CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. kiến nghị. hàng quí. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. 8+9 /2012 . . Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. . báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. tố cáo. kiểm tra có phát hiện vi phạm. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. . quy chế làm việc ….Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.ủy viên. kinh phí công đoàn. quy chế. thời khóa biểu.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. TBDH.Xây dựng quy chế dân chủ. sai cho Ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. khiếu nại. .Các khoản thu đầu năm: BHYT. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. + Chế độ bảo hiểm. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. qui chế của CBCC trong đơn vị.Xây dựng. tổ chức của mình. học phí …. Ông Huỳnh Chí Nhâ . phụ cấp.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Phân công chuyên môn. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. tổng hợp tình hình. CBCC của trường.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Các biên bản. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. Nghị quyết HN. tự kiểm tra tài chính. V/. kiến nghị với cá nhân.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. BHTN. . .Thực hiện nội quy. IV/. tài sản. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp.

Kế hoạch. .Rèn luyện KNS .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . giáo viên Giám sát việc: . .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . quy chế làm việc trong trường học. .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thời hạn nâng lương.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. … . năm. . qui chế của nhà trường. .Thực hiện chương trình.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. quy chế dân chủ. nghỉ khi bị bệnh. sơ kết học kì I. mừng xuân” .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. .Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . quy chế phối hợp. GV: . .Thực hiện nội quy.Tổ chức họp HPHHS. . 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Chi trả tiền lương.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Tổ chức cắm trại xuân. . . đau ốm. . .Chi trả tiền lương cho CB-CC. .Thực hiện nội qui.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giám sát việc: . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giám sát việc: .Hoàn thành dự toán. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. quyết toán quý.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Chủ điểm : “Mừng Đảng. .Thực hiện qui chế chuyên môn. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thực hiện chương trình. .Họp Ban thanh tra nhân dân. .Họp Ban thanh tra cuối năm.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Thực hiện chế độ chính sách. nâng lương đợt 1 năm 2013 . . .Đề nghị điều chỉnh lương. thực hiện họp CM.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. … . . 10/2012 11/2012 . pháp luật. . phụ cấp.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. đánh giá cán bộ.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. . đánh giá cuối kì I ). . .

Kế hoạch. vào sổ điểm. hồ sơ GV. thực hiện họp CM.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Kiểm tra đánh giá. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. . .Thực hiện chương trình. 11 .Chi trả lương.Dự giờ.kiểm tra HĐSP.Chấm trả bài kiểm tra. nghỉ khi bị bệnh.Thời hạn nâng lương. … . sách tham khảo … . .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . .Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . chi khác tháng 6. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . xếp loại chuẩn giáo viên .THPT .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Giám sát việc : .05/2013 6.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.Kế hoạch. GV: . GV: . vào sổ điểm.Kiểm kê tài sản. TT. . xếp loại.7.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Tuyển sinh vào lớp 10. sách GK.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Họp Ban thanh tra. .Chấm trả bài kiểm tra. 7. . thực hiện họp CM. năm học 2013 – 2014 . BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. con đau. . . phụ cấp. hồ sơ GV.kiểm tra HĐSP. .Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . TT.Đánh giá. 8 / 2013 .Chi trả tiền lương.Dự giờ. 8/ 2013 . .

+ Dự toán.Chi trả lương. BB tự kiểm tra. nghỉ khi bị bệnh.Kế hoạch. thực hiện chuyên đề. . … Tiếp dân và xử lý đơn. + Sổ đầu bài.Hạnh phúc Tân Hiệp A. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Xây dựng. lịch báo giảng.học. xếp thời khóa biểu. Đơn. chính sách của Đảng. 7/2012 . .Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. vào sổ điểm.Thực hiện chế độ: BHYT. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Dự giờ. Thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc: . BHTD cho hs trong tháng 6. + Các cuộc họp HĐSP. + BB xét nâng lương. phụ cấp.Quan hệ đồng nghiệp.Các khoản thu đầu năm: BHYT. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. + Bảng phân công c/môn. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . thư khiếu nại tố cáo. BB kiểm tra hồ sơ GV. + Bảng chấm công. TBDH.Tự do .Xây dựng quy chế dân chủ. . .Công tác tự kiểm tra tài chính. chi khác tháng 6.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. tài sản. họp HĐSP. Thực hiện quy chế chuyên môn: . GV: .Thời hạn nâng lương. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . hồ sơ GV. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. TT.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . kinh phí công đoàn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. .Nền nếp dạy . + Chế độ bảo hiểm. GV-HS. Pháp luật của NN. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Bảng phân công giảng dạy. phụ cấp. niêm yết tại bảng Quy chế. xếp loại theo từng đợt thi đua. phụ cấp. 7/ 2012 .Thực hiện chương trình.Chấm trả bài kiểm tra. học phí …. . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. thực hiện họp CM.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. + Sổ điểm CN. . .Phân công chuyên môn.kiểm tra HĐSP. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. + Báo cáo t/hiện.Chi trả tiền lương. con đau. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . đồng phục. b/cáo hao mòn tài sản. quy chế làm việc …. + Nhận xét. quy chế làm việc: . ứng xử. nhiệm vụ quy định. BHTN. túi bài KT/HS. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Tinh thần phê-tự phê. . … .

… .Quan hệ đồng nghiệp. hồ sơ GV. thực hiện họp CM. túi bài KT/HS. BB kiểm tra hồ sơ GV.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. b/cáo hao mòn tài sản. chi khác tháng 8/2012. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . kinh phí công đoàn. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Tinh thần phê-tự phê. ứng xử.Thời hạn nâng lương. phụ cấp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + BB xét nâng lương. TT.Nền nếp dạy . phụ cấp.Thực hiện chế độ: BHYT. tài sản. quy chế làm việc. nghỉ khi bị bệnh. quạt. TBDH. .Chi trả lương.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. . phụ cấp. .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. BB tự kiểm tra. đồng phục. . GV: .kiểm tra HĐSP. Giám sát việc: . sửa cửa sổ. thi đua khen thưởng.Tự do . . .Chấm trả bài kiểm tra. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . + Báo cáo t/hiện.học. công việc cho từng cán bộ. + Chế độ bảo hiểm. .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. con đau. + Bảng phân công giảng dạy. vào sổ điểm. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. Thực hiện quy chế chuyên môn: . xếp loại theo từng đợt thi đua.Phân công chuyên môn. thực hiện chuyên đề. .Thực hiện chương trình. . GV theo đúng TT35/2006.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. GV-HS.Chi trả tiền lương. . + Nhận xét. CN … + Các cuộc họp HĐSP. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. Thực hiện quy chế dân chủ. quy chế làm việc: . .Công tác tự kiểm tra tài chính. Ban hoạt động … . lịch báo giảng.Dự giờ. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. nhiệm vụ quy định. Đơn. . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. chương trình … + Sổ đầu bài. + Sổ điểm CN. họp HĐSP.Kế hoạch. + Bảng chấm công. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. thư khiếu nại tố cáo.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp.

Đảm bảo số tiết gd theo TT28. + Sổ điểm CN. .Quan hệ đồng nghiệp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . thi đua khen thưởng. BB kiểm tra hồ sơ GV. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . con đau. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. vào sổ điểm.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. quy chế làm việc: . . Ban hoạt động … .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . b/cáo GV + Sổ đầu bài. phụ cấp. hồ sơ GV.Thực hiện chương trình. kinh phí công đoàn. đồng phục. b/cáo hao mòn tài sản. túi bài KT/HS. … . lịch báo giảng.Tinh thần phê-tự phê. + Bảng chấm công. họp HĐSP. . thực hiện chuyên đề. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo t/hiện.kiểm tra HĐSP.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Công tác tự kiểm tra tài chính.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG .Thời hạn nâng lương.Thực hiện chế độ: BHYT.Chấm trả bài kiểm tra. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. + Biên bản. + BB xét nâng lương.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. . Thực hiện quy chế chuyên môn : . Thực hiện quy chế dân chủ. GV: .Tự do . . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . phụ cấp. GV-HS. . . phụ cấp. BB tự kiểm tra. + Nhận xét. nghỉ khi bị bệnh. Giám sát việc: . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . ứng xử. thực hiện họp CM. .Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. … Tiếp dân và xử lý đơn.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. tài sản. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. TBDH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.học. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. thư khiếu nại tố cáo. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. Đơn. quy chế làm việc. .Dự giờ. .Nền nếp dạy . TT. + Bảng phân công giảng dạy.Kế hoạch. xếp loại theo từng đợt thi đua. chi khác tháng 9/2012.Chi trả tiền lương.Chi trả lương. nhiệm vụ quy định.

Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Tinh thần phê-tự phê. Đơn. đồng phục. … . Giám sát việc: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. con đau. phụ cấp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . thực hiện họp CM. nghỉ khi bị bệnh.Chấm trả bài kiểm tra. chủ đề: thầy. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . thư khiếu nại tố cáo. báo tường ma túy. + Báo cáo t/hiện. . + KH. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: .Công tác tự kiểm tra tài chính. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . BB tự kiểm tra.Hội thi GVDG – thao giảng.Tự do .kiểm tra HĐSP. quy chế làm việc: . … Tiếp dân và xử lý đơn.Thực hiện chế độ: BHYT. chi khác tháng 10/2012. . TBDH. + Sổ đầu bài. . mái trường. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. .Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Bảng chấm công.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. lịch báo giảng. hồ sơ GV. .Chi trả lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + BB xét nâng lương. BB kiểm tra hồ sơ GV. b/cáo hao mòn tài sản. . chương trình thực hiện của TV. ứng xử. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . phụ cấp.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. . túi bài KT/HS. Thực hiện quy chế dân chủ. GV-HS.Nền nếp dạy . .Kế hoạch. TT.Lập thư mục. . thực hiện chuyên đề. + Sổ điểm CN.Quan hệ đồng nghiệp. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. + KH. + Chế độ bảo hiểm.Dự giờ.học. GV: . . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. lịch dạy … + Dự toán. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. + Bảng phân công giảng dạy.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . vào sổ điểm. phụ cấp. nhiệm vụ quy định.Thực hiện chương trình. xếp loại theo từng đợt thi đua. tài sản. + Nhận xét.Chi trả tiền lương.Hoàn thành báo tường. CN … + Các cuộc họp HĐSP. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . cô. họp HĐSP. kinh phí công đoàn. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thời hạn nâng lương.Hoàn thành sản phẩm tranh.

Tinh thần phê-tự phê. b/cáo hao mòn tài sản.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. chủ đề: thầy. lịch báo giảng.Phân công GV ra đề. + KH. quy chế phối hợp. . . phụ cấp. BB + Các cuộc họp HĐSP.Lập thư mục. lịch kiểm tra kỳ I. Giám sát việc: . . vào sổ điểm. + Bảng chấm công. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + Sổ đầu bài. nghỉ khi bị bệnh.Tổ chức nhận xét. sơ kết học kì I. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Phân công GV dạy kỳ II . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Hoàn thành sản phẩm tranh. TBDH.Kế hoạch. . quy chế làm việc: . lịch kiểm tra. chương trình thực hiện của TV. thực hiện họp CM.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Chi trả tiền lương. .Tổ chức họp HPHHS. túi bài KT/HS. nhiệm vụ quy định.Chấm trả bài kiểm tra kì I. . Đơn. . + KH. biên bản kiểm tra … + Dự toán. thực hiện chuyên đề. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . tài sản. Hoàn thành hồ sơ GV. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. HS.Thời hạn nâng lương. … .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. + Chế độ bảo hiểm. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . + KH.Thực hiện chương trình. GV: .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Nhận xét. chấm bài.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. … Tiếp dân và xử lý đơn. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . + BB xét nâng lương. quyết toán quý. .học. năm. đồng phục. cô.Hoàn thành báo tường. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Bảng phân công giảng dạy. kinh phí công đoàn. báo tường ma túy. họp HĐSP. xếp loại theo từng đợt thi đua.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Công tác tự kiểm tra tài chính. . GV-HS.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Báo cáo t/hiện. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. mái trường. .Nền nếp dạy . coi. ứng xử. lịch họp.Quan hệ đồng nghiệp.Tự do .Hoàn thành dự toán. Thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . con đau. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . phụ cấp. BB tự kiểm tra. Thực hiện quy chế chuyên môn: . . thư khiếu nại tố cáo. … .Lập thư mục. đánh giá cán bộ. . .

.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. BB tự kiểm tra. năm. . … . Phân công chuyên môn kỳ II. GV: .Thời hạn nâng lương. Đơn.Chấm trả bài kiểm tra. Giám sát việc: .Công tác tự kiểm tra tài chính. + KH. TBDH.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. quy chế làm việc: . + BB xét nâng lương. nhiệm vụ quy định. Tổ chức họp HPHHS.Rèn luyện KNS. + Bảng chấm công. . + KH.Nền nếp dạy .Chi trả tiền lương. . xếp loại theo từng đợt thi đua. … . quyết toán quý. kinh phí công đoàn. … Tiếp dân và xử lý đơn. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Lập thư mục. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. đồng phục.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Sổ đầu bài. . giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . . . chương trình thực hiện … + KH. chương trình thực hiện của TV. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. + Nhận xét. túi bài KT/HS. + Bảng phân công giảng dạy. .học. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. sơ kết học kì I. . . + Chế độ bảo hiểm. con đau. GV-HS. thực hiện họp CM. biên bản kiểm tra … + Dự toán. .Quan hệ đồng nghiệp.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.kiểm tra HĐSP. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. thực hiện chuyên đề. phụ cấp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Chủ điểm : “Mừng Đảng. vào sổ điểm. + Các cuộc họp HĐSP.Hoàn thành dự toán. . . + Báo cáo t/hiện. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . .Tinh thần phê-tự phê. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Đề nghị điều chỉnh lương. lịch báo giảng.Tự do . họp HĐSP. đánh giá cán bộ.Tổ chức cắm trại xuân. b/cáo hao mòn tài sản. tài sản.Dự giờ.Kế hoạch. hồ sơ GV. nâng lương đợt 1 năm 2013 . mừng xuân” . TT.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . BB … + Các cuộc họp HĐSP. Thực hiện quy chế dân chủ. ứng xử.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. quy chế phối hợp.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. .Lập thư mục. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện chương trình. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo.

Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. 2/.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. II/. Thanh tra chuyên môn: 1. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. B. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất.1/. với chức năng giám sát là chính. học sinh tích cực” . lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. nghiệp vụ. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.Haïnh phuùc Tân hiệp A. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. bồi dưỡng chuyên môn. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường.Töï do . Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Nâng cao chất lượng. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. 3/. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra.

các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. phòng chống tai nạn. hiệu quả sử dụng. giải quyết KNTC. nhà giáo. số lượng. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. chất lượng thiết bị. thể chất. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. nhân viên trong nhà trường. nhà giáo chưa đạt chuẩn. số lượng cán bộ. trang thiết bị phục vụ dạy và học. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. kiểm tra. sân chơi.3. chấm thi. kĩ thuật. chất lượng cán bộ quản lí. người học. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. Giám sát khâu coi thi. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. công khai về đội ngũ.. sử dụng đội ngũ. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. chấp hành pháp luật. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. chọn đề. Công tác kiểm tra. lối sống. thiết bị dạy học. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. cơ sở vật chất. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. công tác tuyển sinh đầu cấp. chấp hành quy chế của ngành. Xây dựng kế hoạch giáo dục. cắt xén chương trình. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. đánh giá xếp loại. tệ nạn xã hội khác. đạo đức. bố trí. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. tham nhũng. thư viện. phòng chức năng. công khai về tài chính. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. tinh thần đoàn kết. tư tưởng. vệ sinh. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). môi trường sư phạm. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn.. kế hoạch triển khai. kế hoạch dạy học. cảnh quan. trật tự.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. cơ cấu giáo viên theo môn học. thẩm mĩ. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. tuyển dụng. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. kĩ năng sống. kế hoạch kiểm tra. kết quả giáo dục. trang thiết bị. phòng thiết bị dạy học. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. tuyển sinh. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.. công tác tự học tự bồi dưỡng. kiểm tra. quản lí chuyên môn. thi học kì. năng lực chuyên môn.. chất lượng phòng học. 1.Giám sát về số lượng. 1. nội quy của cơ quan. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. kinh phí đầu tư. phòng học bộ môn. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. thực hiện quy chế dân chủ. phòng làm việc. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. phương tiện làm việc. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. học sinh và nhân dân. an toàn. quy trình mua sắm. nghiệp vụ của từng giáo viên.. trung thực trong công tác. đánh giá. thi học sinh giỏi. Giám sát việc đánh giá. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. quy chế chuyên môn. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. quan hệ đồng nghiệp. quy chế thi cử. các tổ chức đoàn thể.… . lao động hướng nghiệp.

giáo viên. việc xây dựng và thực hiện các định mức. phổ biến Luật phòng. chống tham nhũng. 2. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. tài chính. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. tố cáo trong đơn vị.3/. 2. sử dụng kinh phí. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. . “Mỗi thầy giáo. Giám sát việc tuyển dụng. Luật thực hành tiết kiệm. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại.4/. học sinh tích cực”. nhân viên và người học. Công tác giải quyết khiếu nại. 3/. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. 4. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. văn phòng phẩm.2/ Cơ sở vật chất. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. Nơi nhận: . Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.1. tiêu chuẩn. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. 2. trang thiết bị. đầu tư xây dựng. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. kế toán tại các cơ quan. hợp lí về cơ cấu. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. chống lãng phí và các văn bản liên quan. tố cáo trái quy định. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. thực hiện công khai. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. mua sắm thiết bị. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. kinh phí chương trình mục tiêu. việc sử dụng học phí. khối về mức độ thiếu. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. vượt cấp. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). tố cáo. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. mua sắm trang thiết bị dạy học. chống tham nhũng. tài sản: Giám sát việc quản lí.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện).1. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5.… công tác tự kiểm tra tài chính. . kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. sử dụng. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. tự học và sáng tạo” . các khoản chi khác). nguồn huy động từ nhân dân. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. đủ. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. chuẩn trình độ đào tạo. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. chế độ. cô giáo là một tấm gương đạo đức. thừa. 2. Luật thực hành tiết kiệm. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . phương tiện.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful