P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi Toan 7[2]

De Thi Hoc Sinh Gioi Toan 7[2]

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởingoctuyenkt1

More info:

Published by: ngoctuyenkt1 on Jul 18, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

C©u 1: T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn a biÕt

a 4 ≤
C©u 2: T×m ph©n sè cã tö l ! biÕt nã l"n h#n
$
1%
− & nh'
h#n
$
11

C©u (: T)*ng ( sè +, y, - cã 1 sè .#ng , m/t sè ©m & m/t sè
%0 1'i m2i sè 3ã thu/c l*4i n* biÕt:
( 2
+ y y - = −
C©u 4: T×m c¸c c5p sè 6+7 y8 biÕt:
+ y
a, 7 +y9:4
( !
1;(y 1;<y 1;!y
b,
12 <+ 4+
=
= =
C©u <: T=nh t>ng:
n 1
?
( 1
@ 1 2 < 14 000 6n A 8
2

+
= + + + + + ∈
C©u B: Ch* tam gi¸c CDC cã E F $%
%
0 GH )a ph=a ngãi tam gi¸c
3ã hai 3*4n thIng CJ &uKng gãc & bLng CD7 CM &uKng gãc
& bLng CC0
a0 ChNng minh: JC 9 DM & JC ⊥DM
b0 OPi Q l t)ung 3iRm cSa JM0 T)ªn tia 3èi cSa tia QC lÊy T
sa* ch* QC 9 QT0 ChNng minh: CD 9 TM & CDC MTC = G GG
c0 ChNng minh: TC ⊥DC
phUng OJV 3t
huyWn t)Xc ninh
®Ò thi chän häc sinh giái
3Y ch=nh thNc
n¨m häc 1998- 1999
M«n To¸n líp 7
ThZi gian lm bi 12% ph[t
C©u 1: @* s¸nh c¸c sè:
a0
2 <%
C 1 2 2 000 2 = + + + +
D 92
<1;
b0 2
(%%
& (
2%%
C©u 2: T×m ba sè a, b, c biÕt a t\ lW thu]n &"i ! & 117 b & c
t\ lW ngh^ch &"i ( & : & <a V (b ; 2c 9 1B4
C©u (: T=nh nhanh:
1 1 1 !B1 4 <
( 4
41! !B2 1($ !B2 41!0!B2 1($
× − × − +
C©u 40 Ch* tam gi¸c CCM 3Yu sa* ch* D & M _ hai nöa m5t
phIng 3èi nhau cã bZ CC0
a0 ChNng minh tam gi¸c CMJ c©n0
b0 T=nh sè 3* gãc CCJ`
phUng OJV 3t
huyWn t)Xc ninh
®Ò thi chän häc sinh giái
n¨m häc 1997- 1998
M«n To¸n líp 7
ThZi gian lm bi 12% ph[t
C©u 1: @ap +Õp thb* thN tX tcng .dn:
2BB 1 1< 2 2! 1$$: 1((
7 7 7%7 7 7 7
2:1 1!( (1 (4! <( 1$$! 141
− −
C©u 2: T)*ng ( sè +, y, - cã 1 sè .#ng , m/t sè ©m & m/t sè
%0 1'i m2i sè 3ã thu/c l*4i n* biÕt:
( 2
+ y y - = −
C©u (: Ch* biRu thNc:
: +
C
+ (

=

a0 T×m gi¸ t)^ th=ch hep cSa biÕn +`
b0 G"i gi¸ t)^ n* cSa + th× C f %`
c0 T=nh gi¸ t)^ cSa C sa* ch* :

a b a c
+ 1(
+ +
= &
( )
( ) ( )
2
a c
1B$
2a b c b c 2!
+

=
+ + −
C©u 4: Ch* tam gi¸c CDC0 JXng ph=a ng*i tam gi¸c c¸c tia C+
⊥CD7 Cy ⊥CC, T- ⊥DC 6 T l t)ung 3iRm cSa DC80 T)ªn tia C+,
Cy, T- lÊy c¸c 3iRm thb* thN tX J, M, g
1
sa* ch* CJ 9 CD7 CM 9
CC7 Tg
1
9TD0 hua C ij 3Zng thIng &uKng gãc &"i DC t4i 1 &
cat JM _ k0 OPi g
2
, g
(
l t)ung 3iRm cSa DJ & CM 0 ChNng
minh )Lng:
a0 k l t)ung 3iRm cSa JM0
b0 Tam gi¸c g
2
Tg
(
&uKng c©n0
c0 Cg
2
& g
1
g
(
bLng nhau & &uKng gãc &"i nhau0 T)ªn h×nh
&H cã nhlng c5p 3*4n thIng n* cã t=nh chÊt t#ng tX
c5p Cg
2
& g
1
g
(
`
3Y ch=nh thNc
phUng OJV 3t
huyWn t)Xc ninh
®Ò thi chän häc sinh giái
n¨m häc 2001- 2002
M«n To¸n líp 7
ThZi gian lm bi 12% ph[t
C©u 1: 6 < 3iRm8
a0 T×m c¸c sè nguyªn + biÕt ( ) ( )
2
+ ( + 4 4 − + ≤
b0 T×m +, y, - biÕt:
2
1 2
+ y + +- %
2 (
− + + + + =
C©u 2: 6( 3iRm8
T×m c¸c sè a
1
, a
2
, 000,a
$
biÕt:
$ 1 2
a $ a 1 a 2
$ : 1
− − −
= = ×××=
& a
1
; a
2
; 000; a
$
9 $%
C©u (: 6( 3iRm80 T=nh:
( )
nV1
4 ( ( 4
a, < 2! 4 <
2( 4! 4! 2(
( 1
b, C 91;2;<; ; n Q
2
 
× + −
 ÷
 
+
××× ∈
C©u 4: 6 ( 3iRm8
Ch* c¸c sè a
1
, a
2
, 000,a
n
m2i sè nh]n gi¸ t)^ l 1 h*5c V10
DiÕt )Lng:
1 2 2 ( n 1
aa a a a a % + + ×××+ =
1'i n cã thR bLng 2%%2 3ec hay ihKng`
C©u <: 6 B 3iRm8
Ch* tam gi¸c CDC cã E 9 $%
%
0 GH ph©n gi¸c DJ & CM 6 J
thu/c CC, M thu/c CD8 ch[ng cat nhau t4i g0
a0 T=nh sè 3* gãc DgC`
b0 T)ªn DC lÊy T, Q sa* ch* DT 9 DC, CQ 9 CC0 ChNng minh:
MQ mm JT
c0 OPi n l gia* 3iRm cSa DJ & CQ0 ChNng minh: tam gi¸c
CnT &uKng c©n0
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
Huyện Trực Ninh
ĐỀ THI KHẢO SÁT HS GIỎI
N! h"c #$$%-#$$&
3Y ch=nh thNc
ĐỀ CH'NH TH(C Môn:Toán 7
Thời gian làm bài:120 phút(không kể giao đề)
Bài 1 (4 điểm): Tìm x biết :
a)-4x(x-5)-2x(8-2x)=-3.
b)2
x
+2
x+1
+2
x+2
+2
x+3
=120.
Bài 2 (6 điểm) Cho đa thức:
Q(x)=x.
− + − −
+ −
3 2
1
3 2
1
2
1
2
2 4 3
2
x
x x
x
x x
x
.
a)Tìm bc c!a đa thức Q(x).
b)T"#h Q(-
2
1
).
c)Chứ#$ mi#h %&#$ đa thức Q(x) #h# $i' t%( #$)*+# ,-i m.i /0 #$)*+# x.
Bài 3 (2 điểm).
Cho 1=


− 

− 

− 

− 1
400
1
...... 1
12
1
. 1
3
1
. 1
4
1
.
4o /'#h 1 ,-i
2
1 −
.
Bài 4 ( điểm).
Cho tam $i'c c5# 16C (16=1C)7$8c 1=100
0
.Tia 9h5# $i'c c!a $8c 6 c:t 1C
t;i <.Q)a 1 => đ?@#$ ,)A#$ $8c ,-i 6< c:t 6C B C.
a)Chứ#$ mi#h 61=6C.
b)T%+# tia đ0i c!a tia <6 DE* điFm G /ao cho <G=<1.Chứ#$ mi#h tam $i'c
1CG DH tam $i'c đI).
c)T"#h c'c $8c c!a tam $i'c 6CG.

1999 M«n To¸n líp 7 Thêi gian lµm bµi 120 phót C©u 1: So s¸nh c¸c sè: a. b. Cho tam gi¸c ACE ®Òu sao cho B vµ E ë hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau cã bê AC. c biÕt a tØ lÖ thuËn víi 7 vµ 11.n¨m häc 1998... b. + 250 B =251+ b. a.3b + 2c = 164 C©u 3: TÝnh nhanh: 1 1 1 761 4 5 3 × − ×4 − + 417 762 139 762 417.762 139 C©u 4. TÝnh sè ®o gãc ACD? . Chøng minh tam gi¸c AED c©n. A = 1+ 2 + 22 + . 2300 vµ 3200 C©u 2: T×m ba sè a. b vµ c tØ lÖ nghÞch víi 3 vµ 8 vµ 5a .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->