C©u 1: T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn a biÕt a ≤ 4

C©u 2: T×m ph©n sè cã tö lµ 7 biÕt nã lín h¬n −

9
vµ nhá
10

9
11
C©u 3: Trong 3 sè x, y, z cã 1 sè d¬ng , mét sè ©m vµ mét sè
0. Hái mçi sè ®ã thuéc lo¹i nµo biÕt:
x = y3 − y2z
C©u 4: T×m c¸c cÆp sè (x; y) biÕt:
x y
a,
= ; xy=84
3 7
1+3y 1+5y 1+7y
b,
=
=
12
5x
4x
C©u 5: TÝnh tæng:
3n−1 + 1
S = 1+ 2 + 5+ 14 + ... +
(n∈ Z* )
2
C©u 6: Cho tam gi¸c ABC cã ¢ < 900. VÏ ra phÝa ngãi tam gi¸c
®ã hai ®o¹n th¼ng AD vu«ng gãc vµ b»ng AB; AE vu«ng gãc
vµ b»ng AC.
a. Chøng minh: DC = BE vµ DC ⊥ BE
b. Gäi N lµ trung ®iÓm cña DE. Trªn tia ®èi cña tia NA lÊy M
sao cho NA = NM. Chøng minh: AB = ME vµ VABC =VVEMA
c. Chøng minh: MA ⊥ BC
h¬n −

phßng GD- ®t
huyÖn trùc ninh
®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái

b. b. A = 1+ 2 + 22 + .n¨m häc 1998.1999 M«n To¸n líp 7 Thêi gian lµm bµi 120 phót C©u 1: So s¸nh c¸c sè: a.3b + 2c = 164 C©u 3: TÝnh nhanh: 1 1 1 761 4 5 3 × − ×4 − + 417 762 139 762 417.. TÝnh sè ®o gãc ACD? . + 250 B =251+ b. Chøng minh tam gi¸c AED c©n.762 139 C©u 4. a. 2300 vµ 3200 C©u 2: T×m ba sè a. b vµ c tØ lÖ nghÞch víi 3 vµ 8 vµ 5a . c biÕt a tØ lÖ thuËn víi 7 vµ 11. Cho tam gi¸c ACE ®Òu sao cho B vµ E ë hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau cã bê AC..

phßng GD. K lµ trung ®iÓm cña DE. TÝnh gi¸ trÞ cña A sao cho : 2 a + c) ( a+ b a+ c −169 = = vµ x 13 ( 2a + b + c) ( b − c) 27 C©u 4: Cho tam gi¸c ABC. b. Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× A > 0? c.0. MO1 =MB. Dùng phÝa ngoµi tam gi¸c c¸c tia Ax ⊥ AB. . O 1 sao cho AD = AB.1998 M«n To¸n líp 7 Thêi gian lµm bµi 120 phót C©u 1: S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn: 266 1 −15 2 −27 1998 133 . AE = AC. . z cã 1 sè d¬ng . Chøng minh r»ng: a. CO2 vµ O1O3 b»ng nhau vµ vu«ng gãc víi nhau.®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 1997. Trªn h×nh vÏ cã nh÷ng cÆp ®o¹n th¼ng nµo cã tÝnh chÊt t¬ng tù cÆp CO2 vµ O1O3 ? C©u 3: Cho biÓu thøc: A = . Ay. c. y. Trªn tia Ax. Tam gi¸c O2MO3 vu«ng c©n. Mz ⊥ BC ( M lµ trung ®iÓm cña BC). Ay ⊥ AC. Qua A kÎ ®êng th¼ng vu«ng gãc víi BC t¹i H vµ c¾t DE ë K. E. Mz lÊy c¸c ®iÓm theo thø tù D. 281 173 31 347 53 1997 141 C©u 2: Trong 3 sè x. . . O3 lµ trung ®iÓm cña BD vµ CE . Hái mçi sè ®ã thuéc lo¹i nµo biÕt: x = y3 − y2z 8− x x− 3 a. Gäi O2. mét sè ©m vµ mét sè 0. T×m gi¸ trÞ thÝch hîp cña biÕn x? b. .

a2.. a2. Chøng minh: tam gi¸c AIM vu«ng c©n.®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2001.phßng GD..an mçi sè nhËn gi¸ trÞ lµ 1 hoÆc -1. T×m x. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT HS GIỎI Huyện Trực Ninh Năm học 2005-2006 .2002 M«n To¸n líp 7 Thêi gian lµm bµi 120 phót C©u 1: ( 5 ®iÓm) ( ) 2 a. BiÕt r»ng: a1a2 + a2a3 + ×××+ ana1 = 0 Hái n cã thÓ b»ng 2002 ®îc hay kh«ng? C©u 5: ( 6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC cã ¢ = 900. Trªn BC lÊy M.. CN = CA. T×m c¸c sè nguyªn x biÕt ( x − 3) x + 4 ≤ 4 b.+ a9 = 90 C©u 3: (3 ®iÓm). 5 ×27 + 4  −5 ÷ 23 47 47 23 3n-1 + 1 b. a. z biÕt: x − 1 2 + y + + x2 + xz = 0 2 3 C©u 2: (3 ®iÓm) T×m c¸c sè a1. .. N sao cho BM = BA. y. Gäi I lµ giao ®iÓm cña BD vµ AN. TÝnh: 4 3 3 4 a. .. TÝnh sè ®o gãc BOC? b. VÏ ph©n gi¸c BD vµ CE ( D thuéc AC. A =1+2+5+×××+ ( n∈ N ) 2 C©u 4: ( 3 ®iÓm) Cho c¸c sè a1....a9 biÕt: a −9 a1 − 1 a2 − 2 = = ×××= 9 9 8 1 vµ a1 + a2 + . E thuéc AB) chóng c¾t nhau t¹i O. Chøng minh: EN // DM c.

. 1 b)Tính Q(. 400 −1 .. c)Tính các góc của tam giác BCK. Bài 3 (2 điểm).. 9 −1. c)Chứng minh rằng đa thức Q(x) nhận giá trị nguyên với mọi số nguyên x.Môn:Toán 7 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài:120 phút(không kể giao đề) Bài 1 (4 điểm): Tìm x biết : a)-4x(x-5)-2x(8-2x)=-3.16 −1.  a)Tìm bậc của đa thức Q(x). Cho tam giác cân ABC (AB=AC). So sánh A với −1 .2 ). b)Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DK=DA. 2 Bài 4 (8 điểm). a)Chứng minh BA=BI.Tia phân giác của góc B cắt AC tại D..góc A=1000. b)2x+2x+1+2x+2+2x+3=120.Chứng minh tam giác AIK là tam giác đều. . 2  3 2 3  2 2 Q(x)=x. Bài 2 (6 điểm) Cho đa thức:  x2 1 3 1   x 1 x − x + x  −  − x 4 + x 2 −  .Qua A kẻ đường vuông góc với BD cắt BC ở I.. 1   1   1     1    Cho A=  4 −1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful