P. 1
Giao an Hoa Hoc 11 Soan Cong Phu

Giao an Hoa Hoc 11 Soan Cong Phu

|Views: 71|Likes:
Được xuất bản bởileminh1982

More info:

Published by: leminh1982 on Jul 12, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản

Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM
Ngày Soạn: 14 / 08 / 2010
Giảng các lớp:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1. ,iến th-c:
- Củng cố kiến !"c l# !$yế %ại c&'ng ng$y(n )* li(n kế !+, !-c* %.n! l$/ $0n
!oàn* p!ản "ng o1i !oá k!)* ốc %2 p!ản "ng !oá !-c.
. ,/ n0n%
- 3à4 các 5ạng 6ài /p 7à c8n 69ng p!ản "ng o1i !oá k!).
II.Chuẩn bị
1. Giáo viên: :; !ống !oá các kiến !"c c!&'ng <=n! lớp 10.
2. Học )inh: >?4 lại các ki(n !"c %@ !-c.
III. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại* Bo Bán!* Cng !Dp.
I%.Ti&n t'(nh ti&t học
1. 1n 23nh 4"#:
. ,i5m t6a b&i c7
E. $8i (un% 9n tậ#:
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- CF$ ạo G HIc %iJ4 củ, các loại !ạ G
HKng 7. G LiJ$ !"c Mn! k!ối l&Dng
ng$y(n ) <$ng 6=n! G
- N!M 5A: Mn! k!ối l&Dng ng$y(n ) <$ng
6=n! củ, Clo 6iế clo c+ 2 %Kng 7. là
Cl
EO
1P
c!iế4 PO*PPQ 7à
Cl
EP
1P
c!iế4 24*2EQ
Cng Bố ng$y(n ).
)*#t +,ng 3
- CF$ !=n! ?l?c<on ng$y(n ) G N!M 5A
Riế cF$ !=n! ?l?c<on ng$y(n )
1S
T*
20
C,*
2U
V?*
EO
L<.
- :&ớng 5Wn !-c Bin! 7iế p!8n 6ố nXng
l&Dng <Ki c!$yJn B,ng cF$ !=n! ?l?c<on
ng$y(n ).
I. C4u t#* ngu$ên t5
1 $%u'ên t:
Y RZ : các ?l?c<on %i;n Mc! 1-.
Y :ạ n!8n : p<oon %i;n Mc! 1Y 7à n'<on
k![ng 4,ng %i;n.
. ;<n% v3
100
6.\ ,.>
]
+
=
N!M 5A:
100
24*2E.EP PO*PP.EO
]
^Cl_
+
=
` EO*O
= Cấu h>nh ?4?ct6on n%u'ên t:
N!M 5A
1S
T
a : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
1
C! : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
1
20
C,
a : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
2
C! : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
2
2U
V?
a : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
2
E5
U
C! : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
E5
U
4B
2
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng 6
- N2i 5$ng G
- Sb 6iến %Ci Mn! c!F ki4 loại* p!i ki4*
%2 84 %i;n* 6án kMn! ng$y(n ) <ong 42
c!$ k=* <ong 42 p!8n n!+4 c!Mn! G
- N!M 5A Bo Bán! Mn! c!F củ, %'n c!F 7à
!Dp c!F củ, ni' 7à p!op!o.
)*#t +,ng 7
- c!8n loại li(n kế !oá !-c G dối e$,n !;
gif, !i;$ %2 84 %i;n 7à li(n kế !oá !-c G
- dối e$,n !; gif, li(n kế !oá !-c 7à
42 Bố Mn! c!F 7/ lM G
)*#t +,ng 8
- T!ái ni;4 G HIc %iJ4 củ, p!ản "ng o1i
!oá k!) G
- 3/p p!&'ng <=n! o1i !oá k!) G
- c!8n loại p!ản "ng !oá !-c.
)*#t +,ng 9
- Nốc %2 p!ản "ng !oá !-c G N!fng yế$
EO
L<
a :1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
4B
2
E5
10
4p
O
C! :1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
U
E5
10
4B
2
4p
O
II. Định :u;t tu<n h*àn
1 $8i (un%
NMn! c!F củ, các ng$y(n ố 7à %'n c!F cgng
n!& !àn! p!0n 7à Mn! c!F củ, các !Dp c!F
ạo n(n h các ng$y(n ố %+ 6iến !i(n $0n
!oàn !?o c!ii$ Xng %i;n Mc! !ạ n!8n
ng$y(n ).
. CD biến 2Ei tFnh chất
N!M 5A Bo Bán! Mn! c!F củ, %'n c!F 7à !Dp
c!F củ, ni' 7à p!op!o.
P
N : 1B
2
2B
2
2p
E
1O
c : 1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
E
C!jng !$2c n!+4 R
]
Lán kMn! ng$y(n ) N k c
H2 84 %i;n N l c
NMn! p!i ki4 N l c
:i%<o1i :Nm
E
c+ Mn! ,1i 4ạn! !'n :
E
cm
4
III. =iên >&t h* học
1 !iên Gết ion !=n! !àn! 5o lbc !j nn! %i;n
gif, các ion 4,ng %i;n Mc! <ái 5F$
. !iên Gết c8n% hoá t63 %&Dc !=n! !àn! 5o
Bb g+p c!$ng cIp ?l?c<on
= HIi Juan hK %iLa hiKu 28 Bm 2iKn v& 4oại
4iên Gết hoá học
:i;$ %2 84
%i;n ^o_
3oại li(n kế
0kok 0*4
3i(n kế C:N k![ng
cbc.
0*4kok1*P 3i(n kế C:N c+ cbc.
o p 1*P 3i(n kế ion.
I%. Ph!n ?ng *@i h* >h5
1 ,hái niKm
. ;Mc 2i5m #hản -n% oNi hóa Gh:
HIc %iJ4 là Bb c!o 7à n!/n 1ảy <, %Kng !qi.
r? c!o s r? n!/n.
= !ậ# #h@ơn% t6>nh oNi hoá Gh:
N!M 5A
C8n 69ng các p!ản "ng B,$ !?o p!&'ng p!áp
!Xng 69ng ?l?c<on
,. Tdnm
4
Y :Cl t TCl Y dnCl
2
Y Cl
2
Y
:
2
m
6. T
2
C<
2
m
P
Y :Cl t TCl Y C<Cl
E
Y Cl
2
Y :
2
m
%. =A thu$&t ph!n ?ng h* học
1 TIc 28 #hản -n% hoá học
. CBn bOn% hoá học
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
ố ản! !&ung ốc %2 p!ản "ng G C8n 69ng
!oá !-c G
- Ng$y(n l# c!$yJn 5.c! c8n 69ng !oá
!-c.
= $%u'ên 4F chu'5n (3ch cBn bOn%
Ng$y(n lM c!$yJn 5.c! c8n 69ng vT!i !,y %Ci
42 <ong các yế$ ố ản! !&ung %ến c8n 69ng
!oá !-c != c8n 69ng Bw c!$yJn 5.c! !?o
c!ii$ là4 giả4 ác %2ng củ, ản! !&ung %+x.
N!M 5A
C!o c8n 69ng n!& B,$ :
N
2^k_
Y E:
2^k_
 2N:
E^k_
:k0.
yp 5Ang n!fng 6i;n p!áp nào %J Xng !i;$
B$F p!ản "ng G
7. C-ng cB C "Dn "E
- >?4 lại các n2i 5$ng %@ [n /p.
- >?4 lại các kiến !"c 7i o1i* l&$ !$zn!* !,log?n.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Tiết . ÔN TẬP ĐẦU NĂM HttI
$%&' Coạn: 1P Q RS Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c:
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Củng cố các kiến !"c 7i %'n c!F !,log?n* o1i* l&$ !$zn! 7à các !Dp c!F củ,
c!jng.
. ,/ n0n%:
- 7/n 5Ang ki(n !"c l# !$yế %J là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án 7à các p!&'ng i;n k!ác.
2. Học )inh: [n /p lại kiến !"c các c!&'ng !,log?n{ o1i-l&$ !$zn! u lớp 10.
I%.Ti&n t'(nh ti&t học
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- CF$ !=n! ?l?c<on ngoài c|ng củ, n!+4
!,log?n G Nh cF$ !=n! B$y <, Mn! c!F
!oá !-c c' 6ản G
- So Bán! Mn! c!F !oá !-c c' 6ản h Vlo
%ến }o G
- C!o !M 5A c!"ng 4in! Bb 6i(n !i(n
%+ G
Hii$ c!ế G
)*#t +,ng 3
- NMn! c!F củ, các !,log?n !i%<ic 6iến
%Ci n!& !ế nào h V %ến }G
- :V c+ Mn! c!F nào %áng c!j # G
- Hii$ c!ế G
- :Dp c!F c+ o1i củ, clo G NMn! c!F !+,
!-c c' 6ản G Ng$y(n n!8n G
)*#t +,ng 6
- NMn! c!F !oá !-c c' 6ản G ng$y(n n!8n
G So Bán! Mn! o1i !oá củ, o1i 7ới o~on G
c!o !M 5A 4in! !oạ G
- Hii$ c!ế o1i G
)*#t +,ng 7
- NMn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, l&$
!$zn! G giải !Mc!
- So Bán! Mn! o1i !oá củ, l&$ !$zn! 7ới
o1i 7à 7ới clo G
)*#t +,ng 8
- NMn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, các !Dp
c!F l&$ !$zn! G dối e$,n !; gif, Mn!
o1i !oá -k!) 7à 4"c o1i !oá.
- C!j # Mn! o1i !oá k!) c•n p!A !$2c
I. ).:*gJn
1 ;ơn chất
> : nB
2
np
O
>Y1? t >
NMn! o1i !oá 4ạn!.
NMn! o1i !oá giả4 50n h Vlo %ến }o.
. Ha4o%?n hi26ic
:Vkk:Clk:L<k:}
c!ii$ Xng Mn! ,1i.
:V c+ Mn! c!F Xn 4•n !$€ in!.
4:VY Sim
2
t SiV
4
Y 2:
2
m
II. K@i C =ưu huLnh
1 ;ơn chất
a. Oxi - ozon
- NMn! o1i !oá 4ạn!
- Hii$ c!ế
Y N<ong p!•ng !M ng!i;4
c!8n !$€ n!fng !Dp c!F già$ o1i 7à k•4 6in
n!i; n!& Tdnm
4
* TClm
E
* :
2
m
2
* TNm
E
*...
Y <ong c[ng ng!i;p
b. Lưu huỳnh
3&$ !$zn! 7h, c+ Mn! o1i !oá 7h, c+ Mn!
k!).
. HT# chất 4@u huUnh
:i%<o B$n‚$,
3&$ !$zn! %io1i.
]1i B$n‚$<ic %Ic 7à lo@ng.
III. Mài t;p
Mài 2 NMn! !J Mc! 1j 0*Od c0n 5|ng %J
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P
-1 0
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
7ào n!ii$ yế$ ố k!ác. ƒb %oán này 4,ng
Mn! c!F l# !$yế.
)*#t +,ng 9 Lài /p 1
)*#t +,ng N Lài /p 2
)*#t +,ng O Lài /p E
<$ng !oà O04l ,1i B$n‚$<ic 0*2 d.
Mài 3 Hố c!áy !oàn oàn E*O2g 62 l&$ !$zn!
<Ki BAc oàn 62 Bản p!„4 c!áy e$, 200g 5$ng
5.c! Tm: U*44Q. d$ối nào %&Dc ạo !àn!
7à k!ối l&Dng là 6,o n!i($ G
Mài 6 C!o 12 g,4 !…n !Dp 62 %Kng 7à B†
7ào 5$ng 5.c! ,1i B$n‚$<ic %Ic* B,$ p!ản "ng
!$ %&Dc 5$y n!F O*U lM Sm2 ^%kc_. NMn! Q
k!ối l&Dng 4…i ki4 loại <ong !…n !Dp %0$.
7. C-ng cBP
- >?4 lại các n2i 5$ng %@ [n /p.
8. QDn "E
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài vSb %i;n lix.
-
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................
................................
............................................................
................................
............................................................
................................
............................................................
................................
............................................................
................................
chuyªn m«n uyÖt
'g(y ...... ) ...... ) 2*1*
!" #ai $&ng
Chương 2P 1R ĐISN =I
HVc tiêu cWa ch@ơn%:
1 ,hi các aNitX baYo v& muIi hZa tan t6on% n@"c Nả' 6a nhLn% hiKn t@Tn% %>[
. Phản -n% Nả' 6a t6on% (un% (3ch n@"c có nhLn% 2Mc 2i5m %>[
Tiết = T2. 1R ĐISN =I
$%&' Coạn: .1 Q RS Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế %&Dc các k!ái ni;4 7i Bb %i;n li* c!F %i;n li.
- :iJ$ ng$y(n n!8n 7i Mn! 5Wn %i;n củ, 5$ng 5.c! c!F %i;n li.
- :iJ$ %&Dc c' c!ế củ, e$á <=n! %i;n li.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kn nXng !bc !àn! e$,n Bá* Bo Bán!.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- ‡ˆn l$y;n kn nXng l/p l$/n logic.
II. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- ƒAng cA 7à !oá c!F !M ng!i;4 %o %2 5Wn %i;n.
- N<,n! 7w ^ :=n! 1.1 SGT_
. Học )inh
- >?4 lại !i;n &Dng 5Wn %i;n %@ !-c <ong c!&'ng <=n! 7/ l# lớp P.
III. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i.
I%.Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- GR l†p !; !ống !M ng!i;4 n!& !=n! 7w
SGT 7à là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
,ết 4uận: - ƒ$ng 5.c! ,1i* 6,~' 4$ối 5Wn
%i;n.
Các c!F <†n k!,n: N,Cl* N,m: 7à 42 Bố
5$ng 5.c! <&D$ %&qng k![ng 5Wn %i;n.
)*#t +,ng 3
5$ng 5.c! ,1i* 6,~'* 4$ối.
- Các c!F <†n k!,n: N,Cl* N,m: 7à các
5$ng 5.c! <&D$* %&qng 5o c!jng Kn ại u
5ạng p!8n ) n(n k![ng 5Wn %i;n .
- Nại B,o các 5$ng 5.c! 4$ối ,1i* 6,~'
4$ối 5Wn %&Dc %i;n G
- LiJ$ 5i‰n Bb p!8n li củ, ,1i 6,~' 4$ối
!?o p!&'ng <=n! %i;n li. :&ớng 5Wn các!
g-i (n 42 Bố ion.
- GR %&, <, 42 Bố ,1i 6,~'* 4$ối e$?n
!$2c %J !-c Bin! 6iJ$ 5i‰n Bb p!8n li 7à
g-i (n các ion ạo !àn!.
)*#t +,ng 6 N!M ng!i;4
- GR là4 !M ng!i;4 2 củ, 5$ng 5.c! :Cl
7à C:
E
Cmm: u SGT c!o :S n!/n 1• 7à
<j <, kế l$/nG
)*#t +,ng 7
- GR gDi # %J :S <j <, các k!ái ni;4 c!F
I. )iVn tưWng +iVn :i
1 ThF n%hiKm: SGT
,ết 4uận: - ƒ$ng 5.c! ,1i* 6,~' 4$ối 5Wn
%i;n.
Các c!F <†n k!,n: N,Cl* N,m: 7à 42 Bố
5$ng 5.c! <&D$ %&qng k![ng 5Wn %i;n.
. $%u'ên nhBn tFnh (]n 2iKn cWa các (un%
(3ch aNitX baYơX muIi t6on% n@"c
- Các ,1i* 6,~'* 4$ối k!i ,n <ong n&ớc
p!8n li <, các ion là4 c!o 5$ng 5.c! củ,
c!jng 5Wn %i;n.
- Š$á <=n! p!8n li các c!F <ong n&ớc <, ion
g-i là Bb %i;n li.
- N!fng c!F ,n <ong n&ớc p!8n li <, ion g-i
là c!F %i;n li.
- Sb %i;n li %&Dc 6iJ$ 5i‰n 69ng p!&'ng <=n!
%i;n li.
N!M 5A
N,Cl t N,
Y
Y Cl
-
:Cl t :
Y
Y Cl
-
N,m: t N,
Y
Y m:
-
II. PhXn :*#i ch4t +iVn :i
1 ThF n%hiKm SGT
- N!/n 1• u c|ng nKng %2 != :Cl 5Wn %i;n
n!ii$ !'n C:
E
Cmm:.
. Chất 2iKn 4i mạnh v& chất 2iKn 4i 'ếu
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
%i;n li 4ạn!.
- GR n!†c lại %Ic %iJ4 cF$ ạo củ, in! !J
N,Cl là in! !J ion* các ion 84 7à 5&'ng
p!8n 6ố %i$ %In ại các nj 4ạng.
- GR k!i c!o in! !J N,Cl 7ào n&ớc != c+
!i;n &Dng g= 1ảy <,G
- GR kế l$/n 5&ới ác 5Ang củ, các p!8n
) n&ớc p!8n cbc. Các ion N,
Y
7à ion Cl
-

ác! <, k!Zi in! !J %i 7ào 5$ng 5.c!.
)*#t +,ng 8
- GR lFy !M 5A C:
E
Cmm: %J p!8n Mc! <Ki
gijp :S <j <, %.n! ng!n,* %Kng !qi giáo
7i(n cgng c$ng cFp c!o :S các! 6iJ$ 5i‰n
<ong p!&'ng <=n! %i;n li củ, c!F %i;n li
yế$.
- HIc %iJ4 củ, e$á <=n! %i;n li yế$ G
- GR 6C B$ng: C!jng cgng $8n !?o
ng$y(n lM c!$yJn 5.c! c8n 69ng.
a Chất 2iKn 4i mạnh
- C!F %i;n li 4ạn! là c!F k!i ,n <ong n&ớc
các p!8n ) !oà ,n %i$ p!8n li <, ion.
N,Cl t N,
Y
Y Cl
-
C!F %i;n li 4ạn! 6,o
gK4
Các ,1i 4ạn! n!& :Nm
E
* :
2
Sm
4
* :Clm
4
*
:Clm
E
* :Cl* :L<* :}* :dnm
4
...
Các 6,~' 4ạn! n!& N,m:* L,^m:_
2
...
:0$ !ế các 4$ối.
b Chất 2iKn 4i 'ếu
- C!F %i;n li yế$ là c!F k!i ,n <ong n&ớc
c!‹ c+ 42 p!0n p!8n li <, ion* p!0n c•n lại
Kn ại u 5ạng p!8n ) <ong 5$ng 5.c!.
N!M 5A
C:
E
Cmm:  C:
E
Cmm
-
Y :
Y
- C!F %i;n li yế$ gK4
,1i c+ %2 4ạn! <$ng 6=n! 7à yế$:
C:
E
Cmm:* :CN* :
2
S* :Clm* :Nm
2
*
:
E
cm
4
...
6,~' yế$ dg^m:_
2
* Li^m:_
E
...
d2 Bố 4$ối củ, !$€ ng8n n!& :g^CN_
2
*
:gCl
2
...
ChY AP +u, tr-nh thu.n ngh/ch s0
12t 13n tr2ng th,i c4n b5ng. !6 7µ
c4n b5ng 18ng.
7. C-ng cB
- 1G Sb %i;n li* c!F %i;n li là g= G N!ế nào là c!F %i;n li 4ạn!* %i;n li yế$ G C!o !M 5A 7à
7iế p!ản "ng 4in! !oạ.
- 2? Trong sè c¸c chÊt sau, nh÷ng chÊt nµo lµ chÊt ®iÖn li.H
2
S, SO
2
, Cl
2
, H
2
SO
4
,
CH
4
, aHCO
!
, C
"
H
#2
O
"
, Ca$OH%
2
, H&, C
"
H
"
, aOCl.
- !? T' c( ch) c*a +u¸ tr,nh ®iÖn li h-. cho /i)t c¸c .)u tè 0nh h1ng t2i s3
®iÖn li c*a c¸c chÊt ®iÖn li.
T'! :ZiP
4 ChÊt ®iÖn li5 H
2
S, H
2
SO
!,
aHCO
!
, Ca$OH%
2
, H&, aOCl.
4 S3 ®iÖn li c*a chÊt ®iÖn li 6h7 thu8c
9% :0n chÊt c*a chÊt ®iÖn li.
9% hiÖt ®8, ¸6 suÊt.
9% :0n chÊt c*a ;ung <=i.
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p SGT 7à SLN .
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài iếp !?o
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................ chu
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% _
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 7 T3. [\IT] M[^_ %` MUaI
$%&' Coạn: .1 Q RS Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế k!ái ni;4 ,1i* 6,~' !?o !$yế ]<?ni$.
- Liế %&Dc Bb %i;n li củ, ,1i* 6,~' 7à 4$ối <ong n&ớc.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! %i;n li củ, các c!F %i;n li.
- c!8n 6i; %&Dc các loại c!F 7à là4 các 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i.
III. Chuẩn bị
1. /i* 0iênP Giáo án 7à các p!&'ng i;n k!ác
. Học )inh: C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
- Sb %i;n li là g= G C!F %i;n li là g= G
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% S
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- N!ế nào là c!F %i;n li yế$* %i;n li 4ạn!.
= B&i m"i
Hoạt 28n% cWa G` v& HC $8i (un%
)*#t +,ng 2
- GR y($ c0$ !-c Bin! n!†c lại k!ái ni;4
,1i u lớp 5&ới.
- \($ c0$ !-c Bin! c!o 42 7ài !M 5A 7i ,1i
7à 7iế p!&'ng <=n! %i;n liG
- N!/n 1• g= 7i Bb %i;n li củ, ,1iG
- ]1i là g= G NMn! c!F c!$ng củ, ,1i 5o ion
nào ạo n(n G
)*#t +,ng 3
- R/y n!fng ,1i n!& :
2
Sm
4
* :
E
cm
4
%i;n li
n!& !ế nào G
- C!jng %&Dc g-i là ,1i g=G
C!j # c!o !-c Bin! <• ,1i B$n‚$<ic là %i,1i*
nFc !" n!F %i;n li 4ạn!* nFc !" !,i %i;n li
yế$.
- \($ c0$ :S 7iế 42 Bố p!&'ng <=n! %i;n
li củ, 42 Bố ,1i :Clm* :Nm
2
* :Clm
4
.
)*#t +,ng 6
- \($ c0$ :S n!†c lại k!ái ni;4 6,~' u lớp
5&ới* c!o 7ài !M 5A 7i 6,~' 7à 7iế p!&'ng
<=n! %i;n li.
- N!/n 1• g= 7i Bb %i;n li củ, 6,~' c+ c!",
ion nào G R/y Mn! c!F c!$ng củ, 6,~' là
Mn! c!F củ, ion nào G
- C!o !-c Bin! c!o 42 7ài !M 5A k!ác 7à
7iế p!&'ng <in! %i;n li.
- C!j # n!†c lại các! g-i (n các c,ion*
,nion 7à y($ c0$ !-c Bin! g-i (n các c,ion
7à ,nion.
)*#t +,ng 7
- GR là4 !M ng!i;4 Žn^m:_
2
Y 55 :Cl.7à
!M ng!i;4 Žn^m:_
2
Y 55 N,m:.
- :S e$,n Bá 7à %&, <, k!ái ni;4 5b, 7ào
k!ái ni;4 ,1i* 6,~' u <(n.
- C$ng cFp c!o :S 42 Bố !i%<o1i l&•ng
Mn! !,y gIp n!& ]l^m:_
E
* C<^m:_
E
*
c6^m:_
2
* Sn^m:_
2
7à y($ c0$ 7iế p!&'ng
<=n! %i;n li.
C!j # 5ạng ,1i củ, các !i%<o1i l&•ng Mn!.
:
2
Žnm
2
* :]lm
2
.:
2
m* :
2
c6m
2
.
)*#t +,ng 8
-\($ c0$ :S n!†c lại %.n! ng!n, 4$ối u
N:CS. C!o 42 7ài !M 5A 7à 7iế p!&'ng
<=n! %i;n li.
-C!j # n!†c lại các! g-i (n các 4$ối.
I. [@it
1 ;3nh n%haa
:Cl t :
Y
Y Cl
-
:Nm
E
t :
Y
Y Nm
E
-
:
2
Sm
4
t :
Y
Y :Sm
4
-
C:
E
Cmm:  :
Y
Y C:
E
Cmm
-
- N!?o !$yế ]<?ni$ ,1i là c!F k!i ,n
<ong n&ớc p!8n li <, c,ion :
Y
.
. bNit nhicu nấc
:
E
cm
4
 :
Y
Y :
2
cm
4
-
:
2
cm
4
-
 :
Y
Y :cm
4
2-
:cm
4
-
 :
Y
Y cm
4
E-
- N!fng ,1i p!8n li <, n!ii$ nFc c,ion :
Y

g-i là ,1i n!ii$ nFc* n!fng ,1i c!‹ p!8n li
42 nFc c,ion :
Y

g-i là ,1i 42 nFc.
II. M.bơ
N,m: t N,
Y
Y m:
-
Tm: t T
Y
Y m:
-
C,^m:_
2
t C,
2Y
Y 2m:
-
- N!?o !$yế ]<?ni$ 6,~' là c!F k!i ,n
<ong n&ớc p!8n li <, ,nion m:
-
.
III. )i+'*@it :ưcng tdnh
-:i%<o1i l&•ng Mn! là !i%<o1i k!i ,n <ong
n&ớc 7h, c+ !J p!8n li n!& ,1i 7h, c+ !J
p!8n li n!& 6,~'.
Žn^m:_
2
 Žn
2Y
Y 2m:
-
Žn^m:_
2
 Žnm
2
2-
Y 2:
Y
NF cả các !i%<o1i l&•ng Mn! %i$ là c!F M
,n <ong n&ớc 7à %i;n li yế$.
I%. MuBi
1 ;3nh n%haa
N,Cl t N,
Y
Y Cl
-
TNm
E
t T
Y
Y Nm
E
-
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% d
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
-R/y 4$ối là g= G 4$ối ,1i* 4$ối <$ng
!oà G
)*#t +eng 9
-Sb %i;n li củ, 4$ối <ong n&ớc n!& !ế
nào G
-C!o !M 5A 7à 7iế p!&'ng <=n! %i;n li.
-C!j # !&ớng 5Wn :S các! 7iế p!&'ng
<=n! %i;n li.
N,:Sm
4
t N,
Y
Y :Sm
4
-
Tdnm
4
t N,
Y
Y dnm
4
-
d$ối là !Dp c!F k!i ,n <ong n&ớc p!8n li
<, c,ion ki4 loại ^!oIc c,ion N:
4
Y
_ 7à
,nion gốc ,1i.
. CD 2iKn 4i cWa muIi t6on% n@"c
- :0$ !ế các 4$ối k!i ,n <ong n&ớc %i$
p!8n li !oàn oàn <h 42 Bố 4$ối n!&
:gCl
2
* :g^CN_
2
.
- Sb %i;n li củ, 4$ối <$ng !oà.
TNm
E
t T
Y
Y Nm
E
-
T
E
cm
4
t ET
Y
Y cm
4
E-
N,
2
Cm
E
t N,
Y
Y Cm
E
2-
^N:
4
_
2
Sm
4
t 2N:
4
Y
Y Sm
4
2-
- Sb %i;n li củ, 4$ối ,1i.
N,:Cm
E
t N,
Y
Y :Cm
E
-
:Cm
E
-
 :
Y
Y Cm
E
2-
N,:S t N,
Y
Y :S
-
:S
-
 :
Y
Y S
2-
7. C-ng cB
•N!?o !$yế ]<?ni$ ,1i* 6,~' là g= G :i%<o1i l&•ng Mn! là g= G
•NMn! nKng %2 ion :
Y
củ, 5$ng 5.c! :Cl 0*1d* C:
E
Cmm: 0*1d.
•NMn! nKng %2 ion m:
-
củ, 5$ng 5.c! N,m: 0*1d.
2. \($ c0$ !-c Bin! 7iế p!&'ng <=n! %i;n li củ, các 4$ối B,$: ^N:
4
_
2
:cm
4
*
T:
2
cm
4
* N,
2
:cm
4
.
3. NMn! nKng %2 các ion <ong 5$ng 5.c! dg^Nm
E
_
2
1d.
6. C+ R
1
lM :
2
Sm
4
2d 7à R
2
lM N,m: 1*2d. N=4 4ối e$,n !; gif, R
1
7à R
2
%J:
,. p!ản "ng gif, c!jng c!‹ ạo <, 4$ối <$ng !oà.
6. p!ản "ng gif, c!jng c!‹ ạo <, 4$ối ,1i.
c. p!ản "ng gif, c!jng 7h, ạo <, 4$ối ,1i 7h, ạo <, 4$ối <$ng !oà.
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p <ong SGT 7à SLN.
3à4 các 6ài /p 1{ 2,*6*5{ E{ 4{ O <,ng 10 SGT.
- 3à4 các 6ài /p 1.8{ 1.S{ 1.10{ 1.11 ^1*2*E*U*P_ <,ng 4 SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài !-c iếp !?o.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1R
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!"
#a
i $%
&n
g
Tiết \X^ T 6. 1R ĐISN =I Cf[ NghC - p).
C)iT C)j T)k [\IT C M[^_
$%&' Coạn: .S Q RS Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế %&Dc Bb %i;n li củ, n&ớc* k!ái ni;4 p:.
- Liế %án! giá %2 ,1i* 6,~' 7à 4à$ B†c củ, 42 Bố c!F c!‹ !..
- ‘ ng!n, Mc! Bố ion củ, n&ớc.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! %i;n li.
- NMn! p: củ, 42 Bố 5$ng 5.c! 7à là4 các 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án 7à các p!&'ng i;n k!ác.
. Học )inh:C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
- Riế p!&'ng <=n! %i;n li củ, các 4$ối B,$ : N,Cl* C:
E
CmmN,* T
2
Sm
4
* N,:Cm
E
.
- NMn! nKng %2 các ion <ong 5$ng 5.c! :Nm
E
0*Od.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- GR c$ng cFp ![ng in c!o :S 6iế n&ớc
là c!F %i;n li <F yế$.
)*#t +,ng 3
- N!/n 1• g= 7i nKng %2 củ, các ion
<ong n&ớc ng$y(n c!F G
- R/y 4[i <&qng <$ng Mn! là g= G
- Nh !bc ng!i;4 ng&qi , !Fy Mc! Bố
củ, [ ]
+
: [ ]
-
m: s 10
-14
là 42 Bố k![ng
I. NưUc :à ch4t +iVn :i '4t $&u
1 CD 2iKn 4i cWa n@"c
:
2
m  :
Y
Y m:
-
. TFch )I ion cWa n@"c
- d[i <&qng <$ng Mn! là 4[i <&qng c+ [ ]
+
:
s [ ]
-
m: s 1*0.10
-14
NMc! Bố O
2
:
T
s [ ]
+
: [ ]
-
m: %&Dc g-i là Mc!
Bố ion củ, n&ớc. NMc! Bố này là !9ng Bố u n!i;
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 11
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
%Ci. Số này g-i là Mc! Bố ion củ, n&ớc.
NMc! Bố ion củ, n&ớc p!A !$2c 7ào
n!fng yế$ ố nào G
)*#t +,ng 6
•. d[i <&qng ,1i
NMn! nKng %2 [ ]
-
m: củ, 5$ng 5.c! :Cl
1*0.10
-E
d.
Tế l$/n g= 7i 4[i <&qng ,1i G
•. d[i <&qng kii4.
NMn! nKng %2 [ ]
+
: củ, 5$ng 5.c! N,m:
1*0.10
-O
d
)*#t +,ng 7
- HJ %án! giá %2 ,1i* 6,~' củ, 4[i
<&qng ng&qi , %&, <, k!ái ni;4 p:.
- p: <ong các 4[i <&qng n!& !ế nào G
- C!F c!‹ !. ,1i - 6,~' là g= G
- HIc %iJ4 củ, c!‹ !. G
- N!fng c!‹ !. nào !,y 5|ng <ong p!•ng
!M ng!i;4 G
- HJ 1ác %.n! c!Mn! 1ác giá <. p: củ,
5$ng 5.c! ng&qi , là4 các! nào G
%2 1ác %.n!* u 2O
o
C Mc! Bố này 69ng 1*0.10
-14
.
d2 các! g0n %jng* c+ !J coi giá <. Mc! Bố
ion củ, n&ớc là !9ng Bố <ong cả 5$ng 5.c!
lo@ng củ, các c!F k!ác n!,$.
NMc! Bố ion củ, n&ớc p!A !$2c 7ào n!i; %2
củ, 5$ng 5.c!.
= e n%haa tFch )I ion cWa n@"c
a. Môi trường axit
NMn! nKng %2 [ ]
-
m: củ, 5$ng 5.c! :Cl
1*0.10
-E
d.
:Cl t :
Y
Y Cl
-
[ ]
+
: [ ]
-
m: s 1*0.10
-14
[ ]
[ ]
+

= ⇒
:
10 . 0 * 1
m:
14
-
s
E
14
10 . 0 * 1
10 . 0 * 1


s 1*0.10
-11
d.
d[i <&qng ,1i là 4[i <&qng <ong %+
[ ]
+
: l [ ]
-
m: !,y [ ]
+
: l 1*0.10
-P
d
b. Môi trường kiềm
NMn! nKng %2 [ ]
+
: củ, 5$ng 5.c! N,m:
1*0.10
-O
d
N,m: t N,
Y
Y m:
-
[ ]
+
: [ ]
-
m: s 1*0.10
-14
[ ]
[ ]


+
= ⇒
m:
10 . 0 * 1
:
14
s
O
14
10 . 0 * 1
10 . 0 * 1


s 1*0.10
-S
d
d[i <&qng kii4 là 4[i <&qng <ong %+
[ ]
+
: k [ ]
-
m: !,y [ ]
+
: k 1*0.10
-P
d
I%. lhi niVm 0n p)
1 Chất chf th3 aNit - baYơ
[ ]
+
: s 1*0.10
-p:
d. Nế$ [ ]
+
: s 1*0.10
-,
d !=
p: s ,
d[i <&qng ,1i p: k P
d[i <&qng kii4 p: l P
d[i <&qng <$ng Mn! p: s P
. Chất chf th3 aNit - baYơ
- C!F c!‹ !. ,1i - 6,~' là c!F c+ 4à$ B†c
6iến %Ci p!A !$2c 7ào p: củ, 5$ng 5.c!.
RM 5A:
- Š$z M4
- c!?nolp!,l?in
- d?yl 5, c,4
- L†p cải M4
- C!F c!‹ !. 7ạn nXng da‡CT củ, H"c’
- dáy %o %2 p:.
7. C-ng cB
- 3à4 6ài /p 4 7à U <,ng 14 SGT.
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p SGT 7à 6ài /p SLN.
- C!$„n 6. Mài oB 7P Ph!n ?ng t'*ng "ung "ịch ch4t +iVn :i.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1.
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Tiết _ T 7 P)pN qN/ Tr[K ĐsI IKN TrKN/ QUN/
QkC) CtC C)iT ĐISN =I
$%&' Coạn: RP Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế %ii$ ki;n 1ảy <, p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n li <ong 5$ng 5.c!.
- :iJ$ <• 6ản c!F củ, p!ản "ng <,o %Ci 1ảy <, <ong 5$ng 5.c! củ, các c!F %i;n li.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n li.
- TŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! ion <j g-n.
- R/n 5Ang kiến !"c %J 5b %oán c!ii$ !&ớng củ, p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F
%i;n li 7à là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. giáo án
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1=
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
- NMn! p: củ, 5$ng 5.c! Tm: 0*001d 7à p: củ, 5$ng 5.c! :Nm
E
0*1d.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n p!ản "ng
gif, 5$ng 5.c! N,
2
Sm
4
7à 5$ng 5.c!
L,Cl
2
.Giải !Mc! G
- GR !&ớng 5Wn c!o !-c Bin! các 6&ớc
7iế 42 p!&'ng <=n! in <j g-n.
- Nh p!&'ng <=n! ion <j g-n y($ c0$ !-c
Bin! c!o 42 !M 5A p!ản "ng <,o %Ci củ,
42 cIp c!F k!ác cgng c!o Bản p!„4 là
L,Sm
4
. ‡j <, 6ản c!F củ, p!ản "ng
<ong <&qng !Dp này.
)*#t +,ng 3
•. c!ản "ng ạo !àn! n&ớc.
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n: c!o h h
5$ng 5.c! :Cl 7ào 5$ng 5.c! N,m: ^c+
c!", p!?nolp!,l?in_ c|ng nKng %2.
\($ c0$ :S e$,n Bá 7à 7iế p!ản "ng.
- y($ c0$ !B Giải !Mc!G
- \($ c0$ !-c Bin! 7iế p!ản "ng gif,
dg^m:_
2
7ới 5$ng 5.c! :ClG
‡j <, 6ản c!F p!ản "ngG
•. c!ản "ng ạo !àn! ,1i yế$.
GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n c!o h h
5$ng 5.c! :Cl 7ào 5$ng 5.c!
C:
E
CmmN,.
GR !&ớng 5Wn :S ng)i 4|i Bản p!„4.
)*#t +,ng 6
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n <+ 5$ng
5.c! :Cl 7ào 5$ng 5.c! N,
2
Cm
E
.
- :S e$,n Bá 7iế p!ản "ng 1ảy <,.
- Lản c!F củ, p!ản "ngG
)*#t +,ng 7
- Lản c!F củ, p!ản "ng 1ảy <, gif, các
c!F %i;n li <ong 5$ng 5.c! là g= G
- T!i nào != p!ản "ng ảo %Ci ion gif, các
c!F %i;n li <ong 5$ng 5.c! 1ảy <, G
- c!ản "ng <,o %Ci 1ảy <, k!i 42 Bố ion
<ong 5$ng 5.c! kế !Dp %&Dc 7ới n!,$
I. Đinu >iVn @!$ '. ph!n ?ng t'.* +ui i*n
t'*ng "ung "ịch cc ch4t +iVn :i
1 Phản -n% tạo th&nh chất Gết tWa
Thí nghiệm : <2n 2 5$ng 5.c! N,
2
Sm
4

L,Cl
2
.
c!ản "ng
N,
2
Sm
4
Y L,Cl
2
t L,Sm
4
 Y 2N,Cl
c!&'ng <=n! ion <j g-n
L,
2Y
Y Sm
4
2-
t L,Sm
4

c!ản "ng c+ Bb kế !Dp gif, các ion ạo !àn!
42 Bản p!„4 kế ủ,.
. Phản -n% tạo th&nh chất 2iKn 4i 'ếu
a. Phản ứng to th!nh nư"#
N!M ng!i;4
:Cl Y N,m: t N,Cl Y :
2
m
c!&'ng <=n! ion <j g-n
:
Y
Y m:
-
t :
2
m
c!ản "ng 1ảy <, 5o c+ Bb kế !Dp củ, 2 ion :
Y
7à m:
-
ạo !àn! c!F %i;n li yế$.
b. Phản ứng to th!nh axit $%u
N!M ng!i;4
:Cl Y C:
E
CmmN, t N,Cl Y C:
E
Cmm:
c!&'ng <=n! ion <j g-n
:
Y
Y C:
E
Cmm
-
t C:
E
Cmm:
c!ản "ng c+ Bb kế !Dp củ, 2 ion :
Y

C:
E
Cmm
-
ạo !àn! C:
E
Cmm: là c!F %i;n li
yế$
= Phản -n% tạo th&nh chất GhF
Thí nghiệm:
2:Cl Y N,
2
Cm
E
t 2N,Cl Y :
2
m Y Cm
2

c!&'ng <=n! ion <j g-n
2:
Y
Y Cm
E
2-
t :
2
m Y Cm
2

c!ản "ng c+ Bb kế !Dp củ, 2 ion :
Y
7à ion
Cm
E
2-
ạo !àn! Bản p!„4 k!M là Cm
2
I%. l&t :u;n
1. c!ản "ng 1ảy <, <ong 5$ng 5.c! các c!F
%i;n li là p!ản "ng gif, các ion.
2. c!ản "ng ,o %Ci <ong 5$ng 5.c! các c!F
%i;n li c!‹ 1ảy <, k!i các ion kế !Dp %&Dc 7ới
n!,$ ạo !àn! 42 <ong các c!F B,$ :
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1P
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
là4 giả4 nKng %2 ion củ, c!jng. - c!F kế ủ,.
- c!F %i;n li yế$.
- c!F k!M.
7. C-ng cB
- 3à4 6ài /p 4 7à O <,ng 20 SGT.
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p SGT 7à 6ài /p 1.24 %ến 1.EU SLN.
- C!$„n 6. 6ài /p iế B,$ l$y;n /p c!&'ng.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Tiết S T 8 =UvSN TẬP [\IT - M[^_ - MUaI.
P)pN qN/ Tr[K ĐsI IKN
TrKN/ QUN/ QkC) CtC C)iT ĐISN =I
$%&' Coạn: RP Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố các kiến !"c 7i ,1i* 6,~'* 4$ối 7à k!ái ni;4 p: củ, 5$ng 5.c!.
- Củng cố kiến !"c 7i p!ản "ng <,o %Ci ion 1ảy <, <ong 5$ng 5.c! c!F %i;n li.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n li 5ạng %0y
%ủ 7à 5ạng ion !$ g-n.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1\
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- R/n 5Ang kiến !"c %J 5b %oán c!ii$ !&ớng củ, p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n
li 7à là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới !; !ống 6ài /p.
III. Chuẩn bị
1. /i* 0iênP Giáo án 7à các p!&'ng i;n k!ác.
2. Học )inh: C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng l$y;n /p u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% 4u'Kn tậ#
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- \($ c0$ !-c Bin! n!†c lại các k!ái ni;4
,1i* 6,~'* 4$ối !?o e$,n %iJ4 ]<?ni$.
]1i G L,~' G :i%<o1i l&•ng Mn! G
d$ối 7à Bb p!8n li củ, n+ G
)*#t +,ng 3 3à4 6ài /p áp 5Ang
- \($ c0$ !-c Bin! là4 6ài /p 1 <,ng 22
SGT.
)*#t +,ng 6
- Sb %i;n li củ, n&ớc G NMc! Bố ion củ,
n&ớc G
- Giá <. p: <ong các 4[i <&qng G
I. li&n th?c c<n nwm 0xng
2. [@it là c!F k!i ,n <ong n&ớc p!8n li <,
ion :Y.
3. M.bơ là c!F k!i ,n <ong n&ớc p!8n li <,
ion m:-.
6. )i+'*@it l&•ng Mn! là c!F k!i ,n <ong
n&ớc 7h, c+ !J p!8n li !?o kiJ$ ,1i* 7h,
c+ !J p!8n li !?o kiJ$ 6,~'.
7. :0$ !ế các 4$ối k!i ,n <ong n&ớc p!8n
li !oàn oàn !àn! c,ion ki4 loại ^!oIc
N:4Y_ 7à ,nion gốc ,1i.
Nế$ gốc ,1i c•n c!", !i%<o ,1i != n+ Bw
iếp Ac p!8n li yế$ <, c,ion :Y 7à ,nion
gốc ,1i.
Mài t;p 2 <,ng 22 SGT
T
2
S t 2T
Y
YS
2-
N,
2
:cm
4
t2N,
Y
Y :cm
4
2-
:cm
4
2-
:Y Y cm
4
E-
N,:
2
cm
4
tN,
Y
Y :
2
cm
4
-
:
2
cm
4
-
:Y Y :cm
4
2-
:cm
4
2-
:Y Y cm
4
E-
c6^m:_
2
c6
2Y
Y 2m:
-
cL^m:_
2
2:
Y
Y c6m
2
2-
:L<m :
Y
Y L<m
-
:V  :Y V
-
:Clm
4
t:
Y
Y Clm
4
-
8. NMc! Bố ion củ, n&ớc là O
2
:
T
s[ ]
+
:
[ ]
-
m: s 1*0.10
-14
. C+ !J coi giá <. này
k![ng %Ci <ong các 5$ng 5.c! k!ác n!,$.
9. Giá <. [ ]
+
: 7à p: %Ic <&ng c!o các 4[i
<&qng:
d[i <&qng ,1i: [ ]
+
: l 1*0.10
-P
!oIc p: k
P
d[i <&qng kii4: [ ]
+
: k1*0.10
-P
!oIc p: l P
d[i <&qng <$ng Mn!: [ ]
+
: s 1*0.10
-P
!oIc
p: s P.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1^
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- C!‹ !. G d2 Bố c!‹ !. !,y 5|ng G
)*#t +,ng 7 Lài /p áp 5Ang
- 3à4 6ài /p 2 7à E <,ng 22 Bác! giáo
k!o,.
)*#t +,ng 8 c!ản "ng <,o %Ci ion <ong
5$ng 5.c! c!F %i;n li
- Hii$ ki;n 1ảy <, p!ản "ng <,o %Ci ion
<ong 5$ng 5.c! c!F %i;n li G
- Lản c!F củ, p!ản "ng <,o %Ci ion <ong
5$ng 5.c! các c!F %i;n li G
- 3à4 6ài /p O <,ng 2E SGT.
- ‘ ng!n, củ, p!&'ng <=n! ion <j g-nG
- Các! 6iJ$ 5i‰n p!&'ng <=n! ion <j g-nG
)*#t +,ng 9 6ài /p áp 5Ang
3à4 6ài /p 4.
N. C!‹ !.: e$z* p!?nolp!,l?in* c!‹ !. 7ạn
nXng* ....
Mài t;p 3F33 1/l
[ ]
+
: [ ]
-
m: s 1*0.10
-14
[ ]
[ ]
+

= ⇒
:
10 . 0 * 1
m:
14
-
s
2
14
10 . 0 * 1
10 . 0 * 1


s 1*0.10
-12
d. p: s 2.
Lài E/22 SGT
p: s S
⇒ [ ]
+
:
s 1*0.10
-S
d.
[ ]
+
: [ ]
-
m:
s 1*0.10
-14
[ ]
[ ]
+

= ⇒
:
10 . 0 * 1
m:
14
-
s
S
14
10 . 0 * 1
10 . 0 * 1


s1*0.10
-O
d.
O. c!ản "ng <,o %Ci ion <$ng 5$ng 5.c! các
c!F %i;n li c!‹ 1ảy <, k!i các ion kế !Dp
%&Dc 7ới n!,$ ạo !àn! M n!F 42 <ong
các c!F B,$:
C C!F kế ủ,.
C C!F %i;n li yế$.
C C!F k!M.
y. c!&'ng <=n! ion <j g-n c!o 6iế 6ản c!F
củ, p!ản "ng <ong 5$ng 5.c! các c!F %i;n
li.
N<ong p!&'ng <=n! ion <j g-n ng&qi , loại
6Z n!fng ion k![ng !,4 gi, p!ản "ng c•n
n!fng c!F kế ủ,* %i;n li yế$* c!F k!M %&Dc
gif ng$y(n 5&ới 5ạng p!8n ).
Mài t;p 7
,. N,
2
Cm
E
Y C,^Nm
E
_
2
t C,Cm
E
“ Y 2N,Nm
E
Cm
E
2-
Y C,
2Y
tC,Cm
E

6. V?Sm
4
Y 2N,m:t V?^m:_
2
“ Y N,
2
Sm
4
V?
2Y
Y 2m:
-
tV?^m:_
2

c. N,:Cm
E
Y :Cl N,Cl Y :
2
m Y Cm
2

:Cm
E
-
Y :
Y
t:
2
m Y Cm
2

5. N,:Cm
E
Y N,m: t N,
2
Cm
E
Y:
2
m
:Cm
E
-
Y m:
-
t Cm
E
2-
Y :
2
m
?. T
2
Cm
E
Y N,Cl tk![ng 1ảy <,.
g. c6^m:_
2
^<_ Y :Nm
E
c6^Nm
E
_
2
Y 2:
2
m
c6^m:_
2
Y 2:
Y
t c6
2Y
Y 2:
2
m
!. c6^m:_
2
^<_ Y 2N,m: t N,
2
c6m
2
Y 2:
2
m
c6^m:_
2
Y 2m:
-
t c6m
2
2-
i. C$Sm
4
Y N,
2
S t C$S“ Y N,
2
Sm
4
C$
2Y
S
2-
t C$S“
Mài t;p 9
C5
2Y
Y S
2-
t C5S“
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1_
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng N là4 6ài /p U <,ng 2E SGT
GR !&ớng 5Wn 7iế p!&'ng <=n! ion <j
g-n củ, C5S.
)*#t +,ng O là4 6ài /p P <,ng 2E SGT.
GR !&ớng 5Wn !-c Bin! 5ạng 6ài /p này.
6* c &'ng b 7i n!à là4.
C!-n %áp án L.
Mài t;p N
,. C<
EY
Y Em:
-
t C<^m:_
E

C<
2
^Sm
4
_
E
Y EN,m: t C<^m:_
E
“ Y N,
2
Sm
4
6. QDn "E
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6áo cáo 6ài !bc !àn! 1
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Tiết d TM`I 9. M`I T)RC )`N) 2
TzN) [\IT - M[^_ - P)pN qN/ Tr[K ĐsI
IKN TrKN/ QUN/ QkC) CtC C)iT ĐISN =I
$%&' Coạn: 11 Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1. ,iến th-c:
&'# (inh bi%t :
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1S
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Củng cố các kiến !"c 7i ,1i - 6,~' 7à %ii$ ki;n 1ảy <, p!ản "ng <,o %Ci <ong
5$ng 5.c! các c!F %i;n li.
2. ,/ n0n%: ‡ˆn l$y;n kŒ nXng:
- N!,o ác !bc !àn! ,n oàn* c!Mn! 1ác.
- TŒ nXng e$,n Bá 7à giải !Mc! !i;n &Dng
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
* Duïng cuï 5
->?a thu.@ tinh
-OAng hu3t nho@ gioBt
-ThCa Du3c hoa3 chaAt /aèng
*u'a thu.@ tinh
-:oE gia3 th2 nghiFE< *7n gia@n $
*FA sG3 HaI ca16 oAng nghiFE<
goJ %
-OAng nghiFE<
*Hoaù chaát :
-Kung ;Lch HCl M,#<
-Kung ;Lch CH
!
COOH M,#N
-Kung ;Lch aOH M,#N
-Kung ;Lch a
2
CO
!
*a1c
-Kung ;Lch CaCl
2
*a1c .
-Kung ;Lch 6hFnol6htalFin
-Kung ;Lch H
!
*a1c .
-OiaA. *o *oE 6H
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng &qng <=n! !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh ti&t học
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% thDc h&nh
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- Giáo 7i(n giới !i;$ n2i 5$ng y($ c0$
củ, 6$Ci !bc !àn! - TiJ4 <, c!$„n 6.
củ, !-c Bin!.
- GR !&ớng 5Wn !-c Bin! l†p <áp 5Ang cA*
các! %$n %J <án! 7• ống ng!i;4. C!j #
các !oá c!F %2c !ại.
)*#t +,ng 3 N!M ng!i;4 1 NMn! ,1i -
6,~'.
)*#t +,ng 6 N!M ng!i;4 2 c!ản "ng <,o
%Ci ion <ong 5$ng 5.c! các c!F %i;n li.
I. N,i "ung thd nghiVm 0à cch ti&n hành
Thd nghiVm 2 NMn! ,1i - 6,~'
.. HI 42 4W$ c!‹ !. p: l(n 4I kMn! %Kng
!K. N!Z l(n 4„$ giFy %+ 42 gi- 5$ng 5.c!
:Cl 0*10d. So Bán! 7ới 4„$ giFy c!$„n %(
6iế giá <. p:.
b. 3à4 &'ng b n!& <(n n!&ng !,y 5$ng
5.c! :Cl l0n l&D 69ng 5$ng 5.c! C:
E
Cmm:
0*1d* N,m: 0*1d* N:
E
0*1d.
Thd nghiVm 3 c!ản "ng <,o %Ci ion <ong
5$ng 5.c! các c!F %i;n li.
.. C!o k!oảng 24l 5$ng 5.c! N,
2
Cm
E
%Ic 7ào
ống ng!i;4 %bng k!oảng 24l 5$ng 5.c!
C,Cl
2
%Ic. N!/n 1• !i;n &Dng 1ảy <,.
b. :oà ,n kế ủ, !$ %&Dc u !M ng!i;4 2,
69ng 5$ng 5.c! :Cl lo@ng. N!/n 1• các !i;n
&Dng 1ảy <,.
c. d2 ống ng!i;4 %bng k!oảng 24l 5$ng
5.c! N,m: lo@ng. N!Z 7ào %+ 7ài gi- 5$ng
5.c! p!?nolp!,l?in. N!/n 1• 4à$ củ, 5$ng
5.c!. N!Z h h 5$ng 5.c! :Cl lo@ng 7ào ống
ng!i;4 <(n* 7h, n!Z 7h, l†c c!o %ến k!i 4F
4à$. Giải !Mc! !i;n &Dng 1ảy <,.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% 1d
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng 7 Riế &qng <=n!.
)*#t +,ng 8 Giáo 7i(n n!/n 1• 6$Ci !M
ng!i;4.
II. %i&t tưZng t'(nh
N2i 5$ng !M ng!i;4 7à các! iến !àn!.Riế
p!&'ng <=n! 5ạng p!8n )* ion 7à ion <j g-n.
7. QDn "E
- C!$„n 6. n2i 5$ng %J kiJ4 <,
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 2G T lI{M Tr[ M|T TI}T
M`I lI{M Tr[ 1a 2
$%&' Coạn: 11 Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố kiến !"c 7i Bb %i;n li* ,1i* 6,~'* 4$ối 7à !i%<o1i l&•ng Mn!.
- p: củ, 5$ng 5.c!* p!ản "ng <,o %Ci ion <ong 5$ng 5.c! các c!F %i;n li.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n li 5ạng
p!8n )* ion 7à ion !$ g-n.
- R/n 5Ang kiến !"c %J 5b %oán c!ii$ !&ớng củ, p!ản "ng <,o %Ci gif, các c!F %i;n
li 7à là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang c8$ !Zi <†c ng!i;4 n!ii$ lb, c!-n.
III. Chuẩn bị
2. /i* 0iên
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .R
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- C!$„n 6. n2i 5$ng %i kiJ4 <, %án! giá.
3. )ọc oinh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng %@ !-c c!&'ng } %J kiJ4 <,.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% Gi5m t6a
]. N‡•C NG:}–d ^4%_ :@y [ kMn %áp án %jng n!F c!o 4…i c8$
2. C!o 5$ng 5.c! c!F %i;n li gK4 c+ , 4ol >
2Y
{ 6 4ol \
EY
{ c 4ol Ž
-
7à 5 4ol N
2-
* , l$[n c+
6iJ$ !"c:
]. , Y 6 s c Y 5 L. 2, Y E6 s c Y 25 C. 2, Y E6
s -c - 25 ƒ. , Y 6YO s c Y 5 -E
3. T!i c!o h h 5$ng 5.c! N,m: 5& 7ào 5$ng 5.c! ]lCl
E
!= c+ 6,o n!i($ p!ản "ng 1ảy <,G
]. 1 L. 2 C. E

ƒ. 4
6. N!jng giFy e$z M4 7à 5$ng 5.c! C$Sm
4
!= giFy e$z Bw c+ 4à$ g=G
]. HZ L. >,n! C. :Kng ƒ. k![ng
4à$
7. N&ớc ng$y(n c!F c+ p: sP* k!i !oà ,n N,Cl 7ào n&ớc != giá <. p: Bw !,y %Ci n!&
!J nàoG
]. NXng L. Giả4 C. T![ng !,y %Ci ƒ. 3jc %0$
giả4 B,$ Xng 50n
8. N=4 cIp h !Mc! !Dp %iin 7ào v’.x S,$: vH, Bố các 4$ối ,n <ong n&ớc p!8n li <, ion
5&'ng ’7à ion 84 ’x
]. ki4 loại — gốc ,1i L. :
Y


gốc ,1i C. N:
4
Y
— m:
-
ƒ. :
Y


m:
-
9. d2 5$ng ,1i 4ạn! c+ p: s 1 != Mc! nKng %2 ˜:
Y
™.˜m:
-
™ c+ giá <. là 6,o n!i($G
]. 10
-14
L. 10
-1
C . 10
-2
ƒ. 10
-1E

N. N=4 cA4 h !Mc! !Dp %iin 7ào v’.x S,$: vc!ản "ng <,o %Ci ion 1ảy <, k!i Bản p!„4 c+
c!F’.x
]. %i;n li yế$ L. kế ủ, C. k!M ^5‰ 6,y !'i_ ƒ. F cả %i$
%jng
O. Ng$y(n n!8n 5Wn %i;n củ, 5$ng 5.c! %i;n li là 5o <ong 5$ng 5.c! củ, c!jng c+:
]. các p!8n ) 4,ng %i;n L. %i;n C. ?l?c<on ƒ. p<oon
y. N=4 cIp h !Mc! !Dp %iin 7ào v’.x S,$: L9ng !bc ng!i;4 %@ 1ác %.n! %&Dc n&ớc là
c!F %i;n li <F’.* c" ’.. <i;$ p!8n ) != c!‹ 1 p!8n ) p!8n li <, ion.
]. 4ạn! — OOO L. yế$ — 10
P
C. yế$ — OOO ƒ . yế$ —
U*02.10
2E
2G. ]1i nào B,$ %8y là ,1i n!ii$ nFcG
]. :Cl L. :Clm C. :Clm
2
ƒ. :
2
Sm
4
L. Nš 3›œN ^U%_
1. N![4 !i%<o1i c+ !J !•, ,n %&Dc <ong 5$ng 5.c! :Cl cgng n!& 5$ng 5.c! N,m:* %ii$
%+ c!o , 6iế g=G :@y 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng 1ảy <, 5&ới các 5ạng p!8n )* ion 7à
ion !$ g-n c!o các p!ản "ng <(n.
2. N!Z h h 5$ng 5.c! L,Cl
2
0*1d 7ào 200 4l 5$ng 5.c! N,
2
Sm
4
0*Ed %ến k!i !Fy kế ủ,
cbc %ại != 5hng lại.
,. Riế p!&'ng <=n! p!ản "ng 1ảy <, 5&ới 5ạng p!8n )* ion 7à ion !$ g-n.
6. NMn! !J Mc! 5$ng 5.c! L,Cl
2
%@ 5|ng 7à k!ối l&Dng kế ủ, !$ %&Dc B,$ p!ản "ng.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .1
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
E. N<2n 200 4l 5$ng 5.c! N,m: 0*UOd ^5$ng 5.c! ]_ 7ới E00 4l 5$ng 5.c! :Cl 0*4Od
^5$ng 5.c! L_ != !$ %&Dc 5$ng 5.c! C
,. NMn! nKng %2 4ol/l các ion <ong 5$ng 5.c! ]
6. NMn! p: các 5$ng 5.c! ]* L* 7à C
6. QDn "EP
- C!$„n 6. noi 5$ng C!&'ng 2- Nio-p!op!o
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Chương 3P NIT_ ~ P)KTPT)K
HVc tiêu cWa ch@ơn%:
1- Học )inh biết v3 t6F cWa nitơX #hot#ho t6on% bản% tugn ho&n có 4iên
Juan nh@ thế n&o v"i cấu tạo n%u'ên t: v& #hBn t: cWa ch+n%[
.- Các 2ơn chất v& hT# chất cWa nitơX #hot#ho có nhLn% tFnh chất cơ
bản n&o[ Giải thFch nhLn% tFnh chất 2ó (Da t6ên cơ )h 4F thu'ết 2i
học nh@ thế n&o[
=- !&m thế n&o 2icu chế 2@Tc nitơX #hot#ho v& m8t )I hT# chất Juan
t6ọn% cWa ch+n%[
Ti&t 22 T N. NIT_
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ..
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
$%&' Coạn: 1S Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế 7. <M củ, ni' <ong 6ảng !; !ống $0n !oàn.
- :iJ$ %&Dc Mn! c!F 7/ lM 7à Mn! c!F !oá !-c củ, ni'.
- Liế %&Dc "ng 5Ang củ, ni' 7à p!&'ng p!áp %ii$ c!ế ni' <ong p!•ng !M ng!i;4
cgng n!& <ong c[ng ng!i;p.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang cF$ ạo củ, ni' %J giải !Mc! Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, ni'.
- ‡ˆn l$y;n kn nXng 5b %oán Mn! c!F củ, 42 c!F 5b, 7ào 4"c o1i !oá củ, n+.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- Giáo án
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
C GR c$ng cFp Bố !" b củ, ni'. \($
c0$ !-c Bin! 7iế cF$ !=n! 7à 1ác %.n!
7. <M củ, ni' <ong 6ảng !; !ống $0n
!oàn. Riế c[ng !"c cF$ ạo củ, p!8n
) ni' 5b, 7ào e$i †c 6á ). Nh cF$
ạo 5b %oán Mn! ,n <ong n&ớcG
- C!o 6iế %2 84 %i;n 7à các 4"c o1i
!oá củ, ni'G
- ƒb %oán Mn! c!F !oá !-c củ, ni'G
)*#t +,ng 3
- Nh !bc ế !@y c!o 6iế <ạng !ái 4à$
B†c* 4|i 7. củ, ni' <ong b n!i(nG
- H2c Mn! củ, k!i ni'G
- Nh cF$ ạo p!8n ) !@y giải !Mc! Mn!
,n củ, ni' <ong n&ớcG
)*#t +,ng 6
- Nh các 4"c o1i !oá c+ !J c+ củ, ni'
I. %ị t'd 0à c4u h(nh J:Jct'*n ngu$ên t5
- CF$ !=n! ?l?c<on ng$y(n ) : 1B
2
2B
2
2p
E
- Ni' !$2c c!$ k= E n!+4 R
]
.
- CF$ ạo p!8n ) ni': N≡ N.
- H2 84 %i;n E*04 c!‹ k•4 o1i* ‚lo.
II. Tdnh ch4t 0;t :d
- T![ng %2c* M ,n <ong n&ớc.
- T![ng 5$y <= Bb Bống.
III. Tdnh ch4t h* học
Các 4"c o1i !oá củ, ni'
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .=
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!@y 5b %oán Mn! c!F !oá !-c củ,
ni' G
- T!i nào != !J !i;n Mn! o1i !oá 7à
k!i nào != !J !i;n Mn! k!) G
Nại B,o ni' k•4 !oạ %2ng u n!i; %2
!Fp G
)*#t +,ng 7
NMn! o1i !oá củ, ni' 6iJ$ !i;n n!& !ế
nào G C!o !M 5A 4in! !-,G
C!j # !&ớng 5Wn các! g-i (n 4$ối
ni<$,.
c!ản "ng này %J là4 g= <ong p!•ng !M
ng!i;4 G
Ni' %+ng 7,i <• g= <ong các p!ản "ng
này G
)*#t +,ng 8
- NMn! k!) 6iJ$ !i;n n!& !ế nào G c!o
!M 5A 4in! !oạ.
- T!M Nm k![ng 4à$ Bw n!,n! c!+ng 6.
o1i !oá c!o Bản p!„4 4à$ n8$ %Z.
)*#t +,ng 9 \($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế
các "ng 5Ang củ, ni' 5b, 7ào !iJ$ 6iế
củ, 4=n!. GR c$ng cFp !(4 42 Bố
![ng in "ng 5Ang củ, ni'.
)*#t +,ng N
Ni' Kn ại u n!fng 5ạng nào G
)*#t +,ng O Hii$ c!ế
N!†c lại kiến !"c cg. Ni' <ong c[ng
ng!i;p %&Dc Bản 1$F c|ng 7ới o1i.
N<ong p!•ng !M ng!i;4 ni' %&Dc %ii$
c!ế 69ng các! nào G
-E 0 Y1 Y2 YE Y4 YO
NMn! m>: NMn! T!)
N5 7ới CT N5 7ới Cm>
1 TFnh oNi hoá
a. T)# *+ng ,"i kim -oi
- Nác 5Ang 7ới các ki4 loại !oạ %2ng 4ạn!.
dg Y N
2
 → 
o

dg
E
N
2
4,gi? ni<$,
b. T)# *+ng ,"i hi.ro
N
2
Y E:
2

  → 
1 p* *
o
2N:
E
. TFnh Gh:
N
2
Y m
2

 → 
o

2Nm
ni' 4ono1i
^k![ng 4à$_
Nm Y m
2
t 2Nm
2
^4à$ n8$ %Z_
I%. qng "ụng SGT
%. T'#ng thi t• nhiên
- ƒạng b 5o.
- ƒạng !Dp c!F.
%I. Đinu ch&
1 T6on% c9n% n%hiK#
- C!&ng p!8n %oạn k![ng k!M lZng.
. T6on% #hZn% thF n%hiKm
N:
4
Nm
2
 → 
o

N
2
Y 2:
2
m
N:
4
Cl YN,Nm
2
 → 
o

N
2
Y N,Cl Y 2:
2
m
7. C-ng cB
- NMn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ni' là g= G Giải !Mc! ng$y(n n!8n* c!o !M 5A 4in!
!oạ.
8. QDn "E
- 3à4 6ài 8p SGT 7à SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài iếp !?o.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .P
0 -E
-E 0
0 Y2
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 23 T O. [MKNI[C %` MUaI [MKNI
$%&' Coạn: 1S Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- :-c Bin! !iJ$ %&Dc Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ,4oni,c.
- Liế %&Dc Mn! c!F 7/ l# củ, ,4oni,c.
- Liế %&Dc "ng 5Ang củ, ,4oni,c 7à p!&'ng p!áp %ii$ c!ế ,4oni,c <ong p!•ng
!M ng!i;4 cgng n!& <ong c[ng ng!i;p.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang cF$ ạo củ, ,4oni,c %J giải !Mc! Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, ,4oni,c.
- ‡ˆn l$y;n kn nXng 5b %oán Mn! c!F củ, 42 c!F 5b, 7ào 4"c o1i !oá củ, n+.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- Giáo án
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
- N($ Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ni' 7à giải !Mc! 7= B,o n+ co n!fng Mn! c!F %+.
= B&i m"i
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .\
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- ƒb, 7ào cF$ !=n! củ, ni' !@y giải !Mc!
Bb ạo !àn! p!8n ) ,44oni,cG
- GR 6C B$ng N:
E
c+ cF$ ạo !=n! !áp 7à
c+ 1 cIp ?l?c<on c!&, !,4 gi, li(n kế.
- c!8n ) ,4oni,c p!8n cbc !,y k![ng
p!8n cbcG Nh %+ 5b %oán Mn! ,n củ,
,4oni,c <ong n&ớcG
)*#t +,ng 3
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n k!M N:
E

,n <ong n&ớc.
- Nại B,o n&ớc p!$n 7ào G
- Nại B,o 5$ng 5.c! h k![ng 4à$ c!$yJn
B,ng 4à$ !Kng G
- GR c$ng cFp !(4 ![ng in 7i %2 ,n
củ, N:
E
.
)*#t +,ng 6
- Nh !M ng!i;4 Mn! ,n y($ c0$ !-c Bin!
7iế p!&'ng <=n! %i;n li củ, N:
E
<ong
n&ớc 5b, 7ào !$yế ]<?ni$G
Ngoài <, 6,~' c•n c+ n!fng p!ản "ng
nào k!ác G C!o !M 5A 4in! !oạ 7à 7iế
p!&'ng <=n! p!ản "ng* p!&'ng <=n! ion
<j g-nG
)*#t +,ng 7
- >ác %.n! Bố o1i !oá củ, ni' <ong p!8n
) N:
E
. ƒb %oán Mn! c!F o1i !oá k!)
củ, N:
E
G
- NMn! k!) !J !i;n k!i nào G C!o !M 5A
4in! !oạG
- \($ c0$ !-c Bin! 1ác %.n! Bố o1i !oá 7à
7,i <• củ, N:
E
<ong các p!ản "ng .C8n
69ng p!ản "ng !?o p!&'ng p!áp !Xng
69ng ?l?c<onG
)*#t +,ng 8
\($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế các "ng 5Ang
củ, N:
E
.
GR 6C B$ng !(4 các ![ng in.
)*#t +,ng 9 Hii$ c!ế.
N:
E
<ong p!•ng !M ng!i;4 %&Dc %ii$
c!ế n!& !ế nào G C!o !M 5A
N:
E
%&Dc Bản 1$F <ong ng!i;p n!& !ế
nào G
C!j # các yế$ ố ản! !&ung %ến c8n
69ng.
[. [MKNI[C N)
6
I. C4u t#* phXn t5
N
:
:
:
!oIc
: N
:
:
II. Tdnh ch4t 0;t :A
- ]4oni,c là c!F k!M* k![ng 4à$* 4|i k!,i
1ốc 7à ,n <F n!ii$ <ong n&ớc.
III. Tdnh ch4t h* học
1 TFnh baYơ 'ếu
a. T)# *+ng ,"i nư"#
N:
E
Y :
2
m  N:
4
Y
Y m:
-
b. T)# *+ng ,"i *ung */#h mu0i
]lCl
E
Y EN:
E
Y E:
2
m t ]l^m:_
E
Y EN:
4
Cl
]l
EY
Y EN:
E
Y E:
2
m t ]l^m:_
E
 Y EN:
4
Y
#. T)# *+ng ,"i axit
N:
E
Y :Cl t N:
4
Cl
N:
E
Y :
2
Sm
4
t ^N:
4
_
2
Sm
4
. TFnh Gh:
a. T)# *+ng ,"i oxi
4N:
E
Y Em
2
 → 
o

2N
2
Y U:
2
m
6. Nác 5Ang 7ới clo
2N:
E
Y ECl
2
t N
2
Y U:Cl
I%. qng "ụng
- 3à4 p!8n 6+n 7à ng$y(n li;$ Bản 1$F :Nm
E
.
%. Đinu ch&
1. N<ong p!•ng !M ng!i;4
C,^m:_
2
Y N:
4
Cl  → 
o

C,Cl
2
Y N:
E
Y :
2
m
2. N<ong c[ng ng!i;p
N
2
Y E:
2

   ←
p 1* *
o
2 N:
E
7. C-ng cB
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .^
-E 0
-E 0
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- :oàn !àn! 5@y c!$yJn !oá B,$.
N
2
 →  N:
E
 →  N:
4
Nm
2
 →  N
2

V?^m:_
E
N
2

8. QDn "E
- 3à4 các 6ài /p SGT 7à SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng p!0n M. MuBi .m*ni.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 26 T O. [MKNI[C %` MUaI [MKNI Hti&p thJ*I
$%&' Coạn: .\ Q RdQ .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế Mn! c!F 7/ l#* !+, !-c c' 6ản củ, 4$ối ,4oni.
- Liế %&Dc "ng 5Ang củ, 4$ối ,4oni 7à p!&'ng p!áp %ii$ c!ế 4$ối ,4onini'
<ong p!•ng !M ng!i;4 cgng n!& <ong c[ng ng!i;p.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kn nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng 7à là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ._
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c.
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
- N<=n! 6ày các Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ,4oni,c 7à c!o !M 5A 4in! !oạ
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- GR c!o :S e$,n Bá 42 4W$ 4$ối ,4oni
B,$ %+ !oà ,n.
- GR 6C B$ng ion ,4oni k![ng c+ 4à$.
)*#t +,ng 3
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n 4$ối ,4oni
ác 5Ang 7ới 5$ng 5.c! N,m:.
- c!ản "ng này %&Dc B) 5Ang là4 g= G
- 3i(n !; !bc ế k!i 6+n p!8n %ạ4 ,4oni.
\($ c0$ !-c Bin! c!o 42 7ài !M 5A k!ác*
7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng* p!&'ng <=n!
ion <j g-n.
)*#t +,ng 6
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n Bb p!8n !$€
4$ối ,4oni clo<$,.
- GR c!o 42 7ài !M 5A k!ác.
- N!†c lại p!ản "ng %ii$ c!ế k!M ni' <ong
p!•ng !M ng!i;4G
GR c$ng cFp !(4 !M 5A k!ác.
Nh %+ y($ c0$ !-c Bin! n!/n 1• Bb p!8n
!$€ củ, 4$ối ,4oni.
- GDi # c!o !-c Bin! c!j # Mn! o1i !oá k!)
củ, gốc ,1i <ong 4$ối ,4oni.
C!j # N:
4
:Cm
E
là 62 nu.
M. MUaI [MKNI
I. Tdnh ch4t 0;t :A
- d$ối ,4oni là c!F %i;n li 4ạn! 7à ,n
n!ii$ <ong n&ớc.
II. Tdnh ch4t h€. học
1 Phản -n% v"i (un% (3ch Gicm
^N:
4
_
2
Sm
4
Y N,m: t N,
2
Sm
4
Y N:
E
 Y
:
2
m
- c!&'ng <=n! ion <j g-n.
N:
4
Y
Y m:
-
t N:
E
Y :
2
m
- c!ản "ng này 5|ng %J %ii$ c!ế k!M N:
E

<ong p!•ng !M ng!i;4 7à %J n!/n 6iế k!M
4$ối ,4oni.
. Phản -n% nhiKt #hBn
N:
4
Cl  → 
o

N:
E
Y :Cl ^1_
^N:
4
_
2
Cm
E
 → 
o

N:
4
Y N:
4
:Cm
E
^2_
N:
4
:Cm
E
 → 
o

N:
E
Y :
2
m YCm
2
^E_
N:
4
Nm
2
 → 
o

N
2
Y 2:
2
m ^4_
N:
4
Nm
E
 → 
o

N
2
m Y 2:
2
m ^O_
j $hận Nkt
- d$ối ,4oni c!", gốc ,1i k![ng c+ Mn!
o1i !oá k!i 6. n!i; p!8n Bw Bin! <,
,4onin,c.
- d$ối ,4oni c!", gốc ,1i c+ Mn! o1i !oá
Bw Bin! <, N
2
!oIc N
2
m.
7. C-ng cB
- 3à4 6ài /p 2* E 7à 4.
8. QDn "E
- 3à4 các 6ài /p c•n lại <ong SGT* là4 6ài /p SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài ,1i ni<ic.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .S
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
............................................................................................ Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 27 T y. [\IT NITrIC %` MUaI NITr[T
$%&' Coạn: .\ Q Rd Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, ,1i ni<ic.
- :iJ$ %&Dc ng$y(n n!8n Mn! c!F !oá !-c củ, 4$ối ,4oni.
- Liế %&Dc "ng 5Ang 7à 7,i <• củ, ,1i ni<ic.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang cF$ ạo củ, ,1i ni<ic %J giải !Mc! Mn! c!F !oá !-c củ, ,1i ni<ic.
- ‡ˆn l$y;n kn nXng 5b %oán Mn! c!F củ, 42 c!F 5b, 7ào 4"c o1i !oá củ, n+.
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng o1i !oá k!) 7à p!&'ng <=n! ion <j
g-n.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c.
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- :oàn !àn! 5@y c!$yJn !oá B,$ :
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% .d
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
N
2
t N:
E
t N:
4
Cl

N:
4
Nm
E
tN
2
m
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- Nh c[ng !"c p!8n ) y($ c0$ !-c Bin!
7iế c[ng !"c cF$ ạoG
- >ác %.n! Bố o1i !oá củ, ni' <ong p!8n
) ,1i ni<icG
)*#t +,ng 3 NMn! c!F 7/ lM
- G7 c!o !-c Bin! e$,n Bá l- c!", ,1i
ni<ic. \($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế 4à$ B†c*
<ạng !áiG
- \($ c0$ !-c Bin! 6C B$ng !(4 42 Bố
![ng inG
- R= B,o ,1i ni<ic %Ic c+ 4à$ 7àng G
)*#t +,ng 6
Nh cF$ ạo !@y 5b %oán Mn! c!F !oá !-c
củ, p!8n ) :Nm
E
G
)*#t +,ng 7
- \($ c0$ !-c Bin! n!†c lại các p!ản "ng
c' 6ản củ, 42 ,1iG
- So Bán! ,1i ni<ic ác 5Ang 7ới ki4 loại
7ới các ,1i k!ácG
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n ]1i ni<ic
p!ản "ng 7ới N,m:* C,Cm
E
* dgm.
\($ c0$ !-c Bin! 7iế p!ản "ng 7à
p!&'ng <=n! ion <j g-n.
)*#t +,ng 8
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n C$ Y
:Nm
E
%Ic.
- N!/n 1• g= 7i Mn! o1i !oá củ, :Nm
E
G
- G7 c$ng cFp !(4 các !M 5A k!ác.
- \($ c0$ !-c Bin! n!/n 1• Mn! o1i !oá
củ, :Nm
E
G
\($ c0$ !-c Bin! c!o 7ài !M 5A k!ác.
[. [\IT NITrIC )NK
6
I. C4u t#* phXn t5
: m N
m
m
•8
II. Tdnh ch4t 0;t :d
- ]1i ni<ic là c!F lZng k![ng 4à$* ,n 7[ !ạn
<ong n&ớc.
III. Tdnh ch4t h* học
c!8n ) :Nm
E
c+ Mn! ,1i 7à Mn! o1i !oá.
1 TFnh aNit
:Nm
E
t :
Y
Y Nm
E
-
- 3à4 e$z M4 !oá %Z
- Nác 5Ang 7ới 6,~'
:Nm
E
Y N,m: t N,Nm
E
Y :
2
m
- Nác 5Ang 7ới o1i 6,~'
2:Nm
E
Y dgm t
dg^Nm
E
_
2
Y :
2
m
- Nác 5Ang 7ới 4$ối
2:Nm
E
Y C,Cm
E
t C,^Nm
E
_
2
Y :
2
m Y Cm
2

. TFnh oNi hoá
a. T)# *+ng ,"i kim -oi
N!M 5A 1 %Kng ác 5Ang 7ới :Nm
E
%Ic
C$ Y 4:Nm
E ^%Ic_
t
C$^Nm
E
_
2
Y 2Nm
2
Y 2:
2
m
c!&'ng <=n! ion <j g-n
C$ Y 4:
Y
Y 2Nm
E
-
tC$
2Y
Y 2Nm
2
 Y 2:
2
m
N!M 5A 2: %Kng ác 5Ang 7ới 5$ng 5.c! :Nm
E
lo@ng
EC$ Y 8:Nm
E ^lo@ng_
t
C$^Nm
E
_
2
Y 2Nm Y 4:
2
m
c!&'ng <=n! ion <j g-n
EC$ Y 8:
Y
Y 2Nm
E
-
t EC$
2Y
Y 2Nm  Y 4:
2
m
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =R
YO
YO
0
Y2 Y4
0
Y2 Y2
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- N!/n 1• &'ng ác củ, :Nm
E
7ới ki4
loạiG
- :Nm
E
%Ic c+ !J o1i !oá 7ới n!ii$ p!i
ki4.
- Nác 5Ang 7ới !Dp c!F
N+4 lại :Nm
E
c+ n!fng Mn! c!F nào G
)*#t +,ng 9
- :Nm
E
c+ n!fng "ng 5Ang nào G
- GR 6C B$ng !(4 42 Bố ![ng in.
V? Y U:Nm
E ^%Ic_
 → 
o
t

V?^Nm
E
_
E
Y ENm
2
Y E:
2
m
- :Nm
E
ác 5Ang 7ới !0$ !ế các ki4 loại ^<h
]$* c_ o1i !oá ki4 loại %ến 4"c c,o n!F*
k![ng giải p!+ng !i%<o.
- Ti4 loại ác 5Ang 7ới :Nm
E
%Ic n+ng !=
l$[n giải p!+ng Nm
2
- Nế$ :Nm
E
lo@ng != ạo !àn! N
2
* Nm* N
2
m*
N:
4
Nm
E
.
- :Nm
E
%Ic ng$2i !A %2ng 7ới n![4* B†*
c<[4.
b. T)# *+ng ,"i 1hi kim
U:Nm
E

^%Ic_
Y S  → 
o
t

:
2
Sm
4
Y UNm
2
Y 2:
2
m
O:Nm
E ^%Ic_
Y c  → 
o
t

:
E
cm
4
Y ONm
2
Y :
2
m
#. T)# *+ng ,"i h21 #h3t
EV?m Y 10:Nm
E
t
EV?^Nm
E
_
E
Y Nm Y O:
2
m
I%. qng "ụng
SGT
7. C-ng cB
- :oàn !àn! các p!ản "ng B,$ :
]l Y :Nm
E
t N
2
m Y...
V? Y :Nm
E
t Nm Y...
Žn Y :Nm
E
t N
2
m Y...
dg Y :Nm
E
t N:
4
Nm
E
Y...
8. QDn "E
- Ri n!à là4 6ài /p SGT 7à SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng p!0n c•n lại củ, 6ài !-c.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =1
0
Y4
YO 0
YE
YO
YO
YO
0
YU Y4
0
Y4
YO Y2
YE Y2
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 28 T y. [\IT NITrIC %` MUaI NITr[T Hti&p thJ*I
$%&' Coạn: R. Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, 4$ối ni<,.
- :iJ$ %&Dc ng$y(n n!8n Mn! c!F !oá !-c củ, 4$ối ni<,.
- Liế %&Dc các! %ii$ c!ế ,1i ni<ic <ong p!•ng !M ng!i;4 7à <ong c[ng ng!i;p.
- :iJ$ <• c!$ <in! ni' <ong b n!i(n.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng o1i !oá k!) 7à p!&'ng <=n! ion <j
g-n.
- 3à4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c.
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- N($ Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ,1i ni<ic 7à c!o !M 5A 4in! !-,.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2 %. Đinu ch&
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =.
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- ]1i c+ n!ii$ "ng 5Ang 7/y n+ %&Dc %ii$
c!ế 69ng các! nào G
- N<ong p!•ng !M ng!i;4 G
- N<ong c[ng ng!i;p %&Dc Bản 1$F n!& !ế
nào G
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá B' %K Bản
1$F ,1i ni<ic <ong c[ng ng!i;p
3i(n !; 42 !i;n &'ng <ong !bc ế k!i
4&, 5[ng
)*#t +,ng 3
- GR c!o !-c Bin! e$,n Bá 42 4„$ 4$ối
k,li ni<,
- \($ c0$ !-c Bin! n!/n 1• 7i <ạng !ái
4à$ B†c củ, 4$ối ni<,G
)*#t +,ng 6
GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n n!i; p!8n
4$ối ni<, B,$ %+ c!o !,n n+ng %Z 7ào G
C!o các !M 5A k!ác 7à y($ c0$ !-c Bin!
n!/n 1• Bb n!i; p!8n củ, 4$ối ni<, G ‡j
<, e$y l$/ c!$ng Bb n!i; p!8n 4$ối ni<,.
)*#t +,ng 7
- NF cả các 4$ối ni<, %i$ 5‰ ,n <ong
n&ớc 7/y là4 các! nào %J n!/n 6iế 4$ối
ni<, G C' Bu n!/ 6iế 5b, <(n Mn! c!F
!oá !-c nào củ, 4$ối ni<, G
- GR là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n n!/n 6iế
4$ối ni<,: C!o 62 %Kng 7ào 5$ng 5.c!
4$ối k,li ni<, 7à %$n. N!/n 1• g= 7i Mn!
o1i !oá củ, 4$ối ni<, <ong 4[i <&qng
<$ng Mn! G S,$ %+ c!o 7ào %+ 7ài gi-
:
2
Sm
4
lo@ng 7à %$n.\($ c0$ !-c Bin! n!/n
1• Bản p!„4 7à 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng
1 T6on% #hZn% thF n%hiKm
N,Nm
E
Y :
2
Sm
4
t N,:Sm
4
Y :Nm
E
. T6on% c9n% n%hiK#
]1i ni<ic %&Dc Bản 1$F e$, 6, gi,i %oạn
- m1i !oá N:
E
4N:
E
Y Om
2
   → 
c C* S00 - 8O0
o
4Nm Y U
:
2
m
- m1i !oá Nm
2Nm Y m
2
t 2Nm
2
- :Dp n&ớc ạo !àn! :Nm
E
4Nm
2
Ym
2
Y 2:
2
m t :Nm
E
M. MUaI NITr[T
I. Tdnh ch4t c-. muBi nit'.t
1 TFnh chất vật 4F
- NF cả các 4$ối ni<, %i$ là c!F <†n* 5‰ ,n
<ong n&ớc 7à là %i;n li 4ạn!.
. Phản -n% nhiKt #hBn
TNm
E
 → 
o

TNm
2
Y m
2

dg^Nm
E
_
2
 → 
o

dgm Y 2Nm
2
 Y
2
1
m
2

C$^Nm
E
_
2
 → 
o

C$m Y 2Nm
2
Y
2
1
m
2

:g^Nm
E
_
2
 → 
o

:g Y 2Nm
2
Y m
2

N!/n 1• e$y l$/ p!8n !$€ củ, 4$ối ni<,.
T C, N, dg ]l Žn V?
Nạo 4$ối m1i ki4 loại
ni<, Y Nm
2
Y m
2
Ni Sn c6 :g C$ :g ]g
m1i ki4 loại Ti4 loại
Y Nm
2
Y m
2
Y Nm
2

Y m
2
c ]$
= $hận biết muIi nit6at
EC$ Y 2TNm
E
Y 4:
2
Sm
4
 → 
o

EC$Sm
4
Y T
2
Sm
4
Y 2Nm  Y 4:
2
m
EC$ Y 2Nm
E
-
Y 8:
Y
 → 
o

EC$
2Y
Y 2Nm  Y
4:
2
m
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ==
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
7à p!&'ng <=n! ion <j g-n.
)*#t +,ng 8
C!o 6iế các "ng 5Ang củ, 4$ối ni<, G
)*#t +,ng 9
\($ c0$ !-c Bin! 1?4 Bác! giáo k!o, 7à
n!/n 1• c!$ <=n! ni' <ong b n!i(n gK4
n!fng e$á <=n! nào G
II. qng "ụng
- Các 4$ối ni<, c!ủ yế$ %&Dc B) 5Ang là4
p!8n 6+n ngoài <, n+ c•n %&Dc là4 !$ốc nC.
C. C)U Tr‚N) Cf[ NIT_ TrKN/ TR
N)IƒN
I. „u t'(nh t• nhiên
1. Š$á <=n! c!$yJn !oá e$, lại gif, ni'
5ạng 7[ c' 7à ni' 5ạng !f$ c'
2. Š$á <=n! c!$yJn !oá e$, lại gif, ni' b
5o 7à 5ạng !oá !Dp
II. „u t'(nh nhXn t#*
7. C-ng cB
- :oàn !àn! 6ài /p Bố O Bác! giáo k!o,
8. QDn "E
- Ri n!à là4 các 6ài /p SGT 7à SLN
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài p!op!o
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 29 T 2G. P)KTP)K
$%&' Coạn: R. Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =P
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Liế 7. <M củ, p!op!o <ong 6ảng !; !ống $0n !oàn.
- :iJ$ %&Dc Mn! c!F 7/ lM 7à Mn! c!F !oá !-c củ, p!op!o.
- Liế %&Dc "ng 5Ang củ, p!op!o 7à p!&'ng p!áp %ii$ c!ế p!op!o <ong p!•ng !M
ng!i;4 cgng n!& <ong c[ng ng!i;p.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang cF$ ạo củ, p!op!o %J giải !Mc! Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, p!op!o.
- ‡ˆn l$y;n kn nXng 5b %oán Mn! c!F củ, 42 c!F 5b, 7ào 4"c o1i !oá củ, n+.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c.
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- 3à4 6ài /p O SGT
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$ !=n!
?l?c<on ng$y(n ) h %+ B$y <, 7. <M
<ong 6ảng !; !ống $0n !oànG
- Nh cF$ ạo c!o 6iế !oá <. củ,
p!op!o G
)*#t +,ng 3
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá !=n!
ản! p!op!o <†ng.
- Ngoài <, p!op!o <†ng c•n c+ n!fng
Mn! c!F 7/ lM nào k!ác G
- N(n g-i k!ác củ, p!op!o <†ng là l8n
Mn! 1$F p!á h Mn! c!F này.
- R= B,o p!op!o <†ng 4i4* 5‰ n+ng
c!ảy G M ,n <ong n&ớc G
- Ngoài các Mn! c!F 7/ lM <(n p!op!o
<†ng c•n c+ Mn! c!F nào %áng c!j # G
- Giáo 7i(n c$ng cFp ![ng in 7i %2c
Mn! củ, p!op!, <†ng.
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá 42
4W$ p!o p!o %Z.
- Ngoài <, n+ c•n n!fng Mn! c!F 7/ lM
nào G So Bán! 7ới p!op!o <†ng G
Giải !Mc! G
- Sb c!$yJn !oá củ, 2 5ạng !| !=n!
p!op!o n!& !ế nào G
)*#t +,ng 6
- Nh cF$ ạo* %2 84 %i;n 7à các 4"c o1i
I. %ị t'd 0à c4u h(nh J:Jct'*n ngu$ên t5
c 1B
2
2p
U
EB
2
Ep
E
c!op!o u [ !" 1O !$2c c!$ kz E* n!+4 R
]
.
c!op!o c+ !oá <. }}} !oIc R
II. Tdnh ch4t 0;t :d
1 Phot#ho t6*n%
- c!op!o <†ng là c!F <†n 4à$ <†ng <ong B$ố.
- N+ 6ốc c!áy u 40
o
C.
- c!op!o <†ng <F %2c.
. Phot#ho 2l
- c!op!o %Z là c!F 62 4à$ %Z* k!+ n+ng c!ảy*
k!+ 6,y !'i !'n p![ p!o <†ng. c!op!o %Z 6ốc
c!áy u 2O0
o
C.
- c!op!o %Z k![ng %2c.
- Sb c!$yJn !oá gif, !,i 5ạng !| !=n!
c c
<†ng %Z
III. Tdnh ch4t h* học
C Các 4"c o1i !oá củ, p!op!o
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =\
2O0
o
C* k![ng c+ k![ng k!M

o
* c,o* k![ng c+ k![ng k!M
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!oá củ, p!op!o y($ c0$ !-c Bin! 5b
%oán Mn! c!F !oá !-c củ, p!op!o G So
Bán! 4"c %2 !oạ %2ng củ, !,i 5ạng !|
!=n! p!op!o G
Giải !Mc! G
)*#t +,ng 7
- NMn! o1i !oá !J !i;n n!& !ế nào G C!o
!M 5A G
- \($ c0$ !-c Bin! 1ác %.n! Bố o1i !oá 7à
7,i <• củ, p!op!o <ong các !M 5A %+.
:&ớng 5Wn !-c Bin! g-i (n 42 Bố 4$ối
p!op!$,.
- c!op!o ác 5Ang 7ới !i%<o ạo !àn!
p!op!in là 42 c!F %2c.
- C!j # 4$ối p!op!$, !$€ p!8n 4ạn!
5b, 7ào Mn! c!F này ng&qi , là4 !$ốc
5i; c!$2.
)*#t +,ng 8
- Mn! k!) !J !i;n k!i nào G c!o !M 5A
4in! !oạ* 1ác %.n! Bố o1i !oá 7à 7,i <•
củ, p!op!o <ong các !M 5A %+.
:&ớng 5Wn !-c Bin! g-i (n các Bản p!„4
p!ản "ng.
)*#t +,ng 9
- c!op!o c+ n!fng "ng 5Ang nào G
Giáo 7i(n c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng
in.
)*#t +,ng N
c!op!o Kn ại <ong b n!i(n u 5ạng nào
G
Giáo 7i(n c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng in
7i p!op!o c+ li(n e$,n %ến & 5$y.
)*#t +,ng O
- c!op!o %&Dc Bản 1$F n!& !ế nào G
-E 0 YE YO
NMn! o1i NMn! k!)
!oá
1 TFnh oNi hoá
2c Y EC,  → 
o

C,
E
c
2
C,n1i p!op!$,
c Y EN,  → 
o

N,
E
c
n,<i p!op!$,
2c Y E:
2
 → 
o

2c:
E
p!op!in
. TFnh Gh:
- C!áy <ong o1i
Y N!iế$ o1i
4c Y Em
2
 → 
o

2c
2
m
E
%ip!op!o <io1i
• N!h, o1i
4c Y Om
2
 → 
o

2c
2
m
O
%ip!op!o p?n,o1i
Y Nác 5Ang 7ới clo
N!iế$ clo
2c Y ECl
2
 → 
o

2cCl
E
p!op!o <iclo<$,
• N!h, o1i
2c Y OCl
2
 → 
o

2cCl
O
p!op!o p?n,clo<$,
I%. qng "ụng
- c!op!o %&Dc B) 5Ang là4 5i(4* p!8n l8n*
!$ốc 6ào 7; !bc 7/.
- ƒ|ng <ong e$8n Bb.
%. T'#ng thi t• nhiên
- c!op!o Kn ại u 5ạng !Dp c!F c!ủ yế$ là
p!op!o<i 7à ,p,i.
%I. 1!n @u4t
C,
E
^cm
4
_
2
Y ESim
2
Y OC   → 
C 1200
o
EC,Sim
E
Y
OCm Y 2c
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =^
-E
-E
-E
0
0
0
0
YE
0 YO
0
0
0
YE
YO
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Giáo 7i(n 6C B$ng !(4 42 Bố ![ng
in 7i e$y <=n! Bản 1$F p!op!o 7à l.c!
B) =4 <, p!op!o.
7. C-ng cB
- So Bán! Mn! c!F !oá !-c củ, ni' 7ới p!op!o G Nại B,o p!op!o 7à ni' !$2c c|ng
42 n!+4 c!Mn!* %2 84 %i(n củ, p!op!o n!Z !'n ni' n!&ng p!op!o !oạ %2ng !+,
!-c 4ạn! !'n ni' G
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p SGT* SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài ,1i p!op!o<ic.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 2N T 22. [\IT P)KTP)KrIC %` MUÔI P)KTP)[T
$%&' Coạn: Rd Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế cF$ ạo p!8n )* Mn! c!F 7/ lM.
- :iJ$ %&Dc Mn! c!F !oá !-c củ, ,1i p!op!o<ic* Mn! c!F củ, các 4$ối p!op!,.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =_
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Liế %&Dc các "ng 5Ang củ, ,1i p!op!o<ic 7à 4$ối p!op!,* p!&'ng p!áp %ii$
c!ế ,1i p!op!o<ic 7à các! n!/n 6iế 4$ối p!op!,.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang cF$ ạo củ, ,1i p!op!o<ic %J giải !Mc! Mn! c!F củ, n+.
- 3à4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c.
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- 3à4 6ài /p 2 SGT
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- ƒb, 7ào e$y †c 6á ) !@y 7iế c[ng !"c
cF$ ạo củ, p!8n ) ,1i p!op!o<ic G >ác
%.n! Bố o1i !oá củ, p!op!o <ong p!8n )
,1i p!op!o<ic G
)*#t +,ng 3
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá 42 4W$
,1i p!op!o<ic.
- \($ c0$ 6C B$ng !(4 42 Bố ![ng in.
)*#t +,ng 6
- Nh cF$ ạo !@y 5b %oán Mn! c!F !oá !-c
c+ !J c+ G
- Riế p!&'ng <=n! %i;n li củ, ,1i
p!op!o<ic %J c!"ng 4in! n+ là 42 ,1i.
- C!o 6iế <ong 5$ng 5.c! :
E
cm
4
c+ n!fng
loại ion nàoG
- Riế p!&'ng <=n! p!ản "ng 7ới ki4 loại*
7ới o1i 6,~'* 6,~'* 4$ối.
- N<ong 5$ng 5.c! ,1i c+ 6,o n!i($ loại
,nion gốc ,1i G R/y n+ c+ !J ạo <, 6,o
n!i($ loại 4$ối G
GR !&ớng 5Wn !-c Bin! 1ác %.n! ‹ l; !,4
gi, củ, các c!F p!ản "ng %J 1ác %.n! loại
4$ối Bin! <,.
- So Bán! Mn! o1i !oá củ, :Nm
E
7ới
[. [\ITP)KTP)KrIC - )
6
PK
7
I. C4u t#* phXn t5
: m
c m m :
m :
•8
c!op!o c+ Bố o1i !oá YO
II. Tdnh ch4t 0;t :d
]1i p!o p!o<ic là c!F <†n u 5ạng in! !J
k![ng 4à$.
N+ ,n 7[ !ạn <ong n&ớc.
III. Tdnh ch4t h* học
1 TFnh aNit
:
E
cm
4
 :
Y
Y :
2
cm
4
-

:
2
cm
4
-
 :
Y
Y :cm
4
2-
:cm
4
-
 :
Y
Y cm
4
E-

- ƒ$ng 5.c! :
E
cm
4
c+ %0y %ủ Mn! c!F củ, 42
,1i* n+ là 42 ,1i c+ %2 4ạn! <$ng 6=n! 7à là
42 c!F %i;n li yế$.
- Nác 5Ang 7ới c!‹ !.* 6,~'* o1i 6,~'* 4$ối*
ki4 loại <&ớc :.
. Tác (Vn% v"i (un% (3ch Gicm
:
E
cm
4
Y N,m: t N,:
2
cm
4
Y :
2
m ^1_
:
E
cm
4
Y 2N,m: t N,
2
:cm
4
Y :
2
m ^2_
:
E
cm
4
Y EN,m: t N,
E
cm
4
Y E:
2
m ^E_
HI k s
4 E
cm :
N,m:
n
n
Nế$ k • 1 != 1ảy <, ^1_
Nế$ 1k k k 2 != 1ảy <, ^1_ 7à ^2_
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =S
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
:
E
cm
4
G Giải !Mc! G
)*#t +,ng 7
\($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ Bác! giáo k!o,
7à c!o 6iế ,1i p!op!o<ic c+ !J %&Dc %ii$
c!ế 69ng n!fng các! nào G
So Bán! %2 in! k!iế củ, 4…i p!&'ng p!áp.
)*#t +,ng 8
:-c Bin! ng!i(n c"$ Bác! giáo k!o,.
Giáo 7i(n 6C B$ng !(4 42 Bố ![ng in
)*#t +,ng 9
- 4$ối p!op!, gK4 n!fng loại nào G
NMn! ,n củ, c!jng G
- 3à4 các! nào %J n!/n 6iế 4$ối p!op!, G
- Giáo 7i(n là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n 5$ng
5.c! ]gNm
E
ác 5Ang 7ới 5$ng 5.c!
N,
E
cm
4
.
Nế$ ks 2 != 1ảy <, ^2_
Nế$ 2k k k E != 1ảy <, ^2_ 7à ^E_
Nế$ kp E != 1ảy <, ^E_
= bNit #hot#ho6ic Gh9n% th5 hiKn tFnh oNi
hoá mạnh nh@ aNit nit6ic
I%. Đinu ch&
1 PhZn% thF n%hiKm
c Y O:Nm
E
 → 
o

:
E
cm
4
Y ONm
2
Y :
2
m
. T6on% c9n% n%hiK#
C,
E
^cm
4
_
2
Y E:
2
Sm
4

^%Ic_
 → 
o

2:
E
cm
4
Y EC,Sm
4

:oIc
c   → 
+
2
m
c
2
m
O
  → 
+ m :
2
:
E
cm
4
%. qng "ụng
3à4 p!8n l8n 7à !$ốc <h B8$.
M. MUaI P)KTP)[T
- d$ối p!op!, cm
4
E-
- d$ối !i%<op!op!, :cm
4
2-
- d$ối %i!i%<op!op!, :
2
cm
4
-
I. Tdnh t.n
- NF cả các 4$ối p!op!,* !i%<op!op!, %i$
k![ng ,n <h p!op!, ki4 loại kii4 7à ,4oni.
Rới các ki4 loại k!ác c!‹ c+ 4$ối
%i!%<op!op!, là ,n.
II. Nh;n bi&t
]gNm
E
Y N,
E
cm
4
t ]g
E
cm
4
“ Y EN,Nm
E
]g
Y
Y cm
4
E-
t ]g
E
cm
4

4à$ 7àng
7. C-ng cB
- :oàn !àn! 5@y c!$yJn !oá B,$ :
C,
E
^cm
4
_
2
t c t c
2
m
O
t :
E
cm
4
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p 7i n!à.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài vc!8n 6+n !oá !-cx.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% =d
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 2O T 23. P)…N M†N )Kt )‡C
$%&' Coạn: Rd Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Liế 7,i <• củ, các ng$y(n ố %, l&Dng cgng n!& 7i l&Dng.
- Liế Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c* các! %ii$ c!ế 7à p!&'ng p!áp 6ảo e$ản <ong c[ng
ng!i;p.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang kiến !"c %J %án! giá các loại p!8n 6+n 7à là4 42 Bố 5ạng 6ài /p.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- N<=n! 6ày Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, ,1i p!op!o<ic 7à các! n!/n 6iế 4$ối
p!op!,.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- R,i <• củ, p!8n %ạ4 G Các! %án! giá
c!F l&Dng %ạ4 5b, 7ào %8$ G
)*#t +,ng 3
I. PhXn +#m
- c!8n %ạ4 c$ng cFp ni' !oá !Dp c!o c8y 5&ới
5ạng ion ni<, 7à ion ,4oni. c!8n %ạ4 là4
Xng ‹ l; củ, p<o?in !bc 7/* c+ ác 5Ang là4
c!o c8y <Kng p!á <iJn n!,n!* 4ạn! c!o n!ii$
!ạ củ e$ả.
- c!8n %ạ4 %&Dc %án! giá 5b, 7ào ‹ l; Q 7i
k!ối l&Dng củ, ng$y(n ố ni' <ong p!8n.
1 PhBn 2ạm amoni
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% PR
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá l- %bng
p!8n %ạ4 ,4oni y($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế
<ạng !ái 4à$ B†c củ, p!8n ,4oni.
c!&'ng p!áp %ii$ c!ế %ạ4 ,4oni.
GR c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng in
)*#t +,ng 6
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá l- %bng
p!8n %ạ4 ni<,.
- \($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế <ạng !ái 4à$
B†c củ, p!8n ni<,G
- c!&'ng p!áp %ii$ c!ế %ạ4 ni<,G
- GR c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng in.
)*#t +eng 7
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá l- %bng
p!8n %ạ4 $<?.
- \($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế <ạng !ái 4à$
B†c củ, p!8n $<?G
- c!&'ng p!áp %ii$ c!ế %ạ4 $<?G
GR c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng in.
)*#t +,ng 8
- N<ong b n!i(n p!op!o Kn ại u n!fng
5ạng nào G
- R,i <• củ, p!op!o %ối 7ới c8y <Kng G
C!F l&Dng p!8n l8n %&Dc %án! giá n!&
!ế nào G
- C+ 6,o n!i($ loại p!8n l8n G Các! %ii$
c!ế G ž$ n!&Dc củ, hng loại p!8n l8n G
)*#t +,ng 9
- Các! %ii$ c!ế G %Ic %iJ4 G &$* n!&Dc
%iJ4 G
)*#t +,ng N
- R,i <• củ, k,li 7ới c8y <Kng G
- Các! %án! giá p!8n k,li n!& !ế nào G
)*#t +,ng O
- T!ái ni;4 p!8n !…n !Dp 7à p!8n p!"c
Hạ4 ,4oni là các loại 4$ối ,4oni n!& N:
4
Cl.
^N:
4
_
2
Sm
4
* N:
4
Nm
E
...
c!&'ng p!áp %ii$ c!ế
C!o ,4oni,c ác 5Ang 7ới 5$ng 5.c! ,1i.
2N:
E
Y :
2
Sm
4
t ^N:
4
_
2
Sm
4
. PhBn 2ạm nit6at
- Hạ4 ni<, là các 4$ối ni<, n!& N,Nm
E
*
C,^Nm
E
_
2
....
- c!&'ng p!áp %ii$ c!ế
4$ối c,c6on, Y ,1i ni<ic.
C,Cm
E
Y :Nm
E
t C,^Nm
E
_
2
Y Cm
2
Y :
2
m
= PhBn 2ạm u6? là loại p!8n %ạ4 ố n!F !i;n
n,y* c+ ‹ l; QN là 4UQ
- Hii$ c!ế
Cm Y 2N:
E
t ^N:
2
_
2
Cm Y :
2
m
II. PhXn :Xn
- c!8n l8n c$ng cFp p!op!o c!o c8y 5&ới 5ạng
ion p!op!, cm
4
E-
.
- c!8n l8n %&Dc %án! giá !?o ‹ l; k!ối l&Dng
c
2
m
O
&'ng "ng 7ới l&Dng p!op!o c+ <ong
!àn! p!0n củ, n+.
1 Cu#?#hot#hat
C+ !,i loại là B$p? l8n %'n 7à B$p? l8n k•p.
a. 4u151hot1hat .6n
Các! %ii$ c!ế
C,
E
^cm
4
_
2
Y :
2
Sm
4
tC,^:
2
cm
4
_
2
Y C,Sm
4
b. 4u151hot1hat k71
Các! %ii$ c!ế
C,
E
^cm
4
_
2
Y E:
2
Sm
4
t 2:
E
cm
4
Y E C,Sm
4
C,
E
^cm
4
_
2
Y 4:
E
cm
4
t EC,^:cm
4
_
2
. PhBn 4Bn nun% chả'
- Các! %ii$ c!( : <2n 62 e$Ing p!op!, 7ới %á
1à 78n.
- c!8n l8n n$ng c!ảy c!‹ !Mc! !Dp 7ới %F
c!$,.
III. PhXn >.:i
- c!8n k,li c$ng cFp c!o c8y <Kng ng$y(n ố
5&ới 5ạng ion T
Y
.
- c!8n k,li gijp c!o c8y !Fp !A %ạ4 n!ii$
!'n* c0n c!o 7i;c ạo <, c!F %&qng 62* c!F
1'* Xng B"c %i k!áng củ, c8y.
- c!8n k,li %&Dc %án! giá !?o ‹ l; Q 7i k!ối
l&Dng k,li o1i &'ng "ng 7ới l&Dng k,li c+
<ong !àn! p!0n củ, p!8n.
I%. PhXn hˆn hWp 0à phXn ph?c hWp
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P1
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
!Dp G
- Các! %ii$ c!ế G
)*#t +,ng y
- T!ái ni;4 G 7,i <• củ, p!8n 7i l&Dng
7ới c8y <KngG
• c!8n !…n !Dp là p!8n c!", ni'* p!op!o*
k,li g-i c!$ng là p!8n N* c* T.
- Các! %ii$ c!ế là <2n các loại p!8n N* c* T
!?o ‹ l; %.n! <&ớc.
• c!8n p!"c !Dp là !…n !Dp các c!F %&Dc ạo
<, %Kng !qi 69ng &'ng ác !oá !-c củ, các
c!F.
%. PhXn 0i :ưWng
c!8n 7i l&Dng c$ng cFp c!o c8y <Kng 42
l&Dng <F n!Z các ng$y(n ố n!& C$* do* L*
dn...
7. C-ng cB
- 3à4 6ài /p 2 7à E Bác! giáo k!o,.
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p 7i n!à <ong SGT 7à SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng kiến !"c %J l$y;n /p c!&'ng.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 2y]3G T 26. =UvSN TẬP
TzN) C)iT Cf[ NIT_ - P)KTP)K
%` CtC )‰P C)iT Cf[ C)ŠN/
Ti&t 2yP [. lI}N T)qC CẦN N‹M %ŒN/
$%&' Coạn: 1^ Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P.
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố* [n /p các Mn! c!F củ, ni'* p!op!o 7à các !Dp c!F củ, c!jng.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang kiến !"c %J là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- N2i 5$ng 6ài l$y;n /p.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng l$y;n /p u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% 4u'Kn tậ#
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P=
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng 2 So Bán! Mn! c!F củ, ni'*
p!op!o
- Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$ !=n!*
%2 84 %i;n* cF$ ạo p!8n ).
- ƒb, 7ào cF$ ạo giải !Mc! ại B,o ni' c+
%2 84 %i;n lớn !'n p!op!o n!&ng !oạ
%2ng !oá !-c k•4 !'n p!op!o G
- Hii$ này ản! !&ung n!& !ế nào %ến Bb
Kn ại củ, c!jng <ong b n!i(n G
- R= B,o p!op!o <†ng %2c !'n p!op!o
%Z G
Ni' 7à p!op!o !J !i;n Mn! k!)* Mn! o1i
!oá k!i nào G
Hii$ c!ế ni'* p!op!o G
)*#t +,ng 3 NMn! c!F củ, ,4oni,c 7à
4$ối ,4oni
- NMn! ,n củ, ,4oni,c <ong n&ớc G Giải
!Mc! G
- ]4oni,c c+ n!fng Mn! c!F !oá !-c nào
G Giải !Mc! 7= B,o ,4oni,c c+ Mn! k!) G
Hii$ c!ế G
- NMn! c!F củ, 4$ối ,4oni G Sb n!i;
p!8n 4$ối ,4oni c+ %Ic %iJ4 g= G
)*#t +,ng 6 là4 6ài /p 1* 2 7à U <,ng
U1* U2 SGT.
:oạ %2ng 4 ]1i ni<ic 7à ,1i p!op!o<ic
So Bán! Mn! c!F !oá !-c củ, ,1i ni<ic 7à
,1i p!op!o<ic G
NMn! o1i !oá 4ạn! củ, :Nm
E
!J !i;n n!&
!ế nào G
c!&'ng p!áp %ii$ c!ế G
)*#t +,ng 7 3à4 6ài /p O <,ng U2 SGT.
I. li&n th?c c<n nwm 0xng
1 TFnh chất cWa 2ơn chất nitơX #hot#ho
Ni' c!op!o
cF$ !=n!
1B
2
2B
2
p
E
1B
2
2B
2
2p
U
EB
2
Ep
E
H2 84
%i;n
E*04 2*1S
cF$ ạo
p!8n )
NŸN
c <†ng 7à c
%Z
Các 4"c
o1i !oá
-E* 0* Y1*
Y2* YE* Y4*
YO.
-E* 0* YE* YO
NMn! c!F
!oá !-c
Ni' 7à p!op!o %i$ c+
Mn! o1i !oá 7à Mn! k!)
. bmoniac v& muIi amoni
- ]4oni,c ,n <F n!ii$ <ong n&ớc ạo !àn!
5$ng 5.c! c+ Mn! 6,~' yế$ ngoài <, ,4oni,c
c•n c+ Mn! k!).
= bNit nit6ic v& aNit #hot#ho6ic
:Nm
E
:
E
cm
4
NMn! ,1i ]1i 4ạn!
]1i <$ng
6=n!* %i;n li
E nFc.
NMn! o1i !oá
m1i !oá
4ạn!
T![ng !J
!i;n Mn! o1i
!oá 4ạn!.
6. C-ng cB C "Dn "E
C Chuẩn bị ph<n bài t;p t'.ng 92C93 1/l 0. bài t;p 1MT
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% PP
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
T 26. =UvSN TẬP
TzN) C)iT Cf[ NIT_ - P)KTP)K
%` CtC )‰P C)iT Cf[ C)ŠN/
Ti&t 3G M. M`I TẬP %ẬN Q•N/
$%&' Coạn: .= Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố Mn! c!F củ, ni'* p!op!o 7à các !Dp c!F củ, c!jng.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang kiến !"c %J là4 42 Bố 5ạng 6ài /p c' 6ản
- N!/n 6iế các 4$ối ni<,* ,4oni* p!op!,.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới !; !ống 6ài /p.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- N2i 5$ng kiến !"c %J l$y;n /p c!o !-c Bin!.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng l$y;n /p u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% 4u'Kn tậ#
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P\
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
T6@An% THPT !ê ChBn
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2 Sb n!i; p!84 4$ối ni<,.
\($ c0$ !-c Bin! n!†c lại Bb n!i; p!8n
củ, 4$ối ni<, G
)*#t +,ng 3 6ài /p áp 5Ang
:oàn !àn! các p!ản "ng B,$ :
TNm
E
 → 
o

C,^Nm
E
_
2
 → 
o

V?^Nm
E
_
E
 → 
o

C$^Nm
E
_
2
 → 
o

]gNm
E
 → 
o

)*#t +,ng 8 d$ối ni<,* 4$ối
p!op!,
- NMn! ,n củ, 4$ối ni<,* p!op!, G
%2 6in n!i; G NMn! c!F !oá !-c c' 6ản
củ, 2 loại 4$ối G
- N!/n 6iế 69ng các! nào G :i;n &Dng
1ảy <, n!& !ế nào G
)*#t +,ng 9
3à4 6ài /p áp 5Ang
Lài /p E.
:oạ %2ng P 6ài /p 4
:oạ %2ng 8 6ài /p P
P CD nhiKt #hBn cWa muIi nit6at
d$ối ni<, k•4 6in n!i;
T C, N, dg ]l Žn V?
Nạo 4$ối m1i ki4 loại
ni<, Y Nm
2
Y m
2
Ni Sn c6 :g C$ :g ]g
m1i ki4 loại Ti4 loại
Y Nm
2
Y m
2
Y Nm
2

Y m
2
c* ]$
B&i tậ# á# (Vn%
2TNm
E
 → 
o

2TNm
2
Y m
2
C,^Nm
E
_
2
 → 
o

C,^Nm
2
_
2
Y m
2
4V?^Nm
E
_
E
 → 
o

2V?
2
m
E
Y 12Nm
2
Y Em
2
2C$^Nm
E
_
2
 → 
o

2C$m Y 4Nm
2
Y m
2
2]gNm
E
 → 
o

2]g Y 2Nm
2
Y m
2

\ HuIi nit6atX muIi #hot#hat
Nm
E
-
cm
4
E-
Tdnh t.n F cả %i$ ,n
C!‹ c+ 4$ối
củ, ki4 lo,i
kii4* ,4oni
,n.
N!i; p!8n
T•4 6in
n!i;.
T![ng 1•.
NMn! o1i !oá
C+ Mn! o1i
!oá 4ạn!
<ong 4[i
<&qng ,1i.
T![ng c+ Mn!
o1i !oá <ong
các 4[i
<&qng.
N!/n 6iế
c2 C$ 7à
:
2
Sm
4
lo@ng
ƒ$ng 5.c!
]gNm
E
:i;n &Dng
C+ k!M Nm
k![ng 4à$
c!$yJn !àn!
Nm
2
n8$ %Z.
C+ kế ủ,
4à$ 7àng
}}. Lài /p
T6an% P^
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
%. QDn "E
- C!$„n 6. &qng <=n! n2i 5$ng 6ài !M ng!i;4 2
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 32 T 27. M`I T)RC )`N) 3
TzN) C)iT Cf[ M|T 1a )‰P C)iT NIT_ - P)KTP)K
$%&' Coạn: .= Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố Mn! c!F o1i !oá 4ạn! củ, ,1i ni<ic 7à 4$ối ni<,.
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng !,o ác !bc !àn!.
- Các! n!/n 6iế 42 Bố loại p!8n 6+n.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- ƒAng cA:
• ng ng!i;4. - Nj c,o B$.
• T¡p g…. - Hˆn cKn.
• Giá !M ng!i;4. - L[ng g•n.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% P_
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
• T¡p B†. - C!/$ cá.
- :oá c!F:
• ƒ$ng 5.c! :Nm
E
U8Q 7à 1OQ. - N!,n.
• HKng lá. - ^N:
4
_
2
Sm
4
.
• ƒ$ng 5.c! N,m:. - TCl.
• TNm
E
in! !J. - C,^:cm
4
_
2
.
• ƒ$ng 5.c! ]gNm
E
. - Š$z M4.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% thDc h&nh
)*#t +,ng c-. gi* 0iên N,i "ung
)*#t +,ng 2
- Giáo 7i(n giới !i;$ 4Ac %Mc! y($ c0$
!M ng!i;4.
- :&ớng 5Wn các! iến !àn! !M ng!i;4.
- C!j # y($ c0$ ,n oàn* c!Mn! 1ác. :oá
c!F lFy 7ới l&Dng n!Z* %ủ 5|ng.
- N!/n <-ng <ong các !M ng!i;4 7ới
:Nm
E
%Ic.
)*#t +,ng 3 N!M ng!i;4 1 Mn! o1i !oá
củ, ,1i ni<ic.
\($ c0$ !-c Bin! iến !àn! !M ng!i;4
n!& !&ớng 5Wn.
S,$ k!i iến !àn! 1ong !M ng!i;4 !=
ng84 ống ng!i;4 ng,y 7ào cốc 1j %Ic
%J !Fp !A !ế Nm
2
.
)*#t +,ng 6 N!M ng!i;4 2 NMn! o1i !oá
củ, 4$ối k,li ni<, n+ng c!ảy.
C!j # c„n !/n k![ng lFy l&Dng !oá c!F
n!ii$ Bw g8y nC.
)*#t +,ng 7 N!M ng!i;4 E
c!8n 6i; 42 Bố loại p!8n 6+n !oá !-c.
c!8n %ạ4 ,4oni.
I. N,i "ung thd nghiVm 0à cch ti&n hành
1 ThF n%hiKm 1: NMn! o1i !oá củ, ,1i ni<ic
%Ic 7à lo@ng
C!o 14l 5$ng 5.c! :Nm
E
U8Q 7ào ống ng!i;4
1.
C!o 14l 5$ng 5.c! :Nm
E
1OQ 7ào ống ng!i;4
2.
C!o là %Kng 7ào 2 ống ng!i;4 7à %/y 69ng
6[ng „4 1j. H$n n!¡ ống ng!i;4 !" 2. Š$,n
Bá 7à giải !Mc! !i;n &Dng.
. ThF n%hiKm .: NMn! o1i !oá củ, 4$ối k,li
ni<, n+ng c!ảy
3Fy 42 ống ng!i;4 Bạc!* k![ cIp 7ào giá. HI
giá B† 7ào c!/$ cá <Ki c!o 42 l&Dng n!Z
TNm
E
7ào ống ng!i;4 7à %$n. H$n %ến k!i c+
6- k!M 6† %0$ 1$F !i;n != 5|ng k¡p B† c!o
42 4„$ !,n n+ng %Z 7ào ống ng!i;4 c!",
TNm
E
n+ng c!ảy. Š$,n Bá !i;n &Dng 7à giải
!Mc!.
= ThF n%hiKm =
:oà ,n các 4„$ p!8n 6+n <ong các ống
ng!i;4 c!", 4-O4l n&ớc.
,. c!8n %ạ4 ,4oni B$n‚,
3Fy 14l 5$ng 5.c! củ, 4…i loại p!8n 6+n c!o
7ào ống ng!i;4 <i(ng. C!o 7ào 4…i ống 0*O4l
5$ng 5.c! N,m: 7à %$n n+ng n!¡ 4…i ống.
ng ng!i;4 nào c+ k!M !oá <, là4 1,n! e$z
M4 „4 là ,4oni B$n‚,.
Š$,n Bá 7à giải !Mc!.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% PS
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
c!8n k,li clo<$, 7à B$p? p!op!, k•p.
)*#t +,ng 8 Riế &qng <=n!.
:oạ %2ng U R; Bin! p!•ng !M ng!i;4.
:oạ %2ng P Giáo 7i(n n!/n 1• 6$Ci !bc
!àn!.
6. c!8n k,li clo<$, 7à p!8n B$p?p!op!, k•p
3Fy 14l 5$ng 5.c! p!, c!ế củ, k,li clo<$, 7ào
42 ống ng!i;4 7à củ, B$p?p!op!, 7ào ống
ng!i;4 k!ác. N!Z 7ài gi- 5$ng 5.c! ]gNmE
7ào hng ống. c!8n 6i; !,i loại p!8n 6+n <(n
69ng các! e$,n Bá !i;n &Dng u 4…i ống. Giải
!Mc!.
II. %i&t tưZng t'(nh
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 33 lI{M Tr[ M|T TI}T
M`I lI{M Tr[ 1a 3
$%&' Coạn: 1P Q RS Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- Củng cố kiến !"c 7i ni'* p!op!o 7à các !Dp c!F củ, củ, n+.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% Pd
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
. ,/ n0n%
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng là4 các 5ạng 6ài /p <†c ng!i;4.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang !; !ống c8$ !Zi <†c ng!i;4 %J %án! giá !-c Bin!.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- Hi kiJ4 <,.
. Học )inh
- C0n c!$„n [n lại các kiến !"c %@ !-c.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. $8i (un% Gi5m t6a
P)ẦN IP Tr‹C N/)ISM l)tC) „U[N
CXu 2P C!o E l- 4F n!@n c!", l0n l&D các 5$ng 5.c!: :Cl* :Nm
E
* :
E
cm
4
. C+ !J 5|ng
c!F nào B,$ %8y %J là4 !$ốc !) n!/n 6iế các l- <(n G
]. ]gNm
E
L. C$ C. L,^m:_
2
ƒ. N,m:
CXu 3P ƒWn 1 4ol Nm
2
7ào 5$ng 5.c! c!", 1 4ol N,m:* B,$ p!ản "ng c!o e$z M4 7ào*
k!i %+ e$z M4 c!$yJn B,ng :
]. dà$ %Z L. dà$ 1,n! C. dà$ 7àng ƒ. T![ng 4à$
CXu 6P :Dp c!F nào B,$ %8y củ, ni' k![ng %&Dc ạo <, k!i c!o :Nm
E
ác 5Ang 7ới ki4
loại G
]. Nm L. Nm
2
C. N
2
m ƒ. N
2
m
O
CXu 7P ƒ@y 4$ối ni<, nào B,$ %8y k!i n!i; p!8n c!o <, o1i ki4 loại G
]. N,Nm
E
* C$^Nm
E
_
2
* dg^Nm
E
_
2
L. C,^Nm
E
_
2
* ]l^Nm
E
_
E
* V?^Nm
E
_
E
C. dg^Nm
E
_
2
* V?^Nm
E
_
E
* C$^Nm
E
_
2
ƒ. C$^Nm
E
_
2
* ]l^Nm
E
_
E
* ]gNm
E
CXu 8P C!‹ <, 4;n! %i o.i :
]. c!op!o <†ng !oạ %2ng !+, !-c 4ạn! !'n p!op!o %Z
L. ]1i p!op!o<ic k![ng c+ Mn! o1i !+,
C. c!op!o ạo n!ii$ o1i !'n ni'
ƒ. C+ !J 6ảo e$ản p!op!o <ong n&ớc.
CXu 9P T!+i <†ng ạo !àn! k!i c!o 7ài gi- n&ớc clo 7ào 5$ng 5.c! N:
E
%Ic là:
]. N
2
L. :Cl C. N:
4
Cl ƒ. :
2
CXu NP N<ong giq !bc !àn! !+,* 42 n!+4 !-c Bin! !bc !àn! p!ản "ng củ, ki4 loại %Kng
7ới ,1i ni<ic %Ic 7à ,1i ni<ic lo@ng* các k!M Bin! <, k!i là4 !M ng!i;4 này là4 [ n!i‰4
4[i <&qng. :@y c!-n 6i;n p!áp ố n!F <ong các 6i;n p!áp B,$:
]. Nj ống ng!i;4 69ng 6[ng c+ „4 n&ớc
L. Nj ống ng!i;4 69ng 6[ng
C. Nj ống ng!i;4 69ng 6[ng c+ „4 giF4 Xn
ƒ. Nj ống ng!i;4 69ng 6[ng c+ „4 1j
CXu OP C!o các 5$ng 5.c!: ^N:
4
_
2
Sm
4
* N:
4
Cl* ]l^Nm
E
_
E
* C$^Nm
E
_
2
. HJ p!8n 6i; các 5$ng
5.c! <(n c!‹ c0n 5|ng 42 !+, c!F 5$y n!F nào B,$ %8y là4 !$ốc !) G
]. 55 Tm: L. 55 N:
E
C. 55 L,^m:_
2
ƒ. 55
N,m:
CXu yP T!i n!i; p!8n !oàn oàn ]gNm
E
!= !…n !Dp k!M !$ %&Dc c+ € l; R
m2
:R
Nm2
là:
]. 1:1 L. 1:2 C. 1:4 ƒ. 2:E
CXu 2GP H2 5in! 5&•ng củ, p!8n k,li %&Dc Mn! !?o:
]. Q T L. QT
2
m C. Q TNm
E
ƒ. Q T
2
Cm
E
CXu 22P c!8n %ạ4 N:
4
Nm
E
!,y ^N:
4
_
2
Sm
4
là4 c!o %F:
]. Giả4 %2 c!$, củ, %F L. NXng %2 c!$, củ, %F
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \R
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
C. 3à4 %F 1ốp ƒ. T![ng ản! !&ung g=
CXu 23P >• B' %K p!ản "ng:

T!M ] 55 ] L T!M ]
:
2
m :Cl
N,m:
]* L l0n l&D là:
]. Cm
2
* :Cl L. N:
E
* :Cl C. N:
E
* N:
4
Cl ƒ. Nm
2
*
N,Nm
E
CXu 26P ]1i ni<ic %Ic* n+ng p!ản "ng %&Dc 7ới 5@y c!F nào B,$ %8y G
]. ]g* S* C$m* V?Cl
E
L. ]$* c* V?m* V?Cl
2
C. c* C* V?
2
m
E
* Žn^m:_
2
ƒ. Žn* S* V?
E
m
4
* C$^m:_
2
CXu 27P C!o 5$ng 5.c! c+ c!", 0*1O 4ol Tm: 7ào <ong 5$ng 5.c! c!", 0*1 4ol :
E
cm
4
.
S,$ p!ản "ng !$ %&Dc 4$ối g= G
]. T:
2
cm
4
* T
E
cm
4
L. T
2
:cm
4
* T
E
cm
4
C. T
2
:cm
4
ƒ. T:
2
cm
4
* T
2
:cm
4
CXu 28P SAc k!M ,4oni,c %ến 5& 7ào 5$ng 5.c! nào B,$ %8y != !Fy !i;n &Dng : C+ kế ủ,
1$F !i;n* B,$ %+ kế ủ, ,n !ế 7à !$ %&Dc 5$ng 5.c! <ong B$ố* k![ng 4à$ G
]. V?^Nm
E
_
E
L. C$Sm
4
C. ]lCl
E
ƒ. ŽnCl
2
CXu 29P c!ản "ng nào B,$ %8y 5|ng %J %ii$ c!ế ,4oni,c <ong p!•ng !M ng!i;4 G
]. N
2
Y E:
2
 2N:
E
L. N:
4
Cl  N:
E
Y :Cl
C. N:
4
Cl Y N,m:  N,Cl Y N:
E
Y :
2
m ƒ. c!ản "ng k!ác.
CXu 2NP C!o ki4 loại kw4 p!ản "ng 7ới ,1i ni<ic lo@ng !$ %&Dc k!M %ini' o1i.NCng các
!; Bố <ong p!&'ng <=n! p!ản "ng o1i !+, k!) này là:
]. 12 L. 24 C. 48 ƒ. O0
CXu 2OP C!o các p!ản "ng B,$:
1. 2c Y EC,  C,
E
c
2
2. 4c Y Om
2
 2c
2
m
O
E. 2c Y ECl
2
 2cCl
E
c!&'ng <=n! !J !i;n Mn! k!) củ, p!op!o là:
]. 1 L. 1*2 C. 2 ƒ. 2*E
CXu 2yP Ni' !J !i;n Bố o1i !+, c,o n!F <ong !Dp c!F:
]. :Nm
E
L. :Nm
2
C. Nm ƒ. N:
E
CXu 3GP C[ng !"c củ, p!8n $<? là:
]. N:
4
Nm
E
L. ^N:
2
_
2
Cm C. ^N:
4
_
2
Cm
E
ƒ. N:
4
:Cm
E
P)ẦN IIP TR =UẬN ^O %iJ4_
CXu 2P :oàn !àn! c!$…i p!ản "ng B,$:
N:
E
 Nm  Nm
2
 :Nm
E
 V?^Nm
E
_
E
 Nm
2
CXu 3P N<=n! 6ày p!&'ng p!áp !+, !-c n!/n 6iế các 5$ng 5.c! B,$ %bng <ong các l- 4F
n!@n:N,Nm
E
* N:
4
Cl* T
2
Sm
4
* ^N:
4
_
2
Sm
4
. Riế p!&'ng <=n! p!ản "ng 4in! !-,.
CXu 6P C!o 2O*1 g,4 !…n !Dp gK4 V? 7à Žn ác 5Ang 7h, %ủ 7ới 5$ng 5.c! ,1i ni<ic 2 d
!$ %&Dc U*P2 lM k!M k![ng 4à$ !+, n8$ ngoài k![ng k!M ^%kc_.
,. NMn! !àn! p!0n p!0n <X4 !?o k!ối l&Dng 4…i ki4 loại <ong !…n !Dp %0$.
6. NMn! !J Mc! ,1i ni<ic %@ 5|ng.
^C!o V? s OU* Žn s UO_
I%C ĐtP tN
P)ẦN IP Tr‹C N/)ISM l)tC) „U[N H8 +iŽmI
CXu 2P ] CXu 9P C CXu 22P L CXu 29P C
CXu 3P L CXu NP ƒ CXu 23P C CXu 2NP L
CXu 6P ƒ CXu OP C CXu 26P ƒ CXu 2OP ƒ
CXu 7P C CXu yP L CXu 27P ƒ CXu 2yP ]
CXu 8P C CXu 2GP L CXu 28P ƒ CXu 3GP L
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \1
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
P)ẦN IIP TR =UẬN H8 +iŽmI
CXu 2P 4N:
E
Y Om
2
 4Nm Y U:
2
m ^1*
0
_ ^0*2 %_ { 2Nm Y m
2
 2Nm
2
^0*2 %_
4Nm
2
Y m
2
Y 2:
2
m  4:Nm
E
^0*2 %_ { V? Y 4:Nm
E
 V?^Nm
E
_
E
Y Nm Y 2:
2
m ^0*2 %_
4V?^Nm
E
_
E
 2V?
2
m
E
Y 12Nm
2
Y Em
2
^
0
_ ^0*2 %_
CXu 3P ƒ|ng 55 L,^m:_
2
n!/n 6iế các 5$ng 5.c! %@ c!o ^0*2O %_.Các p!&'ng <=n! p!ản
"ng :
- 2N:
4
Cl Y L,^m:_
2
 L,Cl
2
Y N:
E
 Y :
2
m :T!M !oá <, c+ 4|i k!,i* là4 1,n! e$z M4
„4 ^0*O %_
- T
2
Sm
4
Y L,^m:_
2
 L,Sm
4
 Y 2Tm:: C!‹ c+ kế ủ, <†ng 1$F !i;n. ^0*O %_
- ^N:
4
_
2
Sm
4
Y L,^m:_
2
 L,Sm
4
 Y 2N:
E
Y 2:
2
m: C+ kế ủ, <†ng 7à k!M 4|i k!,i. ^0*O
%_
- C•n lại k![ng c+ !i;n &Dng g= là 55 N,Nm
E
^0*2O %_.
CXu 6P$mo- 8n
xmo- 95
g
:
:
1 * 2O N, c+: OU1 Y UOy s 2O*1 H2I ^0*2O %_
Các p!ản "ng: V? Y 4:Nm
E
 V?^Nm
E
_
E
Y Nm Y 2:
2
m ^0*2O %_
1 41 1 4ol

EŽn Y 8:Nm
E
 EŽn^Nm
E
_
2
Y 2Nm Y 4:
2
m ^0*2O %_
y
E
8
y
E
2
y 4ol
N, c+: 1 Y
E
2
y s
E * 0
4 * 22
P2 * U
=
H3I ^0*2O %_
Giải !; ^1_ 7à ^2_ %&Dc 1 s 0*1 { y s 0*E. ^ 0*2O %_.
Nh %+ Mn! %&Dc QV? s 22*E1 { Q Žn s PP*US ^0*2O %_
n
:NmE
s 4.0*1 Y
E
8
.0*E s 1*2 4ol ⇒
E
&:O
;
s
=
2
2 * 1
0*U li ^0*O %_
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Chương 6P C[CMKN C 1I=IC
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \.
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
HVc tiêu cWa ch@ơn%
1 Học )inh biết v3 t6F cWa CacbonX Ci4ic t6on% bản% tugn ho&n có 4iên
Juan nh@ thế n&o v"i cấu tạo n%u'ên t: cWa ch+n%[
. Các 2ơn chất v& hT# chất cWa cacbonX )i4ic có nhLn% tFnh chất cơ bản
n&o[ Giải thFch nhLn% tFnh chất 2ó nh@ thế n&o t6ên cơ )h 4F thu'ết 2i
học[
= 4&m thế n&o 25 2icu chế 2@Tc cacbonX )i4ic v& m8t )I hT# chất Juan
t6ọn% cWa các n%u'ên tI n&'[
Ti&t 36 T 28. C[CMKN
$%&' Coạn: =R Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêuP
1. ,iến th-c
&4 bi%t .ư2# <
- H'n c!F c,c6on c+ 6, 5ạng !| !=n! c!Mn!* 5ạng !oạ %2ng !+, !-c n!F là c,c6on
7[ %.n! !=n!.
- S' l&Dc Mn! c!F 7/ lM củ, E 5ạng !| !=n!.
- NMn! c!F !+, !-c củ, c,c6on: c,c6on c+ 42 Bố Mn! c!F !+, !-c củ, p!i ki4. NMn!
c!F !+, !-c %Ic 6i; củ, c,c6on là Mn! k!) u n!i; %2 c,o.
- d2 Bố "ng 5Ang &'ng "ng 7ới Mn! c!F 7/ lM 7à Mn! c!F !+, !-c củ, c,c6on
=. ,/ n0n%
- Liế B$y l$/n h Mn! c!F củ, p!i ki4 n+i c!$ng* 5b %oán Mn! c!F !+, !-c củ,
c,c6on.
- Liế ng!i(n c"$ !M ng!i;4 %J <j <, Mn! c!F %Ic 6i; củ, c,c6on là Mn! k!) 7à Mn!
!Fp p!A củ, !,n g….
II. Phương php gi!ng "#$
III. Chuẩn bị
>. Giáo viên
- N<,n! ản!:
• N!,n c!= ^<$2 6j c!=_* ki4 c&'ng* 4I nạ p!•ng %2c
• C,c6on 7[ %.n! !=n! ^ !,n g…* !,n !o,_
- ƒAng cA :Giá B†* ống ng!i;4* 62 ống 5Wn k!M* l- !ủy in! c+ nj ^!$ B¢n k!M
m
2
_* %ˆn cKn* cốc !ủy in!* ống !=n! <A* nj c+ 7$ố.
- :+, c!F :
• dbc 1,n!* 62 g… !,n* 6[ng !F4 n&ớc.
• N&ớc* 6=n! !$ B¢n k!M m
2
^ 4 6=n! _
• C$m* C,^m:_
2

=. Học )inh
- C!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \=
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
III. Ti&n t'(nh :ên :UpP
1 1n 23nh
. ,i5m t6a b&i c7
= B&i m"i
- du 6ài: Ng$y(n ố C* n+ c+ n!fng Mn! c!F 7à "ng 5Ang n!& !ế nào G Niế !-c ![4
n,y c!jng , Bw =4 !iJ$ 7i ng$y(n ố c,c6on.
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$
!=n! ?l?c<on ng$y(n ) C 7à B$y <, 7.
<M củ, C <ong 6ảng $0n !oànG
- Nh cF$ ạo !@y 5b %oán Mn! c!F !oá
!-c củ, c,c6onG
)*#t +,ng 3
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá 42 Bố
!=n! ản! 7i các 5ạng !| !=n! củ,
c,c6on.
- ƒạng !| !=n! là g= G
- C,c6on c+ n!fng 5ạng !| !=n! nào G
- HIc %iJ4 cF$ ạo G NMn! c!F 7/ lM G
Ngoài <, c•n c+ 5ạng nào k!ác G
- Giáo 7i(n c!j # c!o !-c Bin! <• c,c6on
7[ %.n! !=n! k![ng p!ải là 42 5ạng !|
!=n! củ, c,c6on n+ c+ cF$ <jc 7i in!
!J củ, !,n c!=. HIc %iJ4 củ, c,c6on
7[ %.n! !=n! G !Fp p!A là g= G
- Giáo 7i(n c0n p!8n 6i; c!o !-c Bin!
!Fp p!A 7à !Fp !A.
)*#t +,ng 6
- h %2 84 %i;n 7à các 4"c o1i !oá !@y
5b %oán Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ,
c,c6onG
- NMn! c!F nào %+ng 7,i <• c!ủ %ạo G
Ng$y(n n!8n G
NMn! o1i !oá* Mn! k!) !J !i;n k!i nào G
)*#t +,ng 7
- NMn! k!) !J !i;n k!i nào G Giáo 7i(n
là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n c,c6on ác
5Ang 7ới o1i.
- HIc %iJ4 củ, p!ản "ng G
- ƒ|ng %J là4 g= G
- :-c Bin! 7iế p!&'ng <=n! p!ản "ng
7à 1ác %in! 7,i <• củ, các c!F <ong
p!ản "ng.
- Nế$ !iế$ o1i != 1ảy <, e$á <=n! nào G
3i(n !; 7ới !bc ế k!i %$n 6ếp củi G
- Giáo 7i(n là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n CY
:Nm
E
%Ic.
I. %ị t'd 0à c4u h(nh J:Jct'*n ngu$ên t5
12
C 1B
2
2B
2
2p
2
C !$2c c!$ kz 2 n!+4 }R
]
* [ Bố 12 6ảng !; !ống
$0n !oàn.
II. Tdnh ch4t 0;t :d
CF$ <jc NMn! c!F
Ti4 c&'ng N" 5i;n %i$. T![ng 4à$*
k![ng 5Wn
n!i;* %i;n.
‡F c"ng
N!,n c!= CF$ <jc lớp.
Các lớp li(n
kế yế$ 7ới
n!,$.
>á4 %?n c+
án! ki4. ƒWn
%i;n k!á ố.
Các lớp 5‰
6ong <,.
V$l?<?n GK4 các p!8n
) C
U0
* C
P0
c+
5ạng ống !oIc
c0$.
III. Tdnh ch4t h* học
- Các 4"c o1i !oá củ, c,c6on
-4 0 Y2 Y4
NMn! o1i NMn! k!)
!oá
Y c!F k!) Y c!F o1i !oá
1 TFnh Gh:
a. T)# *+ng ,"i oxi
C Y m
2
 → 
o

Cm
2
Nế$ !iế$ o1i
Cm
2
Y C  → 
o

2Cm
b. T)# *+ng ,"i #h3t oxi ho)
C Y 4:Nm
E

%Ic
 → 
o

Cm
2

T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \P
Y4
Y4
Y2
YO
Y4
Y4
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
:-c Bin! e$,n Bá 7à là4 các y($ c0$
n!& <(n.
)*#t +,ng 8
NMn! o1i !+, !J !i;n k!i nào G
Các! g-i (n 42 Bố !Dp c!F c,c6$,.
GR c$ng cFp !(4 42 Bố ![ng in
ngoài <, c,c6on c+ !J k!) 42 Bố o1i
ki4 loại <$ng 6=n!* yế$.
)*#t +,ng 9
- Nh !bc ế !iJ$ 6iế y($ c0$ !-c Bin!
c!o 6iế các "ng 5Ang củ, c,c6on G
- Các "ng 5Ang %+ 5b, <(n n!fng Mn!
c!F nào G
)*#t +,ng N
-Các 5ạng !| !=n! củ, c,c6on %&Dc
%ii$ c!ế n!& !ế nào G Giáo 7i(n 6C
B$ng !(4 42 Bố ![ng in.

Y 4Nm
2
Y 2:
2
m
. TFnh oNi hoá
,. Nác 5Ang 7ới !i%<o
C Y 2:
2
  → 
1 *
o
C:
4
6. Nác 5Ang 7ới ki4 loại
4]l Y EC  → 
o

]l
4
C
E
n![4 c,c6$,
I%. qng "ụng
- Ti4 c&'ng %&Dc 5|ng là4 %K <,ng B"c* k!o,n.
- N!,n cốc 5|ng %J l$y;n ki4.
- N!,n 4$2i là4 c!F %2n* Bản 1$F 4bc in.
N!,n g… %J là4 c!F %ố* !$ốc p!áo...
%I. Đinu ch&
7. C-ng cB
- Lài /p: Riế p!&'ng <=n! p!ản "ng !oá !-c 1ảy <, k!i c!o c,c6on k!) ^u n!i; %2
c,o _ 7ới các m1i B,$:
,. m1i B† h
6. C!= ^}}_ o1i
c. S† ^}}}_ o1i
5. d,gi? o1i
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p 1{2{E{4{O SGT <,ng 84
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài xCác o1i củ, c,c6onv
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \\
-4
-4
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
Ti&t 37 T 29. )‰P C)iT Cf[ C[CMKN
$%&' Coạn: =R Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
:-c Bin! 6iế:
- CF$ ạo p!8n ) Cm 7à Cm
2
.
- Liế Mn! c!F 7/ lM* !oá !-c* các! %ii$ c!ế Cm 7à Cm
2
.
- NMn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, ,1i c,c6onic 7à 4$ối c,c6on,.
- £ng 5Ang củ, các !Dp c!F c,c6on.
- ¤n! !&ung củ, Cm
2
%ến 4[i <&qng.
. ,/ n0n%
Củng cố kiến !"c 7i li(n kế !oá !-c.
- R/n 5Ang kiến !"c %J giải !Mc! các Mn! c!F 7à "ng 5Ang củ, các !Dp c!F c,c6on
<ong %qi Bống.
- ‡ˆn l$y;n kŒ nXng giải 6ài /p l# !$yế 7à Mn! oán c+ li(n e$,n.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
- N<=n! 6ày Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, c,c6on 7à c!o !M 5A 4in! !-,. £ng 5Ang củ,
42 Bố 5ạng !| !=n! c,c6on.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- \($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$ ạo củ, Cm G So
Bán! Cm 7ới N
2
G N!/n 1• Mn! c!F 7/ l#
[. C[CMKN MKNK\IT CK
CF$ ạo p!8n )
C m
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \^
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
củ, Cm G
)*#t +,ng 3
- Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ 7à
<ả lqi.
C!j # %2c Mn! củ, Cm.
Giáo 7i(n giải !Mc! ng$y(n n!8n %2c Mn!
củ, Cm.
)*#t +,ng 6
- Nh cF$ ạo giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 5b
%oán Mn! c!F !oá !-c củ, CmG
- C!o !M 5A 4in! !oạG
- £ng 5Ang củ, Mn! k!) %J là4 g= G
)*#t +,ng 7
Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ Bác!
giáo k!o, 7à c!o 6iế Cm c+ !J %&Dc Bản
1$F 69ng n!fng các! nào G
)*#t +,ng 8
- Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$ ạo
Cm
2
7à n!/n 1• p!8n ) Cm
2
G
)*#t +,ng 9
- \($ c0$ !-c Bin! c!o 6iế Mn! c!F 7/ lM
củ, Cm
2
.
)*#t +,ng N
- d"c o1i !oá Y4 củ, c,c6on k!á 6in n(n
n+ k![ng c+ Mn! o1i !oá 4ạn!. R= B,o n!&
7/y G
- C,c6on %io1i là o1i ,1i* !@y c!o !M 5A
4in! !oạ.
- C!j # p!ản "ng củ, Cm
2
7ới 5$ng 5.c!
kii4.^&'ng b Sm
2
_
I. Tdnh ch4t 0;t :d
Cm là k!M k![ng 4à$* k![ng 4|i* k![ng 7..
T!M Cm <F %2c.
II. Tdnh ch4t h* học
Cm k•4 !oạ %2ng u n!i; %2 !&qng 7à c+
Mn! k!).
1 Cacbon monoNit 4& oNit Gh9n% tạo muIi
^o1i <$ng Mn!_.
. TFnh Gh:
Nác 5Ang 7ới o1i.
2CmY m
2
 → 
o

2Cm
2
: k 0
Nác 5Ang 7ới o1i ki4 loại
ECm Y V?
2
m
E
 → 
o

ECm
2
Y 2V?
III. Đinu ch&
1 T6on% #hZn% thF n%hiKm
:Cmm:    → 
o
4 2
* Sm :
Cm Y :
2
m
. T6on% c9n% n%hiK#
CY :
2
m
10O0
o
C
Cm Y :
2
Cm
2
Y C  → 
o

2Cm
M. C[CMKN ĐIK\IT CK
3
CF$ ạo p!8n )
msCsm
I. Tdnh ch4t 0;t :d ^SGT_
II. Tdnh ch4t h* học
1 Cacbon 2ioNit Gh9n% (u' t6> )D chá'X )D
)In%
. Cacbon 2ioNit 4& oNit aNit
T)# *+ng ,"i nư"#.
Cm
2^k_
Y :
2
m
^l_
 :
2
Cm
E^55_
T)# *+ng ,"i kiềm.
Cm
2
Y N,m:t N,:Cm
E
^1_
Cm
2
Y 2N,m: tN,
2
Cm
E
Y :
2
m ^2_
2
Cm
N,m:
n
n
k =
Nế$ k • 1 != 1ảy <, p!ản "ng ^1_.
Nế$ 1 k k k 2 != 1ảy <, p!ản "ng ^1_ 7à ^2_.
Nế$ k p 2 != 1ảy <, p!ản "ng ^2_.
Nác 5Ang 7ới o1i 6,~' ^kii4_
Cm
2
Y C,m t C,Cm
E
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \_
Y2 Y4
Y2 Y4
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
)*#t +,ng O
c!&'ng p!áp %ii$ c!ế Cm2 <ong c[ng
ng!i;p* <ong p!•ng !M ng!i;4.
)*#t +,ng y
- NMn! c!F 7/ l# !oá !-c củ, ,1i
c,c6onic G N+ ạo <, 6,o n!i($ 4$ối G
- NMn! ,n củ, các 4$ối c,c6on, n!& !ế
nào G
- NMn! c!F !oá !-c củ, 4$ối c,c6on, G
C!o !M 5A G
H2 6in n!i; củ, các 4$ối c,c6on,*
!i%<oc,c6on, n!& !ế nào G
)*#t +,ng 2G
\($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ Bác! giáo k!o,
7à <ả lqi.
3i(n !; !bc ế.
III. Đinu ch&
1 T6on% #hZn% thF n%hiKm
d$ối c,c6on, Y ,1i :Cl* :
2
Sm
4
C,Cm
E
Y :Cl t Cm
2
Y C,Cl
2
Y :
2
m
. T6on% c9n% n%hiK#
N!$ !Ki h k!M !ải
C. [\IT C[CMKNIC %` MUaI
C[CMKN[T
I. [@it c.cb*nic
]1i c,c6onic là ,1i yế$ k•4 6in.
:
2
Cm
E
 :
Y
Y :Cm
E
-
:Cm
E
-  :
Y
Y Cm
E
2-
II. MuBi c.cb*n.t
1 TFnh chất
a. Tính tan
NF cả các 4$ối c,c6on, %i$ k![ng ,n <h
c,c6on, ki4 loại kii4 7à ,4oni.
d$ối !i%<oc,c6on, 5‰ ,n !'n 4$ối
c,c6on,.
b. T)# *+ng ,"i axit
N,:Cm
E
Y :Cl t N,Cl Y :
2
m Y Cm
2

:Cm
E
-
Y :
Y
t:
2
m Y Cm
2

N,
2
Cm
E
Y 2:Cl tN,Cl Y Cm
2
”Y :
2
m
Cm
E
2-
Y 2:
Y
tCm
2
”Y :
2
m
b. T)# *+ng ,"i *ung */#h kiềm
d$ối !i%<oc,c6on, ác 5Ang 7ới 5$ng 5.c!
kii4
N,:Cm
E
Y N,m: t N,
2
Cm
E
Y:
2
m
:Cm
E
-
Y m:
-
t Cm
E
2-
Y :
2
m
#. Phản ứng nhiệt 1h?n
d$ối c,c6on, củ, ki4 loại kii4 6in n!i;.
d$ối c,c6on, củ, các ki4 loại k!ác 7à
4$ối !i%<oc,c6on, k•4 6in n!i;.
dgCm
E

^<_
 → 
o

dgm
^<_
Y Cm
2

^k_
2N,:Cm
E^<_
 → 
o

N,
2
Cm
E^<_
Y Cm
2^k_
Y :
2
m
^k_
. mn% (Vn% nCG,o
7. C-ng cB
- :oàn !àn! 5@y c!$yJn !+, B,$
C Cm
2
N,
2
Cm
E
tC,Cm
E
“”
Cm
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p SGT 7à SLN.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài vSilic 7à các !Dp c!F củ, Bilicx
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \S
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 38 T 2N. 1I=IC %` CtC )‰P C)iT Cf[ 1I=IC
$%&' Coạn: R^ Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
&'# (inh bi%t<
- NMn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, Bilic.
- NMn! c!F 7/ lM* !oá !-c củ, các !Dp c!F Bilic.
- c!&'ng p!áp %ii$ c!ế* các "ng 5Ang củ, Bilic 7à các !Dp c!F củ, n+.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang kiến !"c %J là4 các 6ài /p li(n e$,n.
- R/n 5Ang kiến !"c %J giải !Mc! 42 Bố !i;n &Dng <ong !bc ế.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới p!&'ng i;n <bc e$,n.
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- :oá c!F 7à 5Ang cA là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng 6ài !-c u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. B&i c7
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% \d
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- N<=n! 6ày Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, Cm 7à Cm
2
p!&'ng p!áp %ii$ c!ế. C!o 6iế
42 Bố "ng 5Ang củ, c!jng.
= B&i m"i
)*#t +,ng c-. gi* 0iên 0à học oinh N,i "ung
)*#t +,ng 2
- \($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ 7à c!o
6iế Mn! c!F 7/ lM củ, SilicG
)*#t +,ng 3
- Giáo 7i(n y($ c0$ !-c Bin! 7iế cF$
!=n!* %2 84 %i;n G
- Các 4"c o1i !oá củ, Bilic G Nh cF$ ạo
!@y 5b %oán Mn! c!F !oá !-c củ, Bilic
- So Bán! c,c6on 7ới Bilic GC!o !M 5A G
)*#t +,ng 6
- \($ c0$ !-c Bin! ng!i(n c"$ Bác! giáo
k!o, 7à <ả lqiG
)*#t +,ng 7
- Giáo 7i(n c!o !-c Bin! e$,n Bá 4W$
!ạc! ,n!. N!/n 1• Mn! c!F 7/ lM
- NMn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, Bilic
%io1i G
£ng 5Ang p!ản "ng 7ới 5$ng 5.c! :V G
)*#t +,ng 8
- Giáo 7i(n là4 !M ng!i;4 6iJ$ 5i‰n
SAc k!M Cm
2
e$, 5$ng 5.c! N,
2
Sim
E
.
- c!ản "ng này c!"ng Z %2 4ạn! củ,
,1i Bili1ic n!& !ế nào G
- NMn! ,n củ, 4$ối Bilic, G £ng 5Ang
[. 1I=IC
I. Tdnh ch4t 0;t :d ^SGT_
II. Tdnh ch4t h* học
- Các 4"c o1i !oá củ, Bilic.
-4 0 ^Y2_ Y4
NMn! o1i NMn! k!)
!oá
N5 7ới N5 7ới
c!F k!) c!F o1i !oá
1 TFnh Gh:
a. T)# *+ng ,"i 1hi kim
Si Y 2V
2
tSiV
4
Bilic ?<,‚lo<$,
Si Y m
2
 → 
o

Sim
2
Bilic %io1i
b. T)# *+ng ,"i h21 #h3t
Si Y 2N,m: Y :
2
m t
N,
2
Sim
E
Y 2:
2

2. NMn! o1i !oá
2dg Y Si  → 
o

dg
2
Si
4,gi? Bili1$,
III. T'#ng thi t• nhiên ^SGT_
I%. qng "ụng ^SGT_
%. Đinu ch&
Sim
2
Y 2dg  → 
o

Si Y 2dgm
M. )‰P C)iT Cf[ 1I=IC
I. 1i:ic +i*@it
1 TFnh chất vật 4F v& t6ạn% thái tD nhiên ^SGT_
. TFnh chất hoá học
NMn! c!F !oá !-c c' 6ản là Mn! o1i ,1i.
Sim
2
Y N,m:  → 
o

N,
2
Sim
E
Y :
2
m
Sim
2
Y 4:V t SiV
4
Y 2:
2
m
II. [@it 1i:i@ic
]1i Bili1ic là c!F u 5ạng k?o* k![ng ,n <ong
n&ớc* 5‰ 4F n&ớc k!i %$n n+ng.
N,
2
Sim
E
Y Cm
2
Y :
2
m t N,
2
Cm
E
Y :
2
Sim
E

III. MuBi oi:ic.t
C!‹ c+ 4$ối Bilic, ki4 loại kii4 ,n <ong
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^R
Y4
Y4 0
-4
Y4
0
0
0
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
củ, 4$ối Bilicc,. n&ớc* c•n lại k![ng ,n.
7. C-ng cB
- 3à4 6ài /p E
8. QDn "E
- 3à4 6ài /p 7i n!à.
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài vC[ng ng!i;p Bilic,x. S&$ 04 42 Bố <,n! ản!.
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 39 T 2O. CÔN/ N/)ISP 1I=IC[T
$%&' Coạn: R^ Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
&4 bi%t .ư2#<
- N!àn! p!0n* Mn! c!F củ, !$€ in!* %K gố4* 1i 4Xng: p!&'ng p!áp Bản 1$F các loại
7/ li;$ <(n h ng$Kn ng$y(n li;$ c+ <ong b n!i(n
. ,/ n0n%
- S) 5Ang* 6ảo e$ản %K 5|ng các 7/ li;$ !$€ in!* %K gố4* 18y 5bng n!& 1i 4Xng....
II. Phương php
- N<bc e$,n* %à4 !oại* n($ 7Fn %i kế !Dp 7ới gDi 4u
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^1
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
III. Chuẩn bịP
- :=n! ản! li(n e$,n %ến ngàn! Bản 1$F !$€ in!* %K gố4* 1i 4Xng....
- S' %K l• e$,y Bản 1$F 1i 4Xng
I%. Ti&n t'(nh gi!ng "#$
1. ¥n %.n! lớp
2. Lài 4ới C!o :S 1?4 1 7ài !=n! ản! li(n e$,n %ến !$€ in!* %K gố4* 1i 4Xng* h %+
5Wn 5† %J 7ào 6ài 4ới
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2
- C!o :S 1?4 !=n! ản! 1 Bố 7/ ⇒
các 7/ %+ là4 69ng g=G
- C!o :S ng!i(n c"$ SGT kế !Dp
7ới !iJ$ 6iế !bc ế c!o 6iế:
Y N!àn! p!0n !oá !-c củ, !$€ in!G
Y N!$€ in! c+ Mn! c!F* "ng 5Ang
7à ng$y(n †c n!& !ế nàoG

)*#t +,ng 3
- G7 %I 7Fn %i:
Y Ngoài !$€ in! ![ng !&qng c•n
c+ các loại !$€ in! nào k!ácG:@y kJ
(n các loại !$€ in! %+G
- C!o :S !oạ %2ng !?o n!+4
%J !ảo l$/n n2i 5$ng c0n %iin
7ào 6ảng B,$:
N!$

in!
T,li
N!$

in!
p!,
l(
N!$

in!
!ạc
!
,n!
N!$

in!
4à$
N!àn!
p!0n
N¦c!F
›¦5Ang
[. T)U• TIN)
I. Thành ph<n h* học 0à tdnh ch4t c-. thu• tinh
theng thưZng

- Thành ph<n h* học c-. thu• tinhP
N,
2
m.C,m.USim
2
- Tdnh ch4tP k![ng c+ n!i; %2 n+ng c!ảy 1ác %.n!
- qng "ụngP là4 c!,i* l-* c), kMn!...
- Ngu$ên twc o!n @u4tP nF$ c!ảy !…n !Dp cá <†ng*
%á 7[i* 7à B[%, u 1400
0
C
II. M,t oB :*#i thu• tinh >hc
N!$€
in! T,li
N!$€
in! p!,
l(
N!$€
in!
!ạc!
,n!
N!$€
in!
4à$
N!àn!
p!0n
N!,y
B[%,
6Xng
l
3
CK
6
C!",
n!ii$
c6m
2
c!ủ
yế$ là
Sim
2
N!(4
1 Bố
o1i:
C<
2
m
E
Com..
N¦c!F
0
!oá
4i4 —

0
nc
c,o
5‰ n+ng
c!ảy —
<ong
B$ố

0
!oá
4i4
c,o* !;
Bố nu
n!i;
n!Z*
k![ng
6. n"
k!i
n+ng
7à lạn!
%2
ng2
C+
n!ii$
4à$
k!ác
n!,$
›¦5Ang •3à4
%Ang cA
!M
ng!i;4
• 3Xng
kMn!*...
3à4 %K
p!, l(
3à4
các 7/
c!.$
n!i;
3à4
các 7/
!$€
in! c+
4à$
B†c
k!ác
n!,$
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^.
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- C!o %ại 5i;n :S hng n!+4 l(n
<=n! 6ày kế e$ả <(n 6ảng
- GR n!/n 1•* 6C B$ng 7à kế l$/n
- C!o :S 1?4 1 Bố !=n! ản! 7i "ng
5Ang củ, !$€ in!
)*#t +,ng 6
- N<(n c' Bu c!o :S ng!i(n c"$ SGT
— li(n !; !bc ế* GR %I 7Fn %i:
Y HK gố4 là g=G H&Dc c!i, <, là4
4Fy loạiG
Y C!o R5 7i gố4 18y 5bng* gố4 kŒ
!$/ — gố4 58n 5AngG
)*#t +,ng 7 Gạc!* ng+i
- C!o :S ng!i(n c"$ SGT — !iJ$
6iế <ả lqi c8$ !Zi:
Y Ng$y(n li;$G
Y Các! iến !àn!G
- C!o :S k!ác n!/n 1•* GR n!Wn
1•* 6C B$ng 7à kế l$/n
- C!o :S 1?4 !=n! ản! 1 Bố loại ng+i
)*#t +,ng 8
- C!o :S !oàn !àn! n2i 5$ng 6ảng
B,$^ c!$„n 6. u n!à_
Sàn! S"
N¦c!F
Ng$y(n
li;$ B¦1$F
Các! iến
!àn!
M. Đ‘ /aM
- HK gố4 là 7/ li;$ %&Dc c!ế ạo c!ủ yế$ h %F B•
7à c,o l,n!

-
Gố4 18y 5bng
c!8n loại: Gố4 kŒ !$/
Gố4 58n 5Ang
I. /#ch] ng€i
- :gu$@n -iệu: HF B•* cá 7à n&ớc
- A)#h ti%n h!nhP
N!ào %F B•* cá 7à n&ớc !àn! k!ối 5§o. S,$ %+
ạo !=n!* BFy k![ 7à n$ng u
0
: S00-1000
0
C
II. 1ành] o?
Sàn! S"
N¦c!F C"ng* g• k($*
4à$ 1á4 !oIc
n8$
C"ng* 1ốp*
4à$ <†ng* g•
k($
Ng$y(n li;$
B¦1$F
HF B• C,o l,n!*
‚?nBp,* !ạc!
,n!....
Các! iến !àn! N$ng %F B• u

0
s1200-
1E00
0
C. S,$ %+
ạo 1 lớp 4?n
4Zng u 6i 4I
N$ng !
2

ng$y(n li;$ 2
l0n:
•30n1: n$ng u
1000
0
C* B,$ %+
<†ng 4?n
—<,ng <M
•30n 2: n$ng u
1400
0
- 14O0
0
C
C. \I MĂN/
I. Thành ph<n h* học
- Trng th)iP3à c!F 62 4.n* 4à$ lAc 1á4
- Th!nh 1hBn ho) h'#P
EC,m.Sim
2
{ 2C,m.Sim
2
{ EC,m.]l
2
m
E
- Cng *+ng: 3à4 7/ li;$ 18y 5bng
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^=
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
- GR n¦1• 6ài củ, hng n!+4 — kế
l$/n
- GR c!o :S 1?4 !=n! ản! 1 Bố %K
7/ là4 69ng Bàn!* B" — 1 Bố %., %iJ4
B¦1$F %K gố4 u n&ớc ,
)*#t +,ng 9 Thành ph<n h* học
- C!o :S 1?4 c!F 62 1i 4Xng Y
SGT* h %+ c!o 6iế:
YN<ạng !ái* 4à$ B†cG
Y N!àn! p!0n !oá !ocG
Y £ng 5AngG
)*#t +,ng N phương php o!n @u4t
- C!o :S ng!i(n c"$ SGT — c!o
6iế:
YNg$y(n li;$G
YCác! iến !àn! — 6i;n p!áp kŒ !/
<ong Bản 1$F 1i 4XngG
- C!o :S 1?4 B' %K cl,n!k? 7à 4[ ả
Bb 7/n !àn! củ, l•
)*#t +,ng O GR %I c8$ !Zi:
- N<ong 18y 5bng* 1i 4Xng %&Dc B)
5Ang n!& !ế nàoG
- Š$á <=n! %[ng c"ng 1i 4Xng c+ %Ic
%iJ4 g=G
- HJ 6ảo 5&•ng c[ng <=n! 18y 5bng
, p!ải là4 g=G
II. Phương php o!n @u4t
- :gu$@n -iệu<
Há 7[i Y %F B• ^Sim
2
_ Y 1 M e$Ing B†
- A)#h ti%n h!nh<
1400-1U00
0
C
Ng$y(n li;$ Cl,n!k?
u l• e$,y
>i 4Xng
III. „u t'(nh +eng c?ng c-. @i m’ng
- Š$á <=n! %[ng c"ng củ, 1i 4Xng là Bb kế !Dp các
!Dp c!F c+ <ong 1i 4Xng 7ới n&ớc ạo n(n n!fng
in! !J !i%<, %,n 1?n 7ào n!,$ !àn! n!fng k!ối
c"ng 7à 6in
%. C-ng cB: GR <=n! c!iế$ các 6ài /p <†c ng!i;4 c!o :S củng cố lại 6ài !-c
%I. QDn "E
•LNRN:Các 6ài /p 2*E*4/<,ng 8E SGT
•C!$„n 6. 6ài l$y;n /p
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^P
YN!ạc! c,o
Y C!F p!A gi,
ng!iin
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
&n
g
Ti&t 3N T 2y. =UvSN TẬP
TzN) C)iT Cf[ C[CMKN - 1I=IC %`
CtC )‰P C)iT Cf[ C)ŠN/
$%&' Coạn: 1R Q 1R Q .R1R
Giản% các 4"#:
!"# $%&' (ạ' Học )inh v*n% Ghi ch+
11B1
11B2
11B5
11B7
I. Mục tiêu bài học
1 ,iến th-c
- N†4 7fng các Mn! c!F !oá !-c c' 6ản củ, c,c6on* Bilic 7à các !Dp c!F củ, c!jng.
. ,/ n0n%
- R/n 5Ang kiến !"c %J là4 6ài /p 7à giải !Mc! 42 Bố !i(n &Dng.
II. Phương php gi!ng "#$
- S) 5Ang p!&'ng p!áp %à4 !oại .
III. Chuẩn bị
1 Giáo viên
- N2i 5$ng l$y;n /p.
. Học )inh
- C0n c!$„n 6. <&ớc n2i 5$ng l$y;n /p u n!à.
I%. Ti&n t'(nh :ên :Up
1 1n 23nh 4"#
. ,i5m t6a b&i c7
= $8i (un% 4u'Kn tậ#
)*#t +,ng c-. /% 0à )1 N,i "ung
)*#t +,ng 2 So Bán! c,c6on* Bilic.
Lảng 1
)*#t +,ng 3 So Bán! Mn! c!F củ, :
2
Cm
E
7à :
2
Sim
E
I. li&n th?c c<n nwm 0xng.
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^\
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
Lảng 2
)*#t +,ng 6 NMn! c!F củ, 4$ối c,c6on,*
Bilic,
Lảng E
)*#t +,ng 7 NMn! c!F !oá !-c củ, các
o1i c,c6on* Bilic
Lảng 4
)*#t +,ng 8 Lài /p 2* E SGT.
)*#t +,ng 9 6ài /p O SGT
)*#t +,ng N 6ài /p U SGT
II. Mài t;p
%. QDn "E
- C!$„n 6. n2i 5$ng 6ài vdu %0$ 7i !oá !-c !f$ c'x.
M!ng 2 Co )ánh tFnh chất cWa cacbon v"i )i4ic
C,c6on Silic N!/n 1•
CF$ !=n! ?l?c<on
ng$y(n )
H2 84 %i;n
Các 4"c o1i !oá
Các 5ạng !| !=n!
NMn! k!)
NMn! o1i !oá
M!ng 3 Co )ánh tFnh chất cWa aNit cacbonic v"i aNit )i4iNic
:
2
Cm
E
:
2
Sim
E
N!/n 1•
N<ạng !ái
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^^
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
NMn! ,1i
M!ng 6 Co )ánh tFnh chất cWa muIi cacbonat v"i muIi )i4icat
d$ối c,c6on, d$ối Bilic, N!/n 1•
NMn! ,n <ong n&ớc
Nác 5Ang 7ới ,1i
Nác 5Ang n!i;
M!ng 7 Co )ánh CpX Cp
.
X Cip
.

Cm Cm
2
Sim
2
N!/n 1•
N<ạng !ái o1i
!oá
NMn! c!F 7/ lM
Nác 5Ang 7ới
kii4
NMn! k!)
NMn! o1i !oá
7. C-ng cB] "Dn "EP
C Chuẩn bị n,i "ung chương 7P Đ#i cương h€. hxu cơ
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chu
yªn
m«n
uy
Öt
Ngà$
...... F .
..... F
3G2G
!"
#a
i $%
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^_
Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản
&n
g
T6@An% THPT !ê ChBn T6an% ^S

Giáo viên: Phạm Tuấn Hậu
35

Giáo án hóa học 11-Ban Cơ bản

Hoạt động 3 - Nội dung ? - Sự biến đổi tính chất kim loại, phi kim, độ âm điện, bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một phân nhóm chính ? - Thí dụ so sánh tính chất của đơn chất và hợp chất của nitơ và photpho.

Hoạt động 4 - Phân loại liên kết hoá học ? Mối quan hệ giữa hiệu độ âm điện và liên kết hoá học ? - Mối quan hệ giữa liên kết hoá học và một số tính chất vật lí ?

Br E :1s22s22p63s23p64s23d104p5 Ch :1s22s22p63s23p63d104s24p5 II. Định luật tuần hoàn 1. Nội dung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử. 2. Sự biến đổi tính chất Thí dụ so sánh tính chất của đơn chất và hợp chất của nitơ và photpho. 2 2 3 7N : 1s 2s 2p 2 2 6 2 3 15P : 1s 2s 2p 3s 3p Chúng thuộc nhóm VA Bán kính nguyên tử N < P Độ âm điện N > P Tính phi kim N > P Hiđroxit HNO3 có tính axit mạnh hơn H3PO4 III. Liên kết hoá học 1. Liên kết ion hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu 2. Liên kết cộng hoá trị được hình thành do sự góp chung cặp electron 3. Mối quan hệ giữa hiệu độ âm điện và loại liên kết hoá học Hiệu độ âm Loại liên kết điện (χ) Liên kết CHT không 0<χ< 0,4 cực. Liên kết CHT có cực. 0,4<χ<1,7 Liên kết ion. χ ≥ 1,7

Hoạt động 5 - Khái niệm ? Đặc điểm của phản ứng oxi hoá khử ? - Lập phương trình oxi hoá khử ? - Phân loại phản ứng hoá học.

IV. Phản ứng oxi hoá khử 1. Khái niệm 2. Đặc điểm phản ứng oxi hóa khử Đặc điểm là sự cho và nhận xảy ra đồng thời. Σe cho = Σe nhận. 3. Lập phương trình oxi hoá khử Thí dụ Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron a. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O V. Lý thuyết phản ứng hoá học Hoạt động 6 1. Tốc độ phản ứng hoá học - Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu 2. Cân bằng hoá học
Trường THPT Lê Chân Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->