Trêng tiÓu häc D¬ng quan

Khèi 2


T0¸n 2

Chu vi h×nh tam gi¸c - Chu vi h×nh tø gi¸c

Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 B To¸n KiÓm tra bµi cò: TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCD . .

BC vµ CA.Chu vi h×nh tø gi¸c A H×nh tam gi¸c cã ba c¹nh lµ: AB.B Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 To¸n Chu vi h×nh tam gi¸c . . Tæng ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ABC lµ: 3cm + 5cm + 4cm = 12cm B C Chu vi h×nh tam gi¸c ABC lµ 12 cm E 2cm G DE. EG GH vµ HD Hinh tø gi¸c DEGH cã bèn c¹nh lµ: Tæng ®é dµi c¸c c¹nh cña tø gi¸c DEGH lµ: 3cm + 2cm + 4cm + 6 cm = 15cm D 6 H Chu vi h×nh tø gi¸c DEGH lµ 15 cm cm ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ( h×nh tø Tæng gi¸c) lµ .

Chu vi h×nh tø gi¸c LuyÖn tËp Bµi 1:TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lµ: a) 7 cm. 30 dm vµ 40 dm c) 8 cm.S/130 Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 B To¸n Chu vi h×nh tam gi¸c . 12 cm vµ 7 cm . 10 cm vµ 13 cm b) 20 dm.

10cm vµ 20cm. Bµi gi¶i: Chu vi h×nh tø gi¸c lµ: 3 + 4 +5 + 6 = 18 ( dm ) §¸p sè: 18 dm b) 10cm. 20cm. 4dm.S/130 Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 N To¸n Chu vi h×nh tam gi¸c . Bµi gi¶i: Chu vi h×nh tø gi¸c lµ: 10 + 20 +10 +20 = 60 ( cm ) §¸p sè: 60 cm .Chu vi h×nh tø gi¸c LuyÖn tËp Bµi 1: Bµi 2:TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lµ: a)3dm. 5dm vµ 6dm.

A B b) TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC. 3 cm C .S/130 Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 To¸n Chu vi h×nh tam gi¸c .Chu vi h×nh tø gi¸c LuyÖn tËp Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: a) §o råi ghi sè ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ABC.