CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC.ủy viên. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. kinh phí công đoàn. qui chế của CBCC trong đơn vị. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. tố cáo. Nghị quyết HN. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. hàng quí.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. học phí …. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. . BHTN. V/. . Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. + Chế độ bảo hiểm. 8+9 /2012 . phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết.Các khoản thu đầu năm: BHYT.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. thời khóa biểu. . CBCC của trường. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận.Phân công chuyên môn. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. khiếu nại. . . Các biên bản. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013.Xây dựng. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được.Xây dựng quy chế dân chủ.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. quy chế làm việc ….Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. . Ông Huỳnh Chí Nhâ . kiểm tra có phát hiện vi phạm. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. sai cho Ban chấp hành công đoàn. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. TBDH.Thực hiện nội quy. kiến nghị. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. tự kiểm tra tài chính.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. tổng hợp tình hình. . tài sản. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. IV/. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. phụ cấp. quy chế. tổ chức của mình. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. kiến nghị với cá nhân. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều.

. .Kế hoạch. . .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. qui chế của nhà trường.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thực hiện nội qui. . pháp luật. nghỉ khi bị bệnh.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. . .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Họp Ban thanh tra nhân dân. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. đau ốm. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Chi trả tiền lương. .Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. .Hoàn thành dự toán.Thực hiện chương trình.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. quy chế phối hợp. … .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. giáo viên Giám sát việc: .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Đề nghị điều chỉnh lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ. đánh giá cuối kì I ). .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. nâng lương đợt 1 năm 2013 . . .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. mừng xuân” .Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Chi trả tiền lương cho CB-CC. Giám sát việc: . . GV: .Rèn luyện KNS . Giám sát việc: .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. . 10/2012 11/2012 . quyết toán quý.Thực hiện qui chế chuyên môn.Chi trả tiền lương cho CB-CC. quy chế dân chủ. phụ cấp.Thực hiện quy chế chuyên môn: . đánh giá cán bộ.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . năm.Tổ chức cắm trại xuân.Thời hạn nâng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thực hiện chương trình.Họp Ban thanh tra cuối năm. .Chủ điểm : “Mừng Đảng.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. sơ kết học kì I. … .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . quy chế làm việc trong trường học. . thực hiện họp CM. .Thực hiện nội quy. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . . .Thực hiện chế độ chính sách.Tổ chức họp HPHHS. .

Thực hiện quy chế chuyên môn: . chi khác tháng 6. năm học 2013 – 2014 . .Chấm trả bài kiểm tra. thực hiện họp CM.Tuyển sinh vào lớp 10.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Chi trả lương. phụ cấp. .Dự giờ. TT. vào sổ điểm.kiểm tra HĐSP.Kế hoạch. 11 . thực hiện họp CM. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . .Dự giờ. GV: . … . 8/ 2013 .Kiểm tra đánh giá.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Đánh giá. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . GV: . 7. . xếp loại chuẩn giáo viên . . vào sổ điểm.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Thực hiện chương trình.Chấm trả bài kiểm tra. con đau. .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. . cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.THPT .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. hồ sơ GV.Kế hoạch. . xếp loại.05/2013 6. 8 / 2013 .7.Kiểm kê tài sản. TT.Thời hạn nâng lương.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . . sách GK. . hồ sơ GV.Họp Ban thanh tra.kiểm tra HĐSP. . sách tham khảo … . nghỉ khi bị bệnh.Chi trả tiền lương.Giám sát việc : .

DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Sổ điểm CN. vào sổ điểm.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. ứng xử.Hạnh phúc Tân Hiệp A. TT.Xây dựng.Kế hoạch. . BB kiểm tra hồ sơ GV. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. đồng phục. thực hiện chuyên đề.Quan hệ đồng nghiệp. … Tiếp dân và xử lý đơn. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . . 7/ 2012 . . . . tài sản. GV-HS. + Bảng phân công giảng dạy.kiểm tra HĐSP.Thực hiện chế độ: BHYT. Đơn. TBDH. nhiệm vụ quy định. + Báo cáo t/hiện. niêm yết tại bảng Quy chế. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện quy chế chuyên môn: . Pháp luật của NN. chính sách của Đảng. + Bảng chấm công. kinh phí công đoàn. . .học. .Nền nếp dạy . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. + Các cuộc họp HĐSP. họp HĐSP. chi khác tháng 6. .Xây dựng quy chế dân chủ. quy chế làm việc: .Thực hiện chương trình. lịch báo giảng. + Dự toán. BHTD cho hs trong tháng 6. xếp thời khóa biểu. nghỉ khi bị bệnh. .Thời hạn nâng lương.Tinh thần phê-tự phê. con đau. + Chế độ bảo hiểm. phụ cấp. Giám sát việc: .Công tác tự kiểm tra tài chính. 7/2012 . ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. b/cáo hao mòn tài sản. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Phân công chuyên môn. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chi trả lương. + BB xét nâng lương.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Sổ đầu bài. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . BB tự kiểm tra.Các khoản thu đầu năm: BHYT.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. + Bảng phân công c/môn. .Chấm trả bài kiểm tra. GV: .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. học phí …. . … . + Nhận xét. quy chế làm việc ….Dự giờ.Chi trả tiền lương. túi bài KT/HS. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. phụ cấp. thực hiện họp CM. BHTN. hồ sơ GV. .Tự do . Thực hiện quy chế dân chủ. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.

.Kế hoạch. túi bài KT/HS. . .Phân công chuyên môn. . ứng xử. vào sổ điểm.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chương trình. b/cáo hao mòn tài sản. + KH. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. TBDH. Ban hoạt động … . . GV: . chi khác tháng 8/2012.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Chi trả lương.Nền nếp dạy .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. + Bảng phân công giảng dạy. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chấm trả bài kiểm tra. TT. . + Bảng chấm công.Chi trả tiền lương. công việc cho từng cán bộ. Đơn. + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. quạt. GV-HS. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. . nhiệm vụ quy định. + BB xét nâng lương.Tinh thần phê-tự phê. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . .Tự do . + Nhận xét. … . thư khiếu nại tố cáo. . nghỉ khi bị bệnh. đồng phục. .Thực hiện chế độ: BHYT. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . CN … + Các cuộc họp HĐSP. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . phụ cấp. . + Báo cáo t/hiện.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. họp HĐSP.Dự giờ. quy chế làm việc: .học. GV theo đúng TT35/2006. hồ sơ GV. BB kiểm tra hồ sơ GV. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. phụ cấp. quy chế làm việc. tài sản. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. Thực hiện quy chế dân chủ. kinh phí công đoàn. phụ cấp. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. thi đua khen thưởng. chương trình … + Sổ đầu bài. con đau. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Sổ điểm CN.Công tác tự kiểm tra tài chính. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. BB tự kiểm tra. thực hiện họp CM. lịch báo giảng. . + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . sửa cửa sổ. thực hiện chuyên đề.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.kiểm tra HĐSP. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thời hạn nâng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. Giám sát việc: . … Tiếp dân và xử lý đơn.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. b/cáo GV + Sổ đầu bài. thực hiện họp CM. . thực hiện chuyên đề. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Chế độ bảo hiểm. TT. .Chi trả tiền lương. . phụ cấp.Hạnh phúc Tân Hiệp A. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Bảng chấm công.Công tác tự kiểm tra tài chính. kinh phí công đoàn. + Báo cáo t/hiện. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Thực hiện chế độ: BHYT. thi đua khen thưởng. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. BB kiểm tra hồ sơ GV. Đơn. tài sản. + Nhận xét.Tinh thần phê-tự phê.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. + Biên bản. + BB xét nâng lương. GV-HS. nhiệm vụ quy định. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. nghỉ khi bị bệnh.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . b/cáo hao mòn tài sản. .Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chương trình. phụ cấp.học. thư khiếu nại tố cáo. họp HĐSP. chi khác tháng 9/2012.Tự do .kiểm tra HĐSP. vào sổ điểm. phụ cấp. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. . . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Chấm trả bài kiểm tra. . Thực hiện quy chế chuyên môn : . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. xếp loại theo từng đợt thi đua. con đau. hồ sơ GV. quy chế làm việc: .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . GV: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Dự giờ. quy chế làm việc. TBDH. + Bảng phân công giảng dạy. Ban hoạt động … . + Sổ điểm CN.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . ứng xử. … . Thực hiện quy chế dân chủ. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012.Kế hoạch.Nền nếp dạy . . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. Giám sát việc: . . lịch báo giảng. .Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG .Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. đồng phục. BB tự kiểm tra. túi bài KT/HS.Chi trả lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT.Thời hạn nâng lương.

túi bài KT/HS.Tinh thần phê-tự phê. . .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. hồ sơ GV.Thực hiện chương trình. . + Sổ điểm CN. phụ cấp. + Bảng phân công giảng dạy. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . … Tiếp dân và xử lý đơn. đồng phục.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . mái trường. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Tự do . chương trình thực hiện của TV.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . + KH. .Công tác tự kiểm tra tài chính. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . lịch báo giảng. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấm trả bài kiểm tra.Thời hạn nâng lương.Dự giờ. phụ cấp. . phụ cấp. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . kinh phí công đoàn. TT.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. Thực hiện quy chế dân chủ. . . chi khác tháng 10/2012.Kế hoạch. . thư khiếu nại tố cáo.học. . cô.kiểm tra HĐSP.Quan hệ đồng nghiệp. nghỉ khi bị bệnh.Hoàn thành báo tường. tài sản. nhiệm vụ quy định. họp HĐSP.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . BB kiểm tra hồ sơ GV.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Hội thi GVDG – thao giảng. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. b/cáo hao mòn tài sản. xếp loại theo từng đợt thi đua. .Hoàn thành sản phẩm tranh. thực hiện chuyên đề. + Sổ đầu bài. TBDH. chủ đề: thầy.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. BB tự kiểm tra. GV: . báo tường ma túy. + Báo cáo t/hiện.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . Giám sát việc: . + BB xét nâng lương. vào sổ điểm.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . . … .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đơn. con đau. + KH. + Chế độ bảo hiểm. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. .Chi trả lương.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Lập thư mục. . ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Thực hiện chế độ: BHYT.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. thực hiện họp CM. lịch dạy … + Dự toán.Chi trả tiền lương. . GV-HS. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. + Nhận xét. ứng xử.Nền nếp dạy . + Bảng chấm công. CN … + Các cuộc họp HĐSP. quy chế làm việc: .

Lập thư mục. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Nền nếp dạy .Thời hạn nâng lương. nghỉ khi bị bệnh. phụ cấp. + BB xét nâng lương. … . thư khiếu nại tố cáo.Tinh thần phê-tự phê.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Hoàn thành dự toán.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . vào sổ điểm. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Kế hoạch. BB tự kiểm tra.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. tài sản. xếp loại theo từng đợt thi đua. … Tiếp dân và xử lý đơn. Giám sát việc: . biên bản kiểm tra … + Dự toán.Tổ chức họp HPHHS. thực hiện chuyên đề.Thực hiện chương trình. túi bài KT/HS. Đơn. mái trường. kinh phí công đoàn. BB + Các cuộc họp HĐSP. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quy chế phối hợp.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Công tác tự kiểm tra tài chính. họp HĐSP. quyết toán quý.Quan hệ đồng nghiệp. . chủ đề: thầy. HS. nhiệm vụ quy định. TBDH. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. Thực hiện quy chế dân chủ.Tự do .học. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH.Lập thư mục. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. . + KH. + Bảng phân công giảng dạy.Chi trả tiền lương. lịch họp. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. lịch kiểm tra kỳ I. GV: . . năm. + Báo cáo t/hiện. thực hiện họp CM. + Nhận xét.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Hạnh phúc Tân Hiệp A. con đau. sơ kết học kì I.Phân công GV ra đề. phụ cấp. GV-HS. . + Bảng chấm công. b/cáo hao mòn tài sản.Chấm trả bài kiểm tra kì I. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . + Sổ đầu bài. . .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + KH. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. đồng phục. + KH. coi. Hoàn thành hồ sơ GV. lịch báo giảng. . Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. ứng xử.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . lịch kiểm tra.Hoàn thành báo tường.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . + Chế độ bảo hiểm. … . . .Tổ chức nhận xét. . quy chế làm việc: . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . chấm bài. báo tường ma túy. .Phân công GV dạy kỳ II . cô. chương trình thực hiện của TV. . đánh giá cán bộ. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Hoàn thành sản phẩm tranh.

. nhiệm vụ quy định. biên bản kiểm tra … + Dự toán. + KH. quy chế phối hợp. BB … + Các cuộc họp HĐSP. + Các cuộc họp HĐSP. ứng xử.Chấm trả bài kiểm tra. sơ kết học kì I. … . Phân công chuyên môn kỳ II.Công tác tự kiểm tra tài chính. .Lập thư mục.Chủ điểm : “Mừng Đảng.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ.Tự do . . chương trình thực hiện … + KH. họp HĐSP.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. phụ cấp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + Nhận xét.Thực hiện chương trình. TT. .Dự giờ. . mừng xuân” . + BB xét nâng lương. . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. đồng phục. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. chương trình thực hiện của TV.Rèn luyện KNS. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . Thực hiện quy chế dân chủ. TBDH. phụ cấp. thực hiện họp CM. Tổ chức họp HPHHS. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Báo cáo t/hiện.Hạnh phúc Tân Hiệp A. đánh giá cán bộ.Kế hoạch. năm.Quan hệ đồng nghiệp. + KH.Tinh thần phê-tự phê. nâng lương đợt 1 năm 2013 .Hoàn thành dự toán.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. túi bài KT/HS. BB tự kiểm tra. . .Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . thực hiện chuyên đề.Đề nghị điều chỉnh lương.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. xếp loại theo từng đợt thi đua. Đơn. quyết toán quý. + Bảng phân công giảng dạy. thư khiếu nại tố cáo. … . . . hồ sơ GV.Lập thư mục. + Chế độ bảo hiểm. quy chế làm việc: . . con đau. GV-HS. vào sổ điểm.Tổ chức cắm trại xuân. Giám sát việc: .Nền nếp dạy .CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . tài sản. lịch báo giảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. kinh phí công đoàn. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. GV: . . thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. + Sổ đầu bài. b/cáo hao mòn tài sản. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . .Chi trả tiền lương.học. nghỉ khi bị bệnh.kiểm tra HĐSP.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. … Tiếp dân và xử lý đơn.Thời hạn nâng lương. + Bảng chấm công.

Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. II/. với chức năng giám sát là chính. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . học sinh tích cực” . Thanh tra chuyên môn: 1. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. nghiệp vụ. 3/. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. Nâng cao chất lượng. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.Töï do . thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. 2/. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. B.1/. bồi dưỡng chuyên môn.

giải quyết KNTC. quy chế thi cử. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. công khai về tài chính. đạo đức. quy trình mua sắm. người học. nội quy của cơ quan. cơ sở vật chất.… . Xây dựng kế hoạch giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. kiểm tra.3. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. thẩm mĩ. cảnh quan. công tác tuyển sinh đầu cấp. trang thiết bị phục vụ dạy và học. nhà giáo. trật tự. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. 1. sử dụng đội ngũ. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. tinh thần đoàn kết. quy chế chuyên môn. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. Công tác kiểm tra. trung thực trong công tác.. kế hoạch kiểm tra. phương tiện làm việc. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. chất lượng cán bộ quản lí. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. lao động hướng nghiệp. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. kĩ năng sống. phòng chống tai nạn. kiểm tra. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. môi trường sư phạm.. bố trí. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. học sinh và nhân dân. thi học kì. chất lượng phòng học. tư tưởng. kế hoạch triển khai. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. chấp hành pháp luật. chất lượng thiết bị. chấp hành quy chế của ngành. chọn đề. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. phòng thiết bị dạy học. tuyển dụng. công tác tự học tự bồi dưỡng. năng lực chuyên môn.Giám sát về số lượng. kế hoạch dạy học. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. chấm thi. nhân viên trong nhà trường. sự tín nhiệm của đồng nghiệp.. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. cơ cấu giáo viên theo môn học. cắt xén chương trình. lối sống. đánh giá. quan hệ đồng nghiệp. an toàn. kết quả giáo dục. số lượng. kinh phí đầu tư. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. số lượng cán bộ. phòng học bộ môn. trang thiết bị. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. quản lí chuyên môn. tệ nạn xã hội khác.. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. sân chơi. vệ sinh. nhà giáo chưa đạt chuẩn. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. công khai về đội ngũ. 1. Giám sát khâu coi thi. thực hiện quy chế dân chủ. thiết bị dạy học. kĩ thuật. phòng chức năng. thi học sinh giỏi.. phòng làm việc. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. hiệu quả sử dụng. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. đánh giá xếp loại. Giám sát việc đánh giá. các tổ chức đoàn thể. nghiệp vụ của từng giáo viên. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). thể chất. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. tham nhũng. thư viện. tuyển sinh.

phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. mua sắm trang thiết bị dạy học.4/. “Mỗi thầy giáo. Luật thực hành tiết kiệm. học sinh tích cực”. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. đủ. tố cáo trái quy định. kinh phí chương trình mục tiêu. chống tham nhũng. chống lãng phí và các văn bản liên quan.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Luật thực hành tiết kiệm. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. chuẩn trình độ đào tạo. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại.… công tác tự kiểm tra tài chính. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. hợp lí về cơ cấu. tố cáo trong đơn vị. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. 2. sử dụng kinh phí.1. . thực hiện công khai. việc xây dựng và thực hiện các định mức. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính.1.2/ Cơ sở vật chất. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. giáo viên. vượt cấp. trang thiết bị. sử dụng. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. mua sắm thiết bị. 2. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. 3/. nguồn huy động từ nhân dân. 2.3/. Công tác giải quyết khiếu nại. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. chế độ.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. Nơi nhận: . minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. tự học và sáng tạo” . tiêu chuẩn. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. kế toán tại các cơ quan. nhân viên và người học. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. phổ biến Luật phòng. tài chính. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. đầu tư xây dựng. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. Giám sát việc tuyển dụng. thừa. chống tham nhũng.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. phương tiện. việc sử dụng học phí. các khoản chi khác). 4. tài sản: Giám sát việc quản lí. khối về mức độ thiếu. 2. . học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. văn phòng phẩm. cô giáo là một tấm gương đạo đức. tố cáo. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful