc hanh khong Iam kho mình kho nguoI va
kho ca haI Ia gIoI Iuaf. Ðo can cu vao nhung baI kInh Sonandanda va kInh
Kandaraka chung fa quyof cha c gIoI Iuaf da co fruoc Ðuc Phaf. Ðuc Phaf
khong co cho gIoI ma chI IoaI fru nhung gIoI Iuaf phI duc hanh cua Ða Ia
Mon. Vì gIoI Iuaf Ia dao duc cua con nguoI; Ia hanh dong khong Iam kho
mình, kho nguoI, kho ca haI nhu fron da noI. NguoI nao co nhung hanh dong
Iam kho mình kho nguoI va kho ca haI Ia nguoI pham gIoI, pha gIoI. Va IaI
gIoI Iuaf Ia fhIon phap. NguoI song frong fhIon phap Ia nguoI khong pham
gIoI, nguoI song frong ac phap Ia nguoI pham gIoI.
Hanh Pham ThIon day song Iy duc Iy ac phap ma chung fa song khong
Iy duc Iy ac phap Ia song pham gIoI, pha gIoI, bo vun gIoI. Iam cho Phaf CIao
suy doI, dìm maf dao duc nhan ban - nhan qua, foI ay raf nang.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


163
Ví du: Iay cua khong cho, noI Iao dam duc, gIof haI va an fhjf chung
sanh, an uong phI fhoI, o frong chua fo Phaf Ion, do Ia song frong ac phap.
Ma da song frong ac phap Ia pham gIoI.
An uong phI fhoI ngay an haI ba bua, Ia pham gIoI, vì khong Iam ra cua
caI faI san an nhIou qua phí pham mo hoI nuoc maf cua dan na fhí chu. Ðo Ia
pham gIoI khong Iy duc.
O chua fo Phaf Ion Ia pham gIoI khong fhanh ban, khong xu ng hanh fu
hanh gIaI fhoaf cua nguoI fu sI Phaf CIao “xa phu cau ban, xa fhan cau dao”.
Cho non gIoI Iuaf Ia Pham hanh nguoI nao song khong dung Pham
hanh Ia pham gIoI.
CIoI Iuaf Ia dao duc, nguoI nao song khong dung dao duc Ia pham gIoI.
CIoI Iuaf dau can phaI cho. Cho gIoI Iuaf Ia baf buoc nguoI, do Ia nhung
fo chuc cua cac pho dang phaI va cac fon gIao khac chu dao Phaf dau co baf
buoc aI phaI fu fhoo dao mình. Vì dao Phaf Ia dao duc cua IoaI nguoI. AI muon
song co dao duc fhì fhoo no. Thoo no fhì cuoc doI so khong con kho dau va
duoc fIong fhom Ia nguoI co dao duc; con aI khong fhoo dao Phaf, khong muon
song dao duc Iam nguoI fhì phaI chju kho maI maI va fro fhanh nguoI vo dao
duc.
Vì su gIaI fhoaf moI su kho dau cua cuoc doI, nguoI fa moI chap nhan
song doI song Pham hanh duoI su huong dan cua duc Phaf.
Cho non mof vj ngoaI dao don xIn Phaf fu hanh fhì Phaf chap nhan,
nhung phaI song bIof fru 4 fhang dung Pham hanh fhì Ðuc Phaf moI cho xuaf
gIa Iam Tang fhoo Phaf, con song khong dung gIoI Iuaf fhì xIn vo, chu Ðuc
Phaf khong co baf buoc nguoI nao song dung gIoI Iuaf nhu Phaf. Nho do
chung fa quyof chac Phaf khong co cho gIoI Iuaf cam cac fu sI ma chính cac fu
sI phaI fu nguyon song doI song gIoI Iuaf.
Con bay gIo To cho ra gIoI Iuaf cam ngan, fho ma fu sI pham gIoI, pha
gIoI fan naf. Hình fhuc mof ngoI chua xay caf do so vI daI fon hao hang fy
bac. Ðo Ia su fu fap fraI nguoc cua Phaf gIao, chung fo fu sI Phaf gIao dang
song fhoo duc Iac fho gIan, pham gIoI, pha gIoI Iam cho Phaf gIao suy doI va
non dao duc cua Phaf gIao cung khong con.
Tom IaI, 5 nam va 13 nam bao rang Phaf cho gIoI Iuaf Ia saI. Phaf
khong co cho gIoI, vì gIoI Iuaf da co san frong doI song Pham ThIon va Ða Ia
Mon.
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


164

BO NH¡NG G¡O¡ NHO NHAT
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Trong tap sacb “Gioi Bon Kbat 8ì Tan Tu” (Tbc
PcoiscJ Pratimoksbaì, co Joan noi /a truoc kbi nbap Jict Ðuc Pbat Jay. “Nay
A Nan, kbi ta nbap Nict Ban tbì nbung gioi nbo nbat nao kbong can tbict oa
kbong quan trong may co tbc Juoc bo bot Ji, Jc su banb trì gioi /uat /uon
/uon mang tinb tbicb ung, nbung Jcn nay Ja bon 2600 nam ma /oi Jay cua
Ðuc Bon 8u oan cbua tbuc bicn”.
Tbua Tbay nbung gioi nao /a gioi nbo nbat: Nbung gioi nao /a gioi
kbong tbicb ung: Xin Tbay Jay cbo cbung con Juoc ro .
Oup: CIoI Iuaf Ia duc hanh, Ia fhIon phap fhì co gIoI Iuaf nao Ia nho
nhaf; fhì co gIoI Iuaf nao Ia khong fhích ung voI fhoI daI. Ðu baf cu fhoI daI
nao cung phaI can don dao duc; co dao duc fhì cuoc song cua con nguoI moI co
an vuI hanh phuc; co dao duc fhì xa hoI moI co fraf fu, daf nuoc moI phon
vInh fhjnh frj; co dao duc fhì fho gIoI moI co hoa bình fhaf su. Co fhoI daI
nao con nguoI khong can dao duc dau7 Ðao duc nhu com an ao mac hang ngay
cua con nguoI, song khong dao duc nhu con nguoI fhIou fhuc pham, vay con
nguoI co song duoc khong cac ban7 Con nguoI song khong dao duc Ia con fhu
vaf cac ban a! ChI co nhung nguoI khong bIof gIoI Iuaf Ia dao duc, Ia fhIon
phap fhì moI dam cho no Ia nhung gIoI nho nhaf va khong fhích ung voI fhoI
daI non bo no.
Thua cac ban! Cac ban co fhay dao duc nhan ban – nhan qua nao ma
khong fhích hop voI fhoI daI khong7 Nhung da bao Ia dao duc nhan ban -
nhan qua fhì Iam sao khong fhích hop voI moI fhoI daI duoc7 Cac ban co hIou
khong7 Ðao duc nhan ban - nhan qua, chu khong phaI nhung dao duc phuc vu
phong kIon phI nhan ban nhu dao duc Khong Manh, nhu cac gIao dIou phI
nhan ban cua ngoaI dao fa gIao non moI khong fhích ung voI fhoI daI dang dI
Ion.
Pham hanh Ia duc hanh song Iy duc Iy ac phap, Ia duc hanh nhan ban -
nhan qua, Ia gIoI Iuaf cua Phaf gIao. Taf ca nhung hanh dong song Pham
hanh Ia gIoI Iuaf. Vay bo nhung gIoI Iuaf nho nhaf cho fhích ung voI fhoI daI
fhì chung foI xIn hoI cac ban va cac ban hay fhanh fhaf fra IoI:
- An uong phI fhoI Ia gIoI nho nhaf phaI khong7
- Ngu fron gIuong cao rong Ion, song frong chua fo Phaf Ion Ia gIoI nho
nhaf phaI khong7
- Khong ca haf khong ngho ca haf fuc Ia fung kInh nIom Phaf Ia gIoI
nho nhaf phaI khong7

`
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


165
- Caf gIu fIon bac Ia gIoI nho nhaf phaI khong7
- An mac chaI chuof, y ao daf fIon Ia gIoI nho nhaf phaI khong7
Taf ca nhung gIoI nho nhaf nay quy fhay muon bo gIoI nao do duoc
fhích nghI voI fhoI daI7
Ðo nhung gIoI nho nhaf nay do an uong ngay ba bua, do an uong phI
fhoI ma khong Phaf fu nao dam noI. Co dung nhu vay khong7
Ðo nhung gIoI nho nhaf nay do o frong chua fo Phaf Ion; do fung nIom
ca haf o a, do xom fIvI, xom phIm anh cho fhích ung voI fhoI daI ma phaf fu
khong aI dam noI. Co dung nhu vay khong 7
Nhung gIoI nho nhaf nay Ia Pham hanh cua nguoI fu sI Phaf gIao. Tu sI
khong con gIu gìn nhung gIoI Iuaf nay Ia fu sI sa doa.
NguoI fu sI Phaf gIao con an phI fhoI ba bua hay an uong Iaf vaf fhì co
Iy duc Iy ac phap khong cac ban7 Cac ban cu fra IoI dI!
NguoI fu sI Phaf gIao nam gIuong cao rong Ion, song frong chua fo Phaf
Ion co Iy fham khong cac ban7
NguoI fu sI Phaf gIao con fung nIom o a Ia con ca haf, con xom fI vI fhì
co song fram Iang doc cu khong cac ban7 Nhung nguoI fu sI nhu vay co Iy
fham Iy duc khong cac ban7
Xof nhu fron day fhì gIoI nao Ia gIoI nho nhaf, gIoI nao Ia gIoI khong
fhích ung voI fhoI daI7
Thua cac ban! Nou cac ban muon fhích ung voI fhoI daI fhì cac ban hay
fra chIoc ao ca sa IaI cho chua, roI vo doI ma song fhích ung voI moI nguoI fhì
co aI noI cac ban dau7 Cac ban dung muon chIoc ao dao Iam cuoc doI fhì foI
nghIop cho Phaf gIao Iam cac ban7 ToI cho nhung nguoI fu hanh nghIom
chInh gIoI Iuaf “Mot con sau /am rau noi canb”.
Cac ban co bao gIo ngho nhung danh fu frong nha Phaf day khong7
NguoI muon fu fhoo dao Phaf fhì “pbai song /y Juc /y ac pbap”. Vay cac
ban muon cho fhích ung voI fhoI daI fhì su fu hanh cua cac ban co Iy duc Iy ac
phap duoc khong7
Thua cac ban! Nou cac ban khong hIou gIoI Iuaf fhì cac ban hay Iam
fhInh, chu y ma ngho dung co baf chuoc cac To cho gIoI Iuaf, roI nay fhom
gIoI nay, maI bof gIoI kIa. VIoc Iam saI khong dam chju roI gan cho Phaf, va
bao rang Phaf cho gIoI Iuaf nam nay, nam khac, roI bo nhung gIoI Iuaf nho
nhaf, gIoI nay gIoI kIa, raf foI cho Ðuc Phaf. Von NguoI khong Iam ma phaI
chju, nou khong co nhung kInh sach Nguyon Thuy con IaI fhì Iay dau mInh
oan cho Ðuc Phaf.
Phaf gIao Ia mof chan Iy dao duc cua IoaI nguoI fhì khong bao gIo con
co aI dam fhom bof vao duoc. Vì chan Iy cua con nguoI fhì muon doI khong
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


166
con saI mof II hao nao, du fhoI daI khoa hoc co fIon bo don dau fhì chan Iy
cua con nguoI van Ia chan Iy cua con nguoI fhì Iam sao Ia IoI fhoI, Ia khong
fhích ung. Vay ma, cac ban ca gan dam fhom bof. Xua kIa ca c To dam fho m
vao kInh NIof Ðan mof doan nhu sau: “Nay A Nan, kbi ta nbap Nict Ban tbì
nbung gioi nbo nba t nao kbong can tbict oa kbong quan trong tbì co tbc
Juoc bo bot Ji” Ngay nay cac ban IaI dam fhom vao mof doan nua: “Ðc su
banb trì gioi /uat /uon /uon mang tinb tbicb ung, nbung nay Ja bon 2600
nam ma /oi Jay cua Juc Bon 8u oan cbua tbuc bicn Juoc.” Thom vao kInh
NIof Ðan cau nay nua fhì co cho dua do cho ra bo gIoI Iuaf moI, do Ia dung
bang koo dan mIong fhIon ha do khong con aI baf bo cac ban duoc. Ðo Ia IoI
day cua duc Phaf, cac ban chI Iam fhoo, chu dau phaI cua cac ban fu Iam.
Thay To khoo Iam, nhung khong bjf maf nguoI fu chung duoc.
Thích ung voI moI fhoI daI Phaf gIao hIon gIo IaI co fhom mof bo Iuaf
moI. “Gioi Bon Kbat 8ì Tan Tu” |Tho RovIsod PrafImoksha).
Nou mof nguoI Iam duoc fhì cac ho phaI khac cung so Iam duoc. Ðo do,
gIoI Iuaf so phaf frIon dong huong kInh sach phaf frIon.
Thua cac phap huu! Cac ban hay xom xof IaI frình do fu fap cua nhung
nguoI bIon soan cho ra bo gIoI Iuaf fan fu nay. Ho da Iam chu duoc nhung gì
noI fhan va fam cua ho chua 7!
Thu nhaf, doI song gIoI Iuaf cua ho co nghIom chInh khong7 Nou gIoI
Iuaf cua ho nghIom chInh fhì ho cho gIoI ra fhì chung fa chap nhan. Nou gIoI
Iuaf cua ho song khong nghIom chInh fhì bo gIoI Iuaf bIon soan cua ho so
khong du cho chung fa co nIom fIn.
Vo fhIon djnh ho co nhap duoc Tu Thanh Ðjnh chua7 Nou ho chua nhap
duoc Tu Thanh Ðjnh ma bIon soan bo gIoI Iuaf nay fhì chung fa bIof chac
chan rang ho chua du kha nang va kInh nghIom do bIon soan bo gIoI Iuaf
Phaf gIao.
Vo su fu fap cua ho, ho da Iam chu sanh, gIa, bonh, chof duoc chua7
Nou chua Iam chu duoc ma bIon soan bo gIoI Iuaf fhì chung fa bIof chac rang
ho bIon soan gIoI Iuaf Ia do pham gIoI Iuaf ma khong aI dam pho bình.
Ho co fhuc hIon duoc Tam MInh chua7 Ho co song dung dao duc khong
Iam kho mình kho nguoI chua7 Nou ho chua fhuc hIon duoc Tam MInh, chua
song dung dao duc nhan ban - nhan qua khong Iam kho mình kho nguoI fhì
bo gIoI Iuaf cua ho khong du cho chung fa fIn fuong.
Kính fhua cac ban! Cac ban chua song dung gIoI Iuaf, chua Iam chu
sanh gIa bonh chof, chua nhap Ðon Thanh Ðjnh, chua fhuc hIon Tam MInh.
Ma cac ban muon bo gIoI Iuaf cu, do cho gIoI Iuaf moI fhì chung foI o rang
vIoc Iam cua cac ban qua nong noI.
Ví du: Ðan dang song pham gIoI ma cho gIoI Ia ban so pha gIoI, dIof
gIoI cho dau phaI ban cho gIoI. Co dung nhu vay khong cac ban7
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


167
Cac ban chua song duoc nhu Phaf ma cac ban cho gIoI Ia cac ban da dI
xa dao Phaf va co fho cac ban dang dIof Phaf gIao, cac ban co bIof khong7
Cac ban co fhay guong cua fhay To chua 7 Ðo fuong gIaI ma vIo f kInh
sach phaf frIon Ia cac To da dIof Phaf gIao ngay fu Iuc vIof roI. Vì fho ma fu
do don nay cac ban co fhay aI fu chung qua A Ia Han chua7 Nou cac ban bao
rang co nguoI fu chung fhì chung foI xIn hoI cac ban fra IoI cho:
Tu chung qua A Ia Han sao kof fap kInh sach con so bo, so bon nhu
fho nay7
Ðao do Ia chan Iy, Ia chuong frình gIao duc dao fao cua nhung bac
fhanh A Ia Han fho ma chung qua A Ia Han IaI khong phan ra duoc ca c cap,
cac Iop fu hoc va khong bIon soan ra duoc gIao frình fu hoc fhì chung qua A
Ia Han cho nao7 XIn cac ban chI cho!
Tuy cac To kIon gIaI dua vao kInh Phaf vIof ra gIoI Iuaf, nhung chua co
aI dam bo nhung gIoI Iuaf nho nhaf nao, vì cac To cung fu xof mình fu hanh
chua foI dau, chung chua bang Phaf non khong dam bo. ChI nou ra nhu vay do
khI Io co pham gIoI fhì khong aI cho cuoI vì do Ia gIoI nho nhaf.
HIon gIo chung fa duoc doc bo gIoI moI, nhung nou bo gIoI nay dung bo
gIoI nao hof fhì raf hay, nhung gIoI moI fhom vao, nhung no khong moI vì
nhung gIoI cu da co du. Nou cac ban Ia nguoI fu chung bang Phaf fhì bo gIoI
Iuaf nay co gIa frj raf Io n cho fang nI va cu sI. Con nou cac ban chua chung
nhu Phaf ma bIon soan bo gIoI Iuaf nay fhì chua du khIon cho moI nguoI fIn
fuong va vì vay bo gIoI Iuaf nay khong co gIa frj.
CIoI Iuaf Ia duc hanh fhì khong co gIoI Iuaf nao nho nhaf. Co gIoI Iuaf
nho nhaf Ia do cac ban khong hIou gIoI Iuaf. Cac ban hIou gIoI Iuaf cua Phaf
nhu Ia phap Iuaf cua quoc gIa, hIou nhu vay Ia cac ban da hIou saI; hIou nhu
vay fhì gIoI Iuaf Phaf khong phaI Ia phap mon vo Iau.
Ví du: CIoI saf sanh va gIoI khong nam gIuong cao rong Ion, nou hIou
vo duc hanh fhì haI gIoI nay bang nhau. Saf sanh Ia duc hIou sInh, khong
nam gIuong cao rong Ion Ia duc fhanh ban. Ðuc fhanh ban va duc hIou sInh
bang nhau. Con hIou haI gIoI nay Ia phap Iuaf fhì gIoI saf sanh Ia gIoI frong,
con gIoI nam gIuong cao rong Ion Ia gIoI khInh.
Ví du: CIoI vong ngu Ia duc fhanh fhaf, gIoI an uong phI fhoI Ia duc Iy
fham. Vay duc Iy fham va duc fhanh fhaf bang nhau cho non duc hanh fhì
bang nhau khong co duc hanh nay cao, duc hanh kIa fhap. Ma ca haI dou
bang nhau vì Ia duc hanh. ChI co gIoI cam Ia co gIoI frong gIoI khInh, gIoI
vong ngu Ia gIoI frong, con gIoI an uong phI fhoI Ia gIoI khInh.
ÐoI voI Ðao Phaf khong co gIoI nho nhaf ma Ia non dao duc nhan qua
nhan ban. Cac To khong hIou gIoI Iuaf cua Phaf chính Ia dao duc, non moI
phan IoaI fhoo phap Iuaf ma ko foI, non moI co nhung gIoI nho nhaf |gIoI
khInh).
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


168
Nhu fron da noI gIoI Iuaf Ia duc hanh non khong co gIoI nao Ia khong
fhích ung voI fhoI daI, du fhoI daI khoa hoc ky ngho fIon bo don dau fhì duc
hanh nhan ban nhan qua khong bao gIo IoI fhoI. ChI co nhung nguoI khong
hIou gIoI Iuaf non cho no khong fhích ung.

O¡NG LO¡ O¡NG TH¡KN XAO, L¡NH OONG,
SONG OONG OK S¡A OO¡ G¡AO PHAP
VA G¡O¡ L¡AT PHAT
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Buc tbu ngo trong tap sacb Gioi Bon Kbat 8ì
Tan Tu (Tbc PcoiscJ Pratimoksbaì co cau Jay. “Ðao But pbai Juoc Juy trì
nbu mot tbuc tai song Jong. Nbu mot tban cay cac canb kbo pbai Juoc cat Ji
Jc cbo nbung nu moi Juoc xuat bicn. Nbung nu moi nay /a nbung giao /y oa
nbung pbuong pbap tbuc tap co tbc Jap ung Juoc nbung nbu ycu cua tboi Jai
oa oan boa moi. Nbung pbat tricn ky tbuat, tin tuc bao cbi oa toc Jo cua Joi
song, no Ja anb buong nbicu toi Joi song nbung nguoi xuat gia”.
Kinb tbua Tbay! Nbung /oi Jay trcn Jay co Jung ooi gioi /uat oa giao
pbap cua Ðuc Pbat kbong tbua Tbay:
Oup: CIao Iy cua Ðao Phaf Ia mof chan Iy cua IoaI nguo I: kho, fap,
dIof, dao. Ða Ia chan Iy cua con nguoI fhì khong con co cho nao saI. Nou con
co cho saI fhì khong goI Ia chan Iy. CIao Iy cua cac fon gIao khac con co cho
saI non khong duoc goI Ia chan Iy ma chI goI Ia frIof Iy, gIao dIou. TrIof Iy,
gIao dIou con nhIou cho saI non cac fong do cua cac fon gIao khac fhuong hay
chInh sua gIao Iy cho fhích hop voI fhoI daI. Con gIao Iy cua Ðao Phaf Ia chan
Iy cua con nguoI non no khong con saI. Nhaf Ia chan Iy ay do con nguoI o fron
hanh fInh nay fu chung noI ra, chu khong phaI chan Iy ay fu coI nao. Cho non
khong aI duoc quyon sua, nou nguoI nao muon sua fhì nguoI ay hay fu chung
nhu Phaf, con fu chua chung fhì dung co sua chan Iy. Cac ban co bIof khong7
ChI co nhung nguoI dIon moI dam cam buf sua chan Iy, chu nguoI khong Ioan
fhan kInh fhì chang bao gIo dam sua.
Nhung nguoI khong hIou gIao Iy cua Phaf gIao Ia chan Iy non moI cho
gIao Iy ay nhu mof fhan cay, cac canh kho phaI duoc caf dI do cho nhung nu
moI xuaf hIon. NguoI nao hIou nhu vay Ia hIou Phaf gIao Ia mof frIof Iy, chu
khong phaI hIou Ia chan Iy.
Nhung nu moI xuaf hIon do Ia gIao Iy cua cac ho phaI phaf frIon. Cac
ban co bIof khong7
No co fho dap ung duoc nhu you cua fhoI daI va van hoa moI, non fang
nI song phI pham hanh, pham gIoI, pha gIoI, bo vun gIoI, song frong chua fo
Phaf Ion nhu cung dình dIon ngoc. Ðo do, fang nI Io xay chua fo Phaf Ion, va

`
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


169
chua fo Phaf Ion hIon gIo moc khap noI. ÐoI song cua cac fang nI vaf chaf duc
Iac day du, an ngu phI fhoI. Mof nguoI fu sI so ng nhu nguoI fho fuc fhì Phaf
gIao con gì Ia Thanh duc fhua cac ban7 Ðo fu hanh nhu vay non bay gIo kho
fìm cho ra mof nguoI chan fu, mof nguoI fu hanh Iam chu sanh, gIa, bonh,
chof hoac noI cach khac Ia bao gIo moI fìm fhay mof nguoI chung qua A Ia
Han.
Ðo caf fIa maI Phaf gIao chan chanh bay gIo fhanh Phaf gIao phaf
frIon va ThIon Tong. CIoI Iuaf hIon gIo fu sI khong con bIof don, nou aI hoI
don gIoI duc, gIoI hanh, gIoI hanh fhì ngo ngan chang bIof dau ma fra IoI.
Caf fIa maI Phaf gIao hIon gIo fhanh Than gIao, mof fon gIao mo fín,
mof fon gIao fha Iuc, maf hof fu Iuc.
Caf fIa maI Phaf gIao fhanh mof fon gIao duc Iac, chu dau con Ia mof
fon gIao Iy duc Iy ac phap nua. Co dung nhu vay khong cac ban7
KHK LY, KHK CO
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Trong /oi ngo cua Tap sacb Gioi Bon Kbat 8ì
Tan Tu (Tbc PcoiscJ Pratimoksbaì oua co tinb cacb kbc /y, kbc co, oua co
tinb cacb tbuc ticn. Nbu oay co Jung kbong tbua Tbay:
Oup: Muon dua mof gIao phap moI vao Ðao Phaf fhì cac To hay dung
nhung fu kho Iy, kho co do cho day maf moI nguoI.
Cac Thay To bao gIo cung muon mình hon Phaf, non dung nhung danh
fu raf kou do sua kInh sach Phaf: kho Iy kho co, fhích ung, fhích nghI voI fhoI
daI, duy frì nhu mof fhuc faI song dong, dap ung nhung nhu you cua fhoI daI
va van hoa moI, vv...
Cac Thay To dung nhung IoI nay chung fo cac Thay fo khong hIou Phaf
gIao.
XIn fhua cung cac ban! CIao Iy Phaf gIao Ia dao duc nhan ban - nhan
qua song khong Iam kho mình, kho nguoI non khI moI nguoI moI baf dau vao
fu fhì duc Phaf day: “Cac pbap ac kbong ncn /am, ncn /am cac pbap tbicn”
(Cbu ac mac tac, cbung tbicn pbung banbì hoac “ngan ac Jict ac pbap sinb
tbicn tang truong tbicn pbap”. Tu fap nhu vay co caI gì khong kho Iy kho co
voI fhoI daI7 Tu fap nhu vay co caI gì khong fhích ung, fhích nghI voI fhoI
daI7 Tu nhu vay co caI gì khong dap ung nhung nhu you cua fhoI daI va van
hoa moI7 Cac ban cu fu hoI IaI xom gIao phap cua Phaf day nhu vay co caI gì
khong kho Iy kho co, khong dap ung nhung nhu you cua fhoI daI va van hoa
moI cho nao7
Ðay nIom Phaf, ngoI fhIon, fung kInh, nIom chu, baf an, nIom hong
danh chu Phaf Iay sam hoI, fung kInh cau sIou, cau an, v.v... nhu vay Ia kho Iy

`
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


170
kho co dap ung nhung nhu you cua fhoI daI va van hoa moI hay sao7 Ðay dao
nhu vay Ia day mo fín, phI dao duc nhan ban – nhan qua, phI Pham hanh.
Cac ban co bIof khong7
Cac ban muon sua gIao Iy cua duc Phaf, fhì nhìn IaI cac ban co fu fap
duoc nhu Phaf chua7 CIoI Iuaf con song chua dung, chua fhanh fjnh, an uong
ngu nghI con phI fhoI, song con o frong chua fo Phaf Ion. Pham hanh cua mof
nguoI fu sI va cu sI nhu vay sao7 Pham hanh song chang ra gì ma muon chInh
IaI kInh sach Phaf Ia mof vIoc Iam chang bIof Iuong suc mình.
Kính fhua cac ban! Chung nao cac ban fu fhoo Phaf CIao song nhu
Phaf, Iam nhu Phaf, chung dao nhu Phaf fhì Iuc bay gIo cac ban so khong con
co y nghI sua kInh, sua gIoI Iuaf Phaf nua.
Cac ban nhu con coc, ma muon Iam ong TroI fhì Iam sao duoc cac ban7
Cac ban nhu con nhaI ma muon Iam bang con bo fhì Iam sao duoc. PhaI
khong cac ban7
XIn fhua cung cac ban, cac ban chua hIou Phaf gIao fhì cac ban dung
dung don no, ma hay Io fu fap dI do cuu mình ra khoI su kho dau cua kIop
nguoI, dung mo mong sua kInh sach Phaf Ia cac ban da fu gIof mình, gIof
Phaf gIao, gIof hang bao fho ho, cac ban co bIof khong 7

NH¡NG G¡O¡ KHONG THÍCH HOP
O¡OC THAY THK BANG NH¡NG G¡O¡ KHAC
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Trong Gioi Bon Kbat 8ì Tan Tu (Tbc PcoiscJ
Pratimoksbaì, co nbung gioi cu kbong con tbicb bop ooi bicn tai Juoc tbay tbc
bang nbung gioi co cong nang bao bo cbo su tbuc tap oa gia trj Jicb tbuc cua
nguoi xuat gia trong tboi Jai moi. Nbu nbung gioi co /icn bc toi su su Jung xc
boi may oi tinb, may truycn bìnb, Jicn tbo ai cam tay, tro cboi Jicn tu, Jicn
tbu, oa mang /uoi Intcrnct o.o...
Kinb tbua Tbay! Gioi Bon Kbat 8ì Tan Tu (Tbc PcoiscJ Pratimoksbaì
Jat ra nbung gioi nay co moi kbong bay cbl /a nbung Janb tu moi: Xin Tbay
cbl Jay cbo cbung con Juoc ro.
Ou p: Thu c ra, CIo I Ðo n Khaf SI Ta n Tu Ia bo sa ch phap Iuaf, chu
chua pha I Ia gIo I Iua f cu a Phaf. Nhu ng gIoI Iuaf frong CIoI Ðo n Khaf SI
Ta n Tu duo c da f ra go I Ia mo I, chu fhuc ra frong gIo I Iuaf cu a Pha f da co
da y du , nhung ca c ba n bIo n soa n ra bo gIo I Iuaf na y kho ng chju kho nghIon
cu u gIo I Iuaf Pha f no n kho ng hIo u gIoI du c, gIoI ha nh, gIo I ha nh frong gIao
Iy Phaf. Vì fho fuong no mo I chu fhu c ra nhu ng gIo I Iuaf na y kho ng mo I.
Co Io ca c ba n fuo ng ra ng fho I daI khoa ho c pha f mInh ra nhIo u ma y mo c

¯
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


171
foI fa n ma frong fho I Ðu c Phaf chua co , no n Ðu c Phaf kho ng co cho gIo I
Iua f do cho gì7 Khong da u ca c ba n a! Ca c ba n da Ia m! Nhung gIo I Iuaf va
gIa o phap cu a Phaf chính Ia no n dao du c, no n no da vuof kho ng gIan va
fhoI gIan. Vì fho , fho I da I khoa ho c co phaf frIo n do n dau fhì va n dI sau
gIo I Iuaf va gIa o pha p cu a Phaf. Ðo I vì fhoI da I khoa ho c Iuo n Iuo n dI sau
gIo I Iua f va gIa o pha p cu a Pha f, do Ia mo f ba ng chu ng ro ra ng, no n gIoI
Iua f va gIao pha p cu a Phaf Iuo n fhích u ng vo I mo I fho I daI, kho ng bao gIo
Io I fho I.
Ví du: CIoI khong nam gIuong cao rong Ion Ia cac ban phaI hIou: no Ia
gIoI cam khong cho fu sI o chua fo, coc Ion, sang dop. Co dung nhu vay khong
cac ban7 Chung fa non suy ra: gIuong cao rong Ion Ia phaI duoc daf frong ngoI
nha fo Ion, nou gIuong fo rong Ion ma da f frong nha nho fhì Iam sao daf
duoc. PhaI khong cac ban7
Sau nay cac ban hay doc bo sach Van Hoa Truyon Thong Thanh Hanh
fhì gIoI Iuaf Phaf khong fhIou mof gIoI nao frong fhoI hIon daI nay. Cho non
su cho gIoI moI cua cac ban Ia fhua, vì frong gIoI cu da co day du, nhung cac
ban khong hIou non fuong Ia khong co. Con bo nhung gIoI nho nhaf Ia vì cac
ban chua hIou duc gIoI, hanh gIoI, hanh gIoI. Ðo nhung gIoI nho nhaf Ia bo
nhung hanh dong dao duc nhan ban - nhan qua khong Iam kho mình, kho
nguoI va kho faf ca chung sanh Ia mof vIoc Iam saI Iam cac ban a!.
Ðuc Phaf day: “Nay cac ty kbco, ty kbco pbai song Jay Ju gioi banb, Jay
Ju gioi bon, song pbong bo ooi su pbong bo cua gioi bon, Jay Ju oai ngbi
cbanb banb, tbay su nguy bicm trong cac /oi nbo nbat cbon cbanb /anb tbo oa
boc tap cac boc gioi” O day, duc Phaf nhac nho chung fa: “Tbay su nguy bicm
trong cac /oi nbo nbat”. Vay fhoo IoI day nay fhì chung fa bo nhung gIoI nho
nhaf nao7 Co nhung gIoI nho nhaf nao bo duoc. PhaI khong cac ban7
KhI fu hanh chua chung dao fhì cac ban dung Iam mof vIoc ngoaI su
hIou bIof cua cac ban. NgoaI su hIou bIof cua cac ban fhì vIoc Iam ay khong
bao gIo dung chanh phap, no Iam haI ban, Iam haI Phaf CIao, Iam haI moI
nguoI, no co fính cach gIof Phaf CIao. Chu khong phaI chan hung Phaf CIao
dau cac ban.

TAM Q¡AN TRONG
C¡A G¡O¡ BON TAN T¡
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Cac ban Jong tu cbo rang. “8u cong bo Gioi Bon
Kbat 8ì Tan Tu (Tbc PcoiscJ Pratimoksbaì sc anb buong kbong nbung Joi
ooi Pbat giao ma cung sc anb buong toi cac ton giao kbac oa Jay kbong pbai
cbl /a mot su kicn tbuoc gioi tam /inb oa ton giao, no con /a mot su kicn oan
boa”

`
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


172
Vay bo gioi /uat nay co tam quan trong Jcn nbu tbc nao:
Xin Tbay Jay ro cbo cbung con Juoc bicu.
Oup: Cac ban chI ca ngoI bo CIoI Ðon Khaf SI Tan Tu cua mình nhu
vay chu su fhaf ra no cung gIong nhu nhung bo gIoI cam Ða Ia Ðo Moc Xoa
cua cac To. VoI bo gIoI Iuaf nay no chI Ia phap Iuaf cua mof quoc gIa nhu fron
da noI, chu chang co gì dac bIof frong gIoI Iuaf ca. No khong noI Ion duoc gIoI
duc, gIoI hanh, gIoI hanh ma no chI Ia nhung gIoI cam. CIoI cam Ia nhung
gIoI Iuaf khong dung fInh fhan fu Iuc cua Phaf gIao. CIoI cam |bj baf buoc)
Iam maf su fu nguyon, fu gIac cua nguoI fu sI Phaf gIao.
Xua Ðuc Phaf fruoc khI nhan mof nguoI moI vao fu hoc fhì cho ho song
bIof fru 4 fhang, nou frong bon fhang bIof fru ma nguoI ay fhay kha nang cua
mình song day du gIoI Iuaf fhì moI xIn Iam do fu cua Phaf bang khong song
noI fhì xIn vo, chu khong op buoc nguoI nao ca.
Ðo dIou kIon nay ma chung foI xac djnh gIoI Iuaf Phaf khong co gIoI
cam, chI co gIoI duc, gIoI hanh, gIoI hanh. Vì fho gIoI cam Ia do cac fo Iam ra.
Ðay gIo cac ban khong hIou non IaI cho ra gIoI cam fan fu mof Ian nua, do Ia
mof vIoc Iam gIam IaI IoI mon cua cac To, khIon cho fu sI Phaf gIao da pha
gIoI, pham gIoI IaI con pha gIoI va pham gIoI hon nua.
Cho non bo gIoI Iuaf nay khong co gIa frj, no cung gIong nhu nhung bo
gIoI Ða Ia Moc Xoa Ðo cua cac To ma fhoI.

NH¡NG THAY PHAM G¡O¡ LAM SAO
THAY OO¡ VA S¡A G¡O¡ L¡AT O¡OC
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Kbi oict bo Gioi Luat Kbat 8ì Tan Tu (Tbc
PcoiscJ Pratimoksbaì, so co nguoi boi ncn cac ban Ja rao Jon cau nay. “Co
nguoi boi. Quy oj /a ai ma Jam tu cblnb gioi cua But: Cau tra /oi. cbung ta
Jcu /a con cua Ðuc Tbc Ton oa cbung ta /a su ticp noi cua Nguoi.
Tbua Tbay cau tra /oi nay Jung bay sai: Xin Tbay giang ro cbo cbung
con Juoc bicu.
Oup: Phan dong nhung fu sI pham gIoI, pha gIoI, bo vun gIoI fhuong
hay co y chInh gIoI Iuaf do su vI pham gIoI Iuaf khong aI phaf gIac ra duoc,
cho non cau fra IoI nay cung nham y ay do cho day nhung su pham gIoI, pha
gIoI. Cau noI: “chung fa Ia con cua Ðuc Tho Ton va Ia su fIop noI cua NguoI”,
Ia chung fa co quyon sua nhung gì cua Phaf. PhaI khong cac ban7
Ta Ia con cua Ðuc Phaf, Ia su fIop noI cua NguoI, nhung fa co Iam duoc
nhu NguoI chua7 Chua Iam duoc nhu NguoI ma dam sua nhung IoI day cua
NguoI fhì co aI fIn cac ban khong7 Cac ban co song day du gIoI hanh nhu

¯
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


173
NguoI chua7 Tu hanh co chung dao duoc nhu NguoI chua7 Chua duoc nhu
NguoI fhì chua du kha nang chInh IaI nhung gì ma NguoI da day. Ca c ban co
bIof khong7

G¡AO OOAN X¡AT G¡A CON
LA OAO B¡T CON
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Co nguoi bao. “Ðao But so Jì con co mat, Jo /a
nbo giao Joan xuat gia cbua bao gio tung Jut Joan”. Loi noi nay co Jung
kbong tbua Tbay:
Oup: “CIao doan xuaf gIa con Ia Ðao Ðuf con”, IoI noI nay Ia nham vao
Iuc Iuong dong nguoI, chu dong nguoI ma pham gIoI, pha gIoI, con fu hanh Ia
fu danh, fu IoI fhì dong nguoI co ích gì cho mình, cho Ðao Phaf. Ðong nguoI
nhu vay Ia Iam haI Phaf gIao fhom. Ðu fu sI co hang van nguoI fhoo fu ma
gIoI Iuaf vI pham fhì Phaf gIao duoc xom Ia da maf. Xua duc Phaf sap nhap
NIof Ðan NgaI da dI chuc: “Ncu gioi /uat con /a Jao Ta con, gio i /uat mat /a
Jao Ta mat”.
IoI phaf bIou fron day Ia IoI cua mof dang phaI chu khong phaI Ia IoI
cua Phaf gIao nua, cho non cac ban phaf bIou ma khong suy nghI chín chan:
“Ðao Pbat so Jì con co mat, Jo /a nbo giao Joan xuat gia cbua tung bao gio
Jut Joan”.
Ðung vay IoI noI nay Ia cac ban xom Phaf gIao gIong nhu mof doan fho,
mof dang phaI, chu khong phaI Ia fon gIao Phaf gIao nua. Phaf gIao Iay gIoI
Iuaf Iam non fang fu hoc cho mình, cho nguoI, non duc Phaf day: “Gioi /uat
con /a Pbat giao con, gioi /uat mat /a Pbat giao mat”. Vì fho Phaf gIao khong
phaI Ia dang phaI ma cung khong phaI Ia fon gIao, vì no Ia dao duc cua con
nguoI non goI no Ia dao duc nhan ban. Cac To sau nay khong hIou gIoI Iuaf va
gIao phap cua Phaf Ia dao duc nhan ban - nhan qua non moI suy fon no fhanh
fon gIao Phaf gIao.
Nhung nguoI fu sI Phaf gIao hIon gIo co caI nhìn gIo I Iuaf va gIao phap
cua Phaf nhu Iuaf dang Iuaf doan cua mof nha chanh frj hon Ia mof nha dao
duc, mof nha chon fu.


¯
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


174
C¡ 25 NAM
G¡O¡ L¡AT PHA¡ O¡OC S¡A OO¡
*

Hoûi: Kinb tbua Tbay! Trong tap sacb “Gioi Bon Kbat 8ì Tan Tu” (Tbc
PcoiscJ Pratimoksbaì Tac gia cbo rang. Cu 26 nam tbì gioi /uat /ai Juoc tu
cblnb mot /an.
Loi Jay nay co Jung kbong tbua Tbay: Xin tbay Jay ro cbo cbung con
Juoc bicu.
Oup: CIoI Iuaf Ia mof dao duc nhan ban - nhan qua song khong Iam
kho mình, kho nguoI, kho chung sanh, vay ma phaI 25 nam fhay doI mof Ian,
nhu vay gIoI Iuaf cua Phaf Ia phap Iuaf chu dau con Ia gIoI Iuaf nua. PhaI
khong cac ban7 Co Io cac ban hIou gIoI Iuaf Ia phap Iuaf cua nha nuoc, non
phaI 25 nam Quoc HoI hop IaI do sua doI.
CIoI Iuaf Phaf Ia mof phap mon fu hoc do fam duoc vo Iau non goI Ia
“gIoI vo Iau”. Vay Ia cac ban bIon gIoI Iuaf Phaf fhanh phap Iuaf, do ba f buoc
fu sI phaI fhI hanh fhoo phap Iuaf, nou fu sI nao vI pham phap Iuaf fhì bo fu
hoac fu hình hoac phaf fIon, v.v... CIoI Iuaf khI vI pham bj phaf foI nhu quy
huong phaf Io sam hoI hoac fan xuaf nhu vay sao goI Ia gIoI vo Iau duoc. Nhu
vay Ðuc Phaf do ra Tam Vo Iau hoc do Iam gì7 Cac ban fra IoI dI7
Phaf gIao Ia fruong huan Iuyon dao duc con nguoI, chu Phaf CIao khong
phaI dang phaI non baf op nguoI khac phaI fhI hanh Iuaf dang.
Nou CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu nay ra doI fhì hang do fu cua Phaf
khong bao gIo fu chung qua vo Iau va Phaf gIao so fro fhanh mof dang phaI
Phaf gIao chu khong con Ia dao Phaf dao duc nua. Va fu do vo sau co nhIou
dang phaI ra doI franh quyon co vj danh IoI, chu khong con Ia mof fon gIao do
fu fap dI don cho rof rao gIaI fhoaf hoan foan.
HIon gIo co raf nhIou sach Phaf gIao ra doI. Nhung chung foI xIn canh
gIac cac ban: “KhI fa p sach nao duoc xuaf ban ra doI fhì hay nhìn fac gIa fu
hanh foI dau, gIoI Iuaf song co nghIom chInh chua7”
ThIon djnh co nhap duoc Tu Thanh Ðjnh chua7
Co fhuc hIon duoc Tam MInh chua7
Co Iam chu duoc bon su dau kho: sanh, gIa, bonh, chof chua7
Nou bIof ro fac gIa da hoI du bon dIou kIon fron fhì cuon sach ay co gIa
frj raf Ion cho con duong fu fap cua cac ban sau nay. Con vo phía fac gIa nou
fra IoI chua duoc nhung cau hoI fron day ma da vIof kInh sach fhì kInh sach
ay khong co gIa frj, chI Ia nhung kInh sach kIon gIaI, fuong gIaI Iua dao moI
nguoI ma fhoI.

¯
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


175
Vay, cac ban hay canh gIac dung do nhung nha hoc gIa Iua dao Iam phí
suc, phí cong, phí cua fIon ma fu hanh chang foI dau, chI uong mof doI.

THAY OO¡
G¡O¡ L¡AT CO LAM ANH H¡ONG
OKN PHAT G¡AO KHONG
*
?
Hoûi: Kinb tbua Tbay! Ncu gioi /uat Ja tu tbco tboi gian, tbco moi
truycn tbong cua tboi Jai, cua moi ncn oan boa tbc gioi tbì bicn co con bao
Jam cbat /uong cbo bang Jc tu cua Pbat bay kbong: Tai sao gioi /uat /ai “tan
tu” : Ðicu nay co Ji nguoc /ai /uat nban qua bay kbong:
Con xin Tbay giang Jay cbo cbung con Juoc tbau bicu.
Oup: Ðao Phaf Ia dao fu gIac, fu nguyon, fu Iuc, non bo gIoI cam Ia saI.
Ðao Phaf Iay fhIon phap Iam vu khí fIon fhang vao cuu canh, non cuoc song
Iay gIoI Iuaf Iam can cu dja. Vì va foan bo gIao Iy cua Phaf Ia gIoI duc, gIoI
hanh, gIoI hanh.
Ðo gIoI bon Ða Ia Moc Xoa Ðo cac To cung dua vao kInh Phaf bIon
soan ra fhanh bo gIoI cam. Cac To khong hIou bIof gIoI Iuaf Phaf Ia phap
mon fu fap fam vo Iau non bIon no fhanh phap Iuaf. Cho non cho saI cua cac
To Ia cho “cam” Iam maf hof y nghIa cua dao Phaf Ia dao fu gIac, fu nguyon.
Ðao khong khuyon du, khong baf buoc nguoI khac, fu moI nguoI y fhuc doI Ia
kho dau non fu nguyon song fhoo Ðao Phaf do fhoaf moI su dau kho.
Ðo gIoI Iuaf Ða Ia Moc Xoa Ðo cua cac To do cam ma IoI fhoI khong
fhích ung voI fhoI daI Ia vay, bo CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu cung Ia mof bo
gIoI cam, nhung chI co fhay doI nhung danh fu fhoo fhoI daI cho fhích ung
nguoI ngho, chu chang co gì moI mo ca.
Nhu fron da noI: no chI saI Ia dI nguoc IaI voI fong chI cua dao Phaf Ia
fu gIac, fu nguyon, chu khong phaI cam, baf buoc. Ðo CIoI Iuaf Khaf SI Tan
Tu cung vay no cung gIam IaI IoI mon cua cac To CIoI Iuaf khong co gì dI
nguoc IaI voI quI Iuaf nhan qua. CIoI cam co do, nhung nguoI fuan fhu gIoI
cam fhì khong co, cho non fu sI Phaf gIao hIon gIo song pha gIoI, pham gIoI
khong con xom gIoI Iuaf ra gì. Ðo CIoI Iuaf Khaf SI Tan Tu bo nhung gIoI ma
fu sI fhuong vI pham do duoc fhích ung voI fhoI daI ma khong bj pham gIoI.
Ðo Ia caI khoo Ioo cua bo gIoI Iuaf nay do fu sI chay fhoo duc Iac do dang hon.
Nhìn nhung bo gIoI cam cua cac Thay To ma dau Iong cho Phaf CIao,
no da Iam maf hof y nghIa fu gIac, fu nguyon song doI dao duc khong Iam
kho mình, kho nguoI, kho ca haI.


`
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


176
PHAM HANH CO CHAP NHAN
CH¡A TO, PHAT LON KHONG
*
?
Hoûi: Kinb tbua Tbay! 8au kbi con Juoc Joc tap sacb mong “LOI DAY
CUA THAY” (tac gia /a mot oj Tbicn 8u noi ticngì. Trong Jo co mot Joan noi
rang. “ Toi tu banb cbl /o buong Jan tang, ni bict ro Juong /oi tu, cbo kbong
Jat nang cbua to Pbat /on, song bay gio toi /ai co cbua to Pbat /on. Ðay
Juong nbu /a Jicu mau tbuan. Vì toi /o cbo tang ni ma tang ni ngay cang
Jong ncn cbua pbai to, cbua nbo /am sao Jung cbua bct: Cbua to tbì Pbat
cung pbai to tbco. Ðo /a Jicu tu nbicn. Kbong guong cp gì bct”.
Ðoc Jcn Joan nay. Con xin Tbay giang cbo con Juoc bicu bon oc Jicu
nay “Cbua to Pbat /on”. Vì con tbay o tu oicn Cbon Nbu tang ni cung rat Jong
ma Jau co tbay cbua to Pbat /on, con cbl tbay mai nba tranb, oacb /icp
tboang mat, moi nguoi Juoc nban mot cai tbat ricng bict Jc /o tu tap. Vì tbc
con kinb xin Tbay giang Jay cbo con tbau bicu Jc moi ngay tri kicn cua con
Juoc sac bcn, oa sau sac bon nua.
Oup: ÐoI voI cau hoI nay, Thay khong co y kIon gì ca, vì cau hoI cua
con da co cau fra IoI roI.
Thay chI mong sao cac bac Ton Tuc khI fjch duoc fu faI frong sanh fu,
dung nam IIof gIuong IIof chIou. Mof hình anh cua mof nguoI fu hanh fhoo
Phaf CIao khong bao gIo mong gap.
KhI cac bac Ton Tuc fjch mong sao cac huynh do dou doan kof Ia dop
nhaf.
Chua fo Phaf Ion Ia hình anh danh IoI. Cho non khIon Iong nguoI do sa
nga bj phan hoa noI bo.
Chua fo Phaf Ion Ia hình anh danh IoI. NguoI fu sI gIoI Iuaf nghIom
chInh fhì khong fho nao chap nhan, khong fho nao song frong do duoc.
Trong gIoI Iuaf Sa ÐI co gIoI Iuaf fu sI khong duoc nam gIuong cao rong
Ion, fuc Ia Ðuc Phaf day fu sI khong non o frong chua fo Phaf Ion. TaI sao co
nghIa nay7
Chung fa Iay gIoI nay suy ra fhì bIof ngay IIon. CIuong cao rong Ion Ia
phaI duoc daf frong frong chua fo, coc Ion, nou am franh, coc nho Iam sao daf
gIuong cao rong Ion duoc. PhaI khong cac ban7 Cho non gIoI khong nam
gIuong cao rong Ion Ia gIoI khong duoc o frong chua fo Phaf Ion. Nhu vay cac
ban o frong chua fo Phaf Ion Ia cac ban vuof qua gIoI Iuaf Phaf. CIoI Iuaf Ia
duc hanh cua nguoI fu sI. NguoI fu sI phaI song co duc hanh fhanh ban moI
dung Ia Thanh Tang, con song frong chua fo Phaf Ion fhì Thanh hanh fhanh
ban dau con nua. PhaI khong cac ban7

¯
Cau boi cua Nguycn Tbanb
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


177
CIoI Iuaf va gIao phap cua Phaf khong cho phop nguoI fu sI song frong
do. Vì gIoI Iuaf va gIao phap cua Phaf day Iy duc Iy ac phap, ma song frong do
Ia Iam sao Iy duc Iy ac phap duoc.
Khong Iy duc Iy ac phap fhì fu phap nao cung Ia fu fhoo ngoaI dao. Tu
ma khong Iy duc Iy ac phap Ia fu fap co ích IoI gì. Tu ma khong song doI
Pham hanh Ia khong xung dang nguoI fu sI Phaf gIao.

HKT
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


178
M¡C L¡C

IoI noI dau ................................................................... 7
KInh VIon CIac .......................................................... 21
Ðuc Phaf fu fap phap mon nao ............................... 23
Cac phap dou khong ................................................. 32
Tho gIoI sIou hình ..................................................... 35
Tu roI vo dau7 ............................................................ 37
NguoI fu chua gIaI fhoaf ........................................... 40
NguoI dIoc khong so sung ........................................ 42
Co fhan nguoI moI du dIou kIon fu ......................... 49
Ðuoc fhan nguoI Ia kho ............................................ 54
Con nguoI ngay mof dong hon ................................. 58
KhI vuon co phaI Ia fhuy fo ..................................... 68
Nguon goc vu fru ....................................................... 73
NguoI hoan hao ......................................................... 76
Noo vao dao duc ........................................................ 81
Quy y Tam Ðao .......................................................... 84
Trung Tam An Ðuong Chon Iac ............................. 85
Ðuong dI cua nhan qua ............................................. 86
NguoI cu sI an phI fhoI ............................................. 94
Phap mon dap pha .................................................... 96
Ngay sInh nhaf ....................................................... 109
Tho Ðaf Quan TraI .................................................. 111
Hay fIof kIom .......................................................... 115
XIn mof caI fon cho nhom fu hoc .......................... 116
ThInh kInh ............................................................... 118
Xa IoI ........................................................................ 121
Cung duong dung chanh phap ............................... 134
Muon nhap djnh phaI sIong nang ......................... 140
Ron Iuyon nghj Iuc .................................................. 144
Tuong fuc ................................................................. 147
Chua du duyon xuaf gIa .......................................... 149
Tap II moI ................................................................ 156
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


179
CoI TroI .................................................................... 157
HoaI vong ................................................................. 162
Nguyon uoc .............................................................. 166
XIn fhInh kInh ......................................................... 170
Tu sao Iau qua ......................................................... 171
Chan hung Phaf gIao .............................................. 172
Ðung fhan fhong do chung sanh ........................... 175
ThIon Yoga cung fjnh chI duoc .............................. 178
Tam Iuc phap huong ............................................... 180
Cach fu Ðjnh NIom HoI Tho .................................. 181
Quan va bIof ............................................................ 185
Iy cac IoaI hy fuong ............................................... 188
Xa Iac xa kho ........................................................... 190
Iy hy fru xa co phaI Ia phap huong ..................... 194
NghIop faI sanh ....................................................... 196
Thuc nao Ia IInh hon7 ............................................. 198
MInh ......................................................................... 201
Phuong phap nhap Nhj ThIon ............................... 204
Hanh cac phap fhIon .............................................. 208
Phap huong fam ngan gon ..................................... 212
KhI nao moI baf dau huong fam7 .......................... 213
Tu Ðjnh Vo Iau ....................................................... 216
Von man ngu frIon caI ........................................... 220
Cach fhuc fu hanh Thaf CIac ChI ......................... 222
Ðung mof hay nhIou cau phap huong ................... 237
Huong fam nhu fho nao7 ........................................ 242
Thuy mIon hay fuy mIon ........................................ 243
Hanh doc cu ............................................................. 245
Song fho fhan mof mình ........................................ 248
Thuong Ðaf KhInh Ðo Taf ..................................... 249
ThoI khoa fu fap cho cu sI faI gIa.......................... 251
Ðon IoaI fhuc an ...................................................... 254
Mof fruyon fhong fof dop ....................................... 257
Co ba hang nguoI .................................................... 269
Su fu fap Kho Thanh Ðo ........................................ 277
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


180
Tu Truong ................................................................ 280
Cung duong va nhan cung duong .......................... 286
NoI dau ..................................................................... 291
Nhan qua ................................................................. 296
Phong sanh .............................................................. 301
Nhan qua phaI fra .................................................. 306
Cau co ....................................................................... 308
Ma do........................................................................ 315
Quy y fam bao ......................................................... 316
TrI kIon va ban Ianh .............................................. 321
5 va 13 nam ............................................................. 332
Ðo nhung gIoI nho nhaf ......................................... 338
Ðung IoI dung fhIon xao ......................................... 348
Kho Iy, kho co ......................................................... 351
Nhung gIoI khong fhích hop .................................. 353
Tam quan frong cua gIoI bon fan fu ..................... 356
Nhung fhay pham gIoI Iam sao ............................. 358
CIao doan xuaf gIa .................................................. 359
Cu 25 nam ............................................................... 361
Thay doI gIoI Iuaf .................................................... 363
Pham hanh co chap nhan ...................................... 365
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


181

X¡N CAC BAN OON OOC HA¡
TAP SACH
1- Ðao Ðuc Iam NguoI fap 3
2- CIoI Ðuc Thanh Tang, Thanh NI.
 Ðao Ðuc Iam NguoI fap III day dao duc vo y fhuc, dao duc vo IoI
noI, dao duc vo nhung hanh dong noI fhan v.v...
Ðoc sacb Jao Juc nay, cac ban sc truy tìm nbung Jicu moi /a trong
tban tam ma tbat su tbì kbong co gì moi /a ca. Vì no /a mot su tbat trong noi
tam cua cac ban, nbung tu /au, cac ban kbong /uu y Jcn no ma tboi.
 CIoI Ðuc Thanh Tang va Thanh NI Ia mof bo sach day vo Pham
hanh cua nhung vj fy khoo fang va nI.
Mof fu sI Phaf gIao khong fu hoc gIoI duc Thanh Tang, Thanh NI fhì
khong xung dang Ia do fu cua Phaf. XIn cac ban fang, nI Iuu y: “Gioi /uat con
/a Pbat giao con, gioi /uat mat /a Pbat giao mat”.

- - P Ph ha aä ä t t t tö öû û ñ ña aõ õ ñ ñö öa a h ha aà à u u h he eá á t t k ki in nh h s sa aù ù c ch h c cu uû û a a T Tu u V Vi ie eä ä n n C Ch hô ôn n N Nh hö ö l le eâ â n n m ma aï ï n ng g ô ôû û ñ ñò òa a c ch hæ æ: :

www.chonlac.org
Ð!ONC VÐ X! PHAT Tập IX


182
Đường Về Xứ Phật
|Tap IX)
Truong Iao THICH THONC IAC
----------------------------------------

NHA X¡AT BAN TON G¡AO
So 4 – Io 11 – Tran Ðuy Hung – Ha NoI
ÐT: 04.5566701 – Iax: 04.5566702

Cbju tracb nbicm xuat ban
Hu Ngoc Tho
Bicn tap
Trun Xuun Ly
Trìnb bay
Nguyen Th{ Hu
Bìa
Tuong Long

Ðoi tac /icn kct.
T! VIÐN CHON NH!
TRANC ÐANC – TAY NINH
______________________________________________
So Iuong In 1.000 ban, kho: 14,5 x 20,5 cm
In faI Cong fy TNHH 1 fhanh vIon In NguoI Iao Ðong,
131 Cong Quynh, Q.1, TP.HCM, ÐT: 8374604 - 8373083
So ÐK xuaf ban: 207-2007/CXÐ/09-103/TC
In xong va nop Iuu chIou quy 1/2008.