B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.

vn
§Ò sè 1: (líp 8)
Bµi 1: (2 ®iÓm)
Cho
64 , 31 ) 25 , 1 .
5
4
7 . 25 , 1 ).( 8 . 0 7 . 8 , 0 (
2
+ − + · A

25 , 11 : 9
02 , 0 ). 19 , 8 81 , 11 ( +
· B
Trong hai sè A vµ B sè nµo lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn ?
b) Sè 4 10
1998
− · A cã chia hÕt cho 3 kh«ng ? Cã chia hÕt cho 9
kh«ng ?
C©u 2: (2 ®iÓm)
Trªn qu·ng ®êng AB dµi 31,5 km. An ®i tõ A ®Õn B, B×nh
®i tõ B ®Õn A. VËn tèc An so víi B×nh lµ 2: 3. §Õn lóc gÆp
nhau, thêi gian An ®i so víi B×nh ®i lµ 3: 4. TÝnh qu·ng ®êng
mçi ngêi ®i tíi lóc gÆp nhau ?
C©u 3:
a) Cho
c bx ax x f + + ·
2
) (
víi a, b, c lµ c¸c sè h÷u tØ.
Chøng tá r»ng:
0 ) 3 ( ). 2 ( ≤ − f f
. BiÕt r»ng
0 2 13 · + + c b a
b) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc
x
A

·
6
2
cã gi¸ trÞ lín
nhÊt.
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho ∆ABC dùng tam gi¸c vu«ng c©n BAE; BAE = 90
0
, B vµ E
n»m ë hai nöa mÆt ph¼ng kh¸c nhau bê AC. Dùng tam gi¸c
vu«ng c©n FAC, FAC = 90
0
. F vµ C n»m ë hai nöa mÆt ph¼ng
kh¸c nhau bê AB.
a) Chøng minh r»ng: ∆ABF = ∆ACE
b) FB ⊥ EC.
C©u 5: (1 ®iÓm)
T×m ch÷ sè tËn cïng cña
9
6
9
1
0
9
8
1
9 5
2 19 + · A
1
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 2
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh
115
2005
1890
:
12
5
11
5
5 , 0 625 , 0
12
3
11
3
3 , 0 375 , 0
25 , 1
3
5
5 , 2
75 , 0 1 5 , 1
+

,
_

¸
¸
− − + −
+ + −
+
− +
− +
· A
b) Cho
2005 2004 4 3 2
3
1
3
1
...
3
1
3
1
3
1
3
1
+ + + + + + · B
Chøng minh r»ng
2
1
< B
.
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng nÕu
d
c
b
a
·
th×
d c
d c
b a
b a
3 5
3 5
3 5
3 5

+
·

+
(gi¶ thiÕt c¸c
tØ sè ®Òu cã nghÜa).
b) T×m x biÕt:
2001
4
2002
3
2003
2
2004
1 −
·+
− x x x x
C©u 3: (2®iÓm)
a) Cho ®a thøc
c bx ax x f + + ·
2
) (
víi a, b, c lµ c¸c sè thùc.
BiÕt r»ng f(0); f(1); f(2) cã gi¸ trÞ nguyªn.
Chøng minh r»ng 2a, 2b cã gi¸ trÞ nguyªn.
b) §é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c tØ lÖ víi 2; 3; 4. Ba ®êng cao t¬ng
øng víi ba c¹nh ®ã tØ lÖ víi ba sè nµo ?
C©u 4: (3 ®iÓm) Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC0. Trªn c¹nh
BC lÊy ®iÓm D, trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm E sao cho BD =
CE. C¸c ®êng th¼ng vu«ng gãc víi BC kÎ tõ D vµ E c¾t AB, AC lÇn
lît ë M, N.
Chøng minh r»ng:
a) DM = EN
b) §êng th¼ng BC c¾t MN t¹i trung ®iÓm I cña MN.
2
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
c) §êng th¼ng vu«ng gãc víi MN t¹i I lu«n ®i qua mét ®iÓm cè
®Þnh khi D thay ®æi trªn c¹nh BC.
C©u 5: (1 ®iÓm)
T×m sè tù nhiªn n ®Ó ph©n sè
3 2
8 7


n
n
cã gi¸ trÞ lín nhÊt.
§Ò sè 3
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh:
A =

,
_

¸
¸
− + +
,
_

¸
¸
+ + − 2 , 2 75 , 2
13
11
7
11
:
13
3
7
3
6 , 0 75 , 0
B =

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
+
9
225
49
5
:
3
25 , 0 22
7
21 , 1 10
b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó:
x x x 3 1 3 · + + +
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) Cho a, b, c > 0 . Chøng tá r»ng:
a c
c
c b
b
b a
a
M
+
+
+
+
+
·
kh«ng lµ sè
nguyªn.
b) Cho a, b, c tho¶ m·n: a + b + c = 0. Chøng minh r»ng:
0 ≤ + + ca bc ab .
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) T×m hai sè d¬ng kh¸c nhau x, y biÕt r»ng tæng, hiÖu vµ tÝch
cña chóng lÇn lît tØ lÖ nghÞch víi 35; 210 vµ 12.
b) VËn tèc cña m¸y bay, « t« vµ tµu ho¶ tØ lÖ víi c¸c sè 10; 2 vµ
1. Thêi gian m¸y bay bay tõ A ®Õn B Ýt h¬n thêi gian « t« ch¹y
tõ A ®Õn B lµ 16 giê. Hái tµu ho¶ ch¹y tõ A ®Õn B mÊt bao l©u ?
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho c¹nh h×nh vu«ng ABCD cã ®é dµi lµ 1. Trªn c¸c c¹nh
AB, AD lÊy c¸c ®iÓm P, Q sao cho chu vi ∆APQ b»ng 2. Chøng
minh r»ng gãc PCQ b»ng 45
0
.
C©u 5: (1 ®iÓm)
3
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Chøng minh r»ng:
20
9
1985
1
...
25
1
15
1
5
1
< + + + +
§Ò sè 4
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng víi mäi sè n nguyªn d¬ng ®Òu cã:
A=
91 ) 2 3 ( 6 ) 1 5 ( 5  + − +
n n n n
b) T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn tè P sao cho 14
2
+ P lµ sè nguyªn tè.
Bµi 2: ( 2 ®iÓm)
a) T×m sè nguyªn n sao cho
1 3
2
− + n n 
b) BiÕt
c
bx ay
b
az cx
a
cy bz −
·

·

Chøng minh r»ng:
z
c
y
b
x
a
· ·
Bµi 3: (2 ®iÓm)
An vµ B¸ch cã mét sè bu ¶nh, sè bu ¶nh cña mçi ngêi cha
®Õn 100. Sè bu ¶nh hoa cña An b»ng sè bu ¶nh thó rõng cña
B¸ch.
- B¸ch nãi víi An. NÕu t«i cho b¹n c¸c bu ¶nh thó rõng cña t«i th×
sè bu ¶nh cña b¹n gÊp 7 lÇn sè bu ¶nh cña t«i.
- An tr¶ lêi: cßn nÕu t«i cho b¹n c¸c bu ¶nh hoa cña t«i th× sè bu
¶nh cña t«i gÊp bèn lÇn sè bu ¶nh cña b¹n.
TÝnh sè bu ¶nh cña mçi ngêi.
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho ∆ABC cã gãc A b»ng 120
0
. C¸c ®êng ph©n gi¸c AD, BE, CF .
4
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
a) Chøng minh r»ng DE lµ ph©n gi¸c ngoµi cña ∆ADB.
b) TÝnh sè ®o gãc EDF vµ gãc BED.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
T×m c¸c cÆp sè nguyªn tè p, q tho¶ m·n:
2 2 2
2
5 1997 5 q
p p
+ · +
§Ò sè 5
Bµi 1: (2 ®iÓm)
TÝnh:

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+
+
,
_

¸
¸
− −
7
2
14
3
1
12 :
3
10
10
3
1
4
3
46
25
1
230 .
6
5
10
27
5
2
4
1
13
Bµi 2: (3 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng:
33 38
41 36 + · A chia hÕt cho 77.
b) T×m c¸c sè nguyªn x ®Ó
2 1 − + − · x x B
®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
c) Chøng minh r»ng: P(x) d cx bx ax + + + ·
2 3
cã gi¸ trÞ nguyªn víi mäi x
nguyªn khi vµ chØ khi 6a, 2b, a + b + c vµ d lµ sè nguyªn.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
a) Cho tØ lÖ thøc
d
c
b
a
·
. Chøng minh r»ng:

2 2
2 2
d c
b a
cd
ab


· vµ
2 2
2 2
2
d c
b a
d c
b a
+
+
·
,
_

¸
¸
+
+
b) T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn d¬ng n sao cho: 1 2 −
n
chia hÕt cho
7.
Bµi 4: (2 ®iÓm)
5
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho c¹nh h×nh vu«ng ABCD cã ®é dµi lµ 1. Trªn c¸c c¹nh
AB, AD lÊy c¸c ®iÓm P, Q sao cho chu vi ∆APQ b»ng 2. Chøng
minh r»ng gãc PCQ b»ng 45
0
.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Chøng minh r»ng:
17 10 17 2 3   b a b a + ⇔ +
(a, b ∈ Z )
§Ò sè 6
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) T×m sè nguyªn d¬ng a lín nhÊt sao cho 2004! chia hÕt cho
7a.
b) TÝnh
2004
1
...
3
2002
2
2003
1
2004
2005
1
...
4
1
3
1
2
1
+ + + +
+ + + +
· P
Bµi 2: (2 ®iÓm)
Cho
z y x
t
y x t
z
x t z
y
t z y
x
+ +
·
+ +
·
+ +
·
+ +
chøng minh r»ng biÓu thøc sau cã
gi¸ trÞ nguyªn.

z y
x t
y x
t z
x t
z y
t z
y x
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
·
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Hai xe m¸y khëi hµnh cïng mét lóc tõ A vµ B, c¸ch nhau 11
km ®Ó ®i ®Õn C. VËn tèc cña ngêi ®i tõ A lµ 20 km/h. VËn tèc
6
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
cña ngêi ®i tõ B lµ 24 km/h. TÝnh qu·ng ®êng mçi ngêi ®· ®i.
BiÕt hä ®Õn C cïng mét lóc vµ A, B, C th¼ng hµng.
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c nhän ABC. KÎ AH ⊥ BC (H ∈ BC). VÏ AE ⊥ AB
vµ AE = AB (E vµ C kh¸c phÝa ®èi víi AC). KÎ EM vµ FN cïng
vu«ng gãc víi ®êng th¼ng AH (M, N ∈ AH). EF c¾t AH ë O.
Chøng minh r»ng O lµ trung ®iÓm cña EF.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
So s¸nh:
255
5 vµ
579
2
§Ò sè 7
C©u 1: (2 ®iÓm)
TÝnh :
68
1
52
1
8
1
51
1
39
1
6
1
+ −
+ −
· A
;
10 3 2
2
512
...
2
512
2
512
2
512
512 − − − − − · B
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y nguyªn biÕt: xy + 3x - y = 6
b) T×m x, y, z biÕt:
z y x
y x
z
z x
y
y z
x
+ + ·
− +
·
+ +
·
+ + 2 1 1
(x, y, z
0 ≠
)
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng: Víi n nguyªn d¬ng ta cã:

n n n n
S 2 3 2 3
2 2
− + − ·
+ +
chia hÕt cho 10.
b) T×m sè tù nhiªn x, y biÕt:
2 2
23 ) 2004 ( 7 y x − · −
C©u 4: (3 ®iÓm)
7
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho tam gi¸c ABC, AK lµ trung tuyÕn. Trªn nöa mÆt ph¼ng
kh«ng chøa B, bê lµ AC, kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC; trªn tia Ax lÊy
®iÓm M sao cho AM = AC. Trªn nöa mÆt ph¼ng kh«ng chøa C,
bê lµ AB, kÎ tia Ay vu«ng gãc víi AB vµ lÊy ®iÓm N thuéc Ay sao
cho AN = AB. LÊy ®iÓm P trªn tia AK sao cho AK = KP. Chøng
minh:
a) AC // BP.
b) AK ⊥ MN.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Cho a, b, c lµ sè ®o 3 c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng víi c
lµ sè ®o c¹nh huyÒn. Chøng minh r»ng:
n n n
c b a
2 2 2
≤ + ; n lµ sè tù
nhiªn lín h¬n 0.
§Ò sè 8
C©u 1: (2 ®iÓm)
TÝnh:
24
7
:
34 .
34
1
2
17
14
2
4
1
5 .
19
16
3
4
1
5 .
9
3
8

,
_

¸
¸

+
· A
378
1
270
1
180
1
108
1
54
1
8
1
3
1
− − − − − − · B
C©u 2: ( 2, 5 ®iÓm)
1) T×m sè nguyªn m ®Ó:
a) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc m -1 chia hÕt cho gi¸ trÞ cña biÓu thøc
2m + 1.
8
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
b)
3 1 3 < − m
2) Chøng minh r»ng:
n n n n
2 3 2 3
4 2
+ + −
+ +
chia hÕt cho 30 víi mäi n
nguyªn d¬ng.
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y, z biÕt:

3 2
y x
·
;
5 4
z y
·

16
2 2
− · −y x
b) Cho
c bx ax x f + + ·
2
) (
. BiÕt f(0), f(1), f(2) ®Òu lµ c¸c sè nguyªn.
Chøng minh f(x) lu«n nhËn gi¸ trÞ nguyªn víi mäi x nguyªn.
C©u 4: (2,5 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän, ®êng cao AH. ë miÒn
ngoµi cña tam gi¸c ABC ta vÏ c¸c tam gi¸c vu«ng c©n ABE vµ
ACF ®Òu nhËn A lµm ®Ønh gãc vu«ng. KÎ EM, FN cïng vu«ng
gãc víi AH (M, N thuéc AH).
a) Chøng minh: EM + HC = NH.
b) Chøng minh: EN // FM.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Cho 1 2 +
n
lµ sè nguyªn tè (n > 2). Chøng minh 1 2 −
n
lµ hîp sè.
§Ò sè 9
C©u 1: (2 ®iÓm) TÝnh nhanh:
100 99 ... 4 3 2 1
) 6 , 3 . 21 2 , 1 . 63 (
9
1
7
1
3
1
2
1
) 100 99 ... 3 2 1 (
− + + − + −

,
_

¸
¸
− − − + + + + +
· A
7
5
.
5
2
25
2 3
10
1
)
15
4
( .
35
2 3
7
2
14
1

,
_

¸
¸
− +

,
_

¸
¸
+ −
· B
C©u 2: (2 ®iÓm)
9
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1 2 3
2
+ − · x x A víi
2
1
· x
b) T×m x nguyªn ®Ó 1 + x chia hÕt cho 3 − x
C©u 3: ( 2 ®iÓm)
a) T×m x, y, z biÕt
216
3
64
3
8
3 z y x
· ·

1 2 2
2 2 2
· − + z y x
b) Mét « t« ph¶i ®i tõ A ®Õn B trong thêi gian dù ®Þnh. Sau khi
®i ®îc nöa qu·ng ®êng « t« t¨ng vËn tèc lªn 20 % do ®ã ®Õn B
sím h¬n dù ®Þnh 15 phót. TÝnh thêi gian « t« ®i tõ A ®Õn B.
C©u 4: (3 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC, trung tuyÕn AM. Trªn nöa
mÆt ph¼ng chøa ®Ønh C bê lµ ®êng th¼ng AB dùng ®o¹n AE
vu«ng gãc víi AB vµ
AE = AB. Trªn nöa mÆt ph¼ng chøa ®Ønh B bê lµ ®êng th¼ng
AC dùng ®o¹n AF vu«ng gãc víi AC vµ AF = AC. Chøng minh
r»ng:
a) FB = EC
b) EF = 2 AM
b) AM ⊥ EF.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Chøng tá r»ng:
200
1
199
1
...
102
1
101
1
200
1
99
1
...
4
1
3
1
2
1
1 + + + + · − + + − + −
§Ò sè 10
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
7 , 0 875 , 0
6
1
1
5
1
25 , 0
3
1
11
7
9
7
4 , 1
11
2
9
2
4 , 0
+ −
+ −

+ −
+ −
· M
b) TÝnh tæng:
21
1
6
1
28
1
3
1
15
1
10
1
1 − − − − − − · P
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) T×m x biÕt:
5 4 2 3 2 · − − + x x
10
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
2) Trªn qu·ng ®êng KÐp - B¾c giang dµi 16,9 km, ngêi thø nhÊt
®i tõ KÐp ®Õn B¾c Giang, ngêi thø hai ®i tõ B¾c Giang ®Õn
KÐp. VËn tèc ngêi thø nhÊt so víi ngêi thø hai b»ng 3: 4. §Õn lóc
gÆp nhau vËn tèc ngêi thø nhÊt ®i so víi ngêi thø hai ®i lµ 2: 5.
Hái khi gÆp nhau th× hä c¸ch B¾c Giang bao nhiªu km ?
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) Cho ®a thøc
c bx ax x f + + ·
2
) (
(a, b, c nguyªn).
CMR nÕu f(x) chia hÕt cho 3 víi mäi gi¸ trÞ cña x th× a, b, c
®Òu chia hÕt cho 3.
b) CMR: nÕu
d
c
b
a
·
th×
bd b
bd b
ac a
ac a
5 7
5 7
5 7
5 7
2
2
2
2

+
·

+
(Gi¶ sö c¸c tØ sè ®Òu cã
nghÜa).
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC. Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC,
tõ M kÎ ®êng th¼ng vu«ng gãc víi tia ph©n gi¸c cña gãc A, c¾t
tia nµy t¹i N, c¾t tia AB t¹i E vµ c¾t tia AC t¹i F. Chøng minh
r»ng:
a) AE = AF
b) BE = CF
c)
2
AC AB
AE
+
·
C©u 5: (1 ®iÓm)
§éi v¨n nghÖ khèi 7 gåm 10 b¹n trong ®ã cã 4 b¹n nam, 6 b¹n
n÷. §Ó chµo mõng ngµy 30/4 cÇn 1 tiÕt môc v¨n nghÖ cã 2 b¹n
nam, 2 b¹n n÷ tham gia. Hái cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu c¸ch lùa
chän ®Ó cã 4 b¹n nh trªn tham gia.
§Ò sè 11
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
11
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
50
31
.
93
14
1 .
3
1
5 12
6
1
6
5
4
19
2
.
3
1
6 15
7
3
4 .
31
11
1
1
1
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− +

,
_

¸
¸
− −
· A
b) Chøng tá r»ng:
2004
1
2004
1
...
3
1
3
1
2
1
1
2 2 2 2
> − − − − − · B
C©u 2: (2 ®iÓm)
Cho ph©n sè:
5 4
2 3

+
·
x
x
C
(x ∈ Z)
a) T×m x ∈ Z ®Ó C ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, t×m gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã.
b) T×m x ∈ Z ®Ó C lµ sè tù nhiªn.
C©u 3: (2 ®iÓm)
Cho
d
c
b
a
·
. Chøng minh r»ng:
2
2
) (
) (
d c
b a
cd
ab
+
+
·
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c vu«ng c©n ABC (AB = AC), tia ph©n gi¸c cña
c¸c gãc B vµ C c¾t AC vµ AB lÇn lît t¹i E vµ D.
a) Chøng minh r»ng: BE = CD; AD = AE.
b) Gäi I lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD. AI c¾t BC ë M, chøng minh
r»ng c¸c ∆MAB; MAC lµ tam gi¸c vu«ng c©n.
c) Tõ A vµ D vÏ c¸c ®êng th¼ng vu«ng gãc víi BE, c¸c ®êng
th¼ng nµy c¾t BC lÇn lît ë K vµ H. Chøng minh r»ng KH = KC.
C©u 5: (1 ®iÓm)
T×m sè nguyªn tè p sao cho:

1 3
2
+ p
;
1 24
2
+ p
lµ c¸c sè nguyªn tè.
§Ò sè 12
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
12
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
3
11
7
11
2 , 2 75 , 2
13
3
7
3
6 , 0 75 , 0
+ + −
+ + −
· A
;
) 281 1 ( 251 . 3 ) 281 3 . 251 ( − − + + − · B
b) T×m c¸c sè nguyªn tè x, y sao cho: 51x + 26y = 2000.
C©u 2: ( 2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng: 2a - 5b + 6c  17 nÕu a - 11b + 3c  17
(a, b, c ∈ Z).
b) BiÕt
c
bx ay
b
az cx
a
cy bz −
·

·

Chøng minh r»ng:
z
c
y
b
x
a
· ·
C©u 3: ( 2 ®iÓm)
B©y giê lµ 4 giê 10 phót. Hái sau Ýt nhÊt bao l©u th× hai
kim ®ång hå n»m ®èi diÖn nhau trªn mét ®êng th¼ng.
C©u 4: (2 ®iÓm)
Cho ∆ABC vu«ng c©n t¹i A. Gäi D lµ ®iÓm trªn c¹nh AC, BI
lµ ph©n gi¸c cña ∆ABD, ®êng cao IM cña ∆BID c¾t ®êng vu«ng
gãc víi AC kÎ tõ C t¹i N. TÝnh gãc IBN ?
C©u 5: (2 ®iÓm)
Sè 2
100
viÕt trong hÖ thËp ph©n t¹o thµnh mét sè. Hái sè
®ã cã bao nhiªu ch÷ sè ?
§Ò sè 13
Bµi 1: (2 ®iÓm)
13
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

,
_

¸
¸
− +
− +
− − + −
+ + −
·
75 , 0 1 5 , 1
25 , 1
3
5
5 , 2
.
12
5
11
5
5 , 0 625 , 0
12
3
11
3
3 , 0 375 , 0
: 2005 P
b) Chøng minh r»ng:

1
10 . 9
19
...
4 . 3
7
3 . 2
5
2 . 1
3
2 2 2 2 2 2 2 2
< + + + +
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng víi mçi sè nguyªn d¬ng n th×:

2 3 1 3
2 2 3 3
+ + + +
+ + +
n n n n
chia hÕt cho 6.
b) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
x x D − + − · 2003 2004
C©u 3: (2 ®iÓm)
Mét « t« ph¶i ®i tõ A ®Õn B trong thêi gian dù ®Þnh. Sau
khi ®i ®îc nöa qu·ng ®êng « t« t¨ng vËn tèc lªn 20 % do ®ã
®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 10 phót. TÝnh thêi gian « t« ®i tõ A
®Õn B.
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, M lµ trung ®iÓm cña BC. Trªn nöa mÆt
ph¼ng kh«ng chøa C cã bê AB, vÏ tia Ax vu«ng gãc víi AB, trªn tia
®ã lÊy ®iÓm D sao cho AD = AB. Trªn nöa mÆt ph¼ng kh«ng
chøa B cã bê AC vÏ tia Ay vu«ng gãc víi AC. Trªn tia ®ã lÊy ®iÓm
E sao cho AE = AC. Chøng minh r»ng:
a) DE = 2 AM
b) AM ⊥ DE.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Cho n sè x
1
, x
2
, …, x
n
mçi sè nhËn gi¸ trÞ 1 hoÆc -1. Chøng
minh r»ng nÕu x
1
. x
2
+ x
2
. x
3
+ …+ x
n
x
1
= 0 th× n chia hÕt cho
4.
14
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 14
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
25
13
: ) 75 , 2 ( 53 , 3 88 , 0 :
25
11
4
3
125 505 , 4
3
4
4 : 624 , 81
2
2
2
2
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
'
¹

1
1
]
1

¸

+
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸

· A
b) Chøng minh r»ng tæng:
2 , 0
2
1
2
1
....
2
1
2
1
...
2
1
2
1
2
1
2004 2002 4 2 4 6 4 2
< − + + − + − + − ·
− n n
S
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) T×m c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n.

1000 990 101 10 4 2005 + + + + + + − + − · x x x x x
b) Cho p > 3. Chøng minh r»ng nÕu c¸c sè p, p + d , p + 2d lµ
c¸c sè nguyªn tè th× d chia hÕt cho 6.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
a) §Ó lµm xong mét c«ng viÖc, mét sè c«ng nh©n cÇn lµm trong
mét sè ngµy. Mét b¹n häc sinh lËp luËn r»ng nÕu sè c«ng nh©n
t¨ng thªm 1/3 th× thêi gian sÏ gi¶m ®i 1/3. §iÒu ®ã ®óng hay sai
? v× sao ?
b) Cho d·y tØ sè b»ng nhau:
d
d c b a
c
d c b a
b
d c b a
a
d c b a 2 2 2 2 + + +
·
+ + +
·
+ + +
·
+ + +
TÝnh
c b
a d
b a
d c
a d
c b
d c
b a
M
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
·
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c nhän ABC, AB > AC ph©n gi¸c BD vµ CE c¾t
nhau t¹i I.
a) TÝnh c¸c gãc cña ∆DIE nÕu gãc A = 60
0
.
b) Gäi giao ®iÓm cña BD vµ CE víi ®êng cao AH cña ∆ABC lÇn lît
lµ M vµ N. Chøng minh BM > MN + NC.
Bµi 5: (1 ®iÓm) Cho z, y, z lµ c¸c sè d¬ng.
15
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Chøng minh r»ng:
4
3
2 2 2

+ +
+
+ +
+
+ + y x z
z
x z y
y
z y x
x
§Ò sè 15
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) T×m x biÕt:
4 2 6
2 2
+ · − + x x x
b) T×m tæng c¸c hÖ sè cña ®a thøc nhËn ®îc sau khi bá dÊu
ngoÆc trong biÓu thøc: A(x) =
2005 2 2004 2
) 4 3 ( . ) 4 3 ( x x x x + + + −
Bµi 2: (2 ®iÓm)
Ba ®êng cao cña tam gi¸c ABC cã ®é dµi b»ng 4; 12; x
biÕt r»ng x lµ mét sè tù nhiªn. T×m x ?
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Cho
z y x
t
y x t
z
x t z
y
t z y
x
+ +
·
+ +
·
+ +
·
+ +
.
CMR biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nguyªn:
z y
x t
y x
t z
x t
z y
t z
y x
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
·
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A cã gãc B =
α
. Trªn c¹nh AC lÊy
®iÓm E sao cho gãc EBA=
α
3
1
. Trªn tia ®èi cña tia EB lÊy ®iÓm
D sao cho ED = BC. Chøng minh tam gi¸c CED lµ tam gi¸c
c©n.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
T×m c¸c sè a, b, c nguyªn d¬ng tho¶ m·n :

b
a a 5 5 3
2 3
· + + vµ
c
a 5 3 · +
16
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 16
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh
2004 2003 4 3 2
3 3 ... 3 3 3 3 − + + − + − · A
b) T×m x biÕt
4 3 1 · + + − x x
Bµi 2: (2 ®iÓm) Chøng minh r»ng:
NÕu
c b a
z
c b a
y
c b a
x
+ −
·
− +
·
+ + 4 4 2 2
Th×
z y x
c
z y x
b
z y x
a
+ −
·
− +
·
+ + 4 4 2 2
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Hai xe m¸y khëi hµnh cïng mét lóc tõ A vµ B, c¸ch nhau
11km ®Ó ®i ®Õn C (ba ®Þa ®iÓm A, B, C ë cïng trªn mét ®êng
th¼ng). VËn tèc cña ngêi ®i tõ A lµ 20 km/h. VËn tèc cña ngêi ®i
tõ B lµ 24 km/h. TÝnh qu·ng ®êng mçi ngêi ®· ®i. BiÕt hä ®Õn C
cïng mét lóc.
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã gãc A kh¸c 90
0
, gãc B vµ C nhän, ®êng
cao AH. VÏ c¸c ®iÓm D, E sao cho AB lµ trung trùc cña HD, AC lµ
trung trùc cña HE. Gäi I, K lÇn lît lµ giao ®iÓm cña DE víi AB vµ
AC.
TÝnh sè ®o c¸c gãc AIC vµ AKB ?
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Cho x = 2005. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
1 2006 2006 .... 2006 2006 2006
2 2002 2003 2004 2005
− + − + − + − x x x x x x
17
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 17
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) T×m x nguyªn biÕt:
17 10 2 7 2 · + + − x x
b) T×m x nguyªn ®Ó biÓu thøc
5 6
11 4
+
+
x
x
cã gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Cho a, b, c, d kh¸c 0 tho¶ m·n: b
2

= ac ; c
2
= bd.
Chøng minh r»ng:
d
a
d c b
c b a
·
+ +
+ +
3 3 3
3 3 3
b) Cho a, b, c kh¸c 0 tho¶ m·n:
a c
ca
c b
bc
b a
ab
+
·
+
·
+
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
2 2 2
c b a
ca bc ab
M
+ +
+ +
·
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Cho a lµ sè nguyªn d¬ng, biÕt
100
a chia cho 73 d 2 vµ
101
a chia
cho 73 d 69. Hái a chia 73 d bao nhiªu ?
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC), kÎ trung tuyÕn AM.
§êng th¼ng vu«ng gãc víi BC t¹i M c¾t AC t¹i N. Trªn tia ®èi cña
tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AE = AN. Gäi H lµ giao ®iÓm cña BE
vµ MA. Chøng minh:
a)
2
BC
AM ·
b) AMN = ABN
c) BH = AC
18
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Bµi 5: (1 ®iÓm) Cho a, b, c, x, y, z nguyªn d¬ng vµ a, b, c kh¸c
1. Tho¶ m·n: bc a
x
· ; ca b
y
· ; ab c
z
· .
Chøng minh r»ng: x + y + z + 2 = xyz
§Ò sè 18
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y, z biÕt:
z y x z
y x
y
z x
x
z y
+ +
·
− +
·
+ +
·
+ + 1 3 2 1
b) T×m a
1
, a
2
,…,a
9
. BiÕt:
1
9
2
8
...
8
2
9
1
9 8 2 1

·

· ·

·
− a a a a
Bµi 2: (2 ®iÓm)
TÝnh :
100 . 97
3
...
10 . 7
3
7 . 4
3
+ + + · A
990
1
...
60
1
24
1
6
1
+ + + + · B
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Ba ®éi c«ng nh©n cïng lao ®éng. NÕu chuyÓn 1/3 sè ngêi
®éi I, vµ 1/4 sè ngêi ®éi II, vµ chuyÓn 1/5 sè ngêi ®éi III ®i lµm
viÖc kh¸c th× sè ngêi mçi ®éi cßn l¹i b»ng nhau. TÝnh sè ngêi
mçi ®éi ban ®Çu biÕt tæng sè ngêi ban ®Çu lµ 196 ngêi.
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho hai gãc xoy vµ x’o’y’ cã ox // o’x’ , oy // o’y’. Gäi om lµ tia
ph©n gi¸c cña gãc xoy, on lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x’o’y’. Chøng
minh:
a) NÕu gãc xoy vµ x’o’y’ cïng nhän hoÆc tï th× om // o’n.
19
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
b) NÕu gãc xoy vµ x’o’y’ cã mét gãc nhän, mét gãc tï th× om ⊥
o’n.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
T×m sè nguyªn tè P sao cho:
P + 2 , P + 8 , 4P
2
+ 1 lµ c¸c sè nguyªn tè.
§Ò sè 19
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã lµ béi cña 18 vµ c¸c ch÷
sè cña nã tØ lÖ víi 1; 2; 3.
b) T×m x, y tho¶ m·n:
x
y x y x
6
1 4 2
7
2 4
5
1 2 − +
·

·
+
C©u 2: (2 ®iÓm)
TÝnh:
a)
3001 2998 ... 10 7 4 1 + − + − + − · A

b)

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− ·
n
B
1
1 ...
4
1
1
3
1
1
2
1
1
C©u 3: (2 ®iÓm)
Ba ®¬n vÞ vËn t¶i cïng vËn chuyÓn 762 tÊn hµng. §¬n vÞ
thø nhÊt cã 15 xe träng t¶i mçi xe 5 tÊn, ®¬n vÞ thø hai cã 20 xe
träng t¶i mçi xe 4,2 tÊn, ®¬n vÞ thø ba cã 25 xe träng t¶i mçi xe
3,5 tÊn. Hái mçi ®¬n vÞ ®· vËn chuyÓn bao nhiªu tÊn hµng, biÕt
r»ng mçi xe huy ®éng mét sè chuyÕn nh nhau.
C©u 4: (3 ®iÓm)
20
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho tam gi¸c ABC cã AB = AC , gãc A b»ng 80
0
. Trong tam
gi¸c ABC lÊy ®iÓm I sao cho gãc BIC b»ng 10
0
vµ gãc ICB b»ng
20
0
. TÝnh gãc AIB.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Cho a, b lµ hai sè nguyªn d¬ng biÕt r»ng trong 4 mÖnh ®Ò sau:
A. a + 1 chia hÕt cho b.
B. a = 2b + 5
C. a + b chia hÕt cho 3.
D. a + 7b lµ sè nguyªn tè.
Cã 3 mÖnh ®Ò ®óng, 1 mÖnh ®Ò sai. T×m c¸c cÆp sè a, b ?
§Ò sè 20
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh 1 2 2 ... 2 2 2
1 2 98 99 100
− − − − − − · A
A cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng ? A cã ph¶i lµ sè chÝnh ph¬ng
kh«ng ?
b) TÝnh tæng:
1400
10
...
260
10
140
10
56
10
+ + + + · B
c) Chøng minh r»ng:
5 2003 5 19
1890 2003 2004
 + + · C
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) T×m n ∈ N ®Ó ph©n sè
1 7
2 3
+
+
n
n
lµ tèi gi¶n ?
b) T×m hai sè biÕt BCNN cña chóng vµ ¦CLN cña chóng cã tæng
lµ 19.
C©u 3: (2 ®iÓm)
21
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
a) T×m c¸c sè tù nhiªn n sao cho: n +1 ; n + 3 ; n + 7 ; n + 9 ; n
+13 ; n + 15 ®Òu lµ c¸c sè nguyªn tè.
b) Hai ngêi cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B. Ngêi
thø nhÊt ®i tõ A ®Õn B råi quay l¹i ngay, ngêi thø hai ®i tõ B
®Õn A råi quay l¹i ngay. Hai ngêi gÆp nhau lÇn thø hai t¹i ®iÓm
C c¸ch A 6 km, tÝnh qu·ng ®êng AB. BiÕt r»ng vËn tèc ngêi thø
hai b»ng 2/3 vËn tèc ngêi thø nhÊt.
C©u 4: (3 ®iÓm)
Trªn tia Ax lÊy hai ®iÓm B vµ C sao cho AB = 5 cm vµ BC =
2cm.
a) TÝnh AC ?
b) §iÓm O n»m ngoµi ®êng th¼ng AB biÕt gãc AOB = 55
0

gãc BOC = 25
0
. TÝnh gãc AOC ?
c) Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm E sao cho AE = 1cm. TÝnh CE
?
C©u 5: (1 ®iÓm)
Mét sè chia cho 4 d 3, chia cho 17 d 9, chia cho 19 d 13. Hái
sè ®ã chia cho 1292 d bao nhiªu ?
§Ò sè 21
C©u 1: (2 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh.
a)
5
24
.
3
1
1 .
35
3
7
1
14
1
19
5
.
20
7
15
4
10
3

,
_

¸
¸

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − +

,
_

¸
¸
− −
b) 2003 2002 2001 2000 1999 ... 8 7 6 5 4 3 2 1 − + + − − + − − + + − − +
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) T×m sè nguyªn m tho¶ m·n:
0 ) 37 )( 9 (
2 2
< − − m m
22
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
b) Cho x, a, b ∈ Z
+
tho¶ m·n:
¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
b
a
x
x
4 1 3
2 3
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) Cho x, y, z lµ c¸c sè nguyªn tho¶ m·n: (100x + 10y + z)  21.
Chøng minh r»ng: (x - 2y + 4z)  21.
b) Cho
c b a
d
d b a
c
d c a
b
d c b
a
+ +
·
+ +
·
+ +
·
+ +
T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
c b
a d
b a
d c
d a
c b
d c
b a
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
·
(gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)
C©u 4: (2 ®iÓm)
Trong mét xëng c¬ khÝ ngêi thî chÝnh lµm mét chi tiÕt hÕt
5 phót, ngêi thî phô lµm xong hÕt 9 phót. NÕu trong cïng mét
thêi gian c¶ hai ngêi cïng lµm viÖc th× sè chi tiÕt lµm ®îc lµ 84
chiÕc. TÝnh sè chi tiÕt mµ mçi ngêi ®· lµm ®îc ?
C©u 5: (2 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, ph©n gi¸c gãc B c¾t AC t¹i M. KÎ MN // AB
c¾t BC t¹i N. Ph©n gi¸c gãc MNC c¾t MC t¹i P.
a) Chøng minh r»ng: MBC = BMN ; BM // NP.
b) Gäi NQ lµ ph©n gi¸c cña gãc BNM. CMR: NQ ⊥ BM.
§Ò sè 22
Bµi 1: (2 ®iÓm)
T×m x, y, z biÕt r»ng:
1)
3 2
y x
·
;
7 5
z x
·
vµ x + 2y + 3z =164
2)
z y x
y x
z
z x
y
y z
x
+ + ·
− +
·
+ +
·
+ + 2 1 1
(x, y, z 0 ≠ )
Bµi 2: (2 ®iÓm)
23
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
T×m tØ lÖ ba ®êng cao cña tam gi¸c biÕt r»ng nÕu céng lÇn
lît ®é dµi tõng cÆp hai c¹nh cña tam gi¸c ®ã th× tØ lÖ c¸c kÕt
qu¶ lµ 5 : 7 : 8.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Lóc rêi nhµ ®i b¹n An xem thÊy kim ®ång hå chØ h¬n 1 giê vµ
khi ®Õn trêng th× hai kim ®ång hå ®· ®æi vÞ trÝ cho nhau
(trong thêi gian nµy hai kim ®ång hå kh«ng chËp víi nhau lÇn
nµo). TÝnh thêi gian An ®i tõ nhµ ®Õn trêng; lóc An rêi nhµ, An
®Õn trêng lµ mÊy giê. (Hai kim ®ång hå ®îc nãi tíi ë ®©y lµ kim
phót vµ kim giê).
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, vÏ vÒ phÝa ngoµi cña tam gi¸c c¸c tam gi¸c
vu«ng c©n ®Ønh A lµ BAE vµ CAF.
1) NÕu I lµ trung ®iÓm cña BC th× AI vu«ng gãc víi EF vµ ngîc l¹i
nÕu I thuéc BC vµ AI vu«ng gãc víi EF th× I lµ trung ®iÓm cña
BC.
2) Chøng tá AI =EF/2 (víi I lµ trung ®iÓm cña BC).
3) Gi¶ sö H lµ trung ®iÓm cña EF, h·y xÐt quan hÖ cña AH vµ BC.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
T×m x nguyªn d¬ng ®Ó
x
x
M


·
2002
2001
®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. T×m
gi¸ trÞ Êy.
§Ò sè 23
Bµi 1: (4 ®iÓm)
24
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
T×m ph©n sè
b
a
biÕt:
a) a = ¦CLN (12, 18) vµ b = BCNN (5, 9)
b) a = ¦CLN (12, 20) vµ
5
1
:
5
4
a b

·
Bµi 2: (4 ®iÓm)
a) Cho n lµ sè tù nhiªn. Chøng minh r»ng:

10 ) 2 3 2 3 (
1 3 2

+ + +
+ + +
n n n n
b) Chøng minh r»ng: abba chia hÕt cho 11.
C©u 3: (4 ®iÓm)
Sè häc sinh khèi 7 cña mét trêng khi xÕp hµng hµng 2,
hµng 3, hµng 4, hµng 5, hµng 6 ®Òu thiÕu 1 ngêi, nhng xÕp
hµng 7 th× võa ®ñ. BiÕt sè häc ®ã cha ®Õn 300. TÝnh sè häc
sinh khèi 7 cña trêng ®ã.
C©u 4: (6 ®iÓm)
Cho gãc aOb. VÏ tia Oc n»m trong gãc aOb. Gäi Ox, Oy lÇn lît
lµ c¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc aOc, bOc. VÏ tia Oz lµ tia bÊt k×
n»m trong gãc xOy. Gäi Ot, Oh lÇn lît lµ c¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c
gãc xOz, yOz.
a) Cho biÕt gãc aOb = 102
0
. TÝnh gãc tOh ?
b) Cho biÕt gãc tOh = 20
0
. TÝnh gãc aOb ?
c) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña gãc tOh ?
C©u 5: (2 ®iÓm)
T×m sè cã bèn ch÷ sè abcd tho¶ m·n ®ång thêi hai ®iÒu
kiÖn sau ®©y:
a)
ac ab ,
lµ hai sè nguyªn tè.
b) c b b cd + · +
2
25
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 24
Bµi 1: (1 ®iÓm)
T×m x, y lµ sè nguyªn biÕt
0 4 3 10 6 · − − − y x xy
Bµi 2: (2 ®iÓm)
Chøng minh r»ng:
1
3
100
...
3
4
3
3
3
2
3
1
100 4 3 2
< + + + + +
Bµi 3: (2 ®iÓm)
a) Cã mét sè g¹ch cÇn chuyÓn. NÕu líp 8A chuyÓn th× cÇn 4
ngµy; 7A chuyÓn cÇn 7 ngµy, nÕu líp 6A chuyÓn cÇn 12 ngµy.
Hái c¶ ba líp cïng chuyÓn sè g¹ch ®ã th× mÊt bao l©u ?
b) Hai kim giê vµ kim phót cña ®ång hå gÆp nhau tríc vµ sau
mÊt thêi gian bao l©u ?
Bµi 4: (3 ®iÓm)
T×m x biÕt:
a)
2
1
5
6
7
3
12
15
− · + − x x
b)
7 1 3 1 3 2 · + − − − x x
c)
22
1982
23
1981
24
1980
25
1979
1982
22
1981
23
1980
24
1979
25 −


·


− x x x x x x x x
Bµi 5: (2 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC. LÊy M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB
vµ AC. Chøng minh r»ng: MN song song vµ cã ®é dµi b»ng nöa
cña BC. Ngêi ta gäi MN lµ mét ®êng trung b×nh cña tam gi¸c.
H·y ph¸t biÓu ®iÒu võa chøng minh díi d¹ng ®Þnh lÝ.
26
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 25
Bµi 1: (2 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a)
24
5
:
3
1
1 .
35
3
7
1
14
1
19
5
.
20
7
15
4
10
3

,
_

¸
¸

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − +

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ + −
b)
340
1
238
1
154
1
88
1
40
1
10
1
+ + + + +
Bµi 2: (3 ®iÓm)
a) T×m sè nguyªn m tho¶ m·n m - 5 chia hÕt cho 2m + 1.
b) T×m x biÕt r»ng:
162 3 . 5 3 . 3
1 1
· +
− − x x
(x∈ N)
c) T×m x, y, z biÕt r»ng: 4x = 3y ; 5y = 3z vµ 2x - 3y + z =6
Bµi 3: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng:
69 19
69 19 + chia hÕt cho 44.
b) Cho tØ lÖ thøc:
d
c
b
a
·
. Chøng minh r»ng ta cã:
d c
d c
b a
b a
2003 2002
2003 2002
2003 2002
2003 2002

+
·

+
Bµi 4: (1 ®iÓm)
Hai « t« khëi hµnh cïng mét lóc vµ ®i vÒ phÝa gÆp nhau tõ
hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 544 km. TÝnh xem 2 xe gÆp nhau ë
chç c¸ch A bao nhiªu km. BiÕt r»ng xe thø nhÊt ®i c¶ qu·ng ®-
êng AB hÕt 12 giê, cßn xe thø hai ph¶i ®i hÕt 13 giê 30 phót.
Bµi 5: (2 ®iÓm)
Cho biÕt A + B + C = 360
0
Chøng tá r»ng Ax song song víi By.
27
A
B
C
x
x
y
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 26
C©u 1: (2 ®iÓm)
1) TÝnh nhanh:
a) 2.(-3).4.(-5).(-80.(-2.5).1,25.2,004.

,
_

¸
¸
−1
3
2
b)
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
20
1
10
1
− − − − − −
2) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
24
5
:
3
1
1
35
3
7
1
14
1
19
5
.
20
7
15
4
3 , 0

,
_

¸
¸

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − +

,
_

¸
¸
+ + −
C©u 2: (2 ®iÓm)
1) Chøng minh r»ng:
a)
2005 2004
8 8 + chia hÕt cho 9.
b)
18 7
2 8 − chia hÕt cho 14.
2) T×m ch÷ sè tËn cïng cña sè
n n n n
A 2 3 2 3
2 2
− + − ·
+ +
(víi n ∈ N)
C©u 3: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y biÕt r»ng 10x = 6y vµ
28 2
2 2
− · −y x
b) Cho biÕt
d
c
b
a
·
. Chøng minh:
d c
d c
b a
b a
2005 2004
2005 2004
2005 2004
2005 2004
+

·
+

C©u 4: (2 ®iÓm) Cho h×nh vÏ.
Cho biÕt Ax / / By. H·y tÝnh tæng c¸c gãc
A + B + C = ?
C©u 5: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y, z biÕt:

z y x
y x
z
z x
y
y z
x
+ + ·
− +
·
+ +
·
+ + 2 1 1
(x, y, z 0 ≠ )
b) T×m sè h÷u tØ x biÕt r»ng tæng cña sè ®ã víi sè nghÞch ®¶o
cña nã lµ mét sè nguyªn.
28
A
B
C
x
x
y
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 27
C©u 1: (2 ®iÓm)
Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ:
a)
5
7
4
3
: 8 , 1 3 +
,
_

¸
¸ −
+
b)
2
7
:
3
2
2
3
13
5
.
7
8
.
3
2
2
3

,
_

¸
¸
− +
,
_

¸
¸ −

,
_

¸
¸
+
C©u 2: (2 ®iÓm). T×m x, y ∈ Z tho¶ m·n:
a)
1 2002 2001 · − + − y x
b)
x y x
45 5 . 3
1
·
+
C©u 3: (1,5 ®iÓm)
Cho a, b, c lµ ba sè kh¸c 0 vµ a
2


= bc. Chøng minh r»ng:
b
c
a b
c a
·
+
+
2 2
2 2
C©u 4: (1,5 ®iÓm) Cho x, y ∈ Z. Chøng minh:
NÕu 3x + 2y  17 th× 10x + y  17 vµ ngîc l¹i.
C©u 5: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC (gãc A = 90
0
, AB = AC. KÎ trung tuyÕn BM.
Trªn tia ®èi cña tia MB lÊy ®iÓm D sao cho MB = MD. Trªn nöa
mÆt ph¼ng kh«ng chøa A cã bê lµ ®êng th¼ng BC kÎ tia Cx ⊥
CB. Trªn tia Cx lÊy ®iÓm E sao cho CE = CB. Chøng minh:
a) CD = AB vµ CD // AB.
b) BD = AE.
29
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 28
C©u 1: (4 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a)
24
5
:
3
1
1 .
35
3
7
1
14
1
19
5
.
20
7
15
4
10
3

,
_

¸
¸

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − +

,
_

¸
¸ −

,
_

¸
¸
+ + −
b)
340
1
238
1
154
1
88
1
40
1
10
1
− − − − −
C©u 2: (4 ®iÓm)
1) T×m sè nguyªn m ®Ó:
a) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc m -1 chia hÕt cho gi¸ trÞ cña biÓu thøc
2m + 1.
b)
5 1 2 < − m
2) Chøng minh r»ng:
n n n n
2 3 2 3
2 2
− + −
+ +
chia hÕt cho 10 víi n nguyªn
d¬ng.
C©u 3: (4 ®iÓm)
a) T×m x, y biÕt:
5 3
y x
·

28 2
2 2
− · −y x
b) TÝnh thêi gian tõ lóc kim giê vµ kim phót cña mét chiÕc ®ång
hå gÆp nhau lÇn tríc ®Õn lóc chóng gÆp nhau lÇn tiÕp theo. Tõ
®ã suy ra trong mét ngµy chóng gÆp nhau bao nhiªu lÇn ? T¹o
víi nhau gãc vu«ng bao nhiªu lÇn?
C©u 4: (6 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC cã ®é dµi c¹nh BC b»ng hai
lÇn ®é dµi c¹nh AB. M lµ trung ®iÓm cña BC, N lµ trung ®iÓm
cña BM. Trªn tia ®èi cña tia NA lÊy D sao cho ND = NA. Chøng
minh:
a) Tam gi¸c BCD vu«ng.
b) Tam gi¸c ACD c©n.
30
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
C©u 5: (2 ®iÓm)
Cho
( ) 25 4 4 4 ... 4 4 4 75
0 1 2 1999 2000 2001
+ + + + + + + · C
a) Chøng minh r»ng C chia hÕt cho 4
2002
.
b) Hái C chia cho 4
2003
d bao nhiªu ?
§Ò sè 29
(§Ò thi HSG cÊp tØnh vßng I n¨m häc 1999-2000)
Bµi 1: (2 ®iÓm)
Cho
64 , 31 ) 7 , 0 .
5
1
7 . 25 , 1 ).( 8 , 0 7 . 8 , 0 (
2
+ − − · A

25 , 11 : 9
02 , 0 ). 19 , 8 81 , 11 ( +
· B
Trong hai sè a vµ b sè nµo nhá h¬n vµ nhá h¬n bao nhiªu lÇn ?
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng:
7 6
5 10 − chia hÕt cho 59.
b) Cho x, y lµ c¸c sè nguyªn. Chøng minh r»ng 5x + 2y chia hÕt
cho 17 khi vµ chØ khi 9x + 7y chia hÕt cho 17.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Chøng minh r»ng nÕu:
3
3
2
2

+
·

+
v
v
u
u
th×
2 3
v u
·
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã c¸c trung tuyÕn BE vµ CF. Trªn tia
®èi cña tia EB lÊy ®iÓm M sao cho EM = EB. Trªn tia ®èi cña tia
FC lÊy ®iÓm N sao cho FN = FC. Chøng minh A lµ trung ®iÓm
cña MN.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
T×m c¸c sè nguyªn nguyªn d¬ng x, y, z biÕt r»ng:
xyz z y x 3
3 3 3
· − −

) ( 2
2
z y x + ·
31
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
§Ò sè 30
Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh
) 3 )( 2 )( 1 (
1
. .......... .......... ..........
5 . 4 . 3 . 2
1
4 . 3 . 2 . 1
1
+ + +
+ + +
n n n n
b) Chøng tá r»ng:
200
1
.. ..........
102
1
101
1
200
1
199
1
.........
4
1
3
1
2
1
1 + + + · − + + − + −
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng tån t¹i sè cã d¹ng 3232………32 chia hÕt cho
31.
b) T×m n ∈N* ®Ó
7 1 2  −
n
Bµi 3: (3 ®iÓm)
a) H·y t×m sè
xyzt A ·
biÕt
xz yzt A · −2
b) T×m x, y biÕt r»ng:
5 2
y x
·

4
2 2
· −y x
c) T×m a, b biÕt r»ng:
a
b a a
7 23
3
20
3 7
15
2 1
+
·

·
+
Bµi 4: (1 ®iÓm)
G¹o chøa trong 3 kho theo tØ lÖ 1,3 :
2
1
1 :
2
1
2
. G¹o chøa trong
kho thø hai nhiÒu h¬n kho thø nhÊt 43,2 tÊn. Sau 1 th¸ng ngêi ta
tiªu thô hÕt ë kho thø nhÊt 40%, ë kho thø hai lµ 30%, kho thø 3
lµ 25% cña sè g¹o trong mçi kho. Hái 1 th¸ng tÊt c¶ ba kho tiªu
thô hÕt bao nhiªu tÊn g¹o ?
Bµi 5: (2 ®iÓm)
32
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho tam gi¸c ABC. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho
AC = AD. Trªn tia ®èi cña tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AB = AE.
a) Nèi D, E . Chøng minh BC = DE.
b) Chøng minh ®êng ph©n gi¸c cña gãc BAE vu«ng gãc víi CD.
§Ò sè 31
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) TÝnh mét c¸ch hîp lÝ:

,
_

¸
¸
+ −
− + −
+ −
+ −
·
5
1
25 , 0
3
1
7 , 0 875 , 0
6
1
1
.
11
7
9
7
4 , 1
11
2
9
2
4 , 0
:
2006
2005
A
b) Chøng minh r»ng:
1
2006 . 2005
4011
....
4 . 3
7
3 . 2
5
2 . 1
3
2 2 2 2 2 2 2 2
< + + + +
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) BiÕt 385 10 ... 3 2 1
2 2 2 2
· + + + +
TÝnh nhanh:
2 2 2 2
1000 .... 300 200 100 + + + + · S
b) Chøng minh r»ng:
225 9 27 81
21 13 0
 − −
C©u 3: (2 ®iÓm) Hai ngêi ®Ü xe m¸y khëi hµnh cïng mét lóc tõ
A vµ B c¸ch nhau 11 km ®Ó ®Õn C (Ba ®Þa ®iÓm A, B, C cïng ë
trªn mét ®êng th¼ng). VËn tèc cña ngêi ®i tõ A lµ 20 km/h, cña
ngêi ®i tõ B lµ 24 km/h. TÝnh qu·ng ®êng cña mçi ngêi ®· ®i,
biÕt r»ng hä ®Õn C cïng mét lóc.
C©u 4: (3 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC víi
0
90
ˆ
< B vµ
C B
ˆ
2
ˆ
·
. KÎ AH
vu«ng gãc víi BC (H thuéc BC). Trªn tia ®èi cña tia BA lÊy ®iÓm
E sao cho BE = BH. §êng th¼ng HE c¾t AC t¹i D.
a) Chøng minh:
2
1
ˆ
· E
BAC.
33
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
b) Chøng minh DA = DH = DC.
c) LÊy ®iÓm B’ sao cho H lµ trung ®iÓm cña BB’. Chøng minh
r»ng tam gi¸c AB’C c©n.
d) Chøng minh: AE = HC.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Chøng minh r»ng nÕu cã c¸c sè a, b, c, d tho¶ m·n ®¼ng thøc:
[ ] [ ] 0 ) 1 ( 2 ) 2 ( . ) 2 (
2 2
· + + − + − ab ab ab d c cd ab ab th× chóng lËp thµnh mét tØ
lÖ thøc.
§Ò sè 32
Bµi 1: (3 ®iÓm)
a) Gi¶i ph¬ng tr×nh:
7 1 3
2 2
+ · − + x x x
b) T×m x, a, b nguyªn d¬ng biÕt x + 3 = 2
a
vµ 3x + 1 = 4
b
.
c) T×m a, b, c biÕt 8a = 5b ; 7b = 12c ; a + b + c = -318.
d) T×m a, b, c biÕt:
27
3
15
2
9
1 +
·
+
·
+ bc ac ab
vµ ab + ac + bc =11
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Cho a, b, c, x, y, z nguyªn d¬ng vµ a, b, c 1 ≠ tho¶ m·n:
a
x
= bc ; b
y
= ac ; c
z
= ab
Chøng minh: xyz - x - y - z =2
b) Cho a, b, c kh¸c 0, 0 2 2 ≠ − + c b a , 0 2 2 ≠ − + a c b , 0 2 2 ≠ − + b a c
tho¶ m·n:
c
z y x
b
y x z
a
x z y − +
·
− +
·
− + 2 2 2 2 2 2
Chøng minh:
c b a
z
b a c
y
a c a
x
− +
·
− +
·
− + 2 2 2 2 2 2
Bµi 3: (2 ®iÓm) Cho 23 sè nguyªn kh¸c 0: a
1
,

a
2
, a
3
, …., a
23

tÝnh chÊt:
* a
1
d¬ng.
* Tæng 3 sè liªn tiÕp bÊt k× d¬ng.
* Tæng cña c¶ 23 sè lµ ©m.
34
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Chøng minh: a
2
©m vµ a
1
d¬ng.
Bµi 4: (3 ®iÓm)
Cho ∆ABC vu«ng t¹i A vµ AB < AC. VÏ ®êng cao AH, trªn
®o¹n HC lÊy ®iÓm M sao cho BM = AB. Tia ph©n gi¸c cña gãc
ABC c¾t AH t¹i N vµ AM t¹i E.
a) Chøng minh AM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc HAC.
b) Chøng minh MN vu«ng gãc víi AB.
§Ò sè 33
Bµi 1: (2 ®iÓm)
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
a)
2
1
7
7
1
3
6
1
4 :
2
1
3
3
1
2 +
,
_

¸
¸
+ −
,
_

¸
¸
+
b)
104 . 2
65 . 2 13 . 2
9
10 10
+
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng:
18 7
2 8 − chia hÕt cho 14.
b) Cho x, y ∈ Z. Chøng minh r»ng: (6x + 11y) chia hÕt cho 31 khi
vµ chØ khi (x + 7y) chia hÕt cho 31.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Chøng minh r»ng nÕu:
1 ≠ ·
d
c
b
a
(a, b, c, d ≠ 0)
Th×
d c
d c
b a
b a

+
·

+
Bµi 4: (2 ®iÓm)
35
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho tam gi¸c ABC nhän, c¸c ®êng cao BD, CE. Trªn tia ®èi
cña tia BD lÊy ®o¹n th¼ng BH b»ng AC. Trªn tia ®èi cña tia CE
lÊy ®o¹n th¼ng CK b»ng AB. Chøng minh r»ng:
a) BAH = CKA
b) AH ⊥ AK
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Cho hai sè nguyªn a vµ b chia cho 3 cã cïng sè d kh¸c 0.
Chøng minh r»ng:
) 1 ( − ab
chia hÕt cho 3.
§Ò sè 34
Bµi 1: (2 ®iÓm) TÝnh nhanh:
a)

,
_

¸
¸
+ + − + + + +
12
1
11
1
10
1
: ) 2 . 36 6 . 12 )( 90 ... 3 2 1 (
b)
16
7
7 , 0
8
7
6
7
125 , 0
5
1
25 , 0
3
1
7
8
5
8
3
8
7
3
6 , 0 1
+ − +
+ − +

− +
− +
Bµi 2: (2 ®iÓm)
a) Chøng minh r»ng:
7 6
5 10 − chia hÕt cho 59.
b) Chøng minh r»ng nÕu (3a + 2b) chia hÕt cho 17 th× (10a + b)
chia hÕt cho 17 vµ ngîc l¹i.
Bµi 3: (2 ®iÓm)
a) T×m x, y, z biÕt:
3 2
y x
·
;
7 5
z y
·

172 3 2 · + + z y x
b) Cho tØ lÖ thøc:
d
c
b
a
·
. Chøng minh r»ng:
2 2
2 2
d b
c a
bd
ac


·
Bµi 4: (3 ®iÓm)
36
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Cho tam gi¸c ABC (gãc B = 90
0
). Trªn nöa mÆt ph¼ng bê
AB kh«ng chøa ®iÓm C vÏ tia Ax vu«ng gãc víi AB. Trªn nöa mÆt
ph¼ng bê AC kh«ng chøa ®iÓm B vÏ tia Ay vu«ng gãc víi AC.
Trªn tia Ax lÊy ®iÓm D sao cho AD = AB. Trªn tia Ay lÊy ®iÓm E
sao cho AE = AC.
Chøng minh r»ng:
a) AD // BC.
b) ∆DAC = ∆BAE.
c) CD ⊥ BE.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Cho p vµ 2 p + 1 lµ 2 sè nguyªn tè, p > 3. Chøng minh r»ng 4p
+1 lµ hîp sè.
§Ò sè 35
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) T×m x sao cho biÓu thøc A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt:
2003 2004 − + − · x x A
b) T×m c¸c sè h÷u tØ a vµ b biÕt r»ng hiÖu a - b b»ng th¬ng a :
b vµ b»ng 3 lÇn tæng a + b.
C©u 2: (2 ®iÓm) Chøng minh r»ng:
a) Tån t¹i sè cã d¹ng 1997
k
(k ∈ N) cã tËn cïng lµ 0001.
b) NÕu
d
b
b
a
·
th×
d
a
d b
b a
·
+
+
2 2
2 2
C©u 3: (2 ®iÓm) Cho hµm sè
2 + · x m y
a) X¸c ®Þnh m ? BiÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè ®i qua ®iÓm A(1;
1)
b) VÏ ®å thÞ cña hµm sè ®ã vµ nhËn xÐt vÒ d¹ng cña ®å thÞ ?
C©u 4: (2 ®iÓm)
37
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Trong ngµy tÕt trång c©y nhµ trêng dù ®Þnh giao cho líp
7A, 7B, 7C trång sè c©y theo tØ lÖ 5 : 4 : 3. Nhng do sè häc sinh
c¸c líp ®i trång c©y cã thay ®æi nªn sè c©y ®îc chia cho c¸c líp
tØ lÖ víi 4 : 3 : 2. Nh vËy cã mét líp trång sè c©y Ýt h¬n so víi dù
®Þnh lµ 2 c©y vµ cã mét líp trång sè c©y nhiÒu h¬n so víi dù
®Þnh lµ 2 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp ®· trång ®îc ?
C©u 5: (2 ®iÓm) Cho tam gi¸c ®Òu ABC trªn nöa mÆt ph¼ng
kh«ng chøa C cã bê lµ ®êng th¼ng AB ta dùng ®o¹n th¼ng MB
vu«ng gãc víi AB vµ MB = AB. Trªn nöa mÆt ph¼ng kh«ng
chøa B cã bê lµ ®êng th¼ng AC ta dùng ®êng th¼ng NC vu«ng
gãc víi AC vµ NC = AC. §êng th¼ng MN c¾t AB t¹i E vµ c¾t AC t¹i
F.
a) Chøng minh: EF // BC.
b) Chøng minh r»ng nÕu thay ®æi ®é dµi c¹nh cña tam gi¸c ABC
th× tØ sè gi÷a BE vµ NF vÉn kh«ng thay ®æi.
c) H·y chØ ra tÝnh chÊt chung nhÊt cña 3 ®o¹n th¼ng MN, EF vµ
BC.
§Ò sè 36
C©u 1: (2 ®iÓm)
TÝnh :

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− · 1
2005
1
. 1
2004
1
... 1
4
1
. 1
3
1
. 1
2
1
A

49 , 0 875 , 0
6
1
1
25
1
25 , 0
3
1
11
49
81
7
4 , 1
121
2
9
2
16 , 0
+ −
+ −

+ −
+ −
· B
C©u 2: (2 ®iÓm)
a) Cho p lµ sè nguyªn tè lín h¬n 3. BiÕt p + 2 còng lµ sè nguyªn
tè.
38
B ộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 www.PNE.edu.vn
Chøng minh r»ng: p + 1 chia hÕt cho 6.
b) T×m mét sè cã ba ch÷ sè. BiÕt r»ng sè ®ã cã tËn cïng b»ng
ch÷ sè 7 vµ nÕu chuyÓn ch÷ sè 7 lªn vÞ trÝ ®Çu th× ®îc mét sè
míi. Sè nµy khi chia cho sè ph¶i t×m th× ®îc th¬ng lµ 2 vµ d 21.
C©u 3: (2 ®iÓm)
Mét trêng cã ba líp 7. BiÕt r»ng sè häc sinh líp 7A b»ng
15
14

häc sinh líp 7B, sè häc sinh líp 7B b»ng
10
9
sè häc sinh líp 7C.
BiÕt r»ng tæng hai lÇn sè häc sinh líp 7A víi ba lÇn sè häc sinh líp
7B th× nhiÒu h¬n bèn lÇn sè häc sinh líp 7C lµ 19 b¹n. TÝnh sè
häc sinh cña mçi líp.
C©u 4: (3 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã
0 0
35
ˆ
, 75
ˆ
· · B A
. Tia ph©n gi¸c cña gãc A c¾t
c¹nh BC t¹i D. §êng th¼ng qua A vµ vu«ng gãc víi AD c¾t tia BC
t¹i E. Gäi M lµ trung ®iÓm cña DE. Chøng minh r»ng:
a) AM = DM.
b) Tam gi¸c ACM lµ tam gi¸c c©n.
c) Chu vi tam gi¸c ABC b»ng ®é dµi ®o¹n th¼ng BE.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Chøng minh r»ng:
40
1
2004
1
...
7
1
6
1
5
1
3 3 3 3
< + + + +
39