CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

. V/. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. CBCC của trường. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. hàng quí.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. kiến nghị. kiểm tra có phát hiện vi phạm. IV/.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. BHTN. . tổng hợp tình hình. . Các biên bản. khiếu nại.Các khoản thu đầu năm: BHYT. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . qui chế của CBCC trong đơn vị. .Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. tổ chức của mình. tự kiểm tra tài chính. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.Xây dựng. thời khóa biểu.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học .ủy viên.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. quy chế. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. kiến nghị với cá nhân. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. . quy chế làm việc …. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. tố cáo. 8+9 /2012 . Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. . báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. + Chế độ bảo hiểm.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. kinh phí công đoàn. Ông Huỳnh Chí Nhâ . cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. sai cho Ban chấp hành công đoàn. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng.Thực hiện nội quy.Phân công chuyên môn. học phí …. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. TBDH. Nghị quyết HN. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.Xây dựng quy chế dân chủ. tài sản. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. phụ cấp.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

đánh giá cán bộ.Kế hoạch.Chi trả tiền lương cho CB-CC. .Thực hiện nội quy. … .Thực hiện nội qui. Giám sát việc: . .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. . .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện chương trình. Giám sát việc: . . 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 . . . .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thời hạn nâng lương. sơ kết học kì I.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện chế độ chính sách. .Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . giáo viên Giám sát việc: . . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. . GV: . quy chế dân chủ.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Họp Ban thanh tra cuối năm. 10/2012 11/2012 .Tổ chức họp HPHHS. . nghỉ khi bị bệnh. .Chủ điểm : “Mừng Đảng. năm.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. .Thực hiện quy chế chuyên môn: . Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Rèn luyện KNS .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Hoàn thành dự toán.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Đề nghị điều chỉnh lương. đau ốm.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quyết toán quý. … .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Họp Ban thanh tra nhân dân. . . . .Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Chi trả tiền lương. qui chế của nhà trường.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Thực hiện qui chế chuyên môn. nâng lương đợt 1 năm 2013 . . quy chế làm việc trong trường học.Thực hiện chương trình.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. thực hiện họp CM.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. quy chế phối hợp. . phụ cấp. đánh giá cuối kì I ).Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. mừng xuân” . . . pháp luật.

Dự giờ.Dự giờ. hồ sơ GV. TT.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . . 11 .Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .Kiểm kê tài sản. thực hiện họp CM. chi khác tháng 6. .Chi trả tiền lương. GV: .Chấm trả bài kiểm tra. .7. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. vào sổ điểm.Tuyển sinh vào lớp 10. TT. thực hiện họp CM.05/2013 6. . vào sổ điểm.kiểm tra HĐSP.Kế hoạch. hồ sơ GV. sách GK.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Kế hoạch. con đau. năm học 2013 – 2014 . sách tham khảo … . BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Họp Ban thanh tra. 8/ 2013 .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Chấm trả bài kiểm tra. .Chi trả lương. xếp loại. xếp loại chuẩn giáo viên .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. … . . 8 / 2013 . phụ cấp.THPT . .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện chương trình.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học. 7.Đánh giá. nghỉ khi bị bệnh. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.Thời hạn nâng lương.Giám sát việc : .Kiểm tra đánh giá. GV: . .Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Kiểm kê tài sản trong nhà trường. .kiểm tra HĐSP. . .

Thời hạn nâng lương. ứng xử. + Sổ đầu bài. GV-HS. . 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . BHTD cho hs trong tháng 6. 7/ 2012 . học phí …. + Dự toán. + Bảng phân công giảng dạy. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BHTN. + Chế độ bảo hiểm.kiểm tra HĐSP. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP.Xây dựng. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. phụ cấp. BB tự kiểm tra.Các khoản thu đầu năm: BHYT.Phân công chuyên môn. Giám sát việc: .Dự giờ. tài sản. phụ cấp. chi khác tháng 6.Quan hệ đồng nghiệp.Chấm trả bài kiểm tra. đồng phục. lịch báo giảng.Tinh thần phê-tự phê. .Tự do .Xây dựng quy chế dân chủ. quy chế làm việc: . . chính sách của Đảng. TBDH. . . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Nhận xét. … Tiếp dân và xử lý đơn. 7/2012 . TT.Công tác tự kiểm tra tài chính. … . .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Bảng chấm công. + Bảng phân công c/môn. xếp loại theo từng đợt thi đua. . nhiệm vụ quy định. BB kiểm tra hồ sơ GV. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. vào sổ điểm.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Kế hoạch. GV: .Thực hiện chương trình. + Báo cáo t/hiện. Đơn. + Sổ điểm CN.Thực hiện chế độ: BHYT. phụ cấp.học. kinh phí công đoàn.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. .Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. niêm yết tại bảng Quy chế. + BB xét nâng lương. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . thực hiện chuyên đề. thư khiếu nại tố cáo. thực hiện họp CM. nghỉ khi bị bệnh.Chi trả lương. Thực hiện quy chế dân chủ. xếp thời khóa biểu. Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Các cuộc họp HĐSP. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. quy chế làm việc …. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. họp HĐSP. con đau.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Nền nếp dạy . b/cáo hao mòn tài sản. . .Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. hồ sơ GV. Pháp luật của NN. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6.Chi trả tiền lương. túi bài KT/HS.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .

+ Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . TT. vào sổ điểm. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . họp HĐSP.Dự giờ.Kế hoạch. Giám sát việc: . + Bảng chấm công. Đơn.Tự do . Thực hiện quy chế chuyên môn: .Chấm trả bài kiểm tra. GV theo đúng TT35/2006. lịch báo giảng. . thực hiện chuyên đề.Thực hiện chương trình. tài sản.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. nhiệm vụ quy định. + Sổ điểm CN.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. quy chế làm việc. phụ cấp. + Báo cáo t/hiện. hồ sơ GV. . .Công tác tự kiểm tra tài chính.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. quy chế làm việc: .Thời hạn nâng lương.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. … . . . quạt.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. ứng xử. . CN … + Các cuộc họp HĐSP. thi đua khen thưởng. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. thực hiện họp CM. GV: . TBDH. b/cáo hao mòn tài sản. + Nhận xét. … Tiếp dân và xử lý đơn. phụ cấp. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. con đau.kiểm tra HĐSP. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. nghỉ khi bị bệnh. chương trình … + Sổ đầu bài. . sửa cửa sổ. + BB xét nâng lương.Tinh thần phê-tự phê. GV-HS. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chế độ: BHYT.Phân công chuyên môn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. .Chi trả tiền lương. kinh phí công đoàn. . thư khiếu nại tố cáo. BB tự kiểm tra. phụ cấp. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.học. Thực hiện quy chế dân chủ. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. công việc cho từng cán bộ. .Chi trả lương. .Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. + Chế độ bảo hiểm. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. đồng phục. chi khác tháng 8/2012. + Bảng phân công giảng dạy.Nền nếp dạy . xếp loại theo từng đợt thi đua. . BB kiểm tra hồ sơ GV. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . túi bài KT/HS.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. . Ban hoạt động … .Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. .

ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. GV-HS. + Bảng phân công giảng dạy. + Báo cáo t/hiện. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Chế độ bảo hiểm. . nhiệm vụ quy định. thi đua khen thưởng. BB tự kiểm tra.Kế hoạch. ứng xử. họp HĐSP. thực hiện họp CM. + Bảng chấm công. Ban hoạt động … . . lịch báo giảng.Công tác tự kiểm tra tài chính. túi bài KT/HS.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . nghỉ khi bị bệnh. Giám sát việc: . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện chế độ: BHYT. . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . tài sản. + BB xét nâng lương. + Biên bản.học. thực hiện chuyên đề. . quy chế làm việc: .Tự do .Hạnh phúc Tân Hiệp A. chi khác tháng 9/2012. Đơn. . thư khiếu nại tố cáo.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Sổ điểm CN. xếp loại theo từng đợt thi đua. b/cáo hao mòn tài sản. . Thực hiện quy chế dân chủ. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. đồng phục. vào sổ điểm. b/cáo GV + Sổ đầu bài.Thực hiện chương trình.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . phụ cấp.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Chi trả tiền lương. phụ cấp.Dự giờ.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. kinh phí công đoàn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. BB kiểm tra hồ sơ GV. GV: .kiểm tra HĐSP.Chi trả lương. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . quy chế làm việc.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. . + Nhận xét.Thời hạn nâng lương. Thực hiện quy chế chuyên môn : . . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. TT. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Quan hệ đồng nghiệp. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Nền nếp dạy .Tinh thần phê-tự phê. phụ cấp. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. hồ sơ GV. TBDH. … . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. . .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . . con đau.

ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Hoàn thành báo tường. … Tiếp dân và xử lý đơn. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Bảng phân công giảng dạy. BB kiểm tra hồ sơ GV. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. . + Báo cáo t/hiện.Thời hạn nâng lương. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. xếp loại theo từng đợt thi đua.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . thư khiếu nại tố cáo. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. BB tự kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Hội thi GVDG – thao giảng. . lịch dạy … + Dự toán. . túi bài KT/HS. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. lịch báo giảng. thực hiện chuyên đề. mái trường. b/cáo hao mòn tài sản. . quy chế làm việc: . . CN … + Các cuộc họp HĐSP. con đau. phụ cấp. + Sổ điểm CN. TT. .Kế hoạch. . . họp HĐSP. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. GV: . đồng phục. nhiệm vụ quy định. Thực hiện quy chế dân chủ. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Chi trả lương. chủ đề: thầy. Giám sát việc: . + Bảng chấm công.kiểm tra HĐSP. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Thực hiện chế độ: BHYT. GV-HS. cô. chương trình thực hiện của TV.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. … . báo tường ma túy.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. vào sổ điểm. TBDH. nghỉ khi bị bệnh.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. kinh phí công đoàn. .Quan hệ đồng nghiệp. phụ cấp.Thực hiện chương trình.Hoàn thành sản phẩm tranh.Tự do .Chi trả tiền lương. + Chế độ bảo hiểm.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . + Nhận xét. .Tinh thần phê-tự phê. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Nền nếp dạy .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. + BB xét nâng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. .Dự giờ. .học. tài sản. + KH. hồ sơ GV. phụ cấp. thực hiện họp CM.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đơn. ứng xử.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. + Sổ đầu bài. . . + KH. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Lập thư mục. chi khác tháng 10/2012.Công tác tự kiểm tra tài chính. .Chấm trả bài kiểm tra. . .

Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Lập thư mục. năm. phụ cấp. + Chế độ bảo hiểm. … Tiếp dân và xử lý đơn. nhiệm vụ quy định. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Tinh thần phê-tự phê. BB tự kiểm tra. thư khiếu nại tố cáo. quy chế phối hợp. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. họp HĐSP. đánh giá cán bộ. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. coi.Hạnh phúc Tân Hiệp A. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Công tác tự kiểm tra tài chính. TBDH.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . . tài sản.Tổ chức nhận xét. quyết toán quý. lịch họp. . chủ đề: thầy. + BB xét nâng lương. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. Thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Phân công GV dạy kỳ II .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. .Tổ chức họp HPHHS. BB + Các cuộc họp HĐSP. lịch kiểm tra. … . lịch báo giảng. Giám sát việc: .Quan hệ đồng nghiệp. . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Lập thư mục. sơ kết học kì I. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. túi bài KT/HS. + Bảng phân công giảng dạy. + KH.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . lịch kiểm tra kỳ I. + Bảng chấm công. mái trường. Đơn.Phân công GV ra đề. GV: . ứng xử. . vào sổ điểm.học. + Nhận xét. Hoàn thành hồ sơ GV. chấm bài. phụ cấp. + KH. cô.Hoàn thành dự toán. + KH.Hoàn thành sản phẩm tranh. thực hiện họp CM.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. + Sổ đầu bài. .Nền nếp dạy . xếp loại theo từng đợt thi đua. HS.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . nghỉ khi bị bệnh.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. đồng phục.Kế hoạch. .Chấm trả bài kiểm tra kì I.Tự do . con đau. . . thực hiện chuyên đề. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. .Hoàn thành báo tường. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Báo cáo t/hiện. Thực hiện quy chế chuyên môn: . . kinh phí công đoàn. b/cáo hao mòn tài sản. GV-HS. .Thời hạn nâng lương. . .Thực hiện chương trình.Chi trả tiền lương. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. . quy chế làm việc: . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. chương trình thực hiện của TV. báo tường ma túy. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. … . .

Chủ điểm : “Mừng Đảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. túi bài KT/HS.Tổ chức cắm trại xuân. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. + Bảng chấm công.Tinh thần phê-tự phê. + KH. nâng lương đợt 1 năm 2013 . + KH. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. . . … . họp HĐSP.Hoàn thành dự toán. . quyết toán quý. Đơn.Công tác tự kiểm tra tài chính. thực hiện chuyên đề. Thực hiện quy chế dân chủ. . GV-HS.Tự do . năm. + Nhận xét.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. … Tiếp dân và xử lý đơn. sơ kết học kì I.kiểm tra HĐSP. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. hồ sơ GV. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . đánh giá cán bộ. phụ cấp. con đau. . xếp loại theo từng đợt thi đua.Nền nếp dạy .Quan hệ đồng nghiệp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. TBDH.Hạnh phúc Tân Hiệp A. đồng phục.Kế hoạch. + Các cuộc họp HĐSP. quy chế làm việc: . chương trình thực hiện … + KH.Thời hạn nâng lương. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. GV: . + Báo cáo t/hiện.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. TT. + Chế độ bảo hiểm. BB … + Các cuộc họp HĐSP. .Đề nghị điều chỉnh lương. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. nhiệm vụ quy định. .Dự giờ. . … . BB tự kiểm tra. + Bảng phân công giảng dạy. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Thực hiện chương trình. phụ cấp. chương trình thực hiện của TV.Lập thư mục.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Rèn luyện KNS. lịch báo giảng. Tổ chức họp HPHHS. tài sản. Phân công chuyên môn kỳ II.Chi trả tiền lương. Giám sát việc: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . kinh phí công đoàn. ứng xử.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. quy chế phối hợp. b/cáo hao mòn tài sản. . + Sổ đầu bài. + BB xét nâng lương. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . mừng xuân” .học. thư khiếu nại tố cáo.Lập thư mục. . vào sổ điểm. thực hiện họp CM.Chấm trả bài kiểm tra.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . . nghỉ khi bị bệnh. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

3/. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. với chức năng giám sát là chính. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. bồi dưỡng chuyên môn. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Nâng cao chất lượng. 2/.Töï do .1/. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. học sinh tích cực” . Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. II/. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. Thanh tra chuyên môn: 1. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. B.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường.Haïnh phuùc Tân hiệp A. nghiệp vụ. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013.

Giám sát về số lượng. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. đạo đức. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. phòng chức năng. kĩ năng sống. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. tệ nạn xã hội khác. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. cắt xén chương trình. người học. đánh giá. thực hiện quy chế dân chủ. số lượng. nghiệp vụ của từng giáo viên. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. thư viện. phòng học bộ môn. đánh giá xếp loại. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. kĩ thuật.. kế hoạch dạy học.. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. các tổ chức đoàn thể. tuyển dụng.3. phòng chống tai nạn. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. quy chế thi cử. sân chơi. lao động hướng nghiệp. lối sống. chấp hành pháp luật. an toàn. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. chọn đề. trang thiết bị. tuyển sinh. tư tưởng. giải quyết KNTC. cơ cấu giáo viên theo môn học. 1. nhà giáo. quản lí chuyên môn. học sinh và nhân dân.… . Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. 1. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. số lượng cán bộ. công tác tự học tự bồi dưỡng. tinh thần đoàn kết. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. trật tự. chấp hành quy chế của ngành. trang thiết bị phục vụ dạy và học. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. công tác tuyển sinh đầu cấp. sử dụng đội ngũ. bố trí. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. năng lực chuyên môn. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. Giám sát khâu coi thi. Công tác kiểm tra. hiệu quả sử dụng. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. kiểm tra. chất lượng phòng học. chất lượng thiết bị. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. thi học sinh giỏi. kế hoạch triển khai. cảnh quan. quy trình mua sắm. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. môi trường sư phạm. chất lượng cán bộ quản lí. thể chất. chấm thi. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. kế hoạch kiểm tra. nhà giáo chưa đạt chuẩn. Xây dựng kế hoạch giáo dục. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. phòng thiết bị dạy học. nội quy của cơ quan. quan hệ đồng nghiệp... công khai về đội ngũ. kiểm tra. tham nhũng. quy chế chuyên môn. thẩm mĩ. trung thực trong công tác. nhân viên trong nhà trường. cơ sở vật chất. công khai về tài chính. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. thi học kì. phòng làm việc. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. vệ sinh. thiết bị dạy học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. kết quả giáo dục. kinh phí đầu tư. Giám sát việc đánh giá. phương tiện làm việc.

thừa. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. chống lãng phí và các văn bản liên quan. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. Luật thực hành tiết kiệm. tài sản: Giám sát việc quản lí. khối về mức độ thiếu. thực hiện công khai. sử dụng kinh phí.… công tác tự kiểm tra tài chính. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. tiêu chuẩn. tố cáo trái quy định. . các khoản chi khác). mua sắm thiết bị. 2. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Luật thực hành tiết kiệm. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. kế toán tại các cơ quan. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. hợp lí về cơ cấu. 2. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. . Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5.3/. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. phương tiện. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. chống tham nhũng. chuẩn trình độ đào tạo. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. giáo viên. văn phòng phẩm.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). sử dụng. 2. tố cáo trong đơn vị. Nơi nhận: . tự học và sáng tạo” . việc sử dụng học phí. tố cáo. 3/. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. tài chính. kinh phí chương trình mục tiêu. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. đầu tư xây dựng. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. “Mỗi thầy giáo. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Công tác giải quyết khiếu nại. chế độ. 4. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. cô giáo là một tấm gương đạo đức. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng.1. đủ. phổ biến Luật phòng. Giám sát việc tuyển dụng. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. nhân viên và người học. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. chống tham nhũng.2/ Cơ sở vật chất.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn .4/. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. học sinh tích cực”. nguồn huy động từ nhân dân. trang thiết bị. mua sắm trang thiết bị dạy học. 2. việc xây dựng và thực hiện các định mức.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. vượt cấp.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful