P. 1
105771261 Giao an Tich Hop Ky Thuat So

105771261 Giao an Tich Hop Ky Thuat So

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởioanh alby
105771261 Giao an Tich Hop Ky Thuat So
105771261 Giao an Tich Hop Ky Thuat So

More info:

Published by: oanh alby on Jul 28, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 8 giờ

Tên bài học trước:......................................................
...................................................................................
Thực hiện từ ngày 0!10!"010 #$n ngày 0!10!"010
Tên bài : Bài 1: QUAN HỆ LOGIC CƠ BẢN VÀ THÔNG DỤNG
Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Ti$. c/n c0 th1 'hái niệ2 23 h*a #ối tư4ng b5ng (6& g72 các bit 0)18
- Ti$. c/n 9&á tr:nh tư ;&y <ogic b5ng #=i số >oo<?8
- @6y ;ựng Aà thi$t '$ #ư4c các bi1& thBc >oo<? thực hiện 2Ct số hà2 tiện Dt trong ;ời sống.
- Ehọn #ư4c các bi1& thBc thường ;Fng #1 th& gọn bi1& thBc >oo<?8
- Gh6n tDch tr=ng thái <ogic cHa các cIng tJc) ti$. #i12 Aà từ #* (6y ;ựng các cKng <ogic cL b+n
MNO) PQ Aà NPT8
- Thi$t '$ 2=ch #iện tiện Dch b5ng các cKng <ogic ;ựa trên các bi1& thBc >oo<? #3 #ư4c 2I t+.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0Z8 học sinh c* 2[t : \].
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Ngày nay) sự ti$n bC cHa 'hoa học
cIng nghệ #3 gi^. cho ch^ng ta c*
th1 gi+i 9&y$t các ASn #_ A_ #i_&
'hi1n thi$t b` 2Ct cách nhanh ch*ng
Aà ;a ;àng thIng 9&a các tr=ng thái
on b occ) r&n b sto.)....EhDnh A: <d ;o
này) e=i số >oo<? ra #ời thIng 9&a "
con số #Ln gi+n f0g) f1g #1 tọ ra
nhhng 2=ch <ogic c* 'h+ n,ng thao
tác <ogic <in thao tác tDnh toán.
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
1.1 lệ nh` .h6n
1.1.1 T/. h4. >oo<?
1.1." %ố nh` .h6n
m lệ thống số
m lệ thống số th/. .h6n
m lệ thống số nh` .h6n
m T3 >EO
m T3 Gray
1.1.\ là2 >oo<?
1." e=i số >oo<?
1.".1 >i1& thBc >oo<?
m jD ;0 1
m jD ;0 "
1."." >i1& ;ian ch&nn tJc hà2
>oo<?
m jD ;0 \
m jD ;0 Z
- eà2 tho=i R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- o&an sát R Nh/n (pt
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- o&an sát R Nh/n (pt
- Ngh? R Tr+ <ời.
- Ngh?
- Ngh? R 9&an sát.
- Ngh? R 9&an sát.
- Ngh? R 9&an sát.
- Ngh? R 9&an sát.
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh?
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Tr:nh bày R Ngh?
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Tr:nh bày R Ngh?
1X
X
10X
10X
10X
10X
X
10X
10X
10X
10X
"0X
10X
10X
1.\ Th& gọn bi1& thBc >oo<?
1.\.1 GhưLng .há. #=i số
m jD ;0
m jD ;0 q
1.\." GhưLng .há. th&/t toán
m jD ;0 ]
m jD ;0 8
1.Z e=i số <ogic
1.Z.1 EIng tJc nh` .h6n
1.Z." Ghp. toán <ogic
1. EKng <ogic cL b+n
1..1 EKng MNO) PQ) NPT
1.." Tác ;0ng cHa cKng <ogic
MNO) PQ) NPT <ên 2Bc
#iện á..
1..\ TK h4. các cKng
1.q EKng NMNO) NPQ) Aà r@PQ
1.] Thành </. sL #7 chs Aới 2Ct
<o=i cKng: NMNO hay NPQ
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- o&an sát R Nh/n (pt
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- o&an sát R Nh/n (pt
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
R eà2 tho=i
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
R eà2 tho=i
- Gi+ng gi+i R Tr:nh bày
R eà2 tho=i
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Tr:nh bày R Ngh?
- Ngh? R 9&an sát
- Tr:nh bày R Ngh?
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
- Ngh? R 9&an sát
R Tr:nh bày
- Ngh? R 9&an sát
R Tr:nh bày
- Ngh? R 9&an sát
R Tr:nh bày
10X
10X
10X
1X
10X
10X
10X
10X
10X
"X
10X
"X
\0X
Z0X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- Giới thiệ& c6& hti trJc nghiệ2 Aà
bài t/. 1 trang "Z8 bài t/. " trang Z1.
- lướng ;in học sinh chọn c6& tr+
<ời #^ng nhSt trong từng c6& hti trBc
nghiệ2.
-Tr:nh bày
- o&an sát
- o&an sát R ngh?
- Th+o <&/n nh*2.
- Ehọn .hưLng án tr+ <ời
10X
X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt
- Gi+i thDch.
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
"X
L HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài C:
C?c +0 )i N.c+ @O t+P'( %ụ'(4
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0" Thời gian thực hiện: 8 giờ
Tên bài học trước:
QUAN HỆ LOGIC CƠ BẢN VÀ THÔNG DỤNG
Thực hiện từ ngày 0q!10!"010 #$n ngày 0q!10!"010
Tên bài : Bài C: CQC HR VI MSCH TU THÔNG DỤNG
Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gi+i thDch #ư4c cS& t=o) #[c tDnh cHa họ <ogic thIng ;0ng..8
- %y ;0ng #^ng chBc n,ng các <o=i Ai 2=ch họ TTk Aà ETP%.
- Thực hiện giao ti$. giha các họ Ai 2=ch này8
- kJ. rá.) b+o ;ưzng 2Ct số 2=ch Bng ;0ng ;Fng TTk Aà ETP%.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác <o=i wE họ ]Z((( Aà Z(((.
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0\8 học sinh c* 2[t : \8.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
T{i wE c* nhhng #[c #i12) tDnh chSt
'hác nha&. Uhi sy ;0ng các wE trong
cFng 2Ct họ #1 rá. 2=ch th: 'hIng
c* ASn #_ g: (+y ra. T&y nhiên) 'hi
cvn sy ;0ng các họ 'hác nha& trong
cFng 2Ct 2=ch #iện) <^c này các wE
này n+y sinh ASn #_ giao ti$. f tưLng
thDch A_ ;|ng Aà á. giha các họ wEg.
>ài học này gi^. cho các b=n c* 'i$n
thBc #1 gi+i 9&y$t ASn #_ #*.
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
".1. lọ Ai 2=ch số TTk:
a. ko=i ]Z(((.
b. ko=i ]Zk(((.
c. ko=i ]Zl(((.
;. ko=i ]Z%(((.
?. ko=i ]Zk%(((.
c. ko=i ]ZM%(((.
g. ko=i ]ZMk%(((.
h. Nhia& Aà t+i cHa TTk. .
".". lọ Ai 2=ch số ETP%:
a. ko=i Z(((.
b. ko=i ]ZE((.
c. ko=i ]ZlE((.
;. ko=i ]ZlET((
".\. Giao ti$..
a. TTk <ái ]ZlET((
b. TTk <ái ETP%
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- o&an sát RNgh? .
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- Ngh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát RNgh? .
X
X
X
X
X
X
X
"0X
X
X
X
X
10X
10X
c. ETP% <ái TTk
m ETP% <ái TTk x 2Bc cao
m ETP% <ái TTk x 2Bc thS.
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát RNgh? .
10X
10X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- Giới thiệ& c6& hti bài t/. \ trang
q1.
- lướng ;in học sinh tr+ <ời #^ng
nhSt trong từng c6& hti .
- lướng ;in học sinh 9&an sát) nh/n
bi$t A_ wE) các biện .há. giao ti$.
giha wE TTk } wE ETP%~ Aới 2=ch
cIng s&St 2à ch^ng #i_& 'hi1n)...
-Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát R ngh?
- Th+o <&/n nh*2.
- Ehọn .hưLng án tr+ <ời
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
\X
""X
"]0X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
10X
L JiVN t*! 1 ti,t
Ui12 tra tự <&/n - Ghát #_ 'i12 tra
- Th& bài
- Nh/n #_
- NC. bài
ZX
X
W HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài E:
B< %$' Xê'+ Y MUZ[ )à t?c+ Xê'+
Y D\MUZ[
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . \X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0\ Thời gian thực hiện: 8 giờ
Tên bài học trước:
CQC HR VI MSCH TU THÔNG DỤNG
Thực hiện từ ngày 0]!10!"010 #$n ngày 0]!10!"010
Tên bài : Bài E: B] D^N J_NH VÀ B] `HaN J_NH

Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Tr:nh bày ng&yên tJc ;7n 'ênh Aà tách 'ênh trong .h6n .hối ;h <iệ&8
- Uh+o sát các ho=t #Cng cHa các wE ;7n 'ênh Aà .h6n 'ênh8
- Thi$t '$ các 2=ch ;7n 'ênh Aà .h6n 'ênh.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác wE ]Z1]) ]Z1\) ]Z1") ]Z10.
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 018 học sinh c* 2[t : Z0.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
TCt ASn #_ trong Aiệc tr&y_n ;h <iệ&)
<à tr&y_n #i nhi_& ;h <iệ& trên cFng
2Ct #ường tr&y_n ch&ng sao cho x
#v& th& ta c* th1 tách rời các ng&7n
;h <iệ& 'hác nha& như ban #v&. T=ch
<ogic #1 chọn từng ng&7n trong số
nhi_& ng&7n ;h <iệ& #1 tr&y_n trên
cFng 2Ct #ường tr&y_n ch&ng #ư4c
gọi <à 2=ch ;7n 'ênh } #a h4. ~) hay
c|n gọi <à 2=ch chọn ;h <iệ&8 #7ng
thời x 2=ch .hát <à chọn các ;h <iệ&
từ các ng&7n 'hác nha& trên #ường
tr&y_n ch&ng) #1 tách thành nhhng
#ường 'hác nha& ng• ra) #ư4c gọi <à
2=ch tách 'ênh } 2=ch .h6n bố ;h
<iệ&~
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
\.1. T=ch ;7n 'ênh:
\.1.1. T=ch ;7n 'ênh " sang 1.
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
c. Thi$t '$ 2=ch.
\.1.". T=ch ;7n 'ênh Z sang 1.
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
c. Thi$t '$ 2=ch.
\.1.\. T=ch ;7n 'ênh 8 sang 1.
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
- Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?
- o&an sát R ngh?.
- Ngh? R Th+o <&/n
- Tr:nh bày
- Ngh?
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?
X
X
X
X
10X
X
X
X
c. Thi$t '$ 2=ch.
\.". T=ch tách 'ênh:
\.".1. T=ch tách 'ênh 1 sang ".
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
c. Thi$t '$ 2=ch.
\.".". T=ch tách 'ênh 1 sang Z.
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
c. Thi$t '$ 2=ch.
\.".\. T=ch tác 'ênh 1 sang 8.
a. %L #7 'hối.
b. >+ng tr=ng thái.
c. Thi$t '$ 2=ch.
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?
- o&an sát R ngh?.
- Ngh? R Th+o <&/n
- Tr:nh bày
- Ngh?
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?
- o&an sát R ngh?.
X
X
X
X
X
10X
X
X
X
X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- Giới thiệ& các wE ]Z1]) ]Z1\)
]Z1") ]Z10.
- lướng ;in học sinh #ọc các thIng
số Aà #[c tDnh cHa wE
- lướng ;in học sinh 'h+o sát các wE
;7n 'ênh Aà tách 'ênh th?o tài <iệ&
thực hành.
-Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát R ngh?
- Th+o <&/n nh*2.
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
\X
""X
"80X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
\X
L JiVN t*! 1 ti,t
Ui12 tra - Ghát #_ 'i12 tra
- Th& .hi$& tr+ <ời
- Nh/n #_
- NC. .hi$& tr+ <ời
ZX
X
W HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài I:
C?c 7=.i b7i9 b7=9 cc "F'
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . "X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0Z Thời gian thực hiện: 1q giờ
Tên bài học trước:
B] D^N J_NH VÀ B] `HaN J_NH
Thực hiện từ ngày 08!10!"010 #$n ngày 0€!10!"010
Tên bài : Bài I: CQC LOSI bLI` bLO` CƠ BẢN

Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gh6n tDch các ho=t #Cng cHa các •<i. •<o. c* Aà 'hIng c* (&ng #7ng h7 tác #Cng) Bng ;0ng cHa
các <o=i •<i. •<o. này trong Aiệc (6y ;ựng các 2=ch t&vn tự.....
- Gh6n tDch các cS& t=o Aà ho=t #Cng cHa wE ) Bng ;0ng t=o (&ng #7ng h7.....
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác <o=i •<i. •<o.) 2I#&n 'V th&/t số.
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0"8 học sinh c* 2[t : \€.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong bài học này) ch^ng ta ;Fng các <o=i
wE c* 'h+ n,ng </t tr=ng thái hay gih
ng&yên tr=ng thái 'hi ng• Aào thay #Ki)
ho[c ng• ra thay #Ki th?o (&ng #7ng h7.
Eác <o=i •<i. •<o. c* th1 ;Fng <à2 các Bng
;0ng trên Aà ;Fng thi$t '$ 2=ch #$2 Aà
thanh ghi ;`ch) các bC <ư& trh ;h <iệ&.....
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
Z.1. •<i. •<o. 'hIng c* (&ng #7ng h7 E
'
:
Z.1.1. •<i. •<o. Q% ;Fng cKng NMNO.
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
m ‚ng ;0ng
Z.1.". •<i. •<o. Q% ;Fng cKng NPQ.
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
m ‚ng ;0ng
Z.". •<i. •<o. c* (&ng #7ng h7 E
'
:
m Uhái niệ2 A_ (&ng #7ng h7
Z.".1. •<i. •<o. Q%
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
m O=ng s*ng ng• ra
Z.".". •<i. •<o. ƒU
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?.
- o&an sát R ngh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
X
1X
X
X
1X
X
10X
X
10X
10X
X
10X
m O=ng s*ng ng• ra
Z.".\. •<i. •<o. O
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
m O=ng s*ng ng• ra
Z.".Z. •<i. •<o. T
m UD hiệ&.
m >+ng tr=ng thái.
m O=ng s*ng ng• ra
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
10X
X
10X
10X
X
10X
10X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- Giới thiệ& c6& hti trJc nghiệ2 Aà bài t/.
Z trang 10Z.
- lướng ;in học sinh chọn c6& tr+ <ời
#^ng nhSt trong từng c6& hti trBc nghiệ2.
- lướng ;in học sinh 'h+o sát wE •<i.
•<o.) <J. rá. các •<i. •<o. Aà 9&an sát ng•
ra8 thi$t '$ các 2=ch hi1n th` ;Fng •<i.
•<o..
-Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát R ngh?
- Th+o <&/n nh*2.
- Ehọn .hưLng án tr+ <ời
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
\X
""X
qq0X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo cHa
các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
\X
L JiVN t*! 1 ti,t
Ui12 tra
- Ghát #_ 'i12 tra
- Th& .hi$& tr+ <ời
- Nh/n #_
- NC. .hi$& tr+ <ời
ZX
X
W HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài L:
M.c+ (+i %-c+
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . \X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0 Thời gian thực hiện: 8 giờ
Tên bài học trước:
CQC LOSI bLI` bLO` CƠ BẢN
Thực hiện từ ngày 1"!10!"010 #$n ngày 1"!10!"010
Tên bài : Bài L: MSCH GHI DdCH

Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gh6n biệt các <o=i thanh ghi ;`ch: ;`ch trái) ;`ch .h+i8 các <o=i thanh ghi ;`ch Aào nối ti$. ra nối
ti$.) Aào nối ti$. ra song song....
- ‚ng ;0ng cHa thanh ghi ;`ch ch$ t=o wE nhớ...
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác wE ]Z]Z) ]Z1qZ) ]Z1€Z.....
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0Z8 học sinh c* 2[t : \].
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong bài học này) ch^ng ta sy ;0ng
•<i. •<o. O ;Fng ch$ t=o thanh ghi)
ch$ t=o wE nhớ) các 2=ch #$2
ƒonhson) 2=ch #$2 A|ng
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
\X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
.1. Uh+o sát thanh ghi ;`ch:
.1.1. Thanh ghi ;`ch " bit
m %L #7.
m >+ng tr=ng thái.
.1.". Thanh ghi ;`ch Z bit
m %L #7.
m >+ng tr=ng thái.
.1.Z. Thanh ghi ;`ch 8 bit
m %L #7.
m >+ng tr=ng thái.
.".T=ch #$2 ƒonhson
m %L #7.
m >+ng tr=ng thái.
.\.T=ch #$2 A|ng.
m %L #7.
m >+ng tr=ng thái.
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
10X
10X
1X
10X
10X
1X
1X
1X
1X
1X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
thanh ghi ;`ch " bit) Z bit) 8 bit)...<J.
rá. các 2=ch #$2 ƒonhson) 2=ch
#$2 A|ng.
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát

- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
\00X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
"0X
L HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc bài q: T=ch
#$2.
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . "X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0q Thời gian thực hiện: "Z giờ
Tên bài học trước:
MSCH GHI DdCH
Thực hiện từ ngày 1\!10!"010 #$n ngày 1!10!"010
Tên bài : Bài W: MSCH #eM

Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Thi$t '$ các 2=ch #$2 'hIng #7ng bC Aà 2=ch #$2 #7ng bC8 thi$t '$ các 2=ch #[t trước số
#$2) thi$t '$ các TPO #$2.
- Gh6n biệt các 2=ch #$2 'hIng #7ng bC Aà 2=ch #$2 #7ng bC.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác 2I#&n 'V th&/t số) wE •<i. •<o. Q%) ƒU) O Aà T) wE ]Z€0) ]Z€")]Z€\) ]Z1€") ]Z1€\ .
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0" học sinh c* 2[t : \€.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong bài học này) ch^ng ta sy ;0ng
các <o=i •<i. •<o. ;Fng thi$t '$ các
2=ch #$2 'hIng #7ng bC) 2=ch #$2
#7ng bC) các 2=ch #$2 #[t trước số
#$2) các 2=ch #$2 <ên Aà #$2
(&ống....
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
q.1.T=ch #$2 'hIng #7ng bC.
q.1.1.T=ch #$2 'hIng #7ng bC "
n
a. T=ch #$2 'hIng #7ng bC "
n

sy ;0ng •<i. •<o. ƒU.
m T=ch #$2 <ên
R %L #7 2=ch
R >+ng tr=ng thái
m T=ch #$2 <ên
R %L #7 2=ch
R >+ng tr=ng thái
b. T=ch #$2 'hIng #7ng bC "
n

sy ;0ng •<i. •<o. T.
m T=ch #$2 <ên
R %L #7 2=ch
R >+ng tr=ng thái
m T=ch #$2 <ên
R %L #7 2=ch
R >+ng tr=ng thái
q.1.1.T=ch #$2 'hIng #7ng bC
'hác "
n

a. Uhái niệ2 A_ (*a Aà #[t.
b. T=ch #$2 'hIng #7ng bC
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát R Th+o <&/n
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
1X
10X
"0X
10X
1X
10X
1X
10X
1X
'hác "
n

m >+ng tr=ng thái
m Ng&yên tJc #[t Aà (*a.
m %L #7 2=ch
q.".T=ch #$2 #7ng bC.
q.".1.>+ng ch&y1n tr=ng thái
a. •<i. •<o. Q%.
b. •<i. •<o. ƒU
c. •<i. •<o. T.
;. •<i. •<o. O.
q.".". T=ch #$2 #7ng bC "
n

a. T=ch #$2 <ên
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. Q%
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. ƒU
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. O
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. T
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
b. T=ch #$2 (&ống
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. ƒU
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
m T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. T
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
q.".\.T=ch #$2 #7ng bC 'hác "
n

a. T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. ƒU
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch
b. T=ch #$2 <ên sy ;0ng •<i.
•<o. T
R >+ng tr=ng thái
R %L #7 2=ch

- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
10X
10X
10X
1X
1X
10X
10X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
1X
"0X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- Giới thiệ& c6& hti trJc nghiệ2 Aà
bài t/. Z trang 10.
- lướng ;in học sinh chọn c6& tr+
<ời #^ng nhSt trong từng c6& hti trBc
nghiệ2.
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
#$2 'hIng #7ng bC sy ;0ng •<i.
-Tr:nh bày
- o&an sát
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát R ngh?
- Th+o <&/n nh*2.
- Ehọn .hưLng án tr+ <ời
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
\X
Z"X
1"0X
•<o.
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
#$2 #7ng bC sy ;0ng •<i. •<o.
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
#$2 ;0ng wE #$2 ]Z€0) ]Z€")
]Z1€") ]Z1€\)
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
- Ngh? R Thực hiện.
- ji$t báo cáo
1"0X
q00X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
\X
L JiVN t*! 1 ti,t
Ui12 tra
- Ghát #_ 'i12 tra
- Th& .hi$& tr+ <ời
- Nh/n #_
- NC. .hi$& tr+ <ời
ZX
X
W HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài f:
T=ch 23 h*a Aà gi+i 23
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . \X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0] Thời gian thực hiện: 1q giờ
Tên bài học trước:
MSCH #eM
Thực hiện từ ngày 1q!10!"010 #$n ngày 1]!10!"010
Tên bài : Bài f: MSCH Mg HhA VÀ MSCH GIẢI Mg

Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gh6n tDch Aà á. ;0ng các so sánh trong các .hvn ty 2=ch #iện ty8
- Gh6n tDch Aà á. ;0ng #ư4c các 2=ch 23 h*a Aà gi+i 238
- kJ. rá.) sya chha Aà b+o ;ưzng 2Ct số 2=ch gi+i 23 Aà 23 h*a th?o sL #7 2=ch.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác 2I#&n 'V th&/t số) wE •<i. •<o. Q%) ƒU) O Aà T) wE ]Z1Z]) ]ZZ")]ZZ]) ]Z"Z])Z11
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0"8 học sinh c* 2[t : \€.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong bài học này) ch^ng ta ;Fng các
wE các cKng <ogic MNO) PQ) NPT)
NMNO) NPQ) .....t=o thnhc tK h4.
các 2=ch <ogic 2à 2=ch ng• ra <à Aà
chs <à hà2 <ogic ng• Aào. T=ch tK
h4. .hBc t/. #i1n h:nh <à 2=ch cCng
nh` .h6n. T„ch tK h4. 2ang tDnh
<ogic 2I .htng các .hp. so sánh } so
sánh bit ~) #[t tên như 23 h*a Aà gi+i
23.
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
].1. T=ch so sánh
a. >+ng <&/n <d
b. %L #7 2=ch
].". T=ch 23 h*a } rNEPOrQ~
].".1. Giới thiệ&
].".". T=ch 23 h*a " sang 1
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
].".\. T=ch 23 h*a Z sang "
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
].".Z. T=ch 23 h*a 8 sang \
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Ngh? .
- o&an sát RNgh? .
- Ngh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
1X
X
X
X
X
10X
X
10X
10X
X
1X
1X
].\. T=ch gi+i 23 } OrEPOrQ~
].\.1. Giới thiệ&
].\.". T=ch gi+i 23 1 sang "
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
].\.\. T=ch gi+i 23 " sang Z
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
].\.Z. T=ch gi+i 23 \ sang 8
a. %L #7 'hối
b. >+ng tr=ng thái
c. %L #7 2=ch
].\.. T=ch gi+i 23 krO ] #o=n
a. ES& tr^c krO ] #o=n
m ko=i Mnốt ch&ng
m ko=i catốt ch&ng
b. T=ch gi+i 23 >EO sang
krO ] #o=n
m %L #7 'hối
m >+ng tr=ng thái
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Ngh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát RNgh? .
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
X
X
X
10X
X
10X
10X
X
1X
1X
1X
1X
10X
"0X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- lướng ;in học sinh 'h+o sát wE
]Z1Z]) wE ]Z1Z8) wE ]ZZ") wE ]ZZ]
Aà wE ]Z"Z]) Z11.
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
tK h4.) 2=ch 23 h*a " sang 1) Z sang
") 8 sang \ Aà 2=ch gi+i 23 1 sang ")
" sang Z ) \ sang 8) 2=ch gi+i 23
>EO gi+i 23 #H Aà gi+i 23 thi$&.
-Tr:nh bày
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát
- o&an sát R ngh?
- Ngh? R Thực hiện.
- Th+o <&/n nh*2.
- ji$t báo cáo
ZX
80X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
\X
L JiVN t*! 1 ti,t
Ui12 tra trJc nghiệ2 - Ghát #_ 'i12 tra
- Th& .hi$& tr+ <ời
- Nh/n #_
- NC. .hi$& tr+ <ời
ZX
X
W HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài i:
C?c "< '+8 "?' %A'
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . \X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 1" giờ
Tên bài học trước:
MSCH Mg HhA VÀ MSCH GIẢI Mg
Thực hiện từ ngày 18!10!"010 #$n ngày 1€!10!"010
Tên bài : Bài i: CQC B] NHj BQN DkN
Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gi+i thDch Aà sy ;0ng #^ng các th&/t ngh thường ;Fng trong hệ thống nhớ8
- Gh6n biệt bC nhớ ghi! #ọc Aà bC nhớ chs #ọc8
- @ác #`nh ;&ng <ư4ng cHa thi$t b` nhớ ;ựa Aào số <ư4ng ng• Aào) ng• ra8
- Gh6n biệt các <o=i QMT8
- Gh6n biệt các cIng nghệ ch$ t=o wE th?o ;=ng GkO) GMk) GkM.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác TI#&n UV th&/t số
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0"8 học sinh c* 2[t : \€.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong bài học này) ch^ng ta c* th1
nh/n thSy ư& #i12 chDnh cHa hệ
thống số so Aới hệ thống tưLng tự <à
'h+ n,ng <ư& trh ;ư <iệ& ;a ;àng 2Ct
;&ng <ư4ng <ớn thIng tin trong 2Ct
'ho+ng thời gian ngJn hay ;ài. lệ
thống số ngày càng 2_2 ;…o Aà <inh
ho=t nhi_& hLn Aà càng #ư4c Bng
;0ng trong c&Cc sống.
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
8.1 Eác 'hái niệ2 cL b+n:
m † nhớ
m Từ nhớ
m O&ng <ư4ng nhớ
m e`a chs I nhớ
m Thời gian tr&y (&St
m QPT
m QMT
8." lo=t #Cng tKng 9&át cHa bC nhớ
m EhBc n,ng
m lo=t #Cng #ọc ;h <iệ&
m lo=t #Cng ghi ;h <iệ&
8.\ >C nhớ QPT
m %L #7 'hối
m EhBc n,ng các 'hối
m Eác <o=i bC nhớ QPT
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
X
X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
1X
1X
8.Z >C nhớ QMT
m %L #7 'hối
m EhBc n,ng các 'hối
m Eác <o=i bC nhớ QMT
8.. Eác Ai 2=ch <ogic 'h+ </. tr:nh
8..1 GkO
m Uhái niệ2
m ES& tr^c
8.." GMk
m Uhái niệ2
m ES& tr^c
8..\ GkM
m Uhái niệ2
m ES& tr^c
8.q U$t nối EG‡ Aới bC nhớ
m %L #7 'hối
m lo=t #Cng
8.] Tx rCng ;&ng <ư4ng nhớ
8.].1. Tx rCng b&s ;h <iệ&
m %L #7 'hối
m lo=t #Cng
8.].". Tx rCng b&s #`a chs
m %L #7 'hối
m lo=t #Cng
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
10X
1X
1X
X
10X
X
10X
X
10X
X
10X
10X
10X
10X
10X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- lướng ;in học sinh 'h+o sát wE
"]\" } QPT ~ Aà wE q11q } QMT~
- lướng ;in học sinh <J. rá. sL #7
2=ch #1 #ọc! ghi ;h <iệ& Aào QPT
Aà QMT.
-Tr:nh bày
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát
- o&an sát R ngh?
- Ngh? R Thực hiện.
- Th+o <&/n nh*2.
- ji$t báo cáo
"0X
ZZ0X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
1X
L HM8'( %A' t: +0c:
- uê& cv& học sinh #ọc trước Bài l:
Bi,' 63i DmA )à AmD
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong
Giáo án số: 0€ Thời gian thực hiện: 10 giờ
Tên bài học trước:
CQC B] NHj BQN DkN
Thực hiện từ ngày 1€!10!"010 #$n ngày "0!10!"010
Tên bài : Bài l: BIeN #5I DmA VÀ AmD
Mục tiêu c! "ài:
%a& 'hi học (ong bài này) học sinh c* 'h+ n,ng:
- Gh6n biệt các tDn hiệ& tưLng tự) <ư4ng ty h*a) rời r=c th?o thời gian) ;h <iệ& <Sy 2i& Aà tDn hiệ& số8
- Gi+i thDch cS& tr^c cHa các bC bi$n #Ki tưLng tự - số Aà bi$n #Ki số - tưLng tự8
- TDnh toán #iện á. toàn thang) 'ho+ng cách bước) số bit ng• Aào8
- Gi+i thDch ho=t #Cng cHa 2Ct số 2=ch bi$n #Ki MOE Aà OME tiê& bi1&.
#$ %&'( )à t*!'( t+i,t "- %./ +0c:
R >+ng .hSn) .hSn...
R Giáo tr:nh TI#&n UV Th&/t số) 2áy .roW?ctor)........
R Eác 2I#&n UV th&/t số
H1'+ t+2c t3 c+2c %./ +0c:
R T/. tr&ng.
I4 5' 6-'+ 789 +0c: Thời gian: X
%Y số: Z1 học sinh8 học sinh AJng: 0"8 học sinh c* 2[t : \€.
II4 T+:c +i;' "ài +0c:
TT N<i %u'(
H=.t 6<'( %./ +0c T+>i
(i!' H# c! (i?= )iê' H# c! +0c @i'+
1 DA' '+B9:
Trong 'hoa học 'V th&/t cˆng như
trong #ời sống tự nhiên) các hiện tư4ng
ho[c các sự 'iện (+y ra thường gJn <i_n
Aới các #=i <ư4ng. E* hai cách bi1& ;ian
giá tr` số cHa nhhng #=i <ư4ng này:
tưLng tự }ana<og~ Aà số } ;igita<~. TCt
hệ thống số <à sự '$t h4. cHa các thi$t
b` #ư4c thi$t '$ #1 (y <d các #=i <ư4ng
ho[c thIng tin 2à ch^ng #ư4c bi1& ;ian
;ưới ;=ng số8 nghYa <à ch^ng chs c* th1
c* nhhng giá tr` rời r=c. TCt hệ thống
tưLng tự chBa các thi$t b` 2à ch^ng (y
<d các #=i <ư4ng A/t <d #ư4c bi1& ;ian
;ưới ;=ng tưLng tự. Trong hệ tưLng tự)
nhhng #=i <ư4ng này c* th1 thay #Ki giá
tr` <iên t0c. Eác 9&á tr:nh bi$n #Ki tưLng
tự sang số Aà từ số sang tưLng tự <à cvn
thi$t cho 20c #Dch này.
- Tr:nh bày
- ji$t tựa bài <ên b+ng
- kJng ngh?
- Ghi tựa bài Aào t/.
X
C Gi8i t+i;u c+ 6D:
€.1 Uhái niệ2:
m TDn hiệ& tưLng tự
m TDn hiệ& <ư4ng ty
m TDn hiệ& rời r=c th?o thời gian
m TDn hiệ& số
€." >C bi$n #Ki số sang tưLng tự OME
a. >C OME
b. Uho+ng cách bước
c. ‚ng ;0ng OME
€.\ >C bi$n #Ki số sang tưLng tự MOE
a. >C MOE
b. Uho+ng cách bước
c. ‚ng ;0ng MOE
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Tr:nh bày R Gi+ng gi+i
- Gi+ng gi+i
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- o&an sát RNgh?
- Ngh?.
- o&an sát RNgh?
- o&an sát R ngh?.
- Ngh?
X
X
X
X
1X
1X
X
1X
1X
X
E GiFi Gu/,t )H' 6D:
- lướng ;in học sinh 'h+o sát wE OME
0808 Aà wE MOE 080€
- lướng ;in học sinh <J. rá. 2=ch
ch&y1n #Ki số sang tưLng tự OME 0808
Aà 2=ch ch&y1n #Ki tưLng tự sang số
MOE 080€
-Tr:nh bày
- Tr:nh bày các yê& cv&.
- o&an sát
- o&an sát R ngh?
- Ngh? R Thực hiện.
- Th+o <&/n nh*2.
- ji$t báo cáo
Z0X
Z00X
I J,t t+Kc )H' 6D:
- Nh/n (pt '$t 9&+ thIng bài báo cáo
cHa các nh*2.
- Nh/n (pt báo cáo.
- Gi+ng gi+i
- Ngh? R tr:nh bày d 'i$n.
- Ngh?
"0X
L HM8'( %A' t: +0c:
†n t/. .hvn nCi ;&ng #3 học) gi+i bài
t/. thIng 9&a các c6& hti trJc nghiệ2
- Tr:nh bày - Ngh? Aà ghi . \0X
jw. Q^t 'inh nghiệ2 tK chBc thực hiện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ngày 0Z tháng 10 n,2 "010
Trưxng Uhoa Giáo Aiên
kư& Tinh Tr&ng >iện EIng kong

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->