CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. tài sản. qui chế của CBCC trong đơn vị. kiến nghị với cá nhân. tổ chức của mình. BHTN. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. IV/. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. Ông Huỳnh Chí Nhâ . báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. hàng quí.Xây dựng quy chế dân chủ. phụ cấp.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. CBCC của trường. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau.Xây dựng.Phân công chuyên môn. tố cáo.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.Các khoản thu đầu năm: BHYT. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. . Các biên bản. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. khiếu nại. tổng hợp tình hình. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. học phí …. kiến nghị.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. . quy chế làm việc …. quy chế. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. Nghị quyết HN.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. tự kiểm tra tài chính. . cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. V/. TBDH. + Chế độ bảo hiểm. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. .TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. 8+9 /2012 .ủy viên. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. . thời khóa biểu. kinh phí công đoàn. sai cho Ban chấp hành công đoàn.Thực hiện nội quy. . Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. kiểm tra có phát hiện vi phạm. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.

Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . . … . pháp luật.Thực hiện chương trình.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Chi trả tiền lương. . .Tổ chức họp HPHHS.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện qui chế chuyên môn. . quy chế làm việc trong trường học. .Thực hiện nội qui.Thực hiện quy chế chuyên môn : . . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: . . .Họp Ban thanh tra cuối năm. . quy chế phối hợp. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 . .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Kế hoạch. . … .Họp Ban thanh tra nhân dân.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. . quy chế dân chủ.Thời hạn nâng lương. giáo viên Giám sát việc: . Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Đề nghị điều chỉnh lương.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện nội quy. .Chi trả tiền lương cho CB-CC. năm. . đánh giá cuối kì I ).Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. mừng xuân” .Thực hiện chế độ chính sách. quyết toán quý. .Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. . GV: . đau ốm.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. qui chế của nhà trường. . . Giám sát việc: .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Rèn luyện KNS . . thực hiện họp CM.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Thực hiện chương trình. phụ cấp. 10/2012 11/2012 . . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ. sơ kết học kì I. . Giám sát việc: .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. đánh giá cán bộ. .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 . .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. .Hoàn thành dự toán.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Chủ điểm : “Mừng Đảng. .

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. sách GK.Đánh giá. . xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. xếp loại chuẩn giáo viên . sách tham khảo … .THPT . .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10.Thực hiện quy chế chuyên môn: . xếp loại.05/2013 6. vào sổ điểm. TT. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . 8 / 2013 . . . thực hiện họp CM.Tuyển sinh vào lớp 10.Chấm trả bài kiểm tra. . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện chương trình. hồ sơ GV. . GV: .Họp Ban thanh tra.7. con đau. 7. . .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . thực hiện họp CM. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 8/ 2013 .Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . phụ cấp.Kiểm kê tài sản. năm học 2013 – 2014 . .Chấm trả bài kiểm tra.Dự giờ. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. vào sổ điểm.Chi trả lương. GV: . chi khác tháng 6.Dự giờ.kiểm tra HĐSP. TT.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Giám sát việc : . . … . .kiểm tra HĐSP.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Kế hoạch. 11 .Kiểm tra đánh giá.Chi trả tiền lương.Kế hoạch. hồ sơ GV.Thời hạn nâng lương.

Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. họp HĐSP. phụ cấp.Phân công chuyên môn. xếp loại theo từng đợt thi đua.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Thời hạn nâng lương. vào sổ điểm.kiểm tra HĐSP. kinh phí công đoàn. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . quy chế làm việc ….Xây dựng. Pháp luật của NN. BB tự kiểm tra. + Bảng phân công giảng dạy.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Tinh thần phê-tự phê. thực hiện họp CM. . . + BB xét nâng lương. 7/2012 . hồ sơ GV.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . 7/ 2012 . BB kiểm tra hồ sơ GV.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. Thực hiện quy chế dân chủ. phụ cấp. Giám sát việc: . + Sổ điểm CN.Chấm trả bài kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. chi khác tháng 6. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. GV-HS. . nhiệm vụ quy định. . thực hiện chuyên đề. thư khiếu nại tố cáo. . BHTN. .Dự giờ.Quan hệ đồng nghiệp. … . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . tài sản. chính sách của Đảng. . . niêm yết tại bảng Quy chế. phụ cấp. … Tiếp dân và xử lý đơn.Tự do . . quy chế làm việc: . + Sổ đầu bài.Công tác tự kiểm tra tài chính. + Bảng chấm công. con đau. xếp thời khóa biểu. BHTD cho hs trong tháng 6.Nền nếp dạy . triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Đơn. lịch báo giảng.Thực hiện chế độ: BHYT.học.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . túi bài KT/HS.Kế hoạch. b/cáo hao mòn tài sản.Thực hiện chương trình. nghỉ khi bị bệnh. đồng phục. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Bảng phân công c/môn. học phí …. .Chi trả lương. TT.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.Xây dựng quy chế dân chủ. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Chế độ bảo hiểm.Các khoản thu đầu năm: BHYT. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. + Báo cáo t/hiện. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. GV: . . + Dự toán. + Nhận xét. TBDH. . Thực hiện quy chế chuyên môn: . ứng xử.Chi trả tiền lương. + Các cuộc họp HĐSP.

Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. .Chi trả tiền lương. + KH.học. + Chế độ bảo hiểm. quạt. GV-HS. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . … .Thời hạn nâng lương.Thực hiện chế độ: BHYT. . . TT. phụ cấp. BB kiểm tra hồ sơ GV. chương trình … + Sổ đầu bài.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. GV: . BB tự kiểm tra.kiểm tra HĐSP. hồ sơ GV. . + BB xét nâng lương. thực hiện họp CM. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . … Tiếp dân và xử lý đơn. .Chi trả lương. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. thực hiện chuyên đề.Hạnh phúc Tân Hiệp A. nhiệm vụ quy định.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. họp HĐSP. + Bảng chấm công. quy chế làm việc: . Đơn. kinh phí công đoàn. chi khác tháng 8/2012. Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. đồng phục. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . thư khiếu nại tố cáo.Phân công chuyên môn. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Công tác tự kiểm tra tài chính.Kế hoạch. TBDH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Thực hiện quy chế dân chủ. quy chế làm việc.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . .Thực hiện chương trình. sửa cửa sổ. xếp loại theo từng đợt thi đua. con đau.Chấm trả bài kiểm tra. Ban hoạt động … . + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. . ứng xử. công việc cho từng cán bộ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . + Bảng phân công giảng dạy. + Nhận xét. . . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Tinh thần phê-tự phê. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. CN … + Các cuộc họp HĐSP. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . + Báo cáo t/hiện.Nền nếp dạy . túi bài KT/HS.Dự giờ. nghỉ khi bị bệnh. lịch báo giảng. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. Giám sát việc: . thi đua khen thưởng. . b/cáo hao mòn tài sản. . . vào sổ điểm.Quan hệ đồng nghiệp. tài sản.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Sổ điểm CN.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. GV theo đúng TT35/2006.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. . phụ cấp.Tự do .

thực hiện chuyên đề. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Thực hiện quy chế chuyên môn : . + Báo cáo t/hiện. thư khiếu nại tố cáo. + Báo cáo của Ban LĐ-VT.Tự do . + Bảng chấm công. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . chi khác tháng 9/2012. quy chế làm việc: . BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. vào sổ điểm.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. phụ cấp.Dự giờ. . họp HĐSP. GV-HS. Giám sát việc: .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. ứng xử. thực hiện họp CM. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. Thực hiện quy chế dân chủ. Ban hoạt động … . nhiệm vụ quy định.Chi trả tiền lương. hồ sơ GV.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. kinh phí công đoàn. + BB xét nâng lương. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .kiểm tra HĐSP. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . . . nghỉ khi bị bệnh. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP.Tinh thần phê-tự phê.Thời hạn nâng lương.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Chấm trả bài kiểm tra.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. . quy chế làm việc. TBDH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . . GV: . . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . + Sổ điểm CN. + Biên bản.Thực hiện chương trình.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. con đau.Hạnh phúc Tân Hiệp A. xếp loại theo từng đợt thi đua. túi bài KT/HS.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . + Nhận xét. … .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. BB kiểm tra hồ sơ GV. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Chi trả lương.Nền nếp dạy . . . + Bảng phân công giảng dạy. phụ cấp. b/cáo GV + Sổ đầu bài.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Đơn. TT.Kế hoạch.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Thực hiện chế độ: BHYT.Công tác tự kiểm tra tài chính.học.Quan hệ đồng nghiệp. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. BB tự kiểm tra. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . b/cáo hao mòn tài sản. phụ cấp.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. + Chế độ bảo hiểm. tài sản. … Tiếp dân và xử lý đơn. . lịch báo giảng. . thi đua khen thưởng. đồng phục.

.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. .Hoàn thành báo tường.Chi trả tiền lương. . Thực hiện quy chế dân chủ. . ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. con đau. ứng xử. chi khác tháng 10/2012. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Chấm trả bài kiểm tra.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. Giám sát việc: . cô. nhiệm vụ quy định.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. phụ cấp.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . . GV: . . lịch báo giảng. .Chi trả lương. . BB kiểm tra hồ sơ GV. tài sản. túi bài KT/HS. thư khiếu nại tố cáo.Lập thư mục. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. . quy chế làm việc: . kinh phí công đoàn. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Sổ đầu bài. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. thực hiện chuyên đề. phụ cấp. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Thực hiện chương trình.Nền nếp dạy . + Sổ điểm CN. … . GV-HS. Đơn.kiểm tra HĐSP.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. + Nhận xét.Thực hiện chế độ: BHYT. .Quan hệ đồng nghiệp. TBDH.Công tác tự kiểm tra tài chính. đồng phục.Tự do . + Bảng chấm công. nghỉ khi bị bệnh. . thực hiện họp CM. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + KH. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Chế độ bảo hiểm.Hoàn thành sản phẩm tranh.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Kế hoạch. báo tường ma túy. .học.Thời hạn nâng lương. b/cáo hao mòn tài sản.Hội thi GVDG – thao giảng. . chương trình thực hiện của TV. họp HĐSP. . chủ đề: thầy. . . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. mái trường. phụ cấp.Hạnh phúc Tân Hiệp A. BB tự kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Bảng phân công giảng dạy. + BB xét nâng lương. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . vào sổ điểm. lịch dạy … + Dự toán.Tinh thần phê-tự phê.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. hồ sơ GV. CN … + Các cuộc họp HĐSP. + Báo cáo t/hiện. . xếp loại theo từng đợt thi đua.Dự giờ. . TT. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + KH. .

Nền nếp dạy . GV: . vào sổ điểm.Tự do . cô. con đau.Hoàn thành báo tường. quyết toán quý. kinh phí công đoàn.học. nghỉ khi bị bệnh.Tinh thần phê-tự phê. chủ đề: thầy. báo tường ma túy. .Thời hạn nâng lương. phụ cấp. xếp loại theo từng đợt thi đua. . + Bảng chấm công. + KH. năm.Lập thư mục.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. + Chế độ bảo hiểm. .Hạnh phúc Tân Hiệp A. đồng phục. . lịch kiểm tra kỳ I. … . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. quy chế làm việc: . TBDH.Chi trả tiền lương. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. b/cáo hao mòn tài sản.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. lịch họp. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. coi. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. . tài sản. đánh giá cán bộ.Tổ chức nhận xét. .Chấm trả bài kiểm tra kì I. chương trình thực hiện của TV. lịch kiểm tra.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Hoàn thành hồ sơ GV. + Báo cáo t/hiện. phụ cấp. + Bảng phân công giảng dạy. chấm bài. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . .Quan hệ đồng nghiệp. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thực hiện họp CM. lịch báo giảng. nhiệm vụ quy định.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thực hiện chương trình. mái trường. Thực hiện quy chế dân chủ. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Phân công GV dạy kỳ II . . Giám sát việc: . . BB + Các cuộc họp HĐSP. . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đơn.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Phân công GV ra đề. + Nhận xét. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. … Tiếp dân và xử lý đơn. họp HĐSP. + BB xét nâng lương.Công tác tự kiểm tra tài chính. thư khiếu nại tố cáo. HS. sơ kết học kì I. . thực hiện chuyên đề. + Sổ đầu bài. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. ứng xử. quy chế phối hợp. Thực hiện quy chế chuyên môn: . .Hoàn thành sản phẩm tranh. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. GV-HS. . + KH. … .Lập thư mục. BB tự kiểm tra.Tổ chức họp HPHHS. .Kế hoạch. + KH. túi bài KT/HS. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Hoàn thành dự toán. . .

giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. chương trình thực hiện của TV. lịch báo giảng.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . Giám sát việc: . quy chế làm việc: .CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Tự do . + Bảng chấm công. Thực hiện quy chế dân chủ.Chủ điểm : “Mừng Đảng.học. phụ cấp. + KH. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. b/cáo hao mòn tài sản. … .Kế hoạch. mừng xuân” . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . Phân công chuyên môn kỳ II. . họp HĐSP.Hoàn thành dự toán. .Chi trả tiền lương.Lập thư mục. … Tiếp dân và xử lý đơn. quyết toán quý.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. nhiệm vụ quy định. + Báo cáo t/hiện.Nền nếp dạy . kinh phí công đoàn.Công tác tự kiểm tra tài chính.Đề nghị điều chỉnh lương. .Tổ chức cắm trại xuân. chương trình thực hiện … + KH. vào sổ điểm.Quan hệ đồng nghiệp.kiểm tra HĐSP. + KH. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. biên bản kiểm tra … + Dự toán. + Các cuộc họp HĐSP. Đơn. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . . thư khiếu nại tố cáo. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Nhận xét. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . nghỉ khi bị bệnh. TBDH. . thực hiện chuyên đề.Dự giờ. GV: . đồng phục. . quy chế phối hợp. nâng lương đợt 1 năm 2013 . . + Sổ đầu bài. . túi bài KT/HS. BB … + Các cuộc họp HĐSP.Thực hiện chương trình. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . .Thời hạn nâng lương. .Chấm trả bài kiểm tra. BB tự kiểm tra. . + Chế độ bảo hiểm. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. xếp loại theo từng đợt thi đua. phụ cấp.Lập thư mục. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. sơ kết học kì I. Tổ chức họp HPHHS. GV-HS. năm. .Tinh thần phê-tự phê. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. thực hiện họp CM. con đau.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. tài sản.Rèn luyện KNS. ứng xử.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . + Bảng phân công giảng dạy. đánh giá cán bộ. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. … . hồ sơ GV. + BB xét nâng lương. TT.

không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. nghiệp vụ. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. 3/. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. B. II/. với chức năng giám sát là chính. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. học sinh tích cực” . thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Nâng cao chất lượng. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức.Haïnh phuùc Tân hiệp A.Töï do . Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. 2/. Thanh tra chuyên môn: 1. bồi dưỡng chuyên môn.1/.

hiệu quả sử dụng. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. môi trường sư phạm. kiểm tra. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. cắt xén chương trình. tinh thần đoàn kết.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. trung thực trong công tác. phòng học bộ môn. công tác tự học tự bồi dưỡng. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. an toàn. công tác tuyển sinh đầu cấp. tư tưởng. công khai về đội ngũ. chất lượng cán bộ quản lí. chất lượng phòng học. kiểm tra. chấp hành quy chế của ngành. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. thể chất. vệ sinh... đạo đức. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình.. thi học sinh giỏi. chấm thi. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. 1. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. học sinh và nhân dân. công khai về tài chính. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.Giám sát về số lượng. tuyển dụng. lao động hướng nghiệp. kết quả giáo dục. kĩ năng sống. cơ sở vật chất. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. phòng thiết bị dạy học. sử dụng đội ngũ. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. số lượng. phương tiện làm việc. phòng làm việc. quy chế chuyên môn. Giám sát việc đánh giá. bố trí. lối sống. thiết bị dạy học. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. năng lực chuyên môn. tệ nạn xã hội khác. tuyển sinh. quy trình mua sắm. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai.. đánh giá xếp loại. quy chế thi cử. cảnh quan. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển.. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. phòng chức năng. chọn đề. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp.3. nhân viên trong nhà trường. trang thiết bị phục vụ dạy và học. đánh giá. kinh phí đầu tư. kế hoạch dạy học. 1. nhà giáo. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. Xây dựng kế hoạch giáo dục. quản lí chuyên môn. chấp hành pháp luật. kế hoạch triển khai. thẩm mĩ. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. nghiệp vụ của từng giáo viên. cơ cấu giáo viên theo môn học. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. chất lượng thiết bị. nội quy của cơ quan. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. kĩ thuật. nhà giáo chưa đạt chuẩn. thư viện. Công tác kiểm tra. Giám sát khâu coi thi.… . khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. quan hệ đồng nghiệp. sân chơi. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. số lượng cán bộ. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. phòng chống tai nạn. tham nhũng. giải quyết KNTC. người học. thực hiện quy chế dân chủ. trang thiết bị. thi học kì. các tổ chức đoàn thể. kế hoạch kiểm tra. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. trật tự.

đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. chuẩn trình độ đào tạo. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. Luật thực hành tiết kiệm. phổ biến Luật phòng. 2. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. cô giáo là một tấm gương đạo đức. thực hiện công khai. tài chính. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. “Mỗi thầy giáo. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. chống lãng phí và các văn bản liên quan.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). tố cáo. trang thiết bị. tố cáo trái quy định. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. chống tham nhũng. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền.4/. đầu tư xây dựng.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). khối về mức độ thiếu. mua sắm trang thiết bị dạy học. tiêu chuẩn. tự học và sáng tạo” . tố cáo trong đơn vị. việc sử dụng học phí.3/.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . . Luật thực hành tiết kiệm. thừa. văn phòng phẩm. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. Nơi nhận: . đủ. kinh phí chương trình mục tiêu. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. hợp lí về cơ cấu. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . phương tiện. vượt cấp. 3/. học sinh tích cực”. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. các khoản chi khác). 2.… công tác tự kiểm tra tài chính. tài sản: Giám sát việc quản lí. việc xây dựng và thực hiện các định mức. giáo viên. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ.1. 2. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. Công tác giải quyết khiếu nại. Giám sát việc tuyển dụng. sử dụng kinh phí. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. chế độ.2/ Cơ sở vật chất. kế toán tại các cơ quan. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. mua sắm thiết bị. . 4. chống tham nhũng. nhân viên và người học. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. nguồn huy động từ nhân dân. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân….1. sử dụng. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. 2.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful