CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Xây dựng. kinh phí công đoàn.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. học phí …. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. .Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. phụ cấp. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. BHTN. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. khiếu nại. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. . tổ chức của mình. Các biên bản. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp.ủy viên. quy chế làm việc …. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy.Thực hiện nội quy. kiểm tra có phát hiện vi phạm. hàng quí. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. TBDH. . Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau.Các khoản thu đầu năm: BHYT. tổng hợp tình hình. quy chế. . Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. kiến nghị với cá nhân. tố cáo. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Phân công chuyên môn. qui chế của CBCC trong đơn vị.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. tài sản.Xây dựng quy chế dân chủ. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. . Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. Nghị quyết HN. 8+9 /2012 . kiến nghị. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. . V/. Ông Huỳnh Chí Nhâ . Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. sai cho Ban chấp hành công đoàn. tự kiểm tra tài chính. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. thời khóa biểu.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. + Chế độ bảo hiểm. IV/. CBCC của trường.

. qui chế của nhà trường. . quy chế phối hợp. . .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. … . năm.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện nội quy.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . .Thực hiện nội qui. pháp luật.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Họp Ban thanh tra nhân dân.Đề nghị điều chỉnh lương. nghỉ khi bị bệnh. .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. . .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . . 10/2012 11/2012 . quy chế làm việc trong trường học. . đánh giá cán bộ.Thực hiện chương trình.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. .Tổ chức họp HPHHS.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . đánh giá cuối kì I ). . quy chế dân chủ.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Rèn luyện KNS . giáo viên Giám sát việc: .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện qui chế chuyên môn.Tổ chức cắm trại xuân. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. phụ cấp.Thực hiện chương trình.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . đau ốm. .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. sơ kết học kì I. … .Họp Ban thanh tra cuối năm. thực hiện họp CM.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện chế độ chính sách. . . . .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Thực hiện quy chế chuyên môn : . Giám sát việc: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. . .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Kế hoạch.Chủ điểm : “Mừng Đảng.Thời hạn nâng lương.Hoàn thành dự toán. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Chi trả tiền lương. . Giám sát việc: . .Chi trả tiền lương cho CB-CC. mừng xuân” . GV: .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. quyết toán quý. .

GV: . chi khác tháng 6.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . .THPT . cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. . hồ sơ GV.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . phụ cấp. vào sổ điểm. TT.Giám sát việc : . . thực hiện họp CM.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . .Chi trả lương. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. 11 . sách GK. 7.Kế hoạch.Họp Ban thanh tra. .Thực hiện chương trình.Chi trả tiền lương.kiểm tra HĐSP. .Chấm trả bài kiểm tra. con đau. xếp loại chuẩn giáo viên . 8 / 2013 .Dự giờ. sách tham khảo … .05/2013 6.Thời hạn nâng lương. .Dự giờ. nghỉ khi bị bệnh. .Kế hoạch.Chấm trả bài kiểm tra.kiểm tra HĐSP.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . hồ sơ GV. 8/ 2013 .Kiểm tra đánh giá.Tuyển sinh vào lớp 10. năm học 2013 – 2014 . GV: .Kiểm kê tài sản.7.Thực hiện quy chế chuyên môn: . . … . . xếp loại. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. TT.Đánh giá. thực hiện họp CM.Kiểm kê tài sản trong nhà trường. vào sổ điểm.

họp HĐSP.Các khoản thu đầu năm: BHYT.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Sổ điểm CN. BB tự kiểm tra. chi khác tháng 6.Nền nếp dạy . . . . xếp thời khóa biểu. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. BHTD cho hs trong tháng 6. + Sổ đầu bài. + Dự toán. kinh phí công đoàn.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. + BB xét nâng lương. ứng xử.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Thực hiện quy chế chuyên môn: . đồng phục. thực hiện chuyên đề. + Bảng chấm công. . thư khiếu nại tố cáo.Quan hệ đồng nghiệp. .kiểm tra HĐSP. Pháp luật của NN. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. GV: . . ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. TBDH. BB kiểm tra hồ sơ GV. nhiệm vụ quy định. . . 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. .Xây dựng quy chế dân chủ. Giám sát việc: . quy chế làm việc: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. niêm yết tại bảng Quy chế.Kế hoạch.Chấm trả bài kiểm tra. xếp loại theo từng đợt thi đua. + Bảng phân công c/môn. quy chế làm việc ….Tự do . phụ cấp. . + Báo cáo t/hiện. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . 7/ 2012 . phụ cấp. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . 7/2012 . . túi bài KT/HS.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường.Xây dựng. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. TT. con đau. nghỉ khi bị bệnh. hồ sơ GV.Công tác tự kiểm tra tài chính. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. vào sổ điểm. … . thực hiện họp CM. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chi trả lương. học phí …. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. + Chế độ bảo hiểm.học. Đơn. tài sản. GV-HS.Thực hiện chế độ: BHYT.Thực hiện chương trình. + Bảng phân công giảng dạy. … Tiếp dân và xử lý đơn.Phân công chuyên môn.Chi trả tiền lương.Thời hạn nâng lương.Dự giờ. chính sách của Đảng. BHTN. lịch báo giảng. . + Nhận xét. . b/cáo hao mòn tài sản. phụ cấp. Thực hiện quy chế dân chủ. + Các cuộc họp HĐSP.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.Tinh thần phê-tự phê.

Tự do . kinh phí công đoàn. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. vào sổ điểm. . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . . GV: . . hồ sơ GV. .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Chi trả lương. quy chế làm việc: . + KH. CN … + Các cuộc họp HĐSP. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Bảng chấm công.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. quạt. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012.Kế hoạch. GV theo đúng TT35/2006.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . ứng xử.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh.Nền nếp dạy . + Báo cáo t/hiện. chương trình … + Sổ đầu bài. + Sổ điểm CN. thực hiện họp CM. họp HĐSP. túi bài KT/HS.kiểm tra HĐSP. xếp loại theo từng đợt thi đua. chi khác tháng 8/2012.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . .Thực hiện chương trình.Tinh thần phê-tự phê. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. Thực hiện quy chế dân chủ.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. . lịch báo giảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. con đau. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Ban hoạt động … . . tài sản. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Quan hệ đồng nghiệp.học. Đơn. … . BB tự kiểm tra. TBDH. + Nhận xét. đồng phục. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Dự giờ. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Thực hiện chế độ: BHYT. BB kiểm tra hồ sơ GV. b/cáo hao mòn tài sản.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. .Chi trả tiền lương. thi đua khen thưởng. GV-HS. phụ cấp. quy chế làm việc.Chấm trả bài kiểm tra.Phân công chuyên môn.Công tác tự kiểm tra tài chính. nhiệm vụ quy định. Giám sát việc: . . . nghỉ khi bị bệnh. . … Tiếp dân và xử lý đơn. thực hiện chuyên đề. TT.Thời hạn nâng lương. . . . + Chế độ bảo hiểm. . phụ cấp. công việc cho từng cán bộ. + BB xét nâng lương. sửa cửa sổ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Bảng phân công giảng dạy.

BB tự kiểm tra. quy chế làm việc: . + Nhận xét.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . nghỉ khi bị bệnh.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. thi đua khen thưởng. hồ sơ GV. Ban hoạt động … .Tự do . b/cáo hao mòn tài sản.Hạnh phúc Tân Hiệp A. .Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. . ứng xử. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Chi trả lương. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. Đơn.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. b/cáo GV + Sổ đầu bài. .Chi trả tiền lương. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Dự giờ. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. Thực hiện quy chế dân chủ. đồng phục.kiểm tra HĐSP. GV-HS.Thực hiện chương trình.Công tác tự kiểm tra tài chính.Nền nếp dạy . lịch báo giảng.Chấm trả bài kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. TT.Kế hoạch. kinh phí công đoàn. + Biên bản. tài sản.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. phụ cấp. … Tiếp dân và xử lý đơn. . . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. họp HĐSP. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Chế độ bảo hiểm. quy chế làm việc. túi bài KT/HS.Tinh thần phê-tự phê.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . BB kiểm tra hồ sơ GV. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Thời hạn nâng lương. thư khiếu nại tố cáo.Quan hệ đồng nghiệp. thực hiện chuyên đề. xếp loại theo từng đợt thi đua. + Báo cáo t/hiện. . TBDH. Giám sát việc: . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. con đau. + Bảng phân công giảng dạy. + BB xét nâng lương. .Thực hiện chế độ: BHYT. vào sổ điểm. GV: . … . + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . chi khác tháng 9/2012. . phụ cấp. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . thực hiện họp CM.học. nhiệm vụ quy định. + Bảng chấm công. + Sổ điểm CN. Thực hiện quy chế chuyên môn : .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.

Chấm trả bài kiểm tra. phụ cấp.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. … . . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. vào sổ điểm.Hoàn thành báo tường.kiểm tra HĐSP. . + Bảng phân công giảng dạy.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. chi khác tháng 10/2012. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. quy chế làm việc: . + Bảng chấm công. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Lập thư mục.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. chương trình thực hiện của TV. túi bài KT/HS. Giám sát việc: . Thực hiện quy chế dân chủ. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. b/cáo hao mòn tài sản. xếp loại theo từng đợt thi đua. con đau. ứng xử. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . phụ cấp. CN … + Các cuộc họp HĐSP. BB kiểm tra hồ sơ GV. + KH. .Hạnh phúc Tân Hiệp A. lịch báo giảng. TBDH. đồng phục. . Đơn. cô. báo tường ma túy. kinh phí công đoàn. họp HĐSP. . BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thời hạn nâng lương.Chi trả lương. BB tự kiểm tra. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. .Hội thi GVDG – thao giảng.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . GV: . chủ đề: thầy. . thực hiện chuyên đề. . + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo t/hiện. + Nhận xét. + BB xét nâng lương. phụ cấp. thực hiện họp CM.Công tác tự kiểm tra tài chính. . + KH. . . . thư khiếu nại tố cáo. GV-HS.Tinh thần phê-tự phê.Hoàn thành sản phẩm tranh.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chi trả tiền lương. tài sản.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.học. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . hồ sơ GV.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Tự do . + Sổ điểm CN. . . lịch dạy … + Dự toán.Nền nếp dạy .Kế hoạch. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Quan hệ đồng nghiệp.Dự giờ. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . . nhiệm vụ quy định. nghỉ khi bị bệnh. TT. mái trường.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Thực hiện chương trình. + Sổ đầu bài. . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện chế độ: BHYT. .

. b/cáo hao mòn tài sản. .Thời hạn nâng lương. nhiệm vụ quy định. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. lịch họp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Tổ chức họp HPHHS. . . sơ kết học kì I. túi bài KT/HS.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. HS.Quan hệ đồng nghiệp. + Báo cáo t/hiện.Lập thư mục.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. cô. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Phân công GV dạy kỳ II . nghỉ khi bị bệnh.Tổ chức nhận xét. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Tự do . quy chế làm việc: . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. lịch kiểm tra kỳ I. phụ cấp.học. . sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. mái trường. + Nhận xét.Lập thư mục. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Chế độ bảo hiểm.Hạnh phúc Tân Hiệp A. … . . Đơn. . quy chế phối hợp. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Bảng phân công giảng dạy. BB + Các cuộc họp HĐSP. + Bảng chấm công. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chấm trả bài kiểm tra kì I. … .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + KH.Tinh thần phê-tự phê.Thực hiện chương trình. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Kế hoạch. . . GV: . quyết toán quý.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. họp HĐSP. coi. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . . đồng phục. BB tự kiểm tra. năm. phụ cấp. . ứng xử. đánh giá cán bộ. . + KH. … Tiếp dân và xử lý đơn. thực hiện chuyên đề. TBDH.Nền nếp dạy .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. vào sổ điểm. thực hiện họp CM. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. .Hoàn thành sản phẩm tranh. Thực hiện quy chế dân chủ.Hoàn thành báo tường. + KH. Hoàn thành hồ sơ GV.Công tác tự kiểm tra tài chính.Phân công GV ra đề. + Sổ đầu bài.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + BB xét nâng lương. . thư khiếu nại tố cáo. tài sản. . lịch báo giảng. chương trình thực hiện của TV.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. kinh phí công đoàn. chấm bài. lịch kiểm tra. GV-HS. Giám sát việc: .Chi trả tiền lương. báo tường ma túy. con đau.Hoàn thành dự toán. chủ đề: thầy.

Đơn. .Tự do .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Kế hoạch. + Các cuộc họp HĐSP.Tổ chức cắm trại xuân. đánh giá cán bộ.Nền nếp dạy .Lập thư mục.Lập thư mục. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . phụ cấp. + KH.Chấm trả bài kiểm tra. + Bảng phân công giảng dạy. TT. đồng phục. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. GV-HS.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. . thư khiếu nại tố cáo. . … .Dự giờ.Rèn luyện KNS. . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. tài sản.học. nâng lương đợt 1 năm 2013 . lịch báo giảng. thực hiện chuyên đề.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. hồ sơ GV. . biên bản kiểm tra … + Dự toán. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. chương trình thực hiện của TV. mừng xuân” . ứng xử. quy chế phối hợp. Giám sát việc: . Phân công chuyên môn kỳ II.Tinh thần phê-tự phê. nghỉ khi bị bệnh. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chủ điểm : “Mừng Đảng. nhiệm vụ quy định.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + KH. + Bảng chấm công. BB … + Các cuộc họp HĐSP. Tổ chức họp HPHHS.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . kinh phí công đoàn. . BB tự kiểm tra.Chi trả tiền lương. phụ cấp. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. .kiểm tra HĐSP.Thời hạn nâng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. . TBDH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thực hiện họp CM. b/cáo hao mòn tài sản.Quan hệ đồng nghiệp. Thực hiện quy chế dân chủ. . … Tiếp dân và xử lý đơn. quy chế làm việc: . quyết toán quý. năm.Đề nghị điều chỉnh lương. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . GV: . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. chương trình thực hiện … + KH. + BB xét nâng lương. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A. vào sổ điểm. xếp loại theo từng đợt thi đua. … . con đau. + Nhận xét. họp HĐSP. túi bài KT/HS. sơ kết học kì I. + Sổ đầu bài.Hoàn thành dự toán.Công tác tự kiểm tra tài chính.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. .Thực hiện chương trình. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . . + Báo cáo t/hiện. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. + Chế độ bảo hiểm.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . .

1/. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. II/. B. học sinh tích cực” . tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện.Töï do . nghiệp vụ. Thanh tra chuyên môn: 1. 2/. Nâng cao chất lượng. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. 3/. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 .Haïnh phuùc Tân hiệp A. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. bồi dưỡng chuyên môn. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. với chức năng giám sát là chính. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.

trang thiết bị phục vụ dạy và học. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. thi học kì. quản lí chuyên môn. cắt xén chương trình. kĩ năng sống. đạo đức. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. trật tự. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. 1. bố trí. phòng học bộ môn. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. Xây dựng kế hoạch giáo dục. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. kĩ thuật. tư tưởng. quy trình mua sắm. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. nhân viên trong nhà trường. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. kiểm tra. năng lực chuyên môn. công tác tuyển sinh đầu cấp.. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. thi học sinh giỏi. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. tinh thần đoàn kết. lối sống. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. chất lượng cán bộ quản lí. nội quy của cơ quan. số lượng cán bộ. các tổ chức đoàn thể. chấp hành quy chế của ngành. 1. hiệu quả sử dụng. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn.. quan hệ đồng nghiệp..Giám sát về số lượng. kế hoạch triển khai. giải quyết KNTC. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. kế hoạch dạy học.3. Công tác kiểm tra. Giám sát việc đánh giá. kết quả giáo dục. thư viện. cơ cấu giáo viên theo môn học. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. chất lượng phòng học. tệ nạn xã hội khác. phòng làm việc. nhà giáo chưa đạt chuẩn. nhà giáo. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. chấp hành pháp luật. tham nhũng. lao động hướng nghiệp. kiểm tra. công khai về tài chính. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. tuyển sinh.… . an toàn. phòng chức năng. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. thể chất. đánh giá. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. quy chế chuyên môn. trang thiết bị. phòng thiết bị dạy học. thẩm mĩ. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. chọn đề. người học. quy chế thi cử. kinh phí đầu tư. kế hoạch kiểm tra. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. số lượng. công khai về đội ngũ.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. sân chơi. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. thực hiện quy chế dân chủ. phương tiện làm việc. sử dụng đội ngũ. công tác tự học tự bồi dưỡng. chấm thi. cảnh quan. nghiệp vụ của từng giáo viên. chất lượng thiết bị.. vệ sinh. trung thực trong công tác. Giám sát khâu coi thi. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. học sinh và nhân dân. môi trường sư phạm. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. thiết bị dạy học. phòng chống tai nạn. đánh giá xếp loại. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. cơ sở vật chất. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. tuyển dụng..

kế toán tại các cơ quan. thực hiện công khai. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. vượt cấp. Giám sát việc tuyển dụng.4/. giáo viên. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. các khoản chi khác). chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. tài sản: Giám sát việc quản lí. Luật thực hành tiết kiệm. 2. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. đủ. mua sắm trang thiết bị dạy học. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. . đầu tư xây dựng. 2. việc sử dụng học phí. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. . kinh phí chương trình mục tiêu. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. 2. 3/. Công tác giải quyết khiếu nại. Luật thực hành tiết kiệm.2/ Cơ sở vật chất. học sinh tích cực”. chuẩn trình độ đào tạo. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. phổ biến Luật phòng. nguồn huy động từ nhân dân. tố cáo trong đơn vị. sử dụng kinh phí. nhân viên và người học. “Mỗi thầy giáo. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. sử dụng. 4.… công tác tự kiểm tra tài chính. Nơi nhận: .3/. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. chống lãng phí và các văn bản liên quan.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. tài chính. tố cáo trái quy định. tố cáo. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại.1. trang thiết bị.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . chế độ. mua sắm thiết bị. tự học và sáng tạo” . chống tham nhũng. tiêu chuẩn. khối về mức độ thiếu. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. cô giáo là một tấm gương đạo đức. 2. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2.1. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. thừa. văn phòng phẩm. hợp lí về cơ cấu. việc xây dựng và thực hiện các định mức. chống tham nhũng. phương tiện.